štvrťročník pre vnútornú potrebu členov KVL SR
spravodajca
I N F O R M A Č N Ý
Babezióza
Pankre
tická a atická par
aneop
lopéci
lasa
Ekon
poradoemické a prá
vne
nstvo
Fotogr
rinárneafie očami
súťaž p ho lekára vete2014
okračuje
Pripravujeme Kongres KVL SR 2014
31. 5. - 1. 6. v hoteli Grand v Jasnej
Veľkoobjemové nálevy do bachora dojníc
Áno, či nie?
www.kvlsr.sk
obsah
prinášame vám
5 | Príhovor prezidenta KVL SR
odborné príspevky
6 | Pankreatická paraneoplastická alopécia
10 | Veľkoobjemové nálevy do bachora
dojníc – Áno, či nie?
12 | Krvné protozoárne infekcie psov
a mačiek
16 | Preovulatórna folikulárna stáza
(POFS) u plazov
18 | Fraktúry rastovej platničky u žriebät
právne poradenstvo
20 | Eutanázia zvierat
ekonomické poradenstvo
22 | Upozornenie SVL na zmeny
platné od 1.1.2014
24 | Predstavujeme vám firmu
ADT spol s r.o.
lieková politika
25 | Antimikrobiálna rezistencia, negatívny
fenomén vo veterinárnej medicíne
disciplinárna komisia
26 | Disciplinárne konanie a jeho význam
27 | Identifikácia a registrácia
spoločenských zvierat vo víre legislatívy
28 | Neschopnosť i odborné pochybenie
28 | Stanov diagnózu
predstavujeme vám
30 | Veterinárnu nemocnicu VetPoint
ponuka práce
32 | Mission Rabies – pokračovanie
6
zahraničné správy
34 | XXII. snem KVL ČR
z našich akcií
35 | Odborné semináre ZVLHZ
– Ochorenie oviec a kôz
35 | Exotické druhy spoločenských zvierat
vo veterinárnej praxi
36 | XXIII. snem KVL SR
38 | Chirurgické dni Dr. Juraja Fajnora
39 | z akcií SHA, SHA a ŠVPS
pripravujeme pre vás
40 | Kongres KVL SR 2014
40 | Pozvánka na workshop
18
30
– imobilizácia zvierat
41 | Špecializačné vzdelávanie
42 | Pozvánky na akcie SAVLMZ a ZVLHZ
44 | Rodinný víkend VL v Slovenskom raji
44 | Medobranie a diagnostika chorôb včiel
umenie kultúra, šport
– osobnosti z KVL SR
46 | Dvě malé země mezi velkými
a jedna malá profese
47 | Badmintonový veterinárny turnaj 2013
47 | Lyžiarske preteky – Dolný Kubín 2014
48 | Najrýchlejší doktor
50 | Fotografie očami VL – súťaž pokračuje
informácie sekretariátu
53 | Jubilanti, noví členovia
a zrušené členstvá
47
48
tiráž
vydavateľ/redakcia:
Komora veterinárnych lekárov Slovenskej republiky
Slúži len pre vnútornú potrebu členov KVL SR.
redakcia:
predseda redakčnej rady:
MVDr. Ladislav Stodola
spravodajca
01/ 2014
I N F O R M A Č N Ý
12. ročník
Kontaktné údaje KVL SR:
Botanická 17
841 04 Bratislava
e-mail: [email protected]
tel.: +421 2 65 44 32 12
fax.: +421 2 65 44 32 13
zástupca predsedu redakčnej rady:
MVDr. Ľubomír Novotný
bankové spojenie: 128 930 012 /0200 VÚB Bratislava
SEPA: SK92 0200 0000 0001 2893 0012
BIC: SUBASKBX
členovia redakčnej rady: MVDr. Tibor
Brauner, MVDr. ElemírŽoldoš, Elvíra
Fülöpová, prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
IČO: 173 178 94
DIČ: 2020919681
Identifikačné číslo pre daň: SK 20209199681
vizuálna koncepcia, layout a tlač:
Rastislav Hablák
NEPREDAJNÉ
Nevyžiadané rukopisy a obrazový materiál nevraciame.
Kopírovanie, znovupublikovanie alebo rozširovanie
ktorejkoľvek časti časopisu sa povoľuje výhradne so
súhlasom vydavateľa. Redakcia nezodpovedá za obsah
a pravdivosť jednotlivých inzerátov.
www.kvlsr.sk
3
www.vub.sk
0850 123 000
príhovor
Úver od VÚB
banky – váš krok
k nadštandardným
službám
Vážené kolegyne,
vážení kolegovia!
Jar je symbolom zrodenia nového
života a prebudenia prírody zo zimného
spánku, aj keď sám neviem, či táto jar
nezačala minuloročnou jeseňou. Nech
už je to akokoľvek, v rukách držíte naše
prvé tohtoročné jarné číslo spravodajcu,
ktorý sme pre Vás pripravili a veríme, že
si v ňom nájde každý informácie, ktoré
sú potrebné pre našu profesiu.
Výnimočná ponuka pre členov Komory veterinárnych lekárov (KVL)
od VÚB banky
Výhodné Profiúvery získate bez poplatku, bez zbytočnej byrokracie a so zvýhodnenou úrokovou
sadzbou
Potrebujete vymeniť alebo modernizovať vybavenie svojej ambulancie, ale výška investície prekračuje vaše momentálne finančné
možnosti? Efektívne riešenie nájdete vo VÚB banke. Ako členovia KVL môžete využiť bezúčelové podnikateľské úvery s predschváleným
limitom až 3 500 eur v kontokorentnej forme so splatnosťou do 12 mesiacov alebo v splátkovej forme so splatnosťou do štyroch rokov
vo výške až 7 000 eur. Získate ich bez predkladania finančných výkazov a bez ohľadu na to, ako dlho podnikáte, s jednotnou zvýhodnenou úrokovou sadzbou. V prípade splátkového úveru je sadzba 7,65 % a v prípade kontokorentu 8,85 % ročne. Úver, zabezpečený len
blankozmenkou, vám banka poskytne bez poplatku za jeho poskytnutie a už do 24 hodín od podania žiadosti.
Financie na nehnuteľnosť bez dokladovania príjmov
Vyžaduje váš investičný zámer väčší objem finančných prostriedkov? Ak máte k dispozícii nehnuteľnosť na ručenie, požiadajte o účelový Profihypo úver vhodný na prefinancovanie kúpy, výstavby, rekonštrukcie nehnuteľnosti alebo splatenie skôr poskytnutého úveru použitého na tieto účely. VÚB banka vám ho poskytne bez predkladania finančných výkazov až do výšky
200-tisíc eur a so splatnosťou do 10 rokov. Úrokovú sadzbu od 4,49 % ročne si môžete zafixovať na obdobie 1, 3, 5 alebo 10 rokov. Hoci
je Profihypo úver účelový, až 20 % z výšky poskytnutého úveru vám VÚB banka umožní použiť na čokoľvek bez dokladovania účelu.
Profihypo úver podlieha zabezpečeniu blankozmenkou, nehnuteľnosťou zapísanou v katastri nehnuteľností a poistením založenej
nehnuteľnosti.
Kompletné informácie o ponuke získate v ktorejkoľvek pobočke VÚB banky, na službe KONTAKT 0850 123 000 alebo na www.vub.sk.
Ak by sme chceli konštatovať, že
naša profesia má v súčasnosti dobré obdobie, nehovorili by sme pravdu. Realita,
že začína byť prebytok veterinárnych
lekárov na Slovensku, ale aj v celej
EÚ, je všeobecne známa. Pritom stavy
hospodárskych zvierat neustále klesajú,
stavy spoločenských zvierat nestúpajú a konkurencia stúpa. Takže aj keď je
profesijný koláč stále rovnaký, je nás
naň stále viac. A to spôsobuje miernu
profesijnú nervozitu. Na druhej strane
je to dobrá správa pre chovateľov, ale
aj pre nás, aby sme neustále zlepšovali
naše profesionálne služby a uplatnili sa
na trhu práce. Ja som optimista a verím,
že každý, kto na sebe bude pracovať, má
šancu uživiť sa v súčasnej konkurencii
hlavne odbornosťou, špecializáciou
a serióznym prístupom. Len si to nesmieme pokaziť sami.
Tento rok očakávame v živote nášho
veterinárneho stavu ešte veľa zmien.
Či už to bude na našej národnej úrovni
v rámci Slovenska, alebo aj na úrovni
medzinárodnej.
Na úrovni Slovenska nastanú vo všetkých našich stavovských organizáciách
zmeny. Tento rok na jeseň čaká KVL SR
najhlavnejšia udalosť v živote komory,
a to je volebný Snem KVL SR, kde si ako
členovia komory budeme voliť nových
predstaviteľov do vedenia komory. Bude
to veľmi dôležité rozhodnutie, želám
Vám preto, aby ste mali správnu ruku pri
voľbe a aby komora pokračovala správnym smerom do budúcnosti. Túto jeseň
si bude aj UVLF v Košiciach voliť nového
rektora a prajeme aj univerzite správne
rozhodnutie pri voľbe nového vedenia.
No a nakoniec, tento rok by sa už malo
definitívne rozhodnúť o organizačnej
štruktúre ŠVPS – či ostane v súčasnej
podobe, alebo dôjde k štrukturálnym
zmenám v rámci reforiem štátnej správy
(ESO). Samozrejme, že si prajeme, aby
sa tieto zmeny uskutočnili v prospech
nielen jednotlivých stavovských organizácií, ale hlavne v prospech celého
veterinárneho stavu. Lebo aj keď máme
v niektorých otázkach a rozhodnutiach
odlišné názory, v zásadných otázkach by
sme ale mali ako stavovské organizácie
ešte viac komunikovať, spolupracovať
a stretávať sa, čo by iste prispelo a pomohlo každej organizácii.
Tento rok očakávame aj zmeny
a rozhodnutia európskych autorít, ktoré
budú mať vplyv na náš život. Chcel
by som upozorniť na aktivity európskych inštitúcií v oblasti vzdelávania,
antimikrobiálnej rezistencie a identifikácie zvierat. V rámci celoživotného
vzdelávania veterinárnych lekárov je
FVE za štandardizáciu a harmonizáciu
postgraduálneho vzdelávania, a preto
sa pripravuje program VETCEE (Veterinary Continuing Education in Europe).
Je to pilotný projekt a je pripravený
pre jednotlivé členské štáty. Účelom je
pripraviť kontinuálne štandardizované
programy vzdelávania. Ďalšia dôležitá
téma je antimikrobiálna rezistencia (European surveillance of veterinary antimicrobial consumption – ESVAC), kde
MVDr. Ladislav Stodola
prezident KVL SR
Európsky parlament prijal opatrenie
na obmedzenie nárastu rezistentných
kmeňov proti ATB a do uznesenia sa
dostal návrh poslankyne Rosbach, podľa
ktorého by veterinárny lekár mohol ATB
iba predpisovať a nie predávať a aplikovať. Ak sa prijme táto Smernica EÚ,
od roku 2015 nebude môcť VL predávať
chovateľovi žiadne ATB. Toto nezmyselné opatrenie z nášho pohľadu bude mať
negatívny vplyv ako na kontrolu ATB,
tak na rezistenciu. No a do tretice, a to je
z nášho pohľadu paradoxné, to, čo možno
ovplyvní ešte náš profesijný život, bude
prípadná realizácia povinnej identifikácie spoločenských zvierat, ktoré má
EÚ zaviesť plošne. Verím, že to bude tá
pravá facka našim politikom, ktorí by si
ju za túto tému na Slovensku zaslúžili.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
prajem Vám veľa zdravia, optimizmu,
spokojných klientov a teším sa na stretnutie s Vami pri odborných, spoločenských, športových, prípadne neformálnych stavovských podujatiach.
5
odborné príspevky
odborné príspevky
MVDr. Marcel Kovalik, PhD., Dip.ECVD, MRCVS
Európsky špecialista veterinárnej dermatológie
obr. 1
MVDr.Tatiana Weissová, PhD.
MVDr. Martin Mitra
Tvár mačky postihnutá
alopéciou s akumuláciou
keratinózneho materiálu.
Anima veterinárna nemocnica
Dolné Rudiny 15D
01001 Žilina
www.veterinarnispecialisti.sk
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Klinika malých zvierat
Komenského 73
041 Košice
Korešpondencia: Marcel Kovalik
E-mail: [email protected]
MVDr. Marcel Kovalik,
PhD., Dip.ECVD, MRCVS
Európsky špecialista veterinárnej
dermatológie
obr. 2
Alopécia a hypotonická
(ochabnutá) koža v abdominálnej a inguinálnej
oblasti.
Pankreatická
paraneoplastická alopécia
Anamnéza, klinické
a špeciálne vyšetrenie
Osemnásťročná, kastrovaná, domáca krátkosrstá mačka, hmotnosť 2,6 kg.
Pacient bol referovaný na kliniku kvôli
diagnostike kardiologického ochorenia.
6
Súčasťou anamnézy pacienta
bola šesťmesačná progresívna alopécia s tvorbou šupín, postihujúca oblasť
tváre, ventrálne časti tela a distálne
končatiny. Sprievodným príznakom
bola strata hmotnosti, nadmerné vylizovanie a tras končatín. Azotémia,
ako dôsledok chronickej renálnej insuficiencie diagnostikovanej v minulosti, bola stabilizovaná renálnou
diétou a benazeprilom (Fortekor, Novartis Animal Health).
Referujúci veterinárny lekár
pri vyšetrení krvi pacienta z dôvodu
anorexie zistil zvýšenú koncentráciu
močoviny a kreatinínu.
Auskultačne boli diagnostikované abnormálne srdcové ozvy.
Z tohto dôvodu bol pacient referovaný
na naše pracovisko, kde bola diagnostikovaná systémová hypertenzia. Pacient bol stabilizovaný amlodipínom
(Istin, Pfizer, 1.25 mg/deň PO)
a následne odporučený na oddelenie
dermatológie za účelom diagnostiky
kožného ochorenia.
Klinické vyšetrenie preukázalo stratu hmotnosti, skóre BMI 3/9
(referenčná hodnota 5/9) s miernym,
obojstranným, seróznym výtokom
z očí. Auskultácia srdca preukázala
ľavostranný, apikálny systolický šelest, cválavý rytmus a tachykardiu
sprevádzanú intermitentným deficitom, ale akceptovateľnou kvalitou
pulzu. Auskultácia pľúcneho poľa bola
bez patologického nálezu. Pri abdominálnej palpácii nebola zistená žiadna
masa. Obojstranná symetrická nezápalová alopécia postihovala nosové,
periorálne a periokulárne časti hlavy,
konvexné oblasti ušníc, ventrálnu časť
krku, hrudník, abdomen, inguinálne
časti tela a mediálne oblasti končatín
a labiek. Na ventrálnych častiach tela
bola alopetická koža výrazne hladká
s miernym leskom. Alopetické oblasti
končatín boli postihnuté nadmernou
tvorbou šupín, folikulárnou a interdigitálnou akumuláciou hnedého keratinózneho materiálu. Dorzálne časti
hrudníka a lumbosakrálnej oblasti
boli postihnuté výraznou exfoliáciou
kože a ľahkou epiláciou zostávajúcej
srsti. Vankúšiky boli šupinaté, lesklé, s početnými koncentrickými,
cirkulárnymi ložiskami suchých
šupín pripomínajúcimi kresbu terča
(Obr. 1 - 3).
Diferenciálne
diagnosticky
pre alopetické ochorenia kože
prichádzala do úvahy demodikóza,
dermatofytóza,
paraneoplastická
alopécia,
hyperadrenokorticizmus,
hypotyreóza, hypertyreóza, telogénna defluxia (telogénne effluvium),
kožný lymfóm a alopecia areata. Sekundárne bakteriálne a kvasinkové
infekcie boli zvažované ako príčina
nadmerného olizovania a akumulácie
hnedastého keratinózneho materiálu v interdigitálnych oblastiach. Diferenciálne diagnózy pre nadmernú
tvorbu šupín zahŕňajú hypertyreózu,
hypotyreózu, sebaceóznu adenitídu
a exfoliatívnu dermatitídu súvisiacu
s diagnózou tymómu.
Cytologické vyšetrenie interdigitálnych a alopetických oblastí
distálnych
končatín
preukázalo
množstvo kvasiniek bez prítomnosti
zápalových buniek (Obr. 4). Trichogram stanovil normálne, predominantne telogenizované chlpy, bez
fraktúr distálnych koncov a bez evidencie spór dermatofytov. Hlboké
kožné zoškraby nepreukázali Demodex spp.
Krv bola odobratá z v. jugularis
za cieľom štandardnej hematologickej
a biochemickej analýzy (Idexx VetLab
Station a Idexx Catalist Dx, Cymedica). Hematologickým vyšetrením bola
zistená lymfopénia a biochemické vyšetrenie stanovilo mierne zvýšenie
koncentrácie sodíka a výrazne
obr. 3
Šupinatý, lesklý vankúšik
s akumuláciou čierneho,
voskovitého materiálu v
interdigitálnom priestore.
zvýšenú koncentráciu močoviny. Majiteľ bol požiadaný o odobratie vzorky
moču pacienta v domácom prostredí,
nakoľko cystocentéza bola kontraindikovaná vzhľadom na diagnostikovanú hypertenziu.
Ultrasonografické vyšetrenie
abdomenu zistilo hyperechogénny parenchým pečene s výrazným
rozšírením žlčovodov. Slezina bola
zväčšená s normálnou echogenitou.
Na pankrease boli diagnostikované
nodulárne lézie o veľkosti 6 mm
(Obr. 6). V súvislosti s prítomnosťou
kožných patologických zmien bolo
podozrenie, že ide o neoplastické
zmeny.
Vzorky kože odobraté počas
miernej sedácie acepromazínom
(ACP injection, Novartis Animal
Health, 0,005 mg/kg) a butorfanolom (Buprecare, Animalcare, 20 ug/
kg) v kombinácii s lokálnou anestéziou lidokaínom (2 % w/v Lido-
caine injection, B/Braun Melsungen)
boli následne rutinne spracované
a ofarbené hematoxylín eozínom.
Histologické
vyšetrenie
vzoriek
kože preukázalo výrazne hyperplastickú epidermu (približne šesť10bunečných vrstiev) so zhrubnutou
vrstvou stratum spinosum (akantóza)
a majoritnou absenciou stratum corneum. V niektorých častiach histologických preparátov boli prítomné
fragmenty separovaného stratum
corneum vo forme šupín (Obr. 5),
ktorých súčasťou boli reziduálne
bunečné jadrá (parakeratóza). Väčšina chlpových folikulov sa nachádzala
v telogénovej fáze s atrofickým profilom a perifolikulárnou kondenzáciou
kolagénu. Mierny kožný zápalový
infiltrát pozostával z lymfocytov,
histiocytov a neutrofilov (Obr. 5).
Ostatné adnexálne štruktúry boli bez
výrazných histopatologických zmien.
Spoločne s inými diagnostickými
nálezmi tieto príznaky korešpondovali s diagnózou felínnej paraneoplastickej alopécie.
Na základe výsledkov bola
stanovená predbežná diagnóza felínna paraneoplastická alopécia so sekundárnym kvasinkovým prerastom (Malassezia spp.). Následne bol
majiteľ informovaný o nepriaznivej
prognóze ochorenia a dodatočných
invazívnych diagnostických procedúrach ako je tenkoihlová aspirácia
z pankreatickej masy a exploratórna
laparotómia. Na základe žiadosti majiteľa bola aplikovaná konzervatívna
terapia bez dodatočnej diagnostiky
patologických zmien pankreasu. Kvasinkový prerast bol liečený itrakonazolom (Sporanox, Janssen-Cilag,
5 mg/kg/deň ), podávaným počas
siedmich dní každý druhý týždeň.
S aplikáciou amlodipínu sa pokračovalo v rovnakej dávke.
O dvanásť dní neskôr sa zdravotný stav pacienta a príjem krmiva zlepšil, ale bez výrazných zmien
kožných príznakov. O tri týždne neskôr, pri opakovanej návšteve pacienta s anamnézou náhleho zhoršenia
zdravotného stavu, klinické vyšetrenie preukázalo depresívne a dehydratované zviera s dodatočnou stratou hmotnosti 0,3 kg. Vzhľadom na
rapídne horšenie zdravotného stavu
pacienta a nepriaznivej prognóze,
majiteľ mačky požiadal o eutanáziu
a post-mortem vyšetrenie.
Makroskopická patologická
pitva preukázala extenzívnu, symetrickú
alopéciu,
myokardiálnu
a endokardiálnu fibrózu, peritoneálnu efúziu, pravostrannú adrenálnu
a pankreatickú masu, a intraabdominálne metastatické noduly (Obr. 7
- 8). Histopatologickým vyšetrením
bola pankreatická masa diagnostikovaná ako karcinóm a metastatické
noduly ako pankreatické karcinomatózne tkanivo. Adrenálna masa
bola diagnostikovaná ako adenóm
(Obr. 9). Histopatologické vyšetrenie potvrdilo myokardiálnu a endokardiálnu fibrózu s kalcifikáciou
a chronickú tubulointersticiálnu nefritídu.
Záverečná diagnóza bola stanovená ako felínna pankreatická
paraneoplastická alopécia súvisiaca
s pankreatickým adenokarcinómom
s metastázami v pečeni, diafragme,
omente a mezentériu.
7
odborné príspevky
Diskusia
Abdominálna
paraneoplastická alópecia mačiek je zriedkavý syndróm. V literatúre je
popísaných 22 prípadov a podobne
ako u tohto pacienta, paraneoplastická alopécia súvisela s pankreatickým
adenokarcinómom,
cholangiokarcinómom alebo hepatocelulárnym
karcinómom.3-10
Kožné lézie korešpondovali s opisom
kožných lézií v predchádzajúcich
publikáciách. Väčšina mačiek sa intenzívne olizovala, čo môže prispievať k exfoliácii stratum corneum.
Odstránenie stratum corneum môže
mať za následok expozíciu reflexnejšej vrstvy stratum granulosum, čo je
niektorými autormi považované za
príčinu charakteristického lesku alopetickej kože pozorovanej pri tomto
syndróme.10 Lesklý povrch kože bol
ale taktiež popísaný u pacientov, kde
bolo stratum corneum neporušené.11
Tak ako v tomto prípade, taktiež
v predchádzajúcich publikáciách,
analýza krvi neindikuje prítomnosť
viscerálnej neoplázie.10
8
Bilaterálna
symetrická alopécia mačiek je častým klinickým
príznakom. Može byť spôsobená
mutiláciu v dôsledku pruritu, bolesti
alebo psychických porúch. Príčinou
môžu byť parazitárne, infekčné, endokrinné, imunopatologické a neoplastické ochorenia.5, 12 V tu popísanom
prípade trichogram, kožný zoškrab
a kožné histopatologické vyšetrenie
nepreukázalo prítomnosť Demodex
spp. ani dermatofytov. Endokrinologické ochorenia ako hyperadrenokorticizmus, hypertyreóza a hypotyreóza (veľmi zriedkavé ochorenie
mačiek) boli vylúčené na základe
anamnézy, klinických príznakov,
laboratórnych a dermatohistopatologických výsledkov.13 - 15 Hypertyreóza je jedno z najčastejších endokrinologických ochorení mačiek,
ktoré môže spôsobovať symetrické
vypadávanie srsti, seboroickú a tenkú kožu.14 V našom prípade časté
klinické príznaky ako hyperaktivita,
polydipsia, polyúria, polyfágia14 boli
absentujúce a koncentrácia tyroxínu
bola v rámci referenčnej hodnoty.
Hypotyreóza je extrémne zriedkavá
príčina symetrickej alopécie a sprievodné klinické príznaky ako obezita
odborné príspevky
obr. 4
obr. 7
Vzorka odobratá lepiacou
páskou z interdigitálneho priestoru z plantárnej
strany ľavého vankúšika
na panvovej končatine
znázorňujúceho značné
množstvo kvasiniek (DiffQuick, zväčšenie x 1000).
Primárny karcinóm
pankreasu (modrá šípka)
s metastázami na pečeni
(zelené šípky).
obr. 5
obr. 8
Pohľad na primárny karcinóm pankreasu.
Histopatologické znázornenie biopsie kože z
oblasti tarsu znázorňujúce nápadnú hyperpláziu
epidermy. Chlpové folikuly
sú malé a telogénne, mazové žľazy majú normálny
vzhľad, výskyt miernej parakeratóznej hyperkeratózy
(hematoxylín eozín, prúžok
veľkosť 100 µm).
obr. 6
obr. 9
Abdominálna ultrasonografia znázorňujúca
hypoechogénnu nodulárnu
léziu nachádzajúcu sa na
tele pankreasu.
a intolerancia chladu neboli pozorované.
Pitvou diagnostikovaný adenóm
nadobličky bol považovaný za neaktívny vzhľadom na to, že typické
klinické príznaky hyperadrenokorticizmu ako sú polyúria, polydipsia,
polyfágia, ubúdanie svalovej hmoty
a tenká, hyperextenzívna a ľahko sa
trhajúca koža neboli pozorované.15
Výsledky biochemického a histologického vyšetrenia neposkytli potvrdenie
hyperadrenokorticizmu.
Histologický nález pri hyperadrenokorticizme je charakterizovaný
epidermálnou a dermálnou atrofiou,
malými, krátkymi a zúženými chlpovými folikulmi. Hoci atrofia folikulov pri paraneoplastickej alopécii
pripomína hyperadrenokorticizmus,
výrazná akantóza a absencia epidermálnej a dermálnej atrofie v našom
prípade je rozdielna ako pri Cushin-
Neoplázia pankreasu je
zložená zo zmiešaných,
nepravidelných tubulo-acinárnych štruktúr lemovaných pleomorfnými dlaždicovými bunkami s miernou
anizocytózou a anizokaryózou
s 1 - 2 mitózami (čierna šípka)
(hematoxylín eozín, prúžok
veľkosť 25 µm).
govom syndróme mačiek.15 Zlyhanie
abdominálnej ultrasonografie diagnostikovať adrenálnu masu môže byť
pripísané náročnosti ultrasonografickej vizualizácie pravej adrenálnej
žľazy mačky.
Interné
alebo
systémové
ochorenie môže byť dôsledkom
telogénnej alebo anagénnej defluxie
(effluvie).16 V tomto prípade histológia
preukázala chlpové folikuly menšie
v porovnaní s veľkosťou folikulov pri
anagénnej či telogénnej defluxii. Patologické zmeny epidermy a dermy nekorešpondovali s týmito ochoreniami. 10
Histologicky, alopecia areata je charakterizovaná mononukleárnym infiltrátom dolnej časti
chlpového folikulu a epiteliotrofný
lymfóm epiteliotropizmom neoplastických buniek pre epidermálne epitélium, 10 čo nebolo v tomto prípade
zaznamenané.
Výrazná hladkosť a lesklosť kože
pozorovaná pri ochorení paraneoplastická pankreatická alopécia nie
je súčasťou žiadnej diferenciálnej diagnózy popísanej vyššie. Hoci nie je
definitívne známy patomechanizmus
paraneoplastickej alopécie, predpokladá sa, že folikulárna atrofia je
spôsobená neoplastickým tkanivom
sekréciou rôznych faktorov. 9
Kvasinkový prerast je často
popisovaný v predchádzajúcich publikáciách v súvislosti s paraneoplastickou alopéciou mačiek.4 V detailnej publikácii venovanej Mallasezia
spp. bolo z mačiek izolovaných 121
izolátov Malassezia pachydermatis zo 141 izolátov u 33 mačiek plemena Cornish Rex, 30 Devon Rex
a 10 domácich krátkosrstých mačiek.
Súčasne boli izolované aj Malassezia nana a M. slooffiae.17 Identi-
fikáciu špecifického druhu kvasiniek
sme nerealizovali vzhľadom na obmedzený finančný rozpočet štúdie
a z dôvodu, že takáto informácia
by nemala žiadnu hodnotu, ktorá
by zásadne ovplyvnila manažment
prípadu. Itrakonazol bol preukázaný
ako úspešne a bezpečne používaný
liek v terapii Malassezových infekcií v experimentálnych podmienkach.18 Pulzná terapia v dávke 5mg/kg
jedenkrát denne počas siedmich dní
každý druhý týždeň bola efektívna
pri terapii Malassezia pachydermatis
asociovanej seboroickej dermatitídy
u šiestich mačiek plemena Devon
Rex.19 Rovnaký protokol sme použili v tomto prípade. Nežiaduce účinky
u mačiek zahŕňajú anorexiu a stratu
hmotnosti a sú zriedkavé.20 Je nepravdepodobné, že terapia itrakonazolom mala v tomto prípade za následok anorexiu a úbytok na hmotnosti
zvieraťa.
Paraneoplastická alopécia má nepriaznivú prognózu a väčšina mačiek
podstúpi eutanáziu do štyroch
týždňov od stanovenia diagnózy.21
Dočasné ustúpenie kožných príznakov po chirurgickom odstránení pankreatického karcinómu s následným
návratom syndrómu po osemnástich
týždňoch pravdepodobne z dôvodu
metastáz, bolo publikované v minulosti.9
Tento článok popisuje zriedkavý
syndróm alopécie súvisiaci s pankreatickou malignitou. Ďalšie štúdie
týchto prípadov by mali byť zamerané na identifikáciu patomechanizmu
ochorenia.
Použitá literatúra
1. Holan, K. M., Kruger, J. M., Gibbons, S. N., Swenson, C.
L. Clinical evaluation of a leukocyte esterase test-strip for
detection of feline pyuria. Veterinary Clinical Pathology 1997;
26: 126 - 131.
2. Pressler, B. M,., Vaden, S. L., Jensen, W. A., Simpson D.
Detection of canine microalbuminuria using semiquantitative
test strips designed for use with human urine. Veterinary
Clinical Pathology 2002; 31: 56 - 60.
3. Barrs, V. R., Martin, P., France, M., Mason, K. What is
your diagnosis? Feline paraneoplastic alopecia associated
with pancreatic and bile duct carcinomas. Journal of Small
Animal Practice 1999; 40: 595 - 556.
4. Godfrey, D. R., A case of feline paraneoplastic alopecia
with secondary Malassezia-associated dermatitis. Journal of
Small Animal Practice 1998; 39: 394 - 396.
5. Brooks, D. G., Campbell, K. L., Dennis, J. S., Dunstan,
R. W. Pancreatic paraneoplastic alopecia in three cats.
Journal of the American Animal Hospital Association 1994;
30: 557 - 563.
6. Marconato, L., Albanese, F. Viacava, P., Marchetti,
V., Abramo, F. Paraneoplastic alopecia associated with
hepatocellular carcinoma in a cat. Veterinary Dermatology
2007; 18: 267 - 271.
7. Mauldin EA, Morris DO, Goldschmidt MH. Retrospective
study: the presence of
Malassezia in feline skin biopsies. A clinicopathological
study. Veterinary Dermatology 2002; 13: 7 - 13.
8. Ragni, R. A., Simith, K. Self Assessment. UK Vet 2008;
13: 49 - 52.
9. Tasker, S., Griffon, D. J., Nuttall, T .J., Hill, P. B. Resolution of paraneoplastic alopecia following surgical removal
of a pancreatic carcinoma in a cat. Journal of Small Animal
Practice 1999; 40: 16 - 19.
10. Pascal-Tenorio, A., Olivry, T., Gross, T. L., Atlee, B. A.,
Ihrke, P. J. Paraneoplastic alopecia associated with internal
malignancies in the cat. Veterinary Dermatology 1997; 8:
47 - 52.
11. Florizoone, K. A case of feline paraneoplastic alopecia
associated with a pancreatic adenocarcinoma. Vlaams
Diergeneeskundig Tijdschrift 2008; 77: 23 -2 5.
12. Merchant, S. R. Diagnosis of feline skin disease based
on cutaneous reaction patterns. Compendium on Continuing
Education for the Practicing Veterinarian 1994; 16: 163 -1
72.
13. Rand, J. S., Levine, J., Best, S. J., Parker, W.
Spontaneous adult-onset hypothyroidism in a cat. Journal of
Veterinary Internal Medicine 1993; 7: 272 - 276.
14. Thoday, K. L., Mooney, C. T. Historical, clinical and laboratory features of 126 hyperthyroid cats. Veterinary Record
1992; 131: 257 - 264.
15. Schaer, M., Ginn, P. E. Iatrogenic Cushing’s syndrome
and steroid hepatopathy in a cat. Journal of the American
Animal Hospital Association 1999; 35:48 - 51.
16. Milne, E. M,. Rowland, A.C. Anagen defluxion in two
horses. Veterinary Dermatology 1993; 3: 139 -1 43.
17. Bond, R., Stevens, K., Perrins, N., Ahman, S. Carriage
of Malassezia spp. yeasts in Cornish Rex, Devon Rex and Domestic short-haired cats: a cross-sectional survey. Veterinary
Dermatology 2008; 19: 299 - 304.
18. Moriello, K. A., DeBoer, D. J. Efficacy of griseofulvin
and itraconazole in the treatment of experimentally induced
dermatophytosis in cats. Journal of the American Veterinary
Medical Association 1995; 207: 439 - 444.
19. Ahman, S., Perrins, N., Bond, R. Treatment of Malassezia pachydermatis-associated seborrhoeic dermatitis in
Devon Rex cats with itraconazole-a pilot study. Veterinary
Dermatology 2007; 18: 171 - 174.
20. Martin, S. Itraconazole. Compendium on Continuing
Education for the Practicing Veterinarian 1999; 2: 145 - 147.
21. Turek, M. M. Cutaneous paraneoplastic syndromes in
dogs and cats: a review of the literature. Veterinary Dermatology 2003; 14: 279 - 296.
9
odborné príspevky
odborné príspevky
Veľkoobjemové nálevy do
bachora dojníc – áno, či nie?
MVDr. Marian
Fabiš, PhD.,
SigiTrade, s.r.o., Dvory nad Žitavou
Poradca v oblasti výživy
a produkčných ochorení dojníc
Mob.: 0902 938 027
e-mail: [email protected]
V priebehu posledných asi 20
rokov živočíšna výroba na Slovensku
zaznamenáva výrazný prepad v celej svojej šírke. Pre dokumentáciu tejto reality
uvediem informáciu, že v rokoch 1990 2011 poklesli stavy prasníc zo 180-tisíc
na 37-tisíc a počty kráv sa v danom období znížili z 549tisíc na 201-tisíc. Podobný vývoj bol aj v chovoch hydiny. Zatiaľ
čo ošípané sú na Slovensku pre domácich
chovateľov už prakticky stratené, v chove
dojníc, a teda v prvovýrobe surového
kravského mlieka, naši chovatelia ešte
stále srdnato bojujú. Počty kráv síce
v uvedenom období klesli, ale úžitkovosť
dojníc stúpala. To poukazuje na vôľu chovateľov dojníc zachovať a neustále skvalitňovať výrobu mlieka, v rámci čoho robia
dostupné kroky ,aby mohli byť úspešní.
V tomto kontexte je veľmi dôležité, aby
dostávali pri svojich aktivitách kvalitnú
a spoľahlivú podporu od veterinárnych
lekárov pôsobiacich na ich farmách.
10
Spomínané zvyšovanie úžitkovosti dojníc je zákonitým dôsledkom
zlepšovania genetiky, manažmentu stáda (welfare, ustajnenie, dojenie, kŕmenie
a pod.), zlepšenia výživy, kvality vyrábaných objemových krmív, vývoja
používanej techniky (kŕmne vozy napr.),
a aj zvýšenia kvality služieb (vrátane
veterinárnej). Zatiaľ čo najjednoduchšou
inováciou v teréne sa zdá byť zlepšenie
genetiky stáda (nákupom plemenníc a semena), uplatnenie ďalších uvádzaných
faktorov je už náročnejšia a, najmä, komplexnejšia úloha.
Z pohľadu veterinárnej služby neexistuje rozdiel medzi jej cieľom v súčasnosti a pred 20 rokmi. Cieľom veterinárneho
lekára pôsobiaceho na farme dojníc vždy
bolo a je zdravie dojníc. Je jasné, že udržať
zdravie pri podstatne vyšších úžitkovostiach súčasnosti oproti úžitkovosti v minulosti je podstatne zložitejšia úloha. Vyšší
produkčný výkon prináša aj vyššie zdravotné riziká. Realita nepustí.
V tomto svetle sa produkčné ochorenia
dojníc v mnohých chovoch stávajú limitujúcim faktorom zlepšovania ekonomiky
prvovýroby mlieka. Z pohľadu výskytu produkčných ochorení dojníc možno
označiť za často rozhodujúci faktor príjem sušiny. Kritickým z tohto pohľadu je
záver gravidity a začiatok nastupujúcej
laktácie, tzv. prechodné obdobie (3 týždne
pred a 3 týždne po otelení). Ide o obdobie
veľkých a významných fyziologických
zmien v organizme dojnice. Mení sa stav
dojnice z gravidnej na negravidnú a z nelaktujúcej na laktujúcu. To prináša hormonálne zmeny, zmeny energetického
metabolizmu, výrazne sa mení výkonnosť
imunitného systému, prostredníctvom
mechanizmov homeorhézy sa preorientováva „tok“ a využívanie glukózy (svoju
nezastupiteľnú úlohu tu zohráva tzv. inzulínová rezistencia) smerom k mliečnej
žľaze, resp. produkcii mlieka potrebného
na výživu novonarodeného potomka. Tieto zmeny, hoci fyziologické, sú pre dojnicu
veľmi vyčerpávajúce a stresujúce. Nejde
však o jediný stres, ktorému je dojnice
vystavená. V prechodnom období sa uplatňuje aj stres, ktorého pôvodcom je chovateľ a jeho manipulácia s dojnicou v rámci
manažmentu stáda. Za šesť týždňov prechodného obdobia je dojnica presúvaná
asi 4-krát, t. j. 1. presun zo suchostojných
do skupiny prípravy na pôrod, 2. presun
dojnice do pôrodného boxu, 3. presun
z pôrodného boxu do skupiny mledzivových zvierat, 4. presun z mledzivových do
skupiny laktujúcich zvierat; k tomu treba
prirátať stres z odobratia teľaťa a stres zo
zmien kŕmnej dávky. Súčasťou stresu je
produkcia kortizolu, ktorý, okrem iných
účinkov (napr. imunosupresia), pôsobí
negatívne aj na príjem sušiny. Dôsledkom
poklesu príjmu sušiny je zväčšovanie
rozdielu medzi príjmom a výdajom energie (tvorba mlieka). Vyvíja sa tak Negatívna Energetická Bilancia (NEB). Znížený
príjem sušiny a následná NEB vyúsťujú do mobilizácie vlastných živinových
zdrojov, t. j. lipomobilizácia tukových
zásob a katabolizmus svaloviny, resp.
iných telových bielkovín (plazmatické
bielkoviny). Ak sa príjem sušiny nezvy-
šuje, resp. ak sa zvyšuje príliš pomaly,
NEB sa zvýrazňuje, čo môže vyústiť do
ketózy (subklinickej či klinickej) so všetkými jej negatívnymi vplyvmi na zdravie
dojnice (imunosupresia a následné možné
a ťažko liečiteľné orgánové zápaly – mastitis, metritis, pokles mliečnej produkcie,
pokles mliečnej bielkoviny, pokles zabrezávania, zvýšené riziko výskytu cystických ovárií, zvýšenie brakácie...). Vývoj
ketózy po otelení je najvyšší v období od
otelenia do asi 21 dní po otelení. Jej objavenie sa na asi 4.-6. deň post partum je
dôsledok poklesu príjmu sušiny v príprave
na pôrod, čo môže mať rôzny pôvod =
vysoký kondičný stav dojnice v závere
gravidity; vysoký počet zvierat v priestore určenom pre prípravu na pôrod,
zlá chodivosť, t.j . problémy s paznechtami, nesprávne nastavená kŕmna dávka,
nízka kvalita krmív...). Ketóza zistená na
asi 14.-16. deň post partum je v dôsledku
zníženého príjmu sušiny po otelení. Úlohou veterinárneho lekára spolu s chovateľom je pomôcť zvieraťu všetkými dostupnými prostriedkami prekonať problém
so zníženým príjmom sušiny, skrátiť
tak trvanie NEB a na ňu naviazaných
negatívnych zdravotných vplyvov vrátane vyššie uvedenej ketózy.
V minulosti i teraz veterinárny lekár siaha(l) predovšetkým po medikamentóznej liečbe, infúznej terapii a aj
po nálevoch do bachora, podporujúcich
funkcie predžalúdkov vôbec. V minulosti
nálevy do bachora bývali o objeme 0,5 – 2
litre. Veľkoobjemové nálevy (VON) o objeme 20 l a viac vzhľadom na chýbajúci
aplikačný prostriedok (vhodnú pumpu)
podávané neboli. Cieľom podania nálevu
bolo dodať do bachora látky podporujúce fermentačné funkcie bachorovej
mikroflóry, látky upravujúce fyzikálne
vlastnosti bachorového mikroenvironmentu a látky podporujúce motoriku
predžalúdkov.
Nálev podaný do bachora dojnice
z pohľadu súčasných poznatkov má plniť
nasledujúce funkcie:
„oživiť“ funkcie bachorových mikroorganizmov/fermentáciu, ktorá je u zvierat
so zníženým príjmom sušiny znížená; ide
prevažne o jednoduchú bachorovú indige-
Podávanie VON dojnici originálnym drenčovacím
systémom/pumpou
sciu (okrem prípadov bachorovej acidózy)
s tendenciou vývoja bachorovej alkalózy
a pri prípadoch s dlhšou inapetenciou až
hnilobou bachorového obsahu; z pohľadu
oživenia fermentácie v bachore rozhodujúci význam má mechanické „premiešanie“ bachorového obsahu prúdom
tekutiny podávanej do bachora pod
tlakom využitím správneho drenčovacieho zariadenia/pumpy,
dotovať makroorganizmus (dojnicu)
ľahko dostupnou energiou a makroprvkami (Ca, K, Mg), prípadne špeciálnymi látkami (ochrana pečene, antioxidanty
a pod.),
rehydratovať dojnicu (20 - 25 l tekutiny do bachora na jedenkrát je vyhovujúce,
prevencia ľavostranej dislokácie slezu
(zaťaženie bachorového dna 25 kg tekutiny/vody voči ventrálnej stene brušnej dutiny má 100 % účinok proti dislokácii;
dokonca v počiatočných štádiách dislokácie slezu, keď je pod bachor podsunutá
ešte len menšia časť slezu sa táto po podaní veľkoobjemového nálevu vráti späť
do správnej polohy,
podpora motoriky steny tráviacej
sústavy.
Aby uvedené funkcie nálev dokázal
plniť, treba, aby jeho objem bol dostatočne
veľký. Pri asi 80 – 120 litrovom obsahu
bachora dospelej dojnice optimálny objem
podaného nálevu predstavuje asi 25 litrov.
Pomerne často v teréne zaznieva názor, že
podanie 20 - 30 litrov nápoja určeného
na voľné pitie dojnicou plne nahradí
veľkoobjemový nálev, ktorého podanie je
dokonca považované za trápenie zvieraťa.
K týmto postojom len niekoľko myšlienok:
nápoj
v uvedenom
množstve
prirodzenou cestou vypije len dojnica
zdravá; problémová dojnica uvedený objem sama voľne nevypije a tu nastáva
problém = chovateľ potrebuje, aby práve
Dojnica so zavedenou pažerákovou sondou pripravená
na podanie VON
problémová dojnica dostala predkladaný
nápoj a to všetok v zamýšľanom objeme
a zložení,
pri pití prijímaný roztok/tekutina do
bachora tečie pozvoľným tempom, vôbec
nie pod tlakom. Absentuje tak významná
výhoda podania roztoku pod tlakom a síce
premiešanie bachorového obsahu podávanou tekutinou, a tým podpora naštartovania fermentácie,
pažerákový žľab, ktorý je plne funkčný
u mladých prežúvavcov, do istej miery
funguje aj u dospelých jedincov, vďaka
čomu asi ½ prijímanej tekutiny sa dostáva
do bachora a druhá ½ do slezu; týmto chovateľ či veterinárny lekár oberajú dojnicu
o viaceré pozitíva, ktoré plní podanie
veľkoobjemového nálevu (pozri vyššie).
Z dosiaľ uvedeného vyplýva, že odpoveď na otázku v nadpise tohto príspevku, t. j. či podávať, alebo nepodávať veľkoobjemové nálevy do bachora dojniciam, je
kladná, t. j. áno, podávať. V tomto kontexte
má význam uviesť stratégie podávania
veľkoobjemových nálevov v stáde dojníc:
1 VON podávať chorým a liečeným
kravám. Každá chorá dojnica pije a žerie
menej, až nič. Objavuje sa NEB, lipomobilizácia a katabolizmus. Pri každej infekcii či zápale sa zvyšuje požiadavka imunitného systému na dodávku energie
a živín, aby systém mohol plne fungovať.
Pri infektoch ,resp. zápalových procesoch
v organizme energetické požiadavky dojnice stúpajú až o asi 50 %. Keď tieto požiadavky nie sú plnené cez krmivo a bachor,
nastupuje katabolizmus, mobilizácia tukových rezerv (ak ešte nejaké sú) a následne
vývoj možných vyššie spomínaných
negatívnych zdravotných porúch. V tomto kontexte je liečba dojnice veľmi ťažká,
komplikovaná a jej prognóza nie veľmi optimistická. Podanie VON zlepšuje efekt
liečby, znižuje spotrebu liečiv, skracuje
rekonvalescenciu, umožňuje skorší návrat
dojnice do produkcie.
2 Čerstvo otelené dojnice sú ďalšou
skupinou, ktorá silno profituje z podania
VON. Zaktívnenie fermentačných procesov v predžalúdkoch dojnice umožňuje
rýchlejšie navyšovanie príjmu sušiny,
a tým aj skracovanie obdobia výskytu
NEB a následne zníženia až predídenia
rizika výskytu ketóz, hypokalcemie, stukovatenia pečene a ďalších následných
možných zdravotných komplikácií. Dojnica omnoho lepšie zvláda štart do začínajúcej laktácie, lepšie nasadzuje mlieko, má
lepšie reprodukčné výsledky než zvieratá,
ktorým čo najskôr po otelení chovateľ či
veterinárny lekár nepomohli podaním
VON.
Podávanie VON je v chovateľsky vyspelých krajinách bežnou záležitosťou.
Je to tak už aj na mnohých slovenských
farmách. O funkčnosti podávania VON
svedčí aj skutočnosť, že chovateľ, ktorý
ich podávanie zakomponuje do svojho
systému starostlivosti o zvieratá ,už od
aplikácie VON neustupuje. Pre úspešné
a efektívne podanie VON treba mať dojnicu optimálne fixovanú, treba mať
účinný a spoľahlivý drenčovací systém/
pumpu, ktorý umožní efektívne podanie
VON (po správnom zaučení ho vie podať
aj jedna osoba), a napokon treba mať aj
drenč/nálev správneho zloženia, aby plnil požadované funkcie. Na obrázku č. 2 je
vidno, ako optimálny drenčovací systém
vyzerá. Jeho výhodou je, že umožňuje podať dojnici nálev o objeme 24 - 25 litrov za
veľmi krátky čas (1,5 -2,0 minúty). Takáto
rýchlosť podania umožňuje také potrebné mechanické premiešanie bachorového
obsahu, spomínané vyššie. Záujemcovia
o podrobnejšie informácie k danej problematike, či o dodanie systému a nálevu
môžu kontaktovať autora tohto článku. Kontakt je uložený v redakcii Veterinárneho spravodaja.
11
odborné príspevky
odborné príspevky
Krvné protozoárne infekcie psov a mačiek
prof. MVDr. Mária
Goldová, PhD.
Katedra epizootológie a parazitológie, Ústav parazitológie, Univerzita veterinárskeho lekárstva a
farmácie v Košiciach
email: [email protected]
12
Globálne otepľovanie výrazne ovplyvňuje súčasné počasie na území Európy. Namiesto mrazivých januárových
a februárových dní si Slováci užívajú
jarné počasie. Na viacerých miestach
Slovenska už padli viac ako 20-ročné
teplotné rekordy. Zmätená je z toho aj
príroda, na mnohých miestach začali pučať stromy, kvitnúť jarné kvety
a niektoré vtáky si začali stavať hniezda. Veterinárni lekári sa dívajú na toho
extrémne počasie aj z iného hľadiska –
vektory protozoárnych ochorení, akými
sú kliešte, majú vhodné podmienky na
prežívanie a vyčkávajú na svoju porciu
krvi na svojich stanovištiach v prírode
aj parkoch.
Na území Slovenska sme v posledných 15 rokoch zaznamenali výskyt
nových druhov kliešťov – vektorov protozoárnych krvných ochorení psov. Tento fakt spolu s nárastom ich abundancie, ako aj rezistencie voči akaricídnym
a repelentným prípravkom, predstavuje
hrozbu šírenia sa kliešťami prenášaných
ochorení, ktoré takto expandujú do
nových areálov výskytu. Novo sa objavujúce ochorenia – emerging diseases
– ED, medzi ktoré patria aj krvné protozoárne infekcie, majú narastajúcu incidenciu. Príkladom ED je babezióza psov,
ktorej výskyt na území Slovenskej re-
publiky ako prvý zaznamenal Chandoga
a kol. v roku 2001.
Kliešte prenášajú aj ďalšie život ohrozujúce protozoa psov a mačiek,
ktoré sú dosiaľ známe zo subtropických
a tropických oblastí – hepatozoonóza,
prípadne zo Severnej Ameriky – cytauxzoonóza, tieto vďaka globalizácie obchodu so živými zvieratami a cestovaním sa
môžu v krátkom čase stať reálnou hrozbou aj na našom území.
BABEZIÓZA
Babezióza je ochorenie vyvolávané
intraerytrocytárnymi
protozoárnymi parazitmi (Protozoa: Apicomplexa:
Piroplasmida), prejavuje sa hemolytickou anémiou a hemoglobinúriou (krvomočením). Týmto ochorením, ktoré je
prenášané kliešťami (tick borne disease) a
je rozšírené kozmopolitne, môže ochorieť
celý rad domácich a voľne žijúcich zvierat,
príležitostne aj človek. Hlavný ekonomický
dosah má babezióza v chovoch hovädzieho
dobytka, infekcie ostatných domácich zvierat ako koní, oviec, kôz a prasiat sú tiež
významné v rôznych oblastiach sveta.
Babezióza psov patrí do kategórie náhle sa
objavujúcich infekčných ochorení (emerging infectious diseases), keďže pôvodca expanduje do nových areálov výskytu a má
stále narastajúcu incidenciu.
Ochorenie u psov vyvolávajú podľa
Schettersa a kol. (1997) tieto druhy: Babesia canis, tzv. veľká babézia, pomocou
PCR metód boli dokázané 3 odlišné izoláty: Babesia canis canis, B. canis vogeli, B.
canis rossi. Skupina tzv. malých babézií
je zastúpená druhmi Babesia gibsoni, B.
conradae, B. microti-like (syn. Theileria
annae).
Babézie v erytorocytoch majú hruškovitý, zriedka ameboidný alebo tyčinkovitý tvar, podľa veľkosti ich delíme
na veľké babézie, dĺžka merozoitov
2,5 –5 µm a malé babézie 1,0–2,5 µm.
Babézie sa rozmnožujú nepohlavne, deliace sa jedince zostávajú v typickom
postavení v ostrom alebo tupom uhle.
Po ich rozdelení hostiteľská bunka praská, uvoľnené parazity napádajú ďalšie
erytrocyty. Vektormi sú kliešte z čeľade
Ixodidae, v miernom pásme Dermacentor reticulatus, v trópoch a subtrópoch
Rhipicephalus a Haemaphysalis. Vplyvom globálnych klimatických zmien
sa geografické rozšírenie teplomilných
kliešťov rozšírilo aj na územie Slovenska, kde bola prvýkrát zaznamenaná
babezióza u 1,5-ročného psa sibírskeho
husky z obce Biel pri Čiernej nad Tisou
v máji 2000 (Chandoga a kol., 2001).
Na území Slovenska boli opísané
prípady babeziózy psov s ťažkým priebehom, a to v okolí Bratislavy (Swan
a kol., 2001), Trebišova a Čiernej nad
Tisou (Chandoga a kol., 2001, 2002).
Pôvodcami boli tzv. veľké babézie
(Babesia canis canis) a ako vektor bol
označený Dermacentor reticulatus.
Dovtedy bola babezióza psov sporadicky
zistená len ako importovaná nákaza, keď sa zviera infikovalo pri pobyte
v subtropických štátoch. V súčasnosti sa
niekoľkonásobne zvýšili počty liečených
psov a rozšíril sa aj areál výskytu babeziózy – od južných oblastí až po podtatranskú kotlinu. V súčasnosti sa areál
výskytu autochtónnej babeziózy rozšíril
až do škandinávskych krajín, posledný
údaj o výskyte babeziózy je z roku 2010
z Nórska (Øines a kol., 2010) .
V čreve kliešťov po nasatí infikovanej krvi prebehne pohlavné rozmnožovanie parazita, potom sporogónia
s tvorbou pohyblivých vermikúl, ktoré
sa dostávajú do rôznych orgánov, hlavne
do ovárií, kde sa delenie opakuje a
vzniká niekoľko tisíc vermikúl. Celý proces trvá 7 dní. V ováriách kliešťa vermikuly prenikajú do vajíčok kliešťa a ďalej
sa vyvíjajú v novej generácii kliešťov,
t. j. dochádza k transovariálnemu prenosu, ďalšie rozmnožovanie prebieha v novovyliahnutých larvách kliešťov. Vermikuly sa zhromažďujú v slinných žľazách
a sú inokulované do krvi vnímavého
hostiteľa počas cicania lariev kliešťov.
Po nasatí krvi sa larvy kliešťov uvoľnia,
prekonajú v pôde premenu do vyššieho štádia, t. j. nymfy, pričom dochádza
k transštadiálnemu prenosu babézií,
čo sa opakuje aj pri premene na adulty.
Babezióza sa vďaka transštadiálnemu
a transovariálnemu prenosu udržuje
v prírodných ohniskách vo viacerých
generáciách kliešťov aj bez prítomnosti
vnímavého hostiteľa (Mehlhorn, 1988).
Podľa najnovších poznatkov
Babesia gibsoni, tzv. „malá babézia“
je pravdepodobne prenášaná aj priamo zo psa na psa pohryzením cez rany
krvou, slinami alebo prehltnutím krvi.
Podľa Banetha (2011) je tento druh endemický v juhovýchodnej Ázii, najvyššia
prevalencia bola zaznamenaná u psov
používaných na psie zápasy (pitbul,
teriér a tosa).
Symptómy. Po inkubačnej dobe,
10 – 21 dní po prichytení sa kliešťa, je
prvým príznakom vysoká horúčka (až
42o C) a hemoglobinuria, sprevádzaná
progresívnou hemolytickou anémiou
a ikterom. Methemoglobinémia a methemoglobinuria
vzniká
sekundárne
v dôsledku poškodenia infikovaných
erytrocytov. Časté je zvracanie, diarrhoea so žlto sfarbeným féces. Nervové
príznaky, ako sú nekoordinované pohyby, parézy, epileptiformné záchvaty
a hyperexcitácia, vznikajú pri upchatí
ciev v mozgu zhlukmi erytrocytov. Pri
Babesia canis rossi je závažnejší priebeh,
vzniká hypovolemický šok s diseminovanou intravaskulárnou koaguláciou,
syndróm systémovej zápalovej reakcie s následným zlyhávaním orgánov.
Závažnosť priebehu závisí od druhu vektora, veku, plemena a imunitného stavu
psa. Po prekonaní ochorenia vzniká tzv.
nesterilná imunita (Goldová, 2001).
Diagnostika. Pri diagnostike sa opierame o anamnestické údaje, pobyt v en-
demických územiach, prisatie kliešťov.
Priamy dôkaz pôvodcu robíme v ofarbených krvných náteroch zhotovených
z krvi odobratej z ušnice, alebo chvosta,
ofarbenej podľa Giemsu, Romanowskeho alebo Diff–Quick (obr. 1). Sérologické
diagnostické metódy IFAT, ELISA, bývajú v endemických oblastiach skreslené
prítomnosťou protilátok cirkulujúcich
v krvi liečených zvierat. Najnovšie sa
s úspechom využívajú aj molekulárne
metódy – PCR.
Diferenciálna diagnóza. V raných
štádiách ochorenia si možno babeziózu
pomýliť s celým radom horúčkovitých
infekcií ako sú leptospiróza, ehrlichióza
a anaplazmóza. Rovnako treba vylúčiť
otravy antikoagulačnými rodenticídmi a hemolytické anémie inej etiológie.
Prehľad
diferenciálnej
diagnostiky
významných krvných protozoí psov
a mačiek je uvedený v tab. 1.
Prevencia babeziózy. Použitie
akaricídnych prostriedkov na báze amitrazu, alebo fipronilu (Frontline). Kliešte
treba odstraňovať z tela psov a mačiek
po pobyte v prírode. Pri pobyte v endemických oblastiach možno psov vakcinovať. V Európe sú k dispozícii komerčne
vyrábané vakcíny na báze povrchových
Tab. 1
BABEZIÓZA
HEPATOZOONÓZA
CYTAUXZOONÓZA
antigénov Babesia canis. Tieto nezabránia infekcii, ale znižujú parazitémiu
a uľahčujú klinický priebeh.
Terapia. Pri včasnom zahájení terapie je prognóza dobrá. Liečba je výlučne
v rukách veterinárneho lekára, keďže sa
podávajú prípravky s nízkou hladinou
tolerancie a je nebezpečenstvo komplikácií s fatálnym koncom. Po liečbe dôjde ku klinickému uzdraveniu, nie však
k úplnej eradikácii parazita v krvi. Psy sa
stávajú nosičmi infekcie, pri strese môže
dôjsť k opätovnému vzplanutiu ochorenia.
Pri liečbe je efektívny imidocarb dipropionát (Imizol) v dávke 2 – 3 mg/
kg i.m. v dvoch dávkach v 24-hodinovom intervale, resp. 4 mg/kg v štyroch
dávkach v 72-hodinových intervaloch.
Diminazen aceturát (Berenil, Diampron)
5 mg/kg i.m. v dvoch dávkach v 24-hodinovom intervale, alebo v 48-hodinovom intervale. Tento prípravok má však
nízky terapeutický index, podobne ako
amikarbalid diisotionát, ktorý sa aplikuje v dávke 9 – 10 mg/kg jednorazovo,
prípadne opakovane po 24 hodinách.
Zoonotické riziká. Boli zaznamenané aj prípady humánnej babeziózy,
často nebol identifikovaný druh. Väčšina
prípadov sa objavila u jedincov bez slezDiferenciálna diagnostika
krvných protozií u psov a mačiek
VZORKA
(OBJEM / SPRACOVANIE)
VYŠETRENIE
(TEST)
krvný náter – ušné vény
náter vysušiť voľne na
vzduchu
1. EDTA – plná krv
2. kliešte
cytologické
Pozitívny nález z periférnych
vén potvrdzuje infekciu
PCR: genom
Pozitívny nález potvrdzuje
infekciu;
Využitie: druhová
determinácia
Pozitívny titer:
B. canis ≥ 1 : 80
B. gibsoni ≥ 1 : 320
indikuje aktívnu, alebo
nedávno prekonanú infekciu
Sérum: jedna vzorka
(2 - 3 ml) – zmraziť
Protilátky: IFA
ELISA
krvný náter – ušné vény
náter vysušiť voľne na
vzduchu
Tkanivá: biopsia svalov;
– zmraziť
– vložiť do 4 % formalínu
cytologické
POZNÁMKA
Pozitívny nález z periférnych
vén potvrdzuje infekciu
histologické
Pozitívny nález potvrdzuje
infekciu
Sérum: jedna vzorka
(2 - 3 ml) – zmraziť
Protilátky: IFA
ELISA
IgM a IgG
prítomné od 16 - 22 dpi
pretrvávajú do 7 mesiacov
krvný náter – ušné vény
alebo kostná dreň
náter vysušiť voľne na
vzduchu
cytologické
Pozitívny nález potvrdzuje
infekciu
13
odborné príspevky
odborné príspevky
obr. 1
Veľké babézie
– Babesia canis
v krvnom nátere
iny, alebo inak imunosuprimovaných,
infekcia končila fatálne. Humánne infekcie prebehli po infestácii kliešťami Ixodes ricinus (Babesia divergens – parazit
hovädzieho dobytka), Ixodes dammini
(Babesia microti – parazit drobných hlodavcov), novšie aj Dermacentor reticulatus (Babesia canis).
HEPATOZOONÓZA
Hepatozoonóza je závažná krvná
parazitóza makrofágov psov a mačiek.
Vektormi sú kliešte (tick borne disease).
U psov parazitujú dva druhy, Hepatozoon canis sa primárne nachádza
v hemolymfatickom tkanive a vyvoláva
anémiu a kachexiu a H. americanum,
ktorý napáda svalové bunky a spôsobuje
ťažkú myozitídu a krívanie.
14
Hepatozoon canis – pes, subtrópy,
trópy, v Európe okolo Stredozemného
mora, juhovýchodná Ázia, Južná Amerika.
Gamonty elipsovitého tvaru (11 x
4 µm) sa lokalizujú v cytoplazme cirkulujúcich neutrofilov (obr. 2). Schizonty sú obyčajne sférické alebo oválne,
dosahujú v priemere 30 µm, obsahujú
mikromerozoity usporiadané lúčovito
a lokalizujú sa prevažne v hemolymfatickom tkanive sleziny, lymfatických
uzlín a kostnej drene.
Infekcia začína, na rozdiel od
babeziózy, prehltnutím infikovaného
kliešťa. Vektormi sú kliešte Rhipicephalus sanguineus, v ktorých čreve prebehne pohlavné rozmnožovanie parazita
a následne sporogónia, počas ktorej
vznikajú početné sporozoity v hemocéle
kliešťa. Po prehltnutí infikovaných
kliešťov parazity vnikajú do lymfocytov a nimi sú transportované do sleziny,
pečene, pľúc, lymfatických uzlín, myokardu a kostnej drene mäsožravcov, kde
prebehne nepohlavné rozmnožovanie
a vzniknú mnohojadrové schizonty, ktoré obsahujú 30 – 40 jadier. Zo
schizontov uvoľnené merozoity majú
obdĺžnikovitý tvar, sú 8 – 12 µm
dlhé, prednostne napádajú leukocyty, v ktorých sa z nich vyvinú gamonty – samčie a samičie pohlavné bunky.
Vývinový cyklus sa opakuje po prisatí
ďalšieho kliešťa, ktorý nasaje infikovanú krv s gamontmi. Druhy z rodu
Hepatozoon sú prenášané transštadiálne, t. j., z nýmf kliešťa na dospelé
kliešte. Hepatozoon canis sa väčšinou
prejavuje ako oportúnny patogén.
Symptómy.
Klinické
príznaky
kolíšu od asymptomatických, keď je
parazitémia nízka (1 – 5 % postihnutých
leukocytov), až po život ohrozujúce
ochorenie, sprevádzané horúčkou, chudnutím až kachexiou, anémiou a hyperglobulinémiou, keď je až skoro 100 %
parazitémia neutrofilov. V endemických
oblastiach sa často pridružujú iné patogény, predovšetkým Ehrlichia a Leishmania (Baneth a kol., 2001).
Hepatozoon americanum – pes, USA
štáty okolo Mexického zálivu.
Gamonty elipsovitého tvaru (9 x 4 µm)
sa lokalizujú v cytoplazme cirkulujúcich
neutrofilov. Svalové cysty sú okrúhle
až oválne, veľkosti 250 – 500 µm, vonkajší obal cysty tvoria koncentrické
laminárne vrstvy, čo im dáva „cibuľový“
vzhľad.
Infekcia začína rovnako ako pri
H. canis prehltnutím infikovaného
kliešťa Amblyoma maculatum, z čreva sú sporozoity transportované krvou
a lymfou do srdcového a kostrového
svalstva, kde sa vo vnútri svalových
buniek vyvíjajú schizonty s charakteristickými mukopolysacharidovými obalmi
ako má cibuľa. Po dozretí svalových cýst
sa uvoľňujú do okolitého tkaniva merozoity. Do tejto oblasti sa zhromažďujú
neutrofily a makrofágy, do nich vnikajú merozoity a takto vznikajú pyogranulómy. Vaskularizácia postihnutej oblasti umožňuje infikovaným leukocytom
dostať sa krvným obehom do iných svalov a opakovať schizogóniu. Vývinový
cyklus pokračuje, keď sa kliešť nasaje
infikovanej krvi obsahujúcej gamonty
(Mathew a kol., 1998).
Symptómy. Klinické príznaky sú
charakterizované horúčkou, bolesťou
svalov, svalovou atrofiou, slabosťou,
neochotou k pohybu, mukopurulentným výtokom z očí. Pyogranulomatózny
zápal svalov v blízkosti kostí stimuluje
zápal okostnice hlavne u mladých psov.
Na rozdiel od Hepatozoon canis infekcia H. americanus má ťažký, vysiľujúci
priebeh a v neliečených prípadoch končí
fatálne do 1 roka po infekcii.
Diagnostika. Priamy dôkaz pôvodcu sa stanoví na základe ofarbených
krvných náterov, kde nachádzame gamonty v cytoplazme neutrofilov. Gamonty sú eliptického tvaru, veľkosti 11 x 4 µm (H. canis), resp. 9 x 4 µm
(H. americanum). Pri biopsii svalov
nachádzame merozoity usporiadané
na periférii schizontu. Serologická
diagnostika – nepriamy imunofluorescenčný test (IFAT), ELISA.
obr. 2
Hepatozoon canis
v cytoplazme neutrofilov
obr. 3
Cytauxzoon felis – piroplazmy v tvare pečatného
prsteňa v erytrocytoch
Terapia. Efektívna terapia eliminujúca všetky vývinové štádiá v súčasnosti nie je. Používajú sa kombinácie trimetoprimu a sulfadiazinu a prípravky
podávané proti toxoplazmóze. Eliminácia gamontov Hepatozoon spp. je
pomalá, časté sú remisie. Pri H. americanum na zníženie teploty a zmiernenie
bolesti svalov sa nasadí paliatívna nesteroidná a protizápalová terapia (Macintire a kol., 2001).
CYTAUXZOONÓZA
Cytauxzoonóza je rapídne, progresívne
akútne ochorenie domácich mačiek,
prejavujúce sa horúčkou, ikterom,
krvomočením, dehydratáciou, letargiou, končí fatálne. Rys červený (Lynx
rufus) a iné divé mačkovité šelmy sú
prirodzenými hostiteľmi, ochorenie
u nich prebieha ako perzistentná
asymptomatická erytroparazitémia.
Prvý prípad cytauxzoonózy bol
opísaný v Missouri v roku 1976 (Wagner, 1976), predpokladalo sa, že sa
ochorenie vyskytuje len v centrálnej a juhovýchodnej časti USA. Podľa
posledných údajov je cytauxzoonóza
potvrdená u rysa červeného už v 13
štátoch USA (Shock a kol., 2011). Väčšina prípadov u domácich mačiek sa vyskytuje na juhu a juhovýchode USA
a sú obvykle viazané na pobyt v lese.
Najrizikovejšou skupinou sú mladé,
stresované alebo imunodeficientné
zvieratá (Cohn, 2005).
Cytauxzoon felis – rys červený
(Lynx rufus), mačka domáca, USA.
Vývinový cyklus nebol dosiaľ kom-
pletne opísaný. Infekcia začína inokuláciou sporozoitov kliešťami Amblyomma americanum a Dermacentor
variabilis (Reichard a kol, 2009).
Počas tzv. tkanivovej fázy vznikajú
schizonty, ktoré sa vyvíjajú primárne
v mononukleárnych fagocytoch. Tieto
lemujú lúmen ciev všetkých parenchymatóznych orgánov, kde vznikajú
tromby a mechanická obštrukcia ciev,
hlavne v pľúcach. Vo veľkých počtoch
sa nachádzajú aj v iných orgánoch
ako v slezine, pečeni, lymfatických
uzlinách. Uvoľnené merozoity zo
schizontov ďalej napádajú monocyty a tiež erytrocyty. V erytrocytoch
majú tvar pečatného prsteňa veľkosti
1 – 1,5 µm (obr. 3). U domácich mačiek
tieto erytrocytárne piroplazmy možno
zaznamenať 1 – 3 dni pred smrťou.
Mačka predstavuje dead-end-host,
u ktorého ochorenie končí fatálne
(Birkenheuer a kol., 2006).
Symptómy. Nástup klinických
príznakov
obvykle
nastáva
do
10 dní po infestácii kliešťom, závažné
príznaky sa objavujú o 6 dní neskôr.
Mačky sú febrilné, trpia nechutenstvom, sú slabé, dyspnoické a dehydratované. Pulmonálne cievy sú rozšírené,
v pľúcach sú početné krvácaniny. Lymfatické uzliny a slezina sú markantne
zväčšené, sliznice sú často ikterické
(Cohn, 2005).
Diagnostika. Priamy dôkaz pôvodcu sa robí na podklade ofarbených
krvných náterov, kde nachádzame piroplazmy v erytrocytoch v tvare pečatného prsteňa 1 – 1,5 µm. Parazitémia je
typicky nízka (1 – 4 %), aj keď niekedy
pri akútnych stavoch dosahuje až
25 %. Je podobná malej babézii Babesia
felis a Haemobartonella spp., pôvodcovi felinnej infekčnej anémie. Tkanivové meronty možno potvrdiť v otlačkových preparátoch z kostnej drene,
lymfatických uzlín a sleziny.
Terapia. Pokusy o liečbu sú so
slabým efektom. Krátkodobý efekt bol
po aplikácii diminazen aceturátu, resp.
imidocarb dipropionátu oba v dávke
2 mg/kg i.m. Možno zahájiť fluidnú terapiu, transfúziu krvi. Prognóza je nepriaznivá. V prevencii v endemických
oblastiach sa využívajú akaricídne
prostriedky (Cohn, 2005).
ZÁVER
Globálne klimatické zmeny, narastajúci cestovný ruch a turizmus
prinášajú mimoriadne riziko importu nákaz z tropických a subtropických oblastí,
vrátane možnosti trvalého zavlečenia pôvodcov krvných protozoárnych
ochorení mäsožravcov, ako aj ich vektorov na naše územie. K rozširovaniu
mnohých patogénov prispievajú hlavne
ľudské aktivity vyvíjané bez dostatočnej
erudície a uvedomenia si rizík a dôsledkov neodborných zásahov. Cieľom
tohto príspevku je oboznámiť širokú
odbornú verejnosť s možnosťou diagnostiky a liečby krvných protozoárnych
ochorení psov a mačiek, prichádzajúcich
z rôznych dovolenkových destinácií,
ktoré často bývajú endemickými lokalitami týchto závažných ochorení.
Literatúra u autorov
15
odborné príspevky
odborné príspevky
Klinický prípad
Leguán zelený (Iguana iguana), samica, 3 roky a Chameleón jemenský (Chamaeleo
calyptratus), samica, asi 2 roky.
V obidvoch prípadoch majitelia
v anamnéze udávali anorexiu,
nepokoj a hrabanie v substráte.
Problémy trvali niekoľko dní.
Majitelia leguána sa dokonca
domnievali, že ide o samca.
Preovulatórna folikulárna
stáza (POFS) u plazov
MVDr. Ján Klinec,
Súkromná veterinárna
klinika v Trnave
email: [email protected]
16
Teraristika sa v súčasnosti teší
veľkej obľube. Nie je to inak ani na
Slovensku. Vo veterinárnej praxi sa
stále častejšie stretávame s pacientmi
so skupiny plazov. Vo väčšine prípadov
ide o druhy pochádzajúce z tropických
a subtropických oblastí a ich nároky sa
značne líšia od toho, čo im za normálnych okolností dokážu poskytnúť naše
obydlia. Chovatelia sú teda nútení vytvárať svojim zverencom špeciálne podmienky, no nie všetkým sa to aj podarí.
Či už je to nízka úroveň naštudovania
si problematiky pre daný druh, alebo
nedostatočné skúsenosti s chovom, toto
všetko má za následok utrpenie a z toho
vyplývajúce zdravotné problémy.
Po ochoreniach gastrointestinálneho aparátu a metabolických poruchách
sa často stretávam s ochoreniami
pohlavných orgánov a poruchami reprodukcie. Najčastejšími ochoreniami
reprodukčného aparátu samíc plazov sú
preovulatórna folikulárna stáza (POFS)
a retencia (postovulačnej) znášky, tzv.
dystokia. Vzhľadom na to, že u plazov
vo voľnej prírode sa podobné stavy takmer nevyskytujú, je tu pravdepodobná
spojitosť s nesprávnymi chovateľskými
podmienkami (neadekvátna teplota
a vlhkosť, absencia UVA a UVB žiarenia,
malnutrícia).
V nasledujúcich riadkoch by som
sa chcel venovať klinickým prípadom
výskytu POFS. Ide o dva prípady preovulatórnej folikulárnej stázi u samíc leguána zeleného (Iguana iguana) a chameleóna jemenského (Chamaeleo calyptratus).
Najprv si ale v skratke vysvetlíme, čo
to POFS je. U zdravých jedincov vyovulovaný folikul prechádza z vaječníka do vajcovodu, kde sú dotvárané
ostatné vaječné štruktúry. Naproti tomu u samíc s folikulárnou stázou
k ovulácii nedochádza, folikuly narastajú do obrovských rozmerov a hromadia
sa na vaječníku. V mnohých prípadoch
tak vypĺňajú takmer celú telovú dutinu,
čím u jedinca vyvolávajú pocit gravidity
a správanie s tým spojené. Majitelia týchto zvierat často na kliniku prichádzajú
s tým, že ich chovanec prestal prijímať
potravu, je nepokojný a neustále hrabe v substráte na dne terária. Telová
dutina je nápadne zväčšená. Palpačne
sú hmatateľné okrúhle útvary, skôr
dorzálne uložené. Na rozdiel od „skutočných“ vajíčok, ktoré sú lokalizované
kaudo-ventrálne a sú oválnejšieho tvaru.
Je dôležité rozlíšiť tieto dva stavy, pretože následná aplikácia vápniku a oxitocínu v prípade POFS nemá žiadny efekt.
Dokonca sa stav môže zhoršiť, prípadne
môže nasledovať úhyn. Pre potvrdenie
diagnózy je potrebné RTG vyšetrenie,
prípadne sonografické či endoskopické
vyšetrenie. Na rádiograme pozorujeme
okrúhle folikuly organizované do strapcovitých útvarov a bez známok kalcifikovaných škrupín.
Terapia v tomto prípade zahrňuje chirurgické odstránenie degenerovaných
vaječníkov. V závislosti od stavu pacienta by mala chirurgii predchádzať stabilizácia zvieraťa. Či už podaním tekutín
a energie, alebo nasadením antibiotík.
Klinické vyšetrenie
Adspekčne bolo u oboch viditeľné
výrazné
zväčšenie
a napätie telovej dutiny. Inak aktívnym zvieratám boli palpačne
zistené mnohopočetné guľovité
útvary takmer v celom rozsahu coelomu. Z toho dôvodu sa
pristúpilo k RTG vyšetreniu, ktoré
v obidvoch prípadoch preukázalo prítomnosť strapcovitých útvarov vyplňujúcich takmer celú
telovú dutinu. U leguána sa navyše vykonalo endoskopické vyšetrenie a diagnóza sa potvrdila..
Samica leguána zeleného
(Iguana iguana), vek 3 roky;
exteriorizácia ľavého vaječníka a následné podväzovanie
ovariálnych ciev.
Terapia
Po potvrdení diagnózy a po dohode s majiteľmi sa u oboch zvierat pristúpilo k chirurgickému
odstráneniu
degenerovaných
vaječníkov.
Záver
Už po 24 hodinách samice
začali prijímať potravu. Pri odstraňovaní stehov po 3 týždňoch
majitelia nehlásili žiadne komplikácie.
17
Samica leguána zeleného
(Iguana iguana), vek 3 roky.
Samica chameleóna jemenského (Chamaeleo calyptratus), asi 2 roky stará.
odborné príspevky
Ketóza: skryté riziko
Kexxtone: inovace v řešení
Fraktúry
rastovej platničky u žriebät
MVDr. Martin
Mihály, PhD.,
Veterinárna klinika SLON,
Kalinčiakova 8, 040 01
Košice
18
K fraktúram rastových platničiek
dochádza u žriebät následkom pôsobenia
abnormálnych síl na oblasť kĺbu. Vznikajú preto, lebo chrupavkovitá rastová
platnička je slabšia ako okolitá kosť, väzy
a kĺbové puzdro. Preto, na rozdiel od dospelých koní, sú luxácie kĺbov veľmi zriedkavé.
Zlomeniny v rastovej platničke sú
podľa klasifikácie Salter-Harrisa zatrieďované do 6 typov. Tento systém
klasifikácie bol prevzatý z humánnej
medicíny.
Typ 1 (obr. 1) je charakterizovaný
kompletnou separáciou rastovej platničky, bez poškodenia priľahlej kosti. Tento typ sa u žriebät vyskytuje na
proximálnej fýze femuru. Prognóza je
nepriaznivá a zviera je nutné utratiť.
Typ 2 (obr. 2, 7, 8) je najčastejším poranením rastovej platničky u domácich
zvierat aj u detí. Lomná plocha prebieha najprv v rastovej platničke a potom
pokračuje cez metafýzu, čím vytvára
trojuholníkový metafyzárny fragment.
Pokiaľ sa tento typ zlomeniny vyskytuje na distálnej časti metakarpu
alebo metatarzu, je možná stabilizácia
pomocou fixačného obväzu. Ďalšou terapeutickou možnosťou je chirurgické
ošetrenie s použitím ťahových skrutiek.
Prognóza pri tomto type zlomeniny je
dobrá. Problémové sú zlomeniny distálnej časti femuru alebo proximálnej
časti tibie, pretože aj po zhojení môže
dôjsť k zastaveniu rastu kosti s trvalými
následkami.
plochy cez metafýzu a potom pokračuje na okraj kosti cez rastovú platničku.
Tento typ je zriedkavý a vyžaduje si
chirurgickú fixáciu úlomku a rekonštrukciu kĺbovej plochy, aby sa predišlo
vzniku artrózy.
Typ 4 (obr. 4) je fraktúra, ktorá prechádza cez epifýzu aj metafýzu. U žriebät
je zriedkavá a vyžaduje si chirurgickú
fixáciu ťahovými skrutkami.
obr. 3
obr. 4
Typ 5 (obr. 5) predstavuje kompresiu
rastovej platničky. Vyskytuje sa u detí
v kolenách a lakťoch a u psov v distálnej
časti ulny. U žriebät tento typ fraktúry
popísaný nebol.
Typ 6 (obr. 6) je charakterizovaný vytvorením periosteálneho mostíka medzi
epifýzou a metafýzou. Novovytvorená
kosť blokuje rast na postihnutej strane.
K tomuto typu poškodenia môže dôjsť
po zavádzaní svoriek alebo skrutiek na
blokovanie rastu pri angulárnych deformitách, pri ohraničených septických
periostitídach a vonkajšej traume. Pre
korekciu tohto problému je nutné odstrániť kostný mostík a pomocou transfyzeálne umiestnenej skrutky brzdiť
rast na opačnej strane.
®
RTG: Fraktúra Salter-Harris typ 2 v proximálnej časti sponkového kĺbu, s miernou
dislokáciou úlomkov (obr. 7, 8).
Terapia: Končatina bola fixovaná v Robert-Jonesovom obväze počas 4 týždňov,
zviera bolo celodenne uzavreté v boxe.
Robert-Jonesov obväz bol naložený
od kopyta až tesne pod pätový kĺb. Po
3 týždňoch zviera začalo končatinu postupne zaťažovať a po 4 týždňoch už v kroku nebolo pozorované krívanie. V tomto
čase sme odstránili fixačný obväz a zviera bolo 2 x denne vodené na ruke, spočiatku 15 minút a každý druhý deň sa čas
chôdze predlžoval o 5 minút. Distálne od
sponkového kĺbu sa na dorzálnej ploche
nachádzal tvrdý opuch, ale vzhľadom
na mladý vek zvieraťa je predpoklad jeho
aplanácie v priebehu niekoľkých mesiacov.
Subklinickou ketózu lze snadno přehlédnout, přesto je lépe o ní vědět.
Nedávné studie ukazují, že může postihovat až 30 % dojnic,1
a to i ve velmi dobrých chovech.
obr. 7
Lateromediálna projekcia zlomeniny
sponkovej kosti Salter-Harris typ 2
Je tu nové řešení, které pomůže chovatelům zvládnout tuto skrytou hrozbu.
Kexxtone je inovovaný přípravek, pouze na veterinární předpis, který
prokazatelně snižuje incidenci ketóz.
®
Kexxtone :
2
• snižuje výskyt ketóz o 74 %
• jednorázově podaný bolus - snadná aplikace
®
Více informací o této novince získáte na tel. čísle +420 737 268 620 nebo na adrese
[email protected], případně kontaktujte zástupce společnosti Elanco.
obr. 5
obr. 6
*Ketóza: BHB (kys. beta-hydroxymáselná) v krvi > 1000 μmol/l
Klinický prípad
obr. 1
obr. 2
Typ 3 (obr. 3) je intraartikulárna fraktúra, ktorej línia prechádza od kĺbovej
Pacient: kobyla, slovenský teplokrvník,
vek 7 mesiacov
Anamnéza: Majiteľ našiel kobylu so
silným krívaním vo výbehu. Ako výbeh
slúžil celý hospodársky dvor.
Klinické vyšetrenie: Vyšetrenie bolo vykonané na 3. deň po traume. Krívanie
4. stupňa na pravú panvovú končatinu,
Výrazný opuch v oblasti sponkového kĺbu.
Příbalová informace přípravku Kexxtone® obsahuje kompletní informace o použití, včetně upozornění a varování. Před použitím
si vždy přečtěte příbalovou informaci a řiďte se jejími pokyny.
obr. 8
Šikmá projekcia zlomeniny
sponkovej kosti Salter Harris typ
2
REFERENCES
1
Macrae, et al. 2012. Prevalence of clinical and subclinical ketosis in UK dairy herds 2006-2011.
World Buiatrics, Lisbon, Portugal; Elanco Farm Audit 2011, No. GN4FR110006. Data on le.
2
CVMP assessment report of an application for the granting of a community marketing authorisation
for Kexxtone (EMEA/V/C/002235).
Elanco, Kexxtone® a design šikmý pruh jsou obchodní značky ve vlastnictví nebo licenci společnosti Eli Lilly and
Company, jejich dceřiných společností nebo obchodních poboček. © 2012 Elanco Animal Health. CEEDRYKXT00002
[ Eli Lilly ČR, s.r.o., Pobřežní 394/12, 186 00 Praha 8, tel.: +420 234 664 111, +420 737 268 691 ]
právne poradenstvo
právne poradenstvo
Nedostatok ustajňovacích kapacít v súčasnosti existujúcich prevádzkovaných útulkoch pre stratené a opustené zvieratá spôsobuje potrebu zodpovedať otázku, do akej miery je indikované, etické a odborne zdôvodniteľné
uskutočňovanie eutanázie u zvierat, pri rešpektovaní dnes platnej a účinnej
právnej úpravy tohto druhu činnosti.
EUTANÁZIA ZVIERAT
prof. MVDr. JUDr. Andrej
Bugarský, PhD. professor emeritus
UVLF v Košiciach
Ústav súdneho a verejného veterinárskeho lekárstva a ekonomiky
e-mail: [email protected]
20
Aj človek, aj zvieratá „čakajú“ na
pravdu o eutanázii (eu – dobrý, thanatos – smrť, gr.). Pravda je vraj len jedna. Pri hľadaní odpovede o oprávnenosti
uskutočňovať eutanáziu to nie je také
jednoznačné. V Slovenskej republike je
v súčasnosti veľmi nepravdepodobné, ba
priam vylúčené, prijatie právnej úpravy umožňujúcej regulovaný odchod zo
života človeka. Samotná Ústava SR síce
v čl. 15, ods. 2 obsahuje úpravu, podľa
ktorej nikto nesmie byť pozbavený života, iba ak by sa to stalo konaním, ktoré
nie je spojené s trestnoprávnou zodpovednosťou. Znamená to, že ak by bola
prijatá právna úprava umožňujúca vykonanie eutanázie u človeka, nebolo by to
v rozpore s najvyšším právnym predpisom v Slovenskej republike.
S pribúdajúcim vekom sa stále
viac stotožňujeme s názormi tých, ktorí
za správne považujú prijatie právnej
úpravy umožňujúcej, resp. nevylučujúcej
možnosť vykonať bezbolestné usmrtenie
človeka z dôvodov hodných osobitného
zreteľa. Nie smrť ako stav, ale proces „odchádzania“ – zomierania je to, čo budí
obavy a nastoľuje otázku potreby prijatia
predpisu tohto druhu. Stalo sa tak už vo
viacerých vyspelých demokraciách. Nie je
našou úlohou, ani sa necítime byť kompetentní pokračovať v rozvíjaní tejto témy,
pokiaľ ide o človeka, kde práve najťažšie
riešiteľnou je otázka právna (obava zo
zneužitia eutanázie samej osebe). Rieše-
niu by pomohlo analyzovanie tvrdenia,
že tak ako existuje právo na život, existuje aj právo na smrť. Slobodou človeka
je aj právo rozhodovať o svojom živote.
Samovražda nie je trestným činom,
pomáhanie k samovražde však áno. Iná
je situácia pri usmrcovaní zvierat. Právna úprava umožňuje usmrcovať zvieratá
v taxatívne uvedených prípadoch. V § 22,
ods. 4 zákona o veterinárnej starostlivosti zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov je uvedené: „Primeraným
dôvodom na usmrtenie zvieraťa je
a) prípad nutnej obrany a krajnej núdze;
b) usmrtenie jatočného alebo iného zvieraťa využívaného na získavanie produktov živočíšneho pôvodu;
c) usmrtenie zvieraťa v schválenom pokuse;
d) bezbolestné usmrtenie zvieraťa
z dôvodov jeho nevyliečiteľnej choroby,
závažného alebo rozsiahleho poranenia
alebo veku, ak je jeho ďalšie prežívanie
spojené s nepretržitou bolesťou alebo utrpením; bezbolestné usmrtenie
po predchádzajúcom zbavení vedomia
môže vykonať len veterinárny lekár,
okrem skončenia utrpenia zvieraťa v naliehavých prípadoch, ak nemožno rýchlo
zabezpečiť pomoc veterinárneho lekára;
e) usmrtenie zvierat pri eradikácii, kontrole, prevencii a diagnostike chorôb a deratizácii;
f) usmrtenie nechcených zvierat, ak
pre ne nie je možné zabezpečiť náhradnú starostlivosť, neplatí pre služobné
zvieratá;
g)
ulovenie
zvierat
povoleným
spôsobom.“
Pozornosť zameriavame na jeden z vyššie uvedených dôvodov, na možnosť
usmrtiť zviera nechcené.
V humánnej praxi sa rozhoduje
v prípade interrupcií za nascitura (dieťa
počaté – ešte nenarodené), ktorý ešte
slobodnú vôľu nevie prejaviť. Ak ide
o žiadosť človeka o vykonanie eutanázie
v SR, nevyhovie sa takémuto prianiu
ani subjektu, ktorý vôľu vie prejaviť
slobodne, určito, vážne, bez omylu, pri
plnom vedomí. Porovnanie je potrebné,
keďže subjekt práva – človek – majiteľ
zvieraťa, rozhoduje za neho (za zviera)
ako o svojom majetku, o veci, ktorou zviera nesporne, ako subhumánny živočích,
je. Je to tak napriek tomu, že zviera je
tvor, spôsobilý pociťovať bolesť, vyžadujúci si zvláštnu starostlivosť.
Platný právny poriadok nedostatočne upravuje vzťah medzi vlastníkom
a zvieraťom. Podľa Ústavného súdu
SR zviera nemôže byť subjektom práv,
ktoré sú zaručené podľa druhej hlavy
Ústavy SR. Majetok, ktorý je predmetom
ochrany zaručenej podľa čl. 20 Ústavy
SR zahŕňa nielen veci, ale aj práva a iné
majetkové hodnoty, preto zviera môže
byť vo vlastníctve. Ochrana takýmto živým tvorom („živým veciam“) je
poskytovaná právnymi úpravami rešpektujúcimi ich zvláštnosti. Patrí sem aj
právna úprava, ktorej cieľom je vylúčiť
ich týranie, a to nielen úmyselným konaním, ale i nedbanlivostným konaním.
Dokladom toho sú skutkové podstaty
priestupkov a iných správnych deliktov
uvedených v zákone o veterinárnej starostlivosti, a najmä skutkové podstaty
trestných činov (§§ 378, 378 a) TZ).
Seneca je autorom hlbokomyseľného
citátu: „Nie je dobrom život, ale dobrý
život.“ Smrť je koniec využívania daru,
ktorý každý živý tvor (človek i zviera)
v podobe života dostal. Smrť ako stav
prichádza po procese zomierania, ktoré
môže byť „príjemné – dobré“, krátke,
bezbolestné alebo naopak, iné, spojené
s bolesťou a utrpením.
Viackrát v živote sme boli pred operačným zákrokom uvedení do narkózy
a nebolo to nič nepríjemné. Od toho času
sa smrti nebojíme a ak máme nejaké
obavy, tak to súvisí nie so smrťou, ale so
zomieraním. Videli sme viacerých ľudí
zomierať, videli sme zhasínať poľovnú
zver i smrť jatočných zvierat, ktorá
nastala schváleným postupom po predchádzajúcom zbavení vedomia. Videli sme i umieranie zvierat zabíjaných
rituálnym spôsobom. V prípade smrti
zvierat, ktoré môžu ukončiť svoj život
„dobre“ alebo „zle“, rozhodnutie človeka
by malo byť jasné. Malo by byť vylúčené
pôsobenie vplyvov, ktoré vyvolávajú
utrpenie rôzneho druhu, pred dosiahnutím stavu, ktorým je smrť.
Nepozeráme sa na eutanáziu
ako jediné riešenie stavu, keď sú útulky
plné zvierat a je viac ako pravdepodobné, že pre väčšinu tam umiestnených
poľutovaniahodných zvierat sa nepodarí nájsť umiestnenie v náhradnej starostlivosti. Samotní
ochrancovia zvierat,
ktorí sa nestotožnili s možnosťou
„odchodu“ psov
a psíkov takýmto spôsobom, by
si mali zodpovedať neľahkú otázku: „Po tom, čo sa tu povedalo,
je správnejšie otvorene sa hlásiť
aj k takémuto, zákonom dovolenému
riešeniu, alebo napr. nechať psíka čakať
na umiestnenie do náhradnej starostlivosti v nezateplenej búde umiestnenej
na voľnom priestranstve pri -20 0C?“
V tomto prípade je to vlastne to,
čo sa označuje ako „pasívna eutanázia“,
pričom však nejde o „dobrú smrť“.
Nie je nijakým tajomstvom, že
samotní ochrancovia zvierat, ktorí
dôverne poznajú situáciu v útulkoch
v SR, uvádzajú, že práve z kapacitných
dôvodov už psíky z karanténnej stanice musia uvoľňovať miesto tým, ktorí
prídu neskôr, a že už po príchode psíka
do útulku prebieha selekcia. Pracovník
útulku rozhodne, ktorý psík „má právo“
žiť, lebo má šancu byť „adoptovaný“,
a ktorý toto právo nemá. Stále je viac
psov opustených ako „adoptovaných“
a tieto nožnice majú neustále tendenciu
sa roztvárať. O nie dobrej situácii s chovom spoločenských zvierat a o pokusoch regulovať ich počet sa už popísalo
viac ako dosť konštatovaní. Dovolíme si
pripomenúť stanovisko Ústavného súdu
SR tlmočené v Náleze č. 140/1997 Z. z.
Ústavný súd v senáte prerokoval návrh
generálneho prokurátora SR a rozhodol, že všeobecne záväzné nariadenie
hlavného mesta SR Bratislavy o chove
zvierat na území hlavného mesta SR,
nie je v súlade s Ústavou SR a niektorými
zákonmi. Pokus mesta regulovať počty
zvierat v bytoch a v bytových domoch
tak neuspel.
Krok smerujúci k náprave nežiaduceho stavu v chove spoločenských
zvierat, najmä psov, malo predstavovať
prijatie zákona č. 282/2002 Z. z. v znení
neskorších predpisov, ktorý je však
ukážkou nedokonalosti tých, ktorí na
jeho príprave pracovali. Isté zlepšenie
mohlo priniesť prísne kontrolovanie
splnenia povinnosti chovateľa zabezpečiť nezameniteľné označenie svojho
psa (do 30. IX. 2013) a jeho prihlásenie
do evidencie, čo bola povinnosť uložená
majiteľom psov zákonom
o veterinárnej starostlivosti a zákonom o niektorých
podmienkach
držania
psov. Pokiaľ túto povinnosť
zákonodarca
neodložil zmenou zákona.
Tí, ktorí sa
považujú
za
ochrancov zvierat, nie vždy nimi aj
naozaj sú. Sami sa považujeme
za ochrancov zvierat „len“ z hľadiska
boja za vylúčenie ich týrania. To preto, že nie sme vegetariáni a preto nie
sme proti usmrcovaniu jatočných zvierat predpísaným spôsobom, po predchádzajúcom zbavení vedomia s tým,
že počas ich výkrmu boli rešpektované
všetky kritériá welfare.
Nemôžeme sa považovať za
„dokonalých“ ochrancov zvierat aj
preto, že svojho času sme vykonávali
právo poľovníctva. Sme uzrozumení
s potrebou vykonávať deratizáciu, čo
je spojené s usmrcovaním nežiaducich
hlodavcov, ktoré sú tiež živočíšnymi
stavovcami. Nemáme nič proti dobre
a správne fungujúcim zoologickým
záhradám, máme isté výhrady k putujúcim cirkusom s niektorými zvieratami. Sme proti pytliactvu a kládli sme si
otázku, či je v zhode s právnou úpravou
platnou v SR lov rýb na živú návnadu
(tiež živočíšny stavovec). Nepripojili
by sme sa k volaniu tých, ktorí kričia
„vráťte nám koridu!“ (Katalánsky parlament schválil uskutočňovanie tejto
krvavej zábavy, ktorá by sa údajne
mohla dostať dokonca do kultúrneho
dedičstva UNESCO). Nepáči sa nám,
ak sa zabíjajú veľryby, ničia plochy,
na ktorých zimujú sťahovavé vtáky.
Sme za tvrdé sankcionovanie organizátorov psích zápasov (aj kohútích),
sme za potrestanie „tiež chovateľov“,
ktorí nezabránili útekom svojich psov
a za prísne potrestanie chovateľov,
ktorí opustili svojich zverencov, sme
za potrestanie tzv. množiteľov psov.
Vadí nám správanie mnohých predajcov rýb v predvianočnom období,
nerešpektujúcich predpisy regulujúce
nakladanie s predávanými rybami. Vadia nám poľnohospodári, ktorí sa nedostatočne starajú o hospodárske zvieratá. Tie sa často nachádzajú v zlých
zoohygienických podmienkach, sú zle
živené a ošetrované. Veríme, že čoskoro budeme svedkami konca využívania
klietkového chovu nosníc. Tiež rešpektujeme skutočnosť, že vo voľnej prírode
sú potravou pre rôznych predátorov iné
zvieratá. Neodsudzujeme chovateľov
plazov za to, že svoje zvieratká kŕmia
živou potravou. Aj pes ako mäsožravec
je kŕmený mäsom iných zvierat.
Priali by sme si, aby všetkým
ľuďom bolo jasné, že pojem zviera je
viac zahrňujúci ako pojem pes. Sme
proti tomu, aby sa o niektorých psoch
patriacich k vybraným plemenám,
hovorilo ako o nebezpečných. Nebezpečný nie je pes, môže ním byť len zlý,
nekvalifi kovaný chovateľ. Zabojujme
za správne a realizovateľné projekty.
Aj dnes existujú miesta, kam sa nevidiaci nedostane so svojim vodiacim
psom, sú „chovatelia“, ktorí trvajú na
vykonávaní nedovolených zákrokov na
ich zvieratách, ktorí vyžadujú od svojich zvierat výkony prekračujúce ich
biologické schopnosti a i. Majme radi
všetky zvieratá, buďme však realisti,
veďme k pestovaniu správneho vzťahu
ku zvieratám deti a mládež, nebuďme
ľahostajní ku konaniu necitlivých ľudí.
Dôverujme slušným veterinárnym
lekárom pripraveným pomáhať chovateľom, ich miláčikom (nielen psom),
rešpektujme ich stanoviská ako odborníkov disponovaných prognosticky
hodnotiť nálezy u nimi vyšetrených
pacientov. Buďme spôsobilí súdne
posúdiť možnosti chovu zvierat, aby
ich ďalší život bol naozaj dobrý.
Majme na pamäti: nikomu nepomôžeme, ak tajíme realitu, alebo ju
nechceme vidieť.
21
ekonomické poradenstvo
ekonomické poradenstvo
Komora veterinárnych lekárov SR si považuje za povinnosť upozorniť
svojich členov na významné zmeny v legislatíve, ktoré výrazným spôsobom
menia niektoré odvodové a iné povinnosti SZČO a zamestnávateľov.
Upozornenie SVL na zmeny
platné od 1. 1. 2014
nania najneskôr deň pred nástupom do
MVDr. Elemír Žoldoš, zamestnania, čim sa predíde značným
pokutám.
člen Prezídia
Podrobnosti k bodom č. 4, 5,
6, 7, ktoré sa týkajú platiteľov
Osoby v NR SR nám týmto spôsobom
opäť pripomenuli, že sú tu a neváhajú redukovať naše príjmy zvýšením
odvodových povinností a zvýšenou
administráciou, ktorá je nevyhnutná
pre kontrolné mechanizmy. KVL SR odporúča SVL, aby nasledovné zmeny prerokovali s kvalifikovanou osobou, ktorá
im vedie účtovnú evidenciu kvalifikovaným spôsobom.
Zmeny v legislatíve
platné od 1. 1. 2014:
1 minimálna mzda je 352 €,
2 minimálny odvod do SP je 133,42
€,
3 minimálny odvod do ZP je 56,35 €,
4 platcovia DPH musia komunikovať
22
s finančnou správou výhradne elektronicky,
5 vznikla povinnosť podávať spolu
s daňovým priznaním DPH aj kontrolný výkaz pre DPH,
6 používatelia ERP (elektronickej registračnej pokladne) sú povinní vystaviť
na viditeľnom a dostupnom mieste pre
kupujúceho vzorový výkaz zo svojej
ERP, ktorý musí obsahovať stanovené
náležitosti,
7 zmeny sú aj v legislatívnych
normách, ktoré upravujú zamestnávanie (Zákon č. 461/2003 o sociálnom
poistení, Zákon č. 82/2003 o nelegálnej
práci a nelegálnom zamestnávaní
v znení neskorších predpisov)
Podstata zmeny spočíva v nutnosti
prihlasovať zamestnancov do zamest-
DPH:
1 platitelia DPH od 1. 1. 2014 uskutočňujú všetku svoju komunikáciu s finančnou správou výhradne elektronicky,
2 súhrnný výkaz pre daň z pridanej
hodnoty sa od 1. 1. 2014 nepodáva do
20., ale do 25. dňa mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia, za ktoré sa
súhrnný výkaz pre daň z pridanej hodnoty podáva,
3 pokiaľ SZČO (samostatne zárobkovo
činná osoba) používa elektronickú registračnú pokladnicu (ERP), je povinný
od 1. 1. 2014 vystaviť pre kupujúceho na
dostupnom a viditeľnom mieste vzorový doklad vystavený ERP, pričom treba farebne vyznačiť číslo daňového
kódu pokladnice (DKP), dátum a čas
predaja, celkovú sumu bločku a ochranný znak MF SR v zmysle §8 ods.5 zákona č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších
predpisov,
4 kontrolný výkaz pre daň z pridanej
hodnoty, je povinný plátca DPH podať
spolu s daňovým priznaním o DPH, a to
vždy do 25. dňa v mesiaci nasledujúcom
po skončení obdobia, za ktoré sa daňové
priznanie k DPH podáva. Musí obsahovať: kontrolný výkaz sa skladá
z hlavičky a štyroch častí (A až D),
pričom v každej časti sa uvádzajú rôzne
údaje, dôležité pre správnosť vyplnenia
kontrolného výkazu je, aby boli sumarizované kompletné aktuálne doklady posledné verzie faktúr (ak dochádzalo
k výmene alebo oprave faktúr a podobne), na došlých aj vystavených dobropisoch musí byť uvedené číslo
pôvodnej faktúry, ku ktorým sa do-
bropisy vystavili, s obchodnými partnermi by si mal objednávateľ v prípade
splátkových kalendárov (leasing, splácanie nájmu, ...) dohodnúť, aby boli jednotlivé splátky číselne označené kvôli
správnej identifikácii v kontrolnom výkaze, pozor si treba dávať aj pri
opravách faktúr, či už vystavených objednávateľom alebo jeho obchodným
partnerom, upozorňujeme tiež na
možné pokuty v nemalej výške, ktoré
môže správca dane vyrubiť pri nesprávnom vyplnení kontrolného výkazu, veľmi dôležité je, aby sa boli načas
spracované všetky zahraničné faktúry,
to znamená aby boli zaúčtované zahraničné faktúry za dodaný tovar
a služby do obdobia, ktorého sa týkajú
či v danom mesiaci.
Zmeny týkajúce sa zamestnávania od 01. 11. 2013:
vzhľadom k tomu, že došlo k prepojeniu zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a zákona č. 82/2005 Z. z.
o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov,
je potrebné nových zamestnancov prihlásiť do registra Sociálnej poisťovne
ešte pred vznikom sociálneho poistenia zamestnanca, najneskôr však pred
začatím výkonu činnosti zamestnanca.
Neskoré prihlásenie zamestnanca sa
považuje za nelegálne zamestnávanie
a zamestnávateľovi automaticky hrozí
vysoká pokuta (od 2000,-€). Z uvedeného
dôvodu
odporúčame
prihlasovať zamestnancov najneskôr deň pred nástupom do
zamestnania, aby sa predišlo
zbytočným pokutám.
Zamestnávateľ môže využiť odvodovú
úľavu, pokiaľ zamestná niekoho, kto bol
minimálne 12 po sebe nasledujúcich
mesiacov evidovaný na úrade práce ako
uchádzač o zamestnanie. Podmienkou
je, aby vznik tohto pracovného pomeru
bol dôvodom vyradenia fyzickej osoby
z evidencie uchádzačov o zamestnanie,
hrubý príjem zamestnanca s odvodovou
úľavou nesmie byť vyšší ako 67% priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve
SR (pre rok 2014 platí 526,62 €), Sociálna poisťovňa neeviduje voči zamestnávateľovi ku dňu vzniku pracovného pomeru pohľadávku na poistnom v sume
3,32 € a viac, a zamestnávateľ nezníži
počet zamestnancov kvôli zamestnaniu
dlhodobo nezamestnanej osoby.
Odporúčame pri pohovoroch
s uchádzačmi o zamestnanie zistiť, či neboli evidovaní na úrade
práce ako uchádzači o zamestnanie najmenej 12 po sebe
nasledujúcich mesiacov.
Platitelia poistného, ktorí sú
zamestnávateľmi, SZČO alebo
samoplatiteľmi sú povinní:
a
vypočítať
preddavok
na poistné, riadne a včas platiť
a odvádzať preddavky na poistné vykazovať poistné príslušnej
zdravotnej poisťovni ( § 15 až 17
a § 20) a odvádzať preddavky
na poistné za poistencov, ktorých
potvrdené prihlášky sa stali predmetom prevodu poistného kmeňa podľa
osobitného predpisu,
b plniť povinnosti v súvislosti s vykonávaním ročného zúčtovania podľa §
19,
c písomne oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni spôsobom určeným úradom najneskôr do ôsmich pracovných
dní zmenu platiteľa poistného okrem
zmeny platiteľa poistného z dôvodu
uvedeného v § 11 ods. 3 druhej vete
(nahlásenie neplateného voľna alebo
absencie zamestnanca) a z dôvodu uvedeného v § 11 ods. 7 písm. g), j), k), l)
a r), ktorú treba oznámiť do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom došlo k zmene
platiteľa poistného; ak má zamestnávateľ najmenej troch zamestnancov, je
povinný túto zmenu oznamovať
príslušnej zdravotnej poisťovni výlučne
elektronicky; lehoty sú dodržané, ak
zamestnávateľ prihlási zamestnanca
do ôsmich pracovných dní odo dňa prijatia potvrdenia Sociálnej poisťovne,
aké právne predpisy sa na danú osobu
vzťahujú podľa osobitných predpisov,3a)
d viesť a uchovávať po dobu desiatich
rokov účtovné doklady a iné doklady
potrebné na správne určenie vymeria-
vacieho základu, sadzby poistného,
výšky poistného a jeho platenia,
e viesť a uchovávať po dobu desiatich
rokov evidenciu o zamestnancoch,
ktorá musí obsahovať:
meno a priezvisko, a to aj predchádzajúce, rodné číslo, u cudzinca sa
uvádza dátum narodenia, ak rodné číslo nemá, adresu trvalého pobytu; údaje
uvedené v tomto bode okrem rodného
čísla sa neuvádzajú u osôb, na ktoré sa
vzťahujú osobitné spôsoby vykazovania údajov podľa osobitných predpisov, údaje o vzniku a zániku verejného
zdravotného poistenia,
počet dní, za ktoré sa platí poistné
v členení na jednotlivé kalendárne mesiace,
príjem podľa § 13 ods. 1 v členení
na jednotlivé kalendárne mesiace,
úhrn zaplatených preddavkov
zamestnanca podľa § 16 ods. 2 písm.
a) v členení na jednotlivé kalendárne
mesiace,
úhrn zaplatených preddavkov
zamestnávateľa za tohto zamestnanca podľa § 16 ods. 2 písm. c) v členení
na jednotlivé kalendárne mesiace,
údaj o vzniku skutočností podľa
§ 11 ods. 7.
f preukazovať príslušnej zdravotnej
poisťovni skutočnosti potrebné na zistenie dodržania lehoty splatnosti preddavkov na poistné ( § 17),
g predkladať príslušnej zdravotnej
poisťovni na požiadanie doklady potrebné na výpočet ročného zúčtovania
poistného ( § 19),
h poskytovať súčinnosť pri výkone
kontroly a predkladať príslušnej zdravotnej poisťovni pri výkone kontroly
podľa osobitného predpisu účtovné
doklady a iné doklady týkajúce sa platenia, odvádzania, ročného zúčtovania
a vykazovania poistného a umožniť
výkon kontroly zamestnancom zdravotnej
poisťovne
povereným
vykonaním kontroly,
i predkladať úradu pri výkone dohľadu
účtovné doklady a iné doklady týkajúce
sa platenia, odvádzania, ročného
zúčtovania a vykazovania poistného
alebo ich na požiadanie zasielať
a umožniť úradu výkon dohľadu
podľa osobitného predpisu, j plniť oznamovacie povinnosti
podľa § 23 ods. 8,( do ôsmich dní
od dňa zmeny nahlásiť zmeny
v identifikačných
údajoch
platiteľa)
k písomne alebo elektronicky
oznámiť vznik alebo zmenu
platiteľa poistného podľa § 11
ods.
5
(zamestnávateľ)
do ôsmich pracovných dní odo
dňa vzniku alebo zmeny platiteľa
poistného spôsobom určeným Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou;
oznámenie
obsahuje
názov, sídlo, identifikačné číslo, číslo
bankového účtu, deň určený na výplatu
príjmov zo závislej činnosti a ak je zamestnávateľom fyzická osoba, aj meno,
priezvisko, rodné číslo a bydlisko.
l
písomne alebo elektronicky
oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni
do ôsmich pracovných dní odo dňa
vzniku pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru splnenie
podmienky uvedenej v § 11 ods. 7 písm.
v) štvrtom bode spôsobom určeným
úradom, ak ide o zamestnávateľa, ktorý
prijal zamestnanca podľa § 11 ods. 7
písm. v) do pracovného pomeru alebo
štátnozamestnaneckého pomeru.
V prípade otázok o platení
poistného môžete sa kontaktovať
na telefónnom čísle Call centra: 0850 003 003 v pracovných
dňoch v čase od 8,00 do 18,00.
Podrobnosti nájdete aj na:
www.szco.sk
https://www.vszp.sk/platitelia/povinnosti-platitelov/povinnosti-platitelov/
23
ekonomické poradenstvo
lieková politika
Predstavujeme vám
firmu ADT spol. s r. o.
jednu z prých slovenských audítorských firiem
24
ADT spol. s r. o. je jednou z prvých slovenských
audítorských firiem. Bola
založená dňa 22. 10. 1991.
Ako právnická osoba dostala spoločnosť poverenie
k výkonu činnosti audítora
8. januára 1992. Číslo licencie od Federálneho ministerstva financií ČSFR na
základe ustanovení § 13 ods.
1 vyhlášky č. 63/1989 Zb.,
o overovateľoch (audítoroch)
8. januára 1992 bolo 0012.
Na základe ustanovení § 7 ods. 1 písm. b, a
ods. 4, zákona Slovenskej
národnej rady č. 73/1992
Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov
dostala spoločnosť v roku
1993 licenciu oprávňujúcu
na výkon činnosti audítora podľa nového zákona
a bola zapísaná do zoznamu
audítorských spoločností.
Okrem audítorskej
činnosti sa spoločnosť
od svojho vzniku zaoberá
účtovným a ekonomickým
poradenstvom,
vedením
účtovníctva dodávateľským
spôsobom. Podieľala sa na
vývoji účtovného software
PROLUC. Tento software, so
svojím zameraním na malé
a stredné spoločnosti, dosiahol u podnikateľskej verejnosti veľ kú obľubu.
V záujme skvalitnenia
služieb vo všetkých oblastiach došlo v roku 1995
k oddeleniu programátorov
od spoločnosti ADT a vzniku
spoločnosti INFOPRO. Táto
spoločnosť prevzala všetky
činnosti vývoja, distribúcie a servisu pre užívateľov
APV PROLUC. Spoločnosť ADT naďalej vykonáva
analýzy pre vývoj a„dozor“
nad legislatívnou čistotou
APV PROLUC.
Všetky naše služby
pri vedení účtovníctva sú
na aplikačnom programovom vybavení PROLUC.
Každý náš klient, ktorému
naša odborná pracovníčka vedie účtovníctvo, má
prideleného audítora, ktorý
vykonáva dohľad a rieši
prípadné sporné záležitosti. Audítori spoločnosti na
základe požiadaviek špecializovaných firiem vykonávajú aj lektorskú činnosť
v ekonomickej oblasti. Tieto
činnosti zabezpečujú, že pracovníci spoločnosti sú v trvalom kontakte s účtovníckou teóriou a praxou.
Medzi zakladateľmi
spoločnosti
boli
traja spoločníci výkonnými
audítormi. Okrem toho
spoločnosť v prípade potreby kooperovala s ďalšími
audítormi a slovenskými
audítorskými
firmami
a s firmami daňových
poradcov.
V
súčasnosti sú spoločníkmi štyria
audítori. Jeden z konateľov
spoločnosti bol dve funkčné obdobia členom prezídia
Slovenskej komory audítorov a v súčasnosti je druhé
funkčné obdobie prezidentom Slovenskej komory
audítorov.
Viac ako 22-ročná existencia firmy je zárukou, že
firma ADT spol. s r. o. ponúka kvalitné služby svojim
klientom.
PONÚKANÉ SLUŽBY:
Ing. Ondrej Baláž
prezident Slovenskej
komory audítorov
konateľ ADT spol. s. r. o.
poradenská audítorská
spoločnosť, Bratislava
tel: +421 2 526 23 511
e-mail: [email protected]
web: www.adt.sk
Spoločnosť
ponúka
okrem auditu aj realizáciu
účtovníctva dodávateľským
spôsobom, účtovné a ekonomické poradenstvo.
Daňové poradenstvo
spoločnosť
neposkytuje.
Podľa názoru spoločníkov
je to v rozpore s nezávislosťou audítora. Nakoľ ko
však daňová problematika
je významnou zložkou ekonomickej činnosti klienta,
pri priebežnom účtovaní
sa zisťujú aj daňové riziká.
Bežné problémy sa riešia
v spolupráci s klientom,
v prípade závažných zistení,
ktoré je potrebné daňovo ošetriť, sa spolupracuje
s daňovými poradcami.
veterinárna technika
RADIX Vám pRInášA
Komplexné riešenie
pre veterinárnu endosKopiu
Endoskopia špičkovej kvality
malých, veľkých
a exotických zvierat
od nemeckého výrobcu KARL STORZ
• otoskopia a rhinoskopia
• cystoskopia
• artroskopia
• laparoskopia
• flexibilná endoskopia
(bronchoskopia, ureterorenoskopia, gastroskopia)
Ponúkame Vám aj kompletné vybavenie Vašej
veterinárnej ambulancie – operačné stoly,
nábytok, chirurgické nástroje, prístroje, svietidlá
a omnoho viac!
Samozrejmosťou je pre nás záručná a pozáručná
servisná starostlivosť o zákazníka.
Srdečne Vás tiež pozývame na chirurgický seminár
ZáKlady laparosKopie malých Zvierat
24. - 25. mája 2014 v Brne.
Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať.
Kontakt:
Bc. Petr Stalmach
+420 773 599 001
[email protected]
www.radix.sk
Antimikrobiálna rezistencia, negatívny
fenomén vo veterinárnej medicíne
Vážení kolegovia, dovoľte mi upriamiť Vašu pozornosť na jeden
z negatívnych aspektov používania antimikrobiálnych látok vo veterinárnej
praxi. Od roku 1940, keď boli antibiotiká zavedené do humánnej a následne
aj veterinárnej praxe, pri terapii infekčných ochorení sa postupne vytvárala aj antimikrobiálna rezistencia
(AMR).
Výsledkom
dlhoročného
masívneho používania antimikrobík
sa stala AMR celosvetovým problémom
v humánnej aj veterinárnej medicíne.
Vďaka AMR je antiinfekčná terapia
stále zdĺhavejšia, menej efektívna,
stúpajú náklady na liečbu ľudí aj zvierat, predlžuje sa čas hospitalizácie,
stúpa úmrtnosť pacientov (odhad v EÚ
z tohto dôvodu je 25 000 ročne).
Vzhľadom na to, že tento zdravotný problém pôsobí v celom potravinovom reťazci (z farmy na stôl), dotýka sa zdravia zvierat aj ľudí v úzkej
súčinnosti. Stále nové štúdie dokazujú nárast multirezistentných kmeňov
mikroorganizmov, ktoré sú príčinou
infekčných ochorení ľudí aj zvierat. Zvládnutie takýchto prípadov, často hromadného charakteru, je stále ťažšie.
Uvedené negatíva sú dôvodom,
prečo kompetentné autority humánnych, veterinárnych aj potravinových
organizácií bijú na poplach a vyzývajú Európsky parlament a členské štáty
EÚ na prijatie a naplnenie programu na
zastavenie rastu AMR cestou správneho a uvážlivého používania antimikrobík v humánnej aj veterinárnej
medicíne.
AMR predstavuje fenomén,
ktorý nemôže ignorovať nikto z nás,
pretože sa prejavil alebo prejaví v praxi
každého z nás, skôr alebo neskôr. Mnohí z nás boli v minulosti svedkami
a priamymi účastníkmi hromadného
používania antimikrobík v chovoch
hospodárskych zvierat ako pevnej
súčasti profylaxie. Dokonca sa tieto
látky používali ako stimulátory rastu. Aj keď toto už dnes nie je možné,
hromadná medikácia krmív a vody
pri niektorých druhoch hospodárskych
zvierat (ošípané a hydina) sa vykoná-
va stále ako súčasť preventívnych
programov na udržanie zdravotného
stavu chovaných zvierat.
Druh antimikrobika, terapeutická
dávka, čas a spôsob podávania sú len
na zvážení ošetrujúceho veterinárneho
lekára. Významnú úlohu pri medikácii
má vďaka súčasnej legislatíve aj samotný chovateľ, ktorý môže nakupovať aj
túto kategóriu veterinárnych liekov
u veľkodistribútora.
Je len otázka času, kedy takáto liberálna prax s nakladaním s antimikrobiálnymi látkami skončí. Už
v súčasnosti kompetentné autority
v EÚ aj na národných úrovniach vypracúvajú národné stratégie na boj
proti AMR. Cieľom je obmedziť bezbrehé používanie antimikrobík pri terapii
ľudí aj zvierat. Vypracujú sa usmernenia na liečenie ľudí aj zvierat na základe
využívania diagnostických testov
a zistenej citlivosti. Budú defi nované
tzv. kriticky dôležité antimikrobiká na
prípady, keď mikrobiálna diagnostika
a citlivosť dokážu, že žiadny iný druh
antimikrobiálnej látky nie je účinný.
Tým sa de facto stanovia pravidlá tzv.
kategorizácie antimikrobiálnych látok,
ktoré budú určovať, za akých podmienok a pri akých druhoch zvierat, pri
akých zdravotných problémoch bude
možné dané antimikrobikum použiť.
Problematika AMR je veľmi
široká. Uviedol som len niektoré
všeobecné aspekty tohto problému.
Vzhľadom na závažnosť a rozsah
fenoménu AMR chceme pre Vás
pripraviť sériu článkov, ktoré budú
podrobnejšie definovať rôzne aspekty
AMR. Autormi budú odborné autority
z rôznych sfér veterinárnej aj humánnej praxe, ktoré budú podrobne analyzovať AMR zo svojho pohľadu a na
základe svojich skúseností.
MVDr. Žoldoš Elemír
člen Prezídia
25
disciplinárna komisia
CRSZ
Disciplinárne konanie
a jeho význam
JUDr. MVDr. Ivan
Riečan
Predseda dozornej komisie
26
Jednou zo základných úloh zverených zákonom Komore veterinárnych
lekárov Slovenskej republiky (KVL
SR) je ochrana spotrebiteľa pri poskytovaní súkromných veterinárnych
činností a služieb (SVČ) súkromnými
veterinárnymi lekármi (SVL), členmi
KVL SR. Komora veterinárnych lekárov
SR plní túto úlohu iba na vnútornom
trhu, t. j. na území Slovenskej republiky. Poskytovanie súkromných veterinárnych činností a služieb podlieha aj
štátnej kontrole poskytovania služieb
spotrebiteľom, ktorá je realizovaná
prostredníctvom miestne príslušných
inšpektorátov Slovenskej obchodnej
inšpekcie. Predmetom štátnej kontroly je dodržiavanie poskytovania
SVČ v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi a dodržiavanie
cenových predpisov pri poskytovaní
SVČ konečnému spotrebiteľovi, najmä či sa SVČ poskytujú bezpečne.
Predmetom kontroly výkonu SVČ zo
strany KVL SR je najmä posudzovanie
a kontrola ich odbornosti a súladu ich
výkonu so zásadami etiky. Kontrola
výkonu SVČ zo strany KVL SR je realizovaná najmä prostredníctvom riešenia sťažností na výkon povolania SVL.
Komora veterinárnych lekárov SR rieši
sťažnosti na výkon SVČ v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a zákona č. 442/2004 Z. z. o súkromných
veterinárnych lekároch a o Komore
veterinárnych lekárov Slovenskej republiky (ZoKVL).
Zákon o KVL zveruje prešetrovanie
sťažností Dozornej komisii KVL SR (DK).
Pri prešetrovaní sťažnosti sa zisťuje
skutočný stav veci a jeho súlad alebo
rozpor so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s vnútornými predpismi
KVL SR. Dozorná komisia sťažnosť vybaví odoslaním písomného oznámenia
o výsledku jej prešetrenia, v ktorom sa
uvedie, či je sťažnosť opodstatnená alebo neopodstatnená. V prípade, že sa pri
prešetrovaní sťažnosti predseda DK dozvie, že pri výkone súkromných veterinárnych činností došlo k porušeniu povinností, ktoré ustanovil zákon o KVL SR,
alebo k porušeniu zásad etiky súkromného veterinárneho lekára, je povinný
podať návrh na začatie disciplinárneho
konania.
V disciplinárnom konaní, ktoré sa
začína na návrh predsedu DK, trojčlenný disciplinárny senát KVL SR (DS),
zložený z členov Disciplinárnej komisie
KVL SR (DiK KVL SR), rozhoduje o uložení
disciplinárneho opatrenia. Disciplinárnym opatrením môže byť písomné napomenutie, pokuta až do výšky 995,80
eur alebo vyčiarknutie z registra až na
obdobie päť rokov. Pri ukladaní disciplinárneho opatrenia sa prihliada na
povahu porušenej povinnosti, spôsob konania alebo zanedbania, mieru zavinenia
a opakované disciplinárne previnenie,
alebo inú priťažujúcu okolnosť.
Veterinárny lekár, voči ktorému návrh
smeruje, je v konaní disciplinárne obvineným. Disciplinárne obvinený je jednou
zo strán disciplinárneho konania. Jeho
protistranou je predseda DK ako predkladateľ návrhu, ktorý si musí svoj návrh
pred DS tak po skutkovej, ako aj právnej
stránke obhájiť. Disciplinárne obvinený,
naopak, môže v disciplinárnom konaní
preukázať svoju nevinu a neopodstat-
nenosť návrhu, alebo znížiť mieru zavinenia, či prejaviť účinnú ľútosť, čo DS
zohľadní vo svojom rozhodnutí. Disciplinárne obvinený má v disciplinárnom
konaní právo zúčastniť sa prerokúvania veci pred DS, vyjadriť sa ku skutku, ktorý je predmetom disciplinárneho
konania, navrhovať vykonanie dôkazov,
klásť otázky, vyjadrovať sa k vykonaným dôkazom a znalcom a na záver
pojednávania sa vyjadriť ku skutkovej
a právnej stránke prerokovanej veci.
Z uvedeného vyplýva, že disciplinárne obvinený má právo aktívnej
obhajoby v konaní. Toto právo môže využiť sám alebo v zastúpení advokátom.
V konaní môže podávať svoje stanoviská a vysvetlenia k veci či vykonaným
dôkazom, môže predkladať dôkazy či
navrhovať ich zabezpečenie a vykonanie. Ako dôkaz môže slúžiť všetko,
čo objasní skutkový a právny stav veci.
Disciplinárne obvinený sa môže obhajovať spôsobom, ktorý považuje pre seba
za najvhodnejší. Teda môže vypovedať
(aj klamať) či nevypovedať, prípadne
zahmlievať či skresľovať skutočný stav
veci. Medzi spôsoby obhajoby patrí aj
pozmeňovanie či nepredkladanie zdravotných záznamov, alebo celkové popretie výkonu súkromných veterinárnych
činností. Tu sa však disciplinárne obvinený dopúšťa ďalšieho disciplinárneho previnenia porušením zákonných
povinností, ktorými sú evidovanie vykonávania súkromných veterinárnych
činností a predloženie dokumentácie
o jej vykonávaní, či podanie požadovaných vysvetlení. V poslednom období
sa objavil aj nový druh obhajoby v disciplinárnom konaní, ktorým je diskreditácia členov disciplinárneho senátu alebo
disciplinárneho konania. Aj keď by sa
zdalo, že na obranu DS alebo jeho členov
pred takýmto neetickým konaním dis-
ciplinárne obvineného by sa dali použiť
ustanovenia vnútorných poriadkov KVL
SR o etike súkromného veterinárneho
lekára, tieto sa však vzťahujú iba na
správanie pri výkone povolania a nie na
iné spoločenské správanie veterinárneho
lekára. Členom DS preto neostáva nič iné,
iba sa nad takéto spoločensky nežiaduce
konanie disciplinárne obvineného povzniesť a naďalej ostať v disciplinárnom
konaní nestraní a nezaujatí.
DS o veci rozhoduje na základe preukázaných skutkových zistení a posúdenia zhody zisteného stavu so zákonom
a lege artis. Odbornosť sa posudzuje
na základe odborných, akademických
či vedeckých poznatkov ,ako aj na
základe skutočností všeobecne známych
s ohľadom na to, že členovia DS sú veterinárni lekári. Druhá skupina hodnotiacich úsudkov DS býva však súdmi
kritizovaná, nakoľko sa im s ohľadom
na to, že sudcovia nie sú veterinári, zdá
ako subjektívna a nepreskúmateľná.
Disciplinárny senát ju preto nahradzuje
znaleckými posudkami, čo síce zvyšuje náklady disciplinárneho konania, ale
zistenia znalca už nie sú súdom spochybňované.
V disciplinárnom konaní vydáva DS
rozhodnutie, ktorým uzná disciplinárne
obvineného vinným zo spáchania
(dopustenia sa) disciplinárneho previnenia alebo ho z pod návrhu na začatie
disciplinárneho konania oslobodí. Proti
rozhodnutiu DS môže tak disciplinárne
obvinený ako aj predseda DK podať odvolanie Prezídiu KVL SR, ktoré potom vo
veci rozhoduje s konečnou platnosťou.
Voči rozhodnutiu Prezídia KVL SR už
nie je prípustný riadny opravný prostriedok, ale jeho rozhodnutie možno dať
preskúmať v súdnom konaní takzvanou
žalobou proti rozhodnutiu a postupu
správneho orgánu.
Komora veterinárnych lekárov SR
posiela po právoplatnosti rozhodnutia
v disciplinárnom konaní upovedomenie
o výsledku konania aj sťažovateľovi
ako súčasť vyrozumenia o vybavení
sťažnosti. Pre sťažovateľa toto slúži ako
jeden z dôkazov pri eventuálnej žalobe
o náhradu škody. Na tento druh škody
je však súkromný veterinárny lekár
povinne poistený, rovnako ako je poistený aj na náhradu nákladov nutných
na právnu ochranu pred neoprávneným
nárokom na náhradu škody.
Identifikácia a registrácia
spoločenských
zvierat vo víre legislatívy
Zmena zákona o veterinárnej spravodlivosti účinná od 1. 11. 2011 zaviedla plošnú
povinnosť vlastníkov spoločenských zvierat
nechať si svoje zviera identifikovať, označiť
mikročipom a registrovať v Centrálnom
registri spoločenských zvierat (CRSZ).
Povinnosť bola pre novonarodené zvieratá
a pre zvieratá, ktoré menia majiteľa, daná
okamžite a pre ostatné zvieratá bolo určené
prechodné obdobie do 30. 9. 2013.
Ku koncu prechodného obdobia boli
na adresy štátnych orgánov vo veterinárnej
oblasti doručené viaceré petície vyjadrujúce nespokojnosť majiteľov spoločenských zvierat s povinnou identifikáciou
spoločenských zvierat, najmä mačiek.
Štátna veterinárna a potravinová
správa Slovenskej republiky ako reakciu na tieto petície, ako aj na individuálne argumenty chovateľov mačiek a starších psov,
pripravila novelu zákona, ktorá by zrušila
povinnú identifikáciu mačiek a predĺžila
prechodné obdobie na identifikáciu psov
narodených pred 1. 11. 2011 o ďalších
5 rokov, čím by sa aj staršie psy vyhli povinnej identifikácii. Návrh na zmenu zákona
nebol Ministerstvom pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky nikdy
vláde SR ani Národnej rade SR predložený.
MVDr. Gabriel Csicsai, poslanec Národnej rady SR a člen KVL SR, podal dňa 27.
9. 2013 do Národnej rady SR poslanecký
návrh na zmenu zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorým by sa od 1. 1. 2014 zrušila
povinná identifikácia mačiek. Navrhovateľ
vzal svoj návrh dňa 30. 10. 2013 späť.
Dňa 18. 10. 2013 bol do Národnej
rady SR predložený poslanecký návrh na
zmenu zákona o veterinárnej starostlivosti
(súčasť zákona o pomocných prípravkoch
v ochrane rastlín a o zmene a doplnení
niektorých zákonov) skupinou poslancov
na čele s Ing. Mariánom Záhumenským,
ktorý od 1. 1. 2014 ruší povinnú identifikáciu
spoločenských zvierat, ktoré nie sú predmetom premiestňovania. Návrh bol v NR
SR schválený dňa 22. 10. 2013 s účinnosťou
od 1. 1. 2014.
Na základe schválenej zmeny zákona o veterinárnej starostlivosti je od 1. 1.
2014 identifikácia spoločenských zvierat, t.j. označovanie psov, mačiek a fretiek
mikročipom dobrovoľná.
Identifikácia je povinná pre spoločenské zvieratá, ktoré sú predmetom premiestňovania medzi členskými štátmi alebo
ich vstup, alebo opätovný vstup na územie
spoločenstva z tretej krajiny, ktoré musia
byť pre tento účel sprevádzané pasom
spoločenského zvieraťa.
Komerčným
premiestňovaním sa
rozumie: premiestňovanie psov, mačiek
a fretiek za účelom predaja, t. j. za účelom
uvádzania na trh, prevádzania do vlastníctva alebo do držby iného vlastníka, t. j. ktoré
sú predmetom obchodu. Nevzťahuje sa na
premiestňovanie v rámci územia SR.
Nekomerčným premiestňovaním sa
rozumie: premiestňovanie psov, mačiek,
fretiek za účelom sprevádzania svojho
vlastníka alebo držiteľa s rôznym zámerom
napr. návšteva, dovolenka, výstava, športová účasť a iné.
Práva a povinnosti súkromného veterinárneho lekára od 1. 1. 2014
Poverený veterinárny lekár musí zaregistrovať do CRSZ vydanie pasu spoločenského zvieraťa. Pre registráciu mena,
priezviska a adresy nie je potrebný súhlas
so spracovaním osobných údajov. Pre registráciu ďalších údajov je súhlas potrebný.
Poverený veterinárny lekár je povinný
registrovať do CRSZ vakcináciu zvieraťa,
ktorému bol vydaný pas spoločenského
zvieraťa.
Veterinárny lekár musí zaregistrovať do
CRSZ údaje o spoločenských zvieratách
a ich majiteľoch, ktoré identifikoval od 1. 11.
2011 do 31. 12. 2013.
Zmazanie údajov z CRSZ o zvierati,
ktoré bolo identifikované a/alebo registrované do CRSZ od 1. 11. 2011 do 31. 12.2 013
nie je možné. Identifikácia a registrácia bola
vykonaná zo zákona a údaje sú súčasťou
CRSZ.
Veterinárny lekár môže registrovať do
CRSZ zviera, ktoré identifikoval po 1. 1.
2014. Registráciu vykoná na základe žiadosti majiteľa zvieraťa. Pre registráciu je
potrebný súhlas majiteľa so spracovaním
osobných údajov.
Zmazanie údajov z CRSZ o zvierati,
ktoré bolo registrované do CRSZ po 1. 1.
2014 je možné na základe žiadosti majiteľa.
Identifikácia a registrácia bola dobrovoľná.
Veterinárny lekár nie je povinný registrovať do CRSZ vakcináciu zvieraťa, ktorému
nebol vydaný pas spoločenského zvieraťa.
JUDr. MVDr. Ivan Riečan
27
disciplinárna komisia
Vážené kolegyne a kolegovia, dovoľte, aby som popísal
niektoré príbehy z disciplinárnych konaní, anonymne a stručne
s uvedením zásadných faktov a komentárom
Neschopnosť
i odborné pochybenie
1. prípad
Majiteľka suky bola po spozorovaní hemoragicko-purulentného výtoku z vulvy na diagnostike na referenčnom pracovisku. Po stanovení diagnózy – pyometra sa rozhodla pre konzervatívnu terapiu. Avšak po konzultácii u„svojho“ lekára, na jeho
odporučenie, súhlasila s ovariehysterektómiou. Lekár vykonal
resekciu časti maternice s ponechaním pahýľu maternice bez
sutúry a vaječníkov s časťami vajcovodov. U suky došlo k zrastom pahýľa maternice a čreva, pooperačnom zhoršovaní zdravotného stavu. Bola inapetentná, zvracala, odmietala chodiť,
prejavovala bolesť, mala krvavý výtok. Pri konzultácii s lekárom
sa dozvedela, že tieto príznaky po operácii sú normálne, že jej
treba dať čas na zotavenie a nech prídu na vybratie stehov. Majiteľ ke sa to nezdalo a išla na vyšetrenie na referenčné pracovisko, kde bola pôvodne stanovená diagnóza. Suka bola reoperovaná. Na druhý deň po operácii žrala a pila bez zvracania a jej
stav sa rýchle zlepšoval.
Komentár: Lekár vykonal operačný postup, ktorý neovláda. Non
lege artis postup operačného výkonu vedie ku komplikáciam.
Stanovte
diagnózu
Anamnéza: Kôň bol vo výbehu s viacerými koňmi. Keď
prišiel majiteľ, kôň sa už nevedel postaviť na ľavú prednú
nohu.
Klinické vyšetrenie: Krívanie 4. stupňa na ľavú hrudníkovú končatinu, v kľude končatinu opiera o dorzálnu plochu kopyta, v kroku ju drží zdvihnutú. Lakťový kĺb v porovnaní so zdravou končatinou je poklesnutý a výrazný
bolestivý opuch sa nachádza najmä na laterálnej a kaudálnej ploche proximálnej časti predlaktia. Na kaudálnej ploche
proximálnej časti predlaktia sa nachádza rana
Aká je najpravdepodobnejšia diagnóza?
2. prípad
28
Majiteľ ka suky po 2 dňoch inapetencie a PÚ/PD zavolala veterinárneho lekára na ošetrenie do bytu. Nemajú auto, tak využili
výjazdovú službu. Lekár skonštatoval, že pozorované príznaky
a distenzia abdomenu sú spôsobené plynatosťou čriev, že to nie
je nič vážne. Podal jej 2 injekcie a dal majiteľke pre suku tablety
a čípky. Stav sa postupne zhoršoval, keď suka prestala chodiť
a objavil sa výtok, za 2 dni volali lekára znovu. Upozornili ho
na výtok z vulvy. Lekár im oznámil, že má pyometru, nasadil
antibiotiká a navrhol operáciu. Majiteľ ka ho žiadala, aby suku
teda hneď odviezol so sebou na operáciu. Lekár jej povedal, že
má inú prácu, operácia je dlhá a že ju bude operovať na druhý
deň. Nasledujúci deň vykonal ovariehysterektómiu bez laboratórnej diagnostiky na zhodnotenie rizika anestézie a správny
výber protokolu anestézie. Nestabilizoval suku pred anestéziou
aj napriek jej kritickému stavu. Po operácii suku odovzdal majiteľom v stave hlbokej anestézie s príznakmi cyanózy slizníc.
Suka krátko po príchode domov uhynula. Majiteľka hneď volala lekárovi a informovala ho o tom. Lekár jej povedal, že to
sa stáva a že asi jej zlyhalo srdce. Na otázku, prečo jej pred operáciou srdce nevyšetroval, odpovedal zložením telefónu. Keď
sa dozvedel, že majitelia podali sťažnosť vyhrážal sa podaním
žaloby za poškodzovanie dobrého mena a povesti, čím ich chcel
zastrašiť, aby stiahli sťažnosť. Pri dokazovaní na disciplinárnom
konaní predkladal nepravdivé dôkazy a tvrdenia. V písomnom
vyjadrení k prípadu a výpovedi pred disciplinárnym senátom
uviedol celý rad odborných pochybení a zamotal so do vlastných
lží. Dôkazy senátu, že klame a výpočet odborných pochybení bez
náznaku sebareflexie pochopil ako osobnú urážku, ponižovanie
a šikanovanie.
MVDr. Jozef Talajka
predseda DiK KVL SR
Zašlite diagnózu alebo diferenciálnu diagnózu
na e-mailovú adresu: [email protected] do 31. 5. 2014,
v tvare„Súťaž“, diagnóza, titul, meno, priezvisko, číslo
osvedčenia.
Ak bude vaša diagnóza správna, dostanete sa
do losovania o 30,– € vzdelávací poukaz na rok
2014. V nasledujúcom čísle IS nájdete správnu
diagnózu spolu s výhercom.
Správna odpoveď z minulého čísla:
Hoflundov syndróm,
Výherca
MVDr. Marek Ďurej, PhD., č.o. 1835
ME!!!
�
J
�
�
�
�
A
�
G
predstavujeme vám
predstavujeme vám
Veterinárnu nemocnicu VetPoint
pre malé zvieratá môžete nájsť takpovediac v srdci bratislavskej Petržalky.
V pôvodne administratívnych priestoroch sídlime od roku 2007.
Od prvého dňa poskytujeme NON-STOP starostlivosť s možnosťou
krátkodobej aj dlhodobej hospitalizácie pacientov.
MVDr. Pavol Valašek
VetPoint, veterinárna nemocnica pre malé zvieratá
www.vetpoint.sk
30
Projekt takéhoto pracoviska sa
nerodí zo dňa na deň. Pri jeho zakladaní
stáli jednak skúsenosti s bratislavskou
klientelou, taktiež skúsenosti zo zahraničia v prevádzke s nepretržitou starostlivosťou a v neposlednej rade chuť
pracovať na sebe a odborne rásť. Prevádzkovanie veterinárnej nemocnice v sebe
nesie obrovský záväzok voči klientom, ako
aj voči sebe samým.
Od samotného začiatku sme
mali jasno v tom, čo chceme ponúkať. Čo
ponúkať jednak klientom - majiteľom
a chovateľom spoločenských zvierat
a zároveň čo chceme ponúkať kolegom.
Naším cieľom totiž bolo, je a pevne verím,
že aj navždy bude budovanie a rozvíjanie
referenčného pracoviska s najvyšším
možným štandardom. Aby bolo možné
takýto záväzok napĺňať, jednou z nosných
myšlienok je budovanie odbornej profilácie
ošetrujúcich lekárov tak, aby sme dokázali kvalitne personálne zastrešiť potrebné
množstvo lekárskych odborov.
Lekársky tím momentálne pozostáva
zo siedmich veterinárov. Traja kolegovia
sa venujú internej medicíne, dvaja lekári
zastrešujeme viaceré oblasti chirurgie
a dvaja kolegovia rotujú čisto v nočných
službách. Kardiológiu, ochorenia respiračného aparátu a onkologické ochorenia zastrešuje MVDr. Andrej Daniš. V tejto
oblasti poskytujeme kompletný kardiologický servis ako je echokardiografické
vyšetrenie s doplerovskou výbavou, EKG
vyšetrenie, samozrejmosťou je RTG vyšetrenie a meranie tlaku pomocou nepriameho doplerovského tlakomeru. Pri
riešení ochorení respiračného aparátu je veľmi dobrou a často používanou
pomôckou naše moderné endoskopické vybavenie (flexibilný bronchoskop
ako aj súprava rigídnych optík na rhinoskopiu). V oblasti onkológie venujeme
veľa pozornosti dôkladnej diagnostike
(aspiračnú cytológiu si vyhodnocujeme
na pracovisku, bioptáty odosielame na
viaceré externé pracoviská) a na základe
stanovenej diagnózy hľadáme pre klienta najoptimálnejšie riešenia onkologického ochorenia. U takýchto pacientov
si dávame obzvlášť záležať na trpezlivej
a citlivej komunikácii s klientom. Ďalším
pevným internistickým pilierom našej
nemocnice je MVDr. Michal Gaško, ktorý
sa venuje gastroenterológii a urológii. Pacientom s týmito ochoreniami dokážeme
ponúknuť diagnostiku na najvyššej
úrovni. Počnúc laboratórnou diagnostikou krvi (disponujeme kompletným
laboratórnym vybavením renomovanej
spoločnosti IDEXX), koprologickým vyšetrením (ktoré si vyhodnocujeme priamo
v prevádzke) cez veľmi precízne ultrasonografické vyšetrenie brušnej dutiny
až po endoskopickú diagnostiku (gastro/
duodenoskopia s odberom bioptátov, odstraňovaním cudzích telies, zhotovenie
videozáznamu vo vysokom rozlíšení,
kolonoskopia, cystoskopia/vaginoskopia)
pokrývame celé portfóliá neinvazívnych
a miniinvazívnych diagnostických techník. Trojicu internistov dopĺňa jedna
z našich dvoch kolegýň - MVDr. Barbara Očovská, ktorá sa odborne profiluje
v oblasti dermatológie, endokrinológie
a nefrológie. Vzhľadom na veľmi dobré
technicko-materiálne zázemie dokážeme
aj v týchto oblastiach poskytnúť kvalitný diagnosticko-terapeutický servis. Od
high-end video mikroskopu cez rozsiahle
možnosti laboratórnej diagnostiky (viaceré hormonálne vyšetrenia si vykonávame na pracovisku sami - kortizol, T4)
až po možnosti dlhodobej hospitalizácie
s intenzívnou starostlivosťou (najmä
u pacientov s akútnym či chronickým
renálnym zlyhaním, nestabilní pacienti
s diabetes mellitus a pod.).
Chirurgický tím tvoríme dvaja MVDr. Pavol Valašek a nová posila nášho
tímu MVDr. et RNDr. Ján Jamriška, PhD.
Na zabezpečenie kvalitného chirurgického servisu disponujeme solídne
vybavenou chirurgickou sálou s dôkladným aseptickým štandardom (u nás sa
na sálu naozaj prezliekame a prezúvame,
tí kolegovia, ktorí si pri referovaní pacienta aj prišli pozrieť, ako pracujeme,
to isto radi dosvedčia). Od inhalačnej anestézie s možnosťou riadenej ventilácie
a kompletným monitoringom vitálnych
funkcií cez elektrokauter (mono/bipolar), dvojicu chirurgických odsávačiek až
po profesionálne vybavenie pre kostnú
a spinálnu chirurgiu (ortopedická vŕtačka, oscilačná píla a vysokootáčková fréza
od spoločnosti Linvatec, ktorá predstavuje vysoký štandard v humánnej traumatológii a artroskopii). V rámci chirurgie
mäkkých tkanív poskytujeme rozsiahly
servis v onkologickej chirurgii (v oblasti
rekonštrukčnej chirurgie máme aj viacero odborných publikácií v domácich aj
zahraničných odborných časopisoch),
v brušnej chirurgii sa okrem „rutinných“
zákrokov venujeme aj takým pomerne
zriedkavým nálezom ako je riešenie portosystemických skratov či ektopických
ureterov. V oblasti hrudnej chirurgie sú to
najmä parciálne alebo kompletné lobectomie pľúc, ezofagotómii chirurgickému
tímu ubúda, lebo máme naozaj šikovného
gastroenterológa, ktorý aj zdanlivo neriešiteľné prípady zvláda neinvazívne, ale
máme za sebou aj úspešné riešenie me-
gaezofagu spojeného s PRAA. V oblasti diagnostiky a terapie pohybového aparátu
venujeme veľa pozornosti jednak samotnej diagnostike týchto ochorení ( sám
som certifikovaný posudzovateľ dysplázií lakťového a bedrového kĺbu psov),
ako aj ich správnej a vysoko odbornej
terapii (mám absolvovaných niekoľko
zahraničných praktických workshopov u renomovaných špecialistov v tejto
oblasti). Pri riešení zlomenín a traumatických ochorení kĺbov využívame
jednak štandardný AO/ASIF protokol
pomocou internej fixácie, ale máme
aj rozsiahle skúsenosti a veľmi dobré
výsledky s použitím externých fixátorov
vrátane Ilizarovovej techniky externých
cirkulárnych fixátorov. Vzhľadom na vysoké riziko pooperačných komplikácií,
ako aj technickú náročnosť pri diagnostike a chirurgickom riešení ochorení
medzistavcových platničiek, sme tejto
problematike pomerne dlho odolávali. Už
vyše troch rokov však vykonávame aj tieto zákroky s úspešnosťou porovnateľnou
s inými zahraničnými pracoviskami. Ide
najmä o pacientov s ochorením thoraco-lumbálnej chrbtice. Diagnostiku uskutočňujeme priamo na pracovisku pomocou myelografie a v prípade potvrdenia
diagnózy a lokalizácie lézie vykonávame
dekompresnú hemilaminektómiu. Aj
u týchto pacientov je našou obrovskou
výhodou možnosť intenzívnej starostlivosti a hospitalizácie. Pacienti po operácii
chrbtice u nás zväčša ostávajú dva až
tri dni, dovtedy, kým sa im neobnoví
spontánna mikcia a pokiaľ netolerujú
základnú rehabilitačnú manipuláciu.
Ako už napovedajú vedecké tituly kolegu MVDr. Jamrišku, okrem jeho
odborného zamerania na chirurgiu sa
venuje aj ochoreniam exotických zvierat – konkrétne hlodavcom, plazom a exotickým vtákom. Splnili sme si tým ďalší
z našich cieľov – rozšíriť portfólio služieb
aj do tejto oblasti. Okrem technického
vybavenia používaného pre psy a mačky
(od laboratórneho vybavenia až po endoskopiu) máme k dispozícii aj samostatné hospitalizačné priestory pre exoty, podobne ako to máme pri psoch a mačkách,
ktoré z pochopiteľných príčin a v súlade
s aktuálnymi trendmi hospitalizujeme
v samostatných a stavebne oddelených
priestoroch.
Kolektív našich veterinárnych lekárov uzatvára dvojica „nočných“ –
MVDr. Lenka Krendlová a MVDr. Marián
Hrabovský, ktorí zabezpečujú nočné
služby priamo na pracovisku. Kolega
Hrabovský sa okrem toho venuje aj stomatológii a zabezpečuje diagnostiku a terapiu v tomto odbore na našom pracovisku.
Okrem kolektívu veterinárnych lekárov pracuje v našej nemocnica aj tzv.
stredný personál – čiže veterinárne sestričky, ktoré máme tri a perspektívne
chceme rozšíriť ich počet na štyri. Okrem
toho sú našou veľkou posilou dvojica
recepčných, ktorí majú nezastupiteľné
miesto v našom každodennom kolotoči
– od osobnej a telefonickej komunikácie
s klientmi cez objednávanie pacientov,
objednávanie liečiv až po predaj voľnopredajných liečiv. Recepcia je taktiež miestom, kde sa zbierajú účty zo všetkých
štyroch ambulancií. No a aby bol náš
tím kompletný, tak nemôžeme zabudnúť
ani prevádzkového manažéra, ktorou je
moja manželka. Naozaj na plný úväzok
zabezpečuje logistiku liečiv, personalistiku a najmä to, aby sme si to s daňovým
úradom a ďalšími štátnymi inštitúciami
nerozhádzali.
Plynulý chod takéhoto pracoviska
vyžaduje pomerne sofistikovanú koncepciu. Táto sa, samozrejme, vyvíja so
samotným pracoviskom tak ,ako sa ono
rozvíjalo a rástlo. Okrem štandardných
postupov, ktoré máme vypracované
takpovediac „ na mieru“ a ktoré si priebežne prispôsobujeme jednak novým
trendom v medicíne, prípadne novým
prístrojom, ktoré postupne zakupujeme,
patrí do našej rutiny aj každodenná ranná „vizita“, kde si službukonajúci lekári
odovzdávajú pacientov, prechádzajú
zdravotnú záznamy a nastavujú terapiu
najmä hospitalizovaných pacientov na
ďalší deň. Okrem toho sa všetci lekári
stretávame každú stredu od 7.00 - 9.00
hod. na poradu, kde sa venujeme jednak prevádzkovým záležitostiam, rozoberáme komplikovanejších pacientov,
alebo len voľne diskutujeme o nových
poznatkoch, ktoré si prinášame z rôznych
domácich aj zahraničných kongresov
a workshopov. V rámci týchto stretnutí
si organizujeme aj vlastné vzdelávanie,
keď si raz za 2 - 3 týždne jeden z kolegov pripraví krátku prezentáciu na vopred dohodnutú odbornú tému a túto
následne spracuje a diskutuje s kolegami.
Rovnako si radi medzi seba pozývame aj
odborných zástupcov, aby nám prezentovali svoje produkty a takpovediac nás
„presvedčili“ o ich správnej použiteľnosti
a aplikovateľnosti v našich podmienkach.
Čo dodať na záver? Azda len to, že
máme pred sebou ešte veľa výziev, ktoré
by sme chceli v rámci našich možností
napĺňať. V týchto dňoch nám nainštalovali úplne nové RTG pracovisko –
nový, výkonný stacionárny RTG prístroj
zo zabudovanou dynamickou clonou
a možnosťou horizontálneho snímkovania spolu s nepriamou digitalizáciou renomovanej značky Konica. Do budúcna
by sme radi rozšírili možnosti našej miniinvazívnej diagnostiky o laparoskopické
a artroskopické vybavenie, nakoľko týmto smerom sa uberajú moderné trendy
a rovnako aj naše potreby, za ktorými by
sme nechceli zaostávať.
Ak vás tieto riadky zaujali a dostali ste sa až sem, na koniec, dovoľte,
aby som vás pozval na naše pracovisko. Pre referujúcich kolegov sme vždy
ponúkali možnosť osobnej účasti na diagnostike (najmä endoskopia je celkom
vyhľadávaná)
alebo
chirurgických
zákrokoch, čo už mnohí využili. Pri komunikácii s referujúcim lekárom je pre
nás samozrejmosťou kompletná lekárska dokumentácia vrátane zobrazovacích
metodík na nosiči (RTG, USG, endoskopia
na CD/DVD), ako aj osobná komunikácia mailom/ telefonicky o stave pacienta
a jeho ďalšej starostlivosti. Pre každého
sú u nás dvere otvorené (samozrejme, po
predošlom dohovore). Takže, dovidenia,
kolegovia.
31
ponuka práce
KAWACHIKIN®
MISSION RABIES
– pokračovanie
Na základe informácií od vedúceho expedície Dr. Luka Gambla
pripravili – Dr. Vanda Holovska, Nicol Beregszasziova a Dr. Gabriel Varga
Spávy z indických ciest
32
Počas jesene 2013 sa nám podarilo zaočkovať 60 310 psov. Tento fenomenálny
výsledok bolo možné dosiahnuť len vďaka podpore Animal Welfare Board of
India (vedený prezidentom Dr. Chinni
Krishna), tímov sponzorov a priaznivcov – najmä Dogs Trust, ktorí zálohujú
a podporujú celý projekt od jeho počiatočných zábleskov a aj vďaka podpore
dobrovoľníkov a lokálnych partnerských
organizácií. Tí všetci vložili do nášho
projektu, okrem práce a času, aj svoje
srdce a dušu.
Vakcínovali sme v Chennai, Erode,
Madurai, Goa, Nagpur, Kottayam,
Ranchi, Kalkata, Bhubaneswar, Guwahati, Thirupathi, Bikaner, Coimbatore,
Trivandrum.
Denne bolo v priemere odchytených,
označených a zaočkovaných viac ako
2 000 psov, čo prekročilo naše očakávania. Od piatich psov podozrivých na besnotu sme odobrali vzorky a výsledky
všetkých boli pozitívne!
Podarilo sa nám vytvoriť neuveriteľnú databázu – mapovaná je lokalizácia každého očkovaného psa, zaznamenané je pohlavie, vek (nad alebo do
troch mesiacov), prítomnosť kastračnej
značky, údaj o pôvode psa (či bolo zviera odchytené na ulici alebo má majiteľa)
a aj záznam o použitej podpornej liečbe.
Tieto dáta nám umožnia vytvoriť unikátny prehľad a zmapovať pouličných
psov v desiatich štátoch Indie a zároveň
budú slúžiť ako podklad pre ďalšie
pokračovanie v projekte.
Na základe výsledkov prvých
prieskumov po očkovaní sme si stanovili ďalší cieľ - dosiahnuť 70-percentnú
zaočkovanosť a zamerať sa na kastráciu
aspoň 70 % sučiek v každom regióne.
V našom Trucku sme už usporiadali
prvý kurz odbornej prípravy v Guwahati. Je skvelé, že Truck je neporušený
a nepoškodený aj po 5 000 km na indických cestách!
Truck znova navštívi každý kontrolný bod a v každej lokácii zotrvá
jeden mesiac, ako sme to už zrealizovali v Erode (kde sme kastrovali a zaočkovali ďalších 703 zvierat). Počas prvých
dvoch týždňov na každom stanovisku
plánujeme organizovať chirurgické školenia a ABC pre miestnych veterinárov
a neziskové organizácie. Nasledujúce dva
týždne chceme pokračovať vo vakcinácii
(5 000 zvierat) a v ďalších kontrolách
výskytu besnoty. Truck bude podľa
potreby použitý aj ako nemocničná
základňa na liečbu.
Plány do budúcna
Kľúčovou bude konsolidácia vyzbieraných dát, ktoré môžu mať vplyv
na trvalú udržateľnosť očkovania
a vzdelávacích programov v plánovaných oblastiach. A aj množstvo detailov - ako je okamžité zabezpečenie
hladkého priebehu školiacich kurzov
a vybudovanie pevných a dlhodobých
vzťahov so zástupcami kontrolných
stanovísk. Už teraz sú pre nás veľmi
dôležité naše dobré vzťahy s mnohými
komunitami, v ktorých sme pracovali.
Indickej vláde sme predložili životaschopný a realistický plán na ďalšiu
spoluprácu. Navrhli sme zostavenie
štyroch štartovacích očkovacích tímov
v Goa, Ranchi, Chennai a Erode/Madurai,
zameraných na cielené a systematické
očkovanie v týchto oblastiach. Tímy by
tiež mohli úzko spolupracovať s partnerskými indickými mimovládnymi organizáciami v každom zo stanovísk – Blue
Cross v Chennai, HOPE a Animal Trust
v Ranchi, IAR v Goa a ITC/IPAN v Erode/
Madurai (spoločný tím) a byť základňami
pre naše epidemiologické štúdie.
Pracujeme na rozširovaní nášho
modelu v medzinárodnom meradle. Momentálne sa snažíme o registráciu našej
spoločnosti ako neziskovej organizácie
v USA, čím získame možnosť rozšíriť náš
tím aj aktivity a stať sa viac internacionálnymi. Budeme musieť hľadať ďalšie
dotácie a podporu. Za tú suúasnú sme
veľmi vďační všetkým doteraz zainteresovaným organizáciám a inštitúciám.
Ďakujeme!
Nový
Nový m
motor
otor z JJaponska
aponska p
pre
re sslovenských
lovenských p
poľnohospodárov...
oľnohospodárov...
KAWACHIKIN® je doplnok výživy vyvinutý pre potreby hospodárskych zvierat –
hydinu, ošípané a hovädzí dobytok. Je to produkt fermentácie sušenej kultúrnej
plesne Aspergillus Awamori s použitím ryže a odtučnených ryžových otrubov ako
fermentačného základu.
Účinky produktu:
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Zlepšenie konverzie krmiva
miva (10-20%)
Nárast jatočnej hmotnosti
sti (5-10%)
Znížené nároky na proteíny
eíny (1-2%)
Zlepšenie kvality mäsa (zníženie
zvýšenie obsahu vitamínu E)
zníženie obsahu peroxidu a zv
Zvýšenie množstva nenasýtených mastných kyselín vo svaloch
Znižuje zápach exkrementov
Zlepšenie využitia exkrementov hospodárskych zvierat v pôde
Lepšia stráviteľnosť krmiva
Zlepšenie zdravotného stavu zvierat
KAWACHIKIN® je originálny patentovaný vynález japonskej biotechnologickej firmy
Biogenkoji Research Institute, ktorý sa začína používať v Strednej Európe.
Toto je len na začiatok!
Sledujte nás! Alebo pridajte sa k nám...
S pozdravom,
Luke a indický tím.
Sklabinská 20, 036 01 Martin
Tel.: +421-43-413 15 05
Fax: +421-43-413 51 82
E-mail: [email protected]
[email protected]
Web: www.farmavet.sk
zahraničné správy
z našich akcii
XXII. snem KVL ČR
Dňa 29. – 30. 11. 2013 sa konal v Kongres hoteli Jizerka na Sečskej
priehrade už XXII. snem KVL ČR. V piatok 29. 11. 2013 sa uskutočnilo rokovanie
predstavenstva KVL ČR a spoločenský
večer. Na druhý deň, v sobotu 30. 11.
2013, pokračoval snem už tradične odborným programom, od skorého rána až
do obeda. Program bol zostavený z aktuálnej problematiky nášho veterinárneho stavu. Medzinárodný okrúhly stôl,
ako to nazvali kolegovia, bol za bohatej
účasti zahraničných hostí - prezidentov veterinárnych komôr jednotlivých
štátov. Na odbornom okrúhlom stole sa
zúčastnili: prezident FVE – Dr. Christophe Buhot, prezident KVL SR Slovenska
– Dr. Ladislav Stodola, prezident KVL
Poľska Dr. Jaczek Lukaszewicz, prezident
KVL Nemecka H. J. Gotz, a zároveň viceprezident FVE a zástupca KVL Maďarska
– Dr. Zsolt Pinter.
Prezident FVE – Dr. Christophe Buhot,vo svojom prejave informoval o nutnosti kooperácie veterinárnych inštitúcií,
o lobovaní vo veterinárnej problematike
v EP. Témy boli zamerané hlavne na
mikrobiálnu rezistenciu a situáciu post
Rozbách, pregraduálne vzdelávanie zamerané na kvalitu, nie kvantitu, počet
absolventov, postgraduálne vzdelávanie
a na koordináciu vzdelávania na úrovni
EÚ a národných štátov EÚ.
O 13. hodine začalo samotné rokovanie
XXII. snemu KVL ČR. Na sneme sa zúčastnilo 207 veterinárnych lekárov. U našich
susedov je tradícia, že snem moderuje
profesionálny moderátor. Tak to bolo
aj tento rok a snem moderoval dnes už
politik Martin Kolovratník. Snem otvoril
prezident MVDr. Ján Bernardy, po ňom
zazneli príhovory hostí. Pokračovali
správy komisií. Jednou z hlavných tém
bolo vyhodnotenie svetového kongresu
WVA-WVC 2013 v Prahe, ktorého organizátorom bola KVL ČR. Na sneme boli
navrhnuté a schválené aj nové stanovy a uskutočnilo sa aj schvaľovanie
hospodárenia na rok 2014. Rokovanie sa
konalo v pokojnej a pracovnej atmosfére
do neskorých hodín s ukončením o 23.30
hodine. Na sneme u našich susedov, ale
aj v Poľsku, bolo prvýkrát použité elektronické hlasovacie zariadenie, čo by
mohlo byť inšpirujúce v budúcnosti aj
pre nás. KVL ČR prajeme úspešný rok
2014!
Autor príspevku:
MVDr. Ladislav Stodola,
e-mail: [email protected],
tel. č.: 0907 417 497
Individuálny prístup pre Váš vozový park.
Poistenie
motorových
vozidiel (PZP a havarijné
poistenie) by malo byť
samozrejmosťou nielen
pre súkromné, ale aj pre
firemné autá. UNIQA
poisťovòa ponúka výhodné poistenie motorových vozidiel urèené
pre vozový park s päť
a viac vozidlami.
Poistenie firemných vozidiel má hneï nieko¾ko
výhod. Okrem toho, že
je cenovo výhodnejšie
ako pri poistení jedného vozidla, vie sa dojednať pohodlnejšie a
jednoduchšie. Pre úèely
takéhoto poistenia nie
je potrebné predložiť
faktúry ani iné nadobúdacie doklady o cene
vozidiel. Taktiež nie je
potrebná kópia osvedèenia o evidencii vozidla
èi obhliadka vozidiel
pred poistením.
Samozrejmosťou ostáva
aj poskytovanie základnej
asistenènej služby zdarma, ktorá je automaticky
k poisteniu.
ch áut
mný
Poistenie fire
vozidiel
l
 od 5 a viac
kúpe vozidie
o
r
tú
k
fa
ia
n
ova
 bez doklad
dok vozidiel
 bez obhlia
a NONSTOP
b
ž
u
sl
á
n
è
n
e
 asist
Odborné semináre ZVLHZ
– Ochorenie oviec a kôz
Po nepriaznivých výčinoch počasia v predchádzajúcich rokoch nás
6. februára tohto roku privítal slnkom
zaliaty Liptov, plusové teploty a suché
cesty bez snehu. Aj táto skutočnosť spolu so zaujímavými aktuálnymi témami
prednášok určite ovplyvnili bohatú
účasť na seminároch ZVLHZ, ktoré sa
uskutočnili v dňoch 6. a 7. februára 2014
v Liptovskom Jáne, v hoteli Sorea Máj
a v Spojenej škole v Rimavskej Sobote.
V prvej prednáške – o konkrétnom prípade výskytu kliešťovej encefalitídy na východnom Slovensku
referoval MVDr. Valerián Kvokačka z Regionálnej veterinárnej a potravinovej
správy v Prešove. Na začiatku sa zameral na históriu, výskyt, vektory a cesty
prenosu, príznaky a priebeh ochorenia.
Pokračoval kontaktmi a spoluprácou
s humánnou lekárskou službou, riešenie
situácie a ďalšie sledovania ľudí i zvierat
v sledovaných chovoch a okolí.
MVDr. Martin Mojžiš zo Štátneho veterinárneho ústavu vo Zvolene
v ďalšej prezentácii podrobne rozviedol indikácie, rozsah vyšetrení scrapie
u oviec a kôz v referenčnom pracovisku
pre celé Slovensko. Okrem ochorenia
zvierat naznačil aj možné súvislosti
s ochorením ľudí na Creufeld-Jacobovu
chorobu. Dosiaľ sa nepreukázal priamy prenos konzumáciou potravy
pochádzajúcej z malých prežúvavcov.
Vedci sa v poslednom čase prikláňajú
ku genetickému pôvodu tohto ochorenia
u ľudí, najmä v súvislosti s regionálnym
výskytom choroby.
Najväčší časový priestor bol
poskytnutý prof. MVDr Jozefovi Bírešovi, DrSc., ústrednému riaditeľovi ŠVPS
v Bratislave. Sme veľmi radi, že po opakovanom pozvaní sa tohto roku dokázal
uvoľniť z pracovných povinností a predniesol informácie o aktuálnej nákazovej
situácii so Schmallenbergským vírusom
na Slovensku a v krajinách EÚ. V ďalšej
časti uviedol aké sú možnosti riešenia situácie v jednotlivých ohniskách,
i v rámci medzištátnych opatrení.
MVDr. Dezider Góra
seminár - workshop
Exotické druhy spoločenských
zvierat vo veterinárnej praxi
Dňa 30. 11. 2013 sa v Nitre, v priestoroch Press centra na Agrokomlpexe,
uskutočnil odborný seminár s praktickými ukážkami na tému exotické
druhy spoločenských zvierat vo veterinárnej praxi.
Organizátorom bola KVL SR,
ktorá túto akciu zorganizovala ako
súčasť edukačného programu pre potreby SVL. Akcie sa zúčastnilo vyše 30 SVL.
Odborným garantom bol MVDr. Molnár
Ladislav, PhD., vedúci Kliniky vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat
z UVLF v Košiciach.
Významnou súčasťou tohto workshopu bola aj prezentácia projektu
spolupráce SVL so zložkami Inšpekcie
životného prostredia a Sekcie krízového
riadenia MV SR, prostredníctvom
tiesňovej linky 112.
Samotný
program odborného
seminára bol rozdelený na dve časti:
v prvej boli definované základné zásady
správnej a bezpečnej fixácie, manipulácie, imobilizácie a transportu exotických
druhov zvierat (v našich podmienkach
predovšetkým poranených dravých
vtákov). Súčasne bola demonštrovaná
praktická ukážka, ako to v podmienkach bežnej praxe správne realizovať, bez
nutnosti použitia špeciálnych pomôcok.
Pre SVL, ktorí sa venujú výkonu odborných veterinárnych činností u exotických druhov zvierat len okrajovo,
boli demonštrované jednoduché zásady
stabilizácie ranených dravých vtákov.
Prednášajúci zdôraznil, že pre dobrú
prognózu odborného zákroku (napr.
osteosyntézu) je správna stabilizácia
pacienta kľúčová, pretože zabráni samoporaneniu zvieraťa počas transportu do
špecializovaného pracoviska.
MVDr. Miloš Halan, PhD. prezentoval zásady fixácie, imobilizácie
a základného ošetrenia u iných druhov
exotických zvierat (plazy, leguán, korytnačky, drobné vtáctvo).
Na záver boli podrobne opísané technické parametre a diagnostické možnosti
prístrojov a pomôcok potrebných na endoskopické vyšetrenie vtákov a plazov.
Boli demonštrované ukážky prípravy
pacienta na takýto typ vyšetrenia.
Vzhľadom na záujem, ktorí prejavili prítomní SVL o prednesenú problematiku, je vedenie KVL rozhodnuté
pokračovať v tradícii organizovania tohto typu vzdelávania aj v nasledujúcich
rokoch. Spôsob a obsah prednesenej odbornej problematiky MVDr. Molnárom L.
PhD. je pre SVL veľmi atraktívny a pritom zrozumiteľný.
MVDr. Žoldoš Elemír,
MVDr. Novotný Lubomír
35
z našich akcii
Hotel Poľana vo Zvolene sa v sobotu 23. novembra 2013
stal miestom rokovania XXIII. Snemu KVL SR.
XXIII. snem Komory
veterinárnych lekárov SR
Nadviazali sme na skúsenosť
z minulého roka a deň pred snemom
v dopoludňajších hodinách sa uskutočnilo spoločné zasadnutie prezídia,
dozornej
komisie,
disciplinárnej
komisie a regionálnych prezidentov.
Osvedčil sa aj predsnemový seminár,
ktorý pokračoval v dvoch sekciách
odpoludnia. Sekcia spoločenských zvierat nadviazala na tému spred roka komunikácia s klientom. Témy v sekcii
hospodárskych zvierat sa zamerali
na aktuálnu epizootologickú situáciu
a zdravotné problémy v chovoch
hospodárskych zvierat. Novinkou po
skončení spomínaných dvoch sekcií
bola sekcia právneho a ekonomického
poradenstva. Pripravené stoličky sa
zaplnili do posledného miesta a diskusia pokračovala aj nad stanovený
časový limit. Večer bol zakončený príjemným spoločenským posedením.
36
Ráno rokovacieho dňa snemu
začalo o 7.30 hod. prezentáciou. O pol
deviatej prezident KVL MVDr. Ladislav
Stodola otvoril rokovanie snemu a po
oznámení
výsledku
prezentačnej
komisie musel v zmysle stanov vyhlásiť prerušenie rokovania na jednu
hodinu. Tento takmer každoročne sa
opakujúci začiatok je úkazom nižšieho
záujmu našich členov a neprítomnosti
nadpolovičnej väčšiny z celkového počtu. Prezentovalo sa 15,94 % členov.
Pokračovalo sa po hodine;
prezident odovzdal vedenie snemu
viceprezidentovi
MVDr.
Tiborovi
Braunerovi. Nasledovala procedúra
schvaľovania
mandátovej
komisie, návrhovej komisie a programu
snemu. Po nich začali príhovory hostí
a prvý vystúpil ústredný riaditeľ
ŠVPS SR prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.
Poukázal na korektnú spoluprácu pri
vykonávaní dborných veterinárnych
činností a ocenil úlohu KVL pri udržiavaní kreditu veterinárneho stavu
v spoločnosti. Rektor UVLF v Košiciach
prof. MVDr. Emil Pilipčinec, CSc. sa
zameral na dôležitosť možnosti využitia praktickej výučby u súkromných
veterinárnych lekárov. Poďakoval aj za
aktívny prístup pri riešení problémov,
ktoré vznikajú pri vzdelávacom procese a ktorého súčasťou je aj KVL.
Prezident KVL ČR MVDr. Jan Bernardy
CSc. vo svojom príhovore vyzdvihol
dlhodobé nadštandardné vzťahy oboch
komôr.
Po slovách hostí prezident KVL
MVDr. Ladislav Stodola udelil čestné členstvo v Komore veterinárnych
lekárov SR MVDr. Karlovi Danielovi
za zásluhy o rozvoj medzinárodných
vzťahov, praktickej veterinárnej činnosti a zásluhy vo vzdelávaní súkromných veterinárnych lekárov. MVDr.
Karel Daniel je členom predstavenstva Komory veterinárnych lekárov
Českej republiky a zástupcom Českej
republiky vo Federácii európskych
veterinárov. Zároveň vykonáva funkciu zástupcu vo Svetovej veterinárnej
asociácii pre východnú Európu. Vykonávanie týchto funkcií mu, okrem
iného, umožňujú jeho vynikajúce jazykové zručnosti a znalosti európskej
legislatívy v oblasti zdravia zvierat,
Veterinárna infúzna pumpa
HK 100 vet
verejného zdravia, welfare a používania farmaceutických prípravkov. O všetky tieto odborné skúsenosti sa rád
a často podelil aj s členmi našej komory.
Správa prezídia, správa dozornej
komisie a správa disciplinárnej komisie podrobne informovali prítomných o udalostiach od posledného
snemu. Zamerali sa na oznámenie
o dosiahnutých výsledkoch na úseku hospodárenia, vzdelávania, legislatívy, zahraničných aktivít, spolupráce s ostatnými inštitúciami.
Kompletná správa je uverejnená na
našej stránke
Množstvo číselných údajov,
ktoré predniesol hneď po prestávke
MVDr. Elemír Žoldoš napovedal
každému, že sme sa dostali do bodu
hospodárenie. Plán hospodárenia
KVL SR bol schválený nadpolovičnou
väčšinou.
Bod, v ktorom hlavné slovo dostal JUDr. MVDr. Ivan Riečan
priniesla každodenná prax a kontrola PMÚ SR. Prednesený návrh na
zmenu Stanov KVL SR bol schválený
a konečné znenie je na stránke KVL.
V diskusii odzneli viaceré návrhy
uznesení a viaceré faktické poznámky. O všetkých dal predsedajúci hlasovať a schválené návrhy sú súčasťou
uznesenia.
Predseda
návrhovej
komisie
MVDr. František Krupan prečítal
správu komisie a všetky platné
schválené uznesenia z XXIII. snemu
KVL SR sú zapísané v notárskej
zápisnici, ktorá je umiestnená v časti
zápisnice – snem komorovej stránky.
Tohto roku sa bude konať XXIV.
snem KVL SR dňa 29. novembra bude
mať prívlastok volebný. Bolo by treba nenechať rozhodovať za seba iných a účasťou na sneme podporiť ľudí,
ktorí vás budú zastupovať nasledujúce tri roky v orgánoch Komory veterinárnych lekárov SR. Tešíme sa na
vašu účasť na XXIV. sneme.
MVDr. Ľubomír Novotný
LH6€LL
8LL
8LťLLP9ALLAšPPml6hodina
8Lľký9LLL
8LLLL
8LLLšLLLALHAPLLL
LL8L€vets7eu
LP9PL€L€LL
LLL€L7LL7o79LčLA€9L
9šALPALťany7LLLL7
z našich akcii
z našich akcii
Chirurgické dni Dr. Juraja Fajnora,
7. - 8. 12. 2013, Smolenický zámok
Brány Smolenického zámku sa na
ostatných Chirurgických dňoch otvorili pre veterinárnych lekárov už v piatok
6. 12. 2013. Spoločnosť posudzovateľov
DBK a DLK) – odborná sekcia SAVLMZ,
pripravila prvýkrát špecializovaný workshop – posudzovanie röntgenogramov
brušnej dutiny, ktoré si pripravili prednášajúci MVDr. Marta Pekárková, DECVDI a MVDr. Jan Beránek. Mali sme tak
skutočne jedinečnú možnosť porovnať si
pohľad špecialistu v odbore zobrazovacej
diagnostiky a špecialistu v odbore chirurgie. Nosnou témou hlavného programu
bola „Urgentná medicína a náhle príhody
v anestéziológii psa a mačky“. Naše pozvanie prednášať prijali manželia Raušerovci: MVDr. Leona Raušerová-Lexmaulová a MVDr. Petr Raušer z brnianskej
veterinárnej fakulty. Počas soboty a nedeľného predpoludnia nás previedli touto
nanajvýš aktuálnou témou takpovediac
od A po Z. Mali sme možnosť vypočuť si
aktuálne trendy v diagnostike a terapii urgentného pacienta, veľká pozornosť bola
venovaná poruchám acidobázy, fluidnej
terapii či praktickým aspektom kyslíkovej terapie. Nemenej diskutovanými boli
aj prednášky z tzv. emergency anestéziológie, aktuálne trendy v multimodálnej
analgézii či balansovanej anestézie.
Súčasťou nedeľných prednášok
bola aj teoretická príprava na popoludňajší workshop, ktorý sa už niekoľko rokov
teší veľkému záujmu účastníkov kongresu. Témou boli „Neodkladné chirurgické zákroky“, rozmenené na drobné
– na kadáveroch si zúčastnení kolegovia
a kolegyne mohli vyskúšať zavedenie intranasálneho katétru/nosopažerákovej
sondy, dočasnú tracheostómiu, torakocentézu a torakodrenáž.
Už po druhýkrát bola do programu zaradená aj prednáška „State of art
lecture“, na ktorej pozvaný odborník
– špecialista z humánnej medicíny –
prináša zaujímavú tému súvisiacu či už
s hlavným zameraním alebo s chirurgiou. Naším hosťom bol tentoraz MUDr.
Andrej Šteňo, PhD. z neurochirurgickej
kliniky na bratislavských Kramároch.
Témou jeho prednášky boli „Operácie
primárnych nádorov mozgu u pacientov
pri vedomí“.
Sobotňajší večer sa už tradične
niesol v znamení dobrého jedla, hudby
a, samozrejme, dobrej nálady. Už teraz sa však prezídium SAVLMZ teší na
najbližšie stretnutie s vami v Senci na
Internistických dňoch – Klinická patológia v praxi malých zvierat, 26.-27. 4.
2014, s bohatým odborným, športovým
a kultúrnym programom vo viacerých
sekciách (www.senec.savlmz.sk).
Do videnia na kongresoch SAVLMZ, priatelia.
MVDr. Pavol Valašek
člen prezídia SAVLMZ
BSAVA MANUÁL BRUŠNEJ
CHIRURGIE PSA A MAČKY
Na úhradu môžete využiť
Vzdelávacie poukazy KVL SR pre rok 2014
a pri kúpe priamo na akciách v stánku SAVLMZ
platbu kartou.
Slovenská asociácia
veterinárnych lekárov
malých zvierat vám prináša odbornú pulikáciu
BSAVA Manuál brušnej
chirurgie psa a mačky,
prvý česko-slovenský
preklad zo zoznamu manuálov
Britskej asociácie veterinárnych lekárov malých
zvierat.
Ceny a ďalšie informácie nájdete
na internetových stránkach:
shop.savlmz.sk
II. výročný seminár Slovenskej hipiatrickej asociácie
Dňa 15. februára 2014 sa na
Agroinštitúte v Nitre uskutočnil II.
výročný seminár Slovenskej hipiatrickej asociácie. Program bol zameraný na choroby horných dýchacích
ciest. Odborným garantom seminára
bol MVDr. Petr Jahn, CSc., z Kliniky
koní Veterinární a farmaceutické university v Brne, ktorý je popredným
odborníkom v odbore vnútorných
chorôb koní. Ďalšími prednášajúcimi
boli MVDr. Olga Dobešová, Ph.D., MVDr.
Štepán Bodeček, Ph.D. a MVDr. Filip
Kološ z Brna a MVDr. Martin Boldižár
z Univerzity veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach. V prednášk-
ach bola detailne popísaná diagnostika a terapia chorôb nosovej dutiny,
paranazálnych dutín, hltana, hrtana
a vzduchových vakov. Každý prednášajúci zároveň zdemonštroval a rozanalyzoval niekoľko klinických prípadov
z ochoreniami horných dýchacích ciest. O seminár bol dobrý záujem medzi
praktickými veterinárnymi lekármi aj
študentami vyšších ročníkov Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie. K financovaniu seminára výrazne
prispeli farmaceutické a distribučné
firmy a generálny sponzor Slovenskej
hipiatrickej asociácie spoločnosť Richter
Pharma.
Autor príspevku: MVDr. Martin Mihály. Ph.D.
XX. Výročie Slovenskej holsteinskej asociácie
Začiatkom decembra – 4. 12. 2013 –
oslávila Slovenská holsteinská asociácia
krásne 20. výročie svojej pôsobnosti. Miestom oslavy bol Agroinštitút v Nitre. Slovenská holsteinská asociácia je záujmová,
nekomerčná a nezisková organizácia,
ktorá združuje, reprezentuje, informuje
a podporuje chovateľov holsteinského dobytka, ako aj záujemcov o toto plemeno.
To znamená, že hlavným cieľom SHA je
poskytovanie profesionálnych poradenských služieb chovateľom. Za toto obdobie vykonala asociácia nenahraditeľnú
prácu pre farmárov a slovenské poľnohospodárstvo. Svoj kredit má asociácia
nie len doma, ale aj v zahraničí.
Úvodné slovo mal Ing. Vladimír
Chovan,
predseda
predstavenstva, ktorý zhodnotil činnosť asociácie
od jej vzniku a upozornil na problémy
súčasných farmárov a poľnohospodárskej prvovýroby. Následne sa ujal slova
aj výkonný riaditeľ Ing. Ivan Hrica, ktorý
moderoval celú akciu.
Na tomto podujatí boli ocenení mnohí
farmári a organizácie, ktoré za toto obdo-
bie spolupracujú s SHA na Slovensku. Je
mám cťou, že Komora veterinárnych lekárov bola jedna z ocenených organizácií,
čo si nesmierne vážime, ale na druhej
strane je to aj záväzok na spoluprácu do
budúcnosti.
Prajeme SHA do budúcnosti veľa
síl a tvorivej činnosti pre slovenských
farmárov.
Autor príspevku: MVDr. Ladislav Stodola
9. Reprezentačný veterinárny ples
veterinárnych lekárov - Sliač
Dňa 24.1.2014 sa uskutočnil už
9. celoslovenský reprezentačný ples
veterinárnych lekárov, ktorý sa konal v Kúpeľoch Sliač, v hoteli Palace. Na
plese sme privítali aj nášho vzácneho
hosťa z Českej republiky KVL ČR MVDr.
Karla Daniela. Po slávnostnom otvorení
plesu ústredným riaditeľom ŠVPS prof.
MVDr. Jozefom Bírešom, riaditeľkou
RVPS Zvolen, a prezidentom KVL SR,
nasledoval kultúrny program v predvedení spoločenských tancov, operných arií
a muzikálových ukážok. Zábava prebiehala v hlavnej sále, kde hrala tanečná
a ľudová hudobná skupina a vo vinárni
kde sa mohli účastníci občerstviť pri dobrom víne a jedle. O polnoci sa už tradične
losovala tombola, ktorá tiež prispela k do-
brej nálade a tá vydržala mnohým až do
samého rána. Dobrá hudba, prijemné prostredie, bohaté stoly s občerstvením, milí
ľudia, príjemná spoločnosť a uvoľnenie,
to všetko prispelo k úspešnému hodnoteniu tohto ročníka reprezentačného plesu
veterinárnych lekárov. Tento ročník bol
výnimočný aj tým, že na tomto ročníku sme zaznamenali najviac účastníkov
z radu členov KVL SR v doterajšej histórií
plesov. Ďakujeme hlavným organizátorom ktorým bola RVPS Zvolen pod vedením MVDr. Oľgy Luptákovej, ktorí sa
organizačne najviac zaslúžili o úspešný
priebeh plesu a veríme, že ten budúci
10. ročník bude ešte úspešnejší.
Tešíme sa na stretnutie s Vami na
budúci rok priatelia.
39
Autor príspevku: MVDr. Ladislav Stodola
pripravujeme pre vás
pripravujeme pre vás
Kongres KVL SR 2014
40
Dovoľte nám, aby sme Vás aj formou
nášho časopisu vopred upozornili na
tradičnú vzdelávaciu akciu Komory veterinárnych lekárov SR. Našim najväčším
podujatím je každoročne Kongres KVL,
už po niekoľko rokov organizovaný
v prekrásnom prostredí Národného parku Nízke Tatry. Aj v roku 2014 sa stretneme na 14.kogrese v hoteli Grand, ktorý
nám tento rok ponúkne komfortnejšie
priestory, ako doteraz. Prístavba kongresového centra bude jednou z noviniek, ktorá bude pre Vás pripravená 31.5.
a 1.6. 2014 . Sme radi, že väčšia plocha
pre usporiadanie takéhoto podujatia,
nám umožní vytvoriť ešte príjemnejšiu atmosféru počas posledného májového weekendu. Ďalšími novinkami,
o ktorých sa detailnejšie dozviete v pozvánke, je rozšírenie programu o športovú aktivitu a malé spoločenské posedenie už v piatok 30.5. a niektoré malé
zmeny v sekciách programu odborného.
Veľmi vydarenou časťou sobotňajšieho
programu sa ukázala v roku 2013 benefičná výstava fotografií a ukážky z agility výcviku psov. Tak isto aj tradičná
oslava MDD pre našu najmladšiu populáciu bude pripravená počas rokovania
kongresu. V týchto aktivitách budeme
pokračovať aj tento rok a na záver, ale
isto nie v poslednom rade by som rád
upriamil Vašu pozornosť na odborný
program, ktorý je hlavným dôvodom
nášho stretávania sa. V sekcii spoločenských zvierat ( za posledné roky najviac navštevovanej ) si budete môcť vypočuť prednášky z oblasti pneumológie.
Niektoré z nich boli, po konzultácii
s rakúskym prednášajúcim, vybrané tak,
aby časťou korešpondovali s programom
špecializačného vzdelávania v roku 2014
( akútna medicína ). Veríme, že naplnia
Vašu predstavu z tejto oblasti. V sekcii
hospodárskych zvierat sa francúzski odborníci s Vami podelia o svoje skúsenosti
s liečbou ochorení hovädzieho dobytka,
s prístupom k chorým dospelým zvieratám a aj teľatám. Sekcia chorôb koní,
vzhľadom k záujmu kolegov, tiež hojne
navštevovaná, bude riešiť problematiku
tak isto akútnej medicíny a to kolegovia
z Čiech odprednášajú témy ako akútna
medicína žriebät ( dyspnoe a koliky )
a akútna medicína dospelých koní ( kolika, krvácanie, enterotoxémie, dyspnoe ).
V sekcii exotických zvierat, ktorých
počet sa, ako našich pacientov, rozširuje, budú prednášané témy anestézie, intubácie, infúznej terapie a tráum mäkkých tkanív. Aj v odbornom programe
sme v roku 2014 pripravili pre poslucháčov všetkých sekcii jednu novinku. Počas rokovania v sekciach iných si
budú môcť kolegovia prakticky vyskúšať
použitie laboratórnych prístrojov a vyskúšať niektoré laboratórne postupy
v sekcii laboratórnej. Počas predášok
sa snažíme odborný teoretický program
obohatiť aj o možnosť získavania praktických návykov.
Z organizačného hľadiska sa nám
v roku 2013 ukázala ako užitočná včasná
registrácia poslucháčov ( využitie skorej
rannej registrácie za bonus vo forme
raňajok ) a tiež by sme Vám chceli túto
možnusť ponúknuť aj v roku tomto.
Ďalším zrýchlením na začiatok kongresu
by malo byť využitie identifikačných
kariet členov KVL. Práve kvôli registrovaniu na akciách sme tento systém
vytvorili a veríme, že povinnosť nosiť si
tieto karty nebude Vami opomenutá, čím
zabránite tvorbe radov pri registrovaní.
Snažíme sa o to, že čo bolo dobré na
kongresoch doteraz, sa nám podarí
udržať a že zmeny a novinky, ktoré sú
pre Vás pripravované , budú ďalej prispievať k úpešnosti a popularite Kongersu
KVL SR.
MVDr. Tibor Brauner
Viceprezident KVL
Pozvánka na workshop
- imobilizácia zvierat
Oznamujeme záujemcom o imobilizáciu zvierat, že
dňa 7. 6. 2014 organizuje KVL SR
ďalší workshop na tému imobilizácia exotických zvierat. Workshop
sa bude konať v ZOO Košice. Nakoľko je o imobilizáciu stále väčší
záujem a počet účastníkov je
obmedzený, prosíme záujemcov
o skoré nahlásenie účasti. Aj tento rok bude wokrshop rozdelený
na praktickú a teoretickú časť,
kde bude zaradená aj legislatíva
v súvislosti s imoblizáciou zvierat. Upozorňujeme, aby si každý
účastník priniesol vlastnú imoblizačnú techniku.
Pozvánka s programom bude
zverejnená na stránke KVL SR
www.kvlsr.sk
MVDr. Ladislav Stodola
Špecializačné
vzdelávanie
ka
án
zv
po
Milé kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi, aby sme
Vás aj touto cestou informovali o špecializačnom vzdelávaní,
ktoré Komora veterinárnych lekárov pre Vás pripravuje,
ako po iné roky, aj v roku 2014.
Stále viac veterinárnych lekárov na Slovensku vykonáva pohotovostné služby a stále častejšie sa všetci stretávame s akútnymi stavmi, ktoré treba riešiť okamžite. Sú
oblasti medicíny, kde máme čas na konzultáciu s kolegom,
alebo s literatúrou. Toto však neplatí o akútnej medicíne, a aj
preto sme túto oblasť zvolili ako tému pre tento kalendárny
rok.
Prvé stretnutie, rozoberajúce spomenutú problematiku, sa uskutoční 12. a 13. apríla 2014 v Bratislave, v aule
Štátnej veterinárnej a potravinovej správy na Botanickej 17.
Naše pozvanie prijal svetovo renomovaný odborník Dr. Luis
Tello zo Spojených štátov amerických. Tento rodený Čilan sa
dlhé roky venuje akútnej medicíne a svojou prednáškovou
činnosťou bol ozdobou nejedného kongresu. Veríme, že aj
návštevou Slovenska podporí rast odbornej úrovne veterinárov, venujúcich sa liečeniu spoločenských zvierat.
Špecializačné vzdelávanie nie je len otázkou jedného
seminára ,a preto máme Dr. Tella dohovoreného aj na akciu
jesennú. Týmto Vás chceme už teraz pozvať do atraktívneho prostredia Vysokých Tatier. V termíne 27. a 28. septembra v Novom Smokovci ,v hoteli Palace, nadviažeme na témy
rozobrané na jar v Bratislave, aby sme získali ucelený obraz
o problematike akútnej medicíny.
Zároveň aj kongres KVL (31. 5. a 1. 6. 2014 – hotel
Grand Jasná) bude rozoberať v niektorých sekciách témy,
ktoré súvisia s akútnou medicínou. Napríklad v sekcii
spoločenských zvierat prof. Hirt z Viedenskej veterinárnej
univerzity vo svojich prednáškach
z pneumológie sa zameria aj na
problematiku akútnej medícíny
v rozsahu dýchacieho aparátu
psov a mačiek.
Veríme, že si mnohí
z Vás nájdu cestu na
spomínané podujatia a poznatky, ktoré si odnesú, prispejú
k zvýšeniu odbornej úrovne
našej praxe.
KLIEŠTE
BLCHY
VÝVOJOVÉ ŠTÁDIA BĹCH
PAKOMÁRE
KOMÁRE
BODAVÉ MUCHY
...alebo poznáte lepšie
ektoparazitikum
pre psy?
MVDr. Tibor Brauner
Viceprezident KVL SR
CEVA ANIMAL HEALTH SLOVAKIA, s.r.o.,
Račianska 77, 831 02 Bratislava, Slovenská republika
e-mail: [email protected], www.ceva.com
pripravujeme pre vás
ka
án
zv
po
SAVLMZ organizuje jarné internistické dni v hoteli
Senec, v areáli Slnečných jazier, 26.- 27. 4. 2014.
Téma tohtoročného kongresu je nanajvýš aktuálna
– Klinická patológia v praxi malých zvierat. Naše pozvanie prijal profesor Erik Teske, z utrechtskej univerzity – dvojitý diplomant ECVIM-CA (European College
of Veterinary Internal Medicine - Companion Animals)
v internej medicíne ako aj v klinickej onkológii., s ktorým
budete môcť stráviť takmer dvojdňový maratón prednášok.
Na nich si vypočujete témy:
diagnostika, interpretácia laboratórnych nálezov
a terapia ochorení červeného a bieleho krvného radu,
poruchy zrážanlivosti krvi, diferenciálna diagnostika,
v sobotu bude pripravená mikroskopická sekcia, kde
si môžete prezrieť zaujímavé cytologické nálezy s od-
borným garantom Dr. Benákom,
cytológia v klinickej praxi – základy cytológie,
v nedeľu popoludní cytológia pre pokročilých,
v sobotu je po prvýkrát nachystaný program
v samostatnej sekcii pre veterinárne sestry.
Samozrejmosťou
je
zaujímavý
sprievodný
kultúrno-spoločenský a športový program a možnosť
individuálneho alebo rodinného relaxu v blízkom Aquaparku Senec.
On-line registráciu, podrobnejšie informácie o programe, prednášajúcom a sprievodných akciách nájdete
na webovej stránke senec.savlmz.sk.
Prezídium SAVLMZ
ka
án
zv
po
Združenie veterinárnych lekárov
hospodárskych zvierat
Združenie veterinárnych lekárov
hospodárskych zvierat
P o z v á n k a
P o z v á n k a
ZVLHZ pozýva všetkých veterinárnych lekárov, ktorí sa
špecializujú na hospodárske zvieratá na odborný seminár,
zameraný na riešenie zdravotných problémov v chove
hovädzieho dobytka.
Termín: 16.5.2014 / piatok /
ZVLHZ pozýva všetkých veterinárnych lekárov špecializujúcich sa na hospodárske zvieratá na odborný seminár zameraný na aktuálnu problematiku v chove ošípaných.
Miesto: Šport centrum EKOMA, Sekrierská dolina, Zvolen,
Začiatok: 12.00 hod.
Téma: konkrétne riešenie zdravotných problémov v dvoch
chovoch HD na Slovensku /reprodukcia, výživa, ochorenie
paznechtov, ochorenie teliat
Prednášajúci: MVDr. Zuzana Besson, prof. Pavol Mudroň
Miesto: Penzióne Divá kačica v Komárne
(mestská časť Lándor - Hajlás)
Začiatok: 13.00 hod.
Téma: Reálna hrozba Afrického moru ošípaných na Slovensku a najčastejšie reprodukčné problémy v chovoch ošípaných
Prednášajúci: Prof. Jozef Bíreš DrSc., MVDr. Csorgo Arpád, ml.
Seminár je súčasťou tradičnej športovo –odborno
– spoločenskej akcie ZVLHZ /ŠOS/
Á
T
A
R
ZVIE
Tešíme sa na stretnutie s vami na konci apríla v Senci.
ka
án
zv
po
42
Najlepšia
diagnóza
E
R
P
N
E
L
je z
Zvieratá nie sú ľudia. Preto sme zriadili špeciálne laboratórium na diagnostiku výhradne
veterinárnych vzoriek. Vďaka tomu vám naša diagnostika poskytne presnejšie výsledky
a k tomu navyše množstvo ďalších výhod.
www.lenprezvierata.sk
call centrum: 0850 150 000
24
Termín: 9.4.2014 / streda /
Seminár je v rámci VI. Ročníka odborného dňa
MVDr. Dušana Podmanického, CSc.
jednoduchosť
priamo vo vašej ordinácii
výhodnosť
najlepšie ceny
rýchlosť
výsledky do 24 hodín
Najlepšia diagnóza je zdravie.
pripravujeme pre vás
Vet Life OBESITY
Zníženie nadváhy.
Liečba diabetes mellitus.
Pozvánka - Rodinný víkend veterinárnych lekárov
v Slovenskom raji / Slov - Raj - Vet 2014
Fat
ka
án
zv
po
Komora veterinárnych lekárov SR organizuje
dňa 28. - 29. 6. 2014 už IV. ročník „Slov–Raj-Vet
2014“, ktorý je určený pre veterinárnych lekárov, rodinných príslušníkov a priateľov. Hlavným cieľom tejto akcie
je profesijno - priateľské stretnutie veterinárnych lekárov,
spojené s turistickým poznávaním krás Slovenského raja.
Stretnutie účastníkov bude v sobotu ráno dňa 29. 6.
2011 na Čingove, v areáli penziónu Lesnica.
Občerstvenie pre účastníkov zabezpečia družstvá veterinárnych lekárov, ktoré budú súťažiť vo varení guláša. Pre
deti bude pripravený sprievodný program a každý účastník
získa darček ako milú spomienku na akciu.
Ubytovanie si zabezpečuje a hradí každý účastník individuálne. Všetky informácie o akcii sú zverejnené aj na
našej stránke www.kvlsr.sk. Tešíme sa na stretnutie v Slovenskom raji, priatelia!
SATIETY
SUPPORT
DIABETICS
MANAGEMENT
HIGH QUALITY
PROTEINS
Workshop je určený pre veterinárnych lekárov,
ktorí sa chcú špecializovať aj na problematiku chovu
a chorôb včiel. V predchádzajúcich dvoch rokoch sme
sa tematicky zamerali, v prvom ročníku na etológiu
včiel a diagnostiku základných ochorení včiel a v druhom na toxikologickú diferenciálnu diagnostiku
ochorení včelstiev.
Tento rok chceme v spolupráci s odborníkmi z Ústavu
včelárstva vykonať medobranie v praxi a defi novať
odborné aspekty nakladania sa včelstvami a ich pro-
Obmedzený obsah tuku, ale napriek tomu vysoké
množstvo esenciálnych mastných kyselín.
Zlepšuje využitie energie vo svaloch a podporuje
rozvoj svalovej hmoty.
Prídavok rozpustných uhľovodíkov vyvoláva pocit
nasýtenia.
Nižší obsah škrobu a cukru (<2,0%) robí toto
krmivo vhodným pre psy s cukrovkou.
Bielkoviny vysokej kvality predchádzajú strate
svalovej hmoty.
ka
án
zv
po
Pozvánka na workshop
Medobranie a diagnostika chorôb včiel
44
LOW FAT
L-CARNITINE
MVDr. Ladislav Stodola
Vážení kolegovia,
dovoľte, aby som upriamil Vašu pozornosť na jednu
zaujímavú vzdelávacie akciu, ktorú organizuje KVL SR
pre svojich členov už po tretíkrát. Jedná sa o workshop s názvom Medobranie a diagnostika chorôb včiel,
ktorý sa uskutoční 7.6.2014 na Ústave včelárstva
v Liptovskom Hrádku.
DIÉTA PRE PSY
duktami pri tejto činnosti. Jedná sa napríklad o hygienu medobrania, odviečkovanie medových plástov,
kontrola včelstva a plodiska, odvčelovanie medových
plástov, prvotné spracovanie medu a defi novanie jeho
akostných znakov a vlastností.
Dostupné balenia: 2kg a 12kg
“Získajte vstup do programu chudnutia”
Dúfam, že uvedená problematika Vás zaujme natoľko, že sa rozhodnete obetovať sobotu, ktorá
nasleduje po Kongrese KVL SR v Jasnej a aktívne sa
zúčastníte včelieho medobrania. V snahe zatraktívniť
Vám túto akciu si každý účastník odnesie amforku
s vlasnoručne natočeným medom.
Farmina software na vybilancovanie správnej kŕmnej dávky
Program mení ad-hoc dávkovanie na výživový plán
V mene organizátorov sa teším na stretnutie
s Vami na tejto akcii.
The Chair of Animal
Nutrition, University
of Naples “Federico II”.
MVDr. Žoldoš Elemír,
člen Prezídia
www.Farmina.com
Happy pet. Happy You.
PHARMACOPOLA s.r.o. , Svätokrížske námestie 11, 965 01 Žiar nad Hronom
+421 45 678 14 10, [email protected], b2b.pharmacopola.sk
osobnosti
osobnosti a šport
Když mně prezident KVL SR požádal o krátký příspěvek do slovenského profesního periodika,
lehkomyslně jsem souhlasil. Společných témat je přece spousta. Ovšem. Ale řada z nich je až příliš
banálních. A na spoustu z nich lze taky pohlížet úzkou optikou jedné nebo druhé strany…
Badmintonový veterinárny turnaj 2013
Dvě malé země mezi velkými
a jedna malá profese
46
V zahraničí se mně občas ještě dnes
někdo zeptá: jak se máte? A: jak se zpětně
díváte na rozdělení bývalého Československa? Většinou odpovídám: máme se
výborně, ale je to pitomé. Byli jsme jedna
malá země mezi Německem a Ruskem,
dnes jsme dvě malé země mezi nimi. Co
mám taky jako člověk narozený na Slovensku a s českým pasem odpovědět. Že
jsou si obě země historicky, kulturně,
jazykově bližší než Vlámové a Valoni v Belgii? Nebo Velšané a Anglosasové
ve Spojeném království? Že přes nezbytné politické odlišnosti existují tisíce
pevných přímých vazeb mezi lidmi na
obou stranách hranice. Že veterinární
profese a její regulace v Čechách a na
Slovensku jsou víceméně spojené nádoby
a problémy na straně jedné se s malým
časovým posunem přesně zrcadlí na
straně druhé? Od samého začátku – už
daleko dříve, než v těchto dnech, kdy
veškeré regulace veterinární oblasti reflektují direktivní bruselské směrnice?
Že přetlak teoreticky nadbytečně ale
prakticky nedostatečně vybavených absolventů přicházejících v Čechách i na
Slovensku do praxe mění demografické
zastoupení v Komorách? Že se o slovo
hlásí další generace, kterou postihla ekonomická recese skoro stejně jako rozvoj
internetové gramotnosti mezi možnými
zákazníky? Že tato komorová vnitřní
pnutí nejsou jen generační výměnou, ale
také výrazem frustrace nastupující generace „vzdělanostní společnosti“, kterou
systém dočasně nákladně „zaparkoval“
na vysokých školách, ale bez perspektivy praktického uplatnění? Že se vždy
a všude do čela nespokojenců postaví
kecalové a „spasitelé“ se zcela vlastními partikulárními zájmy a motivy?
Že na obou březích Moravy vidím stále
geneticky zafixovaný zlozvyk očekávat
pomoc či řešení odshora, od milostivé instituce, od vlády či od komory? Místo aby
se každý nejdřív vynasnažil postarat se
o svoje problémy sám? A naopak hleděl,
aby institucionální tlaky shora překážely v podnikání jeho i podnikání kolegů co
nejméně?
Nechci komentovat politický vývoj
v Evropě a příliš ani vývoj veterinární
profese. Svobodný výkon povolání se vytrácí a nastupují na jedné straně nesmyslné a podnikání prodražující regulace, na
straně druhé vítězí - stejně jako v jakémkoliv jiném podnikání - integrované
a kapitálově silné subjekty. Tvrdě racionalizované, neosobně řízené. Ve faremní praxi
i v praxi malých zvířat. Herriotovská doba
odchází. O to víc si vážím společných akcí
české a slovenské Komory; ať již jimi jsou
dnes pravidelná společná jednání orgánů
obou komor jedenkrát ročně, každoroční
turistické či sportovní akce pořádané
na obou stranách hranice, společenské
plesy nebo „systém včasné výstrahy“ mimoděk a automaticky fungující v případě
neočekávaných legislativních posunů
s dopadem na výkon profese. Těší mne,
že jsem k upevnění těchto vazeb mohl
přispět a doufám, že je profesní reprezentace obou Komor budou nadále udržovat
i v budoucnu. Ať ji vývoj politické situace
v našem společném regionu nabere
jakýkoliv směr.
Na posledním Sněmu slovenské Komory jsem z rukou prezidenta dostal její čestné členství. Je to pro mě obrovská pocta
a určitě i závazek. V době kdy „člověk
pomalu vidí na konec profesní kariéry“
znamená, že čas věnovaný rozvoji kolegiálních vztahů mezi veterinárními
lékaři na obou stranách společné hranice, nebyl čas promarněný. A je zde určitě
i pocit osobní; při převzetí osvědčení
o čestném členství na Sněmu ve Zvolenu jsem se jej snažil zlehčit slovy: „od
poloviny devadesátých let si udržuji členství v britské Komoře. Abych se měl kam
podít, až mne poženou z Čech. Jsem rád, že
nyní mám další možnost azylu.“
Ale vážně: děkuji slovenským kolegům
za ocenění, kterého si nesmírně vážím
a českým i slovenským kolegům, že v naprosté většině případů dovedou překlenout
rozdíly a bez velkých slov konstruktivním
a pragmatickým přístupem rozvíjet
česko-slovenské veterinární vztahy.
MVDr. Karel Daniel
MVDr. Karel Daniel
Narodený 7.4. 1953 v Skalici.
Štúdium
veterinárnej
medícíny na Vysokej škole veterinárnej v Brne ukončil v roku 1978.
V roku 1990 zložil skúšku a stal sa
členom Royal College of veterinary
surgeons vo Veľkej Británii a v roku
2000 sa stal špecialistom na choroby hovädzieho dobytka v Českej
republike.
Svoju profesnú kariéru začal
Dr. Daniel po skončení základnej vojenskej služby v roku 1980
v praxi farmových zvierat a od roku
1982 pracoval v zahraničí. Do roku
1985 sa mu stal domovom alžírsky
Tablat, kde pokračoval v praxi farmových zvierat a zastával funkciu
okresného veterinárneho lekára.
V roku 1986 sa Karel vracia do
Československa a pracuje v praxi
zmiešanej až do roku 1990, kedy
odchádza do Veľkej Británie, kde
v juhozápadnom Walese pracuje
taktiež v zmiešanej praxi. Od roku
1993 po súčasnosť je Dr. Daniel
súkromným praktickým veterinárnym lekárom, kde jeho činnosť
možeme rozdeliť na cca 60% práce
u farmových zvierat, cca 10% práce
u spoločenských zvierat a cca 30%
práce ako konzultant pre farmaceutický priemysel.
Od roku 1995 je členom predstavenstva Komory veterinárnych
lekárov Českej republiky a zástupcom Českej republiky vo Federácii
európskych veterinárov. Zároveň
vykonáva funkciu zástupcu vo
Svetovej veterinárne asociácie pre
východnú Európu. Vykonávanie
týchto fukcií mu, okrem iného,
umožňujú jeho vynikajúce jazykové znalosti a znalosti európskej
legislatívy v oblasti zdravia zvierat, verejného zdravia, welfare
a používania farmaceutických
prípravkov.
Od roku 1992 aktívne spolupracuje s KVL SR počas výkonu
funkcií všetkých prezídií KVL SR.
Za aktívnu spoluprácu mu bolo
v roku 2013 udelené čestné členstvo KVL SR
Dňa 14. 12. 2013 sa v Bratislave uskutočnil v poradí už 5. ročník veterinárneho turnaja v badmintone. Bol opäť
zorganizovaný pod záštitou KVL SR
v prekrásnych priestoroch Slávie STU
Agrofert v Bratislave, v blízkosti ekonomickej univerzity v Petržalke.
Súťažilo sa v troch kategóriách:
muži, ženy a zmiešané štvorhry.
Organizátorov turnaja na čele s MVDr.
Pavlom Šimunom príjemne potešila
početná účasť súťažiacich.
Po úvodnom rozlosovaní sa mohli
začať súboje v základných skupinách,
z ktorých po odohratí zápasov systémom
každý s každým vzišlo poradie pre nasadenie do vyraďovacej časti turnaja.
Náročný hrací systém turnaja a vysoký počet účastníkov poriadne preveril
výkonnosť jednotlivých pretekárov.
Medzi jednotlivými zápasmi mali
zúčastnení veterinári a ich príbuzní dosť
času aj na spoločenské vyžitie, utuženie
vzájomných priateľstiev pri kamarátskych i odborných diskusiách.
Po ukončení finálových zápasov boli víťazom jednotlivých kategórií
odovzdané víťazné poháre, medaily
a vecné ceny, za ktoré sa organizačný výbor turnaja chce sponzorom aj touto cestou veľmi pekne poďakovať.
Na záver krásneho športového dňa
bolo v neďalekej reštaurácii pripravené
spoločné posedenie, kde si všetci radi
doplnili stratené tekutiny a pri dobrom
jedle a výbornej atmosfére pokračovali
v rozhovoroch.
S prísľubom, že sa o rok určite opäť
stretneme, sme sa s výbornými pocitmi
a nádhernými športovými zážitkami rozišli domov.
MVDr. Milan Hronec
Lyžiarske preteky – Dolný Kubín 2014
47
Dňa 21- 22. 2.2014 sa konal už 8. ročník
Odborno - spoločensko - športového podujatia v Dolnom Kubíne. Akcia sa konala pod
záštitou ústredného riaditeľa ŠVPS SR
v Bratislave a za spoluúčasti KVL SR, KILW
Poľska, SILW Poľska a organizačných
garantov RVPS Dolný Kubín. Akcia už
tradične začínal odborným medzinárodným seminárom, ktorý sa konal v piatok.
Sme hrdí na to, že KVL SR začala v roku
2008 práve na tejto akcií Dolnom Kubíne
tradíciu zasadnutia prezidentov veterinárnych komôr V4, ktoré pokračovali
a minulý rok sa tradícia sa presunula do
Vyšehradu. A to je aj začiatok kooperácie
8 krajín centrálnej Európy, v rámci problematiky vo veterinárnej oblasti v Bruseli.
Na odbornom programe odzneli prednášky na témy, moru ošípaných a afrického moru ošípaných, kooperácia veterinárnych organizácii v EU, problematika
vyšetrenia poľovnej zveri a úloha súkromného veterinárneho lekár v spoločnosti.
Prednášky odprdnášali zástupca ŠVPS ČR,
zástupca ŠVPS SR, viceprezident KVL PL
a prezident KVL SR. Po odbornom programe pokračovala spoločenská časť,
ktorá bola plná diskusií na medzinárodnej
úrovni, čo iste prispelo k informovanosti
všetkých zúčastnených strán.
Na druhý deň pokračoval program
na Kubínskej Hoľi športovou časťou a to
už 8.ročníkom Medzinárodných lyžiarskych pretekov veterinárov Regiónu
Beskydy. Snehové podmienky na začiatku týždňa skôr napovedali zrušenie akcie, ale nakoniec sa preteky uskutočnili.
Pretekov sa zúčastnilo 73 pretekárov
v šiestich kategóriách. Zo Slovenska to bolo 35 pretekárov, z Poľska 24
pretekárov a z Ćeska 14 pretekárov.
Za KVL SR skončil na treťom mieste
mužov MVDr. Jaroslav Dikant, za čo mu
úprimne blahoželáme.
Dovidenia v roku 2014 priatelia!
osobnosti a šport
osobnosti a šport
„Slovensko má svojho cyklistického majstra sveta.
Volá sa Ivan Pašek, má 42 rokov, je lekár, veterinár, na bicykli
jazdí pár rokov, tento rok sa v talianskom Montichiari stal
dvojnásobným majstrom sveta lekárov.
„
„Najrýchlejší doktor”
O
48
krem toho je to obrovský nadšenec cyklistického tréningu a cyklistickej techniky,
uznávaný odborník na insemináciu psov a zvierací lekár seriálu Zvieracia klinika v televízii
Joj.”- tieto slová o mne napísala česká
verzia najznámejšieho
cyklistického
časopisu Velo v roku 2011.
Narodil som sa v Trnave. Keď som
mal 6 rokov, kamarátovi, ktorého rodičia
mali chovnú stanicu boxerov sa narodili
šteniatka. Skoro ako každé dieťa, som si
chcel hneď jedno kúpiť, ale u nás doma
to nemalo veľkú odozvu. Keďže doma
som neuspel, išiel som prosíkať k starým
rodičom. Jedného dňa som si šteniatko
“kúpil” za 300 korún, ktoré mi dala babka
za prvé vysvedčenie. A tak ako som s ním
celý naradostený prišiel, tak som smutný
aj so šteniatkom po rozhovore s rodičmi,
musel odísť “z domu”. Preto som s ním
celé prázdniny prežil u starých rodičov.
Jedného dňa psík prestal papať, piť
a začal zvracať. Domáce recepty nezaberali a fenka bola už vo veľmi zlom stave,
museli sme navštíviť nemocnicu pre zvieratá. Prišiel som do nemocnice na Zavarskej ulici, kde pracoval jeden ujo doktor
(bol ním MVDr. Július Molnár) a ten sa
mi začal starať o môjho chorého havinka. Dvakrát denne som s ňou chodieval
na infúzie a na rôzne injekcie, len aby ju
zachránil. Približne na siedmy deň začala
fenka piť a trošičku papať. Bol som ujovi
doktorovi za pomoc veľmi vďačný. Prázdniny sa skončili a na začiatku školského
roku sa nás pani učiteľka spýtala, čím by
sme chceli byť keď budeme dospelí. Moja
odpoveď bola: „Ja by som chcel liečiť zvieratká.” A táto láska k zvieratám a snaha
pomaháť im mi zostala dodnes.
Pracovné začiatky
Pre mňa sa naozaj koníček stal aj povolaním. Univerzitu veterinárneho lekárstva
som ukončil v roku 1993 v Košiciach a po
základnej vojenskej službe som nastúpil
na Súkromnej veterinárnej klinike v Trnave. Prvého pol roka som” vyfasoval”
Ten pocit
keď sa vrátiš
z t�éning�
na biku
sa nedá
opísať.
„
MVDr. Ivan PAŠEK
„Najrýchlejší doktor”
monterky a okrem takmer každodenného rtg vyšetrenia sipavky u ošípaných
a poobedňajších preväzoch nôh hospitalizovaných koní som sa k najakej veľkej
medicíne nedostal. Keď jedného dňa moji
kolegovia odišli na školenie do Košíc, zostal
som na klinike 72 hodín úplne sám a musel som odrazu ordinovať. Aj také sú začiatky nás veterinárnych lekárov. Nakoľko
sme boli dosť vychýrená a v širokom okolí
jediná klinika, mal som možnosť stretávať
sa dennodenne s rôznymi prípadmi, ktoré
práca veterinárneho lekára prináša. Boli
dni, keď sme operovali koliku u koňa,
hneď na to som robil cisársky rez u kravy a na nočnej službe v čakárni nervózne
prešľapovali dvaja majitelia s čivavami.
Boli sme veľmi dobrý kolektív, stmelený
a vedený Dr. Jurajom Fajnorom. Na klinike
som pracoval 15 rokov a vďaka odbornej
pomoci kolegov a stážami po svete som aj
odborne vyrástol.
Momentálne už piaty rok pôsobím
na Zvieracej klinike v Trnave, ktorú
som si zariadil a okrem klasickej veterinárnej medicíny sa špecializujeme na
poruchy plodnosti u psíkov, inseminá-
cie chladeným a mrazeným semenom.
Spravujeme spermobanku pre takmer
všetky plemená psov.
Ako som sa dostal k cyklistike?
Celý život som športoval, okrem
kynológie som aktívne hrával hádzanú
až do ukončenia štúdia v Košiciach. Potom vojenská služba, práca na klinike
a takmer za 2 roky som pribral 15 kg. Behať sa mi nechcelo, tak som začal plávať
a z garáže som vytiahol zaprášený favorit, ktorý som dostal za sväté prijímanie. Keď som prešiel 10 km, myslel
som si ako veľa som prešiel. Postupne
som si “pridával “ kilometre, až sa mi
podarilo asi po roku prejsť prvú stovku.
Trvalo mi to 5 hodín (dnes na závode
približne 2,5 hodiny). Jedného dňa ma
môj klient, bývalý vynikajúci reprezentant v cyklistike “pozval na cyklisticku
ligu” Trať mala 60 km a keď som prišiel
na štart, bol som tam najmladší. Tejto
ligy sa zúčastňovali starší cyklisti, ktorí
už mali svoju profesionálnu pretekársku
činnosť za sebou. V duchu som si fandil,
že na prvých pretekoch v mojej kariére
by som mohol aj vyhrať. Veľký omyl.
Asi po piatich kilometroch som mal tep
cez 200 pulzov za minútu a posledného
“dedka” na bicykli som ani nevidel. Zistil som, že cyklistika je o niečom úplne
inom, je to neskutočná drina a poctivý, dlhodobý tréning. Jedného dňa na
výstave bicyklov v Brne, som sa stretol s majitelom cestovnej kancelárie
ktorá organizuje cyklistické kempy
s odborným vedením, na Malorke.
Samozrejme som na Malorku išiel, aj
keď sa moji kolegovia v práci divili: “Vo
februári ísť na Malorku, čo tam budeš
robit?” “Bicyklovat?” Dnes je pre mňa
Malorka takmer druhým domovom,
poznám ju asi lepšie ako svoje rodné
mesto. Stretol som tu veľa hviezdnych
cyklistov, či už Slováci Velitsovci, Sagan, ale aj také hviezdy ako Contador,
Zabel, Wiggins, Frome, Cancelara, Štybar, Šimunek. S mnohými sme sa stali veľmi dobrými kamarátmi a vždy
keď sa stretneme na Malorke, zájdeme
na spoločný tréning. Okrem týchto
zvučných mien som tam stretol aj môjho osobného trénera, ktorý ma naučil
správne trénovať a s ktorým plánujeme
moje tréningy a súťaže. Trénovať veterinárneho lekára a zároveň aj cyklistu,
to bola výzva aj pre neho, lebo obidve
profesie vyžadujú veľa času. Asi málokto by ráno vstával o šiestej, odjazdil si
50-60 km, odmakal v práci 8-10 hodín
a potom večer ešte ďalších 60-100 km
a to dennodenne. Veľakrát sa na tréning
ani nedostanete, lebo vám príde cisarák,
úraz alebo musíte ihneď inseminovať,
lebo hladina progesterónu je práve
ideálna na insemináciu mrazeným semenom. K tomu musíte byť aj mechanik, výživár a niekedy aj automasér. Chce
to fakt pevnú vôľu a veľmi veľa odriekania hlavne na úkor rodiny. Mnohokrát
chodím k svojim klientom na kontrolu
na bicykli a tak spojím príjemné s užitočným. Za minulý rok som najazdil na
bicykli 18000 km, a na aute len 15000.
Úspechy na bicykli
Medzi svoje najväčšie cyklistické
úspechy považujem víťazstvo v časovke
aj v pretekoch s hromadným štartom na
Majstrovstvách sveta lekárov v talianskom Montichiari, kde bolo v časovke
na štarte 100 pretekárov a moja priemerná rýchlosť bola 49 km/h. Za tento
úspech mi prezident Slovenského zväzu
cyklistiky pán Peter Prívara udelil na galavečere „Zlatý pedál“ vyznamenanie za
mimoriadny výsledok v cyklistike. Stáť
na pódiu s takými svetovými hviezdami
ako Peter Sagan, Peter Velits, Filip Polc,
bol pre mňa nezabudnuteľný zážitok
a také malé zadosťučinenie za všetku tú
drinu čo som podstúpil.
Medzi ďalšie moje úspechy patrí
3.miesto v časovke a 6.miesto v závode
jednotlivcov
na svetovom týždni
cyklistiky v rakúskom Grazi. 3x vítazstvo v celkovom poradi Slovenského
pohára v kategórii masters a minulý rok
víťazstvo v absolútnom poradí „Top Ten“
Slovenského pohára v cestnej cyklistike.
Veľmi si cením aj tretie miesto v Hradnej časovke o pohár predsedu Národnej
rady pod záštitou Petra Sagana a cyklistickeho klubu Cannondale. S tymto
závodom sa viaže aj jedna kuriózna
situácia, keď manažér cyklistického
klubu Cannondale odovzdával ceny na
stupňoch víťazov a neveril mi, že nie
som absolútny profesionál, keď tak dobre jazdím na “biku”. Keby som bol
mladši, tak ma hneď berie do Cannondalu. Som držiteľom traťového rekordu
v časovke o pohár SNP v Jatove a veľa
jednorázových víťazstiev v rámci Slovenského pohára a cyklistickej ligy.
Aj keď som si povedal, že tento
rok už závodiť nebudem, určite sa na bicykli „povozím“, lebo naša práca je každodenný a každohodinový stres a ako mi
povedal jeden bývalý nemecký cyklista:
“Ten pocit keď sa vrátiš z tréningu na
biku sa nedá opísať.“ A ja musím konštatovať, že je to tak, aj keď cyklistika veľa
krát dosť bolí.
redakcia
49
osobnosti a umenie
informácie sekretariátu
Fotografie očami veterinárneho lekára
– súťaž pokračuje aj v tomto roku!
ktorý zašle svoje fotografie elektronickou poštou na sekretariát KVL SR,
použije v súťaži iba svoje fotografie
a vlastnú tvorbu. Najlepšie fotografie
budú v priebehu roka vystavované
a prezentované na našom webe
a v Informačnom Spravodajcovi KVL
SR. Na konci roka vyhodnotí komisia najlepšiu fotografiu roka 2014,
ktorá bude ocenená podľa vopred
stanovených pravidiel a ktoré
budú zverejnené na webovej
stránke KVL SR priebežne do termínu 30. 11. 2014
Cieľ fotografickej súťaže
Vážené kolegyne,
vážení kolegovia, priatelia!
Ako ste už boli informovaní, KVL SR
začala v roku 2013 organizovať fotosúťaž
o najlepšiu fotografiu očami veterinárneho lekára. Táto fotosúťaž pokračuje aj
v tomto roku 2014!
Fotosúťaž je určená pre veterinárnych lekárov Slovenskej republiky. Ide o interný projekt KVL SR, kde
sa súťažiacim stáva veterinárny lekár,
je dobrovoľnou záujmovou činnosťou
veterinárnych lekárov,
zviditeľniť povolanie veterinárneho
lekára aj formou fotografie,
ponúknuť veterinárnym lekárom
aktívne využitie voľného času,
rozvíjať svoj talent, venovať sa svojmu
koníčku,
urobiť ďalší krok do sveta fotografie,
využitie znalostí práce s počítačom, práca
s fotoaparátom, použitie grafických programov, internet...,
v neposlednom rade súťažiť medzi
sebou o zaujímavé ceny,
rozširovať umelecké cítenie a tvorivý
pohľad na svet okolo nás.
Podmienky súťaže
každý veterinárny lekár môže zaslať
maximálne jednu fotografiu štvrťročne
(4 fotografie ročne) v elektronickej podobe na e-mail [email protected] s označením
foto 2014,
fotografia musí byť v dostatočnej kvalite,
vhodná na zverejnenie,
fotografie budú hodnotené v dvoch
kategóriách: čiernobiela a farebná
fotografia, téma voľná...,
KVL SR si vyhradzuje právo vybrané fotografie zverejňovať priebežne cez rok na
webe KVL SR a v Informačnom Spravodajcovi KVL SR,
zverejňované fotografie budú riadne
označené podľa autora - veterinárneho
lekára,
zaslané fotografie môže KVL SR použiť
aj na benefičné akcie, ktoré bude organizovať,
zaslané
fotografie do termínu
10. 5. 2014 budú automaticky zaradené do
súťaže na benefičnú výstavu na XIV. kongrese KVL SR.
Záujemcovia o súťaž informujte sa
na sekretariáte KVL SR a sledujte ďalšie
informácie na našej webovej stránke
www.kvlsr.sk
Zapojte sa aj Vy do súťaže a pomôžte
niekomu, kto to potrebuje! Tešíme sa na
Vaše fotografie!
Víťaz súťaže foto roka 2013
50
MVDr. Attila Szöke
Výherca minuloročnej
Súťaže foto roka 2013
Fotografovať som začal ako desaťročný, keď ma otec zaviedol ku
svojmu kolegovi učiteľovi, ktorý viedol
fotografický krúžok na základnej škole
v Tornali. On ma naučil základy fotografovania, vyvolávania filmov a zväčšenia papierových fotiek v tmavej komore.
Potom som sa stal samoukom, čítal som
knihy o fotografovaní, naučil som sa technické veci, ako sa používa clona a čas,
potom aj základy komponovania fotiek,
čo je to zlatý rez, atď... Fotil som najprv
na klasický zvitkový film, potom na kinofilm. Môj prvý fotoaparát na kinofilm bola
“klasika” SMENA 8M :-). Postupne prišli
ďalšie fotoaparáty a nakoniec aj vytúžená
zrkadlovka Zenit E, s dvomi objektívmi,
základnou päťdesiatkou a s tristovkovým
teleobjektívom.
Pred pár rokmi som sa stal jedným zo
zakladajúcich členov Gemerského fotoklubu, kde pôsobím dodnes. Zúčastnil som
sa na niekoľkých spoločných výstavách,
v rámci fotoklubu, samostatnú výstavu
som absolvoval v Tornali, a ďalšiu budem
mať v septembri v Rimavskej Sobote.
Digitály zmenili svet fotografovania.. Celý postup urýchlilo, zjednodušilo počítačové spracovanie záberov, celú
MVDr. Attila Szöke
tmavú komoru mám teraz na písacom
stole. Ale to čo je ozajstným zmyslom fotografovania, to zostalo nezmenené. Keď
fotím, dokážem sa úplne “vypnúť”, ležať
v tráve celé hodiny sústredený iba na
zachytenie jediného vhodného okamihu,
alebo čakaním na priaznivé svetlá. Ozajstný relax pre mňa... :). To už asi zostane
mojim doživotným koníčkom.
Pre členov KVL SR dávame
do pozornosti nasledujúce
informácie:
Opustili nás:
Platobná povinnosť členov Komory veterinárnych lekárov SR na rok 2014 informácie nájdete
na www.kvlsr.sk
Ochrana osobných údajov – informácie nájdete
po prihlásení na www.kvlsr.sk
Prevádzkový poriadok veterinárneho pracoviska
– informácie nájdete po prihlásení na www.kvlsr.sk
Ročné hlásenie OPL - informácie nájdete po
prihlásení na www.kvlsr.sk
Zmeny v legislatíve v odvodovej a inej
povinnosti SZČO platné od 1.1.2014- informácie
nájdete po prihlásení na www.kvlsr.sk
Hospodárenie KVL SR - informácie nájdete
po Platobná povinnosť členov Komory veterinárnych
lekárov SR na rok 2014 prihlásení na www.kvlsr.sk
Zápisnice KVL SR - informácie nájdete
po prihlásení na www.kvlsr.sk
XIV. Kongres KVL SR 2014 – informácie nájdete
na www.kongreskvlsr.sk
MVDr. Pavel Remiar,
dňa 30. 11. 2013, vo veku 74 rokov
MVDr. Miloš Skokánek,
dňa 10. 12. 2013, vo veku 60 rokov
MVDr. Milan Andrejčák,
dňa 16. 1. 2014, vo veku 59 rokov
MVDr. Jozef Polhorský,
dňa 19. 2. 2014, vo veku 58 rokov
www.vubleasing.sk
Lízing
alebo úver?
Komora veterinárnych lekárov uzatvorila so
spoločnosťou VÚB Leasing zmluvu o spolupráci,
ktorá prináša všetkým členom KVL SR zvýhodnené
nancovanie motorových vozidiel a zdravotníckej
techniky. Okrem výhodných úrokových a poistných
sadzieb je samozrejmosťou aj jednoduchý a rýchly
proces spracovania žiadosti o nancovanie, s minimom predkladaných dokumentov.
Lízing alebo úver? Rozhodnite sa sami!
Aký je hlavný rozdiel medzi lízingom a úverom?
Základný rozdiel je vo vlastníctve nancovaného
predmetu. Pri úvere je klient vlastníkom predmetu
od začiatku zmluvného vzťahu, pri lízingu sa ním
stáva až po splatení všetkých záväzkov. Významné
rozdiely pre právnické osoby sú najmä v uplatnení
DPH a v spôsobe odpisovania, s ktorým sú spojené aj
daňové výhody.
V čom teda spočívajú výhody lízingu a úveru pre
podnikateľské subjekty?
Lízing umožňuje:
• zrýchlené odpisovanie majetku, čo znamená,
že sa celý predmet lízingu odpíše do nákladov
počas trvania lízingovej zmluvy (v prípade kúpy
majetku v hotovosti sa odpisuje podľa podmienok
príslušnej odpisovej skupiny),
• podnikateľským subjektom (platcom DPH)
rozpočítať DPH do splátok, t. j. môžu si uplatniť
odpočet DPH mesačne.
Úver poskytuje:
• klientovi možnosť uplatniť si odpočet celej DPH
zo sumy predmetu nancoviania hneď pri
jeho obstaraní,
0800 112 464
46
• možnosťť kedyko
ľvek
ľ
pred
časne splatiťť úver bez
kedykoľvek
predčasne
nutnosti účtovných zmien.
Aké sú podmienky nancovania pre členov KVL SR?
VÚB Leasing vám ponúka predschválené limity
bez potreby vlastných zdrojov, resp. s akontáciou/
prvou platbou vo výške už od 10 % bez dokladovania príjmu. Automobily je možné prenancovať
formou úveru aj lízingu, zdravotnícku techniku len
cez nančný lízing. Samozrejmosťou je výhodné
poistenie.
Má nárok na zvýhodnené produkty aj začínajúci
podnikateľ?
VÚB Leasing si uvedomuje, že podnikateľské
začiatky sú ťažké a nančne náročné, a preto
v našej ponuke nezabúdame ani na začínajúcich
lekárov, pre ktorých máme takisto pripravené
výhodné predschválené limity.
NOVINKA
Pre členov KVL SR sme pripravili s účinnosťou od
1. 3. 2014 zásadnú zmenu, a to v podobe výrazne
znížených úrokových sadzieb pri nancovaní motorových vozidiel! Všetky informácie nájdete
na www.kvlsr.sk.
Základné informácie o produktoch spoločnosti VÚB Leasing
získajú vaši členovia veľmi rýchlo a pohodlne v ktorejkoľvek
pobočke VÚB banky alebo VÚB Leasingu. Zamestnanci VÚB
Leasingu vám zároveň radi a ochotne poradia s akoukoľvek
otázkou týkajúcou sa nancovania, poskytnú poradenstvo
a samozrejme pripravia ponuky nancovania. Oslovte nás
na bezplatnom t. č. 0800 112 464 alebo na [email protected]
Viac informácií nájdete na www.vubleasing.sk.
8¶$.'#5+0)LGêNGPQOUMWRKP[
informácie sekretariátu
PONUKA
PRE ČLENOV
KVL SR
Spoločnosť
Motor-Car
Bratislava, spol. s r. o.,
ponúka všetkým členom
KVL SR podľa Verejného
prísľubu
zľavy na nové
vozidlá.
V prípade záujmu si môžete pozrieť zoznam ponúkaných vozidiel na
web-stránke KVL SR:
www.kvlsr.sk
Podmienkou uplatnenia zvýhodnenej ceny je preukázanie sa potvrdením o členstve v komore alebo
o zamestnaní v komore vystaveným
zo strany KVL SR. Vzor nájdete
takisto na spomí- nanej webstránke.
EIóAó
ó9V0D3óóFPH
1óóóówóóOóčkyOó
óóčóOóOóčeňOóOóčóVO
1óľówóčóOóľachyO
1óówóíOóíTíOóDíTMOóíTMO
1óóóóO
1ó9H@óňóV
EIó0ó
1óóóó
óóóčierno1óóOó
1óóóó1imageOóO
1óówóíOóíTíOóDíTMOóíTMOó
1ó9H@óňóV
ó0V7DPóóFPH
ó0P
1óóóóOó
1óówóíOóíTíOóDíTóOóíTMO
óóIFMOóóOóóV
EIó0ó
óóóó1óí2W
óó0P
GffordableOóóóóó
ó7V73PóóFPH
Objednávkywóó1mailwóSallDvetsVeu
telwóP3P7ó8D@óD87óó
óówóGllDóVóóVoVOóčóADOó
39AóPAóťanyVóIóóóFPHV
�
�
n
�
l
�
�
�
J
�� � l � � �
�h
� r� e � � � � l
informácie sekretariátu
65 rokov
Ján Havránek
Miloslav Šimek
Jozef Snopek
Andrej Lucinkiewicz
0035
0277
0211
0526
Lednické Rovne
Uhrovec
Topoľčany
Špania Dolina
15.01.1949
08.02.1949
09.03.1949
21.03.1949
0158
0105
0525
0533
0378
Horné Saliby
Mutné
Banská Bystrica
Vranov nad Topľou
Kežmarok
01.01.1948
27.01.1948
27.01.1948
03.02.1948
18.02.1948
0376
Spišská Stará Ves
02.03.1947
0776
Štvrtok na Ostrove
01.01.1946
1721
Horné Saliby
01.02.1945
0103
Trenčín
12.02.1943
0898
0895
Modra
Žilina
10.02.1941
27.03.1941
0111
1060
Michalovce
Budimír
08.02.1940
06.03.1940
0825
Veľký Meder
04.10.1936
66 rokov
Karol Fuks
Vladislav Ďurdina
Ladislav Oboňa
František Kudrík
Jozef Schwartz
50 rokov
Ľuboš Čuvala
Vladimír Hatala
Milan Mika
Attila Szatmáry
Juraj Jéney
Štefan Ďurkech
Jaroslav Kilík
Marek Kičinko
Jozef Kanta
Milan Kamenský
Július Lintner
Milan Filadelfi
Jozef Frian
0682
0681
0672
0579
0712
0034
0827
0733
0821
0711
0654
0688
0683
Ružomberok
Likavka
Sečovce
Selice
Rimavská Seč
Považská Bystrica
Jablonov nad Turňou
Trenčín
Hontianske Trsťany
Tornaľa
Nové Zámky
Polomka
Bobrovec
02.01.1964
16.01.1964
18.01.1964
26.01.1964
08.02.1964
14.02.1964
16.02.1964
28.02.1964
03.03.1964
05.03.1964
08.03.1964
17.03.1964
18.03.1964
55 rokov
0346
0062
0963
0373
0251
0559
0418
0906
0893
0946
0027
0087
0860
0207
Nové Zámky
Veličná
Košice
Poprad
Rajecké Teplice
Malženice
Košice
Šahy
Veľký Krtíš
Hlohovec
Trenčín
Dunajská Streda
Senec
Horné Obdokovce
10.01.1959
14.01.1959
15.01.1959
28.01.1959
06.02.1959
10.02.1959
14.02.1959
15.02.1959
21.02.1959
21.02.1959
08.03.1959
11.03.1959
18.03.1959
19.03.1959
0886
0407
0186
0831
0004
Kolárovo
Košice
Ľubá
Rožňava
Šamorín
11.01.1954
21.01.1954
01.03.1954
09.03.1954
22.03.1954
60 rokov
Noví členovia prijatí v roku 2014
Číslo
osvedčenia:
1923
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1632
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1463
1944
Priezvisko
a meno:
68 rokov
Pavel Krajči
69 rokov
Titul:
Fabová Petra
MVDr.
Jamriška Ján
MVDr., PhD.
Juhászová Zuzana
MVDr.
Halászová Zuzana
MVDr.
Gondová Martina
MVDr.
Karadi Imrich
MVDr.
Bieleková Iveta
MVDr.
Lipták Tomáš
MVDr.
Bendová Alexandra
MVDr.
Soboličová Zuzana
MVDr.
Blaško Peter
MVDr.
Lipták Roman
MVDr.
Šukola Zoltán
MVDr.
Petrechová Radka
MVDr.
Pačanová Katarína
MVDr.
Ivorová Miroslava
MVDr.
Országhová Andrea
MVDr.
Masarovičová Petra
MVDr.
Vatolík Vladimír
MVDr.
Gigacová Vernerová Lenka
MVDr.
Láskavý Pavel
MVDr.
Kováč Peter
Reptová Jana
Lánik Martin
Nagyová Erika
Jaďuttová Iveta
71 rokov
Pavel Adam
73 rokov
Alexander Tóth
Juraj Příhoda
74 rokov
Juraj Kostrej
Ján Gajdoš
78 rokov
Rudolf Kórósi
Zrušené členstvo v roku 2013, 2014
Členstvo
od dňa:
01.01.2014
02.01.2014
02.01.2014
02.01.2014
25.02.2014
02.01.2014
02.01.2014
10.02.2014
01.02.2014
13.02.2014
01.03.2014
25.02.2014
25.02.2014
01.03.2014
01.03.2014
25.02.2014
14.03.2014
01.03.2014
01.03.2014
15.03.2014
14.03.2014
Pozastavené členstvo v roku 2013, 2014
1279
0544
0759
1654
1680
Jozef Pitoňák
Viliam Takács
Eugen Medzihorský
Vladimír Baranovič
Imrich Šoltés
Ján Palár
Jaroslav Dikant
Martin Oppenberger
Juraj Skalický
Ľubomír Salaj
František Macalák
Miroslav Kluknavský
Jiří Pilát
Ján Jakubčík
Milan Kopčok
Jozef Martonka
Stanislav Kubík
Juraj Brada
Mária Hižňanová
Peter Mihalik
Alexej Krivošík
67 rokov
MVDr.
MVDr.
MVDr.
MVDr.
MVDr.
11.11.2013
31.12.2013
09.12.2013
19.02.2014
10.03.2014
Číslo
osvedčenia:
0395
1468
0010
0730
1845
0587
1808
0987
1907
1641
1440
1082
1614
0021
1784
1917
1168
0808
0628
0147
0707
1571
Priezvisko
a meno:
Antal Ján
Paštrnáková Lenka
Felcan Jozef
Matejková Eva
Karadi František
Černák Vladimír
Stredanská Adriana
Pilko Pavol
Šoltesová Veronika
Hriňáková Gabriela
Grentzerová Gibbs Eva
Cséry Viktor
Jačmeník Ján
Balaj Július
Kališová Dominika
Blažej Sátor
Beňová Slávka
Čonka Dušan
Fajnor Štefan
Kyseľ Ján
Lešo Boleslav
Windisch Valter
Titul:
Členstvo
od dňa:
MVDr.
MVDr.
MVDr.
MVDr.
MVDr.
MVDr.
MVDr.
MVDr.
MVDr.
MVDr.
MVDr.
MVDr.
MVDr.
MVDr.
MVDr.
MVDr.
MVDr.
MVDr.
MVDr.
MVDr.
MVDr.
MVDr.
31.12.2013
18.12.2013
18.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
15.01.2014
15.01.2014
15.01.2014
15.01.2014
31.01.2014
15.01.2014
12.03.2014
07.03.2014
07.03.2014
28.02.2014
28.02.2014
28.02.2014
10.03.2014
10.03.2014
MVDr.
MVDr.
01.02.2014
14.02.2014
Obnovené členstvo 2014
1382
1575
Eibnerová Stašíková Zuzana
Kovaliková Miroslava
53
informácie sekretariátu
krížovka
OCHRANA PROTI KLIEŠŤOM A BLCHÁM
e
1
2
d
3
SPOZNAJTE SILU
SYNERGIE
4
g
5
Vodorovne:
1. zápal čriev
5. predchádzanie ochoreniu
6. traumatické narušenie
integrity kosti
7. výmena dočasných zubov
8. analgetický opioid
h
6
c
7
Zvysle:
2. antibiotikum používané
vo vet. stomatológii
3. ektoparazitikum
4. krvný parazit
f
b
a
8
a
b
c
d
e
f
g
h
humor
NOVINKA
54
Jedinecˇná kombinácia zabezpecˇuje expelentný*
efekt a zosílnený smrtiaci úcˇinok na kliešte
• Rýchly a úcˇinný: bezkonkurencˇná rýchlost´ usmrtenia kliešt´ov, zistené už po
2 hodinách po aplikácii
• Viditel´ný úcˇinok: rýchle odlúcˇenie cudzopasníkov a prevencia pricicania nových
kliešt´ov po dobu 5 týždnˇov
• Výnimocˇná ochrana: dokázané zníženie rizika prenosu ochorení prenášaných kliešt´ami
• Optimálna ochrana proti blchám: usmrcuje dospee lé blchy, vajícˇka a larvy
inzercia
Dobrý deň,
hľadám prácu v Košiciach.Som vyštudovaná veterinárna lekárka. Pre viac
informácií neváhajte kontaktovať ma prostredníctvom
emailu: [email protected]
Prijmem veterinárneho lekára/lekárku na Veterinárnu ambulanciu Zvolen,
tel.:0905733951
www.mevet.eu
Ďakujem s pozdravom Dr.Lietavova Carmen
*Expelencia – uvol´nenie už prichytených kliešt´ov a zabránenie invázii nových infikovaných kliešt´ov.
Prichádza nová doba
ochrany pred kliešťami
a blchami.
V DISTRIBÚCII
UŽ V APRÍLI!
56
Na predpis veterinárneho lekára.
MVDr. Igor Krampl 0903 312 732 | MVDr. Vladimír Flak 0905 694 631
www.msd-animal-health.cz
02-2014-009-BRV-SK-JA-04-2014
Už čoskoro začneme meniť štandardné postupy kontroly vonkajších parazitov psov.
V apríli predstaví MSD Animal Health novinku s výnimočnými vlastnosťami,
ktorá bude výhradne na predpis veterinárneho lekára. Meníme hru s ektoparazitmi
na boj s ektoparazitmi. Bravó, Bravecto®!
Download

spravodajca - Komora veterinárnych lekárov SR