24.10.2011
Bakteriálne infekčné ochorenia
horných a dolných dýchacích ciest
u koní
MVDr. Martin Boldižár
Nomenklatúra
Infekčné
respiračné ochorenia
Choroby HDC + Funkčné poruchy, SP, GP
Choroby DDC (RAO/IAD)
Respiračné choroby žriebät
Choroby hrudnej steny, pleury
pleury,, mediastyna
diafragmy
a
Výskyt
•Primárne
Primárne:: neinfekčné
•Sekundárne
Sekundárne:: infekčné
Klinika koní, UVLF v Košiciach
2010
Infekčné ochorenia
respiračného aparátu koní
Vírusové ohorenia
Bakteriálne ochorenia
Streptokokóza koní
Bronchopneumónie žriebät
Inflamatory airway disease
Pneumónie a pleuropneumónie dospelých koní
Bakteriálne respiračné syndrómy koní
Streptokokóza koní
Bronchopneumónia žriebät
IAD
Pneumónia a pleuropneumónia
dospelých koní
Rhodoccocus equi
pneumónia žriebät
Mykotické ochorenia?
Klinické príznaky: Infekčné respiračné ochorenia koní
Bakteriálne
Kašeľ signifikantný klinický príznak
Častejšie neproduktívny
Hyperkrínia a dyskrínia
Dominujú sekundárne tracheobrochitídy - afebrilné
ATB prvej voľby → TTL
TTL,, BAL
Mukolytiká a sekretolytiká
Inhálácia minerálnych vôd
Pracovný kľud – rekonvalescencia mukociliárneho
aparátu
Streptokokóza koní
S.
S.
S.
S.
equi subsp.
subsp. equi (HDC)
equi subsp.
subsp. zooepidemicus
dysgalactie subsp.
subsp. equisimilis
pneumonie
1
24.10.2011
Streptokokóza koní – Kach
Klasický Kach koní
Atypický kach koní
Streptococcus equi subsp
subsp.. equi
Streptococcus equi subsp
subsp.. equi
Depresia, anorexia,
anorexia, pyrexia,
pyrexia,
puruletný výtok z nosa
Empyem GP 10%
Ventrálne edémy
Agalacia
Zväčšenie a abscedácia LU
Možná metastatická
abscedácia
↑ morbidita, ↓ mortalita
Nemá taký dramatický priebeh
Pyrexia,, zväčšenie LU, výtok z
Pyrexia
nosa
Často sa prvotne zamieňa s
vírusovou infekciou
Streptokokóza koní – Kach
Syndróm bronchopneumónie
žriebät
Streptokokóza koní – Kach
Klasifikácia
Bakteriálne IAD
Neinfekčné IAD
Vírusová infekcia
Migrácia P. equorum,
equorum, D. arnfieldi
Rôzne formy stresových situácií
Celková anestézia
Transport
Odstav
Patogény
102
cfu/ml
cfu/ml TTA
Neutrofilný zápal
Interminetný kašeľ,
mukopurulentný výtok z
nosa
S. zooepidemicus,
zooepidemicus, S.
pneumonie,, Actinobacillus
pneumonie
equuli,, Pasteurella caballi
equuli
caballi,,
Mycoplasma sp
Patogény
Aktivačný faktor: supresia
slizničnej imunity
dlhotrvajúci transport, zlá hygiena
stajne, hospitalizácia a celková
anestézia
Primárna vírusová infekcia sa
nepovažuje za predispozičný
faktor
Akútny nástup, pyrexia,
pyrexia, depresia,
kašeľ, dyspnoe,
dyspnoe, tachypnoe
Pleurálna efúzia:
efúzia: abdukcia lakťov,
bolestivé kráčanie
Endotexémia,, sepsa, laminitída,
Endotexémia
laminitída,
cirkulačný kolaps
Chýba: dyspnoe,
dyspnoe, pyrexia,
pyrexia,
depresia a ostatné
príznaky celkového
ochorenia
S. zooepidemicus,
zooepidemicus, S.
pneumonie,, Actinobacillus
pneumonie
equuli, Pasteurella caballi
equuli,
caballi,,
Mycoplasma sp
Bordetella bronchiseptica
bronchiseptica,,
E. coli
coli,, Klebsiella sp
Syndróm pneumónie a pleuropneumónie
dospelých koní
Syndróm zápalu dýchacích ciest koní
Inflammatory airway disease (IAD)
Do veku 9 mesiacov
Poškodenie obranyschopnosti
DC
Najčastejšie: S. zooepidemicus ,
buď samostatne alebo v
kombinácií s inými druhmi
Anaerobne druhy:
Clostridium sp.
sp.
Fusobcterium sp.
sp.
Bacteroides sp.
sp.
2
24.10.2011
Patogény DDC u koní
Oportunistické patogény DDC
G+
Streptococcus equi subsp
subsp.. zooepidemicus
• Streptococcus agalactiae
• Streptococcus faecalis
• Streptococcus viridans
• β hemolytický Streptococcus
• Staphylococcus aureus
• Staphylococcus koaguláza negatívny
•
Sú to normálny rezidenti DC u
väčšiny koní
Zmena správania
↓ mukociliárneho klírensu
↓ fagocytózy a opsonizácie
stres, zlá hygiena prostredia
Genetická predispozícia koňa
Kvantitatívna cytológia: 102 cfu/ml
cfu/ml
S equi subsp
subsp.. zooepidemicus
S dygalactiae supsp
supsp.. equisimilis
S. pneumonie
Actinobacillus equuli
Pasteurella caballi
Mycoplasma sp
Patogény DDC u koní
Mykózy
Patogény DDC u koní
GActinobacillus equuli subsp.
subsp. haemolyticus
sp.
sp.
•Bordetella bronchiseptica
•Klebsiella pneumoniae
•Pseudomonas sp.
sp.
•Proteus sp.
sp.
•Escherichia coli
Aspergillus flavus
Aspergillus fumigatus
•Aspergillus parasiticus
•Aspergillus nidulans
•Aspergillus niger
•Mucor sp.
sp.
•Rhizopus sp.
sp.
•
•
•Pasteurella
•
Patogény DDC u koní
Anaeróbne mikroorganizmy
90%: izolácia aeróbne druhov
Pleuropneumónia:: 40
Pleuropneumónia
40--70% anaeróbne druhy v
kombinácií s aeróbnymi druhmi
Bacteroides spp
spp..
Clostridium spp
spp..
Peptostreptococcus spp
spp..
Fusobacterium spp
spp..
Prípad 1: Bronchopneumónia žriebät
Patogén
n=10 (9 koní)
Vek 0,8 mes
AQH
Jedna stajňa
3 vlny, pyrexia
Od VIIVII-XI
7 dní po vstupe nového
koňa
Vakcinácia: chrípka IV
Rôzna citlivosť
Actinobacillus equuli + plesne
Rezistencia na ATB prvej voľby
Amox+clav, gentamicin,
Amox+clav,
gentamicin, ceftiofur,
ceftiofur,
cefalequin,, oxytetracyklin
cefalequin
3
24.10.2011
Prípad 2: Bronchopneumónia dospelých koní
n= 7
Vek 7,2 roka
SF
Jedna stajňa
1 vlna, afebrilný stav
3 dni po pretekoch
Vakcinácia chrípka II; III
Aj viac patogénov u
jedného koňa
Streptococcus viridans
Pseudomonas orizihabitans
Pseudomonas sp.
sp.
Staphylococcus sp.
sp.
Escherichia coli
Pasteurella haemolytica
Pasteurella multocida
Mykózy
Prípad 3: Bronchopneumónia dospelých koní
Eq
Eq,, valach, ST, 9r
Afebrliný stav
Produktívny Kašeľ
Auskultačne +/
+/--
P. multocida
Aspergilus spp
spp..
Multirezistentná baktéria
Testovaných 16 ATB
++++: Dox,
Dox, Oxy
Oxy,, Gen
Rezistencia: PNC, Amox
Amox,,
Enro
Enro,, Cef,
Cef, Ery.
Ery.
Prípad 4: Bronchopneumónia dospelých koní
Prípad 3:Bronchopneumónia dospelých koní
Endoskopický nález
Eq
Eq,, valach, A1/1, 8r
Afebrliný stav
Neproduktívny Kašeľ
Auskultačne +/
+/--
K. pneumonie
Mucor spp
Multirezistentná baktéria
++++: Suf+Trm
++: TTC, Amox+clav,
Amox+clav, Dox,
Dox,
Gen
Prípad 5: Rhinitis et Pharyngitis
Prípad 4: Pneumónia dospelých koní
Endoskopický nález
Eq
Eq,, ST, kobyla, 15r
Afebrilný stav
Opuch v retofaryngeálnej
oblasti: tuhý a nebolestivý
Výtok z nosa: serózny
Endoskopia GP: neg
neg..
Endoskopia DDC: neg
Stresová situácia transport
Sialolithiasis parotidea dis chr.
chr.
Dif.
Dif. Dg
Dg.:
.: Streptokokóza
4
24.10.2011
Prípad 5: Rhinitis et Pharyngitis
Rhodokoková pneumónia žriebät
Patogén
Vek: 11-6 mesiacov
Má neg
neg.. vplyv na vývoj
budúcich atletických
parametrov
Abscedujúca pneumónia
Terapia: erythromycín,
erythromycín,
azithromycín,, clarithromycín
azithromycín
a rifampin
Opatrenia na tlmenie nákazy
Špecifický pre DC žriebät
Rhodococcus equi
Endemický charakter
Sekundárne
Abdominálna lymphadenitída
Enterocolitis// typhlitis
Enterocolitis
Diarehea
Polysynovitis
Diseminácia pyogranulómov
Empyem vzduchového vaku
Prípad 5: Rhinitis et Pharyngitis
Endoskopický nález
Rhodokoková pneumónia žriebät
Klinické príznaky
Choroby prídavných orgánov DC
Choroby paranazálnych sínusov
Anatómia
5 sínusov
2 klinicky významné
S. conche dorslis
S. conche ventralis
S. sphenopalatinus
S. frontalis
S. maxilaris
Prognóza nepriaznivá
Choroby paranazálnych sínusov
Choroby
Primárna sinusitída
Sekundárna sinusitída
(dentálna sinusitída)
Mykotická sinusitída
Cysty paranazálnych
sínusov (kongenitálne)
Ethmoidálny hematóm
Traumy paranazálnych
sínusov
5
24.10.2011
Choroby paranazálnych sínusov
Diagnostika
Choroby paranazálnych sínusov
Klinické príznaky
Unilaterálny NV
Faciálny edém
↓ prietok vzduchu
Zapáchajúci výdych
Okulárny výtok
Chrápanie, sípenie
Epistaxis (Et. H)
Choroby paranazálnych sínusov
Terapia
Adekvátna drenáž
ATB- cielene
Streptokcocus equi
Aspergillus sp.
Sekundárne sinusitídy
(problematická terapia)
Choroby vzduchového vaku
Anatómia
Len Equide
Párové divertikulum
300-500 ml
Stylohyoid MC a LC
MC: IX, X, XI, XII, ACI
LC: VII, ACE
Ohraničený orgánmi
Funkcia: Termoregulácia mozgu
Anamnéza
Klinické príznaky
Perkusia, orálne
vyšetrenie
RTG
Sinoskopia
Choroby paranazálnych sínusov
Haematoma ethmoidale
Dobre ohraničená
angiomatózna masa
progresívne rastúca z
výstelky etmoidálnej konchy
a niekedy zo steny MS a FS
Klinické príznaky
Diferenciálna diagnóza
Terapia
Choroby vzduchového vaku
Tympánia vzduchového vaku
Mykóza vzduchového vaku
Empyém vzduchového vaku
Melanóm vzduchového vaku
6
24.10.2011
Choroby vzduchového vaku
Mykóza vzduchového vaku
Unilaterálne
Lokalizácia: Strop
GP a ACI
Aspergillus sp.
Difterické
membrány
50% mortalita
Choroby vzduchového vaku
Empyem
Mykóza vzduchového vaku
Terapia
Konzervatívna
Chirurgická
Ďakujem za pozornosť
Sekundárne pri
infekciách HDC
Všetky kategórie
koní
Klinické príznaky
Hornerov syndróm
Terapia
7
Download

Bakteriálne_infekčné_ochorenia_horných_a_dolných_dýchacích