24.10.2011
Aktuálne infekčné ochorenia horných
a dolných dýchacích ciest u koní
MVDr. Martin Boldižár
Nomenklatúra
Infekčné
respiračné ochorenia
Choroby HDC + Funkčné poruchy, SP, GP
Choroby DDC (RAO/IAD)
Respiračné choroby žriebät
Choroby
hrudnej steny, pleury
pleury,, mediastína
diafragmy
a
Výskyt
•Primárne
Primárne:: neinfekčné
•Sekundárne
Sekundárne:: infekčné
Klinika koní, UVLF v Košiciach
2010
Infekčné ochorenia
respiračného aparátu koní
Syndróm
Vírusové ohorenia
Bakteriálne ochorenia
Infekčné respiračné ochorenia koní
Vírusové
Streptokokóza koní
Bronchopneumóia žriebät
IAD
Pneumónia a pleuropneumónia
dospelých koní
Africký mor koní
koní:: AHS;
AHS; rod:
rod: Orbivirus (bluetongue);
(bluetongue); DDC
(Dunkop)
Hendra vírus
vírus:: Austrália;
Austrália; zoonóza
Rhodoccocus equi
pneumónia žriebät
Mykotické ochorenia?
Infekčné respiračné ochorenia koní
Syndróm chrípky koní
Vírusové
Syndróm chrípky koní
chrípky koní
EqIV
EqIV:: HDC;
HDC; EU like
like.., Am
Am.. like
like,, J.Am
Am..
EHV 1, 2, 4, 5
Infekčná
arteritída
koní
koní::
EAV
EAV;;
Slovensko
asymptomatická forma
Infekčná rhinitída koní
koní:: ERV
ERV;; WW
WW;; pyrexia,
pyrexia, ND, opuch
retrofaryngeálnych uzlín, vlhký kašeľ
Parainfluenza koní
koní:: PI3
PI3; HDC, Kanada, Čína, Čile,
Japonsko,
prevalencia
EU
3-33
33%
%
chýbajú
epizootologické štúdie
Adenovírus:: vyššia prevalenia u žriebät;
Adenovírus
žriebät; DDC, HDC↓
HDC↓,
diarrhea
1
24.10.2011
Infekčné respiračné ochorenia koní
Infekčné respiračné ochorenia koní
Chrípka koní: EqIV
Chrípka koní: EqIV
EqIV
EqIV::
HDC;
HDC; EU like
like.., Am
Am.. like
like,, J.Am
Am..
RNA
A,
B, C
2
Subtypy:
Subtypy:
H7N7 EqA
EqA1
1(Praha
56
56));
H3N8
EqA
EqA2
2(antigény drift Miami 63
63,, shift)
shift)
H3N8: EU like
like.., Am
Am.. like
like,, J.Am
Am..
Avian H3N8 (drift Čína 89
89:: 20
20%
% mortalita;
mortalita; 80
80%
%
morbidita)
Eq
Eq→
→Ca H3N8 USA 2005
Czechoslovakia 95 (EU like
like)); Brno 97 (Am.
(Am. like
like))
HDC→
HDC→ značne poškodzuje ciliárny epitel DC
Infekčné respiračné ochorenia koní
Rhinopneumonia koní
pyrexia, rhinitis, kašeľ:
kašeľ: frekventovaný,
suchý, drsný, neproduktívny
Žriebätá:: sekundárne bronchopneumónie
Žriebätá
Terapia:: NSAID, ATB, pracovný kľud
Terapia
kľud:: min
min.. 2
týždne (poškodenie myokardu)
Prevencia:: Vhodná vakcinačná schéma !!!!
Prevencia
Infekčné respiračné ochorenia koní
EHV 2; 5?
EHV 1, 2, 4, 5; HDCHDC-DDC
HDC
Kašeľ:
Kašeľ: nie je nápadný klinický príznak
EHV 1: Pyrexia,
Pyrexia, nazálny a okulárny výtok (mucinózny
(mucinózny-mukopurulntný),
mukopurulntný
), aborty, rhinitis,
rhinitis, pharyngitis,
pharyngitis, edém
submandibulárnych uzlín, tracheobronchitis,
tracheobronchitis, ataxia→
ataxia→
quadriplégia
Latentná infekcia a reaktivácia
EHV 1: pneumónie neonatálnych a cicajúcich žriebät
EHV 4: HDC v menšej miere DDC, zriedka aborty
Prevencia
Prevencia:: Vakcinácia, menežment pri výskyte v chove
Pyrexia,
a DDC
rhinitis, pharyngitis
Prvé štúdie žriebätá
Významný faktor pre reaktiváciu latentnej infekcie EHV 1,4
Predilekčný faktor pri výskyte R. equi infekcie
Infekčné respiračné ochorenia koní
Bakteriálne
Streptokokóza koní
Bronchopneumónie žriebät
Inflamatory airway disease
Pneumónie a pleuropneumónie dospelých koní
Infekčné respiračné ochorenia koní
Bakteriálne
Kašeľ signifikantný klinický príznak
Častejšie neproduktívny
Hyperkrínia a dyskrínia
Dominujú sekundárne tracheobrochitídy - afebrilné
ATB prvej voľby → TTL
TTL,, BAL
Mukolytiká a sekretolytiká
Inhálácia minerálnych vôd
Pracovný kľud – rekonvalescencia mukociliárneho
aparátu
2
24.10.2011
Streptokokóza koní – Kach
Klasický Kach koní
Atypický kach koní
Streptococcus equi subsp
subsp.. equi
Streptococcus equi subsp
subsp.. equi
Depresia, anorexia,
anorexia, pyrexia,
pyrexia,
puruletný výtok z nosa
Empyém GP 10%
Ventrálne edémy
Agalacia
Zväčšenie a abscedácia LU
Možná metastatická
abscedácia
↑ morbidita, ↓ mortalita
Nemá taký dramatický priebeh
Pyrexia,, zväčšenie LU, výtok z
Pyrexia
nosa
Často sa prvotne zamieňa s
vírusovou infekciou
Streptokokóza koní – Kach
Syndróm bronchopneumónie
žriebät
Streptokokóza koní – Kach
Klasifikácia
Bakteriálne IAD
Neinfekčné IAD
Vírusová infekcia
Migrácia P. equorum,
equorum, D. arnfieldi
Rôzne formy stresových situácií
Celková anestézia
Transport
Odstav
Patogény
102
cfu/ml
cfu/ml TTA
Neutrofilný zápal
Interminetný kašeľ,
mukopurulentný výtok z
nosa
S. zooepidemicus,
zooepidemicus, S.
pneumonie,, Actinobacillus
pneumonie
equuli,, Pasteurella caballi
equuli
caballi,,
Mycoplasma sp
Patogény
Aktivačný faktor: supresia
slizničnej imunity
dlhotrvajúci transport, zlá hygiena
stajne, hospitalizácia a celková
anestézia
Primárna vírusová infekcia sa
nepovažuje za predispozičný
faktor
Akútny nástup, pyrexia,
pyrexia, depresia,
kašeľ, dyspnoe,
dyspnoe, tachypnoe
Pleurálna efúzia:
efúzia: abdukcia lakťov,
bolestivé kráčanie
Endotexémia,, sepsa, laminitída,
Endotexémia
laminitída,
cirkulačný kolaps
Chýba: dyspnoe,
dyspnoe, pyrexia,
pyrexia,
depresia a ostatné
príznaky celkového
ochorenia
S. zooepidemicus,
zooepidemicus, S.
pneumonie,, Actinobacillus
pneumonie
equuli, Pasteurella caballi
equuli,
caballi,,
Mycoplasma sp
Bordetella bronchiseptica
bronchiseptica,,
E. coli
coli,, Klebsiella sp
Syndróm pneumónie a pleuropneumónie
dospelých koní
Syndróm zápalu dýchacích ciest koní
Inflammatory airway disease (IAD)
Do veku 9 mesiacov
Poškodenie obranyschopnosti
DC
Najčastejšie: S. zooepidemicus ,
buď samostatne alebo v
kombinácií s inými druhmi
Anaerobne druhy:
Clostridium sp.
sp.
Fusobcterium sp.
sp.
Bacteroides sp.
sp.
3
24.10.2011
Patogény DDC u koní
Oportunistické patogény DDC
G+
Streptococcus equi subsp
subsp.. zooepidemicus
• Streptococcus agalactiae
• Streptococcus faecalis
• Streptococcus viridans
• β hemolytický Streptococcus
• Staphylococcus aureus
• Staphylococcus koaguláza negatívny
•
Sú to normálny rezidenti DC u
väčšiny koní
Zmena správania
↓ mukociliárneho klírensu
↓ fakocytózy a opsonizáice
stres, zlá hygiena prostredia
Genetická predispozícia koňa
S equi subsp
subsp.. zooepidemicus
S dygalactiae supsp
supsp.. equisimilis
S. pneumonie
Actinobacillus equuli
Pasteurella caballi
Mycoplasma sp
Patogény DDC u koní
Mykózy
Patogény DDC u koní
GActinobacillus equuli subsp.
subsp. haemolyticus
sp.
sp.
•Bordetella bronchiseptica
•Klebsiella pneumoniae
•Pseudomonas sp.
sp.
•Proteus sp.
sp.
•Escherichia coli
Aspergillus flavus
Aspergillus fumigatus
•Aspergillus parasiticus
•Aspergillus nidulans
•Aspergillus niger
•Mucor sp.
sp.
•Rhizopus sp.
sp.
•
•
•Pasteurella
•
Prípad 1: Bronchopneumónia žriebät
Prípad 2: Pneumónia dospelých koní
Patogén
n=10 (9 koní)
Vek 0,8 mes
AQH
Jedna stajňa
3 vlny, pyrexia
Od VIIVII-XI
7 dní po vstupe nového
koňa
Vakcinácia: chrípka IV
Rôzna citlivosť
Actinobacillus equuli + plesne
Rezistencia na ATB prvej voľby
Amox+clav,, gentamicin,
Amox+clav
gentamicin, ceftiofur,
ceftiofur,
cefalequin,, oxytetracyklin
cefalequin
n= 7
Vek 7,2 roka
SF
Jednastajňa
1 vlna, afebrilný stav
3 dni po pretekoch
Vakcinácia chrípka II; III
Aj viac patogénov u
jedného koňa
Streptococcus viridans
Pseudomonas orizihabitans
Pseudomonas sp.
sp.
Staphylococcus sp.
sp.
Escherichia coli
Pasteurella haemolytica
Pasteurella multocida
Mykózy
4
24.10.2011
Rhodokoková pneumónia žriebät
Patogén
Vek: 11-6 mesiacov
Má neg
neg.. vplyv na vývoj
budúcich atletických
parametrov
Abscedujúca pneumónia
Terapia: erythromycín,
erythromycín,
azithromycín,, clarithromycín
azithromycín
a rifampin
Opatrenia na tlmenie nákazy
Špecifický pre DC žriebät
Rhodococcus equi
Endemický charakter
Sekundárne
Abdominálna lymphadenitída
Enterocolitis// typhlitis
Enterocolitis
Diarehea
Polysynovitis
Diseminácia pyogranulómov
Empyém vzduchového vaku
Parazitárne ochorenia dýchacích ciest u koní
Klinické príznaky
Patogén
Paroxyzmálny kašeľ,
auskulačné šelesty (dif
(dif.. RAO)
Somár, mulica, mul
Terapia
Migrujúce larvy: Parascaris
equorum, Strongyloides
Anomália v migrácií:
Rhodokoková pneumónia žriebät
Klinické príznaky
Prognóza nepriaznivá
Ďakujem za pozornosť
westeri
Strongylus vulgaris Habronema
sp.
sp.
Primárny parazit: Dictyocaulus
arnfieldi
5
Download

Aktuálne_infekčné_ochorenia_horných_a_dolných_dýchacích