24.10.2011
Anatómia dýchacieho aparátu
DIFERENCIÁLNA DIAGNOSTIKA
OCHORENÍ S PREJAVMI KAŠĽA U KONÍ
• HDC→DDC
• Bronchiálny strom: 38-43 gen. (HS 23gen.)
• Približná plocha pľúc: 2 456m2
• 1 500m2 výmena dýchacích plynov
MVDr. Martin Boldižár
Klinika koní, UVL Košice
Košice 2009
Objem dýchania a pľúc
• m=500kg
• Vitálna kapacita pľúc: 40-50lit. (HS: 3-6lit.)
•Funkčná reziduálna kapacita: 20lit.
•Celková kapacita pľúc: 70lit.
• Respiračný objem pľúc: 6,5 lit. (HS: 0,5 lit.)
• Ventilácia: 78lit./min→112 320lit./deň
Lokomočný potenciál koní
• Kôň je hospodárske - spoločenské zviera alebo atlét?
• Fyzikálne hľadisko: teleso s m=500kg
• Kôň 74 km/hod (Eqmax:84km/hod- HSmax44,72 km/hod)
• VO2max E=50-80 lit. /min (>200ml/O2/min/kg)
• Minútová ventilácia R=78 lit./min. verzus E=1800 lit./min
•SV: R=1000ml/b; E=1700ml/b; CO180= 306 lit./min
•CRI
Vplyv vonkajšieho prostredia na
dýchací aparát koní
• Aerosóly plynné, pevné, kvapalné
• V maštaľnom prostredí je koncentrácia aerosólov ↑
• Denná ventilácia v kľude: 112 320lit./2456m2
• Pľúca sú orgán, ktorý komunikuje s najväčšou plochou s
vonkajším prostredím
• Vplyv prostredia znásobuje kombinácia vysoko
objemovej dennej kľudovej ventilácie a veľkej kontaktnej
plochy dýchacej sústavy
Kašeľ- Fyziologický aspekt
•Primárny obranný mechanizmus dýchacieho systému
•Je to rýchle vysoko objemové expírium
•Iniciácia: aktivácia iritačných receptorov v mukóze
bronchov
•Tri fázy
ATLÉT
1
24.10.2011
Kašeľ- Patologický aspekt
Nomenklatúra
• Dôveryhodný klinický príznak pľúcnych chorôb
• Infekčné respiračné ochorenia
• Produktívny- Neproduktívny
• Limitujúci diagnostický prínos
• Vysoko významný pre terapiu hyperkrínie a dyskrínie
•Spontánny - Vyprovokovaný: sledovanie vývoja terapie
•Mechanizmus účinku zvýšenia senzitivity v súčasnosti
zatiaľ nevysvetlený
•Paroxyzmálny
• Choroby HDC + SP, GP
• Choroby DDC (RAO/IAD)
• Respiračné choroby žriebät
• Choroby hrudnej steny, pleury, mediastina a diafragmy
• Primárne: neinfekčné
• Sekundárne: infekčné
Infekčné respiračné ochorenia koní
Vírusové
• EqIV: HDC; EU like., Am. like, J.Am.
• EHV 1, 2, 4
• Infekčná arteritída koní: EAV; Slovensko asymptomatická forma
• Infekčná rhinitída koní: ERV; WW; pyrexia, ND, opuch
retrofaryngeálnych uzlín, vlhký kašeľ
• Hendra vírus: Austrália
• Parainfluenza koní: PI3; HDC, Kanada, Čína, Čile, Japonsko,
prevalencia EU 3-33% chýbajú epizootologické štúdie
• Africký mor koní: AHS; rod: Orbivirus (bluetongue); DDC (Dunkop)
• Adenovírus: vyššia prevalenia u žriebät; DDC, HDC↓, diarrhea
Infekčné respiračné ochorenia koní
Rhinopneumonia koní
• EHV 1, 2, 4; HDC-DDC
• Kašeľ: nie je nápadný klinický príznak
• EHV 1: Pyrexia, nazálny a okulárny výtok (mucinóznymukopurulntný), aborty, rhinitis, pharyngitis, edém
submandibulárnych uzlín, tracheobronchitis, ataxia→ quadriplégia
• Latentná infekcia a reaktivácia
• EHV 1: pneumónie neonatálnych a cicajúcich žriebät
• EHV 4: HDC v menšej miere DDC, zriedka aborty
•Prevencia: Vakcinácia, menežment
Infekčné respiračné ochorenia koní
Chrípka koní: EqIV
• EqIV: HDC; EU like., Am. like, J.Am.
• HDC→značne poškodzuje ciliárny epitel DC
• pyrexia, rhinitis, kašeľ: frekventovaný, suchý, drsný,
neproduktívny
• Žriebätá: sekundárne bronchopneumónie
• Terapia: NSAID, ATB, pracovný kľud: min. 2 týždne
(poškodenie myokardu)
• Prevencia: Vakcinácia
Infekčné respiračné ochorenia koní
EHV 2; 5?
•HDC a DDC
•Pyrexia, rhinitis, pharyngitis
• Prvé štúdie žriebätá
• Významný faktor pre reaktiváciu latentnej infekcie EHV 1,4
• Predilekčný faktor pri výskyte R. equi infekcie
2
24.10.2011
Infekčné respiračné ochorenia koní
Bakteriálne
• Streptokokóza koní – Kach (atypický)
• Bronchopneumónie žriebät do 6 - 8 mesiacov
• Inflamatory airway disease
• Pneumónie a pleuropneumónie dospelých koní
Infekčné respiračné ochorenia koní
Bakteriálne
• Kašeľ signifikantný klinický príznak
• Častejšie neproduktívny
• Hyperkrínia a dyskrínia
• Dominujú sekundárne tracheobrochitídy - afebrilné
• ATB prvej voľby → TTL, BAL
• Mukolytiká a sekretolytiká
• Inhálácia minerálnych vôd
• Pracovný kľud – rekonvalescencia mukociliárneho
aparátu
Patogény DDC u koní
G+
Patogény DDC u koní
G-
• Streptococcus equi subsp. zooepidemicus
• Streptococcus agalactiae
• Streptococcus faecalis
• Streptococcus viridans
• β hemolytický Streptococcus
• Staphylococcus aureus
• Staphylococcus koaguláza negatívny
• Actinobacillus equuli subsp. haemolyticus
•Pasteurella sp.
•Bordetella bronchiseptica
•Klebsiella pneumoniae
•Pseudomonas sp.
•Proteus sp.
•Escherichia coli
Patogény DDC u koní
Mykózy
• Aspergillus flavus
• Aspergillus fumigatus
•Aspergillus parasiticus
•Aspergillus nidulans
•Aspergillus niger
•Mucor sp.
•Rhizopus sp.
Respiračné ochorenia žriebät
• Rhodokoková pneumónia žriebät: Rhodococcus equi
•Vírusová pneumónia žriebät: EHV 1, 2> EHV 4; EIV;
Adenovirus koní; EAV
• Bakteriálna pneumónia žriebät
•Akútna intersticiálna pneumónia: multifaktorialna
etiológia
3
24.10.2011
Choroby DDC
•RAO (COPD, SPAOPD, Heaves, Hay sicknes)
•IAD
•Etiológia: Hypersenzitivita Typ I; III (endotoxíny, plesne, plyny)
•Chronicky zápal DDC. Cytológia RAO≠IAD
•Základný klinický príznak – kašeľ, suchý, bolestivý
•Netolerovanie záťaže: IAD
•Stavy s rekurentným dyspnoe: RAO
• ↑ sekrécie mucínu
• ↑ odporu DC pri vetilácií, ↓ diametra dýchacích ciest
•Absencia klinických príznakov systémového ochorenia (depresia,
↓apetít, pyrexia)
•Absencia biochemických a hematologických ukazovateľov ochorenia
Terapeutický prístup k RAO/IAD
•Menežment prostredia: RAO +; IAD ±
•Steroidné antiflogistiká
•Bronchodilatátory
•Mukolytiká a sekretolytiká
•Antibiotiká
Antibiotiká
•ATB prvej voľby → TTL, BAL , aplikácia systémovo
•Štandardne testujeme 18 druhov ATB
• Penicilíny
•Cefalosporíny
•Aminoglykozidy
•Fluorochinolóny
•Potencované sulfonamidy
•Tetracyklíny
•Fenikoly
•Likozamíny
• Kultivácia bakteriologická a mykologická
RAO/IAD
•Signifikantne dominuje prevalencia
•Signifikantne znižujúce atletické a u plemenných kobýl aj
reprodukčné využitie
•Týmto nozologickým jednotkám ešte stále nie je venovaná
v našich podmienkach dostatočná pozornosť
•S adekvátne skorým nasadením terapeutického menežmentu
COPD/IAD sa môže zabezpečiť plnohodnotný atletickovýkonnostný život
•↓ rizika vzniku ireverzibilných zmien na pľúcnom tkanive
•Predísť emfyzému pľúc
Terapeutický prístup k respiračným
ochoreniam koní
•Antibiotiká
•Mukolytiká a sekretolytiká
•Bronchodilatátory
•Profylaktické stabilizátory mastocytov
•Steroidné antiflogistiká
•Minerálne vody
•Chirurgické metódy
•Menežment prostredia
Mukolytiká a sekretolytiká
•Prevencia a terapia akumulácie mucínu
•Aplikácia per os
•Bromhexin a jeho deriváty ambroxol, dembrexin
•Acetlcystein
4
24.10.2011
Bronchodilatátory
•Účinok: úľavové liečivá
•Aplikácia: Inhalačne (μg/kg) ↔ per os (mg/kg)
•Parasympatolytiká: Ipratropín, Oxitropín, Tiotropín
•Účinok: centrálne DC
•Β2 sympatomimetiká: Albuterol, Salbutamol, Salmeterol, Terbutalin
•Účinok: periférne DC
•Samotná aplikácia β2 sympatomimetík β2 receptoroch v DC
•Doping
Ostatné
•Profylaktické stabilizátory mastocytov
•Minerálne vody
•Chirurgické metódy
•Menežment prostredia (denná ventilácia 112 320lit.)
Esenciálna vlastnosť dýchacích ciest je transport O2
do pľúc
Steroidné antiflogistiká
•Účinok: inhibícia zápalových buniek, potencovanie účinku
bronchodilatátorov, ↓ kontraktility hladkej svaloviny bronchov
•Aplikácia: inhalačne ↔ systémovo
•Inhalačné: Mdi forma, Beclomethason, Fluticasone
•Systémové: Prednisolon, Prednison, Dexamethason, Triamcinolon
Záver
• Organizmus koňa je veľmi dobre prispôsobený na
podávanie extrémnych fyzických výkonov
• Má impozantné fyziologicko-morfologické danosti
• V porovnaní s inými druhmi domácich zvierat a
človekom je to elitný atletický organizmus bez
ohľadu na využitie
• Terapeutický prístup
Ďakujem za pozornosť
Preto je nutné venovať pozornosť akémukoľvek
ochoreniu dýchacieho aparátu, ktoré by malo za
následok obmedzenie ventilačných a respiračných
parametrov koní
5
Download

Diferenciálna_diagnostika_ochoren_