štvrťročník pre vnútornú potrebu členov KVL SR
spravodajca
I N F O R M A Č N Ý
03/2014
Demodikóza
Nová Ve
terinári
a 2014
Imobili
medve zácia
ďa hne
déh
o
Vakcin
ácia
koní
Tumor pravej predsiene
vedúci k rekurentnej tamponáde srdca
a subtotálna perikardiektómia
Synchronizácia kráv na veľkej farme
www.kvlsr.sk
obsah
prinášame vám
5|
06
Príhovor prezidenta KVL SR
odborné príspevky
6 | Terapia generalizovanej
demodikózy u psov
10 | Tumor pravej predsiene vedúci
k rekurentnej tamponáde srdca
a subtotálna perikardiektómia
14 | Synchronizácia kráv na veľkej farme
16 | Vakcinácia koní
18 | Veterinárne aspekty imobilizácie
medveďa hnedého
20 | Hady žijúce na Slovensku
a následky ich uhryznutia
24 | Intoxikácia papagájov ťažkými kovmi
26 | Quadrigeminálna cysta u čivavy
lieková politika
38 | Příspěvek k tématu
antimikrobiální rezistence
predstavujeme vám
28 | SIBRA Centrum veterinárnej medicíny
30 | Vzdelávací program KVL SR
32 | Predstavujeme kandidátku na rektora
prof. MVDr. Janu Mojžišovú, PhD.
pripravujeme pre vás
46 | Volebný XXIV. snem KVL SR
46 | Regionálne semináre – jeseň 2014
16
ponuka práce
40 | AFSCAN - African Small Companion
Animal Network
z našich akcií
42 | Spoločné stretnutie
prezídia KVL ČR a KVL SR
44 | Slov – Raj - Vet 2014
45 | Výstup na Ďumbier
umenie a kultúra
48 | Fotografie očami veterinárneho lekára
ekonomické poradenstvo
34 | Zmeny v dohodách o prácach
vykonávaných mimo pracovného
pomeru od 1. júla 2014
35 | Daňové licencie
informácie sekretariátu
49 | Jubilanti
49 | Noví členovia
a zrušené členstvá
právne poradenstvo
36 | Stanovisko k rozdielu medzi sídlom
a miestom vykonávania SVČ
zábava
49 | krížovka
49 | humor
18
26
45
tiráž
vydavateľ/redakcia:
Komora veterinárnych lekárov Slovenskej republiky
Slúži len pre vnútornú potrebu členov KVL SR.
redakcia:
predseda redakčnej rady:
MVDr. Ladislav Stodola
spravodajca
03/ 2014
I N F O R M A Č N Ý
12. ročník
Kontaktné údaje KVL SR:
Botanická 17
841 04 Bratislava
e-mail: [email protected]
tel.: +421 2 65 44 32 12
fax.: +421 2 65 44 32 13
zástupca predsedu redakčnej rady:
MVDr. Ľubomír Novotný
bankové spojenie: 128 930 012 /0200 VÚB Bratislava
SEPA: SK92 0200 0000 0001 2893 0012
BIC: SUBASKBX
členovia redakčnej rady:
MVDr. TiborBrauner, MVDr. Elemír Žoldoš,
Elvíra Fülöpová, prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
IČO: 173 178 94
DIČ: 2020919681
Identifikačné číslo pre daň: SK 20209199681
vizuálna koncepcia, layout a tlač:
Rastislav Hablák
Foto na obálke: MVDr. Dušan Cedzo
www.kvlsr.sk
NEPREDAJNÉ
Nevyžiadané rukopisy a obrazový materiál nevraciame.
Kopírovanie, znovupublikovanie alebo rozširovanie
ktorejkoľvek časti časopisu sa povoľuje výhradne so
súhlasom vydavateľa. Redakcia nezodpovedá za obsah
a pravdivosť jednotlivých inzerátov.
3
– The Veterinary Dental Company
iM3 je rodinná austrálska spoločnosť so sídlom v Sydney, vyrábajúca zubárske vybavenie
výlučne určené pre veterinárnu prax. Spoločnosť bola založená v r.1960 ako veterinárny
veľkoobchod. V súčasnosti je iM3 vedúcou veterinárnou stomatologickou spoločnosťou
na svete, ktorá určuje nové trendy a štandardy v inovácii a výrobe svojich produktov.
Spoločnosť iM3 garantuje najvyššiu kvalitu svojich produktov, ako aj najlepšiu popredajnú starostlivosť a záruku.
Spoločnosť PHARMACOPOLA s.r.o. sa stala exkluzívnym partnerom spoločnosti iM3
na Slovensku. V spolupráci s iM3 pre Vás pripravujeme odborné školenia a praktické
workshopy s cieľom začleniť stomatológiu do každodennej praxe veterinárneho lekára.
Spotrebný materiál
Systémy nepriamej
digitalizácie
Zubné
inštrumentárium
Zubné ultrazvuky
a zubné jednotky
PHARMACOPOLA s.r.o.
Svätokrížske námestie 11, 967 01 Žiar nad Hronom | tel.: 045 6781 400
email: [email protected] | https://b2b.pharmacopola.sk
príhovor
Milé kolegyne
a milí kolegovia
Prázdniny sa skončili pred mesiacom a začína jeseň. Verím, že ste si oddýchli a mali možnosť načerpať nové
sily so svojimi blízkymi do ďalšieho
obdobia. Ak nie, využite ešte toto obdobie jesene, keď nadíde čas na dlhé, tak
trochu i meditatívne prechádzky prírodou, sprevádzané teplými slnečnými
lúčmi. Jeseň je ale aj zároveň príprava na koniec roka a bilancovanie. Tak
to bude tento rok aj v našej profesijnej
organizácii KVL SR. Do konca roku nás
čaká ešte veľa práce, hlavne v oblasti
vzdelávania, legislatívy a prípravy akcií na budúci rok. Tento rok to najhlavnejšie sú voľby nového vedenia KVL
SR. Súčasne vedenie a všetky orgány
komory končia svoje funkčné obdobie
a budete mať možnosť si zvoliť nových
predstaviteľov komory.
V živote sú obdobia, keď treba vedieť uvoľniť miesto a prenechať možnosť práce novej a mladšej generácii.
Hovorí sa tomu generačná výmena.
Ten čas nastal a aj preto som sa už pred
tromi rokmi rozhodol, že toto je už
moje posledné funkčné obdobie v prezídiu a kandidovať do prezídia už nebudem. Vo vedení komory by mali dostať
priestor noví a podľa možnosti mladí
ľudia a hlavne ľudia, ktorí chcú niečo
pozitívne pre veterinárny stav urobiť.
Generačná výmena je potrebná, ale
súčasne je dôležitá aj kontinuita, a to
hlavne pokračovať vo veciach, ktoré sú
dobre nastavené a zmeniť to, čo je prekonané. Bolo by odo mňa nezodpovedné zahodiť všetky kontakty a doterajšiu prácu za hlavu, a preto chcem byť
novému prezídiu, ak ma požiada a uváži, že to bude prospešné, nápomocný aj
v budúcnosti, prípadne pomôcť nejakej
komisii. V každom prípade koncepciu
činnosti a smerovanie komory na ďalšie obdobie si musí zostaviť nové prezídium samo.
Vám všetkým úprimne ďakujem za
dôveru, ktorú som od vás dostával počas
deviatich rokov. Počas tohto obdobia som
sa s prezídiom snažil vykonávať svoju
funkciu, ako som najlepšie vedel. Aj keď
to niekedy nebolo jednoduché a nie všetky
udalosti sme vedeli ovplyvniť. Bez pomoci
všetkých členov prezídia, aj vás všetkých,
by sa to pozitívne, čo sme dosiahli, nedalo dosiahnuť, za čo všetkým ďakujem.
Počas celého funkčného obdobia mi vždy
išlo v prvom rade o dobré meno komory
a pozitívnu reprezentáciu nášho stavu.
V prvých rokoch som sa snažil s prezídiom stabilizovať komoru po hospodárskej
stránke. V druhej fáze bolo dôležite, aby
sme v rámci možností dávali veterinárny
stav dokopy a aby sme aspoň tam, kde sa
to dalo, ťahali všetci za jeden povraz ako
profesijná skupina a získali kredit a úctu,
ktoré si zaslúžime. V tretej fáze to bolo zabezpečovať všetky akcie pre členov KVL
SR na úrovni, hlavne v oblasti vzdelávania, kultúrno-spoločenských akcií, kreditu
v zahraničí a zabezpečením celého chodu
komory.
Moju podporu v budúcom prezídiu
bude mať každý, kto bude kandidovať a doteraz dokázal, že to s komorou mysli vážne, dobre a, hlavne, kto sa chce angažovať
a nie len kritizovať. Nakoniec, každý mal
možnosť pomôcť KVL SR v regiónoch, v komisiách alebo mohol podať pomocnú ruku
pri organizovaní akcií, tvorbe legislatívy
a života komory. Máme medzi sebou veľa
schopných ľudí, ktorí už niečo dosiahli
na poli odbornom a majú vysoký kredit
nielen doma, ale aj v zahraničí. Neviem
si predstaviť, že bude v orgánoch komory
MVDr. Ladislav Stodola
prezident KVL SR
pracovať niekto, kto doteraz iba kritizoval
bez návrhu riešenia a dehonestuje veterinárny stav na verejnosti. Verím že Snem
sa uskutoční na úrovni a v pokojnej atmosfére.
Chcem vás preto aj touto cestou
všetkých vyzvať, aby ste sa zúčastnili
volebného snemu a zvolili si takých zástupcov, ktorí sú ochotní vzdať sa časti
svojho súkromia, financií, rodiny, odborného rastu za cenu tvrdej prace pre všetkých členov KVL SR.
Na záver vám prajem okrem šťastnej
ruky pri voľbe nového vedenia aj veľa
zdravia a úspechov v profesijnom a osobnom živote.
5
odborné príspevky
Väčšina, ak nie všetky cicavce, majú vo svojich
folikuloch a sebaceóznych žľazách parazitov druhu
demodex. U ľudí bola denzita týchto parazitov
stanovená ako ≤2 jedinca na 1cm2 kože. Informácie
o počte parazitov na jeden cm2 u psov chýbajú.
MVDr. Marcel Kovalik, PhD.,
Dip. ECVD, MRCVS
Európsky špecialista
veterinárnej dermatológie
spoluautor MVDr. Martin Mitra
[email protected]
Terapia generalizovanej
demodikózy u psov
Poznámka editora – Časť článku bola
publikovaná M. Kovalikom: Ochorenie,
spôsobené parazitom, ktorý je súčasťou
normálnej mikroflóry kože psa. Článok
bol uverejnený v časopise Pes a mačka
2014, 7: 18 - 19.
Článok nie je považovaný za puplikáciu
vzhľadom na to, že prehľadová a záverečná časť článku je doplnená o informácie, určené veterinárnym lekárom.
6
Demodex bol ako parazit popísaný
prvýkrát v roku 1842 francúzskym
dermatológom. Od tohto času sa popísalo viac ako 140 druhov tohto parazita. Symbiotická asociácia medzi
mikroorganizmom a cicavcom je bežná a môže variovať cez spolunažívanie
až k parazitárnej forme.
Tento mikroorganizmus je považovaný za súčasť normálnej kožnej
mikrofauny, ktorá sa prenáša na šteňatá počas prvých dvoch až troch dní
ich života. Parazit môže byť preukázaný v chlpových folikuloch už šestnásť hodín po narodení. Predpokladá
sa, že oslabená imunita alebo chybný imunitný systém kože umožňuje
neprimerané rozmnoženie parazita,
čoho následkom sú príznaky kožného
ochorenia.
Demodikóza psov je časté parazitárne kožné ochorenie, spôsobené premnožením vývojových štádií parazita, špecifických pre daný druh (mačka alebo pes).
Je popísaných niekoľko druhov D.canis
(Obr. 1), D.injai a D. cornei, ktoré žijú
v chlpových folikuloch, v mazových žľazách alebo v povrchových vrstvách pokožky. Na základe posledných štúdií sa
predpokladá, že D. canis a D.injai sú dva
rozdielne druhy s genetickou odlišnosťou
23 %, kým D. cornei je pravdepodobne
variant D. canis. Prítomnosť črevných
parazitov, resp. podvýživa, môžu viesť
k oslabeniu imunitného systému predovšetkým u mladých jedincov, čo môže
mať za následok vznik klinického ochorenia. U dospelých jedincov oslabenie
imunitného systému zapríčiňuje vznik
parazitárneho ochorenia kože, ktorý
môže vzniknúť v dôsledku chemoterapie, onkologického ochorenia, ochorenia
štítnej žľazy alebo nadobličiek. Štúdie,
ktoré by potvrdili súvislosť medzi týmito ochoreniami a demodikózou, chýbajú.
Mnoho imunosupresívnych psov nikdy netrpelo demodikózou a v mnohých
prípadoch príčina demodikózy nie je
známa.
Hoci sa demodikóza môže prejaviť
u akéhokoľvek plemena, zdokumentované sú plemená, u ktorých je predispozícia
na vznik klinického ochorenia podstatne
vyššia (šarpei, jazvečík, buldog, doberman, bulteriér a iné).Demodikóza psov
je rozdelená na lokalizovanú a takzvanú
generalizovanú formu ochorenia. Lokalizované ochorenie má dobrú prognózu
u väčšiny postihnutých jedincov, u ktorých dôjde k spontánnemu vymiznutiu
klinických príznakov bez použitia terapie. Generalizovaná demodikóza môže
byť rozsiahle a vážne kožné ochorenie.
Skupina medzinárodných expertov odporúča diagnostikovať lokalizovanú
demodikózu v prípadoch, kde nie je prítomnosť viac ako štyroch lézií s priemerom do 2,5 cm.
Klinické príznaky ochorenia sú rôznorodé a môžu byť charakterizované
napríklad začervenaním, šupinatením,
miernou hyperpigmentáciou a alopéciou
kože. Vo vážnejších prípadoch dochádza k veľmi hlbokým hnisavým kožným
zmenám (Obr. 2 – 4). Generalizovaná forma demodikózy môže spôsobiť zväčšenie
lymfatických uzlín, letargiu aj zvýšenú
teplotu. Sekundárne bakteriálne infekcie
môžu komplikovať priebeh tohto ochorenia. Ochorenie môže taktiež postihovať vonkajší zvukovod a medziprstové
priestory kože.
Je pravdepodobné, že imunitný
systém hostiteľa detekuje, toleruje a zároveň má inhibičný efekt proliferácie
odborné príspevky
obr. 1
parazitov. Patomechanizmus klinického
ochorenia pozostáva z porušenia bariéry
kože mechanickým a chemickým vplyvom množiacich sa parazitov. Ruptúra
chlpového folikulu stimuluje zápalovú
reakciu, ktorá je histologicky charakterizovaná u psov ako murálna folikulitída, sprevádzaná poškodením folikulárnych keratinocytov.
Potvrdenie tohto ochorenia spočíva
v diagnostických testoch veterinárnym
lekárom. a to na základe odberu vzoriek
kože formou hlbokého kožného zoškrabu
(do kapilárneho krvácania) z viacerých
lézií či trichogramu a ich analýzou pod
mikroskopom. Napriek tomu, že Demodex je súčasťou normálnej mikrofauny,
je veľmi zriedkavé, že veterinárny lekár nájde jedného alebo viacej parazitov
v kožnom zoškrabe zdravého jedinca.
Prítomnosť viac ako jedného parazita
a jeho vývojových štádií je potvrdením
demodikózy. Histopatologické vyšetrenie je nápomocnou, no nie hlavnou
metódou v diagnostike demodikózy. Indikáciou na histologickú diagnostiku je
demodikóza medziprstových priestorov
a demodikóza u psov plemena shar-pei.
Prognóza ochorenia sa výrazne zlepšila v posledných rokoch vďaka novým
účinným liekom proti týmto parazitom.
Terapia môže byť časovo a niekedy aj fi-
nančne náročná. Z tohto dôvodu je nevyhnutná dobrá komunikácia medzi klientom a veterinárnym lekárom. Liečba je
nevyhnutná pri forme generalizovanej
demodikózy.
Terapia generalizovanej demodikózy zahrňuje viacero možností. Dodatočnou súčasťou akaricídnej terapie je
liečba sekundárnej bakteriálnej infekcie,
endoparazitóz a iných primárnych systemických ochorení. U psov je asociácia
Demodexa a pyodermie dobre známa a je
závažnou konzekvenciou demodikózy.
U psov s klinickými príznakmi demodikózy, postihujúcimi jeden až tri
oblasti kože tela bez vplyvu na celkové zdravie jedinca, je prijateľné použiť
len antimikrobiálny šampón a vyhnúť
sa špecifickej antiparazitárnej terapii
kvôli pozorovaniu progresie ochorenia.
V prípade zhoršovania klinických príznakov je miticidálna terapia nevyhnutná
a z dôvodu predchádzania zvyšovania
prevalencie demodikózy u psov je odporúčané postihnutých jedincov kastrovať.
Amitraz je v mnohých krajinách EÚ
schválený na terapiu generalizovanej
demodikózy. Účinnosť amitrazu bola
potvrdená v mnohých štúdiách. Odporúčaná koncentrácia v týchto štúdiách
7
obr. 2
odborné príspevky
varíruje od 0,025 do 0,06 % s aplikáciou
na kožu vo forme oplachu jedenkrát týždenne alebo každý druhý týždeň. Účinnosť terapie sa zvyšuje s vyššou koncentráciou roztoku a častejšími oplachmi
kože. V prípade použitia amitrazu je dôležite ostrihanie srsti u psov so stredne
dlhou a dlhou srsťou. Roztok je aplikovaný na kožu špongiou, nechá sa vysušiť
prirodzenou cestou bez opláchnutia roztoku z kože. Pacient by medzi intervalmi
aplikácie amitrazu nemal zmoknúť, aby
nedošlo k zmytiu amitrazu. Terapia pedálnej demodikózy može byť problematická v prípade vlhkého environmentu.
V týchto prípadoch je denná aplikácia
amitrazu na distálne končatiny alebo
použitie inej účinnej látky nevyhnutná.
Najčastejšie nežiaduce účinky amitrazu
sú depresia, ataxia, zvracanie a hnačka.
Milbemycinoxime je schválený a dostupný ako špecialita na terapiu demodikózy len v niektorých krajinách EÚ.
Odporučená dávka je 1 - 2 mg/kg p. o.
denne. U plemien psov s génovou ABCB∆1 (MDR-1) mutáciou bola pozorovaná
ataxia pri dávke milbemycinoximu 1,5
mg/kg denne. Tieto psy tolerovali dávku
0,6 mg/kg/deň.
8
Ivermektín nie je licencovaný na terapiu demodikózy psov a môže spôsobiť
závažné nežiaduce neurologické účinky
ako sú letargia, tremor, mydriáza, slepota a smrť u citlivých plemien psov
(kólia, šeltia a pod.). Odporúčané je postupné zvyšovanie dávky z 0,05 mg/kg
p. o. prvý deň, 0,1 mg/kg p. o. druhý
deň, 0,15 mg/kg p. o. tretí deň, 0,2 mg/
kg p. o. štvrtý deň a 0,3 mg/kg p. o. piaty deň. V prípade použitia vyššej orálnej dávky, ďalšie dodatočné zvýšenie
v dennom intervale je o 0,1 mg/kg p.
o. ivermektínu. Neurotoxické vedľajšie
účinky medzi štvrtým dňom a piatym
týždňom terapie boli popísane taktiež
u nie senzitívnych psov, ktorí nemali
mutáciu ABCB-∆1 génu, čo nasvedčuje,
že existuje dodatočný mechanizmus toxicity, ktorý nesúvisí s mutáciou. Na základe publikovaných štúdií ivermektín
v dávke 0,3-0,6 mg/kg p. o. s postupne
sa zvyšujúcou dávkou a monitorovaním nežiaducich účinkov je efektívna
terapia. Citlivé plemená psov musia byť
testované na ABCB-∆1 génovú mutáciu
alebo liečené inou alternatívou. Ciklosporín a ketokonazol podávané počas terapie zvyšujú pravdepodobnosť výskytu nežiaducich účinkov ivermektínu.
obr. 3
Moxidectín dávky 0,2-0,5 p. o. mg/kg
à deň bol testovaný viacerými štúdiami s porovnateľným terapeutickým,
no častejším nežiaducim účinkom ako
ivermektín. Použitie spot-on prípravkov s obsahom moxidectínu a imidoclopramidu v týždennom intervale
je úspešnejšie v terapii miernej juvenilnej demodikózy, ako v dvoj- alebo
štvortýždňovom intervale.
Doramektín bol popisaný ako efektívny v terapii demodikózy u psov
a to v dávke 0,6 mg/kg p. o. alebo s. c.
v týždenných intervaloch. Podkožná
aplikácia doramektínu v dávke medzi
0,2 – 0,7 mg/kg spôsobila neurologické
nežiaduce účinky u psov plemien kólia
a Švajčiarsky ovčiak s ABCB-∆1 mutáciou 24 hodín po prvej dávke.
Pre ukončenie terapie nestačí vymiznutie klinických príznakov
ochorenia, ale aj „mikroskopické vyliečenie“. Klinicky zdravé psy môžu
mať stále prítomné parazity v kožnom
zoškrabe. Odporúča sa pokračovať
s terapiou ešte štyri týždne po dvoch
negatívnych kožných zoškraboch, realizovaných v mesačných intervaloch.
Prognóza ochorenia demodikózy psov
je dobrá u väčšiny pacientov.
Literatúra:
Askin U, Seckin D. Comparison of thetwotechniquesfor measurement of thedensity of Demodexfolliculorum: standardized skin surfacebiopsy and directmicroscopicexamination. Br J Dermatol 2010;
162:1124– 126.
Beco L, Fontaine F, Bergvall K et al. Comparison of skin scrapes
and hairplucksfordetectingDemodexmites in caninedemodicosis,
a multicentre, prospective study. Veterinary Dermatology, 2007;
18:381 (Abstract).
Bensignor E, Carlotti D. Moxidectin in thetreatment of generalized
demodicosis in dogs. A pilot study: 8 cases. In: Kwochka KW, Willemse T, Von Tscharner C, eds. Advances in Veterinary Dermatology.
Butterworth-Heinemann, 1998;554–555.
Bensignor E. Comparaison de troistechniquesdiagnostiques de
demodecie a Demodexcanischezlechien. PratiqueMedicale and
Chirurgicale de l’Animal de Compagnie 2003; 38:167– 171.
Bissonnette S, Paradis M, Daneau I et al. The ABCB1-1D mutation
isnotresponsibleforsubchronicneurotoxicityseen in dogs of non-colliebreedsfollowingmacrocycliclactonetreatmentforgeneralized
demodicosis. 2009; 20:60–66.
Burrows A. Evaluation of theclinicalefficacy of twodifferent doses of
moxidectin in thetreatment of generalizeddemodicosis in thedog. AnnualMeeting of theAustralianCollege of Veterinary Scientists, GooldCoast, Australia, 1997.
Crissey JT, Parish LC. TheDermatology and Syphilology of theNineteenthCentury. Westport, CT: PraegerPublishers, 1981; 124.
obr. 4
Delayte EH, Otsuka M, Larsson CE et al. Efficacy of systemic macrocycliclactones (ivermectin and moxidectin) forthetreatment of generalizedcaninedemodicosis. ArquivoBrasileiro de Medicina Veterina´
ria e Zootecnia 2006; 58:1– 8.
Desch CE, Hillier A. Demodexinjai: a new species of hairfollicle mite
(Demodecidae) fromthedomesticdog. Journal of MedicalEntomology
2003; 40:146–149.
Duclos DD, Jeffers JG, Shanley KJ. Prognosisfortreatment of
adult-onsetdemodicosis in dogs: 34 cases (1979–1990). Journal of the
American VeterinaryMedical Association 1994; 204: 16– 619.
Fourie JJ, Delport PC, Fourie LJ et al. Comparativeefficacy and safety of twotreatmentregimenswith a topicallyappliedcombination of imidacloprid and moxidectin (Advocate_) against generaliseddemodicosis in
dogs. ParasitologicalResearch 2009; 105 (Suppl 1): S115–S124.
Forton F, Song M. Limitations of standardized skin surface biopsy
in measurement of thedensity of Demodexfolliculorum. Br J Dermatol
1998; 139:697–700.
Greve JH, Gaafar SM. Naturaltransmission of Demodexcanis in
Hamann F, Wedell H, Bauer J. ZurDemodikose des Hundes.Kleintierpraxis 1997; 42:745–754.
HenpfOlschewski C. HatJederHautgesundeHundDemodexmilben?
HistologischeUntersuchungen von Hautproben. Berlin: FreieUniversita¨ t, 1988; 141.
Hugnet C, Bruchon-Hugnet C, Royer H et al. Efficacy of 1.25 %
amitrazsolution in thetreatment of generalizeddemodicosis (eightcases) and sarcopticmange (fivecases) in dogs. Veterinary Dermatology
2001; 12:89–92.
Hugnet C, Lespine A, Alvinerie M. Multiple oral dosing of ketoconazole increasesdogexposure to ivermectin. Journal of Pharmacy
and PharmaceuticalSciences 2007; 10: 311–318.
Chesney CJ. Shortform of Demodexspeciesmite in thedog: occurrence and measurements. Journal of SmallAnimalPractice 1999;
40:58–61.
Johnstone IP. Doramectin as a treatmentforcanine and felinedemodicosis. AustralianVeterinaryPractitioner 2002; 32:98–103.
Kwochka KW, Kunkle GA, Foil CS. Theefficacy of amitrazfor generalizeddemodicosis in dogs: a study of twoconcentrations and frequencies of application. The Compendium on Continuing EducationforthePractisingVeterinarian 1985; 7:8–17.
Lemarie S, Hosgood G, Foil CS. A retrospective study of juvenileand
adult-onsetgeneralizeddemodicosis in dogs (1986 – 1991). 1996; 7:3–10.
Mayer UK, Glos K, Schmid M et al. Adverseeffects of ketoconazole in
dogs– a retrospective study. VeterinaryDermatology 2008; 19:199–208.
Muller GH. Amitraztreatment of demodicosis. Journal of the American AnimalHospital Association 1983; 19:435–441.
Miller WH Jr, Scott DW, Wellington JR et al. Clinicalefficacy of
milbemycinoxime in thetreatment of generalizeddemodicosis in adultdogs. Journal of the American VeterinaryMedical Association 1993;
203 1426–1429.
Mueller RS, Bettenay SV. Skin scrapings and skin biopsies. In: Ettinger SJ, Feldman EC, eds. Textbook of VeterinaryInternal Medicine.
Philadelphia, W.B. Saunders, 2010;368–371.
Mueller RS, Bensignor E, Ferrer L et al. Treatment of demodicosis in
dogs: 2011 clinicalpracticeguidelines. VetDermatol 2012; 23:86–96.
Mueller RS, Bettenay SV. A proposed new therapeutic protocolforthetreatment of caninemangewithivermectin. Journal of the American AnimalHospital Association 1999; 35:77–80.
Mueller RS. Treatmentprotocolsfordemodicosis: anevidencebased
review. VeterinaryDermatology 2004; 15:75–89.
Murayama N, Shibata K, Nagata M. Efficacy of weekly oral doramectin treatment in caninedemodicosis. VeterinaryRecord 2010;
167:63–64. Nutting WB. Hairfolliclemites (Acari: Demodicidae) of
man. Int J Dermatol 15:79, 1976.
Ordeix L, Bardagi M, Scarampella F et al. Demodexinjaiinfestation
and dorsalgreasy skin and hair in eightwirehaired fox terrier
dogs. VeterinaryDermatology 2009; 20:267–272.
Paterson TE, Halliwell RE, Fields PJ et al. Treatment of caninegeneralized demodicosis: a blind, randomizedclinical trial
comparingtheefficacy of Advocate_ (Bayer AnimalHealth) with
ivermectin. VeterinaryDermatology 2009; 20:447–455.
Sattler EC, Maier T, Hoffmann VS et al. Noninvasive in vivo
detection and quantification of Demodexmites by confocal laser
scanningmicroscopy. Br J Dermatol 2012; 167:1042–1047.
Scott DW, Miller WH Jr, Griffin CE. Caninedemodicosis. Muller
&Kirk’sSmallAnimalDermatology. Philadelphia, W.B. Saunders,
2001: 457–474.
Wagner R, Wendlberger U. Fieldefficacy of moxidectin in dogs and
rabbitsnaturallyinfestedwithSarcoptesspp., Demodexspp. and
Psoroptesspp. mites. VeterinaryParasitology 2000; 93:149–158.
Werren JH. Wolbachia run amok. ProcNatlAcadSci USA 1997;
94:11154–11155.
Yas-Natan E, Shamir M, Kleinbart S et al. Doramectin toxicity in
a collie. VeterinaryRecord 2003; 153:718–720.
Jesenné akciové ponuky!
Mach LED 120F
nové svetlá od nemeckej irmy Dr. Mach
-od 7 do 12 LED diód
- priemer svetelného poľa 14-25 cm
- ovládanie fokusácie a intenzity
- svietivosť od 30 do 60 000 luxov (1m)
od 576€
Mindray DC-N3Vet
HiTech model za skvelú cenu
- špičkové sono za dostupnú cenu
- voliteľne aj kontinuálny doppler
- kompletne v českom jazyku
- dodatočne rozšíriteľná výbava
(CW, FreeXross, TDI, atd.)
nástenné, stojanové aj stropné verzie
9.960€
vrátane mikrokonvexnej sondy
Mindray DP-50Vet
FIRE CR+40 Vet
- kvalita obrazu stacionárnych son
- kompletne v českom jazyku
- viac ako 70 inštalácií v ČR a SR
- NOVÝ software druhej generácie
- možný dentálny set
4.360€
vrátane mikrokonvexnej sondy
10.560€
vr. softvéru a PC
Narkotizačná puška A-13
DR-Tech FLAATZ 600
najpredávanější model posledných 2 rokov!
- účasť „Základy sonograaie m.zvierat “
Dr.Horejš , 8.11. Žilina
vyrobené v ČR!
- narkotizačná puška vlastnej výroby
- tlakovanie zabudovanou pumpou
- 11 a 13 mm hlaveň
- bez potreby ZP
1.390€
vrátane transportného kufra a 5ks striel
s možnosťou setu na dentálne snímky!
- možná inštalácia na stenu
bezdrôtový lat panel (priama digitalizácia)
- kvalita snímok na najvyššej úrovni
- snímky za 5 sekúnd po expozícii
- manipulácia bez akýchkoľvek
káblov
- v cene 2 batérie a PC + monitor
29.990€
vr. softvéru a PC
Uvedené ceny nezahrňajú DPH
www.atomvet.sk
[email protected] 0907 723 667
odborné príspevky
Tumor pravej predsiene vedúci k rekurentnej
tamponáde srdca a subtotálna perikardiektómia
Najčastejšie sa vyskytujúcim tumorom srdca je hemangiosarkóm (HSA) pra-
vej predsiene a chemodektóm vyskytujúci sa na báze srdca.1
Neoplázia srdca je najčastejšou príčinou perikardiálnej
efúzie s tamponádou (PET) u psov (38 – 57 %).2,3
MVDr. Nadia Noomanová,
spoluautor MVDr. Daroslav
Franka, PhD.
Súkromná veterinárna klinika
Trnava,
Zavarská 11,
917 01 Trnava
Tel.: +421 33 5501 609,
[email protected]
PET je považovaná za najčastejšie
ochorenie perikardu u psov a mačiek.3
Tamponáda srdca je dekompenzačným
štádiom kompresie srdca, ktorá je spôsobené zvýšeným intraperikardiálnym
tlakom5 (v prípade perikardiálnej efúzie hromadením tekutiny v perikarde).
Hemodynamickými dôsledkami zvyšovania sa tlaku v perikarde je zvýšenie
diastolického intrakardiálneho tlaku,
následne zníženiu diastolického plnenia,
systolického objemu, arteriálneho tlaku
a venózneho návratu. Toto vedie k príznakom pravostranného zlyhania srdca,
pri tamponáde srdca (keď intraperikardiálny tlak presiahne tlak v pravej predsieni) až ku kardiogénnemu šoku, vedúcemu
často k úmrtiu.4,5 Perikardiocentéza je
často nielen úkonom zmierňujúcim kli-
nické príznaky, ale v prípade tamponády
srdca i úkonom zachraňujúcim život. Rekurentná perikardiálna efúzia, príp. tamponáda srdca je v prípade tumorov srdca
častá. Ďalšími terapeutickými, prípadne
paliatívnymi možnosťami je periodická
perikardiocentéza, torakotomická a torakoskopická perikardiektómia (posledné
dve s možným odstránením tumoru), a
perikardiotómia. Najnovšou metódou zostáva perkutánna balónová perikardiotómia.4,6,7,8,9,10,11
Klinický prípad
Popis pacienta a anamnéza
11-ročný labradorský retríver Dino bol
predvedený k svojmu ošetrujúcemu veterinárnemu lekárovi s niekoľko-dní
trvajúcim postupným zväčšovaním sa
brušnej dutiny a intoleranciou záťaže. Bol
mu diagnostikovaný ascites nešpecifikovaného pôvodu a nasadený furosemid. Po
poslednej dávke Dino skolaboval.
Klinický nález
Pri klinickom vyšetrení bol Dino výrazne letargický a zoslabnutý, mal
markantne distendovaný abdomen,
bledoružové sliznice, predĺžené CRT
(2 - 3 sec), pulz slabý, paradoxný. Srdcové ozvy boli slabo počuteľné, frekvencia srdca bola 180/min., dýchanie
dyspnoické, auskultačne s mierne
zostreným bronchovezikulárnym dýchaním. Pulsus paradoxus a paradoxný jugulárny pohyb bol indikáciou
k okamžitej echokardiografii.
Echokardiografické vyšetrenie
Pri echokardiografickom vyšetrení bolo
evidentné veľké množstvo voľnej tekutiny v perikarde (nad 20 mm, Obr. 1)
a tamponáda srdca. Jej hlavným echokardiografickým parametrom je kolaps
pravého átria (Obr. 2), diastolický kola.
Bola prítomná výrazná respiračná fluktuácia mitrálneho a trikuspidálneho
prietoku. Menšie množstvo voľnej tekutiny bolo i v pleurálnom priestore (do 10
mm). V sedácii (diazepam 0,2 mg/kg i.
v.; Apaurin sol. inj. 2 ml/10 mg) a v lokálnej anestézie mesokainom (Mesocain
1% sol. inj.) bola v ľavej bočnej polohe
v 5. mezirebrovom priestore prevedená
Tab. 1 Biochemické vyšetrenie krvného séra
10
Parameter
Celková bielkovina (g/l)
Albumín (g/l)
Globulín (g/l)
Glukóza (mmol/l)
ALP (U/l)
ALT (U/l)
GGT (U/l)
Urea (mmol/l)
Crea (μmol/l)
Celkový bilirubín (μmol/l)
Vápnik (mmol/l)
Výsledok
56
30
26
7,61
53
52
0
11,3
101
2
2,57
Norma
52 - 82
22 - 39
25 - 45
3,89 - 7,94
23 - 212
10 - 100
do 7
2,5 - 9,6
44 - 159
do 15
1,98 - 3,00
odborné príspevky
ultrasonograficky vedená perikardiocentéza. Bolo odsatých asi 180 ml hemoragickej efúzie, ktorá obsahovala 30 g/l
proteínu, cytologicky masívne erytrocyty a ojedinele reaktívne makrofágy,
bez nálezu degenerovaných neutrofilov,
neoplastických buniek a baktérií. Kontrolným echokardiografickým vyšetrením, prevedeným po odsatí väčšieho
množstva efúzie, bol na pravej predsieni vizualizovaný anizoechogénny
útvar nepravidelného tvaru, veľkosti
asi 14 x 18 mm (Obr. 3). Všetky morfo-funkčné parametre a prietoky boli
v tomto štádiu v medziach normy. Po
perikardiocentéze bol podaný furosemid (1 mg/kg i. v.) a amoxicilín klavulanát (20 mg/kg s. c.). V terapii amoxicilín klavulanátom (20 mg/kg bid p.o.)
sa pokračovalo ďalších 10 dní a furosemidom (1 mg/y bid. p.o) do vyriešenia
ascitu, čo bolo v tomto prípade 6 dní.
Dinov stav sa výrazne zlepšil, a pri
kontrolných vyšetreniach, ktoré sa
urobili 1., 4., 7. a 10. deň po perikardiocentéze dochádzalo k postupnému
zmenšovaniu reziduálneho množstva
perikardiálnej efúzie. Dinovo zlepšenie
stavu viedlo však k prílišnej aktivite
a prejavom radosti, ktoré nedokázali
majitelia ovplyvniť. Významnú úlohu
v tom, čo nasledovalo, mala zohrať Dinova priateľka - mačka. Po hre s ňou
na 13. deň začal byť Dino postupne stále viac unavený a apatický. To viedlo
majiteľov k tomu, aby opätovne nechali
prekontrolovať Dinov stav. Na 14. deň
musela byť pre tamponádu srdca znova
prevedená perikardiocentéza s odsatím
asi 340 ml hemoragickej efúzie. Vzhľadom na finančné možnosti majiteľov
bola u nášho pacienta odporučená subtotálna periardiektómia.
Iné vyšetrenia
Hematologické vyšetrenie bolo bez markantných zmien (tab. 1, tab. 2), abdominálna tekutina bola analyzovaná ako
modifikovaný málobunečný transudát
(SpG 1,030, proteín 40 g/l, ojedinele
s výskytom mezoteliálnych buniek),
mikroskopické vyšetrenie perikardiálnej tekutiny odhalilo, že tekutina
pochádza z chronického krvácanie do
perikardu. Pre zaujímavosť uvádzame
porovnanie vyšetrenia periférnej krvi
a hemoragickej perikardiálnej efúzie
(obr. 4, tab. 2). Ultrasonografické vyšetrenie brušnej dutiny a rádiografia hrudníka, ktoré boli prevedené z dôvodu odhalenia prípadných iných tumoróznych
zmien, boli bez patologického nálezu.
Terapia a follow-up
Subtotálna torakotomická
perikardiektómia
Sedemnásť dní po prvej perikardiocentéze
bola vykonaná subtotálna torakotomická
perikardiektómia.
Pacient bol premedikovaný butorfanolom (0,2 mg/kg i. m.) a xylazínom (1,5 mg
kg i. m.), na úvod do anestézie bol použitý
propofol (2 mg/kg i. v.)
Dino bol uložený do ľavej laterálnej polohy. Rezom vedeným v 5. medzirebrovom
priestore.
Po incízii kože, podkožia a medzirebrových svalov, teda vystavení pľúc atmosférickému tlaku, sa začalo s umelou ventiláciou. Po malej incízii perikardu skalpelom,
bola prevedená excízia perikardu nožnicami, ktorej predchádzala ligatúra ciev
perikardu (Obr. 5). Excízia perikardu bola
lokalizovaná čo najventrálnejšie, aby znovu vytvorená tekutina perikardu mohla
odtiecť do dutiny hrudnej. Pri excízii perikardu bol adspekčne lokalizovaný tumor
nepravideľného tvaru tmavočervenej farby, veľkosti zodpovedajúcej približnému
echokardiografickému meraniu na pravej
predsiene (Obr. 6). Z tumoru bola odobratá vzorka na histopatologické vyšetrenie.
Na prednom i strednom pravom pľúcnom
laloku boli viditeľné mnohopočetné drob-
Tab. 2 Porovnanie analýzy periférnej krvi a perikardiálnej efúzie
Periférna krv
Parameter
Leukocyty (tis/μl)
Lymfocyty (tis/μl)
Stredné leukocyty (tis μl)
Granulocyty (tis/μl)
Lymfocyty (%)
Stredné leukocyty (%)
Granulocyty (%)
Erytrocyty (mil/μl)
Hemoglobín (g/l)
Hematokrit (%)
MCV (fl)
MCH (pg)
MCHC (g/l)
RDW (%)
Trombocyty (tis/μl)
MPV (fl)
Perikardiálna efúzia
Výsledok
Norma
22,5
4,5
2,1
15,9
20,1
9,5
70,4
7,82
197
58,4
74,8
25,1
337
11,8
300
8,0
6,0 - 17,0
0,8 - 5,1
0,0 - 3,4
4,0 - 10,6
12,0 - 30,0
3,0 - 15,0
60,0 - 77,0
5,50 - 8,50
110 - 190
39,0 - 56,0
62,0 - 72,0
20,0 - 25,0
300 - 380
11,0 - 15,5
117 - 460
7,0 - 12-0
Výsledok
6,5
2,6
0,8
3,1
40,5
12,4
47,1
10,86
277
81,9
75,5
25,5
338
12,0
80
8,0
11
odborné príspevky
12
né nodulárne zmeny tmavočervenej farby,
veľkosti od 1 do 2 mm, ktoré neboli vizualizované rtg vyšetrením hrudníka, prevedeným 16 dní pred operačným zákrokom.
Po subtotálnej perikardektómii bola hrudná dutina uzavretá štandardným postupom, šitá po vrstvách.
Histopatologickým vyšetrením sa preukázala prítomnosť zhubných nádorových
buniek zodpovedajúcich hemangiosarkómu.
Rekonvalescencia z narkózy prebehla
bez komplikácií a Dino bol plne pri plnom
vedomí o 2,5 hod. po zákroku. Hospitalizácia trvala 3 dni, v priebehu ktorých
bol Dino aktívny, so záujmom o okolie
a s dobrým apetítom. Bolesť bola 24 hodín
tlmená tramadolom (4 mg/kg i. m.) v 12
hod. intervaloch, a do odstránenia stehov
na 12. deň od chirurgického zákroku bol
podávaný amoxicilín klavulanát (20 mg/
kg 2 x denne, p. o.). Kontrolné echokardiografické vyšetrenia v priebehu hospitalizácie poukazovali na postupné zmenšovanie sa pleurálnej tekutiny. Kontrolné
vyšetrenie v deň odstránenie stehov však
potvrdilo prítomnosť väčšieho množstva
efúzie v hrudníku, ktorá však Dinovi nespôsobovala žiadnu dýchavičnosť. Majitelia si ale všimli, že predošlý deň bol Dino
v podobne kolapsovom stave, ktoré predtým viedli k perikardiocentézam. Teraz
však trval kratšie a majitelia sa rozhodli
kontrolné vyšetrenie odložiť a spojiť s výberom stehov. I tomuto zhoršeniu stavu
predchádzala zvýšená fyzická záťaž pri
aktivitách, ktoré má Dino rád. Majitelia ich
nechceli Dinovi odopierať vzhľadom na zlú
prognózu jeho ochorenia. Dinovi bol nasadený furosemid (1 mg/kg 2 x denne, p. o.).
I keď došlo k miernemu ústupu príznakov
dýchavičnosti, jeho stav sa opätovne zhoršil natoľko, že v 3. týždni po operácii bola
prevedená eutanázia.
Najčastejšími tumormi srdca sú primárne
tumory ako HSA a chemodektóm.1 Nemožno však zabudnúť ani na metastázy
adenokarcinómu mliečnej žľazy, lymfosarkómu a melanosarkómu, ktorých
výskyt bol popísaný na srdci alebo na
perikarde.2,13 Lokalizáciou výskytu možno tumory srdca rozdeliť na intrakavitárne (veľmi zriedkavé14), intramurálne
a perikardiálne.12 Podľa jednej štúdie sa
tumory srdca u psov vyskytujú najčastejšie u psov veku 7 - 15 rokov, bez rozdielu
pohlavia, avšak s relatívnym riskom pre
sterilizované suky o viac ako 4-krát väčším než u intaktných.1 Najmenej častý
výskyt tumorov srdca je u nesterilizovaných súk, naopak, u sterilizovaných
súk sú tumory srdca najčastejšie.1 I keď
je najčastejším miestom nálezu primárneho HSA slezina, môže sa vyskytnúť na
akomkoľvek mieste zásobenom krvnými cievami.15 V 50 % výskytu na srdci
sú primárnou neopláziou. Asi 40 – 50 %
primárnych HSA u psov sa vyskytuje na
pravej predsieni.13 Najčastejšie sa vyskytujú u plemena nemecký ovčiak, retríver
a pudel.16 Priemerný vek postihnutých
psov je 9,8 roka (±2,1 roka), priemerná
váha 32,0 kg (±12,2 kg).16 Relatívny risk
výskytu HSA u psov bol viac ako 5-krát
väčší u sterilizovaných súk než u intaktných, a 2,4-krát väčší u kastrovaných
psov oproti nekastrovaným.1 Zvieratá
s viscerálnym výskytom HSA sú predvedené k veterinárovi často až s príznakmi
ruptúry tumoru a vnútorným krvácaním
ako je anémia, kolaps, celková slabosť, tachykardia.18
V zdravom perikarde sa vyskytuje asi
2 - 10 ml seróznej tekutiny, ktorá slúži
ako lubrikant (podľa skúseností jedného z autorov, ojedinele vizualizovaná pri
echokardiografickom vyšetrení). Príliš
obr. 1
obr. 2
Perikardiálna efúzia (PE) a umiestnenie pravej
predsiene (PA); pravá parasternálna dlhá os
Diskusia
Kolaps pravej predsiene (PA), perikardiálna
efúzia (PE), pravá komora (PK); pravá
parasternálna dlhá os
veľké množstvo tekutiny tlačí na srdce
a spôsobuje jeho namáhavé plnenie a kongesciu žíl, následkom čoho môže byť slabosť, príp. kolaps a tvorba abdominálnej
a pleurálnej efúzie. Podľa retrospektívnej
štúdie, publikovanej v roku 2004, boli
pozorovanými príznakmi a klinickými
nálezmi pri perikardiálnej efúzii nasledovné: slabo počuteľné ozvy srdca (74
%), slabosť a letargia (73 %), ascites (68
%), intolerancia záťaže (57 %), slabý pulz
(36 %), bledosť slizníc (31 %), dyspnoe (28
%), kolaps (23 %), kašeľ (23 %), zvracanie,
hnačka (16 %), polydipsia (12 %).18 Podľa
rovnakej štúdie u psov, u ktorých sa vyskytol kolaps, bola echokardiograficky
častejšie zachytená masa na srdci.19
Aj keď je rádiografia hrudníka dobrým
pomocníkom pri diagnostike perikardiálnej efúzie, tumorov a metastáz, u 30 %
psov s PET nebola röntgenologicky detekovaná kardiomegália. U 43 % psov bol však
tumor srdca vizualizovaný i röntgenom.20
Echokardiografia zostáva najefektívnejšou
neinvazívnou metódou diagnostiky perikardiálnej efúzie, tamponády srdca i srdcových neoplázií. Opakovaná echokardiografia pomohla v detekcii neoplázie u 57
% psov.20 Echokardiograficky vizualizovaná masa na pravej predsieni je takmer
vždy HSA.21 Táto ale musí byť odlíšená
od krvnej zrazeniny, ktorej výskyt sa dá
predpokladať pri hemoragickej perikarditíde, prípadne od benígneho nádoru.20
Ani röntgenologická a echokardiografická absencia viditeľnej masy, či negatívna
cytológia efúzie nevylučuje neoplastický
pôvod perikardiálnej tekutiny.20
Definitívnym riešením perikardiálnej
efúzie je jej odstránenie. Často jej odstránenie zachráni život. Perikardiocentéza
je najčastejšou metódou používanou pri
prvej pomoci. Hemodynamické zmeny
a tamponáda srdca sú absolútnou in-
obr. 3
Tumor veľkosti 18,13 x 13,73 mm na vonkajšej
strane pravej predsiene (PA); pravá parasternálna krátka os (zošikmená)
odborné príspevky
dikáciou k drenáži perikardu.5 Odsatie
maximálneho množstva perikardiálnej
tekutiny a následná stabilizácia pacienta
je nielen život zachraňujúcim zákrokom,
ale umožňuje i lepšiu echokardiografickú
a röntgenologickú vizualizáciu srdca a perikardu. Perikardiocentéza by mala byť
prevedená pred perikardiotómiou (perikardiektómiou), kvôli zlepšeniu srdcového výdaja a zabráneniu komplikácií počas
zákroku.7 Srdcová tamponáda zvýrazňuje fyziologický prítomné rozdiely krvného tlaku v priebehu dýchania. V priebehu
nádychu môže dôjsť redukciou srdcového
výdaja k poklesu arteriálneho tlaku o 10
a viac mmHg. Tento fenomén je známy
ako pulsus paradoxus.22
U človeka sú echokardiografickými
kritériami tamponády srdca kolaps pravej predsiene, diastolický kolaps pravej
komory, kolaps ľavej predsiene a zriedkavo i ľavej komory, diastolická hypertrofia
voľnej steny ľavej komory (pseudohypertrofia), dilatácia dolnej dutej žily (bez
kolapsu v inspíriu), „húpajúce sa srdce“
(„swinging heart“), zrýchlenie trikuspidálneho a spomalenie mitrálneho prietoku v priebehu inspíria (naopak v priebehu
exspíria), redukcia systolického a diastolického prietoku v systémových žilách
v exspíriu a reverzný prietok zvýšený
v čase átrialnej kontrakcie, výrazná respiratórna fluktuácia mitrálneho a trikuspidálneho prietoku.5 Tieto echokardiografické kritériá si osvojili i veterinárni
kardiológovia.
Na stabilizáciu dehydratovaných a hypovolemických pacientov je často potrebné dodanie intravenóznej tekutiny.5
Podľa skúseností autorov sú v praxi častejšie nesprávne podávané diuretiká (najčastejšie furosemid) ako liek prvej voľby.
Furosemid má hypotenzný účinok, teda
jeho podanie v čase tamponády srdca iba
zhoršuje kardiogénny šok. Podanie akéhokoľvek prípravku, ktorý ma hypotenzný, príp. možný hypotenzný účinok, musí
byť, preto v momente tamponády srdca
kontraindikovaný! V našom prípade bol
furosemid použitý až po otvorení perikardu a hromadení efúzie v pleurálnom
priestore.
Perikardiotómia, teda vytvorenie malého okienka v perikarde, ktorým perikardiálna efúzia vyteká do pleurálneho
priestoru, prispieva k predĺženiu prežívateľnosti pri perikardiálnej efúzii z dôvodu
chemodektómu u psa.23
Perikardiektómiou sa zmenšuje časť
perikardu, ktorá často prispieva k tvorbe
efúzie, a zväčšuje sa plocha vstrebávania
tým, že sa tekutina dostane do pleurálnej dutiny, teda k miestu možného vstrebávania.9 V prípade hemangiosarkómov
a hemangiómov to však býva najčastejšie
krvácanie, ktoré spôsobí akútne zmnoženie tekutiny v perikarde. Možné prístupy pri perikardiektómii sú laterálna
(medzirebrová) a sternálna torakotómia,
a laterálna torakoskopia. Zrejme z dôvodu nedostatočného pochopenia funkcie,
sa v minulosti perikard nepovažoval za
dôležitý orgán.24 Dnes je už známych
niekoľko dôležitých úloh perikardu. Plní
význam pri anatomickom zachovaní
pozície srdca v hrudníku, je ochranou
proti zväčšeniu komôr, zachovaní nízkeho transmurálneho tlaku a podporuje
ventrikulárnu interdependenciu a plnenie predsiení.25 Podľa štúdie dvadsiatich
dvoch prípadov perikardiektómie je medián prežívateľnosti pri nádorových ochoreniach spôsobujúcich perikardiálnu efúziu signifikantne kratší (52 dní), než pri
nenádorových príčinách (792 dní).10 Ak
sa perikardiálna efúzia opätovne vytvorí
po viac ako 30 dňoch po perikardektómii, prognóza prežívateľnosti je zlá.10
obr. 4
obr. 5
Vľavo hemoragická perikardiálna efúzia, vpravo
serózna abdominálna efúzia
Excízia perikardu
Literatúra:
1. Ware W. A., Hopper D.L. Cardiac tumors in dogs: 1982 – 1995.
J Vet Intern Med. 13:95-103, 1999
2. Berg J, Wingfield W. Pericardial effusion in the dogs: A review of
42 cases. J Am Anim Hosp Assoc. 20:721-730, 1984
3. Sisson D., Thomas WP, Ruehl S. S., Zinkl J. G. Diagnostic value of
pericardial fluid analysis in the dog. J Am Vet Med Assoc. 184:51-55,
1984
4. Bouvy B. M., Bjorling D. E. Pericardial effusion in dogs and cats.
Part I. Normal pericardium and causes and pathophysiology of pericardial effusion. Compend Cont Educ Pract Vet. 13:417-422, 1991
5. Maisch B., Seferovic P. M., Ristic A. D., Erbel R., Reinmüller R.,
Adler Y., Tomkowski W. Z., Thiene G., Yacoub M. H. Guidelines on the
diagnosis and management of pericardial diseases executive summary:
The task force on the diagnosis and management of pericardial diseases of the European Society of Cardiology. Eur Heart J. 25:587-610,
2004
6. Lombard C. W. Pericardial disease. Vet Clin North Am. 13:337353, 1983
7. Van Bierlviet J., Kraus M., Woodie B., Divers T. J., Gelzer A.,
Ainsworth D. Thoracoscopic pericardiotomy as a palliative treatment in
a cow with pericardial lymphoma. J Vet Cardiol. 8:69-73, 2006
8. Heinritz C. K., Gilson S. D., Soderstrom M. J., Robertson T. A.,
Gorman S. C., Boston R. C. Subtotal pericardectomy and epicardial
excision for treatment of coccidiomycosis-induced effusive-constrictive
pericarditis in dogs: 17 cases (1999-2003). J Am Vet Med Assoc.
227:435-440, 2005
9. Sidley J. A., Atkins C. E., Keene B. W., DeFrancesco T. C. Percutaneous balloon pericardiotomy as a treatment for recurrent pericardial effusion in 6 dogs. J Vet Intern Med. 16:541-546, 2002
10. Kerstetter K. K., Krahwinkel D.J., Millis D.L., Hahn K. Pericardiectomy in dogs: 22 cases (1978-1994). J Am Vet Med Assoc.
211:736-740, 1997
11. Crumbaker D. M., Roomeny M. B., Case J. B. Thoracoscopic
subtotal pericardiectomy and right atrial mass resection in a dog. J
Am Vet Med Assoc. 237:551-554, 2010
12. Orton C. E. Surgery of the cardiovascular system. In: Fossum
T. W., ed. Small animal surgery, 2 nd ed. St. Louis, MO: C. V. Mosby,
575-608, 1997
13. Ogburn P. N.. Oncology of the cardiovascular system. In: Slater
D. H., ed Philadelphia: WB Saunders, 2470-2478, 1985
14. Warman S. M., McGregor R., Fews D., Ferasin L.Congestive
heart failure caused bz intracardiac tumours in two dogs. J Small
Anim Pract. 47:480-483, 2006
15. Sorenno K., Samluk M., Clifford C., Baez J., Barrett J. S., Poppenga R., Overley B., Skorupski K., Oberthaler K., Van Winkle T.,
Seiler G., Shofer F. Clinical and pharmacokinetic characteristics of
intracavitary administration of pegylated liposomal encapsulated doxorubicin in dogs with splenic hemangiosarcoma. J vet Intern Med.
21:1347-1354, 2007
16. Kleine L. J., Zook B. C., Munson T. D. Primary cardiac haemangiosarcoma in dogs. J Am Vet Med Assoc. 157:136, 1970
17. Tobias A. H. Pericardial disorders. In: Ettinger S. J., Feldman
E. C., ed. Textbook of , veterinary internal medicine, 6th ed. St. Louis,
MO: Elsevier Saunders, 1104-1118, 2000
18. Brown N. O., Patnaik A. K., Mac Ewen E- G. Canine hemangiosarcoma: Retrospective analysis of 104 cases. J Am Vet Med Assoc.
186:56-58, 1985
19. Stafford Johnson M., Martin M., Binns S., Day M. J. A retrospective study of clinical findings, treatment and outcome in 143 dogs
with pericardial effusion. J Small Anim Pract. 45: 546-552, 2004
20. De Madron E. Malignant pericardial effusion in dogs: seven
cases. Eur J Companion Anim Pract. 1:52-62, 1991
21. Thomas W. P., Sisson D., Bauer T. G. Detection of cardiac
masses on dogs with two-dimensional echocardiography. Vet Radiol.
25:65-72, 1984
22. Nelson O. L., Ware W. A. Pericardial effusion. In: Bonagura J.
D., Twedt D. C., ed. Kirk’s Current veterinary therapy XIV, St. Louis,
MO: Saunders Elsevier, 825-831, 2009
23. Ehrhart N., Ehrhart E. J., Willis J., Sisson D., Constable P. Greenfield C., Manfra-Maretta S., Hintermeister J. Analysis of factors affecting
survival in dogs with aortic body tumors. Vet Surg. 31:44-48, 2002
24. Moore T. C., Shumacker H. B. Congenital and experimentally
produced pericardial defects. Angiology. 4:1-11, 1953
25. Dubiel J. P. Function and importance of the pericardium. Folia
Med Cracov. 32: 5-14, 1991
obr. 6
Lokalizácia tumoru na pravom átriu
13
odborné príspevky
V rámci nových,resp. staronových systémov synchronizovanej
reprodukcie sa využíva niekoľko reprodukčných systémov, väčšinou však ako
základ používajú s úspechom vyskúšaný klasický Ovsynch a jeho modifikácie.
Synchronizácia kráv
na veľkej farme
MVDr. František Krupan
sukromný veterinárny lekár, Majcichov 124, 919 22
033/55 836 11,
0905/600 855
e-mail: [email protected] 14
Pri metódach synchronizácie na veľkých
farmách odpadá totiž potreba sledovania ruje,čo pri veľkých počtoch zvierat
robí určite problémy, súčasne sa problematické kravy skôr liečia a zaraďujú
do systému.Ani na našej farme /Farma
Majcichov a.s./tomu nie je inak,všetko
je dané množstvom dojníc na farme,kde
ako hlavná farma funguje Farma dojníc
Vlčkovce.Pre veľký počet dojníc na farme cca 2300 ks sa ani bežné systémy
klasickej reprodukcie ako sú sledovanie
a vyhľadávanie ruje nedá v podstate
zvládnuť,je nevyhnutné fungovať na základe kvalitného synchronizačného postupu podloženého perfertným software, v našom prípade program Dairy Comp
/USA/, pričom reprodukčná časť je len
zlomok toho, čo všetko tento program
ovláda,počnúč perfektnou evidenciou
zvierat,evidenciou presunov,úkonov i už
terapeutických alebo čisto zootechnických, alebo štatistických.
Cieľom kažého reprodukčného
systému je zvýšenie efektivity reprodukcie, kde hlavne pri veľmi veľkých
stádach sa každý deň navyše počíta
v stovkách eur, mlieko je cenená surovina, ekonomika všetkých chovov dobytka
na mlieko začína pri reprodukcii. Zlepšením reprodukcie dosiahne,me nielen zvýšenie mliečnej úžitkovosti, ale aj zníženie
brakácie vzhľadom na sterilitu, neplodnosť,nemalým faktorom zostáva cena
a množstvo inseminačných dávok.
Na farme Vlčkovce sa dojí 3x denne, preto sa tento protokol musí aj
časovo upravovať, t.z.injekcia PG2α
v pondelok na rannom dojení, GnRH
počas poobedného dojenia v stredu,
inseminuje sa od 4 hod.ráno vo štvrtok, pokiaľ sa v stredu poobede objaví
ruja inseminuje sa.Inseminačný index
na farme je cca 2,8 pričom úspešnosť zabrezávania v Ovsynchu je 31%,
s pomocou vaginálneho inzertu činí
cca 40%, v prvej laktácii je úspešnosť
Tabuľka 1
Pre kravy zdravé
do 250 dní od otelenia
fl avoure d
(Levothyroxin sodný)
Teraz v exkluzívnej
ponuke spoločnosti
Cymedica
s vag.inzertom 47%. Priemerný interval za prvý štvrťrok 2014 je 77, priemerná SP za r. 2013 je 131,6.
Náš reprodukčný protokol /Tab
č.1/ vychádza z klasického Ovsynchu,ktorý je doplnený o časť tzv.
Pre-synch, do tohto programu prichádzali zdravé zvieratá od cca 33
DIM/days in milk-dni od otelenia/.
Presynch má za úlohu pomôcť aj pri
tzv. dočistení maternice, a nereaguje
sa na prirodzenú ruju do cca 55-57
dňa od otelenia, to znamená že zvieratá s prirodzenou rujou do 55 dňa sa
neinseminujú.
Súčasťou nášho ďaľšieho synchronizačného protokolu /Tab č.2/
býva aj vaginány inzert/CIDR alebo
PRID/, ktorý sa aplikoval kravám na
4 a ďalšej inseminácii, alebo v prípade
DIM viac ako 250, prípadne u anestrických kráv – neaplikoval sa paušálne.
V súčasnej dobe pri zlepšovaní
efektivity reprodukcie funguje viac synchronizačných protokolov, okrem nášho spomínaného ovsynchu a presynchu
sa vo svete s úspechom používa Double
Ovsynch, Co-synch,všetky fungujú na
báze kvalitného PG2α a GnRH, všetko
sú v podstate len modifikácie v aplikácii
týchto dvoch hormonálnych zložiek.
Jediný veterinárny prípravok
na liečbu hypotyreózy psov
na slovenskom trhu
Tabuľka 2
Pre-synch s použitím vaginálneho inzertu /CIDR,PRID/
Pre-synch pre kravy s problémami
- aplikujeme kravám s od 4 a vyššej insemináci
- acyklickým kravám,s anestriou,acyklickými vaječníkmi
- v prípade DIM > 250
www.cymedica.sk
odborné príspevky
Vakcinácia koní
MVDr. Martin Mihály, PhD,
súkromný veterinárny lekár,
Bukovec 265, 044 20 Bukovec,
[email protected]
prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
Katedra epizootológie a parazitológie, Univerzita veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach,
Komenského 73, 041 81 Košice,
[email protected]
16
Vakcinácia koní je neoddeliteľnou
súčasťou komplexu preventívnych
opatrení, ktoré majú zabrániť prepuknutiu závažných ochorení spôsobených
patogénnymi mikroorganizmami. Pri
výbere vhodnej vakcíny treba brať do
úvahy aktuálnu epizootologickú situáciu, vek zvieraťa, u žriebät zhodnotiť
vakcinačný status matky a možnú interferenciu s materskými protilátkami.
Je nevyhnutné posúdiť riziko infekcie
zhodnotením aktuálnej incidencie nákazy (t. j. pravdepodobnosti infekcie
žriebäťa alebo dospelého koňa). Vakcíny,
ktorých aplikácia je nevyhnutná z hľadiska ochrany zdravia a života zvieraťa,
označujeme ako „core“ (základné, nevyhnutné) vakcíny. V našich podmienkach
je to najmä vakcinácia proti chrípke
(ktorá je povinná aj podľa Plánu veterinárnej prevencie a ochrany štátneho
územia Slovenskej republiky, aj podľa
veterinárnych predpisov Svetovej jazdeckej federácie FEI) a vakcinácia proti tetanu. Okrem týchto chorôb má na
našom území význam vakcinovať proti
herpesvírusovým infekciám, besnote
a západonílskej encefalitíde. Niektoré
z týchto nákaz (tetanus, západonílska
encefalitída a besnota) majú zoonotický
potenciál a prevencia ich výskytu prispieva nielen k ochrane populácie koní,
ale aj zdravia ľudí.
Chrípka koní
(influenza equorum)
Veterinárne podmienky FEI sa zaoberajú len vakcináciou chrípky. Od 1. 1.
2005 platí nariadenie FEI, ktoré sa týka
všetkých koní zúčastňujúcich sa na pretekoch FEI.
Všetky kone, o ktorých sa predpokladá, že sa budú zúčastňovať na FEI
pretekoch, musia mať primárne minimálne 2 vakcinácie, pričom druhá dávka musí byť podaná v období od 21 do
92 dní po prvej vakcinácii. Tretia dávka (označovaná ako prvý booster) musí
byť podaná v priebehu 6 mesiacov a 21
dní po podaní druhej dávky, a následne
musí byť podávaná minimálne 1 vakcína ročne (v období 365 dní od poslednej dávky).
Pokiaľ sa kôň bude zúčastňovať
na FEI pretekoch, posledná dávka musí
byť podaná v období do 6 mesiacov + 21
dní pred príchodom na FEI podujatie. (21
dňové okno je poskytnuté kvôli tomu,
aby sa vakcinácia dala prispôsobiť kalendáru pretekov).
Kôň nesmie byť vakcinovaný
v období menej ako 7 dní pred FEI podujatím.
Všetky kone, ktoré boli vakcinované v súlade s FEI predpisom o vakcinácii
proti konskej chrípke platným pred 1.
januárom 2005, nemusia absolvovať
opakovane primovakcináciu, pokiaľ je
dokázané, že absolvovali primovakcináciu a každoročnú revakcináciu v súlade
s predchádzajúcim predpisom a posledná
vakcinácia bola uskutočnená v období
menej ako 6 mesiacov + 21 dní pred príchodom na FEI podujatie.
Vakcíny, spôsob podania
a certifikácia
Všetky registrované vakcíny proti
chrípke sú akceptovateľné pre FEI, bez
ohľadu na spôsob podania.
Všetky vakcíny musia byť podané veterinárnym lekárom.
Vakcína musí byť podaná v súlade
s inštrukciami výrobcu (napr. intramuskulárna injekcia alebo intranazálne
podanie).
Vo FEI pase musia byť zaznamenané
názov vakcíny, výrobné číslo, dátum
a spôsob vakcinácie.
Pokiaľ treba zapísať údaje o vakcinácii
do nového FEI pasu alebo do duplikátu,
v prípade, že je počet záznamov príliš
veľký, veterinárny lekár, ktorý vypĺňa
popisnú stránku nového pasu, môže použiť špeciálne konštatovanie, ktoré potvrdzuje, že vakcinácie boli podané v súlade s pravidlami FEI (pre presné znenie
pozri Veterinary Regulations, Annex
XIV.I.11).
U koní, ktoré sa nezúčastňujú športových podujatí, sa vykonáva primovakcinácia rovnako ako u športových koní,
a potom postačuje jedna vakcína ročne.
Žriebätá sa začínajú vakcinovať vo veku
4 – 6 mesiacov, a to z dvoch dôvodov.
Prvým je možná interakcia s materskými
protilátkami a druhým je nezrelosť imunitného systému žriebäťa a neschopnosť
si vytvoriť dostatočnú hladinu protilátok.
Tetanus
Dospelým koňom, ktoré proti tetanu
vakcinované neboli alebo s neznámou
vakcináciou podávame primárne 2 dávky vakcíny v 4 – 6 týždňovom rozostupe
medzi dávkami. Ochranná koncentrácia
imunoglobulínov sa zvyčajne vyvinie
v priebehu 14 dní po druhej dávke vakcíny. Americká asociácia konských veterinárov (American association of equine
practicioners AAEP) odporúča každoročnú revakcináciu, Britská asociácia
konských veterinárov (British equine
veterinary association BEVA) odporúča
odborné príspevky
revakcinovať každý druhý rok. Žrebné kobyly je možné vakcinovať 4 až 6
týždňov pred ožrebením, čím dochádza
k ochrane kobyly (traumatizácia pôrodných ciest) a zároveň sa zvyšuje koncentrácia protilátok v kolostre. Vo všeobecnosti nie je vhodné podávať kobylám
akúkoľvek vakcínu počas prvých troch
mesiacov gravidity.
Žriebätám od vakcinovaných matiek
aplikujeme v rámci primovakcinácie 3
dávky toxoidu. Prvá dávka vo veku 4 –
6 mesiacov veku, druhá o 4 – 6 týždňov
a tretia vo veku 10 – 12 mesiacov. U žriebät
od nevakcinovaných matiek zahajujeme
vakcináciu vo veku 1 – 4 mesiacov, pričom podáme 3 dávky so 4-týždňovými
intervalmi medzi vakcináciami. Sérologickými vyšetreniami bolo zistené, že
tretia dávka primovakcinácie zabezpečí
dostatočnú hladinu protilátok u všetkých
žriebät bez ohľadu na vek, v ktorom bola
vakcinácia začatá. V prípade, že žriebä
nevakcinovanej kobyly bolo poranené,
odporúča sa podanie antitetanového séra.
Kone, ktoré sa poranili, alebo podstúpili
chirurgický zákrok v období dlhšom ako
6 mesiacov od poslednej vakcinácie treba
revakcinovať ihneď po poranení alebo po
chirurgickom zákroku. Závažnosť rany
nepredurčuje veľkosť rizika vzniku tetanu. Aj povrchové rany môžu byť vstupnou bránou pre infekciu.
Podanie tetanového antitoxínu (séra)
na zabezpečenie pasívnej imunity je indikované v prípadoch, keď kôň je vystavený riziku tetanu a nebol imunizovaný
vakcínou. Ak sa veterinár rozhodne, že
bude podané sérum, súčasne treba do
inej svalovej skupiny podať vakcínu. Pri
rozhodovaní o podaní séra treba zvážiť zriedkavú, ale možnú komplikáciu –
Theilerova choroba (hepatálna nekróza).
Kone mladšie ako 5 rokov.
Kone v žrebčínoch, alebo tie, ktoré sú
v kontakte so žrebnými kobylami
Kone v zariadeniach s veľkou migráciou koní.
Kone zúčastňujúce sa na pretekoch,
výstavách a pod.
Žrebné kobyly: Vakcinácia v 5., 7. a 9.
mesiaci gravidity. Protilátky sa dostávajú kolostrom do žriebät, čo znižuje riziko
infekcie, napriek tomu sa toto ochorenie
vyskytuje u žriebät často.
Nežrebné kobyly: Vakcinácia pred
pripúšťacou sezónou a potom podľa rizika
infekcie.
Plemenné žrebce: Pred pripúšťacou
sezónou a potom podľa rizika infekcie.
Žriebätá: 1 vakcína vo veku 4 – 6
mesiacov, revakcinácia o 4 – 6 týždňov
a ďalšia vakcinácia vo veku 10 – 12 mesiacov.
Besnota
Západonílska encefalitída
Dospelé kone vakcinujeme jedenkrát ročne. Žriebätá od vakcinovaných
matiek je možná 1. vakcinácia najskôr
vo veku 6 mesiacov, revakcinácia o 4 –
6 týždňov a potom vakcinácia jedenkrát
ročne. Od nevakcinovaných matiek je
prvá vakcinácia vo veku 3 – 4 mesiacov.
Herpesvírusové ochorenia
(EHV1/EHV4)
Dospelé kone (okrem chovných
kobýl): Ak neboli doteraz vakcinované
proti herpes vírusom – primovakcinácia
3 vakcíny v odstupe 4 – 6 týždňov.
Každých 6 mesiacov je odporučené
revakcinovať:
Západonílska
encefalitída
je
ochorenie, ktoré bolo v posledných rokoch diagnostikované aj na našom území. Ochorenie postihuje cicavce a vtáky
a je prenášané komármi. Priamy prenos
z koňa na koňa alebo z koňa na človeka
nie je možný. Nepriamy prenos z koňa
na človeka prostredníctvom komárov
je vysoko nepravdepodobný, pretože
v konskej krvi necirkuluje dostatočné
množstvo vírusu. Primovakcinácia sa
vykonáva 2 vakcínami v rozpätí 4 – 6
týždňov (niektorí výrobcovia uvádzajú
3 – 5 týždňov) a revakcinuje sa každý
rok. U žriebät sa začína vakcinovať vo
veku 4 – 6 mesiacov a v rámci primo-
vakcinácie podať 3 dávky, pričom odstup medzi 1. a 2. je 4 – 6 týždňov a 3.
dávka je podaná o 6 mesiacov po druhej.
Záver
Pre
dosiahnutie
optimálneho
zdravia chovu treba u chorôb prenosných priamo z koňa na koňa vakcinovať
celé stádo. Väčšinu vakcín aplikujeme
na jar alebo v jeseni. Nesmieme zabudnúť viesť presnú evidenciou a každé použitie vakcíny zaznamenať. Vakcinačné odporúčania musia rešpektovať aj
individuálne využitie koňa, plánované
presuny a manažment chovu. Zvláštny dôraz treba venovať koňom, ktoré
sa zúčastňujú pretekov, výstav, alebo
pri iných príležitostiach prichádzajú do
styku s koňmi z iných chovov. Pokiaľ je
to možné, takéto kone by nemali prichádzať do styku s chovnými kobylami a žriebätami. Osobitný prístup si
vyžaduje vakcinácia gravidných kobýl
a vakcinácia žriebät. Treba si uvedomiť,
že podanie vakcíny je závažný zásah do
imunitného systému zvieraťa a môže
byť spúšťacím mechanizmom rôznych
vedľajších účinkov. Stále však platí, že
je lepšie infekčným chorobám predchádzať ako ich liečiť. Účinok vakcíny
je však ovplyvnený množstvom vnútorných a vonkajších faktorov. Musíme
mať preto na pamäti, že žiadna vakcína neposkytne 100 % ochranu u 100 %
zvierat v populácii.
Literatúra:
http://www.fei.org
http://www.aaep.org/vaccination_guidelines.htm
17
odborné príspevky
Veterinárne aspekty
imobilizácie medveďa hnedého
MVDr. Ladislav Molnár, PhD.
Prednosta Kliniky vtákov a exotických zvierat
Odborný asistent na UVLF v Košiciach
Mobil: 0908 477 082
Email: [email protected]
Spoluautor: prof. Ing. Juraj Ciberej Csc.,
MVDr. Ladislav Stodola
18
V posledných niekoľkých rokoch
sa na Slovensku stretávame s javom výrazne zvýšenou incidenciou stretu ľudí
s medveďom. Tento jav je aj výrazne
medializovaným aspektom. Dôsledkom
toho je aj zvýšený výskyt škôd spôsobených medveďom, napr. strhávanie
oviec a kráv vo voľnom ustajnení, škody
na včelínoch, ale aj v záhradách. Nezanedbateľným javom je nárast populácie
tzv. „kontajnerových medveďov“, ktorý
sa v lokalitách s vysokou turistickou
atraktivitou môže javiť ako rušivý a pre
obyvateľstvo nebezpečný jav. Výskyt
medveďa v blízkosti ľudských obydlí si
už aj v minulosti vyžiadal intervenciu
veterinárnych lekárov, ktorá, ak nie je
vykonávaná dôsledne, môže spôsobiť
negatívnu publicitu veterinárnemu stavu, resp. mať priamy vplyv na ohrozenie života a zdravia zainteresovaného
personálu. V súčasnosti prebieha mo-
nitoring početnosti medvedej populácie
na základe DNA vyšetrenia vzoriek trusu. Ale už súčasné poznatky potvrdzujú rozšírenie a výskyt medveďa mimo
pôvodného domovského okrsku a mimo
pôvodného výskytu pre medveďa vhodných biotopov. Toto vyvoláva nárast
konfliktov a stretov na území, kde nie
sú adekvátne skúsenosti so správaním a výskytom medveďa. Pri riešení
týchto konfliktov sú často prizývaní
veterinárni lekári. Môže ísť konkrétne
o posúdenie zdravotného stavu po nehode (autom, vlakom), poranenie počas
ilegálneho odstrelu a pytliactva, výskyt
v uzatvorených priemyselných či poľnohospodárskych objektoch. Z tohto dôvodu Komora veterinárnych lekárov SR
zaradila do pravidelných vzdelávacích
aktivít aj workshopy v oblasti problematiky odchytu a imobilizácie zvierat
a aj problematiku imobilizácie medveďa
hnedého. Tento úkon má svoje špecifiká, ako aj riziká. Kladie nie každodenné
požiadavky na veterinárneho lekára,
ktorý bude daný úkon vykonávať. Na
základe požiadavky Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) Komora veterinárnych lekárov SR prisľúbila
poskytnúť zoznam spôsobilých odborníkov, ktorí môžu zasiahnuť pri možnej
potrebe realizácie odchytu medveďa
hnedého. Títo veterinárni lekári by mali
byť spôsobilí posúdiť zdravotný stav potenciálne zraneného či chorého jedinca.
realizovať imobilizáciu a transport nežiaduceho jedinca, alebo posúdiť zdravotný stav legálne odloveného jedinca
na základe výnimky MŽP SR a odobratie vzoriek biologického materiálu na
vyšetrenie.
Imobilizácia medveďov v prírode
má niektoré špecifiká a môže byť výrazne odlišná ako u jedincov, chovaných v zajatí.
Rád by som zhrnul svoje poznatky
a skúsenosti, ktoré sme v nedávnej
minulosti nadobudli počas imobilizácie medveďov z prírody aj v zajatí,
ktoré boli realizované na satelitné
monitorovanie populácie medveďa
hnedého na Slovensku.
Medveď sa považuje z pohľadu citlivosti na anestetiká a bezpečnosti celkovej anestézie za relatívne bezproblémové
zviera. Avšak pri odchyte jedincov v prírode, ktoré môžu byť zranené alebo pod vplyvom stresu, sa musia dodržiavať špecifické
bezpečnostné opatrenia, ktoré vyplývajú
z potenciálneho rizika útoku medveďa ako
dravej šelmy na človeka. Riziko útoku je
minimálne, ale nemôže sa v kritických
prípadoch vylúčiť, predovšetkým ak zviera bude zasiahnuté z blízkosti bolestivou
imobilizačnou strelou. Vo všetkých prípadoch bezpečnosť zabezpečoval v mieste pôsobiaci poľovný personál. Šanca zasiahnuť
v mnohých prípadoch strelnou zbraňou je
limitovaná tým, že medveď sa imobilizuje
z relatívne veľmi krátkej vzdialenosti 15 –
25 m, ktorú môže bleskurýchle prekonať.
Sám pokladám imobilizáciu medveďa vo
voľnosti za krajnú možnosť zásahu a musia
byť na to adekvátne dôvody.
Hlavným špecifikom pri imobilizácii
sú sezónne zmeny v hmotnosti zvieraťa.
Na Slovensku sa stretávame s mláďatami
vážiacimi 5 – 20 kg, niekoľkoročnými pestúnmi do 60 – 70 kg, dospelými jedincami
u samíc 120 – 200 kg a dospelými samcami
od 200 – 350 kg. Tieto hmotnosti majú významné sezonálne zmeny. Jedinec po hibernácii stráca aj 30 % svojej hmotnosti, na
jeseň sa, naopak, ukladá veľké množstvo
zásobného tuku v podkoží, hlavne okolo
stehien a chrbta. Tento zásobný tuk, ako je
viditeľný na obrázku, môže mať aj 15 - 20
cm hrúbku. Na jar piloerekcia – zježenie
srsti, môže budiť dojem oveľa väčšej hmotnosti zvieraťa. Odhadovanú hmotnosť,
ktorá je potrebná na správne dávkovanie
anestetík, môže zvýšiť „strach v očiach“
imobilizéra. Mali sme prípad, keď traja
skúsení lesníci odhadli 120 kg jedincovi
vyše 200 – 250 kg.
Zásobný tuk významne znižuje miesto
vhodného zásahu imobilizačnou strelou.
V odchytových pascách sa javí ideálnym
miestom zásah na krk – šiju, kde je menšia šanca, že si strelu s použitím protihrotu
dokáže jedinec vybrať a následne tým poddávkovať anestetikum. V terénnej praxi je
imobilizácia vo voľnosti veľmi nebezpečná,
odborné príspevky
jedince sa musia nastreľovať z maximálnej
vzdialenosti 20 m, kde u dominantných
kusov je šanca okamžitého odstrašujúceho
protiútoku veľmi vysoká. Dospelé samce
pod tlakom človeka, ktorý vplýva počas
akcie na medveďa, môžu byť výrazne agresívne a po zásahu, hlavne v uzatvorených priestranstvách, okamžite zaútočiť
v smere streľby. Ideálnym miestom na zásah strelou sa javí oblasť lopatky v blízkosti
ramenného kĺbu, ktorá je dobre „osvalená“,
viditeľná v smere pohybu zvieraťa od alebo
k strelcovi, taktiež sa v tejto oblasti ukladá minimálne množstvo tuku. Je nutné sa
vyvarovať potenciálne chorých, chudých
jedincov zásahom na lopatku. Dôvodom
je, že k imobilizácii sa používajú relatívne
pevné 3-, 5 cm dlhé ihly na strelách značky Pneu-Dart. Pri zabodnutí týchto striel
do kosti môže dôjsť k úplnému upchatiu,
resp. celý obsah injekcie sa nedostane do
tela medveďa. Výrobca vyrába moderné
3-portové strely - s 3 výstupnými otvormi, ktorých použitie neodporúčam práve
kvôli podkožnému tuku, do ktorého 3-portová strela môže vpraviť anestetikum do
tukového tkaniva, čo spôsobí spomalený
nástup účinnosti anestetika.
Z dostupných látok ako najosvedčenejší sa v praxi ukázal prípravok Zoletil (zmes
zolazepamu a tyletamínu), ktorý hlavne
pre lyofilizovanú formu môže zabezpečiť
vhodnú koncentráciu pri strelách okolo 3 –
5 ml. Použitím prípravku Zoletil 100 a roztoku xylazínu 100 mg/ml dokážeme účinne indukovať anestéziu v terénnej praxi
na dostatočne dlhý čas, ktorý je potrebná
na manipuláciu s tak nebezpečnou šelmou
ako je medveď. Objem týchto striel je 3 – 5
ml podľa veľkosti jedinca. Všeobecne zaužívaná dávka je 2,5 mg tyletamínu + 2,5
mg zolazepamu + 2,5 mg xylazínu na 1 kg
živej hmotnosti. V praxi to znamená Zoletil 100 na 100 kg hmotnosti, Zoletil 50 na
50 kg hmotnosti, 2 x Zoletil 100 na 200
kg hmotnosti. Nástup účinnosti u týchto
prípravkov je do 5 minút a k medveďovi
sa dá bezpečne priblížiť za 20 min. Dĺžka
trvania anestézie je 3 hodiny, dĺžka bezpečnej práce s medveďom je 1 – 1,5 hod.
Po asi 1 hodine je možné použiť antagonizáciu benzodiazepínom, humánnym
prípravkom Flumazenil. V praxi to väčšinou nie je nutné, pretože dôvodom imobilizácie sú presuny a transport jedincov.
Použitie Helabrúnskej zmesi xylazínu
a ketamínu sa neodoporú a kvôli veľmi
rýchlej metabolizácii ketamínu a možnému náhlemu zobúdzaniu sa z anestézie
a rizikami s tým spojenými. Jej aplikácia
je možná v prípade subakútnych jedincov
do 70 kg v dávke 5 mg ketamínu a 2 mg
xylazínu na 1 kg hmotnosti.
Riziká imobilizácie medveďa sú pre
potenciálnu možnosť útoku u poddávkovaného jedinca veľmi vysoké. Preto takýto veterinárny úkon by mali vykonávať
skúsení veterinárni lekári. Riziká znásobuje skutočnosť, že väčšina úkonov sa
môže realizovať v noci, keď sa k medveďovi dá priblížiť (vyberači kontajnerov).
Preto sa tiež osobne prikláňam k radikálnemu riešeniu a odstrelu jedincov so
zmeneným správaním, ktorých výskyt
v prírode, aj s ohľadom na značnú veľkosť
populácie, je nežiaduci.
Tak ako bolo spomenuté, KVL SR má
eminentný záujem, aby imobilizáciu vykonávali odborne spôsobilé osoby – ve-
terinárni lekári. Nie len pre používanie
anestetík, ktoré patria do rúk veterinárneho lekára, ale aj kvôli správnemu
vedeniu anestézie, prebudeniu a v neposlednom rade z dôvodu rozšírenia oblasti
výkonu svojej veterinárnej činnosti. Aj to
bol dôvod, že KVL SR už pred 4 rokmi zaradila do vzdelávania oblasť imobilizácie,
aby mal každý možnosť získať vedomosti
a skúsenosti, nakoľko odborná verejnosť
očakáva, že túto oblasť veterinárny lekár
zvládne.
Na záver by som chcel vyzvať každého, kto má záujem pracovať v pripravovaných pohotovostných tímoch na
imobilizáciu medveďa hnedého na Slovensku v jednotlivých regiónoch a má
adekvátne vedomosti a techniku, nech
kontaktuje sekretariát KVL SR – email:
[email protected]
19
odborné príspevky
MVDr. Vladimír Petrilla, PhD.
Ústav fyziológie Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie
v Košiciach
tel.: 0908 175 319
e-mail: [email protected]
Hady žijúce na Slovensku
a následky ich uhryznutia
Na Slovensku žije päť druhov hadov a z toho je jeden druh jedovatý. Ide
o užovku stromovú (Zamenis longissimus),
užovku obojkovú (Natrix natrix), užovku
fŕkanú (Natrix tessellata), užovku hladkú
(Coronella austriaca) a jedovatú vretenicu
severnú (Vipera berus). Všetky hady žijúce na Slovensku patria ku chráneným
druhom živočíchov podľa vyhlášky
MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z. z..
Mýty o hadoch
20
Niektorí obyvatelia tvrdia, že videli ,,zmiju“ (to je nesprávny názov
– tzv. čechizmus, správne pomenovanie je ,vretenica), hrubú ako predlaktie
a dlhú cez dva metre. Po vysvetlení, že
vretenice sú menšie ako 80 cm s priemerom tela asi 2 - 3 cm (plus - mínus 1
cm po prehltnutí veľkej koristi), zahnal
sa domáci sekerou so slovami: ,,Chceš
povedať, že klamem?“. Ľudia často podľahnú mýtom viac ako pravde. Najmä
keď im uhynie hospodárske zviera,
hľadajú vinníka, a tým môže byť napríklad aj had. Tvrdia, že im vretenica
chodila piť mlieko z vemena kravy alebo kobyly, následkom čoho im zomrel
niekto z rodiny alebo konkrétne zviera. Niektorí tvrdia, že vretenica sa dá
prilákať na misku s mliekom, alebo že
hady kradnú vajcia spod sliepok. Nie je
Užovka stromová (Zamenis longissimus)
to pravda! Hady nepijú mlieko a vodu
prijímajú z potravy (žerú hlodavce,
obojživelníky, ryby...), prípadne si ju
niekedy doplnia po požití veľkej koristi
na podporu trávenia, alebo si vodu doplnia raz za dlhší čas (1 až 3 týždne),
záleží na jedincovi v akom habitate žije.
Naše hady nekonzumujú vajcia, nemajú na to prispôsobený tráviaci aparát
a anatómiu tela ako je to u vajcožrúta
afrického (Dasypeltis scabra). Všetky zlé
referencie o hadoch vychádzajú z kresťanského náboženstva, ktoré pokladá
hada za symbol zla a diabla, pritom iné
náboženstvá uctievajú hada ako symbol plodnosti a ochrany.
Popis druhov
žijúcich na Slovensku
Užovka stromová (Zamenis longissimus) je dlhý (až 200 cm), nejedovatý
had žijúci v nižších listnatých oblastiach. Živí sa hlodavcami, vtákmi a ako
juvenilná forma aj jaštericami. Je hnedej farby, kde brušná časť a spodná čeľusť sú žltej farby bez kľukatej kresby.
Pri juvenilných jedincoch, žltá zasahuje mierne za hlavu vytvárajúc polmesiace, čo je podobné ako pri užovke
obojkovej (Natrix natrix). Šupiny sú lesklé a hladké, hlava tvorí súvislú líniu
s krkom a telom, očná zrenička je kruhová. Táto užovka je vajcorodá (ovipárna). Tento had je veľmi rýchly,
Užovka obojková (Natrix natrix)
plachý a od rímskych čias je symbolom
medicíny a lekárstva.
Užovka obojková (Natrix natrix) je
nejedovatý had s dĺžkou tela asi do 150
cm, žijúci vo vlhkých lesoch, v okolí
potokov, rybníkov a vodných nádrží.
Živí sa obojživelníkmi a výnimočne
malými rybami. Jedince môžu mať
sfarbenie tela sivé, zelenkasté až olivovohnedé, bez kľukatého vzoru s hladkými šupinami. Brušná časť a spodná
čeľusť sú biela. Za hlavou má biele alebo žlté polmesiačiky a na hornej čeľusti
priečne čierne pásiky. Zrenička je kruhová. Pri ohrození sa obráti na chrbát
a predstiera smrť (thanatóza), pričom
vypúšťa silne zapáchajúci sekrét podobný pižmu. Je to rýchly a veľmi
plachý plaz, ktorý sa rozmnožuje ovipárnym sposobom.
Užovka fŕkaná (Natrix tessellata) je
nejedovatý had, ktorý ale pre svoju
kresbu na tele je často zamieňaný s jedovatou vretenicou a považovaný za
,,vodnú vretenicu“. Dorastá do veľkosti
asi 100 cm a žije výlučne v blízkosti
vodných tokov a nádrží. Živí sa malými
a chorými rybkami. Sfarbenie jedincov
je rôzne od sivej cez olovenú, hnedú až
po čiernu. Má tmavé škvrny vytvárajúce šachovnicu alebo priečne pruhy,
čo sa niekedy dá pomýliť s kľukatým
Užovka fŕkaná (Natrix tessellata)
odborné príspevky
vzorom vretenice. Šupiny sú drsné
s hrebeňom v mediálnej línii. Brušná
časť je sivej farby rôznych odtieňov.
Trojuholníkovitý tvar hlavy odlišuje
hlavu od krku. Tieto znaky výrazne
pripomínajú znaky jedovatej vretenice
severnej, ale očné zrenice sú kruhovitého tvaru, čo je dôležitý rozpoznávací
znak. Je rýchla, plachá a rozmnožuje sa
ovipárne.
Užovka hladká (Coronella austriaca)
je nejedovatý had, ktorý sa taktiež
svojou kresbou zamieňa s jedovatou
vretenicou. Je to náš najmenší had,
ktorý dorastá do dĺžky 70 cm. Žije na
slnečných,
kamenistých
stráňach
s krovinatými drevinami a živí sa
jaštericami, hadmi a príležitostne hlodavcami. Je sivej až sivohnedej farby
s dvomi tmavými pozdĺžnymi prerušovanými pásmi na chrbte, ktoré v niektorých uhloch pripomínajú kľukatú
kresbu. Kresba na hlave taktiež pripomína kresbu na hlave vretenice. Brušná časť je svetlo sivá a šupiny sú hladké a lesklé. Hlava je súmerná s krkom
a očné zrenice sú kruhovité. Rozmnožuje sa ovipárnym spôsobom.
Vretenica severná (Vipera berus) je
na území Slovenska jediný jedovatý
had, ktorého dĺžka tela je asi 80 cm
(prípadne 90 cm). Obýva horské chladnejšie oblasti do 2 000 m. n. m. Niektoré
zdroje uvádzajú, že ich výskyt pod 600
m .n. m je ojedinelý, ale uvádzajú aj výnimočné prípady okolo 400 m. n. m.
V Poľsku sa našli jedince vretenice v lokalitách s nadmorskou výškou 120 m. n.
m. V našej krajine sa v nížinách tento
had vôbec nevyskytuje, obýva len severné oblasti Slovenska a zasahuje smerom na juh približne po Sninu, Košice,
Revúcu, Kremnicu a Považskú Bystricu.
Táto hranica výskytu je len orientačná,
keďže veľa ľudí si mýli hady a taktiež
nemožno do budúcna vylúčiť ich výskyt
Užovka hladká (Coronella austriaca)
v nižších lokalitách, ako je to v súčasnosti v Poľsku. Niektoré druhy hadov
žijú spoločne v lokalitách s rovnakým
charakterom habitatu, čo veľmi často
vedie človeka k zámene jednotlivých
druhov. V niektorých lokalitách sa vretenice ani nevyskytujú, ale domáci obyvatelia tvrdia, že ide o vretenice, aj keď
ide o užovky. Vretenica sa živí hlodavcami a jaštericami. Sfarbením má odtieň sivej, hnedej, tehlovo červenej
s tmavou kľukatou kresbou na chrbte,
čo predstavuje klasickú formu druhu.
Spodná čeľusť je bielej farby, ktorá prechádza až na supralabiálne štítky, čo je
dôležitý odlišovací znak od ostatných,
u nás žijúcich užoviek. Na hlave je
kresba v tvare X. Čierna forma druhu
(prester) je typická čiernym sfarbením
celého tela a červená forma (chersea) je
charakteristická červeným sfarbením,
pričom obidve tieto sfarbenia sú bez
kľukatej čiary, ktorá sa postupom času
vytratila. Všetky vretenice sa rodia
v klasickej forme a niektoré jedince sa
do dvoch rokov premenia na formy
prester a chersea. Forma chersea je veľmi vzácna. Očná zrenica u týchto druhov hadov je vertikálna ako jediná zo
všetkých žijúcich druhov u nás. Týmto
pravidlom sa nemožno riadiť pri druhoch žijúcich v iných krajinách, lebo aj
mamby a kobry majú kruhové zornice
a sú prudko jedovaté. Vretenice majú
dva (4 - 5 mm dlhé) solenoglyfné (šabľovito zahnuté, erektílne) jedové zuby.
Rozmnožovanie vreteníc je živorodé
(vivipárne), aj keď niektorí autori uvádzajú, že tento druh je výnimočný
a rozmnožovanie je tzv. vajcoživorodé
(ovivivipárne). Tvrdia, že obal plodu nie
je ani kožovitý ako u vivipárnom a ani
škrupinovitý ako u ovopárnom rozmnožovaní, ale štruktúra je niečo medzi týmito dvoma štruktúrami obalu. Spôsobené je to tým, že tento druh sa vyvíja
vo veľmi chladných oblastiach s nízkymi teplotami.
Vretenica severná (Vipera berus)
Uhryznutie hadmi
žijúcimi na Slovensku
Známe pomenovanie „uštipnutie“,
je nesprávny výraz, keďže hady nemajú
žiadny bodavý aparát. Tento úkon vykonávajú jedovaté hady zubami uloženými
v ústnej dutine, tak ako aj nejedovaté hady,
ktoré sa niekedy bránia uhryznutím pred
dotieravými rušiteľmi. Dokonalé uhryznutie nejedovatým hadom celou ústnou
dutinou zanechá stopy (bodné ranky)
po nejedových zuboch v tvare polelipsy,
v ktorej sú ešte dva mediálne rady. Odtlačok spodnej čeľuste je až v dvoch radoch.
Nejedovatý had môže uhryznúť len časťou
ústnej dutiny, čo zanechá len pár bodných
rán. Takáto rana často pomýli človeka
so zámenou totožnosti útočníka, ktorého neprávom identifikuje ako jedovatého
hada (vretenicu). Uhryznutím na mieste
bodných rán sa okamžite objavia krvavé
kvapky a zasiahnuté miesto sčervená. Pri
sekundárnej infekcii sa môže na rane objaviť mierny lokálny zápal, ale po vyhnisaní
sa samé ranky zacelia. Najčastejšie hojenie
prebieha rýchlo, bez akýchkoľvek zápalových reakcií.
Uhryznutie vretenicou severnou je
zriedkavé. Tvorba jedu je pre tieto jedince
veľmi pomalá a je to náročný proces, a slúži im ako prostriedok na prežitie s cieľom
uloviť potravu. Pri obrane, čo predstavuje
až 90 % útokov, jedovaté hady použijú iba
uhryznutie bez vstreknutia jedu pod kožu
(tzv. suché uhryznutie) na zastrašenie protivníka a následne sa snažia rýchlo utiecť.
V prípade, že majú pocit istého ohrozenia,
vpustia malú dávku jedu a v prípade väčšieho ohrozenia môžu vpustiť aj celý obsah
jedovej žľazy. Miesto uhryznutia môže mať
iba jednu bodnú ranku od jedného jedového zuba, čo môže byť pri identifikácii takéhoto uhryznutia v trávnatom poraste nesprávne určené ako uhryznutie bodavým
hmyzom. Zasiahnuté miesto môže mať dve
bodné ranky vzdialené od seba maximálne
1 cm, pričom najčastejšie je táto vzdiale-
Vretenica severná(Vipera berus morfa prester)
21
odborné príspevky
22
nosť okolo 5 - 6 mm. Výnimočne v období
výmeny zubov môžu byť až 3 - 4 ranky po
jedových zuboch. Ranky sú načervenavé,
bolestivé, mierne krvácajúce a postihnuté
miesto začína opúchať. Nasleduje zdurenie
regionálnych uzlín a kulminácia edému je
do 48 hodín. Opuch môže byť hemoragický s ekchymózami a zmenami sfarbenia
kože postihnutého miesta bez tvoriacej
sa nekrózy. V nekomplikovaných prípadoch by sa mal zdravotný stav zlepšiť po
3 - 4 dňoch. V ťažších prípadoch sa môže
objaviť nauzea, vomitus, bledosť, potenie,
teplota, smäd, tachykardia a po uhryznutí
do tváre angioneurotický edém, faciálna
paréza. Laboratórnym nálezom je leukocytóza, zvýšené hladiny Hb, Hct a sérového
kreatinínu, anémia, hematúria, proteínúria a hemoglobínúria. Klasifikačná Reidova
schéma rozdeľuje závažnosť intoxikácie do
5 stupňov. A. Minimálna alebo žiadna reakcia: lokálny opuch bez ďalších reakcií,
B. Ľahká reakcia: väčší opuch s možnosťou
gastrointestinálnych problémov, bez ďalšieho systémového postihnutia. C. Stredná
reakcia: rozsiahly opuch, šok trvajúci menej ako 2 hodiny a ďalšie mierne systémové postihnutia. D. Ťažká reakcia: opakujúce
sa šokové stavy trvajúce viac ako 2 hodiny
a ďalšie ťažké systémové postihnutia. E.
Fatálna reakcia: zlyhanie organizmu s následkom smrti.
Jed vretenice severnej obsahuje cirkulačné toxíny s vazodilatačným účinkom,
hemoragíny zvyšujúce permeabilitu kapilár a menšie množstvo presynaptického neurotoxínu PLA2. Z toxikologického
a klinického hľadiska je letálna dávka 15
- 20 mg porovnateľná s letálnymi dávkami jedu niektorých štrkáčov alebo kobier.
Našťastie, vretenica severná disponuje vo
svojich jedových žľazách iba s 2 - 14 mg
sušiny jedu. Netreba žiadne uhryznutie
hadom podceňovať, keďže niektoré pokusy
potvrdili aj prekročenie hranice jedu a namerali napr. 18-, 28- a dokonca aj 39 mg
sušiny jedu u rekordných exemplároch.
k lokálnemu poškodeniu tkaniva zvýšenou koncentráciou toxínov a enzýmov,
čo v konečnom dôsledku neoslabí priebeh
intoxikácie. V žiadnom prípade sa postihnuté miesto nevypaľuje a nenarezáva, aby
sa ešte neurýchlil prietok jedu do krvného
obehu. Jed nemožno vysávať ústami, aby
sa nepreniesol cez ústne mikrotraumy do
krvného obehu. V prípade smädu podávať
iba ľahké tekutiny (mierne osladenú vodu)
a nie alkohol a kávu. Po príchode lekára
treba skontrolovať bandáž a dezinfikovať
miesto uhryznutia. V hysteroidných prípadoch podať sedatíva (benzodiazepíny)
parenterálne 25 - 50 mg (deťom 1 mg/kg,
ž. h.) a pri bolestiach podať analgetika (paracetamol, ibuprofen). Kortikosteroidy (hydrokortison) 2 - 4 mg i.v.a antihistaminiká
zmiernia priebeh intoxikácie a oslabia anafylaktické komplikácie. Preventívne nepoužívať adrenalín, lebo urýchľuje prietok
krvi a zároveň aj intoxikáciu. Až pri anafylaktickom šoku použiť adrenalín 0,3 - 0,5
mg i. m. v riedení 1:1000 (deťom 0,01 mg/
kg ž. h.) a kortikosteroidy. V ťažšej forme
intoxikácie je potrebné doplniť liečbu fluidnou terapiou a oxygenoterapiou. Protijed
aplikovať iba pri závažných stavoch, keďže samotný protijed sa vyrába z konského
séra a až 95 % ľudskej populácie dostane
alergickú reakciu po jeho aplikácií. Protijed
je určite až tá posledná medikamentózna
liečba pokiaľ ide o uhryznutie vretenicou
severnou (Vipera berus). Takáto terapia je
schválená organizáciou WHO a je určená
pre človeka. Preto ak ide o zviera, veterinárny lekár by ju mal prispôsobiť podľa
hmotnosti a citlivosti zvieracieho pacienta.
Opis prípadu. Pri odbere jedu od druhu
vretenica severná (samec, 420 mm) bol
pacient (autor článku) uhryznutý ľavým
jedovým zubom do prostredníka pravej
ruky. Jedinec v sebaobrane aplikoval celý
obsah jedovej žľazy (cca 3μl, keďže obsah
druhej jedovej žľazy bol cca 3μl). Okolie
ranky mierne sčervenalo a začala pálivá
bolesť. Postihnutý prst začal po 15 minútach červenať na palmárnej strane, zároveň začal opúchať celý prst postupujúc
k zápästiu a objavil sa studený pot s miernymi závratmi a zvýšený smäd. Bolesť sa
niekoľkonásobne zvýšila a pacient mal pocit, že mu ruku niečo zvnútra rozožiera. Do
hodiny opuch siahal po zápästie. Po troch
hodinách sa vytvorila na predlaktí z mediálnej strany ružovo-čevená ekchymóza
a bolesť postupovala ďalej k ramenu. Po
piatich hodinách od uhryznutia sa vytvorila ekchymóza na mediálnej časti medzi
lakťom a ramenom, bielo-ružovkastej farby s ružovým ohraničením. Regionálne uzliny sa zväčšili do veľkosti pingpongových
loptičiek a silná bolesť zasahovala až po
oblasť lopatky. Tento stav pretrvával ešte
24 hodín a následne tieto príznaky začali
mierne ustupovať. Na tretí deň sa opuch
stratil a neskôr sa stratili aj ekchymózy.
Celková bolesť prsta a znížená citlivosť sa
vytratili až po dvoch týždňoch. Pri tomto
uhryznutí nebola použitá žiadna terapia
ani medikamentózna liečba, pretože sa pozoroval priebeh intoxikácie po uhryznutí
jedovatým hadom. Pripravené boli kompletné medikamentózne prípravky na terapiu, keby sa stav zhoršil.
Nedávno sa stal prípad, keď po uhryznutí vretenicou severnou zomrel šesťdesiatnik, ktorý bol po celkovej gastrektómii
pre karcinóm žalúdka liečený na vysoký
krvný tlak. Laboratórne výsledky neboli
charakteristické pre intoxikáciu vretenicou. Uhryznutie bolo zrejme len spúšťačom
zlyhania organizmu zlého zdravotného
stavu pacienta. Treba si uvedomiť, že v našej prírode spolu s človekom žije aj takýto
druh živočícha, ktorého treba rešpektovať, lebo je dôležitým regulátorom škodcov (hlavne hlodavcov), ktorí sú priamym
ohrozením populácie ľudstva. Iné krajiny
majú veľa jedovatých živočíchov a my len
tohto jedného, z ktorého jedu sa vyrába liečivo určené pre ľudí.
Terapia po uhryznutí
vretenicou severnou
Každý organizmus reaguje rôzne na intoxikácie, treba brať do úvahy množstvo
jedu. Najprv treba začať liečbu symptomatologicky podľa reakcie pacienta a nie
pacientovi aplikovať množstvo medikamentov, a pre istotu podať aj protijed, ako
je to zvykom. Napred treba upokojiť pacienta a postihnuté miesto imobilizovať
pomocou dlahy a voľnej bandáže. Neodporúča sa aplikovať tlakovú bandáž či dokonca turniket (škrtidlo), lebo môže dôjsť
Priebeh intoxikácie
po uhryznutí vretenicou severnou
po 1 hodine.
odborné príspevky
Intoxikácia papagájov ťažkými kovmi
MVDr. Juraj Šimunek
Veterinárna klinika
Slovenská Ulica 52
Nové Zámky 941 01
tel.: 0904 595 904
email: [email protected]
24
Intoxikácia
ťažkými kovmi ako je zinok, olovo, meď
alebo iné kovy sa nevidí v ordinácii veterinára veľmi často. Aj keď pri akomkoľvek
inom ochorení s podobnými príznakmi aké
sú pri otravách treba na intoxikáciu ťažkými kovmi vždy myslieť.
K najčastejšiemu kontaktu a prijímaniu kovových čiasočiek prídu papagáje
pri obhrýzaní rôznych kovových hračiek,
závaží, zvončekov, rybárskych háčikov,
olovenných objímok z lámp, záclonových
šnúr, kovových vrchnákov od fliaš, zabudnutých starých káblov a množstvom ďalších kovových predmetov nachádzajúcich
sa v domácnosti. Pri klietkových chovoch
najčastejšie prichádza k otrave vtákov nesprávne zvoleným pletivom na voliérach.
Ja som sa stretol počas mojej praxe s prípadom, ktorý by som vám rád popísal. Išlo
o kakadu žltochochlatého, samicu, 4 roky
starú, domáci odchov.
Anamnéza – chovateľ premiestnil samicu a samca do novej voliery na vytvorenie nového chovného páru. Po niekoľkých
dňoch si všimol, že samica má redší trus
a zdržuje sa viacej v jednej časti voliéry, kde
mali preliezačky z lana a rôzne mostíky
z pletiva. Neskôr spozoroval u samičky nekoordinovanú chôdzu a niekoľkokrát sa
mu zdalo, že papagáj vytáča hlavu dohora.
Raz si všimol, že kakadu padol z bydla a začal sa triasť. Metal so sebou na zemi vo voliére. Chovateľ nečakal, vzal ho a prišiel na
kliniku.
Klinické vyšetrenie – Kakadu bol vo
veľmi dobrej kondícii, bol pri vedomí a javil
záujem o okolie. V prenoske som videl acholický (svetlý, bezfarebný) trus s prímesou
značného množstva tekutej zložky „moč“.
Okolie kloaky bolo mierne znečistené trusom. Pri dlhšom sledovaní som si všimol
občasné vytáčanie hlavy a krku dozadu
(tortikolitis).
Z dôvodu ďalšej diagnostiky bol urobený RTG snímok na posúdenie orgánov
telovej dutiny, poprípade na vylúčenie
prítomnosti cudzieho telesa. RTG snímok preukázal prítomnosť drobných
kovových telies v tráviacom trakte. Tie
boli pomiešané s drobnými kamienkami
v žľaznatom žalúdku. (obr. č. 1)
Diagnóza – Intoxikácia ťažkými kovmi a následné poškodenie pečene a obličiek.
Diferenciálne diagnosticky treba myslieť
na otravu olovom, zinkom, otravu rastlinami (pr. oleander, filodendrón, difenbachia), hypokalcémiu (nedostatok vápnika), neuropatickú dilatáciu proventrikulu
a iné.
Terapia – Základom dobrej terapie je
čo najskôr odstránenie čiastočiek kovu
z tráviaceho traktu a vylúčenie kovu z krvného riečiska prostredníctvom chelátových zlúčenín. Nášmu pacientovi bol nasadený riedený prípravok Ca-EDTA dvakrát
denne po obdobie 5 dní. Na podporu vylúčenia kovu z tráviaceho traktu dostal Degan, čo je liek, ktorý podporuje pohyblivosť
čreva.
Mačacia pasta na odstránenie bezoárov(chuchvalce chlpov) bola podávaná spoločne s ľahko stráviteľnou kašou spolu s 3 - 5
kvapkami Nefrovetu a Silivetu sondou do
žalúdka dvakrát denne po obdobie 5 dní.
Silivet s Nefrovetom boli pridávané aj do
pitnej vody, ktorú vták bez problémov prijímal. Naším cieľom bolo týmito prípravkami ochránť obličky a pečeň pred toxickým
vplyvom kovu.
obr. 1
Na 6. deň bol vyhotovený kontrolný RTG
snímok. Tráviaci trakt bol bez prítomnosti
kovových čiastočiek. Naďalej sme pokračovali ďalších 14 dní v podávaní Nefrovetu
a Silivetu v pitnej vode.
Pri kontrole majiťeľ priniesol aj samca na
kontrolný RTG snímok, pretože našiel vo
voliére obhryzený mostík z pozinkovaného
drôtu, ktorý slúžil ako preliezačka (obr. č.
2). RTG nález bol u samca negatívny.
Záver – klinický stav pacienta sa počas
10 - 12 dní dostal do normálu a vták nemal
žiadne príznaky intoxikácie alebo chronického poškodenia obličiek a pečeňe.
Určite nesmiem zabudnúť spomenúť, že
závažnosť klinických príznakov spojených
s intoxikáciou ťažkými kovmi je závislá od
množstva požratého kovu, od koncentrácie
kovu na predmete, prípadne od času prítomnosti kovu v tráviacom trakte. Preto
aj klinické príznaky intoxikácií sú veľmi
rôznorodé.
Preto, prosím, nepodceňujte požratie, obhrýzanie aj malých čiastočiek
kovu. Ochorenie sa môže prejaviť ako vo
forme akútnej, tak aj vo forme chronickej,
ktorá nemá žiadne špecifické príznaky.
Pri akútnej forme intoxikácie je časté
nechutenstvo, zvracanie, hnačka s väčšou
prímesou tekutej zložky, nervové príznaky
(kŕče, ochrnutie končatín, slepota, odpadávanie) a iné. Pre chronickú intoxikáciu nie
sú známe žiadne špecifické príznaky. Môže
prísť k chudnutiu, zlej kvalite operenia,
málokrvnosti a iným komplikáciám. Preto
pri akomkoľvek podozrení na požratie kovových čiastočiek kontaktujte radšej svojho veterinára.
Z preventívneho hľadiska odporúčam pri
kúpe novej klietky alebo výstavbe nových
voliér žiadať výrobcu o bezchybné materiály. A, samozrejme, snažiť sa obmedziť
pohyb domácich miláčikov po rizikových
miestach v byte.
obr. 2
[email protected]
www.mides.sk
Predaj nových aj použitých
ultrazvukových prístrojov
Výkup použitých prístrojov
Navaro s.r.o.
Palackého 85/5
911 01 Trenčín
Servis
ultrazvukových prístrojov
Bezpečnostno technické kontroly
[email protected]
www.mides.sk
www.vet-sono.sk
Opravy
ultrazvukových sond
Predaj príslušenstva
Skladom až 250 prístrojov
tel: +421 948 820 908
tel: +421 908 888 125
fax: 02/32201067
odborné príspevky
Spoluautori: MVDr. Zuzana Juhászová, MVDr. Veronika Belanová,
MVDr. Vladimír Vatolík, MVDr. Silvia Ficová
Sibra-centrum veterinárnej medicíny, Na vrátkach 13, 841 01 Bratislava, [email protected]
Quadrigeminálna cysta u čivavy
MVDr. Viktor Paluš
Diplomate ECVN,
MRCVS, RCVS
specialist in Veterinary
Neurology,
email: [email protected]
tel.: 0903 225 488
Klinický prípad:
Do nášho centra priviedli na vyšetrenie čivavu pochádzajúcu z množiteľského chovu, ktorá prišla s príznakmi
celotelového tremoru, hypermetriou
a intenčným tremorom. Labko je samec
vo veku asi 1 rok a s hmotnosťou 2kg,
momentálne v starostlivosti u dočasnej opatrovníčky iba chvíľu, no udávala, že jeho pohyb bol nekoordinovaný
od narodenia. Labko vykazoval celotelový tremor, intenčný tremor, hypermetriu všetkých končatín a mediálnu
luxáciu pately 2.-3. stupňa vľavo.
Medzi diferenciálne diagnózy pripadli do úvahy vrodené anomálie, zápalové, infekčné, neoplastické alebo
traumatické ochorenia.
Dočasnej opatrovníčke bolo odporučené vyšetrenie pomocou magnetickej
rezonancie - MRI, ktoré preukázalo
Quadrigeminálnu cystu s výraznou
kompresiou mozočka, ktorá spôsobovala klinické a neurologické príznaky
u pacienta.
Diagnóza:
MRI nám odhalila cystoznú masu
rostro-dorzálne od mozočka a kaudálne od occipitalného laloku a miernu
herniáciu mozočkového vermis cez foramen magnum.
Terapia:
Po potvrdení diagnózy sa dohodla
s majiteľkou operácia. Pacientovi bola
vykonaná subocipitálna kraniektómia
s následnou fenestráciou quadrigeminálnej cysty. Fenestráciou cysty by
mala byť zaistená kontinuálna drenáž. Cieľom tohto úkonu je znížiť tlak
na mozoček a touto dekompresiou
zmierniť neurologické príznaky. Labko
bol u nás hospitalizovaný po zákroku
4 dni, počas ktorých dostával analgetiká a antibiotiká - cefalosporíny
a pravidelne sa sledoval jeho stav. Po
prepustení do domácej starostlivosti
dostal antibiotiká (rilexine) na ďalších
10 dní a NSAID (cimalgex) na 4 dni.
Pacientovi bola odporučená gastrointestinálna diéta do užitia liekov.
Diskusia:
Quadrigeminálna cysta, nazývaná
aj intrakraniálna arachnoidálna cysta
(IAC) je ochorenie postihujúce predovšetkým malé a trpasličie plemená,
s vyššou prevalenciou u brachycefalických psov. Ide o vývojovú chybu, keď
dochádza k nahromadeniu tekutiny
v abnormálnom rozštiepení arachnoidálnej membrány. U psov je cysta najčastejšie lokalizovaná v oblasti fossa
caudalis. Klinické príznaky závisia od
stupňa kompresie, ktorú vyvíja cysta
na mozog a mozoček. K najčastejším
príznakom patria generalizované záchvaty, ataxia, centrálna vestibulárna
dysfunkcia či cerebelárna dysfunkcia.
Okrem toho môžeme pozorovať bolesť
krku, paraparézu alebo tetraparézu.
Najspoľahlivejšou metódou diagnostiky je magnetická rezonancia - MRI,
kde môžeme pozorovať dobre ohraničenú štruktúru, ktorá je hypoechogénna na T1 vážených obrázkoch
a hyperechogénna na T2 vážených obrázkoch. Pri stanovení diagnózy IAC je
dôležité vylúčiť možné zápalové ochorenia prostredníctvom vyšetrenia CSF.
Spolu s IAC môže byť diagnostikovaný
i hydrocephalus. Ten sa môže vyskyt-
26
mri: zelená šípka ukazuje na quadrigeminálnu cystu,
červená šípka na výrazný rostro-dorzálny útlak mozočka
operácia: operačný zákrok
odborné príspevky
núť sekundárne k mechanickej obštrukcii prúdenia CSF, čo
spôsobuje zväčšujúca sa cysta. Terapia je možná konzervatívna a chirurgická. Medikamentózna terapia zahŕňa podávanie kortikosteroidov, diuretiká a antikonvulzívnu liečbu.
Pri chirurgickej terapii je cysta fenestrovaná, možnosťou je
umiestnenie shuntu alebo marsupializácia.
Treba mať na pamäti, že nie každá cysta musí byť relevantná a spôsobovať klinické príznaky. Často je arachnoideálna cysta náhodný nález.
Záver:
Operácia prebehla bez komplikácií. Vyšetrenie CSF sa
nerobilo, nakoľko by odber mohol spôsobiť úplnú herniáciu
mozočku. Pacientov stav sa mierne zlepšil, aj keď intenčný
pohyb: pacient v pohybe s výraznou hypermetriou
tremor neustúpil úplne, keďže mozoček bol dlhodobo utláčaný
cystou. Zlepšenie stavu pacienta nám vylúčilo jednu z možnej
diferenciálnej diagnostiky ako je encefalitída. Po fenestrácii síce neurologické príznaky naďalej pretrvávajú, no nie
v takom rozsahu, ako pred operáciou. Pacient sa v súčasnosti nachádza už v trvalom domove, jeho stav sa vyvíja
veľmi dobre, majitelia venujú Labkovi pozornosť a pravidelne cvičia reflexné, motorické cviky a cvičenia na rozvoj
propriocepcie.
Prognóza na úplné vyliečenie je neistá, časom môže
dôjsť k reorganizácii cysty a k zhoršeniu stavu, v tom prípade nás budú majitelia urýchlene kontaktovať. Pacientovi bol
odporučený pokojný režim najbližší mesiac po operačnom
zákroku.
postoj: typický postoj, intenčný tremor, celotelový tremor
27
pohľad do operačnej rany - viditeľná cysta
pohľad do operačnej rany - viditeľná cysta
predstavujeme vám
SIBRA
CENTRUM VETERINÁRNEJ MEDICÍNY,
Na vrátkach 13, BRATISLAVA
www.sibra.sk
Moderný prístup v diagnostike
a terapii vo veterinárnej medicíne pri
zachovaní osobného vzťahu ku klientovi
a citlivému ku pacientovi bol základným
impulzom vzniku SIBRA centra. Nové poznatky a trendy v jednotlivých odboroch
sa exponenciálne vyvíjajú, naši pacienti
si zaslúžia, aby sme dokázali tento trend
udržať aj my.
Na viac ako 500 m² sa nachádzajú priestory projektované podľa noriem
a praktických potrieb modernej nemocnice. Okolie poskytuje dostatok priestoru
pre parkovanie, výbeh hospitalizovaných
zvierat, dôkladné vyšetrenie v pohybe, či
pravidelné výcviky. Kompletné prístrojové vybavenie ruka v ruke so skúsenými
lekármi, ktorí s vybavením pracujú, vyvolalo dôveru u kolegov a spolupráca v referovaní pacientov je na výbornej úrovni.
Úspešne sa nám darí budovať spoluprácu
s diplomovanými odborníkmi z rôznych
odborov a spolupracujeme s viacerými
zahraničnými klinikami a univerzitou
vo Viedni. Osobné vzdelávanie a odborný
rast každého nášho pracovníka je nevyhnutnosťou pre ďalšiu spoluprácu. Venujeme sa organizovaniu vzdelávacích akcií
a seminárov nielen pre veterinárnych lekárov, ale i širokú chovateľskú verejnosť.
Poskytujeme veterinárne služby ambulantného i nemocničného charakteru, výborné výsledky sa ukazujú na Slovensku
v pomerne málo rozvinutom odbore – vo
veterinárnej fyzioterapii a rehabilitáciách.
Od apríla 2014 sme rozšírili naše služby aj
o pracovisko s magnetickou rezonanciou,
čím sa rozširuje priestor na kvalitnú diagnostiku.
MVDr. Jozef Fico – veterinárny lekár s dlhoročnou praxou nielen v internej
medicíne, zameriava sa predovšetkým na
kardiológiu a ochorenia dýchacieho aparátu, zodpovedá za medicínsku časť centra.
MVDr. Viktor Paluš, Diplomate
ECVN, MRCVS, RCVS in Vet. Neurology – diplomovaný veterinárny lekár
v oblasti veterinárnej neurológie, európsky a britský špecialista vo veterinárnej
neurológii, zabezpečuje pracovisko neuro-
MVDr. Silvia Ficová
tel.: 0905 757846
email: [email protected]
lógie a MRI – magnetickej rezonancii.
Želimír Dokić DVM - veterinárny lekár s ukončenou päťročnou rezidentúrou
v odbore ortopédia, chirurgia (ECVS) s bohatými praktickými skúsenosťami, zabezpečuje ortopedické konzultácie a chirurgické oddelenie.
MVDr. Silvia Ficová – veterinárna
lekárka venujúca sa prioritne fyzioterapii
a rehabilitáciám, má na starosti administratívu a manažment praxe.
MVDr. Lucia Panáková Diplomate
ECVD - diplomovaná veterinárna lekárka
v odbore veterinárna dermatológia, externá spolupracovníčka v oblasti veterinárnej
dermatológie.
MVDr. Hana Matušková – veterinárna lekárka venujúca sa internej a felínnej medicíne, hlavná lekárka oddelenia
preventívnej medicíny.
MVDr. Vladimír Vatolík – veterinárny lekár, zástupca oddelení neurológie, ortopédie a chirurgie.
MVDr. Terézia Terzieva – veterinárna lekárka, hlavná lekárka oddelenia
chorôb drobných a terárijných zvierat.
28
Hydroterapia je neodmysliteľnou
súčasťou terapie ortopedických
a neurologických ochorení.
Pacient je pri vyšetrení magnetickou
rezonanciou celý čas dôkladne monitorovaný v inhalačnej anestézii.
MVDr. Jozef Fico
pri echokardiografickom vyšetrení.
predstavujeme vám
Náš tím dopĺňajú a našu prácu zaisťujú veterinárni lekári: MVDr. Veronika Belanová, MVDr. Zuzana Juhászová,
MVDr. Andrea Kubovčíková a bez zázemia
v technickom personáli by sme si našu
prácu ani nevedeli predstaviť: Dana Kulčárová (fyzioterapia), Ondrej Opavský, Lucia Szelidová, Bc. Mária Uhrová (technici)
a Katarína Rattayová (recepcia).
Vzájomnú komunikáciu, vedenie
agendy a časový manažment nám uľahčuje nový systém Veclis, kontakt s referujúcimi veterinárnymi lekármi online formulár dostupný z našej internetovej stránky.
Našou veľkou motiváciou je láska k zvieratám, preto sme svoju podporu nechceným
a hendikepovaným zvieratám premietli
do spolupráce s občianskym združením
HEMI-hendikepovaný miláčik.
Verím, že naša neutíchajúca snaha
vzdelávať sa a hľadať nové cesty nám pomôže naďalej odborne rásť a ako kolektív
dokážeme domácim miláčikom poskytnúť
veterinárnu starostlivosť na európskej
úrovni aj u nás na Slovensku.
Dôkladné vyšetrenie
v pohybe v dostatočnom
priestore nepôsobí na
zvieratá stresujúco.
Nie je nad príslovie
„ Lepšie raz vidieť ako
100-krát počuť.“
– workshop pre veterinárnych lekárov
pod vedením
Želimíra Dokića DVM.
Za kolektív Sibra centra
MVDr. Silvia Ficová, www.sibra.sk
www.vub.sk
0850 123 000
Úver od VÚB banky – váš krok
k nadštandardným službám
Výnimočná ponuka pre členov
Komory veterinárnych lekárov (KVL)
od VÚB banky
Výhodné Profiúvery získate bez poplatku, bez zbytočnej
byrokracie a so zvýhodnenou úrokovou sadzbou
Potrebujete vymeniť alebo modernizovať vybavenie svojej ambulancie, ale výška investície prekračuje vaše momentálne finančné
možnosti? Efektívne riešenie nájdete vo VÚB banke. Ako členovia
KVL môžete využiť bezúčelové podnikateľské úvery s predschváleným limitom až 3 500 eur v kontokorentnej forme so splatnosťou do
12 mesiacov alebo v splátkovej forme so splatnosťou do piatich
rokov vo výške až 7 000 eur. Získate ich bez predkladania finančných
výkazov a bez ohľadu na to, ako dlho podnikáte, s jednotnou
zvýhodnenou úrokovou sadzbou. V prípade splátkového úveru je
sadzba 7,65 % a v prípade konto korentu 8,85 % ročne. Úver, zabezpečený len blankozmenkou, vám banka poskytne bez poplatku za
jeho poskytnutie a už do 24 hodín od podania žiadosti.
Financie na nehnuteľnosť bez dokladovania príjmov
Vyžaduje váš investičný zámer väčší objem finančných prostriedkov?
Ak máte k dispozícii nehnuteľnosť na ručenie, požiadajte o účelový Profihypo úver vhodný na prefinancovanie kúpy, výstavby,
rekonštrukcie nehnuteľnosti alebo splatenie skôr poskytnutého
úveru použitého na tieto účely. VÚB banka vám ho poskytne bez
predkladania finančných výkazov až do výšky 200-tisíc eur a so
splatnosťou do 15 rokov. Úrokovú sadzbu od 4,49 % ročne si
môžete zafixovať na obdobie 1, 3, 5 alebo 10 rokov. Hoci je
Profihypo úver účelový, až 30 % z výšky poskytnutého úveru vám
VÚB banka umožní použiť na čokoľvek bez dokladovania účelu.
Profihypo úver podlieha zabezpečeniu blankozmenkou, nehnuteľnosťou zapísanou v katastri nehnuteľností a poistením založenej
nehnuteľnosti.
Kompletné informácie o ponuke získate v ktorejkoľvek pobočke
VÚB banky, na službe KONTAKT 0850 123 000 alebo na www.vub.sk.
predstavujeme vám
Dovoľte mi, aby som v stručnosti pripomenul a čiastočne zhodnotil
celoživotné vzdelávanie členov Komory veterinárnych lekárov SR.
Vzdelávací program KVL SR
Jednou zo základných povinností
súkromného veterinárneho lekára, člena Komory veterinárnych lekárov
(KVL) SR je podľa zákona 442/ 2004 Zb. odborne sa vzdelávať v lehotách a spôsobom
určených komorou. Ďalej túto povinnosť
rozoberajú a vykladajú Stanovy komory veterinárnych lekárov SR, konkrétne
v časti Vzdelávací poriadok. V stručnosti
sa tu hovorí o povinnosti súkromného veterinárneho lekára získať za trojročné obdobie 300 bodov na vzdelávacích akciách
určených komorou. Samozrejme, pokiaľ sa
stanete členmi KVL počas prebiehajúceho
obdobia, prerušíte svoje členstvo, ste dlhodobo práceneschopný, ste povinný získať LEN príslušný počet bodov, zodpovedajúci obdobiu vašej aktívnej registrácie.
Vzdelávanie má dve formy: tzv. pasívnu
(najčastejšie využívanú), a to je účasť na
seminároch, kongresoch, konferenciách
a podobne a tzv. aktívnu, to je možnosť
nechať si obodovať autorstvo kazuistík,
článkov, prekladov, prednášková činnosť,
stáže a iné. Body za pasívnu časť, teda za
účasť na vzdelávacích akciách vám pridelí
sekretariát KVL automaticky po doručení
prezenčnej listiny od organizátora. Alebo o body musíte požiadať vzdelávaciu
komisiu, pokiaľ ide o aktívnu časť, alebo
ste boli na vzdelávacej akcii v zahraničí
(takáto sa boduje spätne na základe vašej
žiadosti a doloženia potvrdenia o účasti –
certifikát, doklad o zaplatení a programu
a rozsahu akcie).
30
Stav svojho konta bodov si môžete
neustále kontrolovať na webovej stránke KVL (www.kvlsr.sk). Takisto na tejto
stránke sa upozorňuje na pripravované
vzdelávacie akcie, nielen organizované komorou, ale aj odbornými asociáciami, univerzitami, rôznymi firmami
a podobne. Vopred ste tu aj informovaní
o bodovej hodnote pripravovanej akcie. Komora veterinárnych lekárov SR
v snahe o maximálne finančné sprístupnenie vzdelávania vydáva pre svojich členov vzdelávacie poukazy, ktoré
môžu využiť na vybraných akciách
a vďaka ktorým sa môže získanie limitu
bodov v príslušnom roku stať bezplatným. Veď investícia do vzdelávania je
vždy investíciou najlepšou.
Toľko v stručnosti o pravidlách
a princípoch celoživotného vzdelávania
Komory veterinárnych lekárov SR. Rád by
som vás ešte krátko oboznámil o zákulisí organizovania vzdelávacích akciíi KVL.
Výrazne najväčšiu časť pracovného času
prezídia tvorí práve príprava spomínaných
akcií. Celé to vypukne v októbri zasadaním
tzv. kalendária, teda schôdzou všetkých
potenciálnych organizátorov vzdelávacích
akcií. Ako som už spomenul, štandardne
okrem zástupcov prezídia KVL sú to zástupcovia Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Slovenskej
asociácie veterinárnych lekárov malých
zvierat, Slovenského združenia veterinárnych lekárov hospodárskych zvierat, Slovenskej hipiatrickej spoločnosti, Slovenskej
asociácie aviárnej medicíny a zástupcovia
komerčných firiem. Po stručnom zhodnotení roka predchádzajúceho je prezídiom KVL
predložený plán akcií na rok nasledujúci
a v diskusii sa dopĺňa o ďalšie vzdelávacie
a športovo-spoločenské akcie. Dokument,
ktorý vzíde z tohto zasadania, dostávate
po malých úpravách koncom kalendárneho roka aj vy, členovia komory, aby ste si
vedeli dopredu naplánovať, ktorým smerom pôjde vaše vzdelávanie v tom-ktorom
príslušnom roku. Každý rok má svoje špecifiká, ale isté tradície u nás vznikli, a tak je
možné už dopredu rátať s tým, že napríklad
skoro na jar a na jeseň bude špecializačné
vzdelávanie, koncom mája je pripravovaný
kongres KVL, v marci a v októbri sa môžete
zúčastniť regionálnych seminárov a takisto
pre úzku skupinu poslucháčov pripravujeme semináre s tematikou imobilizácie,
ochorení exotických zvierat a ochorení
včiel. Po niekoľkých rokoch bez odborného
predsnemového seminára sme sa vrátili aj
organizovaniu tejto akcie, väčšinou s témami manažmentu a ekonomickým a právnym poradenstvom. Súčasťou rozpisu akcií
je aj stretnutie našich seniorov, turisticko-odborná akcia Slov-Raj-Vet a veterinárny výstup na tatranské štíty. Iste po prečítaní týchto riadkov chápete informáciu
v úvode, hovoriacu o náročnosti prípravy
takéhoto programu. Bohatý program akcií
KVL je doplnený o akcie našej alma mater,
o semináre a kongresy asociácií a komerčných firiem, a tak vznikne časovo a tematicky bohatý program.
Týmto by som rád len zdôraznil
snahu prezídia komory pripraviť celoživotné vzdelávanie súkromných veterinárnych lekárov tak, aby bolo pre vás
čo najmenej časovo a finančne náročné,
ale na druhej strane, aby bolo kvalitné
a spĺňalo svoj význam. Veterinárna medicína od roku 1992 urobila veľký odborný skok dopredu. To sa udialo vďaka
vám, ktorí chápete význam vzdelávania
a celoživotného štúdia a ktorí máte snahu svoju prácu neustále skvalitňovať.
My sa snažíme k tomu prispieť a dať vám
nástroj tohto vzdelávania. Na druhej
strane, Komora veterinárnych lekárov tým, že udeľuje licencie, musí dbať
o kvalitu poskytovaných služieb svojich
členov a vzdelávací systém je spôsobom,
ako môžeme aj navonok deklarovať tento neodškriepiteľný fakt.
Veríme, že aj nasledujúce, novozvolené prezídium bude v tomto trende
vzdelávacieho programu pokračovať a že
vy, súkromní veterinárni lekári, členovia KVL, ho v tomto podporíte. Podporíte
svojimi návrhmi, konštruktívnou kritikou a prípadnou pomocou na samotných
akciách. Vybrali sme si krásne povolanie, ktoré ale vyžaduje celoživotné vzdelávanie a v dnešnej veľmi náročnej dobe,
pri rastúcej konkurencii je táto potreba
ešte výraznejšia.
MVDr. Tibor Brauner
viceprezident KVL SR
NOVÝ ROZMER V OCHRANE PROTI BLCHÁM A KLIEŠŤOM
LAHODNÁ INOVAČNÁ MAŠKRTKA, KTORÁ NIČÍ BLCHY A KLIEŠTE
MÄKKÉ ŽUVACIE POTEŠENIE PRE PSA, KTORÉ NAOZAJ CHRÁNI !
- obsahuje afoxolaner, novú účinnú látku to skupiny izoxazolínov,
vyvinutú výhradne len pre veterinárne použitie
- usmrcuje blchy rýchlo a po dobu najmenej 5 týždňov
- usmrcuje kliešte napadajúce psy po dobu až1 mesiaca
- vynikajúci bezpečnostný profil
- vysoká palatabilita
DESIGNED FOR PETS MADE FOR VETS*
predstavujeme vám
Predstavujeme kandidátku na rektora
Univerzity veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach
prof. MVDr. Janu Mojžišovú, PhD.
Pre Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach je akademický
rok 2014/2015 rokom volebným. Druhé
funkčné obdobie súčasného rektora prof.
MVDr. Emila Pilipčinca, PhD. končí k 31. 1.
2015. Nový akademický senát začal svoju
činnosť 1. 7. 2014 a v novembri bude voliť
rektora pre nastávajúce štvorročné obdobie. Kandidátkou na túto funkciu je prof.
MVDr. Jana Mojžišová, PhD., súčasná prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť. Aj keď pre veterinárnu komunitu je
pani prorektorka dobre známa, vzhľadom
na to, že sa pravidelne zúčastňuje aktivít
organizovaných KVL SR, položili sme jej
niekoľko otázok.
Pani profesorka, ak to nie je
tajnosť, kedy a kde má začiatok
vaša profesijná kariéra?
Dámam by sa takáto otázka asi nemala
dávať, ale čo už, kandidát na rektora musí
odpovedať aj na menej príjemné otázky.
Takže narodila som sa 6. 4. 1963 v Košiciach.
Kde ste chodili na strednú
školu?
Absolvovala som Gymnázium na Šmeralovej 9 (teraz Poštová) v Košiciach.
32
Kedy ste sa rozhodli pre povolanie veterinárneho lekára a čo
tomu predchádzalo?
Mala by som asi odpovedať, že som
o tom snívala od detstva, ale nebolo to tak.
Ako mestské dieťa som veľa kontaktu so
zvieratami nemala Dokonca som ani netúžila, tak ako väčšina detí, mať psa. Chcela
som byť archeologičkou, astrofyzičkou,
v „najhoršom“ prípade učiteľkou. Vždy ma
ale fascinovala živá príroda, a to, ako úžasne funguje živý organizmus. Na strednej
škole ma bavila biológia, zoológia a začala
ma zaujímať medicína. No a, samozrejme,
doktor Herriot, ktorého príbehy som čítala
stále dokola. Odtiaľto bol už len krôčik
k rozhodnutiu študovať „veterinu“. Viem,
že to znie naivne, ale ukázalo sa, že lepšie
som si vybrať nemohla. Moja profesia ma
napĺňa, patrím k šťastným ľuďom, pre ktorých práca je aj ich hobby.
Prečo ste si vybrali povolanie
univerzitného učiteľa?
Práca vysokoškolského učiteľa je veľmi
rôznorodá a vždy je výzvou. Som v kontakte s mladou generáciou, odovzdávam im
svoje poznatky, vidím, ako sa kreujú na
cieľavedomých ľudí. Môžem ich motivovať,
povzbudiť, ovplyvniť ich ďalšie smerovanie. Pritom nemôžem stagnovať ani ja. Núti
ma to neustále sa vzdelávať, zvyšovať kvalitu svojich prednášok, pretože študent
rýchlo odhalí, keď v niečom nie ste úplne
zorientovaný. V každom prípade je to vzájomná, veľmi dynamická, interakcia.
Ako začala vaša profesijná kariéra na univerzite?
Vysokú školu som ukončila s vyznamenaním a cenou rektora v roku 1986. Nastúpila som do Ústavu experimentálnej veterinárnej medicíny, do laboratória na
výskum besnoty na absolventskú prax. Po
piatich mesiacoch miesto už pre mňa nebolo, preto som začala pracovať v Ústave infektológie a tropickej veterinárnej medicíny ako laborantka. Po istom čase som
prešla na vedecké miesto. Pedagogickú činnosť som začala výučbou zahraničných
študentov v anglickom jazyku, čo bola pre
mňa veľmi dobrá škola a až oveľa neskôr
som začala učiť slovenských študentov.
Ako hodnotíte veterinárnu školu
vtedy a dnes?
Naša alma mater bola vždy jednou
z najlepších škôl v republike. Dokonca aj
v totalitnom režime mala veľmi bohatú zahraničnú spoluprácu a dobré meno vo svete. Inak to nie je ani teraz. Rozšírili sme
ponuku originálnych študijných programov, na ktoré je spoločenská objednávka,
máme výborne odborné, profesionálne kapacity. Žijeme však vo veľmi nestabilnom
politickom a ekonomickom prostredí. Súčasný systém financovania vysokých škôl
neumožňuje ich rozvoj, v tom lepšom prípade ich len udržiava pri živote. Musíme
vynakladať enormné úsilie na získanie
prostriedkov, umožňujúcich napredovanie
školy.
Ako hodnotíte študentov vtedy
a dnes? Akí boli?
Študenti „vtedy“ študovali „veterinu“
preto, lebo chceli vykonávať profesiu veterinárneho lekára a tomu všetko podriadili.
Boli to väčšinou chlapci, ktorí chceli pracovať v teréne s hospodárskymi zvieratami,
na farmách a boli viac prakticky zruční.
Dnešní študenti sú väčšinou dievčatá,
orientovaní skôr na spoločenské zvieratá
a s možnosťou uplatniť sa aj v zahraničí.
Študenti sú ale stále študenti, sú takí i onakí. Sú aj poctivo študujúci, so záujmom
o všetko, čo je spojené s profesiou, i takí,
ktorí to chcú len nejako pasívne prežiť
a hlavne si užiť študentský život. Generalizovať sa to nedá.
Sú súčasní študenti dostatočne
pripravení pre prax?
To by mala byť skôr otázka na komoru.
Robíme všetko preto, aby pre prax pripravení boli. Ale je to aj otázka individuálneho
prístupu každého študenta. Ten, kto naozaj
chce, trávi na klinikách, ambulanciách,
farmách svoj čas už od prvého ročníka. Ak
študent má záujem, má aj príležitosť získať
dostatok praktických zručnosti. Bohužiaľ,
stále sú aj takí, ktorí trávia stáž na klinike
postávaním pri stene a potom sa sťažujú, že
škola ich nič nenaučila.
Ako vidíte univerzitu
o desať rokov?
Ako modernú, dynamicky sa rozvíjajúcu inštitúciu so stabilným miestom v národnom i svetovom vzdelávacom priestore,
s vysokým stupňom internacionalizácie.
Aký je váš názor na postavenie
veterinárneho lekára?
Myslím si, že postavenie veterinárneho
lekára v našej spoločnosti sa stále zlepšuje,
predstavujeme vám
čo je veľká zásluha Komory veterinárnych lekárov. To, ako nás
vníma verejnosť, závisí aj od nás samých. Ak sa vzájomne rešpektujeme, vážime si jeden druhého, bez ohľadu na to, či sme z univerzity, komory, alebo štátnej správy. Teda jednoducho povedané
„ťaháme za jeden povraz“, spoločnosť nás bude tiež viac rešpektovať a vnímať ako silnú kompaktnú profesiu.
Kandidujete za rektorku.
Aká je vaša hlavná vízia?
Zamerať sa na kvalitu poskytovaného vzdelávania. Vytvoriť
optimálne personálne, organizačné a materiálno-technické podmienky pre úspešnú medzinárodnú evalváciu. Týmto upevniť
a posilniť postavenie univerzity v medzinárodnom vzdelávacom
priestore. Naplniť kritériá začlenenia medzi univerzitné vysoké
školy, obhájiť existujúce študijné programy a študijné odbory pre
všetky tri stupne vysokoškolského vzdelávania. Posilniť vzťah
učiteľ - univerzita, študent - univerzita, učiteľ - študent, motivovať
učiteľov i študentov, dať príležitosť mladým tvorivým pracovníkom. Posilniť pozíciu školy v celoživotnom špecializačnom vzdelávaní.
V čom vidíte dôležitosť spolupráce s KVL ?
KVL je pre nás jedným s najdôležitejších partnerov. Poskytuje
nám spätnú väzbu o pripravenosti našich absolventov a prepája
nás s praxou. Veľmi si vážime spoluprácu v oblasti pregraduálneho i postgraduálneho vzdelávania. Spoločným postupom môže
skvalitniť vnímanie veterinárneho lekára v spoločnosti.
Aká máte záľuby a pri čom relaxujete pri vašej
časovo
náročnej práci? Čo vám
dodáva energiu?
V ostatnom období veľa času na záľuby nemám. Mojou najväčšou záľubou je moja práca, profesia veterinárneho lekára a vysokoškolského učiteľa. Ak mi vyjde čas aj na niečo iné, tak si rada
prečítam dobrú knihu, prejdem sa so psom po lese, alebo idem na
túru do hôr s priateľmi.
prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
Vážené kolegyne a vážení kolegovia, dovoľte, aby som popísal
niektoré príbehy z disciplinárnych konaní, anonymne a stručne
s uvedením zásadných faktov a komentárov.
Neschopnosť i odborné pochybenie
Veterinárny lekár vykonal palpačné
a USG vyšetrenie suky, u ktorej mala
majiteľka podozrenie na nežiaducu graviditu. Graviditu vylúčil a nasadil Galastop
a Torecan na pseudograviditu. Po narodení
dvoch šteniat ho majiteľka kontaktovala.
Okrem iného sa pýtala, čo má urobiť so
štencami, keď matka nemá mlieko. Tvrdil,
že Galastop nemôže ovplyvniť laktáciu.
1
Komentár: Lekár použil novozakúpený
prístroj, s ktorým nemal skúsenosti. Niekedy nás chovatelia predsa len počúvajú
a nemajú radi, ak im klameme.
Prípad prešetrovaný na podnet ŠVP
SR. Veterinárny lekár vykonal eutanáziu preparátom T 61 u 85 oviec na
farme, kde bola potvrdená klasická forma scrapie a zistený nevhodný genotyp
oviec. Preto bolo nariadené premiestniť
týchto 85 oviec na zabitie a zabezpečiť
prostredníctvom úradného veterinárneho lekára odber vzoriek na TSE od všetkých oviec starších ako 18 mesiacov. 76
oviec bolo nad 18 mesiacov veku, a teda
podliehali povinnému monitoringu TSE,
ale žiadna nebola vyšetrená. Ovce boli
asanované v kafilérii.
2
Komentár: Veterinárny lekár nemal
uzavretú zmluvu VPO, utratil ovce bez
predchádzajúceho zbavenia vedomia
a taktiež zabránil povinnému monitoringu TSE.
Eutanáziu vykonal na objednávku majiteľa chovu pre zlý výživný stav a kachexiu.
MVDr. Jozef Talajka
predseda disciplinárnej komisie
33
ekonomické spravodajstvo
Nepriama novela Zákonníka práce účinná od 1. júla. 2014 mení oblasť dohôd
o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
Zmeny v dohodách o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru od 1. júla 2014
Novelu Zákonníka práce v oblasti dohôd
priniesol zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom
dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony. Národnou
radou SR bol schválený 5. júna 2014.
Ustanovenia týkajúce sa dohôd sú účinné od 1. júla 2014.
Novela reaguje predovšetkým na prípady, pri ktorých dochádzalo k vyhýbaniu
sa platenia odvodov na dôchodkové poistenie, resp. k odkladaniu platenia poistného. „Dohodári“, ktorí sú sporiteľmi
v II. pilieri, tak prichádzali o zhodnocovanie svojich úspor.
34
1. Dohody bude možné uzatvárať
len na čas určitý
V nadväznosti na uvedené bude od 1.
júla 2014 možné všetky druhy dohôd
o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, t. j. dohodu o vykonaní
práce, dohodu o brigádnickej práci študentov a dohodu o pracovnej činnosti
uzatvoriť najviac na 12 mesiacov.
Prvá otázka teda znie, čo v prípade, ak
máte záujem pokračovať s „dohodárom”
aj po vypršaní 12 mesiacov?
V takomto prípade okamžite po skončení dohody môžete s tou istou osobou
uzatvoriť od ďalšieho dňa novú dohodu. Po formálnej stránke musí ísť
o novú dohodu, nie je možné pokračovať
v starej dohode ani starú dohodu nejako
predĺžiť. Čiže musí existovať úplne nová
dohoda. To, že obsahom dohody bude
rovnaká práca, aká bola obsahom predošlej dohody, nie je problém.
S týmto procesom je však spojená nemalá byrokracia. Pri ukončení dohody
musíte:
odhlásiť „dohodára“ zo Sociálnej poisťovne (najneskôr v deň nasledujúci po
skončení dohody, inak pokuta),
ak bol „dohodár“ dôchodkovo poistený, zaslať do Sociálnej poisťovne Evidenčný list dôchodkového poistenia,
ak bol „dohodár“ poistený na zdravotné poistenie, odhlásiť ho zo zdravotnej poisťovne.
Pri začatí novej dohody musíte:
prihlásiť „dohodára“ znova do Sociálnej poisťovne - a to najneskôr deň
pred začatím novej dohody. Ak zabudnete, tak najneskôr v deň začiatku novej
dohody, avšak ešte predtým, ako začne
vykonávať prácu. Inak vám hrozí pokuta 2 000 eur za porušenie zákona
o nelegálnom zamestnávaní;
ak sa za „dohodára“ bude platiť zdravotné poistenie, prihlásiť ho do zdravotnej poisťovne.
2. Obmedzenie trvania existujúcich dohôd
V súvislosti so zmenami týkajúcimi sa
obmedzenia trvania dohôd o prácach
vykonávaných mimo pracovného pomeru sa osobitne upravilo skončenie
dohôd, ktoré boli uzavreté pred 1. júlom
2014. Prechodné ustanovenie upravuje, že dohoda o vykonaní práce, dohoda
o brigádnickej práci študentov a dohoda
o pracovnej činnosti uzatvorené pred
1. júlom 2014 sa skončia najneskôr 30.
júna 2015.
3. Splatnosť odmeny
Ďalšia zmena sa týka splatnosti odmeny za prácu na dohodu. Od 1. júla 2014
sa musí odmena pri dohode o pracovnej
činnosti a pri dohode o brigádnickej práci študentov vyplatiť najneskôr do konca mesiaca, nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa vykonala práca.
Napríklad ak „dohodár“ pracoval v júli
2014, odmenu za vykonanú prácu musí
dostať do 31. augusta 2014.
Dôsledok: pri dohodách o pracovnej
činnosti a dohodách o brigádnickej práci študentov v prípade, že dohoda začne
a skončí v rôznych kalendárnych mesiacoch, vždy pôjde o tzv. pravidelný
príjem podľa zákona o Sociálnom poistení. Takíto „dohodári“ musia byť do
Sociálnej poisťovne prihlásení ako „dohodári“ s pravidelným príjmom (od 1. 7.
2014) a ak nie sú študenti ani dôchodcovia, musí sa platiť nemocenské poistenie
i poistenie v nezamestnanosti.
Dôsledok č. 2: Pri už existujúcich
dohodách o pracovnej činnosti a brigádnickej práci študentov, kde ste boli
dohodnutí na nepravidelnom príjme
(napríklad na vyplácaní odmeny raz
za polroka) musíte „zo zákona“ prejsť
od 1.júla 2014 na odmeňovanie za každý mesiac - a to znamená, k 30. júnu
2014 odhlásiť „dohodára“ zo Sociálnej
poisťovne, vypočítať a zaplatiť poistné
za doterajšie obdobie a k 1. júlu 2014
ho prihlásiť do Sociálnej poisťovne ako
„dohodára“ s pravidelným príjmom.
Dôsledok č. 3: Pri dohodách o pracovnej činnosti bude „dohodár“ poistený aj na nemocenské poistenie a na
poistenie v nezamestnanosti (pozor, to
neplatí pre dôchodcov).
Ing. Veronika Nagyová
vedúca sekretariátu
ekonomické spravodajstvo
Daňové licencie
Aj napriek tomu že sa daňové licencie netýkajú veterinárnych lekárov / SZČO /, KVL SR považuje za potrebné informovať členskú základňu o tejto daňovej zmene.
Za rok 2014 sa budú musieť prvýkrát platiť tzv. daňové licencie. Daňová licencia
sa aplikuje za zdaňovacie obdobie, ktoré
sa začína 1. januára 2014. To znamená,
že sa prvýkrát bude platiť pri podávaní
daňového priznania v roku 2015 za zdaňovacie obdobie roka 2014.
Zavedenie daňových licencií bude mať
dosah na veľké množstvo firiem, ktoré
už niekoľko rokov nevykonávajú žiadnu
činnosť. Je jednoduchšie podávať nulové
daňové priznanie, ako spoločnosť zrušiť
a vymazať z obchodného registra. Ako
sa firmy budú správať pod tlakom daňových licencií, ukáže čas. Skutočnosťou
však je, že tieto firmy v prevažnej miere
nemajú žiadne finančné prostriedky, a
tak nebudú mať z čoho zaplatiť daňové
licencie. Ale zavedenie daňových licencií
bude mať vplyv aj na firmy, ktoré pravidelne vykazujú stratu (záporný základ
dane) a doteraz prakticky neplatili daň
z príjmov právnických osôb.
Daňové licencie nebude platiť
živnostník,
samostatne zárobkovo činná osoba (podnikajúca na základe iného oprávnenia ako je
živnostenský list, t. j. aj veterinárny lekár),
daňovník v roku kedy vznikne, s výnimkou daňovníka, ktorý je právnym nástupcom daňovníka zrušeného bez likvidácie,
daňovník nezaložený alebo nezriadený
na podnikanie,
verejná obchodná spoločnosť,
Národná banka Slovenska,
Fond národného majetku SR,
daňovník v konkurze a likvidácii,
daňovník prevádzkujúci chránenú dielňu alebo chránené pracovisko.
Povinnosť platiť daňovú licenciu teda
majú právnické osoby obchodného charakteru, a to konkrétne: spoločnosti s ručením obmedzeným, akciové spoločnosti,
komanditné spoločnosti a družstvá. Povinnosť platiť daňovú licenciu sa zároveň
týka aj organizačných zložiek a stálych
prevádzkarní zahraničných právnických
osôb na Slovensku.
Z obchodných spoločností daňovej licencii
Zdaňovacie
obdobie
2014
2015
2016
2017
Základ dane
v EUR
0 6 000
7 000
8 000
nepodliehajú iba verejné obchodné spoločnosti. Z platenia daňovej licencie sú ďalej vyňaté právnické osoby neziskového
charakteru, napr. neziskové organizácie,
nadácie, občianske združenia, spoločenstvá vlastníkov bytov či politické strany.
Výška daňovej licencie
Výška daňovej licencie sa odvíja od toho,
či je, alebo nie je podnikateľský subjekt
platca DPH a od výšky jeho obratu.
Neplatca DPH musí platiť minimálnu daň
z príjmov vo výške 480 eur, platca DPH
s obratom do 500 000 eur musí platiť minimálnu daň vo výške 960 eur a podnikateľský subjekt s obratom nad 500 000 eur
má daňovú licenciu vo výške 2 880 eur.
Zo zákona majú 50 % úľavu na výške daňovej licencie tie subjekty, u ktorých najmenej 20 % zamestnancov tvoria zamestnanci so zdravotným postihnutím.
Podmienky určujúce výšku licencie sa
prehodnocujú každoročne a rozhodujúci
je stav ku koncu zdaňovacieho obdobia.
Toto je dôležité v prípade, ak príde napríklad ku zmene z neplatcu DPH na platcu
počas roka alebo pri obrate pohybujúcom
sa okolo hraničnej hodnoty 500 000 eur.
Splatnosť daňovej licencie
Daňové licencie sa platia v termíne na
podanie ročného daňového priznania
k dani z príjmov. Prvýkrát ich teda subjekty budú platiť 31. 3. 2015 (riadna lehota), resp. 30. 6. 2015 (predĺžená lehota),
čiže v termíne podania svojho daňového
priznania za rok 2014.
Zápočet daňovej licencie
Zápočet daňovej licencie je inštitút, ktorý komplikovaným spôsobom umožňuje
za určitých presne vymedzených podmienok zníženie dane v limitovanej výške. Aby mohlo prísť k zápočtu daňovej
licencie, musí byť splnené nasledovné:
Kategória
0
1 320
1 760
1 760
MVDr. Elemír Žoldoš
člen prezídia
Základ dane
Neplatca DPH
Platca DPH s obratom do 500 000 eur
Podnikateľský subjekt
s obratom nad 500 000 eur
Daňová povinnosť podľa skutočných
výsledkov spoločnosti v EUR
Spoločnosť zaplatí v jednom roku minimálnu daň (daňovú licenciu) z dôvodu,
že je buď v strate, alebo jej skutočná daň
nedosahuje výšku minimálnej dane.
Aspoň v jednom z nasledujúcich troch
rokov dosiahne zisk, na základe ktorého
bude mať daň výrazne vyššiu ako je
výška minimálnej dane (daňovej licencie).
Ak sú splnené vyššie uvedené podmienky, spoločnosť môže v roku s lepšími
výsledkami znížiť svoju skutočnú daň
(ktorá je vyššia ako minimálna daň),
avšak s nasledujúcimi limitáciami:
Daň nikdy nie je možné znížiť pod
úroveň minimálnej dane.
Maximálna suma, o ktorú je možné
znižovať daň, je tvorená rozdielom medzi
zaplatenou daňovou licenciou a prípadnou daňovou povinnosťou, ktorá však
bola nižšia ako hodnota daňovej licencie.
Príklad zápočtu daňovej licencie
Fungovanie zápočtu daňovej licencie
uvedieme na modelovom príklade. Keďže je princíp zápočtu licencie možný iba
pri splnení ideálnych podmienok v podnikaní, náš príklad takéto ideálne podmienky obsahuje.
Príklad predpokladá, že v roku 2014
dosiahne spoločnosť s ručením obmedzeným, platca DPH, nulové hospodárske výsledky. Následne ďalšie tri roky dosiahne
zisk, ktorý vždy presiahne hraničnú
hodnotu pre vyrubenie minimálnej dane
(daňový zisk vo výške nad 4 364 eur).
Suma ušetrenej dane je následne uvedená
v stĺpci „Zápočet licencie“.
V prípade, ak by spoločnosť nedosiahla aspoň v jednom z nasledujúcich troch
rokov zisk nad hraničnú hodnotu 4 364
eur, nemá možnosť zníženia dane prostredníctvom zápočtu daňovej licencie.
(Hranica pre
daňovú licenciu)
do 2 182 eur do 4 364 eur do 13 091 eur Daňová licencia
(Minimálna daň) 480 eur
960 eur
2 880 eur
Zápočet licencie
v EUR
Minimálna daň
v EUR (daňová licencia)
Daň na úhradu
v EUR
- 360 600 0 960 960 960 960 960 960 1 160 1 760 35
právne poradenstvo
Stanovisko k rozdielu medzi sídlom
a miestom vykonávania SVČ
JUDr. Juraj Erben
Advokát
Erben & Erben,
Tel: +421 2 592 28 141
e-mail: [email protected]
Vážený pán Dr. Stodola, vážené
prezídium, v nadväznosti na Vašu požiadavku Vám zasielame stručné stanovisko k problematike sídla súkromného veterinárneho lekára (ďalej len SVL)
a miesta, v ktorom vykonáva súkromné
veterinárne činnosti (ďalej len SVČ). Našou úlohou je zrozumiteľne a stručne vysvetliť rozdiely medzi zapísaným sídlom
SVL v Registri KVL SR a miestom vykonávania SVČ.
Sídlom právnickej osoby a miestom
podnikania fyzickej osoby sa v zmysle
§ 2 ods. 3 Obchodného zákonníka (zákon
č. 513/1991 Zb.) rozumie adresa, ktorá je
ako sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom registri alebo živnostenskom registri, alebo v inej evidencii
ustanovenej osobitným zákonom.
Pod inou evidenciou ustanovenou osobitným zákonom sa rozumie aj napríklad
Register súkromných veterinárnych lekárov SR vedený KVL SR. Povinnosť mať
a uviesť sídlo do Registra sa spomína
v tretej časti Etického a profesného poriadku Stanov KVL SR a vyplýva z ust. § 3
ods. 3 zákona 442/2004 Z. z. Sídlom teda
môže byť aj miesto bydliska SVL.
36
Na zápis sídla do Registra je nevyhnutné preukázať možnosť toto sídlo užívať. K nehnuteľnosti alebo jej časti, ktorú
má fyzická alebo právnická osoba zapísanú ako sídlo alebo miesto podnikania,
musí daná osoba preukázať buď jej vlastnícke právo, užívacie právo, ktoré užívanie predmetnej nehnuteľnosti, resp. jej
časti ako sídla alebo miesta podnikania
nevylučuje, alebo musí preukázať, že disponuje súhlasom vlastníka danej nehnuteľnosti alebo jej časti na zápis predmetnej nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla,
resp. miesta podnikania do príslušného
registra. V praxi sa tieto skutočnosti preukazujú výpisom z listu vlastníctva z katastra nehnuteľností, nájomnou zmluvou,
súhlasom vlastníka nehnuteľnosti a podobne.
V súvislosti s uvedeným výkladom
je vhodné spomenúť, že adresou sa rozumie názov obce s uvedením názvu ulice
alebo iného verejného priestranstva,
orientačné číslo, poštové smerovacie číslo a v prípade, ak sa obec nečlení na ulice, aj uvedenie súpisného čísla. Práve na
adresu, ktorá je ako sídlo alebo miesto
podnikania zapísaná v Registri, sa obvykle doručujú všetky druhy písomností
a z tohto dôvodu je potrebné, aby bola ako
táto adresa určená taká adresa, na ktorej
bude súkromný veterinárny lekár poštu
aj preberať.
Miestom vykonávania súkromných
veterinárnych činností je v zmysle § 2 Tretej časti Stanov KVL SR akékoľvek miesto,
spravidla však adresa špecializovaného
pracoviska, alebo chov, resp. farma objednávateľa, s ktorým má súkromný veterinárny lekár uzavretú zmluvu o poskytovaní súkromných veterinárnych činností
(ďalej len ,, SVČ“). SVČ je taktiež možné
vykonávať na mieste určenom objednávateľom. Špecializované pracovisko musí byť
označené štítom, na ktorom je uvedené
meno súkromného veterinárneho lekára
s textom ,,súkromný veterinárny lekár“
a označenie špecializovaného pracoviska.
Tvar, spôsob a rozmery tohto označenia
nesmú mať charakter reklamy, pričom
údaje na ňom uvedené musia mať informatívny charakter.
Výnimkou z uvedeného je len vykonávanie štátnych veterinárnych činností
určených plánom veterinárnej prevencie
a ochrany štátneho územia na príslušné
obdobie tým súkromným veterinárnym
lekárom, ktorý má s regionálnou veterinárnou a potravinovou správou uzavretú
zmluvu na vykonanie určitých štátnych
veterinárnych činností. a to v tom mieste,
na ktoré má súkromný veterinárny lekár
uzavretú takúto zmluvu.
Pre ľahšie pochopenie rozdielu, pod
miestom vykonávania súkromných veterinárnych činností rozumieme v podstate tzv. prevádzkareň, ktorá je podob-
ne upravená v Živnostenskom zákone
(zákon č. 455/1991 Zb., konkrétne v ust.
§ 17). V zmysle predmetného zákona prevádzkarňou rozumieme priestor, v ktorom sa živnosť prevádzkuje; nie je ním
však priestor súvisiaci s prevádzkovaním
živnosti ani technické a technologické
zariadenie určené na prevádzkovanie
živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti. Priestormi, ktoré súvisia
s prevádzkovaním živnosti. sú napríklad
priestory určené na uskladňovanie tovaru a surovín podnikateľa, odstavné plochy pre motorové vozidlá, priestory na
prijímanie zákaziek a podobne.
Pod miestom vykonávania súkromných
veterinárnych činností teda v zmysle
uvedeného výkladu rozumieme predovšetkým miesto, kde súkromný veterinárny lekár vykonáva súkromnú veterinárnu činnosť. Ide konkrétne o jeho
veterinárnu ambulanciu, resp. ošetrovňu,
veterinárnu kliniku, veterinárnu polikliniku, veterinárnu nemocnicu, veterinárne laboratórium (pod spoločným názvom
ide o tzv. adresu špecializovaného pracoviska). Nie je vylúčené, že niektorí SVL
budú mať sídlo a miesto vykonávania SVČ
identické – napríklad v prípade, ak SVL
má ambulanciu vo svojom dome.
Stručne
zhrnuté, sídlom alebo
miestom podnikania súkromného veterinárneho lekára je adresa zapísaná v príslušnom registri slúžiaca predovšetkým
na evidenčné úkony akým je napríklad
doručovanie písomností. Pod miestom
vykonávania súkromných veterinárnych
činností môžeme v zmysle uvedeného
výkladu, ako už bolo spomenuté, chápať
predovšetkým miesto výkonu súkromnej
veterinárnej činnosti.
Ako je uvedené vyššie, KVL SR zasiela písomné zásielky určené pre SVL
na adresu sídla (alternatívne bydliska)
zapísaného v Registri. Stanovy KVL SR
upravujú aj postup a tzv. fikciu doručenia
v prípade nepreberania zásielok.
Veríme, že sme aspoň čiastočne
načrtli rozdiely medzi pojmami. V prípade, ak máte akékoľvek doplňujúce otázky, prosím, kontaktujte nás späť.
Riešite rôzne GI prípady?
Nepotrebujete rozsiahly rad diét!
Ponúkame jednoduché riešenie.
Každá receptúra pokrýva vďaka svojim nutričným vlastnostiam viacej indikácií.
PURINA VETERINARY DIETS®: Úsporné, komplexné a účinné
lieková politika
Příspěvek k tématu antimikrobiální rezistence
MVDr. Libor Borkovec
Technický manažer pro
hospodářská zvířata
Zoetis Česká republika, s.r.o.
Tel: +420 257 101 312
Mobil: +420 731 532 732
[email protected]
38
Známe to všichni – horečka, kašel –
návštěva lékaře – návštěva lékárny - krabička s antibiotiky a zpravidla 6denní naordinovaná léčba. Po třech dnech užívání
přichází zpravidla úleva a krabička s antibiotiky je odložena, neb je považována již
za zbytečnou. Literární zdroje uvádějí, že
se to se stává až v 60% procentech případů
( Richter.R. Pharm Monitor, 2010). Špatná
přilnavost k léčbě (compliance) – nedodržení délky léčby je jedním z faktorů vzniku
antimikrobiální rezistence.
Ve výše uvedeném případě byla vědomě
nedodržena rozhodnutím pacienta. Ve veterinární medicíně zvíře (pacient) o léčbě
nerozhoduje, je mu plně vnucena/naordinována. Do řetězce výkonných složek nám
vstupuje další faktor – „vykonavatel léčby“
– tedy zpravidla majitel. Domnívám se, že
je rozdíl ve stavu dodržování léčby u domácích zvířat na jedné straně a u hospodářských zvířat na straně druhé, kde znám
situaci lépe. V sektoru domácích zvířat se
udává, že nejméně 20 % klientů/majitelů
podá svému zvířeti meně než 80 % léčiv
předepsaných veterinářem a ještě větší
skupina (až dvě třetiny z nich) podává léčivo ve špatných časových intervalech (Dr.
Jill Maddison, Compliance News, 2006).
Ohromná variabilita postupů na
farmách hospodářských zvířat začíná
situací kdy si veterinář ponechává celou
léčbu a její výkon a výstup plně pod svoji
kontrolou až po plnou chovatelsko-ošetřovatelskou anarchii.
Stav rezistence v humánní medicíně
přináší tlak na revizi používání antibiotik v medicíně veterinární. Je to legitimní požadavek na každý sektor, kde se antibiotika používají a je jasné, že se musí
odborná veřejnost seriózně situací zabývat. V některých zprávách je však argumentace postavená tak, jako by za stav
ATB rezistence mohl hlavně přístup ve veterinární medicíně. Problém vzniku
antimikrobiální rezistence je tím značně
zjednodušován - dle následujícího schématu: Tab. 1
Stav je dokreslován alarmujícími čísly, kdy přes dvě desítky tisíc pacientů ročně jenom v Evropě umírá v důsledku antimikrobiální rezistence. Trochu poplašné
a tendenční sdělení. Za stejné období období umírá ještě více lidí v Evropě při autonehodách a žádné poplašné zprávy, či
aktivity vzniku celoevropských týmů
zbývajících se touto situací se nekonají!
Aniž bych chtěl tyto údaje zpochybňovat,
tak přeci jenom se v nich neuvádí kolik
zmíněných případů bylo z důvodů zanedbání/selhání lékařských postupů. Mám
na mysli případy, kdy pacient přichází do
nemocnice s život neohrožující zdravotní záležitostí, ale v důsledku pochybných
léčebných postupů umírá na pneumonii
v důsledku infekce rezistentním nemoc-
ničním patogenem. Tedy tím, který si
dané zdravotnické zařízení „vypěstovalo“. Pokud používáním antimikrobiálních přípravků vytváříme selekční tlak
a jednou z kritických skupin jsou cefalosporiny třetí a čtvrté generace tak jen
pouhým součtem používaných přípravků
či účinných látek těchto zjistíme, že větší
selekční tlak v této kategorii činila v posledních 25 letech humánní medicína.
Je tedy třeba informovat pokud možno
objektivně. V tomto smyslu dostane algoritmus vzniku antimikrobiálních rezistencí složitější/komplexní strukturu:
Tab. 2
Výše uvedená fakta však neodkloní
zmiňovaný tlak na používání antimikrobiálních látek ve veterinární medicíně.
Některé země již nastoupily cestu
razantního omezování používání antibiotik. Severské evropské země jdou
touto cestou již delší dobu. Holansko snížilo během dvou let spotřebu na polovinu. Německo od května letošního roku
zavádí povinnost hlášení spotřeby antibiotik a vypočítává pro každou farmu
tzv. terapeutický index – zjednodušeně
řečeno přepočet spotřeby na kus základního stáda. Kdo přesahuje průměr musí
zdůvodňovat tento stav a také předložit opatření (akční plán) k nápravě.
Pokud tak neučiní – je mu to nařízeno
a dozorováno. V České republice vznikla koordinační skupina při Ministerstvu zemědělství s cílem nastavení odpovědného používání antimikrobik pro
definované oblasti použití. Slovenské
veterinární autority (KVL) již podnikají
kroky v tomto směru. Co se dá očekávat ? Tedy alespoň v segmentu hospodářských zvířat to stejné jako na západ
od nás - zjednodušeně řečeno zavedení
disciplíny a kontroly. Je to společný úkol
jak pro slovenské, tak pro české chovy.
Nebude to lehké a bez kolizí. Nepůjde to
jinak, pokud chceme být nazýváni „chovatelsky vyspělými státy“. Zmínil jsem
u části provozů anarchii v užívání antibiotik a chtěl bych to dokladovat příkladem
z nejmenovaného chovu, kdy je lahvička
injekčního/parenterálního cefalosporinu
s napíchnutou jehlou je umístěná na dojírně nekontrolovatelně dlouho (dle toho
také řádně znečištěná). Dle rozhodnutí
lieková politika
Upozornenie!
Tab. 1
Nové pasy spoločenských
zvierat od 1. 1. 2015.
personálu dojírny je pak přípravek aplikován do vemene. Na dotaz „kolik aplikací
jde do vemene? Odpověď zní že „2“. Na dotaz jaká je ochranná lhůta ? Odpověď zní,
že dva dny. Od čeho byly tyto parametry
odvozeny jsem se nedozvěděl, ale jim tento systém vyhovuje.
Cestou k disciplíně je zavedení tzv.
„Standardních operačních postupů (SOP)
na farmách, či provozech. Co se pod tím
skrývá?
Jasný popis procedur a postupů (včetně léčebných protokolů)
Soupis rizik na farmě – k jejich bezprostřední analýze
Identifikace kritických kontrolních
bodů : co lze na farmě kontrolovat
Nastavení kritických limitů/hodnot:
Co je nepřípustné?
Nastavení kontrolních mechanismů/
system: Jsou kritické body pod kontrolou?
Nastavit korekční procedury: Popis
co udělat, když kritický bod není pod
kontrolou
Tab. 2
Nastavit
procedury
prověřování:
Náhodné inspekce a odběry vzorků
Dokonalá evidence procerur, zásahů,
aktivit, výsledků na chovu
Vyžádání externího auditu
Situaci již několik veterinářů pochopilo a byli schopni ji projednat s vedením zemědělských provozů a uvést do
praxe. Budou mít v následujícím období jasnou výhodu. Faktem ale je, že tito
šťastlivci nalezli při projednávání nastavené uši a otevřené mysli chovatelů.
Roli farmaceutického průmyslu resp. jeho
regionálních představitelů vidím v tom,
že zavedení výše uvedeného bude maximálně podporovat. Je v zájmu každého
výrobce, aby jeho produkt byl řádně používán. Je také i v jeho zájmu, aby se co
nejdříve dopátral pravdivých informací
v případě vzniku komplikací spojovaných
s jeho používáním. Společnost Zoetis
měla letos v červnu k tématu antimikrobiální rezistence celoevropské setkání
a je vybavena k pomoci na tomto poli.
Na
základe
NARIADENIA
EURÓPSKEHO
PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 576/2013
o nekomerčnom premiestňovaní spoločenských zvierat a zrušení nariadenia (ES)
č. 998/2003 v spojení s VYKONÁVACÍM NARIADENÍM KOMISIE (EÚ) č. 577/2013 o vzorových identifikačných dokladoch
na nekomerčné premiestňovanie psov, mačiek a fretiek,
o zostavení zoznamov území
a tretích krajín a požiadavkách
na formát, grafickú úpravu
a jazyky vo vyhláseniach potvrdzujúcich súlad s určitými podmienkami stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 576/2013 sa od
29. 12. 2014 budú používať nové
pasy spoločenských zvierat.
39
ponuka práce
AFSCAN - African Small Companion Animal Network
Dr.Vanda Holovska, Nicol Beregszasziova, Dr.Gabriel Varga
Nadácia Svetovej asociácie veterinárov malých zvierat (WSAVA),
ktorá podporuje zlepšenie veterinárnej
starostlivosti o domáce zvieratá po celom
svete prostredníctvom vedy a vzdelávania, predstavila priekopnícky systém na
postúpenie štandardov veterinárnej starostlivosti v celej Afrike.
Dňa 4. apríla bola na tlačovej konferencii počas tohtoročného kongresu BSAVA
- British Small Animal Veterinary Association, WSAVA prezentovaná nová iniciatíva, zameraná na podporu veterinárnej
profesie v Afrike – AFSCAN: African Small
Companion Animal Network, schéma zaistenia pokroku v štandardoch veterinárnej
starostlivosti naprieč africkým kontinentom, podporujúca zorganizovanie udržateľnej siete veterinárnych lekárov malých zvierat, asociácií a odborných skupín
v subsaharskej Afrike.
Cieľom projektu AFSCAN je vytvorenie udržateľnej siete veterinárnych lekárov, združení a odborných skupín v subsaharskej Afrike a tvorba nových asociácií
veterinárov malých zvierat na africkom
kontinente s cieľom zlepšenia spolupráce,
vzdelávania a sprostredkovania postupov
už s osvedčeným pozitívnym dosahom na
vylepšovaní štandardov veterinárnej starostlivosti v iných oblastiach sveta, najmä
východnej Európy.
40
Prvá fáza projektu AFSCAN (apríl
2014 - apríl 2016) bola spustená s podporou spoločnosti Zoetis a konzorciom ďalších priaznivcov. Jej cieľom je spustenie
činnosti v kľúčových oblastiach, vrátane:
ponuky grantov na špecifické
veterinárne projekty a vytváranie väzieb
medzi africkými vedcami v oblasti
veterinárnej medicíny a medzi inštitúciami v krajinách Európy a na severoamerickom kontinente;
zvýšenia objemu podpory a koordinácie projektov zameraných na kontrolu
besnoty a tvorby nových projektov;
rozšírenia vzdelávacích školení
a programov stáleho vzdelávania pre
veterinárnych lekárov a veterinárnych
odborníkov;
podpory kontrolných systémov pre
sledovanie infekčných a parazitárnych
ochorení u zvierat v záujmových
chovoch;
získavania nových možností financovania a spolupráce so súčasnými a
budúcimi členmi konzorcia.
„Afrika je druhý najväčší kontinent a je jednou z najrýchlejšie rastúcich oblastí sveta,”
povedal MVDr. Gabriel Varga, prezident
WSAVA Nadácie a riaditeľ obchodných operácií pre Zoetis pre regióny v severnej Európe.
„Bohužiaľ, je aj sužovaná mnohými nebezpečnými ochoreniami, zatiaľ čo veterinárni
lekári, zameraní na malé zvieratá, tvrdo
pracujú, ich počet je stále dosť nízky, sú geograficky izolovaní a často ich v rozvoji brzdí
aj nedostatok školení a podpory.“
Prostredníctvom
AFSCAN
projektu sa Nadácia snaží využiť globálnu
podporu na vybudovanie sieťového spoločenstva jednotlivcov a inštitúcií v celej
Afrike, ktoré môžu poskytnúť okamžitú
pomoc viac koordinovaným spôsobom
v boji proti pôvodcom infekčných a parazitárnych chorôb. Dlhší časový horizont
bude nápomocný pri tvorbe udržateľnej
Ucastnici Tlacovej konferencie v Birminghame za
WSAVA a Nadaciu (z lava):
Prof. Colin Burrows, USA Prezident WSAVA
Dr. Lawson Cairns, Juzna Afrika, ko-ordinator
vzdelavacich aktivit pre Afriku
Dr.Gabriel Varga, Prezident Nadacie WSAVA
infraštruktúry, ktorá je dôležitá pre podporu veterinárov zaoberajucimi sa malými zvieratami po celom kontinente a pri
zavádzaní štandardov, potrebných pre
veterinárnu starostlivosť. V nasledujúcich
dvoch rokoch je naplánovaný celý rad projektov v rôznych oblastiach ako je zníženie výskytu besnoty, vzdelávanie, zdravie
a dobré životné podmienky zvierat. Ďalšie
podrobnosti o týchto projektoch budú zverejnené v krátkom čase.
„Výzvy v Afrike sú skvelé, ale s projektom
AFSCAN máme skutočnú príležitosť pomôcť
urýchleniu vývoja veterinárnej profesie po
celom kontinente, a tým aj zlepšiť životy
miliónov zvierat a ľudí,“ povedal profesor
Michael Day, viceprezident nadácie a súčasný predseda britskej Small Animal Veterinary Association (BSAVA). „Sme vďační
organizáciám, ktoré už podporujú projekt
AFSCAN, ako aj spoločnosti Zoetis, ktorá ako
zakladajúci sponzor poskytla značné prostriedky prostredníctvom svojej obchodnej
a strategickej aliancie kolegov na zabezpečenie úspechu tejto iniciatívy.“
Svetová asociácia veterinárov malých
zvierat (WSAVA) je organizácia zastrešujúca 145-tisíc veterinárov malých zvierat
z celého sveta cez 91 členských asociácií.
Nadácia WSAVA bola založená v roku 2009
s cieľom získať finančné prostriedky pre
činnosti, ktoré môžu byť využité v prospech veterinárov po celom svete.
Stúpenci konzorcia projektu AFSCAN:
Zoetis - spoločnosť zameraná na globálne zdravie zvierat,
Circa Healthcare - špecialista na komunikáciu v zdravotníctve,
OIE - Svetová organizácia pre zdravie
zvierat,
North American Veterinary Community (NAVC) a Vetstream - popredný dodávateľ digitálnych zdrojov pre veterinárne
odvetvie,
Morris Animal Foundation - nadácia
venujúca sa financovaniu výskumných
štúdií na ochranu a liečenie zvierat,
Worldwide Veterinary Service - veterinárna charita podporujúca rôzne charity
pre zvieratá a neziskové organizácie po
celom svete,
Univerzita veterinárneho lekárstva
a farmácie v Košiciach, Slovensko,
WSAVA.
Prokázaný účinek.
Neodolatelná chutnost.
Překvapivě malé tablety.
Vynikající cena.
fab
✓
easy
togi
ve
Proč si také nedat dortíček?
antiBiotiCká LéčBa jako
PamLsek!
Clavaseptin®
ochucené tablety
Clavaseptin® 250 mg
100 ochucených tablet
Amoxicillin plus clavulanová kyselina
Léčba jako pamlsek!
Clavaseptin® 500 mg
100 ochucených tablet
Vétoquinol s.r.o., Zámečnická 411, 288 02 Nymburk
tel.: 325 51 38 22, fax: 325 51 33 65
e-mail: [email protected], www.vetoquinol.cz
Clavaseptin® 50 mg
100 ochucených tablet
z našich akcií
Spoločné stretnutie prezídia
KVL ČR a KVL SR
Prediskutovať spoločné
problémy a poradiť sa o ich
riešení s priateľom je vždy
veľmi užitočné a práve preto
sa stretnutia predstavenstva
Komory veterinárnych lekárov Českej republiky (KVL
ČR) a prezídia Komory veterinárnych lekárov Slovenskej
republiky (KVL SR) stali milou a prospešnou tradíciou.
V roku 2014 pripadla úloha
hostiteľa na kolegov v Česku.
Na stretnutie vybrali krásne
horské prostredie Krkonôš,
kde mestečko Špindlerův Mlýn
privítalo prezídiá obidvoch komôr v dňoch 12. – 14. júna.
42
Z
predchádzajúcich
stretnutí zabehnutá schéma
a program bola náplňou piatkového rokovania. Oddelené
rokovanie prezídií vyplnili
dopoludnie 13. 6., kde si svoje
agendy riešili jednotlivé komory. V popoludňajších hodinách
sme boli radi, že sme mohli
diskutovať o tom, kde máme
spoločný problém, ako spoločne postupovať v jeho riešení
a ako sa poučiť z prípadných
chýb kolegov. Po úvodnom privítaní sme sa dotkli tém ako
sú organizovanie vzdelávacích
akcií (v budúcnosti prípadná
možnosť aj spoločnej organizácie), lieková politika v obidvoch štátoch a otázkam, ktoré
boli riešené na pléne Federácie
európskych veterinárov a jej
sekcie Únie európskych veterinárnych praktikov. Práve
v zahraničnej oblasti sme sa
zhodli na spoločných stanoviskách a zistili sme, že máme
rovnaký názor na ďalší postup
a riešenie problémov. Milým
hosťom nášho stretnutia bol
MVDr. Semerád zo Štátnej ve-
terinárnej správy Českej republiky, ktorý nás oboznámil
a českým kolegom pripomenul
niektoré styčné body legislatívy štátnych a súkromných
veterinárnych lekárov. Bolo
pre nás veľmi poučné porovnať situáciu v Čechách a na
Slovensku, zistiť v čom sa líši
a v ktorých bodoch je legislatíva viac-menej identická. Vo
večerných hodinách pokračovali neformálne rozhovory
medzi členmi predstavenstva
KLV ČR a prezídia KVL SR
v spoločných priestoroch hotela Esprit. Vynikajúcu atmosféru navodila pohostinnosť
kolegov z Českej republikyh
a v neposlednom rade aj excelentná česká kuchyňa, ktorá
mala byť posilnením pred sobotňajšou turistickou časťou
spoločného stretnutia.
V sobotu nám, žiaľ, počasie neprialo, ale aj napriek
tomu, nemalá časť kolegov
vystúpila na najvyššiu horu
Česka, Snežku. Premoknutí,
ale s dobrým pocitom z priateľskej atmosféry a z krásnej
prírody sa zdatnejší kolegovia
vrátili v neskorých poobedňajších hodinách do „základného
tábora“.
Dovoľte nám, aby sme aj
touto cestou poďakovali predstavenstvu KVL ČR za pozvanie a zorganizovanie užitočného a milého víkendu a za nás
môžem len vyjadriť túžbu,
aby stretnutia predstaviteľov
našich komôr pokračovali aj
v budúcnosti.
Tešíme sa na vás v roku
2015, kolegovia z Česka.
Prezídium KVL SR
Kliešte
Blchy
Vývojové štádiá bĺch
Komáre
Pakomáre
Stajňové muchy
...alebo poznáte lepšie
ektoparazitikum pre psy?
CEVA ANIMAL HEALTH SLOVAKIA, s.r.o.
Račianska 153, 831 53 Bratislava
www.vectravet.com
sk.cevaclub.com
SYNOQUIN EFA
®
Popredné britské chondroprotektívum teraz aj na Slovensku
Pomôžte mu pomáhať
SYNOQUIN® EFA využíva najnovší výskum
DEXAHAN® je unikátna, vysoko purifikovaná forma Krillu – najčistejšieho
a najviac bioaktívneho zdroja esenciálnych mastných kyselín (EFA), ktorý je dnes k dispozícii
Vďaka unikátnej fosfolipidovej štruktúre DEXAHAN® poskytuje kyselinu eikosapentaenovú (EPA) a kyselinu dokosahexaenovú (DHA) vo forme,
ktorá je o 60% viac biologicky dostupná než u štandardného rybieho oleja. Taktiež obsahuje astaxantín, vel’mi silný antioxidant.
Omega 3 mastné kyseliny znižujú génovú expresiu enzýmu COX-2 bez vplyvu na COX-1 a znižujú expresiu génu preproteinázy degradujúce
chrupavku, ako sú aggrekanáza a matrix metaloproteinázy (MMP), a tým sa prejavuje ich pozitívny účinok na chrupavku a jej metabolizmus.
Bolo preukázané, že kombinácia glukózamínu, EPA a DHA má lepší účinok na osteoartrotické bolesti než len glukózamín samostatne.
DEXAHAN® obsahuje desaťnásobok astaxantínu, nachádzajúceho sa v štandardnom rybom oleji, plus astaxantín v DEXAHAN® má väčšiu biologickú
dostupnosť, pretože je esterifikovaný, čo umožňuje jeho inkorporáciu do micél vytvorených fosfolipidmi Omega 3, čo je nevyhnutné pre absorpciu.
Glukosamin HCI
Zloženie
„Staviteľ “
Hlavný stavebný kameň
pre syntézu nových a zdravých
glykozaminoglykánov (GAG)
Kyselina askorbová
„Vychytávač“
je primárnym antioxidantom tela,
rozpustným vo vode
Kyselina askorbová zameriava
svôj účinok voči produkcii voľných
radikálov v štruktúre kĺbu
Podporuje výrobu
glykózaminoglykánov v chrupavke
Udržiava kvalitu GAG v chrupavke
Pomáha udržiavať funkciu kĺbov
ZINOK
„Syntetizátor“
kľúčový stopový prvok
nevyhnutný pre enzymatické
procesy v celom tele
Obzvlášť dôležitý pre tvorbu
chrupavky
Chondroitín
DEXAHAN®
„Požiarnik”
Znižuje produkciu zápalových mediátorov
Pôsobí ako predchodca prírodných protizápalových mediátorov,
ako sú resolviny a protectiny
Pomáha normalizovať denzitu kosti u chorých kĺbov
SYNOQUIN® EFA LARGE BREED
Ochutené tablety môžete podávať samostatne do úst psovi alebo rozdrvené do stravy.
Použitie :
Ochutené tablety môžete podávať
samostatne do úst psovi alebo rozdrvené
do stravy. Odporúčané dávkovanie môžete
zmeniť len na základe pokynov veterinárneho
lekára. Na dosiahnutie maximálneho účinku
postupujte podl’a návodu.
Hl’adajte u Vášho veterinárneho lekára
„Tlmič šoku“
Jeho primárnou funkciou je tlmenie nárazov v chrupavke
Je prevažujúcim GAG nachádzajúcim sa v chrupavke
Udržuje zdravý matrix synoviálnej tekutiny
Udržuje obsah vody v chrupavke a viaže sa s kolagénom
pre udržanie jej pružnosti
podporuje syntézu GAG u chondrocytov
Dávkovanie :
Hmotnost psa :
25 – 40 kg denne 1 tableta
> 40 kg denne 2 tablety (1 ráno, 1 večer)
Počiatočná dávka môže byť až dvojnásobná
po dobu 6 týždňov
Jedna žuvacia tableta obsahuje :
Glukosamín HCl 99%
475 mg
Chondroitín sulfát 95%
200 mg
Dexahan
200 mg
Kyselina askorbová
50 mg
Sulfát zinku
30 mg
SLO-WERFFT s.r.o. – Športová 76, 929 01 Dunajská Streda, Tel., fax: +421/31/552 89 76, E-mail: [email protected], www.vettrade.sk
z našich akcií
1
0
2 4
foto: MVDr. Miroslav Baran
2012
1
0
2 3
foto: MVDr. Miroslav Baran
2011
foto: MVDr. Dušan Cedzo
foto: MVDr. Dušan Cedzo
Slov – Raj - Vet 2014
44
Komora veterinárnych lekárov SR
organizovala dňa 28. 6. 2014 v Slovenskom raji už IV. ročník stretnutia veterinárnych lekárov, rodinných príslušníkov,
detí a priateľov pod názvom „Slov–RajVet 2014“. Hlavným cieľom tejto akcie
bolo profesijno-priateľské stretnutie veterinárnych lekárov, spojené s turistickým
poznávaním krás Slovenského raja.
Som rád, že na akcii sa každoročne
zúčastňuje stále viac účastníkov, a tak
mohla byť založená, okrem výstupov
veterinárnych lekárov na tatranské
štíty, ďalšia tradícia, kde sa môžu veterinárni lekári stretávať v krásnej prírode našich hôr.
Stretnutie asi 80 účastníkov sa
uskutočnilo v sobotu ráno na Čingove, v areáli penziónu Lesnica. Tam bolo
pre účastníkov pripravené občerstvenie
a účastníci sa tam dozvedeli aj podrobné inštrukcie celej akcie. Každý účastník
dostal pred túrou krásne tričko s logami,
ktoré im bude pripomínať pekný víkend
prežitý s kolegami v Slovenskom raji. Nezabudli sme ani na deti, ktoré dostali plyšového svišťa - maskota KVL SR. Odchod
z Čingova na začiatok turistickej trasy
do ústia veľkého Sokola bol zabezpečený
autobusom z UVLF V Košiciach. Turistická trasa tento rok viedla z Píly cez Veľký
Sokol na Glackú cestu smerom na vodnú
nádrž Klauzy a Kláštorisko a späť na Čingov. Celá trasa trvala asi 8 hodín.
Po príchode z túry okolo 17.00 hodiny
bolo pre všetkých účastníkov pripravené
občerstvenie s gulášom. Nezabudnuteľná
bola iste aj tento rok atrakcia v podobe
krásnej staručkej pragovky – veterána,
ktorej vlastníkom je náš kolega Dr. Albert
Martinko. Po krásnej túre, dobrom jedle
a pri ohnisku bol ten správny čas na vzájomnú priateľskú komunikáciu o problémoch a radostiach veterinárneho stavu na
Slovensku.
Verím, že všetci, ktorí ste sa na akcii
zúčastnili, ste prežili krásny víkend v nádhernej prírode so svojou rodinou a priateľmi. Už teraz sa tešíme na „veterinárov
v raji“ v roku 2015!
MVDr. Ladislav Stodola
z našich akcií
2010
Rysy
2011
Slávkovský
2014
Ďumbier
2009
Kriváň
201
Baran3
ec
2012
Jahňací
Výstupy veterinárnych lekárov na tatranské štíty – VI. ročník
Výstup na Ďumbier
Pred šiestimi rokmi Komora veterinárnych lekárov Slovenskej republiky
založila tradíciu vysokohorskej turistiky
pre veterinárnych lekárov. Prvý ročník
sa konal v roku 2009 symbolicky výstupom na Kriváň. Tento rok sme pokračovali v poradí už VI. ročníkom, výstupom
na Ďumbier. Aj keď tieto podujatia sú organizované pre kondičné zdatných veterinárnych lekárov, rodinných príslušníkov a priateľov veterinárneho stavu, teší
nás, že sa na nich každoročne zúčastňuje stále viac účastníkov. Aj tento rok sa
k nám pridali veterinárni lekári a pracovníci z ostatných stavovských organizácií
ako UVLF v Košiciach, ŠVPS a KVL ČR.
Stretnutie účastníkov výstupu sa
uskutočnilo v sobotu 6. 9 2014 o 8.00
hod na chate Trangoška. Každý účastník dostal pri prezentácii na pamiatku
pekné žlté tričko s logami výstupu, niečo
na občerstvenie a deti plyšového svišťa
– maskota KVL SR. Tento rok sa akcie
zúčastnilo viac ako 100 účastníkov, čo
je historicky najväčšia účasť. Potešiteľné
je, že každoročne sa zvyšuje účasť a pribúda mladých kolegov a detí. Po privítaní a krátkej inštruktáží sme sa vybrali
po širokej lesnej ceste so zeleným turis-
tickým značkovaním smerom Trangoška – Štefánikova chata – Ďumbier. Je
to klasická výstupová trasa na Ďumbier
z južnej strany Nízkych Tatier. Najkratší
výstup spomedzi všetkých prístupových
trás k vrcholu. Zároveň to je najfrekventovanejší chodník na Štefánikovu chatu,
ktorý slúži ako zásobovacia „cesta” horských nosičov. Zelené značkovanie vedie
od veľkého parkoviska na Trangoške,
okolo bývalého informačného strediska NAPANT-u, v blízkosti vodného toku
Bystrianky, ktorá sa stráca v Bystrianskom krase. Cestou sme minuli odbočku
k Jaskyni mŕtvych netopierov a potom
nás už čakala pred vrcholom prestávka
a občerstvenie na chate M. R. Štefánika
nazývanej aj „Štefánička“ alebo „Mrška“. V krásnom počasí sme okolo obeda
dorazili na vytúžený bod záujmu a veterinárni lekári zaplavili vrchol žltou
farbou z tričiek, z čoho mali aj ostatní turisti atrakciu. Povestný výhľad z Ďumbiera patrí bezkonkurenčne k najkrajším
spomedzi slovenských vrcholov, o čom
sme sa mohli presvedčiť. Na spoločnú fotografiu počkali určite všetci radi,
nakoľko také krásne počasie nikoho neťahalo do doliny. Cestou späť bol dostatočný priestor na priateľské rozhovory
a nielen na odborné. Na chate Trangoška
už čakal všetkých účastníkov perfektný
guláš a čapované, vytúžené pivko. V príjemnom prostredí a priateľskom posedení sme konštatovali, že je veľmi dôležité
stretávať sa aj pri takýchto športových
akciách. Výstupmi na tatranské štíty
chceme vyjadriť fyzickú kondíciu veterinárnych lekárov, súdržnosť, vzťah
k prírode a pohybu. Aj to, ale aj určité
vyjadrenie zdravého životného štýlu.
V neposlednom rade chceme takýmto
akciami demonštrovať vzťah ku krásam
Slovenska, Vysokým Tatrám, našej kultúre a tradíciám.
Verím, že aj na budúci rok nám bude
počasie opäť priať a účastníkov bude
v ďalších ročníkoch stále pribúdať. Týmto všetkých už dnes pozývam na VII.
ročník výstupu veterinárnych lekárov
na tatranské štíty, ktorý sa uskutoční
prvý septembrový týždeň v roku 2015.
Na budúci tok to bude výstup na Rysy.
Tešíme sa na stretnutie s vami,
priatelia!
MVDr. Ladislav Stodola
prezident KVL SR
45
pripravujeme pre vás
Volebný XXIV. snem KVL SR
Prezídium KVL SR pozýva všetkých členov KVL
SR na volebný XXIV. snem KVL SR, ktorý sa
uskutoční v dňoch 28. – 29. 11. 2014, v kongresovom centre hotela Grand Jasná, Demänovská
dolina.
Program:
28. 11. 2014 – 9.00 h – Slávnostné zasadnutie orgánov KVL SR
28. 11. 2014 – 12.00 h – Odborný program:
predsnemový seminár (sekcia manažmentu veterinárnych praxí pre spoločenské zvieratá, sekcia hospodárske zvieratá, sekcia právneho a ekonomického poradenstva), vstup bezplatný
28. 11. 2014 – 20.00 h – Slávnostná recepcia, vstup bezplatný
29. 11. 2014 – 7.30 h – XXIV. snem KVL SR
a
k
n
á
v
z
po
Regionálne semináre – jeseň 2014
Dovoľte nám, aby sme vás aj touto formou a už vopred pozvali na regionálne semináre
organizované Komorou veterinách lekárov SR.
46
V mestách Nitra, Zvolen a Košice v dňoch 15.-17. 10. 2014 sme pre vás pripravili
témy z oblasti veterinárnej medicíny malých zvierat. To, že mačka nie je malý pes, vieme
už dávno, ale niektoré špecifiká felinnej medicíny nám občas unikajú. A práve preto sme
si dovolili osloviť MVDr. Tatianu Weissovú z Univerzity veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach, aby sa s nami podelila o svoje bohaté skúsenosti z tejto stále
viac a viac sa rozvíjajúcej oblasti. Mačacích pacientov nám percentuálne
pribúda a ako niektorí svetovo renomovaní veterinári v tomto obore
humorne tvrdia, že mačka, pre svoje špecifiká, prišla na Zem
asi z Marsu. Aby sme tieto rozdiely zvládali, budete vítaní
v októbri na regionálnych seminároch.
a
k
n
á
v
z
po
Simon R. Platt
24. - 26. OKTÓBER
Diplomate ACVIM (Neurology),
Diplomate ECVN, MRCVS RCVS
Recognized Specialist
of Veterinary Neurology
AGROKOMPLEX, NITRA
NEUROLÓGIA MALÝCH ZVIERAT
Hlavný odborný program, 25. - 26. 10. 2014
Sekcia Spoločenské zvieratá - Neurológia malých zvierat
Simon R. Platt, BVM&S, DipACVIM, DipECVN, MRCVS
VZDELANIE
• svoj rezidenčný program z neurológie a neurochirurgie ukončil v roku
1998 na Floridskej Univerzite a následne strávil dva roky ako asistujúci
profesor neurológie na Univerzite v Georgii.
Sekcia Hospodárske zvieratá - Mykotoxíny v chove HD
Univ. Prof. Dr. Maximilian Schuh, Prof. Dr. Pavol Mudroň, PhD.,
DipECBHM
• 2000 - 2006 viedol oddelenie neurológie a neurochirurgie na Animal
Health Trust, Veľká Británia.
Sekcia Kone – Klinická farmakológia koní
MVDr. Petr Jahn, CSc., Birgit Sist DVM
• v roku 2006 sa vrátil na Univerzitu v Georgii, kde je momentálne
profesorom
Sekcia Veterinárne sestry - Efektívna komunikácia v praxi
Peter Škoda, MERCANTI, s.r.o.
OCENENIA
• 1998 cena rezidenta roka od AAVC
• 2005 Blainova cenu BSAVA za výnimočný prínos v odbore medicíny
Sekcia Komerčné prednášky
„voľný vstup“
– Najnovšie poznatky z farmakológie a dietológie zvierat
Posterová sekcia – prezentácia kazuistík
a chirurgie malých zvierat
• 2010 cena UGA za klinický výskum
• 2012 cena Davida Tylera za inovatívnosť vo výučbe
„voľný vstup“
Predkongresový deň, 24. 10. 2014
Slovenská spoločnosť felinnej medicíny
PUBLIKÁCIE
• autorom a spoluautorom viac ako 140 odborných článkov a tridsiatich
Mačka ako neurologický pacient
knižných kapitol
Viktor Paluš, DipECVN, MRCVS
• spolueditorom najnovšieho vydania BSAVA manuálu neurológie psa
Predkongresový deň, 24. 10. 2014
Slovenská spoločnosť posudzovateľov DBK a DLK
• spolueditor publikácie Manuál neurologických urgentných stavov psa
a mačky
a mačky.
• Dr. Platt je momentálne prezidentom ACVIM neurologickej špecializácie
Interpretácia röntgenogramov DBK a DLK
a zakladajúcim členom SEVEN - South Eastern Veterinary Neurology
group v USA (juhovýchodná neurologická veterinárna skupina).
MVDr. Ján Beránek, ECVS, Henri van Bree DVM, DipECVDI
Včasný registračný poplatok
Registračné poplatky
Štandardný registračný poplatok
Platba na mieste v hotovosti/kartou v €
85 €
105 €
120 €
110 €
135 €
150 €
(registrácia do 29. septembra 2014)
Doktor - člen SAVLMZ(ČAVLMZ)/SHA/ZVLHZ
Doktor - nečlen
(registrácia od 30. septembra do 19. októbra 2014)
(aj pri predchádzajúcej on-line registrácii)
Sestričky/technický personál
25 €
35 €
50 €
Študent - člen SAVLMZ (aj PhD.)
25 €
40 €
55 €
Študent - nečlen (aj PhD.)
35 €
50 €
65 €
Predkongresový deň SSFM/SPDD
69 €
Autori posterov majú registračný poplatok znížený o 30 % až po schválení posteru.
Všetky sumy sú uvedené v eurách a obsahujú DPH 20 %.
On-line registráciu, detailné informácie o programe,
prednášajúcich, mieste kongresu a organizačnom
zabezpečení nájdete na webových stránkach
www.veterinaria.sk
Generálni partneri asociácií
competence in pain management
by CardPay
Možnosť plat
rtou
ou
- kreditn ka
iť Vzdelávacie
Možnosť využ SR 2014
KV
poukazy L
rogram
p
ý
n
r
e
č
e
v
ý
n
t
Sobo
ký BAND
Marián Čekovs
ia
- získava si srdc
ľudí piesňou,
orom
svojským hum
a optimizmom
umenie a kultúra
Fotografie očami
veterinárneho lekára
– súťaž pokračuje!
Pošlite svoje fotografie do súťaže o najlepšiu fotografiu
veterinárneho lekára do 30. 11. 2014 a budete zaradení do súťaže
o zaujímavú cenu - vstup na kongres KVL SR 2015 pre dve osoby all
inclusive. Do konca roku vyhodnotí komisia najlepšiu fotografiu roka 2014.
Podmienky súťaže:
fotografie zasielajte v elektronickej podobe
na mail [email protected] s označením foto 2014
fotografie musia byť iba z vlastnej tvorby veterinárneho lekára
fotografie musia byť v dostatočnej kvalite vhodné na zverejnenie
KVL SR si vyhradzuje právo vybraté fotografie zverejňovať priebežne cez rok
na webovej stránke KVL SR a v Informačnom Spravodajcovi KVL SR
zverejňované fotografie budú riadne označené menom autora - veterinárneho lekára
zaslané fotografie môže KVL SR použiť aj na benefičné akcie, ktoré bude organizovať
Záujemcovia o súťaž informujte sa na sekretariáte KVL SR a sledujte ďalšie informácie na našej webovej stránke www.kvlsr.sk.
MVDr. Ladislav Stodola
Veterinárny diódový laser
terapeutické a chirurgické použitie
NOVINKA
Najčz
kožal
zzzzzňz
zzz
ústnaldutinal/lhornéldýchacielcesty
zzzzz
zz
pohybovýlaparát
zzzzčzz
zz
močoválalpohlavnálsústava
odstráňzzzz
viac na www.all4vets.eu/laser
zzzzzzzčzzťzz
informácie sekretariátu
67 rokov
i
t
n
a
l
i
b
u
J
ela m e
a h oz
l
b
e
n
c
e
d
r
s
0390
1064
0786
0663
1152
0830
0691
Čierna nad Tisou
Bratislava
Trnava
Zlaté Moravce
Bežovce
Krásnohorské Podhradie
Bidovce
21.07.1964
10.08.1964
25.08.1964
07.09.1964
08.09.1964
26.09.1964
29.09.1964
1571
0313
1038
0920
0804
0611
0175
0693
1358
Bratislava
Horné Hámre
Zvolen
Šamorín
Mučín
Kamenec pod Vtáčnikom
Nové Zámky
Perín
Vyšný Žipov
06.07.1959
29.07.1959
11.09.1959
14.09.1959
15.09.1959
19.09.1959
20.09.1959
24.09.1959
25.09.1959
0071
0227
0359
0773
0466
0157
0292
0961
Dolný Kubín
Tornaľa
Sabinov
Bratislava
Ladomirová
Sereď
Liptovský Mikuláš
Ivanka pri Dunaji
55 rokov
Valter Windisch
Gizela Maďarová
Alena Micháľová
Eva Cikrytová
Zoltán Benkó
Juraj Mendel
Róbert Pánko
Teodor Arendarčik
Kvetoslava Supuková
60 rokov
Juraj Pánis
Emil Kacián Ľudovít Chovanec
Vladislav Pukáč
Vladimír Čipák
Rastislav Domko
Vincent Sokolský
Dušan Repta
27.07.1954
04.08.1954
10.08.1954
14.08.1954
15.08.1954
06.09.1954
25.09.1954
26.09.1954
0925
0588
Dúžava
Poprad 13.08.1949
20.09.1949
0132
0038
Levoča
Bolešov
14.09.1948
27.09.1948
66 rokov
Marcel Muránsky
Ján Klema
Noví členovia prijatí v roku 2014
Číslo
osvedčenia:
1352
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1964
1965
1966
1967
1969
1968
1970
1971
1972
1973
1974
1976
Priezvisko
a meno:
Nadia Noomanová
Ivana Matovičová
Ján Stošek
Ján Klinec
Daroslav Franka
Michal Smaržik
Andrea Kubovčíková
Dagmara Podhorská
Ivana Ferovová
Lukáš Kalamen
Katarína Bačkorová
Peter Sedláček
Petra Horňáková
Juraj Maniak
Martin Januška
Monika Kondéová
Slavomíra Matiaszewska
Petra Steinemannová
Miroslava Kusá
Peter Muszka
Katarína Kyšková
Karolína Mitrová
Veronika Adamová
Levice
09.09.1947
0079
0256
0403
Topoľníky
Teplička nad Váhom
Ožďany
14.07.1946
10.08.1946
03.09.1946
0374
0377
0847
0239
Kežmarok
Poprad
Malacky
Dunajská Streda
12.07.1945
19.07.1945
12.08.1945
20.09.1945
0643
0618
Michal na Ostrove
Nové Zámky
01.07.1944
25.09.1944
0072
Ružomberok
30.09.1943
0476
0048
Zborov
Nitra
11.07.1942
04.08.1942
1488
Bratislava
03.07.1940
0127
Spišská Nová Ves
20.08.1939
0882
Lučenec
29.07.1938
1861
Košice
15.07.1928
68 rokov
Ladislav Bacsó
Ondrej Šimko
Jaroslav Pluhář
Ján Paštéka
Milan Rovder
František Ondriska
Marián Hirko
70 rokov
Ladislav Kovács
Karol Pšenák
71 rokov
Rudolf Podoba
72 rokov
František Absolon
Ľubomír Bahelka 74 rokov
Ivan Babík
75 rokov
Emil Košický
65 rokov
Emil Ganovský
Pavol Šimonovič
0932
69 rokov
50 rokov
František Pajtáš
Iveta Matúšková
Edita Štefániková
Miroslav Baláž
Luděk Hamšík
Július Ferenc
Stanislav Nosáľ
Milan Šulka
76 rokov
Miroslav Repa
86 rokov
Jozef Kočiš
Noví členovia prijatí v roku 2014
Titul:
MVDr.
MVDr.
MVDr.
MVDr.
MVDr. PhD.
MVDr.
MVDr.
MVDr.
MVDr.
MVDr.
MVDr.
MVDr.
MVDr.
MVDr.
MVDr.
MVDr.
MVDr.
MVDr.
MVDr.
MVDr.
MVDr.
MVDr.
MVDr.
Členstvo
od dňa:
01.07.2014
01.07.2014
01.07.2014
01.07.2014
01.07.2014
01.07.2014
01.07.2014
01.07.2014
01.07.2014
01.07.2014
01.07.2014
26.08.2014
01.09.2014
02.09.2014
02.09.2014
01.09.2014
26.08.2014
01.09.2014
02.09.2014
26.08.2014
01.09.2014
02.09.2014
01.09.2014
Číslo
osvedčenia:
1975
1977
1981
1978
1982
1980
1979
1818
Priezvisko
a meno:
Jana Hájková
Anabela Nagyová
Michaela Korytárová
Jozef Blanár
Jakub Krišlo
Michaela Tepličková
Kamila Bílska
Kristína Jakušová
Titul:
Členstvo
od dňa:
MVDr.
dr. vet.
MVDr.
MVDr.
MVDr.
MVDr.
MVDr.
MVDr.
01.09.2014
01.09.2014
01.10.2014
02.09.2014
13.10.2014
01.09.2014
26.08.2014
02.09.2014
MVDr.
23.06.14
MVDr.
21.08.2014
Zrušené členstvo v roku 2014
1832
Aurel Csepely
Obnovené členstvo 2014
1277
Jozef Mandík
Pozastavené členstvo v roku 2013, 2014
1883
1706
1277
1478
1792
Lenka Piaderová
Radoslava Laliková
Jozef Mandík
Peter Orsovics
Michal Moško
MVDr.
MVDr.
MVDr.
MVDr.
MVDr.
23.06.14
27.06.14
25.07.14
05.08.14
01.09.14
49
zábava
krížovka
6
Zvislo:
1. zobrazovacia metóda
2. otrava
3. bezbolestné usmrtenie
k
7
e
Vodorovne:
4. kožný parazit u psa
5. aj vo veterine používané
anestetikum
6. jedovatý had na Slovensku
7. farbivo využívané v oftalmológií
8. odolnosť mikroorganizmu
voči antibiotikám
9. spôsob odberu vzoriek
na histológiu
1
5
a
2
i
j
r
humor
50
c
d
e
t
n
3
b
9
m
h
a
c
8
4
f
b
g
h
i
g
d
j
f
k
l
m
n
l
s
o
u
o
p
p
r
s
t
u
MENEJ JE VIAC S LIEKOM
ROZSIAHLA
KONTROLA
ENDOPARAZITOV
PÁSOMNICE
NEMATÓDY
&.
VYNIKAJÚCA
EXTERNÁ ÚČINNOSŤ
KLIEŠTE
BLCHY
&.
Najkomplexnejšia antiparazitárna
ochrana pre mačky
Prémiová technológia pre široké spektrum ochrany
a pohodlnú starostlivosť o mačku
• Nová kombinácia 4 overených účinných látok: fipronilu,
S-methoprenu, eprinomectinu a praziquantelu.
• Širokospektrálna spot-on ochrana proti kliešťom, blchám
(dospelé aj vývojové štádiá), oblým červom a pásomniciam.
• Bezpečné pre mačky a mačiatka od 7 týždňov veku.
• Inovatívny, presný a praktický aplikátor pre optimálny spôsob
ošetrenia.
www.mevet.sk
DESIGNED FOR PETS MADE FOR VETS*
Súčasnosť
TÝŽDNE
DNI
HODINY
chráni až 12 týždňov proti kliešťom a blchám
zabíja parazita okamžite, maximálne do 12 hodín
od napadnutia psa
Uvedené informácie o lieku nie sú úplné. Ďalšie informácie o lieku čítajte v súhrnnej charakteristike lieku.
Všetky informácie o lieku Bravecto a ďalších výrobkoch firmy
MSD Animal Health sa môžete dozvedieť priamo na kongrese
25. - 26. 10. 2014, Nitra
MVDr. Igor Krampl 0903 312 732 | MVDr. Vladimír Flak 0905 694 631
www.msd-animal-health.cz
CZ/BRV/0514/0004a
Srdečne vás pozývame
do nášho stánku.
Download

spravodajca - Komora veterinárnych lekárov SR