BCG vakcinácia v
Slovenskej republike
včera, dnes a zajtra
Eva Nevická, Klára Frecerová, Bratislava
BCG
1921 - 2010
Doteraz na svete zaočkovaná viac ako 1 miliarda ľudí
...VČERA
Slovensko
1926 – zaočkovaných 1 000 detí p.o. vakcínou v
nalezinci v Bratislave
1948 – Dánsky červený kríž – 2 000 000 detí
zaočkovaných dánskou vakcínou (1 – 20roč.)
1953 – Národný program kontroly tuberkulózy,
očkovanie uzákonené.
Primovakcinácia v novor. veku
Revakcinácia v 5 r. intervaloch, tbk negat. deti a
mladiství do 25 r.
Kontakty s aktívnou tbc mimo očkovacieho
kalendára
V tom čase nepriaznivá epidemiologická situácia v tbc
SR – incidencia 299,7/100 000
deti
173,0/100 000
1953 – 1980
Očkovanie tekutou vakcínou Prague 725 (300 000
živých zárodkov v 0,1 ml)
Komplikácie 0,03%
Celosvetové štúdie o účinku BCG vakcíny s
kontroverznými výsledkami (0 – 80%)
Prevencia ťažkých diseminovaných foriem tbc u detí
80%
TBC Meningitis u detí 0 - 14 ročných
v ČSSR v rokoch 1955 - 1969
300
250
TBC meningitis
TBC koţe a uzlín
TBC kostí a kĺbov
TBC ostatných orgánov
200
150
100
50
0
55
57
59
61
63
65
67
69
Zlepšenie epidemiologickej situácie v tbc
1975 – incidencia 66,0/100 000
deti
8,0/100 000
Zmena v politike BCG vakcinácie
Primovakcinácia – nezmenená
Revakcinácia – redukcia na 3: v 6., 13., 18r.
Kontakty s tbc
Vakcína nezmenená – komplikácie minimálne, závaţné
ojedinele
Výhody BCG vakcinácie
.
.
.
pokles závaţných foriem tuberkulózy hematogénne diseminovaných ( tbc meningitis, tbc
miliaris )
posúva imunitnú odpoveď v prospech Th1 línie
lymfocytov a ich cytokínov pred Th2 líniou - chráni
určité percento atopikov pred alergickými prejavmi
pokles niektorých foriem hemoblastóz u plošne
očkovanej populácie
Nevýhody BCG vakcinácie
.
.
.
sťaţená diagnostika primárnej tuberkulózy
(rozdiel medzi postvakcinačnou a
postinfekčnou alergiou)
neznáma a individuálne dlhá doba jej
ochranného účinku
moţný vznik neţiaducich reakcií
Ochranný účinok BCG (Myint et al.)
Klinická forma tbc
Ochranný účinok BCG
Primárny pľúcny komplex
20%
Lymphadenitis
32%
Tbc kostí
39%
Tbc meningitis
52%
Diseminovaná tbc
80%
BCG vakcíny pouţívané na Slovensku
Vakcína
Počet ţivých
zárodkov v 0,1 ml
1953 - 1980
Prague BCG 725 ( Šula )
100 – 300 000
1980 - 1992
Moscow vaccine lyophilized
1 – 1,5 mil.
1992 - 2001
Behring 500 ( reťazec Coppenhagen 1331 )
Behring oslabená
300 – 500 000
2001 – 2004
BCG vaccine lyophilized Aventis
( reťazec Glaxo 1077 )
800 – 3,2 mil.
SSI vakcína (reťazec Copenhagen 1331)
200 – 800 000
Rok
2004 -
Neţiaduce účinky
Trnka 93
(2), ČR
INSERM
2004,
Franc.
KTL
2001,
Fínsko
Nevická,
Frecerov
á,
2001,SR
-
0,4/
1000
3,0/1000
0,97/1000
1,4/100
000
1,3/100
000
-
1,4/ 100
000
-
4/100 000
0,3/ 100
000
1,6/100
000
Romanus
93,
Švédsko
Lymphad
enitis
Osteitis
BCG
disemin.
0,9/1000
1,3/10000 0,04/1000
00
Novozistené ochorenia na 100 000 detí
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1980
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
1970
Incidencia tuberkulózy u detí v SR,
roky 1970 - 2007
Priaznivá epidemiologická situácia v tbc
1996 – Incidencia 28,0/100 000
deti
4,2/100 000
Zmena v BCG vakcinačnej politike
Redukcia revakcinácií na jednu po dovŕšení 10r. u tbk
negat. detí
Kontakty s tbc
Priaznivá epidemiologická situácia v tbc v SR
2008
PL
22,5
CZ
9,5
Ţ
T
T
13,37
17,58
P
6,64
CZ
14,0
6,64
BB
B 6,38
12,22
K
U
66,5
N 8,06
AT
13
16,79
HU
18,8
...DNES:
Plánované zmeny v BCG vakcinačnej politike v
Európe
!
z plošnej vakcinácie na selektívnu
!
Stop vakcinácii školských detí a posilniť
rizikových novorodencov
!
Stop revakcinácii alebo znížiť ich počet
IUATLD (1993)
• dobrý notifikačný systém v krajine
• priemerné ročné hlásenie m.p. tbc pod 5/100 000
(SR-3,47/100 000)
• priemerné ročné hlásenie tb meningitídy u detí
do 5 rokov 1 prípad na 10 mil. v posledných 5 rokoch
• ARI pod 0,1 %
Odhad ARI v EÚ 25 + 2
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
Romania
Latvia
Lithuania
Estonia
Bulgaria
Poland
Portugal
Hungary
Slovakia
Spain
Slovenia
Greece
Czech Republic
Austria
Belgium
France
United Kingdom
Luxembourg
Ireland
Finland
Germany
Netherlands
Denmark
Italy
Malta
Cyprus
Sweden
0
Rozhodnutie o zrušení univerzálnej BCG
vakcinácie by malo byť zaloţené na analýze
cost-benefit


Aký je efekt zrušenia alebo zmeny BCG vakcinácie v
rôznych štátoch
Aký je efekt BCG vakcinácie v prevencii závažných
foriem tbc
Cost-benefit porovnanie v krajinách s rôznou BCG
stratégiou (ARI-based model)
Davide Manissero et al., 2008, ECDC
Koľkým TBM sa zabránilo v kohorte 2004
50,00
45,00
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
Romania
Poland
Spain
France
United Kingdom
Germany
Portugal
Italy
Hungary
Bulgaria
Lithuania
Greece
Latvia
Slovakia
Netherlands
Belgium
Czech Republic
Austria
Estonia
Ireland
Finland
Denmark
Sweden
Slovenia
Luxembourg
Cyprus
Malta
BCG vakcinácie potrebné na zabránenie 1 TBM
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
Sweden
Cyprus
Malta
Italy
Denmark
Netherlands
Germany
Finland
Luxembourg
Ireland
United Kingdom
France
Belgium
Austria
Czech Republic
Greece
Slovenia
Spain
Slovakia
Portugal
Hungary
Bulgaria
Poland
Estonia
Lithuania
Latvia
Romania
V SR je potrebné cca 50 000
primovakcinácií na zabránenie 2
prípadom TBM
ALE!!!
 Na zabránenie vzniku 1 TBM musíme
predpokladať moţný vznik 30 prípadov
BCG lymfadenitíd

BCG lymphadenitis na 1 prípad závaţnej tbc, ktorému sa zabránilo
300
250
200
150
100
50
-
Iceland
Sweden
Norway
Cyprus
Malta
Italy
Denmark
Netherlands
Germany
Finland
Luxembourg
Ireland
United Kingdom
France
Belgium
Austria
Czech Republic
Greece
Slovenia
Spain
Slovakia
Portugal
Hungary
Bulgaria
Poland
Estonia
Lithuania
Latvia
Romania
...DNES
BCG vakcinácia v SR




Návrh zrušiť revakcináciu v 10. roku
Ponechať revakcináciu len rizikových
skupín (+kontakty s tbc)
Revakcinácia na žiadosť v mimoriadnych
prípadoch
Selektívna primovakcinácia v niektorých
oblastiach SR a rizikových skupín
...ZAJTRA
OČAKÁVAME NOVÝ TYP VAKCÍNY A JEJ ÚČINOK NA:
Prevenciu invázie tbc bacilov do
organizmu
 Ochranu pred primárnou a sekundárnou
infekciou
 Obranné mechanizmy hostiteľa na
usmrtenie bacilov
 Zabránenie endogénnej reaktivácii
Neživá vakcína, DNA vakcína
Maximálny účinok, minimálne vedľajšie
účinky

Cieľ dlhodobého výskumu
IMMYC task force




Identifikovať gény pre silnejšiu BCG
vakcínu
Sú to prirodzené gény M.tbc, vyvolávajúce
imunitnú odpoveď
Proteín ESAT-6 a antigén 85 komplex,
vylučované M.tbc vo včasnom infekčnom
procese, ale ktorý sa stratil z BCG
Reťazce BCG, ktoré vytvárajú cytokíny IL2 a IFNgama a imunostimulujúce
substancie vylučované T lymfocytmi
Cieľ dlhodobého výskumu
IMMYC task force
Vakcína účinná pre osoby, ktoré sa stretli
s rôznymi typmi mykobaktérií – BCG,
EMB, M.tbc
Otázka: Je to možné z imunologického
hľadiska?
Ak áno, otvorili by sa dvere do
imunoprofylaxie tuberkulózy

Závery pre SR


Podľa vývoja epidemiologickej situácie v tbc a
podľa kritérií IUATLD a WHO sú naše
ukazovatele v rozsahu možných zmien v politike
očkovanie proti tbc
Ak pristúpime ku zmene BCG vakcinácie v r.
2010, je potrebné zaviesť niektoré opatrenia:
Zmenu politiky BCG vakcinácie v SR
potrebujeme podloţiť





Analýzou hlásených prípadov tbc u detí (stav
BCG, príslušnosť k rizikovej skupine)
Presne fungujúcim systémom hlásenia BCG
vakcinácie a hlásenia nežiaducich účinkov po
BCG
Posilnením kontrolných opatrení v teréne
(spolupráca PF a VLDD)
Rizikové skupiny : definovať, vyhľadávať,
očkovať a monitorovať
Urobiť vlastnú analýzu pre SR cost – benefit
BCG vakcinácie
ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ
Download

BCG vakcinácia v Slovenskej republike včera, dnes a zajtra