štvrťročník pre vnútornú potrebu členov KVL SR
spravodajca
I N F O R M A Č N Ý
Urolitiáza
Faktory
imunity ovplyvňujúce
ná
po vakc
inácii p stup a trvanie
sov a m
ačiek
Mykotic
teriárne ká spondilitíd
a
j paralý
zy brojl ako príčina po
erových
skurčiat
Antim
– 6. SEiVkrobiálna po
li
C Anim
al Vetteixka
, Brno
Zasadanie FVE a UVEP
- Biarritz Francúzko
Perforacia viečka plodovej bunky včelstva
www.kvlsr.sk
obsah
prinášame vám
10
5 | Príhovor viceprezidenta KVL SR
odborné príspevky
6 | Faktory ovplyvňujúce nástup a trvanie
imunity po vakcinácii psov a mačiek
10 | Perforácia viečka
plodovej bunky včelstva
12 | Urolitiáza – klinická štúdia
15 | Kazuistika
18 | Mykotická spondylitída ako príčina
posteriárnej paralýzy brojlerových kurčiat
právne poradenstvo
20 | Spoločná forma podnikania
ekonomické poradenstvo
22 | Upozornenie na problematiku DPH
a elektronických registračných
pokladníc (ERP)
disciplinárna komisia
24 | Neschopnosť i odborné pochybenie
predstavujeme vám
26 | Predstavujeme pracovisko Cassovet
23 | Otvorenie nového referenčného
veterinárneho pracoviska v Žilinskom kraji
30 | Stanov správnu diagnózu
zahraničné správy
32 | Antimikrobiálna politika
– 6. SEVC Animal Vetex, Brno
33 | Zasadanie UEVP
36 | Zasadanie FVE
37 | Zasadnutie veterinárnych komôr V4+
z našich akcií
38 | Kongres KVL SR
39 | Benefičná výstava fotografií
veterinárnych lekárov
40 | Komorové MDD
41 | 3. ročník včelárskeho workshopu
41 | Workshop Imobilizácia šeliem
a ZOO zvierat
42 | Športovo-odborný
a spoločenský víkend ZVLHZ
42 | Senecké internistické dni
– Klinická patológia v praxi malých zvierat
12
38
pripravujeme pre vás
43 | Špecializačné vzdelávanie 2014
44 | VI. ročník výstupu veterinárnych
lekárov KVL SR na tatranské štíty
41
umenie kultúra, šport
– osobnosti z KVL SR
46 | Leopard
informácie sekretariátu
48 | Výsledky dotazníku
z regionálnych seminárov
48 | Jubilanti, noví členovia
a zrušené členstvá
44
tiráž
vydavateľ/redakcia:
Komora veterinárnych lekárov Slovenskej republiky
Slúži len pre vnútornú potrebu členov KVL SR.
redakcia:
predseda redakčnej rady:
MVDr. Ladislav Stodola
spravodajca
02/ 2014
I N F O R M A Č N Ý
12. ročník
Kontaktné údaje KVL SR:
Botanická 17
841 04 Bratislava
e-mail: [email protected]
tel.: +421 2 65 44 32 12
fax.: +421 2 65 44 32 13
zástupca predsedu redakčnej rady:
MVDr. Ľubomír Novotný
bankové spojenie: 128 930 012 /0200 VÚB Bratislava
SEPA: SK92 0200 0000 0001 2893 0012
BIC: SUBASKBX
členovia redakčnej rady:
MVDr. TiborBrauner, MVDr. Elemír Žoldoš,
Elvíra Fülöpová, prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
IČO: 173 178 94
DIČ: 2020919681
Identifikačné číslo pre daň: SK 20209199681
vizuálna koncepcia, layout a tlač:
Rastislav Hablák
NEPREDAJNÉ
Nevyžiadané rukopisy a obrazový materiál nevraciame.
Kopírovanie, znovupublikovanie alebo rozširovanie
ktorejkoľvek časti časopisu sa povoľuje výhradne so
súhlasom vydavateľa. Redakcia nezodpovedá za obsah
a pravdivosť jednotlivých inzerátov.
www.kvlsr.sk
3
príhovor
www.alphamedical.sk
call centrum: 0850 150 000
Vyšetrenie na prítomnosť parazitov v pieskoviskách
Komplexná analýza stavu pieskových plôch
Čo ponúkame?
• realizáciu komplexného procesu diagnostiky
• identifikáciu rizikových pieskovísk
• spracovanie výsledkov laboratórnej analýzy
do záverečnej správy
Pilotný projekt
• mesto Banská Bystrica
• analýza stavu 130 pieskovísk (verejné priestranstvá,
predškolské a školské zariadenia)
• edukačná podpora
24
jednoduchosť
priamo vo vašej ordinácii
výhodnosť
najlepšie ceny
rýchlosť
vybrané vyšetrenia do 24 hodín
Najlepšia diagnóza je zdravie.
Milé kolegyne
a milí kolegovia,
blíži sa leto, čas prázdnin a dovoleniek
a verím, že pre väčšinu z nás bude aj
časom oddychu. Aj keď súkromný veterinárny lekár je v práci stále, práve
toto obdobie nám umožní na chvíľočku sa zastaviť, stráviť čas s našimi najbližšími a nabrať sily do ďalšej
náročnej práce.
Bude isto náročná nielen na obvodoch, v ambulanciách a klinikách, ale
bude náročná aj v našom komorovom
živote. Čaká nás, ako si môžete vopred pozrieť v kalendáriu KVL SR, veľa
vzdelávacích akcií, spoločensko-športových aktivít a v neposlednom rade aj
volebný snem. Budeme si voliť nových
zástupcov nášho stavu, ktorých cieľom
musí byť zastupovanie súkromných
veterinárnych lekárov na verejnosti,
doma a aj v zahraničí a spolupráca s ostatnými veterinárnymi organizáciami.
Ale nielen veterinárne ustanovizne
ovplyvňujú činnosť súkromného veterinárneho lekára. A preto verím, že
svojou voľbou na sneme podporíte tých
kolegov, ktorí sa budú snažiť napĺňať
vašu predstavu o našej komore, ktorí
budú udržiavať korektné kontakty
s týmito organizáciami a ktorí budú
svojou činnosťou udržiavať a ďalej zvelaďovať dobré meno KVL SR.
Veď
sú
oblasti,
kde
sme
príkladom ostatným profesijným komorám, alebo niektorým veterinárnym komorám aj v zahraničí.
Napríklad oblasť vzdelávania, jej systém a snaha o koncepčnosť je kladne
hodnotená. Iste je stále čo zlepšovať
a príkladom tejto snahy je aj už druhé číslo spravodaja, ktoré práve držíte
v rukách. Nielen spravodaja informačného, ale už aj odborného. Spravodaja, za ktorý sa nemusíme hanbiť
pred verejnosťou a ktorý, ako veríme,
končí založený až po jeho prečítaní.
Kongres Komory veterinárnych lekárov SR, ktorého XIV. ročník ešte
v týchto dňoch doznieva (verím, že
nielen v nás, čo sme ho pripravovali, ale aj jeho účastníkoch), bol opäť
dôkazom toho, že neprešľapujeme na
jednom mieste a ďalej rozvíjame aj
túto akciu. Rozširujeme jeho časový
rozsah, ale aj ďalšie aktivity, či už
v rámci odborného, alebo sprievodného
programu. Čo ma veľmi teší, že sme už
druhýkrát na tomto podujatí ukázali, že síce vzdelávaním pomáhame
sebe a svojej praxi, ale že dokážeme
pomáhať aj iným v rámci benefície
a charity.
Tak ako sme vám už avizovali v minulom čísle spravodaja, nielen
my budeme voliť svojich zástupcov.
Univerzita veterinárneho lekárstva
a farmácie v Košiciach a takisto aj
Slovenská asociácia veterinárnych
lekárov malých zvierat budú mať na
jeseň voľby svojich prestaviteľov.
A tak mi dovoľte, aby som v mene nás
všetkých aj týmto kolegom zaprial
šťastnú ruku pri výbere a voľbe. Som
presvedčený o tom, že laická verejnosť
vidí veterinárneho lekára len jedného
a nerozlišuje štátneho, súkromného,
MVDr. Tibor Brauner
viceprezident KVL SR
školského, z veľkej či malej praxe.
A práve toto je hlavný dôvod spolupráce nás všetkých, preto je dôležité
pre celý stav, aby boli zvolení takí
zástupcovia, ktorí si dokážu a chcú
sadnúť za jeden stôl. Stôl okrúhly, lebo
len od takéhoto stola môže fungovať
skutočná spolupráca.
Na záver mi dovoľte, aby som vám
zaželal veľa slnka nielen počas tohto
leta, veľa energie nielen do práce, ale
hlavne veľa zdravia a optimizmu. Ak
môžem, mám aj ja jednu prosbu. Keď
nám niekto povie, že si prečítal tento spravodaj, tak nás to veľmi teší, ale
neberte si ho, prosím, na dovolenku.
Tam patrí úplne iná literatúra.
5
odborné príspevky
odborné príspevky
Univerzita veterinárského lekárstva a farmácie v Košiciach,
Katedra epizootológie a parazitológie,
Komenského 73, 041 81 Košice,
Slovenská republika,
[email protected]
prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
prorektorka UVLF v Košiciach
Faktory ovplyvňujúce nástup a trvanie
imunity po vakcinácii psov a mačiek
Úvod
6
Vakcináciu považujeme za jeden z najúčinnejších
spôsobov
dosiahnutia
špecifickej imunitnej odpovede jedinca s cieľom ochrany voči infekčným
chorobám. Napriek tomu vakcinácia
sama osebe nie je vždy totožná s imunizáciou. Vakcinácia a následná imunitná reakcia je zložitý biologický
fenomén, v ktorom dochádza k vzájomnej interakcii medzi vakcinovaným
zvieraťom, vakcínou a ľudským faktorom. Musíme počítať s individuálnou reaktivitou zvierat na vakcínu
a množstvom faktorov ovplyvňujúcich
účinnosť vakcinácie. Neexistuje vakcína, ktorá by zabezpečila stopercentnú
ochranu u sto percent vakcinovaných
zvierat. Mnoho vakcín nezabráni
vzniku infekcie, ich benefitom je však
zmiernenie klinického priebehu infekčnej choroby a redukcia mortality.
Akceptovateľná účinnosť vakcinácie
je 65 – 95 % - čo znamená, že určité
percento zvierat nemusí byť chránené
(Greene, 2007). V klinickej veterinárnej praxi však zlyhanie účinnosti vakcinácie čo len u jedného zvieraťa
môže predstavovať vážny problém,
ktorý naštrbí dôveru klienta a s pochybní celý prepracovaný systém vakci-
načných protokolov. Veterinárny lekár
musí počítať aj so zlyhaním účinnosti
vakcinácie, ktoré nie je možné ovplyvniť, ale na druhej strane musí poznať
faktory, ktoré síce na účinnosť vakcinácie negatívne pôsobia, ale správnym postupom sa dajú redukovať.
Príčiny
zlyhania účinnosti vakcín
Účinnosť vakcinácie
závisí
od
troch základných činiteľov a ich vzájomnej interakcie – zviera, vakcína, človek. Takisto príčiny zlyhania
účinnosti vakcín zaraďujeme do troch
základných skupín. Prvú skupinu predstavujú faktory zo strany zvieraťa, ku ktorým patria rôzne vnútorné
a vonkajšie faktory ovplyvňujúce imunitnú odpoveď po vakcinácii. Druhú skupinu predstavujú faktory zo
strany vakcíny ako je použitie zlého
kmeňa, inaktivácia živej zložky vakcíny nesprávnym skladovaním, inaktivácia dezinfekciou ihly, striekačky
a už spomínaná biologická variácia,
keď žiadna vakcína nezaistí stopercentnú ochranu u všetkých zvierat.
Tretiu skupinu predstavuje ľudský
faktor ako je nesprávny vakcinačný
interval, spôsob aplikácie, frekvencia vakcinácie, miešanie produktov,
súčasné použitie antiséra, imunosupresívnych látok a podobne.
Faktory ovplyvňujúce imunitnú odpoveď po vakcinácii
I. Vnútorné faktory ovplyvňujúce
účinnosť vakcinácie delíme na fyziologické (vek, gravidita, plemeno) a patologické (zmeny telesnej teploty, zápalové procesy, hormonálne dysbalancie).
II. Vonkajšie faktory, ktoré ovplyvňujú účinnosť vakcinácie, delíme na
neinfekčné a infekčné. K neinfekčným
patria rôzne cudzorodé látky, kortikoidy,
antibiotiká, anestetiká, výživa, stres,
teda faktory spôsobujúce krátkodobú
alebo dlhodobú imunosupresiu jedinca. K infekčným faktorom zaraďujeme
vírusy, baktérie, parazity a plesne, ktoré
rôznym spôsobom poškodzujú imunitný
systém hostiteľa.
I. Vnútorné faktory
Vplyv veku
Jedným z najvýznamnejších fyziologických faktorov ovplyvňujúcich
nástup imunity po vakcinácii je vek.
Z hľadiska rôzneho prístupu vo výbere
a aplikácii vakcíny musíme rešpektovať tri základné obdobia: obdobie
raného veku po narodení, obdobie dospelosti a obdobie staroby. Počas týchto
období vplývajú na imunitnú odpoveď
zvieraťa rôzne faktory vonkajšieho
a vnútorného pôvodu s priamym dosahom na vývoj ochrany proti infekciám.
Obdobie raného veku po narodení je
charakterizované neúplne kompetentným imunitným systémom s výraznou
kvalitatívnou a kvantitatívnou limitáciou jeho jednotlivých zložiek. Imunitný systém psov a mačiek začína
byť zrelý najskôr vo veku 6 mesiacov,
dokonca koncentrácia sérových imunoglobulínov dosiahne úroveň ako u dospelých jedincov až vo veku 12 mesiacov. U mäsožravcov endoteliochoriálny
typ placenty umožňuje len obmedzený
prestup protilátok, keď matka odovzdáva mláďatám len asi 5 – 10 % svojich sérových špecifických protilátok
počas intrauterinného vývoja. Základný zdroj pasívnej imunity pre mláďatá
tak predstavuje kolostrum. V tabuľke 1
je uvedený vývoj titra protilátok pred
a po prijatí kolostra a v tabuľke 2 polčas
rozpadu a čas chránenosti mláďat pri
najčastejších infekčných chorobách
psov a mačiek. Ochranný účinok materských protilátok sa stráca v období
imunitného okna, pričom ich prítomnosť v tomto období stále neumožňuje efektívnu vakcináciu. Najčastejšou
príčinou zlyhania účinnosti vakcinácie
v ranom veku psov a mačiek je interferencia s materskými protilátkami,
ktorú vieme redukovať správnym
načasovaním primovakcinácie a boost-
er vakcinácie, tak ako bolo uvedené
v predchádzajúcom článku.
V čase dospelosti na organizmus vplývajú rôzne faktory s imunosupresívnym pôsobením. Ide
o infekčné faktory (baktérie,
vírusy a parazity), neinfekčné
faktory (anestetiká, lieky, trauma,
výživa a stres) a taktiež o fyziologické faktory (gravidita).
Obdobie staroby je typické poklesom aktivity imunitného systému, neurokrinného systému, pohybového aparátu, srdca a obličiek.
Máme len limitované údaje o aktivite imunitného systému u starších
zvierat. Nastávajú výrazné zmeny
imunologických parametrov ako je
zníženie počtu a funkcie krvných
lymfocytov, zníženie CD4+ lymfocytov, zvýšenie CD29 lymfocytov
– pamäťových buniek. U starších
labradorských retrieverov bola
zaznamenaná znížená aktivita
lymfocytov po stimulácii mitogénmi a znížená aktivita CD4+ lymfocytov (Greeley a kol., 2001; Heaton a kol., 2002). Z hľadiska rizika
vzniku infekcií je dôležitá aj predchádzajúca imunologická skúsenosť (imunitná pamäť) zvieraťa.
Vo vyššom veku je aj nižšie riziko
vzniku život ohrozujúcich infekcií.
Bolo dokázané, že titre protilátok
u starších zvierat (10 rokov) už
pred vakcináciou sú na protekčnej
úrovni, pretože perzistujú z predchádzajúcich vakcinácií. Na druhej strane ale primovakcinácia
starších zvierat nemá za následok
tvorbu dostatočne protekčného
titra protilátok ( Schultz a kol.,
2010). Z toho dôvodu je odporúčané
u starších, nikdy predtým nevakcinovaných zvierat, alebo zvierat s neznámou vakcinačnou anamnézou po primovakcinácii aplikovať aj booster vakcináciu na
zaistenie protekčnej hladiny protilátok.
Vplyv plemena
O rozdielnej úrovni imunitnej odpovede po vakcinácii v závislosti
od plemena nie je dostupný dostatok a jednoznačnosť informácií.
Zistilo sa, že po vakcinácii proti besnote najvyššie titre protilátok boli dosiahnuté u malých
plemien ako sú yorkshire, Jack
Russel teriér, bišón. Naopak, najnižšie titre protilátok boli zistené
Tab. 1
Titer v sére novorodenca
Choroba
% titra v sére matky
Pred nacicaním
Po nacicaní
Polčas rozpadu
% titra v sére novorodenca
Prenos in utero/získané kolostrom
PSINKA
3
77
4
96
8,4
PARVOVIRÓZA PSOV
5,7
60
10
90
9,7
INFEKČNÁ HEPATITÍDA PSOV
N
92
N
N
8,4
PANLEUKOPÉNIA MAČIEK
1
97
1
99
9,5
Zdroj: Greene, 2007, upravené
Tab. 2
Choroba
PSINKA
PARVOVIRÓZA PSOV
INFEKČNÁ HEPATITÍDA PSOV
PANLEUKOPÉNIA MAČIEK
LEUKÉMIA MAČIEK
RINOTRACHEITÍDA MAČIEK (HERPESVÍRUS)
Kalicivírusová choroba mačiek
Koronavírusová choroba mačiek
Polčas rozpadu
materských protilátok v dňoch
8,4
9,7
8,4
9,5
15
18,5
15
7
Trvanie ochrany proti
chorobe v týždňoch
9-12
10-4
9-12
8-14
6-8
6-8
10-14
4-6
Zdroj: Greene, 2007, upravené
7
odborné príspevky
u väčších plemien ako sú nemecká
doga, rottweiler, doberman, írsky seter. U malých plemien je
väčšia pravdepodobnosť postvakcinačných reakcií (Day,2006).
Rottweiler je plemeno, u ktorého
dochádza najčastejšie k zlyhaniu
účinnosti vakcinácie, zvlášť proti psiemu parvovírusu (Kennedy
a kol., 2005).
Vplyv telesnej teploty
Akékoľvek zmeny telesnej teploty
majú výrazný vplyv na imunitnú
odpoveď po vakcinácii. Zvýšená
telesná teplota inhibuje sérologickú odpoveď a môže spôsobiť inaktiváciu vakcinačného kmeňa. Bolo
dokázané, že vysoká telesná teplota u 8- až 12-týždňových šteniat
inhibovala sérologickú odpoveď po
vakcinácii proti psinke. Ak takéto
šteňatá boli vystavené následnej čelenži virulentným vírusom
psinky, prejavili sa u nich výrazné
klinické prejavy psinky (Webster,
1975). Takisto pri nízkej telesnej
teplote u psov a mačiek dochádza
k inhibícii celulárnej imunitnej
odpovede po vakcinácii (Schultz,
1980).
8
odborné príspevky
II. Vonkajšie faktory
Pôsobenie kortikosteroidov
Kortikosteroidy ovplyvňujú imunitný
systém
v niekoľkých
smeroch: klesá schopnosť adherencie neutrofi lov na endotel ciev,
ich migrácia do miest zápalu je
obmedzená, čím stúpajú ich počty
v krvi, supresujú fagocytárnu a cytotoxickú schopnosť neutrofi lov.
Rovnako je obmedzená aj chemotaxia neutrofi lov, monocytov a eozinofi lov. Ak sa glukokortikoidy
podávajú dlhodobo, dochádza k ich
imunosupresívnemu
pôsobeniu,
vplývajú na cirkuláciu leukocytov,
mechanizmus imunitnej odpovede
lymfocytov a pôsobia na činnosť
mediátorov zápalu (Harrison a Lipman, 1989). K interferencii s vakcínou dochádza hlavne pri booster
vakcinácii, ale neodporúča sa ich
aplikácia ani pri primárnej imunitnej odpovedi. Mierne dávky prednizonu (1 - 10 mg/kg každých 12
hodín) aplikované 13-týždňovým
nevakcinovaným
šteňatám
3
týždne pred vakcináciou proti
psinke síce znížili funkčnú aktivitu
lymfocytov in vitro, ale neznížili ochranu proti čelenži virulent-
ným vírusom. U psov, ktorým bol
podávaný denne dexametazón
v dávke 0,25 mg/kg pred a po
prvej vakcinácii proti besnote nebol zaznamenaný žiadny rozdiel
v titri protilátok v porovnaní so
psami bez podania dexametazónu
(Greene, 1990).
Pôsobenie antibiotík
Antibiotiká používané vo veterinárnej medicíne pri liečbe bakteriálnych
či
parazitárnych
ochorení, alebo používané ako
stimulátory rastu, môžu byť
v mnohých prípadoch zodpovedné
za alteráciu imunitného systému,
dokonca aj v terapeutických dávkach. Výrazná imunosupresia nastáva po aplikácii chloramfenikolu,
grizeofulvínu, dlhodobej aplikácii
polymyxínu, cyklosporínov. Tetracyklín samotný alebo v kombinácií
s niacínamidom, použitý v liečbe
niektorých
kožných
ochorení,
neinterferoval s tvorbou protilátok
po vakcinácii proti psinke a parvoviróze (Buanovoglia a kol., 1992).
Pôsobenie anestetík
Podávanie anestetík a chirurgický
zákrok znižujú funkčnú reaktivitu lymfocytov, ale neexistujú jednoznačné údaje o vplyve na
sérologickú odozvu po vakcinácii.
Avšak
kombinácia
pôsobenia
postoperačného stresu a farmák
v priebehu anestézy má výrazný
imunosupresívny efekt na imunitný systém (Brown a kol., 1997;
Mojžišová a kol., 2000). Preto vakcinácia v čase chirurgického zákroku nie je odporúčaná vzhľadom na
možné hypersenzitívne reakcie
a celkové oslabenie organizmu.
Vplyv výživy
Dôležitým faktorom ovplyvňujúcim stav imunitného systému je
výživa. Najlepšie je preskúmané
pôsobenie vitamínov, stopových
prvkov, nenasýtených mastných
kyselín a aminokyselín. Nutričné
faktory zohrávajú dôležitú úlohu
vo funkcii imunitného systému.
Ide hlavne o zinok, selén, meď, vitamín E, C, B6, B12 a kyselinu linolovú. Pri nedostatku týchto látok
dochádza k zhoršeniu humorálnej
a bunkovej imunity (Dodds, 1999).
Bolo dokázané, že vitamíny A a E
zvyšujú funkciu imunitného systému u mladých zvierat, pretože
majú prospešný vplyv na TH1/
TH2 odpoveď, ktoré zlepšujú bunkovú a humorálnu imunitu (Dodds,
1999). Karotenoidy, hlavne luteín
a ß-karotén ovplyvňujú bunkovú
a humorálnu imunitu u psov, ale
u mačiek nie (Dodds, 1999). Podvýživa vplýva na funkčnosť imunitného systému a ostatné zložky
nešpecifickej imunity. Rôzne kombinácie týchto nedostatkov, alebo
nedostatky iba v jednej zložke, sú
spojené s poruchami funkčnosti imunitného systému, znížením
odolnosti
hostiteľského
organizmu k infekciám a oslabením
účinnosti vakcín (Beisel, 1985).
Zachovávaním proteínov v tele si
organizmus zabezpečuje funkčnosť
imunitného systému a ostatných
obranných mechanizmov počas
dlhého obdobia. Zaujímavé je zistenie, že zmeny diéty u mačiek –
so suplementáciou alebo bez mastných kyselín - spôsobili alteráciu imunitnej odpovede, nižšiu rezistenciu k čelenži, zníženú účinnosť
vakcinácie, ktorá bola výraznejšia
u starších zvierat (Scott, 2001)
Vplyv infekčných agensov
V patogenéze mnohých infekčných
ochorení významnú úlohu zohráva
imunosupresia hostiteľa. Niektoré
vírusy priamo poškodzujú bunky
a orgány imunitného systému,
a tak navodzujú stav trvalej alebo prechodnej imunodeficiencie.
U psov je to najmä vírus psinky,
psí parvovírus, u mačiek vírus
felinnej imunodeficiencie a vírus
felinnej leukémie. Vírus psinky sa
priamo replikuje v lymfatickom
tkanive a spôsobuje výraznú alteráciu bunkou sprostredkovanej
imunity. Infekcia v perinatálnom
období spôsobuje perzistentnú imunodeficienciu; u takéhoto zvieraťa
bude problém zníženej reaktivity
imunitného systému pretrvávať
celý život. Infekcia vírusom psinky
v neskoršom postnatálnom období
spôsobí imunosupresiu pretrvávajúcu 4 - 6 mesiacov (Krakowka,
1987), ktorá je sprevádzaná vyššou vnímavosťou na iné infekcie
a zníženou účinnosťou vakcinácie. Pri psom parvovíruse imunosupresia pretrváva len v období
akútnych klinických príznakoch,
po dvoch týždňoch sa funkčná
aktivita imunitného systému obnovuje. Vírus felinnej imunodeficiencie a vírus felinnej leukémie
majú priamu afinitu k bunkám
imunitného systému, spôsobujú perzistentnú imunodeficienciu s následkom výskytu infekcií
oportunnými zárodkami, infekcií
kalicivírusom, vírusom infekčnej
peritonitídy a pleuritídy mačiek,
toxoplazmami a mykózami. U infikovaných mačiek je výrazne
redukovaná účinnosť vakcín, odporúča sa vakcínovať infikované
mačky len inaktivovanými vakcínami. Dokázané bolo aj imunosupresívne pôsobenie parazitov
(Toxocara canis, Toxocara leonina
a Trichuris vulpis), ktoré výrazne
znížili účinnosť vakcinácie proti
parvoviróze psov a besnote (Mojžišová a kol., 2007). V podstate
v priebehu akejkoľvek infekcie
dochádza u hostiteľa k tvorbe interferónu a zápalových mediátorov, čo priamo blokuje účinnosť
vakcinácie. To je hlavný dôvod,
prečo po prekonaní choroby je
možné zviera vakcinovať najskôr
po 2 - 3 týždňoch.
Interferencia vakcín
Kombinované vakcíny sú multivalentné vakcíny priamo pripravené
na aplikáciu alebo pred použitím
riedené z lyofilizovanej formy. Pri
použití kombinovaných vakcín sú
vakcinačné schémy menej komplikované, lacnejšie, pohodlnejšie
pre veterinárneho lekára a klienta.
Zo strany producentov vakcín je zabezpečené testovanie interferencií
jednotlivých zložiek, čo predstavuje dostatočnú záruku, že antigény
v multivalentnej vakcíne budú
stimulovať imunitu adekvátnu individuálnej aplikácie antigénu, bez
rizika komplikácií. Intravakcinačná
interferencia znamená vplyv jednej
zložky multivalentnej vakcíny na
účinnosť inej zložky tej istej vakcíny. Intervakcinačná interferencia
znamená vplyv jednej zložky vakcíny na účinnosť inej zložky druhej
vakcíny súčasne aplikovanej. Aplikácia niekoľkých atenuavaných antigénov simultánne je lepšia než ich
separátna aplikácia v krátkom časovom intervale z dôvodu blokovania
vzájomnej účinnosti interferónom.
Aj preto je extrémne dôležité dodržiavať vakcinačné intervaly.
Skladovanie
a spôsob aplikácie
Pri používaní vakcín musíme mať
na pamäti, že ide o biologický produkt, ktorý obsahuje živé mikroorganizmy a je veľmi citlivý na vplyv
vonkajšieho prostredia. Nesprávne
skladovanie má za následok inaktiváciu živej zložky vakcíny.
Negatívny vplyv má zmrazenie, priame slnečné žiarenie, vyššia teplota.
Je samozrejmosťou, že nepoužívame
vakcíny, ktoré prekročili exspiračné
obdobie. Inaktiváciu vakcinačných
kmeňov môže spôsobiť použitie dezinfekčného prostriedku na ihlu či
striekačku (jednorazový materiál je
nevyhnutnosťou). Ak použijeme ihlu
na zmiešanie vakcíny, na aplikáciu
ju vymeníme. Aplikácia viacerých
vakcín na to isté miesto znižuje vakcinačnú odpoveď. Vakcínu aplikujeme na viditeľne čisté miesto, miesto aplikácie nevystrihávame a aj
dezinfekcia je otázna, môže takisto
ovplyvniť vakcinačnú odpoveď.
Literatúra u autora
9
odborné príspevky
odborné príspevky
Obr. 3: Gondolovité,
uhynuté larvy vynesené
včelami na podložku.
Perforácia viečka
plodovej bunky včelstva
zväčšený, aby mohli včely plod odstrániť.
Táto špeciálna úloha nie je úplne pridelená
špecifickej kaste včiel, tak ako to poznáme
Email: [email protected] pri iných činnostiach. Pri odstraňovaní
lariev sú často pozorované staré včely, lieTel: 0949 478 618
tavky. Preto je táto činnosť často pri silnej
znáške prerušovaná. Lepšiu situáciu majú
v tomto prípade silné včelstvá s „prebytJedným z najdôležitejších obran- kom“ včiel, ktoré zvládajú naplno prených mechanizmov, ktorým sa včel- javovať hygienické správanie aj pri silnej
stvo chráni pred pôvodcami ochorení znáške.
včelieho plodu, je hygienické správanie.
Je to vlastnosť, ktorú včelstvo prejavuje Malý otvor na viečku bunky plopodľa genetického základu a sily včelstva. dového plástu vyvoláva prirodzené
To je dôvod na výpočet heritability tejto obavy z výskytu moru včelieho plodu tak
vlastnosti, ktorý vykonávajú šľachtiteľské u samotného včelára, ako aj u asistena rozmnožovacie chovy pin-testom. Včely ta úradného veterinárneho lekára alebo
rozpoznávajú chorú larvu predovšetkým súkromného veterinárneho lekára (SVL)
cez špecifické pachové stopy. Do viečka vykonávajúceho klinickú prehliadku včelpodozrivej plodovej bunky urobia hryza- stva. V tomto článku sa vám pokúsim
dlami malý otvor, cez ktorý skontrolujú priblížiť nezriedkavé ochorenie včelieho
stav vyvíjajúceho sa plodu. Ak je v poriad- plodu, ktoré vedie k popísaným obavám.
ku, otvor čo najskôr uzatvoria. Ak je plod Našťastie sa dá na základe špecifických
chorý alebo inak podozrivý, je tento otvor klinických príznakov (pri typickom prieMVDr. Martin Staroň,
Národné poľnohospodárske
a potravinárske centrum, Ústav
včelárstva Liptovský Hrádok,
10
Obr. 1: Štádiá postmortálnych zmien predkukly.
Obr. 4: Gondolovité,
uhynuté larvy v plodovom
telese včelstva – proces
otvárania viečka plodovej
bunky.
behu) pomerne ľahko diagnostikovať a dá
sa tak vyhnúť zbytočnému odberu vzoriek
a laboratórnemu vyšetreniu.
Ide o vreckovitosť včelieho plodu.
Ochorenie vyskytujúce sa v našich podmienkach najčastejšie od júna do augusta.
Sezónnosť je daná aj oslabením včelstva
vyššou infestáciou varroózy v tomto období a aj faktom možného šírenia vírusu
klieštikom v rámci včelstva. Pôvodcom
ochorenia je +ssRNA vírus Morator aetatulae. Patrí do radu Picornavirales, čelade
Iflaviridae, rodu Iflavirus. Vírus sa množí
v hltanových žľazách včiel. Výlučkom
hltanových žliaz, kŕmnou kašičkou
sú následne infikované larvy. Druhou
možnou cestou infekcie je transovariálny
prenos od matky. Infikované larvy hynú
pred zakuklením. Stará pokožka sa oddelí, nedôjde však ku dokončeniu zvliekania
a medzi novovznikajúcou a starou pokožkou sa hromadí exuviálna tekutina. Táto je
slabožltej až slabohnedej farby a obsahuje
Obr. 2: Exuviálna tekutina, typický obraz vreckovitosti.
Obr. 5: Gondolovité,
uhynuté larvy v plodovom
telese včelstva – plne
otvorené viečka plodových
buniek.
zhluky rozpadajúcich sa buniek tukového
telesa. Úhyn larvy (predkukly) vo fáze zvliekania dáva ochoreniu typický klinický
obraz – v plodovom telese nájdeme typické vrecko s uhynutou larvou plávajúcou
v exuviálnej tekutine (Obr.2). Neskôr larva
vysychá a mení sa na hnedú až čiernu gondolku (Obr.1).
Tieto môžeme nájsť v plodovom
telese, ale aj na podmetovej podložke pod
sitom zasieťovaného dna, alebo, v prípade
plného úľového dna, pred letáčom. Pomer
medzi gondolkami vynesenými včelami
a v plodovom telese nám pomáha určiť
prognózu ochorenia. Veľa vynesených
gondolovitých lariev na podložke a málo
v plodovom telese poukazuje na dobré hygienické správanie a dobrú silu včelstva.
V takomto prípade môže dôjsť k samovyliečeniu. Ak je stav opačný, je vhodnejšie
včelstvo utratiť a nahradiť ho novovytvoreným včelstvom zo sezóny. Terapia sa
v tomto prípade nevykonáva.
Dôležité je tiež upozorniť chovateľa, aby takéto včelstvo nepremiestňoval. Stáva sa tak v úmysle
karanténneho
premiestnenia.
Karanténne riešenia vo včelárstve sú
takmer neriešiteľné, nakoľko dochádza
k návratu lietaviek na pôvodné stanovište, pokiaľ je v dolete, alebo k zalietavaniu do iných včelstiev. Dochádza tak
k infikovaniu nových včelstiev, čím sa
situácia zhoršuje. Ak sa chovateľ rozhodol včelstvo ponechať, mal by ho nechať na pôvodnom mieste. Môžeme mu
odporučiť vyrezať a zlikvidovať postihnutý plod a preložiť včelstvo do nového
úľa (pôvodný sa dezinfikuje). Včelár
by sa mal vyhnúť aj nazmetaniu včiel
z takto postihnutého včelstva do pakety
a následnému pridaniu takýchto včiel
do iného včelstva.
V rámci diferenciálnej diagnostiky nesmieme zabúdať na ďalšie možné
prípady perforácie viečka plodovej bunky.
Do úvahy prichádza nepatologický rozklad chladom uhynutého plodu, v tejto
situácii nám môže pomôcť anamnestický
údaj o priebehu plodovania a výkyvoch
počasia v predchádzajúcich dňoch. Vylúčiť mor včelieho plodu (AFB) alebo
hnilobu včelieho plodu (EFB) je možné
len na základe laboratórnej diagnostiky.
Spomenuté ochorenia sú ďalším bodom
dif. dg. Mor je okrem perforácie typický
aj prepadnutím viečok, veľkou medzerovitosťou plodu, tvorbou príškvarov
a pozitívnym zápalkovým testom.
V prípade EFB je možné, aj napriek tomu,
že je opisovaná ako choroba nezaviečkovaného plodu, pozorovať priebeh aj pod
viečkom a aj či dochádza k jeho perforovaniu. V extrémnych prípadoch zanedbania
včelstva prichádza do úvahy aj koinfekcia AFB a EFB. Spomínané 3 faktory nie
je možné jednoznačne potvrdiť klinickou diagnostikou. Je nevyhnutný odber úradných veterinárnych vzoriek pre
vylúčenie AFB, prípadne EFB. Existujú však aj prípady perforácie plodového
viečka, ktoré vieme na základe klinickej diagnostiky potvrdiť. Ide napríklad
o prejav varroa senzitívneho správania
včiel (VSH, VSB), ktoré sa prejavuje odstraňovaním živých kukiel včiel vysoko
infestovaných parazitom. Tu je na mieste spresniť včelárovi, či ide o posledné
pokusy včelstva o záchranu pred kolapsom včelstva na varroózu, alebo ide
o šľachtiteľsky selekčný znak silného včelstva. Perforácia viečka predchádza aj odstraňovaniu múmií kukiel napadnutých
zvápenatením včelieho plodu. Netreba
zabúdať ani na škodcu vijačku úľovú,
ktorej larvy často podmínujú larvy zo
strany medzisteny. Dochádza k nadvihnutiu kukly od medzisteny. Takýmto
plodovým bunkám takisto včely otvoria
viečko a nadvihnú okraje buniek. Bunky
ponechajú otvorené a kukly dokončia svoj
vývin plnohodnotne. V tomto prípade je
typické, že sú podobne ošetrené susedné
bunky podľa cesty, ktorou putovala larva
vijačky.
V prípade, že patríte medzi SVL,
ktorí sú oporou regionálnym včelárom
v ich nerovnom boji so zdravotnou
situáciou včelstiev, verím, že vám článok pomôže v praxi lepšie stanoviť diagnózu pri perforácii plodového viečka.
Problematika zdravotného stavu včelstiev naberá v posledných rokoch na
vážnosti, a preto by sme sa jej nemali
vyhýbať.
11
odborné príspevky
odborné príspevky
Urolitiáza je definovaná ako prítomnosť solídnych kryštalických častíc
v parenchýme obličiek (nefrokalcinóza) alebo močových kameňov v močových cestách
(nefrolitiáza, ureterolitiáza, cystolitiáza, uretrolitiáza). Za normálnych okolností sa
v moči nachádzajú kryštály, ale kryštalúria nie je považovaná za urolitiázu.
spoluautori textu:
MVDr. Ján Bukovinský
MVDr. Jana Piecková
Urolitiáza – klinická štúdia
JUDr. MVDr. Ivan Riečan
Maltéz, 2 roky, samec. Pacient referovaný na chirurgické riešenie urolitiázy. Majiteľ uvádza zvracanie, nechutenstvo, nízky príjem tekutín a časté
neúspešné pokusy o mikciu. Na natívnom
röntgenograme v latero-laterálnej projekcii je vidieť výrazne naplnený močový
mechúr s väčším množstvom menších,
slabo rádioopacitných, konkrementov
a jedným konkrementom v distálnej
časti močovej rúry pred os penis (Obr .č.
1). Pokus o zavedenie močového katétra
zlyhal. V lokálnej anestézii bola vykonaná cystocentéza. Pri biochemickom
vyšetrení moču bolo zistené pH=6,
Prot=1/100, Krv/Hemoglobín ca. 50, hustota 1050 kg/m3. V močovom sedimente
prítomných veľa erytrocytov, leukocytov, plochých epitelových buniek, baktérií tyčinkovitého tvaru a kryštálov
kyseliny močovej (Obr. č. 2). V celkovej
anestézii bola vykonaný cystotómia, pri
ktorej boli odstránené močové kamene
z močového mechúra. Močový kameň
z močovej rúry bol odstránený retropulziou cez močový mechúr. Močové
kamene boli žlto-hnedej farby guľatého
tvaru s jemne zrnitým povrchom. Po
rozdrvení boli porézne s vrstevnatou
štruktúrou. Chemická analýza močových
kameňov potvrdila urát amonný. Kultivácia moču zistila Escherichia coli. Na
základe citlivosti nasadená antibiotická
liečba enrofloxacínom. Pre nemedikamentóznu metafylaxiu odporučené krmivo s nízkym obsahom bielkovín najmä
purínov, alkalizácia moču sódou bikarbónou a zvýšenie objemu moču solením
krmiva. Na medikamentóznu metafylaxiu odporučený alopurinol na zníženie
tvorby kyseliny močovej.
Po piatich mesiacoch zviera predvedené opakovane so strangúriou a polakisúriou. Pri podrobnej anamnéze majiteľ okrem problémov s močením uvádza
časté hnačky, únavu až somnolenciu po
nažratí, viackrát synkopa po záťaži. Boli
pozorované aj kŕče (veterinár má podozrenie na epilepsiu). Hematologické vyšetrenie v rámci fyziologických hodnôt.
Pri biochémii zistená hypopreteinémia
(42 g/l), znížená močovina 2,2 mmol/l
a mierne zvýšená AST 1,2 µkat/l. Moč:
pH=5, Prot=0,3/30, Krv/Hemoglobín ca.
50. V močovom sedimente prítomných
veľa erytrocytov, leukocytov, plochých
obr. 1
obr. 2
Veterinárna klinika
PETSERVIS
e-mail: [email protected]
Sládkovičova 22
Banská Bystrica
www.petservis.sk
1. klinický prípad
12
epitelových buniek a kryštálov kyseliny
močovej. Pri natívnom latero-laterálnom
röntgenograme zistené väčšie množstvo menších rádioopacitných močových
kameňov a dva močové kamene v močovej
rúre v penise (Obr. č. 3). V celkovej anestézii bola vykonaná distálna uretrotómia, ktorou boli odstránené kamene
z močovej rúry. Kvôli neodstráneniu všetkých kameňov z močového mechúra
urohydroplopulziou cez uretrotomickú
ranu bolo pristúpené k cystotómii. Pre
podozrenie na portokaválnu anastomózu
vykonaná venografia vrátnicovej žily
aplikáciou kontrastnej látky do v. mesenterica superior (Obr. č. 4) a laparotomickým sprístupnením v. potrae. Zistená
extrahepatálna anastomóza v. porte a v. cava caudalis (portokaválny shunt),
ktorá bola kompletne ligovaná nevstrebateľným materiálom (Obr. č. 5) a ligatúra
bola skontrolovaná venograficky (Obr. č. 6).
Močové kamene boli opakovane urát
amonný, kultivácia moču bola negatívna.
Metafylaxia odporučená ako pri predchádzajúcej návšteve.
Komentár:
Portokaválna
spojka
umožnila časti portálnej venóznej krvi
s obsahom amoniaku a iných toxických
látok z čreva obchádzať pečeň (v ktorej by
bol syntetizovaný na močovinu a alantoin)
a dostať sa tak priamo do systémovej
cirkulácie a do mozgu, čím spôsobila ľahšiu
obr. 3
obr. 4
obr. 5
formu hepatálnej encefalopátie (únava,
somnolencia, straty vedomia, kŕče). Vznik
urolitov močanu amónneho je častou
komplikáciou (a priamym dôsledkom) hyperamonémie, hyperurikúrie a hyperammonúrie.
Mops, 6 rokov, suka kastrovaná pred
dvoma rokmi pre pyometru. V anamnéze
majiteľ uvádza občasnú stratu chuti
do jedla, neochotu k pohybu, zápach
z papule, krvomočenie, pomočovanie,
zapáchajúci moč. Zviera malo zvýšenú
teplotu, mierne obézne, kardio-pulmonálne kompenzované, bolestivosť
v oblasti obličiek. Zistená erytropénia,
leukocytóza
(neutrofília),
trombocytóza, azotémia a hyperfosfatémia.
Moč: pH=8, Prot=0,3/30, hustota 1040
kg/m3 sediment: erytrocyty, leukocyty,
leukocytové valce, tyčinkovité baktérie,
ploché epitélie a kryštály fosforečnanu
horečnatoamónneho.
(Obr.
č.
7).
Ultrasonograficky zistené obojstranné
zväčšenie a zhrubnutie stien obličkových
panvičiek s mixechogénnym obsahom
(vločky), pri pozdĺžnom reze v sagitálnej rovine v močovom mechúri zistená
prítomnosť minimálne troch hyperechogénnych útvarov veľkosti 3 až 4 cm (Obr.
č. 8). Na natívnom röntgenovom snímku
v latero-laterálnej pozícii je zistené obojstranné zväčšenie obličiek a v močovom mechúri so zhrubnutou stenou sú
prítomné viaceré rádioopacitné konkrementy oválneho a guľatého tvaru
(Obr. č. 9). Cystotómia v celkovej anestézii bola vykonaná po dvoch dňoch infúznej a antibiotickej terapie. Z močového
mechúra boli tupou lyžičkou odstránené
viaceré močové kamene svetlošedej farby
s hladkým povrchom (Obr. č. 10). Revíziou
obličiek nezistená zmena farby ani tvaru, močovody bez ektopie. Na základe
analýzy boli urolity určené ako nesterilné struvity - chemicky fosforečnan
horečnatoamónny (Obr. č. 11). Kultivácia
potvrdila Proteus mirabilis (produkujúci
ureázu). V ďalšej antibiotickej liečbe cystitídy bolo pokračované ampicilínom na
základe antibiotikogramu aj s ohľadom
na nevyhnutnosť dlhodobej terapie pre
podozrenie na pyelonefritídu. (Bola potvrdená aj dobrá citlivosť na potenciované sulfonamidy, ale pre potreby zníženia pH moču nie sú vhodné.) Pre zvýšenie
účinnosti ATB podávané aj nízke dávky
diuretika. Pre metafylaxiu struvitových
urolitov odporučená špeciálna diéta s nízkym obsahom bielkovín, horčíka a fosforu, solenie stravy alebo podávanie vlhkých krmív na zvýšenie príjmu tekutín,
vitamín C na okyslenie moču.
obr. 7
obr. 8
2. klinický prípad
obr. 6
Komentár: Močový mechúr bol ascendentne infikovaný enterobaktériami
(ktoré predtým pravdepodobne spôsobili
aj endometritídu a pyometru), ktoré štiepia močovinu na amoniak, ktorý alkalizuje moč. Amoniak po hydrolýze reaguje
s horčíkom a kyselinou fosforečnou za
vzniku struvitu. Pravdepodobne ascendentnou cestou došlo aj k infekcii obličiek
a vzniku pyelonefritídy.
3. klinický prípad
Shi-tzu, 7 rokov, samec. Pacient predvedení kvôli nočnému pomočovaniu. V anamnéze majiteľ uvádza intoleranciu na
rôzne krmivá, časté zvracanie a hnačky. Už
vyše roka kvôli intermitentnému krívaniu
na hrudníkovú končatinu užíva prípravok
s obsahom vápnika. Hematológia: leukocytóza (17,5 G/l), dehydratácia (Hk=0,58).
Biochémia: hyperkalcinémia (4,8 nmol/l).
Moč: pH=7, Prot=0,3/30, hyperkaciúria (0,8
mmol/l), hypomagneziúria (0,2 mmol/l,
10 mg/l), hemoglobinúria ca. 10, hustota
1060 kg/m3. Močový sediment: erytrocyty veľa, ploché epitélie prítomné, leukocyty ojedinele, hyalínové valce ojedinele,
kryštály dihydrátu šťavelanu vápenatého
(Obr. č. 12). Na natívnom latero-laterálnom
röntgenograme zistené dva väčšie rádiodenzitné konkrementy hviezdicovitého
tvaru (Obr. č. 13). Röntgen brušnej duti-
obr. 9
13
odborné príspevky
www.vub.sk
odborné príspevky
Lakťová a vretenná kosť sa vyvíja ako ucelená jednotka. Normálny vývoj
závisí od synchronizácie rastu obidvoch kostí. Každá z nich má dve rastové platničky,
ktoré udávajú tempo rastu.
ny bez patologického nálezu. Na základe
predpokladu kalciumoxalátových urolitov,
ktoré sú nerozpustné, pristúpené k chirurgickému odstráneniu močových kameňov.
Z močového mechúra boli odstránené
tri väčšie a viacero drobných urolitov.
Chemickou analýzou boli potvrdené
ako kalciumoxalátové. Kultivácia moču
bola negatívna. Na nemedikamentóznu
metafylaxiu odporučená mokrá diéta
s nízkym obsahom bielkovín, vápnika
a soli. Skúsiť pridávať do stravy citrusové
plody. Medikamentózne odporučený hydrochlórothiazid a citrát horečnatý alebo citrát draselný. Sledovanie hladiny
vápnika v krvi. Pre určenie príčiny hyper-
kalcinémie (hyperkalciúrie) odporučený
test na hyperadrenokorticismus.
Komentár: Vysoká hladina vápnika
v moči je spôsobovaná buď nadmerným
príjmom vápnika (absorpčná hyperkaliúria), alebo poruchou reabsorpcie
vápnika obličkami (renálna hyperkalciúria). Predpokladaný malabsorpčný
syndrómu a časté zápalové ochorenia
čriev pravdepodobne spôsobovali hyperoxalúriu, ktorá je v spojení vysokým obsahom vápnika v moči a nedostatku horčíka,
ako významného inhibítora kryštalizácie, hlavnou príčinou tvorby kalciumo
xalátových urolitov.
Veterinárna klinika PETSERVIS
obr. 10
obr. 11
obr. 12
obr. 13
KAZUISTIKA
CHIRURGICKÉ RIEŠENIE PREDČASNÉHO UZATVORENIA DISTÁLNEJ
RASTOVEJ PLATNIČKY ULNY 6-MESAČNÉHO BASETA
0850 123 000
Úver od VÚB banky – váš krok
k nadštandardným službám
Výnimočná ponuka pre členov
Komory veterinárnych lekárov (KVL)
od VÚB banky
Výhodné Profiúvery získate bez poplatku, bez zbytočnej
byrokracie a so zvýhodnenou úrokovou sadzbou
Potrebujete vymeniť alebo modernizovať vybavenie svojej
ambulancie, ale výška investície prekračuje vaše momentálne
finančné možnosti? Efektívne riešenie nájdete vo VÚB banke.
Ako členovia KVL môžete využiť bezúčelové podnikateľské úvery
s predschváleným limitom až 3 500 eur v kontokorentnej forme
so splatnosťou do 12 mesiacov alebo v splátkovej forme so
splatnosťou do štyroch rokov vo výške až 7 000 eur. Získate ich
bez predkladania finančných výkazov a bez ohľadu na to, ako
dlho podnikáte, s jednotnou zvýhodnenou úrokovou sadzbou.
V prípade splátkového úveru je sadzba 7,65 % a v prípade konto
korentu 8,85 % ročne. Úver, zabezpečený len blankozmenkou,
vám banka poskytne bez poplatku za jeho poskytnutie a už do
24 hodín od podania žiadosti.
Financie na nehnuteľnosť bez dokladovania príjmov
Vyžaduje váš investičný zámer väčší objem finančných prostriedkov?
Ak máte k dispozícii nehnuteľnosť na ručenie, požiadajte o účelový Profihypo úver vhodný na prefinancovanie kúpy, výstavby, rekonštrukcie nehnuteľnosti alebo splatenie skôr poskytnutého úveru použitého na tieto účely. VÚB banka vám ho
poskytne bez predkladania finančných výkazov až do výšky
200-tisíc eur a so splatnosťou do 10 rokov. Úrokovú sadzbu od
4,49 % ročne si môžete zafixovať na obdobie 1, 3, 5 alebo 10 rokov.
Hoci je Profihypo úver účelový, až 20 % z výšky poskytnutého úveru vám VÚB banka umožní použiť na čokoľvek bez dokladovania
účelu. Profihypo úver podlieha zabezpečeniu blankozmenkou,
nehnuteľnosťou zapísanou v katastri nehnuteľností a poistením
založenej nehnuteľnosti.
Kompletné informácie o ponuke získate v ktorejkoľvek pobočke
VÚB banky, na službe KONTAKT 0850 123 000 alebo na www.vub.sk.
je možné podľa lokalizácie vyživovacieho
otvoru usúdiť, že percento rastu kosti
tel.č.: 0908 278 319
e-mail: [email protected] z proximálnej rastovej platničky ulny je
iba 15 % a z distálnej rastovej platničky
Veterinárna Poliklinika
Komjatická 65
ulny je 85 %. Z toho vyplýva, že distálna
940 01 Nové Zámky
ulna musí rásť približne o 15 % rýchlejšie
E-mail: [email protected]
Telefon: 035/6428312
ako distálny rádius, aby bola zachovaná
ich rovnaká dĺžka. Aby toto bolo možné,
distálna rastová platnička ulny má
Vretenná kosť rastie podobne ako väčši- kónický tvar, čím sa 1,5-násobne zväčší
na dlhých kostí zmenou enchondrálnej jej plocha. Vo veku 4 - 5 mesiacov má
chrupavky na normálnu kosť. Pri na- ulna väčší priemer ako rádius, vo veku
rodení sú epifýzy vretennej kosti chru- 7 - 9 mesiacov sú obidve kosti približne
pavčité a rádiolucentné. Na 14. deň je rovnaké a ulna dospelého psa je približne
možné rádiograficky zachytiť osifikačné o 50 % užšia.
Najčastejšie príčiny predčasného uzajadro epifýz a osteogenézu dokázať histologicky. Okolo štvrtého týždňa veku je tvorenia rastovej platničky ulny sú:
rádiograficky viditeľná vonkajšia línia
traumatizácia rastovej platničky
epifýz. Rastová platnička sa od tohto v mladom veku,
veku rádiograficky javí ako rádiolucenthypertrofická osteodystrofia,
ná línia. Je to miesto, kde prebieha tvorba
zadržanie enchondrálnej chrupavky,
novej kosti proliferáciou chondrocytov.
vrodené predčasné uzavretie rastovej
Ich oddelením a kalcifikáciou vznikajú platničky ulny (zaznamenané u Skye
osteoblasty, ktoré tvoria základ novej teriéra).
kosti nazývanej primárne trabekuly.
Najčastejšou príčinou predčasného uzaMineralizáciou primárnych trabekúl tvorenia rastovej platničky je traumavznikajú metafýzy. Sú výrazne rádio- tizácia rastovej platničky v mladom veku.
denzné. Primárne trabekuly sú na- Uzatvorenie sa objavuje rádiologicky 3hradené sekundárnymi a neskôr terciál- až 4 týždne po zranení a rastová deforminymi trabekulami. Formuje sa diafýza. ta 3- až 4 týždne po uzatvorení. Z tohto
Za normálnych okolností sa na raste dôvodu je včasná chirurgická intervencia
rádia zo 70 % podieľa distálna rastová nutná na zabránenie rozvoja degeneraplatnička a z 30 % proximálna rastová tívnych zmien v lakťovom a zápästnom
platnička. Kontrolu rastu je možné vy- kĺbe. Je vhodné ju vziať do úvahy pri
konať rádiograficky lokalizáciou vyživo- každej zlomenine rádia a ulny v mladom
vacieho otvoru podľa množstva masy na veku a monitorovať vývoj rádia a ulny
oboch stranách.
s cieľom včas zachytiť rastovú odchýlku
Lakťová kosť je anatomicky odlišná a zabrániť možným deformitám.
od vretennej kosti. Distálna epifýza je
Pri
hypertrofickej
osteodystrofii
dlhšia a rastie aktívnejšie ako distálny dochádza k prerastaniu proliferujúcej kostrádius. Osifikačné jadro distálnej epifýzy nej masy do rastovej platničky.
ulny je viditeľné rádiograficky neskôr
Zadržanie enchondrálnej chrupavky
ako na vretennej kosti, asi vo veku troch sa ako príčina spomalenia rastu ulny vytýždňov. Proximálna rastová platnič- skytuje hlavne u gigantických plemien
ka, ktorá je súčasťou olekranonu, sa na psov.
raste ulny podieľa podstatne menej v po- Patogenéza deformity
rovnaní s rastovou platničkou rádia. Opäť Následkom uzatvorenia rastovej pla-
MVDR. Vladimír Serafín
tničky ulny dochádza k jej skráteniu.
Rádius, ktorý rastie rýchlejšie, sa najprv ohýba kraniálne, čím dochádza
k hyperextenzii karpu. Neskôr sa ohýba mediálne. s deviáciou končatiny laterálne,
vzniká
carpus
valgus.
S pokračujúcim rastom rádia dochádza
k jeho externej rotácii okolo ulny a vybočeniu labky. Sprievodným javom môže
byť subluxácia ulny a inkongruencia
lakťového kĺbu. Kompletná patogenéza
sa vyvíja v prípade poškodenia distálnej
rastovej platničky v rannom veku 2 - 3
mesiace. U chondrodysplastických plemien, akým je aj náš pacient, je externá
rotácia zriedkavejšia, častejšie dochádza
k subluxácii, alebo k totálnej luxácii ulny
a instabilite lakťového kĺbu.
Náš prípad je 6-mesačný baset, referovaný na naše pracovisko s krívaním
trvajúcim asi dva mesiace a atrofiou
osvalenia postihnutej končatiny.
Anamnéza
Majiteľ udával krívanie približne
od 4. mesiaca veku s progresívnym
zhoršovaním.
Klinické vyšetrenie
Klinickým vyšetrením sme zistili
krívanie 3. stupňa s prevahou vo fáze
podpery, s výrazným odplecovaním
a prekĺbovaním, generalizovanú atrofiu bicepsového a tricepsového svalu
a bolestivosť pri extenzii lakťového kĺbu.
Röntgenologické vyšetrenie
Rádiologickým vyšetrením sme zistili úplné uzavretie distálnej rastovej
platničky ulny, luxáciu ulny, oddelenie ankoneálneho vybežku a pokročilé
osteoartrotické zmeny v lakťovom kĺbe
následkom vyššie uvedených patologických procesov. Obr. 1
Rádius a ulnu sme vyhodnotili metódou
CORA (Center of rotation of angulation). Je
to štandardizovaná metóda stanovenia
uhlových deformít dlhých kostí.
Terapia
Terapeutický plán bol výzvou hlavne pre
15
odborné príspevky
Výsledok
Po štyroch týždňoch od operácie sme
klinicky zaznamenali zlepšenie humeroulnárnej a humeroradiálnej artikulácie.
Tri mesiace po operácii došlo k zlepšeniu
carpálnej artikulácie. Pri predvedení pes
mierne odplecuje, čo zapríčiňuje instabilita lakťového kĺbu, spôsobená chýbaním
ankoneálneho
výbežku.
Krívanie
1. stupňa sa objaví až po dlhšej záťaži.
Pohybový režim je veľmi dobre kontrolovaný majiteľom.
Terapeutické využitie PRP, výsledky
a postrehy budú predmetom ďalšieho
článku.
obr. 1
Pes, baset, vek 6 mesiacov, laterolaterálny snímok
predlaktia.
Prečo uvažujete o bežnom aute,
keď môžete mať Mercedes?
obr. 2
Ten istý pes po operačnom
zákroku.
4 bezstarostné roky s novou Triedou C.
Pri objednaní novej Triedy C sedan do 30. septembra 2014 získavate:
• 4 roky povinné zmluvné a havarijné Mercedes-Benz poistenie v Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
• 4 roky predĺžená záruka: MBSK+ 24 mesiacov alebo do120 000 km*
• 4 roky výhodné financovanie – prostredníctvom Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s. r. o.**
• 24-hodinová pohotovostná služba Mercedes-Benz
• Bezplatný servis 6 rokov alebo do 160 000 km
• MercedesCard
• Bezplatné zapožičanie náhradného vozidla počas servisu
obr. 3
Počas prebiehajúcej akcie na Triedu C je možné pre členov KVL SR uplatniť zľavu vo výške 3 % z akciovej ceny.
Ten istý pes 3 mesiace
po operačnom zákroku.
* AO ju objednáva u Mercedes-Benz Slovakia, s. r. o., za 1 € bez DPH.
** 20 % akontácia, 47 splátok, posledná zvýšená splátka 20 %. Bližšie informácie získate v Mercedes-Benz Financial Services Slovakia, s. r .o.
Značka Daimler AG
16
majiteľa, pretože prognóza s ohľadom na
ďalší vývoj artrózy lakťového kĺbu je nepriaznivá. Po krátkom rozhodovaní sme
začali plánovať korekčnú osteosyntézu.
Plán pozostával zo štyroch krokov. Obr .2
1 Proximálna osteotómia ulny s full-pin
transfixáciou.
2 Redukcia subluxácie ulny narušením
ligamentum anulare.
3 Revízia lakťového kĺbu a odstránenie
ankoneálneho výbežku.
4 Intenzívna dlhodobá PRP terapia.
Prvé tri kroky boli zlúčené do jedného
operačného zákroku. Pacient bol rutinne pripravený na aseptickú operáciu
v celkovej inhalačnej anestézii s monitoringom životných funkcií. Proximálna
osteotómia ulny bola vykonaná štandardne z kaudálneho prístupu oscilačnou
pílou. Interoseálne ligamentum medzi
rádiom a ulnou sme oddelili a redukovali
luxáciu. Po redukcii luxácie sme vykonali stabilizáciu rádioulnárneho spojenia ťahovou skrutkou a stabilizáciu ulny
transfixačným intramedulárnym klinom.
Na vyplnenie medzery, ktorá vznikla
po osteotómii ulny a redukcii luxácie,
sme použili tuk s cieľom spomaliť hojenie
ulny.
Lakťový kĺb bol sprístupnený z laterálnej strany za účelom revízie a odstránenia anconneálneho výbežku. Operačné
rany sme zatvorili rutinným spôsobom.
Pacienta sme hospitalizovali 4 dni po
operácii. Pohybový režim bol obmedzený
na krátke prechádzky na obdobie 1 mesiaca.
PRP (Platelet-Rich Plazma) terapia bola
aplikovaná perioperačne. Ďalšia aplikácia bola vykonaná po dvoch týždňoch.
Po troch mesiacoch sme odstránili
transfixačný klin z ulny a metódou CORA
zhodnotili vývoj rádia a ulny. Ťahová
skrutka bude odstránená až po ukončení
rastu psa vo veku 13 mesiacov. Obr. 3
Literatúra u autora
Foto archív autora
www.mercedes-benz.sk/trieda-c
Trieda C: Kombinovaná spotreba paliva 4,0 - 5,8 l/100 km; Emisie CO2 103 - 135 g/km.
Mgr. Et Mgr. Radmila Kardošová, Flotilová manažérka, Tel.: +421 2 4929 4383, Fax: +421 2 4929 4394, Mobil: +421 918 424 234, E-mail: [email protected]
Ing. Pavol Frühwald, Flotilový manažér, Tel.: +421 2 4929 4236, Fax: +421 2 4929 4929, Mobil: +421 905 255 558, E-mail: [email protected]
Mgr. Jakub Václavínek, Flotilový manažér, Tel.: +421 2 4929 4520, Fax: +421 2 4929 4929, Mobil: +421 918 500 250, E-mail: [email protected]
odborné príspevky
odborné príspevky
Mykotická spondylitída
ako príčina posteriárnej
paralýzy brojlerových kurčiat
MVDr. Vladimír Seman
Slovenská asociácia
aviárnej medicíny
tel.: 0905323827
e-mail: [email protected]
Úvod
18
V poslednom období sú v chovoch brojlerových kurčiat najväčšie ekonomické
škody spôsobené ochoreniami pohybového
aparátu, ku ktorým popri rachitíde, tibiálnej dyschondroplázii, deformitám behákov (rotácia tíbie, valgus - varus deformity, peróza) zaraďujeme aj osteomyelitídy
a spondylitídy.
Spondylitídy nie sú nič iné ako osteomyelitídy stavcov. Vplyvom zápalových
zmien dochádza k postihnutiu cervikálnych a torakolumbálnych stavcov, ktoré
deformujú a následná kompresia miechy
vedie k anteriárnej alebo posteriárnej
paréze alebo paralýze. Pri anteriárnej
paréze alebo paralýze (predné ochrnutie)
sú postihnuté posledné krčné a prvé dva
hrudné stavce (miesto odstupu Plexus brachialis) s ochrnutím krídel. Pri posteriárnej
paréze alebo paralýze (zadné ochrnutie)
je postihnutý 3., 4. alebo 5. hrudný stavec
s ochrnutím behákov.
Najčastejšie sú spondylitídy spôsobené bakteriálnymi infekciami (E.coli,
Staphylococcus aureus, Enterococcus cecorum...), ktoré sa do stavcov dostávajú
hematogénne, najčastejšie z gastrointestinálneho traktu. Zriedkavejšie sú etiologickou príčinou spondylitíd plesne (najmä
Aspergillus fumigatus), ktoré sa do stavcov
dostávajú hematogénne alebo aerogénne
difúziou cez divertikuly zo vzdušných
vakov (väčšina krčných a všetky hrudné
stavce sú pneumatizované).
Cieľom tohto príspevku je informovať veterinárnych lekárov a chovateľskú verejnosť o klinickom prípade
výskytu mykotickej spondylitídy v chove
brojlerových kurčiat a jej nepriaznivom
vplyve na produkčné parametre.
Popis klinického prípadu
Anamnéza: Dané ochorenie bolo
pozorované v chove brojlerových
kurčiat (hybrid Cobb 500, 27 000 ks)
vykrmovaných v štandardných zoohygienických podmienkach na podstielke (rezaná pšeničná slama) o hustote 16 ks/m². Vakcinačný protokol
pozostával z vakcinácií proti inf. burzitíde (intermediat plus kmeň, s. c.),
inf. bronchitíde (kmeň H 120, aerosol)
a pseudomoru (kmeň PHY.LMV, aerosol) prevedených v liahni po vyliahnutí.
Počas samotného výkrmu bola vo veku
12 dní urobená revakcinácia proti inf.
bronchitíde (kmeň H120, voda). Až do
konca 4. týždňa výkrm prebiehal bez
výraznejších zdravotných problémov
(straty úhynom a brakovaním vo veku
28 dní boli 2,01 %). Po 4. týždni veku sa
začal úhyn mierne zvyšovať a v chove
pribúdali jedince posedávajúce a ťažšie
sa pohybujúce.
Klinické vyšetrenie: U postihnutých kurčiat bola spočiatku pozorovaná opatrná, kolísavá chôdza,
neskôr posedávanie a sťažený pohyb
len po veľmi intenzívnom stimule
a s výraznou pomocou krídel. Po 2 - 3
dňoch už kurčatá vôbec neboli schopné vstať, sedeli v podrepe s ťažiskom na
tarzálnych kĺboch a chvoste, pričom beháky mali vysunuté dopredu a od seba
(obr. 1). Postupne dochádzalo pre neschopnosť dostať sa k vode a ku krmivu k narušeniu celkového zdravotného
stavu (kachexia, dehydratácia, anémia)
a takéto jedince bolo treba z chovu vyraďovať (obr. 2). Ochrnutie krídel, hlavy
a krku pozorované nebolo, o čom svedčí
intenzívne mávanie krídlami po vyrušení, resp. čulé presúvanie hlavy
a krku po impulzoch nasmerovaných
na hlavu a krk.
obr. 1
Typický klinický prejav
posteriárnej paralýzy
pri spondylitíde : sed na
tarzálnych kĺboch a chvoste s predsunutými
behákmi.
obr. 2
Množstvo jedincov s paralyzovanými behákmi v postihnutom kŕdli.
Patologicko-anatomické
vyšetrenie: Pitvané boli hlavne čerstvo
utratené jedince s pohybovými poruchami (paralyzovanými behákmi). Pri
všeobecnej pitve neboli zaznamenané žiadne výraznejšie patologické zmeny na
vnútorných orgánoch (vo väčšine prípadov
len prázdny zažívací trakt) a ani pitva so
zameraním na pohybový aparát (makroskopická obhliadka dlhých rúrovitých kostí behákov, kĺbov a periférnych nervov)
neviedla k stanoveniu diagnózy. Základom
bolo pozdĺžne rozrezanie chrbtice v stredovej línii, čím sa umožnila makroskopická
vizualizácia miechy a tiel stavcov, kde boli
zistené najvýraznejšie patologické zmeny
vedúce k posteriárnej paralýze. V telách
hrudných stavcov (najmä T3 a T4) boli
zistené výrazné zápalové ložiská, ktoré
viedli k deformácii týchto stavcov (postihnutý bol stále len jeden hrudný stavec),
následnej kompresii miechy rôzneho rozsahu a tým k čiastočnému alebo úplnému
ochrnutiu behákov (obr. 3). Krčné stavce
boli bez patologického nálezu.
Diagnostika: Aj keď toto ochorenie je
možné na základe typických klinických
príznakov a výrazných patologicko-anatomických lézií v telách stavcov pomerne
dobre diagnostikovať aj v terénnych podmienkach, treba najmä kvôli uskutočneniu
nutných účinných preventívnych opatrení
v ďalších turnusoch izolovať a identifikovať
pôvodcu týchto zápalových stavov. Z tohto
dôvodu boli odobraté vzorky postihnutých
stavcov a zaslané na bakteriologické
a mykologické vyšetrenie. Kým bakteriologické vyšetrenie kultiváciou na krvnom
agare bolo negatívne, mykologická kultivácia na Sabouradovom agare potvrdila plesňovú etiológiu týchto stavov (obr.
obr. 3
Výrazné zápalové ložisko
v tele hrudného stavca (T3) s kompresiou
(až zaškrtením) miechy
a následnou paralýzou
behákov.
obr. 4
Pozitívna mykologická
kultivácia z postihnutého
stavca na Sabouradovom
agare.
obr. 5
Mikroskopická identifikácia Aspergillus fumigatus
v natívnom preparáte.
4). Následné mikroskopické vyšetrenie
natívnych preparátov určilo ako pôvodcu
týchto spondylitíd Aspergillus fumigatus
(obr. 5). Ďalšími testami bolo zistené pomerne vysoké zaplesnenie použitých kŕmnych zmesí v tomto turnuse (A.fumigatus,
obr. 6).
Diferenciálna diagnostika: V rámci
dif. dg. treba oddiferencovať :
spondylolistéza (skrútený chrbát) kompresia miechy nie je spôsobená
zapáleným a deformovaným stavcom, ale
uvoľneným hrudným stavcom a jeho ventrálnou rotáciou (normálne sú všetky
hrudné stavce pevne spojené);
deficit vit. B2 - veľmi podobné klinické
príznaky spôsobené degeneráciou myelínových pošiev najmä sedacieho nervu
(výskyt veľmi zriedkavý);
Markova choroba (klasická nervová
forma) - ochrnutia behákov spôsobené infiltratívnymi zmenami periférnych nervov
(edematizácia nervov pre lymfocytárnu
infiltráciu);
nekróza hlavice femuru, resp. bakteriálne chondronekrózy s osteomyelitídami.
Terapia mykotických spondylitíd je
veľmi problematická (v terénnych podmienkach sa neuskutočňuje). Pri bakteriálnych spondylitídach je možná antibiotická
liečba (nie vždy splní naše očakávania).
Prevencia spočíva v eliminácii vysokej
úrovne spór (hlavne rodu Aspergillus)
v prostredí (dezinfekcia so zameraním na
plesne - enilkonazol, formalín, kys. peroctová; kontrola účinnosti dezinfekcie so
zameraním na spóry plesní) a v krmive
a v eliminácii stresu, ktorý vedie k zlyhaniu imunity (imunosupresívne infekcie,
mykotoxíny, nutričné deficiencie,...).
Záver
obr. 6
Kultivácia Aspergillus
fumigatus z rastovej
kŕmnej zmesi
(Sabouradov agar).
Aj keď spondylitídy sú pomerne častými
príčinami paralytických stavov hlavne
v chovoch rýchlorastúcich hybridov brojlerových kurčiat, ich mykotická etiológia je
pomerne zriedkavá. Diagnostika sa opiera
o klinické prejavy paralýzy, typické patologické lézie v telách stavcov a o laboratórnu izoláciu a identifikáciu pôvodcu. Terapia
je ťažká, veľkú pozornosť treba venovať
prevencii. Pre zvýšené straty úhynom
a brakáciou sú výrazne negatívne ovplyvnené produkčné parametre výkrmu
(v tomto prípade celkové straty úhynom,
brakáciou a konfiškáciou na porážke boli
7,5 %).
Literatúra u autora
19
právne poradenstvo
právne poradenstvo
Spoločná forma podnikania
súkromných veterinárnych lekárov – vykonávanie súkromných
veterinárnych činností v združení.
ných veterinárnych lekároch,
o Komore veterinárnych
lekárov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení
zákona č. 488/2002 Z. z.
o veterinárnej starostlivosti
a o zmene niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon“) je taká,
že výkon súkromného veterinárneho lekára (ďalej len
„SVL“) nie je možný prostredníctvom právnickej osoby.
Ustanovenie § 2 ods. 1 Zákona výslovne ustanovuje,
že „súkromné veterinárne
činnosti môže vykonávať
len súkromný veterinárny
lekár, ktorý je registrovaný v komore“. Z tohto
JUDr. Juraj Erben
Advokát
Erben & Erben,
Tel: +421 2 592 28 141
e-mail: [email protected]
20
Vážený
pán
prezident,
vážené prezídium, v zmysle
Vašej žiadosti Vám posielame stručné stanovisko
k problematike spoločného
vykonávania
súkromných
veterinárnych činností, resp.
k vykonávaniu súkromných veterinárnych činností v združení, pre účely jeho
zverejnenia v Spravodajcovi
KVL SR.
Na úvod by sme radi
opätovne
zdôraznili,
že
naša interpretácia zákona
č. 442/2004 Z. z. o súkrom-
ustanovenia vyplýva, že
činnosť veterinárneho lekára môže vykonávať iba
fyzická osoba (podnikateľ )
a nie právnická osoba, ktorá
má výkon súkromných veterinárnych činností zapísaný
ako predmet podnikania v
Obchodnom registri, prípadne
v
Živnostenskom
registri. Následne ustanovenie
§ 2 ods. 3 f) Zákona upravuje negatívnym spôsobom
podmienky výkonu súkromných veterinárnych činností.
Komora veterinárnych lekárov SR zapíše do registra
iba osobu, ktorá popri splnení
iných zákonom stanovených
podmienok „nie je v štátno-
zamestnaneckom
pomere,
v pracovnom pomere, alebo
v inom obdobnom pracovnom
vzťahu, alebo nevykonáva inú zárobkovú činnosť
v oblasti veterinárnej starostlivosti okrem pedagogickej, publicistickej, literárnej
a vedeckej”. Z tohto dôvodu
nie je možné, aby právnická
osoba zamestnávala súkromného veterinárneho lekára,
nakoľ ko tento by v prípade
vzniku pracovného pomeru
prestal spĺňať požiadavky
na výkon súkromných veterinárnych činností a musel
by byť z registra súkromných veterinárnych lekárov
vyčiarknutý. V dôsledku
vyčiarknutia z registra by
zároveň stratil oprávnenie na
výkon súkromných veterinárnych činností. Vzhľadom
na uvedené skutočnosti nie
je možné, aby právnická osoba vykonávala (akékoľ vek)
súkromné
veterinárne
činnosti
prostredníctvom
súkromného veterinárneho
lekára v pracovnom pomere.
Záverom je nutné podotknúť,
že fyzická osoba (súkromný
veterinárny lekár) na to, aby
mohla realizovať súkromnú
veterinárnu činnosť, musí
byť zapísaná v Komore Veterinárnych lekárov SR.
Možnosť,
aby
viacerí
súkromní veterinárni lekári
vykonávali spoločne súkromné veterinárne činnosti je
upravená v ust. § 9 ods.
1 písm. a) a to prostredníctvom združenia. V zmysle
uvedeného
ustanovenia:
„Súkromný veterinárny lekár
pri vykonávaní súkromných
veterinárnych činností okrem
oprávnení uvedených v osobitnom predpise je oprávnený
vykonávať odborné vete
rinárne činnosti sám alebo
spoločne s inými súkromnými veterinárnymi lekármi
v rámci združenia.“ Zároveň
v § 4 písm. a) Etického
a profesijného poriadku (ďalej
len „EaPP“) je stanovené, že
súkromný veterinárny lekár
je oprávnený vykonávať odborné veterinárne činnosti
sám, alebo spoločne s inými
súkromnými
veterinárnymi lekármi v rámci združenia. V zmysle ust. §8 EaPP:
„Spoločná prax je združenie
SVL podľa § 829 (Zmluva
o združení) a nasl. Občianskeho zákonníka. Zmluva
o založení spoločnej praxe
sa musí uzavrieť písomne
a musí obsahovať ustanovenia o ich zmene alebo zrušení.
Sídlom spoločnej praxe je
adresa sídla združenia. Členom združenia (partner)
môže byť iba SVL. V spoločnej
praxi si každý partner ponecháva postavenie samostatného SVL. Kópia zmluvy sa
zašle na komoru, regionálnu
komoru a RVPS podľa miestnej príslušnosti.“
Zmluva o združení sa bude
spravovať
ustanoveniami
§ 829 a nasl. Zákona č.
40/1964 Zb. Občianskeho
zákonníka v znení neskorších
predpisov a práve na túto formu spolupráce venujeme podstatnú časť nášho stanoviska.
Ustanovenia zmluvy o
združení v zmysle Občianskeho zákonníka sú nasledovné:
“Niekoľ ko osôb sa môže
združiť, aby sa spoločne
pričinili o dosiahnutie dojednaného účelu. Združenia
nemajú spôsobilosť na práva
a povinnosti. Každý z účastníkov je povinný vyvíjať
činnosť na dosiahnutie dojednaného účelu spôsobom
určeným v zmluve a zdržať
sa akejkoľ vek činnosti, ktorá
by mohla znemožniť alebo
sťažiť dosiahnutie tohto účelu. Popri pracovnej činnosti
môžu byť účastníci združenia podľa zmluvy povinní
poskytnúť na účely združenia peniaze alebo iné veci.
Ak v zmluve nie je určená
výška, predpokladá sa, že
účastníci sú povinní poskytnúť rovnaké hodnoty. Majetkové hodnoty je účastník
povinný poskytnúť na účely zmluvy v čase určenom
v zmluve, inak bez zbytočného
odkladu po uzavretí zmluvy.
Pokiaľ nie je poverený niektorý účastník správou vecí,
nakladá s nimi za účelom
dosiahnutia účelu zmluvy
účastník, ktorý ich poskytol;
je však povinný oddeliť ich
od ostatného svojho majetku
dohodnutým spôsobom alebo spôsobom, ktorý oznámi
ostatným účastníkom zmluvy o združení. Poskytnuté
peniaze alebo iné veci určené
podľa druhu sú v spoluvlastníctve všetkých účastníkov
v pomere k ich výške, a to
oznámením o ich oddelení
od ostatného majetku účastníka alebo odovzdaním poverenému účastníkovi. Veci
jednotlivo určené sú v bezplatnom užívaní všetkých
účastníkov. Majetok získaný
pri výkone spoločnej činnosti sa stáva spoluvlastníctvom
všetkých účastníkov. Podiely na majetku získanom
spoločnou
činnosťou
sú
rovnaké, ak zmluva neurčuje
inak. Zo záväzkov voči tretím
osobám sú účastníci zaviazaní spoločne a nerozdielne.
Ak nie je v zmluve určené
inak, rozhodujú účastníci
o obstarávaní spoločných vecí
jednomyseľne. Ak má podľa
zmluvy rozhodovať väčšina
hlasov, patrí každému účastníkovi jeden hlas; veľ kosť
podielu nerozhoduje. Každý
účastník, aj keď nevykonáva správu, má právo sa
presvedčiť o hospodárskom
stave združenia. Ustanove-
nia zmluvy, ktoré tomu odporujú, sú neplatné. Každý
účastník môže zo združenia
vystúpiť, nie však v nevhodnom čase a na ujmu ostatných účastníkov združenia.
Z vážnych dôvodov však
môže zo združenia vystúpiť
kedykoľ vek, a to aj keď bola
dohodnutá výpovedná lehota. Z vážnych dôvodov možno
účastníka zo združenia vylúčiť, a to iba jednomyseľným
uznesením ostatných účastníkov združenia, ak zmluva
neurčuje inak. Účastníkovi, ktorý vystúpil alebo bol
vylúčený, sa veci vnesené
do združenia vrátia. Podiel
majetku podľa stavu v deň
vystúpenia alebo vylúčenia
sa mu vyplatí v peniazoch.
Účastník, ktorý vystúpil
alebo ktorý bol vylúčený, sa
nezbavuje zodpovednosti za
záväzky z činnosti združenia, ktoré vznikli do dňa vystúpenia alebo vylúčenia. Pri
rozpustení združenia majú
účastníci nárok na vrátenie
hodnôt poskytnutých na
účel združenia a vysporiadajú sa medzi sebou o majetok
získaný výkonom spoločnej
činnosti združenia spôsobom
určeným v zmluve, inak
rovným dielom.“
Ďalšou formou vzájomnej
spolupráce medzi viacerými
veterinárnymi
lekármi
(napríklad v rámci jedného
pracoviska alebo viacerých
pobočiek) prichádza do úvahy
pracovnoprávny vzť ah medzi súkromným veterinárnym lekárom ako zamestnávateľom a veterinárnym
lekárom (nie súkromným,
a teda nezapísaným v Registri KVL SR) ako zamestnancom, ktorý spĺňa predpoklady na vykonávanie
veterinárnych činnosti v
zmysle príslušných právnych
predpisov. Súkromný vete
rinárny lekár môže za
mestnávať aj viacero vete
rinárnych
lekárov
na
základe pracovnej zmluvy.
Na záver by sme spomenuli aj spoluprácu medzi viacerými SVL prostredníctvom
mandátnej zmluvy v zmysle
§ 566 a nasl. Zákona č. 513/
1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov. To znamená, že
by jeden SVL vystupoval na
strane mandanta a iný, alebo
aj viacerí SVL by vykonávali veterinárne č innosti pre
mandanta a na jeho účet ako
mandatári, za čo by im patrila odmena, avšak navonok voč i tretím osobám by
to„zastrešoval“ iba jeden
SVL – mandant.
ekonomické poradenstvo
Upozornenie na problematiku DPH
a elektronických registračných
pokladníc (ERP)
22
MVDr. Miroslav Baran k DPH (podrobný zoznam zdaniteľných obchodov plátcu DPH),
člen prezídia KVL SR
prípadne aj súhrnný výkaz DPH (ten
sa podáva pri určitom vývoze tovaru
a služieb do zahraničia - ako príklad
by som uviedol poskytnutie reklamy
českej spoločnosti v ordinácii). Ďalšou
každomesačnou povinnosťou je odvod
daňovej povinnosti, vypočítanej v
daňovom priznaní do štátneho rozpočVážení kolegovia,
predpokladám, že problematika DPH, tu. Všetky tieto výkazy sa od 1. 1.
jej výhody a nevýhody sú väčšine 2014 zasielajú výlučne elektronicky;
z Vás jasné. Napriek tomu si dovolím
keď sa niekto stane platcom
pripomenúť tým z Vás, ktorí sa ešte DPH, musí si v prvom rade uvedomiť,
len rozhodujú, či sa stanú platcami že zo svojich služieb, ako aj z predaja
DPH, niektoré aspekty tohto ekono- tovaru (krmivo...) bude musieť odmického statusu. vádzať 20 % DPH. To znamená, že bude
musieť navýšiť svoje ceny, alebo sa
Uvedenú
problematiku
legi- stotožní s menším výnosom zo svojich
slatívne definuje Zákon o DPH služieb. Výhodou platcu na druhej
č. 222/2004 o dani z pridanej strane je, že si bude môcť odrátať 20%
hodnoty.
DPH z nakúpeného tovaru a služieb Uvediem stručné fakty, ktoré definujú čiže sa Vám zníži nákupná cena tovazákladné pojmy:
ru. Ako príklad odpočítania DPH
platcom DPH sa podľa § 4 ods.1 možno uviesť odpočítanie DPH pri
stane každá zdaniteľná osoba, ktorá nákupe motorového vozidla, prípadne
v priebehu 12 po sebe nasledujúcich nejakého prístroja.
Vzhľadom na to, že ide o výsostne
mesiacov (nezamienať s kalendárnym
rokom, môže to byť od mája 2013 do ekonomickú problematiku, odporúčam
apríla 2014) dosiahne obrat 49 790 Vám, aby ste sa o podrobnostiach vo
eur. Takáto osoba je povinná podať Vašom špecifickom prípade poradili
registráciu do 20. dňa v mesiaci, ktorý so svojím ekonomickým odborníkom,
nasleduje po mesiaci, v ktorom zda- ktorý Vám vedie účtovníctvo. niteľná osoba dosiahla uvedený obrat;
dnes sa každý automaticky stá- Už sme v minulosti publikovali
v IS článok o elektronických regisva mesačným platcom DPH;
netreba však zabudnúť, že re- tračných pokladniciach, ktoré má mať
gistračná povinnosť môže vyplývať aj každá SZČO, ktorá predáva tovar (v
z iných dôvodov - napríklad pri dovoze našom prípade krmivá, maškrty, pet
tovaru zo zahraničia nad sumu 14 000 tovar, atď.). Na predaj tovaru je nutné
eur za kalendárny rok (§7) a pri disponovať oprávnením zo živnostennákupe alebo vývoze služieb do za- ského úradu (Predaj tovaru a služieb).
Vzhľadom na to, že v súčasnosti sa
hraničia - tu nie je definovaná michystá novela Zákona o ERP, ktorej
nimálna suma (§7a);
ďalej, klasický platca DPH (§ 4): podstatou je rozšírenie „rodiny“ tých,
má niekoľko zákonných povin- ktorí sú povinní inkasovať hotovosť
ností, t. j. mesačne musí podávať len cez ERP aj na humánnych a vetedaňové priznanie k DPH a adminis- rinárnych lekárov, uvediem opäť nietratívne náročný kontrolný výkaz koľko stručných faktov.
Zákon o elektronickej
registarčnej pokladnici::
špecifi kuje, že povinnosť mať
ERP má každý, kto predáva tovar v hotovosti a každý, kto poskytuje služby
uvedené v prílohe č.1. Na začiatok by
som uviedol, že veterinárna činnosť
zatiaľ v prílohe č. 1 uvedená nie je, no
podľa signálov z MF SR možno predpokladať, že sa veterinárna činnosť do
tejto prílohy dostane už od 1. 1. 2015;
v súčasnosti sa vás teda dotýka
mať povinnosť ERP len ak popri svojej
činnosti aj predávate tovar (ako klasický príklad možno uviesť predaj
krmiva). Toto je veľmi diskutovaná
záležitosť, niektorí z Vás sa túto povinnosť snažia obísť rôznymi spôsobmi, no v zásade stále platí, že keď
predávate tovar, mali by ste mať ERP.
Správne by ste mali tovar predávať cez
ERP a svoje služby môžete zatiaľ evidovať cez Vaše doterajšie sytémy.
Podľa môjho názoru môžete súčasne so
svojimi službami evidovať aj materiál,
ktorý použijete pri ošetrení pacientov
(striekačky,
ihly,
obväz,liečivá...),
nemusíte to teda evidovať cez ERP. Iné
by to už bolo, keby ste zákazníkovi
predali zvlášť tovar bez aplikácie (obojok proti kliešťom, golier...);
so zavedením ERP sú spojené aj
náklady na obstaranie ERP, softvér a
servisné práce (každý, kto má ERP,
musí mať servisnú organizáciu, ktorá
sa stará o chod ERP a o dodržiavanie
zákonných povinností - plomby...).
Každý. kto má ERP, má povinnosť
denne vyhotovovať a archivovať
uzávierku pokladne (ak mal v ten den
obrat) a viesť knihu elektronickej registračnej pokladnice;
medzi ďalšie povinnosti patrí
mať na viditeľnom mieste v prevádzke
vzorový doklad z ERP aj s vyznačenými
údajmi v zmysle zákona (daňový kód
elektronickej registračnej pokladnice,
dátum, čas, celkovú sumu platenej
ceny a ochranný znak).
disciplinárna komisia
Vážené kolegyne a vážení kolegovia,
dovoľte, aby som popísal niektoré príbehy z disciplinárnych konaní,
anonymne a stručne s uvedením zásadných faktov a komentárov.
Neschopnosť i odborné pochybenie
24
1. Veterinárny lekár vyšetril psa,
ktorý mal ťažkú a bolestivú defekáciu,
odmietal žrať a piť. Nasadil mu Enrofloxacín s vysvetlením, že asi zožral
niečo pokazené. Za 2 dni, po zhoršení
stavu, majiteľ prišiel na vyšetrenie
znovu. Lekár vykonal RTG vyšetrenie
a oznámil majiteľovi, že pes má torziu
žalúdka a zväčšenú prostatu a musia to
riešiť chirurgicky. Po nasadení infúzie
vykonal s kolegom laparotómiu a kastráciu. O kastrácii majiteľ nebol vopred informovaný. Pes bol odovzdaný
do domáceho ošetrenia bez nasadenia
goliera, alebo inej ochrany rán a bez
antibiotickej medikácie doma. Kontrola
bola dohodnutá po veľkonočných sviatkoch. Po operácii sa zdravotný stav
psa naďalej zhoršoval: nežral, málo pil,
močil krvavý moč, operačné rany mu
začali mokvať a vytekal z nich purulentný sekrét, opuch mieška s dehyscenciou.
Na tretí deň sa stav zhoršil natoľko, že
sa majiteľ pokúšal telefonicky kontaktovať lekára a dohodnúť kontolu. Keďže
sa nedovolal, išiel na ošetrenie do inej
ambulancie. Tu po vyšetrení
vykonali reoperáciu: revíziu abdomenu s masívnou
lavážou (zistená peritonitis), ošetrením abscesov prostaty, resutúru, drenáž kastračných
rán. Pes bol v intenzívnej
terapii 13 dní do vyliečenia.
Komentár: Pri prvom vyšetrení zlá diagnóza. Pri druhom
vyšetrení lekár chybne interpretoval röntgenogram a mylne diagnostikoval volvulus. Pes mal peritonitis v dôsledku abscesu prostaty.
Pri silnej bolestivosti abdomenu
aerofagia spôsobila náplň žalúdka
a duodena vzduchom, čo si lekár
zamenil za röntgenologický príznak
volvulu. Pri laparotómii zistil, že
žalúdok nie je rotovaný, preto, aby
„nezostal v hanbe“, aspoň ho vykastroval. V správe uvádza prítomnosť
exudátu v abdomene perioperatívne,
ale nezisťoval dôvod a prehliadol absces
prostaty. Nevykonal adekvátne ošetrenie peritonitídy a ani abscedovanej
prostaty. Prostatomegáliu na RTG mylne
interpretoval ako benígnu hyperpláziu,
ktorú riešil kastráciou. Psovi neposkytol adekvátnu pooperačnú starostlivosť,
antibiotickú clonu a ochranu pred automutiláciou, čo viedlo ku komplikáciám.
2. Lekárka vyšetrila čivavu, ktorá
krívala na hrudnú končatinu po zoskoku z gauča. Po palpačnom vyšetrení
stanovila diagnózu – natiahnutá šľacha.
Podala injekčne analgetikum a kalciové
tablety. S majiteľkou sa dohodla na kontrole za 2 týždne. Keď po 10 dňoch suka
končatinu nezaťažovala, prišla na kontrolu. Lekárka na končatinu naložila
fixačný cast (pravdepodobne Scotchcast)
na 3 týždne. Majiteľka sa dostavila po 2
týždňoch, pretože suka bola nepokojná
a zbadala mokvanie na okraji castu. Po
zložení castu bola na predlaktí mokvajúca otvorená rana, ktorá bola ošetrená
preväzom, biolampou a masážami
distálnej časti končatiny. Boli nasadené ATB. Lekárka skonštatovala, že cez cast muselo
končatinu zraniť sklo. Pri
ďalšej kontrole pone-
chala ranu bez krytia a ochrany pred
lízaním. Na otázku, či netreba nasadiť
golier, odpovedala, že lízaním sa rana
rýchlejšie vyhojí. Do nasledujúcej kontroly už bola obnažená kosť radia. Odporúčanie znelo – masáž distálnej časti
končatiny. Majiteľka sa rozhodla pre
ošetrenie na inom pracovisku. Lekár
zistil na predlaktí laterálne, dorzálne
a mediálne obnaženú vretennú kosť
v dĺžke 2 cm, laterálne obnaženú lakťovú
kosť v dĺžke 1 cm a úplnú devitalizáciu
distálnej časti končatiny. Na RTG priečnu
fraktúru kostí antebrachia nad karpom.
Vykonal amputáciu končatiny.
Komentár: Lekárka nezistila zlomeninu pravej lakťovej a vretennej kosti, a to aj napriek tomu, že suka bola
s anamnézu úrazu a krívania na hrudníkovú končatinu a majiteľka bola na
vyšetrení v tomto období so zvieraťom
5-krát. Nevykonala odborne fixáciu
hrudníkovej končatiny, nakoľko prv
urobila preväz končatiny tak, že došlo k trau- matizácii
mäkkých
t k a n í v
predlaktia, následne
nezabezpečila ochranu takto
vzniknutej
rany na predlaktí pred
jej samopoškodzovaním, čím
d o š l o
k automutilácii mäkk ý c h
tkanív predlaktia a ich
následnej
devitalizácii.
Monitorkživotnýchkfunkcií
VSO666VC
O
k
kK
0kO
0k
0kk
Ý
V
NO
k
0kfrekvenciakdýchania
0kk
k
0kkkfNIBP@
0kO
Tono0kk
k
k
meranie vnútroočného tlaku
MVDr. Jozef Talajka,
predseda disciplinárnej
komisie
0kk
0knevyžadujekdennúkkalibráciu
Predaj a distribúcia:
AllMk8kk8o89kčkNM9kťany
www8allMvets8eu
Pre informácie o cenách nás kontaktujte:
info)allMvets8eu9k2MONkE6CkSMíkMSC
predstavujeme vám
predstavujeme vám
Predstavujeme
pracovisko Cassovet
26
Deväťdesiate roky
minulého
storočia boli v Ústave veterinárneho lekárstva (ÚVL) v Košiciach poznamenané odchodom mnohých odborníkov
z radov pedagógov. V priebehu 5 – 6 rokov
opustilo svoju alma mater viac ako 40
vysokoškolských zamestnancov. Väčšina
z nich sa úspešne etablovala buď vo „farmabiznise“, alebo ako súkromní veterinárni
lekári (SVL). Do tejto skupiny bývalých
zamestnancov Vysokej školy veterinárskej (VŠV) v Košiciach patrí aj náš tím
pracovníkov veterinárnej kliniky Cassovet Košice, ktorí tvoria MVDr. František
Huba, MVDr. Martin Lukán, MVDr. Imrich
Šoltés. Pri ďalšom kariérnom rozhodovaní a naplnení celoživotného cieľa sme
sa rozhodli pre poslanie SVL, a tak sme 1.
10. 1994 zahájili činnosť súkromnej veterinárnej ambulancie. V priebehu ďalších
dvoch rokov k nej pribudli v rámci Košíc
dva satelity. Súčasťou pracovného kolektívu boli aj veterinárni lekári – čakatelia.
Aj keď systém troch satelitov prinášal
svoje dobré výsledky, nebolo možné v plnej miere zabezpečiť technickú a diagnostickú vybavenosť na všetkých miestach
súčasne. Postupne preto vznikala myšlienka ich zlúčenia do jedného uceleného komplexu.
Úvahy o vytvorení
veterinárnej
kliniky
s komplexným odborným zameraním
na spoločenské zvieratá v období majo-
ritne sa vyskytujúcich terénnych veterinárnych praxí sa zrodili v našich hlavách
na základe skúseností dlhoročnej práce
na VŠV a stážových pobytov na zahraničných klinikách v Európe a Spojených
štátoch. Samotné zameranie kliniky sme
museli modelovať takpovediac na mieru,
pripraviť majiteľov zvierat na niečo nové,
modernejšie, zároveň aj finančne náročnejšie. V tom období sme boli benjamínom na
slovenskom, ale aj českom veterinárnom
trhu a nemohli sme si vyskúšať prax
v modelových podmienkach, museli sme
podľa vtedy platných komorových predpisov odísť z odborných postov na VŠV
v Košiciach a postupne deň po dni, klient
po klientovi zabezpečovať veterinárnu
starostlivosť až do dnešnej podoby. Aj keď
vízia bola jednoznačná, jej realizácia sa
nerodila ľahko. Získanie vhodného vlastného pozemku s dostatočnou rozlohou,
vlastným parkoviskom, dobrým prístupom a v primeranej blízkosti mesta pri
dodržaní všetkých požiadaviek sa zdalo
byť v rámci Košíc neriešiteľné. Pozemok,
ktorý sa nám nakoniec po nekonečných
problémoch a hľadaní podarilo kúpiť,
spĺňal všetky tieto požiadavky. A tak sme
v marci 2002 mohli na zelenej lúke
položiť základný kameň našej vysnívanej
kliniky. Slávnostné otvorenie kliniky sa
symbolicky uskutočnilo 1. 10. 2004, teda
10 rokov po začatí našej súkromnej praxe.
A v novembri tohto roku oslávime 20
rokov našej činnosti.
Naša filozofia stála a stále stojí
na zodpovednom prístupe ku klientovi,
keď majitelia kliniky sú zároveň aj veterinárnymi lekármi vytvárajúcimi vzťahy
a následne dôveru, bez ktorej by progres
v období ťažkej finančnej situácie mnohých
nebol možný. Podstatou je čo v najkratšom
čase pod jednou strechou pacienta klinicky
vyšetriť, diagnostickými, laboratórnymi
a zobrazovacími postupmi stav vyhodnotiť
a zvoliť najúčinnejšiu paliatívnu alebo operačnú terapiu s primeranou pooperačnou
starostlivosťou. Veterinárna klinika funguje na dobre prepracovanej preventívnej
starostlivosti od odporučenia vhodných
stravovacích návykov, odčervenia, vakcinačných programov psov, mačiek, fretiek,
malých hlodavcov, záťažových aktivít
u služobných a poľovných plemien psov,
starostlivosti o srsť, oči, uši, zuby až po
starostlivosť o geriatrického pacienta. Jednou z najdôležitejších oblastí zamerania
našej kliniky je diagnostická a terapeutická činnosť. V oblasti diagnostiky sme investovali
do modernej prístrojovej
laboratórnej techniky
situovanej v klinickom
laboratóriu. Biochemický analyzátor krvi
Vet test IDEX a hematologický prístroj
Lasercyte IDEX pracuje každodenne pre
našich, ale aj referovaných pacientov.
Robíme diferenciálny krvný obraz, kompletné biochemické vyšetrenia vrátane
T4, žlčových kyselín, kortizolu a celý
rad SNAP vyšetrení. Na doplnenie laboratórnych testov máme k dispozícii dva
kvalitné mikroskopy s Carl Ceis Jena optikou a v prípade rýchlej diagnostiky biochemický analyzátor Reflotron. Klinika
je vybavená ultrazvukovými prístrojmi
na odstránenie zubného kameňa a videootoskopom. Na vyšetrenie moču
používame uroanalyzér HandUReader.
Zvláštnu pozornosť venujeme zobrazovacím diagnostickým metódam. Tie
sú veľmi náročné na kvalitný obraz,
z roka na rok sa vylepšujú a fyzicky
zostarnú za niekoľko rokov. Snažíme
sa ich postupne podľa možností meniť,
aby sme udržiavali krok so súčasnými
trendmi vo svete. Ultrasonografické vyšetrenia jednotlivých orgánových štruktúr vykonávame na USG prístroji Mindray DC-N3 Vet s dopplerom. Každý jasný
a rýchly nález nám umožňuje okamžite
pristúpiť k zhodnoteniu stavu, vysvetleniu možností terapie a následne riešiť
pacienta paliatívne alebo chirurgicky.
Röntgenologické pracovisko je významnou súčasťou našej kliniky. Je situované
v samostatnej časti, ktorá úzko komunikuje s chirurgickými sálami. V tejto
oblasti sme výrazne pokročili, v minulosti ťažko čitateľné snímky dnes pri vysoko
frekvenčných rtg prístrojoch, kvalitných
kazetách, filmoch, sekundárnych clonách,
automatických vyvolávačoch spĺňajú
vysoký štandard. Svet sa digitalizuje aj
v tejto oblasti, kvalitu a čítanie jednotlivých štruktúr výrazne nemení, zlepšuje
však techniku vyhotovenia a archiváciu.
Digitalizácia je trendom vo všetkých odvetviach, v rtg diagnostike zatiaľ zotrvávame konzervatívnejší. Naše pracovisko
prístrojovo, postupmi aj personálne vykonáva vyšetrenia na DBK a DLK, vrodené anomálie patel a v rámci spoločnosti
SPDD pri SAVLMZ zabezpečuje ich certifikované posúdenie. Zvládnutie diagnostiky
je alfou a omegou každého veterinárneho
pracoviska a je predpokladom pre úspešnú
terapiu. V spolupráci s farmakologickými
firmami a ich reprezentantmi sa snažíme
držať krok v paliatívnej terapii, inovovať
a zlepšovať liečbu novými liečivami, využívať
najnovšie prístrojové vybavenie a postupy v anesteziológii a veterinárnej chirurgii.
Máme k dispozícii inhalačný prístroj Vetmon
2100 s možnosťou riadeného dýchania, kva-.
litný monitoring vitálnych funkcií, srdca, EKG,
respirácie, krvného tlaku, vnútornej telesnej
teploty, pulznej oxymetrie a kapnografie. Počas
chirurgických či ortopedických operácií sa
snažíme čo najviac zabezpečovať stály venózny
prístup, infúzie podávať cez infúzne pumpy
hlavne u malých zvierat s kontinuálnou teplotou cez infúzny termostat. Máme prepracované, rokmi odskúšané operačné postupy
v oblasti oftalmológie, ORL, tráviaceho traktu, endokrinológie, gynekológie a pôrodníctva,
ortopédie, traumatológie a onkológie. V prípade
neurochirurgických pacientov, kde finančná
náročnosť nedovoľuje dostať sa do pravidelných
rutinných výkonov, spolupracujeme s klinikou JAGGY v Brne, resp. s UVL a F v Košiciach.
Referovaných diagnostických ako aj operačných
pacientov na našej klinike objednávame po vzájomnej dohode s majiteľmi na presný čas a zabezpečujeme adekvátnu postoperačnú starostlivosť
s monitoringom a dostatočnou analgéziou pri
prebúdzaní a po ňom. Všetkých referovaných
pacientov posielame so správou a odporučenou
terapiou k ich veterinárnemu lekárovi.
Veterinárna klinika Cassovet za
10 rokov existencie sa snaží uplatňovať vo
svojej práci nové poznatky z veterinárnej
medicíny. Svedčí o tom jednak neustála
obmena a dopĺňanie materiálno-technického
a prístrojového vybavenia, jeho modernizácia,
ale aj zavádzanie nových diagnostických, terapeutických a operačných postupov, čo vedie
k väčšej úspešnosti v liečbe našich pacientov
a takisto aj k spokojnosti klientov. Veterinárna klinika Cassovet sa snaží rozvíjať nielen
materiálne ako je napríklad inštalácia klimatizácie v operačných sálach a ambulanciách,
ale aj prístrojovo, o čom svedčí aj kúpa nového
biochemického analyzátora Catalyst IDEX
a tým ešte vylepšenie našej laboratórnej diagnostiky. Rovnako aj personálne, a to prijatím
nových veterinárnych lekárov a ich užšou špecializáciou, napríklad s Dr Sičákovou Hubovou
v oblasti dermatológie. V rámci mesta Košice
a košického kraja sa snažíme spolupracovať
s veterinármi lekármi, ktorí sa na nás s dôverou obracajú pri riešení problémov, ktoré nie sú
sami schopní vyriešiť. Či už ide o komplikovanejšie diagnostické alebo náročnejšie operačné
postupy. Kolegom poskytujeme aj konzultačnú
činnosť. Takisto sa aj my s dôverou obraciame
na niektorých kolegov o pomoc v diagnostike, ktorú naša klinika neposkytuje.
Chceme sa poďakovať všetkým kolegom,
s ktorými spolupracujeme, za dôveru
a vzájomný korektný prístup.
Cassovet úzko spolupracuje s firmou Cymedica už od jej uvedenia na trh.
Obojstranne veľmi úspešná spolupráca
je realizovaná na mnohých úrovniach.
V firmy Cassovet sa vďaka dobrej spo-
27
predstavujeme vám
28
lupráci s firmou Cymedica
zúčastnil svetových kongresov
VLMZ v Lyone a v Prahe. Spolupracovali sme aj pri klinických štúdiách s následnou
prezentáciou výsledkov pri
zavádzaní
niektorých
prípravkov na slovenský trh.
V neposlednom rade
treba spomenúť spoluprácu
s renomovaným nemeckým
veterinárnym
laboratóriom Laboklin pôsobiacim
v Bratislave. Za posledné tri roky táto spolupráca funguje veľmi dobre
a nám v mnohých prípadoch
naozaj pomohla. Chceme
vyzdvihnúť
aj
vysokú
profesionalitu a ochotu pracovníkov pomôcť pri vyriešení problémov a stanovení diagnóz.
Na podnet našej kliniky pred niekoľkými rokmi
vznikla mestská veterinárna
pohotovosť, ktorá je zabezpečená službou na jednom
telefónnom čísle a striedaním
jednotlivých
pracovísk
v týždenných intervaloch.
V rámci pohotovosti je pacient ošetrený veterinárnym
lekárom po telefonickom dohovore na jeho pracovisku.
Myšlienka celonočnej pohotovostnej služby v našich
hlavách stále drieme, ale
je nutné túto víziu dotiahnuť do konca aj s materiálno-technickým a, najmä,
s personálnym obsadením
veterinárnymi lekármi, ktorí
by túto službu vykonávali.
Stále si myslíme, že Košice
a kraj by takúto službu potrebovali. Týmto krokom by sme
vyriešili čiastočne aj hospitalizáciu našich pacientov po operačných stavoch a pacientov,
ktorí nevyhnutne túto službu
potrebujú v závislosti od
závažnosti klinického stavu.
Cassovet takmer počas
celého obdobia svojej činnosti
zabezpečuje veterinárnu starostlivosť pre služobných psov
policajného zboru v rámci
východného Slovenska.
Súčasťou komplexu veterinárnej kliniky je aj salón
predstavujeme vám
pre psov a mačky - Verterra,
v ktorom pracujú pod vedením Dagmar Struckelovej
štyri pracovníčky. O ich vysokej kvalite svedčí množstvo
víťazstiev
z európskych
a svetových súťaží.
Na našej klinike sme
v priebehu 20h rokov odborne smerovali viacerých
úspešných
veterinárnych
lekárov. Niektorí z nich sa
uplatnili na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVL a F) v Košiciach
ako pedagogickí pracovníci,
niektorí ako vedeckí pracovníci, ďalej ako úspešní súkromní
veterinárni lekári doma, ale
aj v zahraničí alebo v oblasti
„farmabiznisu“. Spomenieme
niektorých z nich: Dr. Honisch,
Dr. Krátka, Dr. Čizmár, Dr.
Babinský, Dr. Hurníková, Dr.
Mariščáková, Dr. Gešperíková,
Dr. Kovalík, Dr. Bilská a ďalší.
Naša klinika spolupracuje pri
organizovaní stáží s UVL a F
Košice, kde sa študenti univerzity pravidelne zúčastňujú
na stážach a niektorí z nich
navštevujú kliniku aj v rámci osobného voľna. Takisto
máme aj niekoľkoročnú spoluprácu so Strednou odbornou
školou veterinárnou v Barci, ale aj so strednou školou
z Čiech, z Hradca Králové,
ktorej študenti sa pravidelne
zúčastňujú stáží na našej
klinike. Okrajovo spomeniem aj stážistov zo zahraničia, študentov z Izraela,
Grécka a Švédska, ktorí absolvovali niekoľko týždňových
pobytov na našej klinike.
Ďalšia naša aktivita je
„Občianske združenie Cassovet 24“, ktoré sme založili v decembri 2006. Vzniklo
ako
potreba
pomáhať
klientom zdravotne a telesne
postihnutým,
dôchodcom
a sociálne slabým majiteľom
spoločenských zvierat. Vďaka finančným darom sme
dokázali pomôcť tým, ktorí
to najviac potrebujú.
Cassovet
Otvorenie
nového
referenčného
veterinárneho
pracoviska
v Žilinskom kraji
Dňa 10. 4. 2014 sa mnohí
vzácni hostia zúčastnili na
slávnostnom otvorení Veterinárnej
nemocnice
Anima v Žiline. Bol medzi nimi
primátor mesta Igor Choma, prezident Komory veterinárnych lekárov Ladislav
Stodola, aj prezident Slovenskej asociácie veterinárnych
lekárov malých zvierat Róbert
Maňko. Pracovisko tvorí tím
siedmich veterinárnych lekárov, ktorí získali bohaté
skúsenosti na desiatkach
svetových aj domácich pracovísk a univerzít, najmä vo
Veľkej Británii.
Čo môže byť lepšie pre
mladých lekárov, plných entuziazmu, ako naberať skúsenosti priamo pri zdroji najnovších trendov v medicíne?
Veterinárna nemocnica Anima
naďalej aktívne spolupracuje
so štyrmi referenčnými klinikami vo Veľkej Británii.
Udržiava spoluprácu s Univerzitnou
veterinárnou
nemocnicou v Edinburgu.
Napriek takémuto silnému
zázemiu v zahraničí sa naši
lekári rozhodli vrátiť do rodnej krajiny.
Projekt
veterinárnej
nemocnice, od návrhov
až po samotnú realizáciu, sa
rodil päť rokov. Svojím prístupom a službami priblížil slo-
venskú veterinárnu profesiu
na úroveň západných krajín.
Cieľom, či skôr poslaním kolektívu veterinárnej nemocnice
Anima je poskytovať špecializovanú zdravotnú starostlivosť referovaným spoločenským a exotickým zvieratám,
ako aj všeobecnú starostlivosť pre zvieratá vlastných
lokálnych klientov. Špecializované služby sú oficiálne
poskytované od otvorenia
veterinárnej nemocnice aj
v pobočke v Martine. V tíme sú
diplomovaní či certifikovaní
špecialisti, spolu s lekármi,
ktorí v súčasnosti pracujú na získaní medzinárodne
uznávaných špecializácií.
Vo veterinárnej praxi sa
čoraz častejšie stretávame
s termínmi ako „referovanie“
pacienta (z angl. prekladu referral – súhlas, odporučenie
k odborníkovi), či tzv. „druhý
názor“ veterinárneho lekára
(z angl. prekladu second opinion). Definícia týchto pojmov
nie je priamočiara vzhľadom
na to, že obidva termíny majú
čiastočne podobný význam.
V obidvoch prípadoch hovoríme o tom, keď do procesu
diagnostiky či terapie klinického prípadu vstupuje druhý veterinárny lekár. Termín „referovať“ je používaný
v prípade, keď do manažmen-
Autori:
MVDr. Martin Mitra,
MVDr. Marcel Kovalik,
MVDr. Monika Mitrová
Anima veterinárna nemocnica
Dolné Rudiny 15D
010 01 Žilina
www.veterinarnispecialisti.sk
Korešpondencia: Marcel Kovalik
E-mail: [email protected]
tu klinického prípadu vstupuje druhý veterinárny lekár na
základe rozhodnutia a súhlasu
primárneho
veterinárneho
lekára. V opačnom prípade
je „druhý názor“ používaný
v situáciách, keď do manažmentu klinického prípadu
vstupuje druhý veterinárny
lekár na základe rozhodnutia
klienta – majiteľa zvieraťa,
bez účasti primárneho veterinárneho lekára.
Primárny veterinárny lekár
často využíva referovanie pacienta s cieľom poskytnúť čo
najlepšiu kvalitu veterinárneho ošetrenia v prípadoch, keď
pacient presahuje odborné
alebo diagnostické možnosti
veterinárneho pracoviska.
Žiadny
lekár
nemôže
byť expert v každej oblasti.
Stáva sa, že ani najlepší všeobecný lekár si nevie poradiť s problémom svojho
pacienta. Niektorí veterinárni lekári váhajú referovať
svojho pacienta, a to z viacerých dôvodov. Je to napríklad
precenenie
vlastných
schopností, zdráhanie sa
odoslať prácu, potenciálny
príjem mimo vlastného pracoviska, nespokojnosť s odbornosťou, prípadne skúsenosť s porušovaním etických
princípov referenčného pracoviska a iné.
Pri výbere referenčného
pracoviska zohráva dôležitú
úlohu viacero faktorov. Predovšetkým je to odbornosť,
ďalej vzdelanie a dodržiavanie
etických princípov.
Vo Veľkej Británii je pravidlom, že väčšina referovaných
prípadov je riešená výhradne
prostredníctvom
priameho
kontaktu referujúceho lekára s referenčným pracoviskom vo forme listu, emailu,
faxu alebo telefonickým kontaktom. Takýmto prístupom sa eliminuje nevedomé
porušenie jedného zo základných etických princípov referenčného pracoviska, a to, že
referenčné pracovisko vykonáva len tie úkony, ktoré si
vyžiadal referujúci lekár.
Referujúci veterinárny lekár
by sa nemal spoliehať, že klient
nás sám bude informovať, od
koho dostal referenciu. Klient
však môže túto skutočnosť vedome alebo nevedome zamlčať, pričom si nie je vedomý,
že táto informácia je pre referenčné pracovisko dôležitá. Zo
strachu o svojho miláčika mu
takáto skutočnosť nepripadá
dôležitá, alebo podá laický
a nepresný pohľad na žiadaný
úkon. Ak veterinárny lekár
nevie, že pacient bol referovaný, zaujme iný prístup
k pacientovi. Pacienta ošetru-
Strihanie pásky počas slávnostného otvorenia
veterinárnej nemocnice Anima. Prvý zľava (veterinárny lekár,
Martin Mitra, MVDr.,) druhý (veterinárny špecialista, Marcel Kovalik,
MVDr., PhD., DipECVD), tretí (primátor, Igor Choma, Ing.),
štvrtý je (prezident KVLSR, Ladislav Stodola, MVDr.). je nie ako referovaného. Môže
previesť úkony, o ktoré by
referujúci lekár nepožiadal.
Ideálne je oboznámiť referenčné pracovisko s anamnézou, a dovtedy absolvovanými
vyšetreniami a terapiami.
Najvhodnejšie je zaslať celú
históriu pacienta emailom,
faxom, elektronickým formulárom, prípadne informovať pracovisko formou
krátkeho telefonátu. Referujúci lekár je vždy informovaný
o všetkých úkonoch, výsledkoch diagnostiky a terapie
referovaného pacienta. Najčastejšie po telefonickej diskusii nasleduje podrobná lekárska správa.
V zahraničí funguje viacero modelov referenčných
pracovísk. Privátne či univerzitné pracoviská, ktoré
poskytujú výhradne špecializované služby a prijímajú len
referovaných pacientov, alebo špecializované pracoviská, poskytujúce aj primárnu všeobecnú starostlivosť
o svojich vlastných pacientov.
Podmienkou pridelenia statusu referenčné alebo špecializované
pracovisko
je
prítomnosť špecialistov.
Diplomovaný
veterinárny špecialista je veteri
nárny lekár, ktorý podstúpil
pokročilý
klinicko-vedecký
program. Cieľom programu
je získanie odbornosti diplomovaného špecialistu (napr.
DipECVS - chirurgia, DipECVD
- dermatológia, DipECVIM –
interná medicína DipECVN
– neurológia a iné). Získanie
statusu špecialistu je intenzívny, náročný, minimálne
tri roky trvajúci proces, počas
ktorého musí kandidát naplniť
prísne medzinárodné kritériá.
Súčasťou procesu špecializácie
je diagnostika a terapia referovaných pacientov, vedecká
a výskumná činnosť, vedecké
a odborné publikácie, výučba
študentov či iných subjektov vo veterinárnej profesii a to všetko pod záštitou diplomovaného špecialistu.
Diplom je udelený po splnení
kritérií a úspešnom absolvovaní medzinárodne uznaných
skúšok, hodnotených medzinárodnou komisiou. Diplomovaný špecialista má pre
udržanie diplomu neustále
spĺňať prísne kritériá, prehodnocované v niekoľkoročných
intervaloch. Status veterinárneho špecialistu je extrémne ťažké nielen získať, ale
aj udržať. Je to najvyšší stupeň odbornosti, ktorý môže
byť získaný v klinickej veterinárnej medicíne.
Certifikovaný veterinárny
špecialista je veterinárny
29
predstavujeme vám
lekár, ktorý podstúpil akreditovaný klinicko - študijný
program. Cieľom programu je
získanie odbornosti certifikovaného špecialistu od Royal
College of Vetrerinary Surgeons v UK (napr. Cert SAS
- chirurgia, Cert VD - dermatológia, Cert AVP - Zoo medicína a iné). Získanie statusu
je viac ako dva roky trvajúci
externý proces, počas ktorého
musí kandidát naplniť stanovené kritériá. Súčasťou procesu špecializácie je zvládnutie
predpísaného počtu diagnostiky a terapeuticky náročných
klinických prípadov, klinické
a odborné publikácie.
Certifikát je udelený po splnení akreditovaných kritérií,
úspešnom absolvovaní ústnych, písomných a praktických skúšok, prísne hodnotených
univerzitným
pracoviskom a Royal College of
Vetrerinary Surgeons.
30
Veterinárna nemocnica Anima je model špecializovaného
pracoviska vo viacerých disciplínach veterinárnej medicíny.
Jej základným kameňom je
budovanie referenčného pracoviska, nie primárnej všeobecnej praxe. Ako garanciu
poskytovania najvyššej odbornej spolupráce s referujúcimi veterinárnymi lekármi
sme vytvorili niekoľko interných pravidiel prístupu
k referovanému pacientovi,
odoslanému na naše pracoviská:
1 Pacient, odoslaný veterinárnym lekárom na diagnostikovanie či terapiu ochorenia
na pracovisko, je zaregistrovaný v našej databáze ako
referovaný pacient. Registrovanie pacienta ako referovaného garantuje iba diagnostiku či terapiu, o ktorú referujúci lekár požiadal.
2 Ak nás klient požiada
o iný úkon, prípadne, ak pri
vyšetreniach zistíme potrebu
ďalšej
diagnostiky,
resp.
zákroku, tieto nebudú vyko-
nané bez dodatočného súhlasu
referujúceho lekára. To neplatí
pre poskytnutie prvej pomoci
a v ostatných prípadoch, uvedených v Stanovách KVL SR.
3 Referovanému kliento-
vi nie sú ponúkané na predaj
preventívne antiparazitárne
prípravky, krmivo a ani iné
produkty, ak nie sú súčasťou
liečby. Ak referovaný klient
prejaví záujem o ich zakúpenie,
odporúča sa mu kontaktovať
jeho primárneho veterinárneho lekára. Klinické diéty
a lieky poskytujeme len na
nevyhnutne
krátky
čas,
prípadne jednorazovo na
preklenutie času, kým sa
klient dostaví k svojmu
primárnemu veterinárnemu
lekárovi.
Stanov správnu
diagnózu
Anamnéza: pes, samica, anglický buldog, vek 7 mesiacov.
Chronické respiračné problémy horných dýchacích ciest.
Momentálne akútne zhoršenie stavu.
Klinické vyšetrenie: vnímavá, mierne apatická, orientovaná, dehydratácia do 5 %, počuteľné chrchlanie, občas aj
s kašľom, najmä pri záťaži, oči a nos b. p. n., na brade a na
chvoste ložisko hot spotu, DÚ bez eflorescencií, sliznice ružové,
vlhké, crt 3s, hmatné LU nezväčšené, auskultačne vlhké
chropky bil. kraniálne, viacej vľavo, inak b. p. n., abdomen
priehmatný, nebolestivý, na bruchu a na koži ventrálne mierny
erytém, puls b. p. n.
RTG- pozri foto1
Otázky:
1. Popíšte priložený rtg hrudníka.
Aký pľúcny vzor môžeme pozorovať?
2. Aká je vaša diagnóza/diagnózy?
3. Aký ďalší diagnostický postup by ste zvolili?
4 Referujúci veterinárny
lekár je vždy informovaný
o výsledku
diagnostiky
a liečby telefonicky alebo písomne, resp. v priebehu
vyšetrení tak ako si žiada.
1000
500
4 dobré dôvody
na výber Tsefalenu:
1. Liek prvej voľby pri antibiotickej liečbe
kožných ochorení. Vhodný pre dlhodobé
podávanie pri terapii respiračných,
urogenitálnych a kostných infekcií.
2. Cefalexín znižuje riziko vzniku rezistencie.
3. Nevyvoláva intoleranciu a alergickú reakciu
(bez ochucovadiel).
4. Vysoká tkanivová špecificita = vysoká
účinnosť *
5 Ak by napriek zásadám,
uvedeným v bode II. a III. došlo
k vykonaniu procedúr, nesúvisiacich s diagnostikou či terapiou ochorenia, pre ktoré bol
pacient referovaný - či už
v čase referovania alebo v čase
uplynulom od referovania vynaložíme úsilie finančne
kompenzovať referujúceho lekára plnou sumou, účtovanou
za tento úkon. V tomto prípade
je potrebné mať dôkaz o referovaní, napr. písomné odporúčanie, klienta ako svedka,
alebo iné.
6 Princípy referenčnej
praxe sa budú naďalej rozvíjať v závislostí od nových
požiadaviek a skúseností
referujúcich veterinárnych lekárov Slovenskej republiky.
Na záver tejto publikácie
chceme poďakovať mnohým
referujúcim
veterinárnym
lekárom z celého Slovenska
za ich doterajšiu spoluprácu
a dôveru.
Referencie u autorov
Tsefalen
Zašlite diagnózu alebo diferenciálnu diagnózu na
e-mailovú adresu: [email protected] do 31. 8. 2014,
v tvare„Súťaž“, diagnóza, titul, meno, priezvisko, číslo
osvedčenia.
Ak bude vaša diagnóza správna, dostanete sa
do losovania o 30,– € vzdelávací poukaz na rok
2014. V nasledujúcom čísle IS nájdete správnu
diagnózu spolu s výhercom.
Výherca súťaže a správna odpoveď z minulého čísla:
fractura olecrani ulnae sinister ,
MVDr. Pavol Kaňuch, č.o. : 1754
ME!!!
�
J
�
�
�
�
A
�
G
ofcefalexínu
cephalexinvin
the treatment
ofucanine
pyoderma: comparison
of the efficacy
at different dosage”
**”Usage
„Využitie
liečbe
pyodermy
psov: Porovnanie
účinnosti v rôznych
dávkach“
E.Guaguere,
Guaguere,C.C.
Salomon,
Maynard
Prat
Med
Chir
Anim
Comp
1998,
33:237-246.
E.
Salomon,
L. L.
Maynard
Prat
Med
Chir
Anim
Comp
1998,
33:237-246.
multicenter, controlled,
randomized
study, was
conducted
on 165na
dogs
demonstrate
the effectiveness
cephalexin
in thepyodermy
treatment u psov.
of canine
*"AMulticentrická
kontrolovaná
randomizovaná
štúdia
bola vykonaná
165topsoch
kvôli preukázaniu
účinnostiofcefalexínu
v liečbe
[...] pyoderma. [...] The
clinical results
show
a statistically
significant
(p <0.05)
(93% clinical
cure)
compared
to amoxicillin
- clavulanic
acid)(93%
(76%klinicky
recovery)
in the superficial pyoderma.
Klinické
výsledky
ukazujú
štatisticky
významný
rozdielof
(pcephalexin
<0,05) v úspešnosti
liečby
povrchovej
pyodermy
pri použití
cefalexínu
vyliečených)
The study
shows effectiveness
of cephalexin
vivo greater than
efficacy
in vitro. [...] Štúdia poukazuje aj na vyššiu účinnosť cefalexínu in vivo ako in vitro.
v[...]
porovnaní
s kombináciou
amoxicilínu
- kyselinouinklavulanovou
(76%
vyliečených).
zahraničné správy
zahraničné správy
Antimikrobiálna politika, vízia a realita vo veterinárnej praxi
6. stredoeurópsky veterinárny kongres
Animal Vetex, Brno
V dňoch 1. - 2. 4. 2014 sa v Brne konal 6. ročník SEVC (stredoeurópsky veterinárny
kongres) ako súčasť medzinárodného veterinárneho veľtrhu Animal Vetex, pod
názvom Antimikrobiálna politika – vízie a realita vo veterinárnej praxi.
32
Dokladom toho, akú dôležitosť
prikladá odborná pospolitosť v Čechách
problematike antimikrobiálnej rezistencii (AMR) bol rozsah prezentovaných
príspevkov,
počet
prednášajúcich,
ktorý zachytával celé spektrum zainteresovaných inštitúcií a aj počet účastníkov (viac ako 25O).
Svoje prezentácie mali šéfovia ŠVS
ČR - doc. MVDr. Malena, M., Ph.D., ŠVPS
SR - prof. MVDr. Bíreš, J., Dr.Sc., prorektor VFU Brno - prof. MVDr. Hera, A, CSc.,
MZm ČR - Ing. Hojer, J., zástupca DG
Sanco - Dr. Van Dyck, K., ÚSKVBL ČR
a SR - Mgr. Pokludová. L., Ph.D., MVDr.
Hederová. J., zástupcovia chovateľských
zväzov - MVDr. Osička a veterinárnych
lekárov z praxe a diagnostických ústavov (ŠVÚ, VUVeL Brno).
Ing. Hojer, L. z MZm definoval
priority MZm v oblasti používania ATB.
Zdôraznil nutnosť koordinácie postupov,
ktoré realizuje MZm ČR a MZ ČR. Na to
má slúžiť Národný akčný plán.
Riaditeľ SVS ČR doc. MVDr. Malena, M., Ph.D. opísal systém činnosti
ŠVS ČR v oblasti AMR, ktorý sa skladá z:
1 kontrolnej činnosti, ide o rutinnú
kontrolu v chovoch zvierat,
2 monitoring reziduí, ide o systém odberu vzoriek krmív a produktov
živočíšneho pôvodu (mlieko, vajcia, med,
mäso),
3 zber a spracovanie údajov o spotrebe
ATB, ide o systém ESVAC.
Stručne predstavil projekt sledovania
AMR u vybraných pôvodcov ochorení
u jednotlivých druhov hospodárskych zvierat (HD, ošípaných, hydiny).
V súčasnosti sa definujú konkrétne kroky štandardného postupu, podľa ktorého
sa bude v roku 2016 vykonávať riadne
sledovanie a zber informácií o spotrebe
a AMR. Cieľom je poskytnúť analýzu
aktuálnej situácie veterinárnej, chovateľskej a spotrebiteľskej verejnosti.
Riaditeľ ŠVPS SR prof. MVDr.
Bíreš, J., Dr.Sc., hovoril o činnosti
štátnej správy v oblasti antimikrobiálnej
politiky. Stručne prezentoval výsledky
kontrol na území SR v uplynulých rokoch
a o záchyte reziduí cudzorodých látok
v natívnych potravinách a živočíšnych
produktoch. Zmienil sa o štúdiách, ktoré
popisovali notorické zoorezistentné
patogény (Salmonela Spp., Streproccocus Spp., Campylobacter Spp.) v populácii ľudí a zvierat. Vznik rezistencie je
spôsobovaný aj faktom, že rovnaké druhy antimikrobiálnych látok sa používajú dlhodobo a rovnako ako u ľudí, tak
u zvierat. Záverom zdôraznil nutnosť
medzinárodnej spolupráce a nutnosti
previazať a skoordinovať postupy
jednotlivých systémov tlmenia AMR.
Veľmi zaujímavá bola prezentácia Dr. Gotza, H. - J. zo Spolkovej
republiky Nemecka. Popísal systém legislatívnych opatrení, ktoré majú viesť
k zníženiu spotreby ATB a tým aj k tlmeniu AMR v Nemecku. Už niekoľko
rokov s typickou nemeckou dôslednosťou systematicky realizujú zber informácií o spotrebe, ktoré poskytuje
chovateľ. Následne stanovili tzv. terapeutický index, ktorý definuje priemernú spotrebu na zviera v danom
druhu hospodárskych zvierat. Určili aj
kategórie spotreby, ktoré presahujú tento priemer a chovatelia musia v takýchto
prípadoch zdôvodňovať nadmernú spotrebu. Aj veterinárny lekár sa vyjadruje,
prečo je spotreba vyššia ako priemer, t. j.
zdôvodňuje opodstatnenosť použitia
nadmerného množstva ATB. Kompe
tentné kontrolné orgány môžu vykonať
kontrolu chovu, v akom zdravotnom
stave sa liečené zvieratá nachádzajú,
v akých podmienkach sú chované. Odporúčajú sa opatrenia na zlepšenie stavu
tak, aby spotreba antimikrobiálnych
látok bola znížená.
Dr. Krugerová Heidi, ktorá vykonáva veterinárnu činnosť v chovoch ošípaných v Nemecku, referovala
o praktických aspektoch systému terapeutického indexu v chovoch ošípaných
v Nemecku. Zdôraznila, že ošetrujúci
veterinárny lekár nemôže vykonávať
zber a hlásenie spotreby ATB v takej
forme, v akej to vyžaduje realizovaný
systém. Je to považované za neprimeranú byrokratickú záťaž praktikujúceho
veterinára, a preto je povinný hlásiť spotrebu ATB chovateľ. Zvukový záznam tejto prednášky je možné si vypočuť v plnom znení na webovej stránke KVL na
diskusnom fóre – odborná problematika.
V ďalších prednáškach hovorila
doc. MVDr. Žemličková, H., PhDr.
o antibiotickej politike vo vzťahu k zdraviu ľudí. MVDr. Černý, T. z SVÚ Praha
referoval o výsledkoch sledovanie rezistencie vybraných patogénov. MVDr.
Huml, O. z Vedilab Plzeň prezentoval
výsledky monitoringu ATB rezistencie
vo veterinárnej oblasti. MVDr. Nedbalcová, K., Ph.D. z VÚVeL Brno popísala
monitoring a trend rezistencie k antimikrobiálnym látkam u respiračných
patogénom HD a ošípaných.
Mgr. Pokludová, L., Ph.D., ÚSKVBL Brno a MVDr. Hederová, J.,
ÚŠKVBL Nitra prezentovali výsledky
sledovania spotreby ATB v ČR a SR v uplynulých troch rokoch. V rámci projektu
ESVAC sa ČR aj SR zaviazali vykonávať
v roku 2014 sledovanie a hlásenie spotreby ATB v chovoch ošípaných na území
SR. V oboch krajinách bude hlásiť potrebu ATB národnej autorite chovateľ.
Fluorochinolóny (FQ) a cefalosporíny
3. a 4. generácie (ceftiofur, ceftiochinolon, CEF) boli definované ako tzv.
záložné ATB, ktorých spotreba vo veterinárnej oblasti má byť maximálne redukovaná. Je veľká snaha túto skupinu ATB
úplne vypustiť zo systému hromadných
medikácií u hospodárskych zvierat.
Mgr. Pokludová, L., Ph.D.
v r eferáte Aspekty používania premixov
v chovoch zvierat v ČR tematicky nadviazala na Ing. Jeřábka, M., ktorý hovoril o kontaminácii a potenciálnych
rizikách vzniku rezistencie pri hromadných medikáciách krmiva v chovoch
zvierat. Diskutovala o opodstatnenos-
ti medikácie cez krmivo, zdôraznila
výhody medikácie cez vodu a upozornila na riziko skríženej rezistencie pri používaní viacerých antibiotík v krmive súčasne. V ďalšej časti
svojej prednášky hovorila o trendoch
v severských krajinách, kde sa dokonca chovateľské zväzy zaväzujú nepoužívať tzv. záložné ATB (FQ, CEF) vo
forme medikácie krmív a dokonca ani
vo forme intramamárnych liekov pre
terapiu v zasušení (IMM DC). Hovorila o dánskom systéme DENMAP. Tento
systém sleduje spotrebu a rezistenciu
antimikrobiálnych látok v chovoch
HZ v Dánsku. Výsledky sú verejne dostupné a chovateľská verejnosť ich
akceptuje. Chovatelia, sa na základe
odporúčaní veterinárov snažia aplikovať princípy prevencie a profylaxie
tak, aby sa spotreba ATB trvale znižovala.
V závere konferencie niektorí praktickí veterinárni lekári hovorili o odporúčaniach pre používania ATB
v chovoch HD, ošípaných a hydiny.
Súčasne sa konalo spoločné zasadanie zástupcov SVS ČR, ŠVPS SR,
KVL ČR, KVL SR, ÚSKVBL ČR, ÚŠKVBL
SR, VÚVeL Brno, MZm ČR. Témou bola
praktická realizácia zberu informácií
o spotrebe ATB v chovoch HZ na území
ČR a SR. V roku 2014 sa bude sledovať spotreba antimikrobilánych látok
v chovoch ošípaných a hlásenia budú
podávať chovatelia zvierat.
Slovo na záver
Na tomto kongrese sme zaregistrovali jednoznačný trend vývoja v oblasti
sledovania spotreby antimikrobiálnych látok a vývoja AMR. Smer je
jednoznačný: tvorba účinných opatrení
s cieľom zníženia spotreby ATB.
Negatívny vývoj v tvorbe antimikrobiálnej rezistencie v humánnej
populácii vytvára nutnosť reagovať aj v oblasti veterinárnej medicíny.
Hromadné medikácie budú pravdepodobne legislatívne obmedzované
a použitie niektorých druhov ATB
bude pravdepodobne u potravinových
a neskôr aj spoločenských zvierat buď
obmedzené, alebo úplne zakázané.
V súčasnosti sme v etape sledova-
nia celkovej spotreby v rámci celého
priestoru EÚ podľa istého štandardu.
Napríklad v roku 2015 majú národné autority vyhodnotiť spotrebu ATB
v chovoch ošípaných, v ďalšom roku
u hydiny (realizácia systému ESVAC).
Čo z toho vyplýva pre nás,
veterinárnych praktikov?
Nevyhneme sa tlaku nielen odbornej, ale
aj širokej spotrebiteľskej verejnosti, aby
veterinári zabezpečili výrazné zníženie
spotreby
antimikrobiálnych
látok
v rámci terapie zvierat. Cieľ je jasný:
zastaviť hrozivý nárast antimikrobiálnej rezistencie. Vzhľadom na závažnosť
tejto problematiky budeme pokračovať
v publikovaní názorov a poznatkov autorít vo veterinárnej sfére.
V ďalších číslach IS vám budeme
prezentovať
príspevky
zástupcov
ŠVPS SR, ÚŠKVBL, farmaceutického
priemyslu, KVL ČR.
MVDr. Žoldoš Elemír,
člen prezídia KVL SR
Sekcia Federácie európskych veterinárov, ktorá združuje veterinárnych
praktikov, zasadá, ako tradične, pred plénom FVE. Nebolo to inak ani tento rok na jar.
Zasadanie UEVP
22. 5. 2014 Biarritz, Francúzsko
Po úvodnom privítaní francúzskymi
organizátormi a predstavenými mesta
Biarritz a Baskicka, otvoril zasadanie
UEVP prezident Dr. Andrew Robinson.
K tradičným úvodným ceremóniám
patrí predstavenie nových tvárí a ospravedlnenie neúčasti niektorých delegácií.
Plénom boli schválené uznesenia z novembrového zasadania v Bruseli. Pán
prezident osobne predstavil aktivity prezídia UEVP a pokladník sekcie
praktikov Thiery Chanbon podal finančnú správu, ktorá bola odsúhlasená
finančnou komisiou a plénom.
Jednou z najdôležitejších aktivít
UEVP, ako aj celej FVE, je lieková
politika.
Pracovná skupina, zaoberajúca
sa touto problematikou, vedená Dr.
Rensom van Dobbenburghom, sa od
posledného pléna stretla 3-krát a má
členov z rôznych oblastí (priemysel,
výskum, praktici...). Revidovala legislatívu týkajúcu sa liekov a medikovaných zmesí. Zaoberala sa problematikou antimikrobiálnej rezistencie, oxidu zinku (ZnO), hormónov
a pod. Predstavitelia komisie absolvovali viac stretnutí, z ktorých najdôležitejšie boli s členmi Európskej
komisie, s predstaviteľmi WHO a veľa,
veľa ďalších. Zabránili snahe niektorých orgánov o reštrikciu používania určitých ATB vo veterinárnej
medicíne (colistine...). Opäť je na pro-
grame prerokovanie používania oxidu
zinku (v Európe je boj proti používaniu
a aj boj za používanie tejto látky zatiaľ nerozhodný). Návrhom pracovnej
skupiny je ZnO monitorovať tak ako
antibiotiká. Zatiaľ je veľmi málo
prác, ktoré hovoria o rezistencii na
ZnO. Skupina zaoberajúca sa liekovou
politikou pripravila leták hovoriaci o antibiotickej rezistencii, ktorý je
k dispozícii na preklad členským krajinám a je odporučené distribuovať ho
na vzdelávacích akciách jednotlivých
krajín. Verím, že aj nám sa v krátkom
čase podarí podporiť túto aktivitu na
Slovensku.
Je zvykom, že zasadanie FVE,
33
Novinky 2014
zahraničné správy
ako aj jej orgánov, navštívi odborný
spíker. Tento rok to bol professor
Jeroen de Wulf z univerzity v Gente
v Belgicku. Jeho prednáška bola o biobezpečnosti a systéme jej hodnotenia.
Biobezpečnosť by mala byť základom
sledovania a potláčania chorôb
a v konečnom dôsledku aj znižovania
používania antibiotík. (viac na biocheck.ugent).
Rokovanie po odbornej prednáške pokračovalo oblasťou welfare, ktorá sa týka viacerých druhov zvierat. Ošípané boli spomínané
v súvislosti s kastráciami a ich
zastavením do roku 2018, aj keď sú
krajiny, ktoré s týmto nesúhlasia.
Ďalej welfare koní a spoločenských
zvierat a problémy z tohto vyplývajúce boli spomínané aj v súvislosti
s wokshopmi, organizovanými na túto
tému. Posledný z nich bol zorganizovaný v Poľsku a mal veľký úspech.
Účastníci pléna boli upozornení na risk
afrického moru ošípaných, príznaky,
rozšírenie ochorenia a monitorovací
systém v Poľsku.
34
Talianska delegácia sa zaoberala
výškou DPH a tvrdí, že zvyšujúca sa
DPH by nemala zasahovať do chovu
zvierat, napr. by nemalo byť luxusom
chovať spoločenské zvieratá, a preto
by DPH mala byť nižšia v oblastiach týkajúcich sa tejto oblasti. Podľa talianskeho predkladateľa zvyšovanie DPH
neprinesie nárast finančných prostriedkov štátu a zvýši čierny trh
v oblasti spoločenských zvierat. Harmonizácia a zníženie DPH by mali
viesť k zlepšeniu prace veterinárneho
lekára a welfare zvierat. Aj diskutujúci potvrdili, že zníženie DPH by bolo
prospešné, ale problémom je rozdielna DPH v rôznych krajinách a zmena
by sa dala dosiahnuť len po rokovaní
s Európskou komisiou v Bruseli.
V krátkej správe boli účastníci pléna informovaní o zákone o zdraví zvierat, kde by malo byť od roku 2018
povinné čipovanie psov vo všetkých
členských krajinách EÚ.
V doobedňajšom programe boli
diskutované otázky veterinárnej hygieny a otázky školení veterinárnych
sestričiek. Najbližšia konferencie na
túto tému bude v Slovinsku v Lipici
pre technikov v equinnej medicíne.
ACOVENE – akreditačná komisia pre
vzdelávanie veterinárnych technikov
- vznikla v roku 2007. Jej snahou
je istá štandardizácia vzdelávania
veterinárnych
technikov.
ACOVENE
spolupracuje,
samozrejme,
s VETNNET – organizáciou združujúcou
subjekty vzdelávajúce veterinárnych
technikov.
Legislatíva je oblasť, ktorú treba rešpektovať a aj UEVP musí
byť v súlade s belgickým právom
( vzhľadom na sídlo). Po posledných
úpravách rešpektuje toto právo a to
vďaka pracovnej skupine, ktorá to
úpravami dosiahla. Lobovanie v Európskom parlamente a presadzovanie
záujmov veterinárnej verejnosti je pre
našu činnosť dôležitý moment a na to
slúži spoločnosť, ktorá to pre UEVP
a FVE robí. Je dôležité zvoliť správnu
stratégiu a čas lobovania a aj týmto sa
zaoberalo sedenie v Barritzi 2014.
Ako sme vás už informovali v minulom čísle spravodaja,
v rámci európskych štruktúr vznikla
skupina Višegrad 4 vet plus (krajiny
strednej a východnej Európy), aby
mohla v rámci európskej federácie
prezentovať záujmy týchto krajín.
Jej hovorcom sa stal Dr. Zsolt Pintér,
ktorý informoval o založení skupiny
a o zasadaniach a témach rokovaní tejto skupiny. Vzdelávanie, hygiena potravín, spoločné postupy pri kontakte
s protimonopolnými úradmi a ostatné
spoločné problémy boli prezentované
ako problém v oblasti krajín Višegrad
4 vet plus krajín.
Ďalšie vzdelávanie veterinárnych
lekárov je v záujme UEVP a správy
o organizáciách, ktoré sú do tohto
procesu zapojené (ECCVT, VETCEE,
EAEVE, EBVS) boli aj na programe
dnešného
zasadania.
Harmonizácia a koordinácia postgraduálneho
vzdelávania, akreditácie a evaluácie,
to všetko je v uhle pohľadu Európskej
únie veterinárnych praktikov.
Vzhľadom na to, že UEVP je
sekciou FVE a má hlas na druhý deň
na pléne FVE, je dôležité, aby sa plénum dohovorilo na hlasovaniach
a taktike. Práve tento bod bol ďalšou,
ťažko sa rodiacou, časťou rokovania
sekcie praktikov. Okrem iných jeden
z návrhov na hlasovanie podala vopred bulharská delegácia, ktorá chcela
presadiť, aby jeden z viceprezidentov
FVE bol vždy zástupca strednej a lebo
východnej Európy. Tento návrh sme
z diplomatických dôvodov nepodporili
a ani neprešiel.
Na pléne UEVP sme boli informovaní o situácii túlavých psov v Rumunsku. Len mesto Bukurešť má
65 000 túlavých psov, celá krajina
ich má 1,2 milióna a situácia je kritická. Na predchádzajúcich veterinárnych fórach rumunskí kolegovia
informovali o skvelom eradikačnom
programe. Pri oficiálnych návštevách
z EÚ boli nepravdivo prezentované
opatrenia na redukciu túlavých psov,
ale pri neoficiálnej návšteve člena
Európskeho parlamentu bola zistená
otrasná situácia v útulkoch (hygiena,
bez výbehu, bez možnosti identifikácie a návratu k majiteľovi, prípadne
bez možnosti adopcie), zabíjanie psov
( otravy, streľba...) na uliciach pred
ľuďmi a deťmi a odhalená korupcia
eradikačného programu bez ďalšieho riešenia. Situáciu v tejto krajine
prezentovala prezidentka Európskej
federácie
veterinárnych
asociácií
spoločenských zvierat Dr. Monique
Megens, za čo bola niektorými členmi pléna kritizovaná. Napriek tomu si
myslíme, že vniesla reálnu predstavu
o eradikačnom programe v spomínanej
krajine, ktorá bola dovtedy prezentovaná v inom svetle.
Dr. Megens pokračovala vo svojom
vystúpení, kde prezentovala činnosť
FECAVY za obdobie od posledného pléna UEVP. Tak ako spoločenské zvieratá majú svoju asociáciu, tak aj veterinárni lekári venujúci sa equinnej
medicíne majú svoje európske zastrešenie. FEEVA podala svoju správu
nášmu plénu o aktivitách tejto federácie.
Spray FLEE proti blchám 400ml
Indikácie:
V domácnostiach s mačkami a so psami proti blchám.
Prípravok je účinný proti dospelým blchám, jeho vývojovým štádiám
(vajíčko, larva, kukla).
Tiež je účinný voči roztočom. Použitím prípravku môžete úspešne znížiť alergény, ktoré sú vyprodukované roztočmi a ich metabolizmom,
tým aj výskyt atopickej dermatitídy. Flee nie je jedovatý a nemá pesticídne vlastnosti
Kat. č. 83539
0,72 €
Hrebeň na vyčesávanie bĺch
a prachu, 13cm
Pinzeta na odstránenie kliešťov,
umelohmotná
Kat. č. 82497
1,84 €
Kat. č. 275511
Kat. č. 220458
10,99 €
0,72 €
Kat. č. 83325
Pinzeta na kliešte, kovová, 7cm
1,06 €
Antiparazitárny obojok
Kat. č. 83541
2,16 €
Antiparazitárne pipety
SKUDO Baby
- ultrazvukový prístroj proti blchám a
kliešťom pre deti
- prístroj aktivujete vytiahnutím červeného „jazyka“, potom zabliká červené
svetielko (10x)
- prístroj nepretržite pôsobí 10/12 mesiacov vďaka nevymeniteľnej lítiovej
batérie
- prístroj neobsahuje žiadne chemikálie ani znečisťujúce látky
- pôsobí v okruhu 3m2
- prístroj neotvárajte
- prístroj nedávajte deťom mladším
ako 3 roky do ruky, nech to používa
pod dozorom
60cm
Kat. č. 82496
Kat. č. 85543/V
9,65 €
SKUDO Pet Dog
- ultrazvukový prístroj proti blchám
a kliešťom pre psov
- 40kHz prístroj pôsobí v okruhu
2-3m
- prístroj aktivujete vytiahnutím červeného „jazyka“
- nepretržite pôsobí 10/12 mesiacov
- funguje na lítiovú batériu s ročnou
životnosťou
- prístroj nie je vode odolný
- vydáva 40.000Hz zvuk, ktorý neruší
ľudí ani ich miláčikov
- prístroj neobsahuje chemikálie Kat. č. 85539/V
9,70 €
35cm
Kat. č. 82495
2,85 €
2,55 €
5,40 €
5,03 €
SKUDO Pet House
SKUDO Human
- ultrazvukový prístroj proti blchám a
kliešťom pre mačky
- 40kHz prístroj pôsobí v okruhu 3m
- prístroj aktivujete vytiahnutím červeného „jazyka“
- nepretržite pôsobí 10/mesiacov
- funguje na lítiovú batériu s ročnou
životnosťou, stav batérie môžete
skontrolovať stlačením gombíka (napr.
ihlou)
- prístroj nie je vode odolný
- prístroj neobsahuje chemikálie
Kat. č. 85540/V
- ultrazvukový prístroj proti blchám a kliešťom do klietky
- vhodný pre psov aj mačky
- prístroj je možné použiť celý rok
- prístroj aktivujete vytiahnutím
červeného „jazyka“
- nepretržite pôsobí 10/12 mesiacov
- ultrazvukový prístroj proti blchám a kliešťom pre ľudí
- prístroj aktivujete vytiahnutím
červeného „jazyka“
- nepretržite pôsobí 10/12 mesiacov
- prístroj nie je vode odolný
- prístroj neobsahuje chemikálie
Kat. č. 85541/V
9,65 €
Cena
5cm
0,80 €
7,5cm
0,95 €
10cm
1,20 €
11,35 €
SuperSense vyšetrovacie
rukavice, oranžové, 95cm
Operačné rúška VETIS, zelené
Šírka
Kat. č. 85542/V
12,80 €
ka 4,5m
dĺžka
Ochranný golier Classic
Transparent VETIS
3 x 0,9ml
Kat. č. 82498
3 x 2ml
Kat. č. 82499
SKUDO Pet Cat
Flexibilná
exibilná bandáž VETIS
Záver pléna UEVP si určil termín
a miesto ďalšieho zasadania, ktoré
bude v novembri a tradične v Bruseli.
deň pred zasadaním FVE.
MVDr.Tibor Brauner,
viceprezident KVL SR
Háčik na kliešte
SMARTICK, 7,2cm
Pinzeta na kliešte,
umelohmotná, 10cm
balenie 100ks v krabici
Kat. č.
Rozmer
Cena
273391/V
7,5cm
0,80 €
273392/V
10cm
0,95 €
273393/V
12,5cm
1,10 €
273394/V
15cm
1,70 €
273395/V
20cm
1,95 €
Kat. č.
Rozmer
Cena
273396/V
25cm
2,80 €
141765/V
30x45cm
0,60 €
273397/V
30cm
3,40 €
141770/V
60x90cm
0,70 €
www.vetis.sk
141780/V
90x120cm
0,90 €
Kat.č. 260700/V
9,99 €
zahraničné správy
zahraničné správy
Zasadanie FVE
23. 5. 2014 Biarritz - Francúzsko
Plénum Federácie veterinárov Európy (FVE) sa konalo
dňa 23. 5. 2014, tradične deň po zasadaní jednotlivých sekcii
tejto federácie. (o jej priebehu sme vás informovali v predchádzajúcom článku).
Po úvodnom privítaní prezidentom FVE
Dr. Christophom Buhotom,
pozdravil zasadanie hlavný
veterinárny
lekár
Francúzska Dr. JeanLuc
Angot.
Zdôraznil
postavenie
veterinárneho
lekára
a naznačil
najväčšie
problémy
veterinárnej
medicíny
v súčasnosti
(AMR). Taktiež plénum
bolo pozdravené predsedníctvom
Americkej
veterinárnej asociácie
(AVMA) a Kanadskej
veterinárnej
asociácie, ktorých predstavitelia
vyzdvihli
spoluprácu medzi FVE
a ich asociáciami a taktiež úlohu veterinárneho lekára v spoločnosti.
Svetová veterinárna asociácia je tradičným partnerom FVE
a jej bývalý prezident pozdravil naše zasadanie.
36
Na začiatok oficiálneho programu bol schválený program zasadania pléna a bolo odsúhlasené splnenie uznesení
pléna z jesenného zasadania v Bruseli.
Dr. Buhot – prezident FVE – podal správu o činnosti FVE
od posledného stretnutia veterinárov Európy a naznačil
ďalšie aktivity FVE v krátkej budúcnosti.
Zo základných protokolárnych častí pléna bola
na rade finančná správa o príjmoch a výdavkoch, správa
externého audítora, správa finančnej skupiny a schválenie správy za rok 2013. Plénu bol navrhnutý rozpočet na
rok 2015 a po dlhej diskusii bol taktiež odsúhlasený. A to
napriek navrhovaným zmenám, v intenciách doterajších.
Po krátkej prestávke, ako býva zvykom, plénum FVE
poctil svojou prítomnosťou hosť prof. Parodi, ktorý vo svojom prejave zdôraznil význam veterinárneho lekára vo
verejnom zdraví.
Volebný systém, ktorý je momentálne platný vo FVE,
bol podrobený revízii a boli predložené a diskutované nové
možnosti volebného systému (finančná komisia predložila 5 návrhov). Ďalšie plénum v novembri by malo roz-
hodnúť, či chce zmenu súčasného systému, alebo či je volebný systém v súčasnosti platný (4 hlasy na krajinu, ktorá
platí normálne, nie znížené vložné, plus ďalšie hlasy za %
platby členského) a bude platný aj naďalej.
Návrhy na úpravy stanov boli prezentované Dr. Jaanom Vaartenom, sekretárom FVE a takisto by
malo prebehnúť hlasovanie na
jesennom rokovaní v Bruseli.
Zúčastnené krajiny hlasovali na
zasadaní len o návrhu Bulharska na zmenu stanov, aby vždy
jeden z viceprezidentov FVE
bol zo strednej alebo východnej
Európy. Tento návrh (aj zásluhou
nášho hlasu) veľkou väčšinou
hlasov neprešiel.
Tak ako na zasadaní UEVP,
aj tu vystúpil Dr. Rens van
Dobbenburgh zo správou
o liekovej politike. Samozrejme sa nelíšila od správy,
k t o r ú
predniesol
v UEVP
– tá istá
komisia
– a mohli ste si
p r e č í t ať
pár slov o nej
v predchádzajúcom
článku.
Veľmi zaujímavou
časťou
zasadania FVE bolo hodnotenie situácie korporátnych praxí v zahraničí. V rámci
tohto
si
účastníci pléna vypočuli hodnotenie situácie zo Škandinávie, kde za posledné roky došlo k extrémnemu nárastu tohto typu veterinárneho podnikania. Oproti výhodám (hlavne
pre mladých kolegov nie je nutnosť primárnej veľkej investície, stabilný príjem, práca pod dohľadom starších kolegov) má tento systém aj značné nevýhody (zvlášť pre disciplinárne a štatutárne orgány, v prípade sťažností, kto je
zotpovedný).
V oblasti welfare došlo k posunu v legislatíve zakazujúcej kastrovanie prasiat najneskôr od roku 2018. Podľa
správ z Európskej komisie tento návrh ešte nie je ukončený
a pravdepodobne rok 2015, pôvodne avizovaný, sa zrejme
nedodrží.
Zasadanie pléna Federácie veterinárov Európy
bolo ukončené 24 .5. s konštatovaní termínu jesenného
stretnutia v Bruseli.
MVDr. Tibor Brauner
viceprezident KVL SR
Zasadnutie veterinárnych komôr V4 +
Dňa 25. 4. 2014. Hotel Tumski Barka, Wroclaw
Dňa 25. 4. 2014 som sa zúčastnil zasadnutia V4, ktoré sa konalo v poľskom
Wroclawi. V priateľskom prostredí,
ktoré vytvorili poľskí hostitelia, sa konalo nepravidelné, dvojdenné stretnutie veterinárnych komôr skupiny V4
(Slovensko, Poľsko, Česko a Maďarsko)
rozšírené o delegáciu Chorvátska, Srbska. Slovinska, Bulharska, Rumunska
a Macedónska.
Delegácie privítal prezident poľskej
národnej Komory veterinárnych lekárov Dr. Jacek Lukaszewicz.
Zsolt Pintér z Maďarska, ktorý
bol na poslednom zasadnutí poverený
ako hovorca V4 plus, pripomenul závery
z poslednej schôdzky vo Višegrade dňa
26. 10. 2013. Poľská delegácia podala informáciu o CPD VetCEE ako projekte FVE.
ktorý je o harmonizácii vzdelávania veterinárnych lekárov (VL). Informoval, že
povinný vzdelávací systém deklarovalo Maďarsko, Chorvátsko a Slovensko.
Konštatoval, že niektoré štáty V4 majú
svoje špecializačné programy, ktoré
fungujú už dlhodobo. Poľsko oznámilo
zámer predložiť žiadosť o akreditáciu
postgraduálneho vzdelávacieho programu pre VL. Plénum sa dohodlo, že pilotný projekt FVE vzdelávania VetCEE bude
v štátoch V4 pozorne sledovaný a prerokovaný na národnej úrovni.
Plénum konštatovalo, že téma
deregulácia a nové tendencie v rámci
EÚ, ktoré sa týkajú bezprostredne našej
profesie, ohrozujú oblasť aquakultúry,
včiel, ale aj nahradenie veterinárneho
lekára na bitúnkoch, ktorý je tam nahradzovaný odborníkom s nižšou kvalifikáciou. Zástupcovia V4 síce vítajú
snahy po dereguláciou v EÚ, ale nesúhlasia s nahradením veterinárneho lekára
osobami, ktoré nie sú odborne spôsobilé.
Poľská strana vyjadrila obavu zo zníženia štandardu hygienického dozoru na
bitúnkoch po schválení novelizácie hygienických balíčkov v rámci EÚ.
V liekovej oblasti bolo konštatované, že v niektorých veterinárnych
oblastiach je slabá dostupnosť veterinárnych liekov (ryby, včely, hlodavci),
a tu treba dodržať kaskádu. Žiaľ, cena pri
hromadnom podávaní núti niektorých
VL používať v obmedzenom množstve
prípravky, ktoré zvyšujú riziko vzniku
rezistencií. V neposlednom rade budeme
musieť venovať pozornosť skupinám ATB
ako fluorochinóny, cefalosporíny 3. generácie ap., ktoré môžu byť v budúcnosti
obmedzené vo veterinárnej praxi. S oddelením predaja liekov od používania
(decoupling) nesúhlasí ani jedna z krajín
V4+, a doma ani nepociťuje snahy po aplikácii tohto stanoviska poslankyne Rosbach z Európskeho parlamentu.
Internetovým predajom veterinárnych liekov a pašovaním liekov sa
zaoberá každá národná komora. Krajiny
V4+ sa dohodli na vzájomnej výmene
informácií o porušovaní legislatívy
a o cezhraničnom nelegálnom predaji
liekov. Diskusia o hláseniach spotreby veterinárnych liekov bola ukončená
konštatovaním, že túto činnosť by mali
robiť chovatelia.
Verím, že toto zoskupenie bude
aj v budúcnosti presadzovať iba tie
problémy vo veterinárnej oblasti, na
ktorých sa jednohlasne dohodne, nakoľko každá krajina ma svoje špecifiká
a rozdielnu legislatívu. Delegáti sa na
záver stretnutia dohodli, že ďalšie stretnutie sa uskutoční 13. 9. 2014 vo Vyšegrade.
MVDr. Ladislav Stodola
prezident KVL SR
37
z našich akcií
z našich akcií
Kongres KVL SR 2014
38
Deti na celom svete majú začiatok júna spojený so svojím medzinárodným dňom, súkromní veterinárni lekári na Slovensku majú už niekoľko rokov tento dátum spojený so svojím kongresom. Nebolo to inak ani tento
rok. XIV. kongres KVL SR sa konal už
ôsmykrát v hotel Grand
v Jasnej. Pýtate sa prečo?
Prečo v Jasnej a prečo
v tom istom hoteli?
Prezídium komory má na
to viacej dôvodov. Krásna
príroda v okolí, personál,
ktorý
nám
vychádza
v ústrety, vhodná kapacita a vaša účasť, ktorá je
pre nás najdôležitejšia.
A práve tá nám dáva
za pravdu, že tento
výber nebol najhorší.
Účasť približne 450 poslucháčov, 40 vystavovateľov, 10 medzinárodných
prednášajúcich
a ešte veľa, veľa detí (80).
To sú čísla z roku 2014,
ktoré hovoria o návštevnosti kongresu KVL. Odborný program sme tento
rok pre vás pripravili v 5
sekciách (spoločenské zvieratá, kone, hospodárske zvieratá, exoty a laboratórna diagnostika), novinkou tejto
časti kongresu bola sekcia
posterov a rozšírením, nie
len kvantitatívnym, ale aj
kvalitatívnym, bol predkongresový deň, prebiehajúci
v dvoch sekciách firemných
prednášok. Tak ako sa nám
podarilo rozšíriť odborný
program, tak aj spoločenský bol o niečo bohatší ako
po minulé roky. Tradičné
aktivity ako pestrý program
pre deti, jazda na koči, prezentácia áut, agility psov
prebiehali počas soboty. Sme veľmi radi,
že po minulom prvom ročníku benefičnej
výstavy fotografií, spojenej s ich dražbou na charitatívne účely, sa veľkému
záujmu tešila táto výstava aj tento rok
Ale o tom viac v samostatnom článku.
Večerná recepcia je miestom zábavy
a uvoľnenia po náročnom pracovnom
dni. K tomu, aby sme sa dobre bavili,
prispela v tomto roku skupina Backwards, ktorá už prvou pesničkou nenechala sedieť väčšinu účastníkov recepcie
sa postarali o príjemnú atmosféru.
Ale nielen vedomosťami, obchodnými
rokovaniami, kultúrou a spoločenskými
stretnutiami dýchal kongres KVL v tomto roku. Iste by bolo hriechom nevyužiť
čerstvý vzduch Národného
parku Nízke Tatry, a tak sme
opäť program rozširovali. Tentoraz o športovú
aktivitu. Beh do vrchu sa
uskutočnil v piatok ráno
a tri kategórie pretekárov
(deti, ženy a muži) si v ňom
siahli, vo väčšine prípadov,
až na dno svojich síl. Strmé
zjazdovky, v opačnom
smere ako ich poznáme zo
zimného obdobia, neboli
ničím jednoduchým a ani
nie veľmi priaznivé počasie neodradilo bežcov od
veľkých výkonov.
XIV. kongres KVL
SR je za nami. Či bol
úspešný necháme na
posúdenie
účastníkov
(elektronický
dotazník
vám zašleme a budeme
sa tešiť na vaše odpovede). My sme sa ho
snažili pripraviť pre
vás čo najlepšie, ako
sa to v takom malom
organizačnom
štábe
len dalo. To, čo bolo
doteraz kladne hodnotené, sme sa snažili
zachovať a spolu s tým
pripraviť
opäť
niekoľko noviniek. Ďakujeme tým z vás, čo ste
strávili tento predĺžený
víkend s nami v Jasnej, za
účasť a veríme, že svojou
účasťou na kongrese o rok
potvrdíte svoju spokojnosť s našou prácou.
a repertoár skupiny Beatles bol zárukou
dobrej zábavy. Spoločenský program
sme rozšírili v tomto roku o posedenie,
organizované pre všetkých, ktorí prišli
do Jasnej už v piatok. Pečené prasiatko,
čaša vína a ľudová hudba z Liptova
MVDr. Tibor Brauner,
viceprezident KVL SR
Benefičná výstava fotografií
veterinárnych lekárov
V rámci XIV. kongresu KVL SR
v Jasnej, sa konal už II. ročník benefičnej výstavy fotografií veterinárnych lekárov a verejnej zbierky na charitatívne
účely.
V prezídiu sme už dávnejšie začali
uvažovať o charite veterinárnych lekárov
a zorganizovaní určitej charitatívnej
činnosti, kde by sme mohli z výťažku
pomôcť v prvom rade našim kolegom,
ktorí to potrebujú, prípadne aj niekomu
inému v núdzi. Na kongrese sa tento rok
zúčastnilo asi 600 veterinárnych lekárov
z komory, ale aj z rôznych oblastí, ktorí
mohli prispieť vhodnou formou na dobročinné účely.
Po odsúhlasení a vybavení administratívnych povolení sme benefičnú výstavu
a verejnú zbierku zorganizovali aj tento
rok. Boli rozoslané propozície a podmienky výstavy a my sme s úžasom sledovali, koľko sa prihlásilo veterinárnych
lekárov, ktorí nám ponúkli svoje profesionálne fotografie. Vybrali sme 60 najlepších, ktoré boli po profesionálnej
výrobe inštalované v priestoroch hotela
Grand ako výstava pre účastníkov kongresu. V priebehu dňa mal každý návštevník výstavy možnosť prejaviť záujem
o jednotlivú fotografiu formou hlasovacích lístkov. Nakoniec výstava vyvrcholila dražbou fotografií, kde vyvolávacia cena bola stanovená na základe
najvyššej ponuky jednotlivej fotografie.
Dražba sa uskutočnila dňa 31. 5. 2014
(sobota) po skončení odborného programu na XIV. kongrese KVL SR o 18.00
hodine.
Boli sme opäť milo prekvapení, aký
veľký záujem bol o jednotlivé fotografie.
Niektoré sa vydražili aj na desaťnásobok
vyvolávacej ceny. Celý výťažok z benefičnej dražby a zbierky bol tento rok
venovaný našim dvom kolegom:
MVDr. Jurajovi Šimunekovi trpiacemu ochorením dcérky Karolíny
Šimunekovej, nar. 30. 1. 2009 – akútna
lymfoblastická leukémia s poškodením
miechy chemoterapiou s následnou
totálnou parézou panvových končatín
s nejasnou prognózou a
MVDr. Miroslavovi Zemanovi trpiacemu ochorením diabetickej nohy –
v dôsledku ochorenia momentálne bez
možnosti pracovať. Prostriedky využije
na následnú nutnú liečbu v Národnom
diabetologickom a endokrinologickom
ústave v Ľubochni. Má v domácnosti
v opatere 6 detí, z toho tri v pestúnskej
starostlivosti.
Konečná vyzbieraná neuveriteľná
suma vo výške viac ako 2 100 eur
bola odovzdaná na začiatku recepcie
v Happy Ende.
Chcem aj touto cestou vyzvať všetkých kolegov, veterinárnych lekárov,
aby sa aj na budúci rok zapojili do tejto
akcie ešte vo väčšom počte a zároveň
verím, že na budúci rok sa nám podarí
zrealizovať na kongrese plánované dobrovoľné darcovstvo krvi veterinárnych
lekárov.
Na záver mi dovoľte konštatovať, že
som nesmierne rád, že veterinárni lekári
vedia prejaviť súdržnosť, keď ide o dobrú vec a vedia pomáhať nielen svojim
štvornohým pacientom, ale keď treba, aj
svojim kolegom.
MVDr. Ladislav Stodola
prezident KVL SR
39
z našich akcií
z našich akcií
Máme úspešne za sebou už
XIV. ročník kongresu Komory veterinárnych lekárov.
Komorové MDD
Hlavnou náplňou je, samozrejme, vzdelávanie, avšak už neodmysliteľnou súčasťou samotného kongresu
je aj bohatý sprievodný program, ktorý
je z roka na rok stále väčším lákadlom
a spestrením či už pre samotných
účastníkov kongresu, alebo pre ich
rodinných príslušníkov.
Jeho súčasťou je aj program pre
tých najmenších - pre naše deti, keďže
práve v tomto čase oslavujú svoj sviatok - Medzinárodný deň detí.
„Komorové MDD“ sa už za tých pár
rokov stalo veľmi obľúbenou súčasťou
kongresu. Dokonca až natoľko, že sme
tento rok s počtom prihlásených detí
(viac ako 80), boli tá najväčšia sekcia
a prekonali sme tak všetky minulé
ročníky. Čo nás veľmi teší a sme na to
patrične hrdí.
Tento rok na deti čakal bohatý
a pestrý program, ktorý na detských
tváričkách vyčaril nespočetne veľa
šťastných úsmevov. Deti sa najprv stali malými Indiánmi. Každý správny,
malý Indián musel najprv prejsť viacerými skúškami odvahy, aby si
zaslúžil svoje prvé indiánske pierka na
čelenku. Každý Indián musí mať aj svoje originálne maľovanie tváre, takže sa
maľovalo a maľovalo. Nesmela chýbať
ani Balónová show, vozenie sa na
koči či skvelá Agility show. Vyrábanie
zvieratiek z balónov malo dokonca
taký úspech, že zaujalo aj samotných
rodičov, ktorí si veľmi radi vyskúšali.
ako sa taký psík či mačička z balónikov
vyrábajú.
Na záver detského programu musela byť aj Minidisco show, na ktorej sa
schuti vybláznili a vytancovali nielen
malí, ale aj tí veľkí.
O deti sa po celý čas staral tím
skúsených animátorov, pod ktorých
vedením sa Komorové MDD premenilo
na jeden veľký a nezabudnuteľný zážitok pre všetky deti.
Uvidíme sa zase o rok a už teraz sa
máte na čo tešiť.
Mgr. Lucia Valašková
a celý tím animátorov
3. ročník včelárskeho workshopu
„Medobranie a diagnostika chorôb včiel“
Dňa 7. 6. 2014 zorganizovala Komora
veterinárnych lekárov SR v spolupráci
s pracovníkmi Ústavu včelárstva v Liptovskom Hrádku včelársky workshop.
Odbornými garantmi boli RNDr. Tatiana
Čermáková, riaditeľka Ústavu včelárstva
a MVDr. Martin Staroň. Zúčastnilo sa ho
35 osôb.
Uvedomujeme si, že včely tvoria
významnú krajinotvornú a úrodotvornú
súčasť biotopu, v ktorom žijeme. Tento pracovitý a užitočný hmyz patrí do
kategórie potravinových zvierat, produkujúcich med, potravinu, ktorú konzumujeme v natívnej forme.
Uvedené skutočnosti boli základným
dôvodom, prečo KVL SR organizuje
v rámci svojho edukačného programu aj
tento špecializovaný druh workshopu.
Teší nás váš záujem, ktorý je aj dokladom
vysokej odbornosti našich lektorov, ktorí
vedú jednotlivé časti workshopu.
MVDr. M. Staroň v úvodnej teore-
tickej prednáške popísal základné zásady
hygieny pri medobraní, odvčelňovaní
a správny postup prvotného spracovania medu. Potom boli účastníci rozdelení
do 5-členných pracovných skupín,
ktoré postupne na troch včelniciach odvčelňovali medové plásty, kontrolovali
zdravotný stav včelstiev pod vedením
MVDr. M. Staroňa a Ing. R. Nádaždyho.
V ďalšej časti workshopu sa prakticky
vykonávalo odviečkovanie medových
plástov a vytáčali sme med pod vedením
V. Gajdošovej. RNDr.T. Čermáková po-
tom hovorila o mede ako potravine a jeho
charakteristických vlastnostiach. Popísala aktuálne riziká, ktoré súvisia s medom:
umelo tvorené náhrady medu s izoglukózovým základom, ktoré včely ani
nevideli,
riziká prítomnosti reziduí cudzorodých látok (liekov, postrekov...),
faktory, ktoré ovplyvňujú vlastnosti,
kvalitu a trvanlivosť medu.
Vzhľadom na kladnú odozvu zo
strany účastníkov je KVL SR rozhodnutá
pokračovať v organizovaní včelárskych
workshopov aj v budúcnosti. Na základe
vašich žiadostí bude téma na budúci rok
nasledujúca: Problematika správneho
praktického výkonu terapie včelstiev.
Záverom by som chcel poďakovať firme
MSD za sponzoring tejto akcie formou bezplatného poskytnutia jednorazových pracovných
overalov pre účastníkov workshopu.
MVDr. Elemír Žoldoš
člen prezídia KVL SR
Workshop Imobilizácia šeliem a ZOO zvierat
40
V sobotu dňa 7. 5. 2014 sa uskutočnil
už IV. plánovaný workshop na tému imobilizácia zvierat. Tentoraz to bola imobilizácia ZOO zvierat so zameraním na imobilizáciu šeliem ako tiger a medveď. Odborným garantom bol už tradične MVDr.
Ladislav Molnár, PhD z UVLF v Košiciach
z kliniky vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat a špecialista na ZOO zvieratá MVDr. Endre Sos, PhD, DipECZ, zo
ZOO Budapešť.
Celá akcia sa po dohode s lektormi konala priamo v ZOO Košice, kde nám vytvorili vhodné podmienky na teoretickú,
ale aj praktickú časť akcie, na ktorej sa
zúčastnilo takmer 30 účastníkov z Komory veterinárnych lekárov SR.
Po krátkej teoretickej inštruktáži
nasledovala praktická časť, ktorá bola zameraná na plánovanú imobilizáciu tigra,
ktorému sa odobrali vzorky na DNA, robili sa biometrické merania, kontrola chrupu ap. Priamo pri výkone boli vysvetlené
riziká a práca s imobilizovaným zvieraťom ako monitoring anestézie, reverzia
anestézie, príprava na transport a odber
vzoriek diagnostického významu.
Po praktickej časti nasledovala teo-
41
retická časť, kde predniesol prednášku
MVDr. Endre Sos, Phd, DipECZM zo ZOO
Budapešť. Zameral sa na praktické skúsenosti s prácou ZOO zvierat s možnosťami
anestézy.
Môžeme konštatovať, že takáto akcia
mala význam a budeme týmto smerom
pokračovať aj v budúcnosti, nakoľko, keď
nechceme, aby túto činnosť vykonávali
odborne nespôsobilé osoby, musíme mať
zaškolené dostatočné množstvo SVL, aby
tak bolo pokryté na túto činnosť celé Slo-
vensko veterinárnymi lekármi. Všetci
SVL, ktorí prešli školením už po štvrtýkrát, získali certifikát a sú zverejnení na
našej webovej stránke v otvorenej časti,
v sekcii pre chovateľov, aby im mohli
poskytnúť svoje služby.
Plénum účastníkov sa na záver dohodlo,
že najbližšiu akciu budeme zameriavať
na imobilizáciu medveďov, poľovnej zveri
a na prácu s imobilizačnou technikou.
MVDr. Ladislav Stodola
prezident KVL SR
z našich akcií
informácie sekretariátu
Športovo-odborný
a spoločenský víkend ZVLHZ
Sekierská dolina pri Zvolene sa stala aj tento rok miestom konania akcie
ZVLHZ, ktorá nesie už tradične názov
ŠOS
(športovo-odborno-spoločenský
víkend).
Na rozdiel od doterajších ročníkov, ktoré boli určené len pre členov
ZVLHZ a zástupcov firiem, ktoré podporujú združenie, sme tento rok po
prvýkrát pripravili odborný program
pre všetkých členov KVL SR, ktorí
pracujú v praxi hospodárskych zvierat a chceli by sa dozvedieť nové informácie z tejto problematiky. Témy
formou kazuistík boli nastavené na
dva hlavné problémy v praxi HD, a to
reprodukcia a ochorenie paznechtov.
Prvú tému, zameranú na riešenie
problémov reprodukcie a mastitíd
v konkrétnom chove, odprezentovala Dr. Besson. Upozornila na správnu
a rýchlu diagnostiku mastitíd a predstavila svoje skúsenosti pri riešení
reprodukcie. Druhú kazuistiku odprezentoval prof. Mudroň. Téma kazuistiky
bola zameraná na riešenie problémov
s ochorením paznechtov v konkrétnom
chove. Praktickými prezentáciami upozornil na vplyv výžiny, technológie
a správnej funkčnej úpravy paznechtov. Zároveň videoukážkami odprezentoval nové, jednoduché a účinné
metódy ošetrenia aj ťažkých foriem
ochorenia paznechtov.
guláš, ktorý pripravili členovia ZVLHZ
v príjemnom prostredí zrubových chát
na okraji lesa. Večer pokračoval program ŠOS športovou časťou a vyvrcholil tradične súťažou družstiev v bowlingu. Ako vždy, aj tento rok súťažili
družstvá zložené zo zástupcov farmaceutických fi riem a členov ZVLHZ.
Tento rok sa po prvýkrát súťažilo
o putovný pohár prezidenta ZVLHZ. Za
lepší športový výsledok si tento rok
odnieslo pohár družstvo zložené zo
zástupcov fi riem.
Tešíme sa na stretnutie s vami na
budúci rok, priatelia.
Po skončení odbornej časti boli
všetci účastníci pozvaní na perfektný
MVDr. Ladislav Stodola
prezident KVL SR
Senecké internistické dni
– Klinická patológia v praxi malých zvierat
42
Koniec apríla dňa 26-27. apríla
patril ako obvykle SAVLMZ so seneckým kongresom internej medicíny.
Téma bola tentoraz výsostne internistická – klinická patológia v praxi
malých zvierat. Silná téma si žiada zdatného lektora a tým nebol nik
iný ako Prof. Erik Teske z Utrechtskej
univerzity v Holandsku. Sobotňajší
program zavŕšil profesor mierne
kontroverznou prednáškou na tému
zmyslu / nezmyslu profylaktických
predanestetických laboratórnych vyšetrení krvi u pacientov pred plánovaným zákrokom. Nedeľňajší program
sa niesol v duchu cytológie v praxi
malých zvierat, ktorou nás profesor
previedol od základov až po niektoré
špecializované a náročné diagnostické
postupy. Pre tých, ktorí sa cytológii
už nejaký čas venujú, sme pripravi-
li v nedeľu popoludní špecializované
kolo prednášok z cytológie – cytológia
lymfatických uzlín a c ytológia abdominálnych más. Novinkou tohtoročného
kongresu boli praktické cvičenia
z cytológie, ktoré zabezpečovala firma Cymedica, za čo jej patrí naša
vďaka. Cvičenia boli pripravené so
skúsenými odborníkmi – Dr. Hans
Benno Nothelfer z nemeckého laboratória spoločnosti IDEXX a Dr. Marcel
Kovalík, DECVD. Záujemcovia si mohli
v troch samostatných blokoch v priebehu víkendu vyskúšať zhotovenie
kvalitného cytologického preparátu,
jeho farbenie a následne mikroskopické posúdenie. Po prvý raz sme v Senci pripravili aj program pre naše sestričky. Téma bola jasná – Laboratórna
diagnostika v praxi a postavenie sestry v tomto procese. Túto sekciu za-
Prezídium KVL SR
informuje:
1.
Upozorňujeme všetkých veterinárnych lekárov poverených
na vydávanie pasov spoločenských
zvierat, že z dôvodu zvyšujúceho sa
počtu podnetov z okolitých členských
štátov sa budú vykonávať kontroly
dodržiavania podmienok komerčných
a nekomerčných exportov spoločenských zvierat, preto vyzývame na
dôsledné plnenie podmienok určených
nariadením Európskeho Parlamentu
a Rady č. 998/2003 o veterinárnych
požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat a smernicou Európskej rady č. 92/65/EHS ako aj národ-
3.
Štátna veterinárna a potravinová
správa Slovenskej republiky vás
upozorňuje na mimoriadne núdzové
opatrenie ohľadne laboratórneho vyšetrovania surového ovčieho a kozieho
mlieka na dôkaz vírusu kliešťovej encefalitídy.
Štátna veterinárna a potravinová
správa Slovenskej republiky vám
oznamuje, že počnúc dňom 16.6.2014
nebude uhrádzať faktúry za laboratórnu
diagnostiku IBR na klasifikáciu stád vo
vzťahu k IBR – monitoringy na udržanie
štatútu bez IBR, úradne bez IBR a úvodné monitoringy. Po tomto dátume môžu
byť uhradené faktúry za monitoring na
udržanie štatútu bez IBR, úradne bez IBR
a úvodné monitoringy iba za predpokladu,
že vzorky boli odobraté na laboratórne vyšetrenie pred dátumom 16. 6. 2014.
Všetky informácie nájdete na
www.svssr.sk
Všetky informácie nájdete na
www.kvlsr.sk
2.
Špecializačné vzdelávanie 2014
Vážené kolegyne a vážení kolegovia,
dovoľte nám, aby sme Vás aj touto cestou informovali o pokračovaní špecializačného vzdelávania, organizovaného Komorou veterinárnych lekárov
SR. Po úspešných prvých prednáškach, konaných v Bratislave začiatkom
apríla, Vás pozývame na pokračovanie témy akútnej medicíny, ktorá sa
uskutoční v Novom Smokovci, v hoteli Palace 27. a 28. septembra 2014.
Pozvaní sú kolegovia, ktorí absolvovali prvú časť, ale našou snahou bolo
pripraviť prednášky tak, aby boli použiteľné a zrozumiteľné aj pre tých
z Vás, ktorí si na jar cestu do Bratislavy nenašli. Dr. Luis Tello a jeho vystúpenie bolo z veľkej časti auditóriom hodnotené veľmi pozitívne a práve
osoba prednášajúceho je zárukou vysokej odbornosti. Krásne prostredie Vysokých Tatier bude isto veľkou konkurenciou odborným prednáškam, ale napriek tomu podstupujeme toto riziko a budeme radi, keď sa
v septembri stretneme pod najvyššími štítmi Slovenska.
strešila veterinárna divízia spoločnosti Alpha medical a patrí im taktiež
naše poďakovanie.
Spoločenský program sa niesol
v duchu športu a zábavy. Piatkový Beh
zdravia pre slovenské národné plemená psov sme pre nepriazeň počasia
presunuli na sobotňajší večer a zúčastnilo sa ho rekordné množstvo bežcov.
Ďalší čas už patril banketu, na ktorom
sa nám predstavil akordeónový virtuóz – pán Michal Červienka. Môžem
skonštatovať, tí ktorí ho videli na živo
po prvýkrát, ostali milo prekvapení
jeho umením.
Dovidenia v Nitre na Novej Veterinárii
2014, priatelia.
MVDr. Pavol Valašek
člen prezídia SAVLMZ
nou legislatívou (vedenie evidencie,
dodržiavania veku zvierat pri vakcinácii, riadna a včasná registrácia
vydania pasu do CRSZ)
MVDr. Tibor Brauner
viceprezident KVL SR
Dr. Luis Tello
a
k
n
á
zv
o
p
Farmina Vet Life
Hypoallergenic a UltraHypo
pripravujeme pre vás
VI. ročník výstupu veterinárnych
lekárov KVL SR na tatranské štíty
Najlepšia podpora pre zdravie
mačiek a psov s potravinovou
alergiou a intoleranciou
Výstup na Ďumbier (2043 m. n. m.)
Dňa 6. 9. 20014 (sobota) sa uskutoční už VI. ročník výstupu
veterinárnych lekárov na tatranské štíty. Po Kriváni, Rysoch,
Slavkovskom štíte, Jahňacom štíte a Baranci to bude tento rok
výstup na najvyšší vrchol Nízkych Tatier -- Ďumbier.
Stretnutie účastníkov výstupu bude dňa 6. 9. 2014 o 8.00 hod.
v areáli chaty Trangoška na Táloch. Predpokladaný návrat je
naplánovaný asi o 17.00 hod.
Vzhľadom na náročnosť výstupu upozorňujeme všetkých
účastníkov na dôležitosť vhodného oblečenia a vhodnej obuvi.
Každý účastník sa zúčastňuje výstupu na vlastnú zodpovednosť. a preto odporúčame poistenie a poistenie na zásah horskej
služby.
Rodinní príslušníci, priatelia a sympatizanti veterinárneho
stavu sú na akcii srdečne vítaní.
Okrem dobrej kondície, stravy, tekutín, prípadne ďalekohľadu je
dobrá nálada povinnou výbavou.
Po absolvovaní výstupu pozývame všetkých účastníkov na
guláš a malé občerstvenie, ktoré bude zabezpečené v areáli
chaty Trangoška.
Podrobné inštrukcie sa poskytnú pred výstupom.
V prípade nepriaznivého počasia sa výstup odkladá.
Účasť treba z organizačných dôvodov nahlásiť na [email protected]
sk do termínu 31. 8. 2014.
Všetky informácie o akcii budú zverejnené v predstihu na našej
stránke www.kvlsr.sk. Ubytovanie si účastníci zabezpečujú
individuálne.
Na stretnutie s vami sa teší Prezídium KVL SR
Chata Trangoška
e-mail: [email protected]
tel: 0917 998 431
alebo
www.tale.sk
ka
n
vá
z
po
TERAZ NAVIAC 10% EXTRA BONUS NA BAL. 2 kg, 10 kg, 12 kg
44
Ďumbier ( 2043 m.n.m.)
Najvyšší vrch Nízkych Tatier leží na ústrednom
chrbte pohoria, po ktorom vedie európska turistická magistrála - najkrajšia na Slovensku. Už
len výstup na nízkotatranský hrebeň poskytuje
úchvatné výhľady do dolín a na okolité horstvá.
Ďumbier turistov za dobrého počasia obdarí
kruhovým výhľadom, ktorý zahŕňa všetky pohoria stredného a severného Slovenska. Vďaka
centrálnej polohe je z vrcholu rozsiahly výhľad
na všetky pohoria stredného a severného Slovenska. Výhľad z Ďumbiera patrí medzi najkrajšie výhľady na Slovensku. Ako na dlani máme
na západe a východe jednotlivé vrchy Nízkych
Tatier, na severe Západné a Vysoké Tatry a na
juhu Poľanu a Slovenské rudohorie. Impozantné
sú najmä výhľady na sever na západotatran-
ské Roháče a na Kriváň a Gerlachovský štít vo
Vysokých Tatrách. Názov vrchu pochádza od
rastliny, ktorej korienky sa používajú nielen v ľudovom liečiteľstve, ale aj ako korenie. Ďumbier
poznajú obyvatelia západného Slovenska pod
názvom zázvor. Okrem iného sa pridáva aj
do obľúbených vianočných zázvorníkov.
Trasa: Trangoška (bus) – Trangošská dolina – Dolný salaš – Horný salaš –
rázcestie k jaskyni mŕtvych netopierov - Halašova jama – Chata gen. Mila- Konečný bod: Trangoška
na Rastislava Štefánika pod Ďumbierom – Ďumbierske sedlo – prameň pod Náročnosť: stredne náročná
Grúnikom – rázcestie na Krúpovo sedlo – Krúpovo sedlo – Ďumbier a späť Prevýšenie: 923 m
Približný čas: 07:30
Približná dĺžka: 15 km
The Chair of
Animal Nutrition,
University of Naples
“Federico II”.
+10%
IAC
VBONUS
NEA
XTRA
Garanciu účinnosti produktov Farmina Vet Life poskytujú
vedecké testy vykonané odborníkmi na výživu
a výživu zvierat na Univerzite Federika II. v Neapole.
* Viac informácií získate u vášho distribútora PHARMACOPOLA s.r.o., alebo u obchodného zástupcu.
b2b.pharmacopola.sk
[email protected]
+421 45 678 14 00
+421 907 801 107
Happy pet. Happy You.
www.Farmina.com
[email protected]
osobnosti a umenie
osobnosti a umenie
Leopard
M
46
oju pani manželku z času
na čas pochytí záchvat
šetrnosti.
Záchvaty
našťastie nemáva príliš
často, pretože taký záchvat sa môže týkať čohokoľvek. Od
klasického: zhasni za sebou v kuchyni!, cez: zase si si kúpil novú knižku?!
až po: dve pivá by ti azda mohli stačiť!
Záchvat, ktorý ju postihol v ten nedeľný večer sa však týkal jej samotnej.
Z neznámeho popudu usúdila, že vyhodiť šesťsto korún za kaderníčku je
príliš veľa. Rozhodla sa, že si vlasy
svojpomocne zafarbí doma. A nielenže
zafarbí, ale vytvorí si na hlave aj melír.
Začalo sa to manželkiným pobehovaním po byte, zhľadúvaním starej
klasickej gumenej kúpacej čiapky a vystrihávaním otvorov do nej. Pramienky vlasov, ktoré si po nasadení čiapky
cez otvory vytiahla von, mali získať
iné zafarbenie ako zvyšok vlasov.
Sedel som za počítačom a bol som
rád, keď manželka pobiehanie po byte
ukončila a zatvorila sa v kúpeľni.
Venoval som sa písaniu akéhosi textu. Myšlienkami som bol celkom
inde. Nevnímal som ako dlho bola
žena v kúpeľni. Zrazu som však zaregistroval, že v kúpeľni je aj dcéra.
Obe sa rozprávali vzrušeným hlasom. Nevenoval som tomu pozornosť
a opäť som sa myšlienkami sústredil
na svoj text.
Vyrušili ma až opatrné, tiché kroky.
Manželka s dcérou nehlučne vošli do
pracovne a vyčkávali, kým zdvihnem
zrak od počítača. Iste poznáte ten pocit, keď sa na vás niekto uprene pozerá.
Akýmsi šiestym zmyslom to zacítite.
Keď konečne zaregistrujete, že sa na
vás sústredene pozerá fešná mladá
dáma, väčšinou to má celkom príjemné
pokračovanie... V ten deň, keď som zdvihol zrak, okamžite som sa preľakol.
Manželke žiarili na hlave vlasy čer-
vené ako hasičské auto. Melírované
prúžky boli žlté ako extrakt z kanárika. Celkovo tá kompozícia pôsobila
ako výtvor na hlave divokej extravagantnej punkrockovej speváčky, aj
to používaný len počas koncertného
turné a nie v jej občianskom živote.
„Čo na to hovoríš?„ opáčila.
Nemal som slov.
„Myslíš, že s tým môžem ísť zajtra do
práce?“
Dcéra stála za ňou. Zatvárila sa
pochybovačne.
„No,“začal som opatrne, „do práce
s tým, samozrejme, ísť môžeš, veď to
nijako neobmedzuje pohyblivosť tvojich končatín, ale vzhľadom na to, že
sa neživíš ako barová tanečnica či
speváčka v punkrockovom brlohu,
nazdávam sa, že by si svoju zajtrajšiu
účasť v pracovnom procese mala prehodnotiť...“
Bolo to tvrdé, ale pravdivé. Manželke
okamžite vbehli slzy do očí.
„Ja som to vedela! Som taká hlúpa...
vždy šetrím na nepravom mieste! Čo si
teraz počnem?“
„No, azda by si mohla navštíviť
nejakú profesionálnu kaderníčku,“
nesmelo som navrhol.
„Teraz? V nedeľu večer?“ pripomenula mi dcéra.
Manželka usedavo plakala. Objal
som tú svoju strigu s červenými vlasmi
a nie príliš úprimne som ju utešoval:
„Veď to nie je také zlé...“
„Je to strašné! Som vedúca lekárne,
takto sa pred klientmi nemôžem
zjaviť! Čo mám teraz robiť?“
„Čo keby si sa hodila maród.“
navrhujem.
Pozrela sa na mňa pohľadom, ktorý
by mohol vraždiť.
Sedela na posteli, hlavu si držala
v dlaniach a plakala. Bola na pokraji
nervového zrútenia. Zrazu sa prebrala a vykríkla:
MVDr. Pavol Fabian
slovenský prozaik
a zverolekár
„Koľko je hodín?“
„Tri štvrte na osem.“
„To by som ešte mohla stihnúť
otvorené Tesco!“ v hlase bolo počuť
iskierku nádeje.
Rýchlo sa prezliekla, na hlavu si
narazila mohutnú kožušinovú baranicu, ktorú som pred rokmi priniesol
z Kaukazu. Z bytu v nej doteraz nikto
nemal odvahu vykročiť. Ktokoľvek si
ju dal na hlavu, vyzeral ako špendlík
s kožušinovou hlavičkou. Rýchlosťou
rakety vyštartovala do obchodného
domu, aby si kúpila novú farbu na
vlasy, ktorou prekryje tú starú. Škoda, že mala na hlave baranicu – jej
ohnivočervené vlasy imitujúce výfukové plyny a žiaru raketového motoru by vhodne dotvárali jej raketový
imidž.
Vrátil som sa k práci na počítači.
Periférnym vnímaním som asi o pol
hodinu
zaregistroval
manželkin
návrat. Na oči sa mi radšej neukázala
a rovno zmizla v kúpeľni.
Po ďalšej pol hodine som zažil čosi
ako deèja vu. Opäť sa ku mne blížili
tiché, vyčkávavé kroky.
Zdvihol som zrak od monitora.
Manželkine vlasy mali mahagónovú
farbu, sem-tam „šmrncnuté“ pôvodnou hasičskou červenou. Zvyšky
hasičskej červenej však neprekážali. Naopak, prinášali príjemný efekt
a eleganciu.
„Aké je to teraz?“ opýtala sa neisto.
„Perfektné!“ povedal som popravde, podišiel k nej a pobozkal ju.
Manželka
uspokojená
mojím
zhodnotením, unavená behom o život
do obchodného domu a psychickým
náporom na jej myseľ, si v ten večer
ľahla do postele hneď po opustení kúpeľne a vyčerpaná zaspala
spánkom spravodlivých. Hodinku
som ešte pracoval na počítači a potom som sa pobral za ňou.
Na druhý deň som sa tesne pred obedom vracal z ambulancie domov. Už na
medziposchodí som začul akési čudné
zvuky. Márne som hádal kde majú svoj
pôvod. U nás, či u susedov? Keď som
vystúpil aj posledných pár schodov,
vedel som, že vychádzajú spoza našich
dverí. Znelo to ako keď Bud Spencer vo
svojich bláznivých filmoch uštedruje
protivníkom nekonečnú sériu zaúch raz
z jednej, potom zas z druhej strany.
Čo ten zvuk spôsobuje? - hútal som –
veď doma nemôže nikto byť!
S trochou obáv a trochu i napätý som
vložil kľúč do zámky.
Tu musím napísať, že nie som nijaký bojko. V časoch minulého režimu
som v rámci pohotovostných služieb
mal na starosť aj zoologickú záhradu.
Počas pohotovostných výjazdov som
ošetroval levy i tigre. Okrem toho som
ako študent niekoľko letných prázdnin
strávil prácou v bratislavskej zoolo-
gickej záhrade a v Safariparku v Dvore
Králové nad Labem. Na šelmy som bol
zvyknutý.
Otvoril som dvere vlastného bytu
a napriek tomu som sa preľakol. Prvé
čo som škárou v dverách zazrel, bol
rýchly presun leopardieho tela. Ruka
otvárajúca dvere inštinktívne prestala
v pohybe.
Vzápätí však zapracovalo ratio – kde
by sa v našom byte vzal leopard?
Otvoril som dokorán.
Naša labradorka, ktorá ma inak
pravidelne víta takým spôsobom, že
ma takmer zhodí z nôh, si ma ani nevšimla. V zuboch držala akúsi novú
hračku a nadšene s ňou trepotala v úsilí
roztrhať ju. Bola to kúpacia čiapka,
ktorú manželka včera použila na farbenie vlasov. V strese z neúspechu farbenia ju zabudla umyť a nechala ju niekde, kde sa k nej dostal labrador.
Ubezpečujem čitateľa, že hoci sú dnes
chovateľské obchody plné najrozličnejších nápaditých hračiek pre psy, nič nie
je lepšie ako gumená kúpacia čiapka.
Môj príchod labradorku vôbec nezastavil v jej vyčíňaní. Nadšene tryskom behala z kuchyne do predsiene
a späť a z neumytej čiapky usilovne
vytrepávala aj posledné zvyšky farby
na vlasy. Tvár, ale aj telo, mala plné
mahagónových škvŕn, ktoré spolu s jej
divokosťou vytvárali dokonalý imidž
leoparda. Farba zmiešaná so slinami sa
ukázala byť ideálnou ingredienciou pre
tvorbu veľkoplošných surrealistických
výtvarných počinov, ktoré sa rozprestierali na všetkých pôvodne snehobielych stenách kuchyne a predsiene. Bosá
sa neodvratne zaradila medzi hlavných
predstaviteľov slovenskej výtvarnej
avantgardy.
Maľovanie oboch miestností a renovácia tam sa nachádzajúcich nábytkov
nás vyšla na niekoľko tisíc.
Cestujte bezstarostne
na dovolenku aj na pracovnú cestu.
Pre pocit bezpeèia a istoty aj za hranicami.
Cestovanie je jednou z našich najob¾úbenejších èinností, najmä
ak sa spája s radosťou z dovolenky. Máte už aj Vy plány na leto?
Uprednostòujete obhliadky miest a pamiatok alebo si radšej užívate
vo¾né chvíle na pláži s rodinou alebo priate¾mi?
Èi už sa vyberiete za hranice našej republiky za kultúrou, na nákupy,
pracovne alebo na poriadny oddych, nezabudnite sa poistiť. Cestovné
poistenie Vás stojí vždy menej ako výdavky spojené napríklad s ambulantným lekárskym ošetrením, prepravou a pobytom v nemocnici alebo
prípadným riešením poškodenej batožiny pri Vašej ceste lietadlom.
UNIQA Vám ponúka k poisteniu lieèebných nákladov poistenie
až 12 druhov rizík.
Ak cestujte poèas roka viackrát, je dobré mať uzatvorené roèné alebo
viacroèné cestovné poistenie. To šetrí nielen Vaše peniaze, ale aj Váš
vzácny èas. Pred ktorýmko¾vek vycestovaním do zahranièia už nemusíte
myslieť na svoje poistenie a môžete si užívať bezstarostnú dovolenku.
Ak uprednostòujete krátkodobé poistenie na presný poèet dní
Vašej dovolenky, zvo¾te si výhodný dovolenkový balík. Ten zahàòa
štyri najèastejšie poisťované riziká (lieèebné náklady, zodpovednosť
za škodu, poistenie batožiny, úrazové poistenie).
V akejko¾vek neèakanej situácii na Vašej zahraniènej ceste
máte možnosť kontaktovať
asistenèné služby, ktoré
máte k cestovnému poisteniu automaticky a zdarma.
Pomôžu Vám v ktorejko¾vek
hodine napríklad vyh¾adať
najbližšieho lekára, zabezpeèiť prevoz do nemocnice,
prípadne prevoz zo zahranièia
na Slovensko. V prípade Vašej
hospitalizácie komunikujú aj
s Vašou rodinou na Slovensku.
Viac informácií na www.uniqa.sk
informácie sekretariátu
Výsledky dotazníku z regionálnych seminárov
Do prieskumu sa zapojilo v priebehu konania sa regionálnych seminárov KVL SR 383 členov
KVL SR čo je 32,85% z celkového počtu veterinárnych lekárov zapísaných v registri KVL SR
Dotazník KVL SR 2013 - 2014
1. Pracujete iba v malej praxi?
2. Pracujete iba vo veľkej praxi?
3. Pracujete v zmiešanej praxi s prevahou malej praxe?
4. Pracujete v zmiešanej praxi s prevahou veľkej praxe?
5. Súhlasíte s povinným plošným čípovaním psov?
6 Boli by ste za to, aby sa zrušila VPO a bola platená chovateľom?
7. Boli by ste za to, aby sa zaviedla povinná prax a skúška pre nových členov?
8. Vyhovuje Vám súčasný stav v liekovej politike?
9. Máte schválený príručný sklad príslušnou RVPS?
10. Máte zabezpečené omamné látky v súlade s legislatívou - povolenie MZ?
11. Ste za korešpondenčné alebo on-line voľby do KVL SR?
12. Máte zmluvu na likvidáciu nebezpečného odpadu?
13. Máte zmluvu na likvidáciu kadáverov?
14. Vyhovuje Vám súčasný systém povinného vzdelávania členov KVL SR?
15. Súhlasíte s vydávaním poukazov na vzdelávanie v súčasnej hodnote 80, -€
16. Ste za to, aby KVL SR organizovala vzdelávanie národných špecializacií?
17. Mala by KVL SR organizovať viac vzdelavacích akcií? Ak ano akých?
18. Súhlasíte s organizovaním špecializačného vzdelávania?
19. Súhlasite, aby KVL SR registrovala špecializované pracoviská na Slovensku?
/veterinárna prax, ambulancie , kliniky, veterinárne nemocnice/
20. Ste spokojní s informovaním členov KVL SR?
21. Vyhovuju Vám súčasné regionálne semináre po stránke odbornej a miesta?
22. Vyhovuje Vám súčasná web stránka KVL SR?
23. Sledujete aj informácie v uzamknutej časti web stránky KVL SR?
24. Súhlasili by ste zo zmenou poistnej zmluvy /výška, rozsah/?
25. Ste za platenie klinického vyšetrenia zvieraťa, kt. poranilo človeka na besnotu, chovateľom?
26. Sú vzťahy so ŠVPS a KVL SR vo vašom regióne dobré?
27. Mala by KVL SR organizovať viac vzdelavacích akcií zamerané na manažment?
28. Myslíte si, že by KVL SR si mala zaplatiť PR agentúru?
29. Ste za možnosť vykonávať veterinárne činnosti cez obchodné spoločnosti?
Opustili nás:
Ano
22.3%
5.7%
29.5%
49.9%
70.6%
27.3%
56.3%
51.5%
78.8%
42%
66%
82.2%
33.7%
86.4%
87.1%
57.2%
26.5%
85%
Nie
12.9%
54.5%
41.2%
43.1%
17.2%
53.5%
26.6%
15.7%
62.8%
12.4%
9.2%
38.7%
59.9%
11.7%
67.5%
91%
92.9%
93.8%
74.2%
44.8%
70.7%
78.5%
42.7
17.4%
20.9%
26.5%
7.4%
4.8%
4.5%
23.1%
49.3%
26.8%
15.4%
54.3%
75.8%
70.7%
�
�
n
�
l
�
J� �
�� � l � � �
�h
l
�
�
�
�
e
�
r
�
67 rokov
50 rokov
Daniela Patschová
Eugen Ruttkay
Jozef Mišák
Pavol Bielik
Barnabás Hamar
Ladislav Werner
Daniel Cigánik
1325
0675
1291
1334
0085
1049
0680
Bratislava
Martin
Bánovce nad Bebravou
Divina
Štvrtok na Ostrove
Skalica
Žilina
10.04.1964
22.04.1964
07.05.1964
24.05.1964
02.06.1964
18.06.1964
23.06.1964
1016
0619
0067
0009
0597
0516
Veľké Ripňany
Bajč
Námestovo
Bratislava
Bratislava
Banská Bystrica
09.04.1959
26.04.1959
13.05.1959
24.05.1959
28.05.1959
16.06.1959
55 rokov
Miroslav Minks
Ladislav Pollák
Milan Fuzia
Marián Gajdoš
Ladislav Šranko
Pavol Vincek
Ján Kubašek
Ján Gaborčík
Gustáv Soukup
Dušan Uhrin
Ľudovít Győry
Albert Martinko
Jozef Rejko
Ján Orčík
0068
0371
0311
0512
0240
0130
0155
0070
Námestovo
Kežmarok
Žarnovica
Sebechleby Zvolen
Trstice
Spišská Nová Ves
Zvolen
Novoť
04.04.1954
24.04.1954
26.04.1954
30.04.1954
28.05.1954
09.06.1954
15.06.1954
20.06.1954
Gyorgy Csiba
Renát Mandelík
0217
Spišská Nová Ves
04.04.1949
MVDr. Juraj Čenteš,
dňa 9. 6. 2014, vo veku 68 rokov
1949
1946
1943
1948
1950
1176
1951
1952
0615
1196
Komárno
Medzev
03.04.1948
17.05.1948
Priezvisko
a meno:
0228
0640
Ratková
Bošany
27.06.1946
29.06.1946
0181
0333
0362
Kamenica nad Hronom 01.05.1945
Levice
23.06.1945
Sabinov
26.06.1945
0318
1634
Želiezovce
Košice
01.06.1944
18.06.1944
0936
Bratislava
11.06.1943
68 rokov
Milan Krokavec
Albert Halmo
69 rokov
70 rokov
Viera Zaťková
Ildikó Škardová
Alexandr Petr
49
Žuffová Marika
Smitka Peter
Belanová Veronika
Sigetová Erika
Maňurová Ľubica
Rathouská Renata
Galandák Rudolf
Kostúrová Stanislava
Keľo Patrik
Rédl Martin
Fidlerová Monika
Dušan Gerlachov
0001
Topoľčany
25.04.1941
Zrušené členstvo v roku 2014
Titul:
Členstvo
od dňa:
MVDr.
MVDr.
MVDr.
MVDr.
MVDr.
MVDr.
MVDr.
MVDr.
02.05.2014
05.05.2014
02.05.2014
02.05.2014
02.05.2014
02.05.2014
01.06.2014
20.06.2014
Pozastavené členstvo v roku 2013, 2014
1191
1864
1757
21.04.1947
09.05.1947
03.06.1947
30.06.1947
73 rokov
Noví členovia prijatí v roku 2014
Číslo
osvedčenia:
Banská Bystrica
Bratislava
Šaľa
Levoča
71 rokov
65 rokov
Samuel Smik
Juraj Wagner
0518
Ľubomír Barančok 0006
Michal Hollý
1739
Anton Drahomirecký 0121
János Varga
Ľudovít Kopcsányi
Peter Kolenka
60 rokov
66 rokov
MVDr. Karol Ludvigh,
dňa 3. 4. 2014, vo veku 61 rokov
informácie sekretariátu
MVDr.
MVDr.
MVDr.
31.03.14
28.04.14
02.06.14
Číslo
osvedčenia:
1756
1109
1796
1048
1847
Priezvisko
a meno:
Titul:
Vyčiarknutie
od dňa:
MVDr.
MVDr.
MVDr.
MVDr.
MVDr.
11.03.14
08.04.14
17.06.14
02.05.14
16.05.14
MVDr.
MVDr., Diplomate ECVN
MVDr.
01.04.14
10.04.14
10.04.14
Miklósová Lucia
Stredanský Maximilián
Blanárová Zdenka
Klapáč Štefan
Ubreži Matúš
Obnovené členstvo 2014
1701
1495
1596
Benko Tomáš
Paluš Viktor
Horňáková Ľubica
osobnosti a šport
krížovka
3
2
1
d
7
a
5
c
6
e
4
b
Zvislo:
1. prechodná strata vedomia
2. šedý zákal šošovky
3. larválne štádium
4. zdurenie, nádor
5. semeník
g
8
Vodorovne:
6. povrchové tkanivo korunky zubu
7. trasenie očí
8. vyšetrovacia metóda
9. piskľavý zvuk pri dýchaní
f
9
a
b
c
d
e
f
g
humor
50
inzercia
vtip
Veterinárna klinika v Bratislave príjme veterinárneho
lekára/lekárku s praxou.
Životopisy posielajte na [email protected]
Zverolekár volá pánu Majerovi:
„Vaša žena je u mňa s vašou mačkou a prosí ma, aby som ju uspal. Je to v poriadku?„
„No jasné! A mačku môžete pustiť na ulicu, ona už trafí domov!„
Súčasnosť
TÝŽDNE
DNI
HODINY
chráni až 12 týždňov proti kliešťom a blchám
zabíja parazita okamžite, maximálne do 12 hodín
od napadnutia psa
bezpečná pre gravidné, laktujúce a chovné psy
účinná látka sa v organizme nemetabolizuje
žiadne známe interakcie s bežne používanými liekmi
Pre bližšie informácie čítajte písomnú informáciu pre používateľov.
MVDr. Igor Krampl 0903 312 732 | MVDr. Vladimír Flak 0905 694 631
www.msd-animal-health.cz
CZ/BRV/0514/0004
na predpis veterinárneho lekára
Download

spravodajca - Komora veterinárnych lekárov SR