š t v r ť r o č n í k
p r e
v n ú t o r n ú
p o t r e b u
I N F O R M A Č N Ý
č l e n o v
K V L
S R
04/2013
11. ročník
spravodajca
CHARITA
odborný časopis Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky
hľadá dobrovoľníkov
súťaž na str. 23
predstavujeme
UVLF
Syndróm dolných
v Košiciach
močových ciest u mačiek
– feline urinary syndrom
Z umeleckej tvorby
našich kolegov
– veterinárnych lekárov
PORADENST VO
EKONOMICKÉ
PRÁVNE
stravné lístky v ú
čtovníctve
ochrana osobných
správy zo zahraničia:
údajov
Chronická hnačka u dojnice
– cryptosporidium parvum
Brusel – Zasadanie FVE, UVEP
Vyšehrad – „V4VET+“
Praha – Kongres svetovej asociácie VL
Fotografia očami VL 2013
spomienka
na spoločné akcie:
– vyhodnotenie súťaže
NAJNOVŠIE TRENDY IMUNOPROFYLAXIE
spoločenských zvierat
ináre
regionálne sem
cie
vzdelávacie ak
Z
workshop ZVLH
a iné
www.kvlsr.sk
obsah čísla
obsah
Noví členovia, členovia s obnovenou
a pozastavenou registráciou, zrušené
členstvo v KVL SR
Z našich akcií
Workshop ZVLHZ
04
34
v Zemplínskej Teplici
Úvodník
05
Príhovor prezidenta KVL SR
Akcie zamerané na vzdelávanie 35
Partneri KVL SR
Odborné príspevky
VÚB leasing
(Regionálne semináre, Sonografia III. časť)
19
Umenie, kultúra, šport
– osobnosti z KVL SR
Predstavenie spoločnosti
Syndróm dolných močových
06
ciest umačiek – feline urinary syndrom
Predstavujeme vám
Chronická hnačka u dojnice
vyvolaná zriedkavou príčinou
Univerzitu veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach
20
Maliarsky pobyt v Indii
08
– cryptosporidium parvum
56 rokov veterinárnej praxe
Stanov diagnózu
Ponuka práce
Najnovšie trendy imunoprofylaxie10
spoločenských zvierat
23
24
Charita hľadá dobrovoľníkov
Čipování zvířat
Zahraničné správy
Právne poradenstvo
Kongres Svetovej asociácie
26
14
radiačnej ochrany
Hipiatrický svetový kongres
Zmena zákona o ochrane
v Budapešti, Svetová hipiatrická spoločnosť
WEVA
15
27
osobných údajov – pokyny pre členov KVL SR
„V4 VET +“ Vyšehrad 2013
Ekonomické poradenstvo
Legitímna súčasť nákladov
28
stretnutie profesných veterinárnych organizácií z 10 krajín
18
v účtovníctve súkromného veterinárneho Zasadanie UEVP v Bruseli
lekára – stravné lístky
Zasadanie FVE v Bruseli
31
32
vydavateľ/redakcia:
Komora veterinárnych lekárov Slovenskej republiky
redakcia:
predseda redakčnej rady:
MVDr. Ladislav Stodola
zástupca predsedu redakčnej rady:
MVDr. Ľubomír Novotný
členovia redakčnej rady: MVDr. Tibor
Brauner, MVDr. Elemír Žoldoš, Elvíra
Fülöpová, prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
I N F O R M A Č N Ý
spravodajca
odborný časopis Komory veterinárnych
lekárov Slovenskej republiky
vizuálna koncepcia, layout a tlač:
APEL, spol. s r. o., Nitra, www.apel.sk
04/2013
NEPREDAJNÉ
Nevyžiadané rukopisy a obrazový materiál nevraciame. Kopírovanie, znovupublikovanie alebo rozširovanie ktorejkoľvek časti časopisu sa povoľuje
výhradne so súhlasom vydavateľa. Redakcia nezodpovedá za obsah a pravdivosť jednotlivých inzerátov.
11. ročník
Slúži len pre vnútornú potrebu členov KVL SR.
I
N
F
O
R
M
A
Č
N
Ý
spravodajca
Fotografie očami VL
38
90. Medzinárodný maratón mieru 39
veterinárnych lekárov WVA 2013 v Prahe
Odborná príprava
37
MVDr. Ladislav Skotnický spomína...
vyhodnotenie súťaže
13
zájmových chovů
36
výstava fotografií MVDr. Turcsányi-ho
Veterinárni lekári bežali v Košiciach
Výstup VL na tatranské štíty
40
spoločná akcia KVL SR a KVL ČR na Baranci
Informácie zo
sekretariátu KVL SR
41
Jubilanti
Relax
Kreslený vtip
42
Riadková inzercia
42
kontaktné údaje KVL SR:
Botanická 17
841 04 Bratislava
e-mail: [email protected]
tel.: +421 2 65 44 32 12
fax: +421 2 65 44 32 13
bankové spojenie: 128 930 012/0200
VÚB Bratislava
IČO: 173 178 94
DIČ: 2020919681
Identifikačné číslo pre daň: SK 2020919681
www.kvlsr.sk
www.kvlsr.sk
03
príhovor
Členovia s obnovenou registráciou v r. 2013
Noví členovia prijatí v roku 2013
číslo
osvedčenia:
priezvisko:
meno:
titul:
členstvo
odo dňa:
1911
Červeňanová
Barbora
MVDr.
24. 09. 2013
1912
Staníková
Mária
MVDr.
01. 10. 2013
1913
Dzúriková
Hana
MVDr.
24. 09. 2013
1914
Baráthová
Katarína
MVDr.
29. 10. 2013
1915
Škodáčková
Jana
MVDr.
01. 10. 2013
1916
Nováčik
Peter
MVDr.
01. 10. 2013
1917
Sátor
Blažej
MVDr.
24. 09. 2013
1918
Číri
Róbert
MVDr.
01. 10. 2013
1920
Ondrášiková
Zuzana
MVDr.
29. 10. 2013
1921
Panev
Alexander
MVDr.
29. 10. 2013
1924
Zaleha
Peter
MVDr.
26. 11. 2013
1925
Hamara
Pavol
MVDr.
01. 12. 2013
0759
Lánik
Martin
MVDr.
26. 11. 2013
číslo
osvedčenia:
priezvisko:
meno:
titul:
obnovené
ku dňu:
1306
1742
1390
1642
Szabová
Hutyrová
Pavlačka
Tribulová
Magdaléna
Alžbeta
Andrej
Kristína
MVDr.
MVDr.
MVDr.
MVDr.
30. 09. 2013
01. 11. 2013
04. 11. 2013
18. 11. 2013
Členovia s pozastavenou registráciou v r. 2013
číslo
osvedčenia:
1670
0707
1765
priezvisko:
Tiffinger
Lešo
Tomková
meno:
titul:
pozastavené
ku dňu:
Kornélia
Boleslav
Ivana
MVDr.
MVDr.
MVDr.
01. 10. 2013
30. 09. 2013
02. 11. 2013
Zrušené členstvo v roku 2013
číslo
osvedčenia:
priezvisko:
1612
437
Hromková
Zavilla
meno:
Lujza
Igor
titul:
vyčiarknuté
odo dňa:
MVDr.
MVDr.
01. 10. 2013
30. 10. 2013
04
Mysleli ste niekedy na to, ako sa môže zmeniť váš život a chod vašej rodiny v prípade nečakanej
udalosti, akou môže byť úraz s dlhšou dobou hospitalizácie? Rozmýšľali ste nad tým, kto za vás zaplatí
vaše záväzky, ak vy už tu nebudete? Alebo si len jednoducho chcete prilepšiť na dôchodku?
Riešením môže byť kapitálové životné poistenie, ktoré má sporiaco-poistný charakter. Ak si ho plánujete
uzavrieť, mali by ste sa poponáhľať a urobiť tak do konca roka. Podľa vyhlásenia NBS sa od januára 2014
mení v kapitálovom životnom poistení maximálna technická úroková miera (TÚM). Doteraz bola TÚM
vo výške 2,5 %, od nového roka to bude už iba 1,9 % ročne.
ÚVODNÍK
Vážené kolegyne, kolegovia.
MVDr. Ladislav Stodola
K rukám sa Vám dostalo druhé číslo nového Informačného Spravodajcu KVL SR, ktoré sme pre Vás
pripravili v novom šate a veríme, že aj so zaujímavým obsahom. Budeme radi, ak si v ňom nájde
každý zaujímavé informácie zo života našej komory
a informácie potrebné pre svoju prax.
Ani sme sa nenazdali a rok 2013 sa pomaly končí.
Vždy, keď sa niečo končí, máme dôvod, aby sme sa
zastavili, bilancovali a zhodnotili svoju doterajšiu
činnosť, ale aj konštatovali, či sa nám podarilo splniť
všetko, čo sme si naplánovali, aby sme mohli
v novom roku čeliť ďalším výzvam. Prezídium KVL
SR Vám predložilo svoj účet za tento rok na XXIII.
Sneme KVL SR, ktorý sa konal 23. novembra 2013
vo Zvolene. Chcel by som sa Vám aj touto cestou
v mene svojom, ale aj v mene prezídia poďakovať
celej členskej základni za prejavenú dôveru. Snem
dal vedeniu komory zelenú a tak sme pripravení
odovzdať na budúci rok pri voľbách štafetu
niekomu, kto bude mať úprimný záujem pokračovať vo vedení komory tým správnym smerom a nadviazať na to pozitívne čo sa dosiahlo od vzniku našej
stavovskej organizácie.
Okrem množstva akcií, ktoré sme organizovali tento
rok, sme pre Vás na budúci rok pripravili opäť
Kalendárium plné odborných, vzdelávacích a kultúrno-spoločenských akcií. Prezídium sa snaží každý
rok vniesť do života komory niečo nové, aby sme
v činnosti nestagnovali, ale napredovali. Pritom
nechceme zabúdať ani na našich mladých kolegov,
ich deti a seniorov. Iste, nie všetko sa nám tento rok
podarilo, ale nie všetko vieme aj objektívne ovplyvniť. Prajem si, aby naša stavovská organizácia aj na
budúci rok mala stále stúpajúci kredit a aby sme boli
všetci na to, že sme jej členovia, hrdí.
prezident Komory veteriKolegovia, Vianoce pomaličky
nárnych lekárov Slovenskej
klopú na dvere. Slová, ktorých
republiky
význam si možno v čase blížiacich sa vianočných sviatkov
uvedomujeme viac, ako inokedy. Je to prirodzené, pretože Vianoce sú obdobím, keď akosi podvedome hľadáme pokoj,
lásku a pochopenie v spoločnosti našich blízkych.
Zároveň napĺňame svoju túžbu podeliť sa s nimi
o tieto momenty a pocity. Asi nebudete namietať,
ak poviem, že pre väčšinu z nás, dospelých, sú
práve tieto okamihy „blízkosti našich blízkych“ tými
najkrajšími vianočnými darčekmi. Pretože vieme,
že krásne okamihy s našimi blízkymi, sú vzácne
a nemusia sa už opakovať... Vianoce sú o ľuďoch,
nie o veciach a to je najdôležitejšie. Skúsme sa na
chvíľku zastaviť a dopriať si pár dní kľudu z uponáhľaného sveta, v ktorom žijeme. Skúsme sa
zbaviť negatívnej energie a možno pochopíme, že
pravda je niekde inde, zlá správa nie je až taká zlá
a oponent mal len zlý deň alebo mal pravdu.
No a potom bude všetko krajšie a lepšie – a nielen
na Vianoce...
Vážené kolegyne a kolegovia,
prajem Vám, aj Vašim rodinám veselé, krásne
a požehnané Vianoce, veľa pohody a sviatočný
pokoj v duši.
V Novom roku 2014 Vám želám veľa šťastia, zdravia,
úspechov na poli súkromnom, pracovnom, ale aj
v záujmových oblastiach, ktorým sa venujete.
Maximálna TÚM je maximálne percento, s ktorým môže poisťovňa rátať pri zhodnocovaní svojich technických rezerv, a ktoré môže garantovať svojim klientom po celú dobu ich poistenia. Do pozornosti dávame
novinku Vital Život Špeciál od UNIQA poisťovne.
Ide o poslednú možnosť uzatvoriť poistenie s výhodným zhodnotením finančných prostriedkov s TÚM
2,5 % ročne. Týmto percentom sa v uzatvorenej poistnej zmluve budú automaticky zhodnocovať finančné
prostriedky až do konca poistnej doby. Výplata dohodnutej poistnej sumy na konci poistnej doby alebo pri
úmrtí a už dosiahnuté podiely na zisku sú garantované.
Súčasťou poistenia sú aj dve pripoistenia, ktoré sú ponúkané za zvýhodnených podmienok. Vďaka nim
dostane poistený v prípade hospitalizácie odškodnenie 1 000 € alebo 1 500 € v závislosti od dĺžky hospitalizácie. Pri drobnom úraze, zlomenine, popálenine, vyrazení zubov kompenzáciu 100 €.
V prípade, ak máte voľné finančné prostriedky, odporúčame ich tiež zhodnotiť formou prívkladu. Počas
poistenia môžete nasporené prostriedky vyberať ako aj vkladať podľa potreby.
Poistenie VitalŽivot Špeciál je v ponuke už len do konca decembra 2013.
Pre viac informácií www.uniqa.sk
04/2013
odborný časopis Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky
I
N
F
O
R
M
A
Č
N
Ý
spravodajca
www.kvlsr.sk
05
odborné príspevky
Syndróm dolných
močových ciest u mačiek
RTG, USG, kontrastná urografia, uretroskopia,
cystoskopia
– feline urinary syndrom
mikrobiologické vyšetrenie moču v prípade rekurentných stavov, najmä u mladých mačiek so zníženou imunitou
a starých mačiek (napr. pri diabetes mellitus, chronickom zlyhaní obličiek)
Na cystocentézu sa môže použiť sterilná ihla veľkosti G 21
alebo G 22, s predlžovacou hadičkou, kvôli jednoduchšej
manipulácii alebo motýlikový katéter.
Po oholení a prevedení dezinfekcie jednou rukou palpujeme kraniálny okraj močového mechúra a druhou rukou
zavádzame ihlu alebo katéter. Vpich sa musí nasmerovať
kaudodorzálne tak, aby hrot ihly smeroval k panve, nakoľko
sa močový mechúr pri vyprázdňovaní bude zmenšovať
smerom kaudálne. Pre urýchlenie zákroku si môžeme
pomôcť pri aspirácii moču injekčnou striekačkou. Ideálne
je prevádzať zákrok pod kontrolou USG. Ak je obsah v močovom mechúre hyperechogénny, volíme ihlu s väčším
priemerom, aby sa neupchávala počas cystocentézy (napr.
pri výskyte krvných zrazenín v močovom mechúre).
MVDr. Tatiana Weissová, PhD.
– vedúca oddelenia vnútorných chorôb na I. Klinike
malých zvierat UVL, špecializácia: choroby mačiek
tel.: +421 915 986 679
e-mail: [email protected]
Syndróm dolných močových ciest u mačiek je súbor symptómov, ktoré postihujú močový mechúr,
uretru, alebo oboje. Vyskytuje sa u mačiek každého veku a pohlavia, v praxi sa s ním však najčastejšie stretávame u kastrovaných kocúrov, chovaných v uzavretom priestore (tzv. indoor). V literatúre
je popisovaný tiež ako FUS (feline urinary syndrom) alebo FLUTD (feline low urinary tract disease).
Závažnosť stavu je charakterizovaná jeho spojitosťou s výskytom čiastočnej alebo
totálnej obštrukcie uretry. Pri totálnej obštrukcii sa jedná o urgentného pacienta,
u ktorého, ak sa neobnoví močenie v priebehu 24 až 48 hodín, môže dôjsť k úhynu.
Obštrukcia močovej rúry má za dôsledok zvýšený vnútorný tlak v močovom
mechúre, ktorý spôsobuje spätný tok moču do obličiek, čím narúša glomerulárnu
filtráciu. Zároveň dochádza k poškodeniu funkcie tubulov, najmä ich koncentračnej schopnosti, čo má za dôsledok narušenie reabsor bcie sodíka a vody,
a exkrécie draslíka a kyselín. Následkom týchto porúch sa vyvíja urémia, acidóza,
hyperkalémia a hypovolémia. Pri čiastočnej obštrukcii sa tento stav vyvíja pomalšie v priebehu niekoľkých dní a klinické príznaky nie sú také dramatické.
Etiológia
Je multifaktoriálna, často dochádza ku kombinácii viacerých faktorov:
06
bakteriálne infekcie
vírusové infekcie
močové kamene
kryštály v moči
uretrálne plaky
Obr. 1 – príprava pacienta pred cystocentézou
neurologické poruchy
vrodené abnormality
traumy
tumory
idiopatická
Obr. 2 – prevedenie cystocentézy
Diagnostika
Anamnéza (klinické príznaky,
zmena správania, príjem vody, typ krmiva, stres, predošlý výskyt ochorenia,
kastrácia/sterilizácia, nový člen v rodine – človek/zviera, umiestnenie mačky
indoor/outdoor, zmena životného
prostredia)
Klinické vyšetrenie – sliznice bývajú bledé, suché s predĺženým CRT
(čas kapilárneho návratu), celková dehydratácia, objavujú sa prejavy bolesti
pri palpácii močového mechúra. Pri
totálnej obštrukcii nad 24 hodín je hypotermia, bradykardia (pri ich výskyte
zlá prognóza), močový mechúr je veľký,
môže dosahovať až posledné rebrá.
Palpácia sa musí prevádzať veľmi
jemne a citlivo, jednak kvôli bolesti
dutiny brušnej a jednak pri silnejšom
tlaku môže dôjsť k ruptúre močového
mechúra. Okolie penisu býva edematózne, hyperemické, na špičke
penisu sa môže vyskytnúť nekróza,
niekedy sa dá pozorovať uretrálny plak
vychádzajúci z močovej rúry, ktorý
býva aj v okolí penisu, na prepúciu
a perineu.
Pri opakovaných cystitídach môže byť
močový mechúr malý so zhrubnutou
stenou.
hematologické (Lc + dif. KO) a biochemické vyšetrenie
krvi (minimálne urea, kreatinín, glukóza, Ca, K), vyšetrenie
acidobázickej rovnováhy najmä v prípade úplnej obštrukcie
(metabolická acidóza)
Terapia
Volíme v závislosti od primárnej príčiny (zápal, močové
kamene, neurologická príčina trauma, atď.)
Rehydratácia v prípade potreby (fyziologický roztok alebo
Hartman 60 - 90 ml/kg), korekcia biochemických ukazovateľov, pri hyperkaliémii podávame F ½ a calcium
glukonát 2 až 10 ml 10 % i. v. roztok pomaly, pokiaľ nie je
hodnota draslíka v norme, potom môžeme pokračovať
s Hartmanom, pri metabolickej acidóze, ak si nevieme
presne zmerať koncentráciu bikarbonátov, aplikujeme
dávku bikarbonátu sodného 1 až 2 ml/kg. Po obnovení
diurézy je potrebné merať opätovne draslík, nakoľko sa
môže paradoxne vyvinúť hypokaliémia.
analgetiká (nesteroidy alebo opiáty)
ATB v prípade bakteriálnej infekcie
acidifikátory moču pri zvýšenom pH (napr. Uropet pasta)
pri postrenálnej urémii – bikarbonáty
diéta v prípade výskytu struvitov
sedatíva (len v nutných prípadoch)
chirurgická intervencia (amputácia penisu, perineálna
uretrostómia, odstránenie kalcium oxalátových urolitov)
Prognóza
Pri neobštrukčných formách je priaznivá.
Pri obštrukčných formách – opatrná, veľmi vážny problém – život ohrozujúci stav.
24 až 48 hodín – ireverzibilné poškodenie obličiek – hrozí
akútne renálne zlyhanie.
Riziko ruptúry močového mechúra – uroperitoneum
– úhyn.
Opakované obštrukcie – amputácia penisu.
07
Vyšetrenie moču a močového sedimentu, ak je totálna obštrukcia nasleduje:
Klinické príznaky
Vyskytujú sa v závislosti od vyvolávajúcej príčiny a závažnosti stavu:
časté, predĺžené močenie, stavanie sa na močenie bez vylučovania alebo len
s malým množstvom (dysúria, strangúria, pollakiúria)
prejavy bolesti (mňaučanie až plač)
močenie mimo toalety na rôzne aj netypické miesta (často ako 1. príznak)
hematúria, ak je prítomný moč
časté olizovanie genitálií, ktoré môže viesť až k nekróze špičky penisu
dehydratácia, zvracanie
anorexia, apatia, depresia alebo naopak – prejavy agresivity v dôsledku bolesti
04/2013
odborné príspevky
katetrizácia (katéter pre kocúrov
1.3 alebo 1.1 príp. venózny katéter),
v prípade nemožnosti ju previesť sa
vykonáva cystocentéza. Pri obštrukcii
uretry je vhodné pred katetrizáciou aj
cystocentézou pacientovi aplikovať
analgetiká alebo ho sedovať (v prípade
totálnej obštrukcie dlhšej ako 24 hodín
opatrne so sedáciou kvôli urémii). >>
odborný časopis Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky
I
N
F
O
R
M
A
Č
N
Ý
spravodajca
www.kvlsr.sk
odborné príspevky
odborné príspevky
CHRONICKÁ HNAČKA U DOJNICE
VYVOLANÁ ZRIEDKAVOU PRÍČINOU
– CRYPTOSPORIDIUM PARVUM
prof. MVDr. Pavol Mudroň, PhD., Dipl. ECBHM
Hoci chronická hnačka nepredstavuje u dojníc zdravotný problém s extrémne vysokou incidenciou, jej výskyt býva vždy určitou diagnostickou výzvou a môže byť signálom upozorňujúcim na
možné ďalšie prípady tohto ochorenia v blízkej budúcnosti v chove. Ako najčastejšie príčiny syndrómu chronickej hnačky u dojníc sú uvádzané helmintózy, paratuberkulóza, salmonelóza, infekcia BVDV, chronické poškodenie obličiek (najmä amyloidóza) a pečene, chronická acidóza
bachora a chronická dislokácia slezu. V práci je opísaný prípad chronickej hnačky u 5-ročnej
dojnice, slovenského strakatého plemena, u ktorej sa ako jediný etiologický agens podarilo identifikovať Cryptosporidium parvum.
Komplex chronickej hnačky u dojníc, t. j. výskyt riedkeho trusu po dobu dlhšiu ako
3 týždne, zahŕňa viacero etiologických agensov, ktorých zistenie má pre riešenie
tak individuálneho ako aj hromadného, príp. opakovaného výskytu, kľúčový význam. Termín syndróm, ktorý sa pri tomto ochorení často používa, vystihuje skôr
len samotnú symptomatiku, tak ako ju zachytáva chovateľ, nie však značnú variabilitu etiológie. Syndrómový prístup k tomuto ochoreniu nie je veľmi vhodný ani
pri rozhodovaní o účinnej terapii. Na prvom mieste nie je totiž symptomatická
liečba, ale rýchle riešenie etiologickej otázky.
08
Doterajšie poznatky ukazujú, že s chronickou hnačkou sa u dojníc stretávame
najmä v súvislosti s intenzívnou inváziou črevných parazitov z čeľade Trichostrongylidae, kedy dojnice vykazujú chudnutie, celkovú slabosť, anémiu a
hnačkovitý trus. V poslednej dobe zaznamenávame u starších dojníc zvýšený
výskyt paratuberkulózy, ktorá sa vyznačuje postupným chudnutím zvieraťa a až do
posledných dní života zachovanou chuťou do žrania. U približne 10 % jedincov
dominuje úporná, chronická hnačka (Pavlík a kol., 2000). Príčinou je infekcia acidorezistentnou tyčinkou Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis, ktorá
vyvolá chronický proliferatívny zápal čreva, majúci za následok ťažkú malabsorpciu. Z epidemiologického pohľadu je zvlášť významné, že zvieratá s klinickou
paratuberkulózou predstavujú len „špicu ľadovca“ infekcie paratuberkulózy.
Na každé zviera s pokročilou klinickou paratuberkulózou je nutné v stáde počítať
s 1 až 2 ďalšími klinickými prípadmi, 6 až 8 zvieratami so subklinickou infekciou
a 12 až 25 s tzv. tichou infekciu s MAP (Fecteau a Whitlock, 2010).
Z diferenciálne diagnostického hľadiska bývajú v súvislosti s chronickou hnačkou
ďalej diskutované salmonelóza, vírusová hnačka hovädzieho dobytka, renálna amyloidóza, chronické ochorenia pečene (hypoalbuminémia), bachorová acidóza, dislokácia slezu, intoxikácie a nevhodné krmivo. Zriedkavejšími príčinami bývajú nekróza
abdominálneho tuku, deficiencia medi a chronická peritonitída (Kováč a kol., 1996).
Cryptosporidium parvum môže vyvolať enteritídu u človeka a rôznych živočíšnych
druhov. Ide o jednobunkového parazita, ktorý sa prenáša oocystami orofekálnou
cestou. Sporulované oocysty obsahujú 4 sporozoity a sú infekčné bezprostredne
po vylúčení výkalmi. Inkubačná doba je veľmi krátka, menej ako 4 dni. V bujatrickej
praxi sa s kryptosporidiózou stretávame predovšetkým u teliat vo veku 1 – 3
týždňov, ktoré sa zdajú byť na tento agens najcitlivejšie. Popri hnačke sa u nich
pozoruje anorexia, strata hmotnosti a niekedy aj tenezmus. Priebeh spravidla
nebýva fatálny. Najviac postihovaný býva distálny úsek tenkého čreva. Nakoľko
C. parvum je vnútromembránovým parazitom, oocysty sa lokalizujú v kefkovom
leme črevných epiteliálnych buniek. Laboratórna diagnostika spočíva predovšetkým v priamej detekcii oocyst v truse, na čo sa využívajú farbiace metódy
04/2013
Od r. 2004 je viceprezidentom Združenia veterinárnych lekárov hospodárskych zvierat (ZVLHZ), od r.
2006 je členom European
College of Bovine Health
management (ECBHM). Od
r. 2011 je prednostom Kliniky
prežúvavcov UVLF v Košiciach.
náteru trusu a koncentračné flotačné
metódy (Pavlásek, 1995). Niekedy je
vyšetrenie potrebné opakovať, pretože
oocysty nemusia byť vždy vylučované
kontinuálne (Jurášek a kol. 1993). Na
dôkaz oocýst v truse a v rôznych substrátoch v životnom prostredí sa začínajú používať imunofluorescenčné
metódy s použitím monoklonálnych
protilátok a tiež PCR metódy.
Popis prípadu
Prípad sa týka 4-ročnej dojnice, slovenského strakatého plemena, o hmotnosti približne 400 kg, v 5. mesiaci
gravidity, ktorá bola hospitalizovaná na
II. internej klinike UVL. V anamnéze
chovateľ udával chudnutie, zníženú
chuť do žrania a hnačku trvajúcu viac
ako 2 týždne. Dojnica mala pri príchode na kliniku zlý výživný stav, bola
však čulá (obr. č. 1).
Pri klinickom vyšetrení boli u nej zaznamenané nasledovné klinické príznaky: znížená chuť do žrania, znížená
elasticita kože, anémia spojoviek,
znížený brušný objem, znížená bachorová činnosť, atrofia mliečnej žľazy
– bez produkcie mlieka. Dojnica nemala klinické prejavy dislokácie slezu.
Trus bol vodnatej konzistencie, žltohnedej farby, bez prímesí (obr. č. 2)
a mierne hnilobného zápachu. Pri rektálnom vyšetrení neboli zistené žiadne
anomálie ľavej obličky. Zviera normálne močilo, moč nebol zmyslovo
zmenený, jeho pH (8,0) bolo v rámci
fyziologického rozpätia a nebola zaznamenaná proteinúria.
odborný časopis Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky
Obr. 1 – Zlý výživný stav dojnice postihnutej chronickou hnačkou
Obr. 2 – Trus dojnice postihnutej chronickou hnačkou
U dojnice nebola zaznamenaná zvýšená teplota.
V krvi bola zistená panleukopénia (4,8 G/l), mierna hyperbilirubinémia (7,96 μmol/l), zvýšená koncentrácia močoviny
(13,3 mmol/l) a voľné mastné kyseliny boli na hornej hranici
referenčného rozpätia (0,35 mmol/l). Albumín, elektrolyty,
minerálne látky a ukazovatele acidobázickej homeostázy boli
vo fyziologickom rozsahu. Bežným vyšetrením trusu na
parazity bola flotačnou metódou zistená mierna invázia
črevnými nematódami (Trichostrongylidae), sedimentačná
skúška na pečeňové parazity bola negatívna. Z trusu sa vykultivovali len zárodky E. coli.
spelého hovädzieho dobytka vyvolať klinicky sa manifestujúce ochorenie. Táto kategória bola považovaná za akýsi rezervoár invázie pre vnímavé jedince, najmä pre mladé teľatá
na mliečnej výžive. Z literatúry je však známe, že na kryptosporidiózu môžu ochorieť aj dospelé jedince. Popísané boli
najmä prípady infekcie u ľudí, a to nielen u jedincov s ťažkou
imunosupresiou sprevádzajúcou napr. ochorenie AIDS. Najviac medializovaný bol prípad z USA, keď v r. 1993 došlo v
Milwaukee k vypuknutiu hromadnej infekcie u viac ako 400
tisíc ľudí. Predpokladá sa, že najčastejším zdrojom infekcie u ľudí
býva oocystami kontaminovaná pitná voda (Harp a Goff,
1998). Oocysty kryptosporídií sú veľmi odolné. Životaschopné ostávajú vo vode pri 15 – 20 oC po dobu 3 mesiacov, pri
4 – 6 oC až 1 rok. Na dekontamináciu prostredia sa odporúča
sterilizácia plynovaním formaldehydom alebo čpavkom.
Na základe klinického vyšetrenia a laboratórnych výsledkov
bolo možné ako príčiny chronickej hnačky vylúčiť ťažkú endoparazitózu, amyloidózu obličiek, dislokáciu slezu, acidózu bachora, salmonelózu a hypoalbuminémiu. Podľa priebehu
ochorenia počas nasledujúcich dní, keď sa vodnatá konzis- Aj napriek úsiliu vedcov celého sveta ostáva otázka účinnej
tencia nemenila a celkový stav dojnice sa aj napriek sympto- kauzatívnej terapie a prevencie kryptosporidiózy stále
matickej terapii (infúzie) naďalej zhoršoval, bolo možné otvorená. Niektoré pracoviská sa zaoberajú vývojom pervylúčiť aj ďalšie príčiny ako sú nevhodné krmivo a vírusové orálnych vakcín (Harp a Goff, 1998), ako aj zvyšovaním
infekcie. Ako potenciálna etiológia prichádzala do úvahy pasívnej imunity teliat prostredníctvom podávania hyperprakticky už len paratuberkulóza. Po približne 10-ich dňoch imúnneho kolostra (Perryman a kol. 1999). Určitým pozitívnym signálom môžu byť informácie
sa zdravotný stav začal podstatne zhoršovať,
o výsledkoch testovania halofuginonu u teliat
došlo k potratu a nakoniec bolo rozhodnuté,
s kryptosporidiózou, ktoré sa objavili v prieže dojnica bude utratená a diagnosticky sa
behu posledných dvoch rokov. Perorálne
prípad uzavrie na základe pat.-anatomického
podávaný halofuginon bol schopný výrazne
vyšetrenia. Pri tomto sa ukázalo zväčšenie
potlačiť vylučovanie oocýst, ako aj zlepšiť
mezenteriálnych lymfatických uzlín a chrozdravotný stav teliat, a to aj počas dvoch
nická difúzna hypertrofia sliznice tenkého
týždňov po ukončení jeho aplikácie (Lefay
(obr. č. 2) a hrubého čreva. Prípad bol uzaa kol., 2001; Joachim a kol., 2003).
vretý ako suspektná paratuberkulóza. Mikroskopickým vyšetrením ofarbeného črevného
Záverom možno konštatovať, že nami opíobsahu a odtlačkov sliznice tenkého čreva
saný prípad rozširuje zoznam možných príčin
(farbenie podľa Ziehl-Neelsena) sa však nezisObr. 3 – Početné oocysty
chronickej hnačky u hovädzieho dobytka.
tila prítomnosť žiadnych mykobaktérií.
C. parvum (neofarbené oválne
Masívny výskyt oocýst u sledovanej dojnice
Následné vyšetrenie vzoriek ofarbených karútvary) na odtlačkovom preparáte
poukazuje na skutočnosť, že dospelé jedince
bolfuchsínom však odhalilo masívnu inváziu
z črevnej sliznice (20 x 2,5)
hovädzieho dobytka môžu predstavovať výoocystami (obr. č. 3), ktoré boli identifikované
znamný zdroj infekcie nielen pre novonaroako Cryptosporidium parvum.
dené teľatá, ale aj pre ľudí prichádzajúcich do kontaktu
Diskusia
s dojnicami. Terénne vyšetrenia doposiaľ zamerané na
Kryptosporidióza je relatívne časté ochorenie na našom stanovenie stupňa premorenia teliat kryptosporidiózou
území. Na Slovensku sa prevalencia pohybuje medzi 27 – 30 % odporúčame rozšíriť aj na populáciu dospelých jedincov.
a invázia u teliat býva sprevádzaná až 60%-nou mortalitou.
Doposiaľ prevládal názor, že kryptosporídie nedokážu u do- Literatúra u autorov
I
N
F
O
R
M
A
Č
N
Ý
spravodajca
www.kvlsr.sk
09
odborné príspevky
V ostatnom období sa medzi laickou verejnosťou začali objavovať rôzne alternatívne názory o zbytočnom používaní vakcín u ľudí i zvierat a začal sa vytvárať určitý psychologický tlak s presadzovaním tzv. prirodzenej ochrany proti infekčným chorobám bez zásahu lekára. Napriek tomu platí
skúsenosťami overená zásada, že z hľadiska epizootologického, etického, ekonomického a tiež
možného dopadu na verejné zdravie je vždy lepšie infekčným chorobám predchádzať prostredníctvom špecifických profylaktických opatrení ako ich liečiť. Vakcinácia jednotlivých zvierat nie je
dôležitá len z hľadiska ochrany jedinca, ale aj preto, že jej prostredníctvom dochádza v danej oblasti
k znižovaniu počtu vnímavých zvierat a tým aj k nižšej prevalencii nákaz. Takzvaná
prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
skupinová imunita zameraná na základné choroby s dlhotrvajúcou ochranou závisí na perProrektorka pre výchovnocente vakcinovaných zvierat v populácii a nie na počte vakcinácii vykonaných za rok. Je známe, že
vzdelávaciu činnosť, Uniak je imunizovaných viac ako 50 % z populácie zvierat, riziko infekcie sa rapídne znižuje. Preto
verzita veterinárskeho lenaším hlavným cieľom by malo byť zvýšiť percento vakcinovaných psov a mačiek v rámci populácie.
Najnovšie trendy imunoprofylaxie
SPOLOČENSKÝCH ZVIERAT
10
Jednotlivé vakcinačné programy sú detailne prepracované, producenti vakcín si
v konkurenčnom boji nemôžu dovoliť neinvestovať prostriedky do výskumu
a vývoja nových vakcín a sprostredkovania informácií pre zákazníka – veterinárneho lekára. Dobrá vakcína je definovaná ako vakcína dostatočne stimulujúca
dlhotrvajúcu imunitnú odpoveď, dostatočne bezpečná a cenovo dostupná. V realizácii vakcinačných programov stále vznikajú problémy súvisiace s neznalosťou
základných princípov imunitnej odpovede po vakcinácii, používaním nesprávnych
stereotypov a mnohokrát aj korupčným správaním v neprospech pacienta. Mnohokrát zohráva úlohu aj nedostatočná a nevhodná komunikácia s klientom, ktorá
často stavia veterinárnu profesiu do nepriaznivého svetla v očiach verejnosti. Práve
veterinárny lekár by mal byť ten, ktorý dokáže svojim klientom vysvetliť potrebu
vakcinácie a prípadne vzniknuté komplikácie. Sledovanie najnovších trendov vo
vakcinológii a pochopenie biologických faktorov ovplyvňujúcich účinnosť vakcinácie je pre veterinárneho lekára absolútne nevyhnutné z hľadiska zabezpečenia
adekvátnej ochrany zdravia zvierat a ľudí.
Všeobecné odporúčania pre imunoprofylaxiu psov a mačiek
Za účelom vytvorenia globálne aplikovateľných zásad pre imunoprofylaxiu psov
a mačiek bola ustanovená odborná skupina pre vakcinačné odporúčania pri
WSAVA (The World Small Animal Veterinary Association), ktorá v roku 2007 publikovala prvú verziu takýchto základných odporúčaní. Boli definované základné
choroby, proti ktorým je nevyhnutné očkovať všetky psy a mačky bez ohľadu na
okolnosti (core vakcíny), choroby, proti ktorým je možné vakcinovať podľa opodstatnených okolností (non-core vakcíny) a choroby, proti ktorým sa vakcinácia
neodporúča (not recommended).
U psov je rozdelenie nasledovné:
nevyhnutné (povinné) vakcíny (core vaccines) sú vakcíny proti besnote (v oblastiach endemického výskytu), psinke, parvovírusovej chorobe, infekčnej hepatitíde
(adenoviróze). Vakcínu proti leptospiróze odborná skupina nezaradila medzi core
vakcíny, napriek tomu, vzhľadom k jej výskytu na našom území, by sme ju za core
vakcínu u nás mali považovať. Všetky tieto nákazy majú celosvetové rozšírenie, ich
nepoužitie by znamenalo priame ohrozenie života zvierat;
voliteľné (non-core vaccines) sú vakcíny proti psincovému kašľu, lymskej borelióze, microsporóze, herpesvírusovej a koronavírusovej chorobe. Tieto vakcíny
používame podľa aktuálnej epizootologickej situácie v danom geografickom
regióne, kde je zvýšené riziko infekcie.
04/2013
kárstva a farmácie v Košiciach, Katedra epizootológie a parazitológie
Komenského 73, 04181
Košice, Slovenská republika
[email protected]
U mačiek je rozdelenie nasledovné:
nevyhnutné (povinné) vakcíny (core
vaccines) sú vakcíny proti besnote
(v oblastiach endemického výskytu),
infekčnej panleukopénii, herpesvírusovej chorobe a kalicivírusovej chorobe;
voliteľné (non-core vaccines) sú
vakcíny proti chlamydofilóze, felinnej
leukémii a infekčnej peritonitide a
pleuritíde mačiek;
neodporúčané (not generally recommended) sú vakcíny proti FIV.
Podľa odporúčania odbornej skupiny
by sa mali veterinárni lekári usilovať
o vakcináciu každého zvieraťa proti základným chorobám (core vaccines).
Z ďalších vakcinačných možností (noncore vaccines) by sme mali použiť len
tie, proti ktorým je ochrana konkrétneho zvieraťa skutočne nevyhnutná.
Pri praktickom použití vakcín je nutné
zohľadňovať nielen aktuálnu epizootologickú situáciu, ale aj poznatky o vývoji imunity u vakcinovaného zvieraťa,
prenose imunity z matky na mláďa
v priebehu intrauterinného života
a prostredníctvom kolostra, význame
slizničnej imunity a o dobe pretrvávaní
protekčnej hladiny protilátok po
vakcinácii (DOI – duration of immunity)
a uplatňovať individuálny vakcinančný
protokol u každého zvieraťa. Takisto je
potrebné si uvedomiť, že žiadna
vakcína nenavodí stopercentnú imunitu u 100 % zvierat.
odborné príspevky
Vakcinácia mláďat
Doba trvania imunity
Väčšina mláďat je v prvých týždňoch života chránená materskými protilátkami získanými z kolostra. Takto pasívne
získané protilátky sú postupne degradované a obvykle vo
veku 8 až12 týždňov klesnú na úroveň, ktorá umožní aktívnu
imunoprofylaxiu. Kritickým je obdobie tzv. imunitného
okna, keď koncentrácia materských protilátok klesne pod
protekčnú úroveň (nechráni proti infekcii), ale je ešte stále
príliš vysoká na to, aby umožnila aktívnu imunizáciu. Šteňatá
s nedostatočnými protilátkami od matky sú síce viac
ohrozené infekciou, ale sú schopné reagovať na vakcináciou
tvorbou protilátok skôr. Naproti tomu, šteňatá s vysokým
titrom protilátok sú chránené dlhšie, ale na vakcináciu
reagujú až vo veku 12 týždňov. To je dôvod, prečo neexistuje univerzálna vakcinačná schéma použiteľná u všetkých
mláďat rovnako. Nie je obvyklé merať hladinu protilátok u
šteniat pred vakcináciou, preto nevieme, či v čase zahájenia
vakcinácie materské protilátky už skutočne poklesli na
úroveň, ktorá neinterferuje s vakcínou. Všeobecným
odporúčaním je preto vykonať prvú vakcináciu vo veku 8 až
9 týždňov, druhú o 3 až 4 týždne a tretiu až vo veku 14 až 16
týždňov. V každom prípade nikdy neukončujeme cyklus
vakcinácie pred dovŕšením 12. týždňa veku. Aj v prípade
prvej vakcinácie v skoršom veku (6 až 7 týždňov) pokračujeme v revakcinácii v 3- až 4-týždňových intervaloch až do
ukončenia po 12. týždni (najlepšie až do veku 14 až 16
týždňov).
Na základe výsledkov dlhoročných sledovaní boli publikované nové poznatky o pretrvávaní protekčnej hladiny protilátok, z ktorých vyplýva, že ak sa vakcinácia a revakcinácia
psov a mačiek v prvom roku života vykoná správne, efektívna protekčná imunita pretrvá oveľa dlhšiu dobu (3 – 5
rokov) ako sa doteraz všeobecne predpokladalo. Táto skutočnosť by umožnila predĺžiť intervaly vakcinácií z 1 roka na
minimálne 3 roky. Týka sa to najmä psinky, parvovírusovej
choroby psov, adenoviróz a besnoty, nie však leptospirózy,
parainfluenzy a koronavírusovej choroby. Mačky by v takom
intervale mohli byť vakcinované proti infekčnej panleukopénii, herpesviróze, kaliciviróze a besnote. Základným
predpokladom predĺženia vakcinačního intervalu je správne vykonanie primovakcinácie a booster vakcinácie s overením ich účinnosti – teda stanovenie hladiny protilátok po
dokončení základnej vakcinačnej schémy v prvom roku života. Na základe zistení prof. Schultza o pretrvávaní protekčnej hladiny protilátok niekoľko rokov po vykonaní
dôslednej a kompletnej imunizácie v prvom roku života, je
preto v ostatnom období prezentovaný trend predĺžiť
vakcinačný interval u spoločenských zvierat na tri roky (HogenEsch, 2009). Musíme ale zdôrazniť, že trojročný vakcinačný interval nezabezpečí adekvátnu ochranu proti
leptospirám, vírusu parainfluenzy, koranavírusom, chlamydofile, vírusu felinnej leukémie. V týchto prípadoch je
odporúčaný vakcinačný interval 1 rok, pričom návšteva ambulancie praktického veterinárneho lekára by mala byť spojená s každoročnou kontrolou zdravotného stavu zvieraťa.
Opakovanú vakcináciu v prvom roku života nenazývame
boosterovou. Indukujeme ňou len primárnu imunitnú
odpoveď po injekčnej aplikácii atenuovaného mikroorganizmu zvieraťu bez neutralizujúcich protilátok. Atenuovaný
kmeň sa musí v organizme namnožiť, aby mohol byť spracovaný antigén prezentujúcimi bunkami a stimuloval špecifické
T a B lymfocyty. V prípade inaktivovaných vakcín materské
protilátky tiež interferujú s imunologickými procesmi tým, že
maskujú relevantné antigény. Preto je vždy potrebná opakovaná aplikácia vakcíny. Prvú boosterovú dávku vakcíny by
mali zvieratá dostať 12 mesiacov po skomplementovaní
primárneho vakcinačného protokolu ako bol uvedený.
Základná imunizačná schéma potom pozostáva z cyklu
vakcinácií v prvých týždňoch po narodení a prvej boosterovej
dávke po 12-ich mesiacoch.
11
Vakcinácia dospelých zvierat
Zvieratá, ktoré adekvátne reagovali na vakcináciu realizovanú
v základnej imunizačnej schéme, majú po boosterovej
vakcinácii (po 12-ich mesiacoch) vytvorenú solidnú protekčnú imunitu, ktorú sú schopné si udržať vďaka imunologickej pamäti. Interval ďalších revakcinácií závisí na type
vakcíny (atenuovaná vs. inaktivovaná; imunogénna aktivita),
biologických faktoroch, individuálnej imunitnej reakcii zvieraťa a aktuálnej epizootologickej situácii.
Dospelé zviera, ktoré ako mláďa absolvovalo základný vakcinačný cyklus a po 12-ich mesiacoch boosterovú dávku, ale
nebolo v dospelosti pravidelne očkované, nepotrebuje pre
upevnenie imunity viac ako jednu aplikáciu vakcíny, t. j. nie
je potrebná opakovaná revakcinácia. Ak však je to zviera
s neznámou vakcinačnou históriou, je potrebné vždy vakcináciu opakovať.
Doba pretrvávania protekčnej hladiny protilátok
po vakcinácii u psov (Schultz, 2006; 2009; Ford, 2006)
choroba
Parvovírusová choroba psov (MLV)
Besnota (inaktiv.)
Psinka (MLV)
Adenovirózy (MLV)
Leptospiróza (inakt.)
Koronavírusová choroba psov
doba chránenosti po vakcinácii
a revakcinácii v prvom roku života:
7 rokov
3 roky
5 až 7 rokov
7 rokov
3 až 6 mesiacov
≤ 1 rok
>>
odborný časopis Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky
>>
I
N
F
O
R
M
A
Č
N
Ý
spravodajca
www.kvlsr.sk
odborné príspevky
Sérologické testovanie
namiesto každoročnej vakcinácie?
Doba pretrvávania protekčnej hladiny protilátok
po vakcinácii u mačiek (Schultz, 2006; 2009; Ford, 2006)
choroba
Panleukopénia mačiek (MLV)
Herpesvírus – infekčná
rinotracheitída mačiek
Kalicivírusová choroba mačiek
Chlamydophila felis
Leukémia mačiek
Besnota (inaktiv.)
12
doba chránenosti po vakcinácii
a revakcinácii v prvom roku života:
7 rokov
5 rokov
5 rokov
1 rok
1 rok
3 roky
Využitie sérologického vyšetrenia
pre hodnotenie postvakcinačnej imunity u psov
Stanovenie protilátkovej odpovede je užitočné pri monitorovaní protekčnej imunity proti psinke, parvoviróze, infekčnej hepatitíde a besnote. Najväčší význam, zvlášť po
skončení základnej vakcinačnej schémy u šteniat, má
stanovenie špecifických protilátok proti psiemu parvovírusu
a vírusu psinky. V ostaných rokoch došlo k štandardizácii
používaných serologických testov. Aby sa tieto testy začali
využívať pravidelne, je dôležité mať k dispozícii rýchly,
spoľahlivý, jednoduchý a finančne dostupný test, ktorý je
vhodný na praktické klinické využitie. Negatívny výsledok
znamená, že zviera má málo alebo žiadne protilátky a je
odporúčaná vakcinácia, prípadne revakcinácia. Pozitívny
výsledok testu signalizuje prítomnosť protilátok, kedy revakcinácia nie je potrebná. V prípade serologických testov
na psinku alebo parvovirózu absencia protilátok znamená
vysoké riziko infekcie. Po absolvovaní série vakcinácií vo
veku 14 až 16 týždňov by šteňa malo mať pozitívny výsledok sérologického vyšetrenia zo vzorky krvi odobratej 2
alebo viac týždňov po poslednej vakcinácii. Séronegatívne
zvieratá by mali byť revakcinované a znovu otestované.
V prípade, že test je opäť negatívny, jedná sa pravdepodobne o jedinca, ktorý nie je schopný si ochrannú imunitu vytvoriť. Test na prítomnosť špecifických protilátok je
v súčasnosti jediná praktická možnosť ako sa uistiť, že imunitný systém zvieraťa rozoznal vakcinačný antigén a efektívne naňho zareagoval.
04/2013
Je potrebné si uvedomiť, že imunitná odpoveď po vakcinácii
sa vyvíja niekoľko dní a môže trvať roky. Účinnosť vakcinácie
je hodnotená sérologickou odpoveďou alebo ochranou proti
čelenži virulentným kmeňom. Po vakcinácii ale imunitný systém reaguje nielen tvorbou špecifických protilátok (humorálna imunita), ale aj celulárnymi imunitnými mechanizmami. Ochrana proti infekcii aj pri absencii špecifických protilátok môže byť zabezpečená celulárnymi imunitnými mechanizmami, pričom bunková pamäť pretrváva dlhšie, aj po
poklese titra sérových protilátok. Z toho vyplýva, že len
stanovenie titra protilátok ako indikátora úrovne protekcie
má svoje limitácie a nie je použiteľné u všetkých infekčných
chorôb. Nie je vždy jednoznačné, že nízka hladina protilátok
znamená, že zviera nie je chránené a vysoká hladina protilátok, že zviera je absolútne chránené. Korelácia medzi absolútnym titrom protilátok a ochranou proti infekcii je dobrá
v prípade vírusu psinky (CDV), psieho a mačacieho parvovírusu (CPV a FPV). Ochrana proti respiratórnym (mačací
herpesvírus FHV, kalicivírus FCV) a gastrointestinálnym infekciám (koronavírus) závisí skôr na slizničnej imunite.
Ochrana proti perzistetným intracelulárnym infekciám je viac
závislá na bunkou sprostredkovanej imunite (FIP, FIV, FeLV).
Nové typy vakcín
Ďalším novým trendom v imunoprofylaxii spoločenských
zvierat je použitie vakcín vyrobených genetickým inžinierstvom a to DNA vakcín, rekombinantných, subjednotkových
a vektorových. Ich hlavnou výhodou je absolútna bezpečnosť, vysoká protekčná účinnosť a možnosť použitia aj v prítomnosti materských protilátok, pretože nedochádza k interferencii s vakcinačným kmeňom. Vzhľadom na ich vysokú
imunogénnosť nie je nutné použiť adjuvans, čím znižujeme
riziko celkových alebo lokálnych reakcií.
odborné príspevky
Čipování zvířat
Vážený pane prezidente,
v souladu s Vaším požadavkem zasílám stanovisko
ohledně čipování zvířat zájmových chovů. Prošel jsem
reprezentativní databáze a
musím s lítostí konstatovat,
že vědecky podložených a
odborně oponovaných údajů
je minimum. Naproti tomu se
lze na internetu setkat se
stovkami názorů laické veřejnosti i odborníků, které k
problematice čipování zaujímají svoje stanoviska. Vycházejí přitom z osobní zkušenosti, a to jak negativní,
tak i pozitivní. Příspěvky na
diskusních fórech se nejčastěji zabývají obavami o
narušování osobní svobody
zvířat a potažmo i jejich majitelů, administrativní a finanční zátěží s tím spojené,
zdravotními riziky a tím, zda
má být čipování povinné či
dobrovolné.
zájmových chovů
Prof. MVDr. Miroslav Svoboda, CSc.
Brno
Předtím, než se pokusím odpovědět na položené otázky, dovolím si prezentovat
několik úvah na dané téma, které by se daly shrnout do následujících bodů:
1. Podobně jako snad již nikdo nepochybuje o nezbytnosti evidence osob,
nemovitostí, motorových vozidel apod., snaží se celý rozvinutý svět najít optimální formu identifikace zvířat, a to zejména zvířat zájmových chovů, která
dlouhodobě žijí po boku svého pána. Děje se tak nejen proto, aby úřady měly kontrolu nad výběrem poplatků a bylo možné identifikovat zvíře zatoulané, ale hlavně
kvůli tomu, aby dříve nebo později mělo každé zvíře svého majitele, a to včetně
práv a zodpovědnosti z toho plynoucích. Ne všichni si uvědomují, jak významně
by solidní identifikace psů posílila pozici majitelů zvířat např. při jednání s myslivci. Na rozdíl od České republiky jsou země, kde zastřelit zatoulaného psa není
možné. Bezchybná identifikace zvířat by navíc významně urychlila jednání s pojišťovnami, umožnila přístup ke zdravotní dokumentaci zvířat a ve svém důsledku
tak mohla zachránit mnoho zvířecích životů.
2. Žádná z identifikačních metod není ideální, nicméně ve srovnání s dostupnými možnostmi vychází čipování jako nejvíce specifické, nejhůře zneužitelné a
nepříliš invazivní. Jako klinik jsem desítky let tetoval psy (hlavně štěňata) do ušních
boltců i do slabin a o invazivnosti a bolestivosti tohoto zákroku pro zvířata není
pochyb. Nošení oblíbených „známek“ na obojku psy určitě nebolí, ale obojek lze
snadno ztratit nebo dát jinému zvířeti. Obcházení povinnosti identifikace tím, že
čip umístím na obojek, považuji za typicky české řešení švejkovského stylu. Za
nežádoucí a zbytečnou považuji kombinaci identifikačních metod (více čipů u jednoho zvířete, kombinace čipu a tetování apod.), nicméně vždy se vyplatí, když je
u čipovaného zvířete na obojku telefonní číslo na majitele, příp. další údaje. Já to
tak alespoň u svých psů dělám a nejméně v jednom případě se to vyplatilo.
Nové spôsoby aplikácie vakcín
3. Zdravotní rizika shrnuji v odpovědi na položené dotazy, nicméně je třeba
zdůraznit, že absolutně bez rizika není žádný zákrok, při kterém je narušena
celistvost kůže nebo se provádí injekční aplikace a není rozhodující, zda jde o aplikaci čipu, perforaci kůže tetováním nebo řez skalpelem.
V prípade infekčných chorôb, v ochrane proti ktorým zohráva
rozhodujúcu úlohu slizničná a bunkou sprostredkovaná imunita (infekčná peritonitída a pleuritída mačiek, psincový kašeľ,
rinotracheitída mačiek) je vhodná lokálna aplikácia vakcíny
(intranazálna). Jej výhodou je dosiahnutie rýchleho nástupu
imunity a možnosť použitia aj v prítomnosti materských protilátok. K ďalším alterantívnym spôsobom aplikácie patrí
transdermálny bezihlový spôsob (FeLV) a dermálna aplikácia
(náplaste).
Nyní k Vašim dotazům:
1. Může injekční implantace RFID čipu určeného pro zvířata způsobit vážnější zdravotní poškození
(lokální nebo celkové), u kterého druhu (pouze u druhů pes a kočka, příp. fretka) a s jakou četností je
uváděno v odborné literatuře?
Pokud je čip aplikován v souladu se správnou veterinární praxí, t. j. provádí se kvalifikovaným odborníkem čipem, který je určen pro zvířata, jsou dodrženy zásady
asepse, kůže není vícenásobně perforována, je dodrženo místo aplikace, nejsou
významně poškozeny okolní tkáně a čipované zvíře je zdravé, vážnější zdravotní
poškození nehrozí.
Poněvadž je do organismu aplikována cizorodá látka (čip, zbytky dezinfekce
apod.), může se u psů a koček s pravděpodobností cca 1:10 tisícům vyskytnout
celková reakce organismu (obvykle jde o alergického pacienta a hypersenzitivitu
I. typu). V místě vpichu může u psů i koček dojít, stejně jako po jakékoliv jiné injekční aplikaci (např. očkovací látky), k mírnému zduření, které má u psů prakticky
ve všech případech přechodný charakter. Kočky na porušení integrace kůže reagují
jinak a s pravděpodobností 1:500 – 1000 se může vyvinout proces závažnější, t. j.
může dojít až k transformaci buněk v nádorovou tkáň. Tyto poznatky se k aplikaci
čipu kočkám vztahují zcela výjimečně, nicméně literárně jsou v zahraničí i u nás
Záver
Je nepochybné, že vakcinácia psov a mačiek bude vždy významnou súčasťou praxe veterinárneho lekára. Preto je nevyhnutné neustále sledovať nové trendy v imunoprofylaxii
a reagovať prispôsobením vžitých vakcinačných schém. Nie
je to len obyčajná aplikácia vakcíny, ktorú by zvládol aj šikovnejší technik, ale vysoko erudovaná činnosť, ktorú na patričnej odbornej úrovni rešpektovaním všetkých biologických
zákonitostí dokáže zabezpečiť len veterinárny lekár. V tejto
súvislosti musíme zdôrazniť koncept každoročnej kontroly
zdravotného stavu všetkých spoločenských zvierat, ktorá zahŕňa aj vakcináciu proti chorobám, u ktorých je trvanie protekčnej účinnosti vakcín limitované obdobím jedného roka. odborný časopis Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky
I
N
F
O
R
M
A
Č
N
Ý
spravodajca
www.kvlsr.sk
13
právne poradenstvo
prokázány případy postinjekčních sarkomů po aplikaci
některých adjuvantních očkovacích látek (inaktivovaných
vakcín). Riziko komplikací v místě vpichu se dá omezit
tím, že se čip nebude aplikovat do stejných míst, která se
používají k vakcinaci koček i psů.
Co se týče fretek, případně dalších živočišných druhů,
nemám relevantní údaje a bude zapotřebí tuto záležitost
konzultovat s příslušnými specialisty.
Druhým problémem může být nežádoucí pohyb čipu
v podkoží, což v citlivém organismu může pochopitelně
vyvolat reakci na „cizí těleso“ s lokální zánětlivou reakcí.
Této komplikaci se dá předejít pečlivým výběrem čipů
dostatečné kvality, které jsou opatřeny stabilizační pojistkou.
2. Zda jste se setkal se zdravotním problémem u psa nebo kočky způsobeným aplikací mikročipu nebo zda je vám známo, že existují
záznamy o vážnějším poškození psů čipy v ČR v posledních 5 letech?
Vlastní zkušenosti se zdravotním poškozením psa nebo
kočky v důsledku aplikace mikročipu nemám. Občas jsem
se setkal s nářkem veterinárního lékaře/lékařky, že došlo
k problematické aplikaci s ohledem na nedostatečnou
fixaci zvířete a v jednotlivých případech bylo zapotřebí
použít druhý čip, protože první mikročip nebyl díky
„propíchnutí“ kožní řasy zvířeti vůbec aplikován.
Zkušenost s čipováním zvířat zájmových chovů v České
republice, ale i jinde ve světě, je relativně krátkodobá
a získat literárně ověřené údaje není snadné.
14
Bežný aplikátor mikročipu
Závěr:
Zhodnocením dostupných údajů a zkušeností s nezaměnitelným označováním psů, příp. i koček konstatuji, že
zdravotní rizika této procedury nejsou vyšší než při
běžných preventivních veterinárních zákrocích za předpokladu, že budou dodržena následující pravidla:
1. Čipování bude lege artis provádět registrovaný veterinární lékař s ohledem na stáří a zdravotní stav zvířete.
2. Budou použity kvalitní mikročipy zabezpečené proti
nežádoucímu pohybu v podkoží.
3. Místo aplikace mikročipu se nebude shodovat
s jinými injekčními aplikacemi, např. vakcinací.
4. Případné komplikace bude řešit kompetentní veterinární lékař a o nežádoucím účinku bude sepsáno
hlášení zaslané Ústavu pro státní kontrolu veterinárních
léčiv a biopreparátů (ÚSKVBL) v Brně.
5. Čipována by neměla být zvířata nemocná, v geriatrickém věku a jedinci s prokázanou alergií. V tomto
ohledu by mělo být rozhodující písemné stanovisko
ošetřujícího veterinárního lékaře.
04/2013
Veterinárny lekár, ktorý používa pri výkone súkromnej veterinárnej činnosti röntgen, musí splniť povinnosti, ktoré mu
ukladá zákon 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia..., najmä v štvrtej časti – Odborná spôsobilosť a v šiestej časti – Radiačná ochrana. Pri nedodržaní
zákonom predpísaných povinností hrozí udelenie pokuty až
do výšky 99 581€.
ODBORNÁ PRÍPRAVA
RADIAČNEJ OCHRANY
MVDr. Jozef Talajka
tel.: 0903 417 620, e-mail: [email protected]
Jednou z podmienok pre udelenie Povolenia na činnosť vedúcej
k ožiareniu je absolvovanie skúšky odbornej spôsobilosti. Veterinárny lekár, ktorý chce požiadať o udelenie termínu skúšky pred
komisiou Úradu verejného zdravotníctva predkladá potvrdenie
o absolvovaní Odbornej prípravy radiačnej ochrany v dĺžke 16 hod.
Túto prípravu môže veterinárny lekár absolvovať na školeniach,
ktoré vykonávajú 3 oprávnené firmy s celoslovenskou pôsobnosťou: Ústav radiačnej ochrany s. r. o., Inžinierske služby s. r. o.,
AMEC Nuclear Slovakia s. r. o.
Povolenie na činnosť vedúcu k ožiareniu bolo vydávané s platnosťou na 5 rokov. Pri súčasne platnej legislatíve sú povolenia vydané s platnosťou končiacou po 31. 05. 2010 považované za
platné na dobu neurčitú. Ich držitelia sú však povinní po 5 rokoch
opakovane absolvovať Odbornú prípravu radiačnej ochrany
v dĺžke 8 hod. Potvrdenie o jej absolvovaní doložia Úradu verejného zdravotníctva.
KVL SR ponúka svojim členom možnosť absolvovať Odbornú
prípravu radiačnej ochrany, ktorej organizáciu zastrešuje
v 5-ročných cykloch od roku 1997. Zároveň vytvára možnosť
absolvovať skúšku Odbornej spôsobilosti v deň ukončenia Odbornej prípravy. Vďaka dlhoročným dobrým vzťahom s Úradom
verejného zdravotníctva a nadštandardnej zhovievavosti
umožňuje vedenie ÚVZ prispôsobenie termínu skúšky a výjazd
skúšobnej komisie do priestorov Odbornej prípravy, ktorú organizuje KVL. Takýto mimoriadne ústretový prístup ÚVZ poskytuje
len členom KVL SR. Ostatné profesie absolvujú Odbornú prípravu
a skúšku individuálne v pevne stanovených termínoch.
Výhodou využitia prípravy a skúšky, ktorú ponúka KVL svojim
členom, je nižšia cena Odbornej prípravy a nároky skúšobnej
komisie sú lepšie nastavené na špecifikum veterinárnej služby.
Úspešnosť skúšok bola doposiaľ 100 %. Taktiež absolvovanie
skúšky v deň prípravy je pohodlnejšie. V prípade skúšky v termíne,
ktorý stanoví UVZ je veterinárny lekár skúšaný v skupine
s humánnymi lekármi, technikmi, obsluhou jadrových elektrární...
a nároky skúšobnej komisie sú vyššie. Úspešné absolvovanie
skúšky môže byť ťažšie.
Posledný termín Odbornej prípravy a skúšky zastrešený KVL bol
19. a 20. 03. 2013. Nasledujúci plánovaný bude pravdepodobne v
roku 2018. Kolegovia, ktorí potrebujú absolvovať prípravu a skúšku
skôr, nájdu aktuálny termín na webových stránkach menovaných
firiem, alebo sa môžu informovať na odbore radiačnej ochrany
Úradu verejného zdravotníctva. V prípade nejasností je možné
kontaktovať MVDr. Jozefa Talajku na telefónnom čísle 0903 417 620.
odborný časopis Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky
právne poradenstvo
ZMENA ZÁKONA O OCHRANE
OSOBNÝCH ÚDAJOV
– pokyny pre členov KVL SR
V zmysle požiadavky Prezídia KVL SR o prípravu stručnej informácie pre členov KVL SR v súvislosti s prijatím nového zákona
o ochrane osobných údajov poskytujeme veľmi stručnú informáciu a pokyny pre členov KVL SR, ako postupovať a čo je
potrebné zabezpečiť v súvislosti s týmto novým zákonom.
Dňom 1. 7. 2013 nadobudol účinnosť nový zákon o ochrane
osobných údajov č. 122/2013 Z. z. (ďalej len „Zákon“), ktorý
v mnohých smeroch nanovo upravuje podmienky nakladania
s osobnými údajmi a ukladá nové povinnosti pri ich ochrane,
spracovaní, registrácii informačných systémov a podobne.
V tejto súvislosti, v záujme predídenia sankciám zo strany Úradu
na ochranu osobných údajov (ďalej len „Úrad“) dávame do pozornosti aspoň niektoré – najdôležitejšie povinnosti, ktoré
členom KVL SR ako prevádzkovateľom zo Zákona vyplývajú
a upozorňujeme na najdôležitejšie pojmy zo Zákona:
Základné pojmy
Prevádzkovateľom je „každý, kto sám alebo spoločne s inými
vymedzí účel spracúvania osobných údajov, určí podmienky ich
spracúvania a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene; ak účel,
prípadne aj podmienky spracúvania osobných údajov ustanovuje
zákon, priamo vykonateľný právne záväzný akt Európskej únie,
alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, prevádzkovateľom je ten, kto je na plnenie účelu spracúvania
za prevádzkovateľa ustanovený alebo kto spĺňa zákonom, priamo
vykonateľným právne záväzným aktom Európskej únie, alebo
medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná
ustanovené podmienky“. Nakoľko takmer každý váš člen
prichádza do styku s osobnými údajmi svojich klientov
(akákoľvek fyzická osoba – chovateľ a pod.), spadá pod uvedenú
definíciu prevádzkovateľa, vzťahujú sa podmienky zákona aj na
neho, resp. jeho zamestnancov (ako oprávnené osoby).
Prevádzkovateľ je oprávnený na základe písomnej zmluvy
poveriť spracovaním osobných údajov vo svojom mene tretiu
osobu – sprostredkovateľa (v prípade vašich členov môže ísť
o účtovníka, ich IT podporu, SBS a pod.). Písomná zmluva musí
obsahovať náležitosti požadované zákonom v § 8 ods. 4.
Sprostredkovateľ vykonáva činnosť pre prevádzkovateľa sám,
pokiaľ sa s ním v zmluve písomne nedohodne, že spracovanie
osobných údajov vykoná prostredníctvom tretej osoby. Je preto
potrebné, aby každý z vašich členov mal písomnú zmluvu
s takýmito „externými“ osobami, ktoré poverí spracovaním
získaných osobných údajov svojich klientov.
Zákon nanovo upravuje, čo sa chápe pod pojmom informačný
systém. Ide o systém, v ktorom sa na vopred vymedzený alebo
ustanovený účel systematicky spracúva alebo má spracúvať
akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov prístupných
podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o informačný systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na
funkčnom alebo geografickom základe (ďalej len „informačný
systém“); informačným systémom sa na účely zákona rozumie aj
I
N
F
O
R
M
A
Č
N
Ý
spravodajca
JUD r. Juraj Erben
advokát
súbor osobných údajov, ktoré sú
Blaha, Erben & Partneri
spracúvané alebo pripravené na
tel: +421 2 592 28 173
spracúvanie čiastočne automatizovanými alebo inými ako automatie-mail: [email protected]
zovanými prostriedkami spracúvania. Inými slovami, informačným systémom sa rozumie napríklad aj kniha došlej/odoslanej pošty,
mzdová a personálna agenda, databáza klientov/chovateľov
a podobne, pričom táto agenda nemusí byť spracúvaná počítačom, ale postačuje aj papierová podoba. Dôležité je, že na
každý účel spracovania je potrebné vytvoriť osobitný informačný
systém, t. j. jeden subjekt/člen KVL SR môže mať (a spravidla aj
má) aj viacero informačných systémov, pričom informačný systém v zmysle Zákona nie je možné stotožňovať/zamieňať s informačným systémom v zmysle počítačového programu.
Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej
fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť
priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých
charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú,
psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu. Znamená to teda, že zákon neupravuje, ani príkladmo, čo
sa chápe ako osobný údaj. Výklad môže byť veľmi extenzívny (za
určitých okolností aj VIN vozidla a pod.)
Osobitnou kategóriou osobných údajov sú údaje odhaľujúce
rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru
alebo svetonázor, členstvo v politických stranách alebo politických hnutiach, členstvo v odborových organizáciách a údaje
týkajúce sa zdravia alebo pohlavného života, resp. osobitný identifikátor (rodné číslo) alebo analýza DNA. Pokiaľ spracúvajú vaši
členovia aj takéto údaje, zákon vyžaduje osobitnú registráciu
informačného systému (viď ďalej).
Oprávnenou osobou je každá fyzická osoba, ktorá prichádza
do styku s osobnými údajmi v rámci svojho pracovného
pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru, členského vzťahu, na základe poverenia, zvolenia alebo vymenovania, alebo v rámci výkonu verejnej funkcie, a ktorá
spracúva osobné údaje v rozsahu a spôsobom určeným v
poučení. Oprávnenými osobami u členov KVL SR teda budú
všetci ich zamestnanci, ktorí prídu do kontaktu čo len s jedným
osobným údajom v rámci výkonu svojej činnosti (zdravotnícky
personál, sekretariát, asistenti veterinárneho lekára a pod.).
Napríklad ale upratovačka nie je oprávnenou osobou, lebo nespracúva osobné údaje, nevykonáva operácie, ale na účely
zvýšenia bezpečnosti spracúvania osobných údajov ju prevádzkovateľ môže poučiť (keďže nie sú naplnené ďalšie
zákonné podmienky, nebude oprávnenou osobou, ale poučená
bude). Fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky oprávnenej
osoby zadefinované v zákone, sa stáva oprávnenou osobou až
dňom jej písomného poučenia. Bude teda potrebné zákonným
spôsobom poučiť oprávnené osoby členmi KVL SR (viď nižšie).
Poučenie musí obsahovať najmä rozsah oprávnení a povinností, popis povolených činností a podmienky spracúvania
www.kvlsr.sk
15
právne poradenstvo
osobných údajov, vrátane sankcií za porušenie zákona.
Základné povinnosti
prevádzkovateľa
Medzi základné povinnosti členov KVL SR
ako prevádzkovateľov patrí aj prijatie
primeraných technických, organizačných
a personálnych opatrení na zaistenie
bezpečnosti spracúvaných údajov, medzi
ktoré patrí:
a) písomné poverenie zodpovednej osoby
(viď nižšie)
b) poučenie oprávnených osôb
c) registrácia informačného systému na
úrade
16
Ad a)
Pokiaľ u členov KVL SR ako prevádzkovateľov pôsobí viac ako 20 oprávnených
osôb, vzniká im zo zákona povinnosť
ustanoviť a poveriť zodpovednú osobu,
ktorá bude dohliadať nad dodržiavaním
zákona pri spracovaní osobných údajov.
Zodpovedná osoba môže byť iba bezúhonná fyzická osoba (nie však štatutárny
orgán), ktorá musí absolvovať skúšku na
úrade a musí byť poučená v zmysle § 21
Zákona. Ak člen KVL SR ako prevádzkovateľ výkonu dohľadu nad ochranou
osobných údajov súčasne poverí viac zodpovedných osôb, je povinný oznámiť
úradu poverenie všetkých zodpovedných
osôb!
Tieto doklady budete musieť preukázať
úradu pri kontrole zodpovednej osoby:
písomné poverenie
poučenie
platné potvrdenie úradu o absolvovaní skúšky
výpis z registra trestov
doručenka o nahlásení zodpovednej
osoby
Nepredpokladáme však, že niektorý z členov KVL SR by mal viac ako 20 zamestnancov.
Ad b)
Prevádzkovateľ je povinný svoje oprávnené osoby náležitým spôsobom, v zmysle zákona, poučiť, pričom poučenie musí
byť v písomnej podobe a musí obsahovať
najmä:
rozsah oprávnení, popis povolených
činností a podmienky spracúvania
osobných údajov,
identifikačné údaje prevádzkovateľa,
titul, meno, priezvisko, pracovné, služobné alebo funkčné zaradenie a podpis oprávnenej osoby,
titul, meno, priezvisko, pracovné
zaradenie alebo funkciu a podpis
toho, kto vykonal poučenie,
deň poučenia
04/2013
Ad c)
Ak ale člen KVL SR ako prevádzkovateľ nespĺňa podmienky na ustanovenie zodpovednej osoby (viď Ad a)), t. j. ak
zamestnáva menej ako 20 oprávnených
osôb (jej fakultatívne ustanovenie nie je
možné), je potrebná registrácia informačného systému na Úrade na ochranu
osobných údajov. Registrácia je spoplatnená (20 €, resp. 50 € pri osobitnej registrácii, za každý jeden informačný
systém).
Dokumentácia
Medzi ďalšie povinnosti prevádzkovateľa
patrí aj prijatie relevantnej dokumentácie
v súvislosti s ochranou a zabezpečením
osobných údajov, ktorej obsah bude zodpovedať požiadavkám zákona. V závislosti
od toho, či členovia KVL SR spracúvajú
osobné údaje v informačnom systéme
pripojenom alebo nepripojenom na verejnú počítačovú sieť (internet), resp. či
osobné údaje spracúvajú v „papierovej“
podobe, musia mať vypracovaný jeden
z nasledovných dokumentov:
a) bezpečnostný projekt
b) bezpečnostnú smernicu
c) základnú dokumentáciu
Ad a) bezpečnostný projekt musia mať:
ak spracúvajú osobitné kategórie
osobných údajov a zároveň majú
informačný systém pripojený na internet alebo
ak informačný systém slúži na zabezpečenie verejného záujmu
Podrobnosti o bezpečnostnom projekte
upravuje osobitná vyhláška, pričom tento
musí obsahovať najmä:
názov informačného systému
bezpečnostný zámer
Bezpečnostný zámer vymedzuje základné
bezpečnostné ciele, ktoré je potrebné
dosiahnuť na ochranu osobných údajov
pred ohrozením ich bezpečnosti. Bezpečnostný zámer obsahuje formuláciu základných bezpečnostných cieľov a minimálne požadovaných bezpečnostných
opatrení, špecifikáciu technických opatrení, organizačných opatrení a personálnych opatrení na zabezpečenie ochrany
osobných údajov v informačnom systéme
a spôsob ich využitia, vymedzenie okolia
informačného systému a jeho vzťah k
možnému narušeniu bezpečnosti informačného systému, vymedzenie hraníc
určujúcich množinu zostatkových rizík
(zostatkovým rizikom sa rozumie bezpečnostné riziko, ktoré zostane úplne alebo
čiastočne nepokryté bezpečnostnými
opatreniami z dôvodu, že jeho miera je
pre prevádzkovateľa akceptovateľná
alebo ju nie je možné eliminovať vhodnými a efektívnymi bezpečnostnými opatreniami)
analýzu bezpečnosti informačného systému
Analýza bezpečnosti informačného systému je podrobný rozbor stavu bezpečnosti informačného systému s vymedzením rozsahu jeho odolnosti a zraniteľnosti. Analýza bezpečnosti obsahuje
kvalitatívnu analýzu rizík tvorenú:
I) identifikáciou rizík založenou na identifikácii aktív a ich vlastníkov, identifikácii
hrozieb pre tieto aktíva, identifikácii zraniteľností zneužiteľných hrozbami a na
identifikácii dopadov na aktíva v dôsledku
straty dôvernosti, integrity a dostupnosti,
II) analýzou a ohodnotením rizík založených na určení dopadov, ktoré môžu
vyplynúť zo zlyhania bezpečnosti,
III) určením reálnej pravdepodobnosti
výskytu zlyhania bezpečnosti a odhadom
úrovne rizík vymedzujúcim, či je riziko
akceptovateľné alebo vyžaduje prijatie
ďalších opatrení za využitia vopred
určených kritérií na akceptáciu rizika a
identifikovaných prijateľných úrovní
rizika,
IV) identifikáciou a ohodnotením možností minimalizácie rizík, napríklad
aplikovaním vhodných bezpečnostných
opatrení, vedomým a objektívnym akceptovaním rizík, vyhnutím sa rizikám alebo
prenesením súvisiacich rizík na tretie
strany,
V) výberom cieľov a opatrení na ošetrenie rizík a vymedzením súpisu nepokrytých rizík, použitím technických noriem
a určením iných metód a prostriedkov
ochrany osobných údajov.
bezpečnostnú smernicu
Bezpečnostná smernica podľa § 19 ods. 2
zákona obsahuje:
I) popis bezpečnostných opatrení a spôsob ich uplatňovania v konkrétnych podmienkach,
II) rozsah oprávnení, popis povolených
činností a spôsob identifikácie a autentizácie jednotlivých oprávnených osôb; ak
to automatizované prostriedky spracúvania osobných údajov umožňujú, prevádzkovateľ na účel spätnej identifikácie
osoby, miesta a času zabezpečí zaznamenanie každého vstupu oprávnenej osoby
do informačného systému,
III) rozsah zodpovednosti oprávnených
osôb a zodpovednej osoby,
IV) spôsob, formu a periodicitu výkonu
kontrolných činností zameraných na dodržiavanie bezpečnostných opatrení,
V) postupy pri haváriách, poruchách a
iných mimoriadnych situáciách vrátane
preventívnych opatrení na zníženie rizika
odborný časopis Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky
právne poradenstvo
vzniku mimoriadnych situácií a možností efektívnej obnovy stavu
pred haváriou, poruchou alebo inou mimoriadnou situáciou.
Môžu vypracovať jeden bezpečnostný projekt na viac informačných systémov, musia ich však v projekte odlíšiť a dostatočne špecifikovať tak, aby bolo zrejmé, ktorá bezpečnostná
smernica sa vzťahuje na ktorý konkrétny informačný systém.
Ad b) bezpečnostnú smernicu musia mať:
ak v informačnom systéme pripojenom na internet nespracúvajú osobitné kategórie osobných údajov alebo
ak v nepripojenom informačnom systéme spracúvajú osobitné kategórie osobných údajov
Podrobnosti ohľadne obsahu bezpečnostných smerníc ustanovuje vyhláška k zákonu.
Ad c) základnú dokumentáciu musia mať:
ak v informačnom systéme nepripojenom na internet
spracúvajú osobné údaje, pričom nejde o osobitnú kategóriu
osobných údajov
Základná dokumentácia obsahuje:
písomnú zmluvu, ak prevádzkovateľ poveril sprostredkovateľa
písomné záznamy o poučení oprávnených osôb
písomné poverenie zodpovednej osoby (ak taká je)
písomné záznamy o kontrolnej činnosti
písomné záznamy o zistených incidentoch
Ako je zrejmé z Ad a), b), c), vzhľadom na špecifiká každej ambulancie každého člena KVL SR nie je možné vyhotoviť „univerzálny“ bezpečnostný projekt aplikovateľný pre členov KVL SR,
ale je potrebné zohľadniť individuality každého spracovateľa a
premietnuť ich do príslušnej podoby dokumentácie.
Spracúvanie osobných údajov
Pre členov KVL SR ako prevádzkovateľov je dôležité vedieť
preukázať právny dôvod spracúvania osobných údajov. Osobné
údaje je možné spracúvať na základe:
priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie,
medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
ustanovení zákona alebo osobitného zákona alebo
na základe súhlasu dotknutej osoby
Ak členovia KVL SR spracúvajú osobné údaje na základe súhlasu,
musia vedieť hodnoverne preukázať, že súhlas im bol dotknutou
osobou udelený výslovne, dobrovoľne a bez nátlaku. Súhlas sa
preukazuje zvukovým alebo zvukovo-obrazovým záznamom
alebo čestným vyhlásením toho, kto poskytol osobné údaje do
informačného systému alebo iným hodnoverným spôsobom.
Písomný súhlas sa preukazuje dokladom, ktorý potvrdzuje
poskytnutie súhlasu. Dôkaz o súhlase obsahuje najmä údaj
o tom, kto súhlas poskytol, komu sa tento súhlas dáva, na aký
účel, zoznam alebo rozsah osobných údajov a čas platnosti
súhlasu. Súhlas daný v písomnej podobe je bez vlastnoručného
podpisu toho, kto súhlas dáva, neplatný.
V praxi to preto môže znamenať, že je vhodné, aby takto udelený súhlas bol na osobitnom tlačive/dokumente. Je preto na
mieste nechať si od zákazníkov/chovateľov pri každom úkone
(resp. aspoň pri prijímaní nového zákazníka) podpísať osobitné
tlačivo, na ktorom výslovne vyjadria súhlas so spracovaním ich
osobných údajov a to na konkrétny účel (vedenie v ambulantnej knihe, reklamné účely, vedenie v účtovnej evidencii a pod.),
v akom rozsahu a na aké konkrétne obdobie (napríklad doba
trvania ošetrovania pacienta, prípadne dlhšie).
Lehoty
V tomto období sú dôležité lehoty upravené v prechodných
ustanoveniach (§ 75 a nasl.) zákona, v rámci ktorých je potrebné
zosúladiť spracúvanie osobných údajov v informačných systémoch s podmienkami upravenými v novom zákone.
Do 6 mesiacov odo dňa účinnosti nového zákona (t. j. do 31. 12. 2013):
Prevádzkovateľ je povinný uviesť do súladu s novým
zákonom všetky informačné systémy, v ktorých spracúva
osobné údaje, najmä skontrolovať a zosúladiť rozsah informácií, ktoré je prevádzkovateľ povinný oznámiť dotknutej
osobe pred ich získaním (§ 15), upraviť súhlas so spracúvaním osobných údajov, aby bol preukázateľný v rozsahu
stanovenom v novom zákone (§ 10 ods. 4); (v novom zákone
sa nevyžaduje pri súhlase podmienky jeho odvolania, ale
POZOR, tieto údaje je povinný prevádzkovateľ poskytnúť
dotknutej osobe pri získavaní osobných údajov), upraviť
rozsah údajov, ktoré môže prevádzkovateľ získavať pri jednorazovom vstupe (§ 15 ods. 4), zosúladiť monitorovanie
priestoru prístupného verejnosti s ustanoveniami nového
zákona (§ 15 ods. 7 + § 17 ods. 7) (predĺžila sa doba na
archivovanie záznamov na 15 dní)
Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú povinní vykonať
poučenie oprávnených osôb.
Prevádzkovateľ je povinný nanovo prihlásiť svoj informačný
systém na registráciu alebo osobitnú registráciu v súlade
s novým zákonom. Za registráciu, osobitnú registráciu a zmenu registrovaných údajov sa vyberá správny poplatok.
Do 9 mesiacov odo dňa účinnosti nového zákona (t. j. do 31. 3. 2014):
Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú povinní zosúladiť prijaté bezpečnostné opatrenia s novým zákonom, bezpečnostné opatrenia, bezpečnostná smernica a bezpečnostný
projekt vypracované podľa doterajšieho zákona sa účinnosťou nového zákona považujú za bezpečnostné opatrenia
vypracované podľa nového zákona, rozsah a dokumentáciu
bezpečnostných opatrení ustanoví všeobecne záväzný
právny predpis.
Do jedného roka odo dňa účinnosti nového zákona (t. j. do 30. 6. 2014):
Prevádzkovateľ je povinný zmluvný vzťah so sprostredkovateľom dať do súladu s novým zákonom, sprostredkovateľ
je oprávnený spracúvať osobné údaje len na základe písomnej zmluvy uzatvorenej s prevádzkovateľom (môže ísť o
samostatnú zmluvu alebo náležitosti uvedené v zákone
budú súčasťou napr. mandátnej zmluvy), pričom táto musí
nevyhnutne obsahovať všetky náležitosti požadované
zákonom.
Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú povinní písomne
poveriť zodpovednú osobu, zabezpečiť jej preskúšanie a jej
poverenie oznámiť úradu. Poverenia a oznámenia o poverení
zodpovednej osoby podľa doterajšieho zákona sa považujú
za poverenia podľa nového zákona.
Aj keď nový zákon poskytuje dostatočný časový priestor na
zosúladenie spracúvania osobných údajov v informačných systémoch, odporúčame nečakať na posledné dni, ale začať systémovo pracovať na jeho aplikácii.
S priateľským pozdravom
JUDr. Juraj Erben
BLAHA, ERBEN & PARTNERI, ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
I
N
F
O
R
M
A
Č
N
Ý
spravodajca
www.kvlsr.sk
17
ekonomické poradenstvo
Po predchádzajúcich ročníkoch na
iných miestach sa v Novom Smokovci
v hoteli Palace v dňoch 16. – 17. novembra už po druhýkrát uskutočnilo
stretnutie seniorov – veterinárnych
lekárov s prezídiom KVL SR. O stúpajúcej obľube podujatia svedčí zvyšujúci
sa počet účastníkov. Kým minulý rok to
bolo 20 seniorov, niektorí aj s rodinnými príslušníkmi, tohto roku to bolo
už 30.
POĎAKOVANIE
SENIOROV
Organizátorom patrí úprimné poďakovanie, najmä p. prezidentovi dr. Stodolovi a členom prezídia dr. Novotnému
a dr. Žoldošovi, ktorí sa vo svojom voľnom čase účastníkom obetavo venujú,
starajú sa im o program a trávia s nimi
väčšinu času.
Seniorom táto aktivita prináša pocit
spolupatričnosti k veterinárnemu stavu,
ktorého boli dlhé desaťročia súčasťou,
obnovia sa im mnohé spomienky
18
i „vychladnuté“ priateľstvá a nenastáva pocit odlúčenosti, prípadne
zabudnutia. Zvlášť, keď pri kontaktoch
aj s členmi a bývalými členmi iných
profesijných komôr sa dozvedáme, že
podobné podujatia žiadna z nich
neuskutočňuje.
LEGITÍMNA SÚČASŤ NÁKLADOV
V Ú Č TO V N Í C T V E S V L
STRAVNÉ LÍSTKY
MVDr. Elemír Žoldoš
tel.: 0905 443 500
Účtovníctvo každého z nás sa skladá z príjmovej a nákladovej časti. V oblasti nákladov platí heslo, že „žiadny náklad nie je ťažký, ak je daňový“. Samozrejme, musí
byť oprávnený a zdôvodniteľný pred daňovými orgánmi. Za istých okolností a podmienok spadajú do tejto kategórie aj náklady na stravné. Nasledujúce riadky túto
možnosť nákladov stručne definujú.
Podrobné podmienky definuje § 152 Zákoníka práce.
Legitímny nárok na stravné majú:
každý zamestnanec v trvalom pracovnom pomere, ak odpracuje viac ako
4 hodiny (stačí 4,15 hod., keď je niekto na skrátený pracovný pomer)
Minimálna hodnota stravného lístka je od 1. 9. 2012 3,– €, z hodnoty 4,– €, čo je
stravné poskytnuté zamestnancovi na pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín.
Zamestnávateľ si dáva do daňových výdavkov 55 %, čo je 2,20 €. Z lístka v hodnote 3 € zostane 0,80 €, z toho prispeje zamestnávateľ ešte zo sociálneho fondu
(musí vedieť, v akej výške ho tvorí). Zo zákona je povinný tvoriť SF vo výške 0,6 až
1 % hrubej mzdy zamestnancov. Keď je na minimálnej mzde, tak SF je nízky a musí
si prepočítať, aby mu to vyšlo.
partneri Komory veterinárnych lekárov
Rozhovor s členkou Predstavenstva spoločnosti VÚB Leasing, a. s., Ing. Ivonou Bobkovičovou
3. Aký špeciálny balík služieb pripravila spoločnosť VÚB Leasing pre
Komoru veterinárnych lekárov SR?
Naša spoločnosť nadviazala na dlhoročnú úspešnú spoluprácu medzi VÚB,
a. s. a Komorou veterinárnych lekárov a doplnila existujúcu ponuku
o zvýhodnené financovanie investičných potrieb členov KVL SR
formou predschváleného lízingu alebo úveru. Ponuka je zameraná
predovšetkým na financovanie osobných a úžitkových motorových vozidiel, zdravotníckych strojov, prístrojov a zariadení.
Členom KVL SR ponúkame produkty „šité na mieru“, a to vo forme
Postavenie najstaršej slovenskej lízingovej spoločnosti s bohatými
predschválených limitov so zvýhodnenými podmienkami, najmä
skúsenosťami nám umožňuje predstaviť sa vám ako silný, profesionálny
zvýhodnené úrokové sadzby a poistné podmienky. Vašim členom
Ing. Ivona Bobkovičová
a stabilný partner pre dlhodobú a obojstranne prospešnú spoluprácu.
ponúkame veľmi jednoduchý a flexibilný spôsob, ako prefinancovať
vozidlo, zariadenie ambulancie, zdravotnícku techniku a to všetko bez
1. S akými ambíciami a víziou ste nastúpili ako nová členka
potreby preukazovania príjmu (teda nemusíte predkladať potvrdenie o príjme od zamespredstavenstva do vedenia spoločnosti VÚB Leasing?
Do spoločnosti VÚB Leasing som nastúpila začiatkom apríla tohto roku ako riaditeľka Odboru tnávateľa, finančné výkazy, daňové priznanie...) a predkladania množstva dokumentov.
Podpora a rozvoj obchodu a súčasne som doplnila dovtedy čisto mužský tím Predstavenstva V našej ponuke produktov pre členov komory nezabúdame ani na začínajúcich lekárov, či už
spoločnosti. Mojím cieľom je prispieť k posilneniu trhovej pozície spoločnosti VÚB Leasing sú v zamestnaneckom pomere, alebo si otvárajú svoju súkromnú prax, ktorým taktiež
ako stabilnej a dôveryhodnej spoločnosti na finančnom trhu. Zamerať by som sa chcela najmä ponúkame pomoc pri prefinancovaní počiatočných nákladov na zariadenie ambulancie
na rozvoj obchodných činností a inováciu našich produktov tak, aby flexibilne reagovali na zdravotníckou technikou alebo kúpu vozidla. Poskytnutie financovania a uzatvorenie
zmluvnej dokumentácie je pre členov KVL SR bez akýchkoľvek poplatkov.
meniace sa požiadavky klientov.
Predstavenie spoločnosti VÚB Leasing, ako súčasť silnej skupiny INTESA SANPAOLO. VÚB Leasing ako
dcérska spoločnosť VÚB banky pôsobí na lízingovom
trhu už viac ako 21 rokov a je plnohodnotným členom
významnej slovenskej bankovej skupiny VÚB, patriacej
do medzinárodnej skupiny INTESA SANPAOLO.
2. Predstavte, prosím, portfólio produktov spoločnosti VÚB Leasing.
Ťažiskovým predmetom činnosti spoločnosti VÚB Leasing je poskytovanie finančného lízingu a
úverového financovania so zameraním predovšetkým na hnuteľný majetok. Ide o lízing
osobných a nákladných automobilov, výrobných a technologických zariadení, výpočtovej techniky, nehnuteľností, ale aj fotovoltaických elektrární a iných obnoviteľných zdrojov. Okrem čisto
finančných služieb ponúka spoločnosť VÚB Leasing prostredníctvom tímu Fleet Management
aj služby operatívneho lízingu automobilov, ktorý poskytuje klientovi komfortné využívanie
vozidla, pričom o všetko ostatné sa starajú zamestnanci spoločnosti VÚB Leasing. V škále našich
služieb, samozrejme, nechýba sprostredkovanie výhodných poistných produktov a sadzieb.
Kompletnú ponuku zvýhodnených produktov pre členov KVL SR nájdete aj na stránke:
www.kvlsr.sk
Základné informácie o produktoch spoločnosti VÚB Leasing získajú vaši členovia veľmi rýchlo
a pohodlne na ktorejkoľvek pobočke VÚB banky.
Zamestnanci VÚB Leasing vám zároveň radi a ochotne poradia s akoukoľvek otázkou ohľadne
financovania, poskytnú poradenstvo, pomôžu vám pri výbere vozidla a poistných produktov
a, samozrejme, pripravia ponuky financovania. Členovia KVL SR nás môžu kontaktovať
na bezplatnom t. č. 0800 112 464 alebo na www.vubleasing.sk, resp. nám môžete
napísať na [email protected]
Napríklad: zo mzdy 330,– € vytvorí SF 1,98 €, je 20 pracovných dní, tak môže prispieť
na 1 ks lístka sumou 0,09 až 0,10 € tak, aby mu nešiel SF do mínusu a zostatok 0,71 €
stiahne zamestnancovi z výplaty. Hovoríme o 1 ks stravného lístka. Keď niekto
odpracuje za deň 11 a viac hodín, má nárok na 2 stravné lístky.
nárok na stravné majú aj živnostníci alebo osoby pracujúce na licenciu
(t. j. v tejto kategórii sú aj SVL).
Za každý odpracovaný deň majú nárok na 1 stravný lístok, poprípade si môžu do
výdavkov dávať bloky z reštaurácie, ale iba do výšky 4,– €. Ak je jedlo drahšie,
vzniknutý rozdiel je nedaňový výdavok. Platca DPH si blok rozúčtuje na základ (tzv.
netto suma) a DPH.
Napríklad: cena obeda je 4,60 €, takže do výdavkov si dá 3,83 € a 0,77 € je DPH.
Pobyt vo vysokohorskom prostredí
a niektoré liečebné procedúry prospievajú aj uboleným telám. Dokonca sme
tohto roku dostali aj milý darček – teplú
deku, aby sme si prikrývali staré kolená.
Dúfam len, že nedopadneme tak, ako
spomínal jeden bývalý kolega, že „človek
celý život šetrí na staré kolená, potom
si siahne na mladé a všetko je fuč“.
Dovoľte mi teda v mene účastníkov aj
na záver znova poďakovať organizátorom za skvelú myšlienku, jej realizáciu a nech vám dobré zvyky zotrvajú.
Podľa môjho názoru, každý SVL by si mohol kúpiť stravné lístky, pretože jesť musí
(príp. ich môže minuť v obchode). Samozrejme, pre SVL, ktorý vykazuje minimálny
daňový základ alebo stratu, je to zbytočné.
Stravné lístky, ktoré si kúpia SVL, môžu započítavať iba odo dňa kúpy, nedajú sa
uplatniť spätne.
U mnohých veterinárov pracujú ďalší veterinári na základe mandátnej zmluvy,
týmto nie je možné poskytnúť stravné lístky, musia si ich zabezpečiť sami, ale
nakoľko väčšina z nich ide na paušálne výdavky, myslím, že to pre nich nemá význam. Zaplatia navyše províziu spoločnosti predávajúcej stravné lístky a pokiaľ nemajú mesačné výdavky vo výške viac ako 420,– €, tak sa im to neoplatí.
Kolegom, ktorí majú záujem o túto formu nákladových položiek, odporúčam poradiť sa so svojím účtovníkom alebo daňovým poradcom, ako postupovať v ich
konkrétnom prípade, aby to bolo v súlade s platnou legislatívou.
dr. Dezider Góra
04/2013
odborný časopis Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky
I
N
F
O
R
M
A
Č
N
Ý
spravodajca
www.kvlsr.sk
19
predstavujeme vám...
Predstavujeme vám Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, nielen jedinú vysokú
školu pre veterinárne vzdelávanie na Slovensku, ale
aj kvalitou svojej vzdelávacej a výskumnej činnosti
jedinečnú inštitúciu, ktorá z univerzity robí neoddeliteľnú súčasť európskeho vzdelávacieho i výskumného priestoru.
prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
prorektorka UVLF v Košiciach
20
na študijnom programe „všeobecné veterinárske lekárstvo“
bolo v akademickom roku 2012/2013 registrovaných spolu
vo všetkých ročníkoch 633 študentov. Každoročne
všeobecné veterinárske lekárstvo úspešne ukončuje okolo
75 absolventov, ktorí nachádzajú uplatnenie hlavne v privátnej veterinárnej praxi doma i v zahraničí.
Okrem štúdia v slovenskom jazyku univerzita už viac ako 20
rokov poskytuje veterinárne vzdelávanie aj v jazyku anglickom. V súčasnosti máme zapísaných 200 študentov zo
zahraničia, a to najmä z Nórska, Švédska, Írska, Veľkej Británie,
Grécka, Cypru, Malty, Islandu, Izraela, Belgicka, Rakúska,
Japonska, Austrálie i USA. Medzinárodné uznanie
zabezpečuje univerzite dostatok záujemcov o štúdium zo
zahraničia, ktorých láka najmä vysoká úroveň praktickej
prípravy a permanentný kontakt so zvieratami.
Významným výsledkom v oblasti medzinárodnej spolupráce
je vytvorenie a podpísanie medzinárodnej zmluvy o spolupráci s nórskou University of Nordland v Bodø. Vytvorený
spoločný bakalársky študijný program „náuka o živočíchoch“
pre získanie spoločného titulu Bachelor degree in Animal
Science (bakalár vied o živočíchoch) zodpovedá normám
vzdelávacieho výboru EAEVE v zmysle nariadenia 2005/36.
Tento program je prvým a zatiaľ jediným spoločným študijným programom akreditovaným na Slovensku, ktorého
výučba sa realizuje od akademického roku 2010/2011.
Potvrdením kvality a trvalo vysokej úrovne vedeckej,
výskumnej a vzdelávacej činnosti univerzity sú jej opakované
hodnotenia uznávanými autoritami na národnej i medzinárodnej úrovni.
Univerzita veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach
Krátko z histórie
Univerzita bola zriadená zákonom Slovenskej národnej rady
dňa 16. 12. 1949 ako Vysoká škola veterinárska v Košiciach,
svoju pedagogickú činnosť však začala prvou prednáškou už
5. 10. 1949. Zavŕšilo sa tak mnohoročné úsilie o založenie
slovenskej veterinárskej školy, keďže dovtedy museli záujemcovia o toto štúdium odchádzať do zahraničia.
V roku 1952 vládnym nariadením prišla Vysoká škola veterinárska v Košiciach o svoju samostatnosť, keď bola ako veterinárna fakulta pripojená k Vysokej škole poľnohospodárskej
v Nitre. Od začiatku akademického roku 1969/1970 sa opäť
stala samostatnou vysokou školou univerzitného smeru. To
sa odrazilo v zmene názvu školy v roku 1992, kedy sa premenovala na Univerzitu veterinárskeho lekárstva v Košiciach.
V súvislosti so zavedením nového študijného programu „farmácia“ univerzita od roku 2010 nesie nový názov – Univerzita
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.
Súčasnosť
V konkurenčnom prostredí vysokých škôl uchádzajúcich sa o
študentov si univerzita udržiava stabilný záujem o štúdium
veterinárnej medicíny a stále sa zvyšujúci záujem o štúdium
farmácie. Na všetkých troch stupňoch v dennej i externej
forme štúdia má univerzita okolo 2 tisíc študentov, pričom
04/2013
UVLF v Košiciach bola prvou vysokou školou na Slovensku,
ktorá úspešne prešla procesom komplexnej akreditácie
a bolo jej priznané právo udeľovať príslušné akademické
tituly absolventom štúdia všetkých študijných programov,
ktoré univerzita poskytuje na všetkých troch stupňoch
vysokoškolského štúdia. Univerzita má tiež priznané právo
uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v 12 študijných odboroch.
Univerzita dosiahla viaceré vynikajúce hodnotenia aj na
medzinárodnej úrovni. Významným úspechom je zaradenie
univerzity na zoznam tzv. „visited and approved establishments“, t. j. navštívených a potvrdených európskych veterinárnych škôl na základe výsledkov medzinárodnej evalvácie
a rozhodnutia EAEVE (Európskeho združenia inštitúcií pre
veterinárne vzdelávanie), čím sa univerzita zaradila medzi
najlepšie veterinárske školy v Európe.
Závery všetkých týchto hodnotení boli pre univerzitu
priaznivé a potvrdili, že univerzita má viacero silných stránok,
predovšetkým v oblasti unikátnej orientácie na oblasť veterinárnej medicíny, hygieny potravín a farmácie, ďalej vo
vysokej kvalifikačnej úrovni akademického a technického
personálu, získavaní príjmov z výskumu, dobrej úspešnosti
absolventov na trhu práce nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, ako aj v poskytovaní vzdelávania v anglickom jazyku pre
študentov zo zahraničia a úspešnosti v hodnoteniach externými rankingovými a ratingovými agentúrami.
odborný časopis Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky
predstavujeme vám...
Študijné programy
UVLF v Košiciach poskytuje vysokoškolské vzdelávania vo všetkých stupňoch
vysokoškolského štúdia. K tradičným študijným programom s najdlhšou tradíciou
patrí všeobecné veterinárske lekárstvo. V akademickom roku 2006/2007 pribudol
ďalší, pre uchádzačov veľmi atraktívny, študijný program „farmácia“.
Veterinárska medicína a farmácia patria medzi tzv. regulované povolania, ktorých
štúdium musí zodpovedať požiadavkám smernice Európskej únie. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach spåňa požadované normy EÚ a diplom
vydávaný univerzitou je platný v krajinách Európskej únie.
Študijné programy pre spojený prvý stupeň vysokoškolského vzdelávania:
Študijný program kynológia
Trojročné bakalárske štúdium v slovenskom jazyku. Štúdium sa na univerzite
realizuje od akademického roku 2004/2005 v dennej a externej forme. Absolventom je po úspešnom ukončení štúdia udelený titul „Bc.“ (bakalár).
Študijný program bezpečnosť krmív a potravín
Trojročné bakalárske štúdium v slovenskom jazyku. Štúdium sa na univerzite
realizuje od akademického roku 2007/2008 v dennej a externej forme. Absolventom po úspešnom ukončení štúdia je udelený titul „Bc.“ (bakalár).
Študijný program vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii
a hipoterapii
Trojročné bakalárske štúdium v slovenskom jazyku. Štúdium sa na univerzite
realizuje od akademického roku 2012/2013 v dennej a externej forme. Absolventom po úspešnom ukončení štúdia je udelený titul „Bc.“ (bakalár).
Spoločný študijný program náuka o živočíchoch (joint bachelor degree
in Animal Science)
Absolventom je po ukončení štúdia udeľovaný titul „Bc.“ (bakalár).
Študijné programy pre spojený prvý a druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania:
Študijný program všeobecné veterinárske lekárstvo
Šesťročné doktorské štúdium v slovenskom a v anglickom jazyku v dennej forme.
Absolventom je po úspešnom ukončení štúdia udelený titul „MVDr.“ (doktor veterinárskeho lekárstva).
Študijný program hygiena potravín
Šesťročné doktorské štúdium v slovenskom jazyku v dennej forme. Absolventom
po úspešnom ukončení štúdia je udelený titul „MVDr.“ (doktor veterinárskeho
lekárstva).
Študijný program farmácia
Päťročné magisterské štúdium v slovenskom jazyku v dennej forme. Štúdium sa na
univerzite realizuje od akademického roku 2006/2007. Absolventom je po
úspešnom ukončení štúdia udelený titul „Mgr.“ (magister).
Študijné programy pre druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania:
Študijný program trh a kvalita potravín
Dvojročné magisterské štúdium v slovenskom jazyku. Štúdium sa na univerzite
realizuje od akademického roku 2010/2011 v dennej a externej forme. Absolventom je po úspešnom ukončení štúdia udelený titul „Mgr.“ (magister).
Študijné programy tretieho stupňa vysokoškolského štúdia:
Vysokoškolské vzdelávanie na 3. stupni poskytuje univerzita v 17-ich akreditovaných študijných programoch. Po úspešnom absolvovaní štúdia a obhajobe
dizertačnej práce získavajú absolventi titul „philosophiae doctor“ – PhD.
Organizačná štruktúra UVLF v Košiciach
Organizačne je univerzita členená na 14 katedier, 5 kliník, 5 vedeckých, výskumných a vývojových pracovísk, 3 informačné a pedagogické pracoviská a 8 účelových zariadení. Výrazná zmena v organizačnej štruktúre univerzity nastala v roku
2007, keď boli zriadené kliniky podľa druhov zvierat a to: Klinika koní, Klinika
I
N
F
O
R
M
A
Č
N
Ý
spravodajca
malých zvierat, Klinika ošípaných, Klinika prežúvavcov a Klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat. Veľkou
devízou univerzity, a to z pohľadu
vzdelávacieho i vedecko-výskumného,
sú jej účelové zariadenia, ku ktorým
patrí aj Školský poľnohospodársky
podnik, n. o., Zemplínska Teplica, Účelové zariadenie pre chov a choroby
voľne žijúcej zveri, rýb a včiel v Rozhanovciach a Jazdecký areál UVLF v Košiciach. Pri praktickej výučbe v týchto
zariadeniach majú študenti nielen možnosť preveriť si získané teoretické vedomosti, ale tiež osvojiť si základy praktickej zručnosti pri práci so zvieraťom.
Zameranie vedeckovýskumnej činnosti univerzity
Vedecko-výskumná činnosť je na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v súlade s dlhodobým zámerom univerzity a je organizovaná predovšetkým v rámci katedier
a kliník, kolektívy ktorých sa spoločne
uchádzajú o granty národných, resp.
medzinárodných grantových agentúr.
Výskum UVLF v Košiciach je zameraný
hlavne na zdravie a chorobnosť potravových zvierat z pohľadu aplikácie
genomiky, proteomiky, metabolomiky
(medicína vo svojom trojjedinom vzťahu – diagnostika, terapia a prevencia),
aplikáciu postupov molekulovej biológie na definovanie predispozície k
chorobám a k produkcii zdravotne
bezpečných potravín, kvalitu životného
prostredia z pohľadu zabezpečenia
zdravia zvierat a ľudskej populácie a individuálnu odlišnosť v reakcii na liečivá
a vývoj nových liečiv v rámci farmakogenomiky – farmakogenetické a toxikologické interakcie, polymorfizmy v metabolizme liečiv, experimentálne klinické
farmakogenetické modely.
Ako prioritné smery zamerania vedeckej a výskumnej činnosti na univerzite
do ďalšieho obdobia boli vytýčené
nasledovné oblasti:
oblasť infekčných a parazitárnych
chorôb zvierat
oblasť potravinovej a krmovinovej
bezpečnosti
oblasť neinfekčných chorôb zvierat
oblasť farmácie, farmakológie a toxikológie
oblasť životného prostredia a hygieny chovu zvierat
>>
www.kvlsr.sk
21
predstavujeme vám...
Areál UVLF – dobre známy väčšine veterinárnych lekárov na Slovensku
SPOLUPRÁCA UVLF V KOŠICIACH A KVL SR
UVLF v Košiciach rozvíja svoju spoluprácu s KVL SR v rôznych
oblastiach, predovšetkým ale v oblasti výchovno-vzdelávacej. Komoroví veterinárni lekári majú nezastupiteľné
miesto v zabezpečovaní povinných klinických stáží študentov univerzity v súkromných veterinárnych ambulanciách.
Členovia KVL SR, v ambulanciách ktorých vykonávajú študenti univerzity klinické praxe, môžu využívať možnosť bezplatnej stáže na klinikách UVLF v Košiciach, získať štatút
externého spolupracovníka a bezplatnú konzultáciu pri
diagnostike a liečbe. Táto spolupráca je zakotvená v Rámcovej zmluve a zabezpečení výkonu odbornej stáže študentov,
uzavretou medzi KVL SR a UVLF v Košiciach.
Zástupcovia KVL SR sú členmi komisií pre štátne skúšky pre
študijný program všeobecné veterinárske lekárstvo. Prezident KVL SR je členom vedeckej rady univerzity, čo mu
umožňuje vyjadrovať sa k študijným plánom a hodnotiť výchovno-vzdelávaciu činnosť univerzity z hľadiska potrieb
praxe. Pravidelne sú organizované prednášky pre študentov
končiacich ročníkov o úlohe a poslaní KVL SR a podmienkach
vstupu do komory. Na druhej strane učitelia univerzity
zabezpečujú odborné prednášky na vzdelávacích akciách
organizovaných KVL SR, kongresoch, seminároch, workshopoch. KVL SR sa podieľa ako spoluorganizátor mnohých
odborných a vedeckých podujatí organizovaných univerzitou. Podporuje aj študentskú vedeckú činnosť oceňovaním
študentov prezentujúcich sa na študentskej vedeckej a odbornej konferencii – ŠVOČ a študentský časopis Ardo. Ďalším
príkladom spolupráce je vydanie Príručky praktického veterinárneho lekára.
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach je
univerzitou s bohatou históriou, ktorá dala veterinárnej komunite mnoho významných odborníkov. Je aj univerzitou so
živou súčasnosťou, dynamicky sa rozvíjajúcou, so stabilnou
pozíciou v národnom i medzinárodnom vzdelávacom
priestore. Jej budúcnosť bude závisieť na zvyšovaní kvality
poskytovaného vzdelávania, ktoré musí byť konkurencieschopné a musí reflektovať na požiadavky praxe a trhu práce.
Aj ďalší rozvoj univerzity sa bude niesť v duchu jej kréda –
COGNITIO IANUA SAPIENTIAE – Poznanie – brána múdrosti.
stanov diagnózu
STANOV SPRÁVNU DIAGNÓZU
a vyhraj zaujímavú cenu
Vážené kolegyne a kolegovia, prinášame vám opäť možnosť
preskúšať si svoje odborné vedomosti. Podľa priložených
informácií stanovte diagnózu.
!
nacionálie: dojnica, kríženka, 7 rokov, 500 kg
anamnéza: otelenie pred dvoma dňami, zadržanie placenty
nebolo pozorované, teľa je zdravé, dojnica bez horúčky, od včera
výrazne zväčšené brucho obojstranne, nežerie, malé množstvo trusu, mimo iného bolo podozrenie na zožratie placenty
klinické vyšetrenie: všeobecný stav – apatia, kondícia 3,5,
výrazná asymetria brušnej dutiny
trias: dych 40, pulz 46, teplota 38,9.
vyšetrenie orgánových systémov: koža, sliznice, lymfatické
uzliny, dýchací systém, pečeň, močový systém, mliečna žľaza
a pohybový aparát nevykazovali žiadne abnormality. Srdcové
ozvy mali mierne zníženú frekvenciu, boli dobre ohraničené,
primerane silné a bez šelestov. Brucho bolo zväčšené obojstranne, na ľavej strane v celom priebehu, na pravej v dolnej
polovici (obr. č. 1 a 2).
22
Obr. č. 3a – dojnica na štvrtý deň
konzervatívnej liečby
Obr. č. 3b – dojnica na štvrtý deň
konzervatívnej liečby, na podlahe
vidieť veľké množstvo riedkeho trusu
Zašlite diagnózu alebo diferenciálnu diagnózu na e-mailovú
adresu: [email protected] do 28. 02. 2014, v tvare „Súťaž“, diagnóza,
titul, meno, priezvisko, číslo osvedčenia.
Ak bude vaša diagnóza správna, dostanete sa do losovania
o 30,– € vzdelávací poukaz na rok 2014. V nasledujúcom
čísle Informačného spravodajcu nájdete správnu diagózu a zoznam
veterinárnych lekárov, ktorí správne odpovedali.
úťaže z
s
ie
n
e
t
o
n
d
o
h
y
v
č. 3/2013
SPRÁVNA DIAGNÓZA:
Pravá končatina
predčasné uzavretie rastovej zóny epifýzy ulny
s následnou miernou angulárnou deformáciou antebrachia: radius curvus, ulna tarda, supinácia karpu
Ľavá končatina
Obr. č. 1 – dojnica pri pohľade spredu
Obr. č. 2 – dojnica pri pohľade zozadu
Ústna dutina a pažerák boli bez patologického nálezu, skúšky
na traumatické ochorenia predžalúdkov (kohútiková, tlaková
a perkúzna) boli negatívne, dojnica nemala dislokovaný slez
ani príznaky peritonitídy, bachor bol zväčšený, s miernou
tympániou, v hĺbke s cestovitou konzistenciou obsahu a s 15
kontrakciami/5 minút. Rektálne vyšetrenie potvrdilo dilatáciu bachora a zasahovanie ventrálneho bachorového vaku až
po pravú brušnú stenu.
liečba: Počas troch dní bol podávaný Analgin (20 ml)
a parafínový olej (500 ml)
záver: Už na druhý deň po liečbe sa objavilo väčšie
množstvo trusu a dojnica začala prijímať krmivo. Na 4. deň
bolo možné liečbu ukončiť (obr. č. 3a a 3b)
04/2013
odborný časopis Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky
I
N
F
O
R
M
A
Č
N
Ý
spravodajca
predčasné uzavretie rastovej zóny epifýzy ulny
s následnou miernou angulárnou deformáciou antebrachia: radius curvus, ulna tarda, supinácia karpu
distálna epifýza radia – akútna chondrodystrofia
a retencia chrupavky v rastovej zóne,
humero-ulnárna a ulno-radiálna inkongruencia
až subluxácia lakťového kĺbu,
UAP s maláciou v rastovej zóne AP.
Do zlosovania postúpili:
MVDr. Juraj Adamec, č. osvedč.: 1771
MVDr. Alexandra Čižmárová, č. osvedč.: 1878
MVDr. Dušan Harbáč ml., č. osvedč.: 1561
MVDr. Pavol Valašek, č. osvedč.: 1298
vylosovaný výherca je: MVDr. Dušan Harbáč ml. (1561)
www.kvlsr.sk
23
ponuka práce
CHARITA HĽADÁ
Kvalifikovaní veterinárni lekári, veterinárni študenti a veterinárne sestry/technici sú tiež pozvaní na tieto dobrovoľnícke stáže.
veterinárnych dobrovoľníkov
Každý účastník bude priradený na jednotlivé kontrolné
stanovisko v Indii a bude pracovať po boku indických veterinárov a technikov.
Nadácia Svetovej Asociácie Veterinárnych Lekárov Malých Zvierat – WSAVA Foundation vedená dr. Vargom sa rozhodla podporiť veľmi ambiciózny projekt zameraný na potlačenie besnoty v Indii. Práve India je krajina s najväčším výskytom
besnoty u malých detí, ktorej zdrojom sú psy. Myšlienka dr. Luka Gambla pretavená do tohto veľkého projektu zaujala aj kolegov počas Svetového kongresu
WSAVA a Aucklande na Novom Zélande v marci tohto roku, keď hromadne podporili Nadačný beh, ktorého výťažok bol venovaný práve na „Mission Rabies“ v Indii.
Ďalšie informácie sú k dispozícii na vyžiadanie na
mailovej adrese: [email protected] (Kate Shervell).
Prikladáme preklad článku, ktorý vyšiel vo Veľkej Británii v najväčšom veterinárnom časopise v Európe – Veterinary record pri príležitosti uvedenia tohto projektu.
Priebežne vám budeme prinášať správy z tejto „expedície veterinárov“ v Indii a taktiež ponúkame záujemcom z radov veterinárov prihlásiť sa a zúčastniť sa tejto akcie.
24
ponuka práce
Nadácia WSAVA bude pokračovať v podpore tohto projektu a plánuje taktiež jeho
rozšírenie do Afriky. Pri príležitosti budúceho Svetového kongresu WSAVA v Kapskom meste v septembri 2014 plánuje Nadácia zorganizovať 2. ročník Nadačného
behu a zároveň vytvorenie siete veterinárnych centier pre ďalšie vzdelávanie,
podporu veterinárnej profesie a celkovej osvety predovšetkým v krajinách na juh
od Sahary.
MISSION RABIES V INDII
Charita hľadá veterinárnych dobrovoľníkov, ktorí by sa radi zúčastnili na „Misii
Besnota“. Cieľom tohto projektu je zaočkovať vo viacerých regiónoch Indie
mesačne 50 tisíc psov. Projekt bude trvať 12 mesiacov.
Počas septembra budú určené veterinárne tímy vyslané do 10 najviac ohrozených
miest v Indii. Projekt vyvrcholí budúci rok pri príležitosti Svetového dňa proti
besnote 28. septembra.
FOUNDATION of World Small Animal
Veterinary Association (WSAVAF):
Cieľ a vízia – neustále zlepšovať zdravotnú starostlivosť zvierat po celom svete za pomoci podpory vzdelávania a vedy.
Zľava Gabriel Varga – prezident WSAVA Foundation, Luke Gamble riaditeľ projektu (v strede),
Michael Day – nastupujúci prezident BSAVA
(vpravo) pred terénnym vozidlom, mobilnou
nemocnicou, ktorá bude s dobrovoľníkmi putovať po celom území Indie na podporu „Misie
Besnota“
Misia bola uvedená na verejnosť počas
BSAVA kongresu v Birminghame
v apríli 2013, kde mali delegáti možnosť zoznámiť sa s high-tech mobilnou
veterinárnou nemocnicou, ktorá bude
putovať po Indii.
Touto moderne zariadenou a vysoko
výkonnou mobilnou nemocnicou sa
budú navštevovať kontrolné miesta zamerané na očkovanie a kontrolu populácie psov. Počas cesty bude táto
mobilná jednotka využitá aj na podporu odbornej prípravy pre základné
veterinárne terénne služby, ktoré
zlepšujú životné podmienky zvierat.
Misia Besnota je podporovaná aj mnohými ďalšími organizáciami, vrátane
Dogs Trust, Davies Veterinary Specialists, WSAVA Foundation (nadácia),
WTG, Techniks, BSAVA, CVA a Animal
Welfare Board of India.
Predpokladá sa, že tento projekt naštartuje trojročnú kampaň s cieľom zaočkovať dva milióny psov v Indii, ako aj
poskytovanie veterinárno-chirurgického školenia pre kontrolu populácie
psov zameraného na dlhodobé riešenia premnoženia psov v uliciach Indie.
Organizačný tím pri prípave projektu v Indii
Tento projekt bol vytvorený a podporovaný dr. Lukom Gamblom, zakladateľom
a výkonným riaditeľom skupiny nazvanej „Globálne veterinárne služby“, ktorý bol
očitým svedkom utrpenia ľudí a psov v Indii nakazených besnotou.
04/2013
Vytvorením National Rabies Network
sa vynára nádej na efektívne celoštátne
očkovanie v Indii, ktoré by dopomohlo
zmapovať epidemiologickú situáciu v
krajine a podporiť dlhodobý projekt
vakcinácie po celej krajine.
odborný časopis Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky
Misia – získavanie a spravovanie finančných dotácií
spojené s rôznorodou činnosťou na podporu vedeckej
a vzdelávacej činnosti, ktoré sú podporované klinickými
a laboratórnymi špecialistami v prospech globálnej veterinárskej praxe a zvyšovanie úrovne starostlivosti
o domáce zvieratá na celom svete.
Táto nezisková organizácia bola inaugurovaná na North
American Veterinary Congress na Floride v januári 2011,
kde predstavila niekoľko potenciálnych projektov zameraných na:
globálne vzdelávanie veterinárov a verejnosti o chorobách, ich prevencii a zlepšenia zdravia v domácich
chovoch
vytváranie štandardizačných projektov v kľúčových
oblastiach zdravia zvierat a vytváranie dobrých životných podmienok
podporu rozvoja inovačných klinických prístupov pre
diagnostiku a liečbu klinických ochorení domácich
zvierat
25
Momentálne má WSAVA rozpracovaných niekoľko zaujímavých projektov:
WSAVA One Health Committee:
The human – companion animal bond
WSAVA One Health Committee:
Comparative and translational medicine
WSAVA One Health Committee:
Zoonotic infectious disease
Informácie o projektoch a o mnohých iných činnostiach
WSAVA nájdete aj na webovej stránke:
http://wsavafoundation.org
PREZÍDIUM NADÁCIE TVORIA:
President: Gabriel Varga
WSAVA EB Liaison: Colin Burrows
WSAVA EB Liaison: Walt Ingwersen
Vice President: Michael Day
Honorary Secretary: Adriana Lopez Quintana
Honorary Treasurer: Brian Romberg
I
N
F
O
R
M
A
Č
N
Ý
spravodajca
www.kvlsr.sk
zahraničné správy
Kongres Svetovej asociácie veterinárnych
lekárov WVA 2013 v Prahe
zahraničné správy
Hipiatrický svetový kongres, Budapešť
SVETOVÁ HIPIATRICKÁ SPOLOČNOSŤ WEVA
MVDr. Ladislav Pleva
mobil: 0905 645 283, e-mail: [email protected]
MVDr. Tibor Brauner
tel.: +421 905 612 373, e-mail: [email protected]
Pred dvoma rokmi bolo známe, že svetový hipiatrický kongres
sa uskutoční v Budapešti. Svetová hipiatrická spoločnosť WEVA
a Maďarská hipitrická spoločnosť sa dohodli aj na termíne
3. až 5. 10. 2013. Za miesto kongresu zvolili Kongresové centrum v Budapešti. Do organizačného výboru bola pozvaná aj
Svetová organizácia maďarských veterinárnych lekárov, SOM
VL. Nakoľko SOM VL má veľmi dobré vzťahy s veterinárnymi
komorami susediacich krajín, ako aj našou – slovenskou
komorou, bola nám ponúknutá zľava na vložné na kongres.
Zo Slovenska túto možnosť využili šiesti veterinárni lekári
a zúčastnili sa na svetovom hipiatrickom kongrese v Budapešti.
V dňoch 16. až 20. 9. 2013 bola Praha v Českej republike centrom diania svetovej
veterinárnej verejnosti. Práve v týchto dňoch naši západní susedia usporiadali
31. Svetový veterinárny kongres, ktorý bol v tomto roku slávnostnejší ako po roky
iné. Rok 2013 je totiž rokom osláv 150. výročia Svetovej veterinárnej asociácie.
Zástupcovia veterinárnych asociácií a komôr z celého sveta sa stretli v Pražskom
kongresovom centre, kde mali možnosť vypočuť si prednášky, workshopy a zúčastniť sa pracovných stretnutí v 14 sekciách odborného programu.
Vážnosť otváraciamu ceremoniálu dodala aj
prítomnosť a úvodné slovo kardinála Duku.
Prítomných bolo 494 účastníkov zo 48 krajín. Mohli sme si vypočuť 39 prednášok a pozrieť si 113 posterov. Prvý deň firma
Merial odovzdala šek na 6 tisíc dolárov pre dr. Dominucue
Votion za štúdiu, ktorú robila so svojím tímom. Odhalili príčinu
a patogenézu atypickej myopátie koní.
prednášajúcich, prispela aj relatívne
malá vzdialenosť z miest bydliska a v
istej miere pre niektorých boli prednášky prístupnejšie vďaka prekladu do
českého jazyka.
Prednášky boli rozdelené do troch sekcií. Každý si mohol pre
seba vybrať tému, ktorá bola pre neho najbližšia a najužitočnejšia.
V piatok vo večerných hodinách domáci hostitelia organizovali gala program v blízkom
Lázár parku. Tu sme mohli vidieť vystúpenie maďarských
„čikóšov“ a husárov. Celé predstavenie bolo vonku. Októbrový podvečer bol celkom
chladný, ale túto zimu nebolo
možné ani cítiť, pretože privítací prípitok – „barack-pálinka“
nás celkom dobre zohrial.
Dr. Dominucue Votion
Po predstavení nasledovala spoločná večera pri cigánskej
hudbe. Napriek tomu, že na gala večeri bolo prítomných 300
ľudí zo všetkých kútov sveta, predsa sme našli spoločnú reč
a vedeli sme sa spoločne zabávať. Predseda Svetovej hipiatrickej spoločnosti oznámil prítomným, že ďalší svetový kongres WEVA bude o dva roky v Mexiku a pozval prítomných na
túto konferenciu.
V sobotu sme mohli ešte zhliadnuť praktickú ukážku sonografie
končatín na živom koni a po záverečnom príhovore sme sa vrátili naspäť na Slovensko s novými zážitkami a vedomosťami.
26
27
Jan Bernardy a Faouzi Kechrid – prezident WVA v priateľskom dialógu
Veľmi elegantne vedený otvárací ceremoniál moderovaný dr. Karlom Danielom
dal priestor na úvodné slovo čestným hosťom kongresu a vážnosť tomu ceremoniálu dala prítomnosť a otvárací príhovor kardinála Duku.
Po skromnej open party sa začali prednášky vo viacerých sekciách. Charakteristickým javom veterinárneho stavu na Slovensku, v Európe a aj vo svete je prevaha
smerovania na prax malých zvierat. Dôkazom tohto bolo aj obsadenie jednotlivých
sekcií, kde práve tie, ktoré sa zaoberali chirurgiou a internou medicínou spoločenských zvierat, boli tie najnavštevovanejšie. Isto k tomu prispeli aj excelentní prednášajúci ako napríklad dr. Theresa Welch Fossum a dr. D. A. Wilkie z USA, dr. M.
Scherk z Kanady a ďalší, ale orientácia na malé zvieratá je neodškriepiteľná.
Aby bol kongres na akejkoľvek úrovni úspešný, potrebuje sponzorov a vystavovateľov. Ani v Prahe tomu nebolo inak. Výstavná časť mala dve časti – komerčnú a
odbornú. V komerčnej sa prestavilo 30 spoločností prezentujúcich výrobky farmaceutického priemyslu, prístrojov a nástrojov, ale aj literatúry a časopisov.
Odbornú časť výstavy predstavovalo 368 posterov s odbornými témami zo
všetkých oblastí veterinárnej medicíny zo všetkých častí sveta.
S potešením musím konštatovať, že aj slovenskí súkromní veterinári si našli cestu
do Prahy. Nie veľká skupina kolegov zo Slovenska sa zúčastnila prednášok hlavne
v sekciách spoločenských zvierat. K ich účasti okrem vysokej odbornej úrovni
04/2013
4 dobré dôvody na výber Tsefalenu:
dr. Theresa Welch Fossum
1. Liek prvej voľby pri antibiotickej liečbe kožných
ochorení. Vhodný pre dlhodobé podávanie pri terapii
respiračných, urogenitálnych a kostných infekcií.
Na záver by som chcel pogratulovať
Komore veterinárnych lekárov Českej
republiky za zorganizovanie odborného programu a vysokú úroveň, ktorú
kongres dosiahol.
Zďaleka by som nechcel porovnávať
túto akciu s relatívne malými vzdelávacími akciami na Slovensku (1300
účastníkov oproti 500), ale v niektorých aspektoch pri organizovaní našich
kongresov a seminárov sa nemusíme
v dnešnej dobe hanbiť.
odborný časopis Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky
2. Cefalexín znižuje riziko vzniku rezistencie.
3. Nevyvoláva intoleranciu a alergickú reakciu
(bez ochucovadiel).
4. Vysoká tkanivová špecificita = vysoká účinnosť *
Reserved for Veterinarians and Pharmacists
* „Využitie cefalexínu v liečbe pyodermy u psov: Porovnanie účinnosti v rôznych dávkach“
E. Guaguere, C. Salomon, L. Maynard Prat Med Chir Anim Comp 1998, 33:237-246.
* Multicentrická kontrolovaná randomizovaná štúdia bola vykonaná na 165 psoch kvôli preukázaniu účinnosti cefalexínu v liečbe pyodermy u psov. [...]
Klinické výsledky ukazujú štatisticky významný rozdiel (p <0,05) v úspešnosti liečby povrchovej pyodermy pri použití cefalexínu (93% klinicky vyliečených)
v porovnaní s kombináciou amoxicilínu - kyselinou klavulanovou (76% vyliečených). [...] Štúdia poukazuje aj na vyššiu účinnosť cefalexínu in vivo ako in vitro.
I
N
F
O
R
M
A
Č
N
Ý
spravodajca
www.kvlsr.sk
zahraničné správy
V dňoch 25. až 26. 10. 2013 sa na pozvanie prezidenta Komory
veterinárnych lekárov Maďarska Gábora Göncziho uskutočnilo stretnutie predstaviteľov veterinárnych komôr
Vyšehradskej štvorky – Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska,
rozšírenej o ďalších 6 krajín a to – Bulharsko, Chorvátsko,
Macedónsko, Srbsko, Rumunsko a Slovinsko.
Zsolt Pinter, zodpovedný za zahraničie v hosťujúcej krajine,
podal pred samotným rokovaním praktické informácie o
priebehu rokovania a odovzdal pozdrav od prezidenta Zväzu
veterinárov v Bulharsku, dr. Bashtavelova, ktorý sa nemohol
zúčastniť, ale je pripravený sa pripojiť k zúčastneným krajinám.
„V4 VET +“ Vyšehrad 2013
stretnutie profesných veterinárnych organizácií z 10 krajín
MVDr. Ladislav Stodola
tel.: 0907 917 497, e-mail: [email protected]
Účelom stretnutia bolo informovať sa navzájom vo veterinárnej problematike v krajinách centrálnej Európy a navrhnúť
spoločný postup pri riešení veterinárnych otázok a problémov v Európskej únii a na zasadnutiach v Bruseli.
NA STRETNUTÍ SA ZÚČASTNILI:
Maďarsko: Gábor Gönczi – prezident, dr. László
Horváth – generálny tajomník, dr. Zsolt Pintér –
zahraničná komisia
28
Rumunsko: László Rácz, László Mézes, Claudiu Andor
Česká republika: Jan Bernardy – prezident, Karel
Daniel – zahraničná komisia
Slovensko: Ladislav Stodola – prezident, Ladislav
Pleva – dozorná komisia
Slovinsko: Borut Zemljic – prezident, dvaja členovia
komory
Chorvátsko: Sasa Legen – prezident, Andelko Gaspar
– sekretár, Albert Marinculic
Poľsko: Jacek Lukaszewicz – prezident, Marek Kubica
– predseda práv. výboru, Wojciech Hildebrand –člen
prezídia, Stanislaw Winiarczyk – výbor pre zahr. veci
Srbsko: Grgo Tikvicki – prezident, Zoran Katrinka –
zahraničná komisia, Zoran Rasic – člen predstavenstva
Macedónsko: Tomislav S. Nikolovski – prezident,
Vlatko Ilieski – zahraničná komisia
Prezident Komory veterinárnych lekárov Maďarska dr. Gábor
Gönczi na začiatku privítal všetkých účastníkov a zdôraznil, že
po dvoch neformálnych stretnutiach V4, ktoré sa konali na
Slovensku, sa jedná o prvé stretnutie predstaviteľov veterinárnych profesionálnych organizácií z 10 krajín centrálnej Európy.
04/2013
zahraničné správy
Slovensko
Na Slovensku žije 5,4 mil. obyvateľov. Slovenská republika
má rozdelené kompetencie veterinárnej služby. Aktívnych
veterinárnych lekárov je asi 1900, z toho je privátnych v Komore 1200 členov a 700 veterinárnych lekárov pracuje na
Štátnej veterinárnej a potravinovej správe a na univerzite v
Košiciach. Prezídium má 5 členov a na sekretariáte sú zamestnané 2 administratívne pracovníčky. Ročný poplatok člena
KVL SR je 133 € a ročné poistné 40 €/rok. Členstvo a vzdelávanie sú povinné. Štruktúra praxe je asi 20 % hospodárske
zvieratá, 40 % spoločenské zvieratá a 40 % zmiešaná prax.
Na Slovensku je jediná veterinárna univerzita v Košiciach.
Ročne končí na Slovensku okolo 90 absolventov a ďalších
25 Slovákov končí na univerzite v Brne. Z absolventov je
85 % žien.
Na začiatok podali predstavitelia delegácií základné informácie z jednotlivých krajín.
Maďarsko
Počet obyvateľov 9,8 mil. Republikové vedenie komory má 9
členov a 17 oblastných organizácií. Maďarská komora má 2 786
členov, z toho je praktických veterinárov 2 392. Súkromnú prax
môže vykonávať len člen komory. Členské príspevky sú 15 €
mesačne, z toho 80 % zostane v oblastných organizáciách a
len 20 % sa odvádza na republikovú komoru. Postgraduálne
vzdelávanie je povinné a systém je bodový. V Maďarsku je
jedna veterinárna fakulta v Budapešti. Na univerzite študuje
557 študentov v maďarčine, 183 študentov v nemčine a 594
študentov v angličtine. Ročne končí 70 až 80 absolventov v
maďarčine, 50 až 60 absolventov v angličtine. Všeobecne
končí asi 80 % žien, čo je značná feminizácia. Plošné čipovanie
psov je v Maďarsku povinné od 4 mesiacov veku.
Rumunsko
V Rumunsku žije 18,9 mil. obyvateľov. Predstavitelia Rumunska odovzdali pozdrav od prezidenta dr. Olaru, ktorý sa
nemohol zúčastniť. Rumunsko má 4 veterinárne organizácie,
v ktorých je 12 tisíc veterinárov. Z toho 9 tisíc pracuje ako aktívni lekári a 3 tisíc je dôchodcov. Prítomná veterinárna organizácia, ktorá bola zastúpená, má 5 tisíc členov. V predsedníctve je 5 volených členov. Vzdelávanie v Rumunsku je povinné a každý člen musí získať 120 bodov za rok. V Rumunsku
sú 4 štátne fakulty veterinárneho lekárstva a jedna súkromná.
Každý rok na nich končí spolu asi 800 študentov. V praxi je
v súčasnosti prebytok veterinárnych lekárov. Buď sú nezamestnaní alebo idú pracovať do iných krajín EÚ, prípadne sa
zamestnávajú v poľnohospodárstve na veľkých farmách. 80 %
absolventov sú ženy, ktoré po ukončení štúdia ostávajú s deťmi na materskej. Distribúcia liekov je v rukách veterinára.
Slovinsko
V Slovinsku žije 2 mil. obyvateľov. Pracuje tam 1100 veterinárnych lekárov, z toho je 800 súkromných veterinárnych
lekárov, 480 má vlastnú prax, 200 veterinárov pracuje v oblasti vzdelávania, výskumu a diagnostiky a 300 veterinárnych
lekárov je štátnych. Ďalej 80 veterinárnych lekárov pracuje
v priemysle, 30 v armáde a polícii a 10 veterinárnych lekárov
pracuje v poisťovníctve. V Slovinsku je jedna veterinárna
fakulta, na ktorej ročne končí 60 absolventov z toho 80 %
žien. Vzdelávanie na účely praktického licencovania je
povinné. V Slovinsku sú špecializácie ako bujatrika, malé
a exotické zvieratá, hydina a hygiena. Čipovanie psov v Slovinsku je povinné už niekoľko rokov.
Chorvátsko
V Chorvátsku žije 4,2 mil. obyvateľov. Členstvo v Komore je
povinné. V komore je 2600 súkromných licencovaných veterinárnych lekárov, ďalej 500 pedagogických zamestnancov
a 300 štátnych zamestnancov. Majú jednu fakultu v Zagrebe,
na ktorej študuje približne 650 študentov. Vzdelávanie veterinárnych lekárov v Chorvátsku je povinné. Čipovanie psov
je povinné.
V Poľsku je 16200 veterinárnych lekárov, z toho je 10000
privátnych. Vo vedení komory je 30 členov, z toho 6 viceprezidentov. V Poľsku sú 4 veterinárne fakulty – Warsawa,
Olstin, Wroclaw, Lublin a na každej fakulte ročne končí 120
absolventov. Vzdelávanie je dobrovoľné, ale v súčasnej dobe
sa bude meniť na povinný systém. Od budúceho roku
plánujú zaviesť povinné plošné čipovanie psov.
Srbsko
V Srbsku je 8,8 mil. obyvateľov. Veterinárni lekári pôsobia ako
slobodné povolanie. Členstvo v komore je povinné. V Srbsku
je v komore 4300 členov, z toho je 3367 licencovaných veterinárnych lekárov. Komora má 28 regionálnych komôr.
Majú odporúčané ceny. V Srbsku sú 2 univerzity v Belehrade
a Novom Sade. Priemerná mzda veterinára je nižšia ako
priemerná mzda v národnom hospodárstve.
Macedónsko
V Macedónsku žije 1,9 mil. obyvateľov. Komora má 456 členov v 4 regiónoch. Z toho 304 vykonáva privátnu prax a 41
vyučuje na univerzite. Môžu určovať najnižšie ceny, nakoľko
nie sú členským štátom EÚ. V Macedónsku je čipovanie psov
povinné.
Po prestávke pokračovalo rokovanie v dohodnutých bodoch
a oblastiach:
1. Veterinárna demografia v regióne (počet škôl, počet študentov
vstupujúcich do školy, ročný počet nových absolventov, feminizácia)
Prezentáciu predniesol MVDr. Karol Daniel, ktorý zdôraznil
problémy ako postgraduálna prax, vykonávanie praxe právnickými osobami – riziká a demografia vo veterinárnej oblasti.
Upozornil na 3- až 5-násobne prekračujúci počet absolventov ako je potrebné pre prax, čo by sa malo riešiť na úrovni
EÚ. K tejto téme sa vyjadrili všetci zástupcovia jednotlivých
krajín a konštatovali, že všade je rovnaká situácia s prebytkom
absolventov, čo nerešpektuje požiadavky trhu práce a tento
problém sa musí spoločne riešiť na úrovni FVE v Bruseli.
2. Kontrola mäsa, nové nariadenie EÚ, profesijné a sociálne dopady
Poľsko
V Poľsku žije 37,2 mil. obyvateľov. V Poľsku je komora obligátornym orgánom všetkých veterinárnych lekárov. V súčasnej dobe majú 17 rôznych oblastí špecializácie. Prehliadka
mäsa na bitúnkoch je privatizovaná, bitúnky platia štátu
a ten vypláca privátnych veterinárov.
Poľská komora sa ujala vedenia tohto bodu, nakoľko nie vo
všetkých zúčastnených štátoch je táto kompetencia daná
veterinárnym lekárom – členom komory. V Poľsku je to pre VL
značný zdroj príjmov. Upozornili, že podľa novej legislatívy
EÚ budú prehliadky post mortem na bitúnkoch vykonávať
pracovníci spracovateľského podniku alebo prevádzkovateľa.
Česká republika
V Čechách žije 10,5 mil. obyvateľov. Česká republika má
súkromných veterinárnych lekárov organizovaných v Komore
veterinárnych lekárov, v ktorej je zapísaných 3600 členov.
V registri sú zapísaní aj veterinárni lekári – zamestnanci. Predstavenstvo komory má 16 členov. Členský ročný poplatok do
komory je 150 €. Povinné ročné poistenie je v priemere
140 €. Majú 69 okresných organizácií. Snem je raz ročne
a zúčastnia sa na ňom asi 3 % členskej základne. Vzdelávanie
nie je povinné. Každý rok končí 180 absolventov a 35 absolventov zo zahraničia.
odborný časopis Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky
I
N
F
O
R
M
A
Č
N
Ý
spravodajca
www.kvlsr.sk
29
zahraničné správy
Nový návrh, ktorý bol prijatý v októbri: 2013/265 v článku 15
odsek 2 uvádza, že: štátny veterinár nie je potrebný na
bitúnku. Táto legislatíva bude mať dopad aj na odbornosť
a zamestnanosť VL v PL. Poľská delegácia navrhla zastaviť
zmeny v novom nariadení EÚ!
budúcnosti bude téma ochrany osobných údajov a dát a manipulácie s nimi.
Uznesenie: Krajiny „Vyšehrad V4 plus“ sa
dohodli, že sa budú vzájomne informovať o jednotlivých konaniach protimonopolných úradov.
Ako každoročne, aj tento rok zasadanie európskych veterinárnych štruktúr začalo zasadaním UEVP (sekcie FVE pre veterinárnych praktikov). Tradičná schéma programu naplnila
celodňové zasadanie, ale vo svojej správe by som vás nerád
zaťažoval témami, ktoré nie sú podstatné pre činnosť
súkromného veterinára na Slovensku (správa PR agentúry
pracujúcej pre UEVP, oblasť hygieny potravín, rozpočet a
pod.). Rád by som informoval o tom, čo je pre nás podstatné.
5. Národná regulácia činností veterinárneho
personálu (zdravotné sestry, technici,
pomocné sily)
Zasadanie UEVP
Česko: Dr. Daniel informoval o konaní protimonopolného úradu
proti KVL ČR z minulosti, kedy dostali pokutu aj oni za odporučený cenník veterinárnych činností.
Delegácie sa informovali o príprave
stredného personálu v jednotlivých krajinách. Všeobecne platí, že títo absolventi
môžu vykonávať veterinárnu činnosť
pod priamou alebo nepriamou kontrolou a stálym dohľadom veterinára.
Uznesenie: Diagnostiku a terapiu môžu
vykonávať iba veterinárni lekári vo
Zástupcovia profesných veterinárnych organizácií z desiatich krajín
všetkých odvetviach zdravia zvierat.
Delegovanie úloh by malo byť iba pod dohľadom a na zodSlovensko podalo informáciu o stave a štruktúre veterinárnej povednosť veterinárneho lekára .
služby na bitúnkoch, kde komora nemá žiadne kompetencie.
6. Ostatné predmety záujmu pre veterinárne profesie
30
3. Antibiotická rezistencia. Problém „Rosbach“ správa a Rozhodnutie EP v oblasti liekovej politiky – oddelenie predpisovania od
výdaja liekov
Zsolt Pinter podal prehľad o tejto téme v správe Rosbach.
Rozhodnutie EP za posledný rok sa prezentovalo na činnosti
holandských, nemeckých a francúzskych organizácií.
Vyšehradské Vet Plus krajiny, odporúčajú konať a zastupovať
záujmy svojich členov v FVE v tejto oblasti. Upozornil, že
humánne a veterinárne organizácie by mali pri tejto téme
viac spolupracovať.
4. Protimonopolné úrady – skúsenosti v rôznych krajinách
Zoran Katrinka informoval o veterinárnych a sociálnych problémoch. Informoval o problémoch nielen vo Veľkej Británii a
Škandinávii, ale aj v Austrálii a iných krajinách. Prípady
samovrážd u veterinárov sú 4-krát častejšie ako u iných profesií a 3-krát častejšie ako u zdravotníckych profesií.
Priemerná očakávaná dĺžka života lekára v USA je 57 rokov, u
veterinárneho lekára je to ešte menej.
Návrhy delegátov:
Starostlivosť o zdravie a životné podmienky veterinárnych
lekárov je téma, ktorou sa musíme zaoberať a nielen o welfare
zvierat.
Maďarsko: Gábor Gönczi informoval o skúsenostiach komory
pri tomto probléme v Maďarsku. Komora navrhla minimálnu
výšku odmeny za veterinárnu činnosť a zaradili tento cenník
do etického kódexu. Na základe toho bolo spustené konanie
protimonopolného úradu, po ktorom museli tento cenník
zrušiť a zaplatiť pokutu.
Slovinsko: Borut Zemljic bude zástupca a rečník na schôdzi
FVE v Bruseli. Navrhol pravidelné stretnutia vždy mesiac pred
zasadnutím FVE v Bruseli.
Srbsko: Grgo Tikvicki informoval, že aj oni stanovili minimálnu
výšku odmeny, na základe čoho začal proti ním PMU konať a
dostali pokutu.
Poľsko: Stanislaw Winarczek navrhol, aby sa ďalšie stretnutie
na budúci rok konalo v Poľsku.
Poľsko: Marek Kubica informoval o konaní protimonopolného
úradu v Poľsku, ktoré sa konalo už dávnejšie a odvtedy už
neregulujú žiadne ceny za veterinárne úkony.
Slovinsko: Borut Zemljic informoval, že aj v Slovinsku mali
problém s protimonopolným úradom za minimálne ceny,
ktoré museli zrušiť.
Slovensko: Dr. Stodola informoval o konaní protimonopolného úradu voči KVL SR. Informoval, že protimonopolné úrady
v Európe spolupracujú v jednotlivých regiónoch a profesiách.
Na Slovensku to nebol problém cien, ale problém etického
kódexu a reklamy. Upozornil, že ďalšpu dôležitou témou do
04/2013
zahraničné správy
Srbsko: Zoran Katrinka navrhol neformálny názov skupiny:
Visegrad Vet Plus krajiny
Uznesenie: Hovorcom deviatich krajín vo vzťahoch k FVE
bude na budúci rok Zsolt Pinter.
Uznesenie: Ďalšie neformálne stretnutie zástupcov jednotlivých krajín bude 14. novembra o 17.00 h v Bruseli po
UEVP GA.
Uznesenie: Neformálne označenie skupiny: „Vyšehradské VET
PLUS krajiny“ (krátka forma „V4Vet +“) bola prijatá.
O 18.00 h prezident HVC Gábor Gönczi poďakoval všetkým
delegátom za účasť a vyjadril prianie, aby sa delegáti z Vyšehradu schádzali aj v budúcnosti a poprial všetkým delegáciam šťastnú cestu do svojich krajín.
odborný časopis Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky
Brusel 14. 11. 2013
MVDr. Tibor Brauner
tel.: +421 905 612 373, e-mail: [email protected]
Oblasť veterinárnych liekov, otázka používania ATB patrí
medzi kľúčové body meetingov na úrovni UEVP a FVE a tak
tomu bolo aj 14. 11. 2013. Produkcia letákov na danú tému
má pomôcť v zvýšení povedomia u chovateľov a tieto sú distribuované prostredníctvom organizácií ako COPA (organizácia združujúca farmárov), organizácie združujúce
konských chovateľov a pod.
Na webe FVE je uvedený zoznam liekov používaných u včiel
v jednotlivých krajinách a bol som veľmi rád, že aj Slovensko
má na ňom uvedené lieky používané v tejto oblasti. Problém
liekov viazaných na recept a problematika internetového
predaja je úlohou pre štátne autority, aby nedochádzalo
k presunom týchto do iných krajín. Takisto kaskáda, rôzne
interpretovaná v rôznych krajinách, je výzvou na riešenie
národných štátnych správ. Už po niekoľko rokov vznik antimikrobiánej rezistencie je jednou z najväčších výziev pre veterinárnych lekárov. Veľmi dobrou správou pre praktikov vo
väčšine európskych krajín je, že rezolúcia pani Rozbach, ktorú
schválil európsky parlament a čakali sme, ako sa k nej postaví
európska komisia, sa nedostala do praxe. Máme správy, že
táto rezolúcia odborníkmi – európskou tripartitou, zatiaľ
nebola odporučená na jednanie komisie a tak oddelenie
predpisovania od predaja antimikrobiálnych liekov, ako
nástroj riešenia AMR, zatiaľ neprešiel. Na zasadaní sme boli
oboznámení so systémom, ktorý je v praxi v Dánsku. Veterinári nesmú mať zisk na liekoch, lieky sú distribuované len cez
lekáreň a spotreba ATB je sledovaná na farmách. Pokiaľ farmár vo svojich hláseniach prekročí istú hranicu spotreby
antibiotík, dostane tzv. žltú kartu. Ak má farmár žltú kartu,
ktorú mu udelí štátny veterinár, zaplatí 750 euro, dostane
limit na používanie ATB a príde mu kontrola zo štátnych
orgánov. Tento systém bol spochybnený zo strany nemeckej
delegácie, pretože vedie k používaniu iných, prostrediu
škodlivých látok a nárastu iných, potravinám škodlivých
zmien. Francúzsky komentár k tomuto problému bol, že od
roku 2014 bola navrhovaná legislatíva, aby francúzski veterinári nemohli tvoriť zisk na liekoch. Toto nebolo ministerstvom konzultované s veterinármi a 6. 11. v Paríži 10 tisíc
veterinárov, sestier a študentov veterinárneho lekárstva vyšlo
do ulíc a 90 % praxí vo FR bolo zatvorených.
I
N
F
O
R
M
A
Č
N
Ý
spravodajca
Na základe toho minister zmenil rozhodnutie a legislatíva
v tejto krajine v oblasti liekovej politiky je naďalej otvorená.
Oblasťou, ktorá je z pohľadu legislatívy pre súkromných veterinárov dôležitá, je welfare zvierat. Stále viac zvierat je
chovaných ako spoločenské zvieratá, ale nie všetky sú na to
vhodné. UEVP a FVE má snahu zostaviť zoznam zvierat, ktoré
budú zaradené medzi spoločenské. Aké druhy v ňom budú,
bude na každej členskej krajine. Tento tzv. pozitívny zoznam
môže však pomerne veľa chovateľov dostať do protiprávneho stavu a veterinárny lekár aj na Slovensku by pri
návšteve takéhoto klienta bol povinný k tomu zaujať
stanovisko. Preto sme tento návrh nepodporili a myslíme si,
že negatívny zoznam (čo nepatrí medzi spoločenské zvieratá a nesmie sa chovať) by bol zrejme lepším riešením.
Do oblasti welfare patrí aj záujem o cestujúce cirkusy s divými zvieratami. UEVP a FVE sa snaží túto činnosť legislatívne ovplyvniť zákazom cestovania s takýmito zvieratami.
Rezolúcia má však dve úskalia – nie je definované, čo je divé
zviera (napr. ťava u nás áno, v arabskom svete nie a pod.)
a nie je definované, čo je to cestujúci cirkus (napr. niektorý
cestuje neustále, pre niektorý je sezóna mesiac a potom má
stálu scénu), takže naša delegácia ani túto rezolúciu nepodporila.
Oblasť vzdelávania je stabilne na programe jednania UEVP
a tiež bol prezentovaný opätovne projekt VETCEE, ktorý má
dať návod na medzistupeň vzdelávania, nižší stupeň, ako je
európska špecializácia.
Sú krajiny, ktoré majú svoj systém a tento projekt nevyužívajú vzhľadom na svoj program.
Bruselské medzinárodné auditórium
Správy spriateľených organizácií ukončili dlhý deň jednaní
s dohovorom ďalšieho stretnutia na 22. 5. 2014.
Krajiny, ktoré sa dohovorili na užšej spolupráci v rôznych
oblastiach na stretnutí vo Vyšehrade koncom októbra a nazvali sa Vyšehrad plus krajiny, pokračovali v zasadaní.
Dohovorom bolo spoločné hlasovanie v oblasti členského
do FVE, welfare oblasti, antimikrobiálnej oblasti a v iných na
druhý deň jednania Federácie európskych veterinárnych
lekárov.
www.kvlsr.sk
31
zahraničné správy
ZASADANIE FVE
15. – 16. 11. 2013
MVDr. Tibor Brauner
tel.: +421 905 612 373, e-mail: [email protected]
Organizáciou združujúcou veterinárnych lekárov Európy je
Federácia európskych veterinárov (FVE), ktorá vo svojich sekciách združuje kolegov zo všetkých oblastí veterinárnej
medicíny. Komora veterinárnych lekárov zastupuje všetky
zložky veterinárnej služby – súkromných veterinárnych lekárov, teda praktikov, štátnych veterinárnych lekárov, veterinárnych hygienikov a školských pracovníkov a pracovníkov
v priemysle. Je však škoda, že v deň pred zasadaním FVE, keď
majú svoje stretnutia komisie, sa týchto nikto, okrem UEVP,
zo Slovenska nezúčastňuje a ani nie je ich členom.
32
Mimoriadne zasadanie FVE, ktoré malo ráno predchádzať
riadnemu plénu, bolo na poslednú chvíľu odvolané, pretože zmeny stanov, ktoré mali byť schvaľované, sa ukázali
jazykovo a logicky nesprávne. Naše sedenie preto začalo
prípravou legislatívy pre ďalšie zasadania na rok 2014.
Kalkulácia členského príspevku do FVE je pripravovaná z
troch faktorov – počet aktívnych veterinárov v krajine, populácia v krajine a hrubý domáci produkt. Návrhom je,
aby od roku 2015 jediným faktorom bol počet aktívnych
veterinárov v krajine. Je však snaha, ktorú podporujeme aj my, aby bol doterajší systém zachovaný a aby systém výpočtu členského nebol
zakomponovaný do stanov, ale aby bol v rukách
rokovania pléna. V rámci rozpočtu bola diskutovaná otázka prekladov dôležitých dokumentov do iných
jazykov, návrh Nemecka bol do nemčiny a francúštiny,
z prezídia bol vyjadrený nesúhlas s výnimkou robiť preklad
do všetkých jazykov, čo by bolo veľmi finančne náročné.
Plénum FVE dalo zelenú tvorbe demografického prehľadu
(základné demografické dáta, nezamestnanosť, opúšťanie
veterinárneho povolania, nezamestnanosť v regiónoch, trh
práce, sektory možností zamestnania veterinárneho lekára),
ktorý bude zhromažďovať dáta o veterinárnych lekároch
v Európe, s poznámkou dôležitosti pravidelnej aktualizácie.
V rámci propagácie veterinárneho stavu pripravuje FVE
okrem iného plagáty, ktoré by svojím obsahom mali zlepšiť
pohľad na prácu veterinárneho lekára. Aj tieto body rokovania pléna ovplyvňujú rozpočet FVE a práve preto sa o nich
jednalo v tejto časti zasadania.
Európska federácia veterinárnych lekárov sa začína zaoberať nielen welfare zvierat, ale aj wellness veterinárov.
V Austrálii spácha samovraždu 1 veterinár každých 12
týždňov a tomuto podobné argumenty hovoria o tom, že
by sme sa mali zaoberať a chrániť sami seba vzdelávaním
k mentálnemu zdraviu.
04/2013
Welfare je stálou témou jednaní FVE a tak ako sa touto
problematikou zaoberalo UEVP, pokračovalo jednanie aj na
vyššom stupni. Riešený bol pozitívny zoznam živočíchov,
ktorý bude môcť byť chovaný v domácnostiach. Náš názor
je, ak má byť vôbec nejaký zoznam, tak negatívny, ktorý
bude obsahovať, čo sa chovať ako spoločenské zviera
nesmie. Opäť, ako na UEVP, bola diskutovaná otázka cestujúcich cirkusov a potenciálneho zákazu využívania divo
žijúcich zvierat v týchto a prezentované boli názory niektorých krajín. Bolo navrhnuté prepracovať text, nakoľko
absentuje definícia pojmu „divo žijúce zvieratá“.
Tak, ako som už spomínal v správach z predchádzajúcich
zasadaní európskych štruktúr, jednou z činností je riešenie
zdravotnej problematiky včiel – kontrola neregistrovaných
liekov u včiel, antibiotík u včiel, medzinárodná harmonizácia kontrolných programov u ochorení včiel. Pracovná
skupina FVE vydala materiál o najčastejších ochoreniach
a problémoch včiel v Európe.
Nariadenie Európskej únie o zdraví zvierat je legislatíva
dlhodobo pripravovaná a nie je presne jasný termín ukončenia legislatívneho procesu. Je dôležité, aby sa do prvého
čítania dostalo ešte pred voľbami do Europarlamentu.
Hygiena potravín, konkrétne kontroly zvierat po porazení,
nie je otázkou, ktorá sa priamo týka našej krajiny, ale jeden
zo štátov Vyšehrad Vet plus ju považuje za veľmi dôležitú.
Konkrétne Poľská republika by veľmi prijala, aby legislatíva
Európskej únie neumožňovala potravinovým inšpektorom
vykonávať túto činnosť. Veterinárnemu lekárovi nie je zakázané vykonávať prehliadky, ale pre výrobcov mäsa je
lacnejšie zamestnať „potravinových prehliadačov“.
V oblasti vzdelávania sa aj FVE zaoberala programom VETCEE, ktorý, ako som spomínal v správe
zo včerajšieho zasadania, by mal byť zakomponovaný do belgického práva (jeho stanovy)
a bude rozpracovaný vo viacerých oblastiach.
Spoločenské zvieratá, equinná medicína a medicína ošípaných sú hlavné oblasti záujmu tohto programu. Je
otázkou pre národné organizácie, aký bude záujem zaradiť
svoj program do programu VETCEE. Snahou tohto programu je vytvoriť a harmonizovať štandardy postgraduálneho vzdelávania, evaluovať postgraduálne programy
a certifikovať existujúce programy. Mali by byť istým
medzistupňom medzi vysokoškolským vzdelaním a špecializáciou, aby bol centrálne akreditovaný a na európskej
úrovni uznaný.
Oblasť veterinárnych liekov sa priamo týka našej činnosti
a FVE, ako sa jednalo aj na UEVP, má pripravených viac
druhov letákov pre rôzne skupiny chovateľov o používaní
antimikrobiálnych liekov. Takisto je veľa druhov činností
v tejto oblasti, ktoré vyvíja FVE a je výborné, že svojimi
aktivitami prispelo k nezaradeniu rezolúcie pani Rozbach
do jednania Európskej komisie.
z našich akcií
rinári) a EVRI (školskí, vedeckí a veterinári v priemysle). Zosumarizovanie
práce od posledného pléna bolo úlohou tohto bodu rokovania.
v Zemplínskej Teplici
Taktiež v druhý deň rokovania
prezídium FVE pripravilo na hlasovanie návrh do európskych štruktúr už
spomínaného zoznamu exotických
zvierat, ktoré sa budú môcť chovať
(pozit. zoznam) resp. nebudú môcť
chovať (negatívny zoznam) a z návrhu
vylúčilo slovo pozitívny a negatívny,
takže bola plénom jednohlasne schválená len tvorba zoznamu zvierat.
Po vzájomnej dohode s rektorátom Univerzity veterinárskeho lekárstva a Klinikou
prežúvavcov UVLF uskutočnilo Združenie veterinárnych lekárov hospodárskych
zvierat v Školskom poľnohospodárskom podniku v Zemplínskej Teplici workshop
zameraný na choroby paznechtov hovädzieho dobytka. Tento sa konal v dňoch
1. a 2. októbra 2013 a zúčastnilo sa ho osemnásť veterinárnych lekárov vykonávajúcich prax hospodárskych zvierat.
MVDr. Dezider Góra
tel.: +421 905 628 290
Plénum FVE bolo informované o stretnutí Vyšehrad vet plus krajín a o
spoločných problémoch regiónu
týchto štátov. Lieková politika, kontroly po porážke, oboznamovanie sa
o demografii, veterinárnom trhu
práce, a pod. sú spoločnými témami,
o ktorých oboznámil hovorca skupiny
dr. Zsolt Pintér z Maďarska.
Kolegami z Rumunskej college
(komora) bol prezentovaný program
eradikácie túlavých psov. V Rumunsku
je asi 1,2 milióna túlavých psov a rumunský veterinárni lekári majú vypracovaný systém, ako tieto stavy znížiť.
Kastrácie všetkých psov bez rodokmeňa sú napr. jednou z metód tohto
programu.
33
Aj keď záujemcov bolo viac, počet účastníkov bol limitovaný kapacitou ortopedickej jednotky. K dispozícii sú tam dve fixačné klietky, v ktorých sa vlastná činnosť vykonáva a viac ako deväť praxujúcich na jednu klietku by bolo neúnosné.
Celú odbornú časť workshopu realizoval Prednosta Kliniky prežúvavcov prof. dr.
Pavol Mudroň, PhD, DipECBHM. V prvý deň popoludní sa v prednáške zameral na
krívanie a choroby paznechtov HD – diagnostiku, liečbu, intravenóznu anestéziu,
techniku ošetrenia, ako aj prevenciu chorôb paznechtov. Na druhý deň si každý
z účastníkov takto získané poznatky mohol pod vedením a za výdatnej pomoci
prof. Mudroňa prakticky vykonať, čo bolo aj využité, pretože samotné zariadenie
poskytuje dostatok pacientov so širokou škálou klinických príznakov rôznych diagnóz.
Všetci absolventi tohto workshopu vyjadrili hneď na mieste vrcholnú spokojnosť
a užitočnosť takejto spolupráce a spojenia „Školy s praxou“. Zvýraznila to aj prítomnosť prorektora pre klinickú činnosť a styk s praxou doc. dr. Oskara Nagya, PhD.
Takisto aj na FVE sme dostali informáciu o francúzskej demonštrácii ako na
UEVP a zároveň francúzska delegácia
oznámila detaily o pléne FVE v máji
2014 vo francúzskom Biarritz.
Plénum sa štandardne rozišlo dohovorom o nasledujúcom stretnutí,
ktoré bude v dňoch 23. až 24. 5. 2014.
Snažil som sa vás stručne informovať
o jednaní európskych veterinárnych
organizácií, o bodoch pléna, ktoré sa
priamo alebo okrajovo týkajú našej
činnosti a môžem tentokrát skonštatovať, že aj práca FVE viedla minimálne k oddialeniu problému
predpisovania a predaja antimikrobiálnych liekov, čo je priamym pozitívnym vplyvom tejto organizácie na
prácu veterinárneho lekára v Európe.
Tradične, jedným z posledných bodov jednania FVE sú
správy všetkých 4 komisií. Len pre krátke pripomenutie sú
to: UEVP (praktici), UEVH (hygienici), EASVO (štátni vete-
odborný časopis Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky
WORKSHOP ZVLHZ
Súčasťou podujatia bolo na záver prvého dňa aj spoločenské posedenie. Po dobrej
večeri v príjemnej atmosfére sa rozvinula niekoľkohodinová kolegiálna a priateľská
debata, ktorej sa zúčastnil aj pán prorektor doc. Nagy a čas si našiel aj riaditeľ ŠPP
Ing. Ivan Seňko a pobudol s nami.
Poďakovanie si zaslúži ochotný a ústretový personál tohto podniku, ktorý nám
poskytol súčinnosť. Najväčšiu pochvalu a vďačnosť si určite zaslúži pán prof.
Mudroň, ktorý nielen pomáhal organizovať túto akciu, ale s nevšednou ochotou,
nasadením, pripravenosťou, odborným prístupom a erudovanosťou sa najviac
pričinil o vysokú úroveň podujatia a spokojnosť účastníkov.
Keďže všetci záujemcovia o workshop z už spomenutých dôvodov nemohli byť
uspokojení, zaradili sme jeho opakovanie, prípadne aj rozšírenie, do plánu akcií
ZVLHZ aj na rok 2014.
I
N
F
O
R
M
A
Č
N
Ý
spravodajca
www.kvlsr.sk
z našich akcií
rok 2014
„rok ak
ých zvierat
sk
n
če
lo
o
sp
y
útnej medicín
MVDr. Tibor Brauner
tel.: +421 905 612 373, e-mail: [email protected]
VZDELÁVACIE AKCIE
Každoročne na jeseň organizuje Komora veterinárnych
lekárov SR zasadanie Kalendária. Veľmi užitočné stretnutie zástupcov asociácií, Univerzity veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach, komerčných firiem,
organizujúcich vzdelávacie akcie a zástupcov Komory
veterinárnych lekárov SR má za úlohu koordinovať
celoživotné vzdelávanie súkromných veterinárnych
lekárov v nasledujúcom roku.
Snažíme sa o to, aby sa akcie termínovo a tématicky
neprekrývali a aby sme organizovali vzdelávanie, pokiaľ
možno, čo najkoncepčnejšie. Tento rok sme sa stretli
18. 10. 2013 v Nitre v predvečer kongresu Nová Veterinária a vytvorili sme pracovnú verziu vzdelávania na rok 2014.
S konečnou verziou budete oboznámení v printovej
forme vo vianočnej pošte, aby ste si mohli vopred
naplánovať, kam a kedy ísť v roku 2014.
Rád by som vás upozornil na to, čo pre vás pripravujeme
v najbližšom čase.
KVL SR organizuje (ako každý rok) regionálne semináre –
jarné, v termíne 12. – 14. marca 2014 v mestách Nitra,
Zvolen a Košice. Problematika ochorení hospodárskych
zvierat, konkrétne „Produkčné ochorenia dojníc a možnosti ich rýchlej diagnostiky na farme“ budú odprednášané dr. M. Fabišom.
Už niekoľko rokov je v rámci špecializačného vzdelávania
príslušný kalendárny rok venovaný jednej problematike
a rok 2014 je vyhlásený za rok akútnej medicíny u spoločenských zvierat. Máme prisľúbenú účasť dr. Luisa
Tella, momentálne z USA, o prednášky ktorého je vo
svete v danej problematike veľký záujem a môžeme
s potešením skonštatovať, že prijal naše pozvanie
a dvakrát v budúcom roku bude naším hosťom. Prvý
seminár je k spomínanej téme pripravovaný na 12. a 13.
apríla 2014 v Bratislave.
Na spomínané akcie ste srdečne pozvaní a verím, že
budú prínosom pre vašu prax a zvýšia odbornú úroveň
vašich kliník a ambulancií.
34
z našich akcií
Celoživotné vzdelávanie v regiónoch je jednou z najväčších
vzdelávacích akcií organizovaných Komorou veterinárnych
lekárov na Slovensku. Účasť súkromných veterinárnych
lekárov na nich je narastajúca a tohtoročná jeseň nám to opätovne potvrdila.
6., 7. a 8. 11. 2013
Košice
– Nitra, Zvolen a
MVDr. Tibor Brauner
tel.: +421 905 612 373, e-mail: [email protected]
Druhý novembrový týždeň boli mestá Nitra, Zvolen a Košice
strediskami pozornosti kolegov, ktorí prejavili záujem o vzdelávanie v oblasti ortopédie spoločenských zvierat. Približne
500 veterinárnych lekárov sa zúčastnilo prednášok nášho
hosťa, MVDr. Milana Snášila.
Dr. Snášil z Českej republiky je odborný veterinárny lekár
z oblasti chirurgie, ortopédie a röntgenológie a v tejto oblasti
pracuje už 32 rokov. Taktiež je špecialista – posudzovateľ
dedičných ortopedických vád u psov. Prezídium KVL SR ho
požiadalo o odprednášanie 2 hlavných tém, a to Základy
diagnostiky a liečby v ortopédii malých zvierat a Najčastejšie chyby a omyly v ortopédii malých zvierat. V téme
prvej sa dr. Snášil zaoberal ekonomickými aspektami chirurgickej a ortopedickej praxe a základmi manažmentu, klinickým vyšetrením a diagnostikou krívania a ochorení kĺbov
a najčastejšími ochoreniami pohybového aparátu. V téme
druhej rozoberal dr. Snášil omyly v diagnostike zlomenín, ich
liečbu, metódy fixácie zlomenín a metódy osteosyntézy.
Bohato ilustrované prednášky, doplnené fotografiami,
röntgenogramami a videami, upútali pozornosť a boli dôkazom bohatých praktických aj pedagogických skúseností
prednášajúceho. Diskusia prispela k tomu, aby sme sa
dozvedeli aj odpovede na naše otázky z praxe, ktoré boli však
často položené len počas prestávok pri osobných rozhovoroch.
Prezídium Komory veterinárnych lekárov SR využíva stretnutia s veterinárnymi lekármi v regiónoch okrem odborného
vzdelávania aj na informovanie o dianí v komore, o činnosti
prezídia a o problémoch veterinárneho stavu. Nebolo tomu
inak ani v tento november a sme veľmi radi, že je záujem
veterinárnej verejnosti o to, čo nás ťaží a čo treba riešiť. V tejto
časti rezonovala hlavne problematika čipovania spoločenských zvierat, necitlivých zmien v legislatíve čipovania a vyjadrení o veterinárnom stave.
Dovoľte mi, aby som v závere poďakoval všetkým účastníkom
regionálnych seminárov, organizátorom, prednášajúcemu
a v neposlednom rade zástupcom farmaceutických, petfoodových firiem a všetkým vystavovateľom, ktorí tiež finančne
prispeli k možnosti pripraviť túto akciu.
04/2013
odborný časopis Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky
I
N
F
O
R
M
A
Č
N
Ý
3 – Piešťany
01
26. a 27. 10. 2
MVDr. Ľubomír Novotný
tel.: 0905 542 109, e-mail: [email protected]
REGIONÁLNE
SEMINÁRE
Sonografia III. časť
spravodajca
Š P E C I A L I Z AČ N É V Z D E L ÁVA N I E
Spoločenské centrum Slovenských liečebných kúpeľov
v Piešťanoch v peknom prostredí Kúpeľného ostrova
privítalo 26. a 27. októbra 2013 päťdesiatku účastníkov
záverečného seminára špecializačného vzdelávania
v tomto roku. Prezídium Komory veterinárnych lekárov
SR a Slovenská spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne
spoločne pripravili vzdelávanie podobného zamerania
už po tretíkrát.
35
Účastníci prednášok uvítali ukážky sonografie na živých pacientoch.
Zárukou prednášok na vysokej európskej úrovni bola
MVDr. Marta Pekárková DECVDI, vykonávajúca svoju
prax v oblasti zobrazovacích techník vo Švajčiarsku. Dva
dni prežité na prednáškach dr. Pekárkovej obohatili naše
vedomosti v oblasti sonografickej diagnostiky portosystemických skratov, vyšetrenia v oblasti hlavy, krku.
Sobotné odpoludnie bolo venované ortopédii – vyšetreniu hrudnej a panvovej končatiny. Nedeľa začala sonografiou hrudníka, pokračovala povrchovými štruktúrami
ako sú opuchy hernie, noduly. Záver bol venovaný sonograficky vedenej diagnostike – cystocentéza, FNA,
trucut. Naši kolegovia veľmi ocenili množstvo obrazovej
dokumentácie, ale najmä ukážky jednotlivých vyšetrení
na živých pacientoch s priamou projekciou sonografického obrazu na veľkoplošné plátno. Za zabezpečenie živých pacientov a ich dobré načasovanie patrí
poďakovanie MVDr. Silvii Štefákovej.
Rok 2013 venovaný v špecializačnom vzdelávaní sonografii pomaly končí. Váš záujem o tento druh vzdelávania je dobrou správou pre nás pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. Tešíme sa na stretnutia pri ďalších
akciách usporiadaných KVL SR.
www.kvlsr.sk
umenie, kultúra, šport, osobnosti...
Maliarsky pobyt v Indii
výstava fotografií
MVDr. František Turcsányi
tel.: +421 905 251 167, e-mail: [email protected]
MVDr. František Turcsányi
– pred časom maľujúci veterinár, neskôr maliar, výtvarník, fotograf praktizujúci veterinársku činnosť
v okrese Stará Ľubovňa,
člen KVL SR a zároveň
Slovenskej výtvarnej únie.
Milí kolegovia. Vzhľadom na potenciálnu zložitosť môjho mena sa vľúdil do môjho článku v predchádzajúcom čísle časopisu tlačiarenský škriatok (za čo sa veľmi ospravedlňujeme – pozn. redakcie). Preto uvádzam opäť adresu mojej webovej stránky pre prípadných záujemcov o moju tvorbu:
www.turcsanyi.sk
Zároveň vás chcem informovať, že pre bratislavských divákov bola sprístupnená výstava mojich
fotografií z maliarskeho pobytu v Indii v klube umelcov (UMELKA), ktorá prebehla v mesiaci
november. Pre tých, ktorí ju nezhliadli, prikladám zopár prác, ktoré som vytvoril počas môjho
indického pobytu.
umenie, kultúra, šport, osobnosti...
Tento rok vystúpil z KVL SR veterinárny lekár MVDr. Ladislav
Skotnický z Bytče, ktorý pracoval vo veterinárnej praxi 56
rokov na Považí ako veterinárny lekár na klasickom obvode,
ako ho už dnes takmer nepoznáme. MVDr. Ladislav Skotnický
prešiel z veterinárnej služby pred novembrom 1989 a bol
naším členom od vzniku komory. Podľa záznamov je to
vekovo najdlhšie slúžiaci veterinárny lekár v terénnej praxi.
Členstvo ukončil v roku 2013 ako 81-ročný. Preto sme sa ho
spýtali na jeho profesijnú púť.
56 rokov veterinárnej praxe
– začalo sa to láskou ku koňom
Pán doktor, ako začala vaša životná kariéra?
Narodil som sa 18. 4. 1932 v Bytči ako najmladší syn kováča
Ondreja Skotnického. Pochádzam z piatich súrodencov. Ľudovú
školu som začal navštevovať v Bytči roku 1938 a ukončil som ju
v roku 1943. Následne som potom nastúpil na gymnázium
v Trnave, kde som študoval jeden rok, po ktorom som pokračoval v Žiline až do ôsmeho ročníka.
Čo vás viedlo k veterine?
Ako malý chlapec som pomáhal otcovi pri kováčskych prácach
u koní, kde som nadobudol prax a lásku ku koňom a zvieratám.
Nakoniec, naše povolanie veterinára aj historicky pochádza
z kováčov. No a to bolo to správne rozhodnutie vybrať si cestu
na veterinu.
36
Prajem vám pekné vianočné sviatky,
veľa zdravia, úspechov a energie
v novom roku 2014.
Oznamujeme vám, že
Ples veterinárov
sa bude konať dňa 24. januára 2014
v hoteli Palace na Sliači.
Cena vstupenky je 35 €.
04/2013
ponuka hotela PALACE na ubytovanie:
KO M F O R T:
Jednolôžková izba
32 €
Jednolôžková izba Komfort+
34 €
Dvojlôžková izba
42 €
Apartmán dvojlôžkový
47 €
Apartmán štvorlôžkový
67 €
(v tomto apartmáne sú 2 samostatné 2-lôžkové izby
so spoločnou spoločenskou miestnosťou)
KLASIK:
Dvojlôžková izba Klasik
29 €
Dvojlôžková izba Klasik +
37 €
Ceny sú uvedené na hotelovú izbu v €/1 prenocovanie s DPH s raňajkami (bufetový stôl)
bližšie informácie vám poskytne:
MVDr. Oľga Luptáková, PhD., riaditeľka RVPS Zvolen
odborný časopis Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky
Ako z historickej kroniky – aj taká bola kedysi prax veterinárneho lekára
Takže ste začali študovať veterinu. Kedy to bolo?
Na vysokú školu veterinárnu v Košiciach som nastúpil v roku
1952 a končil som ju v roku 1958. Boli to pekné časy, ale škola
bola náročná. Závidím dnešným študentom, aké majú
možnosti informácií na vzdelávanie.
Takže aká bola potom vaša profesionálna cesta?
Po ukončení štúdia som začal pracovať od 1. 4. 1958 až do 1. 4.
1963 na poľnohospodárskej správe ako terénny veterinárny
lekár. V tom období v rokoch 1952 až 1958 v Žilinskom a Považskobystrickom okrese vznikali družstvá a ako veterinárni
lekári sme museli presviedčať ľudí, aby do nich vstúpili. Profesne som sa zameral na prácu s HD, ošípanými a hydinou.
V tom čase niečo také ako pojem spoločenské zvieratá neexistoval. Pes bol vtedy na vidieku iba na strážne účely.
V praxi hospodárskych zvierat pracovalo takmer 100 % všetkých
I
N
F
O
R
M
A
Č
N
Ý
spravodajca
veterinárnych lekárov. Neskôr, v 60tych rokoch, sa rušili okresy ako Púchov, Ilava a Považská Bystrica a
vznikol iba okres Považská Bystrica.
Po tejto reorganizácii som nastúpil
ako vedúci strediska v Považskej
Bystrici, kde som pracoval štyri roky.
V Považskej Bystrici sme mali takMVDr. Ladislav Skotnický
zvané žurnálne služby. Vyfasovali
sme motorky a kto v sobotu ráno
zobral službu, pracoval pre celý okres týždeň aj s technikom do
nasledujúcej soboty. Od 1. 4. 1963 vzniklo Okresné veterinárne
zariadenie (OVZ) Žilina a vtedy som nastúpil na novovytvorené
veterinárne stredisko Bytča, kde pracovalo 5 veterinárnych
lekárov, z toho jeden vedúci strediska a 4 veterinárni technici. Tu
na stredisku v Bytči sme už mali služby rozdelené tak, aby každý,
kto slúžil cez týždeň, nemusel slúžiť cez víkendy. Odvtedy som
pracoval na obvode Kotešova, do ktorého patrili obce Kotešova,
Svedernik, Marček, Dlhé Pole a Súľov. Na stredisku sme mali pridelené 2 autá so šoférmi až do roku 1970, kedy sme si už museli
kúpiť svoje vlastné autá a používať tie. V tom čase nám platili
1 korunu za kilometer, ale veterinárny lekár mal na auto paušál a
bolo na ňom, ako ho minul. Platy vtedy boli asi 2000 Kčs, ale výška
platu závisela aj od odpracovaných rokov. Len pre informáciu,
cena auta napríklad škoda MB (embéčka) stála asi 45 tisíc Kčs.
Čo bolo také najzávažnejšie vo veterinárnej praxi?
Asi najdôležitejšia v tom čase bola likvidácia ochorení ako TBC,
leukóza, brucelóza, Q horúčka prípadne antrax a slintačka
a krívačka. Ale to už je minulosť, na druhej strane to nebolo také
jednoduché ako sa to napíše. V chovoch sme boli neustále vystavení možnosti nakazenia ochoreniami prenosnými na ľudí,
čo sa aj stávalo.
Potom nastala v roku 1989 zmena režimu aj podmienok
vykonávania našej veterinárnej činnosti. Stali sme sa SZČO.
Ako ste pokračovali vo svojej profesii?
1. 2. 1992 som vstúpil do Komory veterinárnych lekárov a ako
člen som pokračoval v tej istej práci a na tom istom obvode,
kde mi pribudla ešte obec Veľké Rovné s okolím. V teréne som
mal 1300 dojníc a 1000 oviec, ktoré boli roztrúsené po kopcoch
a dedinách, lebo tento náš kraj je hornatý. Ošípaných v tom
čase bolo veľa a chovali sa takmer v každom dome v dedine.
Postupne po roku 1989 sa začali stavy znižovať nielen na farmách, ale aj v súkromnom sektore a dnes je tá situácia žalostná
a preto sa nečudujem, že veterinárni lekári utekajú do praxe
spoločenských zvierat, lebo v praxi hospodárskych zvierat by
sa dnes už asi ťažko uživili.
A čo vaša rodina, pán doktor, mali ste pre prácu doma
pochopenie?
Keby veterinárny lekár nemal doma zázemie, nemohol by
vykonávať toto ťažké povolanie, ktoré si vyžaduje veľa času nielen cez deň, ale aj v noci, cez víkendy a sviatky. Žiaľ, manželka
mi zomrela pred 10-imi rokmi, ale mám dve dcéry, jedného
syna, 9 vnúčat a 4 pravnúčatá.
Pán doktor, za svoju celoživotnú prácu ste boli ocenení rôznymi
oceneniami, či už z ministerstva, Štátnej veterinárnej správy
alebo obce, preto dovoľte, aby som aj ja vám poďakoval v mene
Komory veterinárnych lekárov SR za vašu doterajšiu prácu a na
Vašom zaslúženom odpočinku v dôchodku vám zaprial hlavne
veľa zdravia a radosti s vašimi blízkymi. Ďakujem za rozhovor.
S MVDr. Ladislavom Skotnickým sa zhováral MVDr. Ladislav Stodola
www.kvlsr.sk
37
umenie, kultúra, šport, osobnosti...
„Motýľ“– 1. miesto
FOTOGRAFIE
očami veterinárneho lekára
umenie, kultúra, šport, osobnosti...
Najstarší, ale stále svieži. To bolo heslo, ktoré sprevádzalo 9O. ročník najstaršieho
maratónskeho behu v Európe. Aj za účasti veterinárnych lekárov bežalo 6.októbra
v Košiciach približne 9500 bežcov v rôznych disciplínach. Účasť veterinárnej štafety
sa už stáva tradíciou a tento rok sme postavili dokonca štafety dve.
vyhodnotenie súťaže
MVDr. Ladislav Stodola
tel.: 0907 917 497, e-mail: [email protected]
Vážené kolegyne, kolegovia, priatelia,
MVDr. Tibor Brauner
tel.: +421 905 612 373, e-mail: [email protected]
ako ste už boli informovaní, KVL SR organizovala v tomto roku
fotosúťaž o najlepšiu fotografiu očami veterinárneho lekára.
Komisia vyhodnotila fotografie zapojené do súťaže a určila
poradie výhercov. Výherca súťaže získava dvoj-
dňový pobyt pre dve osoby s all inclusive
vstupom na 14. Kongres KVL SR v hoteli Grand Jasná.
Poradie výhercov súťaže Foto roka 2013:
1. miesto: Motýľ – autor MVDr. Attila Szöke
2. miesto: ČB žeriavy – autor MVDr. Radoslav Rigler
3. miesto: Korytnačka – autor MVDr. Róbert Pánko
„ČB žeriavy“– 2. miesto
„Kor ytnačka“– 3. miesto
svoj osobný rekord. Krásne počasie,
úžasná atmosféra vytvorená organizátormi a divákmi vytvorila nám, bežcom,
zážitok, na ktorý sa nezabúda.
Vzhľadom na to, že beh je koníčkom
a relaxom viacerých veterinárnych
lekárov, budeme veľmi radi, ak sa na
budúci rok zorganizujeme ešte vo
väčšom počte, postavíme viac štafiet,
budeme bežať aj v individuálnych disciplínach a možno nie len v Košiciach.
Takže veterinári so záujmom o beh –
trénujte a prihláste sa – je nás viac.
Pretože žiaden veľký bežec z neba
nespadol.
Prvá – tradičná – bežala v zložení dr. Gabriel Varga, dr. Imrich Šoltés, dr. Peter
Lehocký a dr. Jaroslav Slosiarik. Druhá – väčšinou na tomto podujatí nováčikovská
– bola v zložení dr. Štefan Géczi, dr. Tibor Brauner, Ing. Mária Slosiariková a Ing.
Anton Šebo.
Umiestnenie na cieľovej páske zodpovedalo veku niektorých z nás a možnostiam
tréningu, ale za všetkých účastníkov môžem zodpovedne vyhlásiť, že sme na trati
nechali srdce a časť tela. Prvá štafeta skončila na 56. mieste s časom 3:47:15 a druhá
na 60. mieste s časom 3:48:50, čo pri účasti 129 štafiet považujeme za veľmi slušné.
Aj keď pôvodná výsledková listina hovorila o mierne lepšom umiestnení (52. a 58.),
oficiálne výsledky k dnešnému dňu boli mierne upravené. Veľmi rád by som vyzdvihol výkon dr. Vargu, ktorý po odovzdaní štafety na prvom úseku pokračoval
v behu a absolvoval celú maratónsku trať vo veľmi peknom čase, ktorým si spravil
Ďalšie fotografie skončili v tomto poradí:
38
39
4. miesto: Žeriavy – západ slnka – MVDr. Dušan Cedzo
5. miesto: Medveď – autor MVDr. Attila Szöke
6. miesto: Los – autor MVDr. Attila Szöke
7. miesto: Agama – autor MVDr. Ladislav Molnár
8. miesto: Odlietajúce žeriavy – autor MVDr. Dušan Cedzo
9. miesto: Ryba – autor MVDr. Róbert Pánko
Výhercom gratulujeme!
„Los“– 6. miesto
„Žeriavy – západ slnka“– 4. miesto
„Agama“– 7. miesto
„Medveď“– 5. miesto
„Odlietajúce žeriavy“– 8. miesto
„Ryba“– 9. miesto
04/2013
odborný časopis Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky
I
N
F
O
R
M
A
Č
N
Ý
spravodajca
www.kvlsr.sk
umenie, kultúra, šport, osobnosti...
66 rokov:
VÝSTUP VETERINÁRNYCH LEKÁROV
meno a priezvisko licencia mesto (obec)
František Karadi 1845 Nové Zámky
Nové Zámky
29. 11. 1947
NA TATRANSKÉ ŠTÍTY – VÝSTUP NA BARANEC
Július Balaj
Trenčín
24. 12. 1947
už V. ročník
Dňa 7. septembra 20013 (sobota) sa uskutočnil už V. ročník
výstupu veterinárnych lekárov na tatranské štíty. Po Kriváni,
Rysoch, Slavkovskom štíte a Jahňacom štíte to tento rok bol
výstup na Baranec (2184 m n. m.), ktorý sa nachádza v Západných Tatrách – Roháčoch.
Na rozdiel od predchádzajúcich ročníkov sme tento ročník
nazvali aj medzinárodným. Bolo to z dôvodu, že na výstupe sa
s nami zúčastnilo takmer celé vedenie Komory veterinárnych
lekárov Českej republiky. Vysokohorská túra bola náročná
a trvala asi 8 hodín. Stretnutie účastníkov výstupu bolo ráno
o 8.00 h v areáli chaty Kožiar v Žiarskej doline. Z ústia Žiarskej
doliny (880 m) sme sa vydali po žlto-značkovanom turistickom chodníku, ktorý mal v pásme lesa strmé namáhavé
stúpanie, pri ktorom väčšina účastníkov strácala dych a reč.
Odmenou každému bola krátka prestávka, ktorú sme si dali
pri prístrešku postavenom nad hornou hranicu lesa. Potešení
výhľadom do Liptovskej kotliny sme pokračovali vo výstupe
hrebeňom, na ktorom sa strieda sutina s kosodrevinou. Vyššie
sa terén mení na hole, ktoré boli kedysi intenzívne spásané
hovädzím dobytkom a ovcami. Od zatrávnenej priehyby nás
kamenistý chodník priviedol na vrchol Baranca (2 184 m).
Jedinečný pohľad z tretieho najvyššieho vrchu Západných
Tatier vysvetľuje, prečo ho vidieť prakticky z celého Liptova.
Odlišný pohľad na sever predstavujú Roháče s Baníkovom.
Vrchol Baranca sme zdolali takmer všetci tesne pred obedom
a odpočinok s malým občerstvením striedalo cvakanie spúští
fotoaparátov.
0021 Trenčín
...a takto prebiehal krst maskota Komory veterinárnych lekárov SR
miesto krstu vhodnejšie, ako je práve vrchol Baranca, kde je
zvýšený výskyt svišťa vrchovského (Marmota marmota), inak
nazývaného aj „hvízdak“. V tejto domovine nášho maskota sa
stal jeho krstným otcom prezident Komory veterinárnych
lekárov Českej republiky dr. Jan Bernardy. Pokračovaním túry
po hrebeni cez Smrek (2 072 m) a zostupom do Žiarskeho
sedla (1 917 m) boli roháčske štíty čoraz bližšie. Zdatnejší turisti vystúpili ešte na blízky skalný kužeľ Plačlivého (2 125 m).
Na zostupe a po občerstvení v príjemnom prostredí Žiarskej
chaty, sme mali možnosť ešte navštíviť pietne miesto obetí
horských nešťastí v Západných Tatrách. Do cieľa v ústí Žiarskej
doliny, nás spoľahlivo aj za súmraku doviedla pohodlná spevnená cesta, ktorú sme si niektorí spríjemnili jazdou na kolobežkách. V základnom tábore nás už čakal perfektný guláš,
ktorý nám od rána varili naši seniori – veterinárni lekári z Liptovského Mikuláša, za čo sme im boli nesmierne vďační.
Našijubilanti
oslávili
50 rokov:
meno a priezvisko
Peter Kulich
0445 Kolárovo
Beáta Valentovičová 0180 Bajč
Komárno 09. 10. 1963
František Krupan
0589 Majcichov
Trnava
Jozef Veselický
0520 Banská Bystrica B. Bystrica 08. 11. 1963
Miroslav Petrík
0726 Prešov
Stanislav Ďurkan
0724 Banská Štiavnica Žiar n/Hr. 22. 11. 1963
Prešov
30. 10. 1963
20. 11. 1963
Vladimír Pechočiak 0661 Nitra
Nitra
Miroslav Kakuta
Humenné 26. 12. 1963
0194 Humenné
18. 12. 1963
meno a priezvisko licencia mesto (obec)
Dušan Harbáč
Karol Nagy
Viktor Sliva
Tibor Vozár
04/2013
Počet účastníkov – veterinárnych lekárov, či už súkromných,
štátnych alebo z univerzity, každoročne stúpa. Tento rok vystúpilo na vrchol Baranca približne 80 kolegov, čo je číslo veľmi
vysoké a z roka na rok stúpajúce. To nám potvrdzuje aj oprávnenosť organizovania tejto stále populárnejšej akcie.
odborný časopis Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky
meno a priezvisko licencia mesto (obec)
regionálna komora
0093 Vrakúň
Dunajská Streda 11. 10. 1958
Jozef Nagy
0414 Bidovce
Košice – okolie 24. 10. 1958
Dionýz Leško
0389 Kráľovský Chlmec Trebišov
03. 11. 1958
Štefan Kuťka
0053 Zlaté Moravce
Nitra
24. 11. 1958
Karol Kaigl
0160 Galanta
Galanta
03. 12. 1958
regionálna komora
dátum nar.
Miroslav Polanek 0375 Kežmarok
Poprad
01. 11. 1953
Dušan Šuchter
0752 Bratislava
Bratislava
03. 11. 1953
Juraj Krchňavý
0612 Nitrianske Sučany Prievidza
06. 11. 1953
Ľudovít Gál
0409 Košice
Košice – mesto 21. 12. 1953
05. 10. 1946
regionálna komora
dátum nar.
0357
0959
0592
0380
Solivar
Komárno
Dechtice
Hranovnica
Prešov
Komárno
Trnava
Poprad
24. 10. 1945
27. 10. 1945
22. 11. 1945
07. 12. 1945
meno a priezvisko licencia
mesto (obec)
regionálna komora dátum nar.
Ján Bordean
Veľký Meder
Dunajská Streda 09. 11. 1944
0242
70 rokov:
meno a priezvisko licencia mesto (obec)
regionálna komora dátum nar.
Vladimír Fetisov 0066 Dolný Kubín
Dolný Kubín
meno a priezvisko licencia mesto (obec)
regionálna komora
Roman Synilnyk 0593 Piešťany
Trnava
dátum nar.
20. 10. 1948
Milan Smrčiak
0136 Spišská Nová Ves Spiš. Nová Ves 25. 10. 1948
Tomáš Šafran
0293 Liptovský Mikuláš Lipt. Mikuláš
F
07. 10. 1943
41
71 rokov:
meno a priezvisko licencia mesto (obec)
regionálna komora dátum nar.
0585 Šaľa
Šaľa
0074 Oravská Polhora Dolný Kubín
15. 10. 1942
22. 12. 1942
72 rokov:
meno a priezvisko licencia mesto (obec)
regionálna komora dátum nar.
Marián Poldauf 0416 Košice
Košice – mesto
11. 11. 1941
74 rokov:
Jozef Bielik
Peter Sedlický
regionálna komora dátum nar.
1184 Žilina
Žilina
30. 10. 1939
0948 Veľké Blahovo Dunajská Streda 06. 11. 1939
77 rokov:
meno a priezvisko licencia mesto (obec)
regionálna komora dátum nar.
Rudolf Kórósi
Dunajská Streda 04. 10. 1936
0825 Veľký Meder
79 rokov:
65 rokov:
N
Komárno
dátum nar.
Matej Nagy
I
dátum nar.
69 rokov:
Karol Alfóldi
Štefan Pukáč
55 rokov:
meno a priezvisko licencia mesto (obec)
Už dávnejšie sme si v prezídiu komory povedali, že by bolo
milé mať svojho maskota. Hlasovaním o motíve už v minulosti prešiel svišť (zvieratko typické pre Slovensko a neutrálne
ako pacient, čo sa týka všetkých skupín súkromných veterinárnych lekárov) a tak sme usúdili, že kde by mohlo byť
regionálna komora
licencia mesto (obec) regionálna komora dátum nar.
60 rokov:
Zástupcovia KVL SR a KVL ČR v cieli výstupu – vrchol Baranca 2 184 m n.m.
dátum nar.
68 rokov:
meno a priezvisko licencia mesto (obec)
Typický obyvateľ tatranských šítov
– svišť vrchovský pokrstený ako maskot KVL SR
regionálna komora
67 rokov:
meno a priezvisko licencia mesto (obec)
MVDr. Ladislav Stodola
tel.: 0907 917 497, e-mail: [email protected]
40
informácie zo sekretariátu
O
R
M
A
Č
N
Ý
29. 12. 1948
spravodajca
meno a priezvisko licencia mesto (obec)
regionálna komora dátum nar.
Ladislav Tarr
Nové Zámky
0178 Štúrovo
23. 12. 1934
Srdečne blahoželáme!
www.kvlsr.sk
42
autor vtipu: Miroslav Pavliček
:
riadková inzercia
Predám vyvolávač RTG snímkov AGFA CP 1000 s príslušenstvom, 100% funkčný,
v perfektnom stave, RTG kazety 30 x 40 cm, 24 x 30 cm, 18 x 24 cm, cena dohodou.
Kontakt: MVDr. Ivan Pašek 0903 565 419, e-mail: [email protected]
Hľadám veterinárneho lekára/ku i absolventa so záujmom investovať a stať sa
spoločníkom v začínajúcej praxi v Novom Meste nad Váhom. Nehnuteľnosť, v ktorej sa
bude ambulancia nachádzať, je v centre mesta a je v mojom vlastníctve. Potrebná je
rekonštrukcia a investícia do zariadenia. Pre viac info: [email protected]
04/2013
Veterinárna klinika pre malé a veľké zvieratá Nova-Vet (Tovarníky – Topoľčany)
zamestná na plný pracovný úväzok veterinárnu sestričku. Podmienkou je stredoškolské, príp. aj vysokoškolské vzdelanie s chovateľským alebo zdravotníckym zameraním, príjemné vystupovanie, komunikatívnosť, schopnosť pracovať v kolektíve,
samostatnosť. Vítané sú skúsenosti v odbore, práca s PC, cudzí jazyk. Svoje ponuky
posielajte na: [email protected], príp. volajte 0905 607 522
Predám vyšetrovací stôl s nerezovou doskou a nastaviteľnými nohami. Cena 100 €.
Foto zašlem mailom. Kontakt: [email protected]
odborný časopis Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky
Download

Odborné príspevky - Komora veterinárnych lekárov SR