OBSAH
Obsah:
Orgány Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky ................................................................................... 2
Úvodník ................................................................................................................................................................................ 4
Predstavujeme pracovisko – Veterinárna Klinika Žilina ............................................................................................ 6
Právne poradenstvo .......................................................................................................................................................... 10
Ekonomické okienko ....................................................................................................................................................... 16
Zrušenie činnosti veterinárnych lekárov ...................................................................................................................... 16
Daňový a odvodový kalendár ......................................................................................................................................... 17
List Ústredného riaditeľa ŠVPS SR ................................................................................................................................ 29
Neonatálne hnačky teliat – praktický prístup k diagnostike a terapii ..................................................................... 30
Orthobunyavírus (Schmallenberg vírus) - aktuálny patogén u prežúvavcov v krajinách EÚ ........................... 37
Besnota - informácia ........................................................................................................................................................ 45
Fogaléria - Benefičná výstava fotografií ........................................................................................................................ 61
Konferencia o chorobách hydiny ................................................................................................................................... 65
Workshop Luxácia pately ................................................................................................................................................ 67
Špecializačné vzdelávanie – sonografia ........................................................................................................................ 68
Odborný deň MVDr. Dušana Podmanického, CSc. .................................................................................................. 71
Workshop - Imobilizácia spoločenských a ZOO zvierat .......................................................................................... 74
Kongres Komory veterinárnych lekárov SR ................................................................................................................ 77
Fotogaléria XIII. Kongres veterinárnych lekárov ....................................................................................................... 79
Benefičná výstava fotografií ............................................................................................................................................. 86
Senecké dni medicíny mačiek ........................................................................................................................................ 88
Zasadanie pléna Federácie európskych veterinárov – FVE, Maribor 7.a 8.6. 2013 ............................................. 91
Zasadanie UEVP 6.6. 2013 Maribor ............................................................................................................................. 94
Veterinár s ostrým perom ............................................................................................................................................... 98
Pripravujeme pre Vás .................................................................................................................................................... 102
V. ročník výstupu veterinárnych lekárov KVL SR na tatranské štíty ................................................................... 102
Workshop „Chov a choroby včiel“, ktorý sa uskutoční dňa 13. 7. 2013 .............................................................. 105
Šport................................................................................................................................................................................... 107
Veterinárny volejbalový turnaj V Kobylí na Morave .............................................................................................. 107
Naši jubilanti ................................................................................................................................................................... 109
Noví členovia prijatí v roku 2013 ................................................................................................................................ 112
Členovia s pozastavenou registráciou v roku 2013 ................................................................................................. 113
Obnovené členstvo 2013 ............................................................................................................................................... 113
Zrušené členstvo v roku 2013 ...................................................................................................................................... 114
Oznam .............................................................................................................................................................................. 115
Fotografie očami veterinárneho lekára ...................................................................................................................... 116
Sponzori čísla ................................................................................................................................................................. 119
ORGÁNY KOMORY VETERINÁRNYCH LEKÁROV SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Prezídium Komory veterinárnych lekárov SR
Prezident :
MVDr. Ladislav Stodola
mobil: 0907 917 497
e-mail: [email protected]
Viceprezident :
MVDr. Tibor Brauner
mobil: 0905 612 373
e-mail: [email protected]
Členovia prezídia :
MVDr. Ľubomír Novotný
mobil: 0905 542 109
e-mail: [email protected]
MVDr. Elemír Žoldoš
mobil: 0905 443 500
e-mail: [email protected]
Dozorná komisia Komory veterinárnych lekárov SR
Predseda Dozornej komisie :
JUDr. MVDr. Ivan Riečan
tel.č.: 0918 426 652
e-mail: [email protected]
Členovia Dozornej komisie:
MVDr. Ľubomír Kráľ
tel.č.: 0905 460 980
e-mail: [email protected]
MVDr. Silvia Štefáková
tel.č.: 033/7621452
e-mail: [email protected]
MVDr. Pavol Valašek
tel. č.: 02 62411676
e-mail: [email protected]
MVDr. Miroslav Baran
tel.č.: 0905 270 903
e-mail: [email protected]
MVDr. Peter Rišica
tel.č.: 0905 502 299
2
ORGÁNY KOMORY VETERINÁRNYCH LEKÁROV SLOVENSKEJ REPUBLIKY
e-mail: [email protected]
MVDr. Renát Mandelík, PhD.
tel.č.: 0905 761 114
e-mail: [email protected]
Disciplinárna komisia Komory veterinárnych lekárov SR
Predseda Disciplinárnej komisie:
MVDr. Jozef Talajka
tel.č.: 0903 417 620
e-mail: [email protected]
Členovia Disciplinárnej komisie:
MVDr. Ladislav Pleva
tel.č.: 0905 645 283
e-mail: [email protected]
MVDr. Ľubomír Barančok
tel. č.: 0903 454 297
e-mail: [email protected]
MVDr. Slavomír Truska
tel.č.: 0903 613 714
e-mail: [email protected]
MVDr. Štefan Géczi
tel. č.: 0905 655 305
e-mail: [email protected]
MVDr. Ján Orčík
tel.č.: 0905 547 234
e-mail: [email protected]
MVDr. Marián Vydarený
tel. č.: 0910202266
e-mail: [email protected]
3
ÚVODNÍK
Vážené kolegyne, Vážení kolegovia,
leto už je za rohom a to je ten pravý čas na zaslúženú dovolenku v kruhu rodiny,
priateľov a blízkych.
Práve ste dostali do rúk druhé číslo Spravodaja KVL SR, v ktorom Vám chceme
podať informácie zo života komory od začiatku roka a zároveň Vás upozorniť, čo
nás ešte čaká do konca roku 2013 . Samozrejme Spravodaj by nemal byť len o
akciách komory, ktoré sme pre Vás pripravili, ale aj o informovanosti členskej
základne v oblasti odbornej, legislatívnej, ekonomickej, zahraničnej, kultúrnospoločenskej a športovej. Ako ste si už iste všimli Spravodaj prešiel v poslednom
období aj určitými malými grafickými a obsahovými zmenami. Chceme Vás
ubezpečiť, že v tomto trende chceme pokračovať a preto očakávame aj Vaše
návrhy a námety, ako by mal náš stavovsky informačný Spravodaj vyzerať
v budúcnosti. Zároveň by tu nemal chýbať v budúcnosti priestor pre Vás, Vaše
názory a odborné skúsenosti, s ktorými by ste sa mohli podeliť s ostatnými
kolegami.
Jeden z problémov ktoré začínajú rezonovať v našej profesií je aj téma
numerusclausus, či už u študentov alebo v komore.
Prečo otváram túto
problematiku? Možno je čas začať verejne diskutovať o našich problémoch, ktoré
nám prináša život a čo nás čaká. Otvoriť tabu témy iste nie je jednoduché,
ale nemôžeme pred nimi zatvárať dvere lebo nás aj tak dobehnú. Touto
problematikou sa už zaoberajú viaceré okolité štáty s viac-menej negatívnym
výsledkom. Aj v našej komore začína byť postupne tesnejšie. Počet nových členov
rapídne každoročne narastá. Do zaslúženého dôchodku odchádza čím ďalej, tým
menej kolegov, stavy farmových zvierat stále klesajú, čo spôsobuje prebytok
veterinárov v tomto segmente a pozorujeme ich presun do praxe spoločenských
zvierat, ktoré si však udržujú rovnaké počty. Takže ten „profesný koláč“ z ktorého
žijeme sa nezväčšuje, ale chuť naň máme stále viacerí... Na druhej strane vyhráva
spotrebiteľ v tomto prípade chovateľ, nakoľko to je zároveň priestor na
konkurenciu, poskytovanie lepších a profesionálnejších služieb a zároveň aj
zníženie ceny za poskytovanie služieb. Ale treba si dať otázku, či to nezačne
deformovať profesný stav z vnútra .Je pravda, že vysoké školstvo nie je absolútne
regulované a nekopíruje potreby trhu práce. No a potom sa stáva, že pomaly
v každom meste je vysoká škola s produkciou absolventov na úrady prace. Je
pravdaže v našej profesií to zatiaľ nie je až tak katastrofálne, ale dokedy... ? Jedno
viem iste, počty študentov na univerzite v súčasnosti neobmedzí nikto, pokiaľ bude
financovanie školstva per capita. Podľa mňa tento systém kvantity na úkor kvality
deformuje aj samotné štúdium v každej profesii. A viem aj to, že vytvárať
prekážky ktoré by obmedzovali vstupu do komory novým členom nie je ta správna
cesta a to ani nechceme. Naopak, toto prezídium sa snaží podporovať nových
členov pri vstupe do komory či už napríklad zrušením bývalého vstupného
poplatku do komory, alebo zavedením príspevku vo forme zvýšenia hodnoty
vzdelávacích poukazov pri vstupe do KVL SR. Samozrejme že si ale viem
4
ÚVODNÍK
predstaviť určité obmedzenia, ktoré by zabezpečili, že do našich radov budú
prijímaní kvalitní absolventi, napríklad obmedzenie možnosti samostatne si otvoriť
prax hneď po ukončení štúdia. Aj keď som toho názoru že trh vyrieši takmer
všetko, predsa len by som Vás chcel vyzvať do budúcnosti na dodržiavanie etiky
v našom veterinárnom stave, aby sme za pár rokov nemuseli konštatovať určitú
stratu hrdosti. Aby nedochádzalo k vzájomným negatívnym témam ako, starý –
mladý, veľká – malá prax, východ – západ, nízke – vysoké ceny ap. Aby sme si
vážili jeden druhého vzájomne sa tolerovali.
A ešte jedna prosba. Dostali sme legislatívne do vienka prácu z názvom
„čípovanie“. Je to zárobok pre veterinárneho lekára, ale viem že to nie sú ľahko
zarobené finančné prostriedky ako si niekto predstavuje. A preto v záujme celého
nášho profesného stavu Vás prosím o dôsledné plnenie si povinností lebo táto
činnosť je pod stálou verejnou kontrolou.
Na záver mi dovoľte, aby som Vám všetkým ešte raz poprial príjemné
prežitie dovoleniek a prázdnin v kruhu svojich blízkych, aby ste si oddýchli
a nabrali veľa novej energie, ktorú tak veľmi potrebujete vo Vašej ťažkej
každodennej práci.
MVDr. Ladislav Stodola
Prezident KVL SR
5
PREDSTAVUJEME PRACOVISKO
Predstavujeme pracovisko
Veterinárna Klinika Žilina
Pri návštevách v zahraničí nás často prekvapia tunajšie pracoviská, ktoré sa
špecializujú na liečbu malých zvierat svojím konceptom, priestorom určeným
chovateľom počas doby, keď čakajú na ošetrenie, prístupom personálu
k organizácii práce a vybavenosti.
V našich česko-slovenských podmienkach máme výborných špecialistov, ktorí sú
určite na úrovni európskej veterinárnej medicíny, prístup našich lekárov
a stredného personálu k chovateľom a ich miláčikom je pozorný a veľmi
zodpovedný, kde však máme rezervy, to je priestor a vybavenie pracovísk.
6
PREDSTAVUJEME PRACOVISKO
Vieme, že nie je jednoduché ani organizačne ani finančne realizovať predstavy,
ktoré mnohí z nás máme. Preto nás návšteva na Veterinárnej klinike v Žiline
podnietila k tomu, toto pracovisko predstaviť. Je totiž dôkazom, že sny sa dajú
zhmotniť. Čo pre to treba urobiť? Spýtali sme sa na to spolumajiteľov kliniky
MVDr. Branislava Bajužíka a MVDr. Juraja Paluša.
Veterinárna klinika Žilina je špecializované veterinárne pracovisko, zamerané na
poskytovanie veterinárnej starostlivosti pre psov, mačky a ostatné spoločenské
zvieratá, ako drobné hlodavce, pet králiky, exotické vtáctvo a plazy. Veterinárna
prax bola založená v roku 1996. Z prvoradým cieľom poskytovať v najvyššej
možnej kvalite veterinárnu starostlivosť, s individuálnym prístupom ku každému
klientovi, k jeho potrebám a požiadavkám. Každý pacient je pre nás jedinečný
s jedinečnými potrebami. Náš personál vyvíja maximálne úsilie porozumieť,
každému klientovi a jeho zvieratku tak, aby dostal najlepšiu medicínsku
starostlivosť. Naši klienti sú naši priatelia. Preto sme sa rozhodli pre realizáciu
projektu. Veterinárnej kliniky na sídlisku Vlčince, ul. Sv. Cyrila a Metoda 7,
v Žiline. Pri riešení projektu nám veľmi pomohol katalóg projektov veterinárnych
praxí z USA so zapracovaním našich potrieb. Príprava projektu, kúpa pozemku
a zabezpečenia investícií nám trvala asi 5 rokov plus 2roky realizácia výstavby.
Novú kliniku sme otvárali 6/12/2010,
Tím pracoviska tvorí 6 lekárov /vzdelávaných na domácich i zahraničných
seminároch , zahraničných stážach a samozrejme individuálnym štúdiom/a stredný
zdravotný personál zameraný na malú prax. Hoci poskytujeme
7
PREDSTAVUJEME PRACOVISKO
komplexnú zdravotnú starostlivosť a naše služby pokrývajú takmer celú
problematiku medicíny malých zvierat, dovoľte mi spomenúť aspoň niekoľko
kľúčových disciplín...
Laboratórna diagnostika – kompletné vyšetrenie hematológie a biochémie,
vyšetrenie krvných plynov, vyšetrenie zrážacích faktorov, vyšetrenie krvných
náterov a diagnostika anémií.
Kardiológia - kompletné vyšetrenie a medikamentózne nastavenie pacientov
s ochorením srdca – usg srdca, rtg, ecg.
Dermatológia - ponúkame diagnostikovanie a riešenie chronicky chorých kožných
pacientov, Vykonávame kompletné dermatologické vyšetrenie – cytologické
vyšetrenie kože, biopsiu kože, alergéno diagnostiku a hyposenzibilizáciu pacienta.
Ortopédia – komplexné riešenie ortopedických problémov a diagnostiky krívania
– chirurgické riešenie ochorení kolien , vrodených a získaných luxácií kolien,
poškodení meniskov a ruptúry skríženého väzu metodikou Securos a TTA.
Chirurgické riešenie ochorení lakťa – nespojený processus anconeus, riešenie
inkongruity lakťového kĺbu. Riešenie osteosyntéz, chirurgické riešenie luxácií
bedier a lakťov, riešenie traumatických luxácii carpu a tarzu artrodéziou.
Posudzovanie DBK,DLK a LP licentovaným lekárom SPDD.
Neurochirurgia a neurológia – Neurologické vyšetrenia a chirurgické riešenie
ochorení CNS. Diferenciálna diagnóza epileptických stavov, plégií a paralýz,
chirurgické riešenie ochorení platničiek, osteosyntézy a stabilizácie stavcov.
Zabezpečujeme CT vyšetrenia na cielenú diagnostiku neurologických ochorení.
8
PREDSTAVUJEME PRACOVISKO
Okrem týchto špecializovaných vyšetrení a zákrokov je na našom pracovisku
k dispozícii digitalizácia RTG, flexná i rigidná endoskopia, sonografia, inhalačná
anestézia a denná hospitalizácia. Ponúkame taktiež kompletné služby chirurgie –
riešenie torzií, cudzích predmetov,a obturácií čreva, perineálnych a inguinálnych
hernií, pyometry, prolapsov pošvy a maternice, močových kameňov, cisárskych
rezov, mastectómií, riešenie nádorov...
Momentálna kapacita hospitalizácie na klinike je 2x veľký pes, 3x stredný pes a 5x
malý pes – mačka.
Našim cieľom je vytvorenie pracoviska , ktorého hlavná úloha je spolupráca nie
konkurencia s kolegami ostatných ambulancií.
Podrobnejšie informácie o našom pracovisku nájdete na www.vetklinikazilina.sk
9
PRÁVNE PORADENSTVO
Právne poradenstvo
Pri našej práci sa často stretávame s rôznymi právnymi problémami. V tejto časti
Spravodaja sa chceme pokúsiť odpovedať na často kladené otázky z tejto
problematiky a čakáme aj od Vás, že nám nejaké otázky položíte.
V tomto čísle sme položili otázku právnickej kancelárii BLAHA, ERBEN &
PARTNERI,
ktorá zastupuje aj KVL.
Ako postupovať v situácii, kedy osoby, ktoré nemajú oprávnenie na výkon
veterinárnej činnosti, túto činnosť neoprávnene vykonávajú ?
Vzhľadom na situácie, kedy osoby, ktoré nemajú oprávnenie na výkon veterinárnej
činnosti, túto činnosť neoprávnene vykonávajú Vám zasielam naše stručné
stanovisko k tejto problematike.
Pri koncipovaní tohto stanoviska sme vychádzali z konkrétnych prípadov, ktoré sa
týkali:
1.) chovateľky, ktorá vykonala vakcináciu psa napriek skutočnosti, že na túto
činnosť nie je oprávnená v zmysle platnej legislatívy (ďalej aj ako „prvý
prípad“);
2.) veterinárneho lekára, ktorý vykonáva súkromnú veterinárnu prax napriek
tomu, že nie je členom Komory veterinárnych lekárov, pričom pri svojej
činnosti používa v súčasnosti neexistujúce označenie „veterinárny
čakateľ“ ako aj licenčné číslo a pečiatku iného súkromného veterinárneho
lekára (ďalej aj ako „druhý prípad“);.
3.) kynológa, ktorý ukončil bakalárske štúdium a napriek skutočnosti, že
nespĺňa na výkon súkromnej veterinárnej praxe zákonom vyžadované
predpoklady, vykonáva vakcináciu psov (ďalej aj ako „tretí prípad“);.
Všetky prípady, ktoré ste opísali spĺňajú najmenej jeden z nasledovných znakov:
Ȭ neoprávnený výkon odbornej veterinárnej činnosti (napriek skutočnosti,
že vykonávateľ nie je súkromným veterinárnym lekárom (ďalej len
„SVL“), t.j. nie je registrovaný v Komore veterinárnych lekárov SR (ďalej
len „KVL SR“), prípadne nemá na výkon takejto činnosti ani požadované
vzdelanie
Ȭ neoprávnené používanie pečiatky KVL SR
10
PRÁVNE PORADENSTVO
Ȭ
Ȭ
neoprávnené nakladanie s veterinárnymi liekmi
neoprávnená prezentácia osoby ako SVL.
Pri posudzovaní vyššie opísaných skutočností sme vychádzali z právnych
predpisov, ktoré sa k danej problematike bezprostredne vzťahujú, t.j. :
Ȭ zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti (ďalej len „zákon o
veterinárnej starostlivosti“)
Ȭ zákon č. 442/2004 Z. z . o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore
veterinárnych lekárov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o SVL a KVL“)
Ȭ zákon č. 14/1998 Z. z . o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o liekoch“)
Ȭ zákon č. 300/2005 Z. z . Trestný zákon v znení neskorších predpisov
(ďalej len „trestný zákon“)
Ȭ zákon č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach (ďalej len „zákon o sťažnostiach“)
V zmysle ust. § 10 ods. 1 písm. a) a b) zákona o veterinárnej starostlivosti sa pod
pojmom odborná veterinárna činnosť rozumie:
a) veterinárna činnosť, ktorá je predmetom výkonu štátnej správy vo veterinárnej
oblasti, pričom túto činnosť môže vykonávať len úradný veterinárny lekár, ktorého
na základe návrhu hlavného veterinárneho lekára vymenuje minister;
b) súkromná veterinárna činnosť a služby, na ktorých poskytovanie sa vzťahuje
zákon o SVL a KVL, t.z. podmienkou výkonu tejto činnosti je okrem iného aj
zápis v registri KVL SR.
Vzhľadom na skutočnosť, že vakcinácia zvierat sa považuje za odbornú
veterinárnu činnosť, na ktorej výkon sú oprávnení len veterinárni lekári spĺňajúci
kritéria kladené na vzdelanie, ktoré sú uvedené v zákone o veterinárnej činnosti,
chovateľka popísaná v prvom prípade nespĺňa na výkon tejto činnosti zákonom
stanovené predpoklady. KVL SR ako samosprávna stavovská organizácia
združujúca súkromných veterinárnych lekárov vykonávajúcich súkromné
veterinárne činnosti je oprávnená prostredníctvom svojho orgánu – disciplinárnej
komisie prerokúvať porušenie plnenia povinností ustanovených zákonom o SVL a
KVL, avšak len vo vzťahu ku svojim členom. Vzhľadom na to, že chovateľka nie
je členkou KVL SR zapísanou v registri SVL, nie je KVL SR kompetentná riešiť
tento prípad.
11
PRÁVNE PORADENSTVO
O takmer identickú situáciu ide v druhom popísanom prípade, ktorý vystupuje pod
označením „veterinárny čakateľ“ a vykonáva súkromnú veterinárnu činnosť bez
toho, aby bol členom KVL SR, zapísaným v zozname SVL. Navyše, tento
veterinárny lekár neoprávnene používa pečiatku KVL SR, ako aj licenčné číslo
iného veterinárneho lekára. Rovnako ako v predchádzajúcom prípade, KVL SR je
kompetentná riešiť iba disciplinárne previnenia svojich členov, zapísaných v
registri, t.j. súkromných veterinárnych lekárov.
V prípade kynológa, ktorý napriek neukončenému vzdelaniu druhého stupňa v
odbore všeobecného veterinárneho lekárstva vykonáva odbornú veterinárnu
činnosť (vakcináciu), možno hovoriť o porušení ust. § 10 a 11 zákona o
veterinárnej starostlivosti. Rovnako ani v tomto prípade nie je KVL SR oprávnená
rozhodovať o konaní kynológa, nakoľko nie je jej členom, zapísaným v registri
SVL.
Vzhľadom na nedostatok právomoci KVL SR riešiť vyššie opísané situácie, vidíme
riešenie v podaní sťažnosti na Štátnu veterinárnu a potravinovú správu podľa
zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach. Pod pojmom sťažnosť sa rozumie „podanie
sťažovateľa, ktorým a) sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených
záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou
orgánu verejnej správy, b) poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie
právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy“.
V zmysle ust. § 9 zákona o sťažnostiach sú všetky orgány verejnej správy povinné
prijímať sťažnosti. Prijaté sťažnosti, na ktorých vybavenie alebo prešetrenie nie sú
príslušné, sú povinné najneskôr do desiatich pracovných dní postúpiť orgánu
príslušnému na ich vybavenie a zároveň o tom upovedomiť sťažovateľa. Príslušný
orgán verejnej správy je povinný sťažnosť vybaviť do 60 pracovných dní. Ak je
sťažnosť náročná na prešetrenie, môže vedúci orgánu verejnej správy alebo ním
splnomocnený zástupca túto lehotu predĺžiť pred jej uplynutím o 30 pracovných
dní. Lehotu nemôže predĺžiť splnomocnený zástupca, ktorý sťažnosť prešetruje.
Orgán verejnej správy oznámi predĺženie lehoty sťažovateľovi bezodkladne,
písomne, s uvedením dôvodu.
Sťažnosť sa považuje za vybavenú, ak bol sťažovateľ písomne informovaný
o výsledku prešetrenia sťažnosti a ak sa prijali opatrenia na odstránenie zistených
nedostatkov a príčin ich vzniku.
V súvislosti s neoprávnenou držbou a aplikáciou veterinárnych liekov v prípade
chovateľky uvedenej v prvom príklade je potrebné ešte uviesť, že v zmysle ust.
12
PRÁVNE PORADENSTVO
139 ods. 13 zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o
zmene a doplnení niektorých zákonov „Fyzická osoba – podnikateľ a právnická
osoba sa dopustia iného správneho deliktu, ak nedovolene zaobchádzajú s
veterinárnymi liekmi. Z ostatného textu citovaného zákona vyplýva, že
oprávnenými osobami sa rozumejú najmä veterinárni lekári, pričom chovatelia sa
za osoby určené na zaobchádzanie a používanie veterinárnych liekov a látok
nepovažujú. Porušenie tejto povinnosti je pokutované regionálnou veterinárnou a
potravinovou správou na úseku veterinárnej farmácie.
Podanie trestného oznámenia možno zvážiť iba druhom a treťom prípade, nakoľko
konanie chovateľky spomínanej v 1. prípade nevykazuje žiaden zo znakov
základnej či kvalifikovanej skutkovej podstaty trestného činu. Zo súčasného znenia
skutkových podstát upravených Trestným zákonom však nie je možné jednoznačne
dospieť k záveru, že popísaným konaním osôb došlo k spáchaniu určitého
konkrétneho trestného činu. Konanie spomínaných osôb by sme mohli subsumovať
pod trestný čin:
1) neoprávneného podnikania – v zmysle trestného zákona podnikanie je
neoprávnené, ak je vykonávané bez splnenia zákonných podmienok
(napr. nedostatok potrebného vzdelania), v rozpore so zákonom alebo
nad jeho rámec (napr. s použitím falšovanej pečiatky, vakcinácia bez
oprávnenia).
Ȭ musí ísť o sústavnú činnosť, vykonávanú samostatne, za účelom
dosiahnutia zisku a najmä s cieľom dosiahnuť trvalý zdroj
príjmov
Ȭ je nutné preukázať ziskovosť tejto činnosti, rovnako ako
vedomie páchateľa o neoprávnenosti takéhoto podnikania, čo
môže byť dosť problematické
2) falšovania, pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej
uzávery, úradného znaku a úradnej značky – pre naplnenie všetkých
znakov skutkovej podstaty tohto trestného činu sa vyžaduje:
Ȭ falšovanie, t. j. úplné vyhotovenie, ktoré má vyvolať dojem, ako
by bola skutočne vydaná príslušným orgánom a predpísaným
spôsobom,
Ȭ v tomto prípade by malo ísť o falšovanie úradnej pečate. Otázkou
však je, či sa pečiatka veterinárneho lekára môže/ bude podľa
výkladu príslušníka policajného zboru považovať za úradnú
pečať. Úradnou pečaťou sa rozumie razítko s vyobrazením
štátneho znaku alebo razítko, ktorého odtlačok je povinnou
13
PRÁVNE PORADENSTVO
súčasťou listín, ktoré sú osobitným predpisom považované za
verejné. Účelom zakotvenia tohto trestného činu do Trestného
zákona je najmä ochrana záujmu na riadnom chode štátneho
aparátu a dôvera v pravosť a pravdivosť verejných listín.
Podľa nášho názoru o falšovanie verejnej pečate by išlo v prípade
falšovania pečiatky KVL SR, ktorá ako orgán verejnej moci samosprávna stavovská organizácia ňou označuje svoje rozhodnutia, ktoré
sú považované za verejné listiny. Očkovací preukaz zvieraťa nie je možné
považovať za verejnú listinu a pečiatka veterinárneho lekára nespĺňa aj
z tohto dôvodu podmienku „súčasti verejnej listiny“ a z tohto dôvodu
predpokladáme, že sa na ňu nebude vzťahovať ochrana v zmysle
Trestného zákona.
Nie je vylúčený jednočinný súbeh trestného činu falšovania s trestným
činom podvodu.
3) Podvod - o trestný čin podvodu ide v prípade, ak niekto na škodu
cudzieho majetku obohatí seba alebo iného uvedením do omylu
a spôsobí na cudzom majetku škodu. Pojmovými znakmi trestného činu
podvodu sú:
Ȭ omyl/ uvedenie do omylu, znamená aktívnym konaním vyvolať
nezhodu vedomosti človeka so skutočným stavom veci –
v prípade vyhotovenia falošnej pečiatky ide o vyvolanie omylu,
že osoba, ktorá túto pečiatku používa je veterinárnym lekárom,
resp. osobou tieto činnosti oprávnenou vykonávať
Ȭ obohatenie, t.j. neoprávnené zväčšenie majetku, resp. ušetrenie
nákladov na úkor tretej osoby- obohatenie sa na úkor iných SVL
resp. obohatenie majiteľov zvierat v prípade ak by cena za
vakcináciu bola nižšia
Ȭ škoda, t.j. majetková ujma, reálny úbytok z hmotnej podstaty ako
aj ujma na zisku poškodeného – za splnenie tejto podmienky by
sme teoreticky mohli považovať ukrátenie iných SVL o príjmy/
zisky, ktoré by boli získali vykonaním vakcinácie vo vlastnej
réžii a najmä oprávnene.
Medzi všetkými vyššie uvedenými znakmi musí existovať príčinná
súvislosť, t.j. jeden znak musí byť podmienený existenciou a naplnením
toho druhého.
14
PRÁVNE PORADENSTVO
Podanie trestného oznámenia vždy nesie so sebou riziko, že v prípade, ak sa
tvrdené skutočnosti nepreukážu, resp. ak sa ukážu ako nepravdivé, môže byť
oznamovateľ obvinený z trestného činu krivého obvinenia. V uvedených
konkrétnych prípadoch by bolo napr. potrebné dostatočne preukázať vykonávanie
vakcinácie za poplatok (uplatnenie trestného činu neoprávneného podnikania ale aj
podvodu), trvalé a sústavné vykonávanie neoprávnenej vakcinácie s cieľom
dosiahnuť zisk (neoprávnené podnikanie) atď., čo so sebou prináša nemalé riziko.
Nakoľko nie je možné ani v jednom zo spomínaných prípadov jednoznačne
konštatovať naplnenie všetkých znakov skutkovej podstaty niektorého z uvedených
trestných činov, mohlo by byť podanie trestného oznámenia neefektívne.
S najväčšou pravdepodobnosťou, aj s prihliadnutím na obvyklý postup
vyšetrovateľov, by bolo trestné oznámenie odmietnuté a mohlo by spätne spôsobiť
problémy oznamovateľovi.
V prípade akýchkoľvek otázok, resp. potreby doplnenia stanoviska sme Vám radi
k dispozícii.
JUDr. Juraj Erben
15
EKONOMICKÉ OKIENKO
Ekonomické okienko
Zrušenie činnosti veterinárnych lekárov
Na vyčiarknutie z registra KVL SR je potrebné zaslať žiadosť na
sekretariát KVL SR, formulár ktorej si nájdete na webe KVL SR –
www.kvlsr.sk v sekcii žiadosti.
Po obdržaní Žiadosti o vyčiarknutie z registra KVL SR Vám bude
v lehote do 30 dní doručené Rozhodnutie o vyčiarknutí, ktoré nadobúda
právoplatnosť po 15 dni odo dňa prevzatia.
Po uplynutí tejto lehoty
alebo po vzdaní sa odvolania je nutné zaslať predmetné Rozhodnutie späť
na KVL SR na správoplatnenie. Súkromný veterinárny lekár je povinný
odovzdať originál osvedčenia a pečiatku KVL SR do 10 dni od
vyčiarknutia z registra KVL SR. Následne je povinný oznámiť skončenie
činnosti miestne príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe.
S právoplatným rozhodnutím o vyčiarknutí z KVL SR je nutné sa
odhlásiť ako podnikateľ z evidencie daňového úradu v lehote do 15 dní odo
dňa, doručenia Rozhodnutia o zrušení registrácii, vrátiť kartičku s daňovým
identifikačným číslom (DIČ) a vrátiť správcovi dane osvedčenie
o registrácii.
Zdravotnej poisťovni je povinný oznámiť zmenu platiteľa
poistného, lehota na oznámenie je 8 pracovných dní od ukončenia
podnikania. Taktiež je povinný urobiť odhlášku z povinného sociálneho
poistenia do 8 dní, a to osobne, alebo písomne vyplnením odhlášky na
tlačive Registračný list FO.
Podľa sídla podnikania treba kontaktovať Krajskú správu
štatistického úradu, oddelenie registrov so žiadosťou o zrušenie IČO, ktorá
je spoplatnená.
16
EKONOMICKÉ OKIENKO
Daňový a odvodový kalendár
Termíny dôležitých povinností v roku 2013 nielen pre podnikateľov
JANUÁR 2013
8. január (Ut)
• splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné
poistenie pre SZČO za december 2012
Výplatný termín
• splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné
poistenie odvádzaného zamestnávateľom za zamestnancov za december 2012
Výplatný termín + 5 dní
• odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti zamestnávateľom za
december 2012
• mesačný prídel do sociálneho fondu
15. január (Ut)
• odvod dane z príjmov vyberanej zrážkou za december 2012
• odvod súm na zabezpečenie dane platiteľom príjmu za december 2012
21. január (Po)
• registračná povinnosť na DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá dosiahla obrat 49
790 €
• termín na podanie súhrnného výkazu za december 2012 alebo za 4. kvartál
2012 pre platiteľov DPH, ktorí uskutočňujú intrakomunitárne dodávky v rámci
Európskej únie
25. január (Pi)
• splatnosť DPH za december 2012 alebo 4. kvartál 2012 + termín na podanie
DP pre platiteľov s mesačnou a štvrťročnou daňovou povinnosťou
• splatnosť spotrebnej dane z L, P, V, T, MO, EU + termín na podanie DP pre
prevádzkovateľa daňového skladu na colný úrad za december 2012
31. január (Št)
• termín pre platiteľa dane na predloženie prehľadu o zrazených a odvedených
preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za
december 2012 na DÚ
• splatnosť mesačného preddavku na DPFO a DPPO v 1/12 za január 2013
• termín na podanie DP k dani z nehnuteľností obci ako správcovi dane, ak
daňovníkovi v zdaňovacom období vznikla daňová povinnosť
• splatnosť dane z motorových vozidiel vyplývajúcej z daňového priznania za
rok 2012 + termín na podanie daňového priznania
• splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12
predpokladanej dane, ak daň u jedného správcu dane presiahne limit 8 292 €
17
EKONOMICKÉ OKIENKO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
FEBRUÁR 2013
8. február (Pi)
splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné
poistenie pre SZČO za január 2013
Výplatný termín
splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné
poistenie odvádzaného zamestnávateľom za zamestnancov za január 2013
Výplatný termín + 5 dní
odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti zamestnávateľom za
január 2013
mesačný prídel do sociálneho fondu
15. február (Pi)
odvod dane z príjmov vyberanej zrážkou za január 2013
odvod súm na zabezpečenie dane platiteľom príjmu za január 2013
20. február (St)
registračná povinnosť na DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá dosiahla obrat 49
790 €
termín na podanie súhrnného výkazu za január 2013 pre platiteľov DPH, ktorí
uskutočňujú intrakomunitárne dodávky v rámci európskej únie
25. február (Po)
splatnosť DPH za január 2013 + termín na podanie DP pre platiteľov
s mesačnou daňovou povinnosťou
splatnosť spotrebnej dane z A, T, MO, EU + termín na podanie DP pre
prevádzkovateľa daňového skladu na colný úrad za január 2013
28. február (Št)
splatnosť mesačného preddavku na DPFO a DPPO v 1/12 za február 2013
splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12
predpokladanej dane, ak daň u jedného správcu dane presiahne limit 8 292 €
termín pre platiteľa dane na predloženie prehľadu o zrazených a odvedených
preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za
január 2013 na DÚ
termín pre zamestnávateľa na zúčtovanie prostriedkov predstavujúcich
povinný prídel do sociálneho fondu za rok 2012
MAREC 2013
8. marec (Pi)
splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné
poistenie pre SZČO za február 2013
Výplatný termín
splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné
poistenie odvádzaného zamestnávateľom za zamestnancov za február 2013
Výplatný termín + 5 dní
18
EKONOMICKÉ OKIENKO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti zamestnávateľom za
február 2013
mesačný prídel do sociálneho fondu
15. marec (Pi)
odvod dane z príjmov vyberanej zrážkou za február 2013
odvod súm na zabezpečenie dane platiteľom príjmu za február 2013
20. marec (St)
registračná povinnosť na DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá dosiahla obrat 49
790 €
termín na podanie súhrnného výkazu za február 2013 pre platiteľov DPH, ktorí
uskutočňujú intrakomunitárne dodávky v rámci európskej únie
25. marec (Po)
splatnosť DPH za február 2013 + termín na podanie DP pre platiteľov
s mesačnou daňovou povinnosťou
splatnosť spotrebnej dane z A, T, MO,EU + termín na podanie DP pre
prevádzkovateľa daňového skladu na colný úrad za február 2013
APRÍL 2013
2. apríl (Ut)
termín na podanie daňového priznania k DPFO a DPPO za rok 2012 +
splatnosť dane z príjmov za rok 2012
splatnosť mesačného preddavku na DPFO a DPPO v 1/12 za marec 2013 +
splatnosť štvrťročného preddavku na DPFO a DPPO v 1/4 za 1. kvartál 2013
termín na ročné zúčtovanie a výpočet dane z príjmov zamestnancov za rok
2012 pre platiteľa dane, ktorý je zamestnávateľom
termín pre platiteľa dane na predloženie prehľadu o zrazených a odvedených
preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za
február 2013 na DÚ
splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12
predpokladanej dane, ak daň u jedného správcu dane presiahne 8 292 €
splatnosť štvrťročného preddavku na daň z motorových vozidiel za 1. kvartál
2013 vo výške 1/4 predpokladanej dane, ak daň u jedného správcu dane
presiahne 660 €a nepresiahne 8 292 €
termín na predloženie oznámenia o nezdanených platbách vyplatených
v brutto výške FO v roku 2012 na daňový úrad, ak súčet platieb prekročil limit
5 000 €
8. apríl (Po)
splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné
poistenie pre SZČO za marec 2013
Výplatný termín
splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné
poistenie odvádzaného zamestnávateľom za zamestnancov za marec 2013
19
EKONOMICKÉ OKIENKO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Výplatný termín + 5 dní
odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti zamestnávateľom za
marec 2013
mesačný prídel do sociálneho fondu
15. apríl (Po)
odvod dane z príjmov vyberanej zrážkou za marec 2013
odvod súm na zabezpečenie dane platiteľom príjmu za marec 2013
22. apríl (Po)
registračná povinnosť na DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá dosiahla obrat 49
790 €
termín na podanie súhrnného výkazu za marec 2013 alebo 1. kvartál 2013 pre
platiteľov DPH, ktorí uskutočňujú intrakomunitárne dodávky v rámci
európskej únie
25. apríl (Št)
splatnosť DPH za marec 2013 alebo 1. kvartál 2013 + termín na podanie DP
pre platiteľov s mesačnou a štvrťročnou daňovou povinnosťou na DPH
splatnosť spotrebnej dane z A, T, MO,EU + termín na podanie DP pre
prevádzkovateľa daňového skladu na colný úrad za marec 2013
30. apríl (Ut)
termín pre platiteľa dane na predloženie prehľadu o zrazených a odvedených
preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za
marec 2013 na daňový úrad
termín pre zamestnávateľa na predloženie hlásenia o vyúčtovaní dane
z príjmov, o úhrne príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za rok
2012 na daňový úrad
splatnosť mesačného preddavku na DPFO a DPPO v 1/12 za apríl 2013
splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12
predpokladanej dane, ak daň u jedného správcu dane presiahne 8 292 €
termín na doplatenie rozdielu vzniknutého na zaplatených preddavkoch dane
z príjmov právnickej osoby za obdobie január až marec 2013, ak zaplatené
preddavky sú nižšie, ako vyplývajú z výpočtu podľa daňového priznania za
rok 2012
MÁJ 2013
9. máj (Št)
splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné
poistenie pre SZČO za apríl 2013
Výplatný termín
splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné
poistenie odvádzaného zamestnávateľom za zamestnancov za apríl 2013
Výplatný termín + 5 dní
20
EKONOMICKÉ OKIENKO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti zamestnávateľom za
apríl 2013
mesačný prídel do sociálneho fondu
15. máj (St)
odvod dane z príjmov vyberanej zrážkou za apríl 2013
odvod súm na zabezpečenie dane platiteľom príjmu za apríl 2013
20. máj (Po)
registračná povinnosť na DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá dosiahla obrat 49
790 €
termín na podanie súhrnného výkazu za apríl 2013 pre platiteľov DPH, ktorí
uskutočňujú intrakomunitárne dodávky v rámci európskej únie
27. máj (Po)
splatnosť DPH za apríl 2013 + termín na podanie DP pre platiteľov
s mesačnou daňovou povinnosťou
splatnosť spotrebnej dane z A, T, MO, EU + termín na podanie DP pre
prevádzkovateľa daňového skladu na colný úrad za apríl 2013
31. máj (Pi)
splatnosť mesačného preddavku na DPFO a DPPO v 1/12 za máj 2013
splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12
predpokladanej dane, ak daň u jedného správcu dane presiahne 8 292 €
termín pre platiteľa dane na predloženie prehľadu o zrazených a odvedených
preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za
apríl 2013 na DÚ
JÚN 2013
10. jún (Po)
splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné
poistenie pre SZČO za máj 2013
Výplatný termín
splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné
poistenie odvádzaného zamestnávateľom za zamestnancov za máj 2013
Výplatný termín + 5 dní
odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti zamestnávateľom za
máj 2013
mesačný prídel do sociálneho fondu
17. jún (Po)
odvod dane z príjmov vyberanej zrážkou za máj 2013
odvod súm na zabezpečenie dane platiteľom príjmu za máj 2013
20. jún (Št)
registračná povinnosť na DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá dosiahla obrat 49
790 €
21
EKONOMICKÉ OKIENKO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
termín na podanie súhrnného výkazu za máj 2013 pre platiteľov DPH, ktorí
uskutočňujú intrakomunitárne dodávky v rámci európskej únie
25. jún (Ut)
splatnosť DPH za máj 2013 + termín na podanie DP pre platiteľov s mesačnou
daňovou povinnosťou
splatnosť spotrebnej dane z A, T, MO, EU + termín na podanie DP pre
prevádzkovateľa daňového skladu na colný úrad za máj 2013
termín na podanie DP a splatnosť dane z príjmov za rok 2012, ak daňový
subjekt poberá príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí a oznámi správcovi dane
predĺženie lehoty na podanie DU
JÚL 2013
1. júl (Po)
splatnosť mesačného preddavku na DPFO + DPPO v 1/12 za jún 2013 +
splatnosť štvrťročného preddavku na DPFO a DPPO v 1/4 za 2. kvartál 2013
splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12
predpokladanej dane, ak daň u jedného správcu dane presiahne limit 8 292 €
splatnosť štvrťročného preddavku na daň z motorových vozidiel vo výške 1/4
predpokladanej dane, ak daň u jedného správcu dane presiahne limit 660 €
a nepresiahne 8 292 €
termín pre platiteľa dane na predloženie prehľadu o zrazených a odvedených
preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za máj
2013 na DÚ
8. júl (Po)
splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné
poistenie pre SZČO za jún 2013
Výplatný termín
splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné
poistenie odvádzaného zamestnávateľom za zamestnancov za jún 2013
Výplatný termín + 5 dní
odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti zamestnávateľom za
jún 2013
mesačný prídel do sociálneho fondu
15. júl (Po)
odvod dane z príjmov vyberanej zrážkou za jún 2013
odvod súm na zabezpečenie dane platiteľom príjmu za jún 2013
22. júl (Po)
registračná povinnosť na DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá dosiahla obrat 49
790 €
termín na podanie súhrnného výkazu za jún 2013 alebo 2. kvartál 2013 pre
platiteľov DPH, ktorí uskutočňujú intrakomunitárne dodávky v rámci
európskej únie
22
EKONOMICKÉ OKIENKO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
25. júl (Št)
splatnosť DPH za jún 2013 alebo 2. kvartál 2013 + termín na podanie DP pre
platiteľov s mesačnou a štvrťročnou daňovou povinnosťou
splatnosť spotrebnej dane z A, T, MO, EU + termín na podanie DP pre
prevádzkovateľa daňového skladu na colný úrad za jún 2013
31. júl (St)
splatnosť mesačného preddavku na DPFO a DPPO v 1/12 za júl 2013
splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12
predpokladanej dane, ak daň u jedného správcu dane presiahne 8 292 €
termín pre platiteľa dane na predloženie prehľadu o zrazených a odvedených
preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za jún
2013 na DÚ
AUGUST 2013
8. august (Št)
splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné
poistenie pre SZČO za júl 2013
Výplatný termín
splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné
poistenie odvádzaného zamestnávateľom za zamestnancov za júl 2013
Výplatný termín + 5 dní
odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti zamestnávateľom za
júl 2013
mesačný prídel do sociálneho fondu
15. august (Št)
odvod dane z príjmov vyberanej zrážkou za júl 2013
odvod súm na zabezpečenie dane platiteľom príjmu za júl 2013
20. august (Ut)
registračná povinnosť na DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá dosiahla obrat 49
790 €
termín na podanie súhrnného výkazu za júl 2013 pre platiteľov DPH, ktorí
uskutočňujú intrakomunitárne dodávky v rámci európskej únie
26. august (Po)
splatnosť DPH za júl 2013 + termín na podanie DP pre mesačných platiteľov
DPH
splatnosť spotrebnej dane z A, T, MO, EU + termín na podanie DP pre
prevádzkovateľa daňového skladu na colný úrad za júl 2013
SEPTEMBER 2013
2. september (Po)
splatnosť mesačného preddavku na DPFO a DPPO v 1/12 za august 2013
23
EKONOMICKÉ OKIENKO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12
predpokladanej dane, ak daň u jedného správcu dane presiahne 8 292 €
termín pre platiteľa dane na predloženie prehľadu o zrazených a odvedených
preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za júl
2013 na DÚ
9. september (Po)
splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné
poistenie pre SZČO za august 2013
Výplatný termín
splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné
poistenie odvádzaného zamestnávateľom za zamestnancov za august 2013
Výplatný termín + 5 dní
odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti zamestnávateľom za
august 2013
mesačný prídel do sociálneho fondu
16. september (Po)
odvod dane z príjmov vyberanej zrážkou za august 2013
odvod súm na zabezpečenie dane platiteľom príjmu za august 2013
20. september (Pi)
registračná povinnosť na DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá dosiahla obrat 49
790 €
termín na podanie súhrnného výkazu za august 2013 pre platiteľov DPH, ktorí
uskutočňujú intrakomunitárne dodávky v rámci európskej únie
25. september (St)
splatnosť DPH za august 2013 + termín na podanie DP pre platiteľov
s mesačnou daňovou povinnosťou
splatnosť spotrebnej dane z A, T, MO, EU + termín na podanie DP pre
prevádzkovateľa daňového skladu na colný úrad za august 2013
30. september (Po)
splatnosť mesačného preddavku na DPFO a DPPO v 1/12 za september 2013
+ splatnosť štvrťročného preddavku na DPFO a DPPO v 1/4 za 3. kvartál 2013
splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12
predpokladanej dane, ak daň u jedného správcu dane presiahne limit 8 292 €
splatnosť štvrťročného preddavku na daň z motorových vozidiel vo výške 1/4
predpokladanej dane, ak daň u jedného správcu dane presiahne limit 660 €
a nepresiahne 8 292 €
termín pre platiteľa dane na predloženie prehľadu o zrazených a odvedených
preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za
august 2013 na DÚ
24
EKONOMICKÉ OKIENKO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
OKTÓBER 2013
8. október (Ut)
splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné
poistenie pre SZČO za september 2013
Výplatný termín
splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné
poistenie odvádzaného zamestnávateľom za zamestnancov za september 2013
Výplatný termín + 5 dní
odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti zamestnávateľom za
september 2013
mesačný prídel do sociálneho fondu
15. október (Ut)
odvod dane z príjmov vyberanej zrážkou za september 2013
odvod súm na zabezpečenie dane platiteľom príjmu za september 2013
21. október (Po)
registračná povinnosť na DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá dosiahla obrat 49
790 €
termín na podanie súhrnného výkazu za september 2012 alebo 3. kvartál 2013
pre platiteľov DPH, ktorí uskutočňujú intrakomunitárne dodávky v rámci
európskej únie
25. október (Pi)
splatnosť DPH za september 2013 alebo 3. kvartál 2013 + termín na podanie
DP pre platiteľov s mesačnou a štvrťročnou daňovou povinnosťou
splatnosť spotrebnej dane z A, T, MO, EU + termín na podanie DP pre
prevádzkovateľa daňového skladu na colný úrad za september 2013
31. október (Št)
termín pre platiteľa dane na predloženie prehľadu o zrazených a odvedených
preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za
september 2013 na DÚ
splatnosť mesačného preddavku na DPFO a DPPO v 1/12 za október 2013
splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12
predpokladanej dane, ak daň u jedného správcu dane presiahne limit 8 292 €
NOVEMBER 2013
8. november (Pi)
splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné
poistenie pre SZČO za október 2013
Výplatný termín
splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné
poistenie odvádzaného zamestnávateľom za zamestnancov za október 2013
Výplatný termín + 5 dní
25
EKONOMICKÉ OKIENKO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti zamestnávateľom za
október 2013
mesačný prídel do sociálneho fondu
15. november (Pi)
odvod dane z príjmov vyberanej zrážkou za október 2013
odvod súm na zabezpečenie dane platiteľom príjmu za október 2013
20. november (St)
registračná povinnosť na DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá dosiahla obrat 49
790 €
termín na podanie súhrnného výkazu za október 2013 pre platiteľov DPH,
ktorí uskutočňujú intrakomunitárne dodávky v rámci európskej únie
25. november (Po)
splatnosť DPH za október 2013 + termín na podanie DP pre platiteľov
s mesačnou daňovou povinnosťou
splatnosť spotrebnej dane z A, T, MO, EU + termín na podanie DP pre
prevádzkovateľa daňového skladu na colný úrad za október 2013
DECEMBER 2013
2. december (Po)
splatnosť mesačného preddavku na DPFO a DPPO v 1/12 za november 2013
splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12
predpokladanej dane, ak daň u jedného správcu dane presiahne 8 292 €
termín pre platiteľa dane na predloženie prehľadu o zrazených a odvedených
preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za
október 2013 na DÚ
9. december (Po)
splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné
poistenie pre SZČO za november 2013
Výplatný termín
splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné
poistenie odvádzaného zamestnávateľom za zamestnancov za november 2013
Výplatný termín + 5 dní
odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti zamestnávateľom za
november 2013
mesačný prídel do sociálneho fondu
16. december (Po)
odvod dane z príjmov vyberanej zrážkou za november 2013
odvod súm na zabezpečenie dane platiteľom príjmu za november 2013
20. december (Pi)
registračná povinnosť na DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá dosiahla obrat 49
790 €
26
EKONOMICKÉ OKIENKO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
termín na podanie súhrnného výkazu za november 2013 pre platiteľov DPH,
ktorí uskutočňujú intrakomunitárne dodávky v rámci európskej únie
27. december (Pi)
splatnosť DPH za november 2013 + termín na podanie DP pre platiteľov
s mesačnou daňovou povinnosťou
splatnosť spotrebnej dane z A, T, MO,EU + termín na podanie DP pre
prevádzkovateľa daňového skladu na colný úrad za november 2013
31. december 2012 (Ut)
splatnosť mesačného preddavku na DPFO a DPPO v 1/12 za december 2012 +
splatnosť štvrťročného preddavku na DPFO a DPPO v 1/4 za 4. kvartál 2013
splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12
predpokladanej dane, ak daň u jedného správcu dane presiahne 8 292 €
splatnosť štvrťročného preddavku na daň z motorových vozidiel vo výške 1/4
predpokladanej dane, ak daň u jedného správcu dane presiahne limit 660 €
a nepresiahne limit 8 292 €
termín pre platiteľa dane na predloženie prehľadu o zrazených a odvedených
preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za
november 2013 na DÚ
Poznámky
Použité skratky:
DPFO - daň z príjmov fyzickej osoby
DPPO - daň z príjmov právnickej osoby
DPH - daň z pridanej hodnoty
SZČO - samostatne zárobkovo činná osoba
FO - fyzická osoba
PO - právnická osoba
DÚ - daňový úrad
DP - daňové priznanie
L, P, V, T, MO, EU, A - spotrebná daň z liehu, piva, vína, tabakových
výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu, alkoholických
nápojov
Sociálne poistenie - nemocenské poistenie, starobné poistenie a starobné
dôchodkové sporenie, úrazové poistenie, invalidné poistenie, rezervný fond
solidarity, garančné poistenie a poistenie v nezamestnanosti
Registračná povinnosť na DPH:
registračná povinnosť na DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá nie je platiteľom
DPH, alebo právnickú osobu, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, ak nadobúda
v tuzemsku tovar z iného členského štátu, vzniká pred nadobudnutím tovaru,
ktorého celková hodnota bez dane dosiahne v kalendárnom roku 13 941,45 €
27
EKONOMICKÉ OKIENKO
•
•
•
registračná povinnosť na DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá nie je platiteľom
a je príjemcom služby od zahraničnej osoby z iného členského štátu, pri ktorej
je povinná platiť daň, vzniká pred prijatím služby
registračná povinnosť na DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá dodá stavbu, jej
časť alebo stavebný pozemok (okrem oslobodených), ak sa z dodania dosiahne
obrat 49 790 €, vzniká do desiatich dní od dodania nehnuteľnosti alebo prijatia
platby
Od 1. 4. 2013 má daňový subjekt – platiteľ DPH, advokát, daňový poradca,
resp. iný zástupca tohto subjektu v daňovom konaní doručovať podania
správcovi dane elektronickými prostriedkami.
28
LIST ÚSTREDNÉHO RIADITEĽA ŠVPS SR
29
ODBORNÉ ČLÁNKY
Neonatálne hnačky teliat – praktický prístup k diagnostike a terapii
Pri výskyte hnačkových ochorení v chovoch dobytka, prvoradým cieľom by
nemalo byť len zachrániť dané teľa, ale nájsť pre chovateľa také riešenie, aby
ostatné teľatá už neochoreli. V skratke je to jednoduché: treba najprv zistiť, kde sa
nachádza problém: došlo k prenosu imunity z matky na teľa alebo nie? Pri zlyhaní
prenosu materských imunitných buniek teľatá väčšinou ochorejú pred ôsmym
dňom veku. Treba sa zamerať na príjem mledziva a výživu zasušených kráv.
Pokiaľ teľatá ochorejú až staršie, ide pravdepodobne o zvýšený tlak patogénov
z prostredia a treba riešiť ustajnenie teliat. Takže najprv je nutná podrobná analýza
situácie a potom sa môže hľadať riešenie. Nemusí (a nemalo by) to byť len
podávanie antibiotík.
Prečo teľatá ochorejú aj v chovoch s maximálnym dodržiavaním hygienických
zásad a u susedov, kde sa o hygienu príliš nestarajú je všetko v poriadku? Príroda
vymyslela pre mláďatá bylinožravcov, ktoré sa rodia úplne bez protilátok, malý
zázrak – mledzivo. Pokiaľ chovatelia dokážu zabezpečiť zasušeným kravám dobré
podmienky na jeho produkciu a odovzdanie novorodenému teľaťu, tieto
neochorejú ani keď sa hygiena trochu zanedbá. A naopak, ani to najstriktnejšie
dodržiavanie hygienických pravidiel neochráni teľatá v prípade, kde nedošlo
k prenosu kvalitnej imunity z matky na teľa cez mledzivo. Kľúčom k riešeniu
problému v chove je zistenie kvality imunizácie teliat.
Čo to v praxi znamená?
Pri výskyte neonatálnych hnačiek postupujem takto:
• Zmeranie hladiny protilátok v krvi teliat starších ako 24 hod. Robí to
veterinárny ústav v Dolnom Kubíne, Vet Servis v Nitre a isto aj iné
laboratóriá, cena je zanedbateľná oproti informácii, ktorú dostanete. Za
hraničnú hodnotu nutnú na prežitie sa považuje 10mg IgG/l. Kto dá
prednosť analýze krvi priamo vo svojej ambulancii môže zmerať hladinu
celkových bielkovín v krvi teľaťa. Ak je nižšia ako 50 mg/l, príjem
mledziva bol nedostatočný alebo je mledzivo zlej kvality.
Máme dve možnosti:
o hladina protilátok je dostatočná, to znamená, že prenos
imunity z mledziva prebehol dobre. Ide pravdepodobne o príliš
veľký tlak negatívnych vplyvov z prostredia. Treba riešiť
hygienu a spôsob ustajnenia a napájania.
o hladina protilátok v krvi teliat je nedostatočná, to znamená,
že prenos imunity zlyhal. Treba v prvom rade skontrolovať, či
30
ODBORNÉ ČLÁNKY
•
a v akom množstve teľa mledzivo prijalo. Pokiaľ teľa prijalo
mledzivo správne, treba skontrolovať jeho kvalitu. Ak je
kvalita mledziva nedostatočná, problém treba hľadať vo
výžive zasušených kráv.
Laboratórne vyšetrenie trusu viacerých teliat, aby sme vedeli, čo je
pôvodcom ochorenia. Toto nie je nutné k analýze problému, no dá sa
ľahko vykonať a pomôže upresniť terapiu chorých teliat. V prípade, že sa
jedná o bakteriálnu hnačku spôsobenú E. Coli je dôležité zistiť typ
a urobiť antibiogram. Antibiorezistencie u E. Coli sú veľmi časté a ľahko
sa prenášajú, preto im treba zabrániť cielenou voľbou antibiotickej
terapie.
Nízke sérové hladiny imunoglobulínov u teliat, čo treba skontrolovať:
Včasné prijatie kvalitného mledziva.
Placenta hovädzieho dobytka neumožňuje prechod protilátok z krvi matky, do krvi
teľaťa. Prežitie teľaťa závisí od nacicania sa mledziva. Mledzivo dobrej kvality
musí byť prijaté čím skôr a v dostatočnom množstve. Orientačne 10% hmotnosti
teľaťa za prvých 12 hodín, 6 litrov za prvých 24 hod.
Včasný príjem mledziva je nutný na správny vývin teľaťa. Mledzivo to nie sú len
protilátky, obsahuje rastové faktory nutné na dozretie nezrelých buniek tráviaceho
traktu, veľké množstvo metabolizovateľnej energie a hormóny nutné na správnu
reguláciu glykémie teľaťa po narodení. Mledzivo sa nedá nahradiť žiadnou pastou
obsahujúcou imunoglobulíny. V prípade, že ho matka nemohla pre teľa vytvoriť
a nemáte v zásobe mledzivo zmrazené je nutné použiť kvalitné lyofolizované
mledzivo v prášku. Už na našom trhu sú, sú relatívne drahé, no stojí to menej ako
straty spôsobené neonatálnymi hnačkami.
Teľa mledzivo prijalo včas a v dostatočnom množstve a napriek tomu sa
neimunizovalo. Je to možné?
Áno. Mledzivo bolo nedostatočnej kvality! V takom prípade je dobré zmerať
množstvo IgG v mledzive(aby ste mali argument pre chovateľa) a zamerať sa na
výživu zasušených kráv.
Dve najčastejšie príčiny produkcie nekvalitného mledziva sú nedostatok jódu
(a selénu) a inzulínorezistencia kráv.
Nedostatok selénu a jódu u zasušených kráv.
Oba tieto mikroprvky sú nutné k prežitiu teľaťa a jeho obrane proti patogénom:
selén je súčasťou glutationperoxidázy, ktorú bunky imunitného systému používajú
na zneškodnenie patogénnych zárodkov. Množstvo vyprodukovaných
31
ODBORNÉ ČLÁNKY
imunoglobulínov je priamo úmerné hladine glutatión peroxydázy. Jód je
nevyhnutný na správnu činnosť štítnej žľazy, ktorá ovplyvňuje bazálny
metabolizmus. Potreby jódu vyvíjajúceho sa plodu sú tridsať krát vyššie ako
potreby matky. Pri nedostatku energie je činnosť štítnej žľazy matky znížená, ak
ešte k tomu v jej kŕmnej dávke chýba jód, teľa tým veľmi trpí a jeho
životaschopnosť bude horšia. Pokiaľ Se a I v kŕmnej dávke chýbajú, krava nie je
schopná vytvoriť kvalitné imunoglobulíny ani po vakcinácii! No nielen to: jód
aktivuje laktoperoxydázu z mledziva, ktorá má bakteriostatickú aktivitu cielenú
výhradne proti škodlivým zárodkom bez toho, aby negatívne ovplyvnili prirodzenú
mikroflóru tráviaceho traktu teľaťa.
Selén a jód jednorázovo podané zasušeným kravám v dostatočnom množstve sa
cez placentu dostanú až k teľaťu a tu môžu byť preňho uchované do zásoby.
Inzulínorezistencia matky.
V humánnej medicíne je hyperglykémia matky riziková pre novorodenca a rieši sa
intenzívnou starostlivosťou u novorodenca. Na prežitie teľaťa má hyperglykémia
jeho matky rovnako negatívny vplyv, no málo kto sa nad tým pozastaví. Navyše
hyperglykémia zasušených kráv v našich chovoch je častejšia ako v ľudskej
populácii. Prečo máme u prežúvavca zvýšenú hladinu glukózy? Je to spôsobené
inzulínorezistenciou. To znamená inzulín sa vylučuje, ale je nefunkčný,
najčastejšie z dôvodu blokácie receptorov preň.
Dve najčastejšie príčiny inzulínorezistencie sú nadmerná energetická výživa
zasušených kráv spojená s pretučnením a nedostatočná minerálna výživa.
Vápnik a horčík sú nutné na správnu syntézu inzulínu a receptorov preň. Tá prvá
sa týka hlavne dojníc a tá druhá zas dojčiacich kráv, ktoré minerálne krmivo
mnohokrát zazrú len na fotke z katalógu, lebo chov je „v ekológii“.
Z dôvodu nesprávnej výživy sú kravy nútené mobilizovať telové rezervy ešte pred
začiatkom laktácie, dochádza k lipomobilizácii, čo má negatívny vplyv na
produkciu a imunitný systém. Lipomobilizácia blokuje receptory pre inzulín vo
svaloch aby sa glukóza (pri nedostatku energie) prednostne dostala do mozgu.
Glukóza je nevyhnutné „palivo“ pre všetky bunky v tele. No na to aby prešla z krvi
do buniek potrebuje špecifický hormón – inzulín. Takže krava, ktorá začala na
pokrytie svojich energetických potrieb už metabolizovať svoj tuk, alebo krava,
ktorej chýba horčík a vápnik má dostatok glukózy v krvi, no receptory pre inzulín
sú blokované, glukóza sa nemôže dostať do buniek, ktoré « kričia od hladu »
a spúšťa sa mobilizácia energie z telových rezerv , to ešte zhoršuje funkciu
inzulínu (blokujú sa ďalšie receptory pre glukózu v svaloch) a dochádza k
začarovanému kruhu. Do krvi sa uvoľňuje veľké množstvo voľných mastných
kyselín (NEFA).
32
ODBORNÉ ČLÁNKY
Voľné mastné kyseliny v sére pochádzajú z telového tuku, ktorý krava
metabolizuje na získanie chýbajúcej energie a majú veľmi negatívny vplyv na
zdravie kráv :
Spôsobujú steatózu pečene
Majú veľmi negatívny vplyv na imunitný systém ; skoro úplne
zrušia funkčnosť sérových IgM, ktoré sú v prvej línii obrany, tým
pádom sa imonoglobulíny nedostanú v dostatočnom množstve do
mledziva
Znižujú činnosť štítnej žlazy
Znižujú množstvo vyprodukovaného mledziva a množstvo
laktózy v ňom. Teľatá od lipomobilizujúcich kráv sa už rodia
hypotyroxinemické, to znamená, že ich bazálny metabolizmus je na
veľmi nízkej úrovni. Pokiaľ ešte k tomu dostanú mledzivo s nízkym
obsahom laktózy, ich vlastný metabolizmus sa vôbec nemôže
rozbehnúť a IgG z mledziva nemôžu byť prijaté, ani keby ich bolo v
mledzive dostatok !
Ako teda v teréne postupovať? Je to jednoduché!
Choďte sa pozrieť aj na kravy pred otelením. Sú tučné? Zmerajte im glykémiu
a betahydroxybutyrát v krvi. Ak je BOH u zasušených kráv vyšší ako 0,4 mmol/l,
znamená to, že krava už metabolizuje svoj tuk a NEFA v krvi spôsobia
imunosupresiu. Takéto kravy budú častokrát aj hyperglykemické a pretučnelé. Je
dôležité na to chovateľa upozorniť. Zasušená krava má mať ad libitum len seno
alebo slamu a nie siláž ako to často vidíme. Energetické krmivo by mala zožrať do
dvoch hodín. Zistite či a aké minerály krava dostáva, soľ stále k dispozícii by mala
byť samozrejmosťou. Pre informáciu, potreby minerálov u zasušených kráv:
Potreba v g na kg sušiny
Ca
P
Mg
Na
Cl
K
S
6-7
3-4
3-4
1,5
2
<15
2
33
Celkové množstvo (10 –
12kg sušiny denne)
72
36
36 – 48
18
24
<180
24
ODBORNÉ ČLÁNKY
Veterinár väčšinou neovplyvní výživu zasušených kráv, no objektívne dokázanie
nedostatku vám poskytne argument na obranu. Veterinár nie je kúzelník a pri
nedostatkoch vo výžive zasušených kráv sa hnačky ťažko liečia. Jedinou schodnou
cestou (v prípade, že sa vám nepodarí ovplyvniť výživu kráv) je podať kvalitné
lyofilizované mledzivo, jód a selén pri narodení teľaťa.
Hladina IgG v sére teliat je dostatočná.
Teľatá väčšinou ochorejú neskôr, majú už aspoň týždeň. V takomto prípade ide
o zvýšený tlak patogénov z prostredia. treba riešiť hygienu ustajnenia teliat.
U teliat pod matkami spôsobuje najväčší problém hlboká podstielka na
vybetónovanej podlahe alebo prílišný chlad v práškom). Riešenie hnačkových
problémov u dobre imunizovaných teliat je veľmi komplexné a často krát
nemožné, lebo s ustajňovacími priestormi nepohnete. Ak to počasie dovolí, dajú sa
kravy vyhnať von. No na Slovensku som sa zatiaľ s dobre imunizovanými teľatami
čo vážne ochorejú na hnačku nestretla.
maštali. U teliat chovaných práškovým mliekom je to zas nedostatočná kvalita
mliečnej náhradky. Na prevenciu hnačiek je ideálne mať mliečnu náhradku
s obsahom 50% sušeného odstredeného mlieka, no ak sa vám podarí dosiahnuť
aspoň 20% už to teľatám pomôže (takéto mlieko na Slovenskom trhu má firma
Milky a cenovo sa vyrovná srvátkovo – sójovým bielym
Prvá terapia pri výskyte hnačiek
Pri prvej návšteve ešte nemôžete mať všetky výsledky laboratórnych vyšetrení, no
treba konať. Je dôležité udržať dostatok tekutín v tele chorých teliat, snažiť sa
maximálne ochrániť črevnú mikroflóru a podporiť imunitný systém teľaťa.
• Hnačkujúce teľa stráca veľké množstvo tekutín a rýchlo sa dostáva do
acidózy. Je dôležité podať chorému teľaťu 6 litrov tekutín
denne(minimálne 3 kŕmenia). Dávku mlieka je možné znížiť, no
nevynechať mlieko dlhšie ako12 hodín. Mlieko predstavuje zdroj
energie a imunitných buniek pre teľa, navyše ak jeho prísun prerušíte na
viac ako 24 hodín, v čreve sa prestanú syntetizovať enzýmy nutné na
jeho trávenie. Ich nová syntéza trvá 48 hodín, takže aj vyliečené teľa bude
mať dva dni problém stráviť mlieko. Zvyšok tekutín treba zabezpečiť
podávaním perorálnych rehydratačných prípravkov, ktoré dodajú potrebné
ióny, energiu a pomáhajú bojovať proti acidóze. Pokiaľ sa podávajú spolu
s mliekom, treba myslieť na to, že bikarbonát sodný, používaný na
zníženie acidózy zabraňuje zrážaniu mlieka. Treba vybrať taký, ktorý je
s mliekom kompatibilný. (laktát, propionát)
34
ODBORNÉ ČLÁNKY
•
•
•
•
Pokiaľ teľa leží podchladené, bez sacieho reflexu, je na jeho záchranu
nutná infúzna terapia. Minimálne 3l fyziologického roztoku po kvapkách
a 500 ml 5% glukózy. Pri acidóze aj 1,4% bikarbonát 500 – 1000ml.
Prirodzená mikroflóra tráviaceho traktu ochraňuje teľa: „dobré“
baktérie obsadzujú miesta a zabraňujú „zlým“ vírusom, baktériám a
protozoám sa tam usadiť. Bez bekteriologického vyšetrenia trusu a
stanovenia citlivosti baktérií by sa perorálne podávanie antibiotík malo
zvážiť, ak sa rozhodnete pre, mal by sa perorálne podávať len kolistín.
Ešte lepšie je antibiotiká úplne vynechať a používať extrakty z kolostra
(Orolaze), ktoré okrem bakteriostatického účinku majú aj schopnosť
reparovať poškodené bunky črevnej sliznice a tým pomáhajú aj pri
vírusových a protozoárnych hnačkách.
Antibiotiká by sa parenterálne mali použiť vtedy, ak baktérie už
prešli z čreva do krvi: hematúria, omfalitídy, artritídy. Vybrať takú
skupinu, ktorá neprechádza črevnou stenou a neskôr upraviť podľa
antibiogramu.
Imunitný systém teliat potrebuje na svoju funkciu selén a jód. Tieto sa
dajú podávať aj terapeuticky hnačkujúcim teľatám počas 3 – 5 dní.
Medzitým máme čas porozmýšľať nad výsledkami laboratórnych vyšetrení
a prediskutovať postup prevencie.
MVDr. Zuzana Besson
[email protected]
Bibliografia:
LEBRETON P., RADIGUE P.E. Formations vétérinaires 2005 - 2012
LOGAN E.F., STEINHAUSE A., ORMROD D.J., 1974. The role of colostral
immunoglobulins in intestinal imunity to enteric colibacillosis in the calf
LOMBARDO P. S., TODHUNTER D.A., SCHOLZ R. W., EBERHART R.J.
1979,Effect of colostrum ingestion on indice of neutrophil phagocytosis and
metabolisme in newborn calves
MILON A., Ontogenèse du système immunitaire et immunité néonatale, Bulletin
35
ODBORNÉ ČLÁNKY
GTV1986 , n°4
NAPPERT G., NAYLOR J.M, SPENNICK H., NPV nov, fév 2007 – 09 -24
NAVETAT H., RIZET Cl., SCHELCHER Fr., Bulletin GTV, Oct. – déc. 2002
REITER B., 1978, Review of nonspecific antimicrobial factors in colostrum, Ann.
Rech. Vet. 9
RIEDEL C., CASPARI G., 1983, The influence of colostral leucocytes on the
coursesof experimental E. Coli infection and serum antibody in neonatal calves
ROLLIN F., Veterinary science congress, 10 – 12.8. 2002, OERIAS
36
ODBORNÉ ČLÁNKY
Orthobunyavírus (Schmallenberg vírus) - aktuálny patogén u prežúvavcov v krajinách
EÚ
Úvod
V novembri 2011 identifikovali vedci z Inštitútu Friedricha Loefflera v Nemecku
prítomnosť vírusových sekvencií v sére hovädzieho dobytka postihnutého
špecifickým febrilným syndrómom. Sekvencie vykazovali homológiu s L, M, a S
génovými segmentmi vírusov čeľade Bunyaviridae, rod Orthobunyavirus.
Predtým, ako sa vykonali definitívne závery o taxonomickej špecifikácii, boli
potrebné kompletné informácie o charakteristike vírusov. Avšak, na základe
predbežných údajov, vírus nazvaný Schmallenberg podľa prvého výskytu v meste
v západnom Nemecku, je blízko príbuzný s genómovými sekvenciami Shamonda,
Aino, a Akabane vírusov. Všetky tieto vírusy zoskupené v rámci sérologickej
skupiny Simbu sú známe patogény vyvolávajúce ochorenia u prežúvavcov.
Na základe doterajších zistení, je infekcia považovaná za pravdepodobnú príčinu
klinického syndrómu, ktorý sa objavil na konci leta u hovädzieho dobytka
(horúčka, znížená produkcia mlieka, hnačka) v Nemecku (121 chovov), Holandsku
(76 chovov) a nedávno u oviec vo forme intrauterinných malformácií v Holandsku,
Belgicku (50 chovov), Spojenom kráľovsve (2 chovy) a Francúzsku (2 chovy).
Dôkaz o vzťahu vírusu s ochorením hovädzieho dobytka a oviec v Holandsku
vychádza zo zistenia sekvencií vírusového génu pomocou RT-PCR a v
signifikantnom podiele séra z hovädzieho dobytka so syndrómom. Okrem toho bol
vírus zistený v mozgovej hmote jahniat s vrodenými odchýlkami .
Doposiaľ bolo najviac prípadov Schmallenberg vírusu diagnostikované v severnom
Rýnsku-Westfalsku (v rovnakých oblastiach ako prípady katarálnej horúčky u
oviec v roku 2006) a v Holandsku ( na základe počiatočného posúdenia klinického
syndrómu v Holandsku sa ukazuje, že infekcia je rozptýlená po celej krajine bez
žiadneho zjavného geografického zoskupovania).
Vzhľadom na to, že čeľaď Bunyaviridae zahŕňa viaceré medicínsky dôležité
vírusy, uskutočnilo sa hodnotenie rizika za účelom identifikovania potenciálnych
rizík pre zdravie ľudí.
Taxonómia vírusu
Čeľaď: Bunyaviridae
Rod: Orthobunyavírusy Predpokladaná sérologická skupina: sérologická
skupina Simbu (klasifikácia založená výlučne na sekvenčných údajoch).
Vírus: Schmallenberg vírus
Vírusy z
čeľade Bunyaviridae
sú zaradené
do piatich
rodov:Orthobunyavírus, antavírus, Nairovírus, Phlebovírus a Tospovírusy.
Bunyaviridae sú obalené RNA vírusy s negatívnym významom, ktorých
37
ODBORNÉ ČLÁNKY
genóm sa skladá z troch segmentov: malý (S), stredný (M) a veľký (L).
Segment S kóduje nukleokapsid a neštrukturálny proteín NSs (obr. 1).
Segment M kóduje povrchové glykoproteínyi Gn a Gc, zatiaľ čo L segment kóduje
vírusovú polymerázu. Povrchové proteíny sprostredkovávajú pripojenie, bunkovú
fúziu a hemaglutináciu a preto sa predpokladá, že obsahujú dôležité virulenčné
faktory. Neutralizačné protilátky sú údajne zamerané proti epitopom na
povrchovom glykoproteíne G1.
Z medicínskeho hľadiska dôležité vírusy v rámci čeľade sú okrem iného
Oropouche vírus (rod Orthobunyavírus), Crimean-Congo hemorrhagic fever virus
(vírus krymsko-konžkej hemoragickej horúčky) (rod Nairovírus), Sandfly fever
virus (vírus horúčky prenášanej piesočnými muchami) a Rift-Valley fever virus
(vírus horúčky údolia Rift) (oba rod Phlebovírus), Sin Nombre vírus a
Puumalavírus (rod Hantavírus). Najmenej 30 orthobunyavírusov je uvádzaných do
spojitosti s ochorením ľudí nevyžadujúcim si liečenie, i keď sú sprevádzané
komplikovanými horúčkovými ochoreniami (napr. Oropouche vírus).
Za účelom hodnotenia rizika sa posudzujú informácie o vírusoch, koré patria do
rodu Orthobunyavírus. Tento obsahuje približne 170 vírusových izolátov,
zaradených do 48 odlišných druhov, ktoré zahŕňujú 18 sérologických skupín,
vrátane sérologickej skupiny Simbu. Sérologické skupiny v rámci rodu sú založené
na vzťahoch inhibície krížovej hemaglutinácie a neutralizácie protilátok a preto sú
zoskupené do 5 sérologických komplexov. Sérologická skupina Simbu zahŕňa 25
vírusov, z ktorých príkladmi sú Akabane vírus, Aino vírus, Shamonda vírus, Shuni
vírus, Jatobal vírus, Oropouche vírus a Iquitos vírus. Fylogenetikcá analýza
rozlišuje Simbu vírusy, ktoré postihujú prežúvavce (Akabane, Aino, Shamonda) od
medicínsky relevantných vírusov Oropouche a Iquitos vírus (znamená to, že z
epidemiologického hľadiska sú odlišné).
Šírenie nákazy
Orthobunyavírusy prenášajú hlavne komáre (Culicidae) alebo pakomáre
(Culicoides). Prirodzené životné cykly vírusov zahŕňajú obmedzený počet
teplokrvných stavovcov, ktorí sa môžu správať ako rozširujúci hostitelia a taktiež
napomáhajú pri šírení vírusu prostredníctvom migrácie. Infekcia týchto hostiteľov
je obyčajne inaparentná (subklinická), hoci sa u zvierat vyvíja dostatočná virémia
pre bodavé článkonožce na získanie infekcie. Ľudia sa obyčajne považujú za
konečných hostiteľov. Výnimky možno nachádzať v sérologickej skupine Simbu,
do ktorej údajne patrí Schmallenberg vírus: u ľudí infikovaných Oropouche
vírusom a Iquitos vírusom sa vyvíja signifikantná virémia, takže neinfikované
pakomáre môžu získať vírus. V dôsledku toho bolo pozorované epidemické šírenie
38
ODBORNÉ ČLÁNKY
týchto vírusov, ktoré malo za následok ohniská podobné horúčke dengue, zvlášť v
Južnej Amerike (Iquitos vírus:oblasť Amazonky v Peru; Oropouche vírus: Brazília,
Panama, Peru, a Trinidad). Shamonda, Aino a Akabane vírusy, s ktorými
Schmallenberg vírus úzko súvisí na úrovni nukleotidu sú všetky prenášané hlavne
Culicoides spp.
Obr. 1. Genóm vírusov z čeľade Bunyaviridae
Orthobunyvírusy, sérologická skupina Simbu sa nachádzajú v celom rade
rezervoárov, vrátane voľne žijúcej zveri (leňochod, opice z čeľade
kozmanovitých)), hovädzí dobytok, malé prežúvavce a ošípané. Akabane vírus bol
zistený u hovädzieho dobytka, byvolov, oviec, tiav, jeleňovitých kôz, koní a psov.
Zoonotický prenos a prenos z človeka na človeka je popísaný pre Oropouche vírus
a predpokladá sa i pri Iquitos víruse.
Shamonda, Aino a Akabane-vírusy, ktoré všetky úzko súvisia so Schmallenberg
vírusom na úrovni nukleotidu, sú prenášané hlavne prostredníctvom Culicoides
spp.. Komáre sú zahrnuté medzi potenciálnych vektorov tak isto, ale sa
predpokladá, že ich úloha je malá v porovnaní s pakomármi.
39
ODBORNÉ ČLÁNKY
V Národnom kontrolnom zozname je uvedených 26 druhov Culicoides, ktoré sa
vyskytujú v Holandsku, čo tvorí približne polovicu s počtu zisteného v susednom
Nemecku. Počas nedávneho prepuknutia katarálnej horúčky oviec (bluetongue),
boli Culicoides spp. zachytené v blízkosti hovädzieho dobytka po celom
Holandsku. Prehľad ukázal, že C. imicola, hlavný vektor pre vírus katarálnej
horúčky oviec v Afrike a južnej Európe, nie je prítomný v Holandsku. Následne sa
preukázalo, že lokálne Culicoides zahŕňajúce početné druhy boli zodpovedné za
prenos katarálnej horúčky oviec v Holandsku. V niektorých častiach sveta,
Akabane vírus, Shamonda vírus a vírus katarálnej horúčky oviec prenášajú
Culicoides patriace do najmenej troch subrodov, vrátane subgénu Avaritia. V
Austrálii je Akabane vírus prenášaný tým istým druhom Culicoides, ktorý prenáša
vírus katarálnej horúčky oviec, hlavne C. brevitarsis v hnoji hovädzieho dobytka.
V južnej Európe prenáša vírus katarálnej horúčky oviec C. imicola, známy vektor
pre vírus Shamonda v Nigérii a ktorý, tak ako C. brevitarsis, patrí tak isto k
subgénu Avaritia. Ostatné vektory vírusu patriace k tomuto subgénu sú C. dewulfi,
C. obsoletus, C. scoticus a C. Chiopterus ( všetky sa podieľajú na prenose
katarálnej horúčky oviec v severnej Európe, vrátané Holandska). Ostatné
Culicoides zistené celkom často v súvislosti s hovädzím dobytkom v Holandsku sú
rôzne druhy subgénu Culicoides, lepšie známe ako Pulicaris Complex. Do tejto
skupiny patrí C. pulicaris, ktorý je taktiež zodpovedný za prenos katarálnej
horúčky oviec. Prepuknutie katarálnej horúčky oviec v Holandsku jasne poukázalo
na to, že endémické Culicoides, ktoré predtým neboli branné v úvahu pri prenose
vírusu, sú v skutočnosti účinné vektory. Málo je známe o hostiteľských
preferenciách pakomárov v Európe. Dve nedávne štúdie, ktoré boli vykonané v
severnej Európe sa zaoberajú stravovacími návykmi pakomárov patriacich k dvom
podrodom t.j. Avaritia a Culicoides:
Prvá štúdia zahŕňala niektoré z najbežnejších a hojne sa vyskytujúcich druhov
bodavých pakomárov, ktoré boli zistené v Dánsku, t.j. Culicoides obsoletus, C.
scoticus, C. pulicaris a C.punctatus. Identifikovaná bola krv zo 115 čerstvo
nacicaných pakomárov a zistilo sa, že bol napadnutý celý rad cicavcov a aviárnych
hostiteľov; tieto zahŕňali hovädzí dobytok, srnčiu zver, kone, kačicu divú a holuba
hrivnáka. Hovädzí dobytok bol prioritným hostiteľom a predstavoval 73.9% z
celkovej identifikovanej krvi slúžiacej ako potrava; neočakávane, holub hrivňák
bol druhým najčastejšie napadnutým hostiteľom, s frekvenciou 18.3%.
V druhej štúdii, ktorá bola uskutočnená v Nemecku, bola analyzovaná krv slúžiaca
ako potrava celkove od 177 Culicoides; 115 (65%) bolo testovaných ako pozitívne
v prípade krvi stavovcov. Z týchto bolo 63.5% priradených k druhu; dokázalo sa,
že hovädzí dobytok je opäť najatraktívnejší hostiteľ (79.5%, n = 58), dokonca v
bezprostrednej prítomnosti iných veľkých stavovcov. Ošípané a kone, chované na
tej istej farme, boli napadnuté tak isto bodavými pakomármi, ale v zreteľne menšej
intenzite (ošípané 13.7%, kone 2.7%). Ukázalo sa, že zver je menej atraktívna,
40
ODBORNÉ ČLÁNKY
pretože len niekoľko cicajúcich pakomárov využilo krv ako potravu z jelenej zveri
(4.1%). Žiadna zo 177 analyzovaných vzoriek krvi nebola pozitívna na ovcu. Tieto
výsledky ukazujú, že bodavé pakomáre skupín druhov C. pulicaris a C. obsoletus
sa živia celým radom hostiteľov-stavovcov, ale s jasným preferovaním hovädzieho
dobytka, dokonca ak sú v blízkosti iné druhy prežúvavcov.
Klinická manifestácia nákazy u zvierat
Infekcia hovädzieho dobytka vyvolaná Schmallenberg vírusom je sprevádzaná
všeobecnými príznakmi- zvýšená telesná teplota, diarhoický syndróm, strata
hmotnosti, pokles mliečnej do 50%. Častý je subklinický priebeh choroby.
Samotná choroba trvá u dobytka len niekoľko dní (väčšinou 4-6 dní). Podľa
doterajších zistení detekcia vírusu u viremických zvierat je možná na začiatku
nákazy (väčšinou od 1. do 5. dňa infekcie). U gravidných dojníc sa ojedinele
pozorovalo rodenie teliat s kongenitálnymi malformáciami.
U oviec orthobunyavírusová infekcia postihuje gravidné bahnice a jahňatá pri
narodení. Jahňatá od nákazou postihnutých matiek sa rodia s malformáciami
väčšinou od 137. do 145. dňa gravidity. Z kongenitálnych defektov chovatelia v
Nemecku, Holandsku a Belgicku najčastejšie diagnostikovali cerebrálnu
hypoplasiu, hydroencefalopathiu (obr. 3), ankylozu, arthrogrypozu, torticollis,
scolioza, lordózu, kyfózu a zväčšený thýmus (obr. 2). Pôrody takýchto mláďat boli
sprevádzané dystokiou. Jahňatá sa rodia buď mŕtve alebo málo životaschopné,
neosrstené, s atrofiou svaloviny, ktoré hynú v priebehu niekoľko hodín alebo dní
po pôrode. Morbidita a mortalita jahniat v niektorých stádach dosahuje až 50%.
Podobný priebeh má infekcia aj u kôz.
Obr. 2. Komplikované formy malformácií u jahniat pri narodení (arthrogrypóza,
ankylóza, scolióza, lordóza, kyphóza, atrofia svalstva, alopécia)
41
ODBORNÉ ČLÁNKY
Klinická manifestácia infekcie u ľudí
V súčasnosti sa Schmallenberg vírus neuvádza do vzťahu s ochorením u ľudí.
Shamonda, Aino a Akabane-vírus, ktoré sú geneticky najviac príbuzné
Schmallenberg vírusu boli zistené len u dobytka. Avšak, zoonotický potenciál
tohto vírusu sa nemôže vylúčiť, vzhľadom na to, že:
1. Vírusy v rámci sérologickej skupiny Simbu (Oropouche vírus a Iquitos
vírus) sú známe ako zoonotické a spôsobujú vypuknutia ochorenia u ľudí.
2. V prírode sa vyskytuje genetické preskupenie medzi členmi rovnakej
sérologickej skupiny v rámci rodu Orthobunyavírus, čo má za následok
objavenie sa nových vírusov, niekedy so zvýšenou patogenitou. Toto
môže zvýšiť zoonotický potenciál týchto vírusov aj vzhľadom na to, že
preskupenie by mohlo viesť k zmene rezervoárov hostiteľov.
3. Vírusy v rámci iných sérologických skupín rodu orthobunya sú
zoonotické,napr. vírus Kalifornskej encefalitídy, vírus encefalitídy La
Crosse, vírus Tahyna, vírus Batai, vírus Inkoo a vírus Snowshoe hare.
Oropouche vírus, ktorý je podobne ako Schmallenberg vírus členom sérologickej
skupiny Simbu, spôsobuje horúčkovité ochorenie, často spojené s bolesťou hlavy,
závratmi, svetloplachosťou, kožnými vyrážkami, bolesťami svalov, bolesťami
kĺbov a nevoľnosťou, ktoré môžu byť dlhotrvajúce a niekedy recidivujúce 2-3
týždne po počiatočnom prepuknutí symptómov. Pacienti s horúčkou v dôsledku
vírusu Oropouche sa obyčajne uzdravia po 2-3 týždňoch ochorenia bez známeho
následného ochorenia alebo zaznamenanej úmrtnosti. Veľmi obmedzené
informácie poukazujú na to, že infekcia zapríčinená Oropouche vírusom je spojená
s virémiou, ktorá sa rýchlo vytratí (medzi 5. až 6. dňom od začiatku ochorenia. V
prípade rozvoja klinickej meningitídy je možné vírus izolovať z cerebrospinálnej
tekutiny.
Vírus Iquitos, člen sérologickej skupiny Simbu, ku ktorej patrí Schmallenberg
vírus, zapríčiňuje horúčky, všeobecnú nevolnosť, bolesti hlavy, svalov, kĺbov a
zimnicu. V 38% bol diagnostikovaný respiračný syndróm a v 75%
gastrointestinálne poruchy ( hnačky, nevoľnosť, nauzea). V regiónoch, kde bol
identifikovaný Schmallenberg vírus, neboli potvrdené prípady o neobvyklej forme
ochorení u ľudí.
V Európe sa diagnostika Oropouche vírusu robí v Hamburgu (Bernhard-NochtInstitut für Tropenmedizin- IFA, reverzná-transkriptáza(rt), PCR. Avšak, na
základe doterajších zistení, je nepravdepodobné, aby tieto metódy boli vhodné na
zistenie expozície na Schmallenberg vírusu u ľudí. V prípade infekcie Oropouche
vírusom, sa pomocou real-time- (RT-) PCR zistili vysoké titre proti infekcii vo
42
ODBORNÉ ČLÁNKY
vzorkách séra počas akútnej fázy ochorenia u pacientov s horúčkami . Štúdia z
Južnej Ameriky preukázali sérologický dôkaz infekcie u 113 zo 119 pacientov s
akútnou horúčkou pomocou párových vzoriek séra.
V súčasnosti nie sú dostupné serologické testy pre Schmallenberg vírus.
Komerčne dostupný test na zisťovanie protilátok na Akabane vírus nebol úspešný
na zistenie protilátok v sére hovädzieho dobytka infikovaného Schmallenberg
vírusom . Toto poukazuje na skutočnosť, že sérologické testy, ktoré sú v súčasnosti
k dispozícii pre diagnostiku vírusov sérologickej skupiny Simbu nemôžu byť
využívané v prípade Schmallenberg vírusu.Z tohto dôvodu sa zatiaľ diagnostika
Schmallenberg vírusu zakladá na RT-PCR. Vedci z Friedricha Loefflera inštitútu
už izolovali vírus a sú schopní ho kultivovať na bunkových kultúrach škrečka .
Toto umožní vývoj diagnostických testov na báze immunofluorescencenčných a
neutralizačných testov, ktoré sa môžu používať na detekciu protilátok.
Rizikové faktory pre expozíciu človeka
Vo všeobecnosti riziko infekcie človeka arbovírusmi súvisí v ostatnom období s
bioklimatickými zmenami a tým s vysokou hustotou infikovaných článkonožcov.
Vysoká denzita populácií vektora pakomára vo vzťahu k Oropouche vírusom sa
zhoduje s epidémiami u ľudí. Vzhľadom k viremickej fáze je prenos týchto vírusov
krvnou cestou možný.
Zatiaľ nie je žiadny dôkaz pre priamy zoonotický prenos vírusov sérologickej
skupiny Simbu z prežúvavcov na človeka. Ak by existoval potenciál pre priamy
zoonotický prenos, je riziko ohrozenia ľudí v prípade prítomnosti Schmallenberg
vírusu u zvierat na postihnutých farmách. Aj napriek zvýšenej potrebe asistencie zo
strany veterinárnych lekárov, asistentov a ošetrovateľov počas riešenia dystokie pri
pôrode jahniat sa nediagnostikoval u nich výskyt pôvodcu . Doposiaľ nie sú k
dispozícii ani žiadne informácie o možnej prítomnosti vírusu v plodových vodách a
obaloch. Je známe, že orthobunya vírusy, podobne ako ostatné vírusy obalené
lipidovou vrstvou sú citlivé na bežné dezinfekčné prostriedky (1% chlórňan sodný,
2% glutaraldehyd, 70% ethanol, formaldehyd). Rovnako citlivo reagujú na teplo (
infekčnosť zaniká pri teplote 50-60°C po dobu najmenej 30 minút) a mimo
hostiteľa prežívajú krátku dobu.
Abstrakt
Schmallenberg vírus pomenovaný podľa prvého miesta diagnostiky je svojím
genómom podobný vírusom zo séroskupiny Simbu, ktoré sú najčastejšie
diagnostikované u prežúvavcov v Ázii, Austrálii, Afrike a na Strednom východe.
43
ODBORNÉ ČLÁNKY
Infekcia Schmallemberg vírusom bola zatiaľ zaznamenaná u prežúvavcov v
Nemecku, Holandsku, Belgicku, Francúzsku a Spojenom kráľovstve. U
hovädzieho dobytka pôvodca nákazy vyvoláva hnačky, zvýšenie telesnej teploty a
pokles mliečnej úžitkovosti. U oviec a kôz dominuje rodenie malformovaných a
málo životaschopných jahniat. Orthobunyavírusy sa šíria cestou vektora
(Culicidae, Culicoides) alebo transplacentárne z viremickej matky na foetus.
Schmallenberg vírus bol izolovaný z krvi viremických zvierat a mozgového
tkaniva malformovaných jahniat. Klinický syndróm súvisiaci so Schmallenberg
vírusom u hovädzieho dobytka vyvrcholil v mesiacoch august až október. V
súčasnosti sa zdá, že cirkulácia/prenos Schmallenberg vírusu u prežúvavcov je
zoslabený. Aktuálny nárast pôrodov jahniat s malformáciami súvisiacich s
infekciou pravdepodobne vyplýva z intrauterinnej expozície plodu počas
predchádzajúcich mesiacov. Ďalšie vypuknutia nákazy u vnímavých zvierat v
postihnutých krajinách prípadne rozšírenie infekcie do ďalších štátov EÚ by sa
mohlo znovu vyskytnúť v sezóne výskytu vektora v roku 2012. Z dôvodu kontroly
cirkulácie Schmallenberg vírusu v krajinách EÚ sa pripravujú programy
surveillance (entomologické štúdiá, klinické sledovania, laboratórna diagnostika
vírusu- RT-PCR, imunofluorescenčné a neutralizačné testy na detekciu protilátok).
Káždá krajina s potvrdeným výskytom Schmallenberg vírusu u prežúvavcov
zaviedla povinnú národnú notifikáciu a povinnosť informovať Európsku komisiu a
členské štáty. Zatiaľ nie je k dispozícii účinná vakcína proti tejto nákaze. Na
základe vedeckých úvah a epidemiologických vyšetrení , nie je možné vylúčiť
zoonotický prenos vírusu, ale zatiaľ sa považuje za nepravdepodobný. V súčasnosti
prebieha monitorovanie zdravotného stavu ľudí (farmári, veterinárni lekári,
asistenti), ktorí boli v úzkom kontakte s nakazenými zvieratami, biologickým
materiálom pri abortoch, alebo ktorí vykonávali pôrody u postihnutých teliat,
jahniat a kozliat.
Zdroj : ŠVPS
44
ODBORNÉ ČLÁNKY
Besnota
Informácie o besnote
Besnota je akútne vírusové ochorenie zvierat prenosné aj na človeka. Postihuje
pritom predovšetkým centrálny nervový systém v dôsledku čoho sa pozorujú
poruchy vedomia, zvýšená dráždivosť, parézy a paralýzy. Ochorenie sa zvyčajne
končí smrťou.
Prenos ochorenia
Pôvodcom ochorenia je vírus, ktorý má afinitu k nervovým bunkám, a ktorý je
pomerne odolný voči vplyvom vonkajšieho prostredia. Vírus, ktorý sa dostane do
organizmu sa šíri z miesta infekcie do centrálnej nervovej sústavy, tu sa množí a
vyvoláva zápal mozgu. Vírus sa do organizmu dostáva pohryzením besným
zvieraťom, pretože sa vylučuje prakticky iba slinami chorého zvieraťa. Extrémne
vnímavé na besnotu sú líšky a z hospodárskych zvierat hovädzí dobytok. Choroba
je veľmi nebezpečná, pretože môže postihnúť všetky druhy teplokrvných zvierat,
teda aj psy a mačky a taktiež aj človeka.
Nákazová situácia
Od januára 2013 bolo v Slovenskej republike po období 6 rokov bez výskytu
besnoty v blízkosti hraníc s Poľskom potvrdených 7 nových prípadov besnoty.
Besnota psov a mačiek
Je dôležité uviesť ako sa besnota u našich psov a mačiek prejavuje. U psov
prebieha zväčša v dvoch formách - a to zúrivej alebo tichej. Zúrivá forma má 3
štádiá. V začiatočnej fáze, ktorá trvá 1-3 dni sa pes stáva apatický, neposlušný,
schováva sa na tmavé miesta, neochotne plní rozkazy chovateľa alebo na ne vôbec
nereaguje, prestáva rozlišovať známych ľudí od neznámych a podráždene reaguje
na vonkajšie podnety. Psík je často nepokojný, líha si alebo vstáva, lapá akoby po
vzduchu. Niekedy možno pozorovať aj svrbenie pohryzeného miesta. Jedným z
typických príznakov je zvrátená chuť- zviera požiera rôzne predmety ako napr.
drevo, zem, kamene, sklo a.i. V dôsledku ochrnutia hltana zviera nemôže prijímať
potravu a piť vodu a začne slintať. V druhej fáze sa však prejavujú príznaky
ochorenia výraznejšie. Zvieratá majú záchvaty zúrivosti, často si hryzú niektorú
časť tela a usilujú sa utiecť. Ak sa im to podarí, utekajú bezcieľne na veľké
vzdialenosti. Tie zvieratá, ktoré sú v uzatvorenom priestore alebo v klietkach
narážajú do stien, vylamujú si zuby, porania si papuľu. Je možné pozorovať
nápadné slinenie, jazyk vyčnieva z papule. V poslednom štádiu už ochrnú ďalšie
svalové skupiny, zvieratá nevydávajú žiadny hlas a po poklese telesnej teploty pes
uhynie. U tichej formy, ktorá sa vyskytuje asi v 10-20 % prípadov možno
pozorovať len príznaky zo začiatočného štádia zúrivej. U mačiek sa prevažne
vyskytuje tiež forma zúrivá. Mačka vytrvale mňaučí, chrapčí, vrhá sa na ľudí a iné
zvieratá, kúše a škriabe, pričom zubami a pazúrmi spôsobuje hlboké poranenia.
Očkovanie spoločenských zvierat
Základnou podmienkou pri eradikácii besnoty u domácich zvierat je evidencia a
identifikácia psov ustanovená § 3 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú
niektoré podmienky držania psov, podľa ktorého psy musia byť identifikované a
45
ODBORNÉ ČLÁNKY
evidované orgánmi miestnej samosprávy a § 19 zákona č. 39/2007 Z. z. o
veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon č.
39/2007 Z. z.“), podľa ktorého musia byť psy, mačky a fretky nezameniteľne
označené a ich identifikačné údaje vedené v centrálnom registri spoločenských
zvierat. Počas plynutia prechodného obdobia, ktoré končí dňa 30. septembra 2013
musia byť psy, mačky a fretky označené transpondérom – mikročipom alebo
tetovaním (platí iba v prípade, že bolo vykonané do 3. 7.2011). Na psy, mačky
alebo fretky, ktoré sa uvádzajú na trh, prevádzajú do vlastníctva alebo držby inej
osoby sa toto prechodné obdobie nevzťahuje.
Vlastník alebo držiteľ zvieraťa vnímavého druhu mäsožravca (pes, mačka, fretka,
kožušinové zvieratá), je povinný v súlade s § 17 zákona č. 39/2007 Z. z. na vlastné
náklady zabezpečiť pri zvieratách starších ako 3 mesiace jeho vakcináciu a
revakcináciu proti besnote podľa vakcinačnej schémy výrobcu použitej
registrovanej vakcíny (1 x ročne, 1x za 2 roky resp. 1x za 3 roky). Očkovanie
vykonávajú v súlade so zákonom o veterinárnej starostlivosti súkromní veterinárni
lekári. V súčasnom období sú k dispozícii kvalitné očkovacie látky od rôznych
výrobcov, ktoré garantujú ochranu očkovaného zvieraťa na obdobie minimálne 1
roku.
Vlastník alebo držiteľ zvieraťa je zabezpečiť bez meškania veterinárne
vyšetrenie zvieraťa, ktoré poranilo človeka. !!!
Na základe § 17 ods. 2 a § 37 ods. 2 písm. a) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej
starostlivosti je každá fyzická osoba alebo právnická osoba oprávnená disponovať
živými zvieratami povinná bez meškania hlásiť orgánu veterinárnej správy každé
podozrenie na chorobu a úhyn zvieraťa a umožniť jeho vyšetrenie.
Vakcinácia voľne žijúcich zvierat
Od roku 1994 sa v SR úspešne realizuje orálna vakcinácia líšok proti besnote. V
auguste 2006 bol v Slovenskej Republike potvrdený prípad besnoty u líšky. Od
augusta 2006 do 8.1.2013 nebol na území Slovenskej Republiky potvrdený žiadny
prípad besnoty. Od januára 2013 bolo v Slovenskej republike po období 6 rokov
bez výskytu besnoty v blízkosti hraníc s Poľskom potvrdených 7 nových prípadov
besnoty. Vzhľadom na nákazovú situáciu v súvislosti s výskytom besnoty v
susedných krajinách (Poľsko, Ukrajina) bude na území Slovenskej Republiky
pokračovať orálna vakcinácia líšok. Nakoľko Česká republika a Rakúsko sú
vyhlásené za krajiny bez výskytu besnoty a v Maďarsku je priaznivá situácia vo
výskyte besnoty, vakcinačné územie Slovenskej republiky tvoria okresy: Žilina,
Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Dolný Kubín, Tvrdošín, Námestovo,
Liptovský Mikuláš, Poprad, Kežmarok, Levoča, Prešov, Sabinov, Bardejov,
Vranov nad Topľou, Svidník, Stropkov, Humenné, Medzilaborce, Snina, Stará
Ľubovňa, Košice, Košice – okolie, Michalovce, Sobrance, Rožňava, Spišská Nová
Ves, Gelnica, Trebišov.
46
ODBORNÉ ČLÁNKY
Chronologický prehľad prípadov Besnoty na Slovensku
2013
V roku 2013 je zaznamenaných 7 prípadov besnoty
2012
V roku 2012 nebol zaznamenaný prípad besnoty
2011
V roku 2011 nebol zaznamenaný prípad besnoty
2010
V roku 2010 nebol zaznamenaný prípad besnoty
2009
V roku 2009 nebol zaznamenaný prípad besnoty
2008
V roku 2008 nebol zaznamenaný prípad besnoty
2007
V roku 2007 nebol zaznamenaný prípad besnoty
2006
V roku 2006 bol zaznamenaný 1 prípad besnoty
2005
V roku 2005 bolo zaznamenaných 50 prípadov besnoty
2004
V roku 2004 bolo zaznamenaných 64 prípadov besnoty
47
ODBORNÉ ČLÁNKY
2003
V roku 2003 bolo zaznamenaných 354 prípadov besnoty
2002
V roku 2002 bolo zaznamenaných 114 prípadov besnoty
2001
V roku 2001 bolo zaznamenaných 87 prípadov besnoty
Zdroj ŠVPS
48
YYYXWDUMXWDXKCOQ
5GMPKVGUJQVQXQUĹQW
S|VÚB VIAMO RQUKGNCVGRGPKC\GEG\OQDKNPCVGNGHÏPPGêÉUNQ
N PC
C VGNGHÏPPG
CVGNGH
VGNGHHÏP êÉUNQ
2QVTGDWLGVGUCX[TQXPCĹURTKCVGĘQOMVQTÙ\CRNCVKNQDGFCNGDQUCRQUMNCFCĹPCFCTêGMMQNGIQXK!7zPGOWUÉVGJĘCFCĹ
DCPMQOCVCPKUKRÙVCĹêÉUNQÖêVW5CRNKM½EKQW8¶$8+#/1LGVQTÙEJNGCLGFPQFWEJÅ
4GIKUVT½EKC
2QUKGNCPKGRGĢC\É
5VKCJPKVGUK
CRNKM½EKW
FQUXQLJQ
UOCTVHÏPW
\CFCTOQ
Prepojte
svoje
telefónne
êÉUNQUQUXQLÉO
êÉUNQOÖêVW
XQ8¶$
banke
8[DGTVGUK
VGNGHÏPPG
êÉUNQ
PCMVQTÅ
QFQwNGVG
peniaze
49
<CUNCPKG
RGĢC\É
RQVXTìVG
2+0MÏFQO
5RT½XW
Q\CUNCPÉ
RNCVD[
FQUVCPG
RTÉLGOEC
5/5MQW
Natural&Delicious
Správne kŕmenie biologického motora
psov a mačiek.
g. de sarno
Nutričná rovnováha
pre mäsožravé zvieratá.
MÄSO
60-70%
OBILNINY
GMO
0-20% NIE
CUKROVKA A OBEZITA*
NIE
SYSTÉM VÝŽIVY PRE MÄSOŽRAVCE
TRADITIONAL
MÄSO
PET FOOD 20-30%
OBILNINY
GMO
45-70% ÁNO
CUKROVKA A OBEZITA*
ÁNO
SYSTÉM VÝŽIVY PRE VŠEŽRAVCE
*Vedecký výskum potvrdzuje
účinnosť krmiva Natural and
Delicious pri prevencii cukrovky
a obezity.
SCIENTIFICALLY TESTED BY:
T Chair of Animal
The
Nutrition and Diet,
University of Naples
"Federico II".
[email protected]
+421 45 678 14 00
Bezlepkové, vysoko stráviteľné krmivo pre psov a mačky
Veterinary
e e a y food
oodforodogs
do and cats
ogs
Tieto krmivá sú distribuované výhradne veterinárnym lekárom
a veterinárnym ordináciám a klinikám.
VETERINARY CONTROLLED
high pre
premium quality
Fortify your pet jointly with your vet
•
•
•
•
vynikajúca kondícia a dobré zdravie
vysoký podiel bielkovín živočíšneho pôvodu
FOS, MOS a semená Chia pre dobré trávenie
zdravá a lesklá srsť
Výrobca veterinárnych liečiv (Aureovit, Aureomulín, Glucosol, Prodigestan, Meditek)
a kvalitných prémiových krmív pre psov a mačky Eminent:
Tekro, spol. s r.o., Višňová 2/484, 140 00 Praha 4
Tel.: +420 585 004 366, Fax: +420 585 004 303, www.fortify.cz, [email protected]
Pre bližšie informácie o podmienkach predaja nás kontaktujte:
MVDr. Jana Hantšoková, tel.: +421 908 709 307, MVDr. Peter Adamčík, tel.: +421 917 925 733
Distribútor: Topvet spol. s r.o., [email protected], Tel.: +421 376 423 950, +421 484 180 220
Inzerce A5 Fortify_SK Final_01 H.indd 1
7.6.2013 14:48:33
8:33
Vďaka menším rozmerom mikročipu – ALVIC MINI SK –
je zvlášť vhodný pre psy a mačky do 5 kg živej hmotnosti,
fretky, laboratórne zvieratá, hlodavce, menšie vtáky
a plazy. Oproti iným mikročipom je jeho objem približne
o 70 % menší a aplikačná ihla je o 4 0% tenšia, preto
menšie zvieratá to znášajú oveľa lepšie.
ALVIC® mini SK
m
8 × 1,4 mm
ISO 11784, 11785
ALVIC® complete
12 × 2,1
2,,1 mm
SLO-WERFFT
9(7(5,1È51(/,(ý,9È$%,235(3$5È7<
53
SLO-WERFFT s.r.o., Športová 76, 929 01 Dunajská Streda
Tel, fax: +421/31/552 89 76, E-mail: [email protected]
NOVÝ PRÍSTUP
VO VETERINÁRNEJ
ONKOLOGICKEJ LIEČBE
mastocytómu u psov
MASIVET®
je perorálna terapia
s jednoduchou aplikáciou
z
z
je inhibítor tyrozinkináz
z
má antimetastatický
potenciál
Účinnosť
cielenej liečby
vo veterinárnom
lekárstve
Cymedica SK, spol. s r.o., 'UXåVWHYQi6.=YROHQ
54
WHOID[HPDLOLQIR#F\PHGLFDVN
129,1.$1$ý(6.20$6/29(16.2075+8
Selenate Long Acting
PJPOLQMHNêQ¿VXVSHQ]LD
Jediná aplikácia = Mnoho výhod po celý rok!
• Zásoba selénu na 12 mesiacov
•ďDKNiDEH]SHþQiVFDSOLNiFLD
• Ekonomicky efektívny
2'325Òý$1È$3/,.È&,$
•SUHGSiUHQtPþLLQVHPLQiFLRX
• v priebehu gravidity
•UêFKORUDVW~FHWHĐDWi
•SRþDVODNWiFLH
55
&\PHGLFD6.VUR'UXåVWHYQi=YROHQ6ORYHQVNiUHSXEOLND
WHOID[HPDLOLQIR#F\PHGLFDVN
SkinMed®
Chlorhexidin
Shampoo
Nové
balenie
s antimikrobiálnym účinkom
Obsahuje chlorhexidin diacetát 5 mg/g
Novinka od Cymedicy
Ekonomické balenie
Priaznivá cena
Cymedica SK, s.r.o., Družstevná 1415/8, 960 01 Zvolen
tel.: +42156
45 54 000 40 • fax: +421 45 54 000 41
e-mail: [email protected] • www.cymedica.com
Pridaj sa k nám,
k rodine SPECIFIC®
SUP ERPR É M IOVÉ K RM IVÁ A KL I N I CKÉ D I É T Y
Výrobca – farmaceutická spoločnosť Dechra – pri
vývoji Specificu zohľadňuje odborné trendy vo výžive
Krajina pôvodu – Dánsko, Švédsko – záruka najvyššej
kvality vstupných surovín
Unikátne vysoký obsah a jedinečný pomer
omega 3 a omega 6 mastných kyselín
Vybrané krmivá a diéty obsahujú
imunostimulant beta-1,3/1,6-glukány
Pre viac informácii navštívte
www.SPECIFICDIET.sk
PREDAJ IBA PROSTREDNÍCTVOM VETERINÁRNYCH LEKÁROV UŽ OD ROKU 1988
Cymedica SK, spol. s r.o., Družstevná 1415/8,
57 960 01 Zvolen
tel.: +421 45 54 0 00 40, fax: +421 45 54 0 00 41
email: [email protected]
www.specificdiet.sk
www.cymedica.com
Mikročipy ISO
e-shop www.vetis.sk
Dĺžka: 4,5m
Šírka: 5cm, 7,5cm, 10cm
Akcia ,-€
199
(2,12x12mm)
100ks =3683/V
27
I. trieda
0,90- €
od
tamars
Čítačka Daax II
iM ročipy
Min
273664
etky ISO mik
Antiparazitárne obojky a pipetky
na báze prírodných produktov
číta vš
82498 - mačka
82499 - pes
199,00 - €
2,953,45-
Obojok pre mačky 35cm
€
Obojok pre psov 60cm
€
Pipeta pre mačky - 3x2ml
€/3ks v bal.
Pipeta pre psov - 3x2ml
€/3ks v bal.
5,906,95-
273146 Oster Blade wash
532ml
e-shop www.vetis.sk
- 2,30- €/ks
Mikročip
flexibilná bandáž
82495 - mačka
82496 - pes
6,80- €
273148 Oster čistiaci olej v tube
15ml,
2,65- €
Rokmi
osvedčená kvalita!
273280 Clipper spray
na ošetrenie strojčekov
7,10- €
a
Novink
14
230V
3 speed
4400 SPM
Oster A6 Comfort
273245
0- €
0,5
230V
3 speed
3300 SPM
€
95,
9
15
€
95,
9
17
230V
2 speed
2600 SPM
230V
1 speed
2000 SPM
Oster Powermax Oster Golden A5
18559
185552
Oster Golden A5
18555
58
,- €
220
a
Novink
230V
+Akku Li-ion
2hod
4200 SPM
Oster PRO600i
18561
,
340
-€
54,
€
a
Novink
Akku Li-ion
2hod
3000 SPM
Oster PRO3000i
18562
230V
+Akku Li-ion
Onyx
18180
. Na ceny si vyhradzujeme právo zmeny v závislosti od vývoja cien tovaru.
273683/V
VALUELINE
Ceny sú uvedené s DPH a vrátane recyklačného poplatku
e-shop www.vetis.sk
e-shop www.vetis.sk
9HWHULQÂUQH
QÂVWURMHDSUÎVWURMH
FKRYDWHĆVNÊSRWUHE\
Svetová jednotka, netoxická, okamžite
pôsobiaca starostlivosť o rany
Vetericyn - imunitný systém
vo fľaške
Vetericyn nie je steroid, antibiotikum, bielidlo, toxín ani
organické homeopatikum. Jedná sa o vedecky navrhnutý roztok pre lokálnu aplikáciu na rezné rany, odreniny,
škrabance, podráždenie kože a menšie rany. Po preukázaní účinnosti vo viac než 25 klinických štúdiách a pri
liečbe viac než jedného miliónu ľudí je Vetericyn veterinárna verzia technológie Microcyn, schválená americkou Federálnou agentúrou pre lieky a potraviny.
Čo je najdôležitejšie, iba Vetericyn funguje tak, že kopíruje reakciu imunitných systémov s využitím sily kyseliny
chlórovej, prirodzene sa vyskytujúcej zlúčeniny produkovanej bielymi krvinkami. Pretože Vetericyn neobsahuje žiadne steroidy ani antibiotiká, je bezpečný pre široké
spektrum zvierat vrátane malých a exotických zvierat.
oĺ Funguje kopírovaním imunitného systému
oĺ V roztoku likviduje 99,999% väčšiny baktérií a plesní
iba za 30 sekúnd
oĺ Netoxický, pH neutrálny
oĺ Žiadne steroidy, antibiotiká, látky na báze alkoholu
alebo oleja z čajovníka
oĺ Neštípe ani nedráždi
oĺ Bezpečný pre použitie okolo očí, uší, pysku a tlamy
oĺ Nepoškodzuje zdravé tkanivo
oĺ Je možné ho použiť pri širokom spektre zvierat
oĺ Nezanecháva škvrny na oblečení alebo nábytku
oĺ Dlhšia trvanlivosť
oĺ Nie je nutné oplachovať
oĺ Testy preukázali vhodnosť u súťažných zvierat
Distribútor pre SR
Sídlo: Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
Prevádzka: Družstevná 64,
916 24 Horná Streda
Tel.: +421 32 777 3070, 0800 183 801
Fax: +421 32 777 3072
www.acare.sk
Cestujte bezstarostne
na dovolenku
aj na pracovnú cestu.
Pre pocit bezpeèia a istoty
aj za hranicami...
Cestovanie je jednou z našich najob¾úbenejších èinností, najmä ak sa spája s radosËou
z blížiacej sa dovolenky. Máte už aj Vy plány na leto? Uprednostòujete obhliadky miest
a pamiatok alebo si radšej užívate vo¾né chvíle na
pláži s rodinou alebo priate¾mi?
Èi už sa vyberiete za hranice našej republiky za
kultúrou, na nákupy, pracovne alebo na poriadny
oddych, nezabudnite sa poistiË. Cestovné poistenie
Vás stojí vždy menej ako výdavky spojené napríklad
s ambulantným lekárskym ošetrením, prepravou
a pobytom v nemocnici alebo prípadným riešením
poškodenej batožiny pri Vašej ceste lietadlom.
Pred tohtoroènou letnou sezónou prichádza UNIQA
poisËovòa na trh s vynoveným cestovným poistením.
K poisteniu lieèebných nákladov ponúka poistenie až 12 druhov rizík. Okrem už doteraz ponúkaných pripoistení (úrazové, poistenie batožiny
a pod.) si môžete vybraË aj poistenie predèasného
návratu, nevydarenej dovolenky, meškania letu
alebo iného dopravného prostriedku, poistenie
storna cestovného lístka, poistenie storna poplatkov, poistenie denných dávok poèas hospitalizácie
a doplnkové asistenèné služby.
Ak cestujte poèas roka viackrát, je dobré maË
uzatvorené roèné alebo viacroèné cestovné
poistenie. To šetrí nielen Vaše peniaze, ale aj Váš
vzácny èas. Pred ktorýmko¾vek vycestovaním do
zahranièia už nemusíte myslieË na svoje poistenie
a môžete si užívaË bezstarostnú dovolenku.
Ak uprednostòujete krátkodobé poistenie na presný poèet dní Vašej dovolenky, zvo¾te si výhodný
dovolenkový balík, ktorý UNIQA poisËovòa ponúka. Ten zahàòa štyri najèastejšie poisËované riziká
(lieèebné náklady, zodpovednosË za škodu, poistenie batožiny, úrazové poistenie).
V akejko¾vek neèakanej situácii na Vašej zahraniènej ceste máte možnosË kontaktovaË asistenèné služby, ktoré UNIQA ponúka k cestovnému
poisteniu automaticky a zdarma. Pomôžu Vám
v ktorejko¾vek hodine napríklad vyh¾adaË najbližšieho lekára, zabezpeèiË prevoz do nemocnice, prípadne prevoz zo zahranièia na Slovensko.
V prípade Vašej hospitalizácie komunikujú aj
s Vašou rodinou na Slovensku.
Viac informácií na www.uniqa.sk
FOTOGALÉRIA - I. ROČNÍK BENEFIČNEJ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ VETERINÁRNYCH LEKÁROV
Fotogaléria – I. ročník Benefičnej výstavy fotografií veterinárnych lekárov
MVDr. Stanislav Hopta – Poobedňajší oddych
61
MVDr. Dušan Cedzo – Za potravou
FOTOGALÉRIA - I. ROČNÍK BENEFIČNEJ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ VETERINÁRNYCH LEKÁROV
MVDr. Robert Panko – Žralok
MVDr. Attila Szoke - Medveď
62
FOTOGALÉRIA - I. ROČNÍK BENEFIČNEJ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ VETERINÁRNYCH LEKÁROV
MVDr. Ladislav Stodola – Jar v prírode
MVDr. Radoslav Rigler – Orol
63
63
FOTOGALÉRIA - I. ROČNÍK BENEFIČNEJ
VZDELÁVANIE
VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ VETERINÁRNYCH LEKÁROV
MVDr. Marian Gajdoš – Strom múdrosti
MVDr. Lucia a Peter Kováčovci – Zuberec
64
VZDELÁVANIE
Konferencia o chorobách hydiny
Dňa 19. marca 2013 sa uskutočnila na Agroinštitúte v Nitre konferencia
o chorobách hydiny organizovaná slovenskou vetvou WVPA.
V úvodnej problematike salmonel referovala Dr. Gaváčová z ÚVZ o frekvencii
výskytu salmonelových ochorení v ľudskej populácii, aby na ňu naviazal Dr.
Gašpar z ŠVPÚ Bratislava o monitoringu a nálezoch salmonel v chovoch hydiny.
Celú problematiku zavŕšila Dr. Pavlíková z ŠVPS SR o aktuálnych úpravách
legislatívy v oblasti kontroly salmonelových infekcií v chovoch hydiny.
Dr. Morilon z Francúzska vo svojom príspevku informoval o postupoch pri
stanovení správnej diagnózy a zdôraznil nevyhnutnosť klinickej, patologicko
anatomickej a laboratórnej diagnostiky na dosiahnutie tohto cieľa.
Aktuálna problematika porúch pohybového aparátu u brojlerových kurčiat bola
detailne prezentovaná v dvoch príspevkoch. Dr. Todte z Nemecka referoval
o aktuálnych výsledkoch REO a ADENO vírusových infekciách najmä z pohľadu
sérologického profilu a ich interpretácie a Dr. Seman zaujal veľmi komplexnou
prednáškou o problémoch pohybu u kurčiat, z ktorých najmä nekróza hlavice
femuru a spondylitída u kurčiat oslovila väčšinu zúčastnených.
65
VZDELÁVANIE
O dôležitosti zabezpečenia kvality vnútorného prostredia hydinových hál
z pohľadu výmeny vzduchu a možnostiach ich ovplyvnenia referoval Ing.
Rodenboog z Holandska.
Opätovne oceňujeme fakt, že záujem veterinárnej i chovateľskej verejnosti
neustále rastie a ambícia našej asociácie komunikovať nielen v rámci praktických
veterinárov, ale i štátnou veterinárnou správou, diagnostickými ústavmi,
univerzitou a taktiež chovateľskou verejnosťou sa napĺňa.
V neposlednom rade sa chcem poďakovať sponzorom, ktorí či už zabezpečením
prednášajúcich alebo finančnou podporou prispeli k úspešnému priebehu tohto
podujatia
MVDr. Jozef Kalus
66
VZDELÁVANIE
Workshop Luxácia pately
Spoločnosť posudzovateľov DBK a DLK (SPDD) SAVLMZ zorganizovala
18.5.2013 v Nitre workshop Luxácia pately.
Workshop pozostával z dvoch častí.
Prvá časť bola zameraná na posudzovanie Luxácie pately na reálnych pacientoch.
45 účastníkov workshopu malo možnosť vyšetriť a posúdiť 56 psov, 14-tich
plemien. Na záver sa uskutočnila skúška pred trojčlennou skúšobnou komisiou a
certifikácia úspešných absolventov. Predsedkyňou skúšobnej komisie bola Dr. Eva
Schnabl, Dip.ECVS, členom komisie boli Mgr. Wolfgang Kneifel, resident ECVS
a MVDr. Jan Hnízdo.
Druhá časť workshopu bola praktická, zameraná na tréning chirurgických metód
liečby Luxácie pately na reálnom biologickom materiáli. Počet účastníkov bol
limitovaný na 30. Naši traja lektori sa s nami ochotne podelili o praktické finty
a kľúčové detaily jednotlivých operačných techník, ktoré v knihách nenájdeme.
Organizácia workshopu pre 45 veterinárnych lekárov a práca so 56 psami a ich
majiteľmi bola náročná, o to viac nás teší pozitívna odozva od zúčastnených
lekárov ale aj chovateľov. Obzvlášť chcem oceniť spoluprácu a trpezlivosť
chovateľov, ktorí nám poskytli svojich miláčikov a trpezlivo znášali 4 hodiny
vyšetrovania.
S technickou časťou chirurgického workshopu nám materiálnym zabezpečením
a zapožičaním prístrojov pomohli firmy : HSC Medical, Atomvet s.r.o, BBraun,
Trhoň s.r.o, Resorba.
Motiváciu a dobrú náladu chovateľov zabezpečil Royal canine.
SPDD SAVLMZ v tomto roku plánuje ďalšie dva workshopy a kladie si za úlohu
zvyšovanie odbornosti nie len svojich členov, ale všetkých veterinárnych lekárov,
ktorí sa venujú ortopédii a rӧntgenologickej diagnostike.
MVDr. Jozef Talajka
Predseda SPDD SAVLMZ
67
VZDELÁVANIE
Špecializačné vzdelávanie - sonografia
V rámci prvého seminára špecializačného vzdelávania v roku 2013 sa 6.a 7. apríla
stretlo približne sto Vás v Bratislave, aby ste si vypočuli úvodné prednášky zo
sonografického roka. Snažili sme sa pripraviť pre Vás atraktívny program,
z ktorého si odnesiete nie len certifikát, ale hlavne veľa poznatkov do Vaších praxí.
To prvé sa nám žiaľ nepodarilo kvôli malej technickej chybe ( certifikáty sme Vám
už dodatočne zaslali poštou ) a to druhé verím, že splnilo Vaše očakávania.
Prednášajúcim, ktorého sme pozvali bola Dr. Marta Pekárková. Diplomovaný
odborník z oblasti zobrazovacích techník, pracujúci vo Švajčiarsku zaručil
odbornosť najvyššej európskej úrovne.
Na začiatku všetkých zaujímavých prednášok, pokiaľ majú splniť kritérium
koncepčnosti, musí byť teoretický úvod. Práve v sonografii je to veľa fyziky, ale
dobrý speaker vie aj túto oblasť spraviť zaujímavou a pre prax potrebnou. Myslím
si, že aj Dr. Pekárkovej sa to podarilo.
Močovo – pohlavný systém sme pri tvorbe programu zvolili ako úvod do
samotnej aplikovanej sonografie, vzhľadom k tomu, že s vyšetrovaním týchto
68
VZDELÁVANIE
orgánov začínajú kolegovia aj s nie veľmi dlhou sonografickou praxou. Napriek
tomu, Dr. Pekárková poukázala na všetky záludnosti pri vyšetrovaní týchto
systémov a podelila sa o veľmi veľa teoretických poznatkov.
Pri príprave seminára sme s prednášajúcou dlhšie konzultovali, či sa zameriame
len na prednášky, alebo či bude v našich hlavne časových a tiež organizačných
možnostiach, aj vyšetrenie živých pacientov. Sme veľmi radi, že padlo rozhodnutie
vyšetriť aj živých pacientov, napriek bohatej obrazovej dokumentácii Dr.
Pekárkovej. Predvedenie vyšetrovacieho postupu a priama projekcia
sonografického obrazu bola nie len spestrením, ale aj veľmi dobrou pomôckou pre
všetkých poslucháčov. Vďaka dobrej organizácii pacientov a vďaka aj Vašej
pomoci pri ich zaisťovaní sa nám spoločne podarilo vytvoriť vyvážený komplex
teórie a praxe.
Dôkazom atraktívnosti zvolených tém a vysokej odbornosti a pedagogických
schopností prednášajúcej bol okrem iného aj počet poslucháčov na záver seminára
v nedeľu po obede. Náročný program Vás neunavil
69
VZDELÁVANIE
a najlepšou odmenou pre speakra a organizátorov je plná prednášková miestnosť
na záver akcie. A tak sme to zažili v Bratislave 7.4. 2013.
Verím, že práve toto bolo najlepšou pozvánkou na ďalšie pokračovanie
sonografického roku 2013 a privítame Vás na kongrese Komory veterinárnych
lekárov SR v Demänovskej doline 1.a2.júna 2013 v sekcii spoločenských zvierat.
MVDr. Tibor Brauner
Viceprezident KVL SR
70
VZDELÁVANIE
Odborný deň MVDr. Dušana Podmanického, CSc.
Združenie veterinárnych lekárov hospodárskych zvierat v spolupráci
s Komorou veterinárnych lekárov SR, Štátnou veterinárnou a potravinovou
správou SR, Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou v Komárne
uskutočnilo dňa 10. apríla 2013 piaty ročník spomienkového podujatia Deň MVDr.
Dušana Podmanického, CSc. Začalo sa v budove RVPS Komárno položením venca
k jeho pamätnej tabuli. Svojou prítomnosťou akciu poctili aj rodinní príslušníci –
MVDr. Tamara Podmanická, manželka a dcéra Tamara a Ľudmila. Ďalšími
účastníkmi, okrem pracovníkov domácej RVPS, boli aj zástupca ŠVPS MVDr.
Ľubomír Janiuk, prezident KVL SR MVDr. Ladislav Stodola, riaditelia
jednotlivých RVPS Nitrianskeho kraja, bývalí riaditelia KVPS MVDr. Jozef
Blecha a MVDr. Milan Kajan, ktorý ako dlhoročný spolupracovník Dr.
Podmanického a blízky rodinný priateľ, predniesol aj príhovor k prítomným.
Po samotnom položení venca a odovzdaní kytíc manželke a dcéram
poďakoval Dr. Podmanická organizátorom a prítomným, že tradícia
71
VZDELÁVANIE
pripomenúvania si života a práce Dr. Podmanického pokračuje a i takýmto
spôsobom pomáha rodine znášať dôsledky náhleho a predčasného jeho odchodu.
V druhej časti spomienkovej akcie, ktorá sa konala v miestnej časti
Komárna – Lándore v Penzióne Divá Kačica, už ako odborný seminár, vystúpil
s prvou prezentáciou MVDr. Ľubomír Janiuk, vedúci odboru zdravia a ochrany
zvierat ŠVPS v Bratislave, v zastúpení Prof. MVDr. Jozefa Bíreša, DrSc,
Ústredného riaditeľa, ktorý musel služobne odcestovať do Bruselu. Jeho správa
o aktuálnej zdravotnej situácii v chovoch hospodárskych zvierat na Slovensku, ako
i celkovej nákazovej situácii na Slovensku a v Európe bola obsahovo bohatá,
prepracovaná a pútavo podaná.
Po priaznivých ohlasoch na minuloročné vystúpenie, organizátori opäť
pozvali MVDr Zdenku Kopcovú, konzultantku MSD Animal Health, aby
zúčastnených terénnych veterinárnych lekárov oboznámila s časovaním
vakcinačných schém proti infekciám PCV 2 a PRRS. V prvej časti svojej
prednášky prezentovala uvedené choroby, ich rozšírenie, príčiny vzniku a výskytu,
kliniku a v druhej časti potom možnosti, spôsoby a kombinácie vakcinačných
72
VZDELÁVANIE
programov s prihliadnutím na konkrétne situácie v jednotlivých
chovoch.
Významným prínosom jej vystúpenia boli aj odpovede na priame otázky kolegov
z praxe v rámci diskusie k téme.
MVDr. Arpád Nagy sa predstavil ako nový člen tímu Merial/Mevet, ktorý
bude v priamom kontakte s veterinárnymi lekármi v praxi a ozrejmil aj
v súčasnosti aktuálny problém – Ako zvládnuť vírus chrípky v chovoch prasiat
a spomenul aj v súvislosti s možnými jeho mutáciami v ľudskej populácii, ktoré sú
hlavne v masovokomunikačných médiách s obľubou, hoci neodborne, často
preberané.
V závere Dr. Góra pripomenul, že témy prednášok sú zámerne vyberané
na oblasť chovu a chorôb prasiat, pretože toto podujatie je jedným z mála s týmto
zameraním a aj si pripomína, že Dr. Podmanický jej venoval veľkú časť zo svojej
bohatej činnosti.
Zároveň aj poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na príprave celého
podujatia ako aj účastníkom.
MVDr. Dezider Góra
Prezident ZVLHZ
73
VZDELÁVANIE
Workshop - Imobilizácia spoločenských a ZOO zvierat.
V sobotu dňa 4.5.2013 sa uskutočnil už III. plánovaný workshop na tému
imobilizácia zvierat. Tento krát to bola imobilizácia spoločenských a ZOO zvierat.
Odborným garantom bol už tradične MVDr. Ladislav Molnár, PhD. z UVLF
v Košiciach z kliniky vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat.
Celá akcia sa po dohode s lektorom konala priamo v ZOO Košice, kde nám
vytvorili vhodné podmienky na teoretickú, ale aj praktickú časť akcie, na ktorej sa
zúčastnilo takmer 40 účastníkov z KVL SR.
Po krátkej teoretickej inštruktáži, nasledovala praktická časť, ktorá bola
zameraná na imobilizáciu Paovce hrivnatej, ktorej sa ošetrovali rohy a paznechty.
Po nej nasledovala ukážka imobilizácie Kulana s prípravkami registrovanými na
Slovensku. Bola vysvetlená práca s imobilizovaným zvieraťom ako, monitoring
74
VZDELÁVANIE
anestézie, reverzia anestézie, príprava na transport a odber vzoriek diagnostického
významu.
Po obede, ktorý bol zabezpečený priamo v ZOO, pokračovala ukážka
imobilizácie spoločenských zvierat konkrétne psov, bez použitia prípravkov
podliehajúcich legislatíve OPL.
Po praktickej časti nasledovala teoretická časť, kde predniesol prednášku aj
Prof. Bugarský na tému zviera - vec, eutanázia, etika veterinára, legislatívne diery
v oblasti túlavých zvierat, povinnosti štátu a obce o túlavé zvieratá a podobne.
Súčasne bol vytvorený aj priestor pre prezentáciu firiem zaoberajúcich sa
imobilizačnou technikou.
Na záver si mohol každý účastník s vlastnou imobilizačnou technikou
vyskúšať v praxi streľbou na terč, a pritom si vzájomne vymeniť skúsenosti z praxe
imobilizácie.
Na záver môžeme konštatovať, že takáto akcia mala význam a budeme týmto
smerom pokračovať aj v budúcnosti, nakoľko keď nechceme, aby túto činnosť
vykonávali odborne nespôsobilé osoby, musíme mať zaškolených dostatočne
množstvo SVL, aby tak bolo pokryté na túto činnosť celé Slovensko veterinárnymi
75
VZDELÁVANIE
lekármi. Všetci SVL, ktorí prešli školením už tretí krát získali certifikát a sú
zverejnení na našej webovej stránke v otvorenej časti v sekcii pre chovateľov, aby
im mohli poskytnúť svoje služby.
MVDr. Ladislav Stodola
76
VZDELÁVANIE
Kongres Komory veterinárnych lekárov SR
Tak ako každoročne, aj v júni 2013, by sme Vás, ktorí ste sa
nezúčastnili kongresu KVL, v stručnosti informovali aj prostredníctvom
nášho spravodaja o priebehu našej najväčšej vzdelávacej akcie. Zámerne
spomíname, stručne informovali, pretože veľmi bohaté informácie ste sa
mohli dočítať už na tohtoročnej novinke, webovskej stránke kongresu,
v predstihu pred konaním samotnej akcie. Prezídium komory sa snaží
o neustále inovácie a adresa www.kongreskvlsr.sk bola jednou z nich.
Samozrejme hlavnou náplňou nášho stretnutia je vzdelávanie a na XIII.
kongres KVL SR sme pre Vás pripravili program v 7 sekciách. Niektoré
z nich boli časovo len symbolické, ako napríklad tohoročná novinka sekcia
chorôb rýb trvajúca len 2 hodiny. Ale dôvodom bolo oslovenie čo
najširšieho spektra odborností vo veterinárnej medicíne. Tradične najviac
navštevovanými prednáškovými miestnosťami sú tie, kde je prednášaná
problematika chorôb spoločenských zvierat, koní a hospodárskych zvierat.
Avšak stále viac je populárna sekcia exotických zvierat a záujmu sa tešila
aj jedna z noviniek, sekcia divo žijúcich zvierat. Naši kolegovia
s problematiky chorôb hydiny sa ako po iné roky, pobavili pri okrúhlom
stole. Nie všetci zaregitrovaní účastníci ( mimochodom bolo ich tento rok
najviac v histórii kongresu KVL – 450 na odborný program, 36
vystavujúcich firiem, 75 detí na programe MDD a hostia kongresu )
počúvali stále len odborný program. Novinky farmaceutického priemyslu,
výrobcov krmív pre zvieratá, veterinárne prístroje a nástroje tiež prilákali
kolegov , aby uzavreli výhodný obchod pre svoju prax. Veľmi bohatý
sprievodný program, ako napríklad spomínaný program k Medzinárodnému
dňu detí, prezentácia áut firmy Motorcar Wiesenthal, vystúpenie agility
klubu, možnosť jazdy na koči boli spestreniami či už pre samotných
účastníkov kongresu, alebo pre ich rodinných príslušníkov. Pre týchto
istým lákadlom je aj krásna príroda Nízkych Tatier, alebo wellness
zariadenia hotela Grand, v ktorom sa náš kongres koná už sedem rokov po
sebe. V rámci sprievodného programu bola úplnou novinkou v roku 2013
benefičná výstava fotografii veterinárnych lekárov, ktorá mala okrem
zábavného, hlavne charitatívny význam. Ale o tom viac v samostatnom
článku.
77
VZDELÁVANIE
Sobota večer je vyhradená na relax, ktorý je po náročnom odbornom
programe prvého dňa, dôležitý. Veľmi sa nám po minulé roky osvedčilo
zariadenie mimo hotela Grand a tak sme aj v tomto roku pozvali účastníkov
kongresu na raut a tanečný parket. O dobrú hudbu ja okrem diskdžokeja
postarala aj populárna skupina Gladiátor, ktorú kolegovia nechceli svojim
potleskom pustiť z pódia.
V rámci stručného zhodnotenia kongresu KVL SR, by som rád
podotkol, že sa isto vyskytli drobné organizačné nedostatky ( verím, že
nám ich odpustíte ), ale máme pocit, že ich je rok od roka menej a že
zabehnutý organizačný team dokáže pre Vás pripraviť peknú vzdelávaciu
akciu a príjemný jarný weekend.
MVDr. Tibor Brauner
78
FOTOGALÉRIA - XIII. KONGRES KOMORY VETERINÁRNYCH LEKÁROV SR
Fotogaléria – XIII. Kongres Komory veterinárnych lekárov SR
79
FOTOGALÉRIA - XIII. KONGRES KOMORY VETERINÁRNYCH LEKÁROV SR
80
FOTOGALÉRIA - XIII. KONGRES KOMORY VETERINÁRNYCH LEKÁROV SR
81
FOTOGALÉRIA - XIII. KONGRES KOMORY VETERINÁRNYCH LEKÁROV SR
82
FOTOGALÉRIA - XIII. KONGRES KOMORY VETERINÁRNYCH LEKÁROV SR
83
FOTOGALÉRIA - XIII. KONGRES KOMORY VETERINÁRNYCH LEKÁROV SR
84
FOTOGALÉRIA - XIII. KONGRES KOMORY VETERINÁRNYCH LEKÁROV SR
85
BENEFIČNÁ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ VETERINÁRNYCH LEKÁROV
Benefičná výstava fotografií veterinárnych lekárov
V rámci XIII. Kongresu KVL SR sa konal I. ročník benefičnej výstavy
fotografií veterinárnych lekárov a zbierky na charitatívne účely.
Prvotná myšlienka bola usporiadať súťaž veterinárnych lekárov o najkrajšie
fotografie veterinárnych lekárov, ktoré by boli postupne zverejňované na
našej webovej stránke a v Spravodaji KVL SR. Nakoľko sme už dávnejšie
začali uvažovať o zorganizovaní určitej charitatívnej zbierky na našich
akciách, padol návrh na benefičnú výstavu fotografii, ktoré sú dielom
našich veterinárnych lekárov. No a kde by to bolo najlepšie uskutočniť ako
na Kongrese KVL SR, kde je spolu 500 účastníkov.
Nakoniec po odsúhlasení a vybavení administratívnych povolení, sme
benefičnú výstavu a verejnú zbierku zorganizovali. Po rozposlaní
propozícii a podmienok výstavy, sme s úžasom sledovali, koľko sa
prihlásilo veterinárnych lekárov, ktorí nám ponúkli svoje profesionálne
fotografie. Komisionálne sme vybrali 60 fotografií, ktoré po profesionálnej
výrobe boli inštalované v priestoroch hotela Grand ako výstava pre
účastníkov kongresu. V priebehu dňa, mal každý návštevník výstavy
možnosť prejaviť záujem o jednotlivú fotografiu formou hlasovacích
86
BENEFIČNÁ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ VETERINÁRNYCH LEKÁROV
lístkov s menom telefónnym číslom, navrhovanou sumou a podpisom.
Ukončenie podávania návrhov bol dňa 1.6.2013 o 17.00 hodine.
Nakoniec výstava vyvrcholila dražbou fotografií, kde vyvolávacia cena
bola stanovená na základe najvyššej ponuky jednotlivej fotografie. Dražba
sa uskutočnila dňa 1.6.2013 /sobota/ po skončení odborného programu na
XIII. Kongrese KVL SR o 18.00 hodine v priestoroch benefičnej výstavy.
Boli sme prekvapení veľkým záujmom o jednotlivé fotografie v dražbe,
ktoré sa vydražili aj na desať násobok vyvolávacej ceny. Celý výťažok
z predaja na benefičnej výstave a zbierky bol venovaný nášmu telesne
postihnutému kolegovi MVDr. Viliamovi Ščavnickému, ktorý si to určite
zaslúži.
Konečná vyzbieraná neuveriteľná suma 1700 €bola odovzdaná kolegovi na
začiatku recepcie v Happy Ende. V týchto charitatívnych aktivitách by sme
chceli pokračovať aj v budúcnosti. Som nesmierne rád, že veterinárni lekári
vedia prejaviť súdržnosť, keď sa jedná o dobrú vec a vedia pomáhať nie len
svojím štvornohým pacientom, ale keď treba aj svojím kolegom.
MVDr. Ladislav Stodola
87
VZDELÁVANIE
Senecké dni medicíny mačiek
V dňoch 27. a 28. apríla 2013 sa v Senci konal už tradičný jarný
internistický kongres SAVLMZ. Tradičný dátumom a miestom konania,
avšak netradičný v mnohých ohľadoch. Prezídium asociácie totiž pripravilo
pre kolegov na tohtoročnom kongrese niekoľko noviniek. Ale pekne po
poriadku.
Každoročne je ambíciou prezídia asociácie udržiavať si vysokú odbornú
úroveň vzdelávacích akcií, ktoré organizuje a inak tomu nebolo ani
tentoraz. Prednášajúcou bola SusanLittle, DVM, ABVP-Fe, z Kanadskej
Ottawy, ktorá patrí v súčasnosti medzi špičkových svetových odborníkov
v oblasti felínnej medicíny, o čom svedčí aj skutočnosť, že Susan je
hlavným lektorom na tohtoročnom Svetovom kongrese felínnej medicíny v
88
VZDELÁVANIE
Barcelone. Sme veľmi radi, že ponúknuté témy ako aj samotná
prednášajúca sa stretli s veľkým záujmom kolegov z malej praxe zo
Slovenska aj zo susedných Čiech (169 účastníkov a 26 vystavovateľov).
Jedenapoldenný víkendový maratón prednášok zavŕšila Susan
interaktívnym workshopom v nedeľu popoludní, kde mohli účastníci
využiť čerstvo nadobudnuté
alebo osviežené vedomosti, pri riešení konkrétnych pacientov z praxe Dr.
Little. Aj týmto by som sa chcel v mene nás všetkých Susan poďakovať.
Zároveň by som chcel dodať, že odborným garantom Seneckých dní
mačacej medicíny bola novovzniknutá sekcia Felínnej medicíny SAVLMZSSFM (www.ssfm.sk). Veríme, že sa im aj do budúcna bude dariť získavať
na svoje vzdelávacie akcie takýchto kvalitných odborníkov.
V úvode som spomenul novinky, tých bolo naozaj neúrekom. Hneď prvou
veľkou novinkou bol piatkový BEH ZDRAVIA s mottom „Podporme
slovenské národné plemená psov“. Pre „pretekárov“ boli pripravené dve
trate- 3km a 6km. Prvým víťazom sa stal Dr. Pavol Hlucháň z Bratislavy,
gratulujeme! Výťažok z tohto podujatia bol venovaný chovateľským
89
VZDELÁVANIE
klubom našich národných plemien, ako tomu napovedá motto akcie. Za
účastníkov preteku si dovolím konštatovať, že bol dobre pripravený so
zaujímavou traťou v priestoroch rekreačnej oblasti Seneckých jazier
a pevne verím, že budúceho ročníka sa zúčastní omnoho viac
športuchtivých záujemcov a putovný pohár sa presunie do ďalšej
ambulancie.
Ďalšou novinkou, tentoraz odbornou, bola tzv. „posterová sekcia“.
Prihlásených 10 posterov je pre prezídium asociácie jasným znamením, ba
priam až záväzkom, že v tomto spôsobe prezentácie kolegov bude určite
pokračovať aj na ďalších vzdelávacích akciách, ktoré v budúcnosti
pripravuje, takže sa isto máme na čo tešiť.
Veľmi príjemným osviežením samotných prednášok ako aj workshopu bolo
„twittrovanie“. Susan si do svojich prednášok povkladala zaujímavé
otázky, na ktoré sme mohli pomocou twitter konta reagovať a vniesť tak do
programu „interaktívneho ducha“. Aj napriek počiatočným obavám
z technického zvládania bolo aktívnych prispievateľov niekoľko desiatok.
Na chvíľu sme boli tak trošku svetoví...
Na záver mi dovoľte skonštatovať, že sa jednalo o veľmi vydarenú
odborno- spoločenskú akciu. V mene celého prezídia by som chcel
poďakovať jednak účastníkom a v neposlednom rade aj sponzoromfirmám, bez ktorých by sme takéto podujatia nedokázali organizovať.
Dovidenia na jeseň na Novej Veterinárii, kde SAVLMZ oslávi 20.
narodeniny svojej samostatnosti.
MVDr. Pavol Valašek
90
ZAHRANIČIE
Zasadanie pléna Federácie európskych veterinárov – FVE, Maribor
7.a 8.6. 2013
Plénum FVE, bolo štandardne a podľa protokolu otvorené prezidentom
FVE Dr. Buhotom, ktorý dal v úvode slovo čestným hosťom zasadania, ako
boli napríklad riaditeľka Štátnej veterinárnej správy Slovinska, štátna
tajomníčka Ministerstva pôdohohopodárstva Slovinska a ostatní hostia,
ktorí pozdravili zasadanie pléna.
Po oficialitách, ako prezencia, ospravedlnenie neprítomných delegácií
a schválenie oficiálneho programu, sme na zasadaní pristúpili ku kontrole
uznesení z posledného zasadania a boli schválené opravy týchto.
Správa prezidenta FVE zhodnotila stav, činnosť a úlohu federácie
v poslednom roku a vytýčila úlohy do ďalšieho roka ( aj v súvislosti
s udalosťami v Európskej únii ).
91
ZAHRANIČIE
Tak ako v predchádzajúci deň, tak aj na zasadaní FVE plénum v tajných
voľbách zvolilo prezidenta, a 4 viceprezidentov. Voľbami bol potvrdený vo
funkcii bývalý prezident Dr. Christophe Buhot z Francúzska a ako
viceprezidenti Dr. Hans Joachim Gotz z Nemecka, Dr. Robert Huey
z Veľkej Británie, Dr. Rafael Laguens zo Španielska a Dr. Karin Ostensson
zo Švédska.
V nasledujúcom priebehu bola podaná aplikácia Nemeckého spolkového
zväzu veterinárnych praktikov o prijatie do FVE. Táto organizácia je 20
rokov členom UEVP a bola prijatá aj za člena FVE.
Správa o financiách za rok 2012 o príjmoch a výdavkoch, správa externého
audítora, správa finančnej komisie FVE a schválenie finančnej správy za
rok 2012 bola časť zasadania pléna, ktorá zhodnotila, čo sa vo financiách
dialo v roku predchádzajúcom. Čo sa bude diať ďalej v roku 2014 vo
financiách bolo prednesené v návrhu rozpočtu a aj ten bol plénom
odsúhlasený ( z jedinou výhradou, že členské vyplatené členským štátom
Slovensko v roku 2014 bude prekalkulované podľa správneho počtu
aktívnych veterinárov u nás ).
Ďalším bodom rokovania bola úprava stanov FVE podľa belgického
práva, ktorá je potrebná pre činnosť FVE. S touto sme boli oboznámení
a bude predložená ku schváleniu na jesennom mimoriadnom pléne.
Hosťom zasadania pléna bola prof. Dr. Olga Zorman Rojs z Univerzity
Ljubljana, viceprezidentka Slovinskej komory veterinárnych lekárov, ktorá
vo svojej prezentácii rozoberala problematiku vakcinácie hydiny, aj vo
vzťahu k zdraviu ľudí.
Poobednajšie zasadanie pléna otvorilo problematiku animal welfare
a boli sme informovaný o konferencii a workshopoch organizovaných na
túto tému. Informácia bola až na malé detaily rovnaká ako v sekcii UEVP
v deň pred zasadaním FVE. Nová legislatíva v rámci EU vo welfare je
pripravovaná na rok 2014. Registrácia zvierat, čipovanie a vystavovanie
petpasov sú oblasti, ktoré priamo súvisia s animal welfare a boli
diskutované v pléne.
V oblasti ďalšieho vzdelávania pracuje v rámci FVE skupina, ktorá sa
snaží o harmonizovanie štandartov ďalšieho vzdelávania na základe
92
ZAHRANIČIE
národných programov. Úlohou pre naše prezídium bude v krátkej dobe
vysvetliť predstaviteľom FVE a príslušnej komisii vzdelávací systém, ktorý
je funkčný na Slovensku.
Jedným z bodov zasadania FVE, na zaradení ktorého sa podieľala aj
naša delegácia je otázka trhu práce. Zasadanie komôr Českej republiky,
Poľska a Slovenska vo februári 2013 v Dolnom Kubíne rozhodlo, že
spoločne zaradíme tento bod na jednanie pléna v Maribore. Dr. Karel
Daniel predstavil plénu uznesenie zo stretnutia V3 ( V4 – bez Maďarska,
ktoré sa ospravedlnilo ). Otázka vysokého počtu absolventov, nízkeho
počtu pracovných príležitostí, znižujúceho sa počtu hospodárskych zvierat
vedie k problémom vo veterinárnom stave. Príspevok vyprovokoval
diskusiu na danú tému, s rôznymi, niekedy aj protichodnými názormi. Či
znižovať počty absolventov, alebo sa snažiť udržať si pracovné miesta
a zdôrazňovať dôležitosť veterinárnej práce. To boli otázky, ktoré
naštartovali najväčšiu diskusiu z celého trojdňového zasadania v Maribore.
Ako dôležitá bola označená informovanosť študentov o možnostiach práce
veterinárneho lekára. Nie len malá prax vo veľkých mestách, ale iné
možnosti uplatnenia vet. lekára by mali byť viac proklamované už počas
štúdia. Tak ako výučba ekonomického myslenia veterinárneho lekára na
univerzite by mohla viesť k lepšiemu uplatňovaniu. Boli sme veľmi radi, že
aj naším malým prispením sa začalo veľmi živo diskutovať na danú tému.
Ukázala sa aj rozdielnosť názorov a rozdielne regionálne špecifiká daného
problému.
Európska legislatíva zdravia zvierat, hygiena potravín, antimikrobiálna
rezistencia, zdravie včiel a welfare a zdravie rýb sú témy, ktoré tvoria
oblasť „ jedného zdravia „ ( Zdravé zvieratá – zdravý človek ). Správy
komisií z tejto oblasti rozoberali problémy , ktoré môže ovplyvniť FVE.
Posledný deň trojdňového stretnutia európskych veterinárnych
organizácií sa opäť v príjemnom prostredí lyžiarskeho strediska Pohorje
stretli zástupcovia takmer všetkých európskych štátov. Plénum FVE prijalo
správy svojich sekcií ( EASVO, EVERI, UEVH, UEVP ), zhodnotilo
účinnosť svojich projektov a za termín ďalšieho stretnutia určilo Brusel
v termíne 15. – 16. 11. 2013.
MVDr. Tibor Brauner
93
ZAHRANIČIE
Zasadanie UEVP 6.6. 2013 Maribor
Koniec jari je v rámci veterinárnych zasadaní štandardne venovaný
zasadaniam medzinárodných organizácii a aj v tomto roku to nebolo ináč.
Slovinský Maribor privítal reprezentantov krajín Európy na valnom
zhromaždení Federácie veterinárnych lekárov Európy ( FVE ). Podľa
štruktúry tejto organizácie je prvý deň jej zasadania venovaný jej sekciám
a pre nás tá najdôležitejšia je Únia veterinárnych praktikov Európy ( UEVP
).
Štandardným postupom tejto organizácie po privítaní delegátov
a predstavení nových tvárí v miestnosti je schválenie programu zasadania.
Tento obsahoval pre rok 2013 jeden špeciálny bod a to sú voľby prezídia
UEVP. Ale o tom neskôr.
Hneď v úvode sa rozprúdila diskusia o finančnej správe a delegáti
niektorých krajín sa dotazovali na toky financií a či je potreba zvyšovania
94
ZAHRANIČIE
vložného. Boli im vysvetlené narastajúce potreby nákladov tejto
organizácie a to viedlo k schváleniu finančnej správy za rok 2012. Istým
problémom je platenie, lepšie povedané neplatenie ročného členského,
niektorými krajinami. Jedinou krajinou, ktorá nemá uhradené členské
a nereaguje na snahy prezídia na vyriešenie tejto situácie je Grécko.
Predstaviteľ Grécka, sa na rozdiel od predchádzajúcich rokov, zúčastnil
zasadania a snažil sa vysvetliť situáciu platobnej neschopnosti.
UEVP sa zaoberala na svojom zasadaní otázkou hygieny potravín, ktorá nie
je priamo v činnosti členov našej komory, ale sú krajiny, ktoré považujú
túto otázku za veľmi dôležitú a stratu vplyvu veterinárneho lekára v tejto
oblasti vnímajú veľmi negatívne ( Poľsko ).
Otázka veterinárnych liekov je v UEVP sledovaná a riešená komisiou
vedenou holandským kolegom Rensom van Deggenburghom a v súčasnej
dobe je práve táto veľmi zamestnaná zmenami v legislatíve navrhovanými
pre európsky parlament. Tento už schválil oddelenie predaja od
predpisovania veterinárnych antimikrobiálnych liekov. Aby spomínaná
legislatíva vstúpila v platnosť, musí ju schváliť európska komisia a tu môže
lobing UEVP – FVE spolu s národným ovplyvňovaním zabrániť prijatiu
tejto pre veterinárnych lekárov nešťastnej legislatívy, ktorá nerieši AMR.
Riešenie tejto je problémom číslo jedna v činnosti tejto skupiny. Podieľa sa
na vydávaní letákov o AMR spolu s FECAVA-ou, na výskume
anthelmintickej resistencie a na vytváraní systému monitoringu podávania
antimikrobiálnych liekov. V dnešnej dobe sú krajiny, ktoré ho majú
prepracovaný, ako Nemecko, Dánsko a Holandsko. Posledná zo
spomínaných krajín dokonca hlási až 51% pokles v spotrebe antibiotík za
dva roky od začiatku monitorovacieho systému ( nevieme, ako poklesli
stavy zvierat, ako poklesli návštevy veterinárnych lekárov na farmách a čo
pokrýva čierny trh – otázky z diskusie k dennej téme ). Diskutovanou je
otázka internetového predaja liekov, problémom je rozdielna legislatíva
európskych krajín a rôzneho zaradenia liekov medzi lieky viazané na
recept a neviazané na recept.
Animal welfare – slovo, ktoré nie je väčšinou prekladané, ale aj na
tomto zasadaní často citované. Otázky transportu zvierat, vznik
referenčných centier welfare – pilotný projekt EUWELLNET,
organizovanie workshopov v tejto oblasti, prvá konferencia EU
95
ZAHRANIČIE
(28.10.2013 ) na tému animal welafre, toto všetko sú aktivity UEVP a FVE
v tejto sa stále rozvíjajúcej sa oblasti činnosti veterinárneho lekára
v Európe.
Na zasadaní sme boli oboznámení s niektorými novinkami legislatívy
nekomerčného transportu zvierat. Novinkou je možnosť cestovania s viac
ako 5 zvieratami, pokiaľ je cesta určená na nejakú akciu – športové preteky
a pod., ale len so zvieratami staršími ako 6 mesiacov. Veterinárny lekár je
povinný uchovavať dokumentáciu o označení zvieraťa a vystavení pasu
minimálne 3 roky ( členský štát môže vyžadovať viac ) - aj tento fakt je
novinkou v európskej legislatíve.
Oblasť vzdelávania veterinárnych lekárov je čiastočne v kompetencii inej
sekcie FVE, ale aj naša sekcia vet. praktikov sa zaoberá touto
problematikou. Ovplyvňovanie kritérií evaluácie tvorbou evaluačného
panelu je jednou z úloh skupiny, zaoberajúcou sa vzdelávaním. Ďalej je to
spolupráca s EBVS – organizáciou združujúcou veterinárnych špecialistov,
s ktorej je výhodné čerpať prednášajúcich na národné vzdelávacie akcie
a s ktorej zoznamu čerpalo aj prezídium našej komory pri výbere
prednášajúcich. Priamo so vzdelávaním súvisí evaluácia a EAEVE je
organizáciou, ktorá sa touto oblasťou zaujíma, v súčasnosti jej členom je 67
vysokých škôl veterinárnych. Pripravovanou novinkou je napríklad 7 ročná
platnosť evaluácie.
Pozdravy a príspevky pridružených organizácii FECAVA a FEEVA
obohatili program nášho zasadania.
Prezídium UEVP je vždy volené na obdobie 2 rokov a vzhľadom k tomu,
že toto obdobie skončilo páve teraz, bolo našou milou povinnosťou zvoliť
našich nových zástupcov. Voľby, ktoré na niektoré posty museli prebehnúť
v dvoch kolách, čo svedčí o záujme kolegov pracovať v európskych
štruktúrach, dopadli nasledovne :
Prezident UEVP – Dr. Andrew Robinson – Veľká Británia
Viceprezidenti
Dr. Piotr Kwieczinski – Poľsko
Dr. Torill Moseng – Nórsko
Dr. Marjan Tacer – Slovinsko
Pokladník
Dr. Thierry Chambon – Francúzsko
Generálny sekretár Dr. Rens van Dobbenburgh - Holandsko
96
ZAHRANIČIE
Náročný deň zasadania pléna UEVP bol zakončený stanovením termínu
ďalšieho stretnutia. Bol určený 14.november a miesto zasadania, ako
každoročne na jeseň, je Brusel.
MVDr. Tibor Brauner
97
VETERINÁR S OSTRÝM PEROM
Veterinár s ostrým perom
MVDr. Pavol Fabian (* 16. január1956, Bratislava) je slovenský prozaik,
zverolekár, cestovateľ, športovec a ekológ. Píše romány, cestopisy a
poviedky. Okrem písania kníh publikuje články na webe.
Toľko hovorí o našom
kolegovi Wikipedia a
my by sme len dodali,
že MVDr. Fabian je
predovšetkým
náš
kolega, člen Komory
veterinárnych lekárov
Slovenskej republiky
od
jej
založenia.
Kolega,
ktorý
sa
podieľa najmä svojou
literárnou činnosťou na
propagácii nášho stavu, začo mu bola pri príležitosti 20.výročia KVL SR
udelená pamätná medaila.
Ukážka z literárnej činnosti Dr. Fabiana:
Financmajster.
Liečeniu zvierat sa venujem už dlho. Až tak dlho, že si pamätám časy, keď
o vtáčej chrípke nikto ani nechyroval. A o šialených kravách sa hovorilo
v celkom iných súvislostiach. Mám teda možnosť porovnávať. I keď po
pravde povedané, radšej by som ju nemal. Radšej by som bol znovu mladý
začínajúci zverolekársky zelenáč. No ale kto by nechcel?
Mám teda, žiaľ, možnosť porovnávať časy minulé a terajšie. A moje
porovnanie nevychádza pre dnešné časy príliš lichotivo. Žijeme hektický,
nervózny, neistý, povrchný život, príliš orientovaný na peniaze. Stojím si za
tým tvrdením a som presvedčený, že zo mňa nehovorí sentiment za starými
časmi, ani skostnatenosť starnúceho chlapa. Peniaze rozhodujú o mnohom,
ak nie o všetkom.
98
VETERINÁR S OSTRÝM PEROM
Ale účelom tejto knižky nie je filozofovať o chode sveta. S ľútosťou musím
konštatovať, že to prílišné zameranie na peniaze som, žiaľ, mal možnosť
pozorovať i u niektorých svojich štvornohých pacientov.
Peniaze v ambulancii ukladáme do spodného šuplíka v stole1. Nemáme na
ne nijakú špeciálnu pokladnicu. Stôl je otočený čelom do ambulancie.
Z oboch strán je obstavaný ďalšími kusmi nábytku. Takto rozostavenie
spôsobuje, že za stôl má dôvod dostať sa len personál. Vďaka tejto
relatívnej bezpečnosti je spodná zásuvka s peniazmi počas ordinačných
hodín stále pootvorená. Majitelia našich pacientov za stôl nechodia. Do
tohto priestoru sa sem-tam zatúlajú len ich psy. Za stôl ich láka polica
plná psích krmív a vôní, ktoré sa odtiaľ šíria.
Jedného dňa prišla na pravidelnú vakcináciu pani Vámošová so svojim
kokeršpanielom. Vyšetrenie i aplikácia vakcíny sa udiala bez akýchkoľvek
komplikácií. Keď som vytiahol injekčnú ihlu zo zlatistého kožucha, povedal
som:
„Môžete Niku zložiť zo stola.„
Sám som si sadol za stôl, aby som vystavil účet. Majiteľka trpezlivo čakala
pred stolom a sučka pustená na voľno nervózne pobehovala po ošetrovni.
Tak ako to psy zvyknú robiť, keď sa nevedia dočkať, kedy už
z nenávideného, čudne páchnuceho, priestoru vypadnú.
„Koľko budem platiť?„
„Tristo korún.„
Pani Vámošová mi podala tri bankovky, zatvorila peňaženku a obrátila sa
na odchod:
„Nika, ideme!„
Nika akoby čakala na povel. Podbehla popod stôl, prefrnkla okolo mojich
nôh, tlamu vnorila do šuplíka, do papule nabrala polovicu celodennej
tržby. S papuľou plnou bankoviek, z ktorých najmenšia bola dvojstovka, sa
rozbehla ku dverám. Rýchle posúdenie situácie ma utvrdilo v tom, že milá
Nika drží v papuli hodnotu štyroch, piatich nových Ník - podľa cien, ktoré
vtedy boli na svetových trhoch so psami.
1
Váhal som ,či túto strategickú informáciu zverejniť v knižke. Dospel som však
k názoru, že knižky čítajú len slušní a poctiví ľudia. A takí, ktorí by nebodaj chceli
túto informáciu zneužiť na nejakú nekalú činnosť – teda kriminálnici – nečítajú, ale
sedia v kriminále, v krčme, v bordeli alebo vo vláde…
99
VETERINÁR S OSTRÝM PEROM
„Hej, hej, hej!„ nie príliš duchaplne, ale o to intenzívnejšie som zakričal za
psom. Majiteľka psa bola otočená chrbtom. Práve otvárala dvere do
čakárne a psí rýchlozbohatlík to využil. Vybehol aj s peniazmi von. Pani
Vámošová nezvyknutá na to, že by za ňou zverolekári nezdvorilo
pokrikovali, sa prekvapene obrátila. V očiach mala otázku, ktorej bolo
možné prisúdiť psychiatricko-diagnostickú motiváciu.
„Váš pes nám zobral peniaze!„ zúfalo som skríkol.
Nechápala.
Došlo jej to, až keď obrátila pohľad na Niku. Začala sa smiať, ale mne až
tak do smiechu nebolo.
Opatrne vybrala kokeršpanielke z tlamy peniaze a niesla ich späť ku stolu.
Nika peniaze nevydala príliš ochotne. A nemienila odísť len tak naprázdno.
Kým sme s klientkou realizovali cashovú peňažnú operáciu, ktorou sa
neoprávnene nadobudnuté peniaze vracali späť ku svojmu legálnemu
majiteľovi, Nika nebadane ponorila ňufák do zásuvky druhý raz. Ak bola
schopná rozoznávať hodnotu bankoviek, tak musela byť sklamaná.
Oslintané bankovky vyšších hodnôt z prvého lupu ležali na stole. Musela sa
uspokojiť s dvadsiatkami a päťdesiatkami. Opäť ich nabrala plnú papuľu
a bystro trielila ku dverám. V nemom úžase som ukázal na psa.
„Nika!„ prísne zvolala pani Vámošová.
„To máte s tým psom azda nacvičené?!„ neodpustil som si žart. I keď
neskôr som chvíľku zauvažoval, či to nebolo nacvičené naozaj? Veď dnes
sú ľudia schopní vymýšľať a stvárať čudesné veci, aby sa dostali
k peniazom. Ale rýchlo som túto verziu zavrhol. Dámu však obliala červeň.
Po kratšom, boji nepoškodené bankovky vybojovala späť a odovzdala nám
ich.
„Nacvičené to nemáme, ale nie je to zlý nápad. Budem o tom uvažovať.„
povedala a s miernym rumencom odišla.
Nikina majiteľka sa potom dlhšie u nás neukázala. Obe prišli asi po pol
roku. Akonáhle som ich zbadal vo verajach, inštinktívne som privrel
zásuvku s peniazmi. Ale bolo to zbytočné bezpečnostné opatrenie.
Po nevyhnutných lekárskych zákrokoch pes o zásuvku s peniazmi nejavil
ani najmenší záujem. Celú svoju pozornosť pre zmenu venoval paničke
a predmetu, ktorý držala v ruke. Peňaženke! Nika bola taká sústredená na
peňaženku ako iné psy bývajú sústredené na najchutnejšiu lahôdku
100
VETERINÁR S OSTRÝM PEROM
v pánovej ruke. Triasla sa, poskakovala, stále priamo hľadiac na budilár.
Keď pani Vámošová zaplatila za ošetrenie a vydané bankovky si vložila
späť do peňaženky, ponúkla ju psovi. Nika jedným chňapnutím žiadostivo
uchopila peňaženku do tlamy a spokojne bežala ku dverám.
Spomínaná dáma k nám chodí už zopár rokov a scéna sa vždy opakuje.
Z ambulancie Nika odchádza s vysoko vztýčenou hlavou a hrdo nesie
majiteľkinu peňaženku.
V poslednom období však muselo dôjsť v rodine Vámošovcov k nejakej
závažnej roztržke kvôli financiám. Usudzujem tak podľa toho, že Nika bola
včera u nás a mala svoju vlastnú peňaženku! Liečebný úkon sa síce hradil
z majiteľkinej peňaženky, ale Nika ani na chvíľu tú svoju nepustila
z papule. Iste v nej musel byť poriadny balík.
Ale čo sa čudujem? Veď to poznáte. Aj v tých najlepších rodinách sa
dokážu rozkmotriť kvôli financiám.
A potom, že dnešné časy nie sú strašné!
Už aj tie psy sú na peniaze!
101
PRIPRAVUJEME PRE VÁS
Pripravujeme pre Vás
V. ročník výstupu veterinárnych lekárov KVL SR na tatranské štíty
Výstup na Baranec (2184 m n. m.)
Dňa 7.9.2013 (sobota) sa uskutoční V. ročník výstupu veterinárnych
lekárov na tatranské štíty. Po
Kriváni, Rysoch, Slavkovskom štíte
a Jahňacom štíte to tento rok bude výstup na Baranec v Západných Tatrách
– Roháčoch.
Stretnutie účastníkov výstupu bude dňa 7.9 2013 o 8.00 hod v areáli chaty
Kožiar. Predpokladaný návrat bude asi o 18.00 hod.
Vzhľadom na náročnosť výstupu upozorňujeme všetkých účastníkov na
dôležitosť vhodného oblečenia a vhodnej obuvi.
Každý účastník sa zúčastňuje výstupu na vlastnú zodpovednosť a preto sa
odporúčame poistenie. Upozorňujeme na poistenie na zásah horskej
služby.
Ubytovanie si účastníci zabezpečujú individuálne.
Rodinní príslušníci, priatelia a sympatizanti veterinárneho stavu sú na akcii
srdečne vítaní.
102
PRIPRAVUJEME PRE VÁS
Okrem stravy a tekutín je dobrá nálada povinnou výbavou.
Po absolvovaní výstupu pozývame všetkých účastníkov na malé
občerstvenie do areálu chaty Kožiar.
Podrobné inštrukcie budú poskytnuté pred výstupom.
V prípade nepriaznivého počasia sa výstup odkladá.
Účasť je potrebné z organizačných dôvodov nahlásiť na [email protected]
do termínu 31.8.2013.
Všetky informácie ohľadom akcie budú zverejnené v predstihu na našej
stránke www.kvlsr.sk
Prezídium KVL SR
Baranec ( 2184 m. n. m. )
Žiarska dolina ústie - Baranec - Žiarska dolina ústie
Oblasť: Západné Tatry
Náročnosť: náročná vysokohorská túra Trvanie: 7 ¼ h
Východisko: Ústie Žiarskej doliny Cieľ: Chata Kožiar
Prevýšenie: 1 304 m Časový rozvrh: Ústie Žiarskej doliny – Stará stávka
1 ½ h – Baranec 2 h – Smrek ½ h – Žiarske sedlo ½ h – rázcestie Malé
Závraty ½ h – Žiarska chata 1 h – ústie Žiarskej doliny 1 ¼ h Spolu: 7 ¼ h
Náročnosť: Náročná vysokohorská túra so strmým a namáhavým
výstupom na Baranec. Znížená viditeľnosť za nepriaznivého počasia
sťažuje orientáciu na hrebeni medzi Barancom a Žiarskym sedlom.
Základná trasa: Z ústia Žiarskej doliny (880 m) sa vydáme po žlto
značkovanom turistickom chodníku (8618). Po asfaltovej ceste prídeme k
smerovníku, pri ktorom odbočíme na lesný chodník. Serpentínami
vedúcimi po svahu porastenom smrekmi vystúpime na hrebeň Starej stávky
103
PRIPRAVUJEME PRE VÁS
(1 299 m), ktorý sa zvyšuje smerom na severovýchod. Výzvou na krátky
oddych je prístrešok postavený na mieste, kde chodník vychádza nad hornú
hranicu lesa. Potešení výhľadom do Liptovskej kotliny budeme pokračovať
vo výstupe hrebeňom, na ktorom sa strieda sutina s kosodrevinou. Vyššie
sa kosodrevina stráca a krajina sa mení na hole, kedysi intenzívne spásané
hovädzím dobytkom a ovcami. Od zatrávnenej priehyby nás kamenistý
chodník privedie na vrchol Baranca (2 184 m). Jedinečný pohľad z tretieho
najvyššieho vrchu Západných Tatier vysvetľuje, prečo ho vidieť prakticky
z celého Liptova. Odlišný pohľad na sever predstavuje Roháče s
Baníkovom. Pokračovaním túry po hrebeni cez Smrek (2 072 m) a
zostupom do Žiarskeho sedla (1 917 m) budú roháčske štíty čoraz bližšie.
Zdatnejší turisti môžu vystúpiť na blízky skalný kužeľ Plačlivého (2 125
m), ak budú pokračovať po hrebeni. Základná trasa zo sedla klesá do
Malých Závratov, kde sa zeleno značkovaný chodník (5610) spája s
modrým (2707), ktorý zostupuje zo Smutného sedla. Pohľadu z chodníka v
hornej časti Žiarskej doliny vpravo dominuje masív Baníkova (2 178 m).
Obvyklá výstupová trasa na jeho vrchol od Žiarskej chaty (1 300 m) cez
Jalovecké sedlo nie je súčasťou programu tejto túry. Po občerstvení v
príjemnom prostredí Žiarskej chaty môžeme navštíviť Pietne miesto obetí
horských nešťastí v Západných Tatrách. Do cieľa v ústí Žiarskej doliny nás
spoľahlivo aj za súmraku dovedie pohodlná spevnená cesta s modrým
značkovaním.
104
PRIPRAVUJEME PRE VÁS
Komora veterinárnych lekárov SR Vás pozýva na workshop „Chov a
choroby včiel“, ktorý sa uskutoční dňa 13. 7. 2013 / sobota /
v Liptovskom Hrádku – Ústav včelárstva, ul.: Dr. J. Gašperíka 599, 033
80 Liptovský Hrádok.
Program workshopu
Registrácia účastníkov: 08:00 hod. - 09:00 hod.
Časová
os
Téma
Skupina Téma
09:0010:00
Vplyv niektorých typov pesticídov na zdravotný stav
včelstiev (RNDr. Tatiana Čermáková)
10:0012:00
Vzájomné pôsobenie
výskytu chorobných
jednotiek, intoxikácií a
životného prostredia
(MVDr. Martin Staroň )
I.
Skupina
I. a II.
Praktická časť v
laboratóriu a na
včelnici: 1.
Laboratórna simulácia
intoxikácie
včelstiev
insekticídmi rôznych
chemických skupín.
2. Pozorovanie
klinických prejavov
intoxikácie vo
včelstvách
(RNDr. Tatiana
Čermáková)
12:0013:30
Obedná prestávka
105
II.
PRIPRAVUJEME PRE VÁS
Praktická časť v
laboratóriu a na včelnici:
1.
13:3015:30
2.
Laboratórna
simulácia
intoxikácie
včelstiev
insekticídmi
rôznych
chemických
skupín.
Pozorovanie
klinických
prejavov
intoxikácie vo
včelstvách
(RNDr. Tatiana
Čermáková )
II.
Vzájomné pôsobenie
výskytu chorobných
jednotiek, intoxikácií
a životného prostredia
I.
(MVDr. Martin
Staroň)
Organizačné zabezpečenie
Workshop je určený pre veterinárnych lekárov, ktorí sa špecializujú
alebo sa chcú špecializovať na chov a choroby včiel.
Vložné na seminár-workshop je 20,- € s DPH, platba je možná len
priamo na mieste, formou hotovosti alebo použitím vzdelávacích poukazov
KVL SR v predpísanej hodnote, registrácia elektronickou prihláškou na
www.kvlsr.sk do 01.07.2013.
Workshop je zaradený do vzdelávania KVL SR a bolo mu pridelených
40 bodov.
Maximálny počet účastníkov je 15 osôb v jednej skupine, budú
vytvorené 2 účastnícke skupiny. Pracovný odev vlastný. V prípade, že
nebude do termínu uzávierky nahlásených viac ako 10 účastníkov, akcia
sa ruší.
Tešíme sa na stretnutie.
Prezídium KVL SR
106
ŠPORT
Šport
Veterinárny volejbalový turnaj V Kobylí na Morave
V Dňoch 2-3. 6. 2013 V Kobylí na Morave sa konal 40. Ročník
veterinárneho volejbalového turnaja. V Tomto ročníku sa akcie zúčastnilo
22 družstiev.
Nechýbalo ani družstvo zo Slovenska, ktoré hralo pod hlavičkou KVL SR.
Toto bola už naša 12. Účasť. V minulosti sme sa pomerne solídne
umiestnili. Boli sme 2x druhí, 1x tretí a 9x na štvrtom mieste. Turnaj sa
tradične hrá na antukových kurtoch pod holým nebom. Doteraz nám prialo
počasie a turnaj sa vždy odohral.
Aj v sobotu to vyzeralo dobre, svietilo slniečko. Naše družstvo odohralo vo
svojej skupine dva zápasy, ktoré vyhralo. Počas tretieho zápasu sa počasie
„vrátilo do normálu“, ktorý teraz sužuje Strednú Európu a z oblohy sa valili
potoky vody aj na volejbalové kurty. Tie sa zmenili na červené bahňáky
107
ŠPORT
a bolo po volejbale. Účastníci trpezlivo čakali v stanoch na koniec dažďa,
ale ten nie a nie skončiť.
Nakoniec na porade kapitánov družstiev sa rozhodlo, že turnaj sa na rok
prerušuje a do roka a dňa v Kobylí budeme pokračovať v načato turnaji.
Ľúto nám bolo hlavne organizátorov turnaja, ktorí venovali veľa času
a námahy, aby sa takáto akcia uskutočnila (cca 250-300 účastníkov).
Jedenkrát sa turnaj uskutočnil aj v Piešťanoch a tak vieme posúdiť aké
náročné je uskutočniť turnaj takéhoto rozmeru, aby boli účastníci spokojní.
Vzhľadom na aktuálny vekový priemer nášho družstva ( 52 rokov),
pozívame kolegov a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa venovali tomuto
športu v minulosti, alebo v súčasnosti, aby posilnili naše rady. Čas totiž
pracuje proti nám a za rok asi mladší nebudeme. Tento veterinárny
volejbalový turnaj má veľkú tradíciu nielen pre svoju športovú úroveň, ale
aj preto, že v príjemnom športovom prostredí volejbalových areálov v ČR
účastníci zažijú kopec zábavy v spoločnosti veterinárnych kolegov, ktorí
vždy milo prijali veterinárne volejbalové družstvo zo Slovenska, ktoré
hralo pod hlavičkou Komora veterinárnych lekárov SR.
MVDr. Synak Peter
108
NAŠI JUBILANTI
Naši jubilanti
50 roční
č.osv.:
Priezvisko:
Meno:
Mesto (Obec):
Moravské
Lieskové
Levice
Veľké
Kapušany
Ratkovce
Zalužice
Žihárec
Nová Sedlica
Košice
Regionálna
komora:
Nové Mesto
nad Váhom
Levice
1240
0326
Čičalová
Ščavnická
Jana
Eva
0669
1075
0703
0734
0215
0689
Molnár
Červenková
Andrejco
Palágyi
Rusič
Koráň
Štefan
Tatiana
Michal
Zoltán
Michal
Juraj
0246
0761
Zsilinsky
Závodský
Gábor
Róbert
0290
0983
Molčan
Lukán
Juraj
Martin
Michalovce
Trnava
Michalovce
Šaľa
Humenné
Košice - mesto
Dunajská
Orechová Potôň Streda
Bratislava
Bratislava
Liptovská
Liptovský
Štiavnica
Mikuláš
Košice
Košice - mesto
Meno:
Miroslav
Ctibor
Peter
Miloš
František
Milan
Mesto (Obec):
Giraltovce
Hurbanovo
Zvolen
Malacky
Hniezdne
Lastomír
Viliam
Kremnica
Dát.
narodenia:
2.4.1963
3.4.1963
4.4.1963
13.4.1963
18.4.1963
19.4.1963
21.4.1963
1.5.1963
9.6.1963
17.6.1963
25.6.1963
25.6.1963
60 roční
č.osv.:
469
623
146
1178
443
1262
Priezvisko:
Deutsch
Melich
Kubiš
Skokánek
Turcsányi
Šipoš
310 Weiss
109
Regionálna
komora:
Svidník
Komárno
Zvolen
Senec
Stará Ľubovňa
Michalovce
Žiar nad
Hronom
Dát.
narodenia:
29.4.1953
6.5.1953
7.5.1953
17.5.1953
8.6.1953
24.6.1953
25.6.1953
NAŠI JUBILANTI
65 roční
č.osv.:
0615
1196
Priezvisko:
Csiba
Mandelík
Meno:
Gyorgy
Renát
Regionálna
Mesto (Obec):
komora:
Komárno
Komárno
Zlaté Moravce Nitra
Dát.
narodenia:
3.4.1948
17.5.1948
Regionálna
komora:
Banská
Bystrica
Bratislava
Šaľa
Dát.
narodenia:
Poprad
66 ročný
č.osv.:
0518
0006
1739
0121
Priezvisko:
Meno:
Wagner
Barančok
Hollý
Drahomireck
ý
Juraj
Ľubomír
Michal
Mesto (Obec):
Banská
Bystrica
Bratislava I
Šaľa
Anton
Levoča
21.4.1947
9.5.1947
3.6.1947
30.6.1947
67 roční
č.osv.:
Dát.
narodenia:
13.5.1946
Milan
Albert
Regionálna
Mesto (Obec):
komora:
Piešťany
Trnava
Rimavská
Revúca
Sobota
Partizánske
Prievidza
Meno:
Vladimír
János
Ľudovít
Peter
Mesto (Obec):
Poprad
Nové Zámky
Levice
Sabinov
Regionálna
komora:
Poprad
Nové Zámky
Levice
Prešov
Dát.
narodenia:
10.4.1945
1.5.1945
23.6.1945
26.6.1945
0555
Priezvisko:
Čenteš
Meno:
Juraj
0228
0640
Krokavec
Halmo
27.6.1946
29.6.1946
68 roční
č.osv.:
0587
0181
0333
0362
Priezvisko:
Černák
Varga
Kopcsányi
Kolenka
110
NAŠI JUBILANTI
69 roční
č.osv.:
0318
1634
Priezvisko:
Zaťková
Škardová
Meno:
Viera
Ildikó
Regionálna
Mesto (Obec):
komora:
Želiezovce
Levice
Košice
Košice - mesto
Dát.
narodenia:
1.6.1944
18.6.1944
70 ročný
č.osv.:
0936
Priezvisko:
Petr
Regionálna
Meno: Mesto (Obec):
komora:
Alexandr Bratislava I
Bratislava
Dát.
narodenia:
11.6.1943
Meno:
Dušan
Regionálna
Mesto (Obec):
komora:
Topoľčany
Topoľčany
Dát.
narodenia:
25.4.1941
Meno:
Ján
Regionálna
Mesto (Obec):
komora:
Piešťany
Trnava
Dát.
narodenia:
18.4.1940
Meno:
Ladislav
Regionálna
Mesto (Obec):
komora:
Bytča
Žilina
Dát.
narodenia:
18.4.1932
72 ročný
č.osv.:
0001
Priezvisko:
Gerlachov
73 ročný
č.osv.
:
Priezvisko:
0743 Šlahor
81 ročný
č.osv.:
0255
Priezvisko:
Skotnický
Srdečne blahoželáme !
111
ČLENOVIA KVLSR
Noví členovia prijatí v roku 2013
Číslo osvedčenia:
Priezvisko:
Meno:
Titul:
1411
Samajdáková
Silvia
MVDr.
01.01.13
1481
Hybská
Eva
MVDr.
01.01.13
1625
Ravaszová
Petra
MVDr.
01.01.13
1848
Sviteková
Nina
MVDr.
01.02.13
1849
Sabopálová
Veronika
MVDr.
01.02.13
1851
Kalmán
Elemír
MVDr.
01.01.13
1852
Matějů
Silvia
MVDr.
01.01.13
1853
Terzieva
Terézia
MVDr.
01.01.13
1854
Stacho
Ladislav
MVDr.
01.01.13
Členstvo od dňa:
1855
Végsö
Viktor
MVDr.
01.01.13
1856
Sonderlichová
Simona
MVDr.
01.01.13
1857
Zelenková
Hana
MVDr.
01.01.13
1858
Kišová
Jana
MVDr.
15.04.13
1859
Hačková
Miroslava
MVDr.
01.01.13
1860
Horváthová
Júlia
MVDr.
01.01.13
1861
Kočiš, CSc.
Jozef
MVDr.
01.01.13
1863
Fojtíková
Paulína
MVDr.
01.02.13
1864
Rédl, PhD.
Martin
MVDr.
01.02.13
1865
Hodulíková
Jana
MVDr.
01.02.13
1866
Rapčanová
Mariana
MVDr.
26.02.13
1867
Kosturjak
Martin
MVDr.
26.02.13
1868
Zátroch
Peter
MVDr.
01.03.13
1869
Mužiková
Martina
MVDr.
01.03.13
1870
Cibuľa
Jaroslav
MVDr.
01.03.13
1871
Kavuľová
Alica
MVDr.
01.03.13
1872
Rafajová
Petra
MVDr.
01.04.13
1873
Viselka
Róbert
MVDr.
01.04.13
1874
Lacková, PhD.
Zuzana
MVDr.
01.05.13
1875
Cornett
Katalin
MVDr.
26.03.13
1385
Petrovitsová
Katarína
MVDr.
01.04.13
1876
Krendlová
Lenka
MVDr.
01.04.13
1877
Závodná
Antónia
MVDr.
01.04.13
1878
Čižmárová
Alexandra
MVDr.
15.04.13
112
ČLENOVIA KVLSR
1879
Bukovinský
Ján
MVDr.
15.04.13
1880
Kupec
Stanislav
MVDr.
01.05.13
1881
Čepregiová
Linda
MVDr.
30.04.13
1882
Hlubinová
Veronika
MVDr.
01.05.13
1883
Piaderová
Lenka
MVDr.
01.05.13
1884
Štroncerová
Dobroslava
MVDr.
01.05.13
1885
Maďari
Aladár
MVDr.
01.05.13
1886
Matušková
Hana
MVDr.
1.6.2013
1887
Turčanová
Martina
MVDr.
1.6.2013
Členovia s pozastavenou registráciou v roku 2013
Číslo osvedčenia:
Priezvisko:
Meno:
Titul:
1641
Hriňáková
Gabriela
MVDr.
09.01.13
1743
Koprdová
Romana
MVDr.
24.01.13
Pozastavenie od:
1830
Hvilová
Jana
MVDr.
01.02.13
1493
Bujňáčková
Lucia
MVDr.
11.02.13
1784
Kališová
Dominika
MVDr.
15.02.13
1573
Mitrová
Monika
MVDr.
01.03.13
1750
Török
Magdaléna
MVDr.
06.03.13
1591
Kiššová
Martina
MVDr.
07.03.13
1575
Kovalíková
Miroslava
MVDr.
02.05.13
Obnovené členstvo 2013
Číslo osvedčenia:
Priezvisko:
Meno:
Titul:
Obnovenie od:
1733
Kováčiková
Zuzana
MVDr.
01.02.13
1648
Pompurová
Zuzana
MVDr.
21.03.13
1605
Richnavská
Lýdia
MVDr.
01.06.13
1478
Orsovics
Peter
MVDr.
01.06.13
113
ČLENOVIA KVLSR
Zrušené členstvo v roku 2013
Číslo osvedčenia:
Priezvisko:
Meno:
Titul:
Vyčiarknutie od:
1759
Čech
Martin
MVDr.
03.01.13
0137
Vaculín
Leopold
MVDr.
07.01.13
0177
Synak
Ivan
MVDr.
08.01.13
1625
Ravaszová
Petra
MVDr.
15.01.13
0417
Rehák
Štefan
MVDr.
15.01.13
0470
Gazdič
Juraj
MVDr.
29.01.13
0828
Ščehovič
František
MVDr.
30.01.13
1770
Máška
Lukáš
MVDr.
30.01.13
1030
Andrejuv
Juraj
MVDr.
30.01.13
1059
Mikula
Marián
MVDr.
31.01.13
0499
Híveš
Karol
MVDr.
05.02.13
0542
Lajda
Igor
MVDr.
06.02.13
0514
Pauliny
Vladimír
MVDr.
09.02.13
0563
Vargaeštok
Alexander
MVDr.
12.02.13
1537
Repová
Lucia
MVDr.
20.02.13
1513
Gatialová
Lucia
MVDr.
28.02.13
1751
Hubová
Jana
MVDr.
01.03.13
0760
Tiklová
Alena
MVDr.
02.03.13
0990
Dobiašová
Soňa
MVDr.
05.03.13
0493
Obrušník
Dušan
MVDr.
12.03.13
1818
Jakušová
Kristína
MVDr.
15.03.13
0241
Fekete
Ladislav
MVDr.
15.03.13
1109
Stredanský
Maximilián
MVDr.
15.03.13
1526
Gottlieberová
Elena
MVDr.
15.03.13
1732
Snopeková
Alena
MVDr.
15.03.13
1761
Somíková
Zuzana
MVDr.
25.03.13
0082
Csörgö
Arpád
MVDr.
29.03.13
0208
Mišút
Ľubomír
MVDr.
31.03.13
0123
Hric
Štefan
MVDr.
31.03.13
0546
Nitran
Jozef
MVDr.
31.03.13
114
OZNAM
Oznam
Milé kolegyne a kolegovia
Ako sme už viac krát tento rok avizovali ( napr. na vzdelávacích akciách
a pod. ) pripravujeme vzhľadom k urýchleniu a zjednodušeniu registrácie
na kongrese, seminároch a ostatných vzdelávacích akciách registračný
systém. V rámci tohto potrebujeme dať vyrobiť pre všetkých členov KVL
SR identifikačné karty, ktoré budete využívať k spomínanému účelu. Radi
by sme boli, aby bola každej aj fotografia člena KVL. Preto prosíme tých,
ktorí nám ešte fotografiu neposlali pri prvých výzvach pre uverejnenie na
web, aby tak spravili čo v najkratšej dobe.
Ďakujeme a tešíme sa, že Vám budeme môcť uľahčiť registráciu
a napočítavanie bodov v systéme.
Prezídium KVL
115
FOTOGRAFIE OČAMI VETERINÁRNEHO LEKÁRA
Fotografie očami veterinárneho lekára
Vážené kolegyne, kolegovia, priatelia,
Ako ste už boli informovaní, KVL SR začína v tomto roku 2013
organizovať fotosúťaž o najlepšiu fotografiu očami veterinárneho
lekára.
Fotosúťaž je určená pre veterinárnych lekárov Slovenskej republiky. Bude
prebiehať prostredníctvom
webovej stránky www.kvlsr.sk. Ide o
internetový projekt, kde sa súťažiacim stáva veterinárny lekár, ktorý sa
zaregistruje, použije v súťaži iba svoje fotografie a vlastnú tvorbu.
Najlepšie fotografie budú v priebehu roka vystavované a odprezentované
na našom webe a Informačnom Spravodaji. Na konci roku vyhodnotí
komisia najlepšiu fotografiu roka 2013, ktorá bude ocenená podľa vopred
stanovených pravidiel, ktoré budú zverejnené na webovej stránke KVL SR
do termínu 30.8.2013.
Cieľ fotografickej súťaže
• je dobrovoľnou záujmovou činnosťou veterinárnych lekárov
• zviditeľniť povolanie veterinárneho lekára aj formou fotografie
• ponúknuť veterinárnym lekárom aktívne využitie voľného času
• rozvíjať svoj talent, venovať sa svojmu koníčku
• urobiť ďalší krok do sveta fotografie, využitie znalostí práce
s počítačom, práca s fotoaparátom, použitie grafických programov,
internet....
• v neposlednom rade zasúťažiť si medzi sebou o zaujímavé ceny.
Podmienky súťaže
• každý veterinárny lekár môže zaslať maximálne jedno foto štvrťročne /
4 fotografie ročne / v elektronickej podobe na mail [email protected]
s označením foto 2013
• fotografia musí byť v dostatočnej kvalite vhodná na zverejnenie
• téma je voľná ale uprednostňovaná je profesná tématika
• KVL SR si vyhradzuje právo vybraté fotografie zverejňovať na webe
KVL SR a Informačnom Spravodaji KVL SR v priebehu roka
• zverejňované foto bude označené autorom - veterinárnym lekárom
116
FOTOGRAFIE OČAMI VETERINÁRNEHO LEKÁRA
•
•
zaslané foto môže KVL SR použiť aj na benefičné akcie ktoré bude
organizovať
zaslané fotografie na benefičnú výstavu na XIII. Kongrese KVL SR sú
automaticky zaradené do súťaže
Záujemcovia o súťaž sledujte ďalšie informácie na našom webe
www.kvlsr.sk
MVDr. Ladislav Stodola
117
ZÁPISNICE ZO ZASADNUTÍ PREZÍDIA KVL SR
Zápisnice zo zasadnutí prezídia KVL SR
- všetky zápisnice zo zasadnutí prezídia, DK KVL SR, DiK KVL SR sú
uverejnené na www.kvlsr.sk v uzamknutej časti, v sekcii zápisnice.
Výsledky hospodárenia KVL SR
- všetky výsledky hospodárenia KVL SR sú uverejnené na www.kvlsr.sk
uzamknutej časti.
v
Fotografie z akcií organizované KVL SR
- všetky fotografie z akcií KVL SR sa nachádzajú v uzamknutej časti web stránky
v sekcii "Oznamy KVL SR- podsekcia Fotogaléria"
118
Vydala Komora veterinárnych lekárov SR.
Slúži len pre vnútornú potrebu členov KVL SR.
Neprešlo gramatickou a grafickou úpravou.
Ďakujeme sponzorom:
VUB Banka a.s.
SLO-Werfft, s.r.o.
MSD Animal Health – Intervet
Mevet
Uniqa poisťovňa a.s.
Cymedica SK, s.r.o.
Richter Pharma AG
Tekro, s.r.o.
A care Veterina
Royal Canin
Vetis
Obálka: najvyššie vydražená fotografia z benefičnej výstavy fotografíí
Autor: MVDr. Ivan Drobčo - Muránsky Norik
Download

Obsah - Komora veterinárnych lekárov SR