š t v r ť r o č n í k
p r e
v n ú t o r n ú
p o t r e b u
I N F O R M A Č N Ý
č l e n o v
11. ročník
K V L
S R
03/2013
spravodajca
PRESKRIPCIE
odborný časopis Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky
veterinárnych liekov
súťaž na str. 27
Špecializačné
vzdelávanie
– sonografia
Funkčné zmeny
reprodukčných orgánov
exotických vtákov
– rigidná endoskopia
WORKSHOP
PORADENST VO
chov a choroby včiel
v Liptovskom Hrádku
EKONOMICKÉ
PRÁVNE
FOTOGRAFIA OČAMI VETERINÁRNEHO LEKÁRA
– súťaž pokračuje
intraokulárne melanómové
nádory
u psov
Z umeleckej tvorby našich kolegov
– veterinárnych lekárov
Dôležité postrehy
dozornej komisie a disciplinárnej
komisie KVL SR
pozvánky
na spoločné akcie:
OD KURATÍVY K PORADENSTVU
...alebo – ako zlepšiť produkčné a reprodukčné ukazovatele chovu?
ináre
regionálne sem
v
víkend senioro
snem KVL SR
a iné
www.kvlsr.sk
obsah čísla
Orgány KVL SR
04
Úvodník
05
obsah
Spomienka na naše akcie
Príhovor prezidenta KVL SR
Právne poradenstvo
Odborné príspevky
Výskyt a diagnostika
Predstavujeme vám
06
intraokulárnych melanómových nádorov u psov
– 5 klinických prípadov
Umožňuje zákon vykonávanie
23
veterinárnych činností právnickým osobám?
Funkčné zmeny reprodukčných 11
Predstavujeme vám
Pracovisko
14
SLOV–RAJ–VET
34
WORKSHOP chov a choroby včiel
35
Pripravujeme pre vás
Nová Veterinária 2013
37
Víkend seniorov KVL SR
37
Vzdelávacie stretnutia
24
Ústav včelárstva v Liptovskom Hrádku
naozaj šťastím pre veterinára? Poslanie veterinára 21. storočia: prejsť od kuratívy k poradenstvu.
Legislatíva a lieková politika
39
Sonografia – október 2013
Regionálne semináre – jeseň 2013
Predsnemový seminár
XXIII. Snem KVL SR
Dozorná komisia a disciplinárna komisia informujú
Preskripcie veterinárnych liekov 17
Legislatívne podmienky a spôsob, ako vystaviť
veterinárny lekársky predpis lege artis
Problém distribúcie
33
pozvánka na relaxačno-poznávací víkend
orgánov exotických vtákov a možnosti klinickej
diagnostiky využitím rigídnej endoskopie
Je nešťastie chovateľa
23
právneho zástupcu KVL SR
Kongresové ozveny
Správa DK KVL SR
40
Disciplinárna besiedka
41
27
Informácie zo
sekretariátu KVL SR
42
28
Predstavujeme priestory sekretariátu KVL SR
Identifikačné karty pre členov KVL SR
Zmeny v členskom registri KVL SR
Jubilanti
18
veterinárnych liečiv pre včely
Centrálny register
spoločenských zvierat
Stanov diagnózu
Chyby pri registrácii
Umenie, kultúra, šport
– osobnosti z KVL SR
21
do Centrálneho registra spoločenských zvierat
– popis a možnosti nápravy
Neberiem život príliš vážne
MVDr. František Turcsányi – výtvarník, veterinár
Témy na diskusiu
Ekonomické poradenstvo
Fotografie
Elektronické registr. pokladne
očami veterinárneho lekára – súťaž pokračuje
Nové logo KVL SR – návrhy
46
Aké je to plemeno?
Modrý kríž
46
22
Zákon č 289/2008 Z. z. o používaní
elektronických registračných pokladní
30
31
MVDr. Pavol Fabian – ukážka z literárnej tvorby
– návrh na jednotné označenie vet. pracoviska
Slúži len pre vnútornú potrebu členov KVL SR.
Ďakujeme sponzorom:
redakcia:
predseda redakčnej rady:
MVDr. Ladislav Stodola
zástupca predsedu redakčnej rady:
MVDr. Ľubomír Novotný
členovia redakčnej rady: MVDr. Tibor
Brauner, MVDr. ElemírŽoldoš, Elvíra
Fülöpová, prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
I N F O R M A Č N Ý
spravodajca
vizuálna koncepcia, layout a tlač:
APEL, spol. s r. o., Nitra, www.apel.sk
odborný časopis Komory veterinárnych
lekárov Slovenskej republiky
NEPREDAJNÉ
Nevyžiadané rukopisy a obrazový materiál nevraciame.
Kopírovanie, znovupublikovanie alebo rozširovanie
ktorejkoľvek časti časopisu sa povoľuje výhradne so
súhlasom vydavateľa. Redakcia nezodpovedá za obsah
a pravdivosť jednotlivých inzerátov.
03/2013
11. ročník
vydavateľ/redakcia:
Komora veterinárnych lekárov Slovenskej republiky
I
N
F
O
R
M
A
Č
N
www.kvlsr.sk
Ý
spravodajca
www.kvlsr.sk
03
orgány Komory veterinárnych lekárov SR
príhovor
PREZÍDIUM KVL SR
prezident:
MVDr. Ladislav Stodola
mobil: 0907 917 497
e-mail: [email protected]
Orgány Komory
veterinárnych lekárov SR
ÚVODNÍK
MVDr. Ladislav Stodola
prezident KVL SR
viceprezident:
MVDr. Tibor Brauner
mobil: 0905 612 373
e-mail: [email protected]
DOZORNÁ KOMISIA KVL SR
V prvom rade mi dovoľte, aby som vás srdečne pozdravil v mene svojom, aj v mene celého prezídia
komory.
predseda dozornej komisie:
členovia prezídia:
JUDr. MVDr. Ivan Riečan
MVDr. Ľubomír Novotný
mobil: 0918 426 652
e-mail: [email protected]
mobil: 0905 542 109
e-mail: [email protected]
členovia dozornej komisie:
MVDr. Elemír Žoldoš
MVDr. Ľubomír Kráľ
mobil: 0905 443 500
e-mail: [email protected]
MVDr. Miroslav Baran
mobil: 0905 460 980
e-mail: [email protected]
mobil: 0905 270 903
e-mail: [email protected]
MVDr. Silvia Štefáková
MVDr. Peter Rišica
tel.: 033/762 14 52
e-mail: [email protected]
mobil: 0905 502 299
e-mail: [email protected]
MVDr. Pavol Valašek
MVDr. Renát Mandelík, PhD.
tel.: 02/62 41 16 76
e-mail: [email protected]
mobil: 0905 761 114
e-mail: [email protected]
04
Vážené kolegyne, vážení kolegovia.
DISCIPLINÁRNA KOMISIA KVL SR
predseda disciplinárnej komisie:
V rukách práve držíte nové číslo nášho Informačného spravodajcu KVL SR, ktorý sme pre vás
pripravili. Iste ste si nemohli nevšimnúť jeho zmenu
formátu, grafiky, dizajnu, ale aj obsahu.
Už pred niekľkými rokmi sme v prezídiu začali
rozhovory o nejakej zmene Spravodaja, no nevedeli sme sa dohodnúť, ako by vlastne mal vyzerať.
Samozrejme, mali sme zviazané ruky aj uznesením snemu, aby sa nestalo, čo v minulosti, že Spravodaj bol vysoko
stratový pri veľmi slabej
finančnej kondícii komory.
Dnes je ale realita iná aj
vďaka pozitívnej finančnej
situácii a dobrému hospodáreniu komory, aj zásluhou
dobrých vzťahov s firmami
a tým kladným výnosom
z reklám. Preto si môžeme
dovoliť, aby sme posunuli náš
Spravodaj k vyššej kvalite
a úrovni, ako bol doteraz.
MVDr. Jozef Talajka
mobil: 0903 417 620
e-mail: [email protected]
členovia disciplinárnej komisie:
03/2013
MVDr. Ladislav Pleva
MVDr. Štefan Géczi
mobil: 0905 645 283
e-mail: [email protected]
mobil: 0905 655 305
e-mail: [email protected]
MVDr. Ľubomír Barančok
MVDr. Ján Orčík
mobil: 0903 454 297
e-mail: [email protected]
mobil: 0905 547 234
e-mail: [email protected]
MVDr. Slavomír Truska
MVDr. Marián Vydarený
mobil: 0903 613 714
e-mail: [email protected]
mobil: 0910 202 266
e-mail: [email protected]
odborný časopis Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky
Možno, že zmena mala nastať
už skôr, napríklad pri príležitosti XX. výročia založenia KVL
SR, alebo na výročie svetového roka veterinárnej
medicíny, no sme radi, že sa nám to podarilo aspoň
teraz. Aj to je jeden z príspevkov pre vás, členov,
ktorým chceme stále zvyšovať odbornosť a informovanosť členov komory.
Ja osobne som sa určité obdobie snažil, aby sme
mali na Slovensku jeden stavovský časopis a aby
sme sa tak prezentovali navonok ako jednotný veterinárny stav aj formou spoločného veterinárneho
časopisu. Žiaľ, v súčasnosti je problematické
zosúladiť záujmy informovanosti členov komory,
pracovníkov štátnej správy a univerzity. Ich interné,
ale aj externé potreby sú iné a v neposlednom rade
sme sa nevedeli dohodnúť na spoločných financiách pri prevádzke jedného spoločného časopisu.
I
N
F
O
R
M
A
Č
N
Ý
spravodajca
Po konštatovaní, že tadiaľ cesta nevedie, sme sa
snažili náš Spravodaj vylepšiť aspoň kozmeticky
a obsahovo. Musím priznať, že mňa osobne ani to
neuspokojilo a nemohol som sa stotožniť s doterajšou úrovňou, obzvlášť keď viem, že máme naviac
jednak po obsahovej, ale aj finančnej stránke.
Po dôkladnej finančnej analýze som na poslednom
prezídiu navrhol radikálnu zmenu nášho časopisu.
Prezídium tento návrh akceptovalo a konštatovalo,
že zároveň dodržíme aj uznesenia snemu, čo sa
týka limitácie nákladov na
printovú formu Spravodaja.
Tak a tu je výsledok, ktorý máte
možnosť hodnotiť pozitívne aj
negatívne a takouto kritikou
prispieť k ešte vyššej kvalite
nášho časopisu – už teraz pod
novým názvom „Informačný
spravodajca KVL SR“ – a posunúť ho ešte ďalej tak, ako si
predstavujete.
Z obsahu tohto čísla by som
chcel upriamiť vašu pozornosť
okrem odborných, právnych,
ekonomických a informatívnych článkov aj na príspevky,
ktoré si zaslúžia verejnú diskusiu. Preto očakávame vaše
reakcie v diskusnom fóre nášho webu, kde môžete nadviazať na diskusnú niť
nastoleného problému alebo názoru. Samozrejme,
môže to byť aj inou formou, hlavne, aby sme mali
spätnú väzbu a tak sa vedeli zariadiť pre ďalšiu činnosť. Pri tejto príležitosti by som vás všetkých chcel
požiadať aj o podporu a hlavne podnetné návrhy,
pripomienky a rady, ako by sa mala naša stavovská
organizácia rozvíjať do ďalšieho obdobia, aby sme
sa stali organizáciou, na ktorú budeme hrdí doma
aj za hranicami Slovenska.
Vážene kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte, aby
som vám poprial pri štarte jesene a do konca roka
ešte veľa zdravia, šťastia a pracovných úspechov.
www.kvlsr.sk
05
odborné príspevky
Výskyt a diagnostika
intraokulárnych melanómových
nádorov u psov
5 klinických prípadov
Doc. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD.
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
Klinika malých zvierat, Komenského 73, 041 81 Košice
tel.: +421 915 984 659, e-mail: [email protected]
06
Doc. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD – klinická činnosť:
komplexné oftalmologické
vyšetrenie u všetkých druhov zvierat, priama a nepriama oftalmoskopia, meranie
očného tlaku, USG oka,
vystavenie
certifikátov
o výskyte dedičných očných
ochorení, mikrochirurgické
očné operácie všetkého
druhu, operácie na spojovke,
rohovke, operácie katarakty.
V článku popisujeme klinické prípady výskytu intraokulárnych melanómových
nádorov u piatich psov (dvoch súk a troch samcov) plemena hovawart, anglický
koker španiel, americký stafordšírsky teriér, stredoázijský ovčiak a kríženec.
Vek psov sa pohyboval od siedmych do jedenástich rokov. Zmeny na oku
pozorované majiteľom až do obdobia prvej návštevy u veterinárneho lekára
pretrvávali v rozmedzí od dvoch týždňov do šiestich mesiacov.
U všetkých psov bolo vykonané kompletné oftalmologické vyšetrenie, ultrasonografické vyšetrenie a v prípadoch enukleácie očného bulbu aj histopatologické
vyšetrenie. Najčastejším klinickým nálezom bola bolestivosť oka, buftalmia, keratitída, zhrubnutie dúhovky, prítomnosť masy v oblasti dúhovky, nepravidelný
pupilárny otvor, slepota a sekundárny glaukóm. Ultrasonografickým vyšetrením
boli diagnostikované intraokulárne masy rôznej veľkosti, ďalším najčastejším
nálezom bola subluxácia šošovky a odlúčenie sietnice. Z troch psov, u ktorých
bola vykonaná enukleácia a histologické vyšetrenie, sa benígny nádor potvrdil
v dvoch prípadoch a v jednom prípade sa jednalo o malígny melanóm. Výskyt
recidív u pacientov po operácii nebol zaznamenaný (priemerný čas 9,6 mesiaca).
Melanómové nádory patria k najčastejšie sa vyskytujúcim primárnym
intraokulárnym nádorom u psov.1, 2 Z histologického hľadiska môžu byť malígne
alebo benígne. Na základe rozsiahlej štúdie intraokulárnych melanómových
nádorov bola autormi Willcockom a Giulianom stanovená klasifikácia, terminológia a charakteristika týchto nádorov. Termín melanocytóm definuje benígny
melanóm prednej uvei, limbu a v oblasti choroidei. Benígne melanocytómy sú
diferencované od malígnych melanómov na základe polymorfizmu jadra,
pomeru jadra – cytoplazmy a mitotockého indexu.3, 4 Veľký počet očných melanómových nádorov pochádza z prednej uvei a to buď z dúhovky alebo ciliárneho
telesa. Pri veľkých nádorových masách sa často stáva, že histologicky nie je
možné odlíšiť primárne miesto pôvodu nádoru. 5
Melanómové nádory sú zvyčajne výrazne pigmentované, avšak v niektorých prípadoch sa vyskytujú ako nepigmentované masy v niektorej z oblastí uválneho
aparátu. Zhrubnutie dúhovky, nepravidelný tvar pupily, slepota a výrazná okulárna bolestivosť sú najčastejšie klinické prejavy pri výskyte intraokulárnych
melanómových nádorov u psov. Okrem iného masívnym rozmnožovaním neoplastických buniek a ich infiltráciou do oblasti iridokorneálneho uhla dochádza
k výskytu sekundárneho glaukómu. 6, 7
Intraokulárne melanómové nádory sa najčastejšie vyskytujú u starších psov,
s priemerným vekom 9 rokov, ale pomerne so širokým rozmedzím od dvoch
mesiacov do sedemnástich rokov. Vo vzťahu k plemennej predispozícii sú v literatúre uvádzané údaje o pomerne častom výskyte melanómov u nemeckých ovčiakov a retríverov. Predispozícia s ohľadom na pohlavie psov nebola zistená. 8, 9
>>
03/2013
odborný časopis Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky
odborné príspevky
Klinický prípad č. 1
Pes, plemeno hovawart, suka, 7-ročná. Majiteľ v anamnéze uvádzal zmenu zafarbenia dúhovky na ľavom oku,
ktorú pozoruje približne 6 mesiacov (obr. 1).
Klinický prípad č. 2
Pes, plemeno anglický koker španiel, 10-ročný. Majiteľ
približne 1 mesiac pozoroval bolestivosť ľavého oka
s postupnou zmenou zafarbenia rohovky (obr. 3).
Klinické vyšetrenie
Oftalmologickým vyšetrením bola na dúhovke v
oblasti medzi 10. až 12.
hodinou
identifikovaná
masa, tmavo pigmentovaná (pri silnom svetle
netransparentná), ktorej
okraj parciálne zasahoval aj
do oblasti pupilárneho
otvoru. Pupilárny otvor bol
čiastočne deformovaný.
Rohovka, predná očná
komora, ako aj zadné segObr. 1 – pes, plemeno hovawart,
menty oka boli bez patosuka, 7-ročná; na dúhovke ľavého
logického nálezu. Vnútrooka v oblasti medzi 10.–12. hodiočný tlak meraný Schiotzonou prítomná tmavo pigmentovým tonometrom bol 25
vaná masa, ktorej okraj parciálne
mm/Hg. Ultrasonograficzasahuje do oblasti pupilárneho
kým vyšetrením (7,5 MHz
otvoru. Pupilárny otvor je čiassonda) bola potvrdená
točne deformovaný.
echogénna masa v oblasti
lokalizácie nádoru, bez prerastania alebo deformácií zadnej steny dúhovky alebo
ciliárneho telesa (obr. 2).
Klinické vyšetrenie
Oftalmologickým vyšetrením bol zistený na ľavom oku
mierny exoftalmus, strabizmus, buftalmia, skléra bola
v oblasti 2. hodiny deformovaná. Rohovka bola úplne nepriehľadná z dôvodu
endoteliálneho edému a po
celom obvode limbálneho
okraja prestupovala na rohovku hlboká vaskularizácia.
Spojovky boli silne hyperemické a na sklére sa dala
Obr. 3 – pes, plemeno anglický
pozorovať prítomnosť hlbokoker španiel, 10-ročný; na ľavom
kých ciev. Oko bolo postihoku mierny exoftalmus, strabizmus,
nuté sekundárnym glaukóbuftalmia, skléra bola v oblasti 2.
mom, intraokulárny tlak mehodiny deformovaná; rohovka úplne
raný Schiotzovým tonometnepriehľadná s prítomnosťou hlborom bol 56 mm/Hg. Ďalšie
kej vaskularizácie. Spojovky silne
segmenty oka vzhľadom na
hyperemické s chemózou, v oblasti
nepriehľadnosť rohovky neskléry s prítomnosťou hlbokých ciev.
bolo možné oftalmoskopicky vyšetriť a bolo vykonané
ultrasonografické vyšetrenie 7,5 MHz sondou, ktorým
bola potvrdená hyperechogénna masa o rozmeroch
8 mm x 15 mm v oblasti dúhovky. Masa spôsobovala
zmenu polohy šošovky smerom do sklovca (obr. 4).
Obr. 2 – USG nález u psa klinický prípad č. 1; prítomnosť echogénnej
masy v oblasti lokalizácie nádoru, bez prerastania alebo deformácií
zadnej steny dúhovky alebo ciliárneho telesa
Obr. 4 – USG nález u psa klinický prípad č. 2; v oblasti dúhovky je prítomná
hyperechogénna masa, spôsobujúca zmenu polohy šošovky smerom do sklovca
Terapia
Vzhľadom na výsledkz klinického vyšetrenia bolo
majiteľovi navrhnuté pozorovanie zmeneného miesta
a v prípade akejkoľvek zmeny mu bola odporúčaná
urýchlená kontrola.
Záver
Od prvotného stanovenia diagnózy pred 6-imi mesiacmi nebol u pacienta pozorovaný ďalší rast masy
v oblasti dúhovky.
I
N
F
O
R
M
A
Č
N
Ý
spravodajca
Terapia a výsledok histologického vyšetrenia
U pacienta bola vykonaná enukleácia očného bulbu.
Histologické vyšetrenie potvrdilo prítomnosť benígneho
melanómu, ktorý prerastal tkanivom dúhovky, ciliárneho
telesa až do oblasti choroidei.
Záver
Pri poslednej kontrole pacienta – 15 mesiacov od operácie – nebola zaznamenaná recidíva.
>>
www.kvlsr.sk
07
odborné príspevky
Klinický prípad č. 3
Pes, plemeno stafordšírsky teriér, suka, 11-ročná. Pes s diagnózou glaukóm pravého oka, nereagujúci na terapiu bol
odporučený veterinárnym lekárom na špeciálne očné vyšetrenie. Stav na oku trval približne 3 mesiace (obr. 5).
08
Klinické vyšetrenie
U psa bola už adspekčne
zreteľná pravostranná laterálna
deviácia očného bulbu s exoftalmom a buftalmiou. Oko bolo
bolestivé, rohovka difúzne nepriehľadná s prítomnosťou hlbokej vaskularizácie po celom
obvode asi 1 cm od limbálneho
okraja. V dolnej tretine rohovky
bola prítomná pigmentácia.
Obr. 5 – pes, plemeno stafordMierna protrúzia tretej mihalšírsky teriér, suka, 11-ročná;
nice, intenzívna hyperémia spopravostranná laterálna deviácia
joviek so súčasným výskytom
pravého očného bulbu s exoftalhlbokej vaskularizácie skléry
mom a buftalmiou.
nasvedčovali závažnému intraObr. 7 – USG nález u psa klin. prípad č. 3; v oblasti sklovca prítomná
okulárnemu problému. Vnútrohyperechogénna masa okrúhleho tvaru, ktorá sa dotýka zadného puzočný tlak meraný Schiotzovým tonometrom bol 65 mm/Hg (obr. 6).
dra šošovky a mierne ho zatláča smerom do prednej očnej komory.
Aj u tohto pacienta bolo vykoŠošovka je postihnutá kataraktou. Ostatná časť sklovca je hypoenané ultrasonografické vyšetrechogénne zmenená z dôvodu krvácania.
nie 7,5 MHz sondou. V oblasti
sklovca bola zistená prítomnosť hyperechogénnej masy okrúhleho tvaru o priemere
1,9 cm, ktorá sa dotýkala zadného puzdra šošovky a mierne ju zatláčala
smerom do prednej očnej komory. Šošovka bola postihnutá
kataraktou. Ostatná časť sklovca bola hypoechogénne zmenená
z dôvodu krvácania z oblasti sietnice a nádoru. Sietnica bola parciálne odlúčená (obr. 7).
Obr. 6 – detailný obrázok postihnutého pravého oka – rohovka difúzne nepriehľadná s prítomnosťou hlbokej vaskularizácie po celom obvode asi 1 cm od limbálneho okraja, v dolnej tretine rohovky s výskytom pigmentácie, spojovky hyperemické s chemózou
Terapia a výsledok histologického vyšetrenia
Z dôvodu nepriaznivého stavu bola vykonaná enukleácia
očného bulbu (obr. 8). Histologickým vyšetrením bol diagnostikovaný melanóm, ktorý prerastal cez celú sietnicu. Aj
keď sa jednalo o benígny nádor, vzhľadom na veľké množstvo
vretenovitých buniek bola stanovená dubiózna prognóza
Obr. 8 – Enukleovaný očný bul(menej diferencovaná forma nádoru).
bus u psa klinický prípad č. 3.
Záver
V oblasti sklovca prítomná pigPacient po 18 mesiacoch od operácie je bez recidívy.
mentová masa.
Klinický prípad č. 4
Pes, plemeno stredoázijsý ovčiak, 8-ročný. Majiteľ vyhľadal veterinárneho lekára kvôli
zmene vo veľkosti oka, ktorú si všimol pred dvoma týždňami (obr. 9).
Klinické vyšetrenie
Oftalmologickým vyšetrením bola zistená na pravom oku buftalmia s miernou protrúziou
tretej mihalnice. Očný bulbus bol silne bolestivý, spojovky hyperemické, opuchnuté. Cez
miery edém endotelu rohovky bolo možné vyšetriť prednú očnú komoru, ktorá bola
plytká s prítomnosťou malého množstva hyfémy. Dúhovka bola nepravidelne zhrubnutá,
evidentne zrastená s predným puzdrom šošovky (zadné synechie, ktoré spôsobili „iris
bombé“), pupilárny otvor bol nesymetrický a oko nereagovalo na priamy a nepriamy
pupilárny reflex. Intraokulárny tlak meraný Schiotzovým tonometrom bol 60 mm/Hg, oko
bolo postihnuté sekundárnym glaukómom. Ostatné časti oka sa dali vyšetriť len pomocou USG prístroja s použitím 7,5 MHz sondy. Ultrasonografické vyšetrenie zobrazilo
hyperechogénne zmenenú dúhovku po celom jej obvode a zadné synechie. Taktiež
03/2013
Obr. 9 – pes, plemeno stredoázijsý
ovčiak, 8-ročný, ľavé oko je buftalmické s miernou protrúziou tretej
mihalnice; spojovky hyperemické,
opuchnuté. Rohovka je postihnutá
miernym edémom, predná očná
komora je plytká s prítomnosťou
malého množstva hyfémy. Dúhovka
je nepravidelne zhrubnutá s nesymetrickým pupilárnym otvorom.
odborný časopis Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky
odborné príspevky
oblasť sklovca bola echogénne zmenená a šošovka bola
postihnutá kataraktou (obr. 10).
Terapia a histologické vyšetrenie
U pacienta bola vykonaná enukleácia očného bulbu.
Histologické vyšetrenie potvrdilo malígny melanóm v oblasti
dúhovky, riasnicového telesa a cievovky. Z dôvodu masívnej
invázie tumoru v celom intraokulárnom priestore sa nepodarilo stanoviť primárne ložisko.
Tento malígny nádor dúhovky bol charakteristický prítomnosťou veľkých jadier nepravidelného tvaru s abnormálnym
zhlukovaním chromatínu a množstvom mitoticky aktívnych
jadier.
Záver
Ostatná kontrola pacienta bola vykonaná 9 mesiacov od
operácie, bez prejavov recidív.
Klinický prípad č. 5
Pes, kríženec, 10-ročný. Majiteľ asi 2 mesiace pozoroval
postupné zväčšovanie oka (obr. 11).
Klinické vyšetrenie
U psa bola adspekčne na
ľavom oku zreteľná buftalmia. Oko bolo silne bolestivé, spojovky intenzívne
hyperemické s prítomnosťou hlbokých ciev na sklére.
Mierny stupeň edému v celej oblasti strómy rohovky
Obr. 11 – pes, kríženec, 10-ročný;
umožnil vyšetrenie ostatna ľavom oku je zreteľná bufných intraokulárnych štruktalmia, spojovky sú intenzívne
túr. Oko nereagovalo na
hyperemické s prítomnosťou
obranný reflex, taktiež priahlbokých ciev na sklére, rohovka
my a nepriamy pupilárny
je postihnutá miernym difúznym
reflex bol na postihnutom
edémom v oblasti strómy. Pupila
oku vymiznutý. Pupila bola
je v mydriáze a má nepravidelný
v mydriáze a mala nepratvar. Predná očná komora je
videlný tvar. Predná očná
plytká a na dúhovke sa v oblasti
komora bola plytká a na
od 1. do 4. hodiny vyskytuje
dúhovke sa v oblasti od jedtmavo pigmentová masa, zasanej do štvrtej hodiny vyskyhujúca čiastočne do pupilárneho
tovala tmavo pigmentová
otvoru v oblasti 3. hodiny.
masa, zasahujúca čiastočne
do pupilárneho otvoru v oblasti tretej hodiny. Na očnom pozadí boli pozorované zmeny spôsobené pretrvávajúcim vysokým vnútroočným tlakom a to atrofia disku očného nervu so zmenou zafarbenia a zoslabenie
ciev sietnice. Ultrasonografickým vyšetrením s 7,5 MHz
sondou bola v oblasti dúhovky od 1. do 5. hodiny identifikovaná hyperechogénna masa o hrúbke 0,5 mm a dĺžke 8 mm, prominujúca len do oblasti prednej očnej komory, mierne presahujúca pupilárny otvor. Ostatné časti
oka boli bez patologického ultrasonogtafického nálezu.
Záver
Vzhľadom na to, že majiteľ odmietol enukleáciu očného
bulbu, bol daný návrh na antiglaukomatickú terapiu.
I
N
F
O
R
M
A
Č
N
Ý
spravodajca
Obr. 10 – USG nález u psa, plemeno stredoázijsý ovčiak, 8-ročný;
dúhovka ľavého oka je po celom obvode hyperechogénne zmenená
s prítomnosťou zadných synechií, vytvárajúcich „iris bombé“; na
mediálnej strane sklovca sa nachádza echogénna masa zaberajúca ¼
objemu sklovca; v ostatnej časti sklovca sa nachádzajú voľne pohyblivé echogénne útvary do veľkosti 3 mm.
Diskusia
Intraokulárne nádory patria k relatívne menej početným
ochoreniam očí u psov. Ak sa vyskytujú, môžu byť primárne
alebo sekundárne – metastazujúce z iných orgánov alebo
lokálne invazívne.10 Aj keď všetky uveálne melanómy a melanocytómy môžu byť potenciálne malígne, väčšina z nich
je benígna. Veľmi zriedkavé sú aj metastázy z primárnych
intraokulárnych melanómov, aj keď v samotnom oku vyvolávajú výraznú deštrukciu tkaniva a sekundárny glaukóm.1
Intraokulárne melanómy musia byť z hľadiska diferenciálnej
diagnózy odlíšené od iných intraokulárnych más, akými sú
cysty dúhovky, granulomatózne lézie a stafylómy. Klinická
diferenciácia je dôležitá, pretože prognóza a terapia pri cystách dúhovky je iná ako pri melanómoch. Pre cysty je
charakteristické, že sa dajú presvietiť. Ďalším pomocným
vyšetrením je ultrasonografické vyšetrenie, ktorým sa dá pri
väčších masách rozlíšiť cysta od nádorového tkaniva a tiež
sa dá identifikovať rozsah nádoru.12 O potenciálnom výskyte
nádorov musí byť tiež uvažované u všetkých očných pacientov s výskytom glaukómu a nepriehľadnosťou rohovky.
K prvým klinickým príznakom, ktoré sú interpretované zo
strany majiteľa, sú zmeny zafarbenia dúhovky a výskyt masy
v postihnutom oku. Ak si majiteľ tieto počiatočné zmeny
nevšimne a rozvoj nádorových zmien spôsobí uveitídu
a glaukóm, v anamnéze bude informácia o červenom oku
alebo o zväčšení očného bulbu. Niekedy sú zmeny zafarbenia dúhovky a výskyt masy v oblasti dúhovky spozorované
veterinárnym lekárom pri bežnom klinickom vyšetrení.
Melanómy u psov majú na rozdiel od mačiek a ľudí tendenciu k nodulárnemu rastu ako k difúznej infiltrácii. Pri klinickom vyšetrení môžu byť ložiskové, len v oblasti dúhovky
alebo majú extenzívny charakter.7 Veľké masy často spôsobujú vydutie v oblasti pupilárneho otvoru (klinické prípady č. 1, 4 a 5), vytláčajú dúhovku smerom dopredu a spôsobujú dyskóriu. K pravidelným nálezom pri klinickom vyšetrení patrí ložiskové, prípadne difúzne zhrubnutie dúhovky,
nepravidelný tvar pupily, slepota a rôzne intenzívna
>>
www.kvlsr.sk
09
odborné príspevky
bolestivosť oka. Aj keď u všetkých piatich pacientov boli
melanómy pigmentované, môžu sa u psov vyskytovať
amelanotické melanómy, ktoré sú však zriedkavé. Okrem už
spomínaných klinických príznakov bola u pacientov
s nádormi pozorovaná aj keratitída, predná uveitída, hyfema, sekundárny glaukóm, buftalmia a odlúčenie sietnice.
-------------------------------------
Intraokulárne melanómy prednej časti uvei sú často lokálne
invazívne s tendenciou prerastania do cievovky, skléry,
iridokorneálneho uhla alebo orbity. Nie zriedkavým nálezom je subluxácia šošovky spôsobená masívnym rastom
nádoru.
Nádorové bunky – melanocyty alebo melanofágy často
voľne plávajú v prednej očnej komore a infiltráciou alebo
obštrukciou iridokorneálneho uhla spôsobujú vznik sekundárneho glaukómu.1, 5
3
Vo vzťahu k histologickej charakteristike nádorov bolo popísané, že malígne melanómy tvoria približne 20 % všetkých
intraokulárnych melanómových nádorov. Charakteristickým znakom malígnych nádorov je ich menej výrazná pigmentácia.3
Metastázy sa vyskytujú hematogénnou cestou a mikroskopicky je ich možné identifikovať ako neoplastické bunky
v oblasti skléry a disku očného nervu. Tak ako aj pri iných
nádoroch je aj pri uveálnych melanómoch dôležitá cytoligická charakteristika (t. j. mitotický index, pleomofrizmus
jadra a pomer jadra a cytoplazmy), ktorá určuje stupeň
malignosti.
odborné príspevky
Funkčné zmeny
Literatúra:
1
Trucksa R. C. Canine ocular melanocytic neoplasms. In: Peiffer R. L. Jr, ed. Comp Ophth
Pat. Springfield, IL: Charles C. Thomas. 1983
2
Gelatt K. N., Johnson K. A., Peiffer R. L. Primary iridal pigmented masses in three dogs.
J Am Anim Hops Assoc. 15: 339 – 344, 1979
Wilcock B. P., Peiffer R. L. J. Morphology and behavior of primary ocular melanomas
in 91 dogs. Vet Path. 23: 418 – 424, 1986
4
Giuliano E. A., Chappell R., Fischer B., Dubielzig R. R. A matched observational study
of canine survival with primary intraocular melanocytic neoplasia. Vet Ophthalmol. 2: 185
– 190, 1999
reprodukčných orgánov
exotických vtákov
a možnosti klinickej diagnostiky s využitím rigidnej endoskopie
MVDr. Ladislav Molnár, PhD.
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
Klinika vtákov exotických a voľne žijúcich živočíchov
tel.: +421 908 477 082, e-mail: [email protected]
5
Ryan A. M., Diters R. W. Clinical and pathological features of canine ocular
melanomas. J Am Vet Med Assoc. 184: 60 – 67, 1984
6
Dubielzig R. R. Ocular neoplasia in small animals. Vet Clin N Am Sm Anim Pract. 20:
837 – 848, 1990
7
Dubielzig R. R., Agurre G. D., Gross S. L., Diters R. W. Choroidal melanomas in dogs. Vet
Pathol. 22: 582 – 585, 1985
8
Diters R. W., Dubielzig R. R., Aguirre G. D., Acland G. M. Primary ocular melanoma in
dogs. Vet Path. 20: 379 – 395,1983
9
Cook C. S., Lannon A. Inherited iris melanoma in Labrador Retriever dogs (abstract)
Proc Am Coll Vet ophthalmol. 28: 106, 1997
10
Collins B. K., Moore C. P. Diseases ans surgery of the canine anterior uvea. In: Gelatt K.
N., ed. Veterinary Ophthalmology, 3rd ed. Philadelphia: Lippincott Williams &Wilkins, 755 –
795, 1999
10
Chov exotických vtákov zaznamenáva tendenciu výrazného rozmachu. S rozširujúcim sa počtom chovateľov a chovom vzácnych alebo chovateľsky cenných
mutačných jedincov sa zvyšujú aj požiadavky na veterinárnu starostlivosť.
Praktický veterinárny lekár sa častejšie stretáva s doteraz nevšednou klientelou
vo svojej bežnej veterinárnej praxi. Zámery a ciele chovu sú rozdielne, či sa jedná
o pacienta predstavujúceho domáceho miláčika alebo cenný chovný exemplár.
U papagájov, ktorí sú chovaní ako rodinní spoločníci, predstavuje exotický vták
domáceho miláčika a požiadavky sú kladené na zabezpečenie optimálnych podmienok v prospech dlhovekosti a kvality života v zajatí. U chovateľov sa kladie
priorita na rozmnožovanie a produkciu mláďat. Pozornosť sa preto upriamuje
hlavne na zostavenie reprodukčne funkčného páru. Vzhľadom na biológiu chovu
limitujúcim faktorom v tomto prípade je dosiahnutie pohlavnej dospelosti až po
troch, niekedy aj piatich rokoch. Preto sa kladie požiadavka na veterinárneho
lekára, aby spôsobilo posúdil a poradil pri selekcii a zostavovaní chovných párov.
V aviárnej medicíne sabezpochyby najväčší význam prikladá endoskopickému
vyšetreniu, či už ako základnému limitujúcemu vyšetreniu respiratórneho traktu,
alebo tiež za účelom zistenia pohlavia a funkčnosti reprodukčného aparátu.
MVDr. Ladislav Molnár, PhD
– prednosta Kliniky vtákov
a exotických zvierat.
Odborný asistent na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.
11
Endoskopické vyšetrenie exotických vtákov
Na vyšetrenie sa používajú rigidné endoskopy, najčastejšie priemeru 1,8 až
2,6 mm s 0 až 30° zorným uhlom. Zdokonalené typy s kvalitnou
optickou sústavou dosahujú minimálny priemer aj 1,6 mm.
Takáto aparatúra umožní endoskopicky vyšetriť aj 30-40 g vážiace jedince. Vyšetrenie sa vykonáva v celkovej anestézii, optimálne inhalačnou anestézou isofuránom s otvoreným okruhom.
Celý zákrok u skúseného lekára nepresiahne viac ako 5 až 7
minút, u zistení pohlavia aj menej – približne 2 až 3 minúty, keďže
je nutné iba jednostranný – ľavostranný prístup.
Anestézia si vyžaduje isofuránový vaporizér s presnou kalibráciou a prietokom kyslíka 0,5 až 1 l za minútu. Prenosné mobilné
aparatúry umožňujú vyšetrenia aj u chovateľa bez nutnosti
stresovať jedince transportom. Na endoskopické vyšetrenie sa
dajú použiť endoskopy napojené na ručný halogénový zdroj
svetla (baterková rukoväť s 2 ks AA bateriek). Kvalitnejšou, ale
finančne náročnejšou verziou, je jednotka so xenónovým zdrojom svetla, ktorá je potrebná pri video endoskopii. Tu sa vyžaduLokalizácia endoskopu v kaudálnom thorakálnom vzdušnom vaku.
je oveľa intenzívnejšie osvetlenie objektu. Jednotka so zlúčením
zdroja svetla, videokamery, monitoru a zároveň aj archivačnej
jednotky s výstupom na externú pamäťovú jednotku je optimálnym riešením
špecializovanej exotickej veterinárnej praxe. Flexibilné endoskopy nenašli uplatnenie kvôli slabému osvetleniu vyšetrovaných orgánov.
>>
03/2013
odborný časopis Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky
I
N
F
O
R
M
A
Č
N
Ý
spravodajca
www.kvlsr.sk
odborné príspevky
12
K obmedzeniu týchto nezrovnalostí by pomohlo a zvýšila by
Prevedenie endoskopie
Štruktúra vzdušných vakov vtákov ich robí ideálnym sa korektnosť laboratórnej diagnostiky ak by chovateľ vedel
objektom pre endoskopické vyšetrenie. Po indukcii potvrdiť správne odobratie vzorky veterinárnym lekárom,
anestézie sa jedinec polohuje do pravej laterálnej polohy ktorý by bol garantom, že odobratá vzorka krvi sa
zhoduje s číslom krúžku vyšetrovaného jedinca.
a ľavé krídlo a ľavá noha
Toto sú zvyčajne dôvody zníženej dôvery chovateľov
sa natiahnu do extenzie
k výsledkom DNA analýzy.
tak, aby koža na ľavej strane bola pevne napnutá.
V okolí posledného rebra sa vytrhajú pierka a koža
Výhodou endoskopie je aj to, že vyšetrením sa
sa dezinfikuje vhodným antiseptickým prípravkom
zároveň posudzuje aj status pohlavných orgánov.
(chlorhexidín). Koža, svalstvo a zároveň aj vzdušný
Dá sa rozlíšiť, či samica mala v minulosti znášku,
vak sa penetrujú tupo jemným, ostrým peánom.
alebo či netrpí degeneratívnymi zmenami vaječZamedzí sa tak nežiaducemu krvácaniu v prípade
níkov. U samcov z rozdielnej veľkosti semenníkov
punkcie pečene trokárom. U väčších jedincov
a nadobličiek sa dá poukázať, ktorý jedinec pri
s pevnou kožou sa odporúča malá 2-3 mm dlhá
chove v skupine je viac dominantný a či pár harincízia skalpelom alebo nožnicami. Do pripramonizuje.
veného otvoru sa zavedie endoskopická kanula
Z limitujúcich ochorení degeneratívneho charakteru
a zasunie samotný endoskop. Dostávame sa do
sa najčastejšie stretévame so syndrómom POFS – ide
priestoru kaudálneho torakálneho vzdušného
o preovulatórnu folikulárnu stázu, kedy folikul
vaku. Kranioventrálne sa nachádza pečeň,
vaječníka luteinizuje v dôsledku nedostakraniodorzálne pľúca, dorzálne obličky
točného hormonálneho stimulu a ostáva
s pohlavnými orgánmi a kaudoventrálne
Jendoduchý rigidný endoskop
neaktívny na vaječníku. Časté sú aj degenslučky tenkého čreva. Pohlavné orgány sú
s halogenovým svetelným zdroerácie vaječníkov a zrasty na vajcovodoch
uložené pod kraniálnym lalokom obličiek
jom na AA baterky.
v dôsledku prekonaných zápalových proa nachádzajú sa za stenou abdominálneho
vzdušného vaku. Ak je jedinec zdravý, má transparentný cesov. Zdrojom infekcie je najčastejšie prestup patogénov
vzdušný vak a na vizualizáciu stačí pritlačiť endoskop z respiratórneho traktu pri airsaculitidách alebo z gastrok stene vzdušného vaku. Pri obéznych jedincoch sa intestinálneho traktu pri enteritídach. Liečba antibiotikami
odporúča penetrovať vzdušný vak v oblasti minimálnej zachráni pacienta, ale sposôbí chronické zjazvenie.
vaskularizácie. Operatér sa pohybuje vo veľmi malých Zrasty a nepriechodnosť spôsobia nefunkčnosť pohlavných
priestoroch, často menej ako 1 x 1 cm s veľmi jemnými orgánov. Množstvo takýchto jedincov sa ponúka na burzách
štruktúrami orgánov, a preto zručnosť a opatrnosť pri s anamnézou, že im uhynul chovný pár a majiteľ ich ponúka
akomkoľvek pohybe endoskopom sú mimoriadne na predaj.
dôležité. Po vytiahnutí endoskopu sa jedným stehom Okrem iného sa počas zákroku posudzujú aj ďalšie orgány,
v koži uzavrie incízia. Je nutné neprišiť kožu o podkožie, ktoré bezprostredne súvisia s reprodukčnou využiteľnosťou
samice v chove. Keďže počas znášky sa kladú
aby nedošlo k zrastom, ktoré iritujú pacienzvýšené nároky na metabolizmus, chronické
ta a ten si následne dokáže automutiláciou
degeneretívne ochorenia obličiek a pečene
poškodiť okolie rany. Ak sa vykonáva
sú limitujúcimi faktormi na vyradenie jedinca
zákrok nešetrne, s príliš veľkým otvorom,
z chovu. Najčastejším prípadom je urátová
hrozí podkožný emfyzém a je nutné nájsť
dna, ktorá sa dá dokázať vizualizáciou
otvor v interkostálnom priestore a reviobličiek a kryštály kyseliny močovej sú
dovať resorbovateľným šicím materiálom.
viditeľné už aj u zdanlivo klinicky zdravých
Výhodou endoskopického sexovania je, že
jedincov. Zvyčajne takýto stav ešte nekoreludáva chovateľovi okamžitú odpoveď na
je so zvýšenou plazmatickou koncentráciou
určenie pohlavia. Nie je nutné čakať na
kyseliny močovej.
výsledok laboratórneho vyšetrovania,
Obdobne je to aj pri ochoreniach pečene,
ktorého presnosť dosahuje 80-90 % a stretákedy endoskopia umožní vyselektovať jeVaječník s typickým POFS syndróvame sa s mnohými nesprávnymi výsledkadince s amyloidózou alebo steatózou.
mom – viditeľné luteizované
mi DNA analýz. Je to spôsobené tým,
folikuly v regresii.
U samcov sa často stretávame s neaktívnymi
že chovateľ nesprávne odoberie vzorku krvi,
semenníkmi, ktoré sú dôsledkom toho, že
či už úmyselne alebo omylom. Najčastejšie
pár neharmonizuje a je nutnosť výmeny
od rodičov potomsta, aby mal jednoznačne
partnera v chovnej voliére. Najideálnejšie je
určené ním požadované pohlavie, ktoré
do chovnej voliéry umiestniť jedincov, u
je na trhu z chovateľského hladiska a aj
ktorých obe pohlavia vykazujú výraznú
komerčne najviac žiaduce. Laboratóriá
aktivitu pohlavných orgánov. U pohlavne
k vykonaniu DNA analýzy nevyžadujú
aktívnych a aj funkčných samcov je viditeľná
deklarovenie odberu vzorky krvi veteprítomnosť semena v semonovode pozdĺž
rinárnym lekárom a preto vyšetrenie
uretry. U jedincov s nepriechodným semedoručenej vzorky krvi nemusí stále korelonovodom sú gonady zväčšené, ale bez prívať s číslom krúžku, respektíve mikrochipu
tomnosti semena v semenovode. Toto vyna žiadanke.
03/2013
odborný časopis Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky
odborné príspevky
šetrenie je zásadne
vykonávané počas toku.
Časté sú aj degeneratívne zmeny, reprezentované zmenou farby
a štruktúry semenníkov
ako aj obmedzením
priechodnosti semenovodov. Najvhodnejšie
obdobie na takéto vyšetrenie je v závisloti
od druhu tesne po
ukončení reprodukčnej
aktivity, kedy sa ešte
očakávajú
viditeľné
morfologické zmeny na
pohlavných orgánoch.
Väzivová plika fixujúca L vajcovod
k ventrálnej strane panvy. Sekundárny pohlavný znak – nie je prítomný u samcov.
Pri nákupe drahých
a zriedkavých jedincov,
ako aj pri pároch, ktoré
boli počas niekoľkých
rokov chovateľsky neúspešné,
je
endoskopické
vyšetrenie
primárne indikovaným
veterinárnym zákrokom.
Semenník u aktívneho samca –
Je súčasťou komplexnachádza sa vedľa nadobličiek,
ného prednákupného
pod kraniálnym lalokom obličiek.
vyšetrenia, ktorého cieľom je podať komplexnú
informáciu o zdravotnom stave nakupovaného jedinca.
13
Z pohľadu poskytovaných veterinárnych služieb je
endoskopické vyšetrenie veľmi cenným a chovateľsky
žiaducim zákrokom. Súčasne poskytované technické
inštrumetárium umožňuje vyskladať funkčnú aparatúru
podľa vlastného výberu a cenovej náročnosti každého
veterinárneho lekára, ktorý má záujem profilovať sa
v oblasti medicíny exotických živočíchov.
>>
I
N
F
O
R
M
A
Č
N
Ý
spravodajca
www.kvlsr.sk
odborné príspevky
Pascal, Martial a Thierry spolu chovali okolo 100 vysokoprodukčných dojníc
holštýnskeho plemena. Priemerná ročná produkcia bola cez 10 000 l. Do chovu
som prišla prvýkrát v septembri 2007. Počas prvých 6 mesiacov sme boli 5-krát
volaní k ošetreniu dojníc na vrchole laktácie, vždy s tými istými príznakmi:
ochoreli vždy najproduktívnejšie dojnice, na vrchole laktácie. Uľahli s horúčkou
a hemoragickým syndrómom: melena, hemolaktácia, epistaxis, a aj napriek
mohutnej antibiotickej liečbe, nesteroidným antiflogistikám, infúznej terapii
a napriek všetkému nášmu snaženiu do 24 hodín hynuli. Pri analýze záznamov
chovu som zistila, že takto ročne strácajú 5 – 8 dojníc!
Moje podozrenie na septikémiu E.Coli sa potvrdilo bakteriologickou analýzou
mlieka a trusu viacerých chorých dojníc a obličiek jednej z uhynutých dojníc.
Izolovaný kmeň E.Coli nebol zvlášť rezistentný, no virulencia bola tak silná, že
zvieratá, ktoré prejavili klinické príznaky, už nebol čas zachrániť. Čo robiť?
14
MVDr. Zuzana Besson je veterinárka, ktorá po ukončení
štúdia (2003) na UVL v Košiciach pokračovala praxou
vo Francúzsku ako praktická
veterinárka pre veľké zvieratá až do roku 2011.
V roku 2006 sa rozhodla
rozšíriť svoj obzor i prax o homeopatické znalosti a zavŕšila svoje nové päťročné štúdium na école Liégeois
d’homéopathie
titulom
Doktor homeopatie.
Vieme, že máme v chove veľmi virulentnú baktériu, ktorá tam pretrváva už viac
rokov a „čaká na svoju príležitosť“. Jediným možným východiskom pre mňa bola
prevencia. Nie cestou vakcinácie! Dojniciam treba zabezpečiť také životné podmienky, aby aj v čase najväčšieho metabolického výdaja boli schopné ubrániť sa
pred infekčným zárodkom.
Tu si myslím, že je pravé poslanie veterinára 21. storočia:
prejsť od kuratívy k poradenstvu!
A zároveň si myslím, že je nutné vykonávať poradenstvo v rovnakom chove ako
robím aj kuratívu. Inak vám môžu chýbať argumenty a unikne vám zopár významných drobností. Poradenstvo nie je niečo odtrhnuté od života určené pre
zopár vyvolených bádateľov. Je to len spôsob pohľadu na moju prácu v chove. Je
to prístupné každému z vás na akejkoľvek farme! Aj keď začiatok je veľmi ťažký.
Traja spoločníci boli tvrdí chlapíci, zatiaľ sa ešte nikomu, kto sa o to snažil, nepodarilo ich presvedčiť, že potrebujú poradenstvo v akejkoľvek forme. Veď oni predsa vedia chovať kravy. A ani teraz nemali chuť nechať si do toho kecať nejakou
mladou babou...
Neskutočne ma frustrovalo chodiť liečiť kravy, o ktorých viem, že je to beznádejné. Nikto z nás nenašiel odvahu ich rovno utratiť, aj keď aj chovatelia aj ja sme
vedeli, že to by bolo najekonomickejšie. Nevzdávala som sa. Bola som si vedomá
toho, že sú to veľmi dobrí farmári, pracovití s dobrým vzťahom k zvieratám.
A na to som sa spoľahla a pri každej
návšteve som letmo prešla kravínom
a komentovala, čo vidím... A začali sa
lámať, lebo čo som im čítala z ich kráv, to
isté mohli potvrdiť aj výsledky analýz
mliekovej úžitkovosti. Dvoch som zlomila do dvoch mesiacov a tretieho potom
už oni presvedčili: dohodli sme sa na pravidelných mesačných reprodukčných
prehliadkach chovu (detekcia metritíd, vyšetrenie anoestrických kráv, ultrazvuková diagnostika gravidity). No nielen „rektálny turizmus“ s cieľom zistiť, ktorá
krava má endometritídu. Zamerali sme sa aj na zlepšenie životných podmienok
zvierat, úpravu kŕmnej dávky, minerálnych doplnkov atď.
Je nešťastie chovateľa
naozaj šťastím pre veterinára?
Vo Francúzsku si to podľa posledného
prieskumu myslí už len menej ako
12 % veterinárov. Poďme na konkrétnom príklade z praxe hovoriť o tom,
o čom sa každý hovoriť bojí: o peniazoch.
Chovateľ zvierat je objednávateľ služby, teda môj živiteľ, a pokiaľ mu moje
služby neprinesú ekonomický zisk,
jednoducho si ich prestane objednávať... a ja nezarobím.
MVDr. Zuzana Besson
Agrisvet, s. r. o., Pliešovce 438, 962 63
tel.: +421 911 267 161
e-mail: [email protected]
03/2013
Pri prvej prehliadke v máji 2008 sme spolu s chovateľmi pozorovali nasledovné:
kondičný stav zasušených kráv je správny: 3,5
dojnice v prvom mesiaci po otelení rýchlo chudnú; kondičný stav 1,7–2
bachor u čerstvo otelených kráv je slabo naplnený a tvrdý pri palpácii
dojnice v ranom postpartálnom období sú hyperglykemické, pH moču je
spočiatku optimálne, no po 3–4 dňoch sa stáva kyslým (dojnice mimo
pospartálneho obdobia majú pH moču v poriadku, nejde o acidózu navodenú nesprávnou kŕmnou dávkou) a už 10. deň post partum hladina
ketónových látok v krvi presahuje kritickú hranicu
v truse čerstvo otelených dojníc sú vlákna dlhšie ako 4 mm a niekedy aj celé
kukuričné zrnká a výlisky,
>>
odborný časopis Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky
odborné príspevky
40 % dojníc má problémy so zadržaním lôžka po
pôrode a 30 % má chronickú metritídu v období 10 až 30
dní post partum
takmer všetky dojnice majú deformáciu chrbtice
v oblasti posledných hrudných stavcov (hrča na chrbte)
a viac ako 30 % dojníc má zranenia rôzneho typu v oblasti tarzálneho kĺbu a nižšie.
Vidíme dosť toho, čo sa môžeme
vďaka uvedeným informáciám dozvedieť???
Preložme si to, čo sa nám dojnice snažia povedať, do ľudskej
reči: hlavným problémom v peripartálnom období je instabilita bachora v dôsledku nedostatku alebo zlého vyváženia
makroprvkov:
valorizácia kŕmnej dávky je nedostatočná aj napriek trojtýždňovému prechodnému obdobiu pred pôrodom
(dlhé vlákna a zrná v truse, palpačne tvrdý bachor),
nedostatok horčíka (hyperglykémia po pôrode – inzulín
na svoje správne fungovanie potrebuje horčík) spôsobuje rýchlu stratu draslíka (ak pri hyperglykémii dôjde
ku glykozúrii, s každou molekulou glukózy v moči odchádza aj draslík, tento sa dojnice snažia neskôr zachrániť spätnou reabsorpciou v obličkách výmenou za H+,
preto veľmi rýchlo klesá pH moču). Nedostatok draslíka
spôsobuje nedostatočnú involúciu maternice (každý
svalový orgán potrebuje nielen Ca, ale aj K+, aby sa
mohol zmrštiť), preto dochádza k zadržaniu lôžka a častým metritídam, a zároveň aj k stáze bachora a tráviaceho traktu (hladká svalovina je atonická),
príjem krmiva po pôrode nie je dostatočný z dôvodu
stázy bachora a nedostatočnej tráviacej činnosti, dojnice sa dostávajú veľmi rýchlo do ketózy a nadmerne
chudnú. Ketóza veľmi negatívne vplýva na funkciu imunitného systému, preto akútne ochorejú dojnice blízko
vrcholu laktácie. Navyše spomalenie tranzitu v tráviacom trakte spojené s acidózou uľahčuje prechod
patogénnych zárodkov z čreva do krvi (najčastejšie E.Coli),
problémom celého stáda sú zle konštrukčne riešené
ležoviská: rany na chrbte a nohách.
Predpoklad nedostatku Mg, K sa potvrdil analýzou makroprvkov v moči čerstvo otelených dojníc a dojníc po vrchole
laktácie.
Riešenie:
odporúčam podávanie minerálneho doplnku na báze
Mg, K, Na, (OD-Ionik) dva dni pred a tri dni po otelení.
Z dôvodu časovo náročnej manipulácie kráv mimo
dojárne je tento doplnok podávaný len dojniciam prvé
3 dni po otelení počas dojenia (náklady 0,35 € na kravu
a deň, za tri dni ošetrenia 1,05 € a strata času max.
5 minút na kravu denne)
dojnice, u ktorých je príjem krmiva nedostatočný, tretí
deň po otelení (prázdny bachor pozorovaný v dojárni)
dostanú 400 ml OD-Ketoz (propylénglykol + hepatoprotektíva) denne počas 7 dní. V prvom období je takto
ošetrená takmer ¼ dojníc (náklady 1,50 € na kravu a deň,
celkovo 10,50 € na ošetrenú kravu)
na zlepšenie funkcie imunitného systému dojnice pri
zasušení dostanú perorálne vysokú dávku selénu
a jódu Octaseliod 500 ml na kus (rovnako aj jalovice
I
N
F
O
R
M
A
Č
N
Ý
spravodajca
pred insemináciou – 5 € na kravu)
dĺžka a šírka ležovísk je v poriadku, tyč nad kohútikom je
príliš nízko a príliš vzadu, čo spôsobuje zranenia chrbta
a zadných končatín pri zdvíhaní (každá bolesť a nedostatok pohodlia predstavuje pre zvieratá stres, ktorý negatívne vplýva na ich imunitu, a preto je potrebné ich čo
najskôr odstrániť). Hornú tyč chovatelia posunuli o 20 cm
dopredu a 7 cm vyššie, viac to konštrukcia ležovísk nedovoľovala. Na zabránenie prílišného posúvania zvierat
dopredu pod tyč bola na zem položená guľatina s priemerom 10 cm, 185 cm od zadného okraja (náklady 0 €,
3 hodiny práce všetkých troch farmárov).
Prehliadka chovu o mesiac; jún 2008
V tomto chove je telenie dojníc sezónne orientované, takže
za mesiac sa otelila viac ako 1/3 stáda s takýmto výsledkom:
žiadne zadržanie lôžka,
len 2 % chronických metritíd,
glykémia a pH moču sú v norme, kritickú hodnotu
ketónových látok v krvi presahuje 30 % dojníc v období
10 až 60 dní post partum,
kondičný stav dojníc na vrchole laktácie je nedostatočný
(<2).
S chovateľmi zvažujeme možnosť rozdeliť stádo na dve
časti podľa produkcie s rôznou kŕmnou dávkou. K tomu
príde v máji 2009 (vytrvajte v úsilí, časom sa k zmene
dopracujete). Odvtedy je kondičný stav zvierat v poriadku.
Spotreba propylénglykolu sa výrazne znížila a počet
anoestrických zvierat 40 dní post partum tiež. Výnimočne
máme chronickú metritídu, servisperióda sa skrátila o pár
dní a diagnostika gravidity je viac než dobrá. Prehliadky
chovu vykonávame naďalej pravidelne, každé dva mesiace,
v máji – júli, keď je vrchol obdobia telenia každý mesiac.
Situácia je stabilná a uspokojivá, drobné výkyvy okamžite
riešime. Dojnice, ktorým nepodali minerálny doplnok v post
partálnom období (aj to je pochopiteľné pri dojení jedným
človekom, dojáreň 2-krát 6 miest, zadné dojenie), sú ľahko
rozpoznateľné v ich ďalšej produkčnej a reprodukčnej
kariére.
Zhodnotenie z pohľadu veterinára
Od mája 2008, kedy došlo k zmenám, neochorela a neuhynula žiadna dojnica na septikémiu. V chove boli zaznamenané straty ročne – približne 1 ks dobytka z dôvodu úrazu
na pasienku (fraktúry končatín). Spokojná som ja aj chovatelia, pretože úhyn dojníc, ktorému som v čase vyšetrenia
chorých zvierat už nedokázala zabrániť, bol frustrujúci pre
obe strany.
Mikrób v chove stále pretrváva, čo sa potvrdilo už dvakrát:
v máji 2009 po povinnom očkovaní proti modrému jazyku
ochoreli v priebehu 10 dní 3 dojnice: vážna mastitída E.Coli
so septikémiou a hemoragickým syndrómom. Všetky tri sa
podarilo zachrániť a okamžitým zásahom pre celé stádo sa
všetko rýchlo vrátilo do normálnych koľají.
Druhú výstrahu sme mali v júli 2010: teľatá bežne dostávajú
medikované mlieko s kolistínom 2. – 9. deň života (mne
osobne sa to príliš nepáči, ale pokiaľ niečo funguje, nezasahujem do toho). Z dôvodov zmien u výrobcu krmiva toto
mlieko 10 dní nebolo k dispozícii.
>>
www.kvlsr.sk
15
odborné príspevky
Dve, ani nie týždňové teľatá, ktoré v tom čase na farme
ochoreli na coli septikémiu s hemoragickým syndrómom, aj
napriek intenzívnej starostlivosti uhynuli (už dva a pol roka
sme v chove nestratili jediné teľa!). Takže musíme byť stále
ostražití, mikrób tu stále je a čaká na svoju príležitosť.
Netreba nikdy poľaviť v nárokoch na pohodu zvierat a podporu imunitného systému.
A čo sa týka príjmov kliniky?
Myslíte si, že šťastie veterinára je v nešťastí
chovateľa? Mýlite sa.
Ročné veterinárne náklady pre farmu sa zvýšili približne
o 2000 €. Teda my sme zarobili o 2000 € viac na farme, čo má
len 100 dojníc! A nielen to... Fakturujem viac úkonov a menej liekov, miniem menej benzínu, lebo tam idem raz za čas
a na dlho a nemusím tam behať päťkrát mesačne hasiť
neuhasiteľný požiar. A navyše... vzťah s klientom je výrazne
lepší, stretávame sa v priateľskej atmosfére plnej vzájomnej
dôvery a zadelenie môjho pracovného času je optimálnejšie, pracujem viac a efektívnejšie v „normálnych pracovných
hodinách“ a menej neskoro večer a v noci, keď má toho
každý plné zuby... A keď sa obzriem tri roky dozadu, napĺňa
ma pocit spokojnosti, že sme vďaka vzájomnej spolupráci
niečo urobili pre zdravie a pohodu zvierat a ochranu ľudskej
populácie, ktorá konzumuje mlieko týchto dojníc.
>>
Zhodnotenie z pohľadu chovateľov
Aj napriek zvýšeniu ročných veterinárnych nákladov sú
všetci traja spoločníci spokojní, ročne zarobia o 10 000 €
viac (a tak mi spokojne môžu zaplatiť tých 2000 €), pretože:
produkcia mlieka stúpla natoľko, že prekračujú kvótu,
čo im umožňuje predať ročne 10 čerstvo otelených
dojníc v čase, keď je o ne veľký záujem za veľmi dobrú cenu
výrazne klesol počet vyradených dojníc pre zdravotné
a reprodukčné problémy, dojnice vydržia produkovať
v priemere o 1,2 laktácie dlhšie ako pred troma rokmi
už nestrácajú 5 až 8 dojníc ročne (cena každej okolo
2000 €), náklady na preventívne ošetrenie sú 6 € u kráv
bez ketózy a 16 € u kráv s ketózou (asi 10 %), teda spolu
540 + 160 = 700 € ročne
skrátenie servis-periódy v priemere o 9 dní
zabreznutie po prvej inseminácii > 60 %
zníženie nákladov na krmivo po rozdelení na dve
produkčné stáda s vyšším a dlhšie trvajúcim vrcholom
laktácie.
Vďaka preventívnym prehliadkam majú menej nepredvínaných situácií, ktoré treba neodkladne riešiť. Najväčším
limitujúcim faktorom tejto farmy je čas. Roztrúsený pôdny
fond situáciu neuľahčuje a každá získaná hodina je vzácna.
Sú spokojní s výsledkami svojej práce a frustrácia a strach
z nečakaného objavu kravy v kaluži krvi už patrí minulosti.
Produkčné a reprodukčné ukazovatele stáda sa zlepšili...
a čo je pre mňa nezanedbateľné, stretávame sa v priateľskej
atmosfére.
16
legislatíva a lieková politika
PRESKRIPCIA VETERINÁRNYCH LIEKOV
Význam preskripcie výrazne stúpol prijatím novely Zákona č. 362/2011 o lieku
a zdravotníckych pomôckach dňa 5. 12. 2012. Národná rada SR vtedy prijala Zákon
č. 459/2012 a v odseku č. 43 doplnila § 18 ods. 1, písm. d bod 4: „chovateľom
potravinových zvierat na základe veterinárneho lekárskeho predpisu“, čo v praxi
znamená, že niektoré veterinárne lieky môže nakupovať chovateľ. Vzhľadom na
to chce KVL SR pripomenúť súkromným veterinárnym lekárom (SVL) legislatívne
podmienky a spôsob, ako vystaviť veterinárny lekársky predpis lege artis.
§ 122 odsek 11 určuje, že na jedno
tlačivo veterinárneho lekárskeho predpisu
môže OVL predpísať:
najviac 2 druhy veterinárneho lieku
ak ide o veterinárny liek s obsahom
OPL, tak len jeden druh.
§ 122 odsek 1 ustanovuje tlačivá veterinárneho lekárskeho predpisu a osobitné
tlačivá označené šikmým modrým pruhom. Tieto tlačivá nesmú obsahovať
text s charakterom reklamy a nemôže sa
vyhotovovať ako elektronický formulár.
Podrobnosti o tlačivách veterinárneho
lekárskeho predpisu definuje Vyhláška
č. 100 MP SR z 9. 3. 2012.
Veterinárny liek je podľa § 90 ods. 1 zatriedený do troch kategórií:
1. je viazaný na veterinárny lekársky predpis
2. je viazaný na osobitné tlačivo veterinárneho lekárskeho predpisu označeného
šikmým modrým pruhom (lieky s obsahom OPL)
3. nie je viazaný na veterinárny lekársky predpis
Do kategórie 1 patrí každý veterinárny liek určený na parenterálne použitie. Podľa
§ 102 ods. 7 veterinárny liek určený na parenterálne podanie je oprávnený podať
zvieraťu len ošetrujúci veterinárny lekár (OVL).
Príloha č. 1 k vyhláške č. 100/2012 Z. z.
vzor – tlačivo veterinárneho
lekárskeho predpisu
Samotnú preskripciu stanovuje § 122 – Predpisovanie veterinárneho lieku, v odseku
15: veterinárny liek predpisuje na veterinárny lekársky predpis ošetrujúci veterinárny lekár. Ak sa jedná o potravinové zviera, tak OVL je povinný to zaznamenať
do registra.
§ 122 v odseku 4 definuje, aké náležitosti musí veterinárny lekársky predpis obsahovať:
meno, priezvisko a adresa chovateľa zvierat
druh zvieraťa
názov lieku a množstvo, liekovú formu, alebo obsah dávky, pri individuálne
pripravenom lieku aj zloženie
návod na použitie, dávkovanie, spôsob a časový režim užívania
dátum vystavenia veterinárneho lekárskeho predpisu
otlačok pečiatky, meno, priezvisko a podpis predpisujúceho veterinárneho lekára
§ 122 odsek 5 stanovuje množstvo predpísaného veterinárneho lieku takto: „OVL môže
predpísať také množstvo veterinárneho lieku, ktoré je nevyhnutne potrebné na
ošetrenie alebo liečenie zvieraťa“. Ak veterinárny liek obsahuje OPL II. a III.
skupiny, môže OVL predpísať v množstve najviac na 30 dní.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 100/2012 Z. z.
vzor – osobitné tlačivo veterinárneho
lekárskeho predpisu
označené šikmým modrým pruhom
§122 odsek 9 stanovuje platnosť veterinárneho lekárskeho predpisu takto:
1. hromadne vyrábaný veterinárny liek – 7 dní,
2. veterinárny liek s obsahom OPL – 5 dní,
3. veterinárny liek s obsahom antibiotík a chemoterapeutík – 3 dni
(Dátum vystavenia predpisu sa do tejto lehoty nepočíta.)
Podľa § 122 odsek 6 je predpisujúci veterinárny lekár povinný označiť počet balení alebo
dávok rímskou číslicou a slovom latinsky.
03/2013
odborný časopis Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky
I
N
F
O
R
M
A
Č
N
Ý
spravodajca
V prípade nejasností kontaktujte
MVDr. E. Žoldoša
na tel.: 0905 443 500
www.kvlsr.sk
17
legislatíva a lieková politika
18
Príbeh varroázy nie je až tak
starý. Uplynulo 35 rokov,
odkedy MVDr. Ján Hanko
diagnostikoval prvú samičku
klieštika v melive pochádzajúcom z pohraničia s vtedajším ukrajinským územím
ZSSR. Jednalo sa o prvý
výskyt varroózy na území
ČSSR.
V tej dobe sa jednalo o nebezpečnú nákazu a bezodkladne sa pristúpilo ku
krokom, ktoré mali zabezpečovať eradikáciu pôvodcu
z nášho územia. Po rozšírení
pôvodcu na väčšinu územia
bola prvotná likvidácia pozitívnych včelstiev nahradená terapeutickými zákrokmi.
Začal sa tak neľahký boj
s parazitom, stále v očakávaní, že ešte raz „budeme
včeláriť bez klieštika ako
voľakedy“.
Problém distribúcie
veterinárnych liečiv pre včely
MVDr. Martin Staroň
Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra; Ústav včelárstva v Liptovskom Hrádku
tel.: 0949 478 618, e-mail: [email protected]
Za týmto účelom boli hľadané účinné látky s maximálnou možnou mierou účinnosti, najefektívnejšie spôsoby
ich podania a bol vytvorený systém zdolávania varroózy
riadený Štátnou veterinárnou správou. Liečivá boli distribuované na predpis úradného veterinárneho lekára cez
základné organizácie združujúce včelárov až ku včelárom,
ktorí mali týmto spôsobom svoje včelstvá plošne v jednom termíne ošetriť. Ani táto zbraň neviedla k ozdraveniu včelstiev na našom území.
Všetkým zúčastneným stranám – veterinárom aj včelárom pomaly začínalo byť
jasné, že včelárenie bez klieštika je minulosť.
Treba povedať, že včelári sa za tých 35 rokov naučili za pomoci zootechnických
zásahov, syntetických akaricídov a organických kyselín tlmiť priebeh varroózy.
Aj sortiment registrovaných liečiv sa neustále rozrastá. Niektoré legislatívne
úpravy, zmena štruktúry včelárskej verejnosti a súčasné výnimky distribúcie liečiv
však častokrát paradoxne sťažujú včelárovi prístup k liečivu a preto ho nemôže
aplikovať v správnom termíne a množstve.
Medzi kolegov veterinárnych lekárov v oblasti včelárstva patria aj asistenti úradných veterinárnych lekárov. Sú to osoby odborne vyškolené, ktoré RVPS poverujú na výkon pravidelných klinických prehliadok včelstiev v rámci VPO. Sú z radov
včelárov s dlhoročnou praxou a v oblasti tlmenia moru odvádzajú záslužnú
a potrebnú prácu. Po tom, ako nadobudol účinnosť zákon 362/2011 Z. z. o lieku,
nadobudli asistenti (v zákone označení ako inšpektori zdravia včiel) právomoc
nakladať s veterinárnymi liečivami a môžu poverovať ich podaním chovateľa.
Takouto činnosťou ich ale RVPS nepoveruje. Na základe čoho by mali túto činnosť
vykonávať? Ako ju majú chovateľom fakturovať? Potrebujú živnosť? Kolorit problému distribúcie liečiv dotvára aj príkazný list ŠVPS SR. V minulosti včelárske
liečivá predpisovali aj úradní veterinárni lekári, nakoľko sa malo ochorenie
eradikovať. Dnes majú predpis liečiva zabezpečiť súkromní veterinárni lekári
podľa priloženého „príkazného“ listu tak, aby sa liečivá dostali k asistentovi úradného veterinárneho lekára. Avšak RVPS asistenta úradného veterinárneho lekára
terapeutickou činnosťou nepoverujú.
Ak by aj SVL chcel postupovať podľa pokynu ŠVPS SR, dozvie sa, že základným
organizáciám sú od distribučnej firmy ponúknuté ceny liečiv v rovnakej výške,
v ktorej ich objedná SVL. Liečivá sú totiž preplácané členom organizácie
Slovenská včela do určitej výšky a preto je v záujme organizácie, aby si ich
nakupovala v čo najnižšej cene. Ak by teda SVL objednal liečivá podľa uvedeného
postupu, navýši si obrad a tým aj daňové zaťaženie, prípadne odvody. Pri tom
všetkom liečivá odovzdá asistentovi úradného veterinárneho lekára v nákupnej
cene.
List ale pojednáva aj o skladoch liečiv základných včelárskych organizácií. Zákon
o lieku však hovorí o tom, že príručný sklad liečiv má mať schválený len SVL, nie
včelárska organizácia občianskeho združenia. Čo spraví organizácia s liekmi po
dátume expirácie? Odovzdá ich zazmluvnenej firme pre zvoz odpadu? Je vôbec
povinná, popri spomínanom sklade, mať takúto zmluvu?
Varroóza je už pár rokov súčasťou každodenného života približne 16 000 chovateľov včiel a ich 247 000 včelstiev. Tlmenie varroózy riadené ŠVPS SR už preto
03/2013
odborný časopis Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky
legislatíva a lieková politika
dávno stratilo význam. Spolu s tým
stratila význam aj organizovaná distribúcia liečiv členom chovateľských
združení. Tu je na mieste poznámka,
že v súčasnosti máme na Slovensku aj
384 neorganizovaných včelárov, ktorí
si liečivá musia objednať len u SVL.
Za zamyslenie stojí aj otázka, či je
varroóza ochorenie, ktoré by naďalej
malo figurovať v č. 4 (CHOROBY,
KTORÉ PODLIEHAJÚ HLÁSENIU, PREVENCII A KONTROLE PRI OBCHODOCH) a č. 5 (CHOROBY, KTORÉ
PODLIEHAJÚ HLÁSENIU A KTORÉ
MÔŽU BYŤ ZARADENÉ DO NÁRODNÉHO PROGRAMU ERADIKÁCIE)
Zákona o veterinárnej starostlivosti
č. 39/2007 Z. z.
Nemyslím si preto, že by cesta „suplovania“ veterinárnych činností asistentmi úradných veterinárnych lekárov
bola potrebná. Každý chovateľ včiel
má vo svojom okolí súkromného veterinárneho lekára a vie si s predstihom
objednať potrebné liečivá, odborne sa
poradiť a nechať si vyznačiť poverenie
na podanie liečiva do knihy veterinárnych úkonov. Na druhej strane by
si každý SVL mal dať ruku na srdce
a úprimne si odpovedať, či vie, ktoré
liečivo má v danom období včelárskej
sezóny predpísať alebo dodať chovateľovi včiel. Či vie zohľadniť, ktoré
liečivo a v akej dávke je vhodné pre
úľový systém používaný u chovateľa.
Liečiv nie je veľa a správny spôsob
podania zohľadňujúci špecifiká úľových systémov, ako aj základy včelárstva si vie osvojiť každý šikovnejší SVL.
S týmto cieľom KVL SR v spolupráci
s CVŽV Nitra organizovala už II. workshop „Chov a choroby včiel“. Verím, že
záujem SVL o vykrytie „hluchého“
priestoru vo veterinárnej praxi bude
narastať a že sa podobných akcií uskutoční viac.
19
Silu zimnej generácie včiel ovplyvňujú
počas jej ontogenetického vývinu
v júli a auguste faktory, akými sú nozémová nákaza (N. ceranae), energetický
stres, chronická intoxikácia pesticídmi
zo ŽP, Varroa destructor a s ním spojené vírusové ochorenia (najmä ABPV
a DWV). Nedá mi nepodotknúť, že
varroóza je jediná z mnohých uvedených rizikových faktorov, ktorú vie
včelár do značnej miery tlmiť. Avšak,
musí disponovať v správnom okamihu
I
N
F
O
R
M
A
Č
N
správnymi prostriedkami a musí ich vedieť správne použiť. Len
tak dokáže odchovať zdravú populáciu dlhovekých zimných
včiel a zabezpečiť včelstvu rýchly jarný rozvoj. Pomôžte
včelárom znížiť úhyny včelstiev.
Ý
spravodajca
www.kvlsr.sk
legislatíva a lieková politika
Centrálny register spoločenských zvierat
Nakladanie s veterinárnymi diétami a krmivami
e
.kvlsr.sk nájdet
Na stránke www
potrebujete!!!
informácie, ktoré
pre spoločenské zvieratá
KVL SR upozorňuje SVL, ktorí nakladajú s veterinárnymi diétami a krmivami, na skutočnosť, že podľa Zákona 442/2004 Z. z.
SVL (súkromný veterinárny lekár) je oprávnený predávať ako súčasť svojej odbornej veterinárnej činnosti (služby) bez registračnej pokladne len veterinárne lieky a veterinárne prípravky, ktoré sú schválené ÚŠKVBL.
Tento zoznam je dostupný na web stránke uskvbl.sk.
Takýmto schválením disponoval len rad diétnych krmív
Royal Canin. Platnosť registrácie veterinárnych diét Royal
Canin v priebehu rokov 2014-15 postupne končí a nebude
obnovená.
Krmivá a veterinárne diéty, ktoré neboli schválené alebo
registrované na ÚŠKVBL, sú v kompetencii inštitúcie
s názvom UKSUP (Ústredný kontrolný a skúšobný ústav
poľnohospodársky). Legislatíva, ktorá špecifikuje nakladanie s týmto typom produktov: Zákon č. 271/2005 Z. z.
o výrobe, uvádzaní na trh a používaní krmív.
V zmysle tohto zákona je SVL povinný pred začatím predaja
krmív požiadať UKSUP o registráciu. Predaj krmív pre zvieratá sa považuje za predaj tovaru, t. j. voľná živnosť, na ktorej
prevádzkovanie musí byť SVL držiteľom živnostenského
oprávnenia s označením: „Kúpa tovaru na účely jeho predaja spotrebiteľom (maloobchod), alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod).
V štvrtej skupine sú chyby, ktoré veterinárny lekár nemôže opraviť sám, ich prítomnosť spôsobuje problémy identifikácie
zvieraťa, ako aj problémy pri registrácii
iných zvierat. V tejto skupine sú chybne
!
!
!
E
I
N
E
N
R
O
Z
UPO
Nariadenie vlády č. 29/2011 zo dňa 2. 2. 2011,
ktorým sa ustanovuje zoznam zamýšľaných použití krmív
určených na osobitné nutričné účely
V § 1 definuje krmivo určené na osobitné nutričné účely
(„diétne krmivo“). Vzhľadom na uvedenú legislatívu si KVL
SR dovoľuje upozorniť na to, že veterinárne diéty
a krmivá, ktoré neboli schválené ÚŠKVBL by SVL nemal
predávať ako súčasť OVČ bez registračnej pokladne.
Na tento predaj je potrebné mať povolenie na obchodnú činnosť (živnosť) a elektronickú registračnú pokladňu.
V prípade nejasností kontaktujte MVDr. E. Žoldoša
na tel.: 0905 443 500
20
Chyby pri registrácii
do Centrálneho registra spoločenských zvierat
Od 1. 10. 2013 bude účinná plošná povinnosť identifikácie a registrácie spoločenských zvierat (psy, mačky a fretky) v Slovenskej republike, čo znamená, že všetky
spoločenské zvieratá budú musieť byť identifikované (označené mikročipom
alebo tetovaním vykonaným pred 4. 7. 2011) a ich údaje registrované v Centrálnom registri spoločenských zvierat (CRSZ). Identifikáciu a registráciu spoločenských zvierat do CRSZ vykonávajú výlučne súkromní veterinárni lekári.
JUDr. MVDr. Ivan Riečan
tel.: 0918 426 652, e-mail: [email protected]
Aj keď registráciu údajov spoločenských zvierat do CRSZ vykonávajú súkromní
veterinárni lekári už od 1. 11. 2011, a pre spoločenské zvieratá, ktorým bol vydaný
pas spoločenského zvieraťa už od 1. 2. 2007, stále sa pri zadávaní údajov do CRSZ
vyskytujú chyby, na ktoré by som vás v ďalšom texte rád upozornil. Chyby
zámerne nerozdelím podľa častosti ich výskytu, ale podľa obtiažnosti ich nápravy
a komplikácií, ku ktorým vedú.
V prvej skupine sú chyby, ktoré môže po ich zistení opraviť aj sám veterinárny lekár.
V časti údajov o zvierati sem patrí len chyba v uvedení mena zvieraťa. Ostatné
údaje o identifikácii zvieraťa sú vzhľadom na bezpečnosť systému z webového
rozhrania nemeniteľné. V tejto časti je ešte možná zmena pohlavia, ale to len na
kastrát daného pohlavia. V časti údajov o majiteľovi zvieraťa je možná oprava
akéhokoľvek údaju o majiteľovi, ako aj zmena majiteľa zvieraťa. V zdravotných
záznamoch ide o chyby dátumu vakcinácie, odčervenia, ošetrenia proti kliešťom,
klinickej prehliadky alebo výsledku sérologického testu na besnotu, ak správny
dátum je neskorší, ako nesprávne zadaný dátum.
V druhej skupine sú chyby, ktoré veterinárny lekár nemôže opraviť sám, ale ich prítomnosť nespôsobuje v registrácii zvierat žiadne vážnejšie problémy, nakoľko identita zvieraťa a jeho majiteľa je zachovaná. V časti údajov o zvierati sem patria chybné zadania
iných údajov o zvierati, ako jeho mena. V časti identifikácia sem patria chyby v dátume
vydania pasu, čipovania alebo tetovania, druhu čipu či umiestnenia čipu alebo tetovania. Rovnako do tejto skupiny patria aj všetky chyby v zdravotných záznamoch.
V tretej skupine sú chyby, ktoré veterinárny lekár nemôže opraviť sám, ich prítomnosť spôsobuje problémy identifikácie zvieraťa, ale nespôsobujú problémy pri registrácii iných
zvierat. Do tejto skupiny patria chyby vo výbere čísla pasu spoločenského zvieraťa
03/2013
odborný časopis Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky
alebo chybné zadanie čísla čipu či
tetovania zvieraťa, v prípade, že chybne zadané číslo čipu nemá v držbe iný
veterinárny lekár alebo sa nesprávne
zadané číslo tetovania nezhoduje s iným
tetovaním psa rovnakého plemena.
I
N
F
O
R
M
A
Č
N
Ý
spravodajca
zadané čísla čipu zvieraťa, pričom
nesprávne zadané číslo má v držbe iný
veterinárny lekár, ktorý chce takýto čip
neskôr registrovať, čo mu však systém
neumožní. Rovnaká situácia nastáva aj v
prípade takto nesprávne zadaného čísla
tetovania psa rovnakého plemena. Na
uvedenú chybu najčastejšie príde práve
ten veterinárny lekár, ktorému sa nepodarí jeho číslo čipu do CRSZ registrovať.
Samostatnú skupinu tvoria chyby, ktoré
nespočívajú v nesprávne zadaných údajoch do CRSZ, ale v nesprávnej voľbe jeho
funkcií. Najvážnejšou je nesprávna voľba
pri zmene majiteľa zvieraťa, kde veterinárny lekár namiesto tlačidla „Zmena
majiteľa“ zvolí tlačidlo „Zmena údajov
o majiteľovi“, čím zmení údaje o tomto
majiteľovi, ktoré sa prejavia pri všetkých
jeho zvieratách, nielen pri tom zvierati,
ktoré v skutočnosti mení majiteľa. Toto
v prípade takého majiteľa, ktorý má
veľký počet zvierat, ako je napríklad útulok alebo karanténna stanica, spôsobí
v CRSZ ťažko napraviteľnú chybu údajov o majiteľovi zvierat. Uvedené
pochybenie sa zo strany súkromných
veterinárnych lekárov stále opakuje aj
napriek tomu, že je na vykonávanú
zmenu systémom vopred upozornený
samostatným pop up oknom, kde má
stále možnosť vrátiť sa a chybu neurobiť. Do tejto skupiny pochybení patrí aj
snaha o opravu nesprávne zadaných
údajov o zvierati do CRSZ zadaním
exitu zvieraťa alebo zrušením vydaného
pasu spoločenského zvieraťa, pričom
tento postup je zbytočný, nakoľko v
CRSZ údaje o týchto zvieratách ostávajú
a ich opakované zadanie nie je možné,
čím sa chybná registrácia nedá opraviť.
V prípade chybne zadaného údaju, ktorý
nemôže veterinárny lekár v CRSZ opraviť
sám, je potrebné, aby požiadal o opravu
chyby e-mailom na adresu [email protected]
www.kvlsr.sk
21
ekonomické poradenstvo
ELEKTRONICKÉ REGISTRAČNÉ POKLADNE
právne poradenstvo
Predstavujeme vám
Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronických registračných pokladní
Vážené kolegyne a kolegovia, v súvislosti s upozornením o predaji veterinárnych
diét si KVL SR považuje za povinnosť upozorniť vás na existenciu ďalších legislatívnych noriem, ktoré špecifikujú podmienky predaja tovaru a služieb, ktoré
nepatria do SVČ (tie upravuje Zákon č. 442/2004 o komore veterinárnych lekárov),
pri ktorej elektronická registračná pokladňa (ERP) nie je potrebná.
Cieľom novely tohto zákona
(účinnosť od 1. 1. 2013) bolo:
rozšírenie povinností pre podnikateľov s ERP
zákaz vydávania iných dokladov
vyhotovených ERP
rozšírenie kompetencií orgánov
kontroly (colné úrady, finančná
správa)
rozšírenie správnych deliktov
a sankcií
Toto sú len niektoré citácie Zákona
o ERP, ktoré ma pri jeho štúdiu zaujali.
Úplné znenie zákona č. 289/2008 o ERP
nájdete na web stránke KVL v intranete
po zadaní svojho hesla.
Slovo na záver
22
Mnohí z nás sa v súčasnosti snažia poskytovať tzv. full–servis v oblasti starostlivosti o spoločenské zvieratá. Okrem odbornej veterinárnej činnosti ponúkajú aj
iné služby (napr. strihanie a úpravu srsti) a tovar (napr. krmivá, pamlsky a iný tovar
typický pre pet shopy). Je nutné si uvedomiť, že takúto činnosť upravujú
(obmedzujú) iné zákonné normy.
Jedná sa predovšetkým o Zákon č. 289/2008 Z. z. o elektronických registračných
pokladniach a jeho novele, ktorá je účinná od 1. 1. 2013. Tento zákon upravuje:
podmienky používania elektronických registračných pokladní (ERP) na evidenciu
tržieb na území SR
postavenie a činnosť servisnej organizácie súvisiace s používaním ERP
V tejto súvislosti chcem upozorniť, že doklad z ERP je považovaný za tzv. zjednodušenú faktúru, ak cena tovaru vrátane DPH uhradená v hotovosti nie je viac ako
1 000,– €. Ak je úhrada vykonaná iným platobným prostriedkom (kartou), môže byť
uhradená suma do 1 600,– €. Ak je hradená suma vyššia ako uvedené limity, má platca DPH povinnosť vyhotoviť faktúru so všetkými náležitosťami a cez ERP evidovať
jej úhradu.
Zákon č. 289/2008 o ERP sa vzťahuje na fyzické a právnické osoby, ktoré na základe oprávnenia na podnikanie predávajú tovar na území SR.
Je zaujímavé, že postupom času sa činnosť, ktorou sa živíme, stále viac komplikuje novými a novými legislatívnymi
úpravami. Veci sa nezjednodušujú, ale
naopak, komplikujú. Pohybujeme sa
v ťažko prehľadnej džungli predpisov,
nariadení, zákonov a vyhlášok. Je vidieť, že náš parlament nezaháľa a toto
sú „plody“ jeho práce.
Na druhej strane, všetko nové je na
prvý pohľad komplikované a takmer
nerealizovateľné. Príkladom je Žiadosť
o povolenie na zaobchádzanie s veterinárnymi liekmi s obsahom OPL. Podľa
vyjadrenia viacerých z vás, ktorí túto
legislatívnu „kalváriu“ úspešne absolvovali, to nebolo tak zložité, ako sa na
začiatku zdalo.
Verím, že to bude podobné aj v tomto
prípade. Veď keď to zvládli ženičky –
trhovkyne na tržnici, tak vzdelaný veterinárny lekár by to mal zvládnuť tiež.
Tým z vás, ktorí sa do toho pustia, prajem pevné nervy a držím palce.
r.sk nájdete
.kvls
§ 7 tohto zákona ustanovuje spôsob, ako uviesť ERP do prevádzky a aké náležiNa stránke www
potrebujete!!!
tosti má mať pokladničný doklad ERP.
é
or
kt
,
ie
ác
rm
fo
in
§ 12 stanovuje nutnosť vyhotoviť dennú uzávierku, intervalovú uzávierku a prehľadovú uzávierku.
§ 13 definuje povinnosť pre podnikateľa viesť knihu o ERP.
V prípade nejasností kontaktujte MVDr. E. Žoldoša
§ 16 stanovuje správne delikty a pokuty, ktoré sa týkajú vlasna tel.: 0905 443 500
tníctva a prevádzky ERP.
03/2013
odborný časopis Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky
právneho zástupcu KVL SR
JUDr. Juraja Erbena
Právne poradenstvo pre KVL SR zabezpečuje od roku 2006 externá advokátska
kancelária Blaha, Erben & Partneri prostredníctvom jej partnera JUDr. Juraja
Erbena a jeho spolupracovníkov.
JUDr. Juraj Erben je advokátom od 1. 1. 2006, rovnako tak aj v kancelárii Blaha,
Erben & Partneri je partnerom od roku 2006.
V roku 2001 absolvoval odborný jazykový kurz zameraný na anglickú právnu terminológiu v Los Angeles a stáž v advokátskej kancelárii v Rakúsku. Právnickú
fakultu Univerzity Komenského absolvoval v roku 2002, povinnú vojenskú službu
vykonával na Vojenskom obvodovom súde Bratislava, kde sa zaoberal trestným
právom. Špecializuje sa na obchodné právo a právo obchodných spoločností,
občianske právo, leasing, úvery. Aktívne ovláda nemecký a anglický jazyk.
Advokátska kancelária BLAHA, ERBEN & PARTNERI sa zameriava najmä na zakladanie obchodných spoločností a právnu službu pri ich činnosti, na obchodné
a medzinárodné obchodné právo. Okrem týchto špecifických služieb poskytuje
právnu pomoc aj v oblasti občianskeho, pracovného a rodinného práva. Počas
svojej dlhoročnej činnosti advokátska kancelária realizovala právne služby pre
významné projekty v oblasti energetiky, bankovníctva, veľkoobchodu, stavebníctva a zahraničných investícií v SR. Aplikuje aj predpisy dedičského, zmenkového, daňového, colného a pracovného práva.
Umožňuje zákon
vykonávanie veterinárnych činností
právnickým osobám?
Zastávame názor, že súkromné veterinárne činnosti
(ďalej len „SVČ“) môže vykonávať iba fyzická osoba – podnikateľ a nie právnická osoba a zápis SVČ ako predmetu
podnikania je v rozpore so zákonom 442/2004 Z. z.
Argumenty, ktorými podporujeme naše tvrdenia a ktoré vylučujú výkon
SVČ právnickou osobou, sú:
1. Zákon č. 442/2004 Z. z. v § 2 ods. 1 výslovne ustanovuje, že „súkromné veterinárne činnosti môže vykonávať len súkromný veterinárny lekár, ktorý je registrovaný v komore“. Z tohto ustanovenia
vyplýva, že činnosť veterinárneho lekára môže vykonávať iba fyzická
osoba a nie právnická osoba, ktorá má výkon súkromných veterinárnych
činností zapísaný ako predmet podnikania v Obchodnom registri, prípadne v Živnostenskom registri.
I
N
F
O
R
M
A
Č
N
Ý
spravodajca
JUDr. Juraj Erben
advokát
Blaha, Erben & Partneri
Nám. SNP 22, 811 01
Bratislava, Slovakia
tel: +421 2 592 28 173
fax: +421 2 592 28 173
e-mail: [email protected]
web: www.bep.sk
člen JCA International
www.jca-lawyers.com
23
2. Ustanovenie § 2 ods. 3 f) zákona 442/2004 Z. z. upravuje negatívnym
spôsobom podmienky výkonu súkromných veterinárnych činností. Komora
veterinárnych lekárov SR zapíše do registra iba osobu, ktorá popri splnení
iných zákonom stanovených podmienok „nie je v štátnozamestnaneckom pomere, v pracovnom pomere alebo v inom obdobnom pracovnom vzťahu, alebo nevykonáva inú zárobkovú činnosť v oblasti
veterinárnej starostlivosti okrem pedagogickej, publicistickej,
literárnej a vedeckej”. Z tohto dôvodu nie je možné, aby právnická osoba
zamestnávala súkromného veterinárneho lekára (napríklad ako zodpovedného zástupcu), nakoľko tento by v prípade vzniku pracovného pomeru
prestal spĺňať požiadavky na výkon SVČ a musel by byť z registra súkromných veterinárnych lekárov vyčiarknutý. V dôsledku vyčiarknutia z registra
by zároveň stratil oprávnenie na výkon SVČ.
3. Okrem už uvedených argumentov, KVL SR združuje súkromných veterinárnych lekárov (§ 11 ods. 1 z. č. 442/2004 Z. z.) a osvedčenie na vykonávanie súkromnej veterinárnej činnosti KVL SR vydá iba tomu, kto zložil
sľub a bol zapísaný do registra (§ 6 ods. 1 z. č. 442/004 Z. z.). Aj z citovaných ustanovení je zrejmé, že SVČ môže vykonávať iba fyzická osoba.
Vzhľadom na vyššie uvedené zastávame názor, že zákon č. 442/2004 Z. z.
neumožňuje vykonávanie veterinárnych činností právnickým osobám.
Výkon SVČ právnickou osobou by bol v rozpore s týmto zákonom.
www.kvlsr.sk
predstavujeme vám pracovisko
Ústav včelárstva v Liptovskom Hrádku patrí k najstarším rezortným výskumným pracoviskám na
Slovensku. Bol zriadený 1. januára 1929 ako
Výskumná stanica včelárska, štatút výskumného
ústavu mu bol priznaný od roku 1939. V súčasnosti je súčasťou Centra výskumu živočíšnej výroby
Nitra s oficiálnym názvom: CVŽV Nitra, Ústav
včelárstva L. Hrádok. Naďalej zostáva „Mekkou“
včelárstva na Slovensku, na ktorú sa obracajú
o pomoc všetci včelári a ich záujmové združenia,
no aj podnikateľské subjekty vďaka rozsiahlej
činnosti, ktorú pre nich zabezpečuje.
24
Ing. Ján Kopernický, CSc
Ústav včelárstva v Liptovskom Hrádku
tel.: +421 XXX XXX XXX, e-mail: [email protected]
V spolupráci so SAV sa realizuje
výskum prenosu antimikrobiálneho defensinu na potomstvo. Bolo analyzovaných 5 vzoriek inbredných línií. Ústav
zabezpečil vzorky pre výskum
expresie jednotlivých vekových
kategórií mladušiek od prvého
dňa imága, až po dobu 6
týždňov. V rozmnožovacom
Technická inseminácia
chove A. Kissa v Šahách bolo
zainseminovaných 55 inbredných matiek a ďalšie matky na tento účel boli inseminované na včelnici v Liptovskom Hrádku. Pre zlepšenie
morfometrie plemenných včelstiev boli importované
matky Slovinky, ktoré budú použité v ďalšej plemenitbe
pre zlepšenie morfometrických a vybraných sprievodných
vlastností. Na ochranu kranského plemena na Slovensku
pracuje Združenie chovateľov plemenných matiek slovenskej kranskej včely ako uznaná chovateľská organizácia, CVŽV, Ústav včelárstva v L. Hrádku pôsobí ako poverená plemenárska organizácia.
Uznávacia komisia MP RV SR, ktorej predsedom je vedúci
Ústavu včelárstva, požiadala ústredného riaditeľa ŠVPS SR
o spoluprácu pri ochrane čistoty kranskej rasy. Požiadavka sa týka oznámenia oficiálneho importu matiek, presunov včelstiev zo zahraničia na územie SR a spoluprácu
pri ochrane čistoty kranskej rasy v domácich plemenných
chovoch. Táto kauza sa stretla s pozitívnym stanoviskom.
Toho času je v Združení organizovaných 70 chovov, v ktorých sa ročne odchová cca 12000 plemenných matiek. Pre
plemenné chovy ústav zabezpečuje diagnostiku
chorôb zimných včiel, overovanie výkonnosti matiek po
potomstve na testačných staniciach a morfometrické
potvrdenie príslušnosti ku kranskej rase. Pri vyšetrovaní
vzoriek akarapidóza nebola na Slovensku
diagnostikovaná už viac ako polstoročie.
Napadnutie nozematózou je približne rovnaké
ako v predchádzajúcich dvoch rokoch,
priemer sa pohybuje od 15 % v šľachtiteľských až po 22 % v rozmnožovacích chovoch. Plemenné chovy
majú povinnosť odstrániť z včelnice včelstvá v silnom
štádiu napadnutia nozematózy. Od roku 1944 ústav
šľachtí a čistokrvnou plemenitbou udržiava uznanú
líniu Tatranka. Pre vlastnú plemenitbu aj pre potreby
včelárskej praxe každoročne zabezpečuje plemenné
matky z ústavného chovu a inseminačnú službu pre cca
10 plemenných chovov v SR, v ktorých každoročne zainseminuje 120 až 150 matiek.
Z činnosti CVŽV Nitra
Ústav včelárstva v Liptovskom Hrádku
V rokoch 2013 až 2015 Ústav včelárstva rieši projekt
„Výskumné postupy pre zachovanie biodiverzity“, v ňom
vecnú etapu „Zabezpečenie komplexných opatrení pre
kvalitný chov včiel“. Etapa má dve výskumné témy:
Plnenie varroózy prostredníctvom komplexu opatrení
šľachtenia a alternatívnych metód liečby.
Distribúcia toxických látok a rezíduí terapeutík vo včelárstve prostredníctvom kontaminovaných včelích produktov a ich dopad na biologickú aktivitu produktov
a na vývoj včelstva.
Ústav včelárstva kooperuje s Ústavom genetiky a reprodukcie CVŽV. Z tejto spolupráce vzišla metodika stanovenia
paternity včiel pomocou mikrosatelitov. Pre analýzu biologického materiálu ústav zabezpečil vzorky mladušiek
z 5 šľachtiteľských chovov SR a z vybraných domácich
a zahraničných línií včiel.
03/2013
Cieľom tejto časti etapy je tiež otestovať použitie alternatívnych účinných látok proti varroóze na prírodnej
báze. Jedná sa predovšetkým o overenie účinnosti
aplikačných foriem organických kyselín a otestovanie veterinárnych prípravkov na báze esenciálnych olejov
vstupujúcich na náš trh pre podmienky slovenského
včelárstva. Zazmluvnené sú včelnice dvoch rozličných
chovateľov (východné a stredné Slovensko). U týchto chovateľov sa vykonáva varroamonitoring a sú zisťované
odborný časopis Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky
predstavujeme vám pracovisko
nasledovné parametre:
získanie zoohygienických
a epizootologických informácií o včelstvách
testovanie liečiv využiteľných aj v ekologickom
včelárstve v zmysle platných postupov pre ich
registráciu a zber praktických terapeutických skúseností v rozličných úľových
zostavách.
pre včely, ktorá je súčasťou
každoročne vydávaného zoznamu autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín.
Ústav v rámci odbornej činnosti vykonal hodnotenie
rizika agrochemikálií pre
včely a iný užitočný hmyz
vrátane klasifikácie. Na základe poverenia vykonal v roku
2012 hodnotenie rizík u 142
prípravkov na ochranu rastlín.
Ďalej vykonal 52 testácií hnoDruhá téma sleduje znižojív a pôdnych pomocných
vanie rizika toxikóz včiel pri
látok a na základe výsledkov
chemickej ochrane rastlín
JK insemas
testov označil tieto hnojivá
testovaním vybraných pesticídov, udržanie kvality a zdravotnej neškodnosti včelích pro- a pôdne pomocné látky podľa rizika pre včely. V rámci
duktov. Prevádzkové pokusy vybraných pesticídov sa hodnotenia rizík novoautorizovaných prípravkov na
uskutočňujú na porastoch kapusty repkovej pravej ochranu rastlín a pri rozšírení autorizácie u prípravkov na
a slnečnice ročnej. Výstupom bude návrh metodík ochranu rastlín, v časti risk managementu boli v posudsprávnej aplikácie liečiv a správnej aplikácie prípravkov na koch zahrnuté optimálne postupy aplikácie prípravkov
ochranu rastlín tak, aby sa minimalizovalo riziko pre včely tak, aby sa minimalizovalo riziko pre včely a iný užitočný
hmyz. Boli navrhnuté špecifické postupy aplikácie, ktoré
a zachovala sa hygienická neškodnosť včelích produktov.
zohľadňovali charakter prípravku, účinnú látku,
V ďalšom výskume sa hodnotí biologická aktivita ošetrovanú plodinu, škodcov, čas ošetrenia a ďalšie paraobnôžkového peľu základných znáškových zdrojov na zá- metre. V etiketách prípravkov na ochranu rastlín – v náklade funkcií ovariálnych buniek in vitro. Úloha bude reali- vodoch na použitie sú uvedené vety pre správnu aplikáciu
zovaná v spolupráci s Ústavom genetiky a reprodukcie – napr.: Aplikujte len v mimoletovom čase včiel, vo
hospodárskych zvierat. Na zistenie biologickej aktivity večerných hodinách, Aplikujte za bezvetria, Pred aplikábude analyzovaný peľ z vŕby, repky, slnečnice a kukurice. ciou zabezpečte, aby v podkryve pod ošetrovaným porasNa základe kvantitatívnych zmien v základných funkciách tom neboli kvitnúce buriny, Neaplikujte na kvitnúci porast.
buniek (proliferácia, apoptóza, produkcia hormónov) sa
pokúsime ohodnotiť biologickú aktivitu a kvalitu, prípad- Z hľadiska ochrany včiel je dôležité dodržanie času aplikáné ďalšie možné účinky obnôžkového peľu rôznych cie hlavne u insekticídnych prípravkov pri ošetrovaní
významných včelomilných plodín – kapusty repkovej
rastlín na reprodukčný systém.
a slnečnice. Obe plodiny sa dnes v rámci Slovenska pestuOverovanie podozrení z into- jú vo veľkých výmerách a preto pestovateľ musí byť
xikácií včelstiev pri výskyte prí- dostatočne erudovaný, aby zvládol správne ošetrenie
padov plošných úhynov včel- plodín tak, aby minimalizoval riziko poškodenia
stiev, alebo oslabenia včelstiev opeľovačov.
bude riešené v prípade nahlásenia plošného oslabenia alebo Ústav včelárstva v Liptovskom Hrádku je miestom, kde sa
výpadku včelstiev pri podozrení zbiehajú informácie o intoxikáciách včelstiev spôz intoxikácie POR. Vo vybraných sobených prípravkami na ochranu rastlín. V roku 2012
prípadoch uskutoční Ústav bolo na ústav nahlásených 10 takýchto incidentov. Podľa
včelárstva výjazd do terénu spo- doterajších dostupných informácií boli všetky spôsobené
jený s odberom reprezen- nedodržaním správneho postupu pri aplikácii prípravkov
tatívnych vzoriek a anamnestic- na ošetrovaných porastoch – vo všetkých prípadoch išlo
kých údajov. Odobraté vzorky o aplikáciu insekticídnym prípravkom na ochranu repky
Overovanie toxicity
budú v referenčných labo- alebo slnečnice počas denných hodín (medzi 10. až 14. h),
ratóriách analyzované z pohľadu toxikologického ako aj kedy je v poraste najviac včiel.
zdravotného. Získané výsledky budú Ústavom včelárstva
Poľnohospodárska pestovateľská prax musí v súčasnosti
sumarizované a vyhodnotené.
používať prípravky na ochranu rastlín pre zabezpečenie
CVŽV, Ústav včelárstva Liptovský Hrádok ako riešiteľské kvalitnej úrody. Významným úrodotvorným činiteľom sú aj
pracovisko rezortnej úlohy výskumu a vývoja v roku 2012 včely, pre ktoré sú prípravky na ochranu rastlín rizikom.
odovzdal Ústrednému a kontrolnému ústavu poľno- Nové typy prípravkov – najmä insekticídy neonikotíhospodárskemu, odboru registrácie pesticídov databázu nového radu, patria medzi prípravky s nepriaznivým
prípravkov na ochranu rastlín označených podľa rizika dopadom na včely.
>>
I
N
F
O
R
M
A
Č
N
Ý
spravodajca
www.kvlsr.sk
25
predstavujeme vám pracovisko
V metodickom pokyne je popísaný postup správnej aplikácie vybraných druhov insekticídov na ochranu pestovaných
plodín. Ak sa dodrží návod na použitie a výber
ošetrovaných plodín, riziko pre včely bude prijateľné.
Nedôjde k poškodeniu opeľovačov a nepriamemu poškodeniu včelstiev a zachová sa kvalita a hygienická neškodnosť včelích produktov, hlavne medu a peľu.
V roku 2012 sa pokračovalo v realizácii úlohy, cieľom ktorej
bolo zistiť včelársky potenciál hybridov slnečnice ročnej
(Helianthus annuus L.). Najlepší medný výnos mali hybridy:
Neoma, PR63E82, PR63D82, PR63A90, NK Dolbi. Najnižší
medný výnos mal hybrid Alexandra PR, PR64H42, PR64J80.
Výsledky výskumu boli prezentované vo forme prednášky
na medzinárodnej úrovni (na 49. Medzinárodnej vedeckej
konferencii včelárskej v Pulawách, Poľsko, 2012), na
odborných konferenciách (Bytča, Šahy, Stará Ľubovňa)
a publikované v odbornej literatúre a v zborníkoch.
V ďalšej aktivite ÚVČ rieši rezortný projekt: „Správa Centrálneho registra chovateľov včiel a stanovíšť včelstiev”.
Centrálny register tvorí pravidelne aktualizovaná databáza
údajov, v ktorej sa evidujú včelári so stanovišťami včelstiev
v zmysle Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 206/ 2012 z 9. júla 2012 o identifikácii a registrácii včelstiev, ktorá nahradila platnosť vyhlášky
Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 82/2008 Z. z. z 21. februára 2008, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii
a registrácii včelstiev.
26
Celoročná správa CRV pozostáva z nasledovných základných
činností:
priebežná aktualizácia registra (navádzanie nových
chovateľov, zmeny stanovíšť, počtov, osobných údajov
u chovateľov, ukončenie chovov u registrovaných
chovateľov),
každoročná príprava a hromadné spracovanie hlásení
o počtoch včelstiev, zabezpečuje UVČ LH a dodávateľ IT
podpory (ďalej len „IT“),
úpravy aplikačného programového vybavenia podľa
potreby, zabezpečuje ÚVČ LH spolu s IT,
vytváranie a prideľovanie prístupových kont (spolu do
500): RVPS, Včelárske občianske združenia, MPRV, PPA,
Ministerstvo životného prostredia, Štatistický úrad a niektoré ďalšie inštitúcie,
komunikácia a usmernenie všetkých dotknutých subjektov, vydávanie potvrdení pre chovateľov včiel a ostatné činnosti.
V tejto centrálnej evidencii sa v priebehu posledných rokov
realizovali viaceré systémové úpravy a doplnenia, napríklad:
zavedená databáza kontrolných osôb, potrebná pre správne organizovanie a výkon klinických prehliadok včelstiev
a pre epizootologické šetrenie v jednotlivých regiónoch,
zavedenie systému archivácie a historickej prierezovosti
údajov,
sprístupnenie údajov v CRV pre včelárov pomocou prihlásenia sa do on-line rozhrania.
Novými aplikáciami a rozhraniami by bolo žiaduce pokračovať aj v blízkej budúcnosti a získať tak aktuálny prehľad nad
03/2013
stanov diagnózu
výskytom ochorení a zdravotným stavom včelstiev, aktuálnom umiestnení kočujúcich včelárov, prípadne aj zamorením
územia pesticídmi, znáškovou situáciou, ekologicky obhospodarovaných plochách a podobne.
STANOV SPRÁVNU DIAGNÓZU
!
a vyhraj zaujímavú cenu
Z Operačného programu MP RV SR pod názvom Program
rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 ÚVč zabezpečoval vzdelávanie včelárov, k čomu získal akreditáciu na 8 vzdelávacích
modulov. Tento edukačný program v roku 2013 skončil.
No o vzdelávanie je naďalej značný záujem, preto bude
pokračovať z vlastných prostriedkov záujmových
včelárskych organizácií. Najväčší interes je o školenie asistentov úradných veterinárnych lekárov. V roku 2012 bolo
v 6 kurzoch vyškolených spolu 628 asistentov ešte s finančnou podporou EÚ. V tomto roku sa zatiaľ uskutočnil iba
1 kurz s počtom 65 účastníkov. Lektormi kurzov sú mimo
externých prednášateľov aj 4 pracovníci ÚVč.
Vážené kolegyne a kolegovia, prinášame vám možnosť preskúšať si svoje odborné vedomosti. Podľa priložených informácií stanovte diagnózu.
MVDr. Jozef Talajka
tel.: 0903 417 620, e-mail: [email protected]
5-mesačná suka Alpského jazvečíkovitého duriča, krívanie 4/5 na ľavú hrudníkovú končatinu.
Výsledky výskumu sa pre prax odovzdávajú formou realizačných činností. V roku 2012 bol odovzdaný vzdelávací
program: Praktické hodnotenie plemenných znakov
včelích matiek a ako hmotný realizačný výstup bolo spracované video: Význam plemenárskej evidencie pri odchove
včelích matiek. Tiež bolo spracované inštruktážne video:
Aplikácia alternatívnych liečiv v plemenných chovoch
včelích matiek k realizačnému výstupu: Návrh alternatívnej
terapeutickej intervencie zameranej na zníženie infestácie
včelstiev parazitom Varroa destructor. Ďalším výstupom
je: Databáza prípravkov na ochranu rastlín podľa rizika
pre včely.
27
Ústav sa podieľa aj na normatívnej činnosti tvorbou legislatívnych noriem. V spolupráci s MPRV SR, UKSUP sa podieľal
na vypracovaní viacerých vyhlášok o prípravkoch na ochranu
rastlín, metodikách hodnotenia rizík prípravkov na ochranu
rastlín a biocídnych prípravkov. Taktiež v spolupráci so
Združením vypracoval zjednodušenú verziu Matriky včelích
matiek a každoročne aktualizuje príručku: Záznamník chovateľa včelích matiek.
Osvetová činnosť
V rámci osvetovej činnosti sa pracovníci Ústavu
včelárstva zúčastňujú na významných domácich aj
zahraničných konferenciách, no organizujú odborné
semináre aj v priestoroch ústavu v L. Hrádku. Od roku
2012 sa realizovali tieto:
Využitie organických kyselín vo včelárstve (18. 2. 2012)
Ekonomika včelárenia (1. 11. 2012)
Plemenitba a šľachtenie včiel (16. 3. 2013)
Workshop pre SVL (13. 7. 2013)
Pre včelársku prax boli vykonané 3 kurzy chovu včelích
matiek: v Mošovciach 12. až 13. 6. a 20. až 21. 7.
a v Starej Vode 4. 8. 2013.
Úzka spolupráca je aj so Strednou odbornou školou
Pod Bánošom, kde ako lektori a prednášatelia absolventom odboru „Včelár“ pôsobia 3 pracovníci ústavu.
Predpokladáme, že tento súčasný trend bude pokračo
vať aj v najbližších rokoch.
odborný časopis Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky
sin1
dx1
dx2
Zašlite diagnózu alebo diferenciálnu diagnózu na e-mailovú
adresu: [email protected] do 30. 10. 2013, v tvare „Súťaž“, diagnóza, titul, meno, priezvisko, číslo osvedčenia.
sin2
Ak bude vaša diagnóza správna, dostanete sa do losovania
o 30,– € vzdelávací poukaz na rok 2013 alebo pre rok
2014 (podľa vlastného výberu). V nasledujúcom čísle Informačného
spravodajcu nájdete správnu diagózu a zoznam veterinárnych
lekárov, ktorí správne odpovedali.
L SR:
KV
enov na
[email protected] najneskôr do 30.
Krátka riadková inzercia Predaj – Kúpa,
čle-mailom
e
r
p
a
k
u
n
o
P
11. 2013!
Hľadám
– Ponúkam
prácu je pre členov KVL
Krátka
riadková
inzercia
Návrhy
nauzávierky
nové témy
– podklady,
aj inzerciu,spravodaprosíme
(dátum
ďalšieho
vydaniaako
Informačného
bezplatná.
v rubrikách: PREDAJ –SR
KÚPA,
HĽADÁM PRÁCU – PONÚKAM PRÁCU zaslať na e-mail: [email protected]
jcu).najneskôr do 30. 11. 2013!
Návrhy na nové
témy
– podklady
zaslať
bezplatná.
je pre
členov
KVL SRprosím
(dátum uzávierky ďalšieho vydania Informačného spravodajcu).
I
N
F
O
R
M
A
Č
N
Ý
spravodajca
www.kvlsr.sk
umenie, kultúra, šport, osobnosti...
umenie, kultúra, šport, osobnosti...
Fakty zo života „nepokojného tvorcu“
Neberiem život príliš vážne
alebo
...ako vlastne vznikajú obrazy
MVDr. František Turcsányi
tel.: +421 905 251 167, e-mail: [email protected]
www.turcasnyi.sk
sti.
o
n
en
d
o
d
ž
a
k
ch
ra
p
ší
u
d
Pa b l o P i c a s s o
Umenie zmýva z
MVDr. František Turcsányi,
pred časom maľujúci veterinár, neskôr maliar, výtvarník, fotograf praktizujúci
veterinársku činnosť v okrese Stará Ľubovňa, člen KVL
SR a zároveň Slovenskej výtvarnej únie.
28
Pred pár rokmi sa mi prisnil zvláštny sen. Môj kolega a dobrý priateľ z Nemecka
a ďalší kolega z Prešova prileteli na modrých helikoptérach. Po pristátí sme ešte
chvíľu obdivovali tie kvalitné stroje.
Sen sa mi zdal natoľko zvláštny a zaujímavý, že som ho po čase namaľoval
a zvečnil vo forme obrazu.
Tak asi o tri roky po namaľovaní obrazu ma priateľ z Nemecka navštívil a po
dobrom obede sa mi zveril so svojou novou vášňou, ktorej prepadol, a ktorou by
sa chcel v dôchodkovom veku zaoberať.
Tou vášňou sa mu stali veľké modely helikoptér. Na moju otázku: „Akej farby je
tvoja nová helikoptéra?“, mi odpovedal... „modrá“.
V roku 1991 som pôsobil v Kaddáfíovskej Líbyi v meste Misurata. Pretože som mal
pomerne veľa voľného času, venoval som sa maľovaniu.
Asi o mesiac nám pri vchode do nášho líbyjského bytu
zazvonil zvonček. Otvoril som dvere a predo mnou stál
černošský maršál, tentoraz v civile. V ruke zvieral zväzok
papierov. Dozvedel sa, že maľujem, a pretože on by chcel
tiež, doniesol so sebou ukážky svojich prác s prosbou
o zopár lekcií.
Ako som sa od neho dozvedel, bol pilotom a dôstojníkom
líbyjskej armády, ktorý vyštudoval profesiu v NDR.
MVDr. Františka Turcsányiho
dvojka z výtvarnej výchovy na ZŠ (dôvod – maľuje a kreslí
ľavou rukou)
v detstve po nedeľnej omši v košickom dóme s otcom,
pravidelná návšteva výstav v košických galériách
hry osudu – napriek záujmu o výtvarno, štúdium na
vysokej škole veterinárskej
O mojej tvorbe
Patrím k ľuďom, ktorí zvyknú brať veci príliž vážne, niekedy
možno až priveľmi. Je to asi aj mojím povolaním zverolekára, kde je anamnéza až veľmi dôležitá a naučil som sa
nič nepodceňovať. Táto, možno prirodzená, deviácia mi
prinášala veľa pochybností, niekedy až trápenia. Vždy
som bol náchylný zožrať aj s navijákom všelijaké „jóbovky“
a správy negatívneho charakteru, tak často vyskytujúce sa
v médiách.
Od istého času, vplyvom rôznych životných skúseností,
snáď aj vekom, došlo v mojom myslení k posunu, a to
k posunu v zmysle „neber život príliš vážne“.
V mojej umeleckej výpovedi sa začali objavovať veci s humorným podtextom, s nádychom irónie, sarkazmu a mojej
prirodzenej afinite k rôznym absurditám. Výrok istej
renomovanej novinárky po zhliadnutí mojej výstavy mi
preto pripadal ako balzam na dušu. Táto
pani zhodnotila moju tvorbu slovami:
„Vy si robíte srandu z celého sveta a to je
také sympatické“.
Jednou z mojich priorít je nechať priestor divákovi a mnohokrát nedopovedať
príbeh do konca, len naznačiť pomocou
detailu, určitého znaku, prípadne farebnosťou náladu a nechať pozorovateľa,
aby si dotváral obraz sám. Táto hra je pre
mňa oveľa zaujímavejšia ako mať všetko
na dlani. V určitom realistickom svete už
nemáme čo povedať, doplniť, domyslieť.
pod vplyvom náhod, neplánovaných stretnutí návrat
k maľovaniu v zrelom veku
osemdesiate roky – maľuje malé formáty vzhľadom na
malú pracovňu, ale experimentuje a skúša rôzne techniky
maľby
prvé výstavy
dlhodobý pobyt v severnej Afrike – fascinácia novým
svetom, farbami, silou slnka a rýchlosťou schnutia farieb.
Nedostatok dreva a rámov, maliarskeho plátna a kvalitných
farieb. Z toho vyplývajúca nutnosť experimentovať
a nachádzať nové kreatívne postupy. Spracovanie zážitkov.
Výstava v Misurate
návrat domov, privatizácia veterinárnej
služby, „privátna stavebná činnosť“ a prestávka v umení
po roku 2000 opäť
intenzívny návrat k maľovaniu, výstavy v popredných galériách
na Slovensku
po roku 2005 účasť na
plenéroch a maliarskych sympóziách
Často sa stáva, že názvy daného obrazu
doma, a hlavne v za„Kozia krajina“– akryl plátno, 50 x 65 cm
sa postupom času a okolností menia, aj
hraničí, výstavy v zakeď obraz sám je ten istý.
hraničí
(Poľsko,
Maďarsko,
Česko,
Rumunsko), účasť na
Naopak, niekedy obrazy premaľujem a definitívnu podobu
spoločných
výstavách
(Poľsko,
Ukrajina,
Maďarsko, USA)
nadobúdajú až neskôr.
Takisto niekedy je primárna téma a ja sa rozhodujem, akým
štýlom, formou ju zobrazím alebo počas maľby dotváram
tému samotnú.
„Dve modré helikoptér y“– akryl plátno, 80 x 100 cm
„Hľadanie Noemovej archy“– akryl sololit, 80 x 100 cm
V jeden horúci večer sa mi pri prechádzke mestom naskytol zvláštny pohľad.
V pekne upravenej palmovej aleji sa nachádzal rad moderných obchodov, väčšinou zlatníctiev. V jednom z nich som zahliadol dôstojníka líbyjskej armády v slávnostnej uniforme. Tento človek tmavej pleti bol černoch a mal na sebe rozprávkovo vyzdobenú uniformu, plnú zlatých výšiviek, ktorá mu navyše pristala. V ruke
držal prekrásne vyzdobenú maršálsku paličku.
Snažil som sa zapamätať si každý detail, lebo v tom období ešte neboli digitálne
fotoaparáty. Tento výjav sa mi napokon podarilo spracovať a vznikol zaujímavý
obraz, ktorý som medzičasom predal Rakúšanom pracujúcim na stavbe
>>
železiarskeho komplexu v meste Misurata.
03/2013
odborný časopis Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky
Nepatrím k autorom, ktorí z rôznych príčin odmietajú
namaľovať veci objednávateľom obrazu, aj keď niekedy sú
to požiadavky na hrane. Pre mňa sú to výzvy, s ktorými sa
snažím popasovať a pridať do diela svojský pohľad a určitú
pridanú hodnotu originality.
Tvorivosť a proces tvorby je určitým stavom mysle, ktorý sa
niekedy dá aj natrénovať, ale väčšinou je daný a prináša
autorovi potešenie. A ja sa snažím o to, aby aspoň časť tej
pozitívnej energie prešla aj na recipienta a diváka. Niekedy
sa mi to darí.
I
N
F
O
R
M
A
Č
N
Ý
spravodajca
2011 – pobyt v Indii spojený s maliarskym sympóziom
a následné výstavy v Bombay, Dillí. Natočenie filmu o tomto pobyte a jeho premietanie na rôznych alternatívnych
fórach. Účasť na trienale maľby Przemysl (PL), cena na
trienale Nowy Targ (PL)
autor je uvádzaný v publikácii International Contenporary
Artists Vol. IV. art book, 2013 I.C.A. Publishing, New York
členstvo v spolku C+S a následná účasť na spoločných
projektoch. Momentálne prebiehajúca výstava v galérii
najstaršieho českého výtvarného spolku Mánes v Prahe.
www.kvlsr.sk
29
umenie, kultúra, šport, osobnosti...
FOTOGRAFIE
očami veterinárneho lekára
...súťaž pokračuje...
MVDr. Ladislav Stodola
tel.: 0907 917 497, e-mail: [email protected]
Vážené kolegyne, kolegovia, priatelia,
ako ste už boli informovaní, KVL SR začala v tomto roku organizovať
fotosúťaž o najlepšiu fotografiu očami veterinárneho lekára.
Fotosúťaž je určená pre veterinárnych lekárov Slovenskej republiky.
Súťaž prebieha prostredníctvom webovej stránky www.kvlsr.sk.
Ide o interný projekt KVL SR, kde sa súťažiacim stáva veterinárny lekár,
ktorý zašle svoje fotografie elektronickou poštou na sekretariát KVL SR,
použije v súťaži iba svoje fotografie a vlastnú tvorbu. Ide o dobrovoľnú záujmovú činnosť veterinárnych lekárov.
PODMIENKY SÚŤAŽE:
30
každý veterinárny lekár
môže zaslať maximálne
jednu fotografiu štvrťročne (4 fotografie ročne)
v elektronickej podobe na
mail [email protected] s označením „foto 2013“
fotografia musí byť v dostatočnej kvalite vhodnej
na zverejnenie
téma je voľná, ale uprednostňovaná je profesná
tematika
KVL SR si vyhradzuje právo
vybraté fotografie zverejňovať priebežne na webe
KVL SR a v Informačnom
spravodajcovi KVL SR
v priebehu roka
zverejňované fotografie
budú označené menom
autora – veterinárneho
lekára
Najlepšie fotografie budú v priebehu roka vystavované a odprezentované na
našom webe a v Informačnom spravodajcovi KVL SR. Na konci roka vyhodnotí
komisia najlepšiu fotografiu roka 2013 – výherca súťaže získa dvojdňový pobyt pre dve osoby s all inclusive vstupom na 14. Kongres
KVL SR v hoteli Grand Jasná.
Cieľom fotografickej súťaže je:
zviditeľniť povolanie veterinárneho lekára aj formou fotografie
ponúknuť veterinárnym lekárom aktívne využitie voľného času
rozvíjať svoj talent, venovať sa svojmu koníčku
urobiť ďalší krok do sveta fotografie, využiť znalosti práce s počítačom, práce
s fotoaparátom, použiť grafické programy, internet...
v neposlednom rade zasúťažiť si medzi sebou o zaujímavé ceny.
Záujemcovia o súťaž, informujte sa na sekretariáte KVL SR a sledujte ďalšie informácie na našom webe: www.kvlsr.sk
Zapojte sa aj vy do súťaže! Tešíme sa na vaše fotografie!
„Výr skalný“– MVDr. Radoslav Rigler
umenie, kultúra, šport, osobnosti...
D
o ambulancie vstúpil nový klient. Na vôdzke viedol veľkého psa pieskovej
farby. Napriek mohutnej stavbe tela bolo z jeho správania zrejmé, že je to ešte
šteňa. Vzhľadom pripomínalo čosi medzi brazílskou filou a americkým
stafordšírskym teriérom. Vyzeralo veľmi ušľachtilo.
Chlapík prišiel so psom na vakcináciu.
Psa som prezrel a zaočkoval. Potom som si sadol k počítaču:
„Vy ste ešte u nás neboli, však?“
„Nie.“
„V tom prípade vám musím založiť kartu...“ hotujem si prsty ku klávesnici.
„Môžete mi, prosím, povedať vaše meno a adresu?“
Chlapík mi údaje povedal a postupne som vypĺňal ďalšie kolónky kartotéky, až
som sa dostal ku kolónke: Plemeno psa.
Klienti sa celkom prirodzene nazdávajú, že zverolekár by mal poznať všetky plemená. A azda by aj mal. Ale nie je to také jednoduché, ako sa zdá. Medzinárodná
kynologická federácia registruje okolo 350 plemien psov a niekoľko desiatok
plemien čaká na svoju registráciu. Mnohé z plemien majú svoje veľkostné
a farebné varianty – čosi ako podplemená. Mnohé zo zaregistrovaných plemien
sa na Slovensku vôbec nechovajú.
V kynologickej verejnosti sa stáva oslavovanou udalosťou dovoz a domáci
odchov každého nového – dosiaľ na Slovensku sa nevyskytujúceho plemena.
Čiže nie je až taká hanba nepoznať zriedkavé plemeno psa.
Sem-tam sa však stáva, že do ambulancie príde pes, o ktorého plemennej príslušnosti som si nie istý. S trochou rumenca na líci mi vtedy nezostáva nič iné, ako
sa majiteľa psa spýtať, čo to má za plemeno. Aj keď pes, ktorý si práve unudene
naťahoval chrbát uprostred ambulancie, vyzeral nanajvýš čistokrvne. Ani za ten
svet mi však neprišlo na um, čo by to mohlo byť za plemeno... nezostalo mi nič
iné, ako sa majiteľa potupne opýtať:
„Čo to máte za psa? Aké je to plemeno?“
Chlapík reagoval pohotovo:
„Bajvaj.“
„Bajvaj?“
„Áno, Bajvaj...“
Chvíľu tú informáciu spracovávam. O takom plemene som v živote nepočul.
Názov plemena si pretransformovávam do angličtiny: Bayway.
Baywatch.
Bayway.
Mohol by to byť nejaký pobrežný pes... kalifornský pobrežný pes... – horúčkovito
uvažujem.
Chlapík vidí moje rozpaky.
Smeje sa:
„Bajvaj – križovatka Bajkalská – Vajnorská“*.
Zahanbene sklopím chvost medzi nohy a do kolónky píšem:
kríženec.
MVDr. Pavol Fabian je slovenský prozaik, zverolekár, cestovateľ, športovec a ekológ.
Píše romány, cestopisy a
poviedky. Je členom KVL SR
od jej založenia. Kolega,
ktorý sa podieľa najmä svojou literárnou činnosťou na
propagácii nášho stavu.
Pripríležitosti 20. výročia
KVL SR mu bola udelená
pamätná medaila.
31
Aké je to plemeno?
zaslané fotografie môže
KVL SR použiť aj na benefičných akciách, ktoré
bude organizovať
ukážka z tvorby...
zaslané fotografie na
benefičnú výstavu na XIII.
Kongrese KVL SR sú automaticky zaradené do súťaže
* dve z hlavných bratislavských tepien
. . . p o k r a č ov a n i e v b u d ú co m č í s l e. . .
03/2013
odborný časopis Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky
I
N
F
O
R
M
A
Č
N
Ý
spravodajca
www.kvlsr.sk
spomienka na naše akcie
spolo
prednáška zo sekcie
čenských zvierat
ho
prednáška zo sekcie
spodárskych zvierat
XIII. Kongres KVL SR
1. – 2. jún 2013 | Hotel Grand Jasná | Demänovská Dolina
ODBORNÝ PROGRAM:
počet
účastníkov
odborného programu: 450
počet vystavujúcich firiem: 36
počet všetkých účastníkov: 680
skopia
sekcia exotov – endo
ko
prednáška zo sekcie
hydiny
prednáška zo sekcie
ní
otor Car - Mercedes
prezentácia firmy M
prezentácia firiem
recepcia
32
33
SPRIEVODNÝ PROGRAM:
MDD pre 75 detí koč agillity prezentácia áut
benefičná výstava recepcia
vystúpenie skupiny Gladiátor
Gladiátor
vystúpenie skupiny
www.kongreskvlsr.sk
...a spojili sme sily za správnu vec...
komorové MDD
agillity
ej zbierky
odovzdávanie verejn
ch lekárov
tografií veterinárny
benefičná výstava fo
03/2013
odborný časopis Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky
I
N
F
O
R
M
A
Č
N
Ý
spravodajca
www.kvlsr.sk
spomienka na naše akcie
spomienka na naše akcie
SLOV–RAJ–VET okom fotoobjektívu:
SLOV–RAJ–VET 2013
rodinný víkend veterinárnych lekárov
v Slovenskom raji
Dňa 13. 7. 2013 sa v Liptovskom Hrádku v priestoroch Ústavu včelárstva
uskutočnil pracovný seminár Chov a choroby včiel. Organizátorom bola
KVL SR v spolupráci s pracovníkmi Ústavu včelárstva. Workshop sme
zorganizovali z dôvodu pozitívneho záujmu zo strany SVL, ktorí sa tejto
edukačnej akcie zúčastnili aj v roku 2012.
Komora veterinárnych lekárov SR zorganizovala dňa 29. 6. 2013 v Slovenskom
raji už III. ročník stretnutia veterinárnych lekárov, ich detí, rodinných
príslušníkov a priateľov. Akcia dostala pred tromi rokmi názov „Rodinný
víkend veterinárnych lekárov Slov–Raj–Vet“. Cieľom bolo profesno-priateľské
stretnutie veterinárnych lekárov spojené s turistickým poznávaním krás
Slovenského raja.
Chov a choroby včiel
MVDr. Ladislav Stodola
tel.: 0907 917 497, e-mail: [email protected]
MVDr. Elemír Žoldoš
tel.: 0905 443 500
Workshop
2. ročníka workshopu sa zúčastnilo 25 SVL, ktorí boli rozdelení do dvoch pracovných skupín. Prednášajúcimi boli MVDr. Martin Staroň a RNDr. Tatiana
Čermáková.
MVDr. Staroň vo svojej prednáške podrobne a zaujímavo popísal vzájomné
pôsobenie výskytu chorobných jednotiek, intoxikácií a životného prostredia na celkový zdravotný stav včelstiev. Uvádzal konkrétne prípady z praxe,
ktoré vo forme kazuistiky dokumentovali popísané interakcie, kedy jednotlivé
negatívne faktory sa vzájomne, ku škode postihnutých včiel, ešte aj potencovali.
RNDr. Čermáková hovorila o vplyve niektorých typov pesticídov na zdravotný
stav včelstiev. Podrobne definovala faktory, ktoré hrajú významnú úlohu pri
intoxikácii včelstiev. Tiež to dokumentovala prípadmi, ktoré riešila v praxi.
Obe pracovné skupiny sa vystriedali pri praktickej činnosti v laboratóriu a na včelnici pri odbere vzoriek.
34
35
Počas pozorovania klinických prejavov intoxikácie včiel RNDr. Čermáková hovorila aj o diferenciálnej diagnostike a klinických prejavoch otravy rôznymi
typmi pesticídov, herbicídov, fungicídov, ale aj koncentrovaných hnojív, ktoré za
istých podmienok fungujú toxicky, aj keď nie sú pre včely priamo jedovaté.
Som rád, že na tejto akcii sa každoročne zúčastňuje stále viac účastníkov a mohla
tak byť založená okrem výstupov veterinárnych lekárov na tatranské štíty ďalšia
tradícia, kde sa môžu veterinárni lekári stretávať v krásnom prostredí slovenských hôr.
Vďaka tomu, že prednášajúci pracujú roky v praxi, majú veľa praktických
skúseností. Ich verbálny prejav bol aj pútavý, účastníci workshopu boli spokojní
a prejavili záujem o pokračovanie tohto typu vzdelávania v budúcnosti.
Stretnutie asi 80 účastníkov sa uskutočnilo v sobotu ráno o 8.00 h na Čingove,
v areáli penziónu Lesnica. Pri registrácii účastníkov nás ráno privítalo krásne
počasie a veselá atmosféra. Každý účastník dostal pred túrou krásne tričko s logami, ktoré mu budú pripomínať pekný víkend prežitý s kolegami v Slovenskom
raji. Nezabudli sme ani na deti, ktoré dostali darček – plyšového svišťa, potenciálneho maskota KVL SR ☺. Nasledoval spoločný presun autobusom, ktorý nám
zabezpečila UVLF v Košiciach do osady Píla, odkiaľ začala naša turistická trasa cez
krásnu dolinu Piecky. Po krátkom oddychu na Kláštorisku, odkiaľ nás vyhnala
búrka, sme sa vrátili do základného tábora na Čingov. Vrátili sme sa síce zmoknutí
a unavení, ale to patrí k turistike a k horám. O to viac sme si vychutnali perfektný
guláš, ktorý nám pripravili naši kolegovia Jozef Keller a Miro Blahušiak, za čo im
aj touto cestou ďakujem, lebo aj keď veterinárni lekári nie sú nároční, nakŕmiť
toľko ľudí nie je jednoduchá vec. Nezabudnuteľná bola iste aj atrakcia
v podobe krásnej staručkej pragovky – veterána, ktorú nám priniesol ukázať náš
kolega MVDr. Albert Martinko, ktorý je jej hrdým majiteľom.
KVL SR je pripravená v spolupráci
s Ústavom včelárstva zorganizovať
takýto workshop aj v budúcom roku,
ak bude zo strany SVL adekvátny
záujem.
Po krásnej, ale aj trochu únavnej túre, dobrom jedle a pri ohnisku, bol ten správny
čas na vzájomnú priateľskú komunikáciu o problémoch a radostiach veterinárneho stavu na Slovensku. Verím, že všetci, ktorí sa na akcii zúčastnili, prežili pekný
víkend v krásnej prírode so svojou rodinou a priateľmi a už teraz sa teším na
„veterinárov v raji“ v roku 2014 ☺.
03/2013
odborný časopis Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky
I
N
F
O
R
M
A
Č
N
Ý
spravodajca
www.kvlsr.sk
pripravujeme pre vás...
POZVÁNKY
V dňoch 16. až 17. novembra 2013
organizuje KVL SR pre svojich bývalých
členov KVL SR – seniorov už II. ročník:
VÍKENDOVÉHO STRETNUTIA
Vážená pani doktorka, pán doktor, milé sestričky,
pozývam vás k účasti
na kongrese Nová Veterinária
2013.
MVDr. Róbert Maňko
prezident SAVLMZ
Odborný program bude prebiehať tento rok v 8 sekciách – už v piatok začneme
Dermatologickým dňom, celý víkend si môžete vypočuť prednášky v sekciách
Spoločenské zvieratá, Kone, Hospodárske zvieratá, nezabúdame ani na veterinárne sestry a novinkou budú komerčné prednášky – priestor v exhibičnej hale,
kde vám sprostredkujú vystavovatelia najnovšie informácie. Okrem toho sa
v nedeľu môžete zúčastniť programu v sekcii Pernatá zver. Pondelok, ako štvrtý
deň kongresu, uzavrie Pokongresový seminár SPDD a Interpretácia RTG DBK
a DLK. Sme veľmi radi, že prednášať budú až siedmi diplomanti vo svojich
odboroch, ktorí budú určite garantmi kvality a aktuálnosti prednášaných tém.
Na tento ročník sme pripravili niekoľko noviniek:
možnosť zakúpiť si vstup na odborný program na celý kongres alebo len na
nedeľný program
zvýhodnené vložné pri on-line registrácii do 15. 9. 2013
samostatný predkongresový a pokongresový deň
Na jar 2013 sme spustili aj posterovú sekciu. Stalo sa niečo neskutočné. Mali
sme 10 posterov, takže pokračujeme aj na Novej Veterinárii.
Okrem vzdelávania budeme podporovať aj kvalitnejší život. Ako? Čo to znamená? Vážení, treba nám športovať. Preto sme sa rozbehli a cvičíme crossfit aj
v Nitre. Naše heslo znie: „stále máme z čoho“.
Na bankete v sobotu večer budeme krstiť našu novú knihu. Akú?
...je to preklad od BSAVA.
Ktorá firma to robí najlepšie? Tá, ktorá bude mať najviac poslucháčov na
svojej prednáške v samostatnej firemnej sekcii? Pripravujeme to pre vás,
budeme sa tešiť z vašej spokojnosti.
Sobotný večer je čas vyhradený na dobrú zábavu v kruhu priateľov. Začneme
jedinečným jazzovým zážitkom a budeme pokračovať v rytmoch československej
hudby.
Dostatočný záujem firiem je predpokladom dobrých kontraktov pre vás.
Vzdelávacia komisia KVL SR pridelila v rámci systému celoživotného vzdelávania
veterinárnych lekárov:
Predkongresový dermatologický deň – 30 bodov
Pokongresový seminár SPDD – 40 bodov
Teším sa na stretnutie s vami v októbri na kongrese Nová Veterinária 2013.
Rezervujte si termín 19. až 20. 10. 2013 v Nitre.
I
N
F
O
R
M
A
Č
N
Ý
spravodajca
seniorov
Komory veterinárnych lekárov SR
MVDr. Ladislav Stodola
prezident KVL SR
Akcia sa bude konať vo Vysokých
Tatrách – v kúpeľoch Nový Smokovec.
Zúčastniť sa môže každý bývalý člen
KVL SR, ktorý ukončil svoju aktívnu veterinárnu činnosť ako člen KVL SR,
a odišiel do zaslúženého dôchodku a je
zaregistrovaný v sekcii Senior v súlade
s pokynmi KVL SR.
Program víkendu pre seniorov KVL SR:
16. 11. 2013 – sobota:
10.00 až 12.00 h – príchod a ubytovanie
12.00 až 13.00 h – obed
13.00 až 19.00 h – kúpele, procedúry, bazén,
prehliadka Smokovca, voľný program
19.00 až 20.00 h – spoločná večera
20.00 h – spoločenské posedenie
s členmi prezídia KVL SR
17. 11. 2013 – nedeľa:
6.00 až 7.00 h – raňajky
7.30 h – odchod autobusom do Zakopaného
– prehliadka mesta,
návšteva kostola Matky Božej Fatimskej
13.00 h – obed
15.00 h – ukončenie akcie
Komora veterinárnych lekárov SR nezabúda na svojich bývalých členov a aj
touto formou by sme sa im chceli
poďakovať za ich prácu veterinárneho
lekára.
Podrobné informácie s podmienkami
účasti dostane každý člen Senior klubu
v dostatočnom predstihu pred akciou.
www.kvlsr.sk
37
ZVÁNKY
O
P
Sonografia
13 – Piešťany
0
2
.
0
1
.
7
2
a
.
26
MVDr. Tibor Brauner
tel.: +421 905 612 373, e-mail: [email protected]
Milé kolegyne a kolegovia,
po úspešných prvých dvoch akciách špecializačného
vzdelávania v roku 2013 (Bratislava a Jasná), ktoré je
zamerané na tému sonografie, vás čo najsrdečnejšie
pozývame na záverečný seminár na túto tému.
Tak, ako bolo z dlhodobého hľadiska plánované, uskutoční sa ako sekcia kongresu humánnej Sonografickej
spoločnosti v Piešťanoch v dňoch 26. a 27. 10. 2013.
Pripravili sme pre vás s MVDr. Martou Pekárkovou
veľmi zaujímavé témy, ktoré budú skutočným vyvrcholením sonografického roku na Slovensku. Nepochybujeme o praktickom využití poznatkov, ktoré budete
mať možnosť nadobudnúť na tejto akcii, nech sa páči,
posúďte z predloženého programu.
Sobota 26. 10. 2013:
10.00 až 11.00 h
Sonografická diagnostika portosystemických skratov
11.00 až 12.00 h
38
Sonografické vyšetrenie v oblasti hlavy
(oko, orbita, fontanella)
12.00 až 14.00 h – obed
14.00 až 15.00 h
Sonografické vyšetrenie krku
Ortopédia:
15.00 až 15.30 h
Ortopédia I – hrudná končatina – rameno
15.30 až 16.00 h – prestávka
16.00 až 18.00 h
Ortopédia II – hrudná a panvová končatina
Nedeľa 27. 10. 2013:
9.00 až 10.00 h
Sonografia hrudníka – okrem echokardiografie
10.00 až 10.30 h
Sonografia povrchových štruktúr – noduly, hernie, opuchy
10.30 až 11.00 h – prestávka
11.00 až 12.30 h
Sonograficky vedená diagnostika – cystocentéza, FNA, trucut
Na záver mi dovoľte pripomenúť už dávnejšie avizovanú zľavu, ktorú sme pripravili pre tých kolegov,
ktorí sa zúčastnili prvého sono seminára v Bratislave.
03/2013
pripravujeme pre vás...
013
6., 7. a 8. 11. 2
n a Košice
– Nitra, Zvole
REGIONÁLNE SEMINÁRE
MVDr. Tibor Brauner
tel.: +421 905 612 373, e-mail: [email protected]
Vážené kolegyne a kolegovia,
návštevnosť regionálnych seminárov na Slovensku, ktoré sú
už istou tradíciou, nám ukázala opodstatnenosť tohto kroku
a je jedným z faktorov, ktoré nás vedú k pokračovaniu tejto
tradície. Nebude tomu inak ani na jeseň 2013. Vzdialenostná
a cenová prístupnosť týchto akcií, dotovaných Komorou
veterinárnych lekárov, ale v tomto prípade aj atraktívny program, budú isto pre vás motiváciou navštíviť spomínanú
akciu.
V dňoch 6., 7. a 8. novembra 2013 budú mestá Nitra,
Zvolen a Košice hostiť organizačný tím, vystavovateľov, ale
predovšetkým prednášajúceho regionálnych seminárov.
Tým bude renomovaný veterinárny chirurg a ortopéd
z Českej republiky MVDr. Milan Snášil. Veľmi bohatý program, pripravený pre vás, vás v rýchlosti prevedie ortopédiou
malých zvierat od diagnostiky krívania, cez najčastejšie
ochorenia pohybového aparátu, ich liečbu až po zlyhania
niektorých metód liečby. Veríme, že dlhoročné skúsenosti
z veľmi úspešnej praxe dr. Snášila budú pre vás prínosom vo
vašich ordináciách a klinikách.
pripravujeme pre vás...
Predsnemový seminár
MVDr. Tibor Brauner
tel.: +421 905 612 373, e-mail: [email protected]
Vytvorenie dvoch sekcií nám umožní pokryť väčšiu plochu
záujmu praktického veterinárneho lekára.
Aktuálnu zdravotnú problematiku v chovoch hospodárskych zvierat bude riešiť jedna z menovaných sekcií
a porovnávanie komerčných diét pre malé zvieratá, s predstavením noviniek na trhu, distribúciu a predaj bude
riešiť sekcia druhá. V tejto budeme aj pokračovať v tom, čo
sme avizovali už vlani, a to je nadviazanie na seminár o manažmente. Téma z tejto oblasti sa už vlani ukázala ako atrak-
Prvá časť sa bude zaoberať základmi diagnostiky a liečby
ktorý sa uskutoční dňa 23. 11. 2013
v Hoteli Poľana vo Zvolene.
omyly v diagnostike zlomenín
konzervatívna vs. chirurgická liečba zlomenín
najčastejšie ortopedické mýty
predpoklady pre vykonanie AO osteosyntézy
Súčasne vás tiež pozývame dňa 22. 11. 2013
na predsnemový seminár
a spoločenské posedenie.
Prezídium KVL SR zvoláva dňa 22. 11. 2013
celoslovenské zasadnutie
Pléna regionálnych prezidentov KVL SR.
ME:
UVLF v Košiciach
PREDSTAVUJE
Združenie veterinárnych lekárov hospodárskych zvierat
PREDSTAVENIE FIRMY ADT
ÍSPEVKY:
ODBORNÉ PR
Syndróm dolných močových ciest u mačiek
Vývoj imunity u šteniat a vakcinačné schémy
Odborný posudok na zdravotnú nezávadnosť čipovania spoločenských zvierat
Kazuistiky hospodárskych zvierat, kone
IA:
Jesenné zasadnutie FVE v Brusseli
ZO ZAHRANIČ
Svetový veterinárny kongres – WVC 2013 v Prahe
13. SVETOVÝ HIPIATRICKÝ KONGRES WEVA V BUDAPEŠTI
A PRÁVNE
EKONOMICKÉ
O:
PORADENSTV
ZO SEKRETAR
tie s vami.
Tešíme sa na stretnu
I
N
F
O
R
M
A
Č
N
Ý
spravodajca
DAŇ Z PRÍJMU FYZICKÝCH OSÔB
Podnikanie formou združenia
RMUJÚ:
To by sa veterinárovi stať nemalo
IÁTU:
Vyhodnotenie súťaže foto roka 2013
Stretnutie predstavenstva KVL ČR
DK a DiK INFO
Veríme, že výber odprenášanej témy, lokalita a čas regionálnych seminárov na jeseň 2013 bude pre vás motivujúci a že
sa stretneme v hojnom počte. Nielen odborné veterinárne
témy, ale aj informácie zo života komory a jej okolia azda
budú tým, čo vás privedú na spomínanú akciu.
odborný časopis Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky
Dovidenia vo Zvolene.
z obsahu budúceho čísla časopisu vyberáme:
vás pozýva na XXIII. snem KVL SR,
v ortopédii malých zvierat, konkrétne
Na základe vyššie spomenutých dôvodov si vás dovoľujeme
predbežne pozvať nielen na snem, ale aj predsnemový seminár organizovaný dňa 22. novembra 2013 vo Zvolene
v hoteli Poľana. Spoločenské posedenie, ktoré pripravujeme
pre účastníkov snemu v jeho predvečer, bude iste príjemným ukončením dňa plného informácií a odborných diskusií
a dodá vám energiu pred zasadaním snemu na deň ďalší.
spravodajca 04/2013
Seminár bude tematicky rozdelený na dve časti:
Druhá časť rozoberá najčastejšie chyby a omyly
tívna a pri stále a rýchlo sa zvyšujúcom počte veterinárnych
lekárov na Slovensku sa stáva aj témou veľmi potrebnou. Pre
našinca je často pri návšteve zahraničných kongresov prekvapujúce, že téma manažmentu v počte účastníkov
výrazne konkuruje témam výsostne odborným a navyše
prednášaným hviezdami odborného neba. Ale konkurencia
je neúprosná a práve správne manažovanie praxe je tým, čo
nás vie pred konkurenciou často posunúť dopredu. A aj to je
cieľom vzdelávania v Komore veterinárnych lekárov SR.
I N F O R M A Č N Ý
Prezídium KVL SR
diagnostika krívania
diagnostika ochorenia kĺbov
najčastejšie ochorenia pohybového aparátu
u malých zvierat
Zvolen
22. 11. 2013 –
Prezídium Komory veterinárnych lekárov SR sa vlani, po
niekoľkoročnej prestávke, vrátilo k organizovaniu predsnemového seminára. Počet kolegov, hlavne z radov mladšej generácie, ale aj nás, starších, ktorí sa zúčastnili tejto akcie v predvečer
zasadania najvyššieho orgánu komory – snemu, nám naznačil,
že pre mnohých z nás je atraktívne spojiť vzdelávanie (pokiaľ je
ponúknutá zaujímavá téma) so stavovskou činnosťou. A práve
tento model by sme vám chceli ponúknuť aj v tomto roku.
Na tejto akcii vás požiadame tiež o vyplnenie tradičného
dotazníka, ktorý je vo veľa prípadoch, žiaľ, jedinou spätnou
väzbou činnosti prezídia KVL SR a preto tých z vás, ktorí sa
týchto stretnutí zúčastnia, prosíme o zodpovedné vyplnenie
krátkej tabuľky, ktorá bude pre vás k dispozícii priamo na akcii.
v ortopédii malých zvierat s podtémami ako napríklad:
POZVÁNKY
a prezídia KVL SR na Slovensku
INFORMÁCIE Z REGIÓNOV
KTIVITY:
POHYBOVÉ A
Veterinárni lekári na Košickom maratóne
Výstup veterinárnych lekárov na tatranské štíty
www.kvlsr.sk
39
Dozorná komisia a disciplinárna komisia informujú
Správa
Dozornej komisie KVL SR
zo dňa 30. 8. 2013
JUDr. MVDr. Ivan Riečan
predseda DK KVL SR
Vážení členovia KVL SR,
dovoľte mi, aby som vás oboznámil so správou o činnosti
Dozornej komisie Komory veterinárnych lekárov Slovenskej
republiky za obdobie január – júl 2013.
Dozorná komisia pracovala v tomto období v zložení MVDr.
Ľubomír Kráľ, MVDr. Silvia Štefáková, MVDr. Miroslav Baran,
MVDr. Peter Rišica, MVDr. Renát Mandelík, MVDr. Pavol
Valašek a JUDr. MVDr. Ivan Riečan. Svoju agendu vykonávala na svojich troch riadnych zasadnutiach konaných
v dňoch 5. 2. 2013, 7. 5. 2013 a 16. 7. 2013.
Programom každého zasadania Dozornej komisie bola kontrola plnenia uznesení Snemu a Prezídia KVL SR, kontrola
hospodárenia a vedenia účtovných dokladov KVL SR, kontrola rozhodnutí o zápise do registra KVL SR a sťažnostná
agenda.
Dozorná komisia a disciplinárna komisia informujú
Vo všeobecnosti v týchto veciach Dozorná komisia konštatuje, že uznesenia Snemu a Prezídia KVL SR sú plnené
priebežne a riadne, účtovné doklady a údaje hospodárenia
KVL SR sú správne a opodstatnené, rovnako ako sú rozhodnutia o zápise do registra KVL SR v súlade so zákonom.
ktoré bežné odčervovacie tabletky
nezaberajú. Výhodou tohto programu
podľa MVDr. Šamana je aj to, že okrem
nákresu orgánov a stanovenia diagnózy naordinuje aj potrebnú liečbu.
Pani Naivná uverila aj tomu a s liečbou
súhlasila. Zopakoval injekcie z predchádzajúceho dňa a podľa návodu,
vypracovaného počítačom, namiešal
nejaké kvapky, z ktorých mala pani
Naivná dávať psíkovi denne po jednej
kvapke. Pokiaľ by mu dala dve alebo
viac, mohla by ho zabiť. Ak by zvracal,
nech mu podá Kinedryl a kvapky
No-spa.
V tomto roku DK KVL SR vyhodnocovala aj povinné vzdelávanie členov KVL SR s konštatovaním, že túto povinnosť si
nesplnilo 32 členov KVL SR, ktorí boli za toto previnenie
disciplinárne potrestaní. Rovnako DK KVL SR skúmala aj
splnenie povinnosti platenia členského príspevku na činnosť KVL SR, s tým, že na 11 členov KVL SR bol podaný návrh
na začatie disciplinárneho konania pre nesplnenie si tejto
povinnosti riadne a včas.
K ďalšej agende DK KVL SR patrí aj prešetrovanie sťažností
podaných na výkon povolania členov KVL SR. Počet
sťažností v tomto roku predbehol rok minulý. Sťažnosti
smerujú najmä voči kolegom v praxi malých zvierat
a výhradne voči odbornosti výkonu súkromných veterinárnych činností. Dozorná komisia s poľutovaním konštatuje, že vo väčšine prípadov sú sťažnosti opodstatnené
a voči kolegom sú podávané návrhy na začatie disciplinárneho konania pre porušenie povinností ustanovených zákonom o KVL a SVL, jednou z ktorých je aj
odborný výkon súkromných veterinárnych činností. Medzi
ďalšie časté pochybenia patrí aj nedodržiavanie zákona
o lieku alebo vyhlášky o identifikácii a registrácii spoločen
ských zvierat.
P
ani Naivná je chovateľkou psov už dlhé roky a tak, keď jej psík začal zvracať po každom súste potravy či vody, tušila, že je zle. Vyhľadala ambulanciu
veterinárneho lekára MVDr. Šamana. Doktor prehmatal psíkovi brušnú dutinu a
zistil, že je mäkká a bolestivá v oblasti žalúdka a pečene. USG vyšetrením zistil
zhrubnutú stenu žlčníka, ale žiadnu inú patológiu. Stanovil diagnózu cholecystitída a nasadil liečbu: Novasul, Nembuton, Duphamox, ľahkú diétu a miesto
vody čaj.
ZÁZRAČNÝ PRÍSTROJ
alebo
40
AKCIA 3+1
do 31. októbra 2013
...aby už nebolo neskoro...
MVDr. Slavomír Truska
člen DiK KVL SR
4 dobré dôvody na výber Tsefalenu:
Reserved for Veterinarians and Pharmacists
1. Liek prvej voľby pri antibiotickej liečbe kožných
ochorení. Vhodný pre dlhodobé podávanie pri terapii
respiračných, urogenitálnych a kostných infekcií.
2. Cefalexín znižuje riziko vzniku rezistencie.
3. Nevyvoláva intoleranciu a alergickú reakciu
(bez ochucovadiel).
4. Vysoká tkanivová špecificita = vysoká účinnosť *
* „Využitie cefalexínu v liečbe pyodermy u psov: Porovnanie účinnosti v rôznych dávkach“
E. Guaguere, C. Salomon, L. Maynard Prat Med Chir Anim Comp 1998, 33:237-246.
* Multicentrická kontrolovaná randomizovaná štúdia bola vykonaná na 165 psoch kvôli preukázaniu účinnosti cefalexínu v liečbe pyodermy u psov. [...]
Klinické výsledky ukazujú štatisticky významný rozdiel (p <0,05) v úspešnosti liečby povrchovej pyodermy pri použití cefalexínu (93% klinicky vyliečených)
v porovnaní s kombináciou amoxicilínu - kyselinou klavulanovou (76% vyliečených). [...] Štúdia poukazuje aj na vyššiu účinnosť cefalexínu in vivo ako in vitro.
03/2013
odborný časopis Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky
Keď na druhý deň prišla pani
Naivná na kontrolu, oznámila doktorovi, že psík síce nezvracia, ale
nemá sa lepšie a odmieta žrať.
MVDr. Šaman jej povedal, že má
taký nový a dobrý elektronický
prístroj, na ktorý keď napoja nešťastného psíka, ihneď odhalí jeho zdravotný
problém. Pani Naivná po uistení MVDr. Šamanom, že celá procedúra psíkovi v
žiadnom prípade neublíži, súhlasila.
Keď po dvoch dňoch psík stále zvracal,
odmietal potravu a bol apatický,
dostala pani Naivná pri ďalšom vyšetrení od MVDr. Šamana inštrukcie,
že ak nechce, aby psík uhynul od
hladu, musí mu striekačkou podávať
krupičnú kašu s medom nasilu. Má mu
to podať tak, že mu potravu vstrekne
do papuľky a držať hlavičku hore do
chvíle, kým to neprehltne. Vraj to, že
nechce žrať, s ochorením nemá nič
spoločné, že má v hlave blok a preto
odmieta prijímať potravu. V jeho prípade je to psychická záležitosť.
Pri ďalšej kontrole v ambulancii
MVDr. Šaman nebol, ale psíka vyšetril
MVDr. Bonzák. Prehmatal psíkovi
bruško a skonštatoval, že tam má
niečo tvrdé. Možno nádor alebo cudzie teleso. Možno by bolo treba urobiť röntgen.
Pani Naivná sa chytila rozumu a na
druhý deň navštívila ambulanciu MVDr. Praktického. Po odborných vyšetreniach dostali
okolnosti rýchly spád – diagnóza znela: nepriechodnosť
čriev kvôli cudziemu telesu,
nekróza steny čreva, zrasty, peritonitída. Ani následná operácia už psíka
nezachránila. Bolo totiž už neskoro.
BEH •
Í
R
P
Ý
N
Č
O
T
U
K
•S
ína?
ic
d
e
m
o
b
le
a
o
tv
s
n
– šarlatá
Postup diagnostiky a liečby bol nasledovný: MVDr. Šaman naložil psíkovi cez
chrbátik slúchadlá tak, že jedno slúchadlo sa dotýkalo pravej strany hrudníka
a druhé ľavej. Jedna labka šla do nádobky, v ktorej bol pravdepodobne nejaký
snímač, niečo naťukal na klávesnici a na monitore sa objavil nákres žlčníka
a žlčovodov, ktoré boli husto posiate čiernymi bodkami. MVDr. Šaman, spokojný
s výsledkom vyšetrenia, sa s hlasným povzdychom sám pochválil: „Aha, nemýlil
som sa“. Na otázku pani Naivnej, čo znamenajú tie čierne bodky, jej odpovedal, že
sú to parazity. Nechápala, ako môže mať toľko parazitov, keď svojich psíkov
odčervuje pravidelne každé tri mesiace. Doktor ju uistil, že sú to také parazity, na
I
N
F
O
R
M
A
Č
N
Ý
spravodajca
V priebehu nasledujúceho týždňa
MVDr. Šamanovi v noci niekto dvakrát
volal a bez predstavenia sa spýtal, či
môže dobre spávať. A či už vyhodil ten
„zázračný prístroj.“
www.kvlsr.sk
41
Predstavujeme sídlo
informácie zo sekretariátu
Noví členovia prijatí v roku 2013
Komory veterinárnych lekárov
Slovenskej republiky
Dovoľte, aby sme vám predstavili sídlo KVL SR, jeho priestory
a sekretariát.
Ing. Veronika Nagyová má na starosti ekonomickú časť
a s tým súvisiacu agendu. tel.: +421 903 895 003
kancelária prezídia KVL SR
42
Sídlo KVL SR je od vzniku KVL SR až do súčasnosti na adrese:
Botanická 17 Bratislava. Je to zároveň aj adresa sídla ŠVPS SR,
kde sme až doteraz v prenájme. V súčasnosti disponujeme
troma kanceláriami, jednou zasadačkou a jednou miestnosťou,
kde sa nachádza sklad s archívom.
Kancelárie sú po čiastočnej rekonštrukcii, ktoré sme uskutočňovali postupne do terajšej podoby.
informácie zo sekretariátu
Elvíra Fülöpová má na starosti administratívnu agendu.
tel.: +421 907 320 010
V súčasnosti pracujú na sekretariáte 2 pracovníčky, ktoré majú
rozdelenú agendu.
Okrem súčasných prenajatých priestorov, kde sa nachádza
sídlo komory, vlastní KVL SR aj vlastnú nehnuteľnosť, ktorú
sme nadobudli v roku 2009 a nachádza sa na Jégeho Aleji
v Bratislave. Z ekonomického aj strategického hľadiska je
v súčasnosti výhodnejší variant prenájmu na ŠVPS aj z dôvodu
spolupráce a priestoru na parkovanie. Z tohto dôvodu sme dali
priestory na Jégeho Aleji do prenájmu a v súčasnosti je tam
v prenájme už 5 rokov zahraničná spoločnosť.
číslo
osvedčenia:
priezvisko:
meno:
titul:
členstvo
odo dňa:
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1277
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1109
1906
1907
1908
1909
1910
Šluchová
Kravjanská
Matiašovič
Svítok
Pavle
Polláková
Nováková
Voros
Ambruš
Gáliková
Valenčáková
Mandík
Blahunková
Polakovič
Kocifaj
Beniač
Válková
Sidorová
Steczová
Stredanský
Galádová
Šoltésová
Bertová
Feterik
Pružinská
Alexandra
Veronika
Matej
Marian
Peter
Katarína
Lucia
Robert
Bystrík
Jana
Alexandra
Jozef
Martina
Ivan
Miroslav
Peter
Jitka
Soňa
Valéria
Maximilián
Miroslava
Veronika
Daniela
Štefan
Katarína
MVDr.
MVDr.
MVDr.
MVDr.
MVDr.
MVDr.
MVDr.
MVDr.
MVDr.
MVDr.
MVDr.
MVDr.
MVDr.
MVDr.
MVDr.
MVDr.
MVDr.
MVDr.
MVDr.
MVDr.
MVDr.
MVDr.
MVDr.
MVDr.
MVDr.
01. 07. 2013
01. 07. 2013
01. 07. 2013
01. 07. 2013
25. 06. 2013
01. 07. 2013
01. 08. 2013
23. 07. 2013
23. 07. 2013
23. 07. 2013
23. 07. 2013
23. 07. 2013
01. 08. 2013
23. 07. 2013
01. 08. 2013
01. 08. 2013
23. 07. 2013
20. 08. 2013
20. 08. 2013
20. 08. 2013
20. 08. 2013
01. 09. 2013
01. 09. 2013
01. 09. 2013
01. 09. 2013
číslo
osvedčenia:
priezvisko:
1381
1742
1446
1808
1550
0752
Šatan
Hutyrová
Fabiš, PhD.
Stredanská
Štefkovič
Šuchter
meno:
Ladislav
Alžbeta
Marian
Adriana
Dušan
Dušan
titul:
pozastavené
ku dňu:
MVDr.
MVDr.
MVDr.
MVDr.
MVDr.
MVDr.
19. 06. 2013
01. 07. 2013
01. 07. 2013
01. 08. 2013
01. 08. 2013
14. 08. 2013
Zrušené členstvo v roku 2013
kontaktné údaje KVL SR:
Botanická 17
841 04 Bratislava
03/2013
Komora veterinárnych lekárov SR plánuje
zavedenie identifikačných kariet
pre členov KVL SR
Vážení kolegovia,
Komora veterinárnych lekárov Slovenskej republiky
pripravuje pre svojich členov vydanie identifikačných
kariet. Karta bude okrem mena, priezviska a sídla
výkonu súkromných veterinárnych činností obsahovať
aj fotografiu. Za účelom zjednodušenia komunikácie
s KVL SR bude jej súčaťou aj čiarový kód. Jeho využitie
bude všestranné (napr. pri registrácii veterinárneho
lekára na vzdelávacích akciách usporiadaných komorou, pri identifikácii veterinárneho lekára alebo pri
integrácii do elektronického registra vedeného KVL SR.
Pre chovateľov zvierat bude identifikačná karta jednoznačným potvrdením toho, že veterinárny lekár,
ktorý sa stará o ich zviera, je členom našej stavovskej
organizácie.
Ukážka vyhotovenia identifikačnej karty:
43
Členovia s pozastavenou registráciou v r. 2013
Jégého alej
zasadacia miestnosť KVL SR
Pripravujeme pre vás
tel.: +421 2 65 44 32 12
fax: +421 2 65 44 32 13
e-mail: [email protected]
www.kvlsr.sk
odborný časopis Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky
číslo
osvedčenia:
priezvisko:
meno:
0807
0592
0743
0255
0161
Ostrožovič
Sliva
Šlahor
Skotnický
Lovecký
Peter
Viktor
Ján
Ladislav
Ladislav
I
N
F
O
R
M
A
Č
N
Z tohto dôvodu prosíme všetkých členov KVL SR,
ktorí nedodali svoju fotografiu na sekretariát KVL
SR, aby tak urobili najneskôr do 10. 10. 2013.
titul:
vyčiarknuté
odo dňa:
Svoju fotografiu môžete zaslať aj elektronicky – na
e-mail: [email protected], poštou alebo priniesť osobne.
MVDr.
MVDr.
MVDr.
MVDr.
MVDr.
30. 06. 2013
30. 06. 2013
30. 06. 2013
01. 07. 2013
09. 08. 2013
Poznámka: Ak si nie ste istí, či máte dodanú fotografiu, môžete si to
skontrolovať aj tak, že sa heslom prihlásite do intranetu webovej
stránky KVL SR a ak sa vám tam nezobrazí vaša fotografia, ešte ste
nám ju nedodali.
Ý
spravodajca
www.kvlsr.sk
informácie zo sekretariátu
70 rokov:
Naši
jubilanti
oslávili
meno a priezvisko
0945
1353
0805
0678
1029
1197
0088
0708
Turzovka
Nitra
Poltár
Martin
Motešice
Šurany
Ohrady
Lastomír
Čadca
Nitra
Lučenec
Martin
Trenčín
Nové Zámky
Dunajská Streda
Michalovce
05. 07. 1963
09. 07. 1963
20. 07. 1963
24. 07. 1963
29. 07. 1963
15. 08. 1963
08. 09. 1963
13. 09. 1963
meno a priezvisko
55 rokov:
0016
0220
0577
0868
1359
0056
1034
0444
Turč. Teplice
Jesenské
Bratislava
Prešov
Bratislava
Nitra
Hrochoť
Komárno
Martin
Rimavská Sobota
Bratislava
Prešov
Bratislava
Nitra
Banská Bystrica
Komárno
03. 07. 1958
08. 07. 1958
10. 07. 1958
09. 08. 1958
15. 08. 1958
09. 09. 1958
17. 09. 1958
28. 09. 1958
Miroslav Repa
0882 Lučenec
Lučenec
29. 07. 1938
licencia mesto (obec) regionálna komora dátum nar.
Bardejov
Nitra
11. 07. 1942
04. 08. 1942
meno a priezvisko
Jozef Kočiš
licencia mesto (obec) regionálna komora dátum nar.
1861 Košice
Košice – mesto
15. 07. 1928
72 rokov:
meno a priezvisko
licencia mesto (obec) regionálna komora dátum nar.
Pavol Pilko
0987 Trenčín
Trenčín
19. 08. 1941
73 rokov:
meno a priezvisko
65 rokov:
meno a priezvisko
licencia mesto (obec) regionálna komora dátum nar.
Ivan Babík
1488 Bratislava
Bratislava
03. 07. 1940
licencia mesto (obec) regionálna komora dátum nar.
Marcel Muránsky
Ján Antal
Ján Klema
0132 Levoča
0395 Kalinovo
0038 Bolešov
Poprad
Lučenec
Púchov
14. 09. 1948
23. 09. 1948
27. 09. 1948
74 rokov:
meno a priezvisko
licencia mesto (obec) regionálna komora dátum nar.
Emil Košický
0127 Spišská N. Ves Spiš. Nová Ves 20. 08. 1939
!
e
m
á
l
e
ž
o
h
a
l
b
e
n
č
e
d
r
S
licencia mesto (obec) regionálna komora dátum nar.
Milan Šulka
0932 Levice
Levice
09. 09. 1947
67 rokov:
meno a priezvisko
licencia mesto (obec) regionálna komora dátum nar.
Ladislav Bacsó
Ondrej Šimko
Jaroslav Pluhář
meno a priezvisko
meno a priezvisko licencia mesto (obec)
regionálna komora dátum nar.
Vojtech Székely
Peter Výboštek
Dušan Soták
Marián Niemiec
Arpád Csörgö
František Tarana
Peter Slivka
Štefan Hain
Jozef Dvorský
Ľubomír Mišút
Rimavská Sobota
Levice
Košice - mesto
Michalovce
Dunajská Streda
Púchov
Lipt. Mikuláš
Topoľčany
Žiar nad Hronom
Topoľčany
0231
0340
0419
0115
0082
0043
1764
0635
0306
0208
45
0079 Topoľníky Dunajská Streda 14. 07. 1946
0256 Teplička n/V. Žilina
10. 08. 1946
0403 Ožďany
Rimavská Sobota 03. 09. 1946
68 rokov:
60 rokov:
03/2013
licencia mesto (obec) regionálna komora dátum nar.
85 rokov:
František Absolon 0476 Zborov
Ľubomír Bahelka 0048 Nitra
meno a priezvisko
licencia mesto (obec) regionálna komora dátum nar.
Peter Rišica
Julián Brunovský
Milan Švihran
Ivan Karpjak
Hana Hudecová
Ľubomír Pavlík
Zdenka Vinceková
Jozef Ďurišin
meno a priezvisko
66 rokov:
44
meno a priezvisko
0072 Ružomberok Liptovský Mikuláš 30. 09. 1943
71 rokov:
licencia mesto (obec) regionálna komora dátum nar.
Jozef Mudrík
Karin Súvegová
Július Balog
Jozef Šuraba
Miloš Hájek
Jana Tóthová
Jozef Koszorús
Bohuš Jenčík
75 rokov:
licencia mesto (obec) regionálna komora dátum nar.
Rudolf Podoba
50 rokov:
meno a priezvisko
informácie zo sekretariátu
Licince
Levice
Košice
Michalovce
Gabčíkovo
Dolný Lieskov
Lipt. Mikuláš
Solčany
Lutila
Topoľčany
01. 07. 1953
06. 07. 1953
09. 07. 1953
17. 07. 1953
25. 07. 1953
01. 08. 1953
08. 08. 1953
16. 08. 1953
11. 09. 1953
17. 09. 1953
licencia mesto (obec) regionálna komora dátum nar.
Ján Paštéka
Milan Rovder
František Ondriska
Marián Hirko
0374
0377
0847
0239
Kežmarok
Poprad
Malacky
Bratislava
Poprad
Poprad
Senec
Bratislava
12. 07. 1945
19. 07. 1945
12. 08. 1945
20. 09. 1945
69 rokov:
meno a priezvisko licencia mesto (obec)
regionálna komora dátum nar.
Ladislav Kovács 0643 Michal na Ostrove Dunajská Streda 01. 07. 1944
Karol Pšenák
0618 Nové Zámky
Nové Zámky
25. 09. 1944
odborný časopis Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky
I
N
F
O
R
M
A
Č
N
Ý
spravodajca
www.kvlsr.sk
témy na verejnú diskusiu
Jednotné označenie
veterinárnej praxe
modrým svetelným krížom
jnú diskusiu
re
e
v
a
n
rh
v
á
–n
MVDr. Ladislav Stodola
tel.: 0907 917 497, e-mail: [email protected]
Minulý rok som podal návrh na jednotné označenie veterinárnej praxe na Slovensku svetelným modrým krížom.
Inšpirovala ma jednotnosť označenia lekární na Slovensku.
Aj z pohľadu našich zákazníkov je vhodné, aby každý už
z diaľky zaregistroval lekáreň alebo veterinárnu prax cez
deň či v noci. Samozrejme, som si vedomý, že takéto
označenie veterinárnej praxe by v súčasnosti bez legislatívnej podpory bolo len na dobrovoľnej báze. Aj keď
nakoniec túto iniciatívu prezídium nepodporilo, viem si
predstaviť takéto označenie postupne zavádzané do praxe.
46
NOVÉ LOGO
hliníkový komaxitovaný profil dodávaný s 5 m káblom vrátane fóliového
polepu, rozmery: 71 x 71 cm, cena (kríž vľavo): 270,– €/ks bez DPH
Ak by bola ochota túto iniciatívu podporiť, vidím aj určitý
priestor na finančnú podporu takéhoto označenia po
schválení Snemom KVL SR.
Váš názor na túto tému, podnety a návrhy očakávame na
diskusnom fóre, ktoré sa nachádza na našej webovej
stránke www.kvlsr.sk v intranete po prihlásení.
Ďakujeme za váš názor.
sk
ku www.kvlsr.
n
rá
st
u
aš
n
te
ív
Navšt
rejnej diskusie!!!
ve
o
d
sa
te
oj
p
za
a
jnú diskusiu
re
e
v
a
n
rh
v
á
–n
Komory Veterinárnych Lekárov Slovenskej Republiky
Prezídium KVL SR vypísalo minulý rok súťaž na nové logo
Komory veterinárnych lekárov SR.
V súlade s podmienkami súťaže bola táto aktivita vyhodnotená dňa 23. 11. 2012 v rámci Snemu KVL SR v Kongresovom centre Tatralandia v Liptovskom Mikuláši. Na vyhodnotení sa okrem stanovenej komisie zúčastnili aj členovia
dozornej komisie, disciplinárnej komisie a všetci regionálni
prezidenti KVL SR.
Prví traja navrhovatelia boli ocenení v súlade so stanovenými podmienkami zverejnenými aj na našom webe a v infor-
1. miesto:
MVDr. Ján Bukovinský
03/2013
2. miesto:
MVDr. Janka Piecková
mačnom Spravodaji KVL SR. V tomto čísle vám predstavujeme prvé víťazné návrhy.
Témou na diskusiu pre členskú základňu je, či prezídium
má alebo nemá robiť kroky na zmenu loga KVL SR,
samozrejme, v súlade s platnou legislatívou a po odsúhlasení Snemom KVL SR.
Váš názor na túto tému, podnety a návrhy očakávame na
diskusnom fóre, ktoré sa nachádza na našej webovej stránke
www.kvlsr.sk v intranete po prihlásení.
Ďakujeme za váš názor.
3. miesto:
Ladislav Reti (dve alternatívy)
odborný časopis Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky
Download

Odborné príspevky - Komora veterinárnych lekárov SR