Štvrtok, 16. 10. 2014, odborný program: 16.00 – 18.00 hod.
II.BLOK
PREDSEDNÍCTVO: Tančaková, Palšová, Galajdová
7. Psychologický aspekt - príčina náhlej príhody brušnej
Kolesárova A., Macušková M., Jablonská M. Chirurgické
oddelenie NsP Trebišov, a.s.
8. Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s pankreatitídou
Paľová M., Toplanská Z., Dziaková J. II. Chirur. klinika Košice
9. Laparoskopická hernioplastika z pohľadu sestry
Mišková E., Janušová A. Nemocnica Snina s.r.o.
10. Úloha sestry pri ošetrovaní agresívneho pacienta na
chirurgickom oddelení
Benková-Rybárová G., Gočová-Benková Ž., Arendáčová I.
Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie NsP n.o. Bardejov
NsP Sv. Jakuba, n.o. Bardejov
Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie NsP n.o.
Spolok lekárov v Bardejove
Regionálna Komora SaPa Bardejov
Mesto Bardejov
X. BARDEJOVSKÝ DEŇ
MINIINVAZÍVNEJ CHIRURGIE
BARDEJOV
16. 10. – 17. 10. 2014
HOTEL ŠARIŠ
11. Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti po úraze hlavy –
Kazuistika
Gibeľová I., Pituchová V. Oddelenie všeobecnej a úrazovej
chirurgie NsP n.o. Bardejov.
12. Manažment ošetrovateľstva v hrudníkovej chirurgii
Gregová E., Lukčová D., Loššinská T., II. Chirur. klinika Košice
SPONZORI
MESTO BARDEJOV, XAWAX, EDYMAX, JOHNSON
JOHNSON COMPANY, BAXTER, CONVATEC,
COLOPLAST a.s., DANSAC, HARTMANN, FRESENIUS
KABI, ULTRAMED, MED-MEDICAL, OLYMPUS,
COVIDIEN, VERSIUM, HIKMA
MUDr. Petko Marián, MPH.
Riaditeľ NsP Sv. Jakuba n.o. Bardejov
MUDr. Chovanec Jozef
Predseda SL v Bardejove
Doc. MUDr. Marko Ľubomír, PhD.
Predseda SECH-SCHS
MUDr. Petráš Vladimír
Primár Oddelenia všeobecnej
a úrazovej chirurgie
Čestné predsedníctvo
MVDr. Šutta Juraj - Predseda Správnej rady NsP n.o. Sv. Jakuba Bardejov
MUDr. Boris Hanuščák - Primátor mesta Bardejov
Doc. MUDr. Marko Ľubomír, PhD. - Predseda SECH – SCHS
MUDr. Marián Petko, MPH - Riaditeľ NsP n.o. Sv. Jakuba Bardejov
PhDr. Anna Petrušová - Námestnička pre oše. star. NsP n.o. Bardejov
MUDr. Vladimír Petráš - Primár oddelenia
MUDr. Miroslav Mýtnik, PhD. - Krajský chirurg
Hlavné témy sympózia
LEKÁRSKA SEKCIA
1. Kam smeruje laparoskopia (na Slovensku) ?
2. Vária
SESTERSKÁ SEKCIA
1. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o chirurgického
a traumatologického pacienta
2. Vária
ORGANIZAČNÝ VÝBOR
MUDr. V. Petráš, MUDr. P. Mihaľ, MUDr. T. Papayová, Mgr. M. Šinaľová,
M. Arendáčová, Mgr. I. Gibeľová, M. Semánek, Mgr. Ž. Gočová – Benková
REGISTRÁCIA
ŠTVROK OD 12.00 – 14.00 hod. HOTEL ŠARIŠ
Prosíme odovzdať prezentáciu 30 min. pred zahájením
jednotlivých prednáškových blokov.
KONGRESOVÝ POPLATOK
LEKÁRI 10 €
SESTRY 5 €
Sesterská sekcia
Štvrtok, 16. 10. 2014, odborný program: 14.00 – 15.30 hod.
I.BLOK
PREDSEDNÍCTVO: Hudaková, Petrušová, Bryndzová
1. História a súčasnosť chirurgicko - úrazového oddelenia
v Bardejove
Šinaľová M., Petrušová A. Oddelenie všeobecnej a úrazovej
chirurgie Bardejov, NsP n.o. Bardejov.
2. Fournierova gangréna
Šteinerová L., Sakmárová M. OVaÚCH Spišská Nová Ves
3. Neobvyklý prípad pacienta s Fournierovou gangrénou
Pečenková E., OVaÚCH Spišská Nová Ves
4. Miniinvazívna operácia varixov DK pomocou „ Lasera“
Dziaková Dronzeková V. OVaÚCH Stará Ľubovňa n.o.
5. Blepharoplastika - korekcia horných a dolných viečok
Nováková A., Šimcová M., Maťašová M. OCOS Bardejov
6. Operačné riešenie zlomenín chrbtice pomocou
implantátov SOCON
Tilická T., Knapčíková J., Čegiňová E. OCOS Bardejov
DISKUSIA, PRESTÁVKA
14. Laparoskopický HIPEC v liečbe karcinózy peritonea.
Kroupa K., Babiš B., - Chirurgické odd. FN Žilina
15. Laparoskopická apendektómia -naše skúsenosti.
Brunčák P., Číčel Š., Básti Z. - Chirurg. odd. NsP Lučenec
16.Laparoskopia a Meckelov divertikel.
Číčel Š., Brunčák P. - Chirurg. odd. NsP Lučenec
DISKUSIA, PRESTÁVKA
Piatok, 17. 10. 2014, odborný program: 11.00 - 12.00 hod.
IV.BLOK
PREDSEDNÍCTVO: Haninec, Kyčina
17. Laparoskopicky asistované zákroky – možnosti a limity.
Haninec A., Sčurka P., Volnenko D., Martyasov A. - Chirurg. odd.
NsP Levoča
18. Laparoskopická cholecystektómia po totálnej gastrektómii.
Kyčina R., Daňová I., Vojtko M., Huľo E., - Chirurgická kl. FN
Martin
19. Akútna cholecystitída laparoskopicky.
Krajničák R., Vrzgula A., Pribula V. - Chirurg. kl. Nemocnica
Košice - Šaca
20. Laparoskopická cholecystektómia pri situs viscerum
inversus.
Leško D., Šoltés M., Pažinka P., Radoňák J. - 1. Chirurg. kl. FN
Košice
DISKUSIA, ZÁVER
Ubytovanie
HOTEL ARTIN***
HOTEL BARDEJOV***
HOTEL ŠARIŠ***
HOTEL BELLEVUE ***
http://www.hotelartin.sk/sk
http://www.hotelbardejov.sk/
http://www.hotelsaris.sk/
[email protected]
SACCME pre toto sympózium pridelilo kredity lekárom:
Prednášky v cudzom jazyku: autor 15 kreditov, spoluautor
10 kreditov
 Aktívna účasť: autor prednášky 10 kreditov,
spoluautor prednášky 5 kreditov
 Pasívna účasť: 16. 10. 2014 - 3 kredity
17. 10. 2014 - 2 kredity;
spolu 5 kreditov.
SKSAPA pre toto sympózium pridelilo kredity sestrám:
 Aktívna účasť - autor prednášky 10 kreditov,
spoluautor prednášky - 5 kreditov
 Pasívna účasť - 5 kreditov
ODBORNÝ PROGRAM X.
BARDEJOVSKÉHO DŇA MINIINVAZÍVNEJ
CHIRURGIE
ŠTVRTOK 16. 10. 2014
14.00 - 14.30 hod. Slávnostné otvorenie
14.30 - 18.30 hod. Odborný program (lekárska, sesterská
sekcia)
20.00 hod. Večera, Hotel Šariš
PIATOK 17. 10. 2014
09.00 - 12.00 hod. Odborný program (lekárska sekcia)
12.00 hod. Záver
12.30 hod. Obed - Hotel Šariš
LEKÁRSKA SEKCIA
Štvrtok, 16. 10. 2014, odborný program: 14.30 – 16.30 hod.
I.BLOK
PREDSEDNÍCTVO: Edwin von Gohren,Marko, Kyčina, Šoltés
1. Pancreatic cancer and laparoscopic pancreatic resections.
Prof. Bjorn Edwin von Gohren -Nórsko (vyžiadaná prednáška)
2. Distálna resekcia pankreasu a jej komplikácie v našom
súbore.
Kyčina R., Vojtko M., Pindura M., Fani M., Janík J., Laca Ľ. Chir. kl. FN Martin
3. Parenchyma saving liver resections due to colorectal
mestases.
Prof. Bjorn Edwin von Gohren -Nórsko (vyžiadaná prednáška)
4. NOSE operácie kolorekta.
Marko Ľ., Vladovič P. - OMICHE FN Banská Bystrica
5. Laparoskopia na Slovensku napreduje!... a šťastný pacient
po opakovaných laparoskopických operáciách.
Ferenčík A., Tutka Š., Štiepenová A., Jurková A. - Chirurg. odd.
NsP Trebišov
DISKUSIA, PRESTÁVKA
7. Laparoskopické riešenie recidív po endoskopickej
hernioplastike slabinovej prietrže.
Šoltés M., Pažinka P., Radoňák J., Leško D. - 1. chir. kl. FN
Košice
8. Laparoskopická sutúra ureteru – video.
Marko Ľ. - OMICHE FN Banská Bystrica
9. Laparoskopická operácia ventrálnej hernie -naše
skúsenosti.
Pápayová T., Mihaľ P., Petráš V. - Chirurgické odd. NsP
Bardejov
10.Laparoskopické riešenie ventrálnych hernií.
Vrzgula A., Pribula V., Krajničák R., Vasilenko T., Slávik J –
Chirurg. kl., Nemocnica Košice - Šaca
11. 3D sieťka pri hernioplastike TEP
Murcko M., Ferenčík A., Tovtyn A., Hajdu P. - Chirurg. odd.
NsP Trebišov
DISKUSIA, ZÁVER
20.00 hod. VEČERA
Štvrtok, 16. 10. 2014, odborný program: 17.00 – 18.30 hod.
II.BLOK
PREDSEDNÍCTVO: Pažinka, Vrzgula
Piatok, 17. 10. 2014, odborný program: 09.00 – 10.30 hod.
III.BLOK
PREDSEDNÍCTVO: Janík, Ferenčík
12. Možnosti laparoskopických operácii pri IBD
Janík J., Grajciar M., Adámik M. - Chirurgická klinika a TC
UN Martin
6. Diafragmatická hernia u geriatrickej pacientky riešená
laparoskopicky.
Pažinka P., Radoňák J., Šoltés M. - 1. chir. kl. FN Košice
13. Laparoskopická perikardiálna fenestrácia.
Mýtnik M., Pastierik P., Vaško J. - Chirurgické odd. FN
Prešov
Download

x. bardejovský deň miniinvazívnej chirurgie