Slovenská chirurgická spoloènos
Èeská chirurgická spoloènos
Lekárska fakulta UPJŠ Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
VI. SLOVENSKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
a
XXXIX. SPOLOÈNÝ ZJAZD ÈESKÝCH
A SLOVENSKÝCH CHIRURGOV
s m e d z i n á r o d n o u ú è as ou
1 2 . - 1 4 . s e p t e m b e r 2 0 1 2 , Ho t e l C e n t r u m , J u ž n á t r i e d a 2 , Ko š i c e
Kongres sa koná pod záštitou:
Primátora mesta Košice MUDr. Richarda Rašiho, PhD, MPH
Rektora LF UPJŠ prof. MUDr. Ladislava Mirossaya, DrSc.
Dekana LF UPJŠ prof. MUDr. Leonarda Siegfrieda, CSc.
Riadite¾a UNLP MUDr. Ladislava Rosochu, MPH
PROGRAM
VI. SLOVENSKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
s medzinárodnou úèasou
XXXIX. SPOLOÈNÝ ZJAZD ÈESKÝCH A SLOVENSKÝCH CHIRURGOV
12. - 14. september 2012, Košice
n PREZIDENT KONGRESU
prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc.
n VICEPREZIDENT KONGRESU
prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.
n PREDSEDA VEDECKÉHO A ORGANIZAÈNÉHO VÝBORU
prof. MUDr. Jozef Radoòak, CSc.
n VEDECKÝ VÝBOR KONGRESU
prof. MUDr. Kothaj Peter, CSc.
prof. MUDr. Bakoš Emil, CSc.
prof. MUDr. Bober Juraj, CSc.
prim. MUDr. Ferenèík Andrej
prof. MUDr. Haruštiak Svetozár, CSc.
prim. MUDr. Johanes Rastislav, PhD.
prof. MUDr. Labaš Peter, CSc.
prim. MUDr. Mýtnik Miroslav, PhD.
prof. MUDr. Olejník Juraj, CSc.
prof. MUDr. Pechan Juraj, CSc.
prof. MUDr. Radoòak Jozef, CSc.
prof. MUDr. Ryska Miroslav, CSc.
doc. MUDr. Dušan Mištuna, CSc. mim. prof.
doc. MUDr. Havlíèek Karel, CSc.
prim. MUDr. Czudek Stanislav, CSc.
prof. MUDr. Èapov Ivan, CSc.
doc. MUDr. Dostalík Ján, CSc.
prof. MUDr. Duda Miroslav, DrSc.
prim. MUDr. Gatìk Jiøí, PhD.
prim. MUDr. Gryga Adolf, CSc.
prof. MUDr. Hoch Jiøí, CSc.
prof. MUDr. Pafko Pavel, DrSc.
prim. MUDr. Smetka Jan
doc. MUDr. Šváb Jan, CSc.
prof. MUDr. Tøeška Vladimír, DrSc.
prim. MUDr. Vraný Michael
n ORGANIZAÈNÝ VÝBOR
prof. MUDr. Bober Juraj, CSc.
doc. MUDr. Kauchová Jana, PhD.
doc. MUDr. Va¾ko Michal, PhD.
MUDr. Beòa ¼uboslav, PhD.
MUDr. Zavacký Peter
MUDr. Harbu¾ák Pavol
MUDr. Kilík Róbert, PhD.
MUDr. Lakyová Lucia, PhD.
MUDr. Pažinka Peter, PhD.
MUDr. Šoltés Marek, PhD.
MUDr. Stanèáková Mária
MUDr. Blažejová Jana
l
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
Kilár Igor
Goòko Ivan
Uram Vladimír
Kièka Miloš
Lukáèová Zuzana
Tóth Erik
Hulík Štefan
Leško Dušan
Balèíková Alena
Klapáèová Katarína
Sukovský Lukáš
VI. SLOVENSKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
XXXIX. SPOLOÈNÝ ZJAZD ÈESKÝCH A SLOVENSKÝCH CHIRURGOV
s medzinárodnou úèasou
12. - 14. september 2012, Košice
n KONTAKTNÉ ADRESY
Kongresový sekretariát:
doc. MUDr. Kauchová Jana, CSc.
[email protected]
Organizaèný sekretariát:
Progress CA, Krivá 18, 040 01 Košice, SK
Mgr. Martina Hrušíková
Tel.: +421 55 68 06 261, Fax: +421 55 68 06 156
mobil: +421 905 753 183,
e-mail: [email protected]
www.progress.eu.sk
n ORGANIZAÈNÉ POKYNY
Celý kongres vrátane spoloèenského veèera bude prebieha v priestoroch Hotela Centrum,
Južná trieda 2, Košice (v centre Košíc v blízkosti hotela Hilton a Auparku).
Prednášky - prosíme striktne dodržiava èasový limit, ktorý je 8 min. + 5 min. diskusia (pokia¾ v programe nie je uvedené inak). Na prekroèenie limitu bude prednášajúci upozornený. Prezentácie budú
v programe MS Power Point. Použitie videoprezentácií odporúèame dohodnú vopred s organizátormi
kongresu. Posterová sekcia nie je plánovaná.
Slávnostný veèer sa uskutoèní 13.9.2012 o 19,30 hod. v konferenèných priestoroch Hotela Centrum Hudobný pozdrav Igor Kucer + skupina Zemplín. Vstupenka na veèer nie je súèasou kongresového
poplatku. Cena je 25 P/osobu. Lístky na obed 13.9.2012 a 14.9.2012 je možné si zakúpi pri registrácii.
Registrácia je od 12.9.2012 od 9,00 hod. a poèas konania kongresu do 14.9.2012 do 12,00 hod.
Sprievodný program :
1. prehliadka historického centra mesta Košíc s výkladom - po dohovore s kongresovou
agentúrou Progress CA, s.r.o.
2. návšteva Tokajských pivníc - pri dostatoènom poète prihlásených osôb - po dohovore
s kongresovou agentúrou Progress CA, s.r.o.
n POTVRDENIE O ÚÈASTI
Všetci úèastníci po ukonèení odborného programu dostanú potvrdenie o absolvovaní
programu s pridelenými kreditmi SACCME:
Pasívna úèas:
12.9.2012
2 kredity
13.9.2012
8 kreditov
14.9.2012
3 kredity
spolu
13 kreditov
Samostatná sesterská èas:
14.9.2012
2 kredity
Aktívna úèas:
autor prednášky, posteru, panel. diskusie 10 kreditov
spoluautor
5 kreditov
autor prednášky v cudzom jazyku
15 kreditov
spoluautor prednášky v cudzom jazyku
10 kreditov
Kredity možno prizna najviac dvom spoluautorom. Aktívnym úèastníkom sa kredity za
aktívnu a pasívnu úèas sèítavajú.
l!
VI. SLOVENSKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
s medzinárodnou úèasou
XXXIX. SPOLOÈNÝ ZJAZD ÈESKÝCH A SLOVENSKÝCH CHIRURGOV
12. - 14. september 2012, Košice
Dear Colleagues,
It is my great honour to welcome you all on behalf of Slovak Surgical Society and the
organizing committee of the congress to the 6th Slovak Surgical Congress in Košice,
Slovakia. This congress is also 39th Joint meeting of Czech and Slovak Surgeons and it is
traditionaly organised with international participation.
This congress is being held in Košice, center of Eastern of Slovakia. The main topics of the
congress are new trends in oncological surgery, surgical infections and thromboembolism
in surgery. The scientific programm is divided into two parallel sections, leading section is
oncological surgery. Also scientific meeting of nurses is part of the congress.
Organising committee is pleasently surprised that speakers from different countries will
come to discusse the variety of scientific issues. We also arrange the interesting social
programm for participants. We believe all of you will spend pleasent time in Slovakia.
Prof. Peter Kothaj, MD, PhD.
Congress President
"l
VI. SLOVENSKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
XXXIX. SPOLOÈNÝ ZJAZD ÈESKÝCH A SLOVENSKÝCH CHIRURGOV
s medzinárodnou úèasou
12. - 14. september 2012, Košice
Vážení kolegovia,
Je mi cou privíta Vás v mene Slovenskej chirurgickej spoloènosti a organizaèného
výboru kongresu na VI. Slovenskom chirurgickom kongrese, ktorý sa koná v Košiciach.
Kongres je súèasne 39. Spoloèným zjazdom èeských a slovenských chirurgov a tradiène sa
koná s medzinárodnou úèasou.
Kongres sa koná v meste Košice, centre východného Slovenska. Hlavnou témou kongresu
sú nové trendy v onkochirurgii, infekcie v chirurgii a tromboembolizmus v chirurgii. Vedecký
program je rozdelený do dvoch lekárskych sekcií, v tretej sekcii sa uskutoèní vedecký program
zdravotných sestier, èo bude tiež obohatením kongresu.
Organizaèný výbor pozval na kongres aj nieko¾ko popredných zahranièných chirurgov.
Poèas kongresu je pripravený bohatý spoloèenský program. Veríme, že strávite v Košiciach
príjemné a zaujímavé dni.
Prof. MUDr. Peter Kothaj, PhD.
prezident kongresu
l#
VI. SLOVENSKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
s medzinárodnou úèasou
XXXIX. SPOLOÈNÝ ZJAZD ÈESKÝCH A SLOVENSKÝCH CHIRURGOV
12. - 14. september 2012, Košice
Dear Colleagues,
On behalf of the organizing committee let me warmly invite you to join our
XXXIX. Congress of Czech and Slovak Surgeons and IV. Slovak Surgical Congress, to be held
in Kosice, capital of Easter Slovakia. It is great pleasure for us to arrange such a meeting
in our nice city. Such a congress was organized here last time in 1987; therefore it will be
for the first time in Slovaks self-governing era. Despite of complicated legislation we will
try to arrange appropriate conditions for professional debates and also for pleasant personal meetings.
prof. MUDr. Jozef Radoòak, CSc.
Head of the organizing committee
$l
VI. SLOVENSKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
XXXIX. SPOLOÈNÝ ZJAZD ÈESKÝCH A SLOVENSKÝCH CHIRURGOV
s medzinárodnou úèasou
12. - 14. september 2012, Košice
Vážené kolegyne, kolegovia.
Dovo¾te mi v mene organizátorov tohto v poradí už XXXIX. spoloèného zjazdu èeských
a slovenských chirurgov a VI. Slovenského chirurgického kongresu vás èo najsrdeènejšie
pozva do metropoly východu - Košíc. Je pre nás ve¾kou cou, že toto podujatie sa bude
kona práve v našom meste. Naposledy sme boli organizátorom takéhoto podujatia
v r. 1987. V tomto roku prvýkrát v ére samostatného Slovenska, ale na druhej strane
v ažkom období platnosti novej legislatívy sa pokúsime vytvori príjemné prostredie na
odborné rokovanie, ale aj na spoloèenské stretnutia všetkých úèastníkov kongresu.
prof. MUDr. Jozef Radoòak, CSc.
predseda organizaèného výboru
l%
VI. SLOVENSKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
s medzinárodnou úèasou
XXXIX. SPOLOÈNÝ ZJAZD ÈESKÝCH A SLOVENSKÝCH CHIRURGOV
12. - 14. september 2012, Košice
&l
VI. SLOVENSKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
XXXIX. SPOLOÈNÝ ZJAZD ÈESKÝCH A SLOVENSKÝCH CHIRURGOV
s medzinárodnou úèasou
12. - 14. september 2012, Košice
streda, 12. september 2012
13,30 - 14,30
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE KONGRESU
UDELENIE CIEN SCHS, PRÍHOVOR HOSTÍ
Èestné predsedníctvo:
MUDr. Richard Raši, PhD, MPH - primátor mesta Košice
Prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. - rektor UPJŠ Košice
Prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc. - dekan LF UPJŠ Košice
Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. - prezident Èeskej chirurgickej spoloènosti
Prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc. - prezident Slovenskej chirurgickej spoloènosti
Prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc. - hlavný odborník MZ SR pre chirurgiu
Prof. MUDr. Peter Labaš, CSc. - dekan LF UK Bratislava
MUDr. Ladislav Rosocha, MPH - riadite¾ UN LP Košice
Prof. MUDr. Jozef Radoòak, CSc. - predseda organizaèného výboru
14,45 - 16,45
n
POSLUCHÁREÒ È. 1
ÚVODNÝ BLOK
Predsedníctvo: Khatkov I., Pafko P., Škultéty J., Schützner J.
1. TECHNIQUE OF LYMPHADENECTOMY IN LAPAROSCOPIC ONCOSURGERY
Khatkov I.
Chief of the Surgical Chair Moscow State University of Medicine and Dentistry (Moskva) - 15 min.
2. EMOCE V CHIRURGII
Pafko P .
III. Chirurgická klinika, FN Motol (Praha) - 15 min.
3. LAPAROSCOPIC PANCREATIC RESECTIONS FOR TUMORS
Khatkov I.
Chief of the Surgical Chair Moscow State University of Medicine and Dentistry (Moskva) - 15 min.
4. RUPTURY BRÁNICE A JEJICH CHIRURGICKÁ LÉÈBA
S c h ü t z n e r J . , Stolz A., Šimonek J., Pozniak J., Kolaøík J., Pafko P., Lischke R.
III. Chirurgická klinika, FN Motol (Praha) - 10 min.
5. OPTICLOSE - MODERNÝ SPÔSOB UZAVRETIA OPERAÈNEJ RANY - PRVÉ SKÚSENOSTI
Mýtnik M.
Chirurgické oddelenie, FNsP J. A. Reimana (Prešov) - 10 min.
l'
VI. SLOVENSKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
s medzinárodnou úèasou
XXXIX. SPOLOÈNÝ ZJAZD ÈESKÝCH A SLOVENSKÝCH CHIRURGOV
12. - 14. september 2012, Košice
6. VSTØEBATELNÉ MONOFILNÍ VLÁKNO V SUTUØE GIT
Hoch J.
Chirurgická klinika UK 2. LF a FN Motol (Praha) - 10 min.
7. VPLYV NOVÝCH TECHNOLÓGIÍ NA OPERAÈNÚ LIEÈBU OCHORENÍ PAŽERÁKA
Š k u l t é t y J . , Sekáè J., Prochotský A.
II. Chirurgická klinika, NCM (Bratislava) - 10 min.
8. ELEKTROCHIRURGIA (RÔZNE PODOBY RÁDIOFREKVENÈNEJ ENERGIE V CHIRURGII)
I h n á t P . , Penhaker M., Vávra P., Ostruszka P., Jelínek P.
Chirurgická klinika, FNO (Ostrava) - 10 min.
9. VÝHODY POUŽÍVANIA MINILAPAROSKOPICKÝCH INŠTRUMENTOV V KOMBINÁCII
S PNEUMATICKÝM RAMENOM
Marko ¼.
OMICHE, FNsP F.D.Roosevelta (Banská Bystrica) - 10 min.
Diskusia
Prestávka
17,15 - 18,00 PLENÁRNE ZASADNUTIE ÈLENOV SLOVENSKEJ CHIRURGICKEJ SPOLOÈNOSTI
18,00
ZASADNUTIE VÝBORU SCHS
19,30
SPOLOÈNÉ ZASADNUTIE SCHS A ÈCHS
14,45 - 16,45
n
POSLUCHÁREÒ È. 2
TROMBOEMBOLIZMUS - PREVENCIA A LIEÈBA
Predsedníctvo: Labaš P., Prochotský A., Mazuch J., Radoòak J.
1. VROZENÉ TROMBOFILNÍ STAVY U CHIRURGICKÝCH PACIENTÙ
U l r y c h J . , Kvasnièka T., Krška Z.
I. Chirurgická klinika, 1. LF UK a VFN (Praha)
2. CHIRURGICKÉ ASPEKTY MASÍVNEJ P¼ÚCNEJ TROMBOEMBÓLIE
Mazuch J.
Chirurgická klinika JLF UK a UNM (Martin)
3. PREVENCIA A LIEÈBA VENÓZNEHO TROMBOEMBOLIZMU U PACIENTOV S MALÍGNYM OCHORENÍM
Š i m o J . , Vrtík L.
I. Chirurgická klinika UNB (Bratislava)
l
VI. SLOVENSKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
XXXIX. SPOLOÈNÝ ZJAZD ÈESKÝCH A SLOVENSKÝCH CHIRURGOV
s medzinárodnou úèasou
12. - 14. september 2012, Košice
4. AMBULANTNÁ LIEÈBA POOPERAÈNEJ HŽT
L a b a š P . , Èambal M., Hrbatý B., Reis R., Škoda A.
I. Chirurgická klinika UNB (Bratislava)
5. THROMBOPHLEBITIS SUPERFICIALIS = VENÓZNY TROMBOEMBOLIZMUS?
M a z u c h J . , Mištuna D., Hu¾o E., Smolár M.
Chirurgická klinika JLF UK a UNM (Martin)
6. PREVENCIA A LIEÈBA HLBOKÉ ŽILOVÉ TROMBÓZY V CHIRURGII
Radoòak J.
I. Chirurgická klinika LF UPJŠ a UNLP (Košice)
7. SÚÈASNÉ TRENDY V PREVENCII A LIEÈBE TROMBOEMBOLIZMU PRI CHIRURGICKEJ LIEÈBE
KARCINÓMU KOLONU A REKTA
P r o c h o t s k ý A . , Okolièány R., Škultéty J., Sekáè J., Huan M., Dolák S., Bartko Ch.
II. Chirurgická klinika LFUK (Bratislava)
8. TROMBÓZA ARTÉRIA MEZENTERICA SUPERIOR SPÔSOBENÁ DISEKCIOU AORTY TYPU
STANFORD B - KAZUISTIKA
K i l í k R . , Radoòak J., Vrzgula A., Kubíková M.
I. Chirurgická klinika LF UPJŠ a UNLP (Košice)
Diskusia
Prestávka
17,15 - 18,00 PLENÁRNE ZASADNUTIE ÈLENOV SLOVENSKEJ CHIRURGICKEJ SPOLOÈNOSTI
V POSLUCHÁRNI È. 1
l VI. SLOVENSKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
s medzinárodnou úèasou
XXXIX. SPOLOÈNÝ ZJAZD ÈESKÝCH A SLOVENSKÝCH CHIRURGOV
12. - 14. september 2012, Košice
štvrtok, 13. september 2012
8,30 - 10,30
n
POSLUCHÁREÒ È. 1
NAJNOVŠIE POSTUPY V ONKOCHIRURGII 1
Predsedníctvo: Pechan J., Durdík Š., Haruštiak S., Mýtnik S.
1. PREH¼AD ONKOCHIRURGICKÝCH OPERÁCIÍ NA SLOVENSKU
P e c h a n J . , Kothaj P., Pinïák D.
Klinika chirurgickej onkológie SZU a NOÚ (Bratislava)
2. ÚLOHA LAPAROSKÓPIE V MANAŽMENTE KARCINÓZY PERITONEA
K r o u p a K . , Johanes R., Babiš B., Váòa J.
Chirurgické oddelenie, FNsP (Žilina)
3. OBJEMNÉ TUMORY HRUDNÍKA - ZAUJÍMAVÉ KAZUISTIKY
P i o v a r è i D . , Havelka V., Tripský J., Láska M., Duèák O.
Centrum hrudníkovej chirurgie, NÚTPCH a HCH (Vyšné Hágy)
4. JE DOSTATOÈNE RADIKÁLNA MINIMÁLNE INVAZÍVNA EZOFAGEKTÓMIA METÓDOU
RENDEZ VOUZ PRI KARCINÓME PAŽERÁKA?
J a n í k M . , Luèeniè M., Krajè T., Zsemlye Z., Benej R., Haruštiak S.
Klinika hrudníkovej chirurgie, UNB Ružinov (Bratislava)
5. BILIO-BRONCHIÁLNA FISTULA
F e d o r è í k o v á L . , Váòa J., Johanes R., Kroupa K.
Chirurgické oddelenie, FNsP (Žilina)
6. NAJNOVŠIE TRENDY V MANAŽMENTE AXILY PRI KARCINÓME PRSNÍKA
K a r a b a M . , Benca J., Duchoò R., Šimo J.
Klinika chirurgickej onkológie NOÚ a SZÚ (Bratislava)
7. MANAŽMENT BIOPSIE SENTINELOVEJ UZLINY PRI VÈASNOM KARCINÓME PRSNÍKA
P e t r í k J . , Mýtnik M., Hanude¾ J., Chomo ¼.
Chirurgické oddelenie, FNsP J. A. Reimana (Prešov)
8. POSUNY V RADIKALITE CHIRURGICKEJ LIEÈBY KARCINÓMU PRSNÍKA
B e n c a J . , Karaba M., Pechan J.
Klinika chirurgickej onkológie NOÚ a SZÚ (Bratislava)
l
VI. SLOVENSKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
XXXIX. SPOLOÈNÝ ZJAZD ÈESKÝCH A SLOVENSKÝCH CHIRURGOV
s medzinárodnou úèasou
12. - 14. september 2012, Košice
9. BIOPSIA SENTINELOVEJ UZLINY - MODERNÝ PRÍSTUP K CHIRURGICKEJ LIEÈBE
KARCINÓMU PRSNÍKA
L a k y o v á L . , Blažejová J., Radoòak J.
I. Chirurgická klinika LF UPJŠ a UNLP (Košice)
Diskusia
Prestávka 10,30 - 11,00
11,00 - 12,45
n
POSLUCHÁREÒ È. 1
NAJNOVŠIE POSTUPY V ONKOCHIRURGII 2
Predsedníctvo: Tøeška V., Kothaj P., Krška Z., Kauchová J.
1. MOŽNOSTI ZV݊ENÍ RESEKABILITY NÁDORÙ JATER
T ø e š k a V . , Lysák D., Fichtl J., Skalický T., Sutnar A.
Chirurgická klinika FN a LFUK (Plzeò)
2. HEPATOCELULÁRNY KARCINÓM: MOŽNOSTI A LIMITY
V a v r a P . , Twardzikova P., Penhaker M., Vavrova M., Jonszta T., Hasal M., Nowakova J.,
Ihnat P., Habib N.
Chirurgická klinika, FNO (Ostrava, Londýn)
3. NÁDORY VRASTAJÚCE DO RETROHEPATICKEJ ÈASTI DOLNEJ DUTEJ ŽILY
K o t h a j P . , Janek J., Kminiak R., Hampl F., BalហV.
II. chirurgická klinika SZU, FN F.D.Roosevelta (Banská Bystrica)
4. TAKTIKA OPERÁCIÍ PRE KARCINÓM PANKREASU
P i n ï á k D . , Dolník J., Duchoò R., Šucha R., Pechan J.
Klinika chirurgickej onkológie SZU a NOÚ (Bratislava)
5. DIFERENCIÁLNÍ DIAGNÓZA CYSTICKÝCH LÉZÍ PANKREATU
Z á r u b a P . , Chvátalová T., Závada F., Bìlina F., Ryska M.
Chirurgická klinika, 2. LF UK a ÚVN (Praha)
6. LAPAROSKOPICKÁ DISTÁLNA RESEKCIA PANKREASU ZO ZACHOVANÍM SLEZINY
J o h a n e s R . , Kroupa K., Váòa J., Žáèek M.
Chirurgické oddelenie, FNsP (Žilina)
7. SPOMALENÉ VYPRÁZDÒOVANIE ŽALÚDKA PO RESEKCIÁCH NA PANKREASU
K a  u c h o v á J . , Bober J., Harbu¾ák P., Závacký P., Radoòak J.
Chirurgická klinika LF UPJŠ a UNLP (Košice)
l !
VI. SLOVENSKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
s medzinárodnou úèasou
XXXIX. SPOLOÈNÝ ZJAZD ÈESKÝCH A SLOVENSKÝCH CHIRURGOV
12. - 14. september 2012, Košice
8. ROZSAH LYMFADENEKTOMIE U KARCINOMU ŽALUDKU
K r š k a Z . , Hoskovec D., Šváb J.
I. Chirurgická klinika, LF UK a VFN (Praha)
9. SÚÈASNÉ MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY A LIEÈBY HEREDITÁRNEHO DIFÚZNEHO
KARCINÓMU ŽALÚDKA
P a l a j J . , Durdík Š., Sabol M., Marek V., Dyttert D.
Klinika onkologickej chirurgie, Onkologický ústav sv. Alžbety (Bratislava)
Diskusia
Obedòajšia prestávka do 14,00 hod.
14,00 - 15,20
n
POSLUCHÁREÒ È. 1
NAJNOVŠIE POSTUPY V ONKOCHIRURGII 3
Predsedníctvo: Hoch J., Šiller J., Prochotský A., Ferenèík A.
1. PRIMÁRNY RETROPERITENEÁLNY TUMOR - PARAGANGLIOM
F e r e n è i k A . , Tutka Š., Toutyn A.
Chirurgické oddelenie NsP (Trebišov)
2. GENOTYPIZÁCIA METABOLICKÝCH ENZÝMOV AKO PREDIKTÍVNY FAKTOR ROZVOJA
KOLOREKTÁLNEHO KARCINÓMU
H u ¾ o E . , Strelka ¼., Matáková T., Mištuna D.
Chirurgická klinika JLF UK a UNM (Martin)
3. NEOADJUVANTNÁ LIEÈBA KARCINÓMU KONEÈNÍKA
Dubinský P.
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. (Košice)
4. VPLYV TECHNICKÉHO POKROKU NA TAKTIKU A VÝSLEDKY LIEÈBY BENÍGNYCH
A MALÍGNYCH OCHORENÍ REKTA
P r o c h o t s k ý A . , Okolièány R., Škultéty J., Sekáè J., Huan M., Dolák S., Bartko Ch.
II. Chirurgická klinika LFUK (Bratislava)
5. KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM, PROMÌNY V DIAGNOSTICE A LÉÈBÌ
Š i l l e r J . , Turnovský P., Sákra L., Šácha M.
Chirurgická klinika, Pardubická krajská nemocnice, a.s. (Pardubice)
6. KOLOREKTÁLNÍ KARCINÓM V STÁØÍ
H o c h J . , Mužík J., Blaha M.
Chirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol (Praha)
" l
VI. SLOVENSKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
XXXIX. SPOLOÈNÝ ZJAZD ÈESKÝCH A SLOVENSKÝCH CHIRURGOV
s medzinárodnou úèasou
12. - 14. september 2012, Košice
7. MANAŽMENT PEÈEÒOVÝCH METASTÁZ KOLOREKTÁLNEHO KARCINÓMU
B e r n a d i è M . , Doval R., Šimek M., Pechan J.
Klinika chirurgickej onkológie SZU a NOÚ (Bratislava)
8. CHEMOTERAPIOU INDUKOVANÉ POŠKODENIA PEÈENE - NOVÁ SKÚSENOS PRE CHIRURGA
M a r e k V . , Sabol M., Durdík Š., Palaj J., Donát R.
Klinika onkologickej chirurgie OUSA a LF UK (Bratislava)
Diskusia
Prestávka
15,30 - 18,00
n
POSLUCHÁREÒ È. 1
NAJNOVŠIE POSTUPY V ONKOCHIRURGII 4
Predsedníctvo: Ryska M., Kroupa K., Sabol M., Johanes R.
1. KVALITA ŽIVOTA JE DÙLEŽITÝM FAKTOREM INDIKAÈNÍ ROZVAHY U NEMOCNÝCH
S KARCINOMEM PANKREATU MULTICENTRICKÁ PROSPEKTIVNÍ STUDIE
R y s k a M . , Dušek L., Pohnán R., Bunganiè B., Bieberová L., Ryska O., Loveèek M., Jon B.,
Rupert K., Krejèí M., Jarkovský J.
Chirurgická klinika 2. LFUK a ÚVN (Praha)
2. SÚÈASNÉ TRENDY V CHIRURGICKEJ LIEÈBE HEPATÁLNYCH METASTÁZ
KOLOREKTÁLNEHO KARCINÓMU
S a b o l M . , Chvalný P., Donát R., Palaj J., Durdík Š.
Klinika onkologickej chirurgie OUSA A LFUK (Bratislava)
3. ALGORITMUS LIEÈBY KARCINÓZY PERITONEA
K r o u p a K . , Johanes R., Váòa J., Babiš B., Žáèek M.
Chirurgické oddelenie, FNsP (Žilina)
4. ROBOTICKY ASISTOVANÁ TOTÁLNÍ MESOREKTÁLNÍ EXCIZE (TME)
L a n g e r D . , Ryska M., Pudil J.
Chirurgická klinika 2. LFUK a ÚVN (Praha)
5. PREOPERATIVE PARAMETERS EXPANDING THE INDICATION OF SPHINCTER PRESERVING
SURGERY IN PATIENTS WITH ADVANCED LOW RECTAL CANCER
Korèek J.
Chirurgická klinika FN (Nitra)
6. REVERZNÝ POSTUP LIEÈBY PRI LOKÁLNE POKROÈILOM KARCINÓME REKTA
S METASTATICKÝM POSTIHNUTÍM PEÈENE
K r o u p a K . , Johanes R., Váòa J., Babiš B.
Chirurgické oddelenie, FNsP (Žilina)
l #
VI. SLOVENSKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
s medzinárodnou úèasou
XXXIX. SPOLOÈNÝ ZJAZD ÈESKÝCH A SLOVENSKÝCH CHIRURGOV
12. - 14. september 2012, Košice
7. SKÚSENOSTI A VÝSLEDKY PRI RIEŠENÍ TUMOROV KONEÈNÍKA METÓDOU TEM
NA NAŠOM PRACOVISKU
B r a n d e b u r O . , Kilík R., Radoòak J., Va¾ko M.
I. Chirurgická klinika LF UPJŠ a UNLP (Košice)
Diskusia
Záver
8,30 - 10,30
n
POSLUCHÁREÒ È. 2
INFEKCIA V CHIRURGII 1
Predsedníctvo: Vyhnánek F., Mištuna D., Belák J., Benej J.
1. ANTIMIKROBNÍ LÉÈBA NITROBØIŠNÍCH INFEKCÍ U CHIRURGICKÉHO NEMOCNÉHO
(ROLE AMINOGLYKOSIDÙ)
Vyhnánek F.
Chirurgická klinika 3. LF UK (Praha)
2. AKO ZVLÁDNU GRAMPOZITÍVNE A ANAEROBNÉ INFEKCIE V CHIRURGII?
Jarèuška P.
I. Interná klinika, UN LP (Košice)
3. POUZE SPRÁVNÌ PODÁVANÁ ANTIBIOTICKÁ PROFYLAXE SNIŽUJE VÝSKYT POOPERAÈNÍCH
INFEKÈNÍCH KOMPLIKACÍ U NEJÈASTÌJI PROVÁDÌNÝCH AKUTNÍCH OPERACÍ
R y s k a O . , Šerclová Z., Koneèná E., Fulík J., Marvan J., Dytrych P., Marx J., Antoš F.,
Horová B., Nýèová E.
Chirurgická klinika 2. LFUK a ÚVN (Praha)
4. URÈENÍ RIZIKA INFEKCE V OPERAÈNÍ RÁNÌ POMOCÍ SKÓROVACÍHO SYSTÉMU
J e r o u š e k J . , Vystrèilová T., Veverková L.
I. Chirurgická klinika FN u svaté Anny v Brnì (Brno)
5. LIMITUJE POHLAVIE INFEKÈNÉ KOMPLIKÁCIE TYPU SSI V CHIRURGII?
M i š t u n a D . , Strelka ¼., Smolár M., Hu¾o E., Mikolajèík A., Šutiak L., Siegler P.
Chirurgická klinika JLF UK a UNM (Martin)
6. APLIKÁCIA ODPORÚÈANÍ V LIEÈBE INTRAABDOMINÁLNYCH INFEKCIÍ DO PRAXE
R a d o ò a k J . , Lakyová L., Hudák A., Hildebrand T., Zavacký P.
I. Chirurgická klinika LF UPJŠ a UN LP (Košice)
$ l
VI. SLOVENSKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
XXXIX. SPOLOÈNÝ ZJAZD ÈESKÝCH A SLOVENSKÝCH CHIRURGOV
s medzinárodnou úèasou
12. - 14. september 2012, Košice
7. SEPTICKÉ KOMPLIKACE U NITROHRUDNÍCH PORANÌNÍ SOUÈASNÝ STAV DIAGNOSTIKY
A TERAPIE
V y h n á n e k F . , Ducháè V., Jirava D., Oèadlík M., Teplan V.
Chirurgická klinika 3. LF UK Praha (Praha)
8. POHRUDNIÈNÍ EMPYÉM A JEHO CHIRURGICKÁ LÉÈBA,
STRATEGIE TERAPIE NA I. chirurgické klinice LF MU a FN u sv. Anny v Brnì
P e š t á l A . , Wechsler J., Jedlièka V., Doležel J., Veselý M., Chovanec Z., Jeroušek J.,
Èapov I.
I. Chirurgická klinika FN u svaté Anny v Brnì (Brno)
9. EMPYÉM HRUDNÍKA - MOŽNOSTI CHIRURGICKEJ LIEÈBY
B e l á k J . , Kudláè M., Šimon R., Lazorèák M., Žofèák M., Novotný M.
II. Chirurgická klinika LF UPJŠ a UNLP (Košice)
10. VÁKUOVO ASISTOVANÁ TERAPIA V LIEÈBE EMPYÉMU HRUDNÍKA - NAŠE PRVÉ SKÚSENOSTI
Z s e m l y e Z . , Haruštiak S., Benej R.
Klinika hrudníkovej chirurgie UNBA (Bratislava)
Diskusia
Prestávka
11,00 - 12,30
n
POSLUCHÁREÒ È. 2
INFEKCIA V CHIRURGII 2
Predsedníctvo: Olejník J., Vrzgula A., Danaj M., Øíha D.
1. CHIRURGICKÁ LIEÈBA INFEKÈNEJ ENDOKARDITÍDY
L u c z y J . , Sabol F., Kolesár A.
Klinika srdcovej chirurgie VÚSCH, a.s. a LF UPJŠ (Košice)
2. RIEŠENIE INFEKCIE AORTOBIFEMORÁLNEHO BYPASSU
Ø í h a D . , Bulejèík J., Šolek R., Blaha L.
Centrum cévní a miniinvazivní chirurgie, Nemocnice Podlesí a.s. (Tøinec)
3. AKÚTNA MEZENTERIÁLNA ISCHÉMIA /AMI/ - STÁLE AKTUÁLNY PROBLÉM
B r u n è á k P . , Cseri J., Kovács V., Èíèel Š.
Chirurgické oddelenie, NsP (Luèenec)
4. KONTRAVERZIE LIEÈBY CROHNOVEJ CHOROBY Z POH¼ADU CHIRURGA
S e k á è J . , Škultéty J., Hlavatý T., Prochotský A., Bartko Ch.
II. chirurgická klinika LFUK a UNBA (Bratislava)
l %
VI. SLOVENSKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
s medzinárodnou úèasou
XXXIX. SPOLOÈNÝ ZJAZD ÈESKÝCH A SLOVENSKÝCH CHIRURGOV
12. - 14. september 2012, Košice
5. PRIMÁRNÍ POUŽITÍ TNP LAPAROSTOMIE U PACIENTÙ S T̎KOU PERITONITIDOU SNIŽUJE
MORTALITU - VÝSLEDKY PROSPEKTIVNÍ RANDOMIZOVANÉ STUDIE
Š e r c l o v á Z . , Ryska O., Dytrych P., Marvan J., Marx K., Koneèná E., Vlèková L.,
Mikšíková A., Antoš F.
Chirurgická klinika 2. LFUK a ÚVN (Praha)
6. ABDOMINAL COMPARTMENT SYNDROME A MULTIORGÁNOVÉ ZLYHANIE U CHIRURGICKÉHO PACIENTA
S m o l á r M . , Vojtko M., Mikolajèík A., Mištuna D.
Chirurgická klinika JLF UK a UNM (Martin)
7. MANAŽMENT DEHISCENCIE ANASTOMÓZY V DOLNOM A STREDNOM REKTE.
NOVÉ TECHNIKY KONZERVATÍVNEJ LIEÈBY
Duleba E.
Chirurgické oddelenie, NsP (Topo¾èany)
8. MINIINVAZÍVNE OPERAÈNÉ POSTUPY PRI CROHNOVEJ CHOROBE
V r z g u l a A . , Pribula V., Múdry M., Krajnièák R., Kovácsová A., Vasilenko T., Slávik J.
III. Chirurgická klinika SZU (Košice)
9. PERFORAÈNÉ PERITONITÍDY V PRVOM ROKU ŽIVOTA
Š u d á k M . , Drahovský P., Krcho P., Èižmárik M.
Odd. detskej chirurgie DFN (Košice)
Diskusia
Obedòajšia prestávka do 14,00 hod.
14,00 - 16,30
n
POSLUCHÁREÒ È. 2
INFEKCIA V CHIRURGII 3
Predsedníctvo: Vajó J., Bober J., Bakoš E., Zavacký P.
1. PYOGENNÉ ABSCESY PEÈENE NA PRECHODE CENTENÁRIA A MILENIA
V a j ó J . , Belák J., Kudláè M., Šimon R.
II. Chirurgická klinika LF UPJŠ a UNLP (Košice)
2. POOPERAÈNÉ KOMPLIKÁCIE PO RESEKCIÁCH PEÈENE
B o b e r J . , Radoòak J., Leško D., Tomašurova D., Gajdzik T.
I. Chirurgická klinika LF UPJŠ a UNLP (Košice)
3. AKÚTNA PANKREATITÍDA A JEJ INFEKÈNÉ KOMPLIKÁCIE
H a r b u ¾ á k P . , Kauchová J., Bober J., Hudák A., Radoòak J.
I. Chirurgická klinika LF UPJŠ a UNLP (Košice)
& l
VI. SLOVENSKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
XXXIX. SPOLOÈNÝ ZJAZD ÈESKÝCH A SLOVENSKÝCH CHIRURGOV
s medzinárodnou úèasou
12. - 14. september 2012, Košice
4. INFEKCIA/REJEKCIA SIEKY PO TAPP - MÝTUS ALEBO REALITA?
Š o l t é s M . , Pažinka P., Blažejová J.
I. Chirurgická klinika LF UPJŠ a UNLP (Košice)
5. RANOVÉ KOMPLIKÁCIE PO TRANSPLANTÁCIÍ OBLIÈKY - SÚÈASNÉ TERAPEUTICKÉ MOŽNOSTI
Z a v a c k ý P . , Hulík Š., Tóth E., Lukáèová Z., Tomašurova D., Kalanin R., Blažejova J.,
Kauchová J., Radoòak J.
I. Chirurgická klinika LF UPJŠ a UNLP (Košice)
6. LAPAROSKOPICKÉ OŠETRENIE PERFOROVANÉHO VREDU GASTRODUODÉNA,
NAŠE SKÚSENOSTI
Ž á è e k M . , Váòa J., Johanes R.
Chirurgické oddelenie, FNsP (Žilina)
7. ANTIBIOFILMOVÝ EFEKT MEDU V PROCESE HOJENIA RÁN
M a y e r A . , Brychta I., Majtán J. , Olejník J.
Chirurgická klinika SZU a UN (Bratislava)
8. PERIPROKTÁLNE INFEKCIE U DIABETIKOV
K o r è e k J . , Osuský M., Lazorišák A.
Chirurgická klinika FN (Nitra)
Diskusia
Záver
piatok, 14. september 2012
8,30 - 10,30
n
POSLUCHÁREÒ È. 1
VARIA 1
Predsedníctvo: Sabol F., Frankovièová M., Špak ¼.
1. KOMPLEXNÁ CHIRURGICKÁ LIEÈBA KOARKTÁCIE AORTY V DOSPELOM VEKU
S a b o l F . , Kolesár A., Luczy J.
Klinika srdcovej chirurgie VÚSCH, a.s. a LF UPJŠ (Košice)
2. PERKUTÁNNE MINIINVAZÍVNE PRÍSTUPY PRI IMPLANTÁCII AORTÁLNYCH STENTGRAFTOV
Špak ¼.
Angiologické odd. VÚSCH a.s. (Košice)
l '
VI. SLOVENSKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
s medzinárodnou úèasou
XXXIX. SPOLOÈNÝ ZJAZD ÈESKÝCH A SLOVENSKÝCH CHIRURGOV
12. - 14. september 2012, Košice
3. REKONŠTRUKÈNÉ VÝKONY KOREÒA AORTY A AORTÁLNEJ CHLOPNE
K o l e s á r A . , Sabol F., Luczy J.
Klinika srdcovej chirurgie VÚSCH, a.s. a LF UPJŠ (Košice)
4. PRAVÉ ANEURYZMY FEMOROPOPLITEÁLNEJ OBLASTI V NAŠOM SÚBORE
T o r m a N . , Sihotský V., Arendárèik F., Smola A., Kubíková M., Tomeèko M., Zavacká M.,
Frankovièová M.
Klinika cievnej chirurgie VÚSCH a.s. a LF UPJŠ (Košice)
5. ANEURYZMA BRUŠNEJ AORTY - NAŠE VÝSLEDKY ELEKTÍVNYCH OPERÁCIÍ
Sihotský V. , Frankovièova M., Torma N., Kubíková M., Smola A., Tomeèko M., Arendárèik F.
Klinika cievnej chirurgie VÚSCH a.s. a LF UPJŠ (Košice)
6. CHIRURGICKÁ LIEÈBA ATEROSKLEROTICKÉHO POSTIHNUTIA A. CAROTIS INTERNA
Sihotský V. , Frankovièova M., Torma N., Kubíková M., Smola A., Tomeèko M., Arendárèik F.
Klinika cievnej chirurgie VÚSCH a.s. a LF UPJŠ (Košice)
7. CHIRURGICKÁ A ENDOVASKULÁRNA LIEÈBA OCHORENÍ PERIFÉRNYCH TEPIEN
K u b í k o v á M . , Frankovièová M., Torma N., Sihotský V., Arendárèik F., Závacká M.,
Smola A., Tomeèko M., Staško P.
Klinika cievnej chirurgie VÚSCH a.s. a LF UPJŠ (Košice)
8. AKTUÁLNY POH¼AD NA MANAŽMENT SYNDRÓMU HORNEJ DUTEJ ŽILY
P a s h c h e n k o A . , Piovarèi D.
Centrum hrudníkovej chirurgie, NÚTPCH a HCH (Vyšné Hágy)
9. ŠPECIFIÈNOS CHIRURGICKEJ PROBLEMATIKY PRI TRANSPLANTÁCIÁCH PEÈENE
D a n n i n g e r F . , Petrašoviè M., Tibenský I., Stráòava I., Bystrian R., Olejník J.
Chirurgická klinika SZU a UNB (Bratislava)
Diskusia
Prestávka do 11,00 hod.
11,00 - 12,30
n
POSLUCHÁREÒ È. 1
VARIA 2
Predsedníctvo: Holéczy P., Vávra P., Pažinka P.
1. LAPAROSKOPICKÁ RESEKCIA PEÈENE
V á v r a P . , Hasal M., Ihnat P., Nowakova J., Czerny D., Jelinek P., Penhaker M.,
Ostruszka P., Habib N.
Chirurgická klinika, FNO (Ostrava)
l
VI. SLOVENSKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
XXXIX. SPOLOÈNÝ ZJAZD ÈESKÝCH A SLOVENSKÝCH CHIRURGOV
s medzinárodnou úèasou
12. - 14. september 2012, Košice
2. ROUX -Y GASTRICKÝ BYPASS S PONECHANÍM ADJUSTOVATE¼NEJ BANDÁŽE ŽALÚDKANAŠA ALTERNATÍVA RIEŠENIA ZLYHANIA BANDÁŽE
H o l é c z y P . , Bolek M., Havrlentová L., Pasnišin L.
Chirurgické oddìlení, Vítkovická nemocnice a.s. (Ostrava)
3. LAPAROSKOPICKÁ HERNIOPLASTIKA 3D SIEKOU BEZ FIXÁCIE
M u r c k o M . , Ferenèik A., Štepienová A., Èerny R., Hajdu P.
Chirurgické oddelenie NsP (Trebišov)
4. TRETÍ ROZMER V LAPAROSKOPII: FULL HD 3D LAPAROSKOPICKÁ TECHNIKA PRVÉ SKÚSENOSTI
R a d o ò a k J . , Bober P., Závacký P., Pažinka P.
I. Chirurgická klinika LF UPJŠ a UNLP (Košice)
5. TECHNICKÉ ASPEKTY TRANSPERITONEÁLNEJ ADRENALEKTÓMIE
P a ž i n k a P . , Radoòak J., Šoltés M., Bober J.
I. Chirurgická klinika LF UPJŠ a UNLP (Košice)
6. NESKORO ROZPOZNANÉ ZRIEDKAVÉ PORANENIA VNÚTROHRUDNÝCH ORGÁNOV
A BRÁNICE. KAZUISTIKY
R i n d o š R . , Kubas V., Ondrášová L.
Ústredná vojenská nemocnica SNP - FN (Ružomberok)
7. ANISMUS
Korèek J.
Chirurgická klinika FN (Nitra)
8. RIEŠENIE STENÓZ V ILEO - POUCHANÁLNEJ ANASTOMÓZE
L e š k o L . , Bober J., Nigut F., Veseliny E., Radoòak J.
I. Chirurgická klinika LF UPJŠ a UNLP (Košice)
9. GALEKTÍN-1 A -3 ROZDIELNE MODULUJE HOJENIE EXCÍZNEJ A INCÍZNEJ RANY
U POTKANOV
V a s i l e n k o T . , Gál P., Kováè I., Jakubèo J., Perželova V., Vrzgula A., Andre S., Kaltner H.,
Gabius H.J., Smetana K.
III. Chirurgická klinika SZU, Nemocnica Košice - Šaca, 1. Súkr. Nemocnica (Košice)
Diskusia
Záver kongresu o 12,30 hod.
l
VI. SLOVENSKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
s medzinárodnou úèasou
XXXIX. SPOLOÈNÝ ZJAZD ÈESKÝCH A SLOVENSKÝCH CHIRURGOV
12. - 14. september 2012, Košice
8,30 - 10,30
n
POSLUCHÁREÒ È. 2
SESTERSKÁ SEKCIA - STAROSTLIVOS O CHIRURGICKÉHO PACIENTA
Predsedníctvo: Kozmová Z., Kosztyuová G., Macušková M.
1. OŠETROVATE¼SKÁ STAROSTLIVOS O PACIENTA PO OPERÁCII TEP BEDROVÉHO KÅBU
O n d o è k o v á M . , Dzurusová ¼.
Chirurgické oddelenie, Železnièné zdravotníctvo Košice, s.r.o. (Košice)
2. MANAŽMENT STAROSTLIVOSTI O PACIENTA PRI LAPAROSKOPICKEJ HERNIOPLASTIKE
METÓDOU SILPEC
M a c u š k o v á M . , Tanèáková, A.
Chirurgické oddelenie NsP (Trebišov)
3. OŠETROVATE¼SKÁ STAROSTLIVOS O PACIENTA PO OPERÁCII MEDZISTAVCOVEJ PLATNIÈKY
K o z m o v á Z . , Šidlovská D., Vargová V.
Chirurgické oddelenie, Železnièné zdravotníctvo Košice s.r.o., (Košice)
4. IATROGÉNNE PORANENIE PRI KANYLÁCII VE¼KÝCH CIEV A NÁSLEDNÁ OŠETROVATE¼SKÁ
STAROSTLIVOS
H u d á k o v á E . , Felberová D., Vlasatá ¼.
Klinika cievnej chirurgie, VÚSCH a.s. (Košice)
5. BODNÉ PORANENIE HRUDNÍKA Z POH¼ADU OPERAÈNEJ SESTRY
K o c h l i c o v á M . , Olosová M., Rindoš R.
Centrálne operaèné sály ÚVN SNP FN (Ružomberok)
6. ŠPECIFIKÁ OŠETROVATE¼SKEJ STAROSTLIVOSTI U CHIRURGICKÝCH PACIENTOV
Kosztyuová G.
I. Chirurgická klinika LF UPJŠ a UNLP (Košice)
7. PREVENCIA A LIEÈBA VENÓZNEHO TROMBOEMBOLIZMU
M u n k o v á A . , Kolková S., Vlasatá ¼.
Klinika cievnej chirurgie, VÚSCH a.s. (Košice)
8. ŠPECIFIKÁ OŠETROVATE¼SKEJ STAROSTLIVOSTI U PACIENTA S LARVATERAPIOU
T k á è o v á K . , Štrkolcová J., Janovèíková K.
Chirurgické odd. LNsP MUDr. I. Stodolu (Liptovský Mikuláš)
9. VÝHODY MINIINVAZÍVNEJ CHIRURGIE
Szilagyiová M.
I. Chirurgická klinika LF UPJŠ a UNLP (Košice)
l
VI. SLOVENSKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
XXXIX. SPOLOÈNÝ ZJAZD ÈESKÝCH A SLOVENSKÝCH CHIRURGOV
s medzinárodnou úèasou
12. - 14. september 2012, Košice
10. AKÚTNA PANKREATITÍDA - ŽIVOT OHROZUJÚCI STAV
Baková J.
I. Chirurgická klinika LF UPJŠ a UNLP (Košice)
11. TRELUMINA - SPÔSOB ENTERÁLNEJ VݎIVY U PACIENTOV S PANKREATITÍDOU
Antošová J.
I. Chirurgická klinika LF UPJŠ a UNLP (Košice)
12. MANAŽMENT PACIENTOV SO STÓMIOU
Chovancová G.
I. Chirurgická klinika LF UPJŠ a UNLP (Košice)
Diskusia
Prestávka 10,30 - 11,00
l
!
VI. SLOVENSKÝ CHIRURGICKÝ KONGRES
s medzinárodnou úèasou
XXXIX. SPOLOÈNÝ ZJAZD ÈESKÝCH A SLOVENSKÝCH CHIRURGOV
12. - 14. september 2012, Košice
n POZNÁMKY
"l
Ostatní sponzori:
Johnson & Johnson, s.r.o.
Fresenius Kabi s.r.o., org. zložka
ULTRAMED, s.r.o.
Meditrade spol. s.r.o.
Nimag, spol. s r.o.
Sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.
Pfizer
Merck Sharp & Dohme, s.r.o.
Coloplast A/S
RADIX spol. s r.o.
GlaxoSmithKline s.r.o
Baxter Slovakia s. r. o.
Novartis Slovakia, s.r.o.
HARTMANN - RICO spol. s r.o.
Hikma Pharmaceuticals, Ltd. Co, o.z.
Biomedica Slovakia, s. r. o.
Generálny sponzor:
Hlavný sponzor:
Covidien ECE s.r.o.
B. Braun Medical s.r.o.
Podujatie ja zaradené do systému hodnotenia SACCME a úèastníkom budú pridelené eurokredity.
Download

Program na stiahnutie (pdf)