Slovenská kardiologická spoločnosť
Pracovná skupina pediatrickej kardiológie
NÚSCH a.s. - Detské kardiocentrum
Klinika detskej kardiológie LFUK
Sekcia prevencie kardiovaskulárnych ochorení SPS
Vás pozývajú na
DEŇ DETSKEJ KARDIOLÓGIE
13. marec 2014 o 8:30 hod.
Valčianska dolina - Snowland
MARTIN
PROGRAM :
- Otvorenie : 8, 30 hod.
- Prednášky - kardiológia I . (8, 35 – 9, 35)
Predsedníctvo : Kunovský P., Jarčuška P., Dufková M.,
Jarčuška P. (Košice) (15 min.)
Mikroorganizmy a detský kardiochirurgický pacient
- Pľúcna artériová hypertenzia v detskom veku (10 - 15 min.)
Kunovský P., Hrebík M., (Bratislava):
Použitie prostanoidov v liečbe pľúcnej hypertenzie u detí
Hrebík M., Vršanská V., Goldschmidtová E., (Bratislava):
Downov syndróm a pľúcna artériová hypertenzia
Dufková M. (Praha):
Posun v klinickém hodnocení léčiv u plicní arteriální hypertenze
Diskusia
9, 35 – 9, 55
Prestávka 9, 55 – 10, 05
( 20 min.)
( 10 min.)
- Prednášky - kardiológia II. (10, 05 – 11, 15)
Predsedníctvo : Kaldarárová M., Schvartzová D., Venczelová Z.
- Prednášky postgraduálneho vzdelávania Kliniky detskej kardiológie LFUK (10 min.)
Venczelová Z., Tittel P., Mašura J. ( Bratislava) :
Veď tá komora sa vôbec nehýbe! Echokardiografické kazuistiky
Kaldarárová M., Vršanská V, Kanáliková K, Šimková I. (Bratislava):
Manažment tehotnej pacientky s vrodenou chybou srdca z pohľadu kardiológa
Brucknerová I., Tittel P., Kaldarárová M., ( Bratislava):
Aké máme možnosti liečby ductus arteriosus u novorodenca?
Tittel P., Kaldarárová M., Venczelová Z., Tittelová J. ,Brucknerová I.,
Mašura J. ( Bratislava) :
Katetrizačný uzáver ductus arteriosus persistens – výsledky a komplikácie
Schwartzová D., Schwartzová D. ml. (Košice):
Výskyt arytmií u novorodencov
Bobík L., Kováčiková Ľ., Lakomý M., Illíková V. ( Bratislava) :
Kardiotoxicita lipofilných liečiv – kazuistika.
Oravec J., Nosko J. (Banská Bystrica ):
Perikardiálna efúzia - prekvapivý nález u nedonoseného dieťaťa
11, 15 – 11, 35
Diskusia
Prestávka 11, 35 – 11, 45
( 20 min.)
( 10 min.)
- Prednášky - Kardiológia III. (11, 45 – 12, 10 )
Predsedníctvo : Čižmárová E., Šimurka P., Vršanská V.
- Sekcia prevencie kardiovaskulárnych ochorení SPS (10 min. )
Čižmárová E. ( Bratislava):
Ambulantné monitorovanie TK u detí a adolescentov (nové európske a americké odporúčania)
Jurko A. ml., Tonhajzerová I., Mešťaník M., Jurko T., Višňovcová Z., Vrábová I. (Martin):
Neinvazívne markery stanovenia endoteliálnej dysfunkcie a včasných aterosklerotických zmien u detí
s rizikovými faktormi.
Tonhajzerová I.. Jurko A. ml., Mešťaník M., Višňovcová Z. ( Martin):
Hostilita ako možný rizikový faktor kardiovaskulárnych ochorení
Diskusia
12, 10 – 12, 30
Prestávka 12, 30 – 12, 40
( 20 min.)
( 10 min.)
- Prednášky - kardiológia IV. (12, 40 – 13, 10), (15 min.)
Predsedníctvo : Tittel P., Grochal F., Janko V.
Grochal F., Bronshtein M. ( Martin, Haifa – Izrael):
Anomalies of the aortic arch: from a morphological deviation to the life threatening findings.
Janko V. ( Prešov )
Od unikuspidálnej ku quadrikuspidálnej /a pentakuspidánej/ aortálnej chlopni
Diskusia
13, 10 – 13, 30
Prestávka 13, 30 – 13, 40
( 20 min. )
( 10 min. )
- Prednášky - kardiológia V.
(13, 40 – 14, 10),
Predsedníctvo : Hrebík M., Jurko A. ml.
(10 min.)
Goldschmidtová E., Hrebík M., Klaussmanová J., Brlejová J. (Bratislava):
Imunoprofylaxia RSV u detských pacientov s VCHS v sezóne 2013/2014
Dinka R., Olejník P., Venczelová Z., Hrebík M. (Bratislava ):
Kardiotábory pre deti s VCHS
Hrebík M., Vršanská V., Kunovský P., Jurko A. ml. , Mašura J. (Bratislava):
Pracovná skupina SKS – pediatrická kardiológia v rokoch 2012/2013
Diskusia
14, 10 – 14, 30
( 20 min.)
- Ukončenie 14, 30 hod.
Podujatiu je pridelený zodpovedajúci počet kreditov SACCME / 5 /
12. marec 2014
Výbor PS :
- Aktuálne problémy detskej kardiológie
Výbor PS – detskej kardiológie a hostia
19, 00 hod. – Konferenčná sála Humno
Kontaktná adresa :
Doc. MUDr. Alexander Jurko, PhD.
mobil: 0905 / 324 039
e-mail: [email protected]
Ubytovanie / individuálne/ :
Turisticko – informačná kancelária Snowland, Valčianska dolina : 0903 / 11 22 11
www.snowland.sk
Konferenciu podporili :
Actelion Pharmaceuticals SK,
AbbVie s.r.o.,
TT Pharma, s.r.o.,
WEGA-MS, spol. s r.o.,
Dräger Slovensko, s.r.o.,
ARID obchodná spoločnosť, s.r.o.,
AOP Orphan Pharmaceuticals AG,
MEDINT PRO, a.s.,
TIMED, s.r.o.,
Siemens s.r.o.,
KARDIAG, s.r.o.
Organizačný a programový výbor :
MUDr. Marián Hrebík, MPH.
MUDr. Viera Vršanská, CSc.
Prof. MUDr. Iveta Šimková , CSc., FESC
Prof. MUDr. Jozef Mašura, CSc.
MUDr. Pavol Šimurka, PhD.
Doc. MUDr. Alexander Jurko, PhD.
predseda PS pediatrickej kardiológie
vedecký sekretár PS pediatrickej kardiológie
prezidentka SKS
prednosta Kliniky detskej kardiológie LFUK
predseda Sekcie prevencie KV ochorení SPS
organizátor podujatia
Download

Program - Detské kardiocentrum