OBALKA1.QXD
11. 2. 2014 08:01
Page 1
VESTNÍK
1
Oficiálna tlačovina
Dostihovej autority Slovenskej republiky
Ročník: XXI.
Bratislava 10. 2. 2014
1€
Obsah
Podmienky vydávania licencií, registrácie koní a stajní pre rok 2014 .............................................. 2
Zoznam dlžníkov k 10. 2. 2014............................................................................................................... 5
Propozície klasických dostihov organizovaných v roku 2014 Závodiskom, š. p., Bratislava ....... 8
Zoznam zakázaných látok u jazdcov na rok 2014 ............................................................................ 10
Zoznam licencií zaregistrovaných a vydaných DA SR do 31. 1. 2014 ...........................................15
Zoznam stajní a farieb zaregistrovaných DA SR do 31. 1. 2014 .................................................... 15
Kone zaregistrované v SR pod a trénerov do 31. 1. 2014 ............................................................... 16
Cenový výmer č. 1/2014........................................................................................................................ 17
Cenový výmer č. 3/2014........................................................................................................................ 18
Chov, Metodické pokyny pre chovate ov A 1/1, koní v registri NTB a klusáka .......................... 20
A 1/1, zoznam žrebcov A 1/1 licentovaných na pripúš aciu sezónu 2014 .................................. 28
Export ......................................................................................................................................................... 29
Import ........................................................................................................................................................ 30
Zmena majite a, nájom, kastrácia ......................................................................................................... 31
Zápisnica z pracovnej porady trénerov a zástupcov ZB, š.p., Bratislava dňa 28. 1. 2014 ......... 32
Oficiálny hendikep k 1. 1. 2014 ............................................................................................................ 36
Vydáva Závodisko, štátny podnik
ako Dostihová autorita Slovenskej republiky
Starohájska 29, 852 69 Bratislava
Tel.: 00421/02 - 624 11 504, 623 10 965, 622 46 289
Fax: 00421/02 - 623 15 221, 623 10 864
www.dostihy.sk, e-mail: [email protected]
PODMIENKY.QXD
11. 2. 2014 08:16
Page 1
Podmienky pre vydávanie licencií,
registrácie koní a stajní pre rok 2014
Úradné hodiny:
pondelok - piatok, 7.30 - 11.00 hod., 12.30 - 15.00 hod.
(počas dostihovej sezóny mimo dní uzávierok prihlášok a oznámenia štartujúcich koní)
Výšku poplatkov za vydanie licencií, registráciu stajní a koní stanovuje Cenový výmer 1/2014 uverejnený v tomto Vestníku.
KAŽDÝ ŽIADATE O LICENCIU OKREM VYPLNENEJ ŽIADOSTI PREDLOŽÍ:
Džokej:
- jazdec po dosiahnutí 50 ví azstiev podáva „Žiados o udelenie licencie džokej“.
- jazdec, ktorý bol už v minulosti zaregistrovaný ako džokej, predloží vyplnené tlačivo „Žiados o obnovenie
dostihovej licencie“
Jazdec z povolania:
- výučný list (len pre prvú žiados )
- doklad o zaplatení úrazového poistného na rok 2014, resp. zmluva o poistení proti úrazom u žiadate ov, ktorí platnú
zmluvu doposia nepredložili
- lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na jazdenie dostihových koní
- 2 fotografie 3,5 x 4,5 cm
Džokeji a jazdci z povolania alej vyplnia „Monitorovací formulár pobytov“ pre účel možného vykonania
mimosú ažného odberu dopingu pod a Smernice pre kontrolu a postih dopingu v športe. Smernicu vydáva
Antidopingová agentúra SR, ktorej je Závodisko, š.p., Bratislava riadnym členom.
Jazdec-žiak
Žiacka licencia môže by vydaná len osobe, ktorá v dobe podania žiadosti dovŕšila vek 16 rokov a absolvovala
najmenej 6 mesiacov nepretržitej výučby v odbore jazdec-ošetrovate koní.
Potrebné náležitosti:
- overený súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu na jazdenie dostihov pre žiadate ov mladších ako 18 rokov
- odporúčanie riadite a strednej odbornej školy / učiliš a, ktorého je žiadate žiakom
- doklad o zaplatení úrazového poistného na rok 2014, resp. zmluva o poistení proti úrazom u žiadate ov, ktorí platnú
zmluvu doposia nepredložili
- lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na jazdenie dostihových koní
- 2 fotografie 3,5 x 4,5 cm
Žiadatelia, ktorí sú žiakmi denného štúdia, poplatok za vystavenie licencie nehradia.
Jazdec-amatér
Amatérska licencia môže by vydaná len osobe, ktorá v dobe podania žiadosti dovŕšila vek 15 rokov, nepracuje za mzdu
v dostihovej stajni, nie je vyučená v odbore jazdec-ošetrovate koní a nikdy nejazdila dostihy za mzdu alebo odmenu
(s výnimkou dostihov absolvovaných v žiackom stave).
Potrebné náležitosti:
- overený súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu na jazdenie dostihov pre žiadate ov mladších ako 18 rokov
- doklad o zaplatení úrazového poistného na rok 2014 a zmluva o poistení proti úrazom u žiadate ov, ktorí platnú zmluvu
doposia nepredložili
- lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na jazdenie dostihových koní
- 2 fotografie 3,5 x 4,5 cm
- odporúčanie od trénera z povolania - držite a licencie „A“, ak žiadate nedosiahol aspoň 5 ví azstiev
- úspešné zloženie skúšky z Dostihového poriadku SR.
Termíny skúšok amatérskych jazdcov
Skúšky žiadate ov o licenciu jazdec-amatér sa budú kona v dvoch termínoch:
18. februára 2014 (utorok) o 9.00 hod. resp. 27. februára 2014 (štvrtok) o 13.00 hod.
v zasadačke administratívnej budovy ZB, š.p. (vchod ved a vážnice).
Účas na školení a úspešné zloženie skúšky je podmienkou pre vydanie licencie jazdec-amatér.
Vykonanie skúšky mimo stanovených termínov je spoplatnené pod a platného Cenového výmeru sumou 50 €.
2
PODMIENKY.QXD
11. 2. 2014 08:16
Page 2
Podmienkou vydania všetkých druhov jazdeckých licencií je predloženie dokladu o zaplatení úrazového
poistenia na rok 2014.
Žiadosti o vydanie licencie pre jazdcov, ktorí preukázate ne pracujú v zahraničí, alebo nemajú trvalý pobyt
na území Slovenska, alebo ktorí predložia výučný list vydaný v zahraničí, budú posudzované individuálne.
Dostihová autorita SR môže v odôvodnených prípadoch žiados o vydanie licencie odmietnu .
Licencia A (tréner z povolania)
Čl. 368 DP
Licencia trénera z povolania môže by vydaná na základe žiadosti osobe s ukončeným stredoškolským vzdelaním
s maturitou, ktorá:
a) v predchádzajúcom kalendárnom roku bola držite om licencie A, alebo
b) úspešne absolvovala odborný kurz trénerov dostihových koní a hodnoverne doloží, že bu :
ba) absolvovala 15 rokov odbornej praxe v dostihovej stajni po dovŕšení 16 roku života v niektorej z týchto
funkcií: asistent trénera, obročník, jazdec dostihových koní, jazdec-ošetrovate , alebo
bb) je minimálne 5 rokov držite om licencie B, alebo
bc) ňou trénované kone dosiahli aspoň 50 ví azstiev.
Licencia trénera z povolania oprávňuje držite a na trénovanie neobmedzeného počtu dostihových koní rôznych
majite ov. Povinnos ukončeného stredoškolského vzdelania s maturitou sa nevz ahuje na žiadate ov, ktorí
odborný trénerský kurz ukončili do 31. decembra 2009.
Licencia B (tréner)
Čl. 367 DP
Licencia trénera môže by vydaná na základe žiadosti osobe s ukončeným stredoškolským vzdelaním s maturitou,
ktorá:
a) v predchádzajúcom kalendárnom roku bola držite om trénerskej licencie B, alebo
b) úspešne absolvovala odborný kurz trénerov dostihových koní a hodnoverne preukáže, že bu
ba) absolvovala 5 rokov odbornej praxe v dostihovej stajni po dovŕšení 16 rokov života v niektorej z týchto
funkcií: asistent trénera, obročník, jazdec dostihových koní, jazdec-ošetrovate , alebo
bb) je minimálne 5 rokov držite om licencie jazdec-amatér a absolvovala 50 štartov alebo dosiahla
15 umiestnení alebo 5 ví azstiev, alebo
bc) je minimálne 5 rokov držite om licencie C a ňou trénované kone absolvovali aspoň 50 štartov.
Licencia trénera oprávňuje jej držite a na tréning neobmedzeného počtu koní jedného majite a dostihovej stajne
(vrátane koní týmto majite om prenajatých iným majite om dostihových koní alebo koní najatých od iných majite ov
dostihových koní), alebo na tréning maximálne 15 koní rôznych majite ov. Povinnos ukončeného stredoškolského
vzdelania s maturitou sa nevz ahuje na žiadate ov, ktorí odborný trénerský kurz ukončili do 31. decembra 2009.
Licencia C (tréner-majite )
Čl. 366 DP
Licencia tréner-majite môže by udelená na základe žiadosti osobe, ktorá:
a) v predchádzajúcom kalendárnom roku bola držite om licencie C, alebo
b) úspešne absolvovala skrátený trénerský kurz organizovaný Dostihovou autoritou SR, zložila predpísané
skúšky a absolvovala jednomesačnú odbornú prax u trénera z povolania a získala jeho písomné odporúčanie.
Licencia tréner-majite oprávňuje držite a licencie trénova maximálne 5 dostihových koní, ktoré sú v jeho majetku,
prípadne sú v majetku jeho najbližších príbuzných (jeho manželského partnera, jeho rodičov a rodičov
manželského partnera, jeho súrodencov a súrodencov manželského partnera, jeho detí a detí jeho manželského
partnera).
3
PODMIENKY.QXD
11. 2. 2014 08:16
Page 3
UPOZORNENIE:
Závodisko, š.p., Bratislava upozorňuje všetkých trénerov dostihových koní, že od sezóny 2004 zaviedlo povinnos
vies „Liečebný denník“, do ktorého sú tréneri povinní po konzultácii so svojim veterinárnym lekárom zaznamenáva
všetky liečebné úkony a použité liečivá u koní. Liečebné denníky v množstve pod a počtu trénovaných koní si každý
tréner zakúpi pri registrácií koní.
PODMIENKY PRE REGISTRÁCIU DOSTIHOVÝCH STAJNÍ
Žiados o registráciu je majite povinný predloži v každom kalendárnom roku na predpísanom tlačive do termínu
určenom DA SR. V roku 2014 je to do 28. 2. za poplatok 200 € vrátane DPH, po 28. 2. za 240 € vrátane DPH, vždy
však najneskôr 7 dní pred podaním prvej prihlášky koňa do dostihov. Ako majite nesmie by zaregistrovaná neplnoletá osoba. Povinnosti a práva majite a môže vykonáva iba jedna fyzická osoba.
Ku každej registrácii sú potrebné tieto náležitosti:
1) ak je stajňa v majetku viacerých osôb, musí by predložený zoznam všetkých spolumajite ov s ich adresami,
výškou podielu a splnomocnenie pre jednu fyzickú osobu, ktorá bude oprávnená stajňu zastupova
2) Tam, kde je majite ský vz ah založený nájmom, musia by podmienky a okolnosti nájmu vo vz ahu k dostihovej
prevádzke uvedené v žiadosti o registráciu, najmä údaje:
- kto hradí náklady spojené s účas ou koní na dostihoch (prihlášky, oznámenie štartujúcich koní, zmeny, sankcie at .)
- číslo účtu, na ktorý sa zmluvné strany dohodli zasiela získané dotácie a prémie
3) ak je stajňa v majetku právnickej osoby, predloží jej štatutárny zástupca výpis z obchodného registra alebo
živnostenský list ako doklad o svojej existencii. Zahraničná právnická osoba predloží výpis z obchodného registra
svojej krajiny. Dostihová autorita SR všetkým predmetným subjektom odporúča, aby v príslušných dokumentoch
(výpis z obchod-ného registra, respektíve živnostenský list) bola zaregistrovaná (schválená) po nohospodárska činnos
(odporúčaná špecifikácia: chov, výcvik a tréning dostihových koní).
4) ak je stajňa v majetku fyzickej osoby, ktorá nemá občianstvo SR alebo trvalý pobyt na území SR, môže by stajňa
zaregistrovaná iba vtedy, ak okrem vyššie uvedených splní táto fyzická osoba alšie podmienky registrácie, a to:
- má otvorený účet v ubovo nej banke na území Slovenska
- pri registrácii stajne sa musí fyzicky zúčastni a preukáza sa platným dokladom totožnosti
- stajňa v majetku zahraničnej osoby, ktorá súčasne má alebo v minulom roku mala registrovanú stajňu v inej krajine
okrem Slovenska, bude za názvom slovenskej stajne uvádza skratku SK.
Pri registrácii dostihových farieb rešpektuje Dostihová autorita SR medzinárodnú dohodu o použití dostihových farieb a dbá predovšetkým na to, aby neboli pre rôznych majite ov zaregistrované rovnaké alebo
ne ahko rozlíšite né dostihové farby (čl. 331 DP).
Tréner dostihových koní je oprávnený vykonáva v mene majite a všetky úkony, ktoré sa týkajú ním trénovaných koní, s výnimkou oznámení o zmene majite a. Na prevzatie získaných dotácií a prémií potrebuje tréner
osobitné písomné splnomocnenie (čl. 324 DP).
Tréner dostihových koní smie vlastni dostihového koňa, ale je mu zakázané podie a sa na spoločenstve
majite ov a svoje vlastné kone necha trénova inou osobou na území SR (č. 363 DP).
Jazdcovi dostihových koní z povolania je zakázané akouko vek formou vlastni alebo si naja dostihového koňa.
Výnimkou z tohto ustanovenia je osoba, ktorá je zároveň držite om licencie trénera dostihových koní i licencie
jazdca. Na takúto osobu sa vz ahuje čl. 363 a čl. 378 Dostihového poriadku (čl. 376 DP).
4
PODMIENKY.QXD
11. 2. 2014 08:16
Page 4
PODMIENKY PRE REGISTRÁCIU KONÍ
Registrácia koní sa vykonáva zapísaním na zoznam dostihových koní, ktorý je súčas ou žiadosti o registráciu
dostihovej stajne. Na zozname dostihových koní musia by čitate ne a správne uvedené všetky údaje. Pri registrácii
každého koňa musí by predložený jeho preukaz totožnosti, ktorý obsahuje meno majite a koňa a podpis trénera,
u ktorého je kôň v tréningu. Kone zaregistrované Dostihovou autoritou SR musia by preukázate ne v tréningu
na území SR. Nedodržanie tejto podmienky sa bude klasifikova ako porušenie čl. 396, písm. a) Dostihového poriadku SR.
Ako dostihový môže by zaregistrovaný len kôň, u ktorého sú ukončené všetky administratívne úkony
na Úrade plemennej knihy a v tejto súvislosti uhradené predpísané poplatky. Týka sa najmä náležitostí importu
a zmeny majite a/nájmu.
Pri registrácii koňa je nájomca povinný predloži nájomnú zmluvu s úradne overeným podpisom majite a
(prenajímate a) koňa!
Na základe Opatrenia DA SR č. 2/2007 nebude registrovaný taký kôň, ktorý v pase nebude ma vidite ne
umiestnenú nálepku s kódom mikročipu.
Všetky registračné poplatky budú platené prostredníctvom Zúčtovacieho centra ZB. Prostriedky na účtoch
klientov ZC musia by dostatočné na vykrytie všetkých poplatkov spojených s registráciou stajní, koní, licencií
a iných, pod a Cenového výmeru č. 1/2014. To znamená, že po strhnutí všetkých potrebných poplatkov sa konto
klienta ZC nesmie dosta do záporných hodnôt. Preto apelujeme na majite ov, trénerov a jazdcov, aby sa pred
samotnou registráciou presvedčili o dostatočnej výške peňažných prostriedkov na svojich účtoch v ZC.
Dlžníci Závodiska Bratislava nemôžu by zaregistrovaní!
Rovnako nebudú zaregistrované subjekty, ktoré nemajú vysporiadané finančné vz ahy v zahraničí.
Zoznam dlžníkov Závodiska, š. p., Bratislava k 10. 2. 2014
Neuhradené faktúry
2011
Stajňa, meno
Simonides - Ján Husák, BA
Mediavision, s.r.o., BA
Faktúra
7110064
7110295
Dôvod
poplatok za lóžu č. 12
reklama, propagácia
Čiastka
380,00 €
1200,00 €
2013
Stajňa, meno
FlorCo, Ing. P. Boledovič, BA
Maentiva Galopp, s.r.o., Písek
Faktúra
7130450
7130388
Dôvod
reklama, propagácia
60 ks kalendárov
Čiastka
500,00 €
450,00 €
5
DLHY1.QXD
11. 2. 2014 08:19
Page 1
Zoznam dlžníkov Zúčtovacieho centra k 10. 2. 2014
Majitelia
Adamičková Veronika
- 621,19
AGRAMM, spol. s r.o.
- 42,18
Aqua Trend a.s.
- 2,40
Bergendi Václav
- 8,60
Bič František
- 3,09
Bičová Michaela
- 9,67
Coufal Ivan
- 7,88
Dostihová stáj Kameňák o.s.
- 8,96
Drápal Cyril
- 1 626,80
EKOLS Skalica, s.r.o.
- 133,62
EPICOS export import spol. s r.o.
- 10,85
Eurokoberce s.r.o.
- 2,28
Filip Vladimír
- 2,18
Follauf Jaromír
- 8,60
Foukal Milan
- 2,18
General Security d.o.o.
- 237,56
GM Electronic spol. s.r.o.
- 2,74
Haris Ludvík
- 196,20
INCITAT-o.s. jezdců, milovníků a sympatizujícich - 4,92
JOSPO s.r.o.
- 9,26
Kaucký Josef
- 9,54
Kazík Luboš
- 8,60
Kisza Beata, Bc.
- 6,71
Kolarič Anton
- 122,33
Kovář Václav
- 3,40
Krhač Dušan
- 91,01
Kronenberger Anton
- 5,00
Kupka Petr
- 5,49
Lenz Johann
- 722,58
Litwiniak Krzysztof
- 4,10
MADORE Stav s.r.o.
- 10,94
Marková Zdeňka, Mgr.
- 12,17
Metropolite Turf, s.r.o.
- 10,44
Mičánek Aleš
- 4,32
Oravská Lucia
- 45,37
Paclík Jiří, Ing.
- 10,02
Palyza Jan
- 3,60
Poledňák Petr
- 12,84
Po sko/Dobosz Krysztof i Jolanta
- 3,98
Po sko/Pietrzak Andrzej
- 322,27
Průdek Pavel
- 4,32
Pulka David
- 5,16
6
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Radovanović Aleksandar
Rapca WELYA Alexander, Ing.
Residence Jírny s.r.o.
Režňák Ondřej
Rosival Róbert
Scheit Christian, Ing.
Sloval Invest a.s.
Slovinsko/Globočnik Tomaž
Slovinsko/Metka Orel
SOCHOR, spol. s r.o.
Sukič Dejan
Štrbac Lubomir
Tax Reform s.r.o.
Thurner Marion, Dr.
Tibor Papšo - Skalka, Ing.
Tkáčik Marcel
Urban Martin
Vajsnerová Jana
Vedralová Hana, JUDr.
Vinklárek Antonín
Wieslaw Saniewski Equus Polska
Yes Production
Zajíček Miloslav, MVDr.
Zielinski Robert
Zmeko Peter
- 368,74
- 6,10
- 12,80
- 11,10
- 782,33
- 61,45
- 634,64
- 3,36
- 18,23
- 4,51
- 2,32
- 537,56
- 10,96
- 8,60
- 9,40
- 8,60
- 9,43
- 28,94
- 38,04
- 2,52
- 333,36
- 2,14
- 5,91
- 3,54
- 3,60
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Jazdci
Baluchová Lucie
Follaufová Patrícia
Chaloupka Václav, Ing.
Jasinský František
Kňažík Ivan
Kolařík Dušan
Míča Pavel
Saganová Ivana
Vinklárek Antonín
Volf Mykola
Závacký Roman
-
-
- 2,21 €
- 6,20 €
- 5,02 €
- 8,60 €
11,25 €
- 8,83 €
- 4,18 €
- 8,60 €
12,89 €
10,19 €
92,97 €
Tréneri
Drlík Jaroslav
Follaufová Patrícia
- 5,74 €
- 8,60 €
DLHY1.QXD
11. 2. 2014 08:19
Page 2
Germič Karel
Hurt Tomáš
Chaloupka Václav, Ing.
Kinský Pavel
Lojek Malgorzata
Marková Zdeňka, Mgr.
Mičánek Aleš
Poles Pavel
Vinklárek René
Vinklárek Vladimír
- 33,20
- 6,26
- 3,00
- 42,62
- 3,61
- 12,88
- 8,60
- 10,37
- 3,22
- 9,32
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Vlček Milan
Vocásek 3 František
Vojtěšková Diana, Ing.
Volf Mykola
Zajíček Miloslav, MVDr.
- 88,06
- 7,51
- 3,46
- 12,88
- 5,24
€
€
€
€
€
Poznámka: Do dlhov sú započítané iba predpisy
neuhradených záporných platieb (pasív) po termíne splatnosti. Aktíva sa započítavajú všetky.
Záväzky slovenských subjektov v Českej republike k 10. 2. 2014
Majitelia
Tréneri
Grey Farm-Hotel Bumbálka s.r.o.
Ing. Tibor Papšo Skalka
Jonata Jan, JUDr.
MOSTRY spol. s r.o.
PD Borský Mikuláš
PD Senica
Polák Radomír
Rosíval Róbert
Tkáčik Marcel
Tribau group, s.r.o.
Universal Media Corporation
Univerzal MZ&MZ spol. s r.o.
Prevzaté z www.velka-chuchle.cz
- 168,00 Kč
- 113,50 Kč
- 200,00 Kč
- 7 099,10 Kč
11 450,00 Kč
- 8 219,30 Kč
- 3 220,00 Kč
- 714,00 Kč
- 714,00 Kč
- 1 936,00 Kč
30 235,00 Kč
- 7 900,00 Kč
Cagáň Ján, Ing.
Dohnálek Roman
Francistyvá Gabriela, Mgr.
Chodúr Jozef
Kalaš Pavel, Ing.
Katrinec Ivan
Kubík Petr
Lysý Tomáš, Ing.
Papšo Tibor
Rosival Róbert
Valachovič Oto, Ing.
- 2 360,00 Kč
- 719,60 Kč
- 726,00 Kč
- 1 141,00 Kč
- 72,60 Kč
- 459,00 Kč
- 848,00 Kč
- 1 718,00 Kč
- 35,70 Kč
- 209,00 Kč
- 83,00 Kč
Jazdci
Drexler Ladislav
Noppová Viera
- 245,00 Kč
- 128,50 Kč
Rekordy starohájskej dráhy
900
1000
1100
1200
1400
1600
m
m
m
m
m
m
1700
1800
1900
2000
2200
2400
2600
2800
3400
m
m
m
m
m
m
m
m
m
0:52,37
0:56,98
1:05,28
1:09,36
1:23,31
1:36,06
1:36,06
1:42,94
1:49,70
1:58,87
2:03,11
2:16,41
2:28,52
2:41,35
2:57,75
3:57,71
ROYAL STAR 7
SCYRIS (POL) 4
DNIESTR (POL) 6
SCYRIS (POL) 5
GERMAN MALT (IRE) 3
TRIBAL INSTINCT (IRE) 5
BLUE CORAL (IRE) 4
ROSENSTURM (IRE) 3
SALDENZAR (GER) 5
ALL ABOUT SAM (GER) 3
ECOLOGICALLY RIGHT (GB) 3k
SCYRIS (POL) 3
SIBERION (GER) 3
LISIBILA (GER) 4k
BABIE LATO (POL) 3
ELEGANT DEVIL (GER) 8
P. Kubík
J. Korpas
M. Cagáň
P. Krowicki
J. Línek
J. F. Egan
P. Krowicki
J. Línek
S. Georgjev
Z. Šmida
M. Havelková
L. Kasal
J.-P. Carvalho
Z. Varga
M. Srnec
J. Línek
59,5 kg
59,0 kg
59,0 kg
63,0 kg
62,0 kg
60,0 kg
60,5 kg
58,0 kg
60,0 kg
56,5 kg
58,0 kg
57,0 kg
58,0 kg
56,5 kg
58,0 kg
64,0 kg
22. 6. 2003
18. 7. 2004
30. 6. 2002
15. 5. 2005
18. 4. 2004
20. 7. 2003
13. 7. 2008
22. 5. 2005
12. 4. 2009
27. 4. 2008
11. 9. 2005
29. 6. 2003
18. 7. 2004
21. 7. 2002
24. 9. 2006
15. 4. 2012
Do tabu ky sú zahrnuté len elektronicky merané časy, ktoré boli dosiahnuté na hlavnej dráhe.
7
PROPOZÍCIE KLASICKÝCH DOSTIHOV.QXD
11. 2. 2014 08:22
Page 1
Propozície klasických dostihov
organizovaných v roku 2014 Závodiskom, š. p., Bratislava
Uzávierka prihlášok do všetkých klasických dostihov je v piatok 7. 3. 2014 o 14:00 hod.
5. dostihový deň - 18. 5. 2014 Bratislava - 14.00 hod.
1. 22. Jarná cena kobýl - rovina (SVK Listed) - 1700 m
21 000 € (10 500 - 4830 - 3150 - 1470 - 1050)
Majite ské prémie: 2100 € (1050 - 630 - 420) pre tri najlepšie umiestnené kobyly v slovenskom tréningu.
Chovate ské prémie: 840 € (560 - 280) pre dve najlepšie umiestnené kobyly slovenského chovu.
Pre 3-ročné plnokrvné kobyly. Hmotnos : 58 kg.
Všetky štartujúce kobyly sa musia zúčastni prehliadky v pedoku a slávnostnej prehliadky pred tribúnami.
Uzávierka prihlášok:
piatok
7. 3. 2014
o 14.00 hod.
180 €
___________________________________________________________________________
1. dodatočné prihlášky utorok
29. 4. 2014
o 10.00 hod.
900 €
2. zápisné (1. škrtanie):
utorok
29. 4. 2014
o 10.00 hod.
260 €
2. dodatočné prihlášky pondelok 12. 5. 2014
o 10.00 hod.
2200 €
Oznámenie štartujúcich koní: utorok
13. 5. 2014
do 10.00 hod.
400 €
6. dostihový deň - 25. 5. 2014 Bratislava - 14.00 hod.
1. 22. Ve ká jarná cena - rovina (SVK Listed) - 1700 m
21 000 € (10 500 - 4830 - 3150 - 1470 - 1050)
Majite ské prémie: 2100 € (1050 - 630 - 420) pre tri najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovate ské prémie: 840 € (560 - 280) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu.
Pre 3-ročné plnokrvné kobyly a žrebce. Hmotnos : 58 kg.
Všetky štartujúce kone sa musia zúčastni prehliadky v pedoku a slávnostnej prehliadky pred tribúnami.
Uzávierka prihlášok:
piatok
7. 3. 2014
o 14.00 hod.
180 €
___________________________________________________________________________
1. dodatočné prihlášky utorok
29. 4. 2014
o 10.00 hod.
900 €
2. zápisné (1. škrtanie):
utorok
29. 4. 2014
o 10.00 hod.
260 €
2. dodatočné prihlášky pondelok 19. 5. 2014
o 10.00 hod.
2200 €
Oznámenie štartujúcich koní: utorok
20. 5. 2014
do 10.00 hod.
400 €
11. dostihový deň - 20. 7. 2014 Bratislava - 14.00 hod.
1. 22. Slovenské derby - rovina (SVK Gd-3) - 2400 m
60 000 € (30 000 - 13 800 - 9000 - 4200 - 3000)
Majite ské prémie: 6000 € (3000 - 1800 - 1200) pre tri najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovate ské prémie: 1000 € (660 - 340) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu.
Pre 3-ročné plnokrvné kobyly a žrebce. Hmotnos : 58 kg.
Všetky štartujúce kone sa musia zúčastni prehliadky v pedoku a slávnostnej prehliadky pred tribúnami.
8
PROPOZÍCIE KLASICKÝCH DOSTIHOV.QXD
11. 2. 2014 08:22
Page 2
Uzávierka
prihlášok:
piatok
7. 3. 2014
o 14.00 hod.
360 €
___________________________________________________________________________
1. dodatočné prihlášky utorok
27. 5. 2014
o 10.00 hod.
1800 €
2. zápisné (1. škrtanie):
utorok
27. 5. 2014
o 10.00 hod.
480 €
2. dodatočné prihlášky utorok
1. 7. 2014
o 10.00 hod.
4200 €
3. zápisné (2. škrtanie):
utorok
1. 7. 2014
o 10.00 hod.
700 €
3. dodatočné prihlášky štvrtok
10. 7. 2014
o 10.00 hod.
7700 €
Oznámenie štartujúcich koní: piatok
11. 7. 2014
do 12.00 hod.
860 €
15. dostihový deň - 14. 9. 2014 Bratislava - 14.00 hod.
1. 22. Slovenské Oaks - rovina (SVK Listed) - 2000 m
21 000 € (10 500 - 4830 - 3150 - 1470 - 1050)
Majite ské prémie: 2100 € (1050 - 630 - 420) pre tri najlepšie umiestnené kobyly v slovenskom tréningu.
Chovate ské prémie: 840 € (560 - 280) pre dve najlepšie umiestnené kobyly slovenského chovu.
Pre 3-ročné plnokrvné kobyly. Hmotnos : 58 kg.
Všetky štartujúce kobyly sa musia zúčastni prehliadky v pedoku a slávnostnej prehliadky pred tribúnami.
Uzávierka
prihlášok:
piatok
7. 3. 2014
o 14.00 hod.
75 €
___________________________________________________________________________
1. dodatočné prihlášky utorok
10. 6. 2014
o 10.00 hod.
375 €
2. zápisné (1. škrtanie):
utorok
10. 6. 2014
o 10.00 hod.
140 €
2. dodatočné prihlášky utorok
22. 7. 2014
o 10.00 hod.
1075 €
3. zápisné (2. škrtanie):
utorok
22. 7. 2014
o 10.00 hod.
250 €
3. dodatočné prihlášky pondelok 8 . 9. 2014
o 10.00 hod.
2325 €
Oznámenie štartujúcich koní: utorok
9. 9. 2014
do 10.00 hod.
375 €
17. dostihový deň - 28. 9. 2014 Bratislava - 14.00 hod.
1. 22. Slovenský St. Leger - rovina (SVK Listed) - 2800 m
17 000 € (8500 - 3910 - 2550 - 1190 - 850)
Majite ské prémie: 1700 € (850 - 510 - 340) pre tri najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovate ské prémie: 750 € (500 - 250) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu.
Pre 3-ročné plnokrvné kobyly a žrebce. Hmotnos : 58 kg.
Všetky štartujúce kone sa musia zúčastni prehliadky v pedoku a slávnostnej prehliadky pred tribúnami.
Uzávierka prihlášok:
piatok
7. 3. 2014
o 14.00 hod.
60 €
___________________________________________________________________________
1. dodatočné prihlášky utorok
10. 6. 2014
o 10.00 hod.
300 €
2. zápisné (1. škrtanie):
utorok
10. 6. 2014
o 10.00 hod.
100 €
2. dodatočné prihlášky utorok
22. 7. 2014
o 10.00 hod.
800 €
3. zápisné (2. škrtanie):
utorok
22. 7. 2014
o 10.00 hod.
220 €
3. dodatočné prihlášky pondelok 22. 9. 2014
o 10.00 hod.
1900 €
Oznámenie štartujúcich koní: utorok
23. 9. 2014
do 10.00 hod.
300 €
V prípade, že do klasických dostihov bude k termínu uzávierky prihlášok prihlásených menej
ako 30 koní, budú tieto dostihy otvorené do termínu prvého škrtania (čl. 171 písm. d) DP).
Poplatky za zápisné a štartovné sú uvedené bez DPH.
9
ZAKAZ LÁTKY.QXD
11. 2. 2014 08:28
Page 1
Dohovor proti dopingu Rady Európy (T-DO)
Svetová antidopingová agentúra (WADA)
Svetový antidopingový kódex
ZOZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTOK A METÓD NA ROK 2014
MEDZINÁRODNÁ NORMA
Oficiálny text Zoznamu zakázaných látok a metód aktualizuje Svetová antidopingová agentúra (WADA)
a je publikovaný v angličtine a francúzštine. V prípade akéhoko vek rozporu medzi anglickou a francúzskou verziou bude určujúca anglická verzia. V prípade akýchko vek nezrovnalostí medzi oficiálnym textom a slovenskou verziou je rozhodujúce anglické znenie.
Tento zoznam je platný s účinnos ou od 1. januára 2014.
V súlade s článkom 4.2.2 Svetového antidopingového kódexu sú všetky Zakázané látky
považované za „Špecifické látky“ okrem látok zo skupín S1, S2, S4.4, S4.5, S6.a a Zakázaných
metód M1, M2 a M3.
TRVALO ZAKÁZANÉ LÁTKY A METÓDY
(POČAS SÚŤAŽE AJ MIMO SÚŤAŽE)
ZAKÁZANÉ LÁTKY
S0. NEZAVEDENÉ LÁTKY
Všetky farmakologické látky, ktoré nie sú zaradené do žiadnej z nasledujúcich skupín Zoznamu zakázaných
látok a metód a ktoré nie sú aktuálne schválené žiadnym vládnym regulačným orgánom pre liečebné
použitie u udí (napr. látky v predklinickom alebo klinickom alebo prerušenom skúšaní, deriváty syntetických
drog, tzv. designer drugs, lieky schválené len na veterinárne použitie), sú zakázané po celý čas.
S1. ANABOLICKÉ LÁTKY
Anabolické látky sú zakázané.
1. Androgénne anabolické steroidy (AAS)
a) Exogénne* AAS, zahrňujúce:
1-androsténdiol (5α-androst-1-én-3ß,17ß-diol); 1-androsténdión (5α-androst-1-én-3,17-dión); bolandiol
(estr-4-én-3ß, 17ß-diol); bolasterón; boldenón; boldión (androsta-1,4-dién-3,17-dión); danazol ([1.2]oxazolo[4’,5’:2,3]pregna-4-én-20-yn-1α7-ol); dehydrochlormetyltestosterón (4-chloro-17ß-hydroxy-17α metylandrosta-1,4-dién-3-ón); desoxymetyltestosterón (17α-metyl-5α -androst-2-én-17ß-ol); drostanolón;
etylestrenol (19-norpregna-4-én-17α-ol); fluoxymesterón; formebolón; furazabol (17α-metyl[1,2,5]oxadiazolo[3’,4’:2,3]-5α-androstan-17ß-ol); gestrinón; 4-hydroxytestosterón (4,17ß-dihydroxyandrost-4én-3-ón); kalusterón; klostebol, mestanolón; mesterolón; metandienón (17ß-hydroxy-17α-metylandrosta-1,4-dién-3-ón); metandriol; metasterón (17ß-hydroxy-2α,17α-dimetyl-5α-androstan-3-ón); metenolón;
metyldienolón (17ß-hydroxy-17α-metylestra-4,9-dién-3-ón); metyl-1-testosterón (17ß-hydroxy-17α-metyl-
10
ZAKAZ LÁTKY.QXD
11. 2. 2014 08:28
Page 2
5α-androst-1-én-3-ón); metylnortestosterón (17ß-hydroxy-17α-metylestr-4-én-3-ón); metribolón (metyltrienolón, 17ß-hydroxy-17α-metylestra-4,9,11-trién-3-ón); metyltestosterón; mibolerón; nandrolón;
19-norandrosténdión (estr-4-én-3,17-dión); norboletón; norklostebol; noretandrolón; oxabolón;
oxandrolón; oxymesterón; oxymetolón; prostanozol (17ß-[(tetrahydropyran-2-yl)oxy]-1’H-pyrazolo[3,4:2,3]5α-androstán); quinbolón; stanozolol; stenbolón; 1-testosterón (17ß-hydroxy-5α-androst-1-én-3-ón);
tetrahydrogestrinón (17-hydroxy-18α-homo-19-nor-17α-pregna-4,9,11-trién-3-ón); trenbolón (17ß-hydroxyestr-4,9,11-trién-3-ón); a iné látky s obdobnou chemickou štruktúrou alebo obdobnými biologickými
účinkami.
b) Endogénne** AAS, pokia sú podané exogénne:
androsténediol (androst-5-én-3ß, 17ß-diol); androsténdión (androst-4-én-3,17-dión); dihydrotestosterón
(17ß-hydroxy-5α-androstán-3-ón); prasterón (dehydroepiandrosterón, DHEA, 3ß-hydroandrost-5-én-17-ón);
α-androstántestosterón; a ich metabolity a izoméry zahrňujúce, ale nie s obmedzením len na ne: 5α
α-diol; 5a-androstán-3ß,17ß-diol; androstα,17α
α-diol; 5α
α-androstán-3α
α,17ß-diol; 5α
α-androstán-3ß ,17α
3α
α,17α
α-diol; androst-4-én-3α
α,17ß-diol; androst-4-én-3ß,17α
α-diol; androst-5-én-3α
α,17α
α-diol; androst4-én-3α
α,17ß-diol; androst-5-én-3ß,17α
α-diol; 4-androsténediol (androst-4-én-3ß,17ß-diol); 5-androsténe5-én-3α
α-hydroxy-5α
αdión (androst-5-én-3,17-dión); epi-dihydrotestosterón; epitestosterón; etiocholanolón; 3α
α-androstán-17-ón; 7α
α-hydroxy-DHEA; 7ß-hydroxy-DHEA; 7-keto-DHEA;
androstán-17-ón; 3ß-hydroxy-5α
19-norandrosterón; 19-noretiocholanolón.
2. Iné anabolické látky, ale nie s obmedzením len na ne:
klenbuterol, selektívne modulátory androgénových receptorov (SARMs), tibolón, zeranol, zilpaterol.
Pre účely tejto časti ( skupina S1):
* „exogénny“ sa vz ahuje na látku, ktorú udský organizmus zvyčajne neprodukuje prirodzeným spôsobom.
** „endogénny“ sa vz ahuje na látku, ktorú udský organizmus zvyčajne produkuje prirodzeným spôsobom.
S2. PEPTIDOVÉ HORMÓNY, RASTOVÉ FAKTORY A PRÍBUZNÉ LÁTKY
Zakázané sú nasledujúce látky a alšie látky s obdobnou chemickou štruktúrou alebo obdobnými biologickými účinkami:
1. Látky stimulujúce erytropoézu [napr. erytropoetín (EPO), darbepoetín (dEPO), stabilizátory hypoxiou
indukovate ných faktorov (HIF), metoxy-polyetylénglykol-epoetín beta (CERA), peginesatide (Hematid)];
2. U mužov choriogonadotropín (CG) a luteinizačný hormón (LH) a ich uvo ňujúce faktory;
3. Kortikotropíny a ich uvo ňujúce faktory;
4. Rastový hormón (GH) a jeho uvo ňujúce faktory, inzulínu podobný rastový faktor 1 (IGF-1).
Zakázané sú aj nasledujúce faktory:
fibroblastové rastové faktory (FGFs), hepatocytový rastový faktor (HGF), mechano rastové faktory
(MGFs), rastový faktor odvodený od krvných doštičiek (PDGF) a vaskulárno-endoteliárny rastový
faktor (VEGF), rovnako aj akéko vek iné rastové faktory ovplyvňujúce syntézu/degradáciu bielkovín
svalov, šliach a väziva, vaskularizáciu, využitie energie, regeneratívnu kapacitu alebo ovplyvňujúce typ
svalových vlákien a alšie látky s obdobnou chemickou štruktúrou alebo obdobnými biologickými účinkami.
S3. BETA-2 AGONISTY
Všetky beta-2 agonisty vrátane všetkých prípadných optických izomérov (napr. D- a L-) sú zakázané okrem
inhalovaného salbutamolu (maximálne 1600 mikrogramov za 24 hodín), inhalovaného formoterolu (maximálna dodaná dávka 54 mikrogramov za 24 hodín) a salmeterolu, ak sa podáva v inhalačnej forme
v súlade s liečebným režimom doporučeným výrobcom.
11
ZAKAZ LÁTKY.QXD
11. 2. 2014 08:28
Page 3
Prítomnos salbutamolu v moči v koncentrácií vyššej ako 1000 ng/ml alebo formoterolu v koncentrácii vyššej ako 40 ng/ml nebude považovaná za zamýš ané terapeutické použitie, ale bude považovaná za nepriaznivý analytický nález, pokia športovec nepreukáže kontrolovanou farmakokinetickou
štúdiou, že abnormálny výsledok bol spôsobený inhalačným použitím terapeutickej dávky do maximálneho množstva uvedeného vyššie.
S4. HORMONÁLNE A METABOLICKÉ MODULÁTORY
Nasledujúce skupiny látok sú zakázané:
1. Inhibítory aromatázy zahrňujúce, ale nie s obmedzením len na ne:
Aminoglutetimid, anastrozol, androsta-1,4,6-trién-3-17-dión (androstatriéndión); 4-androstén-3,6,17trión (6-oxo); exemestán; formestán; letrozol; testolaktón;
2. Selektívne modulátory estrogénových receptorov (SERMs) zahrňujúce, ale nie s obmedzením
len na ne: raloxifén, tamoxifén, toremifén.
3. Iné antiestrogénne látky zahrňujúce, ale nie s obmedzením len na ne: cyklofenil, fulvestrant,
klomifén.
4. Látky modifikujúce funkcie myostatínu zahrňujúce, ale nie s obmedzením len na ne: inhibítory
myostatínu.
5. Metabolické modulátory:
a) Inzulíny
b) Agonisty receptora delta (PPARδδ) aktivované peroxizomovým proliferátorom [Peroxisome
Proliferator Activated Receptor δ (PPARδ) agonists] (napr.: GW 1516), agonisty PPARδδ-AMP-aktivovanej proteínkinázovej osi (AMPK) [PPARδ-AMP-activated protein kinase (AMPK) axis agonists] (napr.:
AICAR)
S5. DIURETIKÁ A INÉ MASKOVACIE LÁTKY
Maskovacie látky sú zakázané. Zahŕňajú:
diuretiká, dezmopresín, expandéry plazmy (napr.: glycerol; intravenózne podanie albumínu, dextránu,
hydroxyetylškrobu a manitolu), probenecid a iné látky s obdobnými biologickými účinkami. Lokálne
použitie felypresínu v zubárskej anestéze nie je zakázené.
Diuretiká zahřňajú:
acetazolamid, amilorid, bumetanid, furosemid, chlortalidón, indapamid, kanrenón, kyselina etakrynová,
metolazón, spironolaktón, tiazidy (napr.: bendroflumetiazid, hydrochlorotiazid, chlorotiazid),
triamterén, vaptány (napr. tolvaptán) a iné látky s obdobnou chemickou štruktúrou alebo obdobnými
biologickými účinkami (okrem drosperinónu, pamabrómu a pri lokálnom podaní brinzolamidu a dorzolamidu,
ktoré nie sú zakázané).
Použitie akéhoko vek množstva látky, pri ktorej sa zoh adňuje prahová hodnota (napr. formoterol, salbutamol,
katín, efedrín, metylefedrín a pseudoefedrín), počas sú aže alebo mimo sú aže (pod a ich zaradenia)
súčasne s diuretikom alebo inou maskovacou látkou vyžaduje doručenie osobitej terapeutickej výnimky
pre túto substanciu, okrem terapeutickej výnimky udelenej pre diuretikum alebo maskovaciu látku.
12
ZAKAZ LÁTKY.QXD
11. 2. 2014 08:28
Page 4
ZAKÁZANÉ METÓDY
M1. MANIPULÁCIA S KRVOU ALEBO KRVNÝMI ZLOŽKAMI
Zakázané je:
1. Podanie alebo spätné navrátenie do cievneho riečiš a akéhoko vek množstva vlastnej (autológnej),
alogénnej (homológnej) alebo heterológnej krvi alebo produktov červených krviniek akéhoko vek pôvodu.
2. Umelé zvyšovanie p úcneho prestupu, prenosu alebo prísunu kyslíka zahrňujúce, ale nie s obmedzením
len na ne: perfluorované chemikálie, efaproxiral (RSR13) a modifikované hemoglobínové prípravky
(napr.: náhrady krvi na báze hemoglobínu, mikrokapsulové hemoglobínové produkty). Kyslík nie je zakázaný.
3. Akáko vek forma intravaskulárnej manipulácie krvi alebo zložiek krvi fyzikálnou alebo chemickou
cestou.
M2. CHEMICKÁ A FYZIKÁLNA MANIPULÁCIA
Zakázané je:
1. Falšovanie alebo pokus o falšovanie za účelom poruši integritu a platnos vzoriek odobratých
pri dopingovej kontrole. Patrí sem, ale nie s obmedzením len na ne: zámena a/alebo znehodnotenie
moču (napr. proteináza).
2. Intravenózne infúzie a/alebo injekcie v objeme viac ako 50 ml počas šiestich hodín okrem tých,
ktoré boli podané legitímne v priebehu hospitalizácie alebo počas klinických vyšetrení.
M3. GÉNOVÝ DOPING
S potenciálom zvýši športový výkon je zakázané:
1. Transfer polymérov nukleových kyselín alebo analógov nukleových kyselín,
2. Použitie normálnych alebo geneticky modifikovaných buniek.
LÁTKY A METÓDY
ZAKÁZANÉ POČAS SÚŤAŽE
Okrem už uvedených skupín S0 až S5 a M1 až M3 sú nasledujúce skupiny
zakázané počas sú aže:
ZAKÁZANÉ LÁTKY
S6. STIMULANCIÁ
Všetky stimulanciá vrátane všetkých prípadných optických izomérov (napr. D- a L-) sú zakázané, s výnimkou
derivátov imidazolu na lokálne použitie a stimulancií zaradených v Monitorovacom programe na rok 2014*.
Stimulanciá zahŕňajú:
a) Nešpecifikované stimulanciá:
adrafinil; amfepramón; amifenazol; amfetamín; amfetaminil; benfluorex; benzylpiperazín; bromantán;
fendimetrazín; fenetylín; fenfluramín; fenkamín; fenmetrazín; fenproporex; fentermín; fonturacetam
(4-fenylpiracetam (karfedón)); furfenorex; klobenzorex; kokaín; kropropamid; krotetamid; mefenorex;
mefentermín; metamfetamín(d-); mezokarb; modafinil; norfenfluramín; p-metylamfetamín; prenylamín; prolintán.
Stimulancium výslovne nevyjadrené v tomto odseku sa považuje za špecifickú látku.
13
ZAKAZ LÁTKY.QXD
11. 2. 2014 08:28
Page 5
b) Špecifikované stimulanciá (príklady)
adrenalín**(epinefrín); benzfetamín; dimetylamfetamín; efedrín****; etamiván; etilamfetamín; etilefrín;
famprofazón; fenbutrazát; fenkamfamín; fenprometamín; heptaminol; hydroxyamfetamín (parahydroamfetamín); isometheptén; katín***; katinón a jeho analógy (napr. mefedrón, metedrón, a-pyrolidínovalerofenón); levmetamfetamín; meklofenoxát; metylefedrín****; metyléndioxymetamfetamín;
metylfenidát; metylhexenamín (dimetylpentylamín); niketamid; norfenefrín; oktopamín; oxilofrín
(metylsynefrín); pemolín; pentetrazol; propylhexedrín; pseudoefedrín*****; selegilín; sibutramín;
strychnín; tenamfetamín (metyléndioxyamfetamín); trimetazidín; tuaminoheptán; a iné látky s obdobnou
chemickou štruktúrou alebo obdobnými biologickými účinkami.
Na účely tejto časti ( skupina S6):
* Nasledovné látky zahrnuté do Monitorovacieho programu 2014 (bupropión, fenylefrín, fenylpropanolamín, kofeín, mitragyním, nikotín, pipradol, synefrín) sa nepovažujú za zakázané látky.
** Lokálne podanie (napr. nosné, očné) adrenalínu (epinefrín) alebo podanie s lokálnymi anestetikami nie je zakázané.
*** Katín je zakázaný, ak je jeho koncentrácia v moči vyššia ako 5 mikrogramov na mililiter.
**** Efedrín aj metylefedrín sú zakázané, ak koncentrácia niektorého z nich v moči je vyššia ako 10 mikrogramov na mililiter.
***** Pseudoefedrín je zakázaný, ak jeho koncentrácia v moči je vyššia ako 150 mikrogramov na mililiter.
S7. NARKOTIKÁ
Nasledujúce látky sú zakázané:
buprenorfín, dextromoramid, diamorfín (heroín), fentanyl a jeho deriváty, hydromorfón, metadón,
morfín, oxykodón, oxymorfón, pentazocín, petidín.
S8. KANABINOIDY
Prírodný (napr. kanabis, hašiš, marihuana) alebo syntetický delta9-tetrahydrokanabinol (THC) a kanabinomimetiká (napr. „Spice“, JWH018, JWH073, HU-210) sú zakázané.
S9. GLUKORORTIKOSTEROIDY
Všetky glukokortikosteroidy aplikované orálne (požitím), rektálne (do konečníka), intravenózne (vnútrožilovo)
alebo intramuskulárne (vnútrosvalovo), sú zakázané.
LÁTKY ZAKÁZANÉ V URČITÝCH ŠPORTOCH
P1. ALKOHOL
Alkohol (etanol) je zakázaný len počas sú aže v nasledujúcich športoch. Detekcia sa bude vykonáva
dychovou a/alebo krvnou skúškou. Prahová hodnota porušenia dopingového pravidla zodpovedá koncentrácii alkoholu v krvi 0,10 g/l.
z
z
z
z
z
z
14
Automobilový šport (FIA)
Karate (WKF)
Letecké športy (FAI)
Lukostre ba (WA)
Motocyklový šport (FIM)
Vodný motorizmus (UIM)
ZAKAZ LÁTKY.QXD
11. 2. 2014 08:28
Page 6
P2. BETA-BLOKÁTORY
Pokia nie je stanovené inak, beta-blokátory sú zakázané len počas sú aže v nasledujúcich športoch:
z
z
z
z
z
Automobilový šport (FIA)
Biliard (všetky disciplíny) (WCBS)
Golf (IGF)
Lukostre ba (WA) (zakázané tiež mimo sú aže)
Lyžovanie/Snowboard (FIS) (skoky na lyžiach, akrobatické lyžovanie vo ný štýl
/U-rampa snowboard U-rampa/ big air)
z Stre ba (ISSF, IPC) (zakázané tiež mimo sú aže)
z Šípky (WDF)
Beta-blokátory zahrňujú, ale nie s obmedzením len na ne, nasledovné látky: acebutolol, alprenolol,
atenolol, betaxolol, bisoprolol, bunolol, celiprolol, esmolol, karteolol, karvedilol, labetalol, levobunolol,
metipranolol, metoprolol, nadolol, oxprenolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol.
Všetky dôležité informácie (napr.: Zoznam liečivých prípravkov obsahujúcich/neobsahujúcich zakázané látky) nájdete na internetovej stránke Antidopingovej agentúry SR www.antidoping.sk.
Všetkým jazdcom dôrazne odporúčame podrobne sa zoznámi s platnými antidopingovými pravidlami!
Zoznam licencií zaregistrovaných a vydaných
Dostihovou autoritou SR do 31. 1. 2014
(prvá čas )
Licencia „A“ - tréner z povolania
Cagáň Ján, Ing.
MDŽ 48, 942 01 Šurany, tel.: 0903165609
Sokol Samuel, Ing.
Pečnianska 31, 851 01 Bratislava, tel.: 0905607477
Licencia „B“ - tréner
Francistyová Gabriela, Mgr.
Štúrova 47, 901 01 Malacky, tel.: 0905206959
Licencia „C“ - tréner - majite
Katrinec Ivan
951 96 Jed ové Kosto any 682, tel.: 0907481000
Zoznam stajní a farieb zaregistrovaných
Dostihovou autoritou SR do 31. 1. 2014
(prvá čas )
ALEJ
ESKO
GREYRACING
KUBLIHA & SMOLIK
HORSE RACING TEAM
Lokotrans Slovakia
Národný žrebčín Topo čianky
TJ Slávia Šurany
bledomodrý, č.: bledomodrá, čierna
oranžový, tri čierne šerpy, č.: oranžová, červená, čierna
modrý, žlté náramky a límec, č.: červená
tmavozelený, žlté hviezdy, žlté rukávy, č.: tmavozelená, žltá
ružový, biely kruh na prsiach, logo, č.: čierna, červená, modrá
žltý, biele rukávy, č.: červená, modrá, čierna
červeno-biele zvislé pruhy, červené rukávy,
č.: červená, biela, červeno-biela
15
LICEN1.QXD
11. 2. 2014 08:32
Page 1
Kone zaregistrované v Slovenskej republike
pod a trénerov do 31. 1. 2014
(prvá čas )
Cagáň Ján, Ing. (20)
KUBLIHA & SMOLIK HORSE RACING TEAM (2)
MARIO BOND (CZE), 2010, Hdv, Forever Bond (BRZ)-Maria Song (CZE) (Glowing (FR))
MERLIN SONG (CZE), 2008, Rv, Bully Pulpit (USA)-Maria Song (CZE) (Glowing (FR))
Lokotrans Slovakia (7)
FINEST ADVENTURE (GB), 2011, Hd, Poseidon Adventure (IRE)-Finney Hill (GB) (Mark Of Esteem (IRE))
KRÖSUS (GER), 2010, tHd, Sholokhov (IRE)-Königsalpen (GER) (Second Set (IRE))
VIVE PAOLO (GER), 2008, tHdv, Paolini (GER)-Vive Madame (GER) (Big Shuffle (USA))
WAAYA (IRE), 2012, Hda, Intikhab (USA)-Felin Gruvy (IRE) (Tagula (IRE))
WACKO (GER), 2012, R, Alhaarth (IRE)-Windzeit (GER) (Lagunas (GB))
WINNING MOOD (GER), 2011, tHda, Shirocco (GER)-Wind In Her Hair (GER) (Turtle Island (IRE))
YERBA MATE (ITY), 2009, Rv, Docksider (USA)-Vague Indienne (GB) (Sri Pekan (USA))
TJ Slávia Šurany (11)
ČALUKI, 2006, tHdv, Masshtab (RU)-Čarena (Dunsany (USA))
GREEN FLASH (ITY), 2008, Hda, Coral Reef (ITY)-Green Slippers (GB) (Green Dancer (USA))
HIDALGO, 2004, Hdv, Gorgeous Algernon (GB )-Hummel (AUT) (Idle Warrior (IRE))
CHLORYT (POL), 2005, Hdv, Royal Court (IRE)-Chilada (POL) (Graf (USA))
MIDALGO (GER), 2007, čHd, Peppercorn (GER)-Miss Kypros (GER) (General Assembly (USA))
MIESE (CZE), 2008, Rv, Eternity’s Breath (USA)-Marketara (CZE) (Beccari (USA))
MURPHOSIS, 2009, Ra, Bully Pulpit (USA)-Marketara (CZE) (Beccari (USA))
SHALANDO (CZE), 2007, Hdv, Laroche (GER)-Shanghai (GER) (Experte (GER))
SHREK (POL), 2003, Rv, Belenus (GER)-Spoletta (POL) (Who Knows (IRE))
VIRCHOW, 2007, Hdv, Masshtab (RU)-Vileda (Dunsany (USA))
ZAHA, 2008, tHd, Eternity’s Breath (USA)-Zarija (Victory Piper (USA))
Sokol Samuel, Ing. (7)
ESKO (1)
ROYALORIEN (GB), 2008, Hda, Royal Applause (GB)-Lorien Hill (IRE) (Danehill (USA))
Národný žrebčín Topo čianky (6)
ATALANA (GER), 2005, Hda, Royal Dragon (USA)-Alte Garde (FR) (Garde Royale (IRE))
CONTENDER (GER), 2012, B, Electric Beat (GB)-Capua (GER) (Platini (GER))
FALANGA (POL), 2012, Ba, Belenus (GER)-Fiestkalda (GB) (Saumarez (GB))
FIRENZE (GER), 2007, Ra, Pentire (GB)-Feducia (GER) (Acatenango (GER))
JADRANKA (POL), 2012, Ra, Belenus (GER)-Jareda (POL) (Great Lakes (GB))
NUMIS, 2010, Rv, Two-Twenty-Two (IRE)-Nebrasca (GER) (Platini (GER))
www.dennik.sk/dostihy
16
CV1 2014.QXD
11. 2. 2014 08:34
Page 1
Cenový výmer číslo 1/2014
Stanovenie cien prác a služieb v dostihovej prevádzke
Závodisko, š. p., Bratislava, Starohájska 29, pod a zákona č. 18/96 o cenách
stanovuje poplatky za práce a služby v kalendárnom roku 2014 nasledovne za:
Cena bez DPH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
20% DPH Cena s DPH
Registrácia stajne (aj doteraz neregistrovanej) do termínu 28. 2. 2014 .....................166,67 €
33,33 €
200,00 €
Registrácia stajne (aj doteraz neregistrovanej) po termíne 28. 2. 2014 .....................200,00 €
40,00 €
240,00 €
Registrácia koňa do termínu 28. 2. 2014 a koňa importovaného v roku 2014.............9,00 €
1,80 €
10,80 €
Registrácia koňa po termíne 28. 2. 2014.............................................................................16,00 €
3,20 €
19,20 €
Zaregistrovanie licencie tréner z povolania „A” ...............................................................40,00 €
8,00 €
48,00 €
Udelenie oprávnenia na tréning dostihových koní na území SR
pod a čl. 356 Dostihového poriadku ....................................................................................55,00 €
11,00 €
66,00 €
Zaregistrovanie licencie tréner z povolania „A”, ktorý v roku 2013
nepripravoval žiadne kone v tréningu ..................................................................................55,00 €
11,00 €
66,00 €
Vydanie licencie pre trénera „B a C” do termínu 15. 3. 2014 ........................................55,00 €
11,00 €
66,00 €
Vydanie licencie pre trénera „B a C”, ktorý v roku 2013
nepripravoval žiadne kone v tréningu - do termínu 15. 3. 2014 ....................................75,00 €
15,00 €
90,00 €
Vydanie licencie pre trénera „B a C” - po termíne 15. 3. 2014
(nevz ahuje sa na trénerov, ktorí po tomto termíne ukončili trénerský kurz)..............70,00 €
14,00 €
84,00 €
Vydanie licencie pre trénera „B a C”, ktorý v roku 2013
nepripravoval žiadne kone v tréningu - po termíne 15. 3. 2014..................................105,00 €
21,00 €
126,00 €
Vydanie licencie pre jazdca z povolania a jazdca amatéra
(nevz ahuje sa na žiakov denného štúdia) - do termínu 15. 3. 2014 ...........................35,00 €
7,00 €
42,00 €
Vydanie licencie pre jazdca z povolania a jazdca amatéra, ktorý v roku 2013
neabsolvoval žiadne dostihy na území SR (nevz ahuje sa na žiakov
denného štúdia) - do termínu 15. 3. 2014...........................................................................50,00 €
10,00 €
60,00 €
Vydanie licencie pre jazdca z povolania a jazdca amatéra - po termíne 15. 3. 2014
(nevz ahuje sa na žiakov, ktorí po tomto termíne ukončili učebný pomer
a na jazdcov amatérov, ktorí absolvovali skúšku na udelenie jazdeckej licencie)......50,00 €
10,00 €
60,00 €
Vydanie licencie pre jazdca z povolania a jazdca amatéra, ktorý v roku 2013
neabsolvoval žiadne dostihy na území SR (nevz ahuje sa na žiakov
denného štúdia) - po termíne 15. 3. 2014 ...........................................................................70,00 €
14,00 €
84,00 €
Vystavenie dostihovej kariéry (koňa, jazdca, trénera, stajne) ..........................................15,00 €
3,00 €
18,00 €
Oznámenie štartu koňa v zahraničí (vrátane odoslania dostihovej kariéry a RCN),
okrem štartov v ČR ..................................................................................................................15,00 €
3,00 €
18,00 €
Vystavenie RCN na 90 dní ......................................................................................................25,00 €
5,00 €
30,00 €
Vyhotovenie cie ovej fotografie z dostihov .........................................................................2,00 €
0,40 €
2,40 €
Skúška jazdcov amatérov pre vydanie licencie, konaná mimo
stanovených termínov DA SR.................................................................................................41,67 €
8,33 €
50,00 €
Vydanie Liečebného denníka na dostihovú sezónu (1 ks pre 25 koní)...........................1,75 €
0,35 €
2,10 €
Predplatné Vestníka na rok 2014 ..........................................................................................21,00 €
4,20 €
25,20 €
Vystavenie duplikátu licencie (trénera a jazdca) ......................................................... dvojnásobok stanoveného poplatku
Poznámka: Pri poplatkoch s podmienkou termínu je rozhodujúci termín uhradenia v pokladni ZB alebo v Zúčtovacom
centre ZB.
Tento výmer nadobúda účinnos od 10. 1. 2014 a ruší sa platnos výmeru č. 1a/2013 zo dňa 1. 3. 2013.
V Bratislave, dňa 9. 1. 2014
JUDr. Marián Š u r d a, v. r.
riadite
17
CV3 2014.QXD
11. 2. 2014 08:38
Page 1
Cenový výmer číslo 3/2014
Závodisko, š. p., Bratislava, Starohájska 29, na základe zákona č. 18/96 o cenách
stanovuje poplatky za práce a služby v chove A 1/1, registra NTB a klusáka v kalendárnom roku 2014 nasledovne za:
Cena bez DPH
20% DPH Cena s DPH
1. Licentácia novozaradeného žrebca do chovu A 1/1 s grupovou výkonnos ou - ví azstvo
a dotované umiestnenie v Gr.1, 2, 3 (na jedno pripúš acie obdobie)...........................89,00 €
17,80 €
2. Licentácia novozaradeného žrebca do chovu A 1/1 s Graded a Listed
výkonnos ou - ví azstvo alebo umiestnenie v graded a Listed do tretieho miesta
(na jedno pripúš acie obdobie)............................................................................................146,00 €
29,20 €
3. Licentácia novozaradeného žrebca do chovu A 1/1 bez vlastnej výkonnosti v Gr. alebo L,
ale má ví aza alebo dotovane umiestneného potomka v Grupe 1, 2, 3
(na jedno pripúš acie obdobie) ..............................................................................................89,00 €
17,80 €
4. Licentácia novozaradeného žrebca do chovu A 1/1bez vlastnej výkonnosti v Gr. alebo L,
ale má ví aza alebo umiestneného potomka v Graded alebo Listed do tretieho miesta
(na jedno pripúš acie obdobie)............................................................................................146,00 €
29,20 €
5. Licentácia novozaradeného žrebca do chovu A 1/1 bez vlastnej výkonnosti v Gr. alebo Listed
(na jedno pripúš acie obdobie)............................................................................................453,00 €
90,60 €
6. Licentácia novozaradeného žrebca do klusáckeho chovu s vlastnou výkonnos ou 1:13,0 a menej
(na jedno pripúš acie obdobie)............................................................................................................ bez poplatku
7. Licentácia novozaradeného žrebca do klusáckeho chovu s vlastnou výkonnos ou 1:13,1 - 1:15,0
(na jedno pripúš acie obdobie) ..............................................................................................89,00 €
17,80 €
8. Licentácia novozaradeného žrebca do klusáckeho chovu s vlastnou výkonnos ou 1:15,1 a viac
(na jedno pripúš acie obdobie)............................................................................................146,00 €
29,20 €
106,80 €
175,20 €
106,80 €
175,20 €
543,60 €
106,80 €
175,20 €
9. Obnovená licentácia žrebca (na jedno pripúš acie obdobie) .........................................76,00 €
15,20 €
10. Registrácia pripúš acích lístkov do 31. 7. 2014 (hradí majite žrebca) ........................................ bez poplatku
11. Registrácia pripúš acích lístkov do 31. 8. 2014 (hradí majite žrebca) ..........................15,00 €
3,00 €
91,20 €
12. Registrácia pripúš acích lístkov po 31. 8. 2014 (hradí majite žrebca) ..........................89,00 €
17,80 €
13. Zaradenie kobyly do chovu A 1/1 v roku pripúš ania
s Kl. 70 kg a viac (jednorázovo)........................................................................................................... bez poplatku
14. Zaradenie kobyly do chovu A 1/1 v roku pripúš ania
s Kl. od 50 - 69,5 kg (jednorázovo) .......................................................................................26,00 €
5,20 €
15. Zaradenie kobyly do chovu A 1/1 v roku pripúš ania
s Kl. pod 50 kg (jednorázovo) ................................................................................................44,00 €
8,80 €
16. Zaradenie kobyly do klusáckeho chovu v roku pripúš ania
s časom 1:20,0 a menej (jednorázovo) .............................................................................................. bez poplatku
17. Zaradenie kobyly do klusáckeho chovu v roku pripúš ania
s časom 1:20,1 - 1:24,0 (jednorázovo).................................................................................26,00 €
5,20 €
18. Zaradenie kobyly do klusáckeho chovu v roku pripúš ania
s časom 1:24,1 a viac (jednorázovo) ....................................................................................44,00 €
8,80 €
106,80 €
19. Registrácia narodeného žriebä a do 31. 8. v roku narodenia .........................................35,00 €
7,00 €
20. Registrácia narodeného žriebä a od 1. 9. - 31. 12. v roku narodenia ...........................80,00 €
16,00 €
18,00 €
31,20 €
52,80 €
31,20 €
52,80 €
42,00 €
96,00 €
21. Registrácia žriebä a od jedného do štyroch rokov.........................................................235,00 €
47,00 €
22. Schválenie mena žriebä a v roku narodenia ..................................................................................... bez poplatku
23. Schválenie mena žriebä a v alších rokoch po narodení.................................................15,00 €
3,00 €
282,00 €
24. Neodôvodnená zmena mena koňa (do doby prvého štartu) .......................................117,00 €
23,40 €
140,40 €
25. Import koňa..............................................................................................................................103,00 €
20,60 €
123,60 €
26. Spätný import.............................................................................................................................13,00 €
2,60 €
15,60 €
27. Export importovaného koňa (vrátane dostihovej kariéry) ................................................39,00 €
7,80 €
46,80 €
18
18,00 €
CV3 2014.QXD
11. 2. 2014 08:38
Page 2
Cena bez DPH
20% DPH Cena s DPH
28. Vystavenie exportného certifikátu (vrátane dostihovej kariéry) .....................................39,00 €
7,80 €
46,80 €
29. Vystavenie osvedčenia o pôvode..........................................................................................19,00 €
3,80 €
22,80 €
30. Vystavenie duplikátu pasu koňa (narodené v SR) ...........................................................146,00 €
31. Registrácia zmeny do pasu koňa (farba, kastrácia, majite , registrácia importu koňa,
ktorý nie je určený na dostihy a chov A 1/1 alebo klusáka, at .).....................................9,00 €
29,20 €
175,20 €
1,80 €
10,80 €
32. Popis znakov importovaného koňa.......................................................................................17,00 €
3,40 €
20,40 €
Poplatok za zaradenie kobyly do chovu v roku ožrebenia sa zvyšuje o 17,00 € k základnému poplatku.
Tento výmer nadobúda účinnos od 1. 2. 2014 a ruší sa platnos výmeru č. 3/2013 zo dňa 21. 1. 2013.
V Bratislave, dňa 1. 2. 2014
JUDr. Marián Š u r d a, v. r.
riadite
Za porušenie Metodických pokynov v chove A1/1 a klusáka v SR môže DA SR udeli majite ovi resp.
chovate ovi sankciu až do výšky 350 €.
Neocenite ná pomôcka turfmana!
Závodisko, š. p. ponúka na predaj publikáciu
„Sumár európskych grupových výsledkov,
najvýznamnejších svetových a stredoeurópskych dostihov v sezóne 2013“
Publikácia je súhrnom technických výsledkov zápolení so štatútou „Group“, ktoré sa v roku 2013
odbehli v Európe a vybraných vrcholných podujatí v ostatných krajinách (USA, Dubaj, Japonsko, Austrália,
Hong-Kong a.i.). Nechýbajú výsledky dostihov I. a vyššej kategórie v Rakúsku, Ma arsku, Po sku, Česku
a na Slovensku, samozrejmos ou je menný register všetkých koní a preh adný zoznam dostihov.
Cena 5 € + poštovné
(majitelia, tréneri a jazdci možnos úhrady cez Zúčtovacie centrum)
Objednávky na tel. čísle: 02 / 623 177 91 / e-mail: [email protected]
V pracovných dňoch na Závodisku, š. p. od 8.00 do 15.00 hod.
Záujemcovia z Českej republiky si môžu publikáciu objedna u Ing. J. Lauterbacha
na tel. čísle: +420 724 223 963 / e-mail: [email protected]
Cena: 135 Kč + poštovné
Publikácia je v predaji aj na vrátnici Závodiska, š. p.,
v pracovných dňoch od 16.00 hod., cez víkendy a sviatky celodenne.
19
METODIKA.QXD
11. 2. 2014 08:50
Page 1
Chov
Metodické pokyny pre chovate ov anglického plnokrvníka,
koní v registri NTB a klusáka v Slovenskej republike
Závodisko, š. p., Bratislava je oprávnené vies plemennú knihu anglického plnokrvníka
a klusáka. Základom a legislatívnym rámcom sú:
a) zákon č. 194/1998 Zb. o š achtení a plemenitbe hospodárskych zvierat v znení neskorších predpisov,
b) oprávnenie Závodiska, š.p. Bratislava (v medzinárodnom styku Turf Direktorium Bratislava)
pod a zakladacej listiny Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky číslo 1404/1993-420
zo dňa 26. 2. 1993 v znení neskorších zmien a doplnkov by dostihovou autoritou Slovenskej
republiky,
c) oprávnenie Závodiska, š.p. Bratislava zabezpečova výkon kontroly úžitkovosti v chove
anglického plnokrvníka s pôsobnos ou v SR (list č. 1062/1998-520 zo dňa 22.12.1998),
d) priznanie postavenia uznanej chovate skej organizácie pre plemeno anglický plnokrvník
Závodisku, š.p. Bratislava (list k číslu 1062/1998-520, zo dňa 29.3.1999),
e) smernice a rozhodnutia Rady Európskeho spoločenstva,
f) Medzinárodná dohoda o chove, dostihoch a stávkach Medzinárodnej federácie dostihových autorít,
g) Dostihový poriadok Slovenskej republiky schválený Ministerstvom pôdohospodárstva
Slovenskej republiky dňa 28. 3. 1994 č.j. 2735/94-400 v znení neskorších predpisov a doplnkov.
Plemenná kniha je základným a záväzným dokumentom k identifikácii vedených a evidovaných
koní k preukázaniu ich pôvodu a výkonnosti.
Dokumentácia Plemennej knihy sa skladá z:
- Plemennej knihy,
- chovate skej dokumentácie potrebnej pre vedenie plemennej knihy,
- registra Exportných certifikátov,
- dodatkov k Plemenným knihám.
Zápis v Plemennej knihe musí súhlasi s údajmi v príslušnej, tomu zodpovedajúcej dokumentácii.
Každá zmena musí by potvrdená zodpovedným pracovníkom Závodiska Bratislava. Kontaktná
adresa:
Závodisko Bratislava, š. p.
Úrad plemennej knihy
Ing. Veronika Břečková
Starohájska 29
852 69 Bratislava
tel.: 02 / 624 10 842
fax: 02 / 623 15 221
Úradné hodiny:
pondelok, streda
11.30 hod. - 15.30 hod.
Plemennú knihu anglického plnokrvníka vydáva Závodisko, š.p. Bratislava každé štyri roky a obsahuje tieto náležitosti:
- zoznam chovných kobýl pod a abecedy s uvedením ich výsledkov v chove na území
Slovenskej republiky
- zoznam chovných kobýl usporiadaných pod a ich otcov,
- zoznam žrebcov pôsobiacich v plemennom chove v uvedenom období,
20
METODIKA.QXD
11. 2. 2014 08:50
Page 2
- zoznam žrebcov s výsledkami ich plemenitby za uvedené obdobie,
- zoznam importovaných koní,
- zoznam exportovaných koní.
V štvorročných intervaloch medzi vydaním jednotlivých zväzkov plemenej knihy sa chovate ské výsledky každoročne publikujú v tzv. dodatkoch plemennej knihy za príslušný kalendárny rok.
Plemenná kniha klusáka sa vydáva každé dva roky a chovate ské výsledky sa publikujú
každoročne vo Vestníku Závodiska, š.p. Bratislava.
Zaradenie žrebca do chovu
Žrebec môže by zaradený do chovu ak :
- je riadne zapísaný do príslušnej plemennej knihy,
- má pôvod overený testom DNA a nie sú pochybnosti o jeho pôvode,
- je dokladovaný skúškami výkonnosti,
- majite uhradí poplatok za zaradenie žrebca do chovu pod a cenníka Závodiska, š.p. Bratislava,
- licentuje ho výberová komisia pre chov koní menovaná Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka Slovenskej republiky,
- žrebec z importu má splnené všetky náležitosti dovozu,
- ak importovaný plemenný žrebec má urobený test DNA v krajine pôvodu, tento zabezpečí
Úrad plemennej knihy.
Zaradenie kobyly do chovu
Kobyly sa zara ujú do chovu na základe vyplneného tlačiva „Zaradenie kobyly do chovu“, ktoré
je treba zasla na Úrad plemennej knihy najneskôr do skončenia pripúš acieho obdobia
(v roku pripúš ania danej kobyly).
Kobyla môže by zaradená do chovu ak:
- je riadne zapísaná do príslušnej plemennej knihy,
- má pôvod overený testom DNA a nie sú pochybnosti o jej pôvode,
- majite preukáže vlastníctvo kobyly,
- majite predloží pas kobyly za účelom vykonania záznamu „Zaradená do chovu“,
- majite uhradí poplatok za zaradenie kobyly do chovu pod a cenníka Závodiska, š.p. Bratislava,
- kobyla z importu má splnené všetky náležitosti dovozu,
- ak importované chovné kobyly majú urobený test DNA v krajine pôvodu, tento zabezpečí
Úrad plemennej knihy.
Oznámenie dovozu koňa
Pri registrácii importu koňa je dovozca povinný vyplni tlačivo „Oznámenie o dovoze koňa“
a doruči ho na Úrad plemennej knihy do 10 pracovných dní odo dňa, kedy k importu skutočne došlo.
Hlásenie o dovoze koňa je povinné pre všetky kone plemena anglický plonokrvník (a klusák)
a nesúvisí s alším využitím koňa. Ak má dovozca k dispozícii pas koňa, doručí ho na Úrad plemennej knihy spolu s oznámením o dovoze. Úrad plemennej knihy vyvážajúcej krajiny vystaví na
koňa výpis z plemennnej knihy, tzv. Exportný certifikát. Ten slúži ako rozhodujúci doklad, ktorým
Úrad plemennej knihy vyvážajúcej krajiny potvrdí vývoz koňa a v prípade, že nie je k dispozícii pas
koňa slúži aj pre identifikáciu koňa. Pod a medzinárodných pravidiel musí by originál Exportného
certifikátu trvale uložený na Úrade plemennej knihy v krajine, kde kôň dlhodobo pôsobí.
21
METODIKA.QXD
11. 2. 2014 08:50
Page 3
Exportný certifikát obsahuje tieto údaje :
- číslo certifikátu,
- meno koňa,
- dátum narodenia,
- farbu a pohlavie,
- životné číslo,
- chovate a,
- krajinu pôvodu,
- pôvod,
- zväzok a stranu plemennej knihy, kde je zaregistrované narodenie koňa,
- majite a v dobe vývozu,
- krajinu vývozu,
- slovný a grafický popis znakov koňa
- číslo mikročipu
- informáciu o tom, či kôň má pôvod overený testom DNA.
Exportný certifikát sa vystavuje len raz za život koňa. Vystavuje ho Úrad plemennej knihy, ktorý
koňa pôvodne registroval do plemennej knihy, na žiados vývozcu. Tento originál sa potom posiela
na Úrad plemennej knihy do krajiny, kam bol kôň vyvezený. Nie je majetkom majite a koňa, ale
potvrdzuje identitu koňa, krajinu vývozu a majite a.
Pod a kategórie koňa dovozca predkladá na Úrad plemennej knihy požadované doklady:
u dostihového koňa
- pas koňa (event. s exportnou pečiatkou, rozhodujúci je však Exportný certifikát)
- kompletnú dostihovú kariéru koňa na formulári k tomu medzinárodne určenom, ktorá je potvrdená
príslušnou dostihovou organizáciou alebo Úradom pre vedenie plemennej knihy,
u chovnej kobyly
- pas koňa (event. s exportnou pečiatkou, rozhodujúci je však Exportný certifikát)
- kompletnú dostihovú kariéru koňa na formulári k tomu medzinárodne určenom, ktorá je potvrdená
príslušnou dostihovou organizáciou alebo Úradom pre vedenie plemennnej knihy,
- pripúš ací lístok, ak dovážaná kobyla je žrebná. Pripúš anie musí by potvrdené Úradom plemennej knihy na oficiálnom formulári.
u plemenných žrebcov
- pas koňa (event. s exportnou pečiatkou, rozhodujúci je však Exportný certifikát)
- kompletnú dostihovú kariéru koňa na formulári k tomu medzinárodne určenom, ktorá je potvrdená
príslušnou dostihovou organizáciou alebo Úradom pre vedenie plemennej knihy,
- pôvod koňa do 5. generácie vystavený na k tomu určenom formulári a potvrdený Úradom
povereným vedením plemennej knihy v krajine narodenia alebo vývozu koňa.
u mladých koní do dvoch rokov
- pas koňa (event. s exportnou pečiatkou, rozhodujúci je však Exportný certifikát)
Ak importovaný kôň nemá meno, majite pri registrácii koňa musí poda najmenej dva návrhy
mena a požiada Úrad plemennej knihy o jeho schválenie. Meno koňa schva uje Úrad plemennej
knihy krajiny, v ktorej sa kôň narodil - schva ovací proces sa riadi jeho pravidlami a cenníkom.
Dovozca koňa je povinný uhradi poplatok za import koňa pod a cenníka Závodiska, š.p.
Bratislava.
22
METODIKA.QXD
11. 2. 2014 08:50
Page 4
Oznámenie vývozu koňa
Vývozca je povinný vyplni tlačivo „Oznámenie o vývoze koňa“ a predloži ho spolu s pasom
koňa na Úrad plemennej knihy a to v dostatočnom predstihu, aby pas mohol sprevádza koňa pri
transporte. Po splnení podmienok vývozu (kontrola identity koňa, vyrovnanie sankcií, dlžôb),
dostane majite koňa exportnú pečiatku do pasu koňa s určením krajiny vývozu. Vývozca je
povinný uhradi poplatok za export koňa pod a cenníka Závodiska, š.p. Bratislava. Ak kôň nie je
registrovaný v SR, ale má vývoznú pečiatku v pase koňa do Slovenskej republiky, vývozca je tak
isto povinný predloži pas koňa na Úrad plemennej knihy ZB, š.p. a zaplati poplatok exportu.
Po splnení všetkých podmienok Úrad plemennej knihy Slovenskej republiky zašle Exportný certifikát príslušnému Úradu plemennej knihy v zahraničí.
Vývoz žriebä a do jedného roku musí by ohlásený na Úrad plemennej knihy s dostatočným
predstihom, aby mohla by vykonaná kontrola identifikačných znakov a vystavený pas koňa vyvážaného žriebä a.
Ak kôň z rôznych príčin nebude vyvezený do určenej krajiny, je vývozca povinný túto zmenu
hne nahlási na Úrad plemennej knihy, aby neboli zaslané exportné doklady. Poplatok sa nevracia.
Pod a kategórie koňa by si mal vývozca na Úrade plemennej knihy vyžiada nasledovné doklady:
u dostihových koní
- pas koňa s exportnou pečiatkou,
- u koní slovenského chovu vystavenie Exportného certifikátu,
- kompletnú dostihovú kariéru.
u chovných kobýl
- pas koňa s exportnou pečiatkou,
- u kobýl slovenského chovu vystavenie Exportného certifikátu,
- kompletnú dostihovú kariéru,
- u žrebných kobýl pripúš ací lístok,
u plemenných žrebcov
- pas koňa s exportnou pečiatkou,
- u žrebcov slovenského chovu vystavenie Exportného certifikátu,
- kompletnú dostihovú kariéru,
Hlásenie zmeny majite a
Pri zmene majite a (nájomcu, prenajímate a) je nový majite (nájomca, prenajímate ) povinný
vyplni formulár „Hlásenie zmeny majite a“ a predloži ho na Úrad plemennej knihy do 10 pracovných dní odo dňa, kedy ku zmene došlo. V prípade koní registrovaných v dostihovej prevádzke je
však potrebné bra do úvahy (ak je relevantné) a dodrža termíny spojené s prihlasovaním a oznámením štartu koňa v dostihoch. V odôvodnených prípadoch bude Závodisko, š.p., Bratislava
vyžadova aj písomné vyjadrenie pôvodného a nového majite a (nájomcu), kto znáša náklady spojené s prípadným štartom koňa v dostihoch. Tlačivo „Hlásenie zmeny majite a“ musí by podpísané
pôvodným i novým majite om a je potrebné ho predloži na Úrad plemennej knihy spolu s pasom
koňa za účelom vykonania záznamu o zmene majite a do pasu koňa.
23
METODIKA.QXD
11. 2. 2014 08:50
Page 5
Hlásenie kastrácie
Ak je urobená kastrácia koňa, je potrebné túto zmenu nahlási na Úrad plemennej knihy do 10 pracovných dní odo dňa, kedy ku kastrácii došlo, v prípade koní registrovaných v dostihovej prevádzke najneskôr deň pred podaním prihlášky koňa do dostihov. Tlačivo vyplňuje majite resp.
tréner dostihového koňa a zasiela ho spolu s pasom koňa na Úrad plemennej knihy za účelom
vykonania zmeny do pasu. Po zaregistrovaní kastrácie je pas koňa zaslaný spä majite ovi resp.
trénerovi.
Úhyn, utratenie
Pri úhyne resp. utratení koňa je majite alebo tréner povinný oznámi túto skutočnos Úradu
plemennej knihy a to do 10 pracovných dní odo dňa, kedy k udalosti došlo. Zároveň musí zasla pas daného koňa na Úrad plemennej knihy, kde sa archivuje.
Registrácia pripúš ania
Pripúš anie sa registruje na základe pripúš acích lístkov. Pripúš acie lístky obdrží každý majite
plemenného žrebca, ktorý má platnú licentáciu na dané pripúš acie obdobie, pred začiatkom
pripúš acieho obdobia od Úradu plemennej knihy. Pripúš acie lístky sa nachádzajú v pripúš acom
zošite. Každý pripúš ací lístok má štyri časti:
1. zelený lístok sa posiela po skončení pripúš ania kobyly na Úrad plemennej knihy
na Závodisko, š.p. Bratislava,
2. ružový lístok dostane majite pripustenej kobyly, musí sa s ním preukáza na Úrade plemennej
knihy a slúži ako doklad o uhradení poplatku pripúš ania,
3. biely lístok je majetkom pripúš acej stanice (držite a žrebca),
4. posledný biely lístok zostáva v zošite pripúš ania.
Pripúš ací lístok obsahuje:
- meno, rok narodenia a číslo pasu koňa pripúš anej kobyly,
- meno majite a kobyly,
- meno žrebca, ktorý pripúš a kobylu,
- stav kobyly pred pripustením,
- údaje o prvom a všetkých alších pripusteniach,
- potvrdenie o vykonaní kontroly identity kobyly,
- podpis majite a žrebca alebo ním povereného pracovníka.
Kobyly anglického plnokrvníka môžu by pripustené len prirodzenou cestou a majite žrebca resp.
ním poverený pracovník musí túto skutočnos potvrdi na pripúš acom lístku.
Pripúš ací zošit je majite žrebca povinný zasla ihne po skončení pripúš acieho obdobia na
Úrad plemennej knihy na Závodisko, š.p. Bratislava. Pripúš acie obdobie trvá od 1. februára do 15. júla
bežného roku.
Majitelia žrebcov sú povinní vyžiada si od majite ov pripúš aných kobýl pas koňa a pred pripustením skontrolova totožnos kobyly.
Pripúš anie kobýl musí by dokladované pripúš acím lístkom u každej pripustenej kobyly a to
i u kobýl pripúš aných vlastným žrebcom. Bez pripúš acieho lístka nebude pripúš anie zaregistrované.
Pokia bola kobyla v priebehu pripúš acieho obdobia pripúš aná viacerými žrebcami, je potrebné
uvies všetkých žrebcov aj s príslušnými dátumami pripúš ania. V prípade, že dvojskok alebo zmena
žrebca nebude nahlásená a pri overovaní pôvodu nebude otec žriebä a súhlasi , pôvod žriebä a
nebude uznaný. Pripúš anie musí by nahlásené a doložené pripúš acím lístkom do 31. 7. bežného roku (neskôr za poplatok).
24
METODIKA.QXD
11. 2. 2014 08:50
Page 6
Ak importovaná kobyla bola zaregistrovaná na Slovensku ako žrebná, chovate ský výsledok sa
zaregistruje len v tom prípade, ak žrebec a kobyla sú vedení v zodpovedajúcej plemennej knihe a
pripustenie je podložené platným pripúš acím lístkom, ktorý je vystavený a potvrdený príslušným
zahraničným Úradom plemennej knihy.
Majite kobyly, ktorá je zaradená v chove v SR a bude pripúš aná žrebcom v zahraničí, je povinný
vyžiada si na Úrade plemennej knihy krátkodobú exportnú pečiatku na pripúš anie.
Ak Úrad plemennej knihy v zahraničí vydá oficiálny pripúš ací lístok o pripúš aní kobyly aj bez
krátkodobej exportnej pečiatky, bude toto pripúš anie v SR registrované za poplatok.
Majite licentovaného žrebca nesmie vyda pripúš ací lístok na kobyly, ktoré nie sú registrované
v chove a na zahraničné kobyly, ktoré nemajú v pas koňa platnú krátkodobú exportnú pečiatku.
Registrácia narodených žriebät
Pre zaregistrovanie žriebä a do plemennej knihy je potrebné :
1. vyplni tlačivo „Hlásenie chovate a o výsledku pripúš ania“
2. odsúhlasi meno
3. overi rodičovstvo
4. u všetkých žriebät zavedenie mikročipu
5. uhradi poplatok
1. Hlásenie chovate a o výsledku pripúš ania
Do 31. 8. bežného roku sú všetci chovatelia povinní zaregistrova narodené žriebätá a oznámi
výsledky pripúš aní z predchádzajúceho roku. Všetky údaje je treba uvies na predpísanom tlačive
„Hlásenie chovate a o výsledku pripúš ania“ a zasla na Úrad plemennej knihy na Závodisko, š.p.
Bratislava. Tlačivo „Hlásenie chovate a“ obdržia majitelia kobýl z Úradu plemennej knihy na základe
pripúš acích lístkov z predchádzajúceho pripúš acieho obdobia. Na formulári majite kobyly vyplní
meno kobyly, číslo jej pasu , jej dátum narodenia a pôvod. Ďalej uvedie meno majite a v deň ožrebenia kobyly. Uvedený majite sa stáva chovate om narodeného žriebä a. Na formulári sa uvedie žrebec, ktorým bola kobyla pripustená a dátum posledného pripustenia. V časti „výsledok pripúš ania“
majite , resp. chovate , z uvedených možností označí príslušný bod. V prípade živonarodeného
žriebä a majite , resp. chovate , vyplní druhú stranu tlačiva. Chovate uvedie slovný a grafický popis
žriebä a (ide o popis znakov a nie exteriéru). Popis žriebä a musí by vykonaný do času, pokia je ešte
žriebä pod kobylou. Okrem popisu je treba uvies dátum narodenia, pohlavie, farbu a pôvod.
Tlačivo musí by čitate ne podpísané pracovníkom, ktorý popis vyhotovil.
Je dôležité presne vyplni meno majite a v deň ožrebenia kobyly, pretože tento sa stáva chovate om žriebä a. Zmenu majite a kobyly počas žrebnosti, je treba uvies na tlačive „Zmena majite a“
ešte pred jej ožrebením na Úrad plemennej knihy, ináč bude za chovate a považovaný pôvodný
majite . Ďalej je potrebné, aby majite chovnej kobyly pri hlásení prenájmu chovnej kobyly ešte pred
jej ožrebením uviedol celkom jednoznačne, kto má by uvedený v Plemennej knihe ako chovate
žriebä a. Po zverejnení zoznamu narodených žriebät v plemennej knihe, resp. v dodatku plemennej
knihy, nebude možné chovate a dodatočne meni .
Na formulári „Hlásenie chovate a o výsledku pripúš ania“ musí by veterinárnym lekárom potvrdený odber krvnej vzorky žriebä a na overenie rodičovstva.
Číslo mikročipu je potrebné :
- nalepi do kolonky „získané odznaky“ na tlačivo „Hlásenie chovate a“
- priloži nenalepené číslo mikročipu k tlačivu „Hlásenie chovate a“
- nalepi číslo mikročipu na sprievodný dokument pre test DNA na ÚPZ Nitra-Lužianky.
25
METODIKA.QXD
11. 2. 2014 08:50
Page 7
2. Meno žriebä a
Meno žriebä a určeného na zápis do Plemennej knihy anglického plnokrvníka, klusáka a registra
NTB môže schva ova len Úrad plemennej knihy na Závodisku, š.p. Bratislava. Je potrebné predloži na schválenie najmenej dva návrhy mien pre živonarodené žriebä na tlačive „Hlásenie
chovate a o výsledku pripúš ania“. Meno žriebä a musí ma začiatočné písmeno pod a mena matky.
3. Overenie rodičovstva
Od 1.1.2000 pôvod narodených žriebät pred ich zaregistrovaním do Plemennej knihy musí by
overený na základe testu DNA. Rodičia, t.j. plemenné žrebce pôsobiace v SR a všetky chovné kobyly
musia ma vykonaný test DNA. Majite žriebä a je povinný na svoje vlastné náklady zabezpeči v
Účelovom plemenárskom zariadení Plemenárskych služieb SR v Nitre-Lužiankach overenie pôvodu
narodeného žriebä a. Krv žriebä a musí by odobratá do času, pokia je ešte žriebä pod kobylou.
Sprievodné dokumenty a skúmavky na vykonanie testov DNA je treba si vyžiada na adrese:
Plemenárske služby SR, š. p.
Účelové plemenárske zariadenie Nitra
Hlohovská 5
951 41 Lužianky
tel.: 037 / 778 3082
fax: 037/ 778 3088
Majitelia chovných kobýl pripúš aných v zahraničí sa musia na Úrade plemennej knihy informova o zabezpečení overenia rodičovstva narodených žriebät.
4. U všetkých žriebät anglického plnokrvníka a klusáka chovate je povinný zabezpeči u žriebä a
zavedenie mikročipu do avej strany krku pri odbere krvnej vzorky na overenie rodičovstva.
Pre zjednodušenie identifikácie označených koní I.S.B.C. rozhodla používa systém ISO
11784 a 11785, ktorý sa používa aj v Slovenskej republike. Zavedenie mikročipu musí vykona
veterinár s licenciou na zabezpečenie jednotnej rádiofrekvenčnej identifikácie zvierat
na území SR. Zároveň musí veterinárny lekár odobra krv od tohto žriebä a na overenie
rodičovstva metódou DNA, ktorá bude spracovaná v laboratóriu ÚPZ Nitra - Lužianky.
5. Uhradenie poplatku
Chovate je povinný pod a cenníka Závodiska, š.p. Bratislava uhradi poplatok za registráciu
žriebä a do Plemennej knihy. Výška poplatku závisí od termínu zahlásenia narodeného žriebä a
na Úrad plemennej knihy. Pod termínom zahlásenia narodeného žriebä a sa rozumie splnenie
všetkých požadovaných podmienok pre registráciu žriebä a.
Po splnení všetkých uvedených bodov bude žriebä zaregistrované do Plemennej knihy
Slovenskej republiky.
Pas koňa (predtým preukaz totožnosti)
Každý kôň musí ma vlastný pas koňa, resp. preukaz totožnosti, ktorý obsahuje nasledovné údaje:
- meno koňa,
- dátum narodenia,
- krajinu narodenia,
- plemeno,
- pohlavie,
- farbu,
26
METODIKA.QXD
11. 2. 2014 08:50
Page 8
- pôvod do 2. generácie,
- číslo pasu koňa,
- grafické znázornenie znakov,
- popis znakov,
- dátum a podpis o vykonaní identifikácie,
- očkovanie,
- potvrdenie o prevzatí koňa trénerom alebo vývozcom,
- zdravotné potvrdenie,
- kontroly dostihovými organizáciami.
Okrem týchto údajov sa do pasu koňa vyznačuje overenie rodičovstva, kastrácia, zaradenie
do chovu, majite .
Pasy koní sa vystavujú ročkom na základe hlásenia narodených žriebät. Pasy koní sa vystavujú len žriebätám, ktoré splnili všetky podmienky pre registráciu žriebät. Pred vystavením pasu
koňa je kôň skontrolovaný a jeho popis je konfrontovaný s popisom uvedeným v hlásení pri narodení žriebä a. Je bezpodmienečne potrebné, aby v dohovorenom termíne kontroly ročkov bola
na mieste kompetentná osoba a aby kôň bol riadne očistený. V priebehu roka by mali by skontrolované všetky ročky. Aby popisy boli čo najpresnejšie, je žiadúce aby kone boli kontrolované
v období máj-august, ke sú najlepšie rozlišovate né chlpové víry a ostatné popisované znaky.
Každá zmena, či už vykonaná alebo zistená, musí by zaregistrovaná alebo opravená v pas koňa.
Pri zmene majite a, kastrácii alebo zaradení do chovu (doložené hlásením o zmene majite a,
kastrácii, zaradení do chovu) a zmene farby alebo odznakov zistených pri kontrole identity sa
pas koňa odošle na Závodisko Bratislava za účelom prevedenia záznamu do pasu koňa.
Stratu pasu koňa je potrebné ihne nahlási na Závodisko Bratislava. Duplikát pasu koňa sa
vystavuje len v odôvodnených prípadoch na písomnú žiados majite a. Kôň musí by opätovne
skontrolovaný. Na žiados Úradu plemennej knihy musí majite v sporných prípadoch previes
krvné testy koňa na vlastné náklady. Duplikát bude vystavený až po uhradení poplatku pod a
cenníka Závodiska Bratislava.
V prípade, že kôň uhynul, alebo bol utratený, musí majite koňa pas koňa odovzda na
Závodisko Bratislava s oznámením o utratení alebo úhyne potvrdené veterinárnym lekárom, resp.
asanačným podnikom (kafiléria), s uvedením dátumu úhynu alebo utratenia.
Osvedčenie o pôvode
Osvedčenie o pôvode vydáva Úrad plemennej knihy na Závodisku Bratislava na žiados majite a
koňa a to koňom slovenského chovu, ktoré sú zapísané v slovenskej plemennej knihe.
Osvedčenie obsahuje meno koňa, pohlavie, farbu, dátum narodenia a výpis predkov do 5. generácie. Osvedčenie o pôvode je vý ah zo záznamov príslušnej plemennej knihy a neslúži ako potvrdenie o identite koňa.
Žiadate musí zaplati za vystavenie osvedčenia o pôvode poplatok pod a cenníka Závodiska
Bratislava.
NTB register
Do registra NTB Slovenskej republiky sa zapisujú:
a) kone, ktorých zaradenie do chovu alebo narodenie bolo registrované v československej alebo
slovenskej plemennej knihe v čase pred jej uznaním (t.j. do roku 1996 vrátane) a nebol im
Medzinárodnou komisiou pre plemenné knihy uznaný štatút plnokrvníka,
b) importované kone, ktoré sú registrované v zatia neuznaných plemenných knihách,
c) importované kone, ktoré boli evidované v registri NTB v krajine vývozu.
27
VERONIKA1.QXD
11. 2. 2014 08:55
Page 1
Chov
Anglický plnokrvník
Zoznam žrebcov anglického plnokrvníka
licentovaných na pripúš aciu sezónu 2014
Július Kováč
Vysoká pri Morave
tel: 0903 600 678
KADR (RUS)
Hd, 1994
Kl. 74,5
ALRAYED (USA) po Alydar (USA) z Life’s Magic (USA)
KADRIL (SU) po Kanal (SU) z Aga (SU)
- ví az
- 5. miesto : Tatranská cena (I), 1000 m, Bratislava
cena: dohodou
Jarmila Mišíková
Žrebčín Kobylany s.r.o.
tel: 034 / 66 93 194
MASCARPONE (GER)
Hd, 2004
I 7,5
MONSUN (GER) po Königsstuhl (GER) z Mosella (GER)
MAMOURINA (IRE) po Barathea (IRE) z Mamoura (IRE)
ví az : okrem iného : Grand Prix LGT Jockey Club (L), 2475 m, Dielsdorf, 6. v Swiss Derby
(L) 2400 m, dotačný zisk 194 136 SF
cena: 600 eur
Karol Cagáň
TJ Slávia JO Šurany
tel: 0905 471 302
MASSHTAB (RU)
Hd, 1995
I 7,1
STIMUL (SU) po Trusted (GB) z Struna (SU)
MAGNOLIYA (SU) po Mistnik (GB) z Gajlardiya (SU)
- ví az ruského derby, 1. Bo šoj Vserossijskij Priz-Derby, 2400 m, Piatigorsk, Priz S. M. Bu onnovo-St. Leger,
2800 m, Piatigorsk
cena: dohodou
28
VERONIKA1.QXD
11. 2. 2014 08:55
Page 2
Trnavské šelmy
Peter Ardan
Hrnčiarovce nad Parnou
tel: 0948 400 008
TERMAC
tHd, 1995
GAG 79
I 7,2
DICTATOR’S SONG (USA) po Seattle Song (USA) z Buck’s Dame (USA)
TEMPELHERRIN (GER) po Homing (GB) z Tannenprinzessin (GER)
- 1. American Express 65.Grand Prix von St. Moritz (L), 2000 m, St. Moritz, Grand Prix PB, 1800 m,
San Moritz, Preis der Sport-Welt - Schickle Jockey-Cup, Dortmund, Zlatý bičík (I) 1400 m, Bratislava,
Cena Scottish Rifla (I), 1800 m, Bratislava, Rozlúčková cena (I), 1800 m, Bratislava, 2. Jarná mí a (I),
1600 m, Bratislava, Ve ká aprílová cena (I), 1800 m, Bratislava, Jesenný handicap (I), 1600 m,
Bratislava, 4. Bratislavská mí a (I), 1600 m, Bratislava, 5. Ve ká cena Prahy (Gd-3), 1600 m, Praha,
Zlatý bičík (I) 1400 m, Bratislava, Kincsem-Rennen, 1600 m Baden-Baden
cena: dohodou
Zoznam žrebcov anglického plnokrvníka so žiados ou
na zaradenie do chovu na pripúš aciu sezónu 2014
THE BOGBERRY (USA)
R, 2005
(Ramazan Tugušev, Šamorín)
www.thebogberry.com
GH Francúzsko 51,5 = cca 98 - 99 kg
HAWK WING (USA) po Woodman (USA) z La Lorgnette (CAN)
LAHINCH (IRE) po Danehill Dancer (IRE) z Dublah (USA)
1. Kilternan Stakes (Gr. 3) 2000 m, Leopardstown, 2. Prix d´Harcourt (Gr. 2) 2000 m, Longchamp,
3. Prix Dollar (Gr. 2) 1950 m, Longchamp, Craven Stakes (Gr. 3) 1600 m, Newmarket,
4. Hong Kong Vase (Gr. 1) 2400 m, Sha Tin, 5. Prix Ganay (Gr. 1) 2100 m, Longchamp,
Prix Gontaut-Biron (Gr. 3) 2000 m, Deauville, celkový zisk: 216 322 eur
Krátkodobý export kobýl do zahraničia na pripúš anie
Krátkodobý export chovnej kobyly na pripustenie do zahraničia sa registruje na Úrade plemennej knihy. Prechodný vývoz sa končí o devä mesiacov od dátumu exportnej pečiatky na krátkodobý
vývoz. Stav kobyly v čase exportu (žrebná, jalová, nepripustená, so žriebä om, novo zaradená)
sa zapisuje priamo do pasu koňa spolu s exportnou pečiatku. Majite kobyly je povinný predloži
pas kobyly na Úrad plemennej knihy s potvrdením o jej spätnom importe z Úradu plemennej knihy
krajiny pripúš ania a umožni kontrolu danej kobyly a žriebä a (ak sa narodilo v zahraničí) v chove.
Export
(prvá čas )
do Ma arska
HIGH RAINBOW (IRE) 2009, Hda po High Chaparral (IRE) z Emily´s Rainbow (IRE) po Rainbow Quest (USA),
maj. Mladen Rihtarič, Varaždin, 15.1.2014
JUBILANTKA (IRE) 2008, Hda po Byron (GB) z No More Maybes (IRE) po Swain (IRE),
maj. Bábolna Nemzeti Menesbirtok Kft., 15.1.2014
29
VERONIKA1.QXD
11. 2. 2014 08:55
Page 3
do Nemecka
FIRSTS FIRST (GER) 2012, Hd po Areion (GER) z First D (GB) po Bishop of Cashel (GB),
maj. Teodor Domocos, Viedeň a Stuart McPhee, Tonbridge, 13.1.2014
do Ruska
DOCTOR EDDY (GB) 2009, Hd po Milk It Mick (GB) z Peach Sorbet (IRE) po Spectrum (IRE),
maj. Malkinskij Stud, 29.1.2014
NN (IRE) 2011, Hd po Thousand Words (GB) z Athlumney Dancer (GB) po Shareef Dancer (USA),
maj. Malkinskij Stud, 29.1.2014
NN (IRE) 2011, Hd po Fracas (IRE) z Attasliyah (IRE) po Marju (IRE),
maj. Malkinskij Stud, 29.1.2014
NN (IRE) 2011, (Hda) po Clodovil (IRE) z Ambrix (IRE) po Xaar (GB),
maj. Malkinskij Stud, 29.1.2014
do Švajčiarska
JADE 2012, Hda po Goracij (SU) z Jet Set po Desert Track (GB),
maj. Žrebčín Kobylany, s. r. o., 3.2.2014
JUST & GIGOLLO 2012, Hd po Look Honey (IRE) z Just Me (IRE) po Lake Coniston (IRE),
maj. Žrebčín Kobylany, s. r. o., 13.1.2014
MAI THAI 2011, R val. po Tempeltänzer (GER) z Marlbera po Soviet Lad (USA),
maj. Žrebčín Kobylany, s. r. o., 13.1.2014
MASHUA 2012, Ra po Calming Influence (IRE) z Marnaari po Capri (GB),
maj. Žrebčín Kobylany, s. r. o., 13.1.2014
SING SING 2012, R po Calming Influence (IRE) z Sardaigne (IRE) po Danehill Dancer (IRE),
maj. Žrebčín Kobylany, s. r. o., 13.1.2014
Import
(prvá čas )
z Českej republiky
PUMPING RACE (ITY) 2008, Hd po King Charlemagne (USA) z Brebis (ITY) po Fools Holme (USA),
maj. Lucia Malovcová, Bratislava, 27.1.2014
z Írska
LILFAST (IRE) 2012, Hd po Fast Company (IRE) z Lily Rio (IRE) po Marju (IRE),
maj. Autoopravovňa Strnisko, Pezinok, 13.1.2014
MISS BAHAMIAN (IRE) 2012, Ra po Bahamian Bounty (GB) z Miss Pelling (IRE) po Danehill Dancer (IRE),
maj. Autoopravovňa Strnisko, Pezinok, 13.1.2014
z Ma arska
CARPATTY QUEEN (GB) 2008, č. Hda po Singspiel (IRE) z Misty Waters (IRE) po Caerleon (USA),
maj. Pavel Vigaš, Banská Bystrica, 3.4.2013
MAC PURSUITS (GB) 2010, č. Hda po Pastoral Pursuits (GB) z Mac Rhapsody (GB) po Night Shift (USA),
maj. Pavel Vigaš, Banská Bystrica, 13.1.2014
NUANCE (HUN) 2003, R val. po Mafhum (IRE) z Nocsak (HUN) po Glenstal (USA),
maj. Farma Oborín, s. r. o., Dobšiná, 8.1.2014
QUISSISANA (IRE) 2007, Hda po Antonius Pius (USA) z Lanark Belle (GB) po Selkirk (USA),
maj. Pavel Vigaš, Banská Bystrica, 13.1.2014
30
VERONIKA1.QXD
11. 2. 2014 08:55
Page 4
z Nemecka
FIRST D (GB) 1999, Hda po Bishop of Cashel (GB) z Future Options (GB) po Lomond (USA),
maj. Richard Smaženka, 20.1.2014
FIRSTS FIRST (GER) 2012, Hd po Areion (GER) z First D (GB) po Bishop of Cashel (GB),
maj. Teodor Domocos, Viedeň a Stuart McPhee, Tonbridge, 13.1.2014
z Po ska
FALANGA (POL) 2012, Ba po Belenus (GER) z Fiestkalda (GB) po Saumarez (GB),
maj. - nájomca Národný žrebčín Topo čianky, š. p., 15.1.2014
JADRANKA (POL) 2012, Ra po Belenus (GER) z Jareda (POL) po Great Lakes (GB),
maj. - nájomca Národný žrebčín Topo čianky, š. p., 15.1.2014
Zmena majite a
(prvá čas )
Meno koňa, rok nar. Pôvodný majite
Nový majite
PIRLA 2010
Mária Rybárová, Radava
Ing. Michal Kič, Tále
Dátum zmeny
13.1.2014
Hda po Legend of Glory (USA) z Pipa (GB) po Suave Dancer (USA)
LUNA 2002
Peter Čambál, Zavar
Simona Stehelová, Červeník
Hda po Beneagles (GB) z L’Amira (CZE) po Flying Star (DEN)
DOUBLELING 2004
Slovenská investičná spoločnos , s. r. o., Bratislava Ing. Ondrej Kovalčin, Tulčík
Ra po Eternity s Breath (USA) z Desi po Beneagles (GB)
GREEN FLASH (ITY) 2008 Lokotrans Slavakia, s. r.o., Šurany TJ Slávia Šurany
Hda po Coral Reef (ITY) z Green Slippers (GB) po Green Dancer (USA)
SILBERPFEIL (GER) 2007 Agroanva s. r. o., Košice
Miroslav Jankal, Košice
Hd po Royal Dragon (USA) z Sternin a(IRE) po Runnett (GB)
HAVANA DREAM 1999 Ing. Juraj Turzewski, Ivánka pri Nitre Jaroslav Ondrášik, Hôrka nad Váhom
Rv po Wondras (GER) z Hummel (AUT) po Idle Warrior (IRE)
15.1.2014
8.1.2014
29.1.2014
5.10.2013
21.5.2011
Nájom
Meno koňa, rok nar. Pôvodný majite
Nájomca
Dátum zmeny
JADRANKA (POL) 2012 SK Krasne Spólka z o. o.
Národný žrebčín Topo čianky, š. p. 15.1.2014
Ra po Belenus (GER) z Jareda (POL) po Great Lakes (GB)
FALANGA (POL) 2012 SK Krasne Spólka z o. o.
Národný žrebčín Topo čianky, š. p. 15.1.2014
Ra po Belenus (GER) z Jareda (POL) po Great Lakes (GB)
Kastrácia
(prvá čas )
Meno koňa, rok nar.
Majite
Chestion (POL) 2008
Ivona Hladíková, Borský Mikuláš
tHd po Sorbie Tower (IRE) z Chespeta (POL) po Dixieland (POL)
Havan Dream 1999
Jaroslav Ondrášik, Hôrka nad Váhom
Dátum
6.5.2013
21.5.2011
Rv po Wondras (GER) z Hummel (AUT) po Idle Warrior (IRE)
31
ZAPIS.QXD
11. 2. 2014 09:05
Page 1
Zápisnica z pracovnej porady trénerov dostihových koní
a zástupcov Závodiska, š.p. Bratislava,
konanej dňa 28. 1. 2014 v Bratislave
Prítomní: Jaroslav Brečka
Ing. Ján Cagáň
Ing. Zuzana Grupáčová
Jaroslav Hanáček
Peter Hlavenka
Ing. Pavel Kalaš
Ing. Zuzana Kubovičová
MVDr. Jaroslava Morávková
Ing. Samuel Sokol
Miroslav Stančík
Ramazan Tugušev
Ludovít Végh
JUDr. Marián Šurda - riadite Závodiska, š.p.
Ing. Ján Valtýni - vedúci úseku dostihovej prevádzky ZB, š.p.
Ing. Juraj Švec - vedúci úseku dostihových služieb ZB, š.p.
Mgr. Richard Dukes - hendikeper pre SR
Program:
1) Vyhodnotenie turfovej sezóny 2013
2) Organizačno-technické zabezpečenie dostihovej sezóny 2014 - vrátane termínovej listiny
3) Návrhy a podnety pre dostihovú sezónu 2014 - propozície, všeobecné podmienky účasti a.i.
4) Diskusia
1) Poradu otvoril riadite ZB, š.p., JUDr. Marián Šurda, ktorý v stručnosti informoval prítomných o základných štatistických ukazovate och sezóny 2013 a načrtol výh ad pre rok 2014.
Napriek zložitej ekonomickej situácii sa v roku 2013 podarilo navýši celkový objem prostriedkov
vyplatených formou dotácií a majite ských prémií v cvalových dostihoch oproti roku 2012
o 38 220 €. Počet cvalových koní mierne medziročne stúpol z 270 na 277, cie om a solídnym
stavom by však bol návrat k počtu 300 a viac koní. Spolu sa v roku 2013 konalo 149 cvalových
dostihov (142 v roku 2012), potešite ná je určitá revitalizácia prekážkového odvetvia, kde došlo
oproti predchádzajúcej sezóne k zvýšeniu priemerného počtu štartujúcich koní (v prútených
prekážkach zo 7,1 na 8,1, v steeplechase zo 6,83 na 7,86). Riadite po akoval všetkým trénerom
za spoluprácu v sezóne 2013, spoluorganizátorom mítingov v Šuranoch a Senici, alej po akoval
trénerom za poskytnutie koní do medzinárodných stretnutí amatérov (najmä ME amatérskych
jazdkýň) a žiakov.
2) Prítomným trénerom sa predložil návrh termínovej listiny na rok 2014, ktorý vznikol aj
na základe rokovania s dostihovými autoritami Ma arska a Rakúska v decembri 2013 v žrebčíne
Bábolna. Úvodný dostihový deň sezóny je aj na základe skúseností z minulého roka naplánovaný
na 13.4., záver na 27.10. Kostra sezóny pozostávajúca z významných dostihových mítingov
zostáva stabilná, termíny jarných klasických testov a Turf-gala boli však vzh adom na kalendár
32
ZAPIS.QXD
11. 2. 2014 09:05
Page 2
v okolitých krajinách o týždeň posunuté. Definitívne zatia nie je doriešené konanie dostihových
dní v Topo čiankach, prebiehajú rokovania medzi NŽ Topo čianky, š.p. a Závodiskom, š.p.,
Bratislava. Závodisko, š.p. aj vzh adom k alšiemu kráteniu finančných prostriedkov zo štátnej
pomoci požaduje iný zdroj financovania, v prípade neakceptovania návrhu sa dostihové mítingy
budú organizova v Bratislave. Ing. Sokol tlmočil požiadavku NŽ Topo čianky na konanie jedného
mítingu na dráhe národného žrebčína aj v septembrovom termíne. V termínovej listine je
naplánovaný na 21.9. aj dostihový deň na novovybudovanej dráhe v rámci hippo-arény v Šamoríne.
Riadite ZB, š.p., JUDr. Šurda informoval o prehliadke dráhy, resp. celého komplexu Elements
Resort, ktorý je zatia v štádiu stavebných prác. Ve koryso riešený areál s rozlohou 38 ha má
pod a plánov investora M. Hoffmana slúži ako multifunkčné športové centrum (o.i. sa tu majú
nachádza aj atletický ovál, futbalové ihrisko, aquacentrum, ubytovanie pre 900 osôb, kongresové
miestnosti at .) s nieko kými parkúrovými kolbiskami a ustajnením pre cca 550 koní. Dostihová
dráha je len súčas ou komplexu, umiestnenie tribúny nie je optimálne. Ovál má obvod 1650 m,
šírka dráhy je 18 metrov, povrch je tvrdší syntetický polytrack. Hlavným nedostatkom dráhy je
pevná bariéra z tvrdého dreva, ktorá predstavuje bezpečnostné riziko. Mali by sa tu kona len
dostihy nižších kategórií (III-V) štartované bez boxov - zástavkou. Ďalšie prevádzkové a technicko-organizačné podmienky spoluorganizovania dostihov v Šamoríne budú predmetom alších
rokovaní.
Tréneri boli alej upozornení na povinnos v sezóne 2014 predloži pri prevoze koňa na dostihy
potvrdenie o vyšetrení na infekčnú anémiu - nie staršie ako 1 rok. Táto podmienka je spoločná
aj pre kone ustajnené v areáli Závodiska.
JUDr. Šurda pripomenul aj okrúhle jubileum 200 rokov od konania prvých dostihov na území
Slovenska (Urmín - dnešné Mojmírovce, 22.5.1814). Pri tejto príležitosti plánuje obec Mojmírovce
spolu so ZB, š.p. zorganizova aj 2-3 propagačné dostihy na provizórnej dráhe pri Mojmírovciach.
JUDr. Šurda požiadal trénerov o spoluprácu pri zabezpečovaní koní. Pôjde o propagačné dostihy
bez dotácií, ale účas koní by mala by majite om, resp. trénerom refinancovaná čiastkou cca 250 €.
3) Za Asociáciu profesionálnych trénerov cvalových dostihových koní vystúpil jej predseda
Ing. Ján Cagáň, ktorý po akoval vedeniu a zamestnancom Závodiska, š.p. za zabezpečenie
dostihovej sezóny 2013 a oboznámil prítomných s návrhmi opatrení pre sezónu 2014, ktoré
boli APTCDK schválené na zasadnutí 24.1.2014 v Šali:
a) v sezóne 2013 sa osvedčilo organizovanie dostihov tzv. „bumper“. Asociácia navrhuje
v ich vypisovaní pokračova aj v sezóne 2014, pod a možnosti vo vyššom počte a so základnou
hmotnos ou navýšenou na 67 - 68 kg.
b) Asociácia navrhuje do podmienok pre účas koní v hendikepových dostihoch zahrnú
podmienku absolvovania minimálne jedných dostihov na území Slovenska.
c) Asociácia alej navrhuje v propozíciách dostihov s penalitami a ú avami viac diferencova
penality za umiestnenie, ktoré kôň dosiahol v dostihoch o dve kategórie vyššej
d) Asociácia navrhuje, aby sa pri výpočte penalít a ú av brali do úvahy výsledky za posledných
12 mesiacov odo dňa uzávierky prihlášok
e) V posledných rokoch boli dostihy pre 3-ročné nezví azivšie kone v mesiacoch apríl a máj
vyhradené pre kone registrované na Slovensku. Tréneri navrhujú rozšíri seriál podobných
dostihov počas celého roka a zaradi dostihy od II. do IV. kategórie.
f) V prípade, ak pri uzávierke prihlášok alebo na OŠK hrozí zrušenie dostihov, Asociácia určí
poverenú osobu, ktorú skontaktuje pracovník Závodiska, š.p., aby sa predišlo zrušeniu dostihov.
g) Podmienka na vyplácanie majite ských prémií bola registrácia majite a do začiatku dostihovej sezóny. Asociácia navrhuje zruši túto podmienku a namiesto toho zavies ochrannú dvoj33
ZAPIS.QXD
11. 2. 2014 09:05
Page 3
mesačnú lehotu, ktorá by mala zabráni špekulatívnym registráciám stajní len z dôvodu získania
majite ských prémií.
h) Ako bolo dohodnuté v minulých sezónach, pri štarte prekážkových dostihov je žiadúca
prítomnos pomocníka s bičom.
i) Asociácia alej navrhuje nespoplatňova pomoc pri štarte z boxov resp. vedenie ku štartu
(iné druhy štartov) pri zachovaní povinnosti jej nahlásenia.
j) V sezóne 2013 sa dva razy stalo, že sa štart dostihov oneskoril z dôvodu prijímania stávok
a prenosu zahraničných dostihov. Asociácia žiada prija opatrenia, aby k podobným situáciám
v budúcnosti nedochádzalo, ke že pre nervóznejšie kone má dlhé čakanie pred dostihmi ve mi
negatívny vplyv na výkonnos .
k) Pod a názoru Asociácie by Dostihová komisia nemala sankcionova prejavy radosti ví azných jazdcov pri prebiehaní cie om.
l) V prípade ve kých dostihových dní s účas ou viacerých koní jedného trénera Asociácia
navrhuje, aby organizátor konzultoval s týmto trénerom poradie dostihov.
m) Pri zostavovaní poradia dostihov na dostihovom dni s prekážkovými dostihmi by organizátor mohol zoh adni , že pravidelne poslednú nede u v mesiaci sa organizujú prútené
prekážky v Budapešti. V prípade termínovej kolízie by bolo vhodné koordinova časy štartu
týchto dostihov, aby medzi nimi bolo časové rozpätie minimálne 4 hodiny na presun jazdcov
z Budapešti do Bratislavy.
n) V niektorých dostihoch pre dvojročné nezví azivšie kone boli pridané Racing Post
Yearling Bonusy. V týchto dostihoch by nemala by účas koní limitovaná ziskom.
o) Asociácia navrhuje zvýši minimálne jazdné v prekážkových dostihoch.
p) Tréneri upozornili na skutočnos , že v celej EÚ je povinnos revakcinácie proti influenze
po 1 roku, resp. v súlade s očkovacou schémou výrobcu vakcíny. Jedinou výnimkou je Ma arsko,
kde je povinnos revakcinácie po 6 mesiacoch.
Predbežné stanovisko Závodiska, š.p. k predneseným bodom:
a) V organizovaní „bumper“ dostihov sa bude aj na alej pokračova (cca raz za mesiac =
7 takýchto dostihov ročne). Základná hmotnos pre 4+ kone môže by navýšená na 67 - 68 kg,
v dostihoch spoločne s trojročnými koňmi tieto na základe tabu ky rozdielov hmotností ponesú
základ cca 60 kg.
b) Závodisko zváži túto možnos a preformulovanie príslušných článkov Všeobecných podmienok účasti na dostihoch.
c) Väčšia diferenciácia je možná, snahou však je, aby dostihové propozície boli čo najjednoduchšie.
d) Závodisko, š.p. súhlasí a preformuluje príslušný článok Všeobecných podmienok účasti
na dostihoch.
e) Závodisko, š.p. zváži možnos vytipova niektoré dostihy v rámci propozícií a vyhradi
ich pre kone registrované na Slovensku. Takéto opatrenia však nie sú celkom v súlade s legislatívou EÚ o rovnakých možnostiach pre všetkých účastníkov dostihov (Smernica Rady
90/428/EHS prevzatá do právneho poriadku SR Nariadením vlády SR č. 342/2004 Z.z.).
Otázkou je aj početné obsadenie takýchto dostihov, ke že v roku 2013 sa dostihov II.-IV.
kategórie zúčastnilo priemerne 5 koní registrovaných DA SR.
f) Závodisko, š.p. víta takúto možnos , aj pre jeho pracovníkov je jednoduchšie komunikova
s jednou poverenou osobou ako s nieko kými trénermi. Dôležité bude, aby v praxi takýto
model fungoval.
g) Závodisko, š.p. súhlasí, ale je potrebné túto podmienku formulova jednoznačne, aby
nedochádzalo k mylnému výkladu.
34
ZAPIS.QXD
11. 2. 2014 09:05
Page 4
h) Závodisko, š.p., určí jedného zo zatláčačov, ktorý bude ma túto úlohu v pracovnej náplni.
i) Závodisko, š.p. zváži túto možnos .
j) Boli prijaté opatrenia, aby sa podobná situácia neopakovala.
k) V turfovo vyspelých krajinách je posudzovanie tohto javu u jazdcov ešte prísnejšie a na Slovensku bolo do Dostihového poriadku implementované pod a nemeckého vzoru. Povinnos ou jazdca
v dostihoch je: „plne sa sústredi na vedenie koňa, vyvinú maximálne úsilie pri jeho podpore a zdrža
sa akýchko vek verbálnych alebo iných prejavov, ktoré priamo nesúvisia s vedením a podporou
koňa v dostihoch, najmä v ich kritickom úseku“ (čl. 258 písm i) DP). Náhly a nečakaný pohyb
jazdca aj tesne pred cie om môže negatívne ovplyvni cvalovú akciu koňa, vyvola stratu
rovnováhy (jazdca, koňa) s následkom pádu jazdca, resp. až poškodenia pohybového aparátu koňa.
l) Dramaturgia dostihového dňa je pomerne náročná záležitos do ktorej vstupuje množstvo
okolností. Najmä v prípade televízneho prenosu alebo pri dostihových dňoch s klasickými zápoleniami je prioritou scenár tv prenosu, resp. prirodzená gradácia dostihového dňa, kde významné
dostihy logicky nasledujú za sebou.
m) V tomto prípade je potrebná komunikácia s ma arskou stranou.
n) V roku 2013 bolo pridelenie Racing Post Bonusu oznámené Závodisku až po vypísaní
propozícií, ktoré boli prispôsobené pre kone štartujúce na Slovensku. Pri ponechaní maiden
dostihov (väčšinou IV. kat.) s bonusom bez obmedzenia zisku je ve mi pravdepodobná účas
aj koní umiestnených v dostihoch I. kat. a vyššej, do úvahy však prichádza aj táto možnos .
o) Minimálne jazdné v prekážkových dostihoch bude upravené na 35 eur.
p) Zo strany Závodiska, š.p. je možné upozorni ma arskú dostihovú autoritu na túto skutočnos a pripomienku trénerov.
Ing. Valtýni alej upozornil na problém dostihov pre kone slovenského chovu, ktoré boli
vypisované ako II. kat., ale reálne v nich štartovali kone s výkonnos ou na úrovni III. a IV. kat.
Tie potom v alších štartoch nosili zbytočne vysoké penality. Tréneri sa zhodli na tom, že seriál
týchto dostihov by mal zosta zachovaný, ale dostihy by sa vypisovali ako III. kat. so zachovaním
chovate ských prémií. V diskusii o podpore slovenského chovu vystúpila Ing. Grupáčová, ktorá
vyjadrila názor, že pri súčasne nízkom počte plemenníkov na Slovensku by nemala by ich
licentácia obmedzovaná. R. Tugušev oznámil, že v sezóne 2014 bude v Šamoríne pripúš a
kvalitný plemenník The Bogberry (USA) s grupovou výkonnos ou a korektným exteriérom.
Z predbežného dotazníka medzi prítomnými trénermi oh adom počtu koní vyplynulo, že
pred sezónou 2014 by malo by dispozícii približne 250 cvalových koní, čo je rovnaký počet
ako pred začiatkom sezóny 2013.
Na záver pracovnej porady bolo dohodnuté, že približne o dva týždne (medzi 10. a 14. februárom 2014) sa uskutoční alšie pracovné stretnutie, konkrétne zamerané na praktické otázky
tvorby propozícií. Na stretnutí za zúčastnia vybraní členovia APTCDK a zástupcovia DA SR.
Zapísal: Ing. Ján Valtýni, 31. 1. 2014
35
OH.QXD
11. 2. 2014 09:08
Page 1
Oficiálny hendikep k 1. 1. 2014
ABASKAN 4........................................................7141 ...........47
CEDAR (FR) 3.....................................................7126 ...........56,5
AGROMERACE (CZE) 7k ................................1462 ...........59
CESMINA (FR*) 2k ............................................1338 ...........62
ALFKONA (GER) 5k..........................................1420 ...........83
CINCÉR (CZE) 6k ..............................................1389 ...........58,5
ALL THE EVIL (IRE) 5 ........................................1420 ...........79,5
COLD PLAYER 8 ...............................................7136 ...........62,5
ALPINE SURI (IRE) 6.........................................7136 ...........56
CONAN ROY (IRE) 4 .......................................7132 ...........65
ALWAYS ON SUNDAY (FR) 3.......................7124 ...........83
CONNERY (GER) 5...........................................8103 ...........55,5
AMERICKÝ ŠERIF (CZE) 3 ...............................1463 ...........53
COUNT OF TUSCANY (USA) 7....................7132 ...........67
ANNO DOMINI (GER) 7 ................................1457 ...........52,5
COX ORION (GB) 6 ........................................7143 ...........59
APINOA (CZE) 7k.............................................1466 ...........62
CRISTAL GEM (GB) 4k................HUN (24.11.13) ...........65
APRILIUS (IRE) 5................................................7081 ...........77
CRUEL MOLE JOE (IRE) 3 ..............GER (6.10.13) ...........70
ARABESCA (CZE) 3k ........................................7111 ...........54,5
ČAJAIL (CZE) 3 ..................................................7091 ...........65,5
ARAMONT (IRE) 3............................................7101 ...........50
DABIANGO (GER) 3 ........................................8097 ...........49
ARCTIC GALAXY (CAN) 4..............................7148 ...........73
DAIDEGAS (ITY) 5 ............................................7134 ...........50,5
AROMATICA (CZE) 7k ....................................1461 ...........71,5
DAIME (IRE) 5k..................................................7010 ...........55
ARY 5k ............................................HUN (24.11.13) ...........48
DAKOTA MONTANA (IRE) 3k ......................7002 ...........68
ATACK (GER) 4 .................................................8092 ...........82
DALIYNI (IRE) 5.................................................7046 ...........54
ATHABASCA (CZE) 5k ....................................1471 ...........55
DANCER WILD (POL) 4..................................7141 ...........46
AUENFELS (GER) 2 ...........................................7123 ...........57,5
DANCING FLAME (AUT) 2k ..........................7144 ...........62
AURELIA PIA (GB) 4k ......................................8091 ...........66
DANCING FLUTTER (AUT) 3k ......AUT (29.9.13) ...........60,5
AUTOR (IRE) 3................................AUT (26.10.13) ...........81,5
DANCING MELODY (CZE) 4k ......................7111 ...........67
AYRAN (CZE) 3 .................................................7136 ...........60
DANG GIA (GER) 3k .......................................8091 ...........71
BADGUY (IRE) 6 ...............................................7065 ...........60
DARAT AL AYAM (FR) 3k...............................1404 ...........61,5
BÁTOR (HUN) 3 ...............................................7099 ...........47
DEAR MR FANTASY (IRE) 6 ...........................7136 ...........51
BAY VATORIA (GER) 4k .................GER (14.7.13) ...........81
DELIGHT MY FIRE (FR) 3k...........AUT (26.10.13) ...........60
BELLE MESSAGERE (FR) 5k.............................7112 ...........62
DENICES MOONLIGHT (GB) 5 ....................8100 ...........46
BERENIQUE (CZE) 4k ......................................8079 ...........57
DESSON (ITY) 4 ................................................1404 ...........77,5
BIARRITZ 4k .......................................................7146 ...........67
DETEKCE (CZE) 2k............................................1440 ...........52
BILLY TIGER (GB) 3......................HUN (10.11.13) ...........68,5
DIANA ROSENSTURM (CZE) 2k ..................7144 ...........61,5
BLACK BLADE (GB) 2 .................HUN (20.10.13) ...........69,5
DISTANT ROCKET (GB) 4 ..............................8088 ...........77
BORN IN THE WILD 2k ..................................7096 ...........40
DIVOKÁ KOČKA (POL*) 6k...........................1125 ...........55,5
BORN SLIPPY (IRE) 10.....................................1471 ...........53
DOCTOR TIMOTEJ (CZE) 3...........................8097 ...........62
BORSA SCHARM 2k........................................7138 ...........59,5
DODYBUD (IRE) 4 ...........................................7146 ...........71,5
BRIGHT SAND (FR) 7 ......................................1420 ...........77,5
DON CARLINO (POL) 8 ................AUT (3.11.13) ...........63
BRILLIEN 2k.......................................................7138 ...........62
DONN HALLING (IRE) 5 .................FR (27.10.13) ...........91
BRISK MOOS (GB) 5 .......................................8077 ...........77,5
DOUBLE PICCOLO (GER) 6 ..........................8087 ...........75,5
BRITON TRACK 6 .............................................7087 ...........70
DR GURU (GB) 7 .............................................7068 ...........74
BRUTAL ROCCO (IRE) 4.................................1285 ...........77
DUBLÉR (CZE) 6 ...............................................1366 ...........68
BUONARROTI (GER) 2 ...................................1395 ...........71
DUNA (CZE) 5k ................................................7127 ...........44,5
BYSTRÍK 5 ...........................................................7140 ...........58
DUX SCHOLAR (GB) 5 ......................FR (6.10.13) ...........98
CADUKE (IRE) 3k ..............................................7135 ...........59
DZANGELA (POL) 4k ......................................7135 ...........44
CAFE QUEEN (CZE) 3k ...................................7086 ...........59
EASTERN LIGHT (IRE) 5k ................................1320 ...........63,5
CALL ME TIGER 3 .............................................8082 ...........54
EMERALD SMILE (IRE) 4k ...............................7091 ...........65
CANDY GIRL (CZE) 3k....................................8057 ...........44
EPOLETTA (POL*) 3k........................................7135 ...........53,5
CARRIE (CZE) 6k...............................................1358 ...........77,5
EURIDIKA (IRE) 7k ............................................8105 ...........49
CASINO BAA (CZE) 4......................................7143 ...........43,5
EXOTIC BEAUTY (CZE) 2k..............................7138 ...........55,5
CATCH LIFE (ITY) 5 ..........................................7019 ...........64
FACE TO FACE (CZE) 5...................................7097 ...........55
CECILKA (CZE) 4k ............................................1474 ...........43
FALCON WING (IRE) 6 ..............HUN (24.11.13) ...........52
36
OH.QXD
11. 2. 2014 09:08
Page 2
FANTASTIC LIFE (FR) 2 ....................................1384 ...........60,5
ITALIAN STALLION (IRE) 9.............................7149 ...........63,5
FANTAZIA MIA (FR) 4k................AUT (26.10.13) ...........72
IVORY DAVIS (FR) 4 ........................................1405 ...........54,5
FARAH (CZE) 3k ...............................................7149 ...........51
IZOP (IRE) 6 .......................................................7120 ...........56
FEDERICA (FR) 3k .............................................7094 ...........43
JARIS (IRE) 6k ................................HUN (17.11.13) ...........44
FERNANDO (CZE) 3 ........................................7136 ...........57
JIHLAVA (IRE) 4k...............................................8094 ...........57
FIERY WING (GER) 6 .......................HUN (1.9.13) ...........75,5
JOHN GULLY (IRE) 6 .......................................7141 ...........55,5
FILEALANGLAISE (FR) 2k ................................7122 ...........56
JOKO FLY (POL) 3..........................HUN (11.8.13) ...........40
FINAL FLASH (GER) 7......................................7098 ...........70
JOLLY JUMPER (AUT) 4..............HUN (10.11.13) ...........73,5
FINEST ADVENTURE (GB) 2 ..........................7115 ...........57
JOVELL (POL) 3 .................................................7148 ...........76
FIORHEAD (CZE) 2k ........................................7142 ...........56
JUKIER (POL) 6..................................................7046 ...........56
FRANCAIS BALLE (FR) 3k ...............................7055 ...........53,5
JUST FLY (POL) 5..............................POL (3.11.13) ...........78
FRANCIE (IRE) 2k ..............................................1443 ...........70,5
JUST FOR YOU (POL) 4k ...............................1444 ...........55
FRANKÓ (HUN) 7 ............................................7135 ...........52
JUST CHIEF (POL) 6 .........................................7112 ...........63
FRENCH QUEBEC (IRE) 4k .............................1419 ...........84
KANSAS (HUN) 3 .............................................8093 ...........61
FUJARA (GB) 2k ................................................7144 ...........64
KAROV (IRE) 3...................................................7085 ...........71,5
GALANTERY (FR) 5k ........................................7046 ...........62
KEEP UP (AUT) 5...............................................7010 ...........53
GARABONCIÁS (GER) 7 ............HUN (27.10.13) ...........80
KENDY (GB) 5 ...................................................1436 ...........80,5
GAYIRIN (CZE) 9 ..............................................7065 ...........47
KEY TO PARIS (GER) 2 ..............HUN (17.11.13) ...........68
GENY BEY (IRE) 5k ...........................................7120 ...........53,5
KILWORD (IRE) 2..............................................1407 ...........56,5
GESINE (GB) 3k.................................................7149 ...........49
KIM POSSIBLE (GER) 6k..................................7033 ...........59
GLASS OF CHAMPAGNE 7...........................7146 ...........57,5
KING COBRA (IRE) 5.....................HUN (23.6.13) ...........75
GOLDEN GRACE 2k ........................................7129 ...........49
KING OF MARMALADE (IRE) 3 ....................7085 ...........81,5
GREEN VALLEYS (CZE) 4................................1446 ...........65
KINGSTON JAIL (CZE) 2.................................1440 ...........53,5
GUARDIOLA (CZE) 3k ....................................7068 ...........62,5
KITE OF GRACIE (CZE) 3................................1405 ...........59
GUILLERMO (CZE) 3 .......................................7093 ...........52
KRÖSUS (GER) 3 ..............................................8083 ...........73
HARFA (FR*) 3k.................................................1396 ...........60
L’AME DU DESERT (FR) 4 ..........HUN (17.11.13) ...........44
HARLEQUINA (CZE) 5k ..................................7132 ...........40
L’ORMARAINE (ITY*) 2k .................................7122 ...........55
HASLEMERE (IRE) 3k .......................AUT (30.6.13) ...........40
LA ROCHELL (CZE) 4k ....................................7017 ...........55
HAVANNA (GB) 3k ..........................HUN (3.8.13) ...........75
LAMBERTUS (GER) 6 .......................................7133 ...........77
HELICONIA (GB) 3k.........................................7148 ...........73
LEGIONAR (GB) 3 ............................................7124 ...........82,5
HIDDEN FLAME (IRE) 4......................FR (3.12.13) ...........83
LEO GALI (IRE) 6k ..............................ITA (15.8.13) ...........88
HOLLYWOOD (CZE) 3...................................7141 ...........48
LEY PERCY (GB) 3k..........................AUT (29.9.13) ...........80
HOT FAVORITE (FR) 3 ....................................7133 ...........76
LILLIFEE (GER) 7k ..............................................7029 ...........64,5
HURRICANE DANON (IRE) 4 .........AUT (9.5.13) ...........60,5
LIMONCELLO (GER) 7 ....................................7143 ...........67,5
HYACINT (GER*) 4...........................................1436 ...........75
LINE HONEY (CZE) 6 ......................................1389 ...........68
CHANNELKA (CZE) 3k....................................7037 ...........47
LITERALIA (FR) 3k .............................................1174 ...........70
CHARDONNEY TCHEQUE (FR) 5................1373 ...........84
LONGMUS (CZE) 5 .........................................1389 ...........61
I’M ON FIRE (GER) 3k.....................AUT (3.11.13) ...........66,5
LORD (POL) 9 ...................................................1463 ...........59
ICENI GIRL (GB) 4k .......................AUT (26.10.13) ...........80
LORD FANTASY (GER) 2 ................................8096 ...........70
IDEAL ITALY (ITY) 3 .....................HUN (17.11.13) ...........53
LORD OF GRACIE (FR) 4 ...............................1421 ...........79,5
ILKE (IRE) 4k .......................................................7099 ...........52
LUCKY LUKE (AUT) 4 ......................................7046 ...........52
INBAILEYSFOOTSTEPS (IRE) 4k.....................7118 ...........50
LUCYL (CZE) 3k ................................................1458 ...........53
INDY JONES (GER) 5.......................................7084 ...........80
LUDWIG VON BAYERN (GER) 4...HUN (17.11.13) ...........70
INKASENT (POL) 5 ...........................................7055 ...........48
LUGASS (CZE) 4 ...............................................8106 ...........46
INNOVATOR (GER) 6 .....................................7148 ...........82,5
LUKYTTA (CZE) 7k ...........................................1468 ...........55,5
INVISIBLE BID (GB) 3k ....................................7146 ...........76,5
LUMINATOR (IRE) 5 ........................................7107 ...........65
INWIN SPIRIT (GB) 2 .......................................1318 ...........60,5
LUMPIK (FR*) 3 .................................................7075 ...........64,5
IRENKA (CZE) 6k...............................................7065 ...........51
LUST (CZE) 4k ...................................................7079 ...........61
IRISH HEROES (IRE) 6......................................7033 ...........60
LUŽNICE (IRE) 2k..............................................1380 ...........68,5
37
OH.QXD
11. 2. 2014 09:08
Page 3
LYSYAN (IRE) 5 .................................AUT (30.6.13) ...........82,5
OLDFIELDROAD (IRE) 5 .................................7070 ...........70
MAI THAI 2 ........................................................7138 ...........60,5
OMNIBUS (POL) 6........................AUT (26.10.13) ...........82
MAJOLICA MAYA (GB) 3k.............................7130 ...........54,5
OPENLY (GB) 4k ............................POL (20.10.13) ...........70
MARCUS AURELIUS (FR) 3............................1391 ...........62,5
OPIUM BULLET (GB) 2 ...................................7123 ...........67
MARIBELL 7k......................................................7112 ...........59
ORATORY DAVIS (FR) 3................AUT (30.6.13) ...........72
MARQUIS (CZE) 7 ...........................................7149 ...........44
OSETIN (GB) 2...................................................8096 ...........68,5
MARSHALL WELLS (IRE) 3 .............................7079 ...........65,5
PABENA (GB) 5k ...............................................7118 ...........49
MAX GEORGE (GB) 5 .....................................7132 ...........56,5
PACINO MO (FR) 5 .........................................7054 ...........80,5
MEDIPLOMAT (GB) 5 ..................AUT (26.10.13) ...........80
PAGENO (GER) 2 .............................................8096 ...........66,5
MENY BAY (IRE) 3k ..........................................7141 ...........62
PAN KUKY (GER*) 3 ........................................1176 ...........70,5
MERIDIAN S HOPE (IRE) 2k...........................7122 ...........58
PATROLA (IRE) 2k ............................................1354 ...........63,5
MIDALGO (GER) 6...........................................7055 ...........56
PEACE OF GRACIE (FR) 4...............................1126 ...........52,5
MIKAMINE (IRE) 3k ..........................................1461 ...........78,5
PEER COOPER (GB) 6 .....................................1461 ...........77
MIKHAIL GLINKA (IRE) 6................................7083 ...........95
PEPEJEAN 6 ........................................................7143 ...........42,5
MIND THAT TIGER (FR) 4 ..............................7041 ...........68
PETIT POUCET (FR) 5 ...................AUT (26.10.13) ...........54
MINI MINI (POL) 4k ........................................7101 ...........53
PIRLA 3k..............................................................7128 ...........35
MIRAGTON (CZE) 3 ........................................7066 ...........73,5
POPSTAR (GER) 3.............................................7032 ...........57
MISS WHISTLE (IRE) 4k ...................................8101 ...........47
PRIME PREACHER (USA) 5 ............................7148 ...........77
MISTER AVIATION (IRE) 3..............................1372 ...........82
PRINCE HENRY (AUT) 5 .................................7143 ...........54
MISTER WESTMINSTER (GB) 3 .....................1461 ...........83,5
PRODLEVA (CZE) 5k .......................................1123 ...........52
MONTEBELLO (FR) 5....................AUT (13.10.13) ...........65
PROUD SIMON (GB) 6 ..................................7093 ...........51,5
MONTINELLO (FR) 9 .......................................7107 ...........67
PURPLE ROSE 3k ..............................................7106 ...........67,5
MR ANGEL (IRE) 4............................................7098 ...........58
QUEBEC INDIAN (ITY) 6 ................................8018 ...........60
MR LOGISTICS (IRE) 10 ..................................1468 ...........56,5
QUEBRACHO 4 ................................................7148 ...........76,5
MUFFIN PRINCESS (IRE) 2k ...........................8102 ...........58,5
QUICK DART 3 .................................................7145 ...........70,5
MURPHOSIS 4k ................................................7046 ...........41
QUISSISANA (IRE) 6k ....................HUN (15.9.13) ...........76
MY GREAT (POL) 5........................HUN (3.11.13) ...........65
QUITY (IRE) 8k ..................................................7135 ...........48
MY GREY LADY (CZE) 2k...............................7142 ...........50
RABBIT HAAFHD (GB) 4 ................................1468 ...........64,5
MY LITTLE STAR (IRE) 5k ................................7145 ...........70
RABBIT THOMAS (IRE) 3................................1457 ...........74
MY OLD HUSBAND (FR) 5 ............FR (15.11.13) ...........88
RAMIL AI 7 .........................................................8101 ...........46
MYTHIC HEROINE (IRE) 5k............................1353 ...........53
RAVEN 3 .............................................................7149 ...........52
NAJINSKA (GER) 2k ............................FR (7.10.13) ...........75
READY GREY 3..................................................7094 ...........55
NARGIZA (POL) 3k........................HUN (29.9.13) ...........37
REBELLI YELL 5k ................................................7062 ...........35
NEE L AMOUR (GER) 3k..............GER (20.10.13) ...........60
RED MISSION (GB) 4 ......................................8086 ...........66
NELLY´S ROCK (IRE) 6k..................................7135 ...........57
REDARMOON (CZE) 3 ...................................7055 ...........55
NEVILLER (CZE) 5 .............................................7078 ...........40
REGLISSE (IRE) 3k .............................................1458 ...........73
NEW ATTACK (SPA) 2.....................................1418 ...........61
REINI’S BOY (CZE) 3........................................1466 ...........63,5
NEW HEAVEN (IRE) 4...................AUT (26.10.13) ...........73
RENESSIE (CZE) 2k ...........................................7122 ...........66
NIDARA (FR*) 3k ..............................................7116 ...........76
RENNY STORM (CZE) 3 ..................FR (19.11.13) ...........81,5
NIGHT SOLDIER (GER) 3 ...............................7007 ...........50,5
RESURRECTIONSMILES (USA) 6 ..................8097 ...........57,5
NIGHT SWEET (IRE) 3k....................................7136 ...........61
ROBINSON CRUSO (GB) 6...........................7146 ...........76,5
NOBLE THOUGHT (IRE) 4...........HUN (3.11.13) ...........63
ROMANA 6k......................................................7095 ...........40
NOEM (CZE) 6 ..................................................7145 ...........70,5
ROODEE QUEEN (GB) 5k ..............................7119 ...........65
NONHALEMA (GB) 3k....................................1444 ...........65,5
ROSE TIGER (GER) 7........................................7076 ...........59
NONITO (POL) 5..............................................1039 ...........65
ROSEGHANA (CZE) 2k...................................7138 ...........56
NOTENFLÜGEL (AUT) 3k...............AUT (26.5.13) ...........56
ROUSSEAU (POL) 2.........................................7138 ...........58,5
NUCALS STAR (IRE) 5 .....................................1417 ...........61
ROYAL RICHARD (CZE) 3 .............................7066 ...........67
NYANI TOMBA (IRE) 3....................................1436 ...........80
ROYALORIEN (GB) 5k.....................................7118 ...........58
OLD MALT (IRE) 12 .........................................7077 ...........54
RUSSELL (CZE) 4...............................................7101 ...........48
38
OH.QXD
11. 2. 2014 09:08
Page 4
SADBA (CZE) 3k ...............................................7143 ...........58
SAGOYA (GER) 4k ...........................................7127 ...........52
SAIDA 6k.............................................................8064 ...........55
SAJGON (POL) 4 ..............................................7136 ...........66,5
SALALAH (CZE) 2k ...........................................7122 ...........57,5
SALIENT OF GRACIE (CZE) 2 ........................7142 ...........56
SAMANTHA FOR LOVE (GB) 4k ..................7146 ...........69
SAMOOL (GER) 5.............................................7143 ...........58,5
SAMRUK (IRE) 4................................................1457 ...........69
SANSHA (IRE) 4k ..............................................7120 ...........55
SAPSIREE (IRE) 3k.............................AUT (29.9.13) ...........76
SARAS (FR) 3......................................................1466 ...........70
SARNIA (IRE) 9k ................................................7135 ...........54,5
SÁZAVA (IRE) 2k...............................................7122 ...........67
SEBASTIANO (CZE) 4 ......................................1201 ...........62
SELIM (RUS) 5....................................................1285 ...........78
SENSIBLE (GER) 9 .............................................7106 ...........48
SHALANDO (CZE) 6........................................7106 ...........47
SHARP BROOK (CZE) 5 .................................1441 ...........65
SHEBY JAIL (CZE) 3..........................................7145 ...........69,5
SIENIT (GER*) 6 .................................................1468 ...........58,5
SIGN OF THE ZODIAC (IRE) 3 .....................1420 ...........76
SILBERMOND (CZE) 3 ....................................1473 ...........49
SILENT BLESSING (GB) 5..............HUN (3.11.13) ...........81,5
SIMPLY OZZY (IRE) 2.........................FR (26.8.13) ...........75
SIN AND RICH (POL) 3 ...............AUT (26.10.13) ...........67,5
SINNDARKA (IRE) 2k .......................................7144 ...........63
SINUHET (FR) 4 ................................POL (23.6.13) ...........62
SIR MAGNUS (CZE) 3 .....................................7097 ...........53
SKY ARROW (FR) 2..........................................7115 ...........66,5
SKY PILOT (IRE) 8 .............................................1461 ...........82,5
SOLAR POWER (GER)3...................................1436 ...........67
SOMMER QUEEN (IRE) 3k .............................7133 ...........75,5
SONGSTER (GB) 5............................................1199 ...........68,5
SPRINGOLINA (GER) 3k ............HUN (10.11.13) ...........71
STAR (GER) 2 .....................................................7144 ...........64,5
STARFIGHTER (CZE) 8.....................................1129 ...........71
STEFAN (CZE) 5 ................................................1183 ...........51,5
STINGA (CZE) 4k ..............................................7136 ...........62
STINGER (GER*) 5 ............................................7133 ...........77
STORM OF GRACIE (USA) 6.........................7143 ...........57
STORMIA (CZE) 3k ..........................................7086 ...........58,5
STRAIGHTWHISKEY (FR) 4k ..........................1462 ...........66,5
SULMAN 2 .........................................................7138 ...........64
SUN ERUPTION (FR) 4....................................7106 ...........62,5
SUNSHINE OF GRACIE (FR) 3k ....................7086 ...........65
SZONÁTA (GB) 3k.......................HUN (20.10.13) ...........80
TAGGERTON (CZE) 3......................................7124 ...........81
TALLSTEP (IRE) 2 ...............................................8099 ...........63,5
TAMAREI (IRE) 4k .............................................7070 ...........71,5
TAPDANCE (GER) 5k .......................................7146 ...........69
TATTOO (AUT) 2..............................................7129 ...........40
TAURITO (CZE) 2 .............................................7144 ...........62,5
TENO (POL) 3....................................................7145 ...........70,5
THALES (CZE) 2.................................................7123 ...........60
THE MOLE CATCHER (IRE) 5 ........................1436 ...........80
THOR (POL) 2 ...................................................7144 ...........63
TIPPERARY BULL (AUT) 3...............................7107 ...........62
TIZIANO VECELLIO (GB) 4............................8095 ...........64
TOUJOURS RAPIDE (GER) 4 .........................7099 ...........59
TOXIC (GER) 4...................................................7149 ...........54
TOYANA (GER) 3k ...........................................8080 ...........76
TRIP TO RHODOS (FR) 4...............................1461 ...........91
TRNAVA (POL) 2k........................HUN (20.10.13) ...........61
TULUM (FR) 8....................................................1389 ...........71,5
TWIST DANCER (CZE) 6.................................7131 ...........70
TYGR ROKYTENSKÝ (CZE) 4.........................1446 ...........55
UN LIBRETTIST (FR) 3 ......................................7064 ...........55,5
VA BIEN (CZE) 3 ...............................................1466 ...........58
VAGOSH 4.........................................................8023 ...........75
VAIT (CZE) 5 ......................................................7143 ...........50
VALTZ (CZE) 2 ..................................................1465 ...........57
VAN DAMME 3.................................................7149 ...........51,5
VIKTORIE (CZE) 3k...........................................1463 ...........44
VINSTI (CZE) 4 ..................................................7010 ...........45
VIOLLET 2k........................................................7142 ...........43
VITULUS (GER) 8 ..............................................7094 ...........56
VIVA LA DIVA (GER) 4k .............HUN (24.11.13) ...........73,5
VIVA LEA (CZE) 3k ........................AUT (26.10.13) ...........71
VIVE PAOLO (GER) 5 ......................................7024 ...........46
WAAJIDA (GB) 6k ............................................7010 ...........79,5
WALLISTO (GER) 5...........................................1461 ...........81
WANDUKE (IRE) 3............................................7066 ...........76
WANILLCA (IRE) 4k.............................FR (14.7.13) ...........72
WARNING HILL 5 ............................................8034 ...........51
WASSILJEW (IRE) 9...........................................7132 ...........60
WHITE MOTIV (GB) 3 .....................................7044 ...........80
WHITNEY RISK (CZE) 3k ................................1419 ...........73
WOODLARK (IRE) 7 ........................................7091 ...........62
WOOLFILLY (IRE) 3k........................................7075 ...........65
WUELTO 3 .........................................................7140 ...........77
YERBA MATE (ITY) 4 ........................................7046 ...........48
YORDANA (CZE) 3k ........................................7145 ...........70,5
YPSILON KING (GB) 8................HUN (13.10.13) ...........77
YUCCA (IRE) 5k.................................................7133 ...........81,5
ZACHARY (CZE) 4 ...........................................1464 ...........51,5
ZILIA (HUN) 3k.............................HUN (27.10.13) ...........69
ZORO DARK (FR) 2.........................................7129 ...........64,5
ZWEGAT (GER) 3 ..........................AUT (13.10.13) ...........68,5
39
OH.QXD
11. 2. 2014 09:08
Poznámky
Page 5
Download

VESTNÍK 1 - Závodisko Bratislava