V.I.A. Beograd
Milana Vujaklije 17
11077 Beograd
SRBIJA
Tel: +381 11 22 83 024
Fax: +381 11 22 83 025
E-mail:[email protected]
www.viams.net
Pouzdan partner u kontroli namirnica, stočne hrane i higijene
KATALOG 4/2013
V.I.A. Beograd, Milana Vujaklije 17, 11077 Beograd
Tel.: +381 11 22 83 024, Fax.: +381 11 22 83 025,
e-mail: [email protected] , www.viams.net
Ovlašćeni zastupnik i distributer svetskih vodećih proizvođača
proizvoda za kontrolu namirnica , hrane za životinje i higijene
KATALOG PROIZVODA 2013
 R-Biopharm:
Sastojci namirnica (constituents)
- Enzimatski testovi (kiseline, šečeri, alkoholi, …)
- Testovi za određivanje vitamina
- Testovi za određivanje Amino kiselina
Rezidui
- Testovi za kontrolu prisustva mikotoksina
- Testovi za kontrolu prisustva Hormona / Anabolika
- Testovi za kontrolu prisustva Antibiotika
- Testovi za kontrolu prisustva toksini u školjkama
- Testovi za utvrđivanje falsikovanja hrane
GMO
BSE / Risk material / Identifikacija životinjskih vrsta
Mikrobiologija / Higijena
Alergeni
Antisera- Antiserumi
 Celsis – sistemi za brzu mikrobiološku kontrolu namirnica
Hygiena – testovi za kontrolu higiene (bioluminescencija)
Hydrosense – Brzi test za određivanje prisustva Legionella u vodi
Cytoimmun – prognostički test kod raka grlića materice
KATALOG PROIZVODA 2013
R-Biopharm
Alergeni - analiza u hrani i na radnim površinama
str. 1
Alergeni - ELISA testovi
str. 2
Alergeni - brzi imunohromatografski (Lateral flow) testovi
str.4
Izvođenje kontrole na alergene sa PCR
str. 7
Antibiotici - analiza ostataka antibiotika u namirnicama
str. 9
Rezidua - Antibiotici - Imunoafinitetne kolone
str. 10
Rezidua - Antibiotici - skreening
str. 10
Rezidua - Antibiotici - ELISA testovi
str. 11
Toksini u školjkama
str. 12
Aminokiseline - brzi mikrobiološki metod u ELISA formau
str. 12
BSE / Rizični materijal / Identifikacija životinjskih vrsta
str. 13
BSE / Ostatki centralnog nervnog sustava u namirnicama
str. 14
Određivanje vrste životinjskih tkiva u namirnicama sa PCR
str. 15
Testovi za kontrolu autentičnosti proizvoda
str. 16
Hormni i anabolici u hrani - analiza
str. 17
Hormoni i anabolici
str. 18
Enzimatske analize namirnica
str. 20
Enzimatska bioanaliza namirnica
str. 21
Analize GMO u namirnicama i hrani za životinje
str. 24
Određivanje genetsko promenjenih organizama sa PCR
str. 25
Određivanje vrste životinjskih i biljnih proteina u namirnicama
str. 26
Analze namirnica na mikotoksine
str. 27
Mikotoksini
str. 28
Mikotoksini - multitoksinske solid faze (SP) kolone
str. 32
Mikotoksini - multitoksinske imunoafinitetne kolone
str. 32
Trology - mikotoksin referentni materijali & standardi
str. 33
Standardi mikotoksina
str. 34
Referentni materijal
str. 36
Melamin
str. 36
Mikrobiologija
str. 37
Mikrobiologija / Higijena
str. 38
PCR mikrobiologija
str. 39
Analiza vitamina u prehrambenim i farmaceutskim proizvodima
str. 42
Vitamini - ELISA testovi
str. 43
Vitamni - imunoafinitetne kolone
str. 43
Vitamini - brzi mikrobiološki metod format ELISA
str. 43
Vitamini - standardi
str. 44
Uređaji i dodatna oprema
str. 45
Oprema / Dodatci / program
str. 46
KATALOG PROIZVODA 2013
Katalog 2013
Alergeni - analiza u hrani i na radnim površinama
Čak i mali tragovi alergenskih supstanci mogu izazvati alergijske reakcije kod osetljivih osoba.
Zbog toga su praćenje unakrsne kontaminacije u sirovinama i proizvodnim linijama, kao i
pravilno obeležavanje prehrambenih proizvoda važan deo kontrole kvaliteta u prehrambenoj
industriji.
Kontrola higijene i radnih površina
Preduslov za proizvode bez alergena su higijena i kontrola alergena u proizvodnji. Zbog toga je
potrebno redovno uzimati briseva na mestima za proizvodnju sa test trakama bioavid ili
RIDA®QUICK. Nije potrebna laboratorijska oprema i rezultati ovih brzih testova su dostupni u roku
od 5 – 10 minuta.
Testiranje proizvoda
Za testiranje hrane postoje različite analitičke metode: ELISA, LFD i PCR. Dok ELISA i LDF otkrivaju
proteine, PCR detektuje DNA. Ove dve metode su idealne za recipročnu potvrdu skrining rezultata.
RIDASCREEN®ELISA
Prednosti

Kvantitativni rezultati uz
korišćenje sertifikovanih
standarda (npr. NIST
CRM)

Osetljivost u „niskom
ppm“ opsegu

Jednostavna priprema
uzoraka (20 min) i
postupak testiranja
(3x10 min)

Mogućnost korišćenja
automata (npr.
ChemWell®)

Očitavanje sa
RIDA®SOFT Win
SureFood®PCR
Bioavid
imunohromatografski test
(LFD)





Jak, postojan izabrani
molekul (DNA) u visoko
obrađenim uzorcima
hrane
Veoma specifičan
sistem sa minimalnom
tendencijom ka
unakrsnim reakcijama
Jedna priprema uzorka
(90 min) za sve
parametre
Standardizovano
rukovanje i postupak
testiranja (1-2 h)
1


Testiranje na licu mesta
(bris, prehrambeni
proizvodi)
Jednostavno - nije
potrebna laboratorijska
oprema
Brzi rezultati
Katalog 2013
Alergeni – ELISA testovi
Alergeni
Kat. Br.
R7001
R7002
R7021
R7006
R7099
ELISA mikrotitracijske pločice
br.
testova/količina
96 determinacija
ELISA test za kvantitativno određivanje gliadina iz pšenice,
RIDASCREEN® Gliadin
Inkubacijsko
raži i jačma u hrani Limit detekcije: 1.5 ppm gliadin ili 3
AOAC RI approved
vreme:
ppm gluten (R5 protuvtjela)
1sat 30min
48 determinacija
ELISA test za kvantitativno određivanje prolamina iz
Inkubacijsko
RIDASCREEN®FAST Gliadin pšenice, raži i ječma u hrani Limiti detekcije: 2 ppm
vreme:
gliadin ili 4 ppm gluten (R5 protuvtjela)
30 min
R5 sendvič ELISA test za kvantitativno određivanje gliadina 96 determinacija
RIDASCREEN® Gliadin
(glutena) u fermentisanim i hidroliziranim proizvodima
Inkubacijsko
competitive
(pivo, skrobni sirup, skrob, sok od soje, ekstrakt slada…).
vreme:
Limit detekcije: 1,36 ppm gliadina.
40min
Ekstrakcijski pufer za uzorke toplotno obrađene hrane u
Cocktail Solution
105 ml
vezi sa R7001, R7002 i R7003
Ekstrakcijski pufer za pripremu uzoraka hrane kod
određivanja gliadina (glutena) sa testovima R7001, R7002,
®
RIDA Extraction Solution R7003 i R7004. R7099 upotrebljava se i kod pripreme
105 ml
uzoraka kobasica i pekarskih proizvoda kod određivanja
kazeina sa testom R4612.
Proizvod
R7016 Coctail (patented)
Opis
Odgovara R6006 ali veca je ambalaya
Ekstrakcijski pufer za pripremu uzoraka hrane kod
određivanja gliadina (glutena) sa testovima R7001, R7002,
105 ml
R7003 i R7004. Bezbojna solucija. Brža i jednostavnija
priprema uzorka.
Set of 3 Gliadin Assay
Tri vrste kontrolnih testova: 1 negativan, 2 pozitivna
3 x 1,5g
Controls
(homogenizirani uzorci brašna)
ELISA test za kvantitativno određivanje kikirikija i djelića
48 determinacija
RIDASCREEN®FAST Peanut kikirikija u hrani
Inkubacijsko
Limit detekcije: 1,5 ppm, što odgovara 0,00015 % kikirikija vreme: 30 min
48 determinacija
ELISA test za kvantitativno određivanje lupina u hrani
®
RIDASCREEN FAST Lupine
Inkubacijsko
Limit detekcije: 0,2 ppm lupin proteina
vreme: 30 min
ELISA test za kvantitativno određivanje lješnjaka i djelića
48 determinacija
RIDASCREEN®FAST
lješnjaka u hrani lješnjaka i djelića lješnjaka u hran Limit
Inkubacijsko
Hazelnut
detekcije: 1,5 mg/kg (ppm), što je 0,00015 % lješnjaka
vreme: 30 min
ELISA test za kvantitativno određivanje badema i djelića
48 determinacija
RIDASCREEN®FAST
badema u hrani Limit detekcije: 1,7 ppm, što je 0,00017 %
Inkubacijsko
Mandel/Almond
badema
vreme: 30 min
ELISA test za kvantitativno određivanje prisustva senfa u 48 determinacija
RIDASCREEN®FAST
namirnicama. Limit detekcije 0,22 mg/kg. Limit
Inkubacijsko
Senf/Mustard
kvantifikacije 0,5 mg/kg
vreme: 30 min
48
determinacija
RIDASCREEN® FAST Ei/Egg ELISA test za kvantitativno određivanje proteina jaja u
Inkubacijsko
Protein
hrani Limit detekcije: 0,6 ppm proteina u bjelanjku
vreme: 30 min
Extraction-solution
R7098
colourless
R7010
R6202
R6102
R6802
R6901
R6152
R6402
1000 ml
2
Katalog 2013
Alergeni – ELISA testovi
Alergeni
Kat. Br.
R4901
R4902
R4612
R4652
R7302
R1601
R1604
R1603
R6452
R7102
ELISA mikrotitracijske pločice
br.
Proizvod
Opis
testova/količin
a
96
ELISA test za kvantitativno određivanje ß-Lactoglobulina
determinacija
RIDASCREEN®
u mliječnom prahu i hrani, koja sadrži proteine sirutke
Inkubacijsko
ß-Lactoglobulin
Limit detekcije: 5 ppm (dječja hrana), 0,2 ppm (pića i
vreme: 2sat
drugi uzorci hrane)
45min
48
ELISA test (sandwich ELISA) za kvantitativno određivanje
determinacij
RIDASCREEN®FAST
ß-Lactoglobulina u sirutki, mleku i u proizvodima, u
Inkubacijsko
β-Lactoglobulin
kojima je mleko u prahu. Limit detekcije 0,19 ppm ßvreme:
Lactoglobulina.
30 minuta
Sandwich ELISA test za kvantitativno određivanje
kazeina u namirnicama u kojima su tragovi mleka
48
(kazeina/kazeinata). Limit detekcije 0,24 mg/kg (ppm)
determinacija
RIDASCREEN®FAST Casein
kazeina u sladoledu, čokoladi, pičima. Limit detekcije
Inkubacijsko
1,36 mg/kg kazeine u pekarskim proizvodima i
vreme: 30 min
klobasicama (Extrakcija sa R7099 – nije v kompletu)
Sendvič ELISA test za kvantitativno određivanje
beljančevina mleka (kazein i β-laktoglobulin) u
48
klobasicama, sladoledu, čokoladi, pekarskim
determinacija
RIDASCREEN® FAST Milk
proizvodima, pičima (sokovi, vino, pivo), supama...Limit
Inkubacijsko
detekkcije: 0.7 mg/kg (ppm) belančevina mleka.
vreme: 30 min
Limit kvantifikacije: 2.5 mg/kg (ppm) belančevina mleka
Sendvič ELISA test za kvantitativno određivanje
48
belančevina morskih plodova (mekužaca) u
RIDASCREEN® FAST
determinacija
namirnicama. Limit detekcije: 0.172 mg/kg (ppm). Limit
Crustacean
Inkubacijsko
kvantifikacije: 0.5 mg/kg (ppm) belančevina morskih
vreme: 20 min
mekužaca.
96
ELISA test za kvantitativno određivanje histamina u hrani determinacija
RIDASCREEN® Histamin (vino, sir, mleko, ribe, ribje brašno..). Limit detekcije: 0,1- Inkubacijsko
100mg/kg ovisno od uzorka
vreme: 1sat 15
min
48
ELISA test za kvantitativno određivanje histamina u hrani determinacija
RIDASCREEN® Histamin (vino, sir, mleko, ribe, ribje brašno..). Limit detekcije: 0,1- Inkubacijsko
100mg/kg ovisno od uzorka.
vreme: 1sat 15
min
48
Kolorimetrijski test za kvantitativno određivanje
®
RIDASCREEN QUICK
determinacija
histamina u ribljem brašnu i svežim ribama. Limit
Histamin
Inkubacijsko
detekcije: 125 ppm u ribljem brašnu i 20 ppm u ribama
vreme: 5 min
48 testova
Sendvič ELISA test za kvantitativno određivanje lysozyma
RIDASCREEN® FAST
Vreme
u vinu, siru i klobasicama. Limit detekcije: 0,02 mg/kg
Lysozym
inkubacije: 30
(ppm) lysozyma.
min
Sendvič ELISA test za kvantitativno određivanje proteina
48 testova
soje u hrani i piću (kobasice, pekarski proizvodi,
Vreme
RIDASCREEN® FAST Soya
čokolada, sok, vino, pivo... ) Limit detekcije: 0,31 mg/kg
inkubacije: 30
proteina soje
min
3
Katalog 2013
Alergeni – brzi imunohromatografski
(Lateral flow) testovi
Alergeni
Kat. Br.
R7003
R7004
Testni štapići
Proizvod
Opis
Imunohromatografski test za određivanje gliadina u
hrani, na radnim površinama i ispircima. Pufer u
RIDA®QUICK Gliadin koncentrisanom obliku. Limit detekcije na površinama
0,5µg gliadina /100 cm2, u namirnicama 2,5 ppm
gliadina ili 5 ppm glutena
Imunohromatografski test za određivanje gliadina u
hrani, na radnim površinama i ispircima. Pojedinačno
RIDA®QUICK Gliadin
pakovanje test štapića. Pufer pripremljen za rad. Limit
single
detekcije na površinama 0,5µg gliadina /100 cm2, u
namirnicama 2,5 ppm gliadina ili 5 ppm glutena
br. testova/količina
25 testova u obliku
štapića
Izvođenje testa: 5 min
25 testova u obliku
štapića
Izvođenje testa: 5 min
BL600-10 Coconut
Imunohromatografski test za određivanje ostataka
kokosa u hrani, na radnim površinama i u ispircima.
Limit detekcije: 1ppm
10 testova u obliku
štapića
Izvođenje testa: 5 min
BL600-25 Coconut
Imunohromatografski test za određivanje ostataka
kokosa u hrani, na radnim površinama i u ispircima.
Limit detekcije: 1ppm
25 testova u obliku
štapića
Izvođenje testa: 5 min
BL601-10 Almond
Imunohromatografski test za određivanje ostataka
badema u hrani, na radnim površinama i u ispircima.
Limit detekcije: 1 ppm
10 testova u obliku
štapića
Izvođenje testa: 5 min
BL601-25 Almond
Imunohromatografski test za određivanje ostataka
badema u hrani, na radnim površinama i u ispircima.
Limit detekcije: 1 ppm
25 testova u obliku
štapića
Izvođenje testa: 5 min
BL602-10 Brazil nut
Imunohromatografski test za određivanje ostataka
brazilskih lešnika u hrani, na radnim površinama i u
ispircima. Limit detekcije: 1 ppm
10 testova u obliku
štapića
Izvođenje testa: 5 min
BL602-25 Brazil nut
Imunohromatografski test za određivanje ostataka
brazilskih lešnika u hrani, na radnim površinama i u
ispircima. Limit detekcije: 1 ppm
25 testova u obliku
štapića
Izvođenje testa: 5 min
BL603-10 Senf/Mustard
Imunohromatografski test za određivanje ostataka
slačice (senfa) u hrani, na radnim površinama i u
ispircima. Limit detekcije: 1 ppm
10 testova u obliku
štapića
Izvođenje testa: 5 min
BL603-25 Senf/Mustard
Imunohromatografski test za određivanje ostataka
slačice (senfa) u hrani, na radnim površinama i u
ispircima. Limit detekcije: 1 ppm
25 testova u obliku
štapića
Izvođenje testa: 5 min
BL604-10 Hazelnut
Imunohromatografski test za određivanje ostataka
lešnjaka u hrani, na radnim površinama i u ispircima.
Limit detekcije: 5 ppm
10 testova u obliku
štapića
Izvođenja testa: 5 min
BL604-25 Hazelnut
Imunohromatografski test za određivanje ostataka
lešnjaka u hrani, na radnim površinama i u ispircima.
Limit detekcije: 5 ppm
25 testova u obliku
štapića
Izvođenja testa: 5 min
4
Katalog 2013
Alergeni – brzi imunohromatografski testovi
Alergeni
Kat. Br.
Testni štapići
Proizvod
Opis
br. testova/količina
BL605-10 Macadamia nut
Imunohromatografski test za određivanje ostataka
makadamia lešnika u hrani, na radnim površinama i u
ispircima. Limit detekcije: 1 ppm
10 testova u obliku
štapića
Izvođenje testa: 5 min
BL605-25 Macadamia nut
Imunohromatografski test za određivanje ostataka
makadamia lešnika u hrani, na radnim površinama i u
ispircima. Limit detekcije: 1 ppm
25 testova u obliku
štapića
Izvođenje testa: 5 min
BL606-10 Peanut
Imunohromatografski test za određivanje ostataka
kikirikija u hrani, na radnim površinama i u ispircima.
Limit detekcije: 1 ppm
10 testova u obliku
štapića
Izvođenje testa: 5 min
BL606-25 Peanut
Imunohromatografski test za određivanje ostataka
kikirikija u hrani, na radnim površinama i u ispircima.
Limit detekcije: 1 ppm
25 testova u obliku
štapića
Izvođenje testa: 5 min
BL607-10 Walnut
Imunohromatografski test za odđivanje ostatka oraha u
hrani i na radnim površinama. Limit detekcije: 10 ppm
10 testova u obliku
štapića
Izvođenje testa: 5 min
BL607-25 Walnut
Imunohromatografski test za odđivanje ostatka oraha u
hrani i na radnim površinama. Limit detekcije: 10 ppm
25 testova u obliku
štapića
Izvođenje testa: 5 min
BL608-10 Egg
Imunohromatografski test za određivanje ostataka jaja u
10 testova u obliku
hrani, na radnim površinama i u ispircima. Limit
štapića
detekcije: 1 ppm
Izvođenje testa: 5 min
BL608-25 Egg
Imunohromatografski test za određivanje ostataka jaja u
25 testova u obliku
hrani, na radnim površinama i u ispircima. Limit
štapića
detekcije: 1 ppm
Izvođenje testa: 5 min
BL609-10 Sesame
Imunohromatografski test za određivanje ostataka
susama u hrani, na radnim površinama i u ispircima.
Limit detekcije: 1 ppm
10 testova u obliku
štapića
Izvođenje testa: 5 min
BL609-25 Sesame
Imunohromatografski test za određivanje ostataka
susama u hrani, na radnim površinama i u ispircima.
Limit detekcije: 1 ppm
25 testova u obliku
štapića
Izvođenje testa: 5 min
BL610-10 Cashew kernel
Imunohromatografski test za određivanje ostataka
indijskog lešnjaka u hrani, na radnim površinama i u
ispircima. Limit detekcije: 1 ppm
10 testova u obliku
štapića
Izvođenje testa: 5 min
BL610-25 Cashew kernel
Imunohromatografski test za određivanje ostataka
indijskog lešnjaka u hrani, na radnim površinama i u
ispircima. Limit detekcije: 1 ppm
25 testova u obliku
štapića
Izvođenje testa: 5 min
5
Katalog 2013
Alergeni – brzi imunohromatografski testovi
Alergeni
Kat. Br.
Testni štapići
Proizvod
Opis
br. testova/količina
BL611-10 Pistachio
Imunohromatografski test za određivanje
ostataka pistaća u hrani, na radnim površinama i
u ispircima. Limit detekcije: 1 ppm
10 testova u obliku
štapića
Izvođenje testa: 5 min
BL611-25 Pistachio
Imunohromatografski test za određivanje
ostataka pistaća u hrani, na radnim površinama i
u ispircima. Limit detekcije: 1 ppm
25 testova u obliku
štapića
Izvođenje testa: 5 min
BL61310
Milk
Imunohromatografski test za određivanje
ostataka mleka u hrani, na radnim površinama i
u ispircima. Limit detekcije: 1 ppm
10 testova u obliku
štapića
Izvođenje testa: 5 min
BL61325
Milk
Imunohromatografski test za određivanje
ostataka mleka u hrani, na radnim površinama i
u ispircima. Limit detekcije: 1 ppm
25 testova u obliku
štapića
Izvođenje testa: 5 min
BL61510
Soja/soy
Imunohromatografski test za određivanje
ostataka soje u hrani, na radnim površinama i u
ispircima. Limit detekcije: 1 ppm
10 testova u obliku
štapića
Izvođenje testa: 5 min
BL61525
Soja/soy
Imunohromatografski test za određivanje
ostataka soje u hrani, na radnim površinama i u
ispircima. Limit detekcije: 1 ppm
25 testova u obliku
štapića
Izvođenje testa: 5 min
Imunohromatografski test za određivanje
ostataka morskih plodova u hrani, na radnim
površinama i u ispircima. Limit detekcije: 10
ppm
Imunohromatografski test za određivanje
ostataka morskih plodova u hrani, na radnim
površinama i u ispircima. Limit detekcije: 10
ppm
10 testova u obliku
štapića
Izvođenje testa: 5 min
BL61610
Crustacean
BL61625
Crustacean
BS80025
Swabbing kit
Komplet za uzimanje briseva na alergene iz
okoline
25 briseva, pipeta,
epruveta, 10 ml pufera
BS81025
Absorbent Buffer
Pufer za pripremu uzoraka u kojima je polifenol
(kafa, crveno vino..)
25 epruveta u svakoj 9
ml pufera
6
25 testova u obliku
štapića
Izvođenje testa: 5 min
Katalog 2013
Izvođenje kontrole na alergene sa PCR
SureFood® određivanje alergena sa real-time PCR - Priprema (extrakcija) DNK
Kat. Br.
Proizvod
S1012
PREP® Allergen
Opis
Ekstrakcija DNK iz hrane
br. testova/količina
100 preparacija
Izvođenje kontrole na alergene sa PCR
SureFood® ALLERGEN real-time PCR – KVALITATIVNO ODREĐIVANJE PRISUSTVA ALERGENA
Kat. Br.
Proizvod
Opis
S3101
Soya
Kvalitativno određivanje DNK
100 reakcija**
S3102
Hazelnut
Kvalitativno određivanje DNK
100 reakcija**
S3103
Peanut
Kvalitativno određivanje DNK
100 reakcija**
S3104
Almond
Kvalitativno određivanje DNK
100 reakcija**
S3105
Celery
Kvalitativno određivanje DNK
100 reakcija**
S3106
Gluten
Kvalitativno određivanje DNK
100 reakcija**
S3107
Walnut
Kvalitativno određivanje DNK
100 reakcija**
S3108
Sesame
Kvalitativno određivanje DNK
100 reakcija**
S3109
Mustard
Kvalitativno određivanje DNK
100 reakcija**
S3110
Fish
Kvalitativno određivanje DNK
100 reakcija**
S3111
Lupin
Kvalitativno određivanje DNK
100 reakcija**
S3112
Crustaceans
Kvalitativno određivanje DNK
100 reakcija**
S3113
Molluscs
Kvalitativno određivanje DNK
100 reakcija**
S3114
Pistachio
Kvalitativno određivanje DNK
100 reakcija**
S3115
Cashew
Kvalitativno određivanje DNK
100 reakcija**
7
br. testova/količina
Katalog 2013
Izvođenje kontrole na alergene sa PCR
SureFood® ALLERGEN real-time PCR – KVANTITATIVNO ODREĐIVANJE PRISUSTVA ALERGENA
br.
Kat. Br.
Proizvod
Opis
testova/količina
SureFood®Allergen Kvantitativno odredjivanje prisustva soje.
S3201
100 reakcija
QUANT Soya
Limit detekcije 0.4 mg/kg u zavisnosti od matrice
SureFood®Allergen Kvantitativno odredjivanje prisustva slesnika.
S3202
100 reakcija
QUANT Hazelnut Limit detekcije 0.4 mg/kg u zavisnosti od matrice
SureFood®Allergen Kvantitativno odredjivanje prisustva kikirikija.
S3203
100 reakcija
QUANT Peanut
Limit detekcije ≤1.5mg/kg u zavisnosti od matrice
Kvantitativno određivanje prisustva zelene (Celery) u
®
SureFood Allergen namirnicama. Limit detekcije 0,4 ppm. Limit kvantifikacije 1,9
S3205
100 reakcija
QUANT Celery
ppm uz upotrebu (S1012) SureFood® PREP Allergen kita i
SureFood QUANTARD Allergen 40 referentnog materijala
Kvantitativno određivanje prisustva Glutena u namirnicama.
SureFood®Allergen Limit detecije 0.4 ppm. Limit kvantifikacije je 1 ppm uz
S3206
100 reakcija
QUANT Gluten
upotrebu (S1012) SureFood® PREP Allergen kita i SureFood
QUANTARD Allergen 40 referentnog materijala.
Kvantitativno određivanje prisustva Sezama u namirnicama.
SureFood®Allergen Limit detekcije ≤ 0.4 ppm. Limit kvantifikacije 0.5 ppm uz
S3208
100 reakcija
QUANT Sesame
upotrebu (S1012) SureFood® PREP Allergen kita i SureFood
QUANTARD Allergen 40 referentnog materijala.
Kvantitativno određivanje prisustva lupine u namirnicama.
Limit detekcije ≤ 0.4 ppm. Limit kvantifikacije 0.5 ppm uz
SureFood®Allergen
S3211
upotrebu (S1012) SureFood® PREP Allergen kita i SureFood
100 reakcija
QUANT Lupine
QUANTARD Allergen 40 referentnog materijala.
S3214
SureFood®Allergen
QUANT Pistachio
Kvantitativno određivanje prisustva Pistacija u namirnicama.
Limit detekcije ≤ 0.4 ppm. Limit kvantifikacije 1 ppm uz
upotrebu (S1012) SureFood® PREP Allergen kita i SureFood
QUANTARD Allergen 40 referentnog materijala.
100 reakcija
REFERENTNI MATERIAL: real-time PCR – KVANTITATIVNO ODREĐIVANJE ALERGENA
Kat. Br.
S3301
Proizvod
Opis
Referentni materijal alergena potreban za kvantitativno
SureFood
određivanje prisutnosti alergena. Kvantifikacija alergena u
QUANTARD Allergen rangu od 1-400 ppm (mg alergena / kg namirnica). Proizveden
40
je na bazi kukuruznog brašna. Koncentracija alergena je
40ppm svakoga. U kombinaciji nema laktoze i sulfida.
8
br.
testova/količina
Katalog 2013
Antibiotici - analiza ostatka antibiotika u namirnicama
Pored svoje funkcije veterinarskih lekova, antibitici mogu da se koriste kao promoteri rasta u
uzgoju stoke. Kao posledica nepravilne ili nezakonite upotrebe mogu se naći ostaci (rezidue) lekova
u namirnicama životinjskog porekla, kao što su meso, mleko i jaja.
Zbog potencijalno kancerogenih ili toksičnih svojstava, potrošnja kontaminirane hrane stvara
zdravstveni rizik. Dodatno, se sumnja da neprikladno korišćenje antibiotika u stočarstvu i proizvodnji
hrane promoviše multi-otporne patogene bakterije. Zbog toga u mnogim zemljama uspostavljeni su
monitoring programi sa kojim se prati maksimalne limite rezidu (MRL).
Za neke industrijske grane, ostaci antibiotika snose dodatni ekonomski rizik, jer inhibiraju
biotehnološke proizvodne procesekoji se odnose na mikroorganizme.
Sistemi analize ostataka antibiotika u hrani i hrani za životinje:
• RIDASCREEN® ELISA - dozvoljava specifično i kvantitativno određivanje pojedinačnih antibiotika
Ili grupe antibiotika pomoću imunološke reakcije antitela - antigena i očitavanja sa fotometrom (ELISA
čitač).
• EASI-EXTRACT® imunoafinitetne kolone nude unapređenu - poboljšanu čišćenje uzoraka i
koncentraciju antibiotika iz kompleksnih uzoraka hrane pre analize sa HPLC ili LC-MS/MS.
• Premi®Test – se zasniva na inhibiciji rasta spora u prisustvu antibiotika, pruža jednostavan i isplativ,
kvalitetan skrining za širok spektar antibiotika.
RIDASCREEN®
ELISA za kvantitativni
skrining
EASI-EXTRACT®
Imunoafinitetne kolone za
čišćenje uzoraka pre
hromatografskih analiza
Premi®Test
Mikrobioliški inhibitiorni test
za kvalitativni skrining
Prednosti
• kvantitativni razultati
• za HPLC ili
• kvalitativni skrining
• analze pojedinačnih
antibiotika ili grupe
antibiotika
• ELISA-Testovi za najčešće
korišćene raspoložive
antibiotike
• aplikacije za širok spektar
uzoraka
• očitavanje sa
RIDA®SOFT Win
LC-MS/MS-Analize
• za uzorke kao što su
med, mleko i škampi
• smanjuje inteferenciju
hromatografije
• moguća automatizacija
• nizak CV
• veliki kapacitet
• odlična ponovljivost
za širok spektar antibiotika
• lak za rukovanje
• nije potebna sofisticirana
oprema
• brži od klasične test ploče
• osetljiv (u skladu sa
većinom EU-MRL)
• pouzdan (AOAC-RI
Performance Tested
MethodSM & AFNOR
VALIDATION NF)
9
Katalog 2013
Rezidua – Antibiotici – Imunoafinitetne kolone
Rezidui – Antibiotici – Imunoafinitetne kolone
Kat. Br.
Proizvod
RBRP300
RBRP300B
EASI-EXTRACT®
Chloramphenicol
R1508
RIDASCREEN®
Chloramphenicol
column
Opis
Imunoafinitetne kolone za pripremu uzoraka pre
analize na prisustvo chloramphenicola sa HPLC ili
sa LC MS/MS. Priprema uzorka cca 20 minuta.
Limit detekcije: HPLC: 20 ng/ml chloramphenicola.
LC-MS/MS: 0.2 ng/ml chloramphenicola
Imunoafinitetne kolone za pripremu uzoraka od
meda pre analize sa RIDASCREEN®
Chloramphenicol ELISA. Limit detekcije 18ng/kg
(ppt), limit kvantifikacije 30ng/kg (ppt)
br.
testova/količina
10 kolona(3 ml)
50 kolona(3 ml)
50 kolona
Rezidua – Antibiotici - skreening
Rezidui – Antibiotici - skrining testovi
Kat. Br.
Proizvod
Opis
Mikrobiološki skrining test za određivanje prisustva ostatka
antibiotika u ratličitim namirnicama životinjskog porekla
R3925
Premi®Test 25 (meso različitih životinja, jaja med…)
Premi®Test
Ampule za pripremu uzorka kod određivanjaostatka
R3920
Urine
antibiotika u goiveđem/svinjskom urinu ili u serumu/plazmi.
Oprema / Software /dodaci
Kat. Br.
Proizvod
ZPT-2000
ZPT-2012
ZPT-2010
Starter kit
Multipress
Premi®Scan
Opis
Oprema za izvođenje Premi®Testova: preša za meso,
inkubator, štoperica i par makaza.
Dozvoljava pripremu 12 uzoraka od jednom.
Software za otčitavanje barve Premi®Test ampula (rezultati).
10
br.
testova/količina
25 ampul
Rezultat u 3. sata
20 ampul
br.
testova/količina
1
1
1
Katalog 2013
Rezidua – Antibiotici – ELISA testovi
Antibiotici
ELISA mikrotitracijske pločice
Kat. Br.
Proizvod
R1505
RIDASCREEN®
Chloramphenicol
ELISA test za kvantitativno određivanje chloramphenicola
u različitim uzorcima Limit detekcije: 5 - 50 ppt ovisno o
uzorku
96 determinacija
Inkubacijsko vreme:
1sat 15 min
R1506
RIDASCREEN® FAST
Chloramphenicol
ELISA test za kvantitativno određivanje chloramphenicola
u mleku i mlečnom prahu Limit detekcije: 50 ppt ovisno o
uzorku
96 determinacija
Inkubacijsko vreme:
25 minuta
R1599
Chloramphenicol Spiking
Solution
R3001
RIDASCREEN®
Sulfamethazin
R3004
R3099
R3103
R3199
R3505
RIDASCREEN®
Sulfonamide
Opis
50 ng/ml
br. testova/količina
1 ml
ELISA test za kvantitativno određivanje sulfamethazina u
mleku, mesu i bubrezima Limit detekcije: 10 ppb
(mlijeko), 2 ppb (meso/bubrezi)
96 determinacija
Inkubacijsko vreme:
2sata 30min
ELISA test za kvantitativno određivanje sulfonamida u
jajima, mesu, ribama, školjkama, mleku in medu. Limit
detekcije : 1,5 ppb (jaja, meso peradi), 2 ppb (svinjsko
meso, ribe, školjke med), 3,5 ppb (mleko)
96 determinacija
Inkubacijsko vreme:
1sat 15min
RIDA®Sulfonamide
Sulfamethoxypyridazin 0,1 μg/ml
Spiking solution
ELISA test za kvantitativno određivanje streptomycina i
®
RIDASCREEN
dihydrostreptomycina u mleku, medu i mesu i jetri. Limit
Streptomycin
detekcije: 5 ppb (med), 10 ppb (mlijeko), 20 ppb (meso),
25 ppb (jetra)
®
RIDA Streptomycin
10 μg/ml
Spiking Solution
ELISA test za kvantitativno određivanje tetracyclina,
rolitetracyclina, chlortetracyclina, oxytetracyclina,
democlocyclina, minocylina i doxycyclina u mleku,
RIDASCREEN® Tetracyclin proizvodima od mleka, medu i mesu. Limit detekcije
ovisno od uzorka: 1ppb (mleko), 21 ppb (mleko u prahu),
2 ppb (meso/jetra), 4 ppb (med), 4 ppb (sir), 1.5 ppb
(škampe).......
ELISA test za kvantitativno određivanje chinolona u
RIDASCREEN® Chinolone različitoj hrani. Limit detekcije: 9 ppb (jaje), 6 ppb
(škampi), 8 ppb ( ribe), 10 ppb (meso)
1 ml
96 determinacija
Inkubacijsko vreme:
75min
1 ml
96 determinacija
Inkubacijsko vreme:
1sat 30min
R3703
RIDASCREEN® Nitrofuran
ELISA test za kvantitativno određivanje
(AOZ)
R3711
ELISA test za kvantitativno određivanje nitrofurana
RIDASCREEN® Nitrofuran
(AMOZ) u rakovima, mesu, jetri, ribama, jajima, medu
(AMOZ)
Limit detekcije: 0.2 ppb
96 determinacija
Inkubacijsko vreme:
1sat 15min
96 determinacija
Inkubacijsko vreme:
1sat 15min
96 determinacija
Inkubacijsko vreme:
1sat 15min
R3715
ELISA test za kvantitativno određivanje nitrofurana
RIDASCREEN® Nitrofuran
(metabolita semicarbazide = SEM) u rakovima, mesu
(SEM)
(goveđe, svinjsko, pileče) i u ribama. LOD 300-400 ppt
96 determinacija
Inkubacijsko vrijeme:
1sat 15min
R3113
R3798
R3799
Nitrofuran (AOZ) Spiking
20 ng/ml
Solution
Nitrofuran (AMOZ)
20 ng/ml
Spiking Solution
1 ml
1 ml
11
Katalog 2013
Toksini u školjkama
Toksini u školjkama
Kat. Br.
Proizvod
R1905
RIDASCREEN®FAST PSP SC
ELISA mikrotitracijske pločice
Opis
ELISA test za kvantitativno određivanje
saxitoksina i sličnih toksina u školjkama Limit
detekcije: 50 ppb
br.
testova/količina
48 determinacija
Inkubacijsko
vreme: 30 min
Aminokiseline - brzi mikrobiološki metod u ELISA formatu
VitaFast® Amino Acids - određivanje aminokiselina - ELISA mikrotitracijske pločice - mikrobiološki metod
Kat. Br.
Proizvod
Opis
P1011
Methionin
Kvantitativno određivanje ukupnih ili dodanih
aminokiselina u stočnoj hrani
96 determinacija
P1012
L-Lysin
Kvantitativno određivanje ukupnih ili dodanih
aminokiselina u stočnoj hrani
96 determinacija
P1013
L-Cystin
Kvantitativno određivanje ukupnih ili dodanih
aminokiselina u stočnoj hrani
96 determinacija
12
br. testova/količina
Katalog 2013
BSE / Rizični materijal / Identifikacija životinjskih vrsta
U procesu proizvodnje mesa u klanici kako u proizvodnji mlevenog mesa i prerađevina od mesa
do proizvoda koji sadrže meso sastav po vrstama mesa nikada nije jasan.
Ovo predstavlja rizik od falsifikovanja proizvoda što znači da meso od vrste niže vrednosti može
biti deklarisano kao meso od životinja veće vrednosti. Ovaj rizik je veći u smešama mesa, npr
mlevena junetina i proizvodi od nje.
Korišćenjem „real time“ PCR različite životinjske vrste mogu da se identifikuju u kvalitativnim i
kvantitativnim frakcijama.
Halal hrana posebno iz verskih razloga ima strategiju nulte tolerancije koja zahteva visoko osetljive
i kvalitativne testove.
Kvantitativni „real time“ PCR omogućava visoko osetljivu i specifičnu identifikaciju životinjskih
vrsta u prisustvu mesa drugih vrsta. Preduslov ovih metoda je prisustvo netaknute DNK koji se ne
može garantovati za sve visoko temperaturnoprerađene prehrambene namirnice.
Želatin ili proizvodi visoko prečišćenih masti i ulja ili drugih neprehrambenih proizvoda mogu da
sadrže čak i snažno smanjene količine DNK. Obrađene / termički obrađene prehrambene uzorke,
npr kobasice, treba pripremiti korišćenjem kompleta za pripremu DNK - PREP X.
Kvalitativni „real-time“ PCR
SureFood® PREP
13
Katalog 2013
BSE / Ostaci centralnog nervnog sistema (CNS)
BSE - Protutijela
Kat. Br.
Proizvod
R8005
RIDA® mAb L42
R8007
RIDA® mAb P4
R8008
RIDA® mAb P4
Određivanje prisustva rizičnih tvari (CNS)
R6701
RIDASCREEN® Risk Material
R6703
RIDASCREEN® Risk Material 10/5
Z0010
RIDASCREEN® Risk Material 10/5
sampling tool
Opis
monoklonska protutijela za određivanje
priona sa imunohistokemijom (IHC) i
imunoblotom
monoklonska protutijela antitijela za
određivanje priona sa
imunohistokemijom (IHC) i
imunoblotom
monoklonska protutijela za određivanje
priona sa imunohistokemijom (IHC) i
imunoblotom
ELISA mikrotitracijske pločice
ELISA test za kvantitativno određivanje
risk-materiala (CNS) u toplotno
prerađenom mesu i mesnim
proizvodima Limit detekcije: < 0.2 % za
CNS tkivo
ELISA test za kvantitativno određivanje
risk materiala (CNS) u svežem (sirovom)
mesu, mesnim prerađevinama i na
kontaminiranim površinama. Limit
detekcije: < 0.1 %
Pribor za uzimanje uzoraka
14
br.
testova/količin
a
23 μg
1 mg
0,1 mg
96
determinacija
Inkubacijsko
vreme: 1 sat
96
determinacija
Inkubacijsko
vreme: 15 min
100 komada
svakog
Katalog 2013
Određivanje vrste životinjskih tkiva u
namirnicama sa PCR
Identifikacija životinjskih tkiva saPCR – priprema DNK
Kat.br.
S1003
S1004
Kat. Br.
S1005*
*-01
*-02
*-03
*-04
*-05
*-06
*-07
*-08
*-09
*-10
Kat. Br.
Proizvod
Opis
br. testova/količina
Ekstrakcija DNK iz namirnica i stočne hrane,
koje su većinom animalnog podrijetla
Ekstrakcija DNK iz visoko termički obrađenih
SureFood® PREP-Animal X
namirnica i stočne hrane animalnog podrijetla
SureFood® ANIMAL ID - PCR-ELISA (kvalitativno određivanje)
SureFood® PREP-Animal
Proizvod
Opis
Amplifikacija i određivanje jedne između slijedećih vrsta životinja:
100 priprema
100 priprema
br. testova/količina
24 x 8 određivanja
Inkubacijsko vreme: PCR 1 sat
20 min, ELISA 1 sat 30 min
govedo
Kvalitativno određivanje DNK
svinjina
Kvalitativno određivanje DNK
ovca
Kvalitativno određivanje DNK
koza
Kvalitativno određivanje DNK
piletina
Kvalitativno određivanje DNK
guska
Kvalitativno određivanje DNK
ćuran
Kvalitativno određivanje DNK
patka (Cairina species)
Kvalitativno određivanje DNK
patka (Anas species)
Kvalitativno određivanje DNK
jelenjad
Kvalitativno određivanje DNK
SureFood® ANIMAL ID - Određivanje kombinacija različitih žiotinjskih vrsta
Proizvod
Opis
*-21
br. testova/količina
govedo, ovca, koza
Kvalitativno određivanje DNK
pile, guska, ćuran, patka(Cairina
*-22
Kvalitativno određivanje DNK
species)
*-23
govedo, svinjina, pile, ćuran
Kvalitativno određivanje DNK
*-24
govedo, svinjina
Kvalitativno određivanje DNK
*-25
pile, ćuran
Kvalitativno određivanje DNK
*-26
pile, svinjina
Kvalitativno određivanje DNK
SureFood® ANIMAL ID - real-time PCR (kvalitativna određivanje)
S6012
Mačka & pas
kvalitativno određivanje DNK
2 x 50 reakcija
S6013
Govedo
kvalitativno određivanje DNK
100 reakcija
S6014
svinjina IAAC*
kvalitativno određivanje DNK
100 reakcija
S6015
Piletina
kvalitativno određivanje DNK
100 reakcija
S6016
Turkey - Ćuran IAAC*
kvalitativno određivanje DNK
100 reakcija
S6017
Pork Sens PLUS
kvalitativno određivanje DNK
100 reakcija
S6018
Konj
kvalitativno određivanje DNK
100 reakcija
S6119
Konj & osao IAAC
kvalitativno određivanje DNK
100 reakcija
S6120
Zec IAAC*
kvalitativno određivanje DNK
100 reakcija
S6201
Crni/beli morski list
kvalitativno određivanje DNK
100 reakcija
IAAC* Identification Amplification Animal Control.
SureFood® ANIMAL QUANT - real-time PCR (kvantitativna određivanje)
S1010
Govedo
kvantitativno određivanje DNK
2 x 50 reakcija*
S1011
svinjina
kvantitativno određivanje DNK
2 x 50 reakcija*
S1014
SureFood® - Huhn - Piletina
kvantitativno određivanje DNK
2 x 50 reakcija*
15
Katalog 2013
Testovi za kontrolu autentičnosti proizvoda
Ustanavljanje avtentičnosti proizvodov
Kat. Br.
ELISA mikrotitracijske pločice
Proizvod
R4302
RIDASCREEN®
R4802
RIDASCREEN®
Opis
br. testova/količina
CIS
ELISA test za određivanje prisutnosti kravjeg
mlijeka u ovčjem i kozjem mleku i siru Limit
detekcije: 0.1 % (kravjeg mleka u
ovčjem/kozjem mleku/siru)
48 determinacija
Inkubacijsko vreme:
1sat 30min
GIS
ELISA test za određivanje prisutnosti kozjeg
mleka u ovčjem mleku
48 determinacija
Inkubacijsko vreme:
1sat 30min
Ustanavljanje avtentičnosti proizvodov
R4303
RIDA®QUICK CIS
RBRP10
DUROTEST® S
Testni štapići
Imunohromatografski test za određivanje
25 štapića
kravjeg mleka u mleku ili siru drugih životinja
Inkubacijsko vreme:
Limit detekcije: 0.5 % (kravlje mleko u
5 min
ovčjem/kozjem mleku/siru)
Štapići sa membranom za određivanje ne
20 štapića (40
durum pšenice u brašnu
determinacija)
Određivanje vrste životinjskih i biljnih proteina
u namirnicama
RIDA® Antisera
Kat. Br.
Proizvod
R45251
Chicken ovalbumin
R45253
Bovine whey protein
R45254
Soybean protein
R45256
Goat IgG
R45257
Imunokemijsko određivanje životinjskih i biljnih proteina u hrani
Opis
Antiserum za pileći ovalbumin
br.
testova/količina
1 ml
Antiserum za goveđi protein
1 ml
Antiserum za protein soje
1 ml
Antiserum za kozji IgG
1 ml
Bovine α-lactalbumin
Antiserum za goveđi α-lactique
1 ml
R45259
Pork serum albumin
Antiserum za svinjski serum albumin
1 ml
R45260
Papain
Antiserum za papain
1 ml
R45261
Hazelnut corylin
Antiserum za lješnjakov corylin
1 ml
R45264
Maize protein
Antiserum za kukuruzni protein
1 ml
R45265
Rice protein
Antiserum za protein riže
1 ml
R45266
Almond kernel protein
Antiserum za bademov protein
1 ml
R45267
Pistachio protein
Antiserum za protein pistacija
1 ml
R45268
Walnut protein
Antiserum za protein oraha
1 ml
16
Katalog 2013
Hormoni i anabolici u hrani - analiza
Da bi se povećala efikasnost stočarstva, koriste se hormoni i anabolici kao promoteri rasta sa ciljem
poboljšanja prosečnog dnevnog dobitaka na težini i koeficijentu meso/masti. Kao posledica toga,
ostaci hormona i anabolika mogu ostati u hrani životinjskog porekla i stvoriti potencijalni
zdravstveni rizik za potrošača.
Pored toga, ulazak hormonskih efektivnih materija iz stajskog đubriva u površinske i podzemne vode,
može imati uticaj na vodene ekosisteme. Kroz vodu za piće i konzumaciju ribe, ostaci hormona mogu
ponovo da uđu u lanac ishrane.
Dakle, upotreba hormona i anabolika u stočarstvu je zabranjena sa izuzecima za veterinarske
potrebe.
Test sistemi za analizu hormona & anabolika u hrani.
RIDASCREEN® ELISA - dozvoljava specifično i kvantitativno određivanje hormona i anabolika zbog
specifične imunološke reakcije antitela - antigena i očitavanja sa ELISA čitačem.
RIDASCREEN®
ELISA za kvantitativni skrining
Prednost
• kvantitativni rezultati
• ELISA testovi za najčešće korišćene
hormone i anabolike
• aplikacije za širok spektar uzoraka
• očitavanje sa RIDA®SOFT Win
programom
17
Katalog 2013
Hormoni i anabolici
Hormoni i anabolici
ELISA mikrotitracijske pločice
Kat. Br.
Proizvod
Opis
br.
testova/količina
R9901
RIDASCREEN®Ractopamin
ELISA test za kvantitativno određivanje ractopamina u
urinu, bubrezima, mesu. Limit detekcije u urinu:
500ppt, meso 200 ppt, bubrezi 300 ppt
96 determinacija
Vreme inkubacije :
1sat 30 min
R9999
RIDASCREEN®Ractopamin
Spiking solution
RIDASCREEN®Ractopamin standard (10 ng/ml)
1 ml
R1705
R1701
R1707
R1708
R1798
R1799
R1703
R1801
R1899
R6502
R6599
ELISA test za kvantitativno određivanje clenbuterola u
urinu, serumu/plazmi, jetri, bubrezima, mesu i tkivu
RIDASCREEN® Clenbuterol
Limit detekcije u urinu: 0,2 ppb (Clenbuterol), 2 ppb
(Salbutamol); tkivo: 0,04 ppb (Clenbuterol)
ELISA test za kvantitativno određivanje clenbuterola u
urinu, serumu/plazmi, jetri, bubrezima, mesu I tkivu
RIDASCREEN® Clenbuterol Fast
Limit detekcije u urinu: 0,2 ppb (Clenbuterol), 2 ppb
(Salbutamol); tkivo: 0,04 ppb (Clenbuterol)
Clenbuterol Assay Control 5 ml suho zamrznutog telećeg urina, pozitivnog za
(positive)
clenbuterol
Clenbuterol Assay Control 5 ml suho zamrznutog telećeg urina, negativnog na
(negative)
clenbuterol
RIDA® Clenbuterol
RIDA® Clenbuterol standard (10 ng/ml)
spiking solution
RIDA®βAgonisten Clenbuterol RIDASCREEN® ß-Agonists Clenbuterol-Spiking Solution
spiking solution
(100 ng/ml);
RIDASCREEN® ß-Agonists
ELISA test za kvantitativno određivanje ß-Agonists u
urinu. Limit detekcije u urinu: 0,2 ppb
ELISA test za kvantitativno određivanje
medroxyprogesterone acetata i drugih acetylgestagena
RIDASCREEN® Acetylgestagene
u perirenalnoj masti Limit detekcije: 0,3 ppb - 0,6 ppb
MPA
RIDASCREEN® Acetylgestagene RIDASCREEN® Acetylgestagene standard
Spiking solution
( 100 ng medroxyprogesterone/ml )
ELISA test za kvantitativno određivanje
RIDASCREEN®
melengestrolacetata u goveđoj i masti i mišićima Limit
Melengestrolacetat
detekcije: 0,3 ppb (goveđa perinealna mast), 0,075
ppb (mišići)
RIDASCREEN®
Melengestrolacetat’
RIDASCREEN® Melengestrolacetat standard (100 ng/ml)
Spiking solution
ELISA test za kvantitativno određivanje 17ß-estradiola
u goveđoj plazmi Limit detekcije: 0,02 ppb (serum)
R2301
RIDASCREEN® 17ß-Östradiol
R2399
RIDASCREEN® 17ß-Östradiol
RIDASCREEN® 17ß-Östradiol standard (200 ng/ml)
Spiking solution
96 determinacija
Vreme inkubacije:
preko noći+1sat
30min
96 determinacija
Vreme inkubacije:
1sat
1
1
1 ml
1 ml
96 determinacija
Vreme inkubacije:
1 sat
96 determinacija
Vreme inkubacije:
2 sata 30min
1 ml
48 determinacija
Vreme inkubacije:
2 sata 30min
1 ml
96 determinacija
Vreme inkubacije:
2 sata 30min
1 ml
R2401
RIDASCREEN® Testosteron
96 determinacija
ELISA test za kvantitativno određivanje testosterona u
Vreme inkubacije :
goveđoj plazmi Limit detekcije: 0,02 ppb (serum)
2 sata 30min
R2499
RIDASCREEN® Testosteron
Spiking solution
RIDASCREEN® Testosteron standard ( 500 ng/ml )
18
1 ml
Katalog 2013
Hormoni i anabolici
Hormoni i anabolici
Kat. Br.
ELISA mikrotitracijske pločice
Proizvod
Opis
ELISA test za kvantitativno određivanje
ethinylestradiola u goveđem mesu, plazmi i urinu,
R2511 RIDASCREEN® Ethinylöstradiol svinjom mesu i urinu. Limit detekcije: 370 ppt (goveđi
urin), 370 ppt (svinjski urin), 230 ppt (govedina), 200
ppt (svinjetina), 50 ppt (goveđa plazma)
R2599
R2601
R2699
R2608
RIDASCREEN® Ethinylöstradiol
RIDASCREEN® Ethinylöstradiol standard( 20 ng/ml)
Spiking solution
RIDASCREEN®
Trenbolon
RIDASCREEN® Trenbolon
Spiking solution
Trenbolone Assay Control
(negative)
ELISA test za kvantitativno određivanje trenbolona u
mesu, tkivu, serumu, žuči, urinu i izmetu Limit
detekcije: 0,4 ppb (urin)
RIDASCREEN® Trenbolon standard (50 ng/ml)
5 ml suho zamrznutog telećeg urina, negativnog na
trenbolon
R2701
RIDASCREEN® DES
ELISA test za kvantitativno određivanje DES-a u urinu,
žuči, mišićima, jetri i izmetu Limit detekcije: 0,2 ppb
(urin); 0,1 ppb (mišiči)
R2799
RIDASCREEN® DES
Spiking solution
RIDASCREEN® DES standard (10 ng/ml)
5 ml suho zamrznutog telećeg urina, pozitivnog na
DES
5 ml suho zamrznutog telećeg urina, negativnog na
R2708 DES Assay Control (negative)
DES
ELISA test za kvantitativno određivanje 19RIDASCREEN®
R2801
nortestosterona u mesu i urinu Limit detekcije: 3 ppb
19-Nortestosteron
(urin); 0,7 ppb (meso)
RIDASCREEN®
R2899
19-Nortestosteron
RIDASCREEN® 19-Nortestosteron standard (1 µg/ml)
Spiking solution
R2707
DES Assay Control (positive)
R3301
RIDASCREEN® Zeranol
ELISA test za kvantitativno određivanje zeranola u
urinu i mesu Limit detekcije: 1,5 ppb (urin); 0,5 ppb
(meso)
R3399
RIDASCREEN® Zeranol
Spiking solution
RIDASCREEN® Zeranol standard (20 ng/ml)
R3601
RIDASCREEN®
Methyltestosteron
ELISA test za kvantitativno određivanje zeranola
methyltestosterona u urinu Limit detekcije: 0,2 ppb
(urin)
R3699
RIDASCREEN®
Methyltestosteron
Spiking solution
RIDASCREEN® Methyltestosteron standard (100
ng/ml)
R2002
RIDA® C18 columns
kolone za ekstrakciju, koje se upotrebljavaju za
prečiščavanje određenih uzoraka pre analize sa ELISA
testovima
19
br. testova/količina
96 determinacija
Vreme inkubacije:
2 sata 30min
1 ml
96 determinacija
Vreme inkubacije:
2sata 30min
1 ml
1
96 determinacija
Vreme inkubacije:
preko noći + 1sat
30min
1 ml
1
1
96 determinacija
Vreme inkubacije :
1sat 15min
1 ml
96 determinacija
Vreme inkubacije:
1sat 15min
1 ml
96 determinacija
Vreme inkubacije:
preko noći + 30min
1 ml
100 kolona
Katalog 2013
ENZIMATSKE ANALIZE NAMIRNICA
Enzimatski testovi imaju široku upotrebu kao analitička sredstva za analizu prehrambenih proizvoda
kao što su voćni sokovi, vino ili pivo, mlečni proizvodi, jaja i meso. Enzimatski testovi se koriste za
određivanje šećera, kiselina, alkohola i nekoliko drugih prehrambenih komponenti.
Oni su zasnovani na kvalitetnim enzimima, koji omogućavaju precizna i specifična merenja svakog
jedinjenja, čak i u složenim matricama.
Rezultati se mere spektrofotometrom i moguća je automatizacija.
Brojne enzimatske metode su odobrene ili validirane od strane međunarodnih organizacija, od kojih su
najznačajnije:
•AOAC (Američko udruženje analitičke hemije)
•CEN(Evropski komitet za standardizaciju)
•IFU(Međunarodna federacija proizvođača voćnih sokova)
•IDF(Međunardna federacija mlečnih proizvoda)
•ISO(Međunarodna organizacija za standardizaciju)
•OIV (Međunarodna organizacija vina)
Enzimatski test kitovi za sve namene!
Kitove „Yellow line“ proizvodi Roche (ranije Boehringer Munnheim), sa više od 30 godina iskustva u
proizvodnji enzima, koji su ključni element svakog testa.
Roche test kitovi se koriste i potvrđeni su širom sveta već nekoliko decenija, sa mnogo odgovarajućih
publikacija. Roche test kitovi su izabrani kao referentni metod od strane gore spomenutih
međunarodnih organizacija, i danas su, još uvek, referenca za kvalitet.
Kao alternativu, R-Biopharm takođe nudi Enzytec Generic line.
Enzytec Color line je novi opseg proizvoda za kolometrijske testove koji se koriste u analizi vina (npr.
gvožđe, SO2, vinske kiseline). Oni su zasnovani na hemijskoj reakciji sa hromogenom u vidljivom
opsegu, bez upotrebe bilo kog enzima.
Enzytec Fluid kitove proizvodi Thermo Fischer, renomirana kompanija u oblasti automatizacije. Ovi
reagenti su svi u tečnom stanju i spremni za upotrebu. Zbog stabilnosti se mogu direktno
upotrebljavati kod rada sa bilo kojim biohemijskim analizatorom. Sa njima može da se izvodi testiranje
i "ručno" sa upotrebom spektrofotometra.
Roche "Yellow line"
Prednosti

Referenca za kvalitet već

više od 30 godina

31 testova za sve zahteve u 
prehrambenoj industriji

Proizvod Roche Diagnostics 
Enzytec™ Fluid
Enzytec™ Color
Dodatni asortiman
proizvoda za analizu vina
Kolorimetrijski testovi bez
enzimskih reakcija
Bakar, gvožđe, sulfiti i vinska
kiselina
20



Reagenti u tekučini, spremni
za upotrebu
Stabilni do isteka roka
trajanja, čak i nakon
otvaranja
Jednostavno i bezbedno
korišćenje na beiohemijskim
analizatorima
Katalog 2013
Enzimatska bioanaliza namirnica
Yellow Line Roche Diagnostics - Kiseline
Kat. Br.
Proizvod
10148261035
Acetic Acid
10409677035
L-Ascorbic Acid
10139076035
Citric Acid
10979732035
Formic Acid
D-Gluconic Acid/D-Glucono-d10428191035
Lactone
10139092035
L-Glutamic Acid
10907979035
D-3-Hydroxybutyric Acid
10414433035
D-Isocitric Acid
11112821035
D-/L-Lactic Acid
10139084035
L-Lactic Acid
11215558035
D-Malic Acid
10139068035
L-Malic Acid
10176281035
Succinic Acid
Yellow Line Roche Diagnostics - Alkoholi
10139050035
Cholesterol
10176290035
Ethanol
10148270035
Glycerol
10670057035
D-Sorbitol/Xylitol
Yellow Line Roche Diagnostics – Šečeri
10716251035
D-Glucose
10139106035
D-Glucose/D-Fructose
10176303035
10986119035
Lactose/D-Galactose
Lactose/D-Glucose
11113950035
Maltose/Sucrose/D-Glucose
10428167035
Raffinose
10139041035
Sucrose/D-Glucose
10716260035
Sucrose/D-Glucose/D-Fructose
Opis
Enzimatski test (340 nm)
Enzimatski test (578 nm)
Enzimatski test (340 nm)
Enzimatski test (340 nm)
Enzimatski test (340 nm)
br. testova/količina
3 x 11 determinacija
21 determinacija
3 x 12 determinacija
21 determinacija
Enzimatski test (492 nm)
Enzimatski test (492 nm)
Enzimatski test (340 nm)
Enzimatski test (340 nm)
Enzimatski test (340 nm)
Enzimatski test (340 nm)
Enzimatski test (340 nm)
Enzimatski test (340 nm)
3 x 13 determinacija
3 x 12 determinacija
33 determinacije
30 determinacija
svakog
30 determinacija
3 x 11 determinacija
30 determinacija
11 determinacija
Enzimatski test (405 nm)
Enzimatski test (340 nm)
Enzimatski test (340 nm)
Enzimatski test (492 nm)
31 determinacija
33 determinacije
3 x 11 determincija
3 x 12 determinacija
Enzimatski test (340 nm)
Enzimatski test (340 nm)
3 x 45 determinacija
27 determinacija
svakog
32 determinacije
32 determinacije
15 determinacija
svakog
32 determinacije
22 determinacije
svakog
22 determinacije
svakog
27 determinacija
Enzimatski test (340 nm)
Enzimatski test (340 nm)
Enzimatski test (340 nm)
Enzimatski test (340 nm)
Enzimatski test (340 nm)
Enzimatski test (340 nm)
10207748035
Starch
Yellow Line Roche Diagnostics – Drugo
10668613035
Acetaldehyde
11112732035
Ammonia
10905658035
Nitrate
10725854035
Sulfite SO2
Enzimatski test (340 nm)
10542946035
Urea/Ammonia
Enzimatski test (340 nm)
10019624035
10019623035
Yellow Line Roche Diagnostics – Dodatci
Nosać kiveta
Plastične spatule
Enzimatski test (340 nm)
Enzimatski test (340 nm)
Enzimatski test (340 nm)
Enzimatski test (340 nm)
21
27 determinacija
3 x 11 determinacija
50 determinacija
3 x 13 determinacija
31 determinacija
25 determinacija
svakog
1
500 komada
Katalog 2013
Enzimatska bioanaliza namirnica
Kat. Br.
Proizvod
Enzytec™ Fluid Line
E5226
Acetic Acid
E5240
D-Lactic Acid
E5260
L-Lactic Acid
E5280
L-Malic Acid
Enzytec™ Fluid Line
E5120
D-Fructose
E5140
D-Glucose
E5160
Glucose/Fructose
E5180
Sucrose (via glucose)
Enzytec™ Fluid Line
E5390
Ammonia
E5270
Cholesterol
E5340
Ethanol
E5360
Glycerol
Enzytec™ Fluid Line
E5460
Acid combination Standard
E5420
E5410
E5480
Alcohol Standard
Cholesterol Standard
Glycerol Standard
E5440
Sugar combination Standard
E5450
Sugar Standard for automation
Opis
br.
testova/količina
Kiseline
Enzimatski test (340 nm)
Enzimatski test (340 nm)
Enzimatski test (340 nm)
Enzimatski test (340 nm)
Šečeri
Enzimatski test (340 nm)
Enzimatski test (340 nm)
Enzimatski test (340 nm)
Enzimatski test (340 nm)
Drugo
Enzimatski test (340 nm)
Enzimatski test (546 nm)
Enzimatski test (340 nm)
Enzimatski test (340 nm)
Standardi
Kombinacija više kiselina u kontrolnoj
otopini
Alkoholna kontrolna otopina
Kolesterol kontrolna otopina
Glicerol kontrolna otopina
Kombinacija više šećera u kontrolnoj
otopini
Kombinacija više šećera u kontrolnoj
otopini za automatizirane sustave
22
Samo za
automatizaciju
4 x 10
determinacija
4 x 10
determinacija
4 x 10
determinacija
4 x 10
determinacija
4 x 10
determinacija
4 x 10
determinacija
4 x 10
determinacija
4 x 10
determinacija
4 x 10
determinacija
4 x 10
determinacija
4 x 10
determinacija
3 x 3 ml
10 x 1 ml
3 x 3 ml
3 x 3 ml
3 x 3 ml
3 x 3 ml
Katalog 2013
Enzimatska bioanaliza namirnica
Enzytec™ Generica Line
Kat. Br.
E1226
E1267
E1214
E1223
E1269
E1255
E1254
E1215
E2100
E2250
E1210
E1245
E1213
E1246
E1247
E1224
E1268
Proizvod
Acetic Acid
L-Ascorbic Acid
Citric Acid
D-Gluconic Acid
L-Glutamic Acid
D/L-Lactic Acid
L-Lactic Acid
L-Malic Acid
Oxalic Acid
Uzorak za prečišćavanje
Enzytec™ Generica Line
D-Glucose
D-Glucose / D-Fructose
Lactose/D-Galactose
Sucrose / D-Glucose
Sucrose / D-Glucose/ D-Fructose
Enzytec™ Generica Line
Glycerol
Starch (Škrob)
Enzytec™ Generica Line
E1240
Multi Acid Standard manual
E1241
Multi Acid Standard Automation
E1242
Sugar Standard manual
E1243
Sugar Standard for automation
E3100
E3200
E3300
E2300
E2400
Kiseline
Opis
br. testova/količina
Enzimatski test (340 nm)
Enzimatski test (578 nm)
Enzimatski test (340 nm)
Enzimatski test (340 nm)
Enzimatski test (492 nm)
Enzimatski test (340 nm)
Enzimatski test (340 nm)
Enzimatski test (340 nm)
Enzimatski test (590 nm)
Priprema uzoraka
Šečeri
Enzimatski test (340 nm)
Enzimatski test (340 nm)
Enzimatski test (340 nm)
Enzimatski test (340 nm)
Enzimatski test (340 nm)
Drugo
Enzimatski test (340 nm)
Enzimatski test (340 nm)
Standardi
Multi Acid assay kontrolna
otopina
Multi Acid kontrolna otopina za
automatizirane sustave
Multi Sugar assay kontrolna
otopina
Multi Sugar kontrolna otopina za
automatizirane sustave
2 x 16 determinacija
3 x 8 determinacija
24 determinacije
32 determinacije
3 x 12 determinacije
32 determinacije
32 determinacije
32 determinacije
10 determinacija
20 uzoraka
32 determinacije
2 x 32 determinacije
32 determinacije
2 x16 determinacija
2 x16 determinacija
3 x 8 determinacije
32 determinacije
Enzytec™ Color Line
Kontrola vina
Enzytec Color Tartaric acid (520 nm) Kolometrijski test za vino
Kolometrijski test za određivanje ukupnog SO2
Enzytec™ Color SO2 Total (340 nm)
u vinu
Kolometrijski test za određivanje slobodnog
Enzytec™ Color SO2 free (340 nm)
SO2 u vinu
Kolometrijski test za određivanje gvožđa u
Enzytec™ Color Iron (580 nm)
vinu
Enzytec™ Color Copper (580 nm)
Kolometrijski test za određivanje bakra u vinu
23
9 ml
9 ml
9 ml
9 ml
100 testova
100 testova
100 testova
200 testova
50 testova
Premi®Test Starter Kit
Katalog 2013
Analize GMO u namirnicama i hrani za životinje
Komercijalno dostupni genetski modifikovani mikroorganizmi (GMO) su obično transgenske biljke u
kojima je DNK iz stranih vrsta veštački implementiran.
GMO sekvence DNK, uglavnom otporne za insekte, herbicide i / ili protiv insekata su spakovana u
okviru virusne ili bakterijske DNK sekvence u čeliju biljke..
Različiti međunarodni i nacionalni zakoni i propisi o obeležavanju zahtevaju analizu, za koju je „real
time“ PCR metoda izbora.
Prisustvo GMO, kao što su 35S, NOS i FMV , može biti identifikovano sa identifikacijom genetskih
sekvencija. U budućnosti može se očekivati više genetskih elemenata. 35S pozitivni rezultati bi trebalo
da se potvrde za odsustvo prirodne kontaminacije karfiola mozaičkog virusa koristeći CaMV sistem.
Osim toga, efikasnost DNK pripreme treba da se potvrdi pomoću biljnog DNK, kada se analizira nova
matrica.
2. U slučaju GMO pozitivnih uzoraka od glavnog je značaja klasifikovanje GMO u hrani na dozvoljene i
nedozvoljene GMO. Sa regulativama EUC zakonodavstva: EC 1829/2003 i 1830/2003 regulisano je
područje GMO. Neodobrenim GMO proizvodima nije dozvoljeno da uđu ili da se proizvode ili
prerađuju u Evropi.
U Europi (EUC) na snazi je strategija nulte tolerancije. Za hranu za životinje postavljena je granična
vrednost od 0,1% (EC 618/2011). Prehrambeni uzorci sa sadržajem > 0,9% odobrenog GMO po matrici
moraju biti označeni.
3. Za odobreni GMO u uzorcima hrane kvantifikacija u odgovarajućem opsegu od približno 0,9% je od
glavnog interesa.
SureFood® PREP Plant
Prednosti
• jedinstvena priprema
uzoraka
• visoko prečišćen DNK
SureFood® GMO SCREEN
• svi relevantni vektori
• jedan test za sve
vektore
• multipleks test za
35S/NOS/FMV+IAC
24
SureFood® GMO QUANT
• identifikacija i
kvatifikacija
• robusni sistem
detekcije
• širok asortiman
proizvoda pogodan za
većinu “real-time”
termocyclera
Katalog 2013
Određivanje genetsko promenjenih organizama
sa PCR
SureFood®
Kat. Br.
S1002
S1006
S2026
S2126
S2045
S2046
S2047
S2048
S2027
S2049
S2056
S2156
S2158
S2022
S2059
S2023
S2024
S2030
S2033
S2034
S2035
S2037
S2039
S2057
S2058
S2060
S2062
Ekstrakcija - priprema DNK
Proizvod
Opis
br.
testova/količina
Ekstrakcija DNK iz namirnica i stočne hrane biljnog
100 priprema
podrijetla
Ekstrakcija DNK iz visoko temperaturno obrađenih
PREP® Plant X
100 priprema
namirnica i stočne hrane biljnog podrijetla
SureFood® GMO
Real-time PCR - kvalitativno
35S + NOS + FMV Screening Kvalitativno određivanje sa DNK real-time PCR metodom 3 x 100 reakcija*
GMO 4plex
Kvalitativno određivanje sa DNK real-time PCR metodom
100 reakcija
35S/NOS/FMV/IAC
35 S
Kvalitativno određivanje sa DNK real-time PCR metodom
100 reakcija
NOS
Kvalitativno određivanje sa DNK real-time PCR metodom
100 reakcija
FMV
Kvalitativno određivanje sa DNK real-time PCR metodom
100 reakcija
BAR
Kvalitativno određivanje sa DNK real-time PCR metodom
100 reakcija
CaMV
Kvalitativno određivanje sa DNK real-time PCR metodom
100 reakcija
PLANT PLUS
Kvalitativno određivanje sa DNK real-time PCR metodom
100 reakcija
Kvalitativno određivanje sa DNK real-time PCR metodom
GMO Plant
100 reakcija
komplementaran kit sa S2026 i S2126
Plant 4plex
Kvalitativno određivanje sa DNK real-time PCR metodom
100 reakcija
kukuruz/Soja/Kanola/Pamuk
Plant 4plex
Kvalitativno određivanje sa DNK real-time PCR metodom
100 reakcija
kukuruz/Soja/Kanola + IAC
P35S:BAR Rice Screening Kvalitativno određivanje sa DNK real-time PCR metodom
100 reakcija
CTP2:CP4 EPSPS
Kvalitativno određivanje sa DNK real-time PCR metodom
100 reakcija
SureFood® GMO ID
Real-time PCR - kvalitativno
LibertyLink 601 Rice
Kvalitativno određivanje sa DNK real-time PCR metodom
2 x 50 reakcija
Bt63 Rice
Kvalitativno određivanje sa DNK real-time PCR metodom
2 x 50 reakcija
Roundup Ready Soya
Kvalitativno određivanje sa DNK real-time PCR metodom
100 reakcija
MON810 Corn
Kvantitativno određivanje DNK sa real-time PCR metodom 100 reakcija
RR2Y Soya
Kvantitativno određivanje DNK sa real-time PCR metodom 100 reakcija
MIR162 Corn
Kvantitativno određivanje DNK sa real-time PCR metodom 100 reakcija
MON863 Corn
Kvantitativno određivanje DNK sa real-time PCR metodom 100 reakcija
MIR604 Corn
Kvantitativno određivanje DNK sa real-time PCR metodom 100 reakcija
A2704-12 Soya
Kvantitativno određivanje DNK sa real-time PCR metodom 100 reakcija
GT73 Canola
Kvantitativno određivanje DNK sa real-time PCR metodom 100 reakcija
T45 Canola
Kvantitativno određivanje DNK sa real-time PCR metodom 100 reakcija
MS8 Canola
Kvantitativno određivanje DNK sa real-time PCR metodom 100 reakcija
PREP® Plant
25
Katalog 2013
Određivanje genetsko promenjenih organizama
sa PCR
SureFood®
GMO Quant
real-time PCR - kvantitativno
S2014
Roundup Ready Soya.
S2015
Bt176 Corn.
S2016
Bt11 Corn.
S2017
T25 Corn.
S2019
MON810 Corn.
S2020
35S Corn
S2028
35S Soya.
S2029
RR2Y Soya.
S2050
SureFood NK 603 Corn
S2051
SureFood MON 863 Corn
S2054
SureFood GA 21 Corn
S2061
SureFood GT73 Canola
S2135
SureFood MIR162 Corn
Kvantitativno određivanje DNK
metodom
Kvantitativno određivanje DNK
metodom
Kvantitativno određivanje DNK
metodom
Kvantitativno određivanje DNK
metodom
Kvantitativno određivanje DNK
metodom
Kvantitativno određivanje DNK
metodom
Kvantitativno određivanje DNK
metodom
Kvantitativno određivanje DNK
metodom
Kvantitativno određivanje DNK
metodom
Kvantitativno određivanje DNK
metodom
Kvantitativno određivanje DNK
metodom
Kvantitativno određivanje DNK
metodom
Kvantitativno određivanje DNK
metodom
sa real-time PCR
sa real-time PCR
sa real-time PCR
sa real-time PCR
sa real-time PCR
sa real-time PCR
sa real-time PCR
sa real-time PCR
sa real-time PCR
sa real-time PCR
sa real-time PCR
sa real-time PCR
sa real-time PCR
2 x 50 reakcija*
2 x 50 reakcija*
2 x 50 reakcija*
2 x 50 reakcija*
2 x 50 reakcija*
2 x 50 reakcija*
2 x 50 reakcija*
2 x 50 reakcija*
2 x 50 reakcija*
2 x 50 reakcija*
2 x 50 reakcija*
2 x 50 reakcija*
2 x 50 reakcija*
* 1 x 50 reakcija za određivanje referentnog
gena
** uključeno je 50 reakcija Inhibition Control MIX-a (ICM)
*** uključeno 100 reakcija Inhibition Control MIX-a (ICM)
Ovisno od real-time PCR uređaja, koji upotrebljavaju VIC, ROX ili LC kanale, upotrebljavaju se sljedeći kitovi:
V - (ABI, Eppendorf, Stratagene, Corbett),
R - (Biorad, LightCycler® 480),
LC - (LightCycler®1.5 and 2.0).
26
Katalog 2013
ANALIZE NAMIRNICA NA MIKOTOKSINE
Mikotoksini su toksični sekundarni metaboliti gljiva (plesni). Mikotoksini se mogu
pojavljivati u poljoprivrednim proizvodima, kao što su žitarice, i mogu se takođe pojaviti u
namirnicama, mesu i mlečnim proizvodima, koje su poreklom od životinja.
Zbog česte pojave mikotoksina i njihovh teških toksičnih efekata na ljude i životinje, uredbom
EU komisije određen je maksimalni nivo (MLs) za većinu mikotoksina. U skladu sa smernicama,
razvijene su specifične metode detekcije mikotoksina. One obuhvataju enzimske imuno
testove (ELISA), lateral flow (imunohromatografske) testove, imunoafinitetne ili solid faze
kolone za pripremu uzoraka pre analize sa HPLC, itd...
R-Biopharm testovi za otkrivanje mikotoksina u namirnicama
RIDASCREEN®enzimski (ELISA) testovi koriste veliku specifičnost reakcije između antigena i
antitela kako bi se fotometrijskim merenjem otkrilo i kvantifikovalo mikotoksine.
RIDA®QUICK Lateral flow testovi su imunohromatografski testovi za semi-kvantitativne
(vizuelna evaluacija) ili kvantitativne (očitavanje sa RIDA®QUICK SCAN aparatom) analize
mikotoksina.
Test kartice, npr. AFLACARD® / OCHRACARD®, omogućavaju kvalitativno otkrivanje
mikotoksina na različitim nivoima u prehrambenim proizvodima.
Imunoafinitetne kolone (npr. RIDA®, EASI-EXTRACT®, PREP®) koriste veliku specifičnost rakcije
između antigena i antitela da izoluju, prečiste i koncentrišu mikotoksine iz više složenih
matrica, pre ELISA testa ili hromatografskih analiza (HPLC, LC MS/MS).
Solid phase kolone za prečišćavanje su kolone za prečišćavanje uzoraka kontaminiranih
mikotoksinima, pre hromatografskih analiza (HPLC).
RIDASCREEN®
RIDA®QUICK
Test cards
(AFLACARD® /
OCHRACARD®)
RIDA® EASI-EXTRACT,
PREP® kolone
Solid phasekolone za
prečišćavanje
Kvantitativno otkrivanje
Semi-kvantitativno ili
kvantitativno
otkrivanje
Kvalitativno
otkrivanje
Za prečišćavanje uzoraka
Za prečišćavanje uzoraka
Prednost

Kvantitativni
rezultati

Visoka
osetljivost i
specifičnost

Brzo i pouzdano


kompetitivni
test
Brzo i
pouzdano


Prikladno za
testiranje
širokog
spektra
proizvoda
Nije potrebna
skupa
oprema



27
Upotreba kod više
metoda: ELISA, HPLC,
LC-MS/MS
Za poboljšanje tačnosti
rezultata. Sprečava se
utecaj različitih
sastojka u uzorku na
rezultat.
Veliki broj aplikacija



Brzo prečišćavanje
Za poboljšanje
tačnosti rezultata.
Sprečava se utecaj
različitih sastojka u
uzorku na rezultat.
Prikladno za
testiranje širokog
spektra matrica
Katalog 2013
Mikotoksini
Kat. Br.
R1121
R5812
R1211
R4701
R5202
R9002
RBRP02
RBRP07
RBRP04
RBRRP71
RBRRP70N
R5001
R5002
RBRP25
RBRP27
RBRP38
Aflatoksin
Proizvod
ELISA mikrotitracijske pločice
Opis
ELISA test za kvantitativno određivanje aflatoksina M1
RIDASCREEN® Aflatoxin
u mlijeku, u mleku u prahu i siru
M1 30/15
Limiti detekcije: 5 ppt ( mleku ), 50 ppt (sir)
RIDASCREEN®FAST
Aflatoxin M1
br. testova/količina
96 determinacija
Inkubacijsko vreme:
1 sat 15 min
ELISA test za kvantitativno određivanje aflatoksina M1
48 determinacija
u mleku i u mlečnom prahu. Limit detekcije: < 367 ppt Inkubacijsko vreme:
( mleko/mleko u prahu)
15 min
96 determinacija
RIDASCREEN® Aflatoxin ELISA test za kvantitativno određivanje aflatoksina B1 u
Inkubacijsko vreme:
B1 30/15
žitaricama i stočnoj hrani. Limit detekcije: 1 ppb
45 min
ELISA
test
za
kvantitativno
određivanje
ukupnog
96
determinacija
RIDASCREEN® Aflatoxin
aflatoksina u žitaricama i stočnoj hrani*. Limit
Inkubacijsko vreme:
Total
detekcije: 1,75 ppb
45 min
48
determinacija
RIDASCREEN®FAST
ELISA test za kvantitativno određivanje aflatoksina u
Inkubacijsko vreme:
Aflatoxin
žitaricama i stočnoj hrani. Limit detekcije: 1,7 ppb
15 min
48
determinacija
RIDASCREEN®FAST
ELISA test za kvantitativno određivanje aflatoksina u
Inkubacijsko vreme:
Aflatoxin SC
žitaricama i stočnoj hrani. Limit detekcije: 2 ppb
15 min
Imunoafinitetne kolone za prečišćavanje uzoraka
Imunoafinitetne kolone za semi-kvantitativno
25 kolona + 25
®
AFLASCAN
određivanje aflatoksina sa uporabom UV lampe. Limit
florisil tipsova
detekcije: 1, 2, 4, 5, 10 ppb
Imunoafinitetne kolone za čišćenje uzorka pre analize
50 kolona
AFLAPREP®
aflatoksina B1, B2, G1 in G2 sa HPLC
(1 ml format)
Imunoafinitetne
kolone
za
čišćenje
uzorka
pre
analize
25 kolona
AFLAPREP® M
aflatoksina M1 sa HPLC
(1 ml format)
Imunoafinitetne
kolone
za
čišćenje
uzorka
pre
analize
10 kolona
EASI-EXTRACT® Aflatoxin
aflatoksina B1, B2, G1 in G2 sa HPLC
(3 ml format)
Imunoafinitetne
kolone
za
čišćenje
uzorka
pre
analize
50 kolona
EASI-EXTRACT® Aflatoxin
aflatoksina B1, B2, G1 in G2 sa HPLC
(3 ml format)
Imunoafinitetne kolone za čišćenje uzorka pre analize
RIDA® Aflatoxin column
10 kolona
sa ELISA metodom
Imunoafinitetne kolone za čišćenje uzorka pre analize
RIDA® Aflatoxin column
50 kolona
sa ELISA metodom
Solid phase Kolone za prečišćivanje uzoraka
Aflatoxin Clean-up
Solid faze kolone za prečišćavanje pigmentisanih
50 kolona
Column
uzoraka pre analize sa ELISA testovima
Testne pločice za kvalitativno određivanje mikotoksina
Kvalitativno određivanje aflatoksina B1 na različitim
AFLACARD® B1
20 determinacija
nivoima screeninga. Limit detekcije: 2 ppb
Kvalitativno određivanje aflatoksina na različitim
AFLACARD® Total
20 determinacija
nivoima screeninga. Limit detekcije: 2 ppb
Štapići za kvalitativno ili kvantitativno određivanje mikotoksina
R5204
RIDA®QUICK Aflatoxin
Imunohromatografski test za kvalitativnu i
20 štapića
semikvantitativnu određivanje aflatoksina u žitaricama,
Vreme inkubacije :
orasima, semenkama suncokreta, kokosovom brašnu
4 - 16 min
začinima. . . Limit detekcije: 4 ppb / 10 ppb / 20 ppb
R5205
RIDA®QUICK Aflatoxin
RQS
Imunohromatografski test za kvantifikaciju prisustva
aflatoxina u kukoruzu sa upotrebom aparature
Rida®Quick Scan. Limit detekcije 4 ppb
28
20 štapića
Vreme inkubacije :
5 min
Katalog 2013
Mikotoksini
Ohratoksin A
Kat. Br.
R1311
R5402
RBRP14
RBRP14B
R1303
RBRP13
RBRP48
Proizvod
R6302
OCHRACARD®
R1401
R5502
R5505
RBRRP91
RBRRP90
R5504
br.
testova/količina
96 determinacija
Inkubacijsko
vreme: 45 min
48 determinacija
Inkubacijsko
vreme: 15 min
10 kolona
(3 ml format)
50 kolona
(3ml format)
10 kolona
50 kolona
20 determinacija +
Testne pločice za kvalitativno određivanje ohratoksina
20 imunoafinitivnih
A Cut-off granica: 2 - 10 ppb; zavisno od uzorka
kolona
ELISA mikrotitracijske pločice
Proizvod
Opis
ELISA test za kvantitativno određivanje citrinina u
RIDASCREEN®FAST Citrinin žitaricama i stočnoj hrani Limit detekcije:
15 ppb
Zearalenone
Kat. Br.
Opis
ELISA test za kvantitativno određivanje ohratoksina A
RIDASCREEN® Ochratoxin u žitaricama, stočnoj hrani, pivu i serumu svinja*
A 30/15
Limit detekcije: 1,25 resp. 2,5 ppb (žitarice/stočna
hrana) i približno 50 ppt (pivo/serum svinje)
ELISA test za kvantitativno određivanje ohratoksina A
RIDASCREEN®FAST
u žitaricama istočnoj hrani*
Ochratoxin A
Limit detekcije: 5 ppb
Imunoafinitetne kolone za prečišćavanje uzoraka
Imunoafinitivne kolone za čišćenje uzorka pre analize
OCHRAPREP®
ohratoksina A sa HPLC
Imunoafinitivne kolone za čišćenje uzorka pre analize
OCHRAPREP®
ohratoksina A sa HPLC
®
RIDA Ochratoxin A
Imunoafinitivne kolone za čišćenje komplikovanih
column
uzorka pre analize sa ELISA metodom
Solid phase kolone za prečišćavanje uzoraka
Solid phase kolone za pročišćavanje pigmentisanih
Ochratoxin Clean-Up
uzorka kao i pržene i instant kafe, kod rada sa
columns
OCHRACARD® testovima ili ELISA testovima
Testne pločice za kvalitativno određivanje mikotoksina
Citrinin
Kat. Br.
ELISA mikrotitracijske pločice
br.
Testova/količina
48 determinacija
Inkubacijsko
vreme: 25 min
ELISA mikrotitracijske pločice
Proizvod
Opis
br.
testova/količina
ELISA test za kvantitativno određivanje zearalenona u
96 determinacija
žitaricama, stočnoj hrani, pivu, serumu i urinu Limit
RIDASCREEN® Zearalenon
Inkubacija: 2sata
detekcije: 50 ppt (serum/urin), 250 ppt (pivo) i 1750
30min
ppt (žitarice/stočna hrana)
RIDASCREEN®FAST
ELISA test za kvantitativno određivanje Zearalenona u 48 determinacija
Zearalenon
žitaricama i stočnoj hrani Limit detekcije: 50 ppb
Inkubacija: 15 min
RIDASCREEN®FAST
ELISA test za kvantitativno određivanje zearalenona u 48 determinacija
Zearalenon SC
žitaricama Limit detekcije: 5 ppb
Inkubacija: 15 min
Imunoafinitetne kolone za prečišćavanje uzoraka
EASI-EXTRACT®
Imunoafinitetne kolone za čišćenje uzorka pre analize
10 kolona (3 ml
Zearalenone
zearalenona ili zeranola sa HPLC
format)
®
EASI-EXTRACT
Imunoafinitetne kolone za čišćenje uzorka pre analize
50 kolona (3 ml
Zearalenone
zearalenona ili zeranola sa HPLC
format)
Štapići za kvalitativno ili kvantitativno određivanje mikotoksina
Imunohromatografski test za određivanje
RIDA®QUICK Zearalenon
20 štapića
Zearalenona u žitaricama. Limit detekcije:
RQS
Inkubacija: 5min
75 μg/kg (ppb)
29
Katalog 2013
Mikotoksini
DON (Vomitoxin)
Kat. Br.
ELISA mikrotitracijske pločice
Proizvod
Opis
br.
testova/količina
R5906
RIDASCREEN® DON
ELISA test za kvantitativno određivanje deoxynivalenola u
žitaricama, sladu, stočnoj hrani, pivu I sladovini Limit
detekcije: 18,5 ppb (stočna hrana/žitarice/ječmeni slad) i
3,7 ppb (pivo/sladovina)
R5901
RIDASCREEN®FAST
DON
ELISA test za kvantitativno određivanje DON-a u žitaricama,
sladu i stočnoj hrani Limit detekcije: 222 ppb
96 determinacija
Inkubacija: 8 min
R5902
RIDASCREEN®FAST
DON
ELISA test za kvantitativno određivanje DON-a u žitaricama,
sladu i stočnoj hrani Limit detekcije: 222 ppb
48 determinacija
Inkubacija: 8 min
R5905
RIDASCREEN®FAST
DON SC
ELISA test za kvantitativno određivanje DON-a u žitaricama,
sladu i stočnoj hrani Limit detekcije: 0,074 mg/kg ppm
48 determinacija
Inkubacija: 8 min
Imunoafinitetne kolone za prečišćavanje uzoraka
Imunoafinitivne kolone za čišćenje uzorka prije analize
deoxynivalenola sa HPLC
Imunoafinitivne kolone za čišćenje uzorka prije analize
deoxynivalenola sa HPLC
Solid phase (SP) kolone za prečišćavanje uzoraka
10 kolona(3 ml
format)
50 kolona (3 ml
format)
RBRP50
DONPREP®
RBRP50B
DONPREP®
TC-T200
PuriTox
Deoxynivalenol
R5904
RIDA®QUICK DON
T-2 Toksin
Solid phase (SP) kolone za prečiščavanje uzoraka kod
određivanja prisustva Deoxinivalenola (DON) u žitaricama
sa LC ili GC-MS.
ELISA mikrotitracijske pločice
Opis
Proizvod
R3801
RIDASCREEN®
T-2 Toxin
ELISA test za kvantitativno određivanje T-2 toksina u
žitaricama i stočnoj hrani. Limit detekcije: < 5 ppb
R5302
RIDASCREEN®FAST
T-2 Toxin
ELISA test za kvantitativno određivanje T-2 toksina u
žitaricama i stočnoj hrani Limit detekcije: 50 ppb
RBRP43B
Imunoafinitetne kolone za prečišćavanje uzoraka
Imunoafinitetne kolone za čišćenje uzorka pre analize T-2
T-2 & HT-2
i HT-2 sa HPLC
EASI-EXTRACT® T-2 & Imunoafinitetne kolone za čišćenje uzorka pre analize T-2
HT-2
i HT-2 sa HPLC
EASI-EXTRACT®
PATULIN
Kat. Br.
Proizvod
RBRP250
EASIMIP®PATULIN
RBRP250B
EASIMIP®PATULIN
25 kolona
Štapići za kvalitativno ili kvantitativno određivanje mikotoksina
Imunohromatografski test za određivanje DON-a u
20 štapića
žitaricama Limit detekcije: 0,5 ppm ili 1,25 ppm ovisno od Inkubacijsko vreme:
razređenja
5min
Kat. Br.
RBRP43
96 determinacija
Inkubacija: 45 min
Kolone za pripremu uzoraka pre analize sa HPLC
Opis
Molekularno polimeraze imprinted kolone za
prečiščavanje (pripremu) uzoraka pre analizo na Patulin
sa HPLC
Molekularno polimeraze imprinted kolone za
prečiščavanje (pripremu) uzoraka pre analizo na Patulin
sa HPLC
30
br. testova/količina
96 determinacija
Inkubacijsko vreme:
1 sata 30 min
48 determinacija
Inkubacija: 15 min
10 kolona
(3 ml format)
50 kolona
(3 ml format)
br. testova/količina
10 kolona
50 kolona
Katalog 2013
Mikotoksini
Fumonisin
ELISA test za kvantitativno određivanje Fumonisina u
kukuruzu i proizvodima od kukuruza Limit detekcije:
25 ppb
br.
testova/količina
96 determinacija
Inkubacijsko
vreme: 45 min
RIDASCREEN®FAST Fumonisin ELISA test za kvantitativno određivanje fumonisina u
GIPSA/FGIS approved
žitaricama i stočnoj hrani Limit detekcije: 222 ppb
48 determinacija
Inkubacija: 15 min
Kat. Br.
Proizvod
R3401
RIDASCREEN® Fumonisin
R5602
RBRP31
TC-F120
R5604
R5606
Kat. Br.
RBRP51
RBRP53
TC-C210
TC-T220
ELISA mikrotitracijske pločice
Opis
Imunoafinitetne kolone za prečišćavanje uzoraka
Imunoafinitetne kolone za pročišćavanje uzorka pre
25 kolona
FUMONIPREP®
analize fumonisina B1, B2 i B3 sa HPLC
(3 ml format)
Solid phase (SP) kolone za prečišćavanje uzoraka
Solid phase (SP) kolone za prečiščavanje uzoraka kod
PuriTox Fumonisin
određivanja prisustva Fumonizina (B1,B2, i B3) u
25 kolona
žitaricama sa HPLC.
Štapiči za kvalitativno ili kvantitativno kontrolu na mikotoksine
Imunohromatografski test za kvalitativno određivanje
20 štapića
RIDA®QUICK Fumonisin
fumonisina u kukuruzu Limit detekcije: 4 ppm ili 0.8
Inkubacija: 5 min
ppm
Imunohromatografski test za kvantitativno
određivanje prisotnosti fumonisina u kukuruzu sa
20 štapića
RIDA®QUICK Fumonisin RQS upotrebom aparature Rida®Quick Scan. Limit
Inkubacija: 5 min
detekcije 4 ppm ili 0,8 ppm - ovisno od pripreme
uzorka.
Solid faze kolone za prečišćivanje uzorka
Trichotheceni
br.
Proizvod
Opis
testova/količina
Solid phase (SP) kolone za prečiščavanje uzoraka
žitarica kod određivanja trichothecena (DON, T-2, HTTrichothecene P columns
30 kolona
2) sa GCMS/LCMS. Limit detekcije: 0.1 ppm DON, 0.2
ppm T-2 i 0.2 ppm HT-2 sa GCMS/LCMS.
Solid phase (SP) kolone za prečiščavanje uzoraka
žitarica ili pigmentiovanih uzoraka (krmila…) kod
Trichothecene EP columns određivanja trichothecena (DON, T-2, HT-2) sa
30 kolona
GCMS/LCMS. Limit detekcije: 0.1 ppm DON, 0.2 ppm
T- 0.2 ppm HT-2 sa GCMS.
Solid phase (SP) kolone za prečiščavanje uzoraka kod
određivanja Trihotecena u uzorcima krmiva. PuriTox
PuriTox Trichothecene Plus Trichothecene Plus kolone upotrabljavaju se za
25 kolona
istovremeno određivanje tipa A in B trihotecena sa
HPLC ili GC
Solid phase (SP) kolone za prečiščavanje uzoraka kod
određivanja Trihotecena u uzorcima u žitaricama.
PuriTox Trichothecene
PuriTox Trichothecene kolone upotrabljavaju se za
25 kolona
istovremeno određivanje tipa A in B trihotecena sa
HPLC ili GC
31
Katalog 2013
Mikotoksini - multitoksinske
solid faze (SP) kolone
Multi toksinske Solid phase (SP) kolone za prečiščavanje uzorka
TC-M160
PuriTox MultiToxin
. PuriTox MultiToxin kolone su solid phase (SP) kolone
za prečiščavanje uzoraka kod istovremenog
određivanja Aflatoxina (AFT) ili Zearalenona (ZEA) u
žitaricama sa HPLC ili GC.
25 kolona
Mikotoksini – multitoksinske
imunoafinitetne kolone
Multi toksinske imunoafinitetne kolone
Kat. Br.
Proizvod
RBRP89
AFLAOCHRAPREP®
RBRP89B
AFLAOCHRAPREP®
RBRP73
DZT MS-PRP®
RBRP73B
DZT MS-PRP®
RBRP112
AO ZON PREP®
RBRP112B AO ZON PREP®
Opis
Imunoafinitetne kolone za čišćenje uzorka pre analize
aflatoksina i ohratoksina A sa HPLC
Imunoafinitetne kolone za čišćenje uzorka pre analize
aflatoksina i ohratoksina A sa HPLC
Imunoafinitetne kolone za pripremu – čiščenje uzoraka
pre analize na DON, ZON, T-2 i HT-2 sa LC-MS/MS
Imunoafinitetne kolone za pripremu – čiščenje uzoraka
pre analize na DON, ZON, T-2 i HT-2 sa LC-MS/MS
Imunoafinitetne kolone za pripremu – čiščenje uzoraka
pre analize na Aflatoxin (B1,B2, G1,G2) Ochratoxin A i
Zearalenon sa HPLC ili LC-MS/MS
Imunoafinitetne kolone za pripremu – čiščenje uzoraka
pre analize na Aflatoxin (B1,B2, G1,G2) Ochratoxin A i
Zearalenon sa HPLC ili LC-MS/MS
32
br.
testova/količina
10 kolona (3 ml
format)
50 kolona (3 ml
format)
10 kolona (1ml
format)
50 kolona (1ml
format)
10 kolona (3 ml
format)
50 kolona (3 ml
format)
Katalog 2013
Trilogy® mikotoksin referentni materijali & standardi
Trilogy® Analitička Laboratorija nudi sertifikovane referentne materijale za izvođenje kontrole
kvaliteta mikotoksinskih analiza. Sertifikovani mikotoksinski referentni materijali su prirodno
kontaminirani, homogenizovani proizvodi koji su sertifikovani da sadrže određenu koncentraciju
mikotoksina.
Ovi referentni materijali se mogu koristiti za više različitih namjera uključujući tehničku obuku,
tehničku sertifikaciju, međulaboratorijske usporedbe (kao što je Trilogy®Double Check), osiguranje
kvaliteta analiza, dokumentaciju o kvalitetu i metode validacije.
Referentni materijali su posebno pogodni za metod validacije, zato što bliže predstavljaju prirodne
proizvode iz kojih je teže ekstrahovati, i stoga su mnogo realniji nego korišćenje spajkovanih uzoraka.
Referentni matrijali su dostupni u različitim matricama (nosaćima) i nivoima kontaminacije.
Aflatoksin, Ohratoksin, Zearalenon, Deoksinivalenol i Fumonizin kontaminirani materijali su odmah
dostupni, kao i referentni multitoksinski materijali. Nosaći u referentnim materijalima obuhvataju
kukuruz i proizvode od kukuruza, pšenicu i proizvode od pšenice, ječam i proklijali ječam (slad), ovas,
pirinač i kafu.
Spajkovani materijali su takođe dostupni na zahtev. Uzorci su dostupni u pakovanjima od po 100g,
500g i 1kg.
Trilogy® takođe obezbeđuje širok spektar analitičkih standarda za preko 30 različitih mikotoksina.
Trilogy® suvi standardi mogu se koristiti za spajkovanje uzoraka kako bi se proverilo kvalitet rada
laboratorija ili rezultate analize mikotoksina sa HPLC ili GC. Trilogy® suvi standardi su jednostavni za
upotrebu. Jednostavan korak rekonstitucije smanjuje potrebu za korišćenjem opasnih mikotoksinskih
prahova. Oni su namenjeni kupcima koji nemaju spektrofotometar ili za one koji žele da obezbede
tačnu HPLC determinaciju mikotoksina sa minimalnom pripremom i trudom.
Trilogy®Sertifikovani
Mikotoksinski
referentni materijali
Trilogy®Mikotoksinski
standardi
33
Trilogy®Double
Check PT Šeme
(međulaboratorijske
pretrage)
Katalog 2013
Standardi mikotoksina
Standardi
Kat. Br.
RBRP22
RBRP22A
RBRP42
RBRP11
RBRP11A
RBRP44
RBRP44A
RBRP60
Proizvod
RBRP54
Opis
količina
Standardna otopina aflatoskina u koncentraciji 1000 ng/ml u
metanolu
Standardna otopina aflatoskina u koncentraciji 1000 ng/ml u
Aflastandard
metanolu
Standardna otopina aflatoskina M1 u koncentraciji 1000 ng/ml u
Aflatoxin M1 Standard
acentonitrilu
Standardna otopina ohratoksina A u koncentraciji 1000 ng/ml u
Ochrastandard
metanolu
Standardna otopina ohratoksina A u koncentraciji 1000 ng/ml u
Ochrastandard
metanolu
Standardna otopina zearalenona u koncentraciji 1000 ng/ml u
Zearastandard
acetonitrilu
Standardna otopina zearalenona u koncentraciji 1000 ng/ml u
Zearastandard
acetonitrilu
Aflastandard
Mycotoxin standard
Patulin
Kat. Br.
Standardi u otopini
6 ml
3 ml
6 ml
6 ml
3 ml
6 ml
3 ml
Fluorometrijski kalibracijski standard za mikotoksine kod
upotrebe sa Aflaprep, Aflaprep M, i Easi-extract Aflatoksin
Encimatska otopina
Proizvod
Pectinase
količina
Opis
Enzim koji se upotrebljava za prečiščavanje mutnog soka od
jabuka ili jabučne kaše.pre analize na Patulin sa HPLC
Standardi Trilogy u kristalnom obliku
50 ml
Trilogy® Mycotoxin Standardi
Kat.br.
Proizvod
koncentracija
Otopiti u
TS-104
TS-105
TS-106
TS-107
Aflatoxin B-1
Aflatoxin B-2
Aflatoxin G-1
Aflatoxin G-2
25 µg/ml
25 µg/ml
25 µg/ml
25 µg/ml
Acetonitrile 10ml
Acetonitrile 10ml
Acetonitrile 10ml
Acetonitrile 10ml
TS-108
Aflatoxins B-1, B-2, G-1, G-2 (4:1:4:1)
2.0/ 0.5 µg/ml
Acetonitrile 10ml
TS-130
Aflatoxin M-1
1.0 µg/ml
TS-202
Fumonisin B-1, Fumonisin B-2 (10:3)
100/ 30 µg/ml
Acetonitrile 2ml
Acetonitrile/ Water
(50/50) 2ml
TS-307
Type A & B Trichothecenes (Fusarenon-X, Deoxynivalenol,
Nivalenol, 3 & 15 Acetyl DON, HT-2 Toxin,
Diacetoxyscirpenol, T-2 Toxin, Neosolaniol)
100 µg/ml
34
Acetonitrile 2ml
Katalog 2013
Standardi mikotoksina
Standardi Trilogy u kristalnom obliku
Kat.br.
TS-310
TS-314
TS-316
TS-317
TS-328
TS-329
TS-333
TS-342
TS-343
TS-344
TS-351
TS-353
TS-354
TS-401
TS-503
TS-601
TS-802
TS-904
Proizvod
Deoxynivalenol (DON)
T-2 Toxin
Diacetoxyscirpenol (DAS)
Deoxynivalenol (DON)
Neosolaniol
Deoxynivalenol, 3 & 15 Acetyl DON, Nivalenol, DAS, T-2 Toxin,
HT-2 Toxin, Fusarenon-X
HT-2 Toxin
3-Acetyl Deoxynivalenol
15-Acetyl Deoxynivalenol
Nivalenol
Fusarenon-X
Type A Trichothecenes (DAS, HT-2 Toxin, T-2 Toxin,
Neosolaniol)
Type B Trichothecenes (Fusarenon-X, Deoxynivalenol, 3 & 15
Acetyl DON, Nivalenol)
Zearalenone
Ochratoxin
Aflatoxin B2
Cyclopiazonic Acid
Citrinin
Standardi Mikotoksina Trilogy (v otopini - tekući oblik)
Trilogy® Mycotoxin Standardi
koncentracija
Otopiti u
50 µg/ml
Methanol 10ml
100 µg/ml
Acetonitrile 5ml
100 µg/ml
Acetonitrile 5ml
100 µg/ml
Methanol 10ml
100 µg/ml
Acetonitrile 5ml
100 µg/ml
Acetonitrile 2ml
100 µg/ml
100 µg/ml
100 µg/ml
100 µg/ml
100 µg/ml
Acetonitrile 5ml
Acetonitrile 5ml
Acetonitrile 5ml
Methanol 5ml
Methanol 5ml
10 µg/ml
Acetonitrile 5ml
10 µg/ml
Acetonitrile 5ml
25 µg/ml
1.0 µg/ml
25 µg/ml
10 µg/ml
5.0 µg/ml
Methanol 10ml
Methanol 5ml
Acetonitrile 5ml
Methanol 5ml
Ethanol 5ml
Trilogy® Mycotoxin Standardi
Kat.št.
Proizvod
koncentracija
Otopina u:
TSL-104
TSL-105
TSL-106
TSL-107
Aflatoxin B-1
Aflatoxin B-2
Aflatoxin G-1
Aflatoxin G-2
25 μg/ml
25 μg/ml
25 μg/ml
25 μg/ml
Acetonitrilu 10ml
Acetonitrilu 10ml
Acetonitrilu 10ml
Acetonitrilu 10ml
TSL-108
Aflatoxins B-1, B-2, G-1, G-2 (4:1:4:1)
2.0/ 0.5 μg/ml
Acetonitrilu 10ml
TSL-143
Aflatoxin M-1
0.5 μg/ml
TSL-202
Fumonisin B-1, Fumonisin B-2 (10:3)
100/ 30 μg/ml
Acetonitrilu 2ml
Acetonitril/ voda
(50/50) 2ml
TSL-314
Type A & B Trichothecenes (Fusarenon-X, DON, Nivalenol,
3 & 15 Acetyl DON, HT-2 Toxin, Diacetoxyscirpenol, T-2
Toxin, Neosolaniol)
T-2 Toxin
TSL-317
Deoxynivalenol (DON)
100 μg/ml
Methanolu 10ml
TSL-333
TSL-401
TSL-504
TSL-601
HT-2 Toxin
Zearalenone
Ochratoxin
Patulin
100 μg/ml
25 μg/ml
10 μg/ml
25 μg/ml
Acetonitrilu 5ml
Methanolu 10ml
Methanolu 5ml
Acetonitrilu 5ml
TSL-307
35
100 μg/ml
Acetonitrilu 2ml
100 μg/ml
Acetonitrilu 5ml
Katalog 2013
Referentni materijal
Referentni materiali Trilogy
Kat. Br.
Proizvod
TR-A100
TR-A500
TR-A1000
TR-D100
TR-D500
TR-D1000
TR-O100
TR-O500
TR-O1000
TR-Z100
TR-Z500
TR-Z1000
TR-F100
TR-F500
TR-F1000
TR-MT100
TR-MT500
TR-MT1000
Opis
Aflatoxin
Prema upitu (nosač kukuruz, pšenica, jačam,
brašno, smeđi riž)
DON
Prema upitu (nosač kukuruz, pšenica, jačam,
brašno, smeđi riž)
Ochratoxin
Prema upitu (nosač kukuruz, pšenica, jačam,
brašno, smeđi riž)
Zearalenone
Prema upitu (nosač kukuruz, pšenica, jačam,
brašno, smeđi riž)
Fumonisin
Prema upitu (nosač kukuruz, pšenica, jačam,
brašno, smeđi riž)
Multitoksinski referentni
material, u različitim
kombinacijama mikotoksina
Prema upitu (nosač kukuruz, pšenica, jačam,
brašno, smeđi riž)
br.
testova/količina
100 g
500g
1000g
100 g
500g
1000g
100 g
500g
1000g
100 g
500g
1000g
100 g
500g
1000g
100 g
500g
1000g
Međulaboratorijske usporedbe
TR-DC
Trilogy® Double Check
Proizvodi i mikotoksini dostupni na zahtev
4 testa
TR-DC2
Trilogy® Double Check
Proizvodi i mikotoksini dostupni na zahtev
2 testa
TR-HC
Trilogy® Harvest Check
Proizvodi i mikotoksini dostupni na zahtev
2 testa
Melamin
Kat. Br.
Proizvod
P111
Melamine clean-up columns
Solid Phase kolone za pripremu uzorka pre analize sa HPLC
br.
Opis
testova/količina
Kolone za prečiščavanje uzoraka mleka ili hrane
25
pre analize na melamin sa HPLC
36
patogeni
Katalog 2013
MIKROBIOLOGIJA
Brzi testovi visoke specifičnosti za pouzdane mikrobiološke analize hrane i biljaka, brze test kombinacije
za upotebu sa širokim spektrom primena.
Testiranje proizvoda
Sve vrste dobara su u potencijalnoj opasnosti od kontaminacije patogenima. Zbog toga,
R-Biopharm nudi pouzdane kitove za analizu mesa i mesnih proizvoda, mlečnih proizvoda, jaja i
proizvoda od jaja, povrća, voća, lekovitog bilja i začina, pića, žitarica i proizvoda od žitarica, kao i gotovih
jela.
Afirmisane metode za testiranje predstavljaju klasična mikrobiološka ispitivanja, visoko specifičnu
detekciju sa „real-time“ PCR, ili potvrđivanje bakterijskih toksina i bakterija sa ELISA testovima.
Proizvodno okruženje i uslovi
Standardi za kvalitet i bezbednost se podrazumevaju kada se smanjuje rizik od kontaminacije proizvoda.
Bitne karakteristike testova koji se koriste u efikasnoj kontroli higijene i čišćenja su:
• visoka osetljivost
• brzina
• ponovljivost
Pouzdanost rezultata je važna za neposredne i dugoročne odluke(rešenja).
Bakterijski toksini i patogeni
Mikroorganizmi u životnoj
sredini i kontaminacija
Higijena & čišćenje
kontrola i monitoring
RIDA®COUNT
RIDA®COUNT
RIDA®COUNT
Za detekciju
patogena
SureFood®Pathogen/BAC/PREP
Za detekciju bakterija,
plesni i buđi
za detekciju mikroorganizama
na radnim površinama
GEN-IAL® i GEN-IAL® Simplex®
AMP/ATP Detekcija
(Bioluminescence)
• visoko specifičan
„real-time“ PCR za skrining
i verifikaciju vrsta
• efikasna ekstrakcija
DNA/RNA
u prirodnoj i visoko obrađenoj
hrani
RIDASCREEN® ELISA
detekcija bakterija iplesni u
vinu, pivu, mlekui soku:
•visoko specifičan „real-time“
PCR za skrining i verifikaciju
vrsta
• efikasna i laka priprema
uzoraka
• za detekciju bakterisjkih
toksina
• za patogene
37
RIDA®CHECK
• kolorimetrijski test za
detekciju ostataka od proteina
• spremni za upotrebu brisevi
za brzu kontrolu radne površine
Katalog 2013
Mikrobiologija / Higijena
RIDA®COUNT Testne pločice
Za upotrebu pripremljene standardne podloge sa dodatkom hromogena za specifičnu kvantitativnu određivanje
mikroorganizama. Upotreba – mikrobiološka kontrola uzoraka namirnica, briseva, vazduha, direktno uzimanje
odtisaka sa površina.
Kat. Br.
Proizvod
Opis
br. testova/količina
®
R1001
RIDA COUNT Total
Kvantifikacija ukupnog broja mikroorganizama
100 determinacija
®
R1002
RIDA COUNT Coliform
kvantifikacija koliformnih mikroorganizama
100 determinacija
R1005
RIDA®COUNT Staph. aureus
kvantifikacija Staph. aureus
100 determinacija
®
R1006
RIDA COUNT E. coli
kvantifikacija E. coli
100 determinacija
R1007
RIDA®COUNT E. coli/Coliform
kvantifikacija E. coli i koliforma
100 determinacija
®
R1008 RIDA COUNT Yeast & Mold Rapid Kvantifikacija kvasaca i plesni
100 determinacija
R1009 RIDA®COUNT Enterobacteriaceae kvantifikacija enterobakterija
100 determinacija
®
RIDA COUNT Salmonella
R1010
kvantifikacija salmonella i enterobakterija*
100 determinacija
/Enterobacteriaceae
Komplet za uzimanje briseva (sterilan bris u
Z0302
PromediaST-25
graduisanom plastičnom kontejneru s
10 komada (10 x 10)
kapaljkom u 10 ml sterilnom PBS puferu)
Z0301
RIDA® 0.9 % NaCl (sterile)
ZRAMAS100
RIDA®COUNT Adapter
R1092
RIDACCHECK
R1091
RIDA®CHECK
1 ml NaCl sterilan
10 x 15 kapsula
adapter za RIDA®COUNT pločice za upotrebu sa
MAS-100® (MERCK/VWR) uzorčevalnikom
zraka
Brzi test na osnovi reakcije u boji za kontrolu
higijene -određivanje prisutnosti proteina na
površinama.
Brzi test na osnovi reakcije u boji za kontrolu
higijene -određivanje prisutnosti proteina na
površinama.
1
40 determinacij
100 determinacija
ELISA mikrotitracijske pločice – oderđivanje bakterija
Kat. Br.
R4201
RBRP08
Proizvod
Opis
RIDASCREEN® Salmonella
AFNOR approved (EN ISO 16140)
LOCATE® SALMONELLA (AOAC,
EMMAS)
R4204
RIDASCREEN® Campylobacter
RBRP12
LOCATE® LISTERIA
br.
testova/količina
96 determinacija
Rezultat u 24sata
ELISA test za određivanje prisutnosti Salmonelle, u
hrani, hrani za životinjei uzorcima iz okoline
ELISA test za određivanje Salmonelle u
96 determinacija
namirnicama
ELISA test za određivanje prisustva Kampilobaktera
96 determinacija
u namirnicama
ELISA test za određivanje Listeria u namirnicama
96 determinacija
ELISA mikrotitracijske pločice – Određivanje bakterijskih toksina
R5701
R4101
R4105
RIDASCREEN® Verotoxin
ELISA test za određivanje verotoksina 1 i 2
(SLT-I/-II)
ELISA test za određivanje stafilokoknih
enterotoksina A, B, C, D i E u namirnicama i
RIDASCREEN® SET A, B, C, D, E
bakterijskim kulturama Limit detekcije:
0.2-0.7 ppb; zavisno od matrice
RIDASCREEN® SET Total
ELISA test za određivanje (ukupno) prisustva
stafilokoknih enterotoksina (A-E) u namirnicama.
Limit detekcije: 0,25ng/ml toksina
38
96 determinacija
inkubacija
1 sat i 45 min
12 determinacija
Inkubacija:
2 sata i 45 min
96 determinacija
Inkubacija:
2 sata i 45 minuta
Katalog 2013
PCR mikrobiologija
SureFood® PREP
Kat. Br.
Proizvod
S1007
S1008
S1009
S1021
S1013
S1051
PREP® Salmonella
PREP® Campylobacter
PREP® Listeria
PREP® Bacteria l
PREP® E.coli
®
PREP DNA / RNA Virus
SureFood® PATHOGEN
Ekstrakcija - priprema DNK
Opis
Ekstrakcija DNK Salmonelle
Ekstrakcija DNK Campylobacter
Ekstrakcija DNK Listeria
Ekstrakcija DNK bakterija
Ekstrakcija DNK E.coli
Ekstrakcija RNK/DNK virusa
br.
testova/količina
100 reakcija
100 reakcija
100 reakcija
100 reakcija
100 reakcija
100 reakcija
Real-time PCR (kvalitativno određivanje)
Kat. Br.
Proizvod
S5111V
S5111R
S5111LC
Salmonella PLUS V
Salmonella PLUS R
Salmonella PLUS LC
Campylobacter PLUS V (C.jejuni,
C.lari, C.coli)
Campylobacter PLUS R (C.jejuni,
C.lari, C.coli)
Campylobacter PLUS LC (C.jejuni,
C.lari, C.coli)
Listeria monocytogenes PLUS V
Listeria monocytogenes PLUS R
Listeria monocytogenes PLUS LC
Kvalitativno određivanje DNK
Kvalitativno određivanje DNK
Kvalitativno određivanje DNK
br.
testova/količina
100 reakcija
100 reakcija
100 reakcija
Kvalitativno određivanje DNK
100 reakcija
Kvalitativno određivanje DNK
100 reakcija
Kvalitativno određivanje DNK
100 reakcija
Kvalitativno određivanje DNK
Kvalitativno određivanje DNK
Kvalitativno određivanje DNK
100 reakcija
100 reakcija
100 reakcija
SureFood® BAC
STEC Screening PLUS V (staph.
Enterotoksin)
STEC Screening PLUS R
STEC Screening PLUS LC
E. coli eae gene
Staphylococcus aureus PLUS V
Staphylococcus aureus PLUS R
Staphylococcus aureus PLUS LC
Listeria Screening PLUS V
Listeria Screening PLUS R
Listeria Screening PLUS LC
Vibrio Screening PLUS V
Vibrio Screening PLUS R
Vibrio Screening PLUS LC
Vibrio cholerae PLUS V
Vibrio cholerae PLUS R
Vibrio cholerae PLUS LC
Vibrio parahaemolyticus PLUS V
Vibrio parahaemolyticus PLUS R
Vibrio parahaemolyticus PLUS LC
Real-time PCR (kvalitativno određivanje)
S5112V
S5112R
S5112LC
S5113V
S5113R
S5113LC
S5105V
S5105R
S5105LC
S5104
S5116V
S5116R
S5116LC
S5117V
S5117R
S5117LC
S5118V
S5118R
S5118LC
S5119V
S5119R
S5119LC
S5120V
S5120R
S5120LC
Opis
Kvalitativno određivanje stx 1/2 genoma
100 reakcija
Kvalitativno određivanje stx 1/2 genoma
Kvalitativno određivanje stx 1/2 genoma
Kvalitativno određivanje DNK
Kvalitativno određivanje DNK
Kvalitativno određivanje DNK
Kvalitativno određivanje DNK
Kvalitativno određivanje DNK
Kvalitativno određivanje DNK
Kvalitativno određivanje DNK
Kvalitativno određivanje DNK
Kvalitativno određivanje DNK
Kvalitativno određivanje DNK
Kvalitativno određivanje DNK
Kvalitativno određivanje DNK
Kvalitativno određivanje DNK
Kvalitativno određivanje DNK
Kvalitativno određivanje DNK
Kvalitativno određivanje DNK
100 reakcija
100 reakcija
100 reakcija
100 reakcija
100 reakcija
100 reakcija
100 reakcija
100 reakcija
100 reakcija
100 reakcija
100 reakcija
100 reakcija
100 reakcija
100 reakcija
100 reakcija
100 reakcija
100 reakcija
100 reakcija
39
Katalog 2013
PCR mikrobiologija
S5121V
S5121R
S5121LC
S5122V
S5126V
S5114V
S5114R
S5114LC
Vibrio vulnificus PLUS V
Vibrio vulnificus PLUS R
Vibrio vulnificus PLUS LC
Legionella pneumophilia PLUS V
Bacillus cereaus group PLUS V
Cronobacter PLUS V
Cronobacter PLUS R
Cronobacter PLUS LC
Kvalitativno određivanje DNK
Kvalitativno određivanje DNK
Kvalitativno određivanje DNK
Kvalitativno određivanje DNK
Kvalitativno određivanje DNK
Kvalitativno određivanje DNK
Kvalitativno određivanje DNK
Kvalitativno određivanje DNK
SureFood® VIRUS
Real-time PCR (kvalitativno određivanje)
Kvalitativno određivanje norovirusa
genogrupe I i II
Kvalitativno određivanje norovirusa
genogrupe I i II
Kvalitativno određivanje norovirusa
genogrupe I i II
S70011V
Norovirus PLUS V
S7001R
Norovirus PLUS R
S7001LC
Norovirus PLUS LC
100 reakcija
100 reakcija
100 reakcija
100 reakcija
100 reakcija
100 reakcija
100 reakcija
100 reakcija
100 reakcija
100 reakcija
100 reakcija
GEN-IAL® DNA kiti za pripremu uzoraka pića i mleka
Kat. Br.
Ekstrakcija DNK uzorka pića
Ekstrakcija DNK uzorka vina
br.
testova/količina
100 reakcija
100 reakcija
Ekstrakcija DNK uzorka pića
100 reakcija
Ekstrakcija DNK mliječnih proizvoda
100 reakcija
Proizvod
GEN-IAL® Simplex® Easy DNA kit
Simplex Easy Wine kit
GEN-IAL® First-Beer Magnetic DNA
FBD 0100
kit
®
FMM 0100 GEN-IAL First Magnetic Milk Kit
SE 0100
SEW 0100
Opis
PCR mikrobiologija
GEN-IAL® Multiplex screening kiti
Kat. Br.
Proizvod
PP1H 0050
LC2.0
PP1T 0050
LC480
PP1T 0048
ABI 7500
PP1T 0050
ABI Rot
GEN-IAL® P1 Hyb Probe Screening LC
2.0 FRET
®
GEN-IAL P1 TaqManTM Screening LC
480
GEN-IAL® P1 TaqManTM Screening ABI
7500
®
GEN-IAL P1 TaqManTMScreening
Rotorgene Multiplex
Real-time PCR (kvalitativna određivanje)
Opis
Screening DNK i diferencijacija bakterija i
kvasaca
Screening DNK i diferencijacija bakterija i
kvasaca
Screening DNK i diferencijacija bakterija i
kvasaca
Screening DNK i diferencijacija bakterija I
kvasaca
Screening DNH i diferencijacija bakterija i
PP1T 0050 SP P1 Screening Spartan DX-12 TaqMan
kvasca
PP1TOH 0050
P1 Screening Spartan DX-12 TaqMan Screening DNH i diferencijacija bakterija
SP
PYHYB 0050
GEN-IAL® First Yeast Hyb Probe
Screening DNK i diferencijacija bakterija i
LC2.0
Screening LC 2.0 FRET
kvasaca
40
br.
testova/količina
50 reakcija
50 reakcija
48 reakcija
50 reakcija
50 reakcija
50 reakcija
50 reakcija
Katalog 2013
PCR mikrobiologija
GEN-IAL® kiti za određivanje specifičnih bakterija
Kat. Br.
TPA 0050
TPLB 0050
TPLBU 0050
TPLCR 0050
PLBCL 0050
TPLC 0050
TPLCO 0050
TPLL 0050
TPLPER 0050
TPLP 0050
TPLR 0050
TPM 0050
TPPC 0050
TPPF 0050
TPP 0050
TPPD 0050
HPPM 0050
TPPM 0050
Proizvod
Acetic acid bacteria TaqManTM
Lactobacillus brevis /L.brevisimilis TaqManTM
Lactobacillus buchneri /parabuchneri TaqManTM
L.casei / L.paracasei /L.rhamnosus / L.zeae TaqManTM
Lactobacillus collinoides /L.brevis / L.lindneri FRET sa
diferencijacijom
Lactobacillus collinoides /paracollinoides TaqManTM
Lactobacillus coryniformis TaqManTM
Lactobacillus lindneri TaqManTM
Lactobacillus perolens TaqManTM
Lactobacillus plantarum /L. parapl. /L. pentosus TaqManTM
Lactobacillus rossiae TaqManTM
Megasphaera cerevisiae TaqManTM
Pectinatus cerevisiiphilus TaqManTM
Pectinatus frisingensis TaqManTM
Pectinatus spp. TaqManTM
Pediococcus damnosus TaqManTM
Pectinatus spp. /Megasphaera spp. FRET sa diferencijacijom
Pectinatus spp. /Megasphaera spp. TaqManTM
Real-time PCR (kvalitativna
određivanjea)
Opis
br. testova
Određivanje DNK 50 reakcija
Određivanje DNK 50 reakcija
Određivanje DNK 50 reakcija
Određivanje DNK 50 reakcija
Određivanje DNK
50 reakcija
Određivanje DNK
Određivanje DNK
Određivanje DNK
Određivanje DNK
Određivanje DNK
Određivanje DNK
Određivanje DNK
Određivanje DNK
Određivanje DNK
Određivanje DNK
Određivanje DNK
Određivanje DNK
Određivanje DNK
50 reakcija
50 reakcija
50 reakcija
50 reakcija
50 reakcija
50 reakcija
50 reakcija
50 reakcija
50 reakcija
50 reakcija
50 reakcija
50 reakcija
50 reakcija
GEN-IAL® kiti za određivanje specifičnih vrsti kvasaca
Kat. Br.
Proizvod
Opis
br. testova
Dekkera anomala TaqManTM
Određivanje DNK
50 reakcija
Dekkera bruxellensis TaqManTM
Određivanje DNK
50 reakcija
TM
Dekkera bruxellensis TaqMan
Određivanje DNK
50 reakcija
Dekkera bruxellensis TaqManTM
Određivanje DNK
50 reakcija
Pichia anomala TaqManTM
Određivanje DNK
50 reakcija
TM
Saccharomyces diastaticus TaqMan
Određivanje DNK
50 reakcija
Pichia membranaefaciens TaqManTM
Određivanje DNK
50 reakcija
Bottom fermented yeast TaqManTM
Određivanje DNK
50 reakcija
TM
Top fermented yeast TaqMan
Određivanje DNK
50 reakcija
Alicyclobacillus spp
Određivanje DNK
50 reakcija
Alicyclobacillus spp Spartan DX-12
Određivanje DNK
50 reakcija
GEN-IAL Accessories Real-time PCR
DBST 0008
Dekkera buxellensis Standard (1-4)
8 reakcija
PP1TCC
Color Comensation kit LC-480
5 reakcija
CCFH 0005
Color Compensation Kit LC LightCycler
5 reakcija
Dodatni parametri kontrole prisutnosti zagađivača piva koji se baziraju na SYBR Green tehnologiji dostupni su na
zahtjev stranke.
PCR test kitovi, koji se baziraju na TaqMan™ tehnologiji mogu se upotrebljavati sa skoro svim
komercijalno dostupnim PCR uređaja.
Test kitovi, koji se baziraju na FRET tehnologiji mogu se upotrebljavati samo sa Roche LightCycler® aparatom
SureFood PLUS kitovi CONGEN imaju međunarodnu inhibicijsku kontrolu. Ovisno od real-time PCR uređaja, koji
upotrebljavaju ROX, VIC ali LC kanale, preporučujemo upotrebu sledećih test kitova:
V – (ABI, Eppendorf, Stratagene, Corbett)
R - (Biorad, LightCycler® 480),
LC - (LightCycler®1.5 and 2.0).
TPYDA 0050
TPYDB 0050 FH
TPYDB 0050 FR
TPYDB 0050 SP
TPYPA 0050
TPYSD 0050
TPYPM 0050
TPYUG 0050
TPYOG 0050
TPAB 0050
TPAB 0050 SP
41
Katalog 2013
Analiza vitamina u prehrambenim i farmaceutskim
proizvodima
Prehrambeni proizvodi su obogaćeni i ojačani vitaminima u mnogo oblika. Ali, da li količina vitamina
prisutna u namirnicama odgovara nalepnici na pakovanju?
Dakle, proizvođači hrane, regulatorne agencije i laboratorije treba da imaju pri ruci analitičke metode
koje im omogućavaju da brzo i pouzdano utvrde prirodne i dodate vitamine u prehrambenim
proizvodima.
Testiranje proizvoda:
Postoje različite metode za utvrđivanje vitamina rastvorljivih u vodi:
ELISA, imunoafinitetne kolone (IAC) i mikrobiološka mikrotitarska ploča (format ELISA ploča). Sa ELISA
testom se mogu analizirati samo dodati vitamini u jednostavnim matricama. Kada se koriste
imunoafinitetne kolone u vezi sa HPLC-om, uzorak je prečišćen i antitela u koloni zadržavaju vitamin.
Korišćenjem vitamina IAC može se odrediti ukupan sadržaj vitamina B12 i biotina. Sa IAC za folnu
kiselinu možete da utvrdite samo dodatu folnu kiselinu.
EASIEXTRACT®Imunoafinitetne
kolone
RIDASCREEN®ELISA
Prednosti

Rezultati u roku od 3h

Određivanje dodatih
vitamina

Koristi se za kontrolu
procesa

Otčitavanje rezultata sa
RIDA®SOFT Win
programom





VitaFast®Mikrobiološki
testovi
Izolacija i koncentracija

vitamina
Pigmenti i jedinjenja koja
smetaju su isprana
Visoka ponovljivosti,

nizak CV
Nema interferencije
Pojedinačni pikovi






42
Spremni za upotrebu
reagenti i standardi za 96
determinacija, moguća
tri pokretanja testa
Metod je u skladu sa
zvaničnim smernicama
(član 64 Nemačkog akta
za namirnice, AOAC)
AOAC-RI sertifikat za
neke VitaFast® testove
Nije potrebno ispiranje
Visok stepen tačnosti i
preciznosti
Nizak CV
U uzorcima se može
određivati količina
prirodno sadržanih
vitamina, ukupnih ili
dodatih vitamina.
Rezultati dostupni u roku
od 24-48 h
Katalog 2013
Vitamini – ELISA testovi
Vitamini
ELISA mikrotitracijske pločice
Kat. Br.
Proizvod
R2102
RIDASCREEN®FAST
Vitamin B12
R2201
RIDASCREEN® Biotin
R3202
RIDASCREEN®FAST
Folsäure (Folic Acid)
br.
testova/količina
ELISA test za kvantitativnu analizu vitamina B12 u
48 determinacija
obogaćenoj hrani i vitaminskim proizvodima Granice
Inkubacijsko
detekcije: 0,5 - 25 ppb; količina ovisna o uzorku
vrijeme: 25 min
ELISA test za kvantitativnu analizu biotina u obogaćenoj 96 determinacija
hrani i vitaminskim proizvodima. Granice detekcije: 0,37 Inkubacija: 1 sat
- 5,5 ppb; količina ovisna o uzorku
30 min
ELISA test za kvantitativnu analizu folne kiseline u
48 determinacija
obogaćenoj hrani i vitaminskim proizvodima. Granice
Inkubacijsko
detekcije: 10 - 1000 ppb; količina ovisna o uzorku
vreme: 25 min
Opis
Vitamini – imunoafinitene kolone
Vitamini
Kat. Br.
Imunoafinitetne kolone
EASI-EXTRACT®
Vitamin B12
EASI-EXTRACT®
Vitamin B12
Imunoafinitetne kolone za čišćenje uzorka pre HPLC
analize za vitamin B12
Imunoafinitetne kolone za čišćenje uzorka pre HPLC
analize za vitamin B12
br.
testova/količina
10 kolona
(3 ml format)
50 kolona
(3 ml format)
EASI-EXTRACT®
Vitamin B12
Imunoafinitetne kolone za čišćenje uzorka pre HPLC
analize za vitamin B12
10 ili 50 kolona
(10 ml format)
EASI-EXTRACT®
Folic Acid
EASI-EXTRACT®
Folic Acid
Imunoafinitetne kolone za čišćenje uzorka pre HPLC
analize na folnu kiselinu
Imunoafinitetne kolone za čišćenje uzorka pre HPLC
analize na folnu kiselinu
Imunoafinitetne kolone za čiščenje uzorka pre HPLC
analize na Biotin (vitamin B7)
munoafinitetne kolone za čiščenje uzorka pre HPLC
analize na Biotin (vitamin B7)
10 kolona
(3 ml format)
50 kolona
(3 ml format)
10 kolona
(3 ml format)
50 kolona
(3 ml format)
Proizvod
RBRP80
RBRP80B
RBRP88
RBRP88B
RBRP81
RBRP81B
RBRP82
Easi Extract Biotin
RBRP82B
Easi Extract Biotin
Opis
Vitamini – brzi mikrobiološki metod format ELISA
VitaFast® Vitamins - određivanje vitamina - ELISA mikrotitracijske pločice - mikrobiološki metod
Kat.
Br.
Proizvod
Opis
Kvantitativna determinacija ukupne količine vitamina
(dodanog i nedodanog) ili ukupne količine dodanog vitamina
Vitamin B12
Kvantitativna determinacija ukupne količine vitamina
P1002
(Cyanocobalamin) (dodanog i nedodanog) ili ukupne količinedodanog vitamina
Kvantitativna determinacija ukupne količine vitamina
P1003 Vitamin B7 (Biotin)
(dodanog i nedodanog) ili ukupne količine dodanog vitamina
Vitamin B3
Kvantitativna determinacija ukupne količine vitamina
P1004
(Niacin)
(dodanog i nedodanog) ili ukupne količine dodanog vitamina
P1001 Folsäure/Folic Acid
43
br. testova/količina
96 determinacija
Rezultat za 44-48 sati
96 determinacija
Rezultat za 44-48 sati
96 determinacija
Rezultat za 44-48 sati
96 determinacija
Rezultat za 44-48 sati
Katalog 2013
Vitamini – brzi mikrobiološki metod format ELISA
VitaFast® Vitamins - određivanje vitamina - ELISA mikrotitracijske pločice - mikrobiološki metod
Kat. Br.
Proizvod
Opis
br. Testova
P1005
Pantothensäure/
Pantothenic Acid
Kvantitativna determinacija ukupne količine vitamina (dodanog
96 determinacija
i nedodanog) ili ukupne količine dodanog vitamina
Rezultat za 20-24 sati
P1006
Vitamin B1
(Thiamin)
Kvantitativna determinacija ukupne količine vitamina (dodanog
96 determinacija
i nedodanog) ili ukupne količine dodanog vitamina
Rezultat za 44-48 sati
P1007
Vitamin B2
(Riboflavin)
Kvantitativna determinacija ukupne količine vitamina (dodanog
96 determinacija
i nedodanog) ili ukupne količine dodanog vitamina
Rezultat za 44-48 sati
P1008
Vitamin B6
(Pyridoxin)
Kvantitativna determinacija ukupne količine vitamina (dodanog
96 determinacija
i nedodanog) ili ukupne količine dodanog vitamina
Rezultat za 44-48 sati
Vitamini – standardi
Vitamini
Kat. Br.
P3001
P3002
P3003
P3005
P2001
P2002
Standardi
Proizvod
Folsäure/Folic Acid
Dotierstandard/Spiking standard
Vitamin B12 (Cyano-cobalamin)
Dotierstandard/Spiking standard
Vitamin B7 (Biotin)
Dotierstandard/Spiking standard
Pantothensäure/Pantothenic Acid
Dotierstandard/Spiking standard
Accessory Kit
Chicken Pancreatin
Opis
br.
testova/količina
folna kiselina u "praškastom" obliku
3 epruvete
Cyanocobalamin u "praškastom" obliku
3 epruvete
D-Biotin u "praškastom" obliku
Ca-D-Pantothenat u "praškastom" obliku
3 epruvete
5 sterilnih filtera PES 0,2 μm, 5 sterilnih šprica,
5 sterilnih epruveta 50 ml, 2 sterilne epruvete
15 ml, 30 sterilne epruvete 1,5 ml
za pripremu 5
uzoraka
enzim za pripremu uzoraka folne kiseline
1 epruveta za
pripremu 50
uzorka
44
Premi®Test Starter Kit
Katalog 2013
Uređaji i Dodatna oprema
Oprema i mašine se sada rutinski koriste za standardizaciju analiza. Svaka analiza ima specifične
potrebe i zahteve, što iziskuje različitu dodatnu opremu. Ovde nastupa ekipa tehničara i
programera iz R-Biopharma.
Koja je to prava oprema potrebna za svaki test?
Mi razvijamo odgovarajuće aplikacije za još lakše, brže, efikasnije i kvalitetnije analize.
Sa RIDA®QUICK SCAN kvantitativno očitavanje brzih testva je moguća na licu mesta.
Naši specijalisti konstantno poboljšavaju i ažuriraju ove sisteme i uređaje.
Na ovaj način možemo da Vam ponudimo najbolju podršku za Vašu laboratoriju uz najsavremenije
tehnologije.
Asortiman opreme i softvera pokriva celokupan portfolio i zahteve R-Biopharm proizvoda.
Zahtevi za visoku ili nisku propusnu moć uzoraka u laboratoriji uvažavaju različite parametre počevši
od optimalne pripreme uzorka, performansi testova, preko analize i očitavanja manuelnih ili
automatizovanih aplikaciija za sve proizvode. Specifične potrebe uzoraka se uzmaju u obzir.
Sve za Vaše analize i performanse od samo jednog dobavljača.
Premi®Test Starter Kit
Gemini
RIDA®QUICK SCAN
Priprema uzoraka
Automatsko izvođenje testa
Očitavanje testa
 opšta dodatna oprema
 specifična oprema za
testove
• specičilni uređaji za testove
• automatizacija
• optički čitač
• softver
45
Katalog 2013
Oprema / Dodatci / program
Dodatci i oprema
Kat. Br.
Proizvod
RBRK01
KOBRA CELL®
RBRK02
RBRK03
RBRK04
RBRK05
RBRK06
RBRK07
RBRK08
RBRK09
RBRK10
RBRRP202
RBRCR1
KOBRA CELL® Membrane
KOBRA CELL® Installation Pack
Stainless Steel Electrode
Platinum Working Electrode
Transformer
Teflon Spacer
RBRAP01
Immunoaffinity Column Accessory Pack
RBRRP201
RBR04-100
RBRRP200
RBRP48 DSF
RBRUV2
RBRUV3
RBRUV4
RBRZ0005
RBRZ210261
S4001
Oprema
ZM006-000
Glass Syringe Barrels
Syringe + Rubber Connector
Re-usable Adapters
Syringe Filter
UV Lamp + Cabinet
UV Lamp
UV Cabinet
PE-Pipettes
PP-Test Tubes
SureFood® SureCycle
ZELX800
ECIT1QM
ECIT2QM
WASH1QM
PEC1QM
PEC2QM
PT3QM
PXP4QM
ZC7140651
ZG5005
ZG5005-0
ZG5005-1
ZG5005-2
ZG5005-3
Pipete
Z0006
Z0007
Z0008
Z0009
Z0010
Program
Z9999
Spacer Grid
PBS-Tablets
Immunoaffinity Column Rack
Mini Photometer
Mini Photometer Accessories
Biotek ELX800
ReadWell strip
ReadWell plate
Washer plate
Prietest ECO
Prietest ECO +
Prietest Touch
Prietest eXP
Cultura® Mini Incubator
RIDA®QUICK SCAN
RIDA®QUICK SCAN Set
Portable Printer
Barcode Scanner
Thermopaper
R-Biopharm FP 50
R-Biopharm FP 100
R-Biopharm FP 1000
R-Biopharm FP 150
RIDA Sampling Tools for Swab Tests
RIDA®SOFT Win
Opis
Elektrohemijska čelija, koja sa elektrohemijskom reakcijom
omogučava ojačani flurescenčni odaziv aflatoksina B1 in G1 kod rad
sa HPLC.
Membrana za KOBRA CELL® (rezervni deo)
Komplet za priklučenje Kobra čelije na HPLC
Elektroda za Kobra čeliju (rezervni deo)
Elektroda za Kobra čeliju (rezervni deo)
Transformator za Kobra čeliju (rezervni deo)
Teflon spacer za KOBRA CELL®
Teflon spacer za KOBRA CELL®
Teflon spacer za KOBRA CELL®
Stalak za imunoafinitetne kolone sa 6 pozicija
10 staklenih tubulusa od stakla, šprice i adapteri za rad sa RBR
imunoafinitetnimi kolonami
Staklene šprice
Povezivač šprice i gumenog čepa
Više puta upotrebljivi adapteri
Filteri šprice
Polietilenske pipete
Polipropilensk tube
za validaciju termocyclera
Za očitavanje RIDASCREEN® ELISA testova
Dodatna oprema na zahtjev stranke
Fotometar – ELISA čitač
Fotometar – ELISA čitač
Fotometar – ELISA čitač
Aparat za pranje kod rada sa ELISA testovima
Biohemijski analizator (fotospektrometar)
Biohemijski analizator (fotospektrometar)
Biohemijski analizator (fotospektrometar)
Biohemijski analizator (fotospektrometar)
Priručni inkubaor – omogučeno podešavanje temp.
Za očitavanje RIDA®QUICK testova
Uređaj, koji uključuje i dodatke
Dodatak za RIDA®QUICK SCAN
Dodatak za RIDA®QUICK SCAN
Dodatak za RIDA®QUICK SCAN
Pipete sa fiksnim volumenom 50 μl
Pipete sa fiksnim volumenom 100 μl
Pipete sa fiksnim volumenom1000 μl
Pipete sa fiksnim volumenom 150 μl
Plasticne cevcice i brisevi
RIDA®SOFT Win data program je specifično napravljen za rad sa
čitavom paletom RIDASCREEN® ELISA testova
46
količin
a
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
100
1
1
1
1
10
20
1
1
1
100
25
4 testi
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
100
1
KATALOG PROIZVODA 2013
Celsis - brza mikrobiološka kontrola
CELSIS
Brza mikrobiološka kontrola UHT proizvoda iz mleka, piva, sokova, farmacevtskih i kozmetičkih proizvoda
br. testova/količina
Kat. Br.
Proizvod
220050
1282010
CellScan Innovate
Advance Coupe
Opis
1251010
1251050
RepidScreen Dairy 1000kit
RapidScreen Diary 5000kit
97074
97082
1230839
1230941
RapidScreen Nutririon
RapidScreen Nutririon
RapidScreen Health
RapidScreen Health
1283343
RapidScreen Beverage
1231042
1231305
AS1310
As1210
RapidScreen Home&Beauty
RapidScreen Home&Beauty
AKuScreen
AKuScreen
1290142N
92828
Daily Wash & Rinse Kit
Maintenance & Cleaning Kit
1 kom
1 kom
1290500
Monthly Maintanance kit for Innovate
1 kom
instrument
instrument
Reagensi za mlekarstvo
reagensi
reagensi
Reagensi za farmacijo
reagensi
reagensi
reagensi
reagensi
Reagensi za pivovarne i proizvodnju UHT sokova
1
1
1000 kom
5000 kom
200 kom
825 kom
100 kom
600 kom
reagensi
Reagensi za kozmetiko
100 kom
reagensi
reagensi
reagensi
reagensi
Oprema / Programi / Dodaci
600 kom
100 kom
800 kom
100 kom
47
KATALOG PROIZVODA 2013
Hygiena
Kontrola higijene površina i tekućina sa bioluminiscencijom
HYGIENA
br.
Testova /
količina
Kat. Br.
Proizvod
Opis
ES1
EnSURE insrument
ATP luminometar
1
SS3
SystemSURE Plus
ATP luminometar
1
SSII
SystemSURE II
US2020
Ultrasnap
ATP bris sa stabilnim tekućim enzimom. Rok trajanja: 1godina
ATP luminometar
100 kom
1
SUS3000
Supersnap
5 pet puta osetljiviji sistem briseva od Ultrasnap ATP brisa
100 kom
AQ100
Aquasnap
ATP bris za kontrolu vode sa točnim uzimanjem uzorka 100µl.
100 kom
AQ100T
AQ100F
QW1010
Aquasnap Total
Aquasnap Free
Q-Water test
ATP bris za kontrolu vode
ATP bris za kontrolu vode
Test za mikrobiološku kontrolu vode u kombinaciji sa Ultrasnap brisevima.
100 kom
100 kom
25 kom
Snapshot – sistem briseva sa tečnim encimima za aparature drugih proizvođaća:
SBC1575
BioControl
SPXL1333
Biotrace
CH1616
SHL1414
Charm
Merck
Zamjenjivi ATP bris za BioControl luminometre
100 kom
Zamjenjivi ATP bris za Biotrace luminometre
100 kom
Zamjenjivi ATP bris za Charm luminometre
Zamjenjivi ATP bris za Merck luminometre
100 kom
100 kom
Univerzalni ATP bris za kontrolu vode, detekcija mikrobnog i nemikrobng ATP
100 kom
Watershot
Univerzalni ATP bris za kontrolu vode sa točnim uzimanjem uzorka 100µl. Stabilan
tekući enzim. Rok trajanja: 1godina poslije datuma proizvodnje
100 kom
Contamination control kit
Kontrolni test za kontrolu briseva. Rok trajanja: 1 godina poslije datuma proizvodnje
1 paket
- W-SPXL1333
(Biotrace)
- W-CH1616
(Charm)
Watershot Total
- W-SBC1575
(Biocontrol)
- W-SPXL1333
(Biotrace)
- W-CH1616
(Charm)
- W-SBC1575
(Biocontrol)
CCK-4
PCD4000
Calibration control rod kit
DSP
DataSURE program
Pi102
Pi-102
LO100
Spotcheck
GL100
Spotcheck plus
PRO-100
PRO-Clean
MDCK-50
Medi-Check
IL50
Insite Listeria
Kalibracijski test za luminometar (systemSUR II & SystemSURE Plus). Sastoji iz 1
pozitivne i 1 negativne kontrole. Rok trajanja: 5godina
Program (softver) za analizu dobivenih podataka-mjerenja. u kompletu sa
luminometrom.
Multifunkcionalan luminometar
QD Loop
1
1
Brzi test, određivanje glukoze na površinama, rezultati u 60s. Rok trajanja: 1 godina
posle datuma proizvodnje. Nije potrebna aparatura.
100 kom
Brzi test, određivanje glukoze i laktoze na površinama.Rezultati u 60 sek. Rok
trajanja: 1 godina posle datuma proizvodnje. Nije potrebna aparatura.
100 kom
Brzi test za određivanje prisutnosti proteina na površinama na bazi bojene
reakcije.Nije potrebna aparatura.
Brzi test za određivanje prisutnosti proteina na površinama na bazi reakcije u boji.
Upotreba u medicini - kontrola higijene aparatura. Nije potrebna aparatura.
100 kom
50 kom
Brzi bris za određivanje prisutnosti Listeria sp. AOAC certificiran reagens. Rezultat u
30 sati. Rok trajanja: 1 god.
50 kom
Štapići za točno razrjeđenje uzoraka.
1:10
redčitev
1:100
redčitev
1:1000
redčitev
QD0010
QD0100
1
QD1000
48
KATALOG PROIZVODA 2013

Brzi test za određivanje prisustva Legionella u vodi
HYDROSENSE
Kat.št.
100136
100182
100104
Proizvod
Domestic Legionella Test
Industrial Legionella Tst
Legionella Field Test
100144
Legionella Biofilm Test
100127
Filtration kit
Opis
Imunohromatografski test za određivanje prisustva
Legionella pneumophila serogrupe 1 u vodi. Uzorak
vode filtruje se membranskom filtracijom, upotreba
1001104 Filtration kita (ili nekog drugog). U kompletu je
5 testova, 5 posuda za filtraciju sa filterom. Limit
detekcije: 100 CFU/L
Imunohromatografski test za određivanje prisustva
Legionella pneumophila serogrupe 1 u vodi.U kompletu
je 5 testova, 5 filtera koji se stave na slavinu za filtraciju
vode. U kompletu je 5 testova , 5 recovery solucija i
posuda za skupljanje vode. Limit detekcije: 100 CFU/L
Imunohromatografski test za određivanje prisustva
Legionella pneumophila serogrupe 1 u vodi. U kompletu
je: 10 testova, 10 pipeta zajednokratnu upotrebu, 10
vrečica za uzimanje uzorka vode. Limit detekcije: 100
cfu/ml
Imunohromatografski test za određivanje prisustva
Legionella pneumophila serogrupe 1 u biofilmu (na
površinama). U kompletu je: 5 testova, bočica sa
recovery solucijom, 5 pipeta za jednokratnu upotrebu i
5 epruveta sa brisevima. Limit detekcije: 200 cfu/ 10
cm2.
Prenosivi komplet za membransku filtarciju –
jednokratna nabavka.
49
Br. testova/količina
5 testova
Rezultat u 25 min.
5 testova
Rezultat u 25 min.
10 testova
Rezultat u 25 min
5 testova
Rezultat u 25 min.
1
KATALOG PROIZVODA 2013
Cytoimmun
CYTOIMMUN - Cytoactiv je prognostički test kod zaraze sa virusima HPV
®
Kat. Br.
SCA1950
Proizvod
HPV L1 Screening Set
Opis
Cytoactiv® HPV L1 Screening Set (za imunokemijsku
detekciju L1-kapsidoproteina u citološkim i
histološkim uzorcima)
br. testova/količina
50 testova
Cytoactiv® HPV L1 high risk set (za imunokemijsku
SCA0850
HPV L1 high risk set
detekciju L1-kapsidoproteina visoko rizičnog tipa u
citološkim i histološkim uzorcima)
50 testova
CYTOIMMUN dodatna oprema
Kat. Br.
Proizvod
CAPZ5
CAWP50
CAZP50
CAC50
CAN50
HPV - positive control
Washing buffer concentrate
Citric buffer concentrate
Chromogen
Detection Reagent
CAAT50
Aquatex
Opis
Pozitivna kontrola
Koncentrat pufera za ispiranje za pripremu 20 puta
Koncentrat kiselinskog pufera za pripremu 10 puta
Bojilo(kromogen)
Detekcijski reagens
br. testova/količina
5 pločica
125ml
150 ml
50 testova / 2,5ml
50 Testova / 2,5 ml
5 ml
50
Download

KATALOG 4/2013