24.10.2011
Infekčné ochorenia
Možnosti terapie respiračných
ochorení koní v terénnej praxi
Vírusové
Prevencia
Terapia sekundárnych bakteriálnych infekcií
Perióda rekonvalescencie
Tak dlho ako trvali febrilné stavy minimálne však 2 týždne
!!!!
Edukácia majiteľov
MVDr. Martin Boldižár
Klinika koní, UVLF v Košiciach
2010
Infekčné ochorenia
Infekčné ochorenia
EIVEIV- výber vakcíny
Vírusové
Možnosti prevencie: EIV, EHV 1;4,
Výber vakcíny
Voľba vakcinačného programu
Načasovanie
Infekčné ochorenia
Infekčné ochorenia
Voľba vakcinačného programu
Minimálne raz ročne EVI, EHV 1; 4
Prečo?
Je to nedostatočné !!!
EVI do 44-6 mesiacov
EHV 1; 4 do 22-3 mesiacov
Niekto musí vniesť poriadok
Brucecela,, Salmonela
Brucecela
Komplikované v našich podmienkach
Chýba monitoring
2008: izolovaných 16 nových EIV ale iba Am. Like
Za posledných 5 rokov u EU like sporadická mutácia
2008 Austrália prostá chrípkychrípky- eradikačný program
Hendra vírus
A2 South Africa/4/2003
Vakcína by mala v súčasnosti obsahovať A1+A2 Am
like+ EU like
Voľba vakcinačného programu: UK Jockey Club Regulation EIV
1. Vakcinácia
2. vakcinácia: o 2121-91 dní
3. vakcinácia: o 150150-215 dní
4. vakcinácia: najneskôr do 12 mesiacov
Kôň nesmie pretekať 8 dní
1
24.10.2011
Infekčné ochorenia
Infekčné ochorenia
Voľba vakcinačného programu: FEI Regulation EIV od 2006
Voľba vakcinačného programu: SVS SR
1. vakcinácia
2. vakcinácia: o 3030-90 dní
3. vakcinácia: každých 6 mesiacov booster
Kôň nesmie pretekať 7 dní
1x ročne
Revakcinácia podľa výrobcu
?
EVI: booster každé 4 mesiace
EHV 1; 4: booster každé 2 mesiace
Choroby DDC
Infekčné ochorenia
RAO
Načasovanie EIV a EHV 1; 4
IAD
(COPD, SPAOPD, Heaves,
Heaves, Hay sicknes
sicknes))
Etiológia
Etiológia::
Gravidné kobyly 4 až 6
týždňov pred pôrodom
Potom žriebäťa od 6
mesiaca
Pozor na materské
protilátky
Ochrana gravidnej kobyly v
latencii alebo pred
nakazením EHV
1. vak.: pred pripustením
Potom: 55-7-9 mesiac
RAO/IAD
Signifikantne
dominuje prevalencia
znižujúce atletické a u plemenných kobýl aj
reprodukčné využitie
Týmto nozologickým jednotkám ešte stále nie je venovaná
v našich podmienkach dostatočná pozornosť
S
adekvátne
skorým
nasadením
terapeutického
menežmentu COPD/IAD sa môže zabezpečiť plnohodnotný
atleticko--výkonnostný život
atleticko
↓ rizika vzniku ireverzibilných zmien na pľúcnom tkanive
Predísť emfyzému pľúc
Signifikantne
Hypersenzitivita Typ I; III (endotoxíny,
endotoxíny, plesne,
plyny)
Chronický zápal DDC.
DDC. Cytológia RAO≠IAD
Základný klinický príznak – kašeľ, suchý, bolestivý
Netolerovanie záťaže
záťaže:: IAD
Stavy s rekurentným dyspnoe
dyspnoe:: RAO
↑ sekrécie mucínu
↑ odporu DC pri ventilácií, ↓ diametra dýchacích ciest
Absencia
klinických príznakov systémového ochorenia
(depresia, ↓apetít
apetít,, pyrexia)
pyrexia)
Absencia biochemických a hematologických ukazovateľov
ochorenia
Terapeutický prístup k RAO/IAD
Menežment
prostredia
prostredia:: RAO +; IAD ±
Steroidné antiflogistiká
Bronchodilatátory
Mukolytiká a sekretolytiká
Antibiotiká
2
24.10.2011
Na záver o RAO a IAD
Všeobecný terapeutický prístup k respiračným
ochoreniam koní
Antibiotiká
Mukolytiká
a sekretolytiká
Bronchodilatátory
Profylaktické
S najväčšou pravdepodobnosťou sú to
všetky kone v stajni, ktorým nič nie je a
len sem tam pokašliavajú
stabilizátory mastocytov
antiflogistiká
Minerálne vody
Chirurgické metódy
Menežment prostredia
Steroidné
Antibiotiká
ATB
ATB
prvej voľby → TTL
TTL,, BAL , aplikácia systémovo
Štandardne
testujeme 18 druhov ATB
Penicilíny
Cefalosporíny
Aminoglykozidy
Fluorochinolóny
Potencované sulfonamidy
Tetracyklíny
Fenikoly
Likozamíny
Metronidazol
Kultivácia bakteriologická a mykologická
Účinná látka
Prevencia
Aplikácia
Dávka
Frekvencia
Frekvencia
Aplikácia
Penicilín
8 mg/kg
1x denne
IM
Streptomycín
10 mg/kg
1x denne
IM
Sulfonamidy
15 mg/kg
1x denne
IV
Gentamicin
6 mg/kg
1x denne
IV
pot. Amoxicilín
15 mg/kg
1x denne
IM
Ceftiofur
4 mg/kg
1x denne
IM
Cefalexin
15 mg/kg
1x denne
IM
Enrofloxacin
4 mg/kg
1x denne
IV
Marbofloxacin
2 mg/kg
1x denne
IV
Oxytetracyklin
5 mg/kg
1x denne
IV
Ampicilín
6 mg/kg
1x denne
IM
Mukolytiká a sekretolytiká
ATB
Rhodokoková pneumónia žriebät
Účinná látka
Dávka
Aplikácia
Kombinácia
a terapia akumulácie mucínu
per os
Bromhexin
a jeho deriváty ambroxol, dembrexin
Acetlcystein
Erythromycin
15-20 mg/kg
8 hod
PO
10 mg/kg
1x denne 7 dní
PO
11 mg/kg
1x za 48 hod
PO
Clarithromycin
7,5 mg/kg
12 hod
PO
plus Rifampin
Rifampin
5-10 mg/kg
12 hod
PO
plus Erythromycin
Azithromicin
plus Rifampin
Aplikácia
per os
plus Rifampin
3
24.10.2011
Bronchodilatátory
Účinok
Účinok::
úľavové liečivá
Inhalačne (µg/kg) ↔ per os (mg/kg)
Parasympatolytiká
Parasympatolytiká:: Ipratropín, Oxitropín, Tiotropín
Účinok
Účinok:: centrálne DC
Β2 sympatomimetiká
sympatomimetiká:: Albuterol, Salbutamol,
Salbutamol, Salmeterol,
Terbutalin
Účinok
Účinok:: periférne DC
Samotná aplikácia β2 sympatomimetík β2 receptoroch v DC
Doping
Aplikácia
Aplikácia::
Účinná látka
Dávka
Frekvencia
Aplikácia
0,8-3,2 µg/kg
12 hod
PO
Clebuterol
0,8 µg/kg
IV
Aminophylline
5-10 mg/kg
12 hod
PO
Fenoterol
1-2 mg/kôň
1 hod
MDI
Albuterol
0,8-2 µg/kg
1 hod
MDI
Salbutamol
1-2 µg/kg
6 hod
MDI
Pirbuterol
3,2 µg/kg
7 hod
MDI
Salmeterol
0,5-1 µg/kg
12 hod
MDI
Ipratropium bromid
0,4-1 µg/kg
6 hod
MDI
Steroidné antiflogistiká
Účinok
Účinok::
inhibícia zápalových buniek, potencovanie účinku
bronchodilatátorov, ↓ kontraktility hladkej svaloviny bronchov
Aplikácia
Aplikácia:: inhalačne ↔ systémovo
Inhalačné
Inhalačné:: Mdi forma, Beclomethason, Fluticasone
Systémové
Systémové::
Prednisolon,
Prednison,
Dexamethason,
Triamcinolon
Účinná látka
Dávka
Frekvencia
Aplikácia
Prednisolon
1mg /kg
1x za 5 dní
IM
1mg /kg
1x za 5 dní
IM
0,04-0,1 mg/kg
1x denne
Dexamethason
Triamcinoloe
Isoflupredone acetat
20-40 mg/500 kg
IV
IM
0,03 mg/kg
1x denne
IM
1,5-3,5 mg/ kôň
2x denne
MDI
MDI
Beclomethasone
0,5 mg/kôň
1x denne
1,5-3,5 mg/ kôň
2x denne
MDI
0,5 mg/kôň
1x denne
MDI
0,5-1 mg/Kôň
1x denne
MDI
Fluticasone
Ciclesonidum
Ostatné
Ďakujem za pozornosť
Profylaktické
stabilizátory mastocytov
Minerálne vody
Chirurgické metódy
Menežment prostredia (denná ventilácia 112 320
320lit
lit..)
4
Download

Možnosti_terapie_respiračných_ochorení_koní_v_terénnej_praxi