PROFILOVÉ VYŠETRENIA
Geriatric profile
Large Check up profile
kvalita
rýchlos
efektivita
presnos
spoahlivos
komplexnos
Referenčné laboratóriá
IDEXX VET . MED . LAB
Vážení zákazníci,
radi by sme Vám predstavili najvýznamnejšie a najob�úbenejšie celkové profilové vyšetrenia z ponuky
Idexx Vet.Med.Lab. Ide o „Geriatrický profil“ (Geriatric Profile) a tzv. „Ve�kú kontrolu“ (Large Check-up).
Obe vyšetrenia sú ve�mi komplexné a vzh�adom na množstvo parametrov v nich obsiahnutých Vám ponúkajú výborný
pomer ceny a hodnoty.
GERIATRIC PROFILE - GERIATRICKÝ PROFIL
Prečo práve geriatrický profil?
Pravidelný monitoring zdravia geriatrických pacientov pomáha včas zachytiť počiatočné štádiá ochorení a to aj pred
rozvinutím klinických príznakov. Včasným začatím správnej terapie, nasadením vhodnej diéty a monitorovaním vývoja
stavu pacienta mu môžete výrazne skvalitniť a predĺžiť život. Chovateľ od Vás očakáva kvalitné služby zahŕňajúce
preventívne programy, vďaka ktorým môže ušetriť budúce náklady na prípadnú neskoršiu liečbu často s horšou
prognózou, ako keď podchytíte ochorenie už v začiatku. Napríklad v Nemecku spracuje laboratórium IDEXX VML
viac ako 200 tis. vzoriek Geriatrického profilu ročne.
Geriatrický profil zahŕňa:
•
Komplexné hematologické vyšetrenie
•
Biochemické vyšetrenie – celkom 27 parametrov
•
Štítna žľaza
GERIATRICKÝ PROFIL
OBLIČKY
PEČEŇ
PANKREAS
METABOLIZMUS
ACIDOBAZICKÁ
ROVNOVÁHA
HEMATOLÓGIA
Močovina (BUN)
BilirubÍn
Glukóza
Triglyceridy
Chloridy
Ve�ký krvný obraz
Kreatinín
ALT/GPT
a-Amyláza (psy)
Sodík
Alkal. fosfatáza
Lipáza (psy)
ZÁPAL
SVALSTVO
Krvný diferenciál
Draslík
g-GT
Cholesterol
CRP
CK
Retikulocyty
Fosfát
AST/GPT
Fruktózamín
Malý krvný obraz
LDH
GLDH
Vápnik
ŠTÍTNA Ž�AZA
Celkový proteín
Magnézium
T4
Albumín
Globulín
Alb/Glob (mačky)
1
Hematologické vyšetrenie






Celkový počet erytrocytov
MCHC, MCV, PCV, MCH
Počet trombocytov
Počet retikulocytov
Hemoglobín
Kompletný päťdielny diferenciál (eozinofily,
bazofily, neutrofily, monocyty, lymfocyty)
Vyšetrenie krvi je plne automatizované a je vykonávané na hematologickom analyzátore SYSMEX.
Zároveň je 40% vzoriek v rámci internej kontroly vyšetrených aj manuálne pod mikroskopom, to znamená,
že sú vyšetrené dvakrát nezávisle na sebe. Idexx laboratórium v Ludwigsburgu vyšetrí denne až 2000
hematologických vzoriek.
Biochemické vyšetrenie
UREA, CREA, celkový bilirubín, Na, K, P, Ca, Mg, Cl, ALT, ALKP, AST, GLDH, GGT, ALB, GLOB, ALB/GLOB, CB, GLU,
fruktózamín, CHOL, triglyceridy, CK, amyláza, lipáza, LDH, CRP (C-reaktívny proteín).
Štítna žľaza

T4
LARGE CHECK UP - VEĽKÁ KONTROLA
Prečo Veľká kontrola?
Chovateľ a Vaše pracovisko získa komplexné referenčné hodnoty pacienta.
Chovateľ i Vy tak máte prehľad o individuálnych hodnotách konkrétneho zvieraťa, ich histórii a veľmi ľahko tak
zachytíte začínajúce ochorenie.
V Nemecku spracuje laboratórium IDEXX VML viac ako 100 tis. vzoriek Veľkého profilu ročne.
LARGE CHECK-UP (VEĽKÁ KONTROLA)
OBLIČKY
PEČEŇ
PANKREAS
METABOLIZMUS
ACIDOBÁZICKÁ
ROVNOVÁHA
HEMATOLÓGIA
Močovina (BUN)
Bilirubín
Glukóza
Triglyceridy
Chloridy
Ve�ký krvný obraz
Kreatinin
ALT/GPT
a-Amyláza (psy)
Sodík
Alkal. fosfatáza
Lipáza (psy)
ZÁPAL
SVALSTVO
Krvný diferenciál
Draslík
g-GT
Cholesterol
CRP
CK
Retikulocyty
Fosfát
AST/GPT
Fruktózamín
Malý krvný obraz
LDH
GLDH
Vápnik
Celkový proteín
Magnézium
Albumín
Globulín
Alb/Glob (mačky)
Výhody využívania Idexx referenčného laboratória Vet.Med.Lab:
•
Spolupráca so spoločnosťou CYMEDICA, ktorá je Vaším partnerom už od roku 1995.
•
Doprava vzoriek do Idexx laboratória prostredníctvom DHL kuriéra celkom ZDARMA, informácie o doprave
Vám ochotne podá Váš obchodný zástupca, zákaznícky servis alebo ich nájdete na webových stránkach
www.cymedica.com.
•
Obalový materiál a žiadanky ZDARMA sú pre Vás k dispozícii u zamestnancov zákazníckeho servisu Cymedica.
•
Výsledky profilových vyšetrení dostanete vo forme podrobného protokolu e-mailom do 48 hod. od odoslania
vzoriek!
•
Informácie o cenách vyšetrení, druhu a množstve vzorky nájdete na webových stránkach www.cymedica.com,
u obchodných zástupcov alebo zákazníckeho servisu CYMEDICA.
Váš Cymedica Team
2
Biochemické parametre
Možnosti vyšetrenia, vysvetlenie skratiek a pojmov
Referenčné rozmedzie:
Uvádzané referenčné rozmedzia jednotlivých parametrov sú platné pre výsledky vzoriek
spracovaných v IDEXX VML referenčných laboratóriách. Tieto rozmedzia sa môžu mierne líšiť
od hodnôt, s ktorými pracujete vo Vašej praxi v prípade IDEXX in-house analyzátorov. Tento
fakt je spôsobený tým, že každá metóda stanovenia je závislá od technológie spracovania
vzoriek a vybavenia laboratória. IDEXX vždy pracuje len s validovanými metódami, ktoré sú
najvhodnejšie pre použitú technológiu a druh vzorky. Naše referenčné laboratórium, ktoré
spracováva denne tisíce vzoriek pracuje s iným typom analyzátorov a technológiami založenými
na iných princípoch stanovení ako naše IDEXX in-house analyzátory, ktoré sú určené na iný
počet vzoriek spracovaných denne.
Preto v tejto brožúrke uvádzané referenčné rozmedzia platia pre výsledky získané zo vzoriek
analyzovaných v IDEXX Vet.Med.Lab referenčných laboratóriách.
3
OBLIČKY
Močovina (koncentrácia dusíku močoviny v sére) - BUN (UREA)
CHARAKTERISTIKA: Pri katabolizme bielkovín vzniká amoniak, ktorý
je veľmi toxický. Amoniak je v pečeni premieňaný na močovinu, ktorá sa
vylučuje obličkami glomerulárnou filtráciou. Existuje nepriama závislosť
medzi dusíkom močoviny a glomerulárnou filtráciou a medzi dusíkom
močoviny a prietokom moču tubulmi.
HLAVNÉ INDIKÁCIE NA VYKONANIE TESTU:
Je indikátorom ochorenia obličiek alebo patologických zmien, ktoré
vedú ku krvácaniu do tráviaceho traktu.
HLAVNÁ PORUCHA, KTORÚ TEST DETEKUJE:
• Zvýšená hladina močoviny – prerenálna, postrenálna a renálna
azotémia so znížením kapacity glomerulárnej filtrácie;
vysokoproteínová diéta alebo krvácanie do tráviaceho traktu.
• Zníženie hladiny močoviny – znížený príjem bielkovín, nedostatočnosť
pečene, diuréza.
ZVÝŠENIE: Časté príčiny
• Renálne – parenchymatózne ochorenie obličiek spôsobené
glomerulárnou poruchou, tubulárnou dysfunkciou, nekrózou, fibrózou
• Prerenálne – šok, dehydratácia, nízky srdcový výdaj, diéta s vysokým
obsahom proteínov v nedávnej dobe, gastrointestinálne krvácanie,
tkanivový katabolizmus (horúčka, trauma)
• Postrenálna – porucha vývodných močových ciest v dôsledku ruptúry
mechúra alebo uréteru alebo obštrukcie uretry a uréteru.
ZNÍŽENIE:
• Chronická pečeňová insuficiencia
• Vrodený portosystémový skrat, cirhóza pečene
• Ťažká PU-PD (polyúria - polydipsia)
• Hyperadrenokorticizmus, diabetes insipidus, psychogénne príčiny
• Zvýšená exkrécia
• Nadmerná hydratácia/rehydratácia, neskorá gravidita
• Lieky
• Diuretiká, kortikosteroidy, zvýšený príjem soli v potrave,
aminoglykozidy, amphotericín B, rastový hormón
• Artefakty (falošne nižšie hladiny)
• Vysoká koncentrácia fluoridu sodného a citrátu sodného,
chloramfenikol, lipémia (vysoká)
• Nízkoproteínová diéta
REFERENČNÉ ROZMEDZIE:
• Pes: 3,2 – 10,3 mmol/l
• Mačka: 5,7 -13,5 mmol/l
Kreatinín – CREA
CHARAKTERISTIKA:
Denná produkcia kreatinínu je dosť stabilná a nie je príliš ovplyvnená
vekom, diétou, záťažou alebo katabolizmom. Vzhľadom k tomu,
že jeho produkcia nie je natoľko ovplyvnená nerenálnymi faktormi,
ako v prípade BUN(UREA), je viac špecifický pri hodnotení ochorenia
obličiek ako BUN(UREA). Je voľne filtrovaný v glomeruloch. Clearance z
plazmy do moču sa používa pre odhadnutie glomerulárnej filtrácie (GFR),
čo poskytuje informácie o funkcii obličiek.
HLAVNÉ INDIKÁCIE NA VYKONANIE TESTU:
Detekcia ochorení obličiek a/alebo index glomerulárnej filtrácie.
HLAVNÁ PORUCHA, KTORÚ TEST DETEKUJE:
Zvýšenie kreatinínu – prerenálna, postrenálna a renálna azotémia.
ZVÝŠENIE: Časté príčiny
• Zníženie GFR
- Prerenálne, renálne alebo postrenálne príčiny
• Akútna myozitída a ťažké svalové poranenie
- Neistý význam
• Falošné zvýšenie
- Bilirubín >10 mg/dL, hemoglobín, lipémia, kyselina askorbová,
- BSP (bromosulfophthalein), PSP (fenolsulfonftalein), cefalosporíny,
- barbituráty, acetoacetát, fruktóza, glukóza
• Podávanie vareného mäsa
- Mierne zvýšenie <1 mg/dL
• Nefrotoxické lieky
- Môžu zvýšiť sérový kreatinín
ZNÍŽENIE:
• Gravidita
- Spôsobuje zvýšený srdcový výdaj a tým zvyšuje GFR
• Významný úbytok svalovej hmoty
- Najmä ak sú vysoké hladiny BUN(UREA) a sérového fosforu
REFERENČNÉ ROZMEDZIE:
• Pes: menej ako 124 μmol/l
• Mačka: menej ako 168 μmol/l
Sodík – Na+
CHARAKTERISTIKA:
Sodík je katiónt, ktorý je zodpovedný za veľkú časť osmolality krvi
a extracelulárnej tekutiny. Deplécia sodíka v tele vedie k zníženiu objemu
extracelulárnej tekutiny a v krvi sa prejavuje ako hyponatrémia.
Nadmerné množstvo sodíka (vďaka zvýšenému príjmu alebo jeho
retencii) vedie k expanzii extracelulárnej tekutiny a v krvi sa môže prejaviť
ako hypernatrémia.
Poznámka: Ak dôjde k vývoju hyponatrémie alebo hypernatrémie,
záleží na veľkosti strát sodíka alebo stupni jeho zadržiavania v tele a to
v súvislosti so stratou alebo retenciou vody.
HLAVNÉ INDIKÁCIE NA VYKONANIE TESTU:
Posúdenie stavu elektrolytov, spolu s vyšetrením draslíka a chlóru.
• Nízka hladina sodíka (hyponatrémia) zvyčajne vzniká pri relatívnom
nadbytku telesnej vody. Ku zníženiu hladiny môže dôjsť pri nízkom
príjme, stratách vracaním alebo hnačkou, pri súčasnej rehydratácii
tekutinami bez iónov, nefropatii so stratami sodíka, osmotickej diuréze,
metabolickej acidóze a rôznych hormonálnych poruchách.
• Vysoká hladina (hypernatrémia) sa spravidla dostavuje po strate
vody so stratami solí, napríklad profúznym potením, pri závažnej
hnačke alebo vracaní, nedostatočnom príjme tekutín a pri
hyperaldosteronizme (dehydratácia bez straty draslíka obličkami).
HLAVNÁ PORUCHA, KTORÚ TEST DETEKUJE:
Hypernatrémia pri dehydratácii, stratách tekutín gastrointestinálnym
traktom (vracanie alebo hnačka).
4
ZVÝŠENIE (HYPERNATRÉMIA): Časté príčiny
• Nadmerná strata vody vedie k dehydratácii a môže byť spôsobená:
- Obmedzeným prístupom k vode - Vracaním a hnačkou, pri kto- Zníženým príjmom vody pri ochorých je strata vody väčšia ako
reniach orofaryngu a pažeráka
strata soli
- Vysokou teplotou prostredia
- Zníženou produkciou antidi- Potením (niektoré druhy)
uretického hormónu alebo
nedostatočnou odpoveďou
- Nadmernou fyzickou námahou
- Polyúriou
- na antidiuretický hormón
- Osmotickou diurézou
- Ťažkými popáleninami
• Zvýšená retencia sodíka môže byť pozorovaná pri:
- Hyperaldosteronizme
- V niektorých prípadoch Cushingovej choroby
• Zvýšený príjem sodíka:
- Zvýšený príjem sodíka v strave (napr. nedefinované diéty)
- Nevhodná tekutinová terapia
ZNÍŽENIE (HYPONATRÉMIA): Časté príčiny
• Straty sodíka (deplécia) môžu byť spôsobené:
- Hnačkou
- Vracaním
- Sekvestráciou v GI trakte, napríklad pri ileu alebo obštrukcii alebo
v brušnej dutine v prípade ruptúry močového mechúra
- Renálnym ochorením (napríklad renálna tubulárna acidóza)
- Diabetes mellitus (pri ketoacidóze a stratách sodíka vo vzťahu
k organickým iónom)
- Nevhodnej intravenóznej terapii (napr. nadmernom podaní dextrózy
alebo užitím hypotonických tekutín)
- Psychogénnej polydipsii
• Znížený príjem sodíka je zvyčajne následkom veľkej diétnej reštrikcie
a pri zvieratách kŕmených vyváženou komerčnou stravou je vzácny.
OBLIČKY
- Diuretickou liečbou
- Hypoadrenokorticizmom
- Hypoaldosteronizmom
• Dilúčna hyponatrémia je zapríčinená nadmernou retenciou alebo príjmom
vody (celkové množstvo sodíka v tele môže byť normálne, ale zriedené, čo
vedie k nameraniu hyponatrémie). To môžeme pozorovať pri:
- Chronickom srdcovom zlyhaní
- Nefrotickom syndróme a opuchoch
- Ascitu
- Pečeňovej cirhóze
- Syndróme neadekvátnej sekrécie antidiuretického hormónu
REFERENČNÉ ROZMEDZIE:
• Pes: 142 – 153 mmol/l
• Mačka: 147 – 159 mmol/l
Draslík – K+
CHARAKTERISTIKA:
Draslík je hlavným katiónom intracelulárneho priestoru, kde pôsobí ako
pufer, sprostredkováva vedenie vzruchu a funkciu svalu a pomáha udržať
osmotický tlak. Abnormálne nízka alebo vysoká hladina draslíka vyvoláva
zmeny v dráždivosti svalov, dýchacích svalov a srdcového svalu. Sérová
koncentrácia neodráža presne celkovú koncentráciu v tele.
HLAVNÉ INDIKÁCIE NA VYKONANIE TESTU:
Vysoká hladina draslíka (hyperkalémia) sa zvyčajne dostavuje pri anémii,
obštrukcii močových ciest, zlyhaní obličiek, metabolickej alebo
respiračnej acidóze a hypoadrenokorticizme. Nastáva tiež pri ťažkej
hemolýze pri koňoch, hovädzom dobytku, mačkách a niektorých
plemenách psov. Znížená hladina (hypokalémia) vzniká stratami pri
silnejšom vracaní alebo hnačke, nedostatočnom príjme, anorexii
(špeciálne pri mačkách), malabsorpcii a väčších popáleninách.
HLAVNÁ PORUCHA, KTORÚ TEST DETEKUJE:
• Hyperkalémia – zlyhanie obličiek, postrenálne obštrukcie
• Hypokalémia - anorexia, potravový deficit
ZVÝŠENIE (HYPERKALÉMIA): Časté príčiny
• Znížené vylučovanie močom - ochorenia obličiek, renálne zlyhanie
(anurické alebo oligurické), uretrálna obštrukcia alebo ruptúra,
uroperitoneum
• Prechod draslíka z intracelulárnej tekutiny do extracelulárnej tekutiny
alebo pridanie do extracelulárnej tekutiny (hyperkalemická periodická
paralýza - kôň)
Ďalšie diagnózy:
• Drenáž chylothoraxu
• Lieky (ACE inhibítory, heparín, nesteroidné protizápalové lieky, kálium
šetriace diuretiká, inhibítory prostaglandínu)
• Acidémia
• Odber z i.v. kanyly, kde bol podávaný draslík
• Diabetes mellitus (deficit inzulínu)
• Lieky (napr. propranolol)
• Pseudohyperkalémia (umelá) - hemolýza, oneskorená separácia
séra, akita-inu, anglický špringršpaniel, bylinožravce, leukocytóza
(>100 000/ μL), novorodenci, trombocytóza
• Tkanivové poškodenie alebo nekróza - chemoterapia, ischémia, šok,
rhabdomyolýza, trauma, syndróm nádorového rozpadu
• (Tumor Lysis Syndrome)
ZNÍŽENIE (HYPOKALÉMIA): Časté príčiny
• Zvýšené straty - diuretiká (napr. furosemid), gastrointestinálne straty,
hnačka alebo vracanie
• Tekutiny chudobné na draslík
• Ochorenie obličiek – poobštrukčná diuréza, diétou vyvolaná
hypokalemická nefropatia pri mačkách, renálne zlyhanie (chronické,
najmä pri mačkách)
• Prechod draslíka z extracelulárnej tekutiny do intracelulárnej tekutiny
(terapia inzulínom a glukózou)
Ďalšie diagnózy:
• Nedostatočný príjem - anorexia (vzácne primárna príčina), deficitné
diéty, tekutiny bez draslíka
• Lieky - amphotericín B, penicilíny
• Umelé - hyperlipidémia, nesprávna manipulácia so vzorkou
• Hyperaldosteronizmus - nadbytok mineralokortikoidov
• Hypokalemická periodická paralýza
• Ochorenia obličiek - renálna tubulárna acidóza
• Liečba bikarbonátom sodným
• Potenie (kôň)
• Prechod draslíka z extracelulárnej tekutiny do intracelulárnej tekutiny
(alkalémia, rýchla korekcia metabolickej acidózy)
REFERENČNÉ ROZMEDZIE:
• Pes: 3,9 – 5,8 mmol/l
• Mačka: 3,3 – 5,8 mmol/l
Fosfor – PHOS
CHARAKTERISTIKA:
Fosfor má významnú úlohu pri riadení metabolizmu a je zložkou
nukleových kyselín, fosfolipidov a nukleotidov. Fosfáty sú tiež dôležitou
súčasťou pufrovacieho systému telových tekutín. Fosfor aj vápnik sa
vstrebávajú v tenkom čreve. Ich schopnosť vstrebať sa je ovplyvňovaná
prítomnosťou ďalších minerálnych látok, živín, vitamínov a pH v čreve.
Nedostatok fosforu môže mať vplyv na činnosť mozgu, počet erytrocytov
a bunky kostrového svalstva. Závažná hypofosfatémia (< 1,0 mg/dL)
je najčastejšie pozorovaná pri diabetickej ketoacidóze.
HLAVNÉ INDIKÁCIE NA VYKONANIE TESTU:
Meranie glomerulárnej filtrácie.
HLAVNÁ PORUCHA, KTORÚ TEST DETEKUJE:
Zvýšenie anorganického fosforu - zníženie glomerulárnej filtrácie.
ZVÝŠENIE (HYPERFOSFATÉMIA): Časté príčiny
• Hypervitaminóza D (rodenticídy s cholekalciferolom)
• Renálne zlyhanie (prerenálne a postrenálne azotémie)
• Rhabdomyolýza
• Mladé rastúce zvieratá
Ďalšie diagnózy:
• Lieky
• Hemolýza in vitro
• Hypertyreóza
• Zvýšený príjem potravy
• Nádor s osteolytickými léziami v kostiach
• Otrava jazmínom
•
•
•
•
Laboratórna chyba
Nutričná sekundárna hyperparatyreóza
Fosfátová klyzma, tekutiny obsahujúce fosfáty
Primárna hypoparatyreóza
ZNÍŽENIE (HYPOFOSFATÉMIA): Časté príčiny
• Zvýšené vylučovanie obličkami (diabetická ketoacidóza, hyperkalcémia
pri malígnom ochorení)
• Antacidá vyväzujúce fosfát
• Renálne zlyhanie (kone)
• Translokácia z extracelulárnej tekutiny (ECT) do intracelulárnej tekutiny
(ICT) - podávanie bikarbonátu, liečba inzulínom, hyperinzulinizmus,
podávanie glukózy intravenózne
• Ďalšie diagnózy
• Znížená absorpcia v čreve (znížený príjem stravou, malabsorpčný
syndróm, fosfát-viažuce liečivá, steatorea, nedostatok vitamínu D)
• Zvýšené vylučovanie obličkami (diuretiká, eklampsia, popôrodná
paréza, Fanconiho syndróm - porucha renálnych tubulov,
hypoadrenokorticizmus, hyperaldosteronizmus, primárna
hyperparatyreóza)
• Translokácia z extracelulárnej tekutiny (ECT) do intracelulárnej tekutiny
(ICT) - respiračná a metabolická alkalóza
• Vracanie alebo hnačka
REFERENČNÉ ROZMEDZIE:
• Pes: 0,9 – 1,7 mmol/l
• Mačka: 0,8 – 2,2 mmol/l
5
PEČEŇ
Celkový bilirubín – TBIL
CHARAKTERISTIKA:
Monocyto/makrofágový systém rozkladá hemoglobín zo zanikajúcich
erytrocytov na bilirubín. Voľný, nekonjugovaný bilirubín sa viaže na
albumín a transportuje do pečene. Tu sa bilirubín uvoľní z albumínu a je
membránovým prenášačom transportovaný do pečeňovej bunky.
Tam je potom konjugovaný s glukurónovou kyselinou, čím sa stane
bilirubín vo vode rozpustným. Konjugovaný bilirubín je vylučovaný do
žlčových kanálikov a následne žlčovými cestami do čreva. Prirodzená
bakteriálna flóra mení konjugovaný bilirubín na urobilinogén, ktorý je
vylučovaný stolicou. Pri obštrukcii žlčových ciest sa v krvi zvyšuje hladina
konjugovaného bilirubínu.
HLAVNÁ INDIKÁCIA NA VYKONANIE TESTU:
Detekcia hepatobiliárneho ochorenia a nadmernej deštrukcie
erytrocytov. Poznámka: Pri zdravých psoch a mačkách je koncentrácia
celkového bilirubínu v sére veľmi nízka. Vizuálnym zhodnotením vzorky
(len krvi alebo séra) je možné často zistiť, či je nevyhnutné bilirubín
stanoviť.
HLAVNÁ PORUCHA, KTORÚ TEST DETEKUJE:
Zvýšenie bilirubínu - pečeňová cholestáza (konjugovaný bilirubín)
a pečeňová nedostatočnosť (nekonjugovaný bilirubín), hemolýza
(nekonjugovaný a prípadne konjugovaný bilirubín), obštrukcia v pečeni.
ZVÝŠENIE (BILIRUBINÉMIA):
• Ochorenie pečene (hepatocelulárne poškodenie, toxické poškodenie
pečene, ascendentná bakteriálna cholangoitída, nádory)
• Cholestatické poruchy (pankreatitída)
• Ruptúra žlčovodu
• Redukcia pečeňovej hmoty (portosystémové skraty, cirhóza, nádory)
• Akútne hemolytické ochorenie
• Artefakty (hemolýza vzorky, lipidémia)
ZNÍŽENIE: Bez klinického významu
REFERENČNÉ ROZMEDZIE:
• Pes: menej ako 6,8 μmol/l
• Mačka: menej ako 6,8 μmol/l
Alaninaminotransferáza – ALT
CHARAKTERISTIKA:
Pre účely praxe považujeme pri psoch a mačkách enzým alaninaminotransferázu za špecifickú pre pečeň. Do krvnej plazmy sa môže uvoľňovať
pri reverzibilnom aj ireverzibilnom (nekróza) poškodení pečeňového parenchýmu. Výsledkom je, že pri psoch a mačkách je zvýšenie v sére vysoko
špecifické pre poškodenie hepatocytov.
HLAVNÁ INDIKÁCIA NA VYKONANIE TESTU:
Zistenie hepatocelulárneho poškodenia pri psoch a mačkách.
HLAVNÁ PORUCHA, KTORÚ TEST DETEKUJE:
Hepatocelulárne poškodenie.
ZVÝŠENIE: Časté príčiny
• Primárne hepatocelulárne a biliárne ochorenie
• Infekčné choroby: infekčná hepatitída psov, infekčná
peritonitída mačiek, leptospiróza, septikémia, pečeňový absces,
cholangiohepatitída
• Toxický inzult
Aflatoxikóza, pyrrolyzidinové alkaloidy, idiosynkratické liekové reakcie
• Neoplázie
Lymfosarkóm, karcinóm žlčových ciest, metastatický nádor
• Obštrukčné ochorenie
- Cholangiotída, pankreatitída, neoplázie, fibróza žlčových ciest
- Trauma
- Chronická aktívna hepatitída
- Choroby z hromadenia
- Ukladanie medi
• Metabolické choroby
Diabetes mellitus, hyperadrenokorticizmus, ketóza, pečeňová lipidóza,
hypertyreóza mačiek
• Lieková terapia
Kortikosteroidy, barbituráty
• Ťažká skeletálna myopatia
ZNÍŽENIE:
Bez klinického významu
REFERENČNÉ ROZMEDZIE:
• Pes: menej ako 122 U/l
• Mačka: menej ako 175 U/l
Alkalická fosfatáza – ALP (ALKP)
CHARAKTERISTIKA:
Enzým alkalická fosfatáza sa nachádza v rôznych tkanivách. Najvyššia hladina je v kôre obličiek, sliznici tenkého čreva a v osteoblastoch. Nachádza sa
tiež v pečeni, primárne v žlčových kanálikoch. Zvýšenie ALP preto môže indikovať cholestázu. Pri mačkách a koňoch je polčas vylúčenia pre pečeňový
izoenzým veľmi krátky, ale pre izoenzýmy z ostatných tkanív je ešte kratší
vďaka rýchlemu metabolizmu a vylučovaniu obličkami. Senzitivita tohto
testu je pri mačkách a koňoch nízka.
HLAVNÁ INDIKÁCIA NA VYKONANIE TESTU:
Odhalenie pečeňového a/alebo žlčovodového poškodenia.
HLAVNÁ PORUCHA, KTORÚ TEST DETEKUJE:
Obštrukcia žlčových ciest.
• Pri psoch vyžaduje zvýšenie ALP špecifickú interpretáciu, pretože sa pri
nich vyskytuje forma ALP „indukovaná“ kortikoidmi a inými vplyvmi.
ZVÝŠENIE: Časté príčiny
• Cholestáza
- Intra- alebo extra-hepatická cholestáza
• Primárne poškodenie hepatocytov
- Viď. ALT
• Obštrukcia žlčových ciest
- Ascendentné infekcie, neoplázie, pankreatitída, fibróza, tvorba
abscesu, cudzie teleso v črevách
• Nadmerné množstvo kortikosteroidov (len psy)
6
- Hyperadrenokorticizmus
- Exogénne glukokortikoidy
• Zvýšenie osteoblastickej aktivity v kosti
- Mladé zvieratá – zvýšenie osteoblastickej aktivity vedie ku 3 - 4
násobnému zvýšeniu bazálnej hladiny
• Ochorenie kostí
- Kostná neoplázia, rachitída, zlomeniny, hyperparatyreóza, lieková
terapia, antikonvulzíva alebo barbituráty
• Ostatné (neoplázia)
ZNÍŽENIE: Bez klinického významu
REFERENČNÉ ROZMEDZIE:
• Pes: menej ako 147 U/l
• Mačka: menej ako 73 U/l
Gamaglutamyltrasferáza –GGT
• Nadbytok kortikosteroidov (len pri psoch)
- Hyperadrenokorticizmus
- Exogénne glukokortikoidné lieky
• Lieková terapia
- Antikonvulzíva/barbituráty
• Primárne poškodenie hepatocytov
- viď. ALT
• Toxické poškodenie obličiek (napríklad aminoglykozidmi) spôsobí
zvýšenie močovej GGT
HLAVNÁ INDIKÁCIA NA VYKONANIE TESTU:
Indikátor cholestázy v pečeni.
REFERENČNÉ ROZMEDZIE:
• Pes: menej ako 13 U/l
• Mačka: menej ako 5 U/l
HLAVNÁ PORUCHA, KTORÚ TEST DETEKUJE:
Zvýšenie GGT – cholestáza.
PEČEŇ
CHARAKTERISTIKA:
Zmena aktivity sérovej GGT zvyčajne sprevádza obdobnú zmenu
v aktivite ALP. Pri psovi má GGT vyššiu špecificitu a nižšiu senzitivitu
ako ALP v detekcii hepatobiliárnych ochorení. Pravý opak pozorujeme
pri mačkách, s výnimkou pečeňovej lipidózy. Na rozdiel od ALP je GGT
menej ovplyvnená sekundárnymi ochoreniami pečene a enzýmyindukujúcimi liekmi; väčšinou bude len ľahko zvýšená. GGT je užitočnejšia
pri koňoch a prežúvavcoch vzhľadom na jej úzke referenčné pásmo
a vzhľadom na menšiu variabilitu ako má pri týchto druhoch ALP.
Pri vyšetrení ALP aj GGT súčasne sa zvyšuje prediktívna hodnota
z hľadiska pečeňových ochorení.
ZNÍŽENIE: Bez klinického významu
ZVÝŠENIE: Časté príčiny
• Intrahepatálna (žlčové kanáliky) alebo extrahepatálna
(spoločný žlčovod) cholestáza
Aspartát aminotransferáza – AST
CHARAKTERISTIKA:
AST sa vo väčšej miere vyskytuje v rade orgánov – v pečeni, myokarde,
kostrovom svalstve, obličkách, pankrease a v erytrocytoch. Zvýšenie
tohto enzýmu preto nie je signifikantné len pre pečeň.
HLAVNÁ INDIKÁCIA NA VYKONANIE TESTU:
Odhalenie ochorenia pečene, myokardu alebo svalstva.
HLAVNÁ PORUCHA, KTORÚ TEST DETEKUJE:
Poškodenie svaloviny, pečene a myokardu.
bez súčasného zvýšenia ďalších pečeňových enzýmov skôr poukazuje na
ochorenie iných orgánov najčastejšie kostrovej svaloviny.
ZNÍŽENIE:
Bez klinického významu
REFERENČNÉ ROZMEDZIE:
• Pes: menej ako 59 U/l
• Mačka: menej ako 71 U/l
ZVÝŠENIE:
Súčasne pri zvýšení enzýmu s vyššou špecificitou pre pečeň ALT zvyšuje
pravdepodobnosť ochorenia pečene. Samostatné zvýšenie AST
Glutamát dehydrogenáza – GLDH
CHARAKTERISTIKA:
Tento enzým sa vyskytuje v pečeni, prevažne v mitochondriách,
v centrálnom laloku.
HLAVNÁ INDIKÁCIA NA VYKONANIE TESTU:
Zistenie ochorenia pečene.
HLAVNÁ PORUCHA, KTORÚ TEST DETEKUJE:
Hepatopatia
ZVÝŠENIE:
Malé zvýšenie hladín GLDH nemá klinický význam. Viac ako trojnásobné
zvýšenie už je klinicky významné a objavuje sa najmä pri nasledujúcich
hepatopatiách:
• Cholestáza
• Hypoxémia
• Akútna hepatitída
•
•
•
•
•
Nekróza pečeňových buniek
Chronická hepatitída
Pečeňová fibróza, cirhóza
Intoxikácia
Pečeňové kongescie vedúce ku kongestívnej kardiomyopatii
ZNÍŽENIE: Bez klinického významu
REFERENČNÉ ROZMEDZIE:
Pes: menej ako 18 U/l
Mačka: menej ako 11 U/l
REFERENČNÉ ROZMEDZIE:
• Pes: 54 – 76 g/l
• Mačka: 59 – 87 g/l
Celková bielkovina – TP
CHARAKTERISTIKA:
Hodnota celkovej bielkoviny zahŕňa všetky proteíny, ktoré sa nachádzajú
vo vodnej fáze v krvi. Pri zdravých zvieratách je hlavnou samostatnou
bielkovinou albumín. Ďalšími bielkovinami sú alfa, beta a gama globulíny.
Koncentrácia globulínov je stanovená výpočtom po odčítaní albumínu
od celkového proteínu. Základným rozdielom medzi plazmatickým
proteínom a celkovým sérovým proteínom je, že v sére chýbajú
koagulačné proteíny a fibrinogén. Väčšina proteínov je produkovaných
pečeňou, imunoglobulíny sú vytvárané lymfoidným tkanivom
(plazmatické bunky).
HLAVNÁ INDIKÁCIA NA VYKONANIE TESTU:
Tento test poskytuje užitočné informácie v kombinácii s testami
zisťujúcimi pečeňové a obličkové funkcie, stupeň hydratácie, enteropatie
7
PEČEŇ
so stratou proteínov alebo gamopatie (hyperglobulinémia). Test je
nešpecifický a ak by sme ho použili samostatne, pravdepodobne nám
neprinesie potrebné diagnostické informácie.
HLAVNÁ PORUCHA, KTORÚ TEST DETEKUJE:
Narušené funkcie obličiek, pečene, dehydratáciu a poruchy tráviaceho systému.
• Zvýšenie celkovej bielkoviny - dehydratáciu, zápalové ochorenia.
• Zníženie celkovej bielkoviny - strata krvi, straty bielkovín tráviacim
traktom, strata albumínu pri nefropatii so stratami bielkovín a pri
enteropatii, nedostatočná tvorba albumínu pri pečeňovej insuficiencii
a zápalovom ochorení.
ZVÝŠENIE (HYPERPROTEINÉMIA): Časté príčiny
• Dehydratácia
• Chronický zápal
• Abnormálne globulíny (lymfóm, myeolóm z plazmatických buniek)
• Intravaskulárna hemolýza
• Hyperbilirubinémia
• Lipémia
ZNÍŽENIE (HYPOPROTEINÉMIA): Časté príčiny
• Zníženie produkcie:
- Črevná malabsorpcia
- Malnutrícia
- Pečeňové ochorenie, atrofia, fibróza
- Imunodeficitné choroby
- Zlyhanie pasívneho prenosu protilátok
- Exokrinná insuficiencia pankreasu
• Zvýšená strata:
- Ochorenia obličiek
- Glomerulopatie/renálne ochorenia so stratou proteínov
- Ťažké kožné exsudatívne ochorenie
- Vonkajšie krvácanie
- Enteropatia so stratou proteínov
- Infiltratívne nádory čreva
REFERENČNÉ ROZMEDZIE:
• Pes: 54 – 76 g/l
• Mačka: 59 – 87 g/l
Albumín – ALB
CHARAKTERISTIKA:
Albumín predstavuje pri zdravých zvieratách najväčšiu frakciu celkového
proteínu. Tvorí sa len v pečeni, má relatívne nízku molekulovú hmotnosť
a má dôležitú funkciu vo väzbe a prenose endogénnych a exogénnych
látok. Albumín má taktiež hlavný význam v osmoregulácii.
HLAVNÉ INDIKÁCIE NA VYKONANIE TESTU:
Zistenie príčiny hypoalbuminémie.
• Pomocou zvýšenej hladiny albumínu je možné stanoviť stupeň
dehydratácie.
• Ku zníženiu hladiny albumínu dochádza pri aktívnom zápalovom
procese (negatívny proteín akútna fáza).
• Test nie je špecifický, preto by nemal byť vykonávaný izolovane.
HLAVNÁ PORUCHA, KTORÚ TEST DETEKUJE:
• Znížená hladina albumínu – zápalový proces, nefropatie a enteropatie
so stratou bielkovín a znížená produkcia albumínu (pečeňová
nedostatočnosť).
• Zvýšená hladina albumínu – dehydratácia.
ZVÝŠENIE (HYPERALBUMINÉMIA): Časté príčiny
• Dehydratácia
• Laboratórna chyba
ZNÍŽENIE (HYPOALBUMINÉMIA): Časté príčiny
• Znížená produkcia
• Ochorenia pečene, atrofia, fibróza / cirhóza
• Primárna alebo sekundárna črevná malabsorpcia
• Malnutrícia (diétna alebo parazitárna)
• Insuficiencia exokrinného pankreasu
• Zvýšené straty
• Ochorenia obličiek, proteinúrie
• Ťažké exsudatívne kožné ochorenia alebo trauma
• Vonkajšie krvácanie
• Enteropatie so stratou proteínov
• Infiltratívne enteropatie
REFERENČNÉ ROZMEDZIE:
• Pes: 28 – 43 g/l
• Mačka: 27 – 44 g/l
GLOB
• Zvýšenie či zníženie sprevádza zmeny pomeru ALB/GLOB
– viac pozri ALB/GLOB
REFERENČNÉ ROZMEDZIE:
• Pes: 24 – 43 g/l
• Mačka: 29 – 54 g/l
ALB/GLOB
Pomer ALB/GLOB – pri mačkách
ZVÝŠENIE:
Pomer ALB/GLOB je najčastejšie zvýšený pri hypoglobulinémii
(napr. veľmi vzácne pri novorodencoch pri nedostatku kolostra)
ZNÍŽENIE:
• Vrodená imunodeficiencia
8
• Získaná imunodeficiencia (napr. vírus psinky pri novorodencoch,
infekcie psím parvovírusom, FeLV, FIV)
REFERENČNÉ ROZMEDZIE:
• Mačka: menej ako 0,57
Kreatinkináza – CK
CHARAKTERISTIKA:
Vysoká aktivita kreatinkinázy je viazaná len na kostrovú a srdcovú
svalovinu. Tento enzým katalyzuje reverzibilnú fosforyláciu
kreatínu pomocou ATP (adenozíntrifosfátu) na kreatinfosfát a ADP
(adenozíndifosfát). Kreatinfosfát je hlavným energetickým fosfátom
v metabolizme svalovej kontrakcie. CK je citlivým indikátorom svalového
ochorenia charakterizovaného degeneráciou alebo nekrózou.
HLAVNÁ INDIKÁCIA NA VYKONANIE TESTU:
Odhalenie svalového alebo srdcového poškodenia.
HLAVNÁ PORUCHA, KTORÚ TEST DETEKUJE:
Svalové zmeny v dôsledku traumy alebo intenzívnej námahy.
ZNÍŽENIE (HYPOCHOLESTEROLÉMIA): Bez klinického významu
REFERENČNÉ ROZMEDZÍE:
• Pes: menej ako 378 U/l
• Mačka: menej ako 542 U/l
SVALSTVO
ZVÝŠENIE: Časté príčiny
• Hemolýza (artefakt)
• Náhodné príčiny
- Fyzická aktivita, ťažká venepunkcia, dlhodobá ležiaca poloha,
manipulácia so svalom, chirurgické procedúry, intramuskulárna
injekcia a svalová biopsia
• Ochorenie kostrového svalstva;
- Poškodenie alebo nekróza (trauma, ischémia, úpal)
• Myozitída
- Klostrídiová infekcia, pyogénna bakteriálna infekcia, systémové
infekcie, imunologicky zapríčinená polymyozitída, eozinofilná
myozitída, toxoplazmóza, neosporóza
• Poruchy z námahy
- Ťažké alebo pretrvávajúce cvičenie, kŕče
• Dedičná alebo kongenitálna degeneratívna myopatia alebo myotonia
- Nutričná myopatia (deficit vitamínu E alebo selénu)
• Rôzne poruchy
- Hypokalemická polymyopatia mačiek, hypotyreóza pri psoch,
hyperadrenokorticizmus pri psoch, transportná myopatia, malígna
hypertermia, syndróm stresu ošípaných, myopatia v zajatí
Laktátdehydrogenáza – LDH
CHARAKTERISTIKA:
Laktádehydrogenáza je enzým prítomný vo veľkom množstve vo
všetkých orgánoch a tkanivách (vrátane červených krviniek) väčšiny
zvierat. Nachádza sa v cytoplazme buniek a do obehu sa uvoľňuje pri
reverzibilnom aj ireverzibilnom poškodení buniek.
Poznámka: Pes a mačka majú normálne široké rozmedzie tohto enzýmu
kolíšuce zo dňa na deň. Je preto ťažké zachytiť drobné zvýšenie pri
menšom orgánovom poškodení. Stanovenie laktátdehydrogenázy je
možno skôr tradíciou ako aby malo skutočne praktický význam.
HLAVNÁ INDIKÁCIA NA VYKONANIE TESTU:
Zistenie poškodenia pečene, srdcového alebo kostrového svalu.
HLAVNÁ PORUCHA, KTORÚ TEST DETEKUJE:
Zvýšenie aktivity je zvyčajne spôsobené zmenami v pečeňovom
parenchýme.
ZVÝŠENIE:
• Myopatia kostrových svalov a srdca
• Hepatopatia
• Nekróza buniek
REFERENČNÉ ROZMEDZIE:
• Pes: menej ako 159 U/l
• Mačka: menej ako 182 U/l
Vápnik – Ca2+
CHARAKTERISTIKA:
Vápnik je esenciálnym prvkom, ktorý je obsiahnutý v celom rade telových
systémov. Patria k nim kostrová sústava, aktivácia enzýmov, svalový metabolizmus, krvná zrážavosť a osmoregulácia. V krvi sa vápnik vyskytuje
v dvoch formách – voľný a viazaný na bielkovinu. Mechanizmy, ktoré
ovplyvňujú a regulujú jeho hladinu v plazme, plnej krvi alebo sére, sú
zložité a zahŕňajú interakcie s ďalšími chemickými látkami – bielkovinami
a hormónmi.
HLAVNÁ INDIKÁCIA NA VYKONANIE TESTU:
Indikátor určitých neoplázií, ochorenia kostí, porúch príštítnych teliesok,
eklampsia a ochorenia obličiek.
HLAVNÁ PORUCHA, KTORÚ TEST DETEKUJE:
• Zvýšené hladiny vápnika - hyperkalcémia pri nádorovom ochorení
• (produkcia látok podobných PTH tumorom), falošné zvýšenie.
• Znížené hladiny vápnika – hypokalcémia pri potenciálnom zlyhaní
obličiek s hyperfosfatémiou, nutričná príčina, falošné zníženie.
ZVÝŠENIE (HYPERKALCÉMIA):
• Požitie rodenticídov obsahujúcich cholekalciferol
• Umelo vyvolaná lipidémia alebo postprandiálna
• Granulomatózne ochorenia, ako napríklad blastomykóza (vzácne)
• Hemokoncentrácia; hypoalbuminémia
• Hypervitaminóza D
• Hypoadrenokorticizmus
• Iatrogénne (vzácne)
- Nadmerná suplementácia
• Osteolytické kostné lézie (vzácne)
- Hypertrofická osteodystrofia, mnohopočetný myelóm,
osteomyelitída
• Otrava rastlinami
• Primárna hyperparatyreóza
• Renálne zlyhanie (kone, kravy, vzácne psy)
ZNÍŽENIE (HYPOKALCÉMIA): Časté príčiny
• Eklampsia – psy, kone, ovce
• Pôrodná paréza – kravy
• Otrava etylénglykolom – psy, mačky
• Hypoalbuminémia
• Iatrogénne
- Po operácii štítnej žľazy, totálna tyreoidektómia
• Renálne zlyhanie
- Sekundárna hyperparatyreóza
• Laboratórna chyba
REFERENČNÉ ROZMEDZIE:
• Pes: 2,1 – 2,9 mmol/l
• Mačka: 2,2 – 2,9 mmol/l
9
Horčík – Mg2+
CHARAKTERISTIKA:
Horčík má dôležitú úlohu ako intracelulárny aktivátor enzýmov vrátane
tých, ktoré ovplyvňujú anabolické a katabolické procesy. Zúčastňuje sa
taktiež tvorby a rozkladu acetylcholínu, ktorý sprostredkováva prenos
elektrických impulzov na nervosvalovej platničke. Koncentráciu horčíka
v sére ovplyvňujú nadobličky, štítna žľaza a príštítne telieska.
SVALSTVO
HLAVNÁ INDIKÁCIA NA VYKONANIE TESTU:
Význam stanovenia horčíka pri psoch a mačkách ešte nebol celkom
objasnený. Bola však popísaná hypomagnezémia pri psoch po odstránení
príštítnych teliesok.
10
HLAVNÁ PORUCHA, KTORÚ TEST DETEKUJE:
• Zvýšenie horčíka – znížená glomerulárna filtrácia.
• Zníženie horčíka – odstránenie príštítnych teliesok.
ZVÝŠENIE:
• Hypoadrenokorticizmus (Addisonova choroba)
• Zlyhanie obličiek
ZNÍŽENIE:
• Poruchy vstrebávania
• Tetanus
• Porucha obličiek
• Hypoparatyroidizmus
• Lieky (aminoglykozidy, inzulín)
• Hyperkalcémia
• Hyperkalémia
REFERENČNÉ ROZMEDZIE:
• Pes: 0,7 – 1,1 mmol/l
• Mačka: 0,6 – 1,1 mmol/l
Glukóza – GLU
CHARAKTERISTIKA:
Glukóza je pri monogastrických cicavcoch hlavným zdrojom energie. Jej
koncentrácia v krvi podlieha pri zdravých zvieratách presnej regulácii
v rámci úzkeho rozmedzia. Glukóza je základná živina pre tkanivá a je
získavaná potravou, glykogenolýzou a glukoneogenéziou. Glukóza
je pri zdravých zvieratách prísne regulovaná. Bunkové vychytávanie
je stimulované inzulínom. Neuróny, erytrocyty a epiteliálne bunky
renálnych tubulov nevyžadujú pre vychytávanie glukózy inzulín.
HLAVNÁ INDIKÁCIA NA VYKONANIE TESTU:
Vyšetrenie sacharidového metabolizmu.
HLAVNÁ PORUCHA, KTORÚ TEST DETEKUJE:
Zvýšenie glukózy -– diabetes mellitus; pôsobenie glukokortikoidov;
pôsobenie adrenalínu (epinefrínu).
ZNÍŽENIE (HYPOGLYKÉMIA) Časté príčiny
• Nádor z beta buniek (inzulinóm)
• Ťažká námaha (hypoglykémia loveckého psa)
• Pečeňové ochorenia
• Sepsa
• Idiopatická hypoglykémia alebo hypoglykémia šteniat
(malé chovné psy)
• Hypoadrenokorticizmus
• Paraneoplastický syndróm
• Hladovanie (len mierny pokles)
• Lieky, ktoré môžu znižovať namerané hodnoty glukózy: inzulín, betablokátory (propranolol), antihistaminiká, spironolaktón, anabolické
steroidy (len pri zvieratách s diabetom)
ARTEFAKTY, KTORÉ MÔŽU MODIFIKOVAŤ HODNOTY GLUKÓZY:
• lipidémia (zvýšená hodnota)
• nevykonaná centrifugácia a separácia vzorky do 30 minút od odberu
(znížená hodnota)
REFERENČNÉ ROZMEDZIE:
• Pes: 3,2 – 7,2 mmol/l
• Mačka: 3,5 – 7,8 mmol/l
Amyláza – AMYL
CHARAKTERISTIKA:
Hlavným zdrojom sérovej amylázy je pankreas, ale k jej významnému
zvýšeniu (nad hornú hranicu referenčného rozmedzia) môže dôjsť taktiež
počas patologického procesu v pečeni a tenkom čreve. Amyláza je
vylučovaná obličkami, preto môže ochorenie obličiek viesť ku zvýšeniu
amylázy nezávisle od ochorenia pankreasu. Aktivita sérovej amylázy
sa neznižuje proporcionálne tomu, ako sa znižuje objem funkčného
exokrinného pankreatického tkaniva pri insuficiencii exokrinnej funkcie
pankreasu (EPI), preto nemá amyláza žiadnu hodnotu ako marker EPI.
HLAVNÁ INDIKÁCIA NA VYKONANIE TESTU:
Indikátor pankreatického ochorenia a potenciálne akútnej pankreatitídy.
HLAVNÁ PORUCHA, KTORÚ TEST DETEKUJE:
Akútna (nekrotická) pankreatitída.
ZVÝŠENIE: Časté príčiny
• Pankreatitída (3-4 násobné zvýšenie koncentrácie amylázy pri psoch a koňoch)
- Poškodenie buniek pankreatických acinov, obštrukcia
pankreatického duktu
• Gastritída
• Nádor žalúdka
• Pečeňové ochorenie
• Ochorenie obličiek (do 2,5 násobného zvýšenia koncentrácie amylázy
pri psoch)
• Znížená glomerulárna filtrácia (GFR), azotémia
PANKREAS
ZVÝŠENIE: Časté príčiny
• Diabetes mellitus
• Stres (mačka)
• Post-prandiálne (len mierne zvýšenie)
• Hyperadrenokorticizmus
• Renálne zlyhanie
• Akútna pankreatitída
• Ruja
• Lieky, ktoré môžu zvyšovať hodnoty glukózy: glukokortikoidy,
diuretiká, megestrol acetát, progesterón, epinefrín,
salicyláty,asparagináza
ZNÍŽENIE: Akútna pankreatitída (mačky)
REFERENČNÉ ROZMEDZIE:
• Pes: menej ako 1264 U/l
Lipáza – LIPA
CHARAKTERISTIKA:
Lipázu produkuje podžalúdkova žľaza a menej tiež sliznica tráviaceho
traktu. Ide o relatívne citlivý indikátor patologických stavov pankreasu
(v porovnaní s amylázou). Za významné je považované trojnásobné
zvýšenie nad hornú hranicu referenčného rozmedzia, ktoré je zvyčajne
považované za diagnostické pre pankreatitídu. Aj po tomto odporúčaní
existuje významný počet prípadov pankreatitídy, ktoré nebudú spojené
s významným zvýšením aktivity lipázy. Extrapankreatické faktory, ktoré
ovplyvňujú koncentráciu lipázy, zahŕňajú:
• Terapiu glukokortikoidmi, pri ktorej sa lipáza zvyšuje päťkrát bez
súčasného zvýšenia aktivity amylázy.
• Ochorenie obličiek alebo ťažkú dehydratáciu, s ktorou je spojená
znížená clearance lipázy obličkami (až trojnásobné zvýšenie).
• Ochorenie pečene.
HLAVNÁ INDIKÁCIA NA VYKONANIE TESTU:
Ako indikátor akútnej pankreatitídy.
HLAVNÁ PORUCHA, KTORÚ TEST DETEKUJE:
Akútna nekrotická pankreatitída.
ZVÝŠENIE:
• Akútna pankreatitída – rozsah zvýšenia neodráža závažnosť ochorenia
• Lieková terapia – kortikosteroidy, heparín
• Ochorenie pečene
• Ochorenie obličiek
• Nádory – adenokarcinóm pankreasu, karcinóm žalúdka
REFERENČNÉ ROZMEDZIE:
• Pes: menej ako 298 U/l
11
Cholesterol – CHOL
CHARAKTERISTIKA:
V sére sa cholesterol vyskytuje predovšetkým v esterifikovanej forme;
menšia časť je voľná. Syntéza cholesterolu prebieha v pečeni a ďalších
tkanivách a jeho voľná forma je absorbovaná v tenkom čreve. V pečeni
prebehne jeho esterifikácia a stáva sa prekurzorom steroidných
hormónov. V pečeni prebieha taktiež degradácia cholesterolu na žlčové
kyseliny a ich eliminácia žlčovodom do čreva.
HLAVNÁ INDIKÁCIA NA VYKONANIE TESTU:
Môže byť markerom cholestázy alebo endokrinnej poruchy, napríklad
hypotyreózy, hyperadrenokorticizmu, diabetes mellitus, rovnako ako
nefrotického syndrómu.
HLAVNÁ PORUCHA, KTORÚ TEST DETEKUJE:
• Zvýšená hladina cholesterolu - hypotyreóza, post prandiálny, nefrotický syndróm.
ZVÝŠENIE (HYPERCHOLESTEROLÉMIA): Bežné príčiny
• Hyperlipidemické stavy (post-prandiálne)
• Zvýšená mobilizácia tuku (diabetes mellitus, hladovanie/hyperlipidémia
pri koňoch, hyperadrenokorticizmus, steatitída pri mačkách)
• Znížený katabolizmus tukov (hypotyreóza)
• Primána idiopatická hyperlipidémia
• Ochorenie pečene a žlčového systému s cholestázou (viď. ALP, bilirubín)
• Ostatné (pankreatitída, nefrotický syndróm, glomerulonefritída)
ZNÍŽENIE (HYPOCHOLESTEROLÉMIA): Časté príčiny
• Znížený príjem
- Diéta s nízkym obsahom tukov
- Črevná malabsorpcia/maldigescia
- Ťažká malnutrícia
• Znížená produkcia
- Pečeňová insuficiencia, napríklad pri cirhóze alebo pri
portosystémových spojkách
REFERENČNÉ ROZMEDZIE:
• Pes: menej ako 10,3 mmol/l
• Mačka: menej ako 8,5 mmol/l
PANKREAS
Fruktózamín
CHARAKTERISTIKA:
Fruktózamín je glykozylovaný proteín nezávislý od inzulínu. Jeho hladina
je priamo úmerná koncentrácii glukózy v krvi v predchádzajúcich
1 - 3 týždňoch, takže je to užitočný parameter pri vyšetrení
strednodobého alebo dlhodobého glukózového metabolizmu pri psoch
a mačkách. Dôležité je, že referenčné rozmedzie pre zdravé zviera
by nemalo byť používané ako cieľové rozmedzie, ktorého chceme
dosiahnuť pri diabetickom pacientovi, pretože pre týchto pacientov je to
rozmedzie príliš nízke. Ak má pacient, ktorý je liečený na diabetes hladiny
v referenčnom rozmedzí, indikuje to s vysokou pravdepodobnosťou, že sa
pacient už dostal do hypoglykemickej fázy! Diabetické mačky s hladinou
fruktózamínu vyššou ako 550 μmol/l sú suboptimálne kontrolované.
Pri psoch je to hladina fruktózamínu vyššia ako 450 μmol/l. Hemolytické
vzorky nie sú vhodné na meranie fruktózamínu.
HLAVNÁ INDIKÁCIA NA VYKONANIE TESTU:
• odlíšenie prechodnej a dlhodobej hyperglykémie
• monitorovanie liečby diabetes mellitus
12
ZVÝŠENIE:
• Diabetes mellitus
• Perzistujúca hyperglykémia rôzneho pôvodu
• Hyperalbuminémia
• Falošné zvýšenie pri hypotyreóze
ZNÍŽENIE:
• Hypoalbuminémia
• Falošné zníženie pri hypertyreóze
REFERENČNÉ ROZMEDZIE:
• Pes: 203 – 377 μmol/l (pri diabetických psoch 377 - 450 μmol/l)
• Mačka: 190 – 365 μmol/l (pri diabetických mačkách 365 – 550 μmol/l)
Chlór – ClCHARAKTERISTIKA:
Chlór je hlavným aniónom extracelulárneho priestoru, kde pôsobí na
osmotické udržanie bunkovej integrity. Stanovenie chlóru má význam pri
zisťovaní acidobázickej rovnováhy a vodného metabolizmu.
HLAVNÁ INDIKÁCIA NA VYKONANIE TESTU:
K poklesu hladiny chlóru dochádza zvyčajne pri závažnom vracaní alebo
hnačke, ulceratívnej kolitíde, rozsiahlych popáleninách, úpale, horúčke
a akútnych infekciách. Zvýšené hodnoty sprevádzajú dehydratáciu,
hyperventiláciu, anémiu a dekompenzované srdcové zlyhanie.
HLAVNÁ PORUCHA, KTORÚ TEST DETEKUJE:
• Hyperchlorémia: ak je súčasne zvýšený sodík, je príčina zhodná
s hypernatrémiou. Bez súčasného vzostupu sodíka: hyperchloremická
acidóza pri stratách HCO3 tráviacim traktom alebo obličkami.
• Hypochlorémia: (bez súčasných zmien hladiny sodíka): straty v kraniálnej časti tráviaceho traktu (vracanie).
ZVÝŠENIE (HYPERCHLORÉMIA): Časté príčiny
• Dehydratácia
• Diabetes insipidus
•
•
•
•
•
•
•
Diabetes mellitus
Terapia tekutinami (hypertonický soľný roztok)
Metabolická acidóza
Respiračná alkalóza
Liečba bromidom draselným spôsobuje pseudohyperchlorémiu
Renálna tubulárna acidóza
Hnačka z tenkého čreva
ZNÍŽENIE (HYPOCHLORÉMIA): Časté príčiny
• Diuretiká (napr. furosemid alebo tiazid)
• Žalúdočné vracanie
• Hypoadrenokorticizmus
• Metabolická alkalóza
• Respiračná acidóza
• Nefropatia so stratou solí
REFERENČNÉ ROZMEDZIE:
• Pes: 106 – 120 mmol/l
• Mačka: 109 – 129 mmol/l
ACIDOBÁZICKÁ
ROVNOVÁHA
13
Triglyceridy – TRIG
METABOLIZMUS
CHARAKTERISTIKA:
Triglyceridy prijímajú psy a mačky v potrave, zvlášť ak sú kŕmené zvyškami
od stola. Ďalej sa triglyceridy syntetizujú v pečeni, najmä zo sacharidov,
ukladajú sa v tukovom tkanive a sú sekundárnym zdrojom energie.
Hydrolýza triglyceridov na mono- a diglyceridy, glycerol a mastné
kyseliny je katalyzovaná pankreatickou lipázou.
14
ZVÝŠENIE:
• Primárne - geneticky podmienené (fúzač, bígl)
• Sekundárne - po jedle, diabetes mellitus, hypotyreóza, Cushing,
cholestáza, akútna pankreatitída, nekróza pankreasu, exsudatívna
enteropatia
HLAVNÁ INDIKÁCIA NA VYKONANIE TESTU:
Detekcia porúch lipidového metabolizmu.
ZNÍŽENIE:
• Hladovanie
• Náročný výcvik
HLAVNÁ PORUCHA, KTORÚ TEST DETEKUJE:
Vzostup triglyceridov - tučná diéta alebo poruchy lipidového
metabolizmu.
REFERENČNÉ ROZMEDZIE:
• Pes: 0,3 – 5,3 mmol/l
• Mačka: 0,2 – 4,9 mmol/l
C-reaktívny proteín – CRP
CHARAKTERISTIKA:
C-reaktívne proteíny viažu mikroorganizmy (baktérie, parazity, plesňové
organizmy) a na základe procesu opsonizácie ich odstraňujú z krvi
(CRP majú aj rad ďalších funkcií, napr. aktivujú komplementový systém,
stimulujú fagocytózu atď.). Označené antigény sú rozpoznané imunitným
systémom, ktorý ich potom eliminuje z krvného obehu. Zvýšené hladiny
CRP sa vyskytujú predovšetkým pri akútnom zápale, sprevádzajú ale aj
niektoré chronické zápaly. Určenie koncentrácie CRP je možné použiť
ako doplnkový test pri stanovení diagnózy alebo monitorovaní vývoja
ochorenia alebo liečby.
ZVÝŠENIE:
• Bakteriálne infekcie (predovšetkým gram-negatívne baktérie)
• Akútny alebo chronický zápal (napr. pankreatitída)
• Komplex autoimunitných alebo imunitných chorôb
(IMHA – imunitne sprostredkovaná hemolytická anémia)
• Nekróza tkaniva a malígne tumory
• Pri psoch sprevádza zvýšenie aj nasledujúce chronické stavy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Reumatoidná artritída
Polyartritída
Obštrukcia čriev
Zápalové ochorenie čriev
Lymfóm
Akútna pankreatitída
Pyometra
Pneumónia
Endotoxémia E. coli
Babezióza
Infekcia Bordetella bronchiseptica
Ehrlichióza
Leishmanióza
Leptospiróza
Parvovírus
Bakteriálna enteritída
REFERENČNÉ ROZMEDZIE:
• Pes: 0 – 9,7 mg/l
ZÁPAL
15
Počet erytrocytov – RBC
CHARAKTERISTIKA:
Počet erytrocytov = červených krviniek sa používa na odhad celkového
množstva červených krviniek pri pacientovi. Ak je počet červených
krviniek znížený (alebo je znížená koncentrácia hemoglobínu alebo
hematokrit), hovoríme o anémii. Ak je počet červených krviniek zvýšený,
potom hovoríme o erytrocytóze (taktiež polycytémii). Červené krvné
bunky (erytrocyty, červené krvinky) sú najpočetnejšími a najdlhšie
žijúcimi bunkami cirkulujúcimi v krvi. Erytrocyty obsahujú hemoglobín
a zohrávajú zásadnú úlohu v okysličovaní tkanív a udržaní acidobázickej
rovnováhy krvi.
ZVÝŠENIE (ERYTROCYTÓZA): Časté príčiny
Erytrocytóza môže byť buď relatívna alebo absolútna. Relatívna
erytrocytóza je spôsobená redistribúciou červených krviniek alebo
plazmy bez navŕšenia celkového množstva erytrocytov v tele. Absolútna
erytrocytóza je pravým zvýšením celkového počtu erytrocytov (zvýšenie
celkovej masy erytrocytov).*
• Relatívna (pseudo) erytrocytóza
- Dehydratácia
- Kontrakcie sleziny v súvislosti so vzrušením (pri niektorých druhoch,
zvlášť pri psoch)
- Zvýšená vaskulárna permeabilita (šok)
• Absolútna erytrocytóza
- Anoxia (napr. pri ochorení pľúc, ventilačne-perfúznym nepomerom
napr. pri vrodených srdcových chybách, pri pobyte vo vysokých
nadmorských výškach)
- Zvýšená produkcia erytropoetínu
(napr. nádory obličiek, cysty alebo hydronefróza)
- Endokrinné príčiny (napr. hypertyreóza, zvýšená sekrécia
katecholamínov pri feochromocytóme)
- Polycythemia vera
* Pozn.: Toto je len čiastočný zoznam príčin.
ZNÍŽENIE (ANÉMIA): Časté príčiny
Anémia všeobecne môže byť spôsobená troma základnými mechanizmami: *
* Pozn.: Ide len o príklady, nie o úplný zoznam príčin.
• Strata červených krviniek (vonkajšia alebo vnútorná)
- Trauma (napr. porušenie veľkých ciev, ruptúra vnútorných orgánov)
- Gastrointestinálne vredy
- Črevný parazit (napr. machovec)
- Koagulačné poruchy (napr. hemofílie, otrava kumarínovými
rodenticídmi, trombocytopénia)
- Krvácajúce tumory
• Deštrukcia erytrocytov (hemolýza)
- Imunitne sprostredkované poruchy (napr. idiopatické alebo po
použití niektorých liekov)
- Hemoparazitózy (napr. babézia, hemobartonela)
- Toxíny (napr. acetaminofen, zinok)
- Mechanická fragmentácia (napr. prítomnosť trombov, chyby chlopní,
nádory, ako napríklad hemangiosarkóm)
• Znížená produkcia erytrocytov
- Chronické ochorenie alebo zápal (rad rôznych príčin - nádorových,
imunitne sprostredkovaných, infekčných alebo pri orgánovom
zlyhaní napr. ochorenie obličiek)
- Hormonálna (napr. hypotyreóza, hyperestrogenizmus)
- Infekcie (napr. vírus mačacej leukémie, ricketsiová infekcia)
REFERENČNÉ ROZMEDZIE:
• Pes: 6-9 T/l
• Mačka: 5-10 T/l
Stredná koncentrácia hemoglobínu v erytrocyte (Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration) - MCHC
CHARAKTERISTIKA:
Stredná koncentrácia hemoglobínu v erytrocyte je pomer medzi
hmotnosťou hemoglobínu v erytrocyte a objemom červenej krvinky.
Vyjadruje sa buď v percentách alebo v gramoch na deciliter červených
krviniek (g/dl). V automatických zariadeniach je ale hematokrit
vypočítanou hodnotou z hodnôt RBC (Red Blood Count – počet
červených krviniek) a MCV (Mean Corpuscular Volume – stredný objem
erytrocytov), čo sú priamo merané parametre. Hodnota MCHC je preto
založená na všetkých troch priamo meraných parametroch červených
krviniek (HGB, RBC a MCV), takže chyba ktorejkoľvek z týchto troch
meraní ovplyvní jej výslednú hodnotu. Pretože je MCHC priemernou
hodnotou všetkých červených krviniek, ide o relatívne nesenzitívny test.
Môže sa tak stať, že mnohé procesy, ktoré ovplyvňujú výsledok MCHC,
sa vzájomne vyvážia a výsledná stredná hodnota bude v referenčnom
rozmedzí (príklad: retikulocytóza, ktorá zníži MCHC môže byť vyvážená
hemolýzou, ktorá hodnotu MCHC zvýši).
HEMATOLÓGIA
Stredný objem erytrocytov
16
ZVÝŠENIE: Interferujúce substancie alebo chyba prístroja:
• Hemolýza in vivo alebo in vitro
• Lipémia
• Heinzove telieska
• Autoaglutinácia červených krviniek
• Extrémna leukocytóza (leukemická interferencia)
ZNÍŽENIE (HYPOCHRÓMIA): Časté príčiny
• Retikulocytóza
- Najčastejšou príčinou zníženej MCHC je retikulocytóza, pretože
nezrelé červené krvinky nie sú v dobe, keď sú uvoľňované do
cirkulácie plne hemoglobinizované
• Nedostatok železa
REFERENČNÉ ROZMEDZIE:
• Pes: 31 – 34 g/dl
• Mačka: 31 - 35 g/dl
(Mean Corpuscular Volume) - MCV
CHARAKTERISTIKA:
MCV je priemerná veľkosť (objem) červenej krvinky vo vzorke krvi
vyjadrená vo femtolitroch (fl). Tradične sa určovala veľkosť červených
krviniek z rovnice: MCV = (Hematokrit/Počet červených krviniek) x 10.
Moderné automatické hematologické analyzátory merajú MCV priamo
Pretože MCV vyjadruje priemernú veľkosť bunky, nejedná sa o citlivý
ukazovateľ skorých morfologických zmien erytrocytov.
ZVÝŠENIE: Časté príčiny
Zvýšený MCV znamená, že ide o MAKROCYTÓZU.
Najčastejšou príčinou makrocytózy je retikulocytóza.
• Regeneratívne anémie sú všeobecne klasifikované ako makrocytárne
hypochrómne anémie (zvýšený MCV, znížený MCHC - Mean
Corpuscular Hemoglobin Concentration - stredná koncentrácia
hemoglobínu v erytrocyte).
• Niektoré mačky infikované vírusom mačacej leukémie majú
makrocytárnu normochromnú anémiu. Tá bola kedysi uvedená ako
„pseudo-B12 deficit“.
• Makrocytóza je častým a normálnym nálezom pri niektorých pudloch.
ZNÍŽENIE: Časté príčiny
Nižšia hodnota MCV znamená, že ide o MIKROCYTÓZU.
• Najčastejšou príčinou mikrocytózy je nedostatok železa a túto anémiu
potom označujeme ako mikrocytárnu hypochromnú anémiu (znížený
MCV a znížená MCHC – Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration stredná koncentrácia hemoglobínu v erytrocyte).
• Mikrocytózu môžeme občas pozorovať pri psoch s portosystémovým
skratom.
• Nedospelé zvieratá majú často menšie červené krvinky (čo môže byť
dané relatívnym nedostatkom železa).
• Pri japonských plemenách Akita-Inu a Shiba-Inu sú mikrocytárne
červené krvinky normálnym nálezom.
REFERENČNÉ ROZMEDZIE:
• Pes: 60 – 77 fl
• Mačka: 40 – 55 fl
(Mean Corpuscular Hemoglobin) - MCH
CHARAKTERISTIKA:
Stredný objem hemoglobínu v erytrocyte (MCH) je hodnota stanovená
rovnicou: MCH = (HGB/RBC) X 10. MCH je vyjadrená v pikogramoch (pg)
hemoglobínu (v priemernom erytrocyte). Hodnota MCH je zvyčajne
analogická strednej koncentrácii hemoglobínu v erytrocyte (MCHC)
a neprispieva mnoho k interpretácii hemogramu.
REFERENČNÉ ROZMEDZIE:
• Pes: 17 – 23 pg
• Mačka: 13 – 17 pg
Normálne krvinky psa
Normálne krvinky mačky
Objem zhustených erytrocytov (Packed cell volume) – PCV
CHARAKTERISTIKA:
PCV alebo „objem zhustených erytrocytov „ sa získava tak, že sa
odstredením separuje vzorka krvi na 3 vrstvy: plazma, buff y coat (vrstva,
v ktorej sú biele krvinky a doštičky) a erytrocyty. Pri tomto spôsobe sú
erytrocyty natlačené jeden na druhý, ale stále majú medzi sebou určité
množstvo extracelulárneho priestoru (pretože majú tvar piškóty). Naproti
tomu je hematokrit percentuálnym vyjadrením
objemu, ktorý zaberajú erytrocyty a vypočítava sa na základe
vynásobenia veľkosti červenej krvnej bunky MCV a počtu červených
krviniek RBC.
REFERENČNÉ ROZMEDZIE:
• Pes: 38 – 55 %
• Mačka: 28 – 45 %
Počet krvných doštičiek – PLT
CHARAKTERISTIKA:
Krvné doštičky sa podieľajú na primárnej hemostáze, najmä na interakcii
medzi doštičkami a stenou krvnej cievy. Automatické hematologické
prístroje môžu byť používané na počítanie doštičiek, ale je potrebná
opatrnosť vzhľadom k zhlukovaniu doštičiek po odbere, ktoré by mohlo
falošne znížiť hodnoty. Obrovské doštičky, ktoré sú pozorované pri
niektorých mačkách, môžu byť vylúčené z automatického počtu a to
môže tak falošne znížiť hodnoty. Manuálny počet krvných doštičiek je
odporúčaný, ak je pri nátere periférnej krvi viditeľné zhlukovanie alebo je
zaznamenaný veľký podiel obrovských doštičiek.
ZVÝŠENIE: Časté príčiny
• Primárne
- Megakaryocytárna neoplázia (vzácne)
• Reaktívna alebo sekundárna
- Chronické krvácanie – často pozorované pri sideropenickej anémii
- Ťažké zápalové ochorenie – gastrointestinálne (pankreatitída,
zápalové ochorenie čriev), pľúcne a artritída
- Neoplázie – hematopoetické (lymfóm) a nehematopoetické
- Endokrinné poruchy – hyperadrenokorticizmus, diabetes mellitus,
hypotyreóza
- Liekové – terapia glukokortikoidmi, terapia Vinkristínom
- Imunologické – imunitným systémom sprostredkovaná (IMHA),
reakcia na imunitne podmienenú trombocytopéniu (IMT
- Trauma – zlomeniny a hernie bránice
- Po splenektómii
ZNÍŽENIE: Časté príčiny
9413-00
9413-00
BloodCell
BloodCell
Poster
Poster
EN.indd
EN.indd
1
• Zvýšená spotreba (sprostredkovaná
imunitným
systémom)
- Primárna – autoimunitná, idiopatická
1
- Sekundárna – neoplázie, lieková, post vakcinačná (tzn. modifikovaný
živý vírus psinky), infekcie (vírusová, bakteriálna, protozoárna
a ricketsiová)
• Zvýšená spotreba (neimunitné príčiny)
- Koagulopatia – intoxikácia rodenticídami, DIC
- Vaskulitída – infekčná
- Predčasná aktivácia doštičiek – i.v. katéter, niektoré lieky, infekcie
• Znížená produkcia
REFERENČNÉ ROZMEDZIE:
• Pes: 150 – 500 G/l
• Mačka: 150 – 550 G/l
Normálna početnosť doštičiek (50x) Nízka početnosť doštičiek (50x)
Zhluky doštičiek (50x)
Retikulocyty – počet a percento retikulocytov - RETIC a % RETIC
CHARAKTERISTIKA:
Retikulocyty sú nezrelé erytrocyty (červené krvinky), ktorým chýba
jadro. Tieto nezrelé bunky sú väčšie ako zrelé cirkulujúce erytrocyty
a vznikajú v kostnej dreni, kde prebieha prevažná časť zrenia erytrocytov.
Pri zdravých psoch a mačkách je zaznamenané extrémne nízke množstvo
retikulocytov (menej ako 0,5-1,0% erytrocytov). Existujú rôzne spôsoby
vyjadrenia retikulocytárnej odpovede: Percento retikulocytov (%RETIC)
– ide o skutočný percentuálny podiel retikulocytov
pozorovaných
medzi
9413-00
9413-00BloodCell
BloodCell
Poster
PosterEN.indd
EN.indd 11
bezjadrovou erytrocytárnou populáciou v periférnej krvi.
Korigovaný počet retikulocytov (CRC) – toto je „korigovaný“ počet
retikulocytov, ktorý zohľadňuje normalizáciu zmeny v HCT. Absolútny
počet retikulocytov (RETIC) – ide o skutočný počet retikulocytov
v mikrolitri pozorovaných medzi bezjadrovou erytrocytárnou populáciou
v periférnej krvi.
ZVÝŠENIE (RETIKULOCYTÓZA):
Zvýšenie počtu retikulocytov môže znamenať regeneratívnu anémii.
Zvýšenie počtu retikulocytov znamená, že kostná dreň odpovedá na
požiadavku na erytrocyty v dôsledku ich nedostatku v cirkulácii. To môže
súvisieť buď s deficitom erytrocytov (anémia) alebo zníženou životnosťou
erytrocytov (hemolytická choroba).
Regeneratívna anémia - krvné straty alebo hemolytická anémia
so súčasnou retikulocytózou znamená prítomnosť regeneratívnej
anémie. Retikulocytárna odpoveď v periférnej krvi má 2 - 4 dni
oneskorenie, vzhľadom k vzniku potreby na zvýšenie počtu erytrocytov,
a to kvôli 3 - 5 dňom času dozrievania erytrocytov. Intravaskulárne
a extravaskulárne hemolytické anémie môžu mať väčšiu retikulocytózu
ako anémie v dôsledku krvnej straty, vzhľadom k okamžitej dostupnosti
železa na syntézu hemoglobínu (dôležitá súčasť pri maturácii
erytrocytov). Pri anémii po krvnej strate musia byť na syntézu
HEMATOLÓGIA
N.indd 1
Stredný objem hemoglobínu
17
hemoglobínu a produkciu erytrocytov mobilizované stabilné formy
železa v tele (zásoby hemosiderínu v makrofágoch kostnej
drene, slezine, pečeni, atď.).
• Retikulocytóza je občas pozorovaná pri rôznych vybraných stavoch,
ktoré nie sú spojené s anémiou
• Kompenzovaná hemolytická choroba
• Hyperadrenokorticizmus
• Polycytémia – primeraná sekundárna (vysoká nadmorská výška,
respiračné ochorenia, atď.)
• Polycytémie – primárne (polycythemia vera)
ZNÍŽENIE:
Pokles počtu retikulocytov môže znamenať útlm kostnej drene alebo
neregeneratívnu anémiu. Pri druhoch, ktoré uvoľňujú retikulocyty v
prípade, že existuje požiadavka z periférie (psy, mačky a prežúvavce), je
znížený počet retikulocytov ťažko identifikovateľný pri zvieratách, ktoré
nie sú anemické, pretože by mali extrémne nízke počty cirkulujúcich
erytrocytov. Chýbanie retikulocytov znamená, že nie sú prítomné známky
odpovede kostnej drene v prípade požiadavky periférie na erytrocyty.
V prípade anemického zvieraťa takého druhu, ktorý nevykazuje
signifikantnú retikulocytózu priebehu regenerácie, znamená chýbanie
retikulocytov, že je anémia v tomto okamihu neregeneratívna. Extrémne
nízke počty retikulocytov napriek prítomnosti anémie výrazne podporujú
neregeneratívnu anémiu, spojenú buď so zlyhaním kostnej drene pri
produkcii erytrocytov alebo neefektívnu erytropoézu (psy, mačky,
prežúvavce).
Jednotlivé
Agregované
Nová metylénová modrá (NMM),
– retikulocyty pri psovi
NMM – retikulocyty pri mačke
VÝSLEDKY V ABSOLÚTNYCH ČÍSLACH A V %
Pri psoch:
Stupeň odpovede kostnej drene (počet retikulocytov/μl):
Menej ako 110.000 normálna, ak nie je anémia
110.000 – 150.000 slabá regenerácia
150.000 – 300.000 primeraná regenerácia
Viac ako 300.000 značná regenerácia
Pri mačkách:
Stupeň odpovede kostnej drene (počet retikulocytov/μl):
Menej ako 50.000 normálna, ak nie je anémia
50.000 – 75.000 slabá regenerácia
75.000 – 175.000 primeraná regenerácia
Viac ako 175.000 značná regenerácia
Hemoglobín – HGB (Hgb)
CHARAKTERISTIKA:
Hemoglobín je hlavnou bielkovinou v krvi. Meranie hemoglobínu sa
pri pacientoch používa na odhad celkovej masy červených krviniek.
V niektorých prípadoch má hodnota hemoglobínu väčšiu výpovednú
hodnotu ako celkový objem červených krviniek (PCV – Packed Cell
Volume) alebo hematokrit (HCT), pretože na koncentráciu hemoglobínu
nemá vplyv hemolýza vzorky in vitro a/ alebo veľkosť erytrocytov.
ZVÝŠENIE (POLYCYTÉMIA): Časté príčiny
Relatívna polycytémia sa môže vyskytnúť pri dehydratácii alebo
redistribúcii vnútorných tekutín (plazmy) pri zvýšenej vaskulárnej
permeabilite, ako v prípade šokových porúch. Relatívna polycytémia
môže byť spôsobená taktiež kontrakciou sleziny.
Absolútna polycytémia je zvýšenie celkovej masy červených krviniek.
K príčinám polycytémie patrí chronická hypoxia, hypertyreóza,
neadekvátna sekrécia erytropoetínu pri primárnom ochorení obličiek a
nádorové ochorenia červeného krvného radu (polycythemia vera).
Falošné zvýšenie hemoglobínu
• Zvýšené namerané hodnoty hemoglobínu sa môžu vyskytnúť
ako artefakt ak „niečo“ zasahuje do cesty svetla v automatickom
analyzátore.
• K príčinám falošného zvýšenia koncentrácie hemoglobínu patria
vysoká lipidémia, podávanie syntetických krvných náhrad, prítomnosť
Heinzových teliesok (erytrocytárne refraktilné telieska) a vzácne
extrémna leukémia.
ZNÍŽENIE (ANÉMIA): Časté príčiny
Anémia môže byť konkrétne spôsobená poklesom počtu červených
krviniek (RBC), poklesom objemu erytrocytov (HCT) a alebo poklesom
koncentrácie hemoglobínu (MCHC).
• Hemolýza
- Imunitne podmienená, krvné parazity, toxíny a chemikálie,
mechanická fragmentácia, idiopatická a iné príčiny
• Krvná strata
- Trauma, parazitárne ochorenia, ruptúry nádorov, vredy, hemofílie,
otravy (rodenticídy), trombocytopénia a iné príčiny
• Znížená alebo defektná erytropoéza
- Anémia pri chronických ochoreniach, ochorenia obličiek, vírusová
infekcia (FeLV), infekcia ricketsiami, lieky (chemoterapeutiká),
myeloftíza, hypotyreóza, hyperestrogenizmus, nedostatok železa,
otravy, ionizujúce žiarenie, idiopatická erytropoéza a iné príčiny
REFERENČNÉ ROZMEDZIE:
• Pes: 15 – 19 g/dl
• Mačka: 9 – 15 g/dl
Počet leukocytov - WBC
HEMATOLÓGIA
CHARAKTERISTIKA:
Počet leukocytov = bielych krviniek (WBC) je celkový počet bielych
krviniek v milimetri kubickom (mm3) alebo mikrolitri (μl) nezrážavej
plnej krvi. Do tejto hodnoty sú zahrnuté neutrofily, monocyty, eozinofily
a bazofily.
18
ZVÝŠENIE (LEUKOCYTÓZA): Časté príčiny
• Zápalové reakcie
- Zvýšenie akéhokoľvek alebo všetkých typov leukocytov môže
odrážať celkovú zápalovú alebo imunitnú stimuláciu. Zvýšené počty
špecifického typu leukocytov môžu znamenať špecifickejšiu príčinu.
• Reakcia na stres alebo kortikosteroidy
- Zvýšené uvoľnenie buniek z kostnej drene, presun buniek
z marginálneho poolu do cirkulujúceho poolu a znížená rýchlosť
výstupu z periférnej krvi do tkanív. Zrelé neutrofily predstavujú
najčastejšie bunky. Neočakáva sa posun doľava.
• Reakcia na záťaž alebo epinefrín
- Presun buniek z marginálneho poolu do cirkulujúceho poolu.
Prechodná fyziologická leukocytóza je najčastejšia pri mačkách.
Zrelé neutrofily alebo lymfocyty predstavujú najčastejšie bunky.
Neočakáva sa posun doľava.
• Leukemická reakcia
- Zvýšený počet určitého typu leukocytov, najmä zvýšený počet
nezrelých foriem, môže odrážať nádorový stav. Zvýšený počet
buniek je produkovaný a uvoľňovaný do periférnej krvi. Nádorové
bunky majú často suboptimálne funkcie v rámci imunitného
systému.
ZNÍŽENIE (LEUKOPÉNIA): Časté príčiny
• Zníženie produkcie
- Supresia, narušená alebo zničená kostná dreň v dôsledku toxicity,
nádorového alebo infekčného ochorenia.
• Zvýšená strata alebo utilizácia
- Zvýšená rýchlosť výstupu buniek z periférnej krvi prevyšujúca
rýchlosť produkcie.
• Sekvestrácia
- Hromadenie buniek v orgánovom systéme alebo kompartmente.
• Špecifické príčiny v závislosti od určitého postihnutia bunkovej línie
REFERENČNÉ ROZMEDZIE:
• Pes: 6 – 12 G/l
• Mačka: 6 – 11 G/l
Neutrofily (% a počet)
CHARAKTERISTIKA:
Neutrofily sú najčastejšie leukocyty pri psoch, mačkách a koňoch, ale všetky
cicavce majú neutrofily alebo ich ekvivalenty (napr. heterofily). Primárnou
funkciou neutrofilov je fagocytóza a mikrobiálne účinky. Neutrofily majú
pomerne krátky polčas v krvi (asi desať hodín). Neutrofily sú jedným z troch
typov polymorfonukleárov (PMN). Ďalšie dva typy sú bazofily a eozinofily.
ZVÝŠENIE (NEUTROFÍLIA): Časté príčiny
Neutrofília znamená zvýšenie počtu neutrofilov v periférnej krvi. Zvýšenie
môže byť dôsledkom fyziologických reakcií, účinkom kortikosteroidov
alebo môže súvisieť s ochorením.
Fyziologické zvýšenie je dôsledkom zvýšenej srdcovej frekvencie,
krvného tlaku a krvného prúdenia. Takéto zvýšenie je často dôsledkom
uvoľnenia epinefrínu (a niekedy kortizolu). Takéto uvoľnenie sa objavuje
pri vzrušení zvierat, počas strachu, pri kŕčoch, atď.
Kortikosteroidy spôsobujú neutrofíliu. Môžu ju spôsobiť exogénne
kortikosteroidy akéhokoľvek typu aj endogénne kortikosteroidy spolu
s Coombsovou chorobou, stresom, atď. V týchto prípadoch je stupeň
neutrofílie mierny až stredný, bez zvýšenia počtu tyčí.
Zápal spôsobený rôznymi príčinami vedie väčšinou k neutrofílii. Takéto
zvýšenie môže byť mierne až veľmi výrazné. Zápal môže spôsobiť, že
počet neutrofilov pri psoch môže niekedy dosiahnuť 70 000 v mikrolitri.
Takéto významné zvýšenie je často označované ako „leukemoidné“.
• Infekcia, lokalizovaná alebo systémová (napr. absces, pyometra,
peritonitída, pneumónia)
• Nekróza alebo poškodenie tkaniva ako je torzia orgánu, infarkt,
nádorová infiltrácia
• Krvácanie, vonkajšie alebo vnútorné
• Hemolýza v dôsledku vplyvu liekov, ochorenia imunitného systému
alebo parazitov
• Ochorenie imunitného systému
• Chronická myelogénna leukémia môže spôsobiť výrazné zvýšenie
počtu neutrofilov, z ktorých väčšina sú zrelé formy
a methamizol môžu spôsobovať neutropéniu. Idiosynkratické
liekové reakcie, napr. fenylbutazon pri psoch, sú pozorované ako
vzácna príčina neutropénie.
- S neutropéniou môžu súvisieť myeloproliferatívne ochorenia
(leukémia).
- K neutropénii môžu viesť myelofibróza a myeloftíza.
- Cyklická hematopoéza pozorovaná pri syndróme sivých kólií
spôsobuje taktiež periodickú neutropéniu.
• Zvýšené požiadavky
- Môžu byť dôsledkom ťažkých infekcií, najmä pri oslabených alebo
podvyživených zvieratách. Niektoré baktérie, ako je Salmonella, sú
častejšie spájané s týmto stavom.
- Neutropénia je v týchto prípadoch často spojená s posunom doľava
- (prítomnosť tyčí) a v neutrofiloch sú taktiež prítomné „toxické“
zmeny (viď nižšie).
Poznámka: Ak je v anestézii alebo ťažkej sedácii odobratá krv, môže sa
pri niektorých zvieratách vyskytnúť mierna neutropénia alebo
leukopénia.
Normálny neutrofil
Neutrofil - mierne toxické zmeny
Neutrofil s tyčkovitým jadrom
Neutrofil - stredne silné toxické zmeny
Neutrofil - pes
ZNÍŽENIE (NEUTROPÉNIA): Časté príčiny
Neutropénia znamená pokles počtu neutrofilov v periférnej krvi.
Leukopénia je pokles celkového počtu bielych krviniek (leukocytov)
v krvi. Neutropénia sa môže objavovať spolu s leukopéniou alebo bez nej.
Ak je prítomná leukopénia, dochádza často k poklesu ďalších krvných línií
(napr. lymfocytov a monocytov).
• Znížená produkcia neutrofilov
- Je možné zaznamenať pri niektorých vírusových alebo iných
infekčných činiteľov (napr. parvovírus pri psoch a mačkách, Ehrlichia,
vírus mačacej leukémie, vírus mačacieho imunodeficitu).
- Niektoré lieky, ako je mimo iné estrogén, cyklofosfamid, doxorubicín
Neutrofil - výrazné toxické zmeny
REFERENČNÉ ROZMEDZIE:
• Pes: v percentách 55 - 75 % , v absolútnych číslach 3.000 – 10.000 /μl
• Mačka: v percentách 50 – 75 % , v absolútnych číslach 3.000 – 11.000 /μl
Monocyty (% a počet)
ZVÝŠENIE (MONOCYTÓZA):
• Imunologická stimulácia (zahŕňa supuratívne, pyogranulomatózne,
nekrotické, malígne, hemoragické, hemolytické alebo imunitným
systémom sprostredkované choroby)
• Indukcia kortikosteroidmi alebo stresom
• Zaznamenaná pri zotavení z neutropénie
• Bakteriémia
ZNÍŽENIE:
Nie je klinicky významné.
HEMATOLÓGIA
CHARAKTERISTIKA:
Monocyty sú najväčšie bunky prítomné v normálnej periférnej krvi. Majú
množstvo cytoplazmy, ktorá je modro sivá a môžu ale nemusia mať v sebe
vakuoly. Ich jadrá sú guľaté až oválne, dvojlaločnaté alebo trojlaločnaté
a sú často vrúbkované alebo rozštiepené. Monocyty sa diferencujú
na makrofágy potom, čo opustia periférny krvný obeh a nepodliehajú
recirkulácii. Primárna funkcia monocytov je fagocytóza častíc a starších
buniek. Tiež hrajú veľkú úlohu v imunitnom systéme ako zdroj mnohých
cytokínov, ktoré sú dôležité v imunoregulácii a spracovaní cudzích látok
do antigénneho materiálu, ktorý je prezentovaný imunokompetentným
9413-009413-00
BloodCell
Poster EN.indd
1
BloodCell
Poster EN.indd
1
lymfocytom.
REFERENČNÉ ROZMEDZIE:
• Pes: v percentách 0 – 4 % , v absolútnych číslach 0 - 500 /μl
• Mačka: v percentách 0 – 4 % , v absolútnych číslach 0 - 500 /μl
Monocyt - pes
19
Lymfocyty (% a počet)
CHARAKTERISTIKA:
Lymfocyty sú biele krvinky, ktoré pochádzajú z lymfoidného tkaniva
ako sú lymfatické uzliny, slezina a týmus. Zrelé lymfocyty majú veľkosť
približne 1 - 1,5 násobku veľkosti červenej krvinky. Majú slabo modrastú
cytoplazmu, guľaté alebo oválne jadro a vnútri nahromadený hrudkovitý
chromatín. Lymfocyty sa líšia od ostatných bielych krviniek v tom, že po
opustení cievneho systému sa doň môžu opäť vracať a majú relatívne
dlhý biologický polčas. Ich primárnou funkciou je humorálna a bunkami
sprostredkovaná imunita.
Normálny lymfocyt
Mierne reaktívny lymfocyt
Stredne reaktívny lymfocyt
Stredne reaktívny lymfocyt
Výrazne reaktívny lymfocyt
Lymfocyt - pes
ZVÝŠENIE (LYMFOCYTÓZA): Časté príčiny
• Účinok adrenalínu
• Antigénová stimulácia
• Lymfocytárna leukémia
• Nedospelé zvieratá majú normálne vyšší počet lymfocytov
ZNÍŽENIE (LYMFOPÉNIA): Časté príčiny
• Kortikoidmi indukovaná redistribúcia
• Akútna systémová infekcia
• Vírusové infekcie
• Strata na lymfocyty bohatej lymfy ako napríklad pri lymfangiektázie
• Imunosupresívna terapia
• Vrodená imunodeficiencia
REFERENČNÉ ROZMEDZIE:
• Pes: v percentách 12 - 30 % , v absolútnych číslach 1.000 – 4.000 /μl
• Mačka: v percentách 15 - 50 % , v absolútnych číslach 1.000 – 6.000 /μl
9413-009413-00
BloodCell
BloodCell
Poster EN.indd
Poster EN.indd
1
1
Eozinofily (% a počet)
CHARAKTERISTIKA:
Eozinofily sú typom leukocytov, ktoré sú nazývané podľa ich
charakteristických cytoplazmatických granúl. Ich granule sa farbia rôzne
eozinofilne, v závislosti od živočíšneho druhu. Tiež tvar týchto granúl je
druhovo špecifický. Pri koňovi sú veľké guľaté a uniformné, pri mačke sú
tyčkovitého tvaru a nie sú tak jasné, pri psovi sú granule variabilné čo
do tvaru a počtu. Granule obsahujú enzýmy a ďalšie látky dôležité pre
ich ochrannú funkciu. Tieto bunky sú aktívne v zabíjaní helmintov a tiež
v regulácii žírnych buniek.
ZVÝŠENIE:
Časté príčiny
• Parazitárna infekcia
• Alergická reakcia
• Eozinofilný granulomatózny komplex
Vzácne príčiny
• Nádorové ochorenia: najčastejšie tumor z žírnych buniek a lymfóm
• Hypoadrenokorticizmus
• Chronická eozinofilná leukémia
• Hypereozinofilný syndróm
ZNÍŽENIE:
Normálne hodnoty sa blížia k nule. Kortikosteroidy (ako endogénne tak
exogénne) majú tendenciu ich počet znižovať.
REFERENČNÉ ROZMEDZIE:
• Pes: v percentách 0 – 6 % , v absolútnych číslach 0 - 600 /μl
• Mačka: v percentách 0 – 6 % , v absolútnych číslach 0 - 600 /μl
Normálny eozinofil psa
20/07/2012 11:48
Normálny eozinofil mačky
HEMATOLÓGIA
Bazofily (% a počet)
CHARAKTERISTIKA:
Bazofily sú prítomné v diferenciálnom rozpočte najčastejšie v nízkom
počte. Granule bazofilov sú okrúhle a farbia sa metachromaticky
alebo tmavo. Zrelé bazofily pri mačkách majú veľmi svetlo sfarbené
granule. Granule sú prítomné vo veľkom množstve pri väčšine druhov s
výnimkou psov. Najvýraznejšími zložkami granúl bazofilov sú histamín
a heparín. Pôsobia ako primárne mediátory zápalu a podieľajú sa na
hypersenzitívnych reakciách.
ZVÝŠENIE:
Časté príčiny
• Imunitné hypersenzitívne reakcie
• Parazitárne alergické reakcie / precitlivenosť
• Nefrotický syndróm
• Endokrinné ochorenie
• Hypotyreóza
9413-00Poster
BloodCell
EN.indd
Poster
1 EN.indd
209413-00 BloodCell
1
ZNÍŽENIE:
Nie je klinicky významné.
REFERENČNÉ ROZMEDZIE:
• Pes: v percentách 0 – 1 %
Normálny bazofil psa
Normálny bazofil mačky
T4
CHARAKTERISTIKA:
• Total T4 je zložený z voľnej frakcie a z frakcie viazanej na proteíny. Obe
frakcie sú v tomto teste merané. Endogénny T4 je produkovaný len
v štítnej žľaze a je to dôležitý indikátor na diagnostiku hypertyreózy
mačiek a na vylúčenie hypotyreózy pri psoch – len niektoré psy s
hypotyroidizmom majú koncentrácie T4 v referenčnom rozmedzí.
(Normálne hodnoty T4 pri hypotyreoidných psoch sú možné v skorých
štádiách hypotyreózy). Okrem toho ale existujú hypotyreoidné psy
(asi 1,5%) ktorí vytvárajú T4 protilátky. Tieto protilátky môžu vyvolať
falošne vysoké výsledky T4. Pri týchto psoch odporúčame testovať
voľnú T4 (fT4) dialýzou a / alebo anti-T4 protilátky.
• Poznámka: NTI a liečba môže ovplyvniť T4 výsledky.
HLAVNÁ INDIKÁCIA NA VYKONANIE TESTU:
• Diagnostika ochorenia štítnej žľazy alebo monitoring
HLAVNÁ PORUCHA, KTORÚ TEST DETEKUJE:
• Hypertyreóza mačiek
• Hypotyreóza psov
HYPOTYREÓZA PSOV
• zníženie produkcie hormónov štítnej žľazy (T4 a T3) s generalizovaným
znížením bunkovej aktivity predovšetkým pri psoch (0,2-0,6%)
• klinické príznaky: pribúdanie na váhe, letargia a poruchy osrstenia:
veľmi často nesvrbivá symetrická alopécia, hyperpigmentácia, výrazné
stenčenie epidermy, seborrhea, častá je komplikácia sekundárnou
superficiálnou pyodermiou
• alterácia biochemických parametrov: hypercholesterolémia (až 80%
prípadov), hypertriglyceridémia, zvýšená lipidémia, zmeny v hladine
kreatinkinázy
• alterácia hematologických parametrov: stredná, normochromná,
normocytická neregeneratívna anémia (50% pacientov)
• koncentrácia T4
príčinou je benígna adenomatózna hyperplázia a zriedka karcinóm
(1-2%) štítnej žľazy
• klinické príznaky: úbytok hmotnosti (navzdory polyfágii – až 98%
mačiek), hmatateľná struma, hyperaktivita/nepokoj, tachykardia (viac
ako 200 úderov za minútu), PU/PD, vracanie/hnačka, matná, drsná a
neupravená srsť
• alterácia biochemických parametrov: veľmi často je zvýšená ALT, bežné
je zvýšenie ALP, LDH, AST, močoviny (UREA/BUN), kreatinínu, glukózy a
fosforu, občas je zvýšený bilirubín
• alterácia hematologických parametrov: stredná erytrocytóza,
leukopénia a eozinopénia
REFERENČNÉ ROZMEDZIE:
• Pes
– menej ako 13 nmol/l nízka hladina
– 13 – 52 nmol/l normálna hladina
– Viac ako 52 nmol/l vysoká hladina
– 27 – 70 nmol/l terapeutická hladina
• Mačka – menej ako 10 nmol/l nízka hladina
– 10 – 60 nmol/l normálna hladina
– 30 – 60 nmol/l sivá zóna pri starých mačkách
alebo pri mačkách s príznakmi hypertyreózy
– Viac ako 60 nmol/l hypertyreóza
HYPERTYREÓZA MAČIEK
• zvýšená produkcia hormónov štítnej žľazy (T4 a T3) s príznakmi
zodpovedajúcimi zvýšenej aktivite metabolizmu predovšetkým pri
starších mačkách oboch pohlaví (6% populácie), pričom najčastejšou
ŠTÍTNÁ
ŠTÍTNA ŽLÁZA
ŽĽAZA
21
21
VZOR LABORATÓRNEHO PROTOKOLU - GERIATRICKÝ PROFIL
Nováková, J. - Cat Micka (Final report 28.09.13 13:50:31)
Veterina XY
adresa
Owner
Novakova, J.
Order ID
99582029
Animal
Cat Micka
Laboratory No.
VM641279/28.09.2013
Material
serum, EDTA blood, smear
Test
Result
Sign
Reference value
Unit
Remark
VZ
O
R
Geriatric Profile
54.1
10 - 60
Urea (BUN)
7.9
5.7 - 13.5
mmol/l
Creatinine
81
< 168
umol/l
T4 (total T4)
<10 nmol/l
10 - 60 nmol/l
30 - 60 nmol/l
>60 nmol/l
nmol/l
Subnormal
Normal
Grey zone in old or symptomatic cats
Consistent with hyperthyroidism
Kidney:
Sodium
153
147 - 159
mmol/l
Potassium
4.2
3.3 - 5.8
mmol/l
Inorganic Phosphate
1.2
0.8 - 2.2
mmol/l
Liver:
Bilirubin
2.9
< 6.8
umol/l
ALT (GPT)
29
< 175
U/l
Alkaline phosphatase
13
< 73
U/l
1
<5
U/l
GGT
AST (GOT)
GLDH
25
< 71
U/l
1
< 11
U/l
Total protein
69
59 - 87
g/l
Albumin
33
27 - 44
g/l
g/l
36
29 - 54
0.91
> 0.57
Glucose
5.7
3.5 - 7.8
mmol/l
Cholesterol
2.6
< 8.5
mmol/l
270
190 - 365
umol/l
Globulin
Albumin/Globulin-Ratio
Pancreas:
Cholesterol (Fasting cats with regular body weight): < 5.2 mmol/l
Fructosamine
Muscle:
CK
LDH
201
< 542
U/l
92
< 182
U/l
Calcium
2.4
2.2 - 2.9
mmol/l
Magnesium
0.9
0.6 - 1.1
mmol/l
Triglycerides
0.5
0.2 - 4.9
mmol/l
Triglyerides (Fasting cats with regular body weight): 0.2 - 1.1 mmol/l
Haemogram
4.9
Leukocytes
In stressed cats
6 - 11
G/l
Erythrocytes
9.1
5 - 10
T/l
Haemoglobin
12.9
9 - 15
g/dl
Packed cell volume (PCV)
45
28 - 45
%
MCV
49
40 - 55
fl
13 - 17
pg
MCH
14
MCHC
29
Thrombocytes
Reticulocytes (relative)
Reticulocytes (absolute)
Degree of bone marrow response (Reticulocytes/ul):
< 50.000
Normal if nonanemic
< 50.000
Inadequate if anemic
50.000-75.000 Mild regeneration
75.000-175.000 Moderate regeneration
> 175.000
Marked regeneration
Differential blood count
22
-
up to 18
337
-
31 - 35
g/dl
150 - 550
G/l
0.24
%
21000
/ul
1)
Návod na odosielanie vzoriek do laboratória IDEXX VML
Odber vzorky a žiadanky
Odobrané vzorky je nutné zaslať do laboratória spoločne so žiadankou na vyšetrenie vzorky. Informácia o materiáli potrebnom
na jednotlivé vyšetrenia je uvedená na žiadankách ku vzorkám, vrátane minimálneho požadovaného množstva.
Žiadanky si môžete objednať na objednávkovom formulári spotrebného materiálu pre VML alebo informatívne stiahnuť na
stránkach www.cymedica.cz v sekcii VML. Pre odosielanie vzoriek do laboratória ale používajte výhradne formuláre, ktoré Vám
zašleme, sú ďalej strojovo spracovávané a stiahnutá a vytlačená žiadanka je bohužial pre tento spôsob spracovania nevhodná.
K dispozícii Vám sú rôzne žiadanky k vzorkám: pes, mačka, hlodavce / vtáky / exoty, veľké zvieratá, besnota, mikrobiológia,
PCR / molekulárna diagnostika, histopatológia, genetika, sexácia vtákov, diagnostika Plus.
Prosím vyplňte príslušný formulár tlačeným písmom a uistite sa, že uvedené informácie sú presné.
Nezabudnite uviesť meno majiteľa a meno zvieraťa, rovnako tak ako pečiatku Vašej praxe s celou adresou, telefónom, krajinou
pôvodu a e-mailom, na ktorý chcete mať doručený výsledok. Nakoniec označte test(y), ktoré požadujete
Žiadanky musia byť zaslané spolu so vzorkami.
Informácie k DHL kuriérnej službe pre zasielanie vzoriek do IDEXX referenčného laboratória
Našim partnerom pre dopravu vzoriek je spoločnosť DHL (služba Medical Express). Vďaka rozsiahlej logistickej sieti a špeciálnej
odbornosti tohto partnera, Vám tak ponúkame bezkonkurenčné služby v oblasti veterinárnej diagnostiky.
Čo Vám touto zmenou prinášame?
•
•
•
DOPRAVU VZORIEK DO LABORATÓRIA ÚPLNE ZADARMO!
Možnosť vyzdvihnutia zásielky kuriérom od pondelka do piatku vrátane doručenia do laboratória v sobotu
Veľmi jednoduché objednanie kuriéra bez nutnosti vypĺňať prepravné listy
Postup pri objednaní dopravy:
•
DHL bezplatný telefonický kontakt pre objednanie kuriéra (linka je v prevádzke 7:00 - 20:00):
Česko: 840 103 000, Slovensko: 18 811
•
IDEXX zákaznícke číslo platné pre ČR i SR: 964 850 990
•
Čas objednania dopravy:
Pokiaľ má byť vzorka vyzdvihnutá ten istý deň, čas sa líši podľa lokalizácie Vašej praxe. Všeobecne je najneskoršia hodina
pre objednávku dopravy medzi 14:00 - 17:00 hod. Čas, ktorý platí práve pre Vašu prax, Vám oznámi Zákaznícky servis
Cymedica
•
Čas vyzdvihnutia zásielky:
najneskôr medzi 17:00 - 18:00
•
Dni vyzdvihnutia zásielky:
pondelok - piatok
•
Možnosť on-line sledovania zásielok: http://www.dhl.cz/en/express.html
Ako prebehne Váš telefónny rozhovor so zákazníckym centrom DHL?:
Hovor na telefónne číslo 840 103 000 (platí pre ČR) alebo 18 811 (platí pre SR)
•
volajúci zvolí v ponuke „objednať alebo spočítať cenu“
•
pracovník zákazníckeho servisu požiada o tzv DHL zákaznícke číslo uvediete 964850990 - ide o Vet.Med.Labor
•
pracovník zákazníckeho servisu DHL sa Vás opýta na adresu v Nemecku, kam sa majú vzorky doručiť
Adresa je: Vet Med Labor GmbH, Lutz Riegler, Drukereistr . 4, 04 150 Leipzig
23
•
pre úspešné vyzdvihnutie zásielky budete požiadaní o tieto informácie:
• presnú adresu vyzdvihnutia, vrátane kontaktu a ďalších detailov (poschodie, recepcia, ...)
• popis zásielky:
MEDICAL EXPRESS
From Martin Mudrak
Cymedia spol. s.r.o. +420311706225
Pod Nadrazim 308
26801 HOROVICE
CZ Czech Republic
To
• rozmery - uvádzajte podľa škatuľky IDEXX VML pre odosielanie vzoriek tj. 18 x 15 x 8 cm
• prepravný list - vyžiadajte si vygenerovanie a zaslanie štítku od
pracovníka zákazníckeho servisu DHL
•
dohodnutie dátumu a času vyzdvihnutia (podľa času a adresy ordinácie pracovník
zákazníckeho servisu ponúkne tzv „okno“ pre vyzdvihnutie)
•
rekapitulácia najdôležitejších informácií
•
tým bude objednávka vyzdvihnutia zásielky potvrdená
•
pracovník zákazníckého servisu pripraví štítok pre zásielku
(tzv. waybill alebo prepravný list)
•
v priebehu cca 30 minút pošle tento prepravný list na Vami zadanú e-mailovú adresu
•
pracovník ordinácie štítok trikrát vytlačí a odovzdá spolu so zásielkou kuriérovi
Origin
PRG
Phone:
+49 175 181799
5
Vet Med Labor GmbH
Lutz Riegler
Drukereistr. 4
04150 LEIPZIG
DE Germany
• hmotnosť - uvádzajte 500 g
• obsah - uvádzajte biologický materiál kat B označenie UN3373
CMX
DE−LEJ−LEJ
.
0.5 kg
Piece Weight:
Pickup date: 2013−09−10
Content / Commerce Control Statement / RC
UN 3373 Biological substance Category B one package
Ref code IDEXX
.
Day
Time
Piece
1/1
WAYBILL 16 0836 5721
Pre zaistenie bezpečnej a rýchlej prepravy Vašich diagnostických vzoriek je potrebné dodržať nasledujúce inštrukcie:
•
•
•
Všetky zásielky musia byť balené podľa IATA pravidiel.
Správne balenie je možné vidieť na tomto videu http://www.youtube.com/watch?v=xZjgcWM1uVE&feature=youtu.be
Je veľmi dôležité, aby sa vzorky v škatuľke nepohybovali => použite papier alebo iný fixačný materiál, aby sa zabránilo
pohybu vzoriek po škatuľke. Inak môže DHL stopnúť zásielku.
Správne zabalenie diagnostickej vzorky
1. Zabate vzorky (nepriepustná primárna nádobka, napr. skúmavka / tampón) do rúna
 Väčšie množstvo vzoriek musí byť zabalené samostatne tak, aby sa zabránilo kontaktu medzi nimi.
 Prosím, použite skúmavky na vzorky poskytované IDEXX Laboratories.
2. Zabalenú vzorku a zodpovedajúcu žiadanku umiestnite do sekundárneho obalu
– vrecúška
 POZNÁMKA: V každom vrecúšku musí by len jedna objednávka!
 Žiadanku prosím neprehýbajte a vložte ju do vrecúška.
3. Vrecúško uzatvorte
4. Sekundárne vrecúško umiestnite do prepravnej škatuky
dodanej spoločnosou IDEXX.
 Uistite sa, že je v škatuľke dostatočné množstvo tlmiaceho materiálu,
aby sa zabránilo pohybu vzoriek
 Vložte do každej škatuľky pokiaľ možno čo najvyšší počet vzoriek
5. Škatuku riadne uzatvorte.
 Na vrchnú časť škatuľky prosím umiestnite DHL prepravný list
 Uistite sa, že označenie UN 3373 je vždy viditeľné!
24
Tipy pre zabalenie diagnostickej vzorky:
1. Primárny obal (nepriepustná primárna nádobka, napr. skúmavka / tampón) *
 Primárne nádobky musia byť vždy zabalené v sekundárnom obale z dostatočne savého materiálu
2. Sekundárny obal (nepriepustný sekundárny obal / ochranný kontajner)
 Je možné používať aj iné primárne a sekundárne obaly ako originál IDEXX, ale je nutné dodržať pokyny o zabalení
primárneho nepriepustného obalu do obalu sekundárneho ochranného
 NIKDY nebalte vzorky do sklenených nádob!!!
3. Vonkajší obal (lepenková / papierová škatuka)
 Používajte vždy vonkajšie obaly / škatue dodané spoločnosou IDEXX
 Vzorky treba vnútri vonkajšieho obalu zafixovať tak, aby sa zamedzilo ich pohybu
 Pre upevnenie vzorky sa používa vnútorné veko škatuľky IDEXX, výplňový materiál a / alebo páska.
 Zaistite, aby na škatuľke vždy bola dobre viditeľná adresa príjemcu zásielky a značka UN3373
 Vložte do každej škatuľky pokiaľ možno čo najvyšší počet vzoriek **
 Vložte do škatuľky príslušné vyplnené žiadanky
*
**
Poukazujeme na to, že maximálne množstvo formalínu použitého na jednu primárnu nádobku je pri vzorkách pre histopatologické vyšetrenie 30ml.
Ak odosielate v jednej škatuľke viac vzoriek a žiadaniek, zreteľne ich označte tak, aby bolo možné ich správne spárovanie v laboratóriu.
Urýchlite tým proces príjmu vzoriek.
Pri nedodržaní týchto inštrukcií môže dôjsť k meškaniu alebo dokonca odmietnutiu zásielky zo strany kuriéra.
Obalový materiál na posielanie zásielok:
Povinný materiál:
• Odberový spotrebný materiál (napr. skúmavky, tampóny)
• Rúno
• Sekundárny obal – vrecúško
• Idexx VML papierová škatuľa
Nepovinné, voliteľné materiály
• Polystyrénová vložka určená ako interná obal vzorky
• Kontajner na mrazený vzorka - ak je potreba
• Iný vhodný obalový materiál vzoriek
Návod na zloženie škatuľky:
viď. príloha Návod škatuľka
Všetky potrebné obalové materiály pre odosielanie vzoriek do IDEXX referenčného laboratória si vyžiadate ZADARMO
u Zákazníckeho servisu Cymedica na čísle +420 311 706 211 (ČR) alebo +421 45 540 00 40 (SR).
Zaslanie výsledkov:
Výsledky Vám budú doručené e-mailom, ktorý uvediete na žiadanke.
Telefonické a e-mailové konzultácie:
Ak máte otázky k výsledkom testov alebo k vzorkám, IDEXX špecialisti hovoriaci svetovými jazykmi sú Vám k dispozícii od
pondelka do piatku 8:30 – 18:30 a v sobotu 9:00 – 14:00 na telefónnom čísle a +49 1802 838 633 alebo na [email protected]
com. Výhodou tejto služby je, že hovoríte alebo komunikujete priamo so špecialistom v príslušnom odbore, pracujúcim v... IDEXX
laboratóriu. Vie teda, o čom spolu komunikujete, má priamy prístup ku všetkým hodnotám a kvalifikovane zhodnotí výsledky,
prípadne navrhne ďalšie vyšetrenia pre konkrétneho pacienta. Máte tak istotu presnej interpretácie špecialistom.
Dodatočné vyšetrenie:
V závislosti od požadovaného testu máte možnosť až do 7 dní po prijatí vzorky laboratóriom priobjednať ďalší test. Prosím
kontaktujte: hotline +49 1802 838 633 alebo Zákaznícky servis Cymedica.
Vyúčtovanie:
Súhrnná faktúra Vám bude zaslaná 1x za 14 dní. Splatnosť faktúry je 14 dní.
Ďalšie informácie:
Informácie, materiály, články a iné nájdete na www.cymedica.com na stránkach Idexx VML a v Knižnici. Ďalej odporúčame využívať
Idexx Learning Centrum na www.idexxlearningcenter.com
Váš Cymedica team a IDEXX Referenčné laboratórium
25
Návod na zloženie škatuľky
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Zložte vnútorné veko
smerom dovnútra.
Upravte ich sami tak,
aby ste v škatuľke
zafixovali skúmavku
so vzorkou (skúmavky so vzorkami).
10
26
Formulár žiadanky uložte
oddelene od vzoriek.
IDEXX Reference Laboratories
Registration form | Registračný formulár nového zákazníka
Chcete začať využívať ponuku referenčného laboratória IDEXX VML? Pre uľahčenie vzájomnej komunikácie vyplňte a odošlite tento Registračný
formulár. Po jeho spracovaní do softvéru Idexx Vám bude pridelený kód Vašej praxe a tiež poštou zaslané archy so štítkami a čiarovými kódmi.
Čiarový kód bude vždy identifikovať Vaše pracovisko a konkrétneho pacienta pri odosielaní vzoriek a ich spracovaní.
Fax: +421 455 400 041
E-mail: [email protected]
Client data | Údaje o zákazníkovi
Name of practice | Názov pracoviska
Phone numbe | Telefónne číslo
Veterinarian | Veterinárny lekár
Fax number | Fax
Address | Adresa
E-mailová adresa na komunikáciu výsledkov
CZ
Postcode | PSČ
SK
Country | Krajina
Results | Zasielanie výsledkov
Vyberte a označte spôsob, ktorým si želáte dostávať laboratórne protokoly.
Email (PDF attachment) | E-mail (PDF príloha))
preliminary results | predbežné výsledky
final results | finálny výsledok
Fax | Fax
preliminary results | predbežné výsledky
final results | finálny výsledok
For internal lab use only
Rechnungsadressse: CYMEDICA
Email-Befunde immer auch an:
[email protected]
[email protected]
Date, Signature | Dátum, podpis
Practice stamp | Pečiatka Vašej praxe
IDEXX Referenčné laboratórium
Formulár laboratórnych pomôcok
Prosím zaškrtnite požadované množstvá.
Objednávateľ: (pečiatka s celou adresou)
Tel.: + 421 45 540 0040
Fax: + 421 45 540 0041
E-mail: [email protected]
Krajina
Tel.:
Tu nalepte
čiarový kód
Fax:
Len pre potreby laboratória
Skúmavka s
citrátom
Žiadanky
Diagnostika Plus
Pes
Koagulačná
skúmavka
Skúmavka
s EDTA
3 ml
Skúmavka
na sérum
2,5 ml
Mačka
malé
veľké
zvieratá zvieratá
malé
veľké
zvieratá zvieratá
Hlodavce/vtáky/
exoty
PCR/molekulárna
diagnostika
Univerzálny
sterový tampón
Veľké zvieratá
Sexácia vtákov
Mikrobiológia
s bavlnenou
špičkou a
transportným
médiom
s bavlnenou
špičkou bez
transportného
média
malé
veľké
zvieratá zvieratá
malé
veľké
zvieratá zvieratá
Besnota
Nádoba na výkaly
(veľké a malé zvieratá)
Histopatológia,
cytológia
Skúmavka
s NaF
1,5 ml
Obyčajná
skúmavka
Cyto-kefka 10 ml
Sekundárne obalové vrecúško
Ochranný obal na laboratórne
sklíčka vrátane 2 ks sklíčok
Prepravná škatuľa
Fľaška na kultiváciu krvi
Cena za fľašu 7,- EUR
Kontajner
na zmrazené vzorky
Štítky
s čiarovými kódmi
Cenník pre veterinára a Manuál
sú Vám k dispozícii na stiahnutie
na www.cymedica.sk
Histológia
malý obal
(60ml)
s formaldehydom
veľký obal
(120ml)
s formaldehydom
len na vyžiadanie – prosím
kontaktujte linku Cymedica
Cymedica SK, s.r.o. | Družstevná 1415/8 | 960 01 Zvolen
tel.: +421 455 400 040 | fax: 421 455 400 041 | e-mail: [email protected] | www.cymedica.sk
Download

PROFILOVÉ VYŠETRENIA