
Klinická parazitologie psa a kočky
Druhé vydání
Autoři
Prof. MVDr. Vlasta SVOBODOVÁ, CSc., DipEVPC
Prof. MVDr. Miroslav SVOBODA, CSc.
MVDr. Eva VERNEROVÁ, Ph.D.
Kresby
Josef ZATLOUKAL ()
Lektoři
Prof. MVDr. Karel CHROUST, DrSc.
Prof. MVDr. Valérie LETKOVÁ, Ph.D.
B r n o 2013

KLINICKÁ PARAZITOLOGIE PSA A KOČKY
Autoři:
Kresby:
Grafická úprava:
Nakladatelství:
Tisk:
Počet stran:
Vydání:
ISBN:
Vlasta Svobodová, Miroslav Svoboda, Eva Vernerová
Josef Zatloukal
Olga Nováková
© Miroslav Svoboda – B-V-M
CENTA, spol. s r. o., Brno
256
druhé
978-80-905468-1-3
Copyright © 2013
Na zpracování se autorsky nebo obrazovou dokumentací podíleli
Prof. Gad Baneth, DVM, Ph.D., DipECVCP
Koret School of Veterinary Medicine, Hebrew University, Izrael
Prof. Peter Bedford, DVM., Ph.D., DipECVO
Small Animal Clinic, Royal Veterinary College, University of London, Velká Británie
MVDr. Viera Beladičová
Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava, Slovensko
MVDr. Jiří Beránek, Ph.D.
Veterinární klinika – specializované pracoviště pro choroby oční, Pardubice
MVDr. Václav Ceplecha
Klinika chorob psů a koček FVL VFU Brno
MVDr. Pavel Forejtek, CSc.
Ústav ekologie zvěře VFU Brno
MVDr. Ivona Galušková
GALVET, veterinární ordinace Dobrá
MVC. Markéta Hajnalová
Studentka 5. ročníku FVHE VFU Brno
MVDr. Lada Hofmannová, Ph.D.
Ústav patologické morfologie a parazitologie FVL VFU Brno
MVDr. Jan Hlaváč
Veterinární ordinace Klatovy
MVDr. Roman Husník, Ph.D.
Veterinary Teaching Hospital, School of Veterinary Medicine, Louisiana State University,
Baton Rouge, USA
MVDr. Vilma Hypská
Veterinární centrum VIVA, Hradec Králové
Prof. Claudio Genchi, DVM., Ph.D., DipEVPC
Department of Veterinary Sciences and Public Health, University of Milan, Itálie
MVDr. Ing. Rostislav Klapka
Veterinární služby Bruntál, s.r.o.
Doc. MVDr. Jiří Klimeš, CSc.
Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat FVHE VFU Brno
MVDr. Jarmila Konvalinová, Ph.D.
Klinika chorob psů a koček FVL VFU Brno
MVDr. Jana Kouřilová
Vetgyn Frýdek Místek
MVDr. Naďa Kružíková
Klinika chorob psů a koček FVL VFU Brno
MVDr. Martina Miterpáková, Ph.D.
Parazitologický ústav Slovenské akademie věd, Košice, Slovensko
MVDr. Barbora Mitková
Ústav patologické morfologie a parazitologie FVL VFU Brno
Prof. MVDr. David Modrý, Ph.D.
Ústav patologické morfologie a parazitologie FVL VFU Brno
MVDr. Ivan Nágl
Státní veterinární ústav Praha
MVDr. Vojtěch Odstrčil
Veterinární služby Bruntál, s.r.o.
MVDr. Jan Rybníček, DipECVD
Veterinární dermatologický a dermatopatologický servis, Padochov
Prof. MVDr. Miroslav Svoboda, CSc.
Klinika chorob psů a koček FVL VFU Brno.
Prof. MVDr. Vlasta Svobodová, CSc., DipEVPC
Ústav patologické morfologie a parazitologie FVL VFU Brno
MVDr. Zuzana Svobodová, Ph.D.
Soukromá veterinární lékařka, Nové Město na Moravě
MVDr. Miloš Vávra
Klinika chorob psů a koček FVL VFU Brno
Luigi Venco, DVM, SCPA, DipEVPC
Veterinary Hospital „Citta di Pavia“, Pavia, Itálie
MVDr. Eva Vernerová, Ph.D.
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, Brno
MVDr. Petr Vrána
Veterinární ordinace Šenov
MVDr. Dagmar Vršková, Ph.D.
Veterinární ambulance Xenopus, Lelekovice
Jakob Willesen, DVM, Ph.D., Associate Professor
Department of Veterinary Clinical and Animal Sciences, Faculty of Health and Medical
Sciences, University of Copenhagen, Dánsko
Josef Zatloukal ()
Grafické studio Šumperk
MVC. Tomáš Zídek
Student 6. ročníku FVL VFU Brno
Zvláštní poděkování patří firmě Bayer, která svými unikátními obrazovými materiály
naši monografii významně obohatila.
© Bayer (2013)
Toto dílo je chráněno autorským zákonem a bez souhlasu autora nesmí být měněno, upravováno,
kopírováno či jiným způsobem šířeno.
Předmluva k druhému vydání
Milé kolegyně, vážení kolegové, studentky a studenti veterinární medicíny,
s osmnáctiletým odstupem vám předkládáme druhé vydání Klinické parazitologie psa
a kočky. Od roku 1995, kdy vyšlo první vydání, se objevilo takové množství nových
poznatků, že bylo zapotřebí původní informace výrazně doplnit a rozšířit. Jeden příklad za
všechny. Začátkem devadesátých let byly naše znalosti týkající se neosporózy velmi povrchní
a o psovi jako definitivním hostiteli se pouze spekulovalo. V současnosti umíme onemocnění
nejen spolehlivě diagnostikovat, ale i úspěšně léčit.
Změna životního stylu, celosvětový pohyb lidí a zvířat, ale také klimatické změny
způsobily import nových infekcí, z nichž některé se u nás začaly šířit, jiné naštěstí v našich
geografických podmínkách vhodného vektora nenalézají. Typickým příkladem první skupiny
je dirofilarióza vyskytující se na našem území endemicky od roku 2004. Do druhé skupiny
patří nebezpečná leishmanióza, která je kvůli absenci vektora pořád pouze infekcí
importovanou.
Určitě jste zaznamenali i boom léčivých přípravků, v nichž není lehké se vždy správně
orientovat. Snažili jsme se, aby náš autorský kolektiv složený z parazitoložky, klinika
a specialistky na posuzování účinnosti a bezpečnosti léčiv poskytl ucelený přehled o původci
onemocnění, jeho vlivu na zdravotní stav hostitele a zároveň vhodné terapii přípravky
v souladu se správnou veterinární praxí.
V našich geografických podmínkách se naštěstí setkáváme omezeně s výrazně patogenními parazity, přesto je nutné jejich výskyt omezit vzhledem k riziku přenosu na vnímavější
jedince a na zoonotický potenciál značné části z nich. Psi a kočky bývají nedílnou součástí
rodiny a z tohoto pohledu si všichni přejeme, aby byli stejně jako jejich majitelé pokud možno
parazitů prostí.
Rozšíření spektra parazitů, se kterými se můžeme setkat u našich pacientů, souvisí na
jedné straně s cestami na společnou dovolenou k moři, ale na druhé straně se znovu dostávají
do popředí onemocnění, která jsou původní, pouze se poněkud zanedbávají. Běžně
uplatňovaná prevence bývá nedostatečná a zbytečně vede k falešnému uklidnění, že parazité
jsou vyřešeni. Kočky s volným pohybem jsou často ponechávány parazitům zcela napospas.
Úloha veterinárních lékařů je při řešení parazitárních onemocnění nezastupitelná.
Majitelům psů a koček musíme být schopni vysvětlit, proč je určité vyšetření nezbytné, proč
je nutné aplikaci léčiva opakovat, i když se zdá pacient v pořádku, ale také proč je nutné
kontrolní vyšetření, případně další nezbytné kroky. V dnešní době snadného získávání
informací přes internet by se nám nemělo stát, aby to byl majitel zvířete, kdo nám poskytne
informaci o onemocnění jako první. Stejně tak by to měl být právě veterinární lékař, kdo bude
schopen zasvěceně a s věcnou argumentací odmítnout v elektronickém prostoru kolující
pavědecké názory o kuriózních souvislostech mezi parazitem a nejrůznějšími nemocemi
zvířat i člověka.
Aby informace z naší strany byla kompletní, zařadili jsme do knihy i systematické
zařazení parazitů, které se od prvního vydání výrazně změnilo a pro kolegy s delší praxí může
být překvapivé a málo srozumitelné. Systém nám pomáhá orientovat se v jednotlivých
parazitárních původcích a přiřadit jim základní vlastnosti morfologické a vývojové.
Knihu jsme doplnili o tabulární přehled léčiv a terapii nejdůležitějších parazitárních
onemocnění, což by mělo napomoci rychlé základní orientaci v každodenní klinické praxi.
Rozšířena je i část metodická, protože většina parazitóz musí být diagnostikována
laboratorním vyšetřením. Klinické příznaky jsou vesměs málo specifické.
Chtěli bychom touto cestou za cenné připomínky a náměty poděkovat oběma lektorům –
prof. MVDr. Karlu Chroustovi, DrSc., emeritnímu profesoru naší univerzity a prof. MVDr.
Valérii Letkové, Ph.D. z Univerzity veterinárního lékařství a farmakologie v Košicích. Jejich
připomínky byly velmi přínosné a podnítily nás k další práci a studiu.
Na obrazové dokumentaci se podílelo 35 odborníků z České republiky, Slovenska, Izraele,
Itálie, Dánska, Velké Británie a USA. Ať už autoři mnohdy unikátních snímků pocházejí
z akademického prostředí, diagnostických zařízení nebo z privátní praxe, významným
způsobem naši monografii obohatili a patří jim naše upřímné poděkování. Zvláště cenný je
obrazový materiál parazitů či onemocnění, se kterými se u nás dosud setkáváme vzácně nebo
je s velkou pravděpodobností budeme řešit v blízké budoucnosti.
Se záludnostmi stále se měnícího systematického zařazení parazitů i některých exotických
hostitelů a mezihostitelů nám radil doc. MVDr. Jiří Klimeš, CSc., grafickou úpravu hlídala
paní Olga Nováková a se závěrečnou kontrolou textu nám pomáhaly mladé oči a bystré hlavy
MVDr. Václava Ceplechy a MVDr. et Ing. Evy Čermákové. Za pomoc všem výše uvedeným
upřímně děkujeme.
Závěrem bychom chtěli vyjádřit přání, aby vám monografie, kterou právě listujete, byla
užitečným pomocníkem v každodenní odborné práci a přispěla tak k dalšímu zkvalitnění péče
o vaše zvířecí pacienty. Pokud se navíc podaří ještě více omezit riziko vzájemného přenosu
parazitárních onemocnění mezi psem, kočkou a člověkem, tak bude náš záměr v plné míře
naplněn. Z naší strany jsme se pro to snažili udělat maximum.
V Brně dne 18. září 2013
Eva Vernerová
Miroslav Svoboda
Vlasta Svobodová
Obsah
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.1.3
1.2.1.4
1.2.1.5
1.2.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.9.1
2.1.9.2
2.1.9.3
2.1.9.4
2.1.9.5
2.1.9.6
2.1.9.7
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.2
2.2.1
2.2.1.1
2.2.1.2
2.2.1.3
2.2.1.4
2.2.1.5
2.2.1.6
ČÁST OBECNÁ …………………………………………………. ………..
OBECNÁ PARAZITOLOGIE …………………………………………………..
Hostitelství …………………………………………………………………..
Vliv parazita na hostitele …………………………………………………….
PARAZITOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA ………………………………...............
Základní metody ……………………………………………………………..
Koprologické vyšetření ……………………………………………………...
Vyšetření na zevní parazity …………………………………………………..
Vyšetření krve a kostní dřeně ………………………………………………...
Endoskopické vyšetření ……………………………………………………..
Zobrazovací metody …………………………………………………………
Speciální metody …………………………………………………………….
ZÁSADY TERAPIE A PREVENCE ………………………………………………
Přípravky s převážným účinkem proti vnitřním parazitům (endoparazitika) ..
Přípravky s převážným účinkem proti vnějším parazitům (ektoparazitika) …
Přípravky s endektocidním účinkem …………………………………………
Možnosti likvidace parazitů v prostředí, dezinfekce …………………………
ČÁST SPECIÁLNÍ ………………………………………………. ………..
PROTOZOÁRNÍ INFEKCE ……………………………………………………
Trypanozomóza ………………………………………………………………
Leishmanióza ………………………………………………………………...
Giardióza …………………………………………………………………….
Trichomonóza ………………………………………………………………..
Amébózy ……………………………………………………………………..
Babesióza …………………………………………………………………… .
Cytauxzoonóza ………………………………………………………………
Hepatozoonóza ……………………………………………………………....
Kokcidióza ………………………………………………………………….. .
Izosporóza ……………………………………………………………………
Toxoplazmóza ………………………………………………………………..
Neosporóza …………………………………………………………………..
Hammondióza ………………………………………………………………..
Besnoitióza …………………………………………………………………..
Karyosporóza ………………………………………………………………...
Sarkocystóza …………………………………………………………………
Kryptosporidióza …………………………………………………………….
Encefalitozoonóza ……………………………………………………………
Balantidióza ………………………………………………………………….
HELMINTÓZY ……………………………………………………………. …..
TREMATODÓZY ……………………………………………………………...
Fasciolóza …………………………………………………………………….
Paragonimóza ………………………………………………………………..
Troglotremóza ………………………………………………………………..
Nanofyetóza ………………………………………………………………….
Opistorchóza …………………………………………………………………
Dikrocelióza ………………………………………………………………….
Strana
1
1
1
1
3
4
4
7
8
10
10
10
11
12
17
24
28
30
30
33
35
39
43
47
50
55
56
57
58
61
66
68
69
70
72
74
77
78
81
81
84
85
85
86
87
88
2.2.1.7
2.2.1.8
2.2.1.9
2.2.1.10
2.2.2
2.2.2.1
2.2.2.2
2.2.2.3
2.2.2.4
2.2.2.5
2.2.2.6
2.2.3.
2.2.3.1
2.2.3.2
2.2.4
2.2.4.1
2.2.4.2
2.2.4.3
2.2.4.4
2.2.4.5
2.2.4.6
2.2.4.7
2.2.4.8
2.2.4.9
2.2.4.10
2.2.4.11
2.2.4.12
2.2.4.13
2.2.4.14
2.2.4.15
2.2.4.16
2.2.4.17
2.2.4.18
2.2.4.19
2.2.4.20
2.2.4.21
2.2.4.22
2.2.4.23
2.2.4.24
2.2.4.25
2.2.4.26
2.2.4.27
2.2.4.28
2.3
2.3.1
2.4
2.4.1
2.4.1.1
Platynosomóza ……………………………………………………………….
Metagonimóza ……………………………………………………………….
Schistozomóza ……………………………………………………………….
Alarióza ………………………………………………………………………
CESTODÓZY ………………………………………………………………….
Difylobotrióza ………………………………………………………………..
Spirometróza …………………………………………………………………
Mezocestoidóza ………………………………………………………………
Dipylidióza …………………………………………………………………...
Teniózy ……………………………………………………………………….
Echinokokóza ………………………………………………………………...
AKANTOCEFALÓZY …………………………………………………………..
Makrakantorynchóza …………………………………………………………
Oncikolóza ……………………………………………………………………
NEMATODÓZY ………………………………………………………………..
Spirocerkóza ………………………………………………………………….
Gnatostomóza ………………………………………………………………...
Fyzalopteróza ………………………………………………………………...
Olulanóza …………………………………………………………………….
Toxokaróza …………………………………………………………………...
Toxaskarióza …………………………………………………………………
Baylisaskarióza ………………………………………………………………
Ankylostomóza ………………………………………………………………
Strongyloidóza ……………………………………………………………….
Riktularióza ………………………………………………………………….
Trichurióza ………………………………………………………………….. .
Aelurostrongylóza ………………………………………………………….. .
Angiostrongylóza …………………………………………………………… .
Krenozomóza ……………………………………………………………….. .
Filaroidóza ……………………………………………………………………
Kapilarióza dýchacích cest …………………………………………………..
Srdeční dirofilarióza ………………………………………………………….
Podkožní dirofilarióza ………………………………………………………..
Onchocerkózy ………………………………………………………………..
Ostatní filariózy ………………………………………………………………
Drakunkulóza …………………………………………………………………
Peloderóza ……………………………………………………………………
Telazióza ……………………………………………………………………...
Oční onchocerkóza …………………………………………………………..
Dioktofymóza ………………………………………………………………..
Kapilarióza močového měchýře ……………………………………………..
Kapilarióza jater ……………………………………………………………..
Trichinelóza ………………………………………………………………….
PENTASTOMIDÓZA …………………………………………………… ……..
Linguatulóza ………………………………………………………………….
NAPADENÍ ČLENOVCI ………………………………………………………..
NAPADENÍ ROZTOČI ………………………………………………………….
Zaklíštění ……………………………………………………………………..
89
89
90
92
93
94
96
97
100
102
107
112
113
114
115
117
119
120
121
122
129
131
132
137
138
139
141
142
145
147
148
149
153
155
157
158
159
159
160
161
162
163
163
167
167
169
169
170
2.4.1.2
2.4.1.3
2.4.1.4
2.4.1.5
2.4.1.6
2.4.1.7
2.4.1.8
2.4.1.9
2.4.1.10
2.4.2
2.4.2.1
2.4.2.2
2.4.2.3
2.4.2.4
2.4.2.5
3.
4.
5.
Čmelíkovitost ………………………………………………………………….
Pneumonyssoidóza …………………………………………………………….
Cheyletielóza …………………………………………………………………..
Demodikóza ……………………………………………………………………
Trombikulóza …………………………………………………………………..
Sarkoptový svrab ………………………………………………………………
Notoedrový svrab ………………………………………………………………
Otodektový svrab ………………………………………………………………
Psoroptový svrab ………………………………………………………………
NAPADENÍ HMYZEM …………………………………………………………...
Napadení vešmi a všenkami …………………………………………………..
Zablešení ……………………………………………………………………….
Myiáza …………………………………………………………………………
Napadení komáry, muchničkami a pakomáry …………………………………
Napadení ostatním hmyzem ……………………………………………………
LITERATURA ………………………………………………………………..
REJSTŘÍK ……………………………………………………………………
PŘÍLOHY …………………………………………………………………….
175
176
177
180
186
188
192
193
196
197
198
201
208
210
211
212
215
219
Download

Parazitologie - úvodní stránky.pdf