.$<$'°9ñ=
.
TEL: 467 70 57
1,54 %
BIST100
73.577
0,02 %
DOLAR
2,9080
0,02 %
EURO
3,1580
0,34 %
ALTIN
100,19
PETROL
36,24
-0,90 %
-0,28 %
BONO
10,85
SOSYAL
MEDYA'DA
6216°=
facebook.com/sonsozgazete
twitter.com/sonsozgazete
+sonsozgazetesi06
İşte, 2015’n en öneml olayları!
Son günlerini yaşadığımız
2015’in en acı olayları 102 kişinin
öldüğü Ankara ve 34 kişinin
öldüğü Suruç katliamlarıydı.
Y
Maksmum sağlık
ıl içinde en çok
sevindiğimiz olay
Prof. Dr. Aziz Sancar’ın Nobel Kimya Ödülü’nü kazanması oldu.
Yılın en riskli hareketi
Rus savaş uçağını düşürmekti.
NURİ KAYIŞ KARGA BANA DEDİ Kİ
Erektl dsfonksyon
tedavsnde yepyen
br yöntem!
S.3
SONSÖZ
E
rektil disfonksiyon tedavisinGH-HQHUDV\RQ1RQ,QYD]LY
ELU\|QWHPGLU%|OJHVHORODUDN
Anjiyogenesise neden olur ve penil hePRGLQDPLöLQLDUWWÔUÔU%XLùOHPLoLQGùN
\RöXQOXNOXùRNGDOJDODUÔQGDQ\DUDUODQÔU
Sonsöz Sizin
HAVA DURUMU
Sonsöz Ankara’nın ve Ankaralınındır. Türkiye’ nin
tüm sorunlarını özgür ve özerk yayınlayan, vatandaşın haber alma hakkı çerçevesinde gerçekleri yazan ve sonsözün vatandaşın olduğu ilkesini
savunan günlük siyasi gazetedir.
22 ARALIK 2015 SALI
GÜNDÜZ
9 c
Ő
www.sonsoz.com.trͻ&7zd/͗Ϯϱ<ƌ͘
ANKARA
GECE
-8 c
Ő
32/ò6(9(*ò5ò<25%ò532/ò6'ò/(.'2à$1ȇ,˜/'ž5ž<25
0DDġODU
\RNVXOOXN
VóQóUóQóQ
DOWóQGD
Pols katl olursa
Gözümüz yaşlı izledik polis cinayetini sosyal medyada. Dilek Doğan’ın bir polis
tarafından öldürüldüğü iddiasının video görüntülerini. Tam bir faciadır. Anne Baba
çılgına dönüyor, polislere saldırıyor. Haklılar, Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın.
ZAM YAĞMURU MEMUR VE
EMEKLİLERİ ETKİLEYECEK
<HQLGHQGHöHUOHPHRUDQÔQÔQ
\]GHRODUDNEHOLUOHQPHVL
LOHELUOLNWH2FDNµWDQLWLEDUHQLöQHGHQLSOLöHKHUùH\LQIL\DWÔEX
RUDQGDDUWDFDN
S.4
B
en açık seçik söyleyeyim polis asker dostuyumdur. Ama Dilek Doğan’ı öldürdüğü iddiası ile yargılanan O katil polisi tüm benliğimle kınıyorum. Ona
polis demek bile diğer meslektaşlarına hakaret olur.
Affetmiyorum, affetmeyeceğim.
%DU]DQL
GHQ
EDáóPVó]OóN
UHIHUDQGXPX
WDOLPDWó
ORHAN UĞUROĞLU İLE SÖZ HAKKI
Can emnyetmz yok
CHP milletvekili
Murat Emir, Dilek Doğan'ın öldürülmesiyle ilgili olarak ortaya
çıkan kamera kayıtlarını incelediğini belirterek "Hepimizin
evine bir gün polisler gelip çocuklarımızı, bizi ve eşimizi öldürebilir.
S.3
,UDN.UW%|OJHVHO<|QHWLPL
,.%<%DùNDQÔ0HVXW%DU]DQLEDöÔPVÔ]OÔNUHIHUDQGXPXLoLQKD]ÔUOÔN
S.4
\DSÔOPDVÔWDOLPDWÔYHUGL
6XUL\H
GH
KDOóERPEDVó
NXOODQPó\RUX]
İsveç'tek
50 bn Kululu
Dünya’nın her noktasına uçan milli hava
yolumuz Türk Hava Yollarına İsveç’te yaşayan 50 bine yakın Kululu, sosyal medya
üzerinden isyan ettiler.
Czre ve Slop'de
çatışmalar şddetlend
TANDOĞAN UYSAL
İSVEÇ PENCERESİ S.7
"Taşhyeclere kumpas"
davası bugün başlıyor
Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rus hava güçlerinin Suri\H
GHKDOÔERPEDVÔNXOODQGÔöÔQD
S.4
GDLULGGLDODUÔUHGGHWWL
$5$/$5,1'$*OHQ&HPDDWLOLGHUL)HWKXOODK*OHQ6DPDQ\ROX<D\ÔQ*UXEX%DùNDQÔ
Hidayet Karaca ve eski emniyet
PGUOHULQLQEXOXQGXöX
XWXWXNOXVDQÔöÔQ\DUJÔODQPDVÔQD
EXJQ÷VWDQEXO$öÔU&H]D
0DKNHPHVL
QGHEDùODQDFDN
Yılın aşk ktabı
²$ùNÔQNLWDEÔQÔ\D]DUÔP³GL\HUHN\RODoÔNDQ(VUD
(UGDO%DQDg\OH
%DNPDDGOÔURPDQÔQGD6DOLKLOH%HOLQGDDUDVÔQGDNL
PXKWHùHPDùNÔDQODWÔ\RU
S.2
Sur'dan
çarpıcı
kareler
S.4
S.4
S.3
ŞIRNAK'ın Cizre
ile Silopi İlçeleri'nde
14 Aralık'ta ilan edilen sokağa çıkma
yasağı ile birlikte asker ve polisin tank ve
zırhlı araç desteği ile
başlattığı operasyon
sürerken, çatışmalar
şiddetlendi.
S.3
Ankara’da büyük Gelde şaşma
sanat buluşması
19 sanat galeriVLVDQDWoÔQÔQ
HVHUL\OHdDQND\D%HOHGL\HVLdDöGDù6DQDWODU
Merkezi’nde görkemli
ELUVHUJLDoWÔ
S.2
Dünya'nın en zengin İslam
ülkeleri, Katar, Suudi Arabistan,
Birleşik Arap Emirlikleri ve
Kuveyt.
Bu ülkeler, “İslam kardeşiyiz”
diye bağırıyorlar ama 1
tane bile Suriyeli mülteci
almıyorlar.
Ahmet Saruhan
2
SONSÖZ
Güncel
22 ARALIK 2015 SALI
Başkan Mustafa Ak yanan pazar
yernde ncelemelerde bulundu
.H©L¸UHQ%HOHGL\H%DġNDQó0XVWDID$NLġ\HULQLQWDPDPHQ\DQGóáó
2VPDQOó+DON3D]DU
óQGDLQFHOHPHOHUGHEXOXQGX
‰óNDQ\DQJóQóQDUGóQGDQ*¾PU¾N
YH7LFDUHW%DNDQó%¾OHQW7¾IHQN©L
$.3DUWL$QNDUD0LOOHWYHNLOL(PUXOODKòġOHU$QNDUD9DOLVL0HKPHW.óOó©ODU$QNDUD7LFDUHW2GDVó%DġNDQó
6DOLK%H]FLYH%HOHGL\H%DġNDQó0XVWDID$N2VPDQOó+DON3D]DUóȇQDJLGHUHN\DQJóQóQQDVóOEDġODGóáóYH\D\óOGóáóKDNNóQGDELOJLDOGóòġ\HUOHUL
\DQDQSD]DUHVQDIóQóEX]RUJ¾QOHULQGH\DOQó]EóUDNPD\DQYHJH©PLġ
ROVXQGLOHNOHULQLLOHWHQ%DġNDQ$N
\DQJóQQHGHQL\OHPDáGXURODQHVQDIóQ¾]¾QW¾V¾Q¾SD\ODġWó
$OóQDQELOJL\HJ¸UH\DQJóQóQ3D]DUJ¾Q¾VDEDKDNDUġóVóUDODUóQGDPH\GDQDJHOGLáLQLEHOLUWHQ
%DġNDQ$N<DQJóQEDġODGóNWDQVRQUDLWIDL\HHNLSOHULPL]DUD©YH
SHUVRQHOOHELUOLNWH\DQJóQDP¾GDKDOHGHEXOXQGX7HNWHVHOOLPL]\DQJóQGDFDQND\EóPó]óQROPDPóġROPDVó
YILIN AŞK KİTABI
Ȋ$ġNóQNLWDEóQó\D]DUóPȋGL\HUHN\ROD©óNDQ
(VUD(UGDO%DQD˜\OH%DNPDDGOóURPDQóQGD6DOLKLOH%HOLQGDDUDVóQGDNLPXKWHġHPDġNóDQODWó\RU
%HWLPOHPHOHUL\OH¸QH©óNDQ(VUD(UGDONLWDEóQGD%HOLQGDYH6DOLK
LQFHVDUHWLQLGHNRQXDOó\RU
%LUHUNHáLQJ¸]¾QGHQROD\ODUDQODWóOVDGDNLWDSWDELUNDGóQóQELUHUNHN¾]HULQGH\DUDWWóáóL]OHUHGHJHQLġ\HUYHULOL\RU
6DOLK
LQ\DġDGóáóL©©DWóġPDODULVHEDġDUóOóELU
ġHNLOGHDNWDUóOPóġ.HQW.LWDSLP]DVóQóWDġó\DQ
Ȋ%DQD˜\OH%DNPDȋW¾PNLWDS©óODUGD
Ȋ%DQD˜\OH%DNPDȋNLWDEóQóQ7DQóWóP%¾OWHQLQGHġXE¸O¾P\HUDOó\RU
(VUD(UGDO
6HYJLOLP"
6RUXLġDUHWL©¾QN¾RUDGDPóVóQELOPL\RUXP
2UDGDPóVóQ".LPLQOHVLQ¾ġ¾\RUPXVXQPHUDNHGL\RUXP
%XKDYDODU¾ġ¾W¾\RU
0HUDNHGL\RUVDQHáHUEHQGH¾ġ¾\RUXP
$PDKDYDODUGDQGHáLO
<RNOXáXQGDQ
(GHEL\DWGHáLOEX&LGGL\LP
<RNOXáXQ¾ġ¾W¾\RUEHQL
+D\DWóPGDKL©NDOPDGóáóPNDGDU©DUHVL]EóUDNó\RUEXVHQVL]OLNEHQL
*DULSWLUNLVHQVL]OLNWHELOHVHQLQOH\LPEHQ6HQLQOHX\X\RUXP\LQHVDQDVDUóOó\RUXPJ¾QL©LQGH
6HQLG¾ġ¾QPHNELOHġXUDGDJ¸á¾VNDIHVLPGH
FDQODQGóUó\RUELUND©¸O¾PH\¾]WXWPXġNHOHEHáL
<LQHPHUDNHGL\RUVDQHáHU\DQóPGDHOOHULPGH
NLPVH\RN
‰¾QN¾ELOL\RUXPNLVHQLQ\DUDWWóáóQRPXKWHġHPERġOXáXEDġNDELULQVDQGROGXUDPD\DFDN
2\¾]GHQNLEHQKDODELOPHGLáLPNRNXQDVDUóOóSDUġóQOó\RUXPVHQVL]EXVRNDNODUó
$NġDPROGXVHYJLOLP
*¾Q¾QHQJHUHNVL]NóVPóELWWL
1H\D]óNNLEHQVHQLHQ©RNJHFHOHULKDWóUOó\RUJHFHOHUL¸]O¾\RUYHHQ©RNJHFHOHULVHYL\RUXP
+DODVHQLQOH\LPELOL\RUVXQ6HQL©RN¸]O¾\RUXP
2PXKWHġHPJ¾O¾ġ¾Q¾QWDPRUWDVóQGDQ¸S¾\RUXP
En başarılı beledye
başkanı Gökçek
$
QNDUD
%¾\¾NġHKLU
%HOHGL\H
%DġNDQó0HOLK
*¸N©HN
E¾\¾NġHKLU
EHOHGL\H
EDġNDQODUó
DUDVóQGDHQ
EDġDUóOóEHOHGL\H
EDġNDQóVH©LOGL
*H]LFL$UDġWóUPDġLUNHWL
\óOóQGD\HUHO\¸QHWLPOHUH\¸QHOLNSHUIRUPDQVDUDġWóUPDVóQó\D\óQODGó
$UDġWóUPD\DJ¸UH7¾UNL\HJHQHOLQGHHQEDġDUóOóE¾\¾NġHKLUEHOHGL\HEDġNDQODUó
OLVWHVLQLQLONVóUDVóQGD$QNDUD%¾\¾NġHKLU%HOHGL\H%DġNDQó0HOLK*¸N©HN\HUDOGó$QNHWOHUHNDWóODQYDWDQGDġODUóQ
\¾]GHȇL%¾\¾NġHKLU%HOHGL\H%DġNDQODUóNDWHJRULVLQGH%DġNDQ*¸N©HNȇL©RNED-
ġDUóOóEXOXUNHQ\¾]GHȇL
LVHNóVPHQEDġDUóOóRODUDN
J¸VWHUGL
6óUDODPDGDLNLQFLOLáL+DWD\%¾\¾NġHKLU%HOHGL\H%DġNDQó/¾WI¾6DYDġDOóUNHQòVWDQEXO%¾\¾NġHKLU%HOHGL\H
%DġNDQóò]PLU%¾\¾NġHKLU%HOHGL\H%DġNDQóYH(VNLġHKLU%¾\¾NġHKLU%HOHGL\H%DġNDQóGDVóUDGD\HU
DOGó(Q%DġDUóOóòO©H%HOHGL\H%DġNDQODUóOLVWHVLQHGH
$QNDUDȇGDQ6LQFDQ%HOHGL\H
%DġNDQó0XVWDID7XQDLOH<HQLPDKDOOH%HOHGL\H%DġNDQó
)HWKL<DġDUJLUGL
.RQX\ODLOJLOLWZLWWHUȇGDQ
SD\ODġóPGDEXOXQDQ%DġNDQ
*¸N©HNġXQODUóND\GHWWL
Ȋ*H]LFL$UDġWóUPDĠLUNHWLLOHSHN\óOGó]óPó]EDUóġóN
GHáLOGLUDPDEHQLHQEDġDUóOóEHOHGL\HEDġNDQóVH©PLġWHġHNN¾UOHU$QNDUDOóYDWDQGDġODUóPó]óQ
¾Q¾QEL]L
EDġDUóOóYH\DNóVPHQEDġDUóOó
EXOPDVóEHQL©RNPXWOXHWWLȋ
1^[QbQµTQRŽiŽ[cQ^QdRe\e]Qc
HASAN FERİT GEDİK'İN
ANNESİ NURAY MERAY:
7DKOL\HROPDGóáó
L©LQELUD]PXWOX\XP
&HQJL]‰2%$1ò67$1%8/'+$0$/7(3(
*¾OVX\X
QGD\óOóQGD+DVDQ)HULW*HGLN
LQKD\DWóQóND\EHWWLáLYH©RNVD\óGDNLġLQLQ\DUDODQGóáóGDYDQóQGXUXġPDVóLOHULELUWDULKHHUWHOHQGL*HGLN
LQDQQHVL1XUD\0HUD\7DKOL\HROPDGóáóL©LQ
ELUD]PXWOX\XPGHGL
$QDGROX$áóU&H]D0DKNHPHVL
QGHJ¸U¾OHQ
+DVDQ)HULW*HGLNGDYDVóĠXEDWWDULKLQH
HUWHOHQGL'XUXġPD\DWXWXNOX\DUJóODQDQVDQóN
NDWóOóUNHQVDQóNODUóQWXWXNOXOXNODUóQóQGHYDPóQD
NDUDUYHULOGL'DYDQóQDUGóQGDQELUD©óNODPD\DSDQ+DVDQ)HULW*HGLN
LQDQQHVL1XUD\0HUD\EXJ¾Q©HWHOLGHULRáOXPD
WHU¸ULVW
GHGL%L]GHWDELL
NDUġóOóáóQóYHUGLN%XDUDGDELUNDUJDġDWDUWóġPD
\DġDGóN%XJ¾QGDYDPó]NóVDV¾UG¾DPDHQD]óQGDQWDKOL\HROPDGóáóL©LQELUD]ROVXQPXWOX\XP
'DYDPó]ĠXEDW
DHUWHOHQGLGHGL$YXNDWĠ¾NUL\H(UGHPLVH%LUWDNóPDUDLġOHPOHU\DSóOó\RU%X
\¾]GHQGDYDHUWHOHQGL'XUXġPDPó]GDWXWXNOXVDQóNODUóQWXWXNOXOXáXQXQGHYDPóQDNDUDUYHULOGL
%DġEDNDQóPó]$KPHW'DYXWRáOX]DUDUJ¸UHQHVQDIóPó]ODLOJLOLHQNóVD
V¾UHGHJHUHNOLG¾]HQOHPHOHULQ\DSóOPDVóWDOLPDWóQóYHUGL%L]GH.H©L¸UHQ%HOHGL\HVLRODUDNGLáHUW¾PNXUXPODUóPó]ODELUOLNWH]DUDUJ¸UHQ
HVQDIóPó]L©LQHOLPL]GHQJHOHQKHU
ġH\L\DSDFDáó]%LUNH]GDKDLġ\HUOHUL
\DQDQW¾PHVQDIóPó]DJH©PLġROVXQ
GLOHNOHULPL]LLOHWL\RUXPGHGL
VDQDWJDOHULVLVDQDW©óQóQHVHUL\OH‰DQND\D%HOHGL\HVL‰DáGDġ6DQDWODU0HUNH]LȇQGHJ¸UNHPOLELUVHUJLD©Wó
SERGİYE ŞU SANAT GALERİLERİ
KATILIYOR:
*¸]GH$UPRQL$\VHO*¸]¾E¾\¾N)óU©D*DOHULP*DOHUL=
òVPDLO$OWóQRN.HQW6DQDW.ULġQD.XUVDUW0HG\D0¾MGDW*H]HQ3DUPH3ODWIRUP$6DQNR
6WLOOOóIH7UDQVSDUDQ7XUNóVK3DLQWLQJV
$UDOóNWDULKLQHNDGDU
D©óNNDODFDNVHUJL\OHLOJLOLRODUDN7¾P6DQDW*DOHULOHUL'HUQHáL7ž6*$'%DġNDQó.¾UġDG<óOPD]ġXQODUóV¸\OHGL
Ȋ6DQDWDYHVDQDW©ó\DGHVWHN
ROPDNVDáGX\XVDKLELKHUELUH\GHQEDġOD\DUDNW¾PLQVDQWRSOXOXNODUóQóQNXUXPYHNXUXOXġODUóQYH¸]HOOLNOHGHVLYLOWRSOXP
NXUXOXġODUóQóQEDġWDJHOHQJ¸UHYOHULQGHQROPDOóGóU
6DQDW©óYHWRSOXPDUDVóQGD-
NLEDáODUóQJ¾©OHQGLULOPHVLGH
EX©DEDODUóQKHPDPDFóKHPGH
DUDFóRODFDNWóU
%XLQDQ©OD7ž6*$'VDQDWD
YHVDQDW©ó\DGHVWHNROPDNDPDFó\OD$UDOóNWDULKOHULDUDVóQGD7ž6*$'$QNDUD
6DQDW%XOXġPDVóȇQóJHU©HNOHġWLUPHNWHGLU+HU\óOWHNUDUODQDFDN
RODQEXE¾\¾NEXOXġPDGDVDQDWJDOHULOHULPL]VDQDW©óODUóQóQ
\¾]OHUFHHVHUL\OH\HUDODFDNWóU
$QNDUDȇGD‰DQND\D%HOHGL\HVL
‰DáGDġ6DQDWODU0HUNH]LȇQLQNDWODUóQGDJHU©HNOHġWLULOPHNWHRODQ
EXOXġPDV¾UHVLQFHVHUJLQLQ\DQó
VóUDKHUJ¾QSDQHONRQIHUDQV
FDQOóSHUIRUPDQVP¾]LNGLQOHWLOHULJLELHWNLQOLNOHUGHVDQDWVHYHUOHUOHSD\ODġóODFDNWóUȋ
Zek Şahn'e
vefa sergs
7¾UNUHVPLQLQ¾UHWNHQUHVVDPó=HNLĠDKLQL©LQ
G¾]HQOHQHQ9HIDYH9HGD6HUJLVL‰DQND\D%HOHGL\HVL*DOHUL‰DQND\D
GDVDQDWVHYHUOHUOHEXOXġWX
6HUJLQLQD©óOóġóQD‰DQND\D%HOHGL\H%DġNDQó$OSHU
7DġGHOHQYHHġL.H]EDQ7DġGHOHQGHNDWóOGó
*H©LUGLáL$O]KHLPHUKDVWDOóáóQHGHQL\OHDáóUVDáOóNVRUXQODUó\DġD\DQYH\DġDPóQó¸]HOELUKX]XUHYLQGHJH©LUHQ=HNLĠDKLQȇLQVDQDW©óGRVWODUó*DOHUL‰DQND\DȇGDELUDUD\DJHOGLOHU*DOHULP6DQDW
*DOHULVL%LUOHġLN5HVVDPYH+H\NHOWUDġODU'HUQHáLYHĠDKLQ
LQ*D]L(áLWLP(QVWLW¾V¾5HVLP%¸O¾P¾
QGHQG¸QHPDUNDGDġODUó7¾UNUHVPLQLQHQ
¾UHWNHQVDQDW©óODUóQGDQELULRODQĠDKLQL©LQELU
9HIDYH9HGDVHUJLVLG¾]HQOHGLOHU
6HUJLQLQD©óOóġW¸UHQLQH‰DQND\D%HOHGL\H%DġNDQó$OSHU7DġGHOHQYHHġL.H]EDQ7DġGHOHQGHNDWóOGó7DġGHOHQ©LIWLĠDKLQ
HJH©PLġROVXQGLOHNOHULQLLOHWHUHNGHVWHNYHUGLOHU
8OXVODUDUDVó%DġNHQW
ĠDLUOHUYH$ġóNODUĠ¸OHQL
$1.$5$$$$QNDUD
QóQ*¸OEDġóLO©HVLQGH¾ONHGHQġDLUYHDġóNODUóQ
NDWóOóPó\OD8OXVODUDUDVó%DġNHQWĠDLUOHUYH$ġóNODUĠ¸OHQLJHU©HNOHġWLULOGL
0HKPHW$NLI(UVR\.¾OW¾U0HUNH]LQGHG¾]HQOHQHQġ¸OHQGHNRQXġDQ*¸OEDġó%HOHGL\H%DġNDQó)DWLK'XUXD\G¾Q\D\DEDUóġVHYJLNDUGHġOLNYH
KRġJ¸U¾PLUDVóQóR]DQYHDġóNODUóQ*¸OEDġó
QGDQKD\NóUPDVóQóQNHQGLOHULL©LQ
JXUXUND\QDáóROGXáXQXV¸\OHGL
'XUXD\¾ONHGHQJHOHQġDLUOHULPL]YH¾ONHGHQJHOHQR]DQODUóPó]ODEHUDEHUG¾Q\D\DEDUóġYHNDUGHġOLáL
KD\NóUPDND\UóELUJXUXUYHUL\RU&RáUDI\DPó]GDDNDQNDQóQGXUPDVóWHNUDU
EDUóġYHKX]XUXQEXFRáUDI\D\DKDNLP
ROPDVóHQE¾\¾NGLOHáLPL]GLUGHGL
SONSÖZ
Emr: Türkye can emnyetmzn
olmadığı br ülke halne dönüştü
CHP milletvekili Murat Emir, Dilek Doğan'ın öldürülmesiyle ilgili olarak ortaya çıkan kamera kayıtlarını
incelediğini belirterek "Hepimizin evine bir gün polisler gelip çocuklarımızı, bizi ve eşimizi öldürebilir. Bu
da olağan bir güvenlik faaliyeti veya arbede sırasında yaşanmış bir kaza olarak gösterilebilir. Bu yüzden
Türkiye giderek yaşama hakkımızın ve can emniyetimizin olmadığı bir ülke haline dönüşmektedir" dedi.
$1.$5$'+$7%00
GHEDVóQWRSODQWóVóG¾]HQOH\HQ&+3$QNDUD0LOOHWYHNLOL0XUDW(PLU¸]HO
KDUHNDWSROLVL0<WDUDIóQGDQHYLQGHVLODKOD¸OG¾U¾OHQ'LOHN'RáDQ
óQ
GDYDGRV\DVóQDJLUHQYXUXOGXáXVóUDGD©HNLOHQJ¸U¾QW¾OHULQLGHáHUOHQGLUGL'LOHN'RáDQ
óQYXUXOGXNWDQ
J¾QVRQUD\DġDPóQóQ\LWLUGLáLQL
KDWóUODWDQ&+3
OL0XUDW(PLUROD\
VRQUDVó\DSóODQD©óNODPDQóQLVH©óNDQDUEHGHVRQXFXVLODKóQDWHġOHQGLáLYHND]DVRQXFXPH\GDQDJHOGLáLQLġHNOLQGHROGXáXQXDQóPVDWWó
3ROLVNDPHUDND\óWODUóQGDROD\óQNDVóWOó\DSóOGóáóQóQD©óN©DEHOOLROGXáXQXYXUJXOD\DQ(PLUġ¸\OHGHYDP
HWWL3ROLVNDPHUD\DNóWODUóD\Uó
E¸O¾PGHQROXġX\RU3ROLVOHUFDQOóERPEDROGXáXLGGLDHGLOHQġDKVóQ
HYGHROXSROPDGóáóQóVRUGXNWDQVRQUDDUDPD\DSDFDNODUóQóV¸\O¾\RUODU
'RáDQDLOHVLSROLVWHQJDORġJL\PHOHULQLLVWL\RU%XDUDGDJ¸U¾QW¾NHVLOL-
\RUòNLQFLJ¸U¾QW¾GHSROLVOHUJLULS
DUDPD\DSó\RU'LOHN'RáDQEXVóUDGDYXUXOX\RU9LGHRQXQ
LQFLVDQL\HVLQGHJ¸UHYOLSROLVPHPXUXQXQ
%HQVDQDQHGHGLP
GL\HEDáóUGóáóQó'LOHN'RáDQ
óQLVH
<DVHQQH\D-
Só\RUVXQ
GHáLQLGX\X\RUX]6RQYLGHRGDLVHSROLVLQ
6HQLQRáOXQ\DSWó
GL\HKD\NóUGóáóQóL]OL\RUX]%XROD\óQELUND©D©óGDQD\UóQWó\ODGHáHUOHQGLULOPHVLQLLVWL\RUX]%XVóUDGDQ
ELUNULPLQDOROD\GHáLOGLU%XDVOóQGDEL]GHNLSHġLQFH]DODQGóUPDN¾OW¾U¾Q¾QSROLVGHYOHWLQHDGóPDGóP
JLGLġLQJ¾YHQOLNJ¾©OHULQLQ¸]HQVL]OLáLQLQGRáDOELUVRQXFXGXU%L]EX
H\OHPOHULGDKD¸QFHGHJ¸UG¾N‰RN
GHIDODUEXQODUDWDQóNROGXN(QVRQ
(WKHP6DUóV¾O¾N$OLòVPDLO.RUNPD]
ROD\óQGDJ¸UG¾N%XROD\óQ¸QOHQPHVLOD]óP&DQYHPDOJ¾YHQOLáLPL]LQ
WHPLQDWóRODQSROLVLQDVOóQGDEL]LP
L©LQWHPHOWHKOLNHOHUGHQELULROPD\DEDġODGóáóQó¾]¾OHUHNV¸\OHPHN]RUXQGD\óP+HSLPL]LQHYLQHELUJ¾Q
SROLVOHUJHOLS©RFXNODUóPó]óEL]LHġLPL]L¸OG¾UHELOLUYHEXGDRODáDQJ¾YHQOLNIDDOL\HWLDUEHGHVóUDVóQGD\DġDQPóġELUND]DRODUDNJ¸VWHULOHELOLU
%X\¾]GHQ7¾UNL\HJLGHUHN\DġDPD
KDNNóPó]óQYHFDQHPQL\HWLPLQL]ROPDGóáóELU¾ONHKDOLQHG¸Q¾ġPHNWHGLU
"KAYIT YAPAN POLİS DELİLLERİ
KARARTTI"
'LOHN'RáDQ
óQHYLQLQDUDQPDVóVóUDVóQGDJ¸U¾QW¾OHULQNHVLNNHVLN
ROGXáXQXNDPHUDND\Gó\DSDQSROLVLQD©óN©DGHOLOOHULNDUDUWWóáóQóVDYXQDQ(PLU6DYFóOóNGRV\DVóQDJLUHQ
ND\óWODUGDJ¾YHQOLNJ¾©OHULQLQNDPHUDVóQóQV¾UHOL©HNLP\DSPDGóáóQóWHVSLWHWWLN%XVRQGHUHFHDáóUELU
VX©WXU2UDGDNDPHUDQóQROPDVHEHELHYDUDPDVóQóQKXNXNDD\NóUóROXS
ROPDGóáóQóQWHVSLWLL©LQGLU'LOHN'RáDQ
óQYXUXOGXáXVóUDGDJ¸U¾QW¾OHULQROPDGóáóQóJ¸UHYOLSROLVġDUMFLKD]óQóQELWHELOHFHáLYHELWPHPHVLL©LQ
EHOLUOLE¸O¾POHUGH©HNLP\DSWóáóQó
LIDGHHWPLġ%XDVODNDEXOHGLOHPH]
%XQXQKXNXNWDNLNDUġóOóáóGHOLOOHUL
NDUDUWPDGóU‰¾QN¾RSROLVPHPXUX
RJ¸U¾QW¾OHULDOPDNODJ¸UHYOLGLU
Czre ve Slop'de çatışmalar şddetlend
5DPD]DQò05$à6HNYDQ.ž'(10HKPHW6HOLP<$/‰,1Ġ,51$.'+$Ġ,51$.
óQ&L]UHLOH6LORSLòO©HOHUL
QGH$UDOóN
WDLODQHGLOHQ
VRNDáD©óNPD\DVDáóLOHELUOLNWHDVNHU
YHSROLVLQWDQNYH]óUKOóDUD©GHVWHáL
LOHEDġODWWóáóRSHUDV\RQV¾UHUNHQ©DWóġPDODUġLGGHWOHQGL&L]UH
GHNL<DVHI
0DKDOOHVL
QGHNLEDULNDWODUWDQNODUGDQ
\DSóODQDWóġODULOH\óNóOPD\D©DOóġóOóUNHQ&L]UH'HYOHW+DVWDQHVLEDK©HVLQGHWDQNYH]óUKOóDUD©ODUNRQXġODQGóUóOGó
.D]óODQKHQGHNOHULQNDSDWóOPDVóEDULNDWODUóQNDOGóUóOPDVóYH3..
OóODUóQHWNLVL]KDOHJHWLULOPHVLL©LQ&L]UHYH6LORSLLO©HOHULQGH$UDOóN
WDLODQHGLOHQ
VRNDáD©óNPD\DVDáóQGDQVRQUDEDġODWóODQRSHUDV\RQODUV¾U¾\RU&L]UHòO©HVL
QGHNL©DWóġPDODUYHSDWODPDODUV¾UHUNHQ&L]UH(PQL\HW0¾G¾UO¾á¾
Q¾Q
DUNDVóQDLQGLULOPHNLVWHQHQDVNHULKHOLNRSWHUHEXJ¾Q1XU0DKDOOHVL
QGHEXOXQDQ3..
OóODUWDUDIóQGDQDWHġD©óOGó
6DOGóUó¾]HULQHKHOLNRSWHUDQLPDQHYUD\DSDUDNLQPHGHQE¸OJHGHQX]DNODġóUNHQ©DWóġPDODUóQ1XU&XGLLOH<DVHI
0DKDOOHVL
QGH\RáXQODġWóáóELOGLULOGLòO©H\HDVNHULVHYNL\DWDGDGHYDP
HGLOGL&L]UH7DQN7DEXUX
QGDGDDPEXODQVODUKD]óUEHNOHWLOL\RU
HASTANE BAHÇESİNE TANK VE
ZIRHLI ARAÇLAR YERLEŞTİRİLDİ
2SHUDV\RQODU\RáXQODġWóáó1XU<D-
3
Güncel
22 ARALIK 2015 SALI
GDNRQXġODQDQELUWDQNWDQGD<DVHI
0DKDOOHVL
QGHNLEHOLUOHQHQEDULNDWODUDDWHġD©óOGó
ĠóUQDN
óQ6LORSLòO©HVL
QGHJ¾YHQOLN
J¾©OHULQLQ%DġDN1XK%DUEDURVYH
&XGLPDKDOOHOHULQGHWDQNODUóQGHVWHáLQGHEDġODWWóáóRSHUDV\RQODUGHYDP
HGHUNHQ1XKPDKDOOHVLQGHEXOXQDQ
&XPKXUL\HWòON¸áUHWLP2NXOX
QGD\DQJóQ©óNWó6DEDKDGRáUXLO©HGHQWHNUDU
VLODKVHVOHUL\¾NVHOPH\HEDġODGóòO©HGHELU©RNDLOHGHVXYHHU]DNVóNóQWóVó©HNLOGLáLL©LQ\DVDáóQNDOGóUóOPDVóQóLVWL\RU
IHVLOH&XGLPDKDOOHOHULQGH©RNVD\óGD
HYLVDEHWHGHQPHUPLOHUOHKDVDUJ¸U¾UNHQLO©HQLQKDNLPWHSHOHULQGHNRQXġODQGóUóODQWDQNODUGDQEHOLUOHQHQ
KHGHIOHUH]DPDQ]DPDQDWóġODU\DSóOó\RU‰óNDQ©DWóġPDODUGDLO©HQLQ¾]HULQGHVL\DKGXPDQODU\¾NVHOLUNHQ
&L]UH'HYOHW+DVWDQHVL
QGHVRQ]DPDQODUGDWHU¸ULVWOHUFH\DSóODQURNHWOLVDOGóUóODUGDQGROD\óJ¾YHQOLN¾VWVHYL\H\H
©óNDUóOGó+DVWDQHEDK©HVLQHNRQXġODQGóUóODQ]óUKDUD©ODUYHWDQNODULOHMDQGDUPD¸]HOKDUHNDWLOHSROLV¸]HOKDUHNDWSHUVRQHOLKDVWDQHHWUDIóQGDDGHWD
NXġX©XUWPX\RU+DVWDQHGHLVHELU©RN
YDWDQGDġóQRODVóVDOGóUóYHJ¾YHQOLNJHUHN©HVL\OHNRULGRUODUGDWHGDYLHGLOGLáLEHOLUWLOGL+DVWDQH&DPLVL\DNóQóQ-
Diyarbakır Sur'da devam eden
operasyonlardan çarpıcı kareler
1XVD\ELQȇGHVRNDáD
©óNPD\DVDáó
X\JXODQDQPDKDOOH
VD\óVóROGX
0$5'ò1$1.$Ȃ1XVD\ELQ.D\PDNDPOóáó
PDKDOOHGHGHYDPHGHQVRNDáD©óNDPD\DVDáóQDPDKDOOHQLQGDKDHNOHQGLáLQLD©óNODGó
1XVD\ELQ.D\PDNDPOóáóȇQGHQ\DSóODQ\D]óOóD©óNODPDGDLO©HGHDUWDQWHU¸UROD\ODUóQHGHQL\OHYDWDQGDġODUóQFDQYHPDOJ¾YHQOLáLQLQ
VDáODQPDVóER]XODQKX]XUYHDVD\LġRUWDPóQóQWHNUDUWHVLVHGLOHELOPHVLL©LQ$EGXONDGLUSDġD0DKDOOHVL)óUDW0DKDOOHVL'LFOH0DKDOOHVLYH
<HQLġHKLU0DKDOOHVLȇQGHVRNDáD©óNPD\DVDáóQóQKDOHQGHYDPHWWLáLND\GHGLOGL$©óNODPDGD
$UDOóN3D]DUWHVLJ¾Q¾VDDWLWLEDULLOH<HQLWXUDQ0DKDOOHVL<HġLONHQW0DKDOOHVL
0RU<DNXS0DKDOOHVL=H\QHODELGLQ0DKDOOHVL
.óġOD0DKDOOHVL0DUW0DKDOOHVL*óUQDYDV0DKDOOHVL'HYULP0DKDOOHVL6HODKDGGLQ(\\XEL
0DKDOOHVLòSHN\ROX0DKDOOHVLYH%DUóġ0DKDOOHVLȇQGHGHVLYLOYDWDQGDġODUóQ]DUDUJ¸UPHPHVL
DPDFó\ODLNLQFLELUGX\XUX\DNDGDUVRNDáD©óNPD\DVDáóLODQHGLOGLáLND\GHGLOGL
$1.$5$'+$'ò<$5%$.,56XUòO©HVL
QGHNLPDKDOOH
YHFDGGHGH$UDOóN
WDX\JXODQDQYH$UDOóN
WDVDDWDUD
YHULOGLNWHQVRQUD$UDOóNJ¾Q¾
VDDW
GDQLWLEDUHQ\HQLGHQNRQXODQVRNDáD©óNPD\DVDáóLOHELUOLNWHEDġOD\DQ©DWóġPDODUV¾U¾\RU2SHUDV\RQODUGD¸O¾
HOHJH©HQWHU¸ULVWVD\óVóQóQ
X
G¾QLWLEDUL\OHEXOGXáXD©óNODQóUNHQRSHUDV\RQODUDDLWIRWRáUDINDUHOHULEDVóQODSD\ODġóOGó
2SHUDV\RQODUVóUDVóQGD$PILEL=óUKOó0XKDUHEHòVWLKNDPòġ
0DNLQHVL$=0ò0LOHEDULNDWODU
NDOGóUóOGóáóEHOLUWLOGL3..WHU¸U
¸UJ¾W¾WDUDIóQGDQNDUDUJDKRODUDNNXOODQóODQYHDUGóQGDQ\DNóODQ0DUGLQNDSóòONRNXOXQXQ
J¾YHQOLNJ¾©OHULWDUDIóQGDQNRQWURODOWóQDDOóQGó%DVóQLOHSD\ODġóODQHQGLNNDW©HNLFLIRWRáUDIODUGDQELULLVH0XVWDID.HPDO
$WDW¾UN
¾Q
˜áUHWPHQOHU\HQL
QHVLOVL]OHULQHVHULRODFDNWóU
V¸]¾Q¾Q\HUDOGóáóWDEHODQóQEXOXQGXáXDODQGDJ¸UHY\DSDQELU
DVNHULQJ¸U¾QW¾V¾ROPDVóGLNNDW©HNWL
Karga bana dedi
di ki
>ebY;1I9
[email protected]
İşte, 2015’in en
önemli olayları!
Son günlerini yaşadığımız 2015’in
en acı olayları 102 kişinin öldüğü Ankara ve 34 kişinin öldüğü Suruç katliamlarıydı.
Yıl içinde en çok sevindiğimiz olay
Prof. Dr. Aziz Sancar’ın Nobel Kimya
Ödülü’nü kazanması oldu.
Yılın en riskli hareketi Rus savaş
uçağını düşürmekti.
Siyasetteki en önemli gelişme ise,
Haziran başında yapılan seçimde
tek başına iktidar olma şansını yitiren
Ak Parti’nin Kasım’da yapılan seçimi açık farkla önde tamamlaması ile
yaşandı.
++
Yılın diğer önemli olaylarını şöyle sıralayabiliriz:
-Terör örgütü PKK mücadele konseptini değiştirdi, kırdan kente indi,
özyönetim
iddiasıyla
Güneydoğu’nun bazı ilçelerini adeta cehenneme çevirdi, ancak güvenlik güçlerimizden çok sert karşılık gördü, ağır
darbe yedi.
-İç savaş yaşanan Suriye’den ülkemize kaçanların sayısı 2.5 milyonu
aştı. Söz konusu mültecilerden yüzlercesi Avrupa’ya gitmek isterken Akdeniz ve Ege’de batan bot ve teknelerde can verdi.
-Doğan Haber Ajansı Muhabiri Nilüfer Demir’in 3 yaşındaki Suriyeli mülteci çocuğun Bodrum kıyılarına
vuran cansız bedenini görüntülemesi yılın en sarsıcı gazetecilik olayıydı. Dünyada 79 gazete bu fotoğrafı
manşet yaptı ve böylece Suriye dramı dünya kamuoyunun ilgisini üzerinde topladı.
-Üniversite öğrencisi Özgecan Aslan’ın bir dolmuş şoförü tarafından
hunharca öldürülmesi yıl boyunca
en çok konuşulan konulardan biriydi.
Bu olay kadına yönelik şiddet olgusunu ve bununla nasıl mücadele edilmesi gerektiğini güçlü biçimde gündeme getirdi.
-Çetin Altan, Yaşar Kemal, Gülten
Akın, Tarık Dursun K., Müzeyyan Senar, Fikret Otyam, Zeki Alasya, Levent
Kırca, Memduh Ün gibi değerli yazar
ve sanatçıları 2015’te yitirdik.
-Galatasaray futbol takımının üç
kupaya uzanan başarısı ile milli futbol takımımızın Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkı elde etmesi yılın
en önemli spor olayları olarak kayıtlara geçti. Galatasaray’a üç kupa kazandıran Hamza Hamzaoğlu’nun takımdan uzaklaştırılması ise herhalde
yılın önemli vefasızlıklarından biriydi.
-Başta komşularımız olmak üzere
birçok ülkeyle sorunlar yaşarken İsrail’le aramızın düzelmeye başlaması
yılın kayda değer bir diğer olayı oldu.
++
2016’ya, 2015’ten dev sorunlar
devralarak giriyoruz.
Dilerim yeni yılda bunları çözme
becerisini gösteririz.
Yıl: 40
Sayı: 14536
22 ARALIK 2015
SALI
6216˜=*D]HWHFLOLN0DWEDDFóOóN5HNODPFóOóNòQġ6DQ
YH7LF/WGĠWL$GóQDòPWL\D]6DKLEL
$EGL3(+/ò9$1
*HQHO<D\óQ.RRUGLQDW¸U¾2UKDQ8à852à/8
6RUXPOX<D]óòġOHUL0¾G¾U¾&DIHU.ž/$+/,2à/8
<D]óòġOHUL0¾G¾U¾$OL7(3(
òVWLKEDUDWĠHIL$KPHW$\GóQ.˜.6$/
6SRU6RUXPOXVX$OL<DO©óQ(5&$1
*¸UVHO<¸QHWPHQ1LOD\*$=(/2à/8
+XNXN0¾ġDYLUL$Y0HKPHW1HFDWL<¾]HU
7(06ò/&ò/ò./(5
òVWDQEXO7HPVLOFLVL
òEUDKLP'(0ò5&ò
ò]PLU7HPVLOFLVL
$WDPDQ6$5,*('ò.
.DUDGHQL]7HPVLOFLVL
.HPDOHWWLQ7$1*$/
6LYDV.R\XOKLVDU7HPVLOFLVL
0HKPHW$OL'¾QGDU
0(5.(=
5¾]JDUOó$JDKHIHQGL6RNDN
1R8OXV$1.$5$
7HO
)DNV
ȏ
+$%(50(5.(=ò
òYHGLN26%0DWEDDFóODU6LWHVL
&DGGH(VNL&DG1R
<HQLPDKDOOH$1.$5$
7HO
)D[
ȏ
%$6.,$'5(6ò
òYHGLN26%&DGGH(VNL&DG
6RNDN1R<HQLPDKDOOH$1.$5$
'DáóWóP781$/,0('<$/7'Ġ7ò
<D\óQ7¾U¾<HUHO6¾UHOL
6¸]OHġPH'óġó<D]óODUDžFUHW˜GHQPH]
*D]HWH%DVóP7DULKL$UDOóN3D]DUWHVL
ò/$19(5(./$07$5ò)(6ò
ȏ5HQNOLE¾W¾QVD\IDODUGDVWFP7/.'9
ȏ6L\DK%H\D]VD\IDODUGDSD]DUOóáDWDELLGLU
ȏ%LODQ©R*HQHO.XUXO7¾]¾N6LJRUWD
$FHQWHOLN)HVLKQDPHYELODQODUóQVWFP7/.'9
4
SONSÖZ
Güncel
22 ARALIK 2015 SALI
Zam yağmuru memur ve
emekller etkleyecek
Yeniden değerleme oranının yüzde 5,58 olarak belirlenmesi ile birlikte
1 Ocak’tan itibaren iğneden ipliğe her şeyin fiyatı bu oranda artacak.
$1.$5$$1.$%LU©RNYHUJLKDU©YHFH]DODUD\óOEDġóQGDQLWLEDUHQ]DP\DSóODFDNROPDVóQóQW¾P
WRSOXPNHVLPOHULLOHELUOLNWHHQEDġWDJH©LPVóNóQWóVó\DġD\DQPHPXU
YHHPHNOLOHULHWNLOH\HFHáLQLEHOLUWHQ%DáóPVó]%¾UR6HQ*HQHO%DġNDQó5HP]L.ó]óOND\DȊ7RSOXV¸]OHġPHGHPHPXUDLOND\L©LQ\¾]GH]DP
YHULOPHVLWDDKK¾WHGLOPLġWLU$QFDN
DQODġóODFDáó¾]HUHLáQHGHQLSOLáH\DSóODFDN]DPODULOHELUOLNWHPHPXUYH
HPHNOL\LQHPDDġóQGD]DPPóJ¸UHPH\HFHN$UWPDGDQD]DODFDNRODQ
PDDġODUODK¾N¾PHWPHPXUYHHPHNOL\H\DSDFDáóPDDġDUWóġóQó¸QFHYHULSVRQUD\LQHDODFDNWóUȋGHGL
%DáóPVó]%¾UR6HQ*HQHO%DġNDQó5HP]L.ó]óOND\DKHU\óOYHUJLKDU©YHFH]DODUóQ]DPODQPDVóQD
QHGHQRODQ\HQLGHQGHáHUOHPHRUDQóQóQ\¾]GHRODUDND©óNODQGóáóQDGLNNDW©HNHUHN2FDNȇWDQLWLEDUHQLáQHGHQLSOLáHELU©RNYHUJLKDU©
YHFH]DQóQEXRUDQGD]DPODQDFDáóQó
EHOLUWWL.ó]óOND\DȊ0HPXUYHHPHNOL
EX\óOKHPVH©LPOHUKHPWHU¸UKHP
GHG¸YL]NXUODUóQGDNLDUWóġODUóQHNRQRPL\H\DQVóPDODUóQHGHQL\OHFLG-
GLPDáGXUL\HWOHU\DġDPóġYHE¾W©HOHULEXJ¾QHNDGDUKL©ROPDGóáóNDGDU
VDUVóOPóġWóU<DNODġDQ\óOEDġóGDDUWóNPHPXUYHHPHNOLOHUL©LQP¾MGHOHUJHWLUHFHN\HQLELU\óORODUDNGHáLO
]DPYHPDáGXUL\HWLQGDKDGDDUWDFDáóELUWDULKRODUDNJ¸U¾OPHNWHGLUȋ
LIDGHOHULQLNXOODQGó
-“KIŞ AYLARI DERT AYLARI OLDU”*HQHO%DġNDQ.ó]óOND\DNóġD\OD-
UóQóQJHOPHVLLOHELUOLNWHGLáHUW¾P
PDVUDIODUóQ\DQóQDDUWóELUNDOHP
RODUDNóVóQPDNL©LQKDUFDQDQSDUDODUóQGDJLUGLáLQHGLNNDW©HNHUHN
Ȋ‰DOóġDQODUD\VRQXQXJHWLUHPHGLNOHULPDDġODUóQGDQLODYHRODUDNEXD\ODUGDELUGH\DNóWSDUDVó¸GHPHNWHGLU2FDNWDGDKDPHPXUYHHPHNOL
]DPOóPDDġODUóQóELOHDODPDGDQW¾NHWLPPDGGHOHULQH\DSóODFDN]DP-
ODUODEXND\óSGDKDGDDUWDFDNWóU.óġ
D\ODUóDUWóNGHUWD\óROPXġWXU$QFDNEXGHUGLVóUWODQDFDNE¾Q\HDUWóNQHPHPXUGDQHGHHPHNOLGH\RNWXUȋGHGL
-“MAAŞLAR YOKSULLUK
SINIRININ ALTINDA”.ó]óOND\DHQG¾ġ¾NPHPXUPDDġóQóQELQ7/HPHNOLPDDġóQóQ
LVHRUWDODPDRODUDNELQ7/VHYL\HOHULQGHROGXáXQDGLNNDW©HNHUHN
EXQDNDUġóQ¾ONHGHNLġLOLNELUDLOHQLQD©OóNVóQóUóQóQELQ7/RODUDNKHVDSODQGóáóQóEHOLUWWL.ó]óOND\DȊ7¾UNL\HȇGHJóGDKDUFDPDVóLOH
JL\LPNRQXWXODġóPHáLWLPVDáOóN
YHEHQ]HULLKWL\D©ODUL©LQ\DSóOPDVó
]RUXQOXGLáHUKDUFDPDODUóQWRSODP
WXWDUóRODQ\RNVXOOXNVóQóUóLVHELQ
7/VHYL\HVLQGHGLU$LOHGHWHNELU
©DOóġDQóQROPDVóKDOLQGH\RNVXOOXN
VóQóUóQóQDOWóQGDELUKD\DWV¾UPHPHNND©óQóOPD]GóU0HPXUYHHPHNOLOHUD©óVóQGDQġXDQL©LQ¾VW¾QGHGXUXOPDVóJHUHNHQHQ¸QHPOLNRQX
\óOODUGóUDUWDQHQIODV\RQNDUġóVóQGD
HUL\HQPDDġODUóQ2(&'¾ONHOHULQLQ
RUWDODPDVóQD\¾NVHOWLOPHVLGLUȋGHáHUOHQGLUPHVLQGHEXOXQGX
"Taşhyeclere Kumpas"
davası bugün başlıyor
ARALARINDA Gülen Cemaati lideri Fethullah Gülen, Samanyolu Yayın Grubu Başkanı
Hidayet Karaca ve eski emniyet müdürlerinin bulunduğu 9'u tutuklu 33 sanığın yargılanmasına bugün İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.
%DU]DQLEDáóPVó]OóN
UHIHUDQGXPX
WDOLPDWóQóYHUGL
(5%ò/$1.$,UDN.¾UW%¸OJHVHO<¸QHWLPL,.%<%DġNDQó0HVXW%DU]DQLEDáóPVó]OóNUHIHUDQGXPXL©LQKD]óUOóN\DSóOPDVóWDOLPDWóYHUGL
0HVXW%DU]DQLȇQLQOLGHUOLáLQGHNL.¾UGLVWDQ'HPRNUDW3DUWLVLȇQLQ.'3G¾Q\DSWóáó
WRSODQWóVóQóQDQDPDGGHOHULQGHELULQLQEDáóPVó]OóNNRQXVXROGXáXELOGLULOL\RU%DU]DQLȇQLQEDġNDQOóNHWWLáLWRSODQWó\DLOLġNLQ5XGDZȇ\DELOJLYHUHQ.'3\HWNLOLOHULQGHQ$UDV
+DVR0LUKDQWRSODQWóQóQDQDPDGGHOHULQGHQELULQLQEDáóPVó]OóNROGXáXQX%DġNDQ
%DU]DQLȇQLQUHIHUDQGXPL©LQGLáHUSDUWLOHUOH
J¸U¾ġPH\HEDġODQPDVóQóLVWHGLáLQLV¸\OHGL
0LUKDQ¸Q¾P¾]GHNLJ¾QOHUGH.¾UGLVWDQ
<XUWVHYHUOHU%LUOLáL.<%LOH¸QHPOLELUWRSODQWó\DSóODFDáóQóGDKDVRQUDGLáHUSDUWLOHUOHGHELUDUD\DJHOLQHUHNEDáóPVó]OóNL©LQ
\DSóOPDVóJHUHNHQOHULQNRQXġXODFDáóQóDNWDUGó
5XGDZȇóQKDEHULQHJ¸UH$UDOóNȇWD6XXGL$UDELVWDQȇóQEDġNHQWL5L\DGȇGD6XXGL
$UDELVWDQ.UDOó6DOPDQLOHJ¸U¾ġHQ%DU]DQLEXJ¸U¾ġPHQLQDUGóQGDQ\DNóQ©HYUHVLQHȊ%DáóPVó]OóNLODQHWVHNNDUġó©óNPD]ODUȋ
GHGL%XDUDGD6SXWQLNQHZVȇXQEXNRQXGDNLKDEHULQGH%DU]DQLȇQLQ$QNDUD]L\DUHWLQGHGHKDYDDODQóQGDYH%DġEDNDQ$KPHW
'DYXWRáOXLOHJ¸U¾ġPHVLQGH7¾UNYH,UDN
ED\UDNODUóQóQ\DQóQGD.¾UWED\UDáóLOHNDUġóODQGóáóQDGLNNDW©HNLOL\RU
6RPDPDGHQ
IDFLDVóGDYDVóQGD
WDQóNP¾KHQGLVWHQ
¾UHWLPEDVNóVó
LWLUDIó
6HUSLO.,5.(6(5ò67$1%8/'+$òVWDQEXO&XPKXUL\HW%DġVDYFóOóáó7HU¸UYH˜UJ¾WO¾6X©ODU%¾URVXQFDKD]óUODQDQ
VD\IDOóNLGGLDQDPHGH
NLġLP¾ġWHNLVóIDWó\OD\HUDOó\RU
òGGLDQDPHGH*¾OHQFHPDDWL
OLGHUL)HWKXOODK*¾OHQ
QXPDUDOóġ¾SKHOLRODUDN\HUDOGó
*¾OHQL©LQ6LODKOóWHU¸U¸UJ¾W¾NXUPDNVX©XQGDQ
\óO]LQFLUOHPHQLWHOLNOLUHVPL
EHOJHGHVDKWHFLOLNVX©XQGDQ
\óONH]
QLWHOLNOLLIWLUD
VX©XQGDQ\óOROPDN¾]HUHWRSODP
\óOD\GDQ\óODNDGDU
NDGDUKDSVLLVWHQGL
"TAHŞİYE GRUBUNA YÖNELİK
SORUŞTURMA İŞLEMLERİNDE
KASTEN DELİL UYDURULDU"
$UDOóNRSHUDV\RQODUóVRQUDVóQGDKD]óUODQDQLGGLDQDPHQLQJLULġNóVPóQGD6RUXġWXUPDQóQ)HWKXOODK*¾OHQ
HEDáOó
RODQEDVóQYHPHG\DNXUXOXġODUóLOHòVWDQEXO(PQL\HW0¾G¾UO¾á¾Q¾QGHáLġLNELULPOHULQGHIDUNOóU¾WEHOHUGHJ¸UHY
\DSDQSROLVOHULQ\óOóQGD
7DKġL\H
LVPLYHULOHQJUXEDPHQVXSROGXáXLGGLDHGLOHQ
NLġLOHUH\¸QHOLNVRUXġWXUPDLġOHPOHULQGHNDVWHQGHOLOX\GXUXOGXáXNDVWHQDOH\KHDOJóROXġWXUXOGXáXVRUXġWXUPDQóQDOW
\DSóVóQóQWDPDPHQġ¾SKHOL)HWXOODK*¾OHQ
LQHPLUYHWDOLPDWODUóDOWóQGDNDVóWOóRODUDNROXġWXUXOGXáXLIDGHHGLOGL
"40 YILLIK SÜREÇTE GELİŞTİ,
J¾W\¸QHWLFLOLáL
QLWHOLNOLLIWLUD
YH]LQFLUOHPHQLWHOLNOLUHVPL
EHOJHGHVDKWHFLOLN
VX©ODUóQGDQ
\óOD\GDQ\óODNDGDUKDSLVFH]DVóLVWHQGL
ESKİ EMNİYET MÜDÜRLERİ
İÇİN 228 YILA KADAR HAPİS
CEZASI İSTENDİ
(VNLHPQL\HWP¾G¾UOHUL$OL
HÜKÜMETİ ÇALIŞAMAZ HALE
GETİRİP EGEMENLİĞİ ELE
GEÇİRMEYİ AMAÇLADI"
)HWXOODK*¾OHQ
HEDáOó¸UJ¾WO¾ELU\DSóQóQYDUOóáóQGDQV¸]
HGLOHQLGGLDQDPHGH¸UJ¾W¾Q
\óOOóNV¾UH©WHNXUXOXSJHOLġWLáLYHVRQXQGDGDPHġUXK¾N¾PHWL©DOóġDPD]KDOHJHWLULSGHYOHWHJHPHQOLáLQLHOHJH©LUPH\L
DPD©ODGóáóLGGLDHGLOGL
"HİDAYET KARACA ÖRGÜTÜN
MEDYA YAPILANMASINDA
YÖNETİCİ"
òGGLDQDPHGH6DPDQ\ROX<D\óQ*UXEX%DġNDQó+LGD\HW.DUDFDGD¸UJ¾W\¸QHWLFLOLáLLOH
VX©ODQGóòGGLDQDPDGH.DUDFD
QóQ
)HWKXOODK*¾OHQ
LQROXġWXUGXáXVLODKOóWHU¸U¸UJ¾W¾Q¾Q
PHG\D\DSóODQPDVóQGD\¸QHWLFL
ROGXáXLGGLDVó\HUDOGó
.DUDFDKDNNóQGDGD)HWKXOODK*¾OHQL©LQLVWHQHQ
VLODKOó¸U-
)XDW<óOPD]HU7XIDQ(UJ¾GHU
YH0XWOX(NL]RáOX
QXQGDDUDODUóQGDEXOXQGXáXġ¾SKHOL
KDNNóQGDLVH6LODKOóWHU¸U¸UJ¾W¾QH¾\HROPDNYHNH]QLWHOLNOLLIWLUDVX©XQGDQWRSODPGD
LOH\óONDGDUGHáLġHQKDSLVFH]DODUóLVWHQGL
GÜLEN HAKKINDA
TUTUKLAMA KARARI
VERİLMİŞTİ
(NLP
GHLGGLDQDPH\LNDEXO
HGHQPDKNHPH*¾OHQ
LQND©DNROPDVóNXYYHWOLVX©ġ¾SKHVLYDUOóáóQóJ¸VWHUHQROJXODUóQYH
VDNODQDFDáóġ¾SKHVLX\DQGóUDQ
VRPXWROJXODUóQEXOXQPDVóVX©ODUóQYDVóIYHPDKL\HWLLOHDGOL
NRQWUROWHGELULNDUDUóQóQ\HWHUVL]NDODFDNROPDVóJHUHN©HOHUL\OH\RNOXáXQGDWXWXNODQPDVóQDNDUDUYHUGL0DKNHPHD\UóFD
*¾OHQKDNNóQGDNóUPó]óE¾OWHQ
©óNDUóOPDVóQDNDUDUYHUGL
7D\ODQ<,/',5,0$.+ò6$50DQLVD'+$
0$1ò6$
QóQ6RPDòO©HVL
QGHPDGHQFLQLQ
\DġDPóQó\LWLUGLáLIDFLD\ODLOJLOL
LWXWXNOXVDQóNOóGDYDQóQJ¸U¾OPHVLQH
$NKLVDU$áóU&H]D0DKNHPHVL
QGHLNLJ¾QO¾NDUDGDQVRQUDNDOGóáó\HUGHQ
GHYDPHGLOGL'XUXġPDGDLIDGHYHUHQPDNLQHP¾KHQGLVL7ROJD%D\DU¾UHWLP
EDVNóVóQD\¸QHOLNLWLUDIWD
GDEXOXQXS¾UHWLPLVWHQLOHQVHYL\HGHROGXáX]DPDQ
SULPDOGóNODUóQóNRWDQóQDOWóQGDNDOPDVóGXUXPXQGD
LVH¾FUHWOHULQGHNHVLQWL\H
JLGLOGLáLQLV¸\OHGL
Söz Hakkı
?bXQ^E
EB?
<E
[email protected]
Polis katil olursa…
5-6 POLİS EVE GİRİYOR BİR POLİS DİLEK DOĞAN’I ÖLDÜRÜYOR
Gözümüz yaşlı izledik polis cinayetini sosyal medyada. Dilek Doğan’ın
bir polis tarafından öldürüldüğü iddiasının video görüntülerini. Tam bir faciadır. Anne Baba çılgına dönüyor, polislere saldırıyor. Haklılar, Allah kimseye
bu acıyı yaşatmasın.
Ben açık seçik söyleyeyim polis asker dostuyumdur. Ama Dilek Doğan’ı
öldürdüğü iddiası ile yargılanan O katil polisi tüm benliğimle kınıyorum. Ona
polis demek bile diğer meslektaşlarına
hakaret olur.
Affetmiyorum, affetmeyeceğim.
Mütevazı bir ev olduğu görüntülerden belli ki bir örgüt evi olmadığı açıkça anlaşılıyor. Hadi örgüt evi olsun diyeceğim ki ne fark eder?
Silahsız insanlar var o evde, tutuklarsan takarsın kelepçeyi çıkarırsın hakim
önüne.
Odadaki genç kızı tüfeği ile bir atışta öldürdüğü iddia edilen kişi asla polis
olamaz olsa olsa ruh hastası olur.
Evet, askerimiz polisimiz can güvenlikleri açısından tehdit altındadırlar. Bu
tehdit sinirleri bozar, ruh yapısını zedeler.
Büyük ihtimalle polis kamerasının
çektiği ve mahkemeye intikal eden
görüntülere bakınca ortada polisleri
tehdit edecek bir durum asla yok.
Dilek Doğan’ın sözleri ve bir silah
sesi evde olağan giden aramayı bir
anda faciaya dönüştürüyor.
Anne, baba ve abı çığlık çığlığa
polislere saldırıyorlar.
Yerden göğe kadar haklılar.
Ambulans çağırması gereken polisler kelepçe arıyor aile fertlerini tutuklayacaklar çünkü.
Yazıktır, ayıptır, günahtır.
Dilek Doğan’ın öldürdüğü iddiası
ile 25 yıl hapis cezası ile yargılanan kişi
polis değil insan olamaz.
Kasten adam öldürmektir ve müebbet hapis ile yargılanması gerekir.
Neden 24,5 yıla kadar hapis cezası
ile yargılanıyor ki?
Yanlışlıklar zinciri.
.UHPOLQ6XUL\H
GH
KDOóERPEDVó
NXOODQPó\RUX]
026.29$$1.$.UHPOLQ6¸]F¾V¾'LPLWUL3HVNRY5XVKDYDJ¾©OHULQLQ6XUL\H
GH
KDOóERPEDVóNXOODQGóáóQDGDLULGGLDODUóUHGGHWWL
%DVóQWRSODQWóVóG¾]HQOH\HQ3HġNRYòQVDQ+DNODUóò]OHPH˜UJ¾W¾
Q¾Q+5:5XV\D
QóQ6XUL\H
GHVDOGóUóODQE¸OJHQLQKHU\DQóQD]DUDUYHUPHNL©LQȊKDOóERPEDVóȋ
NXOODQGóáóQDLOLġNLQLGGLDVóQD5XV\D6XUL\H
GHNLRSHUDV\RQODUóQóXOXVODUDUDVóKXNXN
NXUDOODUóQDWDPDPHQX\JXQEL©LPGH\¾U¾W¾\RU%XQDXOXVODUDUDVóKXNXNXQEHOLUOLVLODKODUóQNXOODQóOPDVóQó\DGDNXOODQóOPDPDVóQóG¾]HQOH\HQNXUDOODUóGDGDKLO%XQGDQ
NLPVHQLQġ¾SKHVLROPDVóQȋ\DQóWóQóYHUGL
òGOLE
GH5XVX©DNODUóQóQG¾]HQOHGLáLLGGLDHGLOHQKDYDVDOGóUóODUóQGDVLYLOOHULQGH
¸OG¾á¾QHGDLUKDEHUOHULGHáHUOHQGLUPH\L
UHGGHGHQ3HġNRYKDYDVDOGóUóODUó\ODLOJLOLVRUXODUóQ6DYXQPD%DNDQOóáó
QD\¸QHOWLOPHVL
JHUHNWLáLQLV¸\OHGL
SONSÖZ
Yaşam - Çevre
22 ARALIK 2015 SALI
Sürücülere yağmurlu havada
güneş gözlüğü öners
.
óġġDUWODUóQGD
YH\DáPXUOX
KDYDODUGDJ¾QHġJ¸]O¾á¾
NXOODQóOPDVóQóQV¾U¾F¾OHUH
GDKDL\LJ¸U¾ġVDáODGóáó
ELOGLULOGL
1(9Ġ(+ò5$$085$7.$<$òOHULV¾U¾ġ
WHNQLNOHULX]PDQó(QGHU.R]OX$$PXKDELULQH
\DSWóáóD©óNODPDGDWUDILNND]DODUóQóQ¸QOHQPHVL
L©LQV¾U¾F¾OHULQHáLWLPOLROPDVóQóQE¾\¾N¸QHP
WDġóGóáóQóEHOLUWWL
òQVDQODUóQDUD©NXOODQóUNHQQH\LQGRáUXQH\LQ\DQOóġROGXáXQXELOPHRODVóOóáóQóQD]ROGXáXQXEXQXQDQFDNHáLWLPOH¸áUHQLOHELOHFHáLQL
LIDGHHGHQ.R]OXEXNDSVDPGDG¾]HQOHGLNOHUL
HáLWLPOHUGHDUDFóQND\PDVóHVQDVóQGDNRQWURO
ND\óSODUóQóHQD]DLQGLUPHYHDUDFóNRQWUROHGHELOPH$%6$65(63QHGLUYHKDYD\DVWóNODUóQHLġH\DUDUJLELNRQXODUóQDQODWóOGóáóQóYXUJXODGó
˜]HOOLNOHNóġD\ODUóQGDDUD©NXOODQPDQóQ
GDKDID]ODGLNNDWYHWHFU¾EHJHUHNWLUGLáLQHLġDUHWHGHQ.R]OX¸QFHOLNOHV¾U¾F¾OHULQV¾U¾ġ¾
]RUODġWóUGóáóL©LQPRQWNDOóQND]DNYHHOGLYHQOH
DUD©NXOODQPDPDVóQóLVWHGL
.R]OXNóġġDUWODUóQGDJ¸U¾ġ¾Q]RUODġWóáóQD
GLNNDWL©HNHUHNġX¸QHULOHUGHEXOXQGX
$ġóUó\DáPXUODUGD¸]HOOLNOHSRODUL]HRODQJ¾QHġJ¸]O¾NOHULNXOODQóOPDOó*¾QHġJ¸]O¾á¾\DáPXUOXKDYDODUGDJ¸U¾ġ¾DUWóUó\RUELOLPVHOROD-
UDNNDQóWODQGó+HUV¾U¾F¾\HELUGHID\DPDKVXV
J¾QHġJ¸]O¾á¾NXOODQPDODUóQóYHIDUNóJ¸UPHOHULQLWDYVL\HHGL\RUXP<DSWóáóPó]WHVWOHUGHJ¾QHġJ¸]O¾á¾Q¾Q\DáPXUXQDUDFóQ¸QFDPóQGD
J¸U¾ġQRNWDVóQóD]DOWWóáóGXUXPODUGDJ¸U¾ġUDKDWOóáóQóDUWWóUGóáóQóJ¸UG¾N
.óġD\ODUóQGDDUD©ODUóQ\ROWXWXġXL©LQNóġODVWLNOHULNXOODQóOPDVóQóQGDE¾\¾N¸QHPWDġóGóáóQó
KDWóUODWDQ.R]OXEXQXQ\DQóQGDLKWLPDOOHUJ¸]
¸Q¾QHDOóQDUDN]LQFLUEXOXQGXUPDNJHUHNWLáLQH
LġDUHWHWWL
LOHUOHPHVLQHUDáPHQ©RFXNODUDJ¸Q¾OO¾.XU
DQHáLWLPLYHUPH\LV¾UG¾U¾\RU
%DEDVóQGDQDOGóáóHáLWLPOH
\DġóQGDKDIó]RODQ$OWóSDUPDN$$PXKDELULQH\DSWóáó
D©óNODPDGD1LáGH
GHGRáGXáX
N¸\GHRNXOEXOXQPDPDVóQHGHQL\OHKDIó]OóNHáLWLPLQHEDġODGóáóQóV¸\OHGL
<D]D\ODUóQGD©REDQOóN\DSWóáóQóNóġD\ODUóQGDGDKDIó]OóN
HáLWLPLDOGóáóQóLIDGHHGHQ$OWóSDUPDN\DġóQGD\NHQEDEDVóQóQGDGHVWHáL\OH.XU
DQó
.HULP
LH]EHUOHGLáLQLDQODWWó
$OWóSDUPDN.XU
DQó.H-
7$5ò+
7(
BUGÜN
+D]óUOD\DQ.HPDO$&$5
+LQGLVWDQ
GDNLòQJLOL]\¸QHWLPLELQ
PDKN½PXVHUEHVWEóUDNWó0DKN½PODUDUDVóQGD
0DKDWPD*DQGKLGHYDUGó
<HUOL0DOó+DIWDVóP¾QDVHEHWL\OHòVWDQEXO
GD9LWULQ0¾VDEDNDVó\DSóOGó-¾UL%H\RáOX
QGDNL2OL\RQPDáD]DVóQóHQL\LYLWULQG¾]HQOHPHVLQHVDKLSG¾NNDQRODUDNVH©WL
+LQGLVWDQ
GDNLòQJLOL]\¸QHWLPLELQ
PDKN½PXVHUEHVWEóUDNWó0DKN½PODUDUDVóQGD
0DKDWPD*DQGKLGHYDUGó
$OPDQ\D
GD5HLFKVWDJSDUODPHQWRELQDVó\DQJóQóQó©óNDUDQ9DQGHU/XEEHLGDPDPDKN½PROGX
9LHWQDP+DON2UGXVXNXUXOGX
+DNLPOHUYH6DYFóODU<¾NVHN.XUXOXNXUXOGX
/DNRQLDDGOó\ROFXJHPLVL0DGHLUD$GDODUó
QóQ3RUWHNL]NPNX]H\LQGH\DQGó
NLġL¸OG¾
&DVXVX©DN/RFNKHHG65%ODFNELUG
NDUDNXġLONX©XġXQX\DSWó
(U]XUXP
GD©óáDOWóQGDNDODQND\DN©ó¸OG¾
.DKUDPDQPDUDġROD\ODUóEDġODGó
$UDOóN
DNDGDUV¾UHQROD\ODUGDNLġL¸OG¾
NLġL\DUDODQGó
3DULV
WHNL7¾UN7XUL]PYH7DQóWPD%¾URVX0¾G¾U¾<óOPD]‰ROSDQXáUDGóáóVLODKOóVDOGóUóGD¸OG¾U¾OG¾6XLNDVWó$6$/$¾VWOHQGL
5RPDQ\DGHYOHWEDġNDQó1LFRODH&HDXġHVFXKDOND\DNODQPDVóVRQXFX\¸QHWLPGHQDOóQGó
+¾N½PHW(JHEDQN<DġDUEDQN<XUWEDQN6¾PHUEDQNYH(VEDQN
DHONR\GX
$IJDQLVWDQ
GD+DPLG.DU]DL
QLQEDġNDQOóáóQGDNXUXODQJH©LFL\¸QHWLPJ¸UHYLQHEDġODGó
,OJD]
GDND\DN
PHUNH]OHULNDUEHNOL\RU
‰$1.,5,$$,OJD]'Dáó<óOGó]WHSH.D\DN
0HUNH]L
QGHRWHOLġOHWPHFLOHUL\DNODġDQ\óOEDġó
¸QFHVLNDUóQ\DáPDVóQóEHNOL\RU
.D\DNPHUNH]LQGHEXOXQDQELURWHOLQVRUXPOXVX2VPDQ6DWóOPóġJD]HWHFLOHUH\DSWóáóD©óNODPDGDE¸OJHGHX]XQ]DPDQGóULVWHQLOHQG¾]H\GHNDU\DáPDGóáóQóLIDGHHWWL%¸OJHGHNóġVH]RQX
L©LQKD]óUOóNODUóQWDPDPODQGóáóQóWHNHNVLNOHULQLQNDUROGXáXQXYXUJXOD\DQ6DWóOPóġ.óġVH]RQXL©LQW¾PKD]óUOóNODUóPó]ó\DSWóN%DE\OLIW
YHWHOHVL\HMKDWWóPó]óQEDNóPóQó\DSDUDN©DOóġóU
NRQXPDJHWLUGLN.D\DNPDO]HPHOHULPL]LVH]RQDX\JXQRODUDNKD]óUODGóN2WHORODUDNHNVLNOHULPL]LWDPDPODGóNYHEDNóPóPó]ó\DSWóN7DPDPHQVH]RQDKD]óUó]GHGL5H]HUYDV\RQODUóQ
\DYDġ\DYDġGROPD\DEDġODGóáóQóEHOLUWHQ6DWóOPóġ<óOEDġóL©LQ\¾]GHRUDQóQGDUH]HUYDV\RQDOGóN\DUó\óOWDWLOLL©LQ\¾]GH
OHUH\DNóQ
UH]HUYDV\RQ\DSWóUGóNDPDQH\D]óNNLNDU\Dáóġó\RN%¸OJHGHNLRWHOOHURODUDNNDU\DáóġóEHNOL\RUX]GL\HNRQXġWX
˜PU¾Q¾.XU
DQ
HáLWLPLQHDGDGó
.$<6(5ò$$0ž=$+ò0
=$+ò'7ž=ž1‰RFXN\DġWD
.XU
DQó.HULP
LH]EHUOH\HUHN
KDIó]RODQ\óOER\XQFD¸áUHWPHQOLNLPDPOóNYHP¾H]]LQOLN\DSPDVóQóQDUGóQGDQ
HPHNOL\HD\UóODQ\DġóQGDNL5DVLP$OWóSDUPDN\DġóQóQ
5
Sanatçı Köyü için büyük destek
<DġDU$17(5%2'5800XáOD'+$08à/$
QóQ0LODVòO©HVL%RáD]L©L0DKDOOHVL
QHVDQDW©óODUóQ]RUJ¾QOHULQGH¾FUHWVL]
RODUDNEDUóQDELOHFHáLVDáOóNYH
VRV\DOKL]PHWDODELOHFHáLELU6DQDW©ó.¸\¾NXUXOPDVóL©LQEDġODWóODQNDPSDQ\D\DGHVWHN\Dáó\RU
%RGUXPYH0LODVLO©HOHULQGH
\DġD\DQVDQDW©óODUóE¾Q\HVLQGH
EDUóQGóUDQ.DU\D6DQDW(PHN©LOHUL'HUQHáL.$6$1'(5WDUDIóQGDQ0LODV
óQ%RáD]L©L0DKDOOHVL
QGHG¸Q¾PDODQ¾]HULQH
6DQDW©ó.¸\¾NXUXODFDN3URMHQLQX\JXODQóġYHV¾UG¾U¾OHELOLU-
OLNPHWRWODUóD©óVóQGDQG¾Q\DGD
LONRODFDáóEHOLUWLOGL6DQDW©ó.¸\¾
SURMHVLQLQVDQDW©óODUóQLOJLVLYH
GHVWHáL\OH7¾UNL\H
GHġLPGLGHQ
HQJHQLġWDEDQOóYHHQNDODEDOóN
NDWóOóPOóGD\DQóġPDNDPSDQ\DVóRODFDáóQóYXUJXOD\DQ.$6$1'(5%DġNDQó'U7DQHU8\VDO
%LUD\JLELNóVDELUV¾UHL©HULVLQGHVLQHPDWL\DWURUHVLPP¾]LN
YHKH\NHOVDQDW©óODUóQGDQROXġDQ
\DNODġóNELQNLġLNDPSDQ\DPó]DGHVWHNYHUGL7RSODQDQPLNWDUó¸Q¾P¾]GHNLJ¾QOHUGHD©óNOD\DFDáó]<XUGXPX]XQGXD\HQ
VDQDW©óODUóVDQDW\¸QHWPHQOH-
ULDNDGHPLV\HQOHULYH¸QGHJHOHQELOLPLQVDQODUóPó]OD¸]YHULOL
EL©LPGH©DOóġó\RUX]6SRQVRUODUóPó]DUDFóOóáó\ODELUNóVPóPDOYH
KL]PHWEHGHOLELUNóVPóGDQDNGL
DQODPGDROPDN¾]HUHSURMHPDOL\HWLQLQ¸QHPOLELUNóVPó©¸]¾PH
NDYXġWXUXOGX
3URMHQLQLYHGLOLNOHIDDOL\HWH
JH©HELOPHVLYHLYPHND]DQDELOPHVLDGóQD¸]HOOLNOHVDQDWDVDQDW©óODUóPó]DGX\DUOóYHEXNRQXGDVRV\DOVRUXPOXOXNSURMHOHULQH
GHVWHNYHUPHNLVWH\HQLġDGDPODUóPó]óQNXUXOXġODUóPó]óQGHVWHNOHULQLEHNOL\RUX]GHGL
ULP
LH]EHUOHGLáLQGHRNXPD
\D]PDELOPHGLáLQHGLNNDWL©HNHUHNRNXPD\D]PD\ó
\óOóQGDòVWDQEXO
D.XU
DQLKWLVDVóL©LQJLWWLáLQGH¸áUHQGLáLQLEHOLUWWL
òVWDQEXO
GDNLHáLWLPLQLQDUGóQGDQPHPOHNHWLQHG¸QG¾á¾Q¾YHELUV¾UHWLFDUHWOHXáUDġWóáóQóGLOHJHWLUHQ$OWóSDUPDN
$OODK
DKL]PHWHWPHLVWHáLQLQ
WLFDUHWLQ¸Q¾QHJH©WLáLQLEXQGDQGROD\ó
GD.D\VHUL
\H
JHOHUHN'L\DQHWòġOHUL%DġNDQOóáóQGD.XU
DQNXUVX¸áUHWPHQLRODUDNLġHEDġODGóáóQóND\GHWWL
+LQGLVWDQ
GDNLòQJLOL]\¸QHWLPLELQ
PDKN½PXVHUEHVWEóUDNWó0DKN½PODUDUDVóQGD
0DKDWPD*DQGKLGHYDUGó
/RUG(GZDUG,UZLQWDUDIóQGDQ
WHPVLOHGLOHQK¾N½PHW*DQGLLOHJ¸U¾ġPH\HNDUDUYHUGL0DUW
GH
*DQGLȂ,UZLQ3DNWóLP]DODQGó%ULWDQ\D
K¾N½PHWLVLYLOEDġNDOGóUóKDUHNHWLQLQ
GXUGXUXOPDVóQDNDUġóOóNW¾PVL\DVLWXWXNOXODUóVHUEHVWEóUDNPD\DUD]óROGX
$\UóFD+LQGLVWDQ8OXVDO
.RQJUHVL
QLQWHNWHPVLOFLVL
RODUDN*DQGL/RQGUD
GD\DSóODFDNRODQ\XYDUODNPDVD
NRQIHUDQVóQDGDYHWHGLOGL
òGDULJ¾F¾QHOGHáLġWLUPHVLQGHQ©RN+LQWSUHQVOHUL
YH+LQWD]óQOóNODUóQDHáLOHQ
NRQIHUDQV*DQGLYHPLOOL\HW©LOHUL©LQELUKD\DONóUóNOóáóROGX%XQGDQGD¸WH/RUG,UZLQ
LQ
KDOHIL/RUG:LOOLQJGRQPLOOL\HW©LOHUL
EDVWóUPDNL©LQ\HQLELUH\OHPHJLULġWL
*DQGL\HQLGHQWXWXNODQGóYHK¾N½PHW
\DQGDġODUóQGDQWHFULWHGHUHNQ¾IX]X-
QX\RNHWPH\H©DOóġWó\VDGDEDġDUóOó
RODPDGó
GH'DOLWOLGHU%5$PEHGNDU
óQ¸QGHUOLáLQGH\DSóODQNDPSDQ\DVRQXFXK¾N½PHW\HQLDQD\DVD
LOHSDU\DODUDD\UóRODUDNVH©LPKDNNóYHUGL%XQXSURWHVWRHGHQ*DQGL
(\O¾O
GH\DSWóáóDOWóJ¾QO¾NRUX©
VRQUDVóQGD'DOLWVL\DVLOLGHU3DOZDQNDU%DORRWDUDIóQGDQDUDFóOóNHGLOHQJ¸U¾ġPHOHUVRQXFXK¾N½PHWLGDKD
HġLWOLN©LX\JXODPDODUGDEXOXQPD\D]RUODPóġWóU%XGD
*DQGLWDUDIóQGDQ+DULMDQODU
\DQL7DQUó
QóQ©RFXNODUóDGó
YHULOHQSDU\DODUóQ\DġDPNRġXOODUóQóL\LOHġWLUPHNL©LQ\DSóODFDN\HQLELUNDPSDQ\DQóQEDġODQJóFóROPXġWXU0D\óV
GH*DQGL
+DULMDQKDUHNHWLQHGHVWHNROPDNL©LQ
J¾QO¾NNLġLVHODUóQPDRUXFXQDEDġODGó
+DNLPOHUYH6DYFóODU<¾NVHN.XUXOXNXUXOGX
+¤NLPOHUYH6DYFóODU<¾NVHN.XUXOX+6<.7¾UNL\H&XPKXUL\HWL
QGHDGOLYHLGDULK¤NLPYHVDYFóODUóQóPHVOHáHNDEXO
HWPHDWDPDQDNOHWPHJH©LFL\HWNLYHUPH\¾NVHOPHYHELULQFLVóQóIDD\UóPD
NDGURGDáóWPDPHVOHNWHNDOPDODUóX\JXQ
J¸U¾OPH\HQOHUKDNNóQGDNDUDUYHUPH
GLVLSOLQFH]DVóYHUPH
YH\DJ¸UHYGHQX]DNODġWóUPDLġOHPOHULQL
\DSDQ\¾NVHN\DUJóNXUXPX%DġNDQó$GDOHW%DNDQó
GóU
DVLO\HGHN¾\HVLEXOXQDQ
.XUXO'DLUH
'DLUHYH'DLUH
ROPDN¾]HUHD\Uó
GDLUHGHQROXġPDNWDGóU
\óOóQGD
\HQLROXġDQ+6<.
(NLPWDULKLQGHJ¸UHYHEDġODPóġ(NLP
WHLVHLġE¸O¾P¾\DSPóġWóU
.DKUDPDQPDUDġROD\ODUóEDġODGó$UDOóN
D
NDGDUV¾UHQROD\ODUGDNLġL¸OG¾NLġL\DUDODQGó
0DUDġ.DWOLDPó$UDOóNLOH$UDOóN
GH
.DKUDPDQPDUDġ
WDPH\GDQDJHOHQ$OHYLOHUH\¸QHOLNNDWOLDP5HVPLUDNDPODUDJ¸UH\HGLJ¾QV¾UHQ
<HUOL0DOó+DIWDVóP¾QDVHEHWL\OHòVWDQEXO
GD
ROD\ODUVóUDVóQGD$OH9LWULQ0¾VDEDNDVó\DSóOGó
YL¸OG¾U¾OG¾$OHYLOHUHDLW
¾Q¾]HULQGHHY\DNóO<HUOL0DOó+DIWDVó5HVP°DGó\OD
UXQPDVó\HUOLPDOODU¾UHWLOPHVLYH
Gó
H\DNóQLġ\HULWDK7XWXP<DWóUóPYH7¾UN0DOODUó+DINXOODQóOPDVóNDUDUODġWóUóOGó'¸QHWDVó$UDOóNWDULKOHULDUDVóQGD
PLQEDġEDNDQóòVPHWòQ¸Q¾$UDOóN ULSHGLOGL<LUPL¾©\óOV¾UHQGDYDODUVRQXQGD
7¾UNL\H
GHW¾PRNXOWDULKLQGH7%00ȇGHELU
ODUGDNXWODQDQEHOLUNRQXġPD\DSWó.RQXġPDVóQNLġLLGDPNLġLP¾HEEHW
OLJ¾QOHUYHKDIWDODUGDXOXVDOHNRQRPL\HUOLPDOó KDSLVNLġLGHȂ\óO
GDQGóU>@
YHWXWXPOXROPDNRQXODUóQó
DUDVóQGDFH]DDOPóġWóU.DW,,'¾Q\D6DYDDQODWWó\óOóQGDQLWLEDUHQ OLDPGD¸QHPOLUROR\QDġóVRQUDVóROXġDQ
<HUOL0DOó+DIWDVóRODUDNNXW\DQNLġL\HLVHXODġóODPDHNRQRPLNGDUERáDODQGó\óOóQGDDGó7XWXP Gó>@(\O¾O'DUEHVL
QH
]óQDUGóQGDQ\DEDQ<DWóUóPYH7¾UN0DOODUó+DIVHEHSRODQROD\ODUGDQELUL
Fó¾ONHOHUHSDUDDNóġóQóQ¸Q¾Q¾QNHWDVóRODUDNGHáLġWLULOGL2NXOODUGDȂ RODUDNNDEXOHGLOPHNWHGLU
VLOPHVLYHWRSOXPVDOWXWXPELOLQFLQLQ $UDOóNWDULKOHULDUDVóQGDNXWODQDQ
.LPLND\QDNODUDJ¸UHROD\ROXġPDVóDPD©ODQPóġWóU%XDPD©EXKDIWDGDWXWXP\DWóUóPYH7¾UN
ODUóQEDġODPDVóQGD7¾UN
OD$WDW¾UNEDġNDQOóáóQGD\óOóQPDOODUóKDNNóQGDELOJLYHULOLUĠLLUOHU
.¾UW©DWóġPDVóGDHWNHQROGDò]PLUòNWLVDW.RQJUHVLWRSODQGó%X RNXQXUNRQXġPDODU\DSóOóUVNH©OHU
PXġWXU
NRQJUHGH\XUGXQEDáóPVó]OóáóQóQNRYHR\XQODUR\QDQóU
6
SONSÖZ
Yaşam - Çevre
22 ARALIK 2015 SALI
Yen Göcek Tünel'nde
sona gelnd
+DPVLĠHQOLáL
QGHWRQKDPVLSLġLULOLSGDáóWóOGó
òEUDKLP$6/$16ò123'+$6ò123žQLYHUVLWHVL
QGHEX\óO¾©¾QF¾V¾G¾]HQOHQHQ
+DPVLĠHQOLáL
QGHWRQKDPVLSLġLULOLSGDáóWóOGó
6LQRSžQLYHUVLWHVL)HQ(GHEL\DW)DN¾OWHVL
EDK©HVLQGHEXJ¾QȆ
¾QF¾+DPVLĠHQOLáLȇHWNLQLOáLG¾]HQOHQGLĠ¸OHQH6LQRS9DOLVL'U<DVHPLQ
˜]DWD‰HWLQND\D6LQRSžQLYHUVLWHVL5HNW¸U¾
3URI'U1LKDW'DOJóQNDPXNXUXPYHNXUXOXġODUóQQóWHPVLOFLOHUL¸áHWLP¾\HOHULYH¸áUHQFLOHUNDWóOGóĠHQOLNWHWRQKDPVLó]JDUDODUGD
SLġLULOLSGDáóWóOGó$\UóFD¸áUHQFLOHULQKD]óUODGóáóKDPVLVXġL\LġHQOLáHNDWóODQODUPHUDNODWDWWó+DPVLOHULQ\HQLOPHVLQLQDUGóQGDQ¸áUHQFLOHU
KRURQR\QDGó
7,%%ø6$5)0$/=(0(6$7,1$/,1$&$.7,5
',ù.$3,<,/',5,0%(<$=,7(öø7ø09($5$ù7,50$
+$67$1(6ø$1.$5$6$ö/,.%$.$1/,ö,7h5.ø<(
.$08+$67$1(/(5ø.85808
<R÷XQ%DNÕPODUøKWL\DFÕLNL.DOHP7ÕEEL6DUI0DO]HPH$OÕPÕDOÕPÕVD\ÕOÕ.DPXøKDOH.DQXQXQXQXQFXPDGGHVLQHJ|UHDoÕNLKDOHXVXOLOHLKDOHHGLOHFHNWLUøKDOH\HLOLúNLQD\UÕQWÕOÕELOJLOHU
DúD÷ÕGD\HUDOPDNWDGÕU
øKDOH.D\ÕW1XPDUDVÕ
øGDUHQLQ
D$GUHVL'ÕúNDSÕ<ÕOGÕUÕP%H\D]ÕW(÷LWLPYH$UDúWÕUPD+DVWDQHVL,UIDQ%DVWXJ&DG1R'ÕúNDSÕ
$/7,1'$ö$1.$5$
E7HOHIRQYHIDNVQXPDUDVÕ
F(OHNWURQLN3RVWD$GUHVLLQIR#GLVNDSLHDKJRYWU
oøKDOHGRNPDQÕQÕQJ|UOHELOHFH÷LLQWHUQHWDGUHVLYDUVDKWWSVHNDSNLNJRYWU(.$3
øKDOHNRQXVXPDOÕQ
D1LWHOL÷LWUYHPLNWDUÕ<R÷XQ%DNÕPODUøKWL\DFÕLNL.DOHP7ÕEEL6DUI0DO]HPH$OÕPÕ
$\UÕQWÕOÕELOJL\H(.$3¶WD\HUDODQLKDOHGRNPDQÕLoLQGHEXOXQDQLGDULúDUWQDPHGHQXODúÕODELOLU
E7HVOLP\HUL+DVWDQHPL]6DUI'HSRVX
F7HVOLPWDULKL<NOHQLFLLKDOHNRQXVXUQOHULKDVWDQHQLQLKWL\DFÕQDJ|UHSDUWLOHUKDOLQGHSH\GHU
SH\YH\DWHNVHIHUGHWHVOLPHGHFHNWLU7HVOLPDWODUVLSDULúOHULQELOGLULOPHVLQLPWHDNLSRQWDNYLP
JQLoHULVLQGH\DSÕODFDNWÕU6RQSDUWLHQJHoWDULKLQHNDGDUWHVOLPHGLOHFHNOHUGLU
øKDOHQLQ
D<DSÕODFD÷Õ\HU'ÕúNDSÕ<ÕOGÕUÕP%H\D]ÕW(÷LWLPYH$UDúWÕUPD+DVWDQHVL6DWÕQDOPDøKDOHNRPLV\RQRGDVÕøUIDQ%DúWX÷&DG1R'ÕúNDSÕ$OWÕQGD÷$1.$5$
E7DULKLYHVDDWL
øKDOH\HNDWÕODELOPHúDUWODUÕYHLVWHQLOHQEHOJHOHULOH\HWHUOLNGH÷HUOHQGLUPHVLQGHX\JXODQDFDNNULWHUOHU
øKDOH\HNDWÕOPDúDUWODUÕYHLVWHQLOHQEHOJHOHU
0HY]XDWÕJHUH÷LND\ÕWOÕROGX÷X7LFDUHWYHYH\D6DQD\L2GDVÕ\DGDLOJLOL(VQDIYH6DQDWNDUODU
2GDVÕEHOJHVL
*HUoHNNLúLROPDVÕKDOLQGHLONLODQYH\DLKDOHWDULKLQLQLoLQGHEXOXQGX÷X\ÕOGDDOÕQPÕúLOJLVLQHJ|UH7LFDUHWYHYH\D6DQD\L2GDVÕQD\DGDLOJLOL(VQDIYH6DQDWNDUODU2GDVÕQDND\ÕWOÕROGX÷XQX
J|VWHULUEHOJH
7]HONLúLROPDVÕKDOLQGHLOJLOLPHY]XDWÕJHUH÷LND\ÕWOÕEXOXQGX÷X7LFDUHWYHYH\D6DQD\L
2GDVÕQGDQLONLODQYH\DLKDOHWDULKLQLQLoLQGHEXOXQGX÷X\ÕOGDDOÕQPÕúW]HONLúLOL÷LQRGD\DND\ÕWOÕROGX÷XQXJ|VWHULUEHOJH
7HNOLIYHUPH\H\HWNLOLROGX÷XQXJ|VWHUHQLP]DEH\DQQDPHVLYH\DLP]DVLUNOHUL
*HUoHNNLúLROPDVÕKDOLQGHQRWHUWDVGLNOLLP]DEH\DQQDPHVL
7]HONLúLROPDVÕKDOLQGHLOJLVLQHJ|UHW]HONLúLOL÷LQRUWDNODUՁ\HOHULYH\DNXUXFXODUÕLOHW]HONLúLOL÷LQ\|QHWLPLQGHNLJ|UHYOLOHULEHOLUWHQVRQGXUXPXJ|VWHULU7LFDUHW6LFLO*D]HWHVLEXELOJLOHULQ
WDPDPÕQÕQELU7LFDUHW6LFLO*D]HWHVLQGHEXOXQPDPDVÕKDOLQGHEXELOJLOHULQWPQJ|VWHUPHN]HUH
LOJLOL7LFDUHW6LFLO*D]HWHOHULYH\DEXKXVXVODUÕJ|VWHUHQEHOJHOHULOHW]HONLúLOL÷LQQRWHUWDVGLNOLLP]D
VLUNOHUL
ùHNOLYHLoHUL÷LøGDULùDUWQDPHGHEHOLUOHQHQWHNOLIPHNWXEX
ùHNOLYHLoHUL÷LøGDULùDUWQDPHGHEHOLUOHQHQJHoLFLWHPLQDW
øKDOHNRQXVXDOÕPÕQWDPDPÕYH\DELUNÕVPÕDOW\NOHQLFLOHUH\DSWÕUÕODPD]
(NRQRPLNYHPDOL\HWHUOL÷HLOLúNLQEHOJHOHUYHEXEHOJHOHULQWDúÕPDVÕJHUHNHQNULWHUOHU
øGDUHWDUDIÕQGDQHNRQRPLNYHPDOL\HWHUOL÷HLOLúNLQNULWHUEHOLUWLOPHPLúWLU
0HVOHNLYH7HNQLN\HWHUOL÷HLOLúNLQEHOJHOHUYHEXEHOJHOHULQWDúÕPDVÕJHUHNHQNULWHUOHU
<HWNLOLNXUXPYHNXUXOXúODUDND\ÕWODLOJLOLEHOJHOHU
DLVWHNOLOHULQ7&øODoYH7ÕEEL&LKD]8OXVDO%LOJL%DQNDVÕ
QD7ø78%%ND\ÕWYHELOGLULPLúOHPOHULQLQ
WDPDPODPÕúROPDODUÕ]RUXQOXGXU
EøVWHNOLOHUWHNOLIHWWL÷LWÕEELFLKD]ODUÕQUQOHULQ7&øODoYH7ÕEEL&LKD]8OXVDO%LOJL%DQNDVÕ
QD7ø78%%ND\ÕWELOGLULPLúOHPOHULQL\DSPÕúROPDODUÕYHWHNOLIHGLOHQWÕEELFLKD]ODUUQOHULQ7&øODoYH
7ÕEEL&LKD]8OXVDO%LOJL%DQNDVÕ
QGD7,78%%³6D÷OÕN%DNDQOÕ÷ÕWDUDIÕQGDQRQD\OÕGÕU´LEDUHVLEXOXQDQRQD\ODQPÕúEDUNRGQXPDUDVÕQÕWHNOLIOHULQGH\D]ÕOÕVXQPDODUÕJHUHNPHNWHGLUøVWHNOLOHUWHNOLIHWWL÷LUQQLPDODWoÕYH\DLWKDODWoÕVÕWHGDULNoLILUPDROPDGÕ÷ÕGXUXPODUGDUQQWHGDULNoLILUPDVÕQÕQ
ED\LLROGX÷XQDGDLU7,78%%ND\ÕWYHELOGLULPLOHULQLVXQDFDNODUGÕU6XQGXNODUÕEHOJHUHWLFLYHYH\D
LWKDODWoÕILUPDODULoLQRQD\OÕILUPDQXPDUDVÕQÕED\LLVHOHURQD\OÕDQDED\LWDQÕPOD\ÕFÕQXPDUDVÕQÕJ|VWHUHQLQWHUQHWoÕNWÕVÕRODFDNWÕU$QFDNWHNOLIHGLOHQUQUHWLFLVLWDUDIÕQGDQ7ÕEEL&LKD]<|QHWPHOLNOHULNDSVDPÕQGDEHOJHOHQGLULOPHPLúLVHWÕEELFLKD]ODUNDSVDPÕQGDGH÷LOVH7&øODoYH7ÕEEL&LKD]
8OXVDO%LOJL%DQNDVÕ
QD7,78%%ND\ÕWYH\DELOGLULPLúOHPLDUDQPD]
7HGDULNHGLOHFHNPDOODUÕQQXPXQHOHULNDWDORJODUÕIRWR÷UDIODUÕLOHWHNQLNúDUWQDPH\HFHYDSODUÕ
YHDoÕNODPDODUÕLoHUHQGRNPDQ
DøVWHNOLOHUWHNOLIHGLOHQUQOHULQLKDOHGRNPDQÕQGDEHOLUOHQHQúDUWODUDX\JXQOX÷XQXEHOLUOHPHN
DPDFÕLOHD\UÕQWÕOÕWHNQLNELOJLOHULQ\HUDOGÕ÷ÕEURúUNDWDORJYVWDQÕWÕPPDWHU\DOOHULQLVXQDFDNODUGÕU
EøVWHNOLOHUWHNOLIHWWLNOHULKHUNDOHPLoLQ7HNQLNùDUWQDPHGHEHOLUWLOGL÷LPLNWDUODUGDQXPXQHYHUHFHNOHUGLU7HNQLNúDUWQDPHGHEHOLUWLOPH\HQNDOHPOHULoLQLVHHQD]DGHWOLWUHNJYVNDOHPLQELULPLQGH
WDULIHGLOGL÷LúHNLOGHQXPXQHOHULLKDOHGHJ|UHYOL8]PDQ\HOHUHWXWDQDNNDUúÕOÕ÷ÕQGDWHVOLPHGLOHFHNWLU
øVWHNOLOHULQWHNOLIHWWLNOHULUQOHUHDLW8%%QR
ODUÕLOHQXPXQHRODUDNYHUGLNOHULUQOHUHDLW8%%QR
ODUÕ
D\QÕROPDOÕGÕUEXQR
ODUQXPXQHWHVOLPWXWDQDNODUÕQGDEHOLUWLOPHOLGLUøKDOHYH0XD\HQH.RPLV\RQODUÕ
LKDOHGRV\DVÕQGD\HUDODQHYUDNODUÕPDO]HPHOHULWHUHGGWHGúW÷GXUXPODUGDLQFHOHPHLoLQX\JXQ
J|UG÷LOJLOLNXUXOXúODUDPDVUDIODULOJLOLILUPDODUWDUDIÕQGDQNDUúÕODQPDN]HUHJ|QGHUHELOLU
(NRQRPLNDoÕGDQHQDYDQWDMOÕWHNOLIVDGHFHIL\DWHVDVÕQDJ|UHEHOLUOHQHFHNWLU
%XLKDOH\HVDGHFH\HUOLLVWHNOLOHUNDWÕODELOHFHNROXS\HUOLPDOÕWHNOLIHGHQ\HUOLLVWHNOL\HLKDOHQLQWDPDPÕQGDLNLRUDQÕQGDIL\DWDYDQWDMÕX\JXODQDFDNWÕU
øKDOHGRNPDQÕQÕQJ|UOPHVLYHVDWÕQDOÕQPDVÕ
øKDOHGRNPDQÕLGDUHQLQDGUHVLQGHJ|UOHELOLUYH75<7UN/LUDVÕNDUúÕOÕ÷Õ'ÕúNDSÕ<ÕOGÕUÕP
%H\D]ÕW(÷LWLPYH$UDúWÕUPD+DVWDQHVL6DWÕQDOPD6HUYLVLøUIDQ%DúWX÷&DG1R'ÕúNDSÕ$OWÕQGD÷
$1.$5$DGUHVLQGHQVDWÕQDOÕQDELOLU
øKDOH\HWHNOLIYHUHFHNRODQODUÕQLKDOHGRNPDQÕQÕVDWÕQDOPDODUÕYH\D(.$3]HULQGHQHLP]D
NXOODQDUDNLQGLUPHOHUL]RUXQOXGXU
7HNOLIOHULKDOHWDULKYHVDDWLQHNDGDU'ÕúNDSÕ<ÕOGÕUÕP%H\D]ÕW(÷LWLPYH$UDúWÕUPD+DVWDQHVL6DWÕQDOPD6HUYLVLøUIDQ%DúWX÷&DG1R'ÕúNDSÕ$OWÕQGD÷$1.$5$DGUHVLQHHOGHQWHVOLPHGLOHELOHFH÷LJLELD\QÕDGUHVHLDGHOLWDDKKWOSRVWDYDVÕWDVÕ\ODGDJ|QGHULOHELOLU
øVWHNOLOHUWHNOLIOHULQLPDONDOHPNDOHPOHULLoLQWHNOLIELULPIL\DWODU]HULQGHQYHUHFHNOHUGLUøKDOHVRQXFX]HULQHLKDOH\DSÕODQLVWHNOL\OHKHUELUPDONDOHPLPLNWDUÕLOHEXPDONDOHPOHULLoLQWHNOLIHGLOHQ
ELULPIL\DWODUÕQoDUSÕPÕVRQXFXEXOXQDQWRSODPEHGHO]HULQGHQELULPIL\DWV|]OHúPHLP]DODQDFDNWÕU
%XLKDOHGHLúLQWDPDPÕLoLQWHNOLIYHULOHFHNWLU
øVWHNOLOHUWHNOLIHWWLNOHULEHGHOLQ¶QGHQD]ROPDPDN]HUHNHQGLEHOLUOH\HFHNOHULWXWDUGDJHoLFL
WHPLQDWYHUHFHNOHUGLU
9HULOHQWHNOLIOHULQJHoHUOLOLNVUHVLLKDOHWDULKLQGHQLWLEDUHQGRNVDQWDNYLPJQGU
.RQVRUVL\XPRODUDNLKDOH\HWHNOLIYHULOHPH]
6ÕUD1R
$oÕNODPD
3HUI]|U(QMHNW|U6WDQGDUW
X]DWPDKDWWÕLOH
øQI]\RQ3RPSD6HWL6WDQGDUW
%LULPL
%UDQV.RGX
0LNWDUÕ
DGHW
6(73203$67$1'$57
ø1)h=<21
DGHW
6(767$1'$57,1)h=<21ødø1
5HVPLøODQODUZZZLODQJRYWU
GH(%$6,1ZZZELNJRYWU
0
8à/$
QóQWXUL]PFHQQHWL)HWKL\HLOH
'DODPDQ
óELUELULQHEDáOD\DFDNRODQ
PHWUHOLN*¸FHN7¾QHOL
QLQ\DSóPóWDPDPODQGó
0XVWDID6$5,ò3(.)(7+ò<(
0XáOD'+$7LQVDòQġDDWYH6DQD\L/LPLWHGĠLUNHWLWDUDIóQGDQ
Q
\óOOóáóQD\DSLġOHWGHYUHWPRGHOLLOH
\
PLO\RQGRODUKDUFDQDUDN\DSóODQ*¸FHN7¾QHOL\óOóQGDG¸O
QHPLQ%DġEDNDQó5HFHS7D\\LS(UQ
GRáDQWDUDIóQGDQKL]PHWHD©óOGó
K¾N¾PHWYHEDġEDNDQHVNLWHQ
YH\óOGDWDPDPODQDELOHQ0XáOD
LOH$QWDO\D
\óELUELULQHEDáOD\DQ
PHWUHJHQLġOLáLQGHYHPHWUH
\¾NVHNOLáLQGHNLPHWUHOLNW¾QHO
NDPXR\XQGDVóNVóN7¾UNL\H
QLQ
WHNSDUDOóW¾QHOLROPD¸]HOOLáL\OH
J¾QGHPHJHOGL\óOGDQEX\DQD
¸]HOVHNW¸UWDUDIóQGDQLġOHWLOHQJLGLġJHOLġRODUDNNXOODQóODQW¾QHOGHWUDILáLQGDKDUDKDWODPDVóL©LQ
\DQóQD©HYUH\ROX\ODELUOLNWHLNL]LQLQ\DSóOPDVóDPDFó\OD7HPPX]
WDULKLQGHG¾áPH\HEDVóOGó
<DSóPóQó.DUD\ROODUó
¾QF¾%¸OJH0¾G¾UO¾á¾¾VWOHQGLPHWUHW¾SX]XQOXáXQDVDKLSWRSODPGD
PHWUHX]XQOXáXQGDNLW¾QHOHġXDQDNDGDUPLO\RQELQ
OLUDKDUFDQGó7RSODPPLO\RQOL-
UD\DPDORODFDNW¾QHOLQ\DSóPóWDPDPODQGó
KİMİN İŞLETECEĞİ
MERAK KONUSU
<HQLW¾QHOKL]PHWHJLUGLáLQGHV¾U¾F¾OHURWRPRELOOHUGHQ
PRWRVLNOHWWHQNDP\RQHWWHQ
GLQJLOOLNDP\RQODUGDQYH7,5
JH©LġOHULQGHQLVHOLUDDOóQPDVóQHGHQL\OH
'HOL'XPUXO7¾QHOL
GL\HQLWHOHQGLULOHQPHYFXWW¾QHOGHQ$QWDO\D
GDQ0XáOD
\DJHOLUNHQ
JH©PHNPHFEXUL\HWLQGHNDOPD\DFDN$QFDN0XáOD
GDQ$QWDO\D\¸Q¾QHJLGHQDUD©ODU\LQHHVNLW¾QHOLNXOODQPDN]RUXQGDNDODFDN
$QFDN\HQL\DSóODQW¾QHOLNLPLQ
LġOHWHFHáLPHUDNNRQXVXROGX
SON KONTROLLER YAPILDI
.DUD\ROODUó
¾QF¾%¸OJH.RQWUROĠHIL(VDW0DKPXW.DEXN©X\ROXQWDPDPODQGóáóQóEHOLUWHUHN
ġHULWYHPHWUHJHQLġOLáLQGHNL\HQL
W¾QHOLQ\¾NVHNOLáLPHWUH6RQ
RODUDNKDIWDVRQXQGDNóVóPNóVóP
HOHNWULNYHUHUHNNRQWUROWHVWOHULQL
\DSWóN0HUNH]LNXPDQGDYHDQRQV
VLVWHPOHULQLQGHVRQNRQWUROOHUL\DSóOó\RUòVWHQGLáLQGHKHPHQWUDILáHD©óODELOHFHNKDOHJHWLUGLN7¾QHOLġXDQKDOLKD]óUGDKL]PHWYHUHQ
LONW¾QHOL\DSDQILUPDPóLġOHWHFHN\RNVDGLáHUW¾QHOGHGHYOHWHPL
GHYUHGLOHFHNEHOOLGHáLO%XQXQ©DOóġPDVó\DSóOó\RU%XQDEDNDQOóáóPó]NDUDUYHUHFHNGHGL
Giresun’da fındıklı
burma tatlısı yarışması
düzenlendi
žQLYHUVLWHQLQL]LQ
YHUPHGLáL
(YULP
2NXOX
(VQDI
6DUD\ó
QGD\DSóOGó
2VPDQ1XUL%2<$&,'(1ò=/ò
'+$'(1ò=/ò
GH3DPXNNDOHžQLYHUVLWHVL+DON©ó6DáOóN7RSOXOXáXYH
'HQL]OL7DELS2GDVó
QóQLġELUOLáLLOH
(YULP2NXOX
DGóDOWóQGDG¾]HQOHQHQELOLPVHOWRSODQWó¾QLYHUVLWH\¸QHWLPLQGHQL]LQ©óNPD\óQFD'HQL]OL
(VQDI6DUD\ó
QGD\DSóOGóòNLJ¾QV¾UHQ(YULP2NXOX
QGDHYULPPHNDQL]PDODUóGLOLQYLU¾VOHULQ¾UHPHQLQ\DġODQPDQóQYH¸O¾P¾QHYULPL
LOHHYULPVHOWóSNRQXODUóQGDVXQXPODU\DSóOGó
'HQL]OL
GHLONGHID
(YULP2NXOX
DGóDOWóQGDG¾]HQOHQHQELOLPVHO
WRSODQWó'HQL]OL(VQDI6DUD\ó
QGD\DSóOGó3DPXNNDOHžQLYHUVLWHVL+DON©ó6DáOóN7RSOXOXáXLOH'HQL]OL7DELS
2GDVóLġELUOLáLQGHG¾]HQOHQHQWRSODQWóQóQ3DPXNNDOHžQLYHUVLWHVL
QGH
\DSóOPDVóSODQODQPóġDQFDN3DPXNNDOHžQLYHUVLWHVL\¸QHWLPL\DSóODQEDġYXUX\D\DQóWYHUPHPLġV¸]O¾RODUDNWRSODQWó\DL]LQYHULOPHGLáL
EHOLUWLOPLġWL'¾]HQOHQPHV¾UHFLQGHED]óNHVLPOHULQWHSNLVL\OHNDUġóODġDQYHHOHġWLULVHO\DNODġóPODUóQDQHGHQRODQ(YULP2NXOXLVLPOLELOLPVHO
WRSODQWó\D'HQL]OL7DELS2GDVó%DġNDQó3URI'U*¸NKDQ˜QHP3URI'U
(VDW$GóJ¾]HO3URI'U6HPLK.RUD\
3URI'U$OL'HPLUVR\3URI'U(UNVLQ6DYDġ*¾OH©0HUW.DUDJ¸]RáOXYH
3$ž¸áUHQFLOHULNDWóOGó(YULP2NXOX
QXQD©óOóġóQGDNRQXġDQ'HQL]OL7DELS2GDVó%DġNDQó3URI'U*¸NKDQ
˜QHP˜QFHOLNOH(YULP2NXOX
QXQ
ROXġWXUXOPDVóQGDNDWNóVóRODQ+DON©ó
6DáOóN7RSOXOXáXQXNXWOX\RUXP7RSODQWó\ODLOJLOLHOHġWLULOHUWDELNLROGX
%LOLPHLQDQDQELULQVDQRODUDNEHQLPL©LQEXHOHġWLULOHULQKL©ELU¸QHPL
\RN(áHUELOLPHLQDQó\RUVDNELOLPVHOWRSODQWóODUD¸QD\DNROPDQó]OD]óP%XUDVó]DWHQRWDUWóġPDODUóQ\DSóODFDáó\HUGHGL
+DNDQ.$%$+$6$12à/8*ò5(681'+$*ò5(6817LFDUHW%RUVDVóWDUDIóQGDQ
IóQGóNOó*LUHVXQ
EXUPDVó
WDWOó\DUóġPDVóG¾]HQOHQGL
-¾UL¾\HOLáLQL%DNODYD
YH7DWOóžUHWLFLOHUL'HUQHáL%$.7$'<¸QHWLP.XUXOX%DġNDQó0HKPHW<óOGóUóP
*¾OO¾RáOX%DNODYDODUóVDKLEL
1DGLU*¾OO¾‰HOHELRáOX%DNODYDODUóVDKLEL0HKPHW‰LIW©L+DFó(UHQOHU%DNODYDODUó
VDKLEL0XVWDID(UHQLOH*D]LDQWHSžQLYHUVLWHVL0¾KHQGLVOLN)DN¾OWHVL'HNDQó3URI
'U0XVWDID%D\UDPȇóQ\DSWóáó\DUóġPDQóQILQDOJ¾Q¾QGH
NDGóQ\DUóġWó
<DUóġPD¸QFHVLD©óNODPDODUGDEXOXQDQ*¾OO¾Rá-
OX%DNODYDODUóVDKLEL1DGLU
*¾OO¾HPHNLVWH\HQHOVDQDWODUóQóQ]RUWDWOó\DSPDQóQ
GDGLNNDWLVWH\HQELULġROGXáXQXV¸\OHGL*LUHVXQOXNDGóQODUóQEXLġWH©RNLVWHNOL
ROGXNODUóQóJ¸UG¾á¾Q¾ND\GHGHQ*¾OO¾Ȋ%X\DUóġPDQóQ
*LUHVXQIóQGóáóQóQG¾Q\D\D
WDQóWóOPDVóQGD©RNHWNLOLRODFDáóQDLQDQó\RUXP%X]DPDQDNDGDUKHSIóVWóNYHFHYL]NXOODQGóN6DGHFHV¾WO¾
QXUL\HWDWOóVóQGDIóQGóNNXOODQó\RUX]$PDIóQGóáóQGD
EDNODYDGDRODELOHFHáLQLJ¸UHFHáL]òQDQó\RUXPNLNHQGLILUPDPGDGD*LUHVXQEXUPDWDWOóVóQóVDWDELOLULP+HP
*LUHVXQȇXQKHPIóQGóáóQWDQóWóOPDVóQDNDWNóVDáOD\DFDNȋGHGL
$O]KHLPHUKDVWDODUóDUWóN
ND\EROPD\DFDN
0HKPHG+DNNó˜=%$<,5
0$1ò6$'+$0$1ò6$/,
G¸YPHXVWDVó\DġóQGDNL+DVDQ%R]DOHYOHULQGHQX]DNODġWóNWDQVRQUDG¸QHPH\HQ
$O]KHLPHUKDVWDODUóQóQND\EROPDPDVóL©LQNROODUóQDLOHWLġLPELOJLOHULQL\D]ó\RU
0DQLVD
GDLONNH]ELUWDQó-
GóáóQóQHYGHQ©óNWóNWDQVRQUD
ND\ERODQ$O]KHLPHUOó\DNóQóQDG¸YPH\DSDQ+DVDQ%R]DO
\DġOóQóQNROXQDLVLPDGUHVYH
WHOHIRQELOJLOHULQL\D]GóáóQó
V¸\OHGL%XQXGX\DQODUóQ$O]KHLPHURODQ\DNóQODUóQóJHWLUGLáLQLYHX\JXODPDQóQELU
DQGD\D\óOGóáóQóEHOLUWWL
SONSÖZ
Ekonomi
22 ARALIK 2015 SALI
7
İsveç Penceresi
İsveç'teki 50 bin Kululu THY ve Hükümetten 50. yıl armağanı istiyorlar
Dünya’nın her noktasına uçan milli hava yolumuz Türk Hava Yollarına İsveç’te yaşayan 50
bine yakın Kululu, sosyal medya üzerinden isyan ettiler.
İsveç’e gelen Türkler arasında en büyük birinci grubu oluşturan Kululular, ’’ THY uçağa
Kulu adını verdi çok mutlu olduk, bizim de bir
dileğimiz var. İsveç’ten direk Ankara’ya uçursa
daha iyi olur?” diye kampanya başlattılar.
“Bir uçağa Kulu adını vererek bizi onurlandıran THY, bizi direk Ankara’ya uçursun” diye Facebook ile sosyal medyadan çağrıda bulunan
Kululu Osman Tok’un öncülüğünde başlayan
bu harekete THY’den nasıl bir yanıt gelir bekliyoruz.
Gazetemizin Ankara merkezli olması nedeniyle Sonsöz yazarı olarak bu konuyu bana da
ilettiğini vurgulayan Osman Tok, ’’50 Yıl sonra
emekli olduğumuz bu yıllarda THY bizim gibi Kululuları İsveç-Ankara direk sefer koyarak ödül-
lendirilir’ dedi.
İsveç Başbakanlarının bile Türkiye resmi ziyaretlerini Kulu'dan başlattığımız günümüzde ben
de Sonsöz Gazetesi de bu talebi destekliyoruz.
UMUDU SOSYAL DAYANIŞMADA
Genelde sosyal medyada başlayan bu tip
mücadelelerin başarıya ulaştığına inandığını belirten Osman Tok, İstanbul aktarmalı olarak Ankara’ya 50 yıldır uçtuklarını artık, emeklilik
dönemlerinde bu çileye son vererek direk uçmak istediklerini söyledi.
Bu yıl Türkiye’den İsveç’e göçün 50’nci yılını kutladıklarını da anımsatan okuyucumuz Osman Tok, ’’Milli hava yolu diyerek paramızın
başka yere gitmesini istemiyoruz. Onlarda vatandaşın sesine kulak versin. Dünyanın her yerine uçuyorlar, bir kendi ülkelerinin başkentlerine
uçamıyorlar. Herhalde dünyada tek bir hava
yolu vardır. Kendi başkentine uçamayan o da
Türk Hava Yolları’dır” diyerek ilginç bir değerlendirme yaptı.
ÇOK CEFA ÇEKMİŞLER ŞİMDİ
SEFA SÜRMEK İSTİYORLAR
İsveç’e Türkiye’den en fazla göç Ankara’ya
en yakın Konya’nın ilçesi ve civarından gelmiş.
DQ^T_Q^EIC1<
[email protected]
1960’lı yıllarda yaşanan göç o kadar şiddetli bir
şekilde gelişme göstermiş ki, İsveçlilerin bazıları
Türkiye’nin başkenti Kulu derse hiç şaşırmayın.
Konya’nın güzel şirin ilçesi Kulu’nun insanları,
İsveç’te her işte çalışmışlar. Çocuklarının geleceği için girmedikleri iş kalmamış. Yaklaşık 50 yıllık süreçte, bu ilk nesil şimdi emekli oldu.
Osman Tok adlı okurumuzun söylediklerine
katılmamak elde değil. Dile kolay çok zor şartlarda geçen 50 yıl.
Hak verdiğimiz bu öneriye bizim de bir katkımız olsun isteriz. İnşallah THY üst yönetimi ve
Ulaştırma Bakanlığı 50 bin Kululu adına öneride
bulunan Osman Tok’un bu talebi yerine gelir.
Bir süre önce Ankara seferlerini başlatan ve
sonra durduran Türk Hava Yolları’nın bu kararını geri almasını ve 50 bin Kululunun 50’nci yılda
özlemle bekledikleri haberi Sonsöz’den duyurmakta bize görevdir.
;bYjdebYj]SY\UbYRYb\UdYbTY
.ÔQDJHFHVLVHNW|UROGX
0XVWDID2à8=ò=0ò5
(DHA)- ò=0ò5
GHNóQDJHFHVL¾U¾QOHULQHRODQUDáEHWVRV\DOPHG\DGD
JHOLQDGD\ODUóQóQSD\ODġóPODUóLOH
E¾\¾NDUWóġJ¸VWHUPH\HEDġODGó
6RQ\óODUGDVRV\DOPHG\DGDQ
\DSóODQSD\ODġóPODUóQDUWPDVó
NóQDJHFHOHULL©LQKD]óUODQDQELQGDOOóODUGDQNRQXġPDEDORQODUóQD
NóQDVHSHWOHULQGHQWHVWLOHUHNDGDU
ELU©RN¾U¾QHRODQWDOHELDUWóUGó%X
¾U¾QOHULQHQ©RNVDWóOGóáó\HUOHULQ
EDġóQGDGDWDULKL.HPHUDOWó‰DUġóVó
JHOL\RU.HPHUDOWó
QGDNóQDJHFHOHULL©LQ¸]HO¾UHWLP\DSDQJLULġLPFL
(UF¾PHQW.D\D6RV\DOPHG\DQóQ©RNNXOODQóOPDVóIRWRáUDIODUóQSD\ODġóOPDVóVHNW¸U¾P¾]HFDQ
VX\XROGX%LQGDOOóEHUHNHWSDUD-
VóNRQXġPDEDORQODUóEHUHNHWWHVWLVLJLELNóQDJHFHVLL©LQ¸]HOKD]óUODQDQHġ\DODUDWDOHSGHIL\DWODUGD
DUWó\RUGHGL1H]L.XDI¸U
¾QVDKLEL5H\KDQ<óOGó]LVHNóQDL©LQNó\DIHWYHNóQDJHFHVLQGHNXOODQóODFDNHġ\DODUNDGDUJHOLQDGD\óQóQ
VD©óQóQGD¸QHPWDġóGóáóQDGLNNDW
©HNWL6D©L©LQHQXFX]NóQDSDNHWLQLQ7/
GHQEDġODGóáóQóEHOLUWHQ
5H\KDQ<óOGó]3DNHWVD©PRGHOL
YHNHVLPLNDġDOóPóSRUVHOHQPDN\DMJLELLġOHPOHULL©HUL\RU$PDJ¾Q¾P¾]GHJHOLQDGD\ODUó¸]HOOLNOH
VRV\DOPHG\DQóQGD\D\JóQODġPDVó
LOHNóQDJHFHOHULQHGHJHOLQRODFDNODUóJHFHOHUJLELWLWL]GDYUDQDUDN
GDKDID]ODE¾W©HOHUD\óUDELOL\RU
GL\HNRQXġWX
5XVWHNVWLOFLNUL]GLQOHPHGL
òEUDKLP/$/(/ò$17$/<$'+$$17$/<$
GDG¾]HQOHQHQ'RVVR'RVVL)DVKLRQ6KRZ
D
H\DNóQ5XV
WHNVWLODOóFóVóJHOGL
$QWDO\D([SR&HQWHU
GD
$UDOóNWDULKOHULDUDVóQGDG¾]HQOHQHQ
'RVVR'RVVL)DVKLRQ6KRZ
¾ONH
IDUNOóNHQWWHQJHOHQWHNVWLODOóFóODUóQóEXOXġWXUGX(áOHQLUNHQDOóġYHULġLPNDQó
VXQDQ'RVVR'RVVLRUJDQL]DV\RQXQGD5XVWHNVWLODOóFóODUó
GD\HUDOGó
'RVVR'RVVL)DVKLRQ6KRZ
<¸QHWLP.XUXOX%DġNDQó+LNPHW(UDVODQX©DNNUL]LQLQ
DUGóQGDQ5XV\D
GDNLLġRUWDNODUó\ODELUHELUJ¸U¾ġPH\H¸]HQJ¸VWHUGLNOHULQLV¸\OHGL5XVNDWóOóPFóODUGD\¾]GH
RUDQóQGDN¾©¾OPH\DġDGóNODUóQóDNWDUGó
WHáLQQDVóOX\JXODQDFDáóEHOOLGHáLOĠLPGLGHQ)UDQVD
GDQò]PLU
HED]óX©DNVHIHUOHULLSWDOHGLOGL7¾PEXQODU\DġDQóUNHQ
ELUGHDVJDUL¾FUHWLQDUWPDVóED]óYHUJL
YHJLUGLOHULQDUWPDVóNUL]LGDKDGDEHOLUJLQOHġWLUHFHNGL\HNRQXġWX
İRAN PAZARI SIKINTILI
6HD7UDYHO\DGóQDWRSODQWó\DNDWóODQ
$Q]DGHK5H]D]GHK'RFKLòUDQDPEDUJRVXQXQNDONPDVóQóQ7¾UNWXUL]PLD©óVóQGDQROXPVX]HWNL\DSDFDáóQóVDYXQDUDN
òUDQDPEDUJRVXQXQNDONPDVóòUDQ
GDQ
7¾UNL\H
\HJHOHQWXULVWVD\óVóQóDUWWóUPD]
7DPWHUVLQHD]DOWDFDN/¾NVYHġDġDDVHYHQòUDQOó$YUXSD
\DJLGHFHNNXUYD]L\HU
WXUODUóQDNDWóODFDN7¾UNL\H
\HJHOPH\HFHNGHGL
AVRUPA PAZARI EKSİLERDE
*H©PLġNUL]OHUHJ¸UHEXGHID©RNGDKD
ID]ODHWNLOHQPHQLQQHGHQLQLWXUL]PJHOLUOHULQLQHNRQRPLL©LQGHNLE¾\¾PH\H
EDáOD\DQ&RUHQGHU7UDYHO\HWNLOLVL8IXN
0HVWDQRáXOODUóLVH+ROODQGDSD]DUóQGD
\¾]GH%HO©LNDSD]DUóQGD\¾]GHHNVLOHUGH\L]%XJ¾QHNDGDU©RNNUL]OHU\DġDGóN$QFDNKL©ELULQGHQEXNDGDUHWNLOHQPHGLN.DVóPDNġDPóQDNDGDU
+ROODQGDSD]DUóQGDDUWóġYDUNHQ3DULVROD\ODUóLOHW¾P$YUXSD
GDKó]OD\D\óODQòVODPRIRELQHGHQL\OHKó]OóELUG¾ġ¾ġH
JH©WL(Q¸QHPOLJLULġLPLPL]7¾UNL\H
QLQ
ND\JóGX\XODQòVODP¾ONHOHULQGHQROPD-
GóáóQóDQODWPDNROPDOó)L\DWLQGLULPL
WHKOLNHVLYDU)L\DWODUNóUóOGóNWDQVRQUD
VHUYLVYHKL]PHWOHUGHGDUDOPD\DJLGLOLUVHEXNUL]LQHWNLVLX]XQYDGHOLROXUGL\H
NRQXġWX
İÇ PAZAR DA SIKINTILI
(767XUL]P\HWNLOLVL6HOLP6XDW˜]EHNL©SD]DUóQGDVóNóQWóGDROGXáXQXVDYXQDUDNò©SD]DUóQ\DUDODUDPHUKHP
ROPDVóQóGLOHUGLP$QFDNL©SD]DUGDGD
JH©WLáLPL]\óOUH]HUYDV\RQODUóQDJ¸UH
\¾]GHJHULGH\L](VNLP¾ġWHULOHULPL]GHQHUNHQUH]HUYDV\RQDOóġNDQOóáóRODQ
\¾]GH
LEX\óOHUNHQUH]HUYDV\RQ\DSPD\DFDáóQóV¸\O¾\RU7¾P\DġDQDQODUD
UDáPHQX\JXQIL\DWVHUYLVYHNRQVHSWWHQ
JHULDGóPDWPDPDOó2FDND\óQGDQVRQUD
VRQGDNLNDUH]HUYDV\RQODUóQGDELUGHáLġLNOLNRODFDáóQóG¾ġ¾Q¾\RUXPGHGL
OTELCİLERE UYARI
.XġDGDVó2WHOFLOHU'HUQHáL%DġNDQó7DFHWWLQ˜]GHQGH.XġDGDOóRWHOFLOHULX\DUGó˜]GHQ7DQóWóPGDGHVWLQDV\RQX¸QSODQD©óNDUóOPDOó\ó]ò]PLU
HQDVóO
GDKDID]ODX©DNJHWLUPHOL\L]EXQDNRQVDQWUHROPDOó\ó]*HOHQWXULVWLPHPQXQ
J¸QGHUPHPL]JHUHNL\RU3DQLN\DSPDPDOó3DQLN\DSóSIL\DWNóUDUKL]PHWOHUGHQWDYL]YHULUVHNEXGXUXP¸Q¾P¾]GHNL\óOODUGDGDKDE¾\¾NND\óSODU
\DġDPDPó]DQHGHQRODFDN7XUL]PLX]XQ
YDGHOLG¾ġ¾QPHOL\L]ġHNOLQGHNRQXġWX
7(6.µWHQVDKWHUQX\DUÔVÔ
µWHLùPDNLQHOHULQGH
LEUHNLUDODPD\DND\GÔ
ò67$1%8/$$6DKLELQGHQFRP
LQ
D\óQGD7¾UNL\H
GHLġPDNLQHOHULVDWóġóQGDNL\¾]GH
OLNDUWóġDNDUġóQLġ
PDNLQHOHULNLUDODPDVóQóQ
\¾]GHDUWWóáóQóND\GHWWL
6DKLELQGHQFRP
\óOóQóQRFDNNDVóPG¸QHPLQGHLġPDNLQHOHULQH
LOLġNLQVDWóġYHNLUDODPD
YHULOHULQLD©óNODGó
%XQDJ¸UHLQġDDWWDQNDUD\ROXQDVXNDQDOODUóQGDQ\¾NOHPH\H
NDGDU©RNJHQLġELU\HOSD]HGHLKWL\D©GX\XODQLġPDNLQHOHULQGHLEUH
VDWóQDOPDGDQNLUDODPD\DND\Gó
LQD\óQGD¾U¾QVD\óVó
LWLEDUL\OD7¾UNL\H
GHLġPDNLQHOHUL
VDWóġóQGDNL\¾]GH
OLNDUWóġDNDUġóQLġPDNLQHOHULNLUDODPDVó\¾]GHDUWWó
/DWLI6$16ž5.8Ġ$'$6,$\GóQ
'+$.8Ġ$'$6,2WHOFLOHUYH<DWóUóPFóODU'HUQHáL
QLQG¾]HQOHGLáLSDQHOLQNRQXġPDFóODUóWXUL]PVH]RQXQXQ
N¸W¾JH©HFHáLQLVDYXQGX3DULVVDOGóUóVó
LOHEDġOD\óS5XVX©DáóQóQG¾ġ¾U¾OPHVL\OH]LUYH\H©óNDQNUL]LQEXJ¾QHNDGDU\DġDQDQW¾PNUL]OHUGHQGDKDIDUNOóROGXáXJ¸U¾ġ¾QGHELUOHġHQWXUL]PFLOHUVHNW¸U
WHPVLOFLOHULRODUDN\DSóOPDVóJHUHNHQOHULWDUWóġWó
$\GóQ
óQ.XġDGDVóòO©HVL+LOWRQ'RXEOH7UHH
GHG¾]HQOHQHQ
GD7XUL]PGH%L]L1HOHU%HNOL\RU"
NRQXOXSDQHOGH
NRQXġPDFóODU\DEDQFóWXULVWVD\óVóQGDNLND\óSODUDGLNNDW©HNHUHNED]óYHUJL
YHJLUGLOHULQDUWPDVóQóQVHNW¸U¾GDKDGD
]RUDVRNDFDáóQóV¸\OHGL7RSODQWóQóQD©óOóġóQGDNRQXġDQ&+3
OL.XġDGDVó%HOHGL\H%DġNDQó˜]HU.D\DOó˜Q¾P¾]GHNDUDEXOXWODUóQVDUGóáóELUWXUL]PVH]RQX
YDU‰RNXFX]DWODWóODFDNJLELGHáLOžONHPL]LQ\XUWGóġóQGDNLJ¸U¾Q¾P¾,UDNYH
6XUL\HJLELELU2UWDGRáX¾ONHVL9HQH\D]óNNLJ¾QJH©WLN©HXPXWYHULFLELUDGóP
\RNWDPWHUVLQHL©WHYHGóġWDX©XUXPODU
NHVNLQOHġL\RU(QN¾©¾NNXġNXQXQROGXáX\HUHWXULVWJLWPH]%HOHGL\HRODUDN\DSóOPDVóJHUHNHQKHUġH\HGHVWHNYHUPH\H
KD]óUó]GHGL
EKSİLERİ ARTIYA ÇEVİRMELİYİZ 3DORPD+RWHOV<¸QHWLP.XUXOXž\HVL
(FH7RQEXO¸Q¾P¾]GHNLVH]RQ5XV\D
QóQ
WXUL]PSD]DUóQGDROPDPDVóQóQGROXOXN
RUDQODUóQóHWNLOH\HFHáLQLEHOLUWHUHN5XV\D
GDQJHOPH\HFHNPLO\RQWXULVWLQ
D©óáóQóQDVóONDSDWóUó]RQXDUDġWóUPDN
$YUXSD
QóQHNVLOHULQLDUWó\D©HYLUPHPL]
JHUHNLU5H]HUYDV\RQODUVRQELULNLKDIWDGDLNLKDQHOLG¾ġ¾ġOHUHJH©WL7DKPLQOHULPL]GHQ©RNGDKD]RUELUVH]RQEHNOL\RUEL]L.óVDRUWDYHX]XQYDGHOLSODQODU
KD]óUOD\DUDNEXJ¾Q\DġDGóNODUóPó]GDQ
GHUVDOPDOó\ó]ĠXEDWD\óVRQXQDNDGDU
JH©WLáLPL]\óOYHULOHULQL\DNDOD\DPD]VDN
¸Q¾P¾]H©RNDFóPDVó]VRQGDNLNDSD]DUó©óNDFDN7¾PEXQODUDUDáPHQKL©ELU
ġHNLOGHP¾ġWHULPHPQXQL\HWLQGHQWDYL]
YHUPHPHOL\L]+HUNHVWXUL]PHO©LVLQHG¸Q¾ġPHOLGDKD©RNIXDUDNDWóOPDOó\ó]+¾N¾PHW¾ONHGHQJHOHFHNWXULVWOHUL©LQ
GHVWHNYHUPH\LNDUDUODġWóUGóDQFDNGHV-
6DKLELQGHQFRP
XQLġPDNLQHOHULYHVDQD\LNDWHJRULVLQGH\HUDODQ
2FDNȂ.DVóPWDULKOHULQGHNLYHULOHUHJ¸UHVDWóOóNLġPDNLQHOHULIL\DWODUóLVHJH©HQ\óOóQD\Qó
G¸QHPLQHRUDQOD\¾]GH
OLNDUWóġND\GHGHUHNRUWDODPDELQ7/
ROGX
6DWóOóNPDNLQHOHUGH\¾]GHLOH
HQID]ODIL\DWDUWóġóQóQROGXáX¾U¾Q
HNVNDYDW¸UROGX
TESK Genel Başkanı
Bendevi Palandöken
Vatandaşlarımız yeni yıla
girerken acı bilançonun
artmaması için gittikleri
mekanı ve alışveriş
yaptıkları mağaza ve
dükkanları çok iyi seçmeli,
güvenilir olmalarına
dikkat etmeli
$1.$5$$1.$Ȃ7(6.*HQHO%DġNDQó%HQGHYL3DODQG¸NHQȊ$ONROO¾L©NLVLJDUDDOóUNHQPXWODND7$3'.EDQGUROOHULQHYHNXUX\HPLġOHUEDġWDROPDN¾]HUH
©LNRODWDODUóELOGLáLQL]YHJ¾YHQGLáLQL]
\HUOHUGHQDOPD\DGLNNDWHGLQ‰¾QN¾EXJ¾QOHUED\DWNXUX\HPLġYHPHUGLYHQDOWó
¾UHWLOHQ©LNRODWDLOHVDKWHL©NLVLJDUDVDWDQIóUVDW©óODUóQSL\DVD\DHQID]ODJLUGLáL
J¾QOHUGLUȋGHGL
7(6.*HQHO%DġNDQó%HQGHYL3DODQG¸NHQ\óOEDġóQDRQJ¾QGHQNóVDELUV¾UHQLQNDOPDVóQHGHQL\OHND©DNL©NLYHVLJDUD\DGLNNDW©HNHQ\D]óOóELUD©óNODPD
\D\óPODGó
“BUGÜNLER FIRSATÇILARIN PİYASAYA
EN FAZLA GİRDİĞİ GÜNLERDİR”<DNODġDQ\óOEDġóQHGHQL\OHGHQHWLP
YHRSHUDV\RQODUóQDUWWóáóQóND©DNL©NLGH
HOHJH©LULOHQPLNWDUYH\DNDODQDQNLġLVD\óVóQGDJH©HQ\óODJ¸UHNDWDYDUDQDUWóġODUJ¸]OHQGLáLQLND\GHGHQ3DODQG¸NHQ
Ȋ7¾NHWLPLQDUWWóáó\óOEDġó\DNODġWóN©DIóUVDW©óODUóQVDKWHDONRO¾UHWLPLQLDUWWóUGóáó
ELOLQPHNWHGLU%XQDSDUDOHORODUDNND©DN
VLJDUDVDWóġóLVH¾ONHPL]LQKHPHQKHUE¸OJHVLQH\D\óOPóġGXUXPGD9DWDQGDġODUó-
Pó]\HQL\óODJLUHUNHQDFóELODQ©RQXQDUWPDPDVóL©LQJLWWLNOHULPHNDQóYHDOóġYHULġ
\DSWóNODUóPDáD]DYHG¾NNDQODUó©RNL\L
VH©PHOLJ¾YHQLOLUROPDODUóQDGLNNDWHWPHOL%XQXQL©LQGHDONROO¾L©NLVLJDUD
DOóUNHQPXWODND7$3'.EDQGUROOHULQHYH
NXUX\HPLġOHUEDġWDROPDN¾]HUH©LNRODWDODUóELOGLáLQL]YHJ¾YHQGLáLQL]\HUOHUGHQ
DOPD\DGLNNDWHGLQ‰¾QN¾EXJ¾QOHUED\DWNXUX\HPLġYHPHUGLYHQDOWó¾UHWLOHQ
©LNRODWDLOHVDKWHL©NLVLJDUDVDWDQIóUVDW©óODUóQSL\DVD\DHQID]ODJLUGLáLJ¾QOHUGLUȋGHGL
“TESK, KAÇAK SİGARA VE ALKOL
İLE MÜCADELE KAPSAMINDA BİR
ÇATLIŞTAY DÜZENLİYOR”7(6.$UDOóNDUDVóQGD7¾UNL\H%DNNDOODU%D\LOHU)HGHUDV\RQXQDEDáOó\DNODġóN%DNNDO2GDVó%DġNDQóȇQóQ
NDWóOóPó\ODND©DNVLJDUDYHDONROLOHP¾FDGHOHNDSVDPóQGDELU©DOóġWD\G¾]HQOH\HFHN3DODG¸NHQ©DOóġWD\KDNNóQGD
Ȋ7(6.RODUDNEX©DOóġWD\GDHVQDIóQJHOLULQLQ\DQóVóUDW¾NHWLFLVDáOóáóYH¾ONH
HNRQRPLVLQLWHKGLWHGHQND©DNWLFDUHWL\OHP¾FDGHOHGH\óOóQGDL]OHQHFHN\RO
KDULWDVóGDHOHDOóQDFDN‰DOóġWD\J¾QGHPLQLQLONVóUDVóQGDVX©¸UJ¾WOHULQHILQDQVPDQVDáOD\DQND©DNVLJDUDWLFDUHWLYHVRQJ¾QOHUGH©RNVD\óGDYDWDQGDġóQ
¸O¾P¾QH\ROD©DQVDKWHL©NLLOHP¾FDGHOH
NRQXVXEXOXQX\RUȋġHNOLQGHNRQXġWX
SONSÖZ
8
7UNL\H
GHNLWDYXNODUÔQ
WH
VLKHODONHVLP
Ekonomi
(6.òĠ(+ò5$$(5*ž1+$.7$1,<$1*óGD
YHòKWL\D©0DGGHOHUL'HQHWOHPHYH6HUWLILNDODPD$UDġWóUPDODUó'HUQHáL*ò0'(6%DġNDQó+¾VH\LQ.DPL%¾\¾N¸]HU7¾UNL\H
GHNHVLOHQ
PLO\RQWDYXáXQPLO\RQXEL]LPLVWHGLáLPL]NULWHUOHUHJ¸UHNHVLOL\RU+HPHOLOHKHPEHVPHOHOL
KHPGH0¾VO¾PDQNDVDSODUODEXLġL\DSPD\D©DOóġó\RUX]GHGL
%¾\¾N¸]HU$$PXKDELULQH\DSWóáóD©óNOD-
22 ARALIK 2015 SALI
PDGD7¾UNL\H
GHKHODOJóGD\DWDOHELQKHUJH©HQ
J¾QDUWWóáóQóEHOLUWHUHNòVODP
DLQDQPóġE¾W¾Q
LQVDQODUóQKHODOJóGD\DULD\HWHWPHVLJHUHNWLáLQLV¸\OHGL
0¾VO¾PDQODUóQKHODOJóGDW¾NHWPHN]RUXQGD
ROGXáXQXLIDGHHGHQ%¾\¾N¸]HUġ¸\OHNRQXġWX
'¾Q\DGDKHODOJóGDSRWDQVL\HOLPLO\DU
GRODUGóUòQVDQODUELQOHUFH¾U¾Q¾W¾NHWL\RU+HODOVHUWLILNDOó¾U¾QVD\óVóELQFLYDUóQGD
.$5$<2//$5,*(1(/0h'h5/höh1'(1
0HUVLQ$GDQD'HYOHW<ROXLODYH.DPXODúWÕUPD3ODQÕ.PUHWLPLGDQÕúPDQOÕNKL]PHWDOÕPÕVD\ÕOÕ.DPXøKDOH.DQXQXQXQXQFXPDGGHVLQHJ|UHDoÕNLKDOHXVXO
LOHLKDOHHGLOHFHNWLUøKDOH\HLOLúNLQD\UÕQWÕOÕELOJLOHUDúD÷ÕGD\HUDOPDNWDGÕU
øKDOH.D\ÕW1XPDUDVÕ
øGDUHQLQ
D$GUHVLøQ|Q%XOYDUÕ1R<FHWHSHd$1.$<$$1.$5$
E7HOHIRQYHIDNVQXPDUDVÕ
F(OHNWURQLN3RVWD$GUHVLLQIR#NJPJRYWU
oøKDOHGRNPDQÕQÕQJ|UOHELOHFH÷LLQWHUQHWDGUHVLKWWSVHNDSNLNJRYWU(.$3
øKDOHNRQXVXKL]PHWLQ
D1LWHOL÷LWUYHPLNWDUÕ<$./$ù,..POLN0HUVLQ$GDQD'HYOHW<ROXLODYH.DPXODúWÕUPD3ODQՁUHWLPL.PGDQÕúPDQOÕNKL]PHWDOÕPÕ
$\UÕQWÕOÕELOJL\H(.$3¶WD\HUDODQLKDOHGRNPDQÕLoLQGHEXOXQDQLGDULúDUWQDPHGHQXODúÕODELOLU
E<DSÕODFD÷Õ\HU.DUD\ROODUÕ%|OJH0(56ø10GUO÷0HUVLQ$GDQD'HYOHW<ROXLODYH
.DPXODúWÕUPD3ODQÕ.P
F6UHVLøúHEDúODPDWDULKLQGHQLWLEDUHQ\]\LUPLJQGU
øKDOHQLQ
D<DSÕODFD÷Õ\HU.DUD\ROODUÕ*HQHO0GUO÷'%ORN.DW1ROX2GDøQ|Q%XOYDUÕ
1R<FHWHSH$QNDUD
E7DULKLYHVDDWL
øKDOH\HNDWÕODELOPHúDUWODUÕYHLVWHQLOHQEHOJHOHULOH\HWHUOLNGH÷HUOHQGLUPHVLQGHX\JXODQDFDNNULWHUOHU
øKDOH\HNDWÕOPDúDUWODUÕYHLVWHQLOHQEHOJHOHU
0HY]XDWÕJHUH÷LND\ÕWOÕROGX÷X7LFDUHWYHYH\D6DQD\L2GDVÕYH\D0HVOHN2GDVÕ%HOJHVL
*HUoHNNLúLROPDVÕKDOLQGHND\ÕWOÕROGX÷XWLFDUHWYHYH\DVDQD\LRGDVÕQGDQ\DGDLOJLOLPHVOHNRGDVÕQGDQLONLODQYH\DLKDOHWDULKLQLQLoLQGHEXOXQGX÷X\ÕOGDDOÕQPÕúRGD\DND\ÕWOÕ
ROGX÷XQXJ|VWHULUEHOJH
7]HONLúLROPDVÕKDOLQGHLOJLOLPHY]XDWÕJHUH÷LND\ÕWOÕEXOXQGX÷XWLFDUHWYHYH\DVDQD\LRGDVÕQGDQLONLODQYH\DLKDOHWDULKLQLQLoLQGHEXOXQGX÷X\ÕOGDDOÕQPÕúW]HONLúLOL÷LQLQ
RGD\DND\ÕWOÕROGX÷XQXJ|VWHULUEHOJH
øKDOHNRQXVXLúLQ\HULQHJHWLULOPHVLLoLQDOÕQPDVÕ]RUXQOXRODQYHLOJLOLPHY]XDWÕQGDR
LúLoLQ|]HORODUDNG]HQOHQHQVLFLOL]LQUXKVDWYEEHOJHOHU
VD\ÕOÕ7002%.DQXQXYHVD\ÕOÕ0KHQGLVOLNYH0LPDUOÕN+DNNÕQGD.DQXQYHLOJLOLGL÷HUPHY]XDWKNPOHULQFHDGD\YH\DLVWHNOLOHULQPHVOHNLIDDOL\HWLQLVUGUG÷QYHWHNOLIYHUPH\H\HWNLOLROGX÷XQXJ|VWHUHQ+DULWD0KHQGLVOLNKL]PHWOHUL\OHLOJLOLPHVOHNRGDVÕQGDQ
LKDOHYH\DVRQEDúYXUXWDULKLQLQLoLQGHEXOXQGX÷X\ÕOGDDOÕQPÕúWHVFLOEHOJHVLQLQLKDOHGHVXQXOPDVÕ]RUXQOXGXU
7HNOLIYHUPH\H\HWNLOLROGX÷XQXJ|VWHUHQøP]D%H\DQQDPHVLYH\DøP]D6LUNOHUL
*HUoHNNLúLROPDVÕKDOLQGHQRWHUWDVGLNOLLP]DEH\DQQDPHVL
7]HONLúLROPDVÕKDOLQGHLOJLVLQHJ|UHW]HONLúLOL÷LQLQRUWDNODUՁ\HOHULYH\DNXUXFXODUÕLOHW]HONLúLOL÷LQ\|QHWLPGHNLJ|UHYOLOHULEHOLUWHQVRQGXUXPXJ|VWHULU7LFDUHW6LFLO*D]HWHVL
EXELOJLOHULQWDPDPÕQÕQELU7LFDUHW6LFLO*D]HWHVLQGHEXOXQPDPDVÕKDOLQGHEXELOJLOHULQWPQJ|VWHUPHN]HUHLOJLOL7LFDUHW6LFLO*D]HWHOHULYH\DEXKXVXVODUÕJ|VWHUHQEHOJHOHULOHW]HO
NLúLOL÷LQQRWHUWDVGLNOLLP]DVLUNOHUL
ùHNOLYHLoHUL÷LøGDULùDUWQDPHGHEHOLUOHQHQWHNOLIPHNWXEX
ùHNOLYHLoHUL÷LøGDULùDUWQDPHGHEHOLUOHQHQJHoLFLWHPLQDW
øKDOHNRQXVXLúLQWDPDPÕYH\DELUNÕVPÕDOW\NOHQLFLOHUH\DSWÕUÕODPD]
7]HONLúLWDUDIÕQGDQLúGHQH\LPLQLJ|VWHUPHN]HUHVXQXODQEHOJHQLQW]HONLúLOL÷LQ\DUÕVÕQGDQID]ODKLVVHVLQHVDKLSRUWD÷ÕQDDLWROPDVÕKDOLQGHWLFDUHWYHVDQD\LRGDVÕWLFDUHWRGDVÕEQ\HVLQGHEXOXQDQWLFDUHWVLFLOPHPXUOXNODUÕYH\DVHUEHVWPXKDVHEHFL\HPLQOLPDOLPúDYLU\DGDVHUEHVWPXKDVHEHFLPDOLPúDYLUWDUDIÕQGDQLONLODQWDULKLQGHQVRQUDG]HQOHQHQ
YHG]HQOHQGL÷LWDULKWHQJHUL\HGR÷UXVRQELU\ÕOGÕUNHVLQWLVL]RODUDNEXúDUWÕQNRUXQGX÷XQX
J|VWHUHQVWDQGDUWIRUPDX\JXQEHOJH
(NRQRPLNYHPDOL\HWHUOL÷HLOLúNLQEHOJHOHUYHEXEHOJHOHULQWDúÕPDVÕJHUHNHQNULWHUOHU
øGDUHWDUDIÕQGDQHNRQRPLNYHPDOL\HWHUOL÷HLOLúNLQNULWHUEHOLUWLOPHPLúWLU
0HVOHNLYH7HNQLN\HWHUOL÷HLOLúNLQEHOJHOHUYHEXEHOJHOHULQWDúÕPDVÕJHUHNHQNULWHUOHU
øúGHQH\LPLQLJ|VWHUHQEHOJHOHU
<DSÕPODLOJLOLKL]PHWLúOHULQGHVRQRQEHú\ÕOLoLQGHEHGHOLoHUHQELUV|]OHúPHNDSVDPÕQGDWHNOLIHGLOHQEHGHOLQRUDQÕQGDQD]ROPDPDN]HUHLKDOHNRQXVXLúYH\DEHQ]HULúOHUHLOLúNLQLúGHQH\LPLQLJ|VWHUHQEHOJHOHU
%XLKDOHGHEHQ]HULúRODUDNNDEXOHGLOHFHNLúOHU
2WR\ROXYH\D'HYOHW<ROXYH\DøO<ROXSURMHOHULQLHVDVDODUDN\DSÕODQ.DPXODúWÕUPD
0KHQGLVOLN+L]PHWOHUL.DPXODúWÕUPD3ODQÕhUHWLPL.DPXODúWÕUPD3ODQODUÕQÕQ6D\ÕVDOODúWÕUÕOPDVÕYH*QFHO.DPXODúWÕUPD3ODQÕhUHWLPL.DPXODúWÕUPD3ODQODUÕQÕQYH$UúLYLQ*QFHOOHQPHVLLOH(N3ODQhUHWLPL'DQÕúPDQOÕN0KHQGLVOLN+L]PHW$OÕPÕøúOHULD\UÕD\UÕ
EHQ]HULúRODUDNNDEXOHGLOLU.DPXODúWÕUPD6ÕQÕUODUÕQÕQ7HVSLWYHøúDUHWOHQPHVL0KHQGLVOLN+L]PHWOHULLúOHULEXLúOHUNDSVDPÕQGD\DSWÕUÕODQSODQODUÕQWHVFLOHNRQXROPDPDVÕQHGHQL\OH
EHQ]HULúRODUDNNDEXOHGLOPH\HFHNWLU$\UÕFD.DPXODúWÕUPD0KHQGLVOLN+L]PHWOHULLúOHULNDSVDPÕQGD\DSÕODQNDPXODúWÕUPDVÕQÕUODUÕQÕQWHVSLWYHLúDUHWOHQPHVLQHDLWLúNDOHPOHULQLQSDUDVDOWXWDUODUÕGúOHUHNKHVDSODQDQLúGHQH\LPEHOJHVLEHGHOOHULGH÷HUOHQGLULOHFHNWLU(WW3URMH<DSÕPøúOHWPHOHUYE'DLUH%DúNDQOÕNODUÕQFDSURMHYH\D\DSÕPEQ\HVLQGHNDPXODúWÕUPD
SODQUHWLPLGH\DSWÕUÕOPÕúRODQ3URMH0KHQGLVOLN+L]PHWOHULLúOHULQHLOLúNLQVDGHFH.DPXODúWÕUPD0KHQGLVOLN+L]PHWOHULQHDLWLúNDOHPOHULQLQSDUDVDOWXWDUODUÕQÕQWRSODPÕLúGHQH\LPEHOJHVLQLQEHGHOLRODUDNGH÷HUOHQGLULOHFHNWLU7RSR÷UDILNKDULWD\DSÕPÕYELúOHUEHQ]HULúNDEXO
HGLOPH\HFHNWLU
(NRQRPLNDoÕGDQHQDYDQWDMOÕWHNOLIVDGHFHIL\DWHVDVÕQDJ|UHEHOLUOHQHFHNWLU
øKDOH\HVDGHFH\HUOLLVWHNOLOHUNDWÕODELOHFHNWLU
øKDOHGRNPDQÕQÕQJ|UOPHVLYHVDWÕQDOÕQPDVÕ
øKDOHGRNPDQÕLGDUHQLQDGUHVLQGHJ|UOHELOLUYH75<7UN/LUDVÕNDUúÕOÕ÷Õ.DUD\ROODUÕ*HQHO0GUO÷'%ORN.DW1ROX2GDøQ|Q%XOYDUÕ1R<FHWHSH$QNDUDDGUHVLQGHQVDWÕQDOÕQDELOLU
øKDOH\HWHNOLIYHUHFHNRODQODUÕQLKDOHGRNPDQÕQÕVDWÕQDOPDODUÕYH\D(.$3]HULQGHQH
LP]DNXOODQDUDNLQGLUPHOHUL]RUXQOXGXU
7HNOLIOHULKDOHWDULKYHVDDWLQHNDGDU.DUD\ROODUÕ*HQHO0GUO÷'%ORN.DW1ROX
2GDøQ|Q%XOYDUÕ1R<FHWHSH$QNDUDDGUHVLQHHOGHQWHVOLPHGLOHELOHFH÷LJLELD\QÕ
DGUHVHLDGHOLWDDKKWOSRVWDYDVÕWDVÕ\ODGDJ|QGHULOHELOLU
øVWHNOLOHUWHNOLIOHULQLJ|WUEHGHO]HULQGHQYHUHFHNOHUGLUøKDOHVRQXFXLKDOH]HULQHEÕUDNÕODQLVWHNOL\OHWRSODPEHGHO]HULQGHQJ|WUEHGHOV|]OHúPHLP]DODQDFDNWÕU%XLKDOHGHLúLQ
WDPDPÕLoLQWHNOLIYHULOHFHNWLU
øVWHNOLOHUWHNOLIHWWLNOHULEHGHOLQ¶QGHQD]ROPDPDN]HUHNHQGLEHOLUOH\HFHNOHULWXWDUGD
JHoLFLWHPLQDWYHUHFHNOHUGLU
9HULOHQWHNOLIOHULQJHoHUOLOLNVUHVLLKDOHWDULKLQGHQLWLEDUHQ\]\LUPLWDNYLPJQGU
.RQVRUVL\XPRODUDNLKDOH\HWHNOLIYHULOHPH]
'L÷HUKXVXVODU
øKDOH.DQXQXQLQFLPDGGHVLQGH|QJ|UOHQDoÕNODPDLVWHQPHNVL]LQHNRQRPLNDoÕGDQHQ
DYDQWDMOÕWHNOLI]HULQGHEÕUDNÕODFDNWÕU
5HVPLøODQODUZZZLODQJRYWU
GH
(%$6,1ZZZELNJRYWU
CeiQiQdb]Qbd
A
1.$5$$1.$7¾UNL\H=LUDDW2GDODUó
%LUOLáL7=2%*HQHO%DġNDQóĠHPVL%D\UDNWDUVX\XQ¸QHPOLELUNóVPóQóQVXODPDġHEHNHOHULQGHND\EHGLOGLáLQLELOGLUHUHNȊĠHEHNHOHULQVDGHFH\¾]GHȇVLERUXOX<¾]GHȇX
NODVLN\¾]GHȇ¾LVHNDQDOHW6X]HQJLQLELU¾ONH
GHáLOL]*$3.23'$3JLELVXODPD\DWóUóPODUóQóELWLUPHPL]\HWPH]VX\XWDVDUUXIOXNXOODQPD\ó
¸áUHQPHOL\L]ȋGHGL%D\UDNWDU\DSWóáóD©óNODPDGD
7¾UNL\HȇQLQVX]HQJLQLELU¾ONHROPDGóáóQóVX\X
D]DPLGLNNDWYHWDVDUUXIODNXOODQPDVóJHUHNWLáLQLDNVLWDNGLUGH¸Q¾P¾]GHNL\óOODUGDLNOLPGHáLġLNOLáLQLQGHHWNLVL\OHFLGGLELUVXVóNóQWóVóL©LQHJLUHFHáLQLEHOLUWWL7¾UNL\HȇQLQPLO\DUPHWUHN¾S¾
\HUDOWóPLO\DUPHWUHN¾S¾\HU¾VW¾ROPDN¾]HUHPLO\DUPHWUHN¾SW¾NHWLOHELOLUVXSRWDQVL\HOL
EXOXQGXáXQXQ¾IXVXGLNNDWHDOóQGóáóQGDVXD]Oóáó©HNHQ¾ONHOHUDUDVóQGD\HUDOGóáóQóYXUJXOD\DQ
%D\UDNWDUKDOHQNXOODQóODQPLO\DUPHWUHN¾S
VX\XQPLO\DUPHWUHN¾S¾Q¾QVDQD\LGHPLO\DU
PHWUHN¾S¾Q¾QL©PHYHNXOODQóPVX\XRODUDN
PLO\DUPHWUHN¾S¾Q¾QLVHWDUóPGDNXOODQóOGóáóELOJLVLQLYHUGL
SUYUN TÜRKİYE’DE 4’TE 3’Ü, AVRUPA’DA
3’TE 1’İ TARIMDA KULLANILIYOR
žONHPL]GHNXOODQóODQVX\XQE¾\¾NELUNóVPó
QHUHGH\VHȇWHȇ¾Q¾QWDUóPGDNXOODQóOGóáóQDEXQXQ$YUXSD¾ONHOHULQGHȇWHȇGHNDOGóáóQDGLNNDWL
©HNHQ%D\UDNWDUġXQODUóND\GHWWL
ȊžONHPL]LQLNOLPġDUWODUóQHGHQL\OHWDUóPGDVXODPD\DSPDN]RUXQGD\ó]7DUóPVDOVXODPD\óGDKD\D\JóQODġWóUPDNEXDPD©ODVXND\QDNODUóJHOLġWLUHUHNUDV\RQHONXOODQPDNGXUXPXQGD\ó]
%XEL]LPELUJHU©HNOLáLPL]
žONHPL]LQWHNQLNYHHNRQRPLNRODUDNVXODQDELOHFHNDUD]LVLPLO\RQKHNWDUóEXOX\RU%XDODQóQPLO\RQELQKHNWDUóVXODPD\DD©óOPóġGXUXPGD%XQXQPLO\RQKHNWDUóGD'HYOHW6X
òġOHUL'6òPDULIHWL\OH\DSóOó\RUPLO\RQKHNWDUDODQVXODPD\DWóUóPODUóQóWDPDPOD\DPDGóáóPó]L©LQKDOHQVXODPD\DD©óOPDPóġGXUXPGD%LU
DQ¸QFHVXODPD\DWóUóPODUóWDPDPODQóSEXDODQODU
GDYHULPOLELUġHNLOGHWDUóPDND]DQGóUóOPDOóGóUȋ
SULAMADA ORAN VE
RANDIMAN ÇOK ÖNEMLİ
6XODPDGDRUDQYHUDQGóPDQóQ©RN¸QHPOLROGXáXQXPHYFXWGXUXPGDVX\XQ¸QHPOLELUNóVPóQóQVXODPDġHEHNHOHULQGHND\EHGLOGLáLQLYXUJXOD\DQ%D\UDNWDUġXELOJLOHULYHUGL
ȊĠHEHNHOHULQVDGHFH\¾]GHȇVLERUXOX<¾]GHȇXNODVLN\¾]GHȇ¾LVHNDQDOHW%XQXQGRáDOELUVRQXFXRODUDN'HYOHW6XòġOHULVXODPDODUóQGDVXODPDRUDQó\¾]GHUDQGóPDQ\¾]GHȇGH
NDOó\RUȇOHUGHQNDOPDNDQDOHWOHULQRUDQóELU
KD\OLID]OD%XWHVLVOHUHVNLYHDWóOYD]L\HWWH6XODPDLPNDQóROGXáXKDOGHVXODQPD\DQKHUELULP
DODQóQSRWDQVL\HOJHOLUGHQND\óSDQODPóQDJHOGLáLXQXWXOPDPDOó<HQLDODQODUVXODPD\DD©óOóUNHQ
PHYFXWVXODPDġHEHNHOHULGH\HQLOHQPHOLPRGHUQ
VXODPDġHEHNHOHULNXUXOPDOóGóU6X]HQJLQLELU
¾ONHGHáLOL]*¾QH\GRáX$QDGROX3URMHVL*$3
.RQ\D2YDVó3URMHVL.23YH'RáX$QDGROX3URMHVLȇQLQ'$3JLELVXODPD\DWóUóPODUóQóELWLUPHPL]
\HWPH]VX\XWDVDUUXIOXNXOODQPD\ó¸áUHQPHOL\L]
6X\XQGDPODVóELOH]L\DQHWPHPHOL\L]<HQLJHOLġWLULOHQVXODPDSURMHOHULQGHERUXOXVLVWHPNXOODQóPóDUWóUPDNYHEDNóPRQDUóPIDDOL\HWOHULQLKó]ODQGóUPDN]RUXQGD\ó].D\óSODUóDQFDNEXġHNLOGH
E¾\¾N¸O©¾GH¸QOHUL]
-İŞLETME VE PARSELLERLE İLGİLİ SORUN%XQXQ\DQóVóUDVXODPDRUDQóQóYHUDQGóPDQó
HWNLOH\HQELUGLáHUVHEHSGHLġOHWPHYHSDUVHOOHUOHLOJLOLVRUXQODUGóU$UD]LOHULQ©RNSDU©DOóYHGDáóQóNROPDVóSDUVHOE¾\¾NO¾NOHUL\HWHUOLROPDPDVó
VXODPDD©óVóQGDQGD¸QHPOLELUVRUXQGXU3DUVHO
ġHNLOOHULWDUóPVDOPHNDQL]DV\RQXQYHVXODPDQóQ
LKWL\D©ODUóQDFHYDSYHUPL\RU0HYFXWSDUVHOOHULQ
\¾]GHȇGHQID]ODVóQóQGRáUXGDQVX\DHULġLPLPNDQóQóQEXOXQPX\RU%XQODU©¸]¾OPHVLJHUHNHQ
VRUXQODUGóU%XD©óGDQ7=2%RODUDNEL]LPGHKHU
SODWIRUPGD©óNDUóOPDVóL©LQE¾\¾NGHVWHNYHUGLáLPL]7RSUDN.RUXPDYH$UD]L.XOODQóP.DQXQX
GHáLġLNOLáL7%00ȇGHQ©óNWó%XNDQXQXQLNLQFLO
PHY]XDWóGDWDPDPODQGó6óUDX\JXODPD\DJHOGL
.DQXQKDNNó\ODX\JXODQóUVDDUD]LSDU©DODQPDVóQóQ¸Q¾QHJH©HU
<ÔOEDùÔRöODNODUÔVDWÔùDVXQXOGX
<XUWGóġó¾UHWLFLIL\DWHQGHNVL
.DVóPȇGD\¾]GHG¾ġW¾
$1.$5$$1.$<XUWGóġó¾UHWLFLIL\DWHQGHNVL
<'ž)(\óOó.DVóPD\óQGDELU¸QFHNLD\DJ¸UH
\¾]GHG¾ġ¾ġELU¸QFHNL\óOóQD\QóD\óQDJ¸UH
\¾]GHDUWóġJ¸VWHUGL
7¾UNL\HòVWDWLVWLN.XUXPX7žò..DVóPD\ó<XUW
'óġóžUHWLFL)L\DW(QGHNVLQLD©óNODGóžONHVóQóUODUóL©LQGH¾UHWLPL\DSóODUDN\XUWGóġóQDLKUD©HGLOHQ
PDOODUóQ¾UHWLFLIL\DWODUóQGDNLGHáLġLPL¸O©HQ\XUW
Góġó¾UHWLFLIL\DWHQGHNVL<'ž)(\óOó.DVóP
D\óQGDELU¸QFHNLD\DJ¸UH\¾]GHG¾ġ¾ġELU¸QFHNL\óOóQ$UDOóND\óQDJ¸UH\¾]GHDUWóġELU¸QFHNL\óOóQD\QóD\óQDJ¸UH\¾]GHDUWóġYHRQLNL
D\OóNRUWDODPDODUDJ¸UH\¾]GHDUWóġJ¸VWHUGL
$1.$5$$1.$<óOEDġóVRIUDODUóQóQ\HQL
\óOGó]ó$QNDUD2áODáó]LQFLUPDUNHWOHUGHYH
$QNDUDȇQóQVH©NLQNDVDSODUóQGD\óOEDġóRáODáóWHPDVóLOHVDWóġDVXQXOGX˜]HOOLNOHVDáOóNYH
OH]]HWG¾ġN¾QOHULQLQLGGLDOó\HPHáLRODQ$QNDUD2áODáóQóQNLORJUDPIL\DWóLVHLOH7/
DUDVóQGDGHáLġLUNHQ\óOEDġóQGD¸QH©óNDQ\HPHNLVHȊ2áODN'ROPDVóȋ$QNDUDLOL'DPó]OóN.R\XQ.H©L<HWLġWLULFLOHUL%LUOLáLLOHDQODġPD
\DSDQED]óO¾NVUHVWRUDQODU\óOEDġóJHFHVLHYH
VHUYLVKL]PHWLGHYHUHFHN
-“DOĞAL VE DOĞADAN BESLENİYORLAR”$QNDUD2áODáóQóQOH]]HWOLROGXáXNDGDUVDáOóNOóELUNóUPó]óHW¾U¾Q¾ROGXáXQXQDOWóQó©L]HQ%DġNDQ+DVDQ.óOóQ©Ȋ$QNDUD.H©LVL2áODáóWDPDPHQGRáDGDQYHGRáDOEHVOHQL\RU
<RáXQNóġNRġXOODUóQGDELOHIDEULND\HPLW¾NHWPH\HQGRáDGDVHUEHVWGRODġDQELUKD\YDQ8]PDQODURáODNHWLQLKDPLOHOHUH©RFXNODUDYH
\DġOóODUD¸]HOOLNOHWDYVL\HHGL\RU.H©LV¾W¾QGHROGXáXJLELGL\HWP¸Q¾OHULQLQGHYD]JH©LOPHVL%LUOLNOHUWDUDIóQGDQ\¾U¾W¾OHQWDQóWóP
NDPSDQ\DODUóLOH7¾UNLQVDQóRODUDNRáODNHWLQL\HQLGHQNHġIHWWLáLPL]ELU\óOROGX2áODNHWLQH¸]HOOLNOHGH$QNDUD2áODáóQDYDWDQGDġODUóQ
J¸VWHUPLġROGXáXLOJLGHQYH¾ONHJHQHOLQGHNL
W¾NHWLPDUWóġóQGDQ©RNPHPQXQX]ȋGHGL
SONSÖZ
Ekonomi
22 ARALIK 2015 SALI
9
DŽ[UdYSYWŽfU^
U^TU[cYQjQ\T
9HVWHOSD]DUSD\ÔQÔµ\HoÔNDUGÔ
$1.$5$$1.$)URVW6XOOLYDQȇóQEHġIDUNOó
NULWHUHJ¸UH\DSWóáóGHáHUOHQGLUPHOHUVRQXFXQGD
9HVWHO¸QFHNL\óO\¾]GHRODQSD]DUSD\óQóGD
\¾]GHȇ\H©óNDUGó
LED AYDINLATMA PAZARINDA HIZLI BÜYÜME)URVW6XOOLYDQȇóQ\DSWóáóDUDġWóUPD\DJ¸UH
NRQYDQVL\RQHOD\GóQODWPDQóQSD]DURUDQóKHU
JH©HQJ¾QD]DOPD\DGHYDPHGL\RU\óOóQGD/('D\GóQODWPDNXOODQóPRUDQóQóQ\¾]GH
ȇHXODġDFDáóWDKPLQHGLOL\RU%XJ¾QPLO\RQ(XURFLYDUóQGDRODQ7¾UNL\HȇGH/('SD]DUóQóQLVH\óOODUóDUDVóQGD\óOOóNRUWDODPD
\¾]GHFLYDUóQGDE¾\¾\HUHNPLO\RQ(XURȇ\DXODġDFDáó¸QJ¸U¾O¾\RU$\QóDUDġWóUPDQóQ
VRQX©ODUóQDJ¸UH/('DUPDW¾UOHULQHQVóNNXO-
ODQóOGóáóDODQODUDUDVóQGDSHUDNHQGHPDáD]DODU
YHRILVOHULONVóUDGD\HUDOó\RU+DVWDQHYHGLáHU
VDáOóNNXUXOXġODUóLOHVRNDND\GóQODWPDODUóGDJHOLġPHNWHRODQDODQODUDUDVóQGD\HUDOó\RU
\óOóQGDSHUDNHQGHVHNW¸U¾QGH/('DUPDW¾UNXOODQóPóQóQGDKDSRS¾OHURODFDáóVRNDND\GóQODWPDODUóQGDGDE¾\¾NELUVó©UDPD\DġDQDFDáó¸QJ¸U¾O¾\RU
“YÜZDE 50’YE VARAN ENERJİ TASARRUFU
SAĞLAYACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR”
7¾UNL\H/('D\GóQODWPDSD]DUóWDġóGóáóSRWDQVL\HOLOHJHOLġLPHD©óNELUDODQRODUDNNRQXPODQó\RU(QHUML%DNDQOóáóȇQóQVRNDND\GóQODWPDODUóQGDJHU©HNOHġWLUHFHáL/('G¸Q¾ġ¾P¾EX
D©óGDQE¾\¾N¸QHPWDġó\RU
<$=,/,09('(67(.+ø=0(7ø$/,1$&$.7,5
7h5.ø<(+$/.6$ö/,ö,.85808'(67(.+ø=0(7/(5ø
%$ù.$1<$5',0&,/,ö,
(OHNWURQLN7EHUNOR]<|QHWLP6LVWHPL<D]ÕOÕP*QFHOOHPH%DNÕP<HQLGHQ*HOLúWLUPHYH'HVWHN
+L]PHW$OÕPÕ$\VUHOLKL]PHWDOÕPÕVD\ÕOÕ.DPXøKDOH.DQXQXQXQXQFXPDGGHVLQHJ|UH
DoÕNLKDOHXVXOLOHLKDOHHGLOHFHNWLUøKDOH\HLOLúNLQD\UÕQWÕOÕELOJLOHUDúD÷ÕGD\HUDOPDNWDGÕU
øKDOH.D\ÕW1XPDUDVÕ
øGDUHQLQ
D$GUHVL5HILN6D\GDP<HUOHúNHVL6D÷OÕN0DKDOOHVL$$GQDQ6$<*81&DGGHVL6ÕKKL\H
d$1.$<$$1.$5$
E7HOHIRQYHIDNVQXPDUDVÕ
F(OHNWURQLN3RVWD$GUHVLVDWLQDOPD#WKVNJRYWU
oøKDOHGRNPDQÕQÕQJ|UOHELOHFH÷LLQWHUQHWDGUHVLKWWSVHNDSNLNJRYWU(.$3
øKDOHNRQXVXKL]PHWLQ
D1LWHOL÷LWUYHPLNWDUÕ(OHNWURQLN7EHUNOR]<|QHWLP6LVWHPL<D]ÕOÕP*QFHOOHPH%DNÕP<HQLGHQ*HOLúWLUPHYH'HVWHN+L]PHW$OÕPÕ$\VUHOL
$\UÕQWÕOÕELOJL\H(.$3¶WD\HUDODQLKDOHGRNPDQÕLoLQGHEXOXQDQLGDULúDUWQDPHGHQXODúÕODELOLU
E<DSÕODFD÷Õ\HU5HILN6D\GDP\HUOHúNHVL6D÷OÕN0DK$GQDQ6D\JXQ&DG1R6ÕKL\HdDQND\D$1.$5$
F6UHVLøúHEDúODPDWDULKLQGHQLWLEDUHQ\LUPLG|UWD\GÕU
øKDOHQLQ
D<DSÕODFD÷Õ\HU7UNL\H+DON6D÷OÕ÷Õ.XUXPX'HVWHN+L]PHWOHUL%DúNDQ<DUGÕPFÕOÕ÷Õ6DWÕQDOPD
YHøGDULøúOHU'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ5HILN6D\GDP<HUOHúNHVL6D÷OÕN0DKDOOHVL$GQDQ6D\JXQ&DGGHVL
1R6ÕKKL\HdDQND\D$1.$5$
E7DULKLYHVDDWL
øKDOH\HNDWÕODELOPHúDUWODUÕYHLVWHQLOHQEHOJHOHULOH\HWHUOLNGH÷HUOHQGLUPHVLQGHX\JXODQDFDNNULWHUOHU
øKDOH\HNDWÕOPDúDUWODUÕYHLVWHQLOHQEHOJHOHU
0HY]XDWÕJHUH÷LND\ÕWOÕROGX÷X7LFDUHWYHYH\D6DQD\L2GDVÕYH\D0HVOHN2GDVÕ%HOJHVL
*HUoHNNLúLROPDVÕKDOLQGHND\ÕWOÕROGX÷XWLFDUHWYHYH\DVDQD\LRGDVÕQGDQ\DGDLOJLOLPHVOHNRGDVÕQGDQLONLODQYH\DLKDOHWDULKLQLQLoLQGHEXOXQGX÷X\ÕOGDDOÕQPÕúRGD\DND\ÕWOÕROGX÷XQX
J|VWHULUEHOJH
7]HONLúLROPDVÕKDOLQGHLOJLOLPHY]XDWÕJHUH÷LND\ÕWOÕEXOXQGX÷XWLFDUHWYHYH\DVDQD\LRGDVÕQGDQLONLODQYH\DLKDOHWDULKLQLQLoLQGHEXOXQGX÷X\ÕOGDDOÕQPÕúW]HONLúLOL÷LQLQRGD\DND\ÕWOÕROGX÷XQXJ|VWHULUEHOJH
øKDOHNRQXVXLúLQ\HULQHJHWLULOPHVLLoLQDOÕQPDVÕ]RUXQOXRODQYHLOJLOLPHY]XDWÕQGDRLúLoLQ
|]HORODUDNG]HQOHQHQVLFLOL]LQUXKVDWYEEHOJHOHU
øVWHNOLOHU.OWU7XUL]P%DNDQOÕ÷Õ
QGDQSURJUDPOLVDQVWHVFLOLQGHNXOODQÕODQ%ø/.2'QXPDUDVÕQÕ
WHNOLIGRV\DODUÕQGDVXQPDODUÕJHUHNPHNWHGLU
øVWHNOLOHUNLúLVHOYHULJYHQOL÷LYHYHULJYHQOL÷LQHGDLUXOXVDOYHXOXVODUDUDVÕPHY]XDWODEHOLUOHQHQ
NXUDOODUDX\PDVÕYHø62ø(&%LOJL*YHQOL÷L<|QHWLP6LVWHPL6HUWLILNDVÕ
QÕVXQDUDNZHEPLPDULVLQGHJHUHNHQELOJLJYHQOL÷LQH\|QHOLNVLVWHPVHOX\XPOXOX÷XQXEHOJHVLQLWHNOLIGRV\DODUÕQGD
VXQPDVÕJHUHNPHNWHGLU
7HNOLIYHUPH\H\HWNLOLROGX÷XQXJ|VWHUHQøP]D%H\DQQDPHVLYH\DøP]D6LUNOHUL
*HUoHNNLúLROPDVÕKDOLQGHQRWHUWDVGLNOLLP]DEH\DQQDPHVL
7]HONLúLROPDVÕKDOLQGHLOJLVLQHJ|UHW]HONLúLOL÷LQLQRUWDNODUՁ\HOHULYH\DNXUXFXODUÕLOHW]HO
NLúLOL÷LQ\|QHWLPGHNLJ|UHYOLOHULEHOLUWHQVRQGXUXPXJ|VWHULU7LFDUHW6LFLO*D]HWHVLEXELOJLOHULQWDPDPÕQÕQELU7LFDUHW6LFLO*D]HWHVLQGHEXOXQPDPDVÕKDOLQGHEXELOJLOHULQWPQJ|VWHUPHN]HUHLOJLOL7LFDUHW6LFLO*D]HWHOHULYH\DEXKXVXVODUÕJ|VWHUHQEHOJHOHULOHW]HONLúLOL÷LQQRWHUWDVGLNOLLP]DVLUNOHUL
ùHNOLYHLoHUL÷LøGDULùDUWQDPHGHEHOLUOHQHQWHNOLIPHNWXEX
ùHNOLYHLoHUL÷LøGDULùDUWQDPHGHEHOLUOHQHQJHoLFLWHPLQDW
øKDOHNRQXVXLúLQWDPDPÕYH\DELUNÕVPÕDOW\NOHQLFLOHUH\DSWÕUÕODPD]
7]HONLúLWDUDIÕQGDQLúGHQH\LPLQLJ|VWHUPHN]HUHVXQXODQEHOJHQLQW]HONLúLOL÷LQ\DUÕVÕQGDQ
ID]ODKLVVHVLQHVDKLSRUWD÷ÕQDDLWROPDVÕKDOLQGHWLFDUHWYHVDQD\LRGDVÕWLFDUHWRGDVÕEQ\HVLQGHEXOXQDQWLFDUHWVLFLOPHPXUOXNODUÕYH\DVHUEHVWPXKDVHEHFL\HPLQOLPDOLPúDYLU\DGDVHUEHVWPXKDVHEHFLPDOLPúDYLUWDUDIÕQGDQLONLODQWDULKLQGHQVRQUDG]HQOHQHQYHG]HQOHQGL÷LWDULKWHQJHUL\H
GR÷UXVRQELU\ÕOGÕUNHVLQWLVL]RODUDNEXúDUWÕQNRUXQGX÷XQXJ|VWHUHQVWDQGDUWIRUPDX\JXQEHOJH
(NRQRPLNYHPDOL\HWHUOL÷HLOLúNLQEHOJHOHUYHEXEHOJHOHULQWDúÕPDVÕJHUHNHQNULWHUOHU
øGDUHWDUDIÕQGDQHNRQRPLNYHPDOL\HWHUOL÷HLOLúNLQNULWHUEHOLUWLOPHPLúWLU
0HVOHNLYH7HNQLN\HWHUOL÷HLOLúNLQEHOJHOHUYHEXEHOJHOHULQWDúÕPDVÕJHUHNHQNULWHUOHU
øúGHQH\LPLQLJ|VWHUHQEHOJHOHU
6RQEHú\ÕOLoLQGHEHGHOLoHUHQELUV|]OHúPHNDSVDPÕQGDNDEXOLúOHPOHULWDPDPODQDQYHWHNOLIHGLOHQ
EHGHOLQRUDQÕQGDQD]ROPDPDN]HUHLKDOHNRQXVXLúYH\DEHQ]HULúOHUHLOLúNLQLúGHQH\LPLQL
J|VWHUHQEHOJHOHUYH\DWHNQRORMLNUQGHQH\LPEHOJHVL
%XLKDOHGHEHQ]HULúRODUDNNDEXOHGLOHFHNLúOHU
.DPXYH\Dg]HO6HNW|UGH\DSÕOPÕúRODQLKDOHNRQXVXLú+DVWDQH%LOJL<|QHWLP6LVWHPOHUL/DERUDWXYDU%LOJL<|QHWLP6LVWHPOHULLúOHULQGHQELULQL\DSPÕúROPDN
(NRQRPLNDoÕGDQHQDYDQWDMOÕWHNOLIVDGHFHIL\DWHVDVÕQDJ|UHEHOLUOHQHFHNWLU
øKDOH\HUOLYH\DEDQFÕWPLVWHNOLOHUHDoÕNROXS\HUOLLVWHNOLOHUOHKLQHRUDQÕQGDIL\DWDYDQWDMÕX\JXODQDFDNWÕU
øKDOHGRNPDQÕQÕQJ|UOPHVLYHVDWÕQDOÕQPDVÕ
øKDOHGRNPDQÕLGDUHQLQDGUHVLQGHJ|UOHELOLUYH75<7UN/LUDVÕNDUúÕOÕ÷Õ7UNL\H+DON
6D÷OÕ÷Õ.XUXPX'HVWHN+L]PHWOHUL%DúNDQ<DUGÕPFÕOÕ÷Õ6DWÕQDOPDYHøGDULøúOHU'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ
øKDOH%LULPL5HILN6D\GDP<HUOHúNHVL6D÷OÕN0DKDOOHVL$GQDQ6D\JXQ&DGGHVL1R6ÕKKL\HdDQND\D$1.$5$DGUHVLQGHQVDWÕQDOÕQDELOLU
øKDOH\HWHNOLIYHUHFHNRODQODUÕQLKDOHGRNPDQÕQÕVDWÕQDOPDODUÕYH\D(.$3]HULQGHQHLP]D
NXOODQDUDNLQGLUPHOHUL]RUXQOXGXU
7HNOLIOHULKDOHWDULKYHVDDWLQHNDGDU7UNL\H+DON6D÷OÕ÷Õ.XUXPX'HVWHN+L]PHWOHUL%DúNDQ<DUGÕPFÕOÕ÷Õ6DWÕQDOPDYHøGDULøúOHU'DLUH%DúNDQOÕ÷ÕøKDOH%LULPL5HILN6D\GDP<HUOHúNHVL6D÷OÕN
0DK$GQDQ6D\JXQ&DG1R$%ORN6ÕKKÕ\HdDQND\D$1.$5$DGUHVLQHHOGHQWHVOLPHGLOHELOHFH÷LJLELD\QÕDGUHVHLDGHOLWDDKKWOSRVWDYDVÕWDVÕ\ODGDJ|QGHULOHELOLU
øVWHNOLOHUWHNOLIOHULQL%LULPIL\DWODU]HULQGHQYHUHFHNOHUGLUøKDOHVRQXFX]HULQHLKDOH\DSÕODQLVWHNOL\OHKHUELULúNDOHPLQLQPLNWDUÕLOHEXNDOHPOHULoLQWHNOLIHGLOHQELULPIL\DWODUÕQoDUSÕPÕVRQXFX
EXOXQDQWRSODPEHGHO]HULQGHQELULPIL\DWV|]OHúPHLP]DODQDFDNWÕU
%XLKDOHGHLúLQWDPDPÕLoLQWHNOLIYHULOHFHNWLU
øVWHNOLOHUWHNOLIHWWLNOHULEHGHOLQ¶QGHQD]ROPDPDN]HUHNHQGLEHOLUOH\HFHNOHULWXWDUGDJHoLFL
WHPLQDWYHUHFHNOHUGLU
9HULOHQWHNOLIOHULQJHoHUOLOLNVUHVLLKDOHWDULKLQGHQLWLEDUHQ\]\LUPLWDNYLPJQGU
.RQVRUVL\XPRODUDNLKDOH\HWHNOLIYHULOHPH]
'L÷HUKXVXVODU
7HNOLILVÕQÕUGH÷HULQDOWÕQGDROGX÷XWHVSLWHGLOHQLVWHNOLOHULQWHNOLIOHUL.DQXQXQLQFLPDGGHVLQGH|QJ|UOHQDoÕNODPDLVWHQPHNVL]LQUHGGHGLOHFHNWLU
5HVPLøODQODUZZZLODQJRYWU
GH
(%$6,1ZZZELNJRYWU
İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde
7,4 oranında azalarak, Aralık ayında 78,41 değerine düştü
$1.$5$$1.$
7¾NHWLFLJ¾YHQHQGHNVL$UDOóND\óQGDELU¸QFHNLD\DJ¸UH\¾]GH
RUDQóQGDD]DOGó.DVóP
D\óQGDRODQHQGHNV$UDOóND\óQGD
ROGX
7¾UNL\HòVWDWLVWLN.XUXPX7žò.$UDOóND\ó
7¾NHWLFL*¾YHQ(QGHNVLQLD©óNODGó%XQDJ¸UH
7¾UNL\HòVWDWLVWLN.XUXPXYH7¾UNL\H&XPKXUL\HW0HUNH]%DQNDVóLġELUOLáLLOH\¾U¾W¾OHQ
W¾NHWLFLHáLOLPDQNHWL
VRQX©ODUóQGDQKHVDSODQDQW¾NHWLFLJ¾YHQHQGHNVL$UDOóND\óQGDELU
¸QFHNLD\DJ¸UH\¾]GHRUDQóQGDD]DOGó.DVóPD\óQGDRODQHQGHNV$UDOóND\óQGD
ROGX
HANENİN MADDİ DURUM
BEKLENTİSİ YÜZDE 2,6 AZALDI
+DQHQLQPDGGLGXUXPEHNOHQWLVLHQGHNVLELU
¸QFHNLD\DJ¸UH\¾]GHRUDQóQGDD]DOGó.DVóPD\óQGDRODQHQGHNVGHáHUL$UDOóND\óQGD
ROGX%XG¾ġ¾ġJHOHFHND\OóNG¸QHPGHKDQHQLQPDGGLGXUXPXQXQGDKDL\LRODFDáóQóEHNOH\HQOHULQRUDQóQóQD]DOPDVóQGDQND\QDNODQGó
GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ
YÜZDE 5,6 AZALDI
.DVóPD\óQGDRODQJHQHOHNRQRPLNGXUXPEHNOHQWLVLHQGHNVL\¾]GHRUDQóQGDD]DOD-
UDN$UDOóND\óQGDROGX%XD]DOóġJHOHFHN
D\OóNG¸QHPGHJHQHOHNRQRPLNGXUXPXQGDKDL\L
RODFDáó\¸Q¾QGHEHNOHQWLVLRODQW¾NHWLFLOHULQVD\óVóQóQELU¸QFHNLD\DJ¸UHD]DOGóáóQóJ¸VWHUGL
İŞSİZ SAYISI BEKLENTİSİ YÜZDE 7,4 AZALDI
òġVL]VD\óVóEHNOHQWLVLHQGHNVLELU¸QFHNLD\DJ¸UH
\¾]GHRUDQóQGDD]DODUDN$UDOóND\óQGD
GHáHULQHG¾ġW¾%XG¾ġ¾ġJHOHFHND\OóNG¸QHPGHLġVL]VD\óVóQGDD]DOóġEHNOH\HQOHULQD]DOPDVóQGDQND\QDNODQGó
TASARRUF ETME İHTİMALİ YÜZDE 1,9 ARTTI7DVDUUXIHWPHLKWLPDOLHQGHNVL\¾]GHRUDQóQGDDUWWó.DVóPD\óQGDRODQHQGHNV$UDOóN
D\óQGDGHáHULQH\¾NVHOGL%XDUWóġW¾NHWLFLOHULQJHOHFHND\OóNG¸QHPGHWDVDUUXIHWPHLKWLPDOOHULQLQELU¸QFHNLD\DJ¸UHDUWWóáóQóJ¸VWHUGL
6DQD\LFLOHUJHOHFHN
NRQXùPDODUÔQGDEXOXùWX
$1.$5$$1.$$QNDUD6DQD\L2GDVóYH*HOHFHN$UDġWóUPDODUó(QVWLW¾V¾LġELUOLáLLOH*HOHFHN
.RQXġPDODUóHWNLQOLáLG¾]HQOHQGL
$QNDUD6DQD\L2GDVó
QóQHYVDKLSOLáLQGHG¾]HQOHQHQHWNLQOLáH$62%DġNDQó1XUHWWLQ˜]GHELU$62%DġNDQ<DUGóPFóVó0HKPHW'RáDQODU
$62<¸QHWLP.XUXOX¾\HOHUL)DKUHWWLQ.¾UNO¾
<óOPD].D\DDVODQ%¾OHQW%D\UDP$\WD©'LQ©HU
2'7ž(QG¾VWULžU¾QOHUL7DVDUóPó˜áUHWLPž\HVL
<UG'R©'U+DNDQ*¾UVX$WóOóPžQLYHUVLWHVL0HNDWURQLN0¾KHQGLVOLáL˜áUHWLPž\HVL&DKLW*¾UHO
,%00¾ġWHUL7HNQLN'DQóġPDQó2QXU)HQDUYH©RN
VD\óGD$62¾\HVLVDQD\LFLNDWóOGó
7RSODQWóGDP¾KHQGLVOHUWDVDUóPFóODUYHW¾P
LġLQVDQODUóQóQV¾UG¾U¾OHELOLUELUJHOHFHNL©LQGRáDGDQLOKDPDOPDVóNRQXVXQGDNL©HġLWOLWHNQLNOHU
DQODWóOGó$62*HOHFHN.RQXġPDODUóHWNLQOLáLQGH
LONRODUDN2'7ž(QG¾VWULžU¾QOHUL7DVDUóPó˜áUHWLPž\HVL<UG'R©'U+DNDQ*¾UVXJHOHFHáLWDVDUODPDNGRáDGDQ¸áUHQPHGRáDQóQNRGODUóQD
XODġPDNNRQXODUóQóHOHDODQELUVXQXPJHU©HNOHġWLUGL*¾UVXVXQXPXQGD\DġDPóQND\QDáóQóQGRáDGDQEDġODGóáóQóEHOLUWWL
.D\VHUL
\H\HQL26%GDKDNXUXODFDN
$'$1$$$ò60$ò/ò‰(5.D\VHUL%¾\¾NġHKLU%HOHGL\H%DġNDQó0XVWDID‰HOLNNHQWWHIDDOL\HWJ¸VWHUHQ¾©D\Uó2UJDQL]H6DQD\L%¸OJHVL
26%YHVHUEHVWE¸OJH\HLODYHRODUDN\HQLLKWLVDV26%GDKDNXUPDNL©LQ©DOóġPDODUDEDġODGóNODUóQóEHOLUWWL
‰HOLN$GDQD
GDNL.D\VHUL(UFL\HV$QDGROX'HUQHáL
QL]L\DUHWLQGH$$PXKDELULQH\DSWóáóD©óN-
ODPDGDKHU¾©26%L©LQGH%DġEDNDQ$KPHW'DYXWRáOX
QGDQGHVWHNV¸]¾DOGóNODUóQóEHOLUWHUHN
.D\VHUL
\H\HQL26%GDKDNXUDFDáó]%XQODU¸QFHNLOHUGHQELUD]GDKDIDUNOóRODFDN*¾QHġ(QHUMLVLòKWLVDV26%(WYH(WžU¾QOHUL26%LOH+DYDFóOóN
YH6DYXQPD6DQD\L26%GHGL
PASTIRMA VE SUCUĞA DA OSB
.D\VHUL
QLQPHġKXUSDVWóUPDYHVXFXáXQXQ
.DUSX]DWDQPHYNLVLQGHNL¾UHWLPWHVLVOHULQLGH
GDKDJHQLġDOW\DSóVóP¾NHPPHOELU\HUHWDġóPDN
LVWHGLNOHULQLEHOLUWHQ‰HOLNEXE¸OJH\HNHQWJHQHOLQGH¸]HOOLNOHġHKLUPHUNH]LQH\DNóQ\HUOHUGH
KD\YDQFóOóN\DSDQ¾UHWLFLOHULQDKóUODUóQóGDWDġó\DFDNODUóQóV¸\OHGL
‰HOLN.D\VHULHWYHHW¾U¾QOHULQGH¸QHPOLELU
PHUNH]‰RNVD\óGDN¾©¾NYHRUWD¸O©HNOLEHVLFLPL]YDU$QNDUD\ROXQGDNL%H\GHáLUPHQLE¸OJHVLQGHPLO\RQPHWUHNDUHOLNELUDODQYDU.HQWWHNL
W¾PEHVLFLOHULRUD\DWDġóPD\óG¾ġ¾Q¾\RUX]
ELQPHWUHNDUHOLNE¸O¾P¾QHGH(WYH(WžU¾QOHULòKWLVDV26%
\LNXUPDNLVWL\RUX].DUSX]DWDQ
GDNLVXFXNSDVWóUPDLPDODWKDQHOHULQLGHEHOOL
ELUWDNYLPL©LQGHRUD\DWDġó\DFDáó]%H\GHáLUPHQL
E¸OJHVLQGHNLDUVDQóQ0LOOL(PODN
WDQGHYLULġOHPOHULV¾U¾\RU<DNóQGD.RFDVLQDQ%HOHGL\HVL
QHJH©HFHNLIDGHOHULQLNXOODQGó
HAVACILIK VE SAVUNMA SANAYİ
7¾UNL\H
QLQLONX©DNODUóQóQ¾UHWLOGLáLKDONDUDVóQGD7D\\DUH)DEULNDVóRODUDNELOLQHQ+DYD
òNPDO%DNóP0HUNH]L
QLWDġó\DFDNODUó(UNLOHW+DYDOLPDQó
QóQ¾VWNóVPóQGDNLPLO\RQPHWUHNDUHOLNDUD]L\HGH+DYDFóOóNYH6DYXQPD6DQD\L26%
NXUDFDNODUóQóGLOHJHWLUHQ‰HOLN%XUDGD+DYDFóOóN.¾PHOHQPHVLYH6DYXQPD6DQD\LNXUXOPDVóQD
\¸QHOLN©DOóġPDODUóPó]YDUGHGL
10
SONSÖZ
Kültür - Sanat
.RQXNĂDLU
?c]Q^tjdŽb[
ADAM OLMAK
Ben beni değil,ben seni düşünürsem,
Lokmayı tek başına yemeden bölüşürsem,
Kendimi iyi, seni hor görmezsem,
Kendini her şeyin sahibi,başkasını el gören
değil,
Herkesi gönülden sevebilirsem,
Haksızlığın karşısında bir dağ gibi
durabilirsem,
Duyguların esiri değil,aklın sahibi,
Kavganın yumruğu değil
İntikamın hançeri değil,
Sevginin çiçeği olabilirsem.
Saygının eğilmek,ezilmek değil,
Gönül denizinden süzülmek olduğunu
anlayabilirsem,
Düşmanlığın soğuğundan kurtulup
....sevginin sıcağına sığınabilirsem,
Başkasını horlayan değil,yücelten,
Doğruyu esirgeyen değil,öğreten,
Işığı söndüren değil karanlığı ışıtan,
Cehalet denizinde boğulan değil,
Bilgi rüzgarında yelkenleri şişiren
olabilirsem,
Eli açık,gönlü tok,her yüreği seven,
....yüreklice sevilen olabilirsem,
Yaşlanan bir ömrün gün batımında,
Diktiğim ağaçlarda cıvıl cıvıl şarkı söyleyen
....kuşların sesini dinleyerek,
O uzun uykuya huzurla dalabilirim.
22 ARALIK 2015 SALI
@YiQ^_RQ^TQ
WU|U^RYb‰]Žb
(6.òĠ(+ò5$$(5*ž1+$.7$1,<$1
\DġóQGD\NHQSL\DQR©DOPD\DEDġOD\DQ\DġóQGDNL*¾OVLQ2QD\
óQ\DġóQGDòVWDQEXO5DG\RVX
QDYHUGLáLNRQVHUOHEDġOD\DQP¾]LNVHU¾YHQL
NóWDYH¾ONH\HXODġWó
.RQVHUL©LQ(VNLġHKLU
HJHOHQ2QD\$$PXKDELULQH\DSWóáóD©óNODPDGDSL\DQLVWDQQHYHNHPDQ
VDQDW©óVóEDEDQóQ©RFXáXROGXáXQXV¸\OHGL.¾©¾NO¾á¾QGHNHQGLVLQH
KDULND©RFXN
GHQLOGLáLQL
EHOLUWHQ2QD\SL\DQR\HWHQHáLQLQDQQHVLYHGD\óVó
WDUDIóQGDQNHġIHGLOGLáLQLV¸\OHGL
‰DEXN¸áUHQPH\HWHQHáLQHVDKLSROGXáXQXDQODWDQ2QD\ġXQODUóEHOLUWWL
òONNRQVHULPL\DġóQGD\NHQòVWDQEXO5DG\RVXQGDYHUGLP'DKDVRQUDDLOHPWDUDIóQGDQ3DULV
HJ¸QGHULOGLP3DULV.RQVHUYDWXYDUóQGD\DġóQGDELULQFLOLN¸G¾O¾DOGóP'DKDVRQUDELU©RN
XOXVODUDUDVó\DUóġPD\DNDWóOGóP¸G¾OOHUND]DQGóP.RQVHUYHUGLáLP¾ONHVD\óVóROGX.HPDQFóRODQRáOXP(UNLQ2QD\LOHEHUDEHUNRQVHUOHUYHUL\RUX]2áOXPODD\QóVDKQHGHROPDNRODáDQ¾VW¾
ELUGXUXP‰RNGX\JXODQó\RUXPRáOXPODEL]P¾]LNDOVRKEHWOHGX\JXODUóPó]óSD\ODġPóġROX\RUX]
$LOHER\XVDQDW©óROGXNODUóQóGLOHJHWLUHQ2QD\
PDWHPDWLNSURIHV¸U¾HġLQLQGHNRQWUEDVYHSL\DQR
©DOGóáóQóGLOHJHWLUGL
Doğrunun arkasından koşup eğriden
kaçabilirsem,
Hakkıma razı olup başkalarına haklarını
verebilirsem,
Emeğe saygı duyup alın terimi gururla
silebilirsem,
Alnımda senelerin çizdiği çizgilere,
Engin bir hayatın resmini ekleyebilirsem,
Ahlarımla ohlarımı,öfkelerimle
pişmanlıklarımı,
Terazimin kefelerinde tartabilirsem;
Adam olmanın her şeyden
önemli olduğunu,
Her şeyin bir gün son bulduğunu,
Geride bırakılan izlerin silinmez,
Dikilen dağların ölümsüz olduğunu anlayabilirsem,
Elimi sımsıkı tutup da nimeti saklayan değil,
Cömertçe zenginliği paylaşabilirsem,
Gönül pınarlarından akan sularla
....susuzluğumu giderebilirsem,
Seversem,sevilirsem adam olabilirim,
İnsan olabilirim...
(U]XUXP.óġ)HOWLYDOL
QGH
<DOóQNRQVHUL
.HULP%858&8(5=8580'+$(5=8580%¾\¾NġHKLU%HOHGL\HVLWDUDIóQGDQEX\óO
LNLQFLVLG¾]HQOHQHQ.óġ)HVWLYDOL<DOóQNRQVHUL
LOHVRQDHUGL<DOóQKDYDVóFDNOóáóQóQVóIóUóQDOWóQGDGHUHFH\HG¾ġW¾á¾JHFHGH\DNODġóN
ELQNLġL\L©RġWXUGX
.óġ)HVWLYDOL
QGHUHQNOLJ¸U¾QW¾OHURUWD\D
©óNWó*¾QG¾]\DSóODQHWNLQOLNOHULQDUGóQGDQ
JHFHGH0XVWDID6DQGDOòEUDKLP(UNDOYH<DOóQELUHUNRQVHUYHUGL)HVWLYDOLQVRQDNġDPóNóġ
WXUL]PLQJ¸]GHND\DNPHUNH]L3DODQG¸N¸Q
GHNLD©óNKDYDGDKD\UDQODUóLOHEXOXġDQ<DOóQV¸\OHGLáLġDUNóODUóLOHKD\UDQODUóQó©RġWXUGX%HOHGL\H\HNLOLOHULVRáXNKDYDQHGHQL\OHNRQVHUH
JHOHQOHUHEHUHYHDWNóGDáóWWó<DNODġóNELUVDDW
V¾UHQNRQVHUKDYDLILġHNJ¸VWHULVLLOHVRQEXOGX.RQVHUGHELUNRQXġPD\DSDQ%¾\¾NġHKLU
%HOHGL\H%DġNDQó0HKPHW6HNPHQ.óġWXUL]PL\DSPDNLVWH\HQKHUNHVL(U]XUXP
DEHNOL\RUX]GHGL
%OHQW(UVR\
XQVDoODUÔQDDNGùW
*LUQH5RFNV+RWHOȇGHVDKQHDODQ%¾OHQW(UVR\
\HQLVD©PRGHOLLOHGLNNDW©HNWLĠXVóUDODU$YUXSD
YH$PHULNDȇGDRODQJ¾P¾ġUHQJLQLNHQGLVD©ODUóQóQ\DUóVóQDNDGDUX\JXOD\DQLONVDQDW©óRODQ%¾OHQW(UVR\EXPRGDQóQGD¸QF¾V¾ROGX
7¾UN6DQDW0¾]LáL
QLQHQJ¾©O¾VHVOHULQGHQ%¾OHQW(UVR\*LUQH
GHLNLNRQVHUL©LQVDKQHDOGó
*LUQH5RFNV+RWHO
GHVDKQH\H©óNDQ%¾OHQW(UVR\
KHU]DPDQROGXáXJLELVDKQHSHUIRUPDQVóQóQ\DQó
VóUD\HQLLPDMó\ODGDGLNNDW©HNWL6RQ]DPDQODUGD
VóNVóNNXOODQGóáóSHUXNODUóLOHGLNNDW©HNHQVDQDW©óEXNH]GHNHQGLVD©ODUóQó\DUóVóQDNDGDUJ¾P¾ġ
UHQJLQHER\DWWóòGGLDOóELUPRGHOLOHVDKQH\H©óNDQVDQDW©óLONEDNóġWDȊVD©ODUóQDDNG¾ġP¾ġȋKDYDVó\DUDWWó$QFDNNXDI¸U¾QHVD©ODUóQóNXDI¸U¾QH
\DUóVóQDNDGDU$PHULNDYH$YUXSD
GD\HQLPRGD
RODQEH\D]D\DNóQJ¾P¾ġVD©UHQJLQHER\DWDUDN
EX\HQLDNóPóQ7¾UNL\HȇGHNLLONWHPVLOFLVLROGX
<DQLVD©UHQJLQLQ\DQóVóUDWXUNXD]UHQJLLSHN
HOELVHPDYLPDN\DMó\ODGDGLNNDW©HNHQ'LYDDODWXUNDUHSHUWXDUó\ODYHJ¾©O¾VHVL\OH*LUQH5RFNV
+RWHOȇGHXQXWXOPD]ELUJHFH\DġDWWó
(UVR\
XQPXKWHġHPSHUIRUPDQVó\ODE¾\¾OHQHQVH-
6XUL\H
GH\DùDQDQODUÔWL\DWUR\ODDQODWWÔODU
6ò9$6$$&XPKXUL\HW
žQLYHUVLWHVLQGH&žHáLWLP
J¸UHQ6XUL\HOL¸áUHQFLOHU
¾ONHOHULQGH\DġDQDQL©VDYDġóWL\DWUR\ODDQODWWó
òOHWLġLP)DN¾OWHVL
QGH
HáLWLPJ¸UHQ¸áUHQFLOHU¾ONHOHULQGH\DġDQDQL©VDYDġD
GLNNDWL©HNPHNL©LQ%XUXFL\H0HGUHVHVL
QLQEDK©HVLQGH'$(ĠYH(VHG
LQE¸OJHGH
\DSWóNODUóNDWOLDPóFDQODQGóUGó&žòOHWLġLP)DN¾OWHVL
*D]HWHFLOLN%¸O¾P¾¸áUHQFLVL$EGXOODK+DPXWODN
VHQH¸QFH7¾UNL\H
\HJHOGLáLQLV¸\OHGL%LUKDIWDGóUWL\DWURR\XQXQDKD]óUODQGóNODUóQóEHOLUWHQ+DPXWODN
6XUL\H
GHNLP(VHG
HGHVWHNYHUL\RULQVDQODUDEXQODUóJ¸VWHUPHNLVWHGLNGHGL
(VHG
LQ/¾EQDQòUDQYH
5XV\D
GDQ6XUL\HKDONóQó¸OG¾UPHNL©LQGHVWHNDOGóáóQó
EXQXWL\DWURR\XQXQGDDQODWWóNODUóQóDNWDUDQ+DPXWODNWHU¸U¸UJ¾W¾'$(Ġ
LQGH
òVODPLOHDODNDVóQóQROPDGóáóQóV¸\OHGL
*¾QO¾N%XOPDFD
7¾UN'LO.XUXPXWDUDIóQGDQKD]óUODQPóġWóU
KWWSWGNRUJWUEXOPDFD#WGNRUJWU
\LUFLOHULVH.óEUóV
WD'LYD
QóQVD©óQDDNG¾ġW¾\RUXPXQX\DSWóODU
òNLQFLJHFHLVH(UVR\ȇXGLQOHPH\HJHOHQOHUDUDVóQGD0HVXW<DUYHHġL)HUGDKDQóPGDYDUGó%¾OHQW(UVR\LNLQFLJHFHNRQVHULQGHLVH\LQHWXUNXD]UHQNELUEDġNDHOELVHJL\GL$QFDNHOELVHEXNH]
GHULQJ¸á¾VGHNROWHVL\OHGLNNDW©HNWL
$OWÔQ.HOHEHNDODQ÷O\DV<DOoÔQWDù
ÔQ
\HQLDOEPQGHNLLONVLQJOH\D\ÔQODQGÔ
òKVDQ'˜57.$5'(Ġò67$1%8/'+$*(‰(1\óO
NDWóOGóáó
;)DFWRU
\DUóġPDVóQGDV¸\OHGLáL
òQFLU
DGOó
URPDQWLNġDUNóVó\OD¾QHNDYXġDQEX\óONL
$OWóQ.HOHEHN
¸G¾OOHULQGHQELULQLQ
VDKLELRODQòO\DV<DO©óQWDġ
ġDUNóGDQROXġDQ
ò©LPGHNL'XPDQ
LVLPOLDOE¾P¾
WDPDPODGó<DO©óQWDġ
óQLON
VLQJOHġDUNóVó
1HIHV
\D\óQODGó
%X\óO
$OWóQ.HOHEHN
\DUóġPDVóQGD
(Qò\L‰óNóġ<DSDQ6ROLVW
¸G¾OOHULQGHQEL-
62/'$16$à$
òOHQPHEHGGXDòNLQRNWDYH\D
GXUXPDUDVóQGDV¾UHNOLJLGLSJHOPHN%LU\DSóQóQNDSóVóQGDQL©HULJLULOGLáLQGHJ¸U¾OHQLONERġOXNGDODQ%DUWóQLOLQHEDáOóLO©HOHUGHQ
ELUL6HVLQELU\HUH©DUSóSJHULG¸QPHVL\DQNóODQPDVó\DQNó'HQL]
NXYYHWOHULQGHNDUDNXYYHWOHULQGHNL
RUJHQHUDOLQGHQJLRODQHQ\¾NVHNU¾WEHOLDPLUDO.DVWDPRQXLOLQHEDáOóLO©HOHUGHQELUL*¾QHġGRáPDGDQ
¸QFHNLDODFDNDUDQOóNIHFLU*HU©HNOHġPH\HFHNG¾ġ¾QFHYH\D¾PLW%LUELULQLQD\QóRODQYH\DELUELULQH©RN
EHQ]H\HQLNLġH\GHQKHUELULEHQ]HUL3RVWDSDNHWL)XWERO<D\ODDWóODQXFXQGDVLYULELUGHPLUEXOXQDQLQFHYHNóVDWDKWD©XEXN$GóQD
NHQGLVLQH/LW\XPHOHPHQWLQLQVLPJHVL(NPHN\DSPDNL©LQ©HġLWOLWDKóOODUóQ\DVD\DJ¸UHEHOLUOHQHQJHUHNOLNDUóġóPRUDQóKDONDá]ó6HNLVL
RODQ*DO\XPHOHPHQWLQLQVLPJHVL%LUGDYDQóQPDKNHPHFHQDVóO
ELUK¾NPHEDáODQGóáóQóJ¸VWHUHQUHVP°EHOJHHVNL.¸SHN7XO\XPHOHPHQWLQLQVLPJHVL‰RNLQFHWDQHOLNLO
PLQHUDOOHULQGHQYHNDOVLWLQGHáLġLN
RUDQODUGDNLNDUóġóPóQGDQROXġDQWRUWXOND\D©SHNPH]WRSUDáó$OD]ODPDNLġL(OHNWULNVóáDELULPL‰HOLġNLOLYHWXWDUVó]LNLF¾POH\LELUELULQH
EDáODPD\D\DUD\DQELUV¸]DPPDOD-
ULQLDODQJH©HQ\óOV¸\OHGLáL
ġDUNóVóLQWHUQHWWH\DNODġóN
PLO\RQNLġLWDUDIóQGDQWóNODQDQòO\DV<DO©óQWDġGLMLWDO
G¾Q\DGDYHVRV\DOPHG\DGD
òQFLU
YH
2OPD]VD2OPD]óPVóQ
ġDUNóODUóLOHSRS¾OHU
ROGXĠDUNóODUóPLO\RQODUFDNH]WóNODQDQ<DO©óQWDġ
ò©LPGHNL'XPDQ
LVLPOLDOE¾P¾Q¾QGX\JXVDOġDUNóODUóQGDQELULRODQ+DVDQ.X\XFX
QXQ\¸QHWWLáLYLGHR
NOLEL
1HIHV
UDG\RODUP¾]LN
WHOHYL]\RQODUóYHLWXQHV
WD
\D\óQODQGó
NLQ0XġWXODPDNLġL<DVVóYHLUL
WDQHOHUGXUXPXQGDNDU\DáPDN
+¾QQDSJLOOHUGHQNóUODUGDNHQGLOLáLQGHQ\HWLġHQKHNLPOLNWHYHER\DFóOóNWDNXOODQóODQVHUWRGXQOXELUDáD©
J¸YHPHULáLJH\LNGLNHQLDNGLNHQ
1LFHOLNQLWHOLNJ¾©V¾UHVD\óEDNóPóQGDQHNVLN=D\óIHVPHUXIDN
WHIHNNDGóQ7DULK¸QFHVLQGHQJ¾Q¾P¾]HNDGDUGHáLġLN©DáODUóQYHX\JDUOóNODUóQN¾OW¾UGHáHUOHULQLWHPVLO
HGHQHVHUYH\DNDOóQWó.LPOLáLJL]OHPHNL©LQNXOODQóODQWDNPDDG
NRGLVPL.RQ\DLOLQHEDáOóLO©HOHUGHQ
ELUL$OHYDOHY'¾]D©óNYHJHQLġ\HUPH\GDQVDKD'LġLNHGL
YHN¸SHNHUNHNLVWHPHN+ROPL\XP
HOHPHQWLQLQVLPJHVL
<8.$5,'$1
$Ġ$à,<$
.DUERQIRVIRUYEPDGGHOHULQIL]LNVHOEDNóPGDQD\Uó¸]HOOLNOHUJ¸VWHUHELOPHVLGXUXPX5DIDGDQ\XPXUWD%LU©RNNLġLWDUDIóQGDQHOHOH
WXWXġDUDNR\XQP¾]LáLHġOLáLQGHR\QDQDQELUKDONR\XQX%DQNDWLFDUHWKDQHYE\HUOHUGHNXOODQóODQYHFLOW
NDSDNODUó¸]HOELUG¾]HQYHDQDKWDUODJHYġHWLOLSVóNóġWóUóODELOHQGHIWHU
‰RáXQOXNODSDUNODUGDYHEDK©HOHUGH
RWXUXODFDNVóUD7DQUóHVNL'D]ODNKDONDá]ó$UDSDOIDEHVLQLQ
\LUPLG¸UG¾QF¾KDUILQLQDGóHVNL
2QDPDNLġL$PHULNDQWRKXPXQGDQ\XUGXPX]GD¾UHWLOHQELUSDPXN
W¾U¾%R]PD]DUDUYHUPH*L]OLFH‰RáX7¾UNVR\XQGDQRODQYH
JHQHOOLNOH3RORQ\DYH/LWYDQ\DWRSUDNODUóQGDRWXUDQELU0XVHYLWRSOXOXáX.DUD\žONHQLQYDOL\¸QHWLPLQGHNLE¸O¾P¾YLOD\HW$NVDPDDNVDNOóN
ER]XOPD&HPDDWHQDPD]NóOGóUDQ
NLPVH$áD©PHWDOYE¾]HULQHR\XOGXNWDQVRQUDELU\HUHEDVóODQEL©LP
*¾P¾ġHOHPHQWLQLQVLPJHVL.DO
LġL\DSóODQ\HUHVNL'DYUDQPDGDYUDQóġ'DUPVWDGWL\XPHOHPHQWLQLQ
VLPJHVL2PX]GDġKDONDá]óòġOHU
LġOHPOHUHVNL2\HUHR\¸QH
òġDUHW/HNHFLOLN$VóO\XUGX%XKDUD
GD.DUDNXOE¸OJHVLRODQYH\XUGXPX]GDGD\HWLġWLULOHQW¾\OHULX]XQ
YHNóYóUFóNELUFLQVNR\XQNDUDJ¾O
*HQHOOLNOHER\QDEDáODQDQELUW¾U
LQFHLSHNNXPDġ%LUġH\LQ\HUH
EDNDQ\DQó]LU¾VWNDUġóWóžVW¾NDSDOó¸UW¾O¾V¸]YH\DGDYUDQóġ.DUJDQóQ©óNDUGóáóVHV6¾QJ¾JLEL
\DOQó]EDWóUóODUDN\DUDODPD\D\DUD\DQNóVDG¾]YHHQVL]NóOó©2J¸VWHUPHVóIDWóHVNL$UD©ODLOJLOLRODQ
.DUV¾WYEQLQUHQJLEH\D]+HU
W¾UO¾NRQXGD\DSóOPóġNóVDPDQ]XPH$©óNODPD.RQXWODUó\DNóQ
RODQNLPVHOHULQELUELULQHJ¸UHDOGóNODUóDG$QGDQWHGHQGDKDFDQOóGDKD
Kó]OóELUEL©LPGH©DOóQPDN
%8/0$&$1,1dg=h0h6$<)$'$
SONSÖZ
Sağlık - Eğitim
22 ARALIK 2015 SALI
11
Öksürük deyp geçmeyn
Y
D]NóġGHPHGHQKDVWDODUóHQVóNKDVWDQH\HJHWLUHQ
ġLND\HWRODQ¸NV¾U¾NDVOóQGDSHNGH¸QHPVHQPH]
˜QHPVL]JLELJ¸]¾NHQJHQHOOLNOHELUH\VHORODUDN©¸]PH\H
©DOóġóODQ¸NV¾U¾NDOWóQGDROGXN©DE¾\¾NYHJHQLġELU
KDVWDOóN\HOSD]HVLEDUóQGóUDELOLU/LY+RVSLWDO*¸á¾V
+DVWDOóNODUó8]PDQó8]P'U7Xá©H+¾UNDO¾©KDIWDGDQ
ID]ODV¾UHQ¸NV¾U¾á¾QGLNNDWHDOóQPDVóQóYXUJXODGó
ÖKSÜRÜĞÜN YARARLARI DA VAR
Üç haftadan daha uzun süren ökV¾U¾NPXWODNDGLNNDWHDOóQPDOóGóU
$OWóQGDEXODġóFóRODQW¾EHUN¾OR]X
¸O¾PF¾OVH\UHGHQDNFLáHUNDQVHULQLVóNJ¸U¾OHQYH\DġDPNDOLWHVLQLER]DQ*(5JDVUWR¸]DIDJLHOUHIO¾¸O¾PULVNL\¾NVHNYHVóNJ¸U¾OHQ
NDOS\HWPH]OLáLYHSXOPRQHUHPEROL\L]DPDQóQGDWHGDYLHGLOPH]VHJHUL
G¸Q¾ġġDQVó]RUODġDQDVWóPYH.2$+ȇóEDUóQGóUDELOLU˜NV¾U¾N\DEDQFóPDGGHOHULQDOWVROXQXP\ROODUóQD
RWXUPDVóQóYHEURQġDNFLáHUVHNUHV\RQODUóQóQELULNPHVLQL¸QOH\HQELU
VDYXQPDPHNDQL]PDVóGóU˜NV¾U¾N
EHNOHQHQDPDFóVDáODGóáó]DPDQHWNLOLYH\DUDUOóGóU
SİGARA ÖKSÜRÜĞÜNÜ
ÖNEMSEYİN!
6LJDUDL©HQOHU¸NV¾U¾NOHULQLJHQHOOLNOHȆVLJDUD¸NV¾U¾á¾ȇRODUDNWDQóPOó\RUYHSHN¸QHPVHPL\RUODU
$QFDNEXNLġLOHUGHX]D\DQ¸NV¾U¾NOHUGHW¾P¸URODVóOóáóQóGDJ¸]¸Q¾QHDODUDNUDG\RORMLNWHWNLN\DSóOPDVóJHUHNOLGLU.URQLN¸NV¾U¾á¾Q
VLVWHPDWLNRODUDNGHáHUOHQGLULOPHVLKDVWDQóQ¸\N¾IL]LNPXD\HQHYH
ODERUDWXYDUDOOHUMLWHVWLVROXQXP
IRQNVL\RQWHVWLX\NXWHVWLHQGRVNRSL
YVWHWNLNOHULQLNDSVDU˜NV¾U¾NGHáLġLNDQDWRPLNORNDOL]DV\RQODUGDEXOXQDQELU©RNKDVWDOóáóQ\ROD©WóáóELU
VHPSWRPROGXáXQGDQVLVWHPDWLN
\DNODġóPOD¸NV¾U¾á¾QDNFLáHUYHDN-
FLáHUGóġóQHGHQOHULRUDQóQGDVDSWDQDELOLUYHȆH\DNóQHWNLQWHGDYLYHULOHELOLU
$%'ȇGH¸NV¾U¾NWHGDYLVLQLQ\óOOóNPDOL\HWLPLO\DU$%'GRODUóQGDQ
ID]ODGóU.URQLN¸NV¾U¾NHNVHUL\D
ELUGHQID]ODKDVWDGDQHGHQGHQROXġXU+DVWDODUóQ
VLQGH¾©QHGHQ31$6DVWóPDYH*˜5
ELUOLNWHJ¸U¾O¾U7HGDYLGHEXGXUXP
GLNNDWHDOóQPDOóGóU8]DPóġ¸NV¾U¾N
VóNKDVWDQH]L\DUHWLX]XQV¾UHOLLOD©
NXOODQóPóNDOLWHVL]\DġDPYHFLGGLLġ
J¾F¾ND\EóGHPHNWLU
BAL, ZENCEFİL ÖKSÜRÜĞÜ
TEDAVİ EDER Mİ?
+DONDUDVóQGDX]D\DQ¸NV¾U¾NOHUGHNXOODQóODQEDOYH]HQFHILONDUóġóPóED]HQ¸NV¾U¾á¾\XPXġDWDELOL\RUYHEDOJDPóQGDKDNROD\
©óNPDVóQóVDáOó\RU$QFDNEXW¾U
\¸QWHPOHUDOWóQGD\DWDQKDVWDOóáóWHGDYLHWPL\RU%X\¾]GHQEXW¾UNDUóġóPODUDPXFL]HY°DQODPODU\¾NOHPHNGHGRáUXGHáLO(QL\LEDOJDP
V¸NW¾U¾F¾Q¾QEROVXL©PHNROGXáX
XQXWXOPDPDOóGóU'ROD\óVó\OD¸NV¾U¾NVRUXQX\DġDQGóáóQGDJ¾QER\XQFDHQD]OLWUHVXL©LOPHVLQLQLKPDO
HGLOPHPHVLJHUHNL\RU
Obeziteden çocuklarınızı koruyun
.DKYHQLQ\DUDUODUó
VD\PDNODELWPL\RU
1¸URORML3URIHV¸U¾$\WHNLQ$N\¾]Ȋ.DKYHQLQ
\DUDUODUóVD\PDNODELWPL\RUSHN©RNKDVWDOóáó¸QO¾\RU¸PU¾X]DWó\RUȋGL\HNRQXġWX
8\NXND©óUóUGL\HW¾NHWLPLQGHQND©óQóODQHVNLOHULQȊ\óOKDWóUóYDUGóUȋGL\HUHNPDQHYLDQODPGD\¾NOHGLáLNDKYHQLQȊLOD©ȋJLEL\DUDUODUó
VD\PDNODELWPL\RU.DKYHQLQLQPHULVNLQL\¾]GH
D]DOWWóáóQóELOGLUHQ1¸URORML3URIHV¸U¾$\WHNLQ
$N\¾]Ȋ6LJDUDL©PH\HQNLġLOHUGHJ¾QGHILQFDQNDKYHW¾PQHGHQOHUHEDáOó¸O¾POHUL\¾]GH
D]DOWPDNWDGóU%¸\OHFHRUWDGHUHFHGHHQD]ILQFDQNDKYHW¾NHWLPLNDOSGDPDUEH\LQGDPDUNDUDFLáHUKDVWDOóNODUóLOHNDQVHUDO]KD\PóUSDUNLQVRQ0XOWLSOHVNOHUR]X¸QOH\LFLURO¾Q¾Q\DQóQGD
¸PU¾GHX]DWó\RU.DKYHVDáOóNWóUȋGHGL
NEDEN KAHVE İÇMELİYİZ
ò]PLU.HQW$OVDQFDN7óS0HUNH]L1¸URORML8]PDQó3URI'U$\WHNLQ$N\¾]GH©HġLWOL¾ONHOHUGH\DSóODQDUDġWóUPDVRQX©ODUóQóGHáHUOHQGLUHUHN
NDKYHW¾NHWLPLQLQLQVDQVDáOóáó¾]HULQGHNLROXPOX
HWNLOHULQHGLNNDW©HNWL.DKYHWLU\DNLOHULQLVHYLQGLUHFHND©óNODPDODUGDEXOXQDQ3URI'U$N\¾]VDEDKL©LOHQ©D\\DGDNDKYHQLQX\DQóNOóáóDUWóUGóáó
JLELNLġLQLQNHQGLVLQLL\LKLVVHGLSWRSDUODQPDVóQDVRV\DOOHġPHVLQHQHGHQROGXáXQXV¸\OHGL3URI
'U$N\¾]NDKYHQLQG¾Q\DGDHQ\D\JóQNXOODQóODQ
SVLNRDNWLIYHVWLPXODQX\DUóFóFDQODQGóUóFóPDGGHROGXáXQXND\GHWWL
(VNLYHNLOGHQ
V¾O¾NO¾
LOD©Vó]WHGDYLPHUNH]L
1HUPLQ8‰780$1ò6$'+$0$1ò6$
GDDOWHUQDWLIWóS¾]HULQHVDáOóNPHUNH]LD©DQHVNL$.
3DUWL0LOOHWYHNLOLRODQ*HQHO&HUUDKL8]PDQó0X]DIIHU<XUWWDġKDVWDODUóKL©LOD©NXOODQPDGDQX\JXODGóNODUóV¾O¾NWHUDSLVLKDFDPDWYHGHWRNVODWHGDYLHGHFHNOHULQLV¸\OHGL
<XQXVHPUHòO©HVL+DIVD6XOWDQ0DKDOOHVL
QGH
DOWHUQDWLIWóS¾]HULQHKL]PHWYHUHFHN0\<XUWWDġĠLID0HUNH]L
QLD©DQHVNL$.3DUWLOL0LOOHWYHNLOL*HQHO&HUUDKL8]PDQó2S'U0X]DIIHU<XUWWDġ0DQLVD
GDNLEXPHUNH]GHKDVWDODUóP¾]LNOH
NDUġóOD\DUDNġLIDGDáóWPD\D©DOóġDFDáóQóV¸\OHGL0DQLVD
QóQHQGHPLNELWNLFHQQHWLROGXáXQX
YHELWNLOHULQġLIDVóQóKDVWDODUDKLVVHWWLUHFHNOHULQL
YXUJXOD\DQ<XUWWDġ%L]EDWóWóEEóQD\¸QHOLNHáLWLPDOGóNDPDELUGHGRáXWóEEóYDU%XUDGDDUóQPDGHWRVNKDFDPDWV¾O¾NWHUDSLVLR]RQWHUDSLVL
YDUòQVDQY¾FXGXQGD©RNID]ODLOD©NXOODQPDGDQ
ED]HQKL©NXOODQPDGDQX\JXODGóáóPó]WHUDSL\¸QWHPOHULPL]YDUGHGL
0HGLFDQD%DK©HOLHYOHU+DVWDQHVL‰RFXN(QGRNULQRORáXYH%HVOHQPH'L\HW8]PDQó'U$OL\H6HYLO6DUóND\DWHOHYL]\RQYHLQWHUQHWLQREH]LWH
L©LQHQE¾\¾NWHKOLNHROGXáXQXV¸\OHGL
'U$OL\H6HYLO6DUóND\D©RFXáXQNLORVXQXQġX
ġHNLOGHGHáHUOHQGLULOHELOHFHáLQLND\GHWWLȊ‰RFXN
YHHUJHQOHUGHREH]LWH\LWDQóPODPDNL©LQE¾\¾NOHUGHQIDUNOóRODUDN\DġYHFLQVL\HWIDNW¸UOHULQLQ
J¸]¸Q¾QHDOóQGóáóE¾\¾PHHáULOHULNXOODQóODELOGLáLJLELY¾FXWNLWOHLQGHNVL%.ò\D\JóQ
RODUDNNXOODQóOPDNWDGóU%HGHQNLWOHLQGHNVLY¾FXWDáóUOóáóQóQER\
X]XQOXáXQXQPHWUH
FLQVLQGHQNDUHVLQHE¸O¾QPHVL\OHHOGHHGLOHQ
GHáHUGLUȋ
.LORDUWóġQHGHQOHULQL
VóUDOD\DQ6DUóND\D*¾Q¾P¾]¾QPRGHUQKD\DW
WDU]ó©RFXNODUóPó]óQHJ]HUVL]HJLWWLN©HGDKDD]
YDNLWD\óUPDODUóQDWHOHYL]\RQELOJLVD\DUYH
YLGHRR\XQODUóQóQNDUġóVóQGDRWXUDUDNGDKD
ID]OD]DPDQJH©LUPHOHULQHDNWLYLWHOHULQGHD]DOPD\D\ROD©PDNWDGóU(YGóġóQGD\HQHQYHNROD\
HULġLOHELOHQKD]óUJóGDODUóQSD]DUODPDODUóQGDNL
DUWóġWDHQHUMLDOóPóLOHKDUFDPDDUDVóQGDNLGHQJHVL]OLáLDUWóUDUDNġLġPDQOóáóQ\D\JóQODġPDVóQGD
UROR\QD\DQELUGLáHUHWNHQGLUȋGHGL
'U$OL\H6HYLO6DUóND\DREH]LWHQLQWHGDYLHGLOHELOLUELUKDVWDOóNROGXáXQXYHWHGDYL\¸QWHPOHULQLġXġHNLOGH¸]HWOHGLȊ'HQJHOLYHD]NDORULOLGL\HWX\JXODQPDOóGóU'L\HWOH\DYDġEL©LPGHNLOR
YHULOPHVLNLORDUWóġóROPDNVó]óQER\X]DPDVóQóQ
GHYDPó\HPHDOóġNDQOóNODUóQóQGHáLġWLULOPHVLKHGHIOHQLU.DORULNóVóWODPDVóQóQ\DQóVóUDHJ]HUVL]OHELUOLNWHX\JXODQóUVDGDKDID]ODNLORND\EóVDáODQóU2EH]LWHWHGDYLVLQGH©RFXN\DġJXUXEXQGD
IDUPDNRORMLNYHFHUUDKLWHGDYL¸QHULOPHPHNWHGLUȋ
OBEZİTEDEN KORUNMAK İÇİN NASIL
BESLENMELİYİZ
0HGLFDQD%DK©HOLHYOHU+DVWDQHVL'L\HWLV\HQL
)DWPDJ¾O<óOPD]˜]W¾UNREH]LWHGHQNRUXQPDNL©LQġXWDYVL\HOHUGHEXOXQGX
‰RFXNODUóPó]DNDKYDOWóHWPHDOóġNDQOóáóQóPXWODNDND]DQGóUPDPó]JHUHNLU
6XL©PHDOóġNDQOóáóQóND]DQGóUóQó].RODOóL©HFHNOHUGHPHġUXEDWODUGDQKD]óU
PH\YHVXODUóQGDQ
X]DNWXWXQX]
‰RFXáXQX]XQGX\XODUóQDGLNNDWHGLQ
GR\GXPGL\RUVD\HPHVLL©LQ]RUODPD\óQ
%¾\¾PHG¸QHPLQGHERġYHULQ\HVLQ
GL\HG¾ġ¾QPH\LQNLOROXROPDVóVDáOóNOóROGXáXDQODPóQDJHOPH]
7HOHYL]\RQ\DGDELOJLVD\DUNDUġóVóQGD\HPHN
\HPH\LDOóġNDQOóNKDOLQHJHWLUPHVLQHL]LQYHUPH\LQ
‰RFXáXQX]DEHOOLDOóġNDQOóNODUND]DQGóUóUNHQ
EXQX\DVDNODUOD\DSPD\óQQHGHQOHULQLRQODUOD
SD\ODġóQ
$UDODUGDPH\YHW¾NHWPHOHULQLGHVWHNOH\LQ
ÖNEMLİ TELEFONLAR
SERVİS ADI
Yangın İhbar
Sıhhi İmdat
Alo Doktorum Yanımda
Zehir Danışma
Milletlerarası Kayıt
Bilinmeyen Numaralar Dial-Up Erişim
Bilinmeyen Numaralar Danışma
Posta Kodu Danışma
Telefon Arıza
Ankesör Arıza
Teleks Arıza
Data Arıza
Kablo TV Arıza
Telekomünikasyon Kurumu Tüketici Şikayetleri
Sehirlerarası Kayıt
Çağrı
Yerinde Olmayan Abone
Uyandırma
Fono-Tel
146 Dial-Up Çevir Sesi
Internet Çevir Sesi
Alo Zabıta/Büyükşehir/ Belediye
Alo Trafik
Polis İmdat
Jandarma İmdat
Alo Sahil Güvenlik
NO
110
112
113
114
115
117
118
119
121
122
123
124
126
130
131
133
134
135
141
146
146
153
154
155
156
158
SERVİS ADI
Alo Karayolları
Telekom Hizmet Danışma
Telekom Borç Sorma
Masal Müzik
Kodlu Arama
Alo Post
Alo Turizm Bilgi
Uyuşturucu Bilgi
Alo TAEK (Türkiye Atom Enerji Kurumu)
Alo Izci Kan Bilgi Merk.
Alo Emniyet Danışma
Alo Tüketici
Alo Gürültü
Orman Yangını İhbar
Alo RTÜK
Alo Valilik
Iş ve Işçi Bulma
Çevre Bilgi
Ruhsal Bunalım Danışma
Kadın ve Sosyal Hizmetler
Sağlık Danışma
Su Arıza
Elektrik Arıza
Gaz Arıza
Cenaze Hizmetleri
Vergi Danışma
NO
159
161
163
166
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
ANKARA HASTANE TELEFONLARI
Başkent Üniversitesi Hastanesi
Fatih Ünv. Tıp Fakültesi
Gazi Üniversitesi Araş. ve Uyg. Hastanesi
TCDD Merkez Hastanesi
Belediye Hastanesi
Özel Yaşam Hastanesi
Etimesgut Devlet Hastanesi
Sincan Devlet Hastanesi
SSK Meslek Has. Hastanesi
Özel Bayındır Ankara Hastanesi
Ankara Numune Hastanesi
SSK Ulus Hastanesi
Yüksek İhtisas Hastanesi
Dr.Zekai T.B Kadın Hastanesi
İbni Sina Hastanesi
Hacettepe Ü. Tıp Fak. Çocuk Hastanesi
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fak. Hastanesi
Belediye Zühreviye Hastanesi
Dr.Sami Ulus Çocuk Hastanesi
SSK Ankara Çocuk Eğitim Has. Hastanesi
SSK Ankara Eğitim Hastanesi
SSK Ankara Göz Has. Hastanesi
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ankara Üniv. Tıp Fak. Cebeci Hastanesi
SSK Ank. Doğumevi ve Kadın H. Eğitim Hast.
212 04 34
212 62 62
212 65 65
212 66 66
231 71 40
231 87 88
244 49 60
272 61 31
278 08 30
287 90 00
309 34 16
310 30 00
310 30 80
310 31 00
310 33 33
310 35 45
310 35 45
311 66 94
316 46 55
317 05 05
317 05 05
317 05 05
319 15 81
319 21 60
322 01 80
Özel Lokman Hekim Hastanesi
Özel Demet Hastanesi
Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi
Atatürk Göğ. Has. Cer.
Özel Keçiören Hastanesi
Özel Sevgi Hastanesi
Olgunlar Hastanesi
Özel Çankaya Hastanesi
Özel Bayındır Kavaklıdere Hastanesi
Özel Çağ Hastanesi
T.C. Ziraat Bankası Hastanesi
Güven Hastanesi
Özel Alkan Hastanesi
Polatlı Devlet Hastanesi
Haymana Devlet Hastanesi
Ş. Koçhisar Devlet Hastanesi
Ayaş Devlet Hastanesi
Güdül Devlet Hastanesi
Kızılcahamam Devlet Hastanesi
Beypazarı Devlet Hastanesi
Nallıhan Devlet Hastanesi
H. Eriş Kazan Devlet Hastanesi
Çubuk Devlet Hastanesi
Kalecik Devlet Hastanesi
Elmadağ Devlet Hastanesi
322 99 99
332 43 47
336 09 09
355 45 59
382 11 11
419 44 44
425 79 10
426 14 50
428 08 08
430 08 08
466 61 30
468 72 20
495 40 40
623 44 40
658 12 22
687 17 54
712 24 72
728 02 37
736 10 08
763 11 41
785 10 41
814 15 02
837 16 50
857 15 19
863 10 41
6DáOóN0HVOHN
<¾NVHNRNXOX
¸áUHQFLOHULQHVHUWLILNDOó
LON\DUGóPNXUVX
5HFHS'(0ò5&ò(5=ò1&$1'+$(5=ò1&$1
žQLYHUVLWHVL
QHEDáOó6DáOóN+L]PHWOHUL0HVOHN<¾NVHNRNXOX
QGDRNX\DQ¸áUHQFLOHUGHQLVWH\HQOHUHòON
<DUGóP(áLWLP0HUNH]L
QGHNXUVYHULOL\RUž©J¾QO¾NHáLWLPLQDUGóQGDQVóQDYGDEDġDUóOóRODQODUD
6DáOóN%DNDQOóáóòON<DUGóP7HPHO(áLWLP6HUWLILNDVóYHULOHFHN
žQLYHUVLWHE¾Q\HVLQGH\óOóQGDNXUXODQ
6DáOóN+L]PHWOHUL0HVOHN<¾NVHNRNXOXL©LQGH6DáOóN%DNDQOóáó
QóQEHOLUOHGLáL\¸QHWPHOLáHJ¸UHROXġWXUXODQòON<DUGóP(áLWLP0HUNH]L
QGHEXD\GDQ
LWLEDUHQHáLWLPYHULOPH\HEDġODQGó'RáX$QDGROX
GDEXOXQDQ¾QLYHUVLWHOHUL©HULVLQGHLONNH](U]LQFDQžQLYHUVLWHVLE¾Q\HVLQGHROXġWXUXODQPHUNH]GH$FLO'XUXP$IHW<¸QHWLPLSURJUDPóQGD
HáLWLPJ¸UHQ¸áUHQFLJUXSKDOLQGH
HUJ¾QO¾NSHUL\RWODUODNXUVDODFDN(áLWLPLQDUGóQGDQVóQDYGDEDġDUóJ¸VWHUHQ¸áUHQFLOHUH6DáOóN%DNDQOóáóòON<DUGóP7HPHO(áLWLP6HUWLILNDVóYHULOHFHNòON
<DUGóP(áLWLP0HUNH]Lòġ*¾YHQOLáLYHòġ6DáOóáó
<DVDVóNDSVDPóQGDNDPXNXUXPYHNXUXOXġODUGD
©DOóġDQLġ©LOHUH\¸QHOLNWHHáLWLPGHYHUHFHN
$GD\¸áUHWPHQOHU
PHVOHNLHáLWLPL©LQ
WHUFLK\DSDFDN
.21<$$$$%'8//$+'2à$10LOOL(áLWLP%DNDQOóáó0(%˜áUHWPHQ<HWLġWLUPHYH*HOLġWLUPH*HQHO0¾G¾U¾$OL<óOPD]EX\óO\HQLDWDQDQ¸áUHWPHQOHUGHQPHVOHáHKD]óUOóNHáLWLPLL©LQ
LOWHUFLKLLVWH\HFHNOHULQLEHOLUWHUHN$WDPDVóQó\DSDFDáó]PDDġóQó¸GH\HFHáL]$GD\¸áUHWPHQLD\
ER\XQFDXVWD¸áUHWPHQ\DQóQGDXVWD©óUDNLOLġNLVL\OH\HWLġWLUPH\H©DOóġDFDáó]GHGL
<óOPD]$$PXKDELULQH\DSWóáóD©óNODPDGDJH©HQ\óO\¸QHWPHOLNGHáLġLNOLáL\OHDGD\¸áUHWPHQOLNX\JXODPDVóQDJH©LOGLáLQLDQóPVDWDUDNEXX\JXODPDGDSHUIRUPDQVóQHVDVDOóQGóáóQóEDġDUóOó
¸áUHWPHQOHULQPHVOHáHEDġODGóáóQóV¸\OHGL
˜áUHWPHQ\HWLġWLUPHGHELUGL]L\HQLOLNOHULQ\DġDQGóáóQDGLNNDWL©HNHQ$OL<óOPD]%X\óO¸áUHWPHQOHULPL]GHQD\OóNV¾UH\OHPHVOHáHKD]óUOóN
HáLWLPLDODFDNODUGDQLOWHUFLKOHULQLLVWH\HFHáL]DPD
DWDPDVóQó\DSDFDáó]PDDġóQó¸GH\HFHáL]$GD\¸áUHWPHQLD\ER\XQFDXVWD¸áUHWPHQ\DQóQGDXVWD©óUDNLOLġNLVL\OH\HWLġWLUPH\H©DOóġDFDáó]%¸\OHFH¸áUHWPHQNDOLWHVLQLELUD]GDKDDUWóUDFDáóPó]ó
G¾ġ¾Q¾\RUX]'DKDJ¾]HOELUKDEHUP¾MGHGHGL\HELOLUL]
¾QF¾+¾N¾PHWLQ\óOOóNSODQóL©HULVLQGH¸áUHWPHQDNDGHPLOHULQLQNXUXOPDVóGDYDU
%XDNDGHPLOHULQNXUXOPDVóKDOLQGH¸áUHWPHQNDOLWHVLQLELULQFLHOGHQ\¾NVHOWPHNL©LQIóUVDWEXOPXġ
RODFDáó]%XQGDQGROD\óEXQDE¾\¾N¾PLWEDáOó\RUX]GL\HNRQXġWX
ANKARA'DAKİ NÖBETÇİ ECZANELER
ECZANE ADI
(&=$1($'5(6ø
TELEFON
*$=ø
ùHQRO&DG1R*D]L0DKDOOHVL<HQLPDKDOOH$1.$5$
(52ö/8
=L\DEH\&DG1R%%DOJDWdDQND\D$1.$5$
$&ø7<
øVWDQEXO<ROX$&ø7<$90)70%XOYDUÕ<HQLPDKDOOH$1.$5$
ø.6ø5
5DJÕS7]Q&DG1R$<HQLPDKDOOH$QNDUD
0(*$
1DWD9HJD$OÕúYHULú0HUNH]L$NúHPVHWWLQ0DK'R÷XNHQW&DG1R0DPDN
*h53,1$5
.DUWDOWHSH0DK6RN1R$7X]OXoD\ÕU0DPDN$1.$5$
78ö%$
6DQFDN0DK.RQUDG$GHQDXHU&DG1R%dDQND\D$1.$5$
3$5.
7XQDOÕ+LOPL&DG1R&.DYDNOÕGHUHd$1.$<$$1.$5$
'(0ø57(3(
*0.%XOYDUÕ1R&'HPLUWHSHdDQND\D$1.$5$
*h1(ùø0
7DODWSDúD%XOYDUÕ1R$6DPDQSD]DUÕ$OWÕQGD÷$1.$5$
$.,1%(<
<D\OD0DK6RN1R$.HoL|UHQ$1.$5$
0(5ød
*Q'U7HYILN6D÷ODP&DG1R(WOLN.HoL|UHQ$1.$5$
185ø.5$0
8OXEH\0DK'HPLUKHQGHN&DG1R$6LWHOHU$OWÕQGDJ$1.$5$
<(1ø(</h/
<HQL=LUDDW0DK(WOLN&DG6RN1R$'ÕúNDSÕ$OWÕQGD÷$1.$5$
$/37(.ø1
3ÕQDUEDúÕ0DK$UGDKDQ6RN1R%.HoL|UHQ$1.$5$
$1,/6
6RNXOOX0HKPHW3DúD&DG1R$'LNPHQ$1.$5$
%(<$=,7
%H\D]ÕW0DK0D\ÕV6RN&DG1R%$N\XUW$1.$5$
$5ø)2ö/8
0XWOXNHQW0DK&DG1R$hPLWN|\dDQND\D$QNDUD
%$/,0
7XUJXWg]DO0K6RN1DVLS6LW%1R<HQLPDKDOOH$1.$5$
78ö%$ù(.(5
$\YDúÕN0DK'U+DPGL6R\VDO6RN1R%
d8%8.
.ÕEUÕV&DG1R$dXEXN$1.$5$
ø'ø/
øVWDV\RQ0K8OXEDWOÕ+DVDQ6RN1R%(WLPHVJXW$1.$5$
=(<7ø1
2÷X]ODU0DK6RN1R(OYDQNHQW$QNDUD
1(%ø2ö/8
0DYL<ÕOGÕ]&DG1R((U\DPDQ<HQLPDKDOOH$1.$5$
ø1&(
.3DúD0DK6R÷XNSÕQDU6RN1R(OPDGD÷$1.$5$
=ø59(
*230DK$QNDUD&DG1R$*|OEDúÕ$1.$5$
<(1ø&(
3D]DU&DGdD÷7HUPDO7HVLVOHUL12+D\PDQD$1.$5$
.87$<6$ö/,.
<HQLGR÷DQ0DK&XPKXUL\HW&DG1R%0HUNH].,5,..$/(
(&(
%D÷ODUEDúÕ0DK6DPVXQ%XOY1R%0HUNH].ÕUÕNNDOH
<(1ø$<ù(0
&XPD0DKøVWDV\RQ&DG1R.DOHFLN$1.$5$
<(1ø%$+$',5
.DUúÕ\DND0DK$QNDUD&DG1R$.Õ]ÕOFDKDPDP$1.$5$
<258/0$=
$WDWUN0DK*D]L0XVWDID.HPDO&DG1R$.D]DQ$1.$5$
8ö85
$QNDUD&DG1R1DOOÕKDQ$1.$5$
32/$7/,%$+$5
&XPKXUL\HW0DK7XUDQ&DG1R'3RODWOÕ$QNDUD
$<.$5
0HUNH]0DK2UKDQJD]L&G1R$3XUVDNODU$1.$5$
6ø1&$1$<7$d
(NLP0DK'HQL]6RN1R<HQLNHQW6LQFDQ$QNDUD
'$0/$
$NúHPVHWWLQ0DK.Õ]ÕOÕUPDN6RN1R$%6LQFDQ$1.$5$
<øöø7
<DúDU.HPDO&DG3ÕQDUEDúÕ0DK1R$6LQFDQ$1.$5$
26%
$\Dú<ROX.0$627LFDUHW0HUNH]L1R=)DWLK6LQFDQ$1.$5$
)(7ø+
6DUÕND\D0DK$QNDUD&DG1RùHUHIOLNRoKLVDU$1.$5$
12
SONSÖZ
Dış Haber
22 ARALIK 2015 SALI
7KH'DLO\7HOHJUDSKJJD]HWHVLVRUX\RU
÷VSDQ\D
GDVDQGÔNWDQWHN
EDùÔQDLNWLGDUoÔNPDGÔ
&DQDQ.$<$0$'5ò''+$
ò63$1<$
GD¸QFHNLJ¾Q\DSóODQVH©LPOHUGHLNWLGDUSDUWLVL3DUWLGR3RSXODU+DON3DUWLVLELULQFLROGXDQFDN
WHNEDġóQDLNWLGDURODFDNVDQGDO\H
VD\óVóQDXODġDPDGó
PLO\RQòVSDQ\ROPLOOHWYHNLOLYHVHQDW¸U¾VH©PHNL©LQ
VDQGóNEDġóQGD\Gó+DON3DUWLVLELU
¸QFHNLVH©LPOHUHJ¸UHVDQGDO\H
ND\EHGHUHNPLOOHWYHNLOL\OHVH-
©LPOHULLONVóUDGDWDPDPODGóVDQGDO\HND\EHGHQ6RV\DOLVWòġ©L3DUWLVL
PLOOHWYHNLOLLOHLNLQFLRODUDNPXKDOHIHWOLGHULROPD¸]HOOLáLQLNRUXGXDQFDNSDUWLWDULKLQLQHQG¾ġ¾N
VDQGDO\HVD\óVóQóQGDVDKLELROGX
3DEORòJOHVLDV¸QGHUOLáLQGHNL3RGHPRV<DSDELOLUL]PLOOHWYHNLOLND]DQóUNHQFXPKXUL\HW©L&LXGDGDQRV
<XUWWDġODU3DUWLVLLVHPLOOHWYHNLOLLOHSDUODPHQWRQXQG¸UG¾QF¾SDU-
÷VSDQ\DµGDNHPHUVÔNPD
SROLWLNDVÔ\HQLOGL
<XQDQLVWDQ%DġEDNDQó
$OHNVLV‰LSUDVJHFH\DUóVóQGDQ
VRQUDòVSDQ\DȇGDJHU©HNOHġHQ
VH©LPOHUL©LQ\DSWóáóD©óNODPDGDȊòVSDQ\DȇGDNHPHUVóNPDSROLWLNDVóVL\DV°DODQGD\HQLOGL7RSOXPXP¾GDIDDHGHQ
NXYYHWOHUVL\DVHWDODQóQGDGLQDPLNELUġHNLOGHER\J¸VWHUGL$UWóNLOHULFLNXYYHWOHUGHQ
ROXġDQELUK¾N¾PHWLQNXUXODELOPHVLP¾PN¾Q0¾FDGHOHPL]¾U¾QYHUPH\HEDġODGó
$YUXSDGHáLġL\RUȋGHGL
7Ž^UiT_eµTQ
cQfQ_\eb]e/
/21'5$$1.$Ȃ7¾UNL\HȇQLQJ¾QH\GRáXVXQGDGHYDPHGHQġLGGHWYHJH©HQKDIWDEDġODWóODQE¾\¾N©DSWDDVNHULRSHUDV\RQ\DEDQFóEDVóQóQGDGLNNDWLQL©HNL\RU*HOLġPHOHULQ
NDUġóVóQGDȊ7¾UNL\HȇQLQJ¾QH\GRáXVXQGDVDYDġDG¸Q¾ġP¾"ȋGL\HVRUDQòQJLOL]7KH'DLO\
7HOHJUDSKJD]HWHVLE¸OJHGHVRQ\óOODUóQHQ
N¸W¾ġLGGHWLQ\DġDQGóáóQóYHE¸OJHGHEDUóġ
RODVóOóáóQóQGDKDGDX]DNODġWóáóQóG¾ġ¾Q¾\RU
7HOHJUDSKJD]HWHVLȊ*H©HQKDIWD7¾UNK¾N¾PHWLQFHLVWLNUDUVó]E¸OJHGH.¾UWLV\DQFóODUóQDNDUġóEDġODWWóáóDVNHULRSHUDV\RQEDUóġRODVóOóáóQóQJHU©HNOHġPHVLQGHQGDKDGD
X]DNODġWóáóDQODPóQDJHOL\RUȋ\RUXPXQX\DSWóáóKDEHULQGHȊ7¾UNL\HȇQLQVRUXQOXJ¾QH\GRáXE¸OJHVLVRQ\óOODUóQHQN¸W¾ġLGGHWLQH
V¾U¾NOHQLUNHQ.¾UWLV\DQFóODUóQD\¸QHOLNJ¸U¾OPHPLġDVNHULRSHUDV\RQEDUóġJ¸U¾ġPHOHULXPXGXQX\RNHWWLȋJ¸U¾ġ¾Q¾GLOHJHWLUL\RU
2SHUDV\RQDLOLġNLQELOJLYHULOGLáLKDEHUGH7¾UNRUGXVXQXQRSHUDV\RQXȊNDPXG¾]HQLȋ\HQLGHQWHVLVHWPHNYHNHQWOHUGHJ¾YHQOLN
J¾©OHUL\OH©DWóġDQȊJHQ©.¾UWVDYDġ©óODUóȋER]JXQDXáUDWPDNL©LQEDġODWWóáóQóV¸\OHGLáLQLND\GHGHQJD]HWHġXQODUóGD\D]ó\RU
Ȋ'HYOHWLOH3..¾\HOHULDUDVóQGDNLLNL\óOOóN
DWHġNHVLQ©¸NPHVLQGHQEX\DQDW¾U¾QGHQHQ
E¾\¾NRSHUDV\RQVóUDVóQGDELQNDGDUSROLV
YHDVNHU7¾UNL\HȇQLQJ¾QH\GRáXQGDNLĠóUQDN
LOLQGHNL&L]UHYH6LORSLȇQLQ\DQóVóQDQ¾IXVX
©RáX.¾UWRODQ'L\DUEDNóUNHQWLQLQELULO©HVLQHJLUGLȋ$1.$
÷VYHoµWHVÔöÔQPDFÔHYL\DNÔOGÔ
òVYH©ȇWHWHPPX]D\óQGDQEX\DQDVóáóQPDFóODUóQJH©LFLRODUDNEDUóQPDODUóL©LQKD]óUODQDQNRQXWODUGDQWDQHVLQLQȇȇġ¾SKHOLȇȇ\DQJóQODUGDNXOODQóOPD]
KDOHJHOGLáLD©óNODQGó.DVóPD\óQGDQLVSHWHQD]DODQġ¾SKHOLVóáóQPDFóNRQXWODUó\DQJóQODUó$UDOóND\óQGDWHNUDUGDQ
\RáXQODġWóòVYH©SROLVLQLQ8OXVDO2SHUDV\RQ%LULPL12$ȇQóQ\DSWóáóD©óNODPD\DJ¸UHHQID]OD\DQJóQóQPH\GDQDJHOGLáL(NLPD\óQGD$UDOóND\óQGDEX
J¾QHNDGDUGD\DQJóQGDVóáóQPDFóHYOHUL\DQGó
.$5*2*g1'(5ø0ø
0ø//ø(öø7ø0%$.$1/,ö,'(9/(7.ø7$3/$5,'g1(56(50$<(0h'h5/höh
.$5*2*g1'(5ø0øKL]PHWDOÕPÕVD\ÕOÕ.DPXøKDOH.DQXQXQXQXQFXPDGGHVLQH
J|UHDoÕNLKDOHXVXOLOHLKDOHHGLOHFHNWLUøKDOH\HLOLúNLQD\UÕQWÕOÕELOJLOHUDúD÷ÕGD\HUDOPDNWDGÕU
øKDOH.D\ÕW1XPDUDVÕ
øGDUHQLQ
D$GUHVL%DKoHOLHYOHU0DKDOOHVL0LUDo&DGGHVL1R+$6$12ö/$1(/0$'$ö$1.$5$
E7HOHIRQYHIDNVQXPDUDVÕ
F(OHNWURQLN3RVWD$GUHVLGNP#PHEJRYWU
oøKDOHGRNPDQÕQÕQJ|UOHELOHFH÷LLQWHUQHWDGUHVLKWWSVHNDSNLNJRYWU(.$3
øKDOHNRQXVXKL]PHWLQ
D1LWHOL÷LWUYHPLNWDUÕJGV3DNHWYHJGV3DNHWLOH
JGV]HUL.J.DUJRJ|QGHULPL
$\UÕQWÕOÕELOJL\H(.$3¶WD\HUDODQLKDOHGRNPDQÕLoLQGHEXOXQDQLGDULúDUWQDPHGHQXODúÕODELOLU
E<DSÕODFD÷Õ\HU0GUO÷P]GHQ0LOOv(÷LWLP%DNDQOÕ÷ÕøOYHøOoHWHúNLODWÕELULPOHULLOHoHúLWOL\HUOHUHKHUWUOJ|QGHULNLWDSGHUJLYHKHUWUOEDVÕOÕEHOJHYEGD÷ÕWÕPYHGHSRWHVOLPOLNDUJRKL]PHWLDOÕQPDVÕ
F6UHVLøúHEDúODPDWDULKLLúLQELWLúWDULKL
øKDOHQLQ
D<DSÕODFD÷Õ\HU'HYOHW.LWDSODUÕ'|QHU6HUPD\H0GUO÷7RSODQWÕ6DORQX
E7DULKLYHVDDWL
øKDOH\HNDWÕODELOPHúDUWODUÕYHLVWHQLOHQEHOJHOHULOH\HWHUOLNGH÷HUOHQGLUPHVLQGHX\JXODQDFDN
NULWHUOHU
øKDOH\HNDWÕOPDúDUWODUÕYHLVWHQLOHQEHOJHOHU
0HY]XDWÕJHUH÷LND\ÕWOÕROGX÷X7LFDUHWYHYH\D6DQD\L2GDVÕYH\D0HVOHN2GDVÕ%HOJHVL
*HUoHNNLúLROPDVÕKDOLQGHND\ÕWOÕROGX÷XWLFDUHWYHYH\DVDQD\LRGDVÕQGDQ\DGDLOJLOLPHVOHNRGDVÕQGDQLONLODQYH\DLKDOHWDULKLQLQLoLQGHEXOXQGX÷X\ÕOGDDOÕQPÕúRGD\DND\ÕWOÕROGX÷XQXJ|VWHULUEHOJH
7]HONLúLROPDVÕKDOLQGHLOJLOLPHY]XDWÕJHUH÷LND\ÕWOÕEXOXQGX÷XWLFDUHWYHYH\DVDQD\L
RGDVÕQGDQLONLODQYH\DLKDOHWDULKLQLQLoLQGHEXOXQGX÷X\ÕOGDDOÕQPÕúW]HONLúLOL÷LQLQRGD\DND\ÕWOÕROGX÷XQXJ|VWHULUEHOJH
øKDOHNRQXVXLúLQ\HULQHJHWLULOPHVLLoLQDOÕQPDVÕ]RUXQOXRODQYHLOJLOLPHY]XDWÕQGDRLú
LoLQ|]HORODUDNG]HQOHQHQVLFLOL]LQUXKVDWYEEHOJHOHU
8ODúWÕUPD%DNDQOÕ÷ÕWDUDIÕQGDQ
7LFDULDPDoODNDUJRLúOHWPHFLOL÷L\DSWÕ÷ÕQÕJ|VWHULU\HWNLEHOJHVL
0<HWNLEHOJHVL<XUWLoLNDUJRLúOHWPHFLOL÷L\DSDFDNODUDYHULOHQYH\D
0<HWNLEHOJHVL8OXVODUDUDVÕYH\XUWLoLNDUJRLúOHWPHFLOL÷L\DSDFDNODUDYHULOHQLVWHQLOPHNWHGLU
7HNOLIYHUPH\H\HWNLOLROGX÷XQXJ|VWHUHQøP]D%H\DQQDPHVLYH\DøP]D6LUNOHUL
*HUoHNNLúLROPDVÕKDOLQGHQRWHUWDVGLNOLLP]DEH\DQQDPHVL
7]HONLúLROPDVÕKDOLQGHLOJLVLQHJ|UHW]HONLúLOL÷LQLQRUWDNODUՁ\HOHULYH\DNXUXFXODUÕLOHW]HONLúLOL÷LQ\|QHWLPGHNLJ|UHYOLOHULEHOLUWHQVRQGXUXPXJ|VWHULU7LFDUHW6LFLO*D]HWHVL
EXELOJLOHULQWDPDPÕQÕQELU7LFDUHW6LFLO*D]HWHVLQGHEXOXQPDPDVÕKDOLQGHEXELOJLOHULQWPQ
J|VWHUPHN]HUHLOJLOL7LFDUHW6LFLO*D]HWHOHULYH\DEXKXVXVODUÕJ|VWHUHQEHOJHOHULOHW]HONLúLOL÷LQQRWHUWDVGLNOLLP]DVLUNOHUL
ùHNOLYHLoHUL÷LøGDULùDUWQDPHGHEHOLUOHQHQWHNOLIPHNWXEX
ùHNOLYHLoHUL÷LøGDULùDUWQDPHGHEHOLUOHQHQJHoLFLWHPLQDW
øKDOHNRQXVXLúLQWDPDPÕYH\DELUNÕVPÕDOW\NOHQLFLOHUH\DSWÕUÕODPD]
7]HONLúLWDUDIÕQGDQLúGHQH\LPLQLJ|VWHUPHN]HUHVXQXODQEHOJHQLQW]HONLúLOL÷LQ\DUÕVÕQGDQID]ODKLVVHVLQHVDKLSRUWD÷ÕQDDLWROPDVÕKDOLQGHWLFDUHWYHVDQD\LRGDVÕWLFDUHWRGDVÕEQ\HVLQGHEXOXQDQWLFDUHWVLFLOPHPXUOXNODUÕYH\DVHUEHVWPXKDVHEHFL\HPLQOLPDOLPúDYLU
\DGDVHUEHVWPXKDVHEHFLPDOLPúDYLUWDUDIÕQGDQLONLODQWDULKLQGHQVRQUDG]HQOHQHQYHG]HQOHQGL÷LWDULKWHQJHUL\HGR÷UXVRQELU\ÕOGÕUNHVLQWLVL]RODUDNEXúDUWÕQNRUXQGX÷XQXJ|VWHUHQ
VWDQGDUWIRUPDX\JXQEHOJH
(NRQRPLNYHPDOL\HWHUOL÷HLOLúNLQEHOJHOHUYHEXEHOJHOHULQWDúÕPDVÕJHUHNHQNULWHUOHU
%DQNDODUGDQWHPLQHGLOHFHNEHOJHOHU
7HNOLIHGLOHQEHGHOLQGDQD]ROPDPDN]HUHLVWHNOLWDUDIÕQGDQEHOLUOHQHFHNWXWDUGDEDQNDODU
QH]GLQGHNLNXOODQÕOPDPÕúQDNGLYH\DJD\ULQDNGLNUHGLVLQL\DGD]HULQGHNÕVÕWODPDEXOXQPD\DQ
PHYGXDWÕQÕJ|VWHULUEDQNDUHIHUDQVPHNWXEX
%XNULWHUPHYGXDWYHNUHGLWXWDUODUÕWRSODQPDN\DGDELUGHQID]ODEDQNDUHIHUDQVPHNWXEXVXQXODUDNVD÷ODQDELOLU
øVWHNOLQLQLKDOHQLQ\DSÕOGÕ÷Õ\ÕOGDQ|QFHNL\ÕODDLW\ÕOVRQXELODQoRVXYH\DHúGH÷HUEHOJHOHUL
DøOJLOLPHY]XDWÕX\DUÕQFDELODQoRVXQX\D\ÕPODWPD]RUXQOXOX÷XRODQLVWHNOLOHU\ÕOVRQXELODQoRVXQXYH\DELODQoRQXQJHUHNOLNULWHUOHULQVD÷ODQGÕ÷ÕQÕJ|VWHUHQE|OPOHULQL
EøOJLOLPHY]XDWÕX\DUÕQFDELODQoRVXQX\D\ÕPODWPD]RUXQOXOX÷XROPD\DQLVWHNOLOHU\ÕOVRQXELODQoRVXQXYH\DELODQoRQXQJHUHNOLNULWHUOHULQVD÷ODQGÕ÷ÕQÕJ|VWHUHQE|OPOHULQL\DGDEXNULWHUOHULQVD÷ODQGÕ÷ÕQÕJ|VWHUPHN]HUHVHUEHVWPXKDVHEHFL\HPLQOLPDOLPúDYLUYH\DVHUEHVWPXKDVHEHFLPDOLPúDYLUWDUDIÕQGDQVWDQGDUWIRUPDX\JXQRODUDNG]HQOHQHQEHOJH\LVXQDU
6XQXODQELODQoRYH\DHúGH÷HUEHOJHOHUGH
D&DULRUDQÕQG|QHQYDUOÕNODUNÕVDYDGHOLERUoODUHQD]ROPDVÕ
5HVPLøODQODUZZZLODQJRYWU
GH
Eg]ND\QDNRUDQÕQÕQ|]ND\QDNODUWRSODPDNWLIHQD]ROPDVÕ
F.ÕVDYDGHOLEDQNDERUoODUÕQÕQ|]ND\QDNODUDRUDQÕQÕQ¶GHQNoNROPDVÕ\HWHUOLNNULWHUOHULGLUYHEXoNULWHUELUOLNWHDUDQÕU
<XNDUÕGDEHOLUWLOHQNULWHUOHULELU|QFHNL\ÕOGDVD÷OD\DPD\DQODUVRQLNL\ÕODDLWEHOJHOHULQLVXQDELOLUOHU%XWDNGLUGHVRQLNL\ÕOÕQSDUDVDOWXWDUODUÕQÕQRUWDODPDVՁ]HULQGHQ\HWHUOLNNULWHUOHULQLQVD÷ODQÕSVD÷ODQPDGÕ÷ÕQDEDNÕOÕU
6HUEHVWPHVOHNHUEDEÕQÕQYHUHFH÷LLOJLOLPHY]XDWÕQDJ|UHG]HQOHQPLúYHRQD\ODQPÕúVHUEHVW
PHVOHNND]DQoGHIWHUL|]HWLQGHJ|VWHULOHQGH÷HUOHUHJ|UHVRQ\ÕODDLWWRSODPJHOLULQWRSODPJLGHUHRUDQÕQÕQYH\DVRQLNL\ÕODDLWJHOLUYHJLGHUOHULQSDUDVDOWXWDUODUÕQÕQRUWDODPDVՁ]HULQGHQ
EXOXQDFDNRUDQÕQHQD]ROPDVÕúDUWÕDUDQÕU6HUEHVWPHVOHNND]DQoGHIWHUL|]HWLQLQVHUEHVWPXKDVHEHFL\HPLQOLPDOLPúDYLUYH\DVHUEHVWPXKDVHEHFLPDOLPúDYLU\DGDYHUJLGDLUHVLQFHRQD\OÕROPDVÕJHUHNLU
øKDOHYH\DVRQEDúYXUXWDULKL\ÕOÕQLONG|UWD\ÕQGDRODQLKDOHOHUGHELU|QFHNL\ÕODDLWEHOJHOHULQLVXQPD\DQODULNL|QFHNL\ÕODDLWEHOJHOHULQLVXQDELOLUOHU%XEHOJHOHUGH\HWHUOLNNULWHULQLVD÷OD\DPD\DQODULVHLNL|QFHNL\ÕOÕQEHOJHOHULLOHo|QFHNL\ÕOÕQEHOJHOHULQLVXQDELOLUOHU%XGXUXPGD
EHOJHOHULVXQXODQ\ÕOODUÕQSDUDVDOWXWDUODUÕQÕQRUWDODPDVՁ]HULQGHQ\HWHUOLNNULWHUOHULQLQVD÷ODQÕS
VD÷ODQPDGÕ÷ÕQDEDNÕOÕU
øúKDFPLQLJ|VWHUHQEHOJHOHU
DøKDOHQLQ\DSÕOGÕ÷Õ\ÕOGDQ|QFHNL\ÕODDLWWRSODPFLUR\XJ|VWHUHQJHOLUWDEORVX
E7DDKKWDOWÕQGDGHYDPHGHQKL]PHWLúOHULQLQJHUoHNOHúWLULOHQNÕVPÕQÕQYH\DELWLULOHQKL]PHWLúOHULQLQSDUDVDOWXWDUÕQÕJ|VWHUHQLKDOHQLQ\DSÕOGÕ÷Õ\ÕOGDQ|QFHNL\ÕOGDG]HQOHQPLúIDWXUDODU
%XEHOJHOHUGHQELULQLQVXQXOPDVÕ\HWHUOLGLU
7RSODPFLURQXQWHNOLIHGLOHQEHGHOLQ
LQGHQWDDKKWDOWÕQGDGHYDPHGHQLúOHULQJHUoHNOHúWLULOHQNÕVPÕQÕQYH\DELWLULOHQLúOHULQSDUDVDOWXWDUÕQÕQLVHWHNOLIHGLOHQEHGHOLQ
LQGHQD]ROPDPDVÕJHUHNLU%XNULWHUOHUGHQKHUKDQJLELULQLVD÷OD\DQYHVD÷ODGÕ÷ÕNULWHUHLOLúNLQEHOJH\LVXQDQ
LVWHNOL\HWHUOLNDEXOHGLOLU
%XNULWHUOHULELU|QFHNL\ÕOGDVD÷OD\DPD\DQODUVRQLNL\ÕODDLWEHOJHOHULQLVXQDELOLUOHU%XWDNGLUGH
VRQLNL\ÕOÕQSDUDVDOWXWDUODUÕQÕQRUWDODPDVՁ]HULQGHQ\HWHUOLNNULWHUOHULQLQVD÷ODQÕSVD÷ODQDPDGÕ÷ÕQDEDNÕOÕU
<ÕOÕQLONG|UWD\ÕQGDRODQLKDOHOHUGHELU|QFHNL\ÕODDLWJHOLUWDEORVXQXVXQPD\DQODULNL|QFHNL\ÕOÕQJHOLUWDEORVXQXVXQDELOLUOHU%XJHOLUWDEORVXQXQ\HWHUOLNNULWHULQLVD÷OD\DPDPDVÕKDOLQGHLNL
|QFHNL\ÕOÕQYHo|QFHNL\ÕOÕQJHOLUWDEORODUÕVXQXODELOLU%XGXUXPGDJHOLUWDEORODUÕVXQXODQ\ÕOODUÕQSDUDVDOWXWDUODUÕQÕQRUWDODPDVՁ]HULQGHQ\HWHUOLNNULWHUOHULQLQVD÷ODQÕSVD÷ODQPDGÕ÷ÕQDEDNÕOÕU
0HVOHNLYH7HNQLN\HWHUOL÷HLOLúNLQEHOJHOHUYHEXEHOJHOHULQWDúÕPDVÕJHUHNHQNULWHUOHU
øúGHQH\LPLQLJ|VWHUHQEHOJHOHU
6RQEHú\ÕOLoLQGHEHGHOLoHUHQELUV|]OHúPHNDSVDPÕQGDNDEXOLúOHPOHULWDPDPODQDQYHWHNOLIHGLOHQEHGHOLQRUDQÕQGDQD]ROPDPDN]HUHLKDOHNRQXVXLúYH\DEHQ]HULúOHUHLOLúNLQLú
GHQH\LPLQLJ|VWHUHQEHOJHOHUYH\DWHNQRORMLNUQGHQH\LPEHOJHVL
0DNLQHWHoKL]DWYHGL÷HUHNLSPDQDDLWEHOJHOHUYHNDSDVLWHUDSRUX
7DúÕPDLúOHULQGHNXOODQÕODFDNDUDoODUJYHQOL÷LYHJL]OLOL÷LVD÷OD\DFDNúHNLOGHPDGHQLNDSDOÕNDVDOÕRODFDNWÕU
%XLKDOHGHEHQ]HULúRODUDNNDEXOHGLOHFHNLúOHU
%XLKDOHGHEHQ]HULúRODUDNNÕ\PHWOLHYUDNSDNHWoXYDONLWDSYEWDúÕPDYHNDUJRLúL
EHQ]HULúRODUDNNDEXOHGLOHFHNWLU
(NRQRPLNDoÕGDQHQDYDQWDMOÕWHNOLIVDGHFHIL\DWHVDVÕQDJ|UHEHOLUOHQHFHNWLU
øKDOH\HVDGHFH\HUOLLVWHNOLOHUNDWÕODELOHFHNWLU
øKDOHGRNPDQÕQÕQJ|UOPHVLYHVDWÕQDOÕQPDVÕ
øKDOHGRNPDQÕLGDUHQLQDGUHVLQGHJ|UOHELOLUYH75<7UN/LUDVÕNDUúÕOÕ÷Õ'HYOHW.LWDSODUÕ'|QHU6HUPD\H0GUO÷QQ7&=LUDDW%DQNDVÕ(OPDGD÷ùXEHVLQH]GLQGHNL75
QROXKHVDEDLKDOHDGÕEHOLUWLOHUHNG|NPDQVDWÕúEHGHOL\DWÕUÕOGÕNWDQVRQUDLGDUHQLQVDWÕQDOPDVHUYLVLQGHQDOÕQDFDNWÕUDGUHVLQGHQVDWÕQDOÕQDELOLU
øKDOH\HWHNOLIYHUHFHNRODQODUÕQLKDOHGRNPDQÕQÕVDWÕQDOPDODUÕYH\D(.$3]HULQGHQHLP]DNXOODQDUDNLQGLUPHOHUL]RUXQOXGXU
7HNOLIOHULKDOHWDULKYHVDDWLQHNDGDU'HYOHW.LWDSODUÕ'|QHU6HUPD\H0GUO÷6DWÕQDOPD
6HUYLVLDGUHVLQHHOGHQWHVOLPHGLOHELOHFH÷LJLELD\QÕDGUHVHLDGHOLWDDKKWOSRVWDYDVÕWDVÕ\ODGD
J|QGHULOHELOLU
øVWHNOLOHUWHNOLIOHULQL%LULPIL\DWODU]HULQGHQYHUHFHNOHUGLUøKDOHVRQXFX]HULQHLKDOH\DSÕODQ
LVWHNOL\OHKHUELULúNDOHPLQLQPLNWDUÕLOHEXNDOHPOHULoLQWHNOLIHGLOHQELULPIL\DWODUÕQoDUSÕPÕVRQXFXEXOXQDQWRSODPEHGHO]HULQGHQELULPIL\DWV|]OHúPHLP]DODQDFDNWÕU
%XLKDOHGHLúLQWDPDPÕLoLQWHNOLIYHULOHFHNWLU
øVWHNOLOHUWHNOLIHWWLNOHULEHGHOLQ¶QGHQD]ROPDPDN]HUHNHQGLEHOLUOH\HFHNOHULWXWDUGD
JHoLFLWHPLQDWYHUHFHNOHUGLU
9HULOHQWHNOLIOHULQJHoHUOLOLNVUHVLLKDOHWDULKLQGHQLWLEDUHQ\]HOOLWDNYLPJQGU
.RQVRUVL\XPRODUDNLKDOH\HWHNOLIYHULOHPH]
'L÷HUKXVXVODU
øKDOH.DQXQXQLQFLPDGGHVLQGH|QJ|UOHQDoÕNODPDLVWHQPHNVL]LQHNRQRPLNDoÕGDQHQ
DYDQWDMOÕWHNOLI]HULQGHEÕUDNÕODFDNWÕU
(%$6,1ZZZELNJRYWU
SONSÖZ
Güncel
22 ARALIK 2015 SALI
13
DİPLOMASİ PENCERESİ
Kıbrıs’ta yeni bir oyun mu?
Bir Rus uçağının, sınır ihlali gerekçesiyle uçaklarımız tarafından düşürülmesinin yarattığı sıkıntılı bir dönem nedeniyle, Kıbrıs’ta meydana
gelen gelişmelerin ülkemiz kamuoyunca fark edildiğini sanmıyorum.
Esasen, KKTC Cumhurbaşkanı
Mustafa Akıncı ile Rum kesimi lideri Nikos Anastasiadis arasında son
6 aydan fazladır temaslar sürdürülmektedir.
Bahis konusu temaslar kapsamında, diğer konuların yanı sıra,
adadaki haklarımız ve orada bulunan Türk ve Kıbrıslı vatandaşları-
mızın yaşam güvencesini oluşturan
askeri varlığımızın ortadan kaldırılması konusunda esaslı görüşmelerin yaşandığı anlaşılmaktadır.
1960 yılında kabul edilen Kıbrıs
Anayasası ile ülkemize sağlanan
garantörlük hakkının AB ve BM’ne
devredilmesi amaçlanmaktadır.
Kıbrıs’ın, ENOSİS (Yunanistan ile
birleşmesi) kavramıyla tanışması 1963 yılında olmuştur. Yunanistan’daki cunta rejiminin kışkırtması
sonucu adada yaşanan Türk kıyımı ve ardından 1974 yılında garantörlük hakkımızı kullanmak suretiyle
müdahalemiz hepimizin belleklerindedir.
Yıllarca süren müzakereler sonucunda 2004 yılında adadaki
Türk ve Rum toplumlarının bir idare şeması altına getirilmesi amacıyla BM şemsiyesi altında yapılan
ve adı ‘Annan Planı’ olarak ortaya konan çözümün Rum tarafınca referandumda reddedilmesine rağmen, adanın Rum tarafının
AB tarafından üyeliğe kabul edilmiş bulunması, AB’nin ikiyüzlü politikasını ortaya koymuştur. Zira aynı
AB, Rum tarafının bu referandumu
kabul etmemesi halinde bu kesimi
?c]Q^?<31I
[email protected]
üye olarak almayacağını belirtmişti.
Bugün gözlenen gerçek ise;
Ada’nın Rum kesiminin AB üyesi
bulunması nedeniyle, KKTC Yönetimi’nin de neredeyse 11 yıl sonra
bu kez BM havucu yerine AB havucunu tercih etmeye yöneldiğidir.
İşin daha vahim tarafı; Rum tarafıyla yapılan görüşmelerin içeriğinin
KKTC önderleriyle değil; yalnızca
Erdoğan’la paylaşılmakta oluşudur!
Anastasiadis’in, bulunulacak bir
çözümde, adada her dört Rum’a
karşı bir Türk’ün varlığının esas alınmakta olduğu yönündeki ifadeleri ne anlama gelmektedir? Belli ki,
sözde dönüşümlü bir başkanlık sisteminin görüşülmekte olduğu bir
ortamda artık Kıbrıslı Türkler bir azınlık durumuna düşürülecektir.
AB ve BM gözetiminde dahi
olsa, azınlıkta kalacağı anlaşılan
Kıbrıs’taki Türk varlığının hakları gerektiğinde nasıl savunulacaktır?
Ne yazık ki, Kuzey Kıbrıs’taki yöneticilerin oynanmakta olan oyunun farkında olmadıkları kanaati
hâsıl olmuştur.
6DáOóN©óODUGDQK¾N¾PHWHD©óNPHNWXS
IU^Yi\QUc[Yc_be^\Qb\Q
WYb]U[YcdU]Yi_bej
$1.$5$$1.$%DáóPVó]
6DáOóN6HQWDUDIóQGDQVDáOóN©óODUóQ©¸]¾PEHNOH\HQVRUXQODUóQDLOLġNLQ\D\óQODQDQD©óN
PHNWXSWD6DáOóN%DNDQó0¾H]]LQRáOXYHK¾N¾PHW¾\HOHULQH
©DáUóGDEXOXQXODUDNVRUXQODUóQ©¸]¾P¾L©LQKDUHNHWHJH©LOPHVLLVWHQGL0HNWXSWDVDáOóN©óODUóQVRUXQODUóġ¸\OH
VóUDODQGó
6DáOóNWDġLGGHWLQ¸Q¾QHJH©LOHELOPHVLL©LQGDKDDáóU
FH]DODUYHFD\GóUóFó\DSWóUóPODUJHWLULOPHOLĠLGGHWHPDUX]
NDODQODUDDYXNDWOóNKL]PHWL
YHULOPHOL
6DáOóN©óODUóQVDáOóNWDG¸Q¾ġ¾PSURJUDPODUó\OD]HGHOHQHQWRSOXPGDNLLWLEDUóQóQ
\HQLGHQLDGHVLL©LQ©DOóġPD
\¾U¾W¾OPHOL
<óOODU¸QFHV¸]YHULOHQ
DQFDNKDODWXWXOPD\DQVDáOóN©óODUD\óSUDQPDKDNNóELUDQ
¸QFHX\JXODPD\DJLUPHOL
0HPXUXQLġJ¾YHQFHVLQHDVODGRNXQXOPDPDOó%X
NDSVDPGDV¸]OHġPHOLYHWDġHURQVDáOóN©DOóġDQODUóNDGUR\D
DOóQPDOó
6DáOóN©DOóġDQODUóQóQ©DOóġPDRUWDPóYHġDUWODUóL\LOHġWLULOPHOL
$LOHYHWRSOXPVDáOóáó
PHUNH]OHULLOHDLOHKHNLPOLNOHULQGHFXPDUWHVLQ¸EHWX\JXOD-
PDVóNDOGóUóOPDOó
(PHNOLPDDġODUó\¾NVHOWLOPHOLYHPHPXUODUD\DSóODQ
W¾PHN¸GHPHOHUHPHNOLPDDġó
KHVDSODPDVóQGDHVDVDOóQPDOó
6DáOóNSHUVRQHOLQLQHáLWLPLQH¸QHPYHULOPHOL<¾NVHNOLVDQVYHGRNWRUD\DSDQODUDX]PDQVDáOóN©óVWDW¾V¾
WDQóQPDOó
7¾PVDáOóNYHVRV\DOKL]PHW©DOóġDQODUóQóQHNJ¸VWHUJHOHULSXDQDUWóUóOPDOóYH
\DUGóPFóKL]PHWOHUVóQóIó©DOóġDQODUóQDGDHNJ¸VWHUJHYH-
ULOPHOL
.DWVD\óRUDQODUóW¾P
VDáOóNYHVRV\DOKL]PHW©DOóġDQODUóL©LQSXDQDUWóUóOPDOó
'¸QHUVHUPD\HNDWVD\óODUó\HQLGHQDGDOHWOLELUġHNLOGHG¾]HQOHQPHOL
žFUHWOHULQVDQFD\DġDP
V¾UG¾UHELOHFHNELUVHYL\H\H
©óNDUóOPDOóYHDGLOELUġHNLOGH
YHUJLOHQGLULOPHOL
'DKDNDOLWHOLVDáOóNKL]PHWLYHUPHNYHVDáOóN©DOóġDQODUó¾]HULQGHNL\¾N¾D]DOWPDN
L©LQ\HQLSHUVRQHODOóPó\DSóOPDOó
'RNWRUODUóQPHFEXUL
KL]PHWV¾UHOHULNóVDOWóOPDOó
*H©LFLJ¸UHYOHQGLUPHOHU
VóQóUODQGóUóOPDOó
*HFHQ¸EHWL¾FUHWOHUL
\¾]GHDUWóUóPOó¸GHQPHOL
6DáOóN©DOóġDQODUóQD\D
¾FUHWVL]NUHġKL]PHWLYHULOPHOL\DGDHQD]7/NUHġ\DU-
GóPó\DSóOPDOó
6DáOóN©DOóġDQODUóQóQYH
W¾PPHPXUODUD\óOGDLNLLNUDPL\HYHULOPHOL
5LVNOLELULPOHULQNDSVDPóJHQLġOHWLOPHOLYHNRPLV\RQODUGDJ¸UHYOL©DOóġDQODUD
HNSXDQYHULOPHOL
6DáOóN©DOóġDQODUóQD
PXD\HQHOHUGH¸QFHOLNKDNNó
WDQóQPDOó
*¸UHYGH\¾NVHOPHYH
XQYDQGHáLġLNOLáLVóQDYODUóQGD
\D]óOóVóQDYHVDVDOóQDUDNV¸]O¾X\JXODPDNDOGóUóOPDOó
'RáXP\DSDQSHUVRQHOGHQ¾FUHWVL]L]LQNXOODQDQODUD
GHVWHN¸GHPHVL\DSóOPDOó
$QDOóNL]QLV¾WL]QLUHIDNDWL]QLġXDL]QLV¾UHOHULDUWóUóOPDOóE¾W¾QNXUXPODUGD
\óOOóNL]LQOHULQELUVRQUDNL\óOD
GHYUHWPHVLL©LQG¾]HQOHPH
\DSóOPDOó
'LVLSOLQFH]DODUóQóQDIIó
VDáODQPDOóVHQGLNDOYHGHPRNUDWLNKDNODUJHOLġWLULOPHOL
ĠHKLW\DNóQODUóJD]LOHU
YHWHU¸UQHGHQL\OHJ¸UHYLEDġóQGDKD\DWóQóND\EHGHQSHUVRQHOHSR]LWLID\UóFDOóNODUVDáODQPDOó$\QóġHNLOGHJ¸UHYL
EDġóQGDNDWOHGLOHQVDáOóN©óODUDGDġHKLWVWDW¾V¾YHULOPHOL
.DPXGDNLHQJHOOLLVWLKGDPóDUWóUóOPDOóYH¸]HOVHNW¸U
EXNRQXGDWHġYLNHGLOPHOL
(ġL©DOóġPD\DQODUóQDLOH
\DUGóPóHQD]7/ȇ\H©óNDUWóOPDOó
3XWLQ5XV\DȇVóGHYDPHGHPH]
$1.$5$'2+$$1.$&XPKXUEDġNDQó5HFHS7D\\LS(UGRáDQ
óQ%DġGDQóġPDQó
&HPLO(UWHPȊ.HQGLL©LQGHNDSDOóELUHNRQRPLRODUDN3XWLQ5XV\DȇVóEL]LNWLVDW©óODUóQ
+ROODQGDKDVWDOóáóGHGLáLPL]WHNELUPDOD
\DGDWHNELUHQHUMLDODQóQDGD\DOóHNRQRPLNE¾\¾PHLOHVRQVX]DNDGDUGHYDPHGHPH]ȋGHGL
(UGRáDQȇóQ%DġGDQóġPDQó&HPLO(UWHP
$O-D]HHUDȇ\HYHUGLáLP¾ODNDWWD7¾UNL\H
5XV\DLOLġNLOHULGRáDOJD]$YUXSD%LUOLáLYH
\HUOLYHPLOOLOLNNRQXODUóQDGHáLQGL
“TÜRKİYE DOĞALGAZ SORUNUNU
KATAR’DAN İTHAL ETTİĞİ LNG İLE
ÇÖZEBİLİR”.UL]OHULQIóUVDWODUDG¸Q¾ġHELOGLáLQLEHOLUWHQ(UWHP7¾UNL\HLOH5XV\DȇQóQJHUJLQ-
OHġHQLOLġNLOHUL¾]HULQHRUWD\D©óNDELOHFHáL
LGGLDGRáDOJD]VRUXQXQDLOLġNLQġXGHáHUOHQGLUPHOHUL\DSWó
Ȋ˜UQHáLQVD\óQFXPKXUEDġNDQóPó]
)UDQVDYH.DWDUJH]LVL\DSWó.DWDUȇóQ/1*
NRQXVXQGDDVOóQGD5XV\DLOH¸UW¾O¾ELUUHNDEHWLYDU.DWDUȇóQE¾W¾QGRáDOJD]¾UHWLP
WHVLVOHUL$PHULNDȇ\DLKUDFDW¾]HULQHNRQXPODQPóġ$PD$PHULNDȇQóQND\DJD]ó¾UHWLPL
.DWDUȇóQEXUD\DLKUDFDWóQóNóVóWODPóġ.DWDUȇGDNLEXWHVLVOHUDWóONDOPóġ7¾UNL\HȂ.DWDULOLġNLOHULGHL\L%L]RUD\DJLWWLáLPL]]DPDQ.DWDUȇóQ¸QHULVLȆEL]¾UHWWLáLPL]LE¾\¾N
¸O©¾GHYHUHELOLUL]ȇROGX(áHU7¾UNL\HQDNOL\HYHGHSRODPDNRQXODUóQóKDOOHGHELOLUVH
E¾\¾N¸O©¾GHGRáDOJD]VRUXQXQX.DWDUȇGDQ
LWKDOHWWLáL/1*LOH©¸]HELOLUȋ
2VPDQOÔdDUùÔVÔ
QGD
\DUDODUVDUÔODFDN
$1.$5$$1.$Ȃ7(6.*HQHO
%DġNDQó%HQGHYL3DODQG¸NHQG¾NNDQODUó\DQDQHVQDIóQ]DUDUóQóQ
GHYOHWWDUDIóQGDQNóVD]DPDQGD
NDUġóODQDFDáóQóD©óNODGó
7(6.*HQHO%DġNDQó3DODQG¸NHQ$QNDUDȇQóQ.H©L¸UHQ*D]LQR
'XUDáó2VPDQOó3D]DUóQGDPH\GDQDJHOHQ\DQJóQODLOJLOLD©óNODPD
\DSWó+¾N¾PHWYHLOJLOLEDNDQOóN
3..\DQGDùODUÔELUJHFHGH
DUDoNXQGDNODGÔ
*¸NKDQ.(6.ò1&ò$'$1$
'+$$'$1$
GDNRUVDQJ¸VWHUL
\DSWóNWDQVRQUDGDáóODQ3..\DQGDġODUóPHUNH]6H\KDQòO©HVL
QGHNL
PDKDOOHGHDUDFóPRORWRINRNWH\OLDWDUDN\DNWó
GÜVENLİK
KAMERASINA YANSIDI
<DġDQDQROD\ODUJ¾YHQOLNNDPHUDVóQD\DQVóGó0H\GDQ0DKDOOHVL
6RNDN
DHOHNWULNOLELVLNOHWLOH
JHOHQ\¾]¾PDVNHOL3..\DQGDġó
¸QFHLNLRWRPRELOLQ¾]HULQHPRORWRI
NRNWH\OLDWóSWXWXġWXUGX'DKDVRQUDLOHUGHNLEDġNDELUDUDFDGDPRORWRINRNWH\OLDWDQ3..\DQGDġóDUD©
WXWXġPD\óQFD©DNPDNOD\DNPDNLVWHGL$UDFóQNDSXWXQD\D\óODQ\D-
7DQUÔNXOX'RöXYH*QH\GRöX$QDGROX%|OJHVLQGHNL
VDöOÔNKL]PHWOHULQL0HFOLVJQGHPLQHWDùÔGÔ
$1.$5$'+$&+3òVWDQEXO0LOOHWYHNLOL6H]JLQ7DQUóNXOX'RáXYH*¾QH\GRáX$QDGROX%¸OJHVLQGHNLVDáOóNKL]PHWOHUL
LOHLOJLOLELOJLOHQGLUPH\DSóOPDVóL©LQ6DáOóN%DNDQó0HKPHW0¾H]]LQRáOX
QD\D]óOóVRUX¸QHUJHVLYHUGL7DQUóNXOXVRUX¸QHUJHVLQGHWDULKLLWLEDUL\OH'RáX
YH*¾QH\GRáX$QDGROX%¸OJHVLQGH]DUDU
J¸UHQNXOODQóODPD\DQVDáOóNELULPLVD\óVó
ND©WóU"1HNDGDUOóN]DUDUEXOXQPDNWDGóU"
VRUXODUóQó\¸QHOWWL
WDULKLLWLEDUL\OH'RáXYH
*¾QH\GRáX$QDGROX%¸OJHVLQGHVDáOóNKL]PHWLYHULOHPH\HQLOYHLO©HOHUKDQJLOHULGLU"
WDULKLLWLEDUL\OH'RáXYH
*¾QH\GRáX$QDGROX%¸OJHVLQGHLOYHLO©HOHUGHNLVDáOóNSHUVRQHOLVD\óVóND©WóU"
WDULKLLWLEDUL\OH'RáXYH
*¾QH\GRáX$QDGROX%¸OJHVLQGHVDáOóNSHUVRQHOLROPD\DQ\HWHUVL]RODQLOYHLO©HOHU
KDQJLOHULGLU"WDULKLLWLEDUL\OH'RáXYH*¾QH\GRáX$QDGROX%¸OJHVLQGH
VRNDáD©óNPD\DVDáóLODQHGLOHQ\HUOHUGH
KDQJLVDáOóNKL]PHWOHULYHULOPHNWHGLU"9HULOHPH\HQVDáOóNKL]PHWOHULQHOHUGLU"
'RáXYH*¾QH\GRáX$QDGROX%¸OJHVLQGH\DġDQDQROD\ODUQHGHQL\OHJ¸©HWPHN
]RUXQGDNDODQYDWDQGDġODUGDQNDPXVDáOóNKL]PHWOHULL©LQ¾FUHWDOóQPDNWDPóGóU"
$OóQó\RUVDPDáGXUGXUXPGDNLYDWDQGDġ-
\HWNLOLOHULLOHJHUHNOLJ¸U¾ġPHOHUL\DSWóNODUóQóEHOLUWHQ3DODQG¸NHQȊ'HYOHWLPL]ġHINDWHOLQLX]DWDFDNYH]DUDUJ¸UHQHVQDIóPó]óQ
]DUDUODUóNóVD]DPDQGDNDUġóODQDFDNȋGHGL
3DODQG¸NHQROD\\HULQGHJHUHNOLLQFHOHPHOHULQ\DSóOóSWDPDPODQPDVóQóQDUGóQGDQ\HWNLOLOHULQKó]OóFDKDUHNHWHJH©HFHáLQLEHOLUWWL
ODUGDQ¾FUHWDOóQPDVóQóQQHGHQLQHGLU"
'RáXYH*¾QH\GRáX$QDGROX%¸OJHVLQGH\DġDQDQROD\ODUQHGHQL\OHSVLNRORMLNWHGDYLL©LQVDáOóNNXUXOXġODUóQDEDġYXUDQ
NLġLVD\óVóND©WóU"
'RáXYH*¾QH\GRáX
$QDGROX%¸OJHVLQGH
\DġDQDQROD\ODUQHGHQL\OHJ¸©HWPHN
]RUXQGDNDODQYDWDQGDġODUDSVLNRORMLNWHGDYLKL]PHWL
YHULOPHNWHPLGLU"9HULOPL\RUVDQHGHQL
QHGLU"
QóFóPDGGH©DNPDáóQ©DNóOPDVó\ODELUGHQSDUOD\óQFDġ¾SKHOLQLQ
HOGLYHQLGHDOHYDOGó3DQLáHNDSóODQġ¾SKHOLNHQGLVLQLHOHNWULNOLELVLNOHWWHEHNOH\HQDUNDGDġóQóQDUNDVóQDELQLSHOGLYHQL©óNDUWDUDNKó]OD
ROD\\HULQGHQND©Wó9DWDQGDġODUóQ
LKEDUó¾]HULQHJHOHQLWIDL\HHNLSOHULDUD©ODUóV¸QG¾UG¾0H\GDQ0DKDOOHVL
QGHNLDUD©NXOODQóODPD]
KDOHJHOGL
0H\GDQ0DKDOOHVL
QGHNXQGDNODPDROD\óQóQ\DġDQGóáóVRNDNWD
RWXUDQYH0DUGLQOLROGXáXEHOLUWHQ
ELUYDWDQGDġLVH<DSWóNODUóKDLQOLN
9DWDQKDLQOHUL\óOGóUEXQODUóQNDKUóQó©HNL\RUX]<DQDQDUD©ODUóQVDKLSOHULGH0DUGLQOLGHGL
%8*h1.h%8/0$&$1,1dg=h0h
14
SONSÖZ
Yerel
22 ARALIK 2015 SALI
AŞTİ'de unutulanlar şaşırtıyor
A
QNDUDĠHKLUOHUDUDVó
2WRE¾V7HUPLQDOLQGH
GDQEX\DQDRN
YH\D\WDNóPóNDPS
©DGóUóG¾á¾QIRWRáUDI
DOE¾P¾FHSWHOHIRQX
RWRPRELOWDPSRQXYHIUHQ
EDODWDVóQóQGDDUDODUóQGD
EXOXQGXáXELQHġ\D
XQXWXOGX
$Ġ7ò+DONODòOLġNLOHUYH(áLWLP0¾G¾U¾*¸NKDQ˜]W¾UN$$PXKDELULQH\DSWóáóD©óNODPDGDWHUPLQDOHJHOHQ\ROFXODUóQYH\DNóQODUóQóQXQXWWXáXHġ\DODUóQND\óSHġ\DE¾URVXQGD
PXKDID]DHGLOGLáLQLV¸\OHGL
8QXWXODQHġ\DODUDUDVóQGDRNYH\D\WDNóPó
NDPS©DGóUóG¾á¾QIRWRáUDIDOE¾P¾SRUVHOHQ\HPHNWDNóPóFHSWHOHIRQXRWRPRELOWDPSRQXIUHQ
EDODWDVóYHKHOH]RQ\D\óQDNDGDUELU©RNHġ\DQóQ
EXOXQGXáXQXND\GHGHQ˜]W¾UN\óOóQGDQEX
\DQDWHUPLQDOGHXQXWXODQHġ\DODUóQVD\óVóELQ
HXODġWóGHGL
˜]W¾UNDOWóQELOH]LNSDUDJLELXQXWXODQGHáHUOLHġ\DODUóQEDQNDKHVDEóQGDWXWXOGXáXQXDQODWóUNHQJóGDYHEHQ]HUL¾U¾QOHULQLVHER]XOPD
YH©HYUH\HYHUHELOHFHáL]DUDUQHGHQL\OHWXWDQDNOD
LPKDHGLOGLáLQLDQODWWó
Kedilerin sıcak yuvası
Çankaya’dan
- UNUTULAN EŞYALAR 5 YIL SAKLANIYOR
$Ġ7ò
\H7¾UNL\H
QLQELU©RNQRNWDVóQGDQ\ROFXJHOGLáLQHGLNNDWL©HNHQ˜]W¾UN8QXWXODQHġ\DODUó\óOVDNODPDN]RUXQGD\ó](ġ\DODULON\óO
RULMLQDOKDOL\OHVDNODQó\RUDUGóQGDQSDUD\D©HYULOL\RU8QXWXODQHġ\DODUóQVDKLSOHUL\óOER\XQFDHġ\DODUóQóQDNóEHWLQLVRUDELOLULIDGHOHULQLNXOODQGó
8QXWXODQYHELU\óOER\XQFDJHULDOóQPD\DQ
Hġ\DODUóQVDWóġV¾UHFLQLQNRPLV\RQNXUXODUDNLġOHWLOGLáLQLEHOLUWHQ˜]W¾UNġXQODUóND\GHWWL
6DWóġD©óNDUóODQHġ\DGDQHOGHHGLOHQSDUDHġ\DQóQVDKLELDGóQDVDNODQó\RU'ROD\óVó\OD
%HQġX
Hġ\DPóND\EHWPLġWLP
GL\HQELULJHOGLáLQGHHġ\DVó
VDWóOPóġVDSDUDVóLDGHHGLOL\RUĠD\HW\óOVRQXQ-
GDNLPVHHġ\D\óVRUPD]VDGHUQHNNDUDUó\ODKD\óU
NXUXOXġODUóQDEDáóġODQó\RUYH\DġLUNHWHJHOLUND\GHGLOL\RU
˜]W¾UNND\óSHġ\DE¾URVXQXQD©óOGóáóJ¾QGHQ
EX\DQD\¾]GHFLYDUóQGDJHULWHVOLPDWóQóQ\DSóOGóáóQóGLOHJHWLUGL
‰DQND\D%HOHGL\HVLNóġġDUWODUóQóQL\LGHQ
L\L\HKLVVHGLOGLáLġXJ¾QOHUGHVRNDNWD\DġDPDN
]RUXQGDNDODQNHGLOHULQEDUóQPDVRUXQXQX©¸]¾\RU
‰DQND\D%HOHGL\HVLNóġD\ODUóQóQJHOPHVL\OHELUOLNWHVRNDNWD\DġD\DQN¸SHNOHUHNXO¾EHWHPLQHWPHVLQLQ\DQóVóUDNHGLOHUHGHVóFDN
\XYD\DSó\RU.XáXOXSDUNȇWDEX\óO¾©¾QF¾V¾
JHU©HNOHġWLULOHQ.HGLĠHQOLáLȇQGHELUDUD\DJHOHQKD\YDQVHYHUOHUHL©HULVLQGHSHOXġSLNHQLQ
ROGXáXDGHW.HGL(YLGDáóWóOGó
‰DQND\D%HOHGL\HVLȇQLQJH©HQ\óOóQDUGóQGDQ.HGLFL'HUJLVLLOHELUOLNWH\LQHOHGLáLRUJDQL]DV\RQGDYDWDQGDġODUODELUOLNWHNHGLOHUHVóFDN
\XYDKD]óUOD\DQ%HOHGL\H%DġNDQ<DUGóPFóVó
$QóO6HYLQ©SLORWE¸OJHRODUDNVH©WLNOHULPDKDOOHQLQVD\óVóQóDUWóUDFDNODUóQóP¾MGHOHGL6HYLQ©D\UóFDVRNDNWD\DġD\DQN¸SHNOHULQEDUóQPDVRUXQXQXNXO¾EHLOH©¸]G¾NOHULQLġLPGLGH
.HGL(YOHUL\OHELUOLNWHNHGLOHUHVóFDNELU\XYD
ROXġWXUGXNODUóQóV¸]OHULQHHNOHGL
Mamak Belediyesi sağlı hizmetlerinde
2015 yılını yoğun bir mesai ile tamamladı
%DġNDQ7LU\DNL
GHQ
VHUJL]L\DUHWL
+HU]DPDQVDQDWDE¾\¾NGHVWHNYHUHQYHVDQDW©óODUóQ\DQóQGDRODQ%DġNDQ9H\VHO7LU\DNL3D]DU
J¾Q¾Q¾UHVLPVHUJLVLQHD\óUGó8OXFDQODU<DUó$©óN
&H]DHYL.¾OW¾UYH6DQDW0HUNH]L6HUJL6DORQXȇQGD
UHVVDPòFODO.DUD©HWHUHVVDP1XUWHQ6¸QPH]RFDN
YHDKġDSER\DPDVDQDW©óVó=H\QHS%R]ED\ȇóQHVHUOHULQLQ\HUDOGóáóVHUJL\L]L\DUHWHGHQ%DġNDQ7LU\DNL
VDQDW©óODUDV¾USUL]\DSWó(ġL6DDGHW7LU\DNLLOHELUOLNWHVHUJL\LJH]HQ%DġNDQ7LU\DNLVDQDW©óODUDȊEDġDUóODUȋGLOHGL%DġNDQ7LU\DNLȇ\H$OWóQGDá.D\PDNDPó
$OL)XDW7¾UNHOYHHġLLOH%DġNDQ<DUGóPFóODUóYHHġOHULGHHġOLNHWWL
BAŞKAN TİRYAKİ’DEN GÜZEL SÜRPRİZ
‰DOóġPDODUóQó8OXFDQODU<DUó$©óN&H]DHYL.¾OW¾U
YH6DQDW0HUNH]L6DQDW6RNDáóȇQGD\HUDODQDW¸O\HOHULQGHV¾UG¾UHQEDġDUóOóVDQDW©óNDUġóODUóQGD%DġNDQ9H\VHO7LU\DNLYHHġLQLJ¸U¾QFHE¾\¾NPXWOXOXN
\DġDGó
+HU\óOELQOHUFHYDWDQGDġDVDáOóNKL]PHWL
XODġWóUDQ0DPDN%HOHGL\HVL6DáOóNòġOHUL0¾G¾UO¾á¾\óOóQó\RáXQELUPHVDLLOHWDPDPODGó
0DPDN%HOHGL\HVL6DáOóNòġOHUL0¾G¾UO¾á¾LO©HGHEXOXQDQHQJHOOLNLPVHVL]YH\DUGóPDPXKWD©
YDWDQGDġODUóQLPGDGóQDNRġDUDNNRONDQDWJHUGL
(YOHUHPXD\HQHYHVDáOóNKL]PHWLXODġWóUDQEHOHGL\HELU\DQGDQGDWRSOXPVDáOóáóQóLOJLOHQGLUHQ
NRQXODUGDELOJLOHQGLULFLVHPLQHUOHURUJDQL]HHWWL
EVDE MUAYENE VE SAĞLIK HİZMETİ
0DPDN%HOHGL\HVLHYGHEDNóPYHVDáOóNKL]PHWL\OH\óOóL©HULVLQGHELQGHQID]ODYDWDQGDġDVDáOóNKL]PHWLXODġWóUGó.LPVHVL]HQJHOOLYH
\DġOóKDVWDODUD\¸QHOLN\¾U¾W¾OHQKL]PHWWHQID\GDODQDQYDWDQGDġODUDNDQDOóPóPXD\HQHHQMHNVL\RQSDQVXPDQVHUXPVRQGDNDQġHNHU
¸O©¾P¾NRORVWRPLEDNóPóJLEL©RNKL]PHWVXQXOX\RU$\UóFDLKWL\DFóRODQKDVWDODUDPDPDKDVWD
EH]L\DWDNNRUX\XFXKDYDOó\DWDNYHWóEELPDO]HPHGHVWHáLGHVDáODQó\RU(YGHVDáOóNKL]PHWOHULQGHQID\GDODQPDNLVWH\HQYDWDQGDġODU$OR0DPDNYHȇL
DUD\DUDNKL]PHWWDOHELQGHEXOXQDELOL\RU
0DPDN%HOHGL\HVL.DQVHU(UNHQ7HġKLV7D-
UDPDYH(áLWLP0HUNH]L.(7(0LOHLġELUOLáLQGH\¾U¾WW¾á¾NDQVHUVHPLQHUOHUL\OH0DPDNOóODUó
ELOLQ©OHQGLUGL.(7(0ȇLQX]PDQGRNWRUODUóWDUDIóQGDQYHULOHQVHPLQHUOHU0DPDN%HOHGL\HVL$LOH
0HUNH]OHULE¾Q\HVLQGH\DSóOGó(Q\D\JóQNDQVHUW¾U¾RODQUDKLPDá]óNDQVHULNDOóQEDáóUVDN
NDQVHULYHPHPHNDQVHULKDNNóQGDNDWóOóPFóODUóQELOJLOHQGLULOGL\óOóL©HULVLQGHYHULOHQVHPLQHUOHUH\DNODġóN0DPDNOóNDGóQGLQOH\LFL
RODUDNNDWóOGó
AŞI VE İLAÇLAMA KAMPANYASI İLE TOPLUM
SAĞLIĞI KORUNUYOR
\óOóL©HULVLQGH0DPDN%HOHGL\HVLLO©HVóQóUODUóL©HULVLQGHEXOXQDQHYFLOKD\YDQODUD\¸QHOLN¾FUHWVL]NXGX]DġóVóNDPSDQ\DVóG¾]HQOHGLòO©HGHEXOXQDQVDKLSOLYHVDKLSVL]KD\YDQODUD
\¸QHOLNNXGX]DġóVóNDPSDQ\DVó©HU©HYHVLQGH
KD\YDQóQNXGX]XDġóVó¾FUHWVL]RODUDN\DSóOGó$\UóFDKD\YDQODUD\¸QHOLNVDKLSOHQGLUPH
©DOóġPDODUó\DSDQ0DPDN%HOHGL\HVL\óOER\XQFD
N¸SHáLVDKLSOHQGLUGL0DKDOOHOHUGHLONEDKDU
G¸QHPLQGHODUYDLOD©ODPDVó\DSDQHNLSOHU\D]
D\ODUóER\XQFDGDG¾]HQOLRODUDNODUYDVLQHNYH
KDġHUHLOD©ODPDVó\DSWó
$6.ò‰XEXN
WDKL]PHW
ELQDVóYHġDQWL\H
LQġDDWóQDEDġODGó
$OWóQGDáOóNDGóQODUȊĠHEL$UX]ȋXXQXWPDGó
6RV\DOKD\DWWDKHU]DPDQELUDGóP¸QGH
RODQ$OWóQGDáOóNDGóQODU0HYO¤Q¤&HODOHGGLQ
L5XPL+D]UHWOHUL
QLQ¸OG¾á¾J¾QRODQȊĠHE
L$UX]ȋXXQXWPDGó0HYODQD.DGóQ(áLWLP
YH.¾OW¾U0HUNH]L¾\HVLNDGóQODUPHUNH]OHULQLQLVPLQH\DNóġóUELUHWNLQOLNOHEX¸]HO
J¾Q¾DQGó0HYODQD&HODOHGGLQL5XPLȇQLQ
5DEE
LQH\DQLVHYJLOL\HNDYXġPDJHFHVLRODUDN
G¾ġ¾QG¾á¾YHEXQHGHQOHȊ'¾á¾Q*HFHVLȋRODUDNDGODQGóUGóáóEX¸]HOJ¾QGHRNXQDQLODKLOHUYHġLLUOHUGLQOH\HQOHULGX\JXODQGóUGó
0HYODQD.DGóQ(áLWLPYH.¾OW¾U0HUNH-
$1.$5$$$$QNDUD%¾\¾NġHKLU%HOHGL\HVL
6XYH.DQDOL]DV\RQòGDUHVL$6.ò‰XEXNLO©HVLQGH
E¸OJHP¾G¾UO¾á¾RODUDNNXOODQóOPDN¾]HUHKL]PHW
ELQDVóYHġDQWL\HLQġDDWóQDEDġODGó
$6.ò‰XEXN%¸OJH0¾G¾U¾0HKPHW$N\óOGó]LO©HGH¸QHPOL\DWóUóPODUDLP]DDWDQ$6.ò
QLQWDKVLV
HGLOHQELQPHWUHNDUHOLNDUD]L\HġDQWL\HDODQó
GHSRODUYHKL]PHWELQDODUó\DSPDNL©LQ©DOóġPDODUDEDġODQGóáóQóV¸\OHGL
]L¾\HOHULWDUDIóQGDQKD]óUODQDQHWNLQOLNWHLONRODUDN0HYO¤Q¤&HODOHGGLQL5XPL+D]UHWOHUL
QLDQODWDQELUILOPL]OHQGL'DKDVRQUD
PHUNH]¾\HOHULQGHQROXġDQWDVDYYXINRURVX
V¸\OHGLNOHULLODKLOHUOHGLQOH\HQOHULQE¾\¾NEHáHQLVLQLWRSODGó2NXGXNODUóġLLUOHUOHGHE¾\¾N
DONóġDODQNDGóQODU0HYODQD+D]UHWOHULȇQH\DNóġóUELUHWNLQOLáHLP]DDWWóODU2OGXN©DGX\JXODQGóáóJ¸U¾OHQ$OWóQGDáOóNDGóQODU0HYO¤Q¤
&HODOHGGLQL5XPL+D]UHWOHUL
QLQ\DġDPIHOVHIHVLQLQKHU]DPDQ¸UQHNDOóQPDVóJHUHNWLáLQLQDOWóQó©L]GLOHU
T.C. ANKARA%h<h.ù(+ø5%(/('ø<(%$ù.$1/,ö,1'$17$ù,10$=0$/6$7,ùø+$/(ø/$1,
Mülkiyeti Belediyemize aitDúD÷ÕGDLOoHVLPDKDOOHVLDGDSDUVHOQXPDUDVÕPXKDPPHQEHGHOLJHoLFLWHPLQDWÕ
\D]ÕOÕWDúÕQPD]ODUÕQVD\ÕOÕNDQXQXQPDGGHVLJHUH÷LQFH07.01.2016WDULKLQGHNDSDOÕ]DUIXVXOYHVDWÕúEHGHOLLKDOHNDUDUSXOXLODQJLGHUOHULV|]OHúPHNDUDUSXOXYHGL÷HUJLGHUOHULSHúLQ|GHQPHNúDUWÕ\OD mülkiyet
VDWÕúÕ\DSÕOPDVÕLoLQLODQHGLOPLúIDNDWDúD÷ÕGDNLOLVWHGHD\UÕD\UÕPXKDPPHQEHGHOOHULEHOLUWLOHQPONL\HWL%HOHGL\HPL]HDLWWRSODPDGHWWDúÕQPD]ÕQLGDUHPL]HDWIHGLOHPH\HFHNELUKDWDGDQGROD\ÕWDULKLQGH\DSÕODFDNRODQLKDOHVL07.01.2016WDULKLQGHD\QÕúDUWODUODJHUoHNOHúWLULOHFHNWLU
5HVPLJD]HWHGH$NúDPJD]HWHVLQGHYH6RQV|]JD]HWHVLQGHWDULKOHULQGH\D\ÕQODQDQWDúÕQPD]PDOVDWÕúLKDOHLODQÕQGDNLLKDOHWDULKLGÕúÕQGDNLWPúDUWODUJHoHUOLROXSVDGHFHLKDOH
WDULKLQGHJHUoHNOHúWLULOHFHNWLU
øKDOH 07.01.2016 tarihinde +LSRGURP&DGGHVL1R¶GHNL%HOHGL\H+L]PHWELQDVÕQÕQNDWÕQGDEXOXQDQ(1&h0(1VDORQXQGDWRSODQDFDN%HOHGL\H(1&h0(1ø¶QFH\DSÕODFDNWÕU
øKDOHVXUHWL\OHVDWÕúÕ\DSÕODFDNWDúÕQPD]ÕQVDWÕúúDUWQDPHVLKHUJQoDOÕúPDVDDWOHULLoHULVLQGH+LSRGURP
Caddesi No: %HOHGL\HPL]KL]PHWELQDVÕNDWÕQGDEXOXQDQ(0/$.YHø67ø0/$.'$ø5(6ø%$ù.$1/,ö,7DúÕQPD]ODUùXEH0GUO÷QGHJ|UOHELOLU
øVWHNOLOHUùDUWQDPHQLQ0DGGHVLQGH\D]ÕOÕµµøKDOH\HJLUHELOPHNLoLQLVWHNOLOHUGHDUDQDQúDUWODUÕ¶¶ VD÷ODPDN]RUXQGDGÕUùDUWQDPH\HX\JXQROPD\DQYH\DLoLQGHúDUWQDPHKNPOHULGÕúÕQGDúDUWODULKWLYDHGHQWHNOLIOHUJHoHUVL]VD\ÕODFDNWÕU%XQDJ|UHLVWHNOLOHUGHDUDQDFDNELOJLYHEHOJHOHU
.LPOLNYH<HWNL%HOJHOHUL
<HU*|UPH%HOJHVL
- øNDPHWJDK%HOJHVL
7HNOLI0HNWXEX
61R
2
6
8
øOoHVL
0DKDOOHVL
$GD3DUVHO
$ODQÕP
%HOHGL\HKLVVHVL
+0D[
$OWÕQGD÷
$OWÕQGD÷
$OWÕQGD÷
Çankaya
Çankaya
Çankaya
.HoL|UHQ
<HQLPDKDOOH
'R÷DQWHSH
'R÷DQWHSH
'R÷DQWHSH
'LNPHQ
'LNPHQ
'LNPHQ
8\DQÕú
Pamuklar
7DP
7DP
7DP
7DP
7DP
7DP
7DP
7DP
2 kat
2 kat
.DW
NDW
6HUEHVW
6HUEHVW
.DW
+PD[
ùDUWQDPH$OÕQGÕ0DNEX]X7DúÕQPD]0DO6DWÕúùDUWQDPHVL
- 7HPLQDW$OÕQGÕ0DNEX]XYH\DVD\ÕOÕ.DQXQDX\JXQ%DQND7HPLQDW0HNWXEX
øKDOH\HLúWLUDNHGHFHNRODQODU7/NDUúÕOÕ÷ÕQGDúDUWQDPHDOPDN]RUXQGDGÕUODU
øKDOHLoLQYHULOHQWHNOLIPHNWXSODUÕYHULOGLNWHQVRQUDJHULDOÕQDPD]
øKDOHLoLQYHULOHFHNWHNOLIPHNWXEXQGDEHOLUWLOHFHNPHEOD÷UDNDPYH\D]ÕLOHRNXQDNOÕELUúHNLOGH6LOLQWLND]ÕQWÕROPD\DFDN\D]ÕODFDNWÕU
7HNOLIPHNWXSODUÕQÕQHQJHoLKDOHJQVDDWRR¶\HNDGDULKDOHQLQ\DSÕODFD÷ÕDGUHVWHEXOXQDQ(1&h0(1
%DúNDQOÕ÷ÕQDNDWWDEXOXQDQ<D]ÕLúOHULYH.DUDUODU'DLUHVL%DúNDQOÕ÷ÕQDYHULOPHVLúDUWWÕU%XVDDWWHQVRQUD
YHULOHFHNWHNOLIPHNWXSODUÕYH\DKHUKDQJLELUQHGHQOHROXúDFDNJHFLNPHOHUGLNNDWHDOÕQPD]
6DWÕúúDUWQDPHVLQGHEHOLUWLOHQKXVXVODUODWDúÕQPD]DDLWGRV\DVÕQGDNLELOJLOHULYHWDSXGDNLWDN\LGDWODUÕDOÕFÕD\QHQNDEXOHWPLúVD\ÕOÕUøKDOHQLQNHVLQOHúPHVLQGHQVRQUDLKDOHXKGHVLQGHNDODQODUVDWÕúúDUWQDPHVLQHD\NÕUÕELU
WDOHSWHEXOXQDPD]ODU
6DWÕúWDQPWHYHOOLWEWQYHUJLUHVPLKDUoLODQJLGHUOHULWDSXKDUoODUÕSURMHRUWDNOÕNJLGHUOHULDOÕPVDWÕPJLGHUOHULJLEL|GHQPHVLJHUHNHQKHUWUOJLGHUOHUDOÕFÕ\DDLWROXSDOÕFÕWDUDIÕQGDQNDQXQLVUHVLQGH|GHQHFHNWLU
øKDOH.RPLV\RQX(1&h0(1JHUHNoHVLQLNDUDULoHUL÷LQGHEHOLUWPHNNRúXOXLOHLKDOH\L\DSÕS\DSPDPDNWD
VHUEHVWWLU(1&h0(1¶FHX\JXQJ|UOHUHNNDUDUDED÷ODQDQLKDOHNDUDUÕLVHøWD$PLUL¶QLQ21$<¶ÕQÕWDNLEHQJHoHUOLOLNND]DQDFD÷ÕJLELøWD$PLUL¶QLQLKDOH\LRQD\ODPDPDVÕKDOLQGHLúWLUDNoLLGDUH\HNDUúÕKHUKDQJLELUKDNLGGLDVÕQGDEXOXQDPD]
øúEXLKDOHLODQÕJHQHOELOJLPDKL\HWLQGHROXSVDWÕúWDLKDOHúDUWQDPHVLKNPOHULX\JXODQDFDNWÕU
(PVDO
7RSøQú
7RSøQú
(
3ODQ$PDFÕ
.RQXW
.RQXW
.RQXW
.RQXW
.RQXW
%|OJHVHO
.RQXW
(÷LWLP$QDRNXOX.UHú
0XKDPPHQ%HGHO7/
*HoLFL7HPLQDW7/
øKDOH6DDWL
$QNDUD%¾\¾NġHKLU%HOHGL\HVLòQWHUQHW$GUHVLZZZDQNDUDEHOWU
5HVPLøODQODUZZZLODQJRYWU
GH%$6,1ZZZELNJRYWU
SPOR
22 ARALIK 2015 SALI
$QNDUD
GDJ¾UHġDQWUHQ¸UOHULQHVHPLQHU
7¾UNL\H*¾UHġ)HGHUDV\RQXWDUDIóQGDQ(OPDGDá
.DPS(áLWLP0HUNH]L
QGHJ¾UHġDQWUHQ¸UOHULQHHáLWLPVHPLQHULYHULOPH\HEDġODQGó
7¾UNL\H*¾UHġ)HGHUDV\RQX(áLWLP.XUXOX.RRUGLQDW¸U¾&HODO7DġNóUDQ\DSWóáóD©óNODPDGDVHPLQHUHJ¾UHġHáLWLPPHUNH]LQGHJ¸UHY\DSDQ
DQWUHQ¸U¾QNDWóOGóáóQóV¸\OHGL(áLWLPLQ¾©J¾QER-
\XQFDV¾UHFHáLQLLIDGHHGHQ7DġNóUDQLONLNLJ¾QGH
WHRULNGHUVOHULQYHULOHFHáLQLDQODWWó7DġNóUDQHáLWLPLQVRQJ¾Q¾QGHLVHPLOOLWDNóPDQWUHQ¸UOHUL\OH
PLQGHUGHVHUEHVWYHJUHNRURPHQVWLOGHWHPHOWHNQLNOHULQX\JXODPDOóRODUDNJ¸VWHULOHFHáLQLEHOLUWHUHNHáLWLPLQID\GDOóRODFDáóQDLQDQGóNODUóQóV¸]OHULQHHNOHGL
Güneşspor kömürü ertt
A
PDW¸U6SRU/LJ$6/WDNóPODUóQGDQ*ž1(Ġ6325J¾©O¾UDNLEL7¾UNL\H.¸P¾UòġOHWPHOHUL7.ò
VSRUȇXWDUDIWDUODUóQóQ¸Q¾QGH\HQHUHNDGHWDH]GLJH©WL6RQKDIWDODUGDDOGóáó\HQLOJLOHUOHJDOLEL\HWHKDVUHW
NDODQ6DUó.óUPó]óOóODULON\DUóGDVH\LU
NH\IL\¾NVHNELUIXWERORUWD\DNR\DUDN
YHGDNLNDGD'XUDQGDNLNDGD
2UNXQYHȇQF¾GDNLNDGD+DOLOȇLQDWWóNODUóPXKWHġHPJROOHUL\OH¾VW¾QO¾á¾
\DNDODGó9HLOHUOH\HQGDNLNDODUGDGD¾VW¾QO¾á¾Q¾NRUX\DQ*ž1(Ġ6325EDVNóOóR\XQXQXGHYDPHWWLUVH
GHEDġDNJRODWDPD\óQFDLONGDNLNDGD¾©IDUNOóJRO¾QYHUGLáLDYDQWDMOD
VR\XQPDRGDVóQóQ\ROXQXWXWWX
òNLQFL\DUó\DLON\DUóGDRUWD\DNR\GXáXPXKWHġHPR\XQXQXLNLQFL\DUóGD
GDV¾UG¾UHQ6DUó.óUPó]óOóODUDGHWD
ġRY\DSWóȇQFLKDIWDGDOLGHU6LQFDQ
%HOHGL\HVSRUȇD\HQLOHQYHSXDQVóUDODPDVóQGDRQELULQFLVóUD\óLġJDO
HGHQ*ž1(Ġ6325LNLQFLGDNLNDGD
GDWHNNHOLPH\OHPXKWHġHPR\XQXQX
V¾UG¾UHUHN'XUDQYH$UFDQȇQDWWóNODUóJROOHUOHPD©óND]DQDUDNVDKDGDQ]DIHUOHD\UóODUDNSXDQóGDKDQHVLQH\D]GóUGó
+$)7$1,1(1ȇ/(5ò
Haber ve fotoğraf: Kemal ÇELİKER
8/LJLQGHXáUDġYHUHQ(0DOLN
˜]FDQ9RONDQ<óOGóUóPVSRUIRUPDVóDOWóQGDKHUPD©WDWDNóPóYHNHQGLVLDGóQDRUWD\DNR\GXáXR\XQX\OD
J¸]GROGXUX\RU%LUPD©¸QFHVLVDKD\D©óNDUNHQVDKDNRPLVHUL'LODYHU
*¾UE¾]WDUDIóQGDQIRUPDVóQóQLNLWDNóPDGóQDD\QóROPDPDVóQDGLNNDWOHR\XQEDġODWóOPDGDQ¸QFHNLJ¸U¾QW¾GH
%HUDW‰LIW©LJ¾]HO
R\XQX\ODWDNóPóQó
]LUYH\HWDġó\RU
DPDW¸UIXWEROVH]RQXQDIóUWóQDJLELEDġOD\DQ7$OWóQGDáVSRUȇXQEDġDUóOóR\XQFXVX%HUDW
‰LIW©L7$OWóQGDáVSRUVSRUNXO¾SOHULQGHRUWD\DNR\GXNODUóJ¾]HOR\XQODUó\ODJDOLEL\HWOHUHLP]DDWDUDNWDNóPODUóQó]LUYH\HWDġó\RUODU
Rakibi TKİ spor’u 5-0 yenen Güneşspor sahada şu kadroyla yer aldı: Dursun, Uğur, Gökhan, Eyüp, Emrah,Fatih, Mustafa, Nedim, Duran, Halil ve i.Orkun
Yeni Altındağ Belediyespor’dan farklı tarife
¸OJHVHO$PDW¸U/LJ%$/ȇLQ
ȇLQFLKDIWDVóQGD.D\VHUL<ROVSRUȇXNRQXN
HGHQ<HQL$OWóQGDá%HOOHGL\HVSRUJROROGX
\DáGó$OWóQGDáWHP\
VLOFLVL.DUDS¾U©HN
6HPW6WDGóȇQGDR\QDQDQP¾VDEDNDGDQȂ
JLELIDUNOóELUVNRUOD
JDOLSD\UóOGó
GOL OLUP YAĞDILAR
<HQL$OWóQGDá%HOOHGL\HVSRU\DUóGD
NDUġóODġPD\DDáóUOóáóQóNR\GX6H]RQEDġóQGDWUDQVIHUHGLOHQ
Y
YHNóVDV¾UHGHWDNóPD
E¾\¾NNDWNóVDáOD\DQ
%UH]LO\DOóIXWEROFX)HOLSHEXPD©WDGD\óOO
Gó]ODġWó)HOLSHȇQLQ
GDNLNDGDDWWóáóJROWDNóPóDGHWDġDKDNDOGóUGó6DáOóVROOXDWDNOODUJHOLġWLUHQPDYL
EH\D]OóODUGDNLNDGD$EGXOODK*¾Qȇ¾Q
D\DáóQGDQEXOGXáX
JROOHIDUNóLNL\H©óNDUGó'DNLNDODUȇLJ¸VWHUGLáLQGH)HOLSHELU
NH]GDKDVDKQH\H©óNWóYHWDNóPóQóȂ¸QH
JH©LUGL
.D\VHUL<ROVSRU
ȇWH(PUH$VODQȇóQ
JRO¾QHHQJHORODPDGó5¾]JDUóL\LFHDUNDVóQDDODQ<HQL$OWóQGDá%HOHGL\HVSRUȇGD
8IXN.R©GDNLND8
GDGXUXPXȂȇDWDġóGó0D©WDVRQV¸]¾ELU
EDġND%UH]LO\DOó0DWKHXVV¸\OHGLȇGH
0DWKHXVȇXQVD\óVó\OD
UDNLSILOHOHUHWDP\DUóPG¾]LQHJROEóUDNDQ$OWóQGDáWHPVLOFLVLVDKDGDQȂȇOLN
JDOLEL\HWOHD\UóOGó
6-1
%¾\¾NDN©D\$QNDUDȇGDLNLQFL
0
LOOLWHQLV©L‰DáOD%¾\¾NDN©D\
7(%$QNDUD&XSȇWDILQDOGH6óUS
UDNLEL,YDQD-RURYLFȇH\HQLOHUHNLNLQFL
OLN¸G¾O¾QHX]DQGó
7¾UNL\HȇQLQG¾Q\DVóUDODPDVóQGDNL
OLGHUR\XQFXVX‰DáOD%¾\¾NDN©D\EX
\óOEHġLQFLVLG¾
]HQOHQHQELQ
GRODUWRSODP
¸G¾OO¾7(%$Q
NDUD&XSȇWDQ
LNLQFLOLN¸G¾
O¾\OHD\UóOGó
\DġóQGDNLPLO
OLUDNHWHWNLOH
\LFLJDOLEL\HW
OHUOH\¾NVHOGLáL
ILQDOGH6óUSUD
NLEL,YDQD-R
URYLFȇH
LOHPDáOXS
ROGX
%LU¸QFHNLJ¾Q5XPHQ$OH[DQG
UD&DGDQWXȇ\XWDPVDDWGDNLNDV¾
UHQPDUDWRQELUPD©óQDUGóQGDQGH
YLUHQ%¾\¾NDN©D\ILQDOLQD©óOóġVHWLQL
ȇO¾NWLHEUHDNQHWLFHVLQGH\LWLULU
NHQLSOHULHOLQHDOGóáóLNLQFLVHWLȇOH
ND]DQóSP¾FDGHOH\LX]DWWó$QNDUD
OóVSRUVHYHUOHULQE¾\¾NLOJLJ¸VWHUGLáL
YH757HNUDQODUóQGDQQDNOHQ\D\óQOD
QDQNDUġóODġPDQóQ¾©¾QF¾VHWLQGHLVH
\DġóQGDNL
-RURYLFȇLQ¾V
W¾QO¾á¾YDUGó
6HUYLVOH
ULQGH\DOQó]
FDG¸UWSXDQ
ND\óS\DġDGó
áóNDUDUVHWLQL
LOHKDQH
VLQH\D]GóUDQ
-RURYLFVDDW
GDNLNDVR
QXQGDPD©D
QRNWD\óNR\
GXYH7(%$Q
NDUD&XSȇWD
PXWOXVRQDXODġWó-RURYLF(NLPVRQXQ
GDòVWDQEXOȇGDJHU©HNOHġHQ&XPKXUL
\HW.ó]ODUó,7)WXUQXYDVóQGDGD]LUYH
\H©óNPóġWó
Futbol yok mücadele var!
n iyi üçüncü olarak adını EURO 2016’ya
adını yazdıran A Milli Takımımız, 2008 ve
2012 yıllarında ardı ardına iki toplamda üç kez
bu kupayı müzesine götürmüş, 2010 yılında
dünya şampiyonluğu unvanını da kariyerine eklemiş bir İspanya, eleme grubunda mücadele ettiğimiz Çek Cumhuriyeti ve 2008’den günümüze gelen özel bir hukukumuzun olduğu
Hırvatistan’la birlikte D Grubu’nda yer aldı.
İspanya’yı bir kenara koyarsak, geriye kalan
üç takımın da şansları neredeyse birbirinin aynı.
Türkiye, Hırvatistan ve Çek Cumhuriyeti arasındaki maçların favorisi olacağını düşünmüyorum. Ayrıca, bu üç takım arasında da, İspanya’dan puan alabilecek, hatta devirebilecek
tek takımın da Ay Yıldızlılar olduğunun altını çizmek istiyorum.
Hatırlayacağınız gibi, grup maçlarında İstanbul’da gerçek bir hakem faciası sonucu 2-1
kaybettiğimiz Çekleri, Prag’da 2-0 yenmiştik.
Haziran ayındaki şampiyonada da yeneriz diye
düşünüyorum.
Hırvatistan’ın bizle eşleşerek, 2008 yılındaki o
mucizevi elenişin intikamıyla maça çıkacak olmasının bizim için avantaj olacağını, Fatih Terim
ve öğrencilerinin o karşılaşmada da sahadan
istediğini alarak ayrılacağı düşüncesindeyim.
İspanya karşısına ikinci maçta çıkacak olmamız, onları oynayacakları ilk karşılaşmada izleyip, ona göre önlem almamızı, dolayısıyla da
başarılı olmamızı sağlayacaktır kanısındayım.
Söyleyeyim, eğer ilk maçta İspanya ile oynamış
olsaydık, kazanma şansımız çok daha az olabilirdi.
Özetle Ay Yıldızlı takımın bu gruptan çok fazla zorlanmadan çıkacağına, hatta grup lideri olarak bile çıkabileceği görüşündeyim. Biraz
daha ileri gideyim, kapasitesini sahaya yansıta-
ünün ikinci maçı Konya-Bursa arasında oynandı. Galatasaray”dan atılan
Hamza Hamzaoğlu, dibe doğru hızla düşen
Bursa ile anlaştı. Büyük takımlarla şampiyonluk
yaşayan iki hoca karşı karşıya geldi.
Maçta futbol yoktu, kırmızı kart vardı. Bursalı Dzsudzsak 72 de tekme atınca kızardı.
Konya ilk yarıda attığı golü korumak için 10
kişi kalan rakibinin üzerine gitmedi. Bursa ise
eksik kalmasına rağmen bastırdı ama kapanan Konya” yı açamadı.
Akşam aynı saatte iki maç vardı ne hikmetse. Trabzon-Antalya maçını herkes çok
gollü ve iyi futbol seyredeceklerini zannedenler yanıldılar. Trabzon tüm maç tek kale oynadı ve geçen haftadan farklı olarak golleri atabildi. Antalya” yı da ilk defa böyle kötü
gördüm.
Gecenin bir diğer maçı Mersin-Kasımpaşa arasında oynandı. Maça, Mersin uzun taç
atışını kafayla kaleye gönderen Servet” in golüyle başladı. Kasımpaşa bastırmaya başladı
ve çok formdaki golcüsü ile eşitliği sağladı.
İkinci yarı da Kasımpaşa bastırdı, Mersin
kapandı. Hakem, 84 de Kasımpaşalı Bozhikov
ile 90 da Mersinli Mitroviç” i ikinci sarıdan kızarttı. Kasımpaşa istediği golü 90+4 de Donk
ile buldu.
Pazar gününün ilk maçı Sivas-Kayseri arasında oynandı. Maçta futbol, her zaman olduğu gibi yoktu. İki takım da kötüydü. Hakem ise onlardan daha kötüydü. Sivas lehine
mutlak bir penaltıyı es geçti. Çoğu kararı hatalıydı. Maç da başladığı gibi bitti.
Günün ikinci maçı Galatasaray ile Akhisar
arasında oynandı. Maça sarı kırmızılılar istekli
başladı. Akhisar ise öğlen uykusundan henüz
uyanamamıştı. Galatasaray” ın ilk golü Podolski'nin ıskaladığı topu önünde bulan Umut
attı. İkinci gol ise ver kaçla o doğru inen Oldan” ın ortasını, kaleci Podolski'nin önüne bırakınca gol kaçmazdı.
İkinci yarı ise harika bir maç izledik. Bruno
ile başlayan Akhisar yüklenmeye başladı. Bilhassa Galatasaray”ın sağ kanadından gelen Akhisar aradığı golü buldu. Golden sonra
gol arayan misafir takım, fırsatları cömertçe
harcadı. Galatasaray şoku üstünden attıktan
sonra atak yapmaya başladı ve Yasin ile golü
buldu.
Adeta tenis maçına dönen karşılaşma
seyredenlere ve taraftarlara zevk verdi. Akhisar, müthiş golcüsüyle ikinci golü bulup, ümitlendi. Galatasaray kontra atakla goller kaçırdı. Akhisar Muslera'yı geçemedi. Galatasaray
Ligin en çok gol atan takımı ama yedikleri de
çok.
Pazar gecesi aynı saatte yine iki maç vardı ne hikmetse. Gençlerbirliği-Fenerbahçe
maçı puslu soğuk bir havada oynandı. Futbolcular ısınana kadar ilk yarının yarısı geçti.
Baskı kurmaya başlayan Fenerbahçe aradığı
golü buldu ve öne geçti.
Gençlerbirliği devre arasında transfer yapmaz ise, PTT Ligi”nde yer alır. Maçta
bir tane bile atak yapamadılar. Hoş bunda
Fenerbahçe”nin de payı çoktu. Maçta futbol
yoktu ama komik bir hakem vardı. Verdiği kararlara gülmekten kırıldım. Fenerbahçe 1-0 'lığ
galibiyet sayısını 8 e çıkardı.
Aynı saatte oynanan Başakşehir-Eskişehir maçı da bir tuhaftı. Maç 2 dakikada
Emre”nin Eskişehir adına attığı golle başladı. Abdullah Avcı'nın takımı sakin sakin ve disiplinli bir şekilde oynadı. Eskişehir ilk yarı iyi direndi.
İkinci yarı Başakşehir artan bir tempoda
oynadı ve golleri buldu. Mehmet Battal kafa
ile Emre Belezoğlu ise penaltıdan attıkları gollerle, Eskişehir” i dibe iyice yerleştirdi.
Haftalık
Bundan iyisi...
E
$KPHW6DUXKDQ
G
%
(0DOLN˜]FDQ
JHOHFHáH
XPXWODEDNó\RU
)DUNOá\RUXP
bilecek Türkiye’nin finale yürüyebileceğine inanıyorum. Şimdiden tüm iyi dileklerimle yolumuz
açık olsun diyorum.
Evet, milli takım kurasından, UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray’ın kuralarına yani çıkan rakiplere gelmek istiyorum. Fenerbahçe’nin Beşiktaş’la aynı
grupta yer alan ve Siyah Beyazlıların iki maçta da çok üstün olduğu, bir anlamda elinden
kaçırdığı Dinamo Moskova karşısında büyük bir
sürpriz yaşanmazsa, her iki maçı da kazanarak
turu geçeceğini, hiçbir sorun yaşamayacağına eminim. Sarı Lacivertli takımın tüm kriterlerde
çok daha iyi olan kadrosuyla değil bu turu geçmeyi, bu kupanın finaline yürüyeceğine inanıyorum.
Galatasaray’ın durumu biraz farklı. Eğer Sarı
Kırmızılı takım Lazio karşısına şu sıralarda çıkacak
olsaydı, şansının sıfır, hatta sıfırın da altında oldu-
5bTU^1;D?
E
[email protected]
ğunu rahatlıkla söylerdim. Ancak ilk maç 18
Şubat’ta oynanacak.
Yani Mustafa Denizli ekolünün iyiden iyiye
kendisini hissettireceği, ‘yüzde 51’ faktörünün
özümsenme sürecindeyken maçların oynanacak oluşu, ayrıca ara transfer döneminde takviye yapılacak olması, beni olumlu düşünmeye
yönlendiriyor. İşte bundandır ki, Galatasaray’ın
da turu geçeceğini umuyorum.
Gönlüm A Milli takımımız, Fenerbahçe Galatasaray’la. Yolunuz açık, gazanız mübarek olsun...
SPOR
22 ARALIK 2015 SALI
6LYDVVSRU)HQHUEDK©HPHVDLVLQHEXJ¾QEDġOD\DFDN
6SRU7RWR6¾SHU/LJHNLSOHULQGHQ0HGLFDQD6LYDVVSRU
GDIXWEROFXODUG¾Q¾L]LQOLJH©LUGL/LJGHVDKDVóQGD.D\VHULVSRULOHEHUDEHUH
NDODQNóUPó]óEH\D]OóHNLSWHWHNQLNGLUHNW¸U2NDQ%XUXNIXWEROFXODUDJ¾Q
L]LQYHUGL0HGLFDQD6LYDVVSRUOLJLQ
Bu takım ayağa
kalkacaktır
0XVWDIDKRFDQóQ
Dá]óQGDQEDODNó\RU
Haber ve fotoğraf: Yalçın ERCAN
KDIWDVóQGD)HQHUEDK©HLOHGHSODVPDQGDR\QD\DFDáóPD©óQKD]óUOóNODUóQDEXJ¾QNXO¾SWHVLVOHULQGH\DSDFDáó
LGPDQODEDġOD\DFDN)HQHUEDK©H0HGLFDQD6LYDVVSRUPD©ó$UDOóN3D]DUWHVLJ¾Q¾VDDW
GHĠ¾NU¾6DUDFRáOX6WDGó
QGDR\QDQDFDN
)DUNOá\RUXP
Ahmet Saruhan
Futbol yok mücadele var!
S
por-Toto Süper Ligi”nin 16. haftası”
nda Futbol yine kayıplardaydı. Cumartesi günü oynanan 4 maçta futbol yokken, kırmızı kart çoktu.
İlk maç Gaziantep ile Rize arasında oynandı. Geçen hafta Trabzon” u farklı yenen
Rize aynı taktik ile Gaziantep” i yenebileceğini düşündü, ama yanıldı. SPOR S.15
Haftalık
5bTU^1;D?
E
G
HQ©OHUELUOLáL
QLQ©L©HáLEXUQXQGD\HQLWHNQLNGLUHNW¸U¾0XVWDID.DSODQ)HQHUEDK©H
\H\HQLOGLNOHULPD©ODLOJLOLRODUDN\DSWóáó
GHáHUOHQGLUPHGHVDUóODFLYHUWOLHNLELL\LDQDOL]HWWLNOHULQLDQFDNELUH\VHOWHNELUKDWDVRQXFXPD©ó
ND\EHWWLNOHULQLV¸\OHGL.DSODQ)HQHUEDK©HVDYXQPDR\XQFXODUóQóQK¾FXPDGHVWHNYHUGLáLQLELOL\RUGXNDPD\DSWóáóPó]ELUKDWDEL]HSDKDOó\DPDOROGXž©¾QF¾E¸OJHGHLVWHGLáLPL]R\XQXYH
¾UHWNHQOLáLJHU©HNOHġWLUHPHGLN6RQX©RODUDN\HGLáLPL]E¾\¾NELUELUH\VHOKDWDJRO¾\OHKL©GHKDN
HWPHGLáLPL]ELUPDáOXEL\HW\DġDGóN(QD]óQGDQ
SXDQG¾ġ¾QP¾ġW¾NDPDROPDGó0¾FDGHOH\LEóUDNPD\DQR\XQFXODUDVDKLEL]YHRQODUDVRQVX]
J¾YHQLPL]YDU*HQ©OHUELUOLáLE¾\¾NELUFDPLDEX
WDNóPPXWODNDD\DáDNDONDFDNWóU'HYUHDUDVóQD
ELUPD©óPó]NDOGó2WXUXS¸Q¾P¾]HEDNDUDNQH
JLELWUDQVIHUOHUKDPOHOHU\DSDFDáóPó]óEDġNDQóPó]YH\¸QHWLPNXUXOXPX]ODNDUDUYHUHFHáL]ġHN-OLQGHNRQXġWX
[email protected]
Bundan iyisi...
G
eçtiğimiz haftaya A Milli takımımızın ve UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimizin kura çekimleri damgasını vurdu.
Hemen, net bir biçimde altını çizeyim; Son
derece iyi ve de avantajlı kura çektik. SPOR
Keçiören'den 2 Tokat
S
SRU7RWR/LJ.óUPó]ó*UXS
WDSXDQFHWYHOLQLQ¾VWVóUDODUóQGD\HUDODELOPHNL©LQP¾FDGHOHHGHQ
LNLHNLELQNDUġóODġPDVóQGD
UDNLELQHRUDQODGDKD¾VW¾Q
ELUR\XQVHUJLOH\HQ.H©L¸UHQJ¾F¾7RNDWVSRU
X\HQHUHNSXDQóQVDKLELROGX
2OGXN©D]RUOXYH©HNLġPHOLJH©HQPD©VRQGDNLNDODUGD7RNDWVSRU
XQJROEXODUDN
XPXWODQPDVó\ODVHUWOHġWLYH
]DPDQ]DPDQJHUJLQOHġWL
%DġNHQWHNLELEXJDOLEL\HWOH
VóUD\D\HUOHġWL
67$'.H©L¸UHQ$NWHSH
+$.(0/(56HUWD©ĠDURáOX9HGDW'HPLU$EGXUUDKPDQ'XPDQ
.(‰ò˜5(1*ž&ž2QXU6LQDQ%RUD(IH&DQ+DVDQ
.¾©F¾N+DVDQžVW¾E¾F¾>0XVWDID"GN@&RġNXQ>&H\KXQ"[email protected](UHQ+¾VH\LQ>'HGH"GN@)DWLK
72.$763250HKPHW(YUHQ2NWD\6RQHU%HUN%DUóġ>6HUNDQ*¾UVHV"GN@(PUH7RUXQ>$\NXWGN@(PUH
.DUDPDQòEUDKLP6HUED\˜]J¾U>6HUNDQ'RáDQGN@
6$5,.$57/$5+DVDQ.¾©F¾N(UHQ)DWLK0XVWDID.H©L¸UHQJ¾F¾
(YUHQ%DUóġ6HUED\7RNDWVSRU
.,50,=,.$576HUED\GNLNLQFLVDUóGDQ7RNDWVSRU
*2//(5&RġNXQGNYH.H©L¸UHQJ¾F¾6RQHUGN7RNDWVSRU
7UDE]RQVSRUNXSDGDVH\LUFLVL]
.
XSDNLJDOLEL\HWWHQVRQUDOLJGHVDKDVóQGDGD
$QWDO\DVSRUȇX\HQHUHNE¾\¾NPRUDOND]DQDQERUGR
PDYLOLOHU=LUDDW7¾UNL\H.XSDVó)*UXEXȇQGDEXJ¾QVDDW
ȇGHòONHU0HUDOȇLQ\¸QHWHFHáLPD©WD*D]LDQWHSVSRUȇX
DáóUOD\DFDN1D]LOOL%HOHGL\HVSRUPD©óQGDURWDV\RQDJLGHUHNOLJGHIRUPDġDQVóEXODPD\DQR\XQFXODUóQDJ¸UHY
YHUHQWHNQLNVRUXPOX6DGL7HNHOLRáOXȇQXQEXJ¾QN¾PD©WD
GDNDOHGH8áXUFDQ‰DNóURUWD
VDKDGD2ND\VDáGD6DOLKVRO
EHNWH$OSHUVWRSHUGH'RXJODV)UDQFRRUWDVDKDGD0DUNR0DULQYHIRUYHWWH1ȇ'R\HȇX
R\QDWDELOHFHáLELOGLULOGL
SEYİRCİSİZ MAÇ
/LJGH*D]LDQWHSVSRUPD©óQóQDUGóQGDQ©óNDQROD\ODU
QHGHQL\OHDOGóáóPD©OóNFH]D
VRQXFX*HQ©OHUELUOLáLYH(V-
NLġHKLUVSRUPD©ODUóQóVH\LUFLVL]R\QD\DQ7UDE]RQVSRUEX
DNġDPGDWDUDIWDUGHVWHáLQGHQ\RNVXQRODFDN*H©HQVH]RQ=LUDDW7¾UNL\H.XSDVóVRQ
WXUXQGDVDKDVóQGD0HGLFDQD6LYDVVSRUȇD\HQLOHUHNHOHQHQERUGRPDYLOLOHU
EXPD©WD©óNDQWULE¾QROD\ODUóQHGHQL\OH3)'.ȇGDQPD©OóNVH\LUFLVL]R\QDPDFH]DVó
DOPóġWó%XFH]DQHGHQL\OH\DUóQDNġDPGDERUGRPDYLOLWDUDIWDUODUWULE¾QOHUGH\HUOHULQLDODPD\DFDN7UDE]RQVSRU
EXVH]RQVH\LUFLVL]R\QDGóáóPD©ODUGD*HQ©OHUELUOLáL
QL
(VNLġHKLUVSRU
XPDáOXSHWPLġWL
MUHTEMEL 11'İ
7UDE]RQSRU
XQPXKWHPHO
NDGURVXġ¸\OH
8áXUFDQ6DOLK$\NXW
'RXJODV$OSHU$\WD©2ND\
(UNDQ0DULQ<XVXI1ȇ'R\H
7¾UNL\H.XSDVó
QGD
KDIWDQóQSURJUDPó
=
LUDDW7¾UNL\H.XSDVóJUXSODUóQGDNLKDIWD
NDUġóODġPDODUóEXJ¾Q\DSóODFDNP¾FDGHOHOHUOHEDġOD\DFDN
0D©SURJUDPóYHJ¸UHY\DSDFDNKDNHPOHUġ¸\OH
Bugün
(WLPHVJXW%HOHGL\HVSRU7RUNX.RQ\DVSRU
(WLPHVJXW%HOHGL\H.HPDO$WDW¾UN<òàò7$56/$1
%ROXVSRU%¾\¾N©HNPHFH7HSHFLNVSRU
%ROX$WDW¾UN.$'ò56$à/$0
0HUVLQòGPDQ\XUGX‰D\NXU5L]HVSRU
0HUVLQ0(+0(7(05($7$62<
7UDE]RQVSRU*D]LDQWHSVSRU+¾VH\LQ
$YQL$NHUò/.(50(5$/
<DUóQ
$PHG6SRUWLI)DDOL\HWOHU0HGLSRO%DġDNġHKLU6H\UDQWHSH'ò6.ò$5'$.$5'(Ġ/(5
.DVWDPRQXVSRU*DODWDVDUD\.DVWDPRQX*D]Lž0ò7˜=7ž5.
ĠDQOóXUIDVSRU%DQGóUPDVSRUĠDQOóXUID
*$3$UHQD0867$)$.ž5Ġ$')ò/ò=
%XFDVSRU$\GóQVSRU<HQL%XFD
Ġ(9.(7Ġò0Ġ(.
)HQHUEDK©H$QWDO\DVSRUžONHU+$/ò/
80870(/(5
$NKLVDU%HOHGL\HVSRU.DUġó\DND0DQLVD
0D\óV‰$à'$Ġ$/7$<
$UDOóN3HUġHPEH
.DUGHPLU.DUDE¾NVSRU7UDE]RQ
'U1HFPHWWLQĠH\KRáOX)(5+$1.(67$1/,2à/8
6LYDV%HOHGL\HVSRU%HġLNWDġ6LYDV0XKVLQ<D]óFóRáOX(5.$1(1*ò1
.D\VHULVSRUòQHJ¸OVSRU.D\VHUL%¾\¾NġHKLU%HOHGL\HVL.DGLU+DV5$0$=$1.(/(Ġ
*LUHVXQVSRU7X]ODVSRU*LUHVXQ$WDW¾UN
21(5),5$7
$GDQDVSRU1D]LOOL%HOHGL\HVSRU2FDN
)DWLK7HULP(5.2‰'2à$1
%XUVDVSRU(VNLġHKLUVSRU%XUVD$WDW¾UN
&$1(5$.
EDQWWDVH]RQXQ
HQL\LVLEHOOLROX\RU
$1.$5$$$
7¾UNL\H%DQW%LODUGRĠDPSL\RQDVó)LQDO
(WDEóEXJ¾Q.óUġHKLU
GHEDġOD\DFDN
7¾UNL\H
%LODUGR)HGHUDV\RQXQGDQ
\DSóODQD©óNODPD\DJ¸UH
$UDOóN
WD5DPDGD7HUPDO2WHO
GH
G¾]HQOHQHFHNġDPSL\RQDGDVSRUFX
P¾FDGHOHHGHFHN
7XUQXYDVRQXQGD7¾UNL\HJHQHONODVPDQELULQFLVLQLQ\DQóVóUD
\óOóQGDXOXVODUDUDVóP¾VDEDNDODUDNDWóODFDNPLOOL
WDNóPVSRUFXODUóGDEHOOLRODFDN
*H©HQD\.D\VHUL
GH\DSóODQ
HWDSWDG¾Q\DġDPSL\RQX6HPLK6D\JóQHU
ELULQFLROPXġWX
Download

22 ARALIK 2015 SONSOZ