BIST100
74.127
.$<$'°9ñ=
.
TEL: 467 70 57
0,10 %
-0,09 %
DOLAR
2,9140
-0,05 %
EURO
3,1900
0,00 %
ALTIN
100,98
0,48 %
PETROL
37,94
0,36 %
BONO
11,05
SOSYAL
MEDYA'DA
6216°=
facebook.com/sonsozgazete
twitter.com/sonsozgazete
m/sonsozgazete
+sonsozgazetesi06
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU ÇALIŞMALARI BİTİYOR
Asgar ücret hazır
Memura müjde
Anayasa Mahkemesinin
kararı üzerine emekli
memuru mahkemelere
düşürmeden, otuz yıldan
fazla çalışma süreleri
için ikramiye ödeme
konusunda Maliye
Bakanı Naci Ağbal,
“Konuyu inceleteceğim.
İdare ile vatandaş
arasında uyuşmazlık
olmasını biz de
S.3
istemeyiz” dedi.
0DOL\H%DNDQÔ1DFL$öEDO$VJDULhFUHW7HVSLW
.RPLV\RQXQXQoDOÔùPDODUÔQDGHYDPHWWLöLQLEHOLUWHUHN²÷QùDOODK\ÔOEDùÔQGDQ|QFH.RPLV\RQDVJDULFUHWLEHOLUOH\HFHN³GHGL
S.3
Maksmum sağlık
ERKEKLERİN BÜYÜK 'RáUXVDOĠRN'DOJD7HGDYLVLY¾FXGXQGRáDOL\LOHġPHPHNDQL]PDODUóQó
PROBLEMİ ŞOK
KDUHNHWHJH©LUHUHNN¸NK¾FUHXġXPXDALGASI TEDAVİSİYLE OHULDUDFóOóáóLOH\HQLGDPDUROXġXPXQXX\DUó\RU%X\HQL\¸QWHPOHHUNHNHUNHNN
OHULQNRUNXOXU¾\DVóRODQVHUWOHġPH
HġPH
SUREOHPLNóVDV¾UHGHWHGDYLHGLOL\RU
LOL\RU
SON BULUYOR
SONSÖZ
Sonsöz Sizin
HAVA DURUMU
Sonsöz Ankara’nın ve Ankaralınındır. Türkiye’ nin
tüm sorunlarını özgür ve özerk yayınlayan, vatandaşın haber alma hakkı çerçevesinde gerçekleri yazan ve sonsözün vatandaşın olduğu ilkesini
savunan günlük siyasi gazetedir.
ϮϲZ>/<ϮϬϭϱhDZd^7
www.sonsoz.com.trͻ&7zd/͗Ϯϱ<ƌ͘
GÜNDÜZ
4c
Ő
ANKARA
GECE
-2 c
Ő
3..WHU¸U¾QHEDNóġ+'3ȇGHNUL]H\ROD©Wó
Demirtaş’ın
Rusya ziyaretine
sert tepki
%DùEDNDQ$KPHW'DYXWRöOX
²6RQJQOHUGH7UNL\Hµ\L\XUWGÔùÔQGDROXPVX]ELULPDMODWDQÔWDELOPHNLoLQVL\DVLSDUWLOHUGHQJHOHQED]ÔWDOLKVL]DoÔNODPDODUYH
S.4
WDYÔUODUJ|U\RUX]
Motorlu Taşıtlar
Vergisi % 5.58
artıyor
0RWRUOX7DùÔWODU9HUJLVL079WXWDUODUÔ\ÔOÔQGD\HQLGHQGHöHUOHPHRUDQÔRODQ\]GHDUWÔUÔODUDN
S.3
X\JXODQDFDN
HDP’de şahnler le
güvercnler savaşı!
GÜNEYDOĞU’DA
YAŞANANLAR, PKK
EYLEMLERİ, 7 HAZİRAN
VE 1 KASIM SEÇİM
SONUÇLARI HDP'Yİ
İKİYE BÖLDÜ
+
'3ȇGHLNLIDUNOó
J¸U¾ġ©DUSóġó\RU
Güverciler, “ 7
+D]LUDQȇGD$.3DUWLLOH
NRDOLV\RQ\DSPDOó\GóNȋ
GHUNHQĠDKLQOHU
Ȋ2UWDGRáXKDULWDVó
\HQLGHQ©L]LOL\RU
.¾UGLVWDQȇóNXUPDOó\ó]ȋ
J¸U¾ġ¾QGHOHUȐ
TSK : Czre'de
6 PKK'lı etksz
hale getrld
HDP 1 Kasım seçiminde de başarı elde etti ve 3. Parti oldu Meclis’te.
Ancak parti içi görüşler iki farklı yönde
oluştu. “Güvercinler” ile “Şahinler” olarak kulislere yansıyan farklı görüşler öne
çıktı. Güvercinler şu görüşleri savunuyor:
“Haziran’da yapılan seçimde büyük
destek sağlayıp 80 milletvekili çıkardık,
Osmanlı Halk Pazarı
yangını İtfaye raporu
İnönü kabr başında anıldı
÷NLQFL&XPKXUEDùNDQÔYH
&+3µQLQLNLQFL
*HQHO%DùNDQÔ÷VPHW÷Q|Q|OPQQ\ÔOÔQGD
$QÔWNDELUµGHNLPH]DUÔEDùÔQGDG]HQOHQHQW|UHQOH
DQÔOGÔ
S.2
RUS SAVAŞ UÇAKLARI AZEZ'E
SALDIRI DÜZENLEDİ
25 Kş öldü
Uçakta emniyet
kemerini takmayan
Bülent Ersoy'a dava
6$1$7d,%OHQW(UVR\KDNNÔQGDJHoHQRFDND\ÔQGD7UN
+DYD<ROODUÔ
QÔQ7+<$QWDO\D
÷VWDQEXOVHIHULVÔUDVÔQGDHPQL\HW
NHPHULQLEDöODPDPDNWDGLUHQLSXoXùXJHFLNWLUGLöLLGGLDVÔ\OD
GDYDDoÔOGÔ
S.2
Zabıtadan kömür satış
yerlerne denetm
Yerel 14
S.3
Yerel 14
&+3PLOOHWYHNLOLVD\ÔVÔQÔQ
ROPDVÔLoLQNDQXQWHNOLILYHUGL7HNOLI\DVDODùÔUVDPLOOHWYHNLOLVD\ÔVÔ
\XUWGÔùÔVHoLPoHYUHVLQGHVHoLOHFHNPLOOHWYHNLOLHNOHQHUHN
RODUDNEHOLUOHQHFHN
S.3
NURİ KAYIŞ KARGA BANA DEDİ Kİ
Güncel 2
CHP’den
milletvekili sayısı
560 olsun teklifi
*(1(/.850$<%DùNDQOÔöÔøÔUQDN&L]UH÷OoHVLQGHJYHQOLNJoOHULLOH3..
OÔWHU|ULVWOHUDUDVÔQGDoÔNDQoDWÔùPDGD
DVNHULQùHKLWROGXöXQX
3..
OÔWHU|ULVWLQHWNLVL]KDOH
S.3
JHWLULOGLöLQLDoÔNODGÔ
S.2
Erdoğan intihar
girişimini durdurdu
÷VWDQEXO
GD
EXOXQDQ&XPKXUEDùNDQÔ
5HFHS7D\\LS
(UGRöDQ%RöD]LoLN|SUV
NRUNXOXNODUÔQD
oÔNDUDNLQWLKDU
JLULùLPLQGHEXOXQDQELUNLùL\L
LNQDHWWL S.4
Atatürk’ün Ankara’ya gelş
Mamak’ta kutlanacak
PKK Kültür Merkez'n
yaktı: 6 yaralı
S.2
ÖĞRENCİLER
İÇERDE
BULUNUYORDU
"Sarıkamış harekatı
bir kahramanlık
destanıdır"
Benden ne köy olur,
*HQHONXUPD\%DùNDQÔ2UJHQHUDO
+XOXVL$NDU%XJQPHPOHNHWFRöne kasaba olur
UDI\DVÔQÔQG|UWELU\DQÔQGDQYDWDQ
VHYGDVÔ\ODYD]LIH\HNRùDQYHNXWVDO
demeyin..Torpiliniz
ELOGLöLGHöHUOHUXöUXQDFDQÔQÔIHGD
YDUVDVL]GHQò/ELOH
HWPHNWHQoHNLQPH\HQ0HKPHWoLöLQ
GHVWDQODùWÔöÔ6DUÔNDPÔù+DUHNkWÔµQÔQ
olur..
Ahmet Saruhan
µLQFL\ÔOG|QPGU
S.4
Günün sözü
2
SONSÖZ
Güncel
26 ARALIK 2015 CUMARTESİ
İnönü kabr başında anıldı
İkinci Cumhurbaşkanı ve CHP’nin ikinci Genel Başkanı İsmet İnönü, ölümünün
42. yılında Anıtkabir’deki mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.
$1.$5$$1.$
òNLQFL&XPKXUEDġNDQó
YH&+3ȇQLQLNLQFL*HQHO
%DġNDQóòVPHWòQ¸Q¾
¸O¾P¾Q¾Q\óOóQGD
$QóWNDELUȇGHNLPH]DUó
EDġóQGDG¾]HQOHQHQW¸UHQOHDQóOGó
7¸UHQHòQ¸Q¾DLOHVLLOH&+3*HQHO%DġNDQó.HPDO.óOó©GDURáOX
&XPKXUEDġNDQOóáó*HQHO6HNUHWHU<DUGóPFóVó
1DGLU$OSDVODQ7%00
%DġNDQYHNLOL$NLI+DP]D©HEL&+3*UXS%DġNDQYHNLOL(QJLQ$OWD\
&+3ȇOLPLOOHWYHNLOOHULYH
7¾UN6LODKOó.XYYHWOHUL
PHQVXSODUóNDWóOGó
&XPKXUEDġNDQOóáó
*HQHO6HNUHWHU<DUGóPFóVó$OSDVODQWDUDIóQGDQ
$WDW¾UNȇ¾QNDEULQH©HOHQNNRQXOPDVóQóQDUGóQGDQòQ¸Q¾ȇQ¾QNDE-
ULQLQEXOXQGXáXE¸O¾PH
JH©LOGLòQ¸Q¾ȇQ¾QNDEULQH&XPKXUEDġNDQOóáó
*HQHONXUPD\%DġNDQOóáóȇQóQ\DQóVóUD&+3*HQHO%DġNDQó.HPDO.óOó©GDURáOXYHòQ¸Q¾ȇQ¾Q
Nó]ó˜]GHQ7RNHUWDUDIóQGDQGD©HOHQNNRQXOGXòQ¸Q¾ȇQ¾Q¸]JH©PLġLQLQRNXQGXáXNDEUL
EDġóQGDVD\JóGXUXġXQGDEXOXQXOGXYHDUGóQGDQDLOH¾\HOHULQHWD]L\HOHUVXQXOGX
KILIÇDAROĞLU’NDAN
MESAJ
.óOó©GDURáOX7ZLWWHU¾]HULQGHQ\D\óPODGóáóPHVDMGDGDȊ0XVWDID
.HPDO$WDW¾UNLOHELUOLNWH©DáGDġELU7¾UNL\H
L©LQP¾FDGHOHYHUHQòVPHWòQ¸Q¾ȇ\¾¸O¾P¾Q¾Q
\óOóQGDUDKPHWLOH
DQó\RUX]ȋGHGL
Uçakta emniyet
kemerini takmayan
Bülent Ersoy'a dava
0XVWDID.2=$.$17$/<$'+$6$1$7‰,%¾OHQW(UVR\KDNNóQGDJH©HQRFDND\óQGD7¾UN
+DYD<ROODUó
QóQ7+<$QWDO\DòVWDQEXOVHIHULVóUDVóQGDHPQL\HWNHPHULQLEDáODPDPDNWDGLUHQLS
X©XġXJHFLNWLUGLáLLGGLDVó\ODGDYDD©óOGó
.RQX\ODLOJLOLGDKD¸QFHEDVóQWRSODQWóVóG¾]HQOH\HQ%¾OHQW(UVR\ROD\VóUDVóQGDKRVWHVH\DGD\ROFXODUDVD\JóVó]OóN\DSPDGóáóQóEHOLUWPLġWL(UVR\
RUS SAVAŞ UÇAKLARI AZEZ'E SALDIRI DÜZENLEDİ
NHPHUWDNPDPDVóQóQQHGHQLQLġ¸\OHD©óNODPóġWó
<óOODU¸QFH$GDQD
GDWUDILNND]DVóJH©LUGLP(PQL\HWNHPHULNDUQóPóQ\DUóOPDVóQDL©RUJDQODUóPóQGóġDUó©óNPDVóQDQHGHQROGX'ROD\óVó\OD\óOODUGóUEXIREL\OH\Dġó\RUXP8©DNWDNDELQDPLULQH
GHGXUXPXDQODWWóP
<DUGóPFóROXUPXVXQX]"
GHGLP.DSWDQDVRUPD\DJLWWLG¸Q¾ġWH
%DáODQPDVó
ġDUW
V¸]¾Q¾WHNUDUODGó%LUNH]GDKDEDáOD\DPD\DFDáóPóLIDGHHWWLP‰¾QN¾VRUXQVDGHFHIRELGHáLOGL%¸EUHNWDġóUDKDWVó]OóáóPGDQGROD\óNDVóNODUóPGDGLNLġYDU<DUDODUóPóQL\LOHġPHVLL©LQGHWHGDYL
HGLOL\RUXP%XD©óNODPDPELOHLNQDHGLFLROPDGó
'YOLCULARA DA KİBARCA İZAH ETTİM'
2OD\\DġDQGóáóVóUDGDX©DáóQSLVWLQ©RNEDġóQGDROGXáXQXND\GHGHQ%¾OHQW(UVR\ġ¸\OHGHYDPHWPLġWL
.DSWDQ
'¸Q¾\RUX]
GHGL8©DNWDQLQPHGLP]DEóWWXWWXUGXPGDNLNDOóNJHFLNPHROGXVRQUD
HNNHPHUJHWLUGLOHUELUġHNLOGHEDáODQGó%XDUDGD
DUNDWDUDIWDNLLQVDQODUóGX\GXP
%¸\OHġH\ROXU
PX"$\UóFDOóNEX
IDODQGL\RUODUGó.DONWóPD\DáD
.ò/ò6'+$.ò/ò6
LQNDUNLEDUFDL]DKDWóPó\DSWóPVDáOóNVRUXQODUóPROGXġóVóQGDNL6XUL\H
QLQ$]H]NHQWLáXQXV¸\OHGLPJ¸Q¾OOHULQLDOGóP$PDSHUGHQLQ
GDQDUD©ODUOD˜QF¾SóQDU6óQóU
QH5XVVDYDġX©DNODUóWDUDIóQGDQ QóUóQDNLORPHWUHX]DNOóNWDNL
KHPHQDUNDVóQGDġLġPDQFDELUEH\HIHQGL
6DáOóN
˜]J¾U6XUL\H2UGXVXGHQHWLPLQ- .DSóVó
QDJHWLULOGL%XUDGDQDP- VRUXQXQX]YDUVDX©DáDELQPHVH\GLQL]
GHGL2QD
KDYDVDOGóUóVóG¾]HQOHQGL
GHNL6XUL\H
QLQ$]H]NHQWLQH\¸EXODQVODUDDOóQDQ©RáXQOXáXND- WHNUDUE¸EUHNWDġóKDVWDVóROGXáXPXGLNLġOHULPLQ
'¾Q6DEDKVDDWOHULQGH\DġDQDQ
GóQYH©RFXN\DUDOóODU.LOLV'HY- EXOXQGXáXQXDQODWPD\D©DOóġWóPDPDWDYUóQóV¾UKDYDERPEDUGóPDQóQGDLGGLD\D QHOLNERPEDUGóPDQG¾]HQOHGL
$]H]NHQWPHUNH]LQGHNLELUKDVOHW+DVWDQHVL
QHJHWLULOGL$FLO
J¸UH5XVVDYDġX©DNODUó$]H]
GH
G¾UG¾%XQXQ¾]HULQH
$\QóGLOLNRQXġPX\RUX]
WDQHELUFDPLYHVLYLO\HUOHġLP
VHUYLVWHLONP¾GDKDOHVL\DSóODQ
D\UóQRNWD\DVDOGóUó\DSWó<HUGL\HUHN\HULPHRWXUGXP2OD\EXQGDQLEDUHW2UDODQóQóQKHGHIDOóQGóáóVDOGóUó\DUDOóODUGDQGXUXPXDáóURODQOHġLPDODQODUóQD\¸QHOLNVDOGóUóWDOóáóGDáóWPDPUH]LOOLN©óNDUPDPJLELELUGXUXP
ODUGDNLġL¸OG¾
GHQID]OD
ODULVH*D]LDQWHS
WHNLKDVWDQHOH- ROVDEXGDWXWDQDNODUDJH©HUGL.LPVH\LUDKDWVó]
GD¸OHQOHUROGXáXELOGLULOLUNHQ
NLġL\DUDODQGó
UHVHYNHGLOGL
\DUDODQDQED]óNLġLOHULVHDUD©HWPHGLPKDONDRġHNLOGHGDYUDQPDGóPKDONóPó]
%RPEDUGóPDQóQDUGóQGDQ©ó<DġDQDQKDUHNHWOLOLáLQDUGóQGDQ KHUġH\LQ¾VW¾QGHGLU
ODUOD˜QF¾SóQDU6óQóU.DSóVó
QD
NDQ\DQJóQD˜62YHVLYLOVDYXQSROLV\DUDOóODUóQJHWLULOGLáL.LOLV İLK DURUŞMA 21 OCAK'TA JHWLULOGLYHEXUDGDQDPEXODQV'HYOHW+DVWDQHVL
QGHDVNHUOHU
PDHNLSOHULWDUDIóQGDQP¾GDODUOD.LOLV'HYOHW+DVWDQHVL
QH
$QWDO\D
LQFL$VOL\H&H]D0DKNHPHVL
QGHD©óKDOHHGLOGL+DYDVDOGóUóVóQGD
LVH]óUKOóDUD©ODULOHVóQóUKDWWóQ- ODQGDYDGD%¾OHQW(UVR\
VDáOóNVRUXQODUóQóJHWDġóQGó5XV\D
\DDLWVDYDġX©DNGD¸QOHPOHULQLDUWóUGó
\DUDODQDQODU\DNóQODUóWDUDIóQODUóVDEDKVDDWOHULQGH.LOLVVóUHN©HJ¸VWHUHUHNHPQL\HWNHPHULQLEDáODPD\DUDN
X©DáóQ\DNODġóNVDDWJHFLNPHOLNDONPDVóQDQHGHQROPDNYHNLġLOHULQKX]XUYHV¾NXQXQXER]PDNOD
VX©ODQó\RU%¾OHQW(UVR\KDNNóQGDD\GDQ
\óODNDGDUKDSLVFH]DVóLVWHQHQGDYDQóQGDYDQóQ
LONGXUXġPDVó2FDNJ¾Q¾\DSóODFDN
25 Kş öldü
Osmanlı Halk Pazarı
yangını-İtfaye raporu
.H©L¸UHQ2VPDQOó+DON3D]DUóȇQGDKDIWDVRQXQGD©óNDQYHSD]DUóWDPDPHQNXOODQóOPD]KDOHJHWLUHQ\DQJóQODLOJLOL$QNDUDòWIDL\HVL
QLQKD]óUODGóáó
UDSRUOD\DQJóQóQHOHNWULNNRQWDáóQGDQ©óNWóáóNHVLQOHġWL
5DSRUGD\DQJóQóQHOHNWULNWHVLVDWODUóQóQELULQGHROXġDQDUNYHġDVHQHGHQL\OH©óNWóáóLKEDUVDDWLQGHQ©RN¸QFHEDġODGóáóYHL©LQL©LQ\DQGóáóDġóUó
VLVOLKDYD\¾]¾QGHQGHGXPDQODUóQIDUNHGLOHPH\HUHNNROD\WXWXġDQPDO]HPHOHUOHNóVDV¾UHGHE¾\¾G¾á¾WHVSLWOHUL\HUDOGó$QNDUD%¾\¾NġHKLU%HOHGL\HVLòWIDL\H'DLUHVL%DġNDQOóáóȇQFDKD]óUODQDQ
UDSRUGD\DQJóQGDQVRQUD©DUġóGD\DSóODQLQFHOHPHGH©DWóQóQSHURQDUDODUóQóQġHIIDISYFOHYKDODUOD
NDSOóROGXáXWDYDQD\DNóQNóVóPODUGDSRO\HVWHUGRNXPDQD\ORQYHEH]WHQWHEUDQGDG¾NNDQODUGDGD
NROD\WXWXġDQWHNVWLO¾U¾QOHULSODVWLNV¾QJHUNDáóW
JLEL¾U¾QOHUVDWóOGóáóQóQWHVSLWHGLOGLáLELOGLULOGL5DSRUGD¸]HWOHġXWHVSLWOHUH\HUYHULOGL3UL]YHD\GóQODWPDDUPDW¾UOHULQHJLGHQHOHNWULNWHVLVDWóNDEORODUóQóQED]ó\HUOHUGH¾]HULD©óNPHWDONDQDOODUED]ó
\HUOHUGHD©óNWDQVH\\DURODUDN©HNLOGLáL‰DUġóGDNL
G¾NNDQWH]JDKODUóQSHURQODUER\XQFDX]DQGóáóYH
ELWLġLNQL]DPGDGL]D\QHGLOGLáLDUDE¸OPHOHULQLQYH
¾VW©DWóNDSODPDODUóQóQSYFSODVWLNNRQWUSODNVXQWDYHRVEJLELPDO]HPHOHUG¾NNDQJLULġOHULQLQLVH
VD©NHSHQNOHUOHNDSDWóOGóáó'¾NNDQYHWH]JDKODUóQ
©RáXQOXáXQGDóVóQPDN©D\YH\HPHN\DSPDNDPDFó\ODHOHNWULNOLóVóWóFóLQIUDUHGóVóWóFóXIR/3*W¾SOHULSRVFLKD]óELOJLVD\DU\D]DUNDVDYHWHOHIRQġDUM
FLKD]óJLELHOHNWULNOLFLKD]ODUóQSUL]OHUHWDNóOóROGXáX\DQJóQóQLKEDUVDDWLQGHQ©RN¸QFHEDġODGóáóYH
L©LQL©LQ\DQGóáó©óNDQGXPDQODUóQGDKDYDQóQDġóUó
VLVOLROPDVóQHGHQL\OHIDUNHGLOHPHGLáLWHVSLWHGLOGL
PKK Kültür Merkez'ne
saldırdı: 6 yaralı
ŞIRNAK'ta PKK'lı teröristler, Kültür ve Turizm Müdürlüğü
ile İl Halk Kütüphanesi'nin bulunduğu binaya girip
kazan dairesine el yapımı patlayıcılar attı.
İsrail, Mavi Marmara’da
tazminat ödeyecek
=DIHU%$5,Ġ.$<6(5ò'+$ò65$ò/*D]]Hȇ\H\DUGóPJ¸W¾UHQ0DYL0DUPDUDJHPLVLQH
\DSóODQEDVNóQQHGHQL\OH.D\VHULȇGHD©óODQGDYDGDJHPLGHNL\DUGóPJ¸Q¾OO¾OHULQGHQ$KPHW
$\GDQ%HNDUȇDELQOLUDWD]PLQDW¸GHPH\H
PDKNXPROGX
.D\VHUL
LQFL$VOL\H+XNXN0DKNHPHVLȇQGHVRQX©ODQDQGDYD\ODLOJLOLò++òQVDQL<DUGóP9DNIóLOELQDVóQGDELOJLYHUHQDYXNDW(UVLQ8PPDQ
*D]]Hȇ\HLQVDQL\DUGóPJ¸W¾UHQYH\DUGóPJ¸Q¾OO¾OHULQLWDġó\DQ0DYL0DUPDUDLOHILORGDNL
GLáHUJHPLOHUH0D\óVJ¾Q¾òVUDLODVNHULQFHKXNXNGóġóVDOGóUóG¾]HQOHQGLáLQLDQóPVDWWó8PPDQEXVDOGóUóVóUDVóQGDJ¸Q¾OO¾Q¾QKD\DWóQóND\EHWWLáLQL©RNVD\óGDNLġLQLQ
\DUDODQGóáóQóYXUGJXODGó
0DYL0DUPDUDPDáGXUODUóDGóQDòVUDLOȇLQKDNVó]OóáóQóQWHVFLOHGLOPHVLòVWDQEXO
QFL$áóU&H]D
0DKNHPHVLȇQGHVDOGóUóHPULQLYHUHQòVUDLORUGXVXQXQ¾VWG¾]H\NRPXWDQóKDNNóQGDDáóU
KDSLVFH]DODUóLVWHQGLáLQLEHOLUWHQ$YXNDW8PPDQòVUDLOGHYOHWLQLQ0DYL0DUPDUDȇGD\DSPóġ
ROGXáXH\OHPOHULQKDNVó]ILLOQLWHOLáLQGHROGXáX
YHEXQHGHQOHWD]PLQDWVRUXPOXOXáXEXOXQGXáXQGDQKDUHNHWOHELU©RNNHQWWHWD]PLQDWGDYDODUóD©óOGóáóQóND\GHWWL
6HNYDQ.ž'(1Ġ,51$.
'+$3DWODPDQHGHQL\OHELQDGD©óNDQ\DQJóQGDHW¾W\DSDQ
¾
¸áUHQFLLOH
VLSHUVRQHOROPDN
¾]HUHNLġL\DUDODQGó$OHYOHUH
LWIDL\HLOHSROLVLQ720$DUD©ODUó
P¾GDKDOHHGHUNHQV¸QG¾UPH©DOóġPDODUóVóUDVóQGDJ¾YHQOLNJ¾©OHULQH3..
OóODUWDUDIóQGDQDWHġ
D©óOGó
ĠóUQDN
WDEXVDEDKVDDWOHULQGH
J¾YHQOLNJ¾©OHULG¾QWHU¸ULVWOHUFH\DNóODQ‰HYUHYHĠHKLUFLOLN
òO0¾G¾UO¾á¾\DQóQGDEXOXQDQ
KHQGHNYHEDULNDWODUóNDOGóUPDN
L©LQRSHUDV\RQG¾]HQOHGL2SHUDV\RQXQV¾UG¾á¾VóUDGDNHQW
PHUNH]LQGHNL<HQL0DKDOOHVL
QGH
EXOXQDQòO.¾OW¾UYH7XUL]P0¾G¾UO¾á¾LOHòO+DON.¾W¾SKDQHVL
QHEXJ¾QVDDWVóUDODUóQGDJHOHQ\¾]OHULNDSDOó3..
OóODU
ELQDQóQND]DQGDLUHVLQHJLUHUHN
EXUD\DHO\DSóPóSDWOD\óFóODUDWWó
7HU¸ULVWOHUELQDQóQ©HġLWOLRGDODUóQDGDPRORWRIOXVDOGóUóG¾]HQOHGL3DWOD\óFóODUóQLQILODNHWPHVL
¾]HULQHELQDGD\DQJóQ©óNWó$OHY-
ÖĞRENCİLER
İÇERDE
BULUNUYORDU
OHUNóVDV¾UHGHW¾PELQD\óVDUGó
17 ÖĞRENCİ VARDI
6DOGóUóVóUDVóQGDELQDQHW¾W
YHN¾W¾SKDQHE¸O¾P¾QGHEXOXQDQ¸áUHQFLROD\\HULQHJHOHQJ¾YHQOLNJ¾©OHULWDUDIóQGDQ
J¾©O¾NOHWDKOL\HHGLOGL3HUVRQHOGHQED]óODUóELQDQóQSHQFHUHVLQGHQ©óNDUóODELOGL‰óNDQ\DQJóQGD
¸áUHQFLLOHSHUVRQHO\DUDODQGó<DUDOóODUDPEXODVODUODĠóUQDN
'HYOHW+DVWDQHVL
QHNDOGóUóODUDN
WHGDYLDOWóQDDOóQGó
%LQDGDEXOXQDQODUóQWDKOL\HHGLOPHVLVóUDVóQGD3..
OóODUWDUDIóQGDQJ¾YHQOLNJ¾©OHULQHRWRPDWLN
VLODKODUODDWHġD©óOGó3ROLVLQGH
NDUġóOóNYHUPHVL¾]HULQHE¸OJHGHQVLODKVHVOHUL\¾NVHOGL%XDUDGDE¸OJHGHEXOXQDQED]óYDWDQGDġODUGDSHQFHUHOHUGHQELQD\D
JLUHUHNL©HULGH¸áUHQFLYHSHUVRQHOEXOXQXSEXOXQPDGóáóQóNRQWUROHWWL
POLİSTEN İTFAİYEYE
'MÜDAHALE ET' UYARISI
<DQJóQV¸QG¾UPH©DOóġPDODUóQDWHOHIRQODELOJLYHULOPHVLQHUDáPHQLWIDL\HHNLSOHULQLQJH©
JHOGLáLLGGLDHGLOLUNHQSROLVLQ
720$DUD©ODUóGDDOHYOHUHP¾GDKDOHHWWL%XVóUDGDSROLV]óUKOó
DUDFóQGDQLWIDL\HHNLSOHULQHòWIDL\HQHGHQP¾GDKDOHHWPL\RUVXQ
Bakanlıktan 'zika
virüsü' açıklaması:
Aşısı yok
$1.$5$'+$6$à/,.%DNDQOóáó'¾Q\D6DáOóN
˜UJ¾W¾WDUDIóQGDQ7URSLNDO$IULND*¾QH\GRáX$V\D
3DVLILN$GDODUó2UWDYH*¾QH\$PHULND
GD
]LNDYLU¾VKDVWDOóáó
QóQJ¸U¾OG¾á¾Q¾QYH\D\óOPD\DGHYDP
HWWLáLQLQELOGLULOGLáLQLKDWóUODWDUDNE¸OJHGHNL¾ONHOHUHVH\DKDWHGHFHNOHUL©LQX\DUóGDEXOXQGX%DNDQOóN
\DSWóáóD©óNODPDGD+DVWDOóáóQ¸]J¾QELUWHGDYLVLEXOXQPDGóáóJLEL¸QOH\LFLELUDġóVóGD\RNWXU(QIHNVL\RQGDQNRUXQPDNL©LQKDVWDOóáóQJ¸U¾OG¾á¾E¸OJHOHUGHVLYULVLQHNóVóUóNODUóQGDQNRUXQPDNHVDVWóUGHGL
%DNDQOóNWDUDIóQGDQ\DSóODQ\D]óOóD©óNODPDGD
]LND
YLU¾V¾Q¾Q¸]HOOLNOHJHEHOHUHEXODġWóáóQGDGRáDFDNEHEHNOHUGHFLGGLDQRPDOLOHUHVHEHSROGXáXEHOLUWLOHUHNKDVWDOóáóQWHGDYLVLQLQEXOXQPDGóáóYXUJXODQGó(QIHNVL\RQGDQNRUXQPDNL©LQKDVWDOóáóQ
J¸U¾OG¾á¾E¸OJHOHUGHVLYULVLQHNóVóUóNODUóQGDQNRUXQPDQóQHVDVROGXáXLIDGHHGLOHQD©óNODPDGDġ¸\OHGHQLOGL'¾Q\D6DáOóN˜UJ¾W¾7URSLNDO$IULND*¾QH\GRáX$V\D3DVLILN$GDODUó2UWDYH*¾QH\$PHULND
GD
=LND9LU¾V+DVWDOóáóJ¸U¾OG¾á¾Q¾YH\D\óOPD\DGHYDP
HWWLáLQLELOGLUPLġWLU
SONSÖZ
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR
Ocak'tan önce çıkacak
0DOL\H%DNDQó
1DFL$áEDO$VJDUL
žFUHW7HVSLW
Komisyonunun
©DOóġPDODUóQD
GHYDPHWWLáLQL
EHOLUWHUHNȊòQġDOODK
\óOEDġóQGDQ¸QFH
Komisyon asgari
¾FUHWLEHOLUOH\HFHNȋ
dedi.
$1.$5$$1.$0HFOLV*HQHO
.XUXOX
QGD0DOL\H%DNDQó1DFL$áEDO*HOLU9HUJLVL.DQXQXLOH%D]ó.DQXQODUGD'HáLġLNOLN<DSóOPDVóQD
'DLU.DQXQ7DVDUóVó¾]HULQGHG¾Q
PLOOHWYHNLOOHULQLQVRUXODUóQó\DQóWODGó0+3òVWDQEXO0LOOHWYHNLOLòVPDLO)DUXN$NVXȊ(PHNOLPDDġODUóQGDNLHPHNOLD\OóNODUóQGDNLDUWóġóD\Uó
ELUHQGHNVHJ¸UHKHVDSODPD\óG¾-
3
Güncel
26 ARALIK 2015 CUMARTESİ
ġ¾Q¾\RUPXVXQX]"(PHNOLOHULQKD\DWVWDQGDUWODUóQDJ¸UHG¾]HQOHQHQ
ELUJH©LQPHHQGHNVLQHGD\DOóRODUDN
\DSPD\óDUWóUPD\óG¾ġ¾Q¾\RUPXVXQX]"ȋGL\HVRUGX
“SÖYLEDİĞİNİZ TÜRDEN BİR
ÇALIŞMAMIZ YOK”
0DOL\H%DNDQó1DFL$áEDOGD
Ȋ1RUPDOGH¾FUHWDUWóġODUó\DSóOóUNHQHQ©RNWDELL¸QH©óNDQNLġLQLQ
HQD]óQGDQHQIODV\RQNDUġóVóQGD¸]O¾NKDNODUóQóQNRUXQXSNRUXQDPDGóáó'ROD\óVó\ODV¸\OHGLáLQL]W¾UGHQ
ELU©DOóġPDPó]\RNDPD$.3DUWL
K¾N½PHWOHULG¸QHPLQGHPHPXUODUóPó]GDGLáHU©DOóġDQODUóPó]JLELUHHO
RODUDN¸QHPOL¾FUHWDUWóġODUóDOPóġODUGóU0HVHODHQG¾ġ¾NPHPXUPDDġóLODDUDVóQGDUHHORODUDN\¾]GHRUDQóQGDDUWPóġWóU\DQL
KHPHQIODV\RQNDUġóVóQGDPDDġODUó
HULPHPLġWLUKHPGHVRQRQ¾©\óOGóU
$.3DUWLK¾N½PHWOHULQLQLNWLGDUGD
ROGXáXVRQRQ¾©\óOGóU7¾UNL\HHNRQRPLVLQGHROXġDQUHIDKWDQ¸QHPOL
ELUSD\DOPóġODUGóUȋGHGL
“YILBAŞINDAN ÖNCE KOMİSYON
ASGARİ ÜCRETİ BELİRLEYECEK”
+HPVH©LPEH\DQQDPHVLKHPGH
+¾N¾PHWSURJUDPóQGD2FDNLWLEDUó\ODDVJDUL¾FUHWLQQHWELQOLUD
ROGXáXQXLIDGHHWWLNOHULQLEHOLUWHQ
0DOL\H%DNDQóȊĠXDQGD$VJDULžFUHW7HVSLW.RPLV\RQX©DOóġPDODUóQD
GHYDPHGL\RULQġDOODK\óOEDġóQGDQ
¸QFH.RPLV\RQDVJDUL¾FUHWLEHOLUOH\HFHN6D\óQ%DġEDNDQóPó]GDLIDGH
HWWLOHUIDUNOóġHNLOOHUGH%XUDGDQGROD\óRUWD\D©óNDFDN\¾NHLOLġNLQ¸]HO
VHNW¸U¾QWDOHSOHUL©HU©HYHVLQGHYH
E¾W©HLPN¤QODUó©HU©HYHVLQGHELU©DOóġPD\DSóODFDáóQóLIDGHHWPLġOHUGL
EL]GHġXDQGDR©DOóġPDODUó\¾U¾W¾\RUX]ȋD©óNODPDVóQó\DSWó
Memura müjde
&+3ȇGHQPLOOHWYHNLOL
VD\óVóROVXQWHNOLIL
$1.$5$$1.$&+3PLOOHWYHNLOLVD\óVóQóQ
ROPDVóL©LQNDQXQWHNOLILYHUGL7HNOLI\DVDODġóUVDPLOOHWYHNLOLVD\óVó\XUWGóġóVH©LP©HYUHVLQGH
VH©LOHFHNPLOOHWYHNLOLHNOHQHUHNRODUDNEHOLUOHQHFHN
&+3$QNDUD0LOOHWYHNLOL7HNLQ%LQJ¸O6H©LPOHULQ7HPHO+¾N¾POHULYH6H©PHQ.¾W¾NOHUL+DNNóQGD.DQXQòOH0LOOHWYHNLOL6H©LP.DQXQXQGD'HáLġLNOLN<DSóOPDVóQDòOLġNLQ.DQXQ7HNOLILQL7%00
%DġNDQOóáóQDVXQGX
-YURT DIŞI SEÇİM ÇEVRESİ OLUŞTURULACAK7HNOLI\XUWGóġóQGD\DġD\DQYDWDQGDġODUóQEXOXQGXNODUóE¸OJHOHUGHNLVH©PHQVD\óODUóQDEDáOó
RODUDNELU<XUW'óġó6H©LP‰HYUHVLROXġWXUXOPDVóQó
¸QJ¸U¾\RU˜]HONDQXQODUóQGDNL©HYUHD\óUPDODUó
VDNOóNDOPDNġDUWó\ODVH©LPOHUGHKHULOYH\XUWGóġó
ELUVH©LP©HYUHVLRODFDN
- MİLLETVEKİLİ SAYISI 560 OLACAK7HNOLI\DVDODġóUVDPLOOHWYHNLOLVD\óVóRODFDN
<XUWGóġóVH©LP©HYUHVLQGHQ©óNDFDNPLOOHWYHNLOLVD\óVóRODUDNEHOLUOHQHFHN0LOOHWYHNLOLVD\óVó
\XUWGóġóVH©LP©HYUHVLQGHVH©LOHFHNPLOOHWYHNLOL
HNOHQHUHNRODFDN
-SEÇİM ÇEVRELERİ VE ÇIKARACAĞI
MİLLETVEKİLİ SAYISI<XUW'óġó6H©LP‰HYUHVLQLQ©óNDUDFDáóPLOOHWYHNLOLVD\óVóòOOHULQ©óNDUDFDáóPLOOHWYHNLOLVD\óVóQóQWHVSLWLQGHPLOOHWYHNLOLVD\óVóQGDQȐKHU
LOYH\XUWGóġóVH©LP©HYUHVLQH¸QFHELUPLOOHWYHNLOLYHULOHFHN
-GEREKÇE7HNOLILQJHUHN©HVLQGH<XUW'óġó6H©LP‰HYUHVLROXġWXUXOPDVóQóQ\XUWGóġóQGD\DġD\DQYDWDQGDġODUóQVH©LOPH\ROXQXGDD©DFDáóQDGLNNDW©HNLOHUHNȊ9HDQD\DVDOELUKDNRODQVH©PHYHVH©LOPH
KDNNóQóQDGDOHWSUHQVLELQHX\JXQELUEL©LPHX\JXODQPDVóQóVDáOD\DFDNWóU<XUW'óġó6H©PHQ.¾W¾á¾QHND\óWOóW¾PVH©PHQOHULQGDKLOROGXáXWHNELU
\XUWGóġóVH©LP©HYUHVLROXġWXUXOPDOóYHLOVH©LP
©HYUHVLQGHNLHVDVODU\XUWGóġóVH©LP©HYUHVLL©LQGH
JH©HUOLROPDOóGóU<XUWGóġóVH©LP©HYUHVLQGHQVH©LOHFHNRODQ0LOOHWYHNLOLVD\óVóQóQKHVDSODQóUNHQ
\XUWL©LQGHX\JXODQDQVLVWHPLQLQGHYDPHWWLULOPHVLYHVH©LPKHVDEóQóQEXQDJ¸UH\DSóOPDVóWHNOLI
HGLOPHNWHGLUȋGHQLOGL
TSK : Czre'de
6 PKK'lı etksz
hale getrld
$1.$5$$1.$$QD\DVD
0DKNHPHVLQLQNDUDUó¾]HULQH
HPHNOLPHPXUXPDKNHPHOHUH
G¾ġ¾UPHGHQRWX]\óOGDQID]OD©DOóġPDV¾UHOHULL©LQLNUDPL\H
¸GHPHNRQXVXQGDELU©DOóġPD
ROXSROPDGóáóQDLOLġNLQ0DOL\H
%DNDQó1DFL$áEDOȊ.RQX\XLQFHOHWHFHáLPòQFHOHPHVRQXFXQDJ¸UHGH\DUJóODPDJLGHULQLQ
\DSóOPDVóQóLGDUHLOHYDWDQGDġ
DUDVóQGDX\XġPD]OóNROPDVóQó
EL]GHLVWHPH\L]ȋGHGL
0HFOLV*HQHO.XUXOX
QGD0DOL\H%DNDQó1DFL$áEDO*HOLU
9HUJLVL.DQXQXLOH%D]ó.DQXQODUGD'HáLġLNOLN<DSóOPDVóQD
'DLU.DQXQ7DVDUóVó¾]HULQGHPLOOHWYHNLOOHULQLQVRUXODUóQó
\DQóWODGó
“GELECEK SENE EYLÜL
AYINDA İLK VERGİ
HARCAMASI RAPORUNU
YAYIMLAYACAĞIZ”
*HOHFHNVHQHH\O¾OD\óQGDLON
YHUJLKDUFDPDVóUDSRUXQX\D\óPOD\DFDNODUóQDLġDUHWHGHQ
0DOL\H%DNDQóġ¸\OHGHGL
ȊòQġDOODKJHOHFHNVHQHH\O¾O
D\óQGDLONYHUJLKDUFDPDVóUDSRUXQX\D\óPOD\DFDáó]RQGDQ
VRQUDGDKHU\óOEXYHUJLKDUFDPDVóUDSRUX\D\óPODQDFDN
$1.$5$'+$*(1(/.850$<%DġNDQOóáóĠóUQDN&L]UHòO©HVLQGHJ¾YHQOLNJ¾©OHULLOH
3..
OóWHU¸ULVWOHUDUDVóQGD©óNDQ
©DWóġPDGDDVNHULQġHKLWROGXáXQX3..
OóWHU¸ULVWLQHWNLVL]
KDOHJHWLULOGLáLQLD©óNODGó
*HQHONXUPD\%DġNDQOóáó
QGDQ
\DSóODQD©óNODPDġ¸\OH$UDOóNWDULKLQGHĠóUQDNòOL&L]UHòO©HVLQGHLFUDHGLOHQRSHUDV-
9HUJLKDUFDPDVóUDSRUXEL]HQH
V¸\OH\HFHN"7¾PPHY]XDWWDVD\óOóRODQKHUYHUJLUHVLPKDU©
LVWLVQDVóQóQNDSVDPóQóVRV\DOYHHNRQRPLNDPDFóQóYHEX
NDSVDPGDYD]JH©LOHQYHUJLPLNWDUóQóLOJLOLNXUXPODUGDQGDELOJLDODUDNUDSRUODPóġRODFDNȋ
“KONUYU İNCELETECEĞİM”
0+3.DKUDPDQPDUDġ0LOOHWYHNLOL)DKUHWWLQ2áX]7RU
Ȋ$QD\DVD0DKNHPHVLQLQNDUDUó¾]HULQHELQOHUFHHPHNOLPH-
PXURWX]\óOGDQID]ODKL]PHWOHULL©LQGHLNUDPL\H¸GHQPHVL
NRQXOXGDYDODUD©PóġEXQODUGDQELUNóVPóELULQFLEDVDPDN
PDKNHPHOHUGHQOHKOHULQGHNDUDUODUDOPóġODUGóU$QD\DVD
0DKNHPHVLQLQNDUDUóQDX\JXQ
RODUDNRQELQOHUFHHPHNOLPHPXUXPDKNHPHOHUHG¾ġ¾UPHGHQRWX]\óOGDQID]OD©DOóġPD
V¾UHOHULL©LQLNUDPL\H¸GHPH
NRQXVXQGDELU©DOóġPDQó]YDU
PóGóU"ȋGL\HVRUGX
Motorlu Taşıtlar
Vergisi % 5.58
artıyor
òVWDQEXO'+$0RWRUOX7DġóWODU9HUJLVL079
WXWDUODUó\óOóQGD\HQLGHQGHáHUOHPHRUDQóRODQ
\¾]GHDUWóUóODUDNX\JXODQDFDN
5HVPL*D]HWHȇQLQG¾QN¾VD\óVóQGD\HUDODQ\HQL
079WDULIHVLQHJ¸UH\DġDUDVóȂVDQWLPHWUHN¾SFPDUDVóQGDPRWRUKDFPLQHVDKLSELQHN
DUD©ODUOLUDȂFPDUDVóQGDPRWRUKDFPLQHVDKLSELQHNDUD©ODUOLUDȂFP
DUDVóPRWRUKDFPLQHVDKLSELQHNDUD©ODULVHOLUD
079¸GH\HFHNOHU
7DULIHGH\DġDUDVóQGDFPYH\XNDUóVóPRWRUKDFPLQHVDKLSELQHNDUD©ODUOLUDLOH
HQ\¾NVHN079WXWDUóQó¸GHUNHQFPYHGDKD
DġDáóPRWRUKDFPLQHVDKLS\DġYH¾]HULPRGHOELQHNDUD©VDKLSOHULGHOLUDLOHHQD]079WXWDUó¸GH\HFHNOHU3DQHOYDQYHPRWRUOXNDUYDQODUóQFP
YHDġDáóVóL©LQOLUD\XNDUóVóL©LQGHOLUD079
¸GHQLUNHQNLġLYH\XNDUóVóRWRE¾VOHUL©LQGH\óOOóNOLUD079¸GHQHFHN8©DNYHKHOLNRSWHUOHULQ
NLORJUDPDNDGDURODQODUL©LQOLUDWRQ
¾]HULRODQODUL©LQGHELQOLUD079¸GHQHFHN
\RQHVQDVóQGDVDDW
WH©óNDQ
©DWóġPDGDELULDáóUROPDN¾]HUH
¾©.DKUDPDQVLODKDUNDGDġóPó]
VDDWȇGH\DUDODQPóġWóU<DUDODQDQVLODKDUNDGDġODUóPó]GHUKDOKDVWDQH\HVHYNHGLOPLġROXS
DáóU\DUDODQDQVLODKDUNDGDġóPó]
KDVWDQHGH\DSóODQW¾PP¾GDKDOHOHUHUDáPHQNXUWDUóODPD\DUDNVDDWȇGHġHKLWROPXġWXU
'LáHU\DUDOóODUóQKD\DWLWHKOLNH-
VLEXOXQPD\óSWHGDYLOHULQHGHYDPHGLOPHNWHGLU‰óNDQ©DWóġPDGDDOWóWHU¸ULVWHWNLVL]KDOH
JHWLULOPLġWLU.DKUDPDQĠHKLGLPL]H$OODKȇWDQUDKPHWGHáHUOL
DLOHVLQH\DNóQODUóQD7¾UN6LODKOó.XYYHWOHULPHQVXSODUóPó]DYH
<¾FH7¾UN0LOOHWLQHEDġVDáOóáóYH
VDEóU\DUDODQDQ.DKUDPDQVLODK
DUNDGDġODUóPó]DDFLOġLIDODUWHPHQQLHGL\RUX]
Karga bana dedi
di ki
>ebY;1I9
[email protected]
HDP’de
güvercinler ile
şahinler savaşı!
GÜNEYDOĞU’DA YAŞANANLAR, PKK EYLEMLERİ, 7 HAZİRAN VE 1 KASIM SEÇİM SONUÇLARI HDP'Yİ İKİYE BÖLDÜ
HDP’de iki farklı görüş çarpışıyor. Güverciler, “ 7 Haziran’da AK Parti ile koalisyon yapmalıydık” derken Şahinler, “Ortadoğu haritası yeniden çiziliyor. Kürdistan’ı kurmalıyız”
görüşündeler…
HDP 1 Kasım seçiminde de başarı elde
etti ve 3. Parti oldu Meclis’te. Ancak parti içi
görüşler iki farklı yönde oluştu. “Güvercinler”
ile “Şahinler” olarak kulislere yansıyan
farklı görüşler öne çıktı.
Güvercinler şu görüşleri savunuyor:
“Haziran’da yapılan seçimde büyük destek sağlayıp 80 milletvekili çıkardık, Türkiye
partisi olma yolunda önemli bir adım attık.
Ancak bize verilen oyların değerini bilemedik.
Yapılması gereken şey, PKK’ya silah bıraktırmak, Ak Parti ile koalisyon kurmak ve yeni
bir Anayasa üzerinde anlaşmaya varmaktı.
Bunu gerçekleştirseydik bugün çok farklı bir
noktada olurduk.
Suriye’deki iç savaş nedeniyle ABD ve AB
ülkelerinin Türkiye’ye muhtaç olduğu bir dönemde bazı ilçelerde özyönetim için silahlı
eylem başlatıldı. Zamanlama açısından çok
yanlış bir eylemdi bu. Ne ABD’yi ne de Avrupa Birliği’ni yanımızda gördük. Geçmişte polis dayağına bile tepki gösteren ülkeler şimdi
ilçelerin yerle bir edilmesine, yüzlerce kişinin
ölmesine seyirci kalıyor.
Özyönetime geçmek istediğimiz ilçelerde
halkın büyük bölümünün desteğini alamadığımız gibi sert eleştirilerine hedef olduk. Yüz
binlerce kişi evinden kaçmak, başka yerlere
yerleşmek zorunda kaldı, o ilçelerde işyerleri
kapandı, binlerce kişi işini kaybetti, ekonomi
adeta çöktü.
Yapılan bu yanlıştan dönmek zorundayız.
Partide kimi yöneticilerin PKK’yı destekleyen açıklamaları halkla aramızdaki uçurumu
büyütüyor. Seçmen bizden soğumaya başladı. Bunun çarpıcı bir göstergesi 1 Kasım’da
ortaya çıktı. Bugün seçim olsa barajı aşacağımız bile şüpheli.
Genel Başkan’ın geçtiğimiz günlerde
Moskova’ya gitmesi de hiç şık olmadı. Kamuoyunun tepkisiyle karşılaştı.
PKK daha fazla kayıp vermeden ateş kes
ilan etmeli, inisiyatifi meşru siyasete bırakmalıdır.”
++
İkinci görüşü savunan Şahinler olarak adlandırılan HDP’liler ise görüşlerinin gerekçelerini şu sözlerle anlatıyorlar:
“Ortadoğu haritası yeniden çiziliyor. Kürdistan’ı kurmak için bundan daha iyi bir fırsat olamaz.
Suriye ve Irak’ta giriştiğimiz mücadeleyi ilçelerde başlatılan direnişle taçlandırmak zorundayız.
Bugünkü siyasi yapı içinde Meclis’teki
milletvekillerimizle önemli işler başarmamız
mümkün değildir.
Kandil’le ayrı düşmemeli, ortak bir hedef
peşinde koştuğumuzu unutmamalıyız.”
++
Bakalım, söz konusu kriz nereye varacak,
HDP’de “güvercinler” mi, yoksa “şahinler” mi
kazanacak?
Yıl: 40
Sayı: 14540
26 ARALIK 2015
CUMARTESİ
6216˜=*D]HWHFLOLN0DWEDDFóOóN5HNODPFóOóNòQġ6DQ
YH7LF/WGĠWL$GóQDòPWL\D]6DKLEL
$EGL3(+/ò9$1
*HQHO<D\óQ.RRUGLQDW¸U¾2UKDQ8à852à/8
6RUXPOX<D]óòġOHUL0¾G¾U¾&DIHU.ž/$+/,2à/8
<D]óòġOHUL0¾G¾U¾$OL7(3(
òVWLKEDUDWĠHIL$KPHW$\GóQ.˜.6$/
6SRU6RUXPOXVX$OL<DO©óQ(5&$1
*¸UVHO<¸QHWPHQ1LOD\*$=(/2à/8
+XNXN0¾ġDYLUL$Y0HKPHW1HFDWL<¾]HU
7(06ò/&ò/ò./(5
òVWDQEXO7HPVLOFLVL
òEUDKLP'(0ò5&ò
ò]PLU7HPVLOFLVL
$WDPDQ6$5,*('ò.
Karadeniz Temsilcisi
.HPDOHWWLQ7$1*$/
6LYDV.R\XOKLVDU7HPVLOFLVL
0HKPHW$OL'¾QGDU
0(5.(=
5¾]JDUOó$JDKHIHQGL6RNDN
1R8OXV$1.$5$
7HO
)DNV
ȏ
+$%(50(5.(=ò
òYHGLN26%0DWEDDFóODU6LWHVL
&DGGH(VNL&DG1R
<HQLPDKDOOH$1.$5$
7HO
)D[
ȏ
%$6.,$'5(6ò
òYHGLN26%&DGGH(VNL&DG
6RNDN1R<HQLPDKDOOH$1.$5$
'DáóWóP781$/,0('<$/7'Ġ7ò
<D\óQ7¾U¾<HUHO6¾UHOL
6¸]OHġPH'óġó<D]óODUDžFUHW˜GHQPH]
*D]HWH%DVóP7DULKL$UDOóN&XPD
ò/$19(5(./$07$5ò)(6ò
ȏ5HQNOLE¾W¾QVD\IDODUGDVWFP7/.'9
ȏ6L\DK%H\D]VD\IDODUGDSD]DUOóáDWDELLGLU
ȏ%LODQ©R*HQHO.XUXO7¾]¾N6LJRUWD
$FHQWHOLN)HVLKQDPHYELODQODUóQVWFP7/.'9
4
SONSÖZ
Güncel
26 ARALIK 2015 CUMARTESİ
Demrtaş’ın Rusya
zyaretne sert tepk
Başbakan Ahmet Davutoğlu, “Son günlerde Türkiye’yi yurtdışında olumsuz bir imajla
tanıtabilmek için siyasi partilerden gelen bazı talihsiz açıklamalar ve tavırlar görüyoruz.
Muhalefetimiz maalesef hükümetin politikalarını, milletimize eleştirmektense gidip muhalif
olduğumuz ülkelerin başkentlerinde eleştiriyorlar” dedi.
ò67$1%8/$1.$Ȃ'DYXWRáOX
‰óUDáDQ3DODFH.HPSLQVNLȇQGHG¾]HQOHQHQ7¾UNL\H0DUNDVó/DQVPDQóȇQGDNRQXġWXȊ7¾UNL\HȋPDUNDVó
©DOóġPDODUóQóQ\óOóQGD7¾UNL\H
òKUDFDW©óODU0HFOLVLȇQLQNRRUGLQDV\RQX\ODEDġODGóáóQóV¸\OH\HQ'DYXWRáOXġXLIDGHOHULNXOODQGó
Ȋ\óOóQóQLONG¸QHPLQGH©DOóġPDODUPH\YHOHULQLYHUPLġ7¾UNL\HȇQLQ\HQLORJRVXYHVORJDQóWDQóWóOPóġWóȆ7¾UNL\HJ¾F¾Q¾NHġIHWȇ%X
ORJRYHVORJDQ7¾UNL\Hȇ\LWDQóWDQE¾W¾QNXUXPODUóELUGDáóQóNOóNWDQNXUWDUPóġWóU%L]7¾UNL\H\L]GHUNHQDVOóQGDWDULKLQHQNDGLPLQHKLWDS
HGL\RUX]‰DWDOK¸\¾NȇWHQòVWDQEXOȇD
NDGDUWDULKLQLON\HUOHġLNWRSOXPXQGDQHQJHOLġPLġLQHNDGDUE¾W¾QRNDGLPWDULKEL]LP¾ONHPL]GHGLU&RáUDI\DQóQHQPHUNH]LVLQHVDKLEL]
%L]LPWHNELUN¾OW¾UHKDSVHWPHNLVWH\HQOHUHNDUġóWHNELUFRáUDI\D\DEL]L
PDKNXPHWPHNLVWH\HQOHUHNDUġóJ¾U
ELUVHVOHELUNH]GDKDKD\NóUó\RUX]
EL]$YUXSDOó\ó]EL]$V\DOó\ó]EL]$IULNDOó\ó]EL].DUDGHQL]OL\L]EL]$NGHQL]OL\L]EL](JHOL\L]EL]%DONDQODUó]EL].DINDV\D\ó]EL]2UWD$V\D\ó]
EL]2UWDGRáX\X]EL]5XPHOL\L]7DULKEL]LPOHEDġODGóYHWDULKEL]LPOH
\D]óODFDN%L]LPN¾OW¾U¾P¾]HGHáPHPLġPHGHQL\HW\RNWXU%L]KHUELU
PHGHQL\HWHGHáHUHNLQVDQOóáóWHPVLO
HGL\RUX](NRQRPLQLQGHHQGLQDPLáLQHVDKLEL]'¾Q\D\DNDSDQPD\DFDáó]G¾Q\D\DD©óODFDáó]'¾Q\D\D
D©óOóUNHQGHNLPOLáLPL]LDLWROGXáXPX]WRSUDáóQGHULQN¾OW¾U¾Q¾E¾\¾NELURQXUODWHPVLOHGHFHáL]%X
WDQóWóPORJRVXLġWHEXQXQL©LQ¸QHPOL/RJRJHUHNVLPJHVHODQODWóPOD
JHUHNRVLPJHOHULQN¾OW¾UWDULKLPL]GHNL\HULLWLEDUL\OH7¾UNL\HȇQLQE¾W¾Q¾Q¾WHPVLOHGL\RU%X¸]J¾Q©DOóġPD\DNDWNóGDEXOXQDQKHUNHVLWHEULN
HGL\RUXPȋ
-TURİZM SEKTÖRÜNE İKİ MÜJDEȊ+HPWXUL]PVHNW¸U¾Q¾KHPGH
W¾P¾UHWLFLOHULLOJLOHQGLUHQLNLP¾M-
GH\LVL]OHUOHSD\ODġPDNLVWL\RUXPȋ
GL\HQ'DYXWRáOXȇGHPLO\RQ
RODQWXULVWVD\óVóQóQȇWHPLO\RQD©óNWóáóQóND\GHWWL7XUL]PGHNLSHUIRUPDQVóNRUXPDNYHVHNW¸U¾
GDKDLOHUL\HJ¸W¾UPHNL©LQ\HQL©DOóġPDODU\DSWóNODUóQDGLNNDW©HNHQ'DYXWRáOXġ¸\OHGHYDPHWWL
Ȋ5XV\DȇGD\DġDQDQVRUXQQHGHQL\OHJHOLġPHOHUGHQWXUL]PVHNW¸U¾P¾]¾QYH¾UHWLFLOHULPL]LQROXPVX]
HWNLOHQPHPHVLL©LQ\HQLWHGELUOHUDOGóN5HNDEHWJ¾F¾P¾]¾QNRUXQPDVóL©LQ\óOóQóQEDġóQGDELUWDNóP
WHGELUOHUDOPóġWóN%XWHGELUOHUGHQ
ELULRODUDN%DáóPVó]'HYOHWOHU7RSOX-
OXáXȇQGDEXOXQDQ¾ONHGHQELQLQ¾]HULQGHWXULVWJHWLUHQVH\DKDW
DFHQWHOHULQLQNUHGLJDUDQWLOHQGLUPH
IRQXLOHNUHGLNXOODQPDODUóVDáODQDUDNILQDQVPDQDHULġLPLPNDQóJHWLULOPLġWL%XX\JXODPD\óNDSVDPóQó
JHQLġOHWWLUHUHNGHYDPHWWLUL\RUX]%X
©HU©HYHGHWXULVWJHWLULOHQ¾ONHVD\óVóQóȇ\H©óNDUGóN7XUL]PVHNW¸U¾P¾]HKD\óUOóROVXQ
òNLQFLRODUDNELU©RN¾ONHGHQ
$ODQ\D*D]LSDġD$QWDO\D0XáOD'DODPDQ0XáOD0LODV%RGUXPYHò]PLU$GQDQ0HQGHUHVKDYDOLPDQODUóQDWDULIHVL]WXULVWLNX©DNVHIHUOHUL\OH
WXULVWJHWLUHQVH\DKDWDFHQWHOHULQHGHVWHNOHPHYHIL\DWLVWLNUDUIRQXQGDQX©DNEDġóQDELQGRODUGHVWHNYHULOPHVLQLNDUDUODġWóUPóġWóN
%XGRáUXOWXGD1LVDQ0D\óVG¸QHPLQGHELQDGHWX©XġDWRSODP
PLO\RQELQ7/¸GHPH\DSWóN\óOóL©LQX\JXODQDQEXGHVWHáLPL]LWXUL]PVH]RQXEDġODQJóFóQGD1LVDQ0D\óVD\ODUóQGD
JHU©HNOHġWLULOHFHNX©XġODUL©LQGHJHQLġOHWHUHNGHYDPHGHFHáL]$QWDO\D
0XáODYHò]PLUKDYDOLPDQODUóQDWXULVWJHWLUHFHNX©DNODUDYHUHFHáLPL]
GHVWHNDUWóNEHOOL¾ONHOHUGHQJHOHFHN
X©DNODUL©LQGHáLO©óNóġQRNWDVóQHUHVLROXUVDROVXQW¾PG¾Q\DGDQE¾W¾Q
¾ONHOHUGHQJHOHFHNX©DNODUL©LQX\JXODQDFDNȋ
<óOEDġóNXWODPDVó
YH1RHOEDED7¾UN
JHOHQHáLQGHQJHOLU
'¾Q\DFD¾QO¾\DġóQGDNL6¾PHURORJ0XD]]H]òOPL\H‰óá\óOEDġóNXWODPDODUóQóQ7¾UNOHULQòVODPL\HW¸QFHVLG¸QHPGHNLJHOHQHNOHULQGHQJHOGLáLQLNXWODPDODUGDNXOODQóODQ©DPGDOóQóQDOWóQD
GDKHGL\HOHUNRQXOGXáXQXEHOLUWHUHNȊ1RHO%DED
RODUDNNDEXOHGLOHQ\DġOóDGDPGD7¾UNJHOHQHáLQGHQJ¾Q¾P¾]HJHOPLġWLUȋGHGL
'¾Q\DQóQHQ¸QHPOLV¾PHURORJODUóQGDQ0XD]]H]òOPL\H‰óá0HUVLQžQLYHUVLWHVLȇQLQ0(žNRQXáXDODUDN¸áUHQFLOHUOHELUDUD\DJHOGL0HUVLQ
žQLYHUVLWHVL.DGóQ6RUXQODUóQó$UDġWóUPDYH8\JXODPD0HUNH]L
QLQ0(5.$0GDYHWOLVLRODUDN0HUVLQȇHJHOHQ‰óá$WDW¾UNȇ¾QWDOLPDWó\OD7¾UNGLOL
N¾OW¾U¾YHWDULKLQLDUDġWóUPD\D\¸QHOLN\DSóODQ
©DOóġPDODUóYH\óOEDġóNXWODPDVóJHOHQHáLQLDQODWWó0(5.$00¾G¾U¾3URI'U%DKDU7DQHU
LQVXQXġXYH‰óá
óQNóVD¸]JH©PLġLQLQRNXQPDVó\ODEDġOD\DQV¸\OHġLSURJUDPóQD0(ž¸áUHWLPHOHPDQODUó
YH¸áUHQFLOHULQLQ\DQóVóUD0HUVLQKDONóQóQGDLOJLVL\RáXQROGX
.RQXġPDVóQGD$QDGROXWRSUDNODUóYH7¾UNO¾N
LOHLOJLOL©DOóġPDODUóQHNVLNOLáLQHLġDUHWHGHQ‰óá
&XPKXUL\HWWDULKLQHNDGDU7¾UNO¾NWHQKDEHULPL]
\RNWX%XKDON7¾UNO¾á¾QQHROGXáXQX7¾UNOHULQ
QHUHGHQJHOGLáLQLELOPL\RUGX7¾UNWDULKLN¾OW¾U¾YHGLOLLOHLOJLOLKL©ELUNLWDS\D]óND\QDN\RNWX
GL\HNRQXġWX
Sarıkamış harekatı br
kahramanlık destanıdır 6XU
GDNL©DWóġPDOó
V¾UHFLQDġóOPDVó
'DODQȇóQ(UJHQHNRQGD
HONRQXODQVLODKODUó
LDGHHGLOGL
˜]GHQ$7ò.ò67$1%8/'+$(5*(1(.21
'DYDVóNDSVDPóQGD\DUJóODQDQ%HGUHWWLQ'DODQ
óQ
WDOHEL¾]HULQHDGOLHPDQHWWHEXOXQDQUXKVDWOóVLODKODUóEXVLODKODUDDLWPHUPLOHUL\OHDQWLNDQLWHOLáLQGHNLNóOó©YHNDPDODUóQóQLDGHVLQHNDUDUYHULOGL
(UJHQHNRQ'DYDVóNDSVDPóQGDGRV\DODUóD\UóODQ
%HGUHWWLQ'DODQHVNLPLOOHWYHNLOL7XUDQ‰¸PH]
HPHNOL7¾PJHQHUDO0XVWDID%DNóFó(PUDK*¸QHQFLYH6DLSLU'HEOHYLG]H
QLQ\DUJóODQPDVóQDGHYDP
HGLOGL
òVWDQEXO$áóU&H]D0DKNHPHVL
QGHFHOVHVLJ¸U¾OHQGXUXġPD\DVDQóNODUGDQJHOHQROPDGó0DKNHPH%DġNDQóVDQóN%HGUHWWLQ'DODQ
óQDYXNDWó$]PL8OXWDUDIóQGDQELUGLOHN©HYHULOHUHNDGOL
HPDQHWWHND\óWOóVLODKODUóQYHVLODKODUDDLWPHUPLOHUOHP¾VDGHUHDOWóQDDOóQDQDQWLNDYHV¾VHġ\DVó
QLWHOLáLQGHNLNóOó©YHNDPDODUóQP¾YHNNLOLQHLDGHVLQLQWDOHSHGLOGLáLQLEHOLUWWL
"SİLAHLAR İADE EDİLSİN"
6¸]DODQDYXNDW$]PL8OX0¾YHNNLOLPHDLW
HPDQHWWHND\óWOóEXOXQDQUXKVDWOóWDEDQFDYHDQWLNDV¾VHġ\DVóNDSVDPóQGDNLVLODKODUEXOXQPDNWDGóU%XQODUODLOJLOLG¾]HQOHQHQLGGLDQDPHGH
P¾VDGHUHVL\¸Q¾QGHELUWDOHSEXOXQPDPDNWDGóU+HUKDQJLELUVX©WDNXOODQóOPDPóġWóU%XQODUóPXKDID]DHWPHQLQKL©ELUDQODPó\RN.DOGóNLP¾YHNNLOLPKDNNóQGDHQDáóUFH]DYHULOVH
GDKLHPDQHWWHNLVLODKODUóQP¾VDGHUHVL\¸Q¾QGH
PDKNHPHFHELUNDUDUYHULOPH\HFHNWLU6¸]NRQXVXVLODKODUEDNóPó\DSóOPDVóJHUHNHQVLODKODUGóU
3DVODQóUODUVD¸]HOOLNOHULQL\LWLULUOHU%XQHGHQOHEXQODUóQLDGHVLKXVXVXQGDNDUDUYHULOVLQGHGL
'DODQ
óQDYXNDWODUóWHP\L]GHRODQ(UJHQHNRQDQD
GDYDVóQóQ<DUJóWD\
GDQG¸QPHVLQLQEHNOHQPHVL
NDUDUóQGDQGDYD]JH©LOPHVLQLWDOHSHWWLOHU
"ADLİ KONTROL KALDIRILSIN"
6DQóNHPHNOL7¾PJHQHUDO0XVWDID%DNóFó
QóQDYXNDWó0DKLU,ġóND\LVHP¾YHNNLOLQLQVRUXġWXUPDQóQLONDġDPDVóQGDQEX\DQDKHUKDQJL
ELUġHNLOGH\XUWGóġóQD©óNPDGóáóQó7HPPX]
GD
PDKNHPH\HJHOHUHNLIDGHVLQLYHUGLáLQLRJ¾QKDNNóQGDNL\XUWGóġó\DVDáóQóQNDOGóUóODUDNDGOLNRQWURONDUDUóYHULOGLáLQLEHOLUWWL
$1.$5$'+$*(1(/.850$<%DġNDQó2UJHQHUDO+XOXVL$NDU6DUóNDPóġĠHKLWOHULQL$QPD*¾Q¾GROD\óVó\ODELU
PHVDM\D\óPODGó$NDUPHVDMóQGD6DUóNDPóġġHKLWOHULQHKLWDEHQ7¾UN6LODKOó.XYYHWOHULRODUDNEXJ¾QHNDGDUROGXáXJLEL
EXQGDQVRQUDGD7¾UNL\H&XPKXUL\HWL'HYOHWL
QHNXWVDOYDWDQ
WRSUDNODUóQDHJHPHQOLNYHEDáóPVó]OóáóPó]D\¸QHOHQKHUW¾UO¾WHKGLWYHWHKOLNH\HNDUġóP¾FDGHOHPL]HD]LPYHNDUDUOóOóNOD
GHYDPHGHFHáL]GHGL
6DUóNDPóġ+DUHNDWó
QóQELU
NDKUDPDQOóNGHVWDQóROGXáXQX
YXUJXOD\DQ$NDU%XJ¾QPHPOHNHWFRáUDI\DVóQóQG¸UWELU\DQóQGDQYDWDQVHYGDVó\ODYD]LIH\HNRġDQYHNXWVDOELOGLáL
GHáHUOHUXáUXQDFDQóQóIHGDHWPHNWHQ©HNLQPH\HQ0HKPHW©LáLQGHVWDQODġWóáó6DUóNDPóġ
+DUHN¤WóȇQóQȇLQFL\óOG¸Q¾P¾G¾U$áóUNóġġDUWODUóQóQG¾ġPDQGDQGDKD©RNND\óSYHUGLUGLáL6DUóNDPóġ+DUHNDWóEHGHQL
EX]WXWVDGDYDWDQVHYJLVLYHYD]LIHDWHġL\OH©DUSDQ\¾UHáL\DQJóQ\HULQHG¸QHQ0HKPHW©LáLQ
JHUHNL\RU
9DWDQVDáROVXQ
GL\HUHN\XUGXQDNDVWHGHQOHUOHNDQóQóQVRQ
GDPODVóQDNDGDUVDYDġóSU¾WEH
YHSD\HOHULQHQE¾\¾á¾RODQġHKDGHWHJ¸Q¾OO¾JLWPHQLQGHUVLQLYHUGLáLELUNDKUDPDQOóNGHVWDQóGóU6DUóNDPóġȇWDELUNHIHQ
JLELġHKLWOHULPL]LQQDDġODUóQó¸UWHQNDUNDOSOHULQGHWDġóGóNODUó
YDWDQPLOOHWYHED\UDNVHYJLVLQL]LKLQOHULQGHNLHġVL]LUDGHYH
\¾NVHNGLVLSOLQDQOD\óġó\ODELUOHġWLUHUHNHQ]RUġDUWODUDJ¸á¾V
JHUHQ0HKPHW©LáLQNDQó\OD©L]GLáLNDKUDPDQOóNWDEORVXQX¸UWHPHPLġWLULIDGHOHULQLNXOODQGó
0HKPHW7ž5.$KPHWž1'ò<$5%$.,5
'+$&+3*HQHO%DġNDQ<DUGóPFóVó6HOLQ6D\HN
%¸NH6XUòO©HVL
QGH©DWóġPDOóV¾UHFLQDġóOPDVó
JHUHNWLáLQLEHOLUWHUHN%X©DWóġPDV¾UHFLQLQYDWDQGDġóPó]¾]HULQGH\DUDWWóáóP¾WKLġ]RUOXNODUóQ
YHEDVNóODUóQDFLOHQDġóOPDVóJHUHNL\RU%XQXQ
DġóOPDVóL©LQGHELU
¾QF¾\ROYDUGHGL
&+3
QLQHNRQRPLGHQVRUXPOX*HQHO%DġNDQ<DUGóPFóVóYHò]PLU0LOOHWYHNLOL6HOLQ6D\HN%¸NH
'HQL]OL0LOOHWYHNLOL0HOLNH%DVPDFóòVWDQEXO0LO"TÜRLÜ TEHDİT VE TEHLİKEYE
OHWYHNLOL*DP]HòOJH]GL$GDQD0LOOHWYHNLOL(OLI
KARŞI MÜCADELEMİZE AZİM
'RáDQ7¾UNPHQò]PLU0LOOHWYHNLOL=H\QHS$OWóRN
VE KARARLILIKLA DEVAM
YH%XUVD0LOOHWYHNLOL1XUKD\DW$OWDFD.D\óġRáOX
EDECEĞİZ" EXJ¾QVRNDáD©óNPD\DVDáóEXOXQDQ6XUòO©HVLLOH
žONHQLQHJHPHQOLNYHEDáóPLOJLOL©DOóġPDODUGDEXOXQPDN¾]HUH'L\DUEDNóU
D
Vó]OóáóQD\¸QHOHQKHUW¾UO¾WHKJHOGL&+3
QLQNDGóQPLOOHWYHNLOOHUL¸QFHSDUWL
GLWYHWHKOLNH\HNDUġóP¾FDGHOHELQDVóQGDVRNDáD©óNPD\DVDáóEXOXQDQ6XU
XQ
QLQNDUDUOóOóNODGHYDPHGHFHáLQL
PXKWDUODUóLOHELUDUD\DJHOGL
YXUJXOD\DQ$NDU6DUóNDPóġȇWD
HEHGL\HWH\¾U¾\HQD]L]ġHKLWOHULPL]7¾UN6LODKOó.XYYHWOHUL
PHQVXSODUóRODUDNġDQOóWDULKLPL]ER\XQFDED\UDNODġDQNXWVDO
YDWDQWRSUDáóQDG¾ġHQKHUġHKLGLQEXYDWDQóELUNHUHGDKDYDWDQ\DSWóáóLQDQFóQGD\ó]
$UDEXOXFXODUX\XġPD]Oóáó©¸]G¾
.$<6(5ò$$086$˜=<ž5(.%LUH\VHOKXNXNX\XġPD]OóNODUóQóQEDUóġ©óOELUġHNLOGH
GDKDKó]Oó©¸]¾OPHVLL©LQ©DOóġPD\¾U¾WHQDUDEXOXFXODUóQ+D]LUDQ
WHQEX\DQDELQ
X\XġPD]OóáóDQODġPD\OD©¸]G¾á¾ELOGLULOGL
$GDOHW%DNDQOóáó$UDEXOXFXOXN'DLUH%DġNDQó+DNDQ˜]WDWDU$UDEXOXFXODU'HUQHáLQLQ
D©óOóġóL©LQJHOGLáL.D\VHUL
GH$$
PXKDELULQH\DSWóáóD©óNODPDGDLġGDYDODUóELUH\VHOLġX\XġPD]OóNODUóLġ©LLġYHUHQX\XġPD]OóNODUóNLUDFóNLUDOD\DQ
DODFDNGDYDVóWD]PLQDWGDYDVó
W¾NHWLFLKXNXNXQDLOLġNLQGDYDODUWLFDULGDYDODUóQóQDUDEXOXFXOXáXQNRQXVXQXROXġWXUGXáXQXV¸\OHGL
˜]WDWDU+D]LUDQ
WHQLWLEDUHQDUDEXOXFXOXNNDQXQXQXQ
KXNXNLX\XġPD]OóNODUGDDOWHUQDWLI©¸]¾P\¸QWHPLRODUDNGHáHUOHQGLULOGLáLQLYHEXQGD©RN
¸QHPOLELUPHVDIHNDWHWWLNOHULQL
EHOLUWHUHNDUDEXOXFXOXNVLVWHPLQGHNLDPDFóQ\DUJóQóQLġ\¾N¾Q¾KDILIOHWPHNROGXáXQXLIDGHHWWL
%DġEDNDQ$KPHW'DYXWRáOX
QXQD©óNODGóáóD\OóNH\OHP
SODQóL©HULVLQGHLġX\XġPD]OóNODUóQóQ]RUXQOXRODUDN¸QFHDUDEXOXFXODUVLVWHPLQHJLUHFHáLQL
GLOHJHWLUGL
İntihar girişimine
Erdoğan’dan müdahale
òVWDQEXO
GDEXOXQDQ&XPKXUEDġNDQó5HFHS
7D\\LS(UGRáDQ%RáD]L©LN¸SU¾V¾NRUNXOXNODUóQD©óNDUDNLQWLKDUJLULġLPLQGHEXOXQDQELUNLġL\L
LNQDHWWL
(UGRáDQFXPDQDPD]óQóžVN¾GDU
GDNL+D]UHWL
$OL&DPLL
QGHNóOGó
&XPKXUEDġNDQó(UGRáDQQDPD]VRQUDVó%HġLNWDġ
WDNL0D\HEQN¸ġN¾QHGRáUX\ROD©óNWó&XPKXUEDġNDQó(UGRáDQ
óQNRQYR\XLOHUOHUNHQ
%RáD]L©LN¸SU¾V¾¾]HULQGHGXUGX(UGRáDQ
óQNRUXPDODUóNRUNXOXNODUGDLQWLKDUJLULġLPLQGHEXOXQDQNLġLQLQ\DQóQDJLWWL%XVóUDGDPDNDPDUDFóQóQFDPóD©DQ(UGRáDQN¸SU¾NRUNXOXNODUóQGDNL
NLġL\L\DQóQD©DáóUGóòQWLKDUJLULġLPLQGHQYD]JH©HQNLġL(UGRáDQ
óQ\DQóQDJLWWL(UGRáDQHOLQL
¸SHQNLġL\OHELUV¾UHNRQXġWX
SONSÖZ
Yaşam
26 ARALIK 2015 CUMARTESİ
Emekller ekmek
zammını protesto ett
(UJ¾Q$<$=2UKDQ8=81ò=0ò7'+$
7¾P(PHNOLOHU6HQGLNDVó¾\HVL\DNODġóN
NLġLò]PLW<¾U¾\¾ġ<ROX
QGDHNPHáH\DSóODQ]DPPóSURWHVWRHWWL(PHNOLOHU6XVPDVXVWXN©DVóUD
VDQDJHOHFHN(NPHN]DPPóJHULDOóQVóQ%LODO
HJHPLHPHNOL\HNXġ\HPLVORJDQODUóDWDUNHQ
YDWDQGDġODUGDHPHNOLOHUHGHVWHNYHUGL(PHNOL
6HQĠXEH%DġNDQóòEUDKLP7XUJXWWHPHOW¾NHWLP
PDGGHVLRODQHNPHáLQO¾NVW¾NHWLP¾U¾Q¾KDOLQH
JHOGLáLQLEHOLUWHUHN(NPHáH\DSóODQ]DPNDEXO
HGLOHELOLUGHáLOGLU7RSOXPXQHQ]RUġDUWODUGD\DġD\DQNHVLPLRODQEL]HPHNOLOHULQVRIUDVóQGDQELU
HNPHNGDKD©DOóQGó7HPHOJóGDPDGGHVLRODQHNPHáH\¾]GH]DP\DSóOGó$UWóNJUDPHNPHN
LOLPL]GHOLUDNXUXġRODUDNVDWóOó\RU7HPHOW¾NHWLPPDGGHVLRODQHNPHNQHUHGH\VHO¾NVW¾NHWLP¾U¾Q¾KDOLQHJHOGLGHGL
(PHNOLOHURODUDNHNPHáH\DSóODQ]DPPóQJHUL
©HNLOPHVLQLLVWHGLNOHULQLV¸\OH\HQòEUDKLP7XUJXW
NRQXġPDVóQóV¸\OHV¾UG¾UG¾
%X]DPPóNDEXOHWPHPL]LNLPVHEHNOHPHVLQ%L]HPHNOLOHUGL\RUX]NLHNPHáH\DSóODQ]DP
JHUL©HNLOVLQ(OHNWULNVXGRáDOJD],ELOHNDUġóOD\DPó\RUNHQ\DġDPóPó]óV¾UG¾UHELOPHNL©LQJHUHNOL
RODQHNPHáLPL]HJ¸]GLNHQOHUHVHVOHQL\RUX]%L]OHULQVDQó]LQVDQFD\DġDPDNLVWL\RUX]<DġDPKDNNóPó]DVD\JóEHNOL\RUX](NPHN]DPPóQóNDEXOHWPHGLáLPL]LELOGLUL\RUX]GL\HNRQXġWX
K
RFDHOL
GHHPHNOLOHUOLUDRODQJUDPHNPHáLQ
IL\DWóQóQOLUDNXUXġD\¾NVHOWLOPHVLQLSURWHVWR
HGHUHN]DPPóQJHUL©HNLOPHVLQLLVWHGL
5
8OXGDá
GDWHVLVOHU
\óOEDġóQDKD]óU
DPDNDU\RN
,ġóO$56/$1)DUXN.$+5$0$1%856$
'+$7ž5.ò<(
QLQ¸QHPOLNóġWXUL]PPHUNH]OHULQGHQ8OXGDá
GDRWHOOHU\HQL\óOKD]óUOóNODUóQóV¾UG¾U¾\RU%X\óOEHNOHQHQNDU\DáóġóQóQROPDPDVóQDUDáPHQRWHOOHUGHGROXOXN
RUDQóQóQ\¾]GH
OHUHXODġWóáóQóEHOLUWHQLġOHWPHFLOHUND\DNNRQXVXQGDVóNóQWó\DġDQDFDáóQóV¸\OHGL
<óOEDġóQD8OXGDá
DGDJLUPHNLVWH\HQWDWLOFLOHUL©LQRWHOOHU¸]HOSDNHWSURJUDPODUKD]óUODGó
<HQL\óOD8OXGDá
GDJLUPHQLQPDOL\HWLLVHRUWDODPDNLġLEDġó7/
GHQEDġODUNHQED]óRWHOOHULVHNLġLJHFHKHUġH\GDKLOSDNHWSURJUDPóQóELQ7/RODUDNEHOLUOHGL
<óOEDġóQó8OXGDá
GDJH©LUPHNLVWH\HQWDWLOFLOHULQE¾\¾NNóVPóQóQ\HUOLWXULVWOHUROGXáXQX
EHOLUWHQ$áDRáOX0\0RXQWDLQ2WHO*HQHO0¾G¾U¾0XUDW3óQDUFó<óOEDġóQGDVDQóUóP\¾]GH
GROXOXNRUDQóQDXODġDFDáó]%X\óODáóUOóN
RODUDN\HUOLWXULVWOHULQ¸QSODQGD.DU\DáóġóQGDELUD]VóNóQWóYDUGHGL
Emniyet kemeri hayatlarını kurtardı
)DWLK'$/'$/%$<5$0ò‰‰DQDNNDOH'+$‰$1$..$/(
QLQ%D\UDPL©òO©HVL
QGHLNLWDNODDWDQKDILI
WLFDULDUDFóQV¾U¾F¾V¾6RQHU&DPJ¸]LOH\DQóQGDNLDUNDGDġó&HQJL]<HġLO\XUWHPQL\HWNHPHUOHULQLQWDNóOóROPDVóVD\HVLQGHND]D\óEXUXQODUóELOHNDQDPDGDQDWODWWó
.D]DEXJ¾QVDDWVóUDODUóQGD‰DQDNNDOH
%D\UDPL©NDUD\ROXQGDPH\GDQDJHOGL‰DQ
GDQ%D\UDPL©\¸Q¾QHJLGHQ6RQHU&DPJ¸]\¸QHWLPLQGHNL
%%SODNDOóKDILIWLFDULDUD©%D\UDPL©
HNLORPHWUHX]DNOóNWDNL‰LIWOLN0HYNLVL
QGHNRQWUROGHQ©óNDUDN
WDNODDWWóòNLWDNODDWDUDN\DQġHNLOGHGXUDQDUDFóQV¾U¾F¾V¾&DPJ¸]LOH\DQóQGDNLDUNDGDġó&HQJL]<HġLO\XUWHPQL\HWNHPHUOHULQLQWDNóOóROPDVóVD\HVLQGH
ND]D\ó\DUDDOPDGDQDWODWWó<ROGDQJH©HQGLáHUDUD©
V¾U¾F¾OHULQLQKDEHUYHUPHVL¾]HULQHJHOHQ$FLO
6HUYLVHNLELKHULKWLPDOHNDUġóLNLJHQFLD\DNWDVDáOóNNRQWURO¾QGHQJH©LULSWDQVL\RQODUóQó¸O©W¾òNLJHQFLQDUD©WDQ\DUDDOPDGDQ©óNPDVóJ¸UHQOHULġDġóUWWó-DQGDUPDND]D\ODLOJLOLVRUXġWXUPDQóQV¾UG¾á¾Q¾
bildirdi.
$UD©V¾U¾F¾V¾6RQHU&DPJ¸]J¾QHġLQJ¸]¾Q¾DOPDVó¾]HULQHELUDQ\ROXJ¸UHPHGLáLQLEHOLUWLS6RQUDVóQGDDUDFóQGLUHNVEL\RQKDNLPL\HWLQLND\EHWWLP
WDNODDWWóN1H\VHNLFDQóPó]DELUġH\ROPDGó9HULOPLġ
VDGDNDPó]YDUPóġGHGL
7$5ò+
7(
BUGÜN
+D]óUOD\DQ.HPDO$&$5
0DULH&XULHYH3LHUUH&XULHUDG\XPXNHġIHWWLNOHULQLLODQHWWLOHU&XULH
OHU
GHEXEXOXġODUó\OD1REHO)L]LN˜G¾O¾Q¾DOGóODU
6DPVXQ6LYDVGHPLU\ROXKDWWóD©óOGó
)0UDG\R
QXQSDWHQWLDOóQGó
0HQHPHQ
GH\DSóODQ.XELOD\DQóWóW¸UHQOHD©óOGó
&XPKXUL\HW+DON3DUWLVLRODáDQ¾VW¾NXUXOWD\óWRSODQGó.XUXOWD\GD0XVWDID.HPDO$WDW¾UN
(EHGLĠHIòVPHWòQ¸Q¾LVH0LOO°ĠHILODQHGLOGL
<D]DU)DNLU%D\NXUWYHDUNDGDġó
HU\óO
DUD\KDSVHPDKN½PROGX)DNLU%D\NXUWYHDUNDGDġODUóJL]OL¸UJ¾WNXUPDNLGGLDVó\OD\DUJóODQó\RUODUGó
'¾Q\DQóQQ¾IXVXPLO\DUDXODġWó
.¾OW¾UYH6DQDW%¾\¾N˜G¾O¾VLQHPDDODQóQGDNL©DOóġPDODUóYHNDWNóODUóQHGHQL\OHVLQHPD\¸QHWPHQL/¾WI¾$NDG
DYHULOGL
5XV\D)HGHUDV\RQXEDáóPVó]OóáóQóLODQHWWL
$QNDUD+D\GDUSDġDKDWWóQGDNLLONHOHNWULNOLWUHQKL]PHWHJLUGL
D\GóQóQ0DGóPDN2WHOLQGH\DNóOPDVó\OD
LOJLOL6LYDVGDYDVóVRQX©ODQGó$QNDUD'HYOHW*¾YHQOLN0DKNHPHVLVDQóáDYHULOHQLGDPFH]DVóQó
HU
\óODáóUKDSLVFH]DVóQD©HYLUGL0DKNHPH$]L]1HVLQ
LQKDONóWDKULNHWWLáLQLYHROD\ODUóQ©óNPDVóQD\RO
D©WóáóQó¸QHV¾UG¾
òUDQòVODP&XPKXUL\HWL
QLQ.LUPDQ(\DOHWL
QGHE¾\¾NO¾á¾QGHGHSUHPROGX‰RáXQOXáX
%DP
GDROPDN¾]HUHNLġL¸OG¾
+LQW2N\DQXVXWDEDQóQGDNX]H\(QGRQH]\D$FHK\DNóQODUóQGDPH\GDQDJHOHQġLGGHWLQGHNLJ¾©O¾GHSUHPLQ\DUDWWóáóWVXQDPLJ¾QH\GRáX$V\D
GDRN\DQXVDNó\óVóEXOXQDQ¾ONHGHGHQ
ID]ODNLġLQLQ¸O¾P¾QHYH\DND\EROPDVóQD\ROD©Wó
<DOQó]FD(QGRQH]\D
GDNLġL¸OG¾
0DULH&XULHYH3LHUUH&XULHUDG\XPX
NHġIHWWLNOHULQLLODQHWWLOHU&XULH
OHU
GH
EXEXOXġODUó\OD1REHO)L]LN˜G¾O¾Q¾DOGóODU
3LHUUH&XULHG0D\óV
3DULV¸1LVDQ3DULV)UDQVó]IL]LN©LNULVWDOELOLPPDQ\HWL]PD
SLH]RHOHNWULNYHóġóQHWNLELOLPLQLQ¸QF¾OHULQGHQ.LP\DJHU
HġL0DULH&XULHLOH
EHUDEHU\óOóQda radyum elementiQLEXOGX\óOóQGD
+HQUL%HFTXHUHOWDUDIóQGDQEXOXQDQUDG\DV\RQROJXVX¾]HULQH\DSWóNODUóRUWDN
©DOóġPDODUODVDáODGóNODUó¾VW¾QKL]PHWOHU
L©LQHġL0DULH&XULH
LOHEHUDEHU1REHO)L]LN˜G¾O¾DOGó
‰RFXNOXNG¸QHPLQLQHQPXWOX
RODQóQDVDKLSWLIDNDWJHOHQHNOHUHX\-
ò]WX]X3ODMó
QGD
1RHONXWODPDVó
6¾OH\PDQò/7(5257$&$0XáOD'+$
08à/$
QóQ2UWDFDòO©HVL'DO\DQ0DKDOOHVL
QGH\DġD\DQ\DEDQFóODUG¾Q\DFD¾QO¾ò]WX]X3ODMó
QGD1RHO
LNXWODGó
'DO\DQ.¸\FHáL]YH'DODPDQ
GD\DġD\DQ
+ROODQGDOóòQJLOL])UDQVó]YH$OPDQYDWDQGDġODU1RHO
LNXWODPDNL©LQò]WX]XNXPVDOóQGD
ELUDUD\DJHOGL
%LUJ¾Q¸QFHGHQKD]óUODGóNODUó\L\HFHNOHUL
ELUELUOHUL\OHSD\ODġDQ\DEDQFóODUġDUNóODUV¸\OH\LSGDQVHWWL‰HYUHGHNL7¾UNOHUGH\DEDQFóODUODELUOLNWHNXWODPD\DNDWóOóUNHQKDYDQóQVóFDNROPDVóQGDQ\DUDUODQDQODUGHQL]HJLUGL
5XV\D)HGHUDV\RQXEDáóPVó]OóáóQóLODQHWWL
6RY\HW'DUEH*LULġLPL5XV- LOHULJLWWLáLQLG¾ġ¾QHUHN\HQLLP]D©DƪnjǍǝǛǜǘnjǛǔǒǓǙǝǜǡ$áXVWRV
ODQDFDNRODQELUOLNDQWODġPDVóQóQ
'DUEHVL$áXVWRVȂ$áXVWRV
¾ONHQLQVRQXQXJHWLUGLáLQHNDQDDW
PD\DQHáLWLPLQLQDQODPó)UDQVó]
6RY\HWOHU
JHWLUPLġOHUGL
%LOLP.XUXOXWDUDIóQGDQ3LHUUH&X%LUOLáLK¾N½PHDarbe sadeULHKL©VHVVL]NDEXOJ¸UFHJ¾QV¾UWL¾\HVLELUJUXPHGL%DEDVóELUKHNLP
G¾NWHQVRQEXQ¾ONHGHGHRáOXQXQDNóOVDKLELYH
QHWLPL6RY\HW
UD*RUED©RY
NLġLOLáLQLQ¸]HO¸áUHWLP
tekrar iktida\ROXQGDHQL\L\HWLġWLULFL &XPKXUEDġNDQó0LKDLO*RUUDG¸QVHGH
RODELOLUOLáLQHLQDQGó
ROD\6RY\HWED©RYȇGDQDOPD
3LHUUH\DġóQGD
WHġHEE¾V¾G¾U
OHU%LUOLáLQLNHQPDWHPDWLNL©LQ
'DUEHFLOHU6RYGHNLGHQJHKóUVYH\HWHQHáLLVSDWODOHULDOW¾VWHGHFHNYHKHP¾ONHQLQ
PóġWóȇVóQGD¾QLYHUVL- \HWOHU%LUOLáL.RP¾QLVW3DUWLVLȇQLQ
VRONDQDGóQGD\HUDOPDNWDYH*RUKHPGH6%.3ȇQLQVRQXQXJHWLUHFHNWH©DOóġPDODUóQDEDġODtir.
GóYHȇLQGH$PHULNDQ ED©RYȇXQUHIRUPSURJUDPóQóQ©RN
0DVWHU'HUHFHVLQLQHġ+LQW2N\DQXVXWDEDQóQGDNX]H\(QGRQH]\D
GHáHULLOH¸G¾OOHQGLULOGL)DNDWSDUDVó]OóNRQX
$FHK\DNóQODUóQGDPH\GDQDJHOHQ
GRNWRUD©DOóġPDVóQGDQ
ġLGGHWLQGHNLJ¾©O¾GHSUHPLQ\DUDWWóáó
NHVLQROPD\DQELUHUWHOHPH\HV¾WVXQDPLJ¾QH\GRáX$V\D
GDRN\DQXVDNó\óVó
U¾NOHGL.¸W¾¾FUHWOLELUODERUDWXYDU
EXOXQDQ¾ONHGHGHQID]ODNLġLQLQ
DVLVWDQóKDOLQHJHOGL
0HQHPHQ
GH\DSóODQ.XELOD\DQóWóW¸UHQOHD©óOGó
+H\NHOWUDġ5DWLS$ġLU$FXGRáXWDUDIóQGDQ\óOóQGD\DSóODQDQóW.XELOD\.óġODVó7RS©X7XJD\.RPXWDQ<DUGóPFóOóáóL©HULVLQGHNLHWUDIó©DP
DáD©ODUó\OD©HYULOLHQ\¾NVHNUDNóPOóWHSHQLQ¾]HULQGHGLU(OLQGHPó]UDáó\ODXINDGRáUXEDNDQJHQ©KH\NHOL7¾UN
JHQ©OLáLQLWHPVLOHGHU2QXQDOWóQGDLVH
$WDW¾UNȇ¾Q*HQ©OLáH+LWDEHVLȆQLQELUE¸O¾P¾\HUDOóU$UNDDODQGD\DQ\DQD
\¾NVHOPHNWHRODQ¾©V¾WXQGDQVROGDNL%HN©LĠHYNLRUWDGDNL$VWHáPHQ.XELOD\YHVDáGDNLLVH%HN©L+DVDQȆóWHPVLO
HGHU$QóWóQDUNDWDUDIóQGDLVHȊòQDQGóODUG¸Y¾ġW¾OHU¸OG¾OHU%óUDNWóNODUó
HPDQHWLQEHN©LVL\L]ȋ\D]óOóGóU
¸O¾P¾QHYH\DND\EROPDVóQD\ROD©Wó<DOQó]FD
(QGRQH]\D
GDNLġL¸OG¾
+LQW2N\DQXVXGHSUHPL
YHWVXQDPLVL$UDOóNJ¾Q¾
VDDW
UTC'de meyGDQDJHOPLġ
PHUNH]L(QGRQH]\D
QóQ
Sumatra adaVóQóQEDWóNó\óVóD©óNODUóQGDRODQ
GHSUHPGLU
%DWPDQHdeniyle meyGDQDJHOHQGHSUHP+LQW2N\DQXVX
QDNó\óVóRODQNDUDODUóYXUDQ
\¾NVHNOLáLPHWUH\HNDGDU©óNDQ
WVXQDPLOHU¾UHWWLYHEXQHGHQOHRQ
G¸UW¾ONHde 230 binGHQID]OD
NLġL¸OG¾
>@%XWDULKWHNLHQ
©RN¸O¾PH
\ROD©DQ
GRáDODIHWlerden biriydi. EnGRQH]\D
HQDáóU]DUDUóDODQ¾ONH\GLRQX6UL
/DQND+LQGLVWDQYH7D\ODQGL]OHGL
6
SONSÖZ
Yaşam - Çevre
26 ARALIK 2015 CUMARTESİ
‘Ale ç şddet’ tatbkatı
M
gerçek sanıldı
8à/$ȇQóQ)HWKL\H
òO©HVLȇQGHȆDLOHL©L
ġLGGHWHȇGLNNDWL©HNPHN
DPDFó\ODG¾]HQOHQHQ
WDWELNDWWDVHQDU\RJHUHáL
ELUHUNHNNDUóVóQóGDUS
HWWLDUGóQGDQNDGóQGD
NRFDVóQóEó©DNODGó.DUó
NRFDQóQVDáOóNHNLSOHULQFH
KDVWDQH\HJ¸W¾U¾OG¾á¾
WDWELNDW©HYUHGHNLOHU
WDUDIóQGDQJHU©HNVDQóOGó
(UJ¾Q726)(7+ò<(0XáOD'+$)HWKL\H
GH$FLO7óS7HNQLV\HQOHULYH7HNQLNHUOHUL'HUQHáLòO©H6DáOóN0¾G¾UO¾á¾YH¸]HOELUKDVWDQHQLQLġELUOLáLQGHȆDLOHL©LġLGGHWȇLQNRQXHGLQLOGLáL
WDWELNDW\DSóOGó$UDOóN'¾Q\D3DUDPHGLNOHU
*¾Q¾GROD\óVó\ODJHU©HNOHġWLULOHQWDWELNDWWDDFLO
WóSWHNQLV\HQOHULSDUDPHGLNOHUHNLSOHULYH
)HWKL\H0(/6$6DáOóN0HVOHN/LVHVL¸áUHQFLOHUL
J¸UHYDOGó
ERKEK DARP ETTİ, KADIN BIÇAKLADI
7DWELNDWóQVHQDU\RVXJHUHáLHYOLRODQELU©LIW
ȇQFL(WDS6DKLO%DQGóȇQGD\D\DVLUN¾ODV\RQXQXQ\RáXQROGXáXELULġOHWPH¸Q¾QGHWDUWóġPD\DEDġODGó7DUWóġPDQóQE¾\¾PHVLVRQXFXHUNHN
HġLQLGDUSHWWL'DKDVRQUDHUNHNRUDGDQX]DNODġóUNHQLġOHWPHGHNLPDVDQóQ¾]HULQGHQEó©DN
DODQNDGóQSHġLQGHQJLWWLáLNRFDVóQóNDUQóQGDQ
\DUDODGó‰HYUHGHNLOHULQROD\óVDáOóNHNLSOHULQHELOGLUPHVL¾]HULQHNóVDV¾UHGHJHOHQPRWRUL]HVDáOóNSHUVRQHOLNDUóNRFD\DP¾GDKDOHHWWL
7DWELNDW\DUDOóODUóQROD\\HULQHJHOHQDPEXODQVODUODKDVWDQH\HNDOGóUóOPDVóQóQDUGóQGDQVRQD
erdi.
VATANDAŞ GERÇEK SANDI 7DWELNDWVóUDVóQGDROD\\HULQGHQJH©HQYHVHQDU\R\XJHU©HNVDQDQED]óYDWDQGDġODU©HYUHGHNLOHULQV¸\OHPHVL¾]HULQHGXUXPXDQODGó
7DWELNDWVRQXQGDD©óNODPD\DSDQ0XáOD6DáOóN0¾G¾U<DUGóPFóVó'U(ULġ%DġDUDQ$N©D
0XáODȇGDLVWDV\RQȇH\DNóQDFLOWóSWHNQLV\HQLYHȇGDQID]ODSDUDPHGLNOHJ¸UHY\DSWóNODUóQóEHOLUWWL$UDOóN3DUDPHGLNOHU*¾Q¾GROD\óVó\ODWDWELNDWóJHU©HNOHġWLUGLNOHULQLDNWDUDQ
$N©D%XWDWELNDWWDPDDOHVHIWRSOXPXPX]XQ
NDQD\DQELU\DUDVóRODQDLOHL©LġLGGHWYHNDGóQD\¸QHOLNġLGGHWNRQXVXQXHOHDODUDNWRSOXPVDO
ELUIDUNóQGDOóN\DUDWPDNLVWHGLNGHGL
7DWELNDWóQNDGóQD\¸QHOLNġLGGHWLQGóġóQGD
VDáOóN©DOóġDQODUóQD\¸QHOLNġLGGHWLQGH¸Q¾QH
JH©PHNDPDFó\OD¸QHPOLROGXáXQDLġDUHWHGHQ
$N©DEXQXQ6DáOóN%DNDQOóáóȇQóQGDELUSROLWLNDVóROGXáXQDGLNNDWL©HNWL
ĠH\GDQXUDUWóN
RNXOXQDVHUYLV
DUDFó\ODJLGHFHN
Selası verildi, mezarı kazıldı,
yaşadığı hastanede ortaya çıktı
(IHQGL(5.$<,5$1
.$'ò5/ò2VPDQL\H
'+$260$1ò<(
QLQ
.DGLUOLòO©HVL
QGHNDOELGXUDQHPHNOL¸áUHWPHQ\DġóQGDNL<XVXI<DQóN
óQ¸O¾P¾QH
LOLġNLQVDODVóRNXQXS
WD]L\H©DGóUóGDNXUXOGXNWDQVRQUDKDVWDQHGH\DġDPDG¸QG¾U¾OG¾á¾RUWD\D©óNWó
òO©HGHNL¸]HOELU
KDVWDQHGHELUV¾UHdir mide kanseri teGDYLVLJ¸UHQ<XVXI<DQóN
óQG¾QJHFHNDOEL
GXUGX2VóUDGD\DQóQGDRODQHġL$\ġH
DáOD\DUDNRGDGDQ©óNDUNHQL©HUL\HGRNWRU-
ODUJLUGL'óġDUó©óNDQ
$\ġH<DQóN\DNóQODUóQDHġLQLND\EHWWLáLQL
V¸\OHGL%XQXQ¾]HULQH©RFXNEDEDVó<DQóN
óQ\DNóQODUóFHQD]H
KD]óUOóNODUóQDEDġODGó<XVXI<DQóNL©LQFD-
PLGHQVDODRNXWXOGX
PH]DUóND]óOGó.DGLUOL
%HOHGL\HVL0H]DUOóNODU
0¾G¾UO¾á¾ĠHKLW+DOLV
ĠLġPDQ0DKDOOHVL
QGHNLHYLQLQ¸Q¾QHWD]L\H
©DGóUóNXUGX
+$67$1('(Ġ2.(
2/'8/$5
'HILQL©LQW¾PKD]óUOóNODUóQó\DSDQDLOH
<XVXI<DQóN
óQFHQD]HVLQLDOPDNL©LQKDVWDQH\HJLWWL+DVWDQHGHPRUJXQGDFHQD]H\L
EXODPD\DQDLOHKDVWDQH\HWNLOLOHULQHKDber verdi ve Yusuf YaQóN
óQ¸OPHGLáLRUWD\D
©óNWó$LOH<XVXI<DQóN
óQNDOELQLQGXUGXáXDQFDNGDKDVRQUD
\DSóODQP¾GDKDOH\OH
WHNUDU©DOóġWóUóOGóáóQó
¸áUHQGL
<XVXI<DQóN
óQWHGDYLVLQLQGHYDPHWWLáL
ELOGLULOLUNHQDLOHVLE¾\¾NVHYLQ©\DġDGó
0XVWDID785$32à/8)DWLK<,/0$=72.$7
'+$72.$7
WDHYLQHNLORPHWUHX]DNOóNWDNL
RNXOXQDKHUJ¾QDQQHVL\DġóQGDNL$\ġHJ¾O'LOH©WDUDIóQGDQWHNHUOHNOLVDQGDO\HLOHJ¸W¾U¾OHQ
\¾U¾PHHQJHOOL\DġóQGDNLĠH\GDQXUDUWóNRNXOXQD©RNLVWHGLáLVHUYLVDUDFó\ODJLWPH\HEDġODGó
.DUġó\DND0DKDOOHVL
QGH\DġD\DQ$\ġHJ¾O
0XVWDID'LOH©©LIWLQLQ¾©©RFXáXQGDQHQN¾©¾á¾
RODQĠH\GDQXUGRáXġWDQ
6HUHEUDO3DOVL
UDKDWVó]OóáóQHGHQL\OH\¾U¾\HPHGL$LOHVLWDUDIóQGDQN¾©¾N\DġWDWHGDYLDPDFó\ODòVWDQEXO
DJ¸W¾U¾OHQ
ĠH\GDQXUVDáOóáóQDNDYXġDPDGó7HGDYLVLJHU©HNOHġHPH\HQĠH\GDQXULVHGDKDVRQUDRNXOD
EDġODGó$QQH$\ġHJ¾O'LOH©Nó]óQóHYOHULQH\DNODġóNLNLNLORPHWUHX]DNOóNWDEXOXQDQ7¾UNL\H2GDODUYH%RUVDODU%LUOLáLòON¸áUHWLP2NXOX
QDKHU
J¾QWHNHUOHNOLVDQGDO\HLOHJ¸W¾U¾SJHWLUPH\H
EDġODGó)HGDNDUDQQHNó]óQóQLKWL\D©ODUóQóNDUġóODPDNL©LQJ¾QER\XQFDGDRNXOGDEHNOHGL
\óOER\XQFDKDIWDL©LKHUJ¾Q¾Q¾RNXOGDJH©LUHQ
DQQH\HRNXO\¸QHWLPLGHVWHNROGX$QQHL©LQòĠ.85
DEDġYXUX\DSóOGó7RSOXP\DUDUóQD©DOóġPD
SURJUDPóNDSVDPóQGD$\ġHJ¾O'LOH©JH©HQD\GDQ
LWLEDUHQNó]óQóQHáLWLPJ¸UG¾á¾RNXOGDJH©LFLLġ©L
RODUDNJ¸UHYOHQGLULOGL$VJDUL¾FUHWLOHKHPRNXOXQWHPL]OLNLġOHULQL\DSPD\DKHPGHNó]óQóQLKWL\D©ODUóQóNDUġóODPD\DEDġODGó
'+$
QóQKDEHULVRQUDVó9DOL&HYGHW&DQĠH\GDQXU
XQRNXODVHUYLVOHJLGHELOPHVLL©LQòO0LOOL
(áLWLP0¾G¾UO¾á¾QHWDOLPDWYHUGL%XQXQ¾]HULQHòO0¾G¾UO¾á¾2UWD.DUDGHQL].DONóQPD$MDQVó
QD2.$VXQGXáXSURMHNDSVDPóQGDHQJHOOL
¸áUHQFLOHUH\¸QHOLNDOGóNODUó
\ROODUóD©óQEL]JHOL\RUX]
VORJDQóNDSVDPóQGDNXOODQGóNODUóDVDQV¸UO¾DUDFóQGDQĠH\GDQXU
XQGDID\GDODQPDVóQD
NDUDUYHUGL%XNDSVDPGDĠH\GDQXUDQQHVL$\ġHJ¾O'LOH©LOHELUOLNWHRNXOXQXEXVHUYLVDUDFóLOH
JLWPH\HEDġODGó
6¾OH\PDQ'HPLUHOžQLYHUVLWHVL
GHQNXUDO
LKODOL\DSDQV¾U¾F¾\¾\DNDOD\DFDNVLVWHP
7HOHIRQOXGRODQGóUóFóODUD
FDPLDYOXVXQGDVX©¾VW¾
<XVXI‰,1$5‰2580'+$‰2580ȇGDNHQGLOHULQLSROLVRODUDNWDQóWóSWHU¸U¸UJ¾W¾WDUDIóQGDQKHVDSODUóQóQHOHJH©LULOGLáLQLLGGLDHWWLNOHULLġDGDPóQó
ELQOLUDGRODQGóUPD\D©DOóġDQġ¾SKHOLOHUSDUD\ó
WHVOLPDOPD\DJLWWLNOHULVóUDGDSROLVWDUDIóQGDQVX©¾VW¾\DNDODQGó
‰RUXP
GDELULġDGDPóQóDUD\DQLNLġ¾SKHOLNHQGLOHULQLSROLVYHVDYFóRODUDNWDQóWWóĠ¾SKHOLOHU
EDQNDKHVDEóQóQWHU¸U¸UJ¾W¾WDUDIóQGDQHOHJH©LULOGLáLQLYHEXGXUXPGDQNXUWDUóOPDVóL©LQELQ
7/WDOHSHWWLNOHULLġDGDPóQDEXOXġPD\HULRODUDN
ELUFDPLDYOXVXQXYHUGL'RODQGóUóOGóáóQóDQOD\DQ
NLPOLáLD©óNODQPD\DQLġDGDPóSROLVHLKEDUGDEXOXQGX3ROLVELUSRġHWL©HULVLQHNRQXODQELQOLUD\óWHVOLPDOPD\DJHOHFHNRODQġ¾SKLOHOHUL©LQFDPL
DYOXVXQGD¸QOHPDOGó3DUD\óWHVOLPDOPD\DJHOHQ
LNLNLġL\DNDODQDUDNJ¸]DOWóQDDOóQGó6XUL\HX\UXNOX+óGóU,LOHĠDQOóXUIDQ¾IXVXQDND\óWOó1DLI'
QLQ
GDKD¸QFHGHEDġNDLOOHUGHD\Qó\¸QWHPOHNDGóQó
GRODQGóUGóNODUóEHOLUOHQGL.RQX\ODLOJLOLVRUXġWXUPDQóQV¾UG¾á¾EHOLUWLOGL
0HKPHW(5‰$.,5
,63$57$'+$,63$57$6¾OH\PDQ'HPLUHOžQLYHUVLWHVL6'ž
0¾KHQGLVOLN)DN¾OWHVL
GRNWRUD¸áUHQFLVL0XVWDID*H©LQWDUDIóQGDQ
trafik denetimindeki
HNVLNOHULRUWDGDQNDOGóUPDNYHGDKDYHULPOLVRQX©ODUHOGHHWPHN
DPDFó\ODJHOLġWLULOHQ
SURMHVD\HVLQGHNXUDOLKODOL\DSDQV¾U¾F¾
GDKDKó]OóYHNROD\\DNDODQDELOHFHN$UD©ODUD
\HUOHġWLULOHFHNHOHNWURQLNNLWOHUGHQDOóQDFDN
sinyaller sayesinde sisWHPDUDFóWDQó\DFDN
6'ž(OHNWURQLNYH
+DEHUOHġPH0¾KHQGLVOLáL%¸O¾P¾GRNWRUD¸áUHQFLVL0XVWDID*H©LQ
\óOOóN©DOóġPDVóNDSVDPóQGDWUDILNGHQHWLPLQGHYDURODQHNVLNOHULRUWDGDQNDOGóUóS
GDKDYHULPOLVRQX©ODUHOGHHWPHNDPDFó\-
OD(OHNWURQLN.LPOLNOL
Trafik Denetleme SistePL(/.ò'(6SURMHVLQL
KD\DWDJH©LUGL+D]óUODQDQVLVWHP¾QLYHUVLWHQLQ%DWó<HUOHġNHVL
QGH
JHU©HNWUDILNNRġXOODUó
DOWóQGDWHVWHGLOGL<¾]GH
OLNYHULPOH©DOóġDQVLVWHPWDPDPHQ
HOHNWURQLNWDEDQOó©DOóġDFDN.XUXOXPX\DSóO-
GóNWDQVRQUDKHUKDQJL
ELULQVDQJ¾F¾QHLKWL\D©GX\PDGDQWUDILN
GHQHWLPLQLJHU©HNOHġWLULOHELOHFHNVLVWHPOHJ¾Q¾QKHUVDDWLQGHKHU
W¾UO¾©HYUHVHORUWDPGD
YH\óOóQKHUPHYVLPLQGHWUDILNGHQHWLPL\DSPDNP¾PN¾QRODELOHFHN
%H\ġHKLULONEDKDUL©LQKD]óUOóNODUDEDġODGó
.21<$$$%H\ġHKLUEHOHGL\HVLQHEDáOóHNLSOHUNóġ
PHYVLPLQLQHWNLVLQLL\LFHHWNLVLQLJ¸VWHUPH\HEDġODGóáó\óOóQVRQJ¾QOHULQGHLONEDKDUDKD]óUOóNRODUDNELQOHUFH
ODOHVRáDQóQóWRSUDNODEXOXġturdu.
%H\ġHKLU%HOHGL\HVL3DUN
YH%DK©HOHU0¾G¾UO¾á¾HNLSOHULLONEDKDUDKD]óUOóNRODUDNLO©HJHQHOLQGH\¾U¾W¾-
OHQ©DOóġPDODU©HU©HYHVLQGH
WRSUDáDELQOHUFHODOHVRáDQóHNWL
%H\ġHKLU%HOHGL\H%DġNDQó0XUDW˜]DOWXQNRQX\ODLOJLOLRODUDN\DSWóáóD©óNODPDGD%H\ġHKLU
LQEDKDU
G¸QHPLQGHJ¾]HOELUJ¸U¾Q¾PHNDYXġPDVóL©LQġLPGLGHQ
©DOóġPDODUDEDġODGóNODUóQó
LIDGHHGHUHNġXQODUóV¸\OHGL6HO©XNOX6XOWDQó$ODDGGLQ
.H\NXEDW
óQ
&HQQHW\DEXUDVóGóU\DGDEXUDQóQDOWóQGDGóU
GL\HUHN¸YJ¾\OHV¸]HWWLáLYHEL]LPGHEHOHGL\HRODUDN
EXJ¾]HOV¸]OHULQPDUNDSDWHQWLQLDODUDNWHVFLOHWWLUGLáLPL]G¾Q\DGDNLFHQQHWRODUDN
KHU]DPDQQLWHOHQGLUGLáLPL]
J¾]HO%H\ġHKLU
LPL]LLONEDKDU
PHYVLPLQGHUHQJDUHQN©L©HNOHUOHEH]HPHNL©LQELULPOHULPL]ġLPGLGHQKDUHNHWHJH©WL
.HġDQ%HOHGL\H
%DġNDQó+DYDNLUOLOLáL
GX\DUVó]OóáóQQHWLFHVL
žQVDO<ž&(/.(Ġ$1(GLUQH'+$('ò51(ȇQLQ.HġDQ%HOHGL\H%DġNDQó&+3ȇOL0HKPHW
˜]FDQ‰HYUHYHĠHKLUFLOLN%DNDQOóáó¸O©¾POHULQHJ¸UH7¾UNL\HȇGHHQNLUOLKDYD\DVDKLS\HUOHġLP\HULQLQ.HġDQòO©HVLRODUDNWHVSLWHGLOPHVL\OHLOJLOLȊ%XQODUDUNDDUND\DGX\DUVó]OóáóQ
QHWLFHVLGLUȋGHGL
.HġDQ%HOHGL\HVL%DġNDQó0HKPHW˜]FDQ
EHOHGL\H\HDOóQDQNDP\RQXQWDQóWóPó\ODLOJLOL&XPKXUL\HW0H\GDQóȇQGDG¾]HQOHQHQWRSODQWóGDJD]HWHFLOHULQȆKDYDNLUOLOLáLȇ\OHLOJLOLVRUXVXQX\DQóWODGó'RáDOJD]ó.HġDQȇDJHWLUPHN
L©LQP¾FDGHOHHWWLNOHULQLLIDGHHGHQ˜]FDQġXQDODUóV¸\OHGLȊ7UDN\DN¸P¾U¾Q¾NXOODQGóáóPó]V¾UHFHLQYHUVL\RQG¸QHPOHULQGHU¾]JDU
ROPDGóáóV¾UHFHEXQXJ¸UHFHáL]1HNDGDUVóNVDNNRQWUROGHHWVHNEDġWD7UDN\DN¸P¾U¾Q¾Q
JLUPHPHVLOD]óPEXUD\D$PDEXQXQNHVLQ©¸]¾P¾GRáDOJD]ȋòVWDQEXO7HNQLNžQLYHUVLWHVL
ò7ž8©DNYH8]D\%LOLPOHUL)DN¾OWHVL0HWHRURORML0¾KHQGLVOLáL%¸O¾P¾˜áUHWLPž\HVL3URI
'U0LNGDW.DGóRáOX7ZLWWHUKHVDEóQGDQ.HġDQȇGDNLKDYDNLUOLOLáL¸O©¾PGHáHUOHUL\OHLOJLOLSD\ODġóPODUóQóGDGHáHUOHQGLUHQ˜]FDQȊ3URIHV¸U¾QEXQXV¸\OHPHVLVRQXFXGHáLġWLUHFHN
PL"9DOLOLN©HȆ7UDN\DN¸P¾U¾(GLUQHVóQóUODUóL©HULVLQGHVDWóODFDNȇGL\HEHOJHYHULOL\RUPX"
9HULOL\RU.RQWUROQRNWDVóQGDEXQDEDNó\RUVXQ.LUH©YDUPó"%XQDEDNó\RUVXQ.D]DQODUóGHQHWOL\RUX]G¾QDQRQVODU\DSWóNȆVDEDK
\DNóOPDVóQDNġDPELUNHUH\DNóODFDNȇGL\H
òYHUVL\RQWDKPLQOHULQLPHWHRURORMLGHQWDNLS
HGL\RUX].XUDOODUDX\PD\DQODUDFH]DLLġOHPGHX\JXODPD\DEDġODGóNȋGL\HNRQXġWX
SONSÖZ
Ekonomi
26 ARALIK 2015 CUMARTESİ
7
İsveç Penceresi
İsveç ve Avrupa patlamaya hazır bir bomba yolunda ya Türkiye!
Yıllar önce rahmetli İsveç Dışişleri Bakanı Anna Lindh, İsveç’te
yaşayan göçmenlerin uyumunda
yaşanan sıkıntıları anlatırken, samimi bir itirafta bulunmuştu. İsveç’te
yaşayan göçmenler ile İsveçliler
arasında sanki bir Berlin Duvarı kurarcasına oluşturulan yerleşim sistemi İsveç’in kendi eli ile yarattığı büyük bir tehlike ve sorun olarak
açıklamıştı. İsveç Dışişleri Bakanı,
ülkesinin yaptığı bu tutarsız politikayı açıkça eleştiriyor ve yerden
yere vuruyordu.
AVRUPA’DA YENİ BERLİN
DUVARLARI ÖRÜLÜYOR!
Peki, yıllar geçti bu Berlin Duvarı yıkıldı mı? Kocaman bir hayır.
Aynı sorun artan mülteci akını ile
büyüyor. Göçmen banliyölerinde
sorunlar büyüyor. İsveç toplumuna uyum her geçen gün daha da
zorlaşıyor. Yerleşik bir düzen de bu
sorun çığ gibi büyüyor ve hareke-
te geçen de yok. Birincisi aynı ülkede soluyan insanlar o kadar birbirlerine yabancılaştırılıyorlar ki, devlette seyirci
kalıyor.
Peki, bu durum İsveç’te böyle de Avrupa’da başka mı? İsveç’in tespit ettiği ancak bir türlü
düzeltemediği bu yanlış, tüm Avrupa’nın içerisine düştüğü bir yanlış
olarak da karşımıza geliyor.
Gelecek 10 yıllar içerisinde Avrupa’ya akın eden bu mülteci akını, bu ülkelerde göçmen semtleri oluşturarak kurtarılmış bir bölge
haline getirilmeye devam ederse, Avrupa’da eski Avrupa olmaz.
Ne olur, ırkçılık artar. Yıllardır, kendi sakin düzeninde yaşayan İsveçlisi, Avrupalısı buna ırkçı motiflerde
yanıt verirler. Bu çatışmada her iki
kesim için Avrupa’yı geldikleri ülkeye benzetir ve Avrupa patlamaya
hazır bir bomba gibi olur.
YILLARDIR TECRÜBELERİ VAR YİNE
AYNI YANLIŞTALAR
1950 yıllarında başlayan
1960’larda Avrupa’ya hızlanan içgöçü sonra da askeri darbeler ve
iç savaşlar ve diğer savaşları neticesinde Avrupa’ya yoğun mülteci akınıyla karşılaştı. Yıllardır, bu sorunu çözemeyen İsveç ve diğer
Avrupa ülkeleri günümüzde yaşanan şiddetli Suriyeli mülteci akınıyla karşı karşıya. Bu insanları bir
şekilde alan ülkelerin başında Almanya ve İsveç geliyor. Boş bulunan hangi bina varsa, askeri ya
da hapishane koğuşlarındaki gibi
insanlar ranzalı odalarda kalıyor.
Tam bir seferberlik hali var. Bu insanları geleceği için şu anlık hiçbir
yaprak kımıldamıyor. Suriyeli mültecilerin kaldığı semtlerde, daha
çok diğer yabancıların oturduğu
semtlerde konuşlanıyor. Yani kurtarılmış, ya da ötelenmiş varoşlar
gibi sayılan bu yerler tamamen, İs-
DQ^T_Q^EIC1<
[email protected]
veç’ten uzak görünümde. Bu atmosfer, diğer Avrupa ülkelerinde
de beş aşağı, beş yukarı aynı. O
nedenle Avrupa bu konuda kalıcı
bir çözüm bulamazsa, kendi toplumuyla da karşı karşıya kalarak, ırkçıların ekmeğine yağ sürecek ve
çok verdikleri demokrasi ipotek altına alınacak. Yabancıların oturduğu semtlerde, otomobil yakmalar, bıçaklama, ateşli saldırı tam bir
Teksas görünümünde.
PEKİ, AVRUPA BU KADAR
SARSILIRKEN YA TÜRKİYE NASIL
ETKİLENİYOR
Türkiye’den 30 yıldır ayrı yaşıyorum. Yılda 3-4 kez aralıklar gidiyor
ve o gözlemlerimle, Türkiye’de de
bu sorun gündeme ileride yoğun
bir şekilde gelecek. Avrupa, bunu
korku ve çözemeyeceği bir sorun
olarak gördüğü için Türkiye’ye AB
nezdinde vize kolaylığı ya da maddi yardımları gündeme getirerek
bonkör davrandı. Türkiye ki, rakamsal olarak tüm Avrupa’nın aldığının
çok üzerinde 2 Milyonu aşan bir sayıyı aldı. Bu insanlar Türk toplumuna
nasıl uyum sağlar, Türk halkı bunu
nasıl karşılar. Toplumsal infiale yol
açar mı? Sorularını ne kadar sorguluyor. Son geldiği İstanbul’un Aksaray semtine yolum düştü. Eski bir
İstanbullu ve uzun yıllar Batı Avrupa’da yaşayan biri olarak bu manzarayı pek iç açıcı bulmadım. İnsanlık namına bu insanlar tabii ki
alınacak. Ancak alınan ülkedeki insanların da hakları gözetilmeli. Ya
da acil önlemler alınmalı. Avrupası ile Türkiyesi ile yaşanılacak ülke
olmalı. Azınlıklar, çoğunlukların huzurunu kaçırmamalı. Bunları alan
devletin üst düzeyleri de üzerlerine düşeni yapmalılar. Avrupa’yı bu
kadar sarsan ve korkutan bu mülteci akını ne kadar kamuoyunda
ve devlet açısından ciddiye alınıyor onu sorgulamak lazım.
1\Q^2Qj\7U\Yb4UcdUYV^T[
RQX|U\UbY^Y^VYiQd^e|ebTe
<DáPXU\DáPD\óQFD
EXáGD\YHSDWDWHVWDUODODUó
VXODQPD\DEDġODQGó
<XVXI%$Ġ78à$'$1$'+$=ò5$$7
0¾KHQGLVOHUL2GDVó=02$GDQDĠXEH%DġNDQó
6HPLK.DUDGHPLU\DġDQDQNXUDNOóNQHGHQL\OH
SDWDWHVYHEXáGD\¾UHWLFLOHULQLQ\DáPXUXG¸UW
J¸]OHEHNOHGLáLQLV¸\OHGL
$GDQD
GDJH©HQ(\O¾O
GHPHWUHNDUH\H
NLORJUDPóQ¾]HULQGHG¾ġHQ\DáóġóQDUGóQGDQ
\DġDQDQNXUDNOóN¸]HOOLNOH©LPOHQPHDġDPDVóQGDNLEXáGD\YHSDWDWHV¾UHWLFLOHULQLND\JóODQGóUGó.XUDNOóNQHGHQL\OHUHNROWHND\EóQGDQ
NRUNDQ©LIW©LOHU¾UHWLPPDOL\HWLQLDUWWóUPDVóQDNDUġóQ\DáPXUODPDVXODPD\¸QWHPL\OHHNLOL
WDUODODUóQóVXODPD\DEDġODGó.óUD©DODQODUGDNL
¾UHWLFLOHULOHVXODPDVLVWHPLROPD\DQODULVH\DáPXUGXDVóQD©óNWó
'SULAMA YAPILIYOR'
'RáX$NGHQL]+DY]DVó
QóQX]XQ\óOODU\Dáóġ
RUWDODPDVóQDJ¸UH\¾]GHJH©HQ\óODJ¸UHGH
\¾]GHRUDQóQGDGDKDD]\DáPXUDOGóáóQó
DQODWDQ6HPLK.DUDGHPLUġXQODUóND\GHWWL
%XJ¾QLWLEDUL\OHVHE]HFLOLáLQYHSDWDWHVWDUóPóQóQ\DSóOGóáóELUE¸OJHGH\L].XUDNOóNQHGHQL\OHPDUXOYHODKDQDJLELVHE]HOHUSDWDWHVYHEXáGD\óQ©LPOHQPHVLL©LQ\DáPXUODPD
\¸QWHPL\OHVXODPD\DSóOó\RU$PDVXODPDLPNDQóEXOXQPD\DQNóUD©DUD]LOHUGHQH\D]óNNL
\DáPXUXQ\DáPDVóQóEHNOL\RUX]<DáPXUODPD\¸QWHPL\OHVXODPD\DSDQ©LIW©LOHULQGH¾UHWLPPDOL\HWLDUWó\RU%XġHNLOGHNXUDNOóNGHYDP
HGHFHNROXUVDHNLOHQEXáGD\YHSDWDWHV©LPOHQPH]VHEXQXQ\HULQHD\©L©HáLJLELELWNLOHUH
G¸Q¾OHFHNĠXDQNXUDNOóNWDQND\QDNOóUHNROWH
ND\EóQGDQV¸]HWPHNL©LQ©RNHUNHQ(NLP\óOó
\DáóġODUóQóG¾ġ¾QHUHNDUDOóND\óQóQRUWDODUóQGDQLWLEDUHQ\DáóġEHNOL\RUX]
Nedim KOVAN / ORDU, (DHA) Ȃ25'8$OWóQRUGX=LUDDW2GDVó%DġNDQó8áXU&¸U¾W\óOóQGDQLWLEDUHQIóQGóN¾UHWLFLOHULQHG¸Q¾PEDġóQD7/LOH7/DUDVóQGDNL
)óQGóN$ODQ%D]Oó
*HOLU'HVWHáL
¸GHPHOHULQLQIóQGóNEDK©HOHULQLQ
DUD]LGHáHULQLNDWóQD©óNDUGóáóQóV¸\OHGL&¸U¾W'DKD¸QFHIóQGóNEDK©HVLQLQG¸Q¾P¾
ELQ7/DUDVóQGDLNHQGHVWHNOHPHOHUGHQVRQUDEXJ¾QG¸Q¾P¾ELQ7/DUDVóQGD)óQGóáóQJH©HQ\óOL\LSDUDHWPHVL$ODQ%D]Oó'HVWHNOHPH
QLQ
GHYDPHWPHVLIóQGóNDUD]LIL\DWODUóQóGHáHUOHQGLULSDUWóUGóGHGL
*óGD7DUóPYH+D\YDQFóOóN%DNDQOóáóWDUDIóQGDQIóQGóN¾UHWLFLOHULQH\óOóQGDQLWLEDUHQG¸Q¾PEDġóQD7/LOH7/DUDVóQGD)óQGóNWD
$ODQ%D]Oó'HVWHN¸GHPHVL\DSóOó\RU\óODUDOóNVó]
GHYDPHGHQGHVWHNOHPHNDSVDPóQGDIóQGóN¾UHWL-
FLOHULQH¸GHPHOHU\DSóOGó2UGXȇGD$ODQ%D]Oó'HVWHN¸GHPHVLQLQEDġODGóáó\óOóQGDGHVWHNOHPHGHQID\GDODQDQELQ¾UHWLFLELQ
KHNWDUOóNDODQGDIóQGóN¾UHWLUNHQJH©HQ\óOLWLEDUL\OH¾UHWLFLVD\óVóELQȇ\HIóQGóN¾UHWLP
DODQóLVHELQKHNWDUDODQD©óNWó<óOGD\DNODġóNELQWRQIóQGóN¾UHWLPL\DSDQ2UGX7¾UNL\HȇGHHQID]ODIóQGóN¾UHWHQLOROXUNHQG¾Q\D
IóQGóN¾UHWLPLQLQGH\¾]GHȇLQLWHNEDġóQDNDUġóOó\RU
'DESTEK ÖDEMELERİ ÇOK ÖNEMLİ'
$OWóQRUGX=LUDDW2GDVó%DġNDQó8áXU&¸U¾WIóQGóNIL\DWóQóQVHUEHVWSL\DVDGDEXDUDODU7/
FLYDUóQGDROGXáXQXJH©HQ\óOIL\DWóQ7/ȇQLQ
¾]HULQH©óNWóáóQóKHPIóQGóáóQGHáHUND]DQPDVó
KHPGHGHVWHNOHPH¸GHPHOHULQLQGHYDPHWPHVL\OHIóQGóNEDK©HVLDUD]LIL\DWODUóQóQGD\¾NVHOGLáLQL
EHOLUWWL8áXU&¸U¾WġXQODUóV¸\OHGL
%¸OJHPL]GHIóQGóNEDK©HOHULQLQGHáHULGH
DUWWó5DNóPDJ¸UHGHáLġL\RUEXGHáHU5DNóP
D]DOGóN©DEDK©HOHULQG¸Q¾PEHGHOLQLQIL\DWó
GDKDGDDUWó\RU'HVWHN¸GHPHOHULQGHQ¸QFHIóQGóNEDK©HVLQLQG¸Q¾P¾ELQ7/DUDVóQGDJLGHUNHQEXJ¾QG¸Q¾P¾ELQ7/DUDVóQGDGHáHUND]DQGó2\¾]GHQ$ODQ
%D]Oó*HOLU'HVWHáLE¸OJHPL]L©LQ©RN
¸QHPOL%¸OJHPL]GHHNRQRPL\HGH
FDQOóOóNYHUL\RU*HOLUGHVWHáL¾UHWLFLOHULPL]LQFDQVLPLGL%X¸GHPHOHU\óOGDQ\óODNDQXQODġWóUóOó\RU%XQXQ¾UHWLFLOHUH¸P¾U
ER\XGHYDPHWPHVLQLLVWL\RUX]'HVWHNGHYDPHWWLáLV¾UHFHIóQGóNEDK©HOHULQLQGHáHULGDKDDUWDU¾UHWLFLEDK©H\H
VDKLS©óNDU.DOLWHOLIóQGóNEDK©HOHULQEDNóPó\OD
HOGHHGLOLU)óQGóN\HġLODOWóQ¾ONHPL]LQ¸QHPOLLKUD©¾U¾Q¾KHUNHVLQDġóLġLHNPHáL
'ÜRETİCİYİ FAİZLE BORÇ ALMAKTAN KURTARDI'
*óGD7DUóPYH+D\YDQFóOóNòO0¾G¾U¾.HPDO
<óOPD]LVHG¾Q\DIóQGóN¾UHWLPLQLQ\¾]GHȇLQL
7¾UNL\H
QLQJHU©HNOHġWLUGLáLQL2UGXȇQXQGDEX
¾UHWLPGH¸QHPOL\HUHVDKLSROGXáXQXYXUJXODGó
$ODQ%D]Oó'HVWHN¸GHPHOHULQLQKHPIóQGóN¾UHWLFLVLQLW¾FFDUGDQERU©SDUDDOPDNWDQNXUWDUGóáóQó
KHPGH¾UHWLFLQLQEDK©HVLQHGDKDID]OD¸QHPYHULSGHáHULQHGHáHUNDWWóáóQóND\GHGHQ<óOPD]ġ¸\OHGHYDPHWWL
%DNDQOóáóPó]ȇGDQLWLEDUHQIóQGóN¾UHWLFLOHULQH$ODQ%D]Oó*HOLU'HVWHáL¸GHPHVL\DSó\RU
ELQIóQGóN¾UHWLFLPL]H\óOER\XQFD
PLO\DU7/
\LDġNóQ¸GHPH\DSóOGó*H©HQ\óOVRQX
LWLEDUL\OHEXGHVWHNOHPHOHUVRQDHUPLġWLžUHWLFLOHULQ\RáXQWDOHEL¾]HULQHV¾UHX]DWóOGó\óOó
L©LQ¾UHWLFLOHUH7/G¸Q¾PEDġóQDGHVWHNOHPH
\DSóODFDN+HPIóQGóáóQSDUDHWPHVLKHPGHGHVWHNOHPHQLQROPDVóEDK©HOHULGDKDGHáHUOLKDOHJHWLUGL˜]HOOLNOHEDK©HOHULQGH¾UHWLFLOHULPL]¸]HQOH
©DOóġPD\DEDġODGóGHGL
+DEXUNDSDQGÔPLO\RQGRODUND\EÔPÔ]ROGX
0
(56ò1
GHEXOXQDQ7¾UNL\H,UDN6DQD\LFLOHULYHòġDGDPODUó'HUQHáL7,6ò$'%DġNDQó1HYDI.óOó©ĠóUQDN
óQ
6LORSLòO©HVL
QGHNL+DEXU6óQóU.DSóVó
QóQNDSDOóROPDVóQHGHQL\OHLKUDFDWóQGDUEHDOGóáóQóEHOLUWHUHNPLO\RQGRODUJLELELULKUDFDWND\EóPó]V¸]NRQXVX%XGXUXP¾ONHHNRQRPLVLQH
©RNE¾\¾NELUND\óS\DġDWPDNWDGóUGHGL
3..
OóWHU¸ULVWOHULHWNLVL]KDOHJHWLUPHNDPDFó\ODJ¾YHQOLNJ¾©OHULQFHEDġODWóODQRSHUDV\RQ
NDSVDPóQGDVRNDáD©óNPD\DVDáóLODQHGLOHQ
NHQWOHUGHQ6LORSL
GHNL7¾UNL\H
QLQ,UDN
DD©óODQ+DEXU6óQóU.DSóVó$UDOóN
WDQEX\DQD
W¾PJLULġ©óNóġODUDNDSDOó1HYDI.óOó©NDSóQóQ
NDSDOóROPDVóQóQLKUDFDW©óODUóHQGLġHOHQGLUGL-
áLQLV¸\OHGL7UDQVLWWDġóPDFóOóáóQEDġND¾ONHOHUHND\PDVóQGDQHQGLġHHWWLNOHULQLLIDGHHGHQ
.óOó©$OPDQ\D
GDQVRQUD7¾UNL\H
QLQHQ©RNLKUDFDW\DSWóáó
QFL¾ONHQLQ,UDNROGXáXQXND\GHGHUHN,UDN
OD
¾QLOND\óQGDD\OóNPLO\DUGRODUóDġDQELULKUDFDWóPó]YDUGó*¾YHQOLN
VRUXQODUóEDġOD\óQFDEXPLO\RQGRODUDG¾ġW¾$UGóQGDQPLO\RQGRODUVHYL\HOHULQGHVH\UHWWLĠLPGLLVH+DEXU6óQóU.DSóVóNDSDOó
GXUXPGDYHEL]LPPLO\RQGRODUJLELELULKUDFDWND\EóPó]V¸]NRQXVX%XGXUXP¾ONHHNRQRPLVLQH©RNE¾\¾NELUND\óS\DġDWPDNWDGóU
GL\HNRQXġWX
'MERSİN LİMANI ŞİŞTİ'
+DEXU6óQóU.DSóVó
QóQ0HUVLQ/LPDQó
QóGD
=LUDDW%DQNDVÔLOH.26*(%DUDVÔQGDLùELUOLöL
$1.$5$$$=LUDDW%DQNDVóLOH.¾©¾NYH2UWD˜O©HNOLòġOHWPHOHUL*HOLġWLUPHYH'HVWHNOHPHòGDUHVL%DġNDQOóáó.26*(%DUDVóQGD.26*(%YHULWDEDQóQGD
ND\óWOóLġOHWPHOHULQILQDQVPDQDGDKDNROD\
HULġLPLQH\¸QHOLN3URMH'HVWHN.UHGLVL3URWRNRO¾LP]DODQGó
%DQNDGDQ\DSóODQD©óNODPD\DJ¸UHLP]DODQDQSURWRNROOH.26*(%YHULWDEDQóQGDND\óWOóEXOXQDQ\DNODġóNELQLġOHWPHQLQILQDQVPDQDGDKDNROD\HULġLPL
KHGHIOHQL\RU
3URWRNRONDSVDPóQGDEDġWD$U*HòQRYDV\RQYH(QG¾VWUL\HO8\JXODPD'HVWHN
3URJUDPóLOHòġELUOLáL*¾©ELUOLáL'HVWHN3URJUDPODUóROPDN¾]HUH.26*(%SURJUDPODUóQGDQ\DUDUODQDQLġOHWPHOHUH=LUDDW%DQNDVó
WDUDIóQGDQ7¾UNOLUDVóQDNGLNUHGLOHUGH\¾]GH
OHUHYDUDQIDL]LQGLULPLVDáODQDFDN
%HOLUWLOHQLġOHWPHOHULQWHUQHWEDQNDFóOóáóYHPRELOEDQNDFóOóN¾]HULQGHQJHU©HNOHġWLULOHFHN()7YHKDYDOHLġOHPOHULJLELELU©RN
EDQNDFóOóNKL]PHWLQL\¾]GH
OHUHYDUDQ
LQGLULPOHUOHNXOODQDELOHFHN
GROD\Oó\ROGDQROXPVX]HWNLOHGLáLQLLIDGHHGHQ
.óOó©ġXQODUóV¸\OHGL
,UDN
DJLGHFHNRODQNRQWH\QHUOHU0HUVLQ/LPDQó¾]HULQGHQJHOPHNWHGLU.DSóNDSDOóROGXáXL©LQDUD©ODUDEXNRQWH\QHUOHU\¾NOHQHPL\RU
/LPDQġLġWLNDOGó6óQóUNDSóVóQóQNDSDWóOPDVóQGDQGROD\óRQELQOHUFHYDWDQGDġPDáGXUGXUXPGDGóU%LQOHUFHDUD©NDSóGDEHNOL\RU)ULJRULILNDUD©ODUGDEHNOH\HQJóGD¾U¾QOHULYDU
‰RáX¾U¾QER]XOPXġGXUXPGD+HSVLQLQELUUDI
¸PU¾YDU%XQODUULVNOL¾U¾QOHUGLU/RMLVWLNILUPDODUROGXN©D\¾NVHNGHUHFHGHPDáGXUGXUXPGDODU6HNW¸UDGHWDFDQ©HNLġL\RU$UD©ODUKHS
NUHGLOLDOóQGó%LQOHUFHLQVDQEXUDODUGD©DOóġó\RU+¾N¾PHWNDQDGóROVXQGLáHUVLYLOWRSOXP
NXUXOXġODUóYDU%XLġHELU©¸]¾PEXOXQPDOóGóU
+HUNHVWDġóQDOWóQDHOLQLVRNPDOóGóU%X\DġDQóODQVRUXQODUGL\DORJODVRQEXOPDOóGóU
ZARARI DEVLET KARŞILASIN
0HYFXWKDVDUODUóQ&057Dġó\óFóQóQ<XUWGóġó
6RUXPOXOXáXVLJRUWDODUóQFDGDNDUġóODQPDGóáóQóEHOLUWHQ1HYDI.óOó©2OXġDQ]DUDUODUóQ'HYOHWWDUDIóQGDQNDUġóODQPDVóJHUHNPHNWHGLUĠX
DQGD+DEXUL©LQGHYH,UDN
WDEHNOH\HQDUD©ODUóQ
7¾UNL\H
\HJLULġOHULVDáODQPDOóGóU5XV\DYH6XUL\HSD]DUODUóNDSDQPóġNHQ,UDNNDSóVóQóQGD
NDSDWóOPDVóVóNóQWóODUóGDKDGDDUWWóUPóġWóU1DNOL\HFLOHULQ6*.079YHEDQNDODUDRODQERU©ODUóQóQHUWHOHQPHVLYHQDNOL\HVHNW¸U¾QHK¾N¾PHWLPL]LQNUHGLOHUNRQXVXQGD\DUGóPFóROPDVóQó
EHNOL\RUX]GL\HNRQXġWX
$OL(NEHUĠ(10(56ò1'+$
8
SONSÖZ
Ekonomi
26 ARALIK 2015 CUMARTESİ
;QT^WYbYY]SY\UbY^
`b_ZU\UbY^UTUcdU[
6DNDU\D
GD A
HNPHáH]DP
$'$3$=$5,6DNDU\D'+$6$.$5<$7LFDUHWYH6DQD\L2GDVó
QóQNDUDUóLOHJUDPó
OLUDRODQHNPHáLQJUDPDMóJUDPDIL\DWóLVH
OLUD\D\¾NVHOWLOGL
6DNDU\D7LFDUHWYH6DQD\L2GDVó
QóQ$UDOóN
D\óPHFOLVWRSODQWóVóQGDHNPHáH]DP\DSóOPDVóNDUDUó©óNWó)óUóQFóODUóQROXġWXUGXáXPHVOHN
NRPLWHVLPHFOLVHHNPHáH]DP\DSóOPDVóWHNOLILQLJHWLUGL0HVOHN.RPLWHVL%DġNDQó(UJ¾Q%DOFó
.RPLWHWRSODQWóVóQGDLOVóQóUODUóL©HULVLQGH
JUDPHNPHáLQOLUDJUDPHNPHáLQOLUD
JUDPHNPHáLQOLUD\DVDWóOPDVóQóQX\JXQRODFDáóNDQDDWLQHYDUóOPóġWóUGHGL
6DNDU\D7LFDUHWYH6DQD\L2GDVó]DPWHNOLILQLR\OD\DUDNNDEXOHWWL%XQDJ¸UH6DNDU\DJHQHOLQGHJUDPHNPHáLQIL\DWóOLUD\óROGX
0DUPDUDELUOLN
ELQWRQOXN¾U¾Q
DOóPóKHGHIOL\RU
ò67$1%8/$1.$Lġ\óOó¾U¾QDOóP
NDPSDQ\DVóNDSVDPóQGDHQD]ELQWRQOXN¾U¾Q
DOóPóKHGHIOH\HQ0DUPDUDELUOLN¸Q¾P¾]GHNL
J¾QOHUGH¾UHWLFLKDYX]ODUóQGDQ¾U¾QDOóPóQDEDġOD\DFDN
-"NE KADAR ALIM, O KADAR SATIŞ"%DġNDQ$VD¸Q¾P¾]GHNL\óOVDWóġUDNDPODUóQóQELQWRQODUEDQGóQGDNDODELOPHVLL©LQG¾]HQOLELUDOóPYHVDWóġSODQóX\JXODQPDVóJHUHNWLáLQHLġDUHWHGHUHN'RáDOLNOLPNRġXOODUóQGDQGROD\ó
KDONDUDVóQGD¾U¾Q¾Q
NóYóUFóN
GHQLOHQELUGXUXPGDROGXáXQX¾UHWLFLQLQGHNóYóUFóN¾U¾Q¾NHQGL
KDYX]XQGDGHáHUOHQGLUGLáLQLJ¸UPHNWH\L](QD]
ELQWRQ¾U¾QDOóPKHGHILPL]HXODġDELOPHNDPDFó\OD¸Q¾P¾]GHNLJ¾QOHUGH¾UHWLFLQLQKDYX]XQGDQ]H\WLQDOPD\óSODQODPDNWD\ó]'DKD©RN¾U¾Q
DOPDN0DUPDUDELUOLN
LQVDWóġODUóQDGDID\GDVDáOD\DFDNROXSHQNóVD]DPDQGDDOóPODUDEDġODQDFDNWóUGL\HNRQXġWX
"REKOLTE BEYANINI DOLDURANA
LİMİT ARTIŞI"
$VD0DUPDUDELUOLN
WHEX\óONRWDVó]DOóPDYH
¾U¾QDOóPIL\DWODUóQGD\¾]GH
HYDUDQDUWóġDUDáPHQUHNROWHEH\DQóQóQ\¾]GH
VLQLWHVOLPHWPH\HQ©RNVD\óGD¾UHWLFLRUWDNROGXáXQXV¸\OHGL%H\DQHWWLáL¾U¾QPLNWDUóQóQ
VLQLWDPDPOD\DQ
RUWDNODUDJ¾EUHYH]LUDLLOD©NUHGLVLQGHOLPLWDUWóġó\DSóODFDáóQóLIDGHHGHQ$VDEH\DQHWWLáL¾U¾Q¾Q
\¾]GH
VLQLWHVOLPHWPH\HQRUWDNODUóQLVHRUWDNOóN\¾N¾PO¾O¾NOHULQL\HULQHJHWLUPHGLNOHULQLGROD\óVó\ODJ¾EUHYH]LUDLLOD©DUWóġóQGDQID\GDODQDPD\DFDNODUóQóND\GHWWL
TOPLAM 100 MİLYON LİRALIK ÖDEME%DġNDQ$VD0DUPDUDELUOLN
LQ¾U¾Q
DOóPNDPSDQ\DVóL©LQ\DNODġóNPLO\RQ7/
OLN
E¾W©HD\óUGóNODUóQóGDEHOLUWHUHN0DUPDUDELUOLN
EXNDPSDQ\DG¸QHPLQGHJH©WLáLPL]\óODJ¸UH©RN
GDKDID]ODPLNWDUGD¸GHPH\DSPDNWDGóUžUHWLFL
RUWDNODUóPó]D$UDOóN&XPDJ¾Q¾\DUóQ\DSóODFDNG¸UG¾QF¾GLOLP¸GHPHLOHELUOLNWHWRSODP
PLO\RQ7/¸GHPH\DSóOPóġRODFDNWóU
TA7HNQRNHQW<¸QHWLP
.XUXOX%DġNDQó3URI'U
5HFHS6DGHOHU¸]HOOLNOHNDGóQJLULġLPFLOHULQSURMHOHULQL
GHVWHNOH\HFHNOHULQLV¸\OHGL.DGóQ
JLULġLPFLDGD\ODUóQóQLġILNLUOHULLOH
EDġYXUPDVóQóLVWH\HQ3URI'U6DGHOHU.DGóQODUóQHNRQRPL\HNDWNóVóG¾Q\DRUWDODPDVóQGD\¾]GH
OHUGHLNHQ7¾UNL\H
GHEXRUDQ
\¾]GH
OHUVHYL\HVLQGHGLU%XUDNDPVDOJHU©HNOHUEXDODQGDGDKD
©RN\ROJD\UHWJ¸VWHUPHPL]JHUHNWLáLQLEL]HDQODWPDNWDGóUGHGL
$WDW¾UNžQLYHUVLWHVL<HUOHġNHVLL©LQGHNL$WD7HNQRNHQW
LQ<¸QHWLP.XUXOX%DġNDQó3URI'U5HFHS
6DGHOHU
7HNQR*3
LVLPOLJLULġLPFLGHVWHNOHPHSURáUDPóPóE¸OJHVHONDONóQPDDMDQVóRODQ.XGDNDLOH
ELUOLNWHRUJDQL]HHWWLNOHULQLELOGLUGL(U]XUXP(U]LQFDQ%D\EUXW
WD
VóUDGóġóSURMHOHUOHEDġDUóOó¾UHWHQ
ELUHNRVLVWHPNXUPDNLVWHGLNOHULQLEHOLUWHQ3URI'U5HFHS6DGHOHU
JLULġLPFLGHVWHNOHPHSURJUDPóL©LQ
VRQEDġYXUXWDULKLQLQ2FDNROGXáXQXEHOLUWWL3URI'U5HFHS6DGHOHUġXQODUóV¸\OHGL
*LULġLPFLOLNVRQG¸QHPGH¾ONHPL]GH©RN\D\JóQRODUDNNRQX-
ġXOPD\DJHOLġWLULOPH\H©DOóġóODQ
¸QHPOLELUNDYUDPROGX*LULġLPFLOLáLQ¾ONHHNRQRPLVLQHKHPE¸OJHNDONóQPDVóQGDKHPE¾\¾PH\H
KHPGHLVWLKGDPD©DUSDQHWNLVL\OHNDWNóGDEóOXQGXáXQXELOL\R-
UX]%L]LPEXSURMHGHWHPHODPDFóPó]¸]HOOLNOH(U]XUXP(U]LQFDQYH
%D\EXUW
GDKHUVHNW¸UGHQJLULġLPFL\HQLOLN©LWLFDULOHġWLULOHELOHFHáLQHLQDQDQDPDEXPDQDGD\RO\RUGDPELOPH\HQE¸OJHJLULġLPFLOHULQL
DOóSDġDPDOóELUV¾UH©GHQJH©LULS
E¸OJHYH¾ONHHNRQRPLVLQHID\GDOóELUHUJLULġLPFLKDOLQHJHWLUPHNLVWL\RUX]
+HU\DġWDQ¸]HOOLNOHNDGóQJLULġLPFLOHUHEL]GDKDSR]LWLID\UóPFóOóNOD\DNODġó\RUX]'¾Q\DRUWDODPDVóQGDNDGóQODUóQ¾UHWLPHNDWNóVó
\¾GHOHUFLYDUóQGDLNHQEX¾ONHPL]GH\¾]GHFLYDUóQGDGóU%L]
EXWLSSURMHOHUOHNDGóQODUóPó]óQGD
¾ONHHNRQRPLVLQHNDWNóVóRODQJLULġLPFLRODUDNR\XQDGDKLOHGLOPHVLQLDU]XHGL\RUX]3URMH\HEDġYXUDQODUNHQGLLġOHULQLQSDWURQX
RODELOLUSURMH\HGHVWHNYHUHFHN\DWóUóPFóODUODEXOXġDELOLUPHYFXWLġOHULQLJHOLġWLUHELOLUOHU
.HULP%858&8(5=8580'+$
*LULġLPFLIóUVDWODUóJ¸UHELOHQGLU
6$0681'+$6$0681
GD
7HFU¾EH3D\ODġóPó
SURJUDPGDNRQXġDQ'R©'U.¾UġDW'HPLU\¾UHN*LULġLPFL©HYUHVLQGHNLIóUVDWODUóJ¸UHELOHQ
DPDVDGHFHEXQODUóELOHQGHáLOEXQXELULġSODQóQDG¸Q¾ġW¾UHQRUJDQL]HHGHQ¾U¾Q¾SD]DUOD\DQYHEXQXQVRQXFXQGDGDSDUDND]DQDQLQVDQGóUGHGL
6DPVXQ2QGRNX]0D\óVžQLYHUVLWHVL20ž=LUDDW)DN¾OWHVL3URI'U)DKUHWWLQ7RVXQ.RQIHUDQV
6DORQX
QGD7ž%ò7$.WDUDIóQGDQGHVWHNOHQHQ
%¾W¾QF¾O%LU<DNODġóPLOH*LULġLPFLOLN(áLWLPL
SURMHVLNDSVDPóQGD
7HFU¾EH3D\ODġóPó
SURJUDPóG¾]HQOHQGL.RQIHUDQVD20ž5HNW¸U<UG3URI'U
ĠHQRO(UHQ8OXVR\8Q<¸QHWLP.XUXOX%DġNDQóLġDGDPó)DKUHWWLQ8OXVR\3URMH<¾U¾W¾F¾V¾=LUDDW)DN¾OWHVL7DUóP(NRQRPLVL%¸O¾P¾¸áUHWLP
¾\HVL'R©'U.¾UġDW'HPLU\¾UHN6DPVXQ7LFDUHWYH6DQD\L2GDVóPHFOLV¾\HOHUL'U*¾OD\$WLN
YHžPLW$\OD.26*(%8]PDQó1HEDKDW/LYDRáOX
3URMH(áLWPHQL20ž7DUóPòġOHWPHFLOLáL$QD%LOLP'DOó%DġNDQó3URI'U9HGDW&H\KDQ¸áUHWLP
¾\HOHULYH©RNVD\óGD¸áUHQFLNDWóOGó$©óOóġNRQXġPDVóQó\DSDQ'R©'U.¾UġDW'HPLU\¾UHNSURMHQLQ7ž%ò7$.3URMHVLNDSVDPóQGDGHUVOHUH
GHVWHNQLWHOLáLQGHROXġWXUXOGXáXQXDQODWDUDNJ¾Q¾P¾]GHHQ¸QHPOL¸]HOOLáLQLQELOJLQLQ\DQóQGD
VDKLSROXQDQVRV\DOVHUPD\HROGXáXQXEHOLUWHUHN
*LULġLPFL©HYUHVLQGHNLIóUVDWODUóJ¸UHELOHQDPD
VDGHFHEXQODUóELOHQGHáLOEXQXELULġSODQóQDG¸Q¾ġW¾UHQRUJDQL]HHGHQ¾U¾Q¾SD]DUOD\DQYHEXQXQVRQXFXQGDGDSDUDND]DQDQLQVDQGóU*LULġLPFLOLNVDGHFHHáLWLPOHROPX\RU%XQXQ\DQóQGD
PXWODNDQHWZRUNROXġWXUXOPDVóJHUHNL\RU<DQL
VRV\DOPHG\D\óNXOODQPDNWóU.óVDFDSURMHPL]LQ
DPDFóQó¾QLYHUVLWHL©HULVLQGHJLULġLPFLOLNHNRVLVWHPLQLROXġWXUPDNWóUGHGL
*LULġLPFLOLáLQ©RN\HQLELUNDYUDPROGXáXQX
GLOHJHWLUHQ3URI'UĠHQRO(UHQELUJLULġLPFLGHROPDVóJHUHNHQ¸]HOOLNOHULDQODWDUDNò\LELUJLULġLPFLROPDNL©LQRNXPDQóQ\DQóVóUDELOJLOL\HWHQHNOLYHFHVDUHWOLROPDNJHUHNLU*LULġLPFLDVOóQGD
\¸QHWLFLGHáLOGLUJLULġLPFLGHDUWóROPDVóJHUHNL\RU˜UQHáLQġXDQGDEHQELU\¸QHWLFL\LPDPDVL]OHULQġDOODKEL]OHULDġDFDNVóQó]YH¾QLYHUVLWHPL]H
DUWóGHáHUND]DQGóUDFDNVóQó]GL\HNRQXġWX
òġDGDPó)DKUHWWLQ8OXVR\LVHWRSODQWóQóQDPDFóQD\¸QHOLNKD\DWóQGDQNHVLWOHULHOHDODUDN¸áUHQFLOHUHLġKD\DWóQGDQEDKVHWWL˜áUHQFLOHUH
VHYGLNOHULLġOHUL\DSPDVóQóYHKD\DWDSR]LWLIEDNPDODUóJHUHNWLáLQL¸QHUHQ8OXVR\LġKD\DWóQGDJ¾YHQLOLUROPDQóQHQE¾\¾NVHUPD\HROGXáXQXGLOH
JHWLUGL
9HVWHO
GHQ\HUOLUHWLPHGHVWHNWDOHEL
0HKPHG+DNNó˜=%$<,50$1ò6$'+$0$1ò6$7LFDUHWYH6DQD\L2GDVó
Qó]L\DUHWHGHQ9HVWHO&(2
VX7XUDQ(UGRáDQ\HUOL¾UHWLPLQGHVWHNOHQPHVLQLLVWHGL
9HVWHO&(2
VX7XUDQ(UGRáDQ0DQLVD7LFDUHW
YH6DQD\L2GDVó<¸QHWLP.XUXOX%DġNDQó$GQDQ
(UELO
HQH]DNHW]L\DUHWLQGHEXOXQGX=L\DUHWWH
0DQLVD7LFDUHWYH6DQD\L2GDVó<¸QHWLP.XUXOX
%DġNDQ<DUGóPFóVó0HKPHW%DNL.óOó©YH0HFOLV
%DġNDQ<DUGóPFóVó*¾OWHNLQ$ġ©óGD\HUDOGó
9HVWHO
LQNóVDELUV¾UH¸QFHSL\DVD\DV¾UG¾á¾
DNóOOóWHOHIRQX9HQ¾V
WHQ0DQLVD7LFDUHWYH6DQD\L2GDVó<¸QHWLP.XUXOX%DġNDQó$GQDQ(UELO
H
KHGL\HHGHQ9HVWHO&(2
VX7XUDQ(UGRáDQ9HQ¾V
¾Q¸]HOOLNOHULKDNNóQGDELOJLYHUHUHN\HUOL¾UHWLPLQGHVWHNOHQPHVLJHUHNWLáLQLEHOLUWWL
9HVWHO
LQ\DSWóNODUóLOHKHU]DPDQJXUXUGX\GXNODUóQóEHOLUWHQ%DġNDQ$GQDQ(UELO9HVWHO
7¾UNL\H
QLQELUQXPDUDOóWHNQRORMLGHYLROGX<HQLOLNOHULQ¸QF¾V¾9HVWHO
LQEDġDUóODUóEL]OHULQKHU
]DPDQJ¸áV¾Q¾NDEDUWó\RU%¸\OHELUGHYPDUNDQóQ0DQLVD
GD¾UHWLP\DSPDVóEL]OHUL©LQD\UóELU
¸Y¾Q©ND\QDáóGóU<HUOL¾UHWLPPXWODNDGHVWHNOHQPHOLYHWHġYLNHGLOPHOLGLU%XNRQXGDNXUXP
RODUDN¾]HULPHG¾ġHQQHYDUVD\DSPD\DKD]óUó]
GL\HNRQXġWX
(%5'÷VWDQEXOE|OJHQLQORNRPRWLIL
A
VRUPAòPDUYH.DONóQPD%DQNDVó
(%5'7¾UNL\H'LUHNW¸U¾-HDQ3DWULFN
0DUTXHWLOH)LQDQVDO.XUXOXġODU'LUHNW¸U¾1RHO(GLVRQ%RUVDòVWDQEXOȇXQXOXVODUDUDVó
ELUILQDQVDOPHUNH]ROPD\DQóQGDNHQGLVLQLE¸OJHHNRQRPLVLL©LQELUORNRPRWLIKDOLQHJHWLUPHSRWDQVL\HOLQHVDKLSEXOXQGXáXQXELOGLUGL0DUTXHWYH(GLVRQ7¾UNL\HȇQLQȇWHNLNXUXOXġXQGDQ
EX\DQDHQ]RUG¸QHPOHULQGHQELULQGHQJH©WLáLQLEHOLUWHUHNȊ.D©óQóOPD]EL©LPGHEXHNRQRPL\H\DUGóPFóGHáLO<HQLK¾N¾PHWLQUHIRUPWDDKK¾WOHULPHPQXQL\HWOHNDUġóODQPóġWóDQDKWDUWHVWL
LVHQL\HWOHULQVRPXW¸QOHPOHUKDOLQHJHOPHVLROXġWXUDFDN
“TÜRKİYE EN ZOR DÖNEMLERİNİN
BİRİNDEN GEÇİYOR”
òNL(%5'\¸QHWLFLVL)LQDQFLDO7LPHVȇóQHNRQRPLEORJXQGDȊ6HUPD\H3L\DVDVóĠLPGL7¾UNL\Hò©LQ1HGHQ+HU=DPDQNLQGHQ˜QHPOL"ȋEDġOóNOóELUPDNDOHNDOHPHDOGó0DNDOHGHȊ&LGGL
MHRSROLWLNJHULOLPVDUPDOóQDVRNDQġLGGHWOLE¸OJHVHONUL]OHUHGRáUXGDQPDUX]NDODQ7¾UNL\H&XPKXUL\HWLȇWHNLNXUXOXġXQGDQEX\DQDHQ]RU
G¸QHPOHULQLQELULQGHQJH©L\RU.D©óQóOPD]EL©LPGHEXHNRQRPL\H\DUGóPFóGHáLO<HQLK¾N¾PHWLQ
UHIRUPWDDKK¾WOHULPHPQXQL\HWOHNDUġóODQPóġWó
DQDKWDUWHVWLLVHQL\HWOHULQVRPXW¸QOHPOHUKDOLQH
JHOPHVLROXġWXUDFDNĠXDQGDEXKHU]DPDQROGXáXQGDQGDKDDFLOYHKó]ODKDUHNHWNDUDUOóKDUHNHW
NDGDU¸QHPOLRODFDNȋGHQLOGL
-“İSTANBUL BÖLGENİN LOKOMOTİFİ, DUBAİ VE
SİNGAPUR ÖNEMİNDE OLABİLİR”7¾UNHNRQRPLVLQLQSRWDQVL\HOLQLDUWóUPDN
L©LQNULWLNDODQODUGDQELULQLQVHUPD\HSL\DVDODUóQóQJHOLġPHVLROGXáXQDGHáLQHQ0DUTXHWYH(GLVRQȊ%XQXQHQE¾\¾N¸QNRġXOXJ¾©O¾OLNLWYH
©HNLFLELUERUVD7¾UNL\HȇQLQWHNERUVDYDUOóáóRODUDN%RUVDòVWDQEXOXOXVODUDUDVóELUILQDQVDOPHUNH]ROPD\DQóQGDNHQGLVLQLE¸OJHHNRQRPLVLL©LQ
ELUORNRPRWLIKDOLQHJHWLUPHSRWDQVL\HOLQHVDKLSȋ
GHGL
“BORSA’NIN DÜNYA 31’İNCİLİĞİNDEN HIZLA
YÜKSELME İMKÂNI VAR”
*6<+ȇQóQ\¾]GHȇWHQD]óQóWHPVLOHGHQ
PLO\DUGRODUD\DNóQSL\DVDNDSLWDOL]DV\RQX\ODNó\DVODQóUVD$OPDQ\DȇQóQNL\¾]GHòQJLOWHUHȇQLQ-
NL\¾]GHòVWDQEXOPHQNXONó\PHWOHUERUVDVó
ġXDQGDG¾Q\DQóQHQE¾\¾NȇLQFLERUVDVó3ODQODQDQUHIRUPODUODVóUDODPDGDKó]OD\¾NVHOPHN
L©LQJHU©HNELULPN¤QYDU
TÜRKİYE’NİN DAHA DA İLERLEMESİ İÇİN...
Ȋ%RU©VHUPD\HVLSL\DVDODUó7¾UNġLUNHWOHULYH
ERUVDQóQJHOLġLPLL©LQD\QóGHUHFHGH¸QHPOL˜]HO
P¾ONL\HWWHNDOPD\DLVWHNOLYHE¾\¾PH\DGDLQRYDV\RQDPD©OóILQDQVPDQDUD\DQġLUNHWOHUL©LQ
(%5'%RUVDòVWDQEXOȇGDDU]HGLOHQ7¾UNOLUDVóFLQVLQGHQWDKYLOOHUH\DWóUóP\DSDFDáóELUSURJUDP
RUWD\DNR\GX<DWóUóPóPó]GDKDID]ODġHIIDIOóNYH
GDKDX]XQYDGHġDUWó\ODJHOHFHNYHXOXVODUDUDVó
\DWóUóPFóODUL©LQELUNDWDOL]¸URODFDN
ÇALKANTILI SULAR ÜZERİNDE BİR KÖPRÜ…PLO\RQQ¾IXVX\OD7¾UNL\HȇQLQL©SL\DVDVó\DWóUóPFóODUL©LQGHYSRWDQVL\HOEDUóQGóUó\RU
$PDYDDGHWWLáLEXQXQ©RN¸WHVLQHJH©L\RUžONHQLQE¸OJH\HJHQLġELUWDULKLN¾OW¾UHOYHHNRQRPLN
EDáODUDVDKLSòVWDQEXONHQWLQELUE¸O¾P¾Q¾Q$YUXSDȇGDGLáHUE¸O¾P¾Q¾Q$V\DȇGDROPDVó\ODEL]]DWEXHġVL]OLáLQVLPJHVL7¾UNL\HEXX©XUXP¾]HULQGHELUN¸SU¾RODELOHFHáLQLVHUJLOHGL(NRQRPLN
D©óVóQGDQEDNóOGóáóQGDLVH%RUVDòVWDQEXOEXJH©LW
L©LQ%RáD]¾]HULQGHELUN¸SU¾KDOLQHJHOPHSRWDQVL\HOLQHVDKLSȋ$1.$Ȃ25+$1$<6(=(1
SONSÖZ
Ekonomi
26 ARALIK 2015 CUMARTESİ
9
E\ec\QbQbQc]Qb[Q\Qb_^\QbSQ
Yb[UdYDŽb[YiUµTU^i‰^UdYi_b
5HVPLUH]HUYYDUOóNODUó
PLO\DUGRODUROGX
$1.$5$$1.$5HVPL5H]HUY9DUOóNODUó
ELU¸QFHNLD\DJ¸UH\¾]GHRUDQóQGDD]DODUDNPLO\DUGRODURODUDNJHU©HNOHġWL
0HUNH]%DQNDVó.DVóPD\ó8OXVODUDUDVó5H]HUYOHUYH'¸YL]/LNLGLWHVLQLD©óNODGó%XQD
J¸UH5HVPL5H]HUY9DUOóNODUóELU¸QFHNLD\D
J¸UH\¾]GHRUDQóQGDD]DODUDNPLO\DUGRODURODUDNJHU©HNOHġWL%XG¸QHPGHDOW
NDOHPOHULWLEDUó\ODG¸YL]YDUOóNODUóELU¸QFHNL
D\DJ¸UH\¾]GHRUDQóQGDD]DODUDNPLO\DUGRODUDOWóQFLQVLQGHQUH]HUYYDUOóNODUóLVH
\¾]GHRUDQóQGDD]DODUDNPLO\DUGRODU
ROGX
9DGHVLQH\óOYH\DGDKDD]NDOPóġ0HUNH]L<¸QHWLPYH0HUNH]%DQNDVóȇQóQ¸QFHGHQEHOLUOHQPLġG¸YL]\¾N¾PO¾O¾NOHULG¸YL]NUHGLOHUL
PHQNXONó\PHWOHU.UHGL0HNWXSOX'¸YL]7HYGLDW+HVDSODUó.0'7+ELU¸QFHNLD\DJ¸UH\¾]GH
D]DODUDNPLO\DUGRODURODUDNJHU©HNOHġWL
%XWXWDUóQPLO\DUGRODUDQDSDUDPLO\DU
GRODUIDL]OHUGHQROXġWX6¸]NRQXVXDQDSDUDYH
IDL]\¾N¾PO¾O¾NOHULQLQPLO\RQGRODUELUD\
PLO\RQGRODUD\YHPLO\DUGRODU
D\L©HULVLQGH¸GHQHFHN
ĠDUWDEDáOóG¸YL]\¾N¾PO¾O¾NOHUL\óOL©LQGH¸GHQHFHN+D]LQHJDUDQWLOLGóġERU©ODULOHGLáHU\¾N¾PO¾O¾NOHUGHQNDODQYDGHVLELU\óOGDQ
X]XQ.0'7+EDQNDFóOóNVHNW¸U¾Q¾QG¸YL]YH
DOWóQFLQVLQGHQ]RUXQOXNDUġóOóNODUóYHDNUHGLWLIOHUROXġWX6¸]NRQXVX\¾N¾PO¾O¾NOHUELU¸QFHNLD\DJ¸UH\¾]GHD]DODUDNPLO\DUGRODU
RODUDNJHU©HNOHġWL$1.$
23(7
WHQPLO\DU
OLUDOóNFLUR
ò67$1%8/$$23(73HWUROF¾O¾N$Ġ*HQHO0¾G¾U¾&¾QH\W$áFDDNDU\DNóWVHNW¸U¾
L©LQNULWLNNRQXODUóQWDUWóġóOGóáó
WH\¾]GH
OLNSD]DUSD\ó\ODPLO\DUOLUDFLURHOGH
HWWLNOHULQLEHOLUWWL
HAM PETROL FİYATLARINDAKİ
DEĞİŞİMLERİN POMPA FİYATI ÜZERİNDE
KISMİ ETKİSİ OLUYOR
$áFD23(7RODUDN7¾UNL\H
QLQKHU\HULQGHKL]PHWYHUHQ\D\JóQELUED\LDáóQDVDKLSROGXNODUóQDYHIDUNOóORNDV\RQGD\¾NVHNGHSRODPDNDSDVLWHOHULQLQEXOXQGXáXQD
LġDUHWHGHUHN-HW\DNóWóQGD7¾UN+DYD<ROODUó
7+<RUWDNOóáóLOHNXUXODQKDYDFóOóN\DNóWġLUNHWLYHPDGHQL\DáGDG¾Q\DQóQHQE¾\¾NġLUNHWOHULQGHQ)XFKVRUWDNOóáóLOHJ¾©O¾YHJ¾YHQ
YHUHQ\DSóPó]KHUJH©HQJ¾QGDKDGDLOHUOHPHPL]LVDáOó\RUGHáHUOHQGLUPHVLQGHEXOXQGX
"2015'İ DUYGUSAL DEĞERİ ÇOK YÜKSEK
ÖDÜLLERLE KAPATIYORUZ"
$áFD7¾UNL\H.DOLWH'HUQHáL.DO'HU7¾UNL\H0¾ġWHUL0HPQXQL\HWL(QGHNVL
QGH\óOGóU
¾VW¾VWHP¾ġWHULPHPQXQL\HWLHQ\¾NVHNPDUNDVH©LOGLNOHULQLKDWóUODWWó
.XVXUVX]D<ROFXOXNDQOD\óġóLOHEXLGGLDODUóQóV¾UG¾UHUHN
WHGHSHN©RNVD\JóQNXUXOXġWDUDIóQGDQ¸G¾OOHQGLULOGLNOHULQLEHOLUWHQ$áFDġXLIDGHOHULNXOODQGó
LGX\JXVDOGHáHUL©RN\¾NVHN¸G¾OOHUOHNDSDWó\RUX]˜]HOOLNOH
6HYLQFH
LVLPOLUHNODPILOPLPL]UHNODPG¾Q\DVóQóQHQE¾\¾N
¸G¾O¾.ULVWDO(OPD
QóQ\DQóVóUD)HOLV¸G¾O¾Q¾GHDOGó7UDILN'HGHNWLIOHUL3URMHVL7¾UNL\HòġYHUHQ6HQGLNDODUó.RQIHGDUDV\RQX7ò6.
WDUDIóQGDQHQL\LX\JXODPD¸G¾O¾Q¾DOóUNHQ
&DSLWDOGHUJLVLQLQ
7¾UNL\H
QLQ(Q%HáHQLOHQĠLUNHWOHUL
DUDġWóUPDVóQGDVHNW¸U¾P¾]¾Q
HQEHáHQLOHQġLUNHWLROGXN7¾UNL\H
QLQ6¾SHU
0DUNDODUóOLVWHVLQHJLUHQWHNDNDU\DNóWġLUNHWL
NH]\LQH23(7ROGX
"SOSYAL SORUMLULUK OPET İÇİN
KURUM KÜLTÜRÜ"
$áFD23(7RODUDNX]XQ\óOODUGóUV¾UG¾UG¾NOHULVRV\DOVRUXPOXOXNSURMHOHUL\OHWRSOXPD
ID\GDVDáODPD\óKHGHIOHGLNOHULQL\DġDGóNODUó
WRSUDNODUDID\GDVXQPDQóQHQ¸QHPOLJ¸UHYOHULDUDVóQGDROGXáXQXYXUJXODGó
6RV\DOVRUXPOXOXáDRGDNODQPDQóQ23(7
L©LQELUNXUXPN¾OW¾U¾KDOLQHJHOGLáLQLQDOWóQó
©L]HQ$áFDġXELOJLOHULGHSD\ODġWó
6HNW¸U¾P¾]¾QE¾\¾NOHULDUDVóQGDNLWHN
\HUOLġLUNHWRODUDN¾]HULPL]HG¾ġHQVRUXPOXOXáX\HULQHJHWLUPHNWHQPXWOX\X]6RQX©RGDNOóVRV\DOVRUXPOXOXNSURMHOHULPL]
GDKó]
NHVPHGHQV¾UHFHNYHPDUNDPó]óQNDOSOHUGHNL
SD\óQóDUWóUPD\DGHYDPHGHFHáL]
Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesinde kilit rol oynayan, verimli
işbirliklerinde arabuluculuk yapan İngiliz Ticaret Odası’nın yıl sonu değerlendirmeleri,
şirketlerin birlikte iş geliştirme potansiyelinin ivme kazandığını gösteriyor.
$1.$5$$1.$7¾UNL\HȇGHòQJLOL]7LFDUHW2GDVó%DġNDQó&KULV*DXQWEX\óOóQGLáHU\óOODUDNó\DVOD
\DWóUóPD©óVóQGDQGDKDVDNLQJH©PHVLQHUDáPHQòQJLOL]ILUPDODUóQóQ7¾UNL\HȇGHLġ\DSPDLġWDKóQóQDUWDUDN
GHYDPHWWLáLQL%LUOHġLN.UDOOóNSD]DUóQGD\DWóUóP\DSDQ7¾UNġLUNHWOHULQ
VD\óVóQGDGDDUWóġJ¸]OHQGLáLQLEHOLUWL\RU*DXQWNDUġóOóNOóWLFDUHWLQ
\óOóQGD7¾UNL\HSD]DUóQDJLUPHNLVWH\HQ%LUOHġLN.UDOOóNġLUNHWOHULQLQ
J¾©O¾GHVWHáL\OHE¾\¾PH\LV¾UG¾UHFHáLQLEHOLUWL\RUòNL¾ONHDUDVóQGDNL
WLFDULWHPHOOHULQJ¾©O¾ROGXáXQDGLNNDW©HNHQ*DXQWHNRQRPLNE¾\¾PH
\¾NVHOHQRUWDVóQóIE¾\¾NDOW\DSóYH
VDáOóNSURMHOHULQLQòQJLOL]ġLUNHWOHULQL
FH]EHWPH\HGHYDPHWWLáLQLLIDGHHGL\RU6RQEHġ\óOGD7¾UNL\Hȇ\HGRáUXGDQ\DEDQFó\DWóUóPGD%LUOHġLN.UDOOóNȇóQLONEHġ¾ONHDUDVóQGDROGXáXQD
GLNNDW©HNL\RU
2GDQóQNRRUGLQDV\RQXLOHJH©WLáLPL]\óOER\XQFD%LUOHġLN.UDOOóNȇWDQ
7¾UNL\Hȇ\H\DNODġóNKHULNLD\GDELU
]L\DUHWJHU©HNOHġWL%X]L\DUHWOHUGH
DáóUPDNLQHVDQD\LRWRPRWLYHQHUML
Kó]OóW¾NHWLP¾U¾QOHUL©HYUHWHNQRORMLOHULVDáOóNLQġDDWLOHWLġLPWHNQRORMLOHULDODQODUóQGD\¾]GHQID]ODILUPD
7¾UNL\HȇGHLġLPNDQODUóYHRUWDNOóN
DUD\óġODUóL©LQJ¸U¾ġPHOHUGHEXOXQGX2GDQóQòġ*HOLġWLUPH%LULPL<¸QHWLFLVL6HUHQD\<óOPD]JH©WLáLPL]
\óOL©LQGH%LUOHġLN.UDOOóNȇD\DSWóNODUó
]L\DUHWOHUGHLVH\¾]H\DNóQILUPD\D
7¾UNL\HȇGHNLLġJHOLġWLUPHLPNDQODUóKDNNóQGDGHWD\OóELOJLYHUGLNOHULQLYHEXILUPDODUDORNDORUWDNOóNODU
YH\DWóUóPDODQóQGDGDQóġPDQOóNKL]PHWLVXQGXNODUóQóLIDGHHGL\RU%X
©HU©HYHGHJOREDOHQHUMLYH©HYUHDODQóQGD%LUOHġLN.UDOOóNġLUNHWOHUL7¾UNL\H
GHDOW\DSó©¸]¾POHULYHġLUNHW
VDWóQDOPDġHNOLQGH\HQLLġELUOLNOHUL
JHU©HNOHġWLUL\RU
5HVPLWLFDULND\QDNODUóQYHULOHULQHJ¸UHLNL¾ONHDUDVóQGDNL©LIWWDUDIOóWLFDUHWKDFPLJH©HQ\óOL©LQGH
WRSODPGDPLO\DUGRODUROGX%X
KDFPLQ\DNODġóN\¾]GHȇLQL7¾UNL\HȇGHQ%LUOHġLN.UDOOóNȇDLKUDFDWROXġWXUGX
2016’DA ULUSLARARASI TİCARETE
TAM GAZ DEVAM
òOND\Dáó.DVóPȇWH/RQGUDȇGD
JH©HNOHġHQȊ/RQGUDYHòVWDQEXO)LQDQVDO+L]PHW2UWDNOóáóQó*¾©OHQGLUPHȋRUJDQL]DV\RQXGD7¾UNL\HȇGH
\HQL\DWóUóPODUL©LQPHYFXWRUWDPD
YHJHOHFHNLġELUOLNOHULQHRGDNODQó\RU
2GDEDġóQGDEXHWNLQOLáLQGHYDPóQLWHOLáLQGHòVWDQEXOȇGDJHU©HNOHġHFHNLNLRUJDQL]DV\RQGDGD%LUOHġLN.UDOOóNȇWDQJHOHFHNLġKH\HWOHULQL
DáóUOD\DUDN7¾UNL\HSD]DUóQGDLġJHOLġWLUPHOHULQHGDQóġPDQOóNGHVWHáLQL
V¾UG¾UHFHN
BÖLGESEL ÜS: TÜRKİYE
2GDND\QDNODUóQDJ¸UH7¾UNL\HȇQLQNRQXPXE¸OJHWLFDUHWLQGHNL
HWNLQURO¾ORNDOILUPDODUóQLġELUOLáL-
QHD©óN\DNODġóPODUóHVQHNYHGHáLġLPOHUHNROD\X\XPVDáODPD¸]HOOLNOHULXOXVODUDUDVóPDUNDODUóQE¸OJHGH
Lġ\DSPDLPNDQODUóQóJ¾©OHQGLUL\RU
8OXVODUDUDVóILUPDODUORNDOILUPDODUó
VDWóQDOPD\ROX\ODKHPORNDOKHPGH
E¸OJHVHOSD]DUODUGDGDKDKó]OóEDġDUó\DXODġó\RU
8OXVODUDUDVóE¾\¾NPDUNDODU
7¾UNL\Hȇ\LE¸OJHVHO¾VRODUDNNRQXPODQGóUó\RUYHRQODUFD¾ONH\L
7¾UNL\HȇGHQ\¸QHWL\RU*OREDOPDUNDODUGDQ&RFD&ROD*(+HDOWKFDUH0LFURVRIW,QWHO8QLOHYHU*OD[R6PLWK.OLQH%+6
6FKQHLGHU(OHFWULF$OVWRP(ULFVVRQ&DUJLOO9ROYR%$6)
¾ONH\L7¾UNL\HȇGHQ\¸QHWL\RU7¾UNL\HȇQLQJHOHFHN\óOL©LQGH$YUXSDȇQóQG¾Q\DQóQ¾UHWLP¾VV¾
RODFDáó¸QJ¸U¾O¾\RU
2GDLOH\óOóQGDQEX\DQDLġELUOLáLL©LQGHRODQ%LUOHġLN.UDOOóN7L-
FDUHWYH<DWóUóP$MDQVó8.7,7¾UNL\HGóġóQGD¾©¾QF¾SD]DU¾ONHOHU
RODUDNDGODQGóUóODQ.D]DNLVWDQ.óUJó]LVWDQ˜]EHNLVWDQ7¾UNPHQLVWDQ
$]HUED\FDQ*¾UFLVWDQ(UPHQLVWDQ
8NUD\QDòUDQ0RáROLVWDQYH7DFLNLVWDQȇGDNLġLUNHWOHUOHWLFDULNRRUGLQDV\RQX\¾U¾W¾\RU8.7,EX¾ONHOHUGHNL
LġELUOLáLLPNDQODUóNRQXVXQGD7¾UNL\HYH%LUOHġLN.UDOOóNȇWDNLILUPDODUó
KHYHVOHQGLUL\RU2GDEXWUDILNWHVWUDWHMLNRUWDNRODUDNJ¸UHYDOó\RU
7¾UNL\H
GHòQJLOL]7LFDUHW2GDVó
òQJLOL]ILUPDODUóQó7¾UNL\HȇGHLġ\DSPD\DFHVDUHWOHQGLUGLáLJLEL7¾UNRUWDNODUóLOH¾©¾QF¾SD]DU¾ONHOHUGH
\HQLSURMHOHUJHOLġWLULOPHVLQHGHN¸SU¾ROX\RU˜UQHáLQ\DNóQ]DPDQGD7¾UNPHQLVWDQȇGDVWDG\XPLQġDDWó
\DSPDNWDRODQELU7¾UNLQġDDWILUPDVóQDòQJLOL]RUWDáóGHVWHNYHUHUHN
SURMHQLQVSRUNRPSOHNVLGRQDQóPó
LOHLOJLOLE¸O¾P¾¾VWOHQGL$1.$
'RPDWHVL&KULVWPDVNXUWDUGÔ
$NLI$5,&,$17$/<$'+$586<$
LOH\DġDQDQX©DNNUL]LQLQDUGóQGDQ¸]HOOLNOH\DġVHE]HYHPH\YHLKUDFDWóQóQG¾ġ¾ġHJH©HFHáLEHNOHQWLVLNóVDYDGHGHERġ
©óNWó&KULVWPDVQHGHQL\OH$YUXSD¾ONHOHULQLQVWRN\DSPDVó7¾UNL\H
GHGRPDWHVLQHOGHNDOPDVóQó¸QOHGL˜UW¾DOWóWDUóPóQ
EDġNHQWL$QWDO\D
GDVHE]HYHPH\YHIL\DWODUóQóQELUND©J¾QL©LQGH\¾NVHOLġHJH©PHVLġDġNóQOóNODNDUġóODQGó5XV\DLOH\DġDQDQX©DNNUL]LQLQDUGóQGDQ\DġVHE]H
YHPH\YHLKUDFDWóQóQGXUDFDáó\¸Q¾QGHNL
EHNOHQWLNóVDYDGHGHERġD©óNWó3D]DUGD
GDKDXFX]D¾U¾QDODFDáóQóG¾ġ¾QHQW¾NH-
WLFLGRPDWHVLQNLORVXQXQOLUDGDQVDWóOGóáóQóJ¸U¾QFHġDġNóQOóáóQóJL]OH\HPHGL
.óVDYDGHGHIL\DWG¾ġ¾ġ¾Q¾HQJHOOH\HQHQ¸QHPOLXQVXULVH+óULVWL\DQODUóQ
GLQLED\UDPó&KULVWPDVROGX%D\UDPWDWLOLQHGHQL\OHVWRN\DSPDLKWL\DFóKLVVHGHQ$YUXSD
GDNL¾ONHOHUQRUPDOGHQELUND©NDWID]ODGRPDWHVDOóPó\DSWóòKUDFDW
\DSDQED]óILUPDODUVHYNL\DWL©LQ7,5EXOPDGD]RUODQGó%LUND©J¾QV¾UHFHNLKUDFDW
\RáXQOXáXQXQVHPWSD]DUODUóQDIL\DWDUWóġóRODUDN\DQVó\DFDáóQóEHOLUWHQ\HWNLOLOHU\óOEDġóQGDQLWLEDUHQIL\DWODUóQQRUPDOHG¸QHFHáLQLD©óNODGó
%LWNLVHOUHWLPELU|QFHNL\ÔODJ|UHDUWWÔ
Ü
5(7ò0PLNWDUODUó\óOóQGDELU¸QFHNL\óODJ¸UH
WDKóOODUYHGLáHUELWNLVHO
¾U¾QOHUGH\¾]GHPH\YHOHUGH
\¾]GHVHE]HOHUGH\¾]GHRUDQóQGDDUWóġJ¸VWHUGL
7¾UNL\HòVWDWLVWLN.XUXPX7žò.
\óOó%LWNLVHOžUHWLPòVWDWLVWLNOHULQLD©óNODGó%XQDJ¸UH¾UHWLPPLNWDUODUó\óOóQGDELU¸QFHNL\óOD
J¸UHWDKóOODUYHGLáHUELWNLVHO¾U¾QOHUGH\¾]GHPH\YHOHUGH\¾]GHVHE]HOHUGH\¾]GHRUDQóQGDDUWóġJ¸VWHUGLžUHWLPPLNWDUODUó
\óOóQGD\DNODġóNRODUDNWDKóOODU
YHGLáHUELWNLVHO¾U¾QOHUGHPLO\RQWRQVHE]HOHUGHPLO\RQWRQ
YHPH\YHOHUGHPLO\RQWRQRODUDNJHU©HNOHġWL
TAHIL ÜRETİMİ 2015 YILINDA BİR
ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTTI
7DKóO¾U¾QOHUL¾UHWLPPLNWDUó\óOóQGDELU¸QFHNL\óODJ¸UH
\¾]GHRUDQóQGDDUWDUDN\DNODġóNPLO\RQWRQRODUDNJHU©HNOHġWL%LU¸QFHNL\óODJ¸UHEXáGD\¾UHWLPL\¾]GHRUDQóQGDDUWDUDN
PLO\RQWRQDUSD¾UHWLPL\¾]GH
RUDQóQGDDUWDUDNPLO\RQWRQ©HOWLN
¾UHWLPL\¾]GHRUDQóQGDDUWDUDN
ELQWRQGDQHPóVóU¾UHWLPL\¾]GHRUDQóQGDDUWDUDNPLO\RQ
WRQROGX%DNODJLOOHULQ¸QHPOL¾U¾QOHULQGHQQRKXW¾UHWLPL\¾]GH
RUDQóQGDDUWDUDNELQWRQNóUPó]óPHUFLPHN\¾]GHRUDQóQGDDUWDUDNELQWRQ\XPUXELWNLOHUGHQ
SDWDWHVLVH\¾]GHRUDQóQGDDUWDUDN\DNODġóNPLO\RQWRQRODUDN
JHU©HNOHġWL<DáOóWRKXPODUGDQD\©L©HáL¾UHWLPL\¾]GHRUDQóQGDDUWóġJ¸VWHUHUHN\DNODġóNPLO\RQWRQ
ROGX7¾W¾Q¾UHWLPL\¾]GHRUDQóQGDDUWDUDNELQWRQġHNHUSDQFDUó¾UHWLPL\¾]GHRUDQóQGDD]DODUDN\DNODġóNPLO\RQWRQRODUDN
JHU©HNOHġWL
SEBZE ÜRETİMİ 2015 YILINDA BİR
ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTTI
6HE]H¾U¾QOHUL¾UHWLPPLNWDUó\óOóQGDELU¸QFHNL\óODJ¸UH
\¾]GHRUDQóQGDDUWDUDN\DNODġóN
PLO\RQWRQROGX6HE]H¾U¾QOHULDOWJUXSODUóQGD¾UHWLPPLNWDUODUó
LQFHOHQGLáLQGH\XPUXYHN¸NVHE]HOHU\¾]GHRUDQóQGDEDġND\HUGHVóQóIODQGóUóOPDPóġGLáHUVHE]HOHU\¾]GHRUDQóQGDPH\YHVLL©LQ
\HWLġWLULOHQVHE]HOHULVH\¾]GH
RUDQóQGDDUWWó6HE]HOHUJUXEXQXQ
¸QHPOL¾U¾QOHULQGHQGRPDWHVWH\¾]GHNXUXVRáDQGD\¾]GHNDUQDEDKDUGD\¾]GHEURNROLGH\¾]GH
RUDQóQGDDUWóġROXUNHQKDYX©WD
\¾]GHEDNODGD\¾]GHWD]H
VRáDQGD\¾]GHHQJLQDUGD\¾]GH
RUDQóQGD¾UHWLPPLNWDUóD]DOGó
MEYVE ÜRETİMİ 2015 YILINDA BİR
ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTTI
0H\YH¾U¾QOHULQLQ¾UHWLPPLNWDUó\óOóQGDELU¸QFHNL\óODJ¸UH
\¾]GHRUDQóQGDDUWDUDN\DNODġóN
PLO\RQWRQRODUDNJHU©HNOHġWL
0H\YHOHUL©LQGH¸QHPOL¾U¾QOHULQ¾UHWLPPLNWDUODUóQDEDNóOGóáóQGDELU¸QFHNL\óODJ¸UHHOPDGD\¾]GHġHIWDOLGH\¾]GHNLUD]GD
\¾]GHND\óVóGD\¾]GHRUDQóQGDDUWóġDKXGXGXQGD\¾]GH
NH©LER\QX]XQGD\¾]GH]H\WLQGH
\¾]GHRUDQóQGDD]DOóġROGX
7XUXQ©JLOPH\YHOHUL¾UHWLPLQGH
PDQGDOLQD\¾]GHVHUWNDEXNOXPH\YHOHUGHQIóQGóN\¾]GH
DQWHSIóVWóáó\¾]GHRUDQóQGDDUWWóž]¾P¾UHWLPLQGH\¾]GHRUDQóQGDD]DOóġNLYL¾UHWLPLQGHLVH\¾]GHRUDQóQGDDUWóġROGX
SÜS BİTKİLERİ ÜRETİMİ 2015
YILINDA BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE
ARTTI
6¾VELWNLOHUL¾UHWLPPLNWDUó
\óOóQGDELU¸QFHNL\óODJ¸UH\¾]GH
RUDQóQGDDUWWó6¾VELWNLOHUL¾UHWLPL
L©LQGHNLSD\ODUóLQFHOHQGLáLQGHNHVPH©L©HNOHU\¾]GHGLáHUV¾VELWNLOHUL\¾]GHȇO¾NELUSD\DVDKLS
ROGX
10
SONSÖZ
Kültür - Sanat
.RQXNĂDLU
?c]Q^tjdŽb[
Gözyaşını Saklarsan Bir hıçkırık duyarsan karanlığın içinde
Aklına gelince ben uzaklara dalarsan
Bir hüzün kasırgası esip de yüreğinde
Gecenin siyahına gözyaşını saklarsan
Bil ki seni özledim.
26 ARALIK 2015 CUMARTESİ
tbUd]U^TU^>_dQ\Qb
YTTUdU;Qb`b_ZUcY
Bir yıldız kayarsa gözlerinin göğünde
Bir dalga mavi deniz çarparsa dizlerine
Ağlayan bir yüreği, düşünde gördüğünde
Bir damla yaş düşerse masmavi gözlerine
Bil ki seni özledim.
Bir sabah pencerene günışığı doğarken
Boğazında bir düğüm nefesini keserse
Dudaklarında aşkın şarkıları çalarken
Bir hasret fırtınası ılık ılık eserse
Bil ki seni özledim.
Gözlerin takılırsa takvim yapraklarına
Saatler geçmek bilmez gün erken ağarmazsa
Bir ağırlık çökerse yorgun bakışlarına
İlk yağmurun ardından, gök kuşağı
açmazsa
Bil ki seni özledim.
Buluştuğumuz o yer, o sahil kıyısında
Bir vapur düdüğüyle anılar canlanırsa
Nemlenirse gözlerin gece ay ışığında
Aklına gelirsem ben ciğerin dağlanırsa
Bil ki seni özledim.
Her ilkbahar sabahı yeşerdiğinde toprak
Mor beyaz menekşeler çimenlerde açarsa
Sapsarı papatyalar büyürse yaprak yaprak
Mavili bir kelebek mezarıma konarsa
Bil ki seni özledim.
0¾FDKLW%(.7$Ġò=0ò5'+$
ò=0ò5/òP¾]LNHáLWPHQL0XKDUUHP'D\DQ©
óQ¸QF¾O¾á¾QGH\¾U¾W¾OHQ
1RWDODUĠLGGHWH.DUġó
SURMHVLQGHVRQDJHOLQGL'¸UWD\GóUV¾UHQ
©DOóġPDODU$UDOóNDNġDPó$KPHG
$GQDQ6D\JXQ6DQDW0HUNH]L
QGH
YHULOHFHNNRQVHUOHWD©ODQGóUóODFDN
.RQVHUGHNDGóQGDQóġPDPHUNH]OHULQGHQGHVWHNDODQNDGóQóQ\DQó
VóUD©HġLWOLVLYLOWRSOXP¸UJ¾W¾¾\HOHUL\HUHO\¸QHWLFLOHUVL\DVHW©LOHUYH
¾QO¾VDQDW©óODUVDKQHDODFDN
<óOóQGDQEX\DQDP¾]LáL
NXOODQDUDNWRSOXPXQGH]DYDQWDMOóNHVLPOHULQLQVRV\DOOHġPHVLYH\DġDGóNODUóVóNóQWóODUDGLNNDW©HNPHN
L©LQELU©RNSURMH\DSDQP¾]LNHáLWPHQL0XKDUUHP'D\DQ©EX\óONDGóQD\¸QHOLNġLGGHWHGLNNDW©HNPHN
LVWHGL(\O¾OD\óQGD©DOóġPDODUóQD
EDġODQDQ
1RWDODUĠLGGHWH.DUġó
DGOó
SURMH\H©RNFLGGLGHVWHNDOGóNODUóQóGLOHJHWLUHQ'D\DQ©3URMHGHEH-
OHGL\HOHULQNDGóQGDQóġPDPHUNH]OHULQGHGDQóġPDQOóNKL]PHWLDODQ
J¸Q¾OO¾NDGóQDJLWDUULWLPYHNRUR
GHUVOHUL\OHIDUNóQGDOóN\DUDWóSVRV\DOOHġPHOHULQLVDáODPD\óKHGHIOHGLP'DKD¸QFHGH%XFD‰RFXN,VODKHYL
QGHNLWXWXNOXYHK¾N¾PO¾OHUOH
YHO¸VHPLOL©RFXNODUODEHQ]HUSURMHOHUHLP]DDWWóN%X\óOGDP¾]LNOHNDGóQD\¸QHOLNġLGGHWHNDUġóGX\DUOóOóáó
DUWWóUPDN¾]HUHELUNRURROXġWXUGXN˜]JHFDQ$VODQFLQD\HWLKHUNHVL
ROGXáXJLELEHQLGHGHULQGHQHWNLOHPLġWL3URMHGH©óNóġQRNWDPROGX6LYLOWRSOXPNXUXOXġODUóYDNóIODU¾QLYHUVLWHOHU\HUHO\¸QHWLPOHUYHEDUR
JLELNXUXPODUóQGHVWHáL\OHD\ODUGóU
HPHNYHUL\RUX].DWNóYHUHQOHUHWHġHNN¾UHGL\RUXPGL\HNRQXġWX
KILIÇDAROĞLU VE EŞİNİ DE
DAVET ETTİ
*HFH\H&+3*HQHO%DġNDQó.HPDO
.óOó©GDURáOXYHHġLQLGHGDYHWHWWLáLQLV¸\OH\HQ0XKDUUHP'D\DQ©.DGóQODUóPó]óò]PLU
GHNL\DNODġóN
NDGóQNDQDDW¸QGHUL\OHELUOLNWH
$UDOóN3D]DUWHVLJ¾Q¾VDDW
GD
$OWDQ*¸UG¾PYH0HOLVD7RURV
XQ
VXQXFXOXáXQX\DSDFDáó$KPHG$GQDQ6D\JXQ6DQDW0HUNH]L
QGHG¾Q\DFD¾QO¾\DQIO¾W©¾ĠHILND.XWOXHU
YHò]PLU'HYOHW6HQIRQL2UNHVWUDVó
NDGóQP¾]LV\HQOHULLOHVDKQH\H©óNDUDFDáó]GHGL
3URMHGH\HUDOPDNWDQE¾\¾N
PXWOXOXNGX\GXáXQXND\GHGHQJHFHQLQVXQXFXODUóQGDQ$OWDQ*¸UG¾P$PDFóPó]VDGHFHNDGóQD
GHáLOWRSOXPVDODQODPGDKHUNRQXGDġLGGHWHGLNNDW©HNPHN*HFHQLQDPDFóP¾]LNYHVDQDWODġLGGHWHNDUġóGX\DUOóOóNYHIDUNóQGDOóN
ROXġWXUPDN8PDUóP¾]HULPL]HG¾ġHQJ¸UHYLKDNNó\OD\DSDUDNJHFHQLQ
DPDFóQDXODġPDVóQóVDáODUó]GL\H
NRQXġWX
(FHYLW
LQGDNWLORVX(VNLùHKLU
GHNLP]HGHVHUJLOHQHFHN
(6.òĠ(+ò5$$(VNLġHKLU
GH
HVNLEDġEDNDQODUGDQ%¾OHQW(FHYLW
HDLWELUGDNWLORQXQGDEXOXQGXáX'DNWLOR0¾]HVLNXUXODFDN
2GXQSD]DUó%HOHGL\H%DġNDQó.D]óP.XUWSURMH\HNDWNóVDáOD\DQJD]HWHFLYHWHOHYL]\RQSURJUDPFóVó7D\IXQ7DOLSRáOXLOHEHOHGL\HPHFOLV
WRSODQWóVDORQXQGDEDVóQWRSODQWóVó
G¾]HQOHGL.¾OW¾UYHVDQDW©DOóġPDODUóQDYHUGLNOHUL¸QHPHGLNNDWL©HNHQ
.XUWNHQWHDKġDSP¾]HVLND]DQGóUPD\óSODQODGóNODUóQóEHOLUWWL
.XUWO¾OHWDġóYHFDPP¾]HOHULQLQ
IDDOL\HWHVRNXOGXáXQXDQóPVDWDUDN
ĠLPGLGHVHYJLOL7D\IXQ7DOLSRáOXLOH
ġHKULPL]HELUGDNWLORP¾]HVLND]DQGóUPDNL©LQLONDGóPóPó]óDWWóN7D\IXQ7DOLSRáOXHOLQGHNLGDNWLORODUóEHOHGL\HPL]HWHVOLPHWWLĠXDQGD
GDNWLORPX]KD]óUGXUXPGDDQFDNEX
SURMH\LGDKDGDJHOLġWLUPHQLQ\ROODUóQóDUó\RUX]GHGL
3URMHQLQ7DOLSRáOX
QXQDáXVWRVD\óQGD\D\óQODQDQELU\D]óVóQó
Günlük Bulmaca
7¾UN'LO.XUXPXWDUDIóQGDQKD]óUODQPóġWóU
KWWSWGNRUJWUEXOPDFD#WGNRUJWU
62/'$16$à$
<HPHN\HPHN$GDPDNLġL
$GDQDLOLQHEDáOóLO©HOHUGHQELUL
*¸]\DġóNHPLáLEH]HVL.D\DN
òSHNE¸FHáL\HWLġWLUHQYH\DLSHNVDWDQNLPVH'HáHUIL\DWHGHU
5DġLWL]PKDVWDOóáóQD\DNDODQPóġ
©RFXN(Q\¾NVHNGHYOHWRWRULWHVLQLE¾W¾QGHYOHWEDġNDQOóáó\HWNLOHULQLNDOóWóPYH\DVR\OXODUFDVH-
RNXGXNWDQVRQUDJHOLġWLáLQLDNWDUDQ
.XUWP¾]HQLQ(VNLġHKLUDGóQDKD\óUOóROPDVóGLOHáLQGHEXOXQGX
-"RAHMETLİ ECEVİT'İN DAKTİLOSU
DA MÜZEDE OLACAK"
7DOLSRáOXGDSURMHQLQ(VNLġHKLU
GHKD\DWEXOPDVóQGDQGX\GXáX
PXWOXOXáXGLOHJHWLUGL
‰RFXNOXáXQXQ(VNLġHKLU
GHJH©WLáLQLDNWDUDQ7DOLSRáOXġXQODUóND\GHWWL
'DNWLORP¾]HVLSURMHVLQLQ(VNLġHKLU
GHKD\DWDJH©PHVLEDQDJXUXUYHUL\RU*H©HQOHUGHGDNWLORODUGDQELULQLJ¸UHQELU©RFXN
\D]óFóVóL©LQGH
ELOJLVD\DU
GHGL%LOJLVD\DUODUóQELU
UXKX\RNDPDGDNWLORODUóQUXKXROGXáXQDLQDQó\RUXP+HUNHVHGHVWHNOHULQGHQGROD\ó©RNWHġHNN¾UHGL\RUXP<DNóQELU]DPDQGDP¾]HPL]
D©óODFDN%XSURMHQLQL©LQGHVD\óQ
UDKPHWOL%¾OHQW(FHYLW
HDLWELUGDNWLORGDYDU2GDNWLOREHQGHNDOPóġWó
%HQGHQLVWHUOHUGL\H©RNGLOHJHWLUPL\RUGXP
©LOPH\ROX\ODHOLQGHEXOXQGXUDQ
NLPVH'LVSURV\XPHOHPHQWLQLQ
VLPJHVL'¾ġ¾QFH<DNóġóU\HULQGHX\JXQ1HVQHOHUGHQ\D\óODQN¾©¾F¾N]HUUHOHULQEXUXQ]DUó
¾]HULQGHNL¸]HOVLQLUOHUGHX\DQGóUGóáóGX\JX)UDQVL\XPHOHPHQWLQLQVLPJHVL$áDFóQJ¸YGHVLQGHQ
D\UóODQNROODUGDQKHUELUL$©DELOPHNLġL7H]LġJ¸UHQ©DEXNGDYUDQDQFDQóWH]IDUIDUDIóUWóQDJLEL
L©LWH]LYHFHQLYHáHQNóYUDNVDEóUVó]WH]FDQOóWHODġOóDFXO%DġDUóVó]7¾UO¾UHQNOHUGHWóUQDN
FLODVó$\QóDPD©ODYHELUOLNWHKDUHNHWHGHQNLPVHD\DNWDġKHPSD
žVW¾QH¸WHEHULNR\PDNL©LQGXYDUDYH\DELUGRODEóQL©LQHELUELULQH
SDUDOHORODUDNWXWWXUXOPXġJHQHOOLNOHJHQLġX]XQWDKWDYH\DPHWDOOHYKD*DPGL]LVLQGHUHLOH
IDDUDVóQGDNLVHVYHEXVHVLJ¸VWHUHQQRWDLġDUHWL%R\DFóOóNWDNXOODQóODQ+LQW]DPNóHVNL‰¾QN¾
*UDILNWDVDUóPFóVó(QD]óQGDQ
KL©ROPD]VDHVNL‰RNDQODPOóELUNHOLPH\HKHUGHIDVóQGDEDġNDELUDQODP\¾NOH\HUHNELUELULQH\DNóQELUND©\HUGHNXOODQPD
7DGóJ¾]HOYHEHVOH\LFLELUW¾UPDQWDUNH©LPDQWDUó$NóO2NODPD2\QDUHNOHPOHUGHR\QDNOóáóQ
NDOPDPDVó\ODHNOHPLQLġOHPH]GXUXPDJHOPHVLHNOHPND\QDġPDVó
'RNXVXQGD©RáXQOXNODJ¾P¾ġ
YHDOWóQUHQJLQGHWHOEXOXQDQNXPDġYH\DPHWDOSDUODNOóáóYHULOPLġ
GHUL8ODġPDNLġL9HUPH¸GHPHHVNL$áóUODPDN+HFHOHULQX]XQOXNYHNóVDOóNNDSDOóOóN
YH\DD©óNOóNGHáHUOHULQHJ¸UHW¾UO¾
VHVNDOóSODUóQGDQROXġDQGLYDQHGHEL\DWóQD]óP¸O©¾V¾òQVDQóQYH
)XUNDQ$QGó©7¾UNL\Hȇ\H
G¸Q¾QFHEDVNHWERO
KD\DOLPEDQD\¾NROGX
2<81&8)XUNDQ$QGó©OLVH\óOODUóQGDL\LELU
EDVNHWEROFXROPD\óKD\DOHWWLáLQLHáLWLPLL©LQJLWWLáL8NUD\QDȇGDQ7¾UNL\Hȇ\HG¸Q¾QFHEXKD\DOLQLQȆ<¾NȇROPD\DEDġODGóáóQóV¸\OHGL$QGó©ELU
VRUX¾]HULQHĠXDQDġN\RNGHGL%LUOHġLN$UDS
(PLUOLNOHULPHUNH]OL0%&NDQDOóQGD\D\óQODQDQ
Ȇ7XUNL(NVWUDȇSURJUDPóQGD
.óUJóQ‰L©HNOHU
GL]LVLQGHR\QD\DQ)XUNDQ$QGó©LOH\DSóODQU¸SRUWDM\D\óQODQGó$QGó©OLVH\óOODUóQGDEDVNHWEROFX
ROPD\óKD\DOHWWLáLQLHáLWLPLL©LQ8NUD\QDȇ\DJLWPHN]RUXQGDNDOGóáóQóDQODWWó
RPXUJDOóKD\YDQODUóQ©DWóVóQóROXġWXUDQW¾UO¾EL©LPGHNLVHUWRUJDQODUóQJHQHODGó6HYJLGHYH\DNHQGLVL\OHLOLġNLOLġH\OHUGHELUEDġNDVóQóQ
RUWDNOóáóQD¾VW¾QGXUXPGDJ¸U¾QPHVLQHGD\DQDPDPDN
YUKARIDAN
$Ġ$à,<$
‰HNLPHVNL2UJFXROPDGXUXPX6LQHPDYHIRWRáUDI©óOóNWDJ¸U¾QW¾\¾©HU©HYHL©LQHDOPD
.LWDS©óNHVNL$©óáDYXUPDN
EHOLUWPHNGX\XUPDNGLOHG¾ġ¾UPHNUHNODPHWPHND©óNODPDNDQODPODUóQGDNLHWPHNELUNLPVH
ELOLQPH\HQELU\¸Q¾\OHWDQóQPDN
DQODPóQGDNLROPDNELUOHġLNILLOOHULQGHJH©HQELUV¸]7RSODPRODUDNKHSVLQLL©LQHDODUDNHVNL%LU
ILWLOLQHWUDIóQDHULPLġEDOPXPXL©\DáóVWHDULNDVLWYH\DSDUDILQG¸N¾OHUHNJHQHOOLNOHVLOLQGLUEL©LPLQGH
GRQGXUXODQLQFHX]XQD\GóQODWPDDUDFó.R\XQNX]XYEKD\YDQODUóQ©óNDUGóáóVHV$OóQPóġELU
ġH\LJHULYHUPH%HOOLELULIDGHWDġó\DQ9¾FXGDKHUKDQJLELULġOHYL\HULQHJHWLUPHVLL©LQ\HUOHġWLULOHQ
GRNXSDU©DVóDOHWYELPSODQW7HOHIRQNRQXġPDVóQDEDġODUNHQNXOODQóODQELUVHVOHQPHV¸]¾Ȋò\LOLN
HGH\LPGHUNHQNLPVH\LPHPQXQ
HGHPHGLȋDQODPóQGDNLȇ\óN¾VW¾UG¾0XKDPPHGȇLPHPQXQHGHPHGLV¸]¾QGHJH©HU.DUV¾W
YEQLQUHQJLEH\D]7DKóOóQWDġóQóD\óUPDNHOHPHNKDONDá]ó
0¾VO¾PDQ¾ONHOHUGHRWXUDQ<XQDQ
DVóOOóNLPVHHVNL%¾\¾N\HWLġ-
NLQ\DġOóNDUWKDONDá]ó%DNóU
HOHPHQWLQLQVLPJHVL$UDDUDOóN
.X]H\$YUXSDȇGD\DġD\DQJHQLġ
GDOOóER\QX]ODUóRODQLULELUW¾UJH\LN9DL]LQ\DSWóáóLġ+HUKDQJL
ELUNXYYHWDODQóQGDEHOOLELUG¾]OHPLQEHOOLELUE¸O¾P¾QGHQJH©WLáL
YDUVD\óODQJ¾©©L]JLOHULVH\HODQ
6D\óEDNóPóQGDQQDVóOND©DND©
òNL%LU©HġLWE¸U¾OFH+HUKDQJLELUġH\LQYH\DY¾FXGXQ¾]HULQGHROXġDQELULNHQSLVOLN$UDNODPDLġLQHNRQXROPDN8WDQPD
XWDQ©GX\PD<D]óQNXWXSE¸OJHOHULQGH\DġD\DQNóġóQóOóNNó\óODUDJ¸©HQNóVDYHLQFHJDJDOóVL\DK
EDFDNOóELUW¾U\DEDQLNXġGHQL]
ND]ó7¾UNL\HȇQLQò©$QDGROX%¸OJHVLȇQGH\HUDODQLOOHULQGHQELUL
7¾UNL\HȇQLQEDġNHQWLòNLNURPR]RPWDNóPóWDġó\DQK¾FUHYH\D
RUJDQL]PD=DWHQ˜á¾W¾OHUHNWR]
GXUXPXQDJHWLULOPLġWDKóOYHEDġNDEHVLQPDGGHOHUL‰HOLġNLOLYH
WXWDUVó]LNLF¾POH\LELUELULQHEDáODPD\D\DUD\DQELUV¸]DPPDODNLQ'LQLQYHGLQNXUXPODUóQóQ
WRSOXPKD\DWóQóQ©HġLWOLNHVLPOHULQGHNL\HULQLJ¾©OHQGLUPH\LDPD©OD\DQWRSOXPVDOHNRQRPLNDNóP
(UNHNHYODWRáXOHVNL6óFDN
LNOLPOHUGH\HWLġHQPDUDQWDDGOóNDPóġWDQYHEDġNDELWNLOHULQN¸N¾QGHQ©óNDUóODQ©RFXNPDPDVó\DSPD\D\DUD\DQXQ+HUKDQJL
ELUW¸UHQGHYH\DJ¸VWHULGH\HUDODQ
WRSOXOXN‰RFXNODUHVNL$NDV\D
NLWUHV¾WOHáHQYEDáD©ODUóQNDEXNODUóQGDQVó]DUDNGRQDQHUL\LáL\DSóġWóUóFóRODUDNNXOODQóODQUHQNVL]
YH\DVDUóNóUPó]óPWóUDNUHQNWHEL©LPVL]PDGGH
%8/0$&$1,1dg=h0h6$<)$'$
SONSÖZ
Sağlık - Eğitim
26 ARALIK 2015 CUMARTESİ
11
.DOSULWPLER]XNOXöXNDOSSLOLWDNÔOPDGDQWHGDYLHGLOL\RU
(UJ¾Q$<$=2UKDQ8=81ò=0ò7'+$.2&$(/ò'HULQFH(áLWLPYH$UDġWóUPD+DVWDQHVL
QGH
ER\XWOXJ¸U¾QW¾OHPHFLKD]óNXOODQóODUDNNDOSULWPLER]XNOXáXRODQKDVWDODUNDOSSLOLWDNóOPDGDQWHGDYLHGLOL\RU'HULQFH(áLWLPYH$UDġWóUPD
+DVWDQHVL.DUGL\RORML.OLQLáL
QGHJ¸UHYOL'R©'U7ROJD$NVXKDVWDQóQULWLPER]XNOXáXQDJ¸UHUDG\RIUHNDQV
HQHUMLVLYH\DGRQGXUPD\¸QWHPLX\JXODQDUDNWHGDYLHGLOGLáLQLV¸\OHGL
'HULQFH(áLWLPYH$UDġWóUPD+DVWDQHVL.DUGL\RORML.OLQLáL
QGHNDOS
ULWPLER]XNOXáXNDOS©DUSóQWóVóġLND\HWLED\óOPDULWLPER]XNOXáXQD
EDáOóQHIHVGDUOóáóġLND\HWLRODQYH\D
Uzmanlar
uyarıyor
Ç
RFXNOXNG¸QHPLQLQ
HQE¾\¾N¸]HOOLáLQLQ
E¾\¾PHV¾UHFLROGXáXQX
YXUJXOD\DQ$WDW¾UN
žQLYHUVLWHVL7óS
)DN¾OWHVL‰RFXN6DáOóáó
YH+DVWDOóNODUó$QDELOLP
'DOó¸áUHWLP¾\HVL‰RFXN
(QGRNULQRORMLVLYH'L\DEHW
'HUQHáLYH0LOOL3HGLDWUL
'HUQHáL¾\HVL3URI'U
=HUULQ2UEDNQRUPDO
E¾\¾PHQLQ©RFXáXQ
VDáOóNOóROGXáXQXGD
J¸VWHUHQSDUDPHWUHOHUGHQ
ELULROGXáXQXYXUJXODGó
$1.$5$$1.$$WDW¾UNžQLYHUVLWHVL7óS)DN¾OWHVL‰RFXN6DáOóáóYH+DVWDOóNODUó$QDELOLP'DOó˜áUHWLPž\HVL3URI'U=HUULQ2UEDN
bilimsel temellere dayanmayan ve
ER\X]DWWóáóLGGLDHGLOHQ¾U¾QOHULQ
©RFXNODUYHHEHYH\QOHULQGRáUXWHGDYL\LEXOPDVóQóHQJHOOHGLáLQLEHOLUWWLȊ.ó]©RFXNODUóL©LQHUNHN
©RFXNODUóL©LQ\DġóQGDQ¸QFHEDġOD\DQHUJHQOLNG¸QHPLHUNHQHUJHQOLáHLġDUHWHGHELOLU(UNHQHUJHQOLN
E¾\¾PHJHULOLáL\OHVRQX©ODQDELOLUȋ
GL\HQ2UEDNȊ%¾\¾PHJHULOLáLNRQXVXQGDDVODYDUVD\óPODUODKDUHNHW
NDOS\HWPH]OLáLROXSNDOSSLOLJHUHNHQKDVWDODUDULWLPWHGDYL\¸QWHPOHULX\JXODQó\RU.DOELQGHGXUPD\D
GD\DYDġODPDQHGHQL\OHED\óOPDġL-
áL
QGHJ¸UHYOL'R©'U7ROJD$NVX
'¾Q\DGDNDEXOJ¸UHQLNL\¸QWHPL
X\JXOX\RUX]%XQODUKDVWDQóQULWLP
ER]XNOXáXQXQW¾U¾QHJ¸UHGHáLġPHNOHELUOLNWHKDQJLKDVWDGDKDQJLVLX\JXQVDEXLNL\¸QWHPGHX\JXODQDELOL\RU+DVWDQóQGXUXPXQDJ¸UH
UDG\RIUHNDQVHQHUMLVLNXOODQó\RUX]
\DGDFUHDDEODV\RQGHGLáLPL]GRQGXUPD\¸QWHPLNXOODQó\RUX].DVóNWDQKDVWDQóQNDOELQHXODġó\RUX]
ER\XWOXFLKD]KDVWDOóáóQWHġKLVLYHWHGDYLVLQGHEL]H\HUJ¸VWHUL\RU%L]GH
WHVSLWHWWLáLPL]RQRNWDVDOE¸OJHOHUHP¾GDKHOHGHEXOXQDUDNKDVWD\D
NDOSSLOLWDNóOPDGDQWHGDYLVLQLJHU©HNOHġWLUL\RUX]GHGL
ND\HWLRODQKDVWDODUDX\JXODGóNODUó
\¸QWHPLQ7¾UNL\H
GHELULONROGXáXQXV¸\OH\HQ'HULQFH(áLWLPYH$UDġWóUPD+DVWDQHVL.DUGL\RORML.OLQL-
Erken ergenlk büyüme
gerlğyle sonuçlanablr
HGLOPHPHOLPXWODNDKHNLPOHUGHQ
GHVWHNDOóQPDOóȋLIDGHOHULQLNXOODQGó
‰RFXNOXNG¸QHPLQLQHQE¾\¾N
¸]HOOLáLQLQE¾\¾PHV¾UHFLROGXáXQX
YXUJXOD\DQ$WDW¾UNžQLYHUVLWHVL7óS
)DN¾OWHVL‰RFXN6DáOóáóYH+DVWDOóNODUó$QDELOLP'DOó¸áUHWLP¾\HVL‰RFXN(QGRNULQRORMLVLYH'L\DEHW'HUQHáLYH0LOOL3HGLDWUL'HUQHáL¾\HVL
3URI'U=HUULQ2UEDNQRUPDOE¾\¾PHQLQ©RFXáXQVDáOóNOóROGXáXQX
GDJ¸VWHUHQSDUDPHWUHOHUGHQELUL
ROGXáXQXYXUJXODGó3URI'U=HUULQ2UEDNE¾\¾PHJHULOLáLQLġ¸\OH
WDQóPODGó
Ȋ%¾\¾PHJHULOLáL©RFXáXQNHQGL
FLQVLQGHQ\DġóWODUóQDJ¸UHKD]óUODQPóġE¾\¾PHHáULOHULQGHSHUVDQWLOLQDOWóQGDROPDVóYH\DġóWODUóQD
J¸UHGDKD\DYDġWHPSRLOHE¾\¾PHVLGLUȋ
=DPDQóQGDGRáDQELUEHEHáLQ
RUWDODPDDáóUOóáóQóQELQ
JUER\XQXQLVHFPROGXáXQX
EHOLUWHQ3URI'U=HUULQ2UEDN\Dġ-
ODUDJ¸UHQRUPDOE¾\¾PHRUDQODUóQóġ¸\OH¸]HWOHGL
Ȋ(QKó]OóE¾\¾PHKD\DWóQLON
\óOóQGDJ¸U¾O¾U%XG¸QHPGH
FPȇOLNX]DPDV¸]NRQXVXGXUòNLQFL
\óOX]DPDKó]óD]DOóUYHFPROXU
ž©¾QF¾\óOGDFP\óOGDFP
NDGDUX]DPDJHU©HNOHġLU'DKDVRQUDHUJHQOLáHNDGDURODQG¸QHPGH
\óOOóNX]DPDKó]óFPNDGDUGóU
(UJHQOLáLQEDġODPDVóLOHE¾\¾PH
DWDáóHUJHQOLNE¾\¾PHSDWODPDVó
ROXU(UJHQOLNV¾UHVLQFHNó]©RFXNODUóFPHUNHN©RFXNODUó
FPX]DU$VOóQGDHULġNLQER\XL©LQ
HQ¸QHPOLIDNW¸UHUJHQOLáHJLULġWHNL
ER\GXU.ó]©RFXNODUóQGDDGHWJ¸UPH\HEDġODGóNWDQVRQUDE¾\¾PHWDPDPHQGXUPD]$QFDNEXG¸QHPGHQVRQUDE¾\¾PHKó]óD]DOóUYH
RUWDODPDFPȇOLNELUX]DPDJ¸]OHQLU(UJHQOLáLQWDPDPODQPDVóQGDQ
VRQUDE¾\¾PHKDWODUóQóQNDSDQPDVóGDKDID]ODE¾\¾PHQLQROPD\DFDáóDQODPóQDJHOLU'ROD\óVó\ODR
HVQDGDNLNHPLN\DġóGD¸QHPOLROPDNODELUOLNWHNó]ODUGDHUNHNOHUGH\DġóQGDQVRQUDDQODPOóX]DPDJ¸]OHQPH]ȋ
.DOSKDVWDODUóQDVRáXNX\DUóVó
<2=*$7$$.DOSKDVWDODUóQóQVRáXNKDYDODUGDULVNDOWóQGD
EXOXQGXNODUóVRáXNKDYDQóQNDOELEHVOH\HQGDPDUODUóGDUDOWDUDN
NDOSNUL]LQHVHEHEL\HWYHUHELOHFHáLELOGLULOGL
%R]RNžQLYHUVLWHVL7óS)DN¾OWHVL.DUGL\RORML$QD%LOLP'DOó%DġNDQó3URI'U$OL5ó]D(UED\$$
PXKDELULQH\DSWóáóD©óNODPDGD
NDOSKDVWDODUóQóQVRáXNKDYDGD
PHFEXUNDOPDGóN©DYHNRUXQPD-
.óġóQFLOGL
NRUXPD\ROODUó
'HUPDWRORML8]PDQó'U<¾NVHO2OWXOXȊ.óġD\ODUóQGDVDEDKNDONDUNHQJHFH\DWPDGDQ¸QFH\¾]¾Q¾]¾YH
FLOGLQL]LPXWODNDQHPOHQGLULQȋGHGL
0HGLFDO3DUN6DPVXQ+DVWDQHVL'HUPDWRORML.OLQLáLȇQGHQ8]P'U<¾NVHO2OWXOXȊFLOWNXUXOXNODUóȋKDNNóQGDELOJLYHUGL'U2OWXOXȊ(áHUNóġD\ODUóJHOGLáLQGHFLOGLQL]GHNXUXPDROX\RUVDED]óHWNLOL\¸QWHPOHUOH
FLOWNXUXOXáXQD©¸]¾PEXODELOLUVLQL].óġD\ODUóQGDNL
FLOWNXUXOXNODUóQGDQNXUWXOPDNL©LQFLOGLQL]LPXWODND
QHPOHQGLULQ.óġóQFLOGLQL]LQQHPLKWL\DFóQóNDUġóODPDQó]NXUX\DQYHNDġóQDQFLOGLQL]L©LQ©RN¸QHPOLGLU
.óġD\ODUóQGDVDEDKNDONDUNHQJHFH\DWPDGDQ¸QFH
\¾]¾Q¾]¾YHFLOGLQL]LPXWODNDQHPOHQGLULQ.óVD]DPDQGDNHQGLQL]LGDKDL\LKLVVHWPH\HEDġOD\DFDNVóQó]GóU&LOGLQL]LQHPOHQGLUPHNL©LQNR]PHWLNPDUNHWOHULQGHQQHPOHQGLULFL¾U¾QDODELOHFHáLQL]JLELNHQGLQL]
GHHYGHNXUX\DQFLOGLQL]L©LQQHPOHQGLULFL\DSDELOLUVLQL]ȋGL\HNRQXġWX
“ELLERİNİZİ VE AYAKLARINIZI İHMAL ETMEYİN”
'U<¾NVHO2OWXOXȊ˜]HOOLNOHHOYHD\DNODUóQó]Nóġ
ER\XQFDVRáXNODUGDQROGXN©DHWNLOHQLUOHU.óġóQEX
E¸OJHOHULQL]GDKDNXUX\DELOLUYHNDġóQDELOLU6DEDKODUó
D\DNNDEóODUóQó]óJL\LQPHGHQ¸QFHHOOHULQL]LYHD\DNODUóQó]óPXWODNDQHPOHQGLUPLġROXQ˜]HOOLNOHWRSXNODUóQó]ROGXN©D©DWOD\DELOLUȋLIDGHOHULQLNXOODQGó
“YÜZ DOSTU SABUNLAR KULLANIN”
.XOODQóODQ\¾]VDEXQODUóQDGDGLNNDWHGLOPHVLJHUHNWLáLQLYXUJXOD\DQ8]P'U<¾NVHOȊ2OWXOXQHPOHQGLULFL¾U¾QNXOODQPDQó]DUDáPHQKDOHQFLOGLQL]GHNL
NXUXOXNJH©PHGL\VHNXOODQGóáóQó]\¾]VDEXQXQXGHáLġWLULQ%XNRQXGDVX©OX\¾]VDEXQXQX]RODELOLU$NQHOHUL©LQX\JXQRODQ\¾]VDEXQODUóQóQDVLWL©HUGLáLQLYHE¸\OHOLNOHFLOGLQL]LNXUXWDELOHFHáLQLXQXWPD\óQ
(YLWDPLQLYH\DVKHD\DáóL©HUHQNUHPOL\¾]VDEXQODUóQóGHQH\LQ˜]HOOLNOHDORHYHUDNDNDR\DáóYH\DDYRNDGR\DáóL©HUHQGRáDOVDEXQODUGDKDL\LGLUȋġHNOLQGH
NRQXġWX
GDQGóġDUó©óNPDPDODUóJHUHNWLáLni belirtti.
.DOSUDKDWVó]OóáóRODQODUóQVRáXNKDYDODUGD¸QOHPDOPDPDODUó
GXUXPXQGDNDOSNUL]LULVNLDOWóQGDEXOXQGXáXQDLġDUHWHGHQ(UED\ġXQODUóV¸\OHGL
6RáXNKDYDNDOSNUL]LQLWHWLNOH\HELOLU.DOELEHVOH\HQGDPDUODUYDUGóU%L]EXQODUDNRURQHU
GDPDUODUNRURQHUDUWHUOHUGL\RUX]6RáXNKDYDEXGDPDUODUGD
E¾]¾ġPH\HVHEHSROXU.DOELEHVOH\HQNRURQHUDUWHUOHUGHE¾]¾ġPHPH\GDQDJHOGLáLQGHNDOSNUL]L
PH\GDQDJHOHELOLU%XQODUJHQHOOLNOHNRURQHUDUWHUKDVWDOóáóRODQODUGDPH\GDQJHOLU.DOELQL]LEHVOH\HQGDPDUODUGDKDVDUYHGDUOóN
YDUVDEXGDUOóáóVRáXNDNWLYHHGHU
YHGDKDID]ODKDOHJHWLULU'ROD\óVó\ODNDOELEHVOH\HQGDPDUODUNDOELEHVOH\HPH]KDOHJHOLUYHNDOS
NUL]LQHVHEHSRODELOLU
ÖNEMLİ TELEFONLAR
SERVİS ADI
Yangın İhbar
Sıhhi İmdat
Alo Doktorum Yanımda
Zehir Danışma
Milletlerarası Kayıt
Bilinmeyen Numaralar Dial-Up Erişim
Bilinmeyen Numaralar Danışma
Posta Kodu Danışma
Telefon Arıza
Ankesör Arıza
Teleks Arıza
Data Arıza
Kablo TV Arıza
Telekomünikasyon Kurumu Tüketici Şikayetleri
Sehirlerarası Kayıt
Çağrı
Yerinde Olmayan Abone
Uyandırma
Fono-Tel
146 Dial-Up Çevir Sesi
Internet Çevir Sesi
Alo Zabıta/Büyükşehir/ Belediye
Alo Trafik
Polis İmdat
Jandarma İmdat
Alo Sahil Güvenlik
NO
110
112
113
114
115
117
118
119
121
122
123
124
126
130
131
133
134
135
141
146
146
153
154
155
156
158
SERVİS ADI
Alo Karayolları
Telekom Hizmet Danışma
Telekom Borç Sorma
Masal Müzik
Kodlu Arama
Alo Post
Alo Turizm Bilgi
Uyuşturucu Bilgi
Alo TAEK (Türkiye Atom Enerji Kurumu)
Alo Izci Kan Bilgi Merk.
Alo Emniyet Danışma
Alo Tüketici
Alo Gürültü
Orman Yangını İhbar
Alo RTÜK
Alo Valilik
Iş ve Işçi Bulma
Çevre Bilgi
Ruhsal Bunalım Danışma
Kadın ve Sosyal Hizmetler
Sağlık Danışma
Su Arıza
Elektrik Arıza
Gaz Arıza
Cenaze Hizmetleri
Vergi Danışma
NO
159
161
163
166
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
ANKARA HASTANE TELEFONLARI
Başkent Üniversitesi Hastanesi
Fatih Ünv. Tıp Fakültesi
Gazi Üniversitesi Araş. ve Uyg. Hastanesi
TCDD Merkez Hastanesi
Belediye Hastanesi
Özel Yaşam Hastanesi
Etimesgut Devlet Hastanesi
Sincan Devlet Hastanesi
SSK Meslek Has. Hastanesi
Özel Bayındır Ankara Hastanesi
Ankara Numune Hastanesi
SSK Ulus Hastanesi
Yüksek İhtisas Hastanesi
Dr.Zekai T.B Kadın Hastanesi
İbni Sina Hastanesi
Hacettepe Ü. Tıp Fak. Çocuk Hastanesi
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fak. Hastanesi
Belediye Zühreviye Hastanesi
Dr.Sami Ulus Çocuk Hastanesi
SSK Ankara Çocuk Eğitim Has. Hastanesi
SSK Ankara Eğitim Hastanesi
SSK Ankara Göz Has. Hastanesi
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ankara Üniv. Tıp Fak. Cebeci Hastanesi
SSK Ank. Doğumevi ve Kadın H. Eğitim Hast.
212 04 34
212 62 62
212 65 65
212 66 66
231 71 40
231 87 88
244 49 60
272 61 31
278 08 30
287 90 00
309 34 16
310 30 00
310 30 80
310 31 00
310 33 33
310 35 45
310 35 45
311 66 94
316 46 55
317 05 05
317 05 05
317 05 05
319 15 81
319 21 60
322 01 80
Özel Lokman Hekim Hastanesi
Özel Demet Hastanesi
Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi
Atatürk Göğ. Has. Cer.
Özel Keçiören Hastanesi
Özel Sevgi Hastanesi
Olgunlar Hastanesi
Özel Çankaya Hastanesi
Özel Bayındır Kavaklıdere Hastanesi
Özel Çağ Hastanesi
T.C. Ziraat Bankası Hastanesi
Güven Hastanesi
Özel Alkan Hastanesi
Polatlı Devlet Hastanesi
Haymana Devlet Hastanesi
Ş. Koçhisar Devlet Hastanesi
Ayaş Devlet Hastanesi
Güdül Devlet Hastanesi
Kızılcahamam Devlet Hastanesi
Beypazarı Devlet Hastanesi
Nallıhan Devlet Hastanesi
H. Eriş Kazan Devlet Hastanesi
Çubuk Devlet Hastanesi
Kalecik Devlet Hastanesi
Elmadağ Devlet Hastanesi
322 99 99
332 43 47
336 09 09
355 45 59
382 11 11
419 44 44
425 79 10
426 14 50
428 08 08
430 08 08
466 61 30
468 72 20
495 40 40
623 44 40
658 12 22
687 17 54
712 24 72
728 02 37
736 10 08
763 11 41
785 10 41
814 15 02
837 16 50
857 15 19
863 10 41
0¾OWHFL©RFXNODU
VDYDġóUHVLPOHGL
$0$6<$žQLYHUVLWHVL(áLWLP)DN¾OWHVL7¾UN©H
˜áUHWPHQOLáL
¾QF¾VóQóI¸áUHQFLOHULNHQWWH\DġD\DQ\DġDUDOóáóQGDNLP¾OWHFL©RFXNODUODJ¸U¾ġHUHN¾ONHOHULQGH\DġDGóNODUóVDYDġRUWDPóQóUHVPHG¸NPHOHULQLLVWHGL‰RFXNODUóQ©L]GLáLUHVLPOHU
¾QLYHUVLWHGHVHUJLOHQGL
$PDV\DžQLYHUVLWHVL(áLWLP)DN¾OWHVL7¾UN©H
˜áUHWPHQOLáL¸áUHQFLOHULGH]DYDQWDMOóJUXSODUóQ
WRSOXPDND]DQGóUóOPDVóR\XQFDNYHNDáóWNDWODPDVDQDWODUóVHUJLVLD©óOPDVóDáD©GLNPHHWNLQOLNOHULNLWDSEDáóġóJHULG¸Q¾ġ¾PNDPSDQ\DODUóJLEL
¸áUHQFLOHULQWRSOXPVDOVRV\DOYHN¾OW¾UHOGX\DUOóOóNODUóQóQDUWóUóOPDVóKHGHIOHQHQJHQLġ\HOSD]HOLSURMHOHUJHU©HNOHġWLUL\RU(áLWLP)DN¾OWHVL7¾UN©H˜áUHWPHQOLáL¾©¾QF¾VóQóI¸áUHQFLOHULEXGHUV
NDSVDPóQGDDNDGHPLNGDQóġPDQODUó<UG'R©
'U(UNDQ‰HUJ¸]HWLPLQGHJ¸©YHVDYDġROJXVXQX
©RFXNODUóQJ¸]¾QGHQ\DQVóWPDNL©LQELUSURMH\H
LP]DDWWó˜áUHQFLOHUSURMHOHULNDSVDPóQGD6XUL\H
YH,UDN
WD\DġDQDQL©VDYDġVRQXFX¾ONHOHULQLWHUN
HGHUHN7¾UNL\H
\HVóáóQDQDLOHOHULQ7¾UN©HELOPH\HQ©RFXNODUó\ODJ¸U¾ġ¾SRQODUGDQ\DġDGóNODUóQó
UHVLPOHPHOHULQLLVWHGL\DġDUDOóáóQGD©RFXNODUóQ©L]GLáLUHVLPOHUGDKDVRQUD¾QLYHUVLWHGHVHUJLOHQGL‰RFXNODUWDUDIóQGDQ\DSóODQUHVLPOHULNL
J¾QVHUJLOHQHFHN
'RáD2NXOODUóQóQ
EXUVOXOXNVóQDYó2FDN
WD
ò67$1%8/$$'RáD2NXOODUóEXUVOXOXNVóQDYóWDULKOHULQLD©óNODGó%XQDJ¸UHEXUVOXOXNVóQDYó
LOHYHȇQFLVóQóI¸áUHQFLOHULQH\¾]GH
EXUVLPNDQóVXQXODFDNVóQDYóQVRQEDġYXUXWDULKL2FDN3HUġHPEHRODUDNGX\XUXOGX
'RáDRNXOODUóQGDQ\DSóODQ\D]óOóD©óNODPD\D
J¸UHNXUXP2FDN&XPDUWHVLJ¾Q¾YH
QFLVóQóI¸áUHQFLOHULQHEXUVOXOXNVóQDYóX\JXOD\DFDN7¾P'RáD.DPS¾VOHULQGHHġ]DPDQOóJHU©HNOHġHFHNVóQDYDNDWóOóP¾FUHWVL]RODFDN6óQDYóQ
VRQEDġYXUXWDULKLLVH2FDN3HUġHPEHRODUDNEHlirlendi.
ĠDUNóġOD
GDRQDUóODQ
RNXOHáLWLPHD©óOGó
ĠDUNóġODLO©HVLQHEDáOó'LNLOLN¸\¾QGHRQDUóPó
\DSóODQRNXO\HQLGHQHáLWLPHD©óOGó
'LNLOLN¸\¾QGHG¾]HQOHQHQW¸UHQGHNRQXġDQ6LYDVòO˜]HOòGDUHVL*HQHO6HNUHWHUL6DOLK$\KDQLO©HGH\DSóODQ\DWóUóPODUKDNNóQGDELOJLYHUGLĠDUNóġOD
\DHáLWLPNRQXVXQGD©RN¸QHPOL\DWóUóPODU
\DSóOGóáóQóLIDGHHGHQ$\KDQKL]PHWOHULQJHU©HNOHġPHVLQGHNDWNóVóEXOXQDQODUDWHġHNN¾UHWWL
ANKARA'DAKİ NÖBETÇİ ECZANELER
ECZANE ADI
(&=$1($'5(6ø
ARTI
Bahçelievler Mah. 7.Cad. No:70/G Çankaya/ANKARA
<(1ø$7$/$<
Konya Yolu No:86/A Balgat/Çankaya/ ANKARA
3122878203
TELEFON
212 57 31
FERDA
5DJÕS7]Q&DG1R%<HQLPDKDOOH$1.$5$
3123441314
85$1.(17ù(<0$
8UDQNHQW%ORNODUÕ&DG'%ORNODUÕ1R'HPHWHYOHU<HQLPDKDOOH
3123361903
DEREBOYU
3H\DPLVDID0DK'HUHER\X&DG1R$NGHUH0DPDN$1.$5$
KÖSTENCE
.|VWHQFH0DK+VH\LQ*D]L&DG1R.D\Dú0DPDN$1.$5$
3123720055
&h&(/2ö/8
5HúLW*DOLS&DG1R*D]LRVPDQSDúDdDQND\D$1.$5$
3124361620
.806$/
6DQFDN0DK8NUD\QD&DG1R%dDQND\D$QNDUD
<(1ø3$3$7<$
0HQHNúH6RN1R%.Õ]ÕOD\dDQND\D$1.$5$
564 07 96
491 75 50
3124170709
SUDE
7DODWSDúD%XOYDUÕ1R&$OWÕQGD÷$1.$5$
324 09 96
<(1ø2=$1
%DVÕQ&DG<DQNÕODU6RN1R%DVÕQHYOHUL.HoL|UHQ$1.$5$
321 09 02
7h5.<,/0$=
$\YDOÕ&DG1R$(WOLN.HoL|UHQ$1.$5$
3123258237
ù$+
&DG1R&.DUDSUoHN$OWÕQGD÷$1.$5$
3123771414
BERKEM
=LUDDW0DKøUIDQ%DúWX÷&DG.XUWGHUHOL6RN1R'ÕúNDSÕ$OWÕQGD÷
3123185695
øù&$1
*oOND\D0DK=LOHOLOHU6RN1R%.HoL|UHQ$1.$5$
3123600333
$<%ø.(
3ÕQDUEDúÕ0DK6DQDWRU\XP&DG$NDUVX6RN1R$.HoL|UHQ$1.$5$
3123570088
ÇAY
$\UDQFÕ0DK+RúGHUH&DG1R%dDQND\D$QNDUD
%ø/*ø
.DUDSÕQDU0DK6RN1R'LNPHQdDQND\D$1.$5$
3124756621
.(/(%(.
<ÕOGÕUÕP0DK'U1HVOLKDQg]HQOL&DG1R%$N\XUW$1.$5$
3128443136
d$<<2/8%25$
$ODFDDWOÕ0DK$ODFDDWOÕ&DG0HUFDQøú0HUNH]L&%ORN1RdD\\ROX
3122383818
<(1ø.2d<øöø7
<HQL%DWÕ0DK&DG1R$0HVD%DWÕNHQW$1.$5$
3122554460
428 10 06
CAN
$\YDúÕN0DK6D÷OÕN6RN1R$%H\SD]DUÕ$1.$5$
3127627727
ERKÖK
&XPKXUL\HW0DK%DúDN6RN1R$dXEXN$1.$5$
3128372945
øù0(1
8OXEDWOÕ+DVDQ6RN1R$(WLPHVJXW$1.$5$
3122441009
1ø+$/$.
$WDNHQW0DK6RN1R$%(WLPHVJXW$1.$5$
3122609922
BURCUM
*]HONHQW0DK6RN$U\DdDUúÕ'NNDQODUÕ1R(U\DPDQ$1.$5$
3122839379
ùø5ø17(3(
.HPDOSDúD0DK$ULIdDOÕú&DG1R%(OPDGD÷$QNDUD
3918280
+('ø<(
6H÷PHQOHU0DK$QNDUD&DG1R$*|OEDúÕ$1.$5$
3124844285
SÜMER
0HGUHVH0K3D]DU6RN1R+D\PDQD$1.$5$
3126580696
EVREN
<HQLúHKLU0DK$QNDUD&DG1R(.,5,..$/(
3182340499
6$/7,.
<HQLGR÷DQ0DK6RN1R(0HUNH].,5,..$/(
3182250697
<(1ø$<ù(0
&XPD0DKøVWDV\RQ&DG1R.DOHFLN$1.$5$
3128570859
$/3
$NoD\0DK$QNDUD&DG1R.Õ]ÕOFDKDPDP$1.$5$
3127366470
$/7,1'$/
$WDWUN0DK*D]L0XVWDID.HPDO&DG1R*+.D]DQ$1.$5$
3128141706
ù(<0$(52/
<ÕO0DK$\GÕQ&DG1R1DOOÕKDQ$1.$5$
3127856001
ø%1ø6ø1$
&XPKXUL\HW0DK7XUDQ&DG1R&3RODWOÕ$1.$5$
3126237265
%h<h.$1$'2/8
0HUNH]0DK&XPKXUL\HW&DG1R$3XUVDNODU$1.$5$
3125275206
0$/$=*ø57
<DúDU.HPDO&G$%6LQFDQ$QNDUD
3122592276
8ö8580
$KL(YUDQ0DK&DG1R6LQFDQ$1.$5$
3122712125
<(1ø.(17*h9(1
(NLP0DK'HQL]6RN1R(<HQLNHQW6LQFDQ$1.$5$
(01ø<(7
8OXEDWOÕ+DVDQ0DK$QÕW&DG1R%)DWLK6LQFDQ$1.$5$
3122728284
0(/(.
<HúLORYD0DK$]L]0DKPXW+GDL%XOY1R%ùHUHIOLNRoKLVDU$1.$5$
3126880107
277 42 02
12
SONSÖZ
Dış Haber
26 ARALIK 2015 CUMARTESİ
bQ^]UTiQc*DŽb[YiUcbQY\
T_cd\eeY\[QS]UifUcY^YfUbTY
%LQOHUFHùRI|U,UDN
VÔQÔUÔQGDPDKVXU
:$6+ò1*721$1.$*¾QH\GRáX$QDGROX
%¸OJHVL
QGHV¾UHQRSHUDV\RQODU\DEDQFóPHG\DGD\HUEXOPD\óV¾UG¾U¾\RU6óQóUGDNLGXUXPD
GLNNDW©HNHQ$PHULNDȇQóQ6HVL92$'L\DUEDNóUPDKUH©OLKDEHULQGHȊ&L]UHYH6LORSLȇGHNLVRNDáD©óNPD\DVDáóYHRSHUDV\RQODUQHGHQL\OH
©RáXQOXáXġRI¸UYHLġDGDPóELQOHUFHNLġLVóQóUGD
PDKVXUNDOGó$UD©ODUóQóQL©LQGH\DWóSNDONDQ
ġRI¸UOHUVóQóUGDNLHVQDIODUóQ\DUGóPó\ODNDUóQODUóQóGR\XUX\RUȋGL\RU6óQóUGDȊPDKVXUȋNDODQED]óġRI¸UOHULQD©NODPDODUóQDGD\HUYHULOHQ
KDEHUGHġXLIDGHOHUNXOODQóOó\RU
Ȋ7¾UNL\HLOH,UDNDUDVóQGDNLWHNNDUDVóQóU
NDSóVóRODQ+DEXUGD7¾UNL\HȇGHNL©DWóġPDODUGDQHWNLOHQGL$UDOóNȇWDĠóUQDNȇóQ&L]UHYH6LORSLLO©HOHULQGHLODQHGLOHQVRNDáD©óNPD\DVDáóQóQDUGóQGDQ+DEXU6óQóU.DSóVóGDJLULġ
©óNóġODUDNDSDWóOGó7¾UNL\HȇGH,UDNȇDWUDQVLWJH©Lġ\DSPDNL©LQEHNOH\HQ7,5ȇODUDL]LQYHULOLUNHQ,UDNȇWDQ7¾UNL\Hȇ\HJH©PHNL©LQEHNOH\HQ
ELQOHUFHDUDFDYHL©LQGHNLOHUHL]LQ©óNPDGó%XQXQ¾]HULQH©RáXġRI¸UELQOHUFHNLġLJ¾QOHUGLU
,UDNWDUDIóQGDNLòEUDKLP+DOLO*¾PU¾N.DSóVóȇQGDPDKVXUNDOGóGHGL
7$+5$1$1.$7¾UNL\HLOHòVUDLODUDVóQGDNL\DNóQODġPDQóQ©RN\DNóQGDQL]OHQGLáLòUDQ
GD
PHG\D+DPDVȇóQOLGHUOHULQGHQ6DOLK(O$UXULȇQLQ
7¾UNL\HȇGHQȊVóQóUGóġóHGLOGLáLQLȋVDYXQDUDN
Ȋ7¾UNL\HòVUDLOGRVWOXáXLONDFóPH\YHVLQLYHUGLȋ
JLELVDYODUGLOHJHWLUL\RU
)DUVKDEHUDMDQVóELUKDEHULQGHȊ7¾UNL\HLOH
òVUDLO
LQER]XNRODQVL\DVLLOLġNLOHULQRUPDOOHġWLUPHNL©LQDQODġWóNODUóJH©HQKDIWDD©óNODQGó$QODġPDQóQPDGGHOHULQGHQELULGH+DPDV
óQòVWDQEXO
GD\DġD\DQOLGHUOHULQGHQELULRODQ6DOLK
(O$UXUL
QLQȆVóQóUGóġóHGLOPHVLȇLGL$QODġPDKHQ¾]NHVLQOHġPHGLDPD7¾UNL\H
QLQ¾]HULQHG¾ġHQL
\DSWóáó(O$UXUL
QLQVóQóUGóġóHGLOGLáLRUWD\D©óNWóȋ
VDYODUóQóGLOHJHWLUL\RU
'LáHUELUKDEHUDQDOL]LQGH+DPDVOLGHUL+DOLW
0HġDOȇóQȊòVUDLO7¾UNL\HLOLġNLOHULQLQKó]ODJHOLġWLáLELUG¸QHPGHòVWDQEXO
DJHOHUHN&XPKXUEDġNDQó5HFHS7D\\LS(UGRáDQLOHJ¸U¾ġW¾á¾Q¾ȋV¸\OH\HQ)DUVȊ+DOLW0HġDOòVWDQEXO
DJHOPHVLQHJHOGL
DPD7¾UNL\HòVUDLODUDVó\DNóQODġPDODUóQJ¾QGHPLLġJDOHWWLáLVRQJ¾QOHUGH+$0$6WHPVLOFLVLQLQ
7¾UNL\H
\HJHOPHVLLVH]LKLQOHUGHELU©RNVRUXLġDUHWLEóUDNWóȋGHGLNWHQVRQUDġXJ¸U¾ġOHULGH¸QH
V¾U¾\RU
Ȋ6XUL\H
GH\DġDQDQVRQJHOLġPHOHULQ7¾UNL\H
QLQLVWHGLáLJLELJLWPHGLáLRUWDGD˜]HOOLNOH6XUL\HPXKDOHIHWLQHGHVWHNKXVXVXQGD7¾UNL\H
QLQ
\DQóQGD\HUDODQ+DPDV
óQGHáLġHQGXUXPGDQHWNLOHQGLáLV¸\OHQHELOLU+DPDVEXQGDQVRQUD6XUL\H
GH\DġDQDFDNJH©LġG¸QHPLQGH6XUL\HGHYOHWL
LOHNRSDUGóáóEDáODUóQDFóVóQó\DġD\DFDNJLELJ¸U¾Q¾\RU<óOODUGóU6XUL\HGHYOHWLQLQòVUDLO
HNDUġó
GXUXġXQGDGHVWHNYHUGLáLYHELU©RND©óGDQHNRQRPLNDVNHUL\DUGóPORMLVWLNGHVWHN\DUGóPóQD
NRġWXáX+DPDV6XUL\H
GHROD\ODUóQEDġODGóáó]DPDQĠDP
GDNLE¾URVXQXNDSDWPóġYH6XUL\HGHYOHWLLOHLOLġNLVLQLWDPDPHQNHVPLġWLȋ
)DUVȊ7¾UNL\H
QLQòVUDLO
OHRODQ0DYL0DUPDUDGDYDVóQGDGDVRQDJHOLQGLòNLWDUDIWHPVLOFLOHULòVYL©UH
GHJ¸U¾ġPHOHUHGHYDPHGL\RUòVUDLO
OH
VL\DVLYHGLSORPDWLNSUREOHPOHULQ©¸]¾OPHVLGXUXPXQGD7¾UNL\HKHUQHNDGDU)LOLVWLQ\DQOóVóVL\DVHWJ¸U¾QW¾V¾©L]VHGHòVUDLO
LQJ¸U¾ġPHOHUGHQ
LVWHGLáLQLDODUDN©óNDFDáóNHVLQJLELȋLGGLDVóQGDGD
EXOXQX\RU$1.$
d(/ø.d$7,9(21$5,0øùø<$37,5,/$&$.7,5
*(1d/ø.+ø=0(7/(5ø9(6325ø/0h'h5/h./(5ø$1.$5$
'øö(5g=(/%h7d(/ø.858/8ù/$56325*(1(/0h'h5/höh
%DKoHOLHYOHU%X]3DWHQL6DUD\Õ
QDdHOLNdDWÕYH%DNÕP2QDUÕP<DSÕOPDVÕ<DSÕPøúL\DSÕPLúLVD\ÕOÕ.DPXøKDOH.DQXQXQXQXQFXPDGGHVLQHJ|UHDoÕNLKDOHXVXOLOHLKDOHHGLOHFHNWLUøKDOH\HLOLúNLQD\UÕQWÕOÕELOJLOHUDúD÷ÕGD\HUDOPDNWDGÕU
øKDOH.D\ÕW1XPDUDVÕ
øGDUHQLQ
D$GUHVL0$<,66325.203/(.6,8/868/868/86$/7,1'$ö$1.$5$
E7HOHIRQYHIDNVQXPDUDVÕ
F(OHNWURQLN3RVWD$GUHVLDQNDUDJVLP#JPDLOFRP
oøKDOHGRNPDQÕQÕQJ|UOHELOHFH÷LLQWHUQHWDGUHVLKWWSVHNDSNLNJRYWU(.$3
øKDOHNRQXVX\DSÕPLúLQLQ
D1LWHOL÷LWUYHPLNWDUÕ$GHWdHOLNdDWÕ<DSÕOPDVÕLOH%DNÕP2QDUÕP<DSÕPøúL
$\UÕQWÕOÕELOJL\H(.$3¶WD\HUDODQLKDOHGRNPDQÕLoLQGHEXOXQDQLGDULúDUWQDPHGHQXODúÕODELOLU
E<DSÕODFD÷Õ\HU%DKoHOLHYOHUdDQND\D$QNDUD
FøúHEDúODPDWDULKL6|]OHúPHQLQLP]DODQGÕ÷ÕWDULKWHQLWLEDUHQJQLoLQGH
\HUWHVOLPL\DSÕODUDNLúHEDúODQDFDNWÕU
oøúLQVUHVL<HUWHVOLPLQGHQLWLEDUHQ<HWPLúWDNYLPJQGU
øKDOHQLQ
D<DSÕODFD÷Õ\HU$QNDUD*HQoOLN+L]PHWOHULYH6SRUøO0GUO÷0D\ÕV6SRU.RSOHNVLXOXV$OWÕQGD÷
$1.$5$
E7DULKLYHVDDWL
øKDOH\HNDWÕODELOPHúDUWODUÕYHLVWHQLOHQEHOJHOHULOH\HWHUOLNGH÷HUOHQGLUPHVLQGHX\JXODQDFDNNULWHUOHU
øKDOH\HNDWÕOPDúDUWODUÕYHLVWHQLOHQEHOJHOHU
0HY]XDWÕJHUH÷LND\ÕWOÕROGX÷X7LFDUHWYHYH\D6DQD\L2GDVÕ\DGD(VQDIYH6DQDWNDUODU2GDVÕ
YH\DLOJLOL0HVOHN2GDVÕ%HOJHVL
*HUoHNNLúLROPDVÕKDOLQGHND\ÕWOÕROGX÷XWLFDUHWYHYH\DVDQD\LRGDVÕQGDQ\DGDHVQDIYHVkQDWNDURGDVÕQGDQYH\DLOJLOLPHVOHNRGDVÕQGDQLONLODQYH\DLKDOHWDULKLQLQLoLQGHEXOXQGX÷X\ÕOGDDOÕQPÕú
RGD\DND\ÕWOÕROGX÷XQXJ|VWHULUEHOJH
7]HONLúLROPDVÕKDOLQGHLOJLOLPHY]XDWÕJHUH÷LND\ÕWOÕEXOXQGX÷X7LFDUHWYHYH\D6DQD\L2GDVÕQGDQLONLODQYH\DLKDOHWDULKLQLQLoLQGHEXOXQGX÷X\ÕOGDDOÕQPÕúW]HONLúLOL÷LQRGD\DND\ÕWOÕROGX÷XQXJ|VWHULUEHOJH
7HNOLIYHUPH\H\HWNLOLROGX÷XQXJ|VWHUHQøP]D%H\DQQDPHVLYH\DøP]D6LUNOHUL
*HUoHNNLúLROPDVÕKDOLQGHQRWHUWDVGLNOLLP]DEH\DQQDPHVL
7]HONLúLROPDVÕKDOLQGHLOJLVLQHJ|UHW]HONLúLOL÷LQRUWDNODUՁ\HOHULYH\DNXUXFXODUÕLOHW]HONLúLOL÷LQ\|QHWLPLQGHNLJ|UHYOLOHULEHOLUWHQVRQGXUXPXJ|VWHULU7LFDUHW6LFLO*D]HWHVLEXELOJLOHULQWDPDPÕQÕQ
ELU7LFDUHW6LFLO*D]HWHVLQGHEXOXQPDPDVÕKDOLQGHEXELOJLOHULQWPQJ|VWHUPHN]HUHLOJLOL7LFDUHW6LFLO
*D]HWHOHULYH\DEXKXVXVODUÕJ|VWHUHQEHOJHOHULOHW]HONLúLOL÷LQQRWHUWDVGLNOLLP]DVLUNOHUL
ùHNOLYHLoHUL÷LøGDULùDUWQDPHGHEHOLUOHQHQWHNOLIPHNWXEX
ùHNOLYHLoHUL÷LøGDULùDUWQDPHGHEHOLUOHQHQJHoLFLWHPLQDW
øKDOHNRQXVXLúWHLGDUHQLQRQD\ÕLOHDOW\NOHQLFLoDOÕúWÕUÕODELOLU$QFDNLúLQWDPDPÕDOW\NOHQLFLOHUH\DSWÕUÕODPD]
7]HONLúLWDUDIÕQGDQLúGHQH\LPLJ|VWHUPHN]HUHVXQXODQEHOJHQLQW]HONLúLOL÷LQ\DUÕVÕQGDQID]OD
KLVVHVLQHVDKLSRUWD÷ÕQDDLWROPDVÕKDOLQGHWLFDUHWYHVDQD\LRGDVÕWLFDUHWRGDVÕEQ\HVLQGHEXOXQDQWLFDUHWVLFLOPHPXUOXNODUÕYH\DVHUEHVWPXKDVHEHFL\HPLQOLPDOLPúDYLU\DGDVHUEHVWPXKDVHEHFLPDOLPúDYLUWDUDIÕQGDQLONLODQWDULKLQGHQVRQUDG]HQOHQHQYHG]HQOHQGL÷LWDULKWHQJHUL\HGR÷UXVRQELU\ÕOGÕUNHVLQWLVL]RODUDNEXúDUWÕQNRUXQGX÷XQXJ|VWHUHQEHOJH
(NRQRPLNYHPDOL\HWHUOL÷HLOLúNLQEHOJHOHUYHEXEHOJHOHULQWDúÕPDVÕJHUHNHQNULWHUOHU
øGDUHWDUDIÕQGDQHNRQRPLNYHPDOL\HWHUOL÷HLOLúNLQNULWHUEHOLUWLOPHPLúWLU
0HVOHNLYH7HNQLN\HWHUOL÷HLOLúNLQEHOJHOHUYHEXEHOJHOHULQWDúÕPDVÕJHUHNHQNULWHUOHU
øúGHQH\LPEHOJHOHUL
6RQRQEHú\ÕOLoLQGHEHGHOLoHUHQELUV|]OHúPHNDSVDPÕQGDWDDKKWHGLOHQYHWHNOLIHGLOHQEHGHOLQ
RUDQÕQGDQD]ROPDPDN]HUHLKDOHNRQXVXLúYH\DEHQ]HULúOHUHLOLúNLQLúGHQH\LPLQLJ|VWHUHQEHOJHOHU
%XLKDOHGHEHQ]HULúRODUDNNDEXOHGLOHFHNLúOHUYHEHQ]HULúOHUHGHQNVD\ÕODFDNPKHQGLVOLNYHPLPDUOÕNE|OPOHUL
%XLKDOHGHEHQ]HULúRODUDNNDEXOHGLOHFHNLúOHU
<DSÕPLúOHULQGHLúGHQH\LPGHGHJHUOHQGLULOHFHNEHQ]HULúOHUHGDLUWHEOL÷GH\HUDODQ%,,,*XUXEXEHQ]HU
LúOHUEHQ]HULúRODUDNNDEXOHGLOHFHNWLU
%HQ]HULúHGHQNVD\ÕODFDNPKHQGLVOLNYH\DPLPDUOÕNE|OPOHUL
øQúDDW0KHQGLVLYH\D0LPDU'LSORPDVÕ
(NRQRPLNDoÕGDQHQDYDQWDMOÕWHNOLIVDGHFHIL\DWHVDVÕQDJ|UHEHOLUOHQHFHNWLU
øKDOH\HVDGHFH\HUOLLVWHNOLOHUNDWÕODELOHFHNWLU
øKDOHGRNPDQÕQÕQJ|UOPHVLYHVDWÕQDOÕQPDVÕ
øKDOHGRNPDQÕLGDUHQLQDGUHVLQGHJ|UOHELOLUYH75<7UN/LUDVÕNDUúÕOÕ÷Õ$QNDUD*HQoOLN+L]PHWOHULYH6SRUøO0GUO÷øQúDDW(PODN6HIOL÷LDGUHVLQGHQVDWÕQDOÕQDELOLU
øKDOH\HWHNOLIYHUHFHNRODQODUÕQLKDOHGRNPDQÕQÕVDWÕQDOPDODUÕ]RUXQOXGXU
7HNOLIOHULKDOHWDULKYHVDDWLQHNDGDU$QNDUD*HQoOLN+L]PHWOHULYH6SRUøO0GUO÷DGUHVLQHHOGHQ
WHVOLPHGLOHELOHFH÷LJLELD\QÕDGUHVHLDGHOLWDDKKWOSRVWDYDVÕWDVÕ\ODGDJ|QGHULOHELOLU
øVWHNOLOHUWHNOLIOHULQLDQDKWDUWHVOLPLJ|WUEHGHO]HULQGHQYHUHFHNWLUøKDOHVRQXFX]HULQHLKDOH\DSÕODQLVWHNOL\OHDQDKWDUWHVOLPLJ|WUEHGHOV|]OHúPHLP]DODQDFDNWÕU%XLKDOHGHLúLQWDPDPÕLoLQWHNOLIYHULOHFHNWLU
øVWHNOLOHUWHNOLIHWWLNOHULEHGHOLQ¶QGHQD]ROPDPDN]HUHNHQGLEHOLUOH\HFHNOHULWXWDUGDJHoLFLWHPLQDWYHUHFHNOHUGLU
9HULOHQWHNOLIOHULQJHoHUOLOLNVUHVLLKDOHWDULKLQGHQLWLEDUHQ\]\LUPLWDNYLPJQGU
.RQVRUVL\XPRODUDNLKDOH\HWHNOLIYHULOHPH]
'L÷HUKXVXVODU
øKDOHGH8\JXODQDFDN6ÕQÕU'H÷HU.DWVD\ÕVÕ1
7HNOLILVÕQÕUGH÷HULQDOWÕQGDROGX÷XWHVSLWHGLOHQLVWHNOLOHULQWHNOLIOHUL.DQXQXQLQFLPDGGHVLQGH|QJ|UOHQDoÕNODPDLVWHQPHNVL]LQUHGGHGLOHFHNWLU
5HVPLøODQODUZZZLODQJRYWU
GH(%$6,1ZZZELNJRYWU
÷WDO\DQSL]]DFÔODUÔQ
´RGXQIÔUÔQÔµLV\DQÔ
(VPD‰DNóU5RPD'+$ò7$/<$ȇGDED]ó
NHQWOHUGHKDYDNLUOLOLáLQLQHQGLġH\DUDWDFDNER\XWODUDXODġPDVó¾]HULQHDOóQDQWHGELUOHUDUDVóQD
ELULO©HGHRGXQIóUóQODUóQóQ\DVDNODQPDVóGDHNOHQLQFHSL]]DFóODULV\DQHWWL
5RPD0LODQR7RULQR1DSROLYH%RORQ\DJLELE¾\¾NġHKLUOHUGHKDYDNLUOLOLáLQLQJ¾YHQOLNDEXOHGLOHQVóQóUóQ¾]HULQH©óNPDVóġHKLU\¸QHWLPOHULQL
DODUPDJH©LUGL
$%'
\L:HJHQ
KRUWXPXYXUGX¸O¾
A
%'
GHNóġPHYVLPLRUWDVóQGDEDKDU
YH\D]KDYDVóHVHUNHQ¾ONHQLQ*¾QH\GRáXE¸OJHVLQGHPH\GDQDJHOHQ
KRUWXPODUNLġLQLQ¸O¾P¾QHRQODUFDNLġLQLQGH\DUDODQPDVóQD\ROD©Wó$%'
QLQ0LVVLVVLSSL7HQQHVVHHYH$UNDQVDVH\DOHWOHULQGHHWNLDODQóQDDOGóáóHYDUD©YHLġ\HUOHULQL
GDUPDGDáóQHGHQ:HJHQKRUWXPX$PHULNDOóODUó1RHOWDWLOLQHKD]óUODQGóNODUóVóUDGD\DNDODGó
$PHULNDQPHG\DVóQGD\HUDODQELOJLOHUH
J¸UHDLOHVL\OHELUOLNWHELUDUD©L©LQGHRWR\ROGDVH\LUKDOLQGHRODQ\DVóQGDELUHUNHN©RFXáXGD:HJHQKRUWXPXQXQNXUEDQóROGX
+ó]óVDDWWHNLORPHWUH\H\DNODġDQKRUWXP
\¾]¾QGHQ\DVóQGDELUJHQ©Nó]GDX\XGXáXVóUDGD\DWDNRGDVóQóQ¾VW¾QHGHYULOHQELU
DáD©\¾]¾QGHQ\DġDPóQó\LWLUGL+RUWXPXQ
PH\GDQDJHOGLáLE¸OJHOHUGHKDVDUWHVSLWYH
DUDPDNXUWDUPD©DOóġPDODUóKDODV¾U¾\RU
1$)ò=$/%$<5$.1(:<25.'+$
%XQDJ¸UH0LODQRPHUNH]LYH©HYUHVLQGHNL
ELU©RNLO©HGH¸]HODUD©ODU$UDOóNWDULKOHULQGHVDDWLODDUDVóQGDWUDILáH©óNDPD\DFDN
ODUN FIRINSIZ PİZZA LEZZETSİZ OLUR
7¾PEXQODUDHNRODUDNED]ó\HUHO\¸QHWLPOHULQLOJLQ©©¸]¾POHULGHGLNNDW©HNWL
ȊòWDO\DQODUóQFDQGDPDUóQDȋEDVóOGóGHGLUWHFHN\DVDN¾ONHQLQPLOOL\L\HFHNOHULQGHQSL]]DQóQDQD
YDWDQó1DSROLȇ\HEDáOóELQQ¾IXVOX6DQ9LWDOLDQR
EHOHGL\HVLQGHQJHOGL
˜O©¾POHUGHKDYDNLUOLOLáLQGH0LODQRȇGDQGDKD
ID]ODULVNVHYL\HVLQGHROGXáXWHVSLWHGLOHQEXN¾©¾N\HUOHġLP\HULQGHEXQDQHGHQRODELOHFHNQH
IDEULNDODUQHGHWUDILN\RáXQOXáXYDU
%XQHGHQOH%HOHGL\H%DġNDQó$QWRQLR)DOFRQH
IDWXUD\óUHVWRUDQODUGDHNPHNIóUóQODUóQGDYHSL]]DFóODUGDNXOODQóODQRGXQIóUóQODUóQDNHVWL
%XQDJ¸UH0DUWȇDNDGDU6DQ9LWDOLDQRȇGDRGXQ
IóUóQODUóQóQNXOODQóPó\DVDNODQGó
%X\DVDáóQJHOHFHNVRQEDKDUGDWHNUDUEDġOD\DFDáóQóQD©óNODQPDVó¾]HULQH6DQ9LWDOLDQRVDNLQOHULYHSL]]DFóODUVHUWWHSNLJ¸VWHUGL
*HOHQHNVHOROGXáX¾]HUHRGXQIóUóQóQGDSLġPHPLġ
ELUSL]]DQóQOH]]HWVL]RODFDáóVDYXQXOXUNHQSL]]DFóODUEX\DVDáóQNHQGLOHULQHSDKDOó\DSDWOD\DFDáóQóEHOLUWWL%LUSL]]DUHVWRUDQóLġOHWPHFLVLȊòQDQóOPD]YHJ¾O¾Q©ELUNDUDU+DYDNLUOLOLáLQHEL]LP
RGXQIóUóQODUóPó]\ROD©ó\RUVD1DSROLȇGHEXSL]]DFóODUGDQELQOHUFHYDUR]DPDQRUDGDGD\DVDNODPDOóODUȋGL\HWHSNLVLQLRUWD\DNR\GX
1DSROLPHUNH]OL,O0DWWLQRJD]HWHVLLVHȊ%HOHGL\H
EDġNDQóVX©OX\XEXOGXSL]]DȋLIDGHOHUL\OHEXX\JXODPD\óHOHġWLUGL
<HWNLOLOHULVHEXX\JXODPDQóQKDYDGDNLSDUWLN¾OHUPDGGHNLUOLOLáLQL\¾]GHRUDQóQGDD]DOWDFDáóQóG¾ġ¾Q¾\RU
KIRMIZI IŞIKTA MOTORU
KAPATMA UYGULAMASI 9LFHQ]DNHQWLQGHLVH2FDNȇDNDGDUġ¸PLQH
\DNóOPDVó\DVDNODQóUNHQDUD©ODUDGDELUGDNLNDGDQID]ODEHNOHQLOPHVLJHUHNHQWUDILNóġóNODUóQGD
PRWRUXNDSDWPDVóġDUWóJHWLULOGL
%D]ó\HWNLOLOHULVH¾ONHJHQHOLQGH\óOEDġóJHFHVLKDYDLILġHNYHEHQ]HULSDWOD\óFóODUóQ\DVDNODQPDVóQó
¸QHUL\RU)ORUDQVDYH6LHQDJLELġHKLUOHUL\OHWDQóQDQ¾ONHQLQRUWDNHVLPLQGHNL7RVNDQDE¸OJH\¸QHWLPLLVH©HYUHNLUOLOLáLYHLNOLPGHáLġLPLQHNDUġó
ELQDáD©GLNPHNDUDUóDOGó
SONSÖZ
Güncel
26 ARALIK 2015 CUMARTESİ
13
DİPLOMASİ PENCERESİ
ODTÜ’ye karşı ayıplar devam ediyor…!
Bugünkü yazımız, biraz daha
fazla günümüz teknolojilerine
dayanmaktadır.
İnternet ve internet teknolojilerini herkes kadar ben de takip
ediyorum. Basında yayınlanan
geçmiş haberlere ve bugünkü
haberlere baktığımızda, ülkemiz
internet sisteminin yabancı ülkelerden gelen saldırılarla karşı karşıya kaldığını görebiliyoruz.
Öncelikle şunu belirtmeliyim
ki, söz konusu saldırıları topyekûn
gerçekleştirebilecek bilgi ve donanıma sahip gençlerin bulunduğu ülkelerin sayısı çok fazla
değil. Bunlar; Çin, Rusya, İsrail,
ABD ve biraz da gururla söyleyelim ki Türkiye’dir.
Ve bu saldırıların önemli bir
çoğunluğu, çok sayıda talep
karşısında sunucuların (örneğin
Sonsöz Gazetesi internet sunu-
cusu), cevap veremeyişlerine
yani görevlerini yapamayışlarına
(denial of service – DoS) dayanmaktadır.
Bu saldırıların çok sayıdaki sunuculara yapılmasına da ‘Çoklu
Sunucuya Karşı Hizmet Verilmemesi Saldırısı (Distrubuted DoS)
adı verilmektedir.
Bu saldırı şekli, çoğunlukla virüs bulaştırılarak esir haline getirilen (Zombi) yüz binlerce ev veya
ofisteki bilgisayarların, bir başka
ülkedeki sunucu bilgisayara eş
zamanlı ve mümkün olduğunca
çok sayıda istek göndermesi, sunucunun kapasitesinin aşılması
sonucunda da hizmet veremez
hale getirilmesi ilkesine dayanır.
Yeterli sayıda esir bilgisayar
mevcut olduğunda ddos saldırılarını engellemenin bilinen bir
yolu yoktur. On binlerce esir bil-
gisayardan sürekli olarak gelen
istekler öncelikle yanıtlanmaya
çalışılır ve bir süre sonra kapasite
aşılarak sunucu devre dışı kalır.
Güvenlik duvarları bu saldırıları engellemek konusunda yetersizdir. Hangi isteğin saldırı, hangisinin gerçek olduğunu ayırt
edemezler. Dolayısıyla her birimize ait internet adresi (IP) bazında engelleme yapmak mümkün
değildir. Bu nedenle ticari kuruluşların çoğu, her gün yirmi dört
saat anlayışı ile bilgisayar mühendisleri bulundurmaktadır.
Sanıyorum çoğunuz, geçen
hafta ve bu hafta, internet hızınızda bir yavaşlamayı veya bir
kesilmeye şahit oldunuz benim
gibi.
Hava sahamızı ihlal eden bir
Rus uçağının tarafımızdan düşürülmesinin ardından, bu olumsuz-
?c]Q^?<31I
[email protected]
luklarla karşı karşıya kalmanız bir
tesadüf değildir.
Zira her ülkede, vatanperver internet korsanlarının bir araya gelerek, kendilerine düşman
gördükleri ülkelere karşı saldırılarda bulundukları da bilinmektedir.
Uluslararası ve yerel açıdan
İnternet’i kullanan hemen her ülkede, bu tarz saldırılara karşı kendisini korumak amacıyla oturtulmuş kurumlar mevcuttur.
Bu satırların yazarı, daha 1999
yılından itibaren, devlet dairelerindeki ve ordudaki sunuculara
karşı alınacak önlemler konusundaki toplantılara taraf olmuştur.
Bu kapsamda tarafımdan, ülkemizdeki yetenekli bilgisayarcıların, çok iyi maaşlarla göreve çağırılması ve ellerine en iyi
bilgisayarların verilmesi çağrısın-
DŽb[YiUU^|_[cYRUbcQ\TbiQ
ebQiQ^!%Ž\[UTU^RYbY
6RV\DOPHG\D
KDEHUOHULQGH
7:ò77(5
]LUYHGH
ANKARA
$1.$7¾UNL
\HȇGHDNóOOóWHOHIRQ
ODUóQNXOODQóOPD
\DEDġODQPDVó\OD
L\LFH\D\JóQODġDQ
VRV\DOPHG\DNXO
ODQóPóPLO\R
QXDġDUNHQ\DSó
ODQDUDġWóUPDODU
7¾UNL\HȇGHHQID]
ODNXOODQóODQVRV
\DODáODUVóUDODPD
VóQGD¸QVóUDODUGD
Ȋ)DFHERRNȋȊ7ZLW
WHUȋYHȊ*RRJOH
3OXVȋóQ\HUDOGóáó
QóJ¸VWHUL\RU0HG
\D7DNLS$MDQVó,Q
WHUSUHVVȇLQXOXVDO
E¸OJHVHOYH\HUHO
LNLELQGHQID]ODJD
]HWHYHGHUJL\LNDS
VD\DQVRV\DODáLQ
celemesinde, Ocak
D\óQGDQEX\DQD
VRV\DOPHG\DLOHLO
JLOLELQGHQID]
ODKDEHU\D\óQODQ
GóáóEHOLUOHQGL
,QWHUSUHVVȇLQ
\DSPóġROGXáX
DUDġWóUPD\DJ¸UH
7¾UNL\HȇGH\óOED
ġóQGDQEX\DQD\D
]óOóEDVóQGDHQ
ID]ODȊ7ZLWWHUȋ
KDNNóQGDKDEHU
©óNWóáóEHOLUOHQLU
NHQ©óNDQKDEHU
VD\óVóQóQWRSODP
ELQȇDXODġWó
áóWHVSLWHGLOGL(Q
©RNNXOODQóODQVRV
\DOPHG\DKHVDEó
Ȋ)DFHERRNȋLOHLOJL
OLLVH\D]óOóEDVóQGD
WRSODPELQ
KDEHU\D\óQODQGóáó
VDSWDQóUNHQELUGL
áHUSRS¾OHUKHVDS
Ȋ,QVWDJUDPȋDDLW
LVHWRSODPELQ
KDEHULQ©óNWóáó
EHOLUOHQGL
$1.$5$$1.$6LEHUVX©ODUGDNLDUWóġDGLNNDW©HNHQ&6&7¾UNL\H*HQHO0¾G¾U¾$OHY$OS(VHQVLEHUVX©ODUóQ
$%'ȇGHġLUNHWOHUHQHGHQROGXáX]DUDUóQ
\óOGDPLO\DUGRODUóEXOGXáXQXEXUDNDPóQ7¾UNL\HȇGHGHPLO\DUGRODUODUVHYL\HVLQHXODġWóáóQóV¸\OHGL$OHY$OS(VHQ
ġLUNHWOHUL¸QHPOL]DUDUODUDXáUDWDQVLEHU
VX©ODUDNDUġóDOóQDFDNJ¾YHQOLN¸QOHPOHUL
NRQXVXQGDGDELOJLYHUGL
&6&VLEHUVX©ODUGDNLDUWóġDGLNNDW
©HNWL.RQX\ODLOJLOLELUGHáHUOHQGLUPH
\DSDQ&6&7¾UNL\H*HQHO0¾G¾U¾$OHY
$OS(VHQVLEHUVX©ODUóQġLUNHWOHUH¸QHPOL
PDGGL]DUDUODUYHUGLáLQLQDOWóQó©L]HUHN
JHUHNOL¸QOHPOHUNRQXVXQGDKDWóUODWPDODUGDEXOXQGX
6LEHUVX©ODUóQ$%'ȇGHġLUNHWOHUHQHGHQROGXáX]DUDUóQ\óOGDPLO\DUGRODUóEXOGXáXQXV¸\OH\HQ$OHY$OS(VHQ
Ȋ%XVX©ODUGDQGROD\óġLUNHWOHUGHPH\GDQDJHOHQ©DOóġDPDPDV¾UHOHULQLQPDOL\HW-
%8*h1.h%8/0$&$1,1dg=h0h
OHULGHJ¸]¸Q¾QGHEXOXQGXUXOGXáXQGD
JHU©HNPDOL\HWLQPLO\DU'RODUȇDNDGDU\¾NVHOGLáLWDKPLQHGLOL\RU'¾Q\DJHQHOLQGHROGXáXJLEL7¾UNL\HȇGHGHJ¾QGHQJ¾QHDUWóġND\GHGHQVLEHUVX©ODUóQ
VRQELU\óOL©LQGH¾ONHPL]GHNLWRSODPIDWXUDVóQóQPLO\DU'RODUODUVHYL\HVLQHXODġWóáóELOLQL\RUȋGHGL
“TÜRKİYE DÜNYADA İLK SIRALARDA”
.LġLOHUH\¸QHOLNVLEHUVX©ODUóQEDQ-
NDYHNUHGLNDUWóGRODQGóUóFóOóáóQGDQLQWHUDNWLIEDQNDFóOóNGRODQGóUóFóOóáóQDNDGDU
X]DQGóáóQóEHOLUWHQ&6&7¾UNL\H*HQHO
0¾G¾U¾$OHY$OS(VHQȊĠLUNHWOHUH\¸QHOLNVX©ODUGDLVHLONVóUDGDELOLġLPVLVWHPOHULQHNDUġóLġOHQHQVX©ODUJHOL\RU2(&'
YHULOHULELOLġLPJ¾YHQOLáLVRUXQX\DġD\DQ
ġLUNHWOHUL©HULVLQGH7¾UNL\HȇQLQG¾Q\D
JHQHOLQGHLON¾ONHDUDVóQGDEXOXQGXáXQXRUWD\DNR\X\RU=DUDUOó\D]óOóPODUóQYHVRV\DOP¾KHQGLVOLNVDOGóUóODUóQóQ
\DQóVóUDKDFNHUVDOGóUóODUóġHNOLQGHGH
JHU©HNOHġHQVLEHUVX©ODUNDPXGDQSHUDNHQGHYHILQDQVDNDGDUKHPHQKHUVHNW¸U¾WHKGLWHGL\RUȋGL\HNRQXġWX
%XNDSVDPGDVLEHUJ¾YHQOLN©¸]¾POHULQLQW¾PNXUXPYHNXUXOXġODUL©LQ%7
DOW\DSóVóQóQ¸QHPOLELUSDU©DVóROGXáXQXQDOWóQó©L]HQ$OHY$OS(VHQV¸]OHULQL
ġ¸\OHV¾UG¾UG¾
Ȋ6LEHUJ¾YHQOLNVDOGóUóODUó¸QOHPHN
DQODPóQGD©RN¸QHPOLROVDGDEXQGDQ
©RNGDKDID]ODVóQóYDGHGL\RU6DáODGóáó
WHPHOGHáHULȆRODQDNWDQóPDȇRODUDN¸]HWOH\HELOHFHáLPL]VLEHUJ¾YHQOLNVD\HVLQGH
WHNQRORMLVLVWHPOHULQLD©PDNYHULOHULQL
YHDOW\DSóODUóQóP¾ġWHULOHULWHGDULN©LOHUL
YHGHáHU]LQFLULQLQGLáHU¾\HOHULLOHSD\ODġPDNLVWH\HQRUJDQL]DV\RQODULKWL\D©
GX\GXNODUóJ¾YHQLHOGHHGHELOL\RUODU(WNLQELUVLEHUJ¾YHQOLNL©LQGLNNDWHDOóQPDVóJHUHNHQDOWóXQVXUROGXáXQXV¸\OH\HELOLUL]%XQODUGDQLONLVLEHUJ¾YHQOLáL
LġV¾UH©OHULQLQELUSDU©DVóKDOLQHJHWLUHUHNEXQXNXUXPL©LQELUVWDQGDUWNóOPDN'LáHUELUXQVXULVHPHYFXWVLEHUJ¾YHQOLNNRQXPXQXQGLNNDWOLELUġHNLOGH
GHáHUOHQGLULOPHVL9HULLKODOOHULQLQ\¾]GHȇVLQLQVRV\DOP¾KHQGLVOLNWHQJHOGLáL
J¸]¸Q¾QGHEXOXQGXUXOGXáXQGDELUġLUNHWLQVLEHUJ¾YHQOLND©óVóQGDQQH\HVDKLS
ROGXáXQDWDPDQODPó\ODKDNLPROPDVóQóQNULWLN¸QHPHVDKLSROGXáXELUJHU©HNž©¾QF¾SDUWL\¸QHWLOHELOLUVHUYLVNXOODQóPóQóVDáODPDNKó]OóELUNXUWDUPDQóQ
LġLV¾UG¾UPHQLQDQDKWDUóROGXáXQXXQXWPDGDQKD]óUOóNOóRODUDNRODVóDNVDNOóNYH
IHODNHWOHUHNDUġóSODQ\DSPDNGD¸QHPOL
6LVWHP¾]HULQGHKDQJLNXOODQóFóQóQKDQJLLġOHPOHUL©LQ\HWNLVDKLELROGXáXQXG¾]HQOLRODUDNNRQWUROHWPHNYHYHULND\Eó
\DGDVDOGóUóODUDNDUġóKD]óUOóNOóROPDNGD
GLáHUXQVXUODURODUDNVóUDODQó\RUȋ
dabulunulmuştur. Bu yapılan danışma toplantılarının ne sonuç
verdiğini de gerçekten bilemiyorum.
Ülkemizdeki *.com.tr, *.tr alan
adlarını dağıtmaya yetkili tek kurum Orta Doğu Teknik Üniversitesi’dir. Muhakkak ki anılan üniversitemizce uluslararası siber
saldırılara karşı önlemler alınmaktadır.
ODTÜ’yü suçlamak en kolay
yol görünse dahi, ülkemizde kurulu bulunan ve tüm vatandaşlarımızın internet faaliyetlerini
iktidar adına gayet yakından izleyen Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu’nun (BTK) yerine hükümetten bazı yetkililerin bu güzide bilim kurumuna yüklenmeleri ve düşünsel açıdan dahi hiçbir
katkıda bulunmamaları ayıp değil midir?
'L\DUEDNóU6XU
GDJ¾YHQOLN
J¾©OHULQLQYDWDQGDġODUD
\DUGóPóV¾U¾\RU
$1.$5$'+$'ò<$5%$.,5
GDKDOHQVRNDáD©óNPD\DVDáóQóQEXOXQGXáXYHRSHUDV\RQODUóQGHYDPHWWLáL6XUòO©HVL
QGHJ¾YHQOLN
J¾©OHULQLQYDWDQGDġODUD\DUGóPóQóV¾U¾\RU‰DWóġPDODUQHGHQL\OHLO©HGHQD\UóOPDNLVWH\HQ
ED]óYDWDQGDġODUJ¾YHQOLNJ¾©OHULWDUDIóQGDQJ¾YHQOLELUġHNLOGHWDKOL\HHGLOGL*¾YHQOLNJ¾©OHUL
LO©HGH\DġD\DQYDWDQGDġODUDLONRODUDN\L\HFHN
\DUGóPóQGDEXOXQGX+DVWDYH\DUDOóYDWDQGDġODUDHYOHULQLQ¸Q¾QGHLONP¾GDKDOHVL\DSóOGó
.LOLVȇWH,Ġò'
OL\DNDODQGó
.ò/ò6'+$.ò/ò6
LQ(OEH\OLòO©HVL
QGH
SROLVWDUDIóQGDQ\DSóODQ©DOóġPDGD,Ġò'
HNDWóOPDNLVWH\HQ
¾©RFXNNLġLQLQ\DNDODQGóáó
ELOGLULOGL.LOLV9DOLOLáL
QGHQ\DSóODQD©óNODPDGD,Ġò'¾\HVLNLġLOHUGHQ
VóQóQ\DEDQFóX\UXNOXROGXáXEHOLUWLOHUHNġ¸\OHGHQLOGL
WDULKLQGHòO(PQL\HW0¾G¾UO¾á¾P¾]HNLSOHULQFHLOLPL](OEH\OLLO©HVLQGH\DSóODQ©DOóġPDGD©RFXNYH©DWóġPDOóE¸OJHOHUOH
'$(ĠLUWLEDWOóROGXáXGHáHUOHQGLULOHQ\DEDQFóX\UXNOX\HWLġNLQYH7¾UNX\UXNOX\HWLġNLQWRSODPġDKóV\DNDODQPóġWóU<DNDODQDQ
ġDKóVODUKDNNóQGDDGOLYHLGDULWDKNLNDWDEDġODQóOPóġWóU
+ÔULVWL\DQODU0HU\HPDQD
\DNRùWX
0HVOHN/LVHVLYH
‰óUDNOóN2NXOX
˜áUHQFLOHULL©LQWHNOLI
$1.$5$$1.$&+3©óUDNOóNYHVWDMóQEDġODGóáóWDULKLQERU©ODQPDNNRġXOXLOHVLJRUWDEDġODQJó©WDULKLRODUDNVD\óOPDVóL©LQNDQXQWHNOLILYHUGL
&+3òVWDQEXO0LOOHWYHNLOL%DUóġ<DUNDGDġ6RV\DO6LJRUWDODUYH*HQHO6DáOóN6LJRUWDVó.DQXQXQXQED]óPDGGHOHULQGHGHáLġLNOLN\DSóOPDVóL©LQ
7%00%DġNDQOóáóQDNDQXQWHNOLILYHUGL
7HNOLILQJHUHN©HVLQGH0HVOHNL(áLWLP.DQXQXQGDEHOLUWLOHQ©óUDNODULOHPHVOHNOLVHOHULQGH
RNXPDNWDLNHQ\¾NVHN¸áUHQLPOHULVóUDVóQGDVWDMD
WDELWXWXODQODUóQX]XQYDGHOLVLJRUWDX\JXODPDODUó
NDSVDPóQDVLJRUWDOóOóNEDġODQJó©WDULKLRODUDNEX
V¾UHOHULQHVDVDOóQPDVóYHPDáGXUL\HWOHULQJLGHULOPHVLQLQDPD©ODGóáóEHOLUWLOGL$1.$
/DWLI6$16ž5$\ġH+DYYD*(<ò..8Ġ$'$6,$\GóQ'+$ò=0ò5
LQ6HO©XNòO©HVL
QGHNL0HU\HPDQD(YLòVDSH\JDPEHULQGRáXPXQXQNXWODQGóáóJHFHGH(JHE¸OJHVLQLQ©HġLWOL
LOYHLO©HOHULQGH\DġD\DQ+óULVWL\DQODULOHD\LQ
L©LQ7¾UNL\H
GHEXOXQDQWXULVWOHUYHD\LQLL]OHPHNLVWH\HQ0¾VO¾PDQODUóQDNóQóQDXáUDGó
1RHOL©LQG¾]HQOHQHQ¸]HOD\LQHNDWóOPDN
L©LQJHOHQOHU¸QFH0HU\HPDQD(YL
QL]L\DUHW
HWWL'DKDVRQUDPXP\DNWó2OGXN©DNDODEDOóN
ELUJUXEXQL]OHGLáLG¾QDNġDP\DSóODQD\LQGH7¾UN©HEDġWDROPDN¾]HUH©HġLWOLGLOOHUGHGXDODUYHLODKLOHURNXQGX$\LQL\¸QHWHQSDSD]
EXJHFHQLQHNPHNNDGDUD]L]ROPDVóQóGLOHGL
'¾Q\D\DEDUóġGLOHáLQGHEXOXQDQSDSD]D\LQLQE¾\¾NE¸O¾P¾Q¾7¾UN©H\¸QHWWL+HSEHUDEHURNXQDQLODKLOHUGHQVRQUDD\LQLQVRQDHUGLáLQLV¸\OH\HQSDSD]KHUNHVLQ\DQóQGDNLQH
VDUóODUDNL\LQL\HWGLOHNOHULQLLOHWPHVLQLLVWHGL
$UGóQGDQVóUD\DJLUHQOHUHNXWVDONDEXOHGLOHQ
HNPHNWHQLNUDPHWWL$\LQVRQUDVóNXWVDOSóQDUODUGDQVXL©HQOHUVRQRODUDNGLOHNSDQRVXQD
QL\HWOHULQLDVWó'LQLGLOHNOHULQ\DQóQGDNLPLQLQ
HYNLPLQLQHġNLPLQLQGHVHYGLáLWDNóPóQEX
\óOġDPSL\RQROPDVóLVWHGLNOHULQLSDQR\DDVPDODUóGLNNDW©HNWL
7XUL]P3URIHV\RQHOOHUL˜UJ¾W¾6.$/
óQ\DSWóáóRUJDQL]DV\RQLOH.XġDGDVó
QGDQNDODEDOóN
ELUJUXSGDD\LQHNDWóOGó.XġDGDVó6.$/%DġNDQó5óGYDQ.DYLWXUL]PLQGLOGLQóUND\óUóPó
\DSPDGóáóQóEHOLUWHUHN.XġDGDVó
QGD\DġD\DQ
\DEDQFóODUóQ1RHO
LQLNXWODGó
14
SONSÖZ
Yerel
26 ARALIK 2015 CUMARTESİ
Çankaya’da, mesa gece
gündüz devam edyor
Y
HUOHġLNQ¾IXVXELQLDġDQJ¾QG¾]Q¾IXVXEX©XNPLO\RQXEXODQ7¾UNL\HȇQLQHQE¾\¾NLO©HVL
‰DQND\DȇGDPHVDLJHFHJ¾QG¾]GHYDPHGL\RU*HFHDUD©YHSHUVRQHOOH©¸SWRSOD\DQ
‰DQND\D%HOHGL\HVLJ¾QG¾]DUD©YHSHUVRQHOOHELQKHNWDUDODQDVDKLSLO©H\LWHPL]OL\RU
‰DQND\D%HOHGL\HVLHPHN©LOHUL
JHFHYHJ¾QG¾]LO©HQLQG¸UWELU\DQóQGDWHPL]OLN\DSó\RU9DWDQGDġODUóQYHWUDILNDNóġóQóQROXPVX]HWNLOHQPHPHVLL©LQJHFHȇGH©¸S
WRSODPD\DEDġOD\DQ‰DQND\DOó
HPHN©LVDEDKDNDGDUPHVDL\DSó\RU
‰DQND\D%HOHGL\HVLWHPL]OLNLġ©LOHUL
LO©HGHKHUJ¾Q\DNODġóNELQWRQ
©¸SWRSOX\RU
.HQWLQNDOELNRQXPXQGDNL‰DQ-
ND\DȇGDJ¾QG¾]Q¾IXVXQXQEX©XNPLO\RQXEXOPDVó\ODGDKD\RáXQ
PHVDLJHUHNWLUHQWHPL]OLNLġOHULQGH
FDGGHEXOYDUYHVRNDNODUKHUJ¾Q
V¾S¾U¾O¾\RU\óNDQó\RU+DONóQ\R-
GL\HVL¸]HOOLNOH.ó]óOD\E¸OJHVLQGH
HOHNWULNOLWHPL]OLNDUD©ODUó\OD\D\D
\ROODUóQóQWHPL]OLáLQLJHU©HNOHġWLUL\RU
EMEKÇİLERE TEŞEKKÜR
%HOHGL\HȇQLQWHPL]OLNLġOHULQGH
HNVLGHUHFHOHUHG¾ġHQKDYDġDUWODUóQDUDáPHQJ¸UHYLQLDNVDWPDGDQ
©DOóġDQLġ©LOHUH©DEDODUóQGDQGROD\ó
WHġHNN¾UHGHQ‰DQND\D%HOHGL\H%DġNDQó$OSHU7DġGHOHQȊ+DONóPó]‰DQ-
áXQRODUDNJH©Lġ\DSWóáóNHQWPHUNH]LQGHNL
FDGGHYHEXOYDUODUGDEXOXQDQDGHW
NRPSR]LW©¸SNXWXODUóGDKHUJ¾Q\HQLOHQL\RU‰¸SELULNWLULOPHVLQGH\HQLVLVWHP©¸SNRQ\WH\QHUX\JXODPDVóQDJH©HQ‰DQND\D
%HOHGL\HVLLO©HJHQHOLQGHȇH\DNóQ
HOGHáPHGHQNXOODQóODELOHQL©LQGHNL
VóYóDWóNODUóVó]GóUPD\DQ©¸SNRQWH\QHUL\HUOHġWLUGL%HOHGL\HIDUNOóQRNWDODUDKHUD\DGHW\HUOHġWLUHFHáL
EXX\JXODPDVóQGDLO©H\HELQ
DGHW\HQLVLVWHP©¸SNRQWH\QHULND]DQGóUDFDNòO©HGHD\UóFDW¾PVRNDNODUGDELQDGHWGHJDOYDQL]©¸S
NRQWH\QHULEXOXQX\RU
‰HYUHGRVWXX\JXODPDODUóQóHNLSPDQóQDGDWDġó\DQ‰DQND\D%HOH-
ND\Dȇ\óEL]HHPDQHWHWWL%L]GHEX
HPDQHWL©RN©DOóġDUDNHQJ¾]HO\HUOHUHWDġó\DFDáó]$YUXSDNHQWOHULQLQ
VDKLSROGXáX©¸SWRSODPDVLVWHPLQL
KD\DWDJH©LUGLNĠXDQDNDGDUPDKDOOHPL]HX\JXODGóáóPó]EXVLVWHPL
W¾PVRNDNODUóPó]D\D\JóQODġWóUDFDáó]ȋGHGL
‰DQND\D\HQL\óOD
óġóOóġóOJLUL\RU
‰DQND\D%HOHGL\HVL\HQL\óO¸QFHVLEDġNHQWLQ
HQSRS¾OHUPHNDQODUóQóóġóNODUODV¾VOHGL.XáXOX3DUN7XQDOó+LOPL&DGGHVLYH%DK©HOLHYOHU
&DGGHȇ\L\óOEDġóQDKD]óUOD\DQ‰DQND\D%HOHGL\HVL‰DáGDġ6DQDWODU0HUNH]LȇQLQGóġFHSKHVLQ-
GHGHġóNELUóġóNJL\GLUPHVL\DSWó
$QNDUDOóODUóQ¸]HOJ¾QOHUGHYD]JH©HPHGLáLEDġNHQWLQVLPJHVLKDOLQHJHOHQ.XáXOX3DUN
UHQNOLIHQHUOHUOHURPDQWLNYHHáOHQFHOLELUDWPRVIHUHE¾U¾Q¾UNHQ7XQDOó+LOPL&DGGHVLYH
%DK©HOLHYOHUȇLQHQLġOHNJ¾]HUJDKóRODQ&DGGH
GH\RONHQDUóQGDNLDáD©ODUGD\DSóODQóġóNODQGóUPDODUODóġóOóġóOROGX.XáXOX3DUNJLULġLQHNRQXODQGHYóġóNOó©DPDáDFóGDEDġNHQWOLOHULQ\HQL
\óODKD]óUOóNVHOILOHULQGHġLPGLGHQ\HUDOPD\D
EDġODGó
Büyükşehir Zabıta’dan, kömür
satış yerlerine denetim
B
$KPHW<HVHYL\HQL
QHVLOLOHEXOXġWX
‰DáóPó]ó$\GóQODWDQ'HáHUOHULPL]SURMHVLNDSVDPóQGD7¾UNOHULQòVODPȇóEHQLPVHPHVLQGHE¾\¾N
UROR\QD\DQYHWDULKWHELOLQHQLONE¾\¾N7¾UNPXWDVDYYóIó$KPHW<HVHYL.H©L¸UHQ%HOHGL\H%DġNDQó
0XVWDID$N
óQGDNDWóOGóáóELUSURJUDPODWDQóWóOGó
òO©H0LOOL(áLWLP0¾G¾UO¾á¾
Q¾QG¾]HQOHGLáLYH
.H©L¸UHQ.D\PDNDPOóáó
QóQGHVWHNYHUGLáLSURJUDP.H©L¸UHQ%HOHGL\HVLȇQLQHYVDKLSOLáLQGH1HġHW
(UWDġ6DQDWYH*¸VWHUL0HUNH]L
QGHJHU©HNOHġWLULOGL(WNLQOLáH0XVWDID$N
óQ\DQóVóUD.D]DNLVWDQ
óQ
$QNDUD%¾\¾NHO©LVL&DQVH\LW7X\PHED\HY.H©L¸UHQ.D\PDNDP9HNLOLYH3XUVDNODU.D\PDNDPóòKVDQ.DUDòO©H0LOOL(áLWLP0¾G¾U¾0XVWDID.óOó©JLO
$KPHW<HVHYLžQLYHUVLWHVL0¾WHYHOOL+H\HW%DġNDQó
3URI'U0XVD<óOGó]LOH©RNVD\óGD¸áUHWPHQYH¸áUHQFLGHNDWóOGó
ANADOLU’NUN İSLAMLAŞMASINA
NEDEN OLDU
.XUȇDQó.HULPWLODYHWLLOHD©óODQSURJUDPGDȊ
\¾]\óOGD\DġD\DQ+RFD$KPHW<HVHYLGHGHPL]DGó-
¾\¾NġHKLU%HOHGL\HVL]DEóWDHNLSOHULWDUDIóQGDQ GDQYHULOHQNDWó\D%¾\¾NġHKLU%HOHGL$QNDUDȇGDN¸P¾UVDWóġó\DSóODQ\HUOHUH\¸QHOLN NóWVDWóFóVóND\óWEHOJH\HVL=DEóWD'DLUH%DġNDQOóáó‰HYUH0HUNH] GHQHWLPOHUDUDOóNVó]V¾UG¾U¾O¾\RU=DEóWDHNLSOHUL VLROPD\DQYHHNVLN
JUDPDMODVDWóġ\DSDQ
$PLUOLáLHNLSOHULWDUD- NóġPHYVLPL\OHELUOLNWHKDYDYH©HYUHNLUOLOLáLQL
¸QOHPHNDPDFó\ODGHQHWLPOHULQLDUWóUGó
ILUPDODUóQN¸P¾UOHIóQGDQ\DSóODQGHQHULQHHONR\GXNODUóQó
WLPOHUGH$QNDUDȇGD
ND\GHGHQ.DUDEXGDN
VDWóġóQDL]LQYHULOHQ
Ȋ$QNDUDȇGD%HONRYH
N¸P¾UOHULQGóġóQGDND$QNDUD9DOLOLáLWDUDIóQ©DNN¸P¾UVDWóOóSVDGDQVDWóġóQDL]LQYHULWóOPDGóáóVDWóġ\DSDQ
OHQNDOLWHOLKDYDNLUOLILUPDODUóQNXUDOODUD
OLáLQHQHGHQROPD\DQ
X\JXQOXáXYHN¸P¾U
\¾NVHNNDORULOLN¸P¾UWRUEDODUóQóQJUDPDMODOHUNXOODQóOPDNWDGóUȋ
UóQóQHNVLNROXSROPDGL\HNRQXġWX
Góáó\¸Q¾QGHNRQWUROŞİKAYETLER ALO
OHU\DSóOGó
%¾\¾NġHKLU%HOHGL153’E BİLDİRİLEBİLİR
\HVL=DEóWD'DLUH%Dġ$EGXUUDKPDQ.DNDQó$EGXUUDKPDQ
rabudak, denetimlerin
ROPDN\HWNLEHOJHVLRO- DUDOóNVó]V¾UG¾U¾OG¾PHVL\OHDUWDQN¸P¾U
.DUDEXGDNNóġD\ODPDGDQVDWóġ\DSPDODVDWóġODUóQóQNXUDOODUD
UóQGD$QNDUDȇQóQKDá¾Q¾YDWDQGDġODUGDQ
UóQó¸QOHPHNDPDFó\OD JHOHQġLND\HWOHULQGHX\JXQOXáXNRQXVXQYDVóQóQNLUOHQPHVLGHQHWLPOHULPL]L\DSóQHQHGHQRODFDNND©DN GDNLKDVVDVL\HWLPL]L
áHUOHQGLULOGLáLELOGLN¸P¾UVDWóġóQóQ¸QOHQ- \DSWóáóPó]GHQHWLPOHU- \RUX]ȋGHGL
UHUHN$QNDUDOóODUóQ
.D©DNN¸P¾UOHOHJ¸VWHUL\RUX].¸P¾U
PHVLDPDFó\ODGHQHNRQX\ODLOJLOLġLND\HWUHYH$QNDUD9DOLOLáL
VDWóġó\DSDQILUPDODWLPOHULQDUWDUDNV¾UOHULQL$OR1RȇOX
òO‰HYUHYHĠHKLUFLOLN
UóQHNVLNJUDPDMODVDG¾á¾Q¾EHOLUWHUHN
0DYL0DVDKDWWóQDLOHWHELOHFHNOHULQLV¸\OHGL
0¾G¾UO¾á¾WDUDIóQWóġ\DSPDODUóQDHQJHO
Ȋ.óġPHYVLPLQLQJHO-
$WDW¾UNȇ¾Q$QNDUDȇ\D
JHOLġL0DPDNȇWD
NXWODQDFDN
$WDW¾UNȇ¾Q$QNDUDȇ\DJHOLġLQLQ\óOG¸Q¾P¾0DPDN%HOHGL\HVLYH.¾OW¾UYH7XUL]P
%DNDQOóáó*¾]HO6DQDWODU0¾G¾UO¾á¾ȇQ¾QG¾]HQOH\HFHáLȊ+RġJHOGLQ$WDPȋDGOó7¾UN+DON
0¾]LáLNRQVHULLOHNXWODQDFDN6LYDVȇWDQ(U]XUXPȇDò]PLUȇGHQ$PDV\Dȇ\DX]DQDQ]HQJLQOLNWHELUUHSHUWXDU$QNDUD7¾UN¾OHULLOH$WDW¾UNȇ¾QV¸\OHPHNWHQYHGLQOHPHNWHQNH\LI
DOGóáóġDUNóODUóQLFUDHGLOHFHáLNRQVHUGH$QNDUD'HYOHW7¾UN+DON0¾]LáL.RURVX$QDGROXȇGDQELUELULQGHQVH©PHW¾UN¾OHUVHVOHQGLUHFHN.RQVHU$QNDUD.XO¾E¾'HUQHáL
6HáPHQOHULȇQLQ=H\EHNR\XQXLOHVRQEXODFDN
0DPDN%HOHGL\HVLȇQLQHYVDKLSOLáL\DSWóáóNRQVHU$UDOóN&XPDUWHVLJ¾Q¾VDDWȆGD
0DPDN%HOHGL\HVL3URI'U1HFPHWWLQ(UEDNDQ
.RQJUH0HUNH]LȇQGHG¾]HQOHQHFHN
)XWERO)HGHUDV\RQX
QXQILGDQODUó.D]DQȇGD\HġHUHFHN
QDYH.D]DNLVWDQDGóQDġ¾NUDQODUóPóVXQX\RUXPȋ
GL\HUHNV¸]OHULQHEDġOD\DQ.D]DNLVWDQ
óQ$QNDUD
%¾\¾NHO©LVL&DQVH\LW7X\PHED\HYȊ'HáHUOL©RFXNODUEXJ¾QEXUD\DVL]OHUL©LQVL]OHUHVHODPYHUPH\H
JHOGLN$KPHW<HVHYLȇQLQEóUDNWóáóPLUDVEL]OHUH¸UQHNWLU%L]LPWRSUDNODUóPó]GDE¸\OHE¾\¾NOHU\DġD\óS©RNGHáHUOLNLWDSODUEóUDNWóODU(WNLQOLáLJHU©HNOHġWLULOHQKHUNHVH©RNWHġHNN¾UHGL\RUXPȋGL\H
NRQXġWX‰DáóPó]óD\GóQODWDQGHáHUOHUSURMHVLNDSVDPóQGD+RFD$KPHW<HVHYL
\LDQóSD\Qó]DPDQGDWDQóWWóNODUóQóEHOLUWHQ%HOHGL\H%DġNDQó0XVWDID
$NGDȊ+RFD$KPHW<HVHYL$QDGROXYHEL]LPL©LQ
©RN¸QHPOLGLU2UWD$V\DȇQóQòVODPLOHWDQóġPDVóQGDQVRQUDLUIDQPHUNH]LROPDVóQDYH$QDGROXȇQXQ
òVODPODġPDVóQDQHGHQRODQ¸QHPOLELUġDKVL\HWWLU
.D]DNLVWDQVóQóUODUóL©HULVLQGH7¾UNLVWDQȇGDPH]DUóEXOXQX\RU.D]DNLVWDQKó]OóYHLVWLNUDUOóJHOLġHQ
ELU¾ONHGLU$\Qó]DPDQGDLVWLNUDUX]PDQóELU%DġNDQODUóYDU.D]DNLVWDQ%¾\¾NHO©LPL]LOHGH©RNJ¾]HOLOLġNLOHULPL]YDURUWDNHWNLQOLNOHUG¾]HQOL\RUX]
*¾]HOSURMHOHU¾UHWPH\HGHYDPHGHFHáL]ȋGHGL
$QNDUD$PDW¸U6SRU.XO¾SOHUL
)HGHUDV\RQX$$6.).D]DQȇGDKDWóUDRUPDQóROXġWXUGX.D]DQ%HOHGL\H6SRUIXWEROFXODUóYHIHGHUDV\RQ
\HWNLOLOHULWDUDIóQGDQG¾]HQOHQHQHWNLQOLNWH©DPILGDQóWRSUDNODEXOXġWX)HGHUDV\RQXQ.XUXOXġ
\óOG¸Q¾P¾QHGHQL\OH.D\ó0DKDOOHVLȇQGHROXġWXUXODQKDWóUDRUPDQóLONROPDVóQHGHQL\OHIHGHUDV\RQ
L©LQ¸]HOELUDQODPWDġóGó)LGDQODUó
WRSUDNODEXOXġWXUDQ.D]DQ%HOHGL\H
%DġNDQó/RNPDQ(UW¾UN)HGHUDV\RQ
%DġNDQó0XUDW.DQGD]RáOX&XPKXUL\HW6DYFóVó$EGXOODK
‰óWODN(PQL\HW0¾G¾U¾0XUDW6DQVDU.D]DQ
%HOHGL\H6SRU.XO¾S
%DġNDQó+¾VH\LQ<¾FH
IHGHUDV\RQ\HWNLOLOHUL
YH.D]DQ%HOHGL\H6SRU
IXWEROFXODUóNDWóOGó
)LGDQGLNPHW¸UHQL¸QFHVL.D]DQ
%HOHGL\HVL.¾OW¾U0HUNH]LȇQGHELU
DUD\DJHOHQ%HOHGL\HYH)HGHUDV\RQ
\HWNLOLOHULILGDQGLNPHQLQ¸QHPLNRQXVXQGDILNLUDOóġYHULġLQGHEXOXQGX)HGHUDV\RQ%DġNDQó0XUDW.DQGD]RáOX%HOHGL\H%DġNDQó/RNPDQ
(UW¾UNȇH$QNDUDVSRUXQXQJHOLġPHVL
L©LQYHUGLáLNDWNóODUGDQGROD\óSODNHW
takdim etti.
Ȋ(QE¾\¾NHVHUOHULPL]©RFXNODUóPó]DPLUDVRODUDNEóUDNDFDáóPó]
\HġLODODQODUóQROXġWXUXOPDVóGóUȋ
GL\HQ%HOHGL\H%DġNDQó/RNPDQ(UW¾UNȊ˜]HOOLNOHVSRUFXODUóQNDWóOóPó\ODIHGHUDV\RQXPX]DGóQDKDWóUDRUPDQóROXġWXUPDNEL]LPGH©RN¸QHP
YHUGLáLPL]ELUNRQX*HQ©OHULPL]LQ
VSRUD\¸QOHQGLULOPHVLNRQXVXQGD
©RNE¾\¾NJD\UHWOHULPL]YDU6SRUXQ
DOW\DSóVóQD©RNE¾\¾NNDWNóODUóPó]
ROGX.D]DQȇGDJHQ©Q¾IXVXQWRSODPóQóQ\¾]GHȇX.D]DQ%HOHGL\H
6SRUȇXQOLVDQVOóVSRUFXVX%XUDNDPODUEL]LPVSRUDYHJHQ©OHULPL]HYHUGLáLPL]¸QHPLJ¸VWHUPHVLD©óVóQGDQ
\HWHUOLGL\HG¾ġ¾Q¾\RUXPȋGHGL
6DáOóN\DġDPDNYH]DUDUOóDOóġNDQOóNODUGDQX]DNGXUPDNL©LQVSRUXQ¸QHPLQHGLNNDW©HNHQ)HGHUDV\RQ%DġNDQó0XUDW.DQGD]RáOX
Ȋ6SRUXQGLOLGLQLóUNóWHNWLU+HUNHVLQD\Qó©DWóDOWóQGDEXODġDELOHFHáLD\QóGLOLNRQXġDELOHFHáLHQJ¾]HO
\HUVSRURUWDPODUóGóU/RNPDQ%DġNDQȇóQVSRUDEDNóġóVRQGHUHFHSR]LWLI*¸UHYHJHOGLáLQGHQEXJ¾QHNDGDUJHUHNWHVLVOHġPHJHUHNVHVSRUWLI
IDDOL\HWOHUQRNWDVóQGDKHU]DPDQE¾W¾Q¸]YHULVLQLJ¸VWHUPLġE¾W¾QNDWNóODUóVXQPXġWXU%DġNDQóPó]óQVSRUD
SR]LWLIEDNóġD©óVóQóQGLáHULO©HEHOHGL\HEDġNDQODUóPó]DGD¸UQHNROPDVóQóGLOL\RUXP%X'¾Q\DȇGDQJ¸©¾S
JLGHFHáL]DPDDUNDPó]GDGLNLOLELU
DáDFóPó]óQROPDVóL©LQGHELUG¾ġ¾QFHPL]YDUGó%XIóUVDWó.D]DQȇGD\DNDODGóáóPó]L©LQ©RNPXWOX\X]ȋGHGL
SPOR
26 ARALIK 2015 CUMARTESİ
'HYUHDUDVóQGDIXWEROXQNDOEL$QWDO\D
GDDWDFDN
D
HYUHDUDVóNDPSóQGDIXWEROXQNDOEL
$QWDO\D
GDDWDFDN$QWDO\D
\DGHYUHDUDVóNDPSóQGD7¾UNL\H
QLQ\DQóVóUDG¾Q\DQóQELU
©RN¾QO¾WDNóPóGDJHOHFHN$QWDO\D
GDEXOXQDQ
RWHOOHURFDND\óQGDEDġOD\DFDNGHYUHDUDVóNDPSóQDKD]óUODQó\RU'HYUHDUDVóNDPSóL©LQKHU
\óOELQOHUFHWDNóPóDáóUOD\DQ$QWDO\DEX\óOGD
ELUELULQGHQ¾QO¾WDNóPODUóNRQXNHGHFHN˜]HOOLNOHLNOLPġDUWODUóQóQX\JXQROPDVóWDNóPODUóQ
$QWDO\D
\óVH©PHVLQGHELULQFLQHGHQRODUDNELOLQL\RU$QWDO\D
\DEX\óOJHOHFHNNXO¾SOHUDUDVóQGD%D\HUQ0¾QLK'DUPVWDGW:HUGHU%UHPHQ*DODWDVDUD\YH%HġLNWDġJLEL¾QO¾NXO¾SOHU
EXOXQX\RU
Kayserispor, 41 yıllık hasreti
sonlandırmak istiyor
S
3D]DUWHVLJ¾Q¾R\QDQDFDN(VNLġHKLUPD©óQóQLNLWDNóPL©LQGH
¸QHPLQHGHáLQHQ&DYFDY.HġNHLPNDQROVDGDKHULNLWDNóPDGD
SXDQYHUVHOHUòNLPL]GHJDOLSJHOVHNGHGL
En çok hoca le çalışan, en
çok takım çalıştıran buluştu
G
HQ©OHUELUOLáLòOKDQ&DYFDY
7HVLVOHUL
QGHG¾]HQOHQHQLP]D
W¸UHQLQH%DġNDQòOKDQ&DYFDY
$VEDġNDQODU1L\D]L$NGDġ6LQDQ
*¾UVR\$5ó]D.R©$ULI˜OPH]
<óOPD]9XUDOYH\DUGóPFóODUóNDWóOGó
*HQ©OHUELUOLáLòOKDQ&DYFDYNRQXġPDVóQD
‰RNKRFDGHáLġWLUHQNXO¾SEDġNDQóYH©RNNXO¾S
GHáLġWLUHQKRFDYDUGL\HUHNEDġODGó*HQ©OHUELUOLáL
QLQ/LJHG¾ġPHVLKDOLQGHELUIHODNHWRODFDáóQóND\GHGHQ&DYFDY$OODKE¸\OHELUIHODNHWYHUPHVLQVHQHGLU*HQ©OHUELUOLáL
QLELULQFLOLJGH
WXWWXNGL\HGHYDPHWWL
VHQHVLQGHEDġNDQOóáDEDġODGóáóQGD<óOPD]
9XUDO
óWDQóPDGóáóQóDNWDUDQ&DYFDY$UDGDQVHQHOHUJH©LQFH9XUDO
óWDQóPD\DEDġODGóP$OODK
óQ
L]QL\OHKRFDPó]óQEL]HID\GDOóRODFDáóQóYH*HQ©OHUELUOLáL
QLQEXVHQHOD\óNROGXáX\HUHN¾PHGHWXWDFDáóQDRQXQEDġDUóOóRODELOPHVLL©LQNXO¾SRODUDN\¸QHWLFLRODUDNKHUW¾UO¾GHVWHáLKRFDPó]D
YHUHFHáLPL]LKHSLQL]LQELOPHQL]LLVWL\RUXPGL\H
NRQXġWX%XKDIWDR\QDQDFDN(VNLġHKLUPD©óQóQ
LNLWDNóPL©LQGH¸QHPLQHGHáLQHQ&DYFDY.HġNH
LPNDQROVDGDKHULNLWDNóPDGDSXDQYHUVHOHU
òNLPL]GHJDOLSJHOVHNGHGL
"TERİM, 'O ZAMAN GELSİN İLHAN BEY
İDARE ETSİN' DEMİŞ"
6¾SHU/LJ
GHNL\DEDQFóNXUDOóQDGDGHáLQHQ
òOKDQ&DYFDYR]DPDQODU\DġDQDQELUROD\óġ¸\OHDQODWWó)XWERO)HGHUDV\RQX%DġNDQó
QDEXQXQ
GRáUXROPDGóáóQóV¸\OHGLP7DPDPWDQH\DEDQFóROVXQDQFDNEXQXQWDQHVL$WDNóPGDGLáHUOHUL
$WDNóPGD\HWLġWLUHOLPGHGLP‰RNL\LILNLUROGXáXQXV¸\OHGLOHU$PDPDDOHVHIòVWDQEXO
GD\DSPóġ
ROGXáXPX]WRSODQWóGDE¾W¾QNXO¾SOHULPL]EXQD
HYHW
GHGLáLPL]KDOGHIHGHUDV\RQ6D\óQ)DWLK7HULP
HVRUDFDáóQóV¸\OHGL6HUYHW<DUGóPFó
\D
)DWLK
%H\PLOOLWDNóPóQKRFDVóEXNRQXIHGHUDV\RQXLOJLOHQGLUHQELUNRQXQHVRUDFDNVóQó]
GL\HVRUGXP
2GDJLWPLġV¸\OHPLġ'ROD\OóRODUDNKDEHUJHOGL
2]DPDQJHOVLQòOKDQ%H\LGDUHHWVLQOHU
GHPLġ
ĠXDQGDWDQH\DEDQFóR\XQFXPX]YDUWDQH
PXWODND\DEDQFóR\XQFX\XJ¸QGHUPHNPHFEXUL\HWLQGH\L]'DKDKRFD\ODEXQXKL©NRQXġPDGóP
%HQLPJ¸UG¾á¾PNDGDUó\ODEXUD\D\HQL\¾]OHUDOPDN]RUXQGD\ó]+RFDQóQHOLQGHVLKLUOLWRNPDN
\RN
¾SHU/LJ
GHVDKDVóQGD*DODWDVDUD\
óHQVRQ1LVDQ
WH
OóNVRQX©OD\HQHQ
.D\VHULVSRUUHQNWDġóQóHYLQHSXDQVó]J¸QGHUHUHNUDNLELQHNDUġó\óOVRQUDL©VDKDGDJDOLEL\HW
VHYLQFL\DġDPD\óKHGHIOL\RU
.D\VHULVSRU7HNQLN'LUHNW¸U¾7ROXQD\.DINDV\DSWóáóD©óNODPDGDOLJGHVRQKDIWDODUGDDOGóNODUóL\LVRQX©ODUóQPRUDOL\OH
*DODWDVDUD\
óQNDUġóVóQD©óNDFDNODUóQóEHOLUWWL
'HYUHDUDVóQDJDOLEL\HWOHJLUPH\LLVWHGLNOHULQLYXUJXOD\DQ
.DINDV*DODWDVDUD\
óQ¸QHPOLR\XQDGLUHNWHWNLHGHFHNIXWEROFXODUóEL]LPGHL\LELU©óNóġóPó]YDU6DKDPó]GDNLEXPD©ó
ND]DQPDNLVWL\RUX]EXJ¾F¾P¾]GHYDU8PDUóPIXWEROġDQVó
GDEL]LP\DQóPó]GDROXU*LUGLáLPL]SR]LV\RQODUóGHáHUOHQGLULUVHNNDUġóODġPDGDQJDOLSD\UóODFDáóPó]óG¾ġ¾Q¾\RUXPGL\H
NRQXġWX
.DUġóODġPD\D©RNL\LKD]óUODQGóNODUóQDGLOHJHWLUHQ.DINDV
)HQHUEDK©H*DODWDVDUD\%HġLNWDġ7UDE]RQVSRUJLELWDNóPODUDNDUġóJROEXOPDNOD]óPòNL
IDUNROPD]VDPD©©RNUDKDWJH©PL\RU2QXQL©LQEXQXQ¾]HULQH
©DOóġó\RUX]HOLPL]GHQJHOHQL\DSDFDáó]8PDUóPSD]DUJ¾Q¾WDUDIWDUóPó]DJDOLEL\HWKHGL\HHGHUL]GHGL
"KAYSERİ'DEKİ 41 YILLIK HASRET
SON BULACAK"
7ROXQD\.DINDV.D\VHULVSRU
XQ*DODWDVDUD\
ó.D\VHUL
GH
HQVRQ
WH\HQGLáLQLKDWóUODWDUDN$UDOóN3D]DUJ¾Q¾L©VDKDGDNL\óOOóNJDOLEL\HWKDVUHWLQHVRQYHUPH\LDU]XHWWLNOHULQL
V¸\OHGL%XġDQVVó]OóáóQDOóQDFDN
JDOLEL\HWOHVRQDHUHFHáLQHLQDQGóáóQóYXUJXODQ.DINDV+HUġH\LQELULONLYDU8PDUóPRLONGH
¸Q¾P¾]GHNLSD]DUJ¾Q¾ROXU
LIDGHOHULQLNXOODQGó
Beşiktaşlı hiçbir futbolcuya
özel önlem almayacağız
PD\DFDáó]ĠDPSL\RQOXáDR\QD\DQ
RUNX.RQ\DVSRU7HNQLN'L
XQD
PODUGDKHUIXWEROFXQXQR\
UHNW¸U¾$\NXW.RFDPDQOLJ- WDNó
ġHN
ELU LOGHHWNLHWPHġDQVóYDU7D
GHNLKL©ELUR\XQFX\D¸]HO¸QOHP
LOGH
NóPVDYXQPDVóQóE¾W¾QELUġHN
DOPDGóNODUóQó%HġLNWDġPD©óQGD
¾G¾ġ
L- \DSPDOó\ó]2QODUóGDE¾W¾Q
GDEXWXWXPODUóQóQGHYDPHGHFHá
QQ¾S
QHOHU\DSDELOLUL]
RQXG¾ġ¾
QLV¸\OHGL
NRPHPL]JHUHNL\RUGL\H
6SRU7RWR6¾SHU/LJ
LQ
QXġWX
KDIWDVóQGDGHSODV.RFDPDQR\QDPDQGD%HġLNWDġLOH
GóNODUóPD©óQ
R\QD\DFDNODUó
GHáHUOHQGLUPHPD©ODLOJLOLGHVLQL\DSDUDN
áHUOHQGLUPHGH
ġ¸\OHGHYDP
EXOXQDQ.RHWWL
FDPDQVRQ
%HġLNPD©WDQJDOLWDġPD©ó¸QEL\HWOHD\UóOFHVLSXDQóGóNODUóQóWDNóPó]YDU7HNQLN
PóQPRUDOLQLQ
KH\HWRODUDNEL]
L\LROGXáXQXLID©DOóġWóáóPó]R\XQde etti.
FXJUXEXYH\¸QHWLP
%HġLNWDġ
óQOLJLQ
NXUXOXYDKLPELUKDWD
HQIRUPGDWDNóPODUGDQ
\DSPD]VDLNLQFL\DUóGDGD
ELULROGXáXQXYHNDGURVXQEXSXDQODUó\DNDOD\DELOLUL].RQóGD¸QHPOLR\XQFXODUóEDUóQGóUG
WD- \DVSRUWDULKLL©LQEXVH]RQ
áóQóEHOLUWHQ.RFDPDQ/LJGHNL
DOLDġ
QHP
DN¸
DġP
MóQó
DUD
SXDQE
NóPODUGDQKL©ELUR\XQFX\D¸]HO
H\HQ]DDġ PDODUGDQELULRODFDNòOHUO
¸QOHPDODUDNR\QDPDGóN%HġLNW
ELPDQODUGDGDQHKHGHIOHUNRQXOD
PD©óQGDGD¸\OHRODFDN%HġLNWDġOLURQODUóG¾ġ¾QHFHáL]
OóKL©ELUIXWEROFX\D¸]HO¸QOHPDO-
T
.DVóPSDġD
GD
KHGHISXDQ
S
SRU7RWR6¾SHU/LJ
GHLON\DUóQóQVRQKDIWDVóQGD7UDE]RQVSRU
XNRQXNHGHFHN.DVóPSDġDVDKDGDQSXDQODD\UóOPD\óKHGHIOL\RU
6¾SHU/LJ
GHR\QDGóáóVRQPD©WD
SXDQWRSOD\DQODFLYHUWEH\D]OóODU
.DUDGHQL]WHPVLOFLVLNDUġóVóQGDJDOLEL\HWVHULVLQLV¾UG¾UPHNL©LQVDKD\D
©óNDFDNòONKDIWDGDL\LELUJUDILN
RUWD\DNR\DUDNSXDQODVóUDGD
EXOXQDQ.DVóPSDġDVRQPD©óQGD
LVH\HQLOJL\¾]¾J¸UPHGL.HQGLVDKDVóQGDEXVH]RQG¸UGHUJDOLEL\HW
YHEHUDEHUOLNOHLNL\HQLOJLDODQODFLYHUWEH\D]OóODUGD]RUOXPD©¸QFHVL
HNVLNEXOXQX\RU.DUWFH]DOóVóRODQ
5\DQ'RQNYH9DVLO%R]KLNRY7UDE]RQVSRUNDUġóVóQGDIRUPDJL\HPH\HFHN6DNDWOóNODUóV¾UHQ)HUKDW.LUD]
2UKDQĠDPYHòVPDLO$\D]GDVDKDGD
RODPD\DFDN6DGL7HNHOLRáOX\¸QHWLPLQGHNL7UDE]RQVSRULVHJH©HQKDIWD
$QWDO\DVSRUNDUġóVóQGDDOGóáó
OóN
JDOLEL\HWLQPRUDOL\OHòVWDQEXO
DJHOHFHN/LJGHVRQGHSODVPDQóQGD
JRODWDPD\DQYHSXDQ©óNDUWDPD\DQ
ERUGRPDYLOLOHUGóġVDKDGDEXVH]RQ
JDOLEL\HWYH\HQLOJLDOGó.DVóPSDġDLOH7UDE]RQVSRUDUDVóQGD.DVóPSDġD5HFHS7D\\LS(UGRáDQ6WDGó
QGD
\DUóQVDDW
GDR\QDQDFDNPD©ó
KDNHP˜]J¾U<DQND\D\¸QHWHFHN
‰D\NXU5L]HVSRUGHYUH\LJDOLEL\HWOHELWLUPH\LDPD©Oó\RU
Ç
$<.855L]HVSRU
LON\DUóQóQVRQPD
©óQGDVDKDVóQGDNRQXN
HGHFHáL0HGLSRO%DġDNġH
KLUȇLHNVLNR\XQFXODUóQD
UDáPHQ\HQHUHNLON\DUó\ó
JDOLEL\HWOHNDSDWPD\óKH
GHIOL\RU
%DVóQ6¸]F¾V¾$\NXW
)HUDKOLJGHJH©HQKDIWD
*D]LDQWHSVSRUȇDPDáOXS
ROGXNODUóQóKDWóUODWDUDN
LON\DUóQóQVRQPD©óQGD
VDKDODUóQGDUDNLSOHUL0H
GLSRO%DġDNġHKLUNDUġóVó
QDSXDQDOPDNL©LQ©ó
NDFDNODUóQóV¸\OHGL/LJLQ
J¾©O¾ELUWDNóPóQDNDU
ġóR\QD\DFDNODUóQóLIDGH
HGHQ$\NXW)HUDKġ¸\OH
NRQXġWX
5DNLELPL]OLJGHLON
ȇGH\HUDOó\RU6RQKDIWD
ODUGDL\LP¾FDGHOHHGHUHN
ND]DQó\RUODU%L]GHL\L
ELUWDNóPó]YHL\LP¾FD
GHOHHGL\RUX]$QFDNEX
KDIWD¸QHPOLR\XQFXODUó
Pó]óQHNVLNOLáLYDU.ZHX
NH2UKDQYH(UHQȇGHQ
\RNVXQEXPD©D©óNDFD
áó]2QODUóQ\RNOXáXQXEX
PD©WDKLVVHGHFHáL])DNDW
EXR\XQFXODUóPó]óQ\HUL
QHP¾FDGHOHHGHFHNRODQ
IXWEROFXODUóPó]GDHOLQ
GHQJHOHQHQL\LP¾FDGH
OH\LVHUJLOH\HFHáLQHLQD
Qó\RUX]òON\DUóQóQVRQ
PD©óQóND]DQDUDNGHYUH
DUDVóQDPRUDOOLJLUPHNLV
WL\RUX]%XQXEDġDUDFDN
J¾©WH\L]
(.6ò.9$5
‰D\NXU5L]HVSRUȇGD
NDUWFH]DOóODUó.ZHXNHYH
2UKDQLOHVDNDWOóNODUóEX
OXQDQ(UHQYH0DNLDGL
0HGLSRO%DġDNġHKLUNDUġó
VóQGDIRUPDJL\HPH\HFHN
%XR\XQFXODUóQ\HULQH=L
UDDW7¾UNL\H.XSDVóQGDNL
NDUġóODġPDODUGDIRUPGD
J¸U¾QHQ7HGG\&KDYDOLHU
LOH3DWU\N7XV]\QVNLȇQLQ
LONȇGH\HUDODELOHFHáL
¸áUHQLOGL
%X]+RNH\L/LJOHUL
QH
\HQLELUKH\HFDQJHWLUGLN
%X]+RNH\L)HGHUDV\RQX%DġNDQó%¾OHQW$ND\
VH]RQXQGDEDġODWWóNODUóV¾SHUOLJX\JXODPDVó\ODEX]KRNH\LOLJOHULQH\HQLELUKH\HFDQ
JHWLUGLNOHULQLV¸\OHGL$ND\\óOóQóGHáHUOHQGLUHUHN¸]HOOLNOHHUNHNOHUOLJLQGHEXVH]RQELULONL
JHU©HNOHġWLUGLNOHULQLEHOLUWWL$ND\6¾SHU/LJH
<¾NVHOPH*UXEXDGóDOWóQGDGRáXYHEDWóJUXSODUó
ROXġWXUGXN7DNóPODUDUDODUóQGD\DSWóNODUóPD©ODUVRQXQGD6¾SHU/LJ
GHP¾FDGHOHHGHQNXO¾SOHUEHOLUOHQGL%XGDOLJLPL]H\HQLELUKH\HFDQJHWLUGLGHGL
Ahm
kan
26 ARALIK 2015 CUMARTESİ
ür
e
tT
t
e m ür
Ahmet TEMÜRTÜRKAN
Yılbaşı, Ankara'da nerede ne var? Nereye gdelm?
$QNDUDCGD\óOEDġóHáOHQFHOHUL1HUHGHKDQJLPHNDQGD
QHYDUQH\RN"1HUH\HJLGHOLPQH\DSDOóP".D©SDUD
NLPVDKQHDOó\RU"2U\DQWDOYDUPó"òġNHPEH©RUEDVó\D
KLQGLGROPD"ò©NLOLPLWOLPLVóQóUVó]Pó"
G.O.P GAR LOKANTASI
Gaziosmanpaşa, Filistin Sokak’ta neredeyse 20 yıldır hizmet veren
Gar Lokantası’nda geleneksel Türk mutfağı üzerine çalışıyorlar.
Izgara çeşitleri, balık da var. Lokantada unutulmaya yüz tutmuş
Ankara yemekleri yapıyor ve sunuyorlar.
+LQGLVLSDULġLQLXQXWPD\óQ
<óOEDġóL©LQGHPHNDQóQKD]óUOóNODUóEDġODGó*HOHQHNVHORODUDNNHVWDQHOLL©SLODYOó¸]HORODUDNKD]óUODQDQ+LQGLGROPDVóVLSDULġOHULGH
DOóQPD\DEDġODQPóġ6LSDULġLYHUL\RUVXQ\óOEDġóJ¾Q¾PHNDQDJHOLS
DOó\RUVXQ%XDUDGD\LQH\óOEDġóQD¸]HORQODUFD©HġLW]H\WLQ\DáOó
YHGLáHUPH]HOHUGHNRQXNODUóQD
VXQXOX\RU
*23*DU/RNDQWDVóȇQGD<óOEDġó¸]HOSURJUDPóGDFDQOóIDVóOYHIL[PHQ¾6KRZODUó\OD
*DU/RNDQWDVóEX\óOGDGHáHUOLPLVDILUOHULQHHYVDKLSOLáL\DSó\RU
*23*DU
/RNDQWDVóCQGDJHU©HNOHġHFHN¸]HOȊ<óOEDġó
*DODVóȋHġVL]\óOEDġó
PHQ¾LOHGHNRQXNODUóQóQGDPDNWDWODUóQD
KLWDS
HGHFHN
BALIKÇI RÜZGARI
Gaziosmanpaşa, Filistin Sokak üzerinde hizmet
veren “Balıkçı Rüzgarı”nın, ününü duymayan
yoktur. Mekanın sahibi Ankara’da çeşitli
yerlerde 40 yıl restoran işletmeciliği yapan Enver
Apaydın, aynı zamanda diplomalı, sertifikalı
Balık Öğretmeni. Üniversitelerin gastronomi
bölümlerinde, çeşitli otel ve restoranlarda balık
üzerine dersler veriyor.
ÜSTAD RESTAURANT
žVWDGUHVWDXUDQW<óOEDġóL©LQGHJ¾QOHU
¸QFHVLQGHQKD]óUOóNODUóQóWDPDPODPóġ
GRVWODUóQóNRQXNODUóQóEHNOL\RU
Ȋ'DPDáóQó]óġHQOHQGLULQȋ
Y
óOEDġóȇQD©RNNóVDELU]DPDQNDOGó$QNDUDȇGDELUV¾U¾UHVWRUDQYHPHNDQODUEX¸]HO
J¾QL©LQJ¾QOHUGLUKD]óUODQó\RU
<HQL\óOóQHUHGHNDUġóOD\DFDáóPGL\HWHODġDG¾ġHQOHUJ¾QOHU¸QFHVLQGHQSODQODU\DSDQODUYH\DKDODQH\DSDFDáóQóELOHPH\HQOHUL©LQ\óOEDġóHáOHQFHVL\OHLOJLOLRODELOGLáLQFH$QNDUDȇGDNLPHNDQODUóJ¸U¾ġ¾Q¾]HELOJLQL]HVXQDFDáó]$UWóNNDUDUYHUPHNVL]HNDOó\RUòġWH
$QNDUDCQóQELUELULQGHQJ¾]HOYH¸]HOPHNDQODUóQóQ\óOEDġóSURJUDPODUó
BALIK AĞA
Çankaya’da yaklaşık bir yıldır hizmet
veriyor. Sahibi Hakan Yiğit. Genç, dinamik
ve girişimci, yeniliğe de açık. Yanında
İşletme Müdürü yılların tecrübesi
Muzaffer Deveci ve yine yılların ustası
Ramazan Ceylan’da var ki mekanda
harikalar yaratılıyor.
%DOóN$áDȇGDIDUNóQóRUWD\DNR\DUDN
\óOEDġóL©LQ©RN¸]HOYHJ¾]HOELUSURJUDPKD]óUODPóġ(áOHQFHYHOH]]HWELU
DUDGD$NġDPELUELULQGHQJ¾]HOPH]HOHUYH\óOEDġóQóQROPD]VDROPD]óNHVWDQHOLL©SLODYOóKLQGLRODFDN/LPLWVL]\HUOLL©HFHNOHU
©HġLWPH]HDUDVóFDNODUNDULGHVLNDGD\óIOóDKWDSRWGHQL]¾U¾Q¾
E¸UHN%DOóNNRNRUH©JHFH\DUóVóQGDQVRQUDLġNHPEH©RUEDVóYHULOHFHN&DQOóP¾]LN
YH\LQH\óOEDġóQóQROPD]VD
ROPD]ODUóQGDQRU\DQWDOLGHNDWPDGDQROPD]%DOóN$áDEXJHFH\H¸]J¾
ELUNLġLL©LQOLUDGDQEDġOD\DQ
IL\DWODUVXQXOX\RU
%DOóN©ó5¾]JDUóȇQóQGD\óOEDġóKD]óUOóNODUóWDPDP+HU
ġH\KD]óU+DULNDELU<óOEDġóHáOHQFHVLYHOH]]HWOHUL©LQ
NRQXNODUEHNOHQL\RU+HUNHV
ELUġHNLOGHEDOóNSLġLULU$PD
EDOóáóXVWDVóQóQHOLQGHQ\HUVHQL]OH]]HWLQLLNL\HNDWODUVóQó]òġWH%DOóN©ó5¾]JDUóȇQGD
EXNH\ILUDKDWOóNOD\DġDUVóQó]
‰RNLGGLDOóROPDNLVWHPHP
DPDD]óPVDQDPD\DFDNNDGDU
¸GHGLáLQL]SDUDQóQKDNNóQó
DODFDáóQó]GDQGDHPLQLP
Üstad Restaurant, Ankara’da
ender bulunan keyifli
dakikalar geçirebileceğiniz
bir mekan. İçerisi çok güzel
ve hoş döşenmiş, yormuyor.
Çalışanları da bir o kadar
profesyonel, onlar da sizi
yormuyor.
žVWDGJ¾QO¾N\DġDPóQYHG¾ġOHULQJULOLáLQGHQVó\UóOóSJ¾ONXUXVXWDGóQGDNRFDELUQHIHVDODELOHFHáLQL]]HQJLQEDUó\ODEDġWD(JH
YH$NGHQL]PXWIDáóROPDN¾]HUH
G¾Q\DPXWIDNODUóQGDQVH©NLQ¸UQHNOHUOHGDPDáóQó]DWDWYHUHELOHFHáLQL]¸]HOJ¾QOHULQL]GHURPDQWLNELUDNġDP\HPHáLQGHWHUFLK
HGHELOHFHáLQL]ELUEXWLNUHVWRUDQ
YENİ YIL'da HOŞ VAKİT GEÇİREBİLECEĞİNİZ DİĞER MEKANLAR
LEMAN
KÜLTÜR
Yatıya hariç her
zaman bekleriz.
/HPDQ.¾OW¾UOHUEXOXQGXNODUóE¸OJHGHVDGHFHPHNDQRODUDNGHáLOELU
VRV\DOPDUNDPRGHOLRODUDN\HQLELU
D©óOóP\DUDWPD\ó
KHGHIOHPHNWHGLUȐ+HGHIOHULQGH
E¾Q\HOHULQGHD©óODFDNG¾NNDQODUGD
E¸OJHQLQHOHPHáL¾U¾QOHULRUJDQLNEL\RORMLNHNRORMLN
¾U¾QOHULQVDWóġóL©LQ]HPLQROXġWXUPDNYDUGóU
Download

Memura müjde - Sonsöz Gazetesi