Podaci za registraciju poslovnih partnera
Obavezni podaci
Pun naziv preduzeća
Skraćeni naziv preduzeća
Adresa preduzeća
PIB (Poreski identifikacioni broj)
Matični broj preduzeća
Šifra delatnosti
PDV Obveznik
Privredno društvo za informatički inženjering IT 011 doo, Beograd
IT 011 doo
Dimitrija Tucovića 129, 11000 Beograd, Srbija
103602471
17589474
9511
Da
Ostali podaci
Broj telefona
Broj faksa
Internet adresa
E-Mail
Tekući računi
Ovlašćeno lice
Osoba za kontakt
+381 11 2412-841
+381 11 3806-549
http://www.it011.com
offi[email protected]
160-270136-06, Banca Intesa ad, Beograd
Saša Tajtacaković
Ivana Veličković
Download

Podaci za registraciju poslovnih partnera