Generování výkresové dokumentace
Autodesk INVENTOR
© Ing. Richard Strnka, 2012
Konzole II – generování výkresové dokumentace v Inventoru
Otevření nového souboru pro výkres







Spusťte INVENTOR
Nastavte projekt Konzola II
Otevřete soubor modelu konzole II
Vytvořte nový soubor výkresu – přípona idw
Použijte šablony na záložce SPŠ
Šablona Výkres SPŠ….idw obsahuje popisová
pole SPŠ na výrobní výkres i sestavu a také
tabulky na ozubení
Formát výkresu lze dodatečně zvolit dle normy
ISO
Vložení popisového pole do výkresu





V prohlížeči rozbalte složku Rohová razítka
Poklepejte na Razítko pro výrobní výkres
V panelu Texty s výzvou lze kolonky razítka vyplnit
Razítko lze vložit i prázdné a kolonky doplnit později
Forma vyplňování razítka je obdobná jako atributy razítka v
AutoCADu
Generování jednotlivých pohledů






Pro vkládání jednotlivých výkresových pohledů použijte záložku Umístění pohledů
Na výkrese bude Základní pohled jako nárys
Půdorys bude tvořen jako Promítnutý pohled
Bokorys bude tvořen jako Řez
V půdorysném pohledu bude dále odvozen Částečný řez
Na určeném místě výkresu bude dále vložen vystínovaný pohled na těleso konzole – lze vytvořit jako
další Základní pohled
Generování pohledů

Pro generování tří základních pohledů a vystínovaného pohledu na součást použijte shodný postup
jako v příkladu KONZOLE I.
Generování základního pohledu







Zvolte Základní pohled (pravé tl. na myši nebo záložku Umístění pohledů)
V panelu Výkresový pohled vyberte vhodnou orientaci – bude generován nárys
Vyberte vhodný styl – zde zvolte Skryté hrany
Měřítko nastavte na 1:1
Kolonky Zobrazit měřítko a Zobrazit popis nezaškrtávejte
Kurzorem ukažte místo vložení
Kliknutím nárys generujte
Generování bokorysu v řezu






Označte kliknutím vygenerovaný nárys
Pravým tl. na myši vyvolejte menu
Vyberte Vytvořit pohled - Řez
Definujte dvěma body rovinu řezu - vyberte Pokračovat
Tím je poloha roviny řezu definována
Na ploše se generuje bokorys v řezu
Generování půdorysu








Kurzorem ukažte nárys (základní pohled)
Pravým tl. na myši vyvolejte menu
Vyberte Vytvořit pohled – Promítnutý
Polohou kurzoru určete půdorys
Kliknutím myší stanovte umístění pohledu
Pravým tl. na myši vyvolejte menu
Zvolte Vytvořit
Následně můžete pohled upravit
Částečný řez – připojený náčrt




Kurzorem vyberte nárys !!!
Sepněte spínač Náčrt – vytvoří se asociovaný
náčrt s vybraným pohledem
Nakreslete uzavřený profil definující hranici
částečného řezu viz obrázek
Náčrt ukončete tlačítkem Návrat
Generování částečného řezu



Kurzorem označte nárys
Pravým tl. na myši vyvolejte menu
Vyberte Vytvořit pohled – Částečný řez
Generování částečného řezu - pokračování





Jako hranici vyberte uzavřenou křivku – na
obrázku modře
Hloubku definujte Z bodu
Jako bod definující hloubku řezu lze vybrat
úsečku - neviditelnou (čárkovanou) hranu
znázorňující díru v průmětu
Tento bod je na obrázku znázorněn křížkem na
vybrané červené hraně
Tlačítkem OK částečný řez vytvořte
Modifikace šrafovacího vzoru




Kurzorem vyberte šrafy řezu
Klikněte pravé tl. na myši
Z menu zvolte Upravit . . .
V panelu Upravit šrafovací vzor proveďte
zvolené úpravy
Modifikace vlastností hran





Kurzorem vyberte čáru hranice částečného řezu
Klikněte pravé tl. na myši
Z menu zvolte Vlastnosti …
V panelu Vlastnosti hrany změňte tloušťku čáry
z Dle hladiny na 0,18 mm
Takto upravte tloušťku i ostatních čar hranice
částečného řezu
Vložení vystínovaného pohledu






Vyvolejte kontextové menu
Vyberte Základní pohled
V panelu vyberte vhodnou orientaci např. Aktuální (musí být vhodně nastaven v souboru modelu)
Vyberte styl Stínovaný
Nastavte vhodné měřítko – 0,8
Kliknutím pohled umístěte
Vkládání os do výkresu





Přepněte na záložku Poznámky
Osy děr - v pohledu kružnice vkládejte
funkcí Středová značka
Podélné osy generujte funkcí Dělící osa
Lze též využít příkazu Automatické osy …
z kontextového menu
Osy vložte do všech pohledů na výkrese
Nastavení kótovacího stylu







Nastavte záložku Správa
Zvolte Editor stylů
Rozbalte složku Kótování
Vyberte styl X.X velká mezera_text (je implicitně přiřazen
normě ISO)
Pravým tl. na myši vyvolejte kontextové menu
Vyberte Nahradit styl
Zvolte styl SPŠ Na Třebešíně (je součástí šablony SPŠ
výkres ….)
Kótování rozměrů





Při kótování nastavte záložku Poznámka, zvolte příkaz Kóta
Tento příkaz generuje běžné typy kót – kóty vzdáleností, poloměry, průměry ….
Sražené hrany lze kótovat jako Poznámka o zkosení
Obdobným způsobem se kótuje díra se závitem
Dvojklikem na kótě lze vyvolat panel Upravit kótu ……
Značky drsnosti povrchu






Z panelu Symboly zvolte Povrch
Umístěte značku na zvolené místo
Pravým tlačítkem na myši vyvolejte menu
Zvolte Pokračovat
V panelu Drsnost nastavte Typ povrchu a
napište hodnotu Ra x.x
Tlačítkem OK vložte značku do výkresu
Úprava hodnot kolonek razítka





Razítko se dá vyplnit při vkládání nebo
V prohlížeči rozbalte položku vloženého razítka
(v našem případě Razítko pro výrobní výkres)
Pravým tl. na myši vyvolejte menu
Zvolte Upravit textové pole …
V následném panelu se hodnoty upravte
Vyplnění tabulky razítka





Vyvolejte panel Upravit pole vlastnosti
Ve sloupci Hodnota poklepejte na vybraný
řádek
Velkými písmeny vyplňte potřebné kolonky
rohového razítka výkresu
Při práci používejte Strojnické tabulky
Některé kolonky budou předvyplněný –
hodnoty jsou závislé na vlastnostech modelu,
přihlášeného uživatele, data vypracování
výkresu, nastaveného materiálu . . .
Vlastnosti modelu





Pro některé údaje o modelu součásti je vhodné využít
panel Vlastnosti
Přepněte se do okna MODELU SOUČÁSTI – soubor
s příponou ipt
V prohlížeči označte název modelu (v našem případě
zřejmě Konzola.ipt
Pravým tl. na myši vyvolejte menu
Vyberte iVlastnosti
V panelu lze přidat uživatelské iVlastnosti do vybrané
součásti, sestavy, výkresu nebo souboru šablony.
Uživatelské iVlastnosti můžete použít ke klasifikaci a
správě souborů Autodesk Inventoru, hledání souborů,
tvorbě zpráv či k automatické aktualizaci rohových
razítek a rozpisek v sestavách.
Panel iVlastnosti





Nastavte záložku Fyzikální
Vyberte materiál - Ocel
Sepněte spínač Aktualizovat (bude-li třeba)
Údaj hmotnost přepište do rohového razítka
výkresu jako čistou hmotnost
Hrubou spočítejte z velikosti polotovaru
Výsledný výkres

Po dokončení úlohy by mohl výsledek vypadat takto ……
Odevzdání úloh

Po dokončení úlohy vytvořte soubor ve formátu
DWF a odevzdejte dle pokynů vyučujícího
Konec úlohy Výkres konzole II
Download

Konzola - modelování těles v Inventoru