Střední škola stavebních řemesel Brno – Bosonohy
Pražská 38b, 642 00 Brno – Bosonohy
Šablona:
Název:
Téma:
Autor:
Číslo:
Datum:
Ročník:
Anotace:
Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
13_zakreslování okenních otvorů
Zakreslování okenních otvorů
Ing. Lucie Hladká
VY_32_INOVACE_KC – 13. pdf
3. 11. 2012
1. ročník SOŠ, obor stavební provoz
V tomto výukovém materiálu si žáci zopakují jednotlivé
typy oken, seznámí se zásadami zakreslování oken v
půdorysu, v řezu, s kótováním okenních otvorů a se
základním popisem těchto prvků.
OKNA SE DLE ZPŮSOBU OTEVÍRÁNÍ DĚLÍ NA:
Autor tabulky : Ing. Josef Remeš, http://jremes.cz/
- Je-li symbol V čárkovaně = křídlo se otvírá dovnitř místnosti, V plně, pak se
křídlo otevírá ven. Symbol V se kreslí tenkou čarou.
- U balkónových dveří není nutnost otvírání v pohledu vyznačovat, pokud je druh
otevírání bez kombinace: otočné – sklápěcí (dveře jsou pouze otočné)
OKNA SE DLE USPOŘÁDÁNÍ KŘÍDEL DĚLÍ NA:
- jednoduchá
jedno křídlo zasklené
jedním nebo dvěma
skly v jednom rámu a
skla nelze od sebe
rozdělat,
nejčastěji
používaná v současné
době.
Zdroj obrázku: http://www.nejlepsiokna.cz/poradna/
OKNA SE DLE USPOŘÁDÁNÍ KŘÍDEL DĚLÍ NA:
- Dvojitá
dvě
křídla
samostatně
otevíravá, mezi křídly je
vzduchová mezera 100 až
300 mm
Zdroj obrázku:
http://www.matix.org/spa
letova-okna
OKNA SE DLE USPOŘÁDÁNÍ KŘÍDEL DĚLÍ NA:
- Zdvojená
dvě křídla doléhající na sebe, ale každé
ve svém rámu, lze je rozdělat od sebe.
Zdroj obrázku:
http://stavebnikomunita.cz/profiles/b
logs/okenni-stavebni-otvory
ZÁSADY ZAKRESLOVÁNÍ OKEN
PŮDORYSNÉ ZOBRAZENÍ:
A) OSTĚNÍ:
v půdorysu s obrys ostění okenního otvoru zobrazuje v řezu a
kreslí se:
• velmi tlustou čarou, nešrafuje-li se materiál stěnové
konstrukce
• tlustou plnou čarou, šrafuje-li se materiál stěnové
konstrukce. Vnější obrysy stěnové konstrukce se mohou i v
těchto případech zvýraznit velmi tlustou plnou čarou
ZÁSADY ZAKRESLOVÁNÍ OKEN
PŮDORYSNÉ ZOBRAZENÍ:
B) PARAPET:
Obrys parapetu okenního otvoru se zobrazuje v pohledu a
kreslí se tlustou plnou čarou.
ZÁSADY ZAKRESLOVÁNÍ OKEN
PŮDORYSNÉ ZOBRAZENÍ:
C) NADPRAŽÍ:
Obrys nadpraží a jeho zalomení (pokud se nekryje s žádnou
jinou čarou) se kreslí tlustou čerchovanou čarou s jednou
tečkou.
Uložení překladů se kreslí tlustou čerchovanou čarou se
dvěma tečkami (může se nahrazovat tlustou čárkovanou
čarou).
ZÁSADY ZAKRESLOVÁNÍ OKEN
PŮDORYSNÉ ZOBRAZENÍ:
C) NADPRAŽÍ:
Tvar průřezu nadokenního překladu se může do půdorysu
okenního otvoru zakreslit jako tzv. sklopený průřez
orientovaný ve směru pohledu na výkres. Obrys nadokenního
překladu se kreslí tenkou plnou čarou. Průřez se dle potřeby
doplňuje délkovými i výškovými kótami.
ZÁSADY ZAKRESLOVÁNÍ OKEN
PŮDORYSNÉ ZOBRAZENÍ:
D) VÝPLŇ OTVORU:
- zakreslují se pevné rámy každého jednoho okna => je
patrný počet oken v jednom otvoru (zasklení se kreslit
nemusí)
V půdorysu a řezu rozlišujeme při kreslení v měřítku 1:50
pouze okna v jedné řadě (jednoduchá a zdvojená bez
rozlišení) od oken ve dvou řadách (dvojitá). Dle ČSN se
nerozlišují okna dvojitá, zakreslení rámu takového okna
bez ohledu na deštění by však bylo značně nesrozumitelné.
ZÁSADY ZAKRESLOVÁNÍ OKEN
ZOBRAZENÍ VE SVISLÉM ŘEZU:
A) PŘEKLAD a PARAPET:
- obrys – velmi tlustou plnou čarou, není –li zdivo šrafováno
- tlustou plnou čarou, pokud se šrafuje materiál
stěnové konstrukce (může se zobrazit pro
přehlednost i velmi tlustou plnou čarou – stejně
jako u půdorysu)
ZÁSADY ZAKRESLOVÁNÍ OKEN
ZOBRAZENÍ VE SVISLÉM ŘEZU:
B) OSTĚNÍ
- Obrys ostění se zobrazuje v pohledu a zakresluje se tlustou
plnou čarou.
C) VÝPLŇ OTVORŮ
kreslí se stejným způsobem jako v půdorysu
–tlustou plnou čarou
KÓTOVÁNÍ OKEN
Kótujeme skladebný rozměr otvoru.
Nad kótovací čáru uvádíme šířku.
Pod kótovací čáru uvádíme výšku otvoru a v závorce se
uvede výška parapetu od podlahy.
Není-li pod oknem
podlaha (např.
schodišťový prostor),
uvádí se v závorce horní
úroveň parapetu
výškovou kótou
vztaženou k 0,000 (v
metrech na tři desetinná
místa).
KÓTOVÁNÍ OKEN
Šířka okna :
1500 mm
Výška okna:
1000 mm
Výška parapetu: 850 mm
KÓTOVÁNÍ OKEN
Nadsvětlík (okno nad dveřmi), který je součástí dveří,
specifikujeme u dveří a jeho návrh je patrný z výškového
rozměru otvoru. Nadsvětlík nad překladem dveřního otvoru
kótujeme „samostatně“ vloženou kótou a odkazovou
bublinou. Spodní hranu nadsvětlíku uvádíme jako výšku
parapetu od podlahy = výška dveřního
otvoru + překlad nebo výškovou kótou – též v závorce.
ZAKRESLOVÁNÍ STŘEŠNÍCH OKEN
DO půdorysu KROVU
Polohu strešních oken zakreslujeme
obrysem čerchovaně s dvěma tečkami –
tlustou čárou a úhlopříčky stejnou
čarou – tence
DO půdorysu PODKROVÍ
obrys hran niky = obrys okna
čerchovaně s jednou tečkou
tlustou čarou a úhlopříčky čerchovaně s
dvěma tečkami tenkou čarou .
ZAKRESLOVÁNÍ STŘEŠNÍCH OKEN
DO příčného ŘEZU
(je-li okno v řezu) zakreslujeme okno schematicky
plnou tlustou čarou – podobně jako hrany v pohledu. Poloha
střešního okna se kótuje u příčného řezu krovem – objektem a
to, v šikmé rovině krokví (vnější poloha výšky okna a pod
kótovací čáru uvádíme šířku okna).
DO podélného ŘEZU KROVEM
(okno v pohledu) se kreslí obrys okna tlustou plnou čarou a
úhlopříčky jako v půdorysu.
Půdorysná poloha je dána polohou krokví – případně výměn
a vložených krokví.
ZAKRESLOVÁNÍ STŘEŠNÍCH OKEN
ODKAZY střešních oken
Označení střešních oken bublinou je nejvhodnější u pohledu
na střechu nebo v rámci půdorysu krovu.
ODKAZY PRO SPECIFIKACI OKEN
U oken se v půdorysu podlaží zakresluje na osu výrobku
odkazová „bublina“, do které se uvede jeho označení
= položku, pod kterou naleznu v specifikaci.
Výrobkem se rozumí: okno, parapet venkovní a vnitřní.
Označuje většinou písmenem a číslem, např.:
Truhlářský výrobek č. 1
Klempířský výrobek č. 1
!Tímto způsobem musíme vyspecifikovat všechny prvky
okna včetně nadpraží!
ZÁSADY ZAKRESLOVÁNÍ OKEN
ZAKRESLENÍ JEDNODUCHÉHO OKNA (ZDVOJENÉHO)
ZÁSADY ZAKRESLOVÁNÍ OKEN
ZAKRESLENÍ DVOJITÉHO OKNA
Download

13_zakreslování okenních otvorů - Stavaři