Rutar Jaromír, Základy promítání a základy technického zobrazování
1
TD - Základy technického zobrazování (kreslení)
Obsah:
Základy promítání a základy technického zobrazování:
-způsoby zobrazování
-pravoúhlé promítání na několik průměten
-poloha součásti vzhledem k průmětně
-základní směry promítání
-názvy základních průmětů a jejich umístění na výkrese
Součásti plně určené menším počtem průmětů
-pravidla pro volbu průmětů
-použití pomocné průmětny
-čistě ploché předměty
-součásti ohýbané z plechu, jednoduchý ohyb
-součásti ohýbané z plechu, složitější ohyb
-souměrné součásti
Rutar Jaromír, Základy promítání a základy technického zobrazování
1
2
Rutar Jaromír, Základy promítání a základy technického zobrazování
Základy promítání a technického zobrazování
Způsoby zobrazování
-nakreslení obrazu předmětu nebo útvaru na plochu roviny
-užíváme metod deskriptivní geometrie
-nejužívanější metodou je promítání na rovinu zvanou průmětna
-známe několik druhů promítání (středové, rovnoběžné pravoúhlé, rovnoběžné kosoúhlé)
Pro zobrazení, z něhož je na první pohled zřejmý celkový tvar (v katalozích, montážních postupech,
propagačních materiálech atd.) se používá názorného zobrazení (zobrazení prostorové, tzv. 3D) pomocí
rovnoběžného promítání pravoúhlou aproximací (promítání na jednu průmětnu) nebo kosoúhlým promítáním
Pro zobrazení na technických výkresech se používá pravoúhlé promítání na několik průměten
Pravoúhlé promítání na několik průměten
-promítáme obraz na 3 až 6 stěn krychle (průměten)
-zobrazované těleso musí být umístěno v průčelní poloze
-podstavy, rovinné stěny, hrany, osy jsou rovnoběžné nebo kolmé k průmětnám
-na výkresu se nekreslí souřadné osy mezi jednotlivými rovinami
-nárys, bokorys ani půdorys se těmito názvy nepopisují
-mají na výkrese již takto určenou svoji polohu
-neviditelné hrany se kreslí čárkovaně, osy čerchovaně
2
Rutar Jaromír, Základy promítání a základy technického zobrazování
Rutar Jaromír, Základy promítání a základy technického zobrazování
3
Rutar Jaromír, Základy promítání a základy technického zobrazování
3
4
Rutar Jaromír, Základy promítání a základy technického zobrazování
-metoda promítání 1 (metoda promítání v prvním kvadrantu, evropský způsob přiřazování průmětů)
Poloha součásti vzhledem k průmětně
-součást orientujeme tak, aby vznikl co nejjednodušší obraz
-nejjednodušší obraz vznikne, když co nejvíce hran a ploch je rovnoběžných nebo kolmých k průmětně
-hrany a plochy rovnoběžné s průmětnou se promítají ve skutečných tvarech a rozměrech
-hrany rovnoběžné s průmětnou se promítají jako body
-rovinné plochy kolmé k průmětně se promítají jako úsečky
Základní směry promítání
4
Rutar Jaromír, Základy promítání a základy technického zobrazování
Rutar Jaromír, Základy promítání a základy technického zobrazování
5
Názvy základních průmětů a jejich umístění na výkrese
Pohled zepředu
-základní průmět ve směru promítání zepředu, obvykle podává o předmětu nejvíce informací
-musí to být ten průmět, který nejlépe charakterizuje zobrazovaný předmět
Pohled zleva
-průmět ve směru promítání zleva
-na výkres se kreslí napravo vedle pohledu zepředu
–
Pohled shora
-průmět ve směru promítání shora,
-na výkres se kreslí pod pohled zepředu
Pohled zprava
-průmět ve směru promítání zprava
-na výkres se kreslí vlevo vedle pohledu zepředu
Pohled zdola
-průmět ve směru promítání zdola
-na výkres se kreslí nad pohled zepředu
Pohled zezadu
-průmět ve směru promítání zezadu
-na výkres se kreslí vpravo vedle pohledu zleva (nejvíce vpravo)
Na technickém výkresu se názvy průmětů neuvádějí
Součásti plně určené menším počtem průmětů
Pravidla pro volbu průmětů
-pohled zepředu je na výkrese nakreslen vždy
-pohled shora má přednost před pohledem zdola
-pohled zleva má přednost před pohledem zprava
Použití pomocné průmětny
-pomocný průmět je umístěn ve směru promítání
-používá se v případě, že by průměty do základních průměten byly zkreslené
-nebo nepodávaly jasnou informaci o skutečném tvaru součásti
Rutar Jaromír, Základy promítání a základy technického zobrazování
5
6
Rutar Jaromír, Základy promítání a základy technického zobrazování
-pomocný průmět je umístěn mimo směr promítání
-pomocný průmět je umístěn mimo směr promítání a pro snazší kreslení pootočen
Čistě ploché předměty
-kreslí se v jediném obrazu
-kótuje se tloušťka předmětu, buď do obrazu součásti
-nebo (není-li v ploše dost místa pro popis) na odkazovou čáru
-odkazová čára vychází z plochy součásti, hraničící značkou v ploše součásti je tlustá tečka
-kótovací text tloušťky začíná písmenem T
Součásti ohýbané z plechu, jednoduchý ohyb
-kreslí se dva sdružené obrazy (rozvinutý tvar a tvar po ohnutí)
-místo budoucích ohybů se vyznačí tenkou plnou čarou
-původní tvar před ohybem se vyznačí tenkou čerchovanou čarou se dvěma tečkami
6
Rutar Jaromír, Základy promítání a základy technického zobrazování
Rutar Jaromír, Základy promítání a základy technického zobrazování
7
Součásti ohýbané z plechu, složitější ohyb
-kreslí se rozvinutý tvar a potřebný počet pohledů po ohnutí
Souměrné součásti
-lze nakreslit polovinu obrazu
-osa symetrie se označí symbolem || na obou stranách obrazu
-na neúplných kótách jsou uvedeny rozměry celé součásti
Rutar Jaromír, Základy promítání a základy technického zobrazování
7
8
Rutar Jaromír, Základy promítání a základy technického zobrazování
Úkol č. 1
Seřaďte nárys, půdorys a bokorys čtyř těles uvedených v tabulce do správného rozmístění na výkrese,
jako byste je kreslili v pravoúhlém zobrazování
Tabulku doma rozstříhej a jednotlivé nárysny nalep na papír ve správném rozmístění, jakoby jsi
součástku kreslil v pravoúhlém promítání.
8
Rutar Jaromír, Základy promítání a základy technického zobrazování
Rutar Jaromír, Základy promítání a základy technického zobrazování
9
Úkol č. 2
K hranatým součástkám 1 až 6 této tabulky přiřaďte správně z tabulky následujících (1 až 20) nárysů,
půdorysů a bokorysů. Tabulky doma rozstříhej, nalep příslušnou součástku na papír a k ní ve správném
pořadí a umístění (jakoby jsi kreslil v pravoúhlém promítání) přilep příslušné tři nárysny. Zbylé dvě
nárysny patří k neuvedené rotační součástce, urči ale i u nich příslušné nárysny.
Tabulka součástek k rozstřižení
Rutar Jaromír, Základy promítání a základy technického zobrazování
9
10
Rutar Jaromír, Základy promítání a základy technického zobrazování
Tabulka nárysů, půdorysů a bokorysů k rozstřižení
10
Rutar Jaromír, Základy promítání a základy technického zobrazování
Rutar Jaromír, Základy promítání a základy technického zobrazování
11
Úkol č. 3 a 4
Narýsuj nárys, půdorys, bokorys této součástky strojnickými zásadami. Narýsuj na výkres formátu A4
nebo alespoň na bílý kancelářský papír s 5ti mm rámečkem. Dodržuj zásady technického kreslení
(písmo, čáry, kótování, rozložení nárysu, půdorysu a bokorysu na výkrese. Razítko v dolní části výkresu
zakresli pouze symbolicky obdélníkem, do kterého v pravém dolním rohu napiš své jméno a příjmení,
třídu.
Rutar Jaromír, Základy promítání a základy technického zobrazování
11
Download

2 - Rutar