TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD
Přednáška č.6
Kótování
Požadavky na kótování
Všeobecné zásady kótování
•
Hodnoty rozměrů se kótují v milimetrech. Značka mm se neuvádí.
•Úhly se kótují v stupních, minutách a sekundách, přičemž k číselným hodnotám je třeba
připisovat příslušné značky, např. 10°11´20´´.
•Jestliže se na výkrese musí použít poznámky, vysvětlivky anebo technické požadavky, které
obsahují údaje o rozměrech, potom se i u číselných údajích v milimetrech musí uvést jednotka
mm.
•Za čísly, které by se dolu hlavou mohli číst nesprávně, je doporučeno přidat vpravo dole
tečku, např. „6.“
•Kóty se musí umístit v tom pohledu nebo řezu, který nejzřetelněji ukazuje skutečné tvary.
•Na výkrese se nemá uvádět víc kót, než je nutné na určení konečného výrobku. Je-li je na
výkrese kótovaný rozměr zobrazen víckrát, kótuje se je jednou.
Kótování
Kótování jednotlivých tvarových podrobností
Délkové rozměry
Princip a formální provedení
u jednoduchých - jasné
Kótovací soustavy
= uspořádání více kót do souvisejícího celku
1) řetězcové
2) od základny
3) souřadnicové
Symetrické součásti
Kótování
Ad) Řetězcová kóta
Ad) Od základny
= řetězec bezprostředně po sobě následujících kót
= několik kót se společným
počátkem
Použití: pokud na sebe funkčně navazují kótované rozměry
Ad) Souřadnicové kótování
Pokud je to vhodné, je možné uvést kóty do tabulky mimo kótovanou součást.
Je třeba vyznačit počátky souřadnicového systému
Kótování
Využití kótovacích soustav
V praxi kombinace kótování od základny a řetězcových kót
Q: Kdy, co a jak zakótovat?
A: podle skutečného vzniku či použití součásti
Jak u obou součástí zakótovat
vzájemnou polohu děr?
Kótování
Pozor: s každou kótou se pojí jistá tolerance udávaného rozměru (i měření délky lze provést
pouze s jistou konečnou přesností) – podrobněji někdy příště
Př.: budeme předpokládat, že všechny rozměry jsme schopni dodržet s přesností ±0,1 mm
+0,1
-0,1
+0,1
+0,1
-0,1
Skutečná vzd. děr = 19,7
Celková odchylka v rozteči 20,1 – 19,7 = 0,4 mm
Celková odchylka v rozteči
20,1 – 19,9 = 0,2 mm
Kótování
Každá rozměrová informace nutná na určení velikosti součástky anebo jejího prvku se musí
jasně a úplně uvést přímo na výkrese. Z výkresu se nikdy nic neodměřuje ani
nedopočítává.
Jak udat celkovou délku „kvádříku“? Př.: Tolerance ±0,1 mm
Špatně:
správně
1)
součást pravděpodobně vznikne
zkrácením nějakého profilu –
není udána celková délka
2)
Rozptyl celkové délky až ±0,3
mm
Kótování
Informativní kóta
Řetězcová kóta nesmí být uzavřená
Nejméně významný rozměr se nekótuje. Pokud se přesto domníváme,
že by bylo vhodné jej uvést – informativní kóta (každý rozměr na
výkrese smí být udán pouze jednou)
Překótováno!!!
Např.
44,7
45,1
-0,1
-0,1
+0,1
-0,1
kótování
Kótování poloměrů
•kótovací čára ukončena jednou šipkou u oblouku
•Před rozměrem značka R (Rádius)
•Příliš malé poloměry se nekreslí, jen zakótují
Střed je mimo kreslící plochu
Vnější zaoblení
Vnitřní zaoblení
kótování
Kótování průměrů
V některých pohledech se mohou kruhová tělesa zobrazit jako přímky
Před udávaný rozměr – značka průměru ( a to i tehdy, je-li rotační prvek zobrazen jako
kružnice)
Malé průměry:
Velmi malé průměry
Zkrácené kótování průměrů
v polovičním řezu
kótování
Kótování kulových ploch
Buď poloměrem nebo průměrem, platí stejné zásady, ale před R nebo průměr ještě S
Kótování zkosení
Vnější zkosení
Vnitřní zkosení
Platí stejné zásady jako pro vnější
Jedině pro úhel 45°!!!
kótování
Kuželové zahloubení
Odstupňovaná díra –
jako jednoduchá
Hloubka neprůchozích děr
Je-li vrcholový úhel otvoru = 120°
(běžný vrták do oceli)
vrcholový úhel otvoru <> 120° nebo pokud je nutné
dodržet hloubku včetně kuželového zahloubení
kótování
Poloha děr
Vždy zásadně ke středu díry
Více děr
Záleží na funkci, výrobě apod.
kótování
Srozumitelnost kótování
• kóta se zapisuje do pohledu, kde je zobrazení nejsrozumitelnější
• Neviditelné hrany se nesmí kótovat (pouze ve
výjimečných případech)
•
Kótování opakujících se prvků - Zakótuje se
jen jeden, a určí se počet prvků na
součástce
kótování
Musí být zřejmá souvislost mezi kótovaným rozměrem a kótou
Př.:
Pokud je součástka zobrazena v částečném řezu, vnější rozměry kótujeme v pohledu,
vnitřní v řezu
Př.:
Více kót patřící tvarovému prvku či součásti kreslit společně, aby se nemusely hledat po
celém výkrese
kótování
Shrnutí zásad kótování
Správnost
• Kóty musí odpovídat požadavkům vyplívající z funkce výrobku či jeho výroby
• Žádná kóta nesmí chybět
Zřetelnost
• Nesmí se kótovat skryté hrany, rozměry které se jeví v daném pohledu zkrácené či
zkreslené
• Kótuje se v pohledu, kde je nejlépe vidět daná tvarová podrobnost
• Kóty umisťujeme pokud možno vně tělesa
• Kóty neumisťujeme do šrafovaných ploch
Úplnost
• Výkres musí obsahovat všechny kóty potřebné pro výrobu či kontrolu – žádný rozměr se z
výkresu neodměřuje či nedopočítává
• Každý rozměr se kótuje pouze jednou – výkres nesmí obsahovat nadbytečné kóty
(překótovaný výkres)
kótování
Přehlednost
• Kóty rozmisťujeme rovnoměrně do všech obrazů na celý výkres (zachováváme však
všechny předchozí zásady
• tvar a poloha opakujících prvků se kótují ve stejném obraze
• související kóty (např. rozměr prvku a jeho poloha) se kótují do stejného obrazu
AutoCAD - kótování
AutoCAD a kótování
Nastavení kótovacího stylu
Podobně jako u textu je třeba nejprve nastavit tzv. kótovací styl.
Čistý výkres = jen styl ISO-25
Nikdy nemodifikovat!!! Při kopírovaní
kóty z výkresu do výkresu by se
ztratilo nastavení
AutoCAD- kótování
1) Založení nového stylu
Od kterého stylu převezme náš
nový styl své vlastnosti
AutoCAD- kótování
2) Čáry a šipky
Veškeré barvy, tloušťky čar nechat na DleBlok.
AutoCAD- kótování
Kótovací čáry
Vynášecí čáry
přesah na konci jde nastavit jen u
některých šipek
Potlačit Kót. čáru 1 (2)
Potlačit vynášecí čáru 1 (2)
1. (2) čára = dle pořadí při vytváření kóty
šipky
AutoCAD- kótování
3) Text
nechat na DleBlok
AutoCAD- kótování
Umístění textu – vertikální
centr
Nad
Umístění textu – horizontální
centr
Na vyn. čáře 1 (2)
Zarovnání textu
Horizontální
Odsazení od kótovací čáry
Podle kótovací čáry
Norma ISO
AutoCAD- kótování
4) Přizpůsobit
Vše nechat na standardních hodnotách, kromě měřítka kót
AutoCAD- kótování
Použít celkové měřítko
Zadaným číslem vynásobí proporce celé kóty (výšku textu, odsazení
čar, velikost šipek apod.), nikoli ale naměřenou hodnotu!!!
měřítko = 1
měřítko = 0.5
měřítko = 2
Měřítko nastavit na stejnou hodnotu s měřítkem výkresu
Př: Výkres M 1:100 (nakreslený 1:1, zmenšený až při tisku) – celkové měřítko = 100
AutoCAD- kótování
5) Primární jednotky
AutoCAD- kótování
Lineární kóty
Nastaví počet desetinných míst kótovacího textu.
Nastavuje pravidla zaokrouhlování změřených
hodnot pro všechny typy kót vyjma úhlů.
Př:
0 – nezaokrouhluje se.
0.25 - všechny vzdálenosti jsou zaokrouhleny na
nejbližší násobky 0.25.
1 - všechny vzdálenosti zaokrouhlí na nejbližší
celá čísla.
Počet zobrazených desetinných míst za
desetinnou tečkou záleží na přesnosti
nastavené v Přesnost
AutoCAD- kótování
Vytváření kót
Menu „kóty“ nebo panel nástrojů „kóty“
Veškerou geometrii kót a měření vzdáleností
provádí AutoCAD sám – přesné kreslení!!!
AutoCAD - kótování
Přímá kóta
Postup kreslení
1)
2)
3)
3)
1) uchop
2) uchop
Šikmá vs. přímá kóta
AutoCAD - kótování
Šikmá kóta
Postup je stejný jako u kóty přímé
Kóta poloměru
1)
2)
Postup kreslení
1)
2)
AutoCAD - kótování
Kóta průměru
Postup kreslení je stejný jako v případě kóty poloměru
Text umístěný vně
Text umístěný uvnitř
Takto provedenou kótu průměru neumí AutoCAD zkonstruovat;
= upravená šikmá kóta
AutoCAD - kótování
Kóta úhlu
Možnosti konstrukce
1) Vrchol úhlu a dva koncové body
1)
3)
4)
2)
1)
2)
3)
ENTER
4)
AutoCAD - kótování
2) Dvě úsečky
1)
2)
3)
2)
3)
1)
Rychlý odkaz
Tato čárka se vytvoří
automaticky
Vytvoří textovou poznámku (Mtext) doplněnou odkazovou čárou
1)
2)
ENTER
ENTER
2)
1)
AutoCAD - kótování
Úpravy kót
Kóta je entita = lze provést všechny editační operace
Dále budou probrány typické editační situace
Přepsání kótovacího textu
Kótovací text je programem dosazen automaticky
Lze ho samozřejmě upravit
Pokud si přejeme v textu ponechat změřenou
vzdálenost – řídící kombinace <>
AutoCAD - kótování
Kóta průměru v polovičním řezu
Postup
1) Pomocná úsečka a lineární kóta s uprav. textem
2) Potlačení vynášecí a kótovací čáry 1(2)
Download

AutoCAD - kótování