Projekt "Podpora
výuky v cizích jazycích na SPŠT"
Šroubové spoje
TKGN1
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR
ŠROUBOVÉ SPOJE
Šrouby jsou nejčastěji používané strojní součásti a neexistuje snad stroj, kde by se
nevyskytovaly. Mimo šroubů jsou u některých šroubových spojů použity též matice a
podložky.
Obrázek č. 8.1, Šroubové spoje
Závity
Nejdůležitější částí šroubů, popřípadě matic a dalších součástí se závitem, je závit. Závit je
vytvořen závitovým profilem vinutým po šroubovici. Na obrázku 8.2 jsou zobrazeny a
popsány základní parametry závitu šroubu a matice.
Obrázek č. 8.2, Základní parametry závitů
Závity můžeme vzhledem ke stoupání šroubovice rozdělit na pravé a levé. U jednoduchých
závitů je stoupání (Ph) rovno rozteči (P). Některé závity jsou za účelem zvětšení stoupání, a
tím zmenšení tření, vyráběny jako vícechodé (několik šroubovic ve vzdálenosti rozteče závitu
P za sebou).
Schraubenverbindungen
2
Schrauben sind die meist benutzten Maschinenteile und es gibt fast keine Maschine, an der es
keine gäbe. Außer Schrauben sind bei einigen Schraubenverbindungen auch Muttern und
Unterlagen benutzt.
Bild 8.1, Schraubenverbindungen
Gewinde
Der wichtigste Teil von Schrauben, beziehungsweise von Muttern und von anderen Teilen mit
dem Gewinde, ist das Gewinde. Das Gewinde ist mit dem Gewindeprofil, der auf der
Schraubenlinie gewickelt ist, gebildet. Auf dem Bild 8.2 sind Hauptparameter des Schraubenund Muttergewindes dargestellt.
die Schraube
die Mutter
d – der große Durchmesser des Schraubengewindes
d2 – der mittlere Durchmesser des Schraubengewindes
d3 – der kleine Durchmesser des Schraubengewindes
P – Gewindesteigung
D – der große Durchmesser des Muttergewindes
D2 – der mittlere Durchmesser des Muttergewindes
D1 – der kleine Durchmesser des Muttergewindes
Bild N. 8.2, Hauptparameter der Gewinde
Die Gewinde kann man im Hinblick auf die Steigung der Schraubenlinie in Rechtsgewinden
und Linksgewinden teilen. Bei eingängigen Gewinden ist die Steigung (Ph) gleich wie die
Gewindeteilung (P). Einige Gewinde sind zum Zweck der Vergrößerung der Steigung, und
damit der Verkleinerung der Reibung, als mehrgängige (ein paar Schraubenlinien in dem
Abstand der Gewindeteilung P hintereinander) hergestellt
Pravý závit
Tříchodý závit
Levý závit
3
Ph=n x P
Ph- stoupání závitu
n- počet chodů závitu
P- rozteč závitu
Obrázek č. 8.3, Vinutí závitů
Přehled závitů
Přehled nejpoužívanějších závitů, jejich profilů a označování, určujících jednotek a rozměrů
je v příslušných normách (Strojnických tabulkách).
•
Metrický závit (s hrubou a jemnou roztečí)
•
Whiworthův závit
•
Trubkový závit (válcový, kuželový)
•
Oblý závit
•
Lichoběžníkový závit (rovnoramenný a nerovnoramenný)
•
Zvláštní závity (pancéřový závit, Edisonův závit, závit šroubu do plechu, závit pro
izolátory)
Zobrazování závitů
Všechny normalizované závit se zobrazují zjednodušeně, nakreslením průmětů válců
odpovídajících velkému a malému průměru závitu.
•
U vnějšího závitu (obr.8.4a) se velký průměr (d) zobrazuje souvislou tlustou čarou a
malý průměr (d3) souvislou tenkou čarou.
•
U vnitřního závitu (obr.8.4b) se velký průměr (D) zobrazuje souvislou tenkou čarou a
malý průměr (D1) souvislou tlustou čarou.
Rechtsgewinde
Linksgewinde
dreigängiges Gewinde
4
Ph = n x P
Ph – Gewindesteigung
n – Anzahl der Gewindegänge
P – Gewindeteilung
Bild N. 8.3, Gewindewicklung
Übersicht der Gewinde
Die Übersicht der meist benutzten Gewinde, ihrer Profile und Bezeichnungen, bestimmenden
Einheiten und Maßen ist in den einheitlichen Normen gegeben (in Maschinentabellen).
•
Metrisches Gewinde (mit der groben und feinen Teilung)
•
Whitworthgewinde
•
Rohrgewinde (zylindrisches und kegeliges Rohrgewinde)
•
Rundgewinde
•
Trapezgewinde (gleichschenkliges und ungleichschenkliges Trapezgewinde)
•
Besondere Gewinde (Stahlpanzerrohr-Gewinde, Edison-Gewinde, Gewinde der
Blechschrauben, Gewinde für Isolatoren)
Darstellung der Gewinde
Alle genormten Gewinde werden vereinfacht, mit der Zeichnung der Projektion der Walzen,
die dem großen und dem kleinen Gewindedurchmesser entsprechend, dargestellt.
•
Beim Außengewinde (Bild 8.4a) wird der große Durchmesser (d) mit einem
zusammenhängenden, dicken Strich dargestellt, dagegen der kleine Durchmesser
(d3) wird mit einem zusammenhängenden, dünnen Strich dargestellt.
•
Beim Innengewinde (Bild 8.4b) wird der große Durchmesser (D) mit einem
zusammenhängenden, dünnen Strich dargestellt, dagegen der kleine Durchmesser
(D1) wird mit einem zusammenhängenden, dicken Strich dargestellt.
5
•
V pohledu ve směru osy se malý průměr závitu vyznačí částí kružnice kreslenou
souvislou tenkou čarou více než ze tří čtvrtin obvodu.
Obrázek č. 8.4, Zobrazování závitů
•
Funkční délka závitu se vyznačí souvislou tlustou čarou. Je-li závit zakrytý, pak
čárkovanou čarou (obr. 8.5).
•
Výběr závitu se nekreslí, pokud to není nutné z důvodu znázornění nebo kótování jeho
funkce (např. u závrtného šroubu, obr. 8.12).
•
Při kreslení vnitřního závitu v řezu se plocha řezu šrafuje až k malému průměru závitu
(obr. 8.5c).
Obrázek č. 8.5, Ukončení závitů
•
Neviditelný vnitřní závit se kreslí čárkovanou čarou tenkou (obr. 8.6a) nebo tlustou
(obr. 8.6b), na jednom výkrese vždy stejným typem čáry.
Obrázek č. 8.6, Zobrazování neviditelných závitů
6
•
Im Hinblick in der Achsenrichtung wird der kleine Durchmesser des Gewindes mit
dem Teil des Kreises, der mit einem zusammenhängenden, dünnen Strich aus mehr als
drei Vierteln des Umfanges gezeichnet wird, dargestellt.
Bild N. 8.4, Gewindedarstellung
•
Die Funktionslänge des Gewindes wird mit einem zusammenhängenden, dicken Strich
dargestellt. Wenn das Gewinde verdeckt ist, dann wird es mit einem gestrichelten
Strich (Bild 8.5).
•
Der Gewindeauslauf wird nicht gezeichnet, wenn das nicht aus dem Grund der
Darstellung
oder
bemaßen
seiner
Funktion
notwendig
ist
(z.B.
bei
der
Stiftschraube/Kopfschraube, Bild 8.12).
•
Bei der Zeichnung des Innengewindes im Schnitt wird die Fläche des Schnittes bis
zum kleinen Gewindedurchmesser schraffiert (Bild 8.5c).
Bild N. 8.5. Gewindebeenden
•
Das unsichtbare Innengewinde wird mit einem dünnen (Bild 8.6a) oder dicken (Bild
8.6b), gestrichelten Strich gezeichnet (Bild 8.6). Auf einer Zeichnung wird es immer
mit demselben Strichtyp gezeichnet.
Bild N. 8.6, Darstellung der unsichtbaren Gewinde
7
•
Nenormalizované závity je nutno úplně zobrazit a zakótovat. Na obr. 8.7 je pomocí
tvarové podrobnosti zobrazen závit se čtvercovým profilem.
Obrázek č. 8.7, Zobrazování nenormalizovaného závitu
Kótování závitů
•
Závity vnější i vnitřní se kótují velkými průměry závitu s udáním značky druhu závitu
a funkční délkou bez jeho výběru (obr. 8.8).
Obrázek č. 8.8, Kótování závitů
•
Podle ČSN rozdělujeme výběh vnějšího závitu na obvyklý a krátký, u vnitřního závitu
na obvyklý, krátký a dlouhý. Obvyklý výběh se nekreslí a nekótuje, ostatní druhy
výběhu se kreslí tenkou souvislou čarou a kótují délkou podle obr. 8.9.
Obrázek č. 8.9, Kótování výběhu závitů
8
•
Es ist notwendig die nichtgenormte Gewinde voll darzustellen und zu bemaßen. Auf
dem Bild 8.7 ist mit der Hilfe des Formdetails das Gewinde mit dem Vierkantprofil
dargestellt.
Bild N. 8.7, Darstellung des nicht genormten Gewindes
Gewindebemaßen
•
Außen- und Innengewinde werden mit großen Durchmessern des Gewindes mit der
Angabe der Marke des Gewindetyps und der Funktionslänge ohne seinen Auslauf
(Bild 8.8) bemessen.
Bild N. 8.8, Gewindebemaßen
•
Nach ČSN wird der Auslauf des Außengewindes in den gewöhnlichen und den kurzen
geteilt, beim Innengewinde wird er in den gewöhnlichen, den kurzen und den langen
geteilt. Der gewöhnliche Auslauf wird nicht gezeichnet und bemessen, die anderen
Auslauftypen werden mit einem dünnen, zusammenhängenden Strich gezeichnet und
werden mit der Länge nach dem Bild 8.9 bemessen.
Bild N. 8.9, Bemaßen des Gewindeauslaufs
9
•
U vnitřních závitů se nekótuje průměr předvrtané díry a kuželové zahloubení, je-li
provedeno s vrcholovým úhlem 120°. Je-li však potřebné toto zahloubení zakótovat,
kótuje se pouze požadovaným vrcholovým úhlem (obr. 8.10c). U neprůchozích děr se
kótuje hloubka předvrtané díry bez jejího kuželového zakončení (obr. 8.10a).
•
Je-li požadován vnitřní závit v neprůchozí díře s minimální možnou délkou výběhu
(,,do dna“), kótuje se délka závitu jako shodná s hloubkou předvrtané díry (obr.
8.10b).
Obrázek č.8.10, Kótování vnitřních závitů
•
Závit jiné řady než s hrubým stoupáním se musí označit hodnotou stoupání závitu,
např. M 30x1 (obr. 8.11a). U vícechodých závitů se v závorce označí rozteč závitu
např. M 30x3 (P1), Tr 20x8 (P4) (obr. 8.11b). Levý závit se označuje písmeny LH
(LH =Left Hand – z angl.), např. M30 LH (obr. 8.11c).
Závit s jemným stoupáním
Vícechodý závit
Obrázek č. 8.11, Příklady označení závitů
10
Levý závit
•
Bei den Innengewinden werden der Durchmesser des vorgebohrten Loches und das
Spitzsenken, wenn das mit dem Flankenwinkel von 120˚ durchgeführt ist,
nicht
bemessen. Wenn das jedoch notwendig ist, das Spitzsenken zu bemessen, wird es nur
unter gewünschten Flankenwinkel bemessen (Bild 8.10c). Bei den undurchgehbaren
Löchern wird die Tiefe des vorgebohrten Loches ohne seinen kegeligen Abschluss
(Bild 8.10a) bemaßt.
•
Wenn das Innengewinde im undurchgehbaren Loch mit der minimalmöglichen
Auslauflänge („bis zu den Boden“) gefordert wird, wird die Gewindelänge als
gleichförmige mit der Tiefe des vorgebohrten Loches (Bild 8.10b) bemessen.
Bild N. 8.10, Bemaßen der Innengewinde
•
Das Gewinde einer anderen Reihe als das mit der groben Steigung muss mit dem
Steigungswert des Gewindes bezeichnet werden, z.B. M 30x1 (Bild 8.11a). Bei
mehrgängigen Gewinden wird in Klammern die Gewindeteilung bezeichnet, z.B.
M 30x3(P1), Tr 20x8(p4) (Bild 8.11 b). das Linksgewinde wird mit den
Buchstaben LH (LH= Left Hand, aus dem Englischen) bezeichnet, z.B. M 30LH
(Bild 8.11c).
Feingewinde/Gewinde mit feiner Steigung
Mehrgängiges Gewinde
Bild N. 8.11, Beispiele der Gewindebezeichnung
11
Linksgewinde
•
Závrtné šrouby tvoří výjimku v kótování funkční délky závitu. U těchto šroubů se
počítá do délky závitu na závrtném konci i délka výběhu. Na obr. 8.12 je zobrazen a
zakótován závrtný šroub do šedé litiny se závitem M24, s délkou l=70mm, pevnostní
třídy 5, bez povrchové úpravy: ŠROUB M24 x 70 ČSN 02 1176.20.
Obrázek č. 8.12, Závrtný šroub
•
Na obr. 8.13 jsou zobrazeny a zakótovány drážky za závitem. Tvary a rozměry drážek
jsou určeny podle ČSN 02 1036 a ČSN 02 1037 (Strojnické tabulky). Šířka drážky se
počítá do funkční délky závitu.
Obrázek č. 8.13, Drážky za závitem
Tolerování závitů
Tolerováním závitu se dosáhne požadované funkce závitového spojení. Metrické závity
můžeme tolerovat pro následující uložení:
•
Tolerování pro uložení s vůlí.
•
Tolerování pro uložení přechodná.
•
Tolerování pro uložení s přesahem.
12
•
Kopfschrauben/Stiftschrauben bilden eine Ausnahme in Bemaßen der Funktionslänge
des Gewindes. Bei diesen Schrauben wird zu der Gewindelänge auf dem
Einschraubende auch die Auslauflänge gerechnet.
Auf dem Bild 8.12 ist
eine
Kopfschraube/Stiftschraube in das graue Gusseisen mit dem Gewinde M24, der Länge
l = 70 mm, der Festigkeit der Klasse 5, ohne Oberflächenbearbeitung dargestellt:
SCHRAUBE M24 x ČSN 02 1176.20.
Bild N. 8.12, Kopfschraube/Stiftschraube
•
Auf dem Bild 8.13 sind Nuten mit dem Gewinde dargestellt und bemessen. Formen
und Maßen der Nuten sind nach ČSN 02 1036 und ČSN 02 1037 (Maschinentabellen)
bestimmt. Die Nutbreite wird zu der Funktionslänge des Gewindes gerechnet.
Bild N. 8.13, Nuten mit dem Gewinde
Gewindetolerierung
Mit der Gewindetolerierung wird die gefragte Funktion der Gewindeverbindung erreicht. Die
metrischen Gewinde kann für folgende Lagerung toleriert werden:
•
Toleranz für Spiellagerung.
•
Toleranz für Übergangslagerung.
•
Toleranz für Schrumpflagerung.
13
Tolerování pro uložení s vůlí
U tolerování pro uložení s vůlí průměrů metrického závitu jsou pro závit šroubu a matice
doporučeny následující toleranční pole a stupně přesnosti.
Matice
G
H
6G
5H 6H
6H
Šroub
e
6e
7H
g
6g
Druh uložení
Použití
h
jemné
Pro přesné závity
4h
střední
Všeobecné použití
hrubé
Pro méně přesnou výrobu
6h
8g
Tabulka č.11, Výběr doporučených mezních úchylek ISO metrického závitu
Značka tolerančního pole závitu je uvedena za označením druhu a rozměru závitu a odděluje
se pomlčkou, např. M 24-7g6g pro závit šroubu, M24-5H6H pro závit matice (obr. 8.14).
Závit šroubu: M24-7g6g
7g – Toleranční pole velkého průměru závitu šroubu (d)
6g - Toleranční pole středního průměru závitu šroubu (d2)
Závit matice: M24-5H6H
5H – Toleranční pole malého průměru závitu matice (D1)
6H - Toleranční pole středního průměru závitu matice (D2)
Obrázek č. 8.14, Příklady zápisu tolerančního pole závitu
Jestliže se značka tolerančního pole velkého průměru závitu šroubu nebo malého průměru
matice shoduje s označením tolerančního pole středního průměru závitu, neopakuje se
v označení tolerančního pole závitu (obr. 8.15).
14
Toleranz für Spiellagerung
Bei der Toleranz für Spiellagerung der Durchmesser des metrischen Gewindes sind für das
Schrauben- und Muttergewinde folgende Toleranzfelder und Genauigkeitsgrade empfohlen.
Mutter
G
H
4H 5H
6G
5H 6H
6H
7H
e
6e
Schraube
g
6g
Lagerungstyp
Anwendung
fein
Für genaue Gewinde
mittel
Allgemeine Anwendung
grob
Für weniger genaue Herstellung
h
4h
6h
8g
Tabelle N. 11, die Auswahl des empfohlenen Abmaßes ISO des metrischen Gewindes
Die Marke des Gewindetoleranzfeldes ist hinter der Bezeichnung der Art und des Abmessens
eingeführt und wird mit dem Bindestrich getrennt, z.B. M 24-7g6g für Schraubengewinde, M
245H6H für Muttergewinde (Bild 8.14).
Das Schraubengewinde: M24-7g6g
Das Toleranzfeld des großen Durchschnittes des Schraubengewindes (d)
Das Toleranzfeld des mittleren Durchschnittes des Schraubengewindes (d2)
Das Muttergewinde: M24-5H6H
Das Toleranzfeld des kleinen Durchschnittes des Muttergewindes (D)
Das Toleranzfeld des mittleren Durchschnittes des Muttergewindes (D2)
Bild N. 8.14, Beispiele der Einschreibung des Toleranzfeldes des Gewindes
Wenn die Marke des Toleranzfeldes des großen Durchschnittes des Schraubengewindes oder
des kleinen Durchschnittes der Mutter mit der Bezeichnung des Toleranzfeldes des mittleren
Durchschnittes des Gewindes übereinstimmen, wird sie nicht in der Bezeichnung des
Toleranzfeldes des Gewindes wiederholt (Bild 8.15).
15
Závit šroubu: M24-6g
6g… Toleranční pole středního a malého průměru závitu šroubu
Závit matice: M24-6H
6H… Toleranční pole středního a malého průměru závitu matice
Obrázek č. 8.15, Příklady zápisu tolerančního pole závitu
Uložení se označuje zlomkem. V čitateli se uvádí značka tolerančního pole závitu matice a ve
jmenovateli označení tolerančního pole závitu šroubu, např. M 24-6H/6g.
Tolerování pro uložení přechodná
Toleranční pole vnějšího a vnitřního závitu pro uložení přechodná v závislosti na materiálu
součásti s vnitřním závitem jsou stanovena v příslušných normách (Strojnických tabulkách),
např. 3H6H/2m, 2H6H/1k6h, 4H6H/4j atd.
Přechodných uložení metrického závitu se používá u vnějších závitů zašroubovaných konců
závrtných šroubů, ve vnitřních závitech součástí za současného použití konstrukčních prvků
pro dotažení spoje (obr. 8.16). Výběh závitu závrtného šroubu je nejčastěji používaný způsob
dotažení spoje. Používá se u průchozích i neprůchozích děr. Materiál součásti s vnitřním
závitem může být ocel, litina, slitiny hliníku a hořčíku.
Obrázek č. 8.16, Dotažení spoje výběhem závitu
16
Das Schraubengewinde: M24-6g
Das Toleranzfeld des mittleren und des großen Durchschnittes des Schraubengewindes
Das Muttergewinde: M24-6H
Das Toleranzfeld des mittleren und des kleinen Durchschnittes des Muttergewindes
Bild N. 8.15, Beispiele der Einschreibung des Toleranzfeldes des Gewindes
Die Lagerung wir mit dem Bruch bezeichnet. In dem Zähler wird die Marke des
Toleranzfeldes des Muttergewindes angeführt und in dem Nenner wird die Bezeichnung des
Toleranzfeldes des Schraubengewindes angeführt, z.B. M 24-6H/6g.
Die Toleranz für die Übergangslagerung
Das Toleranzfeld des Außen- und Innengewindes für Übergangslagerung in der Abhängigkeit
von dem Bestandteilmaterial mit dem Innengewinde ist in den einheitlichen Normen (in
Maschinentabellen) festgelegt, z.B. 3H6H/2m, 2H6H/1k6h, 4H6H/4j usw.
Die Übergangslagerungen des metrischen Gewindes werden bei Außengewinden der
verschraubten Endungen der Kopf- und Bolzenschrauben, in Innengewinden der Bestandteile
bei gleichzeitiger Benutzung des Konstruktionselementes für Maschinennachspannung
benutzt (Bild 8.16). Der Gewindeauslauf der Kopf- und Bolzenschraube ist die meistbenutzte
Weise der Maschinenachspannung. Es wird bei durchgängigen und auch bei undurchgängigen
Löchern benutzt. Das Material des Bestandteiles mit dem Innengewinde kann Stahl,
Gusseisen, Aluminiumlegierung und Magnesiumlegierung sein.
Bild N. 8.16, die Verbindungsnachspannung mit dem Gewindeauslauf
17
Tolerování pro uložení s přesahem
Toleranční pole vnějšího a vnitřního závitu pro uložení s přesahem v závislosti na materiálu
součásti s vnitřním závitem jsou stanovena v příslušných normách (Strojnických tabulkách),
např. 2H5D/2r atd.
Kreslení šroubů, matic a podložek
Šrouby, matice a podložky jsou převážně normalizované součásti, které se hromadně
objednávají u výrobců a následně vydávají do skladu, proto se nekreslí na samostatných
výrobních výkresech. Přehled nejpoužívanějších šroubů, matic a podložek je v příslušných
normách (Strojnických tabulkách).
Šrouby
Šrouby jsou obvykle rozděleny podle tvaru hlavy a dále podle použití. Hlava šroubu je např.
šestihranná, čtyřhranná, válcová se zářezem nebo s vnitřním šestihranem, T hlava, zaoblená,
zápustná kuželová, půlkulová, čočkovitá apod. Podle užití to mohou být, např. šrouby upínací,
stavěcí, závěsné, lícované, závrtné, otočné s okem, závitořezné, vruty do dřeva apod.
Podle přesnosti rozměrů a jakosti povrchu je rozdělujeme na přesné a hrubé.
Matice
Matice můžeme rozdělit na šestihranné, čtyřhranné, korunové, uzavřené, křídlové, závěsné
apod. Důležitý je také způsob utahování matic např. pomocí utahovacích maticových klíčů.
18
Die Toleranz für Schrumpflagerung
Das Toleranzfeld des Außen- und Innengewindes für Schrumpflagerung in der Abhängigkeit
vom Material des Bestandteiles mit dem Innengewinde ist in den einschlägigen Normen (in
Maschinentabellen) festgelegt, z.B. 2H5D/2r usw.
Die Zeichnung der Schrauben, Muttern und Unterlagen
Die Schrauben, Muttern und Unterlagen sind überwiegend genormte Bestanteile, die
massenweise bei Herstellern bestellt und nachfolgend aus dem Stapel ausgegeben werden,
deswegen werden sie nicht auf separaten Herstellungszeichnungen gezeichnet. Die Übersicht
der meistbenutzten Schrauben, Muttern, und Unterlagen ist in den einheitlichen Normen (in
Maschinentabellen) gegeben.
Die Schrauben
Die Schrauben werden gewöhnlich nach der Form des Kopfes und weiter nach der Benutzung
geteilt. Der Schraubenkopf ist z.B. sechskantig, vierkantig, zylindrisch mit dem Einschnitt
oder mit dem Innensechskant, T-Kopf, abgerundet, kegeliger Senkkopf, halbkuglig,
Linsenkopf, u.Ä sein. Nach der Benutzung gibt es z.B. Klemmschrauben, Stellschrauben,
Ringschrauben,
Passschrauben,
Kopf-
und
Bolzenschrauben,
Augenschrauben,
Schnittschrauben, Holzschrauben u.Ä.
Nach der Genauigkeit der Maßen und der Güte werden sie in genaue und grobe geteilt.
Die Muttern
Die Muttern kann man in die Sechskantmuttern, Vierkantmuttern, Kronenmuttern,
Kapselmuttern, Flügelmuttern, Ösenmuttern u.Ä. teilen.
Wichtig ist auch die Wiese der Mutternachspannung z.B. mit der Hilfe des
Anzugmutterschlüssels.
19
Podložky
Podložky se většinou vkládají ve šroubových spojích pod matice, někdy též pod hlavy šroubů.
Můžeme je rozdělit na podložky pro šrouby, pružné podložky, pojistné podložky apod.
Na výkresech sestavení se označí všechny součásti šroubového spoje pozičním číslem a
případně se zakótují hlavními rozměry. V soupisu položek se zapíše název, určující rozměry a
číslo rozměrové normy, např.:
ŠROUB M 24 x 100 ČSN 02 1101.11
(čísla za tečkou vyjadřují mechanické vlastnosti materiálu a úpravu povrchu).
MATICE 24 ČSN 02 1401.11
PODLOŽKA 25 ČSN 02 1702.11
Podle ČSN sjednocené s ISO (EN), např.:
ŠROUB SE ŠESTIHRANNOU HLAVOU ISO 4014 - M24 x 100 – 8,8
ŠESTIHRANNÁ MATICE ISO 4032 – M24 - 05
Šrouby, matice a podložky nakreslené spolu na výkresech sestavení se zobrazují vždy
v pohledu. Část šroubu zakrytá maticí a podložkou se nekreslí.
Šestihranné hlavy šroubů a šestihranné matice se kreslí s použitím šablon podle skutečné
velikosti (obr. 8.17a), přibližně (obr. 8.17b) nebo zjednodušeně (obr.8.17c). Při kreslení ve
skutečné velikosti jsou rozměry odvozeny od průměru kružnice opsané šestihranu e, při
přibližném kreslení od průměru šroubu d a při zjednodušeném zobrazení se vynechají i
oblouky kružnic.
20
Die Unterlagen
Die Unterlagen werden meistens in Schraubenverbindungen unter die Muttern hineingelegt,
manchmal auch unter die Schraubenköpfe. Man kann sie in die Unterlagen für Schrauben,
federnde Unterlegscheiben, Versicherungsringe u.Ä. teilen.
Auf den Herstellungszeichnungen werden alle Schraubenverbindungsbestandteile mit der
Positionsnummer bezeichnet und beziehungsweise werden sie mit Hauptmaßen bemessen. Im
Postenverzeichnis
werden
die
Benennung,
die
die
Maßen
bestimmt,
und
die
Maßnormnummer eingeschrieben, z.B.:
SCHRAUBE M 24 x 100 ČSN 02 1102.11
(Die Nummer hinter dem Punkt stellt mechanische Eigenschaften des Materials und die
Oberflächengestaltung dar).
MUTTER M 24 ČSN 02 1401.11
UNTERLAGE 25 ČSN 02 1702.11
Nach ČSN mit ISO (EN) vereinigt, z.B.:
SECHSKANTKOPFSCHRAUBE ISO 4014 – M24 x 100 – 8.8
SECHSKANTMUTTER ISO 4032 – M24 – 05
Die
auf den Herstellungszeichnungen gemeinsam gezeichnete Schrauben, Muttern und
Unterlagen werden immer in der Ansicht gezeichnet. Der mit der Mutter und der Unterlage
zugedeckte Schraubenteil wird nicht gezeichnet.
Die Sechskantköpfe der Schrauben und Sechskantmuttern werden mit der Hilfe von der
Schablone nach der wirklichen Größe (Bild 8.17a), ungefähr (Bild 8.17b) oder vereinfacht
(Bild 8.17c) gezeichnet. Beim Zeichnen in der wirklichen Größe sind die Maßen von dem
Durchmesser der dem Sechskant beschriebenen Kreislinie e, bei dem ungefähren Zeichnen
von dem Schraubendurchmesser d abgeleitet und bei dem vereinfachten Zeichnen werden
auch die Bogen der Kreislinien ausgelassen.
21
Obrázek č. 8.17, Zobrazení šestihranných hlav šroubů a matic
V ČSN 01 3151 jsou uvedena zjednodušená a schematická zobrazení spojovacích součástí.
Použití jednoho či druhého způsobu závisí především na určení výkresu a jeho měřítku:
•
Na následujícím obrázku jsou příklady zjednodušeného zobrazení šroubů: šroub se
čtvercovou hlavou (obr. 8.18a), šroub s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem (obr.
8.18b) nebo šroub se zápustnou kuželovou hlavou s křížovou drážkou (obr. 8.18c).
Obrázek č. 8.18, Zjednodušené zobrazení šroubů
•
Schematické označení šroubu na výkrese sestavení společně s maticí a podložkou je
na obr. 8.19. Další stejné spojení může být znázorněno pouze osou nebo v pohledu
osovým křížem.
Šroub
Obrázek č. 8.19, Schematické zobrazení šroubového spoje
22
Matice
Podložka
Bild N. 8.17, die Darstellung der Sechskantköpfe der Schrauben und Muttern
In
ČSN
01
3151
sind
vereinfachte
und
schematische
Darstellungen
der
Verbindungsbestandteile eingeführt. Die Verwendung von einer oder anderer Weise hängt vor
allem von der Bestimmung der Zeichnung und ihres Maßes:
•
Auf dem folgenden Bild sind Beispiele der vereinfachten Darstellung von Schrauben:
die Vierkantschraube (Bild 8.18a), die Zylinderkopfschraube mit innerem Sechskant
(Bild 8.18b) oder Senkkegelschraube mit der kreuzförmigen Nut. (Bild 8.18c).
Bild N. 8.18, die vereinfachte Schraubendarstellung
•
Die schematische Schraubenbeschreibung auf der Herstellungszeichnung zusammen
mit der Mutter und der Unterlage ist auf dem Bild 8.19. Die weitere gleiche
Verbindung kann nur mit der Achse oder in der Ansicht mit dem Achsenkreuz
dargestellt.
Schraube
Mutter
Bild N. 8.19, die schematische Darstellung der Schraubenverbindung
23
Unterlage
Spoj šroubem se šestihrannou hlavou volně procházejícím dírami v obou spojovaných
deskách je zobrazen na obr. 8.20. Vpravo je část výrobního výkresu spojované desky s dírou
pro šroub podle ČSN EN 20273 (02 1050). Pro šrouby s hlavou se doporučuje srazit hranu
díry.
Obrázek č. 8.20, Spoj volně procházejícím šroubem
Spoj na obr. 8.21 je proveden šroubem s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem (Indus
šroub) zašroubovaným přímo do jedné ze spojovaných součástí, pojištěným pružnou
podložkou. Rozměry válcového zahloubení jsou stanoveny podle ČSN 02 1024. Šroub a
podložka budou v soupisu položek označeny:
ŠROUB M24x70 ČSN 02 1143.51
PODLOŽKA 24 ČSN 02 1741.11
Obrázek č. 8.21, Spoj šroubem s válcovou hlavou
24
Die Verbindung mit der frei durch die Löcher in beiden Verbindungsplatten durchgehende
Sechskantschraube ist auf dem Bild 8.20 dargestellt. Rechts ist der Teil der
Herstellungszeichnung der Verbindungsplatte mit dem Loch für die Schraube nach ČSN EN
20273 (02 1050). Für die Kopfschrauben wird empfohlen die Lochkante abzukanten.
Bild N. 8.20, die Verbindung mit der frei durchgehenden Schraube
Die Verbindung auf dem Bild 8.21 ist mit der direkt in eine der Verbindungsbestandteile
verschraubten
Innensechskantzylinderkopfschraube
(Inbusschraube),
die
mit
der
Federunterlage versichert ist, durchgeführt. Die Maßen des Zylindersenkens sind laut ČSN 02
1024 festgelegt. Die Schraube und die Unterlage werden im Postenverzeichnis markiert:
SCHRAUBE M24x70 ČSN 02 1143.51
UNTERLAGE 24 ČSN 02 1741.11
Bild N. 8.21, die Zylinderkopfschraubenverbindung
25
Na obr. 8.22a je zobrazeno šroubové spojení závrtným šroubem a přesnou šestihrannou
maticí zajištěnou proti povolení podložkou s nosem. Závrtná část šroubu je uložena přechodně
a je zašroubována až na konec výběhu, aby při demontáži nedošlo k povolení v tomto místě,
ale v místě matice.
Druhé šroubové spojení (obr. 8.22b) je lícovaným šroubem, podložkou a korunovou maticí
zajištěnou proti povolení závlačkou. Šroub zde slučuje funkci kolíku a šroubu, je v díře
uložen přechodně H7/n6.
Obrázek č. 8.22, Šroubové spoje
26
Auf dem Bild 8.22a ist die Schraubenverbindung mit der Bolzenschraube und der genauen
gegen die Lockerung mit der Unterlage mit Nase versicherten Sechskantmutter dargestellt.
Der Einschraubteil der Schraube ist temporär gelagert und ist bis zum Auslauende
einschraubt, damit bei der Montage nicht zur Lockerung auf dieser Stelle aber in der
Mutterstelle kommt.
Die zweite Schraubenverbindung (Bild 8.22) ist die Verbindung mit der Passschraube,
Unterlage und gegen Lockerung mit dem Splint versicherte Kronenmutter. Die Schraube
vereint hier die Funktion des Bolzens und der Schraube und ist im Loch temporär gelagert
(H7/n6).
Bild N. 8.22, Schraubenverbindungen
KLETEČKA, Jaroslav a Petr FOŘT. Technické kreslení. Brno: Computer Press a.s., 2007. ISBN
978-80-251-1887-0.
27
Download

Šroubové spoje