KÓTOVÁNÍ
Základní pojmy
- kóta
- kótovací čára - vynášecí čára
- hraničící značky
KÓTOVÁNÍ
Kóta je číselná hodnota vyjádřena v příslušných
jednotkách (mm), graficky zobrazena na
výkrese spolu s mezními úchylkami a značkami
tak, aby byl příslušný prvek úplně určen.
Kóty
- funkční
- nefunkční
- informativní
KÓTOVÁNÍ
Kótovací čára
- kreslí se souvislou tenkou čarou,
- musí být vedena rovnoběžně s kótovacím
prvkem,
- při kótování rovinných úhlů se kótovací
čára kreslí jako oblouk kružnice,
- ukončuje se na vynášecích nebo
obrysových čárách,
- nemají se vzájemně protínat,
KÓTOVÁNÍ
- je-li několik kótovacích čar za sebou,
umisťují se od nejkratší až po nejdelší.
- kótovací čára se nesmí ztotožňovat s:
- obrysovými čarami
- odkazovými čarami
- osami
- vynášecími čarami
KÓTOVÁNÍ
Vynášecí čára
- kreslí se souvislou tenkou čárou,
- kreslí se kolmo ke směru kótovaného prvku,
- mohou se kreslit i šikmo, ale spolu
rovnoběžné,
- při kótování rovinných úhlů se vyn. čáry
kreslí jako úsečky vycházející z vrcholů úhlů,
- se nepatrně prodlužují za kótovací čáry,
- nemají protínat kótovací čáry.
KÓTOVÁNÍ
Hraničící značky
Ukončují kótovací čáry. Na jednom výkrese
se má použít jeden druh.
Kreslí se tenkými souvislými čarami,
velikost je odvislá na velikosti obrazu na
výkrese a souvisí s velikosti písma kót.
- otevřená 30°
- otevřená 90°
- uzavřená vyplněná 30°
- uzavřená 30°
KÓTOVÁNÍ
- šikmá úsečka
- tečka
Šipky 90°se nesmí používat u řetězcového
kótování!
Kótovací a vynášecí čáry ležící uvnitř
plochy v řezu, nemají mít směr shodný se
směrem šraf.
Kóty se přednostně umisťují vně obrazu.
KÓTOVÁNÍ
Odkazové čáry
- se ukončují tečkou, pokud jsou vedeny do
plochy,
- šipkou, vedené k obrysové čáře,
- ničím, vedené ke kótovací čáře nebo
průsečíku os,
- tenkou malou kružnicí, jestliže označuje
bod definovaný jako průsečík dvou
přímek,
- se nesmí protínat,
- mají být co nejkratší.
KÓTOVÁNÍ
Zapisování kót
- zapisují se normalizovaným písmem,
přednostně kolmé typu B,
- velikost se volí s ohledem na čitelnost,
- kóty ani hran. značky nemají protínat
žádné jiné čáry,
- kóta, která neodpovídá velikosti se
podtrhává úsečkou (a),
- v místech přerušení obrazu se kóty
nepodtrhávají a kótovací čáry se
nepřerušují (b),
KÓTOVÁNÍ
- teoretický přesný rozměr se zapisuje v
pravoúhlém rámečku (c)-(rozměr udaný jako
teoreticky přesný slouží k výpočtu
tolerančního pole a kóta v rámečku musí být
vždy doplněna předpisem geometrické
tolerance vztažené ke kótovanému prvku),
KÓTOVÁNÍ
- kóty se zapisují rovnoběžně s kótovacími
čarami poblíž jejich středu, orientují se
tak, aby byly čitelné zdola a zprava.
SOUSTAVY KÓT
Při kótování dvou a více rozměrů téhož
směru nebo délek oblouků kružnic a při
kótování úhlů majících společný vrchol se
může použít:
- paralelní uspořádání kót
SOUSTAVY KÓT
- průběžné uspořádání kót
SOUSTAVY KÓT
- řetězcové uspořádání kót
- smíšené kótování
SOUSTAVY KÓT
- souřadnicové kótování
- kótování pomocí součinu
KÓTOVÁNÍ TVAROVÝCH PRVKŮ
STROJNÍCH SOUČÁSTÍ
- kótování průměrů kružnic
- kótování malých průměrů kružnic
KÓTOVÁNÍ TVAROVÝCH PRVKŮ
STROJNÍCH SOUČÁSTÍ
- kótování poloměrů
- kótování malých poloměrů
KÓTOVÁNÍ TVAROVÝCH PRVKŮ
STROJNÍCH SOUČÁSTÍ
- kótování oblouků kružnic (středovým úhlem
- a, délkou tětivy - b, délkou oblouku - c)
KÓTOVÁNÍ TVAROVÝCH PRVKŮ
STROJNÍCH SOUČÁSTÍ
- kótování koulí
- průměrem (a, b)
- poloměrem (c)
KÓTOVÁNÍ TVAROVÝCH PRVKŮ
STROJNÍCH SOUČÁSTÍ
- kótování kuželů – 2 průměry a délkou
- 1 průměrem, délkou a polovičním vrchol. úhlem (a)
- 2 průměry a polovičním vrcholovým úhlem (b)
- 2 průměry a vrcholovým úhlem (c)
KÓTOVÁNÍ TVAROVÝCH PRVKŮ
STROJNÍCH SOUČÁSTÍ
Výpočet kuželovitosti:
KÓTOVÁNÍ TVAROVÝCH PRVKŮ
STROJNÍCH SOUČÁSTÍ
Výpočet úhlu kužele:
KÓTOVÁNÍ TVAROVÝCH PRVKŮ
STROJNÍCH SOUČÁSTÍ
- kótování zkosení hran
správně
špatně
- kótování zkosených hran pod úhlem 45°
KÓTOVÁNÍ TVAROVÝCH PRVKŮ
STROJNÍCH SOUČÁSTÍ
- kótování zkosených hran pod jiným
úhlem než 45°
KÓTOVÁNÍ TVAROVÝCH PRVKŮ
STROJNÍCH SOUČÁSTÍ
- kótování hran neurčitých tvarů
(ČSN ISO 13715)
Tato norma udává možné způsoby označování
vnějších a vnitřních hran přesně
nespecifikovaných tvarů. Jedná se o možnost
předepsání max. dovolených otřepů, které je
možno nechat na výrobku, nebo předepsání
nutného min. (max.) sražení hran.
KÓTOVÁNÍ TVAROVÝCH PRVKŮ
STROJNÍCH SOUČÁSTÍ
- kótování hran neurčitých tvarů
(ČSN ISO 13715)
vnitřní hrany
vnější hrany
1 vybrání koutu
2 ostrý kout
3 přesah koutu
1 zkosení
2 ostrá hrana
3 otřep
KÓTOVÁNÍ TVAROVÝCH PRVKŮ
STROJNÍCH SOUČÁSTÍ
- kótování hran neurčitých tvarů
(ČSN ISO 13715)
- základní značka
- odkaz na tuto mezinárodní normu
- tvary upravených hran
KÓTOVÁNÍ TVAROVÝCH PRVKŮ
STROJNÍCH SOUČÁSTÍ
- kótování hran neurčitých tvarů
(ČSN ISO 13715)
Prvky značek pro tvary upravených hran
KÓTOVÁNÍ TVAROVÝCH PRVKŮ
STROJNÍCH SOUČÁSTÍ
- kótování hran neurčitých tvarů
(ČSN ISO 13715)
Doporučené rozměry
stavu hran
KÓTOVÁNÍ TVAROVÝCH PRVKŮ
STROJNÍCH SOUČÁSTÍ
- kótování děr
- hloubka vrtané díry se kótuje bez kuželového ukončení (a),
vrcholový úhel běžného šroubovitého vrtáku je 118°, kreslíme
asi 120°,
- u součásti, kde je nebezpečí provrtání, se hloubka díry kótuje
až k vrcholu kuželového zakončení (b),
- u díry ukončené kuželem s jiným vrcholovým úhlem, než má
běžný vrták, se kótuje i vrcholový úhel tohoto kužele (c).
KÓTOVÁNÍ TVAROVÝCH PRVKŮ
STROJNÍCH SOUČÁSTÍ
- kótování přechodů
- kótování děr na roztečné kružnici
Download

přednáıka 3