Kreslení 2D technické dokumentace
AutoCAD – nastavení výkresu
© Ing. Richard Strnka, 2012
Otevření nového souboru - Začít od začátku
Pro zobrazení panelu viz obrázek je nutno
přepnout proměnnou STARTUP na hodnotu 1
Toto se provede v příkazové rádce AutoCADu.
Při otevření nového souboru je možno nechat
zobrazit (STARTUP <1>) panel Vytvořit nový soubor,
v kterém je první volba Začít od začátku.
Tato volba umožní zvolit základní pracovní
jednotky výkresu:
- mm
- in
Přepočet 1 in = 25,4mm
Otevření nového souboru - Použít šablonu
Pro zobrazení panelu viz obrázek je nutno
přepnout proměnnou STARTUP na hodnotu 1
Toto se provede v příkazové rádce AutoCADu.
Druhá volba Použít šablonu umožní zvolit jednu z
předinstalovaných šablon.
Soubor šablony výkresu používá příponu .dwt a
určuje styly, nastavení a rozvržení ve výkresu,
včetně rohových razítek.
Základní šablona pro jednotky ISO je
Acadiso.dwt
Šablona Acad.dwt nastavuje pracovní jednotky
na Inch.
Otevření nového souboru - Použít průvodce
Pro zobrazení panelu viz obrázek je nutno
přepnout proměnnou STARTUP na hodnotu 1
Toto se provede v příkazové rádce AutoCADu.
Volba Použít průvodce - Rozšířené nastavení
obsahuje pět dialogů: Jednotky, Úhel, Měření
úhlu, Směr úhlu a Oblast. Při práci v průvodci lze
pomocí tlačítek Zpět a Další přepínat mezi
stránkami; kliknutím na tlačítko Dokončit na
poslední stránce dokončíte průvodce a vytvoříte
nový výkres se zadanými nastaveními.
Později lze změnit systém jednotek, úhlů, měření
úhlů a směr úhlů pomocí příkazu JEDNOTKY a
oblast pomocí příkazu MEZE.
Rozšířené nastavení - jednotky
Určuje formát jednotek a přesnost. Formát jednotek je formát, ve kterém pracujeme a v němž program
zobrazuje souřadnice a jednotky. Stránka Jednotky v průvodci Rychlé nastavení obsahuje stejné
formáty. Další informace najdete v části Určení jednotek a formátů jednotek.
Přesnost jednotek řídí počet desetinných míst nebo zlomkovou část, ve kterých budou zobrazovány
délkové jednotky.
Rozšířené nastavení - úhel
Určuje formát, ve kterém se vkládají úhly a v
němž program úhly zobrazuje.
Stupně desítkově
Zobrazuje stupně úhlů desítkově.
Stupně/Min/Vteřiny
Zobrazuje úhly v minutách a vteřinách.
Grady
Zobrazuje úhly v gradech.
Radiány
Zobrazuje úhly v radiánech.
Zeměpisné
Zobrazuje úhly v zeměpisných jednotkách.
Rozšířené nastavení – měření úhlu
Určuje směr nulového úhlu pro vkládání úhlů.
Když vložíme hodnotu úhlu, měří se úhel buď
proti nebo ve směru hodinových ručiček od
směru kompasu, který zvolíme na této stránce.
Směr měření úhlu (po a proti směru pohybu
hodinových ručiček) určíte v dialogu Směr úhlu.
Rozšířené nastavení – měření úhlu
Určuje směr od nulového úhlu, ve kterém
vkládáte a ve kterém program zobrazuje hodnoty
úhlů: proti nebo ve směru hodinových ručiček.
Vžitá konvence je proti směru hodinových
ručiček kladný směr.
Rozšířené nastavení – oblast
Udává v celých jednotkách přibližnou šířku a
délku plochy, na kterou budete chtít kreslit. Tím
se omezí plocha výkresu pokrytá rastrovými
tečkami při zapnutí rastru.
Když příkazem MEZE zapnete kontrolu omezení,
omezuje toto nastavení také souřadnice, do
kterých lze vstupovat v rámci obdélníkové plochy.
Kreslicí oblast lze změnit a kontrolu omezení lze
zapínat a vypínat příkazem MEZE.
Hodnota 420 mm x 297 mm . . . formát A3
Nastavení rastru
Pomocí panelu se nastavuje vzhled a chování
rastru.
Aby se rastr zobrazil pouze ve vymezené pracovní
oblasti (příkaz MEZE), je nutné odškrtnout políčko
viz červená šipka.
Zobrazení roletového menu
Kromě pásu karet (jednotlivé záložky) je vhodné
zobrazit také standardní panel nabídek ve formě
roletového menu. Toto menu bylo standardní ve
starších verzích AutoCADu.
V levé horní části okna aplikace na pravém konci
panelu nástrojů Rychlý přístup klikněte na
rozevírací nabídku Zobrazit panel nabídek.
Výkresové hladiny
Hladiny se používají k seskupení informací ve výkresu podle funkce a k zavedení standardů typů čar,
barev a jiných vlastností.
Hladiny jsou ekvivalentem průsvitek používaných při kreslení na papír. Hladiny jsou primárním
organizačním nástrojem používaným ve výkresu k seskupení informací podle funkce a k přiřazení
výchozích vlastností včetně barvy, typu čáry, tloušťky čáry a dalších.
Když vytvoříte hladiny, můžete připojit podobné typy objektů přiřazením ke stejné hladině. Například je
možné umístit do samostatných hladin konstrukční čáry, text, kóty a rohová razítka. Hladiny mohou snížit
vizuální složitost výkresu a zvýšit výkon zobrazení díky ovládání způsobu zobrazení nebo vykreslení
objektů.
Nastavení hladin
Ve správci hladin vytvořte potřebné hladiny viz obrázek níže. Novou hladinu vytvoříte tlačítkem
Nová hladina
Nastavení vlastností hladin
Hladinám přiřaďte odpovídající vlastnosti.
Barva …. bude charakterizovat vlastnosti při tisku
Typ ….. Čárkovaná, čerchovaná atd.
Tloušťka ….. Zobrazení pro monitor !!!
Typ čáry je nutno do výkresu načít ze souboru
acadiso.lin (pro jednotky ISO – mm)
Uložení do šablony
Veškerá nastavení ve výkrese je možné
uložit do šablony a mít je k dispozici při
otevírání nového souboru.
Proveďte Uložit výkres jako ….
Nastavte soubor typu … Šablona ….
Doplňte popis …..
Konec úlohy AutoCAD – Nastavení výkresu
Download

AutoCAD - nastavení výkresu