Přenosový program „Leica FlexOffice“
Úvod:
O programu…
Program Leica FlexOffice (LFO) je určen pro totální stanice modelové řady FlexLine
(TS02/06/09). Umožňuje oboustranný přenos dat mezi přístrojem a PC, tvorbu kódových listin,
seznamů souřadnic a uživatelských formátových masek. Dále je určen pro upgrade firmwaru, nahrání
uživatelských konfigurací apod. Jeho základní nástroje vycházejí z programu Leica Geo Office.
Instalace
Software LFO musí být nainstalován na systému, který splňuje několik základních
systémových požadavků. Operační systém musí být jedním z těchto: WIN XP, Vista (Servis Pack 2)
nebo vyšší. Software LFO bude optimálně pracovat na doporučených požadavcích na systém.
Instalační program Vás provede celou instalací. Pohybujete se pomocí tlačítka NEXT. Pro
jednoduchost instalace jsou již jednotlivé volby předdefinovány jako „default“ nastavení. Během
instalace není třeba tato nastavení měnit. Instalačním program se spustí buď automaticky po vložení
CD do mechaniky nebo se zvolí soubor SETUP.EXE v adresáři s příslušnou jazykovou verzí..
Instalační program založí složku v nabídce Start Všechny programy Leica FlexOffice
Ovládání a popis uživatelského rozhraní
Celé uživatelské rozhraní software je koncipováno tak, aby bylo jeho ovládání co
nejjednodušší a co možná nejintuitivnější. Celé ovládání je založeno na několika možnostech a jejich
kombinacích:
•
•
•
•
Tool Bar – lišty nástrojů pod hlavním menu
List Bar – panel nástrojů a funkce manažeru ve sloupci vlevo od pracovní plochy
Context Menu – obsahově orientované menu pod pravým tlačítkem myši (vždy aktuální
možnosti v kterékoliv části menu nebo pracovní plochy)
Help – velmi podrobný návod a informace v menu Help
Po spuštění programu pomocí ikony na pracovní ploše PC se otevře následující okno:
-1-
Funkce přístupné z panelu nástrojů (sloupec vlevo):
Nástroje pro import surových naměřených dat (DBX), import
a export dat v předdefinovaných ASCII formátech. Pro naše
účely jsou tyto funkce nadbytečné.
Data Exchange Manager – umožňuje oboustranný přenos dat
mezi přístrojem a PC
Software Upload – upgrade přístrojového firmware
Format Manager – prostředí pro tvorbu flexibilních formátů
výstupních dat
Tyto nástroje jsou pro naše účely nadbytečné
Configuration Manager – zde je možné nastavit různé funkce totální
stanice a zafixovat je proti nežádoucí
změně, konf. se pak nahraje do přístroje
Projects – správce založených projektů
Codelists – vytvoření a editace kódových listin
Report Templates – uživatelská tvorba výstupních protokolů z LFO
Data Exchange Manager – pomocí této položky se provádí vlastní přenos dat mezi
PC a TC.
-2-
Základní informace potřebné pro přenos dat z TC do PC
1) Spustíme program LFO. Totální stanice může být vypnutá.
2) V nabídce „Tools“ klikneme na Data Exchange Manager.
Po kliknutí na ikonu se otevře okno v jehož levé části se objeví mimo jiné i sériové
porty počítače (Serial Ports).
3) Před prvním použitím je třeba na portu provést nastavení příslušného přístroje.
Pravým tlačítkem myši klikneme na port a v nabídce „Settings“ provedeme
nastavení typu přístroje a přenosové parametry. Obvykle stačí provést nastavení
parametrů stisknutím tlačítka „Defaults“
-3-
4) Kliknutím na znaménko + před příslušným portem pak propojíme totální stanici
s počítačem. Při správném nastavení se naváže spojení s přístrojem a objeví se jeho
strukturovaná paměť.
Jobs – zakázky (soubory) s měřenými daty ( Measurement Data) a se souřadnicemi
(Fixpoints). Obvyklý počet zakázek je 4 – pro TPS400, 8 – pro TPS800.
Format Files – uživatelské formáty výstupních dat nahrané v totální stanici, kromě
standardního formátu GSI8/16 (ten se zde již nezobrazí, nelze ho totiž vymazat).
Tyto uživ. formáty mohou být nahrány do TC maximálně 4 a mohou sloužit pro tvorbu
měřického zápisníku nebo pro výpočetní software.
Codelists – aktuální kódová listina obsahující max. 200 kódů
Road Files – soubory obsahující horizontální, příp. vertikální prvky trasy pro aplikace
2D Trasa a 3D Trasa.
-4-
5) Levým tlačítkem myši otevřeme příslušnou zakázku a označíme buď Fixpoints
nebo Measurements Data, uchopíme je a přeneseme do pravé části okna do
vybraného adresáře v PC. Následně se otevře okno, ve kterém je možné zvolit
výstupní formát: GSI, IDX, XML, DXF nebo uživatelský (nahraný v TC). Vybereme
požadovaný formát a v horní části okna potvrdíme či změníme název souboru.
Přenos dat trvá určitou dobu a je závislý na výkonu počítače a hlavně na množství
přenášených dat.
Popis formátu GSI
Pro formát GSI (standard starších přístrojů Leica) je možné zvolit tři tvary – Maska1,
Maska 2 a Maska 3, lišící se složením měřených dat.
GSI - Maska 1:
Měření: číslo bodu (11), Hz-úhel (21), V-úhel (22), šikmá délka (31), ppm + konst.
hranolu v mm (51), výška hranolu (87), výška přístroje (88)
Kódový řádek: číslo volného kódu (41) a max. osm informací (42-49)
GSI – Maska 2:
Měření: číslo bodu (11), Hz-úhel (21), V-úhel (22), šikmá délka (31), Y cíle (81), X
cíle (82), Z cíle (83), výška hranolu (87)
Kódový řádek: číslo volného kódu (41) a max. osm informací (42-49)
GSI – Maska 3:
Stanovisko: číslo bodu (11), Y stanoviska (84), X stanoviska (85), Z stanoviska (86),
výška přístroje (88)
-5-
Měření: číslo bodu (11), Hz-úhel (21), V-úhel (22), šikmá délka (31), ppm + konst.
hranolu (51), výška hranolu (87), Y cíle (81), X cíle (82), Z cíle (83)
Kódový řádek: číslo volného kódu (41) a max. osm informací (42-49)
Údaj v závorce je tzv. index slova (WI), který je uveden na počátku řetězce
s příslušnou hodnotou.
Při přenosu dat přes kabel je nutné zvolit některou z GSI-masek v totální stanici před
začátkem přenosu dat (cesta: MENU – 5 Nastav. – 1 Nastav. – (čtvrtá obrazovka
v dialogu). Je také nutné zadat délku datového řetězce (GSI8 nebo GSI16).
Příklady:
Formát GSI8 (Maska 3):
11....+00005005 84...0+00000000 85...0+00000000 86...0+00000000 88...0+00001580
110002+00004001 21.032+37205540 22.032+09030730 31...0+00003010 51....+0000+034
81...0-00001265 82...0+00002693 83...0+00000737
110003+00004002 21.032+37205670 22.032+07811110 31...0+00003119 51....+0000+034
81...0-00001248 82...0+00002658 83...0+00001331
110004+00004003 21.032+36082080 22.032+07811070 31...0+00002979 51....+0000+034
81...0-00001619 82...0+00002290 83...0+00001284
410005+000049SM 42....+00000000 43....+00000000 44....+00000000 45....+00000000
47....+00000000 48....+00000000 49....+00000000
Vysvětlení zápisu GSI8:
21.032+37205540
21
.032
+37205540
index slova (položky), Hz-úhel
informace o charakteru dat
data, Hz-úhel v gradech: 372,0554 g
81. . . 0-00001265
81
...0
-00001265
index slova, souřadnice Y měřeného bodu
informace o charakteru dat
data, souř. Y měř. bodu v metrech: -1,265 m
87...0+00001300
87...0+00001300
87...0+00001300
46....+00000000
Formát GSI16 (Maska 3):
*11....+0000000000005005 84...0+0000000000000000 85...0+0000000000000000 86...0+0000000000000000
88...0+0000000000001580
*110002+0000000000004001
21.032+0000000037205540
22.032+0000000009030730
31...0+0000000000003010 51....+000000000000+034 87...0+0000000000001300 81...0-0000000000001265
82...0+0000000000002693 83...0+0000000000000737
*110003+0000000000004002
21.032+0000000037205670
22.032+0000000007811110
31...0+0000000000003119 51....+000000000000+034 87...0+0000000000001300 81...0-0000000000001248
82...0+0000000000002658 83...0+0000000000001331
*110004+0000000000004003
21.032+0000000036082080
22.032+0000000007811070
31...0+0000000000002979 51....+000000000000+034 87...0+0000000000001300 81...0-0000000000001619
82...0+0000000000002290 83...0+0000000000001284
*410005+00000000000049SM 42....+0000000000000000 43....+0000000000000000 44....+0000000000000000
45....+0000000000000000 46....+0000000000000000 47....+0000000000000000 48....+0000000000000000
49....+0000000000000000
Vysvětlení zápisu GSI16:
21.032+0000000037205540
21
.032
+0000000037205540
index slova (položky), Hz-úhel
informace o charakteru dat
data, Hz-úhel v gradech: 372,0554 g
81. . . 0-0000000000001265
81
...0
-0000000000001265
index slova, souřadnice Y měřeného bodu
informace o charakteru dat
data, souř. Y měř. bodu v metrech: -1,265 m
-6-
Každý měřický a kódový blok formátu GSI16 začíná znakem * (hvězdička).
V okně Data Exchange Manager je možné provádět také mazání jednotlivých
souborů i celých adresářů v totální stanici (Fixpoints, Measurement, Job(s), Codelist,
Format(s)). Klikneme pravým tlačítkem myši na příslušnou položku, zobrazí se
nabídka, z které vybereme Delete a potvrdíme.
Export dat pomocí vyjímatelné USB-flash paměti
U přístrojů, které jsou vybaveny komunikační bočnicí GSD04 můžeme zvolit export
dat buď přes kabel nebo prostřednictvím USB-flash paměti, která se zasouvá do
USB-portu v horní části boxu bočnice.
V USB-flash paměti jsou automaticky vytvořeny tyto adresáře:
Codes
– kódové listiny
Formats – flexibilní formátové masky pro export dat
Jobs
– zakázky s naměřenými body a fixními souřadnicemi
System – adresář pro upgrade firmwaru apod.
Pro export měřených dat z vnitřní paměti na USB-flash je třeba provést následující
kroky:
→
→
→
→
-7-
Vytváření a konverze souboru se souřadnicemi
1. Vytvoření nového souboru v programu LSO
Postup:
1) Spusťte aplikaci Coordinate Editor, která není součástí programu
Leica FlexOffice, nýbrž je dodávána samostatně a nainstalována při
předání totální stanice a úvodním školení. Soubor CrdEdit.exe je
obvykle instalován na plochu PC.
V zobrazeném okně otevřeme nový
soubor (File – New). Objeví se
tabulka umožňující ruční zapsání
čísla bodu (Point Id) a jeho souřadnic
(Easting-Y, Northing-X, Elevation-H).
Takto vytvořený seznam souřadnic
uložíme (File - Save As) do
zvoleného adresáře v PC ve formátu
GSI. Tento formát (*.gsi) vybereme
z nabídky v položce „Typ souboru“
ve spodní části obrazovky. Abychom
nemuseli rekukovat delší souřadnice,
obvykle zvolíme (Uložit jako typ)
„GSI-16 Files (*.gsi)“.
Do totální stanice přesuneme soubor se souřadnicemi prostřednictvím položky Data
Exchange Manager v programu LFO. Uchopíme ho myší a přeneseme do zvolené
zakázky do sekce „Fixpoints“. Jestliže již „Fixpoints“ obsahuje nějaké body se
souřadnicemi, pak se tyto body přemažou novými. Nelze tudíž přidat do souboru v
TC nové souřadnice k již existujícím souřadnicím.
2. Konverze souřad. souboru z formátu TXT do formátu GSI
Textový soubor TXT (*.txt) se souřadnicemi je nutné před nahráním do totální stanice
překonvertovat na soubor GSI (*.gsi). K tomu slouží následující postup, jehož
jednotlivé kroky lze uložit jako tzv. „předlohu“, která urychlí práci při konverzi dalších
souborů.
Postup:
1) Spustíme Coordinate Editor a otevřeme
soubor se souřadnicemi v textovém tvaru
(*.txt). V následujícím okně je třeba zvolit pozici
svislé čáry pro oddělení sloupců s údaji (číslo
bodu, Y, X, H). Můžeme zvolit typ umístění
oddělovače „Free“ a na následující obrazovce
vybrat znak, na jehož místo bude čára
umístěna. Jako příjemnější se zdá použít
„Position“ a vložit oddělovací čáry na místo
mezer mezi sloupci.
-8-
2) Zvolíme tedy „Position“ a přejdeme na
následující
obrazovku.
Klikneme
levým
tlačítkem myši do každé mezery mezi sloupci a
vložíme tak svislé čáry, které je budou
oddělovat.
3) Na další obrazovce pojmenujeme položky
v jednotlivých sloupcích. Pravým tlačítkem
myši klikneme na hlavičku prvního sloupce (0)
a levým tlačítkem vybereme z nabídky položku
„Point Id“ (tj. číslo bodu). Potom klikneme
pravým tlačítkem na hlavičku druhého sloupce
(1), najedeme na „Coordinates“ a levým
tlačítkem vybereme „Easting“ (souř. Y).
Stejným způsobem označíme i hlavičky dalších
sloupců (Northing – X, Elevation – H).
4) Na následující obrazovce můžeme zadat
název tzv. „předlohy“ (Template Name), pod
kterou bude výše popsaný postup uložen (při
konverzi dalšího souboru již bude v úvodním
okně možno zvolit tuto předlohu a konverze
proběhne s jejím použitím okamžitě).
5) Po dokončení celého procesu se objeví
stejná tabulka jako při ručním vytváření
seznamu souřadnic. Uložíme ji do zvoleného
adresáře v PC. V dolní části obrazovky „Save
As…“ je nutné zvolit „Typ souboru“ jako GSI
Files (*.gsi).
Při otvírání dalšího souboru v Coordinate Editoru je již ve spodní části obrazovky
zobrazen řádek „Template“, kde můžeme vybrat „předlohu“, kterou jsem vytvořili
postupem popsaným výše. Při otevření souboru proběhne okamžitě konverze z (*.txt)
do (*.gsi) za použití zvolené „předlohy“. Chceme-li vytvořenou „předlohu“ vymazat,
provedeme to na obrazovce „Save As…“ pravým tlačítkem myši.
Soubory přeneseme do totální stanice obvyklým způsobem, tj. prostřednictvím
položky Data Exchange Manager v LFO.
-9-
Import souřadnic pomocí USB-flash paměti
Souřadnice ve tvaru GSI uložíme do adresáře Jobs na USB-flash paměti.
→
F2 Import dat
→
Jednotl. soubor (uložíme do adresáře „Jobs“)
Vytváření listiny kódů u modelové řady FlexLine
Program LFO umožňuje vytvoření seznamu kódů, které obsahují podrobné informace
o měřených bodech, stanovisku, apod., případně pokyny pro výpočetní a grafický
software. U přístrojů řady FlexLine lze pomocí tzv. „rychlého kódování“ okamžitě
provést měření s uložením do paměti včetně příslušného kódu. Ve formátu GSI je
takto vytvořenému kódu přiřazen index položky 41 – 49 (číslo kódu, Info1 – Info8).
Postup:
1) V menu „Management“ klikneme
na položku Codelist. V následující
tabulce klikneme pravým tlačíkem
myši na nápis Codelist a zvolíme
„New Codelist“. Zde zadáme název
kódové listiny a vybereme adresář,
kam bude uložena. Dále zde
vybereme typ přístroje, pro který je
listina určena, tedy „TS02/06/09.
Pravým tlačítkem myši klikneme na
název kódové listiny, zvolíme „New
Code“. V následující tabulce zadáme
název (Code Name) a popis kódu
(Code Description), příp. numerickou
zkratku pro rychlé kódování (Quick
Code). Ve standardní verzi LFO je
výběr typu kódu neaktivní a na
obrazovce zůstává „Type: Point“.
- 10 -
2) Takto vytvoříme seznam kódů,
které budeme při práci potřebovat.
Doplňující
informace
(atributy)
vytvoříme v tabulce, kterou otevřeme
kliknutím pravým tlačítkem myši na
číslo kódu a následnou volbou „New
Attribute“. Zde zadáme jméno, typ,
příp. standardní hodnotu informace.
Attribut Name – charakteristika informace, tj. atributu (např. materiál, druh, apod.)
Attribut Type – typ atributu: Normal – zadaná informace není povinně
editovatelná, ale lze ji upravit
Mandatory – zadaná informace vyžaduje před
zaregistrováním vždy editaci (i při rychlém kódování
u TPS700)
Fixed – zadanou informaci nelze měnit
Value Region – možnost zadání výběru z „choice listu“ (pro FlexLine není aktivní)
Value Type – typ záznamu: Text – text
Real – reálné číslo
Integer – celé číslo
Default Value – standardní, nejčastěji používaná hodnota atributu
3) Soubor s kódy je automaticky uložen do adresáře, který byl vybrán při jeho
založení. Bude mít příponu „.frt“ a do totální stanice ho můžeme přenést přes kabel
prostřednictvím Data Exchange Manager. Nahrajeme ho do adresáře Codes, kde
nová kódová listina vždy přemaže předcházející. Do seznamu kódů v TC nelze tudíž
přihrávat další kódy.
Chceme-li seznam kódů vymazat z TC a nový nenahrávat, můžeme to provést
v okně Data Exchange Manager. Pravým tlačítkem myši klikneme na adresář
Codelists (nebo na soubor Codelist1) a ze zobrazené nabídky zvolíme Delete.
Pokud chceme použít pro nahrání
kódové listiny do přístroje USB-flash
paměť, musíme na ní uložit
vytvořenou listinu ve tvaru „.cls“. Po
vytvoření kódové listiny klikneme
pravým tlačítkem myši na její název
a zvolíme „Sent To“ → „Hard Disk or
USB-Stick“. Dále zvolíme adresář
„Codes“ na USB-flash a uložíme do
něj kódovou listinu.
- 11 -
Z USB-flash paměti do RAM-paměti přístroje, nahrajeme kódovou listinu ve tvaru
„.cls“ následující cestou:
→ F2 Import dat → Jednotl. soubor → Vyberte soubor .cls v adresáři „Codes“
- 12 -
Download

Přenosový program „Leica FlexOffice“