Radno uputstvo
Vakuumske pumpe
Tipovi
Ovo radno uputstvo važi za sledeće uljne vakuumske pumpe sa obrtnim klipom: VC 50, VC 75, VC 100 i VC 150.
Nominalni usisni kapacitet u normalnim atmosferskim uslovima iznosi 50, 70, 100 i 150 m³/h pri 50 Hz. Zavisnost usisnog kapaciteta
od usisnog pritiska može se videti u tabeli D 231.
Opis
VC 50, VC 75, VC 100 i VC 150 imaju mrežasti filter sa usisne strane, a sa potisne strane jedan separator ulja i uljanih isparenja sa
funkcijom vraćanja ulja u cirkulacioni sistem. Vakuumska pumpa je zvučno izolovana. Ventilator koji se nalazi između kućišta pumpe
i motora obezbeđuje intenzivno vazdušno hlađenje kućišta pumpe, a time i cirkulišućeg ulja.
Nakon zaustavljanja pumpe ugrađeni povratni ventil hermetički zatvara sistem, što dalje sprečava punjenje cilindra pumpe uljem
kada se pumpa nalazi u stacionarnom stanju. Previše ulja u cilindru može izazvati hidrauličku blokadu i time prekomernu tenziju na
klipu pri ponovnom pokretanju pumpe.
Serijski ugrađen ventil sa gasnim balastom sprečava da u unutrašnjosti pumpe dođe do kondenzacije malih količina vodene pare,
usisane pri radnoj temperaturi. Pri povećanom ulasku vodene pare može se predvideti povećanje balasta.
Pumpa se pokreće prispojenim standardnim motorom naizmenične struje.
Pribor: Po potrebi ventil za regulaciju vakuuma (ZRV), filter za prašinu (ZFP), zaptivajući usisni filter (ZVF), sigurnosni prekidač
motora (ZMS) i merač vakuuma (ZVM).
Primena
Vakumske pumpe VC su predviđene za rad u industrijskom okruženju, tj. zaštitna instalacija mora da odgovara DIN EN 294,
tabela 4, za osobe starije od 14 godina.
Navedeni tipovi služe za stvaranje vakuuma u zatvorenim sistemima ili za trajno održavanje vakuuma u rasponu: 0,5 do 500 mbar
(aps.).
Pri stalnom pogonu izvan navedenog intervala postoji opasnost gubitka ulja preko potisnog otvora. Pri stvaranju vakuuma u
zatvorenom sistemu zapremina koja se vakuumira ne sme da iznosi više od 2% nominalnog usisnog kapaciteta vakuumske pumpe.
Pri stalnom pogonu > 100 mbar (aps.) preporučuje se sledeća veća veličina motora.
Isisani vazduh sme sadržati vodenu paru, ali ni slučajno vodu ili neku drugu tečnost. Ne sme se raditi sa agresivnim ili
zapaljivim gasovima ili parom. Za dozvoljenu količinu vodene pare pogledajte Info I 200.
Rad sa zapaljivim ili agresivnim gasovima i parom moguć je isključivo pumpama specijalne izrade, pri čemu se mora uzeti
u obzir sigurnosno uputstvo X 2.
Pri radu sa kiseonikom treba uzeti u obzir sigurnosno uputstvo X 3.
Temperature okoline i usisavanja moraju iznositi od 12 do 40°C. Pri radu na temperaturama izvan ovog područja molimo
Vas da se obratite isporučiocu.
Standardni tipovi se ne smeju koristiti u eksplozivnim sredinama.
Na potisnoj strani je dozvoljen protivpritisak samo do + 0,1 bar.
U slučajevima gde bi nepredviđeno isključivanje odnosno prestanak rada vakuumske pumpe moglo ugroziti osoblje ili
instalacije, treba preduzeti odgovarajuće mere predostrožnosti.
Montaža i rukovanje (slika !, " i #)
Kada je pumpa ugrejana do radne temperature, onda površinska temperatura na delovima (Q) može iznositi preko 70°C.
Ti se delovi ne smeju dodirivati.
Usisna prirubnica (D), otvor za punjenje ulja (H), prozorčić za proveravanje količine ulja (I), ispust za ulje (K), gasni balast (U) i
kućište separatora ulja (T) moraju biti lako dostupni. Mesta kroz koja rashladni vazduh ulazi (E) i izlazi (F) moraju biti udaljena
najmanje 20 cm od najbližeg zida.
Jednom ispušten, rashladni vazduh se ne sme više usisavati. Za servisne radove treba predvideti slobodan prostor od oko 0,4 m
širine.
Tipovi VC mogu besprekorno funkcionisati samo u horizontalnom položaju.
Pri upotrebi pumpe na nadmorskoj visini većoj od 1000 m dolazi do smanjene efikasnosti.
U tom slučaju se obratite isporučiocu.
Vakuumska pumpa se na čvrstu podlogu može postaviti bez fiksiranja. Pri postavljanju na postolje, preporučuje se učvršćivanje
pomoću elastičnih amortizera, iako su vibracije vakuumskih pumpi sa obrtnim klipom veoma male.
Instalacija (slika ! i ")
Pri postavljanju i puštanju u pogon treba poštovati nacionalne propise za sprečavanje nezgoda pri radu sa kompresorima.
1. Vakuumski priključak (A) nalazi se na usisnoj prirubnici (D).
Isisani vazduh se kroz ispusni otvor (B) može ispustiti direktno u atmosferu ili sprovesti dalje uz pomoć odvodne cevi odn. creva.
Ukoliko je usisna cev preuska i/ili preduga, usisni kapacitet vakuumske pumpe se smanjuje.
Ispusni otvor (B) ne sme biti ni delimično ni u potpunosti zatvoren (zaprečen).
2. Ulje za podmazivanje (za informaciju o preporučenim vrstama pogledajte “Održavanje”) treba uliti kroz otvor za punjenje ulja (H)
kućišta separatora do gornje oznake na kontrolnom prozorčiću (I). Nakon toga zatvorite otvor za punjenje ulja (H).
3. Električni podaci motora nalaze se na pločici (N). Motori odgovaraju DIN/VDE 0530 i svrstani su u zaštitnu klasu IP 54 i izolacionu
klasu F. Odgovarajuća priključna šema se nalazi u kutiji sa priključnicama motora (sem kod tipova sa utikačem). Podatke o motoru
treba uporediti sa podacima o postojećoj električnoj mreži (vrsta struje, napon, frekvencija, dozvoljena jačina struje).
4. Motor priključite preko sigurnosnog prekidača (radi sigurnosti treba ugraditi jedan sigurnosni prekidač motora i dodatno
pričvršćenje kabla, kako bi se izbeglo njegovo prekomerno zatezanje).
Preporučuje se primena sigurnosnog prekidača motora sa odloženim isključenjem u zavisnosti od dužine trajanja eventualnog
strujnog preopterećenja.
Pri hladnom startu može doći do kratkotrajnog strujnog preopterećenja motora.
Instalacija je dozvoljena samo stručnom osoblju i to uz pridržavanje EN 60204. Vlasnik tj. korisnik je dužan ugraditi glavni
prekidač.
Puštanje u pogon (slika ! i ")
1. Motor nakratko pokrenute da bi se proverio smer obrtanja u odnosu na referentnu oznaku (O).
2. Usisni vod priključite na vakuumski priključak (A).
3. Posle eventualne korekcije smera obrtanja, motor ponovo upalite i nakon otprilike 2 minuta ugasite, da bi se po potrebi dopunio
nivo ulja (I). Proces punjenja ponavljajte sve dok hladnjak nije potpuno napunjen. Otvor za punjenje ulja (H) ni u kom slučaju ne
otvarajte dok pumpa radi.
4. Ventil za regulaciju vakuuma (pribor):
Podešavanje vakuuma se vrši okretanjem regulacionog dugmeta saglasno oznaci na istom.
Rizici kojima može biti izloženo opslužno osoblje
1. Stvaranje buke: Maksimalni nivo buke (pri najnepovoljnijem pravcu i opterećenju), meren u saglasnosti sa DIN 45635 deo 13
(odgovara 3.GSGV), je naveden u tabeli datoj na kraju teksta. Pri dugotrajnom boravku u neposrednoj blizini pumpe u pogonu, a da
bi se izbeglo oštećenje sluha, preporučuje se nošenje štitnika za uši.
2. Čestice ulja u izduvnom vazduhu: Uprkos elementima za filtriranje uljanih isparenja iz vazduha, potisnuti vazduh može sadržati
tragove istih, što se detektuje po mirisu. Dugotrajno udisanje ovih čestica može biti štetno po zdravlje, zbog čega je izuzetno važno
voditi računa o dobroj ventilaciji u prostoriji u kojoj se nalazi pumpa.
Održavanje i servisiranje
Ukoliko pri održavanju osoblje može biti ugroženo delovima u pokretu ili pod naponom, obavezno isključite napajanje
pumpe električnom energijom (bilo isključenjem mrežnog utikača ili glavnog prekidača) i time eliminišite mogućnost
nehotičnog pokretanja.
Nikad ne pristupajte održavanju dok je pumpa još zagrejana. (Opasnost od povreda vrućim uljem za podmazivanje ili vrelim
delovima mašine.)
1. Filtriranje vazduha
Pri nedovoljnom održavanju vazdušnih filtera smanjuje se efikasnost pumpe.
Filter sa usisne strane (slika #):
U zavisnosti od stepena zaprljanosti isisanog vazduha, mrežasti filter (f2) treba povremeno očistiti pranjem ili izduvavanjem, odnosno
zameniti novim.
Odvrnite zavrtnje (s1), skinite poklopac motora (G), a potom odvrnite zavrtnje (s2) i skinite prirubnicu (D).
Filter ventila za gasni balast (slika # i $):
Pumpe rade sa ventilom za gasni balast (U).
Ugrađeni filterski disk (f3) i mrežaste diskove (f4) treba povremeno čistiti izduvavanjem. Odvrnite zavrtnje (s1) i skinite poklopac (G).
Odvrnite upusni zavrtanj (g1) i skinite plastični poklopac (h1), te povadite delove filtera radi čišćenja. Sastavljanje se vrši obrnutim
redosledom.
Filterski uložak (pribor):
Uložak zaptivajućeg usisnog filtera (ZVF), odnosno filtera za prašinu (ZFP) treba, već prema stepenu zaprljanosti isisanog vazduha,
čistiti izduvavanjem ili zameniti. Ulošci se mogu izvaditi nakon otpuštanja stezaljki.
2. Podmazivanje (slika ")
Nivo ulja proveravajte u zavisnosti od učestalosti upotrebe. Prvu zamenu ulja izvršite posle 500 radnih sati (pogledajte zavrtanj za
ispuštanje ulja (K)). Naredne zamene ulja vršite nakon svakih 500-2.000 radnih sati. Pri pojačanom stvaranju prašine skratite period
između dve zamene ulja.
Smeju se upotrebljavati samo ulja za podmazivanje koja zadovoljavaju DIN 51506, grupa VC/ VCL ili sintetička ulja odobrena od
strane firme Rietschle.
Viskoznost ulja mora odgovarati ISO-VG 100 po DIN 51519.
Ulja koja preporučuje firma Rietschle: MULTI-LUBE 100 (mineralno ulje) i SUPER-LUBE 100 (sintetičko ulje)
(pogledajte i pločicu sa preporučenim uljima (M)).
Pri visokom termičkom opterećenju ulja (temperatura okoline ili usisavanja preko 30°C, nepovoljno hlađenje, pogon na 60 Hz, itd.)
vreme između dve zamene ulja može se produžiti primenom preporučenog sintetičkog ulja.
Staro ulje se mora zbrinuti u otpad u skladu sa propisima o zaštiti čovekove okoline.
Pri promeni vrste ulja, kućište separatora ulja i hladnjak u potpunosti ispraznite.
3. Odmašćivanje (slike ", %, & i ')
Jako zaprljani elementi za odmašćivanje vazduha izazivaju prekomerno zagrevanja pumpe i u ekstremnim slučajevima
mogu dovesti do samozapaljenja ulja za podmazivanje.
Elementi za odmašćivanje vazduha (VC 50/75 → 3x, VC 100/150 → 4x) se posle dužeg rada mogu zaprljati česticama prljavštine
prisutnim u isisanom vazduhu. (Potrošnja struje i temperatura pumpe rastu.) Zbog toga se preporučuje zamena ovih elemenata (L)
posle svakih 2.000 radnih sati ili pri pritisku na filter od 0,7 bar (pogledati Manometar→ Pribor), pošto njihovo čišćenje nije moguće.
Zamena: Elemente za odmašćivanje vazduha (L) odvrnite koristeći okasti ključ (prečnika 19 mm, odnosno ¾"), okrećući na levo.
Nov element treba ugurati tako da se simbol otvorene brave na njegovom poklopcu poklopi sa strelicom ▼ (pogledajte sliku &).
Zatim element okrećite na desno dok se čujno ne uglavi.
Radi lakšeg okretanja prstenaste delove možete neznatno podmazati.
otvoreno
zatvoreno
Otklanjanje smetnji
1. Ispad sigurnosnog prekidača motora
1.1 Mrežni napon/frekvencija ne odgovaraju.
1.2 Priključak na priključnoj tabli motora nije u redu.
1.3 Sigurnosni prekidač motora nije pravilno postavljen.
1.4 Sigurnosni prekidač motora ispada prevremeno.
Rešenje: Upotreba sigurnosnog prekidača motora sa odloženim isključenjem da bi se kompenzovalo kratkotrajno strujno
preopterećenje na startu (verzija sa aktiviranjem pri kratkom spoju i preopterećenju saglasno VDE 0660 deo 2, odn. IEC 947-4).
1.5 Temperatura vakuumske pumpa odnosno njenog ulja je preniska.
1.6 Ulje za podmazivanje je previše viskozno.
1.7 Elementi za odmašćivanje vazduha su zaprljani.
1.8 Protivpritisak na odvodu gasa je prevelik.
1.9 Trajni pogon > 200 mbar (aps.).
Rešenje: Upotrebite prvu veću veličinu motora.
2. Usisni kapacitet je nedovoljan:
2.1 Usisni filteri su zaprljani.
2.2 Usisni vod je predugačak ili preuzak.
3. Ne postiže se konačni (maksimalni) vakuum:
3.1 Mesto propuštanja u sistemu ili na usisnoj strani vakuumske pumpe.
3.2 Neodgovarajuća viskoznost ulja.
4. Vakuumska pumpa se previše zagreva:
4.1 Previsoka temperatura okoline ili usisavanja.
4.2 Ometena cirkulacija rashladnog vazduha.
4.3 Greška kao pod 1.6, 1.7 i 1.8.
5. Potisnuti vazduh sadrži primetne tragove uljanih isparenja:
5.1 Elementi za odmašćivanje vazduha nisu propisno postavljeni.
5.2 Primena neodgovarajućeg ulja.
5.3 Greška kao pod 1.7, 1.8, 4.1 i 4.2.
6. Vakuumska pumpa proizvodi neuobičajene zvuke:
Primedba: Lupanje lamela klipa pri hladnom startu je normalno, ukoliko nestane u roku od 2 min nakon starta, kada se pumpa
zagreje.
6.1 Kućište pumpe pohabano ili oštećeno.
Rešenje: Popravka od strane proizvođača ili ovlaštenog servisa.
6.2 Ventil za regulaciju vakuuma je labav. Rešenje: Zamenite ventil.
6.3 Klip oštećen.
6.4 Greška kao pod 1.5 i 1.6.
7. Voda u ulju za podmazivanje:
7.1 Pumpa usisava vodu. Rešenje: Pre pumpe instalirajte separator vode.
7.2 Pumpa usisava više vodene pare nego što je predviđeno specifikacijom.
Rešenje: Obratite se isporučiocu zbog povećanja balasta.
7.3 Pumpa radi kratkotrajno i ne dostiže normalnu radnu temperaturu.
Rešenje: Svaki put nakon ispuštanja vodene pare, pumpu pustite da radi sa zatvorenom usisnom stranom sve dok ne ispari sva
voda iz ulja.
Prilog:
Popravke: Pre popravki na licu mesta neophodno je da stručno osoblje (električar) isključi motor sa mreže za napajanje električnom
energijom, kako ne bi došlo do nehotičnog pokretanja uređaja. Preporučujemo da popravke izvodi proizvođač, njegovo
predstavništvo ili ovlašćeni serviseri. Adresu nadležnog servisa možete saznati direktno od proizvođača (njegova adresa je data u
ovom uputstvu). Nakon popravke, a pre ponovnog puštanja pumpe u pogon treba slediti uputstva data u poglavljima “Instalacija” i
“Puštanje u pogon”, isto kao što je to urađeno pri prvom puštanju u pogon.
Transport u okviru firme: Za podizanje i transport vakuumske pumpe treba je podići za alke koje se nalaze na poklopcu ventilatora i
kućištu motora. Ukoliko iste nedostaju, motor treba podići uz pomoć žičane omče.
Težina svakog tipa navedena je u pratećoj tabeli.
Skladištenje: Pumpe tipa VC se moraju skladištiti u suvim prostorijama sa normalnom vlažnosti vazduha. Pri dugotrajnom
skladištenju (dužem od 3 meseca) preporučuje se primena antikorozivnog umesto radnog ulja.
Zbrinjavanje: Potrošne delove (kao takvi označeni u spisku rezervnih delova) treba zbrinuti kao poseban otpad u skladu sa važećim
državnim propisima za zbrinjavanje otpada.
Spiskovi rezervnih delova:
E 231 → VC 50 - VC 150
VC
50
75
100
150
50 Hz 66
66
70
72
Nivo buke (maks.)
dB(A)
60 Hz 70
70
72
74
50 Hz 57
59
88
89
Težina (maks.)
kg
60 Hz 57
59
90
98
50 Hz 585,5 639,5
707
707
Dužina
mm
60 Hz 585,5 639,5
707
724
Širina
mm 316,5 316,5
406
406
50 Hz 267
267
300
300
Visina
mm
60 Hz 267
267
300
315
Kapacitet ulja
l
3
3
4
4
Download

Radno uputstvo - Elmo Rietschle