Uporedna analiza mobilnog tržišta u Republici Srbiji
i Globalna telekom predviđanja
Telekom Arena Beograd
7. jun 2010.
© 2010 Deloitte Touche Tohmatsu
1. Ključni telekomunikacioni trendovi
Promena navika korisnika pokreće rast novih proizvoda i usluga
PREGLED TRŢIŠTA
Mobilna:
• Mobilna penetracija doseže maksimum, većina razvijenih
tržišta je u zasićenju
• Pad prihoda u tradicionalnom segmentu prouzrokovan
aktivnostima konkurencije i regulatornim zahvatima
• Potražnja za “data” uslugama – video, aplikacije,
interaktivnost, kao pokretači rasta
• Rad na troškovnoj bazi
Fiksna:
• Naglasak na high-speed Internetu i IP-baziranim uslugama
usporava pad u fiksnom segmentu koji je prouzrokovan
sve snažnijom konkurencijom (kabl) i regulativom
• Rad na troškovnoj bazi
Korisnici:
POKRETAČI
• Menjanje navika potrošača
• Dostupnost mobilnog “Broadband-a”
• Trend mobilnog centrizma
• Mobilna tehnologija kao platforma za
• Smartphone kao masovni ureĎaj
prodaju i marketing
• Stagnacija prihoda i marţi operatera
• Penetracija data usluga
• Zasićenje u tradicionalnom segmentu
INICIJATIVE
MOBILNA TELEFONIJA
FIKSNA TELEFONIJA
UREĐAJI I USLUGE
• Mobilni Broadband
• Data usluge
• Mobilna pretraga &
oglašavanje
• Mobilne aplikacije
• Lokacijske usluge
• VoIP
• M2M & Mobilno Bankarstvo
•
•
•
•
• “Smartphones”
• Rešenja protiv zagušenja
mreţe (2010-2012)
• LTE (2013-2014)
• Fiber (Hybrid, P2P, GPON)
• Potražnja za “smartphone” uređajima raste budući da
omogućuju korisnicima pristup “data” aplikacijama i
lokacijski-baziranim uslugama
• Porast audio/video streaming-a i pad P2P prometa
FTTx Penetracija
VPN
IPTV
Usluge (Security, Cloud
computing, Gaming)
POTENCIJALNI ISHODI
• Novostvorena vrijednost u područjima koja nisu u trenutnom fokusu
Tehnologija:
• Potencijalna zagušenja mreže (flat paketi)
• Visoke investicije za polaganje FTTx
• Trade-off rasta novih usluga i investicija u mrežu
2
• Stabilizacija ARPU indikatora čiji je negativni trend generiran padom prihoda u
tradicionalnim uslugama
• Stvaranje infrastrukture koja će omogućiti razvoj novih proizvoda i usluga, uz
istovremenu brigu o potencijalnom preopterećenju mreţe
© 2010 Deloitte Touche Tohmatsu
2. Rast broja korisnika
Srbija je dostigla nivo EU po pitanju SIM penetracije, pa ipak po pitanju “data” penetracije
postoji znatan prostor za poboljšanje
• Srpsko mobilno tržište dostiže nivoe zasićenja
po pitanju mobilne penetracije. Rast tržišta
prethodnih godina je uzrokovan mobilnim
komunikacijama, i sektor se sada nalazi na
raskršću.
SIM Penetracija
140%
135,1%
131,1%
130%
120%
116,7%
110%
RS2
100%
90%
• Operateri će tražiti nove prilike za zaradu,
uglavnom kroz pružanje novih usluga, kao i kroz
promenu fokusa sa tradicionalnog glasovnog na
“data” segment.
EU27
88,6%
80%
73,5%
70%
60%
2005
2006
2007
2008
• Govorne usluge u EU i dalje čine preko 80% svih
prihoda mobilne telefonije, ali udeo govorne
komunikacije u pogledu saobraćaja opada u
korist “data” prenosa, što postavlja veliki
pritisak na mreţne kapacitete.
2009
Izvor: Cullen Report, RATEL, Deloitte Research
Penetracija Dediciranih
Podatkovinih Kartica
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
+85,7%
5,2%
2,80%
0,30%
RS - 2008
2008
EU 27 - 2008
Penetracija Mobilnog
Interneta
25%
20%
15%
10%
5,2%
5%
0%
Izvor: 15th Implementation Report, Evropska Komisija
3
21,7%
18,2%
2007
8%
3,0%
Serbia
EU 27 - 2009
• Prosečna penetracija specijalizovanih mobile
broadband kartica u EU doživljava brz rast.
Stopa penetracije je 5,2%, dok penetracija u
Srbiji iznosi 0,3%.
2008
EU Average
• Srpsko tržište očekuje jak pritisak u pogledu
“mobile broadband-a”, kako po pitanju
sofisticiranijih paketa i usluga od strane
operatera, skrojenih prema potrebama korisnika,
tako i kroz promenjeno ponašanje korisnika i
većeg prihvatanja “data” usluga.
3. Rast broja korisnika
Stagnacija broja korisnika će pažnju operatera usmeriti ka pronalaženju novih izvora prihoda
MTS Korisnici
Trţišni udeo u 2009.
(br. korisnika)
CAGR 15,3%
11%
5,87
5,30
5,92
4,20
MTS
2,90
TELNOR
VIP
29%
2005
2006
2007
2008
2009
60%
Telenor Korisnici
CAGR 3,6%
2,75
2,46
2005
2006
2007
2,84
2008
2,84
2009
Izvor: Deloitte Research
• MTS kao deo inkumbenta i dalje ima najveći udeo u
broju pretplatnika. Telenor pokazuje stagnaciju po
pitanju broja korisnika, dok VIP doživljava najveći rast
broja korisnika.
VIP Korisnici
• Kako Srbija polako dostiže nivo zasićenja mobilne
penetracije, operateri će se za udeo boriti kroz
diferencijaciju cena i usluga.
CAGR 31,4%
1,15
0,91
0,51
2005
4
2006
Izvor: Deloitte Research
2007
2008
2009
• Novi potencijal za prihode i pretplatnike dolazi iz ponude
novih usluga, pre svega kroz ponudu “smartphone”
uređaja i “data” paketa.
4. Trend i struktura korisnika
Struktura korisnika u Srbiji jest različita u odnosu na EU prosjek; predstojeće migracije
korisnika otvaraju prostor za konkurentske aktivnosti
Korisnička struktura na trţištu Srbije u
2008.
MTS Korisnička Struktura
9,0%
15,0%
19,7%
20,3%
22,8%
22,71%
91,0%
85,0%
80,3%
79,7%
77,2%
Prepaid
Postpaid
Prepaid
Postpaid
77,29%
2005
2006
2007
2008
2009
Telenor Korisnička Struktura
19,0%
22,1%
81,0%
77,9%
Izvor: Deloitte Research
Korisnička struktura na trţištu
EU-27 u 2008.
28,3%
71,7%
30,9%
69,1%
41,80%
Postpaid
Prepaid
Prepaid
Postpaid
2005
2006
2007
2008
2009
58,20%
VIP Korisnička Struktura
11,0%
89,0%
Izvor: Evropska Komisija
21,07%
78,93%
26,00%
74,00%
Postpaid
Prepaid
2005
5
2006
2007
Izvor: Deloitte Research
2008
2009*
*Deloitte
procena
• Struktura korisnika u Srbiji i dalje snažno ide u prilog pripejd
korisnika
• U poređenju sa EU-27, Srbija ima oko 20% manje postpejd korisnika.
Pripejd-postpejd migracija otvara prostor za konkurentske aktivnosti,
u smislu preotimanja korisnika i vezivanja postpejd ugovorima.
• Trend na tržištu Srbije jasno pokazuje rast postpejd korisnika i
trebalo bi trenutnom dinamikom da dostigne EU prosek za manje od
5 godina.
5. Rast prihoda od mobilne telefonije
Volatilnost kursa, cenovni pritisak i nepovoljna ekonomska situacija su uticali na
stagnaciju prihoda tržišta mobilne telefonije u Srbiji
Mobile Revenue Growth
MTS Revenues (mEUR)
+18,0%
+39,4%
543,1
+73,5%
460,4
Serbia Average
-10,7%
485,0
330,2
45,0%
2006
2007
6%
44,0%
4,60%
190,4
2008
2005
2006
2007
2008
2009
2009
Telenor Revenues (mEUR)
+299,5%
362,9
+8,7%
394,4
-15,5%
333,1
EU Average
18,0%
4%
1,0%
3,50%
Prosečni EU udeo
Data prihoda u
ukupnim mobilnim
prihodima
(incl.SMS )
20,7%
25,4%
Q2 2008
Q3 2009
Izvor: Deloitte Research, Europe Mobile Market Budde Report
90,8
2005
2006
2007
2008
2009
VIP Revenues (mEUR)
+330,7%
+36,8%
80,70
59,00
13,70
2005
6
2006
Izvor: Deloitte Research
2007
2008
2009
• Stagnacija prihoda na mobilnom trţištu u 2009., što je pre svega
uzrokovano ratom cena operatera kao i globalnom ekonomskom
situacijom. Ako analiziramo pad prihoda izražen u evrima, tada on
zbog kursnih razlika na tržištu iznosi 9%. Do 2009., tržište je
doživljavalo stabilan godišnji rast.
• U predstojećem periodu, operateri će morati da ulože napor ka
identifikovanju i iskorišćavanju novih mogućnosti za prihodima, pre
svega u “data” segmentu koji trenutno doživljava veći rast od
tradicionalnih.
• Prema određenim analizama, u 2009. u EU prosečni rast govornog
segmenta je iznosio 2%, dok je “data” segment porastao za 23% (oko
5 procentnih poena). Telekom Srbija je ostvario rast od 305% u
broju korisnika “mobile broadband-a”, dostigavši preko 35.000 u
2009.
6. ARPU i AMPU odnosi
Srbija ima manji ARPU od EU-27. Prilike za zatvaranje ove “rupe” se mogu pronaći u
plasmanu novih proizvoda i usluga – prvenstveno data & smartphones
2009 Prosečni ARPU u Srbiji Vs. EU27 (u EUR)
MTS (u EUR)
10
8
6
7,2
6,6
7,7
EU-27
27,7
Slovenia
27,6
5,5
3,08
4
3,55
2
0
6,7
2,35
2005
2006
2,96
2007
ARPU
AMPU
3,73
Croatia
2008
2009
Serbia
16,1
7,5
Telenor (u EUR)
14
12
10
8
6
4
2
0
11,0
0
5
10
15
20
25
30
Izvor: Europe Mobile Market Budde Report, Deloitte Research
11,6
9,8
• I EU i srpski mobilni ARPU opadaju pre svega kroz pad ARPU
3,97
3,1
3,99
0
2005
ARPU
AMPU
5,23
1,31
2006
2007
2008
2009
5,4
5,8
• Tržište Srbije se suočava sa konkurentskim aktivnostima koje dovode
do rata cena te direktno uzrokuju smanjenja na prihodovnoj strani
operatora
2,2
ARPU
2005
2006
2007
-8,55
Izvor: Deloitte Research
2008
-3,41
2009
-1,70
• U apsolutnim iznosima operateri u Srbiji generišu značajno manje
prihode po korisniku nego operateri u EU.
• Evropski operateri imaju sve veće izazove po pitanju opadanja
govornog ARPU-a.
VIP (u EUR)
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
7
govornog segmenta.
AMPU
• Ipak, ARPU govornog segmenta bi se mogao stabilizovati ili čak i
blago oporaviti ako operateri uspeju agresivnijim pristupom da dovedu
do migracije govornih minuta iz fiksne telefonije te promjene navike
korisnika da koriste high end proizvode i usluge.
* AMPU - Average margin per user (analogno mesečnoj EBITDA marţi po korisniku)
7. EBITDA i EBITDA marže
Profitabilnost tržišta mobilne telefonije u Srbiji je približna EU, iako se operateri uglavnom
suočavaju sa opadajućim maržama zbog ekonomskog okruženja kao i aktivnosti konkurencije
MTS
300
54%
250
200
48%
43%
41%
150
262,4
100
50
Prosečna EBITDA marţa u Srbiji Vs.
Region (u EUR)
60%
178,7
188,5
46%
50%
40%
30%
222,0
EBITDA (mEUR)
20%
EBITDA margin (%)
Slovenia
30,0%
10%
81,9
0
0%
2005
2006
2007
2008
2009
Croatia
33,4%
Telenor
200
0,5
45,2%
42,6%
150
36,2%
40,7%
Serbia
0,4
37,2%
0,3
100
178,4
135,5
131,4
50
0,2 EBITDA (mEUR)
0,1
EBITDA margin (%)
0%
10%
20%
30%
40%
Izvor: Europe Mobile Market Budde Report, Deloitte Research
38,7
0
0
2005
2006
2007
2008
2009
2008
2009
VIP
2005
2006
2007
0
-10
-63,0%
-20
-37,2
-30
-52,2
-60
8
-23,6
0
-381,0%
-2 EBITDA (mEUR)
-4
-5
Izvor: Deloitte Research
• Operateri u Srbiji pokazuju zdrave EBITDA marže uprkos
trendu opadanja u 2009.
-1
-3 EBITDA margin (%)
-40
-50
-29,2%
• Samo Vip, najnoviji igrač na tržištu, pokazuje negativni
EBITDA, ali uz jak trend rasta.
8. Telekom predviđanja u 2010.
Mogućnosti za stvaranje nove vrednosti
SMARTPHONE/MOBILNA PRETRAGA
•
•
•
•
•
U 2011., prodaja “smartphone” uređaja bi mogla da dostigne ukupnu prodaju PC uređaja – 400 mil. uređaja
“Smartphone” uređaji postaju “Search” uređaji
Krajem 2010. “Search” postaje najkorišćenija mobilna aplikacija
CAGR prihoda od mobilnih aplikacija iznosiće 87,1% u periodu 2009-13, i dostići će 4.2 mlrd. USD globalno
Subvencije uređaja bi mogle dolaziti uz operatere, i od strane pružatelja platformi
DATA USLUGE
•
•
•
•
•
Početkom 2010., procenjuje se 600 mil. mobilnih “Broadband” konekcija
Rast mobilnog “Broadband-a” od 22% godišnje do 9 mlrd. USD u 2013.
Nastavak rasta mobilnih “Data” usluga biće podstaknut potražnjom za mobilnim “Broadband-om”, aplikacijama, videom,
lokacijskim uslugama, mobilnim oglašavanjem i pretraživanjem, “E-Reader-om”..
Operateri će smanjivati ponudu Flat paketa dok se ne obezbedi mreža koja će podnositi nagli rast prometa (25%
kapaciteta se alocira na 1% korisnika)
Optimizacija kapaciteta mreže kao i alokacija frekvencijskog spektra (“sub-band” 790-862 MHz)
MOBILNI VoIP
•
•
•
•
9
Mobilni VoIP postaje društvena mreža
Procena rasta globalnog tržišta mobilnog VoIP-a do 30 mlrd. USD u naredne tri godine
Masovno prihvatanje VoIP usluge moglo bi uticati na nestajanje tarifa i paketa za tradicionalne glasovne usluge
VoIP će omogućiti višenamenske usluge (jeftiniji pozivi, 1-na-više pozivi, voice-to-text usluga i sl.), koje će u 2010. koristiti
nekoliko desetaka miliona korisnika
© 2010 Deloitte Touche Tohmatsu
© 2010 Deloitte Touche Tohmatsu
Download

Uporedna analiza mobilnog tržišta u Republici Srbiji i