6.13. Kartografické rýsování - KRY
Obor: 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí
Forma vzdělávání: denní
Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 5
Platnost učební osnovy: od 1.9.2010
1) Pojetí vyučovacího předmětu
a) Cíle vyučovacího předmětu
Obsahový okruh předmětu kartografické rýsování umožňuje žákům osvojit si základní návyky při psaní, při
vytváření znázornění předmětů na zemském povrchu a při sestavování výsledků grafických prací. Jde tedy o zásady
související s výkonem měřických činností. Naučí je základním pravidlům pro tvorbu náčrtů, vykreslování
podrobností, znázorňování terénu a to vše ve vazbě na mapy různých měřítek a obsah v nich. Ve druhém ročníku si
osvojí návyky s využíváním moderní výpočetní techniky a grafického softwaru, který je využíván pro tvorbu map,
především pak její složky polohopisu a výškopisu. Předmět vede žáky k samostatnému zpracování zadaných úloh,
návyku pečlivé práce a její kontrole. Vštěpuje jim správné zásady kresebných postupů, naučí je orientaci s prostoru
znázorněném mapami a plány. Znalosti a dovednosti z jednotlivých témat se spojují se znalostmi ostatních
odborných předmětů jako je Praxe a Mapování.
Obsahový okruh vede žáky k pečlivosti, přesnosti, respektování platných zákonitostí a k pracovní kázni.
Cílem obsahového okruhu předmětu je dále poskytnout žákům znalosti a dovednosti nezbytné pro vykonávání
odborných prací geodeta.
b) Charakteristika učiva
Učivo předmětu je tvořeno těmito tématickými celky:
1. ročník
1. Normalizované písmo a číslice
2. Měřítko mapy a práce s měřítky
3. Základní mapy velkých měřítek
4. Mapy středních a velkých měřítek
5. Znázorňování výškopisu v mapách velkých měřítek
2.ročník
1. MicroStation
2. MicroStation - TechLine
3. MicroStation - výškopis
4. AutoCAD
c) Výukové strategie (pojetí výuky)
Předmět se vyučuje v 1. až 2. ročníku. Učivo jednotlivých tematických celků se probírá tak, aby postupně
rozšiřovalo vědomosti žáků a aby žáci získali skutečné představy o grafických výstupech geodetické činnosti a
seznámili se s jejich souvislostí s měřickou a výpočetní geodetickou činnosti.
Základní organizační formou vyučování je vyučovací hodina, kde učitel podle typu hodiny tvořivě využívá všech
dostupných vyučovacích metod a pomůcek v souladu s charakterem probíraného učiva. Hlavní důraz je kladen na
názornost a uvádění příkladů.
Žák je veden k pečlivosti a uspořádáni výsledků prácí, k osvojování si pravidel zpracovatelských postupů, ke
svědomité obsluze výpočetní techniky a k respektování parametrů a atributů jednotlivých částí kresby.
Mezi metody používané ve výuce patří:
ƒ Slovní výklad vyučujícího - vzhledem k mezipředmětovým vazbám je slovní výklad učitele nezastupitelný,
opírá se o názorné příklady řešených grafických zadání, a znázornění grafického postupu
na tabuli a o uvedení výsledků předkládaných analogových map a map v digitální podobě.
ƒ Řízená diskuse – je vhodná u témat ve kterých se rozebírá obsah mapy a vazby na skutečné práce v terénu.
ƒ Fixační metoda – uplatní se při opakovaných grafických cvičení pro získání dovedností při psaní a kreslení.
ƒ Autodidaktické metody – žáci jsou vedeni k samostatné práci při zpracování úloh nejen v rámci výuky, ale
též při řešení domácích úkolů
d) Hodnocení výsledků žáků
Při hodnocení je kladen důraz zejména na kvalitu grafických prací a pečlivost, se kterou jsou uskutečňovány a
plnění termínů pro splnění úkolů. Ke kontrole vědomostí a dovedností žáka slouží převážně grafické práce. Práce
jsou odevzdávány v pravidelných intervalech řazeny jsou do pracovních protokolů.
Na hodnocení žáků se dále podílí jejich aktivní projev v samotných činnostech. Hodnotí se také související
činnosti, tedy uspořádání pracovního prostředí, příprava pomůcek a pracovní zodpovědnost.
87
e) Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat
Vyučovací předmět se podílí zejména na rozvoji kompetencí:
- k dovednosti (schopnost grafickým projevem a popisem znázorňovat skutečnosti v logických vazbách na
situace v terénu),
- k řešení posloupnosti zpracování (schopnost určit cíl grafické činnosti, chápat zákonitosti v postupu
zpracování a navrhnout posloupnost řešení s cílem dokonalého prostorového znázornění),
- komunikativních (schopnost kvalitního verbálního a písemného projevu k předávání dílčích výsledků mezi
pracovníky, kteří na sebe svými činnostmi navazují),
- k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám (schopnost využít svých osobnostních i odborných
předpokladů k budování profesní kariéry).
Předmětem prostupují tato průřezová témata:
ƒ Člověk a svět práce: Předmět vede a vychovává žáky k pečlivosti a přesnosti v práci, k hospodárnosti a
volbě jednoznačnosti řešení, k uvědomělé technologické kázni při grafické činnosti a k sestavování
zpracovaných dat. Vychovává žáky k aktivnímu využívání nových technologií a k využívání rozvíjející se
výpočetní techniky a programů s oborem souvisejících. Tím napomáhá k jejich následnému úspěšnému
uplatnění ve světě práce. Učitel žáky informuje o alternativách profesního uplatnění po absolvování studia na
střední průmyslové škole stavební a též o navazujícím studiu na vysoké škole. Žák si vytváří reálnou
představu nejen o svých schopnostech, ale i o svém uplatnění po absolvování studia.
ƒ Občan v demokratické společnosti: Ve výuce jsou žáci vedeni k tomu, aby dovedli jednat v kolektivu, ve
kterém práce mezi jednotlivci na sebe vzájemně navazuje, uměli s nimi diskutovat, uměli hledat
konstruktivní řešení a byli tolerantní k ostatním. Naučí se vážit si materiálních hodnot prostřednictvím
prostředků které se při grafickém zpracování užívají. Rovněž získají vhodnou míru sebevědomí.
2) Výsledky vzdělávání a kompetence
1. ročník, 3 hodiny týdně, 34 týdnů, celkem 102 hodin
Výsledky vzdělávání
Žák:
- používá technické písmo v geodetické praxi
- užívá dovednosti pro psaní normalizovaného písma a
číslic v grafických výsledcích
- v grafických cvičeních prostorově člení a
v odpovídajícím poměru vyznačuje grafická
znázornění
- píše písmena velké a malé abecedy užívaná při
popisu výsledků geodetických prací
- píše číslice s důrazem na jejich čitelnost a
jednoznačnost skladby zápisu výsledků geodetické
měřické činnosti
Žák:
- osvětlí význam měřítek v grafických znázorněních
- užívá mechanická měřítka pro odměřování měř
z map a plánů
- převádí délkové a plošné veličiny mezi jednotlivými
měřítky
- určí a z měřených veličin odstraní vliv změny
rozměru analogové mapy
Žák:
- objasní úlohu značek v mapách a státními normami
ve kterých jsou mapové značky uváděny
- rozezná prvky polohopisu v mapě velkého měřítka
- objasní úlohu měřického náčrtů polohopisu mapy
velkého měřítka
- vytvoří náčrt pro měření polohopisu mapy velkého
měřítka
- užívá jednoduché mechanické zobrazovací pomůcky
pro znázornění polohopisu do mapy velkého měřítka
- určuje plochy z měr odměřených z mapy
Učivo
1. Normalizované písmo a číslice
ƒ Velká abeceda
ƒ Malá abeceda
ƒ Číslice
Protokoly:
à Nácvik kresby rovnoběžných úseček a křivek
à Nácvik psaní velkých a malých písmen
à Nácvik psaní číslic
à Grafické cvičení pro prostorové členění kresby
à Zápis číselných hodnot do řádků, skupin čísel a
tabulek
2. Měřítko mapy a práce s měřítky
Protokoly:
à Znázornění jednoduchých obrazců v zadaném
měřítku
à Odměřování rozměrů předmětů znázorněných v
mapách různých měřítek
à Převod délkových a plošných veličin mezi různými
měřítky
à Měření a výpočet srážky mapy
3. Základní mapy velkých měřítek
ƒ Mapové značky základních map velkých měřítek
ƒ Polohopis základní mapy velkého měřítka
ƒ Měřický náčrt polohopisu
ƒ Mechanické zobrazovací pomůcky
ƒ Určování ploch mechanickými a digitálními
ƒ měřidly
Protokoly:
à Procvičování kresby mapových značek
à Kresba hranic různého významu s barevným
rozlišením v grafické předloze mapy
88
mechanickými zobrazovacími pomůckami
- užívá digitálních měřidel pro měření ploch a délek
z map a plánů
Žák:
- je seznámen s mapami různých měřítek a jejich
obsahem
- čte obsah polohopisu mapy a rozeznává jednotlivé
předměty zobrazované v těchto mapách pomocí
mapových značek
- čte obsah výškopisu mapy
- rozlišuje analogové a digitální formy těchto map a
posoudí účel jejich využití
Žák:
- rozezná obsah zobrazení výškopisu mapy pomocí
vrstevnic a číselných výškových hodnot
- z obsahu mapy rozezná výškové poměry na terénu,
které mapa zobrazuje
- popíše zákonitostmi tvarů zemského povrchu a
zásady tvorby jejich znázornění
- nakreslí předpokládaný průběh vrstevnice mezi
zobrazenými výškovými body
- popíše obsah výškopisného náčrtu ve kterém se
zaznamenává měření výškopisu v terénu
à Nácvik tvorby náčrtu z barevných leteckých snímků
zastavěného území města
à Zobrazení polohy bodu pomocí zobrazovacích
trojúhelníků v zadaném měřítku
à Odměřování měr z mapy pomocí zobrazovacích
trojúhelníků a výpočet plochy z těchto měr
à Obsluha digitálních měřidel a měření v mapách a
plánech
4. Mapy středních a velkých měřítek
ƒ Polohopis a mapové značky map středních a velkých
ƒ měřítek
ƒ Výškopis map středních a velkých měřítek
ƒ Formy vedení těchto map
Protokoly:
à Vykreslení jednotlivých prvků polohopisu z obsahu
předložené části mapy
à Vykreslení jednotlivých prvků výškopisu z obsahu
předložené části mapy
à Čtení obsahu z digitální mapy středního měřítka
prostřednictvím počítačového prohlížeče na
kartografickém pracovišti
5. Znázorňování výškopisu v mapách velkých
měřítek
ƒ Zákonitosti při konstrukci vrstevnic
ƒ Konstrukce vrstevnic
ƒ Výškopisný náčrt
Protokoly:
à Popis výškopisu části terénu zobrazeného v mapě
à Nácvik konstrukce vrstevnic jednoduchých terénních
tvarů
à Konstrukce vrstevnic malého území
à Kresba výškopisného náčrtu podle předlohy
mezipředmětové vztahy:
Geodézie 2. ročník
Geodetické výpočty 2. ročník
Mapování 2., 3. a 4.ročník
Elektronické měření 2. ročník
2. ročník, 2 hodiny týdně, 34 týdnů, celkem 68 hodin
Výsledky vzdělávání
Žák:
- vysvětlí účelem programu pro tvorbu digitální mapy
- nastaví pracovní prostředí programu v jednotlivých
pracovních oknech a volit funkce v nich
- založí soubor nového výkresu podle předem
zadaných parametrů geodetického zobrazení
- rozlišuje a v programu zadává atributy jednotlivých
prvků kresby, kterými jsou linie, křivky, texty, buňky
a složené prvky
- aktivně pracuje s programem při umísťování
kresebných prvků do obsahu kresby prostřednictvím
menu nájezdu a forem uchycení ve vazbě na polohu
zobrazených bodů
- pomocí příkazů a funkcí vytvoří úplnou digitální
kresbu polohopisu mapy, vyhledá chyby v zobrazení,
chyby odstranuje a nebo funkcemi pro úpravu prvků
opravuje
Učivo
1. MicroStation
ƒ Úvod
ƒ Základní obsluha programu
založení výkresu
atributy kresby
menu nájezdu, uchycení bodu
kresebné prvky
kresba entit
ƒ Základní příkazy a funkce
ƒ Úprava kresebných prvků
Vytvářené digitální výkresové soubory:
à Založení výkresu pro geodetickou kresbu a nastavení
pracovního prostředí v něm
à Kresba polohopisu, umístění textů a buněk na
podkladě předaných výsledků měření z terénu
à Hledání chyb, jejich odstranění nebo opravy
v předaném digitálním výkresu
89
Žák:
- popíše využití programu pro evidenci a správu dat
jednotlivými správci inženýrských sítí
- nastaví a rozlišuje atributy kresby a prvků při tvorbě
digitálních dat kresby podle předem zadaných
požadavků
- do programu zavádí další programové nadstavby a
využívá tak progresivní ovládání programu pro
předem zadaný účel
Žák:
- vysvětlí, jaká je nutno pořídit vstupní data, aby mohl
být vytvářen výškopis mapy nebo digitální model
terénu
- založí výkres pro práci v 3D rozměru, načte měřené
body a nastaví základní parametry pro digitální
tvorbu vrstevnic
- vytvoří výkres digitálního výškopisu znázorněný
průběhem vrstevnic s ohledem na zákonitosti tvarů
terénu
- vyhledá chyby při zpracování výsledků výškopisu,
opraví je a nebo odstraní
- uskutečňuje vizualizace prostorového členění
digitálního modelu terénu v pracovních oknech
s náhledy z různých směrů
Žák:
- ovládá pracovní prostředím programu a otevírá
jednotlivá pracovní okna a nabídky programu
- popíše základní funkce pro ovládání pohledů a
zobrazení jednotlivých součástí výkresového
souboru
- uvede, jaké kresebné funkce a prvky je možné využít
pro tvorbu kresby digitálního výkresu
- vytvoří jednoduchou digitální kresbu
- modifikuje obsah předložené digitální kresby
- uskuteční konverzi digitálního výkresového souboru
mezi programem AutoCad a MicroStation a
zkontrolovat tuto konverzi z hlediska úplnosti
Návštěva pracoviště zabývajícího se zpracováním dat
programem MicroStation.
2. MicroStation - TechLine
ƒ Kresba mapy podle různé skladby atributů
Vytvářené digitální výkresové soubory:
à Založení výkresu a otevření menu nadstavby
programu a zavedení atributů podle jednotlivých
typů
à Zobrazovaných prvků a průběhů inženýrských sítí
à Vytvoření souvislé kresby digitálního výkresu pro
různé správce inženýrských sítí (plynofikace,
vodovod, kanalizace, elektřina a sdělovací vedení)
3. MicroStation - výškopis
ƒ Vstupní data
ƒ Tvorba výškopisu v programové nadstavbě
ƒ Úprava výškopisu a odstraňování chyb
Vytvářené digitální výkresové soubory:
à Založení výkresu, otevření menu nadstavby
programu pro tvorbu vrstevnic a načtení měřených
bodů výškopisu do 3D modelu
à Vytvoření interpolace vrstevnic v 3D modelu ve
skladbě vrstevnice základní a zesílené
à Vizualizace 3D modelů ve čtyřech oknech
vyjadřujících půdorys, nárys, bokorys a axonometrii
à Hledání chyb v poloze bodů, které narušují
výškopisnou kresbu, jejich odstranění z 3D modelu a
opakování nové interpolace vrstevnic
à Úprava kresby vrstevnic podle náčrtu výškopisu a
podle průběhu terénních hran a čar terénní kostry
à Export vrstevnic 3D modelu do referenčního
výkresu, který je součástí digitální kresby polohopisu
a průběhu inženýrských sítí
4. AutoCAD
ƒ Seznámení s pracovním prostředím
ƒ Základní funkce
ƒ Kresebné prvky
ƒ Výměnný formát mezi grafickými programy
Vytvářené digitální výkresové soubory:
à Otevření předloženého výkresu, nastavení
pracovního prostředí, prohlížení obsahu výkresu,
nastavení obsahu kresby a její uložení
v požadovaném obsahu
à Převedení výkresu vytvořeného programem AutoCad
do programu MicroStation a kontrola konverze
à Převedení výkresu vytvořeného programem
MicroStation do programu AutoCad a kontrola
konverze
mezipředmětové vztahy:
Geodézie 2. ročník
Geodetické výpočty 2., 3. a 4. ročník
Mapování 2. ročník
Počítačové technologie 2. ročník
90
Download

6.13. Kartografické rýsování - KRY