Mateřská škola „Pramínek“, Liberec, Březinova 389 / 8, příspěvková organizace.
Liberec 5, PSČ: 460 01 , Tel: 482 750 113, IČO: 72 74 26 66
Název:
PRAMÍNEK POZNÁVÁNÍ
Přejeme si školku, v níž se radostně žije.
Dětství je součástí našeho života, ne pouhou přípravou na
dospělost.
www.skolkapraminek.cz
[email protected]
1
Mateřská škola „Pramínek“, Liberec, Březinova 389 / 8, příspěvková organizace.
Liberec 5, PSČ: 460 01 , Tel: 482 750 113, IČO: 72 74 26 66
OBSAH
I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE .............................................................................................................. 3
1. Identifikační údaje .............................................................................................................. 3
2. Charakteristika školy – analýza podmínek ......................................................................... 4
A/ Vymezení hlavního účelu činnosti školy ...................................................................... 4
B/ Odpovídající předmět činnosti ...................................................................................... 4
C/ Organizace vzdělávání................................................................................................... 4
D/ Stav objektu, budovy, zahrady: ..................................................................................... 5
Požadavky na opravy na školní rok 2012/ 2013 ................................................................ 5
Vybavení budovy a zahrady: .............................................................................................. 6
3. Charakteristika vzdělávání a vzdělávacího programu mateřské školy „Pramínek“ ........... 7
Výchovně vzdělávací práce mateřské školy. ...................................................................... 9
Program prevence: .............................................................................................................. 9
1. Standardní péče o děti: ................................................................................................. 11
2. Nadstandardní péče o děti: ........................................................................................... 11
Dlouhodobé cíle. .............................................................................................................. 11
Klíčové oblasti...................................................................................................................... 11
4. PODMÍNKY A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ .......................................................... 12
Personální obsazení školy: ............................................................................................... 12
Věkové složení tříd: ......................................................................................................... 12
Režim dne ......................................................................................................................... 13
Doplňkové prostředky k realizaci cílů. ............................................................................ 14
Organizace školního roku – 2012/2013 ........................................................................... 14
Průběžné úkoly: ................................................................................................................ 15
II. VZDĚLÁVACÍ OBSAH ..................................................................................................... 16
INTEGROVANÉ BLOKY .................................................................................................. 16
PODZIM ........................................................................................................................... 16
ZIMA ................................................................................................................................ 16
JARO ................................................................................................................................ 16
LÉTO ................................................................................................................................ 17
PROJEKTY: ......................................................................................................................... 19
PROGRAMY: ...................................................................................................................... 19
III. INTEGRACE ..................................................................................................................... 20
Organizační zajištění integrace ........................................................................................ 20
Speciální třída při mateřské škole „Pramínek“ ................................................................ 20
Ambulantní poradna „Matýsek“ při mateřské škole ........................................................ 21
EVALUAČNÍ ČINNOSTI ....................................................................................................... 22
2
Mateřská škola „Pramínek“, Liberec, Březinova 389 / 8, příspěvková organizace.
Liberec 5, PSČ: 460 01 , Tel: 482 750 113, IČO: 72 74 26 66
I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
1. Identifikační údaje
A/
1. Název:
Mateřská škola „Pramínek“ Liberec, Březinova 389/8, příspěvková
organizace
IZO:
600 079 554
Adresa:
Březinova 389/8, Liberec 5, PSČ 460 01
Právní postavení
Příspěvková organizace od 1.1.2003
Identifikační číslo:
72742666
Kapacita k
1.9.2012
86dětí
2. Školní jídelna mateřské školy, Březinova 389, Liberec 5, PSČ 460 01.
IZO:
116 401 435
Kapacita k
1.9.2012…………………………100 jídel
Ředitel zařízení:
Bc. Jana Palasová
VPJ:
Zařazení do sítě:
Michala Široká
01. 01. 1998, změna 01.01. 2003
B/
Zřizovatel:
Statutární město Liberec
Právní forma:
Obec, IČO: 262 978
Se sídlem:
Nám. Dr. E. Beneše 1/1, PSČ 460 59, Liberec,
Statutární zástupce:
primátor města
3
Mateřská škola „Pramínek“, Liberec, Březinova 389 / 8, příspěvková organizace.
Liberec 5, PSČ: 460 01 , Tel: 482 750 113, IČO: 72 74 26 66
2. Charakteristika školy – analýza podmínek
Mateřská škola „Pramínek“ je umístěna v příjemné lokalitě města Liberce na Králově háji.
Školka je několik let po kompletní rekonstrukci. Součástí školky je udržovaná a vybavená
zahrada, která poskytuje dětem vyžití v každém ročním období. Pobyt na zahradě je doplněn
vycházkami a hrami v blízkém okolí, zejména v lese nad přehradou.
A/ Vymezení hlavního účelu činnosti školy
a/ Příspěvková organizace je zřízena za účelem poskytování předškolního vzdělávání podle §
3 zákona číslo 561/2004 Sb. a je součástí výchovně vzdělávací soustavy.
Ve spolupráci s rodinou se podílí na uspokojování potřeb dítěte a na rozvoji jeho osobnosti.
B/ Odpovídající předmět činnosti
a/ Činnost organizace je vymezena § 33 – 35 zákona č. 561/2004 Sb.., školský zákon a
vyhláškou č.14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů o předškolním vzdělávání. V mateřské
škole je zřízena speciální třída, její činnost je řízena vyhláškou č. 72/2005 Sb., o vzdělávání
dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v jejich pozdějších novelizacích.
• přispívá ke zvýšení sociálně kulturní úrovně péče o děti
• vytváří podmínky pro individuální osobnostní rozvoj dítěte
• zajišťuje základní předpoklady pro pozdější vzdělávání dětí
• podporuje zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte
• poskytuje speciální logopedickou péči
• nabízí ve spolupráci s Dětským centrem Sluníčko Liberci dechovou rehabilitaci,
inhalace, míčkování a zdravotní cvičení
b/ Zabezpečuje stravování dětí a zaměstnanců předškolního zařízení podle ustanovení
vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování.
C/ Organizace vzdělávání
V mateřské škole jsou čtyři třídy. 1. Třída Berušky s kapacitou 26 dětí, 2. třída Žabky
s kapacitou 26 dětí, 3. třída Včelky s kapacitou 20 dětí a speciální třída Sluníčka s kapacitou
14 dětí se zaměřením na vyrovnávání handicapů zejména z oblasti řeči, poruch pozornosti a
zdravotního znevýhodnění s psychickým přesahem. Děti jsou do tříd zařazeny věkově sobě co
nejblíže, tak aby si vytvářely sociální vazby s výhledem na budoucnost a ohledem na
náročnost vzdělávání, tak aby nedocházelo k přetěžování malých dětí a naopak, aby na větší
děti byly kladeny dostatečné nároky, přesto, vzhledem k nestejné kapacitě tříd jsou třídy
hereditární. Dále jsou zde zařazeny děti s odkladem školní docházky.
Naplňujeme vizi inkluzívního vzdělávání. Do třídy Berušky, Žabky a Včelky vřazujeme děti
k individuální popřípadě i skupinové integraci, která pak probíhá ve spolupráci učitelky ze
třídy Sluníčka. Do speciální třídy Sluníčka vřazujeme děti ke skupinové integraci a děti
zdravotně znevýhodněné pokud mají doporučení příslušného odborníka. Skupinová integrace
probíhá za podpory Krajského úřadu v Liberci. Zdravotně oslabeným dětem je zdravotní péče
a dechová rehabilitace zajišťována ve spolupráci s Dětským centrem Sluníčko v Liberci.
Ambulance centra sídlí v mateřské škole.
Ve třídě Berušek pracují s dětmi Světluše Bednářová a Jana Vraštilová, ve třídě Žabky Iva
Cejnarová a Miroslava Dvořáková, ve třídě Včelek Miroslava Maršálková a ředitelka školky
Bc. Jana Palasová, ve třídě Sluníček Dagmar Dianová a na částečný úvazek Jaroslava
4
Mateřská škola „Pramínek“, Liberec, Březinova 389 / 8, příspěvková organizace.
Liberec 5, PSČ: 460 01 , Tel: 482 750 113, IČO: 72 74 26 66
Kvapilová. Všechny učitelky jsou kvalifikované. Ředitelka školky Bc. Jana Palasová, Dagmar
Dianová a Jaroslava Kvapilová mají způsobilost speciálního pedagoga. Dále ve škole pracuje
v individuálním rozvrhu učitelka Emilie Vanerová se vzděláním speciálního pedagoga.
Zajišťuje individuální a skupinovou práci s integrovanými dětmi. Poskytuje logopedickou
péči.
D/ Stav objektu, budovy, zahrady:
Hygienické požadavky na provoz jsou v zásadě naplňovány. Objektu chybí realizace třetí
etapy rekonstrukce. Rekonstrukce oplocení pozemku, úprava chodníků zahrady. Stav oplocení
je velice špatný. Stáří 36 let.
Je třeba stále doplňovat a obnovovat vybavení. Na budově je drobně poškozená nová fasáda.
Objevují se problémy na opravené střeše – z nedokončené opravy odvětrávacích komínků.
Jsou prováděny revize dle plánu revizí a pravidelná údržba dle plánu údržby
• Revize plynu a plynových zařízení, hromosvody, zabezpečovací zařízení, hasicí
přístroje a hydranty, výtahy, revize elektro – vlhké prostředí přístroje a zařízení elektro
• Revize TV náčiní
• Deratizace objektu
• Nově: revize a údržba vzduchotechniky v kuchyni
Požadavky na opravy na školní rok 2012/ 2013
Požadavky na Technický odbor střediska správy budov:
Tyto požadavky přetrvávají z let minulých doplněním o nové požadavky
• Dokončit rekonstrukci mateřské školy, třetí etapa, zahrada.
Oprava chodníků na
zahradě. Při rekonstrukci byla opravena jen část a vybavení hracími prvky zejména o
multifunkční domeček
• Doplnění regulace topení
• Oprava oplocení. Výměna bran. Stávající jsou průběžně opravované, ale shnilé.
Stáří 36 let.
• Opravy střechy, výměna větracích hlavic, výměna zakončení vpustí pro odvod
dešťové vody.
Opravy plánované z provozních prostředků rozpočtu školy.
• Odstraňování drobných havárií a poruch vybavení mateřské školy a zahrady.
• Opravy opakovaných havárií topných těles.
• Opravy fasády na staré budově – římsy, poškození od ptáků.
• Opravy zahradního vybavení, nátěry stávajícího vybavení.
• Opravy shnilých dřevěných obložení pískovišť, úprava hloubky pískovišť, výměna
písku.
• Nátěry plotu a oprava zadní brány do zahrady
• Drobné opravy zámků a dveří
• Nátěry zkorodovaného zábradlí okolo schodišť a únikového schodiště ze třídy
Berušky.
• Obnovení nátěrů zábradlí a oprava obložení a nátěr sloupků u vchodů staré budovy
• 2x do roka zamést střechu, vyčistit žlaby a svody včetně čistících prvků při zemi.
• Vymalování provozní části – kuchyně a přilehlé místnosti, schodiště hlavní i vedlejší
• Pravidelná údržba zahrady, kácení stromů – dvoj kmen osiky – v plotě, 2 smrky
v zahradě – prorůstání kořenů k základům staré budovy a podrůstání chodníků
5
Mateřská škola „Pramínek“, Liberec, Březinova 389 / 8, příspěvková organizace.
Liberec 5, PSČ: 460 01 , Tel: 482 750 113, IČO: 72 74 26 66
Vybavení budovy a zahrady:
Vybavení pomůckami v minulém školním roce:
• Průběžná obnova stavebnic a pomůcek pro tvořivé a didaktické hry, velké molitanové
stavebnice. Průlezka „Hrošík“ na zahradu. Realizováno rozpočtu školy a finančních
darů.
• Obnova kancelářské techniky hospodářky školy.
• Vybavení třídy Berušky novou audiovizuální technikou.
Plánované požadavky na vybavení školy v příštím školním roce:
• Průběžná obnova hraček a pomůcek, vybavení hracích koutků ve třídách,
• Doplnění nádobí v kuchyňkách
• Obnova počítačové techniky
Vybavení hrazené z finančních darů rodičů:
• Doplňování a obnovování hraček, stavebnic, dětských koutků.
• Doplňování knihovny a hudebních nosičů, výchovně vzdělávacích pomůcek.
• Postupné vybavení tříd tělocvičným náčiním
• Koloběžky, odrážedla na zahradu
• 2 pérové houpačky
6
Mateřská škola „Pramínek“, Liberec, Březinova 389 / 8, příspěvková organizace.
Liberec 5, PSČ: 460 01 , Tel: 482 750 113, IČO: 72 74 26 66
3. Charakteristika vzdělávání a vzdělávacího programu mateřské školy „Pramínek“
Přístup k realizaci koncepce školy
• Osobnostní, orientovaný na jedince, který naplňuje základní východiska humanistické
psychologie
• Proživotní, orientovaný na osvojení kompetencí potřebných pro úspěšný vstup
do života
Hlavní cíle předškolní výchovy a vzdělávání.
• Naplňování humanistického přístupu k dítěti a rodičům v procesu výchovy a
vzdělávání.
• Všestranný rozvoj vlastní osobnosti dítěte, osvojení kompetencí potřebných pro
úspěšný vstup do základní školy.
• Umožnit dětem radostný život v kolektivu, ve zdravém životním stylu. Chápat školu
jako výchovnou komunitu.
• Poskytovat všem dětem prostředí, které je bude stimulovat k učení, s ohledem na
jejich nadání, potřeby a zájmy.
• Zajišťovat odbornou pedagogickou a zdravotní péči zdravotně postiženým a
oslabeným dětem.
• Podporovat osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků, rozšiřovat osobnostní
kompetence pedagoga.
• Pěstovat dobré sociální prostředí naplněné vzájemnou důvěrou spolupracovníků,
poskytovat prostor pro osobní iniciativu zaměstnanců.
Rámcové cíle programu školy
• Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
• Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
• Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost
působící na své okolí.
Základní kompetence dítěte - směřování výchovně vzdělávacího procesu
• Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Komunikativní kompetence
• Sociální a personální kompetence
• Činnostní a občanské kompetence
Naplňování výchovně vzdělávacích potřeb
• Potřeba určitého množství, kvality a proměnlivosti vnějších podnětů
• Potřeba určité stálosti, řádu a smyslu v podnětech
• Potřeba prvních citových a sociálních vztahů, vztahů k osobám prvotních vychovatelů
• Potřeba identity, tj. potřeba společenského uplatnění a společenské hodnoty.
• Potřeba otevřené budoucnosti neboli životní perspektivy
Naplňování principů výchovně vzdělávacího působení
• Harmonizace potřeb a zájmů jedince a společnosti, založená na společném poznávání
a činnosti
• Využití přírody a uměleckého slova jako přirozených a předškolnímu věku zvláště
blízkých sebe utvářejících činitelů
Metody a formy práce - doporučení
• Respektovat rozvojové předpoklady a možnosti dětí
• Upřednostňovat metody prožitkového a kooperativního učení hrou
slovní
názorné
7
Mateřská škola „Pramínek“, Liberec, Březinova 389 / 8, příspěvková organizace.
Liberec 5, PSČ: 460 01 , Tel: 482 750 113, IČO: 72 74 26 66
metody praktické činnosti
• Metody podle organizačních forem
skupinové práce s dětmi
kolektivní práce s celou třídou
individuálního vyučování
• Metody podle charakteru činnosti a míry samostatnosti
Heterodidaktické
autodidaktické
• Metody podle užitého logického postupu
analytické
syntetické
srovnávací
induktivní
deduktivní
• Metody podle etap procesu rozvíjení poznání
seznamovací
opakovací
zkoušení, prověřování, hodnocení
programové vyučování
• Uplatňovat integrovaný přístup. Vzdělávání probíhá na základě integrovaných bloků.
• Uplatňovat aktivity spontánní i řízené, vzájemně provázané a vyvážené
• Zařazovat didakticky zacílené činnosti, pedagogem motivované
• Uplatňovat princip vzdělávací nabídky, princip individuální volby a aktivní účasti
dítěte
• Používat dostupných metodických materiálů, nakladatelství Portál, Kafomet, časopisy
Psychologie dnes, Informatorium, Šimon, …
• Využívat možnost sebevzdělávání, poznatky z dostupných materiálů, poznatky z kurzů
DVPP.
Úloha výživy ve vývoji osobnosti
• Výživa jako látkové působení. Prostředkem zdravé výživy je plnohodnotná strava,
pestrá a vyvážená, zajišťující splnění fyziologických potřeb dětského organismu po
stránce kvality i kvantity. Respektujeme individuální zdravotní hlediska a potřeby
jednotlivých dětí. Příjem denních jídel je časově optimálně rozložen z hlediska potřeb
dětí. Pitný režim zajišťuje dostatečný příjem tekutin během dne vhodnou nabídkou.
Strava obsahuje libová masa, drůbež, ryby, polotučné mléko, mléčné výrobky,
obilniny, vločky, luštěniny, zeleninu a ovoce, ovocné šťávy mošty a ovocných čajů.
Omezujeme používání tuků, zvláště živočišných, cukrů, přeslazených nápojů. Řídíme
se zásadami ověřené pestré výživy. Pro alternativní stravování se mohou děti
svobodně rozhodnout v dospělosti.
• Psychologický faktor výživy. Každé dítě je od narození svým způsobem nutriční
individualitou, osobností. Předškolní věk je obdobím, kdy se tvoří poměrně pevné
vzorce potravního chování a vztah k potravinám a jídlům. Do této oblasti patří
problém averze nebo alergie. Citlivě rozšiřujeme jídelníček předškolního dítěte.
• Sociální a kulturní aspekty výživy. Poskytujeme klidné kulturní prostředí, dostatečný
časový prostor pro konzumaci jídel. Prostřednictvím společných jídel, ale i podílením
se na přípravě, prostírání, se dítě zapojuje do života nejbližší sociální skupiny. Tím se
opět vracíme k rodině. Společná jídla mohou vydatně pomáhat k utužování rodinných
vazeb, mají dávat dítěti pocit klidu, bezpečí, vytvářejí podmínky pro osvojování
určitých rodinných tradic.
8
Mateřská škola „Pramínek“, Liberec, Březinova 389 / 8, příspěvková organizace.
Liberec 5, PSČ: 460 01 , Tel: 482 750 113, IČO: 72 74 26 66
•
Využití výživy ve výchovně vzdělávací činnosti mateřské školy. Rozvoj poznávacích
procesů dítěte, rozvoj dovedností a tvořivosti, podpora emočního vývoje, výchova
správných hygienických a zdravotních návyků, utváření ekonomického a
ekologického vědomí.
Výchovně vzdělávací práce mateřské školy.
Název školního vzdělávacího programu:
„Pramínek poznávání“
Poskytujeme dětem pomoc při přechodu z intimní skupiny rodiny do širší společnosti.
• Při zápisu se zároveň koná den otevřených dveří v MŠ. Dítě si s rodiči pohraje
v novém prostředí.
• V přípravném týdnu pořádáme hodinu otevřených dveří, kdy rodiče s dítětem navštíví
MŠ, seznámí se s učitelkami a prostředím, kam je dítě zařazeno.
• Dle dohody rodičů s učitelkou je možné domluvit dobu na přivykání novému
prostředí.
• U oslabených dětí se osvědčilo jeden den v docházce vynechávat. Toto opatření
výrazně šetří imunitní systém dítěte.
Umožňujeme vytváření bohatých sociálních vazeb mezi dětmi různého věku.
• Třídy jsou heterogenní. Pro pedagoga je práce obtížnější. Děti pak mají možnost
vytváření bohatých sociálních vazeb. Při vedení kolektivu využíváme
psychomotorických her. Širokou nabídku poskytují knižní publikace nakladatelství
Portál.
Učíme děti komunikovat, vnímat potřeby a přání druhých, přiměřeným způsobem
projevovat vlastní názory, pocity, přání.
• Komunikaci dítěte rozvíjí učitelka průběžně během pobytu v MŠ. Individuálně se
zaměřuje na děti s vadnou výslovností. Na škole pracují tři logopedické asistentky a
dva speciální pedagogové.
Učíme děti toleranci, soucítění, ochotě pomoci.
• V tomto směru je velice prospěšná heterogenní třída.
Vytváříme citlivý vztah k životnímu prostředí – výchova s přírodou.
• „Děti jsou jako vrabčáci – v kleci umírají“ /Don Luigi Cocoo/
• Udržujeme zahradu v pořádku. Chodíme na delší vycházky a výlety, výzkumné
výpravy, vyjíždíme s dětmi na ozdravné pobyty. Při těchto akcích vzniká mnoho
situací podporujících dobrý vztah k přírodě.
Učíme děti vážit si svého zdraví, chránit je, vytvářet povědomí o zdraví tělesném i
duševním.
• Děti jsou vedeny k úctě ke svému zdraví. Zvýšená péče a péče rehabilitační tuto
skutečnost přirozeně podporuje. Pravidelně cvičíme, některé děti rehabilitují včetně
dýchání proti odporu do vody, hrají na zobcovou flétnu, inhalují, jsou míčkovány,
cvičí na fyzioboollech pod vedením zkušených zdravotních sester. Pravidelně cvičíme
ve všech třídách prvky jógy.
Program prevence:
Učit se být sám sebou – poznávat pojmy – zdraví, hygiena, nemoc, alergie, lék,
vitamin, návykové látky, nápoje, reklamy…prostředí, ve kterém žijeme, bezpečné
chování, lsti dospělých, ne každý je kamarád, hledáme si kamarády
Přispíváme k tvorbě podmínek pro tělesnou, duševní i společenskou pohodu dítěte po
dobu jeho pobytu v mateřské škole.
•
9
Mateřská škola „Pramínek“, Liberec, Březinova 389 / 8, příspěvková organizace.
Liberec 5, PSČ: 460 01 , Tel: 482 750 113, IČO: 72 74 26 66
Zde je třeba vidět spolupráci mezi všemi zaměstnanci a zároveň spolupráci s rodiči.
Rodiče by měli dát učiteli všechny informace potřebné k pochopení dítěte. Měli by se
aktivně účastnit setkání organizovaných školou. Rodiče musí znát školní prostředí a
v hrubých rysech i školní vzdělávací program. Bez vzájemné úcty, velké dávky
tolerance a pochopení by byla veškerá výchovná snaha zbytečná. Každodenní práce
vyžaduje zároveň profesionální přístup k dítěti.
• V průběhu dne má každý svůj čas a místo a je skutečně úzce vázán na své okolí. Dítě,
pedagog, zdravotní sestra, provozní personál, případně odborný lektor. Děti tak tráví
den v mateřské škole v klidu a pohodě.
Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu, jenž je charakterizován návyky a
dovednostmi a odolností vůči stresům a zdraví škodlivým vlivům.
• Dětem je dopřáno spokojeně si vyhrát, zacvičit si, rehabilitovat, zdravě se najíst a
dostatečně napít. Každý den pobýt na čerstvém vzduchu a využít volného pohybu
v přírodě, přiměřeně si odpočinout. Oblékáme se úměrně podle počasí, učíme děti
zvládat základní hygienické návyky. Aktivity byly rozpracovány v projektu zdraví.
Usilujeme o osobní rozvoj dítěte s ohledem na jeho nadání, potřeby a zájmy,
poskytujeme dětem citlivou podporu.
• Denně připravuje učitelka dětem plánovanou řízenou činnost. Zajišťuje tak každému
dítěti nenásilnou vhodnou formou možnost osobního rozvoje s ohledem na
individuální potřeby a zájmy. V případě potřeby věnuje dítěti zvýšenou individuální
péči.
Podporujeme u dětí rozvoj zdravého sebevědomí, učíme je přiměřenému
sebeprosazování.
• Děti mají možnost uplatnit se ve výtvarných soutěžích, účinkují v literárních a
hudebních pásmech na besídkách. Cvičí jógu, Vánoční besídka, besídka ke Dni matek,
karneval, výjezdy do přírody bez rodičů, lyžařská škola apod. Důležité je uplatnění při
hře.
Specifickými formami rozvíjíme tvořivost, flexibilitu, fantazii.
• Nabízíme dětem podněty a pomůcky, vytváříme příležitosti pro seberealizaci, dostatek
času pro hru. Pravidelně dětem předčítáme dětskou literaturu, pohádky, lidovou
slovesnost, zpíváme. Komunikační schopnosti jsou rozvíjeny v kroužku „Matýsek“.
Umožňujeme dětem poznávat a objevovat okolí, ve kterém žijí, seznamujeme je s jeho
nejdůležitějšími prvky a jevy.
• Učitelky zařazují cílené vycházky do lesa, do zahradnictví, k přehradě. Děti mají
k disposici pěknou dobře vybavenou zahradu. Ve třídách pěstujeme květiny.
Několikrát do roka uskutečníme výlety do vzdálenějšího okolí, výzkumné výpravy,
návštěva Botanické zahrady, ZOO, divadla, knihovny.
Umožňujeme dětem aktivní zapojování do různých činností, do života v rodině i ve
společenství, ve kterém žijí.
• Zapojujeme se do kulturních akcí města. Děti se nejraději aktivně účastní příprav na
vánoce, pečení a zdobení perníčků, pečení vizovického pečiva, zdobení tříd, připravují
svícny a dárky domů, práce s keramickou hlínou. Vyvrcholením je pak společné
posezení s rodiči s pásmem říkanek a koled. Jarní potěšení přináší velikonoce. Pro
úspěch zopakujeme Velikonoční dílničky ve spolupráci s rodiči. Zdobení kraslic,
vytváření zvířátek z vejdunků, rychlení větévek. Nechybí malá pomlázka od paní
učitelky a několik veselých koled. Pěknou slavností je besídka ke Dni matek.
•
10
Mateřská škola „Pramínek“, Liberec, Březinova 389 / 8, příspěvková organizace.
Liberec 5, PSČ: 460 01 , Tel: 482 750 113, IČO: 72 74 26 66
1. Standardní péče o děti:
a/ Pedagogická péče – zajišťujeme kvalifikovanými pedagogickými pracovníky
•
•
•
•
•
•
Logopedická péče, poradenská péče - kroužek „Matýsek“
Speciální pedagogická péče podporující harmonický rozvoj dětí.
Cvičení jógy
Kroužek keramiky „Kulička“ pro starší děti
Dílničky pro děti a rodiče, besídky
Preventivní péče
b/ Projekty, kroužky, programy.
•
•
•
•
•
Kulturní programy, divadla
Ekologické výlety a výpravy do přírody.
Školní výlety, výlety za poznáním.
Zdravotně preventivní programy
Rozloučení se školáky.
2. Nadstandardní péče o děti:
a/ Zdravotní péče – zajišťuje Dětské centrum Sluníčko
• Inhalace, Míčkování
V mateřské škole probíhá efektivní spolupráce pedagogů, speciálních pedagogů
zdravotníků.
a
b/ Mimoškolní a volnočasové aktivity školy, kroužky, programy.
•
•
•
•
Ozdravný pobyt – „Škola v přírodě“
Lyžařská škola
Kroužek angličtiny
Taneční kroužek „Takt“
Dlouhodobé cíle.
• Budovat školu rodinného typu s individuálním přístupem k dětem.
• Naplňovat spolupráci s rodiči tak, aby byla prospěšná dětem, rodičům a učitelům.
• Naplňování projektu spolupráce s Dětským centrem Sluníčko.
Klíčové oblasti.
• Pečovat o všestranný rozvoj vlastní osobnosti dítěte předškolního věku, vedle
osobnostního přístupu uplatňovat i přístup proživotní. Zejména na čtenářské dovednosti,
matematické dovednosti, logopedickou prevenci, osvojování si povědomí o cizím jazyku.
• Podporovat rozvoj osobnosti pedagogických pracovníků.
• Zaměřit se na hodnocení v práci mateřské školy: K hodnocení používat zpětnou vazbu/
feedback/
Použitá literatura
Eva Opravilová – Vladimíra Gerhartová
Kurikulum předškolní výchovy
Eva Opravilová
Dítě si hraje a poznává svět
Václav Mertin – Ilona Gillernová
Psychologie pro učitelky mateřské školy
Miluše Havlínová a spol.
Zdravá mateřská škola
Autorský kolektiv, PhDr.Kateřina Smolíková
RVP PV
Dokument byl aktualizován 30.8.2012. Platnost dokumentu je trvalého rázu, není omezena
školním rokem.
11
Mateřská škola „Pramínek“, Liberec, Březinova 389 / 8, příspěvková organizace.
Liberec 5, PSČ: 460 01 , Tel: 482 750 113, IČO: 72 74 26 66
4. PODMÍNKY A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ
Výňatek ze školního řádu mateřské školy a jeho součástí
Personální obsazení školy:
• Pedagogické pracovnice:
Bednářová
Světluše
Vraštilová
Jana
Cejnarová
Iva
Dianová
Dagmar
Bc. Palasová Jana
Dvořáková Miroslava
Maršálková Miroslava
Kvapilová
Jaroslava
Vanerová Emilie
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
ředitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
•
Pracovnice jídelny:
Široká Michala
Kýhosová Alena
Bretšnajdrová Lenka
VPJ
hlavní kuchařka
kuchařka
•
Provozní pracovnice:
Široká Michala
Hujerová Libuše
Bretšnajdrová Lenka
Počtová Iveta
hospodářka
školnice
uklízečka
uklízečka
logopedická poradna
0,5
1
0,8
0,3
1
0,2
1
Věkové složení tříd:
V mateřské škole je celkem: 86 přijatých dětí, z toho nově přijatých 29.
OŠD
6
chlapci
40
dívky
46
•
Berušky:
Zapsáno celkem 26 dětí, chlapci/dívky 12/14
3 -4 letých: 10
4-5 letých: 4
5-6 letých: 11
OŠD: 1
•
Žabky:
Zapsáno celkem 26 dětí, chlapci/dívky 13/13
3 -4 letých: 9
4-5 letých: 12
5-6 letých: 5
•
Včelky:
Zapsáno celkem 20 dětí, chlapci/dívky 8/12
3 -4 letých: 8
4-5 letých: 5
5-6 letých: 4 OŠD: 3
•
Sluníčka-spec.tř.: Zapsáno celkem 14 dětí, chlapci/dívky 7/7
3 -4 letých: 3
4-5 letých: 0
5-6 letých: 9 OŠD: 2
12
Mateřská škola „Pramínek“, Liberec, Březinova 389 / 8, příspěvková organizace.
Liberec 5, PSČ: 460 01 , Tel: 482 750 113, IČO: 72 74 26 66
Režim dne
6,30 – 8 dod.
scházení se
6,30 – 8,40
hry dětí dle vlastního výběru, individuální
péče, pitný režim, hygiena.
8,40 – 9,10
cvičení, hygiena, svačina
9,10 – 9,40
vzdělávací činnosti
9,45 – 11,45/
Pobyt venku, hygiena
11,45/ - 12.15
Oběd
12.15 – 12,45
Hygiena, čištění zubů, příprava na
odpočinek, poslech čtené pohádky
12,45 – 14,15
odpočinek
14.15 – 15.00
Hygiena, svačina, cvičení
15.00 – 16.30
Zájmové a opakovací činnosti, hry, indiv.péče
Děti se schází:
do 8.00 hod
do 8.30 po domluvě s rodiči
Děti se rozchází:
V 11.45 před obědem
Ve 12.30 po obědě
Od 15.00 do 16.30 po odpolední. svačině
13
Mateřská škola „Pramínek“, Liberec, Březinova 389 / 8, příspěvková organizace.
Liberec 5, PSČ: 460 01 , Tel: 482 750 113, IČO: 72 74 26 66
Doplňkové prostředky k realizaci cílů.
Organizace školního roku – 2012/2013
Název akce:
Zodpovídá:
• Školní rok začíná v pondělí
• Divadla dle výběru a nabídky.
Dvořáková
• Výtvarné soutěže – účast MŠ
Dianová, Cejnarová
• Podzimní dílničky
učitelky
• Podzimní prázdniny ve školách jsou stanoveny
•
•
•
Mikulášská nadílka,
Vánoční besídka.
Vánoční prázdniny jsou zahájeny v
končí
Vyučování bude zahájeno
Široká, Dianová
učitelky
•
•
•
•
Zápis do MŠ v březnu 2013
ředitelka školy
Beseda s psycholožkou
ředitelka školy
Pololetní prázdniny jsou v pátek 1. února 2013
Karneval v MŠ,
Učitelky
•
Jarní prázdniny jsou stanoveny od
•
•
Velikonoční dílničky
Velikonoční prázdniny jsou stanoveny na
učitelky
Termín:
3.9.2012
průběžně
průběžně
říjen
25. – 26.10.2012
5.12.2012
prosinec
úterý 22.12.
středa 2.1. 2013
čtvrtek 3.1. 2013
dle domluvy
únor 2013
4.3.2013
do 10.3.2013
březen
čtvrtek 28.3.
pátek 29.3.2013
květen
• Besídka - den matek - čtvrtek
Učitelky
•
•
Školní výlet.
Škola v přírodě
Učitelky
květen,červen
Dvořáková, Vraštilová květen 2013
•
•
•
Dětský den
Loučení s MŠ, spaní v MŠ
Knihy pro školáky
Učitelky
učitelky
Dianová, Vraštilová
•
Hlavní prázdniny budou trvat od
•
•
Bude zajištěn prázdninový provoz.
MŠ bude uzavřena od
po dobu 5 týdnů.
1.6.2013
červen 2013
březen 2013
soboty 29.6. 2013
do neděle 1.9. 2013
soboty 13.7. 2013
do neděle 18.8. 2013
•
Prázdninový provoz v srpnu bude zahájen v
pondělí 19.8. 2013
•
Hodina otevřených dveří v přípravném týdnu bude ve
čtvrtek 29. 8. 2013 od
10.00 do 11.00 hodin.
14
Mateřská škola „Pramínek“, Liberec, Březinova 389 / 8, příspěvková organizace.
Liberec 5, PSČ: 460 01 , Tel: 482 750 113, IČO: 72 74 26 66
Průběžné úkoly:
ÚKOL:
• Jóga
• Zajišťovat bezproblémový chod
ambulance Dětského centra Sluníčko.
Spolupráce zdravotních sester a pedagogů.
• Zpracovávat průběžně obsah třídního
vzdělávacího plánu, rozpracovávat náměty
a realizace.
• Vést předepsanou dokumentaci třídy
• Udržovat vysokou úroveň výchovně
vzdělávací práce
• Účast na vzdělávacích akcích.
• Studium odborné literatury
Studium odborných časopisů.
• Zajišťovat logopedickou péči.
• Komunikační kroužek „Matýsek“
• Zajišťovat realizaci provozu logopedické
ambulance
• Zajišťovat kvalitu stravování a pitného
režimu. Kontrola pitného režimu ve
třídách.Třídy, zahrada.
• Dodržovat průběžně stravovací finanční
normu
• Dbát na sestavování hodnotných
jídelníčků.
• Dbát, aby jídlo bylo připravováno
s pečlivostí, chutně, kvalitně upravené.
• Zaměřit se na čistotu prostředí, větrané
místnosti.
• Vést evidenci drobných závad a oprav
• Udržovat v pořádku zahradní umyvárnu
• Udržovat v pořádku hračky v zahradní
umyvárně, pískoviště a jejich okolí
• Zpracování individuálních vzdělávacích
plánů, realizace individuálního vzdělávání
• Účast na výtvarných akcích, soutěžích,
prezentacíh
•
• Zajistit další vzdělávání učitelek
• Zajištění kulturních, ekologických akcí
pro celou MŠ
• Pro jednotlivé třídy
ZODPOVÍDÁ:
Vraštilová, učitelky
ředitelka
Všechny učitelky
Všechny učitelky.
učitelky, paní Vanerová
ředitelka
VPJ
hlavní kuchařka
hlavní kuchařka
školnice, uklizečky
školnice
uklízečka
Učitelky - Vraštilová, Maršálková
Dianová
Cejnarová
Všechny učitelky
Dvořáková
Dvořáková
Všechny učitelky
15
Mateřská škola „Pramínek“, Liberec, Březinova 389 / 8, příspěvková organizace.
Liberec 5, PSČ: 460 01 , Tel: 482 750 113, IČO: 72 74 26 66
II. VZDĚLÁVACÍ OBSAH
INTEGROVANÉ BLOKY
PODZIM
I. Naše školka „Pramínek“
 To jsem já a ty ve školce Pramínek /Zdůraznění individuality dítěte a zapojení do
kolektivu. Znát celé své jméno.
 Co děláme celý den. /Časové představy, hygienické návyky, sebeobsluha/
II. Barevný podzim








V sadu /ovoce/
Co vyrostlo na zahrádce. /Zelenina/
O vlaštovkách /Konec léta, časové představy, znaky léta, shrnutí./
Podzim v lese. /Lesní plody, houby/
Podzim míchá barvy. /Barevný podzim, barvy/
Povídejme si, jak drak ve větru skotačí. /Znaky podzimu, shrnutí/
Povídejme si o domově, o naší zemi.
Zvířátka na pasece. /Příprava na zimu/
ZIMA
III. Těšíme se na vánoce






To je zlaté posvícení. Svatomartinské. /Lidová tradice, chystáme se na zimu//
Čas čerta a Mikuláše. /Lidová tradice/
Pečeme perníčky, chystáme překvapení.
Lidový advent, dopis pro Ježíška. / Příprava na besídku, verše, písně, výrobky/
Vánoční povídačka, vánoční besídka. /Lidové tradice, společné setkání s rodiči/
My tři králové jdeme k Vám. Kalendář.
IV. Zimní radovánky







Jdeme k zápisu. /pro starší děti/
Ptáci v zimě. /u krmítka/
Zima v lese. /výlet do zimního lesa, zvířata v zimě – u krmelce/
Masopust - máme karneval.
Zimní radovánky aneb sportem ke zdraví.
Jak se dnes obléknu aneb předcházení nemocem.
Hrajeme si na řemeslníky./Čím budu, čím jsou rodiče./
JARO
V. Kudy chodí jaro




Přišla na svět knížka
Velikonoční pomlázka.
Domácích mazlíčci
Zvířátka na dvoře a jejich mláďata
16
Mateřská škola „Pramínek“, Liberec, Březinova 389 / 8, příspěvková organizace.
Liberec 5, PSČ: 460 01 , Tel: 482 750 113, IČO: 72 74 26 66







První kytičky.
Chodíme po ulici, jezdíme na kole...
Přiletěli ptáci
Jak se budí příroda. /Hmyz./
Jaro v lese /Volně žijící zvířata a jejich mláďata/.
Moje rodina /Od mámy až k tátovi/ den matek.
Jak jsme zasadili semínko. Kvetou stromy, keře.
LÉTO
VI. „Pramínek“ na výletě







Školka v přírodě. Ekologické aktivity v přírodě.
Naše město je Liberec.
Týden radovánek.
Loučení se školkou. Na co rádi vzpomínáme.
Jak to bylo na výletě v ZOO.
Jak to bylo na výletě na louce a v lese.
Jak to bylo na výletě u vody.
VII. Prázdniny s „Pramínkem“






Co dovedu – výtvarné dílničky.
Sportujeme s radostí – malá letní olympiáda.
Malý táborník – dovednosti a znalosti potřebné k pobytu v přírodě.
Malá stopa. Turistické výpravy za poznáním.
Malý zdravotník. Znalosti a praktické dovednosti první pomoci.
Malý pomocník. Procvičování praktických dovedností./ Šití, přišívání, práce se
dřevem, práce s papírem, zahradnické práce, přesazování květin, úklid zahradní
umyvárny.
17
Mateřská škola „Pramínek“, Liberec, Březinova 389 / 8, příspěvková organizace.
Liberec 5, PSČ: 460 01 , Tel: 482 750 113, IČO: 72 74 26 66
Projekty
Programy
18
Mateřská škola „Pramínek“, Liberec, Březinova 389 / 8, příspěvková organizace.
Liberec 5, PSČ: 460 01 , Tel: 482 750 113, IČO: 72 74 26 66
PROJEKTY:
 Podzimní dílničky s rodiči
 Mikulášská nadílka
 Vánoce Vánoční besídka pro rodiče
Vánoční nadílka
 Masopustní zimní karneval
 Velikonoce  Den matek -
Velikonoční dílničky
Jarní besídka pro rodiče
 Dětský den
 Loučení s předškoláky
PROGRAMY:
 Školní výlet
 Ekologické aktivity v přírodě  Zdravotně preventivní program
Škola v přírodě
Eko programy – Divizna, Střevlík
Děti a zdraví
Děti v dopravě
Děti a hry
Lyžařská škola
Škola v přírodě
19
Mateřská škola „Pramínek“, Liberec, Březinova 389 / 8, příspěvková organizace.
Liberec 5, PSČ: 460 01 , Tel: 482 750 113, IČO: 72 74 26 66
III. INTEGRACE
Organizační zajištění integrace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Včasný zápis dětí do mateřské školy, v dubnu je třeba mít zmapován zájem o
skupinovou integraci
V dubnu, zpravidla v květnu je podávána žádost o schválení speciální třídy ke KÚLK
Požádat rodiče dětí doporučených k integraci o předložení aktuálních zpráv
z vyšetření, foniatrie, neurologie, pediatra…..
Včas domluvit termíny vyšetření dětí s odbornými pracovníky SPC a PPP –
doporučení k integraci, v časovém rozmezí září až říjen daného roku.
Ve státním výkaze k 30.9. vyplnit správně integrované děti včetně oddílu pro potřebu
zvýšených finančních příspěvků na rehabilitační, kompenzační pomůcky…..
Na předepsaném formuláři požádat KÚLK o finanční prostředky na kompenzační
pomůcky ….zpravidla v listopadu daného roku.
Každému integrovanému dítěti stanovit individuální vzdělávací program, schválený a
podepsaný odborným pracovištěm, podepsaný rodičem dítěte.
V průběhu roku zaznamenávat pokroky dítěte
Spolupracovat s PPP na vhodném zařazení dítěte do základní školy – zajistit termín ke
kontrole školní zralosti dětí
Aktualizovat smlouvu o zápůjčce s Dětským centrem Sluníčko.
Speciální třída při mateřské škole „Pramínek“
A/ Ve speciální třídě je možno zařadit maximálně 14 dětí.
V mateřské škole jsou integrovány děti i do tříd, pokud nemohou být umístěny ve speciální
třídě a potřebují tuto péči je režim dne upraven a učitelka ze speciální třídy jim tuto péči
poskytuje.
B/ Individuální speciální pedagogická péče.
1. Denně v rámci režimu dne
2. Souběžná péče druhého speciálního pedagoga
Formy práce s integrovanými dětmi:
Ve třídě:
1. Práce speciálního pedagoga ve třídě v běžném denním režimu – učitelka D.Dianová
2. Individuální péče speciálního pedagoga ve třídě – učitelka D.Dianová
3. Individuální péče druhého speciálního pedagoga, který pracuje v určeném
individuálním rozvrhu – učitelka.
Ambulantně:
4. Individuální péče speciálního pedagoga v ambulanci za přítomnosti rodičů, každé
pondělí od 13 do 18 hodin – učitelka E.Vanerová
Vzdělávací programy mateřské školy pro práci speciálního pedagoga:
1. Školní vzdělávací program Mateřské školy „Pramínek“.
2. Třídní vzdělávací program
20
Mateřská škola „Pramínek“, Liberec, Březinova 389 / 8, příspěvková organizace.
Liberec 5, PSČ: 460 01 , Tel: 482 750 113, IČO: 72 74 26 66
3. Individuální výchovně vzdělávací program
Ambulantní poradna „Matýsek“ při mateřské škole
/ Poradna zaměřená na rozvoj komunikačních schopností, logopedii a rozvoj dovedností
zahrnutých v individuálním vzdělávacím programu/ učitelka E.Vanerová
V ambulanci probíhá úzká spolupráce s rodičem a dítětem. Tento kontakt nelze při běžném
provozu MŠ zajistit.
Zdravotní péče – rehabilitační ambulantní péče pro zdravotně oslabené
děti.
Zajišťuje v budově mateřské školy Dětské centrum Sluníčko
Zdravotní sestra: Irena Havrdová
Dodatek - ambulantní výkony pro děti ve školním roce:
21
Mateřská škola „Pramínek“, Liberec, Březinova 389 / 8, příspěvková organizace.
Liberec 5, PSČ: 460 01 , Tel: 482 750 113, IČO: 72 74 26 66
EVALUAČNÍ ČINNOSTI
/Evaluace znamená určení hodnoty, ocenění, odhadu.
Doporučení:
K hodnocení používáme zpětnou vazbu – feedback.
1. Zpětná vazba posilující – informuje o tom, co se podařilo, s cílem posílit dosavadní
hodnocené chování. Cílem posilující zpětné vazby je zachování nebo posílení výkonu.
2. Zpětná vazba vývojová – poukazuje na potřebu změn. Co je zapotřebí udělat pro to, aby
bylo dosaženo žádoucího výsledku. Cílem je prostřednictvím těchto informací nastartovat
proces učení tak, aby bylo dosaženo žádoucího výsledku buď ještě během probíhajícího
procesu, nebo příště.
Upřesňující pokyny:
• Je důležité používat obou forem odděleně. V opačném případě se smíchají posilující
impulsy s vývojovými a nedokážeme roztřídit, co kam patří.
• Dobrá zpětná vazba zahrnuje obě roviny komunikace. Věcnou i vztahovou.
Obě vzájemně propojuje.
Předmětem evaluace může být:
Materiálně technické a hygienické podmínky vzdělávání
Budova a zahrada školy
• Stav budovy
• Stav zahrady
• Priority údržby a vybavení
• Hlediska BOZP
Materiálně technické vybavení
• Vybavení tříd
• Vybavení kuchyně
• Vybavení zahrady
Nastavení organizačního řádu
• Školní řád
• Organizační řád školy
• Provozní řád školy
Školní vzdělávací program
• Soulad ŠVP a RVP předškolní výchovy
• Obsah školního vzdělávacího programu
• Vzdělávací přínos integrovaného bloku k jednotlivci a ke skupině
Kvalita a výsledky vzdělávání
• Rozvoj dítěte a postup dítěte ve vzdělávání
• Vzdělávací výsledky u jednotlivých dětí
• Pedagogická práce
• Osobní růst pedagoga - vzdělávání
• Psychohygiena pedagoga
22
Download

PRAMÍNEK POZNÁVÁNÍ - Mateřská škola Pramínek