AUTOCAD 2014 2D kreslení
AutoCAD 2014
Obsah
AUTOCAD 2014 2D kreslení .................................................................................................... 1
CAD systémy.............................................................................................................................. 4
Rozdělení CAD systémů. ....................................................................................................... 4
CAD systémy - produkty ............................................................................................................ 5
Catia V5, V6 ........................................................................................................................... 5
Pro/Engineer Wildfire 4.0 ...................................................................................................... 5
NX 6 ....................................................................................................................................... 5
Produkty společnosti Autodesk .............................................................................................. 5
3D řešení................................................................................................................................. 6
Charakteristika programu AutoCAD.......................................................................................... 6
Vývoj .................................................................................................................................. 6
Použití ................................................................................................................................. 7
Principy grafického zobrazení .................................................................................................... 8
Rastrová grafika...................................................................................................................... 8
Vektorová grafika ................................................................................................................... 8
Přesné kreslení ............................................................................................................................ 9
Druhy 2D souřadných systémů. ............................................................................................. 9
Uživatelské prostředí AutoCadu............................................................................................... 10
Pracovní prostory...................................................................................................................... 14
CUI ........................................................................................................................................... 14
Práce s pásem karet .......................................................................................................... 17
Práce se soubory ....................................................................................................................... 18
Přehled CAD Standardů ........................................................................................................... 24
Základy kreslení ....................................................................................................................... 27
Úsečka ...................................................................................................................................... 27
Opakování příkazu.................................................................................................................... 28
Pomůcky pro přesné kreslení.................................................................................................... 28
Nastavení mezí ......................................................................................................................... 31
Nastavení jednotek ................................................................................................................... 31
Editační uzly ......................................................................... Chyba! Záložka není definována.
Práce s barvami......................................................................................................................... 33
Typy čar .................................................................................................................................... 33
Tloušťka čar.............................................................................................................................. 36
Kreslení od ruky ....................................................................................................................... 36
Uchopovací módy................................................................. Chyba! Záložka není definována.
Jednorázové uchopovací módy......................................... Chyba! Záložka není definována.
Trvalý uchopovací mód .................................................... Chyba! Záložka není definována.
Kružnice ................................................................................................................................... 37
Překreslení a Regenerace pohledu ............................................................................................ 38
Posun počátku........................................................................................................................... 26
Obdélník ( Čtverec ) ................................................................................................................. 40
Polygon ..................................................................................................................................... 41
Oblouk .................................................................................. Chyba! Záložka není definována.
Elipsa a eliptické oblouky .................................................... Chyba! Záložka není definována.
Tvorba 2D objektu s celobarevnou výplní ........................... Chyba! Záložka není definována.
Prsten ................................................................................ Chyba! Záložka není definována.
Deska ................................................................................ Chyba! Záložka není definována.
Změna pořadí kreslení objektů ..................................... Chyba! Záložka není definována.
41 / 2
AutoCAD 2014
Bod ....................................................................................... Chyba!
Rozdělení objektů na daný počet úseků ........................... Chyba!
Rozdělení objektů podle délky úseku ............................... Chyba!
Konstrukční čáry .................................................................. Chyba!
Paralelní kopírování.......................................................... Chyba!
Křivka ................................................................................... Chyba!
Rozložení objektů ................................................................. Chyba!
Vyhlazené spline křivky ....................................................... Chyba!
Multičára............................................................................... Chyba!
Booleovské operace a regiony .............................................. Chyba!
Editační příkazy ořezání a prodloužení objektů ............... Chyba!
Práce v hladinách.................................................................. Chyba!
Správa hladin ................................................................ Chyba!
Tvorba vlastní šablony pro kreslení strojních součástí......... Chyba!
Symbol přerušení .................................................................. Chyba!
Kopírování vlastností objektů............................................... Chyba!
Práce s pojmenovanými objekty........................................... Chyba!
Čištění objektů bez odkazů............................................... Chyba!
Přejmenování objektů ....................................................... Chyba!
Editační příkazy .................................................................... Chyba!
Konstrukční příkazy ............................................................. Chyba!
Skupiny objektů ................................................................ Chyba!
Tvorba pole objektů.......................................................... Chyba!
Informace o objektech ve výkresu........................................ Chyba!
Šrafování............................................................................... Chyba!
Zpracování textu ................................................................... Chyba!
Vytváření a úpravy stylu textu ......................................... Chyba!
Možnosti vytváření textu .................................................. Chyba!
Kótování ............................................................................... Chyba!
Tabulky ............................................................................. Chyba!
Číslování místností ........................................................... Chyba!
Bloky a externí reference...................................................... Chyba!
Definice atributů ................................................................... Chyba!
Dynamické bloky.................................................................. Chyba!
Externí reference .................................................................. Chyba!
Funkce AutoCad DesignCenter ............................................ Chyba!
TISKY .................................................................................. Chyba!
Tisk z modelového prostoru ............................................. Chyba!
Tisk z výkresového prostoru ............................................ Chyba!
Sdílení informací ve formátu DWF ...................................... Chyba!
41 / 3
Záložka
Záložka
Záložka
Záložka
Záložka
Záložka
Záložka
Záložka
Záložka
Záložka
Záložka
Záložka
Záložka
Záložka
Záložka
Záložka
Záložka
Záložka
Záložka
Záložka
Záložka
Záložka
Záložka
Záložka
Záložka
Záložka
Záložka
Záložka
Záložka
Záložka
Záložka
Záložka
Záložka
Záložka
Záložka
Záložka
Záložka
Záložka
Záložka
Záložka
není definována.
není definována.
není definována.
není definována.
není definována.
není definována.
není definována.
není definována.
není definována.
není definována.
není definována.
není definována.
není definována.
není definována.
není definována.
není definována.
není definována.
není definována.
není definována.
není definována.
není definována.
není definována.
není definována.
není definována.
není definována.
není definována.
není definována.
není definována.
není definována.
není definována.
není definována.
není definována.
není definována.
není definována.
není definována.
není definována.
není definována.
není definována.
není definována.
není definována.
AutoCAD 2014
CAD systémy
CAD – Computer Aided Design – Počítačová podpora konstruování
Umožňuje vytvoření geometrie objektů a návrh dalších technologických parametrů. U takto
definovaných modelů je možné provést řadu úprav a zároveň odvodit jejich základní výrobní
parametry.
Výhoda:
Těsná návaznost na následné technologické činnosti.
Spojení vytvořených objektů do rozsáhlých sestav a počítačových simulací.
Systém CAD / CAM / CAP
CAP – Computer Aided Planing – Počítačová podpora projektování výrobních procesů
CAM – Computer Aided Manufacturing – Počítačová podpora výroby
Výhoda:
Odstranění papírové agendy
Urychlení inovace výrobků
Zkušenosti z vlastní výroby se přes počítač vracejí zpět do přípravy výroby 
úspora času.
CIM – Computer Integrated Manufacturing – Počítačová integrace výroby
Koordinace činnosti všech složek výroby.
CAE – Computer Aided Engineering – Počítačová podpora inženýrských prací.
Soubor výpočtových, inženýrských, modelovacích a simulačních prostředků pro návrh
parametrů produktů.
Rozdělení CAD systémů.
Computer Aided Design
Přechod na CAD / CAM / CAE systémy
I. generace
2D konstrukce
II. generace
2D a 3D konstrukce
s parametrizací
III. generace
3D parametrická konstrukce
návaznost na CAM a CAE
I. generace – malý CAD – jednoduché programy pro tvorbu náčrtů
II. generace – střední CAD – AutoCAD a MicroStation – prostorový modelář a otevřená
architektura (možnost programování aplikací a spolupráce s jinými programy)
41 / 4
AutoCAD 2014
Otevřená architektura umožňuje využití vyšších programovacích jazyků pro
tvorbu náročných aplikací – VisualLISP, C++, Microsoft Visual Basic pro
aplikace.
III. generace – velký CAD – výkonné systémy, které pracují způsobem model – výkres 
vše je nejprve vymodelováno jako parametrický model, po té následuje kontrola a teprve
potom jsou generovány výkresy. Kreslení je řešeno parametrizací, schopností vytvořit modely
z rovnic i rovnice nebo jiné parametrické vztahy z modelů
Parametrický model je matematicky popsán pomocí parametrů. Na modelu jsou
definovány charakteristiky jeho geometrických částí a vzájemné vztahy s jinými
součástmi, pokud je v sestavě. U takto vytvořeného modelu nejsou rozměry
a další charakteristiky určeny konkrétními hodnotami, ale pomocí proměnných,
výrazů a rovnic, které vzájemně spolu souvisí. Po dosazení několika základních
konkrétních hodnot dojde k výpočtu skutečných rozměrů produktu.
CAM / CAD / CAE
Systémy komplexně zvládají předvýrobní etapy, projekce, výpočty pevnostní, tepelné aj.,
většinou pomocí metody konečných prvků, konstrukce, včetně objemového modelování,
preprocessing pro NC zpracování (generace drah nástroje, její optimalizace a vazba na
veškeré úpravy tvaru výrobku, příslušné postprocesory, překladače pro řídící systémy NC
strojů).
CAD systémy - produkty
Catia V5, V6
Systém v oblasti CAD/CAM/CAE technologií – pokrývá řešení celého cyklu vývoje
výrobku rámci jednotného prostředí – oblast virtuálního modelování výrobků, pevnostních a
dalších matematických analýz a optimalizací, lze vytvářet varianty.
Pro/Engineer Wildfire 4.0
NX 6
Kompletní systém : od prvního ideového návrhu přes výpočty, simulace a analýzy,
modelování jednotlivých dílů a celých sestav, tvorba výkresové dokumentace, programování
NC obráběcích strojů a měřících strojů a simulaci obrábění až po kontrolu kvality, správu dat
a projektů a integrací do podnikového informačního systému.
Produkty společnosti Autodesk
Dělení dle oboru:
□ Strojírenství – Autodesk Inventor, AutoCAD Mechanical, Autodesk AliasStudio,
Autodesk ImageStudio
□ Stavebnictví – Revit Architecture, Revit Structure, Revit MEP, AutoCAD
Architecture, AutoCAD MEP
□ Infrastruktura – Civil 3D, AutoCAD Map, Autodesk Map Guide
□ Multimédia a zábava – 3ds Max Design, 3ds Max, Autodesk Maya atd.
41 / 5
AutoCAD 2014
3D řešení
Produkty pracují s parametrickými 3D modely – od prvotního konceptu až po vytvoření
výkresové dokumentace. Umožňují návrh, analýzu a simulaci výrobku nebo stavby v průběhu
jejího návrhu.
Oblast strojírenství - Produkt Inventor
– určen pro kompletní strojírenský návrh 3D. Je rozšířen o doplňkové funkce pro určité
specifické oblasti – návrh trubek a potrubí, návrh vedení kabelů a svazků, analýzu napětí a
dynamickou simulaci.
Oblast stavebnictví – produkty postavené na platformě Revit
- pracují s plně parametrickým 3D modelem budovy. Je umožněna snadná spolupráce různých
profesí (architektů, stavebních projektantů, statiků, specialistů TZB) na jednom modelu
budovy.
Oblast infrastruktury – produkt AutoCAD Civil 3D
- umožňuje parametrický návrh inženýrských staveb v návaznosti na 3D digitální model
terénu od koncepce až po výkresovou dokumentaci.
Charakteristika programu AutoCAD
Obecný AutoCAD se používá ve všech oblastech technického zaměření. Formát dwg , na
kterém je založen, se stal standardem pro předávání projektové dokumentace.
AutoCAD je plně objektově orientovaný a jeho objektový model je zcela postaven na systému
Microsoft Component Object Model (COM)  lze naprogramovat cokoliv – od rozšíření
nabídek a panelů nástrojů až po objekty výkresu.
AutoCAD umožňuje spolupráci a datovou výměnu s programy jiných výrobců i jiných
kategorií. Přenos informací mezi programy je dán univerzálními přenosovými formáty, např.
programy CAD / CAM jiných výrobců. Postupně takto vynikla řada nadstaveb, které řeší
nejen problémy z oblasti strojírenství, ale také z architektury, elektrotechniky, návrhu
designu, geodézie atd.
Výrobcem AutoCADu je kalifornská firma Autodesk Inc., která má řadu poboček
a nezávislých vývojářů aplikací po celém světě.
Vývoj
Tento program se postupně vyvíjí a z původní verze pro operační systém MS-DOS a UNIX se
vyvinula dnes aktuální verze.
První verze označená jako AutoCAD Relase 1 vznikla již v prosinci 1982 a byly předvedena
na veletrhu COMDEX v Las Vegas konaném v listopadu roku 1982.
Verze
Verze
Verze
Verze
Verze
1.0 (Release
1.2 (Release
1.3 (Release
1.4 (Release
2.0 (Release
1) - prosinec 1982
2) - duben 1983
3) - srpen 1983
4) - říjen 1983
5) - říjen 1984
41 / 6
AutoCAD 2014
Verze 2.1 (Release 6) - květen 1985
Verze 2.5 (Release 7) - červen 1986
Verze 2.6 (Release 8) - duben 1987
Release 9 - září 1987
Release 10 - říjen 1988 (první vydání v češtině)
Release 11 - říjen 1990
Release 12 - červen 1992 (poslední vydání pro Macintosh)
Release 13 - listopad 1994 (poslední vydání pro IRIX)
Release 14 - únor 1997
AutoCAD 2000 (R15.0) - březen 1999
AutoCAD 2000i (R15.1)- červenec 2000
AutoCAD 2002 (R15.6) - červen 2001
AutoCAD 2004 (R16.0) - březen 2003
AutoCAD 2005 (R16.1) - březen 2004
AutoCAD 2006 (R16.2) - březen 2005
AutoCAD 2007 (R17.0) - březen 2006
AutoCAD 2008 (R17.1) - březen 2007 (první verze pro Windows Vista)
AutoCAD 2009 (R17.2) - březen 2008
AutoCAD 2014 (R17.2) - březen 2013
Použití
Při kreslení lze umisťovat sdružené objekty do skupin a tvořit tak komplexní objekty, se
kterými můžeme manipulovat jako s jednotlivými objekty. Program AutoCAD si pamatuje
polohu, velikost a barvy všech objektů, které nakreslíme a ponecháme je v datech pro analýzu
a manipulaci. AutoCAD disponuje sadou objektů, základních tvarů, textů, které můžeme
použít pro vytváření výkresů.
Objekt je prvek výkresu (úsečka, kružnice, textový řetězec atd.)
- objekty lze mazat, posouvat po výkrese, kopírovat do nových pozic
- měnit pohled na zobrazený výkres
- přesné umístění objektů
- zobrazit informace o výkrese
- zobrazit výkres na papír (plotter, grafická tiskárna)
- využití šablon (obsahují základní informace o formátu, jednotkách, způsobu kótování)
nebo prototypových výkresů
41 / 7
AutoCAD 2014
Principy grafického zobrazení
Rastrová grafika
Obraz je tvořen skupinou bodů – p i x e l. Přesnost zobrazení je závislá na odpovídajícím
množství bodů – pixelů.
Každému bodu je přiřazena určitá barva – např. souvislý stín – 16,8 mil. bodů.
Tabulka barevných módů
Počet barev
Název
Využití v praxi
16
256
65 536
16 777 216
High Color
True Color
Minimální použití
Pro zpracování textu
Pro většinu prací na PC
Vizualizace a zpracování fotografii
Rastrové formáty
Soubory *. bmp, gif, tif, jpg, png - liší se svými vlastnostmi
Nevýhoda:
Obtížná editace jednotlivých čar a objektů
Vektorová grafika
Každý vektor je charakterizován koncovými body, velikostí a směrnicí. Tyto parametry
můžeme libovolně upravit a tím změnit tvar a polohu vektoru.
Nevýhoda:
Grafika není vhodná pro zobrazení objektů s velkou kombinací barev, např.
fotografie.
Použití:
Základní zobrazení ve všech CAD programech - veškeré objekty jsou tvořeny
z čar (vektorů). Charakteristické body objektů jsou v podobě editačních uzlů, které
umožňují jednoduchým způsobem tvarovat objekty a měnit jejich polohu.
41 / 8
AutoCAD 2014
Přesné kreslení
- umístění bodů a přesné vytvoření objektů.
Provádíme zadáním souřadnic  všechny výkresy jsou položeny na neviditelném rastru,
neboli souřadném systému s horizontální osou x a vertikální osou y  nutnost určení polohy
bodu  vhodná volba souřadného systému  zrychlení návrhu a výkresové dokumentace.
AutoCAD využívá implicitně souřadného systému, který má pevně definovanou polohu
počátku a orientaci os pomocí globálního souřadného systému (GSS).
Souřadný systém GSS může být při vlastní tvorbě výkresu upraven podle potřeb  libovolná
manipulace se systémem os pomocí příkazů – např. posun počátku a rotace kolem jedné z os.
Touto libovolnou úpravou GSS vznikne uživatelský souřadný systém (USS). – User
coordinate systems
Druhy 2D souřadných systémů.
Kartézský souřadný systém
Polární souřadný systém
y
B
y
yrel
y
A
A
yA
A
yabs

x
xA
x
yabs
x
xrel
xA – souřadnice x
yA – souřadnice y
abs – absolutní souřadnice
rel – relativní souřadnice
r – délka průvodiče
 - úhel s osou x
Typ souřadného systému
Absolutní zápis
Relativní zápis
x,y
r<
@x,y
@r<
Kartézský
Polární
•
•
•
•
Kartézský
Polární
Cylindrický
Sférický
pravoúhlý
úhlový
válcový
kulový
41 / 9
2D/3D
2D
3D
3D
AutoCAD 2014
Uživatelské prostředí AutoCadu
User Interface
Obsluha zahrnuje veškeré možnosti pro definici příkazů a jejich parametrů. Vhodná
kombinace jednotlivých metod výrazně urychluje tvorbu výkresové dokumentace či modelu.
Nástroje v horní části okna
Panely nástrojů
toolbars
41 / 10
AutoCAD 2014
Pás karet (Ribbon)
Pás karet je paleta, na níž se zobrazují tlačítka a ovládací prvky v pracovním prostoru.
Přepínání :
Appplication menu
Quick Access toolbar
Ribbon tabs
Pushpin icon
Ribbon panel title bars
41 / 11
AutoCAD 2014
Prohlížeč nabídek
Application menu
41 / 12
AutoCAD 2014
Přiřazení popisků hledání
Tool tip
Stavový řádek aplikace a výkresu
Status bar
Drawing coordinates
41 / 13
AutoCAD 2014
Pracovní prostory
Workspace switching
□ 2D kreslení a poznámka – prostor určený pro kreslení rovinných výkresů a vytváření
popisů
□ 3D modelování – modelování a vytváření vizualizací
□ AutoCAD Classic – vychází z uživatelského prostředí starších verzí
Výchozí pracovní prostory můžeme upravovat a vlastní nastavení ukládat jako vlastní
prostory.
Nástroje pro rychlý přístup
Quick Access toolbar
Pravý click – Přizpůsobit panel nástrojů pro rychlý přístup …
CUI
Customize User Interface
Spravuje prvky přizpůsobeného uživatelského rozhraní, například pracovní plochy, panely
nástrojů, nabídky, panely pásu karet, místní nabídky a klávesové zkratky .
41 / 14
AutoCAD 2014
Soubory uživatelských úprav se načítají do aplikace AutoCAD, aby umožnily definování
prvků, z nichž sestává uživatelské rozhraní a které se upravují pomocí editoru Upravit
uživatelské rozhraní.
Aplikace AutoCAD se dodává s několika různými soubory CUI, které lze přizpůsobit podle
vašeho pracovního prostředí.
Aplikace AutoCAD používá dvojí hlavní označení souborů CUI:
hlavní a podnikové soubory
Jako výchozí soubor používá aplikace AutoCAD hlavní soubor CUI. Soubory, které jsou
dodány s aplikací AutoCAD, můžete přizpůsobit nebo můžete vytvořit zcela nové vlastní
soubory CUI.
41 / 15
AutoCAD 2014
Přetáhnout příslušný příkaz
Jak odebrat příkaz z panelu nástrojů Rychlý přístup
Karta Nástroje - panel Přizpůsobení - Uživatelské rozhraní.
nebo
na příkazovém řádku : příkaz cui.
41 / 16
AutoCAD 2014
Příkazová řádka
Command lines






příkazy definujeme originálním příkazem s podtržítkem ( _circle) nebo lokalizovanou
verzí (kružnice) a zadaný příkaz potvrdíme klávesou enter nebo pravým tlačítkem myši
před zadáním příkazu musí být na příkazové řádce stav Příkaz:
pokud není, stiskneme klávesu ESC
pro opakování předchozího příkazu stačí stisknout klávesu Enter nebo pravé tlačítko myši
při opakování příkazu jsou nabídnuty již použité hodnoty v závorkách – např. <10,10>
transparentní použití dvou příkazů – příkazy, které lze zadávat v době, kdy používáme
jiný příkaz – např. zapínání kreslících pomůcek atd.
historie příkazů – pravý click na příkazovém řádku  kontextové menu – posledních šest
příkazů
Modifikace panelů nástrojů
Ribbon Panels
Panely nástrojů :
a) plovoucí
b) ukotvené
c) skryté
Zobrazit / Panely nástrojů  seznam kategorií, které obsahují sadu ikon nástrojů
Modifikace:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
přerovnání
vkládání mezer
zobrazení bublinkové nápovědy nástrojů
velikost tlačítka
přidávání tlačítek do panelů nástrojů
kopírování
vytváření nových panelů
Úpravu rozložení ikon provádíme přetažením ikony z nabídky funkcí při trvale stisknutém
levém tlačítku myši.
Zrušení tlačítka provádíme při otevřeném panelu Upravit panely nástrojů přetažením na
plochu.
Práce s pásem karet
Odeslat do pásu karet
41 / 17
AutoCAD 2014
Použití systémových proměnných - System Variables
System variables are settings that control how certain commands work.
Systémové proměnné jsou nastavení, která řídí práci určitých příkazů. Mohou zapínat a
vypínat režimy, nastavit požadované hodnoty a obsahovat informace o aktuálním výkresu či
konfiguraci AutoCADu. Pro změnu nebo prohlížení hodnoty příslušné proměnné použijeme
název systémové proměnné na příkazové řádce a následně potvrdíme volbu klávesou Enter.
TASKBAR = 0 … při otevření libovolného DWG se výkres otevře vždy ve stejném
spuštěném okně AutoCADu.
MBUTTONPAN … řídí chování třetího tlačítka nebo kolečka na ukazovacím zařízení (myš)
Práce se soubory
Založení nového výkresu
New Drawing
41 / 18
AutoCAD 2014
Anglické (stopy a palce)
Vytvoří nový výkres s anglickým systémem jednotek. Výchozí hranice výkresu (meze
výkresu) jsou 12 × 9 palců.
Metrické
Vytvoří nový výkres s metrickým systémem jednotek. Výchozí hranice výkresu (meze
výkresu) jsou 429 × 297 milimetrů.
Použít šablonu
AutoCAD Drawing Template
Vytvoří výkres pomocí souboru šablony výkresu. Šablona výkresu uchovává veškerá
nastavení výkresu a může také obsahovat předdefinované hladiny, kótovací styly a pohledy.
Šablony výkresů se liší od ostatních výkresových souborů svou příponou .dwt. Běžně jsou
uloženy v adresáři Template.
Nejjednodušší metoda pro založení nového výkresu. Obsahuje nastavení odstavců, rámů,
stránky, nebo i základní obsah nového dokumentu (např. logo).
Nejdůležitější parametry:







nastavení provozních parametrů
určitý obsah grafické informace v podobě objektů
nastavení mezí výkresů
jednotky délek a úhlů
rozvržení kreslících vrstev (hladiny a jejich parametry)
nastavení parametrů kót (kótovací styly)
určitý obsah (např. rohové razítko)
Šablonu vytvoříme běžným uložením výkresu do souboru *.dwt. Šablona obsahuje popisku,
která charakterizuje její použití a definici jednotek.
Nastavení
- jednotky – stopy, palce, mm, míle - units
- měřítko – určuje velikost jednotky při tisku
- rastr – udržuje představu o velikosti jednotek na obrazovce při zmenšování nebo
zvětšování velikosti výkresu
- hranice – hranice prostoru, ve kterém budeme kreslit. Rastr se zobrazuje pouze
uvnitř těchto hranic.
- uchopení – umožňuje umístit body přesně v rastru
Převod výkresových jednotek
Pokud vytvoříte výkres v jednom systému měření (britském nebo metrickém) a potom chcete
přepnout do druhého systému, příkazem MĚŘÍTKO změňte měřítko geometrie modelu
příslušným faktorem konverze a získejte správné vzdálenosti a kóty.
41 / 19
AutoCAD 2014
Chcete-li například převést výkres vytvořený v palcích na centimetry, změňte měřítko modelu
faktorem 2,54. Chcete-li převádět z centimetrů na palce, faktor měřítka bude 1/2,54 nebo
přibližně 0,3937.
Nástroje
Button
Menu: Application menu - Drawing Utilities - Units
Menu: Format Units
Command entry: 'units - for transparent use
Controls coordinate and angle display formats and precision
Vložení informace o geografické poloze do výkresu
Geografická poloha vloží do výkresu odkazy upřesňující polohu vyjádřené jako světové
souřadnice (X,Y,Z).
Poté lze odeslat výkres s georeferenčními informacemi ke zhodnocení.
Např.:
Umístit výkres na mapu (za použití aplikace AutoCAD Map 3D)
Prohlížet výkres s orientací na šířku (za použití aplikace AutoCAD)
Po přidání geografické polohy do výkresu je vytvořena geografická značka - vizuální
reprezentací informace o poloze a je vytvořena v určeném bodě výkresu.
41 / 20
AutoCAD 2014
Postup:
Import souboru KML nebo KMZ s odpovídající informací o poloze.
Na příkazovém řádku zadejte příkaz geografpoloha.
Zobrazí se dialogové okno Definuj geografickou polohu. Klepněte na tlačítko Importovat
soubor .kml nebo .kmz. Zobrazí se dialogové okno Importovat soubor .kml nebo .kmz.
Vyhledejte soubor KML nebo KMZ a klepněte na tlačítko Otevřít. Obsahuje-li soubor KML
nebo KMZ více poloh, bude použita jen první z nich. V takových případech klepněte na
tlačítko Zavřít, jakmile se objeví dialogové okno Nalezeno více poloh. Klepněte či zadejte
hodnoty bodů pro globální souřadnicový systém (GSS) ve formátu X, Y, Z. Severní orientaci
zadáte klepnutím sem. Geografická značka (vizuální reprezentace polohy) bude umístěna do
určeného bodu. Geografická značka je zobrazena odlišně v 2D a 3D.
Import polohy z aplikace Google Earth.
Na příkazovém řádku zadejte příkaz geografpoloha.
Zobrazí se dialogové okno Definuj geografickou polohu.
Poznámka: Nutno mít nainstalovanou a otevřenou aplikaci Google Earth se zvolenou
polohou. Klepněte na tlačítko Importovat aktuální polohu z aplikace Google Earth. Zobrazí se
dialogové okno Import z aplikace Google Earth. Klepněte na tlačítko Pokračovat. Klepněte či
zadejte hodnoty bodů pro globální souřadnicový systém (GSS) ve formátu X, Y, Z.
Severní orientaci zadáte klepnutím sem. Geografická značka (vizuální reprezentace polohy)
bude umístěna do určeného bodu.
Dialogové okno Geografická poloha.
Klepněte na kartu Zobrazit / panel Čas & Poloha / Poloha.Na příkazovém řádku zadejte
příkaz geografpoloha. Zobrazí se dialogové okno Definuj geografickou polohu. Klepněte na
tlačítko Zadej hodnoty polohy. Zobrazí se dialogové okno Geografická poloha.
(Volitelné) Vyberte formát zeměpisné šířky a zeměpisné délky. Zeměpisnou šířku,
zeměpisnou délku a časové zóny můžete zadat ručně, nebo můžete klepnout na tlačítko Použít
Mapu (kroky 4 – 8) a zadat hodnoty podle zobrazení. (Volitené) Klepněte na tlačítko Použít
mapu... Zobrazí se dialogové okno Výběr polohy. Z rozevírací nabídky oblastí vyberte
požadovanou oblast. Z rozevírací nabídky Nejbližší město vyberte nejbližší město
reprezentující časovou zónu. Hodnota časové zóny je aktualizována automaticky podle
zvoleného města. Klepněte na tlačítko OK. Zobrazí se dialogové okno Časová zóna
aktualizována. Jsou-li údaje správné, potvrďte aktualizovanou časovou zónu. Chcete-li se
vrátit do předchozího dialogového okna za účelem výběru jiné časové zóny, klepněte na
tlačítko Návrat. Hodnoty zeměpisné délky, zeměpisné šířky, orientace a časové zóny jsou
doplněny automaticky podle hodnot vybraných v dialogovém okně Výběr polohy. Souřadnice
X, Y a Z zadáte klepnutím na tlačítko Vybrat bod. Hodnoty můžete rovněž vepsat. Pro
navýšení či snížení hodnoty použijte šipky. Zadání úhlu provedete klepnutím na tlačítko
Vybrat bod. Úhel severní orientace bude vypočítán, jakmile zvolíte bod s odkazem na
geografickou polohu. Úhel lze rovněž upřesnit nasměrováním ručičky kompasu.
Při výběru úhlu zadáváte hodnoty ve stupních. Je-li to nutné, upřesněte výškovou orientaci.
Klepněte na tlačítko OK. Geografická značka je vytvořena v určeném bodě výkresu.
Výkres obsahuje následující data.
Severní orientace — vektor, který definuje polohu severního pólu vzhledem k rovině XY
Výšková orientace — vektor, který vždy svírá s rovinou XY úhel 90 stupnů.
Data geografické polohy.
41 / 21
AutoCAD 2014
Otevření existujícího výkresu
Příkazový řádek : OTEVŘI - Open
41 / 22
AutoCAD 2014
Dialogový panel obsahuje náhled, který se objevuje vždy při přemístění kurzoru na vybraný
výkres. Pro načtení určité části výkresu (hladiny) je možné použít tlačítko Částečně otevřít…
Tlačítko najít soubor umožňuje prohledávání velkého množství výkresů použitím
průzkumníka zobrazujícího jednotlivé náhledy.
Uložení výkresu –
Save
AutoCAD používá standardní přípony názvů vytvořených souborů.
Přípona souboru
dwg
dwt
dwf
bak
Význam
jméno výkresu
šablona výkresu
formát pro internet
záložní kopie
Automatické ukládání výkresů - automaticky uložené soubory jsou odstraněny, když
AutoCAD uzavře výkres normálním způsobem. Uložené soubory zůstanou zachovány pouze
v případě selhání systému nebo výpadku proudu.
2. Použití záložních souborů - Pokud zapnete automatické zálohování, AutoCAD uloží
předchozí verzi výkresu do souboru se stejným názvem a příponou .bak. Předchozí verzi
výkresu můžete obnovit přejmenováním záložního souboru na příponu .dwg.
3. Uložení části výkresového souboru - pokud chcete vytvořit nový výkresový soubor z části
existujícího výkresu, můžete použít příkaz BLOK nebo PIŠBLOK. Pomocí obou příkazů lze
vybírat objekty nebo zadat definice bloku v aktuálním výkresu a poté je uložit do nového
souboru. Spolu s novým výkresem lze uložit i popis.
4. Uložení do jiného typu výkresového souboru - výkres lze uložit do starší verze formátu
DWG nebo DXF či jako šablonu. Formát ukládaného souboru vyberete v dialogu pro uložení
souboru.
Sada listů (*.dst)
je uspořádaná a pojmenovaná skupina listů z několika výkresových souborů.
41 / 23
AutoCAD 2014
List je vybrané rozvržení z výkresového souboru. Pomocí Správce sady listů lze spravovat
výkresy jako sady listů. Sada listů je uspořádaná a pojmenovaná skupina listů z několika
výkresových souborů. List je vybrané rozvržení z výkresového souboru. Rozvržení
z libovolného výkresu lze importovat do sady listů jako očíslovaný list.
Přehled CAD Standardů
Standardy definují množiny společných vlastností pro pojmenované objekty, například
hladiny či textové styly. Lze je uložit jako soubor standardů s příponou *.dws
Standardy lze vytvořit pro následující pojmenované objekty:
□
□
□
□
Hladiny
Textové styly
Typy čar
Kótovací styly
41 / 24
AutoCAD 2014
Modelový a výkresový prostor
Model and layout tab
•
•
Modelový prostor slouží k vytváření výkresu. uc
Výkresový prostor je používán pro tvorbu konečného rozvržení pro tisk nebo
vykreslení, ale nikoliv pro kreslení či projekční práci.
TILEMODE – systémová proměnná přepínající mezi těmito prostory (hodnoty 0,1)
Volné a vázané výřezy: Viewport
Model Space Viewports
41 / 25
AutoCAD 2014
Menu bar : View – Viewports
Command lines - Viewports
Úpravy USS – user coordinates system
Command : UCS
Menu bar : Tools – new UCS




Posun počátku
Otočení SS podle osy Z
Úprava USS podle objektu
předchozí
Panel nástrojů USS
41 / 26
AutoCAD 2014
Základy kreslení
Zadání příkazu :
z roletového menu
pomocí příkazové řádky
využitím tlačítek na příslušném panelu nástrojů
Úsečka
Příkaz : Úsečka (_Line)
Úsečka je objekt definovaný dvěma body, může být složena z jednoho segmentu nebo z celé
série spojených segmentů, přičemž každý segment je samostatným objektem.
o Souřadnice se definují zadáním z klávesnice nebo vstupním zařízením.
o Parametry úsečky lze nastavovat pomocí nápovědy při kreslení – přepínání provádíme
tabulátorem.
o Úsečky lze kreslit v návaznosti na sebe až do zadání klávesy Enter.
o Při nakreslení minimálně dvou úseček pod různým úhlem lze obrazec uzavřít (Uzavři /
_Close).
1. Absolutní zadání – čtverec 30 x 30
41 / 27
AutoCAD 2014
Příklad :
Nakreslete trojúhelník ABC. A(40,50) ; B(150,140) ; C(200,70)
C
B
A
2. Relativní zadání
Příklad :
Nakreslete čtverec s osami o straně 100 v počátku 50,130
3. Polární trasování – obdélník 60 x 80
Opakování příkazu
enter
Dynamické zadávání souřadnic
Dynamic input – F12
Pomůcky pro přesné kreslení
Drafting settings
Nastavení základních parametrů pomůcek pro přesné kreslení :
Nástroje / Nastavení kreslení…
Tools / Drafting settings
41 / 28
AutoCAD 2014
41 / 29
AutoCAD 2014
1) definice uzlových bodů objektů pomocí souřadnic definovaných na příkazové řádce
2) použití levého tlačítka myši
3) režim Krok, který umožňuje posun kurzoru o předem nastavenou vzdálenost  omezuje
pohyb nitkového kříže na definované intervaly, přesnost se řídí nastavením roztečí x a y.
Rozteč kroku nemusí odpovídat rozteči rastru.
Krok zapneme a vypneme stiskem klávesy F9 nebo tlačítkem na stavové řádce
4) Rastr - vzorek vytvořený z teček, který se rozprostírá na ploše určené mezemi (vizuální
zobrazení mezí). Používáme pro zarovnání objektů a určení vzdáleností mezi nimi.
Slouží jako :
a) odkazový nástroj označující oblast ve výkresu, na které se aktuálně pracuje
b) kreslící nástroj, který volitelně zabraňuje v kreslení mimo meze rastru
c) vykreslovací volba, která definuje plochu pro tisk
Ve výkresovém prostoru hranice mezí reprezentují výslednou velikost listu
papíru (např. formát A4 -–levý dolní roh má souřadnice 0,0; pravý horní
roh má souřadnice 210,297)
Rastr zapneme a vypneme stiskem klávesy F7 nebo tlačítkem na stavové
řádce
5) režim Orto – slouží pro omezení kurzoru na horizontální a vertikální pohyb. Lze použít i
k nastavení rovnoběžnosti nebo k vytvoření pravidelných posunů
Orto zapneme a vypneme stiskem klávesy F8 nebo tlačítkem na stavové řádce.
6) Polární trasování – produktivní pomůcka pro odpočet rozměrů při kreslení, aktivace se
provádí klávesou F10. Vzdálenost lze odměřovat absolutně nebo relativně. Nastavení
vykreslování pomocné trasovací čáry je možné v dialogovém panelu aktivovaném
příkazem Konfig > záložka Kreslení > položka Nastavení automatického trasování
41 / 30
AutoCAD 2014
Nastavení mezí
Formát / Meze výkresu
Drawing limits
Nastavení jednotek
Formát / Jednotky
Funkce pro řízení obrazovky
Umožňují přehledný pohyb po výkrese, detailní prohlížení, regeneraci a překreslení.
Pohled je určení zvětšení, umístění a orientace.
Zvětšení měřítka – přiblížení – pro zobrazení detailů
Zmenšení měřítka – oddálení – pro zobrazení větší části výkresu
Myš
o Kolečko
o Doubleclick kolečka – úprava velikosti na meze výkresu
(nemá 2005)
o Levý click - posun
41 / 31
AutoCAD 2014
ZOOM Dovnitř a Ven
Nevýhoda : nutnost nastavení pomyslného středu zvětšení. Úpravu jeho polohy je možné
provést příkazem PP.
ZOOM Střed -
Center
Definujeme výhradně pomocí příkazové řádky. Prvním parametrem je určení středu pohledu,
druhým parametrem zvětšení nebo zmenšení, které lze definovat relativně (např. 2x) nebo
přímo v kreslících jednotkách (např. hodnota 2  dvě kreslící jednotky).
ZOOM Měřítko -
Scale
Definujeme výhradně pomocí příkazové řádky. Definujeme pouze jediný parametr – stupeň
zvětšení a to v bodech (např. 2, 0.5) nebo relativně (2x, 0.5x)
ZOOM Okno ZOOM Dynamický -
window
Dynamic
Funkce má dva základní stavy, vlastní ZOOM a Posun. Stav se přepíná levým tlačítkem a
nastavení okna se potvrzuje pravým tlačítkem.
ZOOM Vše, ZOOM Maximálně -
Extents
Obě funkce slouží k zobrazení všech zobrazených objektů ve výkresové ploše. Funkce ZOOM
Vše zobrazí meze výkresu a pokud leží objekty mimo meze, zobrazí i tyto. Funkce ZOOM
Maximálně zobrazí všechny nakreslené objekty ve výkrese tak, aby byly vidět v maximálním
zvětšení.
ZOOM Předchozí -
Previous
Navigační nástroj k zmenšení pohledu na vlastní pracovní plochu, která je zobrazena
v samostatném okně. Výhodou je vysoká rychlost úpravy velikosti zobrazení a možnost
posouvání pohledu a hlavně maximální přehled o celém výkresu (virtuální zobrazovací
prostor).
Obsluha sokolího okna se provádí funkcí ZOOM Dynamický a ZOOM +, - , které jsou totožné
s řízením zobrazení v pracovní ploše (plocha Sokolího okna).
41 / 32
AutoCAD 2014
Rychlý posun a ZOOM - Pan
Plynulá změna velikosti zobrazení v obou směrech a jeho posun. Funkci po startu používáme
pomocí přidržení levého tlačítka myši při jejím současném posunu. Mezi funkcí Rychlý
ZOOM a Rychlý posun se lze přepínat pomocí pravého tlačítka myši, které aktivuje výběrové
menu.
Práce s barvami
Select Color
Barvy lze přiřazovat hladinám nebo jednotlivým objektům ve výkresu.
Každá barva má svůj název nebo číslo ACI (1 – 255). Jakýkoliv počet objektů nebo hladin
může mít stejné číslo barvy.
Volba barvy :
a) Formát / Barva  dialog pro volbu barev – Format / Color
b) Tlačítko na panelu nástrojů
Standardní barvy :
1 – 7, barva č. 7 je buď černá nebo bílá podle barvy pozadí
8 – 255 volba z dialogu
Typy čar – Linetype Manager
a) Formát / Typ čar
b)
tcm – globální
měřítko všech přerušovaných čar
Příkaz: tcm
TČMĚŘ Zadejte nový faktor měřítka <0.3000>:
41 / 33
AutoCAD 2014
Definiční soubor ISO typů čar AutoCADu
C:\Documents and Settings\matejkova\Data aplikací\Autodesk\AutoCAD Mechanical
2013\R17.2\csy\Support
41 / 34
AutoCAD 2014
Příklad:
□ Nadefinujte vlastní čáru v souboru acadiso.lin: - - . - .
□ Vytvořte vlastní soubor : prijmeni.lin, ve kterém nadefinujte vlastní typy čar
41 / 35
AutoCAD 2014
Tloušťka čar
Lineweights
Implicitně je nastavena hodnota na 0,25 mm
o Modelový prostor – tloušťky čar jsou zobrazeny v pixelech – nemění se zoomováním
tloušťka čáry o hodnotě 0 je zobrazena jako jeden pixel
o Rozvržení – tloušťky čar jsou zobrazeny v přesné tloušťce (skutečné jednotky)
Zobrazení – tl.
LWDISPLAY – zobrazení tloušťky čar
Kreslení od ruky – Sketch
Freehand sketches
Nebo
41 / 36
AutoCAD 2014
Kružnice
Příkaz : Kružnice (_Circle)
Kružnice je uzavřený objekt, který lze upravovat jako jeden celek. Je charakterizována pěti
editačními body (Střed a jednotlivé kvadranty- pomocí kterých lze měnit radius a střed).
Systémová proměnná Whiparc –určuje, zda je zobrazení kružnic nebo oblouků hladké –
implicitně nastavena 0 – nejsou hladké , 1 – hladké – jsou zobrazeny jako pravé oblouky a
kružnice.
Způsoby definice kružnice:
3 body
2 body
Tečna, Tečna, Rádius
Střed, Diametr
Střed , Rádius
Tečna, Tečna, Tečna
41 / 37
AutoCAD 2014
Překreslení a Regenerace pohledu
Zobrazit / Překresli, Regeneruj, Regeneruj vše
Slouží pro obnovení zobrazení a displeje. Ikona je pouze pro funkci Překresli vše, která
vyčistí obrazovku (odstraní nepoužívané hraniční body objektů a značky).
Funkce Regen obnoví databázi se souřadnicemi všech objektů (pomalejší), navíc opraví
důsledek zrychleného vykreslování kružnic pomocí úseček při rychlém ZOOMu.
Příklad :
41 / 38
AutoCAD 2014
□ Použijte trasování od bodu
□ Opakování příkazu
41 / 39
AutoCAD 2014
Příklad :
Obdélník ( Čtverec )
Příkaz : Obdélník (_Rectang)
Obdélník je uzavřená 2D křivka.
Lze určit:
o zkosení
o zaoblení
o rozměry
o zdvih - posunutí nad rovinu XY
o panel nástrojů Pohled
o panel nástrojů Styly zobrazení - Orbit
o tloušťku - pro vytvoření prostorové plochy o a šířku -tloušťka čáry
41 / 40
AutoCAD 2014
o
Příklad :
Polygon
Příkaz : Polygon (_Polygon)
41 / 41
Download

AUTOCAD 2014 2D kreslení