AUTOCAD 2014 2D kreslení
AutoCAD 2014
Obsah
AUTOCAD 2014 2D kreslení .................................................................................................... 1
CAD systémy ............................................................................................................................. 4
Rozdělení CAD systémů. ....................................................................................................... 4
CAD systémy - produkty............................................................................................................ 5
Catia V5, V6 ........................................................................................................................... 5
Pro/Engineer Wildfire 4.0 ...................................................................................................... 5
NX 6 ....................................................................................................................................... 5
Produkty společnosti Autodesk .............................................................................................. 5
3D řešení ................................................................................................................................ 6
Charakteristika programu AutoCAD ......................................................................................... 6
Vývoj .................................................................................................................................. 6
Použití................................................................................................................................. 7
Principy grafického zobrazení .................................................................................................... 8
Rastrová grafika ..................................................................................................................... 8
Vektorová grafika ................................................................................................................... 8
Přesné kreslení ............................................................................................................................ 9
Druhy 2D souřadných systémů. ............................................................................................. 9
Uživatelské prostředí AutoCadu .............................................................................................. 10
Pracovní prostory ..................................................................................................................... 14
CUI ........................................................................................................................................... 14
Práce s pásem karet .......................................................................................................... 17
Práce se soubory ....................................................................................................................... 18
Přehled CAD Standardů ........................................................................................................... 24
Základy kreslení ....................................................................................................................... 27
Úsečka ...................................................................................................................................... 27
Opakování příkazu ................................................................................................................... 28
Pomůcky pro přesné kreslení ................................................................................................... 28
Nastavení mezí ......................................................................................................................... 31
Nastavení jednotek ................................................................................................................... 31
Editační uzly ........................................................................ Chyba! Záložka není definována.
Práce s barvami ........................................................................................................................ 33
Typy čar.................................................................................................................................... 33
Tloušťka čar ............................................................................................................................. 36
Kreslení od ruky ....................................................................................................................... 36
Uchopovací módy .................................................................................................................... 59
Jednorázové uchopovací módy ............................................................................................ 60
Trvalý uchopovací mód ........................................................................................................ 62
Kružnice ................................................................................................................................... 37
Překreslení a Regenerace pohledu............................................................................................ 38
Posun počátku .......................................................................................................................... 26
Obdélník ( Čtverec ) ................................................................................................................. 40
Polygon ..................................................................................................................................... 41
Oblouk ...................................................................................................................................... 43
Elipsa a eliptické oblouky ........................................................................................................ 44
Tvorba 2D objektu s celobarevnou výplní ............................................................................... 46
Prsten .................................................................................................................................... 46
Deska .................................................................................................................................... 46
Změna pořadí kreslení objektů ......................................................................................... 48
107 / 2
AutoCAD 2014
Bod ........................................................................................................................................... 48
Rozdělení objektů na daný počet úseků ............................................................................... 49
Rozdělení objektů podle délky úseku................................................................................... 49
Konstrukční čáry ...................................................................................................................... 50
Paralelní kopírování ............................................................................................................. 89
Křivka ....................................................................................................................................... 51
Rozložení objektů ..................................................................................................................... 54
Vyhlazené spline křivky ........................................................................................................... 54
Multičára .................................................................................................................................. 55
Booleovské operace a regiony............................................. Chyba! Záložka není definována.
Editační příkazy ořezání a prodloužení objektů ................................................................... 76
Práce v hladinách ..................................................................................................................... 63
Správa hladin .................................................................................................................... 65
Tvorba vlastní šablony pro kreslení strojních součástí ............................................................ 66
Symbol přerušení...................................................................................................................... 81
Kopírování vlastností objektů .................................................................................................. 86
Práce s pojmenovanými objekty .............................................................................................. 88
Čištění objektů bez odkazů .................................................................................................. 88
Přejmenování objektů ........................................................................................................... 88
Editační příkazy........................................................................................................................ 75
Konstrukční příkazy ................................................................................................................. 89
Skupiny objektů.................................................................................................................... 73
Tvorba pole objektů ............................................................................................................. 89
Informace o objektech ve výkresu ........................................................................................... 95
Šrafování ................................................................................................................................ 101
Zpracování textu .................................................................. Chyba! Záložka není definována.
Vytváření a úpravy stylu textu ........................................ Chyba! Záložka není definována.
Možnosti vytváření textu ................................................. Chyba! Záložka není definována.
Kótování .............................................................................. Chyba! Záložka není definována.
Tabulky............................................................................ Chyba! Záložka není definována.
Číslování místností .......................................................... Chyba! Záložka není definována.
Bloky a externí reference .................................................... Chyba! Záložka není definována.
Definice atributů .................................................................. Chyba! Záložka není definována.
Dynamické bloky ................................................................ Chyba! Záložka není definována.
Externí reference ................................................................. Chyba! Záložka není definována.
Funkce AutoCad DesignCenter ........................................... Chyba! Záložka není definována.
TISKY ................................................................................. Chyba! Záložka není definována.
Tisk z modelového prostoru ............................................ Chyba! Záložka není definována.
Tisk z výkresového prostoru ........................................... Chyba! Záložka není definována.
Sdílení informací ve formátu DWF ..................................... Chyba! Záložka není definována.
107 / 3
AutoCAD 2014
CAD systémy
CAD – Computer Aided Design – Počítačová podpora konstruování
Umožňuje vytvoření geometrie objektů a návrh dalších technologických parametrů. U takto
definovaných modelů je možné provést řadu úprav a zároveň odvodit jejich základní výrobní
parametry.
Výhoda:
Těsná návaznost na následné technologické činnosti.
Spojení vytvořených objektů do rozsáhlých sestav a počítačových simulací.
Systém CAD / CAM / CAP
CAP – Computer Aided Planing – Počítačová podpora projektování výrobních procesů
CAM – Computer Aided Manufacturing – Počítačová podpora výroby
Výhoda:
Odstranění papírové agendy
Urychlení inovace výrobků
Zkušenosti z vlastní výroby se přes počítač vracejí zpět do přípravy výroby 
úspora času.
CIM – Computer Integrated Manufacturing – Počítačová integrace výroby
Koordinace činnosti všech složek výroby.
CAE – Computer Aided Engineering – Počítačová podpora inženýrských prací.
Soubor výpočtových, inženýrských, modelovacích a simulačních prostředků pro návrh
parametrů produktů.
Rozdělení CAD systémů.
Computer Aided Design
Přechod na CAD / CAM / CAE systémy
I. generace
2D konstrukce
II. generace
2D a 3D konstrukce
s parametrizací
III. generace
3D parametrická konstrukce
návaznost na CAM a CAE
I. generace – malý CAD – jednoduché programy pro tvorbu náčrtů
II. generace – střední CAD – AutoCAD a MicroStation – prostorový modelář a otevřená
architektura (možnost programování aplikací a spolupráce s jinými programy)
107 / 4
AutoCAD 2014
Otevřená architektura umožňuje využití vyšších programovacích jazyků pro
tvorbu náročných aplikací – VisualLISP, C++, Microsoft Visual Basic pro
aplikace.
III. generace – velký CAD – výkonné systémy, které pracují způsobem model – výkres 
vše je nejprve vymodelováno jako parametrický model, po té následuje kontrola a teprve
potom jsou generovány výkresy. Kreslení je řešeno parametrizací, schopností vytvořit modely
z rovnic i rovnice nebo jiné parametrické vztahy z modelů
Parametrický model je matematicky popsán pomocí parametrů. Na modelu jsou
definovány charakteristiky jeho geometrických částí a vzájemné vztahy s jinými
součástmi, pokud je v sestavě. U takto vytvořeného modelu nejsou rozměry
a další charakteristiky určeny konkrétními hodnotami, ale pomocí proměnných,
výrazů a rovnic, které vzájemně spolu souvisí. Po dosazení několika základních
konkrétních hodnot dojde k výpočtu skutečných rozměrů produktu.
CAM / CAD / CAE
Systémy komplexně zvládají předvýrobní etapy, projekce, výpočty pevnostní, tepelné aj.,
většinou pomocí metody konečných prvků, konstrukce, včetně objemového modelování,
preprocessing pro NC zpracování (generace drah nástroje, její optimalizace a vazba na
veškeré úpravy tvaru výrobku, příslušné postprocesory, překladače pro řídící systémy NC
strojů).
CAD systémy - produkty
Catia V5, V6
Systém v oblasti CAD/CAM/CAE technologií – pokrývá řešení celého cyklu vývoje
výrobku rámci jednotného prostředí – oblast virtuálního modelování výrobků, pevnostních a
dalších matematických analýz a optimalizací, lze vytvářet varianty.
Pro/Engineer Wildfire 4.0
NX 6
Kompletní systém : od prvního ideového návrhu přes výpočty, simulace a analýzy,
modelování jednotlivých dílů a celých sestav, tvorba výkresové dokumentace, programování
NC obráběcích strojů a měřících strojů a simulaci obrábění až po kontrolu kvality, správu dat
a projektů a integrací do podnikového informačního systému.
Produkty společnosti Autodesk
Dělení dle oboru:
□ Strojírenství – Autodesk Inventor, AutoCAD Mechanical, Autodesk AliasStudio,
Autodesk ImageStudio
□ Stavebnictví – Revit Architecture, Revit Structure, Revit MEP, AutoCAD
Architecture, AutoCAD MEP
□ Infrastruktura – Civil 3D, AutoCAD Map, Autodesk Map Guide
□ Multimédia a zábava – 3ds Max Design, 3ds Max, Autodesk Maya atd.
107 / 5
AutoCAD 2014
3D řešení
Produkty pracují s parametrickými 3D modely – od prvotního konceptu až po vytvoření
výkresové dokumentace. Umožňují návrh, analýzu a simulaci výrobku nebo stavby v průběhu
jejího návrhu.
Oblast strojírenství - Produkt Inventor
– určen pro kompletní strojírenský návrh 3D. Je rozšířen o doplňkové funkce pro určité
specifické oblasti – návrh trubek a potrubí, návrh vedení kabelů a svazků, analýzu napětí a
dynamickou simulaci.
Oblast stavebnictví – produkty postavené na platformě Revit
- pracují s plně parametrickým 3D modelem budovy. Je umožněna snadná spolupráce různých
profesí (architektů, stavebních projektantů, statiků, specialistů TZB) na jednom modelu
budovy.
Oblast infrastruktury – produkt AutoCAD Civil 3D
- umožňuje parametrický návrh inženýrských staveb v návaznosti na 3D digitální model
terénu od koncepce až po výkresovou dokumentaci.
Charakteristika programu AutoCAD
Obecný AutoCAD se používá ve všech oblastech technického zaměření. Formát dwg, na
kterém je založen, se stal standardem pro předávání projektové dokumentace.
AutoCAD je plně objektově orientovaný a jeho objektový model je zcela postaven na systému
Microsoft Component Object Model (COM)  lze naprogramovat cokoliv – od rozšíření
nabídek a panelů nástrojů až po objekty výkresu.
AutoCAD umožňuje spolupráci a datovou výměnu s programy jiných výrobců i jiných
kategorií. Přenos informací mezi programy je dán univerzálními přenosovými formáty, např.
programy CAD / CAM jiných výrobců. Postupně takto vynikla řada nadstaveb, které řeší
nejen problémy z oblasti strojírenství, ale také z architektury, elektrotechniky, návrhu
designu, geodézie atd.
Výrobcem AutoCADu je kalifornská firma Autodesk Inc., která má řadu poboček
a nezávislých vývojářů aplikací po celém světě.
Vývoj
Tento program se postupně vyvíjí a z původní verze pro operační systém MS-DOS a UNIX se
vyvinula dnes aktuální verze.
První verze označená jako AutoCAD Relase 1 vznikla již v prosinci 1982 a byly předvedena
na veletrhu COMDEX v Las Vegas konaném v listopadu roku 1982.
Verze 1.0 (Release 1) - prosinec 1982
Verze 1.2 (Release 2) - duben 1983
Verze 1.3 (Release 3) - srpen 1983
Verze 1.4 (Release 4) - říjen 1983
Verze 2.0 (Release 5) - říjen 1984
107 / 6
AutoCAD 2014
Verze 2.1 (Release 6) - květen 1985
Verze 2.5 (Release 7) - červen 1986
Verze 2.6 (Release 8) - duben 1987
Release 9 - září 1987
Release 10 - říjen 1988 (první vydání v češtině)
Release 11 - říjen 1990
Release 12 - červen 1992 (poslední vydání pro Macintosh)
Release 13 - listopad 1994 (poslední vydání pro IRIX)
Release 14 - únor 1997
AutoCAD 2000 (R15.0) - březen 1999
AutoCAD 2000i (R15.1)- červenec 2000
AutoCAD 2002 (R15.6) - červen 2001
AutoCAD 2004 (R16.0) - březen 2003
AutoCAD 2005 (R16.1) - březen 2004
AutoCAD 2006 (R16.2) - březen 2005
AutoCAD 2007 (R17.0) - březen 2006
AutoCAD 2008 (R17.1) - březen 2007 (první verze pro Windows Vista)
AutoCAD 2009 (R17.2) - březen 2008
AutoCAD 2014 (R17.2) - březen 2013
Použití
Při kreslení lze umisťovat sdružené objekty do skupin a tvořit tak komplexní objekty, se
kterými můžeme manipulovat jako s jednotlivými objekty. Program AutoCAD si pamatuje
polohu, velikost a barvy všech objektů, které nakreslíme a ponecháme je v datech pro analýzu
a manipulaci. AutoCAD disponuje sadou objektů, základních tvarů, textů, které můžeme
použít pro vytváření výkresů.
Objekt je prvek výkresu (úsečka, kružnice, textový řetězec atd.)
- objekty lze mazat, posouvat po výkrese, kopírovat do nových pozic
- měnit pohled na zobrazený výkres
- přesné umístění objektů
- zobrazit informace o výkrese
- zobrazit výkres na papír (plotter, grafická tiskárna)
- využití šablon (obsahují základní informace o formátu, jednotkách, způsobu kótování)
nebo prototypových výkresů
107 / 7
AutoCAD 2014
Principy grafického zobrazení
Rastrová grafika
Obraz je tvořen skupinou bodů – p i x e l. Přesnost zobrazení je závislá na odpovídajícím
množství bodů – pixelů.
Každému bodu je přiřazena určitá barva – např. souvislý stín – 16,8 mil. bodů.
Tabulka barevných módů
Počet barev
Název
Využití v praxi
16
256
65 536
16 777 216
High Color
True Color
Minimální použití
Pro zpracování textu
Pro většinu prací na PC
Vizualizace a zpracování fotografii
Rastrové formáty
Soubory *. bmp, gif, tif, jpg, png - liší se svými vlastnostmi
Nevýhoda:
Obtížná editace jednotlivých čar a objektů
Vektorová grafika
Každý vektor je charakterizován koncovými body, velikostí a směrnicí. Tyto parametry
můžeme libovolně upravit a tím změnit tvar a polohu vektoru.
Nevýhoda:
Grafika není vhodná pro zobrazení objektů s velkou kombinací barev, např.
fotografie.
Použití:
Základní zobrazení ve všech CAD programech - veškeré objekty jsou tvořeny
z čar (vektorů). Charakteristické body objektů jsou v podobě editačních uzlů, které
umožňují jednoduchým způsobem tvarovat objekty a měnit jejich polohu.
107 / 8
AutoCAD 2014
Přesné kreslení
- umístění bodů a přesné vytvoření objektů.
Provádíme zadáním souřadnic  všechny výkresy jsou položeny na neviditelném rastru,
neboli souřadném systému s horizontální osou x a vertikální osou y  nutnost určení polohy
bodu  vhodná volba souřadného systému  zrychlení návrhu a výkresové dokumentace.
AutoCAD využívá implicitně souřadného systému, který má pevně definovanou polohu
počátku a orientaci os pomocí globálního souřadného systému (GSS).
Souřadný systém GSS může být při vlastní tvorbě výkresu upraven podle potřeb  libovolná
manipulace se systémem os pomocí příkazů – např. posun počátku a rotace kolem jedné z os.
Touto libovolnou úpravou GSS vznikne uživatelský souřadný systém (USS). – User
coordinate systems
Druhy 2D souřadných systémů.
Kartézský souřadný systém
Polární souřadný systém
y
B
y
yrel
y
A
A
yA
A
yabs

x
xA
x
yabs
x
xrel
xA – souřadnice x
yA – souřadnice y
abs – absolutní souřadnice
rel – relativní souřadnice
r – délka průvodiče
 - úhel s osou x
Typ souřadného systému
Absolutní zápis
Relativní zápis
x,y
r<
@x,y
@r<
Kartézský
Polární
•
•
•
•
Kartézský
Polární
Cylindrický
Sférický
pravoúhlý
úhlový
válcový
kulový
107 / 9
2D/3D
2D
3D
3D
AutoCAD 2014
Uživatelské prostředí AutoCadu
User Interface
Obsluha zahrnuje veškeré možnosti pro definici příkazů a jejich parametrů. Vhodná
kombinace jednotlivých metod výrazně urychluje tvorbu výkresové dokumentace či modelu.
Nástroje v horní části okna
Panely nástrojů
toolbars
107 / 10
AutoCAD 2014
Pás karet (Ribbon)
Pás karet je paleta, na níž se zobrazují tlačítka a ovládací prvky v pracovním prostoru.
Přepínání :
Appplication menu
Quick Access toolbar
Ribbon tabs
Pushpin icon
Ribbon panel title bars
107 / 11
AutoCAD 2014
Prohlížeč nabídek
Application menu
107 / 12
AutoCAD 2014
Přiřazení popisků hledání
Tool tip
Stavový řádek aplikace a výkresu
Status bar
Drawing coordinates
107 / 13
AutoCAD 2014
Pracovní prostory
Workspace switching
□ 2D kreslení a poznámka – prostor určený pro kreslení rovinných výkresů a vytváření
popisů
□ 3D modelování – modelování a vytváření vizualizací
□ AutoCAD Classic – vychází z uživatelského prostředí starších verzí
Výchozí pracovní prostory můžeme upravovat a vlastní nastavení ukládat jako vlastní
prostory.
Nástroje pro rychlý přístup
Quick Access toolbar
Pravý click – Přizpůsobit panel nástrojů pro rychlý přístup …
CUI
Customize User Interface
Spravuje prvky přizpůsobeného uživatelského rozhraní, například pracovní plochy, panely
nástrojů, nabídky, panely pásu karet, místní nabídky a klávesové zkratky .
107 / 14
AutoCAD 2014
Soubory uživatelských úprav se načítají do aplikace AutoCAD, aby umožnily definování
prvků, z nichž sestává uživatelské rozhraní a které se upravují pomocí editoru Upravit
uživatelské rozhraní.
Aplikace AutoCAD se dodává s několika různými soubory CUI, které lze přizpůsobit podle
vašeho pracovního prostředí.
Aplikace AutoCAD používá dvojí hlavní označení souborů CUI:
hlavní a podnikové soubory
Jako výchozí soubor používá aplikace AutoCAD hlavní soubor CUI. Soubory, které jsou
dodány s aplikací AutoCAD, můžete přizpůsobit nebo můžete vytvořit zcela nové vlastní
soubory CUI.
107 / 15
AutoCAD 2014
Přetáhnout příslušný příkaz
Jak odebrat příkaz z panelu nástrojů Rychlý přístup
Karta Nástroje - panel Přizpůsobení - Uživatelské rozhraní.
nebo
na příkazovém řádku : příkaz cui.
107 / 16
AutoCAD 2014
Příkazová řádka
Command lines






příkazy definujeme originálním příkazem s podtržítkem ( _circle) nebo lokalizovanou
verzí (kružnice) a zadaný příkaz potvrdíme klávesou enter nebo pravým tlačítkem myši
před zadáním příkazu musí být na příkazové řádce stav Příkaz:
pokud není, stiskneme klávesu ESC
pro opakování předchozího příkazu stačí stisknout klávesu Enter nebo pravé tlačítko myši
při opakování příkazu jsou nabídnuty již použité hodnoty v závorkách – např. <10,10>
transparentní použití dvou příkazů – příkazy, které lze zadávat v době, kdy používáme
jiný příkaz – např. zapínání kreslících pomůcek atd.
historie příkazů – pravý click na příkazovém řádku  kontextové menu – posledních šest
příkazů
Modifikace panelů nástrojů
Ribbon Panels
Panely nástrojů :
a) plovoucí
b) ukotvené
c) skryté
Zobrazit / Panely nástrojů  seznam kategorií, které obsahují sadu ikon nástrojů
Modifikace:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
přerovnání
vkládání mezer
zobrazení bublinkové nápovědy nástrojů
velikost tlačítka
přidávání tlačítek do panelů nástrojů
kopírování
vytváření nových panelů
Úpravu rozložení ikon provádíme přetažením ikony z nabídky funkcí při trvale stisknutém
levém tlačítku myši.
Zrušení tlačítka provádíme při otevřeném panelu Upravit panely nástrojů přetažením na
plochu.
Práce s pásem karet
Odeslat do pásu karet
107 / 17
AutoCAD 2014
Použití systémových proměnných - System Variables
System variables are settings that control how certain commands work.
Systémové proměnné jsou nastavení, která řídí práci určitých příkazů. Mohou zapínat a
vypínat režimy, nastavit požadované hodnoty a obsahovat informace o aktuálním výkresu či
konfiguraci AutoCADu. Pro změnu nebo prohlížení hodnoty příslušné proměnné použijeme
název systémové proměnné na příkazové řádce a následně potvrdíme volbu klávesou Enter.
TASKBAR = 0 … při otevření libovolného DWG se výkres otevře vždy ve stejném
spuštěném okně AutoCADu.
MBUTTONPAN … řídí chování třetího tlačítka nebo kolečka na ukazovacím zařízení (myš)
Práce se soubory
Založení nového výkresu
New Drawing
107 / 18
AutoCAD 2014
Anglické (stopy a palce)
Vytvoří nový výkres s anglickým systémem jednotek. Výchozí hranice výkresu (meze
výkresu) jsou 12 × 9 palců.
Metrické
Vytvoří nový výkres s metrickým systémem jednotek. Výchozí hranice výkresu (meze
výkresu) jsou 429 × 297 milimetrů.
Použít šablonu
AutoCAD Drawing Template
Vytvoří výkres pomocí souboru šablony výkresu. Šablona výkresu uchovává veškerá
nastavení výkresu a může také obsahovat předdefinované hladiny, kótovací styly a pohledy.
Šablony výkresů se liší od ostatních výkresových souborů svou příponou .dwt. Běžně jsou
uloženy v adresáři Template.
Nejjednodušší metoda pro založení nového výkresu. Obsahuje nastavení odstavců, rámů,
stránky, nebo i základní obsah nového dokumentu (např. logo).
Nejdůležitější parametry:







nastavení provozních parametrů
určitý obsah grafické informace v podobě objektů
nastavení mezí výkresů
jednotky délek a úhlů
rozvržení kreslících vrstev (hladiny a jejich parametry)
nastavení parametrů kót (kótovací styly)
určitý obsah (např. rohové razítko)
Šablonu vytvoříme běžným uložením výkresu do souboru *.dwt. Šablona obsahuje popisku,
která charakterizuje její použití a definici jednotek.
Nastavení
- jednotky – stopy, palce, mm, míle - units
- měřítko – určuje velikost jednotky při tisku
- rastr – udržuje představu o velikosti jednotek na obrazovce při zmenšování nebo
zvětšování velikosti výkresu
- hranice – hranice prostoru, ve kterém budeme kreslit. Rastr se zobrazuje pouze
uvnitř těchto hranic.
- uchopení – umožňuje umístit body přesně v rastru
Převod výkresových jednotek
Pokud vytvoříte výkres v jednom systému měření (britském nebo metrickém) a potom chcete
přepnout do druhého systému, příkazem MĚŘÍTKO změňte měřítko geometrie modelu
příslušným faktorem konverze a získejte správné vzdálenosti a kóty.
107 / 19
AutoCAD 2014
Chcete-li například převést výkres vytvořený v palcích na centimetry, změňte měřítko modelu
faktorem 2,54. Chcete-li převádět z centimetrů na palce, faktor měřítka bude 1/2,54 nebo
přibližně 0,3937.
Nástroje
Button
Menu: Application menu - Drawing Utilities - Units
Menu: Format Units
Command entry: 'units - for transparent use
Controls coordinate and angle display formats and precision
Vložení informace o geografické poloze do výkresu
Geografická poloha vloží do výkresu odkazy upřesňující polohu vyjádřené jako světové
souřadnice (X,Y,Z).
Poté lze odeslat výkres s georeferenčními informacemi ke zhodnocení.
Např.:
Umístit výkres na mapu (za použití aplikace AutoCAD Map 3D)
Prohlížet výkres s orientací na šířku (za použití aplikace AutoCAD)
Po přidání geografické polohy do výkresu je vytvořena geografická značka - vizuální
reprezentací informace o poloze a je vytvořena v určeném bodě výkresu.
107 / 20
AutoCAD 2014
Postup:
Import souboru KML nebo KMZ s odpovídající informací o poloze.
Na příkazovém řádku zadejte příkaz geografpoloha.
Zobrazí se dialogové okno Definuj geografickou polohu. Klepněte na tlačítko Importovat
soubor .kml nebo .kmz. Zobrazí se dialogové okno Importovat soubor .kml nebo .kmz.
Vyhledejte soubor KML nebo KMZ a klepněte na tlačítko Otevřít. Obsahuje-li soubor KML
nebo KMZ více poloh, bude použita jen první z nich. V takových případech klepněte na
tlačítko Zavřít, jakmile se objeví dialogové okno Nalezeno více poloh. Klepněte či zadejte
hodnoty bodů pro globální souřadnicový systém (GSS) ve formátu X, Y, Z. Severní orientaci
zadáte klepnutím sem. Geografická značka (vizuální reprezentace polohy) bude umístěna do
určeného bodu. Geografická značka je zobrazena odlišně v 2D a 3D.
Import polohy z aplikace Google Earth.
Na příkazovém řádku zadejte příkaz geografpoloha.
Zobrazí se dialogové okno Definuj geografickou polohu.
Poznámka: Nutno mít nainstalovanou a otevřenou aplikaci Google Earth se zvolenou
polohou. Klepněte na tlačítko Importovat aktuální polohu z aplikace Google Earth. Zobrazí se
dialogové okno Import z aplikace Google Earth. Klepněte na tlačítko Pokračovat. Klepněte či
zadejte hodnoty bodů pro globální souřadnicový systém (GSS) ve formátu X, Y, Z.
Severní orientaci zadáte klepnutím sem. Geografická značka (vizuální reprezentace polohy)
bude umístěna do určeného bodu.
Dialogové okno Geografická poloha.
Klepněte na kartu Zobrazit / panel Čas & Poloha / Poloha.Na příkazovém řádku zadejte
příkaz geografpoloha. Zobrazí se dialogové okno Definuj geografickou polohu. Klepněte na
tlačítko Zadej hodnoty polohy. Zobrazí se dialogové okno Geografická poloha.
(Volitelné) Vyberte formát zeměpisné šířky a zeměpisné délky. Zeměpisnou šířku,
zeměpisnou délku a časové zóny můžete zadat ručně, nebo můžete klepnout na tlačítko Použít
Mapu (kroky 4 – 8) a zadat hodnoty podle zobrazení. (Volitené) Klepněte na tlačítko Použít
mapu... Zobrazí se dialogové okno Výběr polohy. Z rozevírací nabídky oblastí vyberte
požadovanou oblast. Z rozevírací nabídky Nejbližší město vyberte nejbližší město
reprezentující časovou zónu. Hodnota časové zóny je aktualizována automaticky podle
zvoleného města. Klepněte na tlačítko OK. Zobrazí se dialogové okno Časová zóna
aktualizována. Jsou-li údaje správné, potvrďte aktualizovanou časovou zónu. Chcete-li se
vrátit do předchozího dialogového okna za účelem výběru jiné časové zóny, klepněte na
tlačítko Návrat. Hodnoty zeměpisné délky, zeměpisné šířky, orientace a časové zóny jsou
doplněny automaticky podle hodnot vybraných v dialogovém okně Výběr polohy. Souřadnice
X, Y a Z zadáte klepnutím na tlačítko Vybrat bod. Hodnoty můžete rovněž vepsat. Pro
navýšení či snížení hodnoty použijte šipky. Zadání úhlu provedete klepnutím na tlačítko
Vybrat bod. Úhel severní orientace bude vypočítán, jakmile zvolíte bod s odkazem na
geografickou polohu. Úhel lze rovněž upřesnit nasměrováním ručičky kompasu.
Při výběru úhlu zadáváte hodnoty ve stupních. Je-li to nutné, upřesněte výškovou orientaci.
Klepněte na tlačítko OK. Geografická značka je vytvořena v určeném bodě výkresu.
Výkres obsahuje následující data.
Severní orientace — vektor, který definuje polohu severního pólu vzhledem k rovině XY
Výšková orientace — vektor, který vždy svírá s rovinou XY úhel 90 stupnů.
Data geografické polohy.
107 / 21
AutoCAD 2014
Otevření existujícího výkresu
Příkazový řádek : OTEVŘI - Open
107 / 22
AutoCAD 2014
Dialogový panel obsahuje náhled, který se objevuje vždy při přemístění kurzoru na vybraný
výkres. Pro načtení určité části výkresu (hladiny) je možné použít tlačítko Částečně otevřít…
Tlačítko najít soubor umožňuje prohledávání velkého množství výkresů použitím
průzkumníka zobrazujícího jednotlivé náhledy.
Uložení výkresu –
Save
AutoCAD používá standardní přípony názvů vytvořených souborů.
Přípona souboru
Význam
dwg
dwt
dwf
bak
jméno výkresu
šablona výkresu
formát pro internet
záložní kopie
Automatické ukládání výkresů - automaticky uložené soubory jsou odstraněny, když
AutoCAD uzavře výkres normálním způsobem. Uložené soubory zůstanou zachovány pouze
v případě selhání systému nebo výpadku proudu.
2. Použití záložních souborů - Pokud zapnete automatické zálohování, AutoCAD uloží
předchozí verzi výkresu do souboru se stejným názvem a příponou .bak. Předchozí verzi
výkresu můžete obnovit přejmenováním záložního souboru na příponu .dwg.
3. Uložení části výkresového souboru - pokud chcete vytvořit nový výkresový soubor z části
existujícího výkresu, můžete použít příkaz BLOK nebo PIŠBLOK. Pomocí obou příkazů lze
vybírat objekty nebo zadat definice bloku v aktuálním výkresu a poté je uložit do nového
souboru. Spolu s novým výkresem lze uložit i popis.
4. Uložení do jiného typu výkresového souboru - výkres lze uložit do starší verze formátu
DWG nebo DXF či jako šablonu. Formát ukládaného souboru vyberete v dialogu pro uložení
souboru.
Sada listů (*.dst)
je uspořádaná a pojmenovaná skupina listů z několika výkresových souborů.
107 / 23
AutoCAD 2014
List je vybrané rozvržení z výkresového souboru. Pomocí Správce sady listů lze spravovat
výkresy jako sady listů. Sada listů je uspořádaná a pojmenovaná skupina listů z několika
výkresových souborů. List je vybrané rozvržení z výkresového souboru. Rozvržení
z libovolného výkresu lze importovat do sady listů jako očíslovaný list.
Přehled CAD Standardů
Standardy definují množiny společných vlastností pro pojmenované objekty, například
hladiny či textové styly. Lze je uložit jako soubor standardů s příponou *.dws
Standardy lze vytvořit pro následující pojmenované objekty:
□
□
□
□
Hladiny
Textové styly
Typy čar
Kótovací styly
107 / 24
AutoCAD 2014
Modelový a výkresový prostor
Model and layout tab
•
•
Modelový prostor slouží k vytváření výkresu. uc
Výkresový prostor je používán pro tvorbu konečného rozvržení pro tisk nebo
vykreslení, ale nikoliv pro kreslení či projekční práci.
TILEMODE – systémová proměnná přepínající mezi těmito prostory (hodnoty 0,1)
Volné a vázané výřezy: Viewport
Model Space Viewports
107 / 25
AutoCAD 2014
Menu bar : View – Viewports
Command lines - Viewports
Úpravy USS – user coordinates system
Command : UCS
Menu bar : Tools – new UCS




Posun počátku
Otočení SS podle osy Z
Úprava USS podle objektu
předchozí
Panel nástrojů USS
107 / 26
AutoCAD 2014
Základy kreslení
Zadání příkazu :
z roletového menu
pomocí příkazové řádky
využitím tlačítek na příslušném panelu nástrojů
Úsečka
Příkaz : Úsečka (_Line)
Úsečka je objekt definovaný dvěma body, může být složena z jednoho segmentu nebo z celé
série spojených segmentů, přičemž každý segment je samostatným objektem.
o Souřadnice se definují zadáním z klávesnice nebo vstupním zařízením.
o Parametry úsečky lze nastavovat pomocí nápovědy při kreslení – přepínání provádíme
tabulátorem.
o Úsečky lze kreslit v návaznosti na sebe až do zadání klávesy Enter.
o Při nakreslení minimálně dvou úseček pod různým úhlem lze obrazec uzavřít (Uzavři /
_Close).
1. Absolutní zadání – čtverec 30 x 30
107 / 27
AutoCAD 2014
Příklad :
Nakreslete trojúhelník ABC. A(40,50) ; B(150,140) ; C(200,70)
C
B
A
2. Relativní zadání
Příklad :
Nakreslete čtverec s osami o straně 100 v počátku 50,130
3. Polární trasování – obdélník 60 x 80
Opakování příkazu
enter
Dynamické zadávání souřadnic
Dynamic input – F12
Pomůcky pro přesné kreslení
Drafting settings
Nastavení základních parametrů pomůcek pro přesné kreslení :
Nástroje / Nastavení kreslení…
Tools / Drafting settings
107 / 28
AutoCAD 2014
107 / 29
AutoCAD 2014
1) definice uzlových bodů objektů pomocí souřadnic definovaných na příkazové řádce
2) použití levého tlačítka myši
3) režim Krok, který umožňuje posun kurzoru o předem nastavenou vzdálenost  omezuje
pohyb nitkového kříže na definované intervaly, přesnost se řídí nastavením roztečí x a y.
Rozteč kroku nemusí odpovídat rozteči rastru.
Krok zapneme a vypneme stiskem klávesy F9 nebo tlačítkem na stavové řádce
4) Rastr - vzorek vytvořený z teček, který se rozprostírá na ploše určené mezemi (vizuální
zobrazení mezí). Používáme pro zarovnání objektů a určení vzdáleností mezi nimi.
Slouží jako :
a) odkazový nástroj označující oblast ve výkresu, na které se aktuálně pracuje
b) kreslící nástroj, který volitelně zabraňuje v kreslení mimo meze rastru
c) vykreslovací volba, která definuje plochu pro tisk
Ve výkresovém prostoru hranice mezí reprezentují výslednou velikost listu
papíru (např. formát A4 -–levý dolní roh má souřadnice 0,0; pravý horní
roh má souřadnice 210,297)
Rastr zapneme a vypneme stiskem klávesy F7 nebo tlačítkem na stavové
řádce
5) režim Orto – slouží pro omezení kurzoru na horizontální a vertikální pohyb. Lze použít i
k nastavení rovnoběžnosti nebo k vytvoření pravidelných posunů
Orto zapneme a vypneme stiskem klávesy F8 nebo tlačítkem na stavové řádce.
6) Polární trasování – produktivní pomůcka pro odpočet rozměrů při kreslení, aktivace se
provádí klávesou F10. Vzdálenost lze odměřovat absolutně nebo relativně. Nastavení
vykreslování pomocné trasovací čáry je možné v dialogovém panelu aktivovaném
příkazem Konfig > záložka Kreslení > položka Nastavení automatického trasování
107 / 30
AutoCAD 2014
Nastavení mezí
Formát / Meze výkresu
Drawing limits
Nastavení jednotek
Formát / Jednotky
Funkce pro řízení obrazovky
Umožňují přehledný pohyb po výkrese, detailní prohlížení, regeneraci a překreslení.
Pohled je určení zvětšení, umístění a orientace.
Zvětšení měřítka – přiblížení – pro zobrazení detailů
Zmenšení měřítka – oddálení – pro zobrazení větší části výkresu
Myš
o Kolečko
o Doubleclick kolečka – úprava velikosti na meze výkresu
(nemá 2005)
o Levý click - posun
107 / 31
AutoCAD 2014
ZOOM Dovnitř a Ven
Nevýhoda : nutnost nastavení pomyslného středu zvětšení. Úpravu jeho polohy je možné
provést příkazem PP.
ZOOM Střed -
Center
Definujeme výhradně pomocí příkazové řádky. Prvním parametrem je určení středu pohledu,
druhým parametrem zvětšení nebo zmenšení, které lze definovat relativně (např. 2x) nebo
přímo v kreslících jednotkách (např. hodnota 2  dvě kreslící jednotky).
ZOOM Měřítko -
Scale
Definujeme výhradně pomocí příkazové řádky. Definujeme pouze jediný parametr – stupeň
zvětšení a to v bodech (např. 2, 0.5) nebo relativně (2x, 0.5x)
ZOOM Okno ZOOM Dynamický -
window
Dynamic
Funkce má dva základní stavy, vlastní ZOOM a Posun. Stav se přepíná levým tlačítkem a
nastavení okna se potvrzuje pravým tlačítkem.
ZOOM Vše, ZOOM Maximálně -
Extents
Obě funkce slouží k zobrazení všech zobrazených objektů ve výkresové ploše. Funkce ZOOM
Vše zobrazí meze výkresu a pokud leží objekty mimo meze, zobrazí i tyto. Funkce ZOOM
Maximálně zobrazí všechny nakreslené objekty ve výkrese tak, aby byly vidět v maximálním
zvětšení.
ZOOM Předchozí -
Previous
Navigační nástroj k zmenšení pohledu na vlastní pracovní plochu, která je zobrazena
v samostatném okně. Výhodou je vysoká rychlost úpravy velikosti zobrazení a možnost
posouvání pohledu a hlavně maximální přehled o celém výkresu (virtuální zobrazovací
prostor).
Obsluha sokolího okna se provádí funkcí ZOOM Dynamický a ZOOM +, - , které jsou totožné
s řízením zobrazení v pracovní ploše (plocha Sokolího okna).
107 / 32
AutoCAD 2014
Rychlý posun a ZOOM - Pan
Plynulá změna velikosti zobrazení v obou směrech a jeho posun. Funkci po startu používáme
pomocí přidržení levého tlačítka myši při jejím současném posunu. Mezi funkcí Rychlý
ZOOM a Rychlý posun se lze přepínat pomocí pravého tlačítka myši, které aktivuje výběrové
menu.
Práce s barvami
Select Color
Barvy lze přiřazovat hladinám nebo jednotlivým objektům ve výkresu.
Každá barva má svůj název nebo číslo ACI (1 – 255). Jakýkoliv počet objektů nebo hladin
může mít stejné číslo barvy.
Volba barvy :
a) Formát / Barva  dialog pro volbu barev – Format / Color
b) Tlačítko na panelu nástrojů
Standardní barvy :
1 – 7, barva č. 7 je buď černá nebo bílá podle barvy pozadí
8 – 255 volba z dialogu
Typy čar – Linetype Manager
a) Formát / Typ čar
b)
tcm – globální měřítko všech přerušovaných čar
Příkaz: tcm
TČMĚŘ Zadejte nový faktor měřítka <0.3000>:
107 / 33
AutoCAD 2014
Definiční soubor ISO typů čar AutoCADu
C:\Documents and Settings\matejkova\Data aplikací\Autodesk\AutoCAD Mechanical
2013\R17.2\csy\Support
107 / 34
AutoCAD 2014
Příklad:
□ Nadefinujte vlastní čáru v souboru acadiso.lin: - - . - .
□ Vytvořte vlastní soubor : prijmeni.lin, ve kterém nadefinujte vlastní typy čar
107 / 35
AutoCAD 2014
Tloušťka čar
Lineweights
Implicitně je nastavena hodnota na 0,25 mm
o Modelový prostor – tloušťky čar jsou zobrazeny v pixelech – nemění se zoomováním
tloušťka čáry o hodnotě 0 je zobrazena jako jeden pixel
o Rozvržení – tloušťky čar jsou zobrazeny v přesné tloušťce (skutečné jednotky)
Zobrazení – tl.
LWDISPLAY – zobrazení tloušťky čar
Kreslení od ruky – Sketch
Freehand sketches
Nebo
107 / 36
AutoCAD 2014
Kružnice
Příkaz : Kružnice (_Circle)
Kružnice je uzavřený objekt, který lze upravovat jako jeden celek. Je charakterizována pěti
editačními body (Střed a jednotlivé kvadranty- pomocí kterých lze měnit radius a střed).
Systémová proměnná Whiparc –určuje, zda je zobrazení kružnic nebo oblouků hladké –
implicitně nastavena 0 – nejsou hladké , 1 – hladké – jsou zobrazeny jako pravé oblouky a
kružnice.
Způsoby definice kružnice:
3 body
2 body
Tečna, Tečna, Rádius
Střed, Diametr
Střed , Rádius
Tečna, Tečna, Tečna
107 / 37
AutoCAD 2014
Překreslení a Regenerace pohledu
Zobrazit / Překresli, Regeneruj, Regeneruj vše
Slouží pro obnovení zobrazení a displeje. Ikona je pouze pro funkci Překresli vše, která
vyčistí obrazovku (odstraní nepoužívané hraniční body objektů a značky).
Funkce Regen obnoví databázi se souřadnicemi všech objektů (pomalejší), navíc opraví
důsledek zrychleného vykreslování kružnic pomocí úseček při rychlém ZOOMu.
Příklad :
107 / 38
AutoCAD 2014
□ Použijte trasování od bodu
□ Opakování příkazu
107 / 39
AutoCAD 2014
Příklad :
Obdélník ( Čtverec )
Příkaz : Obdélník (_Rectang)
Obdélník je uzavřená 2D křivka.
Lze určit:
o zkosení
o zaoblení
o rozměry
o zdvih - posunutí nad rovinu XY
o panel nástrojů Pohled
o panel nástrojů Styly zobrazení - Orbit
o tloušťku - pro vytvoření prostorové plochy o a šířku -tloušťka čáry
107 / 40
AutoCAD 2014
o
Příklad :
Polygon
Příkaz : Polygon (_Polygon)
107 / 41
AutoCAD 2014
Objekt je vždy vytvořen jako uzavřená křivka. Při konstrukci definujeme vždy počet jeho
stran. Tímto nástrojem lze kreslit rovnostranný trojúhelník a čtverec. Určujeme střed
polygonu (volba – vepsaný v kružnici nebo opsaný) nebo jeho stranu.
Příklad:
107 / 42
AutoCAD 2014
Oblouk
Příkaz: Oblouk (_Arc)
Oblouky jsou vždy vykreslovány proti směru hodinových ručiček, tedy ve směru kladného
odpočtu úhlů. Tvořit oblouky je možné různými způsoby  záleží na pořadí definice
jednotlivých bodů (může docházet k vykreslení doplňku požadované kružnice).
Způsoby definice oblouku:
Implicitně 3 body
o Počátek – Konec – Vektor – kreslení oblouku od ruky
Kresli / Oblouk
o Různé způsoby definice oblouku
107 / 43
AutoCAD 2014
Příklad :
Elipsa a eliptické oblouky
Příkaz : Elipsa (_Ellipse)
Elipsa je uzavřená křivka, která je charakterizována pěti body (Střed a jednotlivé kvadranty)
Parametry elipsy
107 / 44
AutoCAD 2014
Při konstrukci elipsy můžeme vyjít jak z krajních bodů na jednotlivých osách, tak ze středu a
poté krajních bodů. Volba Rotace vytvoří elipsu se stejnou délkou os (kružnice).
Konstrukce eliptického oblouku
Způsoby definice:
Eliptický oblouk
Střed
Koncový bod
107 / 45
AutoCAD 2014
Tvorba 2D objektu s celobarevnou výplní
Příkazy pro konstrukci speciálních uzavřených 2D objektů s výplní. Jsou vhodné především
pro kreslení značek a symbolů, které jsou vyplněny souvislou výplní.
Vyplnění prstenu a desky lze řídit pomocí systémové proměnné FILLMODE (1 / 0)
Prsten
Příkaz : Prsten (_Donut )
Deska -
solid
Kresli /
Modelování / Sítě
107 / 46
AutoCAD 2014
Příkaz : Deska (_Solid)
Vytváří vyplněné trojúhelníky a čtyřúhelníky. První dva body definují jednu hranu
mnohoúhelníku. Směr pohledu na desku je kolmý.
Systémová proměnná – FILLMODE = 1 (zapnuta) - vyplnění
Vyberte první bod.
Pohybem zleva doprava vyberte druhý bod.
Pokračujte ve výběru bodů. Až je objekt hotový, stiskněte klávesu ENTER.
Když vytvoříte čtyřúhelníkovou oblast s celobarevnou výplní, potom sled třetího a čtvrtého
bodu udává její tvar. Porovnejte následující obrázky:
Všimněte si, že při vytvoření čtyřúhelníkové oblasti jsou
obě horní a dolní hrany vybrány zleva doprava. Pokud
vyberete první bod vpravo a druhy bod vlevo, třetí a
čtvrtý bod by měl být také vybraný ve směru zprava
doleva. Při pokračování ve výběru párů bodů se ujistěte, že
pokračujete v tomto cikcak sledu, abyste získali požadovaný
výsledek.
2
1
Bod 3 zadáváme diagonálně naproti druhému bodu.
Zadávání 4. bodu – enter  trojúhelník.
Zadáním 5. bodu vytvoříme čtyřstrannou plochu.
Příklad :
3
4
a)
6
2
7
5
4
1
3
b)
2
3
5
107 / 47
8
AutoCAD 2014
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Enter
4
6
7
100, 100
@ 0, 100
@ 100, 0
@ 0, -100
@ 100, 100
@ 0, - 100
@ 100, 0
@ 0, 100
Nastavte systémovou proměnnou Fillmode = 0 + regenerace výsledku.
Změna pořadí kreslení objektů
Nástroje / Pořadí zobrazení
Implicitně jsou body vykreslovány v pořadí, ve kterém jsou vytvořeny. Pořadí zajišťuje
správné zobrazení výstupu v případě, že se dva nebo více objektů navzájem překrývají (např.
rastrový obrázek přes existující objekty)
Bod
Příkaz : Bod (_Point)
Bodové objekty slouží jako uzly nebo referenční body, ke kterým je možné provést uchopení
nebo od nich objekty posunout.
Tvar vykreslovaného bodu lze upravit pomocí dialogového panelu – Formát / Styl bodu
107 / 48
AutoCAD 2014
Definice velikosti bodu :
a) procentuální velikost z velikosti zobrazení
b) bodová velikost
Systémová proměnná PDMODE a PDSIZE je aktualizována automaticky podle úprav stylu a
velikosti vykreslování bodu v dialogovém panelu.
Při vykreslování skupiny bodů lze použít možnosti Kresli > Bod > Více bodů
Příklad :
Kresli body různými styly a různými barvami.
1
2
3
4
5
x
5
12
20
40
52
y
5
20
10
20
10
Rozdělení objektů na daný počet úseků
Příkaz : Dělú (_Divide)
Kresli / Bod / Dělit na úseky
Rozdělit můžeme objekty typu úsečka, oblouk, křivka, spline, kružnice a elipsa. Předem
volíme typ bodu.
Rozdělení objektů podle délky úseku
Příkaz : Dělm (_Measure)
Kresli / Bod / Dělit v měřítku
Rozdělit můžeme objekty typu úsečka, oblouk, křivka, spline, kružnice a elipsa.
Příklad :
107 / 49
AutoCAD 2014
Konstrukční čáry
Příkaz : Přímka (_Xline) , Polopřímka (_Ray)
1) Přímka je pomocná konstrukční čára, která prochází virtuální pracovní plochou
AutoCADu a není oboustranně omezena. Přímku je také možné vytvořit jako osu
svíraného úhlu volbou Polovina, zadáváme vrchol úhlu a jednotlivé body na obou
ramenech. Při konstrukci rovnoběžky lze použít ekvidistanty (kontury) k původnímu
objektu – příkaz Ekvid (zadáváme vzdálenost kopie nového objektu a umístění originálu).
Příklad : Nakreslete konstrukční přímku procházející bodem (50,50) a (60,60).
Příklad :
107 / 50
AutoCAD 2014
Křivka
Příkaz : Křivka (_Pline)
Křivka je spojitá posloupnost úseček nebo obloukových segmentů tvořících jeden objekt.
Křivka může být otevřená nebo uzavřená, vždy se jedná pouze o jeden objekt a může být
smazána jako jeden celek.
Aktuální šířka úsečky je 0.00, určujeme počáteční bod a další body křivky.
Příklad :
Při tvorbě obloukových segmentů na křivce
definujeme vždy koncový bod oblouku.
Implicitně definujeme oblouk pomocí dvou bodů.
Příklad :
Oblouk je také možné definovat pomocí úhlu kruhové výseče (volba Úhel) a středu oblouku
(volba Střed).
107 / 51
AutoCAD 2014
Křivku lze také definovat pomocí přesné délky (volba Délka) nebo jí může být přiřazena
tloušťka (volba Tloušťka a Polotloušťka), kterou můžeme měnit po délce křivky (volba
Počáteční tloušťka a Koncová tloušťka).
Příklad :
Tloušťka čáry 3 mm
Úpravy křivek
Panel nástrojů : Modifikace II > Editovat křivku
Příkaz : Kedit (_Pedit)
Uzavři
Otevři
Připoj
Tloušťka
Interpolace (vyhlazení)
Spline (vyhlazení)
Zpět
příkazy mění vyhlazení na křivku
8) Kostra
9) Editace vrcholů – umožňuje zpracovávat křivku po jednotlivých částech
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Příklad :
Proveďte konstrukci křivek a
následné úpravy (tloušťku
křivky upravte na 3 mm)
107 / 52
AutoCAD 2014
Příklad :
ekvid
107 / 53
AutoCAD 2014
Rozložení objektů
Příkaz : Rozlož (_Explode)
Rozložením můžeme objekty převést na jejich dílčí části, rozložení nemá žádný viditelný
účinek.
Příklad :
Rozložit lze objekty složené z objektů nebo bloků. Skupiny objektů jsou potom rozloženy na
své prvky nebo další skupiny.
Pokud rozložíme blok s atributy, atributy budou odstraněny, ale zůstanou definice, z nichž
byly vytvořeny.
Při rozložení křivky o určité tloušťce se odstraní tyto informace. Výsledné úsečky a oblouky
sledují osu křivky.
Příklad :
Vyhlazené spline křivky
Příkaz : Spline (_Spline)
Spline je hladká křivka procházející skupinou daných bodů. Slouží při vytváření
nepravidelných křivek (např. vrstevnice – geografie atd.). AutoCAD používá skupinu spline
tzv. NURBS – Nonuniform Rational LB – spline. Tvar křivky můžeme měnit posouváním
jednotlivých interpolačních bodů.
Ukončení – 3x enter
Modifikace – panel nástrojů Modifikace II – Editovat spline
Toleranci vyhlazení křivky můžeme upravit pomocí volby Tolerance vyhlazení.
Příklad : Nakreslete spline křivky s tolerancí vyhlazení 0 a 4.
Příklad : Nakreslete pomocí spline křivek a dalších entit auto.
107 / 54
AutoCAD 2014
Multičára
Příkaz pro konstrukci skupiny souběžných čar.
Příkaz : Mčára (_Mline)
Multičára se skládá z 1 až 16 rovnoběžných úseček, které jsou umisťovány střídavě na jednu a
druhou stranu. Před kreslením je nutné nastavit její parametry.
Před počátkem kreslení, po zadání příkazu lze nastavit zarovnání a měřítko multikáry.
o Měřítko určuje, zda je multikára nakreslena pod nebo nad kurzorem a zda je její
počátek umístěn na kurzoru. !zadávání !. Výchozí – horní zarovnání.
o Měřítko určuje celkovou tloušťku multičáry pomocí aktuálních jednotek, neovlivňuje
měřítko typu čary.
Parametry multičáry
107 / 55
AutoCAD 2014
Nastavení stylu multičar
Formát / Styl multikáry – Multiline style
Jednotlivé styly ukládáme do knihovny multičar a lze je opětovně načíst. Definované styly,
pokud jsou použity v aktuálním výkrese, již nelze upravovat.
Úpravy multičar
Modifikace / Objekt / Multičára
Příklad :
o Předposlední dva příklady mají stejný formát multikáry – je aplikován příkaz úpravy
multikáry
o Poslední příklad kreslíme v měřítku 1:1 – zadané měřítko je pro výkres – nutno
přednastavit meze výkresu, které jsou v pro příslušný rozměr – např. 3000 x 2000 –
kreslící oblast
měřítko tloušťky multičáry je 200
107 / 56
AutoCAD 2014
Příklad :
Booleovské operace a regiony
Sjednocení, Rozdíl, Průnik
Sjenocení - UNION, zkratka UNI
Rozdíl – Subtract (SU)
Průnik – Intersect (IN)
Panel nástrojů Editace těles
Technika pro tvorbu složitějších objektů pomocí množinových operátorů.
Booleovské operace je možné aplikovat na 2D útvary (oblasti) a 3D objekty (tělesa).
Při použití booleovských operací ve 2D je nutné nejdřív vytvořit z 2D objektů Oblast, jinak
nelze operace aplikovat. Oblast vytvoříme výběrem objektů (jednotlivě, oknem, křížením).
Posun objektů
Nakreslit dva obdélníky a kružnici a posuneme objekty viz př. dole.
Oblast
Příkaz : Oblast (_Region)
Výběr provádíme jednotlivě
107 / 57
AutoCAD 2014
107 / 58
AutoCAD 2014
Uchopovací módy
Object Snap F3
Umožňují zachycení bodů a poloh objektů. Přesně lokalizují určitý
bod na objektu bez znalosti souřadnic nebo sestrojení úseček.
Např. úsečka ve středu kružnice, ve zdánlivém průsečíku atd.
Lze pracovat pouze s objekty viditelnými v aktuální kreslící ploše.
Nelze uchopit objekty ve zmrazených nebo vypnutých hladinách.
Aktuální uchopení zůstává až do jeho vypnutí.
Pravý click
107 / 59
AutoCAD 2014
Jednorázové uchopovací módy
Volíme transparentně v průběhu kreslení nebo úpravy objektu (jinak – neznámý příkaz).
Uchopení od bodu
Není vztažen k existujícím objektům, ale k fiktivnímu bodu, který tvoří vztažný (referenční)
bod pro definici hraničního bodu kresleného objektu. Používáme v kombinaci s ostatními
uchopeními objektu a relativními souřadnicemi.
Koncový bod
Umožňuje zachycení koncového bodu objektu. Lze jej využít i
v prostorovém modelování pro zachycení vrcholu těles.
Polovina
Uchopuje objekty za bod v polovině jejich délky. Na
nekonečných přímkách se uchopí k prvnímu def. bodu.
U eliptických oblouků je vybrán bod mezi počátkem a koncovým
bodem.
Průsečík
Uchopení průsečíku objektů, pokud se objekty neprotínají, je vybrán průsečík jejich
prodloužení.
Zdánlivý průsečík
a) Zdánlivý průsečík provádí uchopení objektů, které leží např. nad sebou a jejich průsečík
zobrazený v pohledu shora (půdorysu) není fyzickým průsečíkem objektů.
b) Rozšířený zdánlivý průsečík – obdoba uchopení imaginárního průsečíku pomocí módu
Průsečík.
107 / 60
AutoCAD 2014
Střed
Uchopení středu kružnice, oblouku, elipsy nebo prstenu.
Kvadrant
Uchopení kružnice v jednotlivých kvadrantech ( 0o,
180o, 270o )
90o,
Tangenta (tečna)
Vytvoření tangenty (tečny) z libovolného bodu
k oblouku a kružnici.
Kolmice
Mód kolmo naváže kreslený objekt.
Uchopení bodu
Uchopení objektů nakreslených příkazem Bod. Jsou-li body v bloku, nelze je použít pro
uchopení.
Obecné uchopení objektu
Vždy je vybrán nejbližší bod výběru na objektu.
Referenční bod
Pro vložení skupiny objektů, vytvořených příkazem Blok (v případě textu nebo atributu
je vždy využito referenčního bodu). Využíváme Referenční
mód.
Trasování
Postupným odměřováním (trasováním) stanovujeme
polohu budoucího bodu. Provádíme odměřováním
rovnoběžně s osou (orto).
107 / 61
AutoCAD 2014
Uchop na rovnoběžný
Vytvoření rovnoběžky v definovaném bodě. Pro konstrukci je nejdříve nutné označit
referenční bod křížkem a pak pomocí pomocné konstrukční čáry vytvořit rovnoběžku
procházející daným výchozím bodem.
Trvalý uchopovací mód
Je nastaven pomocí dialogového panelu předem pro více použití (jednotlivé i vícenásobné
typy umístění). Jestliže do výběrové oblasti spadají dva možné body uchopení, program
použije ten, který leží nejblíže ke středu terčíku kurzoru. Můžeme nastavovat velikost a barvu
terčíku.
Zrušení uchopovacího módu
Vypíná jednorázový i trvalý uchopovací mód.
Tipy použití:
□ Chceme-li uchopovací režim při zadání jednoho bodu úplně zrušit, podržíme při jeho
zadávání klávesu F3
□ Jednorázový uchopovací mód můžeme také zvolit po stisknutí klávesy Ctrl a klepnutí
na pravé tlačítko myši.
Trasování od bodu
107 / 62
AutoCAD 2014
Práce v hladinách
Základní nástroj pro správu objektů
Hladiny umožňují velmi efektivní správu výkresu, rozvržení objektů do hladin usnadňuje jak
orientaci ve výkresové dokumentaci, tak např. jednoduchou úpravu barev objektů pro
vykreslení na tiskárně (plotteru).
Je nevhodné přiřazovat barvu, typ čáry přímo objektu bez použití hladin.
K volbě hladiny pro kreslení složí nástrojový panel Vlastnosti objektů
Program umožňuje objekty třídit do hladin, které obsahují objekty o určitých vlastnostech.
Rozvržení objektů do hladin usnadňuje orientaci a jednoduchou úpravu barev objektů pro
vykreslení na tiskárně (plotru). Na všechny hladiny ve výkresu používáme stejné meze
výkresu, souřadný systém a přiblížení nebo oddálení. Při použití určitého schéma hladin lze
nastavit šablonu výkresu s předem nastavenými hladinami, barvami a typy čar.
Lze vytvářet šablony výkresu s již přiřazenými hladinami, typy čar, nastavení barev atd.
107 / 63
AutoCAD 2014
Nastavení hladin a typů čar
Implicitní hladina je nazvána 0, nelze ji smazat.
Před začátkem kreslení objektů v příslušné hladině je nutné nastavit příslušnou hladinu jako
aktuální.
Nástrojový panel: Vlastnosti objektů>Hladiny
Nabídka: Formát>hladina
Příkaz: Hladina (_Layer)
 Po vytvoření a natavení vlastností hladiny je potřeba pro kreslení v dané hladině nastavit
tuto hladinu jako Aktuální
 K použití typů čar nejprve musíme typy čar načíst se souboru acad.lin (dialogové okno
Vlastnost hladiny a typu čáry karta Typ čáry tlačítko Načíst). Měřítko čáry nastavíme
v rozšířeném nastavení v kartě Typ čáry tlačítko Detaily…
107 / 64
AutoCAD 2014
Správa hladin
o Zapnutí a vypnutí – zviditelňuje nebo skrývá hladiny. Objekty ve vypnutých
hladinách také ovlivňují rychlost zobrazení a překreslení.
o Zmrazení a rozmrazení – obdoba předchozí volby, ale objekty ve vypnutých
hladinách neovlivňují rychlost zobrazení a překreslení.
o Uzamčení a odemčení – objekty v uzamčené hladině nelze upravovat.
o Změna nastavení vlastností hladiny
o Přiřazení objektu jiné hladině
o Výběr objektu – výběr příslušné hladiny
o Vlastnosti objektů
o Nastavení aktuální hladiny dle objektu
o Nastavení filtru hladin dle jejich vlastností
Úprava vlastností objektů z hlediska hladin
Nástrojový panel: Vlastnosti objektů>Vlastnosti
Nabídka: Modifikace>Vlastnosti
Příkaz: Diamodif (_Ai_propchk)
o Dialog pro úpravu vlastností objektu (možnost změny vlastností i více objektů
najednou)
Pomůcky pro správu hladin
o Filtr hladin a Nastavení aktuální hladiny podle objektu – funkce pro snadnější
správu velkého množství hladin ve výkrese
107 / 65
AutoCAD 2014
Nastavení aktuální hladina podle objektu
Nástrojový panel: Vlastnosti objektů>Nastavení aktuální hladiny podle objektu
Příkaz: (_Ai_molc)
Tvorba vlastní šablony pro kreslení strojních součástí
Hladiny:
o Obrys
o Kóty
o Šrafy
o Osy
o Pomocná
o
107 / 66
AutoCAD 2014
107 / 67
AutoCAD 2014
Úpravy objektů
Výběr a mazání objektů
Výběr - Select
1. Jednotlivě
2. Oknem (window) – výběr provádíme zleva doprava a jsou vybrány pouze objekty uvnitř
výběrového okna
3. Křížením (crossing)
3.1. výběr provádíme zprava do leva - jsou vybrány objekty uvnitř výběrového okna
3.2. výběr provádíme zleva doprava – jsou vybrány objekty, které alespoň částečně
zasahují do výběrového okna
PICKFIRST … určuje, zda lze vybrat objekty před zadáním nebo až po zadání
Okno - window
Vybere všechny objekty, které se nacházejí zcela uvnitř obdélníku definovaného
pomocí dvou bodů. Při zadání rohů zleva doprava se vytvoří výběr z okna. (Po zadání
rohů zprava doleva se vytvoří výběr křížením.)
Poslední - last
Vybere naposledy vytvořený viditelný objekt. Objekt musí být v aktuálním prostoru
(papírovém či výkresovém) a jeho hladina nesmí být zmrazená nebo vypnutá.
Křížení - crossing
Vybere objekty uvnitř oblasti a objekty křížící oblast, přičemž oblast je definována
pomocí dvou bodů. Křížení zobrazí čárkovaný nebo jinak zvýrazněný obdélník, aby se
odlišil od obdélníku pro výběr okna.
Kvádr - box
Vybere všechny objekty, které se nacházejí uvnitř nebo které kříží obdélník
definovaný pomocí dvou bodů. Jestliže jsou body obdélníku určené ve směru zprava
doleva, je režim Kvádr ekvivalentní režimu Křížení. Jinak je Kvádr ekvivalentní
režimu Okno.
Vše - all
Vybere všechny objekty v libovolném modelovém prostoru nebo v aktuálním
rozvržení, kromě objektů ve zmrazených nebo uzamknutých hladinách.
Napříč - fence
Vybere všechny objekty protínající výběrovou lomenou čáru. Metoda Napříč je
podobná metodě KPolygon, s tím rozdílem, že objekt napříč není uzavřený a může
sám sebe protínat. Objekt Napříč není ovlivněn systémovou proměnnou PICKADD.
107 / 68
AutoCAD 2014
OPolygon - wpolygon
Vybírá objekty uvnitř polygonu definovaného pomocí bodů. Polygon může být
libovolného tvaru, ale nesmí sám sebe křížit ani se dotýkat. Poslední segment
polygonu se vykreslí tak, aby byl mnohoúhelník vždy uzavřen. Možnost OPolygon
není ovlivněna systémovou proměnnou PICKADD.
KPolygon- cpolygon
Vybírá objekty uvnitř polygonu a objekty křížící polygon, který je definovaný určením
bodů. Polygon může být libovolného tvaru, ale nesmí sám sebe křížit ani se dotýkat.
Poslední segment polygonu se vykreslí tak, aby byl mnohoúhelník vždy uzavřen.
Možnost KPolygon není ovlivněna systémovou proměnnou PICKADD.
Skupina - group
Vybere všechny objekty uvnitř jedné či více pojmenovaných nebo nepojmenovaných
skupin. Při výběru nepojmenované skupiny zadejte vždy hvězdičku (*). Zadejte
například *a3. Názvy skupin můžete zobrazit příkazem VÝPIS.
Přidat - add
Přepne na metodu Přidej: vybrané objekty je možné přidávat do výběrové množiny
pomocí kterékoli z metod pro výběr objektů. Režimy Přidat a Auto jsou výchozí
režimy.
Odstranit - remove
Přepne na metodu Vyjmi: objekty je možno vyjmout z aktuální výběrové množiny
pomocí jakékoli metody pro výběr objektů. Alternativou k režimu Odstranit je
podržení klávesy Shift a současný výběr jednotlivých objektů nebo použití možnosti
Automatická.
Násobně - multiple
Vybere jednotlivé objekty, aniž by byly při výběru objektů zvýrazněny. Tímto se
urychluje výběr u velmi složitých objektů.
Předchozí - Previous
Vybere poslední výběrovou množinu. Výběrová množina Předchozí se vymaže
operacemi, které odstraňují objekty z výkresu.
Editační uzly - grip
Uzly jsou charakteristické body, pomocí kterých můžeme libovolně objekty upravovat. Každý
typ objektu má určitý počet editačních uzlů strategicky umístěných v místech, která součást
charakterizují. Zároveň zastupují funkci předvýběru (např. lze zadat příkaz Vymaž).
Editační uzly zobrazíme na objektech výběrem pomocí kurzoru při klidovém stavu příkazové
řádky Příkaz :.
Jednotlivé objekty je možné vybrat jednotlivě, oknem nebo křížením. Po výběru se objeví na
jednotlivých objektech editační uzly. Neaktivní uzel je modrý a aktivní červený.
107 / 69
AutoCAD 2014
Nežádoucích uzlů se zbavíme stiskem 2x ESC.
Systémová proměnná PICKFIRST = < 1 >
107 / 70
AutoCAD 2014
Tyto objekty zahrnují multifunkční uzly, které obsahují možnosti specifické pro objekt a v některých
případech pro uzel:
107 / 71
AutoCAD 2014
 Stisknutím klávesy Enter nebo mezerníku můžete procházet režimy
uzlu posunout, otočit, měřítko nebo zrcadlit, nebo můžete kliknutím pravým tlačítkem
na vybraný uzel zobrazit místní nabídku se všemi dostupnými režimy uzlů a dalšími
možnosti.
 Přesunutím kurzoru na uzel zobrazíte a zpřístupníte nabídku multifunkčního uzlu
(pokud je k dispozici) a stisknutím klávesy Ctrl můžete cyklicky procházet dostupné
možnosti.
Mezerníkem přecházíme mezi jednotlivými úpravami.
Mazání
Příkaz : Vymaž (_Erase)
Delete
107 / 72
AutoCAD 2014
PICKFIRST … nastavení delete
Skupiny objektů
Skupina je pojmenovaná výběrová množina objektů. Je ukládána s výkresem.
Skupina slouží pro zjednodušení práce s velkým množstvím objektů.
Systémová proměnná PICKSTYLE = < 1 nebo 3 > , jinak není možné provést výběr skupin
Příkaz : Skupina (_Object group)
Příklad : aplikujeme na předchozí příklad a vytvořené skupiny kopírujeme
Tlačítka :
Nová
přiřazení objektů do skupiny
Přidat a Odstranit – přidávání nebo ubírání objektů
Popis
úprava skupiny
107 / 73
AutoCAD 2014
Volba Včetně Nepojmen zobrazí všechny skupiny i nepojmenované, které například
vzniknou při kopírování skupin.
Postup :
1. Pojmenujeme skupinu
2. Vybereme objekty
Pokud chceme při úpravách skupiny z výběru určité objekty vypustit, použijeme při výběru
současně klávesu SHIFT.
Vybranou skupinu lze libovolně upravovat (pomocí editačních uzlů).
Volba vybíratelná - výběrem jednoho prvku skupiny vyberete celou skupinu. Objekty ležící v
uzamčené nebo zmrazené hladině se nevyberou.
107 / 74
AutoCAD 2014
Editační příkazy
Umožňují úpravy jednotlivých objektů a jejich skupin. Úpravy lze provádět pomocí
editačních příkazů nebo pomocí editačních uzlů (pro jednotlivé objekty).
Otočení objektů
Příkaz : Otoč (_Rotate)
Jednotlivé objekty nebo dokonce celý výkres je možné natočit kolem definovaného bodu. Lze
zadat úhel otočení nebo referenci, kterou používáme tehdy, jestliže je objekt již skloněn pod
určitým úhlem k horizontále a chceme jej otočit o jiný úhel k této přímce (úhel program
dopočítá).
Protažení objektů
Příkaz : Protáhni (_Stretch)
Lze natahovat nebo zkracovat části objektů od zadaného místa do libovolné pozice. Výběr se
provádí pouze křížením (zprava do leva – jen výběr části objektu). Kóty a šrafy se chovají
asociativně, protahují se s objektem.
Příklad :
Změna měřítka objektů
Příkaz : Měřítko (_Scale)
a) Měřítkem – zvětšení definujeme číslem > 1, pro měřítko zmenšení číslo v rozmezí 0 až 1,
tento typ změny lze také provádět pomocí uzlů
b) Referencí – referenční délka se zadává z klávesnice, pokud je známa, nebo dvěma
koncovými body
Příklad :
Změna délky objektů
Příkaz : Délka (_Lengthen)
Můžeme měnit úhel oblouků a délku otevřených úseček, oblouků, otevřených křivek,
eliptických oblouků a otevřených spline.
Volby :
Rozdíl (Delta) upravujeme délku zadáním přírůstkové délky nebo úhlu
měřeného od koncového bodu objektu. Prodloužení nebo
zkrácení upravovaného prvku je závislé na znaménku.
Procent (Percent) -
upravujeme délku zadáním nové délky v procentech celkové
107 / 75
AutoCAD 2014
délky nebo úhlu
Celkem (Total) upravujeme délku zadáním celkové absolutní délky objektu
nebo sevřeného úhlu
Dynamicky (Dynamic) – upravujeme délku přetáhnutím koncového bodu
objektu
Přerušení objektů
Příkaz : Přeruš (_ Break)
Uzavřené objekty se mažou v kladném smyslu (proti směru hodinových ručiček). Výběrem
objektu pro přerušení zadáváme zároveň první bod přerušení. ! Zrušit uchopovací módy !
Příklad :
U kružnice záleží na pořadí výběru bodů pro přerušení
Příklad :
0
Pravý 3D režim (bez promítání)
Editační příkazy ořezání a prodloužení objektů
Systémová proměnná
PROJMODE < 1 > … Nastavuje aktuální režim promítání pro ořezávání a prodlužování.
107 / 76
AutoCAD 2014
EDGEMODE < zapnuto >
1
Promítnutí na rovinu XY aktuálního USS.
2
Promítnutí na aktuální rovinu zobrazení
0
Použije vybraný okraj bez rozšíření
1
Prodlouží nebo ořízne vybraný objekt vzhledem k imaginární prodloužené
ořezávací nebo hraniční hraně
Ořezání objektů
Příkaz : Ořež (_Trim)
Objekty lze zkracovat k definovaným hranám. Hrany řezu mohou být úsečky, oblouky,
kružnice a 2D křivky. Lze použít libovolnou výběrovou metodu.
Ořezání objektů ke zdánlivému průsečíku
Objekty nakreslené jako křivka s určitou nastavenou šířkou – oříznutý konec na osu čáry.
Při ořezávání okótovaných objektů se změní objekt i kóta (pouze asociativní kótování). Kótu
je nutné protnout ořezávající hranou.
Příklad :
107 / 77
AutoCAD 2014
Příklad :
Prodloužení objektů
Příkaz : Prodluž (_Extend)
Objekty lze prodlužovat k definovaným hranám. Objekty pro prodloužení se vybírají přímo
ukázáním na hranu.
Prodloužení objektů k pomyslné hranici.
107 / 78
AutoCAD 2014
Objekty nakreslené jako křivka s určitou nastavenou šířkou – segment prodloužení má stejné
zúžení nebo rozšíření jako předtím.
Při prodlužování okótovaných objektů se změní objekt i kóta (pouze asociativní kótování).
Příklad :
Příklad :
107 / 79
AutoCAD 2014
vzd
107 / 80
AutoCAD 2014
Symbol přerušení
Panel nástrojů: Express Tools: Standard
BREAKLINE
Block= BRKLINE.DWG, Size= 2, Extension= 5
Specify first point for breakline or [Block/Size/Extension]: s
Breakline symbol size <2>: 10
Specify first point for breakline or [Block/Size/Extension]:
Specify second point for breakline:
Specify location for break symbol <Midpoint>:
Příklad :
Kulový čep
107 / 81
AutoCAD 2014
107 / 82
AutoCAD 2014
Srovnání objektů
Modifikace / 3D operace / Srovnat
Příkaz : Srovnej (_Align)
Objekty se posunou a otočí tak, aby byly zarovnané vůči jiným objektům. Příkaz lze použít
jak ve 2D, tak v 3D prostoru.
Příklad :
vybíráme jen jeden
1)
2)
a)
b)
bez měřítka
s měřítkem
Zkosení hran
Příkaz : Zkos (_Chamfer)
Spojí dva nerovnoběžné objekty prodloužením nebo ořezáním tak, aby je bylo možno spojit
šikmou úsečkou. Zkosit lze úsečky, křivky, přímky a polopřímky. Nejdříve nastavíme
parametry zkosení a pak následuje aplikace na objekt.
1) Zkosení zadáním vzdáleností
pokud jsou obě hrany = 0  nenakreslí se úsečka zkosení
Příklad :
107 / 83
AutoCAD 2014
2) Zkosení segmentů křivky
Zadáme velikost zkosení  výběr křivky
3) Zkosení zadáním délky a úhlu
Zadáme místo, kde má na prvním objektu začít zkosení.
Nastavení zkosení – úhe, délka zkosení a úhel zkosení
Příklad :
Zaoblení
hran
Příkaz : Zaobli (_Fillet)
Příkaz zaoblí hrany objektů nebo spojí dva objekty vyhlazeným obloukem se zadaným
poloměrem.
Lze zaoblit :
-
dvojice úsečkových segmentů
úsečkové segmenty křivky (ne obloukové)
107 / 84
AutoCAD 2014
1) Nastavení poloměru zaoblení
2) Zaoblení kružnic a oblouků
- záleží na výběru bodu na jednotlivých objektech
Příklad :
3) Zaoblení kombinace úsečky a křivky
Příklad : nakreslíme pomocí příkazu Křivka
4)
Zaoblení celé křivky
Příklad :
a) nakreslíme obdélník pomocí příkazu Křivka, zadáme poloměr zaoblení  výběr
polyline
b) nakreslíme křivku
Obloukový segment se
nahradí zaoblením
5)
Nakreslíme čep pomocí dvou
obdélníků – zaoblíme ???  nejdříve
nutno rozbít dynamitem
107 / 85
AutoCAD 2014
6) Zaoblení rovnoběžných úseček
První vybraný objekt musí být úsečka nebo polopřímka
Druhý vybraný objekt může být úsečka, přímka nebo polopřímka
Průměr oblouku zaoblení je vždy roven vzdálenosti mezi čarami, aktuální poloměr zaoblení je
ignorován a zůstává nezměněn
Příklad :
Kopírování vlastností objektů
Matchprop
Příklad :
1.
2.
3.
4.
Nakreslete obdélník červeně, čerchovanou čarou
Nakreslete dva obdélníky bílou čarou plnou
Kopírujte všechny vlastnosti prvního obdélníka
Kopírujte na poslední obdélník jen barvu
Volba nastavení zobrazí panel Nastavit vlastnosti – umožňuje zapnout a vypnout vlastnosti,
které se mají kopírovat ze zdrojového objektu.
107 / 86
AutoCAD 2014
Příklad :
o Vytvořte šablonu pro stavařské výkresy – založte příslušné hladiny.
o Vytvořte architektonickou koncepci bytu a vytvořte do dvou samostatných hladin dvě
alternativy rozložení interiéru. Použijte hladiny, barvy, typy čar, využijte kreslení
entit.
Tisk seznamu hladin
Správce hladin – označit hladiny, které chceme exportovat do excelovské tabulky
107 / 87
AutoCAD 2014
Práce s pojmenovanými objekty
Výkresový soubor obsahuje :
a) grafické objekty
b) negrafické objekty – hladiny, bloky, kótovací styly
Negrafické objekty pojmenováváme při jejich tvorbě – názvy jsou uloženy v tabulkách
symbolů.
Čištění objektů bez odkazů
Použití : zmenšuje se velikost výkresu.
Čistit lze objekty, na které se nepoužívají odkazy. Např. hladina je odkazována na grafické
objekty, které obsahuje.
Příklad : Založíme hladinu Objekt, která bude
obsahovat jeden grafický objekt a hladinu Prázdná,
která neobsahuje žádné objekty.
Soubor / Pomůcky > Čisti (_Purge)  dialog
Lze zadat název negrafického objektu, který
chceme čistit nebo * pro všechny objekty a u
každého názvu je nutno zadat volbu a / n.
Přejmenování objektů
Přejmenovat lze jakýkoliv
pojmenovaný negrafický
objekt mimo implicitních
(hladina 0 nebo typ čáry
Continuous).
Název :
31 znaků – písmena a číslice
a zvláštní symboly ($ , - , _),
nesmí obsahovat
8–mi bitové znaky
Příkaz : Formát / Přejmen
107 / 88
AutoCAD 2014
Konstrukční příkazy
Příkazy je vhodné aplikovat na zcela nakreslený a upravený objekt. Výběr objektů provádíme
jednotlivě, oknem nebo křížením.
Kopírování objektů
Příkaz : Kopie (_Copy)
Referenční bod (Base point) je výchozí poloha, vůči které bude objekt vlečen a zkopírován do
požadovaného místa – místa posunutí.
Volba N - Násobně (Multiple) umožňuje vytvoření libovolného množství kopií téhož objektu
zadáváním dalších koncových bodů.
Příklad :
Nakreslete 6-ti hran, kde  opsané kružnice = 300 mm – součást z plechu, která
obsahuje 8 děr  40 na roztečné kružnici  200 mm.
Použijte pomůcky pro přesné kreslení.
Zrcadlení objektů
Příkaz : Zrcadli (_Mirror)
Objekty mohou být zrcadleny podle osy zrcadlení, která se určí 2 body. Původní obrázek lze
zachovat nebo ho můžeme smazat. Zrcadlení funguje v kterékoliv rovině rovnoběžné
s rovinou xy aktuálního USS. Šrafování je nutno provést až po zrcadlení.
Příklad : nakreslete 8-mi boký hranol
Paralelní kopírování
Příkaz : Ekvid (_Offset)
Vytváříme paralelní objekt k zadanému objektu ve zvolené vzdálenosti. Určujeme stranu, na
které bude nový objekt vytvořen. Lze také pomocí volby Bodem (Through) docílit toho, že
nový objekt bude tímto bodem procházet. Jestliže je objekt pro ekvidistantu složen z více
částí, je nutné tyto části spojit v křivku.
107 / 89
AutoCAD 2014
2) Konstrukční polopřímka vychází z pevně definovaného bodu ve zvoleném směru.
Kresli / Polopřímka
Využíváme polárního zadávání souřadnic – body, kterými polopřímky vedeme zadáváme
relativně.
Příklad : Nakreslete polopřímky z bodu v počátku GSS a procházející body (50,40) a
(30,10).
Tvorba pole objektů
Příkazem vytvoříme pravidelně rozmístěné kopie objektů do pravoúhlých (obdélníkových) a
kruhových polí. Vybraný objekt je vždy součástí pole.
Příkaz : Pole (_Array)
Obdélníkové pole
Řídíme počet řádků a sloupců a vzdálenost mezi nimi.
Příklad :
Kruhové pole
Určujeme počet kopií objektu a zda jsou otočeny.
Příklad :
107 / 90
AutoCAD 2014
107 / 91
AutoCAD 2014
Příklad: 3 x výkres
1.
107 / 92
AutoCAD 2014
2.
107 / 93
AutoCAD 2014
3.
107 / 94
AutoCAD 2014
Informace o objektech ve výkresu
MEA
Databázové informace, které si program ukládá pro každý výkres.
Nástroje/ Dotaz / ...
Vzdálenost a úhel mezi dvěma body
Příkaz : Vzd (_Dist)
Příklad :
Zobrazení souřadnic bodu
Příkaz : Id (_ID)
a) určení souřadnic bodu
b) ukázání bodu na obrazovce – zadáme souřadnice x, y, popřípadě z a ve výkresu se objeví
bod (křížek), který se při prvním překreslení automaticky odstraní. Tento bod není
objektem pro uchopování. – body zůstávají na obrazovce – nutno vypnout Blipmode - 0
Systémová proměnná BLIPMODE < 1 >
107 / 95
AutoCAD 2014
Výpočet plochy a obvodu
Příkaz : Plocha (_Area)
Příklad :
Plocha = 500.0000, Obvod = 120.0000
Nejdříve volba Plus a pak teprve odečítáme
další objekty
(Režim PLUS) Vyberte objekty:
Plocha = 500.0000, Obvod = 120.0000
Celková plocha = 500.0000
(Režim PLUS) Vyberte objekty:
Zadejte první rohový bod nebo [Objekt/Mínus]: m
Zadejte první rohový bod nebo [Objekt/Plus]: o
(Režim MÍNUS) Vyberte objekty:
Plocha = 19.6350, Obvod = 15.7080
Celková plocha = 480.3650
(Režim MÍNUS) Vyberte objekty:
Plocha = 19.6350, Obvod = 15.7080
107 / 96
AutoCAD 2014
Celková plocha = 460.7301
Příklad:
Příkaz: _area
Zadejte první rohový bod nebo [Objekt/Plus/Mínus]: p
Zadejte první rohový bod nebo [Objekt/Mínus]: o
(Režim PLUS) Vyberte objekty:
Plocha = 5000.0000, Obvod = 300.0000
Celková plocha = 5000.0000
(Režim PLUS) Vyberte objekty:
Zadejte první rohový bod nebo [Objekt/Mínus]: m
Zadejte první rohový bod nebo [Objekt/Plus]: o
(Režim MÍNUS) Vyberte objekty:
Plocha = 3600.0000, Obvod = 260.0000
Celková plocha = 1400.0000
Nebo
Nejdříve vytvoříme oblast pro booleovské operace a obdélníky odečteme.
Příkaz: _area
Zadejte první rohový bod nebo [Objekt/Plus/Mínus]: o
Vyberte objekty:
Plocha = 1400.0000, Obvod = 560.0000
Příklad :
Příkaz: _region
Vyberte objekty: Zadejte protější roh: nalezeno: 14
Vyberte objekty:
Vyjmuta(y) 1 smyčka.
Vytvořena(y) 1 Oblast.
Příkaz: _area
Zadejte první rohový bod nebo [Objekt/Plus/Mínus]: o
Vyberte objekty:
107 / 97
AutoCAD 2014
Plocha = 10000.0000, Obvod = 1016.5685
Výpočet objemových vlastností
Příkaz: Hmotv (_Massprop)
Objemové vlastnosti :
- hraniční kvádr
- těžiště
- momenty setrvačnosti (kvadratické momenty)
- deviační moment
- poloměr setrvačnosti
- hlavní (kvadratické) momenty k osám procházejícím těžištěm
- u oblastí: plocha a obvod
- u těles: hmota a objem
Informace o vybraném objektu
Příkaz : Výpis (_List)
Informace se objeví v poli pro historii příkazů v Textovém okně. Klávesa F2 umožní
přepínání mezi velkým a malým textovým oknem.
Zobrazení stavu výkresu
Nástroje / Dotaz / Stav
Příkaz : Stav (_Status)
Obecné informace o výkresu mezi které patří : aktuální meze výkresu, nastavení různých
režimů výkresu a parametrů, volná fyzická paměť na pevném disku atd.
Sledování času kreslení
Nástroje / Dotaz / Čas
Příkaz : Čas (_Time)
Textové okno zobrazí aktuální čas, čas vytvoření a poslední úpravy výkresu, celkový čas
editace, uplynulý čas a další automatické uložení výkresu.
Funkce pro měření času je implicitně zapnuta.
Nastavit proměnnou
107 / 98
AutoCAD 2014
Příkaz: '_setvar Zadejte jméno proměnné nebo [?] <ORTHOMODE>: ?
Zadejte proměnné pro vypsání <*>: *
3DDWFPREC
2
ACADLSPASDOC
0
ACADPREFIX
"C:\Documents and Settings\matejkova\Data
aplikací\Autodesk\A..." (pouze pro čtení)
ACADVER
"17.0s (LMS Tech)"
(pouze pro čtení)
ACISOUTVER
70
AFLAGS
16
ANGBASE
0
ANGDIR
0
APBOX
0
APERTURE
10
AREA
1400.0000
(pouze pro čtení)
107 / 99
AutoCAD 2014
107 / 100
AutoCAD 2014
Šrafování
HATCH
Šrafováním vyplníte určenou plochu výkresu šrafovacím vzorem. Šrafování provádíme ve
dvou fázích. Nastavení šrafovacího vzoru určuje vzhled a styl vykreslování šraf. Vlastní
Vykreslení šraf provedeme výběrem hranic šrafování, náhledem a finálním vykreslením.
Šrafy
a) asociativní – jsou spojeny se svými hranicemi a jsou aktualizovány podle toho,
jak jsou hranice upravovány
b) neasociativní – nezávislé na svých hranicích
Šrafovací vzory dodávané s produktem AutoCAD jsou uloženy v textových souborech
acad.pat a acadiso.pat. Do tohoto souboru můžete přidávat šrafovací vzory nebo vytvořit
vlastní soubory.
Bez ohledu na způsob uložení definice má uživatelský šrafovací vzor shodný formát.
Obsahuje úvodní řádek s názvem, který začíná hvězdičkou a nemá více než 31 znaků, a
volitelným popisem:
*název-vzoru, popis
Rovněž následuje jeden, nebo více popisů čáry v následujícím formátu:
úhel, x-počátek,y-počátek, delta-x,delta-y,čárka-1,čárka-2, …
Výchozí šrafovací vzor ANSI31 zobrazený v dialogu Hraniční šrafování a výplň vypadá
takto:
a je definován následovně:
*ANSI31, ANSI železo, cihle, kamenné zdivo
45, 0,0, 0,.125
Název vzoru na prvním řádku *ANSI31 je následován popisem ANSI železo, cihle,
kamenné zdivo. Tato jednoduchá definice vzoru říká, že čára se má kreslit pod úhlem 45
stupňů, jedna z nich prochází počátkem výkresu (0,0) a mezera mezi jednotlivými čárkami je
0.125 jednotky.
Definice šrafovacího vzoru se řídí těmito pravidly:
Každý řádek v definici vzoru může být maximálně 80 znaků dlouhý. Vložit můžete znaky,
čísla a speciální znaky podtržítko (_), spojovník (-) a znak dolaru ($). Definici vzoru však
musíte začít písmenem nebo číslem, nikoliv speciálním znakem.
AutoCAD ignoruje prázdné řádky a text za středníkem.
107 / 101
AutoCAD 2014
Každá čára vzoru se považuje za prvního člena rodiny linek vytvořených opakováním čáry
vzoru na obě strany ve vzdálenosti delta (tzn. nekonečně mnoho rovnoběžných čar).
Hodnota delta-x označuje odsazení mezi členy rodiny ve směru čáry. Používá se pouze pro
čárkované čáry.
Hodnota delta-y označuje mezeru mezi členy rodiny a měří se kolmo k čarám.
U čáry se předpokládá nekonečná délka. Vzor čárek je umístěn na čáru.
Proces šrafování se skládá z virtuální expanze každé čáry vzoru do nekonečné rodiny
rovnoběžných čar. Ve všech vybraných objektů jsou kontrolovány průsečíky s libovolnou z
těchto čar; jakýkoliv průsečík způsobí zapnutí a vypnutí šrafovacích čar podle stylu šrafování.
Aby bylo zaručeno správné zarovnání, je každá rodina šrafovacích čar vytvořena rovnoběžně
s původní čarou s absolutním počátkem.
Pokud vytvoříte velmi husté šrafování, může AutoCAD odmítnout šrafy a zobrazit zprávu o
tom, že měřítko šraf je příliš malé nebo délka jejich čárek je příliš krátká. Maximální počet
šrafovacích čar lze změnit nastavením proměnné systémového registru MaxHatch pomocí
příkazu setenv MaxHatch n, kde n je číslo mezi 100 a 10000000 (deset miliónů).
Poznámka Když měníte hodnotu proměnné MaxHatch, je nutné zadat MaxHatch se stejně
zadanými velkými a malými písmeny.
Nastavení šrafovacího vzoru
Definuje vzhled a rozměr vykreslovaných šraf. V dialogovém okně lze aktivovat
přizpůsobování hranice šraf při změně geometrie šrafované oblasti, tzv. asociativnost.
Nástrojový panel: Kresli>Šrafy
Nabídka: Kresli>Šrafy
Příkaz: Hšrafy (_Bhatch)
o Příkazem Hšrafy můžete nastavit šrafovací vzor a šrafovat pomocí dialogu Hraniční
šrafování
o Typ šrafovacího vzoru vyberete v roletce z nabídky Předdefinovaný, Definovaný
uživatelem a Zakázkový
o Předdefinovaný typ umožní výběr z celé řady uložených šrafovacích vzorů. Volba
měřítka a úhlu předdefinovaného šrafovacího vzoru umožní dále získávat nové
modifikace nastavených vzorů.
o Pokud vyberete ISO šrafovací vzor, můžete vybrat Tloušťku pera ISO
o Volbou Definovaný uživatelem máte možnost nastavit vlastní šrafovací vzor
rovnoběžných čar skloněných pod určitým úhlem, s určitou roztečí. Další možností
jsou Dvojité šrafy.
o Použití vlastních nadefinovaných vzorů se zpřístupní volbou Zakázkový typ
šrafovacího vzoru.
o Přepínací tlačítko Asociativní spojí šrafy s jejich hranicemi a umožní je aktualizovat
podle toho jak jsou hranice upravovány.
o Přepínací tlačítko Rozložené šrafy způsobí rozložení šrafovacích čar na jednotlivé
objekty.
Výběr hranic šrafování a vykreslení šraf
Nástrojový panel: Kresli>Šrafy
Nabídka: Kresli>Šrafy
Příkaz: Hšrafy (_Bhatch)
o Tlačítko Výběr bodů umožní definovat hranice šrafování bodem výběru, tj. klepnutím
do šrafovaného objektu.
o Tlačítko Výběr objektů umožní definovat hranice šrafování ukázáním (klepnutím) na
hranice šrafovaného objektu
107 / 102
AutoCAD 2014
o Odstraň ostrovy – Remove boundaries je volba, pomocí které se ve šrafované
oblasti ukáže na objekty, které se při šrafování neuvažují, jako by ve výkresu nabyly.
o Prohlédni výběr – po výběru šrafovaných objektů máte možnost zkontrolovat, zda
hranice šrafování a definovaný vzor odpovídají vašim záměrům.
o Pokročilé – objeví se další panel Pokročilé možnosti
o Definice množiny hranic – Když ukážete dovnitř oblasti ve velmi velkém a
komplikovaném výkresu, AutoCAD prochází všechny objekty ve výkresu. Můžete mu
jeho roli ulehčit a definovat mu menší oblast objektů, které mohou tvořit hranici.
Šrafovací operace se výrazně zrychlí. Tlačítko Tvořit novou množinu hranic umožní
vybrat novou množinu pro šrafování. Tento výběr je možný Z celé obrazovky nebo
Z existující množiny hranic.
o Zatržítkem Ponechat hranice se volí uložení vybrané hranice jako implicitní pro další
šrafovací operace. V roletce lze zvolit typ objektu Oblast nebo Křivka
o Volbou Náhled šraf se můžete přesvědčit o tom, jestli jste opravdu zadali všechny
potřebné parametry správně.
o Odvodit vlastnosti – ukázáním na existující šrafy si můžete všechny atributy přenést
a použít u dalšího objektu.
o Volba Použít provede vlastní šrafování a ukončí příkaz.
107 / 103
AutoCAD 2014
Výběr hranic šrafování a vykreslení šraf.
Příklad : Nakreslete obdélník –
a) vyšrafujte volbou asociativní šrafy a změňte velikost
obdélníka
b) vyšrafujte volbou neasociativní šrafy a změňte velikost
obdélníka
c) nastavte jiný úhel šrafování u vybraného šrafovacího
vzoru
d) změňte měřítko vybraného šrafovacího vzoru
Volby :
Vybrat body – umožní definovat hranice šrafování bodem výběru (klepnutím do
šrafovaného objektu)
107 / 104
AutoCAD 2014
Vybrat objekty – umožní definovat hranice šrafování klasickou metodou
(ukázáním na hranice šrafovaných objektů)
Odstranit ostrůvky – ve šrafované oblasti ukážeme na objekty, které se při
šrafování neuvažují
Příklad :
Šrafování z příkazové řádky
Umožňuje řídit způsob šrafování definicí parametrů na příkazové řádce.
Příkaz: Šrafy (_Hatch)
o Je výhodnější použít dialogu
Editace šraf
Možnost editovat (měnit) hranice šrafování a šrafovací vzor.
Nástrojový panel: Modifikace II>Editovat šrafy
Nabídka: Modifikace>Objekt>Šrafy
Příkaz: Šrafedit(_Hatchedit)
o Šrafovací vzor lze rozložit na jednotlivé úsečky příkazem Rozlož (_Explode)
o Hranice šrafování je možné kopírovat, posunovat, protahovat atd.. Asociativní šrafy se
protahují s objektem.
o Pomocí příkazu Šrafedit můžete editovat šrafy z příkazového řádku.
Příklad :
1) Použít kreslení od ruky
Příkaz : Odruky (_Sketch)
107 / 105
AutoCAD 2014
plynulost čáry závisí na nastavení čáry (funguje jako plotr), pero up –down
2)
3)
Příklad :
Vyšacujte nakreslený výkres:
Kulový čep
107 / 106
AutoCAD 2014
107 / 107
Download

AUTOCAD 2014 2D kreslení