Modelování sestav
Autodesk INVENTOR
© Ing. Richard Strnka, 2012
Generování výkresu sestavy přepínače
Příprava generování výkresu sestavy
Otevřete postupně všechny soubory jednotlivých dílů
sestavy přepínače a u všech doplňte (zkontrolujte)
nastavený materiál na záložce Fyzikální.
Je také vhodné zadat Jméno součásti do kolonky Číslo
součásti na panelu iVlastnosti.
Poznámka:
Takto zadaný název součásti se promítne do kolonky kusovníku na
výkrese sestavy. Jméno souboru součásti zůstává nezměněno.
Přehled rozpisky výkresu
Výklad:
Rozpiska je tabulka obsahující informace o součástech v sestavě. Tabulka obsahuje počty kusů jednotlivých dílů, názvy
dílů, náklady, dodavatele nebo libovolné další informace potřebné při konstrukci sestavy. Počet v rozpisce je
aktualizován, když je součást přidána nebo odstraněna ze sestavy.
Informace rozpisky jsou automaticky získávány z položky iVlastnosti v dialogu Vlastnosti, například Název a číslo součásti
z karty Projekt. Pomocí příkazu Rozpiska na kartě Sestava, na panelu Správa můžete zobrazit a upravovat vlastnosti
rozpisky. Exportovaný soubor lze použít v tabulkovém nebo textovém editoru. Rozpisku (částečnou nebo úplnou) lze
exportovat do poznámky v Konstruktérském zápisníku.
Hodnoty na rozpisce můžete upravit změnou vlastností návrhu v dialogu Vlastnosti nebo pomocí dialogu Rozpiska.
Přehled rozpisky výkresu
V panelu Rozpiska (je dostupný z prostředí modelu sestavy) lze upravovat čísla pozic, počty kusů dílů v sestavě.
Poznámka:
V tabulce rozpisky budou řádky
seřazeny podle čísla pozic od spodu.
Tabulka kusovníku na výkrese pak
bude odpovídat rozpisce.
Nastavení komponent v sestavě
Pro uspořádání polohy jednotlivých komponent v sestavě lze využít vazbu úhlovou.
V sestavě přidejte úhlovou vazbu mezi
otočné rameno a hranu desky (= 0) a
definujte natočení hlavy šroubu.
Nastavení výkresu
Založte nový soubor výkresu na základě šablony Výkres SPŠ …. Na výkres vložte Razítko pro výkres sestavy.
Do výkresu vložte Základní pohled viz
obrázek. Základní pohled bude vystínovaný
a bude v ISO pohledu. K tomuto pohledu
budou doplněny pozice.
Vložení základních pohledů
Do výkresu dále vložte základní pohled a od něho odvozený pohled v řezu viz obrázek. Značení řezné roviny a měřítka
nebude nutné zobrazovat – vypněte ho.
Poznámka:
Po vložení bude nutné odvozený řez nastavit.
Postupně vypněte zobrazení vybraných součástí v řezu,
zapněte zobrazení závitu a doplňte osy.
Vypnutí vybraných součástí v účasti na řezu
Vypnutí zobrazení vybraných komponent v řezu je možné
před generování řezu nebo dodatečně.
Rozbalte komponenty pohledu v prohlížeči vypněte řez u
šroubu a u otočného čepu.
Poznámka:
Řez můžete vytvořit skrze celou sestavu nebo některé
komponenty z řezu vyloučit. Chcete-li z řezu vyloučit
komponent, vyberte jej v nadřazeném pohledu a potom
vypněte možnost řezu před vytvořením řezu.
Zapnutí zobrazení závitu
Prvek závitu lze zapnout na kartě vlastností Výkresového pohledu – vyvoláme dvojklikem na rámci pohledu (řezu).
Generování pozic
Pozice generujeme příkazem na kartě Poznámky… možností Automatické pozice … V panelu Automatické pozice
postupně nastavte potřebné údaje viz obrázek.
Změna stylu pozice
Při vytvoření je výkresu automaticky přiřazena aktivní norma kreslení (v našem případě Norma ISO). Aktivní norma řídí
styly použité k formátování kót, textu, tloušťky čar, ukončení a ostatních poznámek a vlastností výkresu.
Poznámka:
Chcete-li upravit styl pozice, použijte dialog Editor stylů a norem.
Klikněte na kartu Správa panel Styly a normy možnost Editor
stylů - Tím otevřete dialog Editor stylů a norem.
Rozbalte uzel Pozice v prohlížeči a vyberte styl pozice, kterou
chcete upravit (pozice ISO).
Vyberte Styl textu a zvolte Upravit styl textu.
V seznamu zvolte jiný styl textu, např. TextStyle88 a nastavte
tomuto stylu potřebné vlastnosti použitého textu.
Kliknutím na tlačítko Uložit uložte úpravy.
Kliknutím na tlačítko Hotovo zavřete Editor stylů a norem.
Vložení kusovníku
Po vytvoření výkresu můžete přidat kusovník. Kusovník je vytvořen z rozpisky a zobrazuje všechny nebo určité součásti a
podsestavy zobrazené v databázi rozpisky. Nad razítko vygenerujte kusovník a rovněž ho vyplňte (některé položky se
automaticky vyplní na základě vlastností jednotlivých dílů)
Poznámka:
Chcete-li upravit styl pozice, použijte dialog Editor
stylů a norem.
Klikněte na kartu Správa panel Styly a normy
možnost Editor stylů - Tím otevřete dialog Editor
stylů a norem.
Rozbalte uzel Pozice v prohlížeči a vyberte styl
pozice, kterou chcete upravit (pozice ISO).
Vyberte Styl textu a zvolte Upravit styl textu.
V seznamu zvolte jiný styl textu, např. TextStyle88 a
nastavte tomuto stylu potřebné vlastnosti použitého
textu.
Kliknutím na tlačítko Uložit uložte úpravy.
Kliknutím na tlačítko Hotovo zavřete Editor stylů a
norem.
Úprava vloženého kusovníku
Výklad:
Po umístění kusovníku do výkresu lze upravit jeho nastavení. Je možné kliknout pravým tlačítkem na kusovník v
prohlížeči nebo v grafickém okně a výběrem položek z místní nabídky změnit zobrazení kusovníku a provést následující
operace:
Pomocí seznamu Upravit kusovník můžete provést následující operace:
přidat nebo odstranit sloupce kusovníku,
seskupit součásti do společného řádku,
třídit kusovník,
exportovat data kusovníku do vnějšího souboru,
upravit rozvržení tabulky,
přečíslovat položky v kusovníku,
přidat a odstranit uživatelské součásti v kusovníku,
nahradit hodnotu pole vlastnosti jinou hodnotou, součet hodnot jedné vlastnosti můžete také nahradit jinou,
definovat vlastnosti formátování včetně měrných jednotek,
změnit nadpis a umístění kusovníku.
Úpravy v kusovníku
Ve vloženém kusovníku postupně upravte (nastavte):
- Ve Stylu kusovníku text dat nastavte na výšku písma max. 2,5mm (je nutno zvolit jiný styl textu, např. TextStyl111)
- V Úpravě kusovníku nastavte šířku sloupců a doplňte údaje do kolonek
- U hodnoty hmotnosti smažte jednotky Kg
Dokončení výkresu
Dokončený výkres uložte. Vygenerujte rovněž soubor ve formátu DWF a úlohu odevzdejte.
Konec materiálu generováním výkresu sestavy
Download

Inventor - Sestava přepínače