Topografické mapování
KMA/TOMA
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI
Fakulta aplikovaných věd - KMA
oddělení geomatiky
Ing. Martina Vichrová, Ph.D.
[email protected]
Vytvoření materiálů bylo podpořeno prostředky z projektu FRVŠ č. 584/2011.
Metody mapování výškopisu
dříve a nyní
TISK
1
Výškopis
http://www.vugtk.cz/slovnik
Metody mapování výškopisu dříve
 trigonometrické určování výšek
• poč. 19. století - IIVM
Čada, V. Přednáškové texty
z geodézie.
• využito měření z budování trig. sítí.
• měřeny zenitové vzdálenosti signalizovaných bodů vzdálených i několik desítek km
• výška bodu určena dvakrát nezávisle ze dvou míst
• výsledkem byl aritmetický průměr
• měření bylo provedeno, výšky na mapách uvedeny nejsou :-)
FUNCK. Berechnug der im Jahre
1810 et 1811 durch Hauptmann
Funck trigonometrisch bestimmten
Puncte… 1810 – 1811.
2
Metody mapování výškopisu dříve
 barometrické určování výšek
 měření přesné nivelace
• pro IIIVM
• na základě měření osazen bod v Terstu
Čada, V. Přednáškové texty
z geodézie.
• provedeno měření přesné nivelace a výšky „dotaženy“ většinou po liniových
komunikacích (železnice) do vnitrozemí
• každá země R-U měla jeden základní výškový bod
• jadranský výškový systém
Metody mapování výškopisu nyní
 volba metody (Geodetická? X Fotogrammetrická?)
 přesnost
 typ terénní plochy – zpevněná, oraná, louka, …
 rozsah mapovaného území – geodetické metody (staveniště, okolí školy,
místní domapování změn) a fotogrammetrické metody (plošné mapování > 1 ML)
 využitelnost předchozích výškopisných podkladů a leteckých snímků – Co
je k dispozici? V jaké kvalitě? Jaká je přesnost dostupných podkladů?
• druhotné využití leteckých snímků
 roční období, časový požadavek
• téměř ihned (cca do tří dnů) – geodetické metody
• několik měsíců – fotogrammetrické metody
– nepříznivé počasí (poprašek sněhu)
nelze užít fotogrammetrické metody
3
Metody mapování výškopisu nyní
 výškové základy
 ZVBP – ČSNS I. – III. řád
 PVBP – PNS
 vlícovací body pro mapování Fgm
 geodeticky zaměřené body
 body ZPBP a PPBP
 výšky určeny početně (trigonometricky) s přesností 10 – 15 cm
 soustava výškopisných měření – určení výšky stanovisek
 technická nivelace (40√R [mm], R - délka obousměrně měř. pořadu v km)
 trigonometricky určované převýšení – přesné délky!!! (40√R [mm])
 výškový pořad s trigonometricky určeným převýšením – (80√R [mm])
 tachymetricky – klasicky, ne totální stanice, (160√R [mm])
Čada, V. Přednáškové texty z geodézie. http://www.gis.zcu.cz/studium/gen1/html/index.html
Geodetické metody
 plošná nivelace
• zaměřování výškopisu v intravilánu (v ulicích měst je dostatek polohově
určených bodů – k existujícím bodům polohopisu se dourčí pouze výška)
• pro velká měřítka (1:500 – 1:5 000)
• velké stavby – čtvercová síť, zaměřování dopravních staveb – profily (podélné,
příčné)
 tachymetrie dvojobrazovým dálkoměrem – intravilán
 nitková tachymetrie – určování PB s nižší přesností
 elektronická tachymetrie
• současné měření polohopisu i výškopisu
• bloková tachymetrie
 GPS
• současné zaměření polohopisu i výškopisu
• měří se elipsoidická výška, požadována je nadmořská výška
• !!! vyžaduje znalost průběhu geoidu v dané lokalitě!!!
4
Výškopisný náčrt
Čada, V. Přednáškové texty z geodézie. http://www.gis.zcu.cz/studium/gen1/html/index.html
Nadbytečná a optimální volba bodů
Huml, M. a Michal, J.
Mapování 10. 2001.
5
Fotogrammetrické metody
 dvousnímková pozemní fotogrammetrie
• pro účelové mapy (lomy, strmé skály – nezarostlé stromy, porubní stěny
povrchových dolů, …) – 1:500 – 1:5 000
• vyhodnocuje se polohopis i výškopis
• výhoda – lze přímo vyhodnocovat vrstevnice
 letecká fotogrammetrie
• metodu možno využít prakticky všude kromě lesních porostů
• vyhodnocování příčných a podélných profilů
• polo- nebo automatické vyhodnocování mřížového DMR + singulární čáry a body
• výhodou je přímé vyhodnocení vrstevnic a výškových kót, polo-automatické
vyhodnocení DMR či vrstevnic – princip obrazové korelace (DMP – nutná úprava)
Kontrola výškopisu
 revizní průsvitka
• území se zaměří znovu s větší přesností a větším počtem bodů
• body se zobrazí na průsvitku a kontroluje se průběh vrstevnic
 kontrolní profil
• ve směru spádu se zaměří profil
• porovnají se výšky u průsečíků vrstevnic s profilem s odpovídající výškou profilu
• určí se odchylky a hodnotí se přesnost
 kontrolní výběrový soubor bodů
• opakované zaměření reprezentativního souboru bodů (cca 2% z celkového
počtu, minimálně 100)
• hodnotí se přesnost
Šíma, J. Přednáškové materiály k předmětu TOMA - „topografické mapování“.
6
Stav k roku 2009
Stručný název
ZABAGED® -
výškopis
Popis
Přesnost (střední chyba)
Vektorizované vrstevnice ZM 10
uložené jako 3D objekty ve
formátu DGN.
0,7-1,5 m v odkrytém terénu
1-2 m v intravilánech
2-5 m v zalesněných územích
ZABAGED® - zdokonalený
výškopis
Aktualizované a zpřesněné
vrstevnice ZM 10, doplněné o
terénní hrany náspů, výkopů,
břehů, nádrží, apod.
0,7-1,5 m v odkrytém terénu
1-2 m v intravilánech
2-5 m v zalesněných územích
ZABAGED® - mříž 10x10 m
Odvozený model do formy
mříže (GRID) 10x10 m
1,5-2,5 m v odkrytém terénu
2-3 m v intravilánech
3-7 m v zalesněných územích
DMR 2,5 generace MO ČR
Výškový model ve formě mříže
(GRID) 100x100 m
3-5 m v odkrytém terénu
5-8 m v intravilánech
10-15 m v zalesněných územích
DMR 3 generace MO ČR
Výškový model ve formě
nepravidelné sítě TIN získaný
stereofotogrammetrickou
metodou.
1-2 m v odkrytém terénu
1-2 m v intravilánech
3-7 m v zalesněných územích
Digitální model povrchu
neexistuje
neexistuje
Brázdil, K. Projekt tvorby nového výškopisu ČR.
Prameny a literatura
Brázdil K. Projekt tvorby nového výškopisu ČR. 2009.
Čada, V. Přednáškové texty z geodézie: http://www.gis.zcu.cz/studium/gen1/html/index.html
FUNCK. (1810 – 1811). Berechnug der im Jahre 1810 et 1811 durch Hauptmann
Funck trigonometrisch bestimmten Puncte und deren Erhöhung über der MeeresFläche. Österreichisches Staatsarchiv, Kriegsarchiv, Karten- und Plansammlung.
Huml, M. a Michal, J. Mapování 10. Vydavatelství ČVUT, Praha. 2001.
ISBN: 80-01-02113-0.
Šíma, J. Přednáškové materiály k předmětu TOMA - „topografické mapování“.
Terminologický slovník zeměměřictví a KN: http://www.vugtk.cz/slovnik/
7
Děkuji za pozornost …
Ing. Martina Vichrová Ph.D.
[email protected]
8
Download

Metody mapovani vyskopisu drive a nyni_T.pdf