Výrobky, hmoty, materiály
Stínicí technika 4
Venkovní rolety
Čtvrtý díl seriálu, který připravujeme ve spolupráci se Sdružením
výrobců stínicí techniky a jejích částí, se zaměří na venkovní rolety.
R
olety před okny pokrývají relativně velkou
část fasády. Obvykle se prostým a nevtíra­
vým designem začlení do architektury budovy,
ale někdy mohou naopak tvořit dominantní pr­
vek objektu. Roleta je tvořena jednotlivými lame­
lami, které se po stranách pohybují ve vodicích
lištách a nahoře se rolují na dutou hřídel umís­
těnou v boxu. Postupným spouštěním rolet lze
regulovat intenzitu slunečního záření pronikající
do interiéru od přiclonění po úplné zatemnění,
což přispívá ke zlepšení kvality bydlení a také
to zabraňuje poškození („vyšisování“) vybavení
bytu.
Rolety také působí jako dodatečná tepelněizo­
lační vrstva a chrání před přehříváním, resp. před
únikem tepla. Nezanedbatelným přínosem je
i zvýšení bezpečnosti stavby – rolety mohou před­
stavovat další překážku pro případné zloděje.
Funkční a bezpečnostní požadavky před­
okenních rolet (okenic) popisuje norma
ČSN EN 13659.
Maximální šířka a maximální plocha rolety je
závislá na typu a velikosti použité lamely. U nej­
běžnějších lamel pro předokenní rolety lze vyrobit
roletu do maximální šířky 2800 mm a maximální
plochy 6,5 m2.
Rolety rozdělujeme na typy určené pro do­
datečnou montáž na již hotový dům a na typy
zabudované pod omítku při realizaci novostav­
by nebo rekonstrukce. Na výběr jsou většinou
hliníkové lamely vyplněné polyuretanovou pě­
nou, hliníkové extrudované lamely, které se
běžně označují jako bezpečnostní, nebo plas­
tové lamely, které jsou ceněny především pro
svoji příznivou cenu. Rolety je možné ovládat
ručně pomocí popruhu nebo šňůry, což může
být u větších rozměrů rolety dosti obtížné, pře­
vodovkou ovládanou pomocí kliky nebo elektro­
pohonem umístěným v hřídeli s možností dálko­
vého ovládání, nastavitelné časové automatiky
a dalších možných čidel (např. slunečních, otře­
sových, teplotních).
provedení, přičemž jeho velikost je závislá na cel­
kové výšce rolety, druhu ovládání a typu použité
lamely. Vodicí lišty mají nejčastěji šířku 45, 53
nebo 66 mm, jsou viditelné a jsou montovány na
rám okna nebo na fasádu.
Rolety s podomítkovým boxem
Provedení tohoto typu předokenních rolet před­
určuje roletu k montáži při rekonstrukcích ob­
vodových plášťů budov, zateplování fasád nebo
v novostavbách rodinných domků. Provedení ro­
lety je totožné jako u rolety s přiznaným boxem.
Roletový box je u toho provedení uzpůsoben pro
překrytí polystyrenovou či heraklitovou deskou,
Obr. 1: Roleta s přiznaným venkovním boxem
Obr. 2: Roleta s podomítkovým boxem
Předokenní rolety s přiznaným
(viditelným) boxem
Tyto předokenní rolety jsou určeny pro doda­
tečnou montáž, kdy je již hotový obvodový plášť
budovy. Roletový box, do kterého se roleta na­
víjí, může mít přední hranu zkosenou pod úhly
90, 45 nebo 20 ° nebo může být v půlkulatém
Obr. 3: Roletový box tvořící celek s rámem okna
9/2011
31
32
Výrobky, hmoty, materiály
montující okna s firmou dodávající rolety. Směr
navíjení této rolety je opačný než u předchozích
dvou typů – lamely se navíjejí směrem do inte­
riéru nad rám okna. Roletový box a vodicí lišty
jsou v tomto případě vyrobeny z PVC, proto není
vhodné použití spolu s dřevěnými okny. Velikost
boxu je závislá na výšce okna, způsobu ovládání
a typu použité lamely. Vodicí lišty o šířce 39 nebo
61 mm se montují přímo na rám okna.
Roletové překlady
Obr. 4: Roletový překlad firmy Wienerberger
Obr. 5: Roletový překlad firmy Heluz
V případě, že se s předokenními roletami počítá
již při návrhu rodinného domku nebo při realizaci
hrubé stavby, jsou jednou z možností roletové pře­
klady, které svou konstrukcí umožňují skrýt roletový
bal nad okenní rám, některé typy překladů umož­
ňují také zapuštění vodicích lišt. Vodicí lišty mohou
být i u tohoto provedení přiznané (namontované na
omítku) nebo zapuštěné (umístěné v pouzdrech).
Způsoby ovládání
Před samotným pořízením venkovních rolet je
dobré důkladně si rozmyslet způsob jejich ovlá­
dání. Aby bylo rozhodování jednodušší, popišme
si několik faktorů, které mohou konečné rozhod­
nutí ovlivnit.
1. Počet rolet (počet oken s roletami)
Je rozdíl, jestli se budou rolety instalovat ve dvou­
pokojovém bytě nebo v rodinné vile. Menší počet
rolet je možno ovládat ručně pomocí jednodu­
chého šňůrového či popruhového navijáku. Hlav­
ní výhodou ručního ovládání je rychlost stažení či
vytažení jednotlivých rolet. Tato výhoda se však
s vyšším počtem rolet stírá.
2. Velikost jednotlivých rolet
Pro ruční ovládání pomocí šnůry či popruhu jsou
vhodné rolety v rozměrech do cca 2,5–3 m2.
Tento rozměr je samozřejmě relativní v závis­
losti na síle konkrétní osoby, jež má rolety ovlá­
dat, a také na použitém typu roletových lamel.
Ruční ovládání rolet nad tyto rozměry je možné
pouze za pomoci navíjecí hřídelové pružiny. Ovlá­
dání rolet elektrickým pohonem není rozměrově
nijak omezeno, jelikož na trhu jsou dostupné
pohony s různými silami pro daný rozměr rolet.
Základním principem jakéhokoliv způsobu
ovládání rolety je roztočit hřídel s roletovým ba­
lem, což umožní stažení či vytažení rolety.
Obr. 6: Vliv rolet na prostup tepla
Obr. 7: Rolety s přiznaným venkovním boxem
Obr. 8: Roleta s podomítkovým boxem
kterou je možné začlenit do fasády a box tak
skrýt. Přední hrana může být zkosená pod úhly
90 nebo 20 °, přičemž velikost boxu je závislá na
celkových rozměrech rolety, druhu ovládání a ty­
pu použité lamely. Vodicí lišty nejčastěji o šířce
45, 53 a 66 mm jsou viditelné, montované na
rám okna nebo na fasádu.
Nadokenní rolety
9/2011
Jsou vhodné pro realizace novostaveb nebo
rekonstrukcí, při kterých se uvažuje o výměně
oken za plastová. Plastový box rolety se totiž na­
montuje shora na rám okna a tato sestava okna
a rolety se usazuje do otvoru jako celek. Proto je
zapotřebí, aby při zaměření spolupracovala firma
Ruční ovládání
Šňůrou/popruhem
Ovládání šňůrou či popruhem funguje tak, že na
hřídel se umístí navíjecí kladka, na niž se navine
ovládací šňůra. Při vytahování rolety se tahem
šňůra z kladky odvíjí a tím roztáčí hřídel s roleto­
vým balem. Naopak při stahování rolety působí
na roletový bal zemská přitažlivost, která uvede
roletu do chodu a šňůra se přitom navíjí na klad­
Výrobky, hmoty, materiály
ku. Tento pohyb je vhodné do jisté míry přibrž­
ďovat. Pokud máme možnost zaaretovat ovládací
šňůru, můžeme roletu zastavit v libovolné poloze.
Pro aretaci šňůry slouží tzv. šňůrové navijáky.
Naviják s klikou
Ovládání rolety pomocí navijáku s klikou funguje
na stejném principu jako prosté ovládání šňůrou.
Rozdíl je v tom, že šňůrový naviják s klikou bý­
vá vybaven převodem 3:1, takže jeho použití je
snazší a je použitelný pro rolety větších rozměrů.
Hřídelová pružina
Využití hřídelové pružiny je zpravidla tam, kde je
požadavek na ovládání rolety z venkovní strany.
Například tedy před výkladní skříní či pro zajištění
vstupu do objektu. Hřídelová pružina se umís­
tí dovnitř hřídele a jejím několikerým otočením
se napruží. Takto získaný krouticí moment se
následně využije k roztočení roletového balu.
Narozdíl od předchozích typů ovládání, kdy má
roleta tendenci při uvolnění ovládací šňůry sjíždět
k zemi, má pružinová roleta tendenci neustálé­
ho pohybu vzhůru. Aby zůstala roleta ve stažené
poloze, musí se vhodným způsobem zaaretovat
– například pomocí zámku či zástrče.
Převodovka s klikou
V našich končinách relativně málo využívaný
způsob ručního ovládání rolet. Princip spočívá
v tom, že na konec hřídele se osadí převodovka se
vstupem pro kliku. Připraveným otvorem se pak
z vnitřní strany okna prostrčí klika do převodov­
ky a jejím otáčením se pohybuje roletou. Kliky je
možno zasunout buď napřímo, ale většinou se vy­
užívá kardanových kloubů, aby bylo možné ovlá­
dat roletu ze země a nemuselo se klikou otáčet ve
výšce rolety. Převodovky bývají v poměrech 1:5 až
1:11. Výhodou tohoto systému je vysoká spolehli­
vost s minimální poruchovostí (nehrozí například
přetržení ovládací šňůry, protože zde žádná není),
nicméně vyšší finanční náročnost zatlačuje tento
způsob ovládání rolet do pozadí zájmu zákazníků.
Elektrické ovládání
Elektromechanické pohony
Jsou základním typem pohonů bez jakýchko­
liv širších funkcí či vlastností. Jádrem tohoto
pohonu je motor s planetovou převodovkou
a dvěma mechanickými koncovými spínači,
které zastaví roletu v požadovaných konco­
vých polohách. Předností těchto pohonů je je­
jich nízká pořizovací cena. Nepříjemná si­tuace
však může nastat například, když zavřená ro­
leta v zimě přimrzne k okennímu parapetu. To
může zapříčinit poškození rolety, nebo to v té
horší variantě vede ke spálení pohonu.
Elektronické pohony
Tento typ pohonů je na tom již lépe. Je vybaven
jistou řídicí logikou a umí pracovat se silami půso­
bícími na pohon prostřednictvím roletového balu.
Laicky řečeno – pohon sám rozpozná koncové
polohy a roletu zastaví. Pohon vyžaduje pouze
jediné: při montáži v závislosti na typu a rozměru
rolety správně nastavit sílu, při které má vypnout.
V praxi to znamená, že jakmile roleta dosedne
na parapet a nemůže pokračovat dál, pohon
se ­odpojí. Totéž platí i v opačném směru, kde
je ­ovšem nutné použití vhodných mechanických
koncových dorazů. Sofistikovanější pohony pak
mohou být navíc vybaveny snímačem otáček,
takže nastavení koncových poloh je zcela nezá­
vislé na mechanických dorazech či jiných kon­
strukčních prvcích rolet.
Pohony s přijímačem dálkového ovládání
Do této kategorie můžeme zařadit pohony obou
dvou výše zmíněných typů. Přidanou hodnotou je
u nich zabudovaný přijímač dálkového ovládání.
V závislosti na typu pohonu (elektromechanický/
elektronický) pak lze využívat různé dostupné
funkce pro ovládání rolet. Naprosto bezpro­
blémové je pak začlenění jednotlivých rolet do
centrálního ovládání s libovolným umístěním
ovládacích prvků.
Ovládací prvky a další možnosti
●● Primárním obslužným prvkem elektrické ro­
lety je směrové tlačítko. To bývá v různých
provedeních např. jako dělené dvojtlačítko,
otočný spínač či klíčový spínač. Při přímém
ovládání pohonu směrovým tlačítkem je
pohon v chodu tak dlouho, jak je stisknuto
tlačítko. Při dosažení koncové polohy je auto­
maticky odpojen. V případě uvolnění tlačítka
v průběhu chodu zůstane roleta stát v aktuál­
ní poloze.
●● Centrální řízení nachází uplatnění všude tam,
kde je nutno ovládat více rolet. Komfort to­
hoto typu ovládání spočívá v tom, že všechny
rolety je možné ovládat z jednoho místa. Cen­
trální řízení je v dnešní době však již mnohem
dál a nabízí řadu přidaných funkcí. Jednotlivé
rolety lze libovolně rozdělit do samostatných
skupin (například dle patra či orientace oken
na světové strany) a každé skupině přiřadit ji­
ný program. Příjemná může být i astrofunkce,
která automaticky ovládá rolety s východem
a západem slunce. Nastavený čas tedy pruž­
ně reaguje na roční období. Zajímavou funkcí
je pak i prázdninový režim, kdy i v prázdném
domě rolety jezdí nahoru a dolů i mimo před­
nastavený čas a budí tak dojem přítomnosti
osob. Vhodné je doplnit okna otřesovým či­
dlem, které pak umí dát povel všem roletám
k zavření v případě rozbití skla.
Životnost a údržba
Životnost trubkových pohonů je závislá na čet­
nosti a způsobu ovládání a na mechanickém
chodu rolety (většina výrobců pohonů garan­
tuje záruku 5 let). Životnost rolet po mechanic­
ké stránce závisí na materiálu, ze kterého jsou
lamely vyrobeny, barvě a čistotě. Rolety (resp.
lamely) jsou vyrobeny z PVC nebo z hliníku, při­
čemž plastová lamela vlivem času a působením
slunečních paprsků a mrazů zkřehne a praská.
Životnost povrchové úpravy lamel u rolety s hliní­
kovou lamelou závisí na prašnosti prostředí a čis­
totě rolety. Při navíjení lamelového balu do boxu
dochází vlivem utahování váhou samotné rolety
ke tření jednotlivých lamel o sebe. Pokud se do
tohoto tření navíc přidá abrazivní složka (prach),
objeví se poměrně rychle oděrky, které se časem
mohou prohlubovat.
Údržba rolet spočívá v pravidelném umytí
vodou či běžným saponátovým prostředkem.
Mechaniku rolety lze v 90 % jednoduše vyměnit
(záleží na typu rolety a výrobci).
TOMÁŠ LANGER
foto archiv firem LOMAX & Co., s. r. o.,
Tabulka: Rozměry roletového boxu podle výšky rolet
Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., (4)
Velikost boxu (výška
i hloubka) [mm]
Max. výška rolety pro
ruční ovládání [mm]
Max. výška rolety pro
elektrické ovládání [mm]
125
1270
1110
137
1600
1440
150
1930
1850
165
2550
2300
180
3200
2790
205
4310
3780
Pozn.: Uvedené hodnoty jsou orientační a mohou se mírně lišit podle typu lamely, resp. podle výrobce.
a HELUZ cihlářský průmysl, v. o. s. (5)
Literatura:
1)Materiály SVST.
2)Ročenka ČKLOP.
3)Firemní materiály společnosti LOMAX.
Tomáš Langer (*1986)
je členem odborného týmu Sdružením výrobců
stínicí techniky a jejích částí. Je pracovníkem
technické podpory firmy LOMAX & Co., s. r. o.
9/2011
33
Download

Stínicí technika 4 Venkovní rolety