VÝVOJ ČLOVĚKA
PALEOLIT
• vývoj rodu Homo
• před 3 mil. let
• přisvojovací hospodářství
• od konce třetihor a čtvrtohory
• střídání dob ledových (pokles o 10˚C)
dob meziledových (nárůst o 3˚C)
vznik lidské kultury = hmotná a duchovní hodnota
NEJSTARŠÍ PALEOLIT – H. HABILIS
• východní Afrika – Olduvaj
• lov drobné zvěře
• sekáče – otloukání, štípání
• ve skupinách
• řeč
• kruhovitá obydlí
STARÝ PALEOLIT – H. ERECTUS
• v Evropě maximální ochlazení
• v morénách pazourky
• pěstní klíny
• užívání ohně
• Afrika, Asie, Evropa
• Přezletice u Prahy
STŘEDNÍ PALEOLIT – H. SAPIENS
• úštěpy a pěstní klíny
• specializovaný lov (sobi, medvědi, mamuti)
• rozdělával oheň
• rituální pohřby, milodary
• tlupy
• chaty, jeskyně
• Afrika, Evropa, Asie
MLADÝ PALEOLIT –
H. SAPIENS SAPIENS
PŘIROZENÁ DĚLBA PRÁCE
• zrychlení vývoje, artikulovaná řeč
• JV a střed. Evropa a Přední východ
• čepele – škrabadla, hroty, rydla, vruty, vrtáčky, (pazourek,
křemenec, obsidián)
• specializovaný lov, kočovnictví za zvěří
• oštěp, luk, šíp
• jeskyně, převisy, příbytky z kostí a kůlů
• Dolní Věstonice, Předmostí u Přerova
VZNIK UMĚNÍ PŘED 25 000 LETY
umění
náboženské představy, kult
• figurky z pálené hlíny
• malba šamana, nohy
bizona, parohy – úspěšný
lov
• jeskynní malby
• (S Španělska a J Francie,
200 jeskyní)
• reliéfy, rytiny
• plastiky žen (venuše),
zvěře, náčelnické hole
PŘED 25 000 LETY
• rozšíření do Ameriky a Austrálie
• přes pevninské mosty
• po době ledové zvýšení
mořské hladiny, izolace potomků
• vlivem místních podmínek
vznik ras
MEZOLIT – H. SAPIENS SAPIENS
KONEC KOŘISTNICKÉHO ZPŮSOBU ŽIVOTA
• před 10 - 8 000 lety
• změna přírodních podmínek: konec
doby ledové, oteplení, * lesy, lesostepi
• konec putování za zvěří
– lovecké revíry, pes
• menší skupiny
MEZOLIT: STŘEDNÍ D. K.
• mikrolity - drobné hroty
(šípy, kopí, harpuna)
• ostří z drobných artefaktů
• obydlí zatopena
NEOLIT: MLADŠÍ DOBA KAMENNÁ
10 000 – 9 000 A
• pozvolná změna hospodaření – výrobní,
• 1. společenská dělba práce
• Přední východ (úrodný půlměsíc), Dálný východ,
Střední a Jižní Amerika
• horská údolí – nové plodiny (pšenice, ječmen)
• domestikace (ovce, kozy, gazely, antilopy)
NOVINKY „NEOLITICKÉ REVOLUCE˝
• pevné stálé příbytky (kruhové, hliněné, vepřovice)
• hrnčířství – ručně, vypálené)
• kamenné nástroje hlazené,
broušené, vrtané
• tesly = kamenné hlazené sekerky na dřevo, srp
z kamenných čepelek
mletí - drcení obilí
oděvy
• ruční kamenné dvoudílné
mlýnky
• vertikální stav
• len, konopí
• hliněná závaží
• přesleny – setrvačníky při
navíjení na vřeteno
NEOLITICKÁ KOLONIZACE
• lepší podmínky
• růst počtu obyvatelstva
• potřeba nových území
• „suchá cesta˝: přes Turecko, Řecko
Balkán
• „mokrá cesta˝: Egejské moře, monoxyly
ČECHY V NEOLITU
• 5 500 A
• lineární keramika,
vypíchaná, lengyelská
(kultovní rondely)
• Slovensko, Morava,
Čechy
• Bylany, Březno,
Mohelnice
• vesnice: 6-10 domů
• domy dlouhé 8-45 m, široké
6-7 m
• asi 50 osob, rod
• v 1 domě 2-3 rodiny
• společná práce, rovnoměrné
rozdělování, matriarchát
• úkol: Z čeho se tak usuzuje?
Uč. S. 21
HOSPODAŘENÍ
• žďáření, stěhovavé hospodaření
• pšenice, hrách,
čočka
• obilní sila
• ovce, kozy,
hovězí dobytek
MATERIÁL, RITUS
výpravy
pohřbívání
• pazourek a sůl
z Německa a Polska
• lineární – kosterní ritus
• neexistuje ještě obchod
• vypíchaná – žárový
ritus
ZRYCHLENÝ VÝVOJ
• v Palestině
• 8 000 A
• Jericho – nejstarší město
• obchod se solí a přírodním asfaltem
z Mrtvého moře
• kamenná zeď, příkop, kamenné věže, okrouhlé chaty z vepřovic
• 3 000 obyvatel
ENEOLIT – POZDNÍ DOBA KAMENNÁ
4000 - 2000 A
Evropa
Středomoří
• J, S, V: eneolit
• Chalkolit (doba měděná)
• N a Skandinávie:
pozdní neolit
• rychlejší vývoj
• řemeslníci a obchodníci
• nevýrobní skupina lidí
(kněží, úředníci, bojovníci)
ZNAKY:
• nový materiál – měď
• nadprodukt
• 2. společenská dělba práce – oddělení řemesel
• zdokonalení zemědělství (oradlo, jařmo, jho, pšenice, ječmen)
• patriarchát, úkol: Jaké důkazy vedou k tomuto tvrzení? Uč. s. 25
• vynález kola a vozu
• vznik metalurgie= zisk kovu z rudy
• hutnění= tavba měděné rudy
• sekery a sekeromlaty
• těžba pazourku v dolech
• vznik dálkového obchodu (měděná ruda, pazourek, sůl)
• domestikace koně
hradiště= středisko hosp., správní,
náboženské
majetkové rozdíly mezi vesnicemi, boje,
v Evropě indoevropské jazyky
KULT A POHŘBÍVÁNÍ:
• megality: přímoří: aleje= kamenné řady
vnitrozemí: dolmeny= chodbovité hroby
•
menhiry= velké vztyčené balvany (Carnac)
kamenné kruhy (Stonehenge)
ČECHY V ENEOLITU
• kultura nálevkovitých pohárů (Makotřasy - tyglík =
hliněný tavicí pohárek, mohyly, exaktní vědy)
• kultura šňůrové keramiky (kostrový ritus ve skrčené
poloze, ženy – levý, muži – pravý bok)
• kultura zvoncovitých pohárů (změna polohy
pohřbívání)
Download

Paleolit, mezolit, neolit, eneolit.pdf