Co všechno víme o
starším pravěku?
Starší pravěk
Starší paleolit
Starší doba kamenná
Co víme o starším pravěku?
 Které vývojové stupně člověka známe?
člověk zručný
člověk vzpřímený
člověk rozumný
nejstarší člověk dnešního typu
Co víme o starším pravěku?
 Na kterých kontinentech lidé žili?
člověk zručný – Afrika
člověk vzpřímený a rozumný – Afrika,
Evropa, Asie
nejstarší člověk dnešního typu – Afrika,
Evropa, Asie, Amerika, Austrálie
Co víme o starším pravěku?
 Jak si pravěcí lidé obstarávali obživu?
sběrem plodů a lovem drobných živočichů
lovem velkých zvířat
specializovaným lovem
Co víme o starším pravěku?
 Jak spolu lidé žili?
tlupa → rod
pod převisy skal, přístřešky z větví,
jeskyně, chaty (nejdřív jednoduché,
později složitější)
mazanina
Co víme o starším pravěku?
 Které nástroje lidé používali?
sekáče, úštěpy, dřevěné klacky
dřevěné oštěpy, kostěné nástroje
pěstní klín, jednoduché nože, oštěpy s
kamennými hroty
luk a šípy, kostěné harpuny
kámen, dřevo, kosti, kly, šlachy, kůže
Co víme o starším pravěku?
 Jaké představy a názory lidé měli?
zvuky a skřeky → jednoduchá řeč →
článková řeč
člověk rozumný – první pohřby, představy
o posmrtném životě duše, náboženské
představy o ochráncích rodů
umění
Mladší a pozdní
doba kamenná
Učivo dějepisu pro 6.ročník
Učebnice s. 22 – 31
Připravila: Karla Dokoupilová
Čím se budeme zabývat?
zemědělství
kult ženy
Jak?
nástroje
Proč?
sousedská
občina
řemesla
Mladší doba kamenná?
 neolit
 mladší období pravěku
 8000 – 3000 let př.n.l.
 nový způsob obstarávání obživy – oteplilo
se, roztály ledovce, stouply hladiny moří
(změnilo se podnebí)
 období výrobního hospodářství (vznik
zemědělství a později řemesel)
Vznik zemědělství
 Pěstování plodin
Přečti si v učebnici na s. 22, jak probíhaly
první pokusy s pěstováním plodin.
nejdříve obilniny,
úrodný půlměsíc – území u řek Eufrat a
Tigris, odtud rozšíření do dalšího světa
Úrodný půlměsíc
Pěstované plodiny
žito
pšenice
oves
ječmen
Pěstované plodiny
Kukuřice (Amerika)
Luštěniny (Amerika)
Pěstované plodiny
Rýže (Asie)
Vznik zemědělství
 Chov dobytka
Přečti si v učebnici na s.22, jak začínali
lidé chovat zvířata.
zdomácněná (domestikovaná) zvířata –
lama (Amerika), koně, prasata, drůbež
(Asie), hovězí dobytek
Úrodný půlměsíc
Chovaná zvířata
Hovězí dobytek
Lama
Drůbež
Kůň
Nové nástroje
 K jakým novým činnostem potřebovali
lidé nové nástroje? Jaké nástroje?
 Obdělávání polí – přeměňování krajiny v
pole, k rozrývání a kypření půdy, ke sklizni
obilí
 Sekyra, dřevěné hole, motyka, srp, tesla,
sekeromlat
Sekeromlat
Srp a jeho použití
Dřevěné násady
na motyky
na sekery
Nástroje k práci na poli
srp
motyky
Broušené nástroje
Jak se změnil život lidí?
 Vypěstované plodiny
→ nutno uchovávat
→ výroba keramických nádob → vznik
hrnčířství
 mísy, poháry, nádoby na vodu, džbány
 Keramika se lišila podle různých oblastí
(tvarem, výzdobou).
 hrnčířský kruh
Keramika
Jak se změnil život lidí?
 Lidé si začali vyrábět látky z rostlin, které
vypěstovali.
 Vznik tkalcovství
Podívej se do učebnice na s.27, jak se
předlo a tkalo.
předení vláken – tkaní látky
Tkaní látek
Vřeteno
Tkalcovský stav
Vznik vesnic
 několik dlouhých domů
 V každém domě žila velkorodina (rodiče,
prarodiče a vnukové).
 Příbuzné velkorodiny tvořily rodovou
občinu – vesnici.
Dlouhý dům
Obydlí mladšího paleolitu
Sousedská občina
Kult ženy - matky
 Žena – matka požívala velkou úctu.
 Ženy pracovaly na poli, obstarávaly
domácnost, staraly se o výchovu dětí.
 Vznikla představa, že žena je obdařena
tajemnou životadárnou silou. Žena byla
uctívána jako ochránkyně života.
Věstonická Venuše
Osídlování nových území
 V oblastech se zemědělstvím – dostatek
potravy – nárůst počtu obyvatel
 Příslušníci rodových občin – osídlování
nových území
Kosterní pozůstatky
z mladšího paleolitu
Archeologické nálezy
(Příšovice na Liberecku)
Jeskynní malby
Zajímavé pro mě bylo…
Vůbec jsem nevěděl(a), že…
Dále by mě zajímalo…
Dnes mě zaujalo…
Download

Mladší a pozdní doba kamenná