Kotao
na biomasu
SERIJA
TKAN
T3
T2
T1
1
4
2
5
6
7
8
3
+
-
T
E
S
U
N
E
M
N
O
F
F
O
C
S
E
4
3
2
1
OPŠTA UPOZORENJA
• Nakon uklonjenog pakovanja uveriti se u kompletnost isporuke, i u slučaju nedostataka,
obratiti se prodavcu koji je prodao kotao
• Kotao mora biti upotrebljen isključivo za namenu koju je predvideo proizvođač.
Isključuje se bilo kakva odgovornost od strane proizvođača za štetu uzrokovanu
osobama, životinjama ili stvarima, u slučaju grešaka pri montaži, regulaciji, održavanju
ili nepravilnom korišćenju.
• U slučaju curenje vode isključiti uređaj sa električnog napajanja, zatvoriti napajanje
vodom i obavestiti ovlašćeni servisi ili ovlašćenog montera.
• Ovo uputstvo je sastavni deo uređaja i mora se čuvati sa pažnjom i mora UVEK pratiti
uređaj i u slučaju promene vlasnika ili korisnika ili u slučaju priključenja na drugu
instalaciju. U slučaju oštećenja ili nestanka tražiti novi primerak od ovlašćenog prodavca.
INSTRUKCIJE
Montaža,korišćenje i održavanje kotla
Sadržaj:
1. Važna upozorenja;
2. Opis kotla;
3. Montaža;
3.1 Opšta upozorenja;
3.2 Kotlarnica;
3.3 Priključenje na dimnjak;
4. Presek TKAN kotla sa opisom elemenata;
5. Šema veze automatike;
6. Šema spoljneg priključenja;
7. Tabela sa tehničkim podacima;
8. Hidraulična šema;
9. Start rada kotla i čišćenje;
9.1 Start rada kotla na biomasu;
9.2 Start rada kotla na čvrsto gorivo;
10. Održavanje kotla;
11. Objašnjenje rada automatike za TKAN;
1.Važna upozorenja
OPŠTA UPOZORENJA
•
•
•
•
Nakon uklonjenog pakovanja uveriti se u kompletnost isporuke, i u slučaju nedostataka,
obratiti se prodavcu koji je prodao kotao
Kotao mora biti upotrebljen isključivo za namenu koju je predvideo proizvođač.
Isključuje se bilo kakva odgovornost od strane proizvođača za štetu uzrokovanu
osobama, životinjama ili stvarima, u slučaju grešaka pri montaži, regulaciji, održavanju
ili nepravilnom korišćenju.
U slučaju curenje vode isključiti uređaj sa električnog napajanja, zatvoriti napajanje
vodom i obavestiti ovlašćeni servisi ili ovlašćenog montera.
Ovo uputstvo je sastavni deo uređaja i mora se čuvati sa pažnjom i mora UVEK pratiti
uređaj i u slučaju promene vlasnika ili korisnika ili u slučaju priključenja na drugu
instalaciju. U slučaju oštećenja ili nestanka tražiti novi primerak od ovlašćenog prodavca.
VAŽNA UPOZORENJA
Podsećamo da korišćenje uređaja na bio masu i čvrsto gorivo i koji imaju kontakt sa električnom
energijom i vodom zahtevaju poštovanje sigurnosnih mera i to:
• Zabranjeno je korišćenje kotla od strane dece i osoba sa ograničenim mogućnostima bez
pratnje
• Zabranjeno je korišćenje kotla na instalacijama sa radnom temperaturom manjom od
80÷90˚C
• Zabranjeno je korišćenje lako zapaljivh goriva (alkohol, nafta) radi bržeg paljenja drveta
• Zabranjeno je odlaganje lako zapaljivih materijala u blizini kotla i u blizini vrata za
loženje. Pepeo se mora odlagati u zatvorene i nezapaljive spremnike.
• Zabranjeno je spaljivanje otpada i materijala čije sagorevanje prouzrokuje plamen ili
opasnost od eksplozije (npr. plastične kese, piljevinu, ugljenu prašinu, blato itd.)
• Zabranjena je bilo kakva intervencija tehničkog lica (naročito se to odnosi na zamenu
grejača ili proveru ispravnosti nekog drugog el. uređaja...) ili čišćenja, pre nego se kotao
isključi sa električnog napajanja i to izvlačenjem utičnice iz glavnog mrežnog napajanja.
• Zabranjena je izmena na sigurnosnim elementima
• Zabranjeno je zatvaranje ventilacionih otvora na prostoriji u kojoj se nalazi kotao.
Ventilacioni otvori su neophodni za pravilno sagorevanje
• Zabranjeno je izlaganje kotla atmosferskim neprilikama. Sam kotao nije predviđen za
spoljnu montažu i ne sadrži sistem protiv smrzavanja.
• Zabranjeno je isključivanje kotla ukoliko spoljna temperatura može da padne ispod
NULE (opasnost od smrzavanja)
• Voditi računa o položaju klapne sigurnosnog vazduha (detaljnije objašnjenje u poglavlju
START RADA KOTLA)
• Rad sa uređajem kotla zabranjen je ljudima sa posebnim potrebalam (uključujući i decu)
kako fizičkim tako i mentalnim, osim uz nadzor staratelja i ljudi koji su odgovorni za
njihova ponašanja.
•
Deca moraju biti pod nadzorom staratelja kako se ne bi igrala sa uređajem kotla.
• Ako je oštećena strujna zaštita, mora biti zamenjena u samoj fabrici i servisirana od
strane ovlašćenog servisera ili kvalifikovanih ljudi da bi se izbegao rizik od strujnog
udara.
2.Opis kotla
Kotao TKAN je razvijen sa ciljem da RADIJATOR INŽENJERING ponudi tržištu kotao koji je
po svojim mehaničkim i termičkim osobinama izrazito namenjen biomasi kao gorivu.
Koristeći uopšteni pojam „BIOMASA“ naravno da se pre svega misli na pelet,ali treba istaći i
mogućnost loženja sa košticama voća i to pre svega višnja,trešnja.Ukoliko korisnik želi da
koristi neki oblik biomase koji nije naveden,obavezno treba da kontaktira službu
konstrukcije i razvoja Radijator inženjeringa ili ovlašćenog prodavca, jer vrlo često
pojedini oblici biomase zahtevaju posebna,specifična rešenja sagorevanja.Prilikom
korišćenja navedenih goriva podrazumeva se automatska kontrola glavnih parametara rada.U
svim navedenim primerima korišćenja biomase zahteva se određen stepen suvoće goriva.
S’ druge strane zahtevi tržišta su uvek okrenuti ka što većoj univerzalnosti goriva,tako da je
TKAN moguće ložiti i sa čvrstim gorivima (drvetom,ugljem...) i tada je loženje ručno.
Samo sagorevanje se u ovoj situaciji odvija pod prinudnom promajom ventilatora,tako da je
TKAN u ovim uslovima efikasniji nego njegovi prethodnici koji funkcionišu po principu
slobodne promaje.
Serija kotlova TKAN proizvodi se u dve varijante snage TKAN1 i TKAN2. TKAN1 pokriva
opseg snaga od 20÷35 kW a TKAN2 je u opsegu 40÷60 kW.
KONSTRUKCIJA
Po spoljašnjem dizajnu,dimenzijama ložišta,otvorima za loženje i čišćenje TKAN je zadržao sve
dobre osobine predhodnih modela po kojima je RADIJATOR INŽENJERING prepoznatljiv na
tržištu.
Vodeni deo kotla,njegov način izmene toplote između dimnih gasova i vode,prilagođen je
biomasi i uglju.Zbog primene ventilatora,tj. prinudne promaje put dimnih gasova duži je nego
kod standardnih kotlova.Iz istih razloga moguća je primena usmerivača dimnih gasova tzv.
turbulatora koji dodatno povećavaju stepen iskorišćenja kotla.
Stepen korisnosti na pelet je preko 90%. Pri normalnim režimima temperatura dimnih gasova na
izlazu je oko 150 ̊C ,a pri maksimalnim režimima je ispod 180 ̊C. Ove vrednosti mogu u svakom
trenutku da se očitaju na displeju.Tokom rada dolazi do stvaranja naslaga gareži i pepela na
izmenjivačkom delu kotla i to značajno utiče na slabiju izmenu i porast temperature dimnih
gasova.Ako se kotao ne čisti duže vreme moguć je toliki porast temperature dimnih gasova da
dolazi do prekida rada kotla. Svaka veličina TKAN kotla poseduje bakarni izmenjivač za
priključivanju ventilatora za termičko osiguranje kao i klapnu za potpalu.Svi delovi vodenog
dela kotla izrađeni su od bešavnih cevi kvaliteta ST 35.4 i kotlovskih limova debljine 4mm i
više,u zavisnosti od snage kotla. Limovi su kvaliteta 1.0425 EU standard odnosno P265GH
standard EUII
Ložište je po svojem principu rada tzv. „izviruće“,gde gorivo iz zone transporta ide vertikalno
uvis tj.izvire do zone sagorevanja.Napravljeno je od masivnih izolacijskih materijala i sivog liva.
Transport goriva obezbeđen je pužnim transporterima.Gorivo dolazi iz silosa zapremine 240 L.
U slučaju potrebe vrlo je lako,demontirati ceo sklop u tri nezavisne celine: silos,mehanizam za
nalaganje i kotao.
3.Montaža
3.1 Opšta upozorenja
Kotao se isporučuje sa spoljnom oblogom koja sadrži izolaciju debljine 30mm
Položaj silosa i mehanizma za transport peleta je standardno fabrički desni u odnosu na kotao.
Moguće je naručiti da se u fabrici sklopi i leva varijanta.Takođe,ako je potrebno lako je promenu
izvršiti i na terenu jer je silos i ceo mehanizam dozatora demontažan u odnosu na kotao.Elektro
priključci su konektorskog tipa tako da za njihovo rastavljanje i ponovno sastavljanje nije
potrebno osoblje specijalizovane elektro struke.
!
Maksimalni radni pritisak kotla je 3 bar-a, minimalni 1 bar, a maksimalna
radna temperatura kotla je 110 ̊C.
!
Kotao se isporučuje sa spoljnom oblogom koja sadrži izolaciju debljine 30mm
!
Kotao je sa ventilatorom i automatikom i oba uredjaja koriste napajanje
230V,tako da nepravilno instaliranje i neoprezno rukovanje mogu da ugroze ljudski život
strujnim udarom.
Kotao na čvrsto gorivo i prinudnom promajom treba instalirati prema važećim
normama i zakonskim propisima.Svaka izmena ili na mehaničkoj konstrukciji ili na
električnoj instalaciji smatraće se narušavanjem garancijiskih uslova i dovešće do njenog
narušavanja.
Osnovni zahtevi koje treba ispoštovati prilikom montiranja su:
-
-
Kotao može da bude priključen na otvoreni sistem centralnog grejanja,ali i na zatvoren
sistem centralnog grejanja. U slučaju priključenja na zatvoreni sistem ,preporučuje se
ugradnja ventila za termičko osiguranje oticanjem,što je određeno i odgovarajućim
zakonima svake države u kojoj se kotao priključuje.
Kotao mora da se nalazi na sigurnoj udaljenosti od lako zapaljivih materijala.
-
Električno napajanje kotla je 230V i 50Hz i priključenje svih uređaja koje kotao sadrži
treba uraditi prema vazećim propisima i priključenje radi lice sa odgovarajućim
ovlašćenjem.
Priključenje na dimnjak takođe se radi prema obavezujućim propisima kao i preporukama
proizvođača što se može videti u narednom tekstu.
3.2 Kotlarnica
Kotlarnica mora biti obezbedjena od smrzavanja.
Podloga za kotao u kotlarnici mora biti od nezapaljivog materijala.Preporučene vrednosti
udaljenosti sve četri strane kotla u odnosu na zidove kotlarnice ili neka druga kruta tela
(akomulacioni bojler itd.)prikazane su na slici 1.Ove vrednosti udaljenosti omogućavaju siguran
pristup prilikom loženja,dovoljan prostor za čišćenje i nesmetan pristup ventilatoru i ventilu za
punjenje i pražnjenje. Kotao sa svoje leve strane treba da bude udaljen od zida od 100 do 200mm
tj.onoliko koliko je potrebno prostora za priključenje ventila za termičko osiguranje oticanjem.
Ako se ventil ne ugradjuje onda prostor može da bude i manji. Ručica klapne za potpalu je
demontažna i može se staviti i na levu i na desnu stranu kotla. Prostor sa desne strane kotla, koji
se preporučuje da bude barem 800mm od silosa bitan je iz razloga što posle čišćenja kotla
korisnik tada prolazi i izvlači pepeljaru iz zadnjeg dela ložišta. Kotlarnica mora da poseduje
dovoljne otvore za ventilaciju kako za svež vazduh tako i za odvođenje istrošenog vazduha.
Slika1. Pozicioniranje kotla u kotlarnici
Ukupna površina ovih otvora je minimalno 150cm² za snage do 50kW a za snagu preko 50kW
površina mora biti veća za jos 2cm² po kilovatu.
A=150cm²+
2cm 2
× (∑ Qn − 50kW )
kW
∑Q
n
= moguće snage preko 50kW.
Nedostatak dovoljne ventilacije u kotlarnici može da uzrokuje više problema u radu kotla.Glavni
problem je nemogućnost postizanja visokih temperature izlažne vode tj.ne postizanje
maksimalne snage što dovodi do kondezovanja u kotlu.
•
•
•
•
Uzeti u obzir neophodan minimalni prostor koji je potreban za prilaz sigurnosnim
elementima i za izvršenje operacija čišćenja
Utvrditi da li je stepen električne zaštite u skladu sa karakteristikama prostorije u kojoj ce
kotao biti smešten
Zabranjeno je izlaganje kotla atmosferskim neprilikama.Sam kotao nije predviđen za
spoljnu montažu i ne sadrži sistem protiv smrzavanja.
Zabranjeno je zatvaranje ventilacionih otvora na prostoriji u kojoj se nalazi
kotao.Ventilacioni otvori su neophodni za pravilno sagorevanje
3.3 Priključenje na dimnjak
Kotao TKAN radi sa prinudnom promajom, ali ipak treba ispoštovati pravila za odabir dimnjaka
kao da se radi o kotlu sa natpritiskom u ložištu na neko drugo gorivo,kao na lož ulje na primer.
U suprotnom može doći do problema u radu,naročito u fazi potpale i u režimu rada na čvrsto
gorivo.
Preporuka je da prečnik dimnjaka bude barem jednak prečniku dimnjače kotla a minimalna
visina 7 do 8 metara, sve u zavisnosti od pokrivenosti dimnjaka nekim drugim visokim
građevinama pored njega.
Najoptimalnije postavljanje kotla na dimnjaču je takvo da prava koja spaja centar izlaza dimnih
gasova iz kotla i centar priključenja na dimnjak bude u blagom usponu (do 3%) (pogledati sliku
2).
u
d
n
o
sa
v
ao
zs
ka
ag
ch
ui
j
l
n
km
i
r
i
Pd
slika 2. Prikaz priključenja na dimnjak
Treba izbegavati ako je moguće lukove,a ako nije onda je maksimalni broj lukova(2).Dimni
kanal od kotla do dimnjaka poželjno je izolovati,posebno ako ima lukova i dužih deonica.
Na dimnoj cevi,pribložno 100mm od dimnjače kotla,trbe izbušiti otvor _ i montirati uložak za
temperaturnu sondu dimnih gasova. Bez informacije o temperaturi dimnih gasova nema ni
automatskog režima rada kotla.
Sam dimnjak treba da je napravljen od keramičkih cevi,oko njih treba da je izolacija debljine 35cm i zadnji spoljni sloj je cigla ili specijalni dimnjački elementi.Ako dimnjak ipak nije od
keramike već od cigle,povrsina svetlog preseka takvog dimnjaka mora da bude 30% veća nego
ovakva površina keramičkog dimnjaka.Minimalne dimenzije preseka oba dimnjaka i minimalne
visine date su u tabeli 1.
Dimnjak mora da ima i vratanca za čišćenje a ona moraju dobro da dihtuju.Izlaz dimnjaka na
krovu mora da bude po određenim propisima.Razlikuju se dva slučaja:ako je ugao krova manji
od 12ْ i ako je ugao krova veci od 12ْ.Za ugao manji od 12ْ visine dimnjaka iznad krova
je 1m a za ugao veci od 12ْ treba pogledati skicu.
Ukoliko mislite da je dimnjak prejak i da isuviše hladnog vazduha prolazi kroz kotao,na izlazu iz
kotla postoji klapna kojom može da se smanji protok izduvnih gasova.
Dimnjak treba redovno da se čist ili barem jedanput godišnje.
Ukoliko dimnjak nije propisne visine,poprečnog preseka ili ako se ne
čisti moguće su komplikacije u radu kotla.Pre svega nije moguć
visokotemperaturni rezim rada,tj.nema maksimalne radne snage,a posledice toga
je pojava kondezacije što utiče na radni vek kotla.
Slab dimnjak je glavni razlog da u toku potpale kotla ili u toku rada
imamo pojavu dima na gornjim ili donjim vratima,naročito pri većim brojevima
obrtaja ventilatora.
4. Presek TKAN kotla sa opisom elemenata
6
2
2
2
0
1
6
1
6
9
2
8
2
2
5
6
7
8
+
-
T
SE
NU
ME
N
O
F
F
O
C
S
E
4
3
2
1
8
1
4
1
1
1
3
5
1
T3
T2
T1
8
5 4
2 2
0
2
3
2
9
7
4
1
7
2
7
1
1
9
1
3
3
1
2
1
1
2
5
4
2
slika 3. Presek kotla TKAN
1. Pod kotla
2. Pužni transporter
3. Motor reduktor
4. Ventilator
5. Sigurnosna klapna
6. Silos
7. Kotao TKAN
8. Bočna strana I plašta
9. Prednja strana I plašta
10. Ekran I plašta
11. Krov I plašta
12. Veća izmenjivačka zatvorena kutija I plašta
13. Manja izmenjivačka zatvorena kutija I plašta
14. Ložište
15. Klapna
16. Turbulatori
17. Donja vrata
18. Gornja vrata
19. Bočna strana II plašta
20. Prednja strana II plašta
21. Krov II plašta
22. Krov II plašta
23. Bočna strana oplate
24. Prednja strana II plašta
25. Kosina oplate
26. Krov oplate
27. Zadnja strana oplate
28. Automatika
29. Konektor spoljneg priključenja
5. Šema vezivanja automatike
Na šemi (slika 4) automatike vide se svi uređaji koji su povezani ali i oni uređaji koji mogu
dodatno da se vežu kao opcija.Sobni termostat se povezuje tako da upravlja radom
cirkulacione pumpe.Iz toga se zaključuje da sobni termostat daje signal za kretanje u rad
celog uređaja i za zaustavljanje, na indirektan način.
Cirkulacionom pumpom može da se upravlje preko automatike,ali ako to otežava upravljanje
hidrauličkim sistemom automatika može da radi i bez priključene cirkulacione
pumpe.Dakle,priključenje cirkulacione pumpe nije uslov rada automatike.
Takođe možemo da dodamo i još jedan ventilator i još jedan motor za transport goriva
ukoliko je potrebno.
!
Otvaranje automatike i eventualna povezivanja nisu dozvoljena i
nepodlažu uslovima garancije. Povezivanje dodatnih opcionih uređaja samo
uz saglasnost ovlašćenih lica.
External Thermostat
Boiler Enabled When Open
GPRS MODEM
4A
FUSE
PC/ DISPLAY/KEYBOARD/LINBUS
180-220AC/50Hz
F
CANDEL
STB
Atech ID: 2171000
Gasses temperature
FAN1
Pellet feeder 1
Water Temperature sensor
NTC 10k
WATER PUMP
Pellet feeder 2
slika 4. Šema vezivanja automatike
6. Šema spoljneg priključenja
Spoljna priključenja moguća su preko sedmopolnog konektora koji se nalazi na bočnoj strani
oplate kotla. Preko njega ide glavno elektro napajanje automatike. Glavna pumpa centralnog
grejanja takođe se povezuje preko ovog konektora. Ukoliko želimo da privežemo obični ili
programibilni sobni termostat,povezujemo ga preko ovog konektora. Pre priključenja
potrebno je skinuti most (briku) za sobni termostat. Prikazano na semi (slika 5)
4
B
3
S
2
T
1
T
N
1
L
z
H
0
5
V
0
3
2
M
1
e
j
n
a
j
a
p
a
n
o
n
v
a
l
G
3
A
P
M
U
P
slika 5. Šema spoljneg povezivanja
Ulazne informacije na osnovu kojih automatika upravlja radom izlaznih uređaja:
•
•
temperatura dimnih gasova
temperatura vode u kotlu (odnosno temperatura vazduha u prostoriji gde je sobni
termostat)
Uređaji čijim radom automatika upravlja:
•
•
•
•
•
grejač za potpalu
ventilator primarnog vazduha
motor za transport peleta 1
motor za transport peleta 2
cirkulaciona pumpa
7. Tabela sa tehničkim podacima
T3
T2
T1
1
4
2
5
8
6
7
3
+
-
T
SE
NU
ME
F
F
O
N
O
C
S
E
4
3
2
1
Tip kotla
kPa
L-cca
kg
Pa
Cْ
bar
Cْ
Cْ
%
mm
DIMENZIJE
Snaga
Radni pritisak
Probni pritisak
Zapremina vode u kotlu
Masa kotla
Potrebna promaja
Temperatura izduvnih
gasova
Max.radni pritisak
Max.temp.potisnog voda
Min.temp.povratnog voda
Stepen iskoriscenja
A
B
C
D
E
F
G
H
K
N
d1
d2
d3
d4
d5
d6
mere
kW
col
TKAN1
TKAN2
20÷30
300
450
80
535
18
40÷60
300
450
95
595
18
150
3
90
70
90
520
885
1223
340
828
180
530
1420
310
80
1
1/2
3/4
1
1/2
1/2
150
3
90
70
90
570
960
1280
340
695
200
697
1480
310
80
5/4
1/2
3/4
1
1/2
1/2
7. Hidraulična šema
l
i
t
n
e
v
i
n
s
o
n
r
u
g
i
S
.
8
1
r
a
t
e
m
o
n
a
M
.
9
1
a
r
e
l
j
o
b
g
o
n
o
i
c
a
l
u
m
o
k
a
e
p
m
u
p
t
a
t
s
o
m
r
e
T
.
0
2
e
j
n
a
j
e
r
g
a
z
a
p
m
u
P
.
0
1
a
r
e
l
j
o
b
g
o
n
o
i
c
a
l
u
m
o
k
a
a
g
u
r
k
a
p
m
u
P
.
1
1
a
d
u
s
o
p
a
n
o
i
z
n
a
p
s
k
e
a
n
e
r
o
v
t
a
Z
.
2
1
5
1
2
3
1
9
0
2
2
1
5
1
4
1
4
8
1
4
1
4
1
3
9
1
8
9
4
1
4
1
3
1
1
2
1
1
6
1
a
g
u
r
k
g
o
n
r
a
l
o
s
a
p
m
u
P
.
1
2
a
j
n
a
r
u
g
i
s
o
g
o
k
c
i
m
r
e
t
u
d
n
o
s
a
z
k
a
c
u
j
l
k
i
r
P
.
2
2
l
i
t
n
e
v
i
n
t
a
r
v
o
p
e
N
.
3
1
l
i
t
n
e
v
i
t
s
a
l
g
u
K
.
4
1
t
a
t
s
o
m
r
e
t
i
n
b
o
S
.
5
1
l
i
t
n
e
v
i
c
u
j
a
s
e
m
i
k
a
r
k
o
r
o
v
t
e
C
.
6
1
e
j
n
e
j
n
z
a
r
p
i
e
j
n
e
j
n
u
p
a
z
l
i
t
n
e
V
.
7
1
a
d
u
s
o
p
a
n
o
i
z
n
a
p
s
k
e
a
n
e
r
o
v
t
O
.
6
e
j
n
a
r
u
g
i
s
o
o
k
c
i
m
r
e
t
a
z
k
a
c
u
j
l
k
i
r
P
.
7
e
d
o
v
e
n
r
a
t
i
n
a
s
e
r
u
t
a
r
e
p
m
e
t
a
d
n
o
S
.
8
0
1
7
1
6
9
2
2
7
2
1
N
A
K
T
o
a
t
o
K
.
1
a
k
i
t
a
m
o
t
u
A
.
2
r
e
l
j
o
b
i
n
o
i
c
a
l
u
m
o
k
A
.
3
r
o
t
a
j
i
d
a
R
.
4
r
o
t
k
e
l
o
k
i
n
r
a
l
o
S
.
5
l
i
t
n
e
v
i
n
c
a
r
z
d
O
.
9
9. Start rada kotla i čišćenje
9.1 Start rada kotla na biomasu
•
•
•
Kotao priključen na hidraulički sistem.
Izbušiti otvor prečnika 4 mm na gornjoj strani dimne cevi u zoni koja je veoma blizu
dimnog izlaza kotla. (slika.6)
U ovaj otvor ubaciti sondu za detekciju temperature dimnih gasova.
slika 6 Postavljanje sonde
•
Uveriti se da je mehanizam za transport peleta čvrsto oslonjen na pod,da je klapna
ventilatora maksimalno otvorena i da je vođica klapne za sigurnosni vazduh od 15 do 20
mm. (slika.7 i 8)
slika 7. Položaj klapne ventilatoraslika slika
slika 8. Položaj max. otvorene klapne vent.
•
Klapnu za potpalu otvoriti,tj. ručicu ove klapne koja se nalazi bočno na kotlu gurnuti ka
dimnom izlazu. (slika.9)
slika 9. Položaj ručice klapne POTPALA
•
Utičnicu na zadnjoj strani kotla spojiti sa glavnim mrežnim napajanjem.
•
Podesiti aktuelno lokalno vreme(videti stranicu 41,42 uputstva za automatiku). (slika.10)
slika 10. Prikaz displeja-lokalno vreme
•
Sipati manju količinu peleta u silos i zatvoriti ga.
•
Pokretanjem mehanizma za transport ubaciti pelet u prostor za sagorevanje u ložištu
kotla.Pokretanje mehanizma se ostvaruje istovremenim pritiskom na dugme 2 (+) i
dugme 5(mali plamen).Nivo peleta (slika.11) treba da bude na polovini ukupne visine
prostora za sagorevanje,a to je nekoliko sekundi pošto je pelet moguće videti kroz otvor
donjih vrata .Pelet treba da bude odmah ispod prvih otvora dizni za vazduh koji se koristi
pri sagorevanju.(pogledati sliku.11)
slika 11. Prikaz nivoa peleta
•
Sistem je još uvek isključen tako da na gornjem displeju piše OFF,a na donjem lokalno
tačno vreme.Da bi sistem pokrenuli pritisnemo dugme 1(ON).Zatim držimo pritisnuto
dugme 6(-).Na gornjem displeju piše TYPE a na donjem se menjaju
AUTO,USER,WOOD.U trenutku kada na donjem displeju piše AUTO,otpustiti taster 6.
Posle ovoga sistem ide u automatsku potpalu tako da će na displeju biti redom
prikazivane faze FAST LOAD,LOAD PELLETS,FIRE ON,a ventilator i el. grejač za
potpalu će biti uključeni u određenim trenucima što je detaljno objašnjeno u uputstvu za
automatiku poglavlje 3.1.1 i 3.1.2 strana od 23 do 27. (pogledati sliku.10)
•
U fazi potpale prvo će se pojaviti dim,zatim i mali plamen koji vremenom popunjava celo
ložište.
Da bi imali kontrolu procesa dobro je povremeno kontrolisati i temp. dimnih gasova tj. da
li postoji njen porast.Kratko pritisnemo dugme 2(+),gornji displej je temp. gasova a donji
temp. vode u kotlu.
Ako je porast temp. dimnih gasova dobar posle faze FIRE ON kotao ulazi u radni
režim.Na gornjem displeju u levoj strani treba da piše 5 takođe i na desnoj strani treba da
piše 5.To znači da je željena snaga rada kotla maksimalna tj. 5.Ako je željena snaga
slučajno manja onda pritiscima na dugme 4(veliki plamen) podesimo nivo snage 5.
•
Kada temperatura dimnih gasova dostigne vrednost od 160 do 190 stepeni potrebno je
zatvoriti klapnu u kotlu. tj. ručicu koja se nalazi bočno na kotlu povući ka sebi. (slika.7)
sada je kotao uspešno startovan i nalazi se u radnom režimu.
slika 7. Položaj ručice klapne RADNI
9.2 Start rada kotla na čvrsto gorivo
U slučaju da korisnik želi rad kotla na čvrsto gorivo treba odraditi sledeće korake:
•
•
•
•
Ako kotao nikad ranije nije korišćen na pelet već se prvi put koristi na čvrsto gorivo onda
je potrebno neku malu količinu peleta povući do komore za sagorevanje.Na ovaj način se
sprečava tzv. falš vazduh kroz kanale dozatora.
Posle startovanja rada kotla sa dugmetom 1 (ON/OFF),pokrenuti režim rada drvo
(WOOD).
Potrebno je držati dugme 6(simbol -) sve dok se na gornjem displeju ne pojavi natpis
WOOD.Tada treba otpustiti taster.U tom trenutku počeće da sija led lampica sa slovnom
oznakom E.
Kroz donja vrata pripremiti malu količinu drveta i potpaliti.Posle dobijanja većeg
plamena dodati gorivo.
Prostor za sagorevanje peleta nikako ne prekrivati kutijama za pepeo i slično,jer se kroz
taj prostor dobija vazduh potreban za sagorevanje drveta ili uglja.
10. Održavanje kotla
Kotao TKAN zahteva svakodnevno i periodično čišćenje.
•
Svakodnevno čišćenje se odnosi i na prostor samog ložišta od sivog liva gde stalnim
izbacivanjem pepela omogućavamo bolji rad elektro grejača za potpalu i bolje
sagorevanje tj.veću količinu vazduha kroz vazdušne kanale u sivom livu. Takođe
pepeo već u toku dana počinje da se taloži na podu,prostoru oko samog ložišta. Pri
prosečnim parametrima sagorevanja 100kg peleta proizvede 1kg pepela.
•
Na svakih 3 do 7 dana potrebno je očistiti prostor između cevi rešetke za čvrsto
gorivo. Takođe potrebno je očistiti naslage na zidovima samog ložišta. Ovim
dobijamo bolji stepen prenosa jer jedan milimetar naslaga katrana i čađi smanjuje
provodnost za 5%.
•
Jednom u mesec dana potrebno je otvoriti i gornji poklopac za čišćenje,izvaditi
turbulatore i sa celog tada dostupnog dela kotla skinuti katran i čađ. Sve što se tada
skine pokupi se kroz donje otvore.
U koliko u kotlu,tokom korišćenja javi kondenzacija,potrebno je pokupiti kondenz a ceo kotao
iznutra premazati baznim sredtvima za čišćenje ili barem vodenim rastvorom građevinskog
kreča. Na taj način se vrši neutralizacija kiselina usled kondenzacije.
!
Na ovaj način obavezno konzervirati kotao na kraju grejne sezone. U
toj situaciji zatvoriti i sve otvore na kotlu da ne dodje do cirkulacije vazduha kroz
kotao jer i tako može doći do pojave vlage u kotlu.
Održavanje kotla je jedan od najbitni faktora za dužinu radnog veka
kotla. Naročito je bitno da u vansezoni kotao bude očišćen i da se izvrši
eutralizacija kiselina na već opisan način.
11.Objašnjenje rada automatike TKAN
AUTOMATIKA TKAN
•
Taster 1 Glavni prekidač ON/OFF
•
Taster 2 U režimu rada na pelet jednim pritiskom na ovo dugme gornji displej pokazuje
temperaturu dimnih gasova a donji temperaturu vode u kotlu.
U režimu rada na drvo posle dva pritiska na ovo dugme dobija se mogućnost promene snage
ventilatora.
U režimu rada na User pelet dva pritiska na ovo dugme omogućavaju promenu radne periode
puža za nalaganje a tri pritiska promenu snage ventilatora.
Sekundarna funkcija ovog tastera je povećanje vrednosti naznačenog parametra ili povećanja
vrednosti zadate temperature.
•
Taster 3. Jednim kraćim pritiskom na ovaj taster dolazi se do mogućnosti za promenu
zadate temperature.
Dužim pritiskom na ovaj taster moguće je ući u režim promene parametara,nameštanja
tačnog lokalnog vremena ili zadavanja programskog paljenja i gašenja sistema.
•
Taster 4. Jednim pritiskom na ovaj taster povećava se zadata radna snaga uređaja.
•
Taster 5. Jednim pritiskom na ovaj taster smanjuje se zadata snaga uređaja,takođe u
parametarskom režimu ovo dugme je dugme ulaska u parametre a takođe služi i kao
dugme koje označava vrednost parametra koju želimo da promenimo.
•
Taster 6. Jednim pritiskom na ovaj taster i držanjem u tom položaju dolazimo u
mogućnost odabira načina rada kotla:
- AUTO PELET
- USER PELET
- WOOD
Kad se na displeju pojavi željeni način rada tada se taster otpusti i kotao ide u taj rad.
U režimu AUTO PELET kotao sagoreva pelet onako kako smo to zadali preko parametara.
U režimu USER PELET kotao sagoreva pelet preko već zadatih parametara iz režima AUTO
PELET ali nudi mogućnost brze promene snage plamena preko promene aktivne periode
puža i preko promene broja obrtaja ventilatora.
U režimu WOOD kotao sagoreva drva i to sa parametrima iz režima AUTO PELET s tim što
postoji mogućnost brze promene broja obrtaja ventilatora.
U levom gornjem uglu displeja automatike u jednoj koloni naznačeni su uređaji i trenutni
režimi rada uređaja:
•
Simbol A Kada se upali led lampica pored ovog simbola to znači da je trenutno u
radu mehanizam za transport peleta.
•
Simbol B Kada je svetlosno označen ovaj simbol to znači da je u radu elektro sklop
za potpalu peleta.
•
Simbol C Svetlosno označen ovaj simbol znači da je u radu cirkulaciona pumpa za
grejanje.
•
Simbol D Kada je ovaj simbol označen to znači da je uključen u rad vremenski
programiran sistem za automatsko paljenje i gašenje.
•
Simbol E Označen ovaj simbol znači da je kotao u režimu rada na drvo.
•
Simbol F Svetlosna lampica kod ovog simbola znači da je kotao prekoračio
sigurnosnu temperaturu.
•
Simbol G Ova oznaka znači da je kotao u sistemu rada USER PELET.
Istovremenim pritiskom na dugme 2 (simbol+) i dugme 5 (mali plamen) mehanizam
za transport peleta radi sve dok se tasteri ne otpuste.Istovremenim pritiskom na
dugme 2 (simbol +) i dugme 4 (veliki plamen) resetuju se svi alarmi koji se
eventualno pojave na displeju a koje smo locirali i otklonili.
U samom procesu kontrole procesa sagorevanja važno je da tokom rada kada smo zadovoljni sa
snagom plamena nivo užarenog peleta u prostoru za sagorevanje uvek bude na samom
vrhu.Kotao poseduje fabrički podešene vrednosti koje bi ovaj uslov trebalo da obezbede,ali
različitost šarži čak i od istog proizvođača i različiti uslovi čuvanja peleta dovode do toga da
korisnik ipak povremeno mora da promeni nivo sagorevanja.
Preporučeni način za to je ući u režim USER i povećati ili smanjiti aktivnu periodu puža.Takođe
moguće je smanjiti ili povećati i količinu vazduha.Na koji način se to radi već je objašnjeno u
opisu tastera displeja.Ukoliko pelet polako nestaje tj. propada u ložištu treba povećati dužinu
rada puža i obratno,ukoliko pelet prelazi preko vrha prostora za sagorevanje treba smanjiti rad
puža.
Download

Tehničko uputstvo za Automatiku TKAN