T E H N IČ K O U P U T S T V O Z A K O T L O V E N A P E L E T O D 3 5 , 4 0 I 5 0 k W
Industrijska Zona bb
75260 Kalesija
Tel +387 35 632 132
Fax +387 35 632 133
Poštovani kupče,
Raduje nas Vaša odluka o kupovini našeg proizvoda, kotla STILMETAL. Izabrali
ste kotao, koji za gorivo upotrebljava isključivo drveni pelet, sa kojim postižemo visok
nivo udobnosti i maksimalni toplinski učinak.
Jedinstvenog konstrukcijskog riješenja sa visokom kontrolom kvaliteta,
kotao postiže vrlo dobre rezultate, što se prije svega ogleda u malim količinama pepela
te niskih emisija ekoloških štetnih supstanci za okolinu i zdravlje koji se stvaraju tokom
sagorijevanja, a to se odražava visokom ekasnošću kotla.
Molimo Vas, da prije upotrebe kotla detaljno pročitate uputstvo za upotrebu i da ga
slijedite, kako bi ste na najlakši način u najvišoj mjeri obezbijedili siguran rad
kotla.
Želimo vam ugodno zadovoljstvo kod upotrebe našeg proizvoda.
Vaš Lafat-Komerc
L A FA T K O M E R C d .o .o .
1
T E H N IČ K O U P U T S T V O Z A K O T L O V E N A P E L E T O D 3 5 , 4 0 I 5 0 k W
Sadržaj
Sigurnosne upute i objašnjenje simbola ........................................................................................................ 3
Instalacija kotla ............................................................................................................................................. 4
Održavanje i servis ........................................................................................................................................ 4
Rad sa kotlom ................................................................................................................................................ 5
Gorivo - pelet ................................................................................................................................................ 5
Osnovni opis i rad kotla ................................................................................................................................ 6
Osnovne karakteristike kotla ......................................................................................................................... 7
Inicijalno paljenje kotla ................................................................................................................................. 8
Tehničke specikacije ................................................................................................................................... 9
Šema pripajanja na sistem centralnog grijanja ............................................................................................ 10
Priključenje kotla na dimovodni priključak ................................................................................................ 11
Održavanje .................................................................................................................................................. 12
Rukovanje regulacijom ............................................................................................................................... 14
Struktura i opis menija regulacije ............................................................................................................... 16
Upotreba regulacije ..................................................................................................................................... 17
Modulacija .................................................................................................................................................. 18
Mogući problemi u radu i njihovo otklanjanje ............................................................................................ 29
for a greener future...
2
L A FA T K O M E R C d .o .o .
T E H N IČ K O U P U T S T V O Z A K O T L O V E N A P E L E T O D 3 5 , 4 0 I 5 0 k W
SIGURNOSNE UPUTE I OBJAŠNJENJE SIMBOLA
Objašnjenje simbola
Sigurnosne upute će biti označene znakom upozorenja u trouglu sa žutom
pozadinom.
Znak upozorenja je dodatno opremljen sa tekstom, koji nam detaljnije objašnjava stepen upozorenja ili
potencijalne opasnosti.
 Oprez vam skreće pažnju na mogućnost manjih oštećenja proizvoda
 Upozorenje vam ukazuje na moguću lakšu tjelesnu povredu i veliku štetu na proizvodu
 Opasnost ukazuje na mogućnost zadobivanja ozbiljnije povrede, koja može rezultirati i smrću.
Preporučeno su oznake sa krugom i znakom sa info tekstom u plavoj pozadini.
Preporučeno sadrži važne informacije o radu proizvoda, ali bez opasnosti od povrede korisnika ili proizvoda.
Sigurnosne upute
Rizik od trovanja
 U prostoru u kojem je smješten kotao, odzrake namijenjene za ozdračivanje i dotok svježeg
zraka se ne smiju zatvarati ili smanjivati.
 U slučaju da osjetite miris dima (dimnih plinova) ili sumnjate na osjet istog, odmah
napustite prostoriju, otvorite vrata, prozore i provjetrite istu.
Eksplozivi i zapaljive tvari
 U prostoru u kojem je smješten kotao se ne smiju skladištiti ili držati eksplozivna sredstva,
lako zapaljivi materijali (ulje, drva, pelet, ugalj, papir i sl.)
Nacionalni, regionalni i općinski propisi
 Uzeti u obzir sve nacionalne, regionalne i općinske propise koji se primjenjuju u zemlji gdje
se proizvod instalira.
Opskrba zrakom
OPASNOST
Za neometan rad kotla potrebno je odgovarajuće odzračivanje kotlovnice.
Odzraka i ventilacija uređaja mora biti izgrađena prema važećim propisima.
Važno!
U prostoru gdje je smješten kotao obavezna je odzraka za dovod svježeg zraka sa otvorom za odzraku
dimenzija min 30x10cm (za kotlove preko 50 kW min 30x20cm)
U prostoru gdje je smješten kotao ne smiju biti sprave ili mašine koje stvaraju negativan pritisak u prostoru.
Sve druge vrste odzrake kao što su nagib prozora, odškrinuta vrata i sl. ne smatra se kao pravilno
izvedena odzraka.
OPASNOST
U slučajevima kada je sistem grijanja potopljen, odnosno kada je nivo vode u
radijatorima niži od visine kotla OBAVEZNO je postavljanje odzračnog
ventila na samom izlazu tople vode iz kotla. Odzračni ventil se ne postavlja
samo u slučajevima kada potisna cijev iz kotla izlazi vertikalno prema gore.
L A FA T K O M E R C d .o .o .
3
T E H N IČ K O U P U T S T V O Z A K O T L O V E N A P E L E T O D 3 5 , 4 0 I 5 0 k W
Instalacija kotla
OPASNOST
Instalaciju kotla može da izvede samo za to osposobljen instalater.











Priključne instalacije kotla mora uraditi samo za to osposobljen instalater
Priključne instalacije kotla je potrebno instalirati po preporuci i instrukcijama proizvođača
Električne instalacije kotla mora instalirati samo za to osposobljen elektro instalater
Električni priključak kotla je potrebno instalirati po preporuci i instrukcijama proizvođača
Samostalno ne raditi ili mijenjati bilo kakve strukturalne promjene na kotlu
Ne vršiti bilo kakve izmjene ni u jednom dijelu kotla
Ne otvarati i dirati samostalno dimovodni priključak unutar kotla
Ne otvarati i dirati samostalno električni sklop kotla
Ne isključivati kotao iz električne mreže za vrijeme rada
Dok kotao radi ne pokušavati čistiti i otvarati vrata i poklopce
Upotrebljavajte samo ono gorivo za koje je kotao namijenjen
Prvo puštanje kotla u rad mora biti pušten od strane ovlaštenog servisera i nikako ga ne smijete
puštati u rad sami, ukoliko želite da vaš kotao ulazi u uslove garancije.
Održavanje i servis
 Servis održavanja kotla mora se raditi jednom godišnje, u suprotnom garancija se ne priznaje,
 Korisnik sam prijavljuje željeni godišnji servis, nakon isteka sezone grijanja
 Servisiranje kotla u garantnom roku mora obaviti samo ovlašteni serviser, u suprotnom
proizvođač ne garantuje za greške, koje su bile posljedica nestručnog servisiranja.
Važno!
Na kraju sezone grijanja uradite sljedeće:
 U slučaju da kotao neće raditi duže vremena, obavezno ispraznite komplet spremnik za pelet
 Ugasite kotao sa tipkom za kompletno gašenje, i po mogućnosti isključite iz električne mreže
(mogućnost el. udara)
 Zbog korozije ispraznite i usisajte pepeo iz ložišta
 Napravite raspored za godišnji servis
Na početku sezone grijanja uradite sljedeće:




4
Prije nego sipate pelet pregledajte dno spremnika za pelet
Provjerite pelet, sipati uvijek iz vreća koje nisu bile otvorene
Pregledajte ložište, gorionik i ispraznite sav pepeo ukoliko ga ima
Uradite probno grijanje 14 dana prije početka sezone grijanja
L A FA T K O M E R C d .o .o .
T E H N IČ K O U P U T S T V O Z A K O T L O V E N A P E L E T O D 3 5 , 4 0 I 5 0 k W
Rad sa kotlom
Pri radu sa kotlom poštujte sljedeće:
 Kotlom mora upravljati obučena osoba, koja je upoznata sa uputstvom za upotrebu kotla
 Pepeo odstranjen iz kotla mora se odlagati u negorivu i pokrivenu posudu da slučajno ne dođe
do zapaljenja ili spaljivanja.
 Za čiščenje kotla upotrebljavati samo negoriva sredstva za čiščenje
 Minimalna temperatura vode u kotlu za vrijeme rada ne bi trebala da bude ispod 65oC, u
suprotnom rezultirati će pojavom kondenzacije.
 Korisnik kotla mora striktno poštovati i slijediti uputstvo za upotrebu
 U slučaju curenja plina ili dima, ugasiti kotao i pozvati ovlaštenog servisera
 Pri gašenju kotla moramo slijediti uputstvo za gašenje i nikako ga ne smijemo gasiti prisilno
posipanjem ili stavljanjem određenih supstanci u kotao.
 Kotao na pelet STILMETAL je projektovan za izgaranje isključivo drvenog peleta
 Korisnik može mijenjati samo predviđene parametre i programe rada kotla, u protivnom može
dovesti do prestanka rada kotla.
 Kotao mora biti korišten samo za svrhe za koje je predviđen, u protivnom LAFAT KOMERC
d.o.o. ne snosi nikakvu odgovornost nastalom štetom.
Gorivo - pelet
OPREZ
Upotreba peleta loše kvalitete, nepravilnih dimenzija, ali i veći udio vlage u
peletu, mogu prouzrokovati zastoje u radu pa čak i kvar na kotlu.
Dimenzije peleta, koji se najčešće upotrebljava je promjera Φ 6mm. Dužina peleta je vrlo važna, i ne
smije biti duža od 30mm, jer će se u suprotnom, pelet koji je predug će zastajati na presipu iz
spremnika u sistem doziranja gorionika.
OPTIMALNA SVOJSTVA PELETA
Osobina
Kalorična vrijednost
Gustoća
Prisutnost vode
Udio pepela
Dužina
Promjer
Udio prašine u punjenju
Sirovina
L A FA T K O M E R C d .o .o .
Vrijednost
Jed. mjere
4,6 – 4,9
kWh/kg
> 650
Kg/m3
8 – 10
%
< 0,5
%
5 – 30
mm
5–6
mm
<1
% u spremniku
100 % drvo, kora < 15 %, bez veziva i aditiva
5
T E H N IČ K O U P U T S T V O Z A K O T L O V E N A P E L E T O D 3 5 , 4 0 I 5 0 k W
OSNOVNI OPIS I RAD KOTLA
Konstrukcija kotla je zasnovana na principu jednovučnog puž sistema. Kotao radi na sistemu vakuma.
Ventilator je ugrađen na zadnjoj strani kotla na izlazu dijela kolektora dimnjaka, što stvara određen
pod-pritisak odnosno vakum. Sagorijevanje goriva – peleta se odvija u gorioniku gdje ispravnu
mješavinu primarnog sa sekundarnim zrakom stvara optimalno sagorijevanje peleta, zatim putuje
vertikalno po ložištu gdje prolazi kroz cijevi izmjenjivača topline, poslije čega pravilno rashlađen
napušta kotao.
Sa strane kotla je postavljen spremnik za pelet. Doziranje peletom se vrši tako što pelet pada slobodnim
padom na puž koji snadbijeva ložište, prema zadanom programu ili regulaciji. Nus proizvod
sagorijevanja je pepeo, koji se akumulira na dnu ložišta, gdje automatski regulisan puž sistem izvlači
pepeo u predviđenu posudu, montiranu sa strane kotla.
4
3
2
5
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Gorionik i komora za sagorijevanje
Vrata gorionika i komore za sagorijevanje
Regulacija (Kontrolna ploča)
Vrata spremnika za pelet
Vrata za pristup održavanju
Motor za pužni transporter
Ventilator
Grijač
Posuda za pepeo
6
6
8
7
9
L A FA T K O M E R C d .o .o .
T E H N IČ K O U P U T S T V O Z A K O T L O V E N A P E L E T O D 3 5 , 4 0 I 5 0 k W
OSNOVNE KARAKTERISTIKE KOTLA
Kotao je napravljen od kotlovskog lima 5 mm debljine i sastavljen je sa najsavremenijim metodama
zavarivanja. Projektovan je za izgaranje peleta ( 6 mm i dužine max 30 mm), sa maksimalnim
iskorištenjem sagorijevanja i izmjene topline. Kotao sagorijeva u gorioniku, te vreli plinovi se
podižu uvis i u prvoj komori za izgaranje izmjenjuju jedan dio topline.
Visokom iskorištenju prednost daju vodeni plašt koji se nalazi sa svih 5 strana komore za izgaranje, pa
kao djelimično pothlađen prelazi u konvektni snop. U konvektnom snopu se sa svih strana nalaze
vodeni plaštovi, a unutar snopa kroz koji je predviđen prolaz vrelih dimnih plinova nalaze se spiralni
turbulatori (usporivači dimnih plinova). U tom dijelu dimni plinovi predaju glavni dio topline na vodeni
plašt te pothlađeni prolaze kroz izlaznu dimovodnu cijev i budu usisani u dimnjak uz pomoć
ventilatora.
Kotao se sastoji od:









Komore za izgaranje ili vatrenog dijela kotla,
Gorionika i grijača,
Konektnog snopa sa vodenim plaštom,
Pužnog transportera i motora,
Spremnika za pelet,
Kotlovske regulacije,
Pomičnih turbulatora,
Izlazne dimovodne cijevi,
Cijevi za spajanje.
L A FA T K O M E R C d .o .o .
7
T E H N IČ K O U P U T S T V O Z A K O T L O V E N A P E L E T O D 3 5 , 4 0 I 5 0 k W
Inicijalno paljenje kotla
Ukoliko su ispunjeni svi minimalni uslovi za puštanje kotla u prvi ili inicijalni rad (prisustvo
ovlaštenog servisera obavezno) potrebno je provjeriti sljedeće:








Pritisak vode u sistemu treba da bude veći od 1 bar, a manji od 2,5 bar
Da li je kotao pravilno odzračen (postavljena odzraka na samom izlazu iz kotla)
Spremnik za pelet napunjen dovoljnom količinom za nesmetani rad kotla
Gorionik čist i spreman za potpalu
Cirkulaciona pumpa spojena (OBAVEZNO)
Cijev za odvod gasova adekvatno spojena
Vrata gorionika pravilno zatvorena bez ikakvog curenja zraka u i van gorionika (Dihtuju)
Odgovarajući dotok svježeg zraka prisutan i zadovoljava minimalne uslove
U slučaju pojave pritiska vode van potrebnih parametara, greške na displeju ili bilo kakvog curenja
vode iz kotla obavezno kontaktirati vama najbliži servis.
Poželjno je da spremnik peleta poslije punjenja do vrha padne na minimum do
ponovnog maksimalnog punjenja. Na ovaj način izbjegavate moguće zastoje u
doziranju.
Priključenje kotla na vodovodnu mrežu
Vodovodna mreža mora obavezno da posjeduje tehničko sigurnosne karakteristike prema DIN
EN 12828
Prema DIN EN 12828 izmedju ostalih potrebno je sljedeće:
 Priključena ekspanziona posuda
 Sigurnosni ventil na najvišoj tački kotla ili voda cijevi na koju je povezan
 Vod koji veže kotao i sigurnosni ventil mora biti operativan, odnosno na tom dijelu ne smije da
bude priključni ventil, pumpa, obični ventil.
 Odvodni vod iz sigurnosnog ventila se mora izvesti tako, da porast pritiska nije moguć
 Kraj odvodnog voda se mora okrenuti tako, u slučaju isteka vode kroz sigurnosni ventil, voda
izlazi sigurno i čisto.
 Termometar i manometar
 Radni pritisak kotla mora biti minimum 1.0 bar i maksimum 2.5 bara
 Ukoliko pritisak padne ispod minimalnoga radnog pritiska, dopunite sistem vodom
 Kotao ne smije raditi bez vode u sistemu.
8
L A FA T K O M E R C d .o .o .
T E H N IČ K O U P U T S T V O Z A K O T L O V E N A P E L E T O D 3 5 , 4 0 I 5 0 k W
Tehničke specikacije serije SM ECO
D
E
A
B
C
Specifikacija
Toplinski Ucinak
Minimalna snaga
Iskorištenje u sagorijevanju
Temperatura izlaznih plinova
Dubina kotla - B
Širina kotla - C
Visina kotla - A
Tezina kotla
Radni pri sak
Minimalni pri sak
Opseg temperature (min / max)
Zapremina vode u kotlu
Prosječna potrošnja peleta /h
Priključak
Dimovodni priključak
Priključni napon
Op malna snaga u radu
Zapremina spremnika
Izvod dimnjače (sredina)
Dimenzija Spremnika (š/d/v) - D
Dimenzija Osnove (š/d/v) - E
L A FA T K O M E R C d .o .o .
Jed. Mjere
kW
kW
%
°C
mm
mm
mm
kg
bar
bar
°C
l
kg
ᴓ
mm
V
W
kg
mm
mm
mm
SM ECO 30
12 - 35
12
93,3%
80 - 120
830
1120
1670
450
2,5
1
65 / 80
92
2-6
1"
80 / 120
230
150
170
310
570/830/1670
550/830/1460
SM ECO 40
24 - 43
24
93,3%
80 - 120
1025
1220
1670
550
2,5
1
65 / 80
160
3 - 7.5
1"
120
230
150
170
310
570 / 1025 / 1670
660 / 1025 / 1460
SM ECO 50
32 - 50
32
93,3%
80 - 120
1025
1220
1670
570
2,5
1
65 / 80
170
4-9
1"
120
230
150
170
310
570 / 1025 / 1670
660 / 1025 / 1460
9
T E H N IČ K O U P U T S T V O Z A K O T L O V E N A P E L E T O D 3 5 , 4 0 I 5 0 k W
Šema pripajanja STILMETAL kotla na sistem centralnog grijanja
OBAVEZNO POSTAVLJANJE ODZRAČNOG VENTILA
NA SAMOM IZLAZU IZ KOTLA
TV
HV


Odvodni vod priključite na topli vod (TV)
Povratni vod priključite na hladni vod (HV)
OPREZ
Protivkondenzacijska zaštita preporučuje da se voda u povratnom vodu, prije
nego uđe u kotao hladi ispod 55oC. Fabrički podešeni parametri pale vodenu
pumpu na 65oC, a gase je na 60oC u svrhu zaštite kotla od kondenzacije.
OPASNOST
Priključenje kotla na električnu mrežu mora da izvede samo za to osposobljen
instalater, u suprotnom može da dodje do oštećenja opreme, ali i do teških
tjelesnih povreda.
Fabrički podešeni parametri automatskom regulacijom, podešeni su da zaštite
kotao ukoliko temperatura u kotlu dostigne 87°C, time što će automatski
modulirati odnosno početi da smanjuje temperaturu.
10
L A FA T K O M E R C d .o .o .
T E H N IČ K O U P U T S T V O Z A K O T L O V E N A P E L E T O D 3 5 , 4 0 I 5 0 k W
Priključenje kotla na dimovodni priključak
 Dimovodne priključke postavite da bude što je moguće kraći i stabilan
 Dimovodne cijevi treba obavezno dotegnuti za dimovodni priključak na kotlu kao i sve spojeve od
dimovodne cijevi
 Ne preporučujemo duljinu dimovodnih cijevi dužinu višu od 3 metra, i maksimalnu do 4 koljena
 Promjer dimnjaka ne smije biti manji od  130 mm
+ 2 Pa
 Minimalna vuča dimnjaka mora biti 12 -
OPASNOST
Minimalana vuča potrebna za dimovodni priključak je 8 Pa, preporučena je
+ 2 Pa.
12 -
OPASNOST
Dimovodni priključak dobro ksirati i dotegnuti, da ne dođe do curenja dimnih
gasova.
Odlike i osobine kotlova Stilmetal
Stabilnost
Energetska
Efikasnost
Ekonomičnost
L A FA T K O M E R C d .o .o .
11
T E H N IČ K O U P U T S T V O Z A K O T L O V E N A P E L E T O D 3 5 , 4 0 I 5 0 k W
Održavanje kotla
Korisnik je odgovoran za kvalitet instalacije centralnog grijanja, također ekološku prihvatljivost i kvalitet
nabavljenoga peleta. Čišćenje kotla na pelet preporučuje se jednom sedmično (isključivo pražnjenje posude
sa pepelom) koja se nalazi sa strane kotla (slika 1 i 2). Poklopac posude sa pepelom treba da uliježe i dihtuje
nakon ponovnog vraćanja zbog mogućih smetnji u strujanju zraka pri radu kotla.
1
2
Takođe je obavezno čišćenje otvora ispod konvektnog snopa (usisavanjem ili slično) bar jednom mjesečno.
Čišćenje otvora ispod konvektnog snopa (slika 3 i 4) se vrši na način da se polugom koja se nalazi na poklopcu
otvora, otvori poklopac i izvadi iz ležišta. Unutrašnjost očisti ili usisa tako da potpuno bude čista. Period
čišćenja dosta ovisi o kvaliteti peleta.
3
4
Na kraju sezone ili po potrebi treba otvoriti prednju oblogu povlačenjem za to namijenjenu ručku, ugledat ćete
metalni poklopac koji se nalazi na samom ložištu. Poklopac pričvršćen maticama odvrnuti i otvoriti, nakon
toga usisati odnosno očistiti prostor unutar ložišta. Čišćenje prostora ložišta se preporučuje krajem sezone u
svrhu prevencije ležanja pepela unutar ložišta van sezone ili u drugim vanrednim situacijama, (slike 5 i 6).
5
12
6
L A FA T K O M E R C d .o .o .
T E H N IČ K O U P U T S T V O Z A K O T L O V E N A P E L E T O D 3 5 , 4 0 I 5 0 k W
Prilikom procesa sagorijevanja vremenom dolazi do nastajanja određene količine pepela, koji smanjuje
protok zraka kroz konvektor, što rezultira lošije sagorijevanje, odnosno niži procenat iskorištenja (slika 7).
Nove generacije STILMETAL SM ECO kotlova
posjeduju automatsko čišćenje konvektnog snopa, koje
daju dodatni komfor i udobnost kombinovanu sa
ekasnijem i učinkovitijem zagrijavanju kako
poslovnih tako i stambenih prostora.
7
OPASNOST
Obratiti pažnju kod vraćanja poklopca sa strane kotla, ispod konvektnog
snopa, kao i poklopac na posudi za pepeo, provjerite nalijeganje poklopca i
dihtovanje poslije vraćanja.
Prije punjenja spremnika obavezno provjeriti spremnik za pelet, u slučaju prisustva stranih tijela postoji
mogućnost blokade pužnog transportera i samim time zaustavljanje rada kotla (slika 8). U slučaju zastoja u
radu dozatora peleta, usljed nestandardne veličine peleta, pokušati odblokirati rad dozatora pomjeranjem
njegovog motora lijevo-desno (slika 9).
X
8
9
UPOZORENJE
Godišnje potrebno kompletno čišćenje kotla i dimovoda, što uveliko
produžuje vijek trajanja kotla. Otvori za dovod svježeg zraka doprinose da
svjež dovod kiseonika pospješuje bolje i pravilno izgaranje peleta.
Gorionik je cjelina koja se prazni odnosno čisti automatski, sa čime je olakšano
čišćenje i servis. U gorionik je uronjen električni grijač koji se automatski pali i
gasi, a smješten je u prolazu zračne struje sa čime je olakšano paljenje kotla jer
se koristi kao upaljač.
L A FA T K O M E R C d .o .o .
13
T E H N IČ K O U P U T S T V O Z A K O T L O V E N A P E L E T O D 3 5 , 4 0 I 5 0 k W
Rukovanje Regulacijom STILMETAL ECO SM kotla
UPOZORENJE
Pri rukovanju kotlom morate doslovno poštovati uputstvo za upotrebu, u
suprotnom može da dođe do ozbiljnih oštećenja proizvoda
14
L A FA T K O M E R C d .o .o .
T E H N IČ K O U P U T S T V O Z A K O T L O V E N A P E L E T O D 3 5 , 4 0 I 5 0 k W
UPOZORENJE
Grešku zabilježiti i kontaktirati ovlaštenoga servisera (pogledati opis
najčešćih grešaka i njihovo otklanjanje na strani 29 (Mogući problemi i
njihovo rješavanje))
L A FA T K O M E R C d .o .o .
15
T E H N IČ K O U P U T S T V O Z A K O T L O V E N A P E L E T O D 3 5 , 4 0 I 5 0 k W
Detaljniji pristup regulaciji i upravljanjem kotla može se postići sa posebnim
programom za PC ili računarom, preko kojeg se obavlja servis kotla i
omogućava detaljniju regulaciju paljenja, izgaranja, doziranja paljenja,
doziranje gašenja, zrak paljenja, zrak gorenja, zrak gašenja, uključenje vodene
pumpe i sl. Ovaj dodatak ne ulazi u serijsku opremu kotla i koriste ga isključivo
ovlaštena i stručna lica, ali se po narudžbi može isporučiti kao dodatna oprema.
16
L A FA T K O M E R C d .o .o .
T E H N IČ K O U P U T S T V O Z A K O T L O V E N A P E L E T O D 3 5 , 4 0 I 5 0 k W
L A FA T K O M E R C d .o .o .
17
T E H N IČ K O U P U T S T V O Z A K O T L O V E N A P E L E T O D 3 5 , 4 0 I 5 0 k W
18
L A FA T K O M E R C d .o .o .
T E H N IČ K O U P U T S T V O Z A K O T L O V E N A P E L E T O D 3 5 , 4 0 I 5 0 k W
L A FA T K O M E R C d .o .o .
19
T E H N IČ K O U P U T S T V O Z A K O T L O V E N A P E L E T O D 3 5 , 4 0 I 5 0 k W
Na kraju odabira i postavke svih vrijednosti ili željenog podešavanja pritiskom
na tipku ENTER  potvrđujemo zadate vrijednosti koje poslije potvrde
prestaju da blinkaju i nove vrijednosti automatski vrijede.
20
L A FA T K O M E R C d .o .o .
T E H N IČ K O U P U T S T V O Z A K O T L O V E N A P E L E T O D 3 5 , 4 0 I 5 0 k W
L A FA T K O M E R C d .o .o .
21
T E H N IČ K O U P U T S T V O Z A K O T L O V E N A P E L E T O D 3 5 , 4 0 I 5 0 k W
Nakon namiještanja vremena pritisnuti
tipku za navigaciju DESNO , na
displeju se pojavljuje vrijednost
temperature koja takođe blinka.
Sa tipkama ss zadajemo vrijednost
temperature u zadatom režimu, odnosno
programu (P1). Nakon završetka svih
postavki OBAVEZNO potvrditi tipkom
ENTER  .
Izlazak iz ovog podmenija je jedino na
način pritiska na tipku OTKAŽI ss , koja
se nalazi u gornjem lijevom uglu
komandne ploče. Na isti način se vrši
programiranje svih šest uklopnih
vremena od (P1) – (P6).
Preporučujemo upisivanje zadatih vrijednosti iz tabele koja dolazi uz uputstvo.
22
L A FA T K O M E R C d .o .o .
T E H N IČ K O U P U T S T V O Z A K O T L O V E N A P E L E T O D 3 5 , 4 0 I 5 0 k W
L A FA T K O M E R C d .o .o .
23
T E H N IČ K O U P U T S T V O Z A K O T L O V E N A P E L E T O D 3 5 , 4 0 I 5 0 k W
24
L A FA T K O M E R C d .o .o .
T E H N IČ K O U P U T S T V O Z A K O T L O V E N A P E L E T O D 3 5 , 4 0 I 5 0 k W
L A FA T K O M E R C d .o .o .
25
T E H N IČ K O U P U T S T V O Z A K O T L O V E N A P E L E T O D 3 5 , 4 0 I 5 0 k W
Svako podešavanje regulacije počinje odabirom menija pritiskom na ENTER
sss za početak i pritiskom na ENTER sss na potvrdu podešene regulacije.
U cilju bezbjednosti i sigurnosti na regulaciji je ugrađena sonda koja
kontinuirano mjeri temperaturu vode, u slučaju prekoračenja ograničene
temperature (>87°C) kotao automatski počinje da modulira odnosno smanjuje
temperaturu.
Na izlaznom dimovodu ugrađena je sonda koja mjeri temperaturu izlaznih
plinova i u slučaju prelaska temperature (>150°C) kotao počinje da automatski
modulira, odnosno smanjuje temperaturu. Kako bi minimizirali uticaj
dimnjaka na rad kotla, instaliran je ventilator na izlazu iz kotla, koji se prvo
pali prilikom paljenja kotla, a čiji se broj obrtaja kontroliše regulacijom.
26
L A FA T K O M E R C d .o .o .
T E H N IČ K O U P U T S T V O Z A K O T L O V E N A P E L E T O D 3 5 , 4 0 I 5 0 k W
Nakon gašenja kotla ventilator ostaje u radu još par minuta u cilju izvlačenja zaostalih gasova nastalih
gorenjem (moguć je rast temperature i nakon gašenja). Rad ventilatora je bešuman.
Kao dodatna eksterna oprema, koja ne dolazi u standardnom pakovanju kotla jeste sobni termostat i
GSM kontrolor. Sobni termostat služi za regulaciju rada kotla na osnovu sobne temperature i sastoji se
od termo prekidača koji usljed temperaturnih promjena i zadatih parametara pali odnosno gasi kotao.
Sobni termostat povećava komfor korištenja kotla, i proizvođač ga preporučuje. GSM kontrolor služi za
paljenje i gašenje kotla te automatski generiše poruke i šalje na unaprijed zadate brojeve telefona.
UPOZORENJE
Radni pritisak kotla je 1 – 2,5 bar, obavezno je postavljanje sigurnosnog
ventila koji ispušta na 2,5 – 3 bara.
Kotao je potpuno termički izolovan i ne zagrijava prostoriju u kojoj se nalazi. Isporučuje se u dva dijela radi
lakšeg transporta i instalacije. SM ECO STILMETAL kotao dolazi sa već programiranom regulacijom. Svaki
kotao se ispituje na curenje (6 bar) u našem proizvodnom pogonu kao i testno priključenje na grijanje.
Kao jedan od važnijih dijelova proizvodnog procesa jeste i kontrola kvalitete, tako svaki kotao prolazi kroz
odgovarajuća ispitivanja. Stilmetal kotlovi su u skladu sa ispitivanim tipovima opisanim u izvještaju koji je
utvrdio njihov kvalitet i usklađenost sa međunarodnim normama i da ispunjavaju sve zahtjeve i potrebe
korisnika. Redovitim nadzorom našeg proizvodnog procesa provjerava se kvalitet i usklađenost
međunarodnim normama.
U obavezne sigurnosne komponente sistema centralnog grijanja spadaju: manometar pritiska sa
termometrom, ventil, vodena pumpa, sigurnosni ventil i ekspanziona posuda.
Uz svaki kotao korisnik dobija garantni list i tehničko uputstvo.
E
STILMETAL kotlovi na pelet su ispitani i odobreni od strane
državne agencije EKO SKLAD-a za subvenciju države
Slovenije.
UPOZORENJE
Vodenu pumpu obavezno priključiti preko kotla. Mjesto priključka vodene
pumpe jasno je obilježeno prikladnom naljepnicom preko kabla koji na
završetku ima izoliranu stezaljku. Ovaj priključni model i šema se nalaze na
zadnjoj strani kotla.
L A FA T K O M E R C d .o .o .
27
T E H N IČ K O U P U T S T V O Z A K O T L O V E N A P E L E T O D 3 5 , 4 0 I 5 0 k W
Maksimalno dozvoljena snaga vodene pumpe spojene preko namjenskog priključka iznosi 300 W.
Ukoliko postoji potreba za priključenje pumpe veće snage od dozvoljene, u tom slučaju pumpu napajati
preko elektromagnetne sklopke.
UPOZORENJE
Strogo je zabranjeno dodavanje ili usipanje goriva u tekućem stanju odnosno
loženje ili spaljivanje bilo kakvih otpadnih ili drugih gorivih materijala u
gorioniku kotla.
Prilikom postavljanja kotla preporučuje se:




Ravna i tvrda podloga (Beton i sl.)
Slobodan prostor na zadnjoj strani - 50 cm
Slobodan prostor na bočnim stranama – 50 – 60 cm
Slobodan prostor sa prednje strane – 1 m
50c
0cm
m
cm
-60
50
50-6
10
0c
m
Navedene dimenzije nisu uslovljene, već su preporučene kod postavljanja kotla u dovoljno velikom
prostoru, a u cilju komfornijeg rukovanja i održavanja.
Poslije priključka kotla na sistem centralnog grijanja preporučuje se odzraka sistema na hladno poslije
punjenja sistema na 1.5 bar. Ne ispuštati vodu iz sistema osim u slučaju nužnih popravki i slično.
Spajanje kotla na strujnu mrežu se vrši spajanjem utikača napojnog kabla sa dostupnom monofaznom
utičnicom. Mjesto utičnice treba biti pravilno odabrano tako da utikač čini uvijek lako dostupnim.
Znak da je kotao pod naponom je osvijetljen displej. Nekoliko sekundi poslije uključivanja u strujnu
mrežu potrebno je sistemu da se podigne, nakon toga možemo upaliti kotao na tipku ON/OFF koju
držimo nekoliko sekundi.
Gašenje kotla se također vrši na tipku ON/OFF istim procesom kao i paljenje, s tim da maksimalno do
10 min treba da prođe da bi se kotao potpuno ugasio (zavisno od režima rada).
Vrata na kotlu u toku rada ne otvarati!!!
28
L A FA T K O M E R C d .o .o .
T E H N IČ K O U P U T S T V O Z A K O T L O V E N A P E L E T O D 3 5 , 4 0 I 5 0 k W
Mogući problemi u radu i njihovo uklanjanje
Problem
Uzrok
Kotao radi ali ne može da
dostigne zadatu temperaturu
Kotao vlaži - kondenzuje
-
-
-
-
Nema napona
-
Neispravna pumpa ili nema
napona
Nepravilno podešena
temperatura pumpe
-
Kotao ne radi i ne gori indikacija
na regulaciji
Kotao postigao zadatu
temperaturu ali radijatori ne griju
-
Ventilator ne radi
Ne vrši potpaljenje peleta
-
Ne dozira pelet u gorionik
-
Povećana količina potrošnje
peleta i šljake
Kondenzacija dimnih gasova
Zaprljanost kotla,
Zaprljanost konvektnog
snopa,
Zaprljanost dimnjače i
dimnjaka,
Loše dihtovanje na brtvama
-
Vraća dim iz kotla
Zaprljanost
Nema dovoljno goriva u
gorioniku
Nema napona u ventilatoru
Strano tijelo zaglavilo
ventilator
Nema napona na grijaču
Grijač neispravan
Grijač i posuda gorionika
zaprljani
Nema napona na motoru ili
je neispravan
Strano tijelo u pužnom
transporteru
Vlažan pelet
Jako loša kvaliteta peleta sa
lošom kalorijskom moći
Riješenje
-
-
-
-
-
Očistiti kotao i dimnjak
Provjeriti spremnik sa
peletom
Provjeriti vlažnost peleta
Provjeriti dimnjak i dimnjaču
Provjeriti podešavanje za
paljenje pumpe (ne ispod
65oC)
Očistiti dimnjak,
Očistiti komoru turbulatora
(nalazi se ispod konvektnog
snopa sa strane kotla slika 3)
Provjeriti nalijeganje i
dotegnuti po potrebi sva tri
otvora za servisiranje
(ložište, ispod i iznad
konvektnog snopa)
provjeriti napon
provjeriti osigurače kućne
instalacije
Zapekla pumpa, otvoriti čep i
pokušati pokrenuti je
odvijačem
Provjeriti napon pumpe
Provjeriti spojeve pumpe
Provjeriti spojeve i osigurače
Provjeriti da li se ventilator
okreće slobodno
-
Provjeriti napon grijača
Očistiti gorionik
Zamijeniti grijač
-
-
Provjeriti osigurače i spojeve
Očistiti spremnik i dozirnu
cijev ili pomjeriti motor u
lijevu i desnu stranu (slike 8 i
9)
Zamijeniti motor
-
Obratiti se dobavljaču peleta
Spajanje kotla preko akumulacijskog spremnika je svakako preporuka
proizvođača, akumuliranjem određene energije koja se po potrebi koristi za
zagrijavanje prostora stvara se dodatna ušteda peleta. Na ovaj način se takođe
ostvaruje manje vrijeme rada kotla, odnosno veća pauza između paljenja i
stabilniji rad.
L A FA T K O M E R C d .o .o .
29
T E H N IČ K O U P U T S T V O Z A K O T L O V E N A P E L E T O D 3 5 , 4 0 I 5 0 k W
30
L A FA T K O M E R C d .o .o .
T E H N IČ K O U P U T S T V O Z A K O T L O V E N A P E L E T O D 3 5 , 4 0 I 5 0 k W
LAFAT KOMERC d.o.o. Kalesija svakim danom razvija i usvaja nove proizvode, a dokaz je
upravo ovaj kotao na pelet. Mi se preradom i obradom metala bavimo već 37 godina što
predstavlja porodičnu tradiciju prožetu velikim iskustvom.
Dužnost nam je zadržati trend rasta kvalitete i kvantitete proizvodnje te udovoljavati svim
Vašim zahtjevima. Takođe LAFAT KOMERC d.o.o. osim proizvodnog pogona posjeduje
vlastiti servis za kotlove na pelet, kamine na pelet, kotlove na čvrsto gorivo i plinske uređaje
koji je dostupan svaki dan.
Želimo vam ugodno eksploatisanje našeg kotla te dug vijek trajanja.
Direktor
Kalesija, 2014 godine.
Adnan Lovic
__________________
Adnan Lović
L A FA T K O M E R C d .o .o .
31
'
LAFAT KOMERC d.o.o
E
Eko sklad
Slovenski okoljski javni sklad
Eco Fund
Slovenian Environmental Public Found
Download

Poštovani kupče, Raduje nas Vaša odluka o kupovini