T E H N IČ K O U P U T S T V O Z A K A M IN E O D 1 5 I 2 0 k W I K O T A O N A P E L E T O D 2 0 k W
Industrijska Zona bb
75260 Kalesija
Tel +387 35 632 132
Fax +387 35 632 133
Poštovani kupče,
Raduje nas Vaša odluka o kupovini našeg proizvoda, kamina / kotla STILMETAL.
Izabrali ste kamin / kotao, koji za gorivo upotrebljava isključivo drveni pelet, sa kojim
postižemo visok nivo udobnosti i maksimalni toplinski učinak.
Jedinstvenog konstrukcijskog riješenja sa visokom kontrolom kvaliteta,
kamin / kotao postiže vrlo dobre rezultate, što se prije svega ogleda u malim količinama
pepela te niskih emisija ekoloških štetnih supstanci za okolinu i zdravlje koji se stvaraju
tokom sagorijevanja, a to se odražava visokom ekasnošću kotla.
Molimo Vas, da prije upotrebe kamina / kotla detaljno pročitate uputstvo za
upotrebu i da ga slijedite, kako bi ste na najlakši način u najvišoj mjeri obezbijedili
siguran rad kamina / kotla.
Želimo vam ugodno zadovoljstvo kod upotrebe našeg proizvoda.
Vaš Lafat-Komerc
L A FA T K O M E R C d .o .o .
1
T E H N IČ K O U P U T S T V O Z A K A M IN E O D 1 5 I 2 0 k W I K O T A O N A P E L E T O D 2 0 k W
Sadržaj
Sigurnosne upute i objašnjenje simbola ........................................................................................................ 3
Instalacija kamina / kotla ................................................................................................................................ 4
Održavanje i servis ........................................................................................................................................ 4
Rad sa kaminom / kotlom ................................................................................................................................ 5
Gorivo - pelet ................................................................................................................................................ 5
Osnovni opis i rad kamina / kotla ..................................................................................................................... 6
Osnovne karakteristike kamina / kotla ............................................................................................................ 7
Inicijalno paljenje kamina / kotla ................................................................................................................... 8
Tehničke specikacije ................................................................................................................................... 9
Šema pripajanja na sistem centralnog grijanja ............................................................................................ 10
Priključenje kamina / kotla na dimovodni priključak .................................................................................... 11
Održavanje .................................................................................................................................................. 12
Rukovanje regulacijom ............................................................................................................................... 14
Struktura i opis menija regulacije ............................................................................................................... 16
Upotreba regulacije ..................................................................................................................................... 17
Modulacija .................................................................................................................................................. 18
Mogući problemi u radu i njihovo otklanjanje ............................................................................................ 29
for a greener future...
2
L A FA T K O M E R C d .o .o .
T E H N IČ K O U P U T S T V O Z A K A M IN E O D 1 5 I 2 0 k W I K O T A O N A P E L E T O D 2 0 k W
SIGURNOSNE UPUTE I OBJAŠNJENJE SIMBOLA
Objašnjenje simbola
Sigurnosne upute će biti označene znakom upozorenja u trouglu sa žutom
pozadinom.
Znak upozorenja je dodatno opremljen sa tekstom, koji nam detaljnije objašnjava stepen upozorenja ili
potencijalne opasnosti.
 Oprez vam skreće pažnju na mogućnost manjih oštećenja proizvoda
 Upozorenje vam ukazuje na moguću lakšu tjelesnu povredu i veliku štetu na proizvodu
 Opasnost ukazuje na mogućnost zadobivanja ozbiljnije povrede, koja može rezultirati i smrću.
Preporučeno su oznake sa krugom i znakom sa info tekstom u plavoj pozadini.
Preporučeno sadrži važne informacije o radu proizvoda, ali bez opasnosti od povrede korisnika ili proizvoda.
Sigurnosne upute
Rizik od trovanja
 U prostoru u kojem je smješten kamin / kotao, odzrake namijenjene za odzračivanje i dotok
svježeg zraka se ne smiju zatvarati ili smanjivati.
 U slučaju da osjetite miris dima (dimnih plinova) ili sumnjate na osjet istog, odmah
napustite prostoriju, otvorite vrata, prozore i provjetrite istu.
Eksplozivi i zapaljive tvari
 U prostoru u kojem je smješten kotao se ne smiju skladištiti ili držati eksplozivna sredstva,
lako zapaljivi materijali (ulje, drva, pelet, ugalj, papir i sl.)
Nacionalni, regionalni i općinski propisi
 Uzeti u obzir sve nacionalne, regionalne i općinske propise koji se primjenjuju u zemlji gdje
se proizvod instalira.
Opskrba zrakom
OPASNOST
Za neometan rad kamina / kotla potrebno je odgovarajuće odzračivanje
kotlovnice. Odzraka i ventilacija uređaja mora biti izgrađena prema važećim
propisima.
Važno!
U prostoru gdje je smješten kamin / kotao obavezna je odzraka za dovod svježeg zraka sa otvorom za
odzraku dimenzija min 30x10cm.
U prostoru gdje je smješten kamin / kotao ne smiju biti sprave ili mašine koje stvaraju negativan pritisak u
prostoru.
Sve druge vrste odzrake kao što su nagib prozora, odškrinuta vrata i sl. ne smatra se kao pravilno
izvedena odzraka.
OPASNOST
U slučajevima kada je sistem grijanja potopljen, odnosno kada je nivo vode u
radijatorima niži od visine kamina / kotla OBAVEZNO je postavljanje
odzračnog ventila na samom izlazu tople vode iz kamina / kotla. Odzračni
ventil se ne postavlja samo u slučajevima kada potisna cijev iz kamina / kotla
izlazi vertikalno prema gore.
L A FA T K O M E R C d .o .o .
3
T E H N IČ K O U P U T S T V O Z A K A M IN E O D 1 5 I 2 0 k W I K O T A O N A P E L E T O D 2 0 k W
Instalacija kamina / kotla
OPASNOST
Instalaciju kotla može da izvede samo za to osposobljen instalater.











Priključne instalacije kamina / kotla mora uraditi samo za to osposobljen instalater
Priključne instalacije kamina / kotla je potrebno instalirati po preporuci i instrukcijama proizvođača
Električne instalacije kamina / kotla mora instalirati samo za to osposobljen elektro instalater
Električni priključak kamina / kotla je potrebno instalirati po preporuci i instrukcijama proizvođača
Samostalno ne raditi ili mijenjati bilo kakve strukturalne promjene na kaminu / kotlu
Ne vršiti bilo kakve izmjene ni u jednom dijelu kamina / kotla
Ne otvarati i dirati samostalno dimovodni priključak unutar kamina / kotla
Ne otvarati i dirati samostalno električni sklop kamina / kotla
Ne isključivati kamin / kotao iz električne mreže za vrijeme rada
Dok kamin / kotao radi ne pokušavati čistiti i otvarati vrata i poklopce
Upotrebljavajte samo ono gorivo za koje je kamin / kotao namijenjen
Prvo puštanje kamina / kotla u rad mora biti pušten od strane ovlaštenog servisera i nikako ga ne
smijete puštati u rad sami, ukoliko želite da vaš kotao ulazi u uslove garancije.
Održavanje i servis
 Servis održavanja kamina / kotla mora se raditi jednom godišnje, u suprotnom garancija se ne priznaje,
 Korisnik sam prijavljuje željeni godišnji servis, nakon isteka sezone grijanja
 Servisiranje kamina / kotla u garantnom roku mora obaviti samo ovlašteni serviser, u suprotnom
proizvođač ne garantuje za greške, koje su bile posljedica nestručnog servisiranja.
Važno!
Na kraju sezone grijanja uradite sljedeće:
 U slučaju da kamin / kotao neće raditi duže vremena, obavezno ispraznite komplet spremnik
za pelet
 Ugasite kamin / kotao sa tipkom za kompletno gašenje, i po mogućnosti isključite iz električne
mreže (mogućnost el. udara)
 Zbog korozije ispraznite i usisajte pepeo iz ložišta
 Napravite raspored za godišnji servis
Na početku sezone grijanja uradite sljedeće:




4
Prije nego sipate pelet pregledajte dno spremnika za pelet
Provjerite pelet, sipati uvijek iz vreća koje nisu bile otvorene
Pregledajte ložište, gorionik i ispraznite sav pepeo ukoliko ga ima
Uradite probno grijanje 14 dana prije početka sezone grijanja
L A FA T K O M E R C d .o .o .
T E H N IČ K O U P U T S T V O Z A K A M IN E O D 1 5 I 2 0 k W I K O T A O N A P E L E T O D 2 0 k W
Rad sa kaminom / kotlom
Pri radu sa kaminom / kotlom poštujte sljedeće:
 Kaminom / kotlom mora upravljati obučena osoba, koja je upoznata sa uputstvom za upotrebu
kamina / kotla
 Pepeo odstranjen iz kamina / kotla mora se odlagati u negorivu i pokrivenu posudu da slučajno ne
dođe do zapaljenja ili spaljivanja.
 Za čiščenje kamina / kotla upotrebljavati samo negoriva sredstva za čiščenje
 Minimalna temperatura vode u kaminu / kotlu za vrijeme rada ne bi trebala da bude ispod 65°C, u
suprotnom rezultirati će pojavom kondenzacije.
 Korisnik kamina / kotla mora striktno poštovati i slijediti uputstvo za upotrebu
 U slučaju curenja plina ili dima, ugasiti kamin / kotao i pozvati ovlaštenoga servisera
 Pri gašenju kamina / kotla moramo slijediti uputstvo za gašenje i nikako ga ne smijemo gasiti
prisilno posipanjem ili stavljanjem određenih supstanci u kamin / kotao.
 Kamin / kotao na pelet STILMETAL je projektovan za izgaranje isključivo drvenog peleta
 Korisnik može mijenjati samo predviđene parametre i programe rada kamina / kotla, u protivnom
može dovesti do prestanka rada kamina / kotla.
 Kamin / kotao mora biti korišten samo za svrhe za koje je predviđen, u protivnom LAFAT KOMERC
d.o.o. ne snosi nikakvu odgovornost nastalom štetom.
Gorivo - pelet
OPREZ
Upotreba peleta loše kvalitete, nepravilnih dimenzija, ali i veći udio vlage u
peletu, mogu prouzrokovati zastoje u radu pa čak i kvar na kaminu / kotlu.
Dimenzije peleta, koji se najčešće upotrebljava je promjera Φ 6mm. Dužina peleta je vrlo važna, i ne
smije biti duža od 30mm, jer će se u suprotnom, pelet koji je predug će zastajati na presipu iz
spremnika u sistem doziranja gorionika.
OPTIMALNA SVOJSTVA PELETA
Osobina
Kalorična vrijednost
Gustoća
Prisutnost vode
Udio pepela
Dužina
Promjer
Udio prašine u punjenju
Sirovina
L A FA T K O M E R C d .o .o .
Vrijednost
Jed. mjere
4,6 – 4,9
kWh/kg
> 650
Kg/m3
8 – 10
%
< 0,5
%
5 – 30
mm
5–6
mm
<1
% u spremniku
100 % drvo, kora < 15 %, bez veziva i aditiva
5
T E H N IČ K O U P U T S T V O Z A K A M IN E O D 1 5 I 2 0 k W I K O T A O N A P E L E T O D 2 0 k W
OSNOVNI OPIS I RAD KAMINA / KOTLA
Konstrukcija kamina / kotla je zasnovana na principu jednovučnog puž sistema. Kamin / kotao radi na sistemu
vakuma. Ventilator je ugrađen na zadnjoj strani kotla na izlazu dijela kolektora dimnjaka, što stvara određen
pod-pritisak odnosno vakum. Sagorijevanje goriva – peleta se odvija u gorioniku gdje ispravnu mješavinu
primarnog sa sekundarnim zrakom stvara optimalno sagorijevanje peleta, zatim putuje vertikalno po ložištu
gdje prolazi kroz cijevi izmjenjivača topline, poslije čega pravilno rashlađen napušta kamin / kotao.
Na vrhu kamina / kotla je postavljen spremnik za pelet. Doziranje peletom se vrši tako što pelet pada
slobodnim padom na puž koji snadbijeva ložište, prema zadanom programu ili regulaciji. Nus proizvod
sagorijevanja je pepeo, koji se akumulira na dnu ložišta.
4
3
0013
2
1
7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Gorionik i komora za sagorijevanje
Vrata gorionika i komore za sagorijevanje
Regulacija (Kontrolna ploča)
Vrata spremnika za pelet
Pumpa za grijanje
5
Motor za pužni transporter
Ventilator
Grijač
Ekspanziona posuda
Sigurnosni ventil
8
9
6
10
6
L A FA T K O M E R C d .o .o .
T E H N IČ K O U P U T S T V O Z A K A M IN E O D 1 5 I 2 0 k W I K O T A O N A P E L E T O D 2 0 k W
OSNOVNE KARAKTERISTIKE KAMINA / KOTLA
Kamin / kotao je napravljen od kotlovskog lima 5 mm debljine i sastavljen je sa najsavremenijim metodama
zavarivanja. Projektovan je za izgaranje peleta (Φ 6 mm i dužine max 30 mm), sa maksimalnim iskorištenjem
sagorijevanja i izmjene topline. Kamin / kotao sagorijeva u gorioniku, te vreli plinovi se podižu uvis i u prvoj
komori za izgaranje izmjenjuju jedan dio topline.
Visokom iskorištenju prednost daju vodeni plašt koji se nalazi sa svih strana komore za izgaranje, pa kao
djelimično pothlađen prelazi u konvektni snop. U konvektnom snopu se sa svih strana nalaze vodeni plaštovi,
a unutar snopa kroz koji je predviđen prolaz vrelih dimnih plinova nalaze se spiralni turbulatori (usporivači
dimnih plinova). U tom dijelu dimni plinovi predaju glavni dio topline na vodeni plašt te pothlađeni prolaze
kroz izlaznu dimovodnu cijev i budu usisani u dimnjak uz pomoć ventilatora.
Kamin / kotao se sastoji od:









Komore za izgaranje ili vatrenog dijela kamina / kotla,
Gorionika i grijača,
Konektnog snopa sa vodenim plaštom,
Pužnog transportera i motora,
Spremnika za pelet,
Elektronske regulacije,
Pomičnih turbulatora,
Izlazne dimovodne cijevi,
Cijevi za spajanje.
L A FA T K O M E R C d .o .o .
7
T E H N IČ K O U P U T S T V O Z A K A M IN E O D 1 5 I 2 0 k W I K O T A O N A P E L E T O D 2 0 k W
Inicijalno paljenje kamina / kotla
Ukoliko su ispunjeni svi minimalni uslovi za puštanje kamina / kotla u prvi ili inicijalni rad (prisustvo
ovlaštenog servisera obavezno) potrebno je provjeriti sljedeće:








Pritisak vode u sistemu treba da bude veći od 1 bar, a manji od 2.5 bar
Da li je kamin / kotao pravilno odzračen (postavljena odzraka na samom izlazu iz kotla)
Spremnik za pelet napunjen dovoljnom količinom za nesmetani rad kamina / kotla
Gorionik čist i spreman za potpalu
Cirkulaciona pumpa spojena (OBAVEZNO)
Cijev za odvod gasova adekvatno spojena
Vrata gorionika pravilno zatvorena bez ikakvog curenja zraka u i van gorionika (Dihtuju)
Odgovarajući dotok svježeg zraka prisutan i zadovoljava minimalne uslove
U slučaju pojave pritiska vode van potrebnih parametara, greške na displeju ili bilo kakvog curenja
vode iz kamina / kotla obavezno kontaktirati vama najbliži servis.
Poželjno je da spremnik peleta poslije punjenja do vrha padne na minimum do
ponovnog maksimalnog punjenja. Na ovaj način izbjegavate moguće zastoje u
doziranju.
Priključenje kamina / kotla na vodovodnu mrežu
Vodovodna mreža mora obavezno da posjeduje tehničko sigurnosne karakteristike prema DIN
EN 12828
Prema DIN EN 12828 izmedju ostalih potrebno je sljedeće:
 Priključena ekspanziona posuda (Dolazi kao sastavni dio kamina / kotla)
 Sigurnosni ventil na najvišoj tački kotla ili voda cijevi na koju je povezan (Sigurnosni ventil dolazi kao
sastavni dio kamina / kotla)
 Vod koji veže kamin / kotao i sigurnosni ventil mora biti operativan, odnosno na tom dijelu ne smije da
bude priključni ventil, pumpa, obični ventil.
 Odvodni vod iz sigurnosnog ventila se mora izvesti tako, da porast pritiska nije moguć
 Kraj odvodnog voda se mora okrenuti tako, u slučaju isteka vode kroz sigurnosni ventil, voda izlazi
sigurno i čisto.
 Termometar i manometar
 Radni pritisak kamina / kotla mora biti minimum 1.0 bar i maksimum 2.5 bara
 Ukoliko pritisak padne ispod minimalnoga radnog pritiska, dopunite sistem vodom
 Kamin / kotao ne smije raditi bez vode u sistemu.
8
L A FA T K O M E R C d .o .o .
T E H N IČ K O U P U T S T V O Z A K A M IN E O D 1 5 I 2 0 k W I K O T A O N A P E L E T O D 2 0 k W
Tehničke specikacije
A
B
C
Specifikacija
Jed. Mjere
Kamin 15
Kamin 20
Kotao 20
kW
15
20
9 - 22
%
93.3
93.3
93.3
l
30
36
40
kg
190
203
230
mbar
0.06 / 0.15
0.06 / 0.15
0.06 / 0.15
Polazni/povratni vod
ᴓ
1"
1"
1"
Temp. dimnih plinova
°C
80 - 120
80 - 120
80 - 120
Max. radni pri sak
bar
2.5
2.5
2.5
Visina do sredine dimnjače
mm
155
155
140
Dubina kamina (B)
mm
620
620
710
Širina kamina (C)
mm
555
555
555
Visina kamina (A)
mm
985
985
1470
crvena / siva
crvena / siva
crvena / siva
Toplinski Učinak
Iskorištenje u sagorijevanju
Sadržaj Vode u kaminu
Masa Kotla
Podtlak dimnjaka
Boja oplate
Promjer dimnjače
mm
80
80
80
Visina polaznog/povratnog voda
mm
100 / 920
100 / 920
100 / 920
Zapremina spremnika
kg
35
35
80
Potrosnja el. Energije (min - max)
W
°C
100 - 350
100 - 350
100 - 350
65 / 80
65 / 80
65 / 80
Dimenzije Otvora Stakla (šxv)
mm
215 x 295
215 x 295
2"
Prosječna potrošnja peleta /h
kg / h
1.2 - 2.6
1.2 - 3.8
1.2 - 3.8
Opseg temperature (min / max)
L A FA T K O M E R C d .o .o .
9
T E H N IČ K O U P U T S T V O Z A K A M IN E O D 1 5 I 2 0 k W I K O T A O N A P E L E T O D 2 0 k W
Šema pripajanja STILMETAL kamina / kotla na sistem centralnog grijanja
OBAVEZNO POSTAVLJANJE ODZRAČNOG VENTILA
NA SAMOM IZLAZU IZ KAMINA / KOTLA
TV
HV


Odvodni vod priključite na topli vod (TV)
Povratni vod priključite na hladni vod (HV)
OPREZ
Protivkondenzacijska zaštita preporučuje da se voda u povratnom vodu, prije
nego uđe u kamin / kotao hladi ispod 55oC. Fabrički podešeni parametri pale
vodenu pumpu na 65oC, a gase je na 60oC u svrhu zaštite kamina / kotla od
kondenzacije.
OPASNOST
Priključenje kamina / kotla na električnu mrežu mora da izvede samo za to
osposobljen instalater, u suprotnom može da dodje do oštećenja opreme, ali i
do teških tjelesnih povreda.
Fabrički podešeni parametri automatskom regulacijom, podešeni su da zaštite
kamin / kotao ukoliko temperatura u kaminu / kotlu dostigne 87°C, time sto ce
automatski modulirati odnosno poceti da smanjuje temperaturu.
10
L A FA T K O M E R C d .o .o .
T E H N IČ K O U P U T S T V O Z A K A M IN E O D 1 5 I 2 0 k W I K O T A O N A P E L E T O D 2 0 k W
Priključenje kamina / kotla na dimovodni priključak
 Dimovodne priključke postavite da bude što je moguće kraći i stabilan
 Dimovodne cijevi treba obavezno dotegnuti za dimovodni priključak na kaminu / kotlu kao i sve
spojeve od dimovodne cijevi
 Ne preporučujemo duljinu dimovodnih cijevi dužinu višu od 3 metra, i maksimalnu do 4 koljena
 Promjer dimnjaka ne smije biti manji od Φ 130 mm
+ 2 Pa
 Minimalna vuča dimnjaka mora biti 12 -
OPASNOST
Minimalana vuča potrebna za dimovodni priključak je 8 Pa, preporučena je
+ 2 Pa.
12 -
OPASNOST
Dimovodni priključak dobro ksirati i dotegnuti, da ne dođe do curenja dimnih
gasova.
Odlike i osobine kamina / kotlova Stilmetal
Stabilnost
Energetska
Efikasnost
Ekonomičnost
L A FA T K O M E R C d .o .o .
11
T E H N IČ K O U P U T S T V O Z A K A M IN E O D 1 5 I 2 0 k W I K O T A O N A P E L E T O D 2 0 k W
Održavanje kotla
Korisnik je odgovoran za kvalitet instalacije centralnog grijanja, također ekološku prihvatljivost i kvalitet
nabavljenoga peleta. Čisćenje kamina / kotla na pelet preporučuje se jednom dnevno (isključivo kada je
kamin / kotao hladan).
1
2
Čišćenje gorionika (slika 1) se vrši na način da se gorionik izvadi iz ležišta i očisti ili usisa tako da potpuno
bude čist. Takođe se tokom čišćenja prazni lužara (slika 2) i prostor oko lužare očisti ili usisa radi boljeg
sagorijevanja ili uštede. Period čišćenja takođe dosta ovisi o kvaliteti peleta.
Osim gorionika, potrebno je i čišćenje kućišta gorionika tako što se očisti rukom ili usisivačem (slike 3 i 4).
3
4
Sedmično ili po potrebi treba otvoriti poklopac kamina / kotla i na donjem dijelu ispod lužare (slika 5) izvršiti
šišćenje turbulatora. Čišćenje se vrši na način da kroz postojeće ležište postavite metalnu polugu koja dolazi
uz kamin / kotao (slika 5), i laganim pritiskom na polugu pokretima gore dolje pomjerate turbulatore (slika 6),
poslije čega očistite odnosno usisate taj prostor.
5
12
6
L A FA T K O M E R C d .o .o .
T E H N IČ K O U P U T S T V O Z A K A M IN E O D 1 5 I 2 0 k W I K O T A O N A P E L E T O D 2 0 k W
Prilikom procesa sagorijevanja i čišćenja vremenom
dolazi do nastajanja određene količine pepela, koji
smanjuje protok zraka kroz konvektor, što rezultira
lošije sagorijevanje, odnosno niži procenat iskorištenja
(slika 7).
Čišćenje prostora ispod konvektnog snopa sa prednje
strane neve generacije stilmetal kamina / kotlova
pojednostavljeno je i dovedeno do jednostavnijeg a
istovremeno učinkovitijeg održavanja Stilmetal kamina
/ kotlova (slike 5 i 6). Zaprljani konvektni snop smanjuje
toplotnu iskorištenost (slika 7).
7
Prije punjenja spremnika obavezno provjeriti spremnik
za pelet, u slučaju prisustva stranih tijela postoji
mogućnost blokade pužnog transportera i samim time
zaustavljanje rada kamina / kotla (slika 8).
X
8
UPOZORENJE
Godišnje potrebno kompletno čišćenje kamina / kotla i dimovoda, što uveliko
produžuje vijek trajanja kamina / kotla. Otvori za dovod svježeg zraka
doprinose da svjež dovod kiseonika pospješuje bolje i pravilno izgaranje
peleta.
Gorionik je cjelina koja je odvojiva od ležišta sa čime je olakšano čišćenje i
servis. U gorionik je uronjen električni grijač koji se automatski pali i gasi, a
smješten je u prolazu zračne struje sa čime je olakšano paljenje kamina / kotla
jer se koristi kao upaljač.
L A FA T K O M E R C d .o .o .
13
T E H N IČ K O U P U T S T V O Z A K A M IN E O D 1 5 I 2 0 k W I K O T A O N A P E L E T O D 2 0 k W
Rukovanje Regulacijom STILMETAL ECO SM kamina / kotla
UPOZORENJE
Pri rukovanju kaminom / kotlom morate doslovno poštovati uputstvo za
upotrebu, u suprotnom može da dođe do ozbiljnih oštećenja proizvoda.
Programirani rad kamina / kotla
14
L A FA T K O M E R C d .o .o .
T E H N IČ K O U P U T S T V O Z A K A M IN E O D 1 5 I 2 0 k W I K O T A O N A P E L E T O D 2 0 k W
Opis funkcije
ON/OFF
pka se koris za paljenje i gašenje kamina / kotla.
Za paljenje pri snite i držite pku par sekundi.
Tipke za navigaciju služe za ( izbor menija ), odabrani meni se prikazuje
odgovarajućom ikonom na vrhu regulacije.
Osim toga ove pke se koriste za uređivanje parametara.
Tipke poveća / smanji služe za uređivanje parametara, kada su odabrane
vrijednos , blinkaju.
Enter pka se koris za ulazak u mod za uređivanje i potvrdu postavljene
vrijednos
Otkaži pka se koris za odbacivanje promjena i povratak nazad za jednu
razinu u meniju.
Greške koje se mogu pojaviti prilikom rada kamina / kotla i uzroci









Code E001 : greška na tipkovnici
Code E101 : prekomjerna temperatura vode
Code E105 : NTC2 greška
Code E106 : NTC3 greška
Code E108 : greška na sigurnosnom prekidaču
Code E109 : greška na sklopki za pritisak
Code E110 : NTC1 greška
Code E112 : prekomjerna temperatura goriva
Code E115 : opšta greška
UPOZORENJE
Grešku zabilježiti i kontaktirati ovlaštenoga servisera (pogledati opis
najčešćih grešaka i njihovo otklanjanje na strani 29 (Mogući problemi i
njihovo rješavanje))
L A FA T K O M E R C d .o .o .
15
T E H N IČ K O U P U T S T V O Z A K A M IN E O D 1 5 I 2 0 k W I K O T A O N A P E L E T O D 2 0 k W
Detaljniji pristup regulaciji i upravljanjem kamina / kotla može se postići sa
posebnim programom za PC ili računarom, preko kojeg se obavlja servis
kamina / kotla i omogućava detaljniju regulaciju paljenja, izgaranja, doziranja
paljenja, doziranje gašenja, zrak paljenja, zrak gorenja, zrak gašenja,
uključenje vodene pumpe i sl. Ovaj dodatak ne ulazi u serijsku opremu kamina
/ kotla i koriste ga isključivo ovlaštena i stručna lica, ali se po narudžbi može
isporučiti kao dodatna oprema.
16
L A FA T K O M E R C d .o .o .
T E H N IČ K O U P U T S T V O Z A K A M IN E O D 1 5 I 2 0 k W I K O T A O N A P E L E T O D 2 0 k W
L A FA T K O M E R C d .o .o .
17
T E H N IČ K O U P U T S T V O Z A K A M IN E O D 1 5 I 2 0 k W I K O T A O N A P E L E T O D 2 0 k W
18
L A FA T K O M E R C d .o .o .
T E H N IČ K O U P U T S T V O Z A K A M IN E O D 1 5 I 2 0 k W I K O T A O N A P E L E T O D 2 0 k W
L A FA T K O M E R C d .o .o .
19
T E H N IČ K O U P U T S T V O Z A K A M IN E O D 1 5 I 2 0 k W I K O T A O N A P E L E T O D 2 0 k W
Na kraju odabira i postavke svih vrijednosti ili željenog podešavanja pritiskom
na tipku ENTER  potvrđujemo zadate vrijednosti koje poslije potvrde
prestaju da blinkaju i nove vrijednosti automatski vrijede.
20
L A FA T K O M E R C d .o .o .
T E H N IČ K O U P U T S T V O Z A K A M IN E O D 1 5 I 2 0 k W I K O T A O N A P E L E T O D 2 0 k W
L A FA T K O M E R C d .o .o .
21
T E H N IČ K O U P U T S T V O Z A K A M IN E O D 1 5 I 2 0 k W I K O T A O N A P E L E T O D 2 0 k W
Nakon namiještanja vremena pritisnuti
tipku za navigaciju DESNO , na
displeju se pojavljuje vrijednost
temperature koja takođe blinka.
Sa tipkama ss zadajemo vrijednost
temperature u zadatom režimu, odnosno
programu (P1). Nakon završetka svih
postavki OBAVEZNO potvrditi tipkom
ENTER  .
Izlazak iz ovog podmenija je jedino na
način pritiska na tipku OTKAŽI ss , koja
se nalazi u gornjem lijevom uglu
komandne ploče. Na isti način se vrši
programiranje svih šest uklopnih
vremena od (P1) – (P6).
Preporučujemo upisivanje zadatih vrijednosti iz tabele koja dolazi uz uputstvo.
22
L A FA T K O M E R C d .o .o .
T E H N IČ K O U P U T S T V O Z A K A M IN E O D 1 5 I 2 0 k W I K O T A O N A P E L E T O D 2 0 k W
L A FA T K O M E R C d .o .o .
23
T E H N IČ K O U P U T S T V O Z A K A M IN E O D 1 5 I 2 0 k W I K O T A O N A P E L E T O D 2 0 k W
24
L A FA T K O M E R C d .o .o .
T E H N IČ K O U P U T S T V O Z A K A M IN E O D 1 5 I 2 0 k W I K O T A O N A P E L E T O D 2 0 k W
L A FA T K O M E R C d .o .o .
25
T E H N IČ K O U P U T S T V O Z A K A M IN E O D 1 5 I 2 0 k W I K O T A O N A P E L E T O D 2 0 k W
Svako podešavanje regulacije počinje odabirom menija pritiskom na ENTER
sss za početak i pritiskom na ENTER sss na potvrdu podešene regulacije.
U cilju bezbjednosti i sigurnosti na regulaciji je ugrađena sonda koja
kontinuirano mjeri temperaturu vode, u slučaju prekoračenja ograničene
temperature (>87°C) kamin / kotao automatski počinje da modulira odnosno
smanjuje temperaturu.
Na izlaznom dimovodu ugrađena je sonda koja mjeri temperaturu izlaznih plinova
i u slučaju prelaska temperature (>150°C) kamin / kotao počinje da automatski
modulira, odnosno smanjuje temperaturu. Kako bi minimizirali uticaj dimnjaka na
rad kamina / kotla, instaliran je ventilator na izlazu iz kamina / kotla, koji se prvo
pali prilikom paljenja kamina / kotla, a čiji se broj obrtaja kontroliše regulacijom.
26
L A FA T K O M E R C d .o .o .
T E H N IČ K O U P U T S T V O Z A K A M IN E O D 1 5 I 2 0 k W I K O T A O N A P E L E T O D 2 0 k W
Nakon gašenja kamina / kotla ventilator ostaje u radu još par minuta u cilju izvlačenja zaostalih gasova
nastalih gorenjem (moguć je rast temperature i nakon gašenja). Rad ventilatora je bešuman.
Kao dodatna eksterna oprema, koja ne dolazi u standardnom pakovanju kamina / kotla jeste sobni termostat i
GSM kontrolor. Sobni termostat služi za regulaciju rada kamina / kotla na osnovu sobne temperature i sastoji
se od termo prekidača koji usljed temperaturnih promjena i zadatih parametara pali odnosno gasi kamin /
kotao. Sobni termostat povećava komfor korištenja kamina / kotla, i proizvođač ga preporučuje. GSM
kontrolor služi za paljenje i gašenje kamina / kotla te automatski generiše poruke i šalje na unaprijed zadate
brojeve telefona.
UPOZORENJE
Radni pritisak kotla je 1 – 2,5 bar, obavezno je postavljanje sigurnosnog
ventila koji ispušta na 2,5 – 3 bara.
Kamin 15 / 20 nije potpuno termički izolovan te ima svrhu i dogrijavanja prostorije u kojoj se nalazi, s tim
razlogom je i namijenjen instalaciji u prostoru u kojem se boravi, dok Kotao Eco Compact 20 je potpuno
termički izolovan i ne zagrijava prostoriju u kojoj se nalazi. Isporučuju se u jednom dijelu sa namontiranom
oblogom i već programiranom regulacijom. Svaki kamin / kotao se ispituje na curenje (6 bar) u našem
proizvodnom pogonu kao i testno priključenje na grijanje.
Kao jedan od važnijih dijelova proizvodnog procesa jeste i kontrola kvalitete, tako svaki kamin / kotao prolazi
kroz odgovarajuća ispitivanja. Stilmetal kamini / kotlovi su u skladu sa ispitivanim tipovima opisanim u
izvještaju koji je utvrdio njihov kvalitet i usklađenost sa međunarodnim normama i da ispunjavaju sve
zahtjeve potrebne korisnika. Redovitim nadzorom našeg proizvodnog procesa provjerava se kvalitet i
usklađenost međunarodnim normama.
U obavezne sigurnosne komponente sistema centralnog grijanja spadaju: manometar pritiska sa
termometrom, ventil, vodena pumpa, sigurnosni ventil i ekspanziona posuda.
Uz svaki kamin / kotao korisnik dobija garantni list i tehničko uputstvo.
E
STILMETAL kamini / kotlovi na pelet su ispitani i odobreni od
strane državne agencije EKO SKLAD-a za subvenciju države
Slovenije.
UPOZORENJE
Kamin 15 / 20 kW i Kotao Eco Compact 20 kW dolaze sa već ugrađenom
cirkulacionom pumpom, ekspanzionom posudom i sigurnosnim ventilom što
pojednostavljuje montažu na sistem centralnog grijanja.
L A FA T K O M E R C d .o .o .
27
T E H N IČ K O U P U T S T V O Z A K A M IN E O D 1 5 I 2 0 k W I K O T A O N A P E L E T O D 2 0 k W
Maksimalno dozvoljena snaga vodene pumpe spojene preko namjenskog priključka iznosi 300 W. Ukoliko
postoji potreba za priključenje pumpe veće snage od dozvoljene, u tom slučaju pumpu napajati preko
elektromagnetne sklopke.
UPOZORENJE
Strogo je zabranjeno dodavanje ili usipanje goriva u tekućem stanju odnosno
loženje ili spaljivanje bilo kakvih otpadnih ili drugih gorivih materijala u
gorioniku kamina / kotla.
Prilikom postavljanja kamina / kotla preporučuje se:




Ravna i tvrda podloga (Beton i sl.)
Slobodan prostor na zadnjoj strani - 50 cm
Slobodan prostor na bočnim stranama – 50 – 60 cm
Slobodan prostor sa prednje strane – 1 m
50
50
-60
cm
cm
m
0c
10
50
50
cm
50
-60
cm
0
0-6
5
cm
60
cm
10
0c
m
Navedene dimenzije nisu uslovljene, već su preporučene kod postavljanja kamina / kotla u dovoljno velikom
prostoru, a u cilju komfornijeg rukovanja i održavanja.
Poslije priključka kamina / kotla na sistem centralnog grijanja preporučuje se odzraka sistema na hladno
poslije punjenja sistema na 1,5 bar. Ne ispuštati vodu iz sistema osim u slučaju nužnih popravki i slično.
Spajanje kamina / kotla na strujnu mrežu se vrši spajanjem utikača napojnog kabla sa dostupnom
monofaznom utičnicom. Mjesto utičnice treba biti pravilno odabrano tako da utikač čini uvijek lako
dostupnim.
Znak da je kamin / kotao pod naponom je osvijetljan displej. Nekoliko sekundi poslije uključivanja u strujnu
mrežu potrebno je sistemu da se podigne, nakon toga možemo upaliti kamin / kotao na tipku ON/OFF koju
držimo nekoliko sekundi.
Gašenje kamina / kotla se također vrši na tipku ON/OFF istim procesom kao i paljenje, s tim da maksimalno do
10 min treba da prođe da bi se kamin / kotao potpuno ugasio (zavisno od režima rada).
Vrata na kaminu / kotlu u toku rada ne otvarati!!!
28
L A FA T K O M E R C d .o .o .
T E H N IČ K O U P U T S T V O Z A K A M IN E O D 1 5 I 2 0 k W I K O T A O N A P E L E T O D 2 0 k W
Mogući problemi u radu i njihovo uklanjanje
Problem
Uzrok
Zaprljanost
Nema dovoljno goriva u
gorioniku
Kamin / kotao radi ali ne
može da dostigne zadatu
temperaturu
-
Kamin / kotao vlaži kondenzuje
Kondenzacija dimnih gasova
Vraća dim iz kamina / kotla
-
Kamin / kotao ne radi i ne
gori indikacija na regulaciji
Nema napona
-
Kamin / kotao postigao
zadatu temperaturu ali
radijatori ne griju
Zaprljanost kamina / kotla,
Zaprljanost konvektnog snopa,
Zaprljanost dimnjače i
dimnjaka (slika 7),
Loše dihtovanje na brtvama
-
Neispravna pumpa ili nema
napona
Nepravilno podešena
temperatura pumpe
Nema napona u ventilatoru ili je
strano tijelo zaglavilo ventilator
Ventilator ne radi
Ne vrši potpaljenje peleta
Ne dozira pelet u gorionik
Povećana količina potrošnje
peleta i šljake
Nema napona na grijaču
Grijač neispravan
Grijač i posuda gorionika
zaprljani
- Nema napona na motoru ili je
neispravan
- Strano tijelo u pužnom
transporteru
- Vlažan pelet
Jako loša kvaliteta peleta sa lošom
kalorijskom moći
-
Riješenje
-
Očistiti kamin / kotao i dimnjak
Provjeriti spremnik sa peletom
Provjeriti vlažnost peleta
Provjeriti dimnjak i dimnjaču
Provjeriti podešavanje za
paljenje pumpe (ne ispod 65oC)
- Očistiti dimnjak,
- Očistiti komoru turbulatora
(pomoću metalne poluge sa
prednje strane kamina / kotla
slika 5 i 6)
- provjeriti napon
- provjeriti osigurače kućne
instalacije
Zapekla pumpa, otvoriti čep i
pokušati pokrenuti je odvijačem i
provjeriti napon pumpe kao i
spojeve
- Provjeriti spojeve i osigurače
- Provjeriti da li se ventilator
okreće slobodno
-
-
Provjeriti napon grijača
Očistiti gorionik
Zamijeniti grijač
-
Provjeriti osigurače i spojeve
Očistiti spremnik i dozirnu cijev
Zamijeniti motor
Obratiti se dobavljaču peleta
Spajanje kamina / kotla preko akumulacijskog spremnika je svakako
preporuka proizvođača, akumuliranjem određene energije koja se po potrebi
koristi za zagrijavanje prostora stvara se dodatna ušteda peleta. Na ovaj način
se takođe ostvaruje manje vrijeme rada kamina / kotla, odnosno veća pauza
između paljenja i stabilniji rad.
L A FA T K O M E R C d .o .o .
29
T E H N IČ K O U P U T S T V O Z A K A M IN E O D 1 5 I 2 0 k W I K O T A O N A P E L E T O D 2 0 k W
30
L A FA T K O M E R C d .o .o .
T E H N IČ K O U P U T S T V O Z A K A M IN E O D 1 5 I 2 0 k W I K O T A O N A P E L E T O D 2 0 k W
LAFAT KOMERC d.o.o. Kalesija svakim danom razvija i usvaja nove proizvode, a dokaz je
upravo ovaj kotao na pelet. Mi se preradom i obradom metala bavimo već 37 godina što
predstavlja porodičnu tradiciju prožetu velikim iskustvom.
Dužnost nam je zadržati trend rasta kvalitete i kvantitete proizvodnje te udovoljavati svim
Vašim zahtjevima. Takođe LAFAT KOMERC d.o.o. osim proizvodnog pogona posjeduje
vlastiti servis za kotlove na pelet, kamine na pelet, kotlove na čvrsto gorivo i plinske uređaje
koji je dostupan svaki dan.
Želimo vam ugodno eksploatisanje našeg kotla te dug vijek trajanja.
Direktor
Kalesija, 2014 godine.
Adnan Lovic
__________________
Adnan Lović
L A FA T K O M E R C d .o .o .
31
'
LAFAT KOMERC d.o.o
E
Eko sklad
Slovenski okoljski javni sklad
Eco Fund
Slovenian Environmental Public Found
Download

Raduje nas Vaša odluka o kupovini našeg proizvoda