Návod k obsluze, instalaci a údržbě
kondenzační kotel AKY
CZ
Účinnost až
109%
Třída účinnosti
****
Třída NOx
5
KONDENZAČNÍ KOTEL
AKY
AQUAKOND AKY
2
HC0048.01IT ed.B-1406
KONDENZAČNÍ KOTEL
AQUAKOND AKY
Prohlášení o shodě
Statement of Compliance
APEN GROUP S.p.A
20060 Pessano con Bornago (okres Milán)
Via Isonzo 1
Tel +39.02.9596931 r.a.
Fax +39.02.95742758
Internet: http://www.apengroup.com
Tento dokument prohlašuje, že:
With this document we declare that the unit:
Model/Model: kotel s teplovodním ohřívačem vzduchu AKY,
Boiler witn water Heater AKY,
byl navržen a vyroben v souladu s ustanoveními těchto Evropských směrnic:
has been designed and manufactured in compliance with the prescriptions of the following EC Directives:
Směrnice o strojích 2006/42/ES
Machinery Directive 2006/42/CE
Směrnice o plynových zařízeních 2009/142/ES (dříve 90/396/ES)
Gas Appliance Directive 2009/142/CE (ex 90/396/CE)
Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/ES
Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/CE
Směrnice o nízkém napětí 2006/95/ES
Low Voltage Directive 2006/95/CE
Směrnice Erp 2009/125/ES
Erp Directive 2009/125/CE
Pokud bude stroj vestavěn do strojního zařízení (kombinované stroje), vzdává se výrobce veškeré
zodpovědnosti, jestliže celé strojní zařízení nebude předem prohlášeno za shodné s výše uvedenými
předpisy (příloha IIB Směrnice o strojích).
If the unit is to be installed into an equipment (combined), the manufacturer disclaims any responsibility
if this equipment is not previously declared compliant with the requirements specified in IIB Enclosure of
above said Machinery Directive.
Pessano con Bornago
Apen Group S.p.A.
Jednatel
Mariagiovanna Rigamonti
výrobní číslo
kód
AKY
3
HC0048.01IT ed.B-1406
KONDENZAČNÍ KOTEL
AQUAKOND AKY
3.7. Homologace
AKY
4
HC0048.01IT ed.B-1406
KONDENZAČNÍ KOTEL
AKY
AQUAKOND AKY
5
HC0048.01IT ed.B-1406
KONDENZAČNÍ KOTEL
AQUAKOND AKY
OBSAH
ODDÍL
1. OBECNÁ UPOZORNĚNÍ
7
ODDÍL
2. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
2.1. Palivo
2.2. Únik plynu
2.3. Elektrické napájení
2.4. Obsluha
2.5. Údržba
7
7
7
8
8
8
ODDÍL
3. TECHNICKÉ VLASTNOSTI
3.1. Modely a výkony
3.2. Technické údaje:
3.3. Charakteristiky hydraulického okruhu
3.4. Komponenty dle ISPESL
3.5. Rozměry kotlů
3.6. Provoz a příslušenství
9
9
10
14
15
16
17
ODDÍL
4. INSTRUKCE PRO UŽIVATELE
4.1. Provoz kotle
4.2 LCD Panel nástrojů
18
18
19
ODDÍL
5. INSTRUKCE PRO INSTALACI
5.1. Obecná pravidla instalace
5.2. Doprava a manipulace
5.3. Příslušenství pro instalaci
5.4. Instalace kotle
5.5. Elektrické zapojení
5.6. Připojení plynu
5.7. Připojení kouřovodu
5.8. Naplnění hydraulického okruhu
21
21
21
21
21
23
25
26
29
ODDÍL
6. SERVISNÍ INSTRUKCE
6.1. Tabulka zemí - kategorií plynů
6.2. Tabulka údajů pro nastavení plynu
6.3. První spuštění
6.4. Rozbor spalování
6.5. Přestavba na LPG
6.6 Výměna plynového ventilu a seřízení Offset
6.7. Výměna modulační desky
6.8 Programování s LCD displejem
6.9 Údržba výměníku tepla
30
30
31
32
32
33
33
34
34
35
ODDÍL
7. PARAMETRY MODULAČNÍ DESKY
36
ODDÍL
8. ANALÝZA PORUCH – CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ
38
ODDÍL
9. SCHÉMATA ZAPOJENÍ
9.1.
Schéma zapojení AKY032/034/050/070
40
41
ODDÍL
10. NÁHRADNÍ DÍLY
42
AKY
6
HC0048.01IT ed.B-1406
KONDENZAČNÍ KOTEL
AQUAKOND AKY
1. OBECNÁ UPOZORNĚNÍ
2. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Tento manuál je nedílnou součástí výrobku a nesmí
být od něho oddělen.
Pokud by měl být výrobek prodán nebo převeden na
jiného majitele, zajistěte, že bude předán včetně
tohoto návodu tak, aby mohl být užíván novým
majitelem nebo montážním technikem.
Výrobce odmítá veškerou civilní i trestní odpovědnost
za škody na osobách, zvířatech či věcech způsobené
chybnou instalací, seřízením či údržbou kotle,
nedodržením tohoto návodu či zásahem nepovolané
osoby. Toto zařízení smí být užíváno pouze k tomu
účelu, pro jaký bylo vyrobeno. Jakékoliv jiné
nesprávné či nepřiměřené použití bude považováno za
nevhodné a tedy nebezpečné.
Při instalaci, provozu a údržbě předmětného zařízení
musí uživatel striktně dodržovat instrukce uvedené
v tomto návodu k použití a údržbě.
Instalaci zařízení musí provést povolaná osoba
vybavená odpovídajícími technickými znalostmi
v oboru vytápění, v souladu s platnými normami a
podle návodu výrobce.
První spuštění, přestavbu na jiný druh plynu a údržbu
smí
provádět
výhradně
technický
personál
autorizovaného servisního střediska (v Itálii
autorizovaného společností Apen Group Spa).
V tomto návodu bude používán následující symbol,
jehož úkolem je upozornit obsluhu stroje.
Bezpečnostní pokyny pro operátora
nebo pro osoby zdržující se v blízkosti
zařízení.
V následujících kapitolách uvádíme bezpečnostní
předpisy platné pro prostor, kde bude zařízení
instalováno, a pro ventilační otvory.
2.1. Palivo
Než kotel spustíte, ujistěte se, že:
• údaje o přívodní plynové síti odpovídají údajům na
štítku;
• potrubí pro přívod vzduchu do spalování a potrubí
pro odvod spalin přesně odpovídá doporučení od
Apen Group;
• byla zkontrolována a vyzkoušena vnitřní i vnější
těsnost okruhu pro přívod paliva v souladu s
platnými předpisy;
• kotle je připojen právě k tomu druhu paliva, pro
který byl vyroben;
• rozměry přívodního okruh odpovídají potřebnému
průtoku a kotel je vybaven všemi bezpečnostními a
kontrolními prvky, které předepisují příslušné
normy;
• bylo správně provedeno vyčištění vnitřních částí
plynového potrubí;
• průtok plynu je seřízen tak, aby odpovídal
požadovanému výkonu kotle;
• přívodní tlak paliva odpovídá rozmezí uvedenému
na štítku.
V případě nutnosti jakéhokoliv zásahu údržby se řiďte
předpisy platnými v zemi určení výrobku. Výrobek je
kryt zárukou, záruční podmínky jsou uvedeny na
záručním listě.
Výrobce prohlašuje, že zařízení je vyrobeno v souladu
s technickými normami UNI, UNI-CIG, CEI, EN včetně
předpisů platných v daném oboru, a dále že odpovídá
Směrnici o plynu 2009/142/EHK.
2.2. Únik plynu
Pokud ucítíte zápach plynu:
• nezapínejte elektrické spínače, telefon ani jiný
předmět/zařízení, které může způsobit jiskru;
• okamžitě otevřete okna a dveře, aby se vytvořil
průvan, který místnost vyvětrá;
• uzavřete plynové ventily;
• požádejte o pomoc specializovaného technika.
AKY
7
HC0048.01IT ed.B-1406
KONDENZAČNÍ KOTEL
AQUAKOND AKY
2.3. Elektrické napájení
Zařízení musí být správně připojeno k účinnému
zemnícímu okruhu, který odpovídá normám platným
v zemi použití.
POZOR: aby mohlo zařízení bezchybně
fungovat
a
nedocházelo
k jeho
poškození nebo k ohrožení osob, musí
se k vodě určené do vodního okruhu
přidávat glykol v množství odpovídajícím
minimálním teplotám v zimních měsících
v místě, kde je kotel instalován.
Je přísně ZAKÁZÁNO připojit vodní
potrubí zařízení k běžné vodovodní síti.
Upozornění
•
S pomocí povolaného technika
zkontrolujte
účinnost zemnícího okruhu;
• Zkontrolujte, že napětí napájecí sítě odpovídá
údaji, který je uveden na štítku na přístroji a
v tomto návodu;
• Nezaměňujte nulový pól a fázi. Zařízení smí být
připojeno k elektrické síti pomocí zástrčky a
zásuvky pouze v případě, že tato neumožňuje
záměnu fáze a nulového pólu;
• Elektrický obvod, a především průřez vodičů, musí
odpovídat maximálnímu příkonu zařízení, který je
uveden na štítku a v tomto návodu;
• Elektrické vodiče je třeba udržovat mimo dosah
zdrojů tepla.
DŮLEŽITÉ: před napájecím kabelem musí být
povinně umístěn jistič s pojistkami, jehož kontakty
mají rozevření větší než 3 mm. Jistič musí být
viditelný, přístupný a ve vzdálenosti méně než 3
metry od zařízení. Veškeré zásahy elektrické
povahy (instalace a údržba) musí provádět
kvalifikovaní odborníci.
Upozornění pro použití glykolu
Při přímém požití velkých dávek může
tento přípravek působit na centrální
nervový systém a vyvolat dýchací potíže či
poškození ledvin. Vyvarujte se kontaktu
s pokožkou a očima, chraňte dýchací
systém.
Zajistěte, aby se přípravek nedostal do
kanalizace,
do
povrchových
ani
podzemních vod či do půdy.
Používejte rukavice, gumové holinky,
běžné přiléhavé pracovní oblečení a
utěsněné ochranné brýle.
Podrobnější
informace
najdete
v technickém listu společnosti
Cookson Electronics, Alpha Metals S.p.A.,
Via Ghisalba 1, 20021 Bollate, Milano
Tel: +39.02.383311 Fax: +39.02.38300398
email:
[email protected]
www.fernox.com
2.4. Obsluha
Obsluha jakéhokoliv zařízení napájeného elektrickou
energií nesmí být dovolena dětem a nezkušeným
osobám.
Dodržujte následující pokyny:
• nedotýkejte se přístroje mokrými či vlhkými částmi
těla nebo naboso;
• k uzemnění elektrických zařízení nepoužívejte
plynové potrubí;
• nedotýkejte se horkých částí přístroje, jako např.
výfukového potrubí;
• na zařízení nepokládejte žádné předměty;
• nedotýkejte se pohybujících se částí zařízení.
Společnost APEN GROUP u svých kotlů AKY
testovala a doporučuje použití glykolu ALPHI 11
od firmy Fernox;
k dostání jsou balení o různých objemech
v těchto sadách:
kód
objem
C07200-05
5 litrů
C07200-25
25 litrů
2.5. Údržba
Než zahájíte jakékoliv čištění či údržbu, odpojte
zařízení od přívodních sítí vypínačem elektrického
napájení a uzavřením příslušných přívodů.
V případě závady nebo poruchy zařízení vypněte,
nepokoušejte se ho opravit, ani do něj nijak
nezasahujte a kontaktujte nejbližší servisní středisko
autorizované k údržbě našich produktů.
Případná oprava našich výrobků se smí provádět
výhradně za použití originálních náhradních dílů.
Nedodržení výše uvedených pravidel může ohrozit
bezpečnost zařízení a způsobit ukončení záruky.
Pokud zařízení nebude po delší dobu používáno, je
třeba uzavřít plynové ventily a vypnout vypínač
elektrického napájení stroje.
V případě, že kotel nebude dále používán, je třeba
kromě výše popsaných úkonů zabezpečit i ty části,
které představují potenciální zdroje nebezpečí.
AKY
8
HC0048.01IT ed.B-1406
KONDENZAČNÍ KOTEL
AQUAKOND AKY
3. TECHNICKÉ VLASTNOSTI
3.1. Modely a výkony
Kondenzační kotel AKY na přírodní plyn nebo LPG byl
navržen tak, aby odpovídal požadavkům na vytápění
takových prostor, jako jsou autoopravny, karosárny,
stolárny, průmyslové a obchodní budovy apod.
Celý spalovací okruh, kterým je kotel vybaven, je
umístěn mimo vytápěný prostor, takže jak přívodní
okruh, tak i spalinový okruh [ve standardním vybavení
typu B23P] se nacházejí mimo vytápěný prostor.
Systém je schopen pracovat samostatně. Pro uvedení
do provozu ho stačí připojit k přívodu plynu a
k elektrické síti.
Kotel je vybaven ochranou proti mrazu, která funguje
samozřejmě pouze tehdy, když je kotel napájen.
V případě vypnutého napájení je k prevenci zamrznutí
systému nezbytně nutné naplnit okruh směsí vody a
glykolu v poměru odpovídajícím venkovním provozním
teplotám [viz níže v návodu].
Kotle AKY jsou kondenzačního typu s modulačním
hořákem.
Existují dvě série kotlů:
- série 00X0
kotel AKY032IT-00X0
- série standard
kotle AKY034IT, AKY050IT, AKY070IT
Obě série se skládají z kondenzačního kotle s
účinností odpovídající 4 hvězdičkám, schopného
uspokojit požadavky na účinnost všech regionálních
předpisů, včetně těch nejpřísnějších.
Série 00X0 se liší:
- pracovní teplotou vody 80/55°C;
- oběžným kolem čerpadla s konstantní rychlostí i
průtokem.
Série standard se vyznačuje:
- pracovní teplotou vody 72/45°C;
- účinností více než 100% při maximálním tepelném
výkonu;
- elektronickým oběžným kolem čerpadla
s proměnlivou rychlostí a nízkou spotřebou elektriky.
Model AKY032 a AKY034 se dodávají již naplněné
směsí vody s 30% glykolu, která zabraňuje zmrznutí
kapaliny až do venkovní teploty -15°C.
Modely AKY050 a AK070 nejsou dodávány s náplní,
neboť rozměry expanzní nádrže kotle neumožňují
naplnit ji celým obsahem náplně potřebným pro okruh.
Konstrukce kotle odpovídá požadavkům na výrobu
plynových zařízení o výkonu do 70 kW (EN483).
Technologie kondenzace a předsměšování spolu
s modulací plamene umožňují dosahovat účinnosti
přesahující 108%.
Tepelný výměník kotle, vyrobený z nerezavějící oceli,
zaručuje vysokou účinnost a odolnost proti korozi.
Hořák je rovněž celý vyroben z nerezavějící oceli s
využitím speciálního mechanického obrobení, které
zaručuje jak vysokou spolehlivost a výkon, tak i
vysokou tepelnou a mechanickou odolnost.
Nejrůznější typy dálkového ovládání, dodávané na
objednávku, umožňují – podle objednaného typu
ovladače – nastavení provozních parametrů, kontrolu
teploty prostředí, naprogramování časů, zobrazování
jednotlivých provozních fází i případných závad.
Ovládací příslušenství: pro kotle obou sérií lze použít
jednoduchý dálkový ovladač SmartControl nebo
SMART.NET.
Pomocí ovladačů SmartControl a SMART.NET lze
ovládat současně kotle 00X0 a standard.
Série standard byla navržena tak, aby dosahovala
účinnosti vyšší než 100%, při nižší výhřevnosti, kdy
kotel dodává maximální tepelný výkon, a účinnosti
108% při minimálním tepelném výkonu.
Účinnost kotle při teplotě přívodní vody 72°C byla
vyzkoušena a atestována zkušebním ústavem.
Pomocí dálkového ovládání SmartControl nebo
programu SMART.NET [doplňkové] lze využít i funkci
„kompenzace prostředí“, která umožňuje snížit teplotu
přívodní vody - „pohyblivou teplotu“ - nepřímo úměrně
nárůstu teploty v prostředí, čímž se dosahuje účinností
kotle přes 108% [Hi].
Vlastní bezpečnost
Zvýšení účinnosti při minimální výkonu bylo dosaženo
použitím nejmodernější technologie směšování
vzduchu s plynem a současnou regulací množství
vzduchu a plynu přiváděného do spalování.
Tato technologie činí zařízení bezpečnějším, neboť
plynový ventil propouští takové množství paliva, které
odpovídá množství vzduchu v závislosti na regulaci
nastavené výrobcem. Obsah CO2 zůstává na rozdíl od
atmosférických hořáků konstantní v celém pracovním
rozsahu kotle, což umožňuje zvyšovat jeho účinnost
za současného snižování tepelného výkonu.
V případě výpadku přívodu vzduchu zastaví ventil
dodávku plynu; v případě poklesu množství vzduchu
sníží ventil automaticky přívod plynu a bude udržovat
parametry spalování na optimálních úrovních.
POZNÁMKA: chcete-li využít finančního příspěvku
podle platných předpisů, týkajících se tepelných
zařízení o výkonu nad 100kW, je povinné použití
termostatu
prostředí
s funkcí
kompenzace
prostředí nebo pohyblivé teploty a také čerpadla
s variabilním průtokem.
U celé série AKY se používá výměník tepla se
„studenými dveřmi“, který umožňuje další snížení
tepelných ztrát pláštěm a tím i zvýšení účinnosti kotle.
Minimální emise
Směšovací hořák spolu s ventilem vzduch/plyn
umožňují „čisté“ spalování s velmi nízkými podíly
znečišťujících látek.
AKY
9
HC0048.01IT ed.B-1406
KONDENZAČNÍ KOTEL
AQUAKOND AKY
3.2. Technické údaje:
KOTEL – SÉRIE 00X0
AKY032 - 00X0
Typ zařízení
Homologace EU
B23P*-B53P-C43-C53-C63-C83
P.I.N.
0694BT1623
třída účinnosti [Hi] [Směrnice 92/42 EHS]
****
třída NOx [EN 483]
5
Účinnost kotle
Tepelný příkon [Hi] [75/55°C]
Užitný tepelný výkon do vody [75/55°C] **
Účinnost do vody [Hi] [80/60°C] **
Účinnost do vody [Hi] [75/55°C] **
Účinnost do vody při 30% zatížení [Hi] [50/30°C]
Ztráta komínová s hořákem v provozu [80/60°C]**
Ztráta komínová s vypnutým hořákem
Ztráty pláště [TØ=60°C]
Max. množství kondenzátu
kW
kW
%
%
%
%
%
%
l/h
MIN
MAX
31,0
30,1
96,5
97,1
104,5
3,7
5,0
5,3
96,7
106,0
107,3
1,4
0,1
0,40
---
0,8
Spaliny - Emise
Oxid uhelnatý - CO [0% z 02]
ppm
44 ppm ***
Oxidy dusíku - NOx- [0% z 02]
18 ppm - 31 mg/kWh ***
Teplota spalin
Tlak v kouřovodu
°C
Pa
75
48
Napájecí napětí
Jmenovitý elektrický výkon
Provozní teplota
Stupeň krytí
V
W
°C
IP
230V-50 Hz jedna fáze
160
-15°C až +50°C
IPX5D
Hydraulický okruh
Maximální provozní tlak
Obsah vody v kotli
Přívodní/zpětné přípojky - UNI ISO 7/1
Plynová přípojka
Provozní hmotnost (včetně vody)
Hmotnost včetně obalu
bar
l
Ø
Ø
kg
kg
3
4,5
G 3/4" M
G 3/4" M
32
37
90
Elektrické vlastnosti
* Kotel je sériově dodáván s terminálem typu B23P; jiné konfigurace jsou možné pomocí příslušenství
** Při provozu s ohřívačem vzduchu je teplota návratu nižší než 60°C a proto bude očekávaná účinnost vyšší, než je
uvedeno. Účinnost do vody zohledňuje také kondenzát ve spalinách.
** Účinnost při minimálním průtoku se vztahuje k použití kotle s částečnou zátěží odpovídající 30% podle referenční
normy: EN483/A2 (a EN677)
*** Hodnoty CO a NOx se vztahují k průměru mezi maximálním a minimálním tepelným příkonem [vážená hodnota] a
k suchým spalinám.
AK034 AK070
AKY
10
HC0048.01IT ed.B-1406
KONDENZAČNÍ KOTEL
AQUAKOND AKY
KOTEL – SÉRIE STANDARD
AKY 034
Typ zařízení
Homologace EU
třída účinnosti [Hi] [Směrnice 92/42
EHS]
AKY050
AKY070
B23P*-B53P-C43-C53-C63-C83
P.I.N.
0694BT1623
****
třída NOx [EN 483]
5
Účinnost kotle
Tepelný příkon [Hi]
[72/45°C]
Užitný tepelný výkon do vody
[72/45°C] **
Účinnost do vody [Hi] [50/30°C] **
Účinnost do vody [Hi] [72/45°C] **
Účinnost do vody [Hi] [80/60°C] **
Ztráta komínová s hořákem
v provozu [72/45°C]**
Ztráta komínová s vypnutým
hořákem
Ztráty pláště [TØ=60°C]
Max. množství kondenzátu
kW
kW
%
%
%
%
MIN
MAX
34,8
8,0
35,2
8,6
105,8
101,1
98,3
2,6
108,9
107,5
1,4
MIN
MAX
MIN
MAX
8,1
65,0
11,0
48,9
8,2
65,3
11,8
104,8
99,7
96,8
2,7
105,5
100,8
95,7
1,0
104,5
100,5
97,5
2,7
107,4
107,5
97,4
0,9
1,6
-
49,0
%
0,1
%
l/h
0,35
-
0,40
0,8
-
0,40
2,2
Spaliny - Emise
Oxid uhelnatý - CO [0% z 02]
ppm
43ppm ***
31ppm
55mg/kWh ***
75
48
Oxidy dusíku - NOx- [0% z 02]
30ppm ***
15ppm 27mg/kWh ***
75
40
90
Elektrické vlastnosti
44ppm ***
36ppm 64mg/kWh ***
75
40
Teplota spalin
Tlak v kouřovodu
°C
Pa
Napájecí napětí
Jmenovitý elektrický výkon
Provozní teplota
Stupeň krytí
V
W
°C
IP
Maximální provozní tlak
Obsah vody v kotli
Přívodní/zpětné přípojky - UNI ISO
7/1
bar
l
3
5,0
6,3
7,0
Ø
G 3/4" M
G 1" M
G 1" M
Plynová přípojka
Ø
Provozní hmotnost (včetně vody)
Hmotnost včetně obalu
kg
kg
128
-
230V-50 Hz jedna fáze
143
45
-15°C až +50°C
IPX5D
Hydraulický okruh
183
29
2,7
G 3/4" M
35
40
45
43
47
45
* Kotel je sériově dodáván s terminálem typu B23P; jiné konfigurace jsou možné pomocí příslušenství**
** účinnost do vody zohledňuje také kondenzát ve spalinách
** účinnost pro vodu 80/60 se uvádí jako informace pro prohlášení projektanta.
** Účinnost při minimálním průtoku se vztahuje k použití kotle s částečnou zátěží odpovídající 30% podle referenční
normy: EN483/A2 (a EN677)
*** Hodnoty CO a NOx se vztahují k průměru mezi maximálním a minimálním tepelným příkonem [vážená hodnota] a
k suchým spalinám.
AKY
11
HC0048.01IT ed.B-1406
KONDENZAČNÍ KOTEL
AQUAKOND AKY
Technické údaje o kotlech
Křivka průtok - dynamický tlak pro kotle
Pro správnou funkci potřebuje systém AquaKond, aby kotlem proudilo následující množství vody:
•
32 průtok v rozmezí 900 až 1.300 l/h;
•
34 průtok v rozmezí 1.000 až 1.400 l/h;
•
50 průtok v rozmezí 1600 až 2.000 l/h
•
70 průtok v rozmezí 2.000 až 2.400 l/h
Kotel je schopen fungovat správně, i když bude průtok vody nižší, než je uvedeno. V takovém případě bude pro
dosažení maximálního tepelného výkonu nutné zvýšit přívodní teplotu vody, což následně zvýší i teplotní rozdíl.
dynamický tlak (KPa)
Křivka dynamického tlaku/průtoku vody pro kotle série AKY
Průtok (l/h)
AKY
12
HC0048.01IT ed.B-1406
KONDENZAČNÍ KOTEL
AQUAKOND AKY
Tlaková ztráta potrubí
V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty tlakové ztráty v potrubí pro některé hodnoty průtoku.
Ztráta je uvedena v kPa na 1 metr lineární délky. Výpočet se provádí přepočtem na ekvivalentní délku potrubí. Ztráty
jsou uvedeny pro vodu bez glykolu o teplotě 70-75°C; v případě směsi voda-glykol se ztráty vynásobí uvedeným
koeficientem. Poslední řádek udává objemy v litrech na 1 metr potrubí.
K délce potrubí je třeba přičíst místní tlakové ztráty způsobené různými komponenty vloženými do hydraulického
okruhu, a to podle hodnot uvedených ve spodní tabulce.
Průtok vody
l/h
600
900
1.200
1.500
1.800
2.100
2.400
3.000
3.600
4.200
4.800
Obsah vody l/m
3/4"
0,15
0,31
0,55
0,82
0,37
Ekvivalentní délka v m
Křivka 45°
Křivka 90°
Křivka 90° otevřená
Přípojka T
Zpětný ventil
Klapka
3/4"
0,3
0,6
0,6
1,5
1,5
0,3
Tlaková ztráta v kPa na 1 metr lineární délky
Ocelové potrubí
Měděné potrubí
1"
1"1/4
1"1/2
2"
20/22
25/28
32/35
39/42
0,05
0,18
0,06
0,02
0,10
0,03
0,35
0,12
0,04
0,18
0,05
0,02
0,60
0,20
0,07
0,03
0,26
0,07
0,03
0,30
0,10
0,04
0,36
0,10
0,04
0,01
0,42
0,13
0,05
0,49
0,13
0,06
0,02
0,52
0,17
0,07
0,65
0,16
0,08
0,03
0,70
0,21
0,09
0,24
0,11
0,04
0,27
0,12
0,34
0,16
0,06
0,35
0,17
0,45
0,21
0,07
0,53
0,22
0,59
0,21
0,08
0,28
0,59
1,20
1,39
2,22
0,31
0,49
0,80
1,19
Ocelové potrubí
1" 1"1/4 1"1/2
0,3 0,6
0,6
0,6 0,9
1,2
0,6 0,6
0,6
1,5 1,8
2,4
1,5 2,1
2,7
0,3 0,3
0,3
51/54
0,01
0,02
0,03
0,04
0,06
0,07
0,08
2,04
2"
0,6
1,5
0,9
3,0
3,3
0,3
Tabulka teplot mrznutí
% Glykol
25
30
35
40
Teplota tuhnutí -11°C -15°C -18°C -22°C
Koeficienty pro Glykol
V následující tabulce jsou uvedeny teploty mrznutí směsi vody a glykolu.
Při použití směsi vody s glykolem je nutné navýšit tlakové ztráty potrubí a ohřívačů vzduchu podle následujících
koeficientů:
• pro směs s 10% glykolu vynásobit číslem 1,07
• pro směs s 20% glykolu vynásobit číslem 1,15
• pro směs s 30% glykolu vynásobit číslem 1,22
Všechny údaje se týkají směsi vody s monopropylénovým glykolem FERNOX ALPHI11, který doporučuje
společnost APEN GROUP pro své výrobky AKY.
Jiné než doporučené typy glykolu mohou způsobit ukončení záruky výrobku.
AKY
13
HC0048.01IT ed.B-1406
KONDENZAČNÍ KOTEL
AQUAKOND AKY
3.3. Charakteristiky hydraulického okruhu
Kotle typu AKY mají podobné hydraulické okruhy. Modely AKY 050- 070 mají oproti typu AKY032/034 některé
komponenty navíc.
V případě instalace více zařízení nesmí být tepelný výkon sčítán s výjimkou případu, kdy je jeden hydraulický
kruh společný pro více kotlů.
Legenda
U.E.
EV1
EV2
FLUX
IDROM*
IPMAX**
NTC
PDIFF
PMIN
PI
PIT*
PZI*
R3VIE*
AKY
Externí jednotka (kotel)
hlavní plynový elektroventil
sekundární elektroventil
měřič průtoku vzduchu
vlhkoměr
manostat limitu vody (ruční odjištění)
modulační teplotní sonda
diferenciální manostat vody
(průtokoměr)
manostat min. tlaku vody
čerpadlo okruhu (cirkulátor)
kontrolní jímka teploty
okénko pro palivový ventil
trojcestný kontrolní ventil
RBC
STF
VR
TR*
TS
VE
VS1
VS2
tlakový ventil
NTC sonda teploty spalin
ventilátor hořáku
teploměr
pojistný termostat 87°C
expanzní nádrž
pojistný ventil AKY032/034
pojistný ventil AKY050/070
VSC
odvzdušňovací ventil kotle
TERM* teploměr ISPESL
*
14
Pouze pro modely AKY050/070
HC0048.01IT ed.B-1406
KONDENZAČNÍ KOTEL
AQUAKOND AKY
3.4. Komponenty dle ISPESL
BEZPEČNOSTNÍ, POJISTNÉ A KONTROLNÍ PRVKY
KOMPONENT
vlhkoměr
omezovací manostat
ZNAČKA
ID
IPMAX
MODEL
POPIS
PB3204BB06
WATTS INDUSTRIES
manometr třída UNI2.5, rozsah 0-4bar pmax,es.=+25%
f.s., T=-20/90°C odpovídá ISPESL
PMR/5-R2
ITALTECNICA
manostat p=1-3bar
atest ISPESL č. PS/001/10
kontrolní jímka
PIT
PGUA0TT003
WATTS INDUSTRIES
kontrolní okénko L=45mm, přípojka 1/2"
odpovídá ISPESL
trojcestný kontrolní
ventil
RB
403R14
WATTS INDUSTRIES
trojcestný ventil, přípojka 1/4",
Tmax,es=90°C, Pmax,es=15 barů odpovídá ISPESL
teploměr
TR
PT4A507011
WATTS INDUSTRIES
přípojka 1/2" s jímkou
T=0/120°C třída přesnosti UNI 2, odpovídá ISPESL
expanzní nádrž
VE
13S6001006
ZILMET
pojistný ventil
VS
527427
pojistný termostat
TS
1NT08L
Sensata
objem 10 litrů, přípojka 3/4",
předpětí 0,75barů
Pmax,es=3bar, Tmax,es=90°C atest dle směrnice 97/23/ES
přípojky1/2"Fx3/4"F, nastavení 2,7 bar, Ø 15 mm,
CALEFFI výkon spalin 152,2 kW. Tmax=110°CV
Atest ISPESL č.VS/319/00
dotykový termostat NC, rozepnutí T=87±4°C
Tes=-20/+180°C,
atest KEMA 2014531.16
POZNÁMKA: ZKOUŠKA okruhu vody
V souladu s předpisy ISPESL připomínáme, že těleso kotle se zkouší při tlaku 4,5 baru, což odpovídá 1,5 násobku
maximálního provozního tlaku.
POZNÁMKA: Vzdálenost mezi expanzní nádrží a pojistným ventilem [pouze AKY050/070].
V souladu s předpisy ISPESL připomínáme, že vzdálenost mezi středovou rovinou expanzní nádrže a středovou
rovinou pojistného ventilu je rovna 450 mm.
POZNÁMKA: Zavírací palivový ventil [pouze AKY050/070].
Předpisy ISPESL požadují pro zařízení nad 35 kW povinné použití zavíracího palivového ventilu. Společnost Apen
Group přichystala ve vnitřní části kotle možnost vložení jímky pro snímací část zavíracího palivového ventilu: souprava
ventilu je k dispozici jako příslušenství (kód C09073).
POZNÁMKA: EXPANZNÍ nádrž
Všechny kotle jsou vybaveny expanzní nádrží o kapacitě 10 litrů, předpětí nádrže je 0,75 baru.
V případě systémů o větším obsahu vody než 95-100 litrů bude nutné přidat další expanzní nádrž o odpovídající
kapacitě.
Nyní ještě jednou shrňme obsahy vody jednotlivých kotlů. Co se týče potrubí, odkazujeme na stranu 16 tohoto
manuálu.
OBSAH VODY
Kotel
Kotel
Kotel
Kotel
AKY
AKY032
AKY034
AKY050
AKY070
3,5 litrů
4,0 litrů
6,3 litrů
7,0 litrů
15
HC0048.01IT ed.B-1406
KONDENZAČNÍ KOTEL
AQUAKOND AKY
3.5. Rozměry kotlů
Popis
přívod plynu
přepad vody
přívod vody
pojistný ventil
pojistný ventil
ventil pro naplnění
okruhu
7 odvod kondenzátu
8 elektrické zapojení
9 průtok zavíracím
palivovým ventilem
10 kouřovod – odtah
spalin
1
2
3
4
5
6
AKY
16
Rozměry
032/034 050/070
G3/4“
G3/4“
G1“
G3/4“
G1“
G1/2“
G3/4“
G1/2“
Ø14 mm
PG 09
Ø14
mm
60 mm
HC0048.01IT ed.B-1406
KONDENZAČNÍ KOTEL
AQUAKOND AKY
3.6. Provoz a příslušenství
Provoz B: chronotermostat SmartControl G20800IT
Kotel je sériově vybaven
multifunkčním LCD panelem,
který se nachází uvnitř a slouží
pro ovládání, konfiguraci a
diagnostiku všech provozních
parametrů zařízení.
Jeho funkce je vysvětlena
v odstavci „Ovládání LCD“.
Tento panel není možné vyvést
do
prostoru
na
dálkové
ovládání.
Tento ovladač vykonává funkci chronotermostatu a lze
ho použít i jako ovladače pro systém jedné zóny o
jedné teplotě, v níž mohou být nainstalována od
jednoho až do 30 zařízení současně, všechna řízena
jedním ovladačem.
Protože se jedná o jednu zónu, lze nastavit pouze
jednu teplotu prostředí a jeden společný kalendář pro
celou ovládanou zónu. Chronotermostat je vybaven
velmi světelným a snadno čitelným displejem OLED,
z něhož lze odečítat a nastavovat všechny parametry
připojených zařízení. Dále nabízí možnost ovládat tato
zařízení ručně nebo automaticky, kontrolovat provoz
hořáku, programovat týdenní nebo roční kalendář a
nastavovat denní provozní hodiny.
Regulace teploty prostředí
Kotel je dodáván bez dálkových ovládání a bez
termostatu prostředí, neboť je schopen pracovat
v kombinaci s různými dálkovými ovládači - některé
jsou dodávány společností APEN GROUP v rámci
příslušenství, jiné jsou běžně k dostání na trhu.
Provozní režimy:
A) jednoduchý termostat nebo časový termostat se
suchým digitálním kontaktem pro zapojení ke
svorkám kotle ID2/IDC2;
B) SmartControl kód G20800IT;
C) program SMAT.NET G16900-USB.
V této příručce bude popsán provoz typu A) včetně
informací o možnostech systému Aquakond, avšak co
se týče obsluhy chronotermostatu SmartControl a
programu SMART.NET budete odkázáni na příslušné
manuály dodávané jako příslušenství.
Hlavní funkce přístroje
Přístroj je vybaven těmito funkcemi:
- Antiblokování a variabilní rychlost čerpadla;
- Funkce proti námraze.
Provoz D: program SMART.NET G16900-USB
Vyžaduje: zakoupení programu SMART.NET, mít
k dispozici počítač [může to být i server], instalovat
jednu nebo více snímačů prostředí pro každou
ovládanou zónu nebo budovu.
Program usnadňuje naprogramování v případě použití
více zařízení (Apen ho doporučuje používat při
instalaci 5 a více kotlů) a umožňuje mít pod kontrolou
celý systém, resetovat některé stroje přímo z počítače
nebo možnost poslat sms nebo email v případě
zablokování jednoho či více strojů.
Popis provozu a schéma instalace najdete v příručce
k programu SMART.NET
Provoz A: jednoduché dálkové ovládání
Klient si nainstaluje mezi svorky ID2/IDC2 časovač
nebo termostat prostředí vybavený suchým kontaktem
bez napětí; spínání a rozpínání kontaktu ovládá
spouštění a vypínání kotle. Modulace probíhá tak, že
teplota přívodní vody zůstává konstantní na hodnotě
nastavené ve výrobě [72 nebo 80°C podle série].
Pokud je připojeno více ohřívačů vzduchu a jeden
z nich bude vypnut, sníží kotel automaticky tepelný
příkon tak, aby za všech okolností udržoval teplotu
přívodu neustále konstantní. Signalizace zablokování
a resetu, které jsou k dispozici uvnitř kotle, mohou být
vyvedeny ven pomocí dálkového ovládání APEN, kód
C09660.
Tlačítko reset
Vypínač kotle
Kontrolka
pro signalizaci
zablokování
AKY
17
HC0048.01IT ed.B-1406
KONDENZAČNÍ KOTEL
AQUAKOND AKY
4. INSTRUKCE PRO UŽIVATELE
4.1.3 Nastavení teploty kotle
Přečtěte si pozorně bezpečnostní upozornění na
předchozích stranách. Úkony, které smí provádět
uživatel, se omezují pouze na obsluhu ovládacích
prvků dálkového ovládání nebo termostatu
prostředí.
Kotel vychází z výroby s nastavenou hodnotou ST1 set point teploty přívodní vody – nastavenou na 72°C
pro sérii standard a na 80°C pro sérii 00X0. Tento
parametr lze změnit na LCD panelu uvnitř kotle nebo
pomocí SmartControl nebo SMART.NET.
4.1. Provoz kotle
4.1.4 Antiblokování a variabilní rychlost cirkulátoru
Provoz kotle je plně automatický - kotel je vybaven
elektronickým zařízením, které kontroluje sebe samo a
řídí i veškeré ovládací a kontrolní funkce hořáku, a
dále elektronickou deskou s mikroprocesorem, která
řídí a reguluje dodávaný výkon.
Jak již bylo řečeno, následující popis se týká kotle bez
příslušenství. Provoz se SmartControl e SMART.NET
najdete v příslušných návodech.
Spuštění kotle bude úspěšné, jsou-li splněny tyto dvě
podmínky:
•
kotel je elektricky napájen a není zablokovaný
•
je sepnutý kontakt na svorkách ID2/IDC2
svorkovnice M1 kotle.
Za těchto podmínek se okamžitě spustí cirkulátor a
ventilátor hořáku. Po uplynutí doby před-čištění se
zažehne plamen zpočátku na cca 50% maximálního
výkonu. Po uplynutí doby stabilizace plamene začne
hořák svůj tepelný výkon modulovat v závislosti na
teplotě dodávané vody - setpoint teploty je u série
standard nastaven na 72°C a na 80°C u série 00X0.
Dojde-li k zablokování v důsledku zhasnutí plamene
při spouštění, pokusí se zařízení celkem 4x o
opětovný zážeh a po pátém neúspěšném zážehu se
kotel zablokuje.
K vypnutí dojde po rozpojení kontaktu ID2/IDC2 na
svorkovnici kotle. Je zakázáno přerušovat napájení
kotle, vyjma stavu nouze, neboť při vypnutí kotle
zůstává cirkulátor v chodu ještě po dobu cca 3-5
minut, aby rozptýlil případné zbytkové teplo
(postcirkulace vody), a také ventilátor spalin zůstává
v chodu po dobu 25 sekund, aby vyčistil spalovací
komoru (závěrečné vyčištění).
Tato funkce je aktivní jako default a spouští cirkulátor
po uplynutí dvacáté čtvrté hodiny jeho nepřerušované
neaktivity. Cirkulátor pak zůstane v provozu na dobu
120 sekond a poté se zastaví.
Funkci je možné vypnout změnou parametru d1
z dálkového
ovladače
SmartControl
nebo
SMART.NET.
Cirkulátor mění svou vlastní rychlost v závislosti na
dodávaném tepelném výkonu. Dva parametry definují
úroveň, pod níž bude spuštěna minimální rychlost.
4.1.5 Funkce ochrany proti námraze
Tato funkce není standardně aktivní, neboť se
domníváme, že nejlepší ochranou proti námraze je
naplnit okruh správným množstvím vody a glykolu.
Pokud je funkce aktivována, pracuje na dvou úrovních
– když je teplota vody nižší než první hodnota, aktivuje
se cirkulátor a recirkuluje vodu v okruhu. Je-li teplota
nižší než druhá hodnota, spouští se na nezbytně
nutnou dobu také hořák, aby ohřál vodu v okruhu.
Pro aktivaci funkce změňte parametr d8=1 na LCD
panelu na kotli.
tlačítko reset
vypínač
kotel
4.1.1 Nastavení teploty prostředí
Ke kotli musí být povinně připojen termostat prostředí
(chrono) nebo vypínač ZAP/VYP.
V případě použití termostatu, dodaného jiným
dodavatelem,
musí
být
teplota
prostředí
naprogramována na termostatu.
V takovém případě se doporučuje použít dálkové
ovládání C09660, které umožní uživateli kontrolu
podmínek zablokování a případný reset dálkovým
ovladačem bez nutnosti přístupu ke kotli.
kontrolka
pro
signalizaci
zablokování
Dálkový ovladač C09660
4.1.2 Zablokování a reset
Případné provozní poruchy jsou signalizovány na
dálkovém ovladači C09660 blikáním červené
kontrolky.
Kontrolka signalizuje alarm, aniž by udávala typ
vyskytnuvší se závady. Reset se provádí stisknutím
tlačítka pod kontrolkou.
Chybové hlášení od F01 do F99 se zobrazí na displeji
nacházejícím se uvnitř kotle a/nebo na SmartControl
nebo SMART. NET, pokud jsou připojeny.
Odblokování na LCD panelu uvnitř kotle se provádí
současným stisknutím obou šipek.
Chybová hlášení viz níže.
AKY
18
HC0048.01IT ed.B-1406
pro
KONDENZAČNÍ KOTEL
AQUAKOND AKY
4.2 LCD Panel nástrojů
4.2.2 Navigace v menu
Panel nástrojů je vybaven LCD displejem se 3
číslicemi červené barvy a čtyřmi funkčními tlačítky: ↑ ,
↓ , ESC a ENTER;
Displej umožňuje
uživateli zobrazovat
provozní stav kotle,
chybová
hlášení,
tlak vody v hydraulickém okruhu a
hodnoty naměřené
snímači.
Servisnímu středisku dále
umožňuje změnu
hlavních
provozních
parametrů.
Tato
změna
je
chráněna heslem.
Menu je rozděleno do tří úrovní - první je viditelná bez
zadávání hesla, zatímco druhá a třetí vyžadují vložení
hesla pro druhou nebo třetí úroveň.
Pokud je karta kotle připojená na SmartControl nebo
na SMART.NET, pak po zadání adresy jiné než Ø
budou parametry pouze viditelné, ale nikoliv
upravitelné, a některá menu nebudou k dispozici.
Servisní středisko, které potřebuje operovat se všemi
menu, musí postupovat takto:
- přerušit napájení;
- nastavit adresu karty na Ø;
- zapnout napětí;
- po ukončení prací nezapomenout přepnout switch do
předchozí polohy.
Pro posun v menu používejte šipky NAHORU a DOLŮ;
pro výběr menu stiskněte ENTER, rovněž tak pro
výběr parametru. Parametr lze upravovat pomocí
šipek, změna se potvrzuje tlačítkem ENTER.
Pro výstup z parametru nebo z menu použijte tlačítko
ESC. Jestliže programování nedokončíte, vyskočí
program sám po cca 10 minutách z menu a nastaví se
na zobrazení "stavu stroje".
Chcete-li změnit parametr, použijte tlačítka se šipkami
– stiskem NAHORU se hodnota parametru o 1
zvyšuje, stiskem DOLŮ se o 1 snižuje, podržením
obou šipek na alespoň 3 sekundy se zvýší rychlost
změny parametru.
Pro potvrzení změny parametru stiskněte ENTER na
alespoň 3 sekundy. Změna parametru bude
signalizována blikáním displeje.
Všechna podmenu se dají rolovat zdola nahoru, a
jakmile dorazíte na konec, začne se menu rolovat od
začátku nebo naopak.
4.2.1 Zobrazení stavu stroje
Stav stroje se zobrazuje na displeji pomocí
následujících hlášení:
rdy
stroj je spuštěný bez zážehu plamene
v hořáku, čeká na povel ZAPNUTO a na požadavek
tepla ze strany systému pro kontrolu teploty prostředí
On
stroj je spuštěn a v hořáku se zažehl plamen;
OFF
stroj je vypnutý z ovladače LCD, případný
požadavek na teplo bude ignorován. Pro spuštění
kotle je nutné přepnout LCD displej na „provoz ZAP“;
Fxx vyskytla se závada.
Během normálního provozu se na displeji objeví nápis
On, pokud je hořák zažehnutý, nebo se objeví rdy ve
fázi vypínání nebo při dosažení správné teploty
prostředí.
Jestli bude kotel připojen na SmartControl nebo na
SMART.NET, musí být adresa karty nastavena na
jinou hodnotu než 0. V takovém případě se každých
30 sekund a na dobu 5 sekund zobrazí na displeji
adresa modbusu karty ve tvaru Axx, kde xx je
naprogramovanou adresou.
4.2.3 Menu první úrovně
První úroveň menu se skládá z těchto položek:
1.
stav stroje: ON, rdy, OFF;
2.
FUn, násilné přepnutí typu provozu ON, OFF,
toto menu je přístupné pouze v konfiguraci
Stand-Alone (adresa ModBus = Ø); pokud je
adresa jiná než Ø, je toto menu nepřístupné;
3.
rEg, umožňuje přepnout hořák na minimální (Lo)
nebo maximální výkon (Hi), slouží k provádění
zkoušek spalování. I tato funkce je aktivní pouze,
když je adresa modbus rovna Ø;
4.
tin, zobrazí hodnotu vstupního napětí (0/10Vdc)
v případě, že by kotel byl připojen k řídicí
jednotce pro ovládání kaskády;
5.
PrA, zobrazí tlak vody v hydraulickém okruhu.
Slouží pro naplňování a pro kontrolu tlaku v kotli
a v hydraulickém okruhu. Zobrazí-li se hodnota
01.6, znamená to, že tlak v okruhu je 1,60 bar;
6.
Abi. V menu Abi se po zadání hesla pro druhou
nebo třetí úroveň otevře přístup pro níže uvedená
menu.
V případě problémů s komunikací mezi kartou CPUSMART a panelem LCD se na displeji objeví blikající
nápis CPU, což znamená, že problém je v CPU. Nebo
se objeví tři blikající body, pokud je problém v kartě
displeje.
V tom případě ověřte, že jsou displej i karta správně
zapojeny a že je kabel RJ11 dobře zasunut
v konektoru.
Poznámka: Chcete-li zobrazit hodnotu tlaku vody,
stiskněte Enter, jakmile se zobrazí Pra
4.2.4 Menu druhé úrovně
Menu druhé a třetí úrovně jsou určena pro servisní
středisko a jsou přístupná pouze po zadání hesla, o
které je třeba požádat technické oddělení výrobce.
AKY
19
HC0048.01IT ed.B-1406
KONDENZAČNÍ KOTEL
AQUAKOND AKY
4.2.5 Seznam chybových hlášení
4.2.6 Funkce proti zamrznutí
V případě zablokování zobrazí karta kotle typ
vyskytnuvší se závady pomocí kódu.
Pro odblokování kotle stačí stisknout současně obě
tlačítka se šipkami na LCD panelu alespoň na 3
sekundy nebo použít jeden z nainstalovaných
dálkových ovladačů.
Chybová hlášení se rozdělují podle typu závady, těmi
nejběžnějšími a snadno řešitelnými pro uživatele jsou:
F1x nedošlo k zážehu hořáku, je nutné ruční
odjištění.
F20 zablokování pojistného termostatu kotle, je
nutné ruční odjištění.
F21 zablokování pojistek kotle a pouze u kotlů
AKY050/070 také manostatu pro maximální
tlak. V prvním případě je nutná výměna
pojistky, ve druhém případě ruční odjištění
pojistného manostatu.
F3x zablokování způsobené problémem ventilátoru
spalin.
F4x zablokování
způsobené
závadou
nebo
nedostatkem snímače teploty, je nutný zásah
servisního střediska.
F51 teplota vody v kotli překročila mezní hodnotu
nastavenou v parametru TH3, po snížení
teploty se závada odblokuje sama, není nutný
ruční reset.
F53 jako u F51, ale pro teplotu spalin.
F60 pouze na LCD panelu, kotel je připojen na
SmartControl
nebo
SMART.NET,
ale
nekomunikuje. Po obnovení komunikace se
závada odblokuje, není nutný ruční reset.
F80 nedostatek vody v hydraulickém okruhu, kotel
je třeba naplnit. Normální hodnota PrA musí být
vyšší než 50 (0,50 bar) a nižší než 220 (2,20
bar). Závada se odblokuje naplněním kotle;
není nutný ruční reset
F81 Tlak vody je nízký, ale ještě dostatečný, aby
mohl kotel fungovat. Tento alarm je
„preventivní“, upozorňuje klienta, že by mohlo
dojít k zablokování z důvodu nedostatku vody
v kotli. Zkontrolujte tlak vody.
F82 Tlak vody je příliš vysoký. Jedná se o
preventivní alarm, kotel bude dál fungovat.
Mohlo by to být způsobeno příliš velkým
množstvím vody v okruhu nebo expanzní
nádrží.
F85 Nedostatečný proud vody, nedochází k cirkulaci
vody v okruhu. Jsou uzavřené ventily nebo je
vadný cirkulátor.
F86 Proudění vody v okruhu je nižší, než jsou
nastavené parametry. Zkontrolujte průměry a
délky potrubí nebo parametry na kartě kotle.
F90 Teplota spalin neodpovídá očekávaným
hodnotám, zkontrolujte čistotu kotle. Závada
vyžaduje ruční reset.
F91 Jako výše, kotel nepřekročil limit pro teplotu
spalin, ale snižuje svůj tepelný výkon.
AKY
Funkce je aktivní pouze u modelů 050/070 jako
prevence, aby při teplotách okolo nuly nedocházelo
k tomu, že zasáhne uzavírací palivový ventil.
Domníváme se, že nejlepší systém na ochranu proti
zamrznutí spočívá v naplnění okruhu správným
množstvím vody a glykolu (chrání okruh také v případě
výpadku proudu).
Pro aktivování funkce proti zamrznutí nastavte d8=1.
V závislosti na teplotě vody, na nastavení hodnoty
zamrznutí STA a na hysterezi PA bude aktivován
cirkulátor a v případě potřeby i hořák.
Je-li aktivní funkce proti zamrznutí, bude se kotel
chovat následovně:
NTC1>(STA+PA): zařízení ve stavu standby;
NTC1<(STA+PA): cirkulace vody aktivní;
NTC1<(STA-PA): cirkulace vody a hořák aktivní.
20
HC0048.01IT ed.B-1406
KONDENZAČNÍ KOTEL
AQUAKOND AKY
5. INSTRUKCE PRO INSTALACI
Instrukce týkající se instalace a seřízení kotle jsou
vyhrazeny pouze povolaným pracovníkům. Přečtěte si
bezpečnostní upozornění.
POZN.: úkolem montážního technika je poučit
uživatele o správné obsluze zařízení a informovat ho o
existenci kapitoly věnované koncovému uživateli v
tomto návodu.
5.1. Obecná pravidla instalace
Instalace kotle musí být provedena v souladu
s platnými předpisy pro projektování, montáž a údržbu
tepelných zařízení, platnými v zemi, kde zařízení
instalováno.
5.2. Doprava a manipulace
Kotel a vnitřní jednotky tvořící systém AquaKond jsou
dodávány zvlášť, zabalené v kartónových krabicích.
Vykládku z dopravního prostředku a přesun na místo
instalace je třeba provádět vhodnými prostředky s
ohledem k rozměrům a ke hmotnosti zařízení.
Případné skladování tepelné jednotky v sídle
zákazníka smí probíhat pouze na vhodném místě
chráněném před deštěm a vysokou vlhkostí, a to po co
možná nejkratší dobu.
Veškeré úkony související se zdviháním a přepravou
zařízení musí provádět pouze odborný personál
informovaný o pracovním postupu a o předpisech o
prevenci a bezpečnosti.
Obalový materiál je třeba separovat a zlikvidovat
v souladu s legislativou platnou v místě použití.
Během vybalování je nutno zkontrolovat, že zařízení
ani jiné části dodávky neutrpěly škody a že odpovídají
objednávce. V případě zjištění škod či chybějících
částí dodávky informujte okamžitě dodavatele.
-
POZN.: ujistěte se, že zvolená hmoždinka (není
součástí dodávky) je vhodná pro váš typ zdi a
dostačující pro danou hmotnost kotle.
Zavěste kotel a zajistěte ho pomocí samosvorných
podložek.
- Připojte hadice (z vybavení) k přívodní a zpětné
přípojce kotle, nezapomeňte na těsnění a dbejte,
aby se do nich nedostala cizí tělesa.
Dodávané hadice umožňují maximální vzdálenost 1
metr mezi přípojkami kotle a vnitřní jednotky.
-
POZN.: Výrobce neodpovídá za škody vzniklé
během přepravy, vykládky, manipulace atd.
Poznámka: na vstup vody do kotle je povinné
namontovat filtr ve tvaru Y, aby nedocházelo
k zanesení výměníku tepla kotle.
V případě větších délek je nutné použít pevné potrubí
o vhodném průměru. Pro připojení kotle k potrubí
použijte hadice L=0,5m dodávané sériově s kotlem.
V kapitole o technických údajích jsou uvedeny grafy
průtoku/tlaku kotle.
Tabulka na str.13 uvádí indikativní rozměry a průměry
potřebného potrubí.
Poznámka: po ukončení
montáže se pohledem
ujistěte, že je kotel namontován
s mírným
sklonem vzad (záklonem), aby umožňoval
odchod kondenzátu pocházejícího
z odvodu
spalin.
V opačném
případě
vložte do spodní části
mezi kotel a stěnu
podložku, aby se záklon
zvýšil.
5.3. Příslušenství pro instalaci
Dodávka zařízení zahrnuje:
• 1 ks papírové šablony pro umístění externího
modulu;
• 2 ks hadic pro každý kotel (G 1" pro AKY050/070,
G 3/4" pro AKY032/034) o délce 0,5 metru včetně
těsnění;
• 1 plastové koleno Ø 60 úhel 90°;
• 1 plastová koncovka pro odvod spalin Ø60
L=400mm včetně zásuvky pro analýzu spalin;
• 1 plynový ventil (G3/4") včetně měděné trubky a
těsnění pro připojení k plynovému ventilu.
5.4. Instalace kotle
Doporučujeme instalovat kotel v nejnižším místě
hydraulického okruhu, k němuž je připojen, aby
nedocházelo k tvorbě vzduchových bublin v okruhu
vody.
5.4.1. Postup při instalaci kotle
-
na zeď a jeden otvor pro průchod kabeláže pro
spojení s vnitřní jednotkou
K zavěšení kotle použijte expanzní hmoždinky
s externími šrouby M8.
Do vodorovné polohy na zeď připevněte šablonu
z vybavení, vyvrtejte dva otvory pro upevnění kotle
AKY
21
HC0048.01IT ed.B-1406
KONDENZAČNÍ KOTEL
AQUAKOND AKY
5.6.3. Regulace teploty prostředí
Pokud by dynamický tlak kotle nebyl pro hydraulický
okruh dostatečný, je třeba namontovat do okruhu další
cirkulátor kompatibilní s průtokem cirkulátoru kotle.
Při montáži druhého cirkulátoru je nutné vložit mezi
kotel a cirkulátor mezi primární okruh [kotel - T1 a T2]
a sekundární okruh [spotřebiče T3 a T4] hydraulický
separátor.
Rozlišujeme dvě různé typologie instalace a tedy i
regulace teploty prostředí:
• kotel se systémem jedné zóny;
• kotel se systémem více zón.
Instalace v prostředí jedné zóny
K vytápění jednoho prostoru stačí pouze jeden
regulátor SmartControl nebo jakýkoliv termostat
prostředí, který bude ovládat spouštění kotle.
Pomocí SmartControl lze ovládat více kotlů, a to až
30, pokud budou v jedné jediné zóně. Teplota
prostředí a časy zážehu budou pro všechny kotle
stejné.
Instalace v různých prostředích
V prvním případě
• do každé místnosti nainstalujte jeden termostat
prostředí nebo chronotermostat a jedno relé se
dvěma volnými kontakty pro každou zónu;
• kontakt termostatu prostředí použijte pro ovládání
cívky relé;
• jeden kontakt relé použijte pro napájení jedné
vzduchotechnické jednotky ve vytápěném prostředí
• druhý kontakt relé - paralelně s ostatními kontakty
ostatních relé - použijte k sepnutí svorek ID2/IDC2
kotle (dálkový souhlas pro kotel), v tomto případě
se kotel zapne, jakmile alespoň termostat vyšle
požadavek o vytápění. Voda prochází všemi
jednotkami a částečně ohřívá také nevytápěné
prostory.
Pozn. Pokud jsou všechny termostaty vypnuté, je kotel
vypnutý.
V druhém případě:
• do každé místnosti nainstalujte jeden zónový ventil
nebo termostat prostředí nebo časový termostat
nebo SmartControl;
• použijte koncové spínače zónového ventilu
k sepnutí svorek ID2/IDC2 kotle paralelně
s ostatními kontakty zónového ventilu. V tomto
případě, pokud je jedna zóna otevřená, uvede se
kotel do provozu a voda bude procházet pouze
ohřívačem v dané zóně. Jsou-li všechny zóny
uzavřené, je kotel vypnutý.
POZN.: V obou případech může být kotel připojen
k ovládání SmartControl, ale je třeba dbát na to, aby
nebyla aktivována funkce termostatu prostředí, takže
bude nutné nastavit požadovanou teplotu na takovou
hodnotu, aby nedocházelo k rušení s ostatními
termostaty, např. 35°C.
1.
2.
3.
4.
5.
Elektrické napájení 230V-50Hz
Hlavní vypínač s pojistkou
Termostat prostředí
Elektroventil
Jednotka prostředí
AKY
22
HC0048.01IT ed.B-1406
KONDENZAČNÍ KOTEL
AQUAKOND AKY
5.5. Elektrické zapojení
5.5.1. Elektrické napájení kotle
Kotel musí být správně připojen k dostatečně
účinnému zemnícímu obvodu v souladu s platnými
předpisy. Napájení je jednofázové 230 Vac s nulovým
vodičem, nezaměňovat nulu a fázi. Z bezpečnostních
důvodů, pokud by došlo k záměně nuly a fáze, zabrání
kontrola hoření uvedení do provozu a ohlásí chybu
F11.
Kotel lze připojit k elektrické síti pomocí zásuvky a
zástrčky pouze tehdy, pokud tato neumožňuje záměnu
nuly a fáze. Elektrický obvod, konkrétně průřez vodičů,
musí odpovídat maximálnímu příkonu zařízení (viz
tabulku s technickými charakteristikami).
Elektrické kabely udržujte mimo dosah zdrojů tepla.
Pozn.: před kotel je třeba povinně namontovat
multipólový úsekový vypínač s odpovídající ochranou
napájení.
Průřez vodičů: fáze, nula a uzemnění - průřez 1,0
mm²
zásuvka napájení
5.5.2. Připojení termostatu prostředí a dálkového
ovládání C09660
Ke kotli musí být povinně
připojen termostat prostředí.
Doporučujeme připojit alespoň
dálkové
ovládání
C09660,
které umožní uživateli reset na
dálku.
Termostat prostředí připojte ke
svorkám ID2/IDC2 svorkovnice
kotle.
Dálkové
ovládání
C09660
připojte
podle
schématu zapojení vlevo.
Kontakty termostatu, vypínače
a
kontrolky
jsou
nízkonapěťové.
Kontakt termostatu musí být
„suchý“, tedy bez napětí.
V případě, že instalatér přidá
kontrolku
pro
signalizaci
zablokování, musí se jednat o
žárovku
na
24
Vdc
o
maximálním příkonu < 25 mA.
SB
RS
I/O
TA
AKY
kontakt
šedý
zelený
hnědý
žlutý
růžový
Průřez vodičů:
žárovka 0,5 mm
23
Kontrolka signalizace
zablokování
Tlačítko reset
Vypínač
zapnuto/vypnuto
Termostat prostředí
(doplní technik)
HC0048.01IT ed.B-1406
a
KONDENZAČNÍ KOTEL
AQUAKOND AKY
5.5.3. Připojení dálkového ovládání SmartControl
Pro připojení ovladače SmartControl použijte příslušný
konektor. Připojte ho k napájení a dodržujte polaritu.
Připojte k příslušným svorkám RS485 a dodržujte
polaritu.
V případě více kotlů propojte mezi sebou svorky D+ a
D- a dodržujte polaritu. Síť může být sériová nebo do
hvězdy.
Napájení SmartControl
Dodržet polaritu
Zapojení MOD Bus
Dodržet polaritu
Kontakty switch naprogramovávají
adresu binárním způsobem,
odpovídajícími hodnotami jsou:
1.=1; 2.=2; 3.=4; 4.=8; 5.=16; 6.=32.
Proto pro naprogramování adresy 13
je nutné sepnout ON kontakty
4.+3.+1. a odpovídající adresa bude
8+4+1=13.
Když se mění adresa, je nutné
přerušit a poté obnovit napájení
desky.
AKY
switch pro adresování kotle
24
HC0048.01IT ed.B-1406
KONDENZAČNÍ KOTEL
AQUAKOND AKY
5.6. Připojení plynu
V souladu v platnými předpisy UNI-CIG připravte přívodní okruh plynu. Používejte výhradně certifikované komponenty
dle norem EU.
Kotle AKY jdou dodávány včetně:
• dvojitý plynový ventil;
• stabilizátor plynu;
• plynový ventil;
Všechny komponenty, kromě ventilu, jsou namontovány uvnitř kotle.
K dokončení instalace v souladu s požadavky platných norem jsou dále potřeba tyto komponenty:
• antivibrační spojka;
• plynový filtr [bez stabilizátoru];
POZN.: Závitové spojky neaplikujte přímo na plynovou přípojku zařízení.
Schéma instalace AKY032/034
Dodáváno spolu s kotlem
Namontováno přímo na kotli
Doplní montážní technik
Schéma instalace AKY050/070
Ministerská vyhláška 1-12-75 a příslušné technické specifikace (Sbírka „R“ vydání 1982) požaduje u kotlů
s výkonem hoření nad 35kW instalaci palivového uzavíracího ventilu s ručním odjištěním. Společnost Apen
Group u svých kotlů AKY050/070 připravila jímku pro vložení snímače a na objednávku dodává i soupravu
C09073.
Pozn.: je-li palivový uzavírací ventil namontován v prostředí, v němž se může teplota pohybovat v okolí 0°C
nebo níže, je bezpodmínečně nutné aktivovat funkci ochrany proti námraze na desce CPU SMART (parametr
C8=1), aby se předešlo zamrznutí ventilu.
Uzavírací palivový ventil - doplněk - C09073
Dodáváno spolu s kotlem
Namontováno přímo na kotli
Doplní montážní technik
POPIS:
1
Plynový elektroventil hlavního hořáku
2
Stabilizátor tlaku
3
Pojistný plynový ventil
4
Plynový filtr (malého průřezu na plynovém ventilu)
AKY
25
5
6
7
8
Plynový ventil (dodává APEN GROUP)
Antivibrační spojka
Plynový filtr
Uzavírací palivový ventil
HC0048.01IT ed.B-1406
KONDENZAČNÍ KOTEL
AQUAKOND AKY
5.7. Připojení kouřovodu
Externí jednotka (kotel) je dodávána včetně kouřovodu
typu B23P z plastického materiálu [polypropylen] bílé
barvy, který se skládá z:
• ochrany proti dešti pro sání vzduchu;
• kolena Ø60 pod úhlem 90°;
• koncovky kouřovodu Ø60 včetně jímky pro rozbor
spalin.
Kotel je vybaven sondou NTC na výstupu spalin a
tepelnou pojistkou na výměníku, které chrání
polypropylénový kouřovod.
Kotel může vypouštět spaliny přímo ze zdi dle
Vyhlášky prezidenta republiky č.412/93 čl.5 odst.9,
neboť je klasifikován jako zařízení s nízkými
emisemi NOx [viz Technické charakteristiky].
V případě odvodu spalin přes střechu je možné použít
toto příslušenství:
Kódy příslušenství
G15821-06-100
TRUBKA 60 L=1000 TL.2,0
G15811-06-90
KOLENO Ø60-90° TL.2,0
G15811-06-45
KOLENO Ø60 45° TL.2,0
G15831-06-V
KRYTKA Ø60 PROTI DEŠTI, SVISLÁ
G15816-06-08
REDUKCE M-F Ø60-80
G15821-08-100
TRUBKA Ø80 L=1000 TL.2,0
G15831-08-V
KRYTKA Ø 80 PROTI DEŠTI, SVISLÁ
ZAŘÍZENÍ NASTAVENÉ NA G20 (METAN)
Model
Teplota
Obsah CO2
Průtok
spalin (°C)
spalin (kg/h)
032
84 (93*)
9,2
53,2
034
85
9,2
60,4
050
84
9,1
99,4
070
83
9,4
107,5
ZAŘÍZENÍ NASTAVENÉ NA G31 (LPG)
Model
Teplota
Obsah CO2
Průtok
spalin (°C)
spalin (kg/h)
032
84 (93*)
9,6
46,4
034
85
9,6
53,6
050
85
9,9
89,3
070
82
9,6
96,6
* Teploty v závorkách se vztahují k modelu 00X0
V případě, že je odtah spalin delší než 4 metry, je
nutné použít redukci 60M/80F, kód G15816-06-08, a
přejít na odtah spalin Ø80. Pomocí hladkého
kouřovodu Ø80 PP lze dosáhnout maximální
realizovatelné délky 8m.
V případě, že budou použita kolena, je třeba odečíst
od celkové délky:
• 0,7m pro každé koleno Ø80 90° se širokým
poloměrem;
• 0,3m pro každé koleno Ø80 45° se širokým
poloměrem.
Maximální realizovatelná délka pomocí hladké polypropylénové trubky Ø60 jsou 4 metry a týká se lineární
dráhy. V případě, že jsou používána kolena, je třeba
od maximální délky odečíst:
• 1,5m pro každé koleno Ø60 PP 90° se širokým
poloměrem;
• 1,0m pro každé koleno Ø60 PP 45° se širokým
poloměrem
Doporučujeme
natočit
vodorovnou
koncovku
kouřovodu směrem k přední straně kotle tak, jak
ukazuje obrázek vpravo, aby se spaliny nesrážely na
stěnách budovy a nesmáčely je.
POZOR: Na trubku pro odvod spalin nezapomeňte
namontovat ochranu proti dešti, jak je znázorněno
níže, jinak se v případě deště dostane voda do
vnitřní části zařízení.
Poznámka: na kouřovodu musí být povinně zásuvka
pro analýzu spalin, a to maximálně ve vzdálenosti do 1
m od kotle.
analýza spalin
ochrana proti
dešti
AKY
26
HC0048.01IT ed.B-1406
KONDENZAČNÍ KOTEL
AQUAKOND AKY
5.7.1 Instalace typu "C"
Pokud by bylo nutné realizovat instalaci typu C
s utěsněnou komorou, je nutné provést následující
úkony:
•
otevřete otvor Ø80 v horní části kotle;
•
uzavřete přívod vzduchu uvnitř kotel pomocí
příslušenství C09349;
•
nainstalujte příslušenství „rozdvojka“ C09026
a/nebo koaxiální odtah - podle vlastní potřeby.
Vyžádejte si od technického oddělení APEN GROUP
SPA dokumentaci k této soupravě.
C09349
Otevřete otvor uvnitř největšího kroužku
Rozdvojka C09026
AKY
27
HC0048.01IT ed.B-1406
KONDENZAČNÍ KOTEL
AQUAKOND AKY
Připojení na odvod kondenzátu
Kotle AKY jsou kondenzační zařízení, a proto mají
přípojku na potrubí Ø 14, které slouží pro odvod
kondenzátu.
V závislosti na způsobu instalace lze odvod
kondenzátu řešit několika způsoby:
• volný odvod;
• utěsněný odvod se sifonem.
Ochrana proti zamrznutí
V případě venkovních instalací ve zvláště chladných
oblastech, kde existuje riziko zamrznutí kondenzátu,
doporučujeme okruh pro odvod kondenzátu chránit.
Doporučujeme vést potrubí pro zachycování
kondenzátu ve vytápěných prostorách s použitím
utěsněného sifonu.
Pokud by byl okruh umístěn venku, je nutné, aby
potrubí za sifonem bylo otevřeného typu, aby nedošlo
k tomu, že bude led vytvořený ve venkovním potrubí
bránit odvodu kondenzátu.
V každém případě doporučujeme vést co nejdelší část
potrubí uvnitř vytápěného prostoru, např. zachycovat
kondenzát na úrovni podlahy nakloněnou trubkou
umístěnou uvnitř místnosti.
Upozornění
Odváděná zkondenzovaná voda má teplotu nižší nebo
rovnou 50°C - pro odvodní potrubí použijte trubky
z PVC či z jiného materiálu vhodného pro danou
teplotu: nerezavějící ocel, silikonové hadice atd.
Nepoužívejte pozinkované železné trubky ani měď.
Volný odvod
Tam, kde je to možné, lze odvod kondenzátu vyvést
přímo ven bez okruhu pro jeho zachycování.
V takových případech se doporučuje odvádět
kondenzát přímo na zem bez použití sifonu.
Odvod se sifonem
Při instalaci zařízení uvnitř místnosti, ať už speciální či
nikoliv, je nutné použít vzduchotěsný sifon dodávaný
jako příslušenství [kód G14551] - kromě několika
následujících případů.
Uvnitř sifonu je plovák, který zabraňuje odchodu spalin
i při nedostatku vody.
• Pro připojení sifonu k okruhu pro odvod
kondenzátu použijte trubku z PVC nebo silikonu.
• Výška potrubí nesmí nikdy přesáhnout výšku
sifonu, viz níže.
• Musí být zajištěna těsnost potrubí pro zachycování
kondenzátu.
• Před prvním použitím je třeba sifon naplnit vodou a
uzavřít uzávěrem, aby přes něj nedošlo k úniku
spalin do okolního prostředí v okamžiku prvního
zapalování.
Neutralizace kondenzátu
Kyselost kondenzátu produkovaného spalováním
metanu je 3,5-3,8 pH.
Společnost Apen Group dodává na objednávku
soupravu
(G14303)
potřebnou
k neutralizaci
kondenzátu. Soupravu tvoří:
• Plastová vana pro zachycování kondenzátu;
• Uhličitan vápenatý.
Podrobnější informace podá Servisní centrum Apen
Group.
Souprava G14551 plynotěsný sifon
Souprava G14903 pro neutralizaci
kyselého kondenzátu
odvod pH
neutrálního
kondenzátu
vstup kyselého
kondenzátu
AKY
28
HC0048.01IT ed.B-1406
KONDENZAČNÍ KOTEL
AQUAKOND AKY
5.8. Naplnění hydraulického okruhu
Jednotlivé typy kotlů se od sebe liší tím, že typ
AKY032/034 se dodává včetně náplně vody
s glykolem a včetně dvou ventilů v hydraulickém
okruhu, zatímco kotle AKY050/070 nikoliv.
Pro všechny typy kotlů se používá stejný typ glykolu.
Kotle AKY032/034 se dodávají naplněné cca 6 litry
směsi vody s 30% glykolu, což je dostačující pro
správné naplnění hydraulického okruhu, který se
skládá z kotle a okruhu vody, včetně hadic dlouhých
maximálně jeden metr.
Postup při naplňování nebo doplňování je stejný pro
všechny typy kotlů.
Cirkulátor
NAPLŇOVÁNÍ:
• Ujistěte se, že vnitřní i vnější potrubí mezi kotlem a
jednotkou jsou správné a že souhlasí se směrem
přívodu i návratu;
• Zkontrolujte, že automatický odvzdušňovací ventil
na cirkulátoru je otevřený.
U typů AKY032/034:
• Postupně otvírejte ventily "A" (viz obrázek vpravo)
na přípojkách vstupu a výstupu kotle.
U typů AKY050/070:
• Odstraňte matici u tlakového ventilu "C" a pomocí
hadice 1/2" ho připojte k čerpadlu za účelem
zkoušky okruhu, nádrž musí být plná vody s
glykolem. Natlakujte směs na tlak cca 2 bary.
Ventil pro
návrat vody „A“
Napouštěcí
ventil „C“
Ventil pro přívod
vody „A“
U všech typů:
• Odvzdušněte potrubí;
• Po odvzdušnění zkontrolujte na displeji, že tlak
v okruhu je vyšší než 1 bar; nižší hodnoty způsobí
chybu F80, neboť zasáhne manostat minimálního
tlaku vody [nastavený na 0,4 bar].
Doplnění vody s glykolem
V případě úniku kapaliny nebo v případě nutnosti
doplnění hydraulického okruhu je nutné nejprve odhalit
a odstranit eventuální netěsnosti a poté provést
doplnění směsi s glykolem podle postupu „U typu
AKY050/070" z předchozího odstavce.
AKY
Cirkulátor
GLYKOL
U svých kotlů typu AKY testovala společnost APEN
GROUP a doporučuje použití glykolu ALPHI 11 od
firmy Fernox; dodávány jsou balení o různém obsahu
v těchto sadách:
kód
obsah
C07200-05
5 litrů
C07200-25
25 litrů
Použití glykolu jiného chemického složení způsobí
ukončení záruky výměníku.
Pozn.: Uvedené podíly glykolu udávají počet dílů
obsažených ve směsi (voda/glykol) a nikoliv přidaných
do vody. Příklad: 10 litrů 30% směsi glykolu se skládá
ze 7 litrů vody (70%) a 3 litrů glykolu (30%).
Poznámka: Podíly glykolu a mezní teploty uvedené
na str. 16 jsou uvedeny pouze pro informaci.
Připomínáme, že kotel je certifikován pro použití
v prostředí s venkovní teplotou do max. -15°C.
Naplňovací ventil „C“
29
HC0048.01IT ed.B-1406
KONDENZAČNÍ KOTEL
AQUAKOND AKY
6. SERVISNÍ INSTRUKCE
První spuštění smí provádět výhradně autorizované servisní středisko.
První spuštění zahrnuje také rozbor spalování, který je nutno provést povinně.
Zařízení je certifikováno v zemích EU a mimo EU podle níže uvedených kategorií plynů.
6.1. Tabulka zemí - kategorií plynů
Země
Kategorie
Plyn
Tlak
Plyn
Tlak
Na obalu každého ohřívače je jasně uvedeno: země určení, kategorie plynu a kód zařízení, to všechno v překladu do
jazyka země určení.
Pomocí kódu je možné dohledat nastavení použité ve výrobě:
Kódy bez přípony:
• AKY070IT
nepřítomnost přípony udává, že zařízení bylo zkolaudováno a nastaveno pro provoz na zemní plyn
[G20]
Kódy s příponou:
čtvrté písmeno udává typ plynu, pro který bylo zařízení nastaveno:
• AKY070FR-xxx0
• AKY070MT-xxx1
• AKY070NL-xxx2
• AKY070HU-xxx3
0 udává, že zařízení bylo zkolaudováno a nastaveno na zemní plyn [G20]
1 udává, že zařízení bylo zkolaudováno a nastaveno na LPG [G31]
2 udává, že zařízení bylo zkolaudováno a nastaveno na zemní plyn 'L' [G25]
3 udává, že zařízení bylo zkolaudováno a nastaveno na zemní plyn [G25.1]
Další samolepicí štítek na zařízení, umístěný v blízkosti přípojky paliva, jednoznačně udává, pro jaký typ plynu a pro
jaký přívodní tlak bylo zařízení nastaveno a zkolaudováno.
AKY
30
HC0048.01IT ed.B-1406
KONDENZAČNÍ KOTEL
AQUAKOND AKY
6.2. Tabulka údajů pro nastavení plynu
TYP STROJE
Hodnoty nastavení plynového ventilu
TYP STROJE
KATEGORIE
PŘÍVODNÍ TLAK
Ø PLYNOVÉ MEMBRÁNY
OXID UHLIČITÝ CO2
SPOTŘEBA PLYNU (15°C-1013mbar)
TYP STROJE
KATEGORIE
PŘÍVODNÍ TLAK
Ø PLYNOVÉ MEMBRÁNY
OXID UHLIČITÝ CO2
SPOTŘEBA PLYNU (15°C-1013mbar)
TYP STROJE
KATEGORIE
PŘÍVODNÍ TLAK
Ø PLYNOVÉ MEMBRÁNY
OXID UHLIČITÝ CO2
SPOTŘEBA PLYNU (15°C-1013mbar)
TYP STROJE
KATEGORIE
PŘÍVODNÍ TLAK
Ø PLYNOVÉ MEMBRÁNY
OXID UHLIČITÝ CO2
SPOTŘEBA PLYNU (15°C-1013mbar)
PRO VŠECHNY TYPY PLYNŮ
032
Pa
034
-1,0 ±0,8
050
070
PLYN TYPU G20
032
034
050
070
podle země určení - viz tabulku 6.1.
20 [min 17 - max 25]
[pro Maďarsko 25 mbar]
5,6
8,7
7,6
7,5
9,2 ±0,2 [kat. H] - 9,4 ±0,2 [kat. E]
[mbar]
[mm]
[%]
[m3/h]
3,20÷0,52
3,71÷0,80
5,2÷0,8
6,70÷1,14
PLYN TYPU G25 (KAT. L-LL)
032
034
050
070
podle země určení - viz tabulku 6.1.
25 [min 20 - max 30] - [pro Německo 20 mbar]
[mbar]
[mm]
6,5
9,4
9,0 ±0,2
[%]
[m3/h]
3,80÷0,64
4,21÷0,88
5,82÷1,02
7,70÷1,37
PLYN TYPU G30
032
034
050
070
podle země určení - viz tabulku 6.1.
30 [min 25 - max 35] - 50 [min 42,5 - max 57,5]
4,0
6,5
5,9
5,9
10,5 ±0,2
11,2 ±0,2
[mbar]
[mm]
[%]
[m3/h]
1,87÷0,31
PLYN TYPU G31
032
2,26÷0,54
3,64÷0,60
034
050
podle země určení - viz tabulku 6.1.
4,15÷0,68
070
30 [min 25 - max 35] - 37 [min 25 - max 45] - 50 [min 42,5 - max 57,5]
[mbar]
[mm]
[%]
[m3/h]
4,0
6,5
9,6 ±0,2
1,86÷0,31
2,15÷0,50
5,9
9,9 ±0,2
3,05÷0,51
5,9
9,6 ±0,2
3,87÷0,70
PLYN TYPU G25.1 * [kat. Ls] - [pouze pro Maďarsko]
032
034
050
070
TYP STROJE
KATEGORIE
podle země určení - viz tabulku 6.1.
25 [min 20 - max 30]
PŘÍVODNÍ TLAK
[mbar]
Ø PLYNOVÉ MEMBRÁNY
[mm]
6,5
9,4
9,0 ±0,2
OXID UHLIČITÝ CO2
[%]
SPOTŘEBA PLYNU (15°C-1013mbar)
[m3/h]
3,80÷0,64
4,21÷0,88
5,82÷1,02
7,70÷1,37
AKY
31
HC0048.01IT ed.B-1406
KONDENZAČNÍ KOTEL
AQUAKOND AKY
6.3. První spuštění
6.4. Rozbor spalování
Kotel je dodáván nastavený a zkolaudovaný na typ
plynu uvedený na štítku. Před spuštěním kotle
zkontrolujte:
• ujistěte se, že plyn v síti odpovídá typu plynu, na
jaký byl kotel seřízen;
• pomocí tlakové zásuvky "IN" umístěné na
plynovém ventilu zkontrolujte, že vstupní tlak do
ventilu odpovídá hodnotě požadované pro použitý
typ plynu;
• zkontrolujte, že tlak uvnitř hydraulického okruhu je
v rozmezí 1,2 až 1,6 baru;
• ověřte, že elektrické zapojení odpovídá údajům
uvedeným v tomto návodu a ostatním schématům
zapojení, které jsou ke stroji přiloženy;
• zkontrolujte, že bylo provedeno účinné uzemnění
odpovídající platným bezpečnostním předpisům;
Při spuštění kotle postupujte podle následujících
instrukcí:
• zapněte napájení ohřívače vzduchu. V případě
ohřívačů s regulátorem rychlosti přepněte přepínač
LÉTO/ZIMA do polohy ZIMA a nastavte nejvyšší
rychlost (5);
• ujistěte se, že je ke kotli připojen termostat
prostředí nebo SmartControl.
• ujistěte se, že jste do kotle zastrčili trojpólovou
zástrčku a pomocí hlavního vypínače zapněte
napájení kotle;
• V okamžiku, kdy začne být kotel napájen a sepne
se kontakt ID2-IDC2 na elektronické desce kotel,
spustí se cyklus zapalování.
• V případě dálkového ovládání APEN nebo
SmartControl
nebo
programu
SMART.NET
vyhledejte postup pro spuštění cyklu zapalování
nejprve v příslušném manuálu, a teprve poté
pokračujte v tomto postupu.
Může se stát, že se při prvním spuštění hořák
nezažehne
v důsledku
přítomnosti
vzduchu
v plynovém potrubí, což způsobí zablokování kotle.
Tehdy je třeba systém odblokovat a operaci opakovat,
dokud nedojde k zážehu (pro odblokování použijte
tlačítko umístěné na kotli).
Vyčkejte, až kotel dosáhne maximálního průtoku.
Zkontrolujte, že vstupní tlak do ventilu odpovídá
požadovaným hodnotám, v opačném případě ho
seřiďte.
Proveďte rozbor spalování tak, že zkontrolujete, zda
hodnota CO2 odpovídá hodnotám uvedeným v tabulce
„NASTAVENÍ PLYNU“.
V případě, že je naměřená hodnota odlišná, použijte
seřizovací šroub umístěný na venturiho trubici.
Povolováním šroubu se hodnota CO2 zvyšuje,
utahováním se snižuje.
Nastavte kotel na minimální průtok a zkontrolujte, že je
hodnota CO2 stejná nebo jen o málo nižší než hodnota
naměřená u maximálního průtoku (do -0,3%).
V případě nesouladu použijte šroub pro nastavení
OFFSET - utahujte ho pro zvýšení a povolujte pro
snížení obsahu CO2. Poté rozbor zopakujte.
Funkce „kominík“
Kotel lze uměle uvést do stavu maximálního a
minimálního průtoku pomocí funkce Kominík. Tuto
funkci lze provést na LCD displeji v menu REg pomocí
funkce Hi (maximální tepelný příkon) nebo Lo
(minimální tepelný příkon). Funkce Kominík je aktivní,
pouze pokud je adresa karty rovna Ø, je-li adresa karty
jiná než Ø, je tato funkce deaktivována.
REGULACE OFFSET
ZÁSUVKA
PRO
TLAK
PLYNU
K HOŘÁKU (VÝSTUP)
ZÁSUVKA TLAKU PRO REGULACI
OFFSET
ZÁSUVKA PRO TLAK PLYNU NA
VSTUPU (IN)
REGULACE CO2
VENTURIHO TRUBICE
AKY
32
HC0048.01IT ed.B-1406
KONDENZAČNÍ KOTEL
AQUAKOND AKY
6.5. Přestavba na LPG
Když je hořák zažehnutý a pracuje na maximální
výkon, zkontrolujte, že:
1. vstupní tlak do ventilu odpovídá požadavkům
podle použitého typu plynu;
2. proveďte rozbor spalování, jak bylo popsáno
v odstavci 6.4.;
3. obsah CO2 odpovídá hodnotám uvedeným pro
použitý typ plynu. Pokud by naměřená hodnota
byla odlišná, upravte ji pomocí regulačního
šroubu - utahováním se obsah CO2 snižuje,
povolováním zvyšuje.
4. nedochází k úniku ze spojení plynový ventil venturiho trubice. Po ukončení přestavby a po
seřízení vyměňte štítek „Zařízení nastaveno na
metan“ za štítek ze soupravy „Zařízení
přestavěno... „.
Pozn.: Kotel dodávaný pro provoz na LPG je nastaven
na plyn G31 [Propan].
V případě, že by měl pracovat na G30 [Butan], je třeba
zkontrolovat a případně seřídit hodnotu CO2 podle
tabulky 6.2.
Přestavba je přísně zakázána v zemích, jako např.
Belgie, které nepovolují dvojí kategorii plynu.
Tato souprava není dodávána v zemích, v nichž je
přestavba zakázána.
Přestavbu z jednoho typu plynu na jiný smí provádět
výhradně autorizovaná servisní střediska.
Zařízení je sériově dodáváno nastavené na metan jako příslušenství je doplňkově dodávána sada pro
přestavbu na LPG, která se skládá z:
• kalibrované membrány na plyn;
• samolepicího štítku "zařízení přestavěno...."
Při přestavbě postupujte takto:
• přerušte elektrické napájení kotle;
• mezi plynovým ventilem a venturiho trubicí
vyměňte stávající plynovou membránu za
membránu z příslušenství;
• obnovte elektrické napájení a připravte kotel na
spuštění;
• během jiskření zapalovací elektrody zkontrolujte,
že ze spojení tryska/měděná trubička neuniká plyn.
kalibrovaná plynová membrána
6.6 Výměna plynového ventilu a seřízení
Offset
V případě výměny plynového ventilu je třeba provést
kontrolu a případné seřízení obsahu CO2 seřízením
hodnoty offset.
Ohledně tohoto seřízení odkazujeme na odstavec
týkající se rozboru spalování 6.4 a na tabulku 6.2.
AKY
33
HC0048.01IT ed.B-1406
KONDENZAČNÍ KOTEL
AQUAKOND AKY
6.7. Výměna modulační desky
6.8 Programování s LCD displejem
Když se vyměňuje deska, je nutno provést několik
kontrol a pomocí LCD ovládání nebo SmartControlu
provést nastavení některých parametrů.
V každém zařízení AKY existuje seznam standardních
hodnot naprogramovaných ve výrobě. Aktualizujte
prosím tento seznam po každé provedené změně tak,
aby bylo možné přeprogramovat případnou náhradní
desku.
* Následující informace platí jen pro kotle AKY. U
ostatních zařízení, která používají stejnou modulační
desku, odkazujeme na příslušné návody.
Parametry lze zobrazit a upravit pouze tehdy, pokud
byly aktivovány zadáním hesla v menu Abi.
Pro provedení úpravy je nutné, aby adresa elektroniky
byla rovna Ø, v opačném případě je třeba změnit
adresu elektroniky.
Abi (aktivace změny nastavení)
Funkce Abi má následující hesla:
(-)
aktivuje změnu nastavovacích parametrů
kotle, které jsou v menu Set; heslem je číslo
jedna (1)
(-)
aktivuje změnu parametrů kotle, které jsou
v menu Par; toto heslo je potřebné pro CAT a
je třeba zažádat o něj u APEN GROUP SPA
Jestliže po dobu 10 minut od aktivace hesla nedojde
ke stisknutí žádného tlačítka, vrátí se program
automaticky do provozního stavu stroje.
Posunujte se v menu pomocí šipek, stiskem ENTER
vyberte požadovaný parametr nebo set point, upravte
parametr pomocí tlačítek se šipkami (↑ hodnotu
zvyšuje,↓ hodnotu snižuje), až dosáhnete požadované
hodnoty, pak opět stiskněte ENTER na alespoň 3
sekundy a blikání displeje oznámí, že hodnota byla
uložena.
Kontrola konfigurace hardwaru desky
Změňte adresu desky pomocí přepínačů a přesně
okopírujte konfiguraci právě vyměněné desky.
Programování parametrů
Je bezpodmínečně nutné naprogramovat tyto
parametry:
•
d0, d1, a d5, identifikují typ zařízení;
•
b1, b2, b3 regulují otáčky motoru ventilátoru
spalin;
•
S1 aktivuje snímač NTC1 pro přívod teplé vody;
•
S3 aktivuje kontrolu spalin
•
S5 aktivuje snímač B2 pro kontrolu tlaku vody;
•
S6 aktivuje snímač B3 pro kontrolu průtoku vody.
•
H11 aktivuje výstup Y1 (PWM2) pro modulaci
cirkulátoru vody (pouze u modelu standard).
Menu Set Point
Význam a hodnoty default najdete v tabulce
parametrů.
H5
Nevyužito
H52
Nevyužito
H53
Nevyužito
St1
Teplota modulace
St2
Nevyužito
H43
kontrola spalin – viz tabulku parametrů
H44
kontrola spalin – viz tabulku parametrů
H45
kontrola spalin – viz tabulku parametrů
St5
Tlak vody v hydraulickém okruhu
St6
Průtok vody v hydraulickém okruhu
Programování parametrů. Operační režim
Parametry lze upravovat na LCD displeji na okraji
stroje nebo prostřednictvím SmartControl.
Prostřednictvím SmartControl se lze dostat ke všem
parametrům [viz tabulku na následujících stránkách];
parametry jsou chráněny heslem, které vám vydá
servisní středisko APEN GROUP.
Co se týče přístupu a úpravy provozních parametrů,
odkazujeme na návod ke SmartControlu, pouze
připomínáme, že změna parametrů se musí provádět
s vypnutým hořákem.
AKY
34
HC0048.01IT ed.B-1406
KONDENZAČNÍ KOTEL
AQUAKOND AKY
6.9 Údržba výměníku tepla
Menu Parametry
Podmenu Par umožňuje přístup k parametrům "b" a
"d":
b1 až b15
parametry hořáku
d0 až d9
konfigurace provozu kotle.
Význam a hodnoty default najdete v tabulce
parametrů. Kromě parametrů "b" a "d" lze upravovat
tyto parametry:
S1
Aktivuje modulační čidlo
SP1
Hystereze ST1 (je-li sonda použita jako
omezovač teploty)
tH1
Maximální teplota modulačního snímače,
vypne hořák nezávisle na ostatních
nastavených podmínkách
S2
Nevyužito
P2
Nevyužito
S5
Aktivuje kontrolu tlaku v okruhu vody
P5
Hystereze hodnoty ST5, tlak vody.
S6
Aktivuje kontrolu proudu vody
P6
Hystereze hodnoty ST6, proud vody
H11
Aktivuje elektronickou kontrolu rychlosti
cirkulátoru
H41
Hystereze kontroly spalin.
Upozornění pro použití
Výměník tepla kotle AKY musí být používán za těchto
podmínek:
• Obsah síry v použitém palivu musí odpovídat
evropským standardům a sice: maximální špička
po krátkou dobu 150 mg/m³, roční průměr méně
než 30 mg/m³;
• Vzduch pro spalování nesmí obsahovat chlór,
amoniak ani zásady. Instalace v blízkosti bazénů či
prádelen vystavuje kotel působení těchto látek;
• pH vody musí být v rozmezí: 8,2 < pH < 9,5; pokud
systém vytápění obsahuje hliníkové části, musí být
pH nižší než 8,5;
• Tvrdost vody TA musí být v rozmezí 5°F až 15°F;
• Během prvního spouštění je třeba odstranit
z okruhu pečlivě všechen vzduch, následně
nezavírejte automatické odvzdušňovací ventily,
nacházející na stroji;
• Aby nedocházelo ke korozi oceli ve výměníku je
bezpodmínečně
nutné
používat
inhibitory.
Nemrznoucí přípravek FERNOX11, který APEN
Group doporučuje, funguje současně jako inhibitor
a chrání výměník před korozí.
Menu I/O – Vstupy a výstupy
V menu I/O lze zobrazit hodnoty naměřené snímači.
NTC1 Teplota přívodní vody
NTC2 Nevyužito (zobrazí -10)
NTC3 Teplota spalin
An1
vstup 0/10V – je-li použit
PrH
Tlak vody v okruhu
FLH
Proud vody v okruhu (vynásobit x10)
rPu
počet otáček ventilátoru FAN
Pu2
hodnota výstupu cirkulátoru v % (pouze u
elektronického)
uSA
Nevyužito
IOn
měří ionizační proudy; od 0/100 pro proudy
od 0 do 2 mikroampér, 100 nad 2
mikroampéry
Údržba
Dlouholeté zkušenosti společnosti APEN s výměníky
ukazují, že není nutné provádět každoroční údržbu
výměníku, přesto bezpečností předpisy vyžadují
provádět každoročně následující kontroly:
• Spalovací komora: Pokud během každoroční
prohlídky objevíte uvnitř spalovací komory
usazeniny, je nutné je odsát, a pokud by byly příliš
pevně přilepeny k potrubí, je třeba trubky vyčistit
kartáčem. Je zakázáno používat ostré předměty a
kyselé nebo zásadité látky.
• Izolace: Izolaci spalovací komory, nacházející se
v její spodní části, je třeba každoročně kontrolovat,
a pokud vykazuje známky poškození, musí být
bezpodmínečně vyměněna. V takovém případě je
nutno zkontrolovat odvod kondenzátu, neboť
poškození izolace je důsledkem zadržování
kondenzátu ve výměníku.
Menu chyb Flt (Fault)
Zobrazí historii chyb, pomocí tlačítek se šipkami rolujte
seznam kódů chybových hlášení a stisknutím ENTER
se zobrazí historická hodnota zvolené chyby.
První zobrazená hodnota rst slouží l vynulování
historie chybových hlášení. Tuto operaci neprovádějte
a nechte ji na servisním středisku. Vynulování se
provádí změnou parametru na hodnotu 1 a stisknutím
ENTER na alespoň 3 sekundy.
Po vynulování se rst nastaví na 0.
Seznam a význam všech chybových hlášení je uveden
v tabulce FAULT
Kontroly
Během každoroční údržby je třeba zkontrolovat tyto
komponenty:
• Těsnění příruby hořáku
Pokud jsou těsnění poškozená, je třeba je vyměnit.
Silikonové těsnění příruby hořáku musí být
bezpodmínečně vyměněno jednou za dva roky.
Hořák
Nevyžaduje žádnou údržbu. Je-li povrch hořáku
poškozený, vyměňte hořák.
Kontrola teploty spalin
Tato funkce kontroluje, že teplota spalin ve fázi
modulace plamene zůstane v okolí křivky nastavených
hodnot v závislosti na tepelném příkonu zařízení.
Pro aktivaci se třeba, aby d5=1; jestliže není použita
sonda NTC3, bude elektronika signalizovat chybu F43,
je-li d5=0, bude elektronika signalizovat chybu F99
"chyba konfigurace".
Elektrody
Zkontrolujte polohu, usazeniny hliníku a neporušenost
keramiky. V případě poškození vyměňte elektrodu a
příslušené těsnění.
Pozn.: Používejte výhradně originální náhradní díly
APEN.
AKY
35
HC0048.01IT ed.B-1406
KONDENZAČNÍ KOTEL
AQUAKOND AKY
7. PARAMETRY MODULAČNÍ DESKY
V následující tabulce uvádíme všechny parametry desky CPU-SMART pro všechny typy kotlů.
Parametry desky CPU-SMART verze 7.00.xx
PARAMETRY
AKY032 AKY034 AKY050 AKY070
d0
2
d1
d2
d3
sec
2
1
1
d4
sec
60
sec
1
15
0
d5
d6
d7
d8
d9
b1
b2
b3
b4
b5
b6
b7
b8
b9
b10
b11
b12
b13
b14
b15
S1
ST1
SP1
XD1
TN1
AC1
TH1
H51
H52
H53
H54
H55
AKY
0
0
1
1
0
POPIS
Modulace plamene: 2=NTC1; 5=0÷10Vdc; 7=Modbus
(SmartControl a PID)
Typ zařízení: 0=ohřívač; 2=kotel; 5=PCH
Vystup signálu blok ovladače (Q1): 0=vypnutý; 1=zapnutý
Doba zpoždění cirkulátoru ON (RL1): 0÷255
Doba zpoždění hořáku OFF (RL1): 0÷255 (1=5 sekund
60=300 sekund)
Aktivace kontroly spalin T (NTC3): 0=vypnutá; 1=zapnutá
Interval mezi vypnutím a zapnutím (Off timer): 0÷255
Reset počítadel Fault: 0÷1
Aktivace nemrznutí kotle (NTC1): 0=vypnutá; 1=zapnutá
Aktivace žaluzií: 0=vypnutá; Neměnit
MINIMÁLNÍ otáčky motoru (PWM1): 90÷999 (1=10 RPM)
MAXIMÁLNÍ otáčky motoru (PWM1): 90÷999 (1=10RPM)
Hodnota ZÁŽEHU otáčky motoru (PWM1): 90÷999
rpm
420
410
385
445
(1=10RPM)
2
Signálový dělič HALL: 2÷3
rpm
50
Chyba F3x; počet otáček x10 (50=500rpm): 0÷300
sec
20
Chyba F3x; doba trvání závady před chybou F3x: 0÷255
sec
0
Doba úvodního čištění při max. výkonu: 0÷255
sec
5
Doba stabilizace plamene (zážeh): 0÷255
Doba závěrečného čistění spalovací komory (FAN ON):
sec
15
0÷255
%
5
% zvýšení otáček motoru na každých b11 sekund: 1÷100
sec
2
časový úsek pro zvýšení otáček motoru: 1÷100
Hodnota modulace v % motoru FAN režim proti námraze:
%
30
30÷100
Hodnota integrační konstanty (ki_pwm) pro výpočet PWM1pwm
65
(exA36):0÷249
Hodnota poměrné konstanty (kp_pwm) pro výpočet PWM1pem
45
(exA37):0÷249
sec
60
Doba kontroly proudu vody při spouštění 0÷255
Kontrola NTC1 modulační snímač D0=2, omezovací snímač v případě, že D0=5 nebo 7
1
Aktivace sondy NTC1: 0=vypnutá; 1=zapnutá
Set point NTC1: -10÷90 (72 pro modely standard - 75 pro
°C
72 (75)
modely 00X0)
°C
4
Hystereze SP1: 0÷10
%
40
Pásmo proporcionality od 4 do 100
sec
5
Integrální čas: 1÷255
0=pouze modulace; 1=ON/OFF, když je D0=5 nebo 7,
1
modulace 0/10V nebo MODBUS
Vyšší hodnota teploty pro aktivaci chyby F51: 10÷95
°C
82
autoreset, pokud NTC1<TH1-15°C
Kontrola 0/10 Vdc – D0=5
Aktivní pouze když D0=5 (0/10V) 0=pouze modulace;
0
1=modulace a ON/ OFF
V
0,5
Napění OFF, vypnutí hořáku, pokud H51=1: 0÷10
V
0,5
Delta napětí pro zážeh hořáku ON
sec
5
Doba trvání spodního vstupu: 0÷255
sec
5
Doba trvání horního vstupu: 0÷255
rpm
rpm
150
720
145
555
147
660
135
680
36
HC0048.01IT ed.B-1406
KONDENZAČNÍ KOTEL
AQUAKOND AKY
Parametry desky CPU-SMART verze 7.00.xx
PARAMETRY
AKY032 AKY034 AKY050 AKY070
H11
H12
H13
H14
H15
H16
V
V
%
%
H17
S2
ST2
P2
°C
°C
XD2
TN2
sec
STA
PA
°C
°C
H41
H42
H43
H44
H45
H46
TH3
°C
sec
°C
°C
°C
°C
S5
ST5
P5
XA5
XB5
YA5
YB5
TH5
bar
bar
V
V
bar
bar
V
S6
ST6
P6
XA6
XB6
YA6
YB6
Dal/h
TR6
sec
AKY
Hz
Hz
l/h
l/h
56
POPIS
0=výstup vypnut;1=analogový výstup Y1 zapnut(PWM2);
1
2=analogový výstup Y2 zapnut(0÷10Vdc)
4,0
Minimální napětí výstupu Y2: 0÷10
10,0
Maximální napětí výstupu Y2: 0÷10
80
Minimální hodnota PWM2: 0÷100
100
Maximální hodnota PWM2: 0÷100
2
2= modulace cirkulátoru v poměru k ventilátoru (neměnit!)
0=výstup PWM (Y1) nebo 0/10V (Y2) podle logiky "direct";
1
1=výstup PWM (Y1) nebo 0/10V (Y2) podle logiky "reverse"
Kontrola NTC2 - nevyužito
0
0=NTC2 vypnuto; 1=NTC2 zapnuto
5,0
Setpoint NTC2: -10÷90
2,0
Hystereze ST2: 0÷40
Neutrální zóna, interval poměrové modulace rozdělen na sto:
40
4 ÷100
5
Doba integrace: 1÷255
Kontrola NEMRZNUTÍ – aktivní, pokud D8=1
2,0
Set point nemrznutí: -10 ÷+20
1,0
Hystereze set point nemrznutí: 0÷10
Kontrola TEPLOTY SPALIN – aktivní, pokud D5=1
5
Teplota spalin (NTC3); neutrální interval 1÷50
5
Doba provádění cyklu pro kontrolu spalin (15=30s): 0÷255
95
Teplota spalin při max. průtoku (Tmax při PT%=100): 0÷140
85
Teplota spalin při střed. průtoku (Tmed při PT%=50): 0÷140
75
Teplota spalin při min. průtoku (Tmin při PT%=0): 0÷140
0
Provoz Teplota spalin: 0=pouze modulace - 1= OFF hořák
103
Horní mez teploty (autoreset, když NTC3<TH3): 0÷140
Kontrola tlaku vody v hydraulickém okruhu
Aktivace výstupu B2 snímače tlaku: 0=vypnuto;1=zapnuto
jako vstup ON/OFF; 2=zapnuto jako analogový vstup bez
3
autoresetu chyby F83; 3=zapnuto jako analogový vstup s
autoresetem chyby F83
0,60
Set point B2: 0÷9,99
0,30
Hystereze ST5: 0÷9,99
1,18
Minimální napětí vstupu signálu snímače tlaku B2: 0÷9,99
2,72
Maximální napětí vstupu signálu snímače tlaku B2: 0÷9,99
0,10
Tlak odpovídající minimálnímu napětí vstupu snímače B2
2,90
Tlak odpovídající maximálnímu napětí vstupu snímače B2
2,50
Horní mez tlaku pro aktivaci chyby F82: 0÷9,99
Kontrola proudu vody v hydraulickém okruhu
Aktivace výstupy B3 snímač proudění: 0=vypnuto
1=zapnuto jako vstup ON/OFF bez autoresetu chyby F85
2=zapnuto jako vstup ON/OFF s autoresetem chyby F85
4
3=zapnuto jako vstup impulsů bez autoresetu chyb F85+ F86
4=zapnuto jako vstup impulsů s autoresetem chyb F85+F86
56
70
80
Set point průtokoměru - in l/h (x10)
5
Hystereze ST6: - in l/h (x10)
14
Minimální frekvence vstup. signálu snímače tlaku B3: 0÷999
229
Maximální frekvence vstup. signálu snímače tlaku B3: 0÷999
29
Průtok odpovídající min. frekvenci vstupu snímače B3
500
Průtok odpovídající max. frekvenci vstupu snímače B3
Doba zpoždění pro signalizaci chyb F85/F86 (1=1s): 0÷250.
2
Ve fázi zážehu se používá hodnota b15.
37
HC0048.01IT ed.B-1406
KONDENZAČNÍ KOTEL
AQUAKOND AKY
8. ANALÝZA PORUCH – CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ
Deska CPU-SMART řídí dva typy zablokování:
- preventivní – upozorní zákazníka, že kotel vyžaduje údržbu
- provozní – zastaví kotel z důvodu jeho bezpečnosti nebo záruky.
Některé z provozních poruch vyžadují ruční reset, jiné se po vyřešení problému, který je vyvolal, resetují automaticky.
V následující tabulce je uveden kompletní seznam poruch, možná příčina, která je vyvolala, a možnosti opravy.
CHYBA
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
F20
F21
F30
F31
F32
AKY
PŘÍČINA
POPIS
ODJIŠTĚNÍ
Poruchy způsobené hořením – závislé na zařízení pro kontrolu plamene
Po 4 následujících pokusech
• Záměna fáze a nuly
nedošlo k zážehu zařízení.
• Nezapojené uzemnění
Zpožděný plamen
• Zapojení fáze-fáze bez nuly
• Vadná nebo chybně uložená zapalovací
elektroda
Nedošlo k zážehu; nebyl vidět.
Ruční reset
Počítadlo, zobrazené v historii • Snímací elektroda vadná nebo chybně
chyb, udává, jestli měl kotel
uložená
problémy se zážehem
• Snímací elektroda se pohybuje nebo za
tepla rozptyluje do země
• Nízká hodnota CO2
Zařízení ACF nebere reset od
Počkejte 15 minut
ACF ukončilo 5 pokusů o reset v průběhu 15
CPU-SMART
nebo použijte reset
minut.
zařízení
Přerušení komunikace mezi
zařízení ACF nebo deska CPU-SMART jsou
zařízením ACF a CPU na více
Autoreset
vadné
než 60 s
deska CPU-SMART vyslala
signál pro zážeh do zařízení,
zařízení ACF je vadné
Ruční reset
po 300 sekundách zařízení
stále nezažehlo plamen.
Všeobecná porucha zařízení
zařízení ACF je vadné
Ruční reset
Vnitřní vada zařízení ACF,
Ruční reset na
které nepřijímá reset z CPU- zařízení ACF je vadné
zařízení
SMART
Poruchy způsobené teplotou (Bezpečnostní zablokování)
• Příliš vysoká teplota vody způsobená
nedostatečnou cirkulací
zásah pojistného termostatu
• Pojistný
termostat
je
vadný
nebo Ruční reset
STB
nezapojený
• Snímač teploty přívodu vody NTC1 je vadný
• Teplota vody ve výměníku překročila
bezpečnostní limit pojistky. Demontujte
výměník a zkontrolujte, že nedošlo
k poškození, jinak proveďte jeho výměnu.
Vstup ID1 otevřen z důvodu:
• Tlak v okruhu vody byl příliš vysoký a
Ruční reset CPUzpůsobil zásah tlakového spínače ISPESL,
• Zásahu
termopojistky
SMART
který kotel zablokoval;
výměníku tepla - TERM
V případě
• Zásahu
pojistného • zkontrolujte, že v okruhu vody nejsou
manostatu je nutné
uzavřené kohouty.
termostatu ISPESL - IPručně resetovat i
(pouze AKY070)
• Tlak v okruhu vody byl příliš nízký a zasáhl manostat.
tlakový spínač IP MIN ISPESL, který kotel
zablokoval; zkontrolujte, že z okruhu
neuniká vody a obnovte minimální tlak.
• Expanzní nádrž je prázdná, malá nebo
rozbitá.
Poruchy ventilátoru hořáku
Příliš nízká rychlost ventilátoru
ve fázi spouštění - VAG
Ruční reset
Příliš vysoká rychlost
ventilátoru ve fázi stand-by Ventilátor hořáku je vadný.
VAG
Vadné nebo nezapojené elektrické kabely FAN
Rychlost ventilátoru za
Ruční reset,
provozu je mimo nastavené
autoreset po 5
min. a max. hodnoty - VAG
minutách
38
HC0048.01IT ed.B-1406
KONDENZAČNÍ KOTEL
CHYBA
F41
F43
F51
F53
F60
F75
F80
F81
F82
F85
F86
F90
F91
F95
F99
F00
AKY
AQUAKOND AKY
PŘÍČINA
POPIS
Vadné nebo chybějící snímače NTC
Chyba snímače NTC1, teploty
přívodu vodu
Chybí signál nebo je snímač vadný
Chyba snímače NTC3, teplota
spalin
Příliš vysoké teploty
• Minimální
tepelný
výkon
kotle
je
naddimenzován ve srovnání s tepelným
Teplota snímače přívodní vody
výkonem, který vyžaduje prostředí.
NTC1>TH
• Zkontrolujte parametr TH1 - set point
přívodu vody.
• Kouřovod by mohl být ucpaný
Teplota snímače spalin
• Průtok plynu by mohl být mimo parametry
NTC3>TH3, když H46=0
pro nastavení kotle
• zkontrolujte čistotu výměníku tepla.
Kontrola spojení ModBus
Chyba spojení mezi deskou
• síť Modbus je odpojená
CPU-SMART a sítí Modbus,
• Adresa desky je chybná nebo není
SmartControl
nebo
nakonfigurovaná v síti Modbus
SMART.NET
Přerušení napájení
Přerušení napájení během
provozu (s výjimkou fáze
stand-by); tato chyba se Přerušení elektrického napájení za provozu
nezobrazí
na
dálkovém
ovladači, pouze v počítadle.
Kontrola tlaku a cirkulace vody v okruhu
Nedostatečný tlak vody, tlak Pokud se to stává často, zkontrolujte, kudy vody
vody PRH < ST5 - P5
uniká z okruhu.
Preventivní alarm, tlak vody
Obnovte správnou hodnotu tlaku vody v okruhu.
PRH < ST5
Preventivní alarm, tlak vody Příliš vysoký tlak v okruhu vody, zkontrolujte
PRH > TH5
naplnění okruhu a expanzní nádrž
Okruh vody je ucpaný, ventily jsou zavřené nebo
Nedostatečná cirkulace vody;
nefunguje cirkulátor.
hodnota FLH je rovna nule
Vadný nebo nezapojená průtokoměr
Průtok vody je nižší než
Zkontrolujte délku a průměr hydraulického
minimální nastavení FLH <
okruhu
ST6 - P6
Kontrola teploty spalin (d5=1)
• Kouřovod by mohl být ucpaný
Teplota snímače spalin
• Průtok plynu by mohl být mimo rozsah
NTC3 > TH3
nastavení kotle
když H46=1
• Zkontrolujte čistotu výměníku tepla
Chyba způsobená poklesem
max. tepelného výkonu o 30%, Kotel redukuje tepelný výkon z důvodu
aby
nedošlo
k překročení nedodržení nastavené křivky spalin; zkontrolujte
teploty spalin, nastavené na H43, H44 a H45
desce CPU-SMART
Chybné
naprogramování
teploty spalin
Zkontrolujte parametry H43, H44 a H45
Chyba konfigurace parametrů
Zkontrolujte:
Chybné
naprogramování D5 (aktivace NTC3 snímače spalin) = 1
parametrů elektroniky CPU- S1 (aktivace snímače NTC1) =1
SMART
S5 (aktivace B2 manostat vody - PREX) = 3
S6 (aktivace B3 měřič průtoku - FLUX) = 4
Vnitřní porucha elektroniky CPU-SMART
Vnitřní porucha elektroniky Proveďte ruční reset elektroniky a pokud
CPU-SMART
problém přetrvává, vyměňte desku CPU-SMART
39
ODJIŠTĚNÍ
Autoreset
Autoreset
když NTC1< TH1-15
Autoreset
když NTC3 < TH3
Autoreset
Autoreset
Autoreset
Tyto
chyby
se
zobrazují na LCD
displeji, aniž by se
stroj zastavil
Autoreset
Ruční reset
Autoreset,
jakmile
teplota spalin klesne
pod křivku spalin
Autoreset,
jakmile
parametry H43, H44
a
H45
budou
odpovídající.
Autoreset,
jakmile
parametry D5, S1,
S5 a S6 budou ≠ 0
Ruční reset
HC0048.01IT ed.B-1406
KONDENZAČNÍ KOTEL
AQUAKOND AKY
9. SCHÉMATA ZAPOJENÍ
Zapojení najdete v kapitole Instalace.
Všechny kotle AKY mají stejné schéma zapojení i princip funkce. Rozdíly se týkají jen některých bodů:
IP
kotle AKY050/070 mají přídavný jistič umístěný na maximálním tlaku vody. Zásah tohoto prvku způsobí
chybu F21 a vyžaduje ruční reset.
STB
Pojistný termostat má automatický reset. Jeho zásah způsobí chybu F20, která se odrazí v elektronické
desce, a vyžaduje ruční odblokování elektroniky tlačítkem reset na zařízení pro kontrolu plamene ACF.
ON/OFF připomínáme, že pro všechny kotle je povinné použití termostatu prostředí.
V případě použití ovladače SmartControl [G22800IT], přemostěte svorky ID2/IDC2. Všechny zmíněné ovladače mají
funkci termostatu prostředí.
AKY
40
HC0048.01IT ed.B-1406
KONDENZAČNÍ KOTEL
9.1.
AQUAKOND AKY
Schéma zapojení AKY032/034/050/070
AKY
41
MODRÁ
HNĚDÁ
HNĚDÁ
MODRÁ
HNĚDÁ
ČERNÁ
ČERVENÁ
HNĚDÁ
MODRÁ
ČERNÁ
ČERNÁ
ČERVENÁ
ČERNÁ
ČERVENÁ
ČERNÁ
ČERVENÁ
ČERVENÁ
MODRÁ
HNĚDÁ
ČERNÁ
MODRÁ
HNĚDÁ
ORANŽOVÁ
HNĚDÁ
MODRÁ
ČERNÁ
MODRÁ
HNĚDÁ
ORANŽOVÁ
ČERVENÁ
ČERVENÁ
HNĚDÁ
ŽLUTOZELENÁ
MODRÁ
ČERVENÁ
ŠEDÁ
MODRÁ
HNĚDÁ
ČERVENÁ
ČERNÁ
Série 00X0 se liší od standardní tím, že nemá cirkulátor s proměnlivým průtokem, a proto jsou si u těchto modelů
svorky Y1-GND nezapojené.
HC0048.01IT ed.B-1406
KONDENZAČNÍ KOTEL
AQUAKOND AKY
10. NÁHRADNÍ DÍLY
C09230 AKY032
C09034.01 AKY034
C09350 AKY050
C09265 AKY070
BLOK VÝMĚNÍKU
C09041.01
EXPANZNÍ NÁDRŽ
C05119.01
TLAKOVÝ
1÷3bar
AKY050/070
C08096
MIKROTERMOSTAT
85°C NC
C08025
TEPLOMĚR S JÍMKOU
ISPESL AKY050/070
SPÍNAČ
G12930
PLYNOVÝ VENTIL
G14899 AKY032
G14068 AKY034
G14154 AKY050
G14154 AKY070
VENTURI plynový ventil
C08029
VLHKOMĚR 4BARY
AKY050/070
C08027
KOHOUT VLHKOMĚRU ISPESL
AKY050/070
G22903 AKY032/034
G22904 AKY050
C09036 AKY070
ventilátor spalin
C09730
SNÍMAČ TEPLOTY
PŘÍVODNÍ VODY
G12064
ZÁSUVKA
ELEKTRICKÉHO
NAPÁJENÍ
C09240 AKY032-00X0
C09245 AKY032/034
C09275 AKY050/070
CIRKULÁTOR
C09042 AKY050/070
POJISTNÝ VENTIL
ISPESL 2.7bar
C09273
SIFON PRO ODVOD KONDENZÁTU
C09239
PRŮTOKOMĚR
G16800
DESKA CPU-SMART
C08500
ZAŘÍZENÍ PRO KONTROLU
PLAMENE
G16790
DESKA DISPLEJE
AKY
42
HC0048.01IT ed.B-1406
KONDENZAČNÍ KOTEL
AQUAKOND AKY
BLOK VÝMĚNÍKU TEPLA
C09303
TĚSNĚNÍ ODVODU SPALIN
C09260
ADAPTÉR ODVODU SPALIN Ø80÷Ø60
C09235
SNÍMAČ SPALIN NTC
C09306
POJISTKA VÝMĚNÍKU TEPLA
C09304
TĚSNĚNÍ DNA KOMORY
C09258
IONIZAČNÍ ELEKTRODA
C09313
TĚSNĚNÍ IONIZAČNÍ
ELEKTRODY
C09255
KABEL IONIZAČNÍ
ELEKTRODY
C09257
ZAPALOVACÍ ELEKTRODA
C09312
TĚSNĚNÍ ZAPALOVACÍ ELEKTRODY
C09254
KABEL ZAPALOVACÍ ELEKTRODY
C09256
BLOK PŘÍRUBY HOŘÁKU AKY032
C09302
BLOK PŘÍRUBY HOŘÁKU AKY034
C09331
BLOK PŘÍRUBY HOŘÁKU AKY050
C09301
BLOK PŘÍRUBY HOŘÁKU AKY070
C09309
IZOLACE PŘÍRUBY HOŘÁKU
C09308
TĚSNĚNÍ PŘÍRUBY HOŘÁKU
AKY
43
HC0048.01IT ed.B-1406
KONDENZAČNÍ KOTEL
AQUAKOND AKY
4heat s.r.o.
Ječná 29a
Brno 621 00
[email protected]
www.4heat.cz
Kontakty na obchod:
CZ
+420 776 186 783
+420 777 777 224
+420 730 891 891
+420 734 256 724
SK
+421 948 506 833
AKY
44
HC0048.01IT ed.B-1406
Download

Návod k obsluze, instalaci a údržbě kondenzační kotel AKY