KOMPONENTE ZA SISTEME
NA BIOMASU
Serija proizvoda CALEFFI BIOMASS® je specijalno proizvedena za sisteme na čvrsta goriva (drvo) i za
rad na visokoj temperaturi sa vodom ili rastvorima glikola kao radnim fluidom. Materijali za komponente
i njihove karakteristike uzimaju u obzir specifične potrebe sistema u smislu efikasnosti i sigurnosti kako
kotla tako i sistema.
BIOMASA
CEPANICE
Biomasa je ”biorazgradivi deo proizvoda, otpaci i ostaci biološkog porekla iz
poljoprivrede (uključujući biljne i životinjske supstance), šumarstva i srodnih
industrija (uključujući ribarstvo i akva kulturu) kao i biorazgradivi deo
industrijskog i komunalnog otpada”. Biomasa može biti u čvrstom, tečnom ili
gasovitom obliku. Ova serija proizvoda Caleffi je posebno projektovana za čvrstu
drvenu biomasu (čvrsto gorivo).
PELET
KOTLOVI NA ČVRSTA GORIVA
Kotlovi na čvrsta goriva mogu se podeliti u dve makro kategorije:
1) Kotlovi: ”na čvrsta goriva sa ručnim i automatskim loženjem”, za instalaciju u
kotlarnicama. Grejanje se odvija preko hidrauličkih priključaka sistema grejanja.
2) Etažni kotlovi: ”kotlovi na čvrsta goriva, ne prelaze ukupni kapacitet od
35 kW”, za instalaciju u stambenim (etažnim) objektima. Ručno ili automatsko
loženje.
Etažni kotlovi mogu se svrstati u tri tipa:
- Kaminski sistemi grejanja
- Termo peći
- Termo štednjaci
OPILJCI
Kotlovi se mogu podeliti prema načinu loženja:
Ručno loženje, obično cepanicama, zahteva od operatera da ubacuje drvo u
ložište.
Automatsko loženje se ostvaruje pomoću uređaja za transport goriva (na primer
pelet ili opiljci) iz rezervoara u ložište.
Ručno i automatsko loženje kotla
Dim gasa
Protok
Toplotna izmenjava
Razmena
toplote
Topaozavazduh
Zrak
izgorevanje
Primarni iin
sekundarni vazduh
zrak
M
M
M
Ručno i automatsko loženje etažnog kotla
M
2
ACCREDITED
ISO 9001
FM 21654
ISO 9001 No. 0003
REFERENTNI STANDARDI
Standardi dele sisteme prema ekspanzionoj posudi (otvoreni ili zatvoreni) i prema načinu loženja kotla, ručno (cepanice) ili automatski (pelet, opiljci).
Generator
Snaga
Standard proizvoda
Standard sistema
EN 303-5 (2004)
EN 12828 (2003) Evropa
Kotao
Do 300 kW
Kotao
< 35 kW
Kotao
> 35 kW
Etažni
EN 12828 (2003) Italija
Zbirka R INAIL - Ex ISPESL (1982-2005-2009) Italija
EN 13229 (2006)
EN 13240 (2006)
EN 12815 (2006)
EN 14785 (2006)
Do 300 kW
UNI 10412-2 (2009) Italija
Prestavljamo značajne primere otvorenog i zatvorenog sistema u skladu sa važečim standardima.
T Sigurnosni termostat sa
ručnim resetovanjem
Uređaj za zatvaranje
toplog vazduha
AC
TR T
Sigurnosni ventil
AL
resetovanjem
TC
Optički i akustični alarm
Zatvorena ekspanziona
posuda
Kontrolni termostat
Termometar
542
RIARMO
542
KOTAO NA
ČVRSTA
GORIVA
1 1/2 X 1 1/2
542
PLM Sigurnosni uređaj
Trokraka slavina za
INAIL - Ex ISPESL
manometar
PPM Zaštita minimalnog
INAIL - Ex ISPESL
test priključak
pritiska
RIARMO
542
Manometar
minimalnog nivoa
Prema rezervoaru
(samo za kotlove sa ručnim loženjem V>300 l)
1 1/2 X 1 1/2
542
ručnim resetovanjem
U blizini kotla
Temperaturni ispusni
ventil
RIARMO
P Sigurnosni presostat sa
PPM
P
Podesivi termostat
TR sa automatskim
Sigurnosni termički
ventil
1 1/2 X 1 1/2
542
RIARMO
RIARMO
542
542
1 1/2 X 1 1/2
542
1 1/2 X 1 1/2
542
S
Ispusni termički ventil sa
automatskim punjenjem
S
C
S
C
C
S
C
Crni uređaji: obavezni po standardima
Uokvireni uređaji: opcioni ili kao alternativa po standardima
S
C
EN 303-5 (2004): Kotlovi za čvrsta goriva, ručno i automatsko
loženje, nominalne snage do 300 kW. Zatvoren sistem.
TR T
RIARMO
P PPM
RIARMO
542
AL
RIARMO
542
RIARMO
1 1/2 X 1 1/2
542
PLM AC
AL
542
542
RIARMO
1 1/2 X 1 1/2
542
542
1 1/2 X 1 1/2
542
1 1/2 X 1 1/2
542
1 1/2 X 1 1/2
542
RIARMO
RIARMO
RIARMO
542
542
RIARMO
542
1 1/2 X 1 1/2
1 1/2 X 1 1/2
RIARMO
542
542
542
1 1/2 X 1 1/2
542
542
1 1/2 X 1 1/2
542
1 1/2 X 1 1/2
542
KOTAO NA
ČVRSTA
GORIVA
KOTAO NA
ČVRSTA
GORIVA
Zbirka R INAIL - Ex ISPESL (2009): Tehnička specifikacija po
italijanskom pravilniku DM 1.12.75 u skladu sa članom 26
pravilnika (P>35 kW za Italiju).
Ručno i automatsko loženje. Otvoren sistem.
TL T
Zbiraka R INAIL - Ex ISPESL (2009): Tehnička specifikacija
po italijanskom pravilniku DM 1.12.75 u vezi sa članom 26
pravilnika (P>35 kW za Italiju).
Ručno i automatsko loženje. Zatvoren sistem.
TC
TC
S
C
AL
S
C
S
S
C
C
S
C
ETAŽNI
KOTAO
ETAŽNI
KOTAO
UNI 10412-2 (2009): Toplovodni grejni sistem - sigurnosni zahtevi.
Deo 2: Zahtevi za etažne sisteme na čvrsta goriva, koji ne dosežu
ukupnu nominalnu snagu od 35 kW.
Automatsko loženje. Zatvoren sistem.
UNI 10412-2 (2009): Toplovodni grejni sistem – sigurnosni zahtevi.
Deo 2: Zahtevi za etažne sisteme na čvrsta goriva, koji ne dosežu
ukupnu nominalnu snagu od 35 kW.
Automatsko loženje. Zatvoren sistem.
3
ACCREDITED
ISO 9001
FM 21654
ISO 9001 No. 0003
SIGURNOSNI UREĐAJI
542
543
Teh. brošura 01001
Sigurnosni ispusni termički ventil.
Ručno resetovanje u slučaju gašenja
gorionika ili aktiviranja alarma.
Radni pritisak: 0,3 ≤ p ≤ 10 bar.
Tmin ÷ Tmax= 5÷100°C.
Fabrički podešen na 98°C i 99°C.
Baždaren i potvrđen od strane
INAIL - Ex ISPESL.
Ispuštanje:
1 1/2” x 1 1/4” - 136 kW.
1 1/2” x 1 1/4” - 419 kW.
Art
Teh. brošura 01057
Sigurnosni ispusni termički ventil,
sa senzorom sa dvostrukom zaštitom
za kotlove na čvrsta goriva.
Navojni priključci Ž.
Maksimalni radni pritisak:
10 bar.
Tmin÷Tmax: 5÷110°C.
Fabrički podešen na 95°C.
Protok pražnjenja za ∆p 1 bar
i T=110°C: 3000 l/h.
Dužina kapilarne cevi: 1300 mm.
U skladu sa standardom EN 14597.
Fabrički podešen
542870
542880
1 1/2” M x 1 1/4” Ž
1 1/2” M x 1 1/2” Ž
98°C
99°C
Art
Fabrički podešen
543513
3/4” Ž
Funkcija
Funkcija
Ovaj ventil ispušta vodu iz sistema
kada se dostigne na njemu zadata
temperatura. Sa aktivnom sigurnošću.
Koristi se za kotlove na čvrsta goriva
(ne praškasta) za otvoreni ili zatvoreni
sistem u skladu sa važećim propisima.
Sigurnosni ispusni termički
ventil ograničava temperaturu vode u kotlovima na
čvrsta goriva sa ugrađenim
rezervoarom ili sigurnosnim izmenjivačem (za brzo
hlađenje). Pri postizanju
podešene temperature ventil za dotok vode iz mreže
se otvara. Voda prolazi kroz
ugrađeni rezervoar ili sigurnosni izmenjivač kako bi
se odveo višak toplote i tako
smanjila temperatura vode u
kotlu.
Preporučeni
standardi
INAIL
Ex ISPESL
Prema odredbama Zbirke R Ed. 2009,
u vezi sa ”centralnim grejanjem toplom
vodom temperature ne veće od 110°C i
toplotnim kapacitetom većim od 35 kW”,
upotreba sigurnosnog ispusnog ventila
se predviđa u:
Otvorenim sistemima:
- Sistemi sa kotlovima na čvrsta goriva,
na mestu potrošnje toplotnog grejača
ili izmenjivača ( poglavlje R.3.C., tačka
2.1 strana i 2).
Zatvorenim sistemima:
- Sistemi sa kotlovima na čvrsta goriva nominalne snage do 100 kW
sa delimičnim otklanjanjem na mestu disipacije (poglavlje R.3.C.,
tačka 3.2).
Preporučeni standardi
Njegova
upotreba
je
predviđena
standardom
INAIL - Ex ISPESL, zbirka R Ed. 2009, poglavlje R.3.C. tačka 2.1,
pismo i2; tačka 3.1, deo i; tačka 3.3. Ventil je u skladu sa standardom
EN 14597, može se kombinovati sa kotlovima na čvrsta goriva snage
do 100 kW, ako se koristi u skladu sa zahtevima standarda EN 12828,
UNI 10412-2 i EN 303-5.
RIARMO
542
1 1/2 X 1 1/2
542
KOTAO NA
ČVRSTA
GORIVA
KOTAO NA
ČVRSTA
GORIVA
4
ACCREDITED
ISO 9001
FM 21654
95°C
ISO 9001 No. 0003
SIGURNOSNI UREĐAJI
544
544
Teh. brošura 01058
Ispusni termički ventil,
sa aktivnom sigurnošću,
sa automatskim punjenjem.
Za kotlove na čvrsta goriva.
Maksimalni radni pritisak: 6 bar.
Maksimalna radna temperatura: 110°C.
Tmin÷Tmax: 5÷110°C.
Tmin÷Tmax prostora 1÷50°C.
Fabrički podešen: 100°C (0/-5°C).
Protok pražnjenja za ∆p 1 bar
i T=110°C: 1600 l/h.
Dužina kapilarne cevi: 1300 mm.
Art
Fabrički podešen
544400
1/2” Ž
Ispusni termički ventil,
za kotlove na čvrsta goriva,
sa ručicom za ručno ispuštanje.
Maksimalni radni pritisak: 6 bar.
Tmax radna: 120°C.
Fabrički podešen: 100°C (0/5°C).
Protok pražnjenja za ∆p 1 bar
i T=110°C: 1800 l/h.
Art
Fabrički podešen
544501
100°C
3/4”
100°C
Funkcija
Funkcija
Dostizanjem podešene temperature, ispusni termički ventil ispušta
vodu iz sistemu za grejanje sa kotlom na čvrsta goriva. Uređaj pripada
grupi sigurnosnih ispusnih ventila sa
daljinskim sigurnosnim senzorom i
ventilom za punjenje. Ispuštanje vode
ograničava temperaturu vode, dok se
punjenjem nadoknađuje ispuštena
voda iz sistema.
Kada je dostignuta podešena
temperatura, dovod hladne vode
i otvor za pražnjenje se otvaraju
u isto vreme sve dok temperatura
ne padne ispod označene vrednosti kada se dovod hladne vode
i otvor za pražnjenje zatvaraju
istovremeno.
Preporučeni standardi
Koriste se kada nema sigurnosnog
izmenjivača i za toplotne izlaze
< 35 kW (Italija).
Preporučeni standardi
Koriste se kada nema sigurnosnog izmenjivača i za toplotne izlaze
< 35 kW (Italija).
Centralina
mentazione
elettrica
S
7
C
ETAŽNI
DISPOSITIVO
KOTAO
DOMESTICO
ETAŽNI
KOTAO
9
1
2
4
8
529
6
3
5
Teh. brošura 01226
Regulator promaje
sa dvostrukom zaštitom.
Navojni priključak M.
Tmin÷Tmax: 30÷90°C.
Funkcija
Regulator promaje, instalira se
na kotao i pomoću termostatskog elementa koji je uronjen
u fluid, automatski podešava
protok vazduha i obezbeđuje
stalno i potpuno sagorevanje.
Filling group
Cold water
inlet
Art
529050
3/4” M ISO 7/1
Drain
ACCREDITED
ISO 9001
FM 21654
ISO 9001 No. 0003
To heating
system
5
ANTIKONDENZACIONI VENTIL
280
Teh. brošura 01223
Antikondenzacioni ventil
sa termostatskom kontrolom temperature povratne vode za kotlove
na čvrsta goriva.
Telo od mesinga.
Art
DN
Priključci
Kv (m3/h)
28005•
28026•
28006•
28007•
20
20
25
32
3/4”
1”
1”
1 1/4”
3,2
3,2
9
12
Funkcija
Antikondenzacioni ventil se koristi u sistemima grejanja sa kotlovima
na čvrsta goriva i automatski reguliše temperaturu povratne vode u
kotao. Održavanje kotla na visokoj temperaturi sprečava kondenzaciju
vodene pare sadržane u dimnim gasovima.
Kondenzacija ostavlja naslage, koje se talože na metalnim površinama
izmenjivača, izazivajući koroziju, smanjenu toplotnu efikasnost
izmenjivača i pojavu zapaljivih gasova. Antikondenzacioni ventil
obezbeđuje duži vek trajanja i bolju efikasnost kotla.
Podešavanja
45°C
45°C
45°C
45°C
55°C
55°C
55°C
55°C
60°C
60°C
60°C
60°C
70°C
70°C
70°C
70°C
• Kompletiranje broja art.
Podešavanja 45°C 55°C 60°C 70°C
•
4
5
6
7
Dimni gasovi i
kontrola emisije
M
Primarni i sekundarni
vazduh
• Efikasnost sagorevanja
Tehničke karakteristike
RI
Akumulacija
pepela i ostataka
Fluid:
voda, rastvori glikola
Maksimalni procenat glikola:
50%
Maksimalni radni pritisak:
10 bar
Tmin÷Tmax:
5÷100°C
Tpodešeno:
45°C, 55°C, 60°C, 70°C
Tačnost:
±2°C
Temperatura pri kojoj se by-pass potpuno zatvara: Tpodešeno + 10°C
Priključci:
MI
Zona formiranja
kondenzacije:
• Rđa i katran
• Korozija
• Smanjena toplotna
efikasnost izmenjivača
• Zapaljivost
ANTIKONDENZACIONI
VENTIL
Razvod
by-pass
3/4” -1” - 1 1/4” M sa holenderom
5
3
Podesivi
senzor
može
se
lako skinuti radi održavanja ili
podešavanja, bez potrebe da se
skida telo ventila sa cevovoda.
1
2
Povrat
kotla
Povrat
sistema
Zamena termostata radi izmene podešavanja
Instaliranje
Ventil se može postaviti na oba
kraja kotla u bilo kom položaju,
horizontalnom ili vertikalnom.
Preporučuje se instalacija na
povrat kotla u režimu mešanja,
takođe je moguće i postavljanje
na razvod kotla u režimu skretanja
u skladu sa potrebama sistema
kontrole.
4
Komponente:
1) Termostatski senzor
2) Zatvarač
3) Opruga
Instaliranje u režimu odvajanja (sistem kontrole)
4) Čep
5) Telo ventila
Instaliranje u režimu mešanja (sprečavanje kondenzacije)
KOTAO NA
ČVRSTA
GORIVA
KOTAO NA
ČVRSTA
GORIVA
6
ACCREDITED
ISO 9001
FM 21654
ISO 9001 No. 0003
ANTIKONDENZACIONI VENTIL
Princip rada
Termostat, potpuno uronjen u fluid, kontroliše kretanje zatvarača ventila koji reguliše protok u by-pass i povratnom vodu sistema. Pri uključivanju
(startovanju) kotla, antikondenzacioni ventil vrši recirkulaciju vode kako bi se u što kraćem roku postigla radna temperatura kotla (sl.1). Kada
temperatura vode na razvodu Tf pređe zadatu vrednost Tset, ventil otvara dovod hladne vode kako bi se mešanjem postigla zadata
temperatura Tmix=Tset. U ovoj fazi počinje zagrevanje sistema (sl.2). Kada je temperatura vode na povratu u kotao Tmix viša od podešene vrednosti na
antikondenzacionom ventilu za oko 10°C, by-pass vod se zatvara i voda se vraća u kotao sa istom temperaturom kao u povratu iz sistema (sl. 3 i 4).
Tf < Tset POČETAK RADA KOTLA
• by-pass otvoren
• povrat zatvoren
Tf ≤ Tset, Tmix=Tf
KOTAO NA
ČVRSTA
GORIVA
1
Tf> Tset POČINJE ZAGREVANJE SISTEMA
• by-pass - otvoren
• povrat otvoren
Tf > Tset, Tr < Tset, Tmix=Tset
KOTAO NA
ČVRSTA
GORIVA
Tf
Tf
Tmix
Tmix
Tset
Tset
Td = Tset +10°C BY-PASS ZATVOREN
• by-pass - zatvoren
• povrat otvoren
Tf > Tmix = Tset + 10°C, Tmix=Tr
KOTAO NA
ČVRSTA
GORIVA
2
3
Tmix > Tset + 10°C SISTEM ZAGREJAN
• by-pass - zatvoren
• povrat otvoren
Tf > Tmix > Tset + 10°C, Tmix=Tr
KOTAO NA
ČVRSTA
GORIVA
Tf
Tf
Tr
Tmix
4
Tmix
Tset
Tset
Tf = Temperatura vode na razvodu Tset = Podešena temperatura na antikondenzacionom ventilu
Tmix = Temperatura mešane vode, temperature povratne vode u kotao
Tr = Temperatura vode na povratu
Aplikaciona šema
Sistem sa akumulacionim rezervoarom
Sigurnosni uređaji se biraju u skladu
sa važećim propisima
M
M
KOTAO NA
ČVRSTA
GORIVA
7
ACCREDITED
ISO 9001
FM 21654
ISO 9001 No. 0003
ANTIKONDENZACIONA CIRKULACIONA JEDINICA
282
Teh. brošura 01225
Cirkulaciona jedinica
sa antikondenzacionim
ventilom,
sa termostatskom
kontrolom temperature
povratne vode za kotlove
na čvrsta goriva.
Sa izolacijom.
Funkcija
Cirkulaciona jedinica povezuje kotao na čvrsta goriva sa razdelnikom, kontroliše temperaturu povratne vode u kotao i tako sprečava
kondenzaciju pomoću ugrađenog termostatskog mešnog ventila.
Jedinica takođe omogućava povezivanje kotla na akumulacioni
rezervoar ili direktno na sistem grejanja.
Cirkulaciona jedinica sa međuosnim razmakom od 90 mm
projektovana je za povezivanje na separator/kolektor serije 559, za
spoljašnju ili integrisanu ugradnju.
Sistem
povrat
4
Protok od vrha ka dole,
snadbevanje sa leve strane LH
Art
Priključak
28260•
28262•
1” Ž
1” Ž
Međ. rastojanje
1
Podešavanja
90 mm
125 mm
Sistem
razvod
7
45°C 55°C 60°C 70°C
45°C 55°C 60°C 70°C
Protok od vrha ka dole,
snadbevanje sa desne strane RH
Art
Priključak
28261•
28263•
1” Ž
1” Ž
Međ. rastojanje
90 mm
125 mm
• Kompletiranje broja art.
Podešavanja 45°C 55°C 60°C 70°C
•
4
5
6
7
Podešavanja
45°C 55°C 60°C 70°C
45°C 55°C 60°C 70°C
2
Pumpe dostupne na
zahtev UPS 25-60
Alpha2 L i UPS 25-80
5
6
Tehničke karakteristike
Fluid:
voda, rastvori glikola
Maksimalni procenat glikola:
50%
Tmin÷Tmax: 5÷100°C
Maksimalni radni pritisak:
10 bar
Maksimalni preporučeni protok:
2 m3/h
Tmin ÷ Tmax termometra: 0÷120°C
Priključci: - na sistem:
1’’ Ž sa holenderom
- na kotao:
1’’ Ž
- međuosno rastojanje:
125 mm
Antikondenzacioni ventil
Tmin÷Tmax: 5÷100°C
Podešavanja:
45°C, 55°C, 60°C, 70°C
Tačnost:
± 2°C
Temperatura pri kojoj se by-pass potpuno zatvara: Tpodešavanja +10°C
Pumpa
Pumpa sa tri brzine:
Tehničke karakteristike izolacije
Materijal:
Debljina:
Gustina:
Toplotna provodljivost (DIN 52612):
3
Kotao
povrat
Komponente:
1) Antikondenzacioni ventil
2) Pumpa sa tri brzine
3) Zaustavni ventil
4) Nepovratni ventil
model UPS 25 - 60
ekspandirani PE-X
20 mm
unutrašnji deo 30 kg/m3
spoljašnji deo 50 kg/m3
na 0°C 0,038 W/(m.K)
na 40°C 0,045 W/(m.K)
Koeficjent otpora difuziji vodene pare (DIN 52615):
Tmin÷Tmax:
Otpornost na vatru (DIN 4102)
> 1.300
0÷100°C
klasa B2
8
ACCREDITED
ISO 9001
FM 21654
Kotao
razvod
ISO 9001 No. 0003
5) Termometar na razvodu
6) Termometar na povratu
7) Izolacija
ANTIKONDENZACIONA CIRKULACIONA JEDINICA
Aplikaciona šema
Sistem sa SEPCOLL, kotao na čvrsta goriva sa kotlom na gas.
40
60
20
0
80
60
20
0
40
40
40
80
60
20
0
80
60
20
0
80
Kombinacija sa
SEPCOLL,
snadbevanje
sa desne strane
Kombinacija sa
SEPCOLL,
snadbevanje
sa leve strane
KOTAO
NA
ČVRSTA
GORIVA
40
40
60
20
0
80
40
60
20
0
80
40
60
20
0
80
60
20
0
80
KOTAO
NA
ČVRSTA
GORIVA
U slučaju više kotlova primeniti važeće propise.
Konstruktivni detalji
Konstrukcija
Jedinica sadrži sve komponente već pripremljene za instalaciju. Rastojanje priključaka je podešeno za povezivanje na SEPCOLL separator-kolektor
serije 559.
Antikondenzacioni ventil
Sadrži senzor koji kontroliše temperaturu povratne vode u kotao radi sprečavanja kondenzacije. Senzor je tako napravljen da se lako vadi iz ventila
radi održavanja ili zamene.
Nepovratni ventil
Ovaj ventil sprečava cirkulaciju fluida u suprotnom smeru. Koristan je kada je cirkulaciona jedinica direktno povezana na sistem ili kada je jedinica
povezana na razdelnik koji nije opremljen sa hidrauličkim separatorom.
9
ACCREDITED
ISO 9001
FM 21654
ISO 9001 No. 0003
ANTIKONDENZACIONA, RECIRKULACIONA I DISTRIBUTIVNA JEDINICA
281
Teh. brošura 01225
Antikondenzaciona,
recirkulaciona i distributivna
jedinica, sa termostatskom
kontrolom temperature
povratne vode u kotao
na čvrsta goriva.
Telo od mesinga.
Sa izolacijom.
4
Funkcija
Ova jedinica omogućuje vezu kotla na čvrsto gorivo sa potrošačem
(direktno ili preko akumulacionog rezervoara). Kontroliše povratnu
temperaturu u kotao kako bi se izbegla kondenzacija pomoću
ugrađenog termostatskog uređaja.
Razvod
by-pass
2
4
5
4
2
Art
DN
Priključci
Podešavanja
28106•
28107•
25
25
1” Ž
1 1/4” Ž
45°C 55°C 60°C 70°C
45°C 55°C 60°C 70°C
5
1
5
4
5
4
Kotao
povrat
• Kompletiranje broja art.
Podešavanja 45°C 55°C 60°C 70°C
•
4
5
6
7
Sistem
povrat
3
Tehničke karakteristike
Komponente:
Fluid:
voda, rastvori glikola
Maksimalni procenat glikola:
50%
Tmin÷Tmax: 5÷100°C
Maksimalni radni pritisak:
10 bar
Maksimalni preporučeni protok:
2 m3/h
Skala termometra: 0÷120°C
Priključci:
1’’ Ž i 1 1/4” Ž sa holenderom
Antikondenzacioni ventil
Tmin÷Tmax: 5÷100°C
Podešavanja:
45°C, 55°C, 60°C, 70°C
Tačnost:
± 2°C
Temperatura pri kojoj se by-pass potpuno zatvara: Tpodešavanja +10°C
1) Antikondenzacioni termostatski ventil
2) Pumpa sa tri brzine
3) Ventil za prirodnu cirkulaciju
4) Holender sa ugrađenim loptastim ventilom
5) Priključak za termometar
Pumpa
Pumpa sa tri brzine:
Tehničke karakteristike izolacije
Materijal:
Debljina:
Gustina:
Tmin÷Tmax:
Toplotna provodljivost:
Otpornost na vatru (UL94):
3
model RS 4-3
EPP
30 mm
45 kg/m3
5÷100°C
0,037 W/(m.K) na 10°C
klasa HBF
Konstruktivni detalji
Izliven iz komada i reverzibilnost
Kompaktni mesingani odlivak, sa kućištem za pumpu i funkcionalne
komponente, omogućuje brzu montažu uređaja, bilo sa leve ili desne
strane kotla, poštujući naznačen smer protoka. Termometar se može
izvaditi iz kućišta i postaviti na zadnju stranu uređaja.
Antikondenzacioni ventil
Uređaj sadrži termostatski senzor za kontrolu temprature povratne
vode u kotao radi sprečavanja kondenzacije. Senzor se može izvaditi
iz tela ventila radi održavanja ili zamene.
Ventil za prirodnu cirkulaciju
Funkcija
ovog
uređaja
je
da
obezbedi
prirodnu cirkulaciju fluida u slučaju prestanka rada
pumpe usled prekida (nestanka) struje ili kvara
pumpe. Kada je pumpa aktivna, pritisak fluida drži
ventil u zatvorenom položaju, terajući vodu kroz
antikondenzacioni termostatski ventil. U slučaju
da pumpa prestane sa radom, a voda u kotlu je na
visokoj temperaturi, počinje prirodna cirkulacija vode obilazeći antikondenzacioni ventil, čime se sprečava da
temperatura u kotlu dostigne opasno visoku vrednost.
Odvajač nečistoće
Konstantno odvaja nečistoću iz sistema. Dostupan
je kao dodatna oprema, DIRTCAL® dirt serije 5462.
10
ACCREDITED
ISO 9001
FM 21654
ISO 9001 No. 0003
ANTIKONDENZACIONA RECIRKULACIONA I DISTRIBUTIVNA JEDNICA
Princip rada
Termostat, koji je kompletno uronjen u fluid, kontroliše kretanje zatvarača ventila koji reguliše protok u by-pass vodu i ka potrošaču. Kada se uključi
kotao, recirkulaciona jedinica recirkuliše protok vode kako bi se u što kraćem roku postigla radna temperatura kotla (sl.1). Kada temperatura na razvodu Tf pređe podešenu vrednost Tset antikondenzacionog ventila, tada jedinica otvara dovod hladne vode kako bi se postigla Tmix, faza zagrevanja
sistema grejanja (2). Kada je temperatura Tmix na povratu u katao veća od Tset antikondenzacionog ventila za približno 10°C, by-pass vod se zatvori
pa je temperatura povratne vode u kotao ista kao i temperatura povrata sistema (sl.3).
Tf < Tset KOTAO POČINJE SA RADOM
• by-pass otvoren
• povrat sistema zatvoren
Tf ≤ Tset, Tmix=Tm
1
Tf
Tmix
Tf> Tset POČINJE ZAGREVANJE SISTEMA
• by-pass otvoren
• povrat sistema otvoren
Tf
Tf > Tset, Tp < Tset, Tmix=Tset
Tr
Tmix
Tset
Tmix> Tset +10C SISTEM ZAGREJAN
• by- pass zatvoren
• povrat sistema otvoren
Tf > Tmix, Tset +10°C, Tmix= Tr
Tr
Tset
3
PUMPA ISKLJUČENA
Ventil za prirodnu cirkulaciju otvoren
4
Tf
M
Tmix
GENERATORE
A
COMBUSTIBILE
SOLIDO
2
M
Tr
Tset
Tf = Temperatura vode na razvodu Tset = Podešena temperatura antikondenzacionog ventila
Tmix = Temperatura mešane vode u povrat kotla
Tr = Temperatura vode na povratu
Aplikaciona šema
Sistem sa akumulacionim rezervoarom
Sigurnosni uređaji biraju se u skladu sa važećim propisima
M
M
KOTAO
GENERATORE
NA
A
COMBUSTIBILE
ČVRSTA
SOLIDO
GORIVA
11
ACCREDITED
ISO 9001
FM 21654
ISO 9001 No. 0003
TOPLOTNA JEDINICA
(verzija samo za grejanje)
2851
Funkcija
Toplotna jedinica.
Verzija samo za grejanje.
Art
Predmontirana jedinica u ormariću, omogućava kombinovani rad
sistema sa kotlom na čvrsta goriva sa drugim tipom kotla.
Glavne karakteristike:
- povezivanje novih kotlova na čvrsta goriva (kotlovi na čvrsto gorivo i
etažni, maksimalne toplotne snage do 35kW, za otvorene i zatvorene
sisteme) sa drugim kotlovima;
- mogućnost ne dodavanja izlazne snage dva kotla definisano
prema standardu INAIL - Ex ISPESL;
- automatsko upravljanje sistemom sa posebnim digitalnim
regulatorom sa sinoptik dijagramom: kotlovi, mešni grejni krugovi,
solarni rezervoari;
antikondenzacioni ventil (opciono) za kotlove na čvrsta
- ugrađen
goriva;
- lak pristup komponentama radi održavanja;
- jednostavna instalacija zahvaljujući prikladnom rasporedu u ormariću.
Podešavanja
28515•
45°C 55°C 60°C 70°C
• Kompletiranje broja art.
7
3
4
5
Podešavanja 45°C 55°C 60°C 70°C
•
4
5
6
7
• = 0 Bez antikondenzacionog ventila
Tehničke karakteristike
Fluid:
voda, rastvori glikola
Maksimalni procenat glikola:
30%
Tmin÷Tmax: 5÷100°C
Maksimalni radni pritisak:
10 bar
Maksimalni toplotni kapacitet:
35 kW
Maksimalni preporučeni protok u primarnom krugu:
1,5 m3/h
Maksimalni preporučeni protok u sekundarnom krugu (sistem):
1,5 m3/h
Podešavanja antikondenzacionog ventila (opciono):
45°C, 55°C, 60°C, 70°C
model UPS 25-60
model UPS 15-60
10 bar
1 bar
230 V - 50 Hz
70÷75 s
5÷7 s
SISTEM
RAZVOD
1) Grundfos pumpa UPS 25-60 na primarnoj strani za kotao
na čvrsta goriva
2) Grundfos pumpa UPS 15-60 na sekundarnoj strani
(sistem grejanja)
3) Izmenjivač toplote
4) Antikondenzacioni ventil (opciono)
5) Trokraki ventil sa povratnom oprugom na motorni pogon
6) Odvajač nečistoće
7) Digitalni regulator
8) Zaustavni loptasti ventili
ACCREDITED
FM 21654
SISTEM
POVRAT
Komponente:
12
ISO 9001
KOTAO
POVRAT
230 V - 50 Hz
KOTAO
RAZVOD
3/4” M
Trokraki ventil sa povratnom oprugom na motorni pogon
Maksimalni radni pritisak:
∆p max:
Motorni pogon ventila
Sinhroni motor
Normalno zatvoren
Napajanje:
Vreme otvaranja:
Vreme zatvaranja:
9
KOTAO NA ČVRSTA
GORIVA POVRAT
Pumpe
Pumpa sa tri brzine:
Pumpa sa tri brzine:
8
± 2°C
Tpodešeno +10°C
Priključci:
Regulator
Sa 3 tačke
Napajanje:
6
KOTAO NA ČVRSTA
GORIVA RAZVOD
Tačnost:
Temperatura pri kojoj se by-pass potpuno zatvara:
2
1
ISO 9001 No. 0003
TOPLOTNA JEDINICA
(verzija samo za grejanje)
Princip rada
Digitalni regulator automatski upravlja radom toplotne jedinice, prima signal sa sondi i aktivira pumpu, ventil na motorni pogon i kotao. Grejni krug se
održava u skladu sa potrebama.
Grejanje sa kotlom na čvrsta goriva
K
S1
KOTAO
NA
ČVRSTA
GORIVA
RT
Otvoren sistem
P1
D
V1
K
T
S1
Grejanje
sistem
P2
KOTAO
NA
ČVRSTA
GORIVA
KOTAO
RAZVOD
KOTAO
POVRAT
SISTEM
POVRAT
KOTAO
RAZVOD
KOTAO
POVRAT
SISTEM
POVRAT
SISTEM
RAZVOD
KOTAO NA ČVRSTA
GORIVA POVRAT
Faza 1: aktivan kotao na čvrsto gorivo
- Obojene komponente = aktivne, sive komponente = nisu aktivne
- Pumpe P1 i P2 uključene
- Kotao isključen
- Ventil V1 povezuje sistem na kotao na čvrsta goriva preko toplotnog izmenjivača
KOTAO NA ČVRSTA
GORIVA POVRAT
KOTAO
KOTAO NA ČVRSTA
GORIVA RAZVOD
Zatvoren sistem
KOTAO NA ČVRSTA
GORIVA RAZVOD
C
Grejanje na kotao
K
S1
KOTAO
NA
ČVRSTA
GORIVA
RT
Otvoren sistem
P1
D
V1
K
S1
T
Sistem
grejanja
P2
KOTAO
NA
ČVRSTA
GORIVA
Zatvoren sistem
KOTAO
Faza 2: Kotao na čvrsta goriva isključen
- Obojene komponente = aktivne, sive komponente = nisu aktivne
- Pumpe P1 i P2 isključene
- Kotao uključen
- Ventil V1 povezuje sistem na kotao
SISTEM
RAZVOD
C
13
ACCREDITED
ISO 9001
FM 21654
ISO 9001 No. 0003
TOPLOTNA JEDINICA
(verzija za grejanje i sanitarnu toplu vodu sa rezervoarom)
2853
Funkcija
Toplotna jedinica.
Verzija za grejanje
i sanitarnu toplu vodu
sa rezervoarom.
Predmontirana jedinica u ormariću, omogućava kombinovani rad sistema sa kotlom na čvrsta goriva sa drugim tipom kotla, koji je možda već
prisutan u sistemu grejanja. Jedinica sadrži proizvode za proizvodnju
sanitarne tople vode sa priključcima za rezervoar.
Glavne karakteristike:
- povezivanje novih kotlova na čvrsta goriva (kotlovi na čvrsto gorivo i
etažni, maksimalne toplotne snage do 35 kW, za otvorene i zatvorene
sisteme) sa drugim kotlovima;
- mogućnost ne dodavanja izlazne snage dva kotla definisano prema
standardu INAIL - Ex ISPESL;
- automatsko upravljanje sistemom posebnim digitalnim regulatorom sa sinoptik dijagramom: kotlovi, mešni grejni krugovi, solarni
rezervoar, rezervoar sanitarne vode;
- ugrađen antikondenzacioni ventil (opciono) za kotlove na čvrsta
goriva;
- lak pristup komponentama radi održavanja;
- jednostavna instalacija zahvaljujući prikladnom rasporedu u ormariću.
Podešavanje
Art
28535•
45°C 55°C 60°C 70°C
7
• Kompletiranje broja art.
3
Podešavanja 45°C 55°C 60°C 70°C
•
4
5
6
7
4
• = 0 Bez antikondenzacionog ventila
10
5
2
1
6
8
REZERVOAR STV
RAZVOD
REZERVOAR STV
POVRAT
SISTEM
RAZVOD
KOTAO
POVRAT
KOTAO
POVRAT
KOTAO
RAZVOD
9
KOTAO NA ČVRSTA
GORIVA POVRAT
Fluid:
voda, rastvori glikola
Maksimalni procenat glikola:
30%
Tmin ÷ Tmax:
5÷100°C
Maksimalni radni pritisak:
10 bar
Maksimalni toplotni kapacitet:
35 kW
Maksimalni preporučeni protok u primarnom krugu:
1,5 m3/h
Maksimalni preporučeni protok u sekundarnom krugu
(sistem):
1,5 m3/h
Podešavanja antikondezacionog ventila
(opciono):
45°C, 55°C, 60°C, 70°C
Tačnost:
±2°C
Tpodešeno +10°C
Temperatura pri kojoj se by-pass potpuno zatvara:
Priključci:
3/4” M
Regulator
Model sa 3 tačke
Napajanje:
230 V - 50 Hz
Pumpe
Pogledati seriju 2851
KOTAO NA ČVRSTA
GORIVA RAZVOD
Tehničke karakteristike
Trokraki ventil sa povratnom oprugom na motorni pogon
Pogledati seriju 2851
Motorni pogon
Sinhroni motor
Normalno zatvoren
Napajanje:
Vreme otvaranja:
Vreme zatvaranja:
Komponente
230 V - 50 Hz
70÷75 s
5÷7 s
1) Grundfos pumpa UPS 25-60 na primarnoj strani kotla na čvrsta goriva
2) Grundfos pumpa UPS 15-60 na sekundarnoj strani (sistem)
3) Izmenjivač toplote
4) Antikondenzacioni ventil (opciono)
5) Trokraki ventil sa povratnom oprugom na motorni pogon
6) Odvajač nečistoće
7) Digitalni regulator
8) Zaustavni loptasti ventili
9) Ormar za spoljašnju montažu
10) Trokraki ventil na motorni pogon za sanitarnu toplu vodu
14
ACCREDITED
ISO 9001
FM 21654
ISO 9001 No. 0003
TOPLOTNA JEDINICA
(grejanje i istovremena priprema tople vode za domaćinstvo)
Princip rada
Digitalni regulator automatski upravlja radom jedinice, prima signal od sondi i aktivira pumpu, ventil na motorni pogon i kotao. Upravljanje grejnim
krugom i priprema sanitarne tople vode se vrši u skladu sa potrebama.
NAPOMENA: za upravljanje sistemom grejanja pogledati toplotne jedinice serije 2851.
Proizvodnja sanitarne tople vode sa kotlom na čvrsta goriva
STV
K
S1
SHV
KOTAO
NA
ČVRSTA
GORIVA
RT
TA
Otvoren sistem
D
V1
P1
Faza 1: kotao na čvrsto gorivo aktivan
KOTAO
- Obojene komponente = aktivne, sive = nisu aktivne
- Pumpe P1 i P2 uključene
- Kotao isključen
- Ventil V1 povezuje sistem sa kotlom na čvrsta goriva preko izmenjivača toplote
- Ventil V2 šalje protok vode ka rezervoaru sanitarne vode
SISTEM
RAZVOD
REZERVOAR
STV POVRAT
REZERVOAR
STV RAZVOD
C
Zatvoren sistem
KOTAO
POVRAT
SISTEM
POVRAT
Grejanje
sistem
P2
KOTAO
RAZVOD
T
KOTAO NA ČVRSTA
GORIVA POVRAT
S1
KOTAO
NA
ČVRSTA
GORIVA
D V2
KOTAO NA ČVRSTA
GORIVA RAZVOD
K
Proizvodnja sanitarne tople vode sa kotlom
STV
K
S1
SHV
KOTAO
NA
ČVRSTA
GORIVA
RT
TA
Otvoren sistem
D V2
D
V1
P1
S1
C
Faza 2: kotao na čvrsta goriva isključen
ili nije postigao željenu temperaturu
- Obojene komponente = aktivne, sive = nisu aktivne
- Pumpa P1 i P2 isključene
- Kotao uključen
- Ventil V1 povezuje sistem sa kotlom
- Ventil V2 šalje protok vode ka rezervoaru sanitarne vode
KOTAO
SISTEM
RAZVOD
REZERVOAR
STV POVRAT
REZERVOAR
STV RAZVOD
Grejanje
sistem
P2
KOTAO
POVRAT
SISTEM
POVRAT
Zatvoren sistem
T
KOTAO NA ČVRSTA
GORIVA RAZVOD
KOTAO
NA
ČVRSTA
GORIVA
KOTAO NA ČVRSTA
GORIVA POVRAT
KOTAO
RAZVOD
K
15
ACCREDITED
ISO 9001
FM 21654
ISO 9001 No. 0003
TOPLOTNA JEDINICA
(verzija za grejanje i trenutnu proizvodnju sanitarne tople vode)
2855
Funkcija
Toplotna jedinica,
za grejanje i trenutnu
proizvodnju
sanitarne tople vode.
Podešavanje
Art
28555•
45°C 55°C 60°C 70°C
Predmontirana jedinica u ormaricu, omogućava kombinovani rad
sistema sa kotlom na čvrsta goriva sa drugim tipom kotla, koji je možda
već prisutan u sistemu grejanja. Jedinica sadrži proizvode za trenutnu
proizvodnju sanitarne tople vode sa toplotnim izmenjivačem.
Glavne karakteristike:
- povezivanje novih kotlova (kotlovi na čvrsto gorivo i etažni,
maksimalne toplotne snage do 35 kW, za otvorene i zatvorene
sisteme) sa drugim kotlovima sa zatvorenim sistemom;
- mogućnost ne dodavanja izlazne snage dva kotla definisano prema
standardu INAIL - Ex ISPESL;
- automatsko
upravljanje
sistemom
posebnim
digitalnim
regulatorom sa sinoptik dijagramom: kotlovi, mešni grejni krugovi,
solarni rezervoar, trenutna proizvodnja sanitarne tople vode;
- ugrađen antikondenzacioni ventil (opciono) za kotlove na čvrsta
goriva;
- lak pristup komponentama radi održavanja;
- jednostavna instalacija zahvaljujući prikladnom rasporedu u kutiji.
• Kompletiranje broja art.
10
Podešavanja 45°C 55°C 60°C 70°C
•
4
5
6
7
7
11
• = 0 Bez antikondenzacionog ventila
4
3
Tehničke karakteristike
1
Fluid:
voda, rastvori glikola
Maksimalni procenat glikola:
30%
Tmin ÷ Tmax:
5÷100°C
Maksimalni radni pritisak:
10 bar
Maksimalni toplotni kapacitet:
35 kW
1,5 m3/h
Maksimalni preporučeni protok u primarnom krugu:
Maksimalni preporučeni protok u sekundarnom krugu
1,5 m3/h
(sistem):
Maksimalni toplotni kapacitet izmenjivača toplote
35 kW
za sanitarnu toplu vodu:
1,1 m3/h
Maksimalni protok sanitarne tople vode:
Podešavanja antikondenzacionog ventila
45°C, 55°C, 60°C, 70°C
(opciono):
±2°C
Tačnost:
Tpodešeno +10°C
Temperatura pri kojoj se by-pass potpuno zatvara:
3/4” M
Priključci:
Regulator
Model sa 3 tačke
230 V - 50 Hz
Napajanje:
Pumpe
Pogledati seriju 2851
Senzor protoka
Priključci normalno otvoreni (NO)
156 l/h
Priključci zatvoreni kad protok poraste na:
108 l/h
Priključci otvoreni kad protok opadne na:
Trokraki mešni ventil sa povratnom oprugom na motorni pogon
Pogledati seriju 2851
Motorni pogon
Pogledati seriju 2851
Trokraki ventil za STV
Maksimalni radni pritisak:
∆pmax:
Motorni pogon za ventil za STV
Sinhroni motor
Napajanje:
Vreme otvaranja (ugao rotacije 90°):
10 bar
10 bar
5
6
2
9
1)
Grundfos pumpa UPS 25-60 na primarnoj strani za kotao na čvrsta goriva
2) Grundfos pumpa UPS 15-60 na sekundarnoj strani (sistem)
3) Toplotni izmenjivač za grejanje
4) Antikondenzacioni ventil (opciono)
5) Trokraki ventil sa povratnom oprugom na motorni pogon
6) Odvajač nečistoće
7) Digitalni regulator
8) Zaustavni loptasti ventil
9) Ormar za spoljašnju montažu
10) Trokraki ventil na motorni pogon za STV
11) Toplotni izmenjivač za STV
12) Senzor protoka
16
ACCREDITED
FM 21654
KOTAO NA ČVRSTA
GORIVA POVRAT
KOTAO
RAZVOD
KOTAO
POVRAT
SISTEM
POVRAT
SISTEM
RAZVOD
STV
IZLAZ
SHV
ULAZ
KOTAO NA ČVRSTA
GORIVA RAZVOD
Komponente
230 V (±10%) - 50÷60 Hz
10 s
ISO 9001
8
12
ISO 9001 No. 0003
TOPLOTNA JEDINICA
(verzija za grejanje i trenutnu proizvodnju sanitarne tople vode)
Princip rada
Digitalni regulator automatski upravlja radom jedinice, prima signal od sondi i aktivira pumpe, ventile na motorni pogon i kotlove. Upravljanje grejnim
krugm i priprema sanitarne tople vode se vrši u skladu sa potrebama.
NAPOMENA: za upravljanje sistemom grejanja pogledati aplikacione dijagrane za toplotne jedinice serije 2851.
Proizvodnja sanitarne tople vode sa kotlom na čvrsta goriva
RT
S3
K
SOLARINCAL
TA
D
S1
M
F
KOTAO
NA
ČVRSTA
GORIVA
Sanitarna
voda sistem
D
V3
P1
Otvoren sistem
D
V1
K
T
S1
Grejanje
sistem
P2
Zatvoren sistem
KOTAO
KOTAO
ZA STV
SISTEM
RAZVOD
SISTEM
POVRAT
KOTAO
POVRAT
KOTAO
RAZVOD
KOTAO NA ČVRSTA
GORIVA POVRAT
SHV
ULAZ
C
KOTAO NA ČVRSTA
GORIVA RAZVOD
STV
IZLAZ
KOTAO
NA
ČVRSTA
GORIVA
Faza 1: kotao na čvrsta goriva aktivan
- Obojene komponente = aktivne, sive komponente = nisu aktivne
- Pumpe P1 uključena, P2 isključena
- Kotao isključen
- Ventil V1 povezuje sistem sa kotlom na čvrsta goriva preko toplotnog izmenjivača
- Ventil V3, aktiviran preko senzor protoka F, šalje protok vode od kotla na čvrsta goriva prema toplotnom izmenjivaču za STV
Proizvodnja sanitarne tople vode sa bojlerom
RT
S3
K
SOLARINCAL
TA
D
S1
M
F
KOTAO
NA
ČVRSTA
GORIVA
Sanitarna
voda sistem
D
V3
P1
Otvoren sistem
D
V1
K
S1
T
Grejanje
sistem
P2
KOTAO ZA
GREJANJE
KOTAO ZA
STV
SISTEM
RAZVOD
SISTEM
POVRAT
KOTAO
POVRAT
KOTAO
RAZVOD
KOTAO NA ČVRSTA
GORIVA POVRAT
Zatvoren sistem
SHV
ULAZ
C
KOTAO NA ČVRSTA
GORIVA RAZVOD
STV
IZLAZ
KOTAO
NA
ČVRSTA
GORIVA
Faza 2: kotao na čvrsta goriva isključen ili nije postigao željenu temperaturu
- Obojene komponente = aktivne, sive komponente = nisu aktivne
- Pumpe P1 i P2 isključene
- Ventil V1 povezuje sistem sa kotlom za grejanje
- Kotao za STV je aktivan preko SOLARINCAL serije 265
17
ACCREDITED
ISO 9001
FM 21654
ISO 9001 No. 0003
DIGITALNI REGULATOR ZA SISTEME SA KOTLOVIMA NA ČVRSTA GORIVA
1522
Funkcija
Digitalni regulator za
sisteme sa kotlovima na
čvrsto gorivo.
Digitalni regulator omogućuje upravljanje sistema grejanja koji se
sastoji od kotla na čvrsto gorivo, a koji se može kombinovati i sa
drugim tipom kotla.
Karakteristike regulatora:
- upravlja radom kotla na čvrsta goriva u kombinaciji sa drugim tipom
kotla;
- reguliše dva sekundarna kruga aktiviranjem dopunskih pumpi i
mešnih ventila za podešavanje temperature vode na razvodu;
- regulacija i upravljanje kruga sanitarne tople vode sa rezervoarom i
recirkulacionim krugom.
Regulator ima 6 programa koji se mogu prilagoditi korisniku u
zavisnosti od situacije u sistemu.
Art
152200
Tehničke karakteristike
Napajanje:
Opseg regulisanja:
Klasa zaštite:
Klasa zaštite:
Broj sondi se bira prema tipu sistema
230 V (ac); ±10%, 50-60 Hz
20÷90°C
II
IP 40
Opis komandi
1
3
1. Status LED indikator.
2. Mini DIN konektor na prednjoj strani panela za vezu sa računarom.
3. Displej: mini displej.
4. Obrtno dugme: izbor menija, funkcija i parametara.
5. Funkcionalni tasteri.
2
4
5
Programski dijagram
Regulator omogućava kompezaciju temperature vode
u razvodima prema spoljnoj temperaturi, zagreva
rezervoar STV i upravlja toplom vodom koja stiže iz
rezervoara. Ukoliko nije dovoljno zagrejan regulator
aktivira kotao.
T
T
T
M
M
M
T
Dijagram upravljanja sistema sa direktnom
vezom do bufer rezervoara, mešnim krugovima i sanitarnom toplom vodom sa rezervoarom.
KOTAO
NA
ČVRSTA
GORIVA
T
T
T
T
M
T
Aplikativna šema sistema sa direktnom
vezom sa akumulativnim rezervoarom,
mešnim razvodnim krugovima, krugom
za sanitarnu toplu vodu sa rezervoarom i
dopunskim kotlom.
KOTAO
NA
ČVRSTA
GORIVA
M
T
18
ACCREDITED
ISO 9001
T
FM 21654
ISO 9001 No. 0003
T
T
T
M
T
T
TIPOVI APLIKACIONIH DIJAGRAMA ZA SISTEME SA BIOMASOM
Kotao na čvrsta goriva, direktno povezan sa bufer rezervoarom
Sigurnosni uređaji se biraju u skladu
sa važećim propisima
M
M
D
M
KOTAO
NA
ČVRSTA
GORIVA
T
Kotao na čvrsta goriva, paralelno povezan sa bufer rezervoarom
Sigurnosni uređaji se biraju u skladu
sa važećim propisima
M
M
KOTAO
NA
ČVRSTA
GORIVA
T
Kotao na čvrsta goriva, direktno povezan na sistem grejanja
Sigurnosni uređaji se biraju u skladu
sa važećim propisima
M
M
ETAŽNI
UREĐAJ
T
Zadržavamo pravo na izmenu naših proizvoda, tehničkih podataka i njihov dalji razvoj. Ilustracije, numerički podaci i.t.d. sadržani u ovoj brošuri
nisu obavezujući.
19
ACCREDITED
ISO 9001
FM 21654
ISO 9001 No. 0003
0318111SR
CALEFFI HIDROTERMIKA d.o.o. Vojvode Dobrnjca 11000 Beograd - Srbija
Tel. +381 11 32 93 540 . Fax +381 11 32 93 540
www.caleffi.rs . [email protected]
© Copyright 2011 Caleffi
Download

Caleffi komponente za sisteme na biomasu