mw care cs
13.10.2006 10:58 Uhr
Seite 1
MIWE care
mw care cs
13.10.2006 10:58 Uhr
Seite 2
Bezpečnost
Před začátkem oš etřovacích a čistících prací:
• dbát na návod k obsluze v MIWE manual
• odpojit zásobování napětím a zajistit proti
opětovnému zapnutí
• zařízení nechat ochladit na teplotu okolí
• během práce nosit vž dy přísluš né potřebné
ochranné vybavení
Důlež ité pokyny
mw care cs
13.10.2006 10:58 Uhr
Oš etřování
Pravidelné oš etřování a
čiš tění Vaš eho pekařského
a chladicího zařízení je
nezbytné z hygienický ch
důvodů. Kromě jiného
udrž íte tak Vaš e zařízení
značně viditelně ve vysoce
hodnotném stavu.
Seite 3
Čisticí prostředky
Čiš tění
Vnějš í oblož ení se můž e
dle stupně znečiš tění očistit vlhký m hadrem nebo
pomocí vhodného čistícího
prostředku/rozpouš tědla
tuků.
Pečící komory a chladicí
zařízení je samozřejmě
třeba čistit i ze vnitř.
K tomu se musí u chladicího zařízení vyjmout
vzduchový systém.
U vš ech čisticích prostředků je třeba bezpodmínečně dbát pokynů vý robce.
Prosím, dodrž ovat
Zařízení se při čiš tění
nesmí v ž ádném případě
postříkat vysokotlaký m
čističem nebo silný m
proudem vody.
Dodrž ujte bezpomínečně
jednotlivé kroky čiš tění,
uvedené v návodu k obsluze.
Vš eobecné pokyny
mw care cs
13.10.2006 10:58 Uhr
Denně
Čistit → pečicí komoru,
sklenné tabule (ve studeném stavu!)
Seite 4
Tý denně
Čistit → boxovou kynárnu
Kaž dé 2 měsíce
Čistit → sifón, odtoky
kondenzátu z krytu na
odvádění par a parního
kondenzátoru (je-li k dispozici), chladicí ventilátor
Prověřit → vodní trysky
Kaž dý ch 6 měsíců
Odvápnit → aparát na
vý pary
Vyměnit → vodní filtr
Prověřit → těsnění dveří
MIWE
MIWE
MIWE
MIWE
MIWE
MIWE
MIWE
aero
aeromat
backcombi
cube : air
econo
gusto
signo
Kaž dý ch 6 – 12 měsíců údrž ba firmou MIWE service.
Vypalovací konvekční pekařská pec
mw care cs
13.10.2006 10:58 Uhr
Denně
Čistit → podlahu pečicího
prostoru (ve studeném
stavu!)
Seite 5
Tý denně
Čistit → chladicí kapotu
motoru a chladicí ž ebra
Propláchnout →
zapařovací zařízení ve
studeném stavu: zapnout
pec, nastavit na program
»pečení housek«, spustit
Naolejovat → těsnění
dveří tepelně odolný m
olejem (potravinářsky
vhodný m)
Kaž dý ch 6 – 12 měsíců údrž ba firmou MIWE service.
Údrž ba hořáku dle předpisu vý robce.
Kaž dé 2 měsíce
Vyčistit → sifón, zachytávač nečistoty přívodu vody
(k tomu bezpodmínečně
konstrukčně uzavřít
přívod vody), ventilátor
zachytávače par (kontrolovat ochrannou mříž ku
a křídlové kolo), světla
Prověřit → na napětí:
horní hnací řetěz otočného talíře (popř. namazat)
Kaž dý ch 6 měsíců
Odstranit → prach v prostorech: dolního axiálního
lož iska, cirkulačních a
servomotorů, instalační
prostor cirkulátoru, hořáku, vzadu za sloupy obsluhy, na stropě pekařské
pece, potrubí na kouřové
plyny, zachytávání vý parů
a zapařovacího potrubí,
atd.
MIWE lift-in
MIWE roll-in
MIWE shop-in
Zapařovací pec
mw care cs
13.10.2006 10:58 Uhr
Denně
Čistit → nístěje
(ve studeném stavu!)
Seite 6
Tý denně
Čistit → prachové filtry
v sloupu obsluhy, mříž ku
zachytávače vý parů
Kaž dý ch 6 – 12 měsíců údrž ba firmou MIWE service.
Údrž ba hořáku dle předpisu vý robce.
Kaž dé 2 měsíce
Čistit → sifón, odtok
kondenzátů, zachytávač
nečistot přívodu vody,
světla, sklenné dveře
Kaž dý ch 6 měsíců
Odstranit → prach v prostorech: předsunutého
stolu, cirkulačních motorů,
servomotorů, instalačního
prostoru cirkulátoru,
hořáku, vzadu za sloupy
obsluhy, na stropě pekařské pece, potrubí na
kouřové plyny, zachytávání vý parů a zapařovacího potrubí, atd.
MIWE
MIWE
MIWE
MIWE
MIWE
backcombi
condo
cube : stone
electro
ideal
Etáž ová pekařská pec
mw care cs
13.10.2006 10:58 Uhr
Denně
Čistit → vý hřevné desky/
nístěje (ve studeném
stavu!)
Prověřit → na netěsnost:
konstrukční díly, vedoucí
termoolej (čerpadla,
vedení atd.)
Seite 7
Tý denně
Vyčistit → (popř. vyměnit)
prachové filtry v obsluž ném sloupu, ve ventilátoru zachytávače par,
v předsunutém stolu
(jsou-li k dispoz.)
Naolejovat → těsnění
dveří po vyčiš tění tepelně
odolný m olejem (potravinářsky vhodný m)
Kaž dý ch 6 – 12 měsíců údrž ba firmou MIWE service.
Údrž ba hořáku topného zařízení dle předpisu vý robce.
Kaž dé 2 měsíce
Čistit → sifón, odtok
kondenzátů, zachytávač
nečistot přívodu vody,
světla
Kaž dý ch 6 měsíců
Odstranit→ prach v prostorech: zadní stěny
pekařské pece (čerpadlo,
turbo, hnětací stroj, atd.),
centrála topný ch kotlů,
vnitřek předsunutého
stolu (je-li k dispoz.), vzadu
za obsluž ný m sloupem,
stropu pekařské pece,
zachytávač vý parů
a zapařovací potrubí
MIWE thermo-express
MIWE thermo-static
Termoolejová pekařská pec
mw care cs
13.10.2006 10:58 Uhr
Denně
Čistit → podlahu buněk,
komor
Seite 8
Tý denně
Prověřit → odparník
(v případě námrazy →
manuální rozmrazování),
optická kontrola:
odpařovací ventilátor
Kaž dé 2 měsíce
Vyčistit → vodní odtoky,
sifón, kondenzátor
Prověřit → Ventilátor
kondenzátoru (optická
kontrola), stav oleje kompresoru (hladina oleje by
měla u běž ícího stroje
dosahovat středu průzoru
na kompresoru), stav naplnění chladiva v zařízení
u běž ícího stroje
Kaž dý ch 6 měsíců
Prověřit → optická kontrola: zajínění v mezistropu
a vzduchovém systému
(popř. vyčistit), ventilu k vyrovnávání tlaku, těsnění
dveří, kloubový ch závěsů,
klik, atd. těsnicích fug
(podlaha a stěna) jako
přípoj podlahy pekárny
ke chladicí kabině
MIWE
MIWE
MIWE
MIWE
MIWE
NK
SK
TK
TKL
TLK
Kaž dý ch 6 – 12 měsíců údrž ba firmou MIWE service.
Chladírny I
mw care cs
13.10.2006 10:58 Uhr
Denně
Čistit → vlhce setřít podlahu buněk
Seite 9
Tý denně
Prověřit → optická kontrola: odpařovací ventilátor
Kaž dé 2 měsíce
Vyčistit → vodní odtoky,
sifón, kondenzátor
Prověřit → optická kontrola: Ventilátor kondenzátoru, stav oleje kompresoru (hladina oleje by
měla u běž ícího stroje
dosahovat středu průzoru
na kompresoru), stav naplnění chladiva v zařízení
u běž ícího stroje
Kaž dý ch 6 měsíců
Prověřit → optická kontrola: elektródy parního
válce (GVA) na opal (1/3
celkové délky musí bý t k
dispozici), ventilu k vyrovnávání tlaku, těsnění
dveří, kloubový ch závěsů,
klik, atd., těsnicích fug
(podlaha a stěna) jako
přípoj podlahy pekárny
ke chladicí kabině
MIWE
MIWE
MIWE
MIWE
GUV
GV
GVA
SF
Kaž dý ch 6 – 12 měsíců údrž ba firmou MIWE service.
Chladírny II
13.10.2006 10:58 Uhr
Seite 10
MIWE K-FB-2056/00 CS
mw care cs
Dobré tipy od firmy: MIWE Michael Wenz GmbH, D-97450 Arnstein, Německo, Tel.+49-(0) 9363-68 0, Fax +49-(0) 9363 - 68 400, www.miwe.com
Download

Manuálu údržby