Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis
Kompaktní návod k obsluze
Rekuperační jednotka MOVIDRIVE® MDR60A/61B
Vydání 06/2011
19301359 / CS
SEW-EURODRIVE—Driving the world
Obsah
1 Všeobecné pokyny................................................................................................. 4
1.1 Rozsah této dokumentace ............................................................................. 4
1.2 Struktura bezpečnostních pokynů.................................................................. 5
2 Bezpečnostní pokyny ............................................................................................ 6
2.1 Všeobecně ..................................................................................................... 6
2.2 Cílová skupina ............................................................................................... 6
2.3 Použití v souladu s určeným účelem.............................................................. 7
2.4 Přeprava, uskladnění ..................................................................................... 7
2.5 Instalace......................................................................................................... 8
2.6 Elektrická přípojka.......................................................................................... 8
2.7 Bezpečné odpojení ........................................................................................ 8
2.8 Provoz ............................................................................................................ 9
3 Instalace (MDR60A0150/0370/0750 a MDR61B1600/2500) ................................ 10
3.1 Schémata připojení ...................................................................................... 11
4 Uvedení do provozu (MDR60A0150/0370/0750 a MDR61B1600/2500) ............. 18
4.1 Provoz systému MOVITOOLS® MotionStudio ............................................. 18
4.2 Nastavení při řízení CFC/Servo ................................................................... 22
5 Provoz (MDR60A0150/0370/0750 a MDR61B1600/2500) ................................... 23
5.1 Provozní charakteristika............................................................................... 23
5.2 Provozní indikace......................................................................................... 24
5.3 Obsazení tlačítek DBG60B .......................................................................... 26
5.4 Paměťová karta............................................................................................ 27
6 Servis (MDR60A0150/0370/0750 a MDR61B1600/2500)..................................... 28
6.1 Informace o poruchách ................................................................................ 28
6.2 Chybová hlášení a seznam chyb ................................................................. 30
6.3 Servis elektroniky SEW................................................................................ 36
7 Prohlášení o shodě .............................................................................................. 37
7.1 MOVIDRIVE® MDR60A/61B........................................................................ 37
Kompaktní návod k obsluz – MOVIDRIVE® MDR60A/61B
4
Všeobecné pokyny
Rozsah této dokumentace
1
1
Všeobecné pokyny
1.1
Rozsah této dokumentace
Tato dokumentace obsahuje všeobecné bezpečnostní pokyny a výběr informací
k měniči MOVIDRIVE® MDR60A/61B.
4
•
Pamatujte, že tato dokumentace nenahrazuje podrobný návod k obsluze.
•
Přečtěte si nejprve podrobný návod k obsluze, než začnete s měničem
MOVIDRIVE® MDR60A/61B pracovat.
•
Respektujte a dodržujte informace, pokyny a upozornění uvedená v podrobném
návodu k obsluze. Dodržování těchto pokynů a upozornění je předpokladem pro
bezporuchový provoz zařízení a pro plnění případných nároků vyplývajících ze
záruky.
•
Podrobný návod k obsluze a další dokumentaci k měničům MOVIDRIVE®
MDR60A/61B naleznete ve formátu PDF na přiloženém CD nebo DVD.
•
Veškerou technickou dokumentaci k produktům SEW-EURODRIVE naleznete ve formátu PDF ke stažení na webové stránce SEW-EURODRIVE: www.sew-eurodrive.com
Kompaktní návod k obsluz – MOVIDRIVE® MDR60A/61B
Všeobecné pokyny
Struktura bezpečnostních pokynů
1.2
Struktura bezpečnostních pokynů
1.2.1
Význam výstražných hesel
1
Následující tabulka znázorňuje odstupňování a význam výstražných hesel pro bezpečnostní pokyny, upozornění na hmotné škody a další upozornění.
Výstražné heslo
1.2.2
Význam
Následky při zanedbání
NEBEZPEČÍ!
Bezprostředně hrozící nebezpečí
Smrt nebo těžký úraz
VAROVÁNÍ!
Možná nebezpečná situace
Smrt nebo těžký úraz
POZOR!
Možná nebezpečná situace
Lehký úraz
POZOR!
Možné věcné škody
Poškození pohonového systému
nebo jeho okolí
UPOZORNĚNÍ
Užitečné upozornění nebo tip:
Usnadňuje ovládání pohonového
systému.
Struktura bezpečnostních pokynů pro daný odstavec
Bezpečnostní pokyny v rámci odstavce platí nejen pro speciální manipulaci, ale také pro
více způsobů manipulace v rámci jednoho tématu. Použité piktogramy upozorňují na
všeobecné nebo specifické nebezpečí.
Níže je znázorněna formální struktura bezpečnostního pokynu pro daný odstavec:
VÝSTRAŽNÉ HESLO!
Druh rizika a jeho zdroj.
Možné následky při zanedbání.
•
1.2.3
Opatření k odvrácení rizika.
Struktura vložených bezpečnostních pokynů
Vložené bezpečnostní pokyny jsou integrovány přímo do návodu k manipulaci před příslušným nebezpečným úkonem.
Níže je znázorněna formální struktura vloženého bezpečnostního pokynu:
•
VÝSTRAŽNÉ HESLO! Druh rizika a jeho zdroj.
Možné následky při zanedbání.
– Opatření k odvrácení rizika.
Kompaktní návod k obsluz – MOVIDRIVE® MDR60A/61B
5
Bezpečnostní pokyny
Všeobecně
2
2
Bezpečnostní pokyny
Následující základní bezpečnostní pokyny slouží k tomu, aby se předcházelo úrazům
a věcným škodám. Provozovatel musí zajistit respektování a dodržování zásadních
bezpečnostních pokynů. Ujistěte se, že osoby odpovědné za funkci a provoz zařízení
a osoby, které na zařízení pracují na vlastní odpovědnost, kompletně přečetly dokumentaci a porozuměly jí. V případě nejasností, nebo pokud potřebujete další informace,
se obraťte na firmu SEW-EURODRIVE.
2.1
Všeobecně
Nikdy neinstalujte a neuvádějte do provozu poškozené výrobky. Poškození prosím
neprodleně reklamujte u dopravce.
Během provozu se na rekuperačních jednotkách mohou v závislosti na příslušném
stupni ochrany vyskytovat součásti pod napětím, neizolované součásti, nebo případně
pohyblivé a rotující díly, stejně jako horké plochy.
Při nedovoleném odstranění potřebných krytů, nesprávném použití a chybné instalaci
nebo obsluze vzniká riziko vážného úrazu nebo hmotných škod.
Další informace naleznete v příslušné dokumentaci.
2.2
Cílová skupina
Veškeré instalace, uvádění do provozu, odstraňování poruch a opravy smějí provádět
jen kvalifikovaní elektrikáři (dodržujte IEC 60364, příp. CENELEC HD 384 nebo
DIN VDE 0100 a IEC 60664 nebo DIN VDE 0110 a národní bezpečnostní předpisy).
Kvalifikovanými elektrikáři jsou, ve smyslu těchto základních bezpečnostních pokynů,
osoby, které jsou s instalací, montáží, uváděním do provozu a s provozem produktu
důvěrně obeznámení, a mají pro tyto činnosti odpovídající kvalifikaci.
Všechny ostatní práce, jako je přeprava, skladování, provoz a likvidace odpadu, musí
vykonávat pracovníci, kteří byli předepsaným způsobem poučení.
6
Kompaktní návod k obsluz – MOVIDRIVE® MDR60A/61B
Bezpečnostní pokyny
Použití v souladu s určeným účelem
2.3
2
Použití v souladu s určeným účelem
Rekuperační jednotky jsou komponenty, které jsou určeny k zabudování do elektrických
zařízení nebo strojů.
Při instalaci do strojů je uvedení rekuperační jednotky do provozu (tj. zahájení provozu
v souladu s určeným účelem) zakázáno do té doby, dokud není zajištěno, že stroj odpovídá ustanovením směrnice 2006/42/EG (směrnice pro stroje); je nutno dbát i na směrnici EN 60204.
Uvedení do provozu (tj. zahájení provozu v souladu s určeným účelem) je povoleno
pouze při dodržení směrnice pro zajištění elektromagnetické kompatibility
(2004/108/EG).
Rekuperační jednotky splňují požadavky směrnice pro nízká napětí 2006/95/EG. Pro
pohonové měniče se používají sladěné normy řady EN 61800-5-1/DIN VDE T105, spolu
s EN 60439-1/VDE 0660, díl 500 a EN 60146/VDE 0558.
Technické údaje a podmínky připojení jsou uvedeny na výkonovém štítku a v dokumentaci a musí být bezpodmínečně dodrženy.
2.4
Přeprava, uskladnění
Řiďte se pokyny pro transport, skladování a odborné zacházení. Je třeba dodržet klimatické podmínky uvedené v kapitole "Všeobecné technické pokyny".
Kompaktní návod k obsluz – MOVIDRIVE® MDR60A/61B
7
Bezpečnostní pokyny
Instalace
2
2.5
Instalace
Instalace a chlazení jednotky musí být provedeny podle předpisů uvedených v příslušné
dokumentaci.
Rekuperační jednotky je třeba chránit před nepřípustným namáháním. Zejména při
dopravě a manipulaci nesmí dojít k ohnutí žádných součástí a/nebo ke změně izolačních vzdáleností. Elektronických součástek a kontaktů se nesmíte dotýkat.
Pohonové měniče obsahují elektrostaticky choulostivé součástky, které by se mohly při
neodborném zacházení poškodit. Elektrické komponenty nesmějí být mechanicky
poškozeny nebo zničeny (za určitých okolností by mohlo dojít k ohrožení zdraví!).
Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou zakázány následující způsoby použití:
2.6
•
použití v explozivním prostředí.
•
použití v prostředích s výskytem škodlivých olejů, kyselin, plynů, par, prachu, záření
apod.
•
použití v nestacionárních aplikacích, u kterých dochází k mechanickému chvění
a rázovému zatížení, které přesahuje požadavky normy EN 61800-5-1.
Elektrická přípojka
Při provádění prací na měničích pod napětím je třeba respektovat platné národní předpisy pro prevenci úrazů (např. BGV A3).
Elektrická instalace se provádí podle příslušných předpisů (např. ohledně dimenzování
vodičů (průřez), pojistek, zapojení ochranných vodičů). Z nich vycházející pokyny jsou
uvedeny v dokumentaci.
Pokyny pro instalaci v souladu se zásadami elektromagnetické kompatibility, např.
ohledně stínění, uzemnění, uspořádání filtrů a pokládání kabelů, se nacházejí v dokumentaci pohonových měničů. Těmito pokyny se musíte vždy řídit i u pohonových měničů s označením CE. Dodržení zákonných limitů pro elektromagnetickou kompatibilitu je
na zodpovědnosti výrobce zařízení nebo stroje.
Ochranná opatření a ochranná zařízení musí odpovídat platným předpisům (např.
EN 60204 nebo EN 61800-5-1).
Nutné ochranné opatření: uzemnění zařízení.
MOVIDRIVE® B, konstrukční velikost 7 obsahuje navíc pod spodním čelním krytem indikační kontrolku LED. Tato kontrolka svítí, pokud je přítomno napětí na meziobvodu.
Nedotýkejte se výkonových přívodů. Pokud je nutné se dotýkat výkonových přívodů, je
třeba se nezávisle na indikační kontrolce LED nejprve přesvědčit, že není přítomno žádné napětí.
2.7
Bezpečné odpojení
Zařízení splňuje všechny požadavky na bezpečné odpojení výkonových i řídicích přívodů podle EN 61800-5-1. Pro zajištění bezpečného odpojení musí i všechny napojené
proudové okruhy splňovat požadavky na bezpečné odpojení.
8
Kompaktní návod k obsluz – MOVIDRIVE® MDR60A/61B
Bezpečnostní pokyny
Provoz
2.8
2
Provoz
Zařízení, do nichž se rekuperační jednotky montují, musí být příp. vybavena přídavnými
kontrolními a bezpečnostními prvky, v souladu s právě platnými bezpečnostními ustanoveními, např. se zákonem o technických pracovních prostředcích, s předpisy pro prevenci úrazů atd. Měnit pohonové měniče obslužným softwarem je dovoleno.
Po odpojení pohonového měniče od napájecího napětí se nesmíte okamžitě dotýkat
dílů pod napětím a výkonových svorek, neboť se v zařízení mohou stále nacházet
nabité kondenzátory. Je třeba respektovat příslušné výstražné štítky na pohonovém
měniči.
Během provozu musí být všechny ochranné kryty a dvířka zavřeny.
Zhasnutí provozní kontrolky a dalších indikačních prvků (např. indikační kontrolky
u konstrukční velikosti 7) nemusí znamenat, že je přístroj odpojen od sítě a bez napětí.
Pokud je nutné se dotýkat výkonových přívodů, je třeba se nezávisle na indikační kontrolce LED nejprve přesvědčit, že není přítomno žádné napětí.
Mechanické zablokování nebo aktivace interních bezpečnostních funkcí zařízení
mohou mít za následek zastavení motoru. Odstranění příčiny poruchy nebo reset
mohou vést k tomu, že se pohon samočinně znovu rozběhne. Není-li to pro poháněný
stroj z bezpečnostních důvodů přípustné, odpojte přístroj od sítě, dříve než začnete
chybu odstraňovat.
Kompaktní návod k obsluz – MOVIDRIVE® MDR60A/61B
9
Instalace (MDR60A0150/0370/0750 a MDR61B1600/2500)
Provoz
3
3
Instalace (MDR60A0150/0370/0750 a MDR61B1600/2500)
V této kapitole je popsána instalace následujících rekuperačních jednotek:
10
•
MOVIDRIVE® MDR60A0150-503-00
•
MOVIDRIVE® MDR60A0370-503-00
•
MOVIDRIVE® MDR60A0750-503-00
•
MOVIDRIVE® MDR61B1600-503-00/L
•
MOVIDRIVE® MDR61B2500-503-00/L
Kompaktní návod k obsluz – MOVIDRIVE® MDR60A/61B
Instalace (MDR60A0150/0370/0750 a MDR61B1600/2500)
Schémata připojení
3
3.1
Schémata připojení
3.1.1
Spojení přes meziobvod bez rekuperační jednotky MDR60A/61B se způsobem zapojení A
L1
L2
L3
PE
K11
(AC-3)
U1 V1 W1
U1 V1 W1
ND...
ND...
U2 V2 W2
U2 V2 W2
L1 L2 L3
Síťový filtr NF...
L1' L2' L3'
L1 L2 L3
Síťový filtr NF...
L1' L2' L3'
Spojení přes meziobvod max. 3 m
X1:
1
2
3
X4:
L1 L2 L3
7
8
X1:
-UZ +UZ PE
1. MOVIDRIVE®/ MOVITRAC®
X2:
U
4
V
5
W
6
X3:
+R -R
8
1
2
3
X4:
L1 L2 L3
Chybné připojení na meziobvod
(přepólování, zkrat) vede ke zničení
připojených zařízení!
PE
8
®
2. MOVIDRIVE / MOVITRAC®
X2:
9
7
-UZ +UZ PE
U
V
W
4
5
6
X3:
+R -R PE
7
8
F16 působí na K11
BW...
M
M
3fáz.
3fáz.
1877021579
UPOZORNĚNÍ
•
Jednotku MOVIDRIVE® MDX61B1600/2000/2500 o konstrukční velikosti 7 je třeba
instalovat bez síťové tlumivky (ND..).
Kompaktní návod k obsluz – MOVIDRIVE® MDR60A/61B
11
Instalace (MDR60A0150/0370/0750 a MDR61B1600/2500)
Schémata připojení
3
3.1.2
Spojení přes meziobvod bez rekuperační jednotky MDR60A/61B se způsobem zapojení B
L1
L2
L3
PE
K11
(AC-3)
U1 V1 W1
ND...
U2 V2 W2
L1 L2 L3
Síťový filtr NF...
L1' L2' L3'
Spojení přes meziobvod max. 3 m
X1:
1
2
3
X4:
L1 L2 L3
7
8
-UZ +UZ PE
1. MOVIDRIVE®/ MOVITRAC®
X2:
U
V
W
4
5
6
X1:
X3:
2
3
X4:
8
2. MOVIDRIVE®/ MOVITRAC®
X2:
9
7
-UZ +UZ PE
L1 L2 L3
Chybné připojení na meziobvod
(přepólování, zkrat) vede ke zničení
připojených zařízení!
+R -R PE
8
1
U
V
W
4
5
6
X3:
+R -R PE
8
9
F16 působí na K11
BW...
M
M
3fáz.
3fáz.
1877024779
UPOZORNĚNÍ
•
•
12
Jednotku MOVIDRIVE® MDX61B1600/2000/2500 o konstrukční velikosti 7 je třeba
instalovat bez síťové tlumivky (ND..).
Střídač motoru MDX62B1600 používejte pouze ve spojení s jednotkou MOVIDRIVE®
MDX61B1600/2000 o konstrukční velikosti 7 se způsobem zapojení B. Respektujte
pokyny uvedené v kapitole "Způsob připojení B".
Kompaktní návod k obsluz – MOVIDRIVE® MDR60A/61B
Instalace (MDR60A0150/0370/0750 a MDR61B1600/2500)
Schémata připojení
3.1.3
3
Spojení přes meziobvod s rekuperační jednotkou MDR60A0150/0370/0750
L1
L2
L3
PE
F11 F12 F13
K11
(AC3)
Chybné připojení na meziobvod
(přepólování, zkrat) vede ke zničení
připojených zařízení!
L1 L2 L3
Síťový filtr NF...
L1' L2' L3'
U1 V1 W1
Síťové přípojky měniče
nesmí být připojeny!
8
1
X1:
PE L1
X3: 1
2
3
L2
L3 PE
X4:
max. 5 m
X1:
7
-UZ +UZ PE
®
4
V
5
W
6
+R -R
8
4
5
MOVIDRIVE®
MDR60A0150-503-00
MDR60A0370-503-00
MDR60A0750-503-00
X3:
PE U
3
TRIP červená: MDR není připravena
žlutá: MDR je připravena
®
MOVIDRIVE / MOVITRAC
X2:
2
DGND
3
L3
Ready
2
L2
Výstup
DC+24 V
Zapnutí
PE L1
U2 V2 W2
DGND
1
ND...
'
PE -D
PE
X2:
9
F25
11
+D -UZ +UZ -UZ +UZ -UZ +UZ PE
12
7a
8a
7b
8b
7c
8c
rd
bk
bk
rd
rd
bk
F26
Připojení dalších měničů.
V případě potřeby použijte
podřazený distributor.
BW... l
F16
působí na K11
1877029771
Kompaktní návod k obsluz – MOVIDRIVE® MDR60A/61B
13
Instalace (MDR60A0150/0370/0750 a MDR61B1600/2500)
Schémata připojení
3
3.1.4
Spojení přes meziobvod s rekuperační jednotkou MDR60A0150 s funkcí brzdového modulu
L1
L2
L3
PE
F11 F12 F13
K12
(AC3)
L1 L2
L3
Síťový filtr NF...
L1' L2' L3'
U1 V1 W1
ND...
U2 V2 W2
1
X1:
PE L1
X3: 1
2
3
L2
L3 PE
X4:
®
2
3
4
5
DGND
8
max. 5 m
X1:
7
-UZ +UZ PE
Ready
3
L3
DGND
2
L2
Výstup
DC+24 V
Zapnutí
1
PE L1
'
TRIP červená: MDR není připravena
žlutá: MDR je připravena
®
MOVIDRIVE / MOVITRAC
(max. 30 kW)
MOVIDRIVE®
MDR60A0150-503-00
X3:
X2:
PE U
4
V
5
W
6
+R -R
8
PE
PE
X2:
9
F25
-D +D -UZ +UZ -UZ +UZ -UZ +UZ PE
11
12
7a
8a
7b
8b
7c
8c
bk
rd
F26
BW... l
F16
působí na K11
3627533963
14
Kompaktní návod k obsluz – MOVIDRIVE® MDR60A/61B
Instalace (MDR60A0150/0370/0750 a MDR61B1600/2500)
Schémata připojení
3.1.5
3
Spojení přes meziobvod s rekuperační jednotkou MDR61B1600/2500
Ve spojení s MOVIDRIVE® MDX61B/62B1600–2500 (konstrukční velikost 7)
L1
L2
L3
PE
F11 F12 F13
L1
L2
L3
PE
L1 L2 L3
Síťový filtr NF...
L1' L2' L3'
Chybné připojení na meziobvod
(přepólování, zkrat) vede ke zničení
připojených zařízení!
F21 F22 F23
F31 F32 F33
Síťové přípojky měniče
nesmí být připojeny!
1
PE L1
2
L2
X1:
L1 L2 L3
3
9
L3
X4:
10 11
12
L1 L2 L3
9
PE
Síťový zdroj
DC 24 V
®
MOVIDRIVE
MDX61B/62B1600
MDX61B/62B2000
MDX61B/62B2500
10 11
12
X1:
1
PE L1
2
3
L2
L3 PE
Síťový zdroj
DC 24 V
-UZ
7
+UZ
8
DLZ
11B
-UZ
+UZ
MOVIDRIVE ®
MDR61B1600-503-00/L
MDR61B2500-503-00/L
X3:
X2:
PE U
4
V
5
W
6
+R -R
8
PE
PE
X2:
9
BW... l
F16
působí na K11
3347843723
Kompaktní návod k obsluz – MOVIDRIVE® MDR60A/61B
15
Instalace (MDR60A0150/0370/0750 a MDR61B1600/2500)
Schémata připojení
3
Ve spojení s rekuperační jednotkou MOVIDRIVE® MDX61B0005 – 1320 (konstrukční velikost 0–6)
L1
L2
L3
PE
Chybné připojení na meziobvod
(přepólování, zkrat) vede ke
zničení připojených zařízení!
F11 F12 F13
Síťové přípojky měniče
nesmí být připojeny!
1
PE L1
2
3
L2
L3
X1:
PE
X4:
-UZ
7
+UZ
8
®
MOVIDRIVE
MDX61B0005 –
MDX61B1320
L1 L2 L3
Síťový filtr NF...
L1' L2' L3'
X3:
PE U
V
W
4
5
6
F25
+R -R
8
F21/F22/F23
Tlumivka
meziobvodu
1
X1:
X2:
L1
L2
L3
PE
F26
3
L2 L3 PE
9
L1 L2 L3
10 11 12
Síťový zdroj DC 24 V
-UZ
PE
9
PE L1
2
+UZ
®
MOVIDRIVE
MDR61B1600-503-00/L
MDR61B2500-503-00/L
BW... l
F16
působí na K11
PE
X2:
3979207435
16
Kompaktní návod k obsluz – MOVIDRIVE® MDR60A/61B
Instalace (MDR60A0150/0370/0750 a MDR61B1600/2500)
Schémata připojení
3.1.6
3
Signální svorky jednotky MDR61B1600/2500
Doplňkové
obslužné
zařízení
DBG60B
Doplňkové sériové
rozhraní např.
UWS21B
Řídicí hlava
žádná funkce
Uzavírací odpor systémové sběrnice
XT: 9,6 kBd <-> 57,6 kBd*
žádná funkce
XT
S 11
S 12
S 13
S 14
ON OFF*
X12:
RS485
Vztažná hodnota systémové sběrnice
Systembus High
Systembus Low
DGND
SC11
SC12
1
2
3
REF1
AI 11
AI12
AGND
REF2
1
2
3
4
5
DIØØ
DIØ1
DIØ2
DIØ3
DIØ4
DIØ5
DCOM* *
VO2 4
DGND
ST11
ST12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
OK
DE L
RS232
Typ:
UWS21B
Sach-Nr 1 820 456 2
X11:
žádná funkce
žádná funkce
žádná funkce
žádná funkce
žádná funkce
X13:
Sedmisegmentový displej
Zdířka
Sub-D 9pólová
Sedmisegmentový displej
Provozní stav
Měnič není připraven
Blokování regulátoru aktivní
Není uvolněno
Meziobvod se nabíjí
Uvolnění
Stav při dodání z výroby
Přednabíjení
Zobrazení chyb
Čekám na data
Signální propojky
X17 nejsou nainstalovány
/Blokování regulátoru
Uvolnění
Reset
žádná funkce
žádná funkce
žádná funkce
Vztažná hodnota X13:DIØØ...DIØ5
Výstup DC +24 V
Vztažný potenciál binárních signálů
žádná funkce
žádná funkce
Binární
výstupy
Vztažná hodnota
binárních výstupů
DGND
X16:
žádná funkce
žádná funkce
Velikost 7 připraveno k zapojení do sítě
Přednabití OK
žádná funkce
Vztažný potenciál binárních signálů
DIØ6
DIØ7
DOØ3
DOØ4
DOØ5
DGND
1
2
3
4
5
6
Binární
vstupy
X10:
žádná funkce
Vztažný potenciál binárních signálů
Vztažný potenciál binárních signálů
Výstup DC +24 V
Konektor nevytahujte
resp. nezatěžujte!
0
1
2
3
4
8
d
F
t
U
Nadřazené
řízení
Kontakt relé
1
2
3
4
X17:
Stínicí plech resp.
stínicí svorka
Uzavírací kontakt relé
Rozpínací kontakt relé
/porucha*
Výstup DC+24 V
nepoužívejte!
Vztažný potenciál
binárních signálů
DGND
VO24
SOV24
SVI24
Doplňkové sloty
Pouze s měničem MDX61B
Velikost 7 připraveno k zapojení do sítě
TF1
1
DGND 2
DBØØ 3
DOØ1-C 4
DOØ1-NO 5
DOØ1-NC 6
DOØ2 7
VO24 8
VI24
9
DGND 10
3377869323
*
**
Výrobní nastavení
Mají-li být binární vstupy připojeny na napájecí napětí DC 24 V ze svorky X13:8 "VO24", propojte na měniči
MOVIDRIVE® svorky X13:7 (DCOM) a X13:9 (DGND).
Svorka DGND (X10, X12, X13, X16, X17) je z výroby spojena se zemí (závitový odpor viz kap. "Konstrukce
zařízení"). Odstraněním zemnicího šroubu M4 x 14 je možné realizovat oddělení potenciálů.
UPOZORNĚNÍ
U rekuperační jednotky MOVIDRIVE® MDR61B1600/2500 platí následující zásada:
•
Při napětích > 480 V musí být zároveň přítomny signály "uvolnění" a "blokování
regulátoru".
Kompaktní návod k obsluz – MOVIDRIVE® MDR60A/61B
17
I
4
Uvedení do provozu (MDR60A0150/0370/0750 a MDR61B1600/2500)
Provoz systému MOVITOOLS® MotionStudio
0
4
Uvedení do provozu (MDR60A0150/0370/0750 a MDR61B1600/2500)
V této kapitole je popsáno uvedení do provozu následujících rekuperačních jednotek:
4.1
•
MOVIDRIVE® MDR60A0150-503-00
•
MOVIDRIVE® MDR60A0370-503-00
•
MOVIDRIVE® MDR60A0750-503-00
•
MOVIDRIVE® MDR61B1600-503-00/L
•
MOVIDRIVE® MDR61B2500-503-00/L
Provoz systému MOVITOOLS® MotionStudio
Rekuperační jednotku MOVIDRIVE® MDR61B je možné uvést do provozu pomocí softwaru MOVITOOLS® MotionStudio. Pomocí tohoto softwaru je možné provádět také
zobrazení a nastavení parametrů.
Software MOVITOOLS® MotionStudio není možné používat v kombinaci s rekuperační
jednotkou MOVIDRIVE® MDR60A.
4.1.1
Pomocí systému MOVITOOLS® MotionStudio
Úkoly
Navazování
komunikace se
zařízeními
Software nabízí průchodnost při vykonávání následujících úloh:
•
Navazování komunikace se zařízeními
•
Vykonávání funkcí pomocí zařízení
Pro navazování komunikace se zařízeními je v softwaru MOVITOOLS® MotionStudio
integrován SEW Communication Server.
Pomocí tohoto serveru se provádí nastavení komunikačních kanálů. Pokud se provede jednorázové nastavení, komunikují zařízení navzájem na základě nastavených
voleb přes tyto komunikační kanály. Je možné provozovat nejvýše 4 komunikační
kanály současně.
MOVITOOLS® MotionStudio podporuje následující druhy komunikačních kanálů:
•
Sériový (RS-485) přes převodník rozhraní
•
Systémovou sběrnici (SBus) přes převodník rozhraní
•
Ethernet
•
EtherCAT®
•
Fieldbus (PROFIBUS DP/DP-V1)
•
Tool Calling Interface
V závislosti na daném zařízení a jeho komunikačních doplňcích jsou k dispozici tyto
druhy komunikačních kanálů:
Vykonávání funkcí
pomocí zařízení
18
Software nabízí průchodnost při vykonávání následujících funkcí:
•
Parametrizace (např. ve stromu parametrů zařízení)
•
Uvedení do provozu
Kompaktní návod k obsluz – MOVIDRIVE® MDR60A/61B
Uvedení do provozu (MDR60A0150/0370/0750 a MDR61B1600/2500)
Provoz systému MOVITOOLS® MotionStudio
I
4
0
•
Vizualizace a diagnostika
•
Programování
Pro vykonávání funkcí zařízení jsou v softwaru MOVITOOLS® MotionStudio integrovány následující základní komponenty:
•
MotionStudio
•
MOVITOOLS®
Všechny funkce korespondují s Tools (nástroji). MOVITOOLS® MotionStudio nabízí
pro každý typ zařízení vhodné nástroje.
Kompaktní návod k obsluz – MOVIDRIVE® MDR60A/61B
19
4
I
Uvedení do provozu (MDR60A0150/0370/0750 a MDR61B1600/2500)
Provoz systému MOVITOOLS® MotionStudio
0
Technická podpora
SEW-EURODRIVE provozuje 24 hodin denně servisní horkou linku.
Zvolte jednoduše předvolbu (+49) 0 18 05 – a poté zadejte pomocí klávesnice Vašeho
telefonu sekvenci znaků SEWHELP. Samozřejmě můžete také volat na číslo
(+49) 0 18 05 - 7 39 43 57.
On-line nápověda
Po instalaci máte k dispozici následující druhy nápovědy:
•
Dokumentace se po spuštění softwaru zobrazuje v okně nápovědy.
Pokud se okno nápovědy při spuštění nezobrazí, pak deaktivujte volbu "Display"
v menu [Settings] / [Options] / [Help].
Když se okno nápovědy zobrazí, opět aktivujte volbu "Display" v menu [Settings] /
[Options] / [Help].
•
20
Kontextovou nápovědu můžete vyvolat pro ta políčka, kde se od Vás očekává zadání
údajů. Např. tlačítkem <F1> se tak znázorní rozsahy hodnot parametrů zařízení.
Kompaktní návod k obsluz – MOVIDRIVE® MDR60A/61B
Uvedení do provozu (MDR60A0150/0370/0750 a MDR61B1600/2500)
Provoz systému MOVITOOLS® MotionStudio
I
4
0
4.1.2
První kroky
Spuštění softwaru
a založení projektu
Chcete-li spustit systém MOVITOOLS® MotionStudio a založit projekt, postupujte
následujícím způsobem:
1. Spusťte systém MOVITOOLS® MotionStudio v nabídce Start systému WINDOWS
pod následující cestou:
[Start]/[Programs]/[SEW]/[MOVITOOLS-MotionStudio]/[MOVITOOLS-MotionStudio]
2. Založte projekt s uvedením názvu a místa uložení.
Navázání
komunikace
a prohledání sítě
Chcete-li navázat komunikaci se systémem MOVITOOLS® MotionStudio a prohledat
síť, postupujte následujícím způsobem:
1. Nastavte komunikační kanál pro komunikaci s vašimi zařízeními.
Detailní údaje pro konfiguraci komunikačního kanálu naleznete v odstavci věnovaném příslušnému druhu komunikace.
2. Prohledejte vaši síť (unit scan). Klikněte pro tento účel na tlačítko [Start network
scan] [1] na panelu zástupců.
[1]
1132720523
3. Označte zařízení, které chcete konfigurovat.
4. Pravým tlačítkem myši otevřete kontextové menu.
Zobrazí se specifické nástroje pro dané zařízení, které umožňují vykonávat funkce
zařízení.
Uvádění přístrojů
do provozu
(on-line)
Při uvádění přístrojů do provozu (on-line) postupujte následujícím způsobem:
1. Přejděte na síťovou úroveň.
2. Klikněte na symbol "Switch to online mode" [1] na panelu zástupců.
[1]
1184030219
[1] Symbol "Switch to online mode"
3. Zvolte zařízení, které chcete uvést do provozu.
4. Otevřete kontextové menu a zvolte příkaz [Startup] / [Startup]
Otevře se asistent pro uvedení do provozu.
5. Řiďte se pokyny v tomto asistentu a nakonec nahrajte data pro uvedení do provozu
do Vašeho zařízení.
Kompaktní návod k obsluz – MOVIDRIVE® MDR60A/61B
21
I
4
Uvedení do provozu (MDR60A0150/0370/0750 a MDR61B1600/2500)
Nastavení při řízení CFC/Servo
0
4.2
Nastavení při řízení CFC/Servo
Při použití řízení CFC je třeba tento způsob řízení zvolit během uvedení do provozu.
Níže je popsán výběr a další postup v závislosti na verzi softwaru MOVITOOLS®
MotionStudio.
•
Zvolte provozní režim CFC "proudové řízení se zpětnou vazbou".
MOVITOOLS® MotionStudio
Případ A: Verze 5.7 a ServicePack 1
(připravuje se)
Případ B: Verze 5.7, žádný ServicePack
(nyní aktuální)
•
V případě A (verze 5.7, ServicePack 1): Aktivujte kontrolní políčko "Unit is in DC
link connection...".
•
V případě B (verze 5.7, žádný ServicePack 1) je navíc třeba snížit o polovinu zesílení regulátoru proudu (Kp I controller).
– Potvrďte výběr stisknutím klávesové kombinace <Shift> + <Next>.
– Změňte nastavení Kp I controller na 50 % navrhované hodnoty.
UPOZORNĚNÍ
Provoz synchronních motorů s měničem MOVIDRIVE® je vyloučen u následujících
kombinací zařízení:
•
•
22
Rekuperační jednotka MOVIDRIVE® MDR61B o konstrukční velikosti 7 spojená
přes meziobvod s pohonovými měniči MOVIDRIVE® MDX61B o konstrukční velikosti 0–6
Pohonový měnič MOVIDRIVE® MDX61B o konstrukční velikosti 7 v zapojení A
resp. B s měničem MOVIDRIVE® MDX61B o konstrukční velikosti 0–6
Kompaktní návod k obsluz – MOVIDRIVE® MDR60A/61B
Provoz (MDR60A0150/0370/0750 a MDR61B1600/2500)
Provozní charakteristika
5
5
Provoz (MDR60A0150/0370/0750 a MDR61B1600/2500)
VAROVÁNÍ!
Poranění elektrickým proudem kvůli nedokonale vybitým kondenzátorům.
Smrt nebo těžká poranění.
10 minut
5.1
•
•
Po odpojení elektrického napájení vyčkejte nejméně 10 minut.
Než se začnete dotýkat výkonových dílů, zkontrolujte nezávisle na indikačních
kontrolkách LED, zda je zařízení bez napětí.
Provozní charakteristika
Rekuperační jednotka zajišťuje při dodržení parametrů sítě spolehlivou provozní charakteristiku i při maximálním možném přetížení IN = 150 % po dobu minimálně 60 s.
5.1.1
Zablokování střídače rekuperační jednotky
Pro minimalizaci zpětných účinků na síť je možné střídač rekuperační jednotky zablokovat signálem DC 24 V na svorce X3:3 (blokování). U rekuperační jednotky
MOVIDRIVE® MDR60A0150/0370/0750 (konstrukční velikost 2–4) činí minimální doba
blokování 1,5 s. Pokud je signál 24 V DC po dobu < 1,5 s aktivní, zůstane rekuperační
jednotka po dobu 1,5 s zablokovaná. Poté se v případě zrušení blokování jednotka okamžitě uvolní.
Jednotka MOVIDRIVE® MDR60A0150/0370/0750 (konstrukční velikost 2–4) hlásí
i v zablokovaném stavu provozní stav "připraveno k provozu". Respektujte tuto skutečnost při sekvenčním řízení Vašeho zařízení!
Kompaktní návod k obsluz – MOVIDRIVE® MDR60A/61B
23
Provoz (MDR60A0150/0370/0750 a MDR61B1600/2500)
Provozní indikace
5
5.2
Provozní indikace
5.2.1
Provozní indikace MOVIDRIVE® MDR60A0150/0370/0750
Hlášení
připravenosti
k provozu
Výpadek sítě (jedné nebo více fází) se rozpozná v průběhu jedné půlvlny napájecího
napětí, zablokuje se rekuperace a hlášení o připravenosti k provozu se zruší. Obnovení
síťového napětí se rovněž rozpozná v průběhu jedné půlvlny napájecího napětí, a po
uplynutí zapínacího zpoždění 200 ms se automaticky obnoví rekuperace do sítě. Hlášení o připravenosti k provozu se opět spustí. Síťový usměrňovač rekuperační jednotky
zůstává naproti tomu stále zapnutý.
Hlášení o připravenosti k provozu se zruší při rozpoznání výpadku sítě a při přehřátí
rekuperační jednotky. Kvůli tepelné ochraně rekuperační jednotky je třeba toto hlášení
respektovat.
Aby bylo možno při přerušení nebo výpadku síťového napětí uvést připojené pohony
regulovaně do klidu, musí být na měnič připojen přídavný brzdový odpor. Proud jím
bude protékat jen při brzdění při přerušení síťového napájení.
Stav zařízení/
Stav sítě
Reakce
Hlášení o připravenosti k provozu
Signál hlášení
připravenosti
k provozu
Výpadek sítě
nebo
porucha zařízení
Výpadek sítě se při zatížení rozpozná
v průběhu jedné půlvlny napájecího
napětí.
Okamžité zablokování rekuperace.
Vstupní usměrňovač zůstává stále
zapnutý.
Jednotka není připravena k provozu
červená
Uvedení sítě do pořádku se rozpozná
v průběhu jedné půlvlny napájecího
napětí. Po uplynutí 200 ms od
spuštění se rekuperace automaticky
spustí1).
Po 200 ms provozuschopné
žlutá
→ MDR60A není připravena
Síť opět v pořádku
a zároveň
žádná porucha zařízení
→ MDR60A připravena
1) je tak zaručen bezpečný provoz i při odskakování kontaktů stykače.
24
Kompaktní návod k obsluz – MOVIDRIVE® MDR60A/61B
Provoz (MDR60A0150/0370/0750 a MDR61B1600/2500)
Provozní indikace
5.2.2
5
Provozní indikace MOVIDRIVE® MDR61B1600/2500
Sedmisegmentový
displej
Na sedmisegmentovém displeji je zobrazován provozní stav rekuperační jednotky
MOVIDRIVE® MDR 1600/2500 a v případě chyby se zobrazí kód chyby resp. varovný
kód.
Sedmisegmentový
displej
Stav zařízení
(horní slabika stavového
slova 1)
Význam
0
0
Provoz na 24 V (měnič není provozuschopný)
1
1
Blokování regulátoru aktivní
2
2
Není uvolněno
3
3
Meziobvod se nabíjí
4
4
Uvolnění
8
8
Delivery status
d
13
Přednabíjení
F
Číslo chyby
Chybový indikátor (blikání)
t
16
Měnič čeká na data
17
Signální propojky X17 nejsou nainstalovány
-
vadná RAM
U
2... 4
Obslužné zařízení
DBG60B
Základní indikace:
50.0Hz
0.000Amp
CONTROLLER INHIBIT
Zobrazení při X13:1 (DIØØ "/CONTROLLER INHIBIT") = 0.
50.0Hz
0.000Amp
NO ENABLE
Zobrazení při X13:1 (DIØØ "/CONTROLLER INHIBIT") = "1" když
měnič není uvolněn ("ENABLE/STOP" = "0").
50.0Hz
0.990Amp
ENABLE
Zobrazení při uvolněném měniči.
UPOZORNĚNÍ 6:
VALUE TOO HIGH
(DEL)=Quit
ERROR
9
Uvedení do provozu
Upozornění
Zobrazení chyb
Kompaktní návod k obsluz – MOVIDRIVE® MDR60A/61B
25
Provoz (MDR60A0150/0370/0750 a MDR61B1600/2500)
Obsazení tlačítek DBG60B
5
Indikace napětí
meziobvodu
u konstrukční
velikosti 7
MOVIDRIVE® B, konstrukční velikost 7 obsahuje navíc pod spodním čelním krytem indikační kontrolku LED. Tato kontrolka svítí, pokud je přítomno napětí na meziobvodu.
Nedotýkejte se výkonových přívodů. Pokud je nutné se dotýkat výkonových přívodů, je
třeba se nezávisle na indikační kontrolce LED nejprve přesvědčit, že není přítomno žádné napětí.
UPOZORNĚNÍ
Cca. 20 po vypnutí síťového napájení zhasne indikace napětí meziobvodu.
5.3
Obsazení tlačítek DBG60B
[1]
[2]
[3]
[12]
[4]
[11]
[10]
[5]
[6]
[9]
[7]
[8]
1810609803
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
26
Tlačítko
Tlačítko
Tlačítko
Tlačítko
Tlačítko
Tlačítko
Tlačítko
Tlačítko
Tlačítko
Tlačítko
Tlačítko
Tlačítko
Stop
Šipka vzhůru, o jednu položku v nabídce nahoru
Start
RUN
OK
OK, potvrdit zadání
Aktivace kontextové nabídky
Šipka dolů, o jednu položku v nabídce dolů
Desetinná čárka
Změna znaménka
+/0 – 9 Číslice 0...9
Změna nabídky
Volba jazyka
DEL
Zrušit poslední zadání
STOP
Kompaktní návod k obsluz – MOVIDRIVE® MDR60A/61B
Provoz (MDR60A0150/0370/0750 a MDR61B1600/2500)
Paměťová karta
5.4
5
Paměťová karta
Zasouvací paměťová karta je umístěna v základním přístroji. Na paměťové kartě jsou
uložena aktuální data přístroje. Pokud je třeba přístroj vyměnit, je možné pouhou výměnou paměťové karty uvést zařízení velmi rychle znovu do provozu bez použití PC
a záložních dat.
Následující obrázek znázorňuje paměťovou kartu.
1810728715
•
Paměťová karta se smí zasouvat a vysouvat pouze tehdy, pokud je zařízení
MOVIDRIVE® MDR61B vypnuté.
Kompaktní návod k obsluz – MOVIDRIVE® MDR60A/61B
27
Servis (MDR60A0150/0370/0750 a MDR61B1600/2500)
Informace o poruchách
6
6
Servis (MDR60A0150/0370/0750 a MDR61B1600/2500)
VAROVÁNÍ!
Poranění elektrickým proudem kvůli nedokonale vybitým kondenzátorům.
Smrt nebo těžká poranění.
10 minut
•
•
Po odpojení elektrického napájení vyčkejte nejméně 10 minut.
Než se začnete dotýkat výkonových dílů, zkontrolujte nezávisle na indikačních
kontrolkách LED, zda je zařízení bez napětí.
6.1
Informace o poruchách
6.1.1
Informace o poruchách zařízení MOVIDRIVE® MDR60A0150/0370/0750
Reset rekuperační
jednotky
Rekuperační jednotka se po odpojení automaticky resetuje (→ kap. "Provozní charakteristika").
Měnič
Reakce na výpadek sítě nevyvolá u měniče žádné chybové hlášení (není třeba reset).
U ostatních chyb, například přepětí UZ, je zapotřebí použít reset. Naprogramujte proto
jeden binární vstup měniče na "RESET". Reset se aktivuje pozitivní změnou signálu ("0"
→ "1"). Resetu je možné dosáhnout také vypnutím a opětovným zapnutím napájecího
napětí.
Rekuperační jednotka
MDR60A
Vztažný potenciál binárních signálů
Výstup DC +24 V
Zapnutí
Hlášení o připravenosti k provozu
Vztažný potenciál binárních signálů
X3:
DGND
1
DGND
+24
2
+24 VV
Zapnutí
3
Připraveno
4
Bereit
DGND
DGND
5
Nadřazené
řízení
Měnič
MOVIDRIVE®
X13:
/Blokování regulátoru
Vpravo/stop
Vlevo/stop
Uvolnění/stop
Síť-zap
Reset
Vztažná hodnota X13:DIØØ...DIØ5
Výstup DC +24 V
Vztažný potenciál binárních signálů
RS-485+
RS-485-
DIØØ 1
DIØ1 2
DIØ2 3
DIØ3 4
DIØ4 5
DIØ5 6
DCOM** 7
VO24 8
DGND 9
ST11 10
ST12 11
Binární
výstupy
Vztažná hodnota
binárních výstupů
DGND
1877049483
** Pokud jsou binární vstupy spojeny s napájecím napětím 24 V DC na X13:8 "VO24",
použijte na měniči MOVIDRIVE® propojku mezi X13:7 a X13:9 (DCOM–DGND).
28
Kompaktní návod k obsluz – MOVIDRIVE® MDR60A/61B
Servis (MDR60A0150/0370/0750 a MDR61B1600/2500)
Informace o poruchách
6.1.2
6
Informace o poruchách jednotky MOVIDRIVE® MDR61B1600/2500
Error memory
Paměť chyb (P080) poskytuje informace o posledních 5 chybových hlášeních (chyba
t-0...t-4). Nejstarší chybové hlášení se při výskytu více než pěti chybových jevů smaže.
V okamžiku poruchy se ukládají následující informace:
Vzniklá chyba · Stav binárních vstupů/výstupů · Provozní stav měniče · Status měniče ·
Teplota chladicího tělesa · Výstupní proud · Činný proud · Zatížení jednotky · Napětí
meziobvodu · Hodiny v zapnutém stavu · Hodiny v uvolněném stavu.
Vypínací reakce
V závislosti na poruše existují tři vypínací reakce; měnič zůstane v poruchovém stavu
zablokovaný:
Okamžité vypnutí
Měnič již není schopen pohon odbrzdit; koncový stupeň je v případě této poruchy
vysoce ohmický a brzda okamžitě zabrzdí (DBØØ "/brzda" = 0).
Reset
Chybové hlášení je možné potvrdit následujícími způsoby:
•
Vypnout napájení síťového adaptéru 24 V DC
Doporučení: U síťového stykače K11 zachovejte minimální vypínací dobu 10 s.
•
Reset přes vstupní svorky DIØ2, tj. přes binární vstup
•
Manuální reset přes SHELL (P840 = "YES" nebo [Parameter] / [Manual Reset])
•
Manuální reset pomocí obslužného panelu DBG60B
•
Funkcí autoresetu je možné provést nejvýše 5 resetů zařízení s nastavitelnou dobou
resetu.
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí pohmoždění samovolným spuštěním motoru po vykonaném autoresetu.
Smrtelný nebo těžký úraz.
•
•
Autoreset nepoužívejte u měničů, u nichž automatický rozběh představuje
ohrožení osob nebo zařízení.
Provádějte ruční reset.
Kompaktní návod k obsluz – MOVIDRIVE® MDR60A/61B
29
Servis (MDR60A0150/0370/0750 a MDR61B1600/2500)
Chybová hlášení a seznam chyb
6
6.2
Chybová hlášení a seznam chyb
6.2.1
Chybová hlášení a seznam chyb zařízení MOVIDRIVE® MDR61B1600/2500
Chybová hlášení
na sedmisegmentovém displeji
Chybový kód se zobrazuje na 7segmentovém displeji, přičemž se dodržuje následující
sled zobrazení (např. chybový kód 100):
bliká cca 1 s
žádné zobrazení cca 0,2 s
stovková pozice (je-li nenulová), cca 1 s
žádné zobrazení cca 0,2 s
desítková pozice cca 1 s
žádné zobrazení cca 0,2 s
jednotková pozice cca 1 s
žádné zobrazení cca 0,2 s
1939352587
Po provedení resetu, nebo pokud má chybový kód opět hodnotu "0", se na displeji objeví
indikace provozního stavu.
Zobrazení kódu
suberror
30
Kód suberror se zobrazuje v systému MOVITOOLS® MotionStudio (od verze 4.50) nebo
v obslužném zařízení DBG60B.
Kompaktní návod k obsluz – MOVIDRIVE® MDR60A/61B
Servis (MDR60A0150/0370/0750 a MDR61B1600/2500)
Chybová hlášení a seznam chyb
6
Seznam chyb
Chyba
Kód
Označení
00
Žádná chyba
01
03
Nadproud
Podřazená chyba (suberror)
Reakce (P)
Okamžité
vypnutí
Okamžité
Zkrat na zem
vypnutí
Kód
Označení
Možná příčina
Opatření
1
Sledování VCE nebo
monitorování podpětí
ovladače brány
•
•
•
•
6
Sledování VCE nebo kontrola podpětí ovladače
brány případně nadproud
proudového měniče
..Fáze U
•
•
7
..Fáze V
8
..Fáze W
9
..Fáze U a V
10
..Fáze U a W
11
..Fáze V a W
•
•
•
12
..Fáze U a V a W
13
Napájecí napětí
Proudový měnič ve stavu
určeném pro provoz na síti
14
Vadná signalizační vedení Vadný koncový stupeň
MFE
0
Zkrat na zem
1
Zkrat nebo chyba proudo- •
vého měniče
Zkrat na zem
• v síťových přívodech
• v rekuperaci
•
•
06
0
Okamžité
vypnutí
Výpadek síťo(+ rozpojení 3
vé fáze
síťového
4
stykače)
Okamžité
vypnutí
Zkrat na vstupu sítě
Příliš vysoký výkon
rekuperace
Vadný koncový stupeň
Napájení
Proudový měnič
Vadný modul fáze
Napájecí napětí 24V nebo
napětí 24 V vytvořené
z tohoto napájení je
nestabilní
Přerušení nebo zkrat na
signálních kabelech od
fázových modulů
0
Napětí meziobvodu je
periodicky příliš nízké
Chyba síťového napětí
•
•
•
•
•
Odstraňte zkrat na zem
Kontaktujte servisní středisko SEW
Zkrat na zem
– v síťových přívodech
– v rekuperaci
Vadný proudový měnič
Vadný kabel mezi fázovým
modulem a proudovým
měničem
•
•
Odstraňte zkrat na zem
Kontaktujte servisní středisko SEW
Výpadek fáze
Špatná kvalita síťového
napětí
•
Překontrolujte síťový
přívod
Zkontrolujte konfiguraci
napájecí sítě.
Zkontrolujte napájení
(pojistky, stykače)
•
Chyba síťové frekvence
•
Napětí meziobvodu je pří- Napětí meziobvodu je příliš
liš vysoké
vysoké
•
•
07
Meziobvod
5
Okamžité
vypnutí
(+ rozpojení
síťového
stykače)
Podpětí meziobvodu
Okamžité
vypnutí
6
Napětí meziobvodu je pří- Napětí meziobvodu je příliš
liš vysoké.. Fáze U
vysoké
7
.. Fáze V
8
09
Uvedení do
provozu
Napětí meziobvodu je příliš
nízké
.. Fáze W
9
Okamžité
vypnutí
(+ rozpojení
síťového
stykače)
Napětí meziobvodu
(softwarové rozpoznání)
0
Okamžité
vypnutí
(+ rozpojení
síťového
stykače)
Chybí uvedení do provozu Rekuperační jednotka dosud
nebyla v hardwarové konfiguraci uvedena do provozu.
Kompaktní návod k obsluz – MOVIDRIVE® MDR60A/61B
Odstraňte zkrat
Omezte výkon rekuperace; např. prodloužením ramp měniče
motoru
V případě závady koncového stupně kontaktujte
servis SEW
•
•
•
Prodlužte zpomalovací
rampy měniče motoru
Zkontrolujte přívod k brzdovému odporu (pokud je
k dispozici)
Zkontrolujte technické
údaje brzdového odporu
(pokud je k dispozici)
Zkontrolujte konfiguraci
napájecí sítě.
Při napětích > 480 V musí
být zároveň přítomny signály "uvolnění" a "blokování regulátoru".
V nastavení přejděte do
výchozího stavu nebo nahrajte
vhodnou datovou sadu.
31
Servis (MDR60A0150/0370/0750 a MDR61B1600/2500)
Chybová hlášení a seznam chyb
6
Chyba
Kód
11
17
Označení
Nadměrná
teplota
Systémová
porucha
Podřazená chyba (suberror)
Reakce (P)
18
36
37
32
Možná příčina
Opatření
Překročena mezní hodnota teploty chladicího
tělesa
•
•
3
Nadměrná teplota spínaného síťového zdroje
6
Příliš vysoká teplota chladicího tělesa nebo vadný
teplotní snímač..
..Fáze U
7
..Fáze V
8
..Fáze W
9
Příliš vysoká teplota chladicího tělesa usměrňovače nebo síťové tlumivky
rekuperace
48
Okamžité
vypnutí
(+ rozpojení
síťového
stykače)
Permanentní
Okamžité
paměť paravypnutí
metrů
•
Počítač - interní; Nedefinovaná chyba
101
Požadován neplatný chybový kód
300
Interní chyba softwarového modulu MoviLink Lib
301
Okamžité
vypnutí
(+ rozpojení
síťového
302
stykače)
Žádná
reakce
(pouze
zobrazení)
25
Označení
0
Okamžité
vypnutí
Žádná
reakce
(pouze
zobrazení)
Systémová
porucha
Kód
•
Tepelné přetížení
rekuperace
Vadné měření teploty na
jednom fázovém modulu.
(konstrukční velikost 7)
Přetížené síťové tlumivky
•
•
Snižte zátěž a/nebo zajistěte dostatečné chlazení
Překontrolujte ventilátor
(fázové moduly resp.
síťové tlumivky)
Je-li hlášena chyba F-11,
přestože jednoznačně
nedochází k přehřívání, je
pravděpodobně vadný
měřič teploty na fázovém
modulu.
Vyměňte fázový modul
(konstrukční velikost 7).
Rušení elektroniky měniče, příp. •
elektromagnetické rušení.
•
Zkontrolujte, příp. opravte
uzemnění a stínění.
Při opětovném výskytu
kontaktujte servisní středisko SEW
Chyba přístupu k pamětí NV
nebo k paměťové kartě
Zaveďte nastavení od
výrobce, proveďte reset
a novou parametrizaci
Při opětovném výskytu
problému konzultujte
situaci se servisním střediskem SEW.
Vyměňte paměťovou
kartu.
Interní chyba softwarového modulu ParameterData
Interní chyba softwarového modulu ASMOS
303
Interní chyba softwarového modulu Utilities
304
Interní chyba softwarového modulu A/D převodníku
2
Chyba běhu paměti NV
(paměťové zařízení)
3
Chyba importu paměti NV
4
Chyba nastavení paměti
NV
5
Chyba dat v paměti NV
7
Chyba inicializace paměti
NV
15
Použitou paměť NV není
možné provozovat
s daným firmwarem.
17
Chyba procesu ukládání
do paměti NV
(NVMemory)
18
Chyba inicializace paměti
NV (paměťové zařízení)
•
•
•
Chyba slotu snímače.
•
Chybí
doplněk
2
Okamžité
vypnutí
(+ rozpojení
síťového
stykače)
Doplňková měřicí karta
„MDR“ je vadná
Chyba "přetečení systému watchdog"
Chyba systémového softwaru
Systém
watchdog
0
Okamžité
vypnutí
(+ rozpojení
síťového
stykače)
Kontaktujte servisní středisko
SEW
Kontaktujte servisní středisko
SEW
Kompaktní návod k obsluz – MOVIDRIVE® MDR60A/61B
Servis (MDR60A0150/0370/0750 a MDR61B1600/2500)
Chybová hlášení a seznam chyb
Chyba
Kód
43
Podřazená chyba (suberror)
Označení
Reakce (P)
Kód
Timeout
RS485
0
Žádná
reakce
(pouze zobrazení) (P)
0
44
Zatížení
přístroje
Označení
Možná příčina
Timeout komunikace na
rozhraní RS485.
Chyba komunikace přes sériové Překontrolujte spojení
rozhraní RS485
s RS485 (např. měnič-PC,
měnič-DBG60B). Příp. kontaktujte servisní středisko SEW
Chyba vytížení měniče
•
Vytížení měniče (hodnota
IxT) > 125 %
Opatření
•
•
•
Okamžité
vypnutí
•
1
45
Inicializace
Okamžité
vypnutí
(+ rozpojení
síťového
stykače)
80
Test RAM
94
Konfigurační Okamžité
data zařízení vypnutí
1
Chyba zkušebního součtu Poruchy elektroniky měniče.
CRC
Možný vliv elektromagnetického rušení, nebo závada.
Data výkonové části -
11
124
Okamžité
vypnutí
CRC Error
0
Okamžité
vypnutí
(+ rozpojení
síťového
stykače)
Okolní
podmínky
4
Okamžité
vypnutí
(+ rozpojení 5
síťového
stykače)
6
Okamžité
vypnutí
Proveďte výrobní nastavení. Pokud není ani pak
možné chybu odstranit,
kontaktujte servisní středisko SEW.
Správně vložte doplňkovou kartu.
Interní chyba přístroje, vadná
paměť RAM.
Kontaktujte servisní středisko
SEW
Zašlete zařízení k opravě.
chyba zkušebního součtu
CRC
1
107
Snižte výkon
Prodlužte rampy měniče
motoru
Pokud výše uvedené
body nejsou možné, pak
použijte větší rekuperační
jednotku.
Snižte zátěž
Timeout systémové sběr- Chyba při komunikaci přes sys- Překontrolovat zapojení systénice CAN1
témovou sběrnici 1
mové sběrnice
Chyba "test RAM"
Chyba
kopírování
Síťové
komponenty
Paměť EEPROM ve výko- •
nové části není parametrizována nebo je
parametrizována chybně
Doplňková karta nemá kontakt se sběrnicí.
•
Vadné měření proudu
Chyba periferie procesoru
0
1
98
•
•
•
0
Žádná
Timeout sysreakce
témové sběr(pouze zobnice 1
razení) (P)
Okamžité
vypnutí
Offsety měření proudu
mimo přípustný rozsah
•
47
97
6
1
Přerušení stahování sady •
parametrů do zařízení.
•
Chyba "CRC přes interní
flash"
Není možné čtení nebo
zápis na paměťovou kartu
Chyba při přenosu dat
Interní chyba přístroje, vadná
paměť flash.
Chyba kontaktu zpětné
•
vazby na síťovém stykači •
Interní síťové přívody jsou •
•
zaměněné
Vadný hlavní stykač
Chybí síťový přívod
Vadný koncový stupeň
Vadná řídicí vedení
Chybí síťové vedení nebo
je vadná jedna větev koncového stupně.
•
•
Zopakujte kopírování
Přejděte do výrobního
nastavení (P802) a zopakujte kopírování
Zašlete zařízení k opravě.
•
•
•
Zkontrolujte hlavní stykač
Překontrolujte řídicí vedení
a připojení sítě
Překontrolujte připojení
síťového filtru
Autotest není možné
provést kvůli blokování
regulátoru.
Překročena přípustná tep- Okolní teplota > 60 °C
lota okolí
Kompaktní návod k obsluz – MOVIDRIVE® MDR60A/61B
Upravte podmínky větrání
a chlazení, zlepšete přívod
vzduchu do spínací skříně;
Zkontrolujte filtrační matrace.
33
Servis (MDR60A0150/0370/0750 a MDR61B1600/2500)
Chybová hlášení a seznam chyb
6
Chyba
Kód
Označení
Podřazená chyba (suberror)
Reakce (P)
Kód
Označení
Možná příčina
Opatření
1
Vybíjecí odpor
Vybíjecí odpor je přetížen
Dodržujte dobu prodlevy mezi
vypnutím a zapnutím
Rozpoznání hardwaru řízení přednabití/vybití
Chybná varianta přednabití/
vybití
•
Okamžité
vypnutí
(+ rozpojení 2
síťového
stykače)
•
Chybná vazba střídače
•
3
Vazba střídače PLD-Live
4
Vazba střídače - referenč- Chybná vazba střídače
ní napětí
5
Konfigurace výkonových
částí
V zařízení jsou zabudovány roz- •
dílné fázové moduly
•
6
Okamžité
vypnutí
(+ rozpojení
síťového
stykače)
Konfigurace řídicí hlavy
Chybná řídicí hlava síťového
nebo motorového střídače
Okamžité
vypnutí
7
Komunikace - řídicí hlava Komunikace neprobíhá
výkonové části
Zkontrolujte montáž řídicí
hlavy
8
Komunikace - řízení před- Komunikace neprobíhá
nabití/vybití na vazbě
střídače
•
•
Komunikace - řídicí hlava Vazba střídače nepodporuje
výkonové části
žádný protokol
Vyměňte vazbu střídače
Komunikace - řídicí hlava Chybná komunikace s vazbou
výkonové části
střídače při Power up (chyba
CRC).
Vyměňte vazbu střídače
•
Okamžité
vypnutí
•
•
196
Výkonová
část
Okamžité
10
vypnutí
(+ rozpojení
síťového
11
stykače)
Okamžité
vypnutí
Při opětovném výskytu
kontaktujte servisní středisko SEW
Vyměňte vazbu střídače
Informujte servis SEW.
Zkontrolujte a vyměňte
fázové moduly
Vyměňte resp. správně přiřaďte řídicí hlavu síťového
a motorového střídače.
Zkontrolujte zapojení
Při opětovném výskytu
kontaktujte servisní středisko SEW
Komunikace - řídicí hlava Vazba střídače využívá jiný pro- Vyměňte vazbu střídače
výkonové části
tokol než řídicí hlava
13
Komunikace - řídicí hlava Chybná komunikace s vazbou Vyměňte vazbu střídače
výkonové části
střídače při provozu: více než 1x
za sekundu vzniká chyba CRC.
15
Okamžité
vypnutí
Při opětovném výskytu
kontaktujte servisní středisko SEW
Vyměňte vazbu střídače
12
14
Okamžité
vypnutí
(+ rozpojení
síťového
stykače)
Konfigurace řídicí hlavy
Chybí funkce PLD pro datovou
sadu EEPROM o konstrukční
velikosti 7.
Vyměňte řídicí hlavu
Chyba vazby střídače
Procesor vazby střídače ohlásil •
interní chybu.
•
34
Kontaktujte servisní středisko SEW
Vyměňte řízení přednabití/vybití
Při opětovném výskytu
kontaktujte servisní středisko SEW
Vyměňte vazbu střídače
Kompaktní návod k obsluz – MOVIDRIVE® MDR60A/61B
Servis (MDR60A0150/0370/0750 a MDR61B1600/2500)
Chybová hlášení a seznam chyb
Chyba
Kód
Označení
Podřazená chyba (suberror)
Reakce (P)
Kód
Označení
16
Chyba vazby střídače
Nekompatibilní verze PLD
Okamžité
vypnutí
17
(+ rozpojení
síťového
stykače)
18
Chyba řízení přednabití/vybití
Možná příčina
Opatření
Vyměňte vazbu střídače
Procesor řízení přednabití/vybití ohlásil interní chybu.
•
•
Chyba - vadný ventilátor
na meziobvodu
Ventilátor je vadný.
•
•
196
Výkonová
část
Okamžité
vypnutí
•
19
Komunikace - řídicí hlava Chybná komunikace s vazbou
výkonové části
střídače při provozu: více než
1x za sekundu vzniká interní
chyba.
20
Komunikace - řídicí hlava Řídicí hlava již delší dobu neza- •
výkonové části
sílá žádná data na WRK.
21
Měření Uz neplausibilní,
fáze R
22
Měření Uz neplausibilní,
fáze S
23
Měření Uz neplausibilní,
fáze T
•
•
197
0
Okamžité
vypnutí
1
(+ rozpojení
2
síťového
Výpadek sítě stykače)
3
Žádná
reakce
(pouze
zobrazení)
1
Okamžité
vypnutí
(+ rozpojení
síťového
stykače)
3
199
Nabíjení
meziobvodu
6
Okamžité
vypnutí
Okamžité
4
vypnutí
(+ rozpojení
síťového
stykače)
Výpadek sítě
Při opětovném výskytu
kontaktujte servisní středisko SEW
Vyměňte řízení přednabití/vybití
Kontaktujte servisní středisko SEW
Zkontrolujte, zda je ventilátor na meziobvodu připojen, nebo zda je vadný
Při opětovném výskytu
kontaktujte servisní středisko SEW
Vyměňte vazbu střídače
Při opětovném výskytu
kontaktujte servisní středisko SEW
Vyměňte vazbu střídače
Vadný modul fáze
Při opětovném výskytu kontaktujte servisní středisko SEW
Špatná kvalita síťového napětí
•
Přepětí sítě
•
Podpětí sítě
Zkontrolujte napájení
(pojistky, stykače)
Zkontrolujte konfiguraci
napájecí sítě
Kvalita sítě, chyba
frekvence
Proces přednabíjení byl
přerušen (překročení
času)
Meziobvod není možné nabít
•
•
•
Proces nabíjení na
požadovanou hodnotu
napětí byl přerušen
(překročení času)
Přednabíjecí obvod je
přetížen
Připojená kapacita meziobvodu je příliš vysoká
Zkrat v meziobvodu; Zkontrolujte spojení na meziobvod u několika zařízení.
Proces přednabíjení byl
přerušen
Kompaktní návod k obsluz – MOVIDRIVE® MDR60A/61B
35
Servis (MDR60A0150/0370/0750 a MDR61B1600/2500)
Servis elektroniky SEW
6
6.3
Servis elektroniky SEW
6.3.1
Zaslání k opravě
Pokud chybu není možné odstranit, obraťte se prosím na servis elektroniky SEWEURODRIVE (→ "Služby zákazníkům a náhradní díly").
Při kontaktu se servisem SEW prosím vždy uvádějte číslo stavové etikety, náš servis
Vám pak může efektivněji pomoci.
Pokud přístroj zasíláte k opravě, uveďte, prosím, následující údaje:
6.3.2
•
Sériové číslo (→ typový štítek)
•
Typové označení
•
Čísla stavové etikety
•
Stručný popis aplikace (druh pohonu, řízení přes svorky nebo přes sériové rozhraní)
•
Připojené komponenty (měniče, atd.)
•
Druh chyby
•
Doprovodné okolnosti
•
Vlastní domněnky
•
Předcházející neobvyklé události apod.
Stavová etiketa
Rekuperační jednotky MOVIDRIVE® MDR60A jsou opatřeny stavovou etiketou umístěnou na boku jednotky.
[1]
1877052683
[1] = stav hardwaru
Rekuperační jednotky MOVIDRIVE® MDR61B jsou opatřeny stavovou etiketou umístěnou na horní straně jednotky.
MDR61B1600-503-00 / L
1 2 3 4 5
6 7 8 9
10 - - 10 10 - - 12 10 10 - 4092426507
36
Kompaktní návod k obsluz – MOVIDRIVE® MDR60A/61B
Prohlášení o shodě
MOVIDRIVE® MDR60A/61B
7
Prohlášení o shodě
7.1
MOVIDRIVE® MDR60A/61B
7
6(:(852'5,9(*PE+&R.*
(UQVW%OLFNOH6WUD‰H'%UXFKVDO
SURKODãXMHQDYODVWQtRGSRYČGQRVWVKRGXQiVOHGXMtFtFKYêURENĤ
5HNXSHUDþQtMHGQRWNDNRQVWUXNþQtĜDG\ 029,'5,9(Š0'5$
029,'5,9(Š0'5%
SRGOH
6PČUQLFHSURQt]NpQDSČWt
(*
6PČUQLFHRHOHNWURPDJQHWLFNp
NRPSDWLELOLWČ
(*
SRXåLWpKDUPRQL]RYDQpQRUP\
(1
(1
8YHGHQpYêUREN\QHMVRXYHVP\VOXVPČUQLFHRHOHNWURPDJQHWLFNpNRPSDWLELOLWČYêUREN\
SURYR]RYDWHOQpVDPRVWDWQČ7HSUYHSRLQVWDODFLWČFKWRYêURENĤGRV\VWpPXMHPRåQpGDQêV\VWpP
KRGQRWLW]KOHGLVNDHOHNWURPDJQHWLFNpNRPSDWLELOLW\+RGQRFHQtE\ORSURNi]iQRSURW\SLFNp
XVSRĜiGiQt]DĜt]HQtRYãHPQLNROLSURMHGQRWOLYêYêUREHN
!"!
!#"$
%&'&
%
()
&"
"!#"$
%&
%*
Kompaktní návod k obsluz – MOVIDRIVE® MDR60A/61B
37
SEW-EURODRIVE—Driving the world
SEW-EURODRIVE
Driving the world
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
P.O. Box 3023
D-76642 Bruchsal/Germany
Phone +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
[email protected]
www.sew-eurodrive.com
Download

Rekuperační jednotka MOVIDRIVE® MDR60A/61B