Technika pohonov \ Automatizácia pohonov \ Systémová integrácia \ Servis
Návod na obsluhu
MOVITRAC® B
Vydanie 11/2013
20145969 / SK
SEW-EURODRIVE—Driving the world
Obsah
1 Všeobecné informácie ........................................................................................... 8
1.1 Používanie dokumentácie .............................................................................. 8
1.2 Štruktúra bezpečnostných pokynov ............................................................... 8
1.2.1 Význam signálnych slov ...................................................................... 8
1.2.2 Štruktúra bezpečnostných pokynov vzťahujúcich sa na
určitý odsek ......................................................................................... 8
1.2.3 Štruktúra vložených bezpečnostných pokynov ................................... 8
1.3 Nároky vyplývajúce zo záruky........................................................................ 9
1.4 Vylúčenie zákonnej zodpovednosti ................................................................ 9
1.5 Poznámka k autorským právam..................................................................... 9
1.6 Názvy výrobkov a obchodné značky.............................................................. 9
2 Bezpečnostné pokyny ......................................................................................... 10
2.1 Úvodné poznámky ....................................................................................... 10
2.2 Všeobecne ................................................................................................... 10
2.3 Cieľová skupina ........................................................................................... 11
2.4 Používanie v súlade s určením .................................................................... 11
2.4.1 Bezpečnostné funkcie ....................................................................... 12
2.4.2 Obsah dokumentu ............................................................................ 12
2.5 Spoločne platné dokumenty......................................................................... 12
2.6 Preprava / skladovanie ................................................................................ 12
2.7 Inštalácia ...................................................................................................... 13
2.8 Elektrické pripojenie ..................................................................................... 13
2.9 Bezpečné odpojenie .................................................................................... 13
2.10 Prevádzka .................................................................................................... 14
2.11 Teplota jednotky........................................................................................... 14
3 Konštrukcia jednotky........................................................................................... 15
3.1 Typové označenie ........................................................................................ 15
3.2 Typový štítok ................................................................................................ 15
3.3 Obsah dodávky ............................................................................................ 16
3.4 Veľkosť 0XS / 0S / 0L .................................................................................. 17
3.5 Veľkosť 1 / 2S / 2 ......................................................................................... 18
3.6 Veľkosť 3...................................................................................................... 19
3.7 Veľkosť 4 / 5................................................................................................. 20
4 Inštalácia ............................................................................................................... 21
4.1 Pokyny na inštaláciu základného zariadenia – Mechanika .......................... 21
4.1.1 Minimálny voľný priestor a montážna poloha ................................... 21
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
3
Obsah
4.2
4.3
4.4
4
Pokyny na inštaláciu základného zariadenia – Elektrika.............................. 22
4.2.1 Odporúčané náradie ......................................................................... 22
4.2.2 Inštalácia v súlade s UL .................................................................... 22
4.2.3 Inštalácia v zhode s EMC ................................................................. 24
4.2.4 Svorky tienenia ................................................................................. 24
4.2.5 Schéma zapojenia ............................................................................ 29
4.2.6 Predpoklady pre inštaláciu Cold Plate – len veľkosť 0 ...................... 30
4.2.7 Vyradenie kondenzátorov EMC – len veľkosť 0 ................................ 30
4.2.8 Oddelené káblové kanály ................................................................. 31
4.2.9 Prevádzka na IT sieťach ................................................................... 31
4.2.10 Kategória použitia stýkačov ............................................................. 32
4.2.11 Potrebné prierezy ............................................................................. 32
4.2.12 Dĺžky káblov pre jednotlivé pohony .................................................. 32
4.2.13 Výstup meniča ................................................................................. 32
4.2.14 Spínané indukčnosti ......................................................................... 32
4.2.15 Pripojenie PE podľa EN 61800-5-1 .................................................. 32
4.2.16 Rušivé vyžarovanie .......................................................................... 33
4.2.17 Binárne výstupy ............................................................................... 33
Inštalácia príslušenstva a možnosti – Mechanika ........................................ 33
4.3.1 Nasadenie čelného modulu .............................................................. 33
4.3.2 PTC brzdový odpor BW1 / BW3 s FKB10B ...................................... 34
4.3.3 Odpory v plochom vyhotovení s FKB11B / FKB12B / FKB13B
a FHS11B / FHS12B / FHS13B ........................................................ 35
Inštalácia príslušenstva a možnosti – Elektrika............................................ 35
4.4.1 Pripojenie brzdového odporu ............................................................ 35
4.4.2 Pripojenie brzdového odporu BW..-P / BW..-T / BW.. na X3 / X2 ..... 36
4.4.3 Inštalácia brzdového odporu ............................................................. 37
4.4.4 Sieťová tlmivka ND ........................................................................... 37
4.4.5 Sieťový filter NF ................................................................................ 37
4.4.6 Sklopné ferity ULF11A ...................................................................... 38
4.4.7 Výstupný filter HF ............................................................................. 38
4.4.8 Výstupná tlmivka HD ......................................................................... 39
4.4.9 EMC modul FKE12B / FKE13B ........................................................ 40
4.4.10 Pripojenie rekuperačného modulu ................................................... 42
4.4.11 Pripojenie rozhrania RS485 ............................................................. 44
4.4.12 Pripojenie systémovej zbernice (SBus 1) ......................................... 44
4.4.13 Pripojenie ovládača požadovanej hodnoty ....................................... 51
4.4.14 Pripojenie doplnkového prevodníka rozhrania UWS21B ................. 52
4.4.15 Pripojenie zabudovaného snímača EI7C ......................................... 53
4.4.16 Poistky a prúdové chrániče .............................................................. 53
4.4.17 Snímače teploty TF a bimetalové spínače TH ................................. 53
4.4.18 Pripojenie brzdového usmerňovača ................................................. 54
4.4.19 Inštalácia FIO11B/21B, FSC11B/12B, FSE24B ............................... 55
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Obsah
5 Uvedenie do prevádzky ....................................................................................... 58
5.1 Všeobecné pokyny na uvedenie do prevádzky............................................ 58
5.1.1 Predpoklady ...................................................................................... 58
5.1.2 Aplikácie pre zdvíhacie zariadenia .................................................... 58
5.2 Prípravné práce a pomocné prostriedky ...................................................... 58
5.2.1 Prípravné práce a pomôcky pri uvedení do prevádzky
v nastavení z výroby ......................................................................... 59
5.2.2 Prípravné práce a pomôcky pri uvedení do prevádzky
ovládacou jednotkou alebo s PC ...................................................... 59
5.3 Ovládacie jednotky....................................................................................... 60
5.3.1 FBG11B – Jednoduchá ovládacia jednotka ...................................... 60
5.3.2 DBG60B – Rozšírená ovládacia jednotka ......................................... 66
5.4 Engineering softvér MOVITOOLS® MotionStudio........................................ 73
5.5 Stručný opis dôležitých krokov uvedenia do prevádzky............................... 74
5.5.1 Postup ............................................................................................... 74
5.5.2 Upozornenia ..................................................................................... 74
5.5.3 Obnovenie nastavenia z výroby (P802) ............................................ 75
5.5.4 Prispôsobenie frekvencie PWM (P86x) ............................................ 75
5.5.5 Parametrizáci adresy meniča (SBus / RS485 /
priemyselná zbernica) (P81x) ........................................................... 75
5.5.6 Nastavenie regulačného procesu (P700) .......................................... 75
5.5.7 Zadanie druhu aplikácie .................................................................... 75
5.5.8 Výber prevádzkového režimu (4-kvadrantová prevádzka P82x) ...... 76
5.5.9 Zadávanie požadovaných hodnôt (P10x) ......................................... 76
5.5.10 Ochranné funkcie ............................................................................. 76
5.5.11 Nastavenie medzných hodnôt systému ........................................... 77
5.5.12 Aktivácia funkcie šetrenia energiou (P770) ...................................... 77
5.5.13 Aktivácia technologických funkcií ..................................................... 77
5.5.14 Nastavenia pri pomalých otáčkach (P32x) ....................................... 77
5.5.15 Nastavenie priradenia binárnych vstupov (P60x) ............................. 78
5.5.16 Nastavenie funkcie brzdy (P73x) ..................................................... 78
5.6 Spustenie motora v manuálnom režime....................................................... 78
5.6.1 Zadávanie analógovej požadovanej hodnoty ................................... 78
5.6.2 Pevné požadované hodnoty ............................................................. 80
5.7 PI regulátor (P25x) ....................................................................................... 82
5.8 Režim master / slave (P750)........................................................................ 82
5.9 Skupinový pohon ......................................................................................... 82
5.10 Uvedenie do prevádzky trojfázových asynchrónnych motorov
do výbušného prostredia kategórie 2 (94/9/ES)........................................... 82
5.11 Komunikácia a profil zariadenia ................................................................... 84
5.11.1 Procesné dáta .................................................................................. 85
5.11.2 Konfigurácia procesných dát ............................................................ 87
5.11.3 Opis procesných dát ........................................................................ 88
5.11.4 Riadenie procesu ............................................................................. 95
5.11.5 Kontrolné funkcie ........................................................................... 105
5.11.6 Parametrizácia meniča ................................................................... 106
5.11.7 Pokyny pre parametrizáciu ............................................................. 117
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
5
Obsah
5.12 Externé zadávanie požadovanej hodnoty .................................................. 118
5.12.1 Požadovaný smer otáčania ............................................................ 118
5.12.2 Požadované otáčky ........................................................................ 118
5.12.3 Uvoľnenie smeru otáčania cez RS485 alebo SBus ....................... 118
5.12.4 Uvedenie do prevádzky pre ovládač požadovanej hodnoty
MBG11A ........................................................................................ 119
5.13 Prehľad parametrov ................................................................................... 120
6 Prevádzka ........................................................................................................... 126
6.1 Zálohovanie dát ......................................................................................... 126
6.1.1 Zálohovanie dát pomocou jednotky FBG11B ................................. 126
6.1.2 Zálohovanie dát pomocou ovládacej jednotky DBG60B ................. 126
6.1.3 Zálohovanie dát pomocou UBP11A ................................................ 127
6.1.4 Zálohovanie dát s programom MOVITOOLS® MotionStudio .......... 128
6.2 Zobrazenia stavu ....................................................................................... 129
6.2.1 Základná jednotka / Ovládacia jednotka FBG11B .......................... 129
6.2.2 Stav binárnych vstupov / výstupov .................................................. 130
6.3 Návratové kódy (r-19 – r-38) ...................................................................... 131
6.4 Ovládacia jednotka DBG60B ..................................................................... 132
6.4.1 Základné zobrazenia ...................................................................... 132
6.4.2 Informatívne hlásenia ..................................................................... 133
6.4.3 Funkcie ovládacej jednotky DBG60B .............................................. 134
7 Servis / zoznam porúch ..................................................................................... 137
7.1 Informácie o zariadení ............................................................................... 137
7.1.1 Chybová pamäť .............................................................................. 137
7.1.2 Vypínacie reakcie ........................................................................... 137
7.1.3 Reset .............................................................................................. 138
7.2 Zoznam chýb (F00 – F113)........................................................................ 138
7.3 Servis elektroniky SEW.............................................................................. 143
7.3.1 Horúca linka .................................................................................... 143
7.3.2 Odoslať na opravu .......................................................................... 143
7.4 Dlhodobé skladovanie................................................................................ 143
7.5 Likvidácia ................................................................................................... 144
8 Technické údaje ................................................................................................. 145
8.1 Technické údaje základnej jednotky .......................................................... 145
8.1.1 Označenie CE, schválenie podľa UL a značka C ........................... 145
8.1.2 Všeobecné technické údaje ............................................................ 146
8.1.3 Technické údaje MOVITRAC® B, 3 × 400 V AC ............................. 148
8.1.4 Technické údaje MOVITRAC® B, 3 × 230 V AC ............................. 157
8.1.5 Technické údaje MOVITRAC® B, 1 × 230 V AC ............................. 165
8.1.6 Technické údaje elektroniky MOVITRAC® B .................................. 169
8.1.7 MOVITRAC® B Technické údaje elektroniky pre funkčnú
bezpečnosť ..................................................................................... 170
6
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Obsah
8.2
8.3
Technické údaje príslušenstva a voliteľných jednotiek .............................. 171
8.2.1 Ovládacie jednotky ......................................................................... 171
8.2.2 Prevodník rozhrania ........................................................................ 177
8.2.3 Čelný modul .................................................................................... 181
8.2.4 Pripojenie priemyselnej zbernice .................................................... 189
8.2.5 Riadenie MOVI-PLC® ..................................................................... 199
8.2.6 Spínaný sieťový zdroj UWU52A ..................................................... 205
8.2.7 Rekuperácia energie do siete ......................................................... 206
8.2.8 Upevnenie na montážnu lištu FHS11B/12B/13B ............................ 213
Technické údaje brzdových odporov, tlmiviek a filtrov ............................... 215
8.3.1 Brzdové odpory ............................................................................... 215
8.3.2 Sieťové tlmivky ND ......................................................................... 225
8.3.3 Sieťový filter NF .............................................................................. 228
8.3.4 Sklopné ferity ULF11A .................................................................... 230
8.3.5 Výstupné tlmivky HD ....................................................................... 231
8.3.6 Výstupný filter HF ... ....................................................................... 234
8.3.7 EMC modul FKE12B / FKE13B ...................................................... 238
9 Vyhlásenia o zhode ............................................................................................ 240
9.1 MOVITRAC® .............................................................................................. 240
10 Zoznam adries .................................................................................................... 241
Index .................................................................................................................... 253
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
7
Všeobecné informácie
Používanie dokumentácie
1
1
Všeobecné informácie
1.1
Používanie dokumentácie
Dokumentácia je súčasťou výrobku a obsahuje dôležité pokyny na prevádzku a servis.
Dokumentácia je určená pre všetky osoby, ktoré vykonávajú montážne práce, inštalačné práce, uvádzanie do prevádzky a servisné práce na tomto výrobku.
Dokumentácia musí byť ľahko dostupná a musí sa udržiavať v dobre čitateľnom stave.
Zabezpečte, aby si dokumentáciu a návod prečítali a jej obsahu porozumeli všetky
osoby zodpovedné za zariadenie a prevádzku, ako aj osoby, ktoré na zariadení pracujú
na vlastnú zodpovednosť. V prípade nejasností, alebo pokiaľ potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na SEW-EURODRIVE.
1.2
Štruktúra bezpečnostných pokynov
1.2.1
Význam signálnych slov
Nasledujúca tabuľka uvádza odstupňovanie a význam signálnych slov pre bezpečnostné pokyny, upozornenia na hmotné škody a ďalšie informácie.
Signálne slovo
1.2.2
Význam
Následky v prípade nerešpektovania
NEBEZPEČENSTVO!
Bezprostredne hroziace
nebezpečenstvo
Smrť alebo ťažké poranenie
VÝSTRAHA!
Možné nebezpečenstvo
Smrť alebo ťažké poranenie
POZOR!
Možné nebezpečenstvo
Ľahké poranenie
POZOR!
Možný vznik vecných škôd
Poškodenie systému pohonu alebo jeho
okolia
UPOZORNENIE
Užitočná informácia alebo tip:
Uľahčuje zaobchádzanie
s pohonom.
–
Štruktúra bezpečnostných pokynov vzťahujúcich sa na určitý odsek
Bezpečnostné pokynov vzťahujúce sa na určitý odsek neplatia pre jeden špeciálny
úkon, ale pre viacero úkonov v rámci jednej témy. Použité piktogramy poukazujú buď na
všeobecné alebo na špecifické nebezpečenstvo.
Tu je uvedená formálna štruktúra bezpečnostného pokynu týkajúceho sa danej časti:
SIGNÁLNE SLOVO!
Druh nebezpečenstva a jeho zdroj.
Možné dôsledky pri nerešpektovaní pokynu.
•
1.2.3
Opatrenia na odvrátenie nebezpečenstva.
Štruktúra vložených bezpečnostných pokynov
Vnorené bezpečnostné pokyny sú vložené priamo do návodu na manipuláciu pred
nebezpečným úkonom.
Tu je uvedená formálna štruktúra vnoreného bezpečnostného pokynu:
•
SIGNÁLNE SLOVO! Druh nebezpečenstva a jeho zdroj.
Možné dôsledky pri nerešpektovaní pokynu.
– Opatrenia na odvrátenie nebezpečenstva.
8
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Všeobecné informácie
Nároky vyplývajúce zo záruky
1.3
1
Nároky vyplývajúce zo záruky
Dodržiavanie dokumentácie MOVITRAC® B je predpokladom na bezporuchovú prevádzku a pre splnenie prípadných nárokov vyplývajúcich zo záručných podmienok.
Preto si prečítajte dokumentáciu skôr, než začnete používať zariadenie!
1.4
Vylúčenie zákonnej zodpovednosti
Dodržiavanie dokumentácie meniča MOVITRAC® B je základným predpokladom pre
bezpečnú prevádzku meničov MOVITRAC® B a pre dosiahnutie udávaných vlastností
a výkonových parametrov výrobku. SEW-EURODRIVE nezodpovedá za poškodenie
zdravia, za vecné škody a za škody na majetku, ktoré vzniknú nedodržaním pokynov
v dokumentácii. V uvedených prípadoch je vylúčené ručenie za vecné škody.
1.5
Poznámka k autorským právam
© 2013 – SEW-EURODRIVE. Všetky práva vyhradené.
Zakázané je akékoľvek – aj čiastočné – rozmnožovanie, upravovanie, šírenie a ostatné
zhodnocovanie.
1.6
Názvy výrobkov a obchodné značky
Značky a názvy výrobkov uvedené v tejto dokumentácii sú obchodné značky alebo
zapísané obchodné značky príslušných držiteľov vlastníckeho práva.
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
9
Bezpečnostné pokyny
Úvodné poznámky
2
2
Bezpečnostné pokyny
Nasledovné základné bezpečnostné pokyny majú zabrániť ublíženiu na zdraví a vecným škodám. Prevádzkovateľ musí zabezpečiť rešpektovanie a dodržiavanie základných bezpečnostných pokynov. Presvedčte sa, že pracovníci zodpovední za prevádzkové zariadenie a za jeho prevádzku, ako aj pracovníci, ktorí pracujú na tomto zariadení
na vlastnú zodpovednosť, si prečítali celý prevádzkový návod a porozumeli jeho
obsahu. V prípade nejasností alebo ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa,
prosím, na SEW-EURODRIVE.
2.1
Úvodné poznámky
Nasledujúce bezpečnostné pokyny sa vzťahujú predovšetkým na použitie meničov frekvencie. Pri použití pohonov s motormi alebo prevodovými motormi dodržujte, prosím,
zároveň bezpečnostné pokyny týkajúce sa motorov a prevodoviek uvedené v príslušnom prevádzkovom návode.
Dodržujte aj doplňujúce bezpečnostné pokyny uvedené v jednotlivých kapitolách tohto
prevádzkového návodu
2.2
Všeobecne
Meniče frekvencie môžu mať počas prevádzky v závislosti od ich stupňa krytia neizolované časti.
•
Všetky práce súvisiace s prepravou, uskladnením, zostavením / montážou, pripojením, uvedením do prevádzky, opravami a údržbou smie vykonávať len kvalifikovaný
personál. Pritom treba bezpodmienečne dodržiavať:
– Príslušné podrobné návody na prevádzku
– Varovných a bezpečnostných štítkov na motore/prevodovom motore
– Všetku ostatnú projektovú dokumentáciu, návody na uvedenie do prevádzky
a schémy zapojenia
– Nariadení a požiadaviek špecifických pre dané zariadenie
– Národných/regionálnych bezpečnostných predpisov a predpisov na prevenciu
vzniku nehôd
•
Nikdy neinštalujte poškodené výrobky.
•
Poškodenia bezodkladne reklamujte u dopravcu.
Pri neprípustnom odstránení potrebných krytov, pri neodbornom použití, pri nesprávnej
inštalácii alebo pri nesprávnej obsluhe hrozí nebezpečenstvo ťažkého ublíženia na
zdraví alebo vznik vecných škôd.
Ďalšie informácie nájdete v príslušnej dokumentácii.
10
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Bezpečnostné pokyny
Cieľová skupina
2.3
2
Cieľová skupina
Akékoľvek práce na mechanickej časti pohonu smú vykonávať len kvalifikovaní pracovníci. Kvalifikovaní pracovníci v zmysle tohto návodu sú osoby, ktoré boli oboznámené
s konštrukciou, mechanickou inštaláciou, odstránením porúch a údržbou výrobku
a majú nasledujúcu kvalifikáciu:
•
Vzdelanie v oblasti mechaniky (napr. mechanik alebo mechatronik) zakončené
záverečnou skúškou.
•
Znalosť tohto návodu na montáž a prevádzku.
Akékoľvek práce na elektrickej časti pohonu smú vykonávať len odborne spôsobilí elektrotechnici s príslušnou kvalifikáciou. Odborne spôsobilí elektrotechnici v zmysle tohto
návodu sú osoby, ktoré boli oboznámené s elektrickou inštaláciou, uvedením do prevádzky, odstránením porúch a údržbou výrobku a majú nasledujúcu kvalifikáciu:
•
Vzdelanie v oblasti elektrotechniky (napr. elektrotechnik alebo mechatronik) zakončené záverečnou skúškou.
•
Znalosť tohto návodu na montáž a prevádzku.
Všetky práce v ostatných oblastiach, ako je preprava, uskladnenie, prevádzka a likvidácia, smú vykonávať len osoby, ktoré boli vhodným spôsobom poučené.
2.4
Používanie v súlade s určením
Frekvenčné meniče sú komponenty na ovládanie asynchrónnych trojfázových motorov.
Frekvenčné meniče sú určené na zabudovanie do elektrických zariadení alebo do elektrických strojov. Na frekvenčný menič nepripájajte žiadne kapacitné záťaže. Prevádzka
s kapacitnými záťažami vedie k prepätiam a môže zničiť prístroj.
Ak sa frekvenčný menič uvádza do obehu v krajinách EÚ/EZVO, platia nasledujúce
normy:
•
Pri zabudovaní frekvenčných meničov do strojov je uvedenie do prevádzky frekvenčných meničov (tzn. začiatok ich prevádzky na určený účel) zakázané, kým sa nezistí,
že stroje zodpovedajú ustanoveniam smernice o strojných zariadeniach 2006/42/ES
(smernica o strojových zariadeniach); dodržujte EN 60204.
•
Uvedenie do prevádzky (tzn. začatie používania na určený účel) je povolené len pri
zabezpečenej zhode stroja alebo zariadenia so Smernicou o EMC (2004/108/ES).
•
Frekvenčné meniče spĺňajú požiadavky smernice o nízkom napätí 2006/95/ES.
Na meniče frekvencie boli aplikované harmonizované normy radu EN 61800-5-1/
DIN VDE T105 spolu s normami EN 60439-1/VDE 0660 časť 500 a EN 60146/
VDE 0558.
Technické údaje, ako aj údaje o pripojení sú uvedené na typovom štítku a v návode na
obsluhu a musia sa dodržiavať.
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
11
Bezpečnostné pokyny
Spoločne platné dokumenty
2
2.4.1
Bezpečnostné funkcie
Meniče frekvencie firmy SEW-EURODRIVE nesmú bez nadradených bezpečnostných
systémov realizovať žiadne bezpečnostné funkcie.
Použite nadradené bezpečnostné systémy, ktoré zabezpečia ochranu osôb a zariadení.
Ak sa použije funkcia "Bezpečné zastavenie" musia sa dodržať podmienky uvedené
v nasledovných publikáciách:
•
MOVITRAC® B / funkčná bezpečnosť
Táto dokumentácia sa nachádza na internetovej stránke SEW-EURODRIVE
v "Dokumentácia \ Softvér \ CAD".
2.4.2
Obsah dokumentu
Predkladaná dokumentácia obsahuje doplnky a rozšírenia meniča MOVITRAC® B
v bezpečnostne orientovaných aplikáciách.
Systém sa skladá z frekvenčného meniča s asynchrónnym motorom a externého odpájacieho zariadenia s testovanou bezpečnosťou.
2.5
Spoločne platné dokumenty
Predložený dokument dopĺňa prevádzkový návod frekvenčných
MOVITRAC® B a obmedzuje aplikačné pokyny podľa nasledujúcich údajov.
meničov
Predkladaná dokumentácia sa nesmie používať s nasledujúcou dokumentáciou:
2.6
•
Kompaktný prevádzkový návod MOVITRAC® B
•
Príslušná príručka použitej voliteľnej karty
Preprava / skladovanie
Skontrolujte dodávku ihneď po jej obdržaní. Ubezpečte sa, že nedošlo k prípadnému
poškodeniu pri preprave. Prípadné poškodenie ihneď oznámte dopravcovi. Uvedenie do
prevádzky treba príp. vylúčiť. Dodržiavajte klimatické podmienky uvedené v kapitole
"Všeobecné technické údaje" (→ str. 146).
12
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Bezpečnostné pokyny
Inštalácia
2.7
2
Inštalácia
Inštalácia a chladenie zariadenia sa musia realizovať podľa predpisov uvedených
v tomto prevádzkovom návode.
Meniče frekvencie chráňte pred nedovoleným namáhaním. Pri preprave a pri manipulácii neohýbajte žiadne konštrukčné prvky a / alebo nemeňte izolačné vzdialenosti. Nedotýkajte sa žiadnych elektronických prvkov a kontaktov.
Meniče frekvencie obsahujú súčiastky ohrozené elektrostatickým nábojom, ktoré sa
neodborným zaobchádzaním môžu ľahko poškodiť. Nesmie dôjsť k mechanickému
poškodeniu alebo zničeniu elektrických súčastí.
Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, sú zakázané nasledujúce spôsoby použitia:
2.8
•
Používanie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
•
Používanie v prostredí so škodlivými olejmi, kyselinami, plynmi, parami, prachom,
žiarením atď. (menič frekvencie sa môže prevádzkovať len v klimatickej triede 3K3
podľa EN 60721-3-3)
•
Používanie v nestacionárnych aplikáciách, pri ktorých vznikajú mechanické chvenia
a rázové zaťaženia, ktoré prekračujú požiadavky normy EN 61800-5-1.
Elektrické pripojenie
Pri práci na meničoch frekvencie pod napätím dodržujte národné predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (napr. BGV A3 v Nemecku).
Pri inštalácii dodržujte údaje týkajúce sa prierezu vodičov, istenia a pripojenia ochranného vodiča. Ďalšie pokyny sú uvedené v tomto prevádzkovom návode.
Pokyny na inštaláciu v súlade s požiadavkami na EMC – ako tienenie, umiestnenie
filtrov a kladenie vedení – sa nachádzajú v tomto prevádzkovom návode. Výrobca stroja
alebo zariadenia zodpovedá za dodržanie medzných hodnôt, stanovených zákonnými
predpismi o EMC.
Ochranné opatrenia a ochranné zariadenia musia vyhovovať platným predpisom
(napr. EN 60204 alebo EN 61800-5-1).
Uzemnite zariadenie.
2.9
Bezpečné odpojenie
Prístroj spĺňa všetky požiadavky pre bezpečné odpájanie výkonových a elektronických
prípojok podľa EN 61800-5-1. Na zaručenie bezpečného pripojenia musia všetky pripojené elektrické obvody spĺňať požiadavky na bezpečné odpojenie.
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
13
Bezpečnostné pokyny
Prevádzka
2
2.10
Prevádzka
Prevádzkové zariadenia, v ktorých sú zabudované meniče frekvencie, musia byť vybavené prídavnými kontrolnými a ochrannými zariadeniami podľa príslušných platných
bezpečnostných predpisov, napr. podľa zákona o vyhradených technických zariadeniach, podľa predpisov o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci a podobne.
Po odpojení meničov od napájacieho napätia sa môžete dotýkať častí pod napätím a silnoprúdových prívodov až po 10 minútach, pretože kondenzátory v meniči môžu byť
nabité. Dodržujte príslušné výstražné štítky na meniči frekvencie.
Počas prevádzky musia byť všetky kryty a prístrojové skrine zatvorené.
Zhasnutie prevádzkovej kontrolky LED a ostatných indikátorov neznamená, že zariadenie je odpojené od siete a bez napätia.
Mechanické blokovanie alebo interné bezpečnostné funkcie prístroja môžu mať za
následok odstavenie motora. Odstránenie príčiny poruchy alebo reset môžu viesť
k tomu, že sa pohon znova samočinne spustí. Ak to pre poháňaný motor z bezpečnostných dôvodov nie je prípustné, skôr, než začnete s odstraňovaním poruchy, odpojte
najprv prístroj od siete.
2.11
Teplota jednotky
Meniče frekvencie MOVITRAC® B sa obyčajne používajú s brzdovými odpormi.
Obyčajne sa brzdové odpory inštalujú na vrchnej stene rozvodnej skrine.
Brzdové odpory môžu mať teplotu povrchu výrazne nad 70 °C.
Počas prevádzky a vo fáze ochladzovania po vypnutí sa brzdových odporov v žiadnom
prípade nedotýkajte.
14
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Konštrukcia jednotky
Typové označenie
3
Konštrukcia jednotky
3.1
Typové označenie
3
Nasledujúci diagram znázorňuje typové označenie:
MC 07
B
0022-
2 B 1- 4- 00
/T
Vyhotovenie
/T = technologické
zariadenie
/L = lak
(čiastočne lakované plošné
spoje)
/S = S-Bus adresa 1
Vyhotovenie
00 = štandard
S0 = bezpečné zastavenie
Kvadranty
4 = 4-kvadrantový
(s brzdovým striedačom)
Spôsob
pripojenia
3 = trojfázové /
1 = jednofázové
Odrušenie
0 = bez odrušenia
A = stupeň odrušenia C2
B = stupeň odrušenia C1
Napájacie
napätie
2 = AC 200 – 240 V
5 = AC 380 – 500 V
Odporúčaný
výkon motora
0022 = 2,2 kW
Verzia B
Typový rad a generácia
Typ MOVITRAC®
3.2
Typový štítok
Nasledujúci obrázok znázorňuje typový štítok:
3185547659
Input
U
I
Menovité sieťové napätie
T
Teplota prostredia
Menovitý prúd odoberaný zo siete,
PMotor Odporúčaný výkon motora, zaťaženie
zaťaženie 100 %
100 %
f
Menovitá frekvencia siete
Output
U
Výstupné napätie pri 100 % prevádzke
I
Menovitý výstupný prúd, zaťaženie 100 %
f
Výstupná frekvencia
Stav meniča je uvedený nad spodným čiarovým kódom. Dokumentuje hardvérový a softvérový stav jednotky.
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
15
Konštrukcia jednotky
Obsah dodávky
3
3.3
Obsah dodávky
Nižšie uvedené diely sú pre každú konštrukčnú veľkosť obsiahnuté v príbalovom
vrecku.
Číslo
obrázka
Veľkosť
0XS, 0S, 0L
1
2S
2
3
4, 5
1x
1x
1x
1x
1x
1x
3x
3x
3x
3x
3x
1x
1x
1x
Plech tienenia riadiacej elektroniky so svorkou a skrutkou
[1]
1x
[3]
1x
1x
Plech tienenia výkonovej časti, bez skrutiek
1x
Plech tienenia výkonovej časti, so skrutkami
Konektory svoriek elektroniky
[2]
3x
Uzemňovacie svorky so skrutkami
[4]
1x
Zásuvné bloky svoriek pre prívod siete (2- alebo 3-pólový) a pre motor
[5]
1x
Izolačné puzdrá s nálepkou
[6]
1x
Ochrana proti dotyku
1x
Upevňovacie pätky
1x
1x
"#!#%!#
#!"#%#
"#$!"&"#%&"
16
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Konštrukcia jednotky
Veľkosť 0XS / 0S / 0L
3.4
3
Veľkosť 0XS / 0S / 0L
[1]
[2]
[3]
[14]
[13]
[12]
[11]
[10]
[9]
[8]
[7]
[6]
[5]
[4]
9007199279301643
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
X1: Svorky pre sieťový prívod:
3-fázový: L1 / L2 / L3
1-fázový: L / N
Upevňovacia príložka
Svorka pre pripojenie PE
Tieniaci plech pre kábel motora, pod ním upevňovacia príložka
X2: Svorky pre pripojenie motora U / V / W, svorky pre pripojenie brzdového
odporu +R / –R
X17: Bezpečnostný kontakt pre bezpečné zastavenie
(len MC07B...-S0: veľkosť 0S / 0L, 400/500 V)
X13: Binárne výstupy
X12: Binárne vstupy
X10: Analógový vstup
Prepínač S11 pre prepínanie V-mA analógového vstupu (pri veľkostiach 0XS a 0S za
odnímateľným konektorom)
Pozícia pre voliteľnú kartu (kartu nemožno dodatočne namontovať / nie pre veľkosť 0XS)
Pripojenie voliteľného komunikačného / analógového modulu
Voliteľná ovládacia jednotka, násuvná
Stavová LED (viditeľná aj bez voliteľnej ovládacej jednotky)
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
17
Konštrukcia jednotky
Veľkosť 1 / 2S / 2
3
3.5
Veľkosť 1 / 2S / 2
[1]
[2]
[14]
[13]
[12]
[11]
[10]
[9]
[8]
[7]
[6]
[5]
[4]
[3]
9007199346901259
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
18
X1: Svorky pre 3-fázový sieťový prívod: L1 / L2 / L3 / skrutka PE
X4: Svorky pre pripojenie medziobvodu –UZ / +UZ
X3: Pripojenie brzdového odporu R+ / R– / PE
Svorka tienenia elektroniky
X2: Svorky pre pripojenie motora U / V / W / skrutka PE
X17: Bezpečnostný kontakt pre bezpečné zastavenie (len 400/500 V)
X13: Binárne výstupy
X12: Binárne vstupy
X10: Analógový vstup
Prepínač S11 na prepínanie analógového vstupu V-mA
Pozícia pre voliteľnú kartu (kartu nemožno dodatočne namontovať)
Pripojenie voliteľného komunikačného / analógového modulu
Voliteľná ovládacia jednotka, násuvná
Stavová LED (viditeľná aj bez voliteľnej ovládacej jednotky)
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Konštrukcia jednotky
Veľkosť 3
3.6
3
Veľkosť 3
[16]
[15]
[14]
[13]
[12]
[11]
[10]
[9]
[8]
[7] [6]
[5]
[4]
9007199346833675
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
X2: Svorka pre pripojenie PE
X1: Svorky pre 3-fázový sieťový prívod: 1/L1 / 2/L2 / 3/L3
X4: Svorky pre pripojenie medziobvodu –UZ / +UZ
X3: Svorky pre pripojenie brzdového odporu R+ (8) / R– (9) a svorka PE
X2: Svorky pre pripojenie motora U (4) / V (5) / W (6)
X2: Svorka pre pripojenie PE
Svorka tienenia elektroniky
X17: Bezpečnostný kontakt pre bezpečné zastavenie (len 400/500 V)
X13: Binárne výstupy
X12: Binárne vstupy
X10: Analógový vstup
Prepínač S11 na prepínanie analógového vstupu V-mA
Pozícia pre voliteľnú kartu (kartu nemožno dodatočne namontovať)
Pripojenie voliteľného komunikačného / analógového modulu
Voliteľná ovládacia jednotka, násuvná
Stavová LED (viditeľná aj bez voliteľnej ovládacej jednotky)
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
19
Konštrukcia jednotky
Veľkosť 4 / 5
3
3.7
Veľkosť 4 / 5
[16]
[15]
[14]
[13]
[12]
[11]
[10]
[9]
[8]
[7]
[6]
[5]
[4]
9007199346827019
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
20
X2: Svorka pre pripojenie PE
X1: Svorky pre 3-fázový sieťový prívod: 1/L1 / 2/L2 / 3/L3
X4: Blok svoriek pripojenia medziobvodu –UZ +UZ a PE
X3: Svorky pre pripojenie brzdového odporu R+ (8) / R– (9) a svorka PE
X2: Svorky pre pripojenie motora U (4) / V (5) / W (6)
X2: Svorka pre pripojenie PE
Svorka tienenia elektroniky
X17: Bezpečnostný kontakt pre bezpečné zastavenie (len 400/500 V)
X13: Binárne výstupy
X12: Binárne vstupy
X10: Analógový vstup
Prepínač S11 na prepínanie analógového vstupu V-mA
Pozícia pre voliteľnú kartu (kartu nemožno dodatočne namontovať)
Pripojenie voliteľného komunikačného / analógového modulu
Voliteľná ovládacia jednotka, násuvná
Stavová LED (viditeľná aj bez voliteľnej ovládacej jednotky)
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Inštalácia
Pokyny na inštaláciu základného zariadenia – Mechanika
4
4
Inštalácia
NEBEZPEČENSTVO!
Povrchy chladiča môžu mať teplotu nad 70 °C.
Nebezpečenstvo popálenia.
•
Nedotýkajte sa chladiča.
NEBEZPEČENSTVO!
Nebezpečné napätia na kábloch a svorkách.
Usmrtenie alebo ťažké poranenia zásahom elektrickým prúdom.
Aby ste predišli zásahom elektrickým prúdom pri nahromadení napätia:
•
Menič odpojte od siete a počkajte 10 minút, kým začnete s prácou.
•
Vhodnými meracími prístrojmi skontrolujte, že sa na kábloch a svorkách nenachádza žiadne napätie.
4.1
Pokyny na inštaláciu základného zariadenia – Mechanika
4.1.1
Minimálny voľný priestor a montážna poloha
•
Pre voľný odvod tepla sa nechá nad a pod krytom voľný priestor minimálne 100 mm
(3,94 in). Voľný priestor po bokoch nie je potrebný, meniče sa môžu montovať aj
tesne vedľa seba.
•
Dbajte na to, aby vedenia a iný inštalačný materiál neobmedzovali prúdenie
vzduchu. Zabráňte ofukovaniu zariadenia teplým vzduchom odvádzaným od iných
zariadení.
•
Meniče montujte len vo zvislej polohe. Nie je prípustná montážna poloha naležato,
priečna poloha ani poloha s hornou stranou dole.
•
Dobrý odvod tepla na zadnej strane chladiča zlepšuje tepelné vyťaženie meniča.
100 mm
(3.94 in)
100 mm
(3.94 in)
648722187
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
21
Inštalácia
Pokyny na inštaláciu základného zariadenia – Elektrika
4
4.2
Pokyny na inštaláciu základného zariadenia – Elektrika
4.2.1
Odporúčané náradie
•
4.2.2
Na pripojenie vodičov do svorkovnice elektroniky X10 / X12 / X13 používajte skrutkovač so šírkou ostria 2,5 mm.
Inštalácia v súlade s UL
Pri inštalácii v súlade so smernicami UL dodržujte tieto pokyny:
•
Ako pripájací kábel použite len medený kábel s týmto teplotným rozsahom:
– MOVITRAC® B 0003 – 0300: Teplotný rozsah 60 / 75 °C
– MOVITRAC® B 0370 a 0750: Teplotný rozsah 75 °C
22
•
Potrebné uťahovacie momenty silových svoriek meniča MOVITRAC® B: Pozri kapitolu "Technické údaje" (→ str. 148).
•
Meniče smú byť prevádzkované len v rozvodných sieťach s maximálnym napätím
medzi fázou a zemou AC 300 V.
•
Meniče sa smú prevádzkovať v sieťach IT, len ak ani v prevádzke ani pri chybe
napätie fázy voči zemi nemôže prekročiť AC 300 V.
•
Menič frekvencie MOVITRAC® B sa smie prevádzkovať len na napájacích sieťach
s maximálnymi hodnotami podľa nasledujúcej tabuľky. Používajte len tavné poistky.
Výkonové parametre poistiek nesmú prekročiť hodnoty podľa nasledujúcej tabuľky.
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Inštalácia
Pokyny na inštaláciu základného zariadenia – Elektrika
Maximálne
hodnoty / Poistky
4
Pre inštalácie v súlade s UL musíte dodržať tieto maximálne hodnoty / poistky:
230 V zariadenia /
1-fázové
Maximálny prúd
siete
Maximálne napätie
siete
Poistky
0003 / 0004 / 0005 / 0008
AC 5 000 A
AC 240 V
15 A / 250 V
0011 / 0015 / 0022
AC 5 000 A
AC 240 V
30 A / 250 V
230 V zariadenia /
3-fázové
Maximálny prúd
siete
Maximálne napätie
siete
Poistky
0003 / 0004 / 0005 / 0008
AC 5 000 A
AC 240 V
15 A / 250 V
0011 / 0015 / 0022
AC 5 000 A
AC 240 V
20 A / 250 V
0037
AC 5 000 A
AC 240 V
30 A / 250 V
0055 / 0075
AC 5 000 A
AC 240 V
110 A / 250 V
0110
AC 5 000 A
AC 240 V
175 A / 250 V
0150
AC 5 000 A
AC 240 V
225 A / 250 V
0220 / 0300
AC 10 000 A
AC 240 V
350 A / 250 V
Meniče na 400/500 V
Maximálny prúd
siete
Maximálne napätie
siete
Poistky
0003 / 0004 / 0005 / 0008 /
0011 / 0015
AC 5 000 A
AC 500 V
15 A / 600 V
0022 / 0030 / 0040
AC 5 000 A
AC 500 V
20 A / 600 V
0055 / 0075
AC 5 000 A
AC 500 V
60 A / 600 V
0110
AC 5 000 A
AC 500 V
110 A / 600 V
0150 / 0220
AC 5 000 A
AC 500 V
175 A / 600 V
0300
AC 5 000 A
AC 500 V
225 A / 600 V
0370 / 0450
AC 10 000 A
AC 500 V
350 A / 600 V
0550 / 0750
AC 10 000 A
AC 500 V
500 A / 600 V
UPOZORNENIE
Ako externý zdroj napájania DC 24 V sa smie použiť len (typovo) preskúšaný zdroj
napätia s obmedzením výstupného napätia (Umax = DC 30 V) a s obmedzením
výstupného prúdu (I ≤ 8 A).
Schválenie UL neplatí pre prevádzku meničov v sietiach napájania s neuzemneným
uzlom (siete IT).
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
23
Inštalácia
Pokyny na inštaláciu základného zariadenia – Elektrika
4
4.2.3
Inštalácia v zhode s EMC
•
Všetky vedenia okrem sieťového musia byť tienené. Pri motorových kábloch môžete
na dosiahnutie hraničných hodnôt vyžarovania rušenia alternatívne použiť tienenie
prostredníctvom voliteľnej jednotky HD.. (výstupná tlmivka).
•
Pri použití tienených káblov motora, napr. prefabrikovaných káblov motora SEWEURODRIVE, musia byť netienené žily medzi ukostrením tienenia kábla a pripájacími svorkami meniča čo najkratšie.
•
Položte tienenie pomocou plochého kontaktu obojstranne ku kostre zariadenia čo
možno najkratším spojom. Pri kábloch s dvojitým tienením uzemnite vonkajšie tienenie na strane meniča a vnútorné tienenie na opačnom konci.
9007199272247947
•
Na odtienenie káblov sa môžu použiť aj uzemnené plechové kanály alebo kovové
rúrky. Výkonové káble a signálové káble uložte vzájomne oddelene.
•
Menič a všetky prídavné zariadenia sa musia uzemniť podľa požiadaviek vysokofrekvenčnej techniky, plošný kovový kontakt krytu zariadenia s kostrou, napr. s nenalakovanou kovovou montážnou doskou rozvodnej skrine.
UPOZORNENIE
4.2.4
•
Jednotka MOVITRAC® B je výrobok, ktorý môže spôsobovať EMC (elektromagnetické) rušenie podľa EN 61800-3. Preto je nevyhnutné, aby v takýchto prípadoch
prevádzkovateľ zariadenia vykonal príslušné opatrenia.
•
Podrobné pokyny na inštaláciu v súlade s EMC sú uvedené v publikácii "Praxis in
der Antriebstechnik: EMV in der Antriebstechnik" (Prax v technike pohonov: EMC
v technike pohonov) firmy SEW-EURODRIVE.
Svorky tienenia
Montáž plechu
tienenia riadiacej
elektroniky (všetky
veľkosti)
S meničom MOVITRAC® B sa štandardne dodáva plech tienenia pre riadiacu elektroniku s jednou upevňovacou skrutkou.
Montáž tieniaceho plechu pre riadiacu elektroniku:
1. Najprv uvoľnite skrutku [1]
2. Svorku tienenia zasuňte do drážky plastového krytu
3. Svorku tienenia utiahnite skrutkou
[1]
24
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Inštalácia
Pokyny na inštaláciu základného zariadenia – Elektrika
4
Montáž plechu
tienenia pre
výkonovú časť
Tieniaci plech výkonovej časti umožňuje pohodlnú montáž tienenia káblov motora
a brzdy. Tienenie a vodič PE ukostrite podľa obrázkov.
Veľkosť 0
S meničom MOVITRAC® B veľkosti 0 sa štandardne dodáva plech tienenia pre výkonovú časť s 2 upevňovacími skrutkami.
Namontujte plech tienenia pre výkonovú časť 2 upevňovacími skrutkami.
[1]
[2]
318334475
[1]
[2]
Plechový držiak
PE prípojka
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
25
Inštalácia
Pokyny na inštaláciu základného zariadenia – Elektrika
4
Veľkosť 1
S meničom MOVITRAC® B veľkosti 1 sa štandardne dodáva plech tienenia pre výkonovú časť s 2 upevňovacími skrutkami.
Namontujte plech tienenia pre výkonovú časť 2 upevňovacími skrutkami.
[1]
[2]
244986123
[1]
[2]
Veľkosť 2S / 2
Plechový držiak
PE prípojka
S meničom MOVITRAC® B veľkosti 2S / 2 sa štandardne dodáva plech tienenia pre
výkonovú časť s 2 upevňovacími skrutkami.
Namontujte plech tienenia pre výkonovú časť 2 upevňovacími skrutkami. Nasledujúci
obrázok znázorňuje veľkosť 2.
111752587
[1]
[2]
26
Plechový držiak
PE prípojka
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Inštalácia
Pokyny na inštaláciu základného zariadenia – Elektrika
Veľkosť 3 – 5
4
S meničom MOVITRAC® B veľkosti 3 – 5 sa nedodávajú svorky tienenia výkonovej
časti. Na pripojenie tienenia káblov motora a brzdového odporu použite bežne dostupné
svorky tienenia. Tienenie ukostrite čo možno najbližšie k meniču.
Montáž ochrany
proti dotyku
NEBEZPEČENSTVO!
Nekryté silnoprúdové svorky.
Smrť alebo ťažké poranenie zásahom elektrickým prúdom.
Veľkosť 2S
•
Inštalujte ochranu proti dotyku podľa predpisov.
•
Menič sa nesmie uviesť do prevádzky bez ochrany proti dotyku.
Spolu s meničom MOVITRAC® B veľkosti 2S sa štandardne dodávajú 2 ochrany proti
dotyku pre svorky medziobvodu a pre svorky brzdového odporu. S ochranou proti
dotyku má MOVITRAC® B veľkosti 2S krytie IP20.
UPOZORNENIE
Bez namontovanej ochrany proti dotyku má MOVITRAC® B veľkosti 2S krytie IP10.
Ochranu proti dotyku inštalujte podľa nasledujúceho obrázku:
IP10
X4
-UZ +UZ PE
IP20
X4
-UZ +UZ PE
IP10
X3
8/+R 9/-R PE
IP20
X3
8/+R 9/-R PE
9007199366497419
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
27
Inštalácia
Pokyny na inštaláciu základného zariadenia – Elektrika
4
Veľkosť 4, 5:
Spolu s meničom MOVITRAC® B veľkosti 4 / 5 sa štandardne dodávajú s 2 ks ochrany
proti dotyku spolu s 8 upevňovacími skrutkami
Namontujte ochranu proti dotyku na oba kryty výkonových svoriek.
[2]
[1]
[3]
188886667
[1]
[2]
[3]
Kryt
Kryt svoriek
Prepážka (len veľkosť 4)
MOVITRAC® B veľkosti 4 a 5 dosahuje krytie IP10 len za týchto podmienok:
•
Ochrana proti dotyku je kompletne namontovaná
•
Zmrašťovacie hadičky sú namontované na všetkých výkonových svorkách (X1, X2,
X3, X4)
UPOZORNENIE
Ak sa nesplnia vyššie uvedené podmienky, meniče MOVITRAC® B veľkosti 4 a 5 získajú iba ochranu krytím IP00.
28
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Inštalácia
Pokyny na inštaláciu základného zariadenia – Elektrika
4.2.5
4
Schéma zapojenia
3 x AC 400/500 V / PE
3 x AC 230 V / PE
1 x AC 230 V / N / PE
MOVITRAC® B
L1
N
PE
S1
X44
[1]
S2
ON
ON
OFF
OFF
FSC11B
–UZ +UZ
(
PE
7
8
X45
PE X4
X46
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
Prepínanie
I signál -> U signál*
0 V – +10 V
0 (4) – 20 mA
REF1
0 – 10 V*
0 – 20 mA; 4 – 20 mA
Referenčný potenciál pre analógové signály
Nadradená
riadiaca jednotka
Reset chyby*
Vpravo / Stop
Vľavo / Stop*
Uvoľnenie / Stop*
n11/n21*
n13 = n11 + n12
n12/n22*
Napájacie napätie pre TF/TH
[2] +24 V vstup/výstup
(odpojiteľný cez P808)
Referenčný potenciál pre binárne signály
Binárny
vstup
Binárne
výstupy
}
3 x 400 V:
5,5 – 75 kW, štandard
3 x 400 V:
0,55 – 4,0 kW, MC07B..-S0
3 x 230 V:
3,7 – 30 kW, štandard
3 x 230 V:
0,55 – 2,2 kW, MC07B..-S0
Vzťah
binárnych
výstupov
Vzťažný potenciál
Brzdu uvoľniť*
Pripravený*
Vzťažný potenciál
Reléový kontakt / porucha*
Reléový spínací kontakt
Reléový rozpínací kontakt
1 DGND
2 VO24
3 SOV24
4 SVI24
X17:
X17 "Bezpečné
zastavenie"
24VIO
PE
PE X2
X3
[1]
[1]
-> odsek "Pripojenie brzdového
odporu BW.. / BW..-T / BW..-P"
-> odsek "Pripojenie
brzdového usmerňovača"
3-fázový
PE
* = Nastavenie z výroby
[1] Veľkosti 1, 2 a 2S nemajú pri blokoch svoriek sieťového prívodu a vývodu k motoru [X1] / [X2] žiadne ďalšie svorky PE. V tomto
prípade sa môže použiť svorka PE pri bloku svoriek pre väzbu medziobvodu (X4) (nachádza sa len pri veľkostiach 1 – 5).
Pri veľkosti 0 tvorí plech prípojku PE.
[2] Jednotka MC07B...-S0 sa musí vždy napájať externým napájaním.
X4 sa nachádza len na veľkostiach 1 – 5. Od veľkosti 3 sú na meniči 2 prídavné svorky PE.
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
29
Inštalácia
Pokyny na inštaláciu základného zariadenia – Elektrika
4
4.2.6
Predpoklady pre inštaláciu Cold Plate – len veľkosť 0
Stratový výkon meniča frekvencie sa môže odviesť cez chladiče, ktoré pracujú s rôznymi chladiacimi médiami (vzduch, voda, olej a pod.). Môže to mať zmysel napr. pri
stiesnených pomeroch inštalácie. Pri dodržaní bežných pokynov na inštaláciu (40 °C /
100 mm (3,94 in) miesto hore a dole) nie je potrebná technológia Cold-Plate.
Pre spoľahlivú prevádzku meniča frekvencie je dôležitý dobrý tepelný kontakt chladiča:
4.2.7
•
Kontaktná plocha medzi chladičom a meničom frekvencie musí byť rovnako veľká,
ako je chladiaca doska meniča frekvencie.
•
Sú potrebné rovné kontaktné plochy, odchýlka max. 0,05 mm (0,0002 in).
•
Chladič a chladiaca doska sa musia spojiť všetkými predpísanými skrutkovými
spojmi.
•
Teplota montážnej dosky smie byť v prevádzke maximálne do 70 °C. Musí to zabezpečiť chladiace médium.
•
Chladič Cold Plate sa nemôže inštalovať spolu s FHS alebo FKB.
Vyradenie kondenzátorov EMC – len veľkosť 0
NEBEZPEČENSTVO!
Usmrtenie alebo ťažké poranenia zásahom elektrickým prúdom.
•
Menič odpojte od napätia. Pripojte DC 24 V a sieťové napájacie napätie.
•
Počkajte 10 minút.
•
Vytvorte beznapäťové prostredie.
•
Pred odstránením krytu uzemnite pomocou vhodných opatrení (zvodová páska,
vodivá obuv a pod.) statický náboj vášho tela.
•
Menič uchopte len za rám alebo za chladič. Nedotýkajte sa žiadnych elektronických
prvkov.
Prestavbu môžu vykonať len odborne spôsobilí pracovníci – elektrotechnici. Po prestavbe sa musí menič označiť nálepkou, ktorá je priložená vo vrecku s príslušenstvom.
Kondenzátory EMC v meničoch frekvencie MOVITRAC® B sa vyradia nasledovne:
1. Otvorte menič:
– Vytiahnite všetky konektory
– Odstráňte všetky svorky tienenia elektroniky
– Odskrutkujte upevňovaciu skrutku krytu v strede prednej časti krytu
– Odnímte kryt
30
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Inštalácia
Pokyny na inštaláciu základného zariadenia – Elektrika
4
2. Odskrutkujte obe skrutky [A], ktoré upevňujú dosku s plošnými spojmi.
3. Zasuňte skrutky do plastových izolačných puzdier [B].
4. Priskrutkujte skrutky späť na menič [C].
5. Zakrytujte menič.
6. Označte menič priloženou nálepkou.
[A]
[A]
[B]
[C]
[C]
25372555
Ak sú kondenzátory EMC vyradené, kondenzátormi netečú zvodové prúdy.
•
Je potrebné si uvedomiť, že zvodové prúdy sú dané veľkosťou napätia na medziobvode, frekvenciou pulzne-šírkovej modulácie, použitým káblom vývodu k motoru
a jeho dĺžkou, ako aj použitým motorom.
S vyradenými odrušovacími kondenzátormi filter EMC už nie je aktívny.
4.2.8
Oddelené káblové kanály
•
4.2.9
Zabezpečte umiestnenie výkonových káblov a káblov elektroniky v oddelených káblových kanáloch.
Prevádzka na IT sieťach
•
SEW-EURODRIVE odporúča v sieťach s neuzemneným uzlom (siete IT) použiť relé
kontroly izolácie s impulzným meraním. Tieto zabránia chybnému spínaniu sledovača izolácie vplyvom kapacít meniča voči zemi.
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
31
4
Inštalácia
Pokyny na inštaláciu základného zariadenia – Elektrika
4.2.10 Kategória použitia stýkačov
•
Používajte len stýkače kategórie použitia AC-3 (EN 60947-4-1).
4.2.11 Potrebné prierezy
•
Sieťový prívod: Prierez vodičov podľa menovitého prúdu vstupu Isieť pri menovitom
zaťažení
Prívod motora: Prierez podľa výstupného menovitého prúdu IN
Signálne vodiče: maximálne 1,5 mm2 (AWG16) bez dutiniek1)
Maximálne 1,0 mm2 (AWG17) s dutinkami
4.2.12 Dĺžky káblov pre jednotlivé pohony
•
Dĺžka vedenia závisí od frekvencie PWM. Dovolené dĺžky vedenia motora sú uvedené v kapitole "Konfigurácia".
4.2.13 Výstup meniča
•
Na menič sa smie pripojiť len odporová / indukčná záťaž (motor).
4.2.14 Spínané indukčnosti
OPATRNE!
Spínané indukčnosti.
Nebezpečenstvo: Funkčné poruchy / vecné škody.
•
Vzdialenosť pripojenej induktivity od meniča musí byť minimálne 150 mm (5,91 in).
•
Odrušovacie členy používajte na odrušovanie
– Stýkačov
– Relé
– Magnetických ventilov
Odrušovacie členy sú napríklad diódy, varistory alebo RC členy:
644450187
®
Priamo na menič MOVITRAC B nemôžete pripájať žiadne odrušovacie jednotky.
Odrušovaciu jednotku zapojte čo najbližšie k induktivite.
4.2.15 Pripojenie PE podľa EN 61800-5-1
Pri normálnej prevádzke meniča môžu byť zvodové prúdy ≥ 3,5 mA. Pre bezpečné pripojenie PE vodiča dodržujte nasledovné:
•
Sieťový prívod < 10 mm2:
– druhý PE-vodič s prierezom sieťového vedenia paralelne pripojený k ochrannému vodiču cez oddelené svorky alebo
– medený ochranný vodič s prierezom 10 mm2
1) Vodiče z jemného lanka nesmiete montovať bez dutiniek.
32
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Inštalácia
Inštalácia príslušenstva a možnosti – Mechanika
•
4
Sieťový prívod 10 – 16 mm2:
– medený ochranný vodič s prierezom sieťového vedenia
•
Sieťový prívod 16 – 35 mm2:
– medený ochranný vodič s prierezom 16 mm2
•
Sieťový prívod > 35 mm2:
– medený ochranný vodič s polovičným prierezom sieťového vedenia
4.2.16 Rušivé vyžarovanie
•
Aby bola inštalácia v zhode s EMC, musia sa použiť tienené káble motorov alebo
výstupné tlmivky HD.
4.2.17 Binárne výstupy
•
Binárne výstupy sú skratuvzdorné a odolné proti externému napätiu do DC 30 V.
Vyššie externé napätie môže binárne výstupy zničiť.
4.3
Inštalácia príslušenstva a možnosti – Mechanika
4.3.1
Nasadenie čelného modulu
Čelný modul nasadzujte takto:
FIO 11B
FIO 21B
FSC 11B
FSC 12B
FSE 24B
2.
1.
3.
4.
3889591435
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
33
Inštalácia
Inštalácia príslušenstva a možnosti – Mechanika
4
4.3.2
PTC brzdový odpor BW1 / BW3 s FKB10B
PTC brzdové odpory BW1 a BW3 [1] možno montovať s voliteľným upevňovacím uholníkom FKB10B [2], katalógové číslo 1 821 621 8, priamo na tieniaci plech pod meničom.
[1]
[2]
9007199923476235
34
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Inštalácia
Inštalácia príslušenstva a možnosti – Elektrika
4.3.3
4
Odpory v plochom vyhotovení s FKB11B / FKB12B / FKB13B a FHS11B / FHS12B / FHS13B
Brzdové odpory v plochom vyhotovení inštalujte takto:
•
FKB11B / FKB12B / FKB13B: Upevnenie na zadnú stenu rozvodnej skrine
•
FHS11B / FHS12B / FHS13B: Upevnenie s upevňovacou lištou
FKB11B
FKB12B
FKB13B
FHS11B
FHS12B
FHS13B
18014399298721547
4.4
Inštalácia príslušenstva a možnosti – Elektrika
4.4.1
Pripojenie brzdového odporu
•
Vodiče skráťte na potrebnú dĺžku.
•
Použite 2 tesne skrútené vodiče alebo jeden dvojžilový tienený silový kábel. Prierez
vodiča podľa vypínacieho prúdu IF z F16.
•
Brzdový odpor sa musí chrániť bimetalovým relé, triedy vypnutia nadprúdom
10 alebo 10A (F16, pozri schému zapojenia). Vypínací prúd relé sa nastaví podľa
technických údajov brzdového odporu.
•
Alternatívne k bimetalovému relé môžete k brzdovému odporu typového radu
BW..-T pripojiť dvojžilovým tieneným káblom integrovaný teplotný spínač.
•
Brzdové odpory v plochom vyhotovení majú internú tepelnú ochranu proti preťaženiu
(nevymeniteľná tavná poistka). Brzdové odpory v plochom vyhotovení montujte
s príslušnou ochranou proti dotyku.
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
35
Inštalácia
Inštalácia príslušenstva a možnosti – Elektrika
4
4.4.2
Pripojenie brzdového odporu BW..-P / BW..-T / BW.. na X3 / X2
VÝSTRAHA!
Povrch brzdových odporov má pri zaťažení PN vysokú teplotu.
Nebezpečenstvo popálenia a vzniku požiaru.
•
Pre inštaláciu brzdového odporu vyberte vhodné miesto. Obyčajne sa brzdové
odpory inštalujú na vrchnú stenu rozvádzača.
•
Nedotýkajte sa brzdových odporov.
X2/X3:
+R -R PE
X2/X3:
X2/X3:
+R -R PE
+R -R PE
8
8
9
9
F16
→ K11
BW..-P
F16
RB1
→ K11
T2
→ K11
96
98
4
BW..-T
95
97
T1
6
BW..
RB2
9007199281070731
Svorku naprogramujte na "/Blokovanie regulátora". K11 sa musí otvoriť a "/Blokovanie
regulátora" musí dostať "0"-signál, keď:
•
BW..-P: Pomocný kontakt sa aktivuje
•
BW..-T: Aktivuje sa interný teplotný spínač
•
BW..: Aktivuje sa externé bimetalové relé F16
Okruh odporu sa nesmie prerušiť!
Ochrana proti preťaženiu pre brzdové odpory BW:
Ochrana proti preťaženiu
Typ brzdového odporu Daná
konštrukciou
Interný teplotný spínač
(..T / ..P)
Externé bimetalové
relé (F16)
BW..
–
–
Nutné
BW..-T / BW..-P
–
Potrebný niektorý z dvoch doplnkov (interný teplotný
spínač alebo externé bimetalové relé).
BW..-003 / BW..-005
dostatočné
–
povolené
BW1 – BW4
dostatočné
–
–
1)
1) Prípustný spôsob montáže: Na vodorovné plochy alebo na zvislé plochy, so svorkami dole a dierovaným
plechom hore a dole. Neprípustný spôsob montáže: na zvislé plochy, so svorkami hore, vpravo alebo
vľavo.
36
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Inštalácia
Inštalácia príslušenstva a možnosti – Elektrika
4.4.3
4.4.4
4
Inštalácia brzdového odporu
•
V normálnej prevádzke je na prívodných vodičoch brzdových odporov vysoké jednosmerné napätie (asi DC 900 V).
•
Povrch brzdových odporov má pri zaťažení PN vysokú teplotu. Pre brzdový odpor sa
musí vybrať vhodné miesto inštalácie. Obyčajne sa brzdové odpory inštalujú na
vrchnej stene rozvodnej skrine.
Sieťová tlmivka ND
Pripojenie sieťovej tlmivky typového radu ND
B
9007199272823563
Inštalácia
voliteľných
výkonových
komponentov
4.4.5
Sieťový stýkač pre viaceré jednotky
Predraďte sieťovú tlmivku na obmedzenie spínacieho prúdu:
•
Pri 5 alebo viacerých 3-fázových zariadeniach
•
Pri 2 alebo viacerých 1-fázových zariadeniach
Sieťový filter NF
•
•
Sieťovým filtrom NF je možné na meničoch MOVITRAC® B veľkosti 0 až 5 dodržať
triedu medzných hodnôt C1 / B.
POZOR Nebezpečenstvo vzniku hmotných škôd.
Zničenie vstupného stupňa.
– Medzi sieťovým filtrom a meničom MOVITRAC® B sa nesmie prepínať.
•
Sieťový filter namontujte v blízkosti meniča, avšak s prihliadnutím na minimálny
priestor potrebný na chladenie zariadenia.
•
Vedenie medzi sieťovým filtrom a meničom skráťte na maximálne možnú dĺžku,
avšak max. 400 mm (15,7 in). Postačujú netienené, skrútené vodiče.
•
Pre sieťový prívod použite tiež netienený kábel alebo vodiče.
Pripojenie sieťového filtra NF
B
18014398527568907
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
37
Inštalácia
Inštalácia príslušenstva a možnosti – Elektrika
4
Sieťový filter
Meniče frekvencie MOVITRAC® B majú do 11 kW štandardne zabudovaný sieťový filter.
Na strane siete vyhovujú meniče nasledujúcim triedam medzných hodnôt, podľa normy
EN 61800-3:
•
jednofázový prívod: C1 spojený s vedením
•
trojfázový prívod: C2
Medzné hodnoty rušivého vyžarovania (EMC) pre siete s neuzemneným uzlom (IT siete)
nie sú špecifikované. Účinnosť sieťových filtrov je silno obmedzená.
4.4.6
Sklopné ferity ULF11A
Sieťový prívod (vodiče L a N) vložte do sklopných feritov (feritových puzdier) a ferity
zatlačte dohromady, aby západka zaklapla.
Dodržanie triedy medzných hodnôt EMC C1 bolo preukázané na špecifikovanej skúšobnej konštrukcii. Dodržanie triedy medzných hodnôt EMC C1 pre rušivé vyžarovanie sa
dosiahne odbornou inštaláciou sklopných feritov ULF11A.
4.4.7
Výstupný filter HF
UPOZORNENIE
Výstupný filter sa inštaluje v blízkosti príslušného meniča. Pod a nad filtrom musí byť
voľný priestor minimálne 100 mm (3,94 in) pre prúdenie vzduchu, po stranách filtra nie
je potrebný voľný priestor.
•
Vodiče medzi meničom a výstupným filtrom skráťte na bezpodmienečne potrebnú
dĺžku. Maximálna dĺžka týchto vodičov 1 m / 3 ft pri netienených vodičoch alebo kábli
a 10 m / 33 ft pri tienenom kábli.
•
Pri prevádzkovaní skupiny motorov na jednom meniči možno na jeden výstupný filter
pripojiť viac motorov. Pritom súčet menovitých prúdov motorov tečúcich filtrom
nesmie prekročiť menovitý prúd výstupného filtra.
•
Paralelné zapojenie 2 rovnakých výstupných filtrov na jeden výstup meniča je prípustné, prípustný prúd filtrami je súčtom ich menovitých prúdov. Pritom sa musia zhodne
označené svorky oboch filtrov zapojiť paralelne.
•
Pri prevádzke meniča s frekvenciou fPWM = 4 alebo 8 kHz sa nesmie pripojiť svorka
výstupného filtra V5 (pri HF...-503) alebo 7 (pri HF...-403).
•
Pri meničoch veľkosti 0XS nesmiete realizovať pripojenie UZ.
Pripojenie výstupného filtra HF bez pripojenia UZ (PWM-frekvencia len 4 alebo 8 kHz)
B
X1
X2/3
+R
9007199272832779
38
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Inštalácia
Inštalácia príslušenstva a možnosti – Elektrika
4
Pripojenie výstupného filtra HF s pripojením UZ (PWM-frekvencia len 12 alebo 16 kHz)
B
X1
X2/3
+R
9007199345067147
4.4.8
Výstupná tlmivka HD
•
Výstupnú tlmivku namontujte v blízkosti meniča MOVITRAC® B mimo minimálneho
voľného priestoru.
•
Výstupnou tlmivkou prevlečte spoločne všetky 3 fázy (avšak nie vodič PE!).
•
Ak je kábel tienený, tienenie sa nesmie prevliecť cez tlmivku.
Výstupnou tlmivkou HD musíte kábel prevliecť 5x.
n=5
9007199271903243
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
39
Inštalácia
Inštalácia príslušenstva a možnosti – Elektrika
4
Ak má kábel veľký priemer, potom sa môže prevliecť menej ako 5 závitov a do série sa
zapoja 2 alebo 3 výstupné tlmivky. SEW – EURODRIVE odporúča: pri 4 závitoch zapojiť
do série 2 výstupné tlmivky a pri 3 závitoch zapojiť do série 3 výstupné tlmivky.
•
Inštalácia výstupnej tlmivky HD012:
Výstupnú tlmivku namontujte pod príslušný menič. Pod a nad výstupnou tlmivkou
ponechajte voľný priestor na prúdenie vzduchu minimálne 100 mm (3,94 in). Po stranách tlmivky ponechajte voľný priestor 10 mm (0,39 in).
Pre pripojenie ochranného vodiča sú dané 3 alternatívne možnosti. Vodič PI kábla
motora sa môže pripojiť priamo na menič frekvencie.
Inštalácia
výstupnej tlmivky
HD100 / HD101
Namontujte výstupnú tlmivku HD100 / HD101 pomocou dodaných skrutiek spoločne
s frekvenčným meničom MOVITRAC® B na vodivú montážnu plochu v spínacej skrini.
Prípoje U / V / W sú značené ako U / V / W a musia sa zodpovedajúco pripojiť.
9007200304810123
4.4.9
EMC modul FKE12B / FKE13B
EMC modul namontujte v rozvodnej skrini pomocou dodaných skrutiek spoločne
s meničom frekvencie MOVITRAC® B na vodivú montážnu plochu.
Prípoje U / V / W sú značené ako U / V / W a musia sa zodpovedajúco pripojiť.
40
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Inštalácia
Inštalácia príslušenstva a možnosti – Elektrika
4
Prípoje L1 / L2 / L3 (hnedý / oranžový / biely) možno pripájať v ľubovoľnom poradí.
L1 L2 L3
PE
PE
MOVITRAC® B
FKE
U V W
L1 L2 L3
PE
U V W
PE
M
3
~
9007199753732747
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
41
Inštalácia
Inštalácia príslušenstva a možnosti – Elektrika
4
4.4.10 Pripojenie rekuperačného modulu
Spojenie medziobvodu s rekuperačným modulom MDR60A0150/0370/0750
L1
L2
L3
PE
F11 F12 F13
K11
(AC3)
Chybné pripojenie medziobvodu
(prepólovanie, spojenie so zemou)
spôsobí zničenie pripojených
zariadení!
L1 L2 L3
Sieťový filter NF..
L1' L2' L3'
U1 V1 W1
L2
L3
8
1
X1:
-UZ +UZ PE
PE L1
X3: 1
2
3
L2
L3 PE
X4:
max. 5 m
X1:
7
®
4
V
5
W
6
+R -R
8
4
5
MOVIDRIVE®
MDR60A0150-503-00
MDR60A0370-503-00
MDR60A0750-503-00
X3:
PE U
3
TRIP Červená: MDR nie je pripravené
Žltá: MDR je pripravené
®
MOVIDRIVE / MOVITRAC
X2:
2
DGND
3
Pripravený
PE L1
2
DGND
1
ND...
'
U2 V2 W2
DC+24V
výstup
Blokovanie
Sieťové prípojky meniča
sa nesmú pripájať!
PE -D
PE
X2:
9
F25
11
+D -UZ +UZ -UZ +UZ -UZ +UZ PE
12
7a
8a
7b
8b
7c
8c
rd
bk
bk
rd
rd
bk
F26
Pripojenie ďalších meničov
V prípade potreby použite rozdeľovač.
BW... l
F16
pôsobí na K11
1877029771
42
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Inštalácia
Inštalácia príslušenstva a možnosti – Elektrika
4
Spojenie medziobvodu s rekuperačným modulom MDR60A0150 vo funkcii brzdového modulu
L1
L2
L3
PE
F11 F12 F13
K12
(AC3)
L1 L2 L3
Sieťový filter NF..
L1' L2' L3'
U1 V1 W1
ND...
U2 V2 W2
1
X1:
PE L1
2
3
L2
L3
X3: 1
PE
X4:
®
3
4
5
TRIP Červená: MDR nie je pripravené
Žltá: MDR je pripravené
®
MOVIDRIVE / MOVITRAC
(max. 30 kW)
MOVIDRIVE®
MDR60A0150-503-00
X3:
X2:
PE
2
DGND
8
max. 5 m
X1:
7
-UZ +UZ PE
Pripravený
3
L3
DC+24Vvýstup
Blokovanie
2
L2
DGND
1
PE L1
'
U
4
V
5
W
6
+R -R
8
PE
PE
X2:
9
F25
-D
+D
-UZ +UZ -UZ +UZ -UZ +UZ PE
11
12
7a
8a
7b
8b
7c
8c
bk
rd
F26
BW... l
F16
pôsobí na K11
3627533963
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
43
Inštalácia
Inštalácia príslušenstva a možnosti – Elektrika
4
4.4.11 Pripojenie rozhrania RS485
Inštalácia
rozhrania RS485
na FSC11B / 12B
S rozhraním RS485 môžete navzájom prepojiť maximálne 32 meničov MOVITRAC® B.
Spojenie RS485 s meničom MOVITRAC® B
MOVITRAC® B
MOVITRAC® B
MOVIDRIVE® B
X13
X44
X44
FSC11B / 12B
FIO11B
FSC11B / 12B
FIO11B
X45
X46
X45
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
DGND 9
ST11 10
ST12 11
X46
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
9007199280036491
UPOZORNENIE
Zakončovací odpor: Dynamické zakončovacie odpory sú pevne zabudované. Nepripájajte žiadne externé zakončovacie odpory!
Dĺžka vedenia
•
Celková prípustná dĺžka kábla je 200 m.
•
Musí sa použiť tienený kábel.
4.4.12 Pripojenie systémovej zbernice (SBus 1)
Inštalácia
systémovej
zbernice (SBus)
na modul FSC11B/
12B/FIO21B
Systémová zbernica (SBus) umožňuje adresovať max. 64 účastníckych staníc CAN
(Contoller Area Network). Zbernica SBus podporuje spôsob prenosu podľa normy
ISO 11898.
Prepínačom DIP S1 alebo S1:8 je možné pripojiť zakončovací odpor 120 Ohm (zakončenie zbernice).
V prípade FSC11B sa pritom dodatočne oddelí ďalej vedúci CAN cez X46:4;:5.
FIO21 nemá integrovaný žiadny spínateľný zakončovací odpor 120 Ohm, pre zakončenie zbernice sa musí priložený odpor pripojiť medzi X46:4 a X46:5.
FSC11
S1
FSC12
S1:8
FSC11/12
FSC11
FSC12
X46:1;:2
X46:4;:5
X46:4;:5
Off
CAN 1
CAN 1
CAN 1
On
CAN 1 zakončená
–
CAN 1 zakončená
S2 je rezervované pri FSC11B a vždy musí byť na "Off".
Pre menič MOVITRAC® B so zabudovanou voliteľnou kartou sa dodáva prepájací kábel
pre spojenie so zbernicou SBus.
44
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Inštalácia
Inštalácia príslušenstva a možnosti – Elektrika
4
Prepojenie systémovej zbernice MOVITRAC® B
MOVITRAC® B
MOVITRAC® B
MOVIDRIVE® B
S12
S1
S2
S1
ON
ON
OFF
OFF
X44
X44
ON OFF
S2
X12:
DGND 1
SC11 2
FSC11B / 12B
X45
HL
X46
1234567
FSC11B / 12B
X45
HL
SC12 3
X46
1234567
9007199279915787
Prepojenie systémovej zbernice, MOVITRAC® B a UFx
®
MOVITRAC B
UFx
S1
S2
ON
X44
OFF
FSC11B / 12B
X45
HL
X46
1234567
9007199494900875
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
45
Inštalácia
Inštalácia príslušenstva a možnosti – Elektrika
4
Prepojenie systémovej zbernice MOVITRAC® B s bránou DFx/UOH11B alebo DFx je
vytvorené v meniči MOVITRAC® B
UOH11B
DFP21B
RUN
BUS
FAULT
9
5
6
1
X30
20
21
22
23
0 1
24
25
26
AS
ADDRESS
®
MOVITRAC B
S1
S2
ON
H1
H2
X44
OFF
X24
FSC11B / 12B
X45
X26
HL
1234567
X46
1234567
+ 24 V
GND
9007199494905355
Dĺžka vedenia
•
•
Prípustná celková dĺžka kábla je závislá od nastavenej prenosovej rýchlosti zbernice SBus
(P884):
– 125 kBd: 500 m (1640 ft)
– 250 kBd: 250 m (820 ft)
– 500 kBd: 100 m (328 ft)
– 1000 kBd: 25 m (82 ft)
Musí sa použiť tienený kábel.
UPOZORNENIA
46
•
Zakončovací odpor: Na začiatok a koniec pripojenia systémovej zbernice zaraďte
zakončovací odpor (S1 = ON). Na jednotkách, ktoré nie sú koncové, sa musí odpojiť zakončovací odpor (S1 = OFF).
•
Niektoré jednotky (stanice) majú pevne zabudovaný zakončovací odpor, ktorý sa
nemôže odpojiť. Sú to brány UFx a UOH/DFx, ktoré tvoria koniec fyzickej vetvy
zbernice. Nepripájajte žiadne externé zakončovacie odpory!
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Inštalácia
Inštalácia príslušenstva a možnosti – Elektrika
Špecifikácia kábla
4
Použite 4-žilový tienený skrútený medený kábel (kábel pre prenos dát s tienením
z medeného opletenia). Kábel musí vyhovovať špecifikácii:
– Prierez žily 0,25 – 0,75 mm2 (AWG23 – AWG18)
– Odpor vedenia 120 Ω pri 1 MHz
– Merná kapacita ≤ 40 pF/m pri 1 kHz
Vhodné sú napr. káble CAN-Bus alebo DeviceNet.
Pripojenie tienenia
•
Pripojte tienenie na oboch koncoch dostatočne veľkou kontaktnou plochou na svorku
tienenia elektroniky meniča a riadiacej jednotky.
•
Pri spojení meničov MOVIDRIVE® B a MOVITRAC® B sa vždy musí odstrániť oddelenie medzi referenčným potenciálom DGND a uzemnením meniča MOVIDRIVE® B
(teda DGND sa musí prepojiť s uzemnením).
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
47
Inštalácia
Inštalácia príslušenstva a možnosti – Elektrika
4
Inštalácia systémovej zbernice (SBus) na modul DFP21B
Montáž doplnkovej karty DFP21B do MOVITRAC® B
UPOZORNENIA
•
•
MOVITRAC® B si nevyžaduje žiadny špeciálny stav firmvéru.
Doplnkové karty pre MOVITRAC® B smie montovať a demontovať iba SEWEURODRIVE.
Pripojenie
prevádzkovej
zbernice SBus
®
MOVITRAC B
S1
[1]
DFP21B
RUN
S2
BUS
FAULT
ON
OFF
X44
FSC11B
X46
X45
9
5
6
1
X30
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
20
21
22
23
0 1
24
25
26
AS
ADDRESS
H1
H2
X24
X12
+
24V =
–
24V IO
GND
X26
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12 3 45 6 7
6140139531
[1]
Zakončovací odpor aktivovaný, S1 = ON
UPOZORNENIA
DFP21B disponuje integrovaným zakončovacím odporom SBus a musí sa teda inštalovať vždy na začiatok pripojenia SBus.
DFP21B má vždy adresu 0.
X46
X26
X46:1
X26:1
SC11 SBus +, CAN high
X46:2
X26:2
SC12 SBus –, CAN low
X46:3
X26:3
GND, CAN GND
X46:7
X26:7
DC 24 V
X12
48
X12:8
+24 V vstup
X12:9
GND Referenčný potenciál pre binárne vstupy
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Inštalácia
Inštalácia príslušenstva a možnosti – Elektrika
4
Pre jednoduché pripojenie káblov je možné DFP21B napájať 24 V jednosmerným napätím od X46.7 meniča MOVITRAC® ku X26.7.
Pri napájaní DFP21B cez menič MOVITRAC® sa menič MOVITRAC® sám musí napájať
24 V jednosmerným napätím na svorkách X12.8 a X12.9.
Pripojenie systémovej zbernice
®
MOVITRAC B
S1
S2
DFP21B
RUN
BUS
FAULT
ON
OFF
X44
FSC11B
X45
9
5
6
1
X46
X30
HL^ 1 2 3 4 5 6 7
20
21
22
23
0 1
24
25
26
AS
ADDRESS
H1
H2
®
X24
S1
X12
+
24V =
-
24V IO
GND
X26
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12 3 45 6 7
®
MOVITRAC B
MOVITRAC B
S2
S1
ON
X44
OFF
X44
FSC11B
X45
S2
ON
OFF
FSC11B
X46
X45
HL ^ 1 2 3 4 5 6 7
X46
HL ^ 1 2 3 4 5 6 7
6140140043
DFP
GND
SC11
SC12
®
= systémová zbernica Vzťah
= systémová zbernica High
= systémová zbernica Low
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
MOVITRAC B
GND = systémová zbernica Vzťah
SC22 = systémová zbernica odchádzajúcad Low
SC21 = systémová zbernica odchádzajúca High
SC12 = systémová zbernica prichádzajúca Low
SC11 = systémová zbernica prichádzajúca High
S12
= systémová zbernica Zakončovací odpor
49
4
Inštalácia
Inštalácia príslušenstva a možnosti – Elektrika
Rešpektujte, prosím:
•
Použite 2-žilový tienený skrútený medený kábel (kábel pre prenos dát s tienením
z medeného opletenia). Pripojte tienenie na oboch koncoch dostatočne veľkou kontaktnou plochou na svorku tienenia elektroniky meniča MOVITRAC® a konce tienenia spojte s GND. Kábel musí vyhovovať špecifikácii:
– Prierez žily 0,75 mm2 (AWG18)
– Odpor vedenia 120 Ω pri 1 MHz
– Merná kapacita ≤ 40 pF/m (12 pF/ft) pri 1 kHz
•
Prípustná celková dĺžka kábla závisí od nastavenej prenosovej rýchlosti systémovej
zbernice SBus:
•
– 250 kBaud:
160 m (528 ft)
– 500 kBaud:
80 m (264 ft)
– 1000 kBaud:
40 m (132 ft)
K jednotkám, ktoré sú pripojené na koniec kábla systémovej zbernice, pripojte
zakončovací odpor (prepínač S1 = ON). V prípade iných prístrojov vypnite zakončovací odpor (prepínač S1 = OFF). Brána DFP21B musí byť vždy na začiatku alebo
konci kábla systémovej zbernice a má pevne zabudovaný zakončovací odpor.
UPOZORNENIA
50
•
Jednotky, ktoré sú pripojené na systémovú zbernicu, nesmú mať rozdielne potenciály. Rozdielu potenciálov treba zabrániť vhodnými opatreniami, napr. pospájaním
kostier jednotiek samostatným vodičom.
•
Zapojenie do hviezdy nie je prípustné.
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Inštalácia
Inštalácia príslušenstva a možnosti – Elektrika
4
4.4.13 Pripojenie ovládača požadovanej hodnoty
Inštalácia ovládača
požadovanej
hodnoty MBG11A
•
A: Montáž zozadu pomocou 4 závitových otvorov
•
B: Montáž spredu pomocou 2 upevňovacích otvorov
A
B
B
M4
28 (1.1)
B
60 (2.4)
88 (3.5)
A
A
A
A
56 (2.2)
68 (2.7)
188175883
Pripojenie
®
MOVITRAC B
S1
S2
ON
X44
OFF
FSC11B
X45
X46
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
MBG11A
1234
188285707
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
51
Inštalácia
Inštalácia príslušenstva a možnosti – Elektrika
4
4.4.14 Pripojenie doplnkového prevodníka rozhrania UWS21B
Katalógové číslo
Doplnkový prevodník rozhrania UWS21B: 1 820 456 2
Obsah dodávky
Obsahom dodávky doplnku UWS21B je:
Prepojenie menič –
UWS21B
•
Prevodník UWS21B
•
CD-ROM so softvérom MOVITOOLS® MotionStudio
•
Kábel sériového rozhrania s 9-pólovým Sub-D konektorom – zásuvkou a s 9-pólovým Sub-D konektorom – zástrčkou na prepojenie UWS21B – PC
•
Kábel sériového rozhrania s 2 konektormi RJ10 na prepojenie UWS21B –
MOVITRAC®
•
Na pripojenie prevodníka UWS21B k meniču MOVITRAC® použite prepájací kábel,
ktorý je súčasťou dodávky.
•
Konektor prepájacieho kábla zasuňte do pozície XT meniča MOVITRAC®.
•
Dbajte na to, aby k meniču MOVITRAC® neboli súčasne pripojené ovládacia jednotka DBG60B a rozhranie UWS21B.
•
Nasledujúci obrázok znázorňuje prepojovací kábel MOVITRAC® – UWS21B.
MOVITRAC® MC07B
UWS21B
6473136523
Prepojenie
menič – PC
•
Na pripojenie prevodníka rozhrania UWS21B k počítaču PC použite prepájací kábel,
ktorý je súčasťou dodávky (tienený štandardný kábel pre rozhranie RS232).
•
Nasledujúci obrázok znázorňuje prepojovací kábel UWS21B – PC (prepojenie 1:1).
PC COM 1-4
UWS21B
5
GND
5
3
2
TxD
3
2
RxD
max. 5 m (16.5 ft)
RS232
[1]
[2]
1805918987
[1]
[2]
52
9-pólový Sub-D konektor – zástrčka
9-pólový Sub-D konektor – zásuvka
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Inštalácia
Inštalácia príslušenstva a možnosti – Elektrika
4
4.4.15 Pripojenie zabudovaného snímača EI7C
Kábel snímača s M12
B
A
4158396811
Prípojka meniča
Kontakt
X12.4 (DI03)
X12.5 (DI04)
Strana pripojenia
motora
Signál
Farba žily kábla
Kontakt
A
Hnedá (BN)
3
A
Biela (WH)
4
B
Žltá (YE)
5
B
Zelená (GN)
6
nc
Červená (RD)
7
nc
Modrá (BU)
8
X12.8 (24VIO)
UB
Sivá (GY)
1
X12.9 (GND)
GND
Ružová (PK)
2
Snímač si vyžaduje prúd až do 40 mA. Externé 24 V napájanie môže byť potrebné
vtedy, keď sú tiež napájané binárne vstupy.
Katalógové číslo:
Typ kábla
M12, koncové dutinky
Pevné uloženie
1362 3273
Uloženie do vlečnej reťaze
1362 3281
4.4.16 Poistky a prúdové chrániče
•
Poistky inštalujte na začiatku sieťového prívodu za odbočkou z prípojníc (→ schéma
pripojenia základnej jednotky).
•
SEW-EURODRIVE neodporúča použitie prúdového chrániča. Ak je však napriek
tomu predpísané používanie prúdového chrániča (FI) na priamu alebo nepriamu
ochranu pred nebezpečným dotykom, dodržujte nasledovné:
•
VÝSTRAHA! Použitie nesprávneho typu prúdového chrániča.
Smrť alebo ťažké poranenie
– Menič MOVITRAC® B môže vnútiť jednosmerný prúd do ochranného vodiča. Ak
sa na ochranu pred priamym alebo nepriamym nebezpečným dotykom živých
alebo neživých častí má použiť prúdový chránič (RCD) alebo monitorovacia jednotka (RCM), na strane sieťového napájania meniča MOVITRAC® B je prípustný
len jeden chránič RCD alebo RCM typu B.
4.4.17 Snímače teploty TF a bimetalové spínače TH
Teplota vinutí sa kontroluje snímačmi teploty TF alebo bimetalovými spínačmi TH. TF
alebo TH pripájajte na výstup VOTF a vstup TF DI05TF meniča MOVITRAC® B. Binárny
vstup DI05TF nastavte na TF hlásenie. Teplota sa monitoruje meničom MOVITRAC® B,
nie je potrebný žiadny prídavný monitorovací prístroj.
Bimetalové spínače TH môžete pripojiť aj na 24 V IO a binárny vstup. Binárny vstup sa
parametrizuje na "/Externá chyba".
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
53
4
Inštalácia
Inštalácia príslušenstva a možnosti – Elektrika
4.4.18 Pripojenie brzdového usmerňovača
UPOZORNENIE
Pre pripojenie brzdového usmerňovača sa musí použiť samostatný sieťový prívod;
Napájanie napätím motora nie je prípustné!
Pre K11 a K12 používajte stýkače kategórie použitia AC-3.
Brzdu vždy vypínajte na jednosmernej aj na striedavej strane pri:
•
všetkých aplikáciách vo zdvíhacích zariadeniach,
•
pohonoch, pri ktorých je potrebná rýchla doba reakcie brzdy.
Ak je brzdový usmerňovač umiestnený v rozvodnej skrini: Prepájacie vodiče medzi brzdovým usmerňovačom a brzdou sa musia uložiť oddelene od ostatných silových káblov.
Spoločné uloženie týchto vodičov s inými káblami je prípustné len vtedy, ak sú ostatné
káble tienené.
Schémy pripojenia:
DOØ2
GND
Vypínanie na jednosmernej
aj na striedavej strane
Vypínanie na jednosmernej
aj na striedavej strane
Vypínanie na strane
striedavého napätia
9007199909369355
Pri brzdách bez BG/BGE alebo BME dodržujte príslušné predpisy pre pripojenie.
Podrobné informácie týkajúce sa bŕzd SEW nájdete v publikácii "Praxis der Antriebstechnik SEW-Scheibenbremsen" (Technika pohonov v praxi: Kotúčové brzdy SEW).
54
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Inštalácia
Inštalácia príslušenstva a možnosti – Elektrika
4
4.4.19 Inštalácia FIO11B/21B, FSC11B/12B, FSE24B
S modulmi FIO11B/21B, FSC11B/12B a FSE24B môžete rozšíriť základnú jednotku
meniča.
S1
S2
ON
X44
X44
FIO11B
X44
FIO21B
X45 X40
X46
X42
HL ⊥ 1 2 3 4 5
H L⊥1 2 3 4 5 6 7
OFF
X44
FSC12B
FSC11B
X45
X44
FSE24B
X46
X45
X46
X47 X30 IN X30 OUT
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
1 2
X44
FSE24B
RUN
ERR
SYS-F
X47
EtherCAT
®
X30 OUT
X30 IN
18014398749591179
Pripojenie / Typ modulu
Upevnenie
a inštalácia
čelného modulu
FIO11B
FIO21B
FSC11B/12B
FSE24B
Analógový modul
Digitálny
modul
Komunikácia
Komunikácia
Svorky pre analógový vstup a výstup,
X40
áno
nie
nie
nie
Binárne vstupy X42
nie
áno
nie
nie
RS485 pre diagnostiku (RJ10) X44
áno
áno
áno
áno
Svorka rozhrania RS485, X45
áno
nie
áno
nie
Svorka zbernice SBus, X46
nie
áno
áno
nie
Pripojenie EtherCAT® (2 × RJ45) X30
nie
nie
nie
áno
Voliteľný modul sa upevní na základnú jednotku priloženými skrutkami. Pri veľkosti 0
najskôr namontujte dištančný svorník. Od veľkosti 1 je svorník už namontovaný. Závitové spojenie vytvára vysokofrekvenčný (EMC) spoj medzi základnou jednotkou a voliteľným modulom.
Funkcia
Svorka
Opis
Dáta
FIO11B
FIO21B
FSC11B/
12B
FSE24B
Servisné
rozhranie
X44
Cez konektor RJ10
Len pre servisné účely
Maximálna dĺžka kábla
3 m (10 ft)
áno
áno
áno
áno
Rozhranie
RS485
X45:H
ST11: RS485+
áno
nie
áno
nie
X45:L
ST12: RS485–
Paralelné zapojenie
s X44
X45:Ø
GND: Referenčný
potenciál
X46:1
SC11: SBus High
nie
áno1)
áno2)
nie
X46:2
SC12: SBus Low
X46:3
GND: Vzťažný
potenciál
Zbernica CAN, podľa
špecifikácie CAN 2.0,
časť A a B
Max. 64 účastníkov
X46:4
SC21: SBus High
nie
nie
áno3)
nie
X46:5
SC22: SBus Low
X46:6
GND: Vzťažný
potenciál
Systémová
zbernica
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
55
Inštalácia
Inštalácia príslušenstva a možnosti – Elektrika
4
Funkcia
Svorka
Opis
DC 24 V
X46:7
DC 24 V
EtherCAT®
FIO11B
FIO21B
FSC11B/
12B
FSE24B
24VIO: Pomocné
napätie / Externý
zdroj napájania
nie
nie
áno
nie
X47:1
24VIO: Externý zdroj
napájania:
nie
nie
nie
len vstup
X47:2
GND: Referenčný
potenciál
X30:In
Fast Ethernet
nie
nie
nie
áno
-10 až +10 V
Ri > 40 kΩ
Rozlíšenie 10 bitov
Interval vzorkovania
5 ms
Presnosť ±100 mV
áno
nie
nie
nie
0 až +10 V
Imax = 2 mA
0 (4) – 20 mA
Rozlíšenie 10 bitov
Interval vzorkovania
5 ms
Skratuvzdorný a
odolný proti externým
napätiam do 30 V
Presnosť ±100 mV
áno
nie
nie
nie
Ri = 3 kΩ,
IE = 10 mA,
Interval vzorkovania
5 ms,
kompatibilné s PLC
nie
áno
nie
nie
X30:Out
Cez 2 konektory
RJ45
Analógový
vstup
X40:1
AI2: Napäťový vstup
X40:2
GND: Vzťažný
potenciál
Analógový
výstup
X40:3
GND: Vzťažný
potenciál
X40:4
AOV1: Napäťový
výstup
X40:5
AOI1: Prúdový
výstup
X42:1
DI10
Binárne
vstupy
X42:2
DI11
X42:3
DI12
X42:4
DI13
X42:5
DI14
X42:6
DI15
X42:7
DI16
Dáta
1) Zakončenie zbernice priloženým 120 Ω odporom je možné medzi SC11 a SC12.
2) Zakončovací odpor 120 Ω pripojiteľný cez DIP prepínač, SC21 a SC22 sú potom deaktivované.
3) Zakončovací odpor 120 Ω možno pripojiť prepínačom DIP.
Potenciál DC 24 V na X46:7 a X47:1 je identický s X12:8 základnej jednotky. Všetky
svorky GND jednotky sú navzájom prepojené a spojené s PE.
Špecifikácia kábla
•
Použite 4-žilový tienený skrútený medený kábel (kábel pre prenos dát s tienením
z medeného opletenia). Kábel musí vyhovovať špecifikácii:
– Prierez žily 0,25 – 0,75 mm2 (AWG23 – AWG18)
– Odpor vedenia 120 Ω pri 1 MHz
– Merná kapacita ≤ 40 pF/m pri 1 kHz
Vhodné sú napr. káble CAN-Bus alebo DeviceNet.
56
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Inštalácia
Inštalácia príslušenstva a možnosti – Elektrika
Pripojenie tienenia
•
4
•
Pripojte tienenie na oboch koncoch dostatočne veľkou kontaktnou plochou na
svorku tienenia elektroniky meniča a riadiacej jednotky.
•
Ak bol pri spojení meniča MOVITRAC® B a brány alebo pri spojení meničov
MOVITRAC® B a MOVITRAC® B použitý tienený kábel, nemusíte prepojiť kostry
zariadení. V tomto prípade je prípustné použiť dvojžilový kábel. V tomto prípade je
prípustné použiť dvojžilový kábel.
•
Pri spojení meničov MOVIDRIVE® B a MOVITRAC® B sa vždy musí odstrániť
oddelenie medzi referenčným potenciálom DGND a uzemnením meniča
MOVIDRIVE® B (teda DGND sa musí prepojiť s uzemnením).
POZOR Rozdielne potenciály
Dôsledkom môžu byť chyby funkcie alebo aj zničenie zariadenia.
– Medzi prepojenými prístrojmi sa nesmie vyskytovať žiadny rozdiel potenciálov.
Rozdielu potenciálov treba zabrániť vhodnými opatreniami, napr. pospájaním
kostier jednotiek samostatným vodičom.
UPOZORNENIE
Čelné moduly FIO21B a FSE24B potrebujú 24 V napájanie. Pokiaľ sa nepripojí
externé napájanie, parameter P808 24VIO pomocné napätie sa nesmie vypnúť.
Zapojenie vstupov
a výstupov
analógového
modulu FIO11B
Analógový vstup AI1
Bipolárny
Analógový výstup AO1
Unipolárny
X45 X40
RS-485+
RS-485–
GND
AI2
GND
GND
AOV1
AOC1
RS-485+
RS-485–
GND
AI2
GND
GND
AOV1
AOC1
X45 X40
RS-485+
RS-485–
GND
AI2
GND
GND
AOV1
AOC1
X45 X40
HL ⊥ 1 2 3 4 5
HL ⊥ 1 2 3 4 5
HL ⊥ 1 2 3 4 5
HL ⊥ 1 2 3 4 5
GND
A
GND
–10 V
externe
X46
+10 V
externe
+10 V
externe
alebo
X10:1
RL
V
RL ≤ 750 Ω
X42
CAN +
CAN –
GND
DI10
DI11
DI12
DI13
DI14
DI15
DI16
Zapojenie
digitálneho
modulu FIO21B
Napäťový výstup AOV1
RS-485+
RS-485–
GND
AI2
GND
GND
AOV1
AOC1
X45 X40
Prúdový výstup AOC1
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
DC 24 V V
3833241355
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
57
I
5
Uvedenie do prevádzky
Všeobecné pokyny na uvedenie do prevádzky
0
5
Uvedenie do prevádzky
5.1
Všeobecné pokyny na uvedenie do prevádzky
NEBEZPEČENSTVO!
Nekryté silnoprúdové svorky.
Smrť alebo ťažké poranenie zásahom elektrickým prúdom.
5.1.1
•
Inštalujte ochranu proti dotyku podľa predpisov.
•
Menič bez ochrany proti dotyku sa nesmie uviesť do prevádzky.
Predpoklady
Predpokladom na úspešné uvedenie do prevádzky je správne nakonfigurovanie
pohonu.
Meniče frekvencie MOVITRAC® B sú výrobcom nastavené na uvedenie do prevádzky
s motorom SEW (4-pólový, 50 Hz), v režime riadenia U/f. Takto môžete prispôsobený
motor SEW-EURODRIVE uviesť do prevádzky a spustiť bez projektovania.
5.1.2
Aplikácie pre zdvíhacie zariadenia
NEBEZPEČENSTVO!
Ohrozenie života pri páde zdvíhacieho zariadenia.
Smrť alebo ťažké poranenia.
MOVITRAC® B možno nasadiť v aplikáciách vo zdvíhacej technike.
Menič MOVITRAC® B sa nesmie používať v aplikáciách pre zdvíhacie zariadenia
v zmysle bezpečnostného zariadenia.
•
5.2
Ako bezpečnostné zariadenia použite kontrolné (monitorovacie) systémy alebo
mechanické ochranné zariadenia.
Prípravné práce a pomocné prostriedky
•
Skontrolujte inštaláciu.
NEBEZPEČENSTVO!
Nebezpečenstvo pomliaždenia neúmyselným spustením motora.
Smrť alebo ťažké poranenia.
58
•
Zabráňte neúmyselnému spusteniu motora napr. vytiahnutím svorkovnice elektroniky X12.
•
V závislosti od aplikácie sú potrebné dodatočné bezpečnostné opatrenia na zabránenie ohrozenia ľudí a strojov, napr. monitorovacie systémy alebo mechanické
ochranné prípravky.
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Uvedenie do prevádzky
Prípravné práce a pomocné prostriedky
I
5
0
5.2.1
5.2.2
Prípravné práce a pomôcky pri uvedení do prevádzky v nastavení z výroby
•
Pripojte sieť a motor.
•
Pripojte signálne svorky.
•
Zapnite prívod napätia zo siete.
Prípravné práce a pomôcky pri uvedení do prevádzky ovládacou jednotkou alebo s PC
•
Pripojte sieť a motor. Nepripájajte žiadne signálové svorky, aby menič nemohol
dostať uvoľnenie!
•
Zapnite prívod napätia zo siete.
•
Na displeji svieti Stop.
•
Naprogramujte signálne svorky.
•
Správne nastavte parametre (napr. rampy).
•
Skontrolujte nastavené priradenie svoriek (P601 – P622).
•
Vypnite prívod napätia zo siete.
•
Pripojte signálne svorky.
•
Zapnite prívod napätia zo siete.
UPOZORNENIE
Po uvedení do prevádzky menič automaticky zmení hodnoty parametrov.
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
59
I
5
Uvedenie do prevádzky
Ovládacie jednotky
0
5.3
Ovládacie jednotky
5.3.1
FBG11B – Jednoduchá ovládacia jednotka
Usporiadanie tlačidiel a symbolov na ovládacej jednotke:
[1]
9007199348841739
[1] LED signalizácia pri spustenom programe IPOS®
Funkcie ovládacej
jednotky
Tlačidlá UP / DOWN / ENTER / OUT sa používajú na pohyb v menu. Tlačidlá RUN
a STOP / RESET sa používajú na riadenie pohonu. Ovládač požadovanej hodnoty sa
používa na zadanie požadovanej hodnoty.
UP / DOWN (šípka hore a dole) na výber symbolov a na zmenu hodnôt.
out
RUN
STOP
Enter
OUT / ENTER na aktivovanie a deaktivovanie symbolov alebo menu
parametrov.
RUN na spustenie pohonu.
STOP / RESET na resetovanie po chybe a na zastavenie pohonu.
RESET
STOP
RESET
Tlačidlo STOP / RESET má prioritu pred uvoľnením cez svorky alebo cez rozhranie.
Pokiaľ pohon zastavíte pomocou tlačidla STOP / RESET, musíte ho opäť uvoľniť
pomocou tlačidla RUN.
UPOZORNENIE
Po vypnutí siete sa blokovanie odstráni tlačidlom STOP / RESET!
Tlačidlom STOP / RESET môžete vykonať reset po výskyte chyby a naprogramovanej
reakcii na chybu. Pohon sa tým zablokuje a musí sa opäť uvoľniť tlačidlom RUN. Parametrom P760 sa môže deaktivovať funkcia STOP cez ovládaciu jednotku FBG11B.
RUN
Ak sa pohon zastaví tlačidlom STOP / RESET, začne na displeji blikať text Stop. Tento
signalizuje, že pohon musíte znovu uvoľniť tlačidlom RUN.
Po skopírovaní súboru parametrov do meniča je menič tiež zastavený (Stop).
60
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Uvedenie do prevádzky
Ovládacie jednotky
I
5
0
Základné funkcie
ovládacej jednotky
FBG11B
Úroveň 2
Úroveň 1
Zobrazenie
Stav meniča
Otáčky
Zobrazenie
Rampa rozbehu
out Enter
Zmeniť
rampu rozbehu
Enter
Zmeniť hodnotu /
prevziať
Zobrazenie
Rampa dobehu
out Enter
Zmeniť
rampu dobehu
Enter
Zmeniť hodnotu /
prevziať
Menu požadovaných hodnôt
Režim zmien
Výber Menu
požadovaných
hodnôt
out Enter
out Enter
Enter
out
Zobrazenie
maximálnej
požadovanej hodnoty
Zmeniť maximálne
otáčky [rpm]
Enter
out Enter
Zmeniť hodnotu /
prevziať
Režim zmien
Menu parametrov
Výber
Menu parametrov
Enter
out Enter
Enter
Výber súboru
parametrov 1 pre
uvedenie motora
do prevádzky
Zmeniť hodnotu /
prevziať
Zmeniť hodnotu /
prevziať
out Enter
Menu Uvedenie motora do prevádzky
Výber súboru
parametrov 2 pre
uvedenie motora
do prevádzky
out Enter
Výber
Zálohovanie dát
out Enter
Menu Uvedenie motora do prevádzky 2
out
Výber FBG
Ovládač
požadovanej hodnoty
Menu Zálohovanie dát
Enter
Ovládač požadovanej hodnoty FBG
Zobrazenie
Počiatočná frekvencia
Zobrazenie
Výstupný prúd
9007199272928395
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
61
I
5
Uvedenie do prevádzky
Ovládacie jednotky
0
Pohyb v menu
Po zvolení symbolu sa rozsvieti v ňom integrovaná LED dióda. V prípade symbolov,
ktoré predstavujú iba zobrazované hodnoty, sa na displeji ihneď zobrazí aktuálna
hodnota.
Zmena parametrov
Po výbere symbolu a stlačení tlačidla ENTER sa môže vybrať požadovaný parameter.
Zmenu hodnoty parametra sa dosiahne opätovným stlačením tlačidla ENTER. Blikanie
zobrazenej hodnoty parametra a príslušného symbolu indikuje, že teraz možno hodnotu
zmeniť. Po opätovnom stlačení tlačidla ENTER sa hodnota parametra aktivuje (aktualizuje) a zobrazená hodnota prestane blikať.
62
Zobrazenia stavu
V stave "Pohon uvoľnený" displej zobrazuje vypočítané skutočné otáčky.
Zobrazenie chyby
Ak sa vyskytne chyba, zmení sa zobrazenie a zobrazuje sa blikajúci kód chyby, napr.
F-11, pozri zoznam porúch v kapitole "Servis / Zoznam porúch" (→ str. 138). To však
neplatí, ak je práve aktívne uvádzanie do prevádzky.
Varovania
Niektoré parametre nemožno meniť vo všetkých prevádzkových stavoch. Ak sa o to
pokúsite, na displeji sa zobrazí niektorý z kódov r-19 – r-32. Zobrazený kód zodpovedá príslušnej akcii, napr. r-28 (je potrebné blokovanie riadiacou jednotkou). Zoznam
pokynov nájdete v kapitole "Prevádzka" (→ str. 126).
Zmena menu
parametrov
krátke ↔ dlhé
Parametrom P800 možno prepínať medzi krátkym a dlhým menu. V opise parametrov
a v zozname parametrov sú vyznačené parametre, ktoré sú prístupné cez krátke a cez
dlhé menu.
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Uvedenie do prevádzky
Ovládacie jednotky
I
5
0
Uvedenie do
prevádzky
s ovládacou
jednotkou FBG11B
ovládacia jednotka
Úroveň 3
Úroveň 2
Výber motora:
Úroveň 1
– Motor SEW DT/DV
– Nie motor SEW
out
out
Enter
out
Enter
Enter
– Motor SEW DRS
– Motor SEW DRE
Výber prevádzkového režimu:
– U/f charakteristika
– U/f + brzdenie jednosmerným prúdom
– VFC
out
Enter
– VFC brzdenie jednosmerným prúdom
– VFC funkcia letmého štartu
– VFC zdvíhacie zariadenie
out
Enter
out
Enter
Menovité otáčky motora
HP = kW x 1,33
Napätie motora V
out
Enter
Menovitá frekvencia motora Hz
(
out
Enter
out
Enter
Menovité otáčky motora
1/min
Menovitý prúd motora A
out
Enter
out
Enter
)
k dispozícii len pri uvádzaní
cudzích motorov do prevádzky
(Motor = noSEW)
cos fi
4Q prevádzka
out
Enter
Počet motorov pre
viacmotorové pohony
27021597782442891
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
63
5
I
Uvedenie do prevádzky
Ovládacie jednotky
0
Potrebné údaje
Pre úspešné uvedenie do prevádzky sú potrebné nasledovné údaje:
•
Typ motora (motor SEW alebo motor iného výrobcu)
•
Údaje o motore
– Menovité napätie a menovitá frekvencia.
– Pri motoroch od iných výrobcov tiež: menovitý prúd, menovitý výkon, účinník
cos φ a menovité otáčky.
•
Aktivovanie
uvedenia do
prevádzky
Menovité sieťové napätie
Predpoklady:
•
Stav pohonu "neuvoľnený": Stop
Ak je na menič pripojený menší alebo väčší motor (maximálny rozdiel o jeden typový
rozmer), musí sa vybrať hodnota, ku ktorej je menovitý výkon motora najbližšie.
Kompletné uvedenie do prevádzky je skončené až vtedy, keď sa pomocou tlačidla OUT
vrátite do úrovne hlavného menu.
UPOZORNENIE
Uvedenie pohonu do prevádzky s motorom SEW je navrhnuté pre 4-pólové motory.
2-alebo 6-pólové motory SEW je vhodné uviesť do prevádzky ako "motor od iného
výrobcu".
Uvedenie
viacmotorového
pohonu do
prevádzky
Viacomotorové pohony sú vzájomne mechanicky prepojené, napr. reťazový pohon
s viacerými motormi.
Uvedenie
skupinového
pohonu do
prevádzky
Skupinové pohony nie sú mechanicky spojené (napr. rôzne pásové dopravníky). Menič
v tomto prevádzkovom režime pracuje bez kompenzácie sklzu a s konštantným
pomerom U/f.
Uvedenie do
prevádzky pri
veľkom momente
zotrvačnosti, ako
je pri čerpadlách
a ventilátoroch
Kompenzácia sklzu je určená pre pomer záťažového momentu zotrvačnosti a momentu
zotrvačnosti menšieho ako 10. Ak je pomer väčší a pohon kmitá, potom sa musí znížiť
kompenzácia sklzu a prípadne nastaviť až na 0.
Manuálna
prevádzka
s ovládačom
požadovanej
hodnoty FBG11B
Ovládač požadovanej hodnoty FBG11B ovládacej jednotky (miestne manuálne
ovládanie): LED
bliká
Dodržujte pokyny uvedené v príručke "MOVIDRIVE® Viacmotorové pohony".
Dodržujte pokyny uvedené v príručke "MOVIDRIVE® Viacmotorové pohony".
Jediné relevantné veličiny v režime "FBG ovládač požadovanej hodnoty" sú:
•
P122 Smer otáčania FBG manuálne ovládanie
•
Tlačidlo RUN a tlačidlo STOP/RESET
•
Ovládač požadovanej hodnoty (potenciometer)
Ak je ovládač požadovanej hodnoty FBG aktivovaný, symbol bliká.
Minimálne otáčky možno obmedziť parametrom P301 Minimálne otáčky a maximálne
otáčky symbolom nmax.
64
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Uvedenie do prevádzky
Ovládacie jednotky
I
5
0
Po poruche môžete jednotku resetovať tlačidlom STOP/RESET cez svorku alebo rozhranie. Po resete sa opäť aktivuje režim "manuálny ovládač požadovanej hodnoty".
Pohon zostáva zastavený.
Indikácia Stop bliká ako upozornenie na to, že pohon treba znovu uvoľniť tlačidlom
RUN.
Parameter P760 Zablokovanie tlačidiel RUN/STOP v režime "manuálny ovládač požadovanej hodnoty" neúčinný.
Vytiahnutím ovládacej jednotky FBG11B z konektora sa aktivuje Stop (zastavenie).
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
65
I
5
Uvedenie do prevádzky
Ovládacie jednotky
0
5.3.2
DBG60B – Rozšírená ovládacia jednotka
Potrebné údaje
Pre úspešné uvedenie do prevádzky sú potrebné nasledovné údaje:
•
Typ motora (motor SEW alebo motor iného výrobcu)
•
Údaje o motore
– Menovité napätie a menovitá frekvencia.
– Pri motoroch od iných výrobcov tiež: menovitý prúd, menovitý výkon, účinník
cos φ a menovité otáčky.
•
Výber
požadovaného
jazyka
Menovité sieťové napätie
Na nasledujúcom obrázku sú zobrazené tlačidlá pre výber jazyka.
[1]
[2]
[4]
[3]
247015051
[1]
[2]
[3]
[4]
Tlačidlo ↑
Tlačidlo OK
Tlačidlo ↓
Tlačidlo pre výber jazyka
O jednu položku menu vyššie
Potvrdenie zadania
O jednu položku menu nadol
Zobrazí sa zoznam jazykov
Pri prvom zapnutí alebo po aktivovaní výrobného stavu zariadenia DBG60B sa na
displeji na niekoľko sekúnd zobrazí nasledujúci text:
SEW
EURODRIVE
66
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Uvedenie do prevádzky
Ovládacie jednotky
I
5
0
Potom sa na displeji zobrazí symbol pre výber jazyka.
Pri voľbe jazyka postupujte podľa nasledovných krokov:
Uvedenie do
prevádzky
•
Stlačte tlačidlo jazyka. Na displeji sa zobrazí zoznam dostupných jazykov.
•
Tlačidlami ↑ / ↓ vyberte požadovaný jazyk.
•
Tlačidlom OK potvrďte výber jazyka. Na displeji sa objaví základné zobrazenie vo
zvolenom jazyku.
Na nasledujúcom obrázku sú znázornené tlačidlá potrebné na uvedenie do prevádzky.
[1]
[6]
[2]
[5]
[3]
[4]
247163659
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
Tlačidlo ↑
Tlačidlo OK
Kontextové tlačidlo
Tlačidlo ↓
Tlačidlo ↔
Tlačidlo DEL
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
O jednu položku menu vyššie
Potvrdenie zadania
Aktivovanie kontextového menu
O jednu položku menu nadol
Zmena menu, zobrazovací režim ↔ editovací režim
Prerušiť alebo skončiť uvedenie do prevádzky
67
5
I
Uvedenie do prevádzky
Ovládacie jednotky
0
Postup pri
uvádzaní do
prevádzky
1. Priveďte signál "0" na svorku X12:2 (DIØ1
"/CW/STOP"), napr. vytiahnutím bloku svoriek elektroniky X12.
0,00rpm
0,000Amp
CONTROLLER INHIBIT
2. Aktivujte kontextové menu stlačením kontextového
tlačidla.
PARAMETER MODE
VARIABLE MODE
BASIC VIEW
3. Tlačidlom ↓ rolujte dole až na položku menu
"STARTUP".
MANUAL MODE
STARTUP
COPY TO DBG
COPY TO MDX
4. Stlačte tlačidlo OK na spustenie uvedenia do prevádzky. Zobrazí sa prvý parameter. Ovládacia jednotka je v režime zobrazovania, čo je indikované blikajúcim kurzorom pod číslom parametra.
STARTUP
PREPARE FOR
STARTUP
•
Tlačidlom ↔ prejdite do režimu editovania.
Blikajúci kurzor sa skryje.
•
Tlačidlom ↑ alebo ↓ vyberte PARAMETER SET 1
(súbor parametrov 1) alebo PARAMETER SET 2
(súbor parametrov 2).
•
Tlačidlom OK potvrďte výber.
•
Tlačidlom ↔ prepnite späť do režimu zobrazovania. Blikajúci kurzor sa opäť objaví.
•
Tlačidlom ↑ vyberte ďalší parameter.
C00*STARTUP
PARAMETER SET 1
PARAMETER SET 2
5. Nastavte typ motora.
C22*MOTORS
SINGLE MOTOR
IDENT. MOTORS
DIFFERENT MOTORS
6. Nastavte požadovaný režim meniča. Tlačidlom ↑
vyberte ďalší parameter.
C01*OPER. MODE 1
STANDARD U/f
VFC1
Pre aktiváciu funkcie letmého štartu alebo zdvíhacieho zariadenia je potrebný prevádzkový režim VFC.
a. Pri výbere prevádzkového režimu STANDARD U/f:
C28*DC-BRAKING
NO
YES
b. Pri výbere prevádzkového režimu VFC:
68
C36*OPER. MODE
SPEED CONTROL
HOIST
DC BRAKING
FLYING START
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Uvedenie do prevádzky
Ovládacie jednotky
I
5
0
7. Vyberte typ motora. Ak je pripojený 2- alebo 4-pólový
motor SEW-EURODRIVE, z výberového zoznamu
vyberte správny motor.
C02*MOTOR TYPE 1
DT71D2
DT71D4
DT80K2
Pokiaľ je pripojený motor iného výrobcu alebo motor
SEW s viac než 4 pólmi, vyberte v zozname položku
"NON-SEW MOTOR".
C02*MOTOR TYPE 1
Tlačidlom ↑ vyberte ďalší parameter.
8. Podľa typového štítku motora zadajte menovité napätie motora pre zvolený spôsob zapojenia.
NON-SEW MOTOR
DT63K4/DR63S4
C03*
V
MOT. RATED VOLT 1
+400 000
Príklad: Typový štítok 230Ö/400Õ50 Hz
Ö-zapojenie → Zadajte "400 V".
Ö-zapojenie / nulový bod pri 50 Hz → zadajte
"230 V".
Ö-zapojenie / nulový bod pri 87 Hz → Takisto zadajte
230 V, avšak po uvedení do prevádzky nastavte parameter P302 "MAXIMUM SPEED 1" nastavte na hodnotu pre 87 Hz. Nakoniec spustite pohon.
Príklad: Typový štítok 400Ö/690Õ50 Hz
Je možné len Ö zapojenie → Zadajte "400 V".
Õ zapojenie nie je možné.
Tlačidlom ↑ vyberte ďalší parameter.
9. Zadajte menovitú frekvenciu uvedenú na typovom
štítku motora.
C04*
NOM. MOT. FREQ. 1
+50 000
Hz
Príklad: 230Ö/400Õ50 Hz
Zadajte "50 Hz" vo Õ- a Ö-zapojení.
Tlačidlom ↑ vyberte ďalší parameter.
PRE MOTORY SEW
10. Hodnoty pre 2 a 4-pólové motory SEW sú uložené
a nie je potrebné ich zadávať.
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
C47*4-Q OPERATION
NO
YES
69
5
I
Uvedenie do prevádzky
Ovládacie jednotky
0
PRI MOTOROCH OD INÝCH VÝROBCOV
10. Zadajte nasledujúce údaje z typového štítku motora:
•
C10* Menovitý prúd motora, dodržte zapojenie Õ
alebo Ö
•
C11* Menovitý výkon motora
•
C12* Účinník cosφ
•
C13* Menovité otáčky motora
C47*4-Q OPERATION
NO
YES
11. Zadajte menovité napätie siete (C05* pre motor SEW,
C14* pre motor iného výrobcu).
C05*
V
NOM. LINE VOLT. 1
+400 000
11. Spusťte výpočet dát uvedenia do prevádzky výberom
"YES". Proces trvá niekoľko sekúnd.
C06*CALCULATION
NO
YES
PRE MOTORY SEW
12. Vykoná sa výpočet. Po skončení výpočtu sa automaticky zobrazí nasledujúca položka v menu.
C06*SAVE
NO
YES
PRI MOTOROCH OD INÝCH VÝROBCOV
12. Pri motoroch od iných výrobcov je pre výpočet
potrebná kalibrácia:
•
•
Na motor sa automaticky privedie prúd.
13. Nastavte "SAVE" na "YES". Dáta (parametre motora) sa
skopírujú do nestálej pamäte meniča MOVITRAC® B.
DATA IS
BEING COPIED...
14. Uvedenie do prevádzky je skončené. Tlačidlom DEL
sa vrátite späť do kontextového menu.
MANUAL MODE
STARTUP
COPY TO DBG
COPY TO MC07B
15. Tlačidlom ↓ rolujte dole až na položku menu "EXIT".
UNIT SETTINGS
QUIT
16. Výber potvrďte tlačidlom OK. Objaví sa základné
zobrazenie.
0,00rpm
0,000Amp
CONTROLLER INHIBIT
NEBEZPEČENSTVO! Nesprávne nastavenie parametrov nevhodnou sadou
parametrov.
Smrť alebo ťažké zranenie.
– Presvedčte sa, že kopírovaný súbor parametrov je vhodný pre danú aplikáciu.
70
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Uvedenie do prevádzky
Ovládacie jednotky
I
5
0
•
Parametre, ktoré sa líšia od výrobcom nastavených hodnôt, zapíšte do zoznamu
parametrov.
•
Pri motoroch od iných výrobcov nastavte správny čas zapôsobenia brzdy
(P732 / P735).
•
Pri spúšťaní motora rešpektujte pokyny uvedené v kapitole "Spúšťanie motora".
•
Pri zapojení do Δ a nulovým bodom pri 87 Hz nastavte parameter P302 / P312
"Maximálne otáčky 1/2" na hodnotu pre 87 Hz.
Uvedenie do
prevádzky s 87 Hz
charakteristikou
Pre uvedenie do prevádzky s 87 Hz charakteristikou zadajte dáta motora v zapojení do
trojuholníka. Po uvedení do prevádzky nastavte maximálne otáčky s parametrom P302
a / alebo P312 na hodnotu pre 87 Hz.
Príklad
Pre motor s menovitými otáčkami 1 420 1/min, menovitým napätím Un = 230/400 V,
menovitou frekvenciou 50 Hz a uvedením do prevádzky v zapojení do trojuholníka /
nulovým bodom pri 87 Hz vychádzajú tieto údaje pre uvedenie do prevádzky:
Nastavenie
parametrov
Menovité napätie motora
230 V
Menovitá frekvencia motora
50 Hz
Maximálne otáčky (okrajové otáčky)
2470 1/min
Pri nastavení parametrov postupujte v tomto poradí:
•
Otvorte kontextové menu kontextovým tlačidlom. V kontextovom menu vyberte
položku "PARAMETER MODE" (režim parametrov). Tlačidlom OK potvrďte výber.
Ovládacia jednotka sa teraz nachádza v režime parametrov, čo je znázornené blikajúcim kurzorom pod číslom parametra.
•
Tlačidlom ↔ prejdite do režimu editovania. Blikajúci kurzor zmizne.
•
Tlačidlom ↑ alebo ↓ môžete vybrať alebo nastaviť správnu hodnotu parametra.
•
Výber, resp. nastavenie potvrďte tlačidlom OK.
•
Tlačidlom ↔ prepnite späť do režimu parametrov. Blikajúci kurzor sa opäť objaví.
•
Tlačidlom ↑ vyberte ďalší parameter.
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
71
5
I
Uvedenie do prevádzky
Ovládacie jednotky
0
Ručné ovládanie
Funkcia manuálneho ovládania umožňuje ovládať menič pomocou ovládacej jednotky
DBG60B (kontextové menu → manuálne ovládanie).
Binárne vstupy s výnimkou "/Blokovanie regulátora" sú v režime ručného ovládania
neúčinné. Binárny vstup "/Controller Inhibit" (Blokovanie regulátora) musí mať signál
"1", aby sa pohon mohol spustiť v režime manuálneho ovládania.
Smer otáčania nie je určovaný binárnymi vstupmi "Vpravo / Stop" (CW) alebo "Vľavo /
Stop" (CCW), ale voľbou smeru otáčania na ovládacej jednotke DBG60B.
•
Zadajte požadované otáčky a pomocou tlačidla znamienka (+/–) zadajte požadovaný smer otáčania (+ = vpravo / – = vľavo).
Manuálne ovládanie zostane aktívne aj po odpojení a opätovnom pripojení siete, avšak
menič sa v tomto prípade zablokuje.
•
Tlačidlom "Run" sa aktivuje uvoľnenie a spustenie pohonu, s otáčkami nmin
v zadanom smere. Tlačidlami ↑ a ↓ je možné zvyšovať alebo znižovať otáčky.
UPOZORNENIE
Po skončení režimu ručného ovládania sú signály na binárnych vstupoch ihneď účinné.
Binárny vstup /blokovanie regulátora sa nemusí spínať "1"-"0"-"1". Pohon je možné
spustiť v súlade so signálmi na binárnych vstupoch a zdrojoch požadovaných hodnôt.
•
NEBEZPEČENSTVO! Nebezpečenstvo pomliaždenia neúmyselným spustením
motora.
Smrť alebo ťažké zranenie.
– Zabráňte neúmyselnému spusteniu motora napr. vytiahnutím svorkovnice elektroniky X12.
– Podľa príslušnej aplikácie vykonajte prídavné bezpečnostné opatrenia na
ochranu osôb a majetku.
72
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Uvedenie do prevádzky
Engineering softvér MOVITOOLS® MotionStudio
I
5
0
5.4
Engineering softvér MOVITOOLS® MotionStudio
Spustite softvér MOVITOOLS® MotionStudio cez menu Štart vo Windows:
Programmy / SEW / MOVITOOLS® MotionStudio / MotionStudio
Tlačidlom [Scan] môžete v softvéri MOVITOOLS® MotionStudio vypísať zoznam pripojených zariadení v strome zariadení.
189003915
Kliknutím pravým tlačidlom myši na jedno zariadenie môžete vykonať napr. jeho uvedenie do prevádzky. Ďalšie informácie sú uvedené v on-line pomocníkovi.
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
73
I
5
Uvedenie do prevádzky
Stručný opis dôležitých krokov uvedenia do prevádzky
0
5.5
Stručný opis dôležitých krokov uvedenia do prevádzky
Menič frekvencie MOVITRAC® B môžete priamo pripojiť na motor s rovnakým výkonom. Napríklad: Motor s výkonom 1,5 kW (2,0 HP) možno priamo pripojiť na
MC07B0015.
Postup
1. Motor pripojte na menič MOVITRAC® B
(svorka X2).
3-fázový
1-fázový
PE
2. Voliteľne pripojte brzdový odpor (svorka
X2/X3).
3. Vaše riadenie musí riadiť nasledujúce
signálové svorky:
•
Uvoľnenie DIØ3
•
Voliteľne vpravo / stop DIØ1 alebo
vľavo / stop DIØ2
•
쓔
Prepínanie
I signál <-> U signál*
REF1
Referenčný potenciál pre analógové signály
Požadovaná hodnota:
– Analógový vstup (X10) alebo / a
Reset chyby*
Vpravo / Stop
Vľavo / Stop*
Uvoľnenie / Stop*
– DIØ4 = n11 = 150 1/min alebo / a
– DIØ5 = n12 = 750 1/min alebo / a
– DIØ4 + DIØ5 = n13 = 1 500 1/min
•
GND
Pri brzdovom motore:
n13 = n11 + n12
Napájacie napätie pre TF/TH
+24 V vstup/výstup
Referenčný potenciál pre binárne signály
DOØ2 = ovládanie brzdy cez brzdový
usmerňovač
•
DOØ1 = /porucha (vyhotovený ako
reléový kontakt)
•
DOØ3 = pripravený na prevádzku
쓔
DIØØ = reset chyby
X2
X3
PE
5. Skontrolujte požadované funkcie riadenia.
6. Menič frekvencie pripojte na sieť (X1).
24VIO
Vzťažný potenciál
Brzdu uvoľniť*
Pripravený*
Vzťažný potenciál
Reléový kontakt / porucha*
Reléový spínací kontakt
Reléový rozpínací kontakt
4. Voliteľne pripojte nasledujúce signálové
svorky:
•
}
5.5.1
= Svorka tienenia
댷
M
3-fázový
= Nastavenie
z výroby
53520267
5.5.2
Upozornenia
Funkcie signálových svoriek a nastavenia požadovanej hodnoty možno meniť ovládacou jednotkou FBG11B alebo počítačom PC. Pre pripojenie PC je potrebný čelný modul
FSC11B, ako aj jeden z nasledujúcich prevodníkov rozhrania: UWS21B / UWS11A /
USB11A.
74
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Uvedenie do prevádzky
Stručný opis dôležitých krokov uvedenia do prevádzky
I
5
0
5.5.3
Obnovenie nastavenia z výroby (P802)
Parametrom P802 Nastavenie z výroby môžte takmer všetky parametre uložené
v pamäti EPROM vrátiť na hodnoty nastavené z výroby.
5.5.4
Prispôsobenie frekvencie PWM (P86x)
Parametrom P860 / P861 môžete nastaviť menovitú taktovaciu frekvenciu na výstupe
meniča. Ak je P862 / P863 nastavený na "Vyp", taktovacia frekvencia sa môže samočinne meniť podľa vyťaženia zariadenia.
5.5.5
Parametrizáci adresy meniča (SBus / RS485 / priemyselná zbernica) (P81x)
Parametrom P810 nastavujete adresu meniča MOVITRAC® B pre komunikáciu cez
sériové rozhranie.
5.5.6
Nastavenie regulačného procesu (P700)
Týmto parametrom sa nastaví základný prevádzkový režim meniča. Nastavenie na
ovládacej jednotke.
Charakteristika U/ f
(štandard)
Prevádzkový režim je štandardne nastavený na U/f. Tento prevádzkový režim sa používa vtedy, ak sa na pohon nekladú zvláštne požiadavky na presnosť dosiahnutých otáčok a v prípade aplikácií, ktoré si vyžadujú maximálnu výstupnú frekvenciu nad 150 Hz.
Charakteristika
VFC (vektorová
regulácia)
V nasledujúcich prípadoch sa musí menič uviesť do prevádzky v režime riadenia VFC
alebo v režime VFC a brzdenie jednosmerným prúdom:
•
Veľký krútiaci moment
•
Trvalá prevádzka pri nízkych frekvenciách
•
Presná kompenzácia sklzu
•
Dynamickejšie správanie
V takomto prípade sa musí pri uvádzaní do prevádzky vybrať v bode P01 prevádzkový
režim VFC alebo VFC & brzdenie jednosmerným prúdom.
5.5.7
Zadanie druhu aplikácie
Riadenie otáčok
Zdvíhacie
zariadenie
Funkcia zdvíhacieho zariadenia automaticky nastaví pripravenosť všetkých funkcií,
ktoré sú potrebné na prevádzku nevyváženého zdvíhacieho zariadenia. Z bezpečnostných dôvodov aktivujte najmä sledovacie funkcie, ktoré zabraňujú nechcenému spusteniu pohonu.
DC-brzdenie
Pri jednosmernom brzdení sa asynchrónny motor brzdí pomocou vnúteného prúdu.
Pritom motor brzdí bez brzdového odporu na meniči.
Funkcia letmého
štartu
Funkcia letmého štartu umožňuje pripojenie meniča na bežiaci motor. Predovšetkým pri
pohonoch, ktoré nie sú aktívne brzdené, majú dlhý dobeh alebo sa pohybujú v dôsledku
prúdenia média, ako napr. čerpadlá a ventilátory. Maximálny čas letmého štartu je cca
200 ms.
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
75
I
5
Uvedenie do prevádzky
Stručný opis dôležitých krokov uvedenia do prevádzky
0
5.5.8
Výber prevádzkového režimu (4-kvadrantová prevádzka P82x)
S P820 / P821 môžete zapínať a vypínať 4-kvadrantovú prevádzku. Ak na menič
MOVITRAC® B pripojíte brzdový odpor, je možná 4-kvadrantová prevádzka. Ak na
meniči MOVITRAC® B nie je pripojený brzdový odpor a tak nie je možná generátorická
prevádzka, parametre P820 / P821 musíte nastaviť na "Vyp". Menič MOVITRAC® B sa
v tomto prevádzkovom režime pokúsi predĺžiť spomaľovaciu rampu. Tým príliš nenarastie generátorický výkon a napätie medziobvodu zostane pod vypínacím prahom.
5.5.9
Zadávanie požadovaných hodnôt (P10x)
S P100 "Zdroj požadovanej hodnoty" a P101 "Zdroj riadiacich signálov" môžete ako
zdroj riadiacich signálov a požadovanej hodnoty zvoliť komunikačné rozhranie.
Rozhrania sa týmto parametrom automaticky nedeaktivujú, pretože menič frekvencie
musí neustále ostať pripravený na príjem cez všetky rozhrania.
Pevné požadované hodnoty majú vždy vyššiu prioritu ako iné požadované hodnoty.
Úplný zoznam možnosti výberu nájdete v popise parametra P100.
Zadanie cez
priemyselnú
zbernicu / SBus
Na určenie priemyselnej zbernice alebo zbernice SBus ako zdroja požadovanej hodnoty
sa pre P100 musí zvoliť hodnota "SBus 1 / Pevná požadovaná hodnota". Znamienko
požadovanej hodnoty určuje smer otáčania.
Zadanie
prostredníctvom
analógovej
hodnoty
Na určenie zdroja požadovanej hodnoty na analógovú hodnotu existujú pre P100 nasledovné možnosti voľby:
Zadanie prostredníctvom pevnej
požadovanej
hodnoty (digitálne
riadenie)
•
Bipolárne (spracovanie so znamienkom analógového vstupu 1 alebo pevnej požadovanej hodnoty)
•
Unipolárne (spracovanie podľa skutočnej hodnoty analógového vstupu 1 alebo
pevnej požadovanej hodnoty)
•
Potenciometer motora (virtuálny potenciometer)
•
Pevná požadovaná hodnota + AI1 (súčet zvolenej pevnej požadovanej hodnoty a
hodnoty analógového vstupu AI1 → taktiež platí P112 AI1 prevádzkový režim)
•
Pevná požadovaná hodnota × AI1 (násobiteľ pre analógový vstup AI1 → 0 – 10 V =
0 – 100 %)
•
Bipolárne AI2 (analógový vstup 2 alebo pevná požadovaná hodnota)
Pre zadávanie zdroja požadovanej hodnoty na binárne vstupy sa musí P100 nastaviť na
hodnotu "Požadovaná hodnota frekvencie – vstup / Pevná požadovaná hodnota" (frekvencia na binárnom vstupe DI04 určuje požadovanú hodnotu). Pomocou "P102 Úprava
mierky frekvencie" môžete nastaviť, pri akej vstupnej frekvencii sa dosiahne systémová
požadovaná hodnota 100 %.
5.5.10 Ochranné funkcie
76
Parametrizácia
medzného prúdu
(P303)
Interné prúdové obmedzenie sa vzťahuje na zdanlivý prúd, teda výstupný prúd meniča.
V oblasti slabého poľa menič automaticky interne zníži medznú hodnotu prúdu. Tým
menič chráni pripojený motor proti preklopeniu.
Parametrizácia
sledovania otáčok
(P50x)
Pohon dosiahne otáčky určené požadovanou hodnotou iba vtedy, ak má dostatočný
krútiaci moment. Ak menič dosiahne P303 Prúdové obmedzenie, vychádza z toho, že
nedosiahne požadované otáčky. Ak menič prekročí prúdové obmedzenie dlhšie ako
P501 Oneskorenie, aktivuje sa sledovanie otáčok.
Parametrizácia
reakcií na chyby
(P83x)
Chyba "EXT. CHYBA" sa aktivuje len v stave meniča "UVOĽNENÝ". Parametrom P830
môžete naprogramovať reakcie na chyby, ktoré sa aktivujú cez vstupnú svorku naprogramovanú na "/EXT. CHYBA".
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Uvedenie do prevádzky
Stručný opis dôležitých krokov uvedenia do prevádzky
I
5
0
Parametrizácia
ochrany motora
(P340)
Menič MOVITRAC® B pri aktivácii tejto ochrany elektronicky preberá tepelnú ochranu
pripojeného motora. Funkcia ochrany motora je vo väčšine prípadov porovnateľná s klasickou tepelnou ochranou (istič motora) a navyše zohľadňuje chladenie vlastným ventilátorom závislým od otáčok. Vyťaženie motora sa určuje výstupným prúdom meniča,
spôsobom hladenia, otáčkami motora a časom. Za základ tepelného modelu motora
slúžia pri uvádzaní do prevádzky (MOVITOOLS® MotionStudio/DBG60B) zadané údaje
motora a dodržanie prevádzkových podmienok predpísaných pre motor.
5.5.11 Nastavenie medzných hodnôt systému
Minimálne otáčky
(P301)
Hodnota otáčok, ktorá nesmie byť nižšia ani pri zadaní požadovanej hodnoty nula.
Minimálne otáčky platia aj vtedy, ak sa nastavili nmin < nStart / Stop.
Maximálne otáčky
(P302)
Zadávaná požadovaná hodnota nesmie prekročiť tu nastavenú hodnotu. Ak sú zadané
nmin > nmax, platí pre minimálne otáčky aj maximálne otáčky hodnota nastavená v nmax.
Rampy otáčok
(P13x)
Časy rámp sa vzťahujú na zmenu požadovanej hodnoty Δn = 3 000 1/min. Rampy t11 /
t21 hore a t11 / t21 dole sú účinné pri zmene požadovanej hodnoty. Pri odstránení uvoľnenia tlačidlom STOP / RESET alebo cez svorky je účinná rampa zastavenia t13 / t23.
5.5.12 Aktivácia funkcie šetrenia energiou (P770)
Funkciu šetrenia energiou možno aktivovať pre prevádzkové režimy VFC / VFC &
LETMÝ ŠTART / U/F CHARAKTERISTIKA. V chode naprázdno môže príkon motora
klesnúť až o 70 %.
Úspora energie sa môže dosiahnuť pri prevádzke čerpadiel, ventilátorov, pásových
dopravníkov atď. Pri tomto spôsobe sa magnetizácia asynchrónneho motora riadi podľa
zaťaženia prispôsobením pomeru napätia-frekvencie, motor sa podmagnetizuje.
5.5.13 Aktivácia technologických funkcií
Dodatočne k funkciám štandardného vyhotovenia môžete so zariadeniami v technologickom vyhotovení využiť aplikačný modul dostupný v Engineering softvéri
MOVITOOLS® MotionStudio. Technologické funkcie spoznáte podľa dvojice znakov
"0T" na konci typového označenia alebo v softvéri MOVITOOLS® MotionStudio
v položke "Unit data" (Dáta jednotky) ako "Unit variant: Technology" (Vyhotovenie jednotky: Technologické).
V súčasnosti existuje aplikačný modul "Jednoduché polohovanie" v kombinácii so zabudovanými snímačmi SEW ako náhrada pre prepínanie rýchleho a pomalého chodu
iniciátormi.
Uvoľnenie sa môže v prípade núdze vykonať aj dodatočne. V takom prípade sa musí
v softvéri MOVITOOLS® MotionStudio prostredníctvom menu "Práce na prístroji /
"Technologické uvoľnenie" zadať správny údaj TAN.
5.5.14 Nastavenia pri pomalých otáčkach (P32x)
Funkciu P320 / P330 Automatické nastavenie používajte len pri jednomotorovej prevádzke. Túto funkciu môžete použiť pre všetky motory a regulácie. Menič počas predmagnetizácie zmeria motor a nastaví parameter P322 / P332 IxR-kompenzácia. Hodnoty sa uložia do dočasnej pamäte.
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
77
I
5
Uvedenie do prevádzky
Spustenie motora v manuálnom režime
0
5.5.15 Nastavenie priradenia binárnych vstupov (P60x)
Informácie nájdete v odseku "Skupina parametrov 6.. Priradenie svoriek" (→ str. 123).
5.5.16 Nastavenie funkcie brzdy (P73x)
Meniče MOVITRAC® B sú schopné riadiť brzdy namontované na motore. Funkcia brzdy
pôsobí na binárny výstup obsadený funkciou "/BRZDA" (24 V = brzda odbrzdená). Pre
riadenie brzdy použite DO02.
5.6
Spustenie motora v manuálnom režime
Pamätajte, že skôr než môžete motor uvoľniť cez svorky, musíte opustiť manuálne
ovládanie.
5.6.1
Zadávanie analógovej požadovanej hodnoty
Nasledujúca tabuľka udáva signály, ktoré musia byť pri zadávaní požadovanej hodnoty
"unipolárna / pevná požadovaná hodnota" (P100) na svorkách X11:2 (AI1) a X12:1 –
X12:4 (DIØØ...DIØ3), aby bolo možné ovládať pohon zadávaním analógovej požadovanej hodnoty. Priradenie svoriek je v tomto prípade potrebné chápať ako príklad a na
požiadanie je možné ho prostredníctvom parametrov P601 – 608 zmeniť. Vpravo/Stop
DIO1 je však pevne priradené.
X11:2 (AI11)
Analógový
vstup n1
X12:1
(DIØØ)
/Blokovanie regulátora1)
X12:2 (DIØ1)
CW/stop
(Vpravo /
Stop)2)
X12:3
(DIØ2)
Vľavo /
Stop
X12:4 (DIØ3)
Uvoľnenie /
Stop
X12:5
(DIØ4)
n11/n21
X12:6
(DIØ5)
n12/n22
Blokovanie
regulátora
X
0
X
X
X
0
0
Stop
X
1
X
X
0
0
0
Uvoľnenie a stop
X
1
0
0
1
0
0
Otáčanie doprava
s 50 % nmax
5V
1
1
0
1
0
0
Otáčanie doprava
s nmax
10 V
1
1
0
1
0
0
Otáčanie doľava
s 50 % nmax
5V
1
0
1
1
0
0
Otáčanie doľava
s nmax
10 V
1
0
1
1
0
0
Funkcia
1) Žiadne štandardné nastavenie
2) pevne priradené
0
1
X
78
=
=
=
0 signál
1 signál
neplatné
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Uvedenie do prevádzky
Spustenie motora v manuálnom režime
I
5
0
Nasledujúci diagram pohybu znázorňuje na vzorovom príklade, ako možno spustiť
motor pri zapojených svorkách X12:1 – X12:4 a pomocou analógových požadovaných
hodnôt. Binárny výstup X10:2 (DOØ2 "/Brzda") sa používa na spínanie brzdového
stýkača K12.
1
Vstup DIØØ
/Blokovanie
regulátora
t
0
1
Vstup DIØ1
Vpravo/Stop
t
0
1
Vstup DIØ2
Vľavo/Stop
t
0
Vstup DIØ3
Uvoľnenie/Stop
1
t
0
Výstup DOØ2
/Brzda
1
0
t
10V
Analógový
vstup n1 (AI11) 5V
0V
t
nmax
Otáčky
50 % nmax
nmin
nstart-stop
0
-50 % nmax
t11 hore
t11 hore
t11 hore
t11 dole
t11 dole
t
t11 hore
Rampa zastavenia t13
-nmax
18014398698571787
UPOZORNENIE
Pri blokovaní riadiacou jednotkou motorom netečie prúd. Motor bez brzdy sa zastaví
voľným dobehom.
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
79
I
5
Uvedenie do prevádzky
Spustenie motora v manuálnom režime
0
5.6.2
Pevné požadované hodnoty
Nasledujúca tabuľka uvádza signály, ktoré musia byť pri zadávaní požadovanej hodnoty
"unipolárna / pevná požadovaná hodnota" P100 na svorkách X12:1 – X12:6 (DIØØ –
DIØ5), aby bolo možné ovládať pohon zadávaním pevnej požadovanej hodnoty. Priradenie svoriek je v tomto prípade potrebné chápať ako príklad a na požiadanie je možné
ho prostredníctvom parametrov P601 – 608 zmeniť. Vpravo/Stop DIO1 je však pevne
priradené.
X12:1 (DIØØ)
/Blokovanie
regulátora1)
X12:2 (DIØ1)
CW/stop
(Vpravo /
Stop)2)
X12:3 (DIØ2)
Vľavo / Stop
X12:4 (DIØ3)
Uvoľnenie /
Stop
X12:5 (DIØ4)
n11/n21
X12:6 (DIØ5)
n12/n22
Blokovanie
regulátora
0
X
X
X
X
X
Stop
1
X
X
0
X
X
Uvoľnenie a stop
1
0
0
1
X
X
Otáčky vpravo n11
1
1
0
1
1
0
Otáčky vpravo n12
1
1
0
1
0
1
Otáčky vpravo n13
1
1
0
1
1
1
Otáčky vľavo n11
1
0
1
1
1
0
Funkcia
1) žiadne štandardné nastavenie
2) pevne priradené
0
1
X
80
=
=
=
0 signál
1 signál
neplatné
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Uvedenie do prevádzky
Spustenie motora v manuálnom režime
I
5
0
Nasledujúci diagram pohybu znázorňuje na vzorovom príklade, ako možno pri zapojených
svorkách X12:1 – X12:6 spustiť pohon internými pevnými požadovanými hodnotami.
Binárny výstup X10:2 (DOØ2 "/Brzda") sa používa na spínanie brzdového stýkača K12.
1
Vstup DIØØ
/Blokovanie
regulátora
t
0
1
Vstup DIØ1
Vpravo/Stop
t
0
1
Vstup DIØ2
Vľavo/Stop
t
0
Vstup DIØ3
Uvoľnenie/Stop
1
t
0
1
Vstup DIØ4
n11/n21
t
0
1
Vstup DIØ5
n12/n22
t
0
Výstup DOØ2
/Brzda
1
t
0
Otáčky
n13
t11 hore
n12
n11
0
-n11
-n12
t11 hore
t11 dole
t11 hore
t
t11 hore
Rampa zastavenia t13
-n13
18014398698576011
UPOZORNENIE
Pri blokovaní riadiacou jednotkou motorom netečie prúd. Motor bez brzdy sa zastaví
voľným dobehom.
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
81
I
5
Uvedenie do prevádzky
PI regulátor (P25x)
0
5.7
PI regulátor (P25x)
Informácie ku PI regulátoru nájdete v kapitole "Konfigurácia/PI regulátor".
5.8
Režim master / slave (P750)
Funkcia master-slave poskytuje možnosť automatického vykonávania funkcií ako je
súbeh otáčok. Ako komunikačné spojenie je možné využiť rozhranie RS485 alebo rozhranie priemyselnej zbernice.
Na zariadení slave je potom potrebné nastaviť P100 Zdroj požadovanej hodnoty =
Master-SBus alebo P100 Zdroj požadovanej hodnoty = Master-RS485. Výstupné procesné dáta PO1 – PO3 (P870, P871, P872) nastavuje firmvér automaticky.
Prostredníctvom programovateľnej funkcie svoriek "Slave-voľnobeh" P60x Binárne
vstupy, základná jednotka je možné oddeliť slave od riadiacej žiadanej hodnoty mastera
a prepnúť do lokálneho riadiaceho režimu (napr. zdroj riadiacich signálov bipolárny /
pevná požadovaná hodnota).
5.9
Skupinový pohon
Informácie ku skupinovému pohonu nájdete v kapitole "Konfigurácia/.../Viacosový
pohon, Skupinový pohon".
5.10
Uvedenie do prevádzky trojfázových asynchrónnych motorov do výbušného
prostredia kategórie 2 (94/9/ES)
Trojfázové motory SEW-EURODRIVE do výbušného prostredia, ktoré sa uvádzajú do
prevádzky s meničom MOVITRAC® B, musia byť podľa typového štítku a typovej skúšky ES schválené pre takúto prevádzku.
Zabezpečenie pre prevádzku v prostredí ohrozenom explóziou zaisťuje certifikované bezpečnostné zariadenie v spojení s teplotnými snímačmi v motore. Funkcia prúdového
obmedzenia v meniči MOVITRAC® B obmedzuje možnosť aktivácie bezpečnostného
zariadenia, t.j. motor je chránený pred neprípustným prehriatím (→ nasledujúci obrázok).
Prúdové obmedzenie lmedz
l1
1.5 lC
lN(motor)
lü
C
lü
D
l2
B
E
A
Závisí od
typu motora
prípustná oblasť
trvalého prúdu
fA
fB
fC
fokr
fD
fE
f/Hz
9007200296570891
82
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Uvedenie do prevádzky
Uvedenie do prevádzky trojfázových asynchrónnych motorov do výbušného
I
5
0
Pre uvedenie do prevádzky používajte softvér MOVITOOLS® MotionStudio. Uvedením
do prevádzky sa pri vybraných motoroch SEW schválených pre prevádzku vo výbušnom prostredí automaticky aktivujú parametre P560 – P566.
Po uvedení do prevádzky je možné P560 deaktivovať len vtedy, pokiaľ bol predtým uvedený do prevádzky motor do výbušného prostredia.
Po uvedení motora do prevádzky je prúdové obmedzenie I1 aktívne. Prúdové obmedzenie I2 opisuje dlhodobo prípustný prúd (vyšrafovaná oblasť).
Parametre a hodnoty uvedenia do prevádzky je možné zadokumentovať pomocou
programu MOVITOOLS® MotionStudio. Hodnoty sú zobrazované v políčku "ATEX
information".
UPOZORNENIE
Ďalšie informácie nájdete v prevádzkovom návode "Trojfázové motory do výbušného
prostredia EDR.71 – 225".
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
83
I
5
Uvedenie do prevádzky
Komunikácia a profil zariadenia
0
5.11
Komunikácia a profil zariadenia
Cez komunikačné rozhranie vám MOVITRAC® B poskytuje digitálny prístup ku všetkým
parametrom pohonu a funkciám.
Riadenie meniča frekvencie sa uskutočňuje cez rýchle, cyklické procesné údaje. Cez
tento kanál procesných dát máte možnosť, popri zadaní požadovaných hodnôt, napr.
požadované otáčky, čas integrátora pre vysoký/nízky chod, aktivovať tiež rozličné funkcie pohonu, ako uvoľnenie, blokovanie regulátora, zastavenie, rýchle zastavenie atď.
Cez tento kanál môžete súčasne tiež spätne prečítať skutočné hodnoty meniča frekvencie, ako sú skutočné otáčky, elektrický prúd, stav prístroja, číslo chyby, alebo tiež
referenčné hlásenia.
V kombinácii s riadením procesov a polohovania IPOSplus® integrovaným v meniči frekvencie je možné kanál procesných dát využívať ako priame spojenie medzi PLC a
IPOSplus®. V takom prípade procesné dáta nevyhodnocuje menič frekvencie ale priamo
program IPOSplus®.
Zatiaľ čo výmena procesných údajov sa spravidla vykonáva cyklicky, parametre pohonu
je možné čítať a zapisovať acyklicky pomocou funkcií READ a WRITE. Táto výmena
parametrov-dát umožňuje realizáciu aplikácií, pri ktorých sú všetky dôležité parametre
pohonu uložené v nadradenom automatizačnom zariadení, takže na samotnom
v meniči frekvencie sa nebude musieť uskutočniť žiadne manuálne parametrizovanie.
Použitie systému priemyselnej zbernice si pre techniku pohonov vyžaduje dodatočné
kontrolné funkcie ako napr. časová kontrola priemyselnej zbernice (časové oneskorenie
priemyselnej zbernice) alebo tiež špeciálne koncepty núdzového zastavenia.
Kontrolné funkcie MOVITRAC® B sa môžu napríklad cielene prispôsobiť na vašu aplikáciu. Môžete tak napr. určiť, ktoré reakcie na chyby má menič frekvencie v prípade
chyby zbernice zrušiť. Pre mnohé aplikácie bude zmysluplné rýchle zastavenie, môžete
tiež zmraziť posledné požadované hodnoty.
Pretože funkčnosť riadiacich svoriek je zaručená aj v prevádzke priemyselnej zbernice,
môžete realizovať koncepty núdzového zastavenia nezávislé od priemyselnej zbernice
ako predtým, cez svorky meniča frekvencie.
Pre uvedenie do prevádzky a servis vám menič frekvencie MOVITRAC® B poskytuje
početné možnosti diagnostiky. Pomocou ručnej ovládacej jednotky DBG60B môžete
kontrolovať ako požadované hodnoty poslané nadradeným riadením, tak aj skutočné
hodnoty. Okrem toho získate početné prídavné informácie o stave komunikačných
rozhraní.
Ešte komfortnejšiu možnosť diagnostiky ponúka Engineering softvér MOVITOOLS®
MotionStudio, ktorý popri nastavení všetkých parametrov pohonu a komunikácie umožňuje tiež podrobné zobrazenie informácií k stavu rozhraní a prístroja.
84
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Uvedenie do prevádzky
Komunikácia a profil zariadenia
I
5
0
5.11.1 Procesné dáta
Pod pojmom Procesné dáta (PD) sa rozumejú všetky (aktuálne) dáta procesu kritické
z časového hľadiska, ktoré sa musia rýchlo spracovať alebo preniesť. Vyznačujú sa
vysokou dynamikou a aktuálnosťou.
Procesné údaje sú napríklad požadované a skutočné hodnoty meniča frekvencie ale aj
periférny stav koncových spínačov. Tieto sa cyklicky vymieňajú medzi automatizačným
zariadením a meničom frekvencie.
Prostredníctvom procesných údajov sa vykonáva vlastné riadenie meniča frekvencie
MOVITRAC® B.
Vo všeobecnosti sa pracuje so vstupnými (PI) a výstupnými (PO) procesnými údajmi
oddelene. Vďaka tomu môžete špeciálne pre vašu aplikáciu určiť, ktoré výstupné procesné dáta (požadované hodnoty) sa majú vysielať z riadenia do meniča frekvencie
alebo ktoré procesné dáta (skutočné hodnoty) má menič frekvencie MOVITRAC® B
odoslať v opačnom smere nadradenému riadeniu.
Na riadenie meniča frekvencie prostredníctvom komunikačného rozhrania sa menič najskôr musí prepnúť na zodpovedajúci zdroj riadiacich signálov a požadovanej hodnoty.
Rozlišovanie medzi zdrojom riadiacich signálov a zdrojom požadovanej hodnoty umožňuje rôzne kombinácie, takže pohon môže byť napríklad riadený prostredníctvom priemyselnej zbernice a ako požadovaná hodnota sa môže používať analógová požadovaná hodnota. Následne sa prostredníctvom parametrov na opis výstupných procesných
dát určí, ako má menič frekvencie interpretovať procesné dáta.
Parametrom P100 Zdroj požadovanej hodnoty je možné nastaviť, prostredníctvom ktorého komunikačného rozhrania sa spracuje požadovaná hodnota z meniča frekvencie.
Parameter
Komunikačné rozhranie
RS485
Parametrom P100 Zdroj požadovanej hodnoty
Priemyselná zbernica
SBus
...
Parametrom P101 Zdroj riadiacich signálov je možné nastaviť, ako sa má vykonávať riadenie meniča frekvencie. Menič očakáva riadiace slovo od tu nastaveného zdroja.
Parameter
Riadenie meniča prostredníctvom
Terminals (Svorky)
P101 Zdroj riadiacich signálov
RS485
Priemyselná zbernica
SBus
Nastavenie:
SVORKY
Pri tomto nastavení sa riadenie meniča frekvencie uskutočňuje iba prostredníctvom
binárnych vstupov a príp. riadiaceho programu IPOSplus®.
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
85
5
I
Uvedenie do prevádzky
Komunikácia a profil zariadenia
0
Nastavenie:
RS485,
Priemyselná
zbernica, SBus
V tomto nastavení je riadiace slovo definované v kanáli výstupných procesných dát
aktualizované nastaveným zdrojom riadiacich signálov (RS485, priemyselná zbernica,
systémová zbernica).
Binárne vstupy a riadiaci program IPOSplus® sa aj naďalej podieľajú na riadení.
OPATRNE!
Z bezpečnostno-technických dôvodov sa musí menič frekvencie uvoľniť na riadenie
cez procesné údaje navyše vždy aj na strane svoriek. Následkom toho sa svorky
musia zapojiť alebo naprogramovať tak, aby sa menič uvoľnil prostredníctvom binárnych vstupov.
Nasledujúci obrázok znázorňuje zapojenie na strane svoriek a parametrizáciu pre výlučné riadenie meniča frekvencie prostredníctvom procesných dát.
24VIO
X12
DI00 = Reset chyby
DI01 = Vpravo / stop
DI02 = Vľavo / stop
DI03 = Uvoľnenie / stop
DI04 = n11/n21
DI05TF = n12/n22
VOTF = Napájacie napätie pre TF/TH
24VIO4 = + 24 V vstup/výstup
GND = Referenčný potenciál pre binárne
signály
X13
GND = Referenčný potenciál pre binárne
signály
DO02 = Brzdu uvoľniť
DO03 = Pripravený na prevádzku
GND = Referenčný potenciál
DO01-C = Reléový kontakt/porucha
DO01-NO = Reléový spínací kontakt
DO01-NC = Reléový rozpínací kontakt
8674167947
86
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Uvedenie do prevádzky
Komunikácia a profil zariadenia
I
5
0
5.11.2 Konfigurácia procesných dát
Menič frekvencie MOVITRAC® B je možné riadiť prostredníctvom komunikačných rozhraní s 1 až 10 procesnými dátovými slovami (pri RS485 s 1 až 3). Počet vstupných procesných dát (PI) a výstupných procesných dát (PO) je pritom identický.
PO
PO 1
PO 2
PO 3
PI 1
PI 2
PI 3
PI
5945505675
Nastavenie konfigurácie procesných dát sa vykonáva buď prepínačmi DIP na doplnkovej karte alebo prostredníctvom mastra zbernice pri spúšťaní zbernicového systému
(napr. PROFIBUS-DP alebo RS485). Menič frekvencie týmto spôsobom automaticky
obdrží správne nastavenie. Pomocou ručnej ovládacej jednotky alebo monitora priemyselnej zbernice v MOVITOOLS® MotionStudio môžete kontrolovať aktuálnu konfiguráciu procesných dát v položke menu P090 Konfigurácia priemyselnej zbernice PD.
V závislosti od použitého rozhrania priemyselnej zbernice sa môžu aktivovať konfigurácie procesných dát podľa nasledovnej tabuľky.
P090 Konfigurácia PD
1 procesné dátové slovo + kanál parametrov
1PD+PARAM
1 procesné dátové slovo
1PD
2 procesné dátové slová + kanál parametrov
2PD+PARAM
2 procesné dátové slová
2PD
....
....
10 procesné dátové slová + kanál parametrov
10PD+PARAM
10 procesné dátové slová
10PD
Upozornenie: 3 procesné dátové slová (PD) pre zbernicové karty, 10 PD pre FSE24B
vo vyhotovení ako čelný modul.
Pre riadenie meniča frekvencie procesnými slovami má význam iba počet procesných
dát (teda 1PD - 10PD). V prípade, že sa ako master priemyselnej zbernice použijú programovateľné riadenia, potom sa procesné údaje spravidla zobrazujú priamo do oblasti
vstupu/výstupu alebo periférií. Z toho dôvodu musí mať oblasť vstupu/výstupu alebo
periférií PLC dostatok pamäte pre procesné dáta meniča frekvencie (pozri nasledovný
obrázok). Priradenie adresy medzi procesnými dátami meniča frekvencie a oblasťou
adresy PLC sa zvyčajne uskutočňuje v rámci konštrukčnej skupiny mastra priemyselnej
zbernice.
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
87
5
I
Uvedenie do prevádzky
Komunikácia a profil zariadenia
0
AW 44
AW 42
AW 40
PO 3
PO 2
PO 1
PO
PO 1
PO 2
PO 3
PI 1
PI 2
PI 3
Rozsah adries PLC
EW 44
EW 42
EW 40
PI 3
PI 2
PI 1
PI
5945507339
5.11.3 Opis procesných dát
Opis procesných dát definuje obsah prenášaných procesných dát. Procesné dátové
slová môže používateľ zadávať individuálne.
Pre definíciu prvých troch procesných dátových slov máte k dispozícii nasledovných
šesť parametrov priemyselnej zbernice:
•
P870 Opis požadovanej hodnoty PO1
•
P871 Opis požadovanej hodnoty PO2
•
P872 Opis požadovanej hodnoty PO3
•
P873 Opis skutočnej hodnoty PI1
•
P874 Opis skutočnej hodnoty PI2
•
P875 Opis skutočnej hodnoty PI3
Zmenou jedného z vyššie uvedených parametrov sa automaticky zablokuje príjem
výstupných procesných dát pre spracovanie požadovaných hodnôt prostredníctvom
priemyselnej zbernice. Až po opätovnej aktivácii parametra priemyselnej zbernice
•
P876 Uvoľnenie dát PO = ZAP
sa prijaté výstupné procesné dáta spracujú podľa nových opisov skutočných a požadovaných hodnôt.
Procesné dátové slová 4 až 10 je možné čítať a zapisovať iba prostredníctvom
IPOSplus®.
88
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Uvedenie do prevádzky
Komunikácia a profil zariadenia
I
5
0
Opis
požadovaných
hodnôt PO dát
Parametre Opis požadovaných hodnôt POx definujú obsah procesných výstupných
slov, ktoré sú prostredníctvom systému priemyselnej zbernice vysielané nadradeným
automatizačným zariadením (pozri nasledovný obrázok).
P870: Opis požad. hodnoty PO1 P871: Opis požad. hodnoty PO2
Riadiace slovo 1
Riadiace slovo 2
Požad. hodnota otáčok
Požad. hodnota prúdu
atď.
Riadiace slovo 1
Riadiace slovo 2
Požad. hodnota otáčok
Požad. hodnota prúdu
atď.
PO 1
PO 2
P872: Opis požad. hodnoty PO3
Riadiace slovo 1
Riadiace slovo 2
Požad. hodnota otáčok
Požad. hodnota prúdu
atď.
PO 3
Procesné výstupné dáta
5946331531
Prostredníctvom procesných výstupných slov PO1, PO2 a PO3 je možné uvedené
požadované hodnoty prenášať cez kanál výstupných procesných dát. Vy sami pritom
môžete určiť, v rámci ktorého procesného dátového slova sa má prenášať časť s vyššou
hodnotu (High) alebo časť s nižšou hodnotu (Low).
Obsadenie
Význam
ŽIADNA
FUNKCIA
Nastavenie ŽIADNA FUNKCIA spôsobí, že menič frekvencie toto
procesné výstupné slovo nepoužíva na spracovanie požadovaných hodnôt. Obsah procesného výstupného slova naprogramovaného na voľbu ŽIADNA FUNKCIA sa bude ignorovať, a to aj
v prípade, ak riadenie zadáva reálnu požadovanú hodnotu prostredníctvom systému priemyselnej zbernice.
Nastavenie ŽIADNA FUNKCIA iba zablokuje spracovanie tohto
procesného výstupného slova v systéme meniča. K procesným
výstupným dátam môžete kedykoľvek pristupovať prostredníctvom programu IPOSplus®.
OTÁČKY
Pri nastavení OTÁČKY menič frekvencie MOVITRAC® B požadovanú hodnotu predanú v tomto procesnom dátovom slove interpretuje ako požadovanú hodnotu otáčok, pokiaľ nastavený
prevádzkový režim (P700 Prevádzkový režim 1, P701 Prevádzkový režim 2) pripúšťa požadovanú hodnotu otáčok.
Ak nie je naprogramovaná žiadna požadovaná hodnota otáčok aj
keď je ako zdroj požadovanej hodnoty nastavené komunikačné
rozhranie (priemyselná zbernica, RS485, systémová zbernica),
potom menič frekvencie beží s požadovanou hodnotou otáčok = 0.
1 číslica = 0,2 / min
PRÚD
Pri nastavení PRÚD menič frekvencie požadovanú hodnotu
predanú v tomto procesnom dátovom slove interpretuje ako
požadovanú hodnotu prúdu, ak je ako prevádzkový režim (P700
Prevádzkový režim 1) nastavený variant s reguláciou krútiaceho
momentu. V opačnom prípade menič frekvencie požadovanú
hodnotu prúdu ignoruje.
1 číslica = 0,1 % IN
MAX. OTÁČKY
Pri nastavení MAX. OTÁČKY menič frekvencie MOVITRAC® B
odovzdanú požadovanú hodnotu interpretuje ako obmedzenie
otáčok. Zadanie obmedzenia otáčok sa vykonáva v jednotkách
1/min a interpretuje sa ako absolútna hodnota.
Podporovaný rozsah hodnôt obmedzenia otáčok prostredníctvom
priemyselnej zbernice zodpovedá rozsahu hodnôt parametra
P302 Maximálne otáčky 1. Nastavením obmedzenia otáčok prostredníctvom priemyselnej zbernice sa automaticky stanú neúčinnými parametre P302 Maximálne otáčky 1, P312 Maximálne
otáčky 2.
1 číslica = 0,2 / min
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Škálovanie
89
5
I
Uvedenie do prevádzky
Komunikácia a profil zariadenia
0
Špeciálne prípady
spracovania
PO dát
90
Obsadenie
Význam
Škálovanie
MAX. PRÚD
Pri nastavení MAX. PRÚD menič frekvencie MOVITRAC® B
odovzdaný procesný výstupný údaj interpretuje ako obmedzenie
prúdu. Zadanie obmedzenia prúdu sa vykonáva v percentách vo
vzťahu k menovitému prúdu meniča, v jednotkách % IN a interpretuje sa ako absolútna hodnota pre obidva smery otáčania.
Podporovaný rozsah hodnôt obmedzenia prúdu prostredníctvom
priemyselnej zbernice zodpovedá rozsahu hodnôt parametra
P303 Obmedzenie prúdu 1. Prúdové hranice nastaviteľné parametrami P303 Obmedzenie prúdu 1 a P313 Obmedzenie prúdu 2
sú aj pri zadaní obmedzenia prúdu prostredníctvom procesných
dát naďalej platné, takže tieto parametre predstavujú maximálne
účinné obmedzenie prúdu.
1 číslica = 0,1 % IN
PREKLZ
Pri nastavení PREKLZ menič frekvencie MOVITRAC® B odovzdané procesné výstupné slovo interpretuje ako kompenzačnú
hodnotu preklzu.
Nastavením kompenzácie preklzu prostredníctvom priemyselnej
zbernice sa automaticky deaktivujú parametre P324 Kompenzácia preklzu 1 a P334 Kompenzácia preklzu 2.
Zadanie kompenzácie preklzu prostredníctvom kanálu procesných dát má z technického hľadiska význam iba v prevádzkovom
režime VFC-N-REGULÁCIA, pretože zmenou kompenzácie preklzu je možné nepriame ovplyvnenie krútiaceho momentu.
Rozsah hodnôt tejto hodnoty kompenzácie preklzu je identický
s rozsahom hodnôt parametra P324 Kompenzácia preklzu 1 a
zodpovedá rozsahu otáčok 0 – 500 1/min.
V prípade, že sa preklz zadaný prostredníctvom procesných dát
nachádza mimo tohto rozsahu hodnôt, potom sa pri poklese pod
zadanú hranicu aktivuje Minimum a pri prekročení rozsahu hodnôt sa aktivuje Maximum.
1 číslica = 0,2 / min
RAMPA
Pri nastavení RAMPA menič frekvencie MOVITRAC® B odovzdanú požadovanú hodnotu interpretuje ako rampu pre vysoký
alebo nízky chod. Zadaná číselná hodnota zodpovedá času
v milisekundách a vzťahuje sa na zmenu otáčok o 3000 1/min.
Funkcia rýchleho a núdzového zastavenia touto rampou procesu
nie je ovplyvnená. Pri prenose procesnej rampy prostredníctvom
systému priemyselnej zbernice sa rampy t11, t12, t21 a t22 stanú
neúčinnými.
1 číslica = 1 ms
RIADIACE
SLOVO 1 /
RIADIACE
SLOVO 2
Obsadenie procesných výstupných údajov riadiacim slovom 1
alebo riadiacim slovom 2 umožňuje aktiváciu takmer všetkých
funkcií pohonu prostredníctvom systému priemyselnej zbernice.
Opis riadiaceho slova 1 a 2 je uvedený v kapitole "Definícia riadiacich slov".
OTÁČKY [%]
Pri nastavení OTÁČKY [%] menič frekvencie MOVITRAC® B
požadovanú hodnotu predanú v tomto procesnom dátovom slove
interpretuje ako percentuálnu požadovanú hodnotu otáčok.
Relatívna požadovaná hodnota otáčok sa vždy vzťahuje na aktuálne platné obmedzenie maximálnych otáčok, to znamená buď
P302/312 alebo MAX. OTÁČKY alebo Obmedzenie otáčok PO.
4000hex
= 100 % nmax
IPOS PO-DATA
Nastavenie IPOS PO-DATA spôsobí, že menič frekvencie toto
procesné výstupné slovo nepoužíva na spracovanie požadovaných hodnôt. Obsah procesného výstupného slova naprogramovaného na voľbu IPOS-PO-DATA menič frekvencie ignoruje a
je k dispozícii výlučne na spracovanie v riadiacom programe
IPOSplus®.
V rámci IPOSplus® môžete príkazom GetSys PO-Data pristupovať
priamo na výstupné procesné dáta komunikačných rozhraní.
Ďalšie informácie nájdete v príručke k riadeniu procesov a polohovania programu IPOSplus®.
Medzi nadradeným
automatizačným
zariadením a programom IPOSplus®
je možné vymieňať
3 individuálne
kódované slová,
každé so 16 bitmi.
Oddelené nastavenie opisu výstupných procesných dát umožňuje množstvo kombinácií, z ktorých však nie všetky sú technicky zmysluplné.
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Uvedenie do prevádzky
Komunikácia a profil zariadenia
I
5
0
Okrem výstupných procesných dát sa vo všeobecnosti používajú aj digitálne vstupné
svorky a v špeciálnych prípadoch aj analógová hodnota meniča frekvencie
MOVITRAC® B.
Chýba predvoľba
požadovanej hodnoty prostredníctvom priemyselnej
zbernice
Ak je ako zdroj požadovanej hodnoty nastavené komunikačné rozhranie a pri opise
výstupných procesných údajov nie je naprogramovaná žiadna požadovaná hodnota, potom sa v meniči interne vygeneruje požadovaná hodnota = nula.
Žiadna predvoľba
riadiaceho slova
prostredníctvom
priemyselnej
zbernice
Ak je ako zdroj riadiacich signálov nastavené komunikačné rozhranie a pri opise
výstupných procesných údajov nie je naprogramované žiadne riadiace slovo,
potom sa v meniči interne vygeneruje riadiaci príkaz UVOĽNENIE.
Dvojité obsadenie
kanálu výstupných
procesných dát
Ak dostanú viaceré procesné výstupné slová rovnaký opis požadovaných hodnôt,
potom je platné prvé načítané procesné výstupné slovo. Postupnosť spracovania
v meniči frekvencie je pritom PO1 – PO2 – PO3, to znamená, že napr. ak PO2 a
PO3 vykazujú rovnaký opis požadovanej hodnoty, účinné je iba PO2. Obsah PO3
sa ignoruje.
Uvoľnenie dát PO
P876: Uvoľnenie dát PO
PO 1
PO 2
PO 3
Procesné výstupné dáta
5946336651
Zmena parametrov Opis požadovanej hodnoty PO1 – PO3 spôsobí automatické zablokovanie výstupných procesných dát s údajom PO dáta uvoľniť = Nie. Až parametrizáciou PO dáta uvoľniť = Áno (napr. nadriadeným riadením) sa kanál výstupných procesných dát opäť uvoľní pre spracovanie.
Spracovanie PO/PI
dát
NO
Výstupné procesné dáta zablokované.
Spracovanie požadovaných hodnôt meniča frekvencie pracuje až do opätovnej aktivácie požadovaných hodnôt priemyselnej zbernice ďalej s poslednými platnými (zmrazenými) výstupnými
procesnými dátami.
YES
Výstupné procesné dáta uvoľnené.
Menič frekvencie pracuje s výstupnými procesnými dátami zadanými masterom.
Vstupné procesné dáta meniča (skutočné hodnoty, informácie o stave atď.) je možné
načítavať prostredníctvom všetkých komunikačných rozhraní meniča a teda nie sú spojené so zdrojom riadiacich signálov a požadovanej hodnoty.
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
91
5
I
Uvedenie do prevádzky
Komunikácia a profil zariadenia
0
Systémová zbernica 1
RS485
PO 1
PO 2
PO 3
PO 1
PO 2
PO 3
100 Zdroj požadovanej
hodnoty
101 Zdroj riadiacich
signálov
Požadované hodnoty n / I
Obmedzenia n / l
Rampa, preklz
Riadiace slovo 1
Riadiace slovo 2
áno
876 Uvoľniť PO dáta
Diagnostika zbernice
870 Opis požadovanej hodnoty PO1
871 Opis požadovanej hodnoty PO2
872 Opis požadovanej hodnoty PO3
Binárne vstupy
PO 1
PO 2
PO 3
094 Požadovaná hodnota PO1 [hex]
095 Požadovaná hodnota PO2 [hex]
096 Požadovaná hodnota PO3 [hex]
Riadenie pohonu
Spracovanie požadovanej hodnoty
plus
IPOS
Diagnostika zbernice
873 Opis skutočnej hodnoty PI1
874 Opis skutočnej hodnoty PI2
875 Opis skutočnej hodnoty PI3
RS485
PI 1
PI 2
PI 3
097 Skutočná hodnota PI1 [hex]
098 Skutočná hodnota PI2 [hex]
099 Skutočná hodnota PI3 [hex]
Systémová zbernica 1
5946339339
92
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Uvedenie do prevádzky
Komunikácia a profil zariadenia
I
5
0
Opis skutočnej
hodnoty PI dát
Parametre Opis skutočnej hodnoty PI1 – PI3 definujú obsah procesných vstupných slov,
ktoré sa prenášajú od meniča frekvencie k nadradenému automatizačnému zariadeniu
(pozri nasledujúci obrázok). Každé procesné dátové slovo je definované vlastným parametrom, takže pre opis vstupných procesných dát sú potrebné tri parametre.
P875: Opis skut. hodnoty PI1
P875: Opis skut. hodnoty PI2
Stavové slovo 1
Stavové slovo 2
Skut. hodnota otáčok
Skut. zdanlivý prúd
atď.
Stavové slovo 1
Stavové slovo 2
Skut. hodnota otáčok
Skut. zdanlivý prúd
atď.
PI 1
PI 2
P876: Opis skut. hodnoty PI3
Stavové slovo 1
Stavové slovo 2
Skut. hodnota otáčok
Skut. zdanlivý prúd
atď.
PI 3
Procesné vstupné dáta
5946342027
Prostredníctvom procesných vstupných slov PI1, až PI3 je možné nasledovné parametre prenášať cez kanál procesných dát. 32-bitové hodnoty, ako napríklad skutočná
poloha, sa prenášajú v 2 procesných dátových slovách. Vy sami pritom môžete určiť,
v rámci ktorého procesného dátového slova sa má prenášať časť s vyššou hodnotu
(High) a časť s nižšou hodnotu (Low).
Obsadenie
Význam
ŽIADNA
FUNKCIA
Obsadenie procesného vstupného slova hodnotou ŽIADNA FUNKCIA spôsobí, že systém meniča toto procesné vstupné slovo
neaktualizuje. MOVITRAC® B v tomto prípade vo všeobecnosti
odošle nadradenému riadeniu späť hodnotu 0000hex.
OTÁČKY
Pri nastavení OTÁČKYmenič frekvencie odosiela späť nadradenému automatizačnému systému aktuálnu skutočnú hodnotu otáčok v jednotkách 1/min.
Presnú skutočnú hodnotu otáčok je možné dodať späť iba vtedy,
ak menič frekvencie disponuje spätnou väzbou otáčok, ktorá
dokáže merať skutočné otáčky motora. V prípade použitia
s kompenzáciou preklzu je odchýlka od reálnych otáčok motora
určovaná iba presnosťou kompenzácie preklzu nastavenej používateľom.
1 číslica =
0,2 / min
VÝSTUPNÝ
PRÚD
Pri nastavení VÝSTUPNÝ PRÚD poskytuje menič frekvencie
aktuálnu skutočnú hodnotu výstupného prúdu v jednotkách [% In]
(percentuálne, vo vzťahu k menovitému prúdu meniča frekvencie)
späť nadradenému automatizačnému systému.
1 číslica =
0,1 % IN
ČINNÝ PRÚD
Pri obsadení procesného vstupného slova hodnotou ČINNÝ
PRÚD poskytuje menič frekvencie aktuálnu skutočnú hodnotu činného prúdu v % In späť nadradenému automatizačnému systému.
1 číslica =
0,1 % IN
STAVOVÉ
SLOVO 1 /
STAVOVÉ
SLOVO 2
Obsadenie vstupných procesných dát stavovým slovom 1 alebo
stavovým slovom 2 umožňuje prístup k početným informáciám
o stave a poruchovým a referenčným hláseniam.
OTÁČKY [%]
Pri nastavení OTÁČKY [%] menič frekvencie odosiela späť nadradenému automatizačnému systému relatívnu aktuálnu skutočnú
hodnotu otáčok v jednotkách % nmax / P302.
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Škálovanie
4000hex
= 100 % nmax
93
I
5
Uvedenie do prevádzky
Komunikácia a profil zariadenia
0
Škálovanie
procesných dát
Obsadenie
Význam
Škálovanie
IPOS PI-DATA
S nastavením IPOS PI (IPOS Process Input Data) je možné cez
vstupné procesné údaje preniesť individuálnu skutočnú hodnotu
z programu IPOSplus® do nadradeného riadenia. Toto nastavenie
tak ponúka možnosť výmeny medzi programom IPOSplus® a nadradeným riadením prostredníctvom kanálu procesných dát s individuálnym 48-bitovým kódovaním.
V rámci IPOSplus® môžete príkazom SetSys PI-Data priamo opísať vstupné procesné údaje. Ďalšie informácie nájdete v príručke
k riadeniu procesov a polohovania programu IPOSplus®.
Medzi nadradeným automatizačným
zariadením a
programom
IPOSplus® je
možné vymieňať
3 individuálne
kódované slová,
každé so
16 bitmi.
Procesné dáta sa v zásade prenášajú ako hodnoty s pevnou čiarkou, aby ich bolo možné vyrátať čo najjednoduchšie pri bežiacom procese zariadenia. Parametre s rovnakou
mernou jednotkou dostanú rovnaké škálovanie, aby bolo možné priame porovnávanie
požadovaných a skutočných hodnôt v aplikačnom programe nadradeného automatizačného zariadenia. Rozlišujeme tri typy procesných dát:
•
Otáčky v 1/min
•
Prúd v % IN (menovitý prúd)
•
Rampa v ms
Rôzne varianty riadiacich a stavových slov sú kódované ako bitové polia a je im venovaná samostatná kapitola.
Procesné dáta
Typ
Rozlíšenie
Požadovaná hodnota otáčok /
Skutočná hodnota otáčok /
Obmedzenie otáčok kompenzácie preklzu
Integer
(celok) 16
1 číslica = 0,2 min-1
Vzťah
Rozsah
Relatívna požadovaná hodnota
otáčok [%] /
Relatívna skutočná hodnota
otáčok [%]
Integer
(celok) 16
1 číslica = 0,0061 %
(4000hex = 100 %)
Maximálne otáčky
meniča
-200 % – 0 – + 200 % – 0,0061 %
8000hex – 0 – 7FFFhex
Skutočná hodnota zdanlivého
prúdu /
Skutočná hodnota činného
prúdu /
Požadovaná hodnota prúdu
Obmedzenie prúdu
Integer
(celok) 16
1 číslica = 0,1 % IN
Menovitý prúd
meniča frekvencie
-3276,8 – 0 – +3276,7 %
8000hex – 0 – 7FFFhex
Odozva procesu nahor /
Odozva procesu nadol
Unsigned
(bez znamienka) 16
1 číslica = 1 ms
delta-f = 100 Hz
0 ms – 65535 ms
0000hex – FFFFhex
-6553,6 – 0 – +6553,4 min-1
8000hex – 0 – 7FFFhex
Pozitívne hodnoty otáčok pri odborne zapojenom motore zodpovedajú smeru otáčania
VPRAVO.
Príklady
Procesné
dáta
Otáčky
Relatívne
otáčky
Prúd
Rampa
94
Hodnota
Škálovanie
Prenesený procesný
dátum
Vpravo 400 min-1
400/0,2 = 2000dek = 07D0hex
2000dek
Vľavo 750 min-1
-(750/0,2) = 3750dek = F15Ahex
-3750dek alebo F15Ahex
Vpravo 25 % fmax
25 x (16384/100) = 4096dek = 1000hex
4096dek alebo 1000hex
-75 x (16384/100) = -12288dek = D000hex
-12288dek alebo
D000hex
Vľavo 75 % fmax
alebo 07D0hex
45 % IN
(45/0,1) = 450dek = 01C2hex
450dek alebo 01C2hex
115,5 % IN
(115,5/0,1) = 1155dek = 0483hex
1155dek alebo 0483hex
300 ms
300 ms → 300dek = 012Chex
300dek alebo 012Chex
1,4 s
1,4 s = 1400 ms
400dek = 0578hex
1400dek alebo 0578hex
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Uvedenie do prevádzky
Komunikácia a profil zariadenia
I
5
0
5.11.4 Riadenie procesu
Definícia
riadiaceho slova
Riadiace slovo má šírku 16 bitov. Ku každému bitu je priradená funkcia meniča frekvencie. Dolný bajt sa skladá z 8 pevne definovaných funkčných bitov, ktoré sú vždy
platné. Priradenie riadiacich bitov s vyššími hodnotami sa pri rôznych riadiacich slovách
líši.
Funkcie, ktoré menič frekvencie vo všeobecnosti nepodporuje, nie je možné aktivovať
ani prostredníctvom riadiaceho slova. Jednotlivé bity riadiaceho slova sa v tomto prípade pokladajú za rezervované a používateľ ich musí nastaviť na logickú hodnotu 0.
Základný
riadiaci blok
V časti riadiaceho slova s nízkou hodnotou (bity 0 až 7) je pevne definovaných 8 funkčných bitov pre najdôležitejšie funkcie pohonu. Nasledujúci prehľad znázorňuje obsadenie základného riadiaceho bloku.
Bit
Funkcia
0
Blokovanie regulátora = "1" / Uvoľnenie = "0"
1
Uvoľnenie = "1" / rýchle zastavenie = "0"
2
Uvoľnenie = "1" / Zastavenie = "0"
3
Rezervovaný
4
Prepínanie integrátora: Integrátor 1 = "1" / Integrátor 2 = "0"
5
Prepínanie súboru parametrov: Súbor parametrov 2 = "1" / Súbor parametrov 1 = "0"
6
Reset: vynulovať aktuálnu poruchu = "1" / Neaktívny = "0"
7
Rezervovaný
8
9
10
11
12
Závislý od riadiaceho slova
13
14
15
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
95
5
I
Uvedenie do prevádzky
Komunikácia a profil zariadenia
0
Spájanie
bezpečnostne
relevantných
riadiacich príkazov
Vo všeobecnosti je možné riadiace príkazy
•
BLOKOVANIE REGULÁTORA
•
RÝCHLE ZASTAVENIE / ZASTAVENIE
•
ZASTAVENIE
•
UVOĽNENIE
aktivovať súčasne prostredníctvom nastaveného zdroja riadiacich signálov, binárnych
vstupov ako aj riadiaceho programu IPOSplus®. Bezpečnostné spájanie týchto riadiacich
funkcií sa uskutočňuje určovaním priority jednotlivých riadiacich príkazov. Nasledovný
obrázok znázorňuje, že na uvoľnenie meniča frekvencie musia všetky tri spracovávané
bloky (spracovanie svoriek, riadiacich slov a programu IPOSplus®) vygenerovať uvoľnenie. Ak jeden z troch spracovávaných blokov spustí riadiaci príkaz s vyššou prioritou
(napr. ZASTAVENIE alebo BLOKOVANIE REGULÁTORA), tento sa vykoná.
Po zapnutí meniča frekvencie vydá program IPOSplus® vo všeobecnosti riadiaci príkaz
UVOĽNENIE, takže pohon je možné okamžite riadiť aj bez programu IPOSplus®.
Vo všeobecnosti ostávajú aj pri riadení meniča cez aktívne procesné dáta (P101 Zdroj
riadiacich signálov = RS485/Priemyselná zbernica/SBus) binárne vstupy aktívne. Bezpečnostne relevantné funkcie, ako Blokovanie regulátora a Uvoľnenie sa rovnocenne
spracovávajú svorkovnicou, ako aj priemyselnou zbernicou, to znamená, že na riadenie
cez priemyselnú zbernicu sa musí najskôr menič frekvencie uvoľniť na strane svorky.
Všetky ďalšie funkcie, ktoré sa dajú aktivovať riadiacim slovom, sa spracovávajú
s logickou väzbou ALEBO. Nasledujúci obrázok znázorňuje stav zariadenia v závislosti
od rôznych zdrojov riadiacich signálov (svorky, zbernica alebo riadiace slovo IPOS)
ZBERNICA:
Vpravo/Stop = 0
SVORKY:
Vľavo/Stop = 0
Bit 0 = 1
XOR
P101 =
SBus/RS485/Priemyselná zbernica
Uvoľnenie/Stop = 0
AND
Riadiace slovo IPOS:
ZBERNICA:
Bit 2 = 0
P101 =
SBus/RS485/Priemyselná zbernica
Riadiace slovo IPOS:
Bit 30 = 1
OR
OR
Svorky:
AND
Blokovanie regulátora = 0
CONTROLLER INHIBIT
STOP
Bit 0 = 1
Bit 1 = 1
"2"
"F"
"1"
"2"
Stav meniča
CHYBA
STOP
Svorky:
Ext. Chyba = 0
Riadiace slovo IPOS: OR
Svorky:
Stop = 0
Bit 1 = 0
P101 =
SBus/RS485/Priemyselná zbernica
96
OR
Bit 11 = 1
AND
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Uvedenie do prevádzky
Komunikácia a profil zariadenia
I
5
0
Z bezpečnostne technických dôvodov je základný riadiaci blok definovaný tak, aby
menič frekvencie s predvoľbou riadiaceho slova 0000hex prevzal stav žiadne uvoľnenie,
pretože v prípade chyby všetky master systémy priemyselnej zbernice resetujú výstupy
definitívne na 0000hex. Menič v tomto prípade vykoná rýchle zastavenie a následne aktivuje mechanickú brzdu.
Riadiace príkazy
Riadenie meniča
frekvencie
bitom 0 – 2
Ak bol menič frekvencie uvoľnený na strane svoriek, môže byť riadený bitom 0 – 2 pre
aplikácie so spätnou väzbou otáčok základného riadiaceho bloku.
Bit 2: Uvoľnenie/Stop
Bit 1: Uvoľnenie/rýchle
zastavenie
Bit 0: Blokovanie regulátora /
Uvoľnenie
Priorita
vysoká
nízka
Riadiaci príkaz:
.
.
.
.
.
.
.
Bit 2
Bit 1
Bit 0
X
X
1
napr. 01hex, 03hex,
05hex, 07hex,
X
0
0
napr. 00hex, 04hex
Stop:
0
1
0
napr. 02hex
Uvoľnenie:
1
1
0
06hex
Blokovanie
regulátora:
Rýchle
zastavenie:
X = irelevantné
Riadiaci príkaz
"Blokovanie
regulátora"
Riadiacim príkazom Blokovanie regulátora môžete zablokovať koncové výkonové
stupne meniča frekvencie a tým ich prepnúť do stavu vysokého odporu. Menič frekvencie súčasne aktivuje zabrzdenie mechanickej brzdy motora, takže pohon sa okamžite zastaví mechanickým zabrzdením. Motory, ktoré nedisponujú mechanickou brzdou,
sa pri použití tohto riadiaceho príkazu zastavia s dobehom.
Pre aktiváciu riadiaceho príkazu Blokovanie regulátora postačuje nastavenie bitu 0:
Blokovanie regulátora/Uvoľnenie v riadiacom slove, pretože všetky ostatné bity sú
irelevantné. Tento riadiaci bit tak má najvyššiu prioritu v rámci riadiaceho slova.
Riadiaci príkaz
"Rýchle
zastavenie"
Prostredníctvom riadiaceho príkazu Rýchle zastavenie prikážete meniču frekvencie,
aby vykonal nízky chod na momentálne platnej rampe rýchleho zastavenia. Pritom sa
vo všeobecnosti aktivujú nasledovné parametrizované rampy rýchleho zastavenia:
•
P136 T13 Zastavovacia rampa (pri aktívnom súbore parametrov 1)
•
P146 T23 Zastavovacia rampa (pri aktívnom súbore parametrov 2)
Procesná rampa príp. zadaná prostredníctvom priemyselnej zbernice nemá na rýchle
zastavenie žiadny vplyv!
Aktivácia tohto riadiaceho príkazu sa vykoná vynulovaním bitu 1: Uvoľnenie/rýchle
zastavenie.
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
97
5
I
Uvedenie do prevádzky
Komunikácia a profil zariadenia
0
Riadiaci príkaz
"Stop"
Prostredníctvom riadiaceho príkazu Stop prikážete meniču frekvencie, aby vykonal
nízky chod. Ak sa prostredníctvom systému priemyselnej zbernice prenáša procesná
rampa, potom tento riadiaci príkaz využíva aktuálne zadanú hodnotu rampy ako rampu
pre nízky chod. V opačnom prípade menič frekvencie pre tento riadiaci príkaz v závislosti od nastaveného súboru parametrov a integrátorov použije typické integrátory
rampy dobehu.
Riadiaci príkaz Stop sa aktivuje bitom 2: Uvoľnenie/Stop.
Riadiaci príkaz
"Uvoľnenie"
Prostredníctvom riadiaceho príkazu Uvoľnenie cez systém priemyselnej zbernice uvoľníte menič frekvencie. Ak sa prostredníctvom systému priemyselnej zbernice prenáša
aj procesná rampa, potom tento riadiaci príkaz využíva aktuálne zadanú hodnotu rampy
ako rampu pre vysoký chod. V opačnom prípade menič frekvencie pre tento riadiaci príkaz v závislosti od nastaveného súboru parametrov a integrátorov použije typické integrátory rampy rozbehu.
Pre riadiaci príkaz Uvoľnenie musia byť všetky tri bity prepnuté na Uvoľnenie (110bin).
Voľba platného
súboru parametrov
Voľba platného súboru parametrov sa vykonáva prostredníctvom bitu 5 v riadiacom
slove. Prepínanie súborov parametrov je vo všeobecnosti možné iba v stave Blokovanie
regulátora.
Tento bit je spojený logickou väzbou ALEBO s funkciou vstupnej svorky Prepínanie
súboru parametrov, to znamená, že logický stav "1" vstupnej svorky ALEBO bitu riadiaceho slova aktivuje súbor parametrov 2!
Reset po chybe
98
Bitom 6 riadiaceho slova sa v prípade poruchy vykoná reset cez kanál procesných dát.
Reset je možné aktivovať iba hranou impulzu 0/1 v riadiacom slove.
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Uvedenie do prevádzky
Komunikácia a profil zariadenia
I
5
0
Riadiace slovo 1
Riadiace slovo 1 obsahuje okrem najdôležitejších funkcií základného riadiaceho bloku
v bajte s vyššou hodnotou funkčného bitu pre interné funkcie pre požadované hodnoty,
ktoré sú generované v meniči frekvencie MOVITRAC® B.
Bit
Funkcionalita
Priradenie
0
Blokovanie regulátora "1" / Uvoľnenie "0"
1
Uvoľnenie "1" / rýchle zastavenie "0"
2
Uvoľnenie "1" / Zastavenie "0"
3
Pevne definované
4
Rezervovaný
Prepínanie integrátora
5
Prepínanie súboru parametrov
6
Reset
7
Rezervovaný
8
Smer otáčania pre
potenciometer motora
0 = otáčanie DOPRAVA
1 = otáčanie DOĽAVA
9
10
Potenciometer
motora pre vysoký
chod
Potenciometer
motora pre nízky
chod
10
0
1
0
1
11
12
Výber interných pevných požadovaných
hodnôt n11 – n13
alebo n21 – n23
12 11
0 0 = Požadovaná hodnota otáčok cez procesné výstupné slovo 2
0 1 = interná požadovaná hodnota n11 (n21)
1 0 = interná požadovaná hodnota n12 (n22)
1 1 = interná požadovaná hodnota n13 (n23)
13
Prepínanie pevnej
požadovanej hodnoty
0 = Pevné požadované hodnoty aktívneho súboru parametrov je možné
zvoliť cez bity 11/12
1 = Pevné požadované hodnoty iného súboru parametrov je možné zvoliť
cez bity 11/12
9
0 = žiadna zmena
0 = dole
1 = hore
1 = žiadna zmena
14
Rezervovaný
Rezervované bity sa vo všeobecnosti musia nastaviť na nulu!
15
Rezervovaný
Rezervované bity sa vo všeobecnosti musia nastaviť na nulu!
Tieto interné funkcie požadovanej hodnoty sa aktivujú tak, že sa parameter P100 zodpovedajúco nastaví na pevnú hodnotu alebo potenciometer motora a nastavia sa
vhodné bity v riadiacom slove 1. Zadanie požadovanej hodnoty otáčok prostredníctvom
procesného výstupného slova systémovej zbernice následne viac nie je účinné!
Potenciometer
motora cez
priemyselnú
zbernicu
Riadenie funkcie požadovanej hodnoty potenciometra motora sa vykonáva prostredníctvom priemyselného rozhrania rovnakým spôsobom ako cez štandardné vstupné
svorky. Procesná rampa, ktorú je možné príp. zadať prostredníctvom ďalšieho procesného výstupného slova, nemá žiadny vplyv na potencometer motora. Vo všeobecnosti
sa používajú iba nasledovné integrátory potenciometra motora.
•
P150 T3 Rampa rozbehu
•
P151 T4 Rampa dobehu
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
99
5
I
Uvedenie do prevádzky
Komunikácia a profil zariadenia
0
Riadiace slovo 2
Riadiace slovo 2 obsahuje funkčné bity pre najdôležitejšie funkcie pohonu v základnom
riadiacom bloku, v časti s vyššou hodnotu obsahuje virtuálne vstupné svorky. Pritom ide
o voľne programovateľné vstupné svorky, ktoré však z dôvodu chýbajúceho hardvéru
(doplnkové karty) nie sú fyzicky k dispozícii. Tieto vstupné svorky sa preto spoja s virtuálnymi vstupnými svorkami priemyselnej zbernice. Každá virtuálna svorka je priradená
jednej doplnkovej a fyzicky neexistujúcej vstupnej svorke a jej funkcionalitu je možné
voľne programovať.
Bit Funkcia
0
Blokovanie regulátora "1" / Uvoľnenie "0"
1
Uvoľnenie "1" / rýchle zastavenie "0"
2
Uvoľnenie "1" / Zastavenie "0"
3
Rezervovaný
4
Prepínanie integrátora
5
Prepínanie súboru parametrov
6
Reset
7
Rezervovaný
8
Virtuálna svorka 1 = P610 / Binárny vstup DI10
9
Virtuálna svorka 2 = P611 / Binárny vstup DI11
10
Virtuálna svorka 3 = P612 / Binárny vstup DI12
11
Virtuálna svorka 4 = P613 / Binárny vstup DI13
12
Virtuálna svorka 5 = P614 / Binárny vstup DI14
13
Virtuálna svorka 6 = P615 / Binárny vstup DI15
14
Virtuálna svorka 7 = P616 / Binárny vstup DI16
15
Virtuálna svorka 8 = P617 / Binárny vstup DI17
Definícia
Pevne definované
Virtuálne vstupné svorky
OPATRNE!
Ak je okrem rozhrania priemyselnej zbernice v meniči frekvencie zasunutá aj voliteľná
jednotka FIO21B, potom majú vstupy voliteľnej jednotky FIO21B prednosť. Virtuálne
vstupy sa v tomto prípade nevyhodnocujú!
100
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Uvedenie do prevádzky
Komunikácia a profil zariadenia
I
5
0
Definícia
stavového slova
Stavové slovo má šírku 16 bitov. Bajt s nižšou hodnotou, tzv. základný stavový blok, sa
skladá z 8 pevne definovaných stavových bitov, ktoré indikujú najdôležitejšie stavy
pohonu. Priradenie stavových bitov s vyššími hodnotami sa pri rôznych stavových slovách líši.
Základný
stavový blok
Základný stavový blok stavového slova obsahuje informácie o stave, ktoré sú potrebné
takmer pre všetky aplikácie pohonu.
Bit
Funkcia / priradenie
Definícia
0
Koncový stupeň uvoľnený "1" / Koncový stupeň zablokovaný "0"
1
Menič pripravený na prevádzku "1" / Menič nie je pripravený na
prevádzku "0"
2
PO dáta uvoľnené "1" / PO dáta zablokované "0"
3
Aktuálny súbor integrátorov: Integrátor 2 "1" / Integrátor 1 "0"
4
Aktuálny súbor parametrov Súbor parametrov 2 "1" / Súbor
parametrov 1 "0"
5
Porucha/výstraha: Vyskytla sa porucha/výstraha "1" / žiadna
porucha "0"
Pevne definované
6
7
Hlásenie "Menič
pripravený na
prevádzku"
Hlásenie "PO dáta
uvoľnené"
Bit 1 v stavovom slove hlási hodnotou Menič pripravený na prevádzku = 1, že menič je
pripravený reagovať na riadiace príkazy externého riadenia. Menič frekvencie nie je
pripravený na prevádzku, keď
•
MOVITRAC® B hlási chybu
•
je aktívne nastavenie z výroby (Setup)
•
nie je k dispozícii sieťové napätie
Bit 2 hodnotou PO dáta uvoľnené = 1 signalizuje, že menič frekvencie reaguje na riadiace alebo požadované hodnoty z komunikačných rozhraní. Nasledovný obrázok znázorňuje, ktoré podmienky musia byť splnené, aby sa PO dáta uvoľnili:
100 Zdroj požadovanej hodnoty RS-485
SBus 1
101 Zdroj požadovanej hodnoty RS-485
SBus 1
ALEBO
876 Uvoľniť PO dáta
ÁNO
A
Bit stavového slova 2: Uvoľnenie dát PO
5946738187
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
101
5
I
Uvedenie do prevádzky
Komunikácia a profil zariadenia
0
Porucha/výstraha
Statusword 1
(Stavové slovo)
Prostredníctvom bitu 5 v stavovom slove menič frekvencie hlási príp. poruchu alebo
výstrahu. Porucha má v zásade za následok, že menič frekvencie nie je pripravený na
prevádzku. Výstraha sa však môže dočasne vyskytnúť bez toho, aby bola ovplyvnená
prevádzková charakteristika meniča frekvencie. Preto by ste za účelom presného filtrovanie poruchy okrem tohto bitu poruchy tiež vyhodnotiť aj bit 1 Menič pripravený na prevádzku (predpoklad: sieťové napätie ZAPNUTÉ).
Bit 1: Ready (Pripravený)
Bit 5: Porucha/výstraha
Význam
0
0
Menič nie je pripravený na
prevádzku
0
1
Porucha
1
0
Menič je pripravený na prevádzku
1
1
Upozornenie
Stavové slovo 1 okrem informácií o stave v základnom stavovom bloku obsahuje v stavovom bajte s vyššími hodnotami buď stav zariadenia alebo číslo chyby. V závislosti od
bitu poruchy sa pri bite poruchy = 0 zobrazuje stav zariadenia a v prípade poruchy
(bit poruchy = 1) zase číslo chyby. Vynulovaním poruchy sa tiež vynuluje aj bit poruchy
a opäť sa zobrazí aktuálny stav zariadenia. Význam čísel chýb a stavu zariadenia nájdete v systémovej príručke alebo v návode na obsluhu MOVITRAC® B.
Bit Funkcia
0
Koncový stupeň odblokovaný
1
Menič je pripravený na prevádzku
2
Uvoľnenie dát PO
3
Aktuálny súbor integrátorov
4
Aktuálna sada parametrov
5
Porucha/výstraha
6
Rezervovaný
7
Rezervovaný
8
9
10
11
12
13
14
15
102
Definícia
Pevne definované
Porucha/výstraha?
Bit 5 = 1 → Číslo chyby:
01 Nadprúd
02 ...
Stav zariadenia / číslo chyby
Bit 5 = 0 → Stav zariadenia
0x1 Blokovanie regulátora
0x2 ...
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Uvedenie do prevádzky
Komunikácia a profil zariadenia
I
5
0
Statusword 2
(Stavové slovo)
Stavové slovo 2 okrem informácií o stave v základnom stavovom bloku obsahuje v stavovom bajte s vyššími hodnotami virtuálne výstupné svorky DO10 – DO17. Naprogramovaním funkcií svoriek pre výstupné svorky je tak možné prostredníctvom priemyselnej zbernice spracovať všetky bežné signály.
Bit
Funkcia
0
Koncový stupeň odblokovaný
1
Menič je pripravený na prevádzku
2
Uvoľnenie dát PO
3
Aktuálny súbor integrátorov
4
Aktuálna sada parametrov
5
Porucha/výstraha
6
Rezervovaný
7
Rezervovaný
8
Virtuálna svorka 1 = P630 / Binárny výstup DO10
9
Virtuálna svorka 2 = P631 / Binárny výstup DO11
10
Virtuálna svorka 3 = P632 / Binárny výstup DO12
11
Virtuálna svorka 4 = P633 / Binárny výstup DO13
12
Virtuálna svorka 5 = P634 / Binárny výstup DO14
13
Virtuálna svorka 6 = P635 / Binárny výstup DO15
14
Virtuálna svorka 7 = P636 / Binárny výstup DO16
15
Virtuálna svorka 8 = P637 / Binárny výstup DO17
Definícia
Pevne definované
Virtuálne výstupné svorky
OPATRNE!
Ak je okrem rozhrania priemyselnej zbernice v meniči frekvencie zasunutá aj voliteľná
jednotka FIO21B, potom majú vstupy voliteľnej jednotky FIO21B prednosť. Virtuálne
vstupy sa v tomto prípade nevyhodnocujú!
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
103
5
I
Uvedenie do prevádzky
Komunikácia a profil zariadenia
0
Číslo chyby a stav
zariadenia
UPOZORNENIE
Aktuálny zoznam čísel chýb a stavov zariadenia nájdete v zozname parametrov pre
firmvér vašich zariadení. Ďalšie informácie nájdete v návode na obsluhu alebo v systémovej príručke MOVITRAC® B.
Stav meniča
Prostredníctvom stavového slova sa zobrazuje prevádzkový stav meniča MOVITRAC® B
a v prípade poruchy alebo chyby sa zobrazí kód poruchy, alebo výstražný kód.
Stav meniča
(horný bajt v stavovom
slove 1)
Význam
Stavová LED
0
Prevádzka na 24 V (menič nie je pripravený)
bliká žlté svetlo
1
Blokovanie regulátora je aktívne
svieti žlté svetlo
svieti žlté svetlo
2
Nie je uvoľnený
3
Prúd pri zastavení
svieti zelené svetlo
4
Uvoľnenie
svieti zelené svetlo
5
Regulácia
svieti zelené svetlo
8
Nastavenie z výroby
13
Letmý štart
svieti zelené svetlo
Číslo chyby sa zobrazuje
v stavovom slove
Zobrazenie poruchy (bliká)
bliká červené svetlo
Zobrazuje sa skutočný stav
zariadenia
Ručné ovládanie
svieti zelené svetlo
16
Menič čaká na dáta
bliká žlto-zelené svetlo
17
"Bezpečné zastavenie" aktívne
bliká žlté svetlo
14
VÝSTRAHA!
Nesprávna interpretácia signalizácie U = "Bezpečné zastavenie" aktívne.
Smrť alebo ťažké poranenie.
Signalizácia U = "Bezpečné zastavenie" nie je riešená ako bezpečnostná signalizácia a nesmie sa preto používať ako bezpečnostná funkcia!
Signalizácia "blikajúce U" pri použití FBG11B.
104
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Uvedenie do prevádzky
Komunikácia a profil zariadenia
I
5
0
5.11.5 Kontrolné funkcie
Pre zabezpečenú prevádzku meniča frekvencie MOVITRAC® B prostredníctvom komunikačných rozhraní sú implementované prídavné kontrolné funkcie, ktoré napríklad
v prípade poruchy zbernice spustia funkciu pohonu nastavenú používateľom. Pre každé
komunikačné rozhranie sú k dispozícii dva samostatné parametre.
•
Doba časového oneskorenia
•
Timeout reakcia
Tieto parametre umožňujú správanie pohonu závislé od aplikácie v prípade poruchy
komunikácie.
Chybové hlásenie
Timeout / Doba
časového
oneskorenia /
Timeout reakcia
Menič frekvencie vygeneruje hlásenie Timeout, ak v rámci nastaveného časového okna
(Doba časového oneskorenia) nie sú cez systém zbernice prijímané žiadne ďalšie telegramy. Prostredníctvom Timeout reakcie sa definuje variant poruchy (chyba/výstraha)
ako aj reakcia pohonu na poruchu.
Chybové hlásenie
Timeout
MOVITRAC® B generuje pre každé komunikačné rozhranie samostatné Chybové hlásenie Timeout:
Doba časového
oneskorenia
Timeout reakcia
Komunikačné rozhranie
Číslo chyby
Chybové hlásenie Timeout
RS485
F 43
RS485 TIMEOUT
SBus
F 47
SBUS 1 TIMEOUT
Dobu časového oneskorenia je možné nastaviť individuálne pre každé komunikačné
rozhranie.
Komunikačné rozhranie
Číslo parametra
Názov parametra
Doba časového
oneskorenia
RS485
812
RS485 Doba časového
oneskorenia
0,00 sekundy
SBus
883
SBus 1 / Doba časového
oneskorenia
0,10 sekundy
Timeout reakciu je možné nastaviť individuálne pre každé komunikačné rozhranie.
Číslo parametra
Názov parametra
Timeout reakcia
833
Reakcia RS485-TIMEOUT
Rýchle zastav./výs. (Rýchle
zastavenie/výstraha)
836
Reakcia SBus1-TIMEOUT
Rýchle zastav./výs. (Rýchle
zastavenie/výstraha)
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
105
5
I
Uvedenie do prevádzky
Komunikácia a profil zariadenia
0
Kontrola časového oneskorenia má zmysel pre všetky komunikačné rozhrania, môže
sa však v prípade jednotlivých zbernicových systémov výrazne líšiť.
Parameter Doba časového oneskorenia
priemyselnej zbernice
Rozsah hodnôt
Jednotka
Sekundy
Rozsah
0,01 s až 650,00 s v krokoch po 10 ms
Špeciálny prípad
0 alebo 650,00 = časové oneskorenie priemyselnej
zbernice vypnuté
Nastavenie z výroby
0,5 s
UPOZORNENIE
V prípade MOVILINK® cez RS485 a SBus sa musí doba časového oneskorenia
v rámci P812 alebo P883 vhodne nastaviť manuálne. Pri aktivácii prostredníctvom
CANopen alebo FSE24B sa doba časového oneskorenia v rámci parametra P883
nastaví automaticky.
5.11.6 Parametrizácia meniča
Prístup k parametrom motora sa spravidla uskutočňuje cez služby READ a WRITE špecifické pre zbernicu. Doplnkové služby je možné vykonať pri všetkých zbernicových
systémoch prostredníctvom kanálu parametrov MOVILINK®. Tento kanál parametrov je
k dispozícii pri všetkých zbernicových systémoch a je bližšie vysvetlený nižšie.
Okrem toho v dokumentáciách k rozhraniu priemyselnej zbernice aj ďalšie pokyny pre
programovanie za účelom využitia kanálu parametrov MOVILINK® rôznymi zbernicovými systémami.
Postup pri
parametrizácii
Parametrizácia meniča frekvencie MOVITRAC® B vo všeobecnosti prebieha podľa
modelu client – server, to znamená, že menič frekvencie poskytne požadované informácie len na požiadanie nadradeného automatizačného zariadenia. MOVITRAC® B ma
tak spravidla iba funkciu servera (pozri nasledovný obrázok).
CLIENT
SERVER
Request
Indication
Response
Confirmation
5947102475
106
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Uvedenie do prevádzky
Komunikácia a profil zariadenia
I
5
0
Štruktúra kanálu
parametrov
MOVILINK®
Kanál parametrov MOVILINK® umožňuje prístup ku všetkým parametrom pohonu
meniča frekvencie, ktoré sú nezávislé od zbernice. V rámci tohto kanálu parametrov sú
k dispozícii špeciálne služby, aby bolo možné čítať rôzne informácie parametrov. Principiálne sa skladá z bajtu pre správu, rezervovaného bajtu, indexového slova a dátového bajtu.
Bajt 0
Bajt 1
Bajt 2
Bajt 3
Bajt 4
Bajt 5
Bajt 6
Bajt 7
Správa
Subindex
Index High
Index Low
Dáta MSB
Dáta
Dáta
Dáta LSB
Index parametrov
4 bajtové dáta
Správa kanálu
parametrov (bajt 0)
Celý proces parametrizácie je koordinovaný bajtom 0 "Správa". Prostredníctvom tohto
bajtu sú k dispozícii dôležité parametre služby, ako je identifikácia služby, dátová dĺžka,
realizácia a stav vykonanej služby.
Indexové
adresovanie
(bajt 1 –3)
Bajtom 2 "Index-High", bajtom 3 "Index-Low" a bajtom 1 "Subindex" sa určí parameter,
ktorý sa má načítať alebo zapísať prostredníctvom systému priemyselnej zbernice.
Všetky parametre meniča frekvencie MOVITRAC® B sú uvedené v systémovej príručke
MOVITRAC® B. Každému parametru je priradené špeciálne číslo (Index), pod ktorým
sa tento parameter číta alebo zapisuje.
Rozsah dát
(bajt 4 – 7)
Dáta sa nachádzajú v bajte 4 až 7 kanálu parametrov. Tým je možné preniesť 4 bajty
dát na každú službu. V zásade sa dáta zadávajú sprava, to znamená, že bajt 7 obsahuje
dátový bajt s najnižšou hodnotou (dátový LSB), bajt 4 následne dátový bajt s najvyššou
hodnotou (dátový MSB).
Bajt pre správu
Bity 0 – 3 obsahujú identifikáciu služby, teda to, ktorá služba sa vykoná.
Bitom 4 a bitom 5 sa udáva dátová dĺžka v bajtoch, ktorá sa pre meniče frekvencie
SEW musí vo všeobecnosti nastaviť na 4 bajty.
Bajt 0: Správa
MSB
Bit:
7
LSB
6
5
4
3
2
1
0
Identifikácia služby
0000 = No Service
0001 = Read Parameter
0010 = Write Parameter
0011 = Write Parameter volatile
0100 = Read Minimum
0101 = Read Maximum
0110 = Read Default
0111 = Read Scale
1000 = Read Attribute
Dátová dĺžka:
00 = 1 Byte
01 = 2 Byte
10 = 3 Byte
11 = 4 Byte
Handshake bit
Stavový bit:
0 = žiadna chyba pri realizácii služby
1 = chyba pri realizácii služby
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
107
I
5
Uvedenie do prevádzky
Komunikácia a profil zariadenia
0
Bit 6 je Handshake bit. V závislosti od zbernicového systému má rôzne významy:
•
V prípade SBus (CAN) sa pri nastavenom Handshake bit (= 1) odošle telegram
odozvy až po synchronizačnom telegrame.
•
V prípade RS485 a priemyselnej zbernice slúži Handshake bit pri cyklickom variante
prenosu ako ukončovací bit medzi klientom a serverom. Keďže sa kanál parametrov
pri tomto variante prenáša cyklicky, príp. s procesnými údajmi, musí sa realizácia
služby aktivovať v meniči hranou impulzu prostredníctvom Handshake bitu 6. Za tým
účelom sa hodnota tohto bitu pre každú novú službu, ktorá sa má vykonať, zmení
(prepne). Menič prostredníctvom Handshake bitu signalizuje, či bola služba vykonaná alebo nie. Keď v riadení prijatý Handshake bit zodpovedá odoslanému bitu,
služba bola vykonaná.
Stavový bit 7 signalizuje, či bola služba vykonaná správne alebo bola chybná.
Response
(odozva)
Odozva (Response) na požiadavky na parametrizáciu (Request) má nasledovnú
štruktúru:
•
Bajt pre správu telegramu odozvy má štruktúru ako v telegrame požiadavky.
•
Stavový bit udáva, či bolo vykonanie služby úspešné:
– Ak je stavový bit "0", v bajte 4 až 7 sú obsiahnuté požadované údaje telegramu
odozvy.
– Ak je stavový bit "1", v rozsahu dát (bajt 4 až 7) sa hlási kód chyby, pozri odsek
"Chybná realizácia služby" (→ str. 110).
108
Opis služieb
parametrov
Prostredníctvom bitov 0 – 3 bajtu pre správu sa definujú jednotlivé služby parametrov.
MOVITRAC® B podporuje nasledovné služby parametrov.
No Service
Toto kódovanie signalizuje, že nie je k dispozícii žiadna služba parametrov.
Read Parameter
Prostredníctvom tejto služby parametrov sa vykonáva čítanie parametra pohonu.
Write Parameter
Prostredníctvom tejto služby parametrov sa vykonáva trvalé zapisovanie parametra
pohonu. Zapísaná hodnota parametra sa zapíše natrvalo do pamäte (napr. do
EEPROM). Táto služba by sa nemala používať na cyklické pristupovanie na zapisovanie, pretože časti pamäte pripúšťajú iba obmedzený počet zapisovacích cyklov.
Write Parameter
volatile
Prostredníctvom tejto služby parametra sa vykonáva dočasné zapisovanie parametra
pohonu, pokiaľ to parameter pripúšťa. Zapísaná hodnota parametra sa iba dočasne uloží do RAM meniča a pri vypnutí meniča sa stratí. Po opätovnom zapnutí meniča je opäť
k dispozícii posledná hodnota zapísaná službou Write Parameter.
Read Minimum
Pomocou tejto služby je možné zistiť najmenšiu nastaviteľnú hodnotu (minimum) parametra pohonu. Kódovanie sa realizuje rovnakým spôsobom ako hodnota parametra.
Read Maximum
Pomocou tejto služby je možné zistiť najväčšiu nastaviteľnú hodnotu (maximum) parametra pohonu. Kódovanie sa realizuje rovnakým spôsobom ako hodnota parametra.
Read Default
Pomocou tejto služby je možné zistiť nastavenie z výrob (Default) parametra pohonu.
Kódovanie sa realizuje rovnakým spôsobom ako hodnota parametra.
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Uvedenie do prevádzky
Komunikácia a profil zariadenia
I
5
0
Read Scale
Pomocou tejto služby je možné zistiť škálovanie parametra pohonu. Menič pritom zašle
naspäť tzv. Index veličín a index pre prepočet.
Bajt 4
Bajt 5
Bajt 6
Bajt 7
Dáta MSB
Dáta
Dáta
Dáta LSB
Index veličín
Index pre prepočet
Rezervovaný
Index veličín:
Index veličín slúži na kódovanie fyzikálnych veličín. Prostredníctvom tohto indexu je
komunikačnému partnerovi poskytnutá informácia o tom, o akú fyzikálnu veličinu ide
v prípade príslušnej hodnoty parametra. Kódovanie sa vykonáva podľa profilu Senzorika/Aktuatorika používateľskej organizácie PROFIBUS (PNO). Záznam FFhex znamená, že nie je zadaný žiadny index veličín. Index veličín nájdete aj v zozname parametrov meniča.
Index pre prepočet:
Index pre prepočet slúži na prepočítanie prenášanej hodnoty parametra na základnú
jednotku SI. Kódovanie sa vykonáva podľa profilu Senzorika/Aktuatorika používateľskej
organizácie PROFIBUS (PNO).
Príklad:
Parameter pohonu:
P131 Rampa t11 dobeh VPRAVO
Index veličín:
4 (= čas s jednotkou sekunda)
Index pre prepočet:
3 (10-3 = milli)
Prenášaná číselná hodnota:
3000dek
Číselnú hodnotu prijatú cez zbernicu menič frekvencie interpretuje ako: 3000 s × 10-3 = 3 s
Read Attribute
Prostredníctvom tejto služby je možné načítať prístupové atribúty ako aj index nasledovného parametra. Nasledovná tabuľka zobrazuje kódovanie dát pre túto službu parametra.
Bajt 4
Bajt 5
Bajt 6
Dáta MSB
Dáta
Dáta
Ďalší dostupný index
Bajt 7
Dáta LSB
Prístupové atribúty
Prístupové atribúty sú kódované špecificky pre zariadenie. Pre menič frekvencie
MOVITRAC® B vyplýva definícia atribútu z nasledovnej tabuľky.
Bajt 6
Bajt 7
Bit
Bit
8
9 – 15
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Význam
0
1 = Parameter umožňuje prístup Write (zápis)
1
1 = Parameter sa uloží permanentne do EEPROM
2
1 = Nastavenie z výroby prepíše hodnotu v RAM
3
1 = Nastavenie z výroby prepíše hodnotu v EEPROM
4
1 = Po spustení platná hodnota EEPROM
5
1 = Stav blokovania regulátora nie je potrebný pre prístup Write (zápis)
6
1 = Vyžaduje heslo
7
00 = Parameter je všeobecne platný
01 = Parameter je priradený k súboru parametrov 1
10 = Parameter je priradený k súboru parametrov 2
11 = Parameter je priradený k obidvom súborom parametrov
Rezervovaný
109
I
5
Uvedenie do prevádzky
Komunikácia a profil zariadenia
0
Zoznam
parametrov
Podrobné údaje o kódovaní, prístupových atribútoch nájdete v zozname parametrov.
Chybná realizácia
služby
Ak je prijatý Handshake bit rovnaký ako Handshake bit, potom menič službu vykonal.
Bajt 0
Správa
Bajt 1
Subindex
Bajt 2
Index High
Bajt 3
Bajt 4
Index Low
Trieda
chyby
Bajt 5
Bajt 6
Bajt 7
Add. Code Add. Code
Kód chyby
High
Low
↓
Stavový bit = 1: chybný realizácia služby
Vratný kód
parametrizovania
Pri chybnom parametrizovaní sa z meniča frekvencie odovzdajú späť rozličné vratné
kódy na parametrizovaný Master, ktoré poskytujú odborné vysvetlenie o príčine chyby.
Vo všeobecnosti sú tieto vratné kódy štrukturované podľa EN 50170. Rozlišujeme
medzi prvkami
•
Trieda chyby
•
Kód chyby
•
Additional-Code (Doplnkový kód)
Tieto vratné kódy platia pre všetky komunikačné rozhrania meniča MOVITRAC® B.
Trieda chyby
S týmto prvkom Trieda chyby sa druh chyby klasifikuje presnejšie. Podľa EN 50170 sa
rozlišujú nasledovné triedy chyby.
Trieda (hex)
Označenie
Význam
1
vfd-state
Stavová chyba virtuálneho priemyselného prístroja
2
application-reference
Chyba v aplikačnom programe
3
definition
Chyba definície
4
resource
Chyba zdroja
5
service
Chyba pri realizácii služby
6
access
Počítadlo prístupu
7
ov
Chyba v adresári objektu
8
other
Iná chyba (pozri doplnkový kód)
Trieda chyby sa s výnimkou triedy chyby 8 = iná chyba vygeneruje komunikačným softvérom rozhrania priemyselnej zbernice. Vratné kódy dodávané systémom meniča frekvencie, spadajú všetky pod triedu chyby 8 = iná chyba. Presné dekódovanie chyby sa
vykonáva pomocou prvku doplnkový kód. Kód chyby ethernetu je následne "0".
Kód chyby
110
Prvok kód chyby umožňuje presnejšie dekódovanie príčiny chyby v rámci triedy chyby
a v prípade chybnej komunikácie sa vygeneruje komunikačným softvérom priemyselného rozhrania.
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Uvedenie do prevádzky
Komunikácia a profil zariadenia
I
5
0
Doplnkový kód
Doplnkový kód obsahuje špecifické SEW vratné kódy pre chybnú parametrizáciu meničov frekvencie. Sú zasielané späť mastru s triedou chyby 8 = iná chyba. Nasledujúca
tabuľka znázorňuje všetky možnosti kódovania pre doplnkový kódMOVILINK®
Doplnkový kód
Trieda chyby
0x05
High
00
Low
Opis
0x00
Unknown error
0x01
Illegal Service
0x02
No Response
0x03
Different Address
0x04
Different Type
0x05
Different Index
0x06
Different Service
0x07
Different Channel
0x08
Different Block
0x09
No Scope Data
0x0A
Illegal Length
0x0B
Illegal Address
0x0C
Illegal Pointer
0x0D
Not enough memory
0x0E
System Error
0x0F
Communication does not exist
0x10
Communication not initialized
0x11
Mouse conflict
0x12
Illegal Bus
0x13
FCS Error
0x14
PB Init
0x15
SBUS – Illegal Fragment Count
0x16
SBUS – Illegal Fragment Type
0x17
Access denied
Not used
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
111
5
I
Uvedenie do prevádzky
Komunikácia a profil zariadenia
0
MOVILINK®
Doplnkový kód
Trieda chyby
0x08
112
High
00
Low
Opis
0x00
No Error
0x10
Illegal Index
0x11
Not yet implemented
0x12
Read only
0x13
Parameter Blocking
0x14
Setup runs
0x15
Value too large
0x16
Value too small
0x17
Required Hardware does not exist
0x18
Internal Error
0x19
Access only via RS485 (via X13)
0x1A
Access only via RS485 (via XT)
0x1B
Parameter protected
0x1C
"Controller inhibit" required
0x1D
Value invalid
0x1E
Setup started
0x1F
Buffer overflow
0x20
"No Enable" required
0x21
End of File
0x22
Communication Order
0x23
"IPOS Stop" required
0x24
Autosetup
0x25
Encoder Nameplate Error
0x29
PLC State Error
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Uvedenie do prevádzky
Komunikácia a profil zariadenia
I
5
0
Príklad: Chyba
parametrizácie
Príklad: Čítanie
parametra (READ)
Pri vykonaní služby čítania alebo zápisu bol zadaný nesprávny index.
Kód (hex)
Význam
Trieda chyby
0x08
Other
Kód chyby
0x00
-
Add.-Code high
0x00
-
Add.-Code low
0x10
Illegal Index
Čítanie parametra prostredníctvom komunikačného rozhrania sa uskutočňuje požiadavkou na čítanie (Read-Request) z automatizačného zariadenia pre menič frekvencie
MOVITRAC® B (pozri nasledujúci obrázok).
SERVER
CLIENT
1. Požiadavka na čítanie (napr. čítacia rampa t11 rozbeh VPRAVO = Index 8470
ReadRequest
READ (8470)
Read-Indication
2a. Index parametra
8470 sa načíta meničom.
3a. Na službu Read (čítanie) sa odpovie dátami (napr. 0,5 s)
ReadConfirmation
in
OK + dáta z
dexu 8470
ALEBO
Read-Response
2b. Vyskytla sa chyba!
Nie sú dostupné žiadne údaje
3b. Chybná služba čítania, ďalšie informácie vo vratnom kóde
negative
ný kód
Read-Response
Chyba + vrat
Read-ErrorConfirmation
5947128715
Ak nie je možné vykonať službu čítania v meniči frekvencie, potom sa táto skutočnosť
ohlási späť automatizačnému zariadeniu negatívnou odpoveďou (negative ReadResponse). Automatizačné zariadenie tým získa negatívne potvrdenie (Read-ErrorConfirmation) s presným rozpisom chyby.
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
113
5
I
Uvedenie do prevádzky
Komunikácia a profil zariadenia
0
Cyklické čítanie
parametra
Pri cyklickom variante prenosu sa musí Handshake bit zmeniť, aby sa aktivovalo spracovanie služby (realizácia služby Read). Pri použití acyklických typov PDU menič spracuje každý telegram požiadavky a tým vždy realizuje kanál parametrov.
Parametrizácia sa vykoná nasledovne:
1. Index parametra, ktorý sa má načítať, zapíšte do bajtu 2 (Index-High) a bajtu 3
(Index-Low).
2. Uložte identifikáciu služby pre službu Read do bajtu pre správu (bajt 0).
3. V prípade cyklických typov PDU sa služba Read meniču frekvencie odovzdá až po
zmene Handshake bitu. V prípade acyklických typov PDU sa kanál parametrov vždy
vyhodnocuje.
Keďže v tomto prípade ide o službu čítanie, zaslané dátové bajty (bajt 4 – 7), ako aj
dátová dĺžka (v bajte pre správu), sa ignorujú, a preto sa nemusia ani nastavovať.
Menič následne spracuje službu Read a vytvorením rovnakého Handshake bitu zašle
naspäť potvrdenie o službe.
Bajt 0: Správa
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/1
1
1
0
0
0
1
Identifikácia služby
0001 = Read
Dátová dĺžka:
11 = 4 Byte
Handshake bit:
Musí sa pri každej zákazke zmeniť.
Stavový bit:
0 = žiadna chyba pri realizácii služby
1 = chyba pri realizácii služby
X = neplatné
0/1 = mení sa hodnota bitu
114
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Uvedenie do prevádzky
Komunikácia a profil zariadenia
I
5
0
Príklad:
Zapisovanie
parametra
(WRITE)
Zapisovanie parametra sa uskutočňuje analógovo k čítaniu parametra prostredníctvom
rozhrania priemyselnej zbernice (pozri nasledujúci obrázok).
SERVER
CLIENT
1. Požiadavka Write (písanie) (napr. písanie na index 8470
= Rampa t11 rozbeh VPRAVO hodnoty parametra 2,5 s)
WriteRequest
WRITE (8470: 2.5
s)
Write-Indication
2a. Index parametra
8470 sa nastaví na 2,5 s.
3a. Na službu Write (písanie) sa odpovie dátami (napr. 0,5 s)
Write-Response
OK
WriteConfirmation
ALEBO
2b. Vyskytla sa chyba!
Neboli zapísané žiadne údaje
3b. Chyba služby Write (písanie), pretože hodnota parametra
je príliš veľká
negative
ný kód
Write-Response
Chyba + vrat
Write-ErrorConfirmation
5947132427
Ak nie je možné vykonať službu zapisovania v meniči frekvencie, pretože boli napr. odovzdané nesprávne dáta parametrov, potom sa táto skutočnosť ohlási späť automatizačnému zariadeniu negatívnou odpoveďou (negative Write-Response). Automatizačné
zariadenie tým získa negatívne potvrdenie (Write-Error-Confirmation) s presným rozpisom chyby.
Cyklické
zapisovanie
parametra
Pri cyklickom variante prenosu sa musí Handshake bit zmeniť, aby sa aktivovalo spracovanie služby (realizácia služby WRITE). Pri použití acyklických typov PDU menič
spracuje každý telegram požiadavky a tým vždy realizuje kanál parametrov.
Parametrizácia sa vykoná nasledovne:
1. Index parametra, ktorý sa má zapísať, zapíšte do bajtu 2 (Index-High) a bajtu 3
(Index-Low).
2. Dáta, ktoré sa majú zapísať, zadajte do bajtov 4 - 7.
3. Uložte identifikáciu služby a dátovú dĺžku pre službu Write do bajtu pre správu (bajt 0).
4. V prípade cyklických typov PDU sa služba WRITE meniču frekvencie odovzdá až po
zmene Handshake bitu. V prípade acyklických typov PDU sa kanál parametrov vždy
vyhodnocuje.
Menič následne spracuje službu Write a vytvorením rovnakého Handshake bitu zašle
naspäť potvrdenie o službe.
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
115
5
I
Uvedenie do prevádzky
Komunikácia a profil zariadenia
0
Bajt 0: Správa
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/1
1
1
0
0
1
0
Identifikácia služby
0010 = Write
Dátová dĺžka:
11 = 4 Byte
Handshake bit:
Musí sa pri každej zákazke zmeniť.
Stavový bit:
0 = žiadna chyba pri realizácii služby
1 = chyba pri realizácii služby
0/1 = mení sa hodnota bitu
Dátová dĺžka pre všetky parametre meničov frekvencie SEW predstavuje 4 bajty.
Na príklade služby WRITE je na nasledovnom obrázku možné zobraziť proces parametrizácie medzi riadením a meničom prostredníctvom cyklického typu PDU. Na zjednodušenie priebehu je zobrazený iba bajt pre správu kanálu parametrov.
Riadenie
RS-485
Kanál parametrov sa
pripravuje pre službu
Write.
Meničom frekvencie
(Slave)
00110010
00110010
00110010
Kanál parametrov sa prijíma,
no nevyhodnocuje sa.
00110010
Handshake bit sa
zmení a služba sa
odovzdá meniču
frekvencie.
01110010
00110010
01110010
Služba Write sa
spracováva.
00110010
Služba Write vykonaná,
Handshake bit sa zmení.
Potvrdenie služby,
keďže vysielaný
a prijímaný
Handshake bity
sú teraz rovnaké.
01110010
01110010
01110010
Kanál parametrov sa prijíma,
no nevyhodnocuje sa.
5947147915
116
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Uvedenie do prevádzky
Komunikácia a profil zariadenia
I
5
0
Zatiaľ čo master pripravuje kanál parametrov pre službu Erite, menič frekvencie kanál
iba prijíma a odosiela späť. Aktivácia tejto služby sa vykoná až v okamihu, keď sa zmení
Handshake bit, teda v tomto príklade z 0 na 1. Menič frekvencie následne interpretuje
kanál parametrov a spracuje službu Write, odpovedá na všetky telegramy, no aj naďalej
s Handshake bitom = 0. Potvrdenie vykonanej služby sa uskutočňuje vytvorením rovnakého Handshake bitu v rámci telegramu odozvy meniča frekvencie. Master následne
rozpozná, že prijatý Handshake bit sa opäť zhoduje s odoslaným a teraz môže master
pripraviť novú parametrizáciu.
5.11.7 Pokyny pre parametrizáciu
Prostredníctvom parametrizácie meniča frekvencie MOVITRAC® B pomocou systému
priemyselnej zbernice je možné vo všeobecnosti pristupovať ku všetkým parametrom
pohonu. Keďže niektoré parametre pohonu však priamo súvisia s komunikáciou cez systém zbernice, mali by sa pri parametrizácii dodržiavať nasledovné pokyny k parametrizácii.
Parametrizácia
v stave –
BLOKOVANIE
REGULÁTORA
Niektoré parametre je možné meniť (zapisovať) iba pri stave pohonu BLOKOVANIE
REGULÁTORA. Menič to signalizuje negatívnym potvrdením služby Write. Informáciu o
tom, ktoré parametre vykazujú toto obmedzenie, nájdete v zozname parametrov. Tieto
parametre je však vo všeobecnosti možné meniť aj počas chyby alebo v stave prevádzky na 24 V.
Nastavenie
z výroby
Pri vykonaní príkazu Nastavenie z výroby sa takmer všetky parametre vrátia na štandardnú hodnotu. Pre prevádzku zbernice to znamená, že zdroj riadiacich signálov
a zdroj požadovanej hodnoty sa vrátia na štandardnú hodnotu.
UPOZORNENIE
Menič frekvencie sa musí za účelom riadenia uvoľniť prostredníctvom procesných dát
na strane svoriek. To znamená, že pohon sa po vrátení nastavenia z výroby za určitých podmienok uvoľní. Pred aktiváciou nastavenia z výroby sa preto uistite, že signály
binárnych vstupov nevyvolajú po vrátení nastavenia z výroby uvoľnenie meniča frekvencie. Z bezpečnostných dôvodov pripojte sieťové napätie až po kompletnej parametrizácii meniča.
Blokovanie
parametrov
Blokovanie parametrov aktiváciou cez P803 Blokovanie parametrov = Áno blokuje akúkoľvek zmenu nastavenia parametrov. Aktivácia blokovania parametrov má význam, ak
bol menič kompletne parametrizovaný a nie sú potrebné žiadne ďalšie zmeny. Prostredníctvom tohto parametra napr. môžete zablokovať zmenu parametrov pohonu napr.
pomocou ručnej ovládacej jednotky meniča frekvencie.
UPOZORNENIE
Blokovanie parametrov vo všeobecnosti blokuje zapisovanie parametrov. Tým je pri
aktívnom blokovaní parametrov blokovaný aj prístup pre zapisovanie cez komunikačnú zbernicu!
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
117
I
5
Uvedenie do prevádzky
Externé zadávanie požadovanej hodnoty
0
5.12
Externé zadávanie požadovanej hodnoty
Externé zadávanie požadovanej hodnoty
Riadenie cez:
– Svorky
– Sériové rozhranie
– Potenciometer požadovanej hodnoty pripojený na svorky AI11/AI12
5.12.1 Požadovaný smer otáčania
Požadovaný smer otáčania môžete zadávať prostredníctvom:
•
"Vpravo / Stop" a "Vľavo / Stop" pri P101 Zdroj riadiaceho signálu = svorky alebo
P101 Zdroj riadiaceho signálu = 3-vodičové riadenie
•
Polarita požadovanej hodnoty v procesnom dátovom slove pri parametri P101 Zdroj
riadiaceho signálu = RS485 alebo SBUS a pri parametri P100 Zdroj žiadanej hodnoty = RS485 alebo SBUS.
5.12.2 Požadované otáčky
Požadovaná hodnota otáčok sa môže zadávať takto:
•
Ovládačom požadovanej hodnoty, ak P121 Súčet FBG Ovládač požadovanej
hodnoty je v polohe ON
•
Parametrom P100 Zdroj požadovanej hodnoty
– Pevné požadované hodnoty
– Pevné požadované hodnoty s analógovým vstupom
– Procesné dátové slovo z SBus alebo RS485
– Potenciometer motora
5.12.3 Uvoľnenie smeru otáčania cez RS485 alebo SBus
Zdroje požadovanej hodnoty s jednou polaritou:
Unipolárna / Pevná požadovaná hodnota
Potenciometer motora / Pevná požadovaná hodnota
Pevná požadovaná hodnota + AI1
Pevná požadovaná hodnota * AI1
Požadovaná hodnota frekvencie – vstup / pevná požadovaná hodnota
Smer otáčania sa zadáva svorkami VPRAVO alebo VĽAVO.
Bipolárne zdroje požadovanej hodnoty:
Bipolárne / Pevná požadovaná hodnota
RS485 / Pevná požadovaná hodnota
SBus 1 / Pevná požadovaná hodnota
Smer otáčania je daný požadovanou hodnotou. Na uvoľnenie je potrebný signál na
svorkách VPRAVO alebo VĽAVO.
118
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Uvedenie do prevádzky
Externé zadávanie požadovanej hodnoty
I
5
0
5.12.4 Uvedenie do prevádzky pre ovládač požadovanej hodnoty MBG11A
Nie je možné cez RS485 vytvoriť súčasne komunikáciu medzi meničom MOVITRAC® B /
MBG11A a MOVITRAC® B / PC.
MBG11A dokáže súčasne zadávať požadovanú hodnotu až 31 meničom MOVITRAC® B.
Nastavenia
parametrov
Nasledujúce parametre meniča MOVITRAC® B sa musia nastaviť inak, ako sú nastavené z výroby. Ak na parametrizáciu používate FBG11B, nastavte hodnotu v zátvorke:
•
P100 Zdroj požadovanej hodnoty: RS485 (2)
•
P101 Zdroj riadiacich signálov: RS485 (1)
•
P871 Opis požadovanej hodnoty PO2 na "Otáčky %", následne P876 Uvoľnenie dát
PO na "Áno"
Teraz sa zobrazia otáčky: –100 % až +100 % zodpovedá –nmax až +nmax.
Vstupné svorky
Nastavenia pre
procesné dátové
slovo
Na nasledujúce vstupné svorky sa musí priviesť napätie 24 V:
•
DI01 Vpravo / Stop: kladný + záporný smer otáčania možný voľbou znamienka na
MBG11A
•
DI03 Uvoľnenie / Stop
Ak sa nemení procesné dátové slovo PO2, možno použiť aj MBG11B. Potom je prepočet 1 % = 32 1/min. Toto vyplýva zo vzťahu 4 000 hex = 100 % otáčok. Z nasledujúcich
tabuliek môžete prevziať príslušnú hodnotu.
PO2 = otáčky (štandardná parametrizácia P871 = otáčky)
Percentá
Hex
Dekadicky
Otáčky
1%
A4 hex
164 dek
32
10 %
666 hex
1 638 dek
328
25 %
1 000 hex
4 096 dek
819,2
33 %
1 555 hex
5 461 dek
1 092,3
50 %
2 000 hex
8 192 dek
1 638,4
75 %
3 000 hex
12 288 dek
2 457,6
100 %
4 000 hex
16 384 dek
3 276,8
PO2 = otáčky [%] (zmenená parametrizácia P871 = otáčky [%])
Percentá
Hex
Dekadicky
Otáčky
1%
A4 hex
164 dek
n_max / 100
10 %
666 hex
1 638 dek
n_max / 10
25 %
1 000 hex
4 096 dek
n_max / 4
33 %
1 555 hex
5 461 dek
n_max / 3
50 %
2 000 hex
8 192 dek
n_max / 2
75 %
3 000 hex
12 288 dek
n_max / 1,333
100 %
4 000 hex
16 384 dek
n_max
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
119
I
5
Uvedenie do prevádzky
Prehľad parametrov
0
5.13
Prehľad parametrov
Nasledujúca tabuľka uvádza všetky parametre s nastavením z výroby (podčiarknuté).
Číselné hodnoty sú uvedené s úplným rozsahom nastavenia.
Podrobný opis parametrov nájdete v systémovej príručke alebo na internetovej stránke
www.sew-eurodrive.com.
Skupina parametrov 0.. Zobrazená hodnota
P00x Skupina parametrov 00. Procesné hodnoty
P000 Otáčky (so znamienkom)
P001 Používateľské zobrazenie pre DBG11B
P002 Frekvencia (so znamienkom)
P004 Výstupný prúd (absolútna hodnota)
P005 Činný prúd (so znamienkom)
P008 Napätie medziobvodu
P009 Výstupný prúd
P01x Skupina parametrov 01. Zobrazenie stavu
P010 Stav meniča
P011 Prevádzkový stav
P012 Chybový stav
P013 Aktuálny súbor parametrov
P014 Teplota chladiča
P015 Činný výkon
P02x Skupina parametrov 02. Analógové požadované hodnoty
P020 Analógový vstup AI1
P021 Analógový vstup AI2 (voliteľný)
P03x Skupina parametrov 03. Binárne vstupy
P030 Binárny vstup DI00
Reset chyby
P031 Binárny vstup DI01
P032 Binárny vstup DI02
Vľavo / Stop
P033 Binárny vstup DI03
Uvoľnenie
P034 Binárny vstup DI04
n11 / n21
P035 Binárny vstup DI05
n12 / n22
P039 Binárne vstupy DI00 – DI05
P04x Skupina parametrov 04: Doplnkové binárne vstupy
P040 Binárny vstup DI10
Žiadna funkcia
P041 Binárny vstup DI11
Žiadna funkcia
P042 Binárny vstup DI12
Žiadna funkcia
P043 Binárny vstup DI13
Žiadna funkcia
P044 Binárny vstup DI14
Žiadna funkcia
P045 Binárny vstup DI15
Žiadna funkcia
P046 Binárny vstup DI16
Žiadna funkcia
P048 Binárne vstupy DI10 – DI16
P05x Skupina parametrov 05. Binárne výstupy
P051 Binárny výstup DO01
/PORUCHA
P052 Binárny výstup DO02
BRZDU UVOĽNIŤ
P053 Binárny výstup DO03
PRIPRAVENÝ NA PREVÁDZKU
P059 Binárne výstupy DO01 – DO03
P07x Skupina parametrov 07. Údaje o jednotke
P070 Typ zariadenia
120
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Uvedenie do prevádzky
Prehľad parametrov
I
5
0
P071 Menovitý výstupný prúd
P072 Čelný modul
P073 Firmvér čelného modulu
P076 Firmvér základnej jednotky
P077 Firmvér DBG
P08x Skupina parametrov 08. Error memory (Pamäť porúch)
P080 – P084 Chyba t-0 až t-4
P09x Skupina parametrov 09. Diagnostika zbernice
P090 Konfigurácia PD
P091 Typ priemyselnej zbernice
P092 Prenosová rýchlosť priemyselnej zbernice
P093 Adresa priemyselnej zbernice
P094 PO1 požadovaná hodnota
P095 PO2 požadovaná hodnota
P096 PO3 požadovaná hodnota
P097 PI1 skutočná hodnota
P098 PI2 skutočná hodnota
P099 PI3 skutočná hodnota
P1xx Skupina parametrov 1.. Požadované hodnoty/integrátory
P10x Skupina parametrov 10. Výber požadovanej hodnoty /
Frekvenčný vstup
P100 Zdroj požadovanej hodnoty
1 / Unipolárne / Pevná požadovaná
hodnota
P101 Zdroj riadiacich signálov
0 / Svorky
P102 Úprava mierky frekvencie fFI1max
0,1 – 10 – 120,00 kHz
P103 FI1 referenčná
0 / nmax
P104 Požadovaná hodnota referenčných otáčok a analógových
vstupov
0 – 3000 – 6000 1/min
P105 AI1 Detekcia prerušenia vodiča
7 / Rýchle zastavenie / Výstraha
P106 FI1-charakteristika x1
0 – 100 %
P107 FI1-charakteristika y1
–100 – 0 – +100 %
P108 FI1-charakteristika x2
0 – 100 %
P109 FI1-charakteristika y2
–100 – 0 – +100 %
P11x Skupina parametrov 11. Analógový vstup 1 (0 – 10 V)
P112 Prevádzkový režim AI1
1 / 10 V, referenčné maximálne
otáčky
P116 AI1-charakteristika x1
0 – 100 %
P117 AI1-charakteristika y1
–100 – 0 – +100 %
P118 AI1-charakteristika x2
0 – 100 %
P119 AI1-charakteristika y2
–100 – 0 – +100 %
P12x Skupina parametrov 12: Analógový vstup AI2 / FBG, ovládač
požadovanej hodnoty (voliteľný)
P120 Prevádzkový režim AI2
0 / Bez funkcie
P121 Doplnkový FBG ovládač požadovanej hodnoty
0 / Off
P122 Smer otáčania, manuálne ovládanie cez FBG
0 / Unipolárne vpravo
P126 AI2-charakteristika x1
–100 – 0 – +100 % (–10 – 0 – +10 V)
P127 AI2-charakteristika y1
–100 – 0 – +100 %
(–nmax – 0 – +nmax / 0 – Imax)
P128 AI2-charakteristika x2
–100 – 0 – +100 % (–10 – 0 – +10 V)
P127 AI2-charakteristika y1
–100 – 0 – +100 %
(–nmax – 0 – +nmax / 0 – Imax)
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
121
5
I
Uvedenie do prevádzky
Prehľad parametrov
0
P13x / 14x Skupina parametrov 13. / 14. Rampy otáčok 1 / 2
P130 / P140 Rampa t11 / t21 hore
0 – 2 – 2000 s
P131 / P141 Rampa t11 / t21 dole
0 – 2 – 2000 s
P134 / P144 Rampa t12 / t22 hore = dole
0 – 10 – 2000 s
P135 / P145 S-krivka t12 / t22
0/1/2/3
P136 / P146 Rampa zastavenia t13 / t23 hore = dole
0 – 2 – 20 s
P139 / P149 Sledovanie rampy 1 / 2
Yes / No (Áno/Nie)
P15x Skupina parametrov 15. Funkcia potenciometra motora
P150 Rampa t3 hore = dole
0,2 – 20 – 50 s
P152 Uložiť poslednú požadovanú hodnotu
Off / Vypnuté
P16x / P17x Skupina parametrov 16. / 17. Pevné požadované
hodnoty 1 / 2
P160 / P170 Interná požadovaná hodnota n11 / n21
-5000 – 150 – 5000 1/min
P161 / P171 Interná požadovaná hodnota n12 / n22
-5000 – 750 – 5000 1/min
P162 / P172 Interná požadovaná hodnota n13 / n23
-5000 – 1500 – 5000 1/min
P163 / P173 n11 / n21 PI regulátor
0 – 3 – 100 %
P164 / P174 n12 / n22 PI regulátor
0 – 15 – 100 %.
P165 / P175 n13 / n23 PI regulátor
0 – 30 – 100 %
P2xx Skupina parametrov 2.. Parametre regulátora
P25x Skupina parametrov 25. PI regulátor
P250 PI regulátor
0 / Off
P251 Zosilnenie P
0 – 1 – 64
P252 Zložka I
0 – 1 – 2000 s
P3xx Skupina parametrov 3.. Parametre motora
P30x / 31x Skupina parametrov 30. / 31. Medzné hodnoty 1 / 2
P300 / P310 Otáčky štart – stop 1 / 2
0 – 150 1/min
P301 / P311 Minimálne otáčky 1 / 2
0 – 15 – 5500 1/min
P302 / P312 Maximálne otáčky 1 / 2
0 – 1500 – 5500 1/min
P303 / P313 Prúdové obmedzenie 1 / 2
0 – 150 % IN
P32x / P33x Skupina parametrov 32. / 33. Nastavenie motora 1 / 2
P320 / P330 Automatické nastavenie 1 / 2
On / Zapnuté
P321 / P331 Boost 1 / 2
0 – 100 %
P322 / P332 IxR-kompenzácia 1 / 2
0 – 100 %
P323 / P333 Čas predmagnetizácie 1 / 2
0–2s
P324 / P334 Kompenzácia sklzu 1 / 2
0 – 500 1/min
P34x Skupina parametrov 34. Ochrana motora
P340 / P342 Ochrana motora 1 / 2
OFF / ON (Vyp/Zap) ASYNCHRONY
P341 / P343 Spôsob chladenia 1 / 2
Fan cooled (Vlastné chladenie)
P345 / P346 Sledovanie IN-UL
0,1 – 500 A
P4xx Skupina parametrov 4.. Referenčné hlásenia
P40x Skupina parametrov 40. Hlásenie referenčných otáčok
P400 Referenčné otáčky
0 – 750 – 5000 1/min
P401 Hysterézia
0 – 100 – 500 1/min
P402 Oneskorenie
0–1–9s
P403 Hlásenie = "1"
0 / n < nref
P43x Skupina parametrov 43. Hlásenie referenčnej hodnoty prúdu
P430 Referenčná hodnota prúdu
122
0 – 100 – 150 % IN
P431 Hysteréza
0 – 5 – 30 % IN
P432 Oneskorenie
0–1–9s
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Uvedenie do prevádzky
Prehľad parametrov
I
5
0
P433 Hlásenie = "1"
0 / I < Iref
P44x Skupina parametrov 44. Hlásenie Imax
P440 Hysterézia
0 – 5 – 50 % IN
P441 Oneskorenie
0–1–9s
P442 Hlásenie = "1"
0 / I = Imax
P45x Skupina parametrov 45. Referenčné hlásenie PI regulátora
P450 PI skutočná hodnota referenčná
0,0 – 100,0 %
P451 Hlásenie = "1"
1 / PI-skutočná hodnota > PI-Ref
P5xx Skupina parametrov 5.. Kontrolné funkcie
P50x Skupina parametrov 50. Sledovanie otáčok 1 / 2
P500 / P502 Sledovanie otáčok 1 / 2
Off / Vyp (do stavu firmvéru x,10)
On / Motor / regenerative (Zapnuté /
motoricky / generátoricky)
P501 / P503 Oneskorenie 1 / 2
0 – 1 – 10 s
P54x Skupina parametrov 54. Kontroly prevodovky a motora
P540 Reakcia na kmitanie pohonu / Výstraha
Zobrazenie chyby
P541 Reakcia na kmitanie pohonu / Chyba
Rýchle zastavenie / Výstraha
P542 Reakcia na starnutie oleja / Výstraha
Zobrazenie chyby
P543 Reakcia na starnutie oleja / Chyba
Zobrazenie chyby
P544 Starnutie oleja / Zvýšená teplota
Zobrazenie chyby
P545 Starnutie oleja / Hlásenie pripravenosti
Zobrazenie chyby
P549 Reakcia na opotrebovanie brzdy
Zobrazenie chyby
P56x Skupina parametrov 56. Prúdové obmedzenie Ex
elektromotora
P560 Prúdové obmedzenie elektromotora do výbušného
prostredia
On / Off (Zap/Vyp)
P561 Frekvencia A
0 – 5 – 60 Hz
P562 Prúdové obmedzenie A
0 – 50 – 150 %
P563 Frekvencia B
0 – 10 – 104 Hz
P564 Prúdové obmedzenie B
0 – 80 – 200 %
P565 Frekvencia C
0 – 25 – 104 Hz
P566 Prúdové obmedzenie C
0 – 100 – 200 %
P567 Frekvencia D
0 – 50 – 104 Hz
P568 Prúdové obmedzenie D
0 – 100 – 200 %
P57x Skupina parametrov 57. Ochrana motora
P570 Frekvencia E
0 – 87 – 104 Hz
P571 Prúdové obmedzenie E
0 – 100 – 200 %
P6xx Skupina parametrov 6.. Priradenie svoriek
P60x Skupina parametrov 60. Binárne vstupy
P601 Binárny vstup DI02
Vľavo / Stop
P602 Binárny vstup DI03
Uvoľnenie
P603 Binárny vstup DI04
n11 / n21
P604 Binárny vstup DI05
n12 / n22
P608 Binárny vstup DI050
Reset chyby
P61x Skupina parametrov 61. Doplnkové binárne vstupy
P610 Binárny vstup DI10
Žiadna funkcia
P611 Binárny vstup DI11
Žiadna funkcia
P612 Binárny vstup DI12
Žiadna funkcia
P613 Binárny vstup DI13
Žiadna funkcia
P614 Binárny vstup DI14
Žiadna funkcia
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
123
5
I
Uvedenie do prevádzky
Prehľad parametrov
0
P615 Binárny vstup DI15
Žiadna funkcia
P616 Binárny vstup DI16
Žiadna funkcia
P62x Skupina parametrov 62. Binárne výstupy základnej jednotky
P620 Binárny výstup DO01
/PORUCHA
P621 Binárny výstup DO02
BRZDU UVOĽNIŤ
P622 Binárny výstup DO03
PRIPRAVENÝ
P63x Skupina parametrov 63. Binárne výstupy DO
P630 Virtuálne binárne výstupy
P64x Skupina parametrov 64. Analógové výstupy AO1 (voliteľné)
P640 AO1 Analógový výstup
0 / Bez funkcie
P641 AO1, referencia
0 / 3000 1/min, 100 Hz, 150 %
P642 AO1 Prevádzkový režim
0 / Bez funkcie
P646 AO1 charakteristika x1
–100 – 0 – +100 %
P647 AO1 charakteristika y1
–100 – +100 %
P648 AO1 charakteristika x2
–100 – 0 – +100 %
P649 AO1 charakteristika y2
-100 – +100 %
P7xx Skupina parametrov 7.. Riadiace funkcie
P70x Skupina parametrov 70. Prevádzkový režim 1 / 2
P700 / P701 Prevádzkový režim 1 / 2
21 / Charakteristika U/ f
P71x Skupina parametrov 71. Prúd pri zastavenom motore 1 / 2
P710 / P711 Pokojový prúd 1 / 2
0 – 50 % IMot
P72x Skupina parametrov 72. Požadovaná hodnota funkcie
zastavenia 1 / 2
P720 / P723 Funkcia požadovaná hodnota zastavenia 1 / 2
Off / Vypnuté
P721 / P724 Požadovaná hodnota – stop 1 / 2
0 – 30 – 500 1/min
P722 / 725 Offset pri štarte 1 / 2
0 – 30 – 500 1/min
P73x Skupina parametrov 73. Funkcia brzdy 1 / 2
P731 / P734 Čas odbrzdenia brzdy 1 / 2
0–2s
P732 / P735 Čas aktivácie brzdy 1 / 2
0–2s
P74x Skupina parametrov 74. Preskočenie otáčok
P740 / P742 Stred preskočenia 1 / 2
0 – 1500 – 5000 1/min
P741 / P743 Šírka preskočenia 1 / 2
0 – 300 1/min
P75x Skupina parametrov 75. Funkcia master-slave
P750 Slave – požadovaná hodnota
0: MASTER-SLAVE OFF (Vyp)
P751 Úprava mierky Slave – požadovaná hodnota
–10 – 0 – 1 – 10
P76x Skupina parametrov 76. Ručné ovládanie
P760 Blokovanie tlačidiel RUN / STOP
Off / Vypnuté
P77x Skupina parametrov 77. Funkcia šetrenia energiou
P770 Funkcia šetrenia energiou
Off / Vypnuté
P8xx Skupina parametrov 8.. Funkcie meniča
P80x Skupina parametrov 80. Nastavenie
P800 Krátke menu (len FBG11B)
Short
P801 Jazyk DBG60B
124
P802 Výrobné nastavenie
No / Nie
P803 Blokovanie parametrov
Off / Vypnuté
P804 Reset štatistických dát
Žiadna akcia
P805 Menovité sieťové napätie
50 – 500 V
P806 Kopírovať DBG na MOVITRAC® B
Áno / Nie
P807 Kopírovať MOVITRAC® B na DBG
Áno / Nie
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Uvedenie do prevádzky
Prehľad parametrov
I
5
0
P808 24VIO pomocné napätie
1 / Zapnutý 24 V je zapnuté
P809 IPOS-uvoľnenie
P81x Skupina parametrov 81. Sériová komunikácia
P810 RS485 adresa
0 – 99
P811 Skupinová adresa RS485
100 – 199
P812 RS485 Timeout
0 – 650 s
P819 Timeout priemyselnej zbernice
P82x Skupina parametrov 82. Prevádzka s brzdením 1 / 2
P820 P821 4-kvadrantová prevádzka 1 / 2
On / Zapnuté
P83x Skupina parametrov 83. Reakcie na poruchy
P830 Reakcia, svorka "Externá chyba"
4 / Rýchle zastavenie / Porucha
(zastavenie s blokovaním)
P833 Reakcia na Timeout RS485
7 / Rýchle zastavenie / Výstraha
P836 Reakcia na Timeout SBus
7 / Rýchle zastavenie / Výstraha
P84x Skupina parametrov 84. Správanie pri resete
P840 Manuálny reset
Nie
P841 Auto-Reset
Off (Vyp)
P842 Čas reštartu
1 – 3 – 30 s
P85x Skupina parametrov 85. Nastavenie mierky skutočnej
hodnoty otáčok
P850 Škálovací súčiniteľ – čitateľ
1 – 65535
P851 Škálovací súčiniteľ – menovateľ
1 – 65535
P852 Používateľská jednotka
1/min.
P853 Škálované otáčky FBG
P86x Skupina parametrov 86. Modulácia 1 / 2
P860 / P861 Frekvencia PWM 1 / 2
4 kHz
P862 / P863 PWM fix 1 / 2
Off / Vypnuté
P87x Skupina parametrov 87. Nastavenie parametrov procesných
dát
P870 Opis požadovanej hodnoty PO1
Riadiace slovo 1
P871 Opis požadovanej hodnoty PO2
Otáčky
P872 Opis požadovanej hodnoty PO3
Žiadna funkcia
P873 Opis skutočnej hodnoty PI1
STAVOVÉ SLOVO 1
P874 Opis skutočnej hodnoty PI2
OTÁČKY
P875 Opis skutočnej hodnoty PI3
VÝSTUPNÝ PRÚD
P876 Uvoľnenie dát PO
Yes / Áno
P88x Skupina parametrov 88. Sériová komunikácia SBus
P880 Protokol SBus
0 / MoviLink
P881 Adresa SBus
0 – 63
P882 Skupinová adresa SBus
0 – 63
P883 SBus Timeout
0 – 650 s
P884 Prenosová rýchlosť SBus
500 / 500 kBaud
P886 Adresa CANopen
1 – 2 – 127
P9xx Skupina parametrov 9.. Parametre IPOS
P938 Rýchlosť, úloha 1
0 –9
P939 Rýchlosť, úloha 2
0 –9
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
125
Prevádzka
Zálohovanie dát
6
6
Prevádzka
6.1
Zálohovanie dát
6.1.1
Zálohovanie dát pomocou jednotky FBG11B
Ovládacia jednotka FBG11B umožňuje uložiť údaje parametrov meniča MOVITRAC® B
v ovládacej jednotke alebo tieto údaje vložiť z ovládacej jednotky do MOVITRAC® B.
Skontrolujte, prosím, či sa požadovaný súbor dát skopíroval do meniča.
Zálohovanie dát pomocou jednotky FBG11B
Úroveň 1
Úroveň 3
Úroveň 2
Enter
Spustiť
načítavanie
Výber
Zálohovanie dát
Enter
out Enter
Dáta parametrov z
FBG11B MOVITRAC® B : Zobrazenie d.d.
Enter
Spustiť
ukladanie
Enter
Dáta parametrov z
MOVITRAC® B FBG11B : Zobrazenie U.U.
25352587
®
Po skopírovaní dát je menič MOVITRAC B blokovaný. Stav blokovania je signalizovaný blikajúcim STOP na displeji. Okrem toho signálka stavu bliká pomaly žltým
svetlom.
Blokovanie sa môže uvoľniť niektorým z nasledujúcich spôsobov:
6.1.2
•
Stlačte tlačidlo RUN na jednotke FBG11B.
•
Vypnite sieťové napájanie, počkajte 10 sekúnd a potom znovu zapnite sieťové
napájanie.
Zálohovanie dát pomocou ovládacej jednotky DBG60B
Skopírujte súbor u parametrov z meniča MOVITRAC® B do ovládacej jednotky
DBG60B. Pre kopírovanie sú dve možnosti:
126
•
V kontextovom menu vyberte položku "COPY TO DBG". Výber potvrďte tlačidlom
OK. Súbor parametrov sa skopíruje z meniča MOVITRAC® B do jednotky DBG60B.
•
V kontextovom menu vyberte položku "PARAMETER MODE". Vyberte parameter
P807 Kopírovať MOVITRAC® B → DBG. Súbor parametrov sa skopíruje z meniča
MOVITRAC® B do jednotky DBG60B.
•
Stlačte tlačidlo Run jednotiek FB11B alebo DBG60B, príp. prístroj vypnite a zapnite.
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Prevádzka
Zálohovanie dát
6.1.3
6
Zálohovanie dát pomocou UBP11A
Skopírujte súbor u parametrov z meniča MOVITRAC® B do modulu parametrov
UBP11A. Stlačte za tým účelom tlačidlo na spodnom konci modulu, ktoré je možné
stlačiť iba ostrým predmetom.
Po opätovnom prehratí dát do meniča stlačte <tlačidlo šípka hore> na module parametrov UBP11A.
Stlačte tlačidlo Run jednotiek FBG11B alebo DBG60B, príp. prístroj vypnite a zapnite.
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
127
Prevádzka
Zálohovanie dát
6
6.1.4
Zálohovanie dát s programom MOVITOOLS® MotionStudio
Ak sa dáta prenášajú programom MOVITOOLS® MotionStudio na menič frekvencie
MOVITRAC® B, potom sa menič musí následne uvoľniť týmto spôsobom:
•
Vyberte zariadenie v sieti
•
Pravým tlačidlom myši otvorte kontextové menu
•
Zvoľte menu [RUN / STOP via Software-Keypad] [1]
•
V Software-Keypad [RUN] zvoľte [2] alebo
Alternatívne môžete menič opäť uvoľniť jeho vypnutím a opätovným zapnutím alebo
stlačením tlačidla <RUN> na FBG11B.
[1]
[2]
421623307
128
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Prevádzka
Zobrazenia stavu
6.2
Zobrazenia stavu
6.2.1
Základná jednotka / Ovládacia jednotka FBG11B
6
Na zariadení sa stavy zobrazujú takto:
Stav
Zobrazenie (voliteľné
s ovládacou jednotkou
FBG11B)
Kód blikania stavovej LED
v základnej jednotke
Stav zariadenia
(High-Byte
v stavovom
slove 1)
"UVOĽNENIE"
Otáčky
svieti trvalo zelene
4
"UVOĽNENIE" na prúdovom
obmedzení
Otáčky blikajú
zelená, bliká rýchlo
"PRÚD PRI ZASTAVENÍ"
dc
zelená, bliká pomaly
3
"ŽIADNE UVOĽNENIE"
Stop
žltá, svieti trvalo
2
"NASTAVENIE Z VÝROBY"
SEt
žltá, bliká rýchlo
8
"BLOKOVANIE REGULÁTORA"
off
žltá, bliká rýchlo
1
"Prevádzka na 24 V"
24U blikajúca
žltá, bliká pomaly
0
U blikajúca alebo 24U
blikajúca
žltá, bliká pomaly
17
Aktívne ručné ovládanie na
FBG alebo menič bol zastavený tlačidlom STOP
Symbol FBG (ručný režim
diaľkového ovládania) alebo
symbol "Stop" bliká
žltá, svieti dlho, nesvieti krátko
Prekročenie časového limitu
Chyby 43 / 47
zelená / žltá, bliká
Kopírovať
Chyba 97
červená / žltá, bliká
Chyba systému
Chyby 10 / 17 – 24 / 25 / 32 /
37 / 38 / 45 / 77 / 80 / 94
červená, svieti trvalo
Prepätie / Výpadok fázy
Poruchy 4 / 6 / 7
červená, bliká pomaly
Preťaženie
Poruchy 1 / 3 / 11 / 44 / 84
červená, bliká rýchlo
Sledovanie
Poruchy 8 / 26 / 34 / 81 / 82
červená, 2x blikne
Ochrana motora
Chyby 31 / 84
červená, 3x blikne
"Bezpečné zastavenie"
1)
1) "U" bliká (stav 17), ak je na sieti, "24U" bliká (stav 0), ak je v podpornej prevádzke.
Uloženie súboru parametrov do FBG11B → Zobrazenie u. u.
Uloženie súboru parametrov do zariadenia → Zobrazenie d. d.
•
VÝSTRAHA! Nesprávna interpretácia signalizácie U = "Bezpečné zastavenie"
aktívne
Smrť alebo ťažké poranenie.
– Zobrazenie U = "Bezpečné zastavenie" nie je bezpečnostne orientované
a nesmie sa používať v bezpečnostne technických aplikáciách.
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
129
Prevádzka
Zobrazenia stavu
6
Príčiny blokovania
regulátora (OFF)
6.2.2
Možné príčiny blokovania regulátora (OFF) sú:
•
Binárna vstupná svorka je naprogramovaná na blokovanie regulátora a aktívna.
•
Blokovanie regulátora cez manuálne ovládanie PC cez MOVITOOLS® MotionStudio.
•
Dočasné blokovanie regulátora: Aktivuje sa, ak pri prestavení parametra P100 Zdroj
požadovanej hodnoty by priamo nasledovalo uvoľnenie. Dočasné blokovanie regulátora sa zmaže, keď sa prvý raz resetuje signál uvoľnenia.
•
Blokovanie regulátora nastavené cez IPOS® kontrolné slovo H484.
Stav binárnych vstupov / výstupov
V menu parametrov sú k dispozícii ako zobrazované parametre tieto parametre:
•
P039 Binárne vstupy základnej jednotky
•
P048 Binárne vstupy voliteľnej jednotky
•
P059 Binárne výstupy
Stav sa zobrazuje binárne. Každému binárnemu vstupu alebo výstupu sú priradené dva
zvislé segmenty 7-segmentového displeja usporiadané nad sebou. Horný segment
svieti, keď je binárny vstup alebo výstup v stave 1 a dolný segment svieti, keď je binárny
vstup alebo výstup v stave 0. Oba pravé 7-segmentové displeje signalizujú, či sa na
výstup nastavia P039 (di = binárne vstupy základnej jednotky), P048 (dI = binárne
vstupy voliteľnej jednotky) alebo P059 (do = binárne výstupy).
1
0
DI05
DI04
DI03
DI02
DI01
DI00
1
0
DI16
DI15
DI14
DI13
DI12
DI11
DI10
1
0
DO03
DO02
DO01
1761603083
Ak nie je k dispozícii žiadna jednotka FIO21B s binárnymi vstupmi, potom sa zobrazí
dl - - -.
130
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Prevádzka
Návratové kódy (r-19 – r-38)
6.3
6
Návratové kódy (r-19 – r-38)
Návratové kódy pri zadávaní / zmene parametra jednotky v FBG11B:
Č.
Označenie
Význam
18
Prístup len na čítanie
Parameter nemožno meniť
19
Aktivované blokovanie
parametrov
Nie je možná zmena parametrov
20
Prebieha obnovenie nastavenia
z výroby
Nie je možná zmena parametrov
23
Chýba voliteľná karta
Chýba voliteľná karta potrebná pre danú funkciu
27
Chýba voliteľná karta
Chýba voliteľná karta potrebná pre danú funkciu
28
Je potrebné blokovanie
regulátora
Je potrebné blokovanie regulátora
29
Neprípustná hodnota pre
parameter
•
•
32
Uvoľnenie
Funkcia sa nemôže vykonať v stave UVOĽNENÝ
34
Chyba pri vykonávaní
•
•
38
FBG11B nesprávny súbor dát
V pamäti uložený súbor dát nie je vhodný pre
jednotku
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Neprípustná hodnota parametra.
Výber manuálneho režimu z ovládacej jednotky
je neprípustný, pretože je už aktívne manuálne
riadenie z počítača PC.
Chyba / porucha pri ukladaní dát do FBG11B.
Nebolo vykonané uvedenie do prevádzky
pomocou FBG. Vykonajte uvedenie do prevádzky
pomocou MotionStudio alebo vyberte iný motor.
131
Prevádzka
Ovládacia jednotka DBG60B
6
6.4
Ovládacia jednotka DBG60B
6.4.1
Základné zobrazenia
0.00rpm
0.000Amp
CONTR.INHIBIT
Zobrazenie pri /CONTROLL INHIBIT = "0"
0.00rpm
0.000Amp
NO ENABLE
Zobrazenie pri neuvoľnenom meniči ("ENABLE / STOP" = "0")
950.00rpm
0.990Amp
ENABLE (VFC)
Zobrazenie pri uvoľnenom meniči
NOTE 6:
VALUE TOO HIGH
(DEL)=Quit
ERROR 9
STARTUP
132
Upozorňujúce hlásenie
Zobrazenie chyby
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Prevádzka
Ovládacia jednotka DBG60B
6.4.2
6
Informatívne hlásenia
Informatívne hlásenia na DBG60B (zobrazujú sa asi 2 s) alebo v softvéri MOVITOOLS®
MotionStudio / SHELL (hlásenia sa potvrdzujú):
Č.
Text na DBG60B /
SHELL
Opis
1
ILLEGAL INDEX
Rozhraním zistený index nie je k dispozícii.
•
•
•
Pokus o realizáciu neimplementovanej funkcie
Vybrali ste chybnú komunikačnú službu
Zvolená ručná prevádzka prostredníctvom neprípustného rozhrania
(napr. priemyselnej zbernice)
2
NOT IMPLEMENT
3
READ ONLY VALUE
Pokus zmeniť hodnotu, ktorá je určená len na čítanie.
4
PARAM. INHIBITED
Blokovanie parametrov P803 = "ON", parameter nie je možné meniť.
5
SETUP ACTIVE
Pokúsili ste sa zmeniť parameter počas aktuálneho nastavenia od
výrobcu.
6
VALUE TOO HIGH
Pokúsili ste sa zadať príliš vysokú hodnotu.
7
VALUE TOO LOW
Pokúsili ste sa zadať príliš nízku hodnotu.
8
REQ. CARD MISSING
Pre vybranú funkciu chýba potrebná voliteľná karta.
10
ONLY VIA ST1
Manuálne ovládanie sa musí skončiť cez X13:ST11/ST12 (RS485).
11
ONLY TERMINAL
Manuálne ovládanie sa musí skončiť ovládacou jednotkou (DBG60B
alebo UWS21B).
12
NO ACCESS
Prístup k zvolenému parametru odmietnutý.
13
CTRL. INHIBIT
MISSING
Pre zvolenú funkciu nastavte svorku DIØØ /Blokovanie regulátora = "0".
14
INVALID VALUE
Pokúsili ste sa zadať neprípustnú hodnotu.
16
PARAM. NOT LOCKED
Pretečenie vyrovnávacej pamäte EEPROM napr. cyklickým zapisovaním.
Parameter sa nezapíše do stálej pamäte EEPROM.
17
INVERTER ENABLED
-
--
•
•
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Parameter, ktorý sa má zmeniť, možno nastaviť len v stave
CONTROLLER INHIBIT (BLOKOVANIE REGULÁTORA)
Pokus v uvoľnenej prevádzke prejsť na manuálne ovládanie
133
Prevádzka
Ovládacia jednotka DBG60B
6
6.4.3
Funkcie ovládacej jednotky DBG60B
Obsadenie tlačidiel
DBG60B
[1]
[2]
[3]
[12]
[4]
[11]
[10]
[5]
[6]
[9]
[7]
[8]
247460747
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
Tlačidlo STOP
Tlačidlo ↑
Tlačidlo RUN
Tlačidlo OK
Kontextové tlačidlo
Tlačidlo ↓
Tlačidlo .Tlačidlo ±
Tlačidlá 0 – 9
Tlačidlo ↔
Tlačidlo pre výber
jazyka
[12] Tlačidlo DEL
Kopírovacia
funkcia ovládacej
jednotky DBG60B
134
Stop
Šípka nahor, o jednu položku v menu nahor
Štart
OK, potvrdenie údajov
Aktivovanie kontextového menu
Šípka nadol, o jednu položku v menu nadol
Desatinná bodka
Zmena znamienka
Číslice 0 – 9
Zmena menu
Výber jazyka
Vymazať posledný zápis
Pomocou ovládacej jednotky DBG60B možno kopírovať kompletné súbory parametrov
z jedného meniča MOVITRAC® B na iné meniče MOVITRAC® B. Postupujte takto:
Postupujte pritom nasledovne:
•
Zvoľte v kontextovom menu položku "COPY TO DBG" (kopírovať do DBG). Výber
potvrďte tlačidlom OK.
•
Po skopírovaní pripojte ovládaciu jednotku k inému meniču.
•
Zvoľte v kontextovom menu položku "COPY TO MC07B" (kopírovať do MC07B).
Výber potvrďte tlačidlom OK.
•
Po skopírovaní sa musí stlačiť tlačidlo RUN.
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Prevádzka
Ovládacia jednotka DBG60B
Režim parametrov
DBG60B
6
V režime parametrizácie sa parametre nastavujú takto:
1. Aktivujte kontextové menu stlačením kontextového
tlačidla. Na prvom mieste je uvedená položka PARAMETER MODE (režim parametrov).
PARAMETER MODE
VARIABLE MODE
BASIC VIEW
2. Stlačením tlačidla OK spusťte režim parametrov.
Zobrazí sa prvý parameter P000 "SPEED" (otáčky).
Tlačidlom ↑ alebo ↓ vyberte niektorú hlavnú skupinu
parametrov 0 až 9.
P 000
SPEED
3. Tlačidlom ↑ alebo ↓ vyberte požadovanú hlavnú skupinu parametrov. Blikajúci kurzor je pod číslicou
hlavnej skupiny parametrov.
P 1.. SETPOINTS/
RAMP GENERATORS
4. V požadovanej hlavnej skupine parametrov aktivujte
stlačením tlačidla OK výber podskupiny parametrov.
Blikajúci kurzor sa posunie o jednu číslicu doprava.
P 1.. SETPOINTS/
RAMP GENERATORS
5. Tlačidlom ↑ alebo ↓ vyberte požadovanú podskupinu
parametrov. Blikajúci kurzor je umiestnený pod číslicou podskupiny parametrov.
\ 13. SPEED
RAMPS 1
6. V požadovanej podskupine parametrov aktivujte stlačením tlačidla OK výber parametrov. Blikajúci kurzor
sa posunie o jednu číslicu doprava.
\ 13. SPEED
RAMPS 1
7. Tlačidlom ↑ alebo ↓ vyberte požadovaný parameter.
Blikajúci kurzor je pod 3. číslicou čísla parametra.
\ 132
T11 UP CCW
rpm
+0,0
CONTR.INHIBIT
CONTR.INHIBIT
CONTR.INHIBIT
CONTR.INHIBIT
CONTR.INHIBIT
s
+0,13
CONTR. INHIBIT
8. Stlačte tlačidlo OK na aktivovanie režimu nastavenia
pre vybraný parameter. Kurzor je pod hodnotou
parametra.
\ 132
T11 UP CCW
+ 0,13_
CONTR.INHIBIT
9. Tlačidlom ↑ alebo tlačidlom ↓ nastavte požadovanú
hodnotu parametra.
\ 132
s
T11 UP CCW
+ 0,20_
CONTR.INHIBIT
10. Tlačidlom OK potvrďte nastavenie a tlačidlom ↔
opusťte režim nastavovania. Blikajúci kurzor sa znovu
nachádza pod 3. čísla parametra.
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
\ 132
T11 UP CCW
s
s
+0,20
CONTR. INHIBIT
135
Prevádzka
Ovládacia jednotka DBG60B
6
11. Tlačidlom ↑ alebo ↓ vyberte iný parameter alebo tlačidlom DEL prepnite do menu podskupín parametrov.
\ 13. SPEED
RAMPS 1
CONTR. INHIBIT
Parameter
prebudenia
12. Tlačidlom ↑ alebo ↓ vyberte inú podskupinu parametrov, alebo tlačidlom DEL prepnite späť do menu
hlavnej skupiny parametrov.
P 1.. SETPOINTS/
RAMP GENERATORS
13. Kontextovým tlačidlom sa vrátite späť do kontextového menu.
PARAMETER MODE
VARIABLE MODE
BASIC VIEW
CONTR. INHIBIT
Parameter prebudenia sa zobrazí na displeji jednotky DBG60B po jej zapnutí. Podľa
výrobného nastavenia je parametrom prebudenia základné zobrazenie. Parameter prebudenia sa môže nastaviť individuálne. Možné parametre prebudenia sú:
•
Parameter (→ režim parametrov)
•
Parameter z používateľského menu (→ používateľské menu)
•
Základné zobrazenie
Parameter prebudenia sa uloží do pamäte nasledujúcim spôsobom:
136
•
Najprv v režime parametrov vyberte príslušný parameter.
•
V kontextovom menu vyberte položku "XXXX WAKE-UP PARAM.". Znaky "XXXX"
označujú vybraný parameter prebudenia. Výber potvrďte tlačidlom OK.
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Servis / zoznam porúch
Informácie o zariadení
7
Servis / zoznam porúch
7.1
Informácie o zariadení
7.1.1
Chybová pamäť
7
Menič ukladá hlásenie o chybe do pamäte chýb P080. Menič uloží novú chybu až po
potvrdení hlásenia o chybe. Lokálna ovládacia jednotka zobrazuje poslednú chybu.
Preto pri súčasnom výskyte dvoch chýb nesúhlasí hodnota uložená v P080 s hodnotou
zobrazenou na ovládacej jednotke. To nastane napríklad pri F07 Prepätie medziobvodu
a následnej F34 Timeout rampy.
V okamihu poruchy ukladá menič nasledujúce informácie:
7.1.2
•
Chyba, ktorá nastala
•
Stav binárnych vstupov / výstupov
•
Prevádzkový stav meniča
•
Stav meniča
•
Teplota chladiča
•
Otáčky
•
Výstupný prúd
•
Činný prúd
•
Vyťaženie meniča
•
Napätie medziobvodu
Vypínacie reakcie
V závislosti od poruchy existujú tri rôzne vypínacie reakcie:
Okamžité zastavenie / Porucha (okamžité vypnutie s blokovaním)
Táto reakcia na chybu spôsobí okamžité zablokovanie koncového stupňa a súčasné
aktivovanie brzdového výstupu, takže brzda zabrzdí (ak je brzda zabudovaná). Menič
nastaví "poruchové hlásenie" a zruší "hlásenie pripravenosti na prevádzku".
Tento stav sa môže opäť opustiť len explicitným resetom chyby.
Rýchle zastavenie / Porucha (zastavenie s blokovaním)
Táto reakcia na chybu spôsobí zastavenie po nastavenej rampe zastavenia (P136 /
P146). Zastavenie pri chybe je kontrolované na čas. Ak pohon v zadanom časovom
intervale nedosiahne otáčky štart / stop, prejde do chybového stavu, koncový stupeň sa
zablokuje a brzda sa aktivuje. Generuje sa chybové hlásenie F34 Timeout rampy.
Pôvodné hlásenie chyby sa prepíše. Ak pohon v zadanom časovom intervale dosiahne
otáčky štart / stop, prejde do chybového stavu, brzda zabrzdí a koncový stupeň sa
zablokuje. Aktivuje sa poruchové hlásenie a zruší sa "hlásenie pripravenosti na
prevádzku".
Tento stav sa môže opäť opustiť len explicitným resetom chyby.
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
137
Servis / zoznam porúch
Zoznam chýb (F00 – F113)
7
Rýchle zastavenie / Výstraha (zastavenie bez blokovania)
Reakcia na chybu zodpovedá reakcii na rýchle zastavenie / poruchu s tým rozdielom,
že menič nezoberie späť hlásenie pripravenosti, ináč sa nastaví poruchový výstup.
Pri Timeout RS485 / SBus:
Ak je menič riadený komunikačným rozhraním (RS485 alebo SBus) a vykonalo sa
vypnutie a opätovné zapnutie sieťového napájania meniča, uvoľnenie meniča zostáva
neúčinné až dovtedy, kým menič znovu obdrží platné dáta prostredníctvom rozhrania
kontrolovaného funkciou Timeout. Po obnovení komunikácie sa chybové hlásenie samo
zresetuje.
7.1.3
Reset
Reset základnej
jednotky
Chybové hlásenie sa môže resetovať takto:
Reset ovládacej
jednotky
Chybové hlásenie sa môže potvrdiť takto:
•
•
Reset cez vstupné svorky so zodpovedajúco obsadeným binárnym vstupom. DIØØ
je od výroby obsadený Resetom chyby.
Manuálnym resetom na ovládacej jednotke (tlačidlo STOP / RESET).
Tlačidlo STOP / RESET má prioritu pred uvoľnením cez svorky alebo cez rozhranie.
Tlačidlom STOP / RESET môžete vykonať reset po výskyte chyby a naprogramovanej
reakcii na chybu. Pohon je po resete zablokovaný. Pohon musíte uvoľniť tlačidlom RUN.
Reset rozhrania
Hlásenie chyby (Fault) sa môže potvrdiť takto:
•
7.2
Zoznam chýb (F00 – F113)
Č.
Označenie
Reakcia
Možná príčina
Opatrenie
00
Žiadna chyba
–
–
–
01
Nadprúd
Okamžité vypnutie
so zablokovaním
•
Skrat na výstupe
•
Odstrániť skrat
•
Spínanie výstupu
•
Spínať len pri za blokovanom
koncovom stupni
•
Príliš veľký motor
•
Pripojiť menší motor
•
Chybný koncový stupeň
•
Pokiaľ nie je možné chybu
odstrániť, kontaktujte servis SEW
•
Zemné spojenie v motore
•
Vymeniť motor
•
Zemné spojenie v meniči
•
Vymeniť menič MOVITRAC® B
03
138
Manuálny reset v MOVITOOLS® MotionStudio / P840 Manuálny reset = Áno alebo
v stavovom okne tlačidlo Reset.
Zemné
spojenie
Okamžité vypnutie
so zablokovaním
•
Zemné spojenie v prívode motora •
Odstrániť zemné spojenie
•
Nadprúd (pozri F01)
Pozri F01
•
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Servis / zoznam porúch
Zoznam chýb (F00 – F113)
Č.
Označenie
Reakcia
04
Brzdový
striedač
Okamžité vypnutie
so zablokovaním
06
07
Výpadok
sieťových fáz
Okamžité odpojenie so zablokovaním (len pri
3-fázových
meničoch)
Prepätie na
medziobvode
Okamžité vypnutie
so zablokovaním
Možná príčina
Opatrenie
•
Príliš veľký generátorický výkon
•
Predĺžiť rampy spomaľovania
•
Obvod brzdového odporu
prerušený
•
Skontrolovať prívody brzdového
odporu
•
Skrat v obvode brzdového
odporu
•
Odstrániť skrat
•
Brzdový odpor má príliš veľkú
hodnotu
•
Skontrolovať technické údaje
brzdového odporu
•
Chybný brzdový striedač
•
Vymeniť menič MOVITRAC® B
•
Zemné spojenie
•
Odstrániť zemné spojenie
•
Výpadok fázy
•
Skontrolovať sieťový prívod
•
Príliš nízke napájacie napätie
siete
•
Skontrolovať napätie siete
•
Napätie medziobvodu je príliš
vysoké
•
•
Predĺžiť rampy spomaľovania
Skontrolovať prívody brzdového
odporu
Skontrolovať technické údaje
brzdového odporu.
•
•
08
09
10
11
17
–
24
Kontrola otáčok Okamžité vypnutie
so zablokovaním
Uvedenie do
prevádzky
IPOS-ILLOP
Okamžité vypnutie
so zablokovaním
Zastavenie so
zablokovaním
Len s IPOS
•
Odstrániť zemné spojenie
Regulátor prúdu pracuje na medznej
hodnote, príčina:
–
•
Mechanické preťaženie
•
•
•
•
Znížiť záťaž
Skontrolovať obmedzenie prúdu
Predĺžiť rampy spomaľovania
Zvýšiť nastavené oneskorenie
P501. 1)
•
Výpadok fázy v sieti
•
Skontrolovať fázy siete
•
Výpadok fázy v motore
•
Skontrolovať prívod motora
a motor
•
Prekročené maximálne otáčky
pre režim riadenia VFC
•
Znížiť maximálne otáčky
•
Menič ešte nie je uvedený do
prevádzky
•
Uviesť menič do prevádzky
•
Bol vybraný neznámy motor
•
Vybrať iný motor
•
Chybný príkaz pri vykonávaní
programu
•
Prekontrolovať program
•
Chybné podmienky pri vykonávaní programu
•
Prekontrolovať vykonávanie
programu
•
Funkcia nie je v meniči k dispozícii / nie je implementovaná
•
Použiť inú funkciu
Tepelné preťaženie meniča
•
Znížiť záťaž a/alebo zabezpečiť
dostatočné chladenie
Ak je brzdový odpor integrovaný
v chladiči: brzdový odpor namontovať externe
Prekročenie
teploty
Zastavenie so
zablokovaním
•
Porucha
systému
Okamžité vypnutie
so zablokovaním
•
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Zemné spojenie
•
Porušená elektronika meniča,
príp. vplyv elektromagnetického
rušenia
7
•
•
Skontrolujte a v prípade potreby
opravte uzemnenie a tienenie
Pri opakovanom výskyte problému konzultovať so servisom
SEW
139
Servis / zoznam porúch
Zoznam chýb (F00 – F113)
7
Č.
Označenie
Reakcia
Možná príčina
Opatrenie
25
EEPROM
Zastavenie so
zablokovaním
•
•
Chyba pri prístupe na EEPROM
•
26
Externá svorka
Programovateľná
•
Načítaný externý signál poruchy
cez programovateľný (konfigurovateľný) vstup
•
Odstráňte príčinu chyby, prípadne
preprogramujte svorku
31
Spúšťač TF/TH
Zastavenie bez
zablokovania
• Hlásenie
"Pripravený
na prevádzku"
sa zachová
•
Motor je prehriaty, vypnutie
snímačom teploty TF
•
Motor nechať vychladnúť
a resetovať poruchu
•
Snímač teploty motora TF nie
je pripojený alebo je pripojený
nesprávne
Prerušené vodiče medzi meničom MOVITRAC® B a snímačom
teploty TF v motore
•
Skontrolovať vodiče medzi meničom MOVITRAC® B a snímačom
teploty TF
•
32
Pretečenie
indexu IPOS
Zastavenie so
zablokovaním
•
Preplnenie programového zásobníka (stack) zapríčinené porušením zásad programovania
•
Skontrolovať a opraviť aplikačný
program
34
Timeout rámp
Okamžité vypnutie
so zablokovaním
•
Prekročenie nastaveného času
rampy
•
Predĺžiť čas rampy
•
Ak sa zruší uvoľnenie pohonu
•
a v pohone dôjde k prekročeniu
času rampy zastavenia t13 o určitý čas, potom menič vyšle chybové hlásenie F34
•
Zvolený nesprávny prevádzkový
režim
Schválený postup:
• U/f, VFC, VFC-zdvíhacie
zariadenie
Neschválený postup:
• Funkcia letmého štartu
• DC-brzdenie
• Skupinový pohon
•
Nedovolený súbor parametrov
•
Použiť len súbor parametrov 1
•
Neuvádzať do prevádzky motor
do výbušného prostredia
•
Uviesť do prevádzky motor do
výbušného prostredia
•
Nesprávna parametrizácia
frekvenčných bodov
•
•
Frekvencia A < Frekvencia B
Frekvencia B < Frekvencia C
•
Nesprávna parametrizácia
prúdového obmedzenia
•
Prúdové obmedzenie A <
Prúdové obmedzenie B
Prúdové obmedzenie B <
Prúdové obmedzenie C
•
Typ doplnkovej karty je
neprípustný
•
Zasunúť správnu doplnkovú
kartu.
•
Zdroj požadovanej hodnoty, zdroj
riadiacich signálov alebo prevádzkový režim je pre túto
doplnkovú kartu neprípustný
•
Nastaviť správny zdroj požadovanej hodnoty
Nastaviť správny zdroj riadiaceho signálu
Nastaviť správny prevádzkový
režim
Skontrolovať parametre P120 a
P121
35
36
Prevádzkový
režim ochrany
do výbušného
prostredia
Chýba doplnok
Okamžité vypnutie
so zablokovaním
Okamžité vypnutie
so zablokovaním
•
•
•
•
140
Vyvolať štandardné nastavenie
z výroby, resetovať a znova
nastaviť parametre
Pri opakovanom výskyte problému konzultovať so servisom
SEW
Predĺžiť čas rampy zastavenia
•
Chýba potrebná voliteľná
jednotka
•
•
•
Skontrolujte tieto parametre:
P121 pre FBG11B
P120 a P642 pre FIO12B
•
Čelný modul FIO21B nie je
napájaný
•
P808 nastavte na "On" alebo
základnú jednotku napájajte
externe s 24 V
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Servis / zoznam porúch
Zoznam chýb (F00 – F113)
Č.
Označenie
Reakcia
Možná príčina
Opatrenie
37
Watchdog
systému
Okamžité vypnutie
so zablokovaním
•
•
Systémový
softvér
Okamžité vypnutie
so zablokovaním
•
38
43
RS485 Timeout Zastavenie bez
zablokovania2)
Chyba systémového softvéru
•
Porucha systému
•
•
Skontrolujte a v prípade potreby
opravte uzemnenie a tienenie
Pri opakovanom výskyte problému konzultovať so servisom
SEW
Skontrolujte a v prípade potreby
opravte uzemnenie a tienenie
Pri opakovanom výskyte problému konzultovať so servisom
SEW
•
Prerušená komunikácia medzi
meničom a PC
•
Skontrolovať prepojenie medzi
meničom a počítačom PC
•
Prerušená komunikácia
s FSE24B
•
•
Skontrolujte napájanie
Skontrolujte parameter P808
44
Vyťaženie
meniča
Okamžité vypnutie
so zablokovaním
•
Vyťaženie zariadenia
(I × t-hodnota) je príliš veľké
•
•
•
Znížiť výstupný výkon
Predĺžiť rampy
Pokiaľ nie je možné vykonať
uvedené opatrenia: Inštalovať
väčší menič
45
Inicializovanie
Okamžité vypnutie
so zablokovaním
•
Chyba pri inicializovaní
•
Kontaktujte servisné stredisko
SEW
47
Systémová
zbernica 1,
prekročenie
časového limitu
Zastavenie bez
zablokovania2)
•
Chyba pri komunikácii po
systémovej zbernici
•
Skontrolovať prepojenie systémovej zbernice
Skontrolujte P808
Skontrolujte napájanie FSE24B
Pri zasunutej FSE24B skontrolujte komunikáciu EtherCAT
77
Riadiace slovo
IPOS
Zastavenie so
zablokovaním
•
Porucha systému
•
Kontaktujte servisné stredisko
SEW
80
Test RAM
Okamžité vypnutie
•
Interná chyba zariadenia, chybná
pamäť RAM Random-Access
Memory
•
Kontaktujte servisné stredisko
SEW
81
Štartovacia
podmienka
Okamžité vypnutie
so zablokovaním
Len v režime riadenia
"VFC – zdvíhacie zariadenie":
Menič nebol schopný v priebehu
predmagnetizácie dodať do motora
požadovaný prúd:
Menovitý výkon motora je príliš
malý v porovnaní s výkonom
meniča
•
Skontrolovať prepojenie meniča
s motorom
Skontrolujte parametre uvedenia
do prevádzky a v prípade potreby
vykonajte nové uvedenie do
prevádzky
Prierezy vodičov vývodu k motoru
sú nedostatočné
•
Skontrolovať a podľa potreby
zväčšiť prierez vodičov vývodu
k motoru
•
•
82
84
Otvorený
výstup
Ochrana
motora
Okamžité vypnutie
so zablokovaním
Zastavenie so
zablokovaním
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
•
•
•
•
7
Len v režime riadenia
"VFC – zdvíhacie zariadenie":
•
Prerušené 2 alebo všetky fázy na
výstupe
•
Skontrolovať spojenie meniča
a motora
•
Menovitý výkon motora je príliš
malý v porovnaní s výkonom
meniča
•
Skontrolujte parametre uvedenia
do prevádzky a v prípade potreby
vykonajte nové uvedenie do
prevádzky
•
Príliš veľké vyťaženie motora
•
P345 / P346 Skontrolujte
sledovanie IN-UL
Znížiť záťaž
Predĺžiť rampy
Dlhšie prestávky
•
•
•
141
Servis / zoznam porúch
Zoznam chýb (F00 – F113)
7
Č.
Označenie
Reakcia
Možná príčina
Opatrenie
94
Kontrolný súčet
EEPROM
Okamžité vypnutie
so zablokovaním
•
Chybná EEPROM
•
97
Chyba
kopírovania
Okamžité vypnutie
so zablokovaním
•
Odstránenie modulu parametrov
počas procesu kopírovania
Vypnutie a zapnutie počas
kopírovania
Pred potvrdením chyby:
• Vložte výrobné nastavenie alebo
kompletný súbor dát modulu
parametrov
98
Chyba CRC
pamäte flash
Okamžité vypnutie
•
Interná chyba zariadenia, chybná
pamäť Flash
•
Zariadenie poslať do opravy
100
Vibrácie /
Výstraha
Zobrazenie chyby
•
Snímač vibrácií aktivoval
výstrahu (pozri prevádzkový
návod "Diagnostická jednotka
DUV10A")
•
Zistiť príčinu vibrácií, prevádzka
je možná až do výskytu F101
101
Porucha,
vibrácie
Rýchle zastavenie
•
Snímač vibrácií signalizuje chybu
•
SEW-EURODRIVE odporúča
okamžite odstrániť príčinu vibrácií
102
Starnutie oleja /
Výstraha
Zobrazenie chyby
•
Snímač starnutia oleja aktivoval
výstrahu
•
Naplánovať výmenu oleja
103
Starnutie oleja /
Chyba
Zobrazenie chyby
•
Snímač starnutia oleja signalizuje
chybu
•
SEW-EURODRIVE odporúča
okamžite vymeniť prevodový olej
104
Starnutie oleja /
Prehriatie
Zobrazenie chyby
•
Snímač starnutia oleja signalizuje
prehriatie
•
•
Nechať olej vychladnúť
Skontrolovať riadne chladenie
prevodovky
105
Starnutie oleja /
Hlásenie pripravenosti
Zobrazenie chyby
•
Snímač starnutia oleja nie je prip- •
ravený na prevádzku
•
Skontrolovať napájanie snímača
starnutia oleja
Skontrolovať snímač starnutia
oleja, prípad. vymeniť snímač
106
Opotrebovanie
brzdy
Zobrazenie chyby
•
Opotrebované brzdové obloženie
•
Vymeniť brzdové obloženie (pozri
prevádzkový návod "Motory")
110
Ochrana do
výbušného
prostredia
Núdzové
zastavenie
•
Prekročenie času prevádzky pod
5 Hz
•
•
Skontrolovať konfiguráciu
Skrátiť čas prevádzky pod 5 Hz
111
Chyba systémovej zbernice
(SBus)
Toto číslo chyby signalizuje masteru EtherCAT® alebo
masteru priemyselnej zbernice, že je narušená komunikácia medzi jednotkou FSE24B a meničom MOVITRAC® B.
Menič MOVITRAC® B by sám rozpoznal chybu 47.
•
Skontrolujte konektory FSE24B
113
Prerušenie
vodiča analógového vstupu
Programovateľná
•
Skontrolovať kabeláž
116
Chyba aplikačného modulu
Sub chyba:
14: Chyba snímača
29: Pohon nabehol na koncový spínač
42: Vlečná chyba
78: Aktivovaný softvérový koncový spínač
•
•
Prerušenie vodiča analógového
vstupu AI1
Kontaktujte servisné stredisko
SEW
1) Zmenou parametrov P500 / P502 a P501 / P503 sa nastaví sledovanie otáčok. Pri nastavení príliš veľkého oneskorenia nemožno
bezpečne zabrániť rýchlemu poklesu zdvíhacích zariadení.
2) Nie je nutný reset, po obnovení komunikácie sa stratí chybové hlásenie.
142
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Servis / zoznam porúch
Servis elektroniky SEW
7.3
Servis elektroniky SEW
7.3.1
Horúca linka
7
Na telefónnom čísle horúcej linky servisu pohonov (Drive Service Hotline) sú vám k dispozícii 24 hodín denne a 365 dní v roku servisní špecialisti SEW-EURODRIVE.
Na klávesnici vášho telefónu zadajte jednoducho ako predvoľbu číslo 0800 a potom
kombináciu písmen SEWHELP. Samozrejme, môžete tiež jednoducho zavolať na číslo
+49 800 739 4357.
7.3.2
Odoslať na opravu
Ak nedokážete odstrániť chybu, konzultujte prosím servis elektroniky SEW.
Pri konzultácii so servisom SEW uveďte vždy číslo stavu zariadenia. Servis SEWEURODRIVE vám potom môže efektívnejšie pomôcť.
Keď posielate menič na opravu, uveďte nasledovné údaje:
7.4
•
Sériové číslo (pozri typový štítok)
•
Typové označenie
•
Stručný opis aplikácie (aplikácia, riadenie cez svorky alebo cez sériové rozhranie)
•
Pripojený motor (napätie, zapojenie do hviezdy alebo do trojuholníka)
•
Druh chyby
•
Sprievodné okolnosti
•
Vlastné domnienky
•
Predchádzajúce nezvyčajné udalosti
Dlhodobé skladovanie
Pri dlhodobom skladovaní pripojte menič každé dva roky najmenej na 5 minút na sieťové napätie. Inak sa skráti životnosť zariadenia.
Postup v prípade, že bola zanedbaná údržba:
V meničoch sú použité elektrolytické kondenzátory, ktoré v beznapäťovom stave podliehajú starnutiu. Toto starnutie môže spôsobiť poškodenie kondenzátorov, keď sa
menič po dlhodobom skladovaní pripojí priamo na menovité napätie.
V prípade, že bola zanedbaná údržba, odporúča SEW-EURODRIVE napätie siete
pomaly zvyšovať až na maximálne napätie. Napätie sa môže zvyšovať napr. regulačným transformátorom a výstupné napätie sa nastavuje nasledovne. SEW-EURODRIVE
odporúča zvýšiť napätie v priebehu niekoľkých sekúnd z 0 V na prvý stupeň.
SEW-EURODRIVE odporúča nasledujúce odstupňovanie:
Meniče na AC 400/500 V:
•
Stupeň 1: AC 350 V, 15 minút
•
Stupeň 2: AC 420 V, 15 minút
•
Stupeň 3: AC 500 V, 1 hodinu
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
143
Servis / zoznam porúch
Likvidácia
7
Meniče na AC 230 V:
•
Stupeň 1: AC 170 V, 15 minút
•
Stupeň 2: AC 200 V, 15 minút
•
Stupeň 3: AC 240 V, 1 hodinu
Po tejto regenerácii sa môže menič ihneď inštalovať alebo sa môže s patričnou údržbou
ďalej dlhodobo skladovať.
7.5
Likvidácia
Dodržujte platné národné predpisy.
Jednotlivé časti likvidujte oddelene, podľa ich vlastností a v súlade s aktuálne platnými
predpismi, napr. ako:
144
•
Elektrotechnický odpad (dosky plošných spojov)
•
Plasty
•
Plech
•
Meď
•
Hliník.
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Technické údaje
Technické údaje základnej jednotky
8
Technické údaje
8.1
Technické údaje základnej jednotky
8.1.1
Označenie CE, schválenie podľa UL a značka C
kVA
i
f
n
8
P Hz
Označenie CE
Meniče frekvencie MOVITRAC® B spĺňajú predpisy smernice o nízkom napätí
2006/95/ES.
Meniče frekvencie MOVITRAC® B sú určené ako komponenty na zabudovanie do
strojov a zariadení. Výrobky vyhovujú norme elektromagnetickej kompatibility
EN 61800-3 Elektrické pohony s premennými otáčkami. Pri dodržaní pokynov na inštaláciu sú splnené príslušné predpoklady na CE označovanie celkového stroja/zariadenia
na základe smernice o EMC 2004/108/ES. Podrobné pokyny na inštaláciu v súlade
s EMC sú uvedené v publikácii "EMV in der Antriebstechnik" (EMC v technike pohonov)
firmy SEW-EURODRIVE.
Dodržanie triedy medzných hodnôt C2 a C1 bolo preukázané na špecifikovanej skúšobnej zostave. Na požiadanie SEW-EURODRIVE poskytne ďalšie informácie.
Značka CE na typovom štítku znamená zhodu so smernicou o nízkom napätí
2006/95/ES. SEW-EURODRIVE na požiadanie vystaví vyhlásenie o zhode.
UL-Approbation / CSA / GOST-R-certifikát / C-Tick
UL a cUL Approbation (USA) sa udeľuje pre tieto meniče MOVITRAC® B:
®
LISTED
US
•
230 V / 1-fázové
•
230 V / 3-fázové
•
400/500 V / 3-fázové
cUL je rovnocenné schváleniu podľa CSA.
Pre typový rad meničov MOVITRAC® B bol vydaný certifikát GOST-R (Rusko).
C-Tick potvrdzuje zhodu s ACMA (Australian Communications and Media Authority).
Zariadenia 1 × 230 V a 3 × 400 V sú označené značkou C-Tick.
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
145
8
kVA
i
8.1.2
f
n
Technické údaje
Technické údaje základnej jednotky
P Hz
Všeobecné technické údaje
Nasledovné technické údaje sú platné pre všetky veľkosti a výkony meničov frekvencie
MOVITRAC® B.
MOVITRAC® B
Všetky veľkosti
Odolnosť proti rušeniu
Vyhovuje norme EN 61800-3
Vysielanie rušivých signálov
pri inštalácii v súlade so
zásadami EMC
(na strane siete)
V súlade s triedou medzných hodnôt1)
• Veľkosť 0 – 2: C2 bez ďalších opatrení
• Veľkosť 0 – 5: C1 so príslušnými filtrami / sklopnými feritmi
C1/C2 podľa EN 61800-3
Zvodový prúd
> 3,5 mA
Teplota okolia âA
(do 60 °C so znížením prúdu)
•
230 V, 0,25 – 2,2 kW (0,34 – 3,0 HP) / 400/500 V, 0,25 – 4,0 kW (0,34 – 5,4 HP)
S preťažiteľnosťou (max. 150 % IN počas 60 s):
ID = 100 % IN / fPWM = 4 kHz: -10 °C až +40 °C
Bez preťažiteľnosti:
ID = 100 % IN / fPWM = 4 kHz: -10 °C až +50 °C
ID = 100 % IN / fPWM = 8 kHz: -10 °C až +40 °C
ID = 125 % IN / fPWM = 4 kHz: -10 °C až +40 °C
•
3 × 230 V, 3,7 – 30 kW (5,0 – 40 HP) / 400/500 V, 5,5 – 75 kW (7,4 – 100 HP)
S preťažiteľnosťou (max. 150 % IN počas 60 s):
ID = 100 % IN / fPWM = 4 kHz: 0 °C až +40 °C
Bez preťažiteľnosti:
ID = 100 % IN / fPWM = 4 kHz: 0 °C až +50 °C
ID = 100 % IN / fPWM = 8 kHz: 0 °C až +40 °C
ID = 125 % IN / fPWM = 4 kHz: 0 °C až +40 °C
•
Montážna doska pre "Cold Plate" < 70 °C
Zníženie výkonu (prúdu)
v závislosti od teploty okolia
2,5 % IN na K pri 40 °C až 50 °C
3 % IN na K pri 50 °C až 60 °C
Klimatická trieda
EN 60721-3-3, trieda 3K3
Teplota skladovania
Teplota pri transporte
-25 °C až +75 °C
-25 °C až +75 °C
Spôsob chladenia
Samochladenie:
230 V: ≤ 0,75 kW (1,0 HP)
400/500 V: ≤ 1,1 kW (1,5 HP)
Externé chladenie 230 V: ≥ 1,1 kW (1,5 HP)
400/500 V: ≥ 1,5 kW (3,0 HP)
(teplotne riadený ventilátor, prah spustenia 45 °C)
Krytie EN 60529 (NEMA 1)
Veľkosť 0 – 3: IP20
Veľkosť 4 – 5 silové prívody:
• IP00
• S namontovaným krytom z plexiskla (súčasť dodávky) a s namontovanými zmrašťovacími hadičkami (nie sú súčasťou dodávky): IP10
Prevádzkový režim
Trvalá prevádzka
Kategória prepätia
III podľa IEC 60664-1 (VDE 0110-1)
Tolerancia sieťového napätia
EN 50160: ±10 %
Trieda znečistenia
2 podľa IEC 60664-1 (VDE 0110-1)
Ochrana proti mechanicky
aktívnym látkam
3S1
Ochrana proti chemicky
aktívnym látkam
3C2
Tabuľka má pokračovanie na nasledujúcej strane.
146
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Technické údaje
Technické údaje základnej jednotky
kVA
i
f
n
8
P Hz
MOVITRAC® B
Všetky veľkosti
Nadmorská výška inštalácie
Do h ≤ 1000 m (3281 ft) bez obmedzení.
Pri h ≥ 1000 m (3281 ft) platia tieto omedzenia:
• Od 1000 m (3281 ft) do max. 4000 m (13120 ft):
– IN-zníženie o 1 % na 100 m (328 ft)
• Od 2000 m (6562 ft) do max. 4000 m (13120 ft):
– Bezpečné oddelenie výkonových a signálových prípojov nie je zaručené od
2000 m. Treba vykonať ďalšie externé opatrenia (IEC 60664-1 / EN 61800-5-1)
– Predradená musí byť prepäťová ochrana na zníženie prepätí kategórie III na
kategóriu II.
Rozmery
Podľa DIN ISO 276-v
Veľkosť 0:
Obmedzenia pre trvalé
zaťaženie so 125 % IN
•
•
•
Maximálna Teplota okolia âA 40 °C
Montáž na lištu alebo spodná montáž odporu nie je prípustná
Pri 1 × 230 V: uvažovať s tlmivkou (ND)
1) Na dodržanie triedy medzných hodnôt EMC je potrebná elektrická inštalácia vyhotovená podľa predpisov. Dodržujte pokyny na
inštaláciu.
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
147
8
kVA
i
8.1.3
f
n
Technické údaje
Technické údaje základnej jednotky
P Hz
Technické údaje MOVITRAC® B, 3 × 400 V AC
Prehľad MOVITRAC® B
400 / 500 V
0XS
230 V
0S
0XS
0L
0S
0L
1
2
2
2S
3
4
3
4
5
Napájanie 400/500 V / 3-fázové
148
Veľkosť
0XS
0S
0L
2S
2
3
4
5
Výkon
kW / HP
0,25 / 0,34
0,37 / 0,50
0,55 / 0,74
0,75 / 1,0
1,1 / 1,5
1,5 / 2,0
2,2 / 3,0
3,0 / 4,0
4,0 / 5,4
5,5 / 7,4
7,5 / 10
11 / 15
15 / 20
22 / 30
30 / 40
37 / 50
45 / 60
55 / 74
75 / 100
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
kVA
Technické údaje
Technické údaje základnej jednotky
i
f
n
8
P Hz
AC 400/500 V / 3-fázové / veľkosť 0XS / 0,25 / 0,37 kW / 0,34 / 0,50 HP
Všetky rozmery sú v mm (in).
163.5 (6.437)
49.5 (1.95)
149 (5.87)
285 (11.2)
185 (7.28)
54.5 (2.15)
196 (7.72)
220 (8.66)
6 (0.2)
6 (0.2)
159.5 (6.280) *
* S čelným modulom FSE24B +4 mm (0,16 in)
MOVITRAC® MC07B (3-fázová sieť)
Katalógové číslo (bez "Bezpečné zastavenie")
VSTUP
0003-5A3-4-00
0004-5A3-4-00
828 515 2
828 516 0
1)
Menovité sieťové napätie
Usieť
Menovitá frekvencia siete
fsieť
Menovitý prúd
(pri Usieť = 3 × AC 400 V)
Isieť
Isieť 125
3 × AC 380 – 500 V
50 / 60 Hz ± 5 %
AC 0,9 A
AC 1,1 A
AC 1,4 A
AC 1,8 A
VÝSTUP
Výstupné napätie
UA
Odporúčaný výkon motora, zaťaženie 100 %
Odporúčaný výkon motora, zaťaženie 125 %
PMot
PMot 125
Menovitý výstupný prúd, zaťaženie 100 %
Menovitý výstupný prúd, zaťaženie 125 %
3 × 0 – Usieť
0,25 kW / 0,34 HP
0,37 kW / 0,50 HP
0,37 kW / 0,50 HP
0,55 kW / 0,74 HP
IN
IN 125
AC 1,0 A
AC 1,3 A
AC 1,6 A
AC 2,0 A
Zdanlivý výkon na výstupe, zaťaženie 100 %
Zdanlivý výkon na výstupe, zaťaženie 125 %
SN
SN 125
0,7 kVA
0,9 kVA
1,1 kVA
1,4 kVA
Minimálna dovolená hodnota brzdového odporu
(4-kvadrantová prevádzka)
RBW_min
68 Ω
VŠEOBECNE
Stratový výkon, zaťaženie 100 %
Stratový výkon, zaťaženie 125 %
PV
PV 125
Druh chladenia / potreba chladiaceho vzduchu
30 W
35 W
35 W
40 W
Prirodzený odvod tepla / –
150 % IN počas minimálne 60 sekúnd
Obmedzenie prúdu
Terminals
(Svorky)
4 mm2 / AWG12 / 0,6 Nm / 5 lb in
Rozmery
Š×V×H
54,5 mm × 185 mm × 163,5 mm (2,15 in × 7,28 in × 6,437 in)
Hmotnosť
m
Prierez svoriek zariadenia / Uťahovací moment
1,3 kg / 2,9 lb
1) Pri Usieť = 3 × 500 V sa musia prúdy siete a výstupné prúdy znížiť o 20 % v porovnaní s menovitými údajmi.
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
149
8
kVA
i
f
n
Technické údaje
Technické údaje základnej jednotky
P Hz
AC 400/500 V / 3-fázové / veľkosť 0S / 0,55 / 0,75 / 1,1 / 1,5 kW / 0,74 / 1,0 / 1,5 / 2,0 HP
Všetky rozmery sú v mm (in).
70 (2.8)
149 (5.87)
285 (11.2)
185 (7.28)
163.5 (6.437)
196 (7.72)
220 (8.66)
6 (0.2)
80 (3.1)
6 (0.2)
159.5 (6.280) *
* S čelným modulom FSE24B +4 mm (0,16 in)
MOVITRAC® MC07B (3-fázová sieť)
Katalógové číslo, štandardné meniče (-00)
Katalógové číslo, meniče "bezpečné zastavenie" (-S01))
0005-5A3-4-x0
0008-5A3-4-x0
0011-5A3-4-x0
0015-5A3-4-x0
828 517 9
828 995 6
828 518 7
828 996 4
828 519 5
828 997 2
828 520 9
828 998 0
VÝSTUP2)
Menovité sieťové napätie
Usieť
Menovitá frekvencia siete
fsieť
Menovitý prúd
(pri Usieť = 3 × AC 400 V)
Isieť
Isieť 125
3 × AC 380 – 500 V
50 / 60 Hz ± 5 %
AC 1,8 A
AC 2,3 A
AC 2,2 A
AC 2,6 A
AC 2,8 A
AC 3,5 A
AC 3,6 A
AC 4,5 A
0,55 kW / 0,74 HP
0,75 kW / 1,0 HP
0,75 kW / 1,0 HP
1,1 kW / 1,5 HP
1,1 kW / 1,5 HP
1,5 kW / 2,0 HP
1,5 kW / 2,0 HP
2,2 kW / 3,0 HP
VÝSTUP
3 × 0 – Usieť
Výstupné napätie
UA
Odporúčaný výkon motora, zaťaženie 100 %
Odporúčaný výkon motora, zaťaženie 125 %
PMot
PMot 125
Menovitý výstupný prúd, zaťaženie 100 %
Menovitý výstupný prúd, zaťaženie 125 %
IN
IN 125
AC 2,0 A
AC 2,5 A
AC 2,4 A
AC 3,0 A
AC 3,1 A
AC 3,9 A
AC 4,0 A
AC 5,0 A
Zdanlivý výkon na výstupe, zaťaženie 100 %
Zdanlivý výkon na výstupe, zaťaženie 125 %
SN
SN 125
1,4 kVA
1,7 kVA
1,7 kVA
2,1 kVA
2,1 kVA
2,7 kVA
2,8 kVA
3,5 kVA
Minimálna prípustná hodnota brzdového
odporu (4-kvadrantová prevádzka)
RBW_min
50 W
60 W
60 W
75 W
68 Ω
VŠEOBECNE
Stratový výkon, zaťaženie 100 %
Stratový výkon, zaťaženie 125 %
PV
PV 125
Druh chladenia / Potreba chladiaceho
vzduchu
40 W
45 W
45 W
50 W
Prirodzený odvod tepla
Externé chladenie > 12 m3/h
150 % IN počas minimálne 60 sekúnd
Obmedzenie prúdu
Prierez svoriek zariadenia / Uťahovací
moment
Terminals
(Svorky)
4 mm2 / AWG12 / 0,6 Nm / 5 lb in
Rozmery
Š×V×H
80 mm × 185 mm × 163,5 mm (3,1 in × 7,28 in × 6,437 in)
Hmotnosť
m
1,5 kg / 3,3 lb
1) Jednotka typu MC07B...-S0 sa musí vždy napájať externým DC 24 V sieťovým zdrojom.
2) Pri Usieť = 3 × 500 V sa musia prúdy siete a výstupné prúdy znížiť o 20 % v porovnaní s menovitými údajmi.
150
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
kVA
Technické údaje
Technické údaje základnej jednotky
i
f
n
8
P Hz
AC 400/500 V / 3-fázové / veľkosť 0L / 2,2 / 3,0 / 4,0 kW / 3,0 / 4,0 / 5,4 HP
Všetky rozmery sú v mm (in).
163.5 (6.437)
70 (2.8)
149 (5.87)
373.5 (14.70)
273.5 (10.77)
80 (3.1)
284.5 (11.20)
308.5 (12.15)
6 (0.2)
6 (0.2)
159.5 (6.280) *
* S čelným modulom FSE24B +4 mm (0,16 in)
MOVITRAC® MC07B (3-fázová sieť)
Katalógové číslo, štandardné meniče (-00)
Katalógové číslo, meniče "bezpečné zastavenie" (-S01))
0022-5A3-4-x0
0030-5A3-4-x0
0040-5A3-4-x0
828 521 7
828 999 9
828 522 5
829 000 8
828 523 3
829 001 6
VÝSTUP2)
Menovité sieťové napätie
Usieť
3 × AC 380 – 500 V
Menovitá frekvencia siete
fsieť
50 / 60 Hz ± 5 %
Menovitý prúd
(pri Usieť = 3 × AC 400 V)
Isieť
Isieť 125
AC 5,0 A
AC 6,2 A
AC 6,3 A
AC 7,9 A
AC 8,6 A
AC 10,7 A
2,2 kW / 3,0 HP
3,0 kW / 4,0 HP
3,0 kW / 4,0 HP
4,0 kW / 5,4 HP
4,0 kW / 5,4 HP
5,5 kW / 7,4 HP
VÝSTUP
3 × 0 – Usieť
Výstupné napätie
UA
Odporúčaný výkon motora, zaťaženie 100 %
Odporúčaný výkon motora, zaťaženie 125 %
PMot
PMot 125
Menovitý výstupný prúd, zaťaženie 100 %
Menovitý výstupný prúd, zaťaženie 125 %
IN
IN 125
AC 5,5 A
AC 6,9 A
AC 7,0 A
AC 8,8 A
AC 9,5 A
AC 11,9 A
Zdanlivý výkon na výstupe, zaťaženie 100 %
Zdanlivý výkon na výstupe, zaťaženie 125 %
SN
SN 125
3,8 kVA
4,8 kVA
4,8 kVA
6,1 kVA
6,6 kVA
8,2 kVA
Minimálna dovolená hodnota brzdového
odporu (4-kvadrantová prevádzka)
RBW_min
68 Ω
VŠEOBECNE
Stratový výkon, zaťaženie 100 %
Stratový výkon, zaťaženie 125 %
PV
PV 125
Druh chladenia / Potreba chladiaceho
vzduchu
80 W
95 W
95 W
120 W
Prirodzený odvod tepla
125 W
180 W
Externé chladenie
> 18 m3/h
150 % IN počas minimálne 60 sekúnd
Obmedzenie prúdu
Terminals
(Svorky)
4 mm2 / AWG12 / 0,6 Nm / 5 lb in
Rozmery
Š×V×H
80 mm × 273,5 mm × 163,5 mm (3,1 in × 10,77 in × 6,437 in)
Hmotnosť
m
Prierez svoriek zariadenia / Uťahovací
moment
2,1 kg / 4,6 lb
1) Jednotka typu MC07B...-S0 sa musí vždy napájať externým DC 24 V sieťovým zdrojom.
2) Pri Usieť = 3 × 500 V sa musia prúdy siete a výstupné prúdy znížiť o 20 % v porovnaní s menovitými údajmi.
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
151
8
kVA
i
f
n
Technické údaje
Technické údaje základnej jednotky
P Hz
AC 400/500 V / 3-fázové / veľkosť 2S / 5,5 / 7,5 kW / 7,4 / 10 HP
238 (9.37) *
105 (4.13)
234 (9.21)
325 (12.8)
335 (13.2)
70 (2.8)
7 (0.3)
* S čelným modulom FSE24B +4 mm (0,16 in)
MOVITRAC® MC07B (3-fázová sieť)
Katalógové číslo (integrované "Bezpečné zastavenie")
0055-5A3-4-00
0075-5A3-4-00
828 524 1
828 526 8
VÝSTUP1)
Menovité sieťové napätie
Usieť
3 × AC 380 – 500 V
Menovitá frekvencia siete
fsieť
50 / 60 Hz ± 5 %
Menovitý prúd
(pri Usieť = 3 × AC 400 V)
Isieť
Isieť 125
AC 11,3 A
AC 14,1 A
AC 14,4 A
AC 18,0 A
VÝSTUP
Výstupné napätie
UA
Odporúčaný výkon motora, zaťaženie 100 %
Odporúčaný výkon motora, zaťaženie 125 %
PMot
PMot 125
Menovitý výstupný prúd, zaťaženie 100 %
Menovitý výstupný prúd, zaťaženie 125 %
3 × 0 – Usieť
5,5 kW / 7,4 HP
7,5 kW / 10 HP
7,5 kW / 10 HP
11 kW / 15 HP
IN
IN 125
AC 12,5 A
AC 15,6 A
AC 16 A
AC 20 A
Zdanlivý výkon na výstupe, zaťaženie 100 %
Zdanlivý výkon na výstupe, zaťaženie 125 %
SN
SN 125
8,7 kVA
10,8 kVA
11,1 kVA
13,9 kVA
Minimálna prípustná hodnota brzdového odporu
(4-kvadrantová prevádzka)
RBW_min
47 Ω
VŠEOBECNE
Stratový výkon, zaťaženie 100 %
Stratový výkon, zaťaženie 125 %
PV
PV 125
220 W
290 W
290 W
370 W
150 % IN počas minimálne 60 sekúnd
Obmedzenie prúdu
Externé chladenie / 80 m3/h
Druh chladenia / Potreba chladiaceho vzduchu
Terminals
(Svorky)
4 mm2 / AWG12 / 0,6 Nm / 5 lb in
Rozmery
Š×V×H
105 mm × 335 mm × 238 mm (4,13 in × 13,2 in × 9,37 in)
Hmotnosť
m
Prierez svoriek zariadenia / Uťahovací moment
5,0 kg / 11 lb
1) Pri Usieť = 3 × 500 V sa musia prúdy siete a výstupné prúdy znížiť o 20 % v porovnaní s menovitými údajmi.
152
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Technické údaje
Technické údaje základnej jednotky
kVA
i
f
n
8
P Hz
AC 400/500 V / 3-fázové / veľkosť 2 / 11 kW / 15 HP
105 (4.13)
225 (8.86)
300 (11.8)
315 (12.4)
229 (9.02) *
335 (13.2)
130 (5.12)
6.5 (0.26)
* S čelným modulom FSE24B +4 mm (0,16 in)
MOVITRAC® MC07B (3-fázová sieť)
0110-5A3-4-00
Katalógové číslo (integrované "Bezpečné zastavenie")
828 527 6
VÝSTUP1)
Menovité sieťové napätie
Usieť
3 × AC 380 – 500 V
Menovitá frekvencia siete
fsieť
50 / 60 Hz ± 5 %
Menovitý prúd
(pri Usieť = 3 × AC 400 V)
Isieť
Isieť 125
AC 21,6 A
AC 27,0 A
VÝSTUP
3 × 0 – Usieť
Výstupné napätie
UA
Odporúčaný výkon motora, zaťaženie 100 %
Odporúčaný výkon motora, zaťaženie 125 %
PMot
PMot 125
Menovitý výstupný prúd, zaťaženie 100 %
Menovitý výstupný prúd, zaťaženie 125 %
IN
IN 125
AC 24 A
AC 30 A
Zdanlivý výkon na výstupe, zaťaženie 100 %
Zdanlivý výkon na výstupe, zaťaženie 125 %
SN
SN 125
16,6 kVA
20,8 kVA
Minimálna dovolená hodnota brzdového odporu
(4-kvadrantová prevádzka)
RBW_min
11 kW / 15 HP
15 kW / 20 HP
22 Ω
VŠEOBECNE
Stratový výkon, zaťaženie 100 %
Stratový výkon, zaťaženie 125 %
PV
PV 125
400 W
500 W
Externé chladenie / 80 m3/h
Druh chladenia / Potreba chladiaceho vzduchu
Obmedzenie prúdu
150 % IN počas minimálne 60 sekúnd
Prierez svoriek zariadenia / Uťahovací moment
Terminals
(Svorky)
4 mm2 / AWG12 / 0,6 Nm / 5 lb in
6 mm2 / AWG10 / 1,5 Nm / 13 lb in
Rozmery
Š×V×H
130 mm × 335 mm × 229 mm (5,12 in × 13,2 in × 9,02 in)
Hmotnosť
m
6,6 kg / 15 lb
1) Pri Usieť = 3 × 500 V sa musia prúdy siete a výstupné prúdy znížiť o 20 % v porovnaní s menovitými údajmi.
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
153
8
kVA
i
f
n
Technické údaje
Technické údaje základnej jednotky
P Hz
AC 400/500 V / 3-fázové / veľkosť 3 / 15 / 22 / 30 kW / 20 / 30 / 40 HP
251 (9.88)
200 (7.87)
105 (4.13)
*
445 (17.5)
465 (18.3)
247 (9.72)
7 (0.3)
* S čelným modulom FSE24B +4 mm (0,16 in)
MOVITRAC® MC07B (3-fázová sieť)
Katalógové číslo (integrované "Bezpečné zastavenie")
0150-503-4-00
0220-503-4-00
0300-503-4-00
828 528 4
828 529 2
828 530 6
VÝSTUP1)
Menovité sieťové napätie
Usieť
Menovitá frekvencia siete
fsieť
Menovitý prúd
(pri Usieť = 3 × AC 400 V)
Isieť
Isieť 125
3 × AC 380 – 500 V
50 / 60 Hz ± 5 %
AC 28,8 A
AC 36,0 A
AC 41,4 A
AC 51,7 A
AC 54,0 A
AC 67,5 A
15 kW / 20 HP
22 kW / 30 HP
22 kW / 30 HP
30 kW / 40 HP
30 kW / 40 HP
37 kW / 50 HP
VÝSTUP
3 × 0 – Usieť
Výstupné napätie
UA
Odporúčaný výkon motora, zaťaženie 100 %
Odporúčaný výkon motora, zaťaženie 125 %
PMot
PMot 125
Menovitý výstupný prúd, zaťaženie 100 %
Menovitý výstupný prúd, zaťaženie 125 %
IN
IN 125
AC 32 A
AC 40 A
AC 46 A
AC 57,5 A
AC 60 A
AC 75 A
Zdanlivý výkon na výstupe, zaťaženie 100 %
Zdanlivý výkon na výstupe, zaťaženie 125 %
SN
SN 125
22,2 kVA
27,7 kVA
31,9 kVA
39,8 kVA
41,6 kVA
52,0 kVA
Minimálna dovolená hodnota brzdového odporu
(4-kvadrantová prevádzka)
RBW_min
15 Ω
12 Ω
VŠEOBECNE
Stratový výkon, zaťaženie 100 %
Stratový výkon, zaťaženie 125 %
PV
PV 125
550 W
690 W
750 W
940 W
950 W
1250 W
Externé chladenie / 180 m3/h
Druh chladenia / Potreba chladiaceho vzduchu
150 % IN počas minimálne 60 sekúnd
Obmedzenie prúdu
Prierez svoriek zariadenia / Uťahovací moment
Terminals
(Svorky)
Rozmery
Š×V×H
Hmotnosť
m
25 mm2 / AWG4
25 mm2 / AWG4
25 mm2 / AWG4
3,5 Nm / 31 lb in
200 mm × 465 mm × 251 mm (7,87 in × 18,3 in × 9,88 in)
15 kg / 33 lb
1) Pri Usieť = 3 × 500 V sa musia prúdy siete a výstupné prúdy znížiť o 20 % v porovnaní s menovitými údajmi.
154
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
kVA
Technické údaje
Technické údaje základnej jednotky
i
f
n
8
P Hz
AC 400/500 V / 3-fázové / veľkosť 4 / 37 / 45 kW / 50 / 60 HP
280 (11.0)
140 (5.51)
499 (19.6)
522 (20.6)
250 (9.84) *
246 (9.69)
7 (0.3)
* S čelným modulom FSE24B +4 mm (0,16 in)
MOVITRAC® MC07B (3-fázová sieť)
Katalógové číslo (integrované "Bezpečné zastavenie")
0370-503-4-00
0450-503-4-00
828 531 4
828 532 2
1)
VÝSTUP
Menovité sieťové napätie
Usieť
Menovitá frekvencia siete
fsieť
Menovitý prúd
(pri Usieť = 3 × AC 400 V)
Isieť
Isieť 125
3 × AC 380 – 500 V
50 / 60 Hz ± 5 %
AC 65,7 A
AC 81,9 A
AC 80,1 A
AC 100,1 A
VÝSTUP
Výstupné napätie
UA
Odporúčaný výkon motora, zaťaženie 100 %
Odporúčaný výkon motora, zaťaženie 125 %
PMot
PMot 125
Menovitý výstupný prúd, zaťaženie 100 %
Menovitý výstupný prúd, zaťaženie 125 %
3 × 0 – Usieť
37 kW / 50 HP
45 kW / 60 HP
45 kW / 60 HP
55 kW / 74 HP
IN
IN 125
AC 73 A
AC 91,3 A
AC 89 A
AC 111,3 A
Zdanlivý výkon na výstupe, zaťaženie 100 %
Zdanlivý výkon na výstupe, zaťaženie 125 %
SN
SN 125
50,6 kVA
63,2 kVA
61,7 kVA
77,1 kVA
Minimálna dovolená hodnota brzdového odporu
(4-kvadrantová prevádzka)
RBW_min
6Ω
VŠEOBECNE
Stratový výkon, zaťaženie 100 %
Stratový výkon, zaťaženie 125 %
PV
PV 125
1200 W
1450 W
1400 W
1820 W
Externé chladenie / 180 m3/h
Druh chladenia / Potreba chladiaceho vzduchu
150 % IN počas minimálne 60 sekúnd
Obmedzenie prúdu
Prierez svoriek zariadenia / Uťahovací moment
Terminals
(Svorky)
70 mm2 / AWG00
Rozmery
Š×V×H
280 mm × 522 mm × 250 mm (11,0 in × 20,6 in × 9,84 in)
Hmotnosť
m
14 Nm / 120 lb in
27 kg / 60 lb
1) Pri Usieť = 3 × 500 V sa musia prúdy siete a výstupné prúdy znížiť o 20 % v porovnaní s menovitými údajmi.
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
155
8
kVA
i
f
n
Technické údaje
Technické údaje základnej jednotky
P Hz
AC 400/500 V / 3-fázové / veľkosť 5 / 55 / 75 kW / 74 / 100 HP
280 (11.0)
330 (13.0)
610 (24.0)
590 (23.2)
140 (5.51)
7 (0.3)
MOVITRAC® MC07B (3-fázová sieť)
Katalógové číslo (integrované "Bezpečné zastavenie")
0550-503-4-00
0750-503-4-00
829 527 1
829 529 8
VÝSTUP1)
Menovité sieťové napätie
Usieť
Menovitá frekvencia siete
fsieť
Menovitý prúd
(pri Usieť = 3 × AC 400 V)
Isieť
Isieť 125
3 × AC 380 – 500 V
50 / 60 Hz ± 5 %
AC 94,5 A
AC 118,1 A
AC 117 A
AC 146,3 A
VÝSTUP
Výstupné napätie
UA
Odporúčaný výkon motora, zaťaženie 100 %
Odporúčaný výkon motora, zaťaženie 125 %
PMot
PMot 125
Menovitý výstupný prúd, zaťaženie 100 %
Menovitý výstupný prúd, zaťaženie 125 %
3 × 0 – Usieť
55 kW / 74 HP
75 kW / 100 HP
75 kW / 100 HP
90 kW / 120 HP
IN
IN 125
AC 105 A
AC 131 A
AC 130 A
AC 162 A
Zdanlivý výkon na výstupe, zaťaženie 100 %
Zdanlivý výkon na výstupe, zaťaženie 125 %
SN
SN 125
73,5 kVA
90,8 kVA
91,0 kVA
112,2 kVA
Minimálna dovolená hodnota brzdového odporu
(4-kvadrantová prevádzka)
RBW_min
6Ω
4Ω
1700 W
2020 W
2000 W
2300 W
VŠEOBECNE
Stratový výkon, zaťaženie 100 %
Stratový výkon, zaťaženie 125 %
PV
PV 125
Externé chladenie / 360 m3/h
Druh chladenia / Potreba chladiaceho vzduchu
150 % IN počas minimálne 60 sekúnd
Obmedzenie prúdu
Prierez svoriek zariadenia / Uťahovací moment
Terminals
(Svorky)
70 mm2 / AWG00
Rozmery
Š×V×H
280 mm × 610 mm × 330 mm (11,0 in × 24,0 in × 13,0 in)
Hmotnosť
m
14 Nm / 120 lb in
35 kg / 77 lb
1) Pri Usieť = 3 × 500 V sa musia prúdy siete a výstupné prúdy znížiť o 20 % v porovnaní s menovitými údajmi.
156
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Technické údaje
Technické údaje základnej jednotky
8.1.4
kVA
i
f
n
8
P Hz
Technické údaje MOVITRAC® B, 3 × 230 V AC
Prehľad MOVITRAC® B
400 / 500 V
0XS
230 V
0S
0XS
0L
0S
0L
1
2
2
2S
3
4
3
4
5
Napájanie 230 V / 3-fázové
Veľkosť
0XS
0S
0L
1
2
3
4
Výkon
kW / HP
0,25 / 0,34
0,37 / 0,50
0,55 / 0,74
0,75 / 1,0
1,1 / 1,5
1,5 / 2,0
2,2 / 3,0
3,7 / 5,0
5,5 / 7,4
7,5 / 10
11 / 15
15 / 20
22 / 30
30 / 40
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
157
8
kVA
i
f
n
Technické údaje
Technické údaje základnej jednotky
P Hz
AC 230 V / 3-fázové / veľkosť 0XS / 0,25 / 0,37 kW / 0,34 / 0,50 HP
163.5 (6.437)
49.5 (1.95)
149 (5.87)
285 (11.2)
185 (7.28)
54.5 (2.15)
196 (7.72)
220 (8.66)
6 (0.2)
6 (0.2)
159.5 (6.280) *
* S čelným modulom FSE24B +4 mm (0,16 in)
MOVITRAC® MC07B (3-fázová sieť)
Katalógové číslo (bez "Bezpečné zastavenie")
0003-2A3-4-00
0004-2A3-4-00
828 499 7
828 500 4
VSTUP
Menovité sieťové napätie
Usieť
3 × AC 200 – 240 V
Menovitá frekvencia siete
fsieť
50 / 60 Hz ± 5 %
Menovitý prúd
(pri Usieť = 1 × AC 230 V)
Isieť
Isieť125
AC 1,6 A
AC 1,9 A
AC 2,0 A
AC 2,4 A
VÝSTUP
Výstupné napätie
UA
Odporúčaný výkon motora, zaťaženie 100 %
Odporúčaný výkon motora, zaťaženie 125 %
PMot
PMot 125
Menovitý výstupný prúd, zaťaženie 100 %
Menovitý výstupný prúd, zaťaženie 125 %
3 × 0 – Usieť
0,25 kW / 0,34 HP
0,37 kW / 0,50 HP
0,37 kW / 0,50 HP
0,55 kW / 0,74 HP
IN
IN 125
AC 1,7 A
AC 2,1 A
AC 2,5 A
AC 3,1 A
Zdanlivý výkon na výstupe, zaťaženie 100 %
Zdanlivý výkon na výstupe, zaťaženie 125 %
SN
SN 125
0,7 kVA
0,9 kVA
1,0 kVA
1,3 kVA
Minimálna dovolená hodnota brzdového odporu
(4-kvadrantová prevádzka)
RBW_min
27 Ω
VŠEOBECNE
Stratový výkon, zaťaženie 100 %
Stratový výkon, zaťaženie 125 %
PV
PV 125
Druh chladenia / Potreba chladiaceho vzduchu
40 W
50 W
Prirodzený odvod tepla / –
150 % IN počas minimálne 60 sekúnd
Obmedzenie prúdu
158
35 W
40 W
Prierez svoriek zariadenia / Uťahovací moment
Terminals
(Svorky)
4 mm2 / AWG12 / 0,6 Nm / 5 lb in
Rozmery
Š×V×H
54,5 mm × 185 mm × 163,5 mm
(2,15 in × 7,28 in × 6,437 in)
Hmotnosť
m
1,3 kg / 2,9 lb
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
kVA
Technické údaje
Technické údaje základnej jednotky
i
f
n
8
P Hz
AC 230 V / 3-fázové / veľkosť 0S / 0,55 / 0,75 kW / 0,74 / 1,0 HP
163.5 (6.437)
70 (2.8)
149 (5.87)
285 (11.2)
185 (7.28)
80 (3.1)
196 (7.72)
220 (8.66)
6 (0.2)
6 (0.2)
159.5 (6.280) *
* S čelným modulom FSE24B +4 mm (0,16 in)
MOVITRAC® MC07B (3-fázová sieť)
Katalógové číslo, štandardné meniče (-00)
Katalógové číslo, meniče "bezpečné zastavenie" (-S01))
0005-2A3-4-x0
0008-2A3-4-x0
828 501 2
829 987 0
828 502 0
829 988 9
VSTUP
Menovité sieťové napätie
Usieť
3 × AC 200 – 240 V
Menovitá frekvencia siete
fsieť
50 / 60 Hz ± 5 %
Menovitý prúd
(pri Usieť = 1 × AC 230 V)
Isieť
Isieť 125
AC 2,8 A
AC 3,4 A
AC 3,3 A
AC 4,1 A
VÝSTUP
Výstupné napätie
UA
Odporúčaný výkon motora, zaťaženie 100 %
Odporúčaný výkon motora, zaťaženie 125 %
PMot
PMot 125
Menovitý výstupný prúd, zaťaženie 100 %
Menovitý výstupný prúd, zaťaženie 125 %
3 × 0 – Usieť
0,55 kW / 0,74 HP
0,75 kW / 1,0 HP
0,75 kW / 1,0 HP
1,1 kW / 1,5 HP
IN
IN 125
AC 3,3 A
AC 4,1 A
AC 4,2 A
AC 5,3 A
Zdanlivý výkon na výstupe, zaťaženie 100 %
Zdanlivý výkon na výstupe, zaťaženie 125 %
SN
SN 125
1,4 kVA
1,7 kVA
1,7 kVA
2,1 kVA
Minimálna dovolená hodnota brzdového odporu
(4-kvadrantová prevádzka)
RBW_min
27 Ω
VŠEOBECNE
Stratový výkon, zaťaženie 100 %
Stratový výkon, zaťaženie 125 %
PV
PV 125
Druh chladenia / Potreba chladiaceho vzduchu
50 W
60 W
60 W
75 W
Prirodzený odvod tepla / –
Obmedzenie prúdu
150 % IN počas minimálne 60 sekúnd
Terminals
(Svorky)
4 mm2 / AWG12 / 0,6 Nm / 5 lb in
Rozmery
Š×V×H
80 mm × 185 mm × 163,5 mm (3,1 in × 7,28 in × 6,437 in)
Hmotnosť
m
Prierez svoriek zariadenia / Uťahovací moment
1,5 kg / 3,3 lb
1) Jednotka typu MC07B...-S0 sa musí vždy napájať externým DC 24 V sieťovým zdrojom.
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
159
8
kVA
i
f
n
Technické údaje
Technické údaje základnej jednotky
P Hz
AC 230 V / 3-fázové / veľkosť 0L / 1,1 / 1,5 / 2,2 kW / 1,5 / 2,0 / 3,0 HP
163.5 (6.437)
70 (2.8)
149 (5.87)
373.5 (14.70)
273.5 (10.77)
80 (3.1)
284.5 (11.20)
308.5 (12.15)
6 (0.2)
6 (0.2)
159.5 (6.280) *
* S čelným modulom FSE24B +4 mm (0,16 in)
MOVITRAC® MC07B (3-fázová sieť)
Katalógové číslo "Štandardné vyhotovenie" (-00)
Katalógové číslo, meniče "bezpečná technika" (-S01))
0011-2A3-4-00
0015-2A3-4-00
0022-2A3-4-00
828 503 9
829 989 7
828 504 7
829 990 0
828 505 5
829 991 9
VSTUP
Menovité sieťové napätie
Usieť
Menovitá frekvencia siete
fsieť
Menovitý prúd
(pri Usieť = 3 × AC 230 V)
Isieť
Isieť 125
3 × AC 200 – 240 V
50 / 60 Hz ± 5 %
AC 5,1 A
AC 6,3 A
AC 6,4 A
AC 7,9 A
AC 7,6 A
AC 9,5 A
1,1 kW / 1,5 HP
1,5 kW / 2,0 HP
1,5 kW / 2,0 HP
2,2 kW / 3,0 HP
2,2 kW / 3,0 HP
3,0 kW / 4,0 HP
VÝSTUP
3 × 0 – Usieť
Výstupné napätie
UA
Odporúčaný výkon motora, zaťaženie 100 %
Odporúčaný výkon motora, zaťaženie 125 %
PMot
PMot 125
Menovitý výstupný prúd, zaťaženie 100 %
Menovitý výstupný prúd, zaťaženie 125 %
IN
IN 125
AC 5,7 A
AC 7,1 A
AC 7,3 A
AC 9,1 A
AC 8,6 A
AC 10,8 A
Zdanlivý výkon na výstupe, zaťaženie 100 %
Zdanlivý výkon na výstupe, zaťaženie 125 %
SN
SN 125
2,3 kVA
2,9 kVA
3,0 kVA
3,7 kVA
3,5 kVA
4,3 kVA
Minimálna dovolená hodnota brzdového odporu
(4-kvadrantová prevádzka)
RBW_min
27 Ω
VŠEOBECNE
Stratový výkon, zaťaženie 100 %
Stratový výkon, zaťaženie 125 %
PV
PV 125
Druh chladenia / Potreba chladiaceho vzduchu
75 W
90 W
90 W
110 W
Prirodzený odvod tepla
105 W
140 W
Externé chladenie
/ 18 m3/h
150 % IN počas minimálne 60 sekúnd
Obmedzenie prúdu
Prierez svoriek zariadenia / Uťahovací moment
Terminals
(Svorky)
4 mm2 / AWG12 / 0,6 Nm / 5 lb in
Rozmery
Š×V×H
80 mm × 273,5 mm × 163,5 mm (3,1 in × 10,77 in × 6,437 in)
Hmotnosť
m
2,2 kg / 4,9 lb
1) Jednotka typu MC07B...-S0 sa musí vždy napájať externým DC 24 V sieťovým zdrojom.
160
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Technické údaje
Technické údaje základnej jednotky
kVA
i
f
n
8
P Hz
AC 230 V / 3-fázové / veľkosť 1 / 3,7 kW / 5,0 HP
*
* S čelným modulom FSE24B +4 mm (0,16 in)
MOVITRAC® MC07B (3-fázová sieť)
0037-2A3-4-00
Katalógové číslo (integrované "Bezpečné zastavenie")
828 506 3
VSTUP
Menovité sieťové napätie
Usieť
3 × AC 200 – 240 V
Menovitá frekvencia siete
fsieť
50 / 60 Hz ± 5 %
Menovitý prúd
(pri Usieť = 3 × AC 230 V)
Isieť
Isieť 125
AC 12,9 A
AC 16,1 A
VÝSTUP
3 × 0 – Usieť
Výstupné napätie
UA
Odporúčaný výkon motora, zaťaženie 100 %
Odporúčaný výkon motora, zaťaženie 125 %
PMot
PMot 125
Menovitý výstupný prúd, zaťaženie 100 %
Menovitý výstupný prúd, zaťaženie 125 %
IN
IN 125
AC 14,5 A
AC 18,1 A
Zdanlivý výkon na výstupe, zaťaženie 100 %
Zdanlivý výkon na výstupe, zaťaženie 125 %
SN
SN 125
5,8 kVA
7,3 kVA
Minimálna dovolená hodnota brzdového odporu
(4-kvadrantová prevádzka)
RBW_min
3,7 kW / 5,0 HP
5,5 kW / 7,4 HP
27 Ω
VŠEOBECNE
Stratový výkon, zaťaženie 100 %
Stratový výkon, zaťaženie 125 %
PV
PV 125
210 W
270 W
Externé chladenie / 40 m3/h
Druh chladenia / Potreba chladiaceho vzduchu
150 % IN počas minimálne 60 sekúnd
Obmedzenie prúdu
Prierez svoriek zariadenia / Uťahovací moment
Terminals
(Svorky)
4 mm2 / AWG12 / 0,6 Nm / 5 lb in
Rozmery
Š×V×H
105 mm × 315 mm × 173 mm (4,13 in × 12,4 in × 6,81 in)
Hmotnosť
m
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
3,5 kg / 7,7 lb
161
8
kVA
i
f
n
Technické údaje
Technické údaje základnej jednotky
P Hz
AC 230 V / 3-fázové / veľkosť 2 / 5,5 / 7,5 kW / 7,4 / 10 HP
225 (8.86)
300 (11.8)
335 (13.2)
229 (9.02)
105 (4.13)
315 (12.4)
130 (5.12)
6.5 (0.26)
* S čelným modulom FSE24B +4 mm (0,16 in)
MOVITRAC® MC07B (3-fázová sieť)
Katalógové číslo (integrované "Bezpečné zastavenie")
0055-2A3-4-00
0075-2A3-4-00
828 507 1
828 509 8
VSTUP
Menovité sieťové napätie
Usieť
3 × AC 200 – 240 V
Menovitá frekvencia siete
fsieť
50 / 60 Hz ± 5 %
Menovitý prúd
(pri Usieť = 3 × AC 230 V)
Isieť
Isieť 125
AC 19,5 A
AC 24,4 A
AC 27,4 A
AC 34,3 A
VÝSTUP
Výstupné napätie
UA
Odporúčaný výkon motora, zaťaženie 100 %
Odporúčaný výkon motora, zaťaženie 125 %
PMot
PMot 125
Menovitý výstupný prúd, zaťaženie 100 %
Menovitý výstupný prúd, zaťaženie 125 %
3 × 0 – Usieť
5,5 kW / 7,4 HP
7,5 kW / 10 HP
7,5 kW / 10 HP
11 kW / 15 HP
IN
IN 125
AC 22 A
AC 27,5 A
AC 29 A
AC 36,3 A
Zdanlivý výkon na výstupe, zaťaženie 100 %
Zdanlivý výkon na výstupe, zaťaženie 125 %
SN
SN 125
8,8 kVA
11,0 kVA
11,6 kVA
14,5 kVA
Minimálna dovolená hodnota brzdového odporu
(4-kvadrantová prevádzka)
RBW_min
12 Ω
VŠEOBECNE
Stratový výkon, zaťaženie 100 %
Stratový výkon, zaťaženie 125 %
PV
PV 125
380 W
475 W
Externé chladenie / 80 m3/h
Druh chladenia / Potreba chladiaceho vzduchu
150 % IN počas minimálne 60 sekúnd
Obmedzenie prúdu
162
300 W
375 W
Prierez svoriek zariadenia / Uťahovací moment
Terminals
(Svorky)
4 mm2 / AWG12 / 0,6 Nm / 5 lb in
6 mm2 / AWG10 / 1,5 Nm / 13 lb in
Rozmery
Š×V×H
130 mm × 335 mm × 229 mm (5,12 in × 13,2 in × 9,02 in)
Hmotnosť
m
6,6 kg / 15 lb
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
kVA
Technické údaje
Technické údaje základnej jednotky
i
f
n
8
P Hz
AC 230 V / 3-fázové / veľkosť 3 / 11 / 15 kW / 15 / 20 HP
251 (9.88)
200 (7.87)
105 (4.13)
*
445 (17.5)
465 (18.3)
247 (9.72)
7 (0.3)
* S čelným modulom FSE24B +4 mm (0,16 in)
MOVITRAC® MC07B (3-fázová sieť)
Katalógové číslo (integrované "Bezpečné zastavenie")
0110-203-4-00
0150-203-4-00
828 510 1
828 512 8
VSTUP
Menovité sieťové napätie
Usieť
Menovitá frekvencia siete
fsieť
Menovitý prúd
(pri Usieť = 3 × AC 230 V)
Isieť
Isieť 125
3 × AC 200 – 240 V
50 / 60 Hz ± 5 %
AC 40,0 A
AC 50,0 A
AC 48,6 A
AC 60,8 A
VÝSTUP
Výstupné napätie
UA
Odporúčaný výkon motora, zaťaženie 100 %
Odporúčaný výkon motora, zaťaženie 125 %
PMot
PMot 125
Menovitý výstupný prúd, zaťaženie 100 %
Menovitý výstupný prúd, zaťaženie 125 %
3 × 0 – Usieť
11 kW / 15 HP
15 kW / 20 HP
15 kW / 20 HP
22 kW / 30 HP
IN
IN 125
AC 42 A
AC 52,5 A
AC 54 A
AC 67,5 A
Zdanlivý výkon na výstupe, zaťaženie 100 %
Zdanlivý výkon na výstupe, zaťaženie 125 %
SN
SN 125
16,8 kVA
21,0 kVA
21,6 kVA
26,9 kVA
Minimálna dovolená hodnota brzdového odporu
(4-kvadrantová prevádzka)
RBW_min
7,5 Ω
5,6 Ω
PV
PV 125
580 W
720 W
720 W
900 W
VŠEOBECNE
Stratový výkon, zaťaženie 100 %
Stratový výkon, zaťaženie 125 %
Externé chladenie / 180 m3/h
Druh chladenia / Potreba chladiaceho vzduchu
150 % IN počas minimálne 60 sekúnd
Obmedzenie prúdu
Prierez svoriek zariadenia / Uťahovací moment
Terminals
(Svorky)
Rozmery
Š×V×H
Hmotnosť
m
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
25 mm2 / AWG4
3,5 Nm / 31 lb in
200 mm × 465 mm × 251 mm (7,87 in × 18,3 in × 9,88 in)
15 kg / 33 lb
163
8
kVA
i
f
n
Technické údaje
Technické údaje základnej jednotky
P Hz
AC 230 V / 3-fázové / veľkosť 4 / 22 / 30 kW / 30 / 40 HP
280 (11.0)
140 (5.51)
499 (19.6)
522 (20.6)
250 (9.84) *
246 (9.69)
7 (0.3)
* S čelným modulom FSE24B +4 mm (0,16 in)
MOVITRAC® MC07B (3-fázová sieť)
Katalógové číslo (integrované "Bezpečné zastavenie")
0220-203-4-00
0300-203-4-00
828 513 6
828 514 4
VSTUP
Menovité sieťové napätie
Usieť
Menovitá frekvencia siete
fsieť
Menovitý prúd
(pri Usieť = 3 × AC 230 V)
Isieť
Isieť 125
3 × AC 200 – 240 V
50 / 60 Hz ± 5 %
AC 72 A
AC 90 A
AC 86 A
AC 107 A
VÝSTUP
Výstupné napätie
UA
Odporúčaný výkon motora, zaťaženie 100 %
Odporúčaný výkon motora, zaťaženie 125 %
PMot
PMot 125
Menovitý výstupný prúd, zaťaženie 100 %
Menovitý výstupný prúd, zaťaženie 125 %
3 × 0 – Usieť
22 kW / 30 HP
30 kW / 40 HP
30 kW / 40 HP
37 kW / 50 HP
IN
IN 125
AC 80 A
AC 100 A
AC 95 A
AC 118,8 A
Zdanlivý výkon na výstupe, zaťaženie 100 %
Zdanlivý výkon na výstupe, zaťaženie 125 %
SN
SN 125
31,9 kVA
39,9 kVA
37,9 kVA
47,4 kVA
Minimálna dovolená hodnota brzdového odporu
(4-kvadrantová prevádzka)
RBW_min
3Ω
VŠEOBECNE
Stratový výkon, zaťaženie 100 %
Stratový výkon, zaťaženie 125 %
PV
PV 125
1300 W
1700 W
Externé chladenie / 180 m3/h
Druh chladenia / Potreba chladiaceho vzduchu
150 % IN počas minimálne 60 sekúnd
Obmedzenie prúdu
164
1100 W
1400 W
Prierez svoriek zariadenia / Uťahovací moment
Terminals
(Svorky)
70 mm2 / AWG00
Rozmery
Š×V×H
280 mm × 522 mm × 250 mm (11,0 in × 20,6 in × 9,84 in)
Hmotnosť
m
14 Nm / 120 lb in
27 kg / 60 lb
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
kVA
Technické údaje
Technické údaje základnej jednotky
8.1.5
i
f
n
8
P Hz
Technické údaje MOVITRAC® B, 1 × 230 V AC
Prehľad MOVITRAC® B
400 / 500 V
230 V
1 x 230 V
0XS
0S
0XS
0L
0S
0L
1
2
2
2S
3
3
4
4
5
Napájanie 230 V / 1-fázové
Veľkosť
Výkon
kW / HP
0XS
0,25 / 0,34
0,37 / 0,50
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
0S
0L
0,55 / 0,74
0,75 / 1,0
1,1 / 1,5
1,5 / 2,0
2,2 / 3,0
165
8
kVA
i
f
n
Technické údaje
Technické údaje základnej jednotky
P Hz
AC 230 V / 1-fázové / veľkosť 0XS / 0,25 / 0,37 kW / 0,34 / 0,50 HP
163.5 (6.437)
49.5 (1.95)
149 (5.87)
285 (11.2)
185 (7.28)
54.5 (2.15)
196 (7.72)
220 (8.66)
6 (0.2)
6 (0.2)
159.5 (6.280) *
* S čelným modulom FSE24B +4 mm (0,16 in)
MOVITRAC® MC07B (1-fázová sieť)
Katalógové číslo (bez "Bezpečné zastavenie")
0003-2B1-4-00
0004-2B1-4-00
828 491 1
828 493 8
VSTUP
Menovité sieťové napätie
Usieť
1 × AC 200 – 240 V
Menovitá frekvencia siete
fsieť
50 / 60 Hz ± 5 %
Menovitý prúd
(pri Usieť = 1 × AC 230 V)
Isieť
Isieť 125
AC 4,3 A
AC 5,5 A
AC 6,1 A
AC 7,5 A
VÝSTUP
Výstupné napätie
UA
Odporúčaný výkon motora, zaťaženie 100 %
Odporúčaný výkon motora, zaťaženie 125 %
PMot
PMot 125
Menovitý výstupný prúd, zaťaženie 100 %
Menovitý výstupný prúd, zaťaženie 125 %
3 × 0 – Usieť
0,25 kW / 0,34 HP
0,37 kW / 0,50 HP
0,37 kW / 0,50 HP
0,55 kW / 0,74 HP
IN
IN 125
AC 1,7 A
AC 2,1 A
AC 2,5 A
AC 3,1 A
Zdanlivý výkon na výstupe, zaťaženie 100 %
Zdanlivý výkon na výstupe, zaťaženie 125 %
SN
SN 125
0,7 kVA
0,9 kVA
1,0 kVA
1,3 kVA
Minimálna dovolená hodnota brzdového odporu
(4-kvadrantová prevádzka)
RBW_min
27 Ω
VŠEOBECNE
Stratový výkon, zaťaženie 100 %
Stratový výkon, zaťaženie 125 %
PV
PV 125
Druh chladenia / Potreba chladiaceho vzduchu
35 W
45 W
Prirodzený odvod tepla / –
150 % IN počas minimálne 60 sekúnd
Obmedzenie prúdu
Terminals
(Svorky)
4 mm2 / AWG12 / 0,5 Nm / 4 lb in
Rozmery
Š×V×H
54,5 mm × 185 mm × 163,5 mm (2,15 in × 7,28 in × 6,437 in)
Hmotnosť
m
Prierez svoriek zariadenia / Uťahovací moment
166
30 W
35 W
1,3 kg / 2,9 lb
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
kVA
Technické údaje
Technické údaje základnej jednotky
i
f
n
8
P Hz
AC 230 V / 1-fázové / veľkosť 0S / 0,55 / 0,75 kW / 0,74 / 1,0 HP
70 (2.8)
149 (5.87)
285 (11.2)
185 (7.28)
163.5 (6.437)
196 (7.72)
220 (8.66)
6 (0.2)
80 (3.1)
6 (0.2)
159.5 (6.280) *
* S čelným modulom FSE24B +4 mm (0,16 in)
MOVITRAC® MC07B (1-fázová sieť)
Katalógové číslo (bez "Bezpečné zastavenie")
0005-2B1-4-00
0008-2B1-4-00
828 494 6
828 495 4
VSTUP
Menovité sieťové napätie
Usieť
1 × AC 200 – 240 V
Menovitá frekvencia siete
fsieť
50 / 60 Hz ± 5 %
Menovitý prúd
(pri Usieť = 1 × AC 230 V)
Isieť
Isieť 125
AC 8,5 A
AC 10,2 A
AC 9,9 A
AC 11,8 A
VÝSTUP
Výstupné napätie
UA
Odporúčaný výkon motora, zaťaženie 100 %
Odporúčaný výkon motora, zaťaženie 125 %
PMot
PMot 125
Menovitý výstupný prúd, zaťaženie 100 %
Menovitý výstupný prúd, zaťaženie 125 %
3 × 0 – Usieť
0,55 kW / 0,74 HP
0,75 kW / 1,0 HP
0,75 kW / 1,0 HP
1,1 kW / 1,5 HP
IN
IN 125
AC 3,3 A
AC 4,1 A
AC 4,2 A
AC 5,3 A
Zdanlivý výkon na výstupe, zaťaženie 100 %
Zdanlivý výkon na výstupe, zaťaženie 125 %
SN
SN 125
1,4 kVA
1,7 kVA
1,7 kVA
2,1 kVA
Minimálna dovolená hodnota brzdového odporu
(4-kvadrantová prevádzka)
RBW_min
27 Ω
VŠEOBECNE
Stratový výkon, zaťaženie 100 %
Stratový výkon, zaťaženie 125 %
PV
PV 125
Druh chladenia / Potreba chladiaceho vzduchu
45 W
50 W
50 W
65 W
Prirodzený odvod tepla / –
150 % IN počas minimálne 60 sekúnd
Obmedzenie prúdu
Prierez svoriek zariadenia / Uťahovací moment
Terminals
(Svorky)
4 mm2 / AWG12 / 0,5 Nm / 4 lb in
Rozmery
Š×V×H
80 mm × 185 mm × 163,5 mm (3,1 in × 7,28 in × 6,437 in)
Hmotnosť
m
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
1,5 kg / 3,3 lb
167
8
kVA
i
f
n
Technické údaje
Technické údaje základnej jednotky
P Hz
AC 230 V / 1-fázové / veľkosť 0L / 1,1 / 1,5 / 2,2 kW / 1,5 / 2,0 / 3,0 HP
163.5 (6.437)
70 (2.8)
149 (5.87)
273.5 (10.77)
80 (3.1)
373.5 (14.70)
284.5 (11.20)
308.5 (12.15)
6 (0.2)
6 (0.2)
159.5 (6.280) *
* S voliteľnou kartou FSE24B +4 mm (0,16 in)
MOVITRAC® MC07B (1-fázová sieť)
Katalógové číslo (bez "Bezpečné zastavenie")
0011-2B1-4-00
0015-2B1-4-00
0022-2B1-4-00
828 496 2
828 497 0
828 498 9
VSTUP
Menovité sieťové napätie
Usieť
Menovitá frekvencia siete
fsieť
Menovitý prúd
(pri Usieť = 1 × AC 230 V)
Isieť
Isieť 125
1 × AC 200 – 240 V
50 / 60 Hz ± 5 %
AC 13,4 A
AC 16,8 A
AC 16,7 A
AC 20,7 A
AC 19,7 A
AC 24,3 A
VÝSTUP
Výstupné napätie
UA
Odporúčaný výkon motora, zaťaženie 100 %
Odporúčaný výkon motora, zaťaženie 125 %
PMot
PMot 125
Menovitý výstupný prúd, zaťaženie 100 %
Menovitý výstupný prúd, zaťaženie 125 %
3 × 0 – Usieť
1,1 kW / 1,5 HP
1,5 kW / 2,0 HP
1,5 kW / 2,0 HP
2,2 kW / 3,0 HP
2,2 kW / 3,0 HP
3,0 kW / 4,0 HP
IN
IN 125
AC 5,7 A
AC 7,1 A
AC 7,3 A
AC 9,1 A
AC 8,6 A
AC 10,8 A
Zdanlivý výkon na výstupe, zaťaženie 100 %
Zdanlivý výkon na výstupe, zaťaženie 125 %
SN
SN 125
2,3 kVA
2,9 kVA
3,0 kVA
3,7 kVA
3,5 kVA
4,3 kVA
Minimálna dovolená hodnota brzdového odporu
(4-kvadrantová prevádzka)
RBW_min
27 Ω
VŠEOBECNE
Stratový výkon, zaťaženie 100 %
Stratový výkon, zaťaženie 125 %
PV
PV 125
Druh chladenia / Potreba chladiaceho vzduchu
90 W
110 W
Prirodzený odvod tepla
105 W
132 W
Externé chladenie /
18 m3/h
150 % IN počas minimálne 60 sekúnd
Obmedzenie prúdu
168
70 W
90 W
Prierez svoriek zariadenia / Uťahovací moment
Terminals
(Svorky)
4 mm2 / AWG12 / 0,5 Nm / 4 lb in
Rozmery
Š×V×H
80 mm × 273,5 mm × 163,5 mm (3,1 in × 10,77 in × 6,437 in)
Hmotnosť
m
2,2 kg / 4,9 lb
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Technické údaje
Technické údaje základnej jednotky
8.1.6
kVA
i
f
n
8
P Hz
Technické údaje elektroniky MOVITRAC® B
Funkcia
Svorka
Označenie Štandardná
hodnota
Dáta
Vstup požadovanej
hodnoty
(rozdielový vstup)
X10:1
X10:2
X10:3
REF1
AI11 (+)
AI12 (–)
X10:4
GND
+10 V, Imax = 3 mA
0 – 10 V (Ri > 200 kΩ)
0 – 20 mA / 4 – 20 mA (Ri = 250 Ω),
Rozlíšenie 10 bitov, vzorkovací cyklus 1 ms,
presnosť ±100 mV, 200 μA
GND = referenčný potenciál pre binárne a analógové signály, potenciál PI
Binárne vstupy
X12:1
X12:21)
X12:3
X12:4
X12:5
X12:6
DI00
DI01
DI02
DI03
DI04
DI05TF
Napájacie napätie pre
TF
X12:7
VOTF
Špeciálna charakteristika pre TF podľa
DIN EN 60947-8 / hodnota aktivácie 3 kΩ
Výstup s pomocným
napätím / Externý zdroj
napájania2)
X12:8
24VIO
Výstup s pomocným napätím: U = DC 24 V,
Prúdová zaťažiteľnosť Imax = 50 mA
Externý zdroj napájania:
U = DC 24 V -15 % / +20 % podľa EN 61131-2
Pozri kapitolu Konfigurácia / Externé napájanie
napätím DC 24 V
Referenčná svorka
X12:9
GND
Referenčný potenciál pre binárne a analógové
signály, potenciál PE
Binárne výstupy
X13:1
X13:2
X13:3
X13:4
GND
DO02
DO03
GND
Reléový výstup
X13:5
X13:6
X13:7
DO01-C
DO01-NO
DO01-NC
Bezpečnostný kontakt
Pozri kapitolu "MOVITRAC® B Technické údaje elektroniky pre funkčnú bezpečnosť"
(→ str. 170).
Oneskorenie reakcie
svoriek
Binárne vstupné a výstupné svorky sa aktualizujú každých 5 ms
Maximálny prierez pripojovaných vodičov
1,5 mm2 (AWG15) bez dutiniek
1,0 mm2 (AWG17) s dutinkami
Dĺžka odizolovania
X10 / X12 / X13: 5 mm
FSC11B/12B / FIO11B/21B / FSE24B: 7 mm
Uťahovací moment
X10 / X12 / X13: 0,25 Nm
FSC11B/12B / FIO11B/21B / FSE24B: 0,22 – 0,25 Nm
Reset chyby
Vpravo / Stop
Vľavo / Stop
Uvoľnenie / Stop
n11/n21
n12/n22
Brzdu uvoľniť
Ready
(Pripravený)
Ri = 3 kΩ, IE = 10 mA, interval vzorkovania 5 ms,
kompatibilné s programovateľným automatom
(PLC)
Úroveň signálu podľa EN 61131-2, typ 1 alebo
typ 3:
• 11 – 30 V → 1 / kontakt zopnutý
•
–3 až +5 V → 0 / kontakt rozopnutý
• X12:2 / DI01 pevne priradené Vpravo / Stop
• X12:5 / DI04 použiteľný ako frekvenčný vstup
• X12:6 / DI05 použiteľný ako vstup teplotného
snímača TF
Kompatibilné s programovateľným automatom,
čas aktivovania 5 ms,
Imax DO02 = 150 mA, Imax DO03 = 50 mA,
skratuvzdorné, odolné proti externým napätiam
do 30 V
GND = referenčný potenciál pre binárne a analógové signály, potenciál PE
Spoločný kontakt relé
Zapínací kontakt
Rozpínací kontakt
Zaťažiteľnosť: Umax = 30 V, Imax = 800 mA
1) X12:2 / DI01 pevne priradené Vpravo / Stop
2) Jednotka MC07B...-S0 sa musí vždy napájať externým napájaním.
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
169
8
kVA
i
f
n
Technické údaje
Technické údaje základnej jednotky
P Hz
DC 24 V Potrebný výkon pre podpornú prevádzku 24 V
Veľkosť
Potrebný
výkon pre
základnú
jednotku1)
0 MC07B..-00
DBG60B
FIO11B
Voliteľná
jednotka
priemyselnej zbernice2)3)
1W
2W
3,4 W
DHP11B3)
DHE21B /
41B3)
FSE24B
4,5 W
8,5 W
1,2 W
5W
0 MC07B..-S0
12 W
1, 2S, 2
17 W
3
23 W
4, 5
25 W
1) Vrátane FIO21B, FBG11B, FSC11B/12B (UWS11A / USB11A). Dodatočne zohľadnite zaťaženie
binárnych výstupov s 2,4 W na 100 mA.
2) Možnosti priemyselnej zbernice sú: DFP21B, DFD11B, DFE32B, ...
3) Tieto voliteľné jednotky sa musia VŽDY napájať externe.
8.1.7
MOVITRAC® B Technické údaje elektroniky pre funkčnú bezpečnosť
Bezpečnostný vstup X17 pre zariadenia so zabudovanou funkčnou bezpečnosťou:
Svorka
Označenie
X17:1
GND: Referenčný potenciál pre X17:2
X17:2
VO24: UOUT = DC 24 V, len pre napájanie X17:4 toho istého prístroja, nie je
dovolené na napájanie obvodov ďalších prístrojov
X17:3
SOV24: Vzťažný potenciál pre vstup DC +24 V "STO" (bezpečnostný kontakt)
X17:4
SVI24: Vstup DC +24 V "STO" (bezpečnostný kontakt)
Dovolený prierez kábla
1 žila na svorku: 0,75 – 1,5 mm2 (AWG21 – 15)
2 dve žily na svorku: 0,75 – 1,0 mm2 (AWG21 – 17)
Uťahovací moment
•
•
Min. 0,22 Nm
Max. 0,25 Nm
Veľkosť
Bezpečnostne orientované
napájacie napätie DC 24 V
Príkon X17:4
Interval od odpojenia bezpečnostne orientovaného
24 V napájacieho napätia na
MOVITRAC® B po odpojenie
impulzového mastera na koncovom stupni todpoj
Časový interval pre opätovný
rozbeh
170
Vstupná
kapacita
–
–
Min.
Typ.
Max.
DC 19,2 V
DC 24 V
DC 30 V
0S / 0L
27 µF
3W
1
270 µF
5W
2 / 2S
270 µF
3
270 µF
4
270 µF
8W
5
270 µF
10 W
0
–
–
–
20 ms
1–5
–
–
–
100 ms
–
–
6W
7,5 W
200 ms
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Technické údaje
Technické údaje príslušenstva a voliteľných jednotiek
8.2
Technické údaje príslušenstva a voliteľných jednotiek
8.2.1
Ovládacie jednotky
kVA
i
f
n
8
P Hz
Jednoduchá
ovládacia jednotka
FBG11B
Katalógové číslo: 1820 635 2
Opis
Čelný modul FBG11B sa môže používať na jednoduchú diagnostiku a na uvedenie do
prevádzky.
[1]
9007199279701003
[1] LED signalizácia
Funkcie
Vybavenie
•
Zobrazovanie procesných hodnôt a stavu
•
Prečítanie pamäte porúch a reset po chybe
•
Zobrazovanie a nastavenie parametrov
•
Zálohovanie dát a prenos súprav parametrov
•
Komfortné menu pre uvedenie do prevádzky motorov SEW a motorov od iných
výrobcov
•
Manuálne riadenie jednotky MOVITRAC® B
•
5-znakový 7-segmentový displej / 6 tlačidiel / 8 symbolov / ovládač požadovanej
hodnoty
•
Možnosť výberu krátkeho a dlhého menu
•
Ovládaciu jednotku možno nasunúť na menič (aj počas prevádzky)
•
Krytie IP20 (EN 60529)
•
LED signalizácia pri spustenom programe IPOS®
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
171
8
kVA
i
f
n
Technické údaje
Technické údaje príslušenstva a voliteľných jednotiek
P Hz
Rozšírená ovládacia jednotka DBG60B
Opis
MOVITRAC® je vyhotovený ako základná jednotka DBG60B a voliteľne môže byť rozšírený o ovládaciu jednotku. Obsluha meniča MOVITRAC® 07B pomocou rozšírenej
ovládacej jednotky je možné až od verzie firmvéru 13 prístroja DBG60B.
Ovládacia jednotka
Jazykové varianty
Katalógové
číslo
DBG60B-01
DE / EN / FR / IT / ES / PT / NL
(nemecky/anglicky/francúzsky/taliansky/španielsky/
portugalsky/holandsky)
1820 403 1
DBG60B-02
DE / EN / FR / FI / SV / DA / TR
(nemecky/anglicky/francúzsky/fínsky/švédsky/dánsky/turecky)
1820 405 8
DBG60B-03
DE / EN / FR / RU / PL / CS
(nemecky/anglicky/francúzsky/rusky/poľsky/česky)
1820 406 6
DBG60B-04
DE / EN / FR / ZH
(nemecky/anglicky/francúzsky/čínsky)
1820 850 9
Dverová inštalačná
súprava1)
Opis (= obsah dodávky)
Katalógové
číslo
DBM60B
•
•
Montážny kryt pre DBG60B (IP65)
Predlžovací kábel DKG60B, dĺžka 5 m (20 ft)
Predlžovací kábel
Opis (= obsah dodávky)
Katalógové
číslo
DKG60B
•
•
817 583 7
Dĺžka 5 m (20 ft)
4-žilové, tienené vedenie
824 853 2
1454354443
1) Ovládacia jednotka DBG60B nie je súčasťou dodávky a musí sa objednať osobitne.
Funkcie
Vybavenie
•
Zobrazovanie procesných hodnôt a stavu
•
Zobrazovanie stavu binárnych vstupov / výstupov
•
Prečítanie pamäte porúch a reset po chybe
•
Zobrazovanie a nastavovanie prevádzkových a servisných parametrov
•
Zálohovanie dát a prenos súborov parametrov na iné jednotky MOVITRAC® B
•
Komfortné menu pre uvedenie do prevádzky
•
Manuálne riadenie jednotky MOVITRAC® B
•
Osvetlený textový displej, s možnosťou nastavenia 7 jazykov
•
Klávesnica s 21 klávesmi
•
Možné pripojiť aj cez predlžovací kábel DKG60B (5 m (20 ft))
•
Krytie IP40 (EN 60529)
UPOZORNENIE
Voliteľná ovládacia jednotka DBG60B sa pripája na čelný komunikačný modul
FSC11B/12B, FSE24B alebo FIO11B / FIO21B. Pri použití DBG60B nie je dovolené
súčasné zosieťovanie meniča MOVITRAC® B cez RS485.
172
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Technické údaje
Technické údaje príslušenstva a voliteľných jednotiek
i
f
n
8
P Hz
Nasledujúci obrázok znázorňuje mechanické rozmery v mm (in).
135 (5.31)
Rozmerový nákres
DBG60B
kVA
45 (1.8)
18 (0.71)
1454357771
Rozmery v mm (in)
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
173
8
kVA
i
f
n
Technické údaje
Technické údaje príslušenstva a voliteľných jednotiek
P Hz
Montážny kryt DBM60B / DKG60B pre DBG60B
Opis
Pre oddelenú montáž ovládacej jednotky DBG60B (napr. vo dverách rozvodnej skrine)
možno použiť doplnok DBM60B. Voliteľná jednotka DBM60B sa skladá z montážneho
krytu s krytím IP65 a 5 m (20 ft) predlžovacieho kábla DKG60B.
Katalógové čísla
•
DBM60B08248532
•
DKG60B08175837
Nasledujúci obrázok znázorňuje mechanické rozmery v mm (in).
16
Ø4 (0.2)
.0)
54 (2
.15)
67 (2
.6)
139 (5.47)
(1
26
3)
(0.6
151 (5.94)
Rozmerový nákres
DBM60B /
DKG60B
R5
1454360843
Rozmery v mm (in)
174
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Technické údaje
Technické údaje príslušenstva a voliteľných jednotiek
kVA
i
f
n
8
P Hz
Parametrický modul UBP11A
18028939
Katalógové číslo
823 933 9
Opis
•
Ukladanie dát z meniča do parametrického modulu
•
Ukladanie dát z parametrického modulu do meniča
•
Zobrazenie prevádzkového stavu
•
Význam LED:
– Zelená: dáta sú dostupné
– Zelená blikajúca: beží prenos dát
– Žltá: dostupné nie sú žiadne dáta
– Červená: chyba kopírovania
UPOZORNENIE
Parametrický modul UBP11A sa pripája na čelný komunikačný modul FSC11B/12B,
FSE24B alebo FIO11B / FIO21B. Pri použití UBP11A nie je dovolené súčasné zosieťovanie meniča MOVITRAC® B cez RS485.
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
175
8
kVA
i
f
n
Technické údaje
Technické údaje príslušenstva a voliteľných jednotiek
P Hz
Ovládač požadovanej hodnoty MBG11A
Katalógové číslo
822 547 8
Opis
•
Ovládač požadovanej hodnoty MBG11A má 2 tlačidlá a displej. Umožňuje diaľkové
nastavovanie otáčok v rozsahu od –100 % do +100 % nmax (P302).
•
Súčasne možno ovládať až 31 jednotiek MOVITRAC® B (Broadcasting).
•
Ovládač požadovanej hodnoty MBG11A potrebuje čelný modul FSC11B/12B alebo
FIO11B.
Všetky rozmery sú v mm (in).
[1]
[1]
5)
[2]
[2]
60 ((2.4))
88 (3.5)
)
(2.8
38
(1.
M4
70
28 (1.1)
Rozmery
a obsadenie
vstupov
[1]
[1]
90 (3
(3.5)
56 (2.2)
68 (2.7)
RS-
RS+
24V
MBG11A
186412427
[1] Závitová diera na zadnej strane
[2] Upevňovacie diery pre skrutky M4
Technické údaje
Katalógové číslo
822 547 8
Vstupné napätie
DC 24 V ± 25 %
Odber prúdu
asi 70 mA
Rozlíšenie požadovaných hodnôt
1%
Sériové rozhranie1)
RS485 pre pripojenie max. 31 meničov MOVITRAC® (max. 200 m (656 ft),
9 600 Baud)
Krytie
IP65
Teplota prostredia
–15 °C až +60 °C
Rozmery
90 mm × 70 mm × 38 mm (3,5 in × 2,8 in × 1,5 in)
1) s integrovaným dynamickým zakončovacím odporom
176
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Technické údaje
Technické údaje príslušenstva a voliteľných jednotiek
8.2.2
kVA
i
f
n
8
P Hz
Prevodník rozhrania
Prevodník rozhrania UWS11A
UPOZORNENIE
Na pripojenie UWS11A je potrebný FSC11B/12B alebo FIO11B.
Katalógové číslo
822 689 X
Opis
Voliteľnou jednotkou UWS11A sa premieňajú signály RS232 napríklad z PC na signály
RS485. Tieto signály RS485 možno potom priviesť na rozhranie RS485 jednotky
MOVITRAC®.
Voliteľná jednotka UWS11A potrebuje DC 24 V napájanie (Imax = DC 50 mA).
Rozhranie RS232
Prepojenie UWS11A – PC sa realizuje bežným sériovým káblom (tieneným!).
Rozhranie RS485
Cez rozhranie RS485 jednotky UWS11A možno zosieťovať max. 32 MOVITRAC® na
účel komunikácie [max. dĺžka vedenia 200 m (656 ft) spolu]. Zabudované sú dynamické
zakončovacie odpory, preto sa nesmú pripájať žiadne ďalšie externé zakončovacie
odpory!
Dovolený prierez kábla: 1 žila na svorku 0,20 – 2,5 mm2 (AWG 24 – 12)
2 žily na svorku 0,20 – 1 mm2 (AWG 24 – 17)
Rozmerový nákres
UWS11A
24V
RS+
RS-
X2:RS-232
X1:RS-485
1
2
3
4
5
75 (3.0)
1
2
3
4
5
UWS
5 (0.2)
22.5 (0.88)
68 (2.7)
83 (3.3)
1454780939
Rozmery v mm (in)
Voliteľná jednotka UWS11A sa montuje do rozvodnej skrine na montážnu lištu
(EN 50022-35 × 7,5).
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
177
8
kVA
i
f
n
Technické údaje
Technické údaje príslušenstva a voliteľných jednotiek
P Hz
Technické údaje
UWS11A
Katalógové číslo
822 689 X
Teplota prostredia
0 °C až 40 °C
Teplota skladovania
–25 °C až +70 °C (podľa EN 60721-3-3, trieda 3K3)
Krytie
IP20
Napájanie
DC 24 V (Imax = 50 mA)
Odber prúdu
max. DC 50 mA
Hmotnosť
150 g (0,35 lb)
Rozmery
83 mm × 75 mm × 22,5 mm (3,3 in × 3,0 in × 0,88 in)
Prevodník rozhrania UWS21B
UPOZORNENIE
Na pripojenie UWS21B je potrebný FSC11B/12B, FSE24B alebo FIO11B/21B.
178
Katalógové číslo
1820 456 2
Opis
Voliteľnou jednotkou UWS21B sa premieňajú signály RS232 napríklad z PC na signály
RS485. Tieto RS485 signály možno potom priviesť na zásuvnú pozíciu XT jednotky
MOVITRAC® B.
Rozhranie RS232
Prepojenie UWS21B – PC sa realizuje bežným sériovým káblom (tieneným!).
Rozhranie RS485
Prepojenie UWS21B – MOVITRAC® B sa realizuje sériovým káblom s konektormi
RJ10.
Obsah dodávky
Obsahom dodávky doplnku UWS21B je:
•
Prevodník UWS21B
•
Kábel sériového rozhrania s 9-pólovou Sub-D zásuvkou a 9-pólovým Sub-D konektorom na prepojenie UWS21B – PC
•
Kábel sériového rozhrania s 2 konektormi RJ10 na prepojenie UWS21B –
MOVITRAC® B
•
CD-ROM s Engineering softvérom MOVITOOLS® MotionStudio
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Technické údaje
Technické údaje príslušenstva a voliteľných jednotiek
Rozmerový nákres
UWS21B
kVA
i
f
n
8
P Hz
96 (3.8)
25 (0.98)
43 (1.7)
90 (3.5)
1454854283
Rozmery v mm (in)
Technické údaje
UWS21B
Katalógové číslo
1 820 456 2
Teplota prostredia
0 °C až 40 °C
Teplota skladovania
–25 °C až +70 °C (podľa EN 60721-3-3, trieda 3K3)
Krytie
IP20
Hmotnosť
300 g (0,7 lb)
Rozmery
96 mm × 43 mm × 25 mm (3,8 in × 1,7 in × 0,98 in)
Prevodník rozhrania USB11A
UPOZORNENIE
Na pripojenie USB11A je potrebný FSC11B/12B, FSE24B alebo FIO11B/21B.
Katalógové číslo
824 831 1
Opis
Voliteľná jednotka USB11A umožňuje pripojenie počítača PC alebo notebooku s rozhraním USB na zásuvnú pozíciu XT jednotky MOVITRAC® B. Prevodník rozhrania
USB11A podporuje rozhranie USB1.1 a USB2.0.
USB11A – PC
Prepojenie USB11A – PC sa realizuje bežným, tieneným USB káblom typu USB A-B.
Rozhranie RS485
Prepojenie USB11A – MOVITRAC® B sa realizuje sériovým káblom s konektormi RJ10.
MOVITRAC® –
USB11A
Prepojenie MOVITRAC® B – USB11A sa realizuje sériovým káblom s konektormi RJ10.
Obsah dodávky
Obsahom dodávky doplnku USB11A je:
•
Prevodník rozhrania USB11A
•
Prepojovací kábel USB na prepojenie USB11A – PC
•
Kábel sériového rozhrania s 2 konektormi RJ10 na prepojenie MOVITRAC® B –
USB11A
•
CD-ROM s ovládačmi a Engineering softvérom MOVITOOLS® MotionStudio
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
179
8
kVA
i
f
n
Technické údaje
Technické údaje príslušenstva a voliteľných jednotiek
P Hz
Rozmerový
obrázok
Rozmery v mm (in)
25 (0.98)
92.5 (3.64)
43 (1.7)
90 (3.0)
1454863115
Rozmery v mm (in)
Technické údaje
USB11A
180
Katalógové číslo
824 831 1
Teplota prostredia
0 až 40 °C
Teplota skladovania
–25 °C až +70 °C (podľa EN 60721-3-3, trieda 3K3)
Krytie
IP20
Hmotnosť
300 g (0,7 lb)
Rozmery
92,5 mm x 43 mm x 25 mm (3,64 in x 1,7 in x 0,98 in)
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Technické údaje
Technické údaje príslušenstva a voliteľných jednotiek
8.2.3
kVA
i
f
n
8
P Hz
Čelný modul
Menič MOVITRAC® B má 2 zásuvné pozície pre priamo zasúvateľné moduly, ktorými
možno realizovať množstvo doplnkových funkcií.
UPOZORNENIE
Moduly možno umiestniť na predurčenú zásuvnú pozíciu.
Na jednu zásuvnú pozíciu sa môže umiestniť len jeden modul (moduly FIO11B,
FSC11B/12B a FSE24B sa montujú na rovnaké miesto a preto sa nedajú používať
súčasne).
A
B
3818921227
Zásuvná pozícia A je rezervovaná pre FBG11B.
Zásuvná pozícia B je určená pre tieto moduly:
•
FSC11B/12B
•
FSE24B
•
FIO11B/21B
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
181
8
kVA
i
f
n
Technické údaje
Technické údaje príslušenstva a voliteľných jednotiek
P Hz
Analógový modul FIO11B
Katalógové číslo: 1820 637 9
Opis
Analógový modul FIO11B dopĺňa základnú jednotku o nasledujúce rozhrania:
•
Vstup požadovanej hodnoty
•
Analógový výstup
•
Rozhranie RS485
X44
FIO11B
X45 X40
HL
12345
9007199490009355
182
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Technické údaje
Technické údaje príslušenstva a voliteľných jednotiek
kVA
i
f
n
8
P Hz
Technické údaje elektroniky, analógový modul FIO11B
Funkcia
Svorka
Označenie
Dáta
Vstup požadovanej hodnoty1)
X40:1
X40:2
AI2: Napäťový vstup
GND: Vzťažný potenciál
–10 až +10 V
Ri > 40 kΩ
Rozlíšenie 10 bitov
Interval vzorkovania 5 ms
Presnosť ±100 mV, 200 μA
Analógový výstup /
alternatívne ako
prúdový výstup
alebo ako napäťový
výstup
X40:3
X40:4
X40:5
GND: Vzťažný potenciál
AOV1: Napäťový výstup
AOC1: Prúdový výstup
0 – 10 V / Imax = 2 mA
0 (4) – 20 mA
Rozlíšenie 10 bitov
Interval vzorkovania 5 ms
Skratuvzdorný, odolný proti externým napätiam do 30 V
Záťažový odpor RL ≤ 750 Ω
Presnosť ±100 mV, 200 μA
Servisné rozhranie
X44
RJ10
Servisné rozhranie
Štandard EIA, 9,6 kBaud
Pripojenie: Len na účely servisu, výlučne dvojbodové prepojenie
Maximálna dĺžka kábla 3 m (10 ft)
Rozhranie RS485
X45:H
X45:L
X45:Ø
ST11: RS485+
ST12: RS485–
GND: Vzťažný potenciál
Štandard EIA, 9,6 kBaud, maximálne 32 účastníkov
Maximálna dĺžka kábla 200 m (656 ft)
Pevne zabudovaný dynamický zakončovací odpor
X44
RJ10
Servisné rozhranie
Pripojenie: Len na účely servisu, výlučne dvojbodové prepojenie
Maximálna dĺžka kábla 3 m (10 ft)
X44 a X45 sú v FIO11B zapojené paralelne.
1) Ak sa nepoužije vstup požadovanej hodnoty, má sa pripojiť na GND. Inak sa nastaví namerané vstupné napätie od –1 V do +1 V.
Prierez svoriek je pre všetky svorky FIO11B takýto:
•
1,5 mm2 (AWG15) bez dutiniek
•
1,0 mm2 (AWG17) s dutinkami
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
183
8
kVA
i
f
n
Technické údaje
Technické údaje príslušenstva a voliteľných jednotiek
P Hz
Digitálny modul FIO21B
Katalógové číslo 1822 541 1
Opis
Digitálny modul FIO21B dopĺňa základnú jednotku o nasledujúce rozhrania:
•
7 prídavných binárnych vstupov DI10 – DI16
•
Servisné rozhranie RS485
•
Systémová zbernica SBus založená na CAN (nižšie uvedené protokoly:
MOVILINK®, CANopen)
X44
FIO21B
X46 X42
1231234567
9007200898417931
Technické údaje elektroniky digitálneho modulu FIO21B
Funkcia
Svorka
Označenie
Dáta
Binárne vstupy
X42:1
X42:2
X42:3
X42:4
X42:5
X42:6
X42:7
DI10
DI11
DI12
DI13
DI14
DI15
DI16
Ri = 3 kΩ, IE = 10 mA, interval vzorkovania 5 ms, kompatibilné
s programovateľným automatom (PLC)
Úroveň signálu podľa EN 61131-2 typ 1 alebo typ 3:
• 11 až 30 V: Kontakt zapnutý
• –3 až +5 V: Kontakt rozpojený
Výrobcom prednastavené na "Žiadna funkcia"
Servisné rozhranie
X44
RJ10
Servisné rozhranie
Štandard EIA, 9,6 kBaud
Pripojenie: Len na účely servisu, výlučne dvojbodové
prepojenie
Maximálna dĺžka kábla 3 m (10 ft)
Systémová zbernica
SBus
X46:1
X46:2
X46:3
SC11: CAN High
SC12: CAN Low
GND: Vzťažný potenciál
Zbernica CAN, podľa špecifikácie CAN 2.0, časť A a B
Spôsob prenosu podľa ISO 11898, max. 64 účastníkov
Zakončenie zbernice priloženým 120 Ω odporom je možné
medzi SC11 a SC12
Prierez svoriek je pre všetky svorky FIO21B takýto:
184
•
1,5 mm2 (AWG15) bez dutiniek
•
1,0 mm2 (AWG17) s dutinkami
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Technické údaje
Technické údaje príslušenstva a voliteľných jednotiek
kVA
i
f
n
8
P Hz
Komunikačný modul FSC11B
Katalógové číslo: 1820 716 2
Komunikačný modul FSC11B vyvádza komunikačné rozhranie meniča MOVITRAC® B
smerom von, pre komunikáciu s PLC, MOVITRAC® B, MOVIDRIVE®, PC alebo ovládacím terminálom. K dispozícii sú nasledujúce priradenia:
Opis
•
RS485
•
Systémová zbernica SBus založená na CAN (nižšie uvedené protokoly:
MOVILINK® / CANopen)
S1
S2
ON
X44
OFF
FSC11B
X45
X46
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
235261451
Technické údaje elektroniky komunikačného modulu FSC11B
Funkcia
Svorka
Označenie
Dáta
Systémová
zbernica
(SBus)
X46:1
X46:2
X46:3
X46:4
X46:5
X46:6
X46:7
SC11: SBus High
SC12: SBus Low
GND: Vzťažný potenciál
SC21: SBus High
SC22: SBus Low
GND: Vzťažný potenciál
24VIO: Pomocné napätie /
Externý zdroj napájania:
CAN-Bus podľa špecifikácie CAN 2.0, časť A a B, spôsob prenosu
podľa ISO 11898, max. 64 účastníkov, zakončovací odpor (120 Ω) sa
pripája DIP prepínačom S1
Servisné
rozhranie
X44
RJ10
Servisné rozhranie
Štandard EIA, 9,6 kBaud
Pripojenie: Len na účely servisu, výlučne dvojbodové prepojenie
Maximálna dĺžka kábla 3 m (10 ft)
Rozhranie
RS485
X45:H
X45:L
X45:Ø
ST11: RS485+
ST12: RS485–
GND: Vzťažný potenciál
Štandard EIA, 9,6 kBaud, maximálne 32 účastníkov
Maximálna dĺžka kábla 200 m (656 ft)
Pevne zabudovaný dynamický zakončovací odpor
Prierez svoriek je pre všetky svorky FSC11B takýto:
•
1,5 mm2 (AWG15) bez dutiniek
•
1,0 mm2 (AWG17) s dutinkami
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
185
8
kVA
i
f
n
Technické údaje
Technické údaje príslušenstva a voliteľných jednotiek
P Hz
Komunikačný modul FSC12B
Katalógové číslo: 1824 045 3
X46
0012
S2
Addr.
1: 20
2: 21
3: 22
4: 23
5: 24
6: 25
7: 26
8: 27
18240453.51
CTS
S1
Function
1: ML/CANop
2: 125kBaud
3: 250kBaud
4: 500kBaud
5: 1 MBaud
6: F1
7: F2
8: R- Term
FSC12B
1 2 3 4 5 6 7 8
X46
ON
X45
S1
CTS
FSC12B
1 2 3 4 5 6 7 8
X44
ON
S2
1: CAN+
2: CAN3: Gnd
4: CAN+
5: CAN6: Gnd
7: 24V IO
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
3833587211
Opis
Komunikačný modul FSC12B vyvádza komunikačné rozhranie meniča MOVITRAC® B
smerom von, pre komunikáciu s PLC, MOVITRAC® B, MOVIDRIVE®, PC alebo ovládacím terminálom. K dispozícii sú nasledujúce priradenia:
•
RS485
•
Systémová zbernica SBus založená na CAN (nižšie uvedené protokoly:
MOVILINK® / CANopen)
DIP prepínačom možno nastaviť tieto komunikačné parametre:
•
Profil (MOVILINK®, CANopen)
•
Prenosová rýchlosť
•
Adresa
Na rozdiel od komunikačného modulu FSC11B je prostredníctvom možné FSC12B
možné nastaviť fixnú CAN adresu. Nastavenie softvérom nie je potrebné. Pri výmene
zariadenia sa môže ponechať táto adresa.
186
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Technické údaje
Technické údaje príslušenstva a voliteľných jednotiek
kVA
i
f
n
8
P Hz
Technické údaje elektroniky komunikačného modulu FSC12B
Funkcia
Svorka /
spínač
Označenie
Dáta
Systémová
zbernica
(SBus)
X46:1
X46:2
X46:3
X46:4
X46:5
X46:6
X46:7
SC11: SBus High
SC12: SBus Low
GND: Vzťažný potenciál
SC11: SBus High
SC12: SBus Low
GND: Vzťažný potenciál
24VIO: Pomocné napätie /
Externý zdroj napájania:
CAN-Bus podľa špecifikácie CAN 2.0, časť A a B, spôsob prenosu
podľa ISO 11898, max. 64 účastníkov, zakončovací odpor (120 Ω) sa
pripája DIP prepínačom S1:8 (zadná strana)
Servisné
rozhranie
X44
RJ10
Servisné rozhranie
Štandard EIA, 9,6 kBaud
Pripojenie: Len na účely servisu, výlučne dvojbodové prepojenie
Maximálna dĺžka kábla 3 m (10 ft)
Rozhranie
RS485
X45:H
X45:L
X45:Ø
ST11: RS485+
ST12: RS485–
GND: Vzťažný potenciál
Štandard EIA, 9,6 kBaud, maximálne 32 účastníkov
Maximálna dĺžka kábla 200 m (656 ft)
Pevne zabudovaný dynamický zakončovací odpor
DIP prepínač
S2
Adresa
Binárne kódovanie: 1:20; 2:21; 3:22
Príklad: Adresa 9: S2:1 a S2:4 = ON (Zap)
Dovolený rozsah adries:
• 0 – 63 (MOVILINK®: S1:1 = OFF)
• 1 – 127 (CANopen: S1:1 = ON)
S1
S1:1 CAN-Profil
S1:2 125 kBaud
S1:3 250 kBaud
S1:4 500 kBaud
S1:5 1 MBaud
S1:6 F1
S1:7 F2
S1:8 Zakončovací odpor
OFF = MOVILINK®, ON = CANopen
S1:2 – S1:5
• Prenosová rýchlosť: možno zvoliť práve 1 prenosovú rýchlosť
S1:6 – S1:7
• F1 a F2 sú rezervované a nesmú sa ovládať
S1:8 Spína 120 Ω zakončenie zbernice medzi CAN high a CAN low
Prierez svoriek je pre všetky svorky FSC12B takýto:
•
1,5 mm2 (AWG15) bez dutiniek
•
1,0 mm2 (AWG17) s dutinkami
Prednastavená hodnota pre všetky DIP prepínače je OFF. Tým platia hodnoty uvedené
v parametre P88.
Ak sa cez DIP prepínač S1:2 – S1:5 nezvolí žiadna alebo sa zvolia viaceré prenosové
rýchlosti, použije sa prenosová rýchlosť nastavená v parametri P884.
Ak sa DIP prepínačom S2 nastaví neplatná adresa, platia adresy nastavené v parametri
P881 a P886.
Príklady neplatných adries:
•
Adresa > 63 v profile MOVILINK® (S1:1 = OFF) alebo
•
Adresa > 127 alebo adresa = 0 v profile CANopen (S1:1 = ON)
FSC12B je podporovaný až od firmvéru MOVITRAC® 1822 5632.11.
Pri starších verziách nie je možná komunikácia cez CAN.
SEW-EURODRIVE odporúča používať Engineering softvér MOVITOOLS® MotionStudio
od verzie 5.80.
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
187
8
kVA
i
f
n
Technické údaje
Technické údaje príslušenstva a voliteľných jednotiek
P Hz
EtherCAT® modul FSE24B
Katalógové číslo: 1824 006 2
CTS
1 2 3 4 5 6 7 8
X44
X44
Device-ID
S1
S2
1 : 20 1 : 28
2 : 21 2 : 29
3 : 22 3 : 210
4 : 23 4 : 211
5 : 24 5 : 212
6 : 25 6 : 213
7 : 26 7 : 214
8 : 27 8 : 215
ON
S1
FSE24B
S2
CTS
1 2 3 4 5 6 7 8
FSE24B
ON
RUN
ERR
SYS-F
X47 X30 IN X30 OUT
X47
EtherCAT
X30 IN
24V IO: 1
Gnd: 2
X47
Servisné rozhranie RS485
IN
X30
•
Ethercat
EtherCAT®
18240062.52
•
0013
Komunikačný modul EtherCAT® FSE24B dopĺňa základnú jednotku o nasledujúce
rozhrania:
FSE24B
Opis
OUT
1 2
®
X30 OUT
3833591435
Komunikačný modul je k dispozícii aj vo vyhotovení brány DFE24B.
Technické údaje elektroniky EtherCAT® FSE24B
Funkcia
Svorka
Označenie
Dáta
EtherCAT
X30 IN
X30 OUT
(2 × RJ45)
Vstupujúce a vystupujúce spojenie EtherCAT®
•
•
•
Servisné
rozhranie
X44
RJ10
Servisné rozhranie
Štandard EIA, 9,6 kBaud
Pripojenie: Len na účely servisu, výlučne
dvojbodové prepojenie
Maximálna dĺžka kábla 3 m (10 ft)
Externý zdroj
napájania
X47:1
X47:2
24 V IO
GND
•
•
®
•
Fast Ethernet (100 MBaud, plne duplexný)
Auto-Crossing
IEC 61158, IEC 61784-2
U = DC 24 V (–15 %, +20 %)
Cez X47 sa napája 24 V napätím FSE24B
a aj MOVITRAC® B
Alternatívne možno FSE24B napájať len
z meniča MOVITRAC® B
DIP prepínačmi S1 a S2 možno binárnym kódom nastaviť identifikáciu zariadenia, ktorú
možno prečítať v MOVITOOLS® MotionStudio v skupine parametrov P09. (diagnostika
zbernice) v strome parametrov. Alternatívne možno identifikáciu tohto zariadenia prečítať cez index 10497, subindex 3.
Pre zobrazenie rozšírených diagnostických parametrov v skupine parametrov P09.
stromu parametrov je potrebný Engineering softvér MOVITOOLS® MotionStudio,
verzia 5.70 alebo novšia.
188
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Technické údaje
Technické údaje príslušenstva a voliteľných jednotiek
8.2.4
kVA
i
f
n
8
P Hz
Pripojenie priemyselnej zbernice
Rozhranie priemyselnej zbernice DFP21B pre PROFIBUS
Katalógové číslo: 1820 962 9
1823 840 8 ako súprava s vhodnými skrutkami.
Opis
Menič frekvencie MOVITRAC® B umožňuje s doplnkom DFP21B na základe svojho
výkonného univerzálneho rozhrania priemyselnej zbernice pripojenie na nadradené
automatizačné systémy cez PROFIBUS DP a und DP-V1.
Pri inštalácii dodržujte, prosím, dokument "Rozhranie priemyselnej zbernice DFP21B
PROFIBUS DP-V1".
Parametre
elektroniky
Voliteľná jednotka DFP21B
DFP21B
Externé napájanie cez X26
U = DC 24 V (–15 %, +20 %)
Imax = DC 200 mA
Pmax = 3,4 W
Varianty protokolu PROFIBUS
PROFIBUS DP a DP-V1 podľa IEC 61158
Automatické rozpoznanie prenosovej rýchlosti
9,6 kBaud – 12 MBaud
Technológia
pripojenia
•
•
Zakončenie
zbernice
Neintegrované, realizovať sa musí s vhodným konektorom
PROFIBUS s pripojiteľným zakončovacím odporom.
Staničná adresa
1 – 125, nastaviteľná prepínačom DIP
Názov súboru
GSD
SEW_6009.GSD
Identifikačné číslo
DP
6009hex = 24585dek
Parametrizačné
dáta špecifické
pre použitie
(Set-Prm-UserData)
•
•
Konfigurácia DP
pre
DDLM_Chk_Cfg
Pozri dokument "Rozhranie priemyselnej zbernice DFP21B
PROFIBUS DP-V1".
Diagnostické dáta
Štandardná diagnostika 6 bajtov
RUN
X30
BUS
FAULT
20
21
22
23
24
25
26
AS
0
Cez 9-pólový konektor Sub-D
Obsadenie konektora podľa IEC 61158
Dĺžka 3 bajty
Hex-parametrizácia 00,00,00
1
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
189
8
kVA
i
f
n
Technické údaje
Technické údaje príslušenstva a voliteľných jednotiek
P Hz
Rozhranie priemyselnej zbernice DFS11B pre PROFIBUS / PROFIsafe®
Katalógové číslo: 1821 183 6
1823 863 7 ako súprava s vhodnými skrutkami.
Opis
Menič frekvencie MOVITRAC® B umožňuje s doplnkom DFS11B na základe svojho
výkonného univerzálneho rozhrania priemyselnej zbernice pripojenie na nadradené
automatizačné systémy cez PROFIBUS s PROFIsafe.
Pri inštalácii dodržujte, prosím, dokument "Rozhranie priemyselnej zbernice DFS11B
PROFIBUS DP-V1 s PROFIsafe".
Parametre
elektroniky
Voliteľná jednotka DFS11B
•
Externé napájanie cez X26
U = DC 24 V (–15 %, +20 %)
Imax = DC 200 mA
Pmax = 3,4 W
Varianty protokolu PROFIBUS
PROFIBUS DP a DP-V1 podľa IEC 61158
Automatické rozpoznanie prenosovej rýchlosti
9,6 kBaud – 12 MBaud
Technológia
pripojenia
•
•
Zakončenie
zbernice
Neintegrované, realizovať sa musí s vhodným konektorom
PROFIBUS s pripojiteľným zakončovacím odporom.
Staničná adresa
1 – 125, nastaviteľná prepínačom DIP
F-adresa
1 – 1022, nastaviteľná prepínačom DIP
Názov súboru
GSD
SEW_6009.GSD
Identifikačné číslo
DP
6009hex = 24585dek
Parametrizačné
dáta špecifické
pre použitie
(Set-Prm-UserData)
•
•
Konfigurácia DP
pre
DDLM_Chk_Cfg
Pozri dokument "Rozhranie priemyselnej zbernice DFS11B
PROFIBUS DP-V1 s PROFIsafe".
Diagnostické dáta
Štandardná diagnostika 6 bajtov
Cez 9-pólový konektor Sub-D
Obsadenie konektora podľa IEC 61158
Dĺžka 3 bajty
Hex-parametrizácia 00,00,00
OPATRNE!
Pri použití rozhraní PROFIsafe sa realizujú bezpečnostne orientované aplikácie.
Dodržujte dokument "Rozhranie priemyselnej zbernice DFS11B PROFIBUS DP-V1
s PROFIsafe".
190
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Technické údaje
Technické údaje príslušenstva a voliteľných jednotiek
kVA
i
f
n
8
P Hz
Rozhranie priemyselnej zbernice DFD11B pre DeviceNet
Opis
Menič frekvencie MOVITRAC® B umožňuje s doplnkom DFD11B na základe svojho
výkonného univerzálneho rozhrania priemyselnej zbernice pripojenie na nadradené
automatizačné systémy cez otvorený a štandardizovaný systém priemyselnej zbernice
DeviceNet.
Pri inštalácii dodržujte, prosím, dokument "Rozhranie priemyselnej zbernice DFD11B
DeviceNet".
Parametre
elektroniky
Voliteľná jednotka DFD11B
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Externé napájanie cez X26
U = DC 24 V (–15 %, +20 %)
Imax = DC 200 mA
Pmax = 3,4 W
Komunikačný
protokol
Master-Slave Connection-Set podľa špecifikácie DeviceNet,
verzia 2.0
Počet procesných dátových
slov
Nastaviteľné cez prepínače DIP:
• 1 – 24 procesné dátové slová pri Polled-I/O
• 1 – 4 procesné dátové slová pri bit-Strobe I/O
Prenosová
rýchlosť
125, 250 alebo 500 kBaud, nastaviteľná prepínačom DIP
Dĺžka kábla
zbernice
Pre Thick Cable podľa špecifikácie DeviceNet 2.0 Appendix B:
• 500 m (1640 ft) pri 125 kBaud
• 250 m (820 ft) pri 250 kBaud
• 100 m (656 ft) pri 500 kBaud
Prenosová
hladina
ISO 11 98 – 24 V
Technológia
pripojenia
•
•
5-pólová svorka Phönix-Kombicon
Obsadenie konektora podľa špecifikácie DeviceNet
MAC-ID
•
•
0 – 63, nastaviteľná prepínačom DIP
Max. 64 účastníkov
Podporované
služby
•
•
•
Polled I/O
Bit-Strobe I/O
Explicit Messages:
– Get_Attribute_Single
– Set_Attribute_Single
– Reset
– Allocate_MS_Connection_Set
– Release_MS_Connection_Set
Názov súboru
EDS
SEW_GATEWAY_DFD11B.eds
191
8
kVA
i
f
n
Technické údaje
Technické údaje príslušenstva a voliteľných jednotiek
P Hz
Rozhranie priemyselnej zbernice DFE24B pre EtherCAT®
Opis
Menič frekvencie MOVITRAC® B umožňuje s doplnkom DFE24B na základe svojho
výkonného univerzálneho rozhrania priemyselnej zbernice pripojenie na nadradené
automatizačné systémy cez EtherCAT®.
Pri inštalácii dodržujte, prosím, dokument "Rozhranie priemyselnej zbernice DFE24B
EtherCAT®".
Namiesto DFE24B možno použiť aj čelný modul FSE24B (→ str. 188). Poskytuje väčšie
množstvo funkcií a nepotrebuje voliteľnú jednotku FSC11B. Pre jednotku MOVITRAC® B
je potrebný jeden modul FSE24B.
Parametre
elektroniky
192
Voliteľná jednotka DFE24B
Externé napájanie cez X26
U = DC 24 V (–15 %, +20 %)
Imax = DC 200 mA
Pmax = 3,4 W
Normy
IEC 61158, IEC 61784-2
Prenosová
rýchlosť
100 MBd plne duplexná
Technológia
pripojenia
2 × RJ45 (8 × 8 modulárny Jack)
Zakončenie
zbernice
Neintegrované, pretože zakončenie zbernice sa aktivuje
automaticky.
OSI Layer 1/2
Ethernet II
Staničná adresa
Nastavenie cez EtherCAT®-Master (signalizácia s P093)
Názov súboru
XML
SEW_DFE24B.xml
Vendor ID
0x59 (CANopenVendor ID)
EtherCAT®
services
•
•
CoE (CANopen over EtherCAT®)
VoE (Simple MOVILINK®-Protocol over EtherCAT®)
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Technické údaje
Technické údaje príslušenstva a voliteľných jednotiek
kVA
i
f
n
8
P Hz
Rozhranie priemyselnej zbernice DFE32B pre PROFINET IO RT
Opis
Menič frekvencie MOVITRAC® B umožňuje s doplnkom DFE32B na základe svojho
výkonného univerzálneho rozhrania priemyselnej zbernice pripojenie na nadradené
automatizačné systémy cez PROFINET IO RT.
Pri inštalácii dodržujte, prosím, dokument "Rozhranie priemyselnej zbernice DFE32B
PROFINET IO RT".
Parametre
elektroniky
Voliteľná karta DFE32B
Externé napájanie cez X26
U = DC 24 V (–15 %, +20 %)
Imax = DC 200 mA
Pmax = 3,4 W
Aplikačné
protokoly
•
•
•
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
PROFINET IO (Ethernet Frames s identifikáciou Frame
8892hex) na riadenie a parametrizáciu meniča frekvencie
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) pre diagnostiku cez
webový prehliadač
SMLP (Simple MOVILINK®-Protocol), protokol používaný
softvérom MOVITOOLS® MotionStudio
Čísla používaných
portov
•
•
300 (SMLP)
80 (HTTP)
Služby Ethernet
•
•
ARP
ICMP (Ping)
OSI-Layer 1/2
Ethernet II
Prenosová
rýchlosť
100 MBaud v plnom duplexnom režime (full duplex)
Technológia
pripojenia
2 × RJ45 s interným prepínačom Switch a funkciou Auto-Crossing
Adresovanie
4 Byte IP adresa a/alebo MAC-ID (00:0F:69:xx:xx:xx)
Identifikácia
výrobcu
(Vendor-ID)
010Ahex
Názov súboru
GSD
GSML-V2.1-SEW-DFE-DFS-2Ports-YYYYMMTT.xml
193
8
kVA
i
f
n
Technické údaje
Technické údaje príslušenstva a voliteľných jednotiek
P Hz
Rozhranie priemyselnej zbernice DFS21B pre PROFINET / PROFIsafe®
Opis
Menič frekvencie MOVITRAC® B umožňuje s doplnkom DFS21B na základe svojho
výkonného univerzálneho rozhrania priemyselnej zbernice pripojenie na nadradené
automatizačné systémy cez PROFINET IO RT s PROFIsafe.
Pri inštalácii dodržujte, prosím, dokument "Rozhranie priemyselnej zbernice DFS21B
PROFINET s PROFIsafe".
Parametre
elektroniky
Voliteľná jednotka DFS21B
Externé napájanie cez X26
U = DC 24 V (–15 %, +20 %)
Imax = DC 200 mA
Pmax = 3,4 W
Aplikačné
protokoly
•
•
•
•
PROFINET IO (Ethernet Frames s identifikáciou Frame
8892hex) na riadenie a parametrizáciu meniča frekvencie
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) pre diagnostiku cez
webový prehliadač
SMLP (Simple MOVILINK®-Protocol), protokol používaný
softvérom MOVITOOLS® MotionStudio
Čísla používaných
portov
•
•
300 (SMLP)
80 (HTTP)
Služby Ethernet
•
•
ARP
ICMP (Ping)
OSI-Layer 1/2
Ethernet II
Prenosová
rýchlosť
100 MBaud v plnom duplexnom režime (full duplex)
Technológia
pripojenia
2 × RJ45 s interným prepínačom Switch a funkciou Auto-Crossing
Adresovanie
4 Byte IP adresa a/alebo MAC-ID (00:0F:69:xx:xx:xx)
F-adresa
1 – 1022, nastaviteľná prepínačom DIP
Identifikácia
výrobcu
(Vendor-ID)
010Ahex
Názov súboru
GSD
GSML-V2.1-SEW-DFE-DFS-2Ports-YYYYMMTT.xml
OPATRNE!
Pri použití rozhraní PROFIsafe sa realizujú bezpečnostne orientované aplikácie.
Pritom sa riaďte dokumentom "Rozhranie priemyselnej zbernice DF21B PROFINET
s PROFIsafe".
194
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Technické údaje
Technické údaje príslušenstva a voliteľných jednotiek
kVA
i
f
n
8
P Hz
Rozhranie priemyselnej zbernice DFE33B pre EtherNet/IP a Modbus/TCP
Opis
Menič frekvencie MOVITRAC® B umožňuje s doplnkom EtherNet/IP DFE33B na
základe svojho výkonného univerzálneho rozhrania priemyselnej zbernice pripojenie na
nadradené automatizačné systémy cez EtherNet/IP.
Pri inštalácii dodržujte, prosím, dokument "Rozhranie priemyselnej zbernice DFE33B
EtherNet/IP".
Parametre
elektroniky
Voliteľná jednotka DFE33B
DFE33B
U = DC 24 V (–15 %, +20 %)
Imax = DC 200 mA
Pmax = 3,4 W
Aplikačné
protokoly
•
•
•
xx xx xx xx
MODULE
STATUS
NETWORK
STATUS
Externý zdroj
napájania
ETHERNET/IP
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
•
EtherNet/IP (Industrial Protocol) alebo Modbus/TCP na
riadenie a nastavovanie parametrov meniča
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) pre diagnostiku cez
webový prehliadač
SMLP (Simple MOVILINK®-Protocol), protokol používaný
softvérom MOVITOOLS® MotionStudio
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) pre automatické prideľovanie parametrov adresy
Čísla používaných
portov
•
•
•
•
•
•
44818 EtherNet/IP (TCP)
2222 EtherNet/IP (UDP)
502 Modbus/TCP
300 SMLP (TCP, UDP)
80 HTTP
67 / 68 DHCP
Služby Ethernet
•
•
ARP
ICMP (Ping)
ISO / OSI-Layer 1/2
ISO / OSI-Layer 4/5
•
•
Ethernet II
TCP/IP a UDP/IP
Automatické rozpoznanie prenosovej rýchlosti
10 / 100 MBaud
Technológia
pripojenia
2 × RJ45 s interným prepínačom Switch a funkciou
Auto-Crossing
Adresovanie
4 bajtová IP adresa a/alebo MAC-ID (00-0F-69-xx-xx-xx)
Identifikácia
výrobcu
(Vendor-ID)
•
•
Pomôcky na uvedenie do prevádzky
Softvérový balík MOVITOOLS® MotionStudio, od verzie 5.40
Verzia firmvéru
meniča
MOVITRAC® B
Nie je potrebná žiadna špeciálna verzia firmvéru.
Názov súboru EDS
SEW_GATEWAY_DFE33B.eds
013Bhex (EtherNet/IP)
"SEW-EURODRIVE" (Modbus/TCP)
195
8
kVA
i
f
n
Technické údaje
Technické údaje príslušenstva a voliteľných jednotiek
P Hz
Brány priemyselnej
zbernice
Brány priemyselnej zbernice konvertujú štandardnú priemyselnú zbernicu na SBus
firmy SEW-EURODRIVE. Pritom s jednou bránou môže komunikovať až 8 meničov.
Riadenie (PLC alebo PC) a frekvenčný menič MOVITRAC® B vymieňajú cez priemyselnú zbernicu procesné dáta ako napríklad riadiace slovo alebo otáčky. A pripojenie
meniča MOVITRAC® B na bránu priemyselnej zbernice je potrebný komunikačný modul
FSC11B/12B. Tento je potrebný aj v prípade, keď je brána zabudovaná v meniči. Modul
FIO11B sa nemôže použiť na pripojenie.
V princípe môžete cez SBus pripojiť a prevádzkovať na priemyselnej zbernici aj ostatné
zariadenia SEW (napr. menič frekvencie MOVIDRIVE®).
Existujú 2 verzie funkcionality brány:
•
Integrované v meniči: Rozhranie priemyselnej zbernice DF..B je namontované
v meniči MOVITRAC® B.
PROFIBUS
DeviceNet
EtherCAT
PROFINET
EtherNet/IP
PROFIBUS / PROFIsafe®
PROFINET / PROFIsafe®
MOVITRAC® B
1
2
3
4
5
6
7
8
SPS / PLC
SBus
351335435
•
Vo vlastnej prístrojovej skrini: Rozhranie priemyselnej zbernice DF..B je namontované v prístrojovej skrini UOH11B.
MOVITRAC® B
PROFIBUS
DeviceNet
EtherCAT
PROFINET
EtherNet/IP
PROFIBUS / PROFIsafe®
PROFINET / PROFIsafe®
1
2
3
4
5
6
7
8
SPS / PLC
SBus
351336971
196
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Technické údaje
Technické údaje príslušenstva a voliteľných jednotiek
kVA
i
f
n
8
P Hz
UPOZORNENIE
Ak sa vo výrobe namontuje do meniča MOVITRAC® B rozhranie priemyselnej zbernice, potom je už nastavená adresa SBus P881 na "1".
Pre MOVITRAC® B bez rozhrania priemyselnej zbernice sa adresa SBus P881 vo
výrobe nastavuje na "0".
Na pripojenie priemyselnej zbernice sú brány k dispozícii pre tieto zbernicové systémy.
Zbernica
Vlastná prístrojová
skrinka
Integrované v meniči1)
PROFIBUS
DFP21B / UOH11B
MC07B... / FSC11B/12B / DFP21B
DeviceNet
DFD11B / UOH11B
MC07B... / FSC11B/12B / DFD11B
®2)
EtherCAT
DFE24B / UOH11B
MC07B... / FSC11B/12B / DFE24B
PROFINET
DFE32B / UOH11B
MC07B... / FSC11B/12B / DFE32B
EtherNet/IP + Modbus/TCP
DFE33B / UOH11B
MC07B... / FSC11B/12B / DFE33B
PROFIBUS / PROFIsafe®
DFS11B / UOH11B
MC07B... / FSC11B/12B / DFS11B
®
DFS21B / UOH11B
MC07B... / FSC11B/12B / DFS21B
PROFINET / PROFIsafe
1) Nezabudované v meniči pre veľkosť 0XS.
2) Alternatívne možno každú jednotku MOVITRAC® B na sieť EtherCAT® pripojiť cez čelný modul FSE24B.
Pre menič MOVITRAC® B so zabudovanou voliteľnou kartou sa dodáva prepájací kábel
pre spojenie so zbernicou SBus.
Pri napájaní brány cez menič MOVITRAC® B sa menič MOVITRAC® B sám musí napájať 24 V jednosmerným napätím na svorkách X12.8 a X12.9.
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
197
kVA
i
f
n
Technické údaje
Technické údaje príslušenstva a voliteľných jednotiek
P Hz
Funkčný princíp
Brány priemyselnej zbernice majú štandardizované rozhrania. Podriadené meniče
MOVITRAC® B pripájajte na brány priemyselnej zbernice systémovou zbernicou
(SBus).
Čelný pohľad MOVITRAC® B /
UOH11B
H1
H2
Opis
Funkcia
LED H1 (červená)
Systémová chyba (len pre funkcionalitu
brány)
LED H2 (zelená)
Rezervovaný
Svorka X24
Rozhranie RS485 pre diagnostiku cez PC
a MOVITOOLS® MotionStudio
X24
Všetky rozmery sú v mm (in).
28 (1.1)
257.5 (10.14)
234.5 (9.232)
4.5 (0.18)
224 (8.82)
5.5 (0.22)
Rozmerový
nákres UOH
185 (7.28)
8
22.5 (0.886)
30 (1.2)
100 (3.94)
9007199470367499
198
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Technické údaje
Technické údaje príslušenstva a voliteľných jednotiek
8.2.5
kVA
i
f
n
8
P Hz
Riadenie MOVI-PLC®
Vyhotovenia
zariadenia
Riadenie MOVI-PLC® je k dispozícii v rôznych vyhotoveniach, ktoré sa líšia realizovateľnosťou modulov z rôznych knižníc. Pri inštalácii dodržujte, prosím, dokument
"Riadenie MOVI-PLC®".
Vyhotovenie MOVI-PLC
Opis
MOVI-PLC®
basic
DHP11B-T0
Riadenie MOVI-PLC® basic
DHP11B-T11)
Technologické vyhotovenie I umožňuje dodatočne k vyhotoveniu T0 o.
i. krivkový kotúč, synchrónny chod
DHP11B-T21)
Technologické vyhotovenie II umožňuje dodatočne k vyhotoveniu T1
o.i. manipuláciu
DHE21B/41B
Funkcionality MOVI-PLC® basic, dodatočne enormné výkonové
rezervy a vysokorýchlostné rozhrania
MOVI-PLC®
advanced
1) Vyhotovenia T1 a T2 sú spoločne s meničom MOVITRAC® B len podmienečne zmysluplné. Prekonzultujte s firmou SEW-EURODRIVE.
Opis
Spoločnosť SEW-EURODRIVE riadiacimi jednotkami MOVI-PLC® basic DHP11B
ponúka vo svojom produktovom portfóliu voľne programovateľné riadiace jednotky
podľa IEC 61131-3 a PLCopen.
Voliteľná jednotka DHP11B sa integruje vo výrobe (nie pri veľkosti 0XS) alebo sa
dodáva vo vlastnej prístrojovej skrinke UOH. Rozšírenie zariadenia touto voliteľnou jednotkou môže realizovať len SEW-EURODRIVE.
Riadiaca jednotka MOVI-PLC® DHP11B.. je vybavená rozhraním PROFIBUS DP-V1
Slave, 2 rozhraniami SBus (CAN), RS485 a 8 digitálnymi vstupmi/výstupmi, z ktorých 5 je
prerušovateľných. Jednotka DHP11B môže súčasne riadiť 12 zariadení (MOVIDRIVE®,
MOVITRAC®, MOVIMOT®).
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
199
8
kVA
i
f
n
Technické údaje
Technické údaje príslušenstva a voliteľných jednotiek
P Hz
MOVI-PLC® basic DHP11B
Technické údaje elektroniky MOVI-PLC® basic DHP11B:
Zobrazenie stavu
LED pre
• Napájanie I/O
• Firmvér
• Program
• PROFIBUS
• Systémové zbernice
Priemyselná
zbernica
•
•
•
•
•
•
PROFIBUS DP a DPV1 podľa IEC 61158
Automatické rozpoznanie rýchlosti od 9,6 kBaud do 12 MBaud
Zbernicu pripájajte vhodným konektorom
GSD súbor SEW_6007.GSD
DP ident. číslo 6007hex (24579dek)
Maximálne 32 procesných dát
Systémová
zbernica
•
2 systémové zbernice (CAN) na riadenie 12 meničov
a modulov CANopen I/O
CAN vrstva 2 (SCOM cyklický, acyklický) alebo cez protokol
SEW-MOVILINK®
Prenosová rýchlosť: 125 kBaud – 1 MBaud
Externé zakončenie zbernice
Rozsah adries: 0 – 127
•
•
•
•
Engineering
Cez RS485, PROFIBUS a systémové zbernice
Panelová
prevádzka
Cez RS485
Technológia
pripojenia
•
•
•
Binárne vstupy /
výstupy
8 I/O podľa IEC 61131-2, konfigurovateľné ako vstup alebo
výstup, z 5 prerušovateľných
Pamäť
•
•
•
Program: 512 KByte
Dáta: 128 KByte
Retain: 24 KByte
Pomôcky na uvedenie do prevádzky
•
Programovacie jazyky
– AWL
– ST
– KOP
– FUP
– AS
Knižnice pre optimalizáciu meniča
•
200
PROFIBUS: 9-pólový Sub-D-konektor podľa IEC 61158
Systémové zbernice a I/O: násuvný blok svoriek
RS485: RJ10
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Technické údaje
Technické údaje príslušenstva a voliteľných jednotiek
kVA
i
f
n
8
P Hz
MOVI-PLC® basic DHE21B/41B
Technické údaje elektroniky MOVI-PLC® basic DHE21B/41B:
Voliteľná jednotka DHE21B/41B
Katalógové číslo
•
Voliteľná jednotka DHE21B: 1823 607 3
Voliteľná jednotka DHE41B: 1821 160 7
Elektrické napájanie
•
X26: U = DC 24 V (–15 % / +20 %)
DGND sa musí uzemniť (PELV)
Príkon: Pmax = 8,5 W
Imax = 600 mA
X31: Binárne vstupy a výstupy sa musia osobitne napájať napätím DC 24 V
•
•
•
Úrovne potenciálov
Voliteľná jednotka DHE21B/41B je vybavená týmito úrovňami potenciálov:
• Potenciál riadenia / CAN 1 / COM1
• Potenciál COM2
• Potenciál binárnych vstupov a výstupov
• Potenciál systémovej zbernice CAN 2
Pamäť
• Retain dáta: 32 KByte
• Systémové premenné (Retain): 8 KByte
Programová pamäť:
• DHE21B: 2 MB (pre aplikačný program, vrátane knižníc IEC)
• DHE41B: 6 MB (pre aplikačný program, vrátane knižníc IEC)
Dátová pamäť:
• DHE21B: 4 MB (pre aplikácie IEC)
• DHE41B: 8 MB (pre aplikácie IEC)
1455764363
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
201
8
kVA
i
f
n
Technické údaje
Technické údaje príslušenstva a voliteľných jednotiek
P Hz
Voliteľná jednotka DHE21B/41B
Systémová zbernica
CAN 2
X32:1 – X32:3
Systémová zbernica
CAN 1
X33:1 – X33:3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ethernet 1
X36
Systémová zbernica, rezervované
Ethernet 2
X37
•
•
USB
Rozhranie RS485
COM1/2
X34:1 – X34:4
Pamäťová SD karta
Engineering
TCP/IP
Možnosti pripojenia: servisný Engineering PC, iná riadiaca jednotka, Intranet
USB 1.0 na pripojenie servisného PC (pripravuje sa)
•
•
•
•
•
•
•
202
Systémová zbernica CAN 1 a CAN 2 podľa špecifikácie CAN 2.0, časť A a B, technika
prenosu podľa ISO 11898
Systémová zbernica CAN 2 je galvanicky oddelená
Max. 64 účastníkov na jednej systémovej zbernici CAN
Max. 64 prenosových objektov SCOM / 32 objektov príjmu na jednej systémovej
zbernici CAN
Rozsah adries 0 – 127
Prenosová rýchlosť: 125 kBaud – 1 MBaud
Ak je X32 alebo X33 zakončenie zbernice, musí sa externe pripojiť zakončovací odpor
(120 Ω)
Konektor X32 alebo X33 možno vytiahnuť bez prerušenia systémovej zbernice
Systémová zbernica môže byť prevádzkovaná vo vrstve 2 (SCOM cyklicky, acyklicky)
alebo podľa protokolu SEW-MOVILINK®
Na pripojenie ovládacieho terminálu DOP11A/B alebo prevodového motora s integrovaným meničom frekvencie MOVIMOT®
Štandardný vstup / výstup, 57,6 / 9,6 kBaud, max. dĺžka kábla celkom 200 m
Pevne zabudovaný dynamický zakončovací odpor
Možno čítať na PC
Obsahuje:
– Firmvér
– IEC program
– Dáta
Min. 128 MB pamäť
Vyhotovenia, katalógové čísla a funkcie:
– OMH41B-T0: 1821 204 2
Funkcie: správa regulácie otáčok, polohovanie, napr. s knižnicou
MPLCMotion_MDX
– OMH41B-T1: 1821 205 0
Funkcie: navyše napr. krivkový kotúč, elektronická prevodovka, vačkový spínač
– OMH41B-T2: 1821 206 9
Funkcie: dodatočne napr. ovládanie
Engineering sa vykonáva cez jedno z nasledujúcich rozhraní:
• Ethernet 2 (X37)
• Pripravuje sa: USB (X35)
Všetky SEW komponenty pripojené na riadiacu jednotku MOVI-PLC®advanced DHE41B
možno riadiť touto riadiacou jednotkou, MOVI-PLC®advanced DHE41B.
Riadiacu jednotku MOVI-PLC® advanced DHE41B nemožno riadiť cez menič.
• Engineering softvér MOVITOOLS® MotionStudio s PLC Editorom
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Technické údaje
Technické údaje príslušenstva a voliteľných jednotiek
kVA
i
f
n
P Hz
Riadiaca technika
Riadiaca technika u SEW-EURODRIVE sa skladá z nastaviteľného modulu z riadiacich
jednotiek, ktoré možno programovať buď v IEC 61131-3 (MOVI-PLC) alebo konfigurovať cez predpripravené aplikačné moduly (CCU). Riadiace jednotky možno do zariadenia integrovať priamo ako voliteľnú kartu alebo používať kompaktné riadenie (UOH
skrinka) ľubovoľnej elektroniky pohonu SEW. SEW-EURODRIVE odporúča pre
MOVITRAC® B výkonnostnej triedy Basic a Standard, pretože tieto sú určené na aplikácie s koordinovanými pohybmi jednotlivých osí až do počtu 16 osí.
Programovateľná
riadiaca jednotka
Motion Control
(MOVI-PLC®)
Použitím SD kariet typu OMH41B možno riadiacu jednotku použiť ako programovateľnú
riadiacu jednotku Motion Control MOVI-PLC®. MOVI-PLC je typový rad programovateľných riadiacich jednotiek pre meniče pohonov. Umožňuje pohodlnú a výkonnú automatizáciu pohonov a pomocou programovacích jazykov podľa normy IEC 61131-3 rieši
logické úlohy a úlohy sekvenčného riadenia.
•
MOVI-PLC® ponúka jednotné technické riešenie, optimalizované riadenie celého
sortimentu meničov SEW, jednotné vykonateľné moduly programov a jednoduchý
prechod na výkonnejšie riadenie MOVI-PLC®.
•
MOVI-PLC® má odstupňovanú výkonnosť, má viacero hardvérových základní
(basic, advanced, ...) a modulárnu koncepciu softvéru (knižnice pre veľký počet
aplikácií).
•
MOVI-PLC® je výkonný, má rozsiahle technologické funkcie (napr. krivkový kotúč,
synchrónny chod) a funkcie riadenia náročných aplikácií (napr. manipulácie).
Výkonnostná
trieda MOVI-PLC®
Standard
Riadiaca jednotka DH.21B umožňuje vykonávanie koordinovaných pohybov jednotlivých osí a začlenenie externých vstupov a výstupov a panelu operátora pohonu (DOP,
Drive Operator Panel). Vďaka tomu je voliteľná jednotka DH.21B vhodná ako modulové
riadenie alebo aj ako samostatné riadenie pre stroje strednej komplexnosti.
Konfigurovateľná
aplikačná riadiaca
jednotka (CCU)
Použitím SD kariet typu OMC41B možno riadiacu jednotku použiť ako konfigurovateľnú
aplikačnú riadiacu jednotku (CCU). Pomocou nej možno vykonávať štandardizované
aplikačné moduly vytvorené v SEW-EURODRIVE. Aplikačné moduly možno rýchlo
a jednoducho uvádzať do prevádzky pomocou grafickej konfigurácie. Definované rozhranie procesných dát ponúka túto funkcionalitu k dispozícii pre nadradené riadenie. Na
podporu pri uvádzaní do prevádzky je k dispozícii monitor procesných dát s riadením.
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
8
203
8
kVA
i
f
n
Technické údaje
Technické údaje príslušenstva a voliteľných jednotiek
P Hz
Výkonnostná
trieda CCU
Standard
Výkonnostná trieda CCU Standard je určená pre aplikačné moduly s funkcionalitou
samostatnej osi a strednými reakčnými časmi. Na jednu konfigurovateľnú aplikačnú riadiacu jednotku možno pripojiť maximálne 16 osí. K dispozícii sú tieto aplikačné moduly
a do prevádzky ich možno uviesť nástrojom "AxisConfigurator":
•
Predvoľba otáčok
•
Polohovanie vačiek
Vyhotovenia zariadenia
Ako voliteľná karta
Ako kompaktné
riadenie v skrinke
UOH
Dokumentácia
k MOVI-PLC®
204
Doplnková karta
Opis
MOVI-PLC® basic
DHP11B-T0
MOVI-PLC® basic
Riadiaca jednotka
Standard DHE21B-T0
Riadiaca jednotka s integrovaným rozhraním Ethernet (protokoly UDP, TCP/IP)
pre automatizáciu koordinovaných pohybov samostatných osí. USB rozhranie
pre engineering a SD karta pre jednoduché zálohovanie dát.
Doplnková karta
Opis
MOVI-PLC® basic
DHP11B-T0
MOVI-PLC® basic
Riadiaca jednotka
Standard DHE21B-T0
Riadiaca jednotka s integrovaným rozhraním Ethernet (protokoly UDP, TCP/IP)
pre automatizáciu koordinovaných pohybov samostatných osí. USB rozhranie
pre engineering a SD karta pre jednoduché zálohovanie dát.
Riadiaca jednotka
DHF21B-T0
Ako DHE21B, ale dodatočne s rozhraním priemyselnej zbernice – slave Profibus
a DeviceNet.
Riadiaca jednotka
DHR21B-T0
Ako DHE21B, ale dodatočne s rozhraním priemyselného Ethernetu PROFINET,
Ethernet IP a Modbus TCP.
Podrobné informácie k funkcionalite, konfigurovaniu a technickým údajom nájdete
v tejto dokumentácii:
•
Príručka "Riadiaca jednotka DHE21B / DHF21B / DHR21B (Standard), DHE41B /
DHF41B / DHR41B (advanced)"
•
Príručka "Riadiaca jednotka MOVI-PLC® basic DHP11B.."
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Technické údaje
Technické údaje príslušenstva a voliteľných jednotiek
8.2.6
kVA
i
f
n
8
P Hz
Spínaný sieťový zdroj UWU52A
Technické údaje
Spínaný sieťový zdroj UWU52A
Katalógové číslo
Rozmerový
obrázok
188 181 7
Vstupné napätie
1 × AC 110 – 240 V
Rozsah napätia
AC 95 – 265 V, DC 110 – 300 V
Frekvencia
50/60 Hz
Maximálny prúd naprázdno
AC 40 mA
Menovitý vstupný prúd
pri 1 × AC 110 V
pri 1 × AC 230 V
AC 1,04 A
AC 0,63 A
Výstupné napätie
DC 24 V (–1 % / +3 %)
Menovitý výstupný prúd
pri 40 °C
pri 55 °C
DC 2,5 A
DC 2,0 A
Zostatkové zvlnenie
< 50 mV
Rušivé napätie
< 120 mV
Stratový výkon
< 5,5 W
Hmotnosť
0,23 kg (0,51 lb)
Pracovná teplota
0 °C až +55 °C (orosenie neprípustné)
Krytie
IP20 (EN 60529)
Trieda ochrany
I
Pripojenie
Skrutkovacie svorky na prierez vodičov 0,20 – 2,5 mm2
(AWG24 – AWG13)
Uťahovací moment 0,4 – 0,5 Nm
Všetky rozmery sú v mm (in).
109 (4.29)
38 (1.5)
76 (3.0)
101 (3.98)
EN 60715TM35
4 (0.2)
269954187
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
205
8
kVA
i
f
n
Technické údaje
Technické údaje príslušenstva a voliteľných jednotiek
P Hz
8.2.7
Rekuperácia energie do siete
Pri meničoch MOVITRAC® B v generátorickom režime od veľkosti 2 v rámci 4-kvadrantovej prevádzky je možné alternatívne k brzdovým odporom použiť rekuperačný modul
MOVIDRIVE® MDR60A. Predpokladom na to je silná napájacia sieť. Podrobné informácie nájdete v systémovej príručke "Rekuperácia energie do siete MOVIDRIVE®
MDR60A/61B a striedač motora MDX62B", ktorú si môžete objednať u spoločnosti
SEW-EURODRIVE.
MOVIDRIVE® MDR60A napája pripojený medziobvod s jednosmerným napätím meniča
pohonu MOVIDRIVE® pri motorovom režime elektrickou energiou zo siete a pri generátorickom režime odvádza energiu z jednosmerného obvodu späť do siete.
UL-Approbation
®
US
LISTED
Ochranné a
kontrolné funkcie
Schválenia UL a cUL (USA) boli udelené pre zariadenia MOVIDRIVE® MDR60A0150503-00, MDR60A0370-503-00 a MDR60A0750-503-00. Schválenie cUL je rovnocenné
schváleniu podľa CSA. Zariadenie MOVIDRIVE® MDR60A1320-503-00 nemá schválenie UL alebo cUL.
•
Kontrola a ochrana proti tepelnému preťaženiu.
•
Rozpoznanie výpadku siete v rámci jednej polvlny.
•
Ochrana pred prepätím.
9007200709048587
206
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Technické údaje
Technické údaje príslušenstva a voliteľných jednotiek
Vlastnosti sieťovej
rekuperačnej
jednotky
v porovnaní
s meničom
s brzdovým
odporom
kVA
i
f
n
8
P Hz
•
Energetická bilancia: Generátorická energia sa rekuperuje do siete a nemení sa na
stratové teplo.
•
Úspora inštalácie pri viacerých meničoch (sieťové prípojky a prípojky brzdového
odporu). Na regulované zastavenie aj v prípade poruchy siete je však potrebný brzdový odpor.
•
Úspora miesta v rozvodnej skrini a výkonu ventilátora, keďže doteraz sa musel brzdový odpor montovať do rozvodnej skrine.
Všeobecné technické údaje
Rekuperačný modul MOVIDRIVE® MDR60A
MOVIDRIVE® MDR60A
0150-503-00 (veľkosť 2)
0370-503-00 (veľkosť 3)
0750-503-00 (veľkosť 4)
Odolnosť proti rušeniu
Vyhovuje norme EN 61800-3
Vysielanie rušivých signálov pri inštalácii
v súlade so zásadami EMC
Spĺňa normu EN 61800-3
• so sieťovým filtrom NF035-503 (MDR60A0150-503-00)
• so sieťovým filtrom NF048-503 (MDR60A0150-503-00)
• so sieťovým filtrom NF085-503 (MDR60A0370-503-00)
• so sieťovým filtrom NF150-503 (MDR60A0750-503-00)
Teplota okolia
Pokles teploty okolia
0 °C až +40 °C
IN zníženie: 3 % IN na K do max. 60 °C
âU
Klimatická trieda
EN 60721-3-3, trieda 3K3
1)
Teplota skladovania
âL
−25 °C až +70 °C (EN 60721-3-3, trieda 3K3)
Spôsob chladenia (DIN 51751)
Nútené chladenie
(teplotne riadený ventilátor, prah spustenia 50 °C)
Druh krytia
EN 60529
(NEMA1)
IP20
IP20
IP00 (silnoprúdové prívody a vývody)
IP10 (výkonové prípojky)
• s namontovaným štandardne dodávaným krytom z plexiskla
• s namontovanými zmrašťovacími hadičkami (nie sú súčasťou dodávky)
IP20
• s namontovanou ochranou proti dotyku DLB11B
veľkosť 2
veľkosť 3
veľkosť 4
Prevádzkový režim
Trvalá prevádzka (EN 60149-1-1 a 1-3)
Kategória prepätia
III podľa IEC 60664-1 (VDE 0110-1)
Trieda znečistenia
2 podľa IEC 60664-1 (VDE 0110-1)
Nadmorská výška inštalácie
Pri h ≤ 1000 m žiadne obmedzenia.
Pri h ≥ 1000 m platia nasledovné obmedzenia:
• Od 1000 m do max. 4000 m:
– IN-zníženie o 1 % na 100 m
• Od 2000 m (6562 ft) do max. 4000 m (13120 ft):
– Bezpečné oddelenie výkonových a signálových prípojov nie je zaručené
od 2000 m.
Treba vykonať ďalšie externé opatrenia (IEC 60664-1 / EN 61800-5-1)
– Predradená musí byť prepäťová ochrana na zníženie prepätí kategórie III
na kategóriu II.
1) Pri dlhodobom skladovaní každé 2 roky pripojiť najmenej na 5 minút na sieťové napätie, inak sa môže skrátiť životnosť zariadenia.
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
207
8
kVA
i
f
n
Technické údaje
Technické údaje príslušenstva a voliteľných jednotiek
P Hz
Technické údaje MOVIDRIVE® MDR60A
MOVIDRIVE® MDR60A0150/0370 veľkosť 2 a veľkosť 3
MOVIDRIVE® MDR60A
Štandardné vyhotovenie
Vyhotovenie s lakovanými plošnými spojmi
Katalógové číslo
Veľkosť 2
0150-503-00
0150-503-00/L
Veľkosť 3
0370-503-00
0370-503-00/L
1 825 271 0
1 825 272 9
826 658 1
829 672 3
VSTUP
Menovité sieťové napätie
(podľa EN 50160)
3 × AC 380 V – 500 V
Usieť
50 Hz – 60 Hz ±5 %
Sieťová frekvencia
fsieť
Menovitý príkon
PN
15 kW
37 kW
Menovitý prúd
(pri Usieť = 3 × AC 400 V)
Isieť
AC 29 A
AC 66 A
SVORKY ELEKTRONIKY
Binárne vstupy
Vnútorný odpor
PLC-kompatibilné (EN 61131), vzorkovací interval 1 ms
Ri ≈ 3,0 kΩ, IE ≈ 10 mA
Úroveň signálu
+13 V – +30 V = "1" = Kontakt spojený
-3 V – +5 V = "0" = Kontakt rozpojený
Binárne výstupy
PLC-kompatibilné (EN 61131-2), čas aktivácie 1 ms, skratuvzdorné, Imax = 50 mA
Úroveň signálu
"0"=0 V, "1"=+24 V, Pozor: Nepripájajte externé napätie.
MEDZIOBVOD
Výstupný zdanlivý výkon
(pri Usieť = 3 × AC 380 – 500 V)
SA
25 kVA
50 kVA
DC 560 V – 780 V
UZK
Napätie medziobvodu
(pri menovitom prúde siete Isieť)
IZK
Menovitý prúd medziobvodu
(pri menovitom prúde siete Isieť)
DC 35 A
DC 70 A
Max. prúd medziobvodu
DC 53 A
DC 105 A
IZK_max
VŠEOBECNE
Stratový výkon pri PN
PVmax
Spotreba chladiaceho vzduchu
Pripojenie výkonových svoriek
X1, X2
Prípustný uťahovací moment
Dovolený prierez kábla
Pripojenie svoriek elektroniky
X3
Hmotnosť
Rozmery
Sieťová tlmivka (vždy nutná)
Sieťový filter (voliteľné)
Pre MOVITRAC®
Odporúčané istenie siete
208
Š×V×H
120 W
950 W
100 m3/h
180 m3/h
Oddeliteľné radové svorky
Dutinka DIN 46228
Kombinovaná skrutka M6
1,8 Nm (16 in-lb)
3,5 Nm (31 in-lb)
6 mm2 (AWG9)
PE: M4 s 1,5 Nm (13 n-lb)
25 mm2 (AWG4)
Dovolený prierez kábla:
• jedna žila na svorku: 0,20 – 2,5 mm2 (AWG 24 – 13)
• dve žily na svorku: 0,25 – 1 mm2 (AWG 23 – 17)
4 kg (8,8 lb)
16 kg (35 lb)
118 mm × 320 mm × 127 mm
(4,65 in × 12,6 in × 5,0 in)
200 mm × 465 mm × 221 mm
(7,87 in × 18,3 in × 8,7 in)
ND045-013,
LN = 0,1 mH
Katalógové číslo
826 013 3
ND085-013
LN = 0,1 mH
Katalógové číslo
826 014 1
NF035-503 do 15 kW
Katalógové číslo 827 128 3
NF048-503 do 22 kW (15 kW × 125 %)
Katalógové číslo 827 117 8
NF085-503,
Katalógové číslo 827 415 0
0055 – 0150
0055 – 0370
63 A
100 A
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Technické údaje
Technické údaje príslušenstva a voliteľných jednotiek
kVA
i
f
n
8
P Hz
MOVIDRIVE® MDR60A0750/1320 veľkosť 4
MOVIDRIVE® MDR60A
Štandardné vyhotovenie
Vyhotovenie s lakovanými plošnými spojmi
Katalógové číslo
Veľkosť 4
0750-503-00
0750-503-00/L
826 556 9
829 673 1
VSTUP
Menovité sieťové napätie
(podľa EN 50160)
Usieť
3 × AC 380 V - 500 V
50 Hz – 60 Hz ±5 %
Sieťová frekvencia
fsieť
Menovitý príkon
PN
75 kW
Menovitý prúd
(pri Usieť = 3 × AC 400 V)
Isieť
AC 117 A
SVORKY ELEKTRONIKY
Binárne vstupy
Vnútorný odpor
Bezpotenciálové (optrony), PLC kompatibilné (EN 61131), vzorkovací interval 1 ms
Ri ≈ 3,0 kΩ, IE ≈ 10 mA
Úroveň signálu
+13 V – +30 V = "1"
= Kontakt spojený
-3 V – +5 V = "0"
= Kontakt rozpojený
Binárne výstupy
PLC-kompatibilné (EN 61131-2), čas aktivácie 1 ms, skratuvzdorné, Imax = 50 mA
Úroveň signálu
"0"=0 V, "1"=+24 V,
Pozor: Nepripájajte externé napätie.
MEDZIOBVOD
Výstupný zdanlivý výkon
(pri Usieť = 3 × AC 380 – 500 V)
SA
90 kVA
Napätie medziobvodu
UZK
DC 560 V - 780 V
IZK
Menovitý prúd medziobvodu
(pri menovitom prúde siete Isieť)
DC 141 A
IZK_max
Max. prúd medziobvodu
(pri menovitom prúde siete Isieť)
DC 212 A
VŠEOBECNE
Stratový výkon pri PN
PVmax
Spotreba chladiaceho vzduchu
Pripojenie výkonových svoriek
(L1, L2, L3 pri veľkosti 6)
X1, X2
1700 W
360 m3/h
Pripájací svorník M10
Prípustný uťahovací moment
14 Nm (120 in-lb)
Dovolený prierez kábla
70 mm2 (AWG2/0)
Pripojenie výkonových svoriek SKS 1 – 3
Pripojenie svoriek elektroniky
(X2 pri veľkosti 6)
X3
Hmotnosť
Rozmery
–
Dovolený prierez kábla:
• jedna žila na svorku:
0,20 – 2,5 mm2 (AWG 24 – 13)
• dve žily na svorku:
0,25 – 1 mm2 (AWG 23 – 17)
24 kg (53 lb)
Š×V×H
280 mm × 522 mm × 205 mm
(11 in × 20,6 in × 8,07 in)
Sieťová tlmivka (vždy nutná)
ND200-0033
LN = 0,03 mH
Katalógové číslo 826 579 8
Sieťový filter (voliteľné)
NF150-503,
Katalógové číslo 827 417 7
Pre MOVITRAC®
Odporúčané istenie siete
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
0055 – 0750
175 A
209
8
kVA
i
f
n
Technické údaje
Technické údaje príslušenstva a voliteľných jednotiek
P Hz
Rozmerové
nákresy
Pri zabudovaní do rozvodnej skrine dodržujte, prosím, minimálny voľný priestor:
•
Nad a pod minimálne 100 mm (3,9 in)
•
Nie je potrebný žiaden voľný priestor zo strán
118
315
80
295
315
10
6
320
MOVIDRIVE®
MDR60A0150
veľkosť 2
127
3349923979
Rozmery v mm (in)
210
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Technické údaje
Technické údaje príslušenstva a voliteľných jednotiek
i
f
n
8
P Hz
Pri zabudovaní do rozvodnej skrine dodržujte, prosím, minimálny voľný priestor:
Nad a pod minimálne 100 mm (3,9 in)
•
Nie je potrebný žiaden voľný priestor zo strán
11 (0.43)
445 (17.5)
•
465 (18.3)
MOVIDRIVE®
MDR60A0370
veľkosť 3
kVA
7 (0.3)
105 (4.13)
200 (7.87)
173 (6.81)
215(8.46)
18014399963792907
Rozmery v mm (in)
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
211
kVA
i
f
n
Technické údaje
Technické údaje príslušenstva a voliteľných jednotiek
P Hz
Pri zabudovaní do rozvodnej skrine dodržujte, prosím, minimálny voľný priestor:
•
Nad a pod minimálne 100 mm (3,9 in)
•
Pri montáži teplotne citlivých komponentov, napríklad stýkačov alebo poistiek dodržiavajte vzdialenosť minimálne 300 mm (11,8 in).
•
Nie je potrebný žiaden voľný priestor zo strán
11 (0.43)
522 (20.6)
MOVIDRIVE®
MDR60A0750
veľkosť 4
502 (19.8)
8
7 (0.3)
140 (5.51)
160 (6.30)
280(11.0)
205(8.07)
18014399963821579
Rozmery v mm (in)
212
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Technické údaje
Technické údaje príslušenstva a voliteľných jednotiek
Spojenie
medziobvodu
kVA
i
f
n
8
P Hz
SEW-EURODRIVE odporúča pre spojenie medziobvodu použitie nižšie uvedených
súprav káblov. Tieto súpravy káblov disponujú zodpovedajúcou odolnosťou voči napätiu
a tiež sú farebne označené. To je dôležité, pretože prepólovanie a zemné spojenie
môže spôsobiť zničenie pripojených zariadení.
Dĺžka káblov pre spojenie medziobvodu je obmedzená na prípustnú dĺžku päť metrov,
pričom na pripojenie viacerých zariadení môže zákazník tieto káble predĺžiť. Káblové
očká na pripojenie k rekuperačnému modulu a následne meniču sú priložené k súprave
káblov. Na pripojenie viacerých meničov je potrebné použiť bežné káblové očká.
Meniče sa musia na rekuperačný modul zapojiť do hviezdy.
Typ súpravy káblov
DCP12A
DCP13A
DCP15A
Katalógové číslo
814 567 9
814 250 5
814 251 3
0055 ... 0110
0150... 0300
0400 ... 0750
na pripojenie MOVITRAC®
UPOZORNENIE
Pri spájaní medziobvodu dodržiavajte pokyny v systémovej príručke rekuperačný modul
MOVIDRIVE® MDR60A, ktorý si môžete objednať u spoločnosti SEW-EURODRIVE.
8.2.8
Upevnenie na montážnu lištu FHS11B/12B/13B
FHS slúži na upevnenie meničov frekvencie MOVITRAC® B na montážnu lištu a montáž brzdových odporov zospodu.
Typ
Katalógové číslo
Veľkosť
FHS11B
1820 724 3
0XS
FHS12B
1820 725 1
0S
FHS13B
1820 727 8
0L
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Brzdový odpor
230 V
400/500 V
BW4
BW2
BW027-003
BW072-003
213
kVA
i
f
n
Technické údaje
Technické údaje príslušenstva a voliteľných jednotiek
P Hz
Rozmerový
obrázok
Všetky rozmery sú v mm (in).
196 (7.72)
e
10 (0.39)
5 (0.2)
b
a
d
8
32.5
(1.28)
4.5
(0.18)
9007199340909451
MOVITRAC® B veľkosť
a
b
d
e
55 (2,2)
171,5 (6 752)
220 (8,66)
7,5 (0,30)
0S
80 (3,1)
171,5 (6 752)
220 (8,66)
32,5 (1,28)
0L
80 (3,1)
260,3 (10,25)
308,5 (12,15)
32,5 (1,28)
0XS
214
Rozmery v mm (in)
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Technické údaje
Technické údaje brzdových odporov, tlmiviek a filtrov
8.3
Technické údaje brzdových odporov, tlmiviek a filtrov
8.3.1
Brzdové odpory
kVA
i
f
n
8
P Hz
Brzdové odpory
BW
Všeobecne
Brzdové odpory sú prispôsobené na rad meničov MOVITRAC® B. Druh chladenia je
KS = samochladenie (chladenie vzduchom).
Povrch brzdových odporov má pri zaťažení PN vysokú teplotu. Miesto montáže musí
vyhovovať tejto skutočnosti. Obyčajne sa brzdové odpory preto inštalujú na vrchnej
stene rozvodnej skrine.
Od teploty prostredia 45 °C je treba uvažovať so znížením účinnosti vo výške 4 % na
10 K. Nesmie sa prekročiť maximálna teplota prostredia 80 °C. Pri montáži do rozvodnej
skrine počítajte s maximálnou dovolenou teplotou ostatných komponentov (napr.
MOVITRAC® B).
Schválenie UL
a cUL
V kombinácii s meničmi frekvencie MOVITRAC® B sú brzdové odpory typu BW.. schválené podľa UL a cUL. Na požiadanie vystaví SEW-EURODRIVE príslušný doklad. Brzdové odpory BW..-T a BW..-P majú certifikáciu podľa cRUus, ktorá je nezávislá od
meniča MOVITRAC® B.
Brzdové odpory
PTC
Pri brzdových odporoch PTC rešpektujte nasledujúce pokyny:
•
Oplatí sa len pri aplikáciách s nízkou generátorickou energiou.
•
Odpor reverzne chráni sám seba pred preťažením tým, že skokovo prejde na vysokoohmickú hodnotu a neprijíma žiadnu ďalšiu energiu.
Menič potom prepne s chybou "brzdový striedač" (chyba F04).
186415755
Priradenie brzdových odporov PTC:
Typ brzdového odporu
Katalógové číslo
Teplota okolia âA
Pre MOVITRAC® B
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
BW1
BW2
BW3
BW4
822 897 3
823 136 2
823 598 8
823 599 6
–25 °C až +60 °C
0003 – 0040 (400/500 V)
0003 – 0022 (230 V)
215
8
kVA
i
f
n
Technické údaje
Technické údaje brzdových odporov, tlmiviek a filtrov
P Hz
Ploché
vyhotovenie
Odpory v plochom vyhotovení majú krytie IP54 a internú tepelnú ochranu proti preťaženiu (nedá sa meniť). Odpory môžete v závislosti od typu inštalovať takto:
•
Upevnením na montážnu lištu FHS alebo montážou FKB pod chladič. Brzdové odpory
umiestnené v spodnej časti nedosahujú uvedený výkon podľa dĺžky zapnutia. Voliteľné
moduly FHS a FKB sa hodia len pre brzdové odpory BW027-003 a BW072-003.
•
S dotykovou ochranou BS na montážnej lište.
230 V
Typ brzdového odporu
Katalógové číslo
100 % DZ
50 % DZ
25 % DZ
12 % DZ
6 % DZ
Hodnota odporu RBW
Vypínací prúd externého bimetalové relé
BW027-003
BW027-005
826 949 1
826 950 5
230 W
310 W
410 W
550 W
980 W
450 W
610 W
840 W
1200 W
2360 W
27 Ω ±10 %
27 Ω ±10 %
1,0 A
1,4 A
-20 °C až +45 °C
Teplota okolia âA
Pre MOVITRAC® B 230 V
0003 – 0022
0003 – 0022
400/500 V
Typ brzdového odporu
Katalógové číslo
100 % DZ
50 % DZ
25 % DZ
12 % DZ
6 % DZ
Hodnota odporu RBW
Vypínací prúd externého bimetalové relé
BW072-003
BW072-005
826 058 3
826 060 5
230 W
310 W
420 W
580 W
1000 W
450 W
600 W
830 W
1110 W
2000 W
72 Ω ±10 %
72 Ω ±10 %
0,6 A
1,0 A
-20 °C až +45 °C
Teplota okolia âA
Pre MOVITRAC® B 400/500 V
216
0003 – 0040
0003 – 0040
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Technické údaje
Technické údaje brzdových odporov, tlmiviek a filtrov
Drôtové
a mriežkové
odpory
kVA
i
f
n
8
P Hz
•
Teleso z dierkovaného plechu (IP20), ktoré je otvorené smerom k montážnej ploche
•
Krátkodobá zaťažiteľnosť drôtených a mriežkových odporov je vyššia ako pri brzdových odporoch v plochom vyhotovení (→ kapitola "Výber brzdového odporu")
•
V brzdovom odpore BW..-T je zabudovaný teplotný spínač
•
V brzdovom odpore BW..-P je zabudované tepelné nadprúdové relé
SEW-EURODRIVE odporúča drôtené a mriežkové odpory dodatočne zaistiť proti preťaženiu bimetalovým relé s vypínacou charakteristikou triedy 10 alebo 10A (podľa
EN 60947-4-1). Vypínací prúd nastavte na hodnotu IF (→ nasledujúce tabuľky).
Nepoužívajte elektrické alebo elektromagnetické poistky, tieto sa môžu aktivovať už pri
krátkodobom, no stále povolenom prekročení prúdu.
Alternatívne k bimetalovému relé môžete pri brzdovom odpore typového radu BW..-T /
BW..-P dvojžilovým tieneným káblom pripojiť integrovaný teplotný spínač alebo nadprúdové relé. Kábel sa pri brzdových odporoch BW..-T a BW..-P môže priviesť spredu
alebo zozadu (→ Rozmerový nákres Brzdové odpory BW.. / BW..-T / BW..-P). Nepoužité otvory uzatvorte krytom.
Povrch brzdových odporov má pri zaťažení PN vysokú teplotu. Miesto montáže musí
vyhovovať tejto skutočnosti. Obyčajne sa brzdové odpory preto inštalujú na vrchnej
stene rozvodnej skrine.
Výkonové dáta uvedené v nasledujúcich tabuľkách udávajú zaťažiteľnosť brzdových
odporov v závislosti od času ich zapnutia. Dĺžka zapnutia (DZ) brzdového odporu v %
sa vzťahuje na dĺžku cyklu ≤ 120 s.
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
217
8
kVA
i
f
n
Technické údaje
Technické údaje brzdových odporov, tlmiviek a filtrov
P Hz
Priradenie k AC zariadeniam 230V
Typ
BW027006
BW027012
BW018015
Katalógové číslo
822 422 6
822 423 4
–
Katalógové číslo,
typ BW...-T
–
–
–
Katalógové číslo,
typ BW...-P
–
–
1820 416 3
0,6 kW
1,1 kW
1,9 kW
3,6 kW
5,7 kW
1,2 kW
2,2 kW
3,8 kW
7,2 kW
8,7 kW1)
1,5 kW
2,7 kW
4,5 kW
6,7 kW
13,0 kW1)
100 % DZ
50 % DZ
25 % DZ
12 % DZ
6 % DZ
Odpor
27 Ω ±10 %
Vypínací prúd IF
4,7 A
BW018035
BW018075
BW012025
–
–
821 680 0
–
–
1820 138 5
1820 139 3
–
1820 140 7
1820 141 5
–
–
1820 414 7
–
–
3,5 kW
5,9 kW
10,5 kW
13,0 kW1)
13,0 kW1)
7,5 kW
12,7 kW
13,0 kW1)
13,0 kW1)
13,0 kW1)
2,5 kW
4,2 kW
7,5 kW
11,2 kW
19,0 kW
5,0 kW
8,5 kW
15,0 kW
19,6 kW1)
19,6 kW1)
10 kW
17 kW
19,6 kW1)
19,6 kW1)
19,6 kW1)
18 Ω ±10 %
6,7 A
9,1 A
13,9 A
Uťahovací moment
20,4 A
14,4 A
Pre MOVITRAC B
28,9 A
6 Nm / 50 lb in
Drôtový odpor
®
20,4 A
Čap M8
0,5 Nm / 4 lb in
Konštrukčný typ
BW012100
12 Ω ±10 %
Keramické svorky 2,5 mm2 (AWG12)
Prípoje
BW012050
0015 – 0037
Mriežkový odpor
2 × paralelne pre 0110
0055 / 0075
1) Fyzikálne obmedzenie výkonu na základe napätia medziobvodu a odporu.
Typ
BW039-003
BW039-006
Katalógové číslo
821 687 8
821 688 6
821 689 4
–
–
–
–
Katalógové číslo,
typ BW...-T
–
–
1820 136 9
1820 415 5
1820 413 9
1820 083 4
1820 412 0
0,3 kW
0,5 kW
1,0 kW
1,8 kW
2,9 kW
0,6 kW
1,1 kW
1,9 kW
3,5 kW
5,7 kW
1,2 kW
2,2 kW
3,8 kW
6,0 kW1)
6,0 kW1)
2,6 kW
4,6 kW
6,0 kW1)
6,0 kW1)
6,0 kW1)
15,6 kW
15,6 kW
15,6 kW1)
15,6 kW1)
15,6 kW1)
13,5 kW
23 kW
39,2 kW1)
39,2 kW1)
39,2 kW1)
18 kW
30,6 kW
39,2 kW1)
39,2 kW1)
39,2 kW1)
2,8 A
3,9 A
100 % DZ
50 % DZ
25 % DZ
12 % DZ
6 % DZ
Odpor
Vypínací prúd IF
BW039-012
BW039-026
39 Ω ±10 %
BW915
BW106
15 Ω ±10 %
5,5 A
8,1 A
28 A
6 Ω ±10 %
38 A
2
Keramické svorky 2,5 mm (AWG12)
Čap M8
Uťahovací moment
0,5 Nm / 4 lb in
6 Nm / 50 lb in
Konštrukčný typ
Drôtový odpor
Prípoje
Pre MOVITRAC® B
0015 – 0022
BW206
42 A
Mriežkový odpor
2 x paralelne pre
0110
0150 / 2 × paralelne pre
0220 / 0300
1) Fyzikálne obmedzenie výkonu na základe napätia medziobvodu a odporu.
BW...-T / BW...-P
Pripojovací prierez pre vodiče signalizačného kontaktu / uťahovací
moment
218
1 x 2,5 mm2 / 1 Nm
Spínací výkon signalizačného kontaktu teplotného spínača
•
•
DC 2 A / DC 24 V (DC11)
AC 2 A / AC 230 V (AC11)
Spínací kontakt (otvorenie)
podľa EN 61800-5-1
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
kVA
Technické údaje
Technické údaje brzdových odporov, tlmiviek a filtrov
i
n
f
8
P Hz
Priradenie k AC zariadeniam 400 V
BW100-006
BW168
BW268
BW147
BW247
BW347
Katalógové číslo
Typ
821 701 7
820 604 X
820 715 1
820 713 5
820 714 3
820 798 4
Katalógové číslo,
typ BW..-T
1820 419 8
1820 133 4
1820 417 1
1820 134 2
1820 084 2
1820 135 0
0,6 kW
1,1 kW
1,9 kW
3,6 kW
5,7 kW
0,8 kW
1,4 kW
2,6 kW
4,8 kW
7,6 kW
1,2 kW
2,2 kW
3,8 kW
7,2 kW
11,4 kW1)
1,2 kW
2,2 kW
3,8 kW
7,2 kW
11,4 kW
2,0 kW
3,8 kW
6,4 kW
12 kW
19 kW
4,0 kW
7,2 kW
12,8 kW
20 kW1)
20 kW1)
100 % DZ
50 % DZ
25 % DZ
12 % DZ
6 % DZ
Odpor
Vypínací prúd IF
100 Ω ±10 %
68 Ω ±10 %
2,4 A
3,4 A
Prípoje
47 Ω ±10 %
4,2 A
5A
6,5 A
9,2 A
Keramické svorky 2,5 mm2 (AWG12)
Keramické svorky
10 mm2 (AWG8)
0,5 Nm / 4 lb in
1,6 Nm / 14 lb in
Uťahovací moment
Konštrukčný typ
Drôtový odpor
Pre MOVITRAC® B
0015 – 0040
0055 / 0075
1) Fyzikálne obmedzenie výkonu na základe napätia medziobvodu a odporu.
Typ
BW039-012
BW039-026
BW039-050
BW018-015
BW018-035
BW018-075
Katalógové číslo
821 689 4
–
–
821 684 3
–
–
Katalógové číslo,
typ BW..-T
1820 136 9
1820 415 5
1820 137 7
–
1820 138 5
1820 139 3
Katalógové číslo,
typ BW..-P
–
–
–
1820 416 3
–
–
1,2 kW
2,1 kW
3,8 kW
7,0 kW
11,4 kW
2,6 kW
4,7 kW
8,3 kW
15,6 kW
24,1 kW1)
5,0 kW
8,5 kW
15,0 kW
22,5 kW1)
24,1 kW1)
1,5 kW
2,5 kW
4,5 kW
6,7 kW
11,4 kW
3,5 kW
5,9 kW
10,5 kW
15,7 kW
26,6 kW
7,5 kW
12,8 kW
22,5 kW
33,8 kW
52,3 kW1)
100 % DZ
50 % DZ
25 % DZ
12 % DZ
6 % DZ
Odpor
39 Ω ±10 %
11,3 A
9,1 A
Keramické svorky 2,5 mm2
(AWG12)
Čap M8
Keramické svorky
2,5 mm2 (AWG12)
Čap M8
Uťahovací moment
0,5 Nm / 4 lb in
6 Nm / 50 lb in
1,0 Nm / 8,9 lb in
6 Nm / 50 lb in
Konštrukčný typ
Drôtový odpor
Vypínací prúd IF
Prípoje
5,5 A
Pre MOVITRAC® B
8,1 A
18 Ω ±10 %
0110
13,9 A
20,4 A
Mriežkový odpor
0110
0150 / 0220
1) Fyzikálne obmedzenie výkonu na základe napätia medziobvodu a odporu.
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
219
8
kVA
i
f
n
Technické údaje
Technické údaje brzdových odporov, tlmiviek a filtrov
P Hz
Typ
BW915
BW012-025
BW012-050
BW012-100
BW0106
BW206
Katalógové číslo
–
821 680 0
–
–
–
–
Katalógové číslo,
typ BW..-T
1820 413 9
–
1820 140 7
1820 141 5
1820 083 4
1820 412 0
Katalógové číslo,
typ BW..-P
–
1820 414 7
–
–
–
–
16,0 kW
27,2 kW
48,0 kW1)
62,7 kW1)
62,7 kW1)
2,5 kW
4,2 kW
7,5 kW
11,2 kW
19,0 kW
5,0 kW
8,5 kW
15,0 kW
22,5 kW
38,0 kW
10 kW
17 kW
30 kW
45 kW
76,0 kW1)
13,5 kW
23 kW
40 kW
61 kW
102 kW
18 kW
30,6 kW
54 kW
81 kW
136,8 kW
28,8 A
47,4 A
100 % DZ
50 % DZ
25 % DZ
12 % DZ
6 % DZ
Odpor
Vypínací prúd IF
15 Ω ±10 %
32,6 A
12 Ω ±10 %
14,4 A
20,4 A
Prípoje
54,7 A
Čap M8
Uťahovací moment
6 Nm / 50 lb in
Konštrukčný typ
Pre MOVITRAC® B
6 Ω ±10 %
Mriežkový odpor
0220
0300
0370 – 0750
1) Fyzikálne obmedzenie výkonu na základe napätia medziobvodu a odporu.
220
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
kVA
Technické údaje
Technické údaje brzdových odporov, tlmiviek a filtrov
B
C
2
2
A
d
A
b
8
P Hz
BW... :
• 1 = Ploché vyhotovenie
Prívodné vedenie je dlhé
500 mm (19,7 in). Súčasťou dodávky sú 4 svorníky
M4 vyhotovenia 1 a 2.
• 2 = Mriežkový odpor
• 3 = Drôtený odpor
• 4 = Drôtený odpor s teplotným spínačom (-T/-P)
Kábel (X) možno priviesť
z oboch strán.
'
B
M4
1
a
6
10
n
Nasledujúci obrázok znázorňuje mechanické rozmery v mm (in).
Rozmerový nákres
Brzdové odpory
BW... / BW...-T /
BW...-P
1
i
f
a
A
c
C
12
4
3
C
M12
a
A
10
d
B
B
X
a
8
c
c
C
M25
A
1455846795
Typ BW...
Konštrukčný
typ
BW..-T/ BW...-P
Hlavné rozmery v mm (in)
Upevnenia mm (in)
Káblová
vývodka
Hmotnosť
kg (lb)
A/A'
B
C
a
b/c
d
BW072-003
1
110 (4,33)
80 (3,1)
15 (0,59)
98 (3,9)
60 (2,4)
-
-
0,3 (0,7)
BW027-003
1
110 (4,33)
80 (3,1)
15 (0,59)
98 (3,9)
60 (2,4)
-
-
0,3 (0,7)
BW072-005
1
216 (8,5)
80 (3,1)
15 (0,59)
204 (8,03)
60 (2,4)
-
-
0,6 (1)
BW027-005
1
216 (8,5)
80 (3,1)
15 (0,59)
204 (8,03)
60 (2,4)
-
-
0,6 (1)
BW027-006
3
486 (19,1)
120 (4,72)
92 (3,6)
430 (16,9)
64 (2,5)
6,5 (0,26)
PG11
2,2 (4,9)
BW027-012
3
486 (19,1)
120 (4,72)
BW100-006
4
486 (19,1)
120 (4,72)
BW100-006-T
4
549 (21,6)
120 (4,72)
BW168
3
365 (14,4)
120 (4,72)
185 (7,28) 326 (12,8) 150 (5,91)
BW168-T
4
449 (17,7)
120 (4,72)
BW268
3
465 (18,3)
120 (4,72)
BW268-T
4
549 (21,6)
BW147
3
465 (18,3)
BW147-T
4
BW247
3
BW247-T
4
749 (29,5)
120 (4,72)
BW347
3
670 (26,4)
145 (5,71)
BW347-T
4
749 (29,5)
210 (8,27)
185 (7,28) 630 (24,8) 150 (5,91)
BW039-003
3
286 (11,3)
120 (4,72)
92 (3,6)
230 (9,06)
64 (2,5)
BW039-006
3
486 (19,1)
120 (4,72)
92 (3,6)
430 (16,9)
64 (2,5)
BW039-012
3
486 (19,1)
120 (4,72)
BW039-012-T
4
549 (21,6)
BW039-026-T
4
BW018-015
BW018-015-P
6,5 (0,26)
PG11
4,3 (9,5)
92 (3,6)
430 (16,9)
64 (2,5)
6,5 (0,26)
PG11
2,2 (4,9)
92 (3,6)
430 (16,9)
80 (3,1)
6,5 (0,26)
M12 + M25
3,0 (6,6)
6,5 (0,26)
PG13.5
3,5 (7,7)
185 (7,28) 326 (12,8) 150 (5,91)
6,5 (0,26)
M12 + M25
3,6 (7,9)
185 (7,28) 426 (16,8) 150 (5,91)
6,5 (0,26)
PG13.5
4,3 (9,5)
120 (4,72)
185 (7,28) 426 (16,8) 150 (5,91)
6,5 (0,26)
M12 + M25
4,9 (11)
120 (4,72)
185 (7,28) 426 (16,8) 150 (5,91)
6,5 (0,26)
PG13.5
4,3 (9,5)
549 (21,6)
120 (4,72)
185 (7,28) 426 (16,8) 150 (5,91)
6,5 (0,26)
M12 + M25
4,9 (11)
665 (26,2)
120 (4,72)
185 (7,28) 626 (24,6) 150 (5,91)
6,5 (0,26)
PG13.5
6,1 (13)
185 (7,28) 626 (24,6) 150 (5,91)
6,5 (0,26)
M12 + M25
9,2 (20)
340 (13,4) 630 (24,8) 300 (11,8)
6,5 (0,26)
PG13.5
13,2 (29,1)
6,5 (0,26)
M12 + M25
12,4 (27,3)
6,5 (0,26)
PG11
1,5 (3,3)
6,5 (0,26)
PG11
2,2 (4,9)
185 (7,28) 426 (16,8) 150 (5,91)
6,5 (0,26)
PG11
4,3 (9,5)
120 (4,72)
185 (7,28) 426 (16,8) 150 (5,91)
6,5 (0,26)
M12 + M25
4,9 (11)
649 (25,6)
120 (4,72)
275 (10,8) 530 (20,9) 240 (9,45)
6,5 (0,26)
M12 + M25
7,5 (17)
3
620 (24,4)
120 (4,72)
6,5 (0,26)
PG11
4,0 (8,8)
4
649 (25,6)
120 (4,72)
185 (7,28) 530 (20,9) 150 (5,91)
6,5 (0,26)
M12 + M25
5,8 (13)
BW012-025
2
295 (11,6)
260 (10,2)
490 (19,3) 270 (10,6)
380 (15)
10,5 (0,41)
M12 + M25
8,0 (18)
BW012-025-P
2
295/355
(11,6)/(14)
260 (10,2)
490 (19,3) 270 (10,6)
380 (15)
10,5 (0,41)
M12 + M25
8,0 (18)
BW012-050-T
2
395 (15,6)
260 (10,2)
490 (19,3) 370 (14,6)
380 (15)
10,5 (0,41)
-
12 (26)
BW012-100-T
2
595 (23,4)
270 (10,6)
490 (19,3) 570 (22,4)
380 (15)
10,5 (0,41)
-
21 (46)
BW018-035-T
2
295 (11,6)
270 (10,6)
490 (19,3) 270 (10,6)
380 (15)
10,5 (0,41)
-
9,0 (20)
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
185 (7,28) 426 (16,8) 150 (5,91)
92 (3,6)
544 (21,4)
64 (2,5)
221
kVA
i
f
n
Technické údaje
Technické údaje brzdových odporov, tlmiviek a filtrov
P Hz
Typ BW...
Konštrukčný
typ
Hlavné rozmery v mm (in)
BW..-T/ BW...-P
Upevnenia mm (in)
C
a
Káblová
vývodka
Hmotnosť
kg (lb)
A/A'
B
b/c
d
BW018-075-T
2
595 (23,4)
270 (10,6)
490 (19,3) 570 (22,4)
380 (15)
10,5 (0,41)
-
18,5 (40,8)
BW039-050-T
2
395 (15,6)
260 (10,2)
490 (19,3) 370 (14,6)
380 (15)
10,5 (0,41)
-
12 (26)
BW915-T
2
795 (31,3)
270 (10,6)
490 (19,3) 770 (30,3)
380 (15)
10,5 (0,41)
-
30 (66)
BW106-T
2
795 (31,3)
270 (10,6)
490 (19,3)
770(30,3)
380 (15)
10,5 (0,41)
-
32 (71)
BW206-T
2
995 (39,2)
270 (10,6)
490 (19,3) 970 (38,2)
380 (15)
10,5 (0,41)
-
40 (88)
Rozmerový
nákres Brzdové
odpory PTC
≥11 (0.43)
≥1 (0.04)
>0
34 ±0.3
(1.3 ±0.01)
L1
4.5 ±0.1
(0.18 ±0.004)
8
(L4)
max. 14
(0.55)
(L3)
L
L2
187649035
Typ
L1
L2
L3
L4
L
BW1
89 (3,5)
82 (3,2)
64 (2,5)
60 (2,4)
100 (3,94)
BW2
124 (4,88)
117 (4,61)
97 (3,8)
95 (3,7)
165 (6,50)
BW3
89 (3,5)
82 (3,2)
64 (2,5)
60 (2,4)
100 (3,94)
BW4
124 (4,88)
117 (4,61)
97 (3,8)
95 (3,7)
165 (6,50)
Dotyková
ochrana BS...
Opis
Pre ploché brzdové odpory sa dodáva dotyková ochrana BS.. .
Dotyková ochrana
BS003
Katalógové číslo
pre brzdový odpor
BS005
813 151 1
813 152 X
BW027-003
BW072-003
BW027-005
BW072-005
BW100-005
Montáž brzdových
odporov FKB10B
222
Typ
Katalógové číslo
Veľkosť
230 V
400 V
FKB10B
1821 621 8
0XS, 0S, 0L
BW3
BW1
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Technické údaje
Technické údaje brzdových odporov, tlmiviek a filtrov
kVA
i
f
n
8
P Hz
65 (2.6)
Rozmerový nákres
pre konštrukčnú
veľkosť 0XS,
0S, 0L
125 (4.92)
791021195
FKB11/12/13B na
spodnú montáž
brzdových odporov
FKB..B slúži na montáž brzdových odporov zospodu meniča.
Typ
Katalógové číslo
Veľkosť
FKB11B
1820 728 6
0XS, 0S
FKB12B
1820 729 4
0S
FKB13B
1820 730 8
0L
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Brzdový odpor
230 V
400/500 V
BW4
BW2
BW027-003
BW072-003
223
8
kVA
i
f
n
Technické údaje
Technické údaje brzdových odporov, tlmiviek a filtrov
P Hz
Rozmerový
obrázok
a
185 (7.28)
d
b
M5
21.5 (0.846)
9007199340913035
MOVITRAC® B veľkosť
224
Rozmery v mm (in)
a
b
d
0XS
55 (2,2)
196 (7,72)
220 (8,66)
0S
80 (3,1)
196 (7,72)
220 (8,66)
0L
80 (3,1)
284,5 (11,20)
308,5 (12,15)
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
kVA
Technické údaje
Technické údaje brzdových odporov, tlmiviek a filtrov
8.3.2
i
f
n
8
P Hz
Sieťové tlmivky ND
Sieťové tlmivky ND.. majú schválenie cRUus nezávislé od MOVITRAC®.
Sieťová tlmivka, typ
ND 010-301
ND 020-151
826 972 6
826 973 4
Katalógové číslo
1 × AC 230 V ±10 %
Sieťové napätie UN
Teplota prostredia °C
–25 °C až +45 °C
Krytie
IP00 (EN 60529)
AC 10 A
Menovitý prúd IN
Stratový výkon pri IN PV
AC 20 A
6W
10 W
Indukčnosť LN
3 mH
1,5 mH
Radová svorka
4 mm2 (AWG10)
10 mm2 (AWG8)
0,6 Nm / 5 lb in
1,5 Nm / 13 lb in
0003 – 0008
0011 – 0022
Uťahovací moment
®
Vhodný pre MOVITRAC B
1-fázový 230 V
Sieťová tlmivka, typ
Katalógové číslo
ND 020-013
ND045-013
ND085-013
ND150-013
826 012 5
826 013 3
826 014 1
825 548 2
3 × AC 200 – 500 V ±10 %
Sieťové napätie UN
Teplota prostredia °C
–25 °C až +45 °C
Krytie
IP00 (EN 60529)
AC 20 A
AC 45 A
AC 85 A
AC 150 A
10 W
15 W
25 W
65 W
4 mm2 (AWG10)
10 mm2 (AWG8)
35 mm2 (AWG2)
Svorník M10 /
PI: M8
2,5 Nm / 22 lb in
3,2 – 3,7 Nm /
28 – 33 lb in
Menovitý prúd IN
Stratový výkon pri IN PV
0,1 mH
Indukčnosť LN
Radová svorka
Uťahovací moment
0,6 – 0,8 Nm /
5 – 7 lb in
Svorník M10
10 Nm / 89 lb in
PE: 6 Nm / 50 lb in
Vhodný pre MOVITRAC® B
3-fázový
400/500 V
3-fázový
230 V
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
100 % IN
0003 – 0075
0110 – 0220
0300 – 0450
0550 – 0750
125 % IN
0003 – 0075
0110 – 0150
0220 – 0370
0450 – 0750
100 % IN
0003 – 0055
0075 – 0110
0150 – 0220
0300
125 % IN
0003 – 0037
0055 – 0750
0110 – 0150
0220 – 0300
225
8
kVA
i
f
n
Technické údaje
Technické údaje brzdových odporov, tlmiviek a filtrov
P Hz
1-fázový menič
Použitie je potrebné:
•
Pri zaťažení meniča IN > 100 %
•
Pri induktivite siete < 100 µH na zväzok
•
Pri prevádzke viacerých súčasne spínaných jednotiek. Sieťová tlmivka obmedzuje
prepätia spôsobené spínaním.
Použitie je voliteľné pre:
•
Zníženie sieťových prúdových harmonických prekmitov
•
Podporu prepäťovej ochrany
Pripojenie
viacerých
jednofázových
meničov na jednu
trojfázovú sieťovú
tlmivku
Predpoklady pre pripojenie viacerých 1-fázových meničov na jednu 3-fázovú sieťovú
tlmivku:
3-fázový menič
Použitie je potrebné pri prevádzke viacerých 5 alebo viacerých súčasne spínaných
meničov. Sieťová tlmivka obmedzuje prepätia spôsobené spínaním.
•
Sieťový stýkač musí byť dimenzovaný na súčtový prúd.
•
Predradené istenie musí zodpovedať menovitej intenzite prúdu sieťovej tlmivky.
•
Symetrické pripojenie meniča MOVITRAC® B na sieťovú tlmivku.
Použitie je voliteľné pre podporu prepäťovej ochrany.
Rozmerový nákres Sieťová tlmivka ND020.. / ND030.. / ND045.. / ND085..
A
c
a
c
[1]
B b
1U1 1U2 1V1 1V2 1W1 1W2
[1]
C
1455926923
[1] Priestor pre inštalačné svorky
Ľubovoľná montážna poloha
Sieťová
tlmivka, typ
226
Vstup: 1U1, 1V1, 1W1
Výstup: 1U2, 1V2, 1W2
Hlavné rozmery v mm (in)
Upevňovacie rozmery mm (in)
b
Veľkosť diery mm
(in)
Hmotnosť
c
kg (lb)
A
B
C
a
ND020-013
85 (3,3)
60 (2,4)
120 (4,72)
50 (2)
ND030-023
ND045-013
125 (4,92)
95 (3,7)
170 (6,69)
84 (3,3)
55-75 (2,2 – 3)
6 (0,24)
2,5 (5,5)
ND085-013
185 (7,28)
115 (4,53)
235 (9,25)
136 (5,35)
56 – 88 (2,2 – 3,5)
7 (0,28)
8 (18)
31 – 42 (1,2 – 1,7) 5 – 10 (0,2 – 0,39)
0,5 (1)
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Technické údaje
Technické údaje brzdových odporov, tlmiviek a filtrov
kVA
i
f
n
8
P Hz
C
Rozmerový nákres Sieťová tlmivka ND150..
c
c
a
A
b
B
1455933707
Sieťová
tlmivka, typ
ND150-013
Hlavné rozmery mm (in)
Upevňovacie rozmery mm (in)
Veľkosť diery mm
(in)
Hmotnosť
A
B
C
a
b
c
kg (lb)
255 (10)
140 (5,51)
230 (9,06)
170 (6,69)
77 (3)
8 (0,31)
17 (37)
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
227
8
kVA
i
8.3.3
f
n
Technické údaje
Technické údaje brzdových odporov, tlmiviek a filtrov
P Hz
Sieťový filter NF
•
Na potlačenie rušivého vyžarovania na strane siete od meničov.
•
Medzi sieťovým filtrom NF... a MOVITRAC® sa nesmie prepínať.
•
Sieťové filtre NF... majú od MOVITRAC® nezávislé schválenie cRUus.
Typ
NF009-503
NF014-503
NF018-503
NF035-503
NF048-503
Katalógové číslo
827 412 6
827 116 X
827 413 4
827 128 3
827 117 8
Menovité napätie
3 × AC 200 – 500 V ±10 %
Teplota prostredia
–25 °C až +45 °C
Krytie
IP20 (EN 60529)
Menovitý prúd
AC 9 A
AC 14 A
AC 18 A
AC 35 A
AC 48 A
Stratový výkon
6W
9W
12 W
15 W
22 W
Zvodový prúd
≤ 25 mA
≤ 25 mA
≤ 25 mA
≤ 25 mA
≤ 40 mA
4 mm2 (AWG10)
M5
10 mm2 (AWG8)
M5/M6
0,6 – 0,8 Nm / 5 – 7 lb in
1,8 Nm / 16 lb in
Prípoje
PE skrutka
Uťahovací moment
Vhodný pre MOVITRAC® B
3 × 400/
500 V
3 × 230 V
100 % IN
0003 – 0040
0055 / 0075
–
0110 / 0150
0220
125 % IN
0003 – 0030
0040 / 0055
0075
0110
0150
100 % IN
0015 / 0022
0037
–
0055 / 0075
0110
125 % IN
0015
0022
0037
0055 / 0075
–
Typ
NF063-503
NF085-503
NF115-503
NF150-503
Katalógové číslo
827 414 2
827 415 0
827 416 9
827 417 7
Menovité napätie
3 × AC 200 – 500 V ±10 %
Teplota prostredia
–25 °C až +45 °C
Krytie
IP20 (EN 60529)
Menovitý prúd
AC 63 A
AC 85 A
AC 115 A
AC 150 A
Stratový výkon
30 W
35 W
60 W
90 W
Zvodový prúd
Prípoje
PE skrutka
Uťahovací moment
≤ 30 mA
≤ 30 mA
≤ 30 mA
≤ 30 mA
16 mm2 (AWG6)
M6
35 mm2 (AWG2)
M8
50 mm2 (AWG1/0)
M10
50 mm2 (AWG1/0)
M10
3 Nm / 30 lb in
3,7 Nm / 33 lb in
Vhodný pre MOVITRAC® B
3 × 400/
500 V
3 × 230 V
228
100 % IN
0300
0370 / 0450
0550
0750
125 % IN
0220
0300 / 0370
0450
0550 / 0750
100 % IN
0150
0220
0300
–
125 % IN
0110 / 0150
–
0220 / 0300
–
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
kVA
Technické údaje
Technické údaje brzdových odporov, tlmiviek a filtrov
i
f
n
8
P Hz
a
A
Rozmerový nákres
Sieťový filter
NF009-503 –
NF150-503
C
C
L3
L2
L1
B
b
LINE
LOAD
L3'
L2'
L1'
1456387083
Ľubovoľná montážna poloha
Sieťový
filter, typ
NF009-503
NF014-503
NF018-503
NF035-503
NF048-503
NF063-503
NF085-503
NF115-503
NF150-503
Upevňovacie rozmery mm
(in)
Hlavné rozmery mm (in)
A
55 (2,2)
50 (1,97)
60 (2,36)
90 (3,54)
100 (3,94)
B
C
a
195 (7,68)
225 (8,86)
80 (3,1)
20 (0,78)
100 (3,94)
260 (10,2)
330 (13)
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
140 (5,51)
155 (6,1)
30 (1,18)
60 (2,36)
65 (2,56)
Hmotnosť
kg (lb)
0,8 (2)
210 (8,27)
240 (9,45)
275 (10,8)
320 (12,6)
c
Svorka pre
pripojenie
PE
180 (7,09)
255 (10)
315 (12,4)
b
Veľkosť diery mm
(in)
5,5 (0,22)
M5
0,9 (2)
1,1 (2,4)
255 (10)
1,7 (3,7)
295 (11,6)
2,1 (4,6)
M6
235 (9,25)
255 (10)
6,5 (0,26)
M8
M10
2,4 (5,3)
3,5 (7,7)
4,8 (11)
5,6 (12,3)
229
8
kVA
i
8.3.4
f
n
Technické údaje
Technické údaje brzdových odporov, tlmiviek a filtrov
P Hz
Sklopné ferity ULF11A
Katalógové číslo: 1821 213 1 (3 kusy)
Opis
So sklopnými feritmi môžete zmierniť rušivé vyžarovanie sieťového vedenia. Sklopné
ferity sú určené len na použitie na jednofázových zariadeniach.
Dodávka obsahuje 3 sklopné ferity, ktoré sa umiestňujú podľa pokynov na inštaláciu.
Technické údaje
Rozmerový
obrázok
Pre priemer kábla
10,5 – 12,5 mm (0,413 – 0,492 in)
Teplota skladovania
–40 °C až +85 °C
Pracovná teplota
–25 °C až +105 °C
Všetky rozmery sú v mm (in).
C
D
A
B
9007199346002571
Typ
ULF11A
230
Hlavné rozmery v mm (in)
A
B
C
D
37,6 (1,48)
33,5 (1,32)
28,8 (1,13)
Ø 13,0 (0,512)
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
kVA
Technické údaje
Technické údaje brzdových odporov, tlmiviek a filtrov
8.3.5
i
f
n
8
P Hz
Výstupné tlmivky HD
Výstupnou tlmivkou môžete znížiť rušivé vyžarovanie netieneného motorového kábla.
Výstupná tlmivka, typ
Katalógové číslo
HD003
813 558 4
15 W
8W
30 W
0,2 kg (0,4 lb)
1,1 kg (2,4 lb)
1,5 – 16 mm2
AWG16 – 6
≤ 1,5 mm2
≤ AWG16
≥ 16 mm2
≥ AWG6
Hmotnosť
Výstupná tlmivka, typ
Katalógové číslo
HD002
813 557 6
0,5 kg (1 lb)
Max. stratový výkon PVmax
Pre prierezy káblov
HD001
813 325 5
HD012
HD100
HD101
1821 217 4
829 837 8
829 838 6
Menovitý prúd
AC 12 A
Stratový výkon
(pri menovitom prúde)
11 W
20 W
Teplota prostredia
–10 °C až +60 °C
Zníženie výkonu 3 % IN pri 40 °C až 60 °C
Krytie
IP20
2
Prípojka siete a motora
Prípojka meniča
Hmotnosť
Vedenia s koncovými dutinkami
0,55 kg (1,2 lb)
0,40 kg (0,88 lb)
0,48 kg (1,1 lb)
Možnosť montáže zospodu
pre konštrukčnú veľkosť
Nemožná montáž
zospodu
0S
0L
pre MOVITRAC® B ..-5A3
0003 – 0040
0005 / 0008 / 0011 / 0015
0022 / 0030 / 0040
pre MOVITRAC® B ..-2A3
0003 – 0022
0005 / 0008
0011 / 0015 / 0022
Nasledujúci obrázok znázorňuje mechanické rozmery v mm (in):
A
d
C
Rozmerový nákres
HD001 – HD003
Skrutkovacia svorka 4 mm2 (AWG 10)
≤ 4 mm
≤ AWG12
c
HD001
HD002
HD003
b
B
a
1456392203
Výstupná
tlmivka,
typ
Upevňovacie rozmery mm Vnútorný Ø mm
(in)
(in)
Hlavné rozmery mm (in)
A
B
C
a
b
d
HD001
121 (4,76)
64 (2,5)
131 (5,16)
80 (3,1)
50 (2,0)
50 (2,0)
HD002
66 (2,6)
49 (1,9)
73 (2,9)
44 (1,7)
38 (1,5)
23 (0,91)
HD003
170 (6,69)
64 (2,5)
185 (7,28)
120 (4,72)
50 (2,0)
88 (3,5)
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Veľkosť diery
mm (in)
Hmotnosť
c
kg (lb)
5,8 (0,23)
7,0 (0,28)
0,5 (1)
0,2 (0,4)
1,1 (2,4)
231
8
kVA
i
f
n
Technické údaje
Technické údaje brzdových odporov, tlmiviek a filtrov
P Hz
Nasledujúci obrázok znázorňuje mechanické rozmery v mm (in):
130 (5.12)
24 (0.94)
158 (6.22)
[1]
178 (7.01)
5 (0.2)
Rozmerový nákres
HD012
5 (0.2)
80 (3.1)
45 (1.8)
247576459
[1] dĺžka = 100 mm (3,94 in)
232
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
kVA
Technické údaje
Technické údaje brzdových odporov, tlmiviek a filtrov
Rozmerový nákres
HD100 / HD101
i
f
n
8
P Hz
Nasledujúci obrázok znázorňuje mechanické rozmery v mm (in).
208.5 (8.209) *
80 (3.1)
e
b
d
e
M5
45 (1.8)
9007199616643467
* S čelným modulom FSE24B + 4 mm (0,16 in)
Výstupná tlmivka,
typ
MOVITRAC® B
b
d
e
HD100
Veľkosť 0S
226 (8,90)
248 (9,76)
196 (7,72)
HD101
Veľkosť 0L
314,5 (12,38)
336,5 (13,25)
284,5 (11,20)
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Hlavné rozmery v mm (in)
233
8
kVA
i
8.3.6
f
n
Technické údaje
Technické údaje brzdových odporov, tlmiviek a filtrov
P Hz
Výstupný filter HF ...
Výstupné filtre HF... sú sínusové filtre na vyhladenie výstupného napätia meničov.
Výstupné filtre HF... (okrem HF450-503 a HF180-403) sú schválené podľa UL/cUL
v spojení s MOVITRAC®.
Výstupné filtre HF ... sa používajú:
•
Pri skupinových pohonoch (viacero paralelných motorových kábloch); v motorových
kábloch sa potlačia nežiaduce prúdy.
•
Na ochranu izolácie vinutia cudzích motorov, ktoré nie sú vhodné pre meniče.
•
Na ochranu pred prepäťovými špičkami pri dlhých motorových kábloch (> 100 m).
Dodržujte nasledovné pokyny:
UPOZORNENIA
•
Výstupné filtre sa môžu používať len v prevádzkových režimoch VFC a U/f.
•
Výstupné filtre sa nesmú používať v zdvíhacích zariadeniach.
•
Pri projektovaní pohonu venujte pozornosť poklesu napätia vo výstupnom filtri
a s ním spojenému zníženiu dostupného krútiaceho momentu motora. Toto platí
predovšetkým pri AC 230 V zariadeniach s výstupným filtrom.
Výstupný filter, typ
Katalógové číslo
Sieťové napätie
UN
Zvodový prúd pri UN
ΔI
Stratový výkon pri IN
PV
HF008-5031)
HF015-5031)
826 029 X
826 030 3
HF022-5031)
HF030-5031)
HF040-5031)
HF055-5031)
826 031 1
826 032 X
826 311 6
826 312 4
3 × AC 230 – 500 V, 50/60 Hz2)
0 mA
25 W
Rušivé vyžarovanie pri netienených motorových prívodoch
35 W
55
65 W
90 W
V súlade s triedou medzných hodnôt C1/C2 podľa EN 61800-3
Teplota okolia âU
115 W
3)
0 °C až +45 °C (zníženie: 3 % IN na K do max. 60 °C)
Krytie (EN 60529)
IP20
Prípoje /
Uťahovací moment
Svorník M4
1,6 Nm ±20 %
Hmotnosť
3,1 kg (6,8 lb)
4,4 kg (9,7 lb)
10,8 kg (23,8 lb)
Priradenie AC 400/500 V zariadení
Pokles napätia pri IN
ΔU
Menovitý pretekajúci
prúd IN 400 V
(pri Usieť = 3 × AC 400 V)
Menovitý pretekajúci
prúd IN 500 V
(pri Usieť = 3 × AC 500 V)
Menovitá prevádzka (100 %) 3)
Zvýšený výkon (125 %)3)
< 6,5 % (7,5 %) pri AC 400 V / < 4 % (5 %) pri AC 500 V pri fAmax = 50 Hz (60 Hz)
AC 2,5 A
AC 4 A
AC 6 A
AC 8 A
AC 10 A
AC 12 A
AC 2 A
AC 3 A
AC 5 A
AC 6 A
AC 8 A
AC 10 A
0005 – 0011
0014 / 0015
0022
0030
0040
0055
0005
0008 / 0011
0014 / 0015
0022
0030
0040
Priradenie AC 230 V zariadení
Pokles napätia pri IN
Menovitý pretekajúci
prúd IN 230 V
(pri Usieť = 3 × AC 230 V)
ΔU
–
< 18,5 % (19 %) pri AC 230 V pri fAmax = 50 Hz (60 Hz)
AC 4,3 A
AC 6,5 A
AC 10,8 A
AC 13 A
AC 17,3 A
AC 22 A
Menovitá prevádzka (100 %) 3)
–
–
0015/0022
–
0037
0055
Zvýšený výkon (125 %)3)
–
–
0015/0022
–
–
0037
®
1) Schválené podľa UL/cUL v spojení s meničmi pohonu MOVITRAC . Na požiadanie vystaví SEW-EURODRIVE príslušný doklad.
2) Nad fA = 60 Hz pre pretekajúci menovitý prúd IN platí zníženie o 6 % IN na 10 Hz.
3) Pri dodržaní kapitoly k správnej inštalácii z hľadiska EMC podľa EN 61800-3 v dokumentácii.
234
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Technické údaje
Technické údaje brzdových odporov, tlmiviek a filtrov
HF075-5031) HF023-4031) HF033-4031) HF047-4031) HF450-503
Výstupný filter, typ
Katalógové číslo
826 313 2
Sieťové napätie
UN
Zvodový prúd pri UN
ΔI
Stratový výkon pri IN
PV
825 784 1
825 785 X
825 786 8
i
f
n
8
P Hz
HF180-403
826 948 3
0 829 909 9
3 × AC 230 – 500 V, 50/60 Hz2)
0 mA
135 W
Rušivé vyžarovanie pri netienených motorových prívodoch
90 W
120 W
200 W
400 W
860 W
V súlade s triedou medzných hodnôt C1/C2 podľa EN 61800-33)
Teplota okolia âU
0 °C až +45 °C (zníženie: 3 % IN na K do max. 60 °C)
Krytie (EN 60529)
IP20
IP20
Svorník M4
1,6 Nm
± 20 %
Prípoje /
Uťahovací moment
kVA
10,8 kg
(23,8 lb)
Hmotnosť
35 mm (AWG 2)
3,2 Nm
16,5 kg
(36,4 lb)
IP00
Pripojovací svorník M10 /
70 mm2 (AWG 3/0) 30 Nm
(270 lb in)
2
15,9 kg
(35,1 lb)
-25 °C až +85 °C
IP10
23 kg
(51 lb)
32 kg
(71 lb)
85,3 kg
(188 lb)
Priradenie AC 400/500 V zariadení
ΔU
Pokles napätia pri IN
< 6,5 % (7,5 %) pri AC 400 V / < 4 % (5 %) pri AC 500 V pri fAmax = 50 Hz (60 Hz)
AC 16 A
AC 23 A
AC 33 A
AC 47 A
AC 90 A
AC 180 A
AC 13 A
AC 19 A
AC 26 A
AC 38 A
AC 72 A
AC 180 A
Menovitá prevádzka (100 %) 3)
0075
0110
0150/03004)
0220
0370 / 0450/
05504)/0750
0550/0750
Zvýšený výkon (125 %)3)
0055
0075
0110/02204)
0150
0300/0370/
04504)0550 /
07504)
0550/0750
Menovitý pretekajúci
prúd
IN 400 V
(pri Usieť = 3 × AC 400 V)
Menovitý pretekajúci
prúd
IN 500 V
(pri Usieť = 3 × AC 500 V)
Priradenie AC 230 V zariadení
ΔU
Pokles napätia pri IN
Menovitý pretekajúci
prúd
IN 230 V
(pri Usieť = 3 × AC 230 V)
Menovitá prevádzka (100 %)3)
Zvýšený výkon (125 %)
3)
< 18,5 % (19 %) pri AC 230 V pri fAmax = 50 Hz (60 Hz)
AC 29 A
AC 42 A
AC 56,5 A
AC 82,6 A
AC 156 A
-
0075
0110
0150/03004)
0220
0300
-
0055
0075
0110/02204)
0150
0220/0300
-
1) Schválené podľa UL/cUL v spojení s meničmi pohonu MOVITRAC®. Na požiadanie vystaví SEW-EURODRIVE príslušný doklad.
2) Nad fA = 60 Hz pre pretekajúci menovitý prúd IN platí zníženie o 6 % IN na 10 Hz.
3) Pri dodržaní kapitoly k správnej inštalácii z hľadiska EMC podľa EN 61800-3 v dokumentácii
4) Pre prevádzku na týchto meničoch MOVITRAC® paralelne zapojte 2 výstupné filtre HF...-....
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
235
kVA
8
i
f
n
Technické údaje
Technické údaje brzdových odporov, tlmiviek a filtrov
P Hz
Rozmerové
nákresy Výstupný
filter HF...-503
Nasledujúce obrázky znázorňujú mechanické rozmery v mm (in).
HF008/015/022/030-503
HF040/055/075-503
1
1
1
M
~
MOVIDRIVE®
MOVIDRIVE®
U2
V2
V5
B
b
B
b
W2
U1
4
V1
5
W1
6
8
MOVIDRIVE® /
MOVITRAC®
c
c
A
a
C
A
C
1472824587
Dovolená je len montážna poloha vyobrazená na rozmerovom nákrese.
Upevňovacie rozmery
mm (in)
Hlavné rozmery mm (in)
Výstupný filter, typ
A
HF008/015/022/030-503
HF040/055/075-503
B
C
a
b
80 (3,1)
286 (11,3)
135 (5,31)
296 (11,7)
176 (6,93)
-
265 (10,4)
216 (8,5)
70 (2,8)
283 (11,1)
Veľkosť diery
mm (in)
Voľný priestor na
vetranie1) mm (in)
c
hore
dole
7 (0,3)
100 (3,94)
100 (3,94)
1) Nie je potrebný žiadny voľný priestor zboku, zariadenia sa môžu umiestniť vedľa seba.
B
b
HF450-503
c
4 5 6 7 U VW
a
A
C
1472827659
Dovolená je len montážna poloha vyobrazená na rozmerovom nákrese.
Výstupný filter,
typ
HF450-503
236
Hlavné rozmery mm (in)
Upevňovacie rozmery mm
(in)
Veľkosť diery
mm (in)
Voľný priestor na vetranie
mm (in)
A
B
C
a
b
c
hore
dole
465 (18,3)
385 (15,2)
240 (9,45)
436 (17,2)
220 (8,66)
8,5 (0,33)
100 (3,94)
100 (3,94)
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Technické údaje
Technické údaje brzdových odporov, tlmiviek a filtrov
Rozmerové
nákresy Výstupný
filter HF...-403
kVA
i
f
n
8
P Hz
Nasledujúci obrázok znázorňuje mechanické rozmery v mm (in).
b
b1
c
c
a1
a
B
4
5
6
7
U
V
W
C
A
C1
1472830731
Upevňovacie rozmery mm (in)
Hlavné rozmery mm (in)
Typ
HF023-403
HF033-403
HF047-403
Štandardná poloha
A
B
C/C1
a
b
145
(5,71)
284
(11,2)
365 / 390
(14,4/15,4)
268
(10,6)
60 (2,4)
190
(7,48)
300
(11,8)
385 / 400
(15,2/15,7)
284
(11,2)
80 (3,1)
Priečna poloha
Veľkosť
diery mm
(in)
Voľný priestor na
vetranie mm (in)
a1
a2
c
zboku
hore
dole
210
(8,27)
334
(13,1)
6,5 (0,26)
po 30
(1,2)
150
(5,91)
150
(5,91)
d
U2
V2
W2
U1
V1
W1
C
c
b
a
B
A
2705456011
Káblové očko sa musí umiestniť priamo na medenú príložku.
Dovolená je len montážna poloha vyobrazená na rozmerovom nákrese.
Výstupný filter,
typ
HF180-403
Hlavné rozmery mm (in)
Upevňovacie
rozmery mm (in)
Veľkosť diery mm (in)
Voľný priestor na vetranie
mm (in)
A
B
C
a
b
c
d
zboku
hore
dole
480
(18,9)
260
(10,2)
510
(20,1)
430
(16,9)
180
(7,1)
18 x 13
(0,71 x 0,51)
11
(0,43)
po 192
(7,6)
510
(20,1)
510
(20,1)
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
237
8
kVA
i
8.3.7
f
n
Technické údaje
Technické údaje brzdových odporov, tlmiviek a filtrov
P Hz
EMC modul FKE12B / FKE13B
Pomocou EMC modulu možno na vstupnej a výstupnej strane dosiahnuť triedu medznej
hodnoty C1 (B). EMC modul je dimenzovaný na 100 % prevádzku a 125 % prevádzku.
Technické údaje
Typ
Katalógové číslo
FKE12B
FKE13B
829 590 5
829 591 3
Menovité napätie
3 × AC 230 – 500 V
Pokles napätia na filtri
(pri menovitom prúde)
<1%
Menovitý prúd
AC 12 A
Stratový výkon (pri menovitom
prúde)
20 W
Teplota prostredia
–10 °C až +60 °C
Zníženie výkonu 3 % IN pri 40 °C až 60 °C
Krytie
IP20
Skrutkovacie svorky 4 mm2 (AWG10)
Prípojka siete a motora
Prípojka meniča
Vedenia s koncovými dutinkami
Hmotnosť
0,40 kg (0,88 lb)
0,48 kg (1,1 lb)
0S
0L
pre MOVITRAC® B ...-5A3
0005 / 0008 / 0011 / 0015
0022 / 0030 / 0040
pre MOVITRAC® B ...-2A3
0005 / 0008
0011 / 0015 / 0022
Možnosť montáže zospodu pre
veľkosť
Rozmerový nákres
EMC modul
FKE12B / FKE13B
Všetky rozmery sú v mm (in).
208.5 (8.209) *
80 (3.1)
e
b
d
e
M5
45 (1.8)
9007199616643467
* S čelným modulom FSE24B + 4 mm (0,16 in)
238
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Technické údaje
Technické údaje brzdových odporov, tlmiviek a filtrov
EMC modul
MOVITRAC® B
kVA
i
f
n
P Hz
Hlavné rozmery v mm (in)
b
d
e
FKE12B
Veľkosť 0S
226 (8,90)
248 (9,76)
196 (7,72)
FKE13B
Veľkosť 0L
314,5 (12,38)
336,5 (13,25)
284,5 (11,20)
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
8
239
Vyhlásenia o zhode
MOVITRAC®
9
9
Vyhlásenia o zhode
9.1
MOVITRAC®
Vyhlásenie o zhode ES
900850010
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal
na vlastnú zodpovednosť potvrdzuje zhodu nasledujúcich výrobkov
Meniče frekvencie konštrukčného radu MOVITRAC® B
podľa
smernice o strojových zariadeniach
2006/42/ES
smernice o nízkonapäťových
zariadeniach
2006/95/ES
smernice o EMC
2004/108/ES
4)
použité harmonizované normy:
EN 13849-1:2008
EN 61800-5-1:2007
EN 61800-3:2007
5)
1)
4)
5)
1)
Výrobky sú určené na začlenenie do strojových zariadení. Čiastočne skompletizované strojové
zariadenie nesmie byť uvedené do prevádzky, pokiaľ pre kompletné strojové zariadenie, do ktorého
má byť toto čiastočne skompletizované strojové zariadenie začlenené, nebola tam, kde je to vhodné,
vyhlásená zhoda s ustanoveniami v. u. smernice o strojových zariadeniach.
Uvedené výrobky nie sú v zmysle smernice o EMC samostatne prevádzkovateľnými výrobkami. Až
po integrácii výrobkov do celkového systému je ich možné posudzovať z hľadiska EMC. Posúdenie
platí pre typickú konfiguráciu zariadenia, avšak nie pre samostatný výrobok.
Všetky bezpečnostno-technické časti dokumentácie týkajúcej sa výrobku (prevádzkový návod,
príručka atď.) sa musia dodržiavať počas celého životného cyklu výrobku.
Bruchsal
22.06.10
Miesto
Dátum
Johann Soder
Technický riaditeľ
a) b)
a) Splnomocnenec pre vyhotovenie tohto vyhlásenia v mene výrobcu
b) Splnomocnenec pre zostavenie technickej dokumentácie
240
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Zoznam adries
10
10
Zoznam adries
Nemecko
Hlavné zastúpenie
Výrobný závod
Distribúcia
Bruchsal
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
D-76646 Bruchsal
Adresa poštovej schránky
Postfach 3023 • D-76642 Bruchsal
Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
http://www.sew-eurodrive.de
[email protected]
Výrobný závod /
Priemyselných
prevodoviek
Bruchsal
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Christian-Pähr-Str.10
D-76646 Bruchsal
Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-2970
Service
Competence Center
Mechanics /
Mechatronics
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 1
D-76676 Graben-Neudorf
Tel. +49 7251 75-1710
Fax +49 7251 75-1711
[email protected]
Elektronika
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
D-76646 Bruchsal
Tel. +49 7251 75-1780
Fax +49 7251 75-1769
[email protected]
Sever
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Alte Ricklinger Straße 40-42
D-30823 Garbsen (pri Hanoveri)
Tel. +49 5137 8798-30
Fax +49 5137 8798-55
[email protected]
Východ
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Dänkritzer Weg 1
D-08393 Meerane (pri Zwickau)
Tel. +49 3764 7606-0
Fax +49 3764 7606-30
[email protected]
Juh
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Domagkstraße 5
D-85551 Kirchheim (pri Mníchove)
Tel. +49 89 909552-10
Fax +49 89 909552-50
[email protected]
Západ
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Siemensstraße 1
D-40764 Langenfeld (pri Düsseldorfe)
Tel. +49 2173 8507-30
Fax +49 2173 8507-55
[email protected]
Drive Technology
Center
Drive Service Hotline / 24-hodinová telefonická pohotovostná
služba
+49 800 SEWHELP
+49 800 7394357
Ďalšie adresy servisných stredísk v Nemecku na požiadanie.
Francúzsko
Výrobný závod
Distribúcia
Servis
Haguenau
SEW-USOCOME
48-54 route de Soufflenheim
B. P. 20185
F-67506 Haguenau Cedex
Tel. +33 3 88 73 67 00
Fax +33 3 88 73 66 00
http://www.usocome.com
[email protected]
Výrobný závod
Forbach
SEW-USOCOME
Zone industrielle
Technopôle Forbach Sud
B. P. 30269
F-57604 Forbach Cedex
Tel. +33 3 87 29 38 00
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Bordeaux
SEW-USOCOME
Parc d'activités de Magellan
62 avenue de Magellan - B. P. 182
F-33607 Pessac Cedex
Tel. +33 5 57 26 39 00
Fax +33 5 57 26 39 09
Lyon
SEW-USOCOME
Parc d'affaires Roosevelt
Rue Jacques Tati
F-69120 Vaulx en Velin
Tel. +33 4 72 15 37 00
Fax +33 4 72 15 37 15
Nantes
SEW-USOCOME
Parc d’activités de la forêt
4 rue des Fontenelles
F-44140 Le Bignon
Tel. +33 2 40 78 42 00
Fax +33 2 40 78 42 20
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
241
Zoznam adries
10
Francúzsko
Paris
SEW-USOCOME
Zone industrielle
2 rue Denis Papin
F-77390 Verneuil I'Etang
Tel. +33 1 64 42 40 80
Fax +33 1 64 42 40 88
Ďalšie adresy servisných stredísk vo Francúzsku na požiadanie.
Alžírsko
Distribúcia
Alžír
REDUCOM Sarl
16, rue des Frères Zaghnoune
Bellevue
16200 El Harrach Alger
Tel. +213 21 8214-91
Fax +213 21 8222-84
[email protected]
http://www.reducom-dz.com
Buenos Aires
SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A.
Ruta Panamericana Km 37.5, Lote 35
(B1619IEA) Centro Industrial Garín
Prov. de Buenos Aires
Tel. +54 3327 4572-84
Fax +54 3327 4572-21
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.com.ar
Melbourne
SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
27 Beverage Drive
Tullamarine, Victoria 3043
Tel. +61 3 9933-1000
Fax +61 3 9933-1003
http://www.sew-eurodrive.com.au
[email protected]
Sydney
SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
9, Sleigh Place, Wetherill Park
New South Wales, 2164
Tel. +61 2 9725-9900
Fax +61 2 9725-9905
[email protected]
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Brusel
SEW-EURODRIVE n.v./s.a.
Researchpark Haasrode 1060
Evenementenlaan 7
BE-3001 Leuven
Tel. +32 16 386-311
Fax +32 16 386-336
http://www.sew-eurodrive.be
[email protected]
Service
Competence Center
Priemyselných
prevodoviek
SEW-EURODRIVE n.v./s.a.
Rue de Parc Industriel, 31
BE-6900 Marche-en-Famenne
Tel. +32 84 219-878
Fax +32 84 219-879
http://www.sew-eurodrive.be
[email protected]
Minsk
SEW-EURODRIVE BY
RybalkoStr. 26
BY-220033 Minsk
Tel.+375 17 298 47 56 / 298 47 58
Fax +375 17 298 47 54
http://www.sew.by
[email protected]
Výrobný závod
Distribúcia
Servis
São Paulo
SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Avenida Amâncio Gaiolli, 152 Rodovia Presidente Dutra Km 208
Guarulhos - 07251-250 - SP
SAT - SEW ATENDE - 0800 7700496
Tel. +55 11 2489-9133
Fax +55 11 2480-3328
http://www.sew-eurodrive.com.br
[email protected]
Montážne
prevádzky
Distribúcia
Servis
Rio Claro
SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Rodovia Washington Luiz, Km 172
Condomínio Industrial Conpark
Caixa Postal: 327
13501-600 – Rio Claro / SP
Tel. +55 19 3522-3100
Fax +55 19 3524-6653
[email protected]
Joinville
SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Rua Dona Francisca, 12.346 – Pirabeiraba
89239-270 – Joinville / SC
Tel. +55 47 3027-6886
Fax +55 47 3027-6888
[email protected]
Argentína
Montážny závod
Distribúcia
Austrália
Montážne
prevádzky
Distribúcia
Servis
Belgicko
Bielorusko
Distribúcia
Brazília
242
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Zoznam adries
10
Brazília
Indaiatuba
SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Estrada Municipal Jose Rubim, 205
Rodovia Santos Dumont Km 49
13347-510 - Indaiatuba / SP
Tel. +55 19 3835-8000
[email protected]
Sofia
BEVER-DRIVE GmbH
Bogdanovetz Str.1
BG-1606 Sofia
Tel. +359 2 9151160
Fax +359 2 9151166
[email protected]
Hostivice
SEW-EURODRIVE CZ s.r.o.
Floriánova 2459
253 01 Hostivice
Tel. +420 255 709 601
Fax +420 235 350 613
http://www.sew-eurodrive.cz
[email protected]
Drive Service
Hotline /
24-hodinová
telefonická
pohotovostná
služba
HOT-LINE +420 800 739 739 (800 SEW SEW)
Servis:
Tel. +420 255 709 632
Fax +420 235 358 218
[email protected]
Záhreb
KOMPEKS d. o. o.
Zeleni dol 10
HR 10 000 Zagreb
Tel. +385 1 4613-158
Fax +385 1 4613-158
[email protected]
Santiago
SEW-EURODRIVE CHILE LTDA.
Las Encinas 1295
Parque Industrial Valle Grande
LAMPA
RCH-Santiago de Chile
Adresa poštovej schránky
Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile
Tel. +56 2 75770-00
Fax +56 2 75770-01
http://www.sew-eurodrive.cl
[email protected]
Výrobný závod
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Tchien-ťin
SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd.
No. 46, 7th Avenue, TEDA
Tianjin 300457
Tel. +86 22 25322612
Fax +86 22 25323273
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.cn
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Suzhou
SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd.
333, Suhong Middle Road
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province, 215021
Tel. +86 512 62581781
Fax +86 512 62581783
[email protected]
Kanton
SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd.
No. 9, JunDa Road
East Section of GETDD
Guangzhou 510530
Tel. +86 20 82267890
Fax +86 20 82267922
[email protected]
Shenyang
SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
Shenyang Economic Technological
Development Area
Shenyang, 110141
Tel. +86 24 25382538
Fax +86 24 25382580
[email protected]
Wu-chan
SEW-EURODRIVE (Wuhan) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
No. 59, the 4th Quanli Road, WEDA
430056 Wuhan
Tel. +86 27 84478388
Fax +86 27 84478389
[email protected]
Bulharsko
Distribúcia
Česká republika
Distribúcia
Montážny závod
Servis
Chorvátsko
Distribúcia
Servis
Čile
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Čína
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
243
Zoznam adries
10
Čína
Si-an
SEW-EURODRIVE (Xi'An) Co., Ltd.
No. 12 Jinye 2nd Road
Xi'An High-Technology Industrial Development
Zone
Xi'An 710065
Tel. +86 29 68686262
Fax +86 29 68686311
[email protected]
Ďalšie adresy servisných stredísk v Číne na požiadanie.
Dánsko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Kodaň
SEW-EURODRIVE A/S
Geminivej 28-30
DK-2670 Greve
Tel. +45 43 9585-00
Fax +45 43 9585-09
http://www.sew-eurodrive.dk
[email protected]
Káhira
Copam Egypt
for Engineering & Agencies
33 EI Hegaz ST, Heliopolis, Cairo
Tel. +20 2 22566-299 +1 23143088
Fax +20 2 22594-757
http://www.copam-egypt.com/
[email protected]
Tallin
ALAS-KUUL AS
Reti tee 4
EE-75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa
Tel. +372 6593230
Fax +372 6593231
[email protected]
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Hollola
SEW-EURODRIVE OY
Vesimäentie 4
FIN-15860 Hollola 2
Tel. +358 201 589-300
Fax +358 3 780-6211
http://www.sew-eurodrive.fi
[email protected]
Servis
Hollola
SEW-EURODRIVE OY
Keskikankaantie 21
FIN-15860 Hollola
Tel. +358 201 589-300
Fax +358 3 780-6211
http://www.sew-eurodrive.fi
[email protected]
Výrobný závod
Montážny závod
Karkkila
SEW Industrial Gears Oy
Valurinkatu 6, PL 8
FI-03600 Karkkila, 03601 Karkkila
Tel. +358 201 589-300
Fax +358 201 589-310
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.fi
Libreville
ESG Electro Services Gabun
Feu Rouge Lalala
1889 Libreville
Gabun
Tel. +241 741059
Fax +241 741059
[email protected]
Atény
Christ. Boznos & Son S.A.
12, K. Mavromichali Street
P.O. Box 80136
GR-18545 Piraeus
Tel. +30 2 1042 251-34
Fax +30 2 1042 251-59
http://www.boznos.gr
[email protected]
Rotterdam
SEW-EURODRIVE B.V.
Industrieweg 175
NL-3044 AS Rotterdam
Postbus 10085
NL-3004 AB Rotterdam
Tel. +31 10 4463-700
Fax +31 10 4155-552
Service: 0800-SEWHELP
http://www.sew-eurodrive.nl
[email protected]
Egypt
Distribúcia
Servis
Estónsko
Distribúcia
Fínsko
Gabon
Distribúcia
Grécko
Distribúcia
Holandsko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
244
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Zoznam adries
10
Hong Kong
Hong Kong
SEW-EURODRIVE LTD.
Unit No. 801-806, 8th Floor
Hong Leong Industrial Complex
No. 4, Wang Kwong Road
Kowloon, Hong Kong
Tel. +852 36902200
Fax +852 36902211
[email protected]
Sídlo
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Vadodara
SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. 4, GIDC
POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243
Gujarat
Tel. +91 265 3045200,
+91 265 2831086
Fax +91 265 3045300,
+91 265 2831087
http://www.seweurodriveindia.com
[email protected]
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Chennai
SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park Phase II
Mambakkam Village
Sriperumbudur - 602105
Kancheepuram Dist, Tamil Nadu
Tel. +91 44 37188888
Fax +91 44 37188811
[email protected]
Dublin
Alperton Engineering Ltd.
48 Moyle Road
Dublin Industrial Estate
Glasnevin, Dublin 11
Tel. +353 1 830-6277
Fax +353 1 830-6458
[email protected]
http://www.alperton.ie
Tel-Aviv
Liraz Handasa Ltd.
Ahofer Str 34B / 228
58858 Holon
Tel. +972 3 5599511
Fax +972 3 5599512
http://www.liraz-handasa.co.il
[email protected]
Iwata
SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD
250-1, Shimoman-no,
Iwata
Shizuoka 438-0818
Tel. +81 538 373811
Fax +81 538 373855
http://www.sew-eurodrive.co.jp
[email protected]
Johannesburg
SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Eurodrive House
Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads
Aeroton Ext. 2
Johannesburg 2013
P.O.Box 90004
Bertsham 2013
Tel. +27 11 248-7000
Fax +27 11 494-3104
http://www.sew.co.za
[email protected]
Kapské Mesto
SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Rainbow Park
Cnr. Racecourse & Omuramba Road
Montague Gardens
Cape Town
P.O.Box 36556
Chempet 7442
Cape Town
Tel. +27 21 552-9820
Fax +27 21 552-9830
Telex 576 062
[email protected]
Durban
SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
48 Prospecton Road
Isipingo
Durban
P.O. Box 10433, Ashwood 3605
Tel. +27 31 902 3815
Fax +27 31 902 3826
[email protected]
Montážny závod
Distribúcia
Servis
India
Írsko
Distribúcia
Servis
Izrael
Distribúcia
Japonsko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Juhoafrická republika
Montážne
prevádzky
Distribúcia
Servis
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
245
Zoznam adries
10
Juhoafrická republika
Nelspruit
SEW-EURODRIVE (PTY) LTD.
7 Christie Crescent
Vintonia
P.O.Box 1942
Nelspruit 1200
Tel. +27 13 752-8007
Fax +27 13 752-8008
[email protected]
Ansan
SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD.
B 601-4, Banweol Industrial Estate
#1048-4, Shingil-Dong, Danwon-Gu,
Ansan-City, Kyunggi-Do Zip 425-839
Tel. +82 31 492-8051
Fax +82 31 492-8056
http://www.sew-korea.co.kr
[email protected]
Pusan
SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd.
No. 1720 - 11, Songjeong - dong
Gangseo-ku
Busan 618-270
Tel. +82 51 832-0204
Fax +82 51 832-0230
[email protected]
Douala
Electro-Services
Rue Drouot Akwa
B.P. 2024
Douala
Tel. +237 33 431137
Fax +237 33 431137
[email protected]
Toronto
SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
210 Walker Drive
Bramalea, ON L6T 3W1
Tel. +1 905 791-1553
Fax +1 905 791-2999
http://www.sew-eurodrive.ca
[email protected]
Vancouver
SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
Tilbury Industrial Park
7188 Honeyman Street
Delta, BC V4G 1G1
Tel. +1 604 946-5535
Fax +1 604 946-2513
[email protected]
Montreal
SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
2555 Rue Leger
Lasalle, PQ H8N 2V9
Tel. +1 514 367-1124
Fax +1 514 367-3677
[email protected]
Južná Kórea
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Kamerun
Distribúcia
Kanada
Montážne
prevádzky
Distribúcia
Servis
Ďalšie adresy servisných stredísk v Kanade na požiadanie.
Kazachstan
Distribúcia
Alma-Ata
SEW-EURODRIVE LLP
291A, Tole bi street
050031, Almaty
Republic of Kazakhstan
Tel. +7 (727) 238 1404
Fax +7 (727) 243 2696
http://www.sew-eurodrive.kz
[email protected]
Nairobi
Barico Maintenances Ltd
Kamutaga Place
Commercial Street
Industrial Area
P.O.BOX 52217 - 00200
Nairobi
Tel. +254 20 6537094/5
Fax +254 20 6537096
[email protected]
Bogotá
SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA.
Calle 22 No. 132-60
Bodega 6, Manzana B
Santafé de Bogotá
Tel. +57 1 54750-50
Fax +57 1 54750-44
http://www.sew-eurodrive.com.co
[email protected]
Keňa
Distribúcia
Kolumbia
Montážny závod
Distribúcia
Servis
246
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Zoznam adries
10
Libanon
Distribúcia Libanon
Distribúcia
Jordánsko / Kuvajt /
Saudská Arábia /
Sýria
Bejrút
Gabriel Acar & Fils sarl
B. P. 80484
Bourj Hammoud, Beirut
Tel. +961 1 510 532
Fax +961 1 494 971
[email protected]
After Sales Service
[email protected]
Middle East Drives S.A.L. (offshore)
Sin El Fil.
B. P. 55-378
Beirut
Tel. +961 1 494 786
Fax +961 1 494 971
[email protected]
http://www.medrives.com
After Sales Service
[email protected]
Alytus
UAB Irseva
Statybininku 106C
LT-63431 Alytus
Tel. +370 315 79204
Fax +370 315 56175
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.lt
Riga
SIA Alas-Kuul
Katlakalna 11C
LV-1073 Riga
Tel. +371 6 7139253
Fax +371 6 7139386
http://www.alas-kuul.com
[email protected]
Brusel
SEW-EURODRIVE n.v./s.a.
Researchpark Haasrode 1060
Evenementenlaan 7
BE-3001 Leuven
Tel. +32 16 386-311
Fax +32 16 386-336
http://www.sew-eurodrive.lu
[email protected]
Antananarivo
Ocean Trade
BP21bis. Andraharo
Antananarivo.
101 Madagascar
Tel. +261 20 2330303
Fax +261 20 2330330
[email protected]
Budapešť
SEW-EURODRIVE Kft.
H-1037 Budapest
Kunigunda u. 18
Tel. +36 1 437 06-58
Fax +36 1 437 06-50
http://www.sew-eurodrive.hu
[email protected]
Johor
SEW-EURODRIVE SDN BHD
No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya
81000 Johor Bahru, Johor
West Malaysia
Tel. +60 7 3549409
Fax +60 7 3541404
[email protected]
Mohammedia
SEW-EURODRIVE SARL
2 bis, Rue Al Jahid
28810 Mohammedia
Tel. +212 523 32 27 80/81
Fax +212 523 32 27 89
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.ma
Quéretaro
SEW-EURODRIVE MEXICO SA DE CV
SEM-981118-M93
Tequisquiapan No. 102
Parque Industrial Quéretaro
C.P. 76220
Quéretaro, México
Tel. +52 442 1030-300
Fax +52 442 1030-301
http://www.sew-eurodrive.com.mx
[email protected]
Bejrút
Litva
Distribúcia
Lotyšsko
Distribúcia
Luxembursko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Madagaskar
Distribúcia
Maďarsko
Distribúcia
Servis
Malajzia
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Maroko
Distribúcia
Servis
Mexiko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
247
Zoznam adries
10
Mongolsko
Distribúcia
Ulanbátar
SEW-EURODRIVE Representative Office
Mongolia
Olympic street 8,
2nd floor Juulchin corp bldg.,
Sukhbaatar district,
Ulaanbaatar 14253
Tel. +976-70009997
Fax +976-70009997
http://www.sew-eurodrive.mn
[email protected]
Swakopmund
DB Mining & Industrial Services
Einstein Street
Strauss Industrial Park
Unit1
Swakopmund
Tel. +264 64 462 738
Fax +264 64 462 734
[email protected]
Lagos
EISNL Engineering Solutions and Drives Ltd
Plot 9, Block A, Ikeja Industrial Estate
(Ogba Scheme)
Adeniyi Jones St. End
Off ACME Road, Ogba, Ikeja, Lagos
Nigeria
Tel. +234 (0)1 217 4332
[email protected]
http://www.eisnl.com
Moss
SEW-EURODRIVE A/S
Solgaard skog 71
N-1599 Moss
Tel. +47 69 24 10 20
Fax +47 69 24 10 40
http://www.sew-eurodrive.no
[email protected]
Auckland
SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.
P.O. Box 58-428
82 Greenmount drive
East Tamaki Auckland
Tel. +64 9 2745627
Fax +64 9 2740165
http://www.sew-eurodrive.co.nz
[email protected]
Christchurch
SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.
10 Settlers Crescent, Ferrymead
Christchurch
Tel. +64 3 384-6251
Fax +64 3 384-6455
[email protected]
Karáči
Industrial Power Drives
Al-Fatah Chamber A/3, 1st Floor Central
Commercial Area,
Sultan Ahmed Shah Road, Block 7/8,
Karachi
Tel. +92 21 452 9369
Fax +92-21-454 7365
[email protected]
Fernando de la
Mora
SEW-EURODRIVE PARAGUAY S.R.L
De la Victoria 112, Esquina nueva Asunción
Departamento Central
Fernando de la Mora, Barrio Bernardino
Tel. +595 991 519695
Fax +595 21 3285539
[email protected]
Lima
SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES
S.A.C.
Los Calderos, 120-124
Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima
Tel. +51 1 3495280
Fax +51 1 3493002
http://www.sew-eurodrive.com.pe
[email protected]
Namíbia
Distribúcia
Nigéria
Distribúcia
Nórsko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Nový Zéland
Montážne
prevádzky
Distribúcia
Servis
Pakistan
Distribúcia
Paraguaj
Distribúcia
Peru
Montážny závod
Distribúcia
Servis
248
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Zoznam adries
10
Pobrežie Slonoviny
Distribúcia
Abidjan
SICA
Société Industrielle & Commerciale pour
l'Afrique
165, Boulevard de Marseille
26 BP 1173 Abidjan 26
Tel. +225 21 25 79 44
Fax +225 21 25 88 28
[email protected]
Łódź
SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.
ul. Techniczna 5
PL-92-518 Łódź
Tel. +48 42 676 53 00
Fax +48 42 676 53 49
http://www.sew-eurodrive.pl
[email protected]
Servis
Tel. +48 42 6765332 / 42 6765343
Fax +48 42 6765346
Linia serwisowa Hotline 24H
Tel. +48 602 739 739
(+48 602 SEW SEW)
[email protected]
Coimbra
SEW-EURODRIVE, LDA.
Apartado 15
P-3050-901 Mealhada
Tel. +351 231 20 9670
Fax +351 231 20 3685
http://www.sew-eurodrive.pt
[email protected]
Viedeň
SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H.
Richard-Strauss-Strasse 24
A-1230 Wien
Tel. +43 1 617 55 00-0
Fax +43 1 617 55 00-30
http://www.sew-eurodrive.at
[email protected]
Bukurešť
Sialco Trading SRL
str. Brazilia nr. 36
011783 Bucuresti
Tel. +40 21 230-1328
Fax +40 21 230-7170
[email protected]
Petrohrad
ZAO SEW-EURODRIVE
P.O. Box 36
RUS-195220 St. Petersburg
Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142
Fax +7 812 3332523
http://www.sew-eurodrive.ru
[email protected]
Dakar
SENEMECA
Mécanique Générale
Km 8, Route de Rufisque
B.P. 3251, Dakar
Tel. +221 338 494 770
Fax +221 338 494 771
[email protected]
http://www.senemeca.com
Singapúr
SEW-EURODRIVE PTE. LTD.
No 9, Tuas Drive 2
Jurong Industrial Estate
Singapore 638644
Tel. +65 68621701
Fax +65 68612827
http://www.sew-eurodrive.com.sg
[email protected]
Bratislava
SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rybničná 40
SK-831 06 Bratislava
Tel. +421 2 33595 202
Fax +421 2 33595 200
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.sk
Poľsko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Portugalsko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Rakúsko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Rumunsko
Distribúcia
Servis
Rusko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Senegal
Distribúcia
Singapúr
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Slovensko
Distribúcia
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
249
Zoznam adries
10
Slovensko
Žilina
SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Industry Park - PChZ
ulica M.R.Štefánika 71
SK-010 01 Žilina
Tel. +421 41 700 2513
Fax +421 41 700 2514
Mobil +421 908 776 685
[email protected]
Banská Bystrica
SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rudlovská cesta 85
SK-974 11 Banská Bystrica
Tel. +421 48 414 6564
Fax +421 48 414 6566
Mobil +421 905 242 195
[email protected]
Košice
SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Slovenská ulica 26
SK-040 01 Košice
Tel. +421 55 671 2245
Fax +421 55 671 2254
Mobil +421 907 671 976
[email protected]
Celje
Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o.
UI. XIV. divizije 14
SLO - 3000 Celje
Tel. +386 3 490 83-20
Fax +386 3 490 83-21
[email protected]
Bilbao
SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L.
Parque Tecnológico, Edificio, 302
E-48170 Zamudio (Vizcaya)
Tel. +34 94 43184-70
Fax +34 94 43184-71
http://www.sew-eurodrive.es
[email protected]
Sharjah
Copam Middle East (FZC)
Sharjah Airport International Free Zone
P.O. Box 120709
Sharjah
Tel. +971 6 5578-488
Fax +971 6 5578-499
[email protected]
Belehrad
DIPAR d.o.o.
Ustanicka 128a
PC Košum, IV sprat
SRB-11000 Beograd
Tel. +381 11 347 3244 /
+381 11 288 0393
Fax +381 11 347 1337
[email protected]
Bazilej
Alfred lmhof A.G.
Jurastrasse 10
CH-4142 Münchenstein bei Basel
Tel. +41 61 417 1717
Fax +41 61 417 1700
http://www.imhof-sew.ch
[email protected]
Manzini
C G Trading Co. (Pty) Ltd
PO Box 2960
Manzini M200
Tel. +268 2 518 6343
Fax +268 2 518 5033
[email protected]
Jönköping
SEW-EURODRIVE AB
Gnejsvägen 6-8
S-55303 Jönköping
Box 3100 S-55003 Jönköping
Tel. +46 36 3442 00
Fax +46 36 3442 80
http://www.sew-eurodrive.se
[email protected]
Solaro
SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s.
Via Bernini,14
I-20020 Solaro (Milano)
Tel. +39 02 96 9801
Fax +39 02 96 980 999
http://www.sew-eurodrive.it
[email protected]
Slovinsko
Distribúcia
Servis
Španielsko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Spojené arabské emiráty
Distribúcia
Servis
Srbsko
Distribúcia
Švajčiarsko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Svazijsko
Distribúcia
Švédsko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Taliansko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
250
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Zoznam adries
10
Tanzánia
Distribúcia
Dar es Salaam
SEW-EURODRIVE PTY LIMITED TANZANIA
Plot 52, Regent Estate
PO Box 106274
Dar Es Salaam
Tel. +255 0 22 277 5780
Fax +255 0 22 277 5788
http://www.sew-eurodrive.co.tz
uroos@sew.co.tz
Chonburi
SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.
700/456, Moo.7, Donhuaroh
Muang
Chonburi 20000
Tel. +66 38 454281
Fax +66 38 454288
sewthailand@sew-eurodrive.com
Tunis
T. M.S. Technic Marketing Service
Zone Industrielle Mghira 2
Lot No. 39
2082 Fouchana
Tel. +216 79 40 88 77
Fax +216 79 40 88 66
http://www.tms.com.tn
tms@tms.com.tn
Kocaeli-Gebze
SEW-EURODRİVE
Sistemleri San. Ve TIC. Ltd. Sti
Gebze Organize Sanayi Böl. 400 Sok No. 401
41480 Gebze Kocaeli
Tel. +90-262-9991000-04
Fax +90-262-9991009
http://www.sew-eurodrive.com.tr
sew@sew-eurodrive.com.tr
Dnepropetrovsk
ООО «СЕВ-Евродрайв»
ул.Рабочая, 23-B, офис 409
49008 Днепропетровск
Тел. +380 56 370 3211
Факс. +380 56 372 2078
http://www.sew-eurodrive.ua
sew@sew-eurodrive.ua
Výrobný závod
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Juhovýchod
SEW-EURODRIVE INC.
1295 Old Spartanburg Highway
P.O. Box 518
Lyman, S.C. 29365
Tel. +1 864 439-7537
Fax Sales +1 864 439-7830
Fax Manufacturing +1 864 439-9948
Fax Assembly +1 864 439-0566
Fax Confidential/HR +1 864 949-5557
http://www.seweurodrive.com
cslyman@seweurodrive.com
Montážne
prevádzky
Distribúcia
Servis
Severovýchod
SEW-EURODRIVE INC.
Pureland Ind. Complex
2107 High Hill Road, P.O. Box 481
Bridgeport, New Jersey 08014
Tel. +1 856 467-2277
Fax +1 856 845-3179
csbridgeport@seweurodrive.com
Stredozápad
SEW-EURODRIVE INC.
2001 West Main Street
Troy, Ohio 45373
Tel. +1 937 335-0036
Fax +1 937 332-0038
cstroy@seweurodrive.com
Juhozápad
SEW-EURODRIVE INC.
3950 Platinum Way
Dallas, Texas 75237
Tel. +1 214 330-4824
Fax +1 214 330-4724
csdallas@seweurodrive.com
Západ
SEW-EURODRIVE INC.
30599 San Antonio St.
Hayward, CA 94544
Tel. +1 510 487-3560
Fax +1 510 487-6433
cshayward@seweurodrive.com
Thajsko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Tunisko
Distribúcia
Turecko
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Ukrajina
Montážny závod
Distribúcia
Servis
USA
Ďalšie adresy servisných stredísk v USA na požiadanie.
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
251
Zoznam adries
10
Veľká Británia
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Normanton
SEW-EURODRIVE Ltd.
DeVilliers Way
Trident Park
Normanton
West Yorkshire
WF6 1GX
Tel. +44 1924 893-855
Fax +44 1924 893-702
http://www.sew-eurodrive.co.uk
info@sew-eurodrive.co.uk
Drive Service Hotline / 24-hodinová telefonická pohotovostná
služba
Tel. 01924 896911
Valencia
SEW-EURODRIVE Venezuela S.A.
Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319
Zona Industrial Municipal Norte
Valencia, Estado Carabobo
Tel. +58 241 832-9804
Fax +58 241 838-6275
http://www.sew-eurodrive.com.ve
ventas@sew-eurodrive.com.ve
sewfinanzas@cantv.net
Hočiminovo
Mesto
Všetky odvetvia okrem prístavov a
ťažobných plošín:
Nam Trung Co., Ltd
250 Binh Duong Avenue, Thu Dau Mot Town,
Binh Duong Province
HCM office: 91 Tran Minh Quyen Street
District 10, Ho Chi Minh City
Tel. +84 8 8301026
Fax +84 8 8392223
namtrungco@hcm.vnn.vn
truongtantam@namtrung.com.vn
khanh-nguyen@namtrung.com.vn
Hočiminovo
Mesto
prístavy a ťažobné plošiny:
DUC VIET INT LTD
Industrial Trading and Engineering Services
A75/6B/12 Bach Dang Street, Ward 02,
Tan Binh District, 70000 Ho Chi Minh City
Tel. +84 8 62969 609
Fax +84 8 62938 842
totien@ducvietint.com
Hanoj
Nam Trung Co., Ltd
R.205B Tung Duc Building
22 Lang ha Street
Dong Da District, Hanoi City
Tel. +84 4 37730342
Fax +84 4 37762445
namtrunghn@hn.vnn.vn
Kitwe
EC Mining Limited
Plots No. 5293 & 5294,Tangaanyika Road,
Off Mutentemuko Road,
Heavy Industrial Park,
P.O.BOX 2337
Kitwe
Tel. +260 212 210 642
Fax +260 212 210 645
sales@ecmining.com
http://www.ecmining.com
Venezuela
Montážny závod
Distribúcia
Servis
Vietnam
Distribúcia
Zambia
Distribúcia
252
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Index
Index
A
Analógový modul FIO11B ........... 55, 57, 182, 184
B
Bezpečnostne relevantné riadiace príkazy .........96
Bezpečnostné pokyny .........................................10
Označenie v dokumentácii .............................8
Štruktúra vložených ........................................8
Štruktúra vzťahujúca sa na určitý odsek ........8
Bezpečnostné pokyny vzťahujúce sa na určitý
odsek ....................................................................8
Bezpečnostný kontakt .......................................169
Bimetalový spínač TH .........................................53
Binárne vstupy ........................................... 33, 169
Binárne výstupy ......................................... 33, 169
Brány priemyselnej zbernice .............................196
Brzdový odpor ...................................................215
BW, pripojenie ..............................................36
Drôtový odpor .............................................217
FKB10B, montáž ........................................222
Mriežkový odpor .........................................217
Ploché vyhotovenie ....................................216
Pripojenie .....................................................35
PTC ............................................................215
Spodná montáž ..........................................223
Upevnenie na montážnu lištu .....................213
Brzdový odpor PTC ...........................................215
Brzdový usmerňovač
Pripojenie .....................................................54
C
Cold Plate ...........................................................30
CSA ..................................................................145
cUL ...................................................................145
Č
Čelný modul ......................................................181
Analógový modul FIO11B ..........................182
Analógový modul FIO21B ..........................184
EtherCAT modul FSE24B ..........................188
Komunikačný modul FSC11B ....................185
Ovládacia jednotka FBG11B ......................171
Číslo chyby a stav zariadenia ...........................104
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
D
DBG60B Ovládacia jednotka ........................... 172
Manuálne ovládanie .................................... 72
Nastavenie parametrov ............................... 71
Uvedenie do prevádzky ............................... 66
Zobrazenia ................................................. 132
DBM60B ........................................................... 174
Deaktivácia EMC kondenzátorov ....................... 30
Definícia riadiaceho slova .................................. 95
Základný riadiaci blok .................................. 95
Definícia stavového slova ................................ 101
Základný stavový blok ............................... 101
DFD11B DeviceNet .......................................... 191
DFE24B EtherCat ............................................ 192
DFE32B PROFINET ........................................ 193
DFE33B PROFINET ........................................ 195
DFP21B PROFIBUS ........................................ 189
DFS11B PROFIBUS ........................................ 190
DFS21B PROFINET ........................................ 194
Digitálny modul FIO21B ..................................... 57
DKG60B ........................................................... 174
Dlhodobé skladovanie ...................................... 143
Dokumenty, spoločne platné .............................. 12
Doplnkový čelný komunikačný modul
FSC12B ........................................................... 186
Dotyková ochrana BS ...................................... 222
Drôtový odpor, brzdový odpor .......................... 217
Dĺžka vedenia .................................................... 32
SBus ............................................................ 46
E
EMC modul FKE ........................................ 40, 238
Enter (Ovládacia jednotka FBG11B) .................. 60
EtherCat DFE24B ............................................ 192
EtherCAT modul FSE24B ................................ 188
Externé napájanie DC 24 V ............................. 169
Externé zadávanie požadovanej hodnoty ........ 118
F
FBG11B Ovládacia jednotka ...................... 60, 171
Funkcie ........................................................ 60
Obsluha ....................................................... 61
Uvedenie do prevádzky ............................... 63
253
Index
FIO21B Digitálny modul ......................................57
FSE24B ..............................................................55
FSE24B EtherCAT modul .................................188
Funkčná bezpečnosť ........................................170
G
GOST-R ............................................................145
H
Hlásenie
Menič pripravený na prevádzku .................101
"PO dáta uvoľnené" ....................................101
CH
Chyba
F01 Nadprúd ..............................................138
F03 Spojenie so zemou ..............................138
F04 Brzdový striedač ..................................138
F06 Výpadok sieťovej fázy .........................139
F07 Prepätie medziobvodu ........................139
F08 Sledovanie otáčok ...............................139
F09 Uvedenie do prevádzky .......................139
F10 IPOS-ILLOP ........................................139
F100 Vibrácie / Výstraha ............................142
F101 Vibrácie / Chyba ................................142
F102 Starnutie / Výstraha ...........................142
F103 Starnutie oleja / Chyba ......................142
F104 Starnutie oleja / Prehriatie .................142
F105 Starnutie oleja / Hlásenie
pripravenosti ..................................142
F106 Opotrebovanie brzdy .........................142
F11 Prekročenie teploty .............................139
F110 Ochrana do výbušného prostredia ....142
F111 Chyba systémovej zbernice (SBus) ..142
F113 Prerušenie vodiča analógového
vstupu ............................................142
F116 Timeout MOVI-PLC ...........................142
F17 ... F24 Porucha systému .....................139
F25 EEPROM .............................................139
F26 Externá svorka ....................................139
F31 Spúšťač TF/TH ....................................140
F32 Pretečenie indexu IPOS ......................140
F34 Timeout rámp ......................................140
F35 Prevádzkový režim ochrany do
výbušného prostredia ....................140
F36 Chýba voliteľná jednotka .....................140
F37 Watchdog systému ..............................140
F38 Systémový softvér ...............................141
F43 RS485 Timeout ...................................141
F44 Vyťaženie meniča ................................141
F45 Inicializovanie ......................................141
254
F47 Timeout systémovej zbernice 1 .......... 141
F77 Riadiace slovo IPOS .......................... 141
F80 Test RAM ........................................... 141
F81 Štartovacia podmienka ....................... 141
F82 Otvorený výstup ................................. 141
F84 Ochrana motora ................................. 141
F94 Kontrolný súčet EEPROM .................. 141
F97 Chyba kopírovania ............................. 142
F98 Chyba CRC pamäte Flash ................. 142
Chybová pamäť ................................................ 137
I
Informácie
Všeobecné ..................................................... 8
Informácie o zariadení ..................................... 137
Inštalácia v súlade s UL ..................................... 22
Inštalácia v zhode s EMC .................................. 24
Istič vedenia ....................................................... 53
IT siete ......................................................... 30, 31
K
Kategória prepätia ............................................ 146
Klimatická trieda ............................................... 146
Komunikačné rozhranie FSC11B ............... 55, 185
Komunikačné rozhranie FSC12B ..................... 186
Konektor
X31 Binárne vstupy a výstupy ................... 200
Konštrukcia meniča ............................................ 15
Konštrukcia zariadenia
Veľkosť 0XS / 0S / 0L .................................. 17
Veľkosť 1 / 2S / 2 ......................................... 18
Veľkosť 3 ..................................................... 19
Veľkosť 4 / 5 ................................................ 20
Kontroln ............................................................ 105
Kontrolné funkcie
Doba časového oneskorenia ..................... 105
Chybové hlásenie Timeout ........................ 105
Timeout reakcia ......................................... 105
Krytie ................................................................ 146
Krytie brzdových odporov ................................ 216
L
LED .................................................................. 200
Kódy blikania ............................................. 129
M
Manuálna prevádzka
Ovládacia jednotka FBG11B ....................... 64
Manuálne ovládanie
Ovládacia jednotka DBG60B ....................... 72
Manuálny ovládač požadovanej hodnoty ........... 64
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Index
Maximálna požadovaná hodnota ........................61
Maximálne otáčky ...............................................64
MBG11A Ovládač požadovanej hodnoty ... 51, 176
MBG11A Ovládač požadovanej hodnoty,
uvedenie do prevádzky .....................................119
Medzné hodnoty pre elektromagnetickú
kompatibilitu ........................................................38
Menu parametrov ................................................61
Minimálne otáčky ................................................64
Minimálny voľný priestor .....................................21
Montáž doplnkovej karty DFP21B do
MOVITRAC® B ....................................................48
Montážna poloha ................................................21
Montážny kryt DBM60B / DKG60B ...................174
MOVITOOLS® MotionStudio, Uvedenie do
prevádzky ............................................................73
MOVI-PLC® ......................................................199
Mriežkový odpor
Brzdový odpor ............................................217
N
Nadmorská výška inštalácie .............................147
Nastavenie parametrov s ovládacou jednotkou
DBG60B ..............................................................71
Nároky vyplývajúce zo záruky ...............................9
Návratové kódy .................................................131
19 Aktivované blokovanie parametrov .......131
20 Prebieha obnovenie nastavenia
z výroby .........................................131
23 Chýba voliteľná karta .............................131
27 Chýba voliteľná karta .............................131
28 Je potrebné blokovanie regulátora ........131
29 Neprípustná hodnota parametra ...........131
32 Uvoľnenie ..............................................131
34 Chyba pri vykonávaní ............................131
38 FBG11B nesprávny súbor dát ...............131
O
Obsah dokumentu ...............................................12
Odolnosť proti rušeniu ......................................146
Ochrana proti dotyku ...........................................27
Okamžité vypnutie ............................................137
Oneskorenie reakcie svoriek .............................169
Opis parametrov
Prehľad v tabuľkovej forme ........................120
Opis požadovaných hodnôt
Výstupných procesných dát (PO dát) ...........89
Opis procesných dát
Opis požadovaných hodnôt
výstupných procesných dát (PO dát) .....89
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Opis skutočných hodnôt vstupných
procesných dát ............................... 93
Škálovanie procesných dát .......................... 94
Opis skutočných hodnôt vstupných
procesných dát ................................................... 93
Otáčky
Manuálne nastavenie .................................. 64
Maximálne ................................................... 64
Minimálne .................................................... 64
Out (Ovládacia jednotka FBG11B) .................... 60
Ovládacia jednotka DBG60B ........................... 172
Nastavenie parametrov ............................... 71
Uvedenie do prevádzky ............................... 66
Ovládacia jednotka FBG11B ...................... 60, 171
Funkcie ........................................................ 60
Stav binárnych vstupov / výstupov ............ 130
Uvedenie do prevádzky ............................... 63
Zobrazenie stavu ....................................... 129
Ovládač požadovanej hodnoty ........................... 61
Manuálny ..................................................... 64
MBG11A .............................................. 51, 176
MBG11A, uvedenie do prevádzky ............. 119
Ovládač požadovanej hodnoty FBG .................. 61
Označenie CE .................................................. 145
P
Parametre elektroniky ...................................... 169
Parametrický modul UBP11A ........................... 175
Parametrizácia meniča .................................... 106
Čítanie parametra (príklad) ........................ 113
Postup pri parametrizácii ........................... 106
Štruktúra kanálu parametrov
MOVILINK® .................................. 107
Vratné kódy parametrizácie ....................... 110
Zapisovanie parametra (príklad) ................ 115
PC – Uvedenie do prevádzky ............................ 73
Pevná požadovaná hodnota .............................. 61
Pevné požadované hodnoty .............................. 80
Ploché vyhotovenie – Brzdový odpor ............... 216
Podklady, súvisiace ........................................... 12
Pokyny pre parametrizáciu .............................. 117
Blokovanie parametrov .............................. 117
Nastavenie z výroby .................................. 117
Stav BLOKOVANIE REGULÁTORA ......... 117
Porucha ............................................................ 102
Používanie dokumentácie .................................... 8
Poznámka k autorským právam ........................... 9
Požadované otáčky .......................................... 118
Požadovaný smer otáčania .............................. 118
255
Index
Prekročenie časového limitu (výstraha)
(Timeout (warning)) ...........................................138
Prenosová rýchlosť .............................................50
Prevádzkový režim ............................................146
Prierez vodičov ...................................................32
Pripojenie ............................................................49
Pripojenie brzdového odporu ..............................35
Pripojenie priemyselnej zbernice ......................189
Prívod k motoru ...................................................32
PROFIBUS DFP21B .........................................189
PROFIBUS DFS11B .........................................190
PROFINET DFE32B .........................................193
PROFINET DFE33B .........................................195
PROFINET DFS21B .........................................194
Prúdový chránič ..................................................53
R
Rampa
Dobeh ...........................................................61
Rozbeh .........................................................61
Rekuperačný modul MDR60A
Všeobecné technické údaje .......................207
Rekuperácia energie do siete MDR60A
Opis ............................................................206
Relé na kontrolu izolačného stavu ......................31
Reléový výstup ..................................................169
Reset ................................................................138
Ovládacia jednotka .....................................138
Rozhranie ...................................................138
Základná jednotka ......................................138
Reset po chybe ...................................................98
Riadenie MOVI-PLC® .......................................199
Riadenie procesu ................................................95
Bezpečnostne relevantné riadiace príkazy ...96
Definícia riadiaceho slova ............................95
Definícia stavového slova ...........................101
Riadiace príkazy ...........................................97
Riadiace slovo 1
Riadiace slovo 1 .....................................99
Riadiace slovo 2
Riadiace slovo 2 ...................................100
Stavové slovo 1
Stavové slovo 1 ....................................102
Stavové slovo 2
Stavové slovo 2 ....................................103
Riadiaca karta typ DHP11B
LED ............................................................200
256
Riadiace príkazy ................................................ 97
Blokovanie regulátora .................................. 97
Stop ............................................................. 98
Uvoľnenie .................................................... 98
Riadiace slovo 1
Funkcia potenciometra motora cez
priemyselnú zbernicu ...................... 99
Riadiaci príkaz
Rýchle zastavenie ....................................... 97
Rozhranie priemyselnej zbernice
DeviceNet DFD11B ................................... 191
EtherCat DFE24B ...................................... 192
PROFIBUS DFP21B .................................. 189
PROFIBUS DFS11B .................................. 190
PROFINET DFE32B .................................. 193
PROFINET DFE33B .................................. 195
PROFINET DFS21BB ............................... 194
Rozmerové nákresy
Brzdové odpory BW... / BW...-T /
BW...-P ......................................... 221
DBG60B .................................................... 173
DBM60B / DKG60B ................................... 174
MOVIDRIVE® MDR60A0370 ..................... 211
MOVIDRIVE® MDR60A0750 ..................... 212
Sieťová tlmivka ND020.. / ND030.. /
ND045.. / ND085.. ........................ 226
Sieťová tlmivka ND150.. ............................ 227
Sieťový filter NF009-503 – NF150-503 ...... 229
USB11A ..................................................... 180
UWS11A .................................................... 177
UWS21B .................................................... 179
Výstupné tlmivky HD001-HD003 ............... 231
Výstupný filter HF...-403 ............................ 237
Výstupný filter HF...-503 ............................ 236
Rozmery
MOVIDRIVE® MDR60A0150 ..................... 210
RS485
Inštalácia ..................................................... 44
RUN (Ovládacia jednotka FBG11B) ................... 60
Rušivé vyžarovanie ............................................ 33
S
Servis ............................................................... 143
Servis elektroniky ............................................. 143
SEW profil zariadenia
Konfigurácia procesných dát ....................... 87
Opis procesných dát .................................... 88
Parametrizácia meniča .............................. 106
Pokyny pre parametrizáciu ........................ 117
Procesné dáta ............................................. 85
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
Index
Schéma zapojenia ..............................................29
Spojenie medziobvodu s MDR60A0150
ako brzdový modul ..........................43
Spojenie medziobvodu s MDR60A0150/
0370/0750 .......................................42
Sieťová tlmivka ND .................................... 37, 225
Sieťové rekuperačné jednotky MDR60A
Súpravy káblov pre spojenie
medziobvodu .................................213
UL-Approbation ..........................................206
Sieťový filter NF ...................................37, 38, 228
Sieťový prívod .....................................................32
Sieťový stýkač .....................................................37
Sieťový vodič PE .................................................32
Signálne slová v bezpečnostných pokynoch ........8
Sklopné ferity ULF11A ............................... 38, 230
Skupinový pohon ................................................64
Snímač teploty TF ...............................................53
Spínaný sieťový zdroj UWU52A .......................205
Spodná montáž brzdového odporu ...................223
Spustenie motora ................................................78
Spôsob chladenia .............................................146
Stav jednotky ......................................................15
Stav meniča .........................................15, 61, 104
Stavové kódy jednotky ......................................129
Stavové zobrazenia
LED, kódy blikania ......................................129
Stop ..................................................................137
STOP / RESET (Ovládacia jednotka FBG11B) .....60
Stýkač .................................................................32
Súbor parametrov
Voľba ............................................................98
Súpravy káblov pre spojenie medziobvodu,
sieťové rekuperačné jednotky MDR60A ...........213
Svorka X17 .......................................................170
Svorky tienenia elektroniky .................................24
Systémová zbernica ............................................49
Systémová zbernica (SBus), inštalácia ...............44
Š
Škálovanie procesných dát .................................94
Špeciálne prípady spracovania PO dát ...............90
Špecifikácia kábla, zbernica SBus ......................56
Štartovanie, motor ...............................................78
Štruktúra kanálu parametrov MOVILINK® ........107
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
T
Technické údaje
AC 230 V / 1-fázové / veľkosť 0L ............... 168
AC 230 V / 1-fázové / veľkosť 0S .............. 167
AC 230 V / 1-fázové / veľkosť 0XS ............ 166
AC 230 V / 3-fázové / veľkosť 0L ............... 160
AC 230 V / 3-fázové / veľkosť 0XS ............ 158
AC 230 V / 3-fázové / veľkosť 2 ................. 162
AC 230 V / 3-fázové / veľkosť 3 ................. 163
AC 230 V / 3-fázové / veľkosť 4 ................. 164
AC 400/500 V / 3-fázové / veľkosť 0L ........ 151
AC 400/500 V / 3-fázové / veľkosť 0S ....... 150
AC 400/500 V / 3-fázové / veľkosť 0XS ..... 149
AC 400/500 V / 3-fázové / veľkosť 2 .......... 153
AC 400/500 V / 3-fázové / veľkosť 2S ....... 152
AC 400/500 V / 3-fázové / veľkosť 3 .......... 154
AC 400/500 V / 3-fázové / veľkosť 4 .......... 155
AC 400/500 V / 3-fázové / veľkosť 5 .......... 156
MOVIDRIVE® MDR60A0150 ..................... 208
MOVIDRIVE® MDR60A0370 ..................... 208
MOVIDRIVE® MDR60A0750 ..................... 209
MOVIDRIVE® MDR60A1320 ..................... 209
Prehľad ......................................148, 157, 165
Rekuperácia energie do siete MDR60A .... 207
Voliteľná jednotka DFP21B ............... 189, 190
Všeobecne ................................................. 146
Technické údaje elektroniky
Funkčná bezpečnosť ................................. 170
Teplota pri transporte ....................................... 146
Teplota prostredia ............................................ 146
Teplota skladovania ......................................... 146
TF Snímač teploty ...................................... 53, 169
TH Bimetalový spínač ........................................ 53
Tieniaci plech
Riadiaca elektronika .................................... 24
Výkonová časť ............................................. 25
Trieda hraničnej hodnoty ................................... 38
Trieda medzných hodnôt B, pre rušenie
po vedení ........................................................... 38
Trieda znečistenia ............................................ 146
Typové označenie .............................................. 15
Typový štítok ...................................................... 15
U
UBP11A ........................................................... 175
UL-Approbation ................................................ 145
Sieťové rekuperačné jednotky MDR60A ... 206
Upevnenie na montážnu lištu
Brzdový odpor ........................................... 213
257
Index
Upozornenia
Označenie v dokumentácii .............................8
Uvedenie do prevádzky
Aplikácie pre zdvíhacie zariadenia ...............58
Ovládacia jednotka DBG60B ........................66
Ovládacia jednotka FBG11B ........................63
Ovládač požadovanej hodnoty MBG11A ...119
PC ................................................................73
Pokyny ..........................................................58
Predpoklady .................................................58
Prípravné práce a pomocné
prostriedky ................................ 58, 59
Stručný opis ..................................................74
Uvedenie motora do prevádzky ..........................61
Uvoľnenie smeru otáčania ................................118
UWU52A ...........................................................205
V
Viacmotorový pohon ...........................................64
Vložené bezpečnostné upozornenia .....................8
Voliteľne
Montážny kryt DBM60B / DKG60B ............174
Vratné kódy parametrizácie ..............................110
Doplnkový kód ............................................111
Kód chyby ...................................................110
Vstup požadovanej hodnoty ..............................169
Vyhlásenie o zhode
MOVITRAC® ..............................................240
Vylúčenie zákonnej zodpovednosti .......................9
Vypínacia reakcia ..............................................137
Okamžité vypnutie ......................................137
Stop ............................................................137
Vyžarovanie rušenia .........................................146
Výkonové tieniace svorky ...................................25
Výstrahy, ovládacia jednotka FBG11B ...............62
Výstup s pomocným napätím ............................169
Výstupná frekvencia ............................................61
Výstupná tlmivka HD .................................. 39, 231
Výstupný filter HF ....................................... 38, 234
Výstupný prúd .....................................................61
258
Z
Zadanie požadovanej hodnoty, analógové ........ 78
Zadávanie analógovej požadovanej hodnoty ..... 78
Zadávanie požadovanej hodnoty, externé ....... 118
Zálohovanie dát ......................................... 61, 126
DBG60B .................................................... 126
FBG11B ..................................................... 126
MOVITOOLS® MotionStudio ..................... 128
UBP11A ..................................................... 127
Zdroj riadiacich signálov
FELDBUS .................................................... 86
KLEMMEN ................................................... 85
RS-485 ........................................................ 86
SBus ............................................................ 86
Zmena parametrov, ovládacia jednotka
FBG11B ............................................................. 62
Zobrazenia stavu
Ovládacia jednotka FBG11B ....................... 62
Stav binárnych vstupov / výstupov ............ 130
Zobrazenie chyby, ovládacia jednotka
FBG11B ............................................................. 62
Zobrazenie stavu
Ovládacia jednotka .................................... 129
Základná jednotka ..................................... 129
Zoznam chýb ................................................... 138
Zvodový prúd ................................................... 146
Návod na obsluhu – MOVITRAC® B
SEW-EURODRIVE—Driving the world
SEW-EURODRIVE
Driving the world
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
P.O. Box 3023
D-76642 Bruchsal/Germany
Phone +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
sew@sew-eurodrive.com
www.sew-eurodrive.com
Download

8 - SEW-Eurodrive