Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler
İşletme Kılavuzu
MOVITRAC® B
Baskı 11/2013
20145926 / TR
SEW-EURODRIVE—Driving the world
İçindekiler
1 Genel uyarılar ......................................................................................................... 8
1.1 Dokümanın kullanılması................................................................................. 8
1.2 Emniyet uyarılarının yapısı............................................................................. 8
1.2.1 Sinyal sözcüklerin anlamları ............................................................... 8
1.2.2 Bölümlere göre verilen emniyet uyarılarının yapıları ........................... 8
1.2.3 Dahil edilmiş emniyet uyarılarının yapıları .......................................... 8
1.3 Garanti hakları ............................................................................................... 9
1.4 Sorumsuzluk .................................................................................................. 9
1.5 Telif hakkı bildirimi.......................................................................................... 9
1.6 Ürün adı ve ticari markası .............................................................................. 9
2 Emniyet uyarıları .................................................................................................. 10
2.1 Ön Bilgiler .................................................................................................... 10
2.2 Genel bilgiler ................................................................................................ 10
2.3 Hedef grup ................................................................................................... 11
2.4 Amacına uygun kullanım.............................................................................. 11
2.4.1 Güvenlik işlevleri ............................................................................... 12
2.4.2 Dokümanın İçeriği ............................................................................. 12
2.5 Geçerli olan diğer dokümanlar ..................................................................... 12
2.6 Taşıma / Depolama...................................................................................... 12
2.7 Yerleştirme ................................................................................................... 13
2.8 Elektrik bağlantısı......................................................................................... 13
2.9 Güvenli ayırma ............................................................................................. 13
2.10 İşletme ......................................................................................................... 14
2.11 Cihaz sıcaklığı.............................................................................................. 14
3 Cihazın yapısı ....................................................................................................... 15
3.1 Tip tanımı ..................................................................................................... 15
3.2 Etiket ............................................................................................................ 15
3.3 Teslimat içeriği ............................................................................................. 16
3.4 Boyut 0XS / 0S / 0L...................................................................................... 17
3.5 Boyut 1 / 2S / 2 ............................................................................................ 18
3.6 Boyut 3 ......................................................................................................... 19
3.7 Boyut 4 / 5 .................................................................................................... 20
4 Kurulum ................................................................................................................ 21
4.1 Ana cihaz için montaj uyarıları – Mekanik.................................................... 21
4.1.1 Minimum mesafeler ve montaj konumu ............................................ 21
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
3
İçindekiler
4.2
4.3
4.4
4
Ana cihaz için montaj uyarıları – Elektrik ..................................................... 22
4.2.1 Önerilen aletler ................................................................................. 22
4.2.2 UL'ye uygun montaj .......................................................................... 22
4.2.3 EMU’ye uygun montaj ....................................................................... 24
4.2.4 Ekranlama klemensleri ...................................................................... 24
4.2.5 Bağlantı şeması ................................................................................ 29
4.2.6 Cold Plate montaj koşulları – sadece boyut 0 ................................... 30
4.2.7 EMU kondansatörlerinin devre dışı bırakılması – sadece Boyut 0 ... 30
4.2.8 Ayrı kablo kanalları ........................................................................... 31
4.2.9 IT sistemlerinde çalıştırma ................................................................ 31
4.2.10 Kontaktör kullanma kategorisi .......................................................... 32
4.2.11 Gerekli kesit ..................................................................................... 32
4.2.12 Tek tahrik üniteleri için kablo uzunlukları ......................................... 32
4.2.13 Cihaz çıkışı ...................................................................................... 32
4.2.14 İndüktans bağlantıları ....................................................................... 32
4.2.15 PE-Şebeke bağlantısı EN 61800-5-1 ............................................... 32
4.2.16 EMU emisyonu ................................................................................. 33
4.2.17 Dijital çıkışlar .................................................................................... 33
Aksesuar ve opsiyonların montajı – Mekanik............................................... 33
4.3.1 Ön modüllerin takılması .................................................................... 33
4.3.2 PTC fren direnci FKB10B ile BW1 / BW3 ......................................... 34
4.3.3 FKB11B / FKB12B / FKB13B ve FHS11B / FHS12B / FHS13B
ile yassı tip dirençler ......................................................................... 35
Aksesuar ve opsiyonların montajı – Elektrik ................................................ 35
4.4.1 Fren direnci bağlantısı ...................................................................... 35
4.4.2 BW..-P / BW..-T / BW.. fren direncinin X3 / X2'ye bağlanması ......... 36
4.4.3 Fren direnci montajı .......................................................................... 37
4.4.4 Şebeke giriş şok bobini ND ............................................................... 37
4.4.5 NF şebeke filtresi .............................................................................. 37
4.4.6 Ferrit bilezikler ULF11A .................................................................... 38
4.4.7 HF çıkış filtresi .................................................................................. 38
4.4.8 Çıkış şok bobini HD .......................................................................... 39
4.4.9 EMU modülü FKE12B / FKE13B ...................................................... 40
4.4.10 Şebeke geri besleme cihazı bağlantısı ............................................ 42
4.4.11 RS485 arabirim bağlantısı ................................................................ 44
4.4.12 Sistem Bus Bağlantısı (SBus 1) ....................................................... 44
4.4.13 İstenen değer ayarlayıcısı bağlantısı ............................................... 51
4.4.14 Arabirim adaptörü opsiyonu UWS21B bağlantısı ............................. 52
4.4.15 Gömme enkoder EI7C bağlantısı ..................................................... 53
4.4.16 Hat koruyucu ve topraklama kaçağı devre kesicisi .......................... 53
4.4.17 Termo duyar eleman TF ve bimetal şalter TH .................................. 53
4.4.18 Fren direncinin bağlantısı ................................................................. 54
4.4.19 Montaj FIO11B/21B, FSC11B/12B, FSE24B ................................... 55
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
İçindekiler
5 Devreye alma ........................................................................................................ 58
5.1 Devreye almada genel uyarılar .................................................................... 58
5.1.1 Ön koşul ............................................................................................ 58
5.1.2 Kaldırma düzeni uygulamaları .......................................................... 58
5.2 Ön hazırlıklar ve yardımcı malzemeler......................................................... 58
5.2.1 Fabrika ayarında devreye almada hazırlıklar ve yardımcı
malzemeler ....................................................................................... 59
5.2.2 Tuş takımı veya PC ile devreye almada ön hazırlıklar ve yardımcı
malzemeler ....................................................................................... 59
5.3 Tuş takımları ................................................................................................ 60
5.3.1 FBG11B – Standart tuş takımı .......................................................... 60
5.3.2 DBG60B – Genişletilmiş tuş takımı ................................................... 66
5.4 Mühendislik yazılımı MOVITOOLS® MotionStudio ...................................... 73
5.5 Önemli devreye alma adımlarının kısa açıklaması ...................................... 74
5.5.1 Yapılması gerekenler ........................................................................ 74
5.5.2 Uyarılar ............................................................................................. 74
5.5.3 Fabrika ayarlarına dönülmesi (P802) ................................................ 75
5.5.4 PWM frekansının ayarlanması (P86x) .............................................. 75
5.5.5 İnverter adresinin ayarlanması (SBus / RS485 / Fieldbus) (P81x) ...... 75
5.5.6 Kontrol yönteminin ayarlanması (P700) ............................................ 75
5.5.7 Uygulama tipi ön seçimi .................................................................... 75
5.5.8 Çalışma şekli (4-bölgeli işletme P82x) .............................................. 76
5.5.9 İstenen değer seçimi (P10x) ............................................................. 76
5.5.10 Koruma işlevleri ................................................................................ 76
5.5.11 Sistem sınırlarının belirlenmesi ........................................................ 77
5.5.12 Enerji tasarrufu fonksiyonunun etkinleştirilmesi (P770) ................... 77
5.5.13 Teknoloji fonksiyonlarının etkinleştirilmesi ....................................... 77
5.5.14 Yavaş motor hızlarında yapılan ayarlar (P32x) ................................ 77
5.5.15 Dijital giriş terminal bağlantılarının tespit edilmesi (P60x) ................ 78
5.5.16 Fren fonksiyonunun ayarlanması (P73x) ......................................... 78
5.6 Motorun manuel modda çalıştırılması .......................................................... 78
5.6.1 Analog istenen değer girişi ............................................................... 78
5.6.2 Sabit istenen değerler ....................................................................... 80
5.7 PI-regülatörü (P25x)..................................................................................... 82
5.8 Master-Slave işlevi (P750) ........................................................................... 82
5.9 Grup tahrik ünitesi ........................................................................................ 82
5.10 Patlama korumalı Kategori 2 (94/9/EC) asenkron AC motorların
devreye alınması.......................................................................................... 82
5.11 İletişim ve cihaz profili .................................................................................. 84
5.11.1 İşlem verileri ..................................................................................... 85
5.11.2 İşlem verilerinin yapılandırılması ...................................................... 87
5.11.3 İşlem verileri tanımı .......................................................................... 88
5.11.4 Akış kontrolü .................................................................................... 95
5.11.5 Denetleme fonksiyonları ................................................................. 105
5.11.6 Frekans çeviricide parametre belirleme ......................................... 106
5.11.7 Parametre belirleme için uyarılar ................................................... 117
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
5
İçindekiler
5.12 Harici istenen değer ayarlama ................................................................... 118
5.12.1 İstenen dönme yönü ...................................................................... 118
5.12.2 İstenen hız ..................................................................................... 118
5.12.3 Dönme yönünün RS485 veya SBus ile enable edilmesi ................ 118
5.12.4 İstenen değer ayarlayıcısı MBG11A için devreye alma ................. 119
5.13 Parametrelere genel bakış ......................................................................... 120
6 İşletme ................................................................................................................. 126
6.1 Veri kopyalama .......................................................................................... 126
6.1.1 FBG11B ile parametre kopyalama .................................................. 126
6.1.2 DBG60B ile parametre kopyalama ................................................. 126
6.1.3 UBP11A ile veri kopyalama ............................................................ 127
6.1.4 MOVITOOLS® MotionStudio ile veri yedekleme ............................. 128
6.2 Durum göstergeleri..................................................................................... 129
6.2.1 Ana cihaz / tuş takımı FBG11B ....................................................... 129
6.2.2 Dijital girişlerin/çıkışların durumları ................................................. 130
6.3 Return-Codes (r-19 ... r-38)........................................................................ 131
6.4 Tuş takımı DBG60B ................................................................................... 132
6.4.1 Ana göstergeler .............................................................................. 132
6.4.2 Uyarı mesajları ................................................................................ 133
6.4.3 Tuş takımı DBG60B’nin fonksiyonları ............................................. 134
7 Servis / hata listesi ............................................................................................. 137
7.1 Cihaz bilgileri.............................................................................................. 137
7.1.1 Hata belleği ..................................................................................... 137
7.1.2 Kapanma yanıtları ........................................................................... 137
7.1.3 Reset .............................................................................................. 138
7.2 Hata listesi (F-00 – F113)........................................................................... 138
7.3 SEW Elektronik Servisi .............................................................................. 143
7.3.1 Hotline ............................................................................................. 143
7.3.2 Onarım için gönderme .................................................................... 143
7.4 Uzun süreli depolama ................................................................................ 143
7.5 Atık toplama ............................................................................................... 144
8 Teknik bilgiler ..................................................................................................... 145
8.1 Ana cihaz için teknik bilgiler ....................................................................... 145
8.1.1 CE İşareti, UL Uygunluğu ve C-Tick ............................................... 145
8.1.2 Genel teknik bilgiler ........................................................................ 146
8.1.3 Teknik Bilgiler MOVITRAC® B, 3 × 400 V AC ................................ 148
8.1.4 Teknik Bilgiler MOVITRAC® B, 3 × 230 V AC ................................ 157
8.1.5 Teknik Bilgiler MOVITRAC® B, 1 × 230 V AC ................................ 165
8.1.6 MOVITRAC® B elektronik modül verileri ......................................... 169
8.1.7 MOVITRAC® B / İşlevsel güvenlik için elektronik verileri ................ 170
6
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
İçindekiler
8.2
8.3
Aksesuar ve opsiyonların teknik bilgileri .................................................... 171
8.2.1 Tuş takımları ................................................................................... 171
8.2.2 Arabirim adaptörü ........................................................................... 177
8.2.3 Ön modül ........................................................................................ 181
8.2.4 Fieldbus bağlantısı .......................................................................... 189
8.2.5 Controller MOVI-PLC® .................................................................... 199
8.2.6 Anahtarlamalı güç kaynağı UWU52A ............................................. 205
8.2.7 Şebeke geri besleme cihazı ............................................................ 206
8.2.8 Bara bağlantısı FHS11B/12B/13B .................................................. 213
Fren dirençleri, şok bobini ve filtreler için teknik bilgiler ............................. 215
8.3.1 Fren dirençleri ................................................................................. 215
8.3.2 Şebeke Giriş Şok Bobini ND ........................................................... 225
8.3.3 NF şebeke filtresi ............................................................................ 228
8.3.4 Ferrit bilezikler ULF11A .................................................................. 230
8.3.5 HD çıkış şok bobini ......................................................................... 231
8.3.6 HF ... çıkış filtresi ............................................................................ 234
8.3.7 EMU modülü FKE12B / FKE13B .................................................... 238
9 Uygunluk beyanları ............................................................................................ 240
9.1 MOVITRAC® .............................................................................................. 240
10 Adres listesi ........................................................................................................ 241
Alfabetik Endeks ................................................................................................ 253
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
7
Genel uyarılar
1
Dokümanın kullanılması
1
Genel uyarılar
1.1
Dokümanın kullanılması
Bu doküman ürünün içeriğine aittir ve işletme ile servis hakkında önemli uyarıları içermektedir. Bu doküman ürün üzerinde montaj, devreye alma ve servis çalışmaları ile ilgili
herkes için hazırlanmıştır.
Bu doküman okunabilir bir durumda olmalı ve kolayca erişilebilmelidir. Sistem ve işletme
sorumlularının ve kendi sorumlulukları altında cihaz üzerinde çalışan kişilerin cihaza erişebilmelerini ve dokümanın okunabilecek bir durumda olmasını sağlayın. Açıklığa kavuşması gereken durumlar veya bilgi gereksinimi varsa, SEW-EURODRIVE'a danışılmalıdır.
1.2
Emniyet uyarılarının yapısı
1.2.1
Sinyal sözcüklerin anlamları
Emniyet uyarıları, hasar ikazları ve diğer uyarı sinyal sözcüklerinin kademeleri ve
anlamları aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Sinyal sözcük
TEHLİKE!
1.2.2
Anlamı
Uyulmadığında
Doğrudan bir tehlike
Ağır yaralanmalar veya ölüm
UYARI!
Olası tehlikeli durum
Ağır yaralanmalar veya ölüm
DİKKAT!
Olası tehlikeli durum
Hafif yaralanmalar
DİKKAT!
Olası malzeme hasarları
Tahrik sisteminde veya ortamda hasar
oluşması
UYARI
Faydalı bir uyarı veya ipucu:
Tahrik sisteminin kullanılmasını
kolaylaştırır.
–
Bölümlere göre verilen emniyet uyarılarının yapıları
Bölümlere göre verilen emniyet uyarıları sadece özel bir işlem için değil, belirli bir tema
içerisindeki birden fazla işlem için geçerlidir. Kullanılan piktogramlar ya genel tehlikelere
ya da belirli bir tehlikeye işaret etmektedir.
Burada bölümlere göre verilen bir emniyet uyarısının yapısı görülmektedir:
SİNYAL SÖZCÜK!
Tehlike türü ve kaynağı.
Uyulmadığında:
•
1.2.3
Tehlike önleme önlemi(leri).
Dahil edilmiş emniyet uyarılarının yapıları
Dahil edilmiş emniyet uyarıları tehlikeli işlem adımının doğrudan önüne entegre
edilmiştir.
Burada dahil edilmiş bir emniyet uyarısının yapısı görülmektedir:
•
SİNYAL SÖZCÜK! Tehlike türü ve kaynağı.
Uyulmadığında:
– Tehlike önleme önlemi(leri).
8
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Genel uyarılar
Garanti hakları
1.3
1
Garanti hakları
MOVITRAC® B dokümantasyonuna uyulması, arızasız bir işletme ve garanti koşullarının yerine getirilebilmesi için şarttır. Bu nedenle, cihaz devreye alınmadan önce bu
doküman dikkatlice okunmalıdır!
1.4
Sorumsuzluk
Güvenli bir çalışama ve öngörülen ürün özellikleri ile güç değerlerine erişilmesi için
MOVITRAC® B dokümantasyonuna uyulması şarttır. Bu dokümana uyulmaması sonucu
oluşabilecek kişisel, mal veya varlık hasarlarından SEW-EURODRIVE sorumlu değildir.
Bu gibi durumlarda malzeme hatası sorumluluğu kabul edilmez.
1.5
Telif hakkı bildirimi
© 2013 – SEW-EURODRIVE. Tüm hakları saklıdır.
Her türlü – özet olarak dahi – çoğaltılması, düzenlenmesi, dağıtılması ve diğer değerlendirme yasaklanmıştır.
1.6
Ürün adı ve ticari markası
Bu dokümanda kullanılan markalar ve ürün adları ilgili firmaların ticari markaları veya
kayıtlı ticari markalarıdır.
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
9
Emniyet uyarıları
2
Ön Bilgiler
2
Emniyet uyarıları
Aşağıda belirtilen temel emniyet uyarıları mal ve can kaybını önlemek için önemlidir.
İşletici temel emniyet uyarılarına dikkat edilmesinden ve bu uyarılara uyulmasından
sorumludur. Sistem ve işletme sorumlusunun ve kendi sorumlulukları altında cihaz üzerinde çalışan kişilerin cihaza erişebilmelerini ve kılavuzun okunabilecek bir durumda
olmasını sağlayın. Açıklığa kavuşması gereken durumlar veya bilgi gereksinimi varsa,
SEW-EURODRIVE'a danışılmalıdır.
2.1
Ön Bilgiler
Aşağıdaki emniyet uyarıları öncelikle frekans çeviriciler kullanıldığında geçerlidir.
Redüktörlü motorlar veya motorlu tahrik üniteleri kullanıldığında, motorlara ve redüktörlere ait işletme kılavuzundaki güvenlik uyarıları dikkate alınmalıdır.
Bu kılavuzun her bölümünde verilen ilave emniyet talimatları da ayrıca dikkate
alınmalıdır.
2.2
Genel bilgiler
İşletme esnasında frekans çeviricide korunma sınıflarında belirtilen ilgili gerilimi taşıyan,
çıplak parçalar mevcut olabilir.
•
Taşıma, depolama, yerleştirme veya montaj, bağlantı, işletmeye alma, bakım ve
onarım çalışmaları sadece uzman elemanlar tarafından ve aşağıdaki noktalar mutlaka dikkate alınarak gerçekleştirilmelidir:
– İlgili detaylı açıklamalı işletme kılavuzu(ları)
– Motorda ve redüktörlü motorda bulunan ikaz ve emniyet etiketleri
– Tahrik ünitesine ait diğer tüm proje dokümanları, devreye alma kılavuzları ve
devre şemaları
– Sisteme özgü talimatlar ve gereksinimler
– Emniyet ve kazalardan korunma ile ilgili ulusal ve yerel yönetmelikler
•
Hasar görmüş ürünler kesinlikle monte edilmemelidir.
•
Hasarlar derhal nakliye firmasına bildirilmelidir.
Gerekli kapağın izinsiz olarak kaldırılması, yanlış kullanım, montaj ve kullanma sonucu
ağır yaralanmalara ve hasarlara sebep olabilecek kaza olma ihtimali mevcuttur.
Ayrıntılı bilgiler dokümanlardan alınabilir.
10
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Emniyet uyarıları
Hedef grup
2.3
2
Hedef grup
Makine üzerinde sadece eğitim görmüş bir usta tarafından çalışma yapılabilir.
Bu işletme kılavuzuna göre, teknisyenler ürünün yapısını, mekanik montajını, arıza
giderilmesi ve onarımını bilen ve aşağıdaki konularda yeterlilik belgesine sahip kişilerdir:
•
Mekanik (örneğin mekaniker veya mekatronik teknisyeni) bölümündeki eğitimini
bitirmiş ve yeterlik belgesine sahip.
•
Bu işletme kılavuzundaki bilgilere sahip.
Tüm elektroteknik çalışmalar sadece eğitim görmüş bir elektronik ustası tarafından yapılabilir. Bu işletme kılavuzuna göre, elektrik teknisyenleri ürünün elektrik bağlantısını,
arıza giderilmesini ve onarımını bilen ve aşağıdaki konularda yeterlilik belgesine sahip
kişilerdir:
•
Elektroteknik (örneğin elektrik veya mekatronik teknisyeni) bölümündeki eğitimini
bitirmiş ve yeterlik belgesine sahip.
•
Bu işletme kılavuzundaki bilgilere sahip.
Diğer tüm nakliye, depolama, işletme ve atık toplama çalışmaları sadece bu konularda
eğitilmiş kişiler tarafından yapılmalıdır.
2.4
Amacına uygun kullanım
Frekans çeviriciler asenkron AC motorlara kumanda etmek için kullanılan komponentlerdir. Frekans çeviriciler makinelere ve elektrik tesislerine komponent olarak monte
etmek için tasarlanmıştır. Frekans çeviriciye kapasitif yükler bağlanmamalıdır. Kapasitif
yükler altında çalıştırma aşırı gerilimlere ve cihazın harap olmasına sebep olabilir.
AB/EFTA ülkelerinde satılan frekans çeviriciler için aşağıdaki standartlar geçerlidir:
•
Bir makine içerisine monte edildiğinde frekans çeviricilerin işletmeye alınması
(amacına uygun işletmenin başlaması), AB Direktifi 2006/42/EC’ye (Makine Direktifi)
uygunluğu tespit edilene kadar yasaktır; EN 60204 dikkate alınmalıdır.
•
Devreye alınmasına (amacına uygun işletmenin başlaması) sadece EMU Direktifi
2004/108/EC'ye uyulması durumunda izin verilir.
•
Frekans çeviriciler Düşük Gerilim Yönetmeliği 2006/95/EC tarafından istenen şartları
yerine getirmektedir. Frekans çeviriciler için, harmonize edilen EN 61800-5-1/DIN
VDE T105 serisi normlar EN 60439-1/VDE 0660 Bölüm 500 ve EN 60 146/VDE 0558
ile bağlantılı olarak kullanılır.
Teknik veriler ve bağlantı koşulları cihazın etiketinde ve bu işletme kılavuzunda belirtilmiştir ve bunlara uyulmalıdır.
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
11
Emniyet uyarıları
2
Geçerli olan diğer dokümanlar
2.4.1
Güvenlik işlevleri
SEW-EURODRIVE frekans çeviricileri doğrusal motorlar bir üst seviyede güvenlik
sistemi bulunmayan tesislerde güvenlik için kullanılmamalıdır.
Makinelere ve insanlara zarar vermemek için üst seviyede bir güvenlik sistemi
kullanılmalıdır.
"Güvenli Durma" işlevi kullanıldığında, aşağıdaki dokümanlar göz önünde bulundurulmalıdır:
•
MOVITRAC® B / İşlevsel güvenlik
Bu dokümanlar SEW-EURODRIVE İnternet sitesinde "Dokümantasyon \ Yazılım \
CAD" altında bulunmaktadır.
2.4.2
Dokümanın İçeriği
Bu doküman, MOVITRAC® B'nin kullanılmasında, aşağıdaki özelliklere dayanan
emniyet tekniği ile ilgili ekleri ve koşulları içerir:
Bu sistem Asenkron motorlu frekans dönüştürücüden ve güvenlik kontrolü yapılmış
harici ayırma tertibatından oluşmaktadır.
2.5
Geçerli olan diğer dokümanlar
Bu doküman MOVITRAC® B işletme kılavuzuna ek olarak hazırlanmıştır ve ileri sayfalarda verilen bilgiler bu kılavuzdaki uygulama uyarılarını kısıtlar.
Bu doküman sadece aşağıdaki dokümanlar ile birlikte kullanılmalıdır:
2.6
•
MOVITRAC® B'ye genel bakış
•
Kullanılan opsiyon kartının el kitabı
Taşıma / Depolama
Ürün teslim alınırken içeriğinin taşıma sürecinde hasar görüp görmediği derhal kontrol
edilmelidir. Olası hasarlar derhal nakliye şirketine bildirilmelidir. Kesinlikle devreye alınmamalıdır. "Genel teknik veriler" (→ sayfa 146) bölümü altında belirtilen iklim koşullarına uyulmalıdır.
12
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Emniyet uyarıları
Yerleştirme
2.7
2
Yerleştirme
Cihazların montajı ve soğutulmaları ilgili bu işletme kılavuzundaki talimatlara uygun
olarak gerçekleşmelidir.
Frekans çeviriciler izin verilmeyen yüklere karşı korunmalıdır. Özellikle nakliye sırasında
ve taşınırken modüller deforme olmamalı ve / veya yalıtım mesafeleri değiştirilmemelidir. Üzerindeki elektronik komponentlere ve kontaklara kesinlikle dokunmayın.
Frekans çeviricilerde elektrostatik yüklere karşı hassas modüller bulunmaktadır. Bu
modüller yanlış kullanım sonucu kolayca hasar görebilirler. Elektrikli komponentler
mekanik olarak hasar görmemeli veya arızalanmamalıdır.
Kullanılması özellikle öngörülmediği takdirde, aşağıdaki ortamlarda kullanılması
yasaktır:
2.8
•
Patlama tehlikesi olan ortamlarda.
•
Zararlı yağlar, asitler, gazlar, buharlar, tozlar, ışınımlar vb. bulunan ortamlarda
(örneğin frekans çeviriciler sadece EN 60721-3-3 uyarınca 3K3 iklim sınıfında
kullanılmalıdır)
•
EN 61800-5-1 tarafından talep edilen mekanik ve darbe yüklerinin oluştuğu portatif
uygulamalarda.
Elektrik bağlantısı
Gerilim altındaki frekans çeviricilerin üzerinde çalışma yaparken geçerli ulusal kaza
önleme talimatları (örn. Almanya'da BGV A3) dikkate alınmalıdır.
Montajda kablo kesitleri, sigortalar ve koruyucu iletken ile ilgili bilgilere dikkat edilmelidir.
Bunların dışındaki uyarılar işletme kılavuzunda verilmiştir.
EMU uyarınca yapılacak montaj çalışmaları (ekranlama, topraklama, filtre düzenleri ve
kablo serimleri) bu işletme kılavuzunda verilmektedir. EMU yasası tarafından belirlenen
sınır değerlere uyulmasından makinenin veya tesisin üreticisi sorumludur.
Koruma önlemleri ve koruyucu donanımlar geçerli talimatlara uygun olmalıdır (örneğin,
EN 60204 veya EN 61800-5-1).
Cihazı topraklayın.
2.9
Güvenli ayırma
Bu cihaz, güç ve elektronik bağlantıları için EN 61800-5-1'e uygun emniyetli olarak
ayırma şartlarını yerine getirmektedir. Emniyetli olarak ayrılmasını sağlamak için, bağlı
olan tüm akım devreleri de aynı zamanda emniyetli ayırma şartlarını yerine getirmelidir.
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
13
Emniyet uyarıları
2
İşletme
2.10
İşletme
Frekans çeviricilerin monte edildiği tesisler ayrıca gözetim ve koruma tertibatları ile
donatılmalıdır. Bu tertibatlar geçerli yasal uygulamalara (örn. teknik donanım yasası,
kaza önleme talimatları vb.) uygun olmalıdır.
Frekans çeviricilerin besleme geriliminden ayrıldıktan sonra, kondensatörler şarjlı olabileceğinden, besleme gerilimi taşıyan cihaz parçalarına ve güç bağlantılarına 10 dakika
süre ile temas edilmemelidir. Bu konuda frekans çevirici ilgili uyarı etiketleri dikkate
alınmalıdır.
İşletme sırasında tüm kapaklar ve gövde kapatılmalıdır.
İşletme LED’i veya diğer göstergelerin sönmesi, cihazın şebekeden ayrıldığını ve enerjisiz olduğunu göstermez.
Cihazın dahili güvenlik fonksiyonları veya mekanik olarak bloke edilmesi motoru durdurabilir. Arıza nedeninin giderilmesi veya reset edilmesi ile motorun otomatik olarak tekrar
çalışmasına neden olunabilir. Tahrik edilen makine için bu duruma, bir emniyet gereği
olarak, izin verilmiyorsa, arıza giderilmeden önce cihazın şebekeden ayrılması
gerekmektedir.
2.11
Cihaz sıcaklığı
MOVITRAC® B frekans çeviriciler genelde fren dirençleri ile çalıştırılırlar. Fren dirençleri
normal olarak elektrik panosuna monte edilir.
Fren dirençlerinin yüzey sıcaklıkları 70 °C'nin çok üzerinde olabilir.
Fren dirençleri çalışırken ve durduktan sonraki soğuma zamanı içerisinde motora kesinlikle dokunulmamalıdır.
14
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Cihazın yapısı
3
Tip tanımı
3
Cihazın yapısı
3.1
Tip tanımı
Tip tanımı aşağıdaki şemada gösterilmektedir.
MC 07
B
0022-
2 B 1- 4- 00
/T
Tip
/T = Teknoloji cihazı
/L = Boya
(kısmen cilalanmış devre
kartları)
/S = S-Bus-Adresi 1
Tip
00 = Standart
S0 = Güvenli durdurma
Çalışma
bölgeleri
4 = 4Q (fren kıyıcı ile)
Bağlantı türü
3 = 3 faz / 1 = 1 faz
Elektroman0 = Elektromanyetik
yetik uyumluluk uyumluluk yok
A = Elektromanyetik
uyumluluk derecesi C2
B = Elektromanyetik
uyumluluk derecesi C1
Besleme
gerilimi
2 = AC 200 – 240 V
5 = AC 380 – 500 V
Önerilen motor
gücü
0022 = 2,2 kW
Sürüm B
Seri ve jenerasyon
Tip MOVITRAC®
3.2
Etiket
Tip plakası aşağıdaki şekilde görülmektedir:
3185547659
Input
U
Nominal şebeke gerilimi
T
Ortam sıcaklığı
I
Şebeke anma gerilimi % 100 işletme PMotor % 100 işletmede önerilen motor gücü
f
Şebeke frekansı
Output
U
% 100 işletme çıkış gerilimi
I
% 100 işletmede nominal çıkış akımı
f
Çıkış frekansı
Cihazın durumu alt barkodun üstünde görünür. Cihaz durumu cihazın yazılım ve donanım versiyonlarını belirtir.
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
15
Cihazın yapısı
3
Teslimat içeriği
3.3
Teslimat içeriği
Aşağıda belirtilen parçalar her boyut için bir ek torba içinde birlikte verilmektedir.
Şekil
numarası
Boyut
0XS, 0S, 0L
1
2S
2
3
4, 5
1x
1x
1x
1x
1x
1x
3x
3x
3x
3x
3x
1x
1x
1x
Kontrol elektronik ünitesi için klemens ve vidalı ekran sacı
[1]
1x
[3]
1x
1x
Güç parçası için klemens ekran sacı, vidalar hariç
1x
Güç parçası için klemens ekran sacı ve vidalar
Elektronik klemensler için fiş
[2]
3x
Topraklama klemensleri ve vidalar
[4]
1x
Şebeke (2 veya 3 faz) ve motor fişleri
[5]
1x
Etiketli plastik izolasyon
[6]
1x
Dokunmaya karşı koruma
1x
Tespit mandalları
1x
1x
"#!#%!#
#!"#%#
"#$!"&"#%&"
16
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Cihazın yapısı
Boyut 0XS / 0S / 0L
3.4
3
Boyut 0XS / 0S / 0L
[1]
[2]
[3]
[14]
[13]
[12]
[11]
[10]
[9]
[8]
[7]
[6]
[5]
[4]
9007199279301643
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
X1: Şebeke bağlantısı:
3 faz: L1 / L2 / L3
1 faz: L / N
Tespit saplaması
PE bağlantısı
Motor kablosu için ekran sacı ve altında tespit mandalı
X2: Motor bağlantısı U / V / W / Fren bağlantısı +R / –R
X17: Güvenli durma için emniyet kontağı
(sadece MC07B...-S0: Boyut 0S / 0L, 400/500 V)
X13: Dijital çıkışlar
X12: Dijital girişler
X10: Analog giriş
Analog giriş V-mA değişimi için S11 anahtar (Boyut 0XS ve 0S'de çıkartılabilen fişin
arkasında)
Opsiyon kartı yuvası (sonradan donatılamaz / Boyut 0XS için uygun değildir)
Opsiyonel haberleşme için bağlantı / analog modül
Opsiyonel tuş takımı, takılı
Durum LED’i (opsiyonel tuş takımı olmadan da görünür)
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
17
Cihazın yapısı
3
Boyut 1 / 2S / 2
3.5
Boyut 1 / 2S / 2
[1]
[2]
[14]
[13]
[12]
[11]
[10]
[9]
[8]
[7]
[6]
[5]
[4]
[3]
9007199346901259
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
18
X1: 3 faz şebeke bağlantısı: L1 / L2 / L3 / PE-vidalı
X4: DC-Link bağlantısı –UZ / +UZ
X3: Fren direnci R+ / R– / PE bağlantısı
Elektronik ekran klemensi
X2: Motor bağlantısı U / V / W / PE-vidalı
X17: Güvenli durma için emniyet kontağı (sadece 400 / 500 V)
X13: Dijital çıkışlar
X12: Dijital girişler
X10: Analog giriş
Analog giriş V-mA değişimi şalteri S11
Opsiyon kartı için yer (sonradan donatılamaz)
Opsiyonel haberleşme için bağlantı / analog modül
Opsiyonel tuş takımı, takılı
Durum LED’i (opsiyonel tuş takımı olmadan da görünür)
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Cihazın yapısı
Boyut 3
3.6
3
Boyut 3
[16]
[15]
[14]
[13]
[12]
[11]
[10]
[9]
[8]
[7] [6]
[5]
[4]
9007199346833675
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
X2: PE bağlantısı
X1: 3 faz şebeke bağlantısı: 1/L1 / 2/L2 / 3/L3
X4: DC-Link bağlantısı –UZ / +UZ
X3: Fren direnci R+ (8) / R– (9) ve PE bağlantısı
X2: Motor bağlantısı U (4) / V (5) / W (6)
X2: PE bağlantısı
Elektronik ekran klemensi
X17: Güvenli durma için emniyet kontağı (sadece 400 / 500 V)
X13: Dijital çıkışlar
X12: Dijital girişler
X10: Analog giriş
Analog giriş V-mA değişimi şalteri S11
Opsiyon kartı için yer (sonradan donatılamaz)
Opsiyonel haberleşme için bağlantı / analog modül
Opsiyonel tuş takımı, takılı
Durum LED’i (opsiyonel tuş takımı olmadan da görünür)
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
19
Cihazın yapısı
3
Boyut 4 / 5
3.7
Boyut 4 / 5
[16]
[15]
[14]
[13]
[12]
[11]
[10]
[9]
[8]
[7]
[6]
[5]
[4]
9007199346827019
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
20
X2: PE bağlantısı
X1: 3 faz şebeke bağlantısı: 1/L1 / 2/L2 / 3/L3
X4: DC-Link bağlantısı –UZ / +UZ ve PE bağlantısı
X3: Fren direnci R+ (8) / R– (9) ve PE bağlantısı
X2: Motor bağlantısı U (4) / V (5) / W (6)
X2: PE bağlantısı
Elektronik ekran klemensi
X17: Güvenli durma için emniyet kontağı (sadece 400 / 500 V)
X13: Dijital çıkışlar
X12: Dijital girişler
X10: Analog giriş
Analog giriş V-mA değişimi şalteri S11
Opsiyon kartı için yer (sonradan donatılamaz)
Opsiyonel haberleşme için bağlantı / analog modül
Opsiyonel tuş takımı, takılı
Durum LED’i (opsiyonel tuş takımı olmadan da görünür)
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Kurulum
Ana cihaz için montaj uyarıları – Mekanik
4
4
Kurulum
TEHLİKE!
Soğutucu gövdenin yüzeyinde 70 °C'nin üzerinde sıcaklıklar oluşabilir.
Yanma tehlikesi.
•
Soğutucu gövdeye dokunmayın.
TEHLİKE!
Kablolarda ve klemenslerde tehlikeli gerilimler.
Elektrik şoku nedeniyle can kaybı veya ağır yaralanmalar.
Elektrik şoku tehlikesini önlemek için,
•
Çalışmaya başlamadan önce frekans çeviriciyi şebekeden ayırın ve 10 dakika
bekleyin.
•
Uygun ölçme aletleri ile kablolarda ve klemenslerde gerilim olmadığını kontrol edin.
4.1
Ana cihaz için montaj uyarıları – Mekanik
4.1.1
Minimum mesafeler ve montaj konumu
•
Yeterli derecede soğutmanın sağlanabilmesi için cihaza üsten ve alttan 100'er mm
(3,94 inç) mesafe bırakılmalıdır. Yandan mesafe bırakılmasına gerek yoktur, cihazlar
yan yana sıralanabilir.
•
Kablo veya diğer montaj malzemelerinin hava sirkülasyonuna engel olmamasına
dikkat edilmelidir. Diğer cihazların ısınmış tahliye havalarının cihazı etkilememesine
dikkat edilmelidir.
•
Cihazlar sadece dikey konumda monte edilmelidir. Yatık, enine ve baş aşağı montaj
edilmez.
•
Soğutucu gövdenin arka tarafından iyi bir ısı dağılımı sonucu cihazın termik yükü
azalır.
100 mm
(3.94 in)
100 mm
(3.94 in)
648722187
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
21
Kurulum
4
Ana cihaz için montaj uyarıları – Elektrik
4.2
Ana cihaz için montaj uyarıları – Elektrik
4.2.1
Önerilen aletler
•
4.2.2
Elektronik klemens kızağı X10 / X12 / X13’ü bağlamak için, ucu 2,5 mm olan bir
tornavida kullanılmalıdır.
UL'ye uygun montaj
UL'ye uygun montaj için aşağıdaki uyarılar dikkate alınmalıdır:
•
Bağlantı kablosu olarak sadece aşağıdaki sıcaklık aralıklarına uygun bakır kablolar
kullanılmalıdır:
– MOVITRAC® B 0003 – 0300: Sıcaklık aralığı 60 / 75 °C.
– MOVITRAC® B 0370 ve 0750: Sıcaklık aralığı 75 °C
22
•
MOVITRAC® B güç klemensleri için gerekli sıkma momentleri: Bkz. "Teknik Bilgiler"
(→ sayfa 148) bölümü.
•
Frekans çevirici sadece maksimum faz-toprak gerilimi AC 300 V olan besleme şebekelerinde kullanılabilir.
•
Frekans çeviricinin IT şebekelerinde kullanılabilmesi için, hem çalışırken ve hem de
hata durumunda faz-toprak geriliminin AC 300 V’yi geçmemesi gerekir.
•
Frekans çevirici MOVITRAC® B sadece aşağıdaki tabloda verilen maksimum
değerlere ulaşabilen besleme şebekelerinde kullanılabilir. Sadece eriyen sigortalar
kullanılmalıdır. Sigortaların kapasite verileri aşağıdaki tabloda verilen değerleri
aşmamalıdır.
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Kurulum
4
Ana cihaz için montaj uyarıları – Elektrik
Maksimum
değerler /
sigortalar
UL’ye uygun montaj için aşağıdaki maksimum değerlere / sigortalara uyulmalısınız:
230 V cihazlar / 1 faz
Maksimum şebeke
akımı
Maksimum şebeke
gerilimi
Sigortalar
0003 / 0004 / 0005 / 0008
AC 5000 A
AC 240 V
15 A / 250 V
0011 / 0015 / 0022
AC 5000 A
AC 240 V
30 A / 250 V
230 V cihazlar / 3 faz
Maksimum şebeke
akımı
Maksimum şebeke
gerilimi
Sigortalar
0003 / 0004 / 0005 / 0008
AC 5000 A
AC 240 V
15 A / 250 V
0011 / 0015 / 0022
AC 5000 A
AC 240 V
20 A / 250 V
0037
AC 5000 A
AC 240 V
30 A / 250 V
0055 / 0075
AC 5000 A
AC 240 V
110 A / 250 V
0110
AC 5000 A
AC 240 V
175 A / 250 V
0150
AC 5000 A
AC 240 V
225 A / 250 V
0220 / 0300
AC 10000 A
AC 240 V
350 A / 250 V
400/500 V cihazlar
Maksimum şebeke
akımı
Maksimum şebeke
gerilimi
Sigortalar
0003 / 0004 / 0005 / 0008 /
0011 / 0015
AC 5000 A
AC 500 V
15 A / 600 V
0022 / 0030 / 0040
AC 5000 A
AC 500 V
20 A / 600 V
0055 / 0075
AC 5000 A
AC 500 V
60 A / 600 V
0110
AC 5000 A
AC 500 V
110 A / 600 V
0150 / 0220
AC 5000 A
AC 500 V
175 A / 600 V
0300
AC 5000 A
AC 500 V
225 A / 600 V
0370 / 0450
AC 10000 A
AC 500 V
350 A / 600 V
0550 / 0750
AC 10000 A
AC 500 V
500 A / 600 V
UYARI
Harici DC 24 V gerilim kaynağı olarak sadece sınırlı çıkış gerilimli (Umax = DC 30 V)
ve sınırlı çıkış akımlı (I ≤ 8 A) test edilmiş cihazlar kullanılmalıdır.
UL sertifikası, topraklanmamış yıldız nokta bağlantılı gerilim şebekeleri (IT sistemleri)
için geçerli değildir.
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
23
Kurulum
4
Ana cihaz için montaj uyarıları – Elektrik
4.2.3
EMU’ye uygun montaj
•
Şebeke besleme kablosu hariç, diğer tüm kablolar ekranlanmış olmalıdır. Motor kablosu için ekrana alternatif olarak, EMU Emisyonu sınır değerine ulaşmak için HD..
opsiyonu (çıkış şok bobini) kullanılabilir.
•
Ekranlı motor kablosu – örn. hazır SEW-EURODRIVE motor kablosu – kullanıldığında, ekran ile frekans çeviricinin bağlantı klemensi arasındaki ekransız damarların
mümkün olduğu kadar kısa olmasına dikkat edilmelidir.
•
Ekranı en kısa yoldan döşeyin ve toprak bağlantısının mümkün olduğu kadar geniş
bir alanda olmasına dikkat edin. Çift ekranlı iletkenlerde frekans çevirici tarafında dış
ekranı ve diğer uçta da iç ekranı topraklayın.
9007199272247947
•
İletkenlerin ekranlanması için topraklanmış sac kanallar veya metal borular da
kullanılabilir. Bu durumda güç ve kumanda kabloları ayrı ayrı döşenmelidir.
•
Frekans çevirici ve diğer tüm ek cihazlar yüksek frekanslara uygun olarak topraklanmalıdır, cihazın mahfazası ile şasi arasında metalik yüzeysel kontak, örn. boyanmamış elektrik panosu montaj plakası.
UYARI
4.2.4
•
MOVITRAC® B EN 61800-3'e göre EMU emisyonlarına neden olabilecek bir
üründür. Bu durumda gerekli önlemlerin alınması işletmenin sorumluluğundadır.
•
EMU’ye uygun montaj ile ilgili ayrıntılı bilgiler SEW-EURODRIVE tarafından yayımlanan "Pratikte Tahrik Tekniği: Tahrik Tekniğinde EMU" yayımından alınabilir.
Ekranlama klemensleri
Kontrol elektroniği
modülleri için
ekran sacı montajı
(tüm boyutlar)
MOVITRAC® B’de standart olarak bir kontrol elektroniği modülü ekran sacı ve bir tespit vidası ile birlikte teslim edilir. Kontrol
elektroniği modülü ekran sacını monte etmek için:
1. Önce vidayı [1] çözün
2. Ekran klemensini plastik muhafazadaki yarığa sürün
3. Ekran klemensini sıkın
[1]
24
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Kurulum
4
Ana cihaz için montaj uyarıları – Elektrik
Güç parçası ekran
sacının montajı
Güç bölümü ekran sacı ile motor ve fren direnci kablosu ekranlaması kolayca takılabilir.
Ekranı ve PE iletkenini resimde görüldüğü gibi bağlayın.
Boyut 0
MOVITRAC® B Boyut 0 için standart olarak güç bölümü için 2 tespit vidalı bir ekran sacı
birlikte teslim edilir.
Güç bölümü ekran sacını birlikte verilen her iki tespit vidası ile monte edin.
[1]
[2]
318334475
[1]
[2]
Ekran sacı
PE bağlantısı
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
25
Kurulum
4
Ana cihaz için montaj uyarıları – Elektrik
Boyut 1
MOVITRAC® B Boyut 1 için standart olarak güç bölümü için 2 tespit vidalı bir ekran sacı
birlikte teslim edilir.
Güç bölümü ekran sacını birlikte verilen her iki tespit vidası ile monte edin.
[1]
[2]
244986123
[1]
[2]
Boyut 2S / 2
Ekran sacı
PE bağlantısı
MOVITRAC® B, Boyut 2S / 2, standart olarak bir güç bölümü ekran sacı ve 2 tespit
vidası ile birlikte teslim edilir.
Güç bölümü ekran sacını birlikte verilen her iki tespit vidası ile monte edin. Aşağıdaki
şekilde Boyut 2 görülmektedir.
111752587
[1]
[2]
26
Ekran sacı
PE bağlantısı
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Kurulum
4
Ana cihaz için montaj uyarıları – Elektrik
Boyut 3 – 5
MOVITRAC® B, Boyut 3 – 5 arasında güç bölümü için ekran sacı teslim edilmez. Motor
ve fren direnci kablolarının ekranlarını monte ederken piyasadan temin edilebilecek
ekran klemensleri kullanılabilir. Ekranlama frekans çeviriciye mümkün olduğu kadar
yakın olmalıdır.
Dokunmaya
karşı korunma
parçasının montajı
TEHLİKE!
Açıkta bulunan güç bağlantıları.
Elektrik şoku nedeniyle can kaybı veya ağır yaralanmalar.
Boyut 2S
•
Dokunma korumasını talimatlara uygun olarak takın.
•
Bu cihaz kesinlikle dokunma koruması sökülmüş olarak çalıştırılmamalıdır.
MOVITRAC® B Boyut 2S’de DC-link ve fren direnci klemensleri ile birlikte standart
olarak 2 adet dokunma koruması teslim etmektedir. Dokunmaya karşı koruma bağlı olan
MOVITRAC® B Boyut 2S, koruma sınıfı IP20'ye girer.
UYARI
Dokunmaya karşı koruma bağlı olan MOVITRAC® B Boyut 2S, koruma sınıfı IP10'a
girer.
Dokunmaya karşı korumayı bu grafiğe uygun olarak takın:
IP10
X4
-UZ +UZ PE
IP20
X4
-UZ +UZ PE
IP10
X3
8/+R 9/-R PE
IP20
X3
8/+R 9/-R PE
9007199366497419
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
27
Kurulum
4
Ana cihaz için montaj uyarıları – Elektrik
Boyut 4 / 5
MOVITRAC® B Boyut 4 / 5 cihazlar standart olarak 2 dokunmaya karşı koruma 8 tespit
vidası birlikte teslim edilmektedir.
Dokunma korumasını güç kısmı klemensinin her iki kapağına monte edin.
[2]
[1]
[3]
188886667
[1]
[2]
[3]
Kapak plakası
Bağlantı kapağı
Siper (sadece Boyut 4 için)
MOVITRAC® B, Boyut 4 ve 5 cihazlar koruma sınıfı IP10’a sadece aşağıdaki koşullar
altında erişebilirler:
•
Dokunmaya karşı koruma tamamen monte edildiğinde
•
Tüm güç klemenslerindeki (X1, X2, X3, X4) güç kablolarının üzerlerine daralan
makaronlar geçirildiğinde
UYARI
Yukarıda belirtilen koşullar yerine getirilmezse, MOVITRAC® Boyut 4 ve 5 cihazların
koruma sınıfı IP00 olur.
28
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Kurulum
4
Ana cihaz için montaj uyarıları – Elektrik
4.2.5
Bağlantı şeması
3 x AC 400/500 V / PE
3 x AC 230 V / PE
1 x AC 230 V / N / PE
MOVITRAC® B
L1
N
PE
S1
X44
[1]
S2
ON
ON
OFF
OFF
FSC11B
–UZ +UZ
(
PE
7
8
X45
PE X4
X46
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
Değiştirme
I-Sinyali -> U-Sinyali*
0 V – +10 V
0 (4) – 20 mA
REF1
0 – 10 V*
0 – 20 mA; 4 – 20 mA
Analog sinyaller için referans potansiyel
Bir üst seviyedeki
kontrol ünitesi
Dijital giriş
Hata-reset*
Sağa/Dur
Sola/Dur*
Etkinleştir/dur*
n11/n21*
n13 = n11 + n12
n12/n22*
TF/TH için besleme gerilimi
[2] +24 V girişi/çıkışı
(P808 ile kapatılabilir)
Dijital sinyaller için referans potansiyel
Dijital çıkışlar
}
3 x 400 V:
5,5 – 75 kW, Standart
3 x 400 V:
0,55 – 4,0 kW, MC07B..-S0
3 x 230 V:
3,7 – 30 kW, Standart
3 x 230 V:
0,55 – 2,2 kW, MC07B..-S0
Dijital çıkış
referansı
Referans potansiyel
Fren serbest*
Çalışmaya hazır*
Referans potansiyel
Röle kontağı/Arıza*
Normalde açık kontak
Normalde kapalı kontak
1 DGND
2 VO24
3 SOV24
4 SVI24
X17:
X17 "Güvenli
durdurma"
24VIO
PE
X2
PE X3
[1]
[1]
-> Bölüm "Fren drenci
BW.. / BW..-T / BW..-P bağlantısı"
-> Bölüm "Fren
redresörü bağlantısı"
3 faz
PE
* = Fabrika ayarı
[1] Boyut 1, 2S ve 2’de şebeke ve motor bağlantı klemenslerinin [X1] / [X2] yanında PE bağlantısı bulunmaz. Bu durumda DC Link
bağlantısının [X4] yanındaki PE klemensini kullanın (sadece Boyut 1 – 5 arasında mevcuttur). Boyut 0'da koruyucu toprak (PE)
bağlantısı sacdır.
[2] Cihaz tipi MC07B..-S0 daima harici gerilimle beslenmelidir.
X4 sadece boyut 1 – 5 için mevcuttur. Boyut 3’ten itibaren ayrıca 2 PE klemensi daha
mevcuttur.
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
29
Kurulum
4
Ana cihaz için montaj uyarıları – Elektrik
4.2.6
Cold Plate montaj koşulları – sadece boyut 0
Frekans çeviricinin güç kaybı, çeşitli soğutucu ortamlarla (hava, su, yağ vb.) çalışan
soğutucular üzerinden tahliye edilebilir. Bu, örneğin montaj yeri dar olduğunda faydalı
olabilir. Diğer genel montaj uyarıları dikkate alındığında (40 °C / üstten ve alttan 100 mm
(3,94 inç) boşluk) Cold-Plate teknolojisi kullanmaya gerek yoktur.
Frekans çeviricinin güvenli bir şekilde çalışabilmesi için, soğutucuya iyi bir termik bağlantı yapılması önemlidir.
4.2.7
•
Frekans çevirici ile soğutucu arasındaki temas yüzeyi frekans çeviricinin soğutma
plakası kadar büyük olmalıdır.
•
Düz temas yüzeyleri gereklidir, maksimum sapma 0,05 mm (0,0002 inç).
•
Soğutucu ve soğutma plakası tüm öngörülen vidalarla birbirlerine bağlanmalıdır.
•
Montaj plakasının çalışma esnasında maksimum 70 °C’ye kadar ısınmasına izin
verilmelidir. Bu sıcaklık limiti soğutucu ortam ile sağlanmalıdır.
•
Cold-Plate FHS veya FKB ile monte edilemez.
EMU kondansatörlerinin devre dışı bırakılması – sadece Boyut 0
TEHLİKE!
Elektrik şoku nedeniyle can kaybı veya ağır yaralanmalar.
•
Frekans çeviricinin enerjisini kesin. DC 24 V ve şebeke gerilimini kapatın.
•
10 dakika bekleyin.
•
Gerilimsiz olup olmadığını belirleyin.
•
Başlığı sökmeden önce, uygun önlemlerle (ESD bandı, ESD ayakkabısı vb.) vücudunuzdaki yükleri deşarj edin.
•
Cihazın sadece çerçevesine ve soğutucu gövdesine dokunun. Üzerindeki elektronik
komponentlere kesinlikle dokunmayın.
Bu değişiklik sadece elektronik ustası tarafından yapılmalıdır. Değişiklik sonrası, aksesuar torbasında bulunan etiket cihaza yapıştırılmalıdır.
Frekans çevirici MOVITRAC® B’deki EMU kondansatörlerini devre dışı bırakmak için:
1. Cihazı açın:
– Tüm soketleri çekin
– Elektronik ekran klemensini sökün
– Muhafazanın ön tarafında orta kısımda bulunan tespit vidalarını sökün
– Muhafazayı çıkartın
30
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Kurulum
Ana cihaz için montaj uyarıları – Elektrik
4
2. Platini bağlayan iki vidayı [A] sökün.
3. Vidalara birlikte verilen plastik izolasyonları geçirin [B].
4. Vidaları tekrar cihaza takın [C].
5. Cihazı kapatın.
6. Cihaza birlikte gelen etiketi yapıştırın.
[A]
[A]
[B]
[C]
[C]
25372555
EMU kapasitörleri devre dışı bırakıldığında EMU kapasitörlerinden topraklama kaçağı
akımları geçmez artık.
•
Toprak kaçağı akımlarının genelde DC Link geriliminin seviyesine, PWM frekansına,
kullanılan motor kablosu ile bu kablonun uzunluğuna ve kullanılan motora bağlı
olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.
Parazit önleme kapasitörleri devre dışı bırakıldığında EMU filtresi artık aktif değildir.
4.2.8
Ayrı kablo kanalları
•
4.2.9
Güç kablosu ve elektronik kabloları ayrı ayrı kablo kanallarına döşenmelidir.
IT sistemlerinde çalıştırma
•
SEW, yıldız noktası topraklanmamış şebeke sistemlerinde (IT sistemleri) darbe-kod
ölçüm prensipli toprak kaçağı denetleyicileri kullanılmasını önermektedir. Bu sayede
toprak kaçağı denetleyicide frekans çeviricinin toprağa göre kapasitansı nedeniyle
hatalar oluşmaz.
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
31
4
Kurulum
Ana cihaz için montaj uyarıları – Elektrik
4.2.10 Kontaktör kullanma kategorisi
•
Sadece kullanma kategorileri AC-3 (EN 60947-4-1) olan kontaktörler kullanılmalıdır.
•
Şebeke besleme kablosu: Kesit nominal giriş akımına göre olmalıdır IŞebeke (nominal
yükte)
4.2.11 Gerekli kesit
Motor besleme kablosu: Kesit nominal çıkış akımına IN göre olmalıdır
Elektronik kabloları: Maksimum 1,5 mm2 (AWG16), damar sonlandırma kovanı yok1)
Maksimum 1,0 mm2 (AWG17), damar sonlandırma kovanlı
4.2.12 Tek tahrik üniteleri için kablo uzunlukları
•
Kablo uzunlukları PWM frekansına bağlıdır. İzin verilen motor kablosu uzunlukları
için, bkz. "Projelendirme" bölümü.
•
Sadece omik/endüktif yük (motor) bağlanmalıdır.
4.2.13 Cihaz çıkışı
4.2.14 İndüktans bağlantıları
DİKKAT!
İndüktans bağlantıları.
Tehlike: İşlev arızaları / mal kaybı.
•
İndüktans bağlantıları ile frekans çevirici arasında en az 150 mm (5,91 inç) mesafe
olmalıdır.
•
Parazit gidericileri kullanılacak komponentler:
– Kontaktörler
– Röleler
– Solenoidler
Parazit gidericiler örneğin diyotlar, varistörler veya RC elemanlarıdır:
644450187
Girişim önleme tertibatlarını doğrudan MOVITRAC® B’ye bağlamamalısınız. Girişim
önleme tertibatlarını mümkün olduğu kadar indüktansa yakın bağlayın.
4.2.15 PE-Şebeke bağlantısı EN 61800-5-1
Normal işletmede ≥ 3,5 mA toprak kaçağı akımları oluşabilir. Güvenli bir PE bağlantısı
için dikkat edilmesi gerekenler:
•
Şebeke besleme kablosu < 10 mm2:
– Şebeke besleme kablosu kesitinde ikinci bir PE kablosunu koruma iletkenine
paralel olarak ayrı bir klemens üzerinden veya
– Kesiti 10 mm2 olan bakır bir koruyucu iletken.
1) İnce telli kablolar damar sonlandırma kovanı olmadan monte edilmemelidir.
32
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Kurulum
4
Aksesuar ve opsiyonların montajı – Mekanik
•
Şebeke besleme kablosu 10 – 16 mm2:
– Şebeke besleme kablosunun kesitine eşit kesitte bir bakır koruma iletkeni.
•
Şebeke besleme kablosu 16 – 35 mm2:
– Kesiti 16 mm2 olan bakır bir koruyucu iletken.
•
Şebeke besleme kablosu > 35 mm2:
– Şebeke besleme kablosu kesitinin yarısı değerinde bir bakır koruma iletkeni.
4.2.16 EMU emisyonu
•
EMU'ya uygun montaj için ekranlanmış motor besleme kabloları veya HD çıkış
bobinleri kullanılmalıdır.
4.2.17 Dijital çıkışlar
•
Dijital çıkışlar kısa devre ve 30 V'ye kadar harici gerilim korumalıdır. Daha yüksek
harici gerilim dijital çıkışları tahrip edebilir.
4.3
Aksesuar ve opsiyonların montajı – Mekanik
4.3.1
Ön modüllerin takılması
Ön modülleri aşağıdaki gibi yerleştirin:
FIO 11B
FIO 21B
FSC 11B
FSC 12B
FSE 24B
2.
1.
3.
4.
3889591435
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
33
Kurulum
4
Aksesuar ve opsiyonların montajı – Mekanik
4.3.2
PTC fren direnci FKB10B ile BW1 / BW3
PTC fren dirençleri BW1 ve BW3 [1], opsiyonel bir tespit dirseği FKB10B [2] ile parça
numarası 1 821 621 8, frekans çeviricinin alt tarafına ekran sacına monte edilebilir.
[1]
[2]
9007199923476235
34
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Kurulum
Aksesuar ve opsiyonların montajı – Elektrik
4.3.3
4
FKB11B / FKB12B / FKB13B ve FHS11B / FHS12B / FHS13B ile yassı tip dirençler
Yassı fren dirençlerini aşağıdaki gibi takın:
•
FKB11B / FKB12B / FKB13B: Elektrik panosunun arka paneline tespit
•
FHS11B / FHS12B / FHS13B: Bağlantı rayı ile tespit
FKB11B
FKB12B
FKB13B
FHS11B
FHS12B
FHS13B
18014399298721547
4.4
Aksesuar ve opsiyonların montajı – Elektrik
4.4.1
Fren direnci bağlantısı
•
Kabloları gerekli uzunluğa kadar kısaltın.
•
İki adet sıkıca bükülmüş kablo veya 2 damarlı, ekranlanmış güç kablosu kullanın.
Kablo kesiti F16'nın tetikleme akımına IF göre.
•
Fren direncini tetikleme sınıfı 10 veya 10A olan bir bimetal röle (F16, bkz. Bağlantı
şeması) ile koruyun. tetikleme akımını fren direncinin teknik bilgilerine göre ayarlayın.
•
BW...-T serisi fren dirençlerinde, bimetal rölelere alternatif olarak, 2 damarlı ekranlanmış güç kablolu tümleşik sıcaklık anahtarı bağlanabilir.
•
Yassı tip fren dirençlerinde termik aşırı yük koruması (değiştirilemez eriyen sigorta)
bulunur. Yassı tip fren dirençlerini uygun bir şekilde dokunmaya karşı korumalı olarak
monte edin.
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
35
Kurulum
4
Aksesuar ve opsiyonların montajı – Elektrik
4.4.2
BW..-P / BW..-T / BW.. fren direncinin X3 / X2'ye bağlanması
UYARI!
Fren dirençleri PN ile yüklendiklerinde yüzeylerinde yüksek sıcaklıklar oluşmaktadır.
Yanma ve yangın tehlikesi.
•
Uygun bir montaj yeri seçin. Fren dirençleri normal olarak elektrik panosunun
üstüne monte edilir.
•
Fren direncine dokunmayın.
X2/X3:
+R -R PE
X2/X3:
X2/X3:
+R -R PE
+R -R PE
8
8
9
9
F16
→ K11
BW..-P
F16
T2
RB1
→ K11
→ K11
96
98
4
BW..-T
95
97
T1
6
BW..
RB2
9007199281070731
Bunun için bir klemens "/Controller inhibit" olarak programlanmalıdır. K11 açılmalı ve
"/Controller inhibit" bir "0" sinyali almalıdır, eğer:
•
BW..-P: dahili yardımcı kontaktör devreye girdiğinde
•
BW..-T: dahili sıcaklık anahtarı devreye girdiğinde
•
BW..: harici bimetal röle F16 devreye girdiğinde
Direnç devresi kesintiye uğramamalıdır!
Fren dirençleri BW için aşırı yük koruması:
Aşırı yük koruması
Fren direnci tipi
Dizaynla
belirtilmiş
Dahili sıcaklık anahtarı
(..T/..P)
Harici bimetal röle
(F16)
BW..
–
–
Gerekli
BW..-T / BW..-P
–
Verilen iki opsiyondan biri (dahili sıcaklık anahtarı /
harici bimetal röle) gereklidir.
BW..-003 / BW..-005
Yeterli
–
İzin verilir
BW1 – BW4
Yeterli
–
–
1)
1) İzin verilen montaj şekli: Dikey ve yatay yüzeylere, klemensler altta ve delikli sac altta ve üstte olacak
şekilde. İzin verilmeyen montaj şekli: Dikey yüzeylere klemensler üstte, sağda veya solda olarak.
36
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Kurulum
Aksesuar ve opsiyonların montajı – Elektrik
4.4.3
4.4.4
4
Fren direnci montajı
•
Fren direnci besleme kablolarında yüksek DC gerilim (yakl. 900 V) mevcuttur.
•
Fren dirençleri PN ile yüklendiklerinde yüzeylerinde yüksek sıcaklıklar oluşmaktadır.
Bu duruma uygun bir montaj yeri seçin. Fren dirençleri normal olarak elektrik panosunun üstüne monte edilir.
Şebeke giriş şok bobini ND
ND serisi şebeke giriş şok bobini bağlantısı
B
9007199272823563
Opsiyonel güç
komponentlerinin
bağlanması
4.4.5
Birden fazla cihaz için şebeke kontaktörü
Çalıştırma akımının sınırlandırılması için bir şebeke giriş şok bobini bağlanmalıdır:
•
5 veya daha fazla 3 faz cihazlarda
•
2 veya daha fazla 1 faz cihazlarda
NF şebeke filtresi
•
•
Şebeke filtresi NF kullanıldığında MOVITRAC® B Boyut 0 – 5 cihazlar C1 / B sınıfı
sınırları içerisinde kalırlar.
DİKKAT Olası malzeme hasarları
Giriş katı tahrip olur.
– Şebeke filtresi ile MOVIDRIVE® B arasında anahtarlama olmamalıdır.
•
Şebeke filtresi frekans çeviriciye yakın olarak, fakat cihaz soğutması için gerekli
minimum boşluklar bırakılarak monte edilmelidir.
•
Frekans çevirici ile çıkış filtresi arasındaki kablo sadece gerekli uzunlukta, fakat
maks. 400 mm (15,7 inç) olmalıdır. Ekransız, bükülmüş kablolar yeterlidir.
•
Şebeke kablosu olarak da ekransız kablolar kullanılmalıdır.
NF şebeke filtresinin bağlanması
B
18014398527568907
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
37
Kurulum
4
Aksesuar ve opsiyonların montajı – Elektrik
Şebeke filtresi
MOVITRAC® B frekans çeviriciler 11 kW'ye kadar seri olarak bir şebeke filtresi ile donatılmıştır. Bu filtre şebeke tarafında başka önlemler alınmasına gerek kalmadan
EN 61800-3'e göre aşağıdaki sınır değer sınıflarına uygundur:
•
1 faz bağlantı: C1 kabloya bağlı
•
3 faz bağlantı: C2
Yıldız noktası topraklanmamış gerilim sistemleri (IT sistemleri) için EMU sınır değerleri
verilmemiştir. Şebeke filtrelerinin etkinliği oldukça sınırlıdır.
4.4.6
Ferrit bilezikler ULF11A
Şebeke kablosunu (L ve N) ferrit kelepçelere yerleştirin ve ferrit kelepçeleri, kavraşana
kadar birbirlerine bastırın.
EMU sınır değer sınıfı C1’e uygunluğu özel bir test kurulumu ile ispat edilmiştir. EMU
emisyonu sınıfı C1’e uygunluğu bir uzman usta tarafından monte edilen ferrit kelepçe
ULF11A ile sağlanır.
4.4.7
HF çıkış filtresi
UYARI
Çıkış filtresi ait olduğu frekans çeviricinin yanına bağlanmalıdır. Çıkış filtresinin alt ve
üst taraflarında minimum 100 mm (3,94 inç) havalandırma mesafesi bırakılmalıdır,
yanlardan mesafe bırakmaya gerek yoktur.
•
Frekans çevirici ile çıkış filtresi arasındaki kablo sadece gerekli uzunlukta olmalıdır.
Ekranlanmamış kablolar maksimum 1 m (3 ft) ve ekranlanmış kablolar maksimum
10 m (33 ft) olmalıdır.
•
Bir motor grubu için tek bir frekans çevirici kullanıldığında, bir çıkış filtresine birden
fazla motor bağlanabilir. Nominal motor akımlarının toplamı, frekans çeviricinin
toplam anma çıkış akımını geçmemelidir.
•
Geçiş anma akımını iki katına çıkartmak için, 2 benzer çıkış filtresinin bir frekans
çevirici çıkışına paralel olarak bağlanmasına izin verilmektedir. Bunun için aynı uç
bağlantılarını çıkış filtrelerine paralel olarak bağlayın.
•
Frekans çevirici fPWM = 4 veya 8 kHz ile işletildiğinde, çıkış filtresi bağlantısı V5
(HF..-503) veya 7 (HF..-403) bağlanmamalıdır.
•
0XS boyutundaki cihazlarda UZ bağlantısı yapmamalısınız.
UZ bağlantısız HF çıkış filtresi bağlantısı (PWM frekansı sadece 4 veya 8 kHz)
B
X1
X2/3
+R
9007199272832779
38
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Kurulum
4
Aksesuar ve opsiyonların montajı – Elektrik
UZ bağlantılı HF çıkış filtresi bağlantısı (PWM frekansı sadece 12 veya 16 kHz)
B
X1
X2/3
+R
9007199345067147
4.4.8
Çıkış şok bobini HD
•
Çıkış şok bobinini MOVITRAC® B'nin yakınına ve minimum mesafe dışına monte
edin.
•
Üç fazı da (PE yok!) çıkış şok bobininden daima birlikte geçirin.
•
Ekranlanmış bir kabloda ekranın çıkış şok bobininden geçirilmesine izin verilmez.
Kablo çıkış şok bobini HD'de bobine 5 kez sarılmalıdır.
n=5
9007199271903243
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
39
Kurulum
4
Aksesuar ve opsiyonların montajı – Elektrik
Kablo çapının büyük olduğu durumlarda 5’ten az sarım olabilir, fakat 2 veya 3 çıkış
bobini seri olarak bağlanmalıdır. SEW-EURODRIVE 4 sarımda 2 ve 3 sarımda 3 çıkış
şok bobininin seri olarak bağlanmasını önerir.
•
Çıkış şok bobini HD012'nin takılması:
Çıkış şok bobinini ait olduğu frekans çeviricinin altına takın. Çıkış şok bobininin
altında ve üstünde en az 100 mm (3,94 inç) havalandırma mesafesi bırakın.
Yanlardan ise 10'ar mm (0,39 inç) boşluk bırakın.
Toprak hattının bağlanması için 3 işaretlenmiş alternatif mevcuttur. Motor kablosunun PE iletkenini doğrudan frekans çeviriciye bağlayabilirsiniz.
Çıkış şok bobini
HD100 / HD101'in
takılması
HD100 / HD101 çıkış şok bobinini birlikte verilen vidalarla frekans çevirici MOVITRAC® B
ile birlikte elektrik panosundaki iletken montaj yüzeyine monte ediniz.
U / V / W bağlantıları, U / V / W ile yazdırılır ve uygun olarak bağlanmalıdır.
9007200304810123
4.4.9
EMU modülü FKE12B / FKE13B
EMU modülünü birlikte verilen vidalarla frekans çevirici MOVITRAC® B ile birlikte elektrik panosundaki iletken montaj yüzeyine monte ediniz.
U / V / W bağlantıları, U / V / W ile yazdırılır ve uygun olarak bağlanmalıdır.
40
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Kurulum
Aksesuar ve opsiyonların montajı – Elektrik
4
L1 / L2 / L3 (kahverengi / turuncu / beyaz) bağlantıları istenen sırada bağlanabilir.
L1 L2 L3
PE
PE
MOVITRAC® B
FKE
U V W
L1 L2 L3
PE
U V W
PE
M
3
~
9007199753732747
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
41
Kurulum
4
Aksesuar ve opsiyonların montajı – Elektrik
4.4.10 Şebeke geri besleme cihazı bağlantısı
Şebeke geri besleme cihazı MDR60A0150/0370/0750 ile DC Link devresi bağlantısı
L1
L2
L3
PE
F11 F12 F13
K11
(AC3)
Hatalı DC Link bağlantısı (yanlış
kutuplama, toprak kaçağı) bağlı olan
cihazların tahrip olmalarına sebep
olur!
L1 L2 L3
Şebeke filtresi NF...
L1' L2' L3'
U1 V1 W1
L2
L3
8
1
X1:
-UZ +UZ PE
PE L1
X3: 1
2
3
L2
L3 PE
X4:
maks. 5 m
X1:
7
®
4
V
5
W
6
+R -R
8
5
MOVIDRIVE®
MDR60A0150-503-00
MDR60A0370-503-00
MDR60A0750-503-00
X3:
PE U
4
3
TRIP kırmızı: MDR hazır değil
sarı: MDR hazır
®
MOVIDRIVE / MOVITRAC
X2:
2
DGND
3
Çalışmaya
hazır
PE L1
2
DGND
1
ND...
'
U2 V2 W2
DC+24 V
çıkışı
Kilitli
Frekans çeviricinin
şebeke bağlantıları
bağlanmamalıdır!
PE -D
PE
X2:
9
F25
11
+D -UZ +UZ -UZ +UZ -UZ +UZ PE
12
7a
8a
7b
8b
7c
8c
rd
bk
bk
rd
rd
bk
F26
Diğer frekans çeviricileri bağlantısı
Gerektiğinde bir alt distribütör
kullanılmalıdır.
BW... l
F16
K11’i etkiler
1877029771
42
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Kurulum
4
Aksesuar ve opsiyonların montajı – Elektrik
Şebeke geri besleme cihazı MDR60A0150 fren modülü işlevi için DC Link bağlantısı
L1
L2
L3
PE
F11 F12 F13
K12
(AC3)
L1 L2 L3
Şebeke filtresi NF...
L1' L2' L3'
U1 V1 W1
ND...
U2 V2 W2
1
X1:
PE L1
X3: 1
2
3
L2
L3 PE
X4:
®
2
3
4
5
DGND
8
maks. 5 m
X1:
7
-UZ +UZ PE
Çalışmaya
hazır
3
L3
DGND
2
L2
DC+24 V
çıkışı
Kilitli
1
PE L1
'
TRIP kırmızı: MDR hazır değil
sarı: MDR hazır
®
MOVIDRIVE / MOVITRAC
(maks. 30 kW)
MOVIDRIVE®
MDR60A0150-503-00
X3:
X2:
PE U
4
V
5
W
6
+R -R
8
PE
PE
X2:
9
F25
-D +D -UZ +UZ -UZ +UZ -UZ +UZ PE
11
12
7a
8a
7b
8b
7c
8c
bk
rd
F26
BW... l
F16
K11’i etkiler
3627533963
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
43
Kurulum
4
Aksesuar ve opsiyonların montajı – Elektrik
4.4.11 RS485 arabirim bağlantısı
RS485 arabiriminin
FSC11B / 12B'ye
takılması
RS485 arabirimi ile maksimum 32 MOVITRAC® B cihaz birbirine bağlanabilir.
RS485-bağlantısı MOVITRAC® B
MOVITRAC® B
MOVITRAC® B
MOVIDRIVE® B
X13
X44
X44
FSC11B / 12B
FIO11B
FSC11B / 12B
FIO11B
X45
X46
X45
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
DGND 9
ST11 10
ST12 11
X46
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
9007199280036491
UYARI
Sonlandırma direnci: Dinamik sonlandırma dirençleri sabit olarak bağlanmıştır. Ayrıca
harici sonlandırma dirençleri bağlanmamalıdır!
Kablo uzunluğu
•
İzin verilen toplam kablo uzunluğu 200 m’dir.
•
Sadece ekranlanmış kablolar kullanılmalıdır.
4.4.12 Sistem Bus Bağlantısı (SBus 1)
FSC11B/12B/
FIO21B’ye sistem
yolu (SBus)
montajı
Sistem yolu (SBus) üzerinden maksimum 64 CAN Bus katılımcı adreslenebilir. SBus
ISO 11898’a göre aktarım tekniğini desteklemektedir.
DIP anahtar S1 veya S1:8 üzerinden 120 ohm bir sonlandırma direnci bağlanabilir
(bus sonlandırma).
FSC11B'de devam ettiren CAN'da X46:4;:5 üzerinden ayrılabilir.
FIO21'de devreye alınabilecek bir 120 ohm sonlandırma direnci entegre değildir. Bus
sonlandırması için birlikte verilen direnç X46:4 ile X46:5 arasına bağlanmalıdır.
FSC11
S1
FSC12
S1:8
FSC11/12
FSC11
FSC12
X46:1;:2
X46:4;:5
X46:4;:5
Off
CAN 1
CAN 1
CAN 1
On
CAN 1 sonlandırıldı
–
CAN 1 sonlandırıldı
FSC11B'de S2 rezerve edilmiştir ve daima "Off" olmalıdır.
Opsiyon kartı entegre MOVITRAC® B'de S-Bus bağlantısı için bir bağlantı kablosu birlikte gelir.
44
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Kurulum
4
Aksesuar ve opsiyonların montajı – Elektrik
MOVITRAC® B sistem yolu bağlantısı
MOVITRAC® B
MOVITRAC® B
MOVIDRIVE® B
S12
S1
S2
S1
ON
ON
OFF
OFF
X44
X44
ON
S2
OFF
X12:
DGND 1
SC11 2
FSC11B / 12B
X45
HL
X46
1234567
FSC11B / 12B
X45
HL
SC12 3
X46
1234567
9007199279915787
UFx ile MOVITRAC® B için sistem yolu bağlantısı
®
MOVITRAC B
UFx
S1
S2
ON
X44
OFF
FSC11B / 12B
X45
HL
X46
1234567
9007199494900875
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
45
Kurulum
4
Aksesuar ve opsiyonların montajı – Elektrik
DFx/UOH11B gateway’ler ile MOVITRAC® B için sistem yolu bağlantısı veya
MOVITRAC® B içinde DFx monte edilmiştir
UOH11B
DFP21B
RUN
BUS
FAULT
9
5
6
1
X30
20
21
22
23
0 1
24
25
26
AS
ADDRESS
®
MOVITRAC B
S1
S2
ON
H1
H2
X44
OFF
X24
FSC11B / 12B
X45
X26
HL
1234567
X46
1234567
+ 24 V
GND
9007199494905355
Kablo uzunluğu
•
•
İzin verilen toplam kablo uzunluğu ayarlanmış olan SBus baud hızına bağlıdır (P884):
– 125 kBaud: 500 m (1640 ft)
– 250 kBaud: 250 m (820 ft)
– 500 kBaud: 100 m (328 ft)
– 1000 kBaud: 25 m (82 ft)
Sadece ekranlanmış kablolar kullanılmalıdır.
UYARILAR
46
•
Sonlandırma direnci Sistem bus bağlantısının başına ve sonuna birer sistem yolu
sonlandırma direnci bağlayın (S1 = ON). Arada bulunan cihazlardaki sonlandırma
direncini kapatın (S1 = OFF).
•
Bazı cihazların sonlandırma dirençleri sabit olarak cihaza entegre edildiğinden,
kapatılmaları mümkün değildir. Bu durum UFx ve DFx/UOH gateway’leri için geçerlidir. Bu gateway’ler fiziksel olarak bir hattın sonuna bağlanır. Ayrıca harici sonlandırma dirençleri bağlanmamalıdır!
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Kurulum
Aksesuar ve opsiyonların montajı – Elektrik
Kablo özellikleri
4
4 damarlı, bükülmüş ve ekranlanmış bakır kablo (bakır örgü ekranlı veri iletim kablosu)
kullanılmalıdır. Bu kablo aşağıdaki karakteristiklere sahip olmalıdır:
– Damar kesiti 0,25 – 0,75 mm2 (AWG23 – AWG18)
– Kablo direnci 1 MHz'de 120 Ω
– Kapasitans ≤ 40 pF/m, 1 kHz'de
Örneğin, CAN bus veya DeviceNet kabloları uygundur.
Ekran bağlanması
•
Ekranı, frekans çevirici ve master kontrol ünitesinin elektronik modül ekran klemensinin her iki ucuna geniş bir alanda tespit edin.
•
MOVIDRIVE® B ile MOVITRAC® B arasındaki bağlantıda daima DGND referans
gerilimi ile MOVIDRIVE® B topraklanması arasındaki elektrik yalıtımının kaldırılmasına dikkat edilmelidir.
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
47
Kurulum
4
Aksesuar ve opsiyonların montajı – Elektrik
DFP21B’ye sistem yolu (SBus) montajı
DFP21B opsiyon kartının MOVITRAC® B'ye montajı
UYARILAR
•
•
MOVITRAC® B için belirli bir bellenim durumu gerekmez.
Opsiyon kartları MOVITRAC® B'ye sadece SEW-EURODRIVE tarafından takılmalı ve çıkartılmalıdır.
SBus bağlantısı
®
MOVITRAC B
S1
[1]
DFP21B
RUN
S2
BUS
FAULT
ON
X44
OFF
FSC11B
X45
X46
9
5
6
1
X30
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
20
21
22
23
0 1
24
25
26
AS
ADDRESS
H1
H2
X24
X12
+
24V =
–
24V IO
GND
X26
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12 3 45 6 7
6140139531
[1]
Sonlandırma direnci aktif, S1 = ON
UYARILAR
DFP21B'de entegre edilmiş bir SBus sonlandırma direnci mevcuttur ve bu sebepten
daima bir Sus bağlantısının başına monte edilmelidir.
DFP21B'nin adresi daima 0'dır.
X46
X26
X46:1
X26:1
SC11 SBus +, CAN high
X46:2
X26:2
SC12 SBus –, CAN low
X46:3
X26:3
GND, CAN GND
X46:7
X26:7
DC 24 V
X12
48
X12:8
+ 24 V girişi
X12:9
GND Dijital girişler için referans potansiyel
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Kurulum
4
Aksesuar ve opsiyonların montajı – Elektrik
Kablolamanın kolayca yapılabilmesi için DFP21B, MOVITRAC® X46.7'den X26.7'ye
gelen 24 V doğru akımla beslenebilir.
DFP21B MOVITRAC® tarafından beslenirken MOVITRAC® cihaz da X12.8 ve X12.9
klemensleri üzerinden 24 V doğru gerilimle beslenmelidir.
Sistem yolu bağlantısı
®
MOVITRAC B
S1
S2
DFP21B
RUN
BUS
FAULT
ON
OFF
X44
FSC11B
X45
9
5
6
1
X46
X30
HL^ 1 2 3 4 5 6 7
20
21
22
23
0 1
24
25
26
AS
ADDRESS
H1
H2
®
X24
S1
X12
+
24V =
-
24V IO
GND
X26
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12 3 45 6 7
®
MOVITRAC B
MOVITRAC B
S2
S1
ON
X44
OFF
X44
FSC11B
X45
S2
ON
OFF
FSC11B
X46
X45
HL ^ 1 2 3 4 5 6 7
X46
HL ^ 1 2 3 4 5 6 7
6140140043
DFP
GND
SC11
SC12
®
= Sistem yolu referansı
= Sistem yolu High
= Sistem yolu Low
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
MOVITRAC B
GND = Sistem yolu referansı
SC22 = Sistem yolu giden Low
SC21 = Sistem yolu giden High
SC12 = Sistem yolu gelen Low
SC11 = Sistem yolu gelen High
S12
= Sistem yolu sonlandırma direnci
49
4
Kurulum
Aksesuar ve opsiyonların montajı – Elektrik
Aşağıdaki noktalar dikkate alınmalıdır:
•
2 damarlı, bükülmüş ve ekranlanmış bakır kablo (bakır örgü ekranlı veri iletim kablosu) kullanılmalıdır. Ekranı her iki taraftan düz olarak MOVITRAC®'ın elektronik
ekran klemensine ve uçlarını da ayrıca GND'ye bağlayın. Bu kablo aşağıdaki özelliğe
sahip olmalıdır:
– Damar kesiti 0,75 mm2 (AWG18)
– Kablo direnci 1 MHz'de 120 Ω
– Kapasitans ≤ 40 pF/m (12 pF/ft), 1 kHz'de.
•
İzin verilen toplam kablo uzunluğu ayarlanmış olan SBus baud hızına bağlıdır:
•
– 250 kBaud:
160 m (528 ft)
– 500 kBaud:
80 m (264 ft)
– 1000 kBaud:
40 m (132 ft)
Sistem yolu bağlantısının başına ve sonuna sistem yolu sonlandırma direnci bağlayın (S1 = ON). Diğer cihazlardaki sonlandırma direncini kapatın (S1 = OFF). DFP21B
ağ geçidi bir sistem yolu bağlantısının daima başında veya sonunda bulunmalıdır ve
sabit bir sonlandırma direncine sahiptir.
UYARILAR
50
•
SBus ile birbirlerine bağlanan cihazlar arasında potansiyel fark oluşmamalıdır.
Potansiyel farkı uygun önlemler alınarak, örn. cihazların sıfırları ayrı bir kablo ile
bağlanarak, önlenmelidir.
•
Yıldız şeklinde kablolamaya müsaade edilmemektedir.
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Kurulum
4
Aksesuar ve opsiyonların montajı – Elektrik
4.4.13 İstenen değer ayarlayıcısı bağlantısı
İstenen değer
ayarlayıcısı
MBG11A montajı
•
A: Arkadan 4 vida deliği üzerinden montaj
•
B: Önden 2 tespit açıklığı üzerinden montaj
A
B
B
M4
28 (1.1)
B
60 (2.4)
88 (3.5)
A
A
A
A
56 (2.2)
68 (2.7)
188175883
Bağlantı
®
MOVITRAC B
S1
S2
ON
OFF
X44
FSC11B
X45
X46
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
MBG11A
1234
188285707
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
51
Kurulum
4
Aksesuar ve opsiyonların montajı – Elektrik
4.4.14 Arabirim adaptörü opsiyonu UWS21B bağlantısı
Parça numarası
Arabirim adaptörü opsiyonu UWS21B: 1 820 456 2
Teslimat içeriği
Opsiyon UWS21B’nin teslimat içeriği:
Frekans çevirici –
UWS21B
bağlantısı
•
UWS21B cihazı
•
Üzerinde MOVITOOLS® MotionStudio bulunan CD-ROM
•
UWS21B – PC bağlantısı için 9-pin Sub-D-soket ve 9-pin Sub-D-fiş
•
UWS21B – MOVITRAC® bağlantısı için 2 adet RJ10 fişli seri arabirim kablosu
•
UWS21B’yi MOVITRAC®‘a bağlamak için birlikte verilen bağlantı kablosu
kullanılmalıdır.
•
Bağlantı kablosunu MOVITRAC® XT bağlantı yerine takın.
•
MOVITRAC®‘a aynı anda hem tuş takımı DBG60B hem de seri arabirim UWS21B
bağlanmamalıdır.
•
Resimde MOVITRAC® – UWS21B bağlantıkablosu görünmektedir.
MOVITRAC® MC07B
UWS21B
6473136523
Frekans çevirici –
PC bağlantısı
•
UWS21B’yi bilgisayara bağlamak için birlikte verilen bağlantı kablosu (ekranlı standart RS232 arabirim kablosu).
•
Aşağıdaki resimde UWS21B – PC bağlantısı (1:1 bağlantı) görülmktedir.
PC COM 1-4
UWS21B
5
GND
5
3
2
TxD
3
2
RxD
max. 5 m (16.5 ft)
RS232
[1]
[2]
1805918987
[1]
[2]
52
9-kutuplu Sub-D fişi
9 kutuplu Sub-D soketi
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Kurulum
4
Aksesuar ve opsiyonların montajı – Elektrik
4.4.15 Gömme enkoder EI7C bağlantısı
Bir M12'li enkoder kablosu
B
A
4158396811
Frekans çevirici
bağlantısı
Kontak
X12.4 (DI03)
X12.5 (DI04)
Motor bağlantı tarafı
Sinyal
Kablo damar rengi
Kontak
A
Kahverengi (BN)
3
A
Beyaz (WH)
4
B
Sarı (YE)
5
B
Yeşil (GN)
6
nc
Kırmızı (RD)
7
nc
Mavi (BU)
8
X12.8 (24VIO)
UB
Gri (GY)
1
X12.9 (GND)
GND
Pembe (PK)
2
Enkoder için 40 mA'ya kadar bir akım gereklidir. Dijital girişlerin de beslenmesi gerekiyorsa, harici bir 24 V besleme gerekli olabilir.
Parça numarası:
Kablo tipi
M12, damar sonlandırma kovanlı
Sabit serim
1362 3273
Hareketli kablolama
1362 3281
4.4.16 Hat koruyucu ve topraklama kaçağı devre kesicisi
•
Sigortaları şebeke beslemesinin başlangıcına toplama çubuğu bağlantı noktasının
arkasına takın (bkz. Cihaz bağlantı şeması).
•
SEW-EURODRIVE topraklama kaçağı devre kesicileri kullanılmasını tavsiye etmez.
Doğrudan ya da dolaylı olarak dokunma koruması için topraklama kaçağı devre kesicisi (FI) kullanılması şart ise, aşağıdaki uyarı dikkate alınmalıdır:
•
UYARI! Yanlış topraklama kaçağı devre kesicisi kullanıldı.
Ağır yaralanmalar veya ölüm
– MOVITRAC® B koruyucu toprak iletkeninde bir doğru akım oluşturabilir. Doğrudan veya dolaylı dokunma koruması için bir topraklama kaçağı devre kesicisi
(RCD) kullanıldığında, MOVITRAC® B cihazın akım beslemesi tarafında sadece
B tipi bir RCD veya RCM kullanılmasına izin verilir.
4.4.17 Termo duyar eleman TF ve bimetal şalter TH
Sargı sıcaklığı termo duyar eleman TF veya bimetal şalterler TH tarafından denetilir.
TF veya TH'yi MOVITRAC® B'nin TH veya TF çıkışı VOTF ve TF girişi DI05TF'ye
bağlayın. Dijital giriş DI05TF'yi TF mesajına ayarlayın. Bu durumda termik denetim
MOVITRAC® B tarafından yapılır, ayrıca bir denetime gerek yoktur.
TH bimetal anahtar 24VIO ve bir dijital girişe bağlanabilir. Dijital girişi "/harici hata" olarak
programlayın.
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
53
4
Kurulum
Aksesuar ve opsiyonların montajı – Elektrik
4.4.18 Fren direncinin bağlantısı
UYARI
Fren direncini bağlamak için özel bir şebeke besleme kablosu gereklidir; motor gerilimi
üzerinden beslenmesine izin verilmez.
K11 ve K12 için sadece kullanma kategorileri AC-3 olan kontaktörler kullanın.
Aşağıdaki durumlarda freni kapatmak için DC ve AC kapatma tertibatları kullanın:
•
Tüm kaldırma düzeni uygulamalarında.
•
Hızlı frenleme yanıt süresi gerektirmeyen tahrik ünitelerinde.
Fren direnci elektrik panosuna monte edildiğinde. Fren ile fren direnci arasındaki bağlantı kabloları diğer kablolardan ayrı olarak döşenmelidir. Diğer kablolarla birlikte döşenmesine sadece, diğer kablolar ekranlanmış ise izin verilmektedir.
Bağlantı şemaları
DOØ2
GND
DC ve AC tarafından kapatma
DC ve AC tarafından kapatma
AC tarafından kapatma
9007199909369355
BG/BGE veya BME olamayan frenlerde özel bağlantı talimatları dikkate alınmalıdır.
SEW frenleri ile ilgili geniş bilgi, "Pratikte tahrik tekniği yayınından alınabilir: SEW diskli
frenler".
54
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Kurulum
4
Aksesuar ve opsiyonların montajı – Elektrik
4.4.19 Montaj FIO11B/21B, FSC11B/12B, FSE24B
Ana cihazları FIO11B/21B, FSC11B/12B ve FSE24B modülleri ile genişletebilirsiniz.
S1
S2
ON
X44
X44
FIO11B
OFF
X44
FIO21B
X45 X40
X46
X42
HL ⊥ 1 2 3 4 5
H L⊥1 2 3 4 5 6 7
X44
FSC12B
FSC11B
X45
X44
X45
X46
FSE24B
X46
X47 X30 IN X30 OUT
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
1 2
X44
FSE24B
RUN
ERR
SYS-F
EtherCAT
X30 IN
X47
®
X30 OUT
18014398749591179
Bağlantı / Modül tipi
FIO11B
FIO21B
FSC11B/12B
FSE24B
Analog
modül
Dijital
modül
Haberleşme
Haberleşme
Analog giriş / çıkış X40
evet
hayır
hayır
hayır
Dijital girişler X42
hayır
evet
hayır
hayır
Diyagnoz için RS485 (RJ10) X44
evet
evet
evet
evet
RS485 klemens bağlantısı X45
evet
hayır
evet
hayır
SBus klemens bağlantısı X46
hayır
evet
evet
hayır
hayır
hayır
hayır
evet
®
EtherCAT bağlantısı (2 × RJ45) X30
Ön modüllerin
bağlanması ve
montajı
Opsiyonları cihaza daima birlikte verilen vida ile tespit edin. 0 boyutunda önce mesafe
pimini monte edin. Boyut 1’den itibaren pim mevcuttur. Rakor ile temel cihaz ve opsiyon
arasında yüksek frekanslı EMU bağlantısı sağlayın.
Fonksiyon
Klemens
Açıklama
Veriler
FIO11B
FIO21B
FSC11B/
12B
FSE24B
Servis
arabirimi
X44
RJ10 fiş bağlantısı
üzerinden
Sadece servis
çalışmaları içindir
Maksimum kablo
uzunluğu 3 m (10 ft)
evet
evet
evet
evet
RS485
arabirimi
X45:H
ST11: RS485+
X44 ile paralel bağlantı evet
hayır
evet
hayır
X45:L
ST12: RS485–
X45:Ø
GND referans
potansiyel
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
55
Kurulum
4
Aksesuar ve opsiyonların montajı – Elektrik
Fonksiyon
Klemens
Açıklama
Veriler
FIO11B
FIO21B
FSC11B/
12B
FSE24B
Sistem yolu
X46:1
SC11: SBus High
hayır
evet1)
ja2)
hayır
X46:2
SC12: SBus Low
X46:3
GND: Referans
potansiyel
CAN-Bus, CAN Teknik
Özelliği 2.0, Bölüm A
ve B'ye göre
Maks. 64 kullanıcı
X46:4
SC21: SBus High
hayır
hayır
evet3)
hayır
X46:5
SC22: SBus Low
X46:6
GND: Referans
potansiyel
DC 24 V
X46:7
24VIO: Yardımcı
gerilim / Harici gerilim
beslemesi
hayır
hayır
evet
hayır
DC 24 V
X47:1
24VIO: Harici gerilim
beslemesi
hayır
hayır
hayır
sadece
giriş
X47:2
GND referans
potansiyel
X30:In
2 adet RJ45 fiş
konnektör
Hızlı Ethernet
hayır
hayır
hayır
evet
-10 ila +10 V
Ri > 40 kΩ
Çözünürlük 10 bit
Tarama çevrimi 5 msn
Hassasiyet ±100 mV
evet
hayır
hayır
hayır
0 ila +10 V
Imax = 2 mA
0 (4) – 20 mA
Çözünürlük 10 bit
Tarama çevrimi 5 msn
30 V’ye kadar harici
akım ve kısa devre
korumalı
Hassasiyet ±100 mV
evet
hayır
hayır
hayır
Ri = 3 kΩ,
IE = 10 mA,
Tarama çevrimi 5 msn.
PLC uyumlu
hayır
evet
hayır
hayır
EtherCAT®
X30:Out
Analog giriş
Analog çıkış
X40:1
AI2: Gerilim girişi
X40:2
GND: Referans
potansiyel
X40:3
GND: Referans
potansiyel
X40:4
AOV1: Gerilim çıkışı
X40:5
AOI1: Akım çıkışı
Dijital girişler X42:1
DI10
X42:2
DI11
X42:3
DI12
X42:4
DI13
X42:5
DI14
X42:6
DI15
X42:7
DI16
1) Birlikte gelen 120 Ω direnç ile SC11 ve SC12 arasında bus sonlandırması mümkündür.
2) 120 Ω sonlandırma direnci DIP anahtar üzerinden bağlanabilir, bu durumda SC21 ve SC22 devre dışı kalır.
3) Sonlandırma direnci 120 Ω DIP-anahtar üzerinden devreye alınabilir.
X46:7 ve X47.1'in DC 24 V potansiyeli ana cihazın X12:8’i ile aynıdır. Cihazın tüm GND
klemensleri birbirlerine ve PE ile bağlıdır.
Kablo özellikleri
•
4 damarlı, bükülmüş ve ekranlanmış bakır kablo (bakır örgü ekranlı veri iletim
kablosu) kullanılmalıdır. Bu kablo aşağıdaki karakteristiklere sahip olmalıdır:
– Damar kesiti 0,25 – 0,75 mm2 (AWG23 – AWG18)
– Kablo direnci 1 MHz'de 120 Ω
– Kapasitans ≤ 40 pF/m, 1 kHz'de
Örneğin, CAN bus veya DeviceNet kabloları uygundur.
56
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Kurulum
4
Aksesuar ve opsiyonların montajı – Elektrik
Ekran bağlanması
•
Ekranı, frekans çevirici ve master kontrol ünitesinin elektronik modül ekran klemensinin her iki ucuna geniş bir alanda tespit edin.
•
Ekranlı kablolarda MOVITRAC® B ile gateway’ler veya MOVITRAC® B ve
MOVITRAC® B arasında toprak bağlantısına gerek olmayabilir. Bu durumda
2 damarlı kablo kullanılmasına izin verilir.
•
MOVIDRIVE® B ile MOVITRAC® B arasındaki bağlantıda daima DGND referans
gerilimi ile MOVIDRIVE® B topraklanması arasındaki elektrik yalıtımının kaldırılmasına dikkat edilmelidir.
•
DİKKAT Potansiyel farkı
İşlev hatalarına ya da cihazın tahrip olmasına sebep olabilir.
– Birbirlerine bağlanan cihazlar arasında potansiyel fark oluşmamalıdır. Potansiyel
farkı uygun önlemler alınarak, örn. cihazların sıfırları ayrı bir kablo ile bağlanarak,
önlenmelidir.
UYARI
FIO21B ve FSE24B ön modülleri için bir 24 V besleme gerilimi gereklidir. Harici bir besleme gerilimi bağlanmazsa, P808 24VIO-yardımcı gerilimi parametresi kapatılmamalıdır.
Analog modül
FIO11B
bağlanması
Analog giriş AI1
Bipolar
Analog çıkış AO1
Unipolar
X45 X40
RS-485+
RS-485–
GND
AI2
GND
GND
AOV1
AOC1
RS-485+
RS-485–
GND
AI2
GND
GND
AOV1
AOC1
X45 X40
RS-485+
RS-485–
GND
AI2
GND
GND
AOV1
AOC1
X45 X40
Gerilim çıkışı AOV1
RS-485+
RS-485–
GND
AI2
GND
GND
AOV1
AOC1
X45 X40
Akım çıkışı AOC1
HL ⊥ 1 2 3 4 5
HL ⊥ 1 2 3 4 5
HL ⊥ 1 2 3 4 5
HL ⊥ 1 2 3 4 5
GND
A
GND
–10 V
harici
+10 V
harici
veya
X10:1
+10 V
harici
RL
V
RL ≤ 750 Ω
Dijital modül
FIO21B bağlama
X42
CAN +
CAN –
GND
DI10
DI11
DI12
DI13
DI14
DI15
DI16
X46
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
DC 24 V V
3833241355
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
57
I
5
Devreye alma
Devreye almada genel uyarılar
0
5
Devreye alma
5.1
Devreye almada genel uyarılar
TEHLİKE!
Açıkta bulunan güç bağlantıları.
Elektrik şoku nedeniyle can kaybı veya ağır yaralanmalar.
5.1.1
•
Dokunma korumasını talimatlara uygun olarak takın.
•
Bu cihaz kesinlikle dokunma koruması sökülmüş olarak çalıştırılmamalıdır.
Ön koşul
Başarılı bir şekilde devreye alabilmek için tahrik ünitesinin doğru olarak planlanması
şarttır.
MOVITRAC® B frekans çevirici fabrika tarafından gücü ayarlanmış SEW motoru
(4 kutuplu, 50 Hz) için U/f kontrol yöntemi ile hazırlanmıştır. Bu şekilde ayarlanmış olan
SEW-EURODRIVE motoru projelendirilmeden devreye alınıp başlatılabilir.
5.1.2
Kaldırma düzeni uygulamaları
TEHLİKE!
Aşağıya düşen kaldırma düzeni tehlike oluşturur.
Ölüm veya ağır yaralanmalar.
MOVITRAC® B kaldırma düzeni uygulamalarında da kullanılabilir.
MOVITRAC® B bir güvenlik tertibatı olarak kullanılamaz.
•
5.2
Bu uygulamalarda emniyet donanımı olarak denetim sistemleri veya mekanik
koruma tertibatları kullanılabilir.
Ön hazırlıklar ve yardımcı malzemeler
•
Montajı kontrol edin.
TEHLİKE!
Motor denetimsiz olarak çalıştığında ezilme tehlikesi vardır.
Ölüm veya ağır yaralanmalar.
58
•
Elektrik klemens bloğu X12’yi çekerek motorun yanlışlıkla hareket etmesini önleyiniz.
•
Bu önlemlerin dışında, ayrıca ek önlemler alınarak makine ve insanlar için tehlike
oluşması önlenmelidir, örn. denetim sistemleri veya mekanik koruma tertibatları.
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Devreye alma
I
Ön hazırlıklar ve yardımcı malzemeler
5
0
5.2.1
5.2.2
Fabrika ayarında devreye almada hazırlıklar ve yardımcı malzemeler
•
Şebeke beslemesini ve motoru bağlayın.
•
Sinyal klemenslerini bağlayın.
•
Şebeke gerilimini açın.
Tuş takımı veya PC ile devreye almada ön hazırlıklar ve yardımcı malzemeler
•
Şebeke beslemesini ve motoru bağlayın. Frekans çeviricinin "enable" almaması
için sinyal klemenslerini bağlamayın!
•
Şebeke gerilimini açın.
•
Ekrandaki gösterge Stop.
•
Sinyal klemenslerini programlayın.
•
Parametreleri ayarlayın (örn. rampalar).
•
Ayarlanmış olan klemens kontaklarını kontrol edin (P601 – P622).
•
Şebeke gerilimini kapatın.
•
Sinyal klemenslerini bağlayın.
•
Şebeke gerilimini açın.
UYARI
Bir devreye alma gerçekleştirildiğinde, frekans inverteri parametre değerlerini otomatik olarak değiştirir.
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
59
I
5
Devreye alma
Tuş takımları
0
5.3
Tuş takımları
5.3.1
FBG11B – Standart tuş takımı
Tuş takımı üzerindeki tuşların ve piktogramların yerleri:
[1]
9007199348841739
[1] IPOS® programının başladığını belirten LED gösterge
Tuş takımının
fonksiyonları
UP / DOWN ve OUT / ENTER tuşları ile menü içerisinde hareket edilir. RUN ve
STOP/RESET tuşları ile tahrik ünitesi kontrol edilir. İstenen değer ayarlayıcı ile istenen
değerler ayarlanabilir.
Sembolleri seçmek ve değerleri değiştirmek için UP / DOWN tuşları.
out
Enter
RUN
STOP
OUT / ENTER ile semboller veya parametre menüleri etkinleştirilir veya devre
dışı bırakılır.
Tahrik ünitesinin çalıştırılması için "RUN".
STOP/RESET ile hatalar resetlenir ve tahrik ünitesi durdurulur.
RESET
STOP
RESET
STOP/RESET tuşu klemens üzerinden veya arabirim üzerinden enable etmeye göre
önceliklidir. Tahrik ünitesi STOP/RESET tuşu ile durdurulduğunda, RUN tuşu ile tekrar
enable edilmelidir.
UYARI
Güç kaynağını kapattıktan sonra kilidi açmak için STOP/RESET tuşuna basın!
Programlanmış bir hata yanıtı bulunan bir hata oluştuktan sonra, STOP/RESET tuşu ile
bir reset gerçekleştirilebilir. Bu durumda tahrik ünitesi "inhibite" olur ve RUN tuşu ile
"enable" edilmelidir. STOP fonksiyonu parametre 760 ile FBG11B üzerinden devre dışı
bırakılır.
RUN
Tahrik ünitesi STOP/RESET tuşu ile durdurulduğunda Stopgöstergesi yanıp söner. Bu
durum, tahrik ünitesinin "RUN" tuşu ile "enable" edilmesi gerekiyor anlamına gelir.
Cihaz ayrıca, parametre seti frekans çeviriciye kopyalandıktan sonra da durur.
60
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Devreye alma
I
Tuş takımları
5
0
Tuş takımı
FBG11B’in
kullanılması
Seviye 2
Seviye 1
Frekans çevirici
durumu hız
göstergesi
Yükselen rampa
göstergesi
out Enter
Yükselen rampa
değiştirme
Enter
Değerin değiştirilmesi /
kabul edilmesi
Alçalan rampa
göstergesi
out Enter
Alçalan rampa
değiştirme
Enter
Değerin değiştirilmesi /
kabul edilmesi
Sabit istenen değer menüsü
Değiştirme modu
Sabit istenen
değer menüsü
seçimi
out Enter
Maksimum istenen
değer göstergesi
out Enter
Parametre
menüsü seçimi
out Enter
out Enter
Enter
Maksimum hızın
değiştirilmesi [d/d]
Enter
Değerin değiştirilmesi /
kabul edilmesi
Değiştirme modu
Parametre menüsü
out Enter
Enter
Motor devreye
alma parametre
seti 1 seçimi
out Enter
Motor devreye
alma parametre
seti 2 seçimi
out Enter
Veri kaydı seçimi
out Enter
FBG istenen değer
ayarlayıcısı seçimi
out Enter
Değerin değiştirilmesi /
kabul edilmesi
Değerin değiştirilmesi /
kabul edilmesi
Motoru devreye alma menüsü
Motoru devreye alma menüsü 2
Veri kaydı menüsü
FBG İstenen Değer Ayarlayıcısı
Başlangıç frekansı
göstergesi
Çıkış akımı
göstergesi
9007199272928395
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
61
I
5
Devreye alma
Tuş takımları
0
62
Menü
yönlendirmesi
Seçilen bir sembolün üzerindeki LED gösterge yanar. Sadece gösteren değerleri gösterilen sembollerde, ekranda derhal güncel gösterge değeri görünür.
Parametrelerin
değiştirilmesi
Bir sembol seçildikten ve ENTER tuşuna basıldıktan sonra istenen parametre seçilebilir.
Seçilen parametrenin değerini değiştirmek için ENTER tuşuna tekrar basılmalıdır.
Değerin ve ilgili sembol üzerindeki LED'in yanıp sönmesi bu değerin değiştirilebileceğini
gösterir. ENTER tuşuna ikinci bir kez basıldığında değer aktiftir ve artık yanıp sönmez.
Durum göstergeleri
Cihaz "Tahrik ünitesi enable" durumunda ise, ekrana hesaplanan gerçek hız gelir.
Hata göstergesi
Bir hata oluştuğunda ekrandaki gösterge değişir ve yanıp sönen hata kodu, ör. F-11,
bkz. hata listesi, Bölüm: "Servis / Hata Listesi" (→ sayfa 138). Devreye alma aktif ise, bu
mümkün değildir.
Uyarılar
Parametrelerin bir kısmı her işletme durumunda değiştirilemez. Buna rağmen değiştirilmeye çalışıldığında ekranda r-19 – r-32 görünür. Gösterge o andaki eylemle ilgili
kodu, örn. r-28 (controller inhibit gerekli) gösterir. Uyarıların listesi "İşletme"
(→ sayfa 126) bölümünde verilmiştir.
Parametre
menüsünün
değiştirilmesi
Kısa ↔ Uzun
Parametre P800 ile kısa ve uzun menü arasında değiştirebilirsiniz. Kısa ve uzun menüler üzerinden hangi parametrelere erişilebileceği parametre tanımlanmasında ve parametre listesinde işaretlenmiştir.
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Devreye alma
I
5
Tuş takımları
0
Tuş takımı
FBG11B ile
devreye alma
Seviye 2
Seviye 3
Motor seçimi:
– SEW-DT/DV motor
– Nicht-SEW motor
Seviye 1
out
out
Enter
out
Enter
Enter
– SEW-DRS motor
– SEW-DRE motor
Çalışma şekli seçimi:
– U/f tanım eğrisi
– U/f + doğru akım freni
– VFC
out
Enter
– VFC doğru akım freni
– VFC yakalama fonksiyonu
– VFC kaldırma düzeni
out
Enter
out
Enter
Güç (kW)
HP = kW x 1,33
Motor gerilimi V
out
Enter
Motorun anma frekansı Hz
(
out
Enter
out
Enter
Motorun anma hızı
dev/dak
Motorun anma akımı A
out
Enter
out
Enter
sadece yabancı motor
devreye alma mevcut
(Motor = noSEW)
cos phi
)
4Q işletmesi
out
Enter
Motor adeti çok
motorlu işletme
27021597782442891
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
63
5
I
Devreye alma
Tuş takımları
0
Gerekli veriler
Devreye almanın başarılı olabilmesi için aşağıdaki veriler gereklidir:
•
Motor tipi (SEW motoru veya yabancı bir motor)
•
Motor verileri
– Şebeke gerilimi ve anma frekansı.
– Yabancı motorda ayrıca: Anma akımı, anma gücü, kapasite katsayısı cosφ ve
anma devir sayısı.
•
Devreye almanın
etkinleştirilmesi
Nominal şebeke gerilimi
Şartlar:
•
Tahrik ünitesi "Enable değil": Stop
Daha küçük veya büyük bir motor bağlandığında (maksimum bir tip büyük veya küçük),
motor gücüne en yakın olan değer seçilmelidir.
Devreye alma, OUT tuşu ile ana menü seviyesine dönüldüğünde tamamlanır.
UYARI
SEW motorunun devreye alınması 4 kutuplu motorlar için tasarlanmıştır. 2 veya
6 kutuplu SEW motorlarını yabancı motor olarak devreye alınması yararlı olabilir.
Çok motorlu
işletmenin devreye
alınması
Çok motorlu tahrik üniteleri birbirlerine mekanik olarak bağlıdır, örneğin birden fazla
motorla zincir tahriği.
Grup tahrik
ünitesinin devreye
alınması
Grup tahrik üniteleri birbirlerine mekanik olarak bağlıdır (örn. çeşitli konveyörler). Frekans çevirici bu işletme türünde kayma kompanzasyonu olmadan, sabit U/f oranında
çalışır.
"Çok motorlu MOVIDRIVE® tahrik düzenleri" dokümanındaki uyarılara dikkat ediniz.
"Çok motorlu MOVIDRIVE® tahrik düzenleri" dokümanındaki uyarılara dikkat ediniz.
Pompalarda ve
fanlarda olduğu
gibi yüksek yük
atalet momentinde
devreye alma
Kayma kompanzasyonu, yük atalet momentinin motor atalet momentine oranı 10'dan
küçük olacak şekilde projelendirilmiştir. Bu oran daha büyük ise ve bu sebepten titreşim
oluşursa, kayma kompanzasyonu düşürülmeli ve gerektiğinde sıfıra getirilmelidir.
FBG11B istenen
değer ayarlayıcısı
ile manuel işletme
FBG11B tuş takımının istenen değer ayarlayıcısı (yerinde manuel çalıştırma):
LED
yanıp sönüyor "FBG istenen değer ayarı" çalışma şeklindeki ilgili
parametreler:
•
P122 Dönme yönü FBG manuel işletme
•
RUN tuşu ve STOP/RESET tuşu
•
İstenen değer ayarlayıcı (potansiyometre)
FBG istenen değer ayarlayıcısı aktif ise, sembolü yanıp söner.
En düşük hızı P301 Minimum Hız ve en yüksek hızı nmax sembolü ile sınırlayabilirsiniz.
64
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Devreye alma
I
Tuş takımları
5
0
Bir hatadan sonra STOP/RESET tuşu ile klemens veya arabirim üzerinden bir reset gerçekleştirilebilir. Reset yapıldıktan sonra yeniden "manuel istenen değer ayarlayıcısı"
çalışma şekli aktiftir. Tahrik ünitesi kapalı kalır.
Gösterge Stop yanıp söner ve tahrik ünitesi RUN tuşu ile tekrar etkinleştirilmelidir.
P760 Run/Stop tuşlarının kilitlenmesi parametresi "manuel istenen değer ayarlayıcısı"
çalışma şeklinde etkin değildir.
FBG11B tuş takımı çıkartıldığında bir stop reaksiyonu tetiklenir.
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
65
I
5
Devreye alma
Tuş takımları
0
5.3.2
DBG60B – Genişletilmiş tuş takımı
Gerekli veriler
Devreye almanın başarılı olabilmesi için aşağıdaki veriler gereklidir:
•
Motor tipi (SEW motoru veya yabancı bir motor)
•
Motor verileri
– Şebeke gerilimi ve anma frekansı.
– Yabancı motorda ayrıca: Anma akımı, anma gücü, kapasite katsayısı cosφ ve
anma devir sayısı.
•
İstenen dilin
seçilmesi
Nominal şebeke gerilimi
İstenen dili seçmek için gerekli tuşlar aşağıdaki resimde gösterilmiştir.
[1]
[2]
[4]
[3]
247015051
[1]
[2]
[3]
[4]
↑ tuşu
OK tuşu
↓ tuşu
Dil tuşu
Bir menü noktası yukarıya
Girişin onaylanması için
Bir menü noktası aşağıya
Ekrana mevcut dillerin bir listesi gelir.
İlk defa açıldığında veya DBG60B teslimat durumundan aktive edildiğinde ekrana aşağıdaki yazı gelir:
SEW
EURODRIVE
66
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Devreye alma
I
Tuş takımları
5
0
Daha sonra da ekranda dil seçimi simgesi görünür.
İstenen dili seçmek için:
Devreye alma
•
Dil tuşuna basın. Ekrana mevcut dillerin bir listesi gelir.
•
↑ / ↓ tuşları ile istenen dili seçin.
•
Seçilen dili OK tuşu ile onaylayın. Ekrandaki ana gösterge seçilen dilde görünür.
Devreye alma için gerekli tuşlar aşağıdaki resimde gösterilmiştir.
[1]
[6]
[2]
[5]
[3]
[4]
247163659
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
↑ tuşu
OK tuşu
Bağlam tuşu
↓ tuşu
↔ tuşu
DEL tuşu
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Bir menü noktası yukarıya
Girişin onaylanması için
Bağlam menüsünün aktive edilmesi
Bir menü noktası aşağıya
Menü değiştirme, gösterge modu ↔ işleme modu
Devreye almanın iptali veya bitirilmesi
67
5
I
Devreye alma
Tuş takımları
0
Devreye alma
işlemi
1. Klemens X12:2’e "0" sinyali verin (DIØ1
"/SAĞ/STOP"), örn. elektronik klemens bloğu X13’ü
çıkartarak.
0.00rpm
0.000Amp
CONTROLLER INHIBIT
2. Bağlam tuşuna basarak bağlam menüsünü etkinleştirin.
PARAMETRE MODU
DEĞİŞKEN MODU
ANA GÖSTERGE
3. ↓ tuşunu aşağıya doğru kaydırıp
PARAMET." menü noktasını seçin.
MANUEL İŞLETME
DEVREYE ALMA
DBG’YE KOPYALA
MDX’E KOPYALA
"STARTUP
4. Devreye almayı başlatmak için OK tuşuna basın. İlk
parametre ekrana gelir. Tuş takımı gösterge modundadır, bu durum parametre numarasının altındaki,
yanıp sönen imleçle gösterilir.
•
↔ tuşu ile işleme moduna geçin, yanıp sönen
imleç kaybolur. Yanıp sönen imleç kaybolur.
•
↑ veya ↓ tuşu ile "PARAMETRE SETİ 1" veya
"PARAMETRE SETİ 2"yi seçin.
•
Seçilen parametre setini OK tuşu ile onaylayın.
•
↔ tuşu ile gösterme moduna geçin. Yanıp sönen
imleç yeniden görünür.
•
↑ tuşu ile bir sonraki parametreyi seçin.
DEVREYE ALMA
HAZIRLANIYOR
C00*DEVREYE ALMA
PARAMETRE SETİ 1
PARAMETRE SETİ 2
5. Motor tipini ayarlayın.
C22*MOTORLARI
TEK MOTOR
TANIM. MOTORLAR
FARKLI MOTORLAR
6. İstenen işletme türünü ayarlayın. ↑ tuşu ile bir sonraki
parametreyi seçin.
C01*ÇALIŞMA MODU1
STANDART U/f
VFC1
Yakalama veya kaldırma fonksiyonunu etkinleştirmek
için VFC işletme türünün kullanılması gereklidir.
a. STANDART U/f işletme türü seçildiğinde:
C28*DC FREN
HAYIR
EVET
b. VFC işletme türü seçildiğinde:
68
C36*ÇALIŞMA ŞEKLİ
HIZ KONTROLÜ
KALDIRMA DÜZENİ
DC FREN
YAKALAMA FONKS.
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Devreye alma
I
Tuş takımları
5
0
7. Motor tipini seçin. 2 veya 4 kutuplu bir SEWEURODRIVE bağlı ise, seçim listesinden doğru motoru
seçin.
C02*MOTOR TİPİ 1
DT71D2
DT71D4
DT80K2
Yabancı bir motor veya 4’ün üzerinde kutuplu bir SEW
motoru bağlı ise, listeden "YABANCI MOTOR" seçeneğini seçin.
C02*MOTOR TİPİ 1
↑ tuşu ile bir sonraki parametreyi seçin.
8. Seçilen bağlantı şekline göre, motor tip etiketinde
verilen nominal motor gerilimi değerini girin.
YABANCI MOTOR
DT63K4/DR63S4
C03*
V
NOM.MOT.GERİL.1
+400.000
Örnek: Etiket 230Ö/400Õ50 Hz
Õ-bağlantıda → "400 V" girin.
Ö-bağlantı / geçiş noktası 50 Hz için → "230 V" girin.
Ö-bağlantı / 87 Hz geçiş noktasında → Aynı şekilde
"230 V" girin, fakat devreye alma işleminden sonra,
tahrik ünitesini çalıştırmadan önce, P302 parametresi
"MAKSİMUM HIZ 1"i 87 Hz değerine ayarlayın. Sonra
da tahrik sitemini çalıştırın.
Örnek: Etiket 400Ö/690Õ50 Hz
Sadece Ö-bağlantı mümkünse → "400 V" girin.
Õ-bağlantı mümkün değildir.
↑ tuşu ile bir sonraki parametreyi seçin.
9. Motor tip etiketinde verilen nominal frekansı girin.
Örnek: 230Ö/400Õ50 Hz
C04*
Hz
AN. MOTOR FREK.1
+50.000
Õ ve Ö bağlantılarda "50 Hz" girin.
↑ tuşu ile bir sonraki parametreyi seçin.
SEW MOTORLARINDA
10. 2 ve 4 kutuplu SEW motorlarının değerleri önceden
verildiğinden, tekrar verilmesi gerekmez.
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
C47*4-Q İŞLETME
HAYIR
EVET
69
5
I
Devreye alma
Tuş takımları
0
YABANCI MOTORLARDA
10. Aşağıdaki motor etiketi verileri girilmelidir:
•
C10* referans motor akımı, bağlantı türü Õ veya
Ö dikkate alınmalıdır.
•
C11* Motor anma gücü
•
C12* Kapasite katsayısı cosφ
•
C13* Nominal motor hızı
C47*4-Q İŞLETME
HAYIR
EVET
11. Şebekenin nominal gerilimini (SEW motorlarında
C05*, yabancı motorlarda C14*) girin.
C05*
V
ŞEBEKE GERİLİMİ 1
+400.000
11. Devreye alma verilerini hesaplama işlemini "EVET" ile
başaltın. Bu işlem birkaç saniye sürer.
C06*HESAPLAMA
HAYIR
EVET
SEW MOTORLARINDA
12. Hesaplama yapılır. Hesaplama tamamlandıktan
sonra, otomatik olarak bir sonraki menü noktasına
geçilir.
C06*KAYDETME
HAYIR
EVET
YABANCI MOTORLARDA
12. Yabancı motorlarda hesap yapabilmek için önce bir
kalibrasyon işlemi gerçekleştirilmelidir:
•
•
Motora otomatik olarak akım verilir.
13. "KAYDETME"yi "EVET"e getirin. Veriler (Motor parametreleri) MOVITRAC® B'nin uçucu olmayan belleğine kopyalanır.
VERİLER
KOPYALANIYOR...
14. Devreye alma işlemi tamamlanır. DEL tuşu ile bağlam
menüsüne geri dönün.
MANUEL İŞLETME
DEVREYE ALMA
DBG’YE KOPYALA
MC07B’YE KOPYALA
15. ↓ tuşunu aşağıya doğru kaydırıp "ÇIKIŞ" menü noktasını seçin.
CİHAZ AYARL.
ÇIKIŞ
16. Seçimi OK tuşu ile onaylayın. Ekrana ana gösterge
gelir.
0.00rpm
0.000Amp
CONTROLLER INHIBIT
TEHLİKE! Uygun olmayan veri setleri yanlış parametre ayarlarına sebep olabilir.
Ölüm veya ağır yaralanmalar.
– Kopyalanan veri setinin uygulamaya uygun olduğundan emin olunuz.
70
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Devreye alma
I
Tuş takımları
5
0
•
Fabrika ayarından farklı olan parametre ayarlarını parametre listesine kaydedin.
•
Yabancı motorlarda doğru fren uygulama zamanını (P732 / P735) girin.
•
Motoru çalıştırmak için "Motorun çalıştırılması" bölümünde verilen uyarılar dikkate
alınmalıdır.
•
Δ bağlantıda ve 87 Hz geçiş noktasında P302 / P312 "Maksimum devir sayısı 1/2"
parametresini 87 Hz değerine ayarlayın.
87 Hz tanım eğrisi
ile devreye alma
87 Hz tanım eğrisi ile devreye almada üçgen bağlantı için motor bilgilerini girin. Devreye
aldıktan sonra maksimum hızı P302 ve / veya P312 parametresi ile 87 Hz'ye ayarlayın.
Örnek
Nominal devir sayısı 1420 dev/dak, nominal gerilimi Un = 230/400 V, nominal frekansı
50 Hz ve üçgen bağlantılı ve geçiş noktası 87 Hz olan bir motorda aşağıdaki devreye
alma değerlerini girin:
Parametre ayarı
Anma motor gerilimi
230 V
Motorun anma frekansı
50 Hz
Maksimum hız (geçiş hızı)
2470 dev/dak
Parametreleri ayarlamak için:
•
Bağlam tuşu ile bağlam menüsünü seçin. Bağlam menüsünde "PARAMETRE
MODU" menü noktasını seçin. Seçilen parametre setini OK tuşu ile onaylayın. Tuş
takımı parametre modundadır, bu durum parametre numarasının altındaki, yanıp
sönen imleçle gösterilir.
•
↔ tuşu ile işleme moduna geçin, yanıp sönen imleç kaybolur. Yanıp sönen imleç
kaybolur.
•
↑ veya ↓ tuşu ile doğru parametre değerini seçebilir veya ayarlayabilirsiniz.
•
OK tuşu ile seçimi veya ayarı onaylayın.
•
↔ tuşu ile tekrar parametre moduna geçin. Yanıp sönen imleç yeniden görünür.
•
↑ tuşu ile bir sonraki parametreyi seçin.
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
71
5
I
Devreye alma
Tuş takımları
0
Manuel mod
Manuel mod fonksiyonunda frekans çevirici tuş takımı DBG60B (Bağlam menüsü →
Manuel mod) üzerinden kontrol edilir.
Bir "/Controller inhibit" hariç diğer dijital girişler manuel çalışma esnasında etkin değildir.
Tahrik ünitesinin manuel olarak çalıştırılabilmesi için "/Controller inhibit" dijital girişi "1"
sinyali almalıdır.
Dönme yönü "Sağa/Dur" veya "Sola/Dur" dijital girişleri üzerinden değil, dönme yönü tuş
takımı DBG60B’de seçilerek belirlenir.
•
Bunun için, istenen hızı ön işareti (+/–) ile ve istenen yönü (+ = Sağ / – = Sol) ile girin.
Manuel işletmede Şebeke-Kapat ve Şebeke-Aç da etkindir, fakat frekans çevirici
kapalıdır.
•
"Run" tuşu ile enable durumu etkinleştirilir ve nmin ile istenen yönde dönmeye başlar.
↑- ve ↓- tuşları ile hız artırılır veya azaltılır.
UYARI
Manuel mod sona erdirildiğinde, dijital girişlerdeki sinyaller derhal etkinleşir. Bir dijital
giriş / bir controller inhibit'in "1"-"0"-"1" olarak bağlanması gerekmez. Tahrik sistemi
dijital girişlerdeki sinyallere ve istenen değer kaynaklarına göre başlayabilir.
•
TEHLİKE! Motor denetimsiz olarak çalıştığında ezilme tehlikesi vardır.
Ölüm veya ağır yaralanmalar.
– Elektrik klemens bloğu X12’yi çekerek motorun yanlışlıkla hareket etmesini
önleyiniz.
– Bu önlemlerin dışında, ayrıca ek önlemler alınarak makine ve insanlar için tehlike
oluşması önlenmelidir.
72
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Devreye alma
I
Mühendislik yazılımı MOVITOOLS® MotionStudio
5
0
5.4
Mühendislik yazılımı MOVITOOLS® MotionStudio
Windows Başlat menüsü üzerinden MOVITOOLS® MotionStudio programını başlatın:
Programlar / SEW / MOVITOOLS® MotionStudio / MotionStudio
[Scan] butonu ile bağlı olan cihazların tümü MOVITOOLS® MotionStudio üzerinden bir
cihaz ağacı olarak gösterilebilir.
189003915
Sağ fare tuşu ile cihazlardan birine tıklandığında, örneğin devreye alma gerçekleştirilebilir. Daha geniş bilgi için, Online Yardım’a bakın.
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
73
I
5
Devreye alma
Önemli devreye alma adımlarının kısa açıklaması
0
5.5
Önemli devreye alma adımlarının kısa açıklaması
MOVITRAC® B frekans çeviriciyi aynı güçteki bir motora doğrudan bağlayabilirsiniz.
Örnek: 1,5 kW (2,0 HP) gücündeki bir motor MC07B0015’e doğrudan bağlanabilir.
Yapılması gerekenler
1. Motoru MOVITRAC®
(Klemens X2).
B’ye
bağlayın
3 faz
2. İsteğe göre bir fren direnci bağlayın
(Klemens X2/X3).
3. Aşağıdaki sinyal klemenslerine uygulayıcıya ait kontrol ünitesi tarafından
kumanda edilmelidir:
•
Etkinleştirme DIØ3
•
Opsiyonel olarak Sağ/Stop DIØ1 veya
Sol/Stop DIØ2
•
İstenen değer:
쓔
Değiştirme
I-Sinyali <-> U-Sinyali*
REF1
Analog sinyaller için referans potansiyel
– DIØ4 = n11 = 150 dev/dak veya / ve
– DIØ4 + DIØ5 = n13 = 1500 dev/dak
•
GND
Hata-reset*
Sağa/Dur
Sola/Dur*
Etkinleştir/dur*
– Analog giriş (X10) veya / ve
– DIØ5 = n12 = 750 dev/dak veya /
ve
1 faz
PE
n13 = n11 + n12
}
5.5.1
TF/TH için besleme gerilimi
+24 V girişi/çıkışı
Dijital sinyaller için referans potansiyel
24VIO
Frenli bir motorda:
Referans potansiyel
Fren serbest*
Çalışmaya hazır*
Referans potansiyel
Röle kontağı/Arıza*
Normalde açık kontak
Normalde kapalı kontak
DOØ2 = Fren kontrolü fren redresörü
üzerinden
4. Opsiyonel olarak aşağıdaki sinyal klemenslerini bağlayın:
DIØØ = Hata reset
•
DOØ1 = /Arıza (röle kontağı tipinde)
•
DOØ3 = İşletmeye hazır
쓔
•
X2
X3
PE
5. Kontrol ünitesinin istenen işlevlerini kontrol edin.
6. Frekans çeviriciyi şebekeye bağlayın
(X1).
= Ekranlama klemensi
댷
= Fabrika ayarı
M
3 faz
53520267
5.5.2
Uyarılar
Sinyal klemenslerinin işlevleri ve nominal değer ayarları tuş takımı FBG11B veya bir PC
ile değiştirilebilir. PC bağlantısı için bir ön modül FSC11B ile aşağıdaki arabirim adaptöründen biri gereklidir: UWS21B / UWS11A / USB11A.
74
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Devreye alma
I
Önemli devreye alma adımlarının kısa açıklaması
5
0
5.5.3
Fabrika ayarlarına dönülmesi (P802)
P802 fabrika ayarı ile hemem hemen tüm parametrelerin EPROM'a kaydedilmiş olan
fabrika ayarları resetlenebilir.
5.5.4
PWM frekansının ayarlanması (P86x)
P860 / P861 ile frekans çeviricinin çıkışındaki nominal anahtarlama frekansı ayarlanabilir. P862 / P863 "Kapalı" konumunda ise, anahtarlama frekansı cihazın yüklenmesine
bağlı olarak kendiliğinden değişebilir.
5.5.5
İnverter adresinin ayarlanması (SBus / RS485 / Fieldbus) (P81x)
P810 ile MOVITRAC® B'nin adresi seri arabirim üzerinden iletişim için ayarlanır.
5.5.6
Kontrol yönteminin ayarlanması (P700)
Bu parametre ile frekans çeviricinin temel çalışma şekli ayarlanır. Bu ayar tuş takımında
yapılır.
U/f-tanım eğrisi
(Standart)
Çalışma şekli için standart ayar: U/f. Hız kalitesi için özel gereksinimler talep edilmiyorsa
ve maksimum 150 Hz çıkış frekanslı uygulamalarda bu çalışma modunu seçin.
VFC-tanım eğrisi
(Vektör kontrolü)
Frekans çevirici aşağıdaki durumlarda VFC veya VFC ve doğru akım frenleme çalışma
şekline getirilmelidir:
•
Yüksek tork değeri
•
Düşük frekanslarda daimi işletme
•
Kesin kayma kompanzasyonu
•
Daha dinamik bir davranış
Bunun için devreye almada sembolü üzerinden P01 noktasında VFC veya
VFC& ve doğru akım frenleme çalışma şekli seçilmelidir.
5.5.7
Uygulama tipi ön seçimi
Hız kontrolü
Kaldırma düzeni
Kaldırma düzeni fonksiyonu, dengelenmemiş bir kaldırma düzenini çalıştırmak için
gerekli tüm fonksiyonları otomatik olarak hazırlar. Gerekli durumlarda tahrik ünitesinin
yanlışlıkla çalışmaya başlamasını önleyebilmek için tüm güvenlik tertibatları aktif
konuma getirilmelidir.
DC fren
DC frenlemesi ile asenkron motor akım verilerek frenlenir. Bu durumda motor, frekans
çeviricinin fren direnci olmadan frenlenir.
Yakalama
fonksiyonu
Motor dönerken frekans çeviriciyi devreye almak için yakalama fonksiyonu kullanılır.
Özellikle aktif olarak frenlenmeyen, uzun süreli çalışan veya pompa veya fan gibi akışkan ortamlar tarafından döndürülen tahrik ünitelerinde kullanılır. Maksimum yakalama
süresi yaklaşık 200 msn'dir.
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
75
I
5
Devreye alma
Önemli devreye alma adımlarının kısa açıklaması
0
5.5.8
Çalışma şekli (4-bölgeli işletme P82x)
P820 / P821 ile 4 bölgeli işletme devreye alınır ve kapatılabilir. MOVITRAC® B'ye bir fren
direnci bağlandığında, 4-bölgeli işletme mümkündür. MOVITRAC® B'ye bir fren direnci
bağlı değilse ve bu sebepten reaktif işletme olanağı yoksa, P820 / P821 parametresi
"Kapalı" konumuna getirilmelidir. MOVITRAC® B bu çalışma şeklinde, yavaşlama rampasını uzatmaya çalışır. Bu nedenle reaktif güç çok fazla olmaz ve DC-link gerilimi
kapatma sınırının altında kalır.
5.5.9
İstenen değer seçimi (P10x)
P100 "İstenen değer kaynağı" ve P101 "kontrol sinyali kaynağı" ile bir istenen değer
veya kontrol sinyali kaynağı olarak bir iletişim arabirimini de seçebilirsiniz. Frekans çeviricinin daima tüm arabirimler üzerinden veri alımına hazır olması için, arabirimler bu
parametrelerle otomatik olarak devre dışı bırakılamaz.
Sabit nominal değerler diğer istenen değerlere göre daha yüksek bir önceliğe sahiptir.
Seçim olanaklarının tümü P100 parametresinin açıklanmasından alınabilir.
Fieldbus / SBus
üzerinden
tanımlama
İstenen değer kaynağının fieldbus veya SBus olarak tespit edilmesi için P100'de
"SBus1 / sabit nominal değer" seçilmelidir Dönme yönü istenen değerin önünde bulunan
işaret tarafından belirlenir.
Analog değer
üzerinden
tanımlama
İstenen değer kaynağını bir analog değere ayarlamak için P100'deki olanaklar
Sabit nominal
değer üzerinden
tanımlama (dijital
kontrol)
•
Bipolar (analog giriş 1'in ön işaretli değeri işlenir veya sabit nominal değer)
•
Unipolar (analog giriş 1'in mutlak değeri işlenir veya sabit nominal değer)
•
Motor potansiyometresi (sanal potansiyometre)
•
Sabit nominal değer + AI1 (seçilen tüm sabit nominal değerlerin toplamı ve analog
giriş 1'in değeri AI1 → aynı şekilde P112 AI1 çalışma şekli geçerlidir)
•
Sabit nominal değer × AI1 (analog giriş AI1 değerlendirme katsayısı → 0 – 10 V =
0 – %100)
•
Bipolar (analog giriş 2'nin ön işaretli değeri işlenir veya sabit nominal değer)
Dijital girişler için istenen değer kaynağı tespit etmek için P100 "İstenen frekans değeri
girişi / sabit nominal değer" olarak ayarlanmalıdır (İstenen değer DI04 dijital girişindeki
frekans üzerinden belirlenir). İstenen sistem değeri %100’e hangi giriş frekansı üzerinden erişildiği P102 "Frekans ölçeklendirme" üzerinden ayarlanabilir.
5.5.10 Koruma işlevleri
76
Akım sınırı
parametre
belirleme (P303)
Dahili akım sınırlandırması görünen akım, yani frekans çeviricinin çıkış akımı içindir.
Frekans çevirici, zayıf alan aralığında akım sınırını otomatik olarak düşürür. Böylece
motor için bir devrilme koruması gerçekleştirir.
Hız denetimi
üzerinden
parametre
belirleme (P50x)
Tahrik ünitesi istenen değer tarafından talep edilen hıza sadece yeterli torka sahipse
ulaşır. Frekans çevirici P303 Akım sınırı değerine ulaştığında, istenen hıza erişilemediğinden yola çıkar. Frekans çevirici akım sınırını P501 Yavaşlama süresi değerinden
daha uzun bir süre aştığında, hız denetimi devreye girer.
Hata yanıtlarında
parametre
belirleme (P83x)
"HARİCİ HATA" hatası sadece frekans çeviricinin "ENABLE" durumunda tetiklenebilir.
P830 ile "/HARİCİ HATA"ya programlanmış olan bir giriş klemensi üzerinden bir hata
yanıtı programlanabilir.
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Devreye alma
I
Önemli devreye alma adımlarının kısa açıklaması
5
0
Motor koruması
parametresi
belirleme (P340)
Bu fonksiyon etkinleştirildiğinde, MOVITRAC® B bağlanmış olan motorun elektronik
termik korumasını üzerlenir. Motor koruma işlevi çoğu durumlarda klasik bir termik
koruma (motor koruma şalteri) ile karşılaştırılabilir ve ayrıca kendi fanı tarafından hıza
bağlı soğutmayı da göz önünde bulundurur. Motor yükü frekans çevirici çıkış akımı,
soğutma şekli, motor hızı ve zaman üzerinden hesaplanır. Burada termik motor modeline temel olarak devreye almada (MOVITOOLS® MotionStudio/DBG60B) girilen motor
bilgileri ve motor için şart koşulan çalışma koşullarına uyulması kullanılabilir.
5.5.11 Sistem sınırlarının belirlenmesi
Minimum hız
(P301)
İstenen değer sıfıra ayarlansa dahi, tahrik ünitesi bu hızın altına düşmez. Bu durumda
da nMin < nStart / Stop ile ayarlanan minimum hız geçerlidir.
Maksimum hız
(P302)
İstenen değer girişi burada ayarlanmış olan değerin üzerinde olamaz. nmin > nmaks
olarak ayarlandığında, minimum ve maksimum devir sayıları için nmaks'ta ayarlanan
değer geçerlidir.
Hız rampaları
(P13x)
Rampa süreleri, Δn = 3000 d/d'lık bir istenen değer değiştirmeyi göz önünde bulundurur.
Yukarı (t11 / t21) ve aşağı (t11 / t21) rampaları istenen değer değiştiğinde etkindir.
STOP/RESET veya klemensler üzerinden enable iptal edilirse, dur rampası t13 / t23
etkindir.
5.5.12 Enerji tasarrufu fonksiyonunun etkinleştirilmesi (P770)
Enerji tasarrufu fonksiyonu VFC / VFC & YAKALAMA / U/f TANIM EĞRİSİ çalışma
şekillerinde etkinleştirilebilir. Motorun rölantideki güç sarfiyatı % 70 kadar düşürülebilir.
Pompalar, fanlar, konveyör bantları vb. çalıştırılırken enerji tasarrufu sağlanabilir. Bu
yöntemde asenkron motorun mıknatıslanması yükten bağımsız olarak gerilim-frekans
oranı ayarlanarak yapılır.
5.5.13 Teknoloji fonksiyonlarının etkinleştirilmesi
standart tipin özelliklerine ilave olarak, teknoloji fonksiyonlu cihazlarda EngineeringSoftware MOVITOOLS® MotionStudio'da mevcut olan uygulama modülü kullanılabilir.
Teknoloji fonksiyonları tip tanımının sonundaki "0T" veya MOVITOOLS® MotionStudio'da "Cihazlar" altında "Cihaz tipi: Teknoloji" üzerinden tanınır.
Güncel olarak, başlatıcılar tarafından hızlı/sürüngen hız değiştirme yerine SEW gömme
enkoderlerle bağlantılı olarak "Basit konumlandırma" uygulama modülü mevcuttur.
Etkinleştirme gerektiğinde sonradan da yapılabilir. Bu durumda, MOVITOOLS®
MotionStudio'da "Cihaz üzerinde çalışma" / "Teknoloji etkinleştirme" üzerinden doğru
TAN girilmelidir.
5.5.14 Yavaş motor hızlarında yapılan ayarlar (P32x)
P320 / P330 Otomatik Ayar fonksiyonu sadece tek motor çalıştırıldığında anlamlıdır. Bu
fonksiyon tüm motorlar ve kontrol yöntemleri için kullanılabilir. Frekans çevirici ön mıknatıslanma zamanında motoru ölçer ve P322 / P332 IxR-ayarı parametrelerini ayarlar.
Bu değerler uçucu belleğe kaydedilir.
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
77
I
5
Devreye alma
Motorun manuel modda çalıştırılması
0
5.5.15 Dijital giriş terminal bağlantılarının tespit edilmesi (P60x)
Ayrıntılı bilgiler için, bkz. Bölüm "Parametre grubu 6.. klemens kontakları" (→ sayfa 123).
5.5.16 Fren fonksiyonunun ayarlanması (P73x)
MOVITRAC® B frekans çeviricileri motora monte edilmiş bir freni kontrol edebilirler. Fren
fonksiyonu "/FREN" (24 V = Fren ayrıldı") bağlı olan bir dijital çıkışı etkiler. Fren kontrolü
için DO02’yi kullanınız.
5.6
Motorun manuel modda çalıştırılması
Motoru klemensler üzerinden etkinleştirmeden önce, manuel işletmeden çıkılması
gerekir.
5.6.1
Analog istenen değer girişi
Tahrik ünitesi istenen analog değerlerle çalıştırılmak istenirse, "Tek kutuplu / Sabit
istenen değer" (P100) istenen veri ön seçiminde X11:2 (AI1) ve X12:1 – X12:4 (DIØØ –
DIØ3) klemenslerine hangi sinyallerin bağlanması gerektiği, aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu klemens kontakları örnek olarak kabul edilmelidir ve istek üzerine P601 – 608
parametreleri üzerinden değiştirilebilir. Sağa/Dur DIO1 sabit olarak atanmıştır.
X11:2 (AI11)
Analog
giriş n1
X12:1
(DIØØ)
/Controller
inhibit1)
X12:2 (DIØ1)
Sağa/Dur*2)
X12:3
(DIØ2)
Sola/Dur
X12:4
(DIØ3)
Enable/
Dur
X12:5
(DIØ4)
n11/n21
X12:6
(DIØ5)
n12/n22
Denetleyici kilidi
X
0
X
X
X
0
0
Stop
X
1
X
X
0
0
0
Enable ve Stop
Fonksiyon
X
1
0
0
1
0
0
%50 nmaks ile saat
yönünde
5V
1
1
0
1
0
0
nmaks ile saat
yönünde
10 V
1
1
0
1
0
0
% 50 nmaks ile
saatin aksi yönde
5V
1
0
1
1
0
0
nmaks ile saatin
aksi yönde
10 V
1
0
1
1
0
0
1) Standart ayar değil
2) Atanan sabit değer
0
1
X
78
=
=
=
0 sinyali
1 sinyali
önemli değil
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Devreye alma
I
5
Motorun manuel modda çalıştırılması
0
Aşağıdaki süreç diyagramında, X12:1 – X12:4 klemensleri bağlandığında, tahrik ünitesinin istenen analog değerlerle nasıl çalıştırılacağı, örnek olarak gösterilmektedir. Dijital
X10:2 (DBOØ2 "/fren") çıkışı fren kontaktörü K12 için kullanılır.
DIØØ girişi
/Controller inhibit
1
t
0
DIØ1 girişi
Sağ/Dur
1
t
0
DIØ2 girişi
Sol/Dur
1
t
0
DIØ3 girişi
Enable/Dur
1
t
0
DOØ2 çıkışı
/Fren
1
0
t
10V
Analog
giriş n1 (AI11) 5V
0V
t
nmaks
Hız
50 % nmaks
nmin
nbaşla-dur
0
-50 % nmaks
t11 yukarı
t11 yukarı
t11 yukarı
t11 aşağı
t11 aşağı
t
t11 yukarı
Stop rampası t13
-nmaks
18014398698571787
UYARI
Kontrol ünitesi "inhibit" olduğunda motora akım verilmez. Bu durumda frensiz bir motor
boşta yavaşlayarak durur.
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
79
I
5
Devreye alma
Motorun manuel modda çalıştırılması
0
5.6.2
Sabit istenen değerler
Tahrik ünitesi istenen sabit değerlerle çalıştırılmak istenirse, "Unipol./Fix.Setpt" (P100)
istenen veri ön seçiminde X12:1 – X12:6 (DIØØ – DIØ5) klemenslerine hangi sinyallerin
bağlanması gerektiği, aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu klemens kontakları örnek olarak
kabul edilmelidir ve istek üzerine P601 – 608 parametreleri üzerinden değiştirilebilir.
Sağa/Dur DIO1 sabit olarak atanmıştır.
X12:1 (DIØØ)
/controller
inhibit1)
X12:2 (DIØ1)
Sağa/Dur*2)
X12:3 (DIØ2)
Sola/Dur
X12:4 (DIØ3)
Enable/Dur
X12:5 (DIØ4)
n11/n21
X12:6 (DIØ5)
n12/n22
Denetleyici kilidi
0
X
X
X
X
X
Stop
1
X
X
0
X
X
Enable ve Stop
1
0
0
1
X
X
Fonksiyon
n11 ile sağa dönüş
1
1
0
1
1
0
n12 ile sağa dönüş
1
1
0
1
0
1
n13 ile sağa dönüş
1
1
0
1
1
1
n11 ile sola dönüº
1
0
1
1
1
0
1) Standart ayar değil
2) Atanan sabit değer
0
1
X
80
=
=
=
0 sinyali
1 sinyali
önemli değil
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Devreye alma
I
5
Motorun manuel modda çalıştırılması
0
Aşağıdaki süreç diyagramında, X12:1 – X12:6 klemensleri bağlandığında, tahrik ünitesinin istenen dahili sabit değerlerle nasıl çalıştırılacağı, örnek olarak gösterilmektedir.
Dijital X10:2 (DOØ2 "/fren") çıkışı fren kontaktörü K12 için kullanılır.
DIØØ girişi
/Controller inhibit
1
t
0
DIØ1 girişi
Sağ/Dur
1
t
0
DIØ2 girişi
Sol/Dur
1
t
0
DIØ3 girişi
Enable/Dur
1
t
0
DIØ4 girişi
n11/n21
1
t
0
DIØ5 girişi
n12/n22
1
t
0
DOØ2 çıkışı
/Fren
1
t
0
Hız
n13
t11 yukarı
n12
n11
0
-n11
-n12
t11 yukarı
t11 aşağı
t11 yukarı
t
t11 yukarı
Stop rampası t13
-n13
18014398698576011
UYARI
Kontrol ünitesi "inhibit" olduğunda motora akım verilmez. Bu durumda frensiz bir motor
boşta yavaşlayarak durur.
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
81
I
5
Devreye alma
PI-regülatörü (P25x)
0
5.7
PI-regülatörü (P25x)
PI denetleyicisi ile ilgili bilgiler için, bkz. "Projelendirme/PI-regülatörü" bölümü.
5.8
Master-Slave işlevi (P750)
Master-slave işlevi ile hız senkronizasyonu gibi otomatik işlevler gerçekleştirilebilir.
İletişim bağlantısı olarak RS-485 arabirimi veya sistem bus arabirimi kullanılabilir.
Bu durumda slave olarak P100 istenen değer kaynağı = Master-SBus veya P100
istenen değer kaynağı = Master-RS-485 ayarlanabilir. İşlem çıkış verileri PO1 – PO3
(P870, P871, P872) bellenim tarafından otomatik olarak ayarlanır.
Cihazdaki programlanabilen bir klemens işlevi "Slave Serbest" üzerinden (P60x dijital
giriş), slave master cihazın istenen değerinden ayırmak ve lokal bir kontrol moduna
(bipolar/sabit istenen değer gibi) anahtarlamak mümkündür.
5.9
Grup tahrik ünitesi
Grup tahrik ünitesi ile ilgili bilgiler için, bkz. "Projelendirme/.../Çok akslı işletme, Grup
tahrik ünitesi" bölümü.
5.10
Patlama korumalı Kategori 2 (94/9/EC) asenkron AC motorların devreye alınması
MOVITRAC® B ile devreye alınan patlama korumalı SEW-EURODRIVE AC motorlar,
AB numune kontrol belgesine ve güç etiketine göre bu işletmede kullanılmaya onaylanmış olmalıdır.
Ex alanında çalışma, motorda bulunan sıcaklık duyar elemanları ile bağlantılı olarak sertifikalı bir emniyet tertibatı tarafından korunur. MOVITRAC® B'deki akım sınırlama işlevi,
emniyet tertibatının devreye girmesini önler, yani motorda izin verilmeyen aşırı sıcaklıklar oluşmaz (→ aşağıdaki resim).
Akım sınırı lSınır
l1
1.5 lC
lN(Motor)
lü
C
lü
D
l2
B
E
A
Motor
tipine
bağlı
İzin verilen sürekli
akım aralığı
fA
fB
fC
fEck
fD
fE
f/Hz
9007200296570891
82
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Devreye alma
I
Patlama korumalı Kategori 2 (94/9/EC) asenkron AC motorların devreye alınması
5
0
Devreye almada MOVITOOLS® MotionStudio yazılımını kullanın. Devreye almada Ex-e
işletmesi için seçilen ve izin verilen SEW motorlarında, P560 – P566 arasındaki parametreler otomatik olarak etkinleşir.
Devreye alma sonrası P560 sadece, daha önce Ex-e modu için izin verilmiş olan bir
motor devreye alındığında, etkinleştirilebilir.
Motor devreye alındıktan sonra I1 akım sınırlaması aktiftir. I2 akım sınırlaması sürekli
izin verilen akımı belirlemektedir (taranmış alan).
Devreye alma parametreleri ve değerlerini MOVITOOLS® MotionStudio ile gösterebilirsiniz. Bu değerler "ATEX bilgileri" alanında gösterilir.
UYARI
Ayrıntılı bilgiler için, bkz. "Patlama Korumalı AC motorlar EDR.71 – 225" işletme kılavuzuna bakınız.
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
83
I
5
Devreye alma
İletişim ve cihaz profili
0
5.11
İletişim ve cihaz profili
MOVITRAC® B sizlere iletişim arabirimleri ile tüm sürücü parametrelerine ve fonksiyonlarına dijital erişim olanağı sağlamaktadır.
Frekans çevirici hızlı çevrimsel işlem verileri üzerinden kontrol edilir. Bu işlem veri kanalı
üzerinden istenen değerler (örn. istenen hız, yükselme/düşme için entegratör süresi vb.)
girişi dışında, "enable", "controller inhibit", "Stop", "Hızlı stop" gibi sürücü işlevleri gerçekleştirilebilir. Aynı zamanda bu kanal üzerinden mevcut hız, akım, cihaz durumu, hata
numarası veya referans mesajlar gibi frekans çeviricinin mevcut değerleri de okunabilir.
Frekans ceviriciye entegre olan sıra ve konumlandırma kontrolü IPOSplus® ile bağlantılı
işlem veri kanalı PLC ile IPOSplus® arasında doğrudan bir kanal olarak da kullanılabilir.
Bu durumda işlem verileri frekans çevirici tarafından değil, doğrudan IPOSplus® programı tarafından değerlendirilir.
İşlem verileri alışverişinin genelde çevrimsel olarak gerçekleşmesine rağmen, sürücü
parametreleri çevrimsiz olarak READ ve WRITE işlevleri üzerinden okunup yazılabilirler.
Bu parametre veri alışverişi sayesinde, uygulamalar eklenirken tüm önemli sürücü parametreleri bir üst seviyedeki otomasyon cihazında kayıtlıdır ve frekans çeviricide manuel
parametre belirlemeye gerek yoktur.
Fieldbus sistemlerinin kullanılması sürücü tekniğinde, fieldbus süre denetimi (fieldbus
timeout) veya acil stop tasarımları gibi ilave denetim işlevleri gerektirmektedir.
MOVITRAC® B denetim işlevlerinin kendi uygulamalarınıza da uyumunu sağlayabilirsiniz. Örneğin, frekans çeviricinin bir bus hatası durumunda nasıl bir hata davranışı göstereceğini belirleyebilirsiniz. Çoğu uygulamalar için hızlı stop anlamlı olabilir, fakat son
istenen değerlerin dondurulması gibi başka hata yanıtları da ayarlanabilir.
Kontrol klemenslerinin işlevsellikleri fieldbus modunda da sağlanabildiğinden, fieldbus’a
bağlı olmayan Acil Kapatma tasarımlarının frekans çevirici klemensleri üzerinden gerçekleştirilmesi mümkündür.
MOVITRAC® B frekans çevirici devreye alma ve servis çalışmaları için sayısız arıza teşhis olanakları sunmaktadır. Örneğin, entegre edilmiş DBG60B manüel kumanda cihazı
üzerinden; hem bir üst seviyeden gönderilen istenen değerler, hem de gerçek değerler
kontrol edilebilir. Ayrıca iletişim arabiriminin durumu ile ilgili kapsamlı bilgiler de
alabilirsiniz.
Burada mühendislik yazılımı MOVITOOLS® MotionStudio, konforlu bir arıza teşhis olanağı sunmakta ve tüm sürücü ve iletişim parametrelerinin ayarlanması olanağının yanı
sıra arabirim ve cihaz durumu ile ilgili bilgileri ayrıntılı olarak ekrana getirmektedir.
84
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Devreye alma
I
İletişim ve cihaz profili
5
0
5.11.1 İşlem verileri
İşlem verileri (PD) terimi ile bir işlemdeki kritik zamanlı (gerçek zamanlı) verilerin hızlı
olarak düzenlenip aktarılması gerektiği ifade edilir. Bu veriler oldukça dinamik ve
günceldir.
Örneğin, bir frekans çeviricinin gerçek ve istenen değerleri ile limit anahtarların çevresel
durumları da işlem verilerine dahildir. Bu veriler frekans çevirici ile otomasyon cihazı
arasında çevrimsel olarak değiş tokuş edilir.
MOVITRAC® B frekans çevirici işlem verileri üzerinden kontrol edilir.
Genelde işlem giriş verileri (PI) ile işlem çıkış verileri (PO) birbirlerinden bağımsız olarak
ele alınır. Kendi uygulamanız için özel olarak, Kontrol ünitesi tarafından hangi işlem
çıkış verilerinin (istenen değerler) frekans çeviriciye gönderilmesi veya MOVITRAC® B
frekans çeviricinin bunun tersine hangi işlem giriş verilerini (gerçek değerler) bir üst seviyedeki kontrol ünitesine aktarması gerektiğini seçebilirsiniz.
Frekans çeviriciyi kontrol etmek için, frekans çevirici önce bir iletişim arabirimi üzerinden
ilgili kontrol sinyali kaynağı ve istenen değer kaynağına değiştirilmelidir. Kontrol sinyali
kaynağı ile istenen değer kaynağı arasındaki fark sayesinde tahrik sistemi örneğin,
fieldbus üzerinden kontrol edilebilir ve istenen değer olarak istenen analog değeri kullanabilir. Daha sonra da, işlem çıkış verilerini açıklayan parametrelerle, frekans çeviricinin
alınan işlem verilerini nasıl çevireceği tespit edilir.
P100 istenen değer kaynağı parametresi ile frekans çeviricinin istenen değeri hangi iletişim arabirimi üzerinden düzenleyeceği tespit edilir.
Parametreler
İletişim arabirimi
RS485
P100 İstenen değer kaynağı
Fieldbus
SBus
...
P101 kontrol sinyali kaynağı parametresi ile frekans çeviricinin nasıl kontrol edileceği
tespit edilir. Frekans çevirici kontrol kelimesini burada ayarlanmış olan kaynaktan
bekler.
Parametreler
Frekans çeviricinin kontrol şekli:
Klemensler
P101 Kontrol sinyali kaynağı
RS485
Fieldbus
SBus
Ayar:
KLEMENSLER
Bu ayarda frekans çevirici sadece dijital girişler ve gerektiğinde IPOSplus® kontrol programı üzerinden kontrol edilir.
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
85
5
I
Devreye alma
İletişim ve cihaz profili
0
Ayar: RS485,
FIELDBUS, SBus
Bu ayarda işlem çıkış verileri kanalında tanımlanmış olan kontrol kelimesi ayarlanmış
olan kontrol sinyali kaynağı (RS485 / FIELDBUS / Systembus) tarafından güncelleştirilir.
Dijital girişler ve IPOSplus®-kontrol programı da kontrol işlemine katılır.
DİKKAT!
Bir emniyet gereği olarak, frekans çeviricinin işlem verileri üzerinden kontrol edilebilmesi için klemenslerle de daima "enable" konuma getirilmelidir. Bunun için klemensler, frekans çeviricilerin giriş klemensleri üzerinden "enable" olabileceği şekilde
bağlanmalı veya programlanmalıdır.
Aşağıdaki resimde örnek olarak, frekans çeviricinin sadece işlem verileri üzerinden kontrol edilmesi ile ilgili klemens tarafı kablolama ve parametre belirleme gösterilmektedir.
24VIO
X12
DI00 = Hata Reset
DI01 = Sağ/Dur
DI02 = Sol/Dur
DI03 = Enable / Dur
DI04 = n11/n21
DI05TF = n12/n22
VOTF = TF/TH için besleme gerilimi
24VIO4 = + 24 V Giriş/Çıkış
GND = Dijital sinyaller için referans potansiyel
X13
GND = Dijital sinyaller için referans potansiyel
DO02 = Fren serbest
DO03 = İşletmeye hazır
GND = Referans potansiyel
DO01-C = Röle kontağı/Arıza
DO01-NO = Normalde açık röle kontağı
DO01-NC = Normalde kapalı röle kontağı
8674167947
86
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Devreye alma
I
İletişim ve cihaz profili
5
0
5.11.2 İşlem verilerinin yapılandırılması
MOVITRAC® B frekans çevirici iletişim arabirimleri 1 – 10 (RS485'de 1 – 3) işlem verisi
kelimesi üzerinden kontrol edilebilir. Burada işlem giriş verileri (PI) ile işlem çıkış verilerinin (PO) sayıları aynıdır.
PO
PO 1
PO 2
PO 3
PI 1
PI 2
PI 3
PI
5945505675
İşlem verilerinin konfigürasyonu opsiyon kartı üzerindeki DIP anahtar veya bus sisteminin
(PROFIBUS-DP veya RS485) ilk hareketinde bus master üzerinden ayarlanır. Bu sayede
frekans çevirici otomatik olarak doğru ayara sahip olur. Güncel işlem verileri konfigürasyonu tuş takımı veya MOVITOOLS® MotionStudio'daki fieldbus monitörü üzerinden P090
Fieldbus PD-Konfigürasyonu menü noktası üzerinden kontrol edebilirsiniz.
Kullanılan fieldbus arabirimine bağlı olarak aşağıdaki tabloda verilen işlem verisi konfigürasyonları etkin olabilir.
P090 PD konfigürasyonu
1 işlem verisi kelimesi + parametre kanalı
1PD+PARAM
1 işlem verisi kelimesi
1PD
2 işlem verisi kelimesi + parametre kanalı
2PD+PARAM
2 işlem veri kelimesi
2PD
....
....
10 işlem verisi kelimesi + parametre kanalı
10PD+PARAM
10 işlem verisi kelimesi
10PD
Uyarı: Bus kartları için 3 PD, ön modül tipi FSE24B için 10 PD.
Frekans çeviricinin işlem verileri kontrolü için sadece işlem verileri (yani 1PD – 10PD)
önemlidir. Fieldbus master olarak belleğe programlanabilir denetleyiciler (PLC) kullanıldığında, işlem verileri genelde doğrudan I/O veya periferi alanında görünür. Bu nedenle
PLC'nin I/O veya periferi alanında frekans çeviricinin işlem verileri için yeterli yer olmalıdır (aşağıdaki şekle bakınız). Frekans çeviricinin işlem verileri ile PLC adres aralığı arasında adres atanması normalde fieldbus naster modül üzerinde yapılır.
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
87
5
I
Devreye alma
İletişim ve cihaz profili
0
AW 44
AW 42
AW 40
PO 3
PO 2
PO 1
PO
PO 1
PO 2
PO 3
PI 1
PI 2
PI 3
PLC adres aralığı
EW 44
EW 42
EW 40
PI 3
PI 2
PI 1
PI
5945507339
5.11.3 İşlem verileri tanımı
Aktarılacak olan işlem verilerinin içerikleri işlem verileri açıklaması ile tanımlanır. Tüm
işlem verisi kelimeleri uygulayıcı tarafından isteğe göre atanabilir.
İlk üç işlem verisi kelimesini tanımlamak için kullanılabilen fieldbus parametreleri:
•
P870 İstenen değer açıklaması PO1
•
P871 İstenen değer açıklaması PO2
•
P872 İstenen değer açıklaması PO3
•
P873 Gerçek değer açıklaması PI1
•
P874 Gerçek değer açıklaması PI2
•
P875 Gerçek değer açıklaması PI3
Yukarıdaki parametrelerden biri değiştirilirse, işlem çıkış verilerinin istenen değer
düzenlenmesi için fieldbus üzerinden alınması otomatik olarak kilitlenir. Bu kilit sadece,
fieldbus parametresi
•
P876 PO verilerini etkinleştir = AÇIK
üzerinden etkinleştirildiğinde, alınan işlem çıkış verileri yeni gerçek ve istenen değer
açıklamalarına göre işlenir.
4 ile 10 arasındaki işlem verisi kelimeleri sadece IPOSplus® üzerinden okunup yazılabilir.
88
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Devreye alma
I
İletişim ve cihaz profili
5
0
PO verilerinin
istenen değer
tanımlaması
POx istenen değer açıklaması parametreleri ile fieldbus sistemi üzerinden bir üst seviyedeki otomasyon cihazı tarafından gönderilen işlem çıkış veri kelimeleri tanımlanır
(aşağıdaki şekle bakınız).
P870: İST.DEĞ.AÇIK.PO1
P871: İST.DEĞ.AÇIK.PO2
Kontrol kelimesi 1
Kontrol kelimesi 2
İst. hız değeri
İstenen akım değeri
vb.
PO 1
P872: İST.DEĞ.AÇIK.PO3
Kontrol kelimesi 1
Kontrol kelimesi 2
İst. hız değeri
İstenen akım değeri
vb.
PO 2
Kontrol kelimesi 1
Kontrol kelimesi 2
İst. hız değeri
İstenen akım değeri
vb.
PO 3
İşlem çıkış verileri
5946331531
İşlem çıkış veri kelimeleri PO1, PO2 ve PO3 ile burada belirtilen istenen değerler işlem
çıkış veri kelimesi kanalı üzerinden aktarılabilir. Burada hangi işlem verisi kelimesinin
yüksek değerli (High) ve hangisinin düşük (Low) olarak aktarılacağına kendiniz karar
verebilirsiniz.
Bağlantısı
Anlamı
İŞLEVSİZ
İŞLEVSİZ ayarı ile frekans çeviricinin bu işlem çıkış veri kelimesini istenen değer düzenlenmesi için kullanmaması seçeneği
ayarlanabilir. İŞLEVSİZ seçeneğine, kontrol ünitesi fieldbus sistemi üzerinden gerçek bir istenen değer verse dahi, programlanmış olan işlem çıkış veri kelimesinin içeriği dikkate alınmaz.
İŞLEVSİZ ayarı sadece bu işlem çıkış veri kelimesinin frekans
çevirici sisteminde işlenmesini kilitler. IPOSplus® üzerinden her
zaman işlem çıkış verilerine erişebilirsiniz.
HIZ
HIZ ayarında frekans çevirici MOVITRAC® B bu işlem veri kelimesinde aktarılan istenen değeri istenen hız değeri olarak çevirir.
Bunun için ayarlanmış olan çalışma şeklinde (P700 Çalışma
şekli 1, P701 Çalışma şekli 2) bir istenen değere izin vermelidir.
Bir istenen hız değeri bir iletişim arabiriminin (FIELDBUS, RS485,
Systembus) istenen değer kaynağı olarak ayarlanmasına rağmen, programlanmamış ise, frekans çevirici istenen hız değeri 0
ile çalışır.
1 digit = 0,2 / dak
AKIM
AKIM ayarında, frekans çevirici bu işlem veri kelimesinde verilen
istenen değeri akım istenen değeri olarak çevirir. Bunun için
(P700 Çalışma şekli 1) çalışma şeklinde bir hız kontrol tipi ayarlanmış olmalıdır. Aksi takdirde istenen akım değeri frekans çevirici
tarafından ihmal edilir.
1 digit = % 0,1 IN
MAKS. HIZ
MAKS. HIZ frekans çevirici MOVITRAC® B tarafından verilen
istenen değeri hız sınırı olarak çevirir. Hız sınırlandırma dev/dak
olarak verilir ve her iki yöndeki değer olarak çevirir.
Fieldbus üzerinden hız sınırlamada desteklenen değer aralığı,
P302 Maksimum hız 1 parametresinin değer aralığına eşittir.
Fieldbus üzerinden hız sınırlandırması ile P302 Maksimum hız 1,
P312 Maksimum hız 2 parametreleri otomatik olarak devre dışı
kalır.
1 digit = 0,2 / dak
MAKS. AKIM
MAKS. AKIM ayarında, frekans çevirici MOVITRAC® B tarafından
verilen işlem çıkış verisini akım sınırı olarak çevirir. Akım sınırı
yüzde olarak verilir, frekans çeviricinin anma akımı baz alınır,
birimi IN'dir ve her iki dönüş yönünün değeri olarak kabul edilir.
Fieldbus üzerinden akım sınırlamada desteklenen değer aralığı,
P303 Maksimum akım sınırı 1 parametresinin değer aralığına
eşittir. P303 Akım sınırı 1 ve P313 Akım sınırı 2 parametreleri ile
ayaralanabilen akım sınırları, işlem verileri üzerinden de sınır
değerleri girildiğinde de etkindir ve bu parametreler etkin maksimum sınır olarak kabul edilebilir.
1 digit = % 0,1 IN
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Ölçeklendirme
89
5
I
Devreye alma
İletişim ve cihaz profili
0
PO verilerinin
düzenlenmesinde
özel durumlar
90
Bağlantısı
Anlamı
Ölçeklendirme
KAYMA
KAYMA ayarında frekans çevirici MOVITRAC® B aktarılan işlem
çıkış veri kelimesini kayma kompanzasyonu değeri olarak kabul
eder.
Kayma kompanzasyonu fieldus üzerinden girildiğinde, P324
Kayma kompanzasyonu 1 ve P334 Kayma kompanzasyonu 2
parametreleri otomatik olarak devre dışı kalır.
Kayma kompanzasyonu değiştirildiğinde tork değeri dolaylı
olarak etkilenebileceği için, kayma kompanzasyonunun
işlem verileri kanalı üzerinden verilmesi teknik olarak sadece
VFC-N-CONTROL çalışma şeklinde anlamlıdır.
Bu kayma kompanzasyonu değerinin aralığı P324 kayma
kompanzasyonu 1 parametresinin değer aralığı ile aynıdır ve
0 – 500 dev/dak hız aralığına eşittir.
İşlem verileri üzerinden verilen kayma değeri bu değer aralığının
dışında ise, altına düşüldüğünde minimum ve üzerine çıkıldığında
maksimum değer etkindir.
1 digit = 0,2 / dak
RAMPA
RAMPA ayarında frekans çevirici MOVITRAC® B aktarılan
istenen değeri yukarıya veya aşağıya rampa olarak çevirir. Verilen
değer, milisaniyelik bir süreye eşittir ve 3000 dev/dak bir hız değişimini referans olarak alır.
Hızlı durma ve acil durdurma fonksiyonları bu işlem rampasından
etkilenmez. İşlem rampası fieldbus sistemi üzerinden aktarılırken
t11, t12, t21 ve t22 rampaları etkin değildir.
1 digit = 1 ms
KONTROL
KELİMESİ 1 /
KONTROL
KELİMESİ 2
İşlem çıkış verilerine kontrol kelimesi 1 veya kontrol kelimesi
2 verildiğinde, hemen hemen tüm tahrik sistemi işlevleri fieldbus
üzerinden etkinleştirilebilir. Kontrol kelimesi 1 ve 2 açıklaması
"Kontrol kelimesi açıklaması" bölümünden alınabilir.
HIZ [%]
HIZ [%] ayarında frekans çevirici MOVITRAC® B tarafından bu
işlem verisi kelimesi ile aktarılan istenen değer, istenen hız değeri
yüzdesi olarak kabul edilir.
Bağıl istenen hız değeri daima o an geçerli olan hız sınırıdır, yani
P302/312 veya MAKS. HIZ veya PO hız sınırlandırması
4000hex
= % 100 nmaks
IPOS PO-DATA
IPOS PO-DATA ayarı ile frekans çeviricinin bu işlem çıkış veri
kelimesini istenen değer düzenlenmesi için kullanmaması seçeneği ayarlanabilir. IPOS-PO-DATA olarak programlanmış olan
işlem çıkış veri kelimesinin içeriği frekans çevirici sistemi tarafından ihmal edilir ve sadece IPOSplus®-kontrol programında işlenmesi için kullanılır.
IPOSplus® programında GetSys PO-Data komutu ile iletişim arabirimlerinin işlem çıkış verilerine doğrudan erişebilirsiniz. Daha fazla
bilgi IPOSplus® sıra ve konumlandırma el kitabından alınabilir.
Bir üst seviyedeki otomasyon
cihazı ve
IPOSplus® arasında her biri
teker teker 16 bit
ile kodlanmış
3 kelime değiş
tokuş yapılabilir.
İşlem veri çıkış verileri açıklamasında ayarların ayrı ayrı olarak yapılması sayesinde,
çok sayıda kombinasyon olanağı elde edilir, fakat bunlardan hepsi anlamlı değildir.
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Devreye alma
I
İletişim ve cihaz profili
5
0
İşlem çıkış verilerinin yanısıra dijital giriş klemensleri ve özel durumlarda da
MOVITRAC® B frekans çeviricinin istenen analog değeri de kullanılabilir.
Fieldbus üzerinden
istenen değer
seçimi yok
İstenen değer kaynağı olarak bir iletişim arabirimi kayıtlı ise ve işlem çıkış verileri
açıklamasında bir istenen değer programlanmamış ise, istenen değer frekans
çeviricide dahili olarak sıfıra eşitlenir.
Fieldbus üzerinden
kontrol kelimesi
girişi yok
Kontrol sinyali kaynağı olarak bir iletişim arabirimi kayıtlı ise ve işlem çıkış verileri
açıklamasında bir istenen değer programlanmamış ise, frekans çeviricide dahili
olarak ENABLE kontrol komutu verilir.
İşlem çıkış verileri
kanalının iki defa
atanması
Birden fazla işlem çıkış veri kelimesine aynı istenen değer açıklaması verildiğinde,
bu durumda sadece ilk okunan işlem çıkış veri kelimesi geçerlidir. Bu durumda frekans çeviricideki düzenleme sırası PO1 - PO2 - PO3 olur. Örnek olarak, PO2 ve
PO3 için istenen değer açıklaması aynı ise, sadece PO2 geçerlidir. PO3'ün içeriği
ihmal edilir.
PO verilerini
etkinleştir
P876: PO verileri etkin
PO 1
PO 2
PO 3
İşlem çıkış verileri
5946336651
İstenen değer açıklaması PO1 – PO3 parametrelerinde yapılan bir değişiklik, PO verilerini etkinleştir = Hayır parametresi ile işlem çıkış verilerini kilitler. İşlem çıkış veri kanalı
sadece, PO verilerini etkinleştir = EVET parametresi ayarlandığında (ör. bir üst seviyedeki kontrol ünitesi üzerinden) yeniden düzenlenmesi için etkinleştirilir.
PO/PI verileri –
Düzenlenmesi
HAYIR
İşlem çıkış verileri kilitli.
Frekans çeviricinin istenen değer düzenlemesi fieldbus değerleri yeniden etkinleştirilene
kadar, geçerli (dondurulmuş) işlem çıkış verileriile çalışır.
EVET
İşlem çıkış verileri etkin.
Frekans çevirici master tarafından verilen işlem çıkış verileri ile çalışır.
Frekans çeviricinin işlem giriş verileri (gerçek değerler, durum bilgileri vb.) frekans çeviricinin tüm iletişim arabirimleri üzerinden okunabilir ve kontrol sinyali kaynağı ile istenen
değer kaynağına bağlı değildir.
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
91
5
I
Devreye alma
İletişim ve cihaz profili
0
Sistem yolu 1
RS485
PO 1
PO 2
PO 3
PO 1
PO 2
PO 3
100 İstenen değer kaynağı
101 Kontrol sinyali kaynağı
n/I-istenen değerler
n/I-sınırları
Rampa, kayma
Kontrol kelimesi 1
Kontrol kelimesi 2
evet
876 PO Verileri etkinleştir
Bus diyagnozu
870 İstenen değer açıklaması PO1
871 İstenen değer açıklaması PO2
872 İstenen değer açıklaması PO3
Dijital girişler
PO 1
PO 2
PO 3
094 PO1 İstenen değer [hex]
095 PO2 İstenen değer [hex]
096 PO3 İstenen değer [hex]
plus
Tahrik kontrol ünitesi
İstenen değer düzenlenmesi
IPOS
Bus diyagnozu
873 Gerçek değer açıklaması PI1
874 Gerçek değer açıklaması PI2
875 Gerçek değer açıklaması PI3
RS485
PI 1
PI 2
PI 3
097 PI1 Gerçek değer [hex]
098 PI2 Gerçek değer [hex]
099 PI3 Gerçek değer [hex]
Sistem yolu 1
5946339339
92
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Devreye alma
I
İletişim ve cihaz profili
5
0
PI verileri
gerçek değer
tanımlanması
Gerçek değer açıklaması PI1 – PI3 parametreleri ile frekans çevirici tarafından bir üst
seviyedeki otomasyon cihazına aktarılan işlem giriş veri kelimelerinin içerikleri tanımlanır (aşağıdaki şekle bakınız). Her işlem verisi kelimesi kendine ait bir parametre içinde
açıklanır ve işlem giriş verilerinin açıklanması için üç parametre gereklidir.
P875: GER.DEĞ.AÇIK.PI1
P875: GER.DEĞ.AÇIK.PI2
Durum kelimesi 1
Durum kelimesi 2
Ger. hız değeri
Ger. görünür akım
vb.
P876: GER.DEĞ.AÇIK.PI3
Durum kelimesi 1
Durum kelimesi 2
Ger. hız değeri
Ger. görünür akım
vb.
PI 1
PI 2
Durum kelimesi 1
Durum kelimesi 2
Ger. hız değeri
Ger. görünür akım
vb.
PI 3
İşlem giriş verileri
5946342027
PI1 ile PI3 arasındaki işlem giriş veri kelimeleri ile işlem veri kanalı üzerinden aşağıdaki
parametreler aktarılabilir. 32 bit değerler, örneğin gerçek pozisyon, 2 işlem verisi kelimesi ile aktarılır. Burada hangi işlem verisi kelimesinin yüksek değerli (High) ve hangisinin düşük (Low) olarak aktarılacağına kendiniz karar verebilirsiniz.
Terminal
bağlantısı
Anlamı
İŞLEVSİZ
Bir işlem giriş veri kelimesine İŞLEVSİZ verildiğinde, frekans
çevirici sistemi bu işlem giriş veri kelimesini güncelleştirmez.
Bu durumda MOVITRAC® B tarafından bir üst seviyedeki kontrol
ünitesine yanıt olarak 0000hex değeri bildirilir.
HIZ
HIZ ayarı ile frekans çevirici tarafından güncel gerçek hız değeri
dev/dak biriminde, bir üst seviyedeki otomasyon sistemine
aktarılır.
Gerçek hız değeri sadece, frekans çevirici bir hız geribildirimi üzerinden gerçek motor hızını hesaplayabilirse, tam olarak geri verilebilir. kayma kompanzasyonu uygulamada gerçek motor hızından
olan sapma sadece uygulayıcı tarafından ayarlanmış olan kayma
kompanzasyonu hassasiyetinde tespit edilebilir.
1 digit = 0,2 / dak
ÇIKIŞ AKIMI
ÇIKIŞ AKIMI ayarı ile, frekans çevirici güncel çıkış akımı gerçek
değerini [% In] biriminde (yüzde, frekans çeviricinin anma akımı
olarak) bir üst seviyedeki otomasyon cihazına geri verir.
1 digit = % 0,1 IN
AKTİF AKIM
Bir işlem giriş veri kelimesine AKTİF AKIM verildiğinde, frekans
çevirici güncel gerçek aktif akım değerini % In biriminde bir üst
seviyedeki otomasyon sistemine geri verir.
1 digit = % 0,1 IN
DURUM
KELİMESİ 1 /
DURUM
KELİMESİ 2
İşlem giriş verilerine durum kelimesi 1 veya durum kelimesi
2 atandığında, çok sayıda durum bilgisine, arıza ve referans
sinyallerine erişilebilir.
HIZ [%]
HIZ [%] ayarı ile frekans çevirici tarafından güncel bağıl gerçek
hız değeri % nmaks / P302 biriminde, bir üst seviyedeki otomasyon
sistemine aktarılır.
4000hex
= % 100 nmaks
IPOS PI-DATA
IPOS PI (IPOS Process Input Data) ayarı ile tek bir gerçek değer
IPOSplus®-programı üzerinden bir üst seviyedeki otomasyon sistemine aktarılır. Bu sayede IPOSplus®-programı ile bir üst seviyedeki
otomasyon sistemi arasında işlem veri kanalı üzerinden 48 bit
değiş tokuş edilebilir.
IPOSplus® programında SetSys PI-Data komutu ile işlem giriş
verilerinin açıklamasına doğrudan erişebilirsiniz. Daha fazla bilgi
IPOSplus® sıra ve konumlandırma el kitabından alınabilir.
Bir üst seviyedeki otomasyon
cihazı ve
IPOSplus® arasında her biri
teker teker 16 bit
ile kodlanmış
3 kelime değiş
tokuş yapılabilir.
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Ölçeklendirme
93
I
5
Devreye alma
İletişim ve cihaz profili
0
İşlem verilerinin
ölçeklendirilmesi
Yürümekte olan sistem işleminde kolayca hesaplanabilmeleri için, işlem verileri prensip
olarak sabit noktalı değer olarak aktarılır. Aynı ölçüm birimine sahip olan parametrelere
aynı ölçeklendirme verilebilir. Bu sayede istenen ve gerçek değerler bir üst seviyedeki
otomasyon cihazının uygulama programında doğrudan karşılaştırılabilir. Prensip olarak
iki farklı işlem verisi tipi mevcuttur:
•
Hız dev/dak
•
Akım % IN (anma akımı)
•
Rampa (msn)
Farklı kontrol veya durum kelimesi tipleri bit alanı olarak kodlanmıştır ve ayrı bir bölümde
ele alınmışlardır.
İşlem verileri
Tip
Çözünürlük
İstenen hız değeri /
Gerçek hız değeri /
Hız sınırlandırma kayma
kompanzasyonu
Integer 16
1 digit = 0,2 dev/dak
Referans
Alan
İstenen bağıl hız değeri [%] /
İstenen gerçek hız değeri [%]
Integer 16
1 digit = % 0,0061
(4000hex = % 100)
Frekans çeviricinin maksimum
hızı
-% 200 – 0 – + % 200 – % 0,0061
8000hex – 0 – 7FFFhex
Gerçek aktif akım değeri /
Gerçek aktif akım değeri /
İstenen akım değeri
Akım sınırı
Integer 16
1 digit = % 0,1 IN
Frekans çeviricinin anma akımı
-% 3276,8 % – 0 – + % 3276,7
8000hex – 0 – 7FFFhex
Yükselen işlem rampası /
Aşağıya inen işlem rampası
Unsigned
16
1 digit = 1 msn
Delta-f = 100 Hz
0 – 65535 msn
0000hex – FFFFhex
-6553.6 – 0 – +6553.4 dev/dak
8000hex – 0 – 7FFFhex
Doğru olarak bağlanmış olan motorda pozitif hız değerleri SAĞ'a yönünü gösterir.
Örnekler
İşlem verileri
Hız
Bağıl hız
Akım
Rampa
94
Değer
Ölçeklendirme
Aktarılan işlem verileri
Sağa 400 dev/dak
400/0.2 = 2000dec = 07D0hex
2000dec
Sola 750 dev/dak
-(750/0.2) = 3750dec = F15Ahex
-3750dec veya F15Ahex
Sağa % 25 fmaks
25 x (16384/100) = 4096dec = 1000hex
4096dec veya 1000hex
Sola % 75 fmaks
-75 x (16384/100) = -12288dec = D000hex
-12288dec veya D000hex
% 45 IN
(45/0.1) = 450dec = 01C2hex
450dec veya 01C2hex
% 115,5 IN
(115.5/0.1) = 1155dec = 0483hex
1155dec veya 0483hex
300 msn
300 msn → 300dec = 012Chex
300dec veya 012Chex
1,4 sn
1,4 sn = 1400 msn
400dec = 0578hex
1400dec veya 0578hex
veya 07D0hex
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Devreye alma
I
İletişim ve cihaz profili
5
0
5.11.4 Akış kontrolü
Kontrol kelimesi
tanımlaması
Kontrol kelimesi 16 bit uzunluğunda Her bit için bir frekans çevirici fonksiyonu atanmıştır. Low-Byte daima geçerli olan tanımlanmış 8 sabit fonksiyon bitinden oluşur. Yüksek
değerli kontrol biti ataması çeşitli kontrol kelimelerine göre değişir.
Frekans çevirici tarafından genelde desteklenmeyen fonksiyonlar kontrol kelimesi üzerinden de etkinleştirilemez. Bu durumda kontrol kelimesi bitleri rezerve edilmişlerdir ve
kullanıcı tarafından mantıksal 0 olarak ayarlanmalıdır.
Temel kumanda
bloğu
Kontrol kelimesinin düşük değerli bölümünde (Bit 0 - 7) en önemli tahrik fonksiyonları
sabit olarak tanımlanabilir. Baz kontrol bloğu bağlantıları aşağıdaki tabloda verilmiştir:
Bit
Fonksiyon
0
Controller inhibit = "1" / Enable = "0"
1
Enable = "1" / Hızlı durma "0"
2
Enable = "1" / Dur "0"
3
Rezerve edildi
4
Entegratör değiştirme: Entegratör 1 = "1" / Entegratör 2 = "0"
5
Parametre seti değiştirme: Parametre seti 2 = "1" / Parametre seti 1 = "0"
6
Reset: mevcut arızayı sıfıralyın = "1" / Aktif deği = "0"
7
Rezerve edildi
8
9
10
11
12
Kontrol kelimesine bağlı
13
14
15
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
95
I
5
Devreye alma
İletişim ve cihaz profili
0
Güvenlikle
ilgili kontrol
komutlarının
bağlanması
Genelde kontrol komutları
•
CONTROLLER INHIBIT
•
HIZLI DURMA / STOP
•
STOP
•
ENABLE
ayarlanmış olan kontrol sinyali kaynağı, dijital girişler ile IPOSplus®-kontrol programı
aynı anda etkinleştirilebilir. Güvenlikle ilgili kontrol komutlarının bağlanması kontrol
komutları teker teker öncelik verilerek gerçekleştirilir. Aşağıdaki şekilde örnek olarak,
frekans çeviricinin etkineştirilebilmesi için, her üç düzenleme bloğunda (klemens düzenlemesi, kontrol kelimesi düzenlemesi ve IPOSplus®-programı) da enable oluşturması
gerekir. Fakat, bu üç düzenleme bloğundan birinde daha yüksek öncelikli bir kontrol
komutu tetiklendiğinde (örn. STOP veya CONTROLLER INHIBIT), bu etkin olun.
Frekans çevirici açıldıktan sonra IPOSplus® genelde ENABLE kontrol komutunu verir ve
tahrik sistemi IPOSplus® programı olmadan da derhal kontrol edilebilir.
Genelde, frekans çevirici (P101 Kontrol sinyali kaynağı = RS485/FIELDBUS/SBus) üzerinden kontrol edildiğinde, dijital girişler etkindir. Controller inhibit ve enable gibi güvenlik
için önemli olan fonksiyonlar hem klemens hem de fieldbus üzerinden eşit değerli olarak
düzenlenir, yani frekans çevirici fieldbus üzerinden kontrol için daha önce klemens tarafının enable olması gerekir. Hem klemens hem de kontrol kelimesi üzerinden etkinleştirilmiş olan diğer tüm fonksiyonlar VEYA bağlantısı ile işlenir. Aşağıdaki şekilde cihazın
durumu farklı kontrol sinyali kaynaklarına (klemensler, bus veya IPOS kontrol kelimesi)
bağlı olarak gösterilmektedir.
BUS:
Sağa/Dur = 0
KLEMENSLER:
Sola/Dur = 0
Bit 0 = 1
XOR
AND
P101 =
SBus/RS485/Fieldbus
Enable/Dur = 0
IPOS kontrol kelimesi:
Bit 2 = 0
BUS:
P101 =
SBus/RS485/Fieldbus
IPOS kontrol kelimesi:
Bit 30 = 1
OR
OR
Klemensler:
AND
controller inhibit = 0
CONTROLLER INHIBIT
DUR
Bit 0 = 1
Bit 1 = 1
"F"
"1"
Cihazın durumu
"2"
"2"
HATA
STOP
Klemensler:
Harici Hata = 0
IPOS kontrol kelimesi:
Klemensler:
Stop = 0
Bit 1 = 0
P101 =
SBus/RS485/Fieldbus
96
OR
OR
Bit 11 = 1
AND
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Devreye alma
I
İletişim ve cihaz profili
5
0
Tüm yaygın fieldbus master sistemler bir arıza durumunda çıkışları tanımlanmış olarak
0000hex değerine sıfırladığından, bir güvenlik gereği olarak, baz kontrol bloğu 0000hex
kontrol kelimesi girişinde No Enable durumuna geçecek şekilde tanımlanmıştır!
Bu durumda frekans çevirici bir hızlı durma gerçekleştirir ve daha sonra da mekanik
freni etkinleştirir.
Kontrol komutları
Frekans çeviricinin
0 – 2 bit ile kontrol
edilmesi
frekans çevirici klemens tarafından etkinleştirildi ise, baz kontrol bloğu hız geribildirimli
uygulamalar için Bit 0 – Bit 2 ile kontrol edilebilir.
Bit 2: Etkinleştir / Stop
Bit 1: Etkinleştir / hızlı dur
Bit 0: Controller inhibit / Enable
Öncelik
yüksek
düşük
.
.
.
.
.
.
.
Kontrol
komutu:
Controller
inhibit:
Bit 2
Bit 1
Bit 0
X
X
1
ör. 01hex, 03hex,
05hex, 07hex,
Hızlı Stop:
X
0
0
ör. 00hex, 04hex,
Dur:
0
1
0
ör. 02hex
Enable:
1
1
0
06hex
X = önemli değil
Kontrol komutu
"Controller inhibit"
Controller inhibit kontrol komutu ile, frekans çeviricinin güç kademeleri kilitlenebilir ve
yüksek empedanslı olarak ayarlanabilir. Frekans çevirici aynı zamanda mekanik motor
frenini etkinleştirir ve tahrik sistemi derhal mekanik frenleme ile durur. Mekanik bir frene
sahip olmayan motorlar bu komut kullanıldığında yavaşlayarak dururlar.
Kontrol komutu controller inhibit vermek için kontrol kelimesinde bit 0: controller
inhibit/enable verilmesi yeterlidir, diğer tüm bitler önemsizdir. Bu sayede kontrol bitine
kontrol kelimesinde en yüksek öncelik verilir.
"Hızlı durma"
kontrol komutu
Hızlı durma kontrol komutu ile, frekans çevirici motoru o anda geçerli olan hızlı durma
rampasında durdurur. Burada genel olarak aşağıdaki hızlı durma rampası parametreleri
etkindir:
•
P136 T13 Stop rampası (Parametre seti 1 etkinse)
•
P146 T23 Stop rampası (Parametre seti 2 etkinse)
Fieldbus üzerinden belirtilen işlem rampası hızlı durmayı etkilemez!
Bu kontrol komutu Bit 1: Enable/hızlı durma ile resetlenerek etkinleştirilir.
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
97
5
I
Devreye alma
İletişim ve cihaz profili
0
Kontrol komutu
"Dur"
Dur kontrol komutu ile frekans çevirici motoru durdurur. İşlem rampası fieldbus sistemi
üzerinden aktarılıyorsa, bu kontrol komutu güncel rampa değerini frenleme rampası
olarak kullanır. Diğer durumlarda frekans çevirici bu kontrol komutunu ayarlanmış olan
parametre ve başlatıcı setine bağlı olarak tipik bir başlatıcı rampası olarak kullanır.
Dur kontrol komutu Bit 2: Enable/Dur ile başlatılır.
"Enable" kontrol
komutu
Enable kontrol komutu ile frekans çevirici fieldbus sistemi etkinleştirilir. İşlem rampası da
fieldbus sistemi üzerinden aktarılıyorsa, bu kontrol komutu güncel rampa değerini kalkış
rampası olarak kullanır. Diğer durumlarda frekans çevirici bu kontrol komutunu ayarlanmış olan parametre ve başlatıcı setine bağlı olarak tipik bir yukarıya rampası olarak
kullanır.
Enable kontrol komutu için her üç bit de Enable olmalıdır (110bin).
Geçerli parametre
seti seçimi
Geçerli parametre seti kontrol kelimesindeki Bit 5 üzerinden seçilir. Parametre değişimi
genelde sadece controller inhibit durumunda mümkündür.
Bu bit giriş klemensi fonksiyonlu parametre seti değiştirme ile VEYA bağlantılıdır, yani
parametre seti 2, kontrol kelimesi bitinin VEYA giriş klemensinin mantık durumu "1"
üzerinden etkinleştirilir!
Hata sonrası reset
98
Bir hata durumunda kontrol kelimesinin bit 6'sı üzerinden bir reset gerçekleştirilir. Rest
sadece kontrol kelimesindeki bir 0/1 kenarı üzerinden yapılabilir.
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Devreye alma
I
İletişim ve cihaz profili
5
0
Kontrol kelimesi 1
Kontrol kelimesi 1'de temel kontrol bloğunun en önemli tahrik ünitesi işlevleri ile
MOVIDRIVE® B frekans çeviricide, istenen değer işlevleri için yüksek değerli bitlerde
oluşturulan işlev bitleri bulunur.
Bit
İşlevsellik
Kombinasyon
0
Controller inhibit "1" / Enable "0"
1
Enable "1" / Hızlı dur "0"
2
Enable "1" / Dur "0"
3
Sabit değer
4
Rezerve edildi
Entegratör değiştirme
5
Parametre takımı değiştirme
6
reset
7
Rezerve edildi
8
Motor potansiyometresi için dönme yönü
0 = Dönme yönü SAĞ
1 = Dönme yönü SOL
9
10
Motor potansiyometresi yukarı
Motor potansiyometresi aşağı
10
0
1
0
1
11
12
Dahili sabit istenen
değerler seçimi
n11 – n13 veya
n21 – n23
12 11
0 0 = İşlem çıkış veri kelimesi 2 üzerinden istenen hız değeri
0 1 = dahili istenen değer n11 (n21)
1 0 = dahili istenen değer n12 (n22)
1 1 = dahili istenen değer n13 (n23)
13
Sabit istenen değer
değiştirmesi
0 = Etkin parametre setinin sabit istenen değerleri Bit 11/12 üzerinden
seçilebilir
0 = Diğer parametre setinin sabit istenen değerleri Bit 11/12 üzerinden
seçilebilir
14
Rezerve edildi
Rezerve edilen bitlere genelde sıfır değeri verilmelidir!
15
Rezerve edildi
Rezerve edilen bitlere genelde sıfır değeri verilmelidir!
9
0 = değiştirilmez
0 = aşağıya
1 = yukarıya
1 = değiştirilmez
Bu dahili istenen değer işlevlerini etkinleştirmek için, P100 parametresi ilgili sabit istenen
değere veya motor potansiyometresine ayarlanır ve kontrol kelimesi 1'de de buna uygun
bitler verilir. Bu durumda, SBus işlem çıkış veri kelimesi üzerinden verilen bir istenen hız
değeri artık etkin değildir.
Fieldbus üzerinden
motor potansiyometresi
Motor potansiyometresi istenen değer işlevi fieldbus arabirimi üzerinden, standart giriş
klemenslerinde olduğu gibi kontrol edilir. Başka bir işlem çıkış veri kelimesi üzerinden
girilebilecek olan işlem rampası, motor potansiyometresi işlevini artık etkilemez.
Genelde sadece motor potansiyometresi entegratörleri kullanılır.
•
P150
T3 rampa yukarıya
•
P151
T4 rampa aşağıya
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
99
5
I
Devreye alma
İletişim ve cihaz profili
0
Kontrol kelimesi 2
Kontrol kelimesi 2'de temel kontrol bloğundaki önemli tahrik işlevlerinin işlev bitleri, yüksek değerli bölümünde ise, sanal giriş klemensleri bulunur. Bunlar programlanabilir giriş
klemensleridir, fakat donanım (opsiyon kartları) olmadığından fiziksel olarak kullanılamazlar. Bu giriş klemensleri böylece, fieldbus giriş klemenslerinde sunulur. Her sanal
klemens bir opsiyonel ve fiziksel olarak mevcut olmayan bir giriş kelimesine atanmıştır ve işlevselliği isteğe göre programlanabilir.
Bit Fonksiyon
0
Tanımlama
Controller inhibit "1" / Enable "0"
1
Enable "1" / Hızlı dur "0"
2
Enable "1" / Dur "0"
3
Rezerve edildi
4
Entegratör değiştirme
5
Parametre takımı değiştirme
6
Reset
7
Rezerve edildi
8
Sanal klemens 1 = P610 / Dijital giriş DI10
9
Sanal klemens 2 = P611 / Dijital giriş DI11
10
Sanal klemens 3 = P612 / Dijital giriş DI12
11
Sanal klemens 4 = P613 / Dijital giriş DI13
12
Sanal klemens 5 = P614 / Dijital giriş DI14
13
Sanal klemens 6 = P615 / Dijital giriş DI15
14
Sanal klemens 7 = P616 / Dijital giriş DI16
15
Sanal klemens 8 = P617 / Dijital giriş DI17
Sabit değer
Sanal giriş klemensleri
DİKKAT!
Frekans çeviricide fieldbus arabirimine ek olarak FIO21B opsiyonu da takılı ise,
FIO21B opsiyonunun girişleri önceliklidir. Bu durumda sanal girişler değerlendirilmez!
100
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Devreye alma
I
İletişim ve cihaz profili
5
0
Durum kelimesi
açıklaması
Kontrol kelimesi 16 bit genişliğindedir Baz durum bloğu olarak tanımlanan düşük değerli
Bayt, en önemli tahrik sistemi durumlarını yansıtan, sabit olarak tanımlanmış 8 durum
bitinden oluşur. Yüksek değerli durum biti ataması çeşitli kontrol kelimelerine göre
değişir.
Temel durum bloğu
Durum kelimesindeki temel durum bloğunda hemen hem her sürücü uygulamasında
gerekli olan tüm durum bilgisi bulunur.
Bit
Fonksiyon /Kombinasyon
Tanımlama
0
Çıkış katı etkin "1" / Çıkış katı kilitli "0"
1
Frekans çevirici hazır "1" / Frekans çevirici hazır değil "0"
2
PO verileri etkin "1" / PO verileri kilitli "0"
3
Güncel entegratör seti: Entegratör 2 = "1" / Entegratör 1 = "0"
4
Aktif parametre seti: Parametre seti 2 "1" / Parametre seti 1 "0"
5
Arıza / Uyarı: Arıza / Uyarı var "1" / Arıza yok "0"
Sabit değer
6
7
"Frekans çevirici
çalışmaya hazır"
mesajı
"PO verilerini
etkinleştir" mesajı
Durum kelimesindeki 1 biti Frekans çevirici çalışmaya hazır = 1 değeri ile frekans çeviricinin harici kontrol ünitesinin kontrol komutlarına yanıt vermeye hazır olduğu belirtilir.
Frekans çeviricinin çalışmaya hazır olmadığı durumlar:
•
MOVITRAC® B bir hata verdiğinde
•
fabrika ayarı etkin ise (Setup)
•
şebeke gerilimi yoksa
Bit 2 PO verilerini etkinleştir = 1 ile, frekans çeviricinin iletişim arabiriminden gelen
kontrol kelimelerine veya istenen değerlere yanıt vermesine işaret eder. PO verilerinin
etkinleştirilebilmesi için hangi koşulların yerine getirilmesi gerektiği aşağıdaki şekilde
gösterilmektedir:
100 İstenen değer kaynağı
RS-485
SBus 1
101 İstenen değer kaynağı
RS-485
SBus 1
VEYA
876 PO Verileri etkinleştir
EVET
VE
Durum kelimesi Bit 2: PO verileri etkin
5946738187
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
101
I
5
Devreye alma
İletişim ve cihaz profili
0
Arıza/Uyarı
Durum kelimesi 1
Olası bir arıza veya uyarı frekans çevirici tarafından durum kelimesindeki 5 biti üzerinden bildirilir. Bir arıza oluştuğunda, frekans çevirici artık çalışmaya hazır değildir.
Bir uyarı ise geçici olabilir, frekans çeviricinin çalışma davranışını etkilemeyebilir.
Bu sebepten, bir arızayı tam olarak süzmek için, bu arıza bitinin dışında ayrıca Bit 1
Frekans çevirici çalışmaya hazır da değerlendirilmelidir (Koşul: Şebeke gerilimi AÇIK).
Bit 1: Çalışmaya hazır
Bit 5: Arıza / Uyarı
Anlamı
0
0
Frekans çevirici hazır değil
0
1
Arıza
1
0
Frekans çevirici hazır
1
1
Uyarı
Durum kelimesi 1'de temel durum bloğundaki durum bilgilerinin dışında, yüksek değer
durum baytlarında ya Cihaz durumu veya Hata numarası bilgileri bulunur. Arıza bitine
bağlı olarak, arıza biti = 0'da cihaz durumu veya arıza durumunda (arıza biti = 1) hata
numarası gösterilir. Arıza resetlendikten sonra, arıza biti de resetlenir ve ekrana tekrar
cihazın güncel durumu gelir. Hata numaralarının anlamları ve cihaz durumları sistem el
kitabından ya da MOVIDRIVE® B işletme kılavuzundan alınabilir.
Bit Fonksiyon
0
Çıkış katı etkin
1
Frekans çevirici çalışmaya hazır
2
PO verileri "enable"
3
Güncel entegratör seti
4
Aktif parametre seti
5
Arıza / Uyarı
6
Rezerve edildi
7
Rezerve edildi
8
9
10
11
12
13
14
15
102
Tanımlama
Sabit değer
Arıza/Uyarı?
Bit 5 = 1 → Hata numarası:
01 Aşırı akım
02 ...
Cihazın durumu / hata numarası
Bit 5 = 0 → Cihazın durumu:
0x1 Controller inhibit
0x2 ...
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Devreye alma
I
İletişim ve cihaz profili
5
0
Durum kelimesi 2
Durum kelimesi 2'de temel durum bloğundaki durum bilgilerinin dışında, yüksek değer
durum baytlarında DO10 – DO17 sanal çıkış klemensleri bulunur. Çıkış klemenslerinin
klemens işlevleri programlanarak, tüm normal sinyaller fieldbus sistemi üzerinden
işlenebilir.
Bit
Fonksiyon
0
Çıkış katı etkin
1
Frekans çevirici çalışmaya hazır
2
PO verileri "enable"
3
Güncel entegratör seti
4
Aktif parametre seti
5
Arıza / Uyarı
6
Rezerve edildi
7
Rezerve edildi
8
Sanal klemens 1 = P630 / Dijital çıkış DO10
9
Sanal klemens 2 = P631 / Dijital çıkış DO11
10
Sanal klemens 3 = P632 / Dijital çıkış DO12
11
Sanal klemens 4 = P633 / Dijital çıkış DO13
12
Sanal klemens 5 = P634 / Dijital çıkış DO14
13
Sanal klemens 6 = P635 / Dijital çıkış DO15
14
Sanal klemens 7 = P636 / Dijital çıkış DO16
15
Sanal klemens 8 = P637 / Dijital çıkış DO17
Tanımlama
Sabit değer
Sanal çıkış klemensleri
DİKKAT!
Frekans çeviricide fieldbus arabirimine ek olarak FIO21B opsiyonu da takılı ise,
FIO21B opsiyonunun girişleri önceliklidir. Bu durumda sanal girişler değerlendirilmez!
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
103
5
I
Devreye alma
İletişim ve cihaz profili
0
Hata numarası ve
cihazın durumu
UYARI
Cihazlarınızın bellenimlerine uygun güncel hata numaraları ve cihaz durumlarını içeren
bir listeyi parametre dizininden alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgiler için, bkz. MOVITRAC® B
sistem el kitabı ve işletme kılavuzu.
Cihazın durumu
Durum kelimesi ile MOVITRAC® B'nin çalışma durumu gösterilir ve bir hata durumunda
bir arıza veya uyarı kodu verilir.
Cihazın durumu
(Durum kelimesi 1’de high
bayt)
Anlamı
Durum LED'i
0
24 V işletme (frekans çevirici hazır değil)
sarı yanıp sönüyor
1
Controller inhibit aktif
sarı yanıyor
2
Enable değil
sarı yanıyor
3
Durma akımı
yeşil yanıyor
4
Etkinleşir
yeşil yanıyor
yeşil yanıyor
5
Kontrol
8
Fabrika ayarı
13
Yakalama
yeşil yanıyor
Hata göstergesi (yanıp söner)
kırmızı yanıp sönüyor
14
Hata numarası durum
kelimesinde gösterilir
Gerçek cihaz durumu ekrana Manuel işletme
gelir
yeşil yanıyor
16
Frekans çevirici veri bekliyor
yeşil-sarı yanıp sönüyor
17
"Güvenli durdurma" aktif
sarı yanıp sönüyor
UYARI!
U = "Güvenli durma" aktif göstergesinin yanlış anlaşılması.
Ağır yaralanmalar veya ölüm.
U = "Güvenli durdurma" göstergesinin güvenlik fonksiyonu yoktur ve emniyet
tekniği donanımı olarak kullanılmamalıdır.
Bir FBG11 B kullanıldığında "yanıp sönen U" göstergesi.
104
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Devreye alma
I
İletişim ve cihaz profili
5
0
5.11.5 Denetleme fonksiyonları
Frekans çevirici MOVITRAC® B'nin bir iletişim arabirimi üzerinden güvenli olarak çalışabilmesi için, ekstra denetleme fonksiyonları da mevcuttur. Bu fonksiyonlar üzerinden,
örneğin bir bus hatası duurmunda uygulayıcı tarafından ayarlanabilen tahrik sistemi
fonksiyonları başlatılabilir. Her iletişim arabirimi için iki parametre mevcuttur:
•
Zamanaşımı süresi
•
Zamanaşımı yanıtı
Bu parametreler sayesinde, bir iletişim hatası durumunda uygulamadan bağımsız bir
sürücü davranışı sağlanabilir.
Zamanaşımı
hata mesajı/
Zamanaşımı
süresi /
Zamanaşımı yanıtı
Ayarlanmış olan bir zaman penceresi (zamanaşımı süresi) içerisinde bus sistemi üzerinden yeni mesajlar alınamadığında, frekans çevirici tarafından bir timeout oluşturulur.
Burada, ayarlanabilen bir zamanaşımı yanıtı ile arızanın tipi (hata/uyarı) ile tahrik sisteminin hata yanıtı tespit edilir.
Zaman aşımı hata
mesajı
MOVITRAC® B her iletişim arabirimi için kendine ait bir zamanaşımı hata mesajı
oluşturur:
Zaman aşımı
süresi
Zaman aşımı yanıtı
İletişim arabirimi
Hata numarası
Zaman aşımı hata mesajı
RS485
F 43
RS485 TIMEOUT
SBus
F 47
SBUS 1 TIMEOUT
Zamanaşımı süresi her iletişim arabirimi için ayrı olarak ayarlanabilir.
İletişim arabirimi
Parametre numarası
Parametre adı
Zaman aşımı
süresi
RS485
812
RS485 Timeout süresi
0,00 saniye
SBus
883
SBus 1 timeout süresi
0,10 saniye
Zamanaşımı yanıtı her iletişim arabirimi için ayrı olarak ayarlanabilir.
Parametre numarası
Parametre adı
zaman aşımı yanıtı
833
Yanıt RS485-TIMEOUT
HIZLI DUR/UYARI
836
Yanıt SBus1 TIMEOUT
HIZLI DUR/UYARI
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
105
5
I
Devreye alma
İletişim ve cihaz profili
0
Zamanaşımı denetimi her iletişim arabirimi için anlamlıdır, fakat bus sistemine bağlı
olarak değişebilir.
Fieldbus timeout süresi parametresi
Değer aralığı
Birim
Saniye
Aralık
0,01 sn ile 650,00 sn arasında, 10-msn'lik adımlarla
Özel durum
0 veya 650,00 = Fieldbus Timeout kapalı
Fabrika ayarı
0,5 s
UYARI
MOVILINK®'te zamanaşımı süresi RS485 ve SBus üzerinden P812 veya P883'te elle
ayarlanmalıdır. CANopen veya FSE24B üzerinden kontrol edildiğinde, zamanaşımı
süresi P883'te otomatik olarak ayarlanır.
5.11.6 Frekans çeviricide parametre belirleme
frekans çeviricinin tahrik sistemi parametrelerine erişim geneldde READ veya WRITE
hizmetleri üzerinden sağlanır. Tüm bus sistemlerinde MOVILINK® parametre kanalı
üzerinden ek hizmetler de gerçekleştirilebilir. Bu parametre kanalı tüm bus sistemlerinde
mevcuttur ve aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.
Ayrıca, fieldbus arabirimi dokümanlarında MOVILINK® parametre kanalının çeşitli bus
sistemleri üzerinden kullanılması ile ilgili programlama uyarıları mevcuttur.
Parametre
belirleme işlemi
MOVITRAC® B frekans çeviricide parametre belirleme genelde Client-Server modeline
göre yapılır, yani frekans çevirici sadece bir üst seviyedeki otomasyon cihazı tarafından
talep edilen bilgileri gönderir. MOVITRAC® B böylece sunucu işlevselliğine sahip olur
(aşağıdaki şekle bakın).
CLIENT
SERVER
Request
Indication
Response
Confirmation
5947102475
106
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Devreye alma
I
İletişim ve cihaz profili
5
0
MOVILINK®
parametre
kanalının yapısı
MOVILINK® parametre kanalı ile frekans çeviricinin tüm parametrelerine bus’tan bağımsız bir erişim sağlanır. Parametre kanalı içerisinde, çeşitli parametre bilgilerini okuyabilmek için özel servisler bulunmaktadır. Bu kanal bir yönetim baytı, rezerve edilmiş bir
bayt, bir indeks kelimesi ve dört veri baytından oluşur.
Bayt 0
Bayt 1
Bayt 2
Handling
Subindex
Index High
Bayt 3
Bayt 4
Index Low MSB Verileri
parametre endeksi
Bayt 5
Bayt 6
Bayt 7
Veriler
Veriler
LSB Verileri
4 bayt veriler
Parametre kanalı
yönetimi (Bayt 0)
Parametre belirleme işlemi tamamen 0 baytı "yönetim" ile koordine edilir. Bu bayt ile
servis tanımı, veri uzunluğu, uygulanan servislerin durumları gibi önemli servis parametreleri sunulur.
İndeks adresleme
(Bayt 1 –3)
Bayt 2 "Index-High", Bayt 3 "Index-Low" ve Bayt 1 "Sub Index" ile fieldbus sistemi üzerinden okunup yazılması istenen parametre belirlenir. MOVITRAC® B frekans çeviricinin
tüm parametreleri MOVITRAC® B Sistem El Kitabında verilmiştir. Her parametreye özel
bir numara (indeks) verilir ve bu parametre bu numara ile okunup yazılır.
Veri aralığı
(Bayt 4 –7)
Veriler parametre kanalındaki Bayt 4 ile Bayt 7 arasında bulunur. Böylece her servis için
4 Bayt veri aktarılabilir. Veriler prensip olarak sağdan itibaren kaydedilir, yani Bayt 7’de
en düşük değerli veri biti (Data-LSB) ve buna bağlı olarak Bayt 4’te de en yüksek değerli
veri biti (Data-MSB) bulunur.
Yönetim baytları
0 ... 3 bitlerinde servis tanımı mevcuttur, yani hangi servisinin uygulandığını tanımlanır.
Bit 4 ve 5 ile yazma servisinin veri uzunluğu bayt olarak verilir. Bu değer SEW parametreleri için genelde 4 bayt olarak ayarlanır.
Bayt 0: Handling
MSB
Bit:
7
LSB
6
5
4
3
2
1
0
Servis tanımı:
0000 = No Service
0001 = Read Parameter
0010 = Write Parameter
0011 = Write Parameter volatile
0100 = Read Minimum
0101 = Read Maximum
0110 = Read Default
0111 = Read Scale
1000 = Read Attribute
Veri uzunluğu:
00 = 1 Bayt
01 = 2 Bayt
10 = 3 Bayt
11 = 4 Bayt
Handshake-Bit
Durum Biti:
0 = Servis uygulamada hata yok
1 = Servis uygulamada hata var
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
107
I
5
Devreye alma
İletişim ve cihaz profili
0
Bit 6 handshake bit'idir. Anlamı bus sistemine göre değişir:
•
SBus'ta (CAN) verilen handshake-bit (= 1) ile yanıt (response) mesajı senkronizasyon mesajından sonra gönderilir.
•
RS485 ve fieldbus'ta ise, çevrimsel tipinde istemci ile sunucu arasında onay biti
görevi yapar. Parametre kanalı bu tipte işlem verileri ile birlikte çevrimsel olarak aktarıldığından, frekans çeviricide servis verilebilmesi için "Handshake-Bit 6" üzerinden
tetiklenmesi gerekmektedir. Bunun için bu bitin değeri uygulanacak her servis için
değiştirilir (toggle). Frekans çevirici bu "Handschake" biti ile servisin yapılıp yapılmadığının sinyalini verir. Kontrol ünitesi tarafından alınan "Handschake" biti gönderilene
eşitse, servis yerine getirilir.
Durum biti 7, servisin hatasız mı, yoksa hatalı mı olduğunu gösterir.
Response
Bir parametre belirlemesi isteğine (Request) verilen yanıtın (Response) yapısı:
•
Response mesajının yönetim bitinin yapısı Request mesajı ile aynıdır.
•
Durum biti ile hizmetin başarılı olup olmadığı belirtilir:
– Durum biti "0" ise, Response mesajının 4 ile 7 baytları arasında sorgulanan veriler
bulunur.
– Durum biti "1" ise, veri aralığında (4 - 7 bayt arasında) bir hata kodu geri bildirilir,
bkz. Hatalı hizmet (→ sayfa 110) bölümü.
108
Parametre
servislerinin
tanımlanması
Parametre hizmetleri yönetim baytındaki 0 - 3 arasındaki bitler üzerinden teker teker
tanımlanır. MOVITRAC® B tarafından desteklenen parametre hizmetleri.
No Service
Bu kodlama herhangi bir parametre hizmetinin mevcut olmadığını gösterir.
Read Parameter
Bu parametre servisi ile bir sürücü parametresi okunur.
Write Parameter
Bu parametre hizmeti ile bir sürücü parametresi silinmez bir şekilde yazılır. Yazılan parametre değeri uçucu olmayan bir bellekte (örn. EEPROM) saklanır. Bu bellek modülleri
sadece belirli bir sayıda yazma çevrimine izin verdiğinden, bu servis çevrimsel yazma
erişimleri için kullanılmamalıdır.
Write Parameter
volatile
Parametre buna izin veriyorsa, bu parametre hizmeti ile bir sürücü parametresi geçici
olarak yazılır. Yazılan parametre değeri frekans inverteri belleğinde geçici olarak saklanır ve inverter kapatıldığında silinir. Frekans inverteri tekrar açıldığında, Write parametresi ile en son yazılmış olan değer kullanılır.
Read Minimum
Bu servis ile, sürücü inverteri için ayarlanabilecek en düşük değer (minimum) belirlenebilir. Kodlaması parametre değerinde olduğu gibi yapılır.
Read Maximum
Bu servis ile, sürücü inverteri için ayarlanabilecek en yüksek değer (maksimum) belirlenebilir. Kodlaması parametre değerinde olduğu gibi yapılır.
Read Default
Bu servis ile bir sürücü parametresinin fabrika ayarı (default) belirlenebilir. Kodlaması
parametre değerinde olduğu gibi yapılır.
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Devreye alma
I
İletişim ve cihaz profili
5
0
Read Scale
Bu servis ile bir parametrenin ölçeklendirilmesi belirlenebilir. Burada bir değer belirlendiğinde, frekans çevirici bir büyüklük indeksi ve dönüşüm indeksi ile yanıt verir.
Bayt 4
Bayt 5
Bayt 6
Bayt 7
MSB Verileri
Veriler
Veriler
LSB Verileri
Büyüklük indeksi
Dönüşüm indeksi
Rezerve edilmiştir
Büyüklük indeksi:
Büyüklük indeksi ile fiziksel miktarlar kodlanır. Bu indeks ile iletişim kurulan bir cihaza,
gönderilen parametre değerinin fiziksel büyüklüğü bildirilir. Burada kodlama PNO
(Profibus User Organisation) tarafından standartlaştırılan sensor/aktüatör profiline göre
yapılır. Burada girilen FFhex değeri, büyüklük indeksi olmadığını gösterir. Büyüklük
indeksi frekans inverterinin parametre listesinden de alınabilir.
Dönüşüm indeksi:
Dönüşüm indeksi, aktarılan bir parametre değerinin bir SI birimine dönüştürülmesi için
kullanılır. Burada kodlama PNO (Profibus User Organisation) tarafından standartlaştırılan sensor/aktüatör profiline göre yapılır.
Örnek:
Sürücü parametresi:
P131 Rampa t11 yukarı SAĞ
Büyüklük indeksi:
4 (= saniye olarak zaman)
Dönüşüm indeksi:
3 (10-3 = milli)
Aktarılan rakam:
3000dec
Frekans inverteri bus üzerinden aldığı bu değeri aşağıdaki şekilde çevirir: 3000 sn ×
10-3 = 3 sn
Read Attribute
Bu servis ile erişim özellikleri ve bir sonraki parametrenin indeksi okunabilir. Bu parametre hizmetinin verilerinin kodlanması aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:
Bayt 4
MSB Verileri
Bayt 5
Bayt 6
Veriler
Veriler
Bir sonraki indeks
Bayt 7
LSB Verileri
Erişim özelliği
Erişim özellikleri cihaza göre kodlanmıştır. MOVITRAC® B frekans çevirici için özellik
tanımı aşağıdaki tabloya göre yapılır:
Bayt 6
Bayt 7
Bit
Bit
8
9 – 15
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Anlamı
0
1 = Parametre Write erişimine izin verir
1
1 = Parametre kalıcı olarak EEPROM'a kaydedilir
2
1 = Fabrika ayarı RAM değerinin üzerine yazılır
3
1 = Fabrika ayarı EEPROM değerinin üzerine yazılır
4
1 = Yeniden başladığında EEPROM değeri geçerlidir
5
1 = Write erişimi için controller inhibit durumu gerekli değildir.
6
1 = Şifre gereklidir
7
00 = Parametre genel olarak geçerli
01 = Parametre 1 numaralı parametre setine atandı
10 = Parametre 2 numaralı parametre setine atandı
11 = Parametre her iki parametre setine de atandı
Rezerve edildi
109
I
5
Devreye alma
İletişim ve cihaz profili
0
Parametre listesi
Kodlamalar ve tüm parametrelere erişim özellikleri parametre listesinde verilmektedir.
Hatalı servis
uygulaması
Alınan "Handshake" biti gönderilen "Handshake" bitine eşitse, frekans çevirici hizmeti
yerine getirir.
Bayt 0
Handling
Bayt 1
Subindex
Bayt 2
Index High
Bayt 3
Index Low
Bayt 4
Bayt 5
Bayt 6
Bayt 7
Add. Code Add. Code
Error class Error code
High
Low
↓
Durum biti = 1: hatalı hizmet
Dönüş kodları
parametrelerinin
belirlenmesi
Hatalı bir parametre belirlemede, frekans çeviriciden parametre belirleyen Master’a,
hata nedeni ile ilgili ayrıntılı bilgi veren çeşitli dönüş kodları gönderilir. Bu dönüş kodları
prensip olarak EN 50170’e göre yapılandırılmıştır. Aşağıdaki farklı elementler mevcuttur
•
Error class
•
Error code
•
Additional-Code (Ek kod)
Bu dönüş kodları tüm MOVITRAC® B iletişim arabirimleri için geçerlidir.
Error class
Error Class elemanı ile hatanın tipi tam olarak sınıflandırılır. EN 50170 uyarınca aşağıdaki tabloda verilen hata sınıfları mevcuttur.
Class (hex)
Tanımı
Anlamı
1
vfd-state
Sanal alan aygıtının durum hatası
2
application-reference
Uygulama programı hatası
3
definition
Tanımlama hatası
4
resource
Kaynak hatası
5
service
Servis uygulaması hatası
6
access
Erişim hatası
7
ov
Nesne listesi hatası
8
other
Başka bir hata (bkz. ek kod)
Hata sınıfı hatalı bir iletişimde, "Error-Class 8 = Başka bir hata" hariç, fieldbus arabirimi
iletişim yazılımı tarafından oluşturulur. Frekans çevirici sistemi tarafından verilen dönüş
kodları "Error-Class 8 = Başka bir hata" altında toplanır. Bu hatanın tam tanımı ise
"Additional-Code" elemanı tarafından yapılır. Bu durumda Ethernet Error-Code "0"
değerindedir.
Error code
110
Error-Code(hata kodu) elemanı ile hata sınıfı içerisindeki hata nedeni tam olarak tanınabilir ve hatalı bir iletişimde fieldbus arabiriminin iletişim yazılımı tarafından verilir.
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Devreye alma
I
İletişim ve cihaz profili
5
0
Additional-Code
(Ek kod)
Additional-Code (Ek kod) içerisinde, servo sürücüde hatalı parametre belirlenmesindeki
SEW’ye özel dönüş kodları bulunur. Bu hatalar, Error-Class 8 = Başka bir hata altında
Master’a geri gönderilir. Ek kod "Additional-Code" için mümkün olan seçenekler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
MOVILINK®
Additional Code
Error class
0x05
High
00
Low
Açıklama
0x00
Unknown error
0x01
Illegal Service
0x02
No Response
0x03
Different Address
0x04
Different Type
0x05
Different Index
0x06
Different Service
0x07
Different Channel
0x08
Different Block
0x09
No Scope Data
0x0A
Illegal Length
0x0B
Illegal Address
0x0C
Illegal Pointer
0x0D
Not enough memory
0x0E
System Error
0x0F
Communication does not exist
0x10
Communication not initialized
0x11
Mouse conflict
0x12
Illegal Bus
0x13
FCS Error
0x14
PB Init
0x15
SBUS – Illegal Fragment Count
0x16
SBUS – Illegal Fragment Type
0x17
Access denied
Not used
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
111
5
I
Devreye alma
İletişim ve cihaz profili
0
MOVILINK®
Additional Code
Error class
0x08
112
High
00
Low
Açıklama
0x00
No Error
0x10
Illegal Index
0x11
Not yet implemented
0x12
Read only
0x13
Parameter Blocking
0x14
Setup runs
0x15
Value too large
0x16
Value too small
0x17
Required Hardware does not exist
0x18
Internal Error
0x19
Access only via RS485 (via X13)
0x1A
Access only via RS485 (via XT)
0x1B
Parameter protected
0x1C
"Controller inhibit" required
0x1D
Value invalid
0x1E
Setup started
0x1F
Buffer overflow
0x20
"No Enable" required
0x21
End of File
0x22
Communication Order
0x23
"IPOS Stop" required
0x24
Autosetup
0x25
Encoder Nameplate Error
0x29
PLC State Error
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Devreye alma
I
İletişim ve cihaz profili
5
0
Örnek: Parametre
belirleme hatası
Örnek: Bir
parametrenin
okunması (READ)
Bir okuma veya yazma hizmeti yapılırken yanlış bir İndeks girildi.
Code (hex)
Anlamı
Error class
0x08
Other
Error code
0x00
-
Add.-Code high
0x00
-
Add. code low
0x10
Illegal Index
Bir parametre iletişim arabirimleri üzerinden otomasyon cihazının MOVITRAC® B frekans çeviriciye gönderdiği okuma talebi (Read-Request) üzerinden okunur (aşağıdaki
şekle bakın).
SERVER
CLIENT
1. Okuma talebi (örn. okuma rampası t11 SAĞA = İndeks 8470)
ReadRequest
READ (8470)
Read-Indication
2a. Parametre indeksi
8470 frekans çevirici
tarafından okunur.
3a. Okuma servisi verilerle yanıtlanır (z. B. 0.5 s)
ReadConfirmation
OK + İndeks
8470 verileri
Read-Response
2b. Hata oluştu!
Veri yok
V EYA
3b. Okuma servisi hatalı, ayrıntılı bilgiler geri dönüş kodunda
negative
dönüş kodu
Read-Response
Hata + Geri
Read-ErrorConfirmation
5947128715
Frekans çeviricide okuma hizmeti mümkün değilse, bu durum otomasyon cihazına
olumsuz bir yanıt (negative Read-Response) ile bildirilir. Bu mesajda otomasyon cihazına hatanın tam açıklamasını içeren bir olumsuz yanıt onayı (Read-Error-Confirmation)
verilir.
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
113
5
I
Devreye alma
İletişim ve cihaz profili
0
Bir parametrenin
çevrimsel olarak
okunması
Çevrimsel aktarım tipinde servis işlenmesinin (Read servisi uygulama) aktive edilebilmesi için "handshake-bit" değiştokuş edilmelidir. Frekans inverteri çevrimsel olmayan
PDU tiplerini kullanırken her request mesajını işler ve parametre kanalını daima uygular.
Parametre ayarı yapmak için:
1. Okunacak parametrenin indeksini Bayt 2 (Index-High) ve Bayt 3’e (Index-Low)
kaydedin.
2. Read servisinin tanımını yönetim baytına (Bayt 0) kaydedin.
3. Çevrimsel PDU tiplerinde read servisi invertere handshake bitleri değiştokuş edildikten sonra aktarılır. Çevrimsel olmayan PDU tiplerinde parametre kanalı daima
değerlendirilir.
Bu bir okuma servisi olduğundan gönderilen veri baytları (Bayt 4 - 7) ve veri uzunluğu
(yönetim baytında) dikkate alınmaz ve ayarlanmaları da gerekmez.
Frekans çevirici bu okuma servisini işleyerek, "handshake" bitlerini eşitleyerek bir servis
onayı gönderir.
Bayt 0: Handling
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/1
1
1
0
0
0
1
Servis tanımı:
0001 = Read
Veri uzunluğu:
11 = 4 Bayt
Handshake-Bit:
Her yeni işte değiştirilmelidir.
Durum Biti:
0 = Servis uygulamada hata yok
1 = Servis uygulamada hata var
X = önemli değil
0/1 = bit değeri değiştirilir
114
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Devreye alma
I
İletişim ve cihaz profili
5
0
Örnek: Bir
parametre
yazılması (WRITE)
Bir parametrenin yazılması fieldbus arabirimi üzerinden parametre okunması gibidir
(aşağıdaki şekle bakın).
SERVER
CLIENT
1. Yazma talebi (örn. İndeks 8470'e yaz = Rampa t11 SAĞA
Parametre değeri 2.5 s)
WriteRequest
WRITE (8470: 2.5
s)
Write-Indication
2a. Parametre indeksi
8470 2,5 sn'ye ayarlanır.
3a. Yazma servisi verilerle yanıtlanır (örn. 0,5 sn)
Write-Response
OK
WriteConfirmation
2b. Hata oluştu!
Veri yazılmadı
V EYA
3b. Yazma servisi hatalı, örn. parametre değeri çok büyük
Write-ErrorConfirmation
Hata + Geri
dönüş kodu
negative
Write-Response
5947132427
Frekans çeviricide okuma yazma mümkün değilse, örneğin yanlış parametre verileri iletildiğinde, bu durum otomasyon cihazına olumsuz bir yanıt (negative Read-Response)
ile bildirilir. Bu mesajda otomasyon cihazına hatanın tam açıklamasını içeren bir
olumsuz yanıt onayı (Write-Error-Confirmation) verilir.
Bir parametrenin
çevrimsel olarak
yazılması
Çevrimsel aktarım tipinde servis işlenmesinin (WRITE servisi uygulama) aktive edilebilmesi için "handshake-bit" değiştokuş edilmelidir. Frekans çevirici çevrimsel olmayan
PDU tiplerini kullanırken her request mesajını işler ve parametre kanalını daima uygular.
Parametre ayarı yapmak için:
1. Yazılacak parametrenin indeksini Bayt 2 (Index-High) ve Bayt 3’e (Index-Low)
kaydedin.
2. Yazılacak verileri Bayt 4 – 7’ye kaydedin.
3. Write servisinin tanımını ve veri uzunluğunu yönetim baytına (Bayt 0) kaydedin.
4. Çevrimsel PDU tiplerinde WRITE servisi invertere handshake bitleri değiştokuş edildikten sonra aktarılır. Çevrimsel olmayan PDU tiplerinde parametre kanalı daima
değerlendirilir.
İnverter bu Write servisini işleyerek, "handshake" bitlerini eşitleyerek bir servis onayı
gönderir.
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
115
5
I
Devreye alma
İletişim ve cihaz profili
0
Bayt 0: Handling
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/1
1
1
0
0
1
0
Servis tanımı:
0010 = Write
Veri uzunluğu:
11 = 4 Bayt
Handshake-Bit:
Her yeni işte değiştirilmelidir.
Durum Biti:
0 = Servis uygulamada hata yok
1 = Servis uygulamada hata var
0/1 = Bit değeri değiştirilir
Veri uzunluğu tüm SEW frekans çevirici parametreleri için 4 bayt’tır.
Aşağıdaki örnekteki WRITE servisi ile, kontrol ünitesi ile frekans çevirici arasında çevrimsel bir PDU tipi üzerinden parametre belirlenmesi açıklanmaktadır. Kolaylık olması
için burada sadece parametre kanalının yönetim baytı gösterilmektedir.
Kontrol ünitesi
RS-485
Frekans çeviriciler
(Slave)
00110010
Parametre kanalı
Write servisi için
hazırlanıyor.
00110010
00110010
Parametre kanalı alınır,
fakat değerlendirilmez.
00110010
Handshake-bit
değiştiriliyor ve
servis frekans
çeviriciye aktarılıyor
01110010
00110010
01110010
Write servisi
işleniyor.
00110010
Write servisi uygulanıyor,
Handshake-bit değiştiriliyor.
Verici ve alıcı
Handshake bit’ler
tekrar eşitlendiğinden
servis onayı alındı.
01110010
01110010
01110010
Parametre kanalı alınır,
fakat değerlendirilmez.
5947147915
116
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Devreye alma
I
İletişim ve cihaz profili
5
0
Master parametre kanalını Write servisine hazırlarken, parametre kanalı frekans çevirici
tarafından sadece kabul edilir ve geri gönderilir. Burada servis, Handshake bitinin değiştiği anda (bu örnekte 0’dan 1’e değiştiğinde) etkinleşir. Frekans çevirici parametre kanalını çevirir ve Write servisini işemeye başlar, fakat tüm mesajları Handshake-Bit = 0 ile
göndermeye devam eder. Uygulanan servis onayı, frekans çeviricinin response mesajındaki handshake bitinin eşitlenmesi ile onaylanır. Master alınan handshake bitinin gönderilene eşit olduğunu tanır ve yeni bir parametre belirlenmesi başlayabilir artık.
5.11.7 Parametre belirleme için uyarılar
MOVITRAC® B frekans çeviricide fieldbus sistemi üzerinden parametre belirleme ile
genelde tüm tahrik sistemi parametrelerine erişilebilir. Bazı tahrik sistemi parametreleri
dolaylı olarak fieldbus sistemi ile iletişimde bulunduklarından, parametre belirlemede
aşağıdaki uyarılara dikkat edilmelidir.
CONTROLLER
INHIBIT
durumunda
parametre
belirleme
Bu parametrelerin bir kısmı sadece CONTOLLER INHIBIT tahrik durumunda değiştirilebilir (yazılabilir). Frekans çevirici bu duruma olumsuz bir Write hizmeti onayı ile işaret
eder. Hangi parametrelerin bu sınırlamaya tabi olduğu parametre dizininden alınabilir.
Bu parametreler genelde bir hatada veya 24 V işletme durumunda da değiştirilebilir.
Fabrika ayarı
Fabrika ayarı yerine getirilirken hemen hemen tüm parametreler varsayılan değerlere
sıfırlanır. Bus işletmesi için bu durum kontrol sinyali kaynağı ve istenen değer kaynağının varsayılan değerlere sıfırlanması demektir.
UYARI
Frekans çevirici kontrol için klemens tarafında işlem verileri üzerinden etkinleştirilmelidir. Bunun anlamı, tahrik sisteminin fabrika ayarı sonrası belirli koşullar altında etkinleşmesi demektir. Bu sebepten, fabrika ayarı etkinleştirilmeden önce, dijital giriş sinyallerinin fabrika ayarından sonra frekans çeviricinin etkinleşmesine neden olmaması
garanti edilmelidir. Bu sebepten şebeke gerilimi, frekans çevirici parametre ayarları
tamamlandıktan sonra açılmalıdır.
Parametre kilidi
Parametre kilidi P803 Parametre inhibit = Evet üzerinden etkinleştirildiğinde, ayarlanabilen tüm parametrelerin ayarlanmasını kilitler. Parametre inhibit etkinleştirme sadece,
frekans çeviricide tüm parametre ayarları yapıldığında ve artık başka değişimlere gerek
yoksa anlamlıdır. Bu parametre ile örneğin, frekans çeviricinin tuş takımı üzerinden
değiştirmeyi kilitleyebilirsiniz.
UYARI
Parametre inhibit ile genelde parametre yazılması önlenir. Bu durumda, parametre
kilitleme etkin ise, iletişim arabirimleri üzerinden yazma erişimi de bloke edilir!
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
117
I
5
Devreye alma
Harici istenen değer ayarlama
0
5.12
Harici istenen değer ayarlama
Harici istenen değer ayarlama
Kontrol:
– Klemensler
– Seri arabirim
– AI11/AI12 üzerindeki istenen değer potansiyometresi üzerinden
5.12.1 İstenen dönme yönü
İstenen dönme yönü belirlenebilir:
•
P101 kontrol sinyali kaynağı = Terminals veya P101 kontrol sinyali kaynağı = 3 WireControl parametresindeki "Sol/dur" ve "Sağ/dur" ile
•
İstenen değerin işlem verisi kelimesindeki kutup değeri, P101 Kontrol sinyali kaynağı
= RS485 veya SBUS ve P100 İstenen değer kaynağı = RS485 veya SBUS
5.12.2 İstenen hız
İstenen hız önceden belirlenebilir:
•
İstenen değer ayarlayıcısı P121 İlave FBG istenen değer ayar AÇIK konumunda ise
•
P100 İstenen değer kaynağı
– Sabit istenen değerler
– Analog girişli sabit istenen değerler
– SBus işlem veri kelimesi veya RS485
– Motor potansiyometresi
5.12.3 Dönme yönünün RS485 veya SBus ile enable edilmesi
Unipolar istenen değer kaynakları:
Tek kutuplu / Sabit istenen değer
Motor potansiyometresi / İstenen sabit değer
İstenen sabit değer + AI1
İstenen sabit değer * AI1
İstenen sabit frekans değeri girişi / istenen sabit değer
Dönme yönü SAĞ veya SOL klemensleri ile tespit edilir.
Bipolar istenen değer kaynakları:
Bipolar / İstenen sabit değer
RS485 / Sabit istenen değer
SBus 1 / İstenen sabit değer
Dönme yönü istenen değer üzerinden tespit edilir. Enable için SAĞ ve SOL klemensleri
gereklidir.
118
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Devreye alma
I
Harici istenen değer ayarlama
5
0
5.12.4 İstenen değer ayarlayıcısı MBG11A için devreye alma
MOVITRAC® B / MBG11A ve MOVITRAC® B / PC arasındaki RS485 üzerinden iletişimi
aynı anda kurma imkanı yoktur.
MBG11A, 31 MOVITRAC® B cihazına aynı anda istenen bir değer verebilir.
Parametre ayarları
Aşağıdaki parametreler fabrika ayarından farklı olarak MOVITRAC® B’de ayarlanmalıdır. Parametre ayarı için bir FBG11B kullandığınızda parantez değerini ayarlayın:
•
P100 İstenen değer kaynağı: RS485 (2)
•
P101 Kontrol kaynağı: RS485 (1)
•
P871 İstenen değer açıklaması PO2: "Hız %", sonra da P876 PO verilerini etkinleştirme "Evet"
Burada hız gösterilir: –% 100 – +% 100 = –nmaks – +nmaks.
Giriş klemensleri
İşlem verisi
kelimesi
ayarlanması
Aşağıdaki giriş klemenslerine 24 V bağlanmalıdır:
•
DI01 Sağ / Dur: MBG11A’da ön işaret ile pozitif + negatif dönme yönü mümkündür
•
DI03 Enable / Dur
İşlem verisi kelimesi PO2 değiştirilmediğinde, MBG11B de kullanılabilir. Bu durumda
dönüşüm % 1 = 32 d/d. Bu, 4000 hex = % 100 hız bağlantısından elde edilir. İlgili değeri
aşağıdaki tablolardan alabilirsiniz.
PO2 = Hız (standart parametre ayarı P871 = Hız)
Yüzde
Hex
Desimal
Hız
1%
A4 hex
164 dec
32
10 %
666 hex
1638 dec
328
25 %
1000 hex
4096 dec
819.2
33 %
1555 hex
5461 dec
1092,3
50 %
2000 hex
8192 dec
1638,4
75 %
3000 hex
12288 dec
2457,6
100 %
4000 hex
16384 dec
3276,8
PO2 = Hız [%] (değiştirilen parametre ayarı P871 = Hız [%])
Yüzde
Hex
Desimal
Hız
1%
A4 hex
164 dec
n_maks / 100
10 %
666 hex
1638 dec
n_maks / 10
25 %
1000 hex
4096 dec
n_maks / 4
33 %
1555 hex
5461 dec
n_maks / 3
50 %
2000 hex
8192 dec
n_maks / 2
75 %
3000 hex
12288 dec
n_maks / 1,333
100 %
4000 hex
16384 dec
n_maks
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
119
I
5
Devreye alma
Parametrelere genel bakış
0
5.13
Parametrelere genel bakış
Aşağıdaki tabloda fabrika ayarlı tüm parametreler gösterilmektedir (altları çizili). Sayısal
değerler komple ayar aralığı için verilmiştir.
Ayrıntılı parametre açıklamaları için sistem el kitabına veya İnternet'te www.seweurodrive.com sayfasına bakın.
Parametre grubu 0.: Gösterge değeri
P80x Parametre grubu 00. İşlem değerleri
P000 Hız (işaretli)
P001 DBG11B kullanıcı göstergesi
P002 Frekans (işaretli)
P004 Çıkış akımı (skaler)
P000 Aktif akım (ön işaretli)
P008 DC-Link gerilimi
P009 Çıkış akımı
P01x Parametre grubu 01. Durum göstergeleri
P010 Frekans çeviricinin durumu
P011 Çalışma durumu
P012 Hata durumu
P013 Aktif parametre seti
P014 Soğutucu gövde sıcaklığı
P015 Etkin güç
P02x Parametre grubu 02. İstenen analog değerler
P020 Analog giriş AI1
P021Analog giriş AI2 (opsiyonel)
P03x Parametre grubu 03. Dijital girişler
P030 Dijital giriş DI00
Hata reseti
P031 Dijital giriş DI01
P032 Dijital giriş DI02
Sola / Dur
P033 Dijital giriş DI03
Enable
P034 Dijital giriş DI04
n11 / n21
P035 Dijital giriş DI05
n12 / n22
P039 Dijital girişler DI00 – DI05
P04x Parametre grubu 04. Opsiyonun dijital girişleri
P040 Dijital giriş DI10
İşlevsiz
P041 Dijital giriş DI11
İşlevsiz
P042 Dijital giriş DI12
İşlevsiz
P043 Dijital giriş DI13
İşlevsiz
P044 Dijital giriş DI14
İşlevsiz
P045 Dijital giriş DI15
İşlevsiz
P046 Dijital giriş DI16
İşlevsiz
P048 Dijital girişler DI10 – DI16
P05x Parametre grubu 05. Dijital çıkışlar
P051 Dijital çıkış DO01
/ARIZA
P052 Dijital çıkış DO02
FREN AÇIK
P053 Dijital çıkış DO03
ÇALIŞMAYA HAZIR
P059 Dijital çıkışlar DO01 – DO03
P07x Parametre grubu 07. Cihaz verileri
P070 Cihaz tipi
120
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Devreye alma
I
Parametrelere genel bakış
5
0
P071 Nominal çıkış akımı
P072 Ön modül
P073 Ön modül bellenimi
P076 Ana cihaz bellenimi
P077 DBG bellenimi
P08x Parametre grubu 08. Hata belleği
P080 – P084 Hata t-0 – t-4
P09x Parametre grubu 09. Bus diyagnozu
P090 PD konfigürasyonu
P091 Fieldbus tipi
P092 Fieldbus baud hızı
P093 Fieldbus adresi
P094 PO1 İstenen değer
P095 PO2 İstenen değer
P096 PO3 İstenen değer
P097 PI1 Gerçek değer
P098 PI2 Gerçek değer
P099 PI3 Gerçek değer
P1xx Parametre grubu 1. Nominal değerler/üreteçler
P10x Parametre grubu 10. İstenen değer seçimi / frekans girişi
P100 İstenen değer kaynağı
1 / Unipolar / sabit nominal değer
P101 Kontrol sinyali kaynağı
0 / Klemensler
P102 Frekans ölçeklendirme fFI1maks
0,1 – 10 – 120,00 kHz
P103 FI1 referansı
0 / nmaks
P104 İstenen değer referans hızı ve analog girişler
0 – 3000 – 6000 dev/dak
P105 AI1 tel kopması algılaması
7 / Hızlı durma / Uyarı
P106 FI1 tanım eğrisi x1
% 0 – 100
P107 FI1 tanım eğrisi y1
% –100 – 0 – +100
P108 FI1 tanım eğrisi x2
% 0 – 100
P109 FI1 tanım eğrisi y2
% –100 – 0 – +100
P11x Parametre grubu 11. Analog giriş 1 (0 – 10 V)
P112 AI1 çalışma şekli
1 / 10 V, maksimum hız referansı
P116 AI1-tanım eğrisi x1
% 0 – 100
P117 AI1-tanım eğrisi y1
% –100 – 0 – +100
P118 AI1-tanım eğrisi x2
% 0 – 100
P119 AI1-tanım eğrisi y2
% –100 – 0 – +100
P12x Parametre grubu 12. Analog giriş AI2 / FBG istenen değer
ayarlayıcısı (opsiyon)
P120 AI2 Çalışma şekli
0 / İşlevsiz
P121 İlave FBG istenen değer ayarlayıcısı
0 / Kapalı
P122 Dönme yönü FBG manuel işletme
0 / Unipolar sağa
P126 AI2 Tanım eğrisi x1
% –100 – 0 – +100 (–10 – 0 – +10 V)
P127 AI2 Tanım eğrisi y1
% –100 – 0 – +100
(–nmaks – 0 – +nmaks / 0 – Imaks)
P128 AI2 tanım eğrisi x2
% –100 – 0 – +100 (–10 – 0 – +10 V)
P127 AI2 Tanım eğrisi y1
% –100 – 0 – +100
(–nmaks – 0 – +nmaks / 0 – Imaks)
P13x / 14x Parametre grubu 13. / 14. Hız rampaları 1 / 2
P130 / P140 Rampa t11 / t21 yukarı
0 – 2 – 2000 sn
P131 / P141 Rampa t11 / t21 aşağı
0 – 2 – 2000 sn
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
121
5
I
Devreye alma
Parametrelere genel bakış
0
P134 / P144 Rampa t12 / t22 yukarı = aşağı
0 – 10 – 2000 sn
P135 / P145 S-örüntü t12 / t22
0/1/2/3
P136 / P146 stop rampası t13 / t23 yukarı = aşağı
0 – 2 – 20 sn
P139 / P149 Rampa denetimi 1 / 2
Evet / Hayır
P15x Parametre grubu 15. Motor potansiyometresi fonksiyonu
P150 Rampa t3 yukarı = aşağı
0,2 – 20 – 50 sn
P152 Son istenen değerin kaydedilmesi
Off / Kapalı
P16x / P17x Parametre grubu 16. / 17. Sabit istenen değerler 1 / 2
P160 / P170 Dahili istenen değer n11 / n21
–5000 – 150 – 5000 dev/dak
P161 / P171 Dahili istenen değer n12 / n22
–5000 – 750 – 5000 dev/dak
P162 / P172 Dahili istenen değer n13 / n23
–5000 – 1500 – 5000 dev/dak
P163 / P173 n11 / n21 PI denetleyicisi
% 0 – 3 – 100
P164 / P174 n12 / n22 PI denetleyicisi
% 0 – 15 – 100
P165 / P175 n13 / n23 PI denetleyicisi
% 0 – 30 – 100
P2xx Parametre grubu 2. Denetleyici parametreleri
P25x Parametre grubu 25. PI denetleyicisi
P250 PI Denetleyicisi
0 / Kapalı
P251 P kazancı
0 – 1 – 64
P252 I-oranı
0 – 1 – 2000 sn
P3xx Parametre grubu 3. Motor parametreleri
P30x / 31x Parametre grubu 30. / 31. Sınırlar 1 / 2
P300 / P310 Start-Stop hızı 1 / 2
0 – 150 dev/dak
P301 / P311 Minimum hız 1 / 2
0 – 15 – 5500 dev/dak
P302 / P312 Maksimum hız 1 / 2
0 – 1500 – 5500 dev/dak
P303 / P313 Akım sınırı 1 / 2
% 0 – 150 IN
P32x / P33x Parametre grubu 32. / 33. Motor ayarı 1 / 2
P320 / P330 Otomatik ayar 1 / 2
On / Açık
P321 / P331 Boost 1 / 2
% 0 – 100
P322 / P332 IxR ayarı 1 / 2
% 0 – 100
P323 / P333 Ön mıknatıslanma zamanı 1 / 2
0 – 2 sn
P324 / P334 Kayma kompanzasyonu 1 / 2
0 – 500 dev/dak
P34x Parametre grubu 34. Motor koruması
P340 / P342 Motor koruması 1 / 2
KAPALI / AÇIK ASENKRON
P341 / P343 Soğutma şekli 1 / 2
FAN SOĞUTMALI
P345 / P346 IN-UL-denetimi
0,1 – 500 A
P4xx Parametre grubu 4. Referans sinyaller
P40x Parametre grubu 40. Hız referans sinyali
P400 Hız referans sinyali değeri
0 – 750 – 5000 dev/dak
P401 Histeri
0 – 100 – 500 dev/dak
P402 Yavaşlama süresi
0 – 1 – 9 sn
P403 Mesaj = "1"
0 / n < nref
P43x Parametre grubu 43. Referans akım sinyal
P430 Referans akım değeri
% 0 – 100 – 150 IN
P431 Histeri
% 0 – 5 – 30 IN
P432 Yavaşlama süresi
0 – 1 – 9 sn
P433 Mesaj = "1"
0 / I < Iref
P44x Parametre grubu 44. Imaks mesajı
P440 Histeri
122
% 0 – 5 – 50 IN
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Devreye alma
I
Parametrelere genel bakış
5
0
P441 Yavaşlama süresi
0 – 1 – 9 sn
P442 Mesaj = "1"
0 / I = Imaks
P45x Parametre grubu 45. PI-denetleyici_Referans sinyali
P450 PI-gerçek değer referansı
% 0,0 – 100,0
P451 Mesaj = "1"
1 / PI-Gerçek değeri > PI-Ref
P5xx Parametre grubu 5. Kontrol fonksiyonları
P50x Parametre grubu 50. Hız denetimleri 1 / 2
P500 / P502 Hız denetimi 1 / 2
Off / Kapalı (bellenim versiyonu
x.10'a kadar)
On / Motor / reaktif
P501 / P503 Yavaşlama süresi 1 / 2
0 – 1 – 10 sn
P54x Parametre grubu 54. Redüktör / motor denetimleri
P540 Tahrik ünitesi titreşimi yanıtı / uyarı
Hata göstergeleri
P541 Tahrik ünitesi titreşimi yanıtı / hata
Hızlı dur / Uyarı
P541 Yağ eskimesi yanıtı / uyarı
Hata göstergeleri
P543 Yağ eskimesi yanıtı / hata
Hata göstergeleri
P544 Yağ eskimesi / aşırı sıcaklık
Hata göstergeleri
P545 Yağ eskimesi / hazır mesajı
Hata göstergeleri
P549 Fren aşınma yanıtı
Hata göstergeleri
P56x Parametre grubu 56. Akım sınırlanması Ex e-motor
P560 Akım sınırı Ex e-motor
Açık / Kapalı
P561 Frekans A
0 – 5 – 60 Hz
P562 Akım sınırı A
% 0 – 50 – 15
P563 Frekans B
0 – 10 – 104 Hz
P564 Akım sınırı B
% 0 – 80 – 200
P565 Frekans C
0 – 25 – 104 Hz
P566 Akım sınırı C
% 0 – 100 – 200
P567 Frekans D
0 – 50 – 104 Hz
P568 Akım sınırı D
% 0 – 100 – 200
P57x Parametre grubu 57. Motor koruması
P570 Frekans E
0 – 87 – 104 Hz
P571 Akım sınırı E
% 0 – 100 – 200
P6xx Parametre grubu 6. Klemens kontakları
P60x Parametre grubu 60. Dijital girişler
P601 dijital giriş DI02
Sola / Dur
P602 dijital giriş DI03
Etkinleşir
P603 dijital giriş DI04
n11 / n21
P604 dijital giriş DI05
n12 / n22
P608 dijital giriş DI050
Hata reset
P61x Parametre grubu 61. Opsiyonun dijital girişleri
P610 dijital giriş DI10
İşlevsiz
P611 dijital giriş DI11
İşlevsiz
P612 dijital giriş DI12
İşlevsiz
P613 dijital giriş DI13
İşlevsiz
P614 dijital giriş DI14
İşlevsiz
P615 dijital giriş DI15
İşlevsiz
P616 Dijital giriş DI16
İşlevsiz
P62x Parametre grubu 62. Cihazın dijital çıkışları
P620 Dijital çıkış DO101
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
/ARIZA
123
5
I
Devreye alma
Parametrelere genel bakış
0
P621 Dijital çıkış DO02
FREN AÇIK
P622 Dijital çıkış DO03
HAZIR
P63x Parametre grubu 63. Dijital çıkışlar DO
P630 sanal dijital çıkış
P64x Parametre grubu 64. Analog çıkışlar AO1 (opsiyonel)
P640 AO1 analog çıkış
0 / İşlevsiz
P641 AO1 referansı
0 / 3000 dev/dak, 100 Hz, % 150
P642 AO1 çalışma şekli
0 / İşlevsiz
P646 AO1 Tanım eğrisi x1
% –100 – 0 – + 100
P647 AO1 Tanım eğrisi y1
% –100 – +100
P648 AO1 Tanım eğrisi x2
% –100 – 0 – +100
P649 AO1 Tanım eğrisi y2
% –100 – +100
P7xx Parametre grubu 7.. Kontrol fonksiyonları
P70x Parametre grubu 70. Çalışma şekli 1 / 2
P700 / P701 Çalışma modu 1 / 2
21 / U/f-Tanım eğrisi
P71x Parametre grubu 71. Durma akımı 1 / 2
P710 / P711 Durma akımı 1 / 2
% 0 – 50 IMot
P72x Parametre grubu 72. İstenen değerde durma fonksiyonu 1 / 2
P720 / P723 İstenen değerde durma fonksiyonu 1 / 2
Off / Kapalı
P721 / P724 İstenen stop değeri 1 / 2
0 – 30 – 500 dev/dak
P722 / 725 Start offset 1 / 2
0 – 30 – 500 dev/dak
P73x Parametre grubu 73. Fren fonksiyonu 1 / 2
P731 / P734 Fren ayırma süresi 1 / 2
0 – 2 sn
P732 / P735 Fren uygulama zamanı 1 / 2
0 – 2 sn
P74x Parametre grubu 74. Hızın saklanması
P740 / P742 Pencere ortasını sakla 1 / 2
0 – 1500 – 5000 dev/dak
P741 / P743 Saklama genişliği 1 / 2
0 – 300 dev/dak
P75x Parametre grubu 75. Master-slave işlevi
P750 Slave ist. değer
0: MASTER-SLAVE KAPALI
P751 Slave istenen değer ölçeklendirme
–10 – 0 – 1 – 10
P76x Parametre grubu 76. Manuel kullanım
P760 RUN/STOP tuşlarının kilitlenmesi
Off / Kapalı
P77x Parametre grubu 77. Enerji tasarrufu fonksiyonu
P770 Enerji tasarrufu fonksiyonu
Off / Kapalı
P8xx Parametre grubu 8. Cihaz fonksiyonları
P80x Parametre grubu 80. Kurulum
P800 Kısa menü (sadece FBG11B)
Short
P801 Dil DBG60B
P802 Fabrika ayarı
No / Hayır
P803 Parametre kilidi
Off / Kapalı
P804 İstatistiksel verilerin resetlenmesi
Aksiyon yok
P805 Şebeke gerilimi
50 – 500 V
P806 DBG'yi MOVITRAC® B'ye kopyala
Evet / Hayır
P807 MOVITRAC® B'yi DBG'ye kopyala
Evet / Hayır
P808 24VIO-yardımcı gerilim çıkışı
1 = Açık: 24 V açık
P809 IPOS-etkinleştirme
P81x Parametre grubu 81. Seri iletişim
P810 RS485 Adresi
124
0 – 99
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Devreye alma
I
Parametrelere genel bakış
5
0
P811 RS485 Grup adresi
100 – 199
P812 RS485 Timeout süresi
0 – 650 sn
P819 Fieldbus zamanaşımı süresi
P82x Parametre grubu 82. Fren modu 1 / 2
P820 / P821 4-Bölgeli işletme 1 / 2
On / Açık
P83x Parametre grubu 83. Hata yanıtları
P830 "Harici Hata" klemensi yanıtı
4 / hızlı durma / arıza (kilitlemeli
durma)
P833 RS485 zamanaşımı yanıtı
7 / Hızlı durma / Uyarı
P836 SBus zamanaşımı yanıtı
7 / Hızlı durma / Uyarı
P84x Parametre grubu 84. Reset yanıtı
P840 Manuel reset
Hayır
P841 Auto-Reset
Kapalı
P842 Restart zamanı
1 – 3 – 30 s
P85x Parametre grubu 85. Gerçek hız ölçeklendirme
P850 Ölçeklendirme faktörü payı
1 – 65535
P851 Ölçeklendirme katsayısı paydası
1 – 65535
P852 Uygulayıcı birimi
dev/dak
P853 Ölçeklendirilen hız FBG
P86x Parametre grubu 86. Modülasyon 1 / 2
P860 / P861 PWM frekansı 1 / 2
4 kHz
P862 / P863 PWM fix 1 / 2
Off / Kapalı
P87x Parametre grubu 87. İşlem verileri parametrelerinin
ayarlanması
P870 İstenen değer açıklaması PO1
Kontrol kelimesi 1
P871 İstenen değer açıklaması PO2
Hız
P872 İstenen değer açıklaması PO3
İşlevsiz
P873 Gerçek değer tanımlaması PI1
SATUS WORD 1
P874 Gerçek değer tanımlaması PI2
HIZ
P875 Gerçek değer tanımlaması PI3
ÇIKIŞ AKIMI
P876 Verileri etkinleştir
Yes / Evet
P88x Parametre grubu 88. SBus seri iletişimi
P880 SBus protokolü
0 / MoviLink
P881 SBus adresi
0 – 63
P882 SBus grup adresi
0 – 63
P883 SBus zamanaşımı
0 – 650 sn
P884 SBus baud hızı
500 / 500 kBaud
P886 CANopen adres seti
1 – 2 – 127
P9xx Parametre grubu 9.. IPOS parametreleri
P938 Görev 1 hızı
0–9
P939 Görev 2 hızı
0–9
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
125
İşletme
6
Veri kopyalama
6
İşletme
6.1
Veri kopyalama
6.1.1
FBG11B ile parametre kopyalama
Tuş takımı FBG11B ile MOVITRAC® B parametrelerini tuş takımına kaydedebilir veya
tuş takımından MOVITRAC® B’ye aktarabilirsiniz.
Lütfen istenen veri setinin invertere kopyalandığını kontrol edin.
FBG11B ile parametre kopyalama
Seviye 2
Seviye 1
Seviye 3
Enter
Yüklemeye
başlama
Veri kaydı seçimi
out Enter
Enter
Parametre verileri:
FBG11B MOVITRAC® B : Gösterge d.d.
Enter
Kaydetmeye
başlama
Enter
Parametre verileri:
MOVITRAC® B FBG11B
parametre verileri: Gösterge U.U.
25352587
Veriler kopyalandıktan sonra MOVITRAC® B kilitlenir. Kilitlenme durumu durum göstergesindeki yanıp sönen STOP ile belirtilir. Ayrıca durum LED'i yavaş yavaş sarı renkte
yanıp söner.
Kilitlenme durumunu iptal etmek için:
6.1.2
•
FBG11B üzerindeki RUN tuşuna basın.
•
Şebeke gerilimini kapatın, 10 saniye bekleyin ve tekrar açın.
DBG60B ile parametre kopyalama
Parametre setini MOVITRAC® B'den tuş takımı DBG60B’ye kopyalayın. Kopyalama
olanakları:
126
•
Bağlam menüsünde "DGB’YE KOPYALA" menü noktasını seçin. Seçimi OK tuşu ile
onaylayın. Parametre seti MOVITRAC® B’den DBG60B’ye kopyalanır.
•
Bağlam menüsünde "PARAMETRE MODU" menü noktasını seçin. P807
MOVITRAC® B'yi → DBG'ye kopyala parametresini seçin. Parametre seti MOVITRAC®
B’den DBG60B’ye kopyalanır.
•
FB11B veya DBG60B'deki Run tuşuna basın veya cihazı kapatın ve yeniden açın.
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
İşletme
Veri kopyalama
6.1.3
6
UBP11A ile veri kopyalama
Parametre setini MOVITRAC® B'den parametre modülü UBP11A'ya kopyalayın. Bunun
için modülün alt ucunda bulunan ve sadece sivri uçlu bir nesne ile bastırılabilen tuşa
basın.
Verileri yeniden frekans çeviriciye geri aktarmak için UBP11A parametre modülündeki
<yukarıya ok tuşuna> basın.
FBG11B veya DBG60B'deki Run tuşuna basın veya cihazı kapatın ve yeniden açın.
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
127
İşletme
6
Veri kopyalama
6.1.4
MOVITOOLS® MotionStudio ile veri yedekleme
Veriler, MOVITOOLS® MotionStudio ile MOVITRAC® B frekans çeviriciye aktarıldıktan
sonra frekans çevirici aşağıdaki gibi tekrar enable edilmelidir:
•
Cihazı ağ üzerinden seçin
•
Sağ tıklayarak bağlam menüsünü açın
•
[RUN/STOP via Software-Keypad] menüsünü seçin [1]
•
[RUN] yazılım tuş takımını [2] seçin veya
Alternatif olarak frekans çeviriciyi açıp kapatabilir veya FBG11B üzerindeki <RUN> tuşu
ile tekrar etkinleştirebilirsiniz.
[1]
[2]
421623307
128
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
İşletme
Durum göstergeleri
6.2
Durum göstergeleri
6.2.1
Ana cihaz / tuş takımı FBG11B
6
Cihazdaki durum göstergeleri:
Durum
Gösterge (isteğe bağlı olarak
tuş takımı FBG11B ile)
Ana cihaz durum LED’i yanıp
sönme kodları
Cihazın durumu
(Durum kelimesi
1 High-Byte)
"ENABLE"
Hız
Yeşil, devamlı yanıyor
4
Akım sınırı "ENABLE"
Hız yanıp sönüyor
Yeşil, hızlı hızlı yanıp sönüyor
"DURMA AKIMI"
dc
Yeşil, yavaş yavaş yanıp
sönüyor
3
"ENABLE DEĞİL"
Stop
Sarı, devamlı yanıyor
2
"FABRİKA AYARI"
SEt
Sarı, hızlı hızlı yanıp sönüyor
8
"CONTROL.INHIBIT"
oFF
Sarı, hızlı hızlı yanıp sönüyor
1
"24 V Modu"
24U yanıp sönüyor
Sarı, yavaş yavaş yanıp sönüyor
0
Şebekede ise "GÜVENLİ
DURMA"1)
U yanıp sönüyor veya 24U
yanıp sönüyor
Sarı, yavaş yavaş yanıp sönüyor 17
FBG manuel işletme aktif ya
da frekans çevirici "Stop"
tuşlu ile durduruldu.
FBG manuel işletme aktif ya
da "Stop" yanıp sönüyor
Sarı, uzun yanıyor, kısa sönüyor
Zamanaşımı
Hata 43 / 47
Yeşil / sarı yanıp sönüyor
Kopyala
Hata 97
Kırmızı / sarı, yanıp sönüyor
Sistem hatası
Hata 10 / 17 – 24 / 25 / 32 /
37 / 38 / 45 / 77 / 80 / 94
Kırmızı, devamlı yanıyor
Aşırı gerilim / Faz hatası
Hata 4 / 6 / 7
Kırmızı, yavaş yavaş yanıp
sönüyor
Aşırı yük
Hata 1 / 3 / 11 / 44 / 84
Kırmızı, hızlı hızlı yanıp sönüyor
Denetim
Hata 8 / 26 / 34 / 81 / 82
Kırmızı, 2 x yanıp sönüyor
Motor koruması
Hata 31 / 84
Kırmızı, 3 x yanıp sönüyor
1) "U" yanıp söner (Durum 17), destek işletmesinde ise "24U" yanıp söner (Durum 0).
Parametre setinin FBG11B'ye kaydedilmesi → Gösterge u. u.
Parametre setinin cihaza kaydedilmesi → Gösterge d. d
•
UYARI! U = "Güvenli durma" aktif göstergesinin yanlış anlaşılması.
Ağır yaralanmalar veya ölüm.
– U = "Güvenli durdurma" göstergesinin güvenlik fonksiyonu yoktur ve emniyet
tekniği donanımı olarak kullanılmamalıdır.
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
129
İşletme
6
Durum göstergeleri
Kontrol ünitesinin
kapanma (OFF)
nedenleri
6.2.2
Kontrol ünitesinin olası kapanma (OFF) sebepleri:
•
Dijital giriş klemensi controller inhibit olarak programlandı ve etkin.
•
Kontrol ünitesi PC-manüel işletmede MOVITOOLS® MotionStudio üzerinden
kapatılır.
•
Geçici kontrol ünitesi kapanması: P100 İstenen değer kaynağı değiştirildiğinde, doğrudan etkinleştirildiğinde, gerçekleşir. Etkinleştirme sinyali resetlendiğinde, geçici
kapanma silinir.
•
IPOS®-kontrol kelimesi H484 üzerinden controller inhibit ayarlandı.
Dijital girişlerin/çıkışların durumları
Aşağıdaki parametreler, parametre menüsünde gösterge parametreleri olarak mevcuttur:
•
P039 Ana cihazın dijital girişleri
•
P048 Opsiyonun dijital girişleri
•
P059 Dijital çıkışlar
Durum dijital olarak gösterilir. Her dijital giriş ve çıkışa 2 adet üst üste çakışan 7 parçalı
gösterge segmenti atanmıştır. Burada üst segment dijital giriş ve çıkışlar verildiğinde ve
alt segment ise dijital giriş ve çıkış verilmediğinde yanar. Her iki sağ 7 parçalı gösterge
ile P039 (di = ana cihazın dijital girişleri), P048 (dI = opsiyonun dijital girişleri) veya P059
(do = dijital çıkışlar) verilmesini gösterir.
1
0
DI05
DI04
DI03
DI02
DI01
DI00
1
0
DI16
DI15
DI14
DI13
DI12
DI11
DI10
1
0
DO03
DO02
DO01
1761603083
Dijital girişli FIO21B mevcut değilse, gösterge dl - - -.
130
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
İşletme
Return-Codes (r-19 ... r-38)
6.3
6
Return-Codes (r-19 ... r-38)
FBG11B'de bir cihaz parametresi girildiğinde / değiştirildiğinde Return-Code'ları
No.
Tanımı
18
Sadece okuma erişimi
Bu parametre değiştirilemez.
19
Parametre kilidi aktif
Parametre değiştirmek mümkün değil
20
Fabrika ayarı aktif
Parametre değiştirmek mümkün değil
23
Opsiyon kartı yok
Fonksiyon için gerekli opsiyon kartı yok
27
Opsiyon kartı yok
Fonksiyon için gerekli opsiyon kartı yok
28
Controller inhibit gerekli
Controller inhibit gerekli
29
Parametre değeri geçersiz
•
•
32
Serbest Bırak
ENABLE durumunda bu fonksiyon gerçekleştirilemez
34
Program akışında hata
•
•
38
FBG11B yanlış veri kümesi
Kaydedilen veri seti cihaza uygun değil
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Anlamı
Parametre değeri geçersiz.
FBG manuel modu aktif olduğundan, manuel
nominal değer ayarlayıcısı seçilemez.
FBG11B kaydında hata oluştu.
FBG ile devreye alma gerçekleşmez.
MotionStudio ile devreye alma gerçekleştirin
veya motoru yeniden seçin.
131
İşletme
6
Tuş takımı DBG60B
6.4
Tuş takımı DBG60B
6.4.1
Ana göstergeler
0.00rpm
0.000Amp
CONTROLLER INHIBIT
/CONTROLLER INHIBIT = "0" görünür.
0.00rpm
0.000Amp
NO ENABLE
Frekans çevirici ("ENABLE/STOP" = "0") enable değilse
görünür-
950.00rpm
0.990Amp.
ENABLE (VFC)
Frekans çevirici "enable" ise görünür.
UYARI 6:
DEĞER ÇOK YÜKSEK
(DEL)=Çık
HATA
9
DEVREYE ALMA
132
Uyarı mesajı
Hata göstergesi
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
İşletme
Tuş takımı DBG60B
6.4.2
6
Uyarı mesajları
DBG60B’deki (yakl. 2 s sürer) veya MOVITOOLS® MotionStudio/SHELL (onaylanabilir
mesaj) uyarı mesajları:
No.
DBG60B/SHELL’deki
metin
Açıklama
1
GEÇERSİZ İNDEKS
Arabirim üzerinden adreslenen İndeks mevcut değil.
•
•
•
Donatılmamış bir işlev gerçekleştirilmeye çalışılıyor.
Yanlış bir iletişim servisi seçildi.
İzin verilmeyen bir arabirim (örn. fieldbus) üzerinden manuel işletme
seçildi.
2
GERÇEKLENMEDİ.
3
SALT OKUNABİLİR
DEĞER
Salt okunabilir bir değer değiştirmeye çalışıldı.
4
PARAM. INHIBIT
Parametre kilitleme P803 = "AÇIK", parametre değiştirilemez.
5
SETUP AKTİF
Fabrika ayarı aktif konumda iken parametre değiştirilmeye çalışıldı.
6
DEĞER ÇOK YÜKSEK
Çok büyük bir değer verilmeye çalışıldı.
7
DEĞER ÇOK KÜÇÜK
Çok küçük bir değer verilmeye çalışıldı.
8
GEREK.KART YOK
Seçilen fonksiyon için gerekli opsiyon kartı eksik.
10
SADECE ST1
ÜZERİNDEN
Manuel işletme X13:ST11/ST12 (RS485) üzerinden kapatılmalıdır.
11
SADECE TERMİNAL
Manuel işletme TERMINAL (DBG60B ya da UWS21B) üzerinden
kapatılmalıdır.
12
ERİŞİM MÜMKÜN
DEĞİL
Seçilen parametreye erişim reddedildi.
13
KONTR.ENGELİ YOK
Seçilen fonksiyon için klemens DIØØ "/Kontrol engeli" = "0" verilmelidir.
14
BU DEĞER
GEÇERSİZ
Geçersiz bir değer verilmeye çalışıldı.
16
PARAM.
KAYDEDİLMEDİ
EEPROM tampon bellek taşması, örn. periyodik yazma erişimleri ile.
Bu parametre şebeke kapanmasına karşı emniyetli olarak EEPROM’a
kaydedilmedi.
17
FREKANS ÇEVİRİCİ
ETKİN
-
--
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
•
•
Değiştirilecek parametre sadece "CONTROLLER INHIBIT"
konumunda ayarlanabilir.
Enable modunda manuel işletmeye geçmek denendi
133
İşletme
6
Tuş takımı DBG60B
6.4.3
Tuş takımı DBG60B’nin fonksiyonları
Tuş atamaları
DBG60B
[1]
[2]
[3]
[12]
[4]
[11]
[10]
[5]
[6]
[9]
[7]
[8]
247460747
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
DBG60B’nin
kopyalama
fonksiyonu
134
STOP tuşu
↑ tuşu
RUN tuşu
OK tuşu
Bağlam tuşu
↓ tuşu
. tuşu
± tuşu
0 ... 9 tuşu
↔ tuşu
Dil tuşu
DEL tuşu
Stop
Yukarıya oku, menü noktası yukarıya
Başlat
OK, girişin onaylanması için
Bağlam menüsünün aktive edilmesi
Aşağıya oku, menü noktası aşağıya
Ondalık basamağı
Ön işaret değiştirme
0 – 9 sayıları
Menü değiştirme
Dil seçimi
Son girilen değeri sil
Tuş takımı DBG60B ile komple parametre setleri bir MOVITRAC® B cihazdan başka bir
MOVITRAC® B cihaza kopyalanabilir. Bunun için:
•
Bağlam menüsünde "DGB’YE KOPYALA" menü noktasını seçin. Seçimi OK tuşu ile
onaylayın.
•
Kopyalama işlemi tamamlandıktan sonra tuş takımını diğer frekans çeviricilere takın.
•
Bağlam menüsünde "MC07B’YE KOPYALA" menü noktasını seçin. Seçimi OK tuşu
ile onaylayın.
•
Kopyaladıktan sonra RUN tuşuna basın.
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
İşletme
6
Tuş takımı DBG60B
Parametre Modu
DBG60B
Parametre modunda parametre ayarlamak için:
1. Bağlam tuşuna basarak bağlam menüsünü aktive
edin. Önce "PARAMETRE MODU" menüsü görünür.
PARAMETRE MODU
DEĞİŞKEN MODU
ANA GÖSTERGE
2. OK tuşuna basarak PARAMETRE MODU’nu başlatın.
İlk gösterge parametresi P000 "HIZ" ekrana gelir. ↑
veya ↓ tuşu ile 0 ile 9 arasındaki parametre gruplarını
seçin.
P 000
HIZ
3. ↑ tuşu veya ↓ tuşu ile istenen parametre grubunu
seçin. Parametre grubu sayısı altındaki imleç yanıp
sönmeye başlar.
P 1.. İSTENEN DEĞERLER/RAMPA ÜRETE.
4. İstenen ana parametre grubunda OK tuşuna basarak
parametre grubu seçeneğini etkinleştirin. Yanıp sönen
imleç bir basamak sağa kayar.
P 1.. İSTENEN DEĞERLER/RAMPA ÜRETE.
5. ↑ tuşu veya ↓ tuşu ile istenen alt parametre grubunu
seçin. Parametre alt grubu sayısı altındaki imleç yanıp
sönmeye başlar.
\ 13. HIZ
RAMPALARI 1
6. Parametre seçiminde OK tuşuna basarak istenen
parametre grubunu etkinleştirin. Yanıp sönen imleç bir
basamak sağa kayar.
\ 13. HIZ
RAMPALARI 1
7. ↑ tuşu veya ↓ tuşu ile istenen parametreyi seçin. Parametre numarasının 3. basamağının altındaki imleç
yanıp sönmeye başlar.
\ 132
T11 YUKARI SOL
8. İstenen parametre için ayar modunu etkinleştirmek
için, OK tuşuna basın. İmleç parametre değerinin
altına gelir.
\ 132
T11 YUKARI SOL
9. ↑ tuşu veya ↓ tuşu ile istenen parametre değerini
ayarlayın.
\ 132
T11 YUKARI SOL
d/d
+0.0
CTRL. INHIBIT
CTRL. INHIBIT
CTRL. INHIBIT
CTRL. INHIBIT
CTRL. INHIBIT
sn
+0,13
CTRL. INHIBIT
sn
+0,13_
CTRL. INHIBIT
sn
+0,20_
CTRL. INHIBIT
10. Ayarı OK tuşu ile onaylayın ve ↔ tuşu ile ayar
modundan çıkın. Yanıp sönen imleç tekrar parametre
numarasının 3. basamağının altına gelir.
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
\ 132
T11 YUKARI SOL
sn
+0,20
CTRL. INHIBIT
135
İşletme
6
Tuş takımı DBG60B
11. ↑ tuşu veya ↓ tuşu ile başka bir parametre seçin veya
DEL tuşu ile tekrar parametre alt grubu menüsüne
geçin.
\ 13. HIZ
RAMPALARI 1
12. ↑ tuşu veya ↓ tuşu ile başka bir alt parametre grubunu
seçin veya DEL tuşu ile tekrar parametre grupları
menüsüne geçin.
P 1.. İSTENEN
DEĞERLER/
RAMPA ÜRETE.
CTRL. INHIBIT
CTRL. INHIBIT
13. Bağlam tuşu ile bağlam menüsüne geri dönün.
Uyandırma
parametreleri
PARAMETRE MODU
DEĞİŞKEN MODU
ANA GÖSTERGE
Uyandırma parametresi, cihaz açıldıktan sonra tuş takımı DBG60B’nin ekranında görünür. Teslimat sonrası (fabrika ayarı) uyandırma parametresi ana menüdür. Uyandırma
parametresini istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Uyandırma parametresi seçenekleri:
•
Parametre (→ Parametre modu)
•
Kullanıcı menüsünden parametre (→ Kullanıcı menüsü)
•
Temel gösterge
Bir uyandırma parametresini kaydetmek için:
136
•
Önce parametre modunda istenen parametreyi seçin
•
Daha sonra da bağlam menüsünde "XXXX UYANDIR:PARAM." menü noktasını
seçin. Daha önce seçilen uyandırma parametresi "XXXX" altında görünür. Seçimi
OK tuşu ile onaylayın.
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Servis / hata listesi
Cihaz bilgileri
7
Servis / hata listesi
7.1
Cihaz bilgileri
7.1.1
Hata belleği
7
İnverter hata mesajlarını hata belleği P080'e kaydeder. Frekans inverteri yeni bir hatayı
sadece, hata mesajı onaylandıktan sonra belleğe kaydeder. Oluşan son hata lokal
kullanma ünitesinde görünür. Bu nedenle çifte hatalarda, P080'de kayıtlı olan hata ile
operatör panelinde gösterilen hata farklıdır. Bu durum F07 aşırı DC-link gerilimi ve daha
sonra da F34 rampa zamanaşımı hatalarında görünür.
İnverter hata oluşma anında aşağıdaki bilgileri kaydeder:
7.1.2
•
Oluşan hata
•
Dijital girişlerin/çıkışların durumları
•
İnverterin işletme durumu
•
İnverterin durumu
•
Soğutucu gövde sıcaklığı
•
Hız
•
Çıkış akımı
•
Aktif akım
•
Cihazın kullanım durumu
•
DC-link gerilimi
Kapanma yanıtları
Arızaya bağlı olarak 3 adet kapama yanıtı mevcuttur:
Derhal dur / Arıza (Derhal kapanır ve kilitlenir)
Bu hata yanıtında son kat derhal kilitlenir ve aynı zamanda fren çıkışına kumada edilerek fren uygulanır. Frekans çevirici hazır sinyalini geri alır ve programlanmış olan arıza
sinyalini verir.
Bu durumdan çıkabilmek için kesin bir hata reset gerçekleştirilmelidir.
Hızlı dur / Arıza (Durur ve kilitlenir)
Bu hata yanıtı ayarlanmış olan stop rampasında (P136 / P146) durmasına sebep olur.
Bu hata durması zaman denetimlidir. Tahrik ünitesi öngörülen süre içerisinde start-stop
hızına erişemezse, hata durumuna atlar, son kat kilitlenir ve mevcut olan bir fren uygulanır. Bu durumda F34 rampa zamanaşımı hata mesajı verilir. Daha önceki hata mesajının üzerine yazılır. Tahrik ünitesi öngörülen süre içerisinde start-stop hızına eriştiğinde,
hata durumuna atlar, fren uygulanır ve son kat kilitlenir. "Arıza mesajı" verilir ve "İşletmeye hazır" sinyali geri alınır.
Bu durumdan çıkabilmek için kesin bir hata reset gerçekleştirilmelidir.
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
137
Servis / hata listesi
7
Hata listesi (F-00 – F113)
Hızlı dur / Uyarı (Durur ve kilitlenmez)
Bu hata yanıtı Hızlı dur / Arıza gibidir, sadece hazır sinyali geri alınmaz ve arıza çıkışı
verilir.
Timeout RS485 / SBus için:
Frekans çevirici bir iletişim arabirimi (RS485 veya SBus) üzerinden kontrol ediliyorsa ve
bir şebeke kapatma ve tekrar çalıştırma veya bir hata reseti gerçekleştiğinde, frekans
çevirici timeout tarafından denetilen arabirim üzerinden geçerli veriler alana kadar, cihaz
"enable" olmaz. İletişim tekrar kurulduktan sonra hata mesajı otomatik olarak silinir.
7.1.3
Reset
Cihazın
resetlenmesi
Bir hata mesajı aşağıdaki şekillerde onaylanabilir:
Tuş Takımının
Resetlenmesi
Bir hata mesajı aşağıdaki şekillerde onaylanabilir:
•
•
Doğru atanmış olan dijital giriş ile giriş klemensi üzerinden reset. DIØØ fabrika tarafından hata resetleme olarak ayarlanmıştır.
Tuş takımında manuel reset (STOP/RESET tuşu).
STOP/RESET tuşu klemens üzerinden veya arabirim üzerinden enable etmeye göre
önceliklidir.
Programlanmış bir hata yanıtı bulunan bir hata oluştuktan sonra, STOP/RESET tuşu ile
bir reset gerçekleştirilebilir. Bir reset sonrası tahrik ünitesi inhibite edilir. Tahrik ünitesi
daha sonra "RUN" tuşu ile enable edilmelidir.
Arabirim reseti
Bir hata mesajı aşağıdaki şekillerde onaylanabilir:
•
7.2
Hata listesi (F-00 – F113)
Nr.
Tanımı
Yanıt
Muhtemel nedeni
Önlem
00
Hata yok
–
–
–
01
Aşırı akım
Kilitlemeli derhal
durma
•
Çıkışta kısa devre
•
Kısa devreyi giderin
•
Çıkışta açıp kapatma
•
Sadece çıkış katı kilitli iken açıp
kapatın
•
Motor çok büyük
•
Daha küçük bir motor bağlayın
•
Çıkış kademesi arızalı
•
Bu hatanın resetlenmesi mümkün
değilse, SEW servisine
danışılmalıdır
•
Motorda toprak hatası
•
Motoru değiştirin
•
Frekans çeviricide toprak hatası
•
MOVITRAC® B'yi değiştirin
•
Motor besleme kablosunda
topraklama hatası
•
Topraklama hatasını düzeltin
•
Aşırı akım (bkz. F01)
•
Bkz. F01
03
138
MOVITOOLS® MotionStudio / P840 Manuel Reset = Evet ile manuel reset veya reset
butonunun durum penceresinde.
Topraklama
hatası
Kilitlemeli derhal
durma
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Servis / hata listesi
Hata listesi (F-00 – F113)
Nr.
Tanımı
Yanıt
04
Fren kıyıcı
Kilitlemeli derhal
durma
06
07
Şebekede faz
hatası
Aşırı DC Link
gerilimi
Muhtemel nedeni
Önlem
•
Reaktif güç çok yüksek
•
Yavaşlama rampalarını uzatın
•
Fren direnç devresi kesildi
•
Fren direnci besleme kablosunu
kontrol edin
•
Fren direnç devresinde kısa
devre
•
Kısa devreyi giderin
•
Frenleme direnci çok yüksek
•
Fren direncinin teknik verilerini
kontrol edin
•
Fren kıyıcı arızalı
•
MOVITRAC® B'yi değiştirin
•
Topraklama hatası
•
Topraklama hatasını düzeltin
Kilitlemeli derhal
durma (sadece
3 fazlı frekans
çeviricide)
•
Faz hatası
•
Şebeke besleme kablosunu
kontrol edin
•
Şebeke gerilimi çok düşük
•
Şebeke gerilimini kontrol edin
Kilitlemeli derhal
durma
•
DC-link gerilimi çok yüksek
•
•
Yavaşlama rampalarını uzatın
Fren direnci besleme kablosunu
kontrol edin
Fren direncinin teknik verilerini
kontrol edin
•
•
08
Hız denetimi
Kilitlemeli derhal
durma
Topraklama hatası
•
Akım denetleyicisi aşağıdaki nedenlerden, ayar sınırında çalışıyor:
–
•
•
•
Aşırı mekanik yük
•
•
09
10
11
Devreye alma
IPOS-ILLOP
Aşırı sıcaklık
Kilitlemeli derhal
durma
Kilitlemeli durma
Sadece IPOS ile
Kilitlemeli durma
Sistem arızası
25
EEPROM
Kilitlemeli derhal
durma
Kilitlemeli durma
Yükü azaltın
Akım sınırlandırmasını kontrol
edin
Yavaşlama rampalarını uzatın
Ayarlanmış olan yavaşlama
süresini P501 uzatın1)
Şebekede faz hatası
•
Şebekenin fazlarını kontrol edin
•
Motorda faz hatası
•
Motor besleme kablosunu ve
motoru kontrol edin
•
VFC çalıştırma modları için
maksimum hız aşıldı
•
Maksimum hızı düşürün
•
Frekans çevirici henüz devreye
alınmadı
•
Frekans çeviriciyi devreye alın
•
Tanınmayan bir motor seçildi
•
Başka bir motor seçin
•
Program çalışırken hatalı bir
komut verildi
•
Programı kontrol edin
•
Program çalışırken hatalı şartlar
oluştu
•
Program akışını kontrol edin
•
Bu fonksiyon frekans çeviricide
yok / donatılmadı
•
Başka bir fonksiyon kullanın
•
İnverterde aşırı termik yüklenme
•
Yükü azaltın ve / veya yeterli
derecede soğumasını sağlayın
Fren direnci soğutucu gövdeye
entegre edilmiş ise: Fren direncini
ayrı bir yere monte edin
•
•
Frekans çeviricinin elektronik
modülünde arıza, EMU etkisi
olabilir
•
EEPROM'a erişimde hata
•
•
•
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Topraklama hatasını düzeltin
•
•
17
–
24
7
Topraklama bağlantılarını ve
ekranlamaları kontrol edin,
gerektiğinde düzeltin
Bu hata tekrarlanırsa SEW
servisine danışınız
Fabrika ayarlarını kontrol edin,
reset gerçekleştirin ve yeniden
parametre belirleyin
Bu hata tekrarlanırsa SEW
servisine danışınız
139
Servis / hata listesi
7
Hata listesi (F-00 – F113)
Nr.
Tanımı
Yanıt
Muhtemel nedeni
Önlem
26
Harici klemens
Programlanabilir
•
Programlanabilir giriş üzerinden
harici arıza sinyalini okuyun.
•
İlgili hatayı giderin, gerektiğinde
klemensi yeniden programlayın
31
TF/TH sensörü
Kilitlemesiz durma
• "İşletmeye
hazır" mesajı
silinmez
•
Motor çok sıcak, TF sensörü attı
•
Motorun soğumasını bekleyin ve
hatayı resetleyin.
•
Motorun TF sensörü bağlı değil
veya yanlış bağlanmış
MOVITRAC® B ile motordaki
TF sensörü arasındaki bağlantı
kesildi
•
MOVITRAC® B ile TF arasındaki
bağlantıları kontrol edin
•
32
IPOX indeks
taşması
Kilitlemeli durma
•
Temel programlama prensipleri
ihlali nedeniyle dahili ek bellek
taşması
•
Uygulama programını kontrol
edin ve düzeltin
34
Rampa
zamanaşımı
Kilitlemeli derhal
durma
•
Ayarlanmış rampa süresinin
geçilmesi
•
Rampa süresini uzatın
•
Etkinleştirme geri alınırsa ve
tahrik ünitesi durma rampa süresi
t13'ü belirli bir süre için aşarsa,
frekans çevirici F34 hata sinyali
bildirir.
•
Durma rampa zamanını uzatın
•
Yanlış işletme modu seçildi
İzin verilen yöntem
• U/f, VFC, VFC kaldırma düzeni
İzin verilmeyen yöntem:
• Yakalama fonksiyonu
• DC fren
• Grup işletmesi
•
Geçersiz parametre seti
•
Sadece parametre seti 1'i
kullanın
•
İşletmeye alınan motor Ex-e
korumalı değil
•
Ex-e motoru devreye alın
•
Frekans noktalarının parametre
ayarları hatalı
•
•
Frekans A < Frekans B
Frekans B < Frekans C
•
Akım sınırlarının parametre
ayarları yanlış
•
•
Akım sınırı A < Akım sınırı B
Akım sınırı B < Akım sınırı C
•
Opsiyon kartı geçersiz
•
Doğru opsiyon kartı takın
•
İstenen değer kaynağı, kontrol
kaynağı veya işletme türü bu kart
için geçerli değil
•
Doğru istenen değer kaynağını
ayarlayın
Doğru kontrol kaynağı ayarlayın
Doğru işletme türünü ayarlayın
P120 ve P121 parametrelerini
kontrol ein
Gerekli opsiyon yok
•
35
36
Ex-e korumalı
işletme türü
Opsiyon yok
Kilitlemeli derhal
durma
Kilitlemeli derhal
durma
•
•
•
•
•
•
37
SystemWatchdog
Kilitlemeli derhal
durma
•
Ön modül FIO21B beslenmiyor
•
P808 "Açık" olarak ayarlayın
veya ana cihazı harici bir 24 V
ile besleyin
•
Sistem yazılımının akışında hata
•
Topraklama bağlantılarını ve
ekranlamaları kontrol edin,
gerektiğinde düzeltin
Bu hata tekrarlanırsa SEW
servisine danışınız
•
38
SystemSoftware
Kilitlemeli derhal
durma
•
Sistem arızası
•
•
140
Aşağıdaki parametreleri kontrol
edin:
FBG11B için P121
FIO12B için P120 ve P642
Topraklama bağlantılarını ve
ekranlamaları kontrol edin,
gerektiğinde düzeltin
Bu hata tekrarlanırsa SEW
servisine danışınız
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Servis / hata listesi
Hata listesi (F-00 – F113)
Nr.
Tanımı
Yanıt
Muhtemel nedeni
Önlem
43
RS485
Zamanaşımı
Kilitlemesiz
durma2)
•
Frekans çevirici ile bilgisayar
arasındaki iletişim kesildi
•
Frekans çevirici ile PC
bağlantısını kontrol edin
•
FSE24B ile iletişim kesildi
•
•
Besleme gerilimini kontrol edin
P808 parametresini kontrol edin
44
Cihazın yüklenme durumu
Kilitlemeli derhal
durma
•
Cihazın yüklenme durumu
(I × t-değeri) çok yüksek
•
•
•
Güç çıkışını düşürün
Rampaları uzatın
Bu noktalar mümkün değilse:
Daha büyük frekans çevirici
kullanın
45
Başlangıç duru- Kilitlemeli derhal
muna getirme
durma
•
Başlangıç durumuna getirme
hatası
•
SEW servisine danışın
47
Sistem bus 1
timeout
•
Sistem veri yolu üzerinden
iletişimde hata
•
Sistem veri yolu bağlantısını
kontrol edin
P808'i kontrol edin
FSE24B'nin gerilim beslemesini
kontrol edin
FSE24B takılı olarak, EtherCAT
iletişimini kontrol edin
Kilitlemesiz
durma2)
•
•
•
77
IPOS kontrol
kelimesi
Kilitlemeli durma
•
Sistem arızası
•
SEW servisine danışın
80
RAM testi
Derhal durma
•
Dahili cihaz hatası, RandomAccess Memory (RAM) arızalı
•
SEW servisine danışın
81
Başlama şartı
Kilitlemeli derhal
durma
Sadece "VFC-Kaldırma düzeni"
çalışma şeklinde:
Frekans çevirici ön mıknatıslama
zamanında motora yeterli akım
gönderemedi:
•
Frekans çevirici ile motor arasındaki bağlantıyı kontrol edin
Devreye alma verilerini kontrol
edin ve gerektiğinde yeniden
devreye alın
•
•
82
84
Çıkış açık
Kilitlemeli derhal
durma
Motor koruması Kilitlemeli durma
Motorun nominal gücü anma
frekans çevirici gücüne göre
çok düşük
Motor besleme kablosunun kesiti
çok küçük
•
•
Motor besleme borusunun kesitini
kontrol edin, gerektiğinde
büyütün
Sadece "VFC-Kaldırma düzeni"
çalışma şeklinde:
•
2 veya tüm çıkış fazlarında kesinti •
İnverter ile motor arasındaki
bağlantıyı kontrol edin
•
Motorun nominal gücü anma
frekans çevirici gücüne göre
çok düşük
•
Devreye alma verilerini kontrol
edin ve gerektiğinde yeniden
devreye alın
•
Motor çok fazla kullanılıyor
•
•
•
•
P345 / P346 IN-UL denetimini
kontrol edin
Yükü azaltın
Rampaları uzatın
Uzun mola süreleri
SEW servisine danışın
94
EEPROM sağlama toplamı
Kilitlemeli derhal
durma
•
EEPROM arızalı
•
97
Kopyalama
hatası
Kilitlemeli derhal
durma
•
Kopyalama sırasında parametre
modülü çıkartıldı
Kopyalama esnasında açılıp
kapatıldı
Hatayı resetlemeden önce:
• Fabrika ayarını veya veri kaydının
tamamını parametre modülünden yükleyin
98
CRC Error
Flash
Derhal durma
•
Dahili cihaz hatası, Flash bellek
hatalı
•
Cihazı onarıma gönderin
100
Titreşim / Uyarı
Hata göstergeleri
•
Titreşim sensörü uyarıyor (bkz.
"DUV10A arıza teşhis ünitesi").
•
Titreşimin nedenini tespit edin,
F101 verilene kadar çalıştırmak
mümkündür.
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
7
•
141
Servis / hata listesi
7
Hata listesi (F-00 – F113)
Nr.
Tanımı
Yanıt
Muhtemel nedeni
Önlem
101
Titreşim hatası
Hızlı stop
•
Titreşim sensörü hata bildiriyor
•
SEW-EURODRIVE titreşim sebebinin derhal giderilmesini önerir
102
Yağ eskimesi /
uyarı
Hata göstergeleri
•
Yağ eskime sensörü uyarıyor
•
Yağ değişimi planlayın
103
Yağ eskimesi
hatası
Hata göstergeleri
•
Yağ eskime sensörü hata
bildiriyor
•
SEW-EURODRIVE redüktör
yağının derhal değiştirilmesini
önerir
104
Yağ eskimesi/
Aşırı sıcaklık
Hata göstergeleri
•
Yağ eskime sensörü aşırıcı
sıcaklık
•
•
Yağın soğumasını bekleyin
Redüktörün tamamen soğuduğunu kontrol edin
105
Yağ eskimesi/
Hazır mesajı
Hata göstergeleri
•
Yağ eskime sensörü hazır değil
•
Yağ eskime sensörünün gerilim
beslemesini kontrol edin
Yağ eskime sensörünü kontrol
edin, gerektiğinde değiştirin
106
Fren aşınması
Hata göstergeleri
•
Balata aşınmış
•
Fren balatasını değiştirin (bkz.
"Motorlar" işletme kılavuzu)
110
Ex-e-koruması
Acil stop
•
5 Hz altında işletme süresi aşıldı
•
•
Projelendirmeyi kontrol edin
5 Hz altında işletme süresini
kısaltın
111
Sistem bus
(SBus) hatası
Bu hata numarası EtherCAT veya Fieldbus Master'a
FSE24B ile MOVITRAC® B arasındaki iletişimin arızalı
olduğunu belirtir. MOVITRAC® B cihaz Hata 47'yi kendisi
tanır.
•
FSE24B fiş bağlantısını kontrol
edin
113
Analog girişte
tel kopması
Programlanabilir
•
Kablolamayı kontrol edin
116
Uygulama modülü hatası
Alt hata:
14: Enkoder hatası
29: Limit anahtara erişildi
42: Kayma hatası
78: Yazılım limit anahtarına erişildi
•
•
Analog giriş AI1'de tel kopması
1) Parametre P500 / P502 ve P501 / P503 değiştirildiğinde, hız denetimi ayarlanır. Fazla yüksek bir yavaşlama süresi ayarlanırken, kaldırma
düzeneklerinin geçici hız düşümü emniyetli şekilde önlenemez.
2) Reset gerekmez, bu hata mesajı iletişim tekrar kurulduğunda silinir.
142
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Servis / hata listesi
SEW Elektronik Servisi
7.3
SEW Elektronik Servisi
7.3.1
Hotline
7
Drive Service Hotline telefon numarası 24 saat ve 365 gün açıktır ve bu numara altında
SEW-EURODRIVEservis uzmanlarına erişebilirsiniz.
Telefon ön kodu olarak +49 1805’i çevirin ve telefon tuşları kullanarak SEWHELP
harflerini girin. Doğrudan 0800 739 4357’yi de arayabilirsiniz.
7.3.2
Onarım için gönderme
Oluşan bir hatayı kendiniz gideremezseniz, lütfen SEW-EURODRIVE elektronik
servisine başvurunuz.
SEW elektronik servisine başvurulduğunda, cihaz durumu kodu da bildirilmelidir.
Böylece SEW-EURODRIVE size daha kolay yardım edebilir.
Cihaz onarım için gönderildiğinde aşağıdaki bilgiler de verilmelidir:
7.4
•
Seri numarası (bkz. etiket)
•
Tip tanımı
•
Uygulamanın kısa açıklaması (uygulama şekli, klemens veya seri arabirim üzerinden
kontrol)
•
Bağlı olan motor (motor gerilimi, yıldız veya üçgen bağlantı)
•
Hata tipi
•
Çevresel koşullar
•
Hata ile ilgili kendi düşünceleriniz
•
Hata öncesi oluşan anormal durumlar
Uzun süreli depolama
Uzun süreli depolamada, cihaz her 2 yılda bir minimum 5 dakika bakım için şebeke gerilimine bağlanmalıdır. Aksi takdirde cihazın ömrü kısalır.
Bakım yapılmadığında yapılacaklar:
Frekans çeviricilerde gerilim altında olmadıkları zaman da aşınan elektrolit kapasitörler
kullanılmaktadır. Bu durum uzun bir süre depolamadan sonra doğrudan anma gerilimine
bağlanan elektrolit kapasitörlerin tahrip olmalarına sebep olabilir.
Bakım ihmal edildiğinde, SEW-EURODRIVE şebeke geriliminin maksimum gerilime yavaş
yavaş artırılmasını önerir. Bunun için çıkış gerilimleri aşağıda verilen değerlere göre ayarlanmış olan bir değişken transformatör kullanılarak yapılabilir. SEW-EURODRIVE, gerilimin birkaç saniye içerisinde 0 V’den birinci kademeye yükseltilmesini önermektedir.
SEW-EURODRIVE, aşağıdaki kademeleri önermektedir:
AC 400/500 V cihazlar:
•
Kademe 1: 15 dakika için AC 350 V
•
Kademe 2: 15 dakika için AC 420 V
•
Kademe 3: 1 saat için AC 500 V
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
143
Servis / hata listesi
7
Atık toplama
AC 230 V cihazlar:
•
Kademe 1: 15 dakika için AC 170 V
•
Kademe 2: 15 dakika için AC 200 V
•
Kademe 3: 1 saat için AC 240 V
Bu rejenerasyon işlemi tamamlandıktan sonra cihaz derhal kullanılabilir veya bakım
yapılacak şekilde uzun süreli olarak depolanabilir.
7.5
Atık toplama
Geçerli olan güncel yönetmelikleri dikkate alınız!
Parçaları ayrı ayrı ve özelliklerine ve geçerli atık toplama yönetmeliklerine uygun olarak
toplayınız:
144
•
Elektronik atıklar (Baskılı devreler)
•
Plastik
•
Sac
•
Bakır
•
Alüminyum
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Teknik bilgiler
Ana cihaz için teknik bilgiler
8
Teknik bilgiler
8.1
Ana cihaz için teknik bilgiler
8.1.1
CE İşareti, UL Uygunluğu ve C-Tick
kVA
i
f
n
8
P Hz
CE İşareti
MOVITRAC® B Frekans Çevirici Alçak Gerilim Direktifi 2006/95/EC tarafından istenen
şartları yerine getirmektedir.
MOVITRAC® B frekans çeviriciler makinelere ve tesislere komponent olarak monte
etmek için tasarlanmıştır. Bu cihazlar EMU Ürün Standardı EN 61800-3'e Hız Değiştirilebilen Elektrikli Tahrikler uygundur. Montaj uyarıları yerine getirildiğinde, tüm makinenin/tesisin, EMU Direktifi 2004/108/EC bazında istenen CE-İşareti verme koşulları da
yerine getirilmiş olur. EMU’ya uygun montaj ile ilgili ayrıntılı bilgiler SEW-EURODRIVE
tarafından yayımlanan "Tahrik Tekniğinde EMU" adlı yayından alınabilir.
Sınır değer sınıfı C2 veya C1’e uygunluğu özel bir test kurulumu ile ispat edilmiştir.
SEW-EURDRIVE istek üzerine bu konuda daha ayrıntılı bilgiler sunabilir.
Tip etiketi üzerindeki CE-İşareti, Alçak Gerilim Direktifi 2006/95/EC’ye uyumluluğunu
gösterir. Uygunluk beyanı istek üzerine SEW-EURODRIVE'dan temin edilebilir.
UL uygunluğu / CSA / GOST-R sertifikası / C-Tick
UL ve cUL uygunluğu (ABD) aşağıdaki MOVITRAC® B’ler için verilmiştir:
®
LISTED
US
•
230 V / 1 faz
•
230 V / 3 faz
•
400/500 V / 3 faz
cUL ile CSA onayı eşdeğerlidir.
GOST-R sertifikası (Rusya) MOVITRAC® B cihaz serisi için verilmiştir.
C-Tick ACMA'ya (Australian Communications and Media Authority) uygunluğu
belgelemektedir.
1 × 230 V ve 3 × 400 V cihazlar C-Tick işaretini taşımaktadır.
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
145
8
kVA
i
8.1.2
f
n
Teknik bilgiler
Ana cihaz için teknik bilgiler
P Hz
Genel teknik bilgiler
Aşağıdaki teknik veriler, boyut ve güç farkı gözetmeden, tüm MOVITRAC® B frekans
çeviriciler için geçerlidir.
MOVITRAC® B
Bütün boyutlar
EMU dayanıklılığı
EN 61800-3'e uygun
EMU'ya uygun montajda
girişim emisyonu
(Şebeke tarafı)
Sınır değer sınıfına göre1)
• Boyut 0 – 2: C2 başka önlemlere gerek yoktur
• Boyut 0 – 5: C1 ilgili şebeke filtreleri ile / ferrit bilezikler
EN 61800-3'e göre C1/C2
Toprak kaçağı akımı
> 3,5 mA
Ortam sıcaklığı âA
(akım düşümlü 60 °C’ye
kadar)
•
230 V, 0,25 – 2,2 kW (0,34 – 3,0 HP) / 400/500 V, 0,25 – 4,0 kW (0,34 – 5,4 HP)
Aşırı yüklenebilirlikli (60 sn, için maks, % 150 IN):
ID = 100 % IN / fPWM = 4 kHz: -10 °C ile +40 °C arası
Aşırı yüklenebilir değil:
ID = 100 % IN / fPWM = 4 kHz: -10 °C ile +50 °C arası
ID = 100 % IN / fPWM = 8 kHz: -10 °C ile +40 °C arası
ID = 125 % IN / fPWM = 4 kHz: -10 °C ile +40 °C arası
•
3 × 230 V, 3,7 – 30 kW (5,0 – 40 HP) / 400/500 V, 5,5 – 75 kW (7,4 – 100 HP)
Aşırı yüklenebilirlikli (60 sn, için maks, % 150 IN):
ID = 100 % IN / fPWM = 4 kHz: 0 °C ile +40 °C arası
Aşırı yüklenebilir değil:
ID = % 100 IN / fPWM = 4 kHz: 0 °C ile +50 °C arası
ID = % 100 IN / fPWM = 8 kHz: 0 °C ile +40 °C arası
ID = % 125 IN / fPWM = 4 kHz: 0 °C ile +40 °C arası
•
Montaj plakası, "Cold Plate" < 70 °C
Derating ortam sıcaklığı
(akım düşümü)
40 °C ile 50 °C arasında % 2,5 IN / K
50 °C ile 60 °C arasında % 3 IN / K
İklim sınıfı
EN 60721-3-3, Sınıf 3K3
Depolama sıcaklığı
Taşıma sıcaklığı
-25 °C ile +75 °C arası
-25 °C ile +75 °C arası
Soğutma şekli
Kendiliğinden soğutmalı:
Koruma sınıfı EN 60529
(NEMA 1)
Boyut 0 – 3: IP20
Boyut 4 – 5 için güç bağlantıları:
• IP00
• Birlikte verilen mika kapak ve sıkma lastiği (birlikte gelmez) takılı olarak: IP10
Çalışma şekli
Sürekli işletme
Aşırı gerilim kategorisi
III, IEC 60664-1’e göre (VDE 0110-1)
Şebeke gerilimi toleransı
EN 50160: ± % 10
Kirlenme sınıfı
2, IEC 60664-1’e göre (VDE 0110-1)
Mekanik aktif maddelere karşı
korunma
3S1
Kimyasal aktif maddelere
karşı korunma
3C2
230 V: ≤ 0,75 kW (1,0 HP)
400/500 V: ≤ 1,1 kW (1,5 HP)
Cebri soğutmalı:
230 V: ≥ 1,1 kW (1,5 HP)
400/500 V: ≥ 1,5 kW (3,0 HP)
(sıcaklık kontrollü fan, çalışma sıcaklığı başlangıç değeri 45 °C)
Tablonun devamı arka sayfada.
146
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Teknik bilgiler
Ana cihaz için teknik bilgiler
kVA
i
f
n
8
P Hz
MOVITRAC® B
Bütün boyutlar
Yerleşim yüksekliği
h ≤ 1000 m’ye (3281 ft) kadar sınırlama yok.
h ≥ 1000 m’de (3281 ft) aşağıdaki sınırlamalar geçerlidir:
• 1000 m'den (3281 ft) en fazla 4000 m'ye kadar (13120 ft):
– IN-düşümü her 100 m (328 ft) için % 1.
• 2000 m'den (6562 ft) en fazla 4000 m'ye kadar (13120 ft):
– Güç ve elektronik bağlantıları 2000 m'den itibaren artık güvenli olarak ayrılamaz.
Bunun için harici önlemler alınması gerekir (IEC 60664-1 / EN 61800-5-1)
– Aşırı gerilimleri Kategori III'ten Kategori II'ye düşürmek için bir aşırı gerilim
tertibatı bağlanmalıdır.
Boyutlandırma
DIN ISO 276-v'ye göre
Boyut 0:
% 125 IN ile sürekli işletmede
kısıtlamalar
•
•
•
Maksimum ortam sıcaklığı âA: 40 °C
Taşıyıcı ray montajı / alt montaj direnci yok
1 × 230 V’de: Şebeke şok bobini ND öngörülmelidir
1) EMU sınır değer sınıfının koşullarını yerine getirebilmek için elektrik tesisatının kurallara uygun olarak yapılması gerekir. Montaj
uyarıları dikkate alınmalıdır.
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
147
8
kVA
i
f
n
Teknik bilgiler
Ana cihaz için teknik bilgiler
P Hz
8.1.3
Teknik Bilgiler MOVITRAC® B, 3 × 400 V AC
MOVITRAC® B'ye genel bakış
400 / 500 V
0XS
230 V
0S
0XS
0L
0S
0L
1
2
2
2S
3
4
3
4
5
400 / 500 V / 3 faz şebeke bağlantısı
Boyut
Güç kW / HP
148
0XS
0S
0L
2S
2
3
4
5
0,25 / 0,34
0,37 / 0,50
0,55 / 0,74
0,75 / 1,0
1,1 / 1,5
1,5 / 2,0
2,2 / 3,0
3,0 / 4,0
4,0 / 5,4
5,5 / 7,4
7,5 / 10
11 / 15
15 / 20
22 / 30
30 / 40
37 / 50
45 / 60
55 / 74
75 / 100
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
kVA
Teknik bilgiler
Ana cihaz için teknik bilgiler
i
f
n
8
P Hz
AC 400 / 500 V / 3 faz / Boyut 0XS / 0,25 / 0,37 kW / 0,34 / 0,50 HP
Tüm ölçüler mm (inç) olarak.
163.5 (6.437)
49.5 (1.95)
149 (5.87)
285 (11.2)
185 (7.28)
54.5 (2.15)
196 (7.72)
220 (8.66)
6 (0.2)
6 (0.2)
159.5 (6.280) *
* Ön modül FSE24B ile +4 mm (0,16 inç)
MOVITRAC® MC07B (3 faz şebeke)
0003-5A3-4-00
0004-5A3-4-00
Parça numarası ("Güvenli Durma" yok)
828 515 2
828 516 0
GİRİŞ
1)
Nominal şebeke gerilimi
UŞebeke
Şebeke frekansı
fŞebeke
Anma şebeke akımı
(UŞebeke = 3 x AC 400 V için)
IŞebeke
IŞebeke 125
3 × AC 380 – 500 V
50 / 60 Hz ± % 5
AC 0,9 A
AC 1,1 A
AC 1,4 A
AC 1,8 A
ÇIKIŞ
Çıkış gerilimi
UA
% 100 işletmede önerilen motor gücü
% 125 işletmede önerilen motor gücü
PMot
PMot 125
% 100 işletmede nominal çıkış akımı
% 125 işletmede nominal çıkış akımı
3 × 0 – UŞebeke
0,25 kW / 0,34 HP
0,37 kW / 0,50 HP
0,37 kW / 0,50 HP
0,55 kW / 0,74 HP
IN
IN 125
AC 1,0 A
AC 1,3 A
AC 1,6 A
AC 2,0 A
% 100 işletmede görünen çıkış gücü
% 125 işletmede görünen çıkış gücü
SN
SN 125
0,7 kVA
0,9 kVA
1,1 kVA
1,4 kVA
İzin verilen minimum fren direnci değeri
(4-Bölgeli işletme)
RBW_min
68 Ω
GENEL
% 100 işletmede güç kaybı
% 125 işletmede güç kaybı
PV
PV 125
Soğutma şekli / Soğutma havası gereksinimi
30 W
35 W
35 W
40 W
Doğal konveksiyon / –
Akım sınırı
Minimum 60 saniye için % 150 IN
Cihaz klemenslerinin kesitleri / Sıkma momenti
Klemensler
4 mm2 / AWG12 / 0,6 Nm / 5 lb in
Boyutlar
GxYxD
54,5 mm × 185 mm × 163,5 mm
(2,15 inç × 7,28 inç × 6,437 inç)
Ağırlık
m
1,3 kg / 2,9 lb
1) UŞebeke = 3 × 500 V ise, anma şebeke ve çıkış akımları verilen anma değerlerine göre % 20 düşürülmelidir.
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
149
8
kVA
i
f
n
Teknik bilgiler
Ana cihaz için teknik bilgiler
P Hz
AC 400 / 500 V / 3 faz / Boyut 0S / 0,55 / 0,75 / 1,1 / 1,5 kW / 0,74 / 1,0 / 1,5 / 2,0 HP
Tüm ölçüler mm (inç) olarak.
70 (2.8)
149 (5.87)
285 (11.2)
185 (7.28)
163.5 (6.437)
196 (7.72)
220 (8.66)
6 (0.2)
80 (3.1)
6 (0.2)
159.5 (6.280) *
* Ön modül FSE24B ile +4 mm (0,16 inç)
MOVITRAC® MC07B (3 faz şebeke)
0005-5A3-4-x0
0008-5A3-4-x0
0011-5A3-4-x0
0015-5A3-4-x0
Standart cihazın parça numarası (-00)
Parça numarası "Güvenli Durma" (-S01))
828 517 9
828 995 6
828 518 7
828 996 4
828 519 5
828 997 2
828 520 9
828 998 0
GİRİŞ2)
Nominal şebeke gerilimi
UŞebeke
Şebeke frekansı
fŞebeke
Anma şebeke akımı
(UŞebeke = 3 x AC 400 V için)
IŞebeke
IŞebeke 125
3 = AC 380 – 500 V
50 / 60 Hz ± % 5
AC 1,8 A
AC 2,3 A
AC 2,2 A
AC 2,6 A
AC 2,8 A
AC 3,5 A
AC 3,6 A
AC 4,5 A
0,55 kW / 0,74 HP
0,75 kW / 1,0 HP
0,75 kW / 1,0 HP
1,1 kW / 1,5 HP
1,1 kW / 1,5 HP
1,5 kW / 2,0 HP
1,5 kW / 2,0 HP
2,2 kW / 3,0 HP
ÇIKIŞ
3 × 0 – UŞebeke
Çıkış gerilimi
UA
% 100 işletmede önerilen motor gücü
% 125 işletmede önerilen motor gücü
PMot
PMot 125
% 100 işletmede nominal çıkış akımı
% 125 işletmede nominal çıkış akımı
IN
IN 125
AC 2,0 A
AC 2,5 A
AC 2,4 A
AC 3,0 A
AC 3,1 A
AC 3,9 A
AC 4,0 A
AC 5,0 A
% 100 işletmede görünen çıkış gücü
% 125 işletmede görünen çıkış gücü
SN
SN 125
1,4 kVA
1,7 kVA
1,7 kVA
2,1 kVA
2,1 kVA
2,7 kVA
2,8 kVA
3,5 kVA
İzin verilen minimum fren direnç değeri
(4-Q-işletme)
RBW_min
50 W
60 W
60 W
75 W
68 Ω
GENEL
% 100 işletmede güç kaybı
% 125 işletmede güç kaybı
PV
PV 125
Soğutma şekli / Soğutma havası
gereksinimi
40 W
45 W
45 W
50 W
Doğal konveksiyon
Akım sınırı
Cebri soğutmalı /
12 m3/saat
Minimum 60 saniye için % 150 IN
Cihaz klemenslerinin kesitleri /
Sıkma momenti
Klemensler
Boyutlar
GxYxD
Ağırlık
m
4 mm2 / AWG12 / 0,6 Nm / 5 lb in
80 mm × 185 mm × 163,5 mm (3,1 inç × 7,28 inç × 6,437 inç)
1,5 kg / 3,3 lb
1) Cihaz tipi MC07B...-S0 daima harici bir DC 24 V şebeke adaptörü ile beslenmelidir.
2) UŞebeke = 3 × 500 V ise, anma şebeke ve çıkış akımları verilen anma değerlerine göre % 20 düşürülmelidir.
150
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
kVA
Teknik bilgiler
Ana cihaz için teknik bilgiler
i
f
n
8
P Hz
AC 400 / 500 V / 3 faz / Boyut 0L / 2,2 / 3,0 / 4,0 kW / 3,0 / 4,0 / 5,4 HP
Tüm ölçüler mm (inç) olarak.
163.5 (6.437)
70 (2.8)
149 (5.87)
373.5 (14.70)
273.5 (10.77)
80 (3.1)
284.5 (11.20)
308.5 (12.15)
6 (0.2)
6 (0.2)
159.5 (6.280) *
* Ön modül FSE24B ile +4 mm (0,16 inç)
MOVITRAC® MC07A (3 faz şebeke)
0022-5A3-4-x0
0030-5A3-4-x0
0040-5A3-4-x0
Standart cihazın parça numarası (-00)
Parça numarası "Güvenli Durma" (-S01))
828 521 7
828 999 9
828 522 5
829 000 8
828 523 3
829 001 6
GİRİŞ2)
Nominal şebeke gerilimi
UŞebeke
3 × AC 380 – 500 V
Şebeke frekansı
fŞebeke
50 / 60 Hz ± % 5
Anma şebeke akımı
(UŞebeke = 3 x AC 400 V için)
IŞebeke
IŞebeke 125
AC 5,0 A
AC 6,2 A
AC 6,3 A
AC 7,9 A
AC 8,6 A
AC 10,7 A
2,2 kW / 3,0 HP
3,0 kW / 4,0 HP
3,0 kW / 4,0 HP
4,0 kW / 5,4 HP
4,0 kW / 5,4 HP
5,5 kW / 7,4 HP
ÇIKIŞ
3 × 0 – UŞebeke
Çıkış gerilimi
UA
% 100 işletmede önerilen motor gücü
% 125 işletmede önerilen motor gücü
PMot
PMot 125
% 100 işletmede nominal çıkış akımı
% 125 işletmede nominal çıkış akımı
IN
IN 125
AC 5,5 A
AC 6,9 A
AC 7,0 A
AC 8,8 A
AC 9,5 A
AC 11,9 A
% 100 işletmede görünen çıkış gücü
% 125 işletmede görünen çıkış gücü
SN
SN 125
3,8 kVA
4,8 kVA
4,8 kVA
6,1 kVA
6,6 kVA
8,2 kVA
İzin verilen minimum fren direnci değeri
(4-Bölgeli işletme)
RBW_min
68 Ω
GENEL
% 100 işletmede güç kaybı
% 125 işletmede güç kaybı
PV
PV 125
Soğutma şekli / Soğutma havası gereksinimi
80 W
95 W
95 W
120 W
Doğal konveksiyon
Akım sınırı
125 W
180 W
Cebri soğutmalı /
18 m3/saat
Minimum 60 saniye için % 150 IN
Cihaz klemenslerinin kesitleri / Sıkma
momenti
Klemensler
Boyutlar
GxYxD
Ağırlık
m
4 mm2 / AWG12 / 0,6 Nm / 5 lb in
80 mm × 273,5 mm × 163,5 mm (3,1 inç × 10,77 inç × 6,437 inç)
2,1 kg / 4,6 lb
1) Cihaz tipi MC07B...-S0 daima harici bir DC 24 V şebeke adaptörü ile beslenmelidir.
2) UŞebeke = 3 × 500 V ise, anma şebeke ve çıkış akımları verilen anma değerlerine göre % 20 düşürülmelidir.
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
151
8
kVA
i
f
n
Teknik bilgiler
Ana cihaz için teknik bilgiler
P Hz
AC 400 / 500 V / 3 faz / Boyut 2S / 5,5 / 7,5 kW / 7,4 / 10 HP
238 (9.37) *
105 (4.13)
234 (9.21)
325 (12.8)
335 (13.2)
70 (2.8)
7 (0.3)
* Ön modül FSE24B ile +4 mm (0,16 inç)
MOVITRAC® MC07B (3 faz şebeke)
Parça numarası ("Güvenli Durma" entegre)
0055-5A3-4-00
0075-5A3-4-00
828 524 1
828 526 8
GİRİŞ1)
Nominal şebeke gerilimi
UŞebeke
3 × AC 380 – 500 V
Şebeke frekansı
fŞebeke
50 / 60 Hz ± % 5
Anma şebeke akımı
(UŞebeke = 3 x AC 400 V için)
IŞebeke
IŞebeke 125
AC 11,3 A
AC 14,1 A
AC 14,4 A
AC 18,0 A
ÇIKIŞ
Çıkış gerilimi
UA
% 100 işletmede önerilen motor gücü
% 125 işletmede önerilen motor gücü
PMot
PMot 125
% 100 işletmede nominal çıkış akımı
% 125 işletmede nominal çıkış akımı
3 × 0 – UŞebeke
5,5 kW / 7,4 HP
7,5 kW / 10 HP
7,5 kW / 10 HP
11 kW / 15 HP
IN
IN 125
AC 12,5 A
AC 15,6 A
AC 16 A
AC 20 A
% 100 işletmede görünen çıkış gücü
% 125 işletmede görünen çıkış gücü
SN
SN 125
8,7 kVA
10,8 kVA
11,1 kVA
13,9 kVA
İzin verilen minimum fren direnci değeri (4-Q-işletme)
RBW_min
47 Ω
GENEL
% 100 işletmede güç kaybı
% 125 işletmede güç kaybı
PV
PV 125
Akım sınırı
220 W
290 W
290 W
370 W
Minimum 60 saniye için % 150 IN
Cebri soğutmalı / 80 m3/saat
Soğutma şekli / Soğutma havası gereksinimi
Cihaz klemenslerinin kesitleri / Sıkma momenti
Klemensler
Boyutlar
GxYxD
Ağırlık
m
4 mm2 / AWG12 / 0,6 Nm / 5 lb in
105 mm × 335 mm × 238 mm (4,13 inç × 13,2 inç × 9,37 inç)
5,0 kg / 11 lb
1) UŞebeke = 3 × 500 V ise, anma şebeke ve çıkış akımları verilen anma değerlerine göre % 20 düşürülmelidir.
152
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Teknik bilgiler
Ana cihaz için teknik bilgiler
kVA
i
f
n
8
P Hz
AC 400 / 500 V / 3 faz / Boyut 2 / 11 kW / 15 HP
105 (4.13)
225 (8.86)
300 (11.8)
315 (12.4)
229 (9.02) *
335 (13.2)
130 (5.12)
6.5 (0.26)
* Ön modül FSE24B ile +4 mm (0,16 inç)
MOVITRAC® MC07A (3 faz şebeke)
0110-5A3-4-00
Parça numarası ("Güvenli Durma" entegre)
828 527 6
GİRİŞ1)
Nominal şebeke gerilimi
UŞebeke
3 × AC 380 – 500 V
Şebeke frekansı
fŞebeke
50 / 60 Hz ± % 5
Anma şebeke akımı
(UŞebeke = 3 x AC 400 V için)
IŞebeke
IŞebeke 125
AC 21,6 A
AC 27,0 A
ÇIKIŞ
Çıkış gerilimi
UA
3 × 0 – UŞebeke
% 100 işletmede önerilen motor gücü
% 125 işletmede önerilen motor gücü
PMot
PMot 125
11 kW / 15 HP
15 kW / 20 HP
% 100 işletmede nominal çıkış akımı
% 125 işletmede nominal çıkış akımı
IN
IN 125
AC 24 A
AC 30 A
% 100 işletmede görünen çıkış gücü
% 125 işletmede görünen çıkış gücü
SN
SN 125
16,6 kVA
20,8 kVA
İzin verilen minimum fren direnci değeri
(4-Bölgeli işletme)
RBW_min
22 Ω
GENEL
% 100 işletmede güç kaybı
% 125 işletmede güç kaybı
PV
PV 125
400 W
500 W
Cebri soğutmalı / 80 m3/saat
Soğutma şekli / Soğutma havası gereksinimi
Akım sınırı
Minimum 60 saniye için % 150 IN
Cihaz klemenslerinin kesitleri / Sıkma momenti
Klemensler
Boyutlar
GxYxD
Ağırlık
m
4 mm2 / AWG12 / 0,6 Nm / 5 lb in
6 mm2 / AWG10 / 1,5 Nm / 13 lb in
130 mm × 335 mm × 229 mm (5,12 inç × 13,2 inç × 9,02 inç)
6,6 kg / 15 lb
1) UŞebeke = 3 × 500 V ise, anma şebeke ve çıkış akımları verilen anma değerlerine göre % 20 düşürülmelidir.
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
153
8
kVA
i
f
n
Teknik bilgiler
Ana cihaz için teknik bilgiler
P Hz
AC 400 / 500V / 3 faz / Boyut 3 / 15 / 22 / 30 kW / 20 / 30 / 40 HP
251 (9.88)
200 (7.87)
105 (4.13)
*
445 (17.5)
465 (18.3)
247 (9.72)
7 (0.3)
* Ön modül FSE24B ile +4 mm (0,16 inç)
MOVITRAC® MC07A (3 faz şebeke)
Parça numarası ("Güvenli Durma" entegre)
0150-503-4-00
0220-503-4-00
0300-503-4-00
828 528 4
828 529 2
828 530 6
GİRİŞ1)
Nominal şebeke gerilimi
3 × AC 380 – 500 V
UŞebeke
Şebeke frekansı
fŞebeke
Anma şebeke akımı
(UŞebeke = 3 x AC 400 V için)
IŞebeke
IŞebeke 125
50 / 60 Hz ± % 5
AC 28,8 A
AC 36,0 A
AC 41,4 A
AC 51,7 A
AC 54,0 A
AC 67,5 A
ÇIKIŞ
Çıkış gerilimi
UA
% 100 işletmede önerilen motor gücü
% 125 işletmede önerilen motor gücü
PMot
PMot 125
% 100 işletmede nominal çıkış akımı
% 125 işletmede nominal çıkış akımı
3 × 0 – UŞebeke
15 kW / 20 HP
22 kW / 30 HP
22 kW / 30 HP
30 kW / 40 HP
30 kW / 40 HP
37 kW / 50 HP
IN
IN 125
AC 32 A
AC 40 A
AC 46 A
AC 57,5 A
AC 60 A
AC 75 A
% 100 işletmede görünen çıkış gücü
% 125 işletmede görünen çıkış gücü
SN
SN 125
22,2 kVA
27,7 kVA
31,9 kVA
39,8 kVA
41,6 kVA
52,0 kVA
İzin verilen minimum fren direnci değeri
(4-Bölgeli işletme)
RBW_min
15 Ω
12 Ω
GENEL
% 100 işletmede güç kaybı
% 125 işletmede güç kaybı
PV
PV 125
550 W
690 W
750 W
940 W
950 W
1,250 W
Cebri soğutmalı / 180 m3/saat
Soğutma şekli / Soğutma havası gereksinimi
Akım sınırı
Minimum 60 saniye için % 150 IN
Cihaz klemenslerinin kesitleri / Sıkma momenti
Klemensler
Boyutlar
GxYxD
Ağırlık
m
25 mm2 / AWG4
25 mm2 / AWG4
25 mm2 / AWG4
3,5 Nm / 31 lb in
200 mm × 465 mm × 251 mm (7,87 inç × 18,3 inç × 9,88 inç)
15 kg / 33 lb
1) UŞebeke = 3 × 500 V ise, anma şebeke ve çıkış akımları verilen anma değerlerine göre % 20 düşürülmelidir.
154
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Teknik bilgiler
kVA
Ana cihaz için teknik bilgiler
i
f
n
8
P Hz
AC 400 / 500 V / 3 faz / Boyut 4 / 37 / 45 kW / 50 / 60 HP
280 (11.0)
140 (5.51)
499 (19.6)
522 (20.6)
250 (9.84) *
246 (9.69)
7 (0.3)
* Ön modül FSE24B ile +4 mm (0,16 inç)
MOVITRAC® MC07A (3 faz şebeke)
Parça numarası ("Güvenli Durma" entegre)
GİRİŞ
0370-503-4-00
0450-503-4-00
828 531 4
828 532 2
1)
Nominal şebeke gerilimi
UŞebeke
Şebeke frekansı
fŞebeke
Anma şebeke akımı
(UŞebeke = 3 x AC 400 V için)
IŞebeke
IŞebeke 125
3 × AC 380 – 500 V
50 / 60 Hz ± % 5
AC 65,7 A
AC 81,9 A
AC 80,1 A
AC 100,1 A
ÇIKIŞ
Çıkış gerilimi
UA
% 100 işletmede önerilen motor gücü
% 125 işletmede önerilen motor gücü
PMot
PMot 125
% 100 işletmede nominal çıkış akımı
% 125 işletmede nominal çıkış akımı
3 × 0 – UŞebeke
37 kW / 50 HP
45 kW / 60 HP
45 kW / 60 HP
55 kW / 74 HP
IN
IN 125
AC 73 A
AC 91,3 A
AC 89 A
AC 111,3 A
% 100 işletmede görünen çıkış gücü
% 125 işletmede görünen çıkış gücü
SN
SN 125
50,6 kVA
63,2 kVA
61,7 kVA
77,1 kVA
İzin verilen minimum fren direnci değeri
(4-Bölgeli işletme)
RBW_min
6Ω
GENEL
% 100 işletmede güç kaybı
% 125 işletmede güç kaybı
PV
PV 125
1200 W
1450 W
1400 W
1820 W
Cebri soğutmalı / 180 m3/saat
Soğutma şekli / Soğutma havası gereksinimi
Akım sınırı
Minimum 60 saniye için % 150 IN
Cihaz klemenslerinin kesitleri / Sıkma momenti
Klemensler
Boyutlar
GxYxD
Ağırlık
m
70 mm2 / AWG00
14 Nm / 120 lb in
280 mm × 522 mm × 250 mm (11,0 inç × 20,6 inç × 9,84 inç)
27 kg / 60 lb
1) UŞebeke = 3 × 500 V ise, anma şebeke ve çıkış akımları verilen anma değerlerine göre % 20 düşürülmelidir.
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
155
8
kVA
i
f
n
Teknik bilgiler
Ana cihaz için teknik bilgiler
P Hz
AC 400 / 500 V / 3 faz / Boyut 5 / 55 / 75 kW / 74 / 100 HP
280 (11.0)
330 (13.0)
610 (24.0)
590 (23.2)
140 (5.51)
7 (0.3)
MOVITRAC® MC07A (3 faz şebeke)
Parça numarası ("Güvenli Durma" entegre)
0550-503-4-00
0750-503-4-00
829 527 1
829 529 8
GİRİŞ1)
Nominal şebeke gerilimi
UŞebeke
Şebeke frekansı
fŞebeke
Anma şebeke akımı
(UŞebeke = 3 x AC 400 V için)
IŞebeke
IŞebeke 125
3 × AC 380 – 500 V
50 / 60 Hz ± % 5
AC 94,5 A
AC 118,1 A
AC 117 A
AC 146,3 A
ÇIKIŞ
Çıkış gerilimi
UA
% 100 işletmede önerilen motor gücü
% 125 işletmede önerilen motor gücü
PMot
PMot 125
% 100 işletmede nominal çıkış akımı
% 125 işletmede nominal çıkış akımı
3 × 0 – UŞebeke
55 kW / 74 HP
75 kW / 100 HP
75 kW / 100 HP
90 kW / 120 HP
IN
IN 125
AC 105 A
AC 131 A
AC 130 A
AC 162 A
% 100 işletmede görünen çıkış gücü
% 125 işletmede görünen çıkış gücü
SN
SN 125
73,5 kVA
90,8 kVA
91,0 kVA
112,2 kVA
İzin verilen minimum fren direnci değeri
(4-Bölgeli işletme)
RBW_min
6Ω
4Ω
1700 W
2020 W
2000 W
2300 W
GENEL
% 100 işletmede güç kaybı
% 125 işletmede güç kaybı
PV
PV 125
Cebri soğutmalı / 360 m3/saat
Soğutma şekli / Soğutma havası gereksinimi
Akım sınırı
Minimum 60 saniye için % 150 IN
Cihaz klemenslerinin kesitleri / Sıkma momenti
Klemensler
Boyutlar
GxYxD
Ağırlık
m
70 mm2 / AWG00
14 Nm / 120 lb in
280 mm × 610 mm × 330 mm (11,0 inç × 24,0 inç × 13,0 inç)
35 kg / 77 lb
1) UŞebeke = 3 × 500 V ise, anma şebeke ve çıkış akımları verilen anma değerlerine göre % 20 düşürülmelidir.
156
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Teknik bilgiler
Ana cihaz için teknik bilgiler
8.1.4
kVA
i
f
n
8
P Hz
Teknik Bilgiler MOVITRAC® B, 3 × 230 V AC
MOVITRAC® B'ye genel bakış
400 / 500 V
0XS
230 V
0S
0XS
0L
0S
0L
1
2
2
2S
3
4
3
4
5
230 V / 3 faz şebeke bağlantısı
Boyut
Güç kW / HP
0XS
0S
0L
1
2
3
4
0,25 / 0,34
0,37 / 0,50
0,55 / 0,74
0,75 / 1,0
1,1 / 1,5
1,5 / 2,0
2,2 / 3,0
3,7 / 5,0
5,5 / 7,4
7,5 / 10
11 / 15
15 / 20
22 / 30
30 / 40
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
157
8
kVA
i
f
n
Teknik bilgiler
Ana cihaz için teknik bilgiler
P Hz
AC 230 V / 3 faz / Boyut 0XS / 0,25 / 0,37 kW / 0,34 / 0,50 HP
163.5 (6.437)
49.5 (1.95)
149 (5.87)
285 (11.2)
185 (7.28)
54.5 (2.15)
196 (7.72)
220 (8.66)
6 (0.2)
6 (0.2)
159.5 (6.280) *
* Ön modül FSE24B ile +4 mm (0,16 inç)
MOVITRAC® MC07A (3 faz şebeke)
0003-2A3-4-00
0004-2A3-4-00
Parça numarası ("Güvenli Durma" yok)
828 499 7
828 500 4
GİRİŞ
Nominal şebeke gerilimi
UŞebeke
3 × AC 200 – 240 V
Şebeke frekansı
fŞebeke
50 / 60 Hz ± % 5
Anma şebeke akımı
(UŞebeke = 1 x AC 230 V için)
IŞebeke
IŞebeke 125
AC 1,6 A
AC 1,9 A
AC 2,0 A
AC 2,4 A
ÇIKIŞ
Çıkış gerilimi
UA
% 100 işletmede önerilen motor gücü
% 125 işletmede önerilen motor gücü
PMot
PMot 125
% 100 işletmede nominal çıkış akımı
% 125 işletmede nominal çıkış akımı
3 × 0 – UŞebeke
0,25 kW / 0,34 HP
0,37 kW / 0,50 HP
0,37 kW / 0,50 HP
0,55 kW / 0,74 HP
IN
IN 125
AC 1,7 A
AC 2,1 A
AC 2,5 A
AC 3,1 A
% 100 işletmede görünen çıkış gücü
% 125 işletmede görünen çıkış gücü
SN
SN 125
0,7 kVA
0,9 kVA
1,0 kVA
1,3 kVA
İzin verilen minimum fren direnci değeri
(4-Bölgeli işletme)
RBW_min
27 Ω
GENEL
% 100 işletmede güç kaybı
% 125 işletmede güç kaybı
PV
PV 125
Soğutma şekli / Soğutma havası gereksinimi
40 W
50 W
Doğal konveksiyon / –
Akım sınırı
158
35 W
40 W
Minimum 60 saniye için % 150 IN
Cihaz klemenslerinin kesitleri / Sıkma momenti
Klemensler
4 mm2 / AWG12 / 0,6 Nm / 5 lb in
Boyutlar
GxYxD
54,5 mm × 185 mm × 163,5 mm
(2,15 inç × 7,28 inç × 6,437 inç)
Ağırlık
m
1,3 kg / 2,9 lb
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
kVA
Teknik bilgiler
Ana cihaz için teknik bilgiler
i
f
n
8
P Hz
AC 230 V / 3 faz / Boyut 0S / 0,55 / 0,75 kW / 0,74 / 1,0 HP
163.5 (6.437)
70 (2.8)
149 (5.87)
285 (11.2)
185 (7.28)
80 (3.1)
196 (7.72)
220 (8.66)
6 (0.2)
6 (0.2)
159.5 (6.280) *
* Ön modül FSE24B ile +4 mm (0,16 inç)
MOVITRAC® MC07A (3 faz şebeke)
0005-2A3-4-x0
0008-2A3-4-x0
Standart cihazın parça numarası (-00)
Parça numarası "Güvenli Durma" (-S01))
828 501 2
829 987 0
828 502 0
829 988 9
GİRİŞ
Nominal şebeke gerilimi
UŞebeke
3 × AC 200 – 240 V
Şebeke frekansı
fŞebeke
50 / 60 Hz ± % 5
Anma şebeke akımı
(UŞebeke = 1 x AC 230 V için)
IŞebeke
IŞebeke 125
AC 2,8 A
AC 3,4 A
AC 3,3 A
AC 4,1 A
ÇIKIŞ
Çıkış gerilimi
UA
% 100 işletmede önerilen motor gücü
% 125 işletmede önerilen motor gücü
PMot
PMot 125
% 100 işletmede nominal çıkış akımı
% 125 işletmede nominal çıkış akımı
3 × 0 – UŞebeke
0,55 kW / 0,74 HP
0,75 kW / 1,0 HP
0,75 kW / 1,0 HP
1,1 kW / 1,5 HP
IN
IN 125
AC 3,3 A
AC 4,1 A
AC 4,2 A
AC 5,3 A
% 100 işletmede görünen çıkış gücü
% 125 işletmede görünen çıkış gücü
SN
SN 125
1,4 kVA
1,7 kVA
1,7 kVA
2,1 kVA
İzin verilen minimum fren direnci değeri
(4-Bölgeli işletme)
RBW_min
27 Ω
GENEL
% 100 işletmede güç kaybı
% 125 işletmede güç kaybı
PV
PV 125
50 W
60 W
Soğutma şekli / Soğutma havası gereksinimi
60 W
75 W
Doğal konveksiyon / –
Akım sınırı
Minimum 60 saniye için % 150 IN
Cihaz klemenslerinin kesitleri / Sıkma momenti
Klemensler
Boyutlar
GxYxD
Ağırlık
m
4 mm2 / AWG12 / 0,6 Nm / 5 lb in
80 mm × 185 mm × 163,5 mm (3,1 inç × 7,28 inç × 6,437 inç)
1,5 kg / 3,3 lb
1) Cihaz tipi MC07B...-S0 daima harici bir DC 24 V şebeke adaptörü ile beslenmelidir.
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
159
8
kVA
i
f
n
Teknik bilgiler
Ana cihaz için teknik bilgiler
P Hz
AC 230 V / 3 faz / Boyut 0L / 1,1 / 1,5 / 2,2 kW / 1,5 / 2,0 / 3,0 HP
163.5 (6.437)
70 (2.8)
149 (5.87)
373.5 (14.70)
273.5 (10.77)
80 (3.1)
284.5 (11.20)
308.5 (12.15)
6 (0.2)
6 (0.2)
159.5 (6.280) *
* Ön modül FSE24B ile +4 mm (0,16 inç)
MOVITRAC® MC07A (3 faz şebeke)
0011-2A3-4-00
0015-2A3-4-00
0022-2A3-4-00
Standart tipi için parça numarası (-00)
Parça numarası "Güvenli Teknik" (-S01))
828 503 9
829 989 7
828 504 7
829 990 0
828 505 5
829 991 9
GİRİŞ
Nominal şebeke gerilimi
3 × AC 200 – 240 V
UŞebeke
Şebeke frekansı
fŞebeke
Anma şebeke akımı
(UŞebeke = 3 x AC 230 V için)
IŞebeke
IŞebeke 125
50 / 60 Hz ± % 5
AC 5,1 A
AC 6,3 A
AC 6,4 A
AC 7,9 A
AC 7,6 A
AC 9,5 A
1,1 kW / 1,5 HP
1,5 kW / 2,0 HP
1,5 kW / 2,0 HP
2,2 kW / 3,0 HP
2,2 kW / 3,0 HP
3,0 kW / 4,0 HP
ÇIKIŞ
3 × 0 – UŞebeke
Çıkış gerilimi
UA
% 100 işletmede önerilen motor gücü
% 125 işletmede önerilen motor gücü
PMot
PMot 125
% 100 işletmede nominal çıkış akımı
% 125 işletmede nominal çıkış akımı
IN
IN 125
AC 5,7 A
AC 7,1 A
AC 7,3 A
AC 9,1 A
AC 8,6 A
AC 10,8 A
% 100 işletmede görünen çıkış gücü
% 125 işletmede görünen çıkış gücü
SN
SN 125
2,3 kVA
2,9 kVA
3,0 kVA
3,7 kVA
3,5 kVA
4,3 kVA
İzin verilen minimum fren direnci değeri
(4-Bölgeli işletme)
RBW_min
27 Ω
GENEL
% 100 işletmede güç kaybı
% 125 işletmede güç kaybı
PV
PV 125
Soğutma şekli / Soğutma havası gereksinimi
75 W
90 W
90 W
110 W
Doğal konveksiyon
Akım sınırı
105 W
140 W
Cebri soğutmalı /
18 m3/saat
Minimum 60 saniye için % 150 IN
Cihaz klemenslerinin kesitleri / Sıkma momenti
Klemensler
4 mm2 / AWG12 / 0,6 Nm / 5 lb in
Boyutlar
GxYxD
80 mm × 273,5 mm × 163,5 mm
(3,1 inç × 10,77 inç × 6,437 inç)
Ağırlık
m
2,2 kg / 4,9 lb
1) Cihaz tipi MC07B...-S0 daima harici bir DC 24 V şebeke adaptörü ile beslenmelidir.
160
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Teknik bilgiler
Ana cihaz için teknik bilgiler
kVA
i
f
n
8
P Hz
AC 230 V / 3 faz / Boyut 1 / 3,7 kW / 5,0 HP
*
* Ön modül FSE24B ile +4 mm (0,16 inç)
MOVITRAC® MC07A (3 faz şebeke)
0037-2A3-4-00
Parça numarası ("Güvenli Durma" entegre)
828 506 3
GİRİŞ
Nominal şebeke gerilimi
UŞebeke
3 × AC 200 – 240 V
Şebeke frekansı
fŞebeke
50 / 60 Hz ± % 5
Anma şebeke akımı
(UŞebeke = 3 x AC 230 V için)
IŞebeke
IŞebeke 125
AC 12,9 A
AC 16,1 A
ÇIKIŞ
Çıkış gerilimi
UA
3 × 0 – UŞebeke
% 100 işletmede önerilen motor gücü
% 125 işletmede önerilen motor gücü
PMot
PMot 125
3,7 kW / 5,0 HP
5,5 kW / 7,4 HP
% 100 işletmede nominal çıkış akımı
% 125 işletmede nominal çıkış akımı
IN
IN 125
AC 14,5 A
AC 18,1 A
% 100 işletmede görünen çıkış gücü
% 125 işletmede görünen çıkış gücü
SN
SN 125
5,8 kVA
7,3 kVA
İzin verilen minimum fren direnci değeri
(4-Bölgeli işletme)
RBW_min
27 Ω
GENEL
% 100 işletmede güç kaybı
% 125 işletmede güç kaybı
PV
PV 125
Cebri soğutmalı / 40 m3/saat
Soğutma şekli / Soğutma havası gereksinimi
Akım sınırı
Minimum 60 saniye için % 150 IN
Cihaz klemenslerinin kesitleri / Sıkma momenti
Klemensler
Boyutlar
GxYxD
Ağırlık
m
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
210 W
270 W
4 mm2 / AWG12 / 0,6 Nm / 5 lb in
105 mm × 315 mm × 173 mm (4,13 inç × 12,4 inç × 6,81 inç)
3,5 kg / 7,7 lb
161
8
kVA
i
f
n
Teknik bilgiler
Ana cihaz için teknik bilgiler
P Hz
AC 230 V / 3 faz / Boyut 2 / 5,5 / 7,5 kW / 7,4 / 10 HP
225 (8.86)
300 (11.8)
335 (13.2)
229 (9.02)
105 (4.13)
315 (12.4)
130 (5.12)
6.5 (0.26)
* Ön modül FSE24B ile +4 mm (0,16 inç)
MOVITRAC® MC07A (3 faz şebeke)
Parça numarası ("Güvenli Durma" entegre)
0055-2A3-4-00
0075-2A3-4-00
828 507 1
828 509 8
GİRİŞ
Nominal şebeke gerilimi
UŞebeke
3 × AC 200 – 240 V
Şebeke frekansı
fŞebeke
50 / 60 Hz ± % 5
Anma şebeke akımı
(UŞebeke = 3 x AC 230 V için)
IŞebeke
IŞebeke 125
AC 19,5 A
AC 24,4 A
AC 27,4 A
AC 34,3 A
ÇIKIŞ
Çıkış gerilimi
UA
% 100 işletmede önerilen motor gücü
% 125 işletmede önerilen motor gücü
PMot
PMot 125
% 100 işletmede nominal çıkış akımı
% 125 işletmede nominal çıkış akımı
3 × 0 – UŞebeke
5,5 kW / 7,4 HP
7,5 kW / 10 HP
7,5 kW / 10 HP
11 kW / 15 HP
IN
IN 125
AC 22 A
AC 27,5 A
AC 29 A
AC 36,3 A
% 100 işletmede görünen çıkış gücü
% 125 işletmede görünen çıkış gücü
SN
SN 125
8,8 kVA
11,0 kVA
11,6 kVA
14,5 kVA
İzin verilen minimum fren direnci değeri
(4-Bölgeli işletme)
RBW_min
12 Ω
GENEL
% 100 işletmede güç kaybı
% 125 işletmede güç kaybı
PV
PV 125
380 W
475 W
Cebri soğutmalı / 80 m3/saat
Soğutma şekli / Soğutma havası gereksinimi
Akım sınırı
162
300 W
375 W
Minimum 60 saniye için % 150 IN
Cihaz klemenslerinin kesitleri / Sıkma momenti
Klemensler
Boyutlar
GxYxD
Ağırlık
m
4 mm2 / AWG12 / 0,6 Nm / 5 lb in
6 mm2 / AWG10 / 1,5 Nm / 13 lb in
130 mm × 335 mm × 229 mm (5,12 inç × 13,2 inç × 9,02 inç)
6,6 kg / 15 lb
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Teknik bilgiler
kVA
Ana cihaz için teknik bilgiler
i
f
n
8
P Hz
AC 230 V / 3 faz / Boyut 3 / 11 / 15 kW / 15 / 20 HP
251 (9.88)
200 (7.87)
105 (4.13)
*
445 (17.5)
465 (18.3)
247 (9.72)
7 (0.3)
* Ön modül FSE24B ile +4 mm (0,16 inç)
MOVITRAC® MC07A (3 faz şebeke)
Parça numarası ("Güvenli Durma" entegre)
0110-203-4-00
0150-203-4-00
828 510 1
828 512 8
GİRİŞ
Nominal şebeke gerilimi
3 × AC 200 – 240 V
UŞebeke
Şebeke frekansı
fŞebeke
Anma şebeke akımı
(UŞebeke = 3 x AC 230 V için)
IŞebeke
IŞebeke 125
50 / 60 Hz ± % 5
AC 40,0 A
AC 50,0 A
AC 48,6 A
AC 60,8 A
ÇIKIŞ
Çıkış gerilimi
UA
% 100 işletmede önerilen motor gücü
% 125 işletmede önerilen motor gücü
PMot
PMot 125
% 100 işletmede nominal çıkış akımı
% 125 işletmede nominal çıkış akımı
3 × 0 – UŞebeke
11 kW / 15 HP
15 kW / 20 HP
15 kW / 20 HP
22 kW / 30 HP
IN
IN 125
AC 42 A
AC 52,5 A
AC 54 A
AC 67,5 A
% 100 işletmede görünen çıkış gücü
% 125 işletmede görünen çıkış gücü
SN
SN 125
16,8 kVA
21,0 kVA
21,6 kVA
26,9 kVA
İzin verilen minimum fren direnci değeri
(4-Bölgeli işletme)
RBW_min
7,5 Ω
5,6 Ω
PV
PV 125
580 W
720 W
720 W
900 W
GENEL
% 100 işletmede güç kaybı
% 125 işletmede güç kaybı
Cebri soğutmalı / 180 m3/saat
Soğutma şekli / Soğutma havası gereksinimi
Akım sınırı
Minimum 60 saniye için % 150 IN
Cihaz klemenslerinin kesitleri / Sıkma momenti
Klemensler
Boyutlar
GxYxD
Ağırlık
m
25 mm2 / AWG4
3,5 Nm / 31 lb in
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
200 mm × 465 mm × 251 mm (7,87 inç × 18,3 inç × 9,88 inç)
15 kg / 33 lb
163
8
kVA
i
f
n
Teknik bilgiler
Ana cihaz için teknik bilgiler
P Hz
AC 230 V / 3 faz / Boyut 4 / 22 / 30 kW / 30 / 40 HP
280 (11.0)
140 (5.51)
499 (19.6)
522 (20.6)
250 (9.84) *
246 (9.69)
7 (0.3)
* Ön modül FSE24B ile +4 mm (0,16 inç)
MOVITRAC® MC07A (3 faz şebeke)
Parça numarası ("Güvenli Durma" entegre)
0220-203-4-00
0300-203-4-00
828 513 6
828 514 4
GİRİŞ
Nominal şebeke gerilimi
3 × AC 200 – 240 V
UŞebeke
Şebeke frekansı
fŞebeke
Anma şebeke akımı
(UŞebeke = 3 x AC 230 V için)
IŞebeke
IŞebeke 125
50 / 60 Hz ± % 5
AC 72 A
AC 90 A
AC 86 A
AC 107 A
ÇIKIŞ
Çıkış gerilimi
UA
% 100 işletmede önerilen motor gücü
% 125 işletmede önerilen motor gücü
PMot
PMot 125
% 100 işletmede nominal çıkış akımı
% 125 işletmede nominal çıkış akımı
3 × 0 – UŞebeke
22 kW / 30 HP
30 kW / 40 HP
30 kW / 40 HP
37 kW / 50 HP
IN
IN 125
AC 80 A
AC 100 A
AC 95 A
AC 118,8 A
% 100 işletmede görünen çıkış gücü
% 125 işletmede görünen çıkış gücü
SN
SN 125
31,9 kVA
39,9 kVA
37,9 kVA
47,4 kVA
İzin verilen minimum fren direnci değeri
(4-Bölgeli işletme)
RBW_min
3Ω
GENEL
% 100 işletmede güç kaybı
% 125 işletmede güç kaybı
PV
PV 125
1,100 W
1,400 W
1,300 W
1,700 W
Cebri soğutmalı / 180 m3/saat
Soğutma şekli / Soğutma havası gereksinimi
Akım sınırı
Minimum 60 saniye için % 150 IN
Cihaz klemenslerinin kesitleri / Sıkma momenti
Klemensler
Boyutlar
GxYxD
Ağırlık
m
70 mm2 / AWG00
14 Nm / 120 lb in
164
280 mm × 522 mm × 250 mm (11,0 inç × 20,6 inç × 9,84 inç)
27 kg / 60 lb
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
kVA
Teknik bilgiler
Ana cihaz için teknik bilgiler
8.1.5
i
f
n
8
P Hz
Teknik Bilgiler MOVITRAC® B, 1 × 230 V AC
MOVITRAC® B'ye genel bakış
400 / 500 V
230 V
1 x 230 V
0XS
0S
0XS
0L
0S
0L
1
2
2
2S
3
3
4
4
5
230 V / 1 faz şebeke bağlantısı
Boyut
Güç kW / HP
0XS
0,25 / 0,34
0,37 / 0,50
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
0S
0L
0,55 / 0,74
0,75 / 1,0
1,1 / 1,5
1,5 / 2,0
2,2 / 3,0
165
8
kVA
i
f
n
Teknik bilgiler
Ana cihaz için teknik bilgiler
P Hz
AC 230 V / 1 faz / Boyut 0XS / 0,25 / 0,37 kW / 0,34 / 0,50 HP
163.5 (6.437)
49.5 (1.95)
149 (5.87)
285 (11.2)
185 (7.28)
54.5 (2.15)
196 (7.72)
220 (8.66)
6 (0.2)
6 (0.2)
159.5 (6.280) *
* Ön modül FSE24B ile +4 mm (0,16 inç)
MOVITRAC® MC07B (1 faz şebeke)
0003-2B1-4-00
0004-2B1-4-00
Parça numarası ("Güvenli Durma" yok)
828 491 1
828 493 8
GİRİŞ
Nominal şebeke gerilimi
UŞebeke
1 × AC 200 – 240 V
Şebeke frekansı
fŞebeke
50 / 60 Hz ± % 5
Anma şebeke akımı
(UŞebeke = 1 x AC 230 V için)
IŞebeke
IŞebeke 125
AC 4,3 A
AC 5,5 A
AC 6,1 A
AC 7,5 A
ÇIKIŞ
Çıkış gerilimi
UA
% 100 işletmede önerilen motor gücü
% 125 işletmede önerilen motor gücü
PMot
PMot 125
% 100 işletmede nominal çıkış akımı
% 125 işletmede nominal çıkış akımı
3 × 0 – UŞebeke
0,25 kW / 0,34 HP
0,37 kW / 0,50 HP
0,37 kW / 0,50 HP
0,55 kW / 0,74 HP
IN
IN 125
AC 1,7 A
AC 2,1 A
AC 2,5 A
AC 3,1 A
% 100 işletmede görünen çıkış gücü
% 125 işletmede görünen çıkış gücü
SN
SN 125
0,7 kVA
0,9 kVA
1,0 kVA
1,3 kVA
İzin verilen minimum fren direnci değeri
(4-Bölgeli işletme)
RBW_min
27 Ω
GENEL
% 100 işletmede güç kaybı
% 125 işletmede güç kaybı
PV
PV 125
Soğutma şekli / Soğutma havası gereksinimi
35 W
45 W
Doğal konveksiyon / –
Akım sınırı
166
30 W
35 W
Minimum 60 saniye için % 150 IN
Cihaz klemenslerinin kesitleri / Sıkma momenti
Klemensler
4 mm2 / AWG12 / 0,5 Nm / 4 lb in
Boyutlar
GxYxD
54,5 mm × 185 mm × 163,5 mm
(2,15 inç × 7,28 inç × 6,437 inç)
Ağırlık
m
1,3 kg / 2,9 lb
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
kVA
Teknik bilgiler
Ana cihaz için teknik bilgiler
i
f
n
8
P Hz
AC 230 V / 1 faz / Boyut 0S / 0,55 / 0,75 kW / 0,74 / 1,0 HP
70 (2.8)
149 (5.87)
285 (11.2)
185 (7.28)
163.5 (6.437)
196 (7.72)
220 (8.66)
6 (0.2)
80 (3.1)
6 (0.2)
159.5 (6.280) *
* Ön modül FSE24B ile +4 mm (0,16 inç)
MOVITRAC® MC07A (1 faz şebeke)
0005-2B1-4-00
0008-2B1-4-00
Parça numarası ("Güvenli Durma" yok)
828 494 6
828 495 4
GİRİŞ
Nominal şebeke gerilimi
UŞebeke
1 × AC 200 – 240 V
Şebeke frekansı
fŞebeke
50 / 60 Hz ± % 5
Anma şebeke akımı
(UŞebeke = 1 x AC 230 V için)
IŞebeke
IŞebeke 125
AC 8,5 A
AC 10,2 A
AC 9,9 A
AC 11,8 A
ÇIKIŞ
Çıkış gerilimi
UA
% 100 işletmede önerilen motor gücü
% 125 işletmede önerilen motor gücü
PMot
PMot 125
% 100 işletmede nominal çıkış akımı
% 125 işletmede nominal çıkış akımı
3 × 0 – UŞebeke
0,55 kW / 0,74 HP
0,75 kW / 1,0 HP
0,75 kW / 1,0 HP
1,1 kW / 1,5 HP
IN
IN 125
AC 3,3 A
AC 4,1 A
AC 4,2 A
AC 5,3 A
% 100 işletmede görünen çıkış gücü
% 125 işletmede görünen çıkış gücü
SN
SN 125
1,4 kVA
1,7 kVA
1,7 kVA
2,1 kVA
İzin verilen minimum fren direnci değeri
(4-Bölgeli işletme)
RBW_min
27 Ω
GENEL
% 100 işletmede güç kaybı
% 125 işletmede güç kaybı
PV
PV 125
Soğutma şekli / Soğutma havası gereksinimi
50 W
65 W
Doğal konveksiyon / –
Akım sınırı
Minimum 60 saniye için % 150 IN
Cihaz klemenslerinin kesitleri / Sıkma momenti
Klemensler
Boyutlar
GxYxD
Ağırlık
m
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
45 W
50 W
4 mm2 / AWG12 / 0,5 Nm / 4 lb in
80 mm × 185 mm × 163,5 mm (3,1 inç × 7,28 inç × 6,437 inç)
1,5 kg / 3,3 lb
167
8
kVA
i
f
n
Teknik bilgiler
Ana cihaz için teknik bilgiler
P Hz
AC 230 V / 1 faz / Boyut 0L / 1,1 / 1,5 / 2,2 kW / 1,5 / 2,0 / 3,0 HP
163.5 (6.437)
70 (2.8)
149 (5.87)
373.5 (14.70)
273.5 (10.77)
80 (3.1)
284.5 (11.20)
308.5 (12.15)
6 (0.2)
6 (0.2)
159.5 (6.280) *
* Opsiyon kartı FSE24B ile +4 mm (0,16 inç)
MOVITRAC® MC07A (1 faz şebeke)
0011-2B1-4-00
0015-2B1-4-00
0022-2B1-4-00
Parça numarası ("Güvenli Durma" yok)
828 496 2
828 497 0
828 498 9
GİRİŞ
Nominal şebeke gerilimi
1 × AC 200 – 240 V
UŞebeke
Şebeke frekansı
fŞebeke
Anma şebeke akımı
(UŞebeke = 1 x AC 230 V için)
IŞebeke
IŞebeke 125
50 / 60 Hz ± % 5
AC 13,4 A
AC 16,8 A
AC 16,7 A
AC 20,7 A
AC 19,7 A
AC 24,3 A
ÇIKIŞ
Çıkış gerilimi
UA
% 100 işletmede önerilen motor gücü
% 125 işletmede önerilen motor gücü
PMot
PMot 125
% 100 işletmede nominal çıkış akımı
% 125 işletmede nominal çıkış akımı
3 × 0 – UŞebeke
1,1 kW / 1,5 HP
1,5 kW / 2,0 HP
1,5 kW / 2,0 HP
2,2 kW / 3,0 HP
2,2 kW / 3,0 HP
3,0 kW / 4,0 HP
IN
IN 125
AC 5,7 A
AC 7,1 A
AC 7,3 A
AC 9,1 A
AC 8,6 A
AC 10,8 A
% 100 işletmede görünen çıkış gücü
% 125 işletmede görünen çıkış gücü
SN
SN 125
2,3 kVA
2,9 kVA
3,0 kVA
3,7 kVA
3,5 kVA
4,3 kVA
İzin verilen minimum fren direnci değeri
(4-Bölgeli işletme)
RBW_min
27 Ω
GENEL
% 100 işletmede güç kaybı
% 125 işletmede güç kaybı
PV
PV 125
Soğutma şekli / Soğutma havası gereksinimi
90 W
110 W
Doğal konveksiyon
Akım sınırı
168
70 W
90 W
105 W
132 W
Cebri soğutmalı /
18 m3/saat
Minimum 60 saniye için % 150 IN
Cihaz klemenslerinin kesitleri / Sıkma momenti
Klemensler
Boyutlar
GxYxD
Ağırlık
m
4 mm2 / AWG12 / 0,5 Nm / 4 lb in
80 mm × 273,5 mm × 163,5 mm (3,1 inç × 10,77 inç × 6,437 inç)
2,2 kg / 4,9 lb
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Teknik bilgiler
Ana cihaz için teknik bilgiler
8.1.6
kVA
i
f
n
8
P Hz
MOVITRAC® B elektronik modül verileri
Fonksiyon
Klemens Tanımı
Varsayılan
Veriler
İstenen değer girişi
(Fark girişi)
X10:1
X10:2
X10:3
REF1
AI11 (+)
AI12 (–)
X10:4
GND
Dijital girişler
X12:1
X12:21)
X12:3
X12:4
X12:5
X12.6
DI00
DI01
DI02
DI03
DI04
DI05TF
TF için besleme
gerilimi
X12:7
VOTF
TF için DIN EN 60947-8 uyarınca özel karakteristik / tetikleme değeri 3 kΩ
Yardımcı gerilim çıkışı /
Harici besleme
gerilimi2)
X12:8
24VIO
Yardımcı gerilim çıkışı: U = DC 24 V, akım yüklenme kapasitesi Imaks = 50 mA
Harici gerilim beslemesi:
U = DC 24 V –% 15 / + % 20, EN 61131-2’ye göre
Projelendirme / Harici DC 24 V besleme gerilimi
bölümüne bakınız
Referans klemens
X12:9
GND
Dijital ve analog sinyaller için referans potansiyel,
PE potansiyel
Dijital çıkışlar
X13:1
X13:2
X13:3
X13:4
GND
DO02
DO03
GND
Röle çıkışı
X13:5
X13:6
X13:7
DO01-C
DO01-NO
DO01-NC
Emniyet kontağı
Bkz. Bölüm "MOVITRAC® B İşlevsel güvenlik için elektronik verileri" (→ sayfa 170).
+10 V, Imaks = 3 mA
0 – 10 V (Ri > 200 kΩ)
0 – 20 mA / 4 – 20 mA (Ri = 250 Ω),
Çözünürlük 10 Bit, tarama çevrimi 1 msn, hassasiyet ±100 mV, 200 μA
GND = Dijital ve analog sinyaller için referans
potansiyel, PE potansiyel
Hata reseti
Sağa/Dur
Sola/Dur
Enable/Dur
n11/n21
n12/n22
Fren serbest
Çalışmaya hazır
Ri = 3 kΩ, IE = 10 mA, tarama süresi 5 msn,
PLC uyumlu
Sinyal seviyesi, EN 61131-2 Tip 1 veya Tip 3'e göre:
• 11 – 30 V → 1 / Kontak kapalı
•
–3 ila +5 V → 0 / Kontak açık
• X12:2 / DI01 sağa/dur ile sabit kontak
• X12:5 / DI04 frekans girişi olarak kullanılabilir
• X12:6 / DI05 TF girişi olarak kullanılabilir
PLC uyumlu, yanıt süresi 5 msn,
Imaks DO02 = 150 mA, Imaks DO03 = 50 mA,
kısa devre korumalı, 30 V’ye kadar harici gerilim
korumalı
GND = Dijital ve analog sinyaller için referans
potansiyel, PE potansiyel
Ortak röle kontağı
Normalde açık kontak
Normalde kapalı kontak
Yüklenme kapasitesi: Umax = 30 V, Imax = 800 mA
Klemens yanıt süreleri
Dijital giriş ve çıkış klemensleri her 5 ms'de bir taranır
Maksimum kablo kesiti
1,5 mm2 (AWG15), damar sonlandırma kovanları yok
1,0 mm2 (AWG17), damar sonlandırma kovanları var
İzolasyon ayırma
uzunlukları
X10 / X12 / X13: 5 mm
FSC11B/12B / FIO11B/21B / FSE24B: 7 mm
Sıkma momenti
X10 / X12 / X13: 0.25 Nm
FSC11B/12B / FIO11B/ 21B / FSE24B: 0,22 – 0,25 Nm
1) X12:2 / DI01 sabit olarak Sağa/Dur atanmıştır
2) Cihaz tipi MC07B...-S0 daima harici gerilimle beslenmelidir
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
169
8
kVA
i
f
n
Teknik bilgiler
Ana cihaz için teknik bilgiler
P Hz
24 V destekleme işletmesi için DC 24 V güç gereksinimi
Boyut
Ana cihaz
için güç
gereksinimi1)
0 MC07B..-00
5W
0 MC07B..-S0
12 W
1, 2S, 2
17 W
3
23 W
4, 5
25 W
DBG60B
FIO11B
Fieldbus
opsiyonu2)3)
DHP11B3)
DHE21B /
41B3)
FSE24B
1W
2W
3,4 W
4,5 W
8,5 W
1,2 W
1) FIO21B, FBG11B, FSC11B/12B (UWS11A / USB11A) dahil. Dijital çıkışlardaki yüklemeyi dikkate alınız
ayrıca her 100 mA için 2,4 W ile.
2) Fieldbus opsiyonları: DFP21B, DFD11B, DFE32B, ...
3) Bu opsiyonların DAİMA ayrıca harici beslenmesi gerekir.
8.1.7
MOVITRAC® B / İşlevsel güvenlik için elektronik verileri
Entegre işlevsel güvenli cihazlar için X17 güvenlik girişi:
Klemens
Tanımı
X17:1
GND: X17:2 için referans potansiyeli
X17:2
VO24: UOUT = DC 24 V, sadece aynı cihazdaki X17:4’ü beslemek için, başka
cihazları beslemesine izin verilmez
X17:3
SOV24: DC +24 V girişi "STO" (emniyet kontağı) için referans potansiyel
X17:4
SVI24: DC +24 V girişi "STO" (emniyet kontağı)
izin verilen kablo kesiti
Her klemens için 1 damar: 0,75 – 1,5 mm2 (AWG21 – 15)
Her klemens için 2 damar: 0,75 – 1,0 mm2 (AWG21 – 17)
Sıkma momenti
•
•
Min, 0,22 Nm
Maks, 0,25 Nm
Boyut
Emniyetli 24 V besleme gerilimi
Güç tüketimi X17:4
MOVITRAC® B’deki emniyetli
24 V besleme geriliminin ayrılmasından çıkış katındaki darbe
örneğinin ayrılmasına kadar ki
süre tayırma
Tekrar çalıştırma süresi
170
Giriş kapasitansı
–
–
Min.
Tip.
Maks.
DC 19,2 V
DC 24 V
DC 30 V
0S / 0L
27 µF
3W
1
270 µF
5W
2 / 2S
270 µF
3
270 µF
4
270 µF
8W
5
270 µF
10 W
0
–
–
–
20 msn
1–5
–
–
–
100 msn
–
–
6W
7,5 W
200 msn
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Teknik bilgiler
Aksesuar ve opsiyonların teknik bilgileri
8.2
Aksesuar ve opsiyonların teknik bilgileri
8.2.1
Tuş takımları
kVA
i
f
n
8
P Hz
Standart tuş
takımı FBG11B
Parça numarası: 1820 635 2
Açıklama
Basit bir arıza teşhisi ve devreye alma işlemi için ön modül FBG11B kullanılabilir.
[1]
9007199279701003
[1] LED ekran
İşlevler
Özellikler
•
İşlem verileri ve durum göstergeleri ekranları
•
Hata belleği sorgulanması ve hata reset
•
Parametre göstergesi ve ayarı
•
Veri yedeklenmesi ve parametre setlerinin aktarılması
•
SEW motorları ve yabancı motorlar için konforlu devreye alma menüsü
•
MOVITRAC® B'nin manüel kontrolü
•
5 basamaklı 7 parçalı gösterge / 6 tuş / 8 piktogram / istenen değer ayarlayıcısı
•
Kısa ve uzun menü arasında seçme olanağı
•
Frekans çeviriciye takılabilir (işletmede)
•
Koruma sınıfı IP20 (EN 60529)
•
IPOS® programının başladığını belirten LED gösterge
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
171
8
kVA
i
f
n
Teknik bilgiler
Aksesuar ve opsiyonların teknik bilgileri
P Hz
Gelişmiş tuş takımı DBG60B
Açıklama
MOVITRAC® ana cihaz olarak DBG60B tuş takımı olmadan verilir ve tuş takımı isteğe
bağlı olarak donatılabilir. MOVITRAC® 07B'nin genişletilmiş tuş takımı ile kullanılması
DBG60B bellenimi 13'ten itibaren mümkündür.
Tuş takımı
Diller
Parça
numarası
DBG60B-01
DE / EN / FR / IT / ES / PT / NL
(Almanca / İngilizce / Fransızca / İtalyanca / İspanyolca /
Portekizce / Hollandaca)
1820 403 1
DBG60B-02
DE / EN / FR / FI / SV / DA / TR
(Almanca / İngilizce / Fransızca / Fince / İsveççe /
Danimarkaca / Türkçe)
1820 405 8
DBG60B-03
DE / EN / FR / RU / PL / CS
(Almanca / İngilizce / Fransızca / Rusça / Polonyaca / Çekçe)
1820 406 6
DBG60B-04
DE / EN / FR / ZH
(Almanca / İngilizce / Fransızca / Çince)
1820 850 9
Kapı montaj seti1)
Tanımlama (= teslimat içeriği)
DBM60B
•
•
Uzatma kablosu
Tanımlama (= teslimat içeriği)
Parça
numarası
DKG60B
•
•
817 583 7
Parça
numarası
DBG60B için muhafaza (IP65)
Uzatma kablosu DKG60B, uzunluk 5 m (20 ft)
5 m (20 ft)
Ekranlanmış, 4 damarlı kablo
824 853 2
1454354443
1) Tuş takımı DBG60B teslimat içeriğine dahil değildir ve ayrıca sipariş edilmelidir.
İşlevler
Donatım
•
İşlem verileri ve durum göstergeleri ekranları
•
Dijital giriş/çıkışların durum göstergeleri
•
Hata belleği sorgulanması ve hata reset
•
Çalışma ve servis parametrelerinin ayarlanması ve gösterilmesi
•
Veri yedekleme ve parametre setlerinin başka MOVITRAC® B'lere aktarılması
•
Konforlu bir devreye alma menüsü
•
MOVITRAC® B'nin manüel kontrolü
•
Işıklı açık metin ekranı, 7 farklı dilde ayarlanabilir
•
21 tuşlu klavye
•
Uzatma kablosu DKG60B (5 m (20 ft)) üzerinden bağlanabilir
•
Koruma sınıfı IP40 (EN 60529)
UYARI
DBG60B tuş takımı opsiyonu FSC11B/12B, FSE24B veya FIO11B / FIO21B ön iletişim modülüne bağlanır. DBG60B kullanıldığında, aynı anda RS485 üzerinden
MOVITRAC® B bağlanamaz.
172
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Teknik bilgiler
Aksesuar ve opsiyonların teknik bilgileri
i
f
n
8
P Hz
Aşağıdaki resimde mekanik boyutlar mm (inç) olarak gösterilmektedir.
135 (5.31)
DBG60B
Boyut resmi
kVA
45 (1.8)
18 (0.71)
1454357771
Ölçüler (inç)
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
173
8
kVA
i
f
n
Teknik bilgiler
Aksesuar ve opsiyonların teknik bilgileri
P Hz
DBG60B için ankastre muhafaza DBM60B / DKG60B
Açıklama
DBG60B tuş takımının invertere yakın montajı (örn. elektrik panosu kapağına) için
DBM60B opsiyonu kullanılabilir. DBM60B opsiyonu IP65 koruma sınıfında bir montaj
gövdesinden ve 5 m uzatma kablosundan DKG60B oluşur.
Parça numaraları
•
DBM60B08248532
•
DKG60B08175837
Aşağıdaki resimde mekanik boyutlar mm (inç) olarak gösterilmektedir.
16
Ø4 (0.2)
.0)
54 (2
.15)
67 (2
.6)
139 (5.47)
(1
26
3)
(0.6
151 (5.94)
DBM60B /
DKG60B için
boyut çizimi
R5
1454360843
Ölçüler (inç)
174
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Teknik bilgiler
Aksesuar ve opsiyonların teknik bilgileri
kVA
i
f
n
8
P Hz
UBP11A Parametre Modülü
18028939
Parça numarası
823 933 9
Açıklama
•
Frekans dönüştürücüden
depolanması
•
Parametre modülündeki verilerin frekans çeviriciye geri aktarılması
•
İşletme durumunun gösterilmesi
•
LED'lerin anlamları:
gelen
verilerin
parametre
modülünün
belleğine
– yeşil: veri var
– yeşil yanıp sönüyor: Veri aktarımı devam ediyor
– sarı: veri yok
– kırmızı: kopyalama hatası
UYARI
Parametre modülü UBP11A ön iletişim modülü FSC11B/12B, FSE24B veya
FIO11B / FIO21B'ye bağlanır. UBP11A kullanıldığında, aynı zamanda RS485 üzerinden MOVITRAC® B bağlantısına izin verilmez.
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
175
8
kVA
i
f
n
Teknik bilgiler
Aksesuar ve opsiyonların teknik bilgileri
P Hz
İstenen değer ayarlayıcısı MBG11A
Parça numarası
822 547 8
Açıklama
•
İstenen değer ayarlayıcısı MBG11A 2 tuş ve bir ekranla donatılmıştır. Hızın uzaktan
% –100 ile % +100 nmaks (P302) arasında ayarlanmasını sağlarlar.
•
Aynı anda 31 MOVIMOT® B birlikte kontrol edilebilir (Broadcasting).
•
İstenen değer ayarlayıcısı MBG11A için ön modül FSC11B/12B veya FIO11B
gereklidir.
Tüm ölçüler mm (inç) olarak.
[1]
[1]
5)
[2]
[2]
60 ((2.4))
88 (3.5)
)
(2.8
38
(1.
M4
70
28 (1.1)
Ölçüler ve bağlantı
ataması
[1]
[1]
90 (3
(3.5)
56 (2.2)
68 (2.7)
RS-
RS+
24V
MBG11A
186412427
[1] Arka taraftaki vida yuvası
[2] M4 vidalar için tespit delikleri
Teknik bilgiler
Parça numarası
822 547 8
Giriş gerilimi
DC 24 V ± % 25
Akım gereksinimi
yakl. 70 mA
İstenen değer
çözünürlüğü
%1
Seri arabirim1)
Maksimum 31 MOVIMOT®-frekans çevirici bağlantısı için RS485
(maks. 200 m (656 ft), 9600 baud)
Koruma sınıfı
IP65
Ortam sıcaklığı
-15 °C ile +60 °C arası
Boyutlar
90 mm × 70 mm × 38 mm (3,5 inç × 2,8 inç × 1,5 inç)
1) entegre edilmiş dinamik sonlandırma direnci ile
176
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Teknik bilgiler
Aksesuar ve opsiyonların teknik bilgileri
8.2.2
kVA
i
f
n
8
P Hz
Arabirim adaptörü
UWS11A Arabirim adaptörü
UYARI
UWS11A'nın bağlanması için FSC11B/12B veya FIO11B gereklidir.
Parça numarası
822 689 X
Açıklama
UWS11A opsiyonu ile RS232 sinyalleri (örneğin bir PC’den) RS485 sinyallerine dönüştürülebilir. Bu RS485 sinyalleri daha sonra MOVITRAC® RS485 arabirimine aktarılabilir.
UWS11A opsiyonu 24 V DC besleme gerilimi ile çalışır (Imaks = DC 50 mA).
RS232 arabirimi
UWS11A ile PC arasındaki bağlantı piyasada yaygın olarak bulunan, ekranlanmış bir
seri arabirim kablosu ile yapılır (ekranlı!).
RS485 arabirimi
UWS11A’nın RS485 arabirimi üzerinden maks. 32 MOVITRAC® ile bir iletişim ağı kurulabilir [maks. toplam kablo uzunluğu 200 m (656 ft) olmalıdır]. Burada sabit sonlandırma
dirençleri bağlandığından, harici sonlandırma dirençleri kullanılmamalıdır!
İzin verilen kablo kesiti:
her klemens için 1 damar 0,20 – 2,5 mm2 (AWG 24 – 12)
her klemens için 2 damar 0,20 – 1 mm2 (AWG 24 – 17)
UWS11A'nın
boyut resmi
24V
RS+
RS-
X2:RS-232
X1:RS-485
1
2
3
4
5
75 (3.0)
1
2
3
4
5
UWS
5 (0.2)
22.5 (0.88)
68 (2.7)
83 (3.3)
1454780939
Ölçüler mm (inç)
UWS11A opsiyonu elektrik panosundaki taşıyıcı raya (EN 50022-35 x 7,5) monte edilir.
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
177
8
kVA
i
f
n
Teknik bilgiler
Aksesuar ve opsiyonların teknik bilgileri
P Hz
Teknik bilgiler
UWS11A
Parça numarası
822 689 X
Ortam sıcaklığı
0 °C ile 40 °C arası
Depolama sıcaklığı
–25 °C ile +70 °C arası (EN 60721-3-3’e göre, Sınıf 3K3)
Koruma sınıfı
IP20
Besleme gerilimi
DC 24 V (Imaks = 50 mA)
Güç tüketimi
maks. DC 50 mA
Ağırlık
150 g (0,35 lb)
Boyutlar
83 mm × 75 mm × 22,5 mm (3,3 inç × 3,0 inç × 0,88 inç)
Arabirim adaptörü UWS21B
UYARI
UWS21B'nin bağlanması için FSC11B/12B, FSE24B veya FIO11B/21B gereklidir.
178
Parça numarası
1820 456 2
Açıklama
UWS21B opsiyonu ile RS232 sinyalleri (örneğin bir PC’den) RS485 sinyallerine dönüştürülebilir. Bu RS485 sinyalleri daha sonra MOVITRAC® B'nin XT slotuna aktarılabilir.
RS232 arabirimi
UWS21B ile PC arasındaki bağlantı piyasada yaygın olarak bulunan, ekranlanmış bir
seri arabirim kablosu ile yapılır (ekranlı!).
RS485 arabirimi
UWS21B – MOVITRAC® B bağlantısı RJ10 fişli bir seri arabirim kablosu ile gerçekleştirilir.
Teslimat içeriği
Opsiyon UWS21B’nin teslimat içeriği:
•
UWS21B cihazı
•
UWS21B – PC bağlantısı için 9-pin Sub-D-soket ve 9-pin Sub-D-fişli seri arabirim
kablosu.
•
UWS21B – MOVITRAC® B bağlantısı için 2 adet RJ10 fişli seri arabirim kablosu
•
Üzerinde Engineering-Software MOVITOOLS® MotionStudio yazılımı olan CD-ROM
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Teknik bilgiler
Aksesuar ve opsiyonların teknik bilgileri
UWS21B'nin
boyut resmi
kVA
i
f
n
8
P Hz
96 (3.8)
25 (0.98)
43 (1.7)
90 (3.5)
1454854283
Ölçüler mm (inç)
Teknik bilgiler
UWS21B
Parça numarası
1 820 456 2
Ortam sıcaklığı
0 °C ile 40 °C arası
Depolama sıcaklığı
–25 °C ile +70 °C arası (EN 60721-3-3’e göre, Sınıf 3K3)
Koruma sınıfı
IP20
Ağırlık
300 g (0,7 lb)
Boyutlar
96 mm × 43 mm × 25 mm (3,8 inç × 1,7 inç × 0,98 inç)
USB11A arabirim adaptörü
UYARI
USB11A'nın bağlanması için FSC11B/12B, FSE24B veya FIO11B/21B gereklidir.
Parça numarası
824 831 1
Açıklama
USB11A opsiyonu ile USB arabirimli bir PC veya notebook MOVITRAC® B cihazın XT
slotuna bağlanabilir. USB11A arabirim adaptörü USB1.1 ve USB2.0 girişlerini desteklemektedir.
USB11A – PC
USB11A – PC bağlantısı piyasada yaygın olarak bulunan, ekranlanmış bir USB A-B tipi
USB bağlantı kablosu ile yapılır.
RS485 arabirimi
USB11A – MOVITRAC® B bağlantısı RJ10 fişli bir seri arabirim kablosu ile gerçekleştirilir.
MOVITRAC® –
USB11A
MOVITRAC® B – USB11A bağlantısı RJ10 fişli bir seri arabirim kablosu ile gerçekleştirilir.
Teslimat içeriği
USB11A opsiyonunun teslimat içeriği:
•
USB11A arabirim adaptörü
•
USB11A – PC bağlantısı için USB bağlantı kablosu
•
MOVITRAC® B – USB11A bağlantısı için 2 adet RJ10 fişli seri arabirim kablosu
•
Üzerinde Engineering-Software MOVITOOLS® MotionStudio yazılımı ve sürücüleri
olan CD-ROM
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
179
8
kVA
i
f
n
Teknik bilgiler
Aksesuar ve opsiyonların teknik bilgileri
P Hz
Boyut resmi
Ölçüler mm (inç)
25 (0.98)
92.5 (3.64)
43 (1.7)
90 (3.0)
1454863115
Ölçüler mm (inç)
Teknik bilgiler
USB11A
180
Parça numarası
824 831 1
Ortam sıcaklığı
0 ila 40 °C
Depolama sıcaklığı
–25 °C ile +70 °C arası (EN 60721-3-3’e göre, Sınıf 3K3)
Koruma sınıfı
IP20
Ağırlık
300 g (0,7 lb)
Boyutlar
92,5 mm x 43 mm x 25 mm (3,64 inç x 1,7 inç x 0,98 inç)
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Teknik bilgiler
Aksesuar ve opsiyonların teknik bilgileri
8.2.3
kVA
i
f
n
8
P Hz
Ön modül
MOVITRAC® B'de doğrudan takılabilen modüller için 2 yuva mevcuttur. Bu modüllerle
çok sayıda fonksiyon gerçekleştirilebilir.
UYARI
Modüller sadece önceden belirlenmiş olan yuvaya takılabilir.
Her yuva için sadece bir modül mümkündür (FIO11B, FSC11B/12B ve FSE24B opsiyonları aynı bağlantı yerine monte edildiklerinden aynı anda kullanılmaları mümkün
değildir).
A
B
3818921227
A yuvası FBG11B için ayrılmıştır.
B yuvası aşağıdaki modüllerden biri için öngörülmüştür.
•
FSC11B/12B
•
FSE24B
•
FIO11B/21B
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
181
8
kVA
i
f
n
Teknik bilgiler
Aksesuar ve opsiyonların teknik bilgileri
P Hz
Analog modül FIO11B
Parça numarası: 1820 637 9
Açıklama
Analog modül FIO11B ana cihaza aşağıdaki arabirimleri ilave eder:
•
İstenen değer girişi
•
Analog çıkış
•
RS485 arabirimi
X44
FIO11B
X45 X40
HL
12345
9007199490009355
182
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Teknik bilgiler
kVA
Aksesuar ve opsiyonların teknik bilgileri
i
f
n
8
P Hz
Analog modül FIO11B için elektronik modül verileri
Fonksiyon
Klemens
Tanımı
Veriler
İstenen değer
girişi1)
X40:1
X40:2
AI2: Gerilim girişi
GND: Referans potansiyel
-10 ila +10 V
Ri > 40 kΩ
Çözünürlük 10 bit
Tarama çevrimi 5 msn
Hassasiyet ±100 mV, 200 μA
Analog çıkış / alternatif olarak akım
çıkışı ya da gerilim
çıkışı
X40:3
X40:4
X40:5
GND: Referans potansiyel
AOV1: Gerilim çıkışı
AOC1: Akım çıkışı
0 – 10 V / Imaks = 2 mA
0 (4) – 20 mA
Çözünürlük 10 bit
Tarama çevrimi 5 msn
30 V’ye kadar harici akım ve kısa devre korumalı
Yük direnci RL ≤ 750 Ω
Hassasiyet ±100 mV, 200 μA
Servis arabirimi
X44
RJ10
Servis arabirimi
EIA standardı, 9,6 kBaud
Bağlantı: Sadece servis için noktalar arası (peer to peer) bağlantı
Maksimum kablo uzunluğu 3 m (10 ft)
RS485 arabirimi
X45:H
X45:L
X45:Ø
ST11: RS485+
ST12: RS485–
GND: Referans potansiyel
EIA standardı, 9,6 kBaud, maks. 32 kullanıcı
Maksimum kablo uzunluğu 200 m (656 ft)
Dinamik sonlandırma dirençleri sabit olarak takılmıştır
X44
RJ10
Servis arabirimi
Bağlantı: Sadece servis için noktalar arası (peer to peer) bağlantı
Maksimum kablo uzunluğu 3 m (10 ft)
FIO11B'de X44 ve X45 paralel bağlanmıştır.
1) İstenen değer girişi kullanılmazsa, GND’ye bağlanmalıdır. Aksi takdirde –1 V ile +1 V arasında ölçülen bir giriş gerilimi oluşur.
FIO11B'deki tüm klemensler için klemens kesiti:
•
1,5 mm2 (AWG15), damar sonlandırma kovanları yok
•
1,0 mm2 (AWG17), damar sonlandırma kovanları var
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
183
8
kVA
i
f
n
Teknik bilgiler
Aksesuar ve opsiyonların teknik bilgileri
P Hz
Dijital modül FIO21B
Parça numarası 1822 541 1
Açıklama
Dijital modül FIO21B ana cihaza aşağıdaki arabirimleri ilave eder:
•
7 ilave dijital giriş DI10 – DI16
•
RS485-Service arabirimi
•
CAN bazında sistem yolu (SBus) (listelenen protokoller: MOVILINK®, CANopen)
X44
FIO21B
X46 X42
1231234567
9007200898417931
Dijital modül FIO21B için elektronik verileri
Fonksiyon
Klemens
Tanımı
Veriler
Dijital girişler
X42:1
X42:2
X42:3
X42:4
X42:5
X42:6
X42:7
DI10
DI11
DI12
DI13
DI14
DI15
DI16
Ri = 3 kΩ, IE = 10 mA, tarama çevrimi 5 msn, PLC uyumlu
EN 61131-2'ye göre Tip 1 veya Tip 3'e sinyal seviyesi:
• 11 ila 30 V: Kontak kapalı
• -3 ila +5 V: Kontak açık
Fabrikada işlevsiz "NO FUNCTION" olarak programlanır.
Servis arabirimi
X44
RJ10
Servis arabirimi
EIA Standardı, 9,6 kBaud
Bağlantı: Sadece servis için noktalar arası (peer to peer)
bağlantı
Maksimum kablo uzunluğu 3 m (10 ft)
Sistem yolu (SBus)
X46:1
X46:2
X46:3
SC11: CAN High
SC12: CAN-Low
GND: Referans potansiyel
CAN-Bus, CAN Teknik Özelliği 2.0, Bölüm A ve B'ye göre
ISO 11898'e göre iletişim tekniği, maks. 64 kullanıcı
Birlikte gelen 120 Ω direnç ile SC11 ve SC12 arasında bus
sonlandırması mümkündür
FIO21B'deki tüm klemensler için klemens kesiti:
184
•
1,5 mm2 (AWG15), damar sonlandırma kovanları yok
•
1,0 mm2 (AWG17), damar sonlandırma kovanları var
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Teknik bilgiler
Aksesuar ve opsiyonların teknik bilgileri
kVA
i
f
n
8
P Hz
İletişim modülü FSC11B
Parça numarası: 1820 716 2
İletişim modülü FSC11B PLC, MOVITRAC® B, MOVIDRIVE®, PC veya operatör paneli
ile iletişim için, MOVITRAC® B iletişim arabirimlerini dışarıya verir. Bunun için kullanılabilen fieldbus arabirimleri:
Açıklama
•
RS485
•
CAN bazında sistem yolu (SBus) (desteklenen protokoller: MOVILINK® / CANopen)
S1
S2
ON
X44
OFF
FSC11B
X45
X46
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
235261451
İletişim modülü FSC11B için elektronik verileri
Fonksiyon
Klemens
Tanımı
Veriler
Systembus
(SBus)
X46:1
X46:2
X46:3
X46:4
X46:5
X46:6
X46:7
SC11: SBus High
SC12: SBus Low
GND: Referans potansiyel
SC21: SBus High
SC22: SBus Low
GND: Referans potansiyel
24VIO: Yardımcı gerilim /
Harici gerilim beslemesi
CAN-Bus, CAN tanımlaması 2.0, Bölüm A ve B’ye göre, aktarım tekniği ISO 11898’e göre, maks. 64 katılımcı, sonlandırma direnci (120 Ω)
DIP anahtar S1 üzerinden devreye alınabilir.
Servis
arabirimi
X44
RJ10
Servis arabirimi
EIA Standardı, 9,6 kBaud
Bağlantı: Sadece servis için noktalar arası (peer to peer) bağlantı
Maksimum kablo uzunluğu 3 m (10 ft)
RS485
arabirimi
X45:H
X45:L
X45:Ø
ST11: RS485+
ST12: RS485–
GND: Referans potansiyel
EIA standardı, 9,6 kBaud, maks. 32 katılımcı
Maksimum kablo uzunluğu 200 m (656 ft)
Dinamik sonlandırma dirençleri sabit olarak takılmıştır
FSC11B'deki tüm klemensler için klemens kesiti:
•
1,5 mm2 (AWG15), damar sonlandırma kovanları yok
•
1,0 mm2 (AWG17), damar sonlandırma kovanları var
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
185
8
kVA
i
f
n
Teknik bilgiler
Aksesuar ve opsiyonların teknik bilgileri
P Hz
İletişim modülü FSC12B
Parça numarası: 1824 045 3
X46
0012
S2
Addr.
1: 20
2: 21
3: 22
4: 23
5: 24
6: 25
7: 26
8: 27
18240453.51
CTS
S1
Function
1: ML/CANop
2: 125kBaud
3: 250kBaud
4: 500kBaud
5: 1 MBaud
6: F1
7: F2
8: R- Term
FSC12B
1 2 3 4 5 6 7 8
X46
ON
X45
S1
CTS
FSC12B
1 2 3 4 5 6 7 8
X44
ON
S2
1: CAN+
2: CAN3: Gnd
4: CAN+
5: CAN6: Gnd
7: 24V IO
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
3833587211
Açıklama
İletişim modülü FSC12B PLC, MOVITRAC® B, MOVIDRIVE®, PC veya operatör paneli
ile iletişim için, MOVITRAC® B iletişim arabirimlerini dışarıya verir. Bunun için kullanılabilen fieldbus arabirimleri:
•
RS485
•
CAN bazında sistem yolu (SBus) (desteklenen protokoller: MOVILINK® / CANopen)
DIP anahtar üzerinden aşağıda belirtilen iletişim parametreleri ayarlanabilir:
•
Profil (MOVILINK®, CANopen)
•
Baud hızı
•
Adres
FSC11B iletişim modülünün aksine, FSC12B ile CAN adresi sabit olarak ayarlanabilir.
Yazılım üzerinden ayarlanmasına gerek yoktur. Cihaz değiştirildiğinde adresin de değiştirilmesi gerekmez.
186
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Teknik bilgiler
Aksesuar ve opsiyonların teknik bilgileri
kVA
i
f
n
8
P Hz
İletişim modülü FSC12B için elektronik verileri
Fonksiyon
Klemens /
Anahtar
Tanımı
Veriler
Systembus
(SBus)
X46:1
X46:2
X46:3
X46:4
X46:5
X46:6
X46:7
SC11: SBus High
SC12: SBus Low
GND: Referans potansiyel
SC11: SBus High
SC12: SBus Low
GND: Referans potansiyel
24VIO: Yardımcı gerilim /
Harici gerilim beslemesi
CAN-Bus, CAN tanımlaması 2.0, Bölüm A ve B’ye göre, aktarım tekniği ISO 11898’e göre, maks. 64 kullanıcı, sonlandırma direnci (120 Ω)
DIP anahtar S1:8 üzerinden devreye alınabilir (arka sayfa).
Servis
arabirimi
X44
RJ10
Servis arabirimi
EIA Standardı, 9,6 kBaud
Bağlantı: Sadece servis için noktalar arası (peer to peer) bağlantı
Maksimum kablo uzunluğu 3 m (10 ft)
RS485
arabirimi
X45:H
X45:L
X45:Ø
ST11: RS485+
ST12: RS485–
GND: Referans potansiyel
EIA standardı, 9,6 kBaud, maks. 32 katılımcı
Maksimum kablo uzunluğu 200 m (656 ft)
Dinamik sonlandırma dirençleri sabit olarak takılmıştır
DIP anahtar
S2
Adres
Dijital kodlu: 1:20; 2:21; 3:22
Örnek: Adres 9: S2:1 ve S2:4 = ON
İzin verilen adres aralığı:
• 0 – 63 (MOVILINK®: S1:1 = OFF)
• 1 – 127 (CANopen: S1:1 = ON)
S1
S1:1 CAN-Profil
S1:2 125 kBaud
S1:3 250 kBaud
S1:4 500 kBaud
S1:5 1 MBaud
S1:6 F1
S1:7 F2
S1/8 Sonlandırma direnci
OFF = MOVILINK®, ON = CANopen
S1:2 – S1:5
• Baud hızı: sadece tam 1 baud hızı seçilmelidir
S1:6 – S1:7
• F1 ve F2 rezerve edildiklerinden basılmamaları gerekir.
S1:8 120 Ω bus sonlandırmasını CAN high ile CAN low arasında
değiştirir
FSC12B'deki tüm klemensler için klemens kesiti:
•
1,5 mm2 (AWG15), damar sonlandırma kovanları hariç
•
1,0 mm2 (AWG17), damar sonlandırma kovanları ile
DIP anahtar ön ayar değeri OFF. Böylece P88. parametresinde kayıtlı olan değerler
geçerlidir.
DIP anahtar S1:2 – S1:5 üzerinden herhangi bir baud hızı seçilmezse veya birden fazla
baud hızı seçilirse, P884 parametresinde ayarlanmış olan baud hızı kullanılır.
DIP anahtar S2 üzerinden geçersiz bir adres ayarlanırsa, P881 ve P886 parametreleri
üzerinden ayarlanmış olan adresler kullanılır.
Geçersiz adresler için örnekler:
•
Adres > 63, MOVILINK®-Profil (S1:1 = OFF) veya
•
Adres > 127 veya adres = 0, CANopen profilinde (S1:1 = ON)
FSC12B sadece MOVITRAC®-bellenim 1822 5632.11'den itibaren desteklenir.
Daha eski bellenim versiyonlarında CAN üzerinden iletişim mümkün değildir.
SEW-EURODRIVE tarafından Engineering-Software MOVITOOLS® MotionStudio'nun
Versiyon 5.80'den itibaren kullanılması önerilir.
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
187
8
kVA
i
f
n
Teknik bilgiler
Aksesuar ve opsiyonların teknik bilgileri
P Hz
EtherCAT® modülü FSE24B
Parça numarası: 1824 006 2
CTS
1 2 3 4 5 6 7 8
X44
X44
ON
S1
FSE24B
S2
CTS
1 2 3 4 5 6 7 8
FSE24B
ON
RUN
ERR
SYS-F
X47 X30 IN X30 OUT
X47
EtherCAT
X30 IN
Device-ID
S1
S2
1 : 20 1 : 28
2 : 21 2 : 29
3 : 22 3 : 210
4 : 23 4 : 211
5 : 24 5 : 212
6 : 25 6 : 213
7 : 26 7 : 214
8 : 27 8 : 215
24V IO: 1
Gnd: 2
X47
RS485 Service arabirimi
IN
X30
•
Ethercat
EtherCAT®
18240062.52
•
0013
İletişim modülü EtherCAT® FSE24B ana cihaza aşağıdaki arabirimleri ilave eder:
FSE24B
Açıklama
OUT
1 2
®
X30 OUT
3833591435
İletişim modülü olarak DFE24B gateway tipi de mevcuttur.
EtherCAT® FSE24B için elektronik verileri
Fonksiyon
Klemens
Tanımı
Veriler
EtherCAT
X30 IN
X30 OUT
(2 × RJ45)
Giren ve çıkan
EtherCAT® bağlantısı
•
•
•
Servis
arabirimi
X44
RJ10
Servis arabirimi
EIA Standardı, 9,6 kBaud
Bağlantı: Sadece servis için noktalar arası
(peer to peer) bağlantı
Maksimum kablo uzunluğu 3 m (10 ft)
Harici besleme gerilimi
X47:1
X47:2
24 V IO
GND
•
•
®
•
Hızlı Ethernet (100 MBaud, Tam duplex)
Auto-Crossing
IEC 61158, IEC 61784-2
U = DC 24 V (–% 15, +% 20)
X47 üzerinden FSE24B ve MOVITRAC® B
de 24 V ile beslenir
Alternatif olarak FSE24B sadece
MOVITRAC® B'den de beslenebilir
S1 ve S2 DIP anahtarlarla dijital kodlu olarak MOVITOOLS® MotionStudio parametre
grubu P09. (bus diyagnozu) parametre grubunda okunabilen bir cihaz tanımı ayarlanabilir. Bu cihaz tanımı alternatif olarak İndeks 10497 Subindex 3 üzerinden de okunabilir.
Genişletilmiş diyagnoz parametrelerinin parametre ağacının P09. parametre grubundaki
parametrelerin gösterilmesi için, Engineering-Software MOVITOOLS® MotionStudio
Versiyon 5.70 veya daha yükseği gereklidir.
188
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Teknik bilgiler
Aksesuar ve opsiyonların teknik bilgileri
8.2.4
kVA
i
f
n
8
P Hz
Fieldbus bağlantısı
PROFIBUS için fieldbus arabirimi DFP21B
Parça numarası: 1820 962 9
1823 840 8 uygun vidalarla set halinde.
Açıklama
Frekans çevirici MOVITRAC® B DFP21B opsiyonlu güçlü üniversal fieldbus arabirimi
sayesinde PROFIBUS DP ve DP-V1 üzerinden bir üst seviyedeki otomasyon sistemlerine bağlantı sağlar.
Montaj için lütfen "Fieldbus arabirimi DFP21B PROFIBUS DP-V1" dokümanını göz
önünde bulundurunuz.
Elektronik modül
verileri
DFP21B Opsiyonu
DFP21B
RUN
X30
BUS
FAULT
20
21
22
23
24
25
26
AS
0
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
X26 üzerinden
harici gerilim
beslemesi
U = DC 24 V (–% 15, +% 20)
Imaks = DC 200 mA
Pmaks = 3,4 W
PROFIBUS
protokol tipleri
PROFIBUS DP ve DP-V1 (IEC 61158’e göre)
Otomatik baud
hızı tanınması
9,6 kBaud – 12 Mbaud
Bağlantı tekniği
•
•
Bus sonlandırma
Entegre edilmedi, devreye alınabilir sonlandırma dirençli
PROFIBUS fişlerle gerçekleştirilmelidir.
İstasyon adresi
1 – 125, DIP anahtar üzerinden ayarlanabilir
GSD dosyasının
adı
SEW_6009.GSD
DP-Ident
Numarası
6009hex = 24585dec
Uygulamaya özel
parametre belirleme verileri
(Set-Prm-UserData)
•
•
DDLM_Chk_Cfg
için DP
yapılandırma
"Fieldbus arabirimi DFP21B PROFIBUS DP-V1" dokümanına
bakın.
Diyagnoz verileri
Standart diyagnoz 6 bayt
9-kutuplu Sub-D fiş üzerinden
IEC 61158’e göre kullanılan soket bağlantıları
Uzunluk 3 bayt
Hex Parametre belirleme 00,00,00
1
189
8
kVA
i
f
n
Teknik bilgiler
Aksesuar ve opsiyonların teknik bilgileri
P Hz
PROFIBUS / PROFIsafe® için fieldbus arabirimi DFS11B
Parça numarası: 1821 183 6
1823 863 7 uygun vidalarla set halinde.
Açıklama
Frekans çevirici MOVITRAC® B DFS11B opsiyonlu güçlü üniversal fieldbus arabirimi
sayesinde PROFIsafe'li PROFIBUS üzerinden bir üst seviyedeki otomasyon sistemlerine bağlantı sağlar.
Montaj için lütfen "PROFIsafe'li DFS11B PROFIBUS DP-V1 fieldbus arabirimi" dokümanını göz önünde bulundurunuz.
Elektronik modül
verileri
DFS11B opsiyonu
•
X26 üzerinden
harici gerilim
beslemesi
U = DC 24 V (–% 15, +% 20)
Imaks = DC 200 mA
Pmaks = 3,4 W
PROFIBUS
protokol tipleri
PROFIBUS DP ve DP-V1 (IEC 61158’e göre)
Otomatik baud
hızı tanınması
9,6 kBaud – 12 MBaud
Bağlantı tekniği
•
•
Bus sonlandırma
Entegre edilmedi, devreye alınabilir sonlandırma dirençli
PROFIBUS fişlerle gerçekleştirilmelidir.
İstasyon adresi
1 – 125, DIP anahtar üzerinden ayarlanabilir
F adresi
1 – 1022, DIP anahtar üzerinden ayarlanabilir
GSD dosyasının
adı
SEW_6009.GSD
DP-Ident
Numarası
6009hex = 24585dec
Uygulamaya özel
parametre belirleme verileri
(Set-Prm-UserData)
•
•
DDLM_Chk_Cfg
için DP
yapılandırma
"PROFIsafe'li DFS11B PROFIBUS DP-V1 Fieldbus Arabirimi"
dokümanına bakın.
Diyagnoz verileri
Standart diyagnoz 6 bayt
9-kutuplu Sub-D fiş üzerinden
IEC 61158’e göre kullanılan soket bağlantıları
Uzunluk 3 bayt
Hex Parametre belirleme 00,00,00
DİKKAT!
PROFIsafe arabirimleri kullanıldığında, güvenli uygulamalar gerçekleştirilir.
Montaj için lütfen "PROFIsafe'li DFS11B PROFIBUS DP-V1 fieldbus arabirimi" dokümanını göz önünde bulundurunuz.
190
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Teknik bilgiler
Aksesuar ve opsiyonların teknik bilgileri
kVA
i
f
n
8
P Hz
DeviceNet için DFD11B fieldbus arabirimi
Açıklama
Frekans çevirici MOVITRAC® B DFD11B opsiyonlu güçlü üniversal fieldbus arabirimi
sayesinde açık ve standart DeviceNet fieldbus sistemi üzerinden bir üst seviyedeki
otomasyon sistemlerine bağlantı sağlar.
Montaj için lütfen "Fieldbus arabirimi DFD11B DeiceNet" dokümanını göz önünde
bulundurunuz.
Elektronik modül
verileri
DFD11B Opsiyonu
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
X26 üzerinden
harici gerilim
beslemesi
U = DC 24 V (–% 15, +% 20)
Imaks = DC 200 mA
Pmaks = 3,4 W
İletişim protokolü
Master-Slave Connection-Set, DeviceNet-Spezifikation
Version 2.0’a göre
İşlem veri
kelimesi sayısı
DIP anahtarları üzerinden ayarlanabilir:
• Polled-I/O için 1 – 24 işlem verisi kelimesi
• Bit-Strobe I/O için 1 – 4 işlem verisi kelimesi
Baud hızı
125, 250 veya 500 kBaud, DIP anahtar üzerinden ayarlanabilir
Bus kablosu
uzunluğu
Thick Cable için, DeviceNet-Spezifikation 2.0 Appendix B’ye göre:
• 125 kBaud hız için 500 m (1640 ft)
• 250 kBaud hız için 250 m (820 ft)
• 500 kBaud hız için 100 m (656 ft)
İletim seviyesi
ISO 11 98 – 24 V
Bağlantı tekniği
•
•
5-pin Phönix-Kombicon klemens
Fiş bağlantıları DeviceNet teknik özelliklerine göre
MAC-ID
•
•
0 – 63, DIP anahtar üzerinden ayarlanabilir
Maks. 64 kullanıcı
Desteklenen
servisler
•
•
•
Polled I/O
Bit-Strobe I/O
Explicite Messages:
– Get_Attribute_Single
– Set_Attribute_Single
– reset
– Allocate_MS_Connection_Set
– Release_MS_Connection_Set
EDS dosyasının
adı
SEW_GATEWAY_DFD11B.eds
191
8
kVA
i
f
n
Teknik bilgiler
Aksesuar ve opsiyonların teknik bilgileri
P Hz
EtherCAT® için fieldbus arabirimi DFE24B
Açıklama
Frekans çevirici MOVITRAC® B DFE24B opsiyonlu güçlü üniversal fieldbus arabirimi
sayesinde EtherCAT® üzerinden bir üst seviyedeki otomasyon sistemlerine bağlantı
sağlar.
Montaj için lütfen "Fieldbus arabirimi DFE24B EtherCAT®" dokümanını göz önünde
bulundurunuz.
DFE24B yerine ön modül FSE24B (→ sayfa 188) de kullanılabilir. Bu modül daha geniş
bir fonksiyon kapsamı sunar ve ayrıca FSC11B gerektirmez. Her MOVITRAC® B cihaz
için bir FSE24B gereklidir.
Elektronik modül
verileri
DFE24B opsiyonu
X26 üzerinden
harici gerilim
beslemesi
U = DC 24 V (–% 15, +% 20)
Imaks = DC 200 mA
Pmaks = 3,4 W
Standartlar
IEC 61158, IEC 61784-2
Baud hızı
100 MBaud tam duplex
Bağlantı tekniği
2 × RJ45 (8 x 8 modüler jack)
Bus sonlandırma
Bus sonlandırma otomatik olarak etkinleştirildiğinden entegre
edilmedi.
OSI Layer 1/2
Ethernet II
İstasyon adresi
EtherCAT®-Master üzerinden ayarlanır (→ P093 ile gösterilir)
XML dosyasının
adı
SEW_DFE24B.xml
Vendor ID
0x59 (CANopenVendor ID)
EtherCAT
services
192
®
•
•
CoE (CANopen over EtherCAT®)
VoE (Simple MOVILINK®-Protocol over EtherCAT®)
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Teknik bilgiler
kVA
Aksesuar ve opsiyonların teknik bilgileri
i
f
n
8
P Hz
FPROFINET IO RT için Fieldbus arabirimi DFE32B
Açıklama
Frekans çevirici MOVITRAC® B DFE32B opsiyonlu güçlü üniversal fieldbus arabirimi
sayesinde PROFINET IO RT üzerinden bir üst seviyedeki otomasyon sistemlerine bağlantı sağlar.
Montaj için lütfen "Fieldbus arabirimi DFE32B PROFINET IO" dokümanını göz önünde
bulundurunuz.
Elektronik modül
verileri
DFE32B opsiyonu
X26 üzerinden
harici gerilim
beslemesi
U = DC 24 V (–% 15, +% 20)
Imaks = DC 200 mA
Pmaks = 3,4 W
Uygulama
protokolleri
•
•
•
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
PROFINET IO (Ethernet Frames, çerçeve tanımı 8892hex)
frekans çevirici kontrolü ve parametre belirleme için.
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) Web-Browser ile arıza
teşhisi.
SMLP (Simple MOVILINK®-Protocol), MOVITOOLS®
MotionStudio tarafından kullanılan protokol.
Kullanılan port
numaraları
•
•
300 (SMLP)
80 (HTTP)
Ethernet servisleri
•
•
ARP
ICMP (Ping)
OSI-Layer 1/2
Ethernet II
Baud hızı
Fulldublex yönteminde 100 MBaud
Bağlantı tekniği
Dahili Switch ve Auto-Crossing ile birlikte 2 x RJ45
Adresleme
4 Bayt IP adresi ve/eya MAC-ID (00:0F:69:xx:xx:xx)
Üretici kodu
(Vendor-ID)
010Ahex
GSD dosyasının
adı
GSML-V2.1-SEW-DFE-DFS-2Ports-yyyyaagg.xml
193
8
kVA
i
f
n
Teknik bilgiler
Aksesuar ve opsiyonların teknik bilgileri
P Hz
PROFINET / PROFIsafe® için fieldbus arabirimi DFS21B
Açıklama
Frekans çevirici MOVITRAC® B DFS21B opsiyonlu güçlü üniversal fieldbus arabirimi
sayesinde PROFIsafe'li PROFINET IO RT üzerinden bir üst seviyedeki otomasyon sistemlerine bağlantı sağlar.
Montaj için lütfen "PROFIsafe'li DFS21B PROFINET fieldbus arabirimi" dokümanı göz
önünde bulundurulmalıdır.
Elektronik modül
verileri
DFS21B opsiyonu
X26 üzerinden
harici gerilim
beslemesi
U = DC 24 V (–% 15, +% 20)
Imaks = DC 200 mA
Pmaks = 3,4 W
Uygulama
protokolleri
•
•
•
•
PROFINET IO (Ethernet Frames, çerçeve tanımı 8892hex)
frekans çevirici kontrolü ve parametre belirleme için.
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) Web-Browser ile arıza
teşhisi.
SMLP (Simple MOVILINK®-Protocol), MOVITOOLS®
MotionStudio tarafından kullanılan protokol.
Kullanılan port
numaraları
•
•
300 (SMLP)
80 (HTTP)
Ethernet servisleri
•
•
ARP
ICMP (Ping)
OSI-Layer 1/2
Ethernet II
Baud hızı
Fulldublex yönteminde 100 MBaud
Bağlantı tekniği
Dahili Switch ve Auto-Crossing ile birlikte 2 x RJ45
Adresleme
4 Bayt IP adresi ve/eya MAC-ID (00:0F:69:xx:xx:xx)
F adresi
1 – 1022, DIP anahtar üzerinden ayarlanabilir
Üretici kodu
(Vendor-ID)
010Ahex
GSD dosyasının
adı
GSML-V2.1-SEW-DFE-DFS-2Ports-yyyyaagg.xml
DİKKAT!
PROFIsafe arabirimleri kullanıldığında, güvenli uygulamalar gerçekleştirilir.
Montaj için lütfen "PROFIsafe'li DF21B PROFINET fieldbus arabirimi" dokümanı göz
önünde bulundurulmalıdır.
194
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Teknik bilgiler
Aksesuar ve opsiyonların teknik bilgileri
kVA
i
f
n
8
P Hz
EtherNet/IP ve Modbus/TCP için feldbus arabirimi DFE33B
Açıklama
Frekans çevirici MOVITRAC® B EtherNet/IP DFE33B opsiyonlu güçlü üniversal fieldbus
arabirimi sayesinde EtherNet/IP üzerinden bir üst seviyedeki otomasyon sistemlerine
bağlantı sağlar.
Montaj için lütfen "Fieldbus arabirimi DFE33B EtherNet/IP" dokümanını göz önünde
bulundurunuz.
Elektronik modül
verileri
DFE33B opsiyonu
DFE33B
U = DC 24 V (–% 15, +% 20)
Imaks = DC 200 mA
Pmaks = 3,4 W
Uygulama
protokolleri
•
•
•
xx xx xx xx
MODULE
STATUS
NETWORK
STATUS
Harici besleme
gerilimi
ETHERNET/IP
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
•
Frekans çeviricinin kontrolü ve parametre ayarı için
EtherNet/IP (Industrial Protocol) veya Modbus/TCP
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) Web-Browser ile arıza
teşhisi.
SMLP (Simple MOVILINK®-Protocol), MOVITOOLS®
MotionStudio tarafından kullanılan protokol.
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) otomatik
adres parametreleri vermek için.
Kullanılan port
numaraları
•
•
•
•
•
•
44818 EtherNet/IP (TCP)
2222 EtherNet/IP (UDP)
502 Modbus/TCP
300 SMLP (TCP, UDP)
80 HTTP
67 / 68 DHCP
Ethernet servisleri
•
•
ARP
ICMP (Ping)
ISO / OSI-Layer 1/2
ISO / OSI-Layer 4/5
•
•
Ethernet II
TCP/IP ve UDP/IP
Otomatik baud hızı
tanınması
10 / 100 MBaud
Bağlantı tekniği
Dahili Switch ve Auto-Crossing ile birlikte 2 x RJ45
Adresleme
4 Bayt IP Adresi ve/veya MAC-ID (00-0F-69-xx-xx-xx)
Üretici kodu
(Vendor-ID)
•
•
Devreye alma
araçları
MOVITOOLS® MotionStudio yazılım paketi, 5.40 sürümü ve üstü
MOVITRAC® B
bellenim durumu
Özel bir bellenim durumuna gerek yoktur.
EDS dosyasının adı
SEW_GATEWAY_DFE33B.eds
013Bhex (EtherNet/IP)
"SEW-EURODRIVE" (Modbus/TCP)
195
8
kVA
i
f
n
Teknik bilgiler
Aksesuar ve opsiyonların teknik bilgileri
P Hz
Fieldbus
Gateway'ler
Fieldbus Gateway'ler standart fieldbus'ları SEW-SBus'larına dönüştürürler. Burada bir
Gateway ile 8 adete kadar frekans çevirici adreslenebilir.
Kontrol ünitesi (PLC veya bilgisayar) ile frekans çevirici MOVITRAC® B arasında kontrol
kelimesi veya hız gibi işlem verileri fieldbus üzerinden aktarılır. MOVITRAC® B'nin
fieldbus gateway'lere bağlantısı için iletişim modülü FSC11B/12B gereklidir. Bu modül,
gateway frekans çeviriciye entegre olsa dahi gereklidir. Bağlantı için FIO11B modülü
kullanılamaz.
Fieldbus'a prensip olarak diğer SEW cihazları (örn. MOVIDRIVE® frekans çevirici) bağlanıp çalıştırılabilir.
Gateway işlevselliği 2 farklı tiptedir:
•
Frekans çeviriciye entegre: DF..B fieldbus arabirimi MOVITRAC® B'ye monte
edilmiştir.
PROFIBUS
DeviceNet
EtherCAT
PROFINET
EtherNet/IP
PROFIBUS / PROFIsafe®
PROFINET / PROFIsafe®
MOVITRAC® B
1
2
3
4
5
6
7
8
SPS / PLC
SBus
351335435
•
Kendi mahfazasında: DF..B fieldbus arabirimi bir UOH11B mahfazaya monte
edilmiştir.
MOVITRAC® B
PROFIBUS
DeviceNet
EtherCAT
PROFINET
EtherNet/IP
PROFIBUS / PROFIsafe®
PROFINET / PROFIsafe®
1
2
3
4
5
6
7
8
SPS / PLC
SBus
351336971
196
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Teknik bilgiler
Aksesuar ve opsiyonların teknik bilgileri
kVA
i
f
n
8
P Hz
UYARI
Fabrika tarafından MOVITRAC® B'ye bir fieldbus arabirimi takılmış ise, SBus adresi
P881 zaten "1" olarak ayarlanmıştır.
Fieldbus arabirimi olmayan MOVITRAC® B'de SBus-adresi P881 fabrika tarafından
"0" olarak ayarlanmıştır.
Fieldbus bağlantılarında aşağıdaki gateway sistemleri için bus sistemleri mevcuttur:
Bus
Kendi mahfazası
Frekans çeviriciye entegre1)
PROFIBUS
DFP21B / UOH11B
MC07B... / FSC11B/12B / DFP21B
DeviceNet
DFD11B / UOH11B
MC07B... / FSC11B/12B / DFD11B
EtherCAT®2)
DFE24B / UOH11B
MC07B... / FSC11B/12B / DFE24B
PROFINET
DFE32B / UOH11B
MC07B... / FSC11B/12B / DFE32B
EtherNet/IP + Modbus/TCP
DFE33B / UOH11B
MC07B... / FSC11B/12B / DFE33B
®
PROFIBUS / PROFIsafe
DFS11B / UOH11B
MC07B... / FSC11B/12B / DFS11B
PROFINET / PROFIsafe®
DFS21B / UOH11B
MC07B... / FSC11B/12B / DFS21B
1) Boyut 0XS'de frekans çeviriciye entegrasyon mümkün değildir.
2) Alternatif olarak her MOVITRAC® B cihaz bir ön modül FSE24B bir EtherCAT® ağına bağlanabilir.
Opsiyon kartı entegre MOVITRAC® B'de S-Bus bağlantısı için bir bağlantı kablosu
birlikte gelir.
Gateway MOVITRAC® B üzerinden beslendiğinde, MOVITRAC® B'nin kendisi X12.8 ve
X12.9 klemensi üzerinden DC 24 V ile beslenmelidir.
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
197
kVA
i
f
n
Teknik bilgiler
Aksesuar ve opsiyonların teknik bilgileri
P Hz
Çalışma prensibi
Fieldbus ağ geçitlerinin arabirimleri standarttır. Bir alt seviyedeki MOVITRAC® B
cihazlar cihaz sistem yolu (SBus) üzerinden fieldbus-gateway'lere bağlanabilir.
MOVITRAC® B / UOH11B'nin
önden görünümü
H1
H2
Açıklama
Fonksiyon
H1 LED'i (kırmızı)
Sistem hatası (sadece gateway işlevselliği
için)
H2 LED’i (yeşil)
Rezerve edildi
X24 X-terminali
PC ve MOVITOOLS® MotionStudio üzerinden diyagnoz için RS485 arabirimi
X24
Tüm ölçüler mm (inç) olarak.
28 (1.1)
257.5 (10.14)
234.5 (9.232)
4.5 (0.18)
224 (8.82)
5.5 (0.22)
UOH boyut resmi
185 (7.28)
8
22.5 (0.886)
30 (1.2)
100 (3.94)
9007199470367499
198
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Teknik bilgiler
Aksesuar ve opsiyonların teknik bilgileri
8.2.5
kVA
i
f
n
8
P Hz
Controller MOVI-PLC®
Cihaz tipleri
MOVI-PLC® kontrol ünitesi, çeşitli kütüphanelerde mevcut modüllerin uygulamalarında
farklılık gösteren farklı tiplerde sunulmaktadır: Montaj için lütfen "MOVI-PLC® kontrol
ünitesi" dokümanını göz önünde bulundurunuz.
MOVI-PLC® cihaz tipi
MOVI-PLC®
basic
MOVI-PLC
advanced
®
Açıklama
DHP11B-T0
1)
MOVI-PLC® basic kontrol ünitesi
DHP11B-T1
Teknoloji tipi I ile T0 tipine ilave olarak elektronik kam ve senkron
çalışma da sağlanır.
DHP11B-T21)
Teknoloji tipi II ile T1 tipine ilave olarak elleçleme vb. sağlanır.
DHE21B/41B
MOVI-PLC® basic işlevselliği ayrıca yüksek güç rezervlerine ve yüksk
hızlı arabirimlere sahiptir.
1) T1 ve T2 tipleri MOVITRAC® B ile birlikte kısıtlı olarak kullanılabilir. Lütfen SEW-EURODRIVE'a danışınız.
Açıklama
SEW-EURODRIVE ürün portföyünde bulunan MOVI-PLC® basic DHP11B kontrol ünitesi ile IEC 61131-3 ve PLCopen’a uygun isteğe göre programlanabilen kontrol ünitesi
sunmaktadır.
DHP11B opsiyonu fabrikada entegre edilir (0XS boyutunda değil) veya kendine ait
bir gövde UOH içinde teslim edilir. Bir cihazın bu opsiyon ile genişletilmesi sadece
SEW-EURODRIVE tarafından yapılabilir.
Kontrol ünitesi MOVI-PLC® DHP11B.. bir PROFIBUS DP-V1 Slave arabirimi, 2 SBus
arabirimi (CAN), RS485 ve 5 adeti kesinti özellikli 8 dijital giriş ve çıkış ile donatılmıştır.
DHP11B ile aynı anda 12 cihaz kontrol edilebilir (MOVIDRIVE®, MOVITRAC®,
MOVIMOT®).
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
199
8
kVA
i
f
n
Teknik bilgiler
Aksesuar ve opsiyonların teknik bilgileri
P Hz
MOVI-PLC® basic DHP11B
MOVI-PLC® basic DHP11B için elektronik verileri:
Durum göstergeleri
LED'lerin görevleri
• Besleme gerilimi I/O
• Bellenim
• Program
• PROFIBUS
• Sistem yolları
Fieldbus
•
•
•
•
•
•
PROFIBUS DP ve DPV1 (IEC 61158’e göre)
9,6 kBaud ile 12 MBaud arasında otomatik tanıma
Bus sonlandırmayı uygun bir fiş ile gerçekleştirin.
GSD dosyası SEW_6007.GSD
DP-Ident Numarası 6007hex (24579dec)
Maksimum 32 işlem verisi
Sistem yolu
•
12 frekans çevirici ve CANopen I/O modüllerinin kontrolü için
2 sistem yolu (CAN)
CAN kademesi 2 (SCOM çevrimsel, çevrimsel değil) veya
SEW-MOVILINK® protokolü
Baud hızı: 125 kBaud – 1 MBaud
Harici bus sonlandırma
Adres aralığı: 0 – 127
•
•
•
•
Engineering
RS485, PROFIBUS ve sistem yolları üzerinden
Panel işletmesi
RS485 üzerinden
Bağlantı tekniği
•
•
•
Dijital girişler /
çıkışlar
IEC 61131-2'ye göre 8 I/O, giriş veya çıkış olarak yapılandırılabilir,
bunlardan 5'i interrupt özellikli.
Bellek
•
•
•
Program: 512 KBayt
Veriler: 128 KBayt
Retain: 24 KBayt
Devreye alma
araçları
•
Programlama dilleri
– AWL
– ST
– KOP
– FUP
– AS
Frekans çeviricileri optimum olarak kontrol etmek için
kütüphaneler
•
200
PROFIBUS: 9 pin Sub-D fişi üzerinden, IEC 61158’e göre
Sistem yolları ve I/O: takılabilen klemensler
RS485: RJ10
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Teknik bilgiler
Aksesuar ve opsiyonların teknik bilgileri
kVA
i
f
n
8
P Hz
MOVI-PLC® basic DHE21B/41B
MOVI-PLC® basic DHE21B/41B için elektronik verileri:
DHE21B/41B opsiyonu
Parça numarası
•
DHE21B opsiyonu: 1823 607 3
DHE41B opsiyonu: 1821 160 7
Elektrik beslemesi
•
X26: U = DC 24 V (–% 15, +% 20)
DGND topraklanmalıdır (PELV)
Güç sarfiyatı: Pmaks = 8,5 W
Imaks = 600 mA
X31: Dijital giriş ve çıkışlar ayrıca DC 24 V ile beslenmelidir
•
•
•
Potansiyel seviyeleri
DHE21B/41B opsiyonunun potansiyel seviyeleri:
• Potansiyel kontrolü / CAN 1 / COM1
• COM2 potansiyeli
• Potansiyel dijital giriş/çıkışlar
• Sistem bus CAN 2 potansiyeli
Bellek
• Retain verileri: 32 KBayt
• Sistem değişkenleri /retain): 8 Kbayt
Program belleği:
• DHE21B: 2 Mbayt (IEC-kütüphaneleri dahil uygulama programı için)
• DHE41B: 6 Mbayt (IEC-kütüphaneleri dahil uygulama programı için)
Veri belleği:
• DHE21B: 4 Mbayt (IEC uygulaması için)
• DHE41B: 8 Mbayt (IEC uygulaması için)
1455764363
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
201
8
kVA
i
f
n
Teknik bilgiler
Aksesuar ve opsiyonların teknik bilgileri
P Hz
DHE21B/41B opsiyonu
Sistem bus CAN 2
X32:1 – X32:3
Sistem bus CAN 1
X33:1 – X33:3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ethernet 1
X36
Sistem bus, rezerve edilmiş
Ethernet 2
X37
•
•
USB
RS485 arabirimi
COM1/2
X34:1 – X34:4
SD bellek kartı
Engineering
TCP/IP
Bağlantı olanakları Mühendislik PC'si, diğer kontrol ünitesi, Intranet
Bir mühendislik PC'si bağlamak için USB 1.0 (hazırlanıyor)
•
•
•
•
•
•
•
202
Systembus CAN 1 ve CAN 2, CAN spesifikasyonu 2.0, Bölüm A ve B’ye uygun,
ISO 11898’e göre aktarım tekniği
Sistem bus CAN 2 yalıtılmıştır.
Her CAN sistemi için maks. 64 katılımcı
Her CAN system bus için maks. 64 SCOM Transmit nesnesi / 32 Receive-nesnesi
Adres aralığı 0 – 127
Baud hızı: 125 kBaud – 1 MBaud
X32 veya X33 bus sonu ise, harici bir sonlandırma direnci (120 Ω) bağlanmalıdır
X32 veya X33 fişleri sistem bus kesintiye uğramadan çıkartılabilir.
Sistem bus Seviye 2 (SCOM çevrimsel, çevrimsel değil) veya SEW-MOVILINK®
protokolüne göre işletilebilir
Operatör paneli DOP11A/B veya MOVIMOT® frekans çevirici entegre edilmiş redüktörlü
motor bağlamak için
I/O standardı, 57,6 / 9,6 kBaud, maks. kablo uzunluğu toplam 200 m
Dinamik sonlandırma dirençleri sabit olarak takılmıştır
PC'de okunabilir
İçeriği:
– Bellenim
– IEC programı
– Veriler
Min. 128 MB bellek
Tipler, parça numaraları ve işlevler:
– OMH41B-T0: 1821 204 2
Fonksiyonlar: Yönetim, hız kontrolü, pozisyonlandırma, örn. MPLCMotion_MDX
kütüphanesi ile
– OMH41B-T1: 1821 205 0
Fonksiyonlar: ayrıca örn. elektronik kam, elektronik redüktör, kam kontrol ünitesi
– OMH41B-T2: 1821 206 9
Fonksiyonlar: ayrıca, örn. Handling
Mühendislik erişimi aşağıdaki arabirimlerden biri üzerinden gerçekleşebilir:
• Ethernet 2 (X37)
• Hazırlanıyor: USB (X35)
MOVI-PLC® advanced DHF41B kontrol ünitesine bağlı tüm SEW komponentlerinde
mühendislik işleri MOVI-PLC® advanced DHF41B kontrol ünitesi üzerinden yapılabilir.
MOVI-PLC® advanced DHF41B kontrol ünitesinde mühendislik çalışmaları frekans
çeviriciler üzerinden yapılamaz.
• PLC editörlü MOVITOOLS® MotionStudio Engineering-Software
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Teknik bilgiler
Aksesuar ve opsiyonların teknik bilgileri
kVA
i
f
n
P Hz
Kontrol tekniği
SEW-EURODRIVE kontrol tekniği ölçeklendirilebilen kontrolör modüllerinden oluşur. Bu
modüller IEC 61131-3'te programlanabilir (MOVI-PLC®) veya hazır uygulama modülleri
(CCU) üzerinden yapılandırılabilir. Bu kontrolörler opsiyon kartı olarak doğrudan cihaza
entegre edilebilir veya kompakt kontrol ünitesi olarak (UOH mahfaza) herhangi bir SEW
tahrik elektronik modülünde kullanılabilir. Bunlar koordine tek aks hareketli 16 adete
kadar aksla donatılmış olduklarından, SEW-EURODRIVE tarafından MOVITRAC® B
için Basic ve Standard güç sınıfları önerilir.
İsteğe göre
programlanabilen
Motion-Control
kontrol ünitesi
(MOVI-PLC®)
OMH41B tipi SD kartlar kullanıldığında, kontrolör isteğe göre programlanabilir MotionControl kontrol ünitesi MOVI-PLC® olarak kullanılabilir. MOVI-PLC® belleğe programlanabilen Motion-Control kontrol ünitesi ailesidir. Bu kontrol üniteleri sayesinde konforlu ve
güçlü tahrik çözümleri otomasyonu ile IEC 61131-3 standardına uygun programlama dilleri yardımı ile iş akışı ve mantıksal işleme sağlanır.
•
Tüm SEW frekans çevirici portföyü optimum bir şekilde kontrol edildiğinden ve programlar sürekli olarak çalışabildiğinden daha güçlü MOVI-PLC® sürümlerine güncelleştirilmesi basit olduğundan MOVI-PLC® süreklidir.
•
MOVI-PLC® birden fazla çeşitli donanım platformu (standard, advanced, ...) ve modüler yazılım tasarımları (sayısız uygulama kütüphaneleri) sayesinde ölçeklendirilebilir.
•
Çok kapsamlı teknolojiler (örn. elektronik kam, senkron çalışma) kullanıldığından ve
karmaşık uygulamalar (örn. Handling) kontrol edildiğinden MOVI-PLC® güçlüdür.
MOVI-PLC®
Standard güç sınıfı
DH.21B sayesinde tek aks hareketleri koordinasyonu gerçekleştirilebilir ve harici
giriş/çıkışlarla Drive Operator Panel (DOP) bağlanabilir. Bu sayede DH.21B opsiyonu
modül kontrol ünitesi veya orta karmaşıklıkta makineler için tek başına kontrol ünitesi
olarak da uygundur.
Yapılandırılabilir
uygulama
kontrolörü (CCU)
OMC41B tipi SD kartlar kullanılarak kontrolör yapılandırılabilen uygulama kontrolörü
(CCU) olarak kullanılabilir. Böylece sadece SEW-EURODRIVE tarafından hazırlanan,
standart uygulama modülleri gerçekleştirilebilir. Uygulama modülleri bir grafiksel konfigürasyon üzerinden hızlı ve basit bir şekilde devreye alınabilir. Bu işlevsellik tanımlanmış işlem verisi arabirimi tarafından bir üst seviyedeki kontrol ünitesi sunulur. Devreye
almada destek için, kontrol düzenekli bir işlem verileri monitörü mevcuttur.
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
8
203
8
kVA
i
f
n
Teknik bilgiler
Aksesuar ve opsiyonların teknik bilgileri
P Hz
Güç sınıfı CCU
Standard
CCU standard güç sınıfı tek aks işlevsellikli ve orta yanıt süreli uygulama modülleri
içindir. Yapılandırılabilen bir uygulama kontrolörüne maksimum 16 aks bağlanabilir.
Aşağıdaki uygulama modülleri mevcuttur ve "AxisConfigurator" aracı üzerinden devreye
alınabilirler.
•
Hız kontrolü
•
Kam konumlandırma
Cihaz tipleri
Opsiyon kartı
olarak
UOH mahfazada
kompakt kontrol
ünitesi olarak
MOVI-PLC®
dokümanları
204
Opsiyon kartı
Açıklama
MOVI-PLC® basic
DHP11B-T0
MOVI-PLC® basic
Controller Standard
DHE21B-T0
Koordineli tek aks hareketlerinin otomasyonu için entegre Ethernet arabirimli
(UDP protokolü, TCP/IP) kontrolör. Mühendislik için USB arabirimi ve basit veri
yönetimi için veri yönetimi.
Opsiyon kartı
Açıklama
MOVI-PLC® basic
DHP11B-T0
MOVI-PLC® basic
Controller Standard
DHE21B-T0
Koordineli tek aks hareketlerinin otomasyonu için entegre Ethernet arabirimli
(UDP protokolü, TCP/IP) kontrolör. Mühendislik için USB arabirimi ve basit veri
yönetimi için veri yönetimi.
Denetleyici DHF21B-T0
DHE21B gibi, fakat ayrıca Profibus ve DeviceNet fieldbus slave arabirimli.
Denetleyici DHR21B-T0
DHE21B gibi, fakat ayrıca PROFINET, Ethernet IP ve Modbus TCP IndustrialEthernet arabirimleri ile.
İşlevsellik, projelendirme ve teknik bilgiler ile ilgili ayrıntılı bilgiler için aşağıdaki dokümanlara bakınız:
•
"Controller DHE21B / DHF21B / DHR21B (Standard), DHE41B / DHF41B / DHR41B
(advanced) el kitabı
•
"MOVI-PLC® basic DHP11B.. kontrol ünitesi" el kitabı
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Teknik bilgiler
Aksesuar ve opsiyonların teknik bilgileri
8.2.6
kVA
i
f
n
8
P Hz
Anahtarlamalı güç kaynağı UWU52A
Teknik bilgiler
Anahtarlamalı güç kaynağı UWU52A
Parça numarası
Boyut resmi
188 181 7
Giriş gerilimi
1 × AC 110 – 240 V
Gerilim aralığı
AC 95 – 265 V, DC 110 – 300 V
Frekans
50/60 Hz
Maksimum rölanti akımı
AC 40 mA
Nominal giriş akımı
1 × 110 V AC'de
1 × 230 V AC'de
AC 1,04 A
AC 0,63 A
Çıkış gerilimi
DC 24 V (–% 1 / + % 3)
Nominal çıkış akımı
40 °C'de
55 °C'de
DC 2,5 A
DC 2,0 A
Artık dalgalanma
< 50 mV
Girişim gerilimi
< 120 mV
Güç kaybı
< 5,5 W
Ağırlık
0,23 kg (0,51 lb)
Çalışma sıcaklığı
0 °C ila +55 °C (yoğuşmaya izin verilmez)
Koruma sınıfı
IP20 (EN 60529)
Koruma Sınıfı
I
Bağlantı
0,20 – 2,5 mm2 (AWG24 – AWG13) kablo kesiti için vidalı
klemensler
Sıkma momenti 0,4 – 0,5 Nm
Tüm ölçüler mm (inç) olarak.
109 (4.29)
38 (1.5)
76 (3.0)
101 (3.98)
EN 60715TM35
4 (0.2)
269954187
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
205
8
kVA
i
f
n
Teknik bilgiler
Aksesuar ve opsiyonların teknik bilgileri
P Hz
8.2.7
Şebeke geri besleme cihazı
Rejeneratif olarak çalışan 4 Q işletmeli Boyut 2 MOVITRAC®-B frekans çeviricilerde fren
dirençlerine alternatif olarak şebeke geri besleme cihazı MOVIDRIVE® MDR60A kullanılabilir. Bunun için güçlü bir besleme şebekesinin olması şarttır. Bu konuda ayrıntılı bilgiler,
SEW-EURODRIVE'dan sipariş edebileceğiniz "Şebeke geri besleme cihazı MOVIDRIVE®
MDR60A/61B ve motor redresörü MDX62B" sistem el kitabından alınabilir.
MOVIDRIVE® MDR60A bağlı olan MOVIDRIVE® sürücünün DC-Link devresini motorlu
işletmede şebekeden alınan elektrik enerjisi ile besler ve reaktif işletmede DC-Link bağlantısından aldığı enerjiyi şebekeye geri verir.
UL Uygunluğu
®
US
LISTED
Koruma ve
denetleme
fonksiyonları
UL ve cUL uygunluğu MOVIDRIVE® MDR60A0150-503-00, MDR60A0370-503-00 ve
MDR60A0750-503-00 cihaz serisi için verilmiştir. cUL ile CSA onayları eşit değerlerdedir. MOVIDRIVE® MDR60A1320-503-00 cihazın UL veya cUL uygunluğu yoktur.
•
Gözetleme ve aşırı termik yüklenmeye karşı korunma.
•
Bir şebeke yarım dalgası içerisinde şebeke arızalarının tanınması.
•
Aşırı yüklenmeye karşı korunma
9007200709048587
Şebeke geri
besleme cihazı
özelliklerinin
fren dirençli
invetrerlerle
karşılaştırılması
206
•
Enerji bilançosu: Rejeneratif eneji şebekeye geri beslenir ve atık ısı olarak
kaybolmaz.
•
Birden fazla frekans çevirici kullanıldığında, montajda tasarruf sağlanır (şebeke ve
fren direnci bağlantıları). Şebeke arızalarında kontrollü bir durdurma için fren direnci
gereklidir.
•
Mevcut fren direncinin elektrik panosuna monte edildiği durumlarda panoda yerden
ve fan kapasitesinden tasarruf edilir.
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Teknik bilgiler
Aksesuar ve opsiyonların teknik bilgileri
kVA
i
f
n
8
P Hz
Genel teknik bilgiler
Şebeke geri besleme cihazı MOVIDRIVE® MDR60A
MOVIDRIVE® MDR60A
0150-503-00 (Boyut 2)
0370-503-00 (Boyut 3)
0750-503-00 (Boyut 4)
EMU dayanıklılığı
EN 61800-3'e uygun
EMU'ya uygun montajda girişim emisyonu
EN 61800-3'e uygun:
• Şebeke filtresi NF035-503 ile (MDR60A0150-503-00)
• Şebeke filtresi NF048-503 ile (MDR60A0150-503-00)
• Şebeke filtresi NF035-503 ile (MDR60A0370-503-00)
• Şebeke filtresi NF150-503 ile (MDR60A0750-503-00)
Ortam sıcaklığı
Derating ortam sıcaklığı
0 °C ile +40 °C arası
IN düşümü: % 3 IN/K, maks. 60 °C'ye kadar).
âU
İklim sınıfı
Depolama sıcaklığı
EN 60721-3-3, Sınıf 3K3
1)
âL
–25 °C ile +70 °C arası (EN 60721-3-3’e göre, Sınıf 3K3)
Soğutma şekli (DIN 51751)
Cebri soğutma
(sıcaklık kontrollü fan, çalışma sıcaklığı başlangıç değeri 50 °C)
Koruma Sınıfı
EN 60529
(NEMA1)
IP20
IP20
IP00 (güç bağlantıları)
IP10 (güç bağlantıları)
• monte edilmiş standart donanım plexiglas kapakla birlikte
• monte edilmiş sıkma lastiği ile (teslimat içeriğine dahil değil)
IP20
• DLB11B dokunma koruması monte edildiğinde
Boyut 2
Boyut 3
Boyut 4
Çalışma şekli
Sürekli çalışma (EN 60149-1-1 ve 1-3)
Aşırı gerilim kategorisi
III, IEC 60664-1’e göre (VDE 0110-1)
Kirlenme sınıfı
2, IEC 60664-1’e göre (VDE 0110-1)
Yerleşim yüksekliği
h ≤ 1000 m’de sınırlama yok.
h ≥ 1000 m’de aşağıdaki sınırlamalar geçerlidir:
• 1000 m'den en fazla 4000 m'ye kadar:
– IN düşümü her 100 m için % 1
• 2000 m'den (6562 ft) en fazla 4000 m'ye kadar (13120 ft):
– Güç ve elektronik bağlantıları 2000 m'den itibaren artık güvenli olarak
ayrılamaz.
Bunun için harici önlemler alınması gerekir (IEC 60664-1 / EN 61800-5-1)
– Aşırı gerilimleri Kategori III'ten Kategori II'ye düşürmek için bir aşırı gerilim
tertibatı bağlanmalıdır.
1) Uzun süre depolamada her 2 yılda bir min. 5 dakika şebeke gerilimine bağlayın, aksi takdirde cihazın ömrü kısalabilir.
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
207
8
kVA
i
f
n
Teknik bilgiler
Aksesuar ve opsiyonların teknik bilgileri
P Hz
MOVIDRIVE® MDR60A için teknik bilgiler
MOVIDRIVE® MDR60A0150/0370 Boyut 2 ve Boyut 3
MOVIDRIVE® MDR60A
Standart tip
Cilalı devre kartlı tip
Parça numarası
Boyut 2
0150-503-00
0150-503-00/L
Boyut 3
0370-503-00
0370-503-00/L
1 825 271 0
1 825 272 9
826 658 1
829 672 3
GİRİŞ
Nominal şebeke gerilimi
(EN 50160’a göre)
3 × AC 380 V – 500 V
UŞebeke
Şebeke frekansı
fŞebeke
Nominal bağlantı kapasitesi
PN
Anma şebeke akımı
(UŞebeke = 3 x AC 400 V için)
IŞebeke
50 Hz – 60 Hz ± % 5
15 kW
37 kW
AC 29 A
AC 66 A
ELEKTRONIK KLEMENSLER
Dijital girişler
İç direnç
PLC uyumlu (EN 61131), tarama çevrimi 1 ms
Ri ≈ 3,0 kΩ, IE ≈ 10 mA
Sinyal seviyesi
+13 V – +30 V = "1" = Kontak kapalı
-3 V – +5 V "0" = Kontak açık
PLC uyumlu (EN 61131-2), yanıt süresi 1 msn, kısa devre korumalı, Imaks = 50 mA
Dijital çıkışlar
Sinyal seviyesi
"0" = 0 V, "1" = +24 V, Dikkat Harici gerilim uygulanmaz.
DC LINK
Görünen çıkış gücü
(UŞebeke= 3 × AC 380 – 500 V)
SA
25 kVA
VDClink
DC-link gerilimi
(Anma şebeke akımında IŞebeke)
50 kVA
DC 560 V – 780 V
IDClink
DC Link anma akımı
(Anma şebeke akımında IŞebeke)
DC 35 A
DC 70 A
Maksimum DC Link akımı
DC 53 A
DC 105 A
IDClink_maks
GENEL
PN’de güç kaybı
PVmaks
Soğutma havası gereksinimi
Güç klemensleri bağlantısı
X1, X2
İzin verilen sıkma momenti
İzin verilen kablo kesiti
Elektronik klemenslerinin
bağlanması
X3
Ağırlık
Boyutlar
GxYxD
Şebeke giriş şok bobini (her zaman
gereklidir)
Şebeke filtresi (opsiyonal)
MOVITRAC® için
Önerilen şebeke sigortası
208
120 W
950 W
100 m3/h
180 m3/h
Ayrılabilir sıra klemens
Sonlandırma kovanı DIN 46228
M6 kombi vida
1,8 Nm (16 in-lb)
3,5 Nm (31 in-lb)
6 mm2 (AWG9)
PE: M4, 1,5 Nm (13 n-lb) ile
25 mm2 (AWG4)
İzin verilen kablo kesiti:
• her klemens için bir damar: 0,20 – 2,5 mm2 (AWG 24 – 13)
• her klemens için iki damar: 0,25 – 1 mm2 (AWG 23 – 17)
4 kg (8,8 lb)
16 kg (35 lb)
118 mm × 320 mm × 127 mm
(4,65 inç × 12,6 inç × 5,0 inç)
200 mm × 465 mm × 221 mm
(7,87 inç × 18,3 inç × 8,7 inç)
ND045-013,
LN = 0,1 mH
Parça numarası
826 013 3
ND085-013
LN = 0,1 mH
Parça numarası
826 014 1
NF035-503 15 kW'ye kadar
Parça numarası 827 128 3
NF048-503 22 kW'ye kadar
(15 kW × % 125)
Parça numarası 827 117 8
NF085-503,
Parça numarası 827 415 0
0055 – 0150
0055 – 0370
63 A
100 A
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Teknik bilgiler
Aksesuar ve opsiyonların teknik bilgileri
kVA
i
f
n
8
P Hz
MOVIDRIVE® MDR60A0750/1320 Boyut 4
MOVIDRIVE® MDR60A
Standart tip
Cilalı devre kartlı tip
Boyut 4
0750-503-00
0750-503-00/L
Parça numarası
826 556 9
829 673 1
GİRİŞ
Nominal şebeke gerilimi
(EN 50160’a göre)
UŞebeke
3 × AC 380 V – 500 V
50 Hz – 60 Hz ± % 5
Şebeke frekansı
fŞebeke
Nominal bağlantı kapasitesi
PN
Anma şebeke akımı
(UŞebeke = 3 x AC 400 V için)
IŞebeke
75 kW
AC 117 A
ELEKTRONIK KLEMENSLER
Dijital girişler
İç direnç
Kuru (optocoupler), PLC uyumlu (EN 61131), tarama çevrimi 1 msn
Ri ≈ 3,0 kΩ, IE ≈ 10 mA
Sinyal seviyesi
+13 V – +30 V = "1"
= Kontak kapalı
-3 V – +5 V = "0"
= Kontak açık
PLC uyumlu (EN 61131-2), yanıt süresi 1 msn, kısa devre korumalı, Imaks = 50 mA
Dijital çıkışlar
Sinyal seviyesi
"0" = 0 V, "1" = +24 V,
Dikkat: Harici gerilim uygulanmaz.
DC LINK
Görünen çıkış gücü
(UŞebeke= 3 × AC 380 – 500 V)
SA
DC-link gerilimi
VDClink
90 kVA
DC 560 V – 780 V
IDClink
DC Link anma akımı
(Anma şebeke akımında IŞebeke)
DC 141 A
IDClink_maks
Maksimum DC Link akımı
(Anma şebeke akımında IŞebeke)
DC 212 A
GENEL
PN’de güç kaybı
PVmaks
Soğutma havası gereksinimi
Güç klemensleri bağlantısı
(Boyut 6 için L1, L2, L3)
X1, X2
1.700 W
360 m3/h
Bağlantı pimi M10
İzin verilen sıkma momenti
14 Nm (120 in-lb)
İzin verilen kablo kesiti
70 mm2 (AWG2/0)
Güç klemensleri bağlantısı SKS 1 – 3
Elektronik klemenslerinin
bağlanması
(Boyut 6 için X2)
X3
Ağırlık
Boyutlar
–
İzin verilen kablo kesiti:
• her klemens için bir damar:
0,20 – 2,5 mm2 (AWG 24 – 13)
• her klemens için iki damar:
0,25 – 1 mm2 (AWG 23 – 17)
24 kg (53 lb)
GxYxD
280 mm × 522 mm × 205 mm
(11 inç × 20,6 inç × 8,07 inç)
Şebeke giriş şok bobini (her zaman
gereklidir)
ND200-0033
LN = 0,03 mH
Parça numarası 826 579 8
Şebeke filtresi (opsiyonal)
NF150-503,
Parça numarası 827 417 7
MOVITRAC® için
Önerilen şebeke sigortası
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
0055 – 0750
175 A
209
8
kVA
i
f
n
Teknik bilgiler
Aksesuar ve opsiyonların teknik bilgileri
P Hz
Boyut resimleri
Elektrik panosuna monte edildiğinde, lütfen aşağıda verilen minimum mesafelere dikkat
edin:
•
Üstten ve alttan en az 100 mm (3,9 inç)
•
Yanlardan mesafe bırakmaya gerek yoktur.
118
315
80
295
315
10
6
320
MOVIDRIVE®
MDR60A0150
Boyut 2
127
3349923979
Ölçüler (inç)
210
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Teknik bilgiler
Aksesuar ve opsiyonların teknik bilgileri
i
f
n
8
P Hz
Elektrik panosuna monte edildiğinde, lütfen aşağıda verilen minimum mesafelere dikkat
edin:
Üstten ve alttan en az 100 mm (3,9 inç)
•
Yanlardan mesafe bırakmaya gerek yoktur.
11 (0.43)
445 (17.5)
•
465 (18.3)
MOVIDRIVE®
MDR60A0370
Boyut 3
kVA
7 (0.3)
105 (4.13)
200 (7.87)
173 (6.81)
215(8.46)
18014399963792907
Ölçüler mm (inç)
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
211
kVA
i
f
n
Teknik bilgiler
Aksesuar ve opsiyonların teknik bilgileri
P Hz
Elektrik panosuna monte edildiğinde, lütfen aşağıda verilen minimum mesafelere dikkat
edin:
•
Üstten ve alttan en az 100 mm (3,9 inç)
•
Kontaktör veya sigortalar gibi sıcaklığa hassas bileşenler takıldığında, frekans
çeviriciye üstten en az 300 mm (11,8 inç) mesafe bırakılmalıdır.
•
Yanlardan mesafe bırakmaya gerek yoktur.
11 (0.43)
522 (20.6)
MOVIDRIVE®
MDR60A0750
Boyut 4
502 (19.8)
8
7 (0.3)
140 (5.51)
160 (6.30)
280(11.0)
205(8.07)
18014399963821579
Ölçüler mm (inç)
212
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
kVA
Teknik bilgiler
Aksesuar ve opsiyonların teknik bilgileri
DC Link devresi
bağlantısı
i
f
n
8
P Hz
SEW-EURODRIVE DC Link bağlantısı için aşağıdaki kablo setlerinin kullanılmasını
önermektedir. Bu kablo setlerinin dielektrik dayanımları uygundur ve ayrıca renkli olarak
kodlanmışlardır. Yanlış kutup bağlantısı ve topraklama hatasının bağlanan cihazları
tahrip etme tehlikesi olduğundan, renk kodlaması gereklidir.
Kabloların uzunlukları DC Link bağlantılarını izin verilen beş metre ile sınırlamaktadır;
burada birden fazla cihaz bağlandığında, kablolar müşteri tarafından da kısaltılabilir.
Kablo seti ile birlikte, bir şebeke geri besleme cihazına ve bir frekans çeviriciye bağlamak için gerekli kablo pabuçları kablo da verilmektedir. Birden fazla inverter bağlamak
için piyasada yaygın olarak bulunan bir kablo pabucu kullanılabilir. Frekans çeviriciler bu
durumda şebeke geri besleme cihazına yıldız bağlantı ile bağlanmalıdır.
Kablo seti tipi
DCP12A
DCP13A
DCP15A
Parça numarası
814 567 9
814 250 5
814 251 3
0055 ... 0110
0150 ... 0300
0400 ... 0750
MOVITRAC® bağlantısı için
UYARI
DC Link bağlantısında, SEW-EURODRIVE tarafından sipariş edilebilecek olan
"MOVIDRIVE® MDR60A şebeke geri besleme cihazı" sistem el kitabındaki bilgilere
dikkat edin.
8.2.8
Bara bağlantısı FHS11B/12B/13B
FHS ile MOVITRAC® B frekans çeviriciler baralara tespit edilebilir ve altına yassı
dirençler takılabilir.
Tip
Parça numarası
Boyut
FHS11B
1820 724 3
0XS
FHS12B
1820 725 1
0S
FHS13B
1820 727 8
0L
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Fren direnci
230 V
400/500 V
BW4
BW2
BW027-003
BW072-003
213
kVA
i
f
n
Teknik bilgiler
Aksesuar ve opsiyonların teknik bilgileri
P Hz
Boyut resmi
Tüm ölçüler mm (inç) olarak.
196 (7.72)
e
10 (0.39)
5 (0.2)
b
a
d
8
32.5
(1.28)
4.5
(0.18)
9007199340909451
MOVITRAC® B boyut
a
b
d
e
55 (2,2)
171,5 (6,752)
220 (8,66)
7,5 (0,30)
0S
80 (3,1)
171,5 (6,752)
220 (8,66)
32,5 (1,28)
0L
80 (3,1)
260,3 (10,25)
308,5 (12,15)
32,5 (1,28)
0XS
214
Ölçüler mm (inç)
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Teknik bilgiler
Fren dirençleri, şok bobini ve filtreler için teknik bilgiler
8.3
Fren dirençleri, şok bobini ve filtreler için teknik bilgiler
8.3.1
Fren dirençleri
kVA
i
f
n
8
P Hz
Fren dirençleri BW
Genel bilgiler
Fren dirençleri MOVITRAC® B inverter serisine adapte edilmiştir. Soğutma tipi KS =
Kendiliğinden soğutma (havalı soğutma).
Fren dirençleri PN ile yüklendiklerinde direnç yüzeylerinde yüksek sıcaklıklar oluşmaktadır. Montaj yeri bu durum göz önünde bulundurularak seçilmelidir. Fren dirençleri bu
nedenle normal olarak elektrik panosunun üstüne monte edilir.
Ortam sıcaklığı 45 °C'den itibaren her 10 K için bir yüklenme derating öngörülmelidir.
Bu durumda, maksimum 80 °C ortam sıcaklığı değerinin aşılmamasına dikkat edilmelidir. Elektrik panosuna montajda diğer bileşenler (örn. MOVITRAC® B) için izin verilen
maksimum sıcaklıklara dikkat edin.
UL- ve cUL-onayı
MOVITRAC® B inverterlerle bağlantılı olarak, BW.. tipi fren dirençlerine izin verilir
(UL ve cUL uyarınca). SEW-EURODRIVE istek üzerine ilgili sertifikayı birlikte verebilir.
BW..-T ve BW..-P fren dirençlerinin cRUus onayları MOVITRAC® B inverterlerden
bağımsızdır.
PTC fren dirençleri
PTC fren dirençlerinde aşağıdaki noktalara dikkat edin:
•
Sadece düşük reaktif enerjili uygulamalarda önerilmektedir.
•
Direnç kendini (değiştirilebilir) reaktif yüke karşı korumak için aniden yüksek dirence
dönüşür ve artık enerji tüketmez.
Bu durumda frekans çevirici kapanır ve "Fren kıyıcı" hatası verir (hata kodu F04).
186415755
PTC fren dirençlerinin seçimi:
Fren direnci tipi
BW1:
BW2
BW3
BW4
Parça numarası
822 897 3
823 136 2
823 598 8
823 599 6
Ortam sıcaklığı âA
MOVITRAC® B için
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
-25 °C ile +60 °C arası
0003 – 0040 (400/500 V)
0003 – 0022 (230 V)
215
8
kVA
i
f
n
Teknik bilgiler
Fren dirençleri, şok bobini ve filtreler için teknik bilgiler
P Hz
Yassı tip
Yassı tip fren dirençlerinde IP54 koruma sınıfı ve bir de termik aşırı yük koruması (değiştirilemez) mevcuttur. Dirençler tiplerine bağlı olarak aşağıdaki şekillerde monte edilebilir:
•
FHS busbar bağlantısı ile veya soğutucu gövdenin altında montaj FKB üzerinden Alt
yapıya tespit edilen fren dirençleri ile belirtilen ED kapasitelerine ulaşılamaz. FHS ve
FKB opsiyonları sadece BW027-003 ve BW072-003 fren dirençleri içindir.
•
Dokunma koruması BS ile taşıyıcı raya bağlanmalıdır.
230 V
Fren direnci tipi
BW027-003
BW027-005
Parça numarası
826 949 1
826 950 5
% 100 CDF'de
% 50 CDF'de
% 25 CDF'de
% 12 CDF'de
% 6 CDF'de
230 W
310 W
410 W
550 W
980 W
450 W
610 W
840 W
1,200 W
2,360 W
27 Ω ± % 10
27 Ω ± % 10
1,0 A
1,4 A
Direnç değeri RBW
Harici bimetal rölenin tetikleme akımı
-20 °C ile +45 °C arası
Ortam sıcaklığı âA
MOVITRAC® B 230 V için
0003 – 0022
0003 – 0022
400/500 V
Fren direnci tipi
BW072-003
BW072-005
Parça numarası
826 058 3
826 060 5
% 100 CDF'de
% 50 CDF'de
% 25 CDF'de
% 12 CDF'de
% 6 CDF'de
230 W
310 W
420 W
580 W
1,000 W
450 W
600 W
830 W
1,110 W
2,000 W
72 Ω ± % 10
72 Ω ± % 10
0,6 A
1,0 A
Direnç değeri RBW
Harici bimetal rölenin tetikleme akımı
Ortam sıcaklığı âA
MOVITRAC® B 400/500 V için
216
-20 °C ile +45 °C arası
0003 – 0040
0003 – 0040
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Teknik bilgiler
Fren dirençleri, şok bobini ve filtreler için teknik bilgiler
Tel dirençler
ve çelik ızgara
dirençler
kVA
i
f
n
8
P Hz
•
Delikli sac gövde (IP20) montaj yüzeyi tarafında açıktır
•
Tel ve çelik ızgara dirençler kısa süreli olarak yassı tip dirençlerden daha fazla
yüklenilebilir (→ Bölüm "Fren direnci seçimi")
•
BW..-T fren direncinde bir sıcaklık anahtarı mevcuttur
•
BW..-P fren direncine bir termik aşırı akım rölesi entegre edilmiştir.
SEW-EURODRIVE tarafından tel ve çelik ızgara dirençlerin devreye girme karakteristiği
sınıfı 10 veya 10A (EN 60947-4-1'e göre) ile aşırı yüklenmeye karşı korunması önerilmektedir. Tetikleme akımını IF değerine (→ aşağıdaki tablo) ayarlayın.
Tolerans sınırları içerisinde olan kısa süreli aşırı akımlarda da devreyi kestiklerinden,
elektronik veya elektromanyetik sigortalar kullanılmamalıdır.
BW...-T / BW..-P serisi fren dirençlerinde, bimetal rölelere alternatif olarak, 2 damarlı
ekranlanmış güç kablolu entegre sıcaklık duyar elemanı veya aşırı akım rölesi
2 damarlı, ekranlanmış kablo ile bağlanabilir. BW..-T ve BW..-P dirençlerde kablo girişi
önden veya arkadan olabilir (→ Boyut çizimi: BW.. / BW..-T / BW..-P fren dirençleri).
Bağlı olmayan vida dişli delikler için kör tapalar kullanılmalıdır.
Fren dirençleri PN ile yüklendiklerinde direnç yüzeylerinde yüksek sıcaklıklar oluşmaktadır. Montaj yeri bu durum göz önünde bulundurularak seçilmelidir. Fren dirençleri bu
nedenle normal olarak elektrik panosunun üstüne monte edilir.
Aşağıdaki tablolarda verilen kapasite değerleri fren dirençlerinin, açık kalma sürelerine
bağlı olarak yüklenebilme kapasitelerini göstermektedir. Frenin çalışma süresi sayısı
(CDF) çalışma süresi ≤ 120 sn'nin yüzdesi olarak verilir.
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
217
kVA
8
i
f
n
Teknik bilgiler
Fren dirençleri, şok bobini ve filtreler için teknik bilgiler
P Hz
AC 230 V cihazlara atanması
Tip
BW027006
BW027012
BW018015
BW018035
BW018075
BW012025
BW012050
BW012100
Parça numarası
822 422 6
822 423 4
–
–
–
821 680 0
–
–
Parça numarası
Tip BW...-T
–
–
–
1820 138 5
1820 139 3
–
1820 140 7
1820 141 5
Parça numarası
Tip BW...-P
–
–
1820 416 3
–
–
1820 414 7
–
–
% 100 CDF'de
% 50 CDF'de
% 25 CDF'de
% 12 CDF'de
% 6 CDF'de
0,6 kW
1,1 kW
1,9 kW
3,6 kW
5,7 kW
1,2 kW
2,2 kW
3,8 kW
7,2 kW
8,7 kW1)
1,5 kW
2,7 kW
4,5 kW
6,7 kW
13,0 kW1)
3,5 kW
5,9 kW
10,5 kW
13,0 kW1)
13,0 kW1)
7,5 kW
12,7 kW
13,0 kW1)
13,0 kW1)
13,0 kW1)
2,5 kW
4,2 kW
7,5 kW
11,2 kW
19,0 kW
5,0 kW
8,5 kW
15,0 kW
19,6 kW1)
19,6 kW1)
10 kW
17 kW
19,6 kW1)
19,6 kW1)
19,6 kW1)
Direnç
Tetikleme akımı IF
27 Ω ± % 10
4,7 A
18 Ω ± % 10
6,7 A
9,1 A
Bağlantılar
Seramik klemensler 2,5 mm2
(AWG12)
Sıkma momenti
0,5 Nm / 4 lb in
Yapı tipi
MOVITRAC® B için
13,9 A
12 Ω ± % 10
20,4 A
14,4 A
20,4 A
28,9 A
Pim M8
6 Nm / 50 lb in
Tel direnç
Çelik ızgara direnç
0015 – 0037
0110'da 2 × paralel
0055 / 0075
1) Ara devresi gerilimi ve direnç değeri nedeniyle fiziksel güç sınırlandırılması.
BW039-003
BW039-006
BW039-012
BW039-026
BW915
BW106
BW206
Parça numarası
Tip
821 687 8
821 688 6
821 689 4
–
–
–
–
Parça numarası
Tip BW...-T
–
–
1820 136 9
1820 415 5
1820 413 9
1820 083 4
1820 412 0
% 100 CDF'de
% 50 CDF'de
% 25 CDF'de
% 12 CDF'de
% 6 CDF'de
0,3 kW
0,5 kW
1,0 kW
1,8 kW
2,9 kW
0,6 kW
1,1 kW
1,9 kW
3,5 kW
5,7 kW
1,2 kW
2,2 kW
3,8 kW
6,0 kW1)
6,0 kW1)
2,6 kW
4,6 kW
6,0 kW1)
6,0 kW1)
6,0 kW1)
15,6 kW
15,6 kW
15,6 kW1)
15,6 kW1)
15,6 kW1)
13,5 kW
23 kW
39,2 kW1)
39,2 kW1)
39,2 kW1)
18 kW
30,6 kW
39,2 kW1)
39,2 kW1)
39,2 kW1)
2,8 A
3,9 A
Direnç
Tetikleme akımı IF
Bağlantılar
39 Ω ± % 10
15 Ω ± % 10
5,5 A
8,1 A
28 A
6 Ω ± % 10
38 A
2
Seramik klemensler 2,5 mm (AWG12)
Pim M8
0,5 Nm / 4 lb in
6 Nm / 50 lb in
Sıkma momenti
Yapı tipi
Tel direnç
MOVITRAC® B için
0015 – 0022
42 A
Çelik ızgara direnç
0110'da
2 x paralel
0150 / 0220/0300'de
2 × paralel
1) Ara devresi gerilimi ve direnç değeri nedeniyle fiziksel güç sınırlandırılması.
BW...-T / BW...-P
218
Mesaj kontağı bağlantı kesiti / sıkma momenti
1 x 2,5 mm2/ 1 Nm
Sıcaklık anahtarının mesaj kontağının anahtarlama kapasiteleri
•
•
Anahtarlama kontağı (normalde kapalı kontak)
EN 61800-5-1’e göre
DC 2 A / DC 24 V (DC11)
AC 2 A / AC 230V (AC11)
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
kVA
Teknik bilgiler
Fren dirençleri, şok bobini ve filtreler için teknik bilgiler
i
n
f
8
P Hz
AC 400 V cihazlara atanması
BW100-006
BW168
BW268
BW147
BW247
BW347
Parça numarası
Tip
821 701 7
820 604 X
820 715 1
820 713 5
820 714 3
820 798 4
Parça numarası
Tip BW..-T
1820 419 8
1820 133 4
1820 417 1
1820 134 2
1820 084 2
1820 135 0
% 100 CDF'de
% 50 CDF'de
% 25 CDF'de
% 12 CDF'de
% 6 CDF'de
0,6 kW
1,1 kW
1,9 kW
3,6 kW
5,7 kW
0,8 kW
1,4 kW
2,6 kW
4,8 kW
7,6 kW
1,2 kW
2,2 kW
3,8 kW
7,2 kW
11,4 kW1)
1,2 kW
2,2 kW
3,8 kW
7,2 kW
11,4 kW
2,0 kW
3,8 kW
6,4 kW
12 kW
19 kW
4,0 kW
7,2 kW
12,8 kW
20 kW1)
20 kW1)
Direnç
Tetikleme akımı IF
100 Ω ± % 10
68 Ω ± % 10
2,4 A
3,4 A
Bağlantılar
47 Ω ± % 10
4,2 A
5A
6,5 A
9,2 A
Seramik klemensler 2,5 mm2 (AWG12)
Seramik klemensler
10 mm2 (AWG8)
0,5 Nm / 4 lb in
1,6 Nm / 14 lb in
Sıkma momenti
Yapı tipi
Tel direnç
MOVITRAC® B için
0015 – 0040
0055 / 0075
1) Ara devresi gerilimi ve direnç değeri nedeniyle fiziksel güç sınırlandırılması.
Tip
BW039-012
BW039-026
BW039-050
BW018-015
BW018-035
BW018-075
Parça numarası
821 689 4
–
–
821 684 3
–
–
Parça numarası
Tip BW..-T
1820 136 9
1820 415 5
1820 137 7
–
1820 138 5
1820 139 3
Parça numarası
Tip BW..-P
–
–
–
1820 416 3
–
–
% 100 CDF'de
% 50 CDF'de
% 25 CDF'de
% 12 CDF'de
% 6 CDF'de
1,2 kW
2,1 kW
3,8 kW
7,0 kW
11,4 kW
2,6 kW
4,7 kW
8,3 kW
15,6 kW
24,1 kW1)
5,0 kW
8,5 kW
15,0 kW
22,5 kW1)
24,1 kW1)
1,5 kW
2,5 kW
4,5 kW
6,7 kW
11,4 kW
3,5 kW
5,9 kW
10,5 kW
15,7 kW
26,6 kW
7,5 kW
12,8 kW
22,5 kW
33,8 kW
52,3 kW1)
Direnç
Tetikleme akımı IF
Bağlantılar
Sıkma momenti
39 Ω ± % 10
5,5 A
11,3 A
9,1 A
Seramik klemensler 2,5 mm2
(AWG12)
Pim M8
Seramik klemensler
2,5 mm2 (AWG12)
Pim M8
0,5 Nm / 4 lb in
6 Nm / 50 lb in
1,0 Nm / 8,9 lb in
6 Nm / 50 lb in
Yapı tipi
MOVITRAC® B için
8,1 A
18 Ω ± % 10
Tel direnç
0110
13,9 A
20,4 A
Çelik ızgara direnç
0110
0150 / 0220
1) Ara devresi gerilimi ve direnç değeri nedeniyle fiziksel güç sınırlandırılması.
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
219
kVA
8
i
f
n
Teknik bilgiler
Fren dirençleri, şok bobini ve filtreler için teknik bilgiler
P Hz
Tip
BW915
BW012-025
BW012-050
BW012-100
BW0106
BW206
Parça numarası
–
821 680 0
–
–
–
–
Parça numarası
Tip BW..-T
1820 413 9
–
1820 140 7
1820 141 5
1820 083 4
1820 412 0
Parça numarası
Tip BW..-P
–
1820 414 7
–
–
–
–
% 100 CDF'de
% 50 CDF'de
% 25 CDF'de
% 12 CDF'de
% 6 CDF'de
16,0 kW
27,2 kW
48,0 kW1)
62,7 kW1)
62,7 kW1)
2,5 kW
4,2 kW
7,5 kW
11,2 kW
19,0 kW
5,0 kW
8,5 kW
15,0 kW
22,5 kW
38,0 kW
10 kW
17 kW
30 kW
45 kW
76,0 kW1)
13,5 kW
23 kW
40 kW
61 kW
102 kW
18 kW
30,6 kW
54 kW
81 kW
136,8 kW
28,8 A
47,4 A
Direnç
Tetikleme akımı IF
15 Ω ± % 10
32,6 A
12 Ω ± % 10
14,4 A
20,4 A
Bağlantılar
54,7 A
Pim M8
Sıkma momenti
6 Nm / 50 lb in
Yapı tipi
MOVITRAC® B için
6 Ω ± % 10
Çelik ızgara direnç
0220
0300
0370 – 0750
1) Ara devresi gerilimi ve direnç değeri nedeniyle fiziksel güç sınırlandırılması.
220
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
kVA
Teknik bilgiler
Fren dirençleri, şok bobini ve filtreler için teknik bilgiler
B
C
2
2
A
d
A
b
8
P Hz
BW... :
• 1 = Yassı tasarım
Bağlantı kablosu 500 mm
(19,7 inç) uzunluğundadır.
Teslimat içeriğine 4'er adet,
1 ve 2 tiplerde M4 pim de
dahildir.
• 2 = Çelik ızgara direnç
• 3 = Tel direnç
• 4 = Sıcaklık anahtarlı tel
direnç (-T/-P)
Kablo (X) her iki taraftan da
geçirilebilir.
'
B
M4
1
a
6
10
n
Aşağıdaki resimde mekanik boyutlar mm (inç) olarak gösterilmektedir.
Fren dirençleri
BW... / BW...-T /
BW...-P için
boyut çizimi
1
i
f
a
A
c
C
12
4
3
C
M12
a
A
10
d
B
B
X
a
8
c
c
C
M25
A
1455846795
BW... tipi
Montaj
konumu
BW..-T/ BW...-P
Temel boyutlar [mm (inç)]
Bağlantılar [mm (inç)]
Kablo rekoru
Ağırlık
kg (lb)
A/A'
B
C
a
b/c
d
BW072-003
1
110 (4,33)
80 (3,1)
15 (0,59)
98 (3,9)
60 (2,4)
-
-
0,3 (0,7)
BW027-003
1
110 (4,33)
80 (3,1)
15 (0,59)
98 (3,9)
60 (2,4)
-
-
0,3 (0,7)
BW072-005
1
216 (8,5)
80 (3,1)
15 (0,59)
204 (8,03)
60 (2,4)
-
-
0,6 (1)
BW027-005
1
216 (8,5)
80 (3,1)
15 (0,59)
204 (8,03)
60 (2,4)
-
-
0,6 (1)
BW027-006
3
486 (19,1)
120 (4,72)
92 (3,6)
430 (16,9)
64 (2,5)
6,5 (0,26)
PG11
2,2 (4,9)
BW027-012
3
486 (19,1)
120 (4,72)
BW100-006
4
486 (19,1)
120 (4,72)
BW100-006-T
4
549 (21,6)
120 (4,72)
BW168
3
365 (14,4)
120 4,72)
185 (7,28) 326 (12,8) 150 (5,91)
BW168-T
4
449 (17,7)
120 (4,72)
185 (7,28) 326 (12,8) 150 (5,91)
6,5 (0,26)
M12 + M25
3,6 (7,9)
BW268
3
465 (18,3)
120 (4,72)
185 (7,28) 426 (16,8) 150 (5,91)
6,5 (0,26)
PG13.5
4,3 (9,5)
BW268-T
4
549 (21,6)
120 (4,72)
185 (7,28) 426 (16,8) 150 (5,91)
6,5 (0,26)
M12 + M25
4,9 (11)
BW147
3
465 (18,3)
120 (4,72)
185 (7,28) 426 (16,8) 150 (5,91)
6,5 (0,26)
PG13.5
4,3 (9,5)
BW147-T
4
549 (21,6)
120 (4,72)
185 (7,28) 426 (16,8) 150 (5,91)
6,5 (0,26)
M12 + M25
4,9 (11)
BW247
3
665 (26,2)
120 (4,72)
185 (7,28) 626 (24,6) 150 (5,91)
6,5 (0,26)
PG13.5
6,1 (13)
BW247-T
4
749 (29,5)
120 (4,72)
185 (7,28) 626 (24,6) 150 (5,91)
6,5 (0,26)
M12 + M25
9,2 (20)
BW347
3
670 (26,4)
145 (5,71)
340 (13,4) 630 (24,8) 300 (11,8)
6,5 (0,26)
PG13.5
13,2 (29,1)
BW347-T
4
749 (29,5)
210 (8,27)
185 (7,28) 630 (24,8) 150 (5,91)
6,5 (0,26)
M12 + M25
12,4 (27,3)
BW039-003
3
286 (11,3)
120 (4,72)
92 (3,6)
230 (9,06)
64 (2,5)
6,5 (0,26)
PG11
1,5 (3,3)
BW039-006
3
486 (19,1)
120 (4,72)
92 (3,6)
430 (16,9)
64 (2,5)
6,5 (0,26)
PG11
2,2 (4,9)
BW039-012
3
486 (19,1)
120 (4,72)
185 (7,28) 426 (16,8) 150 (5,91)
6,5 (0,26)
PG11
4,3 (9,5)
BW039-012-T
4
549 (21,6)
120 (4,72)
185 (7,28) 426 (16,8) 150 (5,91)
6,5 (0,26)
M12 + M25
4,9 (11)
BW039-026-T
4
649 (25,6)
120 (4,72)
275 (10,8) 530 (20,9) 240 (9,45)
6,5 (0,26)
M12 + M25
7,5 (17)
BW018-015
3
620 (24,4)
120 (4,72)
6,5 (0,26)
PG11
4,0 (8,8)
BW018-015-P
4
649 (25,6)
120 (4,72)
185 (7,28) 530 (20,9) 150 (5,91)
6,5 (0,26)
M12 + M25
5,8 (13)
BW012-025
2
295 (11,6)
260 (10,2)
490 (19,3) 270 (10,6)
380 (15)
10,5 (0,41)
M12 + M25
8,0 (18)
BW012-025-P
2
295/355
(11,6)/(14)
260 (10,2)
490 (19,3) 270 (10,6)
380 (15)
10,5 (0,41)
M12 + M25
8,0 (18)
BW012-050-T
2
395 (15,6)
260 (10,2)
490 (19,3) 370 (14,6)
380 (15)
10,5 (0,41)
-
12 (26)
BW012-100-T
2
595 (23,4)
270 (10,6)
490 (19,3) 570 (22,4)
380 (15)
10,5 (0,41)
-
21 (46)
BW018-035-T
2
295 (11,6)
270 (10,6)
490 (19,3) 270 (10,6)
380 (15)
10,5 (0,41)
-
9,0 (20)
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
185 (7,28) 426 (16,8) 150 (5,91)
92 (3,6)
430 (16,9)
64 (2,5)
92 (3,6)
430 (16,9)
80 (3,1)
92 (3,6)
544 (21,4)
64 (2,5)
6,5 (0,26)
PG11
4,3 (9,5)
6,5 (0,26)
PG11
2,2 (4,9)
6,5 (0,26)
M12 + M25
3,0 (6,6)
6,5 (0,26)
PG13.5
3,5 (7,7)
221
8
kVA
i
f
n
Teknik bilgiler
Fren dirençleri, şok bobini ve filtreler için teknik bilgiler
P Hz
BW... tipi
Montaj
konumu
Temel boyutlar [mm (inç)]
BW..-T/ BW...-P
Bağlantılar [mm (inç)]
C
a
Kablo rekoru
Ağırlık
kg (lb)
A/A'
B
b/c
d
BW018-075-T
2
595 (23,4)
270 (10,6)
490 (19,3) 570 (22,4)
380 (15)
10,5 (0,41)
-
18,5 (40,8)
BW039-050-T
2
395 (15,6)
260 (10,2)
490 (19,3) 370 (14,6)
380 (15)
10,5 (0,41)
-
12 (26)
BW915-T
2
795 (31,3)
270 (10,6)
490 (19,3) 770 (30,3)
380 (15)
10,5 (0,41)
-
30 (66)
BW106-T
2
795 (31,3)
270 (10,6)
490 (19,3)
770(30,3)
380 (15)
10,5 (0,41)
-
32 (71)
BW206-T
2
995 (39,2)
270 (10,6)
490 (19,3) 970 (38,2)
380 (15)
10,5 (0,41)
-
40 (88)
PTC fren direnci
boyutları
≥1 (0.04)
>0
34 ±0.3
(1.3 ±0.01)
≥11 (0.43)
4.5 ±0.1
(0.18 ±0.004)
L1
(L4)
max. 14
(0.55)
(L3)
L
L2
187649035
Tip
L1
L2
L3
L4
L
BW1
89 (3,5)
82 (3,2)
64 (2,5)
60 (2,4)
100 (3,94)
BW2
124 (4,88)
117 (4,61)
97 (3,8)
95 (3,7)
165 (6,50)
BW3
89 (3,5)
82 (3,2)
64 (2,5)
60 (2,4)
100 (3,94)
BW4
124 (4,88)
117 (4,61)
97 (3,8)
95 (3,7)
165 (6,50)
Dokunma
koruması BS...
Açıklama
Yassı tip fren dirençleri için bir dokunma koruması BS.. mevcuttur.
Dokunmaya karşı koruma
Parça numarası
Fren direnci
BS003
BS005
813 151 1
813 152 X
BW027-003
BW072-003
BW027-005
BW072-005
BW100-005
FKB10B fren
dirençlerinin yapısı
222
Tip
Parça numarası
Boyut
230 V
400 V
FKB10B
1821 621 8
0XS, 0S, 0L
BW3
BW1
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Teknik bilgiler
Fren dirençleri, şok bobini ve filtreler için teknik bilgiler
kVA
i
f
n
8
P Hz
65 (2.6)
Boyut 0XS, 0S, 0L
için boyut resmi
125 (4.92)
791021195
Fren dirençlerinin
alta montajı için
FKB11/12/13B
FKB..B fren dirençlerinin fren dirençlerinin altlarına takılması için kullanılır.
Tip
Parça numarası
Boyut
FKB11B
1820 728 6
0XS, 0S
FKB12B
1820 729 4
0S
FKB13B
1820 730 8
0L
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Fren direnci
230 V
400/500 V
BW4
BW2
BW027-003
BW072-003
223
8
kVA
i
f
n
Teknik bilgiler
Fren dirençleri, şok bobini ve filtreler için teknik bilgiler
P Hz
Boyut resmi
a
185 (7.28)
d
b
M5
21.5 (0.846)
9007199340913035
MOVITRAC® B boyut
224
Ölçüler mm (inç)
a
b
d
0XS
55 (2,2)
196 (7,72)
220 (8,66)
0S
80 (3,1)
196 (7,72)
220 (8,66)
0L
80 (3,1)
284,5 (11,20)
308,5 (12,15)
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
kVA
Teknik bilgiler
Fren dirençleri, şok bobini ve filtreler için teknik bilgiler
8.3.2
i
f
n
8
P Hz
Şebeke Giriş Şok Bobini ND
ND.. şebeke şok bobinleri MOVITRAC® cihazdan bağımsız olarak cRUus ruhsatına
sahiptir.
Şebeke giriş şok
bobini tipi
ND 010-301
Parça numarası
ND 020-151
826 972 6
826 973 4
Nominal gerilim UN
1 × AC 230 V ± % 10
Ortam sıcaklığı °C
–25 °C ila +45 °C
Koruma sınıfı
IP00 (EN 60529)
Anma akımı IN
AC 10 A
AC 20 A
6W
10 W
IN PV'de güç kaybı
İndüktans LN
3 mH
1,5 mH
Seri klemens
4 mm2 (AWG10)
10 mm2 (AWG8)
0,6 Nm / 5 lb in
1,5 Nm / 13 lb in
0003 – 0008
0011 – 0022
Sıkma momenti
MOVITRAC® B için uygun
1 fazlı V 230
Şebeke giriş şok
bobini tipi
Parça numarası
ND 020-013
ND045-013
ND085-013
ND150-013
826 012 5
826 013 3
826 014 1
825 548 2
Nominal gerilim UN
3 × AC 200 – 500 V ± % 10
Ortam sıcaklığı °C
– 25 °C ila +45 °C
Koruma sınıfı
IP00 (EN 60529)
Anma akımı IN
IN PV'de güç kaybı
AC 20 A
AC 45 A
AC 85 A
AC 150 A
10 W
15 W
25 W
65 W
4 mm2 (AWG10)
10 mm2 (AWG8)
35 mm2 (AWG2)
M10/PE pim: M8
2,5 Nm / 22 lb in
3,2 – 3,7 Nm /
28 – 33 lb in
0,1 mH
İndüktans LN
Seri klemens
Sıkma momenti
0,6 – 0,8 Nm /
5 – 7 lb in
M10 pim:
10 Nm / 89 lb in
PE: 6 Nm / 50 lb in
MOVITRAC® B için uygun
3-faz 400/
500 V
3 fazlı V 230
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
% 100 IN
0003 – 0075
0110 – 0220
0300 – 0450
0550 – 0750
% 125 IN
0003 – 0075
0110 – 0150
0220 – 0370
0450 – 0750
% 100 IN
0003 – 0055
0075 – 0110
0150 – 0220
0300
% 125 IN
0003 – 0037
0055 – 0750
0110 – 0150
0220 – 0300
225
8
kVA
i
f
n
Teknik bilgiler
Fren dirençleri, şok bobini ve filtreler için teknik bilgiler
P Hz
1 faz frekans
çevirici
Aşağıdaki durumlarda kullanılması şarttır:
•
Cihazın yüklenmesi IN > % 100 ise
•
Her branşman için 100 µH altında olan şebeke indüktanslarında
•
Aynı zamanda bağlanan birden fazla cihazı çalıştırmak için Şebeke şok bobini anahtarlamanın sebep olduğu aşırı gerilimleri sınırlar.
Aşağıdaki durumlarda isteğe bağlı olarak kullanılabilir:
•
Şebeke akımındaki üst titreşimleri azaltmak için
•
Aşırı gerilim korumasını desteklemek için
Üç faz bir şebeke giriş şok bobinine birden fazla tek faz frekans çevirici bağlamak için
gerekli şartlar:
Üç faz bir şebeke
giriş şok bobinine
birden fazla tek faz
frekans çevirici
bağlanması
3 faz frekans
çevirici
•
Şebeke kontaktörü toplam akıma uygun olmalıdır.
•
Şebeke besleme sigortası giriş şok bobininin anma akım kuvvetine eşit olmalıdır.
•
MOVITRAC® B'nin simetrik olarak şebeke şok bobinine bağlanması için.
Aynı anda bağlanan 5 veya daha fazla frekans çeviriciyi çalıştırmak için kullanılır.
Şebeke şok bobini anahtarlamanın sebep olduğu aşırı gerilimleri sınırlar.
Kullanımı isteğe bağlıdır ve aşırı gerilime karşı korunmayı destekler.
Şebeke şok bobini ND020.. / ND030.. / ND045.. / ND085.. boyut çizimi
A
c
a
c
[1]
B b
1U1 1U2 1V1 1V2 1W1 1W2
[1]
C
1455926923
[1] Montaj klemensleri yeri
Montaj konumu isteğe bağlı
Şebeke giriş
şok bobini
tipi
226
Giriş: 1U1, 1V1, 1W1
Çıkış: 1U2, 1V2, 1W2
Temel boyutlar [mm (inç)]
Bağlantı ölçüsü [mm (inç)]
b
Delik ölçüsü mm
(inç)
Ağırlık
c
kg (lb)
A
B
C
a
ND020-013
85 (3,3)
60 (2,4)
120 (4,72)
50 (2)
ND030-023
ND045-013
125 (4,92)
95 (3,7)
170 (6,69)
84 (3,3)
55-75 (2,2 – 3)
6 (0,24)
2,5 (5,5)
ND085-013
185 (7,28)
115 (4,53)
235 (9,25)
136 (5,35)
56 – 88 (2,2 – 3,5)
7 (0,28)
8 (18)
31 – 42 (1,2 – 1,7) 5 – 10 (0,2 – 0,39)
0,5 (1)
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Teknik bilgiler
Fren dirençleri, şok bobini ve filtreler için teknik bilgiler
kVA
i
f
n
8
P Hz
C
Şebeke şok bobini ND150.. boyut çizimi
c
c
a
A
b
B
1455933707
Şebeke giriş
şok bobini
tipi
ND150-013
Temel boyutlar [mm (inç)]
Bağlantı ölçüsü [mm (inç)]
Delik ölçüsü mm
(inç)
Ağırlık
A
B
C
a
b
c
kg (lb)
255 (10)
140 (5,51)
230 (9,06)
170 (6,69)
77 (3)
8 (0,31)
17 (37)
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
227
8
kVA
i
8.3.3
f
n
Teknik bilgiler
Fren dirençleri, şok bobini ve filtreler için teknik bilgiler
P Hz
NF şebeke filtresi
•
Şebeke filtresi frekans çeviriciler tarafından şebekeye parazit yayılmasını bastırır.
•
Şebeke filtresi NF... ile MOVITRAC® arasında anahtarlama olmamalıdır.
•
NF... şebeke filtreleri MOVITRAC® cihazdan bağımsız olarak cRUus ruhsatına
sahiptir.
Tip
NF009-503
NF014-503
NF018-503
NF035-503
NF048-503
Parça numarası
827 412 6
827,116 X
827 413 4
827 128 3
827 117 8
Anma gerilim
3 × AC 200 – 500 V ± % 10
Ortam sıcaklığı
– 25 °C ile +45 °C arasında
Koruma sınıfı
IP20 (EN 60529)
Anma akımı
AC 9 A
Güç kaybı
Toprak kaçağı akımı
AC 14 A
AC 18 A
AC 35 A
AC 48 A
6W
9W
12 W
15 W
22 W
≤ 25 mA
≤ 25 mA
≤ 25 mA
≤ 25 mA
≤ 40 mA
4 mm2 (AWG10)
M5
10 mm2 (AWG8)
M5/M6
0,6 – 0,8 Nm / 5 – 7 lb in
1,8 Nm / 16 lb in
Bağlantılar
PE-Vida
Sıkma momenti
MOVITRAC® B için uygun
3 × 400/
500 V
3 × 230 V
% 100 IN
0003 – 0040
0055 / 0075
–
0110 / 0150
0220
% 125 IN
0003 – 0030
0040 / 0055
0075
0110
0150
% 100 IN
0015 / 0022
0037
–
0055 / 0075
0110
% 125 IN
0015
0022
0037
0055 / 0075
–
Tip
NF063-503
NF085-503
NF115-503
NF150-503
Parça numarası
827 414 2
827 415 0
827 416 9
827 417 7
Anma gerilim
3 × AC 200 – 500 V ± % 10
Ortam sıcaklığı
– 25 °C ile +45 °C arasında
Koruma sınıfı
IP20 (EN 60529)
Anma akımı
Güç kaybı
Toprak kaçağı akımı
Bağlantılar
PE-Vida
Sıkma momenti
AC 63 A
AC 85 A
AC 115 A
AC 150 A
30 W
35 W
60 W
90 W
≤ 30 mA
≤ 30 mA
≤ 30 mA
≤ 30 mA
16 mm2 (AWG6)
M6
35 mm2 (AWG2)
M8
50 mm2 (AWG1/0)
M10
50 mm2 (AWG1/0)
M10
3 Nm / 30 lb in
3,7 Nm / 33 lb in
MOVITRAC® B için uygun
228
3 × 400/
500 V
% 100 IN
0300
0370 / 0450
0550
0750
% 125 IN
0220
0300 / 0370
0450
0550 / 0750
3 × 230 V
% 100 IN
0150
0220
0300
–
% 125 IN
0110 / 0150
–
0220 / 0300
–
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
kVA
Teknik bilgiler
Fren dirençleri, şok bobini ve filtreler için teknik bilgiler
i
f
n
8
P Hz
a
A
Şebeke filtresi
NF009-503 –
NF150-503
boyut çizimi
C
C
L3
L2
L1
B
b
LINE
LOAD
L3'
L2'
L1'
1456387083
Montaj konumu isteğe bağlı
Şebeke
filtresi tipi
NF009-503
NF014-503
NF018-503
NF035-503
NF048-503
NF063-503
NF085-503
NF115-503
NF150-503
Temel boyutlar [mm (inç)]
A
55 (2,2)
50 (1,97)
60 (2,36)
90 (3,54)
100 (3,94)
B
C
Bağlantı ölçüsü [mm (inç)]
a
195 (7,68)
225 (8,86)
80 (3,1)
20 (0,78)
100 (3,94)
260 (10,2)
330 (13)
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
140 (5,51)
155 (6,1)
30 (1,18)
60 (2,36)
65 (2,56)
Ağırlık
kg (lb)
0,8 (2)
210 (8,27)
240 (9,45)
275 (10,8)
320 (12,6)
c
PE
bağlantısı
180 (7,09)
255 (10)
315 (12,4)
b
Delik ölçüsü mm
(inç)
5,5 (0,22)
M5
0,9 (2)
1,1 (2,4)
255 (10)
1,7 (3,7)
295 (11,6)
2,1 (4,6)
M6
235 (9,25)
255 (10)
6,5 (0,26)
M8
M10
2,4 (5,3)
3,5 (7,7)
4,8 (11)
5,6 (12,3)
229
8
kVA
i
8.3.4
f
n
Teknik bilgiler
Fren dirençleri, şok bobini ve filtreler için teknik bilgiler
P Hz
Ferrit bilezikler ULF11A
Parça numarası: 1821 213 1 (3 adet)
Açıklama
Ferrit bileziklerle şebeke kablosundaki arıza parazitleri azaltılabilir. Katlanır ferritler
sadece tek fazlı cihazlar için öngörülmüştür.
Teslimat içeriğine 3 katlanır ferrit dahildir ve bunların montaj uyarılarına göre takılması
gerekir.
Teknik bilgiler
Boyut resmi
Kullanılacağı kablo kesiti
10,5 – 12,5 mm (0,413 – 0,492 inç)
Depolama sıcaklığı
-40 °C ile +85 °C arası
İşletme sıcaklığı
-25 °C ile +105 °C arası
Tüm ölçüler mm (inç) olarak.
C
D
A
B
9007199346002571
Tip
ULF11A
230
Ana ölçüler mm (inç)
A
B
C
D
37,6 (1,48)
33,5 (1,32)
28,8 (1,13)
Ø 13,0 (0,512)
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
kVA
Teknik bilgiler
Fren dirençleri, şok bobini ve filtreler için teknik bilgiler
8.3.5
i
f
n
8
P Hz
HD çıkış şok bobini
Çıkış şok bobinleri ile ekranlanmamış bir motor kablosundaki arıza parazitleri önlenebilir.
Çıkış şok bobini tipi
Parça numarası
HD003
813 558 4
15 W
8W
30 W
0,2 kg (0,4 lb)
1,1 kg (2,4 lb)
1,5 – 16 mm2
AWG16 – 6
≤ 1,5 mm2
≤ AWG16
≥ 16 mm2
≥ AWG6
Ağırlık
Çıkış şok bobini tipi
Parça numarası
HD002
813 557 6
0,5 kg (1 lb)
Maks. güç kaybı PVmaks
Kablo kesitleri
HD001
813 325 5
HD012
HD100
HD101
1821 217 4
829 837 8
829 838 6
Anma akımı
AC 12 A
Güç kaybı
(anma akımında)
11 W
20 W
Ortam sıcaklığı
-10 °C ile +60 °C arası
Derating % 3 IN , 40 °C ile 60 °C arasında
Koruma sınıfı
IP20
2
Şebeke ve motor a bağlantı
Frekans çevirici bağlantısı
Damar sonlandırma kovanlı kablolar
Ağırlık
0,55 kg (1,1 lb)
0,40 kg (0,8 lb)
0,48 kg (1,1 lb)
Ankastre boyutu
ankastre değil
0S
0L
®
MOVITRAC B ..-5A3 için
0003 – 0040
0005 / 0008 / 0011 / 0015
0022 / 0030 / 0040
MOVITRAC® B ..-2A3 için
0003 – 0022
0005 / 0008
0011 / 0015 / 0022
Aşağıdaki resimde mekanik boyutlar mm (inç) olarak gösterilmektedir:
A
d
C
Boyut çizimi
HD001 – HD003
Vidalı klemensler 4 mm2 (AWG 10)
≤ 4 mm
≤ AWG12
c
HD001
HD002
HD003
b
B
a
1456392203
Çıkış şok
bobini tipi
Temel boyutlar [mm (inç)]
Bağlantı ölçüsü [mm (inç)]
İç Ø mm (inç)
Delik ölçüsü
mm (inç)
Ağırlık
c
kg (lb)
A
B
C
a
b
d
HD001
121 (4,76)
64 (2,5)
131 (5,16)
80 (3,1)
50 (2,0)
50 (2,0)
HD002
66 (2,6)
49 (1,9)
73 (2,9)
44 (1,7)
38 (1,5)
23 (0,91)
HD003
170 (6,69)
64 (2,5)
185 (7,28)
120 (4,72)
50 (2,0)
88 (3,5)
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
5,8 (0,23)
7,0 (0,28)
0,5 (1)
0,2 (0,4)
1,1 (2,4)
231
8
kVA
i
f
n
Teknik bilgiler
Fren dirençleri, şok bobini ve filtreler için teknik bilgiler
P Hz
Aşağıdaki resimde mekanik boyutlar mm (inç) olarak gösterilmektedir:
130 (5.12)
24 (0.94)
158 (6.22)
[1]
178 (7.01)
5 (0.2)
HD012
Boyut resmi
5 (0.2)
80 (3.1)
45 (1.8)
247576459
[1] Uzunluk = 100 mm (3,94 inç)
232
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
kVA
Teknik bilgiler
Fren dirençleri, şok bobini ve filtreler için teknik bilgiler
HD100 / HD101
boyut resmi
i
f
n
8
P Hz
Aşağıdaki resimde mekanik boyutlar mm (inç) olarak gösterilmektedir.
208.5 (8.209) *
80 (3.1)
e
b
d
e
M5
45 (1.8)
9007199616643467
* Ön modül FSE24B + 4 mm (0,16 inç)
Çıkış şok bobini
tipi
MOVITRAC® B
b
d
e
HD100
Boyut 0S
226 (8,90)
248 (9,76)
196 (7,72)
HD101
Boyut 0L
314,5 (12,38)
336,5 (13,25)
284,5 (11,20)
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Temel boyutlar [mm (inç)]
233
kVA
8
i
8.3.6
f
n
Teknik bilgiler
Fren dirençleri, şok bobini ve filtreler için teknik bilgiler
P Hz
HF ... çıkış filtresi
HF tipi çıkış filtreleri frekans çeviricilerin çıkış gerilimlerini düzleştirmede kullanılan sinüs
filtrelerdir. HF ... çıkış filtresi (HF450-503 ve HF180-403) UL/cUL uyarınca MOVITRAC®
ile bağlantılı olarak onaylıdır.
HF.. çıkış filtresinin kullanıldığı alanlar:
•
Gruplar halindeki tahrik ünitelerinde (birden fazla paralel motor kablosunda) motor
kablolarındaki boşalma akımı bastırılır
•
PWM frekans değiştiricilere uygun olmayan yabancı motorlarda motor sargısı izolasyonunu korumak için
•
Uzun motor kablolarında (> 100 m) aşırı gerilim pik değerlerine karşı korumak için
Aşağıdaki uyarılar dikkate alınmalıdır:
UYARILAR
•
Çıkış filtreleri sadece U/f ve VFC çalışma şekillerinde kullanılabilir.
•
Kaldırma ünitelerinde çıkış filtreleri kullanılmamalıdır.
•
Sürücü seçilirken çıkış filtresindeki gerilim düşmesi ve buna bağlı olarak mevcut
motor torkunun da düşeceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu durum özellikle çıkış
filtreli AC 230 V cihazlar için geçerlidir.
Çıkış filtresi tipi
Parça numarası
Anma gerilimi
HF008-5031)
HF015-5031)
826 029 X
826 030 3
HF022-5031)
HF030-5031)
HF040-5031)
HF055-5031)
826 031 1
826 032 X
826 311 6
826 312 4
90 W
115 W
3 × AC 230 – 500 V, 50/60 Hz2)
UN
UN'de toprak kaçağı akımı ΔI
0 mA
IN PV'de güç kaybı
25 W
35 W
55
65 W
Ekransız motor besleme kabEN 61800-3 uyarınca sınır değer sınıfı C1/C2'ye göre3)
losu üzerinden EMU Emisyonu
Ortam sıcaklığı âU
0 °C ile +45 °C arası (Düşüm: % 3 IN/K, maks, 60 °C'ye kadar)
Koruma sınıfı (EN 60529)
IP20
Bağlantılar /
Sıkma momenti
Bağlantı pimi M4
1,6 Nm ± % 20
Ağırlık
3,1 kg (6,8 lb)
4,4 kg (9,7 lb)
10,8 kg (23,8 lb)
AC 400/500 V cihazların atanması
IN ΔU gerilim düşümü
AC 400 V için < % 6,5 (% 7,5) / AC 500 V için < % 4 (% 5) fAmaks = 50 Hz (60 Hz)
AC 2,5 A
AC 4 A
AC 6 A
AC 8 A
AC 10 A
AC 12 A
AC 2 A
AC 3 A
AC 5 A
AC 6 A
AC 8 A
AC 10 A
Nominal çalışma (% 100) 3)
0005 – 0011
0014 / 0015
0022
0030
0040
0055
Yükseltilmiş güç (% 125) 3)
0005
0008 / 0011
0014 / 0015
0022
0030
0040
Nominal geçiş akımı IN 400 V
(UŞebeke = 3 x AC 400 V için)
Nominal geçiş akımı IN 500 V
(UŞebeke = 3 x AC 500 V için)
AC 230 V cihazların atanması
IN ΔU gerilim düşümü
–
Nominal geçiş akımı IN 230 V
(UŞebeke = 3 x AC 230 V için)
< % 18,5 (% 19), AC 230 V'de fAmaks = 50 Hz'de (60 Hz)
AC 4,3 A
AC 6,5 A
AC 10,8 A
AC 13 A
AC 17,3 A
AC 22 A
3)
–
–
0015/0022
–
0037
0055
Yükseltilmiş güç (% 125) 3)
–
–
0015/0022
–
–
0037
Nominal çalışma (% 100)
1) UL/cUL’ye göre MOVITRAC
verebilir.
2)
®
sürücülerle bağlantılı olarak izin verilmiştir. SEW-EURODRIVE istek üzerine ilgili sertifikayı birlikte
Nominal geçiş akımı IN için fA = 60 Hz üzerinde her 10 Hz için % 6 IN düşüm geçerlidir.
3) SEW dokümanındaki EN 61800-3’e göre EMU uyumlu montaj bölümü dikkate alınarak.
234
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Teknik bilgiler
Fren dirençleri, şok bobini ve filtreler için teknik bilgiler
HF075-5031) HF023-4031) HF033-4031) HF047-4031) HF450-503
Çıkış filtresi tipi
Parça numarası
Nominal gerilim
826 313 2
825 784 1
825 785 X
825 786 8
i
f
n
8
P Hz
HF180-403
826 948 3
0 829 909 9
3 × AC 230 – 500 V, 50/60 Hz 2)
UN
UN'de toprak kaçağı akımı ΔI
0 mA
IN PV'de güç kaybı
135 W
90 W
Ekransız motor besleme kablosu
üzerinden EMU Emisyonu
120 W
200 W
400 W
860 W
EN 61800-3 uyarınca sınır değer sınıfı C1/C2 için3)
Ortam sıcaklığı âU
0 °C ile +45 °C arası (Düşüm: % 3 IN/K, maks, 60 °C'ye kadar)
Koruma sınıfı (EN 60529)
Bağlantılar /
Sıkma momenti
kVA
IP20
IP20
Bağlantı pimi
M4
1,6 Nm
± %20
Ağırlık
10,8 kg
(23,8 lb)
16,5 kg
(36,4 lb)
IP00
Bağlantı pimi M10 /
70 mm2 (AWG 3/0) 30 Nm
(270 lb in)
35 mm2 (AWG 2)
3,2 Nm
15,9 kg
(35,1 lb)
-25 °C ile +85 °C arası
IP10
23 kg
(51 lb)
32 kg
(71 lb)
85,3 kg
(188 lb)
AC 400/500 V cihazların atanması
IN ΔU gerilim düşümü
AC 400 V için < % 6,5 (% 7,5) / AC 500 V için < % 4 (% 5) fAmaks = 50 Hz (60 Hz)
AC 16 A
AC 23 A
AC 33 A
AC 47 A
AC 90 A
AC 180 A
AC 13 A
AC 19 A
AC 26 A
AC 38 A
AC 72 A
AC 180 A
Nominal çalışma (% 100) 3)
0075
0110
0150/03004)
0220
0370/0450/
05504)/0750
0550/0750
Yükseltilmiş güç (% 125) 3)
0055
0075
0110/02204)
0150
0300/0370/
04504)/0550/
07504)
0550/0750
Nominal geçiş akımı IN 400 V
(UŞebeke = 3 x AC 400 V için)
Nominal geçiş akımı IN 500 V
(UŞebeke = 3 x AC 500 V için)
AC 230 V cihazların atanması
IN ΔU gerilim düşümü
Nominal geçiş akımı IN 230 V
(UŞebeke = 3 x AC 230 V için)
< % 18,5 (% 19), AC 230 V'de fAmaks = 50 Hz'de (60 Hz)
AC 29 A
AC 42 A
AC 56,5 A
AC 82,6 A
AC 156 A
-
Nominal çalışma (% 100)3)
0075
0110
0150/03004)
0220
0300
-
Yükseltilmiş güç (% 125)3)
0055
0075
0110/02204)
0150
0220/0300
-
1) UL/cUL’ye göre MOVITRAC® sürücülerle bağlantılı olarak izin verilmiştir. SEW-EURODRIVE istek üzerine ilgili sertifikayı birlikte
verebilir.
2) fA = 60 Hz üzerinde, geçiş çıkış akımı IN için, her 10 Hz’te % 6 IN pro 10 Hz düşüm geçerlidir.
3) SEW dokümanındaki EN 61800-3’e göre EMU uyumlu montaj bölümü dikkate alınarak.
4) Bu MOVITRAC® cihazlarda 2 çıkış filtresi HF...-... paralel olarak bağlanmalıdır.
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
235
kVA
8
i
f
n
Teknik bilgiler
Fren dirençleri, şok bobini ve filtreler için teknik bilgiler
P Hz
Çıkış filtresi
HF...-503 boyut
çizimleri
Aşağıdaki resimlerde mekanik boyutlar mm (inç) olarak gösterilmektedir.
HF008/015/022/030-503
HF040/055/075-503
1
1
1
M
~
MOVIDRIVE®
MOVIDRIVE®
U2
V2
V5
B
b
B
b
W2
U1
4
V1
5
W1
6
8
MOVIDRIVE® /
MOVITRAC®
c
c
A
a
C
A
C
1472824587
Sadece boyut çiziminde gösterilen montaj konumuna izin verilir.
Bağlantı ölçüsü
[mm (inç)]
Temel boyutlar [mm (inç)]
Çıkış filtresi tipi
A
HF008/015/022/030-503
HF040/055/075-503
B
C
80 (3,1)
286 (11,3)
135 (5,31)
296 (11,7)
Delik ölçüsü
mm (inç)
a
b
176 (6,93)
-
265 (10,4)
216 (8,5)
70 (2,8)
283 (11,1)
Havalandırma boşlukları1)
mm (inç)
c
üst
alt
7 (0,3)
100 (3,94)
100 (3,94)
1) Yandan mesafe bırakılmasına gerek yoktur, cihazlar yan yana sıralanabilir.
B
b
HF450-503
c
4 5 6 7 U VW
a
A
C
1472827659
Sadece boyut çiziminde gösterilen montaj konumuna izin verilir.
Çıkış filtresi
tipi
HF450-503
236
Temel boyutlar [mm (inç)]
Bağlantı ölçüsü
[mm (inç)]
Delik ölçüsü
mm (inç)
Havalandırma boşlukları
mm (inç)
A
B
C
a
b
c
üst
alt
465 (18,3)
385 (15,2)
240 (9,45)
436 (17,2)
220 (8,66)
8,5 (0,33)
100 (3,94)
100 (3,94)
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Teknik bilgiler
Fren dirençleri, şok bobini ve filtreler için teknik bilgiler
Çıkış filtresi
HF...-403 boyut
çizimleri
kVA
i
f
n
8
P Hz
Aşağıdaki resimde mekanik boyutlar mm (inç) olarak gösterilmektedir.
b
b1
c
c
a1
a
B
4
5
6
7
U
V
W
C
A
C1
1472830731
Bağlantı ölçüsü [mm (inç)]
Temel boyutlar [mm (inç)]
Tip
HF023-403
HF033-403
HF047-403
Standart montaj
A
B
C/C1
a
b
145
(5,71)
284
(11,2)
365/390
(14,4/15,4)
268
(10,6)
60 (2,4)
190
(7,48)
300
(11,8)
385/400
(15,2/15,7)
284
(11,2)
80 (3,1)
Enine montaj
konumu
Delik
ölçüsü
mm (inç)
Havalandırma boşlukları
mm (inç)
a1
a2
c
yandan
üst
alt
210
(8,27)
334
(13,1)
6,5 (0,26)
her 30
(1,2)
için
150
(5,91)
150
(5,91)
d
U2
V2
W2
U1
V1
W1
C
c
b
a
B
A
2705456011
Halka kablo pabucu doğrudan bakır mandalda bulunmalıdır.
Sadece boyut çiziminde gösterilen montaj konumuna izin verilir.
Çıkış filtresi
tipi
HF180-403
Temel boyutlar [mm (inç)]
Bağlantı ölçüsü [mm
(inç)]
Delik ölçüsü mm (inç)
Havalandırma boşlukları
mm (inç)
A
B
C
a
b
c
d
yandan
üst
alt
480
(18,9)
260
(10,2)
510
(20,1)
430
(16,9)
180
(7,1)
18 x 13
(0,71 x 0,51)
11
(0,43)
her 192
için
(7,6)
510
(20,1)
510
(20,1)
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
237
8
kVA
i
8.3.7
f
n
Teknik bilgiler
Fren dirençleri, şok bobini ve filtreler için teknik bilgiler
P Hz
EMU modülü FKE12B / FKE13B
EMU modülü ile giriş ve çıkış taraflarında sınır değer sınıfı C1'e (B) erişilebilir.
EMU modülü % 100 ve % 125 işletme için boyutlandırılmıştır.
Teknik bilgiler
Tip
Parça numarası
FKE12B
FKE13B
829 590 5
829 591 3
Anma gerilimi
3 × AC 230 – 500 V
Filtrede gerilim düşümü
(anma akımında)
<%1
Anma akımı
AC 12 A
Anma gücünde güç kaybı
Ortam sıcaklığı
20 W
-10 °C ile +60 °C arası
40 °C ile 60 °C arasında Derating % 3 IN
Koruma sınıfı
Şebeke ve motor a bağlantı
Frekans çevirici bağlantısı
Ağırlık
Ankastre boyutu
238
IP20
Vidalı klemensler 4 mm2 (AWG10)
Damar sonlandırma kovanlı kablolar
0,40 kg (0,88 lb)
0,48 kg (1,1 lb)
0S
0L
MOVITRAC® B ...-5A3 için
0005 / 0008 / 0011 / 0015
0022 / 0030 / 0040
MOVITRAC® B ...-2A3 için
0005 / 0008
0011 / 0015 / 0022
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Teknik bilgiler
Fren dirençleri, şok bobini ve filtreler için teknik bilgiler
EMU modülü
boyut resmi
FKE12B / FKE13B
kVA
i
f
n
8
P Hz
Tüm ölçüler mm (inç) olarak.
208.5 (8.209) *
80 (3.1)
e
b
d
e
M5
45 (1.8)
9007199616643467
* Ön modül FSE24B ile 4 mm (0.16 inç)
EMU modülü
MOVITRAC® B
Ana ölçüler mm (inç)
b
d
e
FKE12B
Boyut 0S
226 (8,90)
248 (9,76)
196 (7,72)
FKE13B
Boyut 0L
314,5 (12,38)
336,5 (13,25)
284,5 (11,20)
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
239
Uygunluk beyanları
9
MOVITRAC®
9
Uygunluk beyanları
9.1
MOVITRAC®
EC Declaration of Conformity
900850010
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal
declares under sole responsibility that the following products
frequency inverters of the series
MOVITRAC® B
are in conformity with
Machinery Directive
2006/42/EC
1)
Low Voltage Directive
2006/95/EC
EMC Directive
2004/108/EC
4)
Applied harmonized standards
EN 13849-1:2008
EN 61800-5-1:2007
EN 61800-3:2007
5)
1)
The products are intended for installation in machines. Startup is prohibited until it has been
established that the machinery into which these products are to be incorporated complies with the
provisions of the aforementioned Machinery Directive.
4)
According to the EMC Directive, the listed products are not independently operable products. EMC
assessment is only possible after these products have been integrated in an overall system. The
assessment was verified for a typical system constellation, but not for the individual product.
5)
All safety-relevant requirements of the product-specific documentation (operating instructions,
manual, etc.) must be met over the entire product life cycle.
Bruchsal
14.06.10
Johann Soder
Place
Date
Managing Director Technology
a) b)
a) Authorized representative for issuing this declaration on behalf of the manufacturer
b) Authorized representative for compiling the technical documents
240
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Adres listesi
10
10
Adres listesi
Almanya
Genel merkez
Fabrika
Satış
Bruchsal
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
D-76646 Bruchsal
Posta kutusu
Postfach 3023 • D-76642 Bruchsal
Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
http://www.sew-eurodrive.de
[email protected]
Fabrika /
Endüstriyel
edüktörler
Bruchsal
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Christian-Pähr-Str.10
D-76646 Bruchsal
Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-2970
Service
Competence Center
Mechanics /
Mechatronics
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 1
D-76676 Graben-Neudorf
Tel. +49 7251 75-1710
Fax +49 7251 75-1711
[email protected]
Elektronik
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
D-76646 Bruchsal
Tel. +49 7251 75-1780
Fax +49 7251 75-1769
[email protected]
Kuzey
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Alte Ricklinger Straße 40-42
D-30823 Garbsen (Hannover yakınında)
Tel. +49 5137 8798-30
Fax +49 5137 8798-55
[email protected]
Doğu
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Dänkritzer Weg 1
D-08393 Meerane (Zwickau yakınında)
Tel. +49 3764 7606-0
Fax +49 3764 7606-30
[email protected]
Güney
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Domagkstraße 5
D-85551 Kirchheim (Münih yakınlarında)
Tel. +49 89 909552-10
Fax +49 89 909552-50
[email protected]
Batı
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Siemensstraße 1
D-40764 Langenfeld (Düsseldorf yakınlarında)
Tel. +49 2173 8507-30
Fax +49 2173 8507-55
[email protected]
Drive Technology
Center
Sürücü Servisi Hotline / 24 saat açık
+49 800 SEWHELP
+49 800 7394357
Almanya'daki diğer servis istasyonlarının adresleri istek üzerine verilebilir.
Fransa
Fabrika
Satış
Servis
Haguenau
SEW-USOCOME
48-54 route de Soufflenheim
B. P. 20185
F-67506 Haguenau Cedex
Tel. +33 3 88 73 67 00
Fax +33 3 88 73 66 00
http://www.usocome.com
[email protected]
Fabrika
Forbach
SEW-USOCOME
Zone industrielle
Technopôle Forbach Sud
B. P. 30269
F-57604 Forbach Cedex
Tel. +33 3 87 29 38 00
Montaj
Satış
Servis
Bordeaux
SEW-USOCOME
Parc d'activités de Magellan
62 avenue de Magellan - B. P. 182
F-33607 Pessac Cedex
Tel. +33 5 57 26 39 00
Fax +33 5 57 26 39 09
Lyon
SEW-USOCOME
Parc d'affaires Roosevelt
Rue Jacques Tati
F-69120 Vaulx en Velin
Tel. +33 4 72 15 37 00
Fax +33 4 72 15 37 15
Nantes
SEW-USOCOME
Parc d’activités de la forêt
4 rue des Fontenelles
F-44140 Le Bignon
Tel. +33 2 40 78 42 00
Fax +33 2 40 78 42 20
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
241
Adres listesi
10
Fransa
Paris
SEW-USOCOME
Zone industrielle
2 rue Denis Papin
F-77390 Verneuil I'Etang
Tel. +33 1 64 42 40 80
Fax +33 1 64 42 40 88
Fransa'daki diğer servis istasyonlarının adresleri istek üzerine verilebilir.
ABD
Fabrika
Montaj
Satış
Servis
Güney Doğu
Bölgesi
SEW-EURODRIVE INC.
1295 Old Spartanburg Highway
P.O. Box 518
Lyman, S.C. 29365
Tel. +1 864 439-7537
Fax Sales +1 864 439-7830
Fax Manufacturing +1 864 439-9948
Fax Assembly +1 864 439-0566
Fax Confidential/HR +1 864 949-5557
http://www.seweurodrive.com
[email protected]
Montaj
Satış
Servis
Kuzey Batı
Bölgesi
SEW-EURODRIVE INC.
Pureland Ind. Complex
2107 High Hill Road, P.O. Box 481
Bridgeport, New Jersey 08014
Tel. +1 856 467-2277
Fax +1 856 845-3179
[email protected]
Orta Batı
Bölgesi
SEW-EURODRIVE INC.
2001 West Main Street
Troy, Ohio 45373
Tel. +1 937 335-0036
Fax +1 937 332-0038
[email protected]
Güney Batı
Bölgesi
SEW-EURODRIVE INC.
3950 Platinum Way
Dallas, Texas 75237
Tel. +1 214 330-4824
Fax +1 214 330-4724
[email protected]
Batı Bölgesi
SEW-EURODRIVE INC.
30599 San Antonio St.
Hayward, CA 94544
Tel. +1 510 487-3560
Fax +1 510 487-6433
[email protected]
ABD'deki diğer servis istasyonlarının adresleri istek üzerine verilebilir.
Arjantin
Montaj
Satış
Buenos Aires
SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A.
Ruta Panamericana Km 37.5, Lote 35
(B1619IEA) Centro Industrial Garín
Prov. de Buenos Aires
Tel. +54 3327 4572-84
Fax +54 3327 4572-21
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.com.ar
Melbourne
SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
27 Beverage Drive
Tullamarine, Victoria 3043
Tel. +61 3 9933-1000
Fax +61 3 9933-1003
http://www.sew-eurodrive.com.au
[email protected]
Sidney
SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
9, Sleigh Place, Wetherill Park
New South Wales, 2164
Tel. +61 2 9725-9900
Fax +61 2 9725-9905
[email protected]
Viyana
SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H.
Richard-Strauss-Strasse 24
A-1230 Wien
Tel. +43 1 617 55 00-0
Fax +43 1 617 55 00-30
http://www.sew-eurodrive.at
[email protected]
Brüksel
SEW-EURODRIVE n.v./s.a.
Researchpark Haasrode 1060
Evenementenlaan 7
BE-3001 Leuven
Tel. +32 16 386-311
Fax +32 16 386-336
http://www.sew-eurodrive.be
[email protected]
Avustralya
Montaj
Satış
Servis
Avusturya
Montaj
Satış
Servis
Belçika
Montaj
Satış
Servis
242
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Adres listesi
10
Belçika
Service
Competence Center
Endüstriyel
redüktörler
SEW-EURODRIVE n.v./s.a.
Rue de Parc Industriel, 31
BE-6900 Marche-en-Famenne
Tel. +32 84 219-878
Fax +32 84 219-879
http://www.sew-eurodrive.be
[email protected]
Minsk
SEW-EURODRIVE BY
RybalkoStr. 26
BY-220033 Minsk
Tel.+375 17 298 47 56 / 298 47 58
Fax +375 17 298 47 54
http://www.sew.by
[email protected]
Sharjah
Copam Middle East (FZC)
Sharjah Airport International Free Zone
P.O. Box 120709
Sharjah
Tel. +971 6 5578-488
Fax +971 6 5578-499
[email protected]
Fabrika
Satış
Servis
São Paulo
SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Avenida Amâncio Gaiolli, 152 Rodovia Presidente Dutra Km 208
Guarulhos - 07251-250 - SP
SAT - SEW ATENDE - 0800 7700496
Tel. +55 11 2489-9133
Fax +55 11 2480-3328
http://www.sew-eurodrive.com.br
[email protected]
Montaj
Satış
Servis
Rio Claro
SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Rodovia Washington Luiz, Km 172
Condomínio Industrial Conpark
Caixa Postal: 327
13501-600 – Rio Claro / SP
Tel. +55 19 3522-3100
Fax +55 19 3524-6653
[email protected]
Joinville
SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Rua Dona Francisca, 12.346 – Pirabeiraba
89239-270 – Joinville / SC
Tel. +55 47 3027-6886
Fax +55 47 3027-6888
[email protected]
Indaiatuba
SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Estrada Municipal Jose Rubim, 205
Rodovia Santos Dumont Km 49
13347-510 - Indaiatuba / SP
Tel. +55 19 3835-8000
[email protected]
Sofya
BEVER-DRIVE GmbH
Bogdanovetz Str.1
BG-1606 Sofia
Tel. +359 2 9151160
Fax +359 2 9151166
[email protected]
Cezayir
REDUCOM Sarl
16, rue des Frères Zaghnoune
Bellevue
16200 El Harrach Alger
Tel. +213 21 8214-91
Fax +213 21 8222-84
[email protected]
http://www.reducom-dz.com
Hostivice
SEW-EURODRIVE CZ s.r.o.
Floriánova 2459
253 01 Hostivice
Tel. +420 255 709 601
Fax +420 235 350 613
http://www.sew-eurodrive.cz
[email protected]
Sürücü Servisi
Hotline / 24 saat
açık
HOT-LINE +420 800 739 739 (800 SEW SEW)
Servis:
Tel. +420 255 709 632
Fax +420 235 358 218
[email protected]
Beyaz Rusya
Satış
Birleşik Arap Emirlikleri
Satış
Servis
Brezilya
Bulgaristan
Satış
Cezayir
Satış
Çek Cumhuriyeti
Satış
Montaj
Servis
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
243
Adres listesi
10
Çin
Fabrika
Montaj
Satış
Servis
Montaj
Satış
Servis
Tientsin
SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd.
No. 46, 7th Avenue, TEDA
Tianjin 300457
Tel. +86 22 25322612
Fax +86 22 25323273
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.cn
Tientsin
SEW Industrial Gears (Tianjin) Co., Ltd.
No.38,9th Avenue, TEDA
Tianjin 300457
Tel. +86 22 25322612
Fax +86 22 25323273
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.cn
Suzhou
SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd.
333, Suhong Middle Road
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province, 215021
Tel. +86 512 62581781
Fax +86 512 62581783
[email protected]
Guangzhou
SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd.
No. 9, JunDa Road
East Section of GETDD
Guangzhou 510530
Tel. +86 20 82267890
Fax +86 20 82267922
[email protected]
Shenyang
SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
Shenyang Economic Technological
Development Area
Shenyang, 110141
Tel. +86 24 25382538
Fax +86 24 25382580
[email protected]
Vuhan
SEW-EURODRIVE (Wuhan) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
No. 59, the 4th Quanli Road, WEDA
430056 Wuhan
Tel. +86 27 84478388
Fax +86 27 84478389
[email protected]
Xi'An
SEW-EURODRIVE (Xi'An) Co., Ltd.
No. 12 Jinye 2nd Road
Xi'An High-Technology Industrial Development
Zone
Xi'An 710065
Tel. +86 29 68686262
Fax +86 29 68686311
[email protected]
Çin’deki diğer servis istasyonlarının adresleri istek üzerine verilebilir.
Danimarka
Montaj
Satış
Servis
Kopenhag
SEW-EURODRIVE A/S
Geminivej 28-30
DK-2670 Greve
Tel. +45 43 9585-00
Fax +45 43 9585-09
http://www.sew-eurodrive.dk
[email protected]
Tallin
ALAS-KUUL AS
Reti tee 4
EE-75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa
Tel. +372 6593230
Fax +372 6593231
[email protected]
Muhammediye
SEW-EURODRIVE SARL
2 bis, Rue Al Jahid
28810 Mohammedia
Tel. +212 523 32 27 80/81
Fax +212 523 32 27 89
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.ma
Abidjan
SICA
Société Industrielle & Commerciale pour
l'Afrique
165, Boulevard de Marseille
26 BP 1173 Abidjan 26
Tel. +225 21 25 79 44
Fax +225 21 25 88 28
[email protected]
Estonya
Satış
Fas
Satış
Servis
Fildişi Kıyısı
Satış
244
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Adres listesi
10
Finlandiya
Montaj
Satış
Servis
Hollola
SEW-EURODRIVE OY
Vesimäentie 4
FIN-15860 Hollola 2
Tel. +358 201 589-300
Fax +358 3 780-6211
http://www.sew-eurodrive.fi
[email protected]
Servis
Hollola
SEW-EURODRIVE OY
Keskikankaantie 21
FIN-15860 Hollola
Tel. +358 201 589-300
Fax +358 3 780-6211
http://www.sew-eurodrive.fi
[email protected]
Fabrika
Montaj
Karkkila
SEW Industrial Gears Oy
Valurinkatu 6, PL 8
FI-03600 Karkkila, 03601 Karkkila
Tel. +358 201 589-300
Fax +358 201 589-310
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.fi
Libreville
ESG Electro Services Gabun
Feu Rouge Lalala
1889 Libreville
Gabun
Tel. +241 741059
Fax +241 741059
[email protected]
Johannesburg
SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Eurodrive House
Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads
Aeroton Ext. 2
Johannesburg 2013
P.O.Box 90004
Bertsham 2013
Tel. +27 11 248-7000
Fax +27 11 494-3104
http://www.sew.co.za
[email protected]
Cape Town
SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Rainbow Park
Cnr. Racecourse & Omuramba Road
Montague Gardens
Cape Town
P.O.Box 36556
Chempet 7442
Cape Town
Tel. +27 21 552-9820
Fax +27 21 552-9830
Telex 576 062
[email protected]
Durban
SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
48 Prospecton Road
Isipingo
Durban
P.O. Box 10433, Ashwood 3605
Tel. +27 31 902 3815
Fax +27 31 902 3826
[email protected]
Nelspruit
SEW-EURODRIVE (PTY) LTD.
7 Christie Crescent
Vintonia
P.O.Box 1942
Nelspruit 1200
Tel. +27 13 752-8007
Fax +27 13 752-8008
[email protected]
Ansan
SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD.
B 601-4, Banweol Industrial Estate
#1048-4, Shingil-Dong, Danwon-Gu,
Ansan-City, Kyunggi-Do Zip 425-839
Tel. +82 31 492-8051
Fax +82 31 492-8056
http://www.sew-korea.co.kr
[email protected]
Busan
SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd.
No. 1720 - 11, Songjeong - dong
Gangseo-ku
Busan 618-270
Tel. +82 51 832-0204
Fax +82 51 832-0230
[email protected]
Gabon
Satış
Güney Afrika
Montaj
Satış
Servis
Güney Kore
Montaj
Satış
Servis
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
245
Adres listesi
10
Hindistan
Merkez
Montaj
Satış
Servis
Vadodara
SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. 4, GIDC
POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243
Gujarat
Tel. +91 265 3045200
Fax +91 265 3045300
http://www.seweurodriveindia.com
[email protected]
Montaj
Satış
Servis
Chennai
SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park Phase II
Mambakkam Village
Sriperumbudur - 602105
Kancheepuram Dist, Tamil Nadu
Tel. +91 44 37188888
Fax +91 44 37188811
[email protected]
Pune
SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plant: Plot No. D236/1,
Chakan Industrial Area Phase- II,
Warale, Tal- Khed,
Pune-411003, Maharashtra
[email protected]
Zagreb
KOMPEKS d. o. o.
Zeleni dol 10
HR 10 000 Zagreb
Tel. +385 1 4613-158
Fax +385 1 4613-158
[email protected]
Rotterdam
SEW-EURODRIVE B.V.
Industrieweg 175
NL-3044 AS Rotterdam
Postbus 10085
NL-3004 AB Rotterdam
Tel. +31 10 4463-700
Fax +31 10 4155-552
Service: 0800-SEWHELP
http://www.sew-eurodrive.nl
[email protected]
Hong Kong
SEW-EURODRIVE LTD.
Unit No. 801-806, 8th Floor
Hong Leong Industrial Complex
No. 4, Wang Kwong Road
Kowloon, Hong Kong
Tel. +852 36902200
Fax +852 36902211
[email protected]
Normanton
SEW-EURODRIVE Ltd.
DeVilliers Way
Trident Park
Normanton
West Yorkshire
WF6 1GX
Tel. +44 1924 893-855
Fax +44 1924 893-702
http://www.sew-eurodrive.co.uk
[email protected]
Hırvatistan
Satış
Servis
Hollanda
Montaj
Satış
Servis
Hong Kong
Montaj
Satış
Servis
İngiltere
Montaj
Satış
Servis
Sürücü Servisi Hotline / 24 saat açık
Tel. 01924 896911
Dublin
Alperton Engineering Ltd.
48 Moyle Road
Dublin Industrial Estate
Glasnevin, Dublin 11
Tel. +353 1 830-6277
Fax +353 1 830-6458
[email protected]
http://www.alperton.ie
Bilbao
SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L.
Parque Tecnológico, Edificio, 302
E-48170 Zamudio (Vizcaya)
Tel. +34 94 43184-70
Fax +34 94 43184-71
http://www.sew-eurodrive.es
[email protected]
İrlanda
Satış
Servis
İspanya
Montaj
Satış
Servis
246
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Adres listesi
10
İsrail
Satış
Tel-Aviv
Liraz Handasa Ltd.
Ahofer Str 34B / 228
58858 Holon
Tel. +972 3 5599511
Fax +972 3 5599512
http://www.liraz-handasa.co.il
[email protected]
Jönköping
SEW-EURODRIVE AB
Gnejsvägen 6-8
S-55303 Jönköping
Box 3100 S-55003 Jönköping
Tel. +46 36 3442 00
Fax +46 36 3442 80
http://www.sew-eurodrive.se
[email protected]
Basel
Alfred lmhof A.G.
Jurastrasse 10
CH-4142 Münchenstein bei Basel
Tel. +41 61 417 1717
Fax +41 61 417 1700
http://www.imhof-sew.ch
[email protected]
Solaro
SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s.
Via Bernini,14
I-20020 Solaro (Milano)
Tel. +39 02 96 9801
Fax +39 02 96 980 999
http://www.sew-eurodrive.it
[email protected]
Iwata
SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD
250-1, Shimoman-no,
Iwata
Shizuoka 438-0818
Tel. +81 538 373811
Fax +81 538 373855
http://www.sew-eurodrive.co.jp
[email protected]
Douala
Electro-Services
Rue Drouot Akwa
B.P. 2024
Douala
Tel. +237 33 431137
Fax +237 33 431137
[email protected]
Toronto
SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
210 Walker Drive
Bramalea, ON L6T 3W1
Tel. +1 905 791-1553
Fax +1 905 791-2999
http://www.sew-eurodrive.ca
[email protected]
Vancouver
SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
Tilbury Industrial Park
7188 Honeyman Street
Delta, BC V4G 1G1
Tel. +1 604 946-5535
Fax +1 604 946-2513
[email protected]
Montreal
SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
2555 Rue Leger
Lasalle, PQ H8N 2V9
Tel. +1 514 367-1124
Fax +1 514 367-3677
[email protected]
İsveç
Montaj
Satış
Servis
İsviçre
Montaj
Satış
Servis
İtalya
Montaj
Satış
Servis
Japonya
Montaj
Satış
Servis
Kamerun
Satış
Kanada
Montaj
Satış
Servis
Kanada'daki diğer servis istasyonlarının adresleri istek üzerine verilebilir.
Kazakistan
Satış
Almatı
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
SEW-EURODRIVE LLP
291A, Tole bi street
050031, Almaty
Republic of Kazakhstan
Tel. +7 (727) 238 1404
Fax +7 (727) 243 2696
http://www.sew-eurodrive.kz
[email protected]
247
Adres listesi
10
Kenya
Satış
Nairobi
Barico Maintenances Ltd
Kamutaga Place
Commercial Street
Industrial Area
P.O.BOX 52217 - 00200
Nairobi
Tel. +254 20 6537094/5
Fax +254 20 6537096
[email protected]
Bogotá
SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA.
Calle 22 No. 132-60
Bodega 6, Manzana B
Santafé de Bogotá
Tel. +57 1 54750-50
Fax +57 1 54750-44
http://www.sew-eurodrive.com.co
[email protected]
Riga
SIA Alas-Kuul
Katlakalna 11C
LV-1073 Riga
Tel. +371 6 7139253
Fax +371 6 7139386
http://www.alas-kuul.com
[email protected]
Alytus
UAB Irseva
Statybininku 106C
LT-63431 Alytus
Tel. +370 315 79204
Fax +370 315 56175
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.lt
Satış Lübnan
Beyrut
Gabriel Acar & Fils sarl
B. P. 80484
Bourj Hammoud, Beirut
Tel. +961 1 510 532
Fax +961 1 494 971
[email protected]
Satış Ürdün /
Kuveyt / Suudi
Arabistan / Suriye
Beyrut
Kolombiya
Montaj
Satış
Servis
Letonya
Satış
Litvanya
Satış
Lübnan
After Sales Service
[email protected]
Middle East Drives S.A.L. (offshore)
Sin El Fil.
B. P. 55-378
Beirut
Tel. +961 1 494 786
Fax +961 1 494 971
[email protected]
http://www.medrives.com
After Sales Service
[email protected]
Brüksel
SEW-EURODRIVE n.v./s.a.
Researchpark Haasrode 1060
Evenementenlaan 7
BE-3001 Leuven
Tel. +32 16 386-311
Fax +32 16 386-336
http://www.sew-eurodrive.lu
[email protected]
Budapeşte
SEW-EURODRIVE Kft.
Csillaghegyí út 13.
H-1037 Budapest
Tel. +36 1 437 06-58
Fax +36 1 437 06-50
http://www.sew-eurodrive.hu
[email protected]
Antananarivo
Ocean Trade
BP21bis. Andraharo
Antananarivo.
101 Madagascar
Tel. +261 20 2330303
Fax +261 20 2330330
[email protected]
Johore
SEW-EURODRIVE SDN BHD
No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya
81000 Johor Bahru, Johor
West Malaysia
Tel. +60 7 3549409
Fax +60 7 3541404
[email protected]
Lüksemburg
Montaj
Satış
Servis
Macaristan
Satış
Servis
Madagaskar
Satış
Malezya
Montaj
Satış
Servis
248
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Adres listesi
10
Meksika
Montaj
Satış
Servis
Quéretaro
SEW-EURODRIVE MEXICO SA DE CV
SEM-981118-M93
Tequisquiapan No. 102
Parque Industrial Quéretaro
C.P. 76220
Quéretaro, México
Tel. +52 442 1030-300
Fax +52 442 1030-301
http://www.sew-eurodrive.com.mx
[email protected]
Kahire
Copam Egypt
for Engineering & Agencies
33 EI Hegaz ST, Heliopolis, Cairo
Tel. +20 2 22566-299 +1 23143088
Fax +20 2 22594-757
http://www.copam-egypt.com/
[email protected]
Ulan Batur
SEW EURODRIVE LLP
Representative office in Mongolia
Suite 407, Tushig Centre
Seoul street 23,
Sukhbaatar district,
Ulaanbaatar 14250
Tel. +976-70009997
Fax +976-70009997
http://www.sew-eurodrive.mn
[email protected]
Swakopmund
DB Mining & Industrial Services
Einstein Street
Strauss Industrial Park
Unit1
Swakopmund
Tel. +264 64 462 738
Fax +264 64 462 734
[email protected]
Lagos
EISNL Engineering Solutions and Drives Ltd
Plot 9, Block A, Ikeja Industrial Estate
(Ogba Scheme)
Adeniyi Jones St. End
Off ACME Road, Ogba, Ikeja, Lagos
Nigeria
Tel. +234 (0)1 217 4332
[email protected]
http://www.eisnl.com
Moss
SEW-EURODRIVE A/S
Solgaard skog 71
N-1599 Moss
Tel. +47 69 24 10 20
Fax +47 69 24 10 40
http://www.sew-eurodrive.no
[email protected]
Karaçi
Industrial Power Drives
Al-Fatah Chamber A/3, 1st Floor Central
Commercial Area,
Sultan Ahmed Shah Road, Block 7/8,
Karachi
Tel. +92 21 452 9369
Fax +92-21-454 7365
[email protected]
Fernando de la
Mora
SEW-EURODRIVE PARAGUAY S.R.L
De la Victoria 112, Esquina nueva Asunción
Departamento Central
Fernando de la Mora, Barrio Bernardino
Tel. +595 991 519695
Fax +595 21 3285539
[email protected]
Lima
SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES
S.A.C.
Los Calderos, 120-124
Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima
Tel. +51 1 3495280
Fax +51 1 3493002
http://www.sew-eurodrive.com.pe
[email protected]
Mısır
Satış
Servis
Moğolistan
Satış
Namibya
Satış
Nijerya
Satış
Norveç
Montaj
Satış
Servis
Pakistan
Satış
Paraguay
Satış
Peru
Montaj
Satış
Servis
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
249
Adres listesi
10
Polonya
Montaj
Satış
Servis
Łódź
SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.
ul. Techniczna 5
PL-92-518 Łódź
Tel. +48 42 676 53 00
Fax +48 42 676 53 49
http://www.sew-eurodrive.pl
[email protected]
Servis
Tel. +48 42 6765332 / 42 6765343
Fax +48 42 6765346
Linia serwisowa Hotline 24H
Tel. +48 602 739 739
(+48 602 SEW SEW)
[email protected]
Coimbra
SEW-EURODRIVE, LDA.
Apartado 15
P-3050-901 Mealhada
Tel. +351 231 20 9670
Fax +351 231 20 3685
www.sew-eurodrive.pt
[email protected]
Bükreş
Sialco Trading SRL
str. Brazilia nr. 36
011783 Bucuresti
Tel. +40 21 230-1328
Fax +40 21 230-7170
[email protected]
St. Petersburg
ZAO SEW-EURODRIVE
P.O. Box 36
RUS-195220 St. Petersburg
Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142
Fax +7 812 3332523
http://www.sew-eurodrive.ru
[email protected]
Dakar
SENEMECA
Mécanique Générale
Km 8, Route de Rufisque
B.P. 3251, Dakar
Tel. +221 338 494 770
Fax +221 338 494 771
[email protected]
http://www.senemeca.com
Belgrad
DIPAR d.o.o.
Ustanicka 128a
PC Košum, IV sprat
SRB-11000 Beograd
Tel. +381 11 347 3244 /
+381 11 288 0393
Fax +381 11 347 1337
[email protected]
Singapore
SEW-EURODRIVE PTE. LTD.
No 9, Tuas Drive 2
Jurong Industrial Estate
Singapore 638644
Tel. +65 68621701
Fax +65 68612827
http://www.sew-eurodrive.com.sg
[email protected]
Bratislava
SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rybničná 40
SK-831 06 Bratislava
Tel. +421 2 33595 202
Fax +421 2 33595 200
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.sk
Žilina
SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Industry Park - PChZ
ulica M.R.Štefánika 71
SK-010 01 Žilina
Tel. +421 41 700 2513
Fax +421 41 700 2514
[email protected]
Banská Bystrica
SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rudlovská cesta 85
SK-974 11 Banská Bystrica
Tel. +421 48 414 6564
Fax +421 48 414 6566
sew@sew-eurodrive.sk
Košice
SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Slovenská ulica 26
SK-040 01 Košice
Tel. +421 55 671 2245
Fax +421 55 671 2254
sew@sew-eurodrive.sk
Portekiz
Montaj
Satış
Servis
Romanya
Satış
Servis
Rusya
Montaj
Satış
Servis
Senegal
Satış
Sırbistan
Satış
Singapur
Montaj
Satış
Servis
Slovakya
Satış
250
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Adres listesi
10
Slovenya
Satış
Servis
Celje
Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o.
UI. XIV. divizije 14
SLO - 3000 Celje
Tel. +386 3 490 83-20
Fax +386 3 490 83-21
pakman@siol.net
Manzini
C G Trading Co. (Pty) Ltd
PO Box 2960
Manzini M200
Tel. +268 2 518 6343
Fax +268 2 518 5033
engineering@cgtrading.co.sz
Santiago
SEW-EURODRIVE CHILE LTDA.
Las Encinas 1295
Parque Industrial Valle Grande
LAMPA
RCH-Santiago de Chile
Posta kutusu
Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile
Tel. +56 2 2757 7000
Fax +56 2 2757 7001
http://www.sew-eurodrive.cl
ventas@sew-eurodrive.cl
Darüsselam
SEW-EURODRIVE PTY LIMITED TANZANIA
Plot 52, Regent Estate
PO Box 106274
Dar Es Salaam
Tel. +255 0 22 277 5780
Fax +255 0 22 277 5788
http://www.sew-eurodrive.co.tz
uroos@sew.co.tz
Chonburi
SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.
700/456, Moo.7, Donhuaroh
Muang
Chonburi 20000
Tel. +66 38 454281
Fax +66 38 454288
sewthailand@sew-eurodrive.com
Tunus
T. M.S. Technic Marketing Service
Zone Industrielle Mghira 2
Lot No. 39
2082 Fouchana
Tel. +216 79 40 88 77
Fax +216 79 40 88 66
http://www.tms.com.tn
tms@tms.com.tn
Kocaeli-Gebze
SEW-EURODRİVE
Sistemleri San. Ve TIC. Ltd. Sti
Gebze Organize Sanayi Böl. 400 Sok No. 401
41480 Gebze Kocaeli
Tel. +90-262-9991000-04
Fax +90-262-9991009
http://www.sew-eurodrive.com.tr
sew@sew-eurodrive.com.tr
Dnipropetrovsk
ООО «СЕВ-Евродрайв»
ул.Рабочая, 23-B, офис 409
49008 Днепропетровск
Тел. +380 56 370 3211
Факс. +380 56 372 2078
http://www.sew-eurodrive.ua
sew@sew-eurodrive.ua
Valencia
SEW-EURODRIVE Venezuela S.A.
Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319
Zona Industrial Municipal Norte
Valencia, Estado Carabobo
Tel. +58 241 832-9804
Fax +58 241 838-6275
http://www.sew-eurodrive.com.ve
ventas@sew-eurodrive.com.ve
sewfinanzas@cantv.net
Svaziland
Satış
Şile
Montaj
Satış
Servis
Tanzanya
Satış
Tayland
Montaj
Satış
Servis
Tunus
Satış
Türkiye
Montaj
Satış
Servis
Ukrayna
Montaj
Satış
Servis
Venezuela
Montaj
Satış
Servis
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
251
Adres listesi
10
Vietnam
Satış
Laos
Ho Şi Min Kenti
Huế - Güney Vietnam / Yapı Maddeleri
Nam Trung Co., Ltd
250 Binh Duong Avenue, Thu Dau Mot Town,
Binh Duong Province
HCM office: 91 Tran Minh Quyen Street
District 10, Ho Chi Minh City
Tel. +84 8 8301026
Fax +84 8 8392223
namtrungco@hcm.vnn.vn
truongtantam@namtrung.com.vn
khanh-nguyen@namtrung.com.vn
Hanoi
Quảng Trị - Kuzey Vietnam / Yapı Maddeleri
hariç tüm branşlar
MICO LTD
8th Floor, Ocean Park Building, 01 Dao Duy
Anh St, Ha Noi, Viet Nam
Tel. +84 4 39386666
Fax +84 8 39742709
nam_ph@micogroup.com.vn
Ho Şi Min Kenti
DUC VIET INT LTD
Industrial Trading and Engineering Services
11 Hoang Sa Str., Da Kao Ward, District 1, HCM
City
Tel. +84 8 3820 60 64
Fax +84 8 3820 60 23
totien@ducvietint.com
Auckland
SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.
P.O. Box 58-428
82 Greenmount drive
East Tamaki Auckland
Tel. +64 9 2745627
Fax +64 9 2740165
http://www.sew-eurodrive.co.nz
sales@sew-eurodrive.co.nz
Christchurch
SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.
10 Settlers Crescent, Ferrymead
Christchurch
Tel. +64 3 384-6251
Fax +64 3 384-6455
sales@sew-eurodrive.co.nz
Atina
Christ. Boznos & Son S.A.
12, K. Mavromichali Street
P.O. Box 80136
GR-18545 Piraeus
Tel. +30 2 1042 251-34
Fax +30 2 1042 251-59
http://www.boznos.gr
info@boznos.gr
Kitwe
EC Mining Limited
Plots No. 5293 & 5294,Tangaanyika Road,
Off Mutentemuko Road,
Heavy Industrial Park,
P.O.BOX 2337
Kitwe
Tel. +260 212 210 642
Fax +260 212 210 645
sales@ecmining.com
http://www.ecmining.com
Yeni Zelanda
Montaj
Satış
Servis
Yunanistan
Satış
Zambiya
Satış
252
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Alfabetik Endeks
Alfabetik Endeks
A
Akış kontrolü .......................................................95
Durum kelimesi 1.........................................102
Durum kelimesi 2.........................................103
Güvenlikle ilgili kontrol komutları ...................96
Kontrol Kelimesi 1..........................................99
Kontrol Kelimesi 2........................................100
Kontrol kelimesi açıklaması ................. 95, 101
Kontrol komutları ..........................................97
Alta montaj fren direnci .....................................223
Anahtarlamalı güç kaynağı UWU52A ...............205
Analog istenen değer girişi ..................................78
Analog modül FIO11B ................. 55, 57, 182, 184
Ankastre muhafaza DBM60B / DKG60B ..........174
Arıza .................................................................102
Aşırı gerilim kategorisi .......................................146
B
Bağlantı ...............................................................49
Bağlantı şeması ..................................................29
Fren modülü MOVIDRIVE® MDR60A0150
ile D1C Link bağlantısı ....................43
MDR60A0150/0750 ile DC Link devresi
bağlantısı .........................................42
Bara bağlantısı
Fren direnci ................................................213
Baud hızı .............................................................50
Bilgisayarı devreye alma .....................................73
Bimetal anahtar TH .............................................53
Birlikte geçerli olan dokümanlar ..........................12
Boyut çizimleri
Çıkış filtresi HF...-403 .................................237
Çıkış filtresi HF...-503 .................................236
Çıkış şok bobini HD001-HD003 .................231
DBM60B / DKG60B ....................................174
Fren dirençleri BW... / BW...-T / BW...-P ....221
Şebeke filtresi NF009-503 – NF150-503 ....229
Şebeke şok bobini ND020.. / ND030.. /
ND045.. / ND085.. .........................226
Şebeke şok bobini ND150.. ........................227
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Boyut resimleri
DBG60B .................................................... 173
MOVIDRIVE® MDR60A0150 ..................... 210
MOVIDRIVE® MDR60A0370 ..................... 211
MOVIDRIVE® MDR60A0750 ..................... 212
USB11A ..................................................... 180
UWS11A .................................................... 177
UWS21B .................................................... 179
Bölümlere göre verilen emniyet uyarıları .............. 8
C
CE İşareti ......................................................... 145
Cihaz bilgileri .................................................... 137
Cihaz dizaynı ..................................................... 15
Boyut 0XS / 0S / 0L ..................................... 17
Boyut 1 / 2S / 2 ............................................ 18
Boyut 3 ........................................................ 19
Boyut 4 / 5 ................................................... 20
Cihaz durum kodları ......................................... 129
Cihazın durumu .......................................... 15, 104
Cold Plate .......................................................... 30
CSA .................................................................. 145
cUL ................................................................... 145
Ç
Çalışma şekli .................................................... 146
Çalıştırma, motor ............................................... 78
Çelik ızgara direnç
Fren direnci ................................................ 217
Çıkış akımı ......................................................... 61
Çıkış frekansı ..................................................... 61
Çıkış şok bobini HD ................................... 39, 231
Çıkış (tuş takımı FBG11B) ................................. 60
Çok motorlu işletme ........................................... 64
D
Dahil edilmiş emniyet uyarılarının yapıları ........... 8
DBG60B tuş takımı .......................................... 172
Devreye alma .............................................. 66
Manuel mod ................................................. 72
Parametre ayarı ........................................... 71
Show .......................................................... 132
253
Alfabetik Endeks
DBM60B ............................................................174
DC Link bağlantısı için kablo setleri, şebeke
geri besleme cihazları MDR60A .......................213
Denetleme .........................................................105
Denetleme fonksiyonları
Zamanaşımı süresi .....................................105
Zamanaşımı yanıtı ......................................105
Denetleme işlevleri
Zamanaşımı hata mesajı ............................105
Depolama sıcaklığı ...........................................146
Derhal durur ......................................................137
Devreye alma
İstenen değer ayarlayıcısı MBG11A ...........119
Kaldırma düzeni uygulamaları ......................58
Kısa açıklama ...............................................74
Ön hazırlıklar ve yardımcı malzemeler .. 58, 59
PC ................................................................73
Şart ...............................................................58
Tuş takımı DBG60B .....................................66
Tuş takımı FBG11B ......................................63
Uyarılar .........................................................58
DFD11B DeviceNet ...........................................191
DFE24B EtherCat .............................................192
DFE32B PROFINET .........................................193
DFE33B PROFINET .........................................195
DFP21B PROFIBUS .........................................189
DFS11B PROFIBUS .........................................190
DFS21B PROFINET .........................................194
Diğer Dokümanlar ...............................................12
Dijital çıkışlar .............................................. 33, 169
Dijital girişler ............................................... 33, 169
Dijital modül FIO21B ...........................................57
DKG60B ............................................................174
Dokunma koruması BS .....................................222
Dokunmaya karşı koruma ...................................27
Dokümanın İçeriği ...............................................12
Dokümanın kullanılması ........................................8
Dokümanlar, diğer ...............................................12
Dönme yönünün enable edilmesi ......................118
Durum göstergeleri
Ana cihaz ....................................................129
Dijital giriş/çıkışların durumları ...................130
LED’lerin yanıp sönme kodları ...................129
Tuş takımı ...................................................129
Tuş takımı FBG11B ......................................62
Durum kelimesi açıklaması
Temel durum bloğu ....................................101
254
E
Ekran sacı
Güç bölümü ................................................. 25
kontrol elektroniği modülü ............................ 24
Elektronik ekran klemensleri .............................. 24
Elektronik modül verileri ................................... 169
Elektronik servisi .............................................. 143
Elektronik verileri
Işlevsel güvenlik ........................................ 170
EMU kapasitörlerinin devre dışı bırakılması ....... 30
EMU’ye uygun montaj ........................................ 24
Emniyet kontağı ............................................... 169
Emniyet uyarıları ................................................. 10
Bölümlere göre yapılar .................................. 8
Dahil edilmiş .................................................. 8
EMU dayanıklılığı ............................................. 146
EMU emisyonu ........................................... 33, 146
EMU modülü FKE ...................................... 40, 238
EMU sınır değerleri ............................................ 38
Enter (tuş takımı FBG11B) ................................. 60
EtherCat DFE24B ............................................ 192
EtherCAT® modülü FSE24B ............................ 188
Etiket .................................................................. 15
F
FBG İstenen Değer Ayarlayıcısı ........................ 61
FBG11B tuş takımı ..................................... 60, 171
Devreye alma .............................................. 63
Dijital giriş/çıkışların durumları ................... 130
Fonksiyonlar ................................................ 60
Kullanım ....................................................... 61
Ferrit bilezikler ULF11A .............................. 38, 230
FIO11B analog modül ................. 55, 57, 182, 184
FIO21B dijital modül ........................................... 57
Fieldbus arabirimi
EtherCAT® DFE24B .................................. 192
PROFIBUS DFP21B .................................. 189
PROFIBUS DFS11B .................................. 190
PROFINET DFE32B .................................. 193
PROFINET DFE33B .................................. 195
PROFINET DFS21BB ............................... 194
Fieldbus arabirimi DeviceNet DFD11B ............ 191
Fieldbus bağlantısı ........................................... 189
Fieldbus Gateway'ler ........................................ 196
Fiş
X31 Dijital girişler ve çıkışlar ...................... 200
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Alfabetik Endeks
Frekans çeviricide parametre belirleme ............106
Bir parametrenin okunması (Örnek) ...........113
Bir parametrenin yazılması (Örnek) ...........115
MOVILINK® parametre kanalının yapısı .....107
Parametre belirlemenin akışı ......................106
Parametre belirlemenin dönüş kodları ........110
Frekans çeviricinin durumu .................................61
Fren direnci .......................................................215
Alta montaj .................................................223
Bağlantı ........................................................35
Busbar bağlantısı .......................................213
BW, bağlantı .................................................36
Çelik ızgara direnç ......................................217
FKB10B, yapısı ..........................................222
PTC ............................................................215
Tel direnç ....................................................217
Yassı tip ......................................................216
Fren direnci bağlantısı ........................................35
Fren direnci korunma sınıfı ...............................216
Fren redresörü
Bağlantı ........................................................54
FSC11B iletişim arabirimi ........................... 55, 185
FSC12B iletişim arabirimi ..................................186
FSE24B ..............................................................55
FSE24B EtherCAT® modülü .............................188
G
Garanti hakları ......................................................9
GOST-R ............................................................145
Grup tahrik ünitesi ...............................................64
Güç ekran klemensi ............................................25
Güvenlik uyarıları
Dokümandaki işaretler ....................................8
Güvenlik uyarılarındaki sinyal sözcükler ...............8
H
Harici gerilim beslemesi DC 24 V .....................169
Harici istenen değer ayarlama ..........................118
Hat koruyucu .......................................................53
Hata
F01 Aşırı akım ............................................138
F04 Fren kıyıcı ...........................................139
F06 Şebekede faz hatası ...........................139
F07 Aşırı DC Link gerilimi ...........................139
F08 Hız denetleyicisi ..................................139
F09 Devreye alma ......................................139
F10 IPOS-ILLOP ........................................139
F100 Titreşim / Uyarı ..................................141
F101 Titreşim / Hata ...................................142
F102 Yağ eskimesi / Uyarı .........................142
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
F103 Yağ eskimesi / Hata ......................... 142
F104 Yağ eskimesi / Aşırı sıcaklık ............. 142
F105 Yağ eskimesi / Hazır mesajı ............. 142
F106 Fren aşınması .................................. 142
F11 Aşırı sıcaklık ....................................... 139
F110 Ex-e-koruması .................................. 142
F111 Sistem bus (SBus) hatası ................. 142
F113 Analog girişte tel kopması ................ 142
F116 Timeout MOVI-PLC® ........................ 142
F17 ... F24 Sistem arızası ......................... 139
F25 EEPROM ............................................ 139
F26 Harici klemens .................................... 140
F31 TF/TH sensörü ................................... 140
F32 IPOS İndeks taşması .......................... 140
F34 Rampa zamanaşımı ........................... 140
F35 Ex-e korumalı işletme türü .................. 140
F36 Opsiyon yok ........................................ 140
F37 System-Watchdog .............................. 140
F38 System-Software ................................ 140
F43 RS485 Zamanaşımı ........................... 141
F44 Cihazın yüklenme durumu .................. 141
F45 Başlangıç durumuna getirme ............. 141
F47 Sistem bus 1 zamanaşımı .................. 141
F77 IPOS kontrol kelimesi ......................... 141
F80 RAM testi ............................................ 141
F81 Başlama şartı ..................................... 141
F82 Çıkış açık ............................................ 141
F94 EEPROM sağlama toplamı ................ 141
F97 Kopyalama hatası ............................... 141
F98 CRC Error Flash ................................. 141
Termik motor koruması hatası ................... 141
Topraklama hatası ..................................... 138
Hata belleği ...................................................... 137
Hata göstergesi, tuş takımı FBG11B ................. 62
Hata listesi ....................................................... 138
Hata numarası ve cihazın durumu ................... 104
Hata sonrası reset .............................................. 98
HF çıkış filtresi ........................................... 38, 234
Hız
Maksimum ................................................... 64
Minimum ...................................................... 64
Hız ayarı
Manuel ......................................................... 64
I
IT sistemleri .................................................. 30, 31
255
Alfabetik Endeks
İ
İklim sınıfı ..........................................................146
İletişim arabirimi FSC11B .......................... 55, 185
İletişim arabirimi FSC12B .................................186
İletişim ön bağlantı opsiyonu FSC12B ..............186
İstenen değer açıklaması
İşlem çıkış verileri (PO) ................................89
İstenen değer ayarlayıcısı
Manuel ..........................................................64
MBG11A ...............................................51, 176
İstenen değer girişi ............................................169
İstenen değer girişi, analog .................................78
İstenen değer girişi, harici .................................118
İstenen dönme yönü .........................................118
İstenen hız ........................................................118
İst. değer ayar.
MBG11A, Devreye alma .............................119
İşlem giriş verilerinin gerçek değer açıklaması ...93
İşlem verileri açıklaması
İstenen değer açıklaması
İşlem çıkış verileri (PO) ................................89
İşlem giriş verilerinin gerçek değer
açıklaması .......................................93
İşlem verilerinin ölçeklendirilmesi .................94
İşlem verilerinin ölçeklendirilmesi ........................94
İşlevsel güvenlik ................................................170
K
Kablo kesiti ..........................................................32
Kablo özellikleri, SBus ........................................56
Kablo uzunluğu ...................................................32
SBus .............................................................46
Kapanma yanıtı .................................................137
Derhal kapatma ..........................................137
Stop ............................................................137
Kirlenme sınıfı ...................................................146
Klemens X17 .....................................................170
Klemens yanıt süreleri ......................................169
Kontaktör ............................................................32
Kontrol kartı tipi DHP11B
LED‘ler ........................................................200
Kontrol kaynağı
FIELDBUS ....................................................86
Kontrol kelimesi 1
Fieldbus üzerinden motor potansiyometresi
fonksiyonu .......................................99
Kontrol kelimesi açıklaması ....................... 95, 101
Baz kontrol bloğu ..........................................95
256
Kontrol komutları ................................................ 97
Controller inhibit ........................................... 97
Dur ............................................................... 98
Enable ......................................................... 98
Hızlı durma .................................................. 97
Kontrol sinyali kaynağı
KLEMENSLER ............................................ 85
RS-485 ........................................................ 86
SBus ............................................................ 86
Kontrol ünitesi MOVI-PLC® .............................. 199
Koruma sınıfı .................................................... 146
L
LED'ler ............................................................. 200
Blink-Codes ............................................... 129
M
Maksimum hız .................................................... 64
Maksimum istenen değer ................................... 61
Manuel istenen değer ayarlayıcısı ..................... 64
Manuel mod
Tuş takımı DBG60B ..................................... 72
Tuş takımı FBG11B ..................................... 64
MBG11A İstenen Değer Ayarlayıcısı ......... 51, 176
MBG11A istenen değer ayarlayıcısı,
devreye alma ................................................... 119
Mesaj
Frekans çevirici çalışmaya hazır ............... 101
PO verilerini etkinleştir ............................... 101
Minimum boşluklar ............................................. 21
Minimum hız ....................................................... 64
Montaj
DFP21B opsiyon kartı MOVITRAC® B'ye .... 48
Montaj konumu .................................................. 21
Motor besleme kablosu ...................................... 32
Motorun çalıştırılması ......................................... 78
Motorun devreye alınması ................................. 61
MOVILINK® Parametre kanalının yapısı .......... 107
MOVITOOLS® MotionStudio, devreye alma ...... 73
MOVI-PLC® ...................................................... 199
N
NF şebeke filtresi .................................37, 38, 228
O
Onarım servisi .................................................. 143
Opsiyon
Ankastre muhafaza DBM60B / DKG60B ... 174
Ortam sıcaklığı ................................................. 146
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
Alfabetik Endeks
Ö
Ön modül ..........................................................181
Analog modül FIO11B ................................182
Analog modül FIO21B ................................184
EtherCAT® modülü FSE24B ......................188
İletişim modülü FSC11B .............................185
Tuş takımı FBG11B ....................................171
P
Parametre belirleme bilgileri .............................117
CONTROLLER INHIBIT durumu ................117
Parametre belirleme için dönüş kodları
Error class ..................................................110
Error-Code ..................................................110
Parametre belirleme için uyarılar
Fabrika ayarı ..............................................117
Parametre belirleme ...................................117
Parametre belirlemede dönüş kodları ................110
Additional-Code ..........................................111
Parametre değiştirme, tuş takımı FBG11B .........62
Parametre menüsü .............................................61
Parametre seti
Seçim ...........................................................98
Parametrelerin değiştirilmesi, tuş takımı
FBG11B ..............................................................62
PE şebeke bağlantısı ..........................................32
PO verilerinin düzenlenmesinde özel durumlar ....90
PROFIBUS DFP21B .........................................189
PROFIBUS DFS11B .........................................190
PROFINET DFE32B .........................................193
PROFINET DFE33B .........................................195
PROFINET DFS21B .........................................194
PTC fren direnci ................................................215
R
Rampa
Durma ...........................................................61
Kalkış ............................................................61
Reset ................................................................138
Arabirim ......................................................138
Cihaz ..........................................................138
Tuş takımı ...................................................138
Return codes .....................................................131
19 Parametre kilidi aktif ..............................131
20 Fabrika ayarı çalışıyor ...........................131
23 Opsiyon kartı yok ...................................131
27 Opsiyon kartı yok ...................................131
28 Controller inhibit gerekli .........................131
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
29 Parametre değeri geçersiz ................... 131
32 Enable .................................................. 131
34 Program akışında hata ......................... 131
38 FBG11B yanlış veri seti ........................ 131
Röle çıkışı ........................................................ 169
RS485
Montaj .......................................................... 44
Run (tuş takımı FBG11B) ................................... 60
S
Sabit istenen değerler ........................................ 80
Sabit nominal değer ........................................... 61
SEW cihaz profili
Frekans çeviricide parametre belirleme ..... 106
Parametre belirleme bilgileri ...................... 117
İşlem verileri ................................................ 85
İşlem verileri konfigürasyonu ....................... 87
İşlem verileri tanımlaması ............................ 88
Sınır değer sınıfı ................................................ 38
Sınır değer sınıfı B, kabloya bağlı ...................... 38
Sistem yolu ........................................................ 49
Sistem yolu (SBus), montaj ................................ 44
Soğutma şekli .................................................. 146
Sorumsuzluk ........................................................ 9
Stop .................................................................. 137
STOP / RESET (tuş takımı FBG11B) ................. 60
Ş
Şebeke besleme kablosu ................................... 32
Şebeke geri besleme cihazı MDR60A
Açıklama .................................................... 206
DC Link bağlantısı için kablo setleri ........... 213
Genel teknik bilgiler ................................... 207
UL Uygunluğu ............................................ 206
Şebeke giriş şok bobini ND ........................ 37, 225
Şebeke kontaktörü ............................................. 37
T
Tablo halinde arametre açıklanması ................ 120
Taşıma sıcaklığı ............................................... 146
Teknik bilgiler
AC 230 V / 1 faz / Boyut 0L ....................... 168
AC 230 V / 1 faz / Boyut 0S ....................... 167
AC 230 V / 1 faz / Boyut 0XS .................... 166
AC 230 V / 3 faz / Boyut 0L ....................... 160
AC 230 V / 3 faz / Boyut 0XS .................... 158
AC 230 V / 3 faz / Boyut 2 ......................... 162
AC 230 V / 3 faz / Boyut 3 ......................... 163
AC 230 V / 3 faz / Boyut 4 ......................... 164
AC 400/500 V / 3 faz / Boyut 0L ................ 151
257
Alfabetik Endeks
AC 400/500 V / 3 faz / Boyut 0S .................150
AC 400/500 V / 3 faz / Boyut 0XS ..............149
AC 400/500 V / 3 faz / Boyut 2 ...................153
AC 400/500 V / 3 faz / Boyut 2S .................152
AC 400/500 V / 3 faz / Boyut 3 ...................154
AC 400/500 V / 3 faz / Boyut 4 ...................155
AC 400/500 V / 3 faz / Boyut 5 ...................156
DFP21B Opsiyonu ............................. 189, 190
Genel ..........................................................146
Genel bakış ...............................148, 157, 165
MOVIDRIVE® MDR60A0150 ......................208
MOVIDRIVE® MDR60A0370 ......................208
MOVIDRIVE® MDR60A0750 ......................209
MOVIDRIVE® MDR60A1320 ......................209
Şebeke geri besleme cihazı MDR60A ........207
Tel direnç, ızgara direnç ...................................217
Telif hakkı bildirimi ................................................9
TF termo duyar elemanı ............................. 53, 169
TH bimetal anahtar .............................................53
Tip tanımı ............................................................15
Toprak kaçağı akımı .........................................146
Toprak kaçağı denetleyicisi .................................31
Topraklama kaçağı devre kesicisi .......................53
Tuş takımı DBG60B ..........................................172
Devreye alma ...............................................66
Parametre ayarı ............................................71
Tuş takımı DBG60B ile parametre ayarı .............71
Tuş takımı FBG11B ................................... 60, 171
Devreye alma ...............................................63
Durum göstergeleri .....................................129
Fonksiyonlar .................................................60
Kullanım .......................................................61
V
Veri kopyalama .......................................... 61, 126
FBG11B ..................................................... 126
UBP11A ..................................................... 127
Veri koruması
DBG60B .................................................... 126
Veri yedekleme
MOVITOOLS® MotionStudio ..................... 128
Y
Yardımcı gerilim çıkışı ...................................... 169
Yassı tip fren direnci ........................................ 216
Yerleşim yüksekliği .......................................... 147
Z
Zamanaşımı (uyarı) .......................................... 138
U
UBP11A ............................................................175
UBP11A Parametre Modülü ..............................175
UL Uygunluğu ...................................................145
Şebeke geri besleme cihazı MDR60A ........206
ULF11A ferrit bilezikler ......................................230
UL'ye uygun montaj ............................................22
UWU52A ...........................................................205
Uyarılar
Dokümandaki işaretler ....................................8
Genel bilgiler ..................................................8
Uyarılar, tuş takımı FBG11B ...............................62
Uygunluk beyanı
MOVITRAC® ..............................................240
Uzun süreli depolama .......................................143
258
İşletme Kılavuzu – MOVITRAC® B
SEW-EURODRIVE—Driving the world
SEW-EURODRIVE
Driving the world
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
P.O. Box 3023
D-76642 Bruchsal/Germany
Phone +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
sew@sew-eurodrive.com
www.sew-eurodrive.com
Download

8 - SEW-Eurodrive