MOVITRAC® 07
Vydání
10/2001
Návod k obsluze a provozu
1053 4555 / CZ
SEW-EURODRIVE
2
Startpaket – Feldbusschnittstelle UFP11A
Obsah
1 DĤležité pokyny ................................................................................................. 4
2 Bezpeþnostní pokyny ....................................................................................... 6
3 Konstrukce pĜístroje ......................................................................................... 7
3.1 Konstrukce pĜístroje ................................................................................. 7
3.2 Typové oznaþení a rozsah dodávky........................................................ 11
4 Instalace / montáž ........................................................................................... 13
4.1 Pokyny k instalaci / montíži ..................................................................... 13
4.2 Instalace v souladu s požadavky UL....................................................... 16
4.3 Výkonová svorka pro pĜipojení stínČní .................................................... 18
4.4 Ochrna proti nebezpeþnému dotyku ....................................................... 19
4.5 Schéma pĜipojení 230 V 0,37 ... 2,2 kW / 400 V 0,55 ... 4,0 kW ............. 20
4.6 Schéma pĜipojení 230 V 3,7 ... 30 kW / 400 V 5,5 ... 30 kW ................... 21
5 Uvedení do provozu ........................................................................................ 23
5.1 Všeobecné pokyny k uvádČní do provozu .............................................. 23
5.2 PĜípravné práce a pomocné prostĜedky .................................................. 23
5.3 Integrovaný ovládací panel ..................................................................... 24
5.4 Princip obsluhy integrovaného ovládacího panelu.................................. 25
5.5 Ovladaþ pro manuální nastavení požad. hodnoty a její externí zadání ...27
5.6 Uvedení do provozu pomocí integrovaného ovládacího panelu ............. 30
5.7 SpuštČní motoru...................................................................................... 32
5.8 Naþtení programu LOGODrive................................................................ 33
5.9 Seznam parametrĤ ................................................................................. 33
6 Provoz a údržba............................................................................................... 41
6.1 Informace k poruchám ............................................................................ 41
6.2 Seznam poruch (F-00 ... F-97)................................................................ 42
6.3 Seznam výstražných hlášení (r-19 ... r-32) ............................................. 44
6.4 Servisní služba SEW pro elektroniku ...................................................... 44
7 Technická data ................................................................................................ 45
7.1 Všeobecná technická data ...................................................................... 45
7.2 Technická data pĜístroje MOVITRAC 07 A... .......................................... 46
8 RejstĜík zmČn ................................................................................................... 51
9 RejstĜík ............................................................................................................. 52
Seznam adres .................................................................................................. 54
Provozní návod - MČniþ kmitoþtu MOVITRAC® 07
3
1
1
DĤležité pokyny
Bezpeþnostní a
výstražné pokyny
Dále uvedené bezpeþnostní a výstražné pokyny bezpodmíneþnČ respektujte.
Hrozící nebezpeþí úrazu proudem.
Možné následky: Smrt nebo nejtČžší úrazy.
Hrozící nebezpeþí.
Možné následky: Smrt nebo nejtČžší úrazy.
Nebezpeþná situace.
Možné následky: Lehká nebo nepatrná poranČní.
Situace s nebezpeþím poškození.
Možné následky: Poškození pĜístroje a okolního prostĜedí.
Tipy pro používání a užiteþné informace.
Dodržování návodu k obsluze a provozu je pĜedpokladem pro bezporuchový provoz
a splnČní pĜípadnČ uplatnČných nárokĤ ze záruky. Proto si nejprve pĜeþtČte návod
obsluze, dĜíve než s pĜístrojem zaþnete pracovat!
Návod k obsluze obsahuje dĤležité pokyny pro provádČní servisu. Z tohoto dĤvodu
si jej uložte v blízkosti pĜístroje.
Použití v souladu
s urþeným
úþelem
Kmitoþtové mČniþe MOVITRAC® 07 jsou pĜístroje pro provoz tĜífázových elektromotorĤ
s kotvou na krátko, jimiž jsou pohánČna prĤmyslová i Ĝemeslnická zaĜízení. Tyto motory
musejí být vhodné k provozu s frekvenþními mČniþi, jiné zátČže nesmČjí být k pĜístrojĤm
pĜipojovány.
Frekvenþní mČniþe MOVITRAC® 07 jsou pĜístroje pro pevné zabudování do skĜíní
rozvadČþĤ. Je tĜeba bezpodmíneþnČ dodržovat všechny údaje v rámci technických dat
i ohlednČ pĜípustných podmínek na místČ použití.
Uvedení do provozu (zahájení provozu v souladu s urþeným úþelem použití) je
zakázáno do té doby, dokud nebude zjištČno, že stroj splĖuje ustanovení SmČrnice 89/
336/EWG (EU) o elektromagnetické kompatibilitČ, a dokud nebude jednoznaþnČ jasné,
že koneþný výrobek je v souladu se SmČrnicí 89/392/EWG (EU) o strojních zaĜízeních
(respektujte EN 60204).
4
Návod k obsluze a provozu - MOVITRAC® 07
1
Okolní prostĜedí
pro použití
Likvidace do
odpadu
Je zakázáno, pokud nebylo výslovnČ k tomuto úþelu projektováno:
•
Použití v prostĜedích s nebezpeþím výbuchu,
•
použití v prostĜedích se škodlivými oleji, kyselinami, plyny, parami, prachem,
záĜením atd.,
•
použití v mobilních aplikacích, kde dochází k mechanickému zatížení vibracemi
a rázy, jejichž rozsah pĜekraþuje požadavky evropské normy EN50178,
•
použití v aplikacích, kde samotný mČniþ (bez nadĜazených bezpeþnostních systémĤ)
pĜebírá a realizuje bezpeþnostní funkce, jimiž musí být zajištČna ochrana strojního
zaĜízení i osob.
Prosíme, abyste respektovali ustanovení aktuálnČ platných pĜedpisĤ: Likvidaci do
odpadu provećte podle vlastností materiálu a existujících pĜedpisĤ napĜ. jako:
elektronický šrot (desky plošných spojĤ), plasty (skĜíĖ pĜístroje), plech, mČć atd.
Návod k obsluze a provozu - MOVITRAC® 07
5
2
2
Bezpeþnostní pokyny
Montáž a uvedení
do provozu
•
Nikdy nemontujte ani neuvádČjte do provozu poškozené výrobky. Poškození
prosím obratem reklamujte u pĜepravce.
•
Práce pĜi montáži, uvádČní do provozu a údržbČ pĜístroje smČjí být provádČny
pouze odborným personálem v oblasti elektro, který absolvoval podrobné
školení o prevenci nehod a úrazĤ, a pĜi respektování platných pĜedpisĤ (napĜ. EN
60204, VBG 4, DIN-VDE 0100/0113/0160).
•
PĜi montáži a uvádČní motoru a brzdy do provozu musíte respektovat jejich
pĜíslušné návody k obsluze a provozu!
•
Ochranná bezpeþnostní opatĜení a ochranná bezpeþnostní zaĜízení musejí
odpovídat platným pĜedpisĤm (napĜ. EN 60204 nebo EN 50178).
Nezbytným bezpeþnostním opatĜením jeuzemnČní pĜístroje.
Nezbytným bezepeþnostním a ochranným zaĜízením jsouochranná zaĜízení proti
nadproudu.
Provoz a údržba
6
•
PĜístroj splĖuje veškeré požadavky na bezpeþné odpojení všech výkonových
a elektronických pĜívodĤ dle EN 50178. Aby bylo toto bezpeþné odpojení zajištČno,
musejí všechny pĜipojené proudové obvody rovnČž vyhovČt tČmto požadavkĤm
na bezpeþné odpojení.
•
Provedením vhodných opatĜení (napĜ. propojením binárních vstupĤ DI01 až DI03
se zemí GND) zajistČte, aby se pĜipojený motor po pĜipojení mČniþe k síti
nerozbČhl sám od sebe.
•
PĜed sejmutím ochranného krytu musíte pĜístroj odpojit od sítČ. Nebezpeþná
napČtí mohou být pĜítomna ještČ až 10 minut po odpojení sítČ.
•
PĜi sejmutém bezpeþnostním ochranném krytu má pĜístroj stupeĖ krytí IP 00, na
všech konstrukþních skupinách kromČ elektroniky Ĝídícího ovládání se vyskytují
nebezpeþná napČtí. Za provozu musí být pĜístroj uzavĜen.
•
V zapnutém stavu se na výstupních svorkách a na nich pĜipojených kabelech a
svorkách motoru vyskytují nebezpeþná napČtí. Je tomu tak i v pĜípadČ, kdy je
pĜístroj blokován a motor stojí.
•
Zhasnutí LED diod a 7segmentového displeje není indikátorem toho, že pĜístroj
byl odpojen od sítČ a je bez napČtí.
•
Interní bezpeþnostní ochranné funkce pĜístroje nebo mechanické zablokování
mohou mít za následek zastavení motoru. OdstranČní pĜíþiny poruchy nebo
reset (uvedení do výchozího stavu) mohou vést k tomu, že se pohon zase sám
od sebe rozbČhne. Jestliže to pro pohánČný stroj z bezpeþnostních dĤvodĤ není
pĜípustné, musíte pĜed odstranČním poruchy odpojit pĜístroj od sítČ.
Návod k obsluze a provozu - MOVITRAC® 07
Konstrukce pĜístroje
3
Konstrukce pĜístroje
3.1
Konstrukce pĜístroje
3
Konstrukþní
velikost 0S, 0M,
0L
1
2
3
7
8
9
4
5
10
6
02978BXX
Obrázek 1: Konstrukce pĜístroje MOVITRAC® 07, konstrukþní
velikosti 0S, 0M, 0L
1. X1: PĜípojení elektrické sítČ 3fázové: L1 / L2 / L3 / PE nebo 1fázové: L/N/PE
2. Ovládací panel
3. DIP pĜepínaþ S11 pĜepínání signálĤ U / I
4. Svorka pro pĜipojení stínČní elektroniky
5. X2: PĜipojení motoru U / V / W / PE
6. Výkonová svorka pro pĜipojení stínČní
7. X11: PĜipojení RS-485 (pouze pro servisní úþely)
8. DIP PĜepínaþ S12 zakonþovací odpor systémové sbČrnice
9. X10: Svorkovnice elektroniky
10. X3: PĜipojení brzdného odporu PE / R+ / R-
Návod k obsluze a provozu - MOVITRAC® 07
7
3
Konstrukce pĜístroje
Konstrukþní
velikost 1, 2S, 2
05132AXX
Obrázek 2: Konstrukce pĜístroje MOVITRAC® 07, konstrukþní
velikosti 1, 2S, 2
1. X1: PĜípojení elektrické sítČ 3fázové: L1 / L2 / L3 / Šroub ochranného vodiþe PE
2. Ovládací panel
3. DIP pĜepínaþ S11 pĜepínání signálĤ U / I
4. Svorka pro pĜipojení stínČní elektroniky
5. X2: PĜipojení motoru U / V / W / šroub ochranného vodiþe PE
6. Místo pro výkonovou svorku pro pĜipojení stínČní
7. X11: PĜipojení RS-485 (pouze pro servisní úþely)
8. DIP PĜepínaþ S12 zakonþovací odpor systémové sbČrnice
9. X10: Svorkovnice elektroniky
10. X3: PĜipojení brzdného odporu / R+ / R- / PE
8
Návod k obsluze a provozu - MOVITRAC® 07
Konstrukce pĜístroje
3
konstrukþní
velikost 3
Obrázek 3: Konstrukce pĜístroje MOVITRAC® 07, konstrukþní velikost 3
05295AXX
1. PĜipojení ochranného vodiþe PE
2. X1: PĜípojení elektrické sítČ 3fázové: L1 (1) / L2 (2) / L3 (3)
3. X4: PĜipojení vazebního meziobvodu (není použit)
4. PĜipojení ochranného vodiþe PE (nejsou viditelná)
5. X2: PĜipojení motoru U (4) / V (5) / W (6)
6. X3: PĜipojení brzdného odporu R+ (8) / R- (9)
7. Ovládací panel
8. DIP pĜepínaþ S12 zakonþovací odpor systémové sbČrnice
9. X11: PĜipojení RS-485 (pouze pro servisní úþely)
10. DIP pĜepínaþ S11 pĜepínání signálĤ U / I
11. X10: Svorkovnice elektroniky
12. Svorka pro pĜipojení stínČní elektroniky
Návod k obsluze a provozu - MOVITRAC® 07
9
3
Konstrukce pĜístroje
Konstrukþní
velikost 4
05296AXX
Obrázek 4: Konstrukce pĜístroje MOVITRAC® 07, konstrukþní velikost 4
1. X2: PĜipojení ochranného vodiþe PE
2. X1: PĜípojení elektrické sítČ 3fázové: L1 (1) / L2 (2) / L3 (3)
3. X4: PĜipojení vazebního meziobvodu (není použit)
4. X2: PĜipojení ochranného vodiþe PE
5. X2: PĜipojení motoru U (4) / V (5) / W (6)
6. X3: PĜipojení brzdného odporu R+ (8) / R- (9) a ochranného vodiþe PE
7. Ovládací panel
8. DIP PĜepínaþ S12 zakonþovací odpor systémové sbČrnice
9. X11: PĜipojení RS-485 (pouze pro servisní úþely)
10. DIP pĜepínaþ S11 pĜepínání signálĤ U / I
11. X10: Svorkovnice elektroniky
12. Svorka pro pĜipojení stínČní elektroniky
10
Návod k obsluze a provozu - MOVITRAC® 07
Typové oznaþení a rozsah dodávky
3.2
3
Typové oznaþení a rozsah dodávky
PĜíklad typového oznaþení
Typ MC
Konstrukþní Ĝada a
vývojový stupeĖ
Verze A
MC 07
A
004- 2 B 1- 4-
Doporuþený výkon
motoru
022 = 2.2 kW
PĜípojné napČtí
2 = 200 ... 240 VAC
5 = 380 ... 500 VAC
Odrušení rádiového
vysílání
B = stupeĖ odrušení rádiového
vysílání B
A= stupeĖ odrušení rádiového
vysílání A
0 = bez odrušení rádiového
vysílání
Typ pĜipojení
3 = 3fázové / 1 = 1fázové
Kvadranty
4 = 4Q (s odpojovaþem brzdy)
Provedení
00 = standardní
10 = LOGODrive
00
PĜíklad typového štítku
Obrázek 5: PĜíklad typového štítku
Návod k obsluze a provozu - MOVITRAC® 07
02940FXX
11
3
Typové oznaþení a rozsah dodávky
Rozsah dodávky - obsah pĜiloženého balení
5
6
3
1
4
2
03000AXX
Obrázek 6: Rozsah dodávky, obsah pĜiloženého balení u konstrukþní velikosti 0
Rozsah dodávky s obsahem pĜiloženého balení pro konstrukþní velikost
0
2
3
•
•
•
Svorky pro pĜipojení stínČní elektronických kabelĤ (2 svorky, každá s jedním šroubem)
Kryt pro nasunutí na pĜístroj
Struþná informace k upevnČní je na zadní stranČ krytu
•
Svorky pro pĜipojení stínČní motoru
a brzdy
UpevĖovací pásky k zasunutí do tČlesa
chladiþe
UpevĖovací šrouby pro brzdný odpor
jako dodateþnou výbavu
•
•
12
1
•
Výkonová svorka pro
pĜipojení stínČní vþetnČ
upevĖovacích šroubĤ
–
4
•
Ochrana proti
nebezpeþnému
dotyku vþetnČ
upevĖovacích
šroubĤ
Návod k obsluze a provozu - MOVITRAC® 07
Pokyny k montáži
4
Instalace / montáž
4.1
Pokyny k montáži
4
PĜi montáži bezpodmíneþnČ respektujte bezpeþnostní pokyny!
Utahovací
momenty
•
Pro pĜipojení používejte pouze orginální pĜipojovací prvky. Respektujte dovolené
utahovací momenty výkonových svorek prístroje MOVIDRIVE®.
–
–
–
–
–
konstrukþní velikost 0S/M/L → 0,5 Nm (4.4 lb.in)
konstrukþní velikost 1
→ 0,6 Nm (5.3 lb.in)
konstrukþní velikost 2S/2 → 1,5 Nm (13.3 lb.in)
konstrukþní velikost 3
→ 3,5 Nm (31 lb.in)
konstrukþní velikost 4
→ 14 Nm (124 lb.in)
Nm (lb.in)!
Obrázek 7: Respektujte utahovací momenty
02475AXX
Doporuþené
nástroje a náĜadí
•
Pro pĜipojení svorkovnice elektroniky X10 použijte šroubovák s šíĜkou þepele
2,5 mm.
Lisovací
koncovky na
konce vodiþĤ
•
Svorky jsou konstruovány pro montáž vodiþĤ bez lisovacích koncovek.
Minimální volný
prostor a
montážní poloha
•
Pro bezvadné chlazení ponechte nahoĜe a dole 100 mm (4 in) volného prostoru.
Volný prostor po stranách není nutný. PĜístroje smíte Ĝadit vedle sebe. U konstrukþní
velikosti 4 a 5 ve vzdálenosti do 300 mm (11,81 in) nad pĜístrojem nemontujte žádné
souþásti citlivé na teplo. PĜístroje montujte pouze ve svislé poloze. Montáž
v horizontální poloze, napĜíþ nebo nad sebou není pĜípustná.
Návod k obsluze a provozu - MOVITRAC® 07
13
4
Pokyny k montáži
SíĢová tlumivka
•
PĜi více než þtyĜech pĜístrojích v 3fázové síti nebo více než jednom pĜístroji
v 1fázovém rozvodu do obvodu k síĢovému stykaþi dimenzovanému na celkový
souþtový proud pĜipojte: síĢovou tlumivku, která bude omezovat spínací proud.
OddČlené
kabelové kanály
•
Silové kabely a kabely elektroniky uložte tak, aby byly vedeny v oddČlených
kabelových kanálech.
Vstupní pojistky a
ochranné
odpojovaþe
chybových
proudĤ
•
Vstupní pojistky namontujte na zaþátku síĢového pĜívodu za odboþkou
z centrální svorkovnice. Použijte pojistky typu D, DO, NH nebo výkonové stykaþe.
SíĢová pĜípojka
ochranného
vodiþe PE
•
SítČ IT
•
Fa SEW doporuþuje v napČĢových sítích bez uzemnČnČho nulového bodu (sítČ IT)
používat ke hlídání izolaþních hodnot zaĜízení s pulsnČ kódovým mČĜicím
postupem. Tím se zabrání chybným reakcím / spouštČní zaĜízení na hlídání
izolaþních hodnot díky zemnícím kapacitám mČniþe.
Ochranný stykaþ
•
Používejte pouze ochranné stykaþe uživatelské kategorie AC-3 (IEC 158-1).
PrĤĜezy vodiþĤ
•
SíĢový pĜívod: PrĤĜez v závislosti na jmenovitém vstupním proudu IsíĢ pĜi
jmenovitém zatížení
Použít ochranné odpojovaþe chybových proudĤ jako jediné bezpeþnostní
ochranné zaĜízení není pĜípustné. Za normálního provozu mČniþe se mohou
vyskytnout svodové proudy > 3,5 mA.
Ochranný vodiþ PE pĜipojte podle národních pĜedpisĤ platných v pĜíslušné zemi.
PĜi provozu se mohou vyskytnout svodové proudy > 3,5 mA.
PĜívod k motoru: PrĤĜez v závislosti na jmenovitém výstupním proudu IN
Kabely elektroniky:
maximálnČ 1,5 mm2 (AWG16) bez lisovacích koncovek
maximálnČ 1,0 mm2 (AWG17) bez lisovacích koncovek
14
Délka kabelĤ pro
jednotlivé
pohony
U konstrukþní velikosti 0 jsou délky kabelĤ na kmitoþtu výkonového modulu PWM
nezávislé. U konstrukþních velikostí 1až 4 délky pĜívodních kabelĤ k motoru na kmitoþtu
závisí. PĜípustné délky pĜívodních kabelĤ k motoru jsou uvedeny v kapitole
"Projektování".
Výstup pĜístroje
•
PĜipojujte pouze odporovou / indukþní zátČž (motor), nikdy zátČž kapacitní!
PĜipojení
brzdného odporu
•
Kabely zkraĢte na potĜebnou délku.
Binární vstupy /
výstupy
•
Binární výstupy jsou odolné proti zkratu i proti cizím napČtím do 35 V. Vyšší cizí
napČtí je mĤže zniþit!
Vysílání rušivých
signálĤ
•
Na výstupní stranČ mohou být pro správnou montáž v souladu s elektromagnetickou
kompatibilitou dle EN 55011, tĜída mezních hodnot B, jako možnost Ĝešení mohou
být použity stínČné kabely pro pĜipojování motorĤ nebo výstupní tlumivky HD.
StínČní a
uzemnČní
•
Kabely Ĝídícího ovládání musejí být stínČné.
•
StínČní co nejkratší cestou na obou stranách pĜipojte na kostru / "zem" tak, aby
kontaktní plocha byla co nejvČtší.
•
U pĜístroje MOVITRAC® 07 a všech pĜídavných zaĜízení provećte i správné
vysokofrekvenþní uzemnČní (tČleso chladiþe v co nejvČtší ploše kovovČ spojeno
s kostrou, napĜ. s nenatĜenou zásuvnou montážní deskou skĜínČ rozvadČþe).
Návod k obsluze a provozu - MOVITRAC® 07
Pokyny k montáži
SíĢové filtry
•
4
V pĜístrojích MOVITRAC®® 07 je standardnČ namontován síĢový filtr pro dodržení
tĜídy mezních hodnot B (u jedné fáze) / A (3 x 230 V: 0,37 ... 7,5 kW / 3 x 400/500 V:
0,55 ... 11 kW).
Mezní hodnoty elektromagnetické kompatibility u rušivých vysilaných signálĤ nejsou
u napČĢových sítí bez uzemnČného nulového bodu (sítČ IT) specifikovány. Úþinnost
síĢových filtrĤ je znaþnČ omezená.
Brzdný odpor
v plochém
konstrukþním
provedení pro
konstrukþní
velikost 0
Brzdný odpor zasuĖte vzadu do tČlesa chladiþe a do jeho profilu jej pevnČ pĜišroubujte
4 pĜiloženými šroubky.
Obrázek 8: Montáž brzdného odporu BW
Návod k obsluze a provozu - MOVITRAC® 07
03164AXX
15
4
Montáž v souladu s požadavky UL
Výstupní
tlumivka HD
•
Výstupní tlumivku namontujte v blízkosti pĜístroje MOVITRAC® 07 mimo vymezený
minimální volný prostor.
•
Výstupní tlumivkou vždy većte všechny tĜi fáze spoleþnČ (ne ochranný vodiþ!).
•
U stínČného kabelu nesmí být jeho stínČní spoleþnČ vedeno výstupní tlumivkou.
Obrázek 9: PĜipojení výstupní tlumivky HD
02979BXX
Kabel musí být okolo výstupní tlumivky HD ovinut 5x.
4.2
Montáž v souladu s požadavky UL
Pro správnou montáž v souladu s požadavky UL respektujte následující pokyny:
•
Jako pĜípojné kabely používejte pouze kabely s mČdČnými vodiþi pro následující
rozsahy teplot:
– pro pĜístroj MOVITRAC® 07 ... rozsah teplot 60/75 °C.
•
16
PotĜebné utahovací momenty výkonových svorek pĜístroje MOVITRAC® 07: viz
pokyny pro instalaci / montáž.
Návod k obsluze a provozu - MOVITRAC® 07
4
Montáž v souladu s požadavky UL
•
MČniþe kmitoþtu MOVITRAC® 07 jsou vhodné pro provoz v napČĢových sítích
s uzemnČným nulovým bodem (sítČ TN a TT), které mohou dodávat maximální
síĢový proud dle následující tabulky a které mají maximální jmenovité napČtí
240 VAC. Výkonová data pojistek nesmČjí pĜesáhnout hodnoty dle tabulky.
Maximální hodnoty / pojistky
PĜístroje 230 V
MOVITRAC® 07
max. proud sítČ
max. napČtí sítČ
pojistky
004/005/008/011/015/022
5000 AAC
240 VAC
35 A / 250 V
037
5000 AAC
240 VAC
30 A / 250 V
055/075
5000 AAC
240 VAC
30 A / 250 V
110
5000 AAC
240 VAC
175 A / 250 V
150
5000 AAC
240 VAC
225 A / 250 V
220/300
10000 AAC
240 VAC
350 A / 250 V
MOVITRAC® 07
max. proud sítČ
max. napČtí sítČ
pojistky
005/008/011
5000 AAC
500 VAC
15 A / 600 V
015/022/030/040
5000 AAC
500 VAC
30 A / 600 V
055/075
10000 AAC
500 VAC
30 A / 600 V
110
10000 AAC
500 VAC
30 A / 600 V
150/220
5000 AAC
500 VAC
175 A / 600 V
300
5000 AAC
500 VAC
225 A / 600 V
PĜístroje 400/500 V
Certifikace zkušebnou UL neplatí pro provoz v napČĢových sítích s neuzemnČným
nulovým bodem (sítČ IT).
Návod k obsluze a provozu - MOVITRAC® 07
17
4
Výkonová svorka pro pĜipojení stínČní
4.3
Výkonová svorka pro pĜipojení stínČní
Pro konstrukþní
velikost 1 / 2S
U pĜístrojĤ MOVITRAC® 07 v konstrukþní velikosti 1 / 2S je výkonová svorka pro
pĜipojení stínČní souþástí dodávky v rámci standardní výbavy. Tuto výkonovou svorku
pro pĜipojení stínČní namontujte spoleþnČ s upevĖovacími šrouby pĜístroje.
1
2
02012BXX
Obrázek 10: Výkonová svorka pro pĜipojení stínČní pro pĜístroje MOVITRAC® 07
v konstrukþní velikosti 1
1. Svorka pro pĜipojení stínČní
2. PĜipojení PE (댷)
18
Návod k obsluze a provozu - MOVITRAC® 07
4
Ochrana proti nebezpeþnému dotyku
Pro konstrukþní
velikost 2
U pĜístrojĤ MOVITRAC® 07 v konstrukþní velikosti 2 je výkonová svorka pro pĜipojení
stínČní spolu se 2 upevĖovacími šrouby souþástí dodávky v rámci standardní výbavy.
Tuto výkonovou svorku pro pĜipojení stínČní namontujte obČma upevĖovacími šrouby
na X6.
1
2
01469BXX
Obrázek 11: Výkonová svorka pro pĜipojení stínČní pro pĜístroje MOVITRAC® 07 v konstrukþní
velikosti 2
1. Svorka pro pĜipojení stínČní
2. PĜipojení PE (댷)
Na výkonové svorky pro pĜipojení stínČní mĤžete velmi pohodlnČ pĜimontovat stínČní
kabelových pĜívodĤ motoru a brzdy. StínČní a ochranný vodiþ PE pĜiložte tak, jak je
znázornČno na obrázcích.
4.4
Ochrana proti nebezpeþnému dotyku
U pĜístrojĤ MOVITRAC® 07 v konstrukþní velikosti 4 jsou 2 kusy ochrany proti
nebezpeþnému dotyku vþetnČ 8 upevĖovacích šroubĤ souþástí dodávky v rámci
standardní výbavy. Ochranu proti nebezpeþnému dotyku pĜimontujte na oba sklopné
kryty svorek výkonové þásti.
01470BXX
Obrázek 12: Ochrana proti nebezpeþnému dotyku pro pĜístroje MOVITRAC® 07 v konstrukþní
velikosti 4
S namontovanou ochranou proti nebezpeþnému dotyku se u pĜístrojĤ MOVITRAC® 07
v konstrukþní velikosti 4 dosáhne stupnČ krytí IP10 a bez ochrany proti nebezpeþnému
dotyku stupnČ krytí IP00.
Návod k obsluze a provozu - MOVITRAC® 07
19
4
Schéma pĜipojení 230 V 0,37 ... 2,2 kW / 400 V 0,55 ... 4,0 kW
4.5
Schéma pĜipojení 230 V 0,37 ... 2,2 kW / 400 V 0,55 ... 4,0 kW
1-fázový
3-fázový
zakonþovací
odpor systémové
sbČrnice
pĜepínání
brzda*
systémová sbČrnice
výstupní signál
þervená
modrá
systémová sbČrnice
vstupní signál
Ĝídící ovládání
bílá
porucha*
U-signál*
vpravo / zastavení
vlevo / zastavení*
uvolnČní *
n11/n21*
n12/n22*
I-signál
odpojení na stejnosmČrné
i stĜídavé stranČ
bílá
bílá
þervená
þervená
modrá
modrá
odpojení na stejnosmČrné
i stĜídavé stranČ
svorka pro stínČní
3-fázový
odpojení na stejnosmČrné
i stĜídavé stranČ
Obrázek 13: Schéma pĜipojení pro konstrukþní velikost 0
20
nastavení z výroby
02943JCZ
Návod k obsluze a provozu - MOVITRAC® 07
4
Schéma pĜipojení 230 V 3,7 ... 30 kW / 400 V 5,5 ... 30 kW
4.6
Schéma pĜipojení 230 V 3,7 ... 30 kW / 400 V 5,5 ... 30 kW
3-fázový
zakonþovací
odpor systémové
sbČrnice
þervená
modrá
systémová sbČrnice
výstupní signál
Ĝídící ovládání
bílá
systémová sbČrnice
vstupní signál
brzda*
ke
porucha*
vpravo / zastavení
vlevo / zastavení*
uvolnČní *
n11/n21*
n12/n22*
pĜepínání
I-signál
U-signál*
odpojení na stejnosmČrné
i stĜídavé stranČ
bílá
bílá
þervená
þervená
modrá
modrá
odpojení na stejnosmČrné
i stĜídavé stranČ
svorka pro stínČní
3-fázový
nastavení z výroby
odpojení na stejnosmČrné
i stĜídavé stranČ
Obrázek 14: Schéma pĜipojení pro konstrukþní velikost 1 ... 4
Návod k obsluze a provozu - MOVITRAC® 07
02943JCZ
21
4
Schéma pĜipojení 230 V 3,7 ... 30 kW / 400 V 5,5 ... 30 kW
PĜipojení
usmČrĖovaþe
brzdy
Pro pĜipojení usmČrĖovaþe brzdy je potĜebný samostatný síĢový pĜívod; pĜívod
napájecího napČtí z motoru není pĜípustný!
Pro K11 a K12 používejte pouze stykaþe uživatelské kategorie AC-3 (IEC 158-1).
Vždy aplikujte odpojení brzdy na stranČ stejnosmČrného výstupu i stĜídavého vstupu pĜi:
•
všech aplikacích v rámci prací se zdvihacím ústrojím,
•
u pohonĤ, kde je potĜeba rychlá reakce brzdy.
PĜi montáži usmČrĖovaþe brzdy ve skĜíni rozvadČþe je tĜeba, aby propojovací kabely
mezi usmČrĖovaþem brzdy a brzdou byly uloženy oddČlenČ od ostatních silových
kabelĤ. Uložit tyto kabely spoleþnČ s ostatními je pĜípustné jen tehdy, jsou-li ostatní
kabely ve stínČném provedení.
U brzd bez usmČrĖovaþe / elektronického usmČrĖovaþe nebo bez BME musíte
respektovat pĜíslušné pĜedpisy pro jejich pĜipojení. Podrobné informace o brzdách firmy
SEW naleznete v brožuĜe "Praxe techniky pohonĤ, svazek 4".
Funkþní popis svorek
Svorka
22
Funkce
X1
L1/L2/L3/PE
L/N/PE
SíĢový pĜívod
X2
U/V/W/PE
PĜívod k motoru
X3
PE/+R/-R
PĜipojení brzdného odporu
X10:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
VO24
DI01
DI02
DI03
DI04
DI05
VOTF
DO01-C
DO01-NO
DO01-NC
DO02
GND / zem
Výstup pomocného napČtí +24 V (max. 50 mA)
Binární vstup 1, pevnČ pĜipojen na vpravo / zastavení
Binární vstup 2, z výroby nastaven na vlevo / zastavení
Binární vstup 3, z výroby nastaven na uvolnČní
Binární vstup 4, z výroby pĜipojen na n11/n21
Binární vstup 5, z výroby pĜipojen na n12/n22 (TF (tepelná ochrana) mĤže být pĜipojen pouze
na DI05)
Napájecí napČtí pro TF (tepelná ochrana) (PTC - snímaþ teploty)
Binární výstup 1, z výroby nastaven na "/porucha"
Binární výstup 1, spojovací kontakt
Binární výstup 1, rozpojovací kontakt
Binární výstup 2, z výroby nastaven na "spuštČní brzdy" (Imax = 150 mA)
referenþní potenciál
13
14
AI11
AI12
15
16
17
18
19
20
21
GND / zem
SC11
SC12
GND / zem
SC21
SC22
GND / zem
referenþní potenciál
systémová sbČrnice High, vstupní
signál
systémová sbČrnice Low, vstupní
signál
referenþní potenciál
systémová sbČrnice High, výstupní
signál
systémová sbČrnice Low, výstupní
signál
referenþní potenciál
X11
RS-485
Servisní rozhraní pro UWS21A k pĜipojení na PC nebo modul parametrĤ UBP11A
analogový vstup 0 ... 10 V / 0(4) ... 20 mA
SC21 a SC22 jsou pĜi S12 = ON deaktivovány. To je
nutné u pĜístrojĤ na konci okruhu sbČrnice.
Návod k obsluze a provozu - MOVITRAC® 07
Všeobecné pokyny k uvádČní do provozu
I
5
0
5
UvádČní do provozu
Ovládání tlaþítka IN/OUT
: Jedním stiskem tlaþítka se dostanete do nižších úrovní
struktury nabídky (volba funkcí), dvojím stiskem nebo dlouhým stisknutím tlaþítka se
pĜepínáte do jejích vyšších úrovní.
5.1
Všeobecné pokyny k uvádČní do provozu
PĜi uvádení do provozu bezpodmíneþnČ respektujte bezpeþnostní pokyny!
PĜedpoklady
PĜedpokladem úspČšného uvedení do provozu je správné projektování pohonu.
MČniþe kmitoþtu MOVITRAC® 07 jsou ve výrobČ uvádČny do provozu pro výkonovČ
pĜizpĤsobený motor SEW (4pólový, 50 Hz).
Motor mĤže být pĜipojen a pohon mĤže být ihned spuštČn.
V této kapitole popsané funkce pĜi uvádČní do provozu slouží k tomu, abyste mohli
mČniþ nastavit optimálnČ pro skuteþnČ pĜipojený motor a zadané mezní podmínky.
5.2
PĜípravné práce a pomocné prostĜedky
•
Zkontrolujte provedenou montáž (kapitola Instalace / montáž)).
•
PĜipojte síĢový pĜívod a pĜívod k motoru. NepĜipojujte svorky pro pĜenos signálĤ!
•
ZapnČte síĢový vypínaþ.
•
Zobrazení na displeji Stop.
•
Provećte programování svorek pro pĜenos signálĤ.
•
Provećte správné pĜednastavení parametrĤ (napĜ. nastavení z výroby).
•
Zkontrolujte nastavení v závislosti na tom, jak je provedeno pĜipojení na svorky
(A P60_ (MOVITOOLS) / P60- (Displej)).
•
VypnČte síĢový vypínaþ.
•
Provećte pĜipojení svorek pro pĜenos signálĤ.
•
ZapnČte síĢový vypínaþ.
PĜi procesu uvádČní do provozu se hodnoty parametrĤ automaticky mČní.
Návod k obsluze a provozu - MOVITRAC® 07
23
I
5
Integrovaný ovládací panel
0
5.3
Integrovaný ovládací panel
Obsluha /
ovládání
V zásadČ platí: Jedním stiskem tlaþítka
stiskem tlaþítka
tento mód opustíte.
se dostanete do módu editace, dvojitým
Funkce
ovládacího
panelu
Tlaþítka UP, DOWN a IN/OUT slouží k pohybu v nabídce, tlaþítka RUN a STOP/RESET
k Ĝízení pohonu a potenciometr požadované hodnoty slouží k jejímu zadávání.
"UP" slouží k listování mezi symboly a ke zmČnám parametrĤ.
"IN/OUT" slouží k aktivaci a deaktivaci symbolĤ, resp. nabídek parametrĤ.
"DOWN" slouží k listování mezi symboly a ke zmČnám parametrĤ.
Tlaþítkem "RUN" mĤžete pohon spustit.
RUN
STOP
RESET
24
"STOP/RESET" slouží k nastavení výchozích hodnot / nulování pĜi chybách a
k zastavení pohonu.
Návod k obsluze a provozu - MOVITRAC® 07
Princip obsluhy a ovládání integrovaného ovládacího panelu
I
5
0
5.4
Princip obsluhy a ovládání integrovaného ovládacího panelu
rpm
n11 n12 nmax
A
Par
[rpm]
[rpm]
2x
[A]
1x
[s/rpm]
<-2x 1x->
P081
P100 ... P861
<-2x 1x->
P-01 ... P-05
<-2x 1x->
<-2x 1x->
<-2x 1x->
Obrázek 15: Princip obsluhy a ovládání pomocí integrovaného ovládacího panelu (2x = dvojí stisknutí)
Návod k obsluze a provozu - MOVITRAC® 07
[F-00 ... F-99]
[ms/%/...]
[kW/Hz/...]
02968DXX
25
I
5
Princip obsluhy a ovládání integrovaného ovládacího panelu
0
Volitelné symboly
Tlaþítky
a
mĤžete zvolit následující symboly:
Symbol
Funkce
rpm
Zobrazení stavu mČniþe nebo (ve stavu "pohon uvolnČn") vypoþtené skuteþné
hodnoty poþtu otáþek/min v [rpm]
A
Zobrazení hodnoty výstupního zdánlivého proudu v [A]
Nastavení hran impulsĤ zrychlení v [s]
Nastavení hran impulsĤ zpomalení v [s]
nmax
n11
n12
Nastavení maximálního poþtu otáþek/min. v [rpm]
Nastavení pevné požadované hodnoty n11 v [rpm]
Nastavení pevné požadované hodnoty n12 v [rpm]
Uvedení motoru do provozu P-01 ... P-06
Par
Nastavení parametrĤ mČniþe
Aktivace ovladaþe pro manuální nastavení požadované hodnoty na ovládacím
panelu
Použití a
orientace v
nabídce funkcí
V symbolu integrovaná dioda LED svítí, pokud je symbol zvolen. U symbolĤ, které
reprezentují pouze zobrazované hodnoty, se aktuální hodnota ihned zobrazí
na 7segmentovém displeji.
ZmČna parametrĤ
Po výbČru symbolu Par (zobrazení: P---) mĤžete tlaþítkem volby
tlaþítek
a
zvolit požadovaný parametr.
a pomocí
Jedním stiskem tlaþítka
se zobrazí þíslo požadovaného parametru. Abyste mohli
zmČnit hodnotu parametru, musíte tlaþítko
stisknout ještČ jednou. Blikající LED
dioda v pĜíslušném symbolu indikuje, že mĤžete odpovídající hodnotu nyní zmČnit.
Hodnota se stane aktivní / platnou, až dvojím stiskem tlaþítka
mód úprav opustíte,
nebo cca 1 s po posledním stisku tlaþítka.
26
Zobrazení
U parametrĤ pro obsazení svorek (601 ... 604, 620, 621) mĤžete ovládacím panelem
pomocí parametrĤ 60- a 62- zvolit jejich hotové pĜipravené kombinace. Pokud pomocí
MOVITOOLS nastavíte odlišnou kombinaci, na displeji se zobrazí ----.
Stavová
zobrazení
Zvolením symbolu rpm se zobrazí stav pĜístroje, resp. pokud je zvolen stav "pohon
uvolnČn", zobrazí se vypoþtená skueþná hodnota poþtu otáþek.
•
pohon "blokování regulátoru": dIS (disable)
•
pohon "bez uvolnČní" StoP (Stop)
•
pohon "uvolnČn": 8888 (skuteþná hodnota poþtu otáþek)
•
provoz s parametry nastavenými ve výrobČ: SEt (Set)
Návod k obsluze a provozu - MOVITRAC® 07
I
Manuální ovladaþ pro nastavení požadované hodnoty a její externí
zadání
0
Indikace závady /
chyby
Dojde-li k poruše, zobrazení na displeji se pĜepne na symbol rpm a dále se zobrazí
blikající kód závady napĜ. F-11 (seznam závad je v kapitole Provoz a údržba)).
Výstražná hlášení
NČkteré parametry nelze upravovat pĜi všech provozních stavech. Pokud se o to pĜesto
pokusíte, na displeji se objeví zobrazení r-19 ... r-32. Zobrazí se pĜitom kód, který
pĜíslušné akci odpovídá, napĜ. r-28 (je nutné blokování regulátoru) (seznam výstražných
hlášení je v kapitole Provoz a údržba).
5.5
5
Manuální ovladaþ pro nastavení požadované hodnoty a její externí zadání
Ovladaþ pro manuální nastavení požadované hodnoty na ovládacím panelu
(lokální manuální provoz): LED dioda bliká
Externí zadání požadované hodnoty (Ĝídící ovládání pĜes svorky, sériové rozhraní
a potenciometr požadované hodnoty na AI11/AI12)
Ovladaþ pro manuální nastavení požadované hodnoty
Obrázek 16: Manuální nastavení požadované hodnoty (2x = dvojí stisknutí tlaþítka)
03158BXX
Jedinými relevantními veliþinami v režimu provozu "Ovladaþ pro manuální nastavení
požadované hodnoty" jsou:
•
P122 Local Pot.-Mode / mód lokálního potenciometru
•
Tlaþítka "RUN" a "STOP/RESET"
•
Potenciometr požadované hodnoty
Poþet otáþek je omezen pomocí P301 minimální poþet otáþek a P302 maximální poþet
otáþek.
Tlaþítkem "STOP/RESET" mĤžete po poruše / chybČ provést uvedení do výchozího
stavu (reset) po svorkách nebo pĜes sériové rozhraní. Po resetu je režim provozu
"Ovladaþ pro manuální nastavení požadované hodnoty" zase aktivní, pohon zĤstává
stát.
Návod k obsluze a provozu - MOVITRAC® 07
27
I
5
0
Manuální ovladaþ pro nastavení požadované hodnoty a její externí
zadání
Zobrazení Stop bliká na znamení toho, že pohon musíte opČt uvolnit tlaþítkem "RUN".
Parametr P760 blokování tlaþítek Run/Stop je v režimu "Ovladaþ pro manuální
nastavení požadované hodnoty" nefunkþní.
Externí zadání
požadované
hodnoty
MČniþ mĤžete uvolnit / spustit tlaþítkem "RUN" a zase zastavit tlaþítkem "STOP/
RESET". Funkci obou tlaþítek mĤžete parametrem P760 Blokování tlaþítek Run/Stop
vypnout.
Požadovaný smČr
otáþení
Požadovaný smČr otáþení zadáte pomocí:
Požadovaný poþet
otáþek
•
"Vpravo / zastavení" a "Vlevo / zastavení" pĜi P101 zdroj Ĝídícího ovládání =
SVORKY nebo P101 zdroj Ĝídícího ovládání = 3 WIRE-CONTROL
•
polarity požadované hodnoty v datovém slovČ procesu pĜi P101 zdroj Ĝídícího
ovládání = RS-485 nebo SBUS a P100 zdroj požadované hodnoty = RS-485 nebo
SBUS
Požadovaný poþet otáþek zadáte pomocí:
•
potenciometru požadované hodnoty (pokud je P121 pĜírĤstek potenciometrem
požadované hodnoty zapnut v poloze ZAP)
•
P100 zdroj požadované hodnoty
– pevné požadované hodnoty
– pevné požadované hodnoty s analogovým vstupem
– datové slovo procesu od sbČrnice SBus nebo z RS-485 (RS-485 pouze pro
servisní úþely)
– potenciometr motoru
UvolnČní smČru
otáþení po
rozhraní RS-485
nebo sbČrnici
SBus
Jsou-li P101 zdroj Ĝídícího ovládání a P100 zdroj požadovaných hodnot nastaveny na
RS-485 nebo SBus, jsou možné následující alternativy uvolnČní smČru otáþení (RS-485
pouze pro servisní úþely).
Svorka "Vpravo /
zastavení"
Svorka "Vlevo /
zastavení"
UvolnČní smČru otáþení
0
0
pohon je blokován
1
0
vpravo/ npožadováno > ∅ (vlevo
blokováno)
0
1
vlevo / npožadováno < ∅ (vpravo
blokováno)
1
1
vlevo a vpravo
Je-li naproti tomu P101 zdroj Ĝídícího ovládání nastaven na RS-485 nebo SBus a P100
zdroj požadovaných hodnot nastaven na UNIPOL. (unipolární) /FEST (pevná),
MOTORPOT. (potenciometr motoru), FEST(pevná) + AI1 nebo FEST(pevná) * AI1, pak
je uvolnČn pouze smČr otáþení "vpravo".
STOP/RESET
STOP
RESET
RUN
Tlaþítko STOP/RESET má pĜednost pĜed uvolnČním po svorkách nebo uvolnČním po
sériovém rozhraní. Jestliže zastavíte pohon tlaþítkem STOP/RESET, musíte jej zase
uvolnit tlaþítkem RUN.
Dojde-li k poruše a naprogramované reakci na poruchu, mĤžete tlaþítkem STOP/
RESET provést uvedení do výchozího stavu (reset). Pohon je pak zablokován a musíte
jej uvolnit tlaþítkem RUN.
Jestliže byl pohon zastaven tlaþítkem STOP/RESET, na displeji bliká indikace Stop
na znamení toho, že pohon musíte tlaþítkem "RUN" zase uvolnit.
RUN
28
Návod k obsluze a provozu - MOVITRAC® 07
Manuální ovladaþ pro nastavení požadované hodnoty a její externí
zadání
Potenciometr externí
požadované
hodnoty
I
5
0
Potenciometr externí požadované hodnoty je pĜi aktivovaném manuálním provozu
nefunkþní.
Parametr 121 pĜírĤstek potenciometrem požadované hodnoty na ovládacím panelu
musí být zapnut v poloze ZAP / on.
Existují dvČ možnosti, jak potenciometr externí požadované hodnoty pĜipojit:
S pĜedĜadným
odporem
Hodnota odporu potenciometru externí požadované hodnoty R1 by mČla být cca 10 kΩ.
Hodnota pĜedĜadného odporu R2 by mČla být cca 12 kΩ.
03416CXX
Obrázek 17: Potenciometr externí požadované hodnoty s DI01 = vpravo /
zastavení - DI02 = vlevo / zastavení - DI03 = uvolnČní - DO02
= Brzda
Bez pĜedĜadného
odporu
Hodnota odporu potenciometru externí požadované hodnoty R1 by mČla být cca 47 kΩ.
U potenciometru externí požadované hodnoty, kde není vĜazen pĜedĜadný odpor, nesmí
být pĜipojována tepelná ochrana TF.
05324AXX
Obrázek 18: Potenciometr externí požadované hodnoty s DI01 = vpravo /
zastavení - DI02 = vlevo / zastavení - DI03 = uvolnČní - DO02
= Brzda
Návod k obsluze a provozu - MOVITRAC® 07
29
I
5
Uvedení do provozu pomocí integrovaného ovládacího panelu
0
5.6
Uvedení do provozu pomocí integrovaného ovládacího panelu
02975GXX
Obrázek 19: Uvedení do provozu pomocí integrovaného ovládacího panelu (2x = dvojí stisknutí / * = nastavení z výroby
30
P-01 = druh / režim provozu
P-03 = jmenovité otáþky motoru
P-02 = jmenovitý výkon motoru
P-04 = jmenovitý kmitoþet motoru
P-05 = jmenovité napČtí motoru
Návod k obsluze a provozu - MOVITRAC® 07
Uvedení do provozu pomocí integrovaného ovládacího panelu
I
5
0
VšeobecnČ
Pro úspČšné uvedení do provozu musíte správnČ zadat parametry P-01 až P-05,
pokud není právČ pĜipojen motor, který je v tabulce volby motorĤ oznaþen
(pĜístup pĜes
):
þ.
Název
Rozsah / nastavení z výroby
P-01
Druh / režim provozu
0
3
4
21
22
P-02
Jmenovitý výkon
motoru
0.25
0.37
0.55
...
...
15.0
22.0
30.0
VFC 1 nebo VFC 1 & ZDVIHACÍ ÚSTROJÍ
(nastavitelné pouze v MOVITOOLS)
VFC 1 & DC-BRZDA
VFC 1 & ZADRŽOVÁNÍ
CHARAKTERISTIKA U/f
CHARAKTERISTIKA U/f & DC-BRZDA
[kW]
Nastavení z výroby: Jmenovitý výkon motoru v kW
v závislosti na jmenovitém výkonu mČniþe
PĜipojujete-li menší nebo vČtší motor (maximálnČ
pĜedchozí nižší nebo následující vyšší typ), musíte
zde zvolit hodnotu, která se jmenovitému výkonu
motoru co nejvíce blíží.
P-03
Jmenovité otáþky
motoru
10 ... 1420 ... 5500 [rpm]
P-04
Jmenovitý kmitoþet
motoru
50
60
P-05
Jmenovité napČtí
motoru
50 ... 700 [V]
[Hz]
Maximální otáþky P302 budou po probČhlém uvedení do provozu automaticky
nastaveny na otáþky vrcholové.
Aktivace uvádČní
do provozu
PĜedpoklady:
•
pohon "bez uvolnČní" Stop (Stop)
Celé uvádČní do provozu je úplnČ ukonþeno teprve tehdy, když se tlaþítkem
na úroveĖ hlavní nabídky.
VFC
vrátíte
Standardním nastavením režimu provozu je provoz U/f. PĜi požadovaném vysokém
toþivém momentu, trvalém provozu pĜi malých kmitoþtech, pĜesné kompenzaci prokluzu
a dynamiþtČjších charakteristikách provozu musíte uvedení do provozu provést
v režimu VFC nebo VFC + DC brzda. Provedete to tak, že pĜi uvádČní do provozu
na ovládacím panelu pomocí symbolu
u parametru P-01 zvolíte režim provozu
VFC (na ovládacím panelu bude zobrazena 0) nebo režim VFC + DC brzda (na
ovládacím panelu bude zobrazena 3) a následnČ pomocí parametru 320 automatická
kompenzace provedete kompenzaci motoru.
Návod k obsluze a provozu - MOVITRAC® 07
31
I
5
SpuštČní motoru
0
5.7
SpuštČní motoru
Analogové
požadované
hodnoty
Následující tabulka ukazuje, které signály pĜi pĜedvolbČ požadovaných hodnot
"UNIPOL./FEST-SOLL(unipolární / pevná požadovaná)" (P100) musejí být pĜítomny na
svorkách X10:2 ... X10:4 (DIØ1 ... DIØ5), aby bylo možno provozovat pohon s
analogovými požadovanými hodnotami.
Svorka
X10:13/14
X10:2
X10:3
X10:4
Funkce
Analogový
vstup
Vpravo /
zastavení
Vlevo /
zastavení
UvolnČní do
provozu
/bez uvolnČní
X
X
X
0
UvolnČní a zastavení
X
0
0
1
Chod vpravo na 50 %
nmax
5V
1
0
1
Chod vpravo na nmax
10 V
1
0
1
Chod vlevo na 50 % nmax
5V
0
1
1
Chod vlevo na nmax
10 V
0
1
1
X = libovolný
0 = Low
1 = High
Následující tachodiagram ukazuje pĜíklad, jak je pĜi zapojení svorek X10:2 ...X10:6
motor spouštČn interními pevnými požadovanými hodnotami.
Obrázek 20: Tachodiagram s interními pevnými požadovanými hodnotami
32
X10:2 = Vpravo /
zastavení
X10:4 = UvolnČní / rychlé
zastavení-stop
X10:3 = Vlevo /
zastavení
X10:5 = n11/n21
02981ACZ
X10:6 = n12/n22
Návod k obsluze a provozu - MOVITRAC® 07
Naþtení programu LOGODrive
I
5
0
5.8
5.9
Naþtení programu LOGODrive
•
SpusĢte MOVITOOLS Manager / Správce MOVITOOLS.
•
PĜipojte pĜístroj MOVITRAC® 07 pĜes pĜevodník sériového rozhraní / portu UWS21A
na volný sériový port / rozhraní Vašeho PC. Zvolte tento port ve skupinČ PC-COM.
•
PĜipojte pĜístroj MOVITRAC® 07 na síĢ.
•
KliknČte na tlaþítko Aktualizace. Na základČ toho budou vyhledány všechny
pĜipojené pĜístroje, které budou zobrazeny v seznamu pĜístrojĤ.
•
KliknČte na tlaþítko LOGODrive.
•
NaþtČte požadovaný program pomocí nabídky Soubor / OtevĜít.
•
Provećte kompilaci programu (pĜeklad do strojového kódu) pomocí nabídky Program
/ Kompilace.
•
Program pomocí nabídky Program / Naþtení naþtČte do pĜístroje MOVITRAC® 07.
•
Program spusĢte pomocí nabídky Program / Spustit.
•
Jestliže v urþitém okamžiku mČniþ zpracovává program, je to indikováno na displeji
poþtu otáþek, a to svítící desetinnou teþkou za þtvrtým místem sedmisegmentového
displeje.
Seznam parametrĤ
Všechny parametry, které mohou být zobrazovány a které mĤžete upravovat / mČnit
také pomocí symbolu Par na ovládacím panelu, jsou ve sloupeþku "BF" (ovládací
panel) oznaþeny symbolem 2. Je-li možnost volby, pak je nastavení z výroby
zvýraznČno tuþným písmem.
þ.
BF
(ov
lád
ací
pa
nel
)
Index
dec.
Název
Rozsah / nastavení z výroby
Displej /
Zobraze
ní
MOVITOOLS
0__
Zobrazované hodnoty (mohou být pouze naþteny)
00_
Hodnoty procesĤ
000
Poþet otáþek
(s oznaþením
znaménkem)
002
Kmitoþet
(s oznaþením
znaménkem)
[Hz]
004
Výstupní proud
(hodnota)
[% IN]
005
ýinný proud
(s oznaþením
znaménkem)
[% IN]
008
NapČtí meziobvodu
[V]
009
Výstupní proud
rpm
A
Návod k obsluze a provozu - MOVITRAC® 07
Hodnota po uvedení
do provozu
[rpm]
[A]
33
I
5
Seznam parametrĤ
0
þ.
Index
dec.
Název
Rozsah / nastavení z výroby
Displej /
Zobraze
ní
MOVITOOLS
01_
Stavová zobrazení
010
Stav mČniþe
rpm
[Text]
011
Provozní stav
rpm
[Text]
012
Poruchový stav
rpm
[Text]
014
Teplota chladiþe
02_
Analogová požadovaná hodnota
020
Analogový vstup
AI1
03_
Binární vstupy
031
Binární vstup DI01
Hodnota po uvedení
do provozu
[°C]
[V]
VPRAVO / ZASTAVENÍ (pevné pĜipojení)
032
Binární vstup DI02
VLEVO / ZASTAVENÍ (nastavení z výroby)
033
Binární vstup DI03
UVOLNċNÍ / STOP (nastavení z výroby)
034
Binární vstup DI04
n11/n21 (nastavení z výroby)
035
Binární vstup DI05
n12/n22 (nastavení z výroby)
036
Binární vstupy DI01
... DI05
binární zobrazení
05_
Binární výstupy
051
Binární výstup
DO01
PORUCHA (nastavení z výroby)
052
Binární výstup
DO02
SPUŠTċNÍ BRZDY (nastavení z výroby)
053
Binární výstupy
DO01, DO02
binární zobrazení
07_
Data pĜístroje
070
Typ pĜístroje
[Text]
071
Výstupní jmenovitý
proud
[A]
076
Firmware
základního pĜístroje
[objednací þíslo a verze]
08_
PamČĢ závad
080
34
BF
(ov
lád
ací
pa
nel
)
˛
8366
Porucha t-0
kód
závady
Informace o pozadí poruch, ke kterým došlo
v minulosti
09_
Diagnostika sbČrnice
090
Konfigurace PD
(dat procesu)
1 PD + PARAMETR / 1 PD / 2 PD + PARAMETR / 2
PD / 3 PD + PARAMETR / 3 PD
094
˛
8455
PA 1 požadovaná
hodnota
[hex]
095
˛
8456
PA 2 požadovaná
hodnota
[hex]
096
˛
8457
PA 3 požadovaná
hodnota
[hex]
097
PE 1 skuteþná
hodnota
[hex]
098
PE 2 skuteþná
hodnota
[hex]
099
PE 3 skuteþná
hodnota
[hex]
Návod k obsluze a provozu - MOVITRAC® 07
Seznam parametrĤ
I
5
0
þ.
BF
(ov
lád
ací
pa
nel
)
Index
dec.
1__
Název
Rozsah / nastavení z výroby
Displej /
Zobraze
ní
MOVITOOLS
Hodnota po uvedení
do provozu
Požadované hodnoty / integrátory
10_
PĜedvolba požadovaných hodnot
100
˛
8461
Zdroj
požadovaných
hodnot
1
2
4
6
7
10
11
UNIPOL./FESTSOLL (unipolární / pevná
požadovaná)
RS-485
POTENCIOMETR MOTORU
FESTSOLL(pevná požadovaná) + AI1
FESTSOLL (pevná požadovaná) * AI1
SBus
Frekvenþní vstup (v pĜípravČ)
101
˛
8462
Zdroj Ĝídícího
ovládání / povelĤ
0
1
3
4
SVORKY
RS-485
SBus
3-WIRE-CONTROL
102
˛
8840
Stanovenírozsahu
kmitoþtu
Rozsah nastavení 0.1 ... 10 ... 65.00 [kHz]
110
˛
8463
AI1 ZmČna rozsahu
0.1 ... 1 ... 10
112
˛
8465
AI1 Druh / režim
provozu
0
1
5
6
11_
Analogový vstup 1 (+10 V)
12_
3000 1/min (0 – 10 V)
N-MAX (0 – 10 V)
N-MAX (0 – 20 mA)
N-MAX (4 – 20 mA)
Analogový vstup 2 (potenciometr požadované hodnoty na integrovaném ovládacím panelu)
121
˛
8811
Potenciometr
pĜírĤstku
požadované
hodnoty
off /
vypnuto
on /
zapnuto
VYPNUTO
ZAPNUTO
122
˛
8799
Local Pot.-Mode /
mód lokálního
potenciometru
0
1
2
UNIPOLÁRNÍ VPRAVO
UNIPOLÁRNÍ VLEVO
BIPOLÁRNÍ VPRAVO + VLEVO
130
˛
8807
Hrana impulsu t11
nahoru
0.1 ... 2 ... 2000 [s]
131
˛
8808
Hrana impulsu t11
dolĤ
0.1 ... 2 ... 2000 [s]
136
˛
8476
Hrana impulsu
rychlého zastavení
- stopu t13
0.1 ... 2 ... 20 [s]
8794
Omezení hran
impulsĤ
0
1
13_
Hrany impulsĤ poþtu otáþek
138
15_
NE
ANO
Funkce potenciometru motoru
150
˛
8809
Hrana impulsu t3
nahoru
0.2 ... 20 ... 50 [s]
152
˛
8488
Uložení poslední
požadované
hodnoty do pamČti
off /
vypnuto
on /
zapnuto
160
˛
8489
Interní požadovaná
hodnota n11
n11
0 ... 150 ... 5000 [rpm]
161
˛
8490
Interní požadovaná
hodnota n12
n12
0 ... 750 ... 5000 [rpm]
162
˛
8491
Interní požadovaná
hodnota n13
16_
VYPNUTO
ZAPNUTO
Pevné požadované hodnoty (vČta 1)
0 ... 1500 ... 5000 [rpm]
Návod k obsluze a provozu - MOVITRAC® 07
35
I
5
Seznam parametrĤ
0
BF
(ov
lád
ací
pa
nel
)
Index
dec.
Název
163
˛
8814
Interní požadovaná
hodnota n11
regulátor PI
0 ... 3 ... 100 [% IN]
164
˛
8815
Interní požadovaná
hodnota n12
regulátor PI
0 ... 15 ... 100 [% IN]
165
˛
8816
Interní požadovaná
hodnota n13
regulátor PI
0 ... 30 ... 100 [% IN]
170
˛
8492
Interní požadovaná
hodnota n21
0 ... 150 ... 5000 [rpm]
171
˛
8493
Interní požadovaná
hodnota n22
0 ... 750 ... 5000 [rpm]
172
˛
8494
Interní požadovaná
hodnota n23
0 ... 1500 ... 5000 [rpm]
173
˛
8817
Interní požadovaná
hodnota n21
regulátor PI
0 ... 3 ... 100 [% IN]
174
˛
8818
Interní požadovaná
hodnota n22
regulátor PI
0 ... 15 ... 100 [% IN]
175
˛
8819
Interní požadovaná
hodnota n23
regulátor PI
0 ... 30 ... 100 [% IN]
þ.
17_
Displej /
Zobraze
ní
Hodnota po uvedení
do provozu
MOVITOOLS
Pevné požadované hodnoty (vČta 2)
2__
Parametry regulátoru
25_
Regulátor PI
250
˛
8800
251
˛
8801
Zesílení P
0 ... 1 ... 64
252
˛
8802
Podíl I
0 ... 1 ... 2000 [s]
253
˛
8465
Mód skuteþné
hodnoty PI
1
5
6
254
˛
8463
ZmČna rozsahu
skuteþné hodnoty
PI
0 ... 1.0 ... 10.0
255
˛
8812
Offset-posun
skuteþné hodnoty
PI
0.0 ... 100.0 [%]
3__
Regulátor PI
VYPNUTO
ZAPNUTO -NORMÁLNÍ
ZAPNUTO-INVERTOVANÝ
0
1
2
0 ... 10 V
0 ... 20 mA
4 ... 20 mA
Parametry motoru
30_
36
Rozsah / nastavení z výroby
Omezení
301
˛
8516
Minimální otáþky
0 ... 15 ... 5500 [rpm]
302
˛
8517
Maximální poþet
otáþek
nmax
303
˛
8518
Limit proudu
0 ... 150 [% IN]
0 ... 1500 ... 5500 [rpm]
Návod k obsluze a provozu - MOVITRAC® 07
Seznam parametrĤ
I
5
0
þ.
BF
(ov
lád
ací
pa
nel
)
Index
dec.
32_
Název
Rozsah / nastavení z výroby
Displej /
Zobraze
ní
MOVITOOLS
Kompenzace motoru
320
˛
8523
Automatická
kompenzace
off /
vypnuto
on /
zapnuto
321
˛
8524
Boost (zesílení)
0 ... 100 [%]
322
˛
8525
Kompenzace IxR
0 ... 100 [%]
323
˛
8526
Doba
pĜedmagnetizace
0 ... 2000 [ms]
324
˛
8527
Kompenzace
prokluzu
0 ... 500 [rpm]
325
˛
8834
Tlumení vibrací pĜi
volnobČhu
off /
vypnuto
on /
zapnuto
VYPNUTO
ZAPNUTO
VYPNUTO
ZAPNUTO
4__
Referenþní hlášení
40_
Referenþní hlášení poþtu otáþek
400
˛
8539
Referenþní
hodnota poþtu
otáþek
0 ... 750 ... 5000 [rpm]
401
˛
8540
Hystereze
0 ... 100 ... +500 [rpm]
402
˛
8541
Doba zpoždČní
0 ... 1 ... 9 [s]
403
˛
8542
Hlášení = "1" pĜi
0
1
˛
8813
45_
450
n < nref
n > nref
Referenþní hlášení regulátoru PI
Prahová hodnota
skuteþné hodnoty
PI
0.0 ... 100.0 [%]
5__
Kontrolní funkce
50_
Hlídání poþtu otáþek
500
˛
8557
Hlídání poþtu
otáþek
0
3
501
˛
8558
Doba zpoždČní
0 ... 1 ... 10 [s]
6__
PĜipojení na svorkách
60_
Binární vstupy
60-
Hodnota po uvedení
do provozu
˛
8803
Binární vstupy
DI01 je pevnČ
obsazen VPRAVO /
ZASTAVENÍ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
-
Návod k obsluze a provozu - MOVITRAC® 07
VYPNUTO
MOTOR&GENERÁTOR
DI02
DI03
DI04
DI05
VLEVO / ZASTAVENÍ
PěEP. P. POŽ. HOD.n11/n21n12/n22
VLEVO / ZASTAVENÍ UVOLNċNÍ
POTEN. MOT. DOLģn11/n21n12/n22
VLEVO / ZASTAVENÍ UVOLNċNÍ
POTEN. MOT. NAHORU
VLEVO / ZASTAVENÍ UVOLNċNÍ
PěEV. POŽ. HODNOTYn11/n21n12/n22
VLEVO / ZASTAVENÍ UVOLNċNÍ
EXTERNÍ ZÁVADA
RESET ZÁVADY
VLEVO / ZASTAVENÍ UVOLNċNÍ
RESET ZÁVADY
CHYBA TF
(tepelné ochrany)
VLEVO / ZASTAVENÍ EXTERNÍ ZÁVADA
n11/n21
n12/n22
VLEVO / ZASTAVENÍ UVOLNċNÍ
n11/n21
BLOK. REG.
(odlišná kombinace je nastavena pomocí MOVITOOLS)
37
I
5
Seznam parametrĤ
0
Index
dec.
Název
601
8336
Binární vstup DI02
602
8337
Binární vstup DI03
603
8338
Binární vstup DI04
604
8339
Binární vstup DI05
þ.
BF
(ov
lád
ací
pa
nel
)
62_
62-
Displej /
Zobraze
ní
8804
Binární výstupy
620
8350
Binární výstup
DO01
621
8351
Binární výstup
DO02
ŽÁDNÁ FUNKCE
UVOLNċNÍ
/STOP
VPRAVO / ZASTAVENÍ
VLEVO / ZASTAVENÍ
n11/n21
n12/n22
PEVNÁ POŽAD. HODNOTA PěEPNUTÍ
POTENCIOMETR MOTORU NAHORU
POTENCIOMETR MOTORU DOLģ
/EXTERNÍ ZÁVADA
RESET ZÁVADY
PěEVZETÍ POŽ. HODNOTY
HLÁŠENÍ TF (tepelná ochrana) (pouze u DI05)
BLOKOVÁNÍ REGULÁTORU
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
-
DO01
DO02
/PORUCHA
SPUŠTċNÍ BRZDY
PěIPR. K PROVOZU
SPUŠTċNÍ BRZDY
POý: OTÁýEK REF. HOD. SPUŠTċNÍ BRZDY
POR. POŽ. A SKUT. HOD.. SPUŠTċNÍ BRZDY
/PORUCHA
REFERENýNÍ OTÁýKY
/PORUCHA
POROVNÁNÍ POŽAD. A SKUT. HODNOTY
/PORUCHA
PěIPRAVENOST K PROVOZU
/PORUCHA
TOýIVÉ POLE ZAPNUTO
/PORUCHA
REFERENýNÍ SKUT. HODNOTA PI
REF. SKUT. HOD. PI
SPUŠTċNÍ BRZDY
(odlišná kombinace je nastavena pomocí MOVITOOLS)
ŽÁDNÁ FUNKCE
/PORUCHA
PěIPRAVENOST K PROVOZU
KONCOVÝ STUPEē ZAPNUT
TOýIVÉ POLE ZAPNUTO
SPUŠTċNÍ BRZDY
POýET OTÁýEK REFERENýNÍ HODOTA
POROVNÁNÍ POŽAD. A SKUT. HODNOTY
REFERENýNÍ SKUT. HODNOTA PI
Funkce Ĝídícího ovládání
70_
Druhy / režimy provozu
700
8574
Druh / režim
provozu (nastavení
na ovládacím
panelu pomocí
, P-01).
72_
0
3
4
"0"
21
22
VFC 1
VFC 1 & DC-BRZDA
VFC & Zachycování
VFC & Zdvihací ústrojí (pouze pĜes MOVITOOLS)
CHARAKTERISTIKA U/f
CHARAKTERISTIKA U/f & DC-BRZDA
Požadovaná hodnota funkce zastavení
720
˛
8578
Požadovaná
hodnota funkce
zastavení
off /
vypnuto
on /
zapnuto
721
˛
8579
Požadovaná
hodnota Stop
0 ... 30 ... 500 [rpm]
722
˛
8580
Offset / zpoždČní
pĜi spuštČní
0 ... 30 ... 500 [rpm]
˛
8828
Doba brzdČní
˛
8798
76_
760
VYPNUTO
ZAPNUTO
Funkce brzdČní
73_
736
Hodnota po uvedení
do provozu
MOVITOOLS
Binární výstupy
˛
7__
38
Rozsah / nastavení z výroby
0.0 ... 0,1 ... 2 [s]
Ruþní obsluha a ovládání
Blokování tlaþítek
Run / Stop
ne
ano
NE
ANO
Návod k obsluze a provozu - MOVITRAC® 07
Seznam parametrĤ
I
5
0
þ.
BF
(ov
lád
ací
pa
nel
)
Index
dec.
8__
Název
Rozsah / nastavení z výroby
Displej /
Zobraze
ní
MOVITOOLS
Funkce pĜístroje
80_
Setup / nastavení
802
˛
8594
Nastavení z výroby:
ano
ne
NASTAVENÍ Z VÝROBY
NE
STAV V OKAMŽIKU DODÁVKY
803
˛
8595
Blokování
parametrĤ
off /
vypnuto
on /
zapnuto
VYPNUTO
ZAPNUTO
8596
Statistické údaje
o resetu (uvádČní
do výchozího
stavu)
8597
Adresa RS-485
811
8598
Skupinová adresa
RS-485
100 ... 199
812
8599
RS-485 RemoteTimeout - þas
prodlevy dálkového
ovládání
0 ... 650 [s]
8600
Adresa sbČrnice
SBus
814
8601
Skupinová adresa
sbČrnice SBus
0 ... 63
815
8602
SBus Timeout - þas
prodlevy u sbČrnice
0 ... 650 [s]
˛
8603
PĜenosová rychlost
sbČrnice SBus
v baudech
˛
8607
˛
8609
Reakce /EXTERNÍ
ZÁVADA
8617
Manuální reset
804
81_
810
813
816
˛
0 ... 99
0 ... 63
0
1
2
3
125 kBaud
250 kBaud
500 kBaud
1000 kBaud
off /
vypnuto
on /
zapnuto
VYPNUTO
ZAPNUTO
2
4
OKAMŽITÝ STOP / PORUCHA
RYCHLÝ STOP / PORUCHA
Provoz s brzdou
83_
830
NE
PAMċġ ZÁVAD
Sériová komunikace
˛
82_
820
Hodnota po uvedení
do provozu
Provoz ve 4
kvadrantech
Reakce na závadu
84_
Chování pĜi resetu
840
86_
ANO
NE
Modulace
860
˛
8620
Frekvence PWM
0
1
2
3
4 kHz
8 kHz
12 kHz
16 kHz
862
˛
8751
PWM fix
ano
ne
ANO
NE
Návod k obsluze a provozu - MOVITRAC® 07
39
I
5
Seznam parametrĤ
0
þ.
BF
(ov
lád
ací
pa
nel
)
Index
dec.
87_
Rozsah / nastavení z výroby
Displej /
Zobraze
ní
Hodnota po uvedení
do provozu
MOVITOOLS
Parametrizace sbČrnice pole
870
8304
Popis požadované
hodnoty PA1
871
8305
Popis požadované
hodnoty PA2
872
8306
Popis požadované
hodnoty PA3
873
8307
Popis skuteþné
hodoty PE1
874
8308
Popis skuteþné
hodoty PE2
875
8309
Popis skuteþné
hodoty PE3
876
8622
PA data uvolnČní
9__
40
Název
ŽÁDNÁ FUNKCE (nastavení z výroby P872)
POýET OTÁýEK (nastavení z výroby P871)
MAXIMÁLNÍ OTÁýKY
HRANA IMPULSU
ěÍDÍCÍ SLOVO 1 (nastavení z výroby P870)
POýET OTÁýEK [%]
POŽADOVANÁ HODNOTA REGULÁTORU PI
ŽÁDNÁ FUNKCE
POýET OTÁýEK (nastavení z výroby 874)
VÝSTUPNÍ PROUD (nastavení z výroby P875)
ýINNÝ PROUD
ěÍDÍCÍ SLOVO 1 (nastavení z výroby P873)
POýET OTÁýEK [%]
IPOS PE-DATA
REGULÁTOR PI [%]
VYPNUTO
ZAPNUTO
Parametry IPOS/LOGODrive
93_
Speciální funkce IPOS/LOGODrive
931
Task (úloha) 1/2
off /
vypnuto
on /
zapnuto
932
Task (úloha) 2
off /
vypnuto
on /
zapnuto
Návod k obsluze a provozu - MOVITRAC® 07
Informace o poruchách
6
Provoz a údržba
6.1
Informace o poruchách
PamČĢ závad
6
Chybové hlášení je uloženo do pamČti závad P080. Nová závada / chyba bude do
pamČti uložena teprve po potvrzení chybového hlášení. Na lokální jednotce pro
ovládání a obsluhu je zobrazována poslední závada / chyba, která se vyskytla. To má
za následek, že pĜi dvou závadách / chybách souþasnČ, jako napĜ. F-07 pĜepČtí
meziobvodu a následnČ F-34 hrana impulsu Timeout (uplynutí þasu prodlevy), v pamČti
P080 uložená závada / chyba a hodnota zobrazená na jednotce pro ovládání a obsluhu
spolu nesouhlasí (v tomto pĜípadČ tedy F-07 v P080 a F-34 na ovládací jednotce).
V okamžiku poruchy jsou do pamČti uloženy následující informace:
Nastalá závada / stav binárních vstupĤ a výstupĤ / provozní stav mČniþe / stav mČniþe
/ teplota chladiþe / poþet otáþek / výstupní proud / þinný proud / zatížení pĜístroje / napČtí
meziobvodu.
Odpojovací /
vypínací reakce
V závislosti na typu poruchy existují tĜi odpojovací / vypínací reakce.
Zablokování znamená: koncový stupeĖ je zablokován, je potĜeba provést reset.
Okamžité vypnutí
PĜístroj již není schopen pohon dále ubrzdit; koncový stupeĖ má v pĜípadČ závady
vysoký odpor a brzda okamžitČ zareaguje.
Rychlé zastavení
se zablokováním
Dojde k zabrzdČní pohonu hranou impulsu stop t13. PĜi dosažení minimálních otáþek
P301 brzda zareaguje. Koncový stupeĖ má vysoký odpor. PĜi P820 4kvadrantový
provoz = ne zpomalování neprobíhá hranou impulsu, nýbrž stejnosmČrným brzdČním.
Rychlé zastavení /
stop bez
zablokování
Dojde k zabrzdČní pohonu hranou impulsu stop t13. PĜi dosažení minimálních otáþek
P301 brzda zareaguje. PĜi P820 4kvadrantový provoz = ne zpomalování neprobíhá
hranou impulsu, nýbrž stejnosmČrným brzdením.
Reset
Hlášení závady se dá potvrdit:
•
Vypnutím a opČtovným zapnutím sítČ. Doporuþení: U síĢového stykaþe dodržte
minimální vypínací dobu 10 s.
•
Resetem po vstupních svorkách, tj. po pĜíslušným zpĤsobem zapojeném /
obsazeném binárním vstupu (DIØ2...DIØ5).
•
Manuálním resetem v programu MOVITOOLS (P840 manuální reset = ano nebo
ve stavovém oknČ pomocí tlaþítko reset)
•
Manuálním resetem na ovládacím panelu (tlaþítko STOP/RESET)
Tlaþítko STOP/RESET má pĜednost pĜed uvolnČním po svorkách nebo uvolnČním
po sériovém rozhraní.
Dojde-li k poruše a naprogramované reakci na poruchu, mĤžete tlaþítkem STOP/
RESET provést uvedení do výchozího stavu (reset). Pohon je po resetu zablokován
a musíte jej uvolnit tlaþítkem RUN.
Limit proudu
PĜi dosažení limitní meze proudu zaþne indikace poþtu otáþek blikat.
Návod k obsluze a provozu - MOVITRAC® 07
41
6
Seznam poruch (F-00 ... F-97)
6.2
Seznam poruch (F-00 ... F-97)
þ.
Oznaþení
00
Bez závady
01
Nadproud
03
04
Zkrat na
uzemnČní
Odpojovaþ brzdy
Rakce
Možná pĜíþina
OpatĜení
Okamžité
vypnutí
•
•
Zkrat na výstupu
Elektrické sepnutí na výstupu
•
•
•
•
•
PĜíliš velký motor
Vadný koncový stupeĖ
Omezení hran impulsĤ (P138) je
vypnuto
•
•
•
•
•
•
V motoru je zkrat na uzemnČní
V mČniþi je zkrat na uzemnČní
V pĜívodním vedení motoru je zkrat
na uzemnČní
Nadproud (viz F-01)
•
•
•
•
VymČĖte motor
VymČĖte pĜístroj MOVITRAC® 07
OdstraĖte zkrat na uzemnČní
viz F-01
•
•
•
•
Generátorický výkon je pĜíliš vysoký
Obvod brzdného odporu je pĜerušen
Zkrat v obvodu brzdného odporu
Brzdný odpor má vysokou hodnotu
•
•
Prodlužte hrany impulsĤ zpomalení
Zkontrolujte pĜívodní vedení
k brzdnému odporu
•
Odpojovaþ brzdy je vadný
•
OdstraĖte zkrat
•
Zkontrolujte technická data brzdného
odporu
VymČĖte pĜístroj MOVITRAC® 07
Okamžité
vypnutí
Okamžité
vypnutí
•
•
06
Výpadek fáze
sítČ (pouze u
3fázového
mČniþe)
Okamžité
vypnutí
Výpadek fáze
Zkontrolujte síĢový pĜívod
07
PĜepČtí
v meziobvodu
Okamžité
vypnutí
NapČtí v meziobvodu je pĜíliš vysoké
•
•
•
08
42
OdstraĖte zkrat
Sepnutí pouze pĜi zablokovaném
koncovém stupni
PĜipojte menší motor
Nedá-li se závada odstranit, poraćte se
se servisní službou SEW.
Omezení hran impulsĤ (P138 =
ZAPNUTO)
Hlídání poþtu
otáþek
Okamžité
vypnutí
Prodlužte hrany impulsĤ zpomalení
Zkontrolujte pĜívodní vedení k
brzdnému odporu
Zkontrolujte technická data brzdného
odporu
Proudový regulátor pracuje na limitní
hodnotČ regulace v dĤsledku
• mechanického pĜetížení
• výpadku fáze sítČ
• výpadku fáze u motoru
•
•
Je pĜekroþen maximální poþet otáþek pro
režim provozu VFC
•
Sniže maximální poþet otáþek
•
•
Zkontrolujte program
Zkontrolujte prĤbČh programu
•
Snižte zatížení a / nebo zajistČte
dostateþné chlazení
Je-li v tČlesu chladiþe integrován brzdný
odpor. Brzdný odpor namontujte mimo
chladiþ
10
ILLOP
Nouzové
zastavení /
stop
•
•
11
PĜehĜátí
Rychlé
zastavení /
stop se
zablokováním
tepelné pĜetížení mČniþe
•
•
•
•
Chybný pĜíkaz pĜi provádČní programu
Chybné podmínky pĜi provádČní
programu
•
Snižte zatížení
Zvyšte nastavenou dobu zpomalení
P501
Zkontrolujte omezovaþ proudu
Prodlužte hrany impulsĤ zpomalení
Zkontrolujte fáze sítČ
Zkontrolujte motor a pĜívodní vedení
motoru
1724
Systémová
porucha
Okamžité
vypnutí
Došlo k poruše elektroniky mČniþe,
pĜípadnČ v dĤsledku pĤsobení vlivĤ
elektromagnetické nekompatibility
Zkontrolujte stav pĜipojených uzemnČní a
stínČní, v pĜípadČ potĜeby porovećte
opravy. Vyskytne-li se závada opakovanČ,
poraćte se se servisní službou SEW.
25
EEPROM
Rychlé
zastavení /
stop se
zablokováním
Chyba pĜi pĜístupu k pamČti EEPROM
Vyvolejte nastavení z výroby, provećte
reset a novou parametrizaci. PĜi
opakovaném výkytu se poraćte se servisní
službou fy SEW
Návod k obsluze a provozu - MOVITRAC® 07
Seznam poruch (F-00 ... F-97)
þ.
Oznaþení
Rakce
Možná pĜíþina
OpatĜení
26
VnČjší svorka
programovatel
ná
PĜes programovatelný vstup byl naþten
externí chybový signál
OdstraĖte aktuální pĜíþinu závady, v
pĜípadČ potĜeby provećte pĜeprogramování
svorky.
31
SpouštČþ tepelné
ochrany TF
Rychlé
zastavení /
stop se
zablokováním
•
•
•
•
Motor je pĜíliš horký, došlo ke spuštČní
tepelné pojistky TF.
Tepelná pojistka TF motoru není vĤbec
nebo není správnČ pĜipojena.
Propojení prístroje MOVITRAC® 07 a
tepelné ochrany / pojistky motoru TF je
prerušeno.
•
Nechte motor vychladnout a odstraĖte
závadu
Zkontrolujte pĜipojení / propojení mezi
pĜístrojem MOVITRAC® 07 a tepelnou
ochranou / pojistkou TF.
32
Index pĜeteþení
Nouzové
zastavení /
stop
Základní þásti programových souborĤ jsou
pošozeny, v dĤsledku toho došlo k
internímu pĜeteþení registrĤ.
Zkontrolujte uživatelský program a opravte
ho.
34
Prodleva hrany
impulsu
Okamžité
vypnutí
Je-li po zrušeném uvolnČní þasový prĤbČh
hrany impulsu rychlého zastavení / stopu
t13 o urþitou dobu pĜekroþen (toþivé pole je
ještČ pĜipojeno), zobrazí se hlášení F34.
Prodlužte dobu þasového prĤbČhu hrany
impulsu rychlého zastavení.
37
Hlídací þasování
Okamžité
vypnutí
Chyba v prĤbČhu softwarového programu
systému
Zkontrolujte stav pĜipojených uzemnČní a
stínČní, v pĜípadČ potĜeby porovećte
opravy. Vyskytne-li se závada opakovanČ,
poraćte se se servisní službou SEW.
38
Systémový
software
Okamžité
vypnutí
Systémová porucha
Zkontrolujte stav pĜipojených uzemnČní a
stínČní, v pĜípadČ potĜeby porovećte
opravy. Vyskytne-li se závada opakovanČ,
poraćte se se servisní službou SEW.
43
Prodleva
rozhraní RS-485
Rychlé
zastavení /
stop bez
zablokování1
Je pĜerušena komunikace mezi mČniþem a
PC
Zkontrolujte propojení mezi mČniþem a PC
44
Zatížení pĜístroje
Okamžité
vypnutí
Zatížení pĜístroje (skuteþná hodnota) je
pĜíliš velké
•
•
•
45
Inicializace
Okamžité
vypnutí se
zablokováním
Chyba pĜi inicializaci
Poraćte se se servisní službou fy SEW.
47
Prodleva
systémové
sbČrnice
Rychlé
zastavení /
stop bez
zablokování1)
Chyba pĜi komunikaci po systémové
sbČrnici
Zkontrolujte propojení systémové sbČrnice
77
ěídící slovo
žádné
Byl uþinČn pokus nastavit neplatný mód
automatiky (pĜes externí Ĝídící ovládání)
•
81
Podmínky
spuštČní
Okamžité
vypnutí
Pouze v režimu provozu "VFC se
zdvihacím zaĜízením"
Proud v potĜebné výši nemohl v prĤbČhu
þasového intervalu pĜedmagnetizace
proniknout do motoru.
• Jmenovitý výkon motoru je ve srovnání
se jmenovitým výkonem mČniþe pĜíliš
malý.
• PrĤĜez vodiþĤ pĜívodního vedení
motoru je pĜíliš malý.
•
•
•
Snižte odevzdávaný výkon
Prodlužte hrany impulsĤ
Nejsou-li výše uvedená opatĜení
možná: Použijte vČtší mČniþ
Zkontrolujte sériové propojení k
externímu Ĝídícímu ovládání.
Zkontrolujte externím Ĝídícím
ovládáním zapisované údaje.
Zkontrolujte propojení mezi mČniþem a
motorem..
ProvČĜte data z uvádČní do provozu, v
pĜípadČ potĜeby provećte uvedení do
provozu znovu.
82
Výstup rozpojen
Okamžité
vypnutí
Pouze v režimu provozu "VFC se
zdvihacím zaĜízením"
• DvČ nebo všechny výstupní fáze jsou
pĜerušeny.
• Jmenovitý výkon motoru je ve srovnání
se jmenovitým výkonem mČniþe pĜíliš
malý.
Zkontrolujte propojení mezi mČniþem a PC.
94
Kontrolní souþet
EEPROM
Okamžité
vypnutí
EEPROM je vadná
Poraćte se se servisní službou fy SEW.
97
Chyba kopírování
Okamžité
vypnutí
•
PĜed potvrzením závady:
• NaþtČte nastavení z výroby nebo
• úplnou datovou vČtu z modulu
parametrĤ.
•
V prĤbČhu procesu kopírování byl
vytažen / odpojen modul parametrĤ
V prĤbČhu kopírování byl pĜístroj vypnut
/ zapnut.
6
1. Nmusíte provádČt reset, po obnovení komunikace chybové hlášení zmizí.
Návod k obsluze a provozu - MOVITRAC® 07
43
6
Seznam výstražných hlášení (r-19 ... r-32)
6.3
þ.
Seznam výstražných hlášení (r-19 ... r-32)
Oznaþení
Význam
17
Funkce není implementována
Funkce není v mČniþi k dispozici.
19
Aktivováno blokování parametrĤ
Není možná žádná úprava / zmČna parametrĤ
32
UvolnČní do provozu
Funkce nemĤže být provedena v provozním stavu UVOLNċNÍ.
6.4
SEW-Servisní služba pro elektroniku
Zašlete k opravČ
Jestliže nebude možné nČjakou závadu odstranit, obraĢte se prosím na Servisní
službu pro elektroniku fy SEW (→ "Služba zákazníkĤm a služba náhradních dílĤ").
PĜi rozhovoru se servisní službou pro elektroniku SEW uvádČjte prosím vždy také þíslice
servisního kódu, naše servisní služba Vám pak bude schopna pomoci úþinnČji.
Pokud odesíláte pĜístroj k opravČ, uvećte prosím následující:
Sériové þíslo (→ Typový štítek)
Typové oznaþení
Krátký popis použití (záležitost pohonu, Ĝídícího ovládání po svorkách nebo po sériovém
rozhraní)
PĜipojený motor (napČtí motoru, zapojení do hvČzdy nebo trojúhelníku)
Druh závady
Doprovodné okolnosti
Vaše vlastní domnČnky
PĜedcházející neobvyklé události atd.
44
Návod k obsluze a provozu - MOVITRAC® 07
Všeobecná technická data
7
Technická data
7.1
Všeobecná technická data
kVA
i
f
n
7
P Hz
V následující tabulce jsou uvedena technická data, která jsou platná pro všechny
mČniþe kmitoþtu MOVITRAC® 07 nezávisle na jejich konstrukþní velikosti a výkonu.
MOVITRAC® 07
všechny konstrukþní velikosti
Odolnost proti rušení
SplĖuje EN 61800-3
Emise rušivých signálĤ pĜi
správné montáži v souladu
s elektromagnetickou
kompatibilitiou
Dle tĜídy mezních hodnot B (1fázové) / A (3fázové) 230 V: do
7,5 kW, 400/500 V: do 11 kW) dle EN 55011a EN 55014; splĖuje
EN 61800-3
Svodový proud
> 3,5 mA
Okolní teplota JU
Snížení výkonu
TĜída klimatické odolnosti
-10 °C ... + 50 °C pĜi 100 % IN a fPWM = 4 kHz
-10 °C ... +40 °C pĜi 125 % IN a fPWM = 4 kHz
3.0 % IN na K do max. 60 °C
EN 60721-3-3, tĜída 3K3
Skladovací teplota
Teplota pĜi pĜepravČ
-25 °C ... +75 °C
-25 °C ... +75 °C
StupeĖ krytí
IP20
Druh / režim provozu
Trvalý provoz DB (EN 60149-1-1 a 1-3)
Výška montáže
h ≤ 1000 m (3300 ft)
IN-snížení: 1 % na každých 100 m (330 ft)
od 1000 m (3300 ft) do max. 4000 m (13200 ft)
UN-snížení: 3 V na každých 100 m (330 ft)
od 2.000 m (3300 ft) do max. 4000 m (13200 ft)
Nad 2000 m (3300 ft) pouze tĜída pĜepČtí 2, pro tĜídu pĜepČtí 3
jsou nutná externí opatĜení (tĜídy pĜepČtí dle DIN VDE 0110-1)
Odolnost proti vibracím
Dle EN 50 178 / VDE 0160
Návod k obsluze a provozu - MOVITRAC® 07
45
kVA
7
i
f
n
Technická data MOVITRAC 07 A...
P Hz
7.2
Technická data MOVITRAC 07 A...
Technická data pĜístroje MOVITRAC® 07 A...-2B1-4-..
1fázový 230 VAC
0,37 ... 2,2 kW
MOVITRAC® 07 ( (1fázová síĢ)
004
005
008
011
015
022
Objednací þíslo
826 951 3
826 952 1
826 953 X
826 954 8
826 955 6
826 956 4
Objednací þíslo s LOGODrive
827 185 2
827 186 0
827 187 9
827 188 7
827 189 5
827 190 9
VSTUP
PĜípojné napČtí
pĜípustný rozsah
UsíĢ
Kmitoþet sítČ
fsíĢ
Jmenovitý proud sítČ,
jednofázový
(pĜi UsíĢ = 230 VAC)
100 % IsíĢ
125 % IsíĢ
1 x 230 VAC
UsíĢ = 200 VAC - 10 % ... 240 VAC + 10 %
50/ 60 Hz +/- 5 %
6,1 AAC
7,5 AAC
8,5 AAC
10,2 AAC
9,9 AAC
11,8 AAC
13,4 AAC
16,8 AAC
16,7 AAC
20,7 AAC
19,7 AAC
24,3 AAC
VÝSTUP
Výstupní napČtí
UN
Doporuþený výkon motoru pĜi
konstantním zatížení
(pĜi UsíĢ = 230 VAC)
PMot
0.37 kW
0.5 HP
0,55 kW
0,75 HP
0.75 kW
1.0 HP
1,1 kW
1,5 HP
1,5 kW
2,0 HP
2,2 kW
3,0 HP
Doporuþený výkon motoru pĜi
kvadratickém zatížení nebo
konstantním zatížení bez
pĜetížení
(pĜi UsíĢ = 230 VAC)
PMot
0,55 kW
0,75 HP
0.75 kW
1.0 HP
1,1 kW
1,5 HP
1,5 kW
2,0 HP
2,2 kW
3,0 HP
3,0 kW
4,0 HP
Výstupní jmenovitý proud
(pĜi UsíĢ = 230 VAC)
IN
2,5 AAC
3,3 AAC
4,2 AAC
5,7 AAC
7,3 AAC
8,6 AAC
PV
45 W
55 W
65 W
75 W
100 W
125 W
3 x 0 ... UsíĢ
VŠEOBECNċ
Ztrátový výkon pĜi IN
125 % IN trvalý provoz (provoz ventilátor / þerpadlo)
150 % IN po dobu max. 60 sekund
Proudové omezení
Frekvence PWM
fPWM
4 / 8 / 12 / 16 kHz
Rozsah otáþek
Rozlišení
nA
∆nA
0 ... 5500 rpm
1 rpm
PĜipojení
RozmČry
šíĜka x
výška x
hloubka
Hmotnost
m
Konstrukþní velikost
46
Svorky 2,5 mm2
Svorky 4 mm2
90 x 185 x 150 mm
3,5 x 7,2 x 14,99 cm
90 x 295 x 150 mm
3,5 x 9,5 x 14,99 cm
1,5 kg
1,50 kg
2,5 kg
2,49 kg
0S
0L
Návod k obsluze a provozu - MOVITRAC® 07
Technická data MOVITRAC 07 A...
kVA
i
f
n
7
P Hz
Technická data pĜístroje MOVITRAC® 07 A...-2A3-4-..
3fázový 230 VAC
0,37 ... 2,2 kW
MOVITRAC® 07 ( (3fázová síĢ)
004
005
008
011
015
022
Objednací þíslo
826 957 2
826 958 0
826 959 9
826 960 2
826 961 0
826 962 9
Objednací þíslo s LOGODrive
827 191 7
827 192 5
827 193 3
827 194 1
827.195 X
827 196 8
VSTUP
PĜípojné napČtí
pĜípustný rozsah
UsíĢ
3 x 230 VAC
UsíĢ = 200 VAC - 10 % ... 240 VAC + 10 %
Kmitoþet sítČ
fsíĢ
50/ 60 Hz +/- 5 %
Jmenovitý proud sítČ,
tĜífázový
(pĜi UsíĢ = 230 VAC)
100 % IsíĢ
125 % IsíĢ
2,0 AAC
2,4 AAC
2,8 AAC
3,4 AAC
3,3 AAC
4,1 AAC
5,1 AAC
6,3 AAC
6,4 AAC
7,9 AAC
7,6 AAC
9,5 AAC
VÝSTUP
Výstupní napČtí
UN
Doporuþený výkon motoru pĜi
konstantním zatížení
(pĜi UsíĢ = 230 VAC)
PMot
0.37 kW
0.5 HP
0,55 kW
0,75 HP
0.75 kW
1.0 HP
1,1 kW
1,5 HP
1,5 kW
2,0 HP
2,2 kW
3,0 HP
Doporuþený výkon motoru pĜi
kvadratickém zatížení nebo
konstantním zatížení bez
pĜetížení
(pĜi UsíĢ = 230 VAC)
PMot
0,55 kW
0,75 HP
0.75 kW
1.0 HP
1,1 kW
1,5 HP
1,5 kW
2,0 HP
2,2 kW
3,0 HP
3,0 kW
4,0 HP
Výstupní jmenovitý proud
(pĜi UsíĢ = 230 VAC)
IN
2,5 AAC
3,3 AAC
4,2 AAC
5,7 AAC
7,3 AAC
8,6 AAC
PV
45 W
55 W
65 W
75 W
100 W
125 W
3 x 0 ... UsíĢ
VŠEOBECNċ
Ztrátový výkon pĜi IN
125 % IN trvalý provoz (provoz ventilátor / þerpadlo)
150 % IN po dobu max. 60 sekund
Proudové omezení
Frekvence PWM
fPWM
4 / 8 / 12 / 16 kHz
Rozsah otáþek
Rozlišení
nA
∆nA
0 ... 5500 rpm
1 rpm
PĜipojení
RozmČry
šíĜka x
výška x
hloubka
Hmotnost
m
Konstrukþní velikost
Návod k obsluze a provozu - MOVITRAC® 07
Svorky 2,5 mm2
Svorky 4 mm2
90 x 185 x 150 mm
3,5 x 7,2 x 14,99 cm
90 x 295 x 150 mm
3,5 x 9,5 x 14,99 cm
1,5 kg
1,50 kg
2,5 kg
2,49 kg
0S
0L
47
7
kVA
i
f
n
Technická data MOVITRAC 07 A...
P Hz
Technická data pĜístroje MOVITRAC® 07 A...-2.3-4-..
3fázový 230 VAC
3,7 ... 30 kW
MOVITRAC® 07 ( (3fázová síĢ)
037
055
075
110
150
220
300
objednací þíslo
827 278 6
827 279 4
827 280 8
827 281 6
827 282 4
827 283 2
827 284 0
Objednací þíslo s LOGODrive
827 285 9
827 286 7
827 287 5
827 288 3
827 289 1
827 290 5
827 291 3
VSTUP
PĜípojné napČtí
pĜípustný rozsah
UsíĢ
3 x 230 VAC
UsíĢ = 200 VAC - 10 % ... 240 VAC + 10 %
Kmitoþet sítČ
fsíĢ
50/ 60 Hz +/- 5 %
Jmenovitý proud sítČ,
tĜífázový
(pĜi UsíĢ = 230 VAC)
100 % IsíĢ
125 % IsíĢ
12,9 AAC
16,1 AAC
19,5 AAC 27,4 AAC 40,0 AAC 48,6 AAC
24,4 AAC 34,3 AAC 50,0 AAC 60,8 AAC
72 AAC
90 AAC
86 AAC
107 AAC
VÝSTUP
Výstupní napČtí
UN
Doporuþený výkon motoru
pĜi konstantním zatížení
(pĜi UsíĢ = 230 VAC)
PMot
3,7 kW
5 HP
5,5 kW
7,5 HP
7,5 kW
10 HP
11 kW
15 HP
15 kW
20 HP
22 kW
30 HP
30 kW
40 HP
Doporuþený výkon motoru
pĜi kvadratickém zatížení
nebo konstantním zatížení
bez pĜetížení
(pĜi UsíĢ = 230 VAC)
PMot
5,5 kW
7,5 HP
7,5 kW
10 HP
11 kW
15 HP
15 kW
20 HP
22 kW
30 HP
30 kW
40 HP
37 kW
50 HP
Výstupní jmenovitý proud
(pĜi UsíĢ = 230 VAC)
IN
14,5 AAC
22 AAC
29 AAC
42 AAC
54 AAC
80 AAC
95 AAC
PV
210 W
300 W
380 W
580 W
720 W
1100 W
1300 W
3 x 0 ... UsíĢ
VŠEOBECNċ
Ztrátový výkon pĜi IN
125 % IN trvalý provoz (provoz ventilátor / þerpadlo)
150 % IN po dobu max. 60 sekund
Proudové omezení
Frekvence PWM
fPWM
4 / 8 / 12 / 16 kHz
Rozsah otáþek
Rozlišení
nA
∆nA
0 ... 5500 rpm
1 rpm
PĜipojení
Svorky
RozmČry
šíĜka x
výška x
hloubka
Hmotnost
m
Konstrukþní velikost
48
4 mm2
105 x 315
x 155 mm
4,1 x 12,4
x 15,49
cm
6 mm2
10 mm2
16 mm2
25 mm2
35 mm2
130 x 335 x 207 mm 200 x 465 x 227 mm 280 x 522 x 227 mm
5,1 x 13,2 x 20,57
7.9 x 18.3 x 8.9 in
11,0 x 20,6 x 8.9 in
cm
3,5 kg
3,49 kg
6,6 kg
6,62 kg
15 kg
33.1 lb
27 kg
26,99 kg
1
2
3
4
Návod k obsluze a provozu - MOVITRAC® 07
kVA
Technická data MOVITRAC 07 A...
i
f
n
7
P Hz
Technická data pĜístroje MOVITRAC® 07 A...-5A3-4-..
3fázový 400 VAC
0,55 ... 4,0 kW
MOVITRAC® 07 ( (3fázová síĢ)
005
008
011
015
022
030
040
Objednací þíslo
827 247 6
827 248 4
827 249 2
827 250 6
827 251 4
827 252 2
827 253 0
Objednací þíslo s LOGODrive
827 292 1
827 293 x
827 294 8
827 295 6
827 296 4
827 297 2
827 298 0
VSTUP
PĜípojné napČtí
pĜípustný rozsah
UsíĢ
3 x 400 VAC
UsíĢ = 380 VAC - 10 % ... 500 VAC + 10 %
Kmitoþet sítČ
fsíĢ
50/ 60 Hz +/- 5 %
Jmenovitý proud sítČ,
tĜífázový
(pĜi UsíĢ = 400 VAC)
100 % IsíĢ
125 % IsíĢ
1,8 AAC
2,3 AAC
2,2 AAC
2,6 AAC
2,8 AAC
3,5 AAC
3,6 AAC
4,5 AAC
5,0 AAC
6,2 AAC
6,3 AAC
7,9 AAC
8,6 AAC
10,7 AAC
VÝSTUP
Výstupní napČtí
UN
Doporuþený výkon motoru
pĜi konstantním zatížení
(pĜi UsíĢ = 400 VAC)
PMot
0,55 kW
0,75 HP
0.75 kW
1.0 HP
1,1 kW
1,5 HP
1,5 kW
2,0 HP
2,2 kW
3,0 HP
3,0 kW
4,0 HP
4,0 kW
5,0 HP
Doporuþený výkon motoru
pĜi kvadratickém zatížení
nebo konstantním zatížení
bez pĜetížení
(pĜi UsíĢ = 400 VAC)
PMot
0.75 kW
1.0 HP
1,1 kW
1,5 HP
1,5 kW
2,0 HP
2,2 kW
3,0 HP
3,0 kW
4,0 HP
4,0 kW
5,0 HP
5,5 kW
7,5 HP
Výstupní jmenovitý proud
(pĜi UsíĢ = 400 VAC)
IN
2,0 AAC
2,4 AAC
3,1 AAC
4,0 AAC
5,5 AAC
7,0 AAC
9,5 AAC
PV
42 W
48 W
58 W
74 W
97 W
123 W
155 W
3 x 0 ... UsíĢ
VŠEOBECNċ
Ztrátový výkon pĜi IN
125 % IN trvalý provoz (provoz ventilátor / þerpadlo)
150 % IN po dobu max. 60 sekund
Proudové omezení
Frekvence PWM
fPWM
4 / 8 / 12 / 16 kHz
Rozsah otáþek
Rozlišení
nA
∆nA
0 ... 5500 rpm
1 rpm
PĜipojení
RozmČry
šíĜka x
výška x
hloubka
Hmotnost
m
Konstrukþní velikost
Návod k obsluze a provozu - MOVITRAC® 07
Svorky 4 mm2
Svorky 4 mm2
90 x 245 x 150 mm
3,5 x 9,6 x 14,99 cm
90 x 295 x 150 mm
3,5 x 11,6 x 14,99 cm
2,0 kg
2,00 kg
2,5 kg
2,49 kg
0M
0L
49
7
kVA
i
f
n
Technická data MOVITRAC 07 A...
P Hz
Technická data pĜístroje MOVITRAC® 07 A...-5A3-4-..
3fázový 400 VAC
5,5 ... 30 kW
MOVITRAC® 07 ( (3fázová síĢ)
055
075
110
150
220
300
Objednací þíslo
827 254 9
827 255 7
827 256 5
827 257 3
827 258 1
827.259 x
Objednací þíslo s LOGODrive
827 299 9
827 300 6
827 301 4
827 302 2
827 303 0
827 304 9
VSTUP
PĜípojné napČtí
pĜípustný rozsah
UsíĢ
3 x 400 VAC
UsíĢ = 380 VAC - 10 % ... 500 VAC + 10 %
Kmitoþet sítČ
fsíĢ
50/ 60 Hz +/- 5 %
Jmenovitý proud sítČ,
tĜífázový
(pĜi UsíĢ = 400 VAC)
100 % IsíĢ
125 % IsíĢ
11,3 AAC
14,1 AAC
14,4 AAC
18,0 AAC
21,6 AAC
27,0 AAC
28,8 AAC
36,0 AAC
41,4 AAC
51,7 AAC
54,0 AAC
67,5 AAC
VÝSTUP
Výstupní napČtí
UN
Doporuþený výkon motoru pĜi
konstantním zatížení
(pĜi UsíĢ = 400 VAC)
PMot
5,5 kW
7,5 HP
7,5 kW
10 HP
11 kW
15 HP
15 kW
20 HP
22 kW
30 HP
30 kW
40 HP
Doporuþený výkon motoru pĜi
kvadratickém zatížení nebo
konstantním zatížení bez
pĜetížení
(pĜi UsíĢ = 400 VAC)
PMot
7,5 kW
10 HP
11 kW
15 HP
15 kW
20 HP
22 kW
30 HP
30 kW
40 HP
37 kW
50 HP
Výstupní jmenovitý proud
(pĜi UsíĢ = 400 VAC)
IN
12,5 AAC
16 AAC
24 AAC
32 AAC
46 AAC
60 AAC
PV
220 W
290 W
400 W
550 W
750 W
950 W
3 x 0 ... UsíĢ
VŠEOBECNċ
Ztrátový výkon pĜi IN
125 % IN trvalý provoz (provoz ventilátor / þerpadlo)
150 % IN po dobu max. 60 sekund
Proudové omezení
Frekvence PWM
fPWM
4 / 8 / 12 / 16 kHz
Rozsah otáþek
Rozlišení
nA
∆nA
0 ... 5500 rpm
1 rpm
PĜipojení
Svorky
4 mm2
4 mm2
RozmČry
šíĜka x
výška x
hloubka
105 x 335 x 207 mm
4,1 x 13,2 x 20,57 cm
130 x 335
x 207 mm
5,1 x 13,2
x 20,57
cm
200 x 465 x 227 mm
7.9 x 18.3 x 8.9 in
Hmotnost
m
5,0 kg
4,99 kg
6,6 kg
6,62 kg
15 kg
33.1 lb
2S
2
3
Konstrukþní velikost
50
6 mm2
10 mm2
16 mm2
Návod k obsluze a provozu - MOVITRAC® 07
8
8
RejstĜík zmČn
•
Nové pĜístroje:
– PĜístroje 230 V, 3fázové od 3,7 kW do 30 kW
– PĜístroje 400 / 500 V, 3fázové od 0,55 kW do 30 kW
•
PĜístroje 230 V od 3,7 kW, pĜístroje 400 / 500 V od 5,5 kW a pĜístroje LOGODrive
navíc s následujícím doplnČním:
–
–
–
–
Funkce zachycování
Funkþní zpĤsobilost pro zdvihací ústrojí
Požadovaná hodnota funkce zastavení
Kmitoþtový vstup
•
Nové oznaþení konstrukþních velikostí: pĤvodní konstrukþní velikost 1 = konstrukþní
velikost 0S / pĤvodní konstrukþní velikost 2 = nová konstrukþní velikost 0L
•
Modul parametrĤ UBP11A
•
Brány sbČrnice pole pro PROFIBUS UFP11A, DeviceNet UFD11A a INTERBUS
UF111A
•
PĜídavné brzdné odpory BW072-005, BW027-006, BW027-012, BW018-015,
BW018-075, BW12-025, BW12-050, BW12-100, BW039-003, BW039-006, BW039012, BW039-026, BW039-050, BW915, BW106, BW206, BW168, BW268, BW147,
BW247, BW347, BW100-006
•
PĜídavné výstupní tlumivky HD001, HD003
•
PĜídavné síĢové tlumivky ND045-013, ND085-013
•
Nové síĢové filtry NF009, NF014, NF018, NF035, NF048, NF063, NF085, NF115
•
Nové výstupní filtry HF015-503, HF022-503, HF030-503, HF040-503, HF055-503,
HF075-503, HF023-403, HF033-403, HF047-403
•
P100 Zdroj požadované hodnoty je nyní nastavitelný i na kmitoþtový vstup.
•
P102 Nové škálování rozsahu kmitoþtu
•
P700 Režim provozu navíc s VFC1 & ZDVIHACÍM ÚSTROJÍM a VFC1 &
ZACHYCOVÁNÍM
•
Nové P931 TASK 1/2 a P932 TASK 2
Systémová pĜíruþka MOVITRAC® 07
51
9
Index
9
Index
A
Aktivace uvedení do provozu 31
Analogové požadované hodnoty 32
B
Brzdný odpor 15
D
Délka kabelĤ 14
Digitální buzení 32
DIP pĜepínaþ S11 7, 8, 9, 10
DIP pĜepínaþ S12 7, 8, 9, 10
Druh krytí 45
E
Externí zadávání požadovaných hodnot 28
F
F-00 ... F-85 42
Funkþní popis svorek 22
G
Konstrukce pĜístroje 7
H
Hrana impulsu zpoždČní 26
Hrana impulsu zrychlení 26
I
Informace o poruchách 41
Instalace / montáž 13
Integrovaný ovládací panel 24
Ovládání a obsluha 25
Uvedení do provozu 30
J
Jistiþ chybových proudĤ 14
Jmenovitý proud pro montáž v souladu s požadavky
Ul 17
K
Kabelový pĜívod k motoru 14
Kontrola a hlídání neporušenosti izolace 14
L
Likvidace do odpadu 5
LOGODrive 33
M
Manuální obsluha 26
Manuální ovladaþ pro nastavení požadované
hodnoty 26
Maximální otáþky 26
Mezní hodnoty elektromagnetické kompatibility 15
Montáž v souladu s požadavky UL 16
52
N
Naþítání 33
NapČtí sítČ pro montáž v souladu s požadavky UL
17
O
Oblasti s ochranou proti výbuchu (nevýbušné
provedení) 5
Obsah pĜiloženého obalu 12
Okamžité vypnutí 41
Oprava 44
Ovládací panel 24
Ovládání a obsluha 25
P
PamČĢ závad 41
Parametry mČniþe 26
Pevná požadovaná hodnota n11 26
Poþet otáþek 28
Pojistky pro montáž v souladu s požadavky UL 17
Pokyny k instalaci / montáži 13
Pokyny pro bezpeþnost 4, 6
Použití v souladu s urþeným úþelem 4
Požadovaný smČr otáþení 28
Požadovaný poþet otáþek 28
Pracovní plocha pro programování 33
ProstĜedí použití 5
PĜipojení brzdných odporĤ 14
PĜipojka RS-485 7, 8, 9, 10
R
R-19 ... R-32 44
Reakce pĜi odpojování 41
Reset / uvedení do výchozího stavu 41
Režim provozu 30, 31
RozmČry 46, 47, 48, 49, 50
Rozsah dodávky 12
RS-485 28
Rychlé zastavení / stop 41
S
S11 7, 8, 9, 10
S12 7, 8, 9, 10
SBus 28
Servisní služba pro elektroniku 44
Seznam parametrĤ 33
Seznam výstražných hlášení 44
Seznam poruch 42
Schéma pĜipojení 20, 21
SítČ IT 14
SíĢová pĜípojka ochranného vodiþe PE 14
SíĢová tlumivka 14
SíĢový filtr 15
SíĢový stykaþ 14
SíĢový pĜívod 14
Skuteþná hodnota poþtu otáþek 26
Systémová pĜíruþka MOVITRAC® 07
Index
9
SmČr otáþení 28
Snížení výkonu 45
SpuštČní motoru 32
Analogové požadované hodnoty 32
StínČní 14
Stav mČniþe 26
Stavová zobrazení 26
T
Teplota okolního prostĜedí 45
Tlaþítko RUN 28
Tlaþítko STOP/RESET 28
Typové oznaþení 11
U
UsmČrĖovaþ brzdy 22
Uvedení do provozu 23, 26, 30
UvolnČní smČru otáþení 28
UzemnČní 14
V
VFC 31
Vodítko pĜi procházení nabídkou 26
Volitelné symboly 26
Vstupní pojistky 14
VyzaĜování rušivých signálĤ 45
Výstražná hlášení 27
Výstražné pokyny 4
Výstupní tlumivka 16
Výstupní zdánlivý proud 26
Z
ZmČna parametrĤ 26
Zobrazení hlášení poruchy 27
Systémová pĜíruþka MOVITRAC® 07
53
Seznam adres
Seznam adres
Argentina
Montážní závod
Prodej
Servisní služba
Buenos Aires
SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A.
Centro Industrial Garin, Lote 35
Ruta Panamericana Km 37,5, 1619 Garin
Tel. (3327) 4572 84
Fax (3327) 45 72 21
[email protected]
Melbourne
SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
27 Beverage Drive
Tullamarine, Victoria 3043
Tel. (03) 99 33 10 00
Fax (03) 99 33 10 03
Sydney
SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
9, Sleigh Place, Wetherill Park
New South Wales, 2164
Tel. (02) 97 25 99 00
Fax (02) 97 25 99 05
Brusel
CARON-VECTOR S.A.
Avenue Eiffel 5
B-1300 Wavre
Tel. (010) 23 13 11
Fax (010) 2313 36
http://www.caron-vector.be
[email protected]
Sao Paulo
SEW DO BRASIL
Motores-Redutores Ltda.
Rodovia Presidente Dutra, km 208
CEP 07210-000 - Guarulhos - SP
Tel. (011) 64 60-64 33
Fax (011) 64 80 33 28
[email protected]
Austrálie
Montážní závody
Prodej
Servisní služba
Belgie
Montážní závod
Prodej
Servisní služba
Brazílie
Výrobní závod
Prodej
Servisní služba
Další adresy servisních stĜedisek v Brazílii na vyžádání.
Bulharsko
Prodej
Sofia
BEVER-DRIVE GMBH
ul. Bogdanovec 1
BG-1606 Sofia
Tel. (92) 9 5325 65
Fax (92) 9 5493 45
[email protected]
Praha
SEW-EURODRIVE S.R.O.
Business Centrum Praha
Luná 591, 16000 Praha 6
Tel. 02/20 12 12 34 + 20 12 12 36
Fax 02/20 12 12 37
[email protected]
Tianjin
SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd.
No. 46, 7th Avenue, TEDA
Tianjin 300457
Tel. (022) 25 32 26 12
Fax (022) 25 32 26 11
KodaĖ
SEW-EURODRIVEA/S
Geminivej 28-30, P.O. Box 100
DK-2670 Greve
Tel. 4395 8500
Fax 4395 8509
http://www.sew-eurodrive.dk
[email protected]
Tallin
ALAS-KUUL AS
Paldiski mnt.125, EE 0006 Tallin
Tel. 6 59 32 30
Fax 6 59 32 31
Lahti
SEW-EURODRIVE OY
Vesimäentie 4
FIN-15860 Hollola 2
Tel. (3) 589 300
Fax (3) 780 6211
Haguenau
SEW-USOCOME SAS
48-54, route de Soufflenheim
B. P. 185
F-67506 Haguenau Cedex
Tel. 03 88 73 67 00
Fax 03 88 73 66 00
http://www.usocome.com
[email protected]
ýeská republika
Prodej
ýína
Výrobní závod
Montážní závod
Prodej
Servisní služba
Dánsko
Montážní závod
Prodej
Servisní služba
Estonsko
Prodej
Finsko
Montážní závod
Prodej
Servisní služba
Francie
Výrobní závod
Prodej
Servisní služba
07/2001
Seznam adres
Francie
Montážní závody
Prodej
Servisní služba
Bordeaux
SEW-USOCOME SAS
Parc d’activités de Magellan
62, avenue de Magellan - B. P. 182
F-33607 Pessac Cedex
Tel. 05 57 26 39 00
Fax 05 57 26 39 09
Lyon
SEW-USOCOME SAS
Parc d’Affaires Roosevelt
Rue Jacques Tati
F-69120 Vaulx en Velin
Tel. 04 72 15 37 00
Fax 04 72 15 37 15
Paris
SEW-USOCOME SAS
Zone industrielle
2, rue Denis Papin
F-77390 Verneuil I’Etang
Tel. 01 64 42 40 80
Fax 01 64 42 40 88
Další adresy servisních stĜedisek ve Francii na vyžádání.
Holandsko
Montážní závod
Prodej
Servisní služba
Rotterdam
VECTOR Aandrijftechniek B.V.
Industrieweg 175
NL-3044 AS Rotterdam
Postbus 10085
NL-3004 AB Rotterdam
Tel. +31 10 63.700 44
Fax +31 10 41 55.552
http://www.vector.nu
[email protected]
Hong Kong
SEW-EURODRIVE LTD.
Unit No. 801-806, 8th Floor
Hong Leong Industrial Complex
No. 4, Wang Kwong Road
Kowloon, Hong Kong
Tel. 2-7 96 04 77 + 79 60 46 54Fax 2-7
95-91 [email protected]
Santiago de Chile
SEW-EURODRIVE CHILE
Motores-Reductores LTDA.
Panamericana Norte No 9261
Casilla 23 - Correo Quilicura
RCH-Santiago de Chile
Tel. (02) 6 23 82 03+6 23 81 63
Fax (02) 6 79 97 81
Zagreb
KOMPEKS d. o. o.
PIT Erdödy 4 II
HR 10 000 Zagreb
Tel. +385 14 61 31 58
Fax +385 14 61 31 58
Baroda
SEW-EURODRIVE India Pvt. Ltd.
Plot No. 4, Gidc
Por Ramangamdi · Baroda - 391 243
Gujarat
Tel. 265 -83 86 10
Fax 265 -83 10 87
[email protected]
Dublin
Alperton Engineering Ltd.
48 Moyle Road
Dublin Industrial Estate
Glasnevin, Dublin 11
Tel. (01) 8 30 62 77
Fax (01) 8 30 64 58
Milano
SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s.
Via Bernini,14
I-20020 Solaro (Milano)
Tel. (02) 96 98 01
Fax (02) 96 79 97 81
Toyoda-cho
SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD
250-1, Shimoman-no,
Toyoda-cho, Iwata gun
Shizuoka prefecture, P.O. Box 438-0818
Tel. (0 53 83) 7 3811-13
Fax (0 53 83) 7 3814
Hong Kong
Montážní závod
Prodej
Servisní služba
Chile
Montážní závod
Prodej
Servisní služba
Chorvatsko
Prodej
Servisní služba
Indie
Montážní závod
Prodej
Servisní služba
Irsko
Prodej
Servisní služba
Itálie
Montážní závod
Prodej
Servisní služba
Japonsko
Montážní závod
Prodej
Servisní služba
07/2001
Seznam adres
Jihoafrická republika
Montážní závody
Prodej
Servisní služba
Johannesburg
SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Eurodrive House
Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads
Aeroton Ext. 2
Johannesburg 2013
P.O.Box 90004
Bertsham 2013
Tel. + 27 11 248 70 00
Fax +27 11.494 23 11
Kapské MČsto
SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Rainbow Park
Cnr. Racecourse & Omuramba Road
Montague Gardens
Cape Town
P.O.Box 36556
Chempet 7442, Cape Town
Tel. +27 21.552 20 98
Fax +27 21.552 98 30
Telex 576.062
Durban
SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
2 Monaceo Place
Pinetown
Durban
P.O. Box 10433, Ashwood 3605
Tel. +27 31 700 34 51
Fax +27 31 700 38 47
Toronto
SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
210 Walker Drive
Bramalea, Ontario L6T3W1
Tel. (905) 7 91-15 53
Fax (905) 7 91-29 99
Vancouver
SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
7188 Honeyman Street
Delta. B.C. V4G 1 E2
Tel. (604) 9 46-55 35
Fax (604) 946 -2513
Montreal
SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
2555 Rue Leger Street
LaSalle, Quebec H8N 2V9
Tel. (514) 3 67-11 24
Fax (514) 3 67-36 77
Kanada
Montážní závody
Prodej
Servisní služba
Další adresy servisních stĜedisek v KanadČ na vyžádání.
Kolumbie
Montážní závod
Prodej
Servisní služba
Bogota
SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA.
Calle 22 No. 132-60
Bodega 6, Manzana B
Santafé de Bogotá
Tel. (0571) 5 47 50 50
Fax (0571) 5 47 50 44
[email protected]
Ansan-City
SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD.
B 601-4, Banweol Industrial Estate
Unit 1048-4, Shingil-Dong
Ansan 425-120
Tel. (031) 4 92-80 51
Fax (031) 4 92-80 56
Brusel
CARON-VECTOR S.A.
Avenue Eiffel 5
B-1300 Wavre
Tel. (010) 23 13 11
Fax (010) 2313 36
http://www.caron-vector.be
[email protected]
BudapešĢ
SEW-EURODRIVE Kft.
H-1037 Budapest, Kunigunda u. 18
Tel. +36 1 437 06 58
Fax +36 1 437 06 50
Skopje
SGS-Skopje / Macedonia
"Teodosij Sinactaski”
6691000 Skopje / Macedonia
Tel. (0991) 38 43 90
Fax (0991) 38 43 90
Johore
SEW-EURODRIVE SDN BHD
No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya
81000 Johor Bahru, Johor, West Malaysia
Tel. (07) 3 54 57 07 + 3 54 94 09
Fax (07) 3 5414 04
Bruchsal
SEW-EURODRIVE GmbH & Co
Ernst-Blickle-Straße 42
D-76646 Bruchsal
Poštovní adresa
Poštovní pĜihrádka · D-76642 Bruchsal
Tel. (0 72 51) 75-0
Fax (0 72 51) 75 -19 70
http://www.SEW-EURODRIVE.de
[email protected]
Korea
Montážní závod
Prodej
Servisní služba
Lucembursko
Montážní závod
Prodej
Servisní služba
Maćarsko
Prodej
Servisní služba
Makedonie
Prodej
Malajsie
Montážní závod
Prodej
Servisní služba
NČmecko
Centrála
Výrobní závod
Prodej
Servisní služba
07/2001
Seznam adres
NČmecko
Výrobní závod
Graben
SEW-EURODRIVE GmbH & Co
Ernst-Blickle-Straße 1
D-76676 Graben-Neudorf
Poštovní adresa
Poštovní pĜihrádka 1220 · D-76671 Graben
Neudorf
Tel. (0 72 51) 75-0
Fax (0 72 51) 75 -29 70
Telex 7.822.276
Montážní závody
Servisní služba
Garbsen
(u Hannoveru)
SEW-EURODRIVE GmbH & Co
Alte Ricklinger Straße 40-42
D-30823 Garbsen
Poštovní adresa
Poštovní pĜihrádka · D-30804 Bruchsal
Tel. (0 51 37) 87 98-30
Fax (0 51 37) 87 98 -55
Kirchheim
(u Mnichova)
SEW-EURODRIVE GmbH & Co
Domagkstraße 5
D-85551 Kirchheim
Tel. (0 89) 90 95 52-10
Fax (0 89) 90 9552 -50
Langenfeld
(u Düsseldorfu)
SEW-EURODRIVE GmbH & Co
Siemensstraße 1
D-40764 Langenfeld
Tel. (0 21 73) 85 07-30
Fax. (0 21 73) 85 07-55
Meerane
(u Zwickau)
SEW-EURODRIVE GmbH & Co
Dänkritzer Weg 1, D-08393 Meerane
Tel. (0 37 64) 76 06-0
Fax (0 37 64) 76 06-30
Další adresy servisních stĜedisek v NČmecku na vyžádání.
Norsko
Montážní závod
Prodej
Servisní služba
Moss
SEW-EURODRIVE A/S
Solgaard skog 71
N-1599 Moss
Tel. (69) 2410 20
Fax (69) 2410 40
[email protected]
Auckland
SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.
P.O. Box 58-428
82 Greenmount drive, East Tamaki Auckland
Tel. 0064-9-2 74 56 27
Fax 0064-9-2 74 01 65
[email protected]
Christchurch
SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.
10 Settlers Crescent, Ferrymead
Christchurch
Tel. (09) 3 84 62 51
Fax (09) 3 84 64 55
[email protected]
Lima
SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES
S.A.C.
Los Calderos # 120-124
Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima
Tel. (511) 349-52 80
Fax (511) 349-30 02
[email protected]
Lodž
SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.
ul. Pojezierska 63
91-338 Lodz
Tel. (042) 6 16 22 00
Fax (042) 6 16 22 10
[email protected]
Coimbra
SEW-EURODRIVE, LDA.
Apartado 15
P-3050-901 Mealhada
Tel. (0231) 20 96 70
Fax (0231) 20 36 85
[email protected]
VídeĖ
SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H.
Richard-Strauss-Strasse 24
A-1230 Wien
Tel. (01) 6 17 55 00-0
Fax (01) 6 17 55 00-30
[email protected]
BukurešĢ
Sialco Trading SRL
str. Madrid nr.4
71222 Bucuresti
Tel. (01) 2 30 13 28
Fax (01) 2 30 71 70
[email protected]
St. Petersburg
ZAO SEW-EURODRIVE
P.O. Box 193
193015 St. Petersburg
Tel. (812) 3 26 09 41 + 5 35 04 30
Fax (812) 5 87-63 81
[email protected]
Atény
Christ. Boznos & Son S.A.
12, Mavromichali Street
P.O. Box 80136, GR-18545 Piraeus
Tel. 14 22 34 51
Fax 14 22 51 59
[email protected]
Nový Zéland
Montážní závod
Prodej
Servisní služba
Peru
Montážní závod
Prodej
Servisní služba
Polsko
Prodej
Portugalsko
Montážní závod
Prodej
Servisní služba
Rakousko
Montážní závod
Prodej
Servisní služba
Rumunsko
Prodej
Servisní služba
Rusko
Prodej
ěecko
Prodej
Servisní služba
07/2001
Seznam adres
Singapur
Montážní závod
Prodej
Servisní služba
Singapore
SEW-EURODRIVE LTD.
No 9, Tuas Drive 2
Jurong Industrial Estate, Singapore 638644
Tel. 8 62 17 01-705
Fax 8 61 28 27
Telex 38.659
Celje
Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o.
UI. XIV. divizije 14
SLO – 3000 Celje
Tel. 00386 3 490 83 20
Fax 00386 3 490 83 21
[email protected]
Bilbao
SEW-EURODRIVE ESPANA, S.L.
Parque Tecnológico, Edificio, 302
E-48170 Zamudio (Vizcaya)
Tel. 9 44 31 84 70
Fax 9 44 31 84 71
[email protected]
Jönköping
SEW-EURODRIVE AB
Gnejsvägen 6-8
S-55303 Jönköping
Box 3100 S-55003 Jönköping
Tel. (036) 34 42 00
Fax (036) 34 42 80
www.sew-eurodrive.se
Basel
Alfred lmhof A.G.
Jurastrasse 10
CH-4142 Münchenstein bei Basel
Tel. (061) 4 17 17 17
Fax (061) 4 17 17 00
http://www.imhof-sew.ch
[email protected]
Chon Buri
SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.
Bangpakong Industrial Park 2
700/456, Moo.7, Tambol Donhuaroh
Muang District, Chon Buri 20000
Tel. 0066-38 21 40 22
Fax 0066-38 21 45 31
Istanbul
SEW-EURODRIVE
Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti
Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3
TR-81540 Maltepe ISTANBUL
Tel. (0216) 4 41 91 63 + 4 41 91 64 + 3
83 80 14 + 3 83 80 15
Fax (0216) 3 05 58 67
[email protected]
Výrobní závod
Montážní závod
Prodej
Servisní služba
Greenville
SEW-EURODRIVE INC.
1295 Old Spartanburg Highway
P.O. Box 518
Lyman, S.C. 29365
Tel. (864) 4 3975 37
Fax Sales (864) 439-78 30
manuální volání (864) 4 39-99 48
Fax Ass. (864) 4 39-05 66
Telex 805 550
Montážní závody
Prodej
Servisní služba
San Francisco
SEW-EURODRIVE INC.
30599 San Antonio St.
Hayward, California 94544-7101
Tel. (510) 4 87-35 60
Fax (510) 4 87-63 81
Philadelphia/PA
SEW-EURODRIVE INC.
Pureland Ind. Complex
200 High Hill Road, P.O. Box 481
Bridgeport, New Jersey 08014
Tel. (856) 4 67-22 77
Fax (856) 8 45-31 79
Dayton
SEW-EURODRIVE INC.
2001 West Main Street
Troy, Ohio 45373
Tel. (9 37) 3 35-00 36
Fax (9 37) 4 40-37 99
Dallas
SEW-EURODRIVE INC.
3950 Platinum Way
Dallas, Texas 75237
Tel. (214) 3 30-48 24
Fax (214) 3 30-47 24
Slovinsko
Prodej
Servisní služba
ŠpanČlsko
Montážní závod
Prodej
Servisní služba
Švédsko
Montážní závod
Prodej
Servisní služba
Švýcarsko
Montážní závod
Prodej
Servisní služba
Thajsko
Montážní závod
Prodej
Servisní služba
Turecko
Montážní závod
Prodej
Servisní služba
USA
Další adresy servisních stĜedisek v USA na vyžádání.
Velká Británie
Montážní závod
Prodej
Servisní služba
Normanton
SEW-EURODRIVE Ltd.
Beckbridge Industrial Estate
P.O. Box No.1
GB-Normanton, West- Yorkshire WF6 1QR
Tel. 19 24 89 38 55
Fax 19 24 89 37 02
07/2001
Seznam adres
Venezuela
Montážní závod
Prodej
Servisní služba
07/2001
Valencia
SEW-EURODRIVE Venezuela S.A.
Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319
Zona Industrial Municipal Norte
Valencia
Tel. +58 (241) 8 32 98 04
Fax +58 (241) 8 38 62 75
[email protected]
[email protected]
Contents
SEW-EURODRIVE GmbH & Co · P.O. Box 3023 · D-76642 Bruchsal/Germany · Phone +49-7251-75-0
Fax +49-7251-75-1970 · http://www.sew-eurodrive.com · [email protected]
40
For SEW staff only! – MOVITRAC® 07
Download

5 - SEW-Eurodrive